Передмова

 

Пам'яті відомих, маловідомих і зовсім невідомих працівників Інституту Української Наукової Мови, що заклали підвалини української термінографії, присвячуємо цю працю

Автори

To the memory of well-known, lesser-known, and completely unknown researchers at the Institute of the Ukrainian Scientific Language who laid the foundations of Ukrainian terminography we dedicate this dictionary

The authors

National Academy of Sciences of Ukraine

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics

 

ENGLISH-UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY

OF SCIENTIFIC LANGUAGE

(PHYSICS AND RELATED SCIENCES)

 

part I English–Ukrainian

part II Ukrainian–English

 

 

Compiled by

Olha Kocherga, Eugen Meinarovich

 

Vinnytisia Nova Knyha 2010

Національна Академія наук України

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

 

АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАУКОВОЇ МОВИ

(ФІЗИКА ТА СПОРІДНЕНІ НАУКИ)

частина I aнглійсько–українська

частина II українсько–aнглійська

Укладачі Ольга Кочерга, Євген Мейнарович

 

 

 

ВІННИЦЯ НОВА КНИГА

2010

 

УДК 811.111:811.161.2(038):53

ББК 81.432.1-43

А64 Рекомендовано до друку Постановою Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України (протокол № 8 від 27 листопада 2008 р.) та Ухвалою Вченої ради Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (протокол № 9 від 4 грудня 2008 р.)

 

Ольга Кочерга, Євген Мейнарович

Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки).

Частина I –англійсько-українська. Вінниця, Нова книга, 2010. – XXXIV+ 1384с.

Частина II –українсько-англійська. Вінниця, Нова книга, 2010. – XXVII+ 1562с.

 

Словник складається з двох частин: англійсько-української та українсько-англійської, близько 150 000 гасел в кожній частині. Він містить термінологію фізики, математики, хемії, астрономії, наук про Землю, технічну термінологію в обсязі, потрібному фізикам-експериментаторам; подано також нетермінну лексику, що фігурує в текстах із природничих наук. Словник дає (в обох частинах) граматичну, синтаксичну та семантичну інформацію, що полегшує користувачеві вибір правильних відповідників до слів та конструкцій вихідної мови. В англійсько-українській частині подано транскрипції всіх англійських термінів (британський та американський варі я нти вимови). Словник призначений науковцям, інженерам, викладачам, студентам, учням старших класів, перекладачам. Він має на меті дати українському науковцеві змогу працювати з англійською літературою та писати власні праці англійською мовою, не вдаючися до інших лексикографічних джерел. Olha Kocherga, Eugen Meinarovich English-Ukrainian-English Dictionary of Scientific Language (Physics and Related Sciences)

Part I – English-Ukrainian. Vinnytsia, Nova Knyha, 2010. – XXXIV+ 1384 pp.

Part II – Ukrainian-English. Vinnytsia, Nova Knyha, 2010. – XXVII+ 1562 pp.

 

The dictionary consists of two parts, English–Ukrainian and Ukrainian–English, each containing some 150,000 entries. Terms in physics, mathematics, chemistry, astronomy, and earth science are included along with engineering terms needed to write a paper describing an experiment. This dictionary also provides a significant number of non-technical words that may be used in scientific texts in conjunction with the scientific terms. Grammatical, syntactic, and semantic information is provided in both parts to facilitate the correct use of the headwords. Transcriptions of both British English and American English pronunciation are given for every headword in the English–Ukrainian part. This dictionary is intended for scientists, engineers, university and school teachers, students, and translators. Its purpose is to enable Ukrainian scientists to understand English-language scientific texts and to write their own works in English without having to refer to other lexicographical sources.

Науковий редактор : Олексій Ситенко

Мовні редактори : Наталія Непийвода , Олександр Пономарів, Доналд Пуфалт , Василь Старко

Рецензенти : доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Анатолій Загородній

 

ISBN 978-966-382-244-0

ISBN 978-966-382-243-3

ISBN 978-966-382-242-6 (серія)

© О. Кочерга, Є. Мейнарович, 2009

© В. Старко, Д. Пуфалт Транскрипційна система, транскрипції, 2009

© Видавництво "Нова книга", 2009