Знайдено 77 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «persistent» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

non-persistent [ˌnɒnpɘˈsɪstɘnt] a нестійкий (про газ тощо);
  ~ agent нестійка отруйна речовина.
persistent [pɘˈsɪstɘnt] а
1. упертий, наполегливий;
2. стійкий, сталий, постійний;
  ~ rain безперервний дощ;
3. бот. що не опадає (про листя тощо);
4. зоол. безперервно відновлюваний.
backache [ˈbækeɪk] n біль у попереку (у спині);(a) chronic, nagging, persistent ~ постійний біль у спині;
  to have ~ мати біль у попереку.
cough [kɒf] n кашель;
  a bad, a heavy ~ сильний кашель;
  a croupy ~ хриплий кашель;
  a dry ~ сухий кашель;
  a persistent ~ постійний кашель;
  a slight ~ невеликий кашель;
  а churchyard ~ сильний кашель;
  a hacking ~ кахикання;
  to develop a ~ розкашлятися;
  to suppress a ~ стримувати кашель;
  to have a (bad) ~ (дуже) кашляти;
  give me smth for a bad ~ дайте мені щось від кашлю.
noise [nɔɪz] n
1. шум, гамір, гомін, галас; ґвалт;
  constant/ persistent ~ постійний шум;
  loud ~ голосний шум;
  shrill ~ гучний гамір/гомін;
  ~ control боротьба з шумом;
  ~ density інтенсивність шуму;
  for the ~ через шум;
  with ~ з шумом;
  without ~ безшумно;
  the ~ of the street шум вулиці;
  the ~ of the machines шум машин;
  the ~ of the rain шум дощу;
  the ~ of the traffic шум вуличного руху;
  the ~ of the train шум потяга;
  the ~ of the water шум води;
  away with city’s ~ удалині від міського шуму;
  to complain about the ~ скаржитися на шум;
  to fall with a loud ~ впасти з шумом/гуркотом;
  to hear a ~ чути галас/гомін/шум;
  to make, to produce much ~/to make a loud ~ сильно шуміти, галасувати;
  to reduce, to cut down the ~ зменшувати шум;
  to wake up at the slightest ~ прокидатися від найменшого шуму;
  stop that ~! припиніть галас!;
  what is that ~ що то за шум?;
2. звук (звич. неприємний); гуркіт;
  buzzing ~ дзижчання;
  hammering ~ стук;
  ~ in the ear шум у вусі;
  the ~ of a brook дзюрчання струмка;
  the ~ of falling leaves шелест листя;
  the ~ of burning wood тріскіт вогню;
  the terrific ~ of an explosion страшенний гуркіт вибуху;
3. плітка, наклепницька чутка; поголос; балачки;
  to make a ~ about smth піднімати шум через щось;
  to make a ~ in the world піднімати поголос;
4. перешкоди;
  atmospheric ~ атмосферні перешкоди; ◊
  a big ~ важна персона, цяця, «шишка», to be a lot of ~ бути базікою, пустомелею.
USAGE: Українським іменникам шум, гамір, галас в англійській мові відповідають noise, tumult, uproar. Ці синоніми мають різні відтінки значення: noise – це шум, гомін, гамір; tumult – сильний шум, бешкет, буйство; uproar – шум, гамір, хвилювання.
pain [peɪn] n
1. біль;
  an acute, a sharp ~ гострий біль;
  a dull ~ тупий біль;
  a piercing ~ пронизливий біль;
  a chronic, a constant, a persistent, a steady ~ постійний біль;
  a great, an intense, a maddening, a severe ~ сильний біль;
  a slight ~ незначний біль;
  a sudden ~ несподіваний біль;
  attacks of ~ приступи болю;
  to allay, to dull, to ease, to kill, to relieve, to soothe ~ гамувати біль;
  to bear, to endure, to stand ~ терпіти (зносити) біль;
  to cause ~ спричиняти біль;
  to feel ~ відчувати біль;
  to have a ~ in one’s arm відчувати біль у руці;
  to have a ~ in one’s chest відчувати біль у грудях;
  to have a ~ in one’s leg відчувати біль у нозі;
  to give ~ завдати болю;
  to suffer from ~ страждати від болю;
  to cry with ~ плакати від болю;
  to groan with ~ стогнати від болю;
  the ~ keeps me awake я не сплю від болю;
  I have ~s all over у мене усе болить;
  ~ appears біль появляється;
  ~ disappears біль зникає;
2. страждання, горе, гіркота;
3. pl старання, зусилля;
  to be at (the) ~s over smth/to take ~s to do smth докладати зусиль зробити щось; ◊
  a ~ in one’s neck надокучлива людина;
  to be a fool for one’s ~s марно старатися;
  to save one’s ~s заощаджувати свої сили.
USAGE: Синонімами до іменника pain є ache, agony, anguish, pang. Ці синоніми розрізняються відтінками значень за тривалістю і гостротою болю, зокрема: pain має найбільш загальне значення; ache означає тривалий тупий фізичний біль; pain і agony вживаються стосовно фізичних і душевних страждань або болю; pang і anguish звичайно асоціюються з душевними стражданнями; pang – це приступ різкого болю, agony – страшенний сталий біль, а anguish – непереборний біль.
smell [smel] n
1. нюх;
  a fine sense of ~ тонкий нюх;
2. запах;
  an acrid ~ їдкий, гострий запах;
  a bad, a disagreeable/ a foul ~ неприємний запах;
  a faint, a slight ~ слабкий запах;
  a persistent ~ стійкий запах;
  a pleasant ~ приємний запах;
  a rank ~ дуже неприємний запах;
  a strong ~ сильний запах;
  a sweet ~ аромат;
  a ~ of flowers запах квітів;
  a ~ of fresh paint запах свіжої фарби;
  a ~ of pepper запах перцю;
  to catch the ~ of smth почути/відчути запах чогось;
  to have, to give off a sweet ~ чудово пахнути;
3. сморід;
4. натяк; ознака; слід;
5. нюхання;
  to take a ~ at smth понюхати щось; ◊
  ~ of powder бойовий досвід;
  ~ of the lamp кабінетність; нудний педантизм.
USAGE: Іменник smell має найбільш загальне значення – приємний запах та неприємний запах; aroma має відтінок значення аромат, приємний запах і вживається переважно стосовно їжі, тютюну, вина; fragrance – свіжий і приємний запах; odour у прямому вживанні має значення приємний запах, а в переносному – душок, присмак; іменники perfume та scent мають значення приємний запах.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

persistent = персистентний {?}, стабільний {?}, сталий {?}, стійкий {?}, тривкий {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

інфляці||я ім. ж. inflation
висока (низька) ~я high (low) inflation
імпортована ~я imported inflation
індукована ~я (викликана якимсь економічним фактором) induced inflation
контрольована (неконтрольована) ~я controlled (uncontrollable) inflation
кредитна ~я credit inflation
непередбачена ~я unanticipated inflation
неприборкана ~ run-away inflation
несподівана ~я unanticipated inflation
нестримна ~я hyperinflation
очікувана ~я anticipated inflation
повзуча ~я creeping inflation
постійна ~ я persistent inflation
прихована ~я hidden/latent inflation
соціальна ~я (ріст цін через ріст витрат у зв’язку з новими вимогами до якості продукції, охорони навколишнього середовища тощо) social inflation
стійка ~я steady inflation
структурна ~я structural inflation
тривала ~я continuous/sustained inflation
хронічна ~я chronic inflation
шалена ~я galloping/raging inflation
явна ~я open inflation
~я, викликана безперервним надходженням нових товарів (за більш високими цінами) product inflation
~я, викликана зайвим ростом попиту demand-pull inflation
~я, викликана надмірним розширенням грошового обігу monetary inflation
~я, викликана перевищенням попиту над пропозиціями demand(-push) inflation, excess-demand inflation
~я, викликана ростом зарплати wage inflation
, викликана ростом податків tax-push inflation
~я, викликана цілеспрямованою ринковою стратегією продавців товарів і послуг sellers’ markup price inflation
~, пов’язана з надмірною емісією готівки inflation of currency
~я, що виникла в результаті надмірного випуску паперових грошей paper money inflation
~я, що виникла в результаті росту витрат виробництва cost-push inflation; ~я, що підсилюється mounting inflation; ~я, що стрімко розвивається hyperinflation
~я „вузьких місць” (напр., через швидкі структурні зрушення в попиті) bottleneck inflation
~я цін price inflation, inflation of prices
відновити ~ю (штучно) to reflate
викликати ~ю to inflate
загальмувати ріст ~ї to retard/to slow down inflation
знижувати ~ю to bring/to get down, to reduce inflation
обмежувати ~ю to restrain inflation
запобігати ~ї to avert inflation
зупиняти ~ю to arrest/to halt inflation
проводити ~ю to inflate
стримувати ~ю to curb/to restrain/to contain/to scotch inflation
~я досягла рівня (перевершила рівень) 5% inflation reached (exceeded) the rate of 5%
~я знизилася (зросла) до 7% inflation went down/reduced (increased) to 7%.
настійливий прикм. (про людину) persistent, insistent, assertive; (про прохання, тон) urgent, pressing.
настійн||ий прикм. (наполегливий) urgent, insistent, imperative; (завзятий) persistent, pressing; (про потреби, нестатки) exigent
~а вимога pressing demand
~а потреба urgent necessity
на мою ~у вимогу at my urgent request.
невідступн||ий прикм. importunate, urgent; persistent
~а думка persistent thought.
нестійк||ий прикм. unsteady, unstable; (про курси валют) unsettled, fluctuating; (змінний) variable; (про погляди) erratic; військ. non-persistent; фіз., хім. unstable, labile
~а людина unreliable person; розм. wobbler
~а рівновага unsteady equilibrium
здавалося, її ноги були ~ими she seemed unsteady on her feet.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

persistent = [pə'sɪstənt] 1. інерці́йний, незупи́нний; незникни́й 2. персисте́нтний, незгасни́й 3. тривки́й, стабі́льний
change = [tʃeɪndʒ] 1. змі́на; замі́на || міня́ти(ся)/змі́нювати(ся)/зміни́ти(ся) // last-minute ~s and additions оста́нні (найоста́нніші) змі́ни й допо́внення; to ~ to another directory переадресува́ння до і́ншого катало́гу; to lose ~s без збере́ження змін (екранне повідомлення); to make ~s вно́сити/вне́сти́ змі́ни; to ~ directories міня́ти/зміни́ти директо́рію, перехо́дити/перейти́ до і́ншої директо́рії; to ~ over перемика́ти/перемкну́ти 2. дрібні́ гро́ші, розмі́нна моне́та
• ~ of the base
= змі́на осно́ви (логаритмів (логарифмів))
• ~ of coordinates
= перехі́д до і́ншої систе́ми координа́т, замі́на систе́ми координа́т
• ~ of the origin
= змі́на поча́тку координа́т, змі́на поча́тку ві́дліку
• ~ of scalars
= замі́на скаля́рів
• ~ of the scale
= змі́на масшта́бу
• ~ of the shape
= змі́на фо́рми
• ~ of the variable
= замі́на змі́нної
• abrupt ~
= різка́ (рапто́ва) змі́на
• adaptive ~
= адапти́вна змі́на
• address ~
= змі́на адре́си, переадреса́ція
• annual ~
= річна́ змі́на
• apparent ~
= позі́рна змі́на
• control ~
= змі́на режи́му керува́ння; змі́на опера́ції
• engineering ~
= 1. техні́чна замі́на 2. техні́чне доопрацьо́вування 3. конструкти́вна змі́на 4. конструкці́йна змі́на
• cyclic ~
= періоди́чне змі́нювання; циклі́чне переставля́ння
• gradual ~
= поступо́ва змі́на
• infinitesimal ~
= нескінче́нно мала́ змі́на
• invalid disk ~
= непра́вильна замі́на ди́ску
• irreversible ~
= незворо́тна змі́на
• mean ~
= сере́дня змі́на
• observable ~
= спостере́жна (спостере́жувана) змі́на
• percentage ~
= проце́нтна (відсо́ткова) змі́на
• persistent ~
= стійка́ змі́на
• public ~
= загальнодосту́пна змі́на (поширювана на всі копії)
• qualitative ~
= я́кісна змі́на
• quantitative ~
= кі́лькісна змі́на
• random ~
= випадко́ва змі́на
• relative ~
= відно́сна змі́на
• reversible ~
= оборо́тна змі́на
• runtime ~
= змі́на на пері́од прого́ну
• scale ~
= змі́на масшта́бу
• sign ~
= замі́на зна́ку
• significant ~
= важли́ва (ваго́ма) змі́на
• sporadic ~
= споради́чна змі́на
• step (stepwise) ~
= (по)кро́кова змі́на
• structural ~
= структу́рна змі́на
• sudden ~
= рапто́ва змі́на
• unit ~
= одини́чна змі́на
• volume ~
= змі́на об’є́му
eigenvalue = ['aɪgənˌvælju:] характеристи́чне чи вла́сне число́, вла́сне зна́чення
• approximate ~
= набли́жене вла́сне зна́чення
• complex ~
= ко́мплексне вла́сне зна́чення
• complex conjugate ~s
= ко́мплексно спря́жені вла́сні зна́чення
• defective ~
= дефе́ктне вла́сне зна́чення
• degenerate ~
= ви́роджене вла́сне зна́чення
• extreme ~
= екстрема́льне вла́сне зна́чення
• imaginary ~
= уя́вне вла́сне зна́чення
• largest ~
= найбі́льше вла́сне зна́чення
• maximum ~
= максима́льне вла́сне зна́чення
• multiple ~
= кра́тне вла́сне зна́чення
• negative ~
= від’є́мне вла́сне зна́чення
• persistent ~
= консервати́вне вла́сне зна́чення
• positive ~
= дода́тне вла́сне зна́чення
• principal ~
= головне́ вла́сне зна́чення
• real ~
= ді́йсне вла́сне зна́чення
• simple ~
= про́сте́ вла́сне зна́чення
• varying ~
= змі́нне вла́сне зна́чення
property = ['prɒpəti] 1. власти́вість 2. вла́сність
• absolute ~
= вну́трішня (абсолю́тна) власти́вість
• absorption ~
= власти́вість поглина́ння (абсо́рбції)
• abstract ~
= абстра́ктна власти́вість
• acyclic ~
= ациклі́чність
• additive ~
= адити́вність
• affine ~
= афі́нність
• algebraic ~
= алґебри́чна власти́вість
• analytic ~
= аналіти́чна власти́вість
• associative ~
= асоціати́вність, сполу́чність, сполу́чна (асоціати́вна) власти́вість
• asymptotic ~
= асимптоти́чна власти́вість
• basic ~
= основна́ власти́вість
• batch ~
= паке́тна власти́вість
• characteristic ~
= характеристи́чна власти́вість
• closure ~
= власти́вість за́мкнення
• combinatorial ~
= комбінато́рна власти́вість
• commutative ~
= комутати́вність, переста́вність, переставна́ (комутати́вна) власти́вість
• compactness ~
= власти́вість компа́ктності
• completness ~
= власти́вість повноти́
• concavity ~
= уві́гнутість
• continuity ~
= непере́рвність
• convergence ~
= збі́жність
• convexity ~
= опу́клість
• distributive ~
= дистрибути́вність, розподі́льність, розподі́льна (дистрибути́вна) власти́вість
• divisibility ~
= поді́льність
• dynamic ~
= динамі́чна власти́вість
• embedding ~
= вкла́дність
• empirical ~
= емпіри́чна власти́вість
• ergodic ~
= ергоди́чність
• extremality ~
= власти́вість екстрема́льності
• formal ~
= форма́льна власти́вість
• functorial ~
= фу́нкторність
• fundamental ~
= фундамента́льна власти́вість
• general ~
= зага́льна власти́вість
• generic ~
= родова́ (спі́льна) власти́вість
• geometric ~
= геометри́чна власти́вість
• global ~
= глоба́льна власти́вість
• group ~
= групова́ власти́вість
• hereditary ~
= успадко́вана (спадко́ва) власти́вість
• homogeneity ~
= однорі́дність
• homology ~
= гомологі́чна власти́вість
• homotopy ~
= гомото́пна власти́вість
• idempotent ~
= ідемпоте́нтність
• inductive ~
= індукти́вність
• inner ~
= вну́трішня власти́вість
• integral ~
= 1. інтеґра́льна власти́вість 2. власти́вість цілочи́словості
• interpolation ~
= інтерпольо́вність
• intrinsic ~
= вну́трішня власти́вість
• invariant ~
= інваріа́нтна власти́вість, інваріа́нтність
• invertibility ~
= власти́вість оборо́тності
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чна власти́вість
• isotone ~
= ізото́нність
• linear ~
= ліні́йна власти́вість
• local ~
= лока́льна власти́вість
• meromorphic ~
= меромо́рфність
• metric ~
= метри́чна власти́вість
• minimal ~
= мініма́льна власти́вість
• minimax ~
= мініма́ксова власти́вість
• monotonicity ~
= моното́нність
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна власти́вість, мультиплікати́вність
• orthogonality ~
= ортогона́льність
• oscillation ~
= осциляці́йна власти́вість
• periodicity ~
= періоди́чність
• persistent ~
= тривка́ власти́вість
• positivity ~
= дода́тність
• projective ~
= проєкти́вна власти́вість
• recurrence ~
= рекуре́нтність
• reflexive ~
= рефлекси́вність
• regularity ~
= реґуля́рність
• reproductive ~
= репродукти́вність
• robustness ~
= роба́стність
• semantic ~
= семанти́чна власти́вість
• semigroup ~
= напівгрупова́ власти́вість
• statistical ~
= статисти́чна власти́вість
• structural ~
= структу́рна власти́вість
• syntactic ~
= синтакси́чна власти́вість
• topological ~
= топологі́чна власти́вість
• transitive ~
= транзити́вність
• unitary ~
= уніта́рність

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

persistent 1. інерці́йний 2. (довго)трива́лий, стійки́й, незбу́тній; стабі́льний 3. тривки́й; незникни́й; персисте́нтний 4. (про коливання) незгасни́й 5. (про люмінофор тощо) з трива́лим післясвіті́нням
[pə'sɪstənt, pər'-]
band 1. сму́га || сму́гови́й 2. діяпазо́н || діяпазо́нний 3. (тт) зо́на || зо́нний 4. (сп.) смуга́стий спе́кт(е)р 5. стрі́чка; (вузька) та́сьма́; (широка) би́нда || стрічко́ви́й, тасьмови́й, биндови́й 6. о́бід; обру́ч || ободо́вий, обруче́вий 7. зв’я́зувати//‌зв’яза́ти (стрічкою тощо)
[bænd]
~ of wavelengths = сму́га [діяпазо́н] довжи́н хвиль
absorption ~ = сму́га поглина́ння [вбира́ння]
allowed (energy) ~ = дозво́лена (енергети́чна) зо́на, зо́на дозво́лених ене́ргій
amateur ~ = ама́торський (радіо)діяпазо́н
attenuation ~ 1. сму́га посла́блювання [згаса́ння] (коливань) 2. сму́га непропуска́ння (фільтру)
broad ~ = широ́ка сму́га; широ́ка зо́на
broadcast ~ = діяпазо́н часто́т радіомо́влення
charge-transfer ~ = сму́га перено́шення заря́ду
collective ~ = колекти́вна сму́га
comparison ~ = сму́га порі́внювання (спектральна)
communication ~ = діяпазо́н часто́т радіозв’язку́
conduction ~ = зо́на прові́дности
conveyer ~ = конве́єрна стрі́чка [би́нда]
crystal ~ = кристалографі́чна зо́на
dead ~ = зо́на нечутли́вости (приладу)
deformation ~ = деформаці́йна сму́га (на поверхні металу)
degenerate conduction ~ = ви́роджена зо́на прові́дности
defecton ~ = дефекто́нна зо́на
diffraction ~ = дифракці́йна сму́га
elastic ~ = ґу́мо́ва стрі́чка, ґу́мка
emission ~ = емісі́йна сму́га, сму́га емі́сії [висила́ння]
empty (energy) ~ = ві́льна [незапо́внена] (енергети́чна) зо́на
energy ~ = енергети́чна зо́на
error ~ = інтерва́л [сму́га] зна́чень по́хибки
excitation ~ = зо́на [сму́га] збу́дження
exciton ~ = ексито́нна сму́га
exciton absorption ~ = ексито́нна сму́га поглина́ння
extrinsic (conductivity) ~ = зо́на домішко́вої прові́дности
faint ~ = слабка́ сму́га
filled ~ = запо́внена зо́на
filter-attenuation ~ = сму́га непропуска́ння фі́льтру
filter-pass ~ = сму́га пропуска́ння фі́льтру
filter-transmission ~ = сму́га пропуска́ння фі́льтру
forbidden (energy) ~ = заборо́нена (енергети́чна) зо́на, зо́на заборо́нених ене́ргій
frequency ~ = часто́тна сму́га, часто́тний діяпазо́н [інтерва́л], сму́га [діяпазо́н, інтерва́л] часто́т
frequency-modulation broadcast ~ = частотомодуляці́йний діяпазо́н радіомо́влення
fundamental (absorption) ~ = сму́га власти́вого поглина́ння
higher(‑)energy ~ = зо́на ви́щих ене́ргій, ви́ща [ви́щерозташо́вана] енергети́чна зо́на
high-energy ~ = зо́на висо́ких ене́ргій
Hubbard ~ = Га́бардова зо́на [сму́га]
hybrid ~ = гібри́дна [змі́шана] сму́га
impurity ~ = домішко́ва зо́на
intermediate ~ = промі́жна́ сму́га, промі́жни́й діяпазо́н
intrinsic (conductivity) ~ = зо́на власти́вої [вла́сної] прові́дности
kink ~ = кі́нкова сму́га [зо́на]
lower(‑)energy ~ = зо́на ни́жчих ене́ргій, ни́жча [ни́жчерозташо́вана] енергети́чна зо́на
lower frequency ~ = ни́жня сму́га часто́т
low-lying energy ~ = зо́на низьки́х ене́ргій, ни́зькорозташо́вана енергети́чна зо́на
Lüders ~ = Лю́дерсова сму́га
Möbius ~ = Ме́біусова стрі́чка
molecular ~ = сму́га молекуля́рного спе́ктру
narrow ~ = вузька́ сму́га; вузька́ зо́на; вузьки́й діяпазо́н
noise ~ = сму́га шу́му
nondegenerate conduction ~ = неви́роджена зо́на прові́дности
octave frequency ~ = окта́вна часто́тна сму́га
operating frequency ~ = робо́чий діяпазо́н часто́т
optical ~ = опти́чний діяпазо́н (частот)
overtone ~ (сп.) оберто́нна сму́га
partially filled ~ = непо́вна [частко́во запо́внена] зо́на
partially occupied ~ = непо́вна [частко́во запо́внена] зо́на
pass ~ = сму́га пропуска́ння
persistent slip ~ = тривка́ сму́га ко́взу
proportional ~ = діяпазо́н пропорці́йности
pseudoforbidden ~ = псевдозаборо́нена зо́на
rejection ~ = сму́га непропуска́ння
resonance ~ = резона́нсна сму́га
rotational ~ = оберто́ва сму́га
rotation-vibration ~ = оберто́во-коливна́ сму́га
rubber ~ = ґу́мо́ва стрі́чка, ґу́мка
shadow ~ = тіньова́ сму́га
shear ~ = зсу́вова сму́га (на поверхні)
side ~ = бічна́ сму́га (частот)
signal ~ = сму́га сигна́лу
slip ~ = сму́га ко́взу (на поверхні)
spectral ~ = спектра́льна сму́га
standard broadcast ~ = діяпазо́н радіомо́влення
stop ~ = сму́га непропуска́ння
telluric ~ = телури́чна сму́га
tolerance ~ = ме́жі до́пуску
transmission ~ = сму́га пропуска́ння; сму́га прозо́рости
traveling ~ = стрічко́ви́й транспорте́р
twin ~ = двійнико́вий про́шарок (на поверхні кристалу)
unoccupied ~ = ві́льна [незапо́внена] зо́на
upper frequency ~ = ве́рхня сму́га часто́т
valence ~ = вале́нтна зо́на
vibration(al) ~ = коливна́ сму́га
vibration-rotation ~ = оберто́во-коливна́ сму́га
wavelength ~ = сму́га довжи́н хвиль
wide ~ = широ́ка сму́га (часто́т) (підсилювача тощо); широ́ка зо́на
yrast ~ = іра́стова сму́га, іра́ст-сму́га
zodiac ~ = зодія́кове [зодіяка́льне] ко́ло
current 1. (електри́чний) струм (of I amperes – (величиною) I амперів) || стру́мовий 2. поті́к, течія́; стру́мінь || пото́ковий, течі́йний, струмене́вий □ against the ~ про́ти течії́; with the ~ (уни́з) за течіє́ю 3. пото́чний; тепе́рішній, ни́нішній, сього́днішній; ная́вний
['kʌrənt, 'kɜːrrənt]
absorption ~ = струм поглина́ння (в діелектрику), абсорбці́йний струм
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний струм
acoustomagnetoelectric ~ = акустомагнетоелектри́чний струм
active ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
adjustable ~ = реґульо́вний струм
adsorption ~ = адсорбці́йний струм
advection ~ = адвекти́вна течія́
air ~ = пові́тряна течія́, пові́тряний поті́к
algebraic ~ = алґебри́чний струм
alternating ~ [ac] = змі́нний струм (змінного напряму)
amplified ~ = підси́лений струм
anode ~ = ано́дний струм
antenna ~ = анте́новий струм
ascending ~ = висхідни́й поті́к
asymptotically-conserved ~ = асимптоти́чно збережни́й струм
atmospheric ~ = атмосфе́рний поті́к
avalanche ~ = лави́но́вий струм
averaged ~ = сере́дній струм
axial-vector ~ = аксійнове́кторний струм
background ~ = фо́новий струм
baryon ~ = баріо́нний струм
beam ~ = струм стру́меня (частинок)
bias ~ = струм зсува́ння [змі́щення]
bidirectional ~ = двона́прямний струм
bioelectric ~ = біостру́м, біоелектри́чний струм
bleeder ~ = стабілізува́льний [стабілізаці́йний] струм
branch ~ = відгалу́жений струм
breakdown ~ = струм пробо́ю
breaking ~ = струм вимика́ння
bulk ~ = о́б’є́мний струм
cancellating ~ = компенсува́льний струм
cathode ~ = като́дний струм
channel ~ = кана́ловий струм
charged ~ = заря́джений струм
charging ~ = насна́жувальний [заряджа́льний] струм
chiral ~ = хіра́льний струм
circulating ~ = циркуляці́йний струм
closed ~ = за́мкнений струм
coastal ~ = прибере́жна течія́
color ~ = ко́лірний струм
conduction ~ = струм прові́дности
conserved ~ = збережни́й струм
constant ~ = ста́лий струм (сталої амплітуди)
consumption ~ = спожи́ваний струм
control ~ = струм керува́ння
convection ~ = конвекці́йний струм
convective ~ 1. (ел.) конвекці́йний поті́к 2. (гф) конвекці́йна течія́
conventional ~ = конвенці́йний струм (інтерпретований за домовленістю як переношення позитивного заряду)
corona ~ = струм коро́нного розря́ду
counter ~ = зу́стрі́чний поті́к
creeping ~ = струм витіка́ння (поверхнею)
crest ~ = пі́кове зна́чення стру́му
critical ~ = крити́чний струм (у надпровіднику)
critical grid ~ = крити́чний сітко́ви́й струм
cyclic ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
dark ~ = те́мрявний струм (електродний)
decaying (conduction) ~ = згасни́й струм (прові́дности)
deep ~ = глиби́нна течія́, глиби́нний поті́к
depolarization ~ = струм деполяриза́ції
descending ~ = низхідни́й поті́к
dielectric ~ = струм у діеле́ктрику
diffusion ~ 1. дифузі́йний поті́к, дифузі́йний струм 2. (х.) обмі́нний струм
direct ~ = пості́йний [про́стий] струм (незмінного напряму)
discharge ~ = розря́дний струм
displacement ~ = струм змі́щення
downward ~ = низхідни́й поті́к
drift ~ 1. дре́йфовий струм 2. дре́йфова течія́
earth ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю 3. (гф) земни́й [телури́чний] струм
ebb ~ = відпли́вна течія́
eddy ~ = вихоро́вий струм
effective ~ = ефекти́вний струм, ефекти́вне зна́чення стру́му
electric ~ = електри́чний струм
electrode ~ = електро́дний струм (у електровакуумних приладах)
electrode dark ~ = те́мрявний (електро́дний) струм
electrode inverse ~ = зворо́тний електро́дний струм
electron ~ = електро́нний струм
electroweak ~ = електрослабки́й струм
emission ~ = емісі́йний струм, струм емі́сії
equalizing ~ = вирі́внювальний струм
excess ~ = надлишко́вий струм, надстру́м
exchange ~ = обмі́нний струм
exciting ~ 1. збу́джувальний струм 2. магнетува́льний струм
extra ~ = екстрастру́м
extraneous ~ = сторо́нній струм
faradic ~ = фаради́чний струм
fault (electrode) ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
fault-to-earth ~ = струм замика́ння на зе́млю
fault-to-ground ~ = струм замика́ння на зе́млю
feed ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
feedback ~ = струм зворо́тного зв’язку́
fermion ~ = ферміо́нний струм
field-free emission ~ = емісі́йний струм без (електричного) по́ля
filament ~ = розжа́рювальний струм
fluctuating ~ = флюктівни́й струм
fluctuation ~ = флюктуаці́йний струм; флюктуа́ції стру́му
foreign ~ = сторо́нній струм
forward ~ = прями́й струм
galvanic ~ = ґальвані́чний струм
gas ~ (ел.) йонізаці́йний струм
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] струм
geostrophic ~ = геостро́фна течія́
grid ~ = сітко́ви́й струм
ground ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю
hadron ~ = гадро́нний струм
heat ~ = теплови́й струм
heavy ~ = си́льний струм
high ~ = си́льний струм
high-frequency ~ = високочасто́тний струм
holding ~ = підтри́мувальний струм
hole ~ = дірко́вий струм
idle ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
induced ~ = наве́дений [(з)індуко́ваний, індукці́йний] струм
inducing ~ = навідни́й [індукува́льний] струм
initial ~ = початко́вий струм
injection ~ = інжекці́йний струм
inphase ~ = синфа́зний струм
input ~ = входо́вий струм
in-rush ~ = струм вмика́ння
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення стру́му
interacting ~s = взаємоді́йні стру́ми
interbase ~ = міжба́зовий струм (у напівпровідникових тетродах)
interference ~ = зава́дний струм
intermittent ~ = перери́вчастий струм
inverse ~ = зворо́тний струм
ion ~ = йо́нний струм
ionization ~ = йонізаці́йний струм
ionospheric ~ = йоносфе́рний струм
Josephson ~ = Джо́зефсонів струм
kinetic ~ (фх) кінети́чний струм
lagging ~ = зага́яний струм (за фазою)
leading ~ = випереджа́льний струм (за фазою)
leakage ~ 1. струм стіка́ння [витіка́ння] 2. неви́прямлена [неви́простана] части́на змі́нного стру́му
Leduc ~ = Леду́ків струм
left-handed ~ = лі́вий струм
left-handed charged ~ = заря́джений лі́вий струм
lepton ~ = лепто́нний струм
leptoquark ~ = лептоква́рковий струм
limiting adsorption ~ = грани́чний адсорбці́йний струм
limiting diffusion ~ = грани́чний дифузі́йний струм
load ~ = наванта́говий струм, струм наванта́ги
loop ~ = ко́нтурний струм
loss ~ = утра́тний струм, струм утра́т
low ~ = слабки́й струм
low-frequency ~ = низькочасто́тний струм
magnetization ~ = магнетува́льний струм
magnetizing ~ = магнетува́льний струм
magnetospheric ring ~ (гф) магнетосфе́рний по́яс
majority ~ = струм основни́х носії́в
mesh ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
meson ~ = мезо́нний струм
microscopic-eddy ~ = мікровихоро́вий струм
minority ~ = струм неосновни́х носії́в
modulation ~ = модулюва́льний струм
molecular ~ = молекуля́рний струм
negative ~ = неґати́вний струм
net ~ = підсумко́вий струм
neutral ~ = нейтра́льний струм
neutrino ~ = нейтри́новий струм
nonconserved ~ = незбережни́й струм
nonstrange ~ = неди́вний струм
nontidal ~ = неприпли́вна течія́
normalized ~ = нормо́ваний струм
nucleon ~ = нукло́нний струм
null ~ = нульови́й струм
ocean ~ = морська́ течія́
operating ~ = робо́чий струм
output ~ = виходо́вий струм
parasitic ~ = парази́тний струм
partial ~ = парці́йний струм
parton ~ = парто́нний струм
peak ~ = пі́ковий струм
periodic ~ = періоди́чний струм
persistent ~ 1. стійки́й [незгасни́й] струм (у надпровіднику) 2. стійка́ течія́ (надплину)
photoconduction ~ = струм фотопрові́дности
photoelectric ~ = фотостру́м, фотоелектри́чний струм
photovoltaic ~ = фотоґальвані́чний струм
pinch ~ = пі́нчови́й струм
plasma ~ = пла́змо́вий струм
plate ~ = ано́дний струм
polarization ~ = поляризаці́йний струм
poloidal ~ = поло́їдний струм
polyphase ~ = багатофа́зовий струм
positive ~ = позити́вний струм
prebreakdown ~ = передпробі́йний струм
preconduction ~ = струм несамості́йного розря́ду (в електроннопроменевому приладі)
primary ~ = перви́нний струм
probability ~ = поті́к імові́рности
pulsating ~ = пульсівни́й струм
pulse ~ = і́мпульсний струм
pyroelectric ~ = піроелектри́чний струм, піростру́м
quadrature ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
quark ~ = ква́рковий струм
quiescent ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
radio-frequency ~ = високочасто́тний струм (понад 10 кГц)
rated ~ = номіна́льний струм
reactive ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
rectified ~ = ви́простаний [ви́прямлений] струм
relativistic ~ = релятивісти́чний струм
renormalized ~ = перенормо́ваний струм
repolarization ~ = струм переполяриза́ції
residual ~ = залишко́вий струм
resultant ~ = підсумко́вий струм
reverse ~ = зворо́тний струм
right-handed ~ = пра́вий струм
right-handed charged ~ = заря́джений пра́вий струм
ring ~ = кільце́вий струм
root-mean-square ~ = середньоквадра́тне [ефекти́вне, чи́нне] зна́чення стру́му
runaway ~ = уте́клий струм, струм уте́клих части́нок (у плазмі)
saturation ~ = насито́вий струм, струм наси́чення
screen grid ~ = струм екранува́льної сі́тки
sea ~ = морська́ течія́
secondary ~ = втори́нний струм
secondary electron ~ = втори́нний електро́нний струм
secondary ion ~ = втори́нний йо́нний струм
self-conjugate ~ = самоспря́жений струм
short-circuit ~ = струм коро́ткого за́мкнення
simple harmonic ~ = синусо́їдний струм
single-phase ~ = однофа́зовий струм
sinusoidal ~ = синусо́їдний струм
source ~ = джере́льний струм
space ~ = просторо́вий струм
space-charge ~ = струм просторо́вого заря́ду
space-charge-limited ~ = струм, обме́жений просторо́вим заря́дом
spin ~ = спі́новий струм
standing ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
starting ~ = пускови́й струм
steady-state ~ = стаціона́рний [уста́лений] струм
strange ~ = ди́вний струм
stray ~ 1. мандрівни́й струм 2. парази́тний струм
striking ~ = струм запа́лювання
superimposed ~ = накла́дений струм
supply ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
surface ~ = поверхне́вий струм
surge ~ = ви́стриб [ви́плеск, сплеск] стру́му
surge electrode ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
telluric ~ (гф) телури́чний [земни́й] струм
thermal-depolarization ~ = струм термодеполяриза́ції
thermionic ~ = термоелектро́нний струм
thermoelectric ~ = термостру́м
three-phase ~ = трифа́зовий струм
threshold ~ = поро́говий струм
tidal ~ = припли́вна течія́
topological ~ = топологі́чний струм
toroidal ~ = торо́їдний струм
total ~ = по́вний струм
transient ~ = перехі́дни́й струм
tunnel ~ = туне́льний струм
turbidity ~ (гф) скаламу́чений поті́к, суспензі́йна течія́
unidirectional ~ = однона́прямний [пості́йний, про́стий] стру́м
upward ~ = висхідни́й поті́к
vagabond ~ = мандрівни́й струм
variable ~ = змі́нюваний струм
vector ~ = ве́кторний струм
virtual ~ = віртуа́льний струм
watt ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
wattless ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
weak ~ = слабки́й струм
weak charged ~ = слабки́й заря́джений струм
weak neutral ~ = слабки́й нейтра́льний струм
wind ~ = вітрови́й поті́к
zero ~ = нульови́й струм
zero-signal ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
oscillation 1. колива́ння; гойда́ння; хита́ння 2. осциля́ція, осцилюва́ння || осциляці́йний □ to excite [induce, drive] ~s збу́джувати колива́ння; to quench ~s (по)гаси́ти колива́ння 3. (ел.) ґенерува́ння
[ˌɒsɪ'leɪʃn, ˌɑːsɪ'-]
~s of a function = колива́ння [осцилювання, скінче́нний ро́зри́в] фу́нкції
acoustic ~s = акусти́чні колива́ння (кристалічної ґратки)
almost-harmonic ~ = ма́йже гармоні́чні колива́ння
amplitude-modulated ~s = амплітудозмодульо́вані колива́ння
angular ~s = кутові́ колива́ння
anharmonic ~s = ангармоні́чні колива́ння
antiphase ~s = протифа́зові колива́ння
aperiodic ~s = аперіоди́чні колива́ння
asynchronous ~s = несинхро́нні [асинхро́нні] колива́ння
atmospheric ~s = атмосфе́рні колива́ння
axial ~s = аксі́йні колива́ння
background ~s = фо́нові колива́ння
Barkhausen ~s = Ба́ркгаузенові стрибки́
Barkhausen-Kurz ~s = колива́ння Ба́ркгаузена-Ку́рца
beam ~s = колива́ння стру́меня (частинок)
betatron ~s = бетатро́нні колива́ння
biharmonic ~s = бігармоні́чні колива́ння
bulk ~s = о́б’є́мні колива́ння
cavity ~s = резона́нсні колива́ння
characteristic ~s = характеристи́чні колива́ння
coherent ~s = когере́нтні колива́ння
collective ~s = колекти́вні колива́ння
combination ~s = комбінаці́йні колива́ння
combined-frequency ~s = колива́ння на комбінаці́йних часто́тах
completely symmetric ~s = повносиметри́чні [цілко́м симетри́чні] колива́ння (ґратки)
continuous ~s = незгасні́ [непере́рвні] колива́ння
correlation ~s = кореляці́йні колива́ння
coupled ~s = зв’я́зані колива́ння
cyclotron ~s = циклотро́нні колива́ння
damped ~s = згасні́ колива́ння
decaying ~s = згасні́ колива́ння
difference-frequency ~s = колива́ння на різнице́вій частоті́
dipole ~s = ди́польні колива́ння
discontinuous ~s = розри́вні колива́ння
disturbed ~s = збу́рені колива́ння
diurnal ~s = добові́ колива́ння (температури тощо)
drift ~s = дре́йфові колива́ння
dynatron ~s = динатро́нні колива́ння
earth ~s = (гф) колива́ння Землі́ як пружно́го ті́ла
electric ~s = електри́чні колива́ння
electromagnetic ~s = електромагне́тні колива́ння
electron-cyclotron ~s = електро́нно-циклотро́нні колива́ння
electronic ~s = електро́нні колива́ння
fast ~s = швидкі́ колива́ння
field ~s = колива́ння по́ля
flute ~s = жолобко́ві колива́ння
forced ~s = примусо́ві колива́ння
free ~s = ві́льні колива́ння
frequency-modulated ~s = частотозмодульо́вані колива́ння
frictional ~s = фрикці́йні колива́ння
Friedel ~s = Фриде́леві осциля́ції
fundamental ~s = основні́ колива́ння, основна́ мо́да колива́нь
giant quantum ~ = велете́нська ква́нтова осциля́ція
ground state ~s = колива́ння основно́го ста́ну
hard ~s = жорсткі́ колива́ння
harmonic ~s = гармоні́чні колива́ння
helicon ~s = геліко́н
heterodyne ~s = гетероди́нні колива́ння
high-frequency ~s = високочасто́тні колива́ння
hybrid ~s = гібри́дні колива́ння
hydrodynamic ~s = гідродинамі́чні колива́ння
hydromagnetic ~s = гідромагне́тні колива́ння
incoherent ~s = некогере́нтні колива́ння
induced ~s = зіндуко́вані [примусо́ві] колива́ння
inertial ~s = інерці́йні [гідродинамі́чні] колива́ння
in-phase ~s = синфа́зні колива́ння
intensity ~s = колива́ння інтенси́вности
interfacial ~s = колива́ння на межі́ по́ділу
intermode ~s = міжмо́дові колива́ння
ion ~s = йо́нні колива́ння
ion-acoustic ~s = йо́ннозвукові́ колива́ння
ion-cyclotron ~s = йо́нно-циклотро́нні колива́ння
Langmuir ~s = Ле́нґмюрові [електростати́чні, пла́змо́ві] колива́ння
large-amplitude ~s = великоампліту́дні колива́ння
large-scale ~s = великомасшта́бні колива́ння
Larmor ~s = Ла́рморові колива́ння
laser ~s = ла́зерні колива́ння
lasing ~s = ла́зерні колива́ння
latent ~s = прихо́вані колива́ння
light ~s = світлові́ колива́ння
linear ~s = ліні́йні колива́ння
local ~s = лока́льні колива́ння
longitudinal ~s = поздо́вжні колива́ння
long-period ~s = довгопері́одні колива́ння
long-wave ~s = довгохвильові́ колива́ння
low-frequency ~s = низькочасто́тні колива́ння
magnetic ~s = магне́тні колива́ння
magnetic-breakdown ~ = магнетопро́бі́йна осциля́ція
magnetic-breakdown giant ~ = велете́нська магнетопро́бі́йна осциля́ція
magnetohydrodynamic ~s = магнетогідродинамі́чні колива́ння
magnetostatic ~s = магнетостати́чні колива́ння
mean ~s = сере́днє колива́ння (of a function – функції)
microwave ~s = мікрохвильові́ колива́ння
modulated ~s = (з)модульо́вані колива́ння
modulating ~s = модулюва́льні колива́ння
multifrequency ~ = 1. багаточасто́тне ґенерува́ння 2. (мн.) багаточасто́тні колива́ння
multiple ~s = колива́ння на кілько́х часто́тах
multipole ~s = мультипо́льні колива́ння
natural ~s = ві́льні [власти́ві] колива́ння
nonlinear ~s = неліні́йні колива́ння
nonpotential ~s = непотенція́льні колива́ння
nonresonance ~s = нерезона́нсні колива́ння
nonsynchronous ~s = несинхро́нні колива́ння
parametric ~ = 1. параметри́чне ґенерува́ння 2. (мн.) параметри́чні колива́ння
parasitic ~s = парази́тні колива́ння
particle ~s = колива́ння части́нки [части́нок]
periodic ~s = періоди́чні колива́ння
persistent ~s = незгасні́ колива́ння
perturbed ~s = збу́рені колива́ння
phase ~s = фа́зові колива́ння
phase-modulated ~s = фазозмодульо́вані колива́ння
Pippard ~ = Пі́пардова осциля́ція
plasma ~s = колива́ння пла́зми; Ле́нґмюрові [електростати́чні, пла́змо́ві] колива́ння
polyharmonic ~s = полігармоні́чні колива́ння
potential ~s = потенція́льні колива́ння
pressure ~s = колива́ння ти́ску
proper ~s = власти́ві колива́ння
pulse ~ = і́мпульсне ґенерува́ння
pulsative ~s = пульса́ція
pure ~s = гармоні́чні [синусо́їдні] колива́ння
quadrupole ~s = квадрупо́льні колива́ння
quantum ~s = ква́нтові колива́ння; ква́нтові осциля́ції
quantum size ~s = ква́нтові ро́змірні осциля́ції
quasi-harmonic ~s = квазигармоні́чні колива́ння
quasi-periodic ~s = квазиперіоди́чні колива́ння
radial ~s = радія́льні колива́ння
radio-frequency ~s = радіочасто́тні колива́ння
random ~s = випадко́ві [хаоти́чні, безла́дні] колива́ння
relaxation ~s = релаксаці́йні колива́ння
resonance ~s = резона́нсні колива́ння
rotational ~s = оберто́ві колива́ння
saw-tooth(ed) ~s = пиля́сті [пилча́сті] колива́ння
self-excited ~s = автоколива́ння
self-induced ~s = автоколива́ння
self-maintained ~s = автоколива́ння; самопідтри́мні колива́ння
self-sustained ~s = автоколива́ння; самопідтри́мні колива́ння
short-period ~s = короткопері́одні колива́ння
short-wave ~s = короткохвильові́ колива́ння
Shubnikov-de Haas ~s = осциля́ції Шу́бникова-де Га́аза
simple ~s = про́сті́ [гармоні́чні] колива́ння
single-mode ~s = одномо́дові колива́ння
sinusoidal ~s = синусо́їдні колива́ння
size ~s = ро́змірні осциля́ції
slow ~s = пові́льні колива́ння
small ~s = малі́ колива́ння
small-amplitude ~s = малоампліту́дні колива́ння
small-scale ~s = маломасшта́бні колива́ння
soft ~s = м’які́ колива́ння
Sondheimer ~s = Зо́ндгаймерові осциля́ції
sound ~s = звукові́ колива́ння
space-charge ~s = колива́ння просторо́вого заря́ду
spatial ~s = просторо́ві колива́ння
spiky ~s = шпиля́сті колива́ння
spin ~s = колива́ння спі́ну
spin-density ~s = колива́ння спі́нової густини́
spontaneous ~s = самочи́нні [спонта́нні] колива́ння
spurious ~s = парази́тні колива́ння
stable ~s = стійкі́ колива́ння
steady ~s = уста́лені [незгасні́, стаціона́рні] колива́ння
steady-state ~s = уста́лені [незгасні́, стаціона́рні] колива́ння
subharmonic ~s = субгармоні́чні колива́ння
superimposed ~s = накла́дені колива́ння
surface ~s = поверхне́ві колива́ння
sustained ~s = незгасні́ колива́ння
synchronous ~s = синхро́нні колива́ння
synchrotron ~s = синхротро́нні колива́ння
temperature ~s = теплові́ колива́ння
thermal ~s = теплові́ колива́ння
threshold ~s = поро́гові колива́ння
tidal ~s = припли́вні колива́ння
Tonks-Langmuir ~s = колива́ння То́нкса-Ле́нґмюра
transient ~s = неуста́лені [перехі́дні́, нестаціона́рні] колива́ння
translational ~s = трансляці́йні колива́ння
transverse ~s = попере́чні колива́ння
uncoupled ~s = незв’я́зані колива́ння
undamped ~s = незгасні́ колива́ння
undisturbed ~s = незбу́рені колива́ння
unperturbed ~s = незбу́рені колива́ння
unstable ~s = нестійкі́ колива́ння
unsteady ~s = неуста́лені колива́ння
unwanted ~s = парази́тні колива́ння
vacuum ~s = колива́ння ва́кууму, ва́куумні [нульові́] колива́ння
variable-amplitude ~s = змінноампліту́дні колива́ння, колива́ння зі змі́нною ампліту́дою
variable-frequency ~s = змінночасто́тні колива́ння, колива́ння зі змі́нною частото́ю
volume ~s = колива́ння о́б’є́му [мі́сткости]
zero(‑point) ~s = нульові́ колива́ння
phosphor люмінофо́р; фосфо́р || люмінофо́ровий, люмінофо́рний
['fɒsfə, 'fɑːsfər]
cascade ~ = багатошаро́вий люмінофо́р
composite ~ = складни́й [багатокомпоне́нтний] люмінофо́р
gamma ~ = га́мма-люмінофо́р
electroluminescent ~ = електролюмінофо́р, електролюмінесце́нтний фосфо́р
infrared ~ = інфрачерво́ний люмінофо́р
liquid ~ = ріди́нний люмінофо́р
long-lag ~ = люмінофо́р із трива́лим післясвіті́нням
organic ~ = органофосфо́р
persistent ~ = люмінофо́р із трива́лим післясвіті́нням
short-lag ~ = люмінофо́р із нетрива́лим післясвіті́нням
single-layer ~ = одношаро́вий люмінофо́р
transparent ~ = прозо́рий люмінофо́р
polarization поляриза́ція; поляризува́ння//‌споляризува́ння || (що стосується поляризації) поляризаці́йний; (що поляризує) поляризува́льний
[ˌpəʊləraɪ'zeɪʃn, ˌpoʊlərə'-]
~ of the blue sky = поляриза́ція небосхи́лу
~ of light = поляриза́ція сві́тла
~ of a medium = поляриза́ція середо́вища
~ of a nucleus = поляриза́ція ядра́
anode ~ = ано́дна поляриза́ція, поляриза́ція ано́да
anodic ~ = ано́дна поляриза́ція, поляриза́ція ано́да
asymmetric ~ = асиметри́чна поляриза́ція
atom(ic) ~ = а́томна поляриза́ція
averaged ~ = усере́днена поляриза́ція
beam ~ = поляриза́ція стру́меня (частинок)
cathode ~ = като́дна поляриза́ція, поляриза́ція като́да
cathodic ~ = като́дна поляриза́ція, поляриза́ція като́да
cell ~ = електрохемі́чна [ґальвані́чна] поляриза́ція
chromatic ~ = хромати́чна поляриза́ція
circular ~ = колова́ [циркуля́рна] поляриза́ція
clockwise ~ = пра́ва (колова́) поляриза́ція
complete ~ = цілкови́та [по́вна] поляриза́ція
concentration ~ = концентраці́йна поляриза́ція
counterclockwise ~ = лі́ва (колова́) поляриза́ція
cross ~ = кросполяриза́ція, попере́чна поляриза́ція
crystal ~ = поляриза́ція криста́лу
dielectric ~ = поляриза́ція діеле́ктрику
dipole ~ = орієнтаці́йна [ди́польна] поляриза́ція
domain ~ = доме́нна поляриза́ція
dynamic ~ = динамі́чна поляриза́ція
electric ~ = електри́чна поляриза́ція
electrochemical ~ = електрохемі́чна [ґальвані́чна] поляриза́ція
electrode ~ = поляриза́ція електро́да
electron(ic) ~ = електро́нна поляриза́ція, поляриза́ція електро́нів
elliptical ~ = еліпти́чна поляриза́ція
flexoelectric ~ = флексоелектри́чна поляриза́ція
imperfect ~ = частко́ва поляриза́ція
induced ~ = примусо́ва [наве́дена, зіндуко́вана] поляриза́ція
interfacial ~ = поляриза́ція на межі́ по́ділу (внаслідок відбивання)
interlayer ~ = міґраці́йна поляриза́ція
ionic ~ = йо́нна поляриза́ція
lattice ~ = поляриза́ція ґра́тки
left-hand(ed) ~ = лі́ва поляриза́ція
light ~ = поляриза́ція сві́тла
linear ~ = ліні́йна [пло́ска] поляриза́ція
longitudinal ~ = поздо́вжня поляриза́ція
magnetic ~ = магне́тна поляриза́ція; намагнето́ваність
molar ~ = моля́рна поляриза́ція
molecular ~ = поляриза́ція моле́кул
neutron ~ = поляриза́ція нейтро́нів
nonlinear ~ = неліні́йна поляриза́ція
nuclear ~ = поляриза́ція я́дер
oblique ~ = скісна́ поляриза́ція
optical ~ = 1. поляриза́ція сві́тла 2. опти́чна поляриза́ція (of nuclei – ядер)
orientation ~ = орієнтаці́йна [ди́польна] поляриза́ція
orthogonal ~ = ортого́нальна поляриза́ція
partial ~ = частко́ва поляриза́ція
particle ~ = поляриза́ція части́нок
particle-spin ~ = поляриза́ція спі́нів части́нок
perfect ~ = цілкови́та [по́вна] поляриза́ція
permanent ~ = пості́йна поляриза́ція
persistent ~ = стійка́ поляриза́ція
photon ~ = поляриза́ція фото́нів
piezoelectric ~ = поляриза́ція п’єзоеле́ктрику
plane ~ = пло́ска [ліні́йна] поляриза́ція
plasma ~ = поляриза́ція пла́зми
quadrupole ~ = квадрупо́льна поляриза́ція
radiation ~ = 1. поляриза́ція промі́ння 2. радіяці́йна поляриза́ція (спричинена промінням)
radiation-induced ~ = радіяці́йна поляриза́ція (спричинена промінням)
radio-wave ~ = поляриза́ція радіохви́ль
random ~ = випадко́ва [хаоти́чна] поляриза́ція
remanent ~ = залишко́ва поляриза́ція; залишко́ва намагнето́ваність
right-hand(ed) ~ = пра́ва поляриза́ція
rotary ~ = опти́чна акти́вність, оберта́ння площини́ поляриза́ції
shock ~ = уда́рна поляриза́ція
space-charge ~ = поляриза́ція просторо́вого заря́ду, о́б’є́мна поляриза́ція
specific ~ = пито́ма поляриза́ція
spin ~ = поляриза́ція спінів, спі́нова поляриза́ція
spontaneous ~ = самочи́нна [спонта́нна] поляриза́ція
sunlight ~ = поляриза́ція сонце́вого сві́тла
surface ~ = поверхне́ва поляриза́ція, поляриза́ція пове́рхні
target ~ = поляриза́ція міше́ні
thermal ~ = термополяриза́ція
transverse ~ = попере́чна поляриза́ція
vacuum ~ = поляриза́ція ва́кууму
wave ~ = поляриза́ція хви́лі [хвиль]
x-ray ~ = поляриза́ція Рентґе́нового промі́ння
pollutant (нерадіоакти́вний) забру́днювач, забру́днювальна речовина́; (нерадіоакти́вна) до́мішка
[pə'luːtnt]
acid ~ = кисло́тний забру́днювач
air ~ = забру́днювач пові́тря
airborne ~ = повітротранспорто́ваний забру́днювач (що поширюється повітрям)
atmospheric ~ = атмосфе́рна до́мішка
automotive ~ = вихлипни́й забру́днювач (пов’язаний з автотранспортом)
dangerous ~ = небезпе́чний забру́днювач
gaseous ~ = газовий забру́днювач
global ~ = глоба́льний забру́днювач (поширений по всій земній кулі)
inorganic ~ = неоргані́чний забру́днювач
man-made ~ = антропоге́нний забру́днювач
natural ~ = приро́дний забру́днювач
particulate ~ = аерозо́льний [твердочасти́нко́вий] забру́днювач
persistent ~ = тривки́й забру́днювач
plasma ~ = до́мішка у пла́змі (стороння, небажана, шкідлива)
primary ~ = перви́нний забру́днювач (що потрапив до атмосфети з викидом тощо)
priority ~ = особли́во небезпе́чний забру́днювач
secondary ~ = втори́нний забру́днювач (утворений в атмосфері)
toxic ~ = токси́чний забру́днювач
trace ~ = мікрозабру́днювач, слідови́й забру́днювач
ubiquitous ~ = повсю́дний забру́днювач
water ~ = забру́днювач води́
waterborne ~ = водотранспорто́ваний забру́днювач (що поширюється водою)
process 1. проце́с || процесо́вий 2. спо́сіб, ме́тод, процеду́ра 3. обробля́ти//‌оброби́ти 4. опрацьо́вувати//‌опрацюва́ти
['prəʊsεs, 'prɑːsεs]
~ with an aftereffect = проце́с із післяді́єю
accompanying ~ = супу́тній проце́с
additive ~ = адити́вний проце́с
adiabatic ~ = адіяба́тний проце́с
adjoint ~ = спря́жений проце́с
aging ~ = (процес) старі́ння (матеріялу)
almost-periodic ~ = ма́йже періоди́чний проце́с
anelastic ~ = непружни́й проце́с (деформування)
aperiodic ~ = аперіоди́чний проце́с
avalanche(‑like) ~ = лави́но́вий проце́с
averaging ~ = процеду́ра усере́днювання
background ~ = фо́новий проце́с
backward ~ = зворо́тний [обе́рнений] проце́с
batch ~ = (техн.) періоди́чний проце́с
Bessemer ~ = Бе́семерів проце́с, бесемерува́ння
birth and death ~ = проце́с наро́джування та заги́белі
branching ~ = розгалу́жений проце́с
cascade ~ = каска́довий проце́с
cathode sputtering ~ = като́дне розпоро́шування
chain ~ = ланцюго́вий проце́с
charge-exchange ~ = проце́с [реа́кція] зарядоо́бміну [перезаряджа́ння]
circular ~ = колови́й проце́с
coating ~ = 1. (процес) покрива́ння (поверхні) 2. спо́сіб нано́шення по́криву
coherent ~ = когере́нтний проце́с
cold ~ = низькотемперату́рний проце́с; проце́с (що відбувається) без нагріва́ння
collective ~ = колекти́вний проце́с
collisional ~ = зіткненнє́вий проце́с
collisionless ~ = беззіткненнє́вий проце́с
combination ~ = комбінаці́йний проце́с
competing ~es = конкуре́нтні проце́си
competitive ~es = конкуре́нтні проце́си
concentration ~ = проце́с концентрува́ння (зокрема екологічного)
concerted ~es = (х.) узгі́днені [узго́джені] проце́си
concurrent ~es = парале́льні [рівнобі́жні] проце́си
constant-pressure ~ = ізоба́рний проце́с
constant-temperature ~ = ізотермі́чний проце́с
constant-volume ~ = ізохо́рний проце́с
continuous ~ = непере́рвний [тя́глий] проце́с
controllable ~ = контрольо́вний [реґульо́вний] проце́с
controlled ~ = контрольо́ваний [реґульо́ваний] проце́с
Cottrell ~ = Ко́трелове оса́джування
cracking ~ = кре́кінг, крекінгува́ння
crossed ~ = перехре́сний проце́с
cryochem ~ = кріохемі́чний проце́с
crystal-growth ~ = проце́с виро́щування криста́лу
cumulative ~ = кумуляти́вний проце́с
cyclic ~ = циклови́й [циклі́чний] проце́с
decay ~ = проце́с ро́зпаду; розпадо́вий проце́с
decomposable ~ = розкла́дний проце́с
deep(ly) inelastic ~ = гли́боко непружни́й проце́с
degenerate ~ = ви́роджений проце́с
deterministic ~ = детерміно́ваний проце́с
developing ~ = (процес) виявля́ння [проявля́ння] (плівки)
diabatic ~ = діяба́тний [неадіяба́тний] проце́с
diazo ~ = діазопроце́с
diazotype ~ = діазоти́пія
diffusion ~ = дифузі́йний проце́с
direct ~ = прями́й проце́с
discontinuous ~ = розри́вний проце́с
discrete ~ = дискре́тний проце́с
dissipative ~ = дисипати́вний проце́с
dual-temperature ~ = двотемперату́рний проце́с
dynamic ~ = динамі́чний проце́с
electrode ~ = (х.) електро́дний проце́с
endoergic ~ = ендоенергети́чний проце́с
endothermal ~ = ендотермі́чний проце́с
endothermic ~ = ендотермі́чний проце́с
eolian ~ = вітроспричи́нений проце́с
equilibrium ~ = рівнова́жний проце́с
elastic ~ = пружни́й проце́с
electrokinetic ~ = електрокінети́чний проце́с
electroweak ~ = електрослабки́й проце́с
elementary ~ = елемента́рний проце́с
ergodic ~ = ергоди́чний проце́с
evaporation ~ = (проце́с) випаро́вування
exclusive ~ = ексклюзи́вний проце́с
exoergic ~ = екзоенергети́чний проце́с
exothermal ~ = екзотермі́чний проце́с
exothermic ~ = екзотермі́чний проце́с
fast ~ = швидки́й проце́с
few-body ~ = малочасти́нко́вий проце́с, проце́с за у́частю кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
few-particle ~ = див. few-body ~
fission ~ = (процес) по́діл, ді́лення (ядер)
fixing ~ = (процес) закрі́плювання [фіксува́ння] (образу/зображення на плівці)
flip-over ~ = (процес) перекида́ння (спіну)
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
forbidden ~ = заборо́нений проце́с
forward ~ = прями́й проце́с
fracture ~ = проце́с руйнува́ння (матеріялу)
fusion ~ = 1. (процес) злива́ння [си́нтезу] (ядер) 2. (процес) то́плення [пла́влення]
gas-centrifuge ~ = ме́тод га́зової центрифу́ги (відокремлювання ізотопів)
gas-diffusion ~ = газодифузі́йний проце́с
gaseous-diffusion ~ = газодифузі́йний ме́тод (відокремлювання ізотопів)
hard ~ = (яф) високоенергети́чний [жорстки́й] проце́с
hardening ~ = 1. (процес) тверді́шання 2. (процес) гартува́ння
head end ~ = попере́днє обробля́ння
high-energy ~ = високоенергети́чний проце́с
high-pressure ~ = високоти́сковий проце́с
high-temperature ~ = високотемперату́рний проце́с
hydrophilic ~ = гідрофі́льний проце́с
hydrophobic ~ = гідрофо́бний проце́с
inclusive ~ = інклюзи́вний проце́с
indecomposable ~ = нерозкла́дний проце́с
indirect ~ = непрями́й [опосередко́ваний] проце́с
individual ~ = окре́мий проце́с [акт]
induced ~ = зіндуко́ваний [спричи́нений, примусо́вий] проце́с
inelastic ~ = непружни́й проце́с
intermediate-energy ~ = проміжноенергети́чний проце́с, проце́с за промі́жни́х ене́ргій
internal photoelectric ~ = вну́трішній фотоефе́кт
interpolation ~ = (процеду́ра) інтерполюва́ння
interrupted ~ = пере́рваний проце́с
inverse ~ = обе́рнений [зворо́тний] проце́с
irreversible ~ = необоро́тний проце́с
isenthalpic ~ = ізоентальпі́йний проце́с
isentropic ~ = ізоентропі́йний проце́с
isobaric ~ = ізоба́рний проце́с
isochoric ~ = ізохо́рний проце́с
isoenthalpic ~ = ізоентальпі́йний проце́с
isometric ~ = ізометри́чний проце́с
isothermal ~ = ізотермі́чний проце́с
isovolumic ~ = ізохо́рний проце́с
iterative ~ = див. iteration ~
iteration ~ = ітерува́ння, ітераці́йна процеду́ра
Joule-Thomson ~ = проце́с Джо́уля-То́мсона
kinetic ~ = кінети́чний проце́с
Kroll ~ = Кро́лів проце́с
light-induced ~ = світлоспричи́нений [фотостимульо́ваний] проце́с
limiting ~ = перехі́д до грани́ці, грани́чний перехі́д
Linde ~ = проце́с Лі́нде
linear ~ = ліні́йний проце́с
lining ~ = личкува́ння, обличко́вування
liquefaction ~ = (процес) скра́плювання, перехі́д від га́зової до ріди́нної фа́зи
low-energy ~ = низькоенергети́чний проце́с
machining ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння (механічного)
many-body ~ = багаточасти́нко́вий проце́с, проце́с із у́частю багатьо́х части́нок
many-particle ~ = див. many-body ~
Markov(ian) ~ = ма́рковський проце́с [алґори́тм]
martingale ~ = мартинґа́л-проце́с
medium-energy ~ = проміжноенергети́чний проце́с, проце́с за промі́жни́х [сере́динних] ене́ргій
melting ~ = (проце́с) то́плення [пла́влення]
melt refining ~ = очища́ння [рафінува́ння] ро́зтопів
multiparameter ~ = багатопара́метровий проце́с
multiparticle ~ = багаточасти́нко́вий проце́с
multiphoton ~ = багатофото́нний проце́с
multiple ~ = 1. багаторазо́вий проце́с 2. множи́нний проце́с
multistage ~ = багатостаді́йний проце́с
multiwave ~ = багатохвильови́й проце́с
near-equilibrium ~ = ма́йже рівнова́жний проце́с
nondiffusion ~ = бездифузі́йний проце́с
nondissipative ~ = недисипати́вний проце́с
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний проце́с
nonlinear ~ = неліні́йний проце́с
non-Markovian ~ = нема́рковський проце́с
nonradiative ~ = безвипромі́нний проце́с, проце́с без променюва́ння [випромі́нювання]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний проце́с
nonresonance ~ = нерезона́нсний проце́сс
nonstationary ~ = нестаціона́рний проце́с
normal ~ = норма́льний [Ґа́усів] проце́с
nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий проце́с
one-quantum ~ = одноква́нтовий проце́с
one-step ~ = ме́тод окре́мих кро́ків
Oppenheimer-Phillips ~ = проце́с О́пенгаймера-Фі́ліпса
orthogonal (stochastic) ~ = ортогона́льний (стохасти́чний) проце́с
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating ~ = коливни́й проце́с
oscillatory ~ = коливни́й проце́с
oxidation ~ = оки́снювальний проце́с
oxo ~ = оксоси́нтез
parametric ~ = параметри́чний проце́с
periodic ~ = періоди́чний проце́с
persistent ~ = інерці́йний [персисте́нтний, незбу́тній] проце́с
photographic ~ = фотографі́чний проце́с
polytropic ~ = політро́пний проце́с
postequilibrium ~ = післярівнова́жний проце́с
preequilibrium ~ = передрівнова́жний проце́с
primary ~ = перви́нний проце́с
probabilistic ~ = імові́рнісний проце́с
production ~ = 1. проце́с наро́джування (частинки) 2. (техн.) виробни́чий проце́с, спо́сіб виробля́ння
quasi-determined ~ = квазидетерміно́ваний проце́с
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний проце́с
quasi-harmonic ~ = квазигармоні́чний проце́с
quasi-static ~ = 1. квазистати́чний проце́с 2. (х.) рівнова́жний проце́с
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рний проце́с
quasi-steady ~ = квазиуста́лений проце́с
random ~ = випадко́вий [стохасти́чний] проце́с
radiative ~ = випромі́нний проце́с, проце́с із променюва́нням [випромі́нюванням]
radiationless ~ = безвипромі́нний проце́с, проце́с без променюва́ння [випромі́нювання]
radioinduced ~ = проце́с, спричи́нений промі́нням
rapid ~ = швидки́й проце́с
rate ~ = проце́с із те́мповою па́м’яттю
recurrent ~ = рекуре́нтний [верта́льний] проце́с
redox ~ = редо́кс-проце́с, оки́снювально-відно́влювальний проце́с
reduction ~ = (х.) відно́влювальний проце́с
relativistic ~ = релятивісти́чний проце́с
relaxed peak ~ = (яф) гли́боко непружне́ зі́ткнення
repetitive ~ = повто́рюваний проце́с
resonance ~ = резона́нсний проце́сс
reverse ~ = 1. зворо́тний проце́с 2. (фот.) проце́с оберта́ння (неґативу)
reversible ~ = оборотни́й проце́с
search ~ = по́шук, проце́с [процеду́ра] по́шуку
secondary ~ = втори́нний проце́с
sedimentation ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування
self-maintained ~ = 1. самопідтри́мний проце́с 2. самопідтри́муваний проце́с
semi-inclusive ~ = напівінклюзи́вний проце́с
semi-Markov ~ = напівма́рковський проце́с
silicothermic ~ = силікотермі́я
single ~ = одноразо́вий [поодино́кий] проце́с
single-photon ~ = однофото́нний проце́с
single-step ~ = ме́тод окре́мих кро́ків
singular (stationary) ~ = синґуля́рний (стаціона́рний) проце́с
soft ~ = (яф) низькоенергети́чний [м’яки́й] проце́с
solidification ~ = (проце́с) тве́рднення, перехі́д від ріди́нної до твердо́ї фа́зи
spontaneous ~ = самочи́нний [спонта́нний, самоспричи́нений] проце́с
stable ~ = стійки́й [стабі́льний] проце́с
stationary ~ = стаціона́рний проце́с
steady ~ = уста́лений проце́с
stimulated ~ = зіндуко́ваний [стимульо́ваний, примусо́вий] проце́с
stochastic ~ = стохасти́чний проце́с (with aftereffect – із післядією; with continuous/discrete time – із неперервним/дискретним часом; with independent increments – із незалежними приростами; with orthogonal increments – з ортогональними приростами)
stopped ~ = зупи́нений проце́с
strongly nonequilibrium ~ = си́льно нерівнова́жний проце́с
strong Markov ~ = стро́го ма́рковський проце́с
subcritical ~ = докрити́чний проце́с
supercritical ~ = надкрити́чний проце́с
surface ~ = поверхне́вий проце́с
synchrotron ~ = синхротро́нне променюва́ння [випромі́нювання]
temporary ~ = часови́й проце́с
thermal ~ = теплови́й проце́с
thermal diffusion ~ = термодифузі́йний ме́тод (відокремлювання ізотопів)
thermodynamic ~ = термодинамі́чний проце́с
three-alpha ~ = три-а́льфа проце́с, потрі́йний а́льфа-проце́с, потрі́йна а́льфа-реа́кція
three-body ~ = тричасти́нко́вий [триті́ловий] проце́с
three-particle ~ = тричасти́нко́вий [триті́ловий] проце́с
time-consuming ~ = часовитра́тна процеду́ра [опера́ція]
time-saving ~ = часооща́дна процеду́ра [опера́ція]
topotactic ~ = топотакти́чний проце́с
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
transfer ~ = проце́с передава́ння
transient ~ = перехі́дни́й проце́с
transition ~ = проце́с перехо́ду
transport ~ = проце́с перено́шення
triple-alpha ~ = див. three-alpha ~
tunneling ~ = тунелюва́ння
two-body ~ = двочасти́нко́вий [двоті́ловий] проце́с
two-particle ~ = двочасти́нко́вий [двоті́ловий] проце́с
two-quantum ~ = двоква́нтовий проце́с
Umklapp ~ = (процес) перекида́ння (спіну)
uncontrollable ~ = неконтрольо́вний [нереґульо́вний] проце́с
uncontrolled ~ = неконтрольо́ваний [нереґульо́ваний] проце́с
uninterrupted ~ = безпере́рвний проце́с
unstable ~ = нестійки́й проце́с
unsteady ~ = неуста́лений проце́с
vapor-deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (з парової фази)
virtual ~ = віртуа́льний проце́с
voloxidation ~ = (яф) (проце́с) оки́снювання летки́х проду́ктів по́ділу
weakly nonlinear ~ = сла́бко неліні́йний проце́с
wet ~ = 1. реа́кція у воло́гому ста́ні 2. (х.) воло́гий спо́сіб
Wiener ~ = (матем.) Ві́нерів ме́тод, Ві́нерова процеду́ра
white stochastic ~ = бі́лий стохасти́чний проце́с
slipband (кф) лі́нія [сму́га] ко́взу [ко́взання]
['slɪpbænd]
persistent ~ = тривка́ сму́га ко́взу
spot 1. пля́ма || пля́мовий || плями́ти//‌заплями́ти 2. ця́тка || ця́тко́вий || цяткува́ти//‌поцяткува́ти 3. мі́сце (де щось відбувається); діля́нка □ just right on the ~ пря́мо на мі́сці 4. виявля́ти//‌ви́явити місцеперебува́ння
[spɒt, spɑːt]
aberration ~ = абераці́йна пля́ма
asymptotic ~ = асимптоти́чне мі́сце
bare ~ = ого́лена діля́нка, проли́сина (on a surface – на поверхні)
blind ~ = 1. ме́ртва зо́на 2. зо́на нечу́тности 3. зо́на нечутли́вости
breakdown ~ = (ел.) мі́сце пробива́ння
bright ~ = сві́тла пля́ма
burned ~ = ви́горіла діля́нка
cathode ~ = като́дна пля́ма
cold ~ = непрогрі́та діля́нка
contact ~ = дотико́ва [конта́ктова] пля́ма
corrosion ~ = корозі́йна пля́ма
dark ~ = те́мна пля́ма
dead ~ = зо́на мовча́ння; зо́на нечутли́вости
defective ~ = дефе́ктна діля́нка
electron-beam ~ = електроннопромене́ва пля́ма (на екрані)
flare ~ = засві́тлена/сві́тла пля́ма (на образі/зображенні)
flying ~ = рухли́вий про́мінь, рухли́ва ця́тка (на дисплеї)
focal ~ = фо́кусна пля́ма
follow ~ = висві́тлювальний проже́ктор
friction ~ = тертьова́ [фрикці́йна] пля́ма
grease ~ = масна́ пля́ма
greasy ~ = масна́ пля́ма
hot ~ = 1. (яф) гаря́ча то́чка/ця́тка/пля́ма (з підвищеною радіоактивністю) 2. (техн.) перегрі́та діля́нка, місце́вий пере́грів; то́чка пере́гріву 3. (комп.) гаря́че мі́сце (курсор миші на екрані)
ion ~ = йо́нна пля́ма
indelible ~ = невибавле́нна пля́ма
light ~ = світлова́ пля́ма [ця́тка], світлови́й за́йчик
luminescent ~ = люмінесце́нтна [світна́] пля́ма
luminous ~ = світна́ пля́ма
movable light ~ = рухли́вий світлови́й за́йчик
oil ~ = масна́ пля́ма
persistent ~ = тривка́ [важкоусувна́] пля́ма
Poisson ~ = Пуасо́нова пля́ма
radio ~ = (астр.) радіопля́ма
sun ~ = пля́ма на со́нці
sunlight ~ = со́нячний за́йчик
thawed ~ = прота́лина
trouble ~ = слабке́ мі́сце
yellow ~ = жо́вта пля́ма (сітківки ока)
substance 1. речовина́ || речови́нний □ ~ and its derivatives речовина́ та її похідники́ 2. мате́рія; субста́нція || мате́рійний; субстанці́йний 3. суть, су́тність □ the ~ of the case суть спра́ви; in ~ по су́ті
['sʌbstəns]
absorbable ~ = абсорбо́вна речовина́
absorbed ~ = уві́брана [(за)абсорбо́вана] речовина́, абсорба́т
absorbing ~ = вбира́льна [абсорбува́льна] речовина́, абсорбе́нт
adsorbable ~ = адсорбо́вна речовина́
adsorbed ~ = (за)адсорбо́вана речовина́, адсорба́т
adsorbing ~ = адсорбува́льна речовина́, адсорбе́нт
adhesive ~ = зче́плювальна [клейка́, адгези́вна] речовина́, адгези́в
aerophilic ~ = аерофі́льна речовина́, аерофі́л
aerophobic ~ = аерофо́бна речовина́, аерофо́б
agglutinative ~ = зче́плювальна [клейка́] речовина́
amorphous ~ = амо́рфна речовина́
amorphous magnetic ~ = амо́рфний магне́тик
amphoteric ~ = амфоте́рна речовина́, амфоте́р
anisotropic ~ = анізотро́пна речовина́
antiferroelectric ~ = антисеґнетоеле́ктрик
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тик
antifriction ~ = протитертьова́ [антифрикці́йна] речовина́
antireflection (coating) ~ = вия́снювальна речовина́; вия́снювальний по́крив
antistatic ~ = анти(електро)стати́чна [протиелектростати́чна] речовина́, антиста́тик
bone-seeking ~ = остеофі́льна речовина́, остеофі́л
brittle ~ = крихка́ речовина́
bulk ~ = 1. речовина́ в о́б’є́мі, речовина́ в ма́сі 2. сипка́ речовина́
capillary-active ~ = капіля́рно акти́вна речовина́
carrier ~ = (речовина́‑)носі́й
caustic ~ = їдка́ речовина́
chemically active ~ = хемі́чно акти́вна речовина́
chemically inactive ~ = хемі́чно неакти́вна речовина́
coarsely dispersed ~ = грубодиспе́рсна речовина́
coating ~ = по́кривна речовина́
colloidal ~ = коло́їдна речовина́
conducting ~ = прові́дна речовина́
contaminating ~ = (радіоакти́вна) забру́днювальна речовина́, забру́днювач
continuous ~ = суці́льна речовина́
corrodible ~ = кородо́вна речовина́ (податлива до корозії)
corroding ~ = кородо́вна речовина́ (податлива до корозії)
corrosive ~ = корозі́йна речовина́ (що спричиняє корозію)
crystalline ~ = кристалі́чна речовина́
daughter ~ = дочі́рня речовина́
dense ~ = густа́ [щі́льна] речовина́
deposited ~ = напоро́шена [оса́джена] (на поверхні) речовина́
derivative ~ = похідна́ речовина́, похідни́к
dextrorotary ~ = правооберта́льна речовина́
diffusing ~ = дифундівна́ речовина́
diluting ~ = розрі́джувальна речовина́
discolored ~ = знеба́рвлена речовина́
dissipative ~ = дисипати́вна [енерговтра́тна] речовина́
dissolved ~ = розчи́нена речовина́
dropwise-condensed ~ = скра́плена речовина́
dust-like ~ = порохоподі́бна речовина́
dusty ~ = порохова́ речовина́
elastic ~ = пружна́ речовина́
electroactive ~ = електроакти́вна речовина́
elemental ~ = про́ста́ речовина́
elementary ~ = про́ста́ речовина́
explosive ~ = вибухо́ва речовина́
extraneous ~ = сторо́ння речовина́
extraterrestrial ~ = речовина́ позазе́много похо́дження
extremely pure ~ = надчи́ста речовина́
fibered ~ = волокни́нна [волокни́ста] речовина́
fibrous ~ = волокни́нна [волокни́ста] речовина́
film-forming ~ = плівкоутво́рювальна речовина́, плівкоутво́рювач
finely dispersed ~ = дрібнодиспе́рсна речовина́
fluid ~ = пли́нова речовина́, плин; пли́нна речовина́
fluorescent ~ = флюоресце́нтна речовина́
foreign ~ = сторо́ння [неба́жана] до́мішка, чужорі́дна речовина́
gaseous ~ = га́зова [газоподі́бна] речовина́, газ
glass-forming ~ = склоутво́рювальна речовина́
ground ~ = розте́рта речовина́, ро́зтирка
harmful ~ = небезпе́чна [шкідли́ва] речовина́
hazardous ~ = небезпе́чна [шкідли́ва] речовина́
heat-conducting ~ = теплопрові́дна речовина́
homogeneous ~ = однорі́дна речовина́
hot ~ = високорадіоакти́вна речовина́
hydrophilic ~ = гідрофі́льна речовина́
hygroscopic ~ = гігроскопі́чна речовина́
immiscible ~ = незмі́шна́ речовина́
impregnated ~просо́чена речовина́
impregnating ~просо́чувальна речовина́
impurity ~ = домішко́ва речовина́, до́мішка
individual ~ = чи́ста речовина́
inexplosive ~ = невибухо́ва речовина́
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна речовина́
inorganic ~ = неоргані́чна речовина́
insoluble ~ = нерозчи́нна речовина́
intermiscible ~s = взаємозмі́ш(ува)ні речови́ни
isomorphic ~ = ізомо́рфна речовина́
isotropic ~ = ізотро́пна речовина́
laminated ~ = шарува́та речовина́
laser ~ = (акти́вна) ла́зерна речовина́
lasing ~ = (акти́вна) ла́зерна речовина́
layered ~ = шарува́та речовина́
lifeless ~ = безжи́вна речовина́
liquid ~ = ріди́нна речовина́, рідина́
loose ~ = нещі́льна речовина́
levorotary ~ = лівооберта́льна речовина́
lunar ~ = місяце́ва речовина́
magnetic ~ = магне́тна речовина́, магне́тик
magnetically ordered ~ = магнетовпорядко́вана речовина́
maser ~ = (акти́вна) ма́зерна речовина́
melted ~ = розто́плена речовина́, ро́зтоп
metamagnetic ~ = метамагне́тик
meteoric ~ = метео́рна речовина́
mineral ~ = мінера́льна речовина́
miscible ~ = змі́шна́ речовина́
moderating ~ = спові́льнювальна речовина́, спові́льнювач (нейтронів)
molten ~ = розто́плена [розпла́влена] речовина́
muddy ~ = зму́лена речовина́
mutually soluble ~s = взає́мно розчи́нні речови́ни
nonconducting ~ = непрові́дна речовина́
nonexplosive ~ = невибухо́ва речовина́
non-heat-conducting ~ = теплонепрові́дна [нетеплопрові́дна] речовина́
nonmoderating ~ = неспові́льнювальна речовина́, неспові́льнювач (нейтронів)
nonstopping ~ = див. nonmoderating ~
oleophilic ~ = олеофі́льна речовина́
oleophobic ~ = олеофо́бна речовина́
opaque ~ = непрозо́ра речовина́
optically active ~ = опти́чно а́ктивна речовина́
optically inactive ~ = опти́чно неа́ктивна речовина́
organic ~ = органі́чна речовина́
original ~ = пе́рвісна [вихідна́] речовина́
paramagnetic ~ = парамагне́тик
parent ~ = перви́нна речовина́
penetrating ~ = прони́клива [прося́клива] речовина́
persistent ~ = тривка́ речовина́
petrified ~ = скам’яні́ла речовина́
planetary ~ = плане́тна речовина́
polluting ~ = (нерадіоакти́вна) забру́днювальна речовина́, забру́днювач
porous ~ = порува́та речовина́
precipitated ~ = осадо́ва [оса́джена] речовина́
protoplanet ~ = протоплане́тна речовина́
pure ~ = чи́ста речовина́ (без домішок)
pyromagnetic ~ = піромагне́тик
radiant ~ = випромі́нна речовина́
radiating ~ = випромі́нна речовина́
radioactive ~ = радіоакти́вна речовина́
radiomimetic ~ = радіомімети́чна речовина́
radioprotective ~ = радіяційнозахисна́ речовина́, радіопроте́ктор
rarefied ~ = розрі́джена речовина́
reacting ~ = реагівна́ речовина́
reference ~ = етало́нна речовина́
remolten ~ = перето́плена речовина́, перето́п
semitransparent ~ = напівпрозо́ра речовина́
simple ~ = про́ста́ речовина́
soaked ~ = просо́чена речовина́ (чимось – with smth)
solid ~ = тверда́ речовина́
solvable ~ = розчи́нна речовина́
sorbed ~ = (за)сорбо́вана речовина́, сорба́т
stiff ~ = туга́ [тужа́ва] речовина́
stiffening ~ = тужа́вна речовина́
stopping ~ = (яф) гальмува́льна [гальмівна́] речовина́
strong magnetic ~ = сильномагне́тна речовина́
superparamagnetic ~ = суперпарамагне́тик
surface-active ~ = поверхне́во акти́вна речовина́
surface-inactive ~ = поверхне́во неакти́вна речовина́
suspended ~ = зави́сла речовина́
temperature-indicating ~ = термометри́чна речовина́, термометри́чне ті́ло
thin ~ = рідка́ речовина́
thinned ~ = розве́дена [розрі́джена] речовина́
toxic ~ = токси́чна речовина́
transparent ~ = прозо́ра речовина́
turbid ~ = каламу́тна [зму́лена] речовина́
ultrapure ~ = надчи́ста речовина́
vegetable ~ = росли́нна речовина́
viscous ~ = в’язка́ речовина́
vitrifying ~ = склоутво́рювальна речовина́
volatile ~ = летка́ речовина́
water-receptive ~ = гідрофі́льна речовина́
watery ~ = рідка́ [розве́дена] речовина́
weak magnetic ~ = слабкомагне́тна речовина́
working ~ = робо́ча речовина́
yielding ~ = деформаці́йно пли́нна [теку́ча, течка́] речовина́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

довготрива́лий 1. durable 2. (довговічний) long-lived 3. (подовжений) prolonged 4. (що утримує ефект) persistent
забру́днювач (-а) 1. (речовина, нерадіоактивний) pollutant 2. (джерело нерадіоактивного забруднювання) polluter 3. (радіоактивний чи штучного походження) contaminant
аерозо́льний ~ = particulate pollutant; (радіоактивний) particulate contaminant
вихлипни́й ~ = (пов’язаний з автотранспортом) automotive pollutant
~ води́ = water pollutant; (радіоактивний) water contaminant
водотранспорто́ваний ~ = waterborne pollutant; (радіоактивний) waterborne contaminant
втори́нний ~ = (утворений в атмосфері) secondary pollutant
га́зовий ~ = gaseous pollutant
глоба́льний ~ = (поширений по всій земній кулі) global pollutant
~ довкі́лля = environmental pollutant; (радіоактивний) environmental contaminant
кисло́тний ~ = acid pollutant
корозі́йний ~ = corrosion contaminant
небезпе́чний ~ = dangerous pollutant
неоргані́чний ~ = inorganic pollutant
нерадіоакти́вний ~ = pollutant, polluting substance
осі́лий ~ = (на дні, радіоактивний) settled contaminant
особли́во небезпе́чний ~ = priority pollutant
перви́нний ~ = (що потрапив до атмосфери з викидом тощо) primary pollutant
повітротранспорто́ваний ~ = airborne pollutant; (радіоактивний) airborne contaminant
~ пові́тря = air pollutant; (радіоактивний) air contaminant
повсю́дний ~ = ubiquitous pollutant
приро́дний ~ = natural pollutant
радіоакти́вний ~ = (radioactive) contaminant, contaminating substance
ріди́нний ~ = (радіоактивний) liquid contaminant
слідови́й ~ = trace pollutant; (радіоактивний) trace contaminant
тверди́й ~ = (радіоактивний) solid contaminant
твердочасти́нко́вий ~ = particulate pollutant; (радіоактивний) particulate contaminant
токси́чний ~ = toxic pollutant
тривки́й ~ = persistent pollutant
усувни́й ~ = removable contaminant
інерці́йний 1. (пов’язаний з інерцією) inertia 2. (про систему чи властивість, тв) inertial 3. (повільнореагівний, про прилад) slow-response, sluggish 4. (що утримує ефект) persistent
колива́ння (одн. і мн.) 1. (хвильові; гармонічні) oscillations □ збу́джувати ~ to excite [induce, drive] oscillations; гаси́ти ~ to quench oscillations 2. (механічні) vibration(s) 3. (плинного чи пружного середовища) undulation 4. (випадкові, нереґулярні) fluctuations 5. (змінювання) variation 6. (межі змінювання) range 7. (тип) mode 8. (гойдання, хитання) sway(ing), swing(ing) 9. (мерехтіння, блимання, мигтіння) flickering
аеропружні́ ~ = aeroelastic vibration(s)
аксі́йні ~ = axial vibration(s); axial oscillations
акусти́чні ~ = acoustic [sound] vibration(s); (кристалічної ґратки) acoustic (lattice) oscillations
амплітудозмодульо́вані ~ = amplitude-modulated oscillations
ангармоні́чні ~ = anharmonic oscillations; anharmonic vibration
аперіоди́чні ~ = aperiodic oscillations
атмосфе́рні ~ = atmospheric oscillations
а́томні ~ = atomic vibration(s)
багаточасто́тні ~ = multifrequency oscillations
~ Ба́ркгаузена-Ку́рца = Barkhausen-Kurz oscillations
безла́дні ~ = random oscillations
бетатро́нні ~ = betatron oscillations
бігармоні́чні ~ = biharmonic oscillations
бічні́ ~ = lateral vibration(s); lateral oscillations
ва́куумні ~ = vacuum oscillations
вале́нтні ~ = (х.) stretching vibrations
великоампліту́дні ~ = large-amplitude oscillations
великомасшта́бні ~ = large-scale oscillations
~ величини́ = variation(s) (of a quantity)
вертика́льні ~ = (періодичне здіймання) heaving
ви́мушені ~ = див. примусові ~
випадко́ві ~ = random oscillations; random vibration(s); (флюктуації) fluctuations
ви́роджені ~ = degenerate vibration(s); degenerate oscillations
високочасто́тні ~ = high-frequency oscillations
~ відно́сно вертика́льної о́сі = (никання) yaw(ing)
вікові́ ~ = secular variation; (геомагнетного поля) geomagnetic secular variation
ві́льні ~ = natural [free] oscillations; free [natural] vibration(s); normal mode
власти́ві ~ = proper [natural] oscillations; eigenoscillations, eigenmode; free [natural] vibration(s); normal mode
вла́сні ~ = див. властиві ~
вну́трішні ~ = (глибинна вібрація) internal vibration(s)
внутрішньомоле́кульні ~ = intramolecular vibration(s)
гармоні́чні ~ = harmonic [pure, sinusoidal] oscillations; harmonic vibration(s)
~ геомагне́тного по́ля = geomagnetic variation
гетероди́нні ~ = heterodyne oscillations
гібри́дні ~ = hybrid oscillations
гідродинамі́чні ~ = inertial oscillations
гідромагне́тні ~ = hydromagnetic oscillations
гідропружні́ ~ = fluid-elastic vibration(s)
глиби́нні ~ = internal vibration
гойда́льні ~ = sway vibration(s); sway oscillations
ґратко́ві ~ = (кристалічної ґратки) lattice vibration/oscillations
~ ґру́нту = earth tremor
двопівпері́одні ~ = full-wave vibrations
демпфо́вані ~ = damped vibration
деформаці́йні ~ = 1. deformation vibration(s) 2. (х.) bending vibrations
динатро́нні ~ = dynatron oscillations
ди́польні ~ = dipole oscillations
добові́ ~ = (гф, астр.) daily [diurnal] variation; (температури тощо) diurnal oscillations
довгопері́одні ~ = long-period oscillations
довгохвильові́ ~ = long-wave oscillations
довкі́льні ~ = ambient vibration(s)
дре́йфові ~ = drift oscillations
дрібномасшта́бні ~ = small-scale oscillations
електри́чні ~ = electric oscillations
електромагне́тні ~ = electromagnetic oscillations
електро́нні ~ = electron(ic) oscillations
електро́нно-циклотро́нні ~ = electron-cyclotron oscillations
електростати́чні ~ = electrostatic oscillations; (у плазмі) Langmuir oscillations
еліпти́чні ~ = elliptical vibration(s)
~ ене́ргії = energy variation
жолобко́ві ~ = flute oscillations
жорсткі́ ~ = hard oscillations
задемпфо́вані ~ = damped vibration
збу́рені ~ = perturbed [disturbed] oscillations
~ з вели́кою ампліту́дою = див. великоамплітудні ~
звукові́ ~ = sound vibration(s); (хвилі) sound [acoustic] waves; (у плазмі тощо) sound [acoustic] oscillations
зв’я́зані ~ = coupled oscillations; coupled vibration; (поперечно-крутильні) coupled lateral-torsional vibration(s)
згасні́ ~ = damped [decaying] oscillations; damped vibration(s); (гармонічні) damped harmonic oscillations; damped harmonic motion
зги́нові ~ = flexural [bending] vibration(s)
згинокрути́льні ~ = flexural-torsional vibration(s)
~ Землі́ = (як пружного тіла) earth oscillations; (сейсмічні) earth(quake) tremor, seismic oscillations, seisms, seismic [earthquake] vibration(s)
~ зі змі́нною ампліту́дою = див. змінноамплітудні ~
~ зі змі́нною частото́ю = див. змінночастотні ~
зіндуко́вані ~ = induced oscillations; induced vibration(s)
~ з мало́ю ампліту́дою = див. малоамплітудні ~
змінноампліту́дні ~ = variable-amplitude oscillations
змінночасто́тні ~ = variable-frequency oscillations
змодульо́вані ~ = modulated oscillations
зо́внішні ~ = external vibration
зсу́вові ~ = shear(ing) vibration(s)
ізотро́пні ~ = isotropic vibration(s)
ізохро́нні ~ = isochronous vibration(s)
індуко́вані ~ = induced oscillations; induced vibration(s)
інерці́йні ~ = inertial oscillations
~ інтенси́вности = intensity oscillations
інфразвукові́ ~ = infrasonic vibration(s)
йо́нні ~ = ion oscillations; (Ленґмюрові) ion Langmuir oscillations
йо́ннозвукові́ ~ = ion-acoustic oscillations
йо́нно-циклотро́нні ~ = ion-cyclotron oscillations
квадрупо́льні ~ = quadrupole oscillations
квазигармоні́чні ~ = quasi-harmonic oscillations
квазиперіоди́чні ~ = quasi-periodic oscillations
ква́нтові ~ = quantum oscillations
когере́нтні ~ = coherent oscillations
колекти́вні ~ = collective oscillations; collective mode
колові́ ~ = circular vibration(s)
комбінаці́йні ~ = 1. (накладення кількох типів коливань) combination oscillations; combination vibration(s) 2. (на комбінаційних частотах) combined-frequency oscillations 3. (на кількох частотах) multiple oscillations
консо́льні ~ = cantilever vibration(s)
кореляці́йні ~ = correlation oscillations
короткопері́одні ~ = short-period oscillations
короткохвильові́ ~ = short-wave oscillations
~ кристалі́чної ґра́тки = lattice vibration [oscillations]; lattice mode
крути́льні ~ = torsion(al) vibration(s)
кутові́ ~ = angular oscillations; (никання навколо горизонтальної осі) pitching
ла́зерні ~ = laser [lasing] oscillations
Ла́рморові ~ = Larmor oscillations
Ле́нґмюрові ~ = Langmuir [electrostatic, plasma] oscillations
лібраці́йні ~ = libration
ліні́йні ~ = linear oscillations; linear vibration(s)
лока́льні ~ = local oscillations; local vibration(s)
магне́тні ~ = magnetic oscillations
магнетогідродинамі́чні ~ = magnetohydrodynamic oscillations
магнетопружні́ ~ = magnetoelastic vibration(s)
магнетостати́чні ~ = magnetostatic oscillations
ма́йже гармоні́чні ~ = almost-harmonic oscillations
малі́ ~ = small oscillations
малоампліту́дні ~ = small-amplitude oscillations; small-amplitude vibration(s)
маломасшта́бні ~ = small-scale oscillations
~ ма́ятника = pendulum swing(ing), swing of a pendulum
ма́ятникові ~ = (підвішеного тіла, не плутати з попереднім гаслом) pendular vibration
механі́чні ~ = mechanical vibration(s)
~ мембра́ни = vibration(s) of a membrane
міжмо́дові ~ = intermode oscillations
мікрохвильові́ ~ = microwave oscillations
~ мі́сткости volume oscillations
модулюва́льні ~ = modulating oscillations
модульо́вані ~ = modulated oscillations
~ моле́кул = molecular vibration(s)
мультипо́льні ~ = multipole oscillations
м’які́ ~ = soft oscillations
~ наванта́ги = load variation; (перехідні) load transients
~ наванта́ження = див. ~ навантаги
~ на́вко́ло вертика́льної о́сі = (никання) yawing; (гойдання, хитання) wobbling
~ на́вколо горизонта́льної о́сі = (кутові, никання) pitching; (котіння) rolling
~ на́вко́ло рівнова́жного поло́ження = (никання) hunting
~ на́вко́ло сере́днього зна́чення = variation about/around the mean (value)
надшвидкі́ ~ = extrafast [ultrafast] vibration(s); extrafast [ultrafast] oscillations
~ на кілько́х часто́тах = multiple oscillations
накла́дені ~ = superimposed oscillations
~ на комбінаці́йних часто́тах = combined-frequency oscillations
~ на межі́ по́ділу = interfacial oscillations
~ напру́ги = 1. (електричної) voltage variation 2. (механічної) stress variation
~ на різнице́вій частоті́ = difference-frequency oscillations
неба́жані ~ = extraneous vibration(s)
неви́роджені ~ = nondegenerate vibration(s)
незбу́рені ~ = unperturbed [undisturbed] oscillations
незв’я́зані ~ = uncoupled oscillations; uncoupled vibration(s)
незга́сні́ ~ = undamped [sustained, persistent, continuous, steady] oscillations; undamped [sustained] vibration(s)
некогере́нтні ~ = incoherent oscillations
неліні́йні ~ = nonlinear oscillations; nonlinear vibration(s)
непере́рвні ~ = continuous oscillations
неперіоди́чні ~ = aperiodic oscillations
непотенція́льні ~ = nonpotential oscillations
нерезона́нсні ~ = nonresonance oscillations; nonresonance vibration(s)
несинхро́нні ~ = asynchronous [nonsynchronous] vibration(s); asynchronous [nonsynchronous] oscillations
нестабі́льні ~ = див. нестійкі ~
нестаціона́рні ~ = transient [unsteady] oscillations
нестійкі́ ~ = unstable oscillations; (механічні) unstable vibration; (навколо рівноважного положення, никання) hunt(ing); (флатер) flutter
неуста́лені ~ = unsteady [transient] oscillations; transient vibration(s)
низькочасто́тні ~ = low-frequency oscillations
норма́льні ~ = normal (oscillatory) mode; normal vibration(s)
нульові́ ~ = zero(-point) [vacuum] oscillations; zero-point [residual] vibration(s)
нутаці́йні ~ = nutation (oscillations) див. тж нутація
оберто́ві ~ = rotational oscillations
о́б’є́мні ~ = bulk oscillations, bulk mode
~ о́б’є́му = volume osciullations
однобі́чні ~ = unidirectional vibration
одномо́дові ~ = single-mode oscillations
однопівпері́одні ~ = half-wave vibrations
опти́чні ~ = optical vibrations; (кристалічної ґратки) optical lattice vibrations
основні́ ~ = 1. (на основній гармоніці) fundamental oscillations 2. (нульові) vacuum [ground-state] oscillations
осьові́ ~ = axial vibration(s)
парази́тні ~ = parasitic [spurious, unwanted] oscillations, parasite
параметри́чні ~ = parametric oscillations; parametric vibration
перехі́дні́ ~ = transient oscillations; transient vibration(s); (навантаги) load transients
періоди́чні ~ = periodic oscillations
пилча́сті ~ = saw-tooth(ed) oscillations
пиля́сті ~ = див. пилча́сті ~
пла́змо́ві ~ = plasma oscillations; Langmuir [electrostatic] oscillations
~ пласти́нки = plate vibration, vibration of a plate
плинопружні́ ~ = fluid-elastic vibration(s)
поверхне́ві ~ = surface oscillations, surface mode
пові́льні ~ = slow oscillations; slow vibration(s)
повносиметри́чні ~ = (ґратки) completely symmetric (lattice) oscillations/vibrations
поздо́вжні ~ = longitudinal oscillations, longitudinal mode; longitudinal vibration(s); (аксійні) axial vibration(s); (розтягові) extensional [stretching] vibration(s)
поздо́вжньо-зги́нові ~ = longitudinal flexural vibrations
полігармоні́чні ~ = polyharmonic oscillations
полови́нні ~ = half-wave vibrations
~ по́люсу = nutation of the pole
~ по́ля = field oscillations
попере́чні ~ = transverse oscillations; transverse [lateral] vibration(s); transverse mode
поро́гові ~ = threshold oscillations; threshold vibration
потенція́льні ~ = potential oscillations
прецесі́йні ~ = precession
примусо́ві ~ = forced oscillations; forced vibration(s); (зіндуковані) induced oscillations [vibrations]
припли́вні ~ = tidal oscillations
прихо́вані ~ = latent oscillations
про́сті́ ~ = simple [harmonic] oscillations
просторо́ві ~ = spatial oscillations
~ просторо́вого заря́ду = space-charge oscillations
протифа́зові ~ = antiphase oscillations
пружні́ ~ = elastic vibration
радіочасто́тні ~ = radio-frequency oscillations
радія́льні ~ = radial oscillations
резона́нсні ~ = resonance [cavity] oscillations; resonance vibration(s)
резонівні́ ~ = sympathetic vibration(s)
релаксаці́йні ~ = relaxation oscillations
річні́ ~ = yearly [annual] variation
розри́вні ~ = discontinuous oscillations
розтяго́ві ~ = extensional vibration(s)
самозбу́дні́ ~ = self-oscillations, self-excited oscillations див. тж автоколивання
самопідтри́мні ~ = self-maintained [self-sustained] oscillations
самочи́нні ~ = spontaneous oscillations
світлові́ ~ = light oscillations
сезо́нні ~ = seasonal variation
сейсмі́чні ~ = earth(quake) tremor, seismic oscillations, seisms, seismic [earthquake] vibration(s)
сере́днє ~ = mean oscillation (of a function – функції)
~ сигна́лу = (різкі, нереґулярні) bounce; (у системах реґулювання) hunting (навколо – about, around)
синусо́їдні ~ = sinusoidal [pure] oscillations; sinusoidal vibration(s)
синфа́зні ~ = in-phase oscillations
синхро́нні ~ = synchronous vibration(s); synchronous oscillations
синхротро́нні ~ = synchrotron oscillations
складні́ ~ = див. комбінаційні ~
~ скла́ду = range in composition
~ спі́нів = spin oscillations
~ спі́нової густини́ = spin-density oscillations
спонта́нні ~ = spontaneous oscillations
стабі́льні ~stable oscillations; stable vibration
стаціона́рні ~ = stationary vibration(s); steady(-state) oscillations
сти́скові ~ = compression vibration(s)
стійкі́ ~ = stable oscillations; stable vibration
стохасти́чні ~ = stochastic variation
~ стру́меня = (частинок) beam oscillations
~ струни́ = 1. string vibration, vibration of a string 2. (у потоці повітря) aeolian vibration(s)
субгармоні́чні ~ = subharmonic oscillations
супу́тні ~ = sympathetic vibration(s)
~ температу́ри = temperature variation
тензоспричи́нені ~ шарі́в = (у плині) strain-induced layer undulation
теплові́ ~ = thermal oscillations; (атомів) temperature [thermal] vibration(s)
~ ти́ску = pressure oscillations
~ То́нкса-Ле́нґмюра = Tonks-Langmuir oscillations
торсі́йні ~ = torsional vibration
трансляці́йні ~ = translational oscillations
уда́рні ~ = shock vibration(s)
ультразвукові́ ~ = ultrasonic vibration(s)
уста́лені ~ = steady-state oscillations; steady-state [stationary] vibration(s)
фа́зові ~ = phase oscillations
фазозмодульо́вані ~ = phase-modulated oscillations
фо́нові ~ = background oscillations; (флюктуації) background fluctuations
фрикці́йні ~ = frictional oscillations
~ фу́нкції = oscillations of a function
хаоти́чні ~ = random [chaotic] oscillations
характеристи́чні ~ = characteristic oscillations
циклотро́нні ~ = cyclotron oscillations
цілко́м симетри́чні ~ = (ґратки) completely symmetric oscillations/vibrations
~ части́нки = [части́нок] particle oscillations
~ частоти́ = frequency variation
частотозмодульо́вані ~ = frequency-modulated oscillations
швидкі́ ~ = fast vibration(s); fast oscillations
~ шви́дкости = (руху) velocity [speed] variation; (процесу) rate variation
~ широти́ = latitude variation
шпиля́сті ~ = spiky oscillations
шумові́ ~ = noise
люмінофо́р (-у) 1. (речовина з люмінесцентними властивостями) luminophor, fluophor □ покрива́ти —ом to luminize; покри́тий —ом luminized 2. (речовина на люмінесцівні покриви) phosphor
багатокомпоне́нтний ~ = composite phosphor
багатошаро́вий ~ = cascade phosphor
~ (і)з нетрива́лим післясвіті́нням = short-lag phosphor
~ (і)з трива́лим післясвіті́нням = persistent [long-lag] phosphor
інфрачерво́ний ~ = infrared phosphor
одношаро́вий ~ = single-layer phosphor
порошко́вий ~ = phosphor powder
прозо́рий ~ = transparent phosphor
ріди́нний ~ = liquid phosphor
складни́й ~ = composite phosphor
тверди́й ~ = luminescent solid
матерія́л (-у) 1. material 2. (речовина) substance 3. (середовище) medium 4. (маса, наповнювач тощо) stuff 5. (дані) data (on – про; concerning – стосовно, щодо) 6. (мн., праці) proceedings 7. (тканина) fabric
абляці́йний ~ = ablator, ablative agent, ablating [ablative, sacrificial] material
абрази́вний ~ = abrasive, abradant, abrasive material; grinding medium
адгези́вний ~ = adhesive material
акліматизо́ваний ~ = seasoned material
акти́вний ~ = active material
амортизува́льний ~ = damping [cushioning] material
акустоопти́чний ~ = acoustooptical material
анізотро́пний ~ = anisotropic material
антикорозі́йний ~ = anticorrosive material
антифрикці́йний ~ = antifriction material
аркуше́вий ~ = sheet material
армо́ваний ~ = див. поармований ~
армува́льний ~ = reinforcing material
багатошаро́вий ~ = multilayer [laminated, stratified] material; (із шарами різних речовин) sandwich(ed) material
бездо́мішковий ~ = pure material; (нелеґований) undoped material
безутра́тний ~ = lossless material
біологі́чний ~ = biological material
будіве́льний ~ = building material; (конструкційний) structural material
бульбашко́вий ~ = vesicular material
важкозайми́стий ~ = nonflammable material
важкото́пний ~ = refractory (material), high-melting material
важкоферміо́нний ~ = heavy-fermion material
вбира́льний ~ = absorbing material
ва́куумнийй ~ = vacuum material
вдоскона́лений ~ = improved material
везикуля́рний ~ = vesicular material
взірце́вий ~ = reference [standard] material
вибухо́вий ~ = explosive material
викі́нчувальний ~ = (завершувати обробляння) finishing medium, finishing material
~ ви́падів = (радіоактивних) fall-out material
висококоерцити́вний ~ = high-coercivity material
високоо́мний ~ = див. високоопоровий ~
високоопоро́вий ~ = high-resistivity material
високопрони́кний (магне́тний) ~ = high-permittivity (magnetic) material
витра́тний ~ = 1. consumable material; (мн.) consumables 2. (абляційний) ablating [ablative, sacrificial] material
ви́трачений ~ = spent material
ви́триманий ~ = seasoned material
вихідни́й ~ = 1. starting material 2. (ядерний/ядровий) parent [source, feed] material 3. (сировина) raw material; (сировинний продукт) (original) stock
вібропоглина́льний ~ = vibration-absorbing material
відтво́рений ~ = (яф) bred material
відтво́рювальний ~ = (яф) breeding [fertile] material
~ в о́б’є́мі = bulk material
вогнезахисни́й ~ = fire-retardant material
вогнетривки́й ~ = refractory (material), fire-resistant [fireproof] material
водонепрони́кний ~ = waterproof [watertight] material
волокни́нний ~ = fiber [fibrous] material
волокнинно змі́цнений ~ = fiber-reinforced material
втра́тний ~ = lossy material
в’язки́й ~ = (мф) tough material
в’язкопружни́й ~ = viscoelastic material
гермет(из)ува́льний ~ = sealer, sealing material; (оболонковий) encapsulant
гинки́й ~ = flexible material
гідроізоляці́йний ~ = waterproofing material
гіперпружни́й ~ = hyperelastic material
гіпопружни́й ~ = hypoelastic material
гнучки́й ~ = flexible material
горю́чий ~ = див. пальний ~
гу́бчастий ~ = sponge [spongy] material
ґранульо́ваний ~ = granular material
ґумоподі́бний ~ = rubber-like material
демпфува́льний ~ = damping [cushioning] material
диспе́рсно змі́цнений ~ = dispersion-hardened material
діазоти́пний ~ = diazo material
діелектри́чний ~ = див. діелектриковий ~
діеле́ктриковий ~ = dielectric (material)
довкі́льний ~ = environmental material
~ до реа́кторів = (ядерних) reactor [pile] material; (термоядерних) (fusion-)reactor material
доскона́лий ~ = (хороший) high-grade material; (ідеальний) perfect material
екранува́льний ~ = shielding material
електро́дний ~ = electrode material; (променистий) radiant electrode matter
електроізоляці́йний ~ = (electro)insulating material, electrical insulator
електроопти́чний ~ = electrooptic material
електропрові́дний ~ = conducting [(electro)conductive] material
електрострикці́йний ~ = electrostrictive material
елемента́рний напіпровіднико́вий ~ = elemental semiconductor material
емітівни́й ~ = emissive [emitting] material/substance
етало́нний ~ = reference [standard] material
жароміцни́й ~ = high-temperature material
жаротривки́й ~ = heat-resistant material
жорстки́й ~ = (негнучкий) rigid [inflexible] material
жо́рстко-пласти́чний ~ = plastic(-)rigid material
забрако́ваний ~ = rejected material
займи́стий ~ = (in)flammable material
закліматизо́ваний ~ = seasoned material
запо́внювальний ~ = filler
затравко́вий ~ = див. насінний ~
захисни́й ~ = protective material; (екранівний) shielding material; (покривний) barrier material
защі́льнювальний ~ = sealer, sealant, sealing [leak-proofing, caulking] material; sealing [caulking] compound
збага́чений ~ = enriched material; (ізотопами) isotope-enriched material
~ (і)з висо́ким пито́мим о́пором = див. високоопоровий ~
звукоза́писний ~ = sound-recording material
звукоізолюва́льний ~ = sound-insulating material
звукоізоляці́йний ~ = див. звукоізолювальний ~
звукопоглина́льний ~ = sound-absorbing material
зв’я́зувальний ~ = binder, binding material; adhesive (substance); agglutinative substance
зерни́нний ~ = granular material
злеґо́ваний ~ = doped material; (кількома домішками) multidoped material
змі́цнений ~ = hardened material; reinforced material
зміцне́нний ~ = hardening material
змі́цнювальний ~ = reinforcing material
~ (і)з неліні́йними власти́востями = nonlinear material
~ (і)з низьки́м пито́мим о́пором = див. низькоопоровий ~
~ зо́ни відтво́рювання = (у реакторі) blanket material
зче́плювальний ~ = adhesive (material)
зужи́тий ~ = spent material
ідеа́льно жо́рстко-пласти́чний ~ = perfectly plastic rigid material
ізолюва́льний ~ = insulating material, insulant, insulation; (герметик) sealer, sealing material
ізоляці́йний ~ = див. ізолювальний ~
ізотро́пний ~ = isotropic material
іне́ртний ~ = inert material
інфрачерво́ний опти́чний ~ = (прозорий до інфрачервоного проміння) infrared optical [infrared-transparent] material
йонообмі́нний ~ = ion-exchange material
квазикрихки́й ~ = quasi-brittle material
керамі́чний ~ = ceramic (material)
кислототривки́й ~ = acid-resistant material
клейки́й ~ = adhesive material
кольоро́вий ~ = (у світлофільтрах) color medium
компо́зитний ~ = composite (material) див. тж композит
композиці́йний ~ = composite (material) див. тж композит
компле́ктні —и = associated accessories
комплектува́льні —и = associated accessories
консолідо́ваний ~ = consolidated material
конта́ктовий ~ = contact material
конструкці́йний ~ = structural material
кородо́вний ~ = (податливий до корозії) corrodible material
корозієтривки́й ~ = corrosion-resistant [rust-resistant] material
корозі́йний ~ = (що спричиняє корозію) corrosive material
кристалі́чний ~ = crystal(line material) див. тж кристал
крихки́й ~ = brittle material
ла́зерний акти́вний ~ = laser [lasing] material
ламіно́ваний ~ = laminated material
леґо́ваний ~ = doped material; (кількома домішками) multidoped material
леґува́льний ~ = doping material
листови́й ~ = sheet material
ліні́йнопружни́й ~ = linear elastic material
люмінесце́нтний ~ = luminescent material
магне́тний ~ = magnetic material, magnetic medium
магнетоанізотро́пний ~ = magnetically anisotropic material
магнетодіелектри́чний ~ = ferroalloy-dielectric [permalloy-dielectric] mixture
магнетожорстки́й ~ = див. магнетотвердий ~
магнетом’яки́й ~ = soft magnetic material
магнетоопти́чний ~ = magnetooptic material
магнетотверди́й ~ = hard magnetic material
магнетострикці́йний ~ = magnetostrictive material
ма́зерний акти́вний ~ = maser material
масти́льний ~ = lubricant; (олива) oil
метале́вий ~ = (з металу) metal material
металі́чний ~ = (з металічними властивостями) metallic material
металокерамі́чний ~ = cermet
мікропорува́тий ~ = microcellular material
міцни́й ~ = high-strength material
морозотривки́й ~ = frostproof [frost-resisting] material; (холодотривкий) cold-resistant material
м’яки́й ~ = soft material
надвогнетривки́й ~ = superrefractory (material)
надпрові́дний ~ = superconductor, superconductive [superconducting] material
надпружни́й ~ = hyperelastic material
надруко́ваний ~ = printed matter
надси́товий ~ = shorts; siftings
надтверди́й ~ = superhard material
~ на заверша́льне обробля́ння див. викінчувальний ~
~ на звукоза́пис = sound-recording material
~ на електро́ди = electrode material
~ на конта́кти = contact material
~ на оболо́нки = (твелів) canning material
напівобро́блений ~ = half-finished material
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor [semiconducting] material
напо́внювальний ~ = filling [loading, charging] material
~ на по́крив(и) coating material
насі́нний ~ = seeding material
небезпе́чний ~ = hazardous naterial
невідтво́рювальний ~ = (яф) nonfertile material
неврахо́ваний ~ = unaccounted for material
негнучки́й ~ = rigid material
негорю́чий ~ = див. непальний ~
недоскона́лий ~ = 1. (неідеальний) imperfect material 2. (що не задовольняє технічних вимог) nonconforming material
незамерзни́й ~ = nonfreezing material
~ неземно́го похо́дження = nonterrestrial material
неіржа́вний ~ = corrosion-resistant [rust-resistant] material
некондиці́йний ~ = (що не задовольняє технічних вимог) nonconforming material
некристалі́чний ~ = noncrystalline material
нелеґо́ваний ~ = undoped material
неліні́йний ~ = nonlinear material
немагне́тний ~ = nonmagnetic material
неметалі́чний ~ = nonmetallic material, nonmetal
неоднорі́дний ~ = (із неоднорідними властивостями) inhomogeneous material; (із неоднорідним складом) heterogeneous material
неоргані́чний ~ = inorganic material
непальни́й ~ = incombustible [noncombustible] material; (важкозаймистий) nonflammable material
непласти́чний ~ = nonductile material
непрові́дний ~ = nonconductor
нетривки́й ~ = nonpersistent material
нетянучки́й ~ = nonductile material
неферомагне́тний ~ = nonferromagnetic material
низьковтра́тний ~ = low-loss material
низькоо́мний ~ = див. низькоопоровий ~
низькоопоро́вий ~ = low-resistivity material
низькоя́кісний ~ = low-grade material
ніздрюва́тий ~ = cellular material
нові́тній ~ = advanced material
обгорта́льний ~ = wrapping (material)
оболо́нковий ~ = (до твелів) cladding [canning] material
однорі́дний ~ = homogeneous material
опромі́нений ~ = irradiated material
опромі́нюваний ~ = exposed (to irradiation) material
опти́чний ~ = optical material; (інфрачервоний) infrared optical material
органі́чний ~ = organic material
ортотро́пний ~ = orthotropic material
отру́йний ~ = poisonous material
пакува́льний ~ = packaging material; (обгортальний) wrapping
па́ливний ~ = 1. fuel (material) 2. (до реакторів, сировинний) source material 3. (до ядрового/ядерного синтезу) fusionable material
пальни́й ~ = 1. combustible material 2. (займистий) (in)flammable material
парамагне́тний ~ = paramagnetic material
пе́рвісний ~ = source [parent] material; (сировина) raw material
перед(з)деформо́ваний ~ = prestrained material
переднапру́жений ~ = prestressed material
перспекти́вний ~ = advanced material
п’єзоелектри́чний ~ = piezoelectric material
п’єзокерамі́чний ~ = piezoceramic material
п’єзомагнетний ~ = piezomagnetic material
~ підкла́динки = backing [base, substrate] material
піроелектри́чний ~ = pyroelectric material
пірокласти́чний ~ = pyroclastic material; (що містить понад 75% скла) vitric material
пласти́чний ~ = ductile [plastic] material; (в’язкий) tough material
плиннокристалі́чний ~ = liquid-crystal material
плинокриста́ловий ~ = див. плиннокристалічний ~
плівкоутво́рювальний ~ = film-forming material
поармо́ваний ~ = reinforced material; (волокнинно зміцнений) fiber-reinforced material
повто́рно ви́користаний ~ = recycled material
повто́рновикористо́вний ~ = recyclable material
поґранульо́ваний ~ = granular material
поді́льний ~ = (яф) fissile [fissionable] material
по́кривний ~ = coating material; (захисний) protective [barrier] material
покра́щений ~ = improved material
поліме́рний ~ = polymer material
полі́пшений ~ = improved material
попере́дньо (з)деформо́ваний ~ = див. перед(з)деформований ~
попере́дньо напру́жений ~ = див. переднапружений ~
порошко́вий ~ = powder [powdered, powdery] material
порува́тий ~ = porous [cellular] material; (полімерний) poromeric material
приро́дний ~ = natural material
прові́дний ~ = conductor, conducting [conductor] material
промени́стий електро́дний ~ = radiant electrode matter
просі́яний ~ = siftage; (тонкий) fines
просо́чувальний ~ = impregnating material, impregnant; (що надає вологотривкости) wet-strengthening impregnant
протикорозі́йний ~ = anticorrosive material
протитертьови́й ~ = antifriction material
пружни́й ~ = elastic material
пружнопласти́чний ~ = elastoplastic material
радіоакти́вний ~ = radioactive material
радіовбира́льний ~ = (що вбирає проміння) radiation-absorbing material
радіонепрозо́рий ~ = (непрозорий щодо проміння) radiopaque material
радіопрозо́рий ~ = (прозорий щодо проміння) radiolucent material
радіяці́йно тривки́й ~ = radiation-resistant material
радіяці́йно чутли́вий ~ = radiation-sensitive material
реагівни́й ~ = reactive material
реа́кторний ~ = reactor [pile] material; (до термоядерних реакторів) fusion-reactor material
реєструва́льний ~ = recording material
ріди́нний ~ = liquid material
ріди́нний масти́льний ~ = liquid lubricantl
рідиннокристалі́чний ~ = liquid-crystal material
розщепни́й ~ = (яф) fissile [fissionable] material
світлочутли́вий ~ = photosensitive [light-sensitive] material
сеґнетоелектри́чний ~ = ferroelectric material
синтети́чний ~ = synthetic material; (мн.) synthetics
сипки́й ~ = 1. friable material 2. (в об’ємі/масі) bulk material
сирови́й ~ = crude material
сирови́нний ~ = raw material; (сировинний продукт) stock; (паливний до реакторів) source [feed] material
скальцино́ваний ~ = calcine
скле́юваний ~ = adherend
склистий ~ = glass [glassy] material
скли́стий пірокласти́чний ~ = (що містить понад 75% скла) vitric material
скловолокни́нний компози́тний ~ = glass-fiber composite (material)
склокристалі́чний ~ = glass-ceramic (material)
спе́клий ~ = sinter (cake), sintered material, agglomerated cake; clinker
спеція́льний я́дерний ~ = (що перебуває під контролем) special nuclear material
спові́льнювальний ~ = (сповільнювач нейтронів) moderating [stopping] material
спрацьо́ваний ~ = див. зужитий ~
станда́ртний ~ = standard material
статисти́чний ~ = statistical data
тверди́й ~ = hard material
твердопі́новий [твердопі́нний] ~ = solid-foam(ed) material
твердоті́ловий ~ = solid material
теплоізоляці́йний ~ = heat-insulating material, heat insulator; (з повсти тощо) bat
теплопоглина́льний ~ = heat-absorbing material
теплопрові́дний ~ = heat-conducting material
термоелектри́чний ~ = thermoelectric material
термомагне́тний ~ = thermomagnetic material
термоміцни́й ~ = high-temperature material
термообро́блений ~ = heat-treated material
термопласти́чний ~ = thermoplastic material
термореакти́вний ~ = thermosetting material
термотривки́й ~ = heat-resistant material, refractory
термочутли́вий ~ = heat-sensitive material
тканиноеквівале́нтний ~ = tissue-equivalent material
токси́чний ~ = toxic material
тонкоплі́вковий ~ = thin-film material
тривки́й ~ = persistent material; (радіяційно) radiation-resistant material; (до дії розчинників) solvent-resistant material
тянучки́й ~ = ductile material
~ у ма́сі = bulk material
утилізо́ваний ~ = recycled material
утилізо́вний ~ = recyclable material
ущі́льнювальний ~ = packing (material)
феримагне́тний ~ = ferrimagnetic material
фероелектри́чний ~ = ferroelectric material
феромагне́тний ~ = ferromagnetic material
фільтрівни́й ~ = filter(ing) medium
фільтрува́льний ~ = filter(ing) medium
флюоресце́нтний ~ = fluorescent material
фотографі́чний ~ = photographic material
фотодихрої́чний ~ = photodichroic material
фотопрові́дний ~ = photoconductive material
фототермопласти́чний ~ = photothermoplast(ic)
фототро́пний ~ = phototropic material
фотохро́мний ~ = photochromic material
фоточутли́вий ~ = photosensitive [light-sensitive] material
фрикці́йний ~ = friction material
хемі́чні —и = chemicals
холестери́чний ~ = cholesteric material
холодотривки́й ~ = cold-resistant material
чутли́вий ~ = (радіяційно) radiation-sensitive material
шарува́тий ~ = laminate, laminated [stratified] material; (із наповнювачем) sandwich laminate, sandwich(ed) material
шліфува́льний ~ = grinding medium; abrasive
шту́чний ~ = artificial material
я́дерний/ядро́вий ~ = 1. nuclear material 2. (первинний) parent [source] material 3. (вихідний) feed material 4. (відтворювальний) breeding [fertile] material 5. (відтворений) bred material 6. (подільний) fissile [fissionable] material 7. (реакторний) reactor [pile] material 8. (спеціяльний, що перебуває під контролем) special nuclear material
наполе́гливий insistent, persistent
невгамо́вний 1. irrepressible, insuppressible; unabatable, unabated 2. (незгасний, зокрема про коливання) undamped 3. (підтримуваний) sustained 4. (довготривалий) persistent 5. (невтримний) uncontainable
незбу́тній 1. (нездійсненний) unrealizable, infeasible 2. (незникний, довготривалий, інерційний) persistent
незгасни́й (що не згасає) 1. (про коливання) undamped; nondecaying 2. (неперервний) continuous 3. (про післясвітіння тощо) persistent 4. (самопідтримний) (self-)sustained
незни́клий 1. (про ефект) persistent 2. (на тлі чогось; за горизонтом) unimmersed
незникни́й 1. (що не зникає) nonvanishing, nonevanescent, non-disappearing 2. (що триває чи існує) persistent, unevanescent 3. (що не перетворюється на нуль) див. незнико́мий
персисте́нтний persistent
післяді́йний 1. (пов’язаний із післядією) aftereffect 2. (що триває після усунення збурювального чинника) persistent 3. (успадкований) hereditary 4. (здатний до успадковування) heritable
післясвіті́ння 1. afterglow 2. (екрану, люмінофору) persistence 3. (згасання) decay
~ екра́ну = screen afterglow; screen persistence
~ люмінофо́ру = phosphor persistence; (що згасає) phosphorescent decay
нетрива́ле ~ (люмінофору тощо) short persistence □ із нетрива́лим —м = short-persistence
~ пла́зми = plasma afterglow
~ розря́ду = discharge afterglow
трива́ле ~ (люмінофору тощо) long persistence □ із трива́лим —м = persistent, long-persistence
пля́м|а 1. spot, stain □ ви́бавити [ви́далити] —у to remove a stain; вкри́тий —ами spotted, stained 2. (цятка) speck(le) 3. (від чорнила, фарби тощо) blot, blotch 4. (масна) smear 5. (брудна) smudge 6. (випалена) scorched patch 7. (дефект) blemish
абераці́йна ~ = aberration spot
важкоусувна́ ~ = persistent spot [stain]
ви́бавлена ~ = obliterated stain
гаря́ча ~ = (з підвищеною радіоактивністю) hot spot
дифракці́йна ~ = diffraction disk; diffraction reflex
дотико́ва ~ = contact spot
електроннопромене́ва ~ = (на екрані) electron-beam spot
жо́вта ~ = (сітківки ока) yellow spot
засві́тлена ~ = flare spot
зоре́ва ~ = starspot
іржа́ва ~ = rust stain
~ іржі́ = rust stain
йо́нна ~ = ion spot, ion burn
като́дна ~ = cathode spot
конта́ктова ~ = contact spot
корозі́йна ~ = corrosion spot, rust stain
люмінесце́нтна ~ = luminescent spot
масна́ ~ oil spot; (від мастила тощо) grease [greasy] spot [stain] □ із масни́ми —ами = grease-spotted
~ на екра́ні = 1. (електроннопроменева) electron-beam spot 2. (дефект, пошкода) screen blemish
~ на зорі́ = див. зорева ~
~ на со́нці = див. сонцева ~
неви́бавлена ~ = unobliterated stain
невибавле́нна ~ = indelible stain
Пуасо́нова ~ = Poisson spot
~ розсі́ювання = (опт.) circle of (least) confusion
сві́тла ~ = bright spot; (на образі/зображенні) flare spot
світлова́ ~ = light spot
світна́ ~ = luminous spot; (люмінесцентна) luminescent [phosphorescent, fluorescent] spot
сонце́ва ~ = (пляма на сонці) sunspot
со́нячна ~ = 1. (на земному об’єкті; сонячний зайчик) reflection of a sunray 2. (пляма на сонці) див. сонцева ~
те́мна ~ = dark spot
тертьова́ ~ = friction spot
тривка́ ~ = persistent spot
фо́кусна ~ = focal spot
фрикці́йна ~ = friction spot
усувна́ ~ = removable spot [stain]
поляриза́ц|ія polarization □ зі збере́женням [без змі́ни] —ії polarization-preserving
~ ано́да = anodic [anode] polarization
асиметри́чна ~ = asymmetric polarization
~ а́тома = atom(ic) polarization
~ ва́кууму = vacuum polarization
ви́мушена ~ = див. примусова ~
випадко́ва ~ = random polarization
~ випромі́нювання див. ~ проміння
ґальвані́чна ~ = cell [electrochemical] polarization
~ ґра́тки = lattice polarization
динамі́чна ~ = dynamic polarization; (ядер) dynamic nuclear polarization
~ ди́поля = dipole [orientation] polarization
діелектри́чна ~ = див. ~ діелектрику
~ діеле́ктрику = dielectric polarization
доме́нна ~ = domain polarization
електри́чна ~ = electric polarization
~ електро́да = electrode polarization
~ електро́нів = electron(ic) poalrization
електро́нна ~ = electronic polarization
електрохемі́чна ~ = electrochemical [cell] polarization
еліпти́чна ~ elliptical polarization □ з еліпти́чною —ією = elliptically polarized
залишко́ва ~ = remanent polarization
зіндуко́вана ~ = induced polarization
йо́нна ~ = ionic polarization
~ като́да = cathodic [cathode] polarization
квадрупо́льна ~ = quadrupole polarization
колова́ ~ circular polarization; (ліва) counterclockwise polarization; (права) clockwise polarization □ з колово́ю —ією = circularly polarized
концентраці́йна ~ = concentration polarization
~ криста́лу = crystal polarization
лі́ва ~ = left-hand(ed) polarization; (колова) counterclockwise polarization
ліні́йна ~ linear [plane] polarization □ з ліні́йною —ією = plane-polarized
магне́тна ~ = magnetic polarization
міґраці́йна ~ = interlayer polarization
~ міше́ні = target polarization
~ моле́кул = molecular polarization
моля́рна ~ = molar polarization
наве́дена ~ = induced polarization
~ на межі́ по́ділу = (внаслідок відбивання) interfacial polarization
~ небосхи́лу = polarization of the blue sky
~ нейтро́нів = neutron polarization
неліні́йна ~ = nonlinear polarization
о́б’є́мна ~ = space-charge polarization
опти́чна ~ = optical polarization (ядер – of nuclei)
орієнтаці́йна ~ = orientation [dipole] polarization
ортого́нальна ~ = orthogonal polarization
п’єзоелектри́чна ~ = див. ~ п’єзоелектрику
~ п’єзоеле́ктрику = piezoelectric polarization
пито́ма ~ = specific polarization
~ пла́зми = plasma polarization
пло́ска ~ = plane [linear] polarization
поверхне́ва ~ = surface polarization
~ пове́рхні = surface polarization
по́вна ~ = perfect [complete] polarization
поздо́вжня ~ = longitudinal polarization
попере́чна ~ = transverse polarization; cross-polarization
пості́йна ~ = permanent polarization
пра́ва ~ = right-hand(ed) polarization; (колова) clockwise polarization
примусо́ва ~ = induced polarization
~ промі́ння = radiation polarization
~ просторо́вого заря́ду = space-charge polarization
~ радіохви́ль = radio-wave polarizarion
радіяці́йна ~ = radiation(-induced) polarization
~ Рентґе́нового промі́ння = x-ray polarization
самочи́нна ~ = spontaneous polarization
~ сві́тла = light [optical] polarization, polarization of light
~ середо́вища = polarization of a medium
скісна́ ~ = oblique polarization
~ сонце́вого сві́тла = sunlight polarization
~ спі́нів = spin polarization; (частинок) particle-spin polarization
спонта́нна ~ = spontaneous polarization
стійка́ ~ = persistent polarization
~ стру́меня = (частинок) beam polarization
уда́рна ~ = shock polarization
усере́днена ~ = averaged polarization
флексоелектри́чна ~ = flexoelectric polarization
~ фото́нів = photon polarization
хаоти́чна ~ = random polarization
~ хви́лі [хвиль] wave polarization
хромати́чна ~ = chromatic polarization
циркуля́рна ~ = circular polarization
цілкови́та ~ = perfect [complete] polarization
~ части́нок = particle polarization
частко́ва ~ = imperfect [partial] polarization
~ ядра́ = polarization of a nucleus
ядро́ва ~ = nuclear polarization
проце́с (-у) 1. process 2. (послідовність дій) procedure 3. (технологія) process(ing) 4. (функціювання) operation 5. (перебіг) course □ у —і under way, in process
адити́вний ~ = additive process
адіяба́тний ~ = adiabatic process
аперіоди́чний ~ = aperiodic process
багатопара́метровий ~ = multiparameter process
багаторазо́вий ~ = multiple process
багатостаді́йний ~ = multistage process
багатофото́нний ~ = multiphoton porcess
багатохвильови́й ~ = multiwave process
багаточасти́нко́вий ~ = multiparticle [many-particle, many-body] process
безвипромі́нний ~ = radiationless [nonradiative] process
бездифузі́йний ~ = nondiffusion process
~ без нагріва́ння = (техн.) cold process
беззіткненнє́вий ~ = collisionless process
безпере́рвний ~ = uninterrupted process
Бе́семерів ~ = Bessemer process
бі́лий стохасти́чний ~ = white stochastic process
верта́льний ~ = recurrent process
ви́мушений ~ = див. примусовий ~
~ випада́ння в оса́д = precipitation (process)
випадко́вий ~ = random process
~ випаро́вування = evaporation (process)
випромі́нний ~ = radiative process
~ випромі́нювання = radiation (process)
виробни́чий ~ = production process
ви́роджений ~ = degenerate process
~ виро́щування криста́лу = crystal-growth process
високоенергети́чний ~ = high-energy process; (яф тж) hard process
високотемперату́рний ~ = high-temperature process
високоти́сковий ~ = high-pressure process
вихідни́й ~ = ancestor process
~ виявля́ння = (плівки) developing (process)
відно́влювальний ~ = (х.) reduction (process)
~ відно́влювання = recovery, regeneration див. тж відновлювальний ~
~ відокре́млювання = separation (process)
віртуа́льний ~ = virtual process
вітроспричи́нений ~ = eolian process
~ впорядко́вування = ordering (process)
втори́нний ~ = secondary process
газодифузі́йний ~ = gas-diffusion process
~ гартува́ння = hardening (process)
гідрофі́льний ~ = hydrophilic process
гідрофо́бний ~ = hydrophobic process
гли́боко непружни́й ~ = deep(ly) inelastic process
Ґа́усів ~ = Gaussian [normal] process
~ ґенерува́ння = generation (process)
ґе́терний ~ = gettering
ґрунтоутво́рювальний ~ = soil genesis, pedogenesis
двоква́нтовий ~ = two-quantum process
двотемперату́рний ~ = two-temperature process; (яф) dual-temperature process
двоті́ловий ~ = two-body [two-particle] process
двочасти́нко́вий ~ = two-particle [two-body] process
детерміно́ваний ~ = deterministic process
~ деформува́ння = deformation (process)
~ Джо́уля-То́мсона = Joule-Thomson process
динамі́чний ~ = dynamic process
дисипати́вний ~ = dissipative process
дискре́тний ~ = discrete process; (стохастичний) discrete stochastic process
дифузі́йний ~ = diffusion process
~ ді́лення = (ядра) fission (process)
діяба́тний ~ = diabatic process
докрити́чний ~ = subcritical process
еволюці́йний ~ = evolution
екзоенергети́чний ~ = exoergic process
екзотермі́чний ~ = exothermal [exothermic] process
ексклюзи́вний ~ = exclusive process
експоненці́йний перехі́дни́й ~ = exponential transient
електри́чний перехі́дни́й ~ = electric(al) transient
електро́дний ~ = (х.) electrode process
електрокінети́чний ~ = electrokinetic process
електрослабки́й ~ = electroweak process
елемента́рний ~ = elementary process
ендоенергети́чний ~ = endoergic process
ендотермі́чний ~ = endothermal [endothermic] process
Ео́лів ~ = eolian process
ергоди́чний ~ = ergodic process
жорстки́й ~ = (яф) hard process
заборо́нений ~ = forbidden process
~ закрі́плювання = (образу/зображення на плівці) fixing process
~ за промі́жни́х ене́ргій = intermediate-energy process
~ зарядоо́бміну = charge exchange, charge-exchange process
~ за сере́динних ене́ргій = medium-energy process
~ за сере́дніх ене́ргій = medium-energy process
~ за у́частю кілько́х части́нок = (не більше чотирьох) few-body [few-particle] process
~ захо́плювання = (части́нки) (particle-)capture (process)
зворо́тний ~ = backward [reverse, inverse] process
згасни́й (перехі́дни́й) ~ = damping transient
зіндуко́ваний ~ = induced [stimulated] process
зіткненнє́вий ~ = collisional process
~ злива́ння = (ядер) fusion process
~ (і)з післяді́єю = process with an aftereffect
~ (і)з те́мповою па́м’яттю = rate process
зупи́нений ~ = stopped process
ізоба́рний ~ = isobaric [constant-pressure] process
ізоентальпі́йний ~ = isenthalpic process
ізоентропі́йний ~ = isentropic process
ізометри́чний ~ = isometric process
ізотермі́чний ~ = isothermal [constant-temperature] process
ізохо́рний ~ = isochoric [isovolumic, constant-volume] process
ілюві́йний ~ = illuviation
імові́рнісний ~ = probabilistic process
індуко́ваний ~ = induced [stimulated] process
інерці́йний ~ = (утримування ефекту) persistent process
інклюзи́вний ~ = inclusive process
ітераці́йний ~ = iteration, iterative procedure
каска́довий ~ = cascade process
ката́лізний ~ = catalysis, catalytic process
каталітичний ~ = див. каталізний ~
квазигармоні́чний ~ = quasi-harmonic process
квазидетерміно́ваний ~ = quasi-determined process
квазирівнова́жний ~ = quasi-equilibrium process
квазистати́чний ~ = quasi-static process
квазистаціона́рний ~ = quasi-stationary process
квазиуста́лений ~ = quasi-steady process
кінети́чний ~ = kinetic process
когере́нтний ~ = coherent process
колекти́вний ~ = collective process
коливни́й ~ = oscillating [oscillatory] process
колови́й ~ = cycle, cycling; circular process
комбінаці́йний ~ = combination process
конкуре́нтні —и = competing [competitive] processes
контрольо́ваний ~ = controlled process
контрольо́вний ~ = controllable process
~ концентрува́ння = (екологічного) concentration process
корозі́йний ~ = corrosion
кріохемі́чний ~ = cryochem process
Кро́лів ~ = Kroll process
кумуляти́вний ~ = cumulative process
лави́но́вий ~ = avalanche(-like) process
ланцюго́вий ~ = chain process
~ Лі́нде = Linde process
ліні́йний ~ = linear process
~ магнетува́ння = magnetization
ма́йже рівнова́жний ~ = near-equilibrium process
ма́йже періоди́чний ~ = almost-periodic process
малочасти́нко́вий ~ = few-body [few-particle] process
ма́рковський ~ = Markov(ian) process
множи́нний ~ = multiple process
м’яки́й ~ = (яф) soft process
надкрити́чний ~ = supercritical process
~ намагні́чування = див. ~ магнетування
напівінклюзи́вний ~ = semi-inclusive process
напівма́рковський ~ = semi-Markov process
~ наро́джування = (части́нки) (particle-)production process
~ наро́джування та заги́белі = birth and death process
неадіяба́тний ~ = diabatic process
недисипати́вний ~ = nondissipative process
незбу́тній ~ = (утримування ефекту) persistent process
незворо́тний ~ = див. необоротний ~
незв’я́зані —и = independent processes
некеро́ваний ~ = uncontrolled process
некогере́нтний ~ = incoherent process
неконтрольо́ваний ~ = uncontrolled process
неконтрольо́вний ~ = uncontrollable process
неліні́йний ~ = nonlinear process
нема́рковський ~ = non-Markovian process
необоро́тний ~ = irreversible process
непере́рвний ~ = continuous process
непружни́й ~ = (взаємодія) inelastic process; (деформування) anelastic process
непрями́й ~ = indirect process
нереґульо́ваний ~ = uncontrolled process
нереґульо́вний ~ = uncontrollable process
нерезона́нсний ~ = nonresonance process
нерелятивісти́чний ~ = nonrelativistic process
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium process
нерозкла́дний ~ = indecomposable process
нестаціона́рний ~ = nonstationary process
нестійки́й ~ = unstable process
неуста́лений ~ = unsteady process, transient (process)
низькоенергети́чний ~ = low-energy process; (яф тж) soft process
низькотемперату́рний ~ = 1. low-temperature process 2. (техн.) cold process
норма́льний ~ = normal process
обе́рнений ~ = inverse process
~ оберта́ння = (неґативу, фот.) reverse process
оборо́тний ~ = reversible process
одноква́нтовий ~ = one-quantum process
одноразо́вий ~ = single process
однофото́нний ~ = single-photon process
оки́снювальний ~ = oxidation process
оки́снювально-відно́влювальний ~ = redox process
~ оки́снювання = oxidation process; (летких продуктів поділу, я ф) voloxidation process
окре́мий ~ = individual process
~ О́пенгаймера-Фі́ліпса = Oppenheimer-Phillips process
опосередко́ваний ~ = indirect process
ортогона́льний (стохасти́чний) ~ = orthogonal (stochastic) process
параметри́чний ~ = parametric process
парале́льні —и = concurrent processes
перви́нний ~ = primary process
~ передава́ння = transfer process
передрівнова́жний ~ = preequilibrium process
~ перезаряджа́ння = (реакція) charge-exchange process
~ перекида́ння = (спіну) flip-over [Umklapp] process
~ перено́шення = transport (process)
пере́рваний ~ = interrupted process
перехі́дни́й ~ = transient (process); (електричний) electric(al) transient; (за вмикання) turn-on; (за вимикання) turn-off transient; (за перемикання) switching transient
~ перехо́ду = transition (process)
перехре́сний ~ = crossed process
періоди́чний ~ = 1. periodic process; cycle, cycling 2. (техн.) batch process
персисте́нтний ~ = persistent process
післярівнова́жний ~ = postequilibrium process
~ пла́влення = див. ~ топлення
поверхне́вий ~ = surface process
пові́льний перехі́дни́й = slow transient
повто́рюваний ~ = repetitive process
~ по́ділу = (ядра) fission (process)
~ покрива́ння = (поверхні) coating (process)
політро́пний ~ = polytropic process
поодино́кий ~ = single process
попере́дній ~ = ancestor process
початко́вий перехі́дни́й ~ = initiation transient
~ поши́рювання = spreading (process); (хвилі тощо) propagation
~ по́шуку = search process
примусо́вий ~ = induced [stimulated] process
~ променюва́ння = radiation (process)
проміжноенергети́чний ~ = intermediate-energy [medium-energy] process
~ проявля́ння = (плівки) developing (process)
пружни́й ~ = elastic process
прями́й ~ = 1. (на відміну від зворотного) forward process 2. (неопосередкований) direct process
~ реґенерува́ння = regeneration (process)
~ реґулюва́ння = adjustment [alignment] procedure
реґульо́ваний ~ = controlled process
реґульо́вний ~ = controllable process
резона́нсний ~ = resonance process
~ рекомбіна́ції = recombination (process)
рекуре́нтний ~ = recurrent process
~ релакса́ції = relaxation (process)
релаксаці́йний ~ = relaxation process
релятивісти́чний ~ = relativistic process
рівнобі́жні —и = concurrent processes
рівнова́жний ~ = 1. equilibrium process 2. (х.) quasi-static process
робо́чий ~ = operation, procedure
розгалу́жений ~ = branching process
розкла́дний ~ = decomposable process
розпадо́вий ~ = decay process
~ ро́зпаду = decay (process)
розри́вний ~ = discontinuous process
~ руйнува́ння = (матеріялу) fracture (process)
Са́ймонів ~ = (скраплювання гелію) Simon process
самопідтри́мний ~ = self-maintained process
самопідтри́муваний ~ = self-maintained process
самоспричи́нений ~ = spontaneous process
самочи́нний ~ = spontaneous process
світлоспричи́нений ~ = light-induced process
си́льно нерівнова́жний ~ = strongly nonequilibrium process
синґуля́рний (стаціона́рний) ~ = singular (stationary) process
~ си́нтезу = (ядер) fusion (process)
~ скра́плювання = (перехід від газової до рідинної фази) liquefaction (process)
сла́бко неліні́йний ~ = weakly nonlinear process
~ сповільнювання = moderation (process)
спонта́нний ~ = spontaneous process
спричи́нений ~ = induced process; (промінням) radioinduced process; (частинкою) particle-induced reaction [process]
спря́жений ~ = adjoint process
стабі́льний ~ = stable process
~ старі́ння = (матеріялу) ag(e)ing (process)
стаціона́рний ~ = stationary process
стимульо́ваний ~ = stimulated process
стійки́й ~ = stable process
стохасти́чний ~ = stochastic [random] process (із післядією – with an aftereffect; із неперервним/дискретним часом – with continuous/discrete time; із незалежними/ортогональними приростами – with independent/orthogonal increments)
стро́го ма́рковський ~ = strong Markov process
супу́тній ~ = accompanying process
~ тве́рднення = (перехід від рідинної до твердої фази) solidification (process)
теплови́й ~ = thermal process
~ термаліза́ції = thermalization (process); (струменя частинок) beam thermalization
термоактиво́ваний [термі́чно (з)активо́ваний] ~ = thermally activated process
термодинамі́чний ~ = thermodynamic process
технологі́чний ~ = (технологія) processing
~ то́плення = melting [fusion] (process)
топотакти́чний ~ = topotactic process
три-а́льфа ~ = three-alpha process, triple alpha-process
триті́ловий ~ = three-body [three-particle] process
тричасти́нко́вий ~ = three-particle [three-body] process
тя́глий ~ = continuous process
узгі́днені [узго́джені] —и = (х.) concerted processes
уста́лений ~ = steady process
~ фіксува́ння = (образу/зображення на плівці) fixing (process)
фо́новий ~ = background process
фотографі́чний ~ = photographic process
фотостимульо́ваний ~ = light-induced process
циклі́чний ~ = cyclic process
циклови́й ~ = cyclic process
часови́й ~ = temporary process
швидки́й ~ = fast [rapid] process; (перехідний) fast [rapid] transient
~ юстува́ння = adjustment [alignment] procedure
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear reaction [process] див. тж ядерна/ядрова реакція
речовин|а́ 1. substance □ ~ та її похідники́ a substance and its derivatives 2. matter див. тж матерія 3. material див. тж матеріял 4. (маса, суміш, наповнювач тощо) stuff 5. (засіб, реагент) agent
абсорбо́вана ~ = absorbate, absorbed substance
абсорбо́вна ~ = absorbable substance
абсорбува́льна ~ = (ab)sorbent, absorbing substance
аґреси́вна ~ = corrosive (substance)
адгези́вна ~ = adhesive (substance)
адсорбо́вана ~ = adsorbate, adsorbed substance
адсорбо́вна ~ = adsorbable substance
адсорбува́льна ~ = adsorbent, adsorbing substance
аерофі́льна ~ = aerophilic substance
аерофо́бна ~ = aerophobic substance
актива́торна ~ = activating agent
акти́вна ~ = active substance/matter; (акумулятора) (battery-)filling paste/material
активо́вана ~ = activated material
активува́льна ~ = activating agent
а́льфа-акти́вна ~ = alpha-active substance
амо́рфна ~ = amorphous substance
амфоте́рна ~ = amphoteric substance
аналізо́вана ~ = analyte, substance subject(ed) to analysis
анізотро́пна ~ = anisotropic substance
антиелектростати́чна ~ = antistatic substance
антикорозі́йна ~ = corrosion inhibitor, corrosion protector
антиприлипа́льна ~ = abherent
антистати́чна ~ = antistatic substance
антифрикці́йна ~ = antifriction substance
барви́льна ~ = colorant, coloring agent; dye(-stuff) див. тж барвник
безжи́вна ~ = lifeless substance/matter
берка́ ~ = (змочувальна) wetting agent
бе́та-акти́вна ~ = beta-active substance
біорозкла́дна ~ = biodegradable matter
біохемі́чно розкла́дна ~ = putrescible
бозо́нна ~ = bosonic matter
вбира́льна ~ = absorbing substance, absorbent
вві́брана ~ = absorbed substance, absorbate
вибі́лювальна ~ = bleach, bleaching agent див. тж вибілювач
вибухо́ва ~ = explosive; blasting agent; (ядерна) nuclear explosive
викидо́ва ~ = (гф) ejecta
ви́ділена ~ = educt
випаро́вувана ~ = evaporant
випромі́нна ~ = radiating [radiant, emitting] substance
ви́роджена ~ = degenerate matter
ви́снажена ~ = exhausted material
висушувальна ~ = siccative див. тж висушник
вихідна́ ~ = original [parent] substance; source [parent] material, precursor; (сировина) raw material
вихоро́ва ~ = vortex matter
вия́снювальна ~ = antireflection [coating] substance
відсто́яна ~ = (устояна, заспокоєна) settled substance; (відстій) sludge
відтво́рювальна ~ = (що відтворює ядерне паливо) fertile material
~ в ма́сі = bulk substance/material
внутрішньоядро́ва ~ = intranuclear matter
~ в о́б’є́мі = bulk material
вогнетривка́ ~ = fire-proof agent
волокни́нна ~ = fibrous [fibered] substance
волокни́ста ~ = див. волокнинна ~
втра́тна ~ = (дисипативна) dissipative substance
в’язка́ ~ = 1. viscous substance 2. (мф) tough substance
гадро́нна ~ = hadronic matter
га́зова ~ = gaseous substance, gas
галакти́чна ~ = galactic matter
гальмівна́ ~ = (яф) moderator, moderating [stopping] substance
гальмува́льна ~ = див. гальмівна ~
га́мма-акти́вна ~ = gamma-active substance
гартува́льна ~ = hardener
гігроскопі́чна ~ = hygroscopic substance, humectant
гідрофі́льна ~ = hydrophilic [water-receptive] substance
гідрофо́бна ~ = hydrophobe, hydrofuge
гнильна́ ~ = putrescible (substance)
густа́ ~ = dense matter, dense [condensed] substance
га́зова ~ = gas, gaseous substance
газоподі́бна ~ = gaseous substance
грубодиспе́рсна ~ = coarsely dispersed substance
~ дете́ктора = detecting material, bulk of a detector
деформаці́йно теку́ча ~ = див. деформаційно плинна ~
деформаці́йно пли́нна ~ = yielding substance
димоотру́йна ~ = toxic smoke agent
дисипати́вна ~ = dissipative substance
диспергова́на ~ = disperse(d) material, dispersion
дисперсі́йна ~ = disperse(d) material, dispersion
дифундівна́ ~ = diffusing substance
дода́вана ~ = (до суміші) addend
домішко́ва ~ = impurity substance
~ до порі́внювання = reference material
дослі́джувана ~ = substance subjected to analysis; material under investigation
дочі́рня ~ = daughter substance
драгли́ста ~ = gel; (рослинного походження) jelly
дрібнодиспе́рсна ~ = finely dispersed substance
екстраго́вна ~ = extractable substance
екстрагува́льна ~ = див. екстрактивна ~
екстракти́вна ~ = extractant, extractive substance, extracting agent
електроакти́вна ~ = electroactive substance
електропрові́дна ~ = conducting substance
емітівна́ ~ = emissive [emitting] substance/material
етало́нна ~ = reference substance
жива́ ~ = living matter
заабсорбо́вана ~ = absorbate, absorbed substance
заадсорбо́вана ~ = adsorbate, adsorbed substance
забру́днювальна ~ = (нерадіоактивна) pollutant, polluting substance; (радіоактивна) contaminant, contaminating substance див. тж забруднювач
зави́сла ~ = suspended substance
займи́ста ~ = 1. (амер.) combustible (substance), flammable substance; (брит.) inflammable (substance) 2. (паливо) hypergol
зактиво́вана ~ = activated material
заморо́жувальна ~ = freezant
засорбо́вана ~ = sorbate, sorbed substance
захисна́ ~ = 1. (радіяційно) radioprotector, radioprotective substance 2. (покрив) barrier coating, barrier substance
защі́льнювальна ~ = sealer див. тж защільнювач
збага́чена ~ = enriched material; (ізотопами) isotope-enriched material
збі́днена ~ = depleted material
зволо́жувальна ~ = moistening agent
звукопоглина́льна ~ = sound-absorbing substance
зв’я́зувальна ~ = binder, binding material; sticker; adhesive (substance); cohesive [agglutinative] substance
згу́щувальна ~ = thickener
злеґо́вана ~ = doped material [substance]; (кількома домішками) multidoped material [substance]
зма́щувальна ~ = lubricant
змі́шна́ ~ = miscible substance; (взаємно, мн.) (inter)miscible substances
змо́чувальна ~ = wetting agent
зму́лена ~ = muddy [turbid] substance
знеба́рвлена ~ = discolored substance
знеба́рвлювальна ~ = bleach, bleaching agent
зоре́ва ~ = stellar matter
зче́плювальна ~ = див. зв’язувальна ~
ізолюва́льна ~ = insulating material, insulator; (защільнювальна) sealer
ізомо́рфна ~ = isomorphic substance
ізотро́пна ~ = isotropic substance
індика́торна ~ = tracer substance/material
їдка́ ~ = 1. caustic (substance) 2. (що спричиняє корозію) corrosive (substance)
йонообмі́нна ~ = ion-exchange material
каламу́тна ~ = turbid substance
капіля́рно акти́вна ~ = capillary-active substance
ква́ркова ~ = quark matter
клейка́ ~ = adhesive (substance); agglutinative substance, agglutinant; cement
колапсівна́ ~ = collapsing matter
коло́їдна ~ = colloid, colloidal substance
колориметри́чна ~ = color standard
кольоро́ва ~ = (у світлофільтрах) color medium
кольорозсува́льна ~ = color shifter
конденсо́вана ~ = condensed matter/substance
консервува́льна ~ = preservative agent
конта́ктова ~ = contact agent
контро́льна ~ = reference material; (нереагівна, в експериментах) placebo
кородо́вна ~ = (податлива до корозії) corrodible substance
корозі́йна ~ = (що спричиняє корозію) corrosive (substance), corrodent
~ коро́ни = див. коронна ~
коро́нна ~ = corona matter
короткові́чна хемі́чна ~ = (проміжна форма) transient (chemical species)
кристалі́чна ~ = crystalline substance/matter
крихка́ ~ = brittle substance
кріоге́нна ~ = cryogen, cryogenic fluid; freezing mixture
ла́зерна (акти́вна) ~ = laser [lasing] substance
леґо́вана ~ = див. злеґована ~
леґува́льна ~ = doping material [substance]; filler
летка́ ~ volatile, volatile substance/material/matter □ видаля́ти леткі́ —и = to devolatilize
липка́ ~ = adhesive (substance)
лівооберта́льна ~ = levorotary substance
люмінесцівна́ ~ = luminescent substance
магне́тна ~ = magnetic substance
магнетовпорядко́вана ~ = magnetically ordered substance
ма́зерна (акти́вна) ~ = maser substance
масти́льна ~ = lubricant; (напіврідинна) paste lubricant
матери́нська ~ = див. первинна ~
метео́рна ~ = meteoric matter/substance
міжгалакти́чна ~ = intergalactic matter
міжзоре́ва ~ = interstellar matter
міжплане́тна ~ = interplanetary matter
мінера́льна ~ = mineral substance
місяце́ва ~ = lunar substance
~ міше́ні = target material
надпли́нна ~ = superfluid
надпрові́дна ~ = superconductor, superconductive substance
надчи́ста ~ = ultrapure [extremely pure] substance
напівколо́їдна ~ = semicolloid, semi-colloidal substance
напівпли́нна ~ = semifluid
напівпрові́дна ~ = semiconductor
напівпрозо́ра ~ = semitransparent [translucent] substance
напоро́шена ~ = (на поверхні) deposited substance
неакти́вна ~ = inactive substance
небезпе́чна ~ = harmful [hazardous] substance
неберка ~ = (незмочувальна) nonwetting substance
невибухо́ва ~ = inexplosive [nonexplosive] substance
незмі́шна́ ~ = immiscible substance
незмо́чувальна ~ = nonwetting substance
нейтралізува́льна ~ neutralizer
нейтро́нна ~ = neutron matter
некристалі́чна ~ = noncrystalline substance/matter
нелеґо́вана ~ = undoped material
нелетка́ ~ = nonvolatile substance
немагне́тна ~ = nonmagnetic substance
неоднорі́дна ~ = inhomogeneous substance
неоргані́чна ~ = inorganic matter/substance
непальна́ ~ = incombustible, noncombustible [incombustible] substance
непровідна́ ~ = nonconducting substance
непрозо́ра ~ = opaque substance
нерадіоакти́вна ~ = nonradioactive [cold] substance; (забруднювач) pollutant, polluting substance
нерозчи́нена ~ = undissolved substance
нерозчи́нна ~ = insoluble substance; (взаємно, мн.) mutually insoluble substances
неспові́льнювальна ~ = (яф) nonmoderator, nonmoderating [nonstopping] substance
нетеплопрові́дна ~ = non-heat-conducting substance
нещі́льна ~ = loose substance
нукло́нна ~ = nucleon matter
однорі́дна ~ = homogeneous substance
оки́снювальна ~ = oxidizing agent, oxidizer, oxidant
олеофі́льна ~ = oleophilic substance
олеофо́бна ~ = oleophobic substance
опти́чна ~ = 1. optical material; (інфрачервона) infrared optical material 2. (вибілювальна) optical bleach(ing agent)
опти́чно акти́вна ~ = optically active substance; optical material
опти́чно неакти́вна ~ = optically inactive substance
опромі́нена ~ = irradiated material
опромі́нювана ~ = exposed [irradiated] material
органі́чна ~ = organic (matter), organic substance
оса́джена ~ = 1. (на поверхні) deposited substance 2. (що утворює осад) precipitated substance
оса́джувальна ~ = precipitant, precipitating [flocculating] agent
осадо́ва ~ = precipitated substance
основна́ ~ = base material
остеофільна ~ = bone seeker, bone-seeking substance
отру́йна ~ = poison; toxic agent; (в реакторі) poison, poisonous material; (денатурант) denaturant; (отруювач каталізатора) anticatalyst, catalyst poison
охоло́джена ~ = cooled substance
охоло́джувальна ~ = coolant, cooling agent
охоло́джувана ~ = cooled substance
очи́щувальна ~ = purifier
пальна́ ~ = combustible (substance)
паху́ча ~ = 1. odorous [odoriferous] substance 2. (випар, з неприємним запахом чи шкідливий) fume
перви́нна ~ = parent substance/material
перето́плена ~ = remolten substance
пе́рвісна ~ = original [source] substance/material
пилова́ ~ = див. порохова ~
підки́слювальна ~ = acidifier
~ підкла́динки = substrate [base] material
пінозни́щувальна ~ = defoamer див. тж пінознищувач
піноутво́рювальна ~ = foamer, foaming agent див. тж спінювач
плане́тна ~ = planetary substance
пласти́чна ~ = plastic (substance)
пли́нна ~ = fluid, fluid substance; (деформаційно плинна) yielding substance
пли́нова ~ = fluid (substance)
плівкоутво́рювальна ~ = film-forming agent/substance
поверхне́во акти́вна ~ = [ПАР] surfactant, surface-active agent/compound/substance див. тж сурфактант
поверхне́во неакти́вна ~ = surface-inactive agent/substance
поглина́льна ~ = (ab)sorbent, absorbing substance
поді́льна ~ = (яф) fissile; fissile [fissionable] substance/material
пожи́вна ~ = nutrient (substance)
~ позазе́много похо́дження = extraterrestrial substance
полікристалі́чна ~ = polycrystalline substance
порі́внювальна ~ = reference material
порохова́ ~ = 1. dusty substance 2. (астр.) dusty matter
порохоподі́бна ~ = 1. dust-like substance 2. (астр.) dust-like matter
порошко́ва ~ = 1. powder 2. (подрібнена на порошок) triturate
порува́та ~ = porous substance
похідна́ ~ = derivative (of), derivative substance
правооберта́льна ~ = dextrorotary substance
прові́дна ~ = conductor, conducting substance/material
прозо́ра ~ = transparent substance
промени́ста ~ = radiating [radiant] substance
прони́клива ~ = penetrant; (флюоресцентна) fluorescent penetrant
просві́тлювальна ~ = див. вияснювальна ~
просвітна́ ~ = translucent material
просо́чена ~ = impregnated substance
просо́чувальна ~ = impregnant; (що надає вологотривкости) wet-strengthening impregnant
про́ста́ ~ = element, elemental [elementary, simple] substance
прося́клива ~ = penetrating substance
прося́кла ~ = soaked substance (чимось – with smth)
протиелектростати́чна ~ = antistatic substance
протикорозі́йна ~ = corrosion inhibitor, corrosion protector
протиприлипа́льна ~ = abherent
протитертьова́ ~ = antifriction substance
протоплане́тна ~ = protoplanet substance
пружна́ ~ = elastic substance
радіоакти́вна ~ = (radio)active [hot] substance, active material; (забруднювач) contaminant, contaminating substance
радіомімети́чна ~ = radiomimetic substance
радіяційнозахисна́ ~ = radioprotector, radioprotective substance
реагівна́ ~ = reactant, reacting substance/agent
реа́кторна ~ = (отримана в реакторі) reactor-produced substance/material
ріди́нна ~ = liquid (substance)
рідка́ ~ = thin [watery] substance
робо́ча ~ = working substance, working [operation] medium; (working) agent
розве́дена ~ = diluted [thinned] substance; cutback; (рідка) watery substance
розли́та ~ = spill, spilled substance
розпла́влена ~ = див. розтоплена ~
розпо́рскана ~ = spray, spatter
розрі́джена ~ = rarefied [thinned] substance
розрі́джувальна ~ = thinner, diluent, diluting substance
розси́пана ~ = spill
розте́рта ~ = ground substance
розто́плена ~ = melt, molten substance; (метал) smelt; (наносити покрив тощо) hotmelt
розчи́нена ~ = solute, dissolved substance; (тверда) dissolved solid
розчи́нна ~ = soluble (substance), solvable substance; (взаємно, мн.) mutually soluble substances
розчиня́льна ~ = solvent див. тж розчинник
розши́рна ~ = dilatant
розщепна́ ~ = (яф) fissile; fissile [fissionable] substance/material
росли́нна ~ = vegetable substance/matter
світлопоглина́льна ~ = 1. light-absorbing substance 2. (астр., метеор.) obscuring matter
світна́ ~ = luminous matter; luminescent [phosphorescent, fluorescent] substance; luminophor, fluophor
сильномагне́тна ~ = strong magnetic substance
сипка́ ~ = friable substance; fluid; (у об’ємі, масі) bulk substance/material
сі́ра ~ = (мозку тощо) gray matter
скаламу́чена ~ = turbid substance
скам’яні́ла ~ = petrified substance; (викопна, геол.) fossil
складна́ ~ = compound див. тж сполука
скле́ювальна ~ = cement; adhesive (substance)
склоутво́рювальна ~ = vitrifying [glass-forming] substance
сконденсо́вана ~ = condensed matter/substance
скра́плена ~ = dropwise-condensed substance
слабкомагне́тна ~ = weak magnetic substance
сонце́ва ~ = solar matter
сорбівна́ ~ = sorbing substance див. тж сорбент
сорбо́вана ~ = sorbate, sorbed substance
спі́нювальна ~ = foamer, frother
спові́льнювальна ~ = (яф) moderator, moderating [stopping] substance
сторо́ння ~ = extraneous substance
сцинтилівна́ ~ = scintillating material
сублімо́вана ~ = sublimate
сублімо́вувана ~ = sublimand
суха́ ~ = dry substance
суці́льна ~ = continuous substance
суши́льна ~ = 1. drying agent, drier 2. (зневоложувач) dehumidifier 3. (десикант) exsiccant; desiccant, desiccative, siccative
тверда́ ~ = solid (matter), solid substance
те́мна ~ = dark matter
теплопрові́дна ~ = heat-conducting substance
теплонепрові́дна ~ = non-heat-conducting substance
термометри́чна ~ = temperature-indicating compound/substance
тертьова́ ~ = adhesive (substance)
титро́вана ~ = (що її титрують) titrand
титрува́льна ~ = titrant
тканиноеквівале́нтна ~ = tissue-equivalent substance
токси́чна ~ = toxic agent/substance
тонува́льна ~ = toner
тривка́ ~ = persistent substance
туга́ ~ = stiff substance
тужа́ва ~ = stiff substance
тужа́вна ~ = stiffening substance
тянучка́ ~ = rope, stringy [ropy] substance
~ у фо́рмі части́нок = particulate matter
флюоресце́нтна ~ = fluorescent substance; (прониклива) fluorescent penetrant
хемі́чна ~ = substance; (про складник суміші) (chemical) species
хемі́чно акти́вна ~ = reactant, reacting agent/substance, (chemically) active substance
хемі́чно неакти́вна ~ = inert [nonreactive, (chemically) inactive] substance
хемі́чно чи́ста ~ = (chemically) pure substance
холоди́льна ~ coolant, cooling agent
хромосфе́рна ~ = chromospheric matter
цементува́льна ~ = (склеювальна) cement, cementing substance; (мф) carburizer
чи́ста ~ = 1. (без домішок) pure substance 2. (однакового хемічного складу) individual substance
чисти́льна ~ = cleaning fluid
чужорі́дна ~ = foreign [extraneous] matter/substance/material
шарува́та ~ = layered [laminated] substance
шкідли́ва ~ = harmful [hazardous] substance
щі́льна ~ = dense matter, dense [condensed] substance
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear matter; (вибухова) nuclear explosive
сму́|га 1. strip 2. stripe 3. (довга вузька, з тканини чи металу) strap 4. (тонка) stria 5. (діяпазон) band 6. (зона) zone 7. (пояс) belt 8. (інтерференційна тощо) fringe 9. (мн., пов’язані з неоднорідністю середовища, опт.) schlieren
ахромати́чна (інтерференці́йна) ~ = achromatic fringe
берегова́ ~ = strand
бічна́ ~ (частот) (frequency) sideband □ з одніє́ю бічно́ю —гою = single-sideband
Брю́стерові —ги = Brewster fringes
~ вбира́ння = absorption band
ве́рхня ~ часто́т = upper frequency band
~ висила́ння = emission band
вітрозахисна́ ~ = windbreak; shelterbelt
~ власти́вого поглина́ння = fundamental (absorption) band
вузька́ ~ = narrow band
Га́бардова ~ = Hubbard band
Га́йдинґерові —ги = Haidinger fringes
гібри́дна ~ = hybrid band
дзерка́льна бічна́ ~ часто́т image
деформаці́йна ~ = (на поверхні металу) deformation band
дифракці́йна ~ = diffraction fringe [band]
~ довжи́н хвиль = wavelength band, band of wavelengths
еква́торна штильова́ ~ = doldrums, equatorial calms
еквідиста́нтні —ги = див. рівновіддалені —ги
ексито́нна ~ = exciton band; (поглинання) exciton absorption band
емісі́йна ~ = emission band
~ емі́сії = див. емісійна ~
~ збі́жности = convergence strip
~ збу́дження = excitation band
~ згаса́ння = (коливань) attenuation band
злі́тно-призе́млювальна ~ = runway
змі́шана ~ = hybrid band
~ зна́чень по́хибки = error band
~ зсу́ву = (на поверхні) shear band
ізохро́м(ати́ч)на (інтерференці́йна) ~ = isochromatic fringe
інтерференці́йна ~ = interference fringe; (у відбитому світлі) reflection fringe
іра́стова ~ = yrast band
кі́нкова ~ = kink band [zone]
~ ко́взу = (на поверхні) slipband
колекти́вна ~ = collective band
коливна́ ~ = vibration(al) band
контро́льна ко́лірна ~ = color bar
Ле́ндголтова ~ = Landholt fringe
Лі́пманові —ги = Lippmann fringes
лісозахисна́ ~ = shelterbelt
Лю́дерсова ~ = Lders band
~ меню́ = menu bar
~ молекуля́рного спе́ктру = molecular band
муа́рова (інтерференці́йна) ~ = moiré fringe
~ непропуска́ння = rejection [stop] band; (фільтру) attenuation band
~ нестабі́льности = (астр.) instability strip
ни́жня ~ часто́т = lower frequency band
оберто́ва ~ = rotational band
оберто́во-коливна́ ~ = rotation-vibration [vibration-rotation] band
оберто́нна ~ = (сп.) overtone band
—ги одна́ко́вого на́хилу = (інтерференційні) constant-angle [constant-deviation] fringes
—ги одна́ко́вої товщини́ = (інтерференційні) equal-thickness fringes
окта́вна часто́тна ~ = octave frequency band
опоро́ва ~ = tacstrip (опуклої множини – of a convex set)
опти́чна ~ = (частот) optical band
~ перено́шення заря́ду = charge-transfer band
~ поглина́ння = absorption band
~ порі́внювання = (спектральна) comparison band
~ посла́блювання = (коливань) attenuation band
прибере́жна ~ = (морського дна) shoreface
~ прозо́рости = transmission band
промі́жна́ ~ = intermediate band
~ пропуска́ння = transmission [pass] band
резона́нсна ~ = resonance band
—ги Ре́мзі = Ramsey fringes
рівновідда́лені —ги = (інтерференційні) constant-angle [constant-deviation] fringes
сві́тла (інтерференці́йна) ~ = bright fringe
~ сигна́лу = signal band
слабка́ ~ = faint band
спектра́льна ~ = spectral band
~ (спе́ктру) емі́сії [висила́ння] emission band
~ стика́ння = (матем.) osculating [osculation] strip
телури́чна ~ = telluric band
те́мна (інтерференці́йна) ~ = dark fringe
тіньова́ ~ = shadow band
тривка́ ~ ко́взу = (на поверхні) persistent slipband
~ тума́ну = fog bank
~ умо́вної збі́жности = strip of conditional convergence
—ги Фабрі́-Перо́ = Fabry-Perot fringes
—ги Фізо́ = Fizeau fringes
фо́кусна ~ = focal line, astigmatic foci
Френе́леві —ги = Fresnel fringes
~ часто́т = frequency band; (радіомовлення) (standard) broadcast band див. тж діяпазон
широ́ка ~ = broad band
~ шу́му = noise band
стабі́льний 1. stable 2. (що утримує ефект) persistent □ термі́чно ~ thermally stable
стійки́й 1. (матем.) stable 2. (стабільний) stable 3. (усталений) steady 4. (довготривалий) durable 5. (що утримує ефект) persistent 6. (про критерій) robust 7. (до впливів) див. тривки́й
асимптоти́чно ~ = asymptotically stable
вну́трішньо ~ = internally stable
динамі́чно ~ = dynamically stable
марґіна́льно ~ = marginally stable
недоста́тньо ~ = understable
сла́бко ~ = weakly stable
стати́чно ~ = statically stable
стратегі́чно ~ = strategy-proof
структу́рно ~ = structurally stable
термодинамі́чно ~ = thermodynamically stable
топологі́чно ~ = topologically stable
умо́вно ~ = conditionally stable
цілко́м ~ = totally stable
струм (-у) 1. current (I амперів – of I amperes) □ без —у currentless; зі —ом (про провідник) live, hot, current-carrying; спричи́нений —ом current-induced; чутли́вий до —у current-responsive; (по)дава́ти ~ 10 А to deliver a current of 10 A 2. (потік) stream
абсорбці́йний ~ = absorption current
адсорбці́йний ~ = adsorption current
аксійнове́кторний ~ = axial-vector current
акти́вний ~ = (електричний) watt [active] current
акустоелектри́чний ~ = acoustoelectric current
акустомагнетоелектри́чний ~ = acoustomagnetoelectric current
алґебри́чний ~ = algebraic current
ано́дний ~ = plate [anode] current
анте́новий ~ = antenna current
асимптоти́чно збережни́й ~ = asymptotically-conserved current
багатофа́зовий ~ = polyphase current
баріо́нний ~ = baryon current
безва́товий ~ = wattless [idle, reactive, quadrature] current
біоелектри́чний ~ = bioelectric current
ва́товий ~ = wattl [active] current
ве́кторний ~ = vector current
взаємоді́йні —и = interacting currents
~ вимика́ння = breaking current
випереджа́льний ~ = (за фазою) leading current
ви́простаний ~ = rectified current
ви́прямлений ~ = див. випростаний ~
вирі́внювальний ~ = equalizing current
~ висо́кої частоти́ = див. високочастотний ~
високочасто́тний ~ = high-frequency current; (понад 10 кГц) radio-frequency [rf] current
~ витіка́ння = leakage current; (поверхнею) creeping current
виходо́вий ~ = output current
вихоро́вий ~ = 1. eddy current 2. (Фуко) Foucault current
відгалу́жений ~ = branch current
віртуа́льний ~ = virtual current
~ вмика́ння = in-rush current
втори́нний ~ = secondary current; (електронний/йонний) secondary electron/ion current
входо́вий ~ = input current
гадро́нний ~ = hadron current
грани́чний ~ = limiting current; (адсорбційний) limiting adsorption current; (дифузійний) limiting diffusion current
ґальвані́чний ~ = galvanic current
двона́прямний ~ = bidirectional current
~ деполяриза́ції = depolarization current
джере́льний ~ = source current
Джо́зефсонів ~ = Josephson current
ди́вний ~ = strange current
дифузі́йний ~ = diffusion(al) current
дірко́вий ~ = hole current
допуско́вий ~ = allowable current; current-carrying capacity
дре́йфовий ~ = drift current
~ екранува́льної сі́тки = screen-grid current
електри́чний ~ = (electric) current
~ електро́да = див. електродний ~
електро́дний ~ = electrode current
електро́нний ~ = electron current
електрослабки́й ~ = electroweak current
емісі́йний ~ = emission current; (без поля) field-free emission current
ефекти́вний ~ = effective current
живи́льний ~ = feed [supply] current
~ жи́влення = див. живильний ~
зава́дний ~ = interference current
зага́яний ~ = (за фазою) lagging current
~ зазе́млення = earth [ground] current
залишко́вий ~ = residual current, aftercurrent
~ замика́ння на зе́млю = fault-to-earth [fault-to-ground] current
за́мкнений ~ = closed current
за́мкнені —и = (в електричних мережах) mesh [cyclic] currents
~ запа́лювання = striking current
заряджа́льний ~ = charging current
заря́джений ~ = charged current; (гадронний) charged hadron current; (лептонний) charged lepton current; (кварковий) charged quark current
збережни́й ~ = conserved current
збу́джувальний ~ = exciting current
зворо́тний ~ = reverse current; inverse current; countercurrent
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback current
згасни́й ~ = (прові́дности) decaying (conduction) current
земни́й ~ = (гф) telluric [earth] current
зіндуко́ваний ~ = induced current
змі́нний ~ (змінного напряму) alternating current [ac]зі змі́нним —ом = alternating-current
змі́нюваний ~ = (зі змінними параметрами) variable current
~ змі́щення = (Максвелів) displacement current; (між електродами тощо) bias current
знормо́ваний ~ = normalized current
~ зсува́ння = bias current
зу́стрі́чний ~ = countercurrent
і́мпульсний ~ = pulse current
індукува́льний ~ = inducing current
індукці́йний ~ = induced current
інжекці́йний ~ = injection current
йонізаці́йний ~ = (ел.) ionization [gas] current
йо́нний ~ = ion current
йоносфе́рний ~ = ionospheric current
каліброінварія́нтний ~ = gauge-invariant current
калібрува́льно інварія́нтний ~ = gauge-invariant current
кана́ловий ~ = channel current
като́дний ~ = cathode current
ква́рковий ~ = quark current
~ керува́ння = control current
кільце́вий ~ = ring current
кінети́чний ~ = kinetic current
ко́лірний ~ = color current
компенсува́льний ~ = cancellating current
конвекці́йний ~ = convection current
ко́нтурний ~ = loop current; (у мережі) cyclic [mesh] current
~ коро́нного розря́ду = corona current
~ коро́ткого за́мкнення = short-circuit current
крити́чний ~ = (у надпровіднику) critical current; (сітковий) critical grid current
лави́но́вий ~ = avalanche current
Леду́ків ~ = Leduc current
лептоква́рковий ~ = leptoquark current
лепто́нний ~ = lepton current
лі́вий ~ = left-handed current; (заряджений) left-handed charged current
магне́тний ~ = див. магнетувальний ~
магнетува́льний ~ = magnetizing [magnetization] current
максима́льний ~ = peak current; (пікове значення) crest current
мандрівни́й ~ = stray [vagabond] current
мезо́нний ~ = meson current
миттє́вий ~ = instantaneous current
міжба́зовий ~ = (у напівпровідникових тетродах) interbase current
мікровихоро́вий ~ = microscopic-eddy current
модулюва́льний ~ = modulation current
молекуля́рний ~ = molecular current
наванта́говий ~ = load current
наванта́жувальний ~ = див. навантаговий ~
наве́дений ~ = induced current
навідни́й ~ = inducing current
~ надпрові́дности = supercurrent
надлишко́вий ~ = overcurrent, excess current
накла́дений ~ = superimposed current
насито́вий ~ = saturation current
~ наси́чення = saturation current
насна́жувальний ~ = charging current
неґати́вний ~ = negative current
неди́вний ~ = nonstrange current
незбережни́й ~ = nonconserved current
незгасни́й ~ = (у надпровідниках) persistent current
нейтра́льний ~ = neutral current
нейтри́новий ~ = neutrino current
~ неосновни́х носії́в = minority(-carrier) current
~ несамості́йного розря́ду = (в електроннопроменевому приладі) preconduction current
низькочасто́тний ~ = low-frequency current
номіна́льний ~ = rated current, current rating
нормо́ваний ~ = normalized current
нукло́нний ~ = nucleon current
нульови́й ~ zero [null] current □ із нульови́м —ом = null-current
о́б’є́мний ~ = bulk current
~, обме́жений просторо́вим заря́дом = space-charge-limited current
обмі́нний ~ = 1. exchange current 2. (х.) diffusion current
однона́прямний ~ = unidirectional [direct] current
однофа́зовий ~ = single-phase current
~ основни́х носії́в = majority(-carrier) current
парази́тний ~ = parasitic [spray] current
парто́нний ~ = parton current
парці́йний ~ = partial current
перви́нний ~ = primary current
передпробі́йний ~ = prebreakdown current
перенормо́ваний ~ = renormalized current
~ переполяриза́ції = repolarization current
перери́вчастий ~ = intermittent current
перехі́дни́й ~ = transient current
періоди́чний ~ = periodic current
підмагнето́вувальний ~ = див. ~ зсування
підси́лений ~ = amplified current
підсумко́вий ~ = resultant [net] current
підтри́мувальний ~ = holding current
пі́ковий ~ = peak current; (пікове значення) crest current
пінчови́й ~ = pinch current
піроелектри́чний ~ = pyroelectric current
пла́змо́вий ~ = plasma current
поверхне́вий ~ = surface current
по́вний ~ = total current
~ поглина́ння = (в діелектрику) absorption current
позити́вний ~ = positive current
поло́їдний ~ = poloidal current
поляризаці́йний ~ = polarization current
поро́говий ~ = threshold current
пості́йний ~ (незмінного напряму) direct current [dc]із пості́йним —ом = direct-current
початко́вий ~ = initial current
пра́вий ~ = right-handed current; (заряджений) right-handed charged current
прийня́тний ~ = allowable current
припі́знений ~ = див. загаяний ~
~ пробо́ю = breakdown current
~ прові́дности = conduction current
про́стий ~ = (незмінного напряму) direct current
просторо́вий ~ = space current
~ просторо́вого заря́ду = space-charge current
прями́й ~ = forward current
пульсівни́й ~ = pulsating current
пускови́й ~ = starting current
радіочасто́тний ~ = (понад 10 кГц) radio-frequency current
реакти́вний ~ = (електричний) reactive [wattless, idle, quadrature] current
реґульо́вний ~ = adjustable current
релятивісти́чний ~ = relativistic current
робо́чий ~ = operating current
розжа́рювальний ~ = filament [heating] current
розря́дний ~ = discharge current
самоспря́жений ~ = self-conjugate current
си́льний ~ = heavy [high] current
синусо́їдний ~ = sinusoidal [simple harmonic] current
синфа́зний ~ = inphase current
сітко́ви́й ~ = grid current
слабки́й ~ = weak [low] current; (заряджений) weak charged current; (нейтральний) weak neutral current
спі́новий ~ = spin current
спле́сковий ~ = surge current, current surge; (електродний) fault [surge] electrode current
спожи́ваний ~ = consumption current
стабі́льний ~ = stable current
стабілізува́льний ~ = (через резистор) bleeder current
ста́лий ~ = (сталої амплітуди) constant current
стаціона́рний ~ = steady-state current
стійки́й ~ = (у надпровіднику) persistent current
~ стіка́ння = leakage current
сторо́нній ~ = foreign [extraneous] current
~ стру́меня = (частинок) beam current
телури́чний ~ = telluric [earth] current
те́мрявний ~ = (електродний) (electrode) dark current
теплови́й ~ = heat current
~ термодеполяриза́ції = thermal-depolarization current
термоелектри́чний ~ = thermionic current
термоелектро́нний ~ = thermionic current
термостимульо́ваний ~ = thermocurrent
топологі́чний ~ = topological current
торо́їдний ~ = toroidal current
трифа́зовий ~ = three-phase current
туне́льний ~ = tunnel current
~ у діеле́ктрику = dielectric current
~ узе́млення = earth [ground] current
~ у ненаванта́женому ко́лі = quiescent [standing, zero-signal] current
уста́лений ~ = steady-state current
уте́клий ~ = (у плазмі) runaway current
~ уте́клих части́нок = (у плазмі) runaway current
~ утра́т = loss current
утра́тний ~ = loss current
фаради́чний ~ = faradic current
ферміо́нний ~ = fermion current
флюктівни́й ~ = fluctuating current
флюктуаці́йний ~ = fluctuation current
фо́новий ~ = background current
фотоґальвані́чний ~ = photovoltaic current
фотоелектри́чний ~ = photoelectric current
~ фотопрові́дности = photoconduction current
~ Фуко́ = Foucault current
хіра́льний ~ = chiral current
циклі́чні —и = (в електричних мережах) mesh [cyclic] currents
циркуляці́йний ~ = circulating current
чотириви́мірний ~ = four-current
теч|ія́ flow, stream, current див. тж потікза —іє́ю with the stream, downstream; про́ти —ії́ against the stream, upstream
автомоде́льна ~ = self-similar flow
адвекти́вна ~ = advection current
адіяба́тна ~ = adiabatic flow
аксі́йна ~ = axial flow
акусти́чна ~ = acoustic streaming
антибари́чна ~ = antibaric flow
атмосфе́рна ~ = atmospheric current
багатокомпоне́нтна ~ = multicomponent [mixed] flow
багатофа́зова ~ = multiphase flow; (із фазовими переходами) unsteady-state flow
безвихоро́ва ~ = irrotational flow, acyclic [irrotational] motion
бездисипати́вна ~ = dissipationless flow
безциркуляці́йна ~ = noncirculating flow
білязвукова́ ~ = transonic flow
бічна́ ~ = side stream
~ в горлови́ні = (сопла) throat flow
~ вздо́вж (ви́кривленої) пове́рхні = flow along a (curved) surface
ви́мушена ~ = див. примусова ~
вирова́ ~ = swirl(ing) flow
високоти́скова ~ = high-pressure flow
високошви́дкісна ~ = high-speed [high-velocity] flow
висхідна́ ~ = upflow, upward flow, upcurrent, ascending current
вихоро́ва ~ = eddy(ing) [rotational, vortex] flow; (великомасштабна) large-scale vortex flow; (вирова) swirl(ing) flow
~ від джерела́ = source flow
віді́рвана ~ = detached flow
відпли́вна ~ = ebb tide flow, ebb current
відхи́лена ~ = deviated flow
відхи́лювальна ~ = deviating flow
~ ві́льних моле́кул = free-molecule flow
вітрова́ ~ = wind current
~ в капіля́рі = capillary flow
~ в межово́му ша́рі = boundary-layer flow
~ в тонкі́й плі́вці = film flow
втори́нна в’язка́ ~ = (frictional) secondary flow
~ в трубі́ = flow in a pipe [duct]
в’язка́ ~ = viscous [friction] flow; (газу) frictional gas flow
~ в’язко́го пли́ну = viscous flow, flow of a viscous fluid
~ га́зу = gas flow; (в трубі) gas flow in a duct
Га́ртманова ~ = Hartmann flow
геостро́фна ~ = geostrophic flow/current
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic flow
гіперзвукова́ ~ = hypersonic flow
глиби́нна ~ = drowned flow, deep current; (океанська) undercurrent
гомоенергети́чна ~ = homenergic flow
гомоентропі́йна ~ = homentropic flow
двови́мірна ~ = two-dimensional flow; (плоска) plane flow
двофа́зова ~ = two-phase flow
дисипати́вна ~ = dissipative flow
діяба́тна ~ = diabatic flow
дозвукова́ ~ = subsonic [subcritical] flow
докрити́чна ~ = subcritical [subsonic] flow
досере́динна ~ = inward flow
~ до сто́ку = sink flow
дре́йфова ~ = drift current
дросельо́вана ~ = throttled flow
закру́чена ~ = swirl(ing) flow
затичко́ва ~ = plug flow
збі́жна ~ = convergent flow
збу́рена ~ = disturbed flow
зворо́тна ~ = backward flow, reflux, refluence, reflow; (протипотік) countercurrent, counterflow
звукова́ ~ = sonic flow
~ згори́ дони́зу = downward flow
здросельо́вана ~ = throttled flow
змі́шана ~ = mixed flow
змодельо́вана ~ = simulated flow
~ зни́зу вго́ру = upward flow
зсу́вова ~ = shear flow
зу́стрі́чна ~ = counterflow, countercurrent; (у теплообміннику) countercurrent flow
ідеа́льна ~ = ideal flow
~ ідеа́льного пли́ну = ideal flow
~ іззо́вні всере́дину = inward flow
ізоенергети́чна ~ = isenergic flow
ізоентропі́йна ~ = isentropic flow
ізотермі́чна ~ = isothermal flow
~ ізсере́дини назо́вні = outward flow
інерці́йна ~ = inertial flow
капіля́рна ~ = capillary flow
квазив’язка́ ~ = quasi-viscous flow
кільва́терна ~ = wake flow
кільце́ва ~ = annular flow
класи́чна ~ = classical flow
Кну́дсенова ~ = Knudsen flow
ковзна́ ~ = (Кнудсенові числа від 0.01 до 0.1) slip flow
конвекці́йна ~convection current/flow, bulk flow
коні́чна ~ = cone [conical] flow
крити́чна ~ = (плину зі швидкістю звуку в цьому плині) critical flow
крізна́ ~ = through flow
Куе́това ~ = Couette flow
ламіна́рна ~ = laminar flow
межова́ ~ = (в межовому шарі) boundary-layer flow
межова́ в’язка́ ~ = (frictional) secondary flow
меридія́нна ~ = meridional flow
моде́льна ~ = model [simulated] flow
молекуля́рна ~ = molecular flow; (невзаємодійних молекул) free-molecule flow
морська́ ~ = sea [ocean] current
надзвукова́ ~ = supersonic [supercritical] flow
надкрити́чна ~ = supercritical [supersonic] flow
надкрити́чна ~ води́ = rapid flow
надпли́нна ~ = superfluid flow, superflow
~ надпли́ну = superfluid flow, superflow
наскрізна́ ~ = through flow
нев’язка́ ~ = nonviscous [inviscid, frictionless, ideal] flow
незбу́рена ~ = undisturbed flow
неізотермі́чна ~ = nonisothermal flow
ненью́тонова ~ = non-Newtonian flow
~ ненью́тонового пли́ну = non-Newtonian-fluid flow
неоднорі́дна ~ = nonuniform flow
непере́рвна ~ = continuous flow
неприпли́вна ~ = nontidal curent
нерівномі́рна ~ = nonuniform flow
нерозри́вна ~ = continuous flow
нестаціона́рна ~ = nonstationary flow
~ нестисно́го пли́ну = incompressible flow
нетурбуле́нтна ~ = nonturbulent flow; (рух елементів плину уздовж ліній течії) streamline flow
неуста́лена ~ = unsteady [transient] flow
низхідна́ ~ = downward flow
низькоти́скова ~ пли́ну = (за тиску, нижчого за атмосферний) low-pressure fluid flow
Нью́тонова ~ = Newtonian flow
~ Нью́тонового пли́ну = Newtonian-fluid flow
о́б’є́мна ~ = bulk flow
обме́жена ~ = restricted flow; (у трубі, технологічній камері тощо) confined flow
обе́рнена ~ = див. зворотна ~
обтіка́льна ~ = streamline flow, flow around
однови́мірна ~ = one-dimensional flow
однорі́дна ~ = homogeneous flow; (рівномірна) uniform flow
осесиметри́чна ~ = axisymmetric [axially symmetric] flow
осмоти́чна ~ = osmotic flow
основна́ ~ = main flow
осьова́ ~ = axial flow
перехі́дна́ ~ = 1. (неусталена) transient flow 2. (між ламінарною і турбулентною) transition(al) flow
перехре́сна ~ = cross-flow
підкрити́чна ~ = subcritical flow
підповерхне́ва ~ = undercurrent, subsurface flow
підти́скова ~ = pumped [forced] flow
~ під ти́ском = див. підтискова ~
пла́змо́ва ~ = plasma flow
пласти́чна ~ = plastic flow
~ пли́ну = fluid flow
плівко́ва́ ~ = film flow
пло́ска ~ = (двовимірна) plane flow
~ поблизу́ гідродинамі́чного дипо́ля = doublet flow
поверхне́ва ~ = surface flow
пові́льна ~ = low-speed [low-velocity] flow
пові́тряна ~ = air current, airflow, airstream
помі́рна ~ = moderate flow
помпо́вана ~ = pumped [forced] flow
попере́чна ~ = cross-flow
поро́джувальна ~ = (в заповнюваному каналі від його початку до місця зімкнення межових шарів) generating flow
потенція́льна ~ = potential flow
прибере́жна ~ = coastal current
примусо́ва ~ = forced [pumped] flow
припли́вна ~ = tidal flow/current/stream, flood tide
прито́кова ~ = 1. (що додається до основної) tributary (stream), contributory, side stream 2. (що втікає) influent stream, inflow
просторо́ва ~ = three-dimensional flow
псевдостаціона́рна ~ = pseudostationary flow
Пуазе́йльова ~ = Poiseuille flow
пульсівна́ ~ = pulsating flow
радія́льна ~ = radial flow
реа́льна ~ = real(-fluid) flow
~ реа́льного пли́ну = real-fluid flow
~ Ре́йлі = [Реле́я] Rayleigh flow
рівномі́рна ~ = uniform flow
~ рідини́ = liquid flow
розбі́жна ~ = divergent [expansive, expanded] flow
розри́вна ~ = discontinuous flow
розшаро́вана ~ = stratified flow
самопли́вна ~ = gravity flow
сильнотурбуле́нтна ~ = strongly turbulent flow
слабкотурбуле́нтна ~ = weakly turbulent flow
спові́льнена ~ = retarded flow
стаціона́рна ~ = stationary flow
~ стисно́го пли́ну = compressible(-fluid) flow
стійка́ ~ = (надплину) persistent current
Сто́ксова ~ = Stokes flow
струми́нна ~ = jet stream
супу́тня ~ = cocurrent flow
суспензі́йна ~ = (гф) turbidity current
ти́скова ~ = forced pumped flow
трансзвукова́ ~ = transonic flow
триви́мірна ~ = three-dimensional flow
турбуле́нтна ~ = turbulent flow; eddy(ing) flow
уста́лена ~ = steady flow
~ Фе́но = Fanno flow
циркуляці́йна ~ = circulating flow
швидка́ ~ = high-speed [high-velocity] flow
тривки́й 1. (відпорний) resistant 2. (непроникний) proof (against); (защільнений) tight 3. (довговічний) durable, lasting; permanent; (витривалий) time-proof 4. (що утримує ефект) persistent 5. (до змін початкових параметрів чи умов) robust 6. (до впливів) tolerant 7. (в’язкий) tough 8. (міцний) strong 9. (непошкодний) undamageable 10. (нешвидкопсувний) imperishable 11. (несприйнятливий) immune (до – to, from, against) 12. (х.) stable 13. (про колір, барвник) fast
абрази́вно ~ = abrasion-resistant, attrition-resistant; scuff-resistant
~ до впли́ву = (чогось) unaffected (by)
~ до аґреси́вного впли́ву середо́вища = unattackable
~ до атмосфе́рних впли́вів = weatherproof, weather-resistant
~ до впли́ву коро́зії = corrosion-resistant див. тж корозієтривкий
~ до впли́ву пого́ди = weather-proof, weather-resistant
~ до впли́ву промі́ння = radiation-resistant, radiation-stable
~ до гниття́ = rotproof; (негнильний) rot-resistant
~ до дії грибкі́в = fungi-proof
~ до ді́ї розчи́нників = solvent-resistant
~ до ді́ї сонце́вого промі́ння = sunfast, sunproof
~ до кип’яті́ння = boil-proof
~ до оки́снювання = oxidation-resistant
~ до по́взкости = creep-resistant
~ до тьмяні́ння = non-tarnishing
ерозі́йно ~ = erosion-resistant
корозі́йно ~ = corrosion-resistant див. тж корозієтривкий
радіяці́йно ~ = ray-proof, radiation-resistant, radiation-stable
сейсмі́чно ~ = earthquake-resistant, earthquake-proof, aseismic
уто́мно ~ = endurable, enduring
фрикці́йно ~ = friction-proof

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

доле́гливий (-ва, -ве)* persistent, insistent, persevering; ailing, painful;
  доле́гливість (-вости [-вості]) f persistence, perseverance, stubbornness; ailment, grief.
доско́чити (-чу, -чеш) Р vi = доскака́ти; доско́чний (-на, -не)* able, agile, adept; persistent.
забіснува́тися (-у́юся, -у́єшся) P vi to become enraged (furious);
  забісо́ваний (-на, -не) obstinate, persistent.
завзя́тець (-тця) m bold (audacious, persistent, relentless) person or soldier;
  завзя́тий (-та, -те)* obstinate, stubborn, desperate, implacable, persistent, relentless; spiteful, full of gall (hatred).
запі́й (-по́ю) m continuous (persistent) drinking:
  пи́ти запо́єм, to drink excessively.
заповзя́тий (-та, -те)* persistent, enterprising, energetic.
заповзя́тість (-тости [-тості]) f persistency, obstinacy, energetic undertaking (enterprise);
  заповзя́тливий (-ва, -ве)* persistent, enterprising, obstinate (in work, deed);
  заповзя́тгя n energetic (serious, persistent) undertaking; venture, risky endeavor.
затяжни́й (-на́, -не́) recruited, raised, levied; persistent, chronic, lasting, long-lived, prolonged:
  затяжна́ хворо́ба, chronic illness; || which can be pulled over (e.g. , hood, cape).
крути́голова (-ви) m, meddling (importunate, persistent, boring) person;
  крутиголо́вка (-ки) f, крутиголо́вок (-вка) m riddle (game); Zool. turn-neck.
трива́лий (-ла, -ле)* durable, lasting, permanent, solid, constant, persistent;
  трива́лість (-лости [-лості]) f durability, persistence, constancy, permanency, lastingness, stability, solidity;
  трива́ло adv. persistently, constantly.
тривки́й (-ка́, -ке́) persistent, lasting, durable. strong:
  тривки́й на згин, not easily bent;
  три́вкість (-кости [-кості]) f durability, solidity, resisting force (nature), persistence.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

inflation n ек.,фін. інфляція; a інфляційний
процес стихійного підвищення загального рівня цін, тобто відрив сукупного попиту (demand) на товари і послуги від сукупної пропозиції (supply1), що зумовлює загальне падіння купівельної спроможності грошової одиниці; ◆ до основних показників рівня інфляції в країні можна віднести індекс споживчих цін (consumer price index) та індекс цін виробництва (producer price index)
 • anticipated ~ = сподівана інфляція
 • continuous ~ = постійна інфляція • тривала інфляція
 • controlled ~ = контрольована інфляція
 • cost ~ = інфляція, спричинена зростанням витрат виробництва
 • cost-price ~ = інфляція, спричинена ростом витрат виробництва
 • cost-push ~ = інфляція, спричинена ростом витрат виробництва
 • credit ~ = кредитна інфляція (викликана надмірною кредитною експансією)
 • creeping ~ = повзуча інфляція
 • demand ~ = інфляція, спричинена перевищенням попиту над пропозицією
 • demand-pull ~ = інфляція, спричинена перевищенням попиту над пропозицією • інфляція, яка викликана високим попитом
 • demand-shift ~ = інфляція, яка викликана зміною в попиті
 • excessive ~ = надмірна інфляція
 • expected ~ = сподівана інфляція
 • galloping ~ = нестримна інфляція
 • hidden ~ = прихована інфляція
 • high ~ = висока інфляція
 • induced ~ = індукована інфляція
 • intense ~ = інтенсивна інфляція
 • long-lasting ~ = тривала інфляція • стійка інфляція
 • long-term ~ = тривала інфляція
 • low ~ = низька інфляція
 • moderate ~ = помірна інфляція
 • normal ~ = натуральне зростання інфляції
 • open ~ = відкрита інфляція • наявна інфляція
 • pent-up ~ = стримана інфляція
 • persistent ~ = стійка інфляція
 • price-controlled ~ = інфляція, стримувана регулюванням цін
 • repressed ~ = прихована інфляція • придушувана інфляція
 • rising ~ = зростаюча інфляція • зростання інфляції • зростальна інфляція • дедалі більша інфляція
 • runaway ~ = нестримна інфляція
 • steady ~ = стійка інфляція
 • supressed ~ = приборкана інфляція
 • sustained ~ = постійна інфляція • тривала інфляція
 • tax-push ~ = інфляція, пов’язана зі зростанням податків
 • uncontrollable ~ = нестримна інфляція
 • uncontrolled ~ = неконтрольована інфляція
 • wage ~ = інфляція, пов’язана з підвищенням заробітної плати
 • wage-push ~ = інфляція, пов’язана з підвищенням заробітної плати
 • above ~ = вище інфляції
 • below ~ = нижче інфляції
 • expected rate of ~ = очікуваний темп інфляції
 • high rate of ~ = високий темп інфляції
 • ~ accounting = облік впливу інфляції • інфляційний облік
 • ~ development = інфляційний процес
 • ~ differential = інфляційна різниця в оплаті роботи • інфляційна різниця цін
 • ~ rate = темп інфляції • зростання інфляції
 • ~ tax = інфляційний податок
 • to arrest ~ = припиняти/припинити інфляцію
 • to avert ~ = запобігати/запобігти інфляції
 • to control ~ = контролювати інфляцію
 • to curb ~ = стримувати/стримати інфляцію
 • to halt ~ = припиняти/припинити інфляцію
 • to reduce ~ = знижувати/знизити інфляцію
 • to restrain ~ = обмежувати/обмежити інфляцію
 • to slow down ~ = уповільнювати/уповільнити інфляцію
  ▲ inflation : deflation; inflation inflation (437)
  ▷▷▷▷hyperinflation
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  persistent стійкий; наполегливий; завзятий
  p. pesticide с.-г. стійкий винищувач шкідників, стійкий пестицид (дуже повільно розкладається)
  p. pollutant стійкий забруднювач (дуже повільно розкладається, як напр., діелдрин, DDT, PCBs)

  - Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

  ефект стабільного радикала = persistent radical effect
  эффект стабильного радикала
  Зміна швидкості реакції, а інколи її механізму, при додаванні в систему стабільних радикалів. Напр, жива полімеризація алкенів при додаванні ТЕМРО. 
  стійкий = persistent
  устойчивый
  1. Якісна і нечітка характеристика речовин, яка вказує на їхню нездатність реагувати або слабку реакцію на ту чи іншу зовнішню дію впродовж досить довгого часу.
  2. В хімії радикалів — термін використовується для характеристики радикалів, що мають час життя кілька хвилин чи більше в розбавлених розчинах в інертних розчинниках. Це кінетична чи реактивна властивість. Натомість, радикальна стабільність, як термодинамічна властивість, виражається через енергії зв’язків відповідних вуглеводнів. На час життя радикалів сильно впливають стеричні перешкоди, що можуть бути спричинені об’ємними замісниками біля радикального центра. 

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  інформація information, data; intelligence інф; (документальна) documentation; (повідомлення) report, message
  аналогова і. continuous data
  взаємна і. mutual information
  вихідна і. output information
  відтворювана і. displayed information
  вторинна радіолокаційна і. secondary radar information
  вхідна і. input information
  графічна і. graphic information
  двоелементна і. double-point information
  докладна і. in-depth information
  дискретна і. discrete information, digital information
  дистанційна і. remote information
  доповнена і. complemented information
  економічна і. economic information
  еталонна і. standard information, reference information
  загальнодоступна і. generally accessible information, public data
  зашифрована і. ciphered information, enciphered information
  і. в реальному масштабі часу real-time information
  і. з певної галузі знань domain-specific information
  і., одержана за допомогою комп’ютера computed information
  і., переда́вана каналами зв’язку channel information
  і. про виконання return information
  і. про відмову апаратури equipment failure information
  і. про двійковий стан binary-state information
  і. про зміну стану change-of-state announcement, event information
  і. про короткочасний стан fleeting information
  і. про помилковий стан faulty-state information
  і. про приріст incremental information
  і. про проміжний стан intermediate-state information
  і. про стан state information, status information
  і. про тривалий стан persistent information
  і. типу знань knowledge information інф
  кодована і. coded information, symbolic information
  ко́лірна і. colour(ing) information
  контрольна і. checking information
  кутомірна і. angle information
  надлишкова і. redundant information, superfluous information
  наукова і. scientific information, scientific documentation
  нечислова і. nonnumerical information, nonnumerical data
  об’єктивна і. impersonal data, unbiased information
  облікова і. inventory information
  одноелементна і. single-point information
  первинна і. source information, source data
  передана і. transmitted data
  передана по каналах (зв’язку) і. channel information
  підсумкова і. summarized information
  приватна і. private data
  середня і. average information, mean information
  службова і. housekeeping information, overhead information, official information; ordering information, service information звз; control footing інф
  стороння і. extraneous information
  суб’єктивна і. subjective information
  тактильна і. tactile information
  фіктивна і. dummy information
  цифрова і. digital information, digital data
  числова і. numerical information, numerical data
  команда (сигнал керування; математичний або логіковий оператор; інструкція) command, instruction, order; (виклик) cue звз; (командне слово, запис команди) command word, control word, instruction word інф
  арифметична к. arithmetic instruction
  багатоадресна к. multiaddress instruction
  байтова к. byte instruction
  безадре́сна к. no-address instruction, zero-address instruction, addressless instruction
  відносна к. relative command
  двоадресна к. double-address instruction, two-address instruction
  двослівна к. double-word instruction, double-word command інф
  екранна к. on-screen instruction
  заборонена к. illegal command, illegal instruction звз, інф; prohibited instruction
  зарезервована к. reserved instruction
  імпульсна к. pulse command
  к. безумовного переходу unconditional transfer instruction, unconditional jump instruction
  к. блокування ignore instruction, disable instruction
  к. вертання return instruction
  к. вибірки select command
  к. виклику call instruction
  к. виконання (операції) operate command
  к. виходу exit instruction
  к. відображення display command
  к. візуалізації visualization command
  к. вказання цілі target designation instruction
  к. галуження branch instruction
  к. з непрямою адресацією indirect instruction
  к. з одним оператором monadic instruction
  к. з прямою адресацією direct addressing instruction
  к. запиту interrogation instruction
  к. звертання до пам’яті memory reference instruction
  к. звертання до регістра register reference instruction
  к. зсуву shift instruction
  к. зупину stop instruction, halt instruction, breakpoint instruction
  к. керування control instruction, executive instruction
  к. вводу-виводу input-output instruction
  к. контролю check instruction
  к. контрольного переходу breakpoint instruction
  к. міжрегістрового пересилання (даних) register-to-register instruction
  к. вихідною мові object instruction
  к. на перемикання switching instruction
  к. обміну (інформацією) exchange instruction
  к. оператора operator command
  к. операції над числами з рухомою комою floating-point instruction
  к. паузи pause instruction
  к. перегляду look-up instruction
  к. пересилання даних data movement instruction
  к. передавання керування (control) transfer instruction, transfer-of-control instruction
  к. переповнення overflow instruction
  к. переривання trap instruction, breakpoint instruction
  к. переходу jump instruction, branch instruction, transfer instruction
  к. переходу за невиконаних умов “jump if NOT” instruction, “jump on NOT” instruction
  к. переходу у разі переповнення “jump on overflow” instruction
  к. повторення || к. повторного виконання repeat instruction, repetition instruction
  к. покрокового регулювання step control instruction
  к. порівняння compare instruction
  к. привертання уваги (оператора) attention command
  к. пропуску skip instruction
  к. редагування editing statement, edit command, edit instruction
  к. редагування даних data editing instruction
  к. рестарту restart instruction
  к. роботи зі стеком stack instruction
  к. сортування sorting instruction
  к. старту start instruction
  к. супервізора executive instruction
  к. телекерування telecontrol command
  к. типу «пам’ять-пам’ять» memory-to-memory instruction, storage-to-storage instruction
  к. типу «регістр-пам’ять» register-to-memory instruction
  к. типу «регістр-регістр» register-to-register instruction
  к. умовного переходу conditional jump, conditional transfer instruction, conditional branch instruction
  к. форматування format instruction
  к. циклічного зсуву rotate instruction
  к., що вводиться з клавіатури keyboard instruction
  к., яка не залежить від режиму modeless command
  напрямна к. transfer order заг
  неперервна к. регулювання persistent regulating command
  одноадре́сна к. one-address instruction
  однопозиційна к. single-position command
  однослівна к. one-word instruction, one-word command інф
  перери́вана к. interrupted instruction, preempted instruction
  привілейована к. privileged instruction
  скорочена к. brief command
  фіктивна к. dummy instruction, no-operation instruction || no-op instruction
  циркулярна к. broadcast command
  чотириадре́сна к. four-address instruction; (3+1-адресна) three-plus-one address instruction
  контроль,~ю control; (нагляд) supervision, oversight; (перевірка) inspection, verification, check(-up), checkout, test
  автоматичний к. automatic control
  автономний к. off-line test
  активний к. in-process measurement; in-process control
  активний к. інструмента automatic tool size control
  активний к. розмірів (оброблюваної деталі) direct sizing control
  аналітичний к. analytic(al) control
  апаратний к. automatic check, hardware check, wired-in check
  апаратурний к. (комп’ютера) automatic check, built-in check, hardware check
  вибірковий к. sampling inspection
  виробничий к. виробів workpiece inspection
  вхідний к. incoming control, incoming inspection, on-receipt inspection
  глибокий к. in-depth control
  диспетчерський к. supervisory control
  діагностичний к. diagnostic analysis; (електронної апаратури) marginal check
  дозиметричний к. dosimetry control
  експлуатаційний к. field inspection
  комплексний функційний к. integrated functional check
  к. безперервного опромінення persistent irradiation check, maintained irradiation check, continuous irradiation check
  к. блоків (даних) block check
  к. буферного нагромаджувача buffer memory check
  к. вихідної напруги output voltage check
  к. дешифратора decoder check
  к. з використанням сигнатур signature check
  к. з відбраковуванням inspection screen, rectifying inspection
  к. за альтернативною ознакою alternative attribute check
  к. за допомогою програми software audit
  к. за забороненими комбінаціями forbidden-combination check, forbidden-character check
  к. за модулем N mod(ulo) N check
  к. за надлишковістю redundancy check
  к. за остачею residue check
  к. за парністю parity check
  к. за прапорцями flag check інф
  к. за сумою sum check
  к. за якісною ознакою qualitative attribute check
  к. за якістю деталі part quality control, component quality control
  к. каналів channel check
  к. критичності criticality check
  к. лінії зв’язку communication line check || (communication) link check амр
  к. методом зворотного пересилання loop check
  к. на наявність заборонених команд illegal-command check
  к. носія carrier check
  к. «онлайн» || безпосередній к. online inspection
  к. «офлайн» || опосередкований к. off-line inspection, off-line test
  к. парності parity check, odd-even check
  к. переповнення overflow check
  к. підсумовуванням summation check
  к. помилок detection of errors, error control, error check
  к. порівнянням підсумків total test
  к. програми check of program інф
  к. проміжного блока intermediate block check
  к. процесу (технологічного) process monitoring
  к. системи (у цілому) system check
  к. старту start control
  к. функційного вузла functional node check
  к. функціювання operation check
  к. циклічним надлишковим кодом cyclic redundancy check
  к. чистоти purity test
  к. шуму noise control
  к. якості продукції product (quality) inspection
  к. якості сигналу signal quality detection
  логіковий к. logical check
  наземний к. даних ground data control
  наскрізний к. walkthrough
  неперервний вибірковий к. continuous spot check
  неперервний к. continuous inspection; cross-office check звз
  неруйнівний к. nondestructive check
  обов’язковий к. mandatory control
  оперативний к. operational control
  операційний к. functional inspection, operational inspection
  оптичний к. optical control
  переривчастий к. discontinuous control
  перехресний к. cross-check
  планово-оперативний к. planned operational inspection
  поблоковий к. парності block parity
  подвійний к. double-check
  покроковий к. step-by-step inspection
  послаблений к. relaxed control
  програмний к. (комп’ютера) programmed check
  програмовний к. programmable check
  профілактичний к. preventive check, routine inspection
  статичний к. static check, compile-time check
  слабкий к. slack supervision
  схемний к. (напр., комп’ютера) (автоматичний) automatic check; (вбудований) built-in check; (апаратний) hardware check
  тестовий к. test check
  технічний к. technical control
  технологічний к. process inspection, in-process measurement
  трансляційний к. translational control
  ультразвуковий к. ultrasonic inspection, ultrasonic check
  функційний к. functional check
  об’єкт,~а (предмет, річ) object, thing, item; (напр., дослідження) subject; (цілість) entity; (керування) plant інф
  змінюваний о. assignable object
  ідентифікований о. identified object
  нерозпізнаний о. unrecognized object
  несамосвітний о. non-self-luminous object
  о. бази даних database object інф
  о. випробувань object-to-be-tested
  о. відображення display object
  о. дослідження examinee, test subject, subject of research
  о. керування control object
  о. пам’яті storage object ком
  о. передачі || сцена scene
  о. посилання referent
  о. призначення target
  о. регулювання controlled plant, controlled entity
  о. сприйняття percept
  промисловий о. industrial project
  самосвітний о. self-luminous object
  слабковідбивний о. low-reflection object
  файловий о. file object, persistent object
  перманентний permanent; (тривалий, постійний) lasting; (стійкий, постійний) persistent
  післядія aftereffect, overshoot, secondary action; (перехідний процес на зрізі імпульсу) trailing transient; (для перемикача) overtravel; contagion, persistent мат ● діелектрична п. dielectric secondary action; гіперполяризаційна п. afterhyperpolarization
  магнетна п. magnetic aftereffect, (magnetic) creep, magnetic lag
  п. імпульсу (посилання) pulse tail, pulse aftereffect
  проста п. simple aftereffect звз
  поляризація polarization; polarization (effect), polarity effect звз
  азимутальна п. phi polarization
  аксіальна п. axial polarization
  аномальна п. abnormal polarization, anomalous polarization
  вертикальна п. vertical polarization
  високовольтна п. space charge polarization
  власна п. eigen-polarization
  горизонтальна п. horizontal polarization
  гранична п. interfacial polarization
  дипольна п. dipole polarization, orientational polarization
  діелектрична п. dielectric polarization
  доменна п. domain polarization
  електрична дипольна п. electric-dipole polarization
  електрична п. (di)electric polarization
  електролітична п. electrolytic polarization
  електронна п. electronic polarization
  залишкова п. residual polarization, remanent polarization, remnant polarization
  залишкова п. діелектрика dielectric absorption
  йонна п. ion(ic) polarization
  катодна п. cathodic polarization
  кругова п. circular polarization, circumferential polarization, ro(ta)tory polarization
  ліва кругова п. left-hand (circular) polarization, (left-hand) counter clockwise polarization, (left-hand) anticlockwise polarization, negative circular polarization
  ліва п. left-hand polarization
  лінійна п. linear polarization, plane polarization; plane linear polarization звз
  магнетна п. magnetic polarization
  наведена електрична п. induced electric polarization
  наведена п. induced polarization
  нелінійна п. nonlinear polarization
  однорідна п. uniform polarization
  основна п. copolarization
  п’єзоелектрична п. piezoelectric polarization
  плоска п. plane polarization
  подвійна п. dual polarization
  поздовжня п. longitudinal polarization
  п. анода anodic polarization
  п. антени antenna polarization
  п. вакууму vacuum polarization
  п. випромінювання мазера maser polarization
  п. внаслідок ефекту Овергаузера Overhauser polarization
  п. діелектрика dielectric polarization
  п. доменів domain polarization
  п. електрода electrode polarization
  п. електромагнетних хвиль electromagnetic waves polarization
  п. з обертанням за годинниковою стрілкою clockwise polarization
  п. зарядів charge polarization
  п. катода cathodic polarization
  п. на межі розділу interface polarization
  п. на міжфазній межі phase boundary polarization
  п. насичення saturation polarization
  п. плазми plasma polarization
  п. плоскої хвилі plane wave polarization
  п. радіохвиль radio-wave polarization
  п. світла light polarization, optical polarization
  п. сегнетоелектрика ferroelectric polarization, ferroelectric poling
  п. хвилі wave polarization, polarization of wave
  п. хвилі, що падає impinging wave polarization
  поперечна п. transverse polarization
  похила п. oblique polarization
  похила лінійна п. slope linear polarization, slant linear polarization
  права кругова п. right-hand (circular) polarization, (right-hand) clockwise polarization, positive circular polarization
  права п. right-hand polarization
  стійка́ п. persistent polarization
  ударна п. shock polarization
  фазова п. phase polarization
  часткова п. partial polarization
  стабільний stable, stabile прк; (стабілізований) stabilized; (незмінний) persistent
  тривкий resistant; (непроникний) proof; (ущільнений) tight; (довговічний) durable, lasting, permanent; (ефект) persistent; (щодо змін) robust; (до впливів) tolerant, unaffected