Передмова
АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ містить понад 45 тисяч термінів та терміносполук з математики, кібернетики, комп’юторики та суміжних галузей науки, а також слів та словосполук, що не є властивими термінами, проте фігурують у науковій літературі. Добираючи такі слова, автори прагнули дати користувачеві змогу перекласти наукову статтю, не вдаючися до інших словників. З такою самою метою подано усталені сполуки та звороти, що можуть стати в пригоді під час перекладу. Словник розрахований на широке коло користувачів: від старшокласників до інженерів, програмувальників та науковців, що працюють в різноманітних галузях точних та природничих наук.
 
Автори хотіли би висловити подяку професорові Дону Пуфалту, чия робота над транскрипціями стала неоціненним внеском до цього словника.
 
Як користуватися словником
Реєстр словника складають однослівні терміни та ключові слова терміносполук (наприклад, сполуку random access memory подано на слово memory). Слова в реєстрі розташовано строго за англійською абеткою (дефіс окремої позиції не має). Кількаслівні терміносполуки подано в абетковому порядку під ключовими словами. Самі ключові слова в цих сполуках замінено тильдами (~). Наприклад, на ключове слово memory після random access ~ стоїть read-only ~. Отже, словник має абетково-гніздову систему.
 
 
Як було вказано вище, ключове слово, що визначає місце терміносполуки в словнику, є заголовним у гнізді. В іменникових сполуках це іменники (наприклад, термін hard disk міститься у гнізді disk), у прикметникових – це прикметники (equally accessible подано на accessible), в дієслівниx – дієслова (to delete a file вміщено у гнізді delete), у прислівникових – прислівники (сполуку more generally подано на слово generally). Сполуки з заголовним словом – дієприкметником подано здебільшого на відповідні форми інфінітиву (countably generated подано на generate). Переважна більшість терміносполук – іменникові.
 
Після кожного заголовного слова подано транскрипцію (ключ до транскрипцій див. нижче). Українські відповідники вихідного слова, що належать до різних частин мови, відокремлено двома вертикальними рисками (||). Дуже близькі за значенням відповідники відокремлено комою, семантично дещо відмінні – крапкою з комою. Українські відповідники до різних значень того самого англійського слова подано під окремими цифрами. В українських словах подано наголоси (подекуди кілька можливих варіантів). Скісною рискою відокремлено форми доконаного й недоконаного виду українських дієслів (запо́внювати/запо́внити), а також віддієслівні іменники, що передають відтінок завершеної та незавершеної дії (запо́внювання/запо́внення). Коли в цих парах можливі варіанти, їх подано в дужках (випереджа́ти(випере́джувати)/ви́передити). Найпоширеніші усталені сполуки та конструкції подано після позначки Ѓ. Ось приклад словникової статті:
 
advance [əd'vɑ:ns] 1.по́ступ, проґре́с; ро́звиток, ро́звій; у́спіх; просува́ння (вперед) ||
просува́тися/просу́нутися (вперед) // in ~ of попе́реду 2.випереджа́ння/ви́передження ||
випереджа́ти(випере́джувати)/ви́передити 3.попере́дній; завча́сний Ѓ in ~ завча́сно, напере́д,
заздалегі́дь 4.висло́влювати/ви́словити (думку); висува́ти/ви́сунути (пропозицію)
~s of science по́ступ (ро́звиток) нау́ки, прогре́с нау́ки
angular ~ кут ви́передження
carriage ~ зсув каре́тки
line ~ перехі́д на насту́пний рядо́к
 
Англійські слова, що мають ту саму форму, але належать до різних частин мови, подекуди мають різну вимову. В таких випадках українські відповідники розмежовано згідно з вимовою відповідного англійського слова. Наприклад,
 
abstract ['æbstrækt] 1.абстра́кція; абстра́ктна констру́кція; абстра́ктний об’є́кт || абстра́ктний;
теорети́чний 2.резюме́, конспе́кт; рефера́т; анота́ція; абстра́кт || [æb'strækt]
3.абстрагува́ти/забстрагува́ти; розгляда́ти/розгля́нути абстра́ктно 4.роби́ти/зроби́ти резюме́
5.виокре́млювати/ви́окремити, відокре́млювати/відокре́мити, вилуча́ти/ви́лучити (from - із)
 
Щоб заощадити місце, ми подали доконані форми українських дієслів тільки при заголовному слові. Наприклад,
 
adhere [əd'hɪə] дотри́муватися/дотри́матися // to a contract дотри́муватися (умо́в) контра́кту; ~ to
specifications дотри́муватися техні́чних умо́в; ~ to a standard дотри́муватися станда́рту
 
Факультативні частини терміносполук подано в круглих дужках. Ці частини не змінюють значення українського відповідника. Наприклад, у поданому вище гнізді рівноцінними перекладами терміносполуки to adhere to a contract є дотри́муватися контра́кту та дотри́муватися умо́в контра́кту.
 
У пасивних дієприкметниках префікси, що вказують на завершеність дії, здебільшого подано в дужках як факультативні. Наприклад,
 
adapted [ə'dæptɪd] пристосо́ваний; (з)адапто́ваний
 
Синоніми до слова, що входить до складу кількакомпонентного українського відповідника, подано після цього слова в круглих дужках. Наприклад,
 
accessorize [ək'sɛsəraɪz] обла́днувати/обладна́ти аксесуа́рами (зна́добами, допомі́жно́ю апарату́рою,
устатко́ванням)
 
Український переклад англійського слова accessorize тут треба розуміти як низку сполук, а саме: обла́днувати/обладна́ти аксесуа́рами, обла́днувати/обладна́ти зна́добами, обла́днувати/обладна́ти допомі́жно́ю апарату́рою, обла́днувати/обладна́ти устатко́ванням.
 
Реєстр словника складають англійські слова в американському варіанті їхнього написання. Відмінності між британським та американським написанням показано при реєстрових словах, найпростіші зазначено в круглих дужках: colo(u)r, behavio(u)r тощо. Переважна більшість слів, що в американському варіанті написання закінчуються на -ize, -ized, -izable, -izer, -zability, -izibility, -izing та -ization, в британському варіанті англійської мови мають написання через -s-. Ці варіантні написання в словнику не вказано, головно з того міркування, що американські форми значно поширеніші в науковій літературі. До того ж, пам’ятаючи про таку британсько-американську відмінність у написанні, користувач легко знайде відповідне гасло.
 
Вказівки щодо вузького вживання термінів та терміносполук подано лише в тих випадках, коли можливе непорозуміння щодо варіантів перекладу. Зокрема, позначку “матем.” (математика) вжито лише тоді, коли є відмінні перекладні відповідники в загальній мові чи термінології інших галузей науки. Позначки "проф." та "розм." стоять при тих вживаних серед фахівців словах, що за ними не закріплений статус терміна.
 
В англійських сполуках, що їх подано в суто дієслівних гаслах, частку to перед інфінітивом опущено, бо немає небезпеки непорозуміння. В усіх інших випадках частку to перед інфінітивом подано.
 
Заголовні слова, що в словнику фігурують лише у складі сполук, подано таким чином:
 
brushing [' brʌʃɪŋ]:
air ~ ефе́кт пульвериза́ції
 
В українській частині словника дотримано нині чинного правопису (редакції 1993 року). Проте деякі його пункти містять суперечності та недостатньо чіткі формулювання. Кілька версій нової редакції правопису досі чекають на обговорення. До того ж, правописні словники подають відмінне написання багатьох слів. Тому в деяких місцях авторам довелося подати варіантні написання того самого слова. Сформульовано також кілька положень, що напевне фігуруватимуть в новому правописі:
 
1. Слово проєкт та його похідники (проєкція, проєктивний, проєктувати тощо) написано через є за аналогією зі словами, що походять від того самого латинського кореня (субєкт, обєкт, інтроєкція, інтроєктивний, інєкція, інєктивний, бієкція, бієктивний тощо).
2. Префікс квази- у складних словах написано через и згідно з "правилом дев’ятки".
3. Слова грецького походження, що містять літеру q (в латинському написанні th), подано в двох варіантах ­– логаритм (логарифм), аритметика (арифметика) тощо.
4. Терміни, що походять від прізвищ, які в написанні латинкою містять літеру g, послідовно передано з літерою ґ. Загальні слова з літерою ґ подано згідно з "Правописною термінологічною конвенцією", прийнятою 1993 року на конференції "Фізика в Україні" (див. Український фізичний журнал, 1993, вип.10).
5. Українські слова цилінд(е)р, фільт(е)р, регіст(е)р, цент(е)р тощо, що є відповідниками англійських слів на -ter, -der, подано з факультативним е в дужках.