ПЕРЕДМОВА

 

АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАУКОВОЇ МОВИ (ФІЗИКА ТА СПОРІДНЕНІ НАУКИ) (далі – Словник) має на меті дати українському науковцеві змогу працювати з англійською літературою та писати власні праці англійською мовою, не вдаючися до інших лексикографічних джерел. Він складається з двох частин – англійсько-української та українсько-англійської, близько 150 000 термінів та терміносполук в кожній частині. Словник містить термінологію природничих та точних наук – фізики (докладно); математики (докладно); хемії, астрономії, геології тощо (базові терміни та терміносполуки); технічну термінологію (в обсязі, потрібному фізикам-експериментаторам) дібрано під кутом зору фізичних процесів чи властивостей, що лежать в основі технічної концепції. Словник призначений допомогти користувачеві не лише знайти адекватного відповідника терміна чи терміносполуки, а й правильно подати їх у належному лексичному оточенні. Тому, крім власне термінів, багато уваги приділено нетермінному складникові наукової мови, що неодмінно фігурує в текстах із природничих наук і часом створює проблеми щодо точного тлумачення мовою перекладу. Словник містить також певну (обмежену) кількість термінів ділової та офіційної мови, що можуть допомогти науковцям писати ділові листи, готувати виступи до наукових конференцій, укладати угоди для наукового обміну, заповнювати подання на ґранти тощо. У Словнику подано фонетичні транскрипції всіх заголовних англійських термінів (британський та американський варіянти вимови, див. окрему фонетичну передмову) та список прізвищ найвідоміших науковців із фонетичними транскрипціями та правописними варіянтами написання.

Укладачі Словника прагнули уникнути вади, успадкованої від термінологічних словників, що виходили друком у колишному СРСР: їхні автори, не маючи достатнього доступу до автентичних англомовних джерел, змушені були самі творити штучні англійські конструкції. Такі надумані конструкції згодом переходили до наступних словників (адже виданий словник уже є джерелом) і набували поширення серед користувачів цих словників попри те, що були невідомі (а часом і незрозумілі) англомовним науковцям. Цієї хибної практики ми намагалися уникнути. Автентичність усіх наведених у пропонованому Словникові англійських термінів перевірено за англомовними виданнями. Якщо переклад англійського терміна у словнику, виданому в колишньому СРСР чи на пострадянському просторі, суперечив його тлумаченню в англійському виданні, перевагу надано джерелам, виданим в англомовних країнах чи міжнародних видавництвах. Так само укладачі намагалися вказати на задавнені помилки у вимові прізвищ всесвітньовідомих науковців, що інколи призводять до прикрих непорозумінь під час виступів українців на міжнародних наукових конференціях.

Англійсько-українська та українсько-англійська частини Словника не є дзеркальним відбитком одна одної, вони доповнюють та уточнюють одна одну. Переклад слів/термінів та слово-/терміносполук сильно залежить від контексту. Користувачеві, що цікавиться якнайповнішим спектром значень та відтінків значень вихідного слова та його відповідника, треба користатися обома частинами. До того ж, транскрипції англійських слів подано лише в англійсько-українській частині, а закінчення родового відмінка однини українських іменників чоловічого роду другої відміни – лише в українсько-англійській частині.

Окрему проблему становило складання реєстру українських слів. Тлумачних наукових словників українською мовою вкрай мало, переважна більшість перекладних словників є російсько-українськими, тому вони містять лише ті українські слова, що є прямими відповідниками однослівних російських термінів. Індекси українських слів у таких словниках є вторинними, вони підпорядковують структуру українських термінів та терміносполук структурі запозичень та кальок із російської мови. Таким чином питомі українські терміни та терміносполуки опиняються поза нормативними джерелами, що їхню роль великою мірою відіграють словники. Укладачі намагалися заповнити прогалини в реєстрі, вводячи слова із публікацій в українських наукових книжках та журналах, а також із довоєнних джерел – ці питомі терміни невиправдано вилучено через втручання позанаукових чинників протягом тридцятих – вісімдесятих років 20 сторіччя. Одразу завважимо, що укладачі займали компромісну позицію в суперечці прихильників повернення старих термінів без належного критичного аналізу та науковців, що цілковито їх відкидають. У Словнику "старі" та "нові" терміни подано рівноправно. Так само рівноправно подано синонімічні терміни, щодо вживання яких досі тривають дискусії представників різних наукових шкіл та осередків. Укладачі намагалися продемонструвати користувачеві розмаїтість та багатство української термінної лексики та дати змогу самому визначити, який саме термін чи терміносполука найкраще відповідають його потребам з огляду на їхню прозорість, зрозумілість та точність.

Всупереч поширеній практиці не вживати в науковій мові розмовні слова та словосполуки, укладачі вважають, що в деяких випадках (а насправді, досить часто) саме такі слова дають змогу врізноманітнити способи опису подібних (проте відмінних) ефектів, отже, найточніше й найпрозоріше передати суть явища, процесу тощо. Адже жива фахова мова є найдинамічнішим джерелом нових термінів та терміносполук. Саме тому до реєстру введено слова та сполуки типу теліпатися, калатати, деренчливий контакт, обвислий зв’язок тощо. Подано також (із відповідною позначкою) деякі народні назви, здебільшого терміни "народної" астрономії та назви хемічних елементів.

Неологізми (вкрай обмежену кількість) вжито лише в тих випадках, коли постає потреба уникнути непорозумінь. Наприклад, українське слово вихідний означає "початковий", тому з огляду на ситуації, де одночасно можуть фігурувати вхід та вихід (різноманітні схеми, графи тощо), подано прикметники входовий та виходовий, щоб уникнути питання, чи вихідний пов’язаний з виходом, чи з початком, тобто входом.

Укладачі намагалися послідовно подавати прикметники до наявних у Словнику іменників, бо, попри те, що їхнє утворювання досить часто є неочевидним, більшість не лише термінологічних, а й загально­мовних словників прикметників практично не подають. Вживання різноманітних прикметникових форм, хоч як це дивно, є досить складною проблемою. Наявні нормативні загальномовні словники здебільшого не містять термінниx прикметників чи подають лише одну форму, не завжди обґрунтовану чи однозначну. Наприклад, жоден загальномовний словник не містить прикметника до слова "мережа", а в терміно­логічних словниках фігурують мережний (здебільшого в електротехнічній літературі) та мережевий (переважно в публікаціях, пов’язаних із комп’ютерною тематикою). Водночас той самий прикметник орбітальний відповідає двом іменникам – орбіталь та орбіта, тоді як від другого логічно утворити прикметника орбітовий чи орбітний. У Словнику свідомо подано по кілька варіянтів прикметників, що походять від того самого іменника чи дієслова, аби дати користувачеві змогу вибирати. До того ж, у багатьох випадках різні прикметникові форми мають відмінну семантичну навантагу, наприклад, у реченні: Обертальний момент надає обертового руху обертному валові. Майбутній досвід та мовна практика визначать, які саме форми стануть найпоширенішими та усталеними.

В англійській мові, щоб утворити сполуку із присвійним прикметником від прізвища, в більшості випадків досить поставити прізвище перед відповідним словом. Тому українські відпрізвищеві прикметники подано окремими гаслами лише в тих випадках, коли англійський відповідник відмінний від прізвища у називному відмінку.

 

Наша подяка. Укладачі готували Словника протягом досить тривалого часу. Цю роботу неможливо було би завершити без допомоги колег та однодумців. Декого з них (зокрема наукового та одної з мовних редакторів) вже нема серед нас. Згадати тут тих, хто нас підтримував, – наш святий обов’язок.

Укладачі глибоко вдячні Дарії та Юрієві Даревичам, що підтримали нас на самому початку, коли Словник був лише проєктом. Багато корисних порад та кілька рідкісних словників ми дістали від керівника Українського термінологічного центру Америки Анатоля Вовка. Від початку роботи і зовсім донедавна ми користалися неоціненними порадами, глибокими заувагами, інтелектом видатного фізика та ерудицією глибоко освіченої людини Олекси Мирона Біланюка, члена Управи Українського термінологічного центру Америки, згодом Президента Української Вільної Академії Наук.

Нам чимало допомогли знані мовознавці та літератори Вадим Дивнич, Михайлина Коцюбинська, Лариса Mасенко, Галина Наконечна, Володимир Пілецький, Валерій Шевчук. Із заплутаними проблемами українського правопису ми не впоралися би без порад Івана Вихованця, Катерини Городенської та Євгенії Карпіловської.

Цього Словника неможливо було б укласти без постійних консультацій та тривалих, часом палких дискусій з колегами-фізиками та термінознавцями. Ми глибоко вдячні Валерії Андрієвській, Олександрові Бакаю, Володимирові Баранівському, Ніні Галич, Марії Ганіткевич, Юрієві Головачу, Петрові Голоду,Романові Ґайді, Анатолієві Жохіну, Анатолієві Загородньому, Андрієві Зелізному, Юрієві Кобову, Володимирові Козирському, Ігореві Козловському, Мирославові Кратку, Тарасові Крохмальському, Вікторові Кубайчуку, Валентинові Кучерявому, Олені Малярж, Володимирові Міщенку, Виталеві Моргунюку, Юрієві Нізельському, Володимирові Одаричу, Олегові Одаричу, Вікторові Пергаменщику, Анатолієві Полозову, Олександрові Пушкашу, Юрієві Ранюку, Богданові Рицару, Романові Рожанківському, Іванові Сименогу, Георгієві Сулиму, Владиславові Харченку, Іванові Черненку, Людмилі Шрамко, Степанові Яремі, Володимирові Яцуну.

Неоціненно допомогли укладачам Словника, іншим словникарям та цілому українськомовному загалові Олександер Телемко, Андрій Рисін та видавництво К.І.С. (Київ - Інформація - Сервіс) на чолі з Юрієм Марченком, оприлюднивши електронну версію "Російсько-українського академічного словника" 1924–1933 рр. за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова, і таким чином повернувши його до наукового вжитку (www.r2u.org.ua). А. Рисіну та О. Телемкові укладачі вдячні за дозвіл скористатися чернеткою українського реєстру.

Ми вдячні також Науковому Товариству ім. Тараса Шевченка в Америці, Міжнародному фондові "Відродження", Американській раді наукових товариств та Українській Вільній Академії наук за фінансову підтримку на різних етапах укладання Словника.

Зауваги та коментарі стосовно Словника просимо надсилати на електронну адресу: kocherga@bitp.kiev.ua.

 

 

Зауваги щодо користування словником

1. Впорядкування одиниць Словника

Словника побудовано за абетково-гніздовою системою. Реєстрові одиниці набрано напівгрубим шрифтом. Заголовні слова розташовано строго за абеткою, так само за абеткою подано терміносполуки всередині кожного гнізда. Заголовні терміни в гаслах, що входять до гнізда, замінено тильдою (~). Тильда не впливає на абетковий порядок, крім тих випадків, коли вона заступає перше слово у терміносполуці (в англійсько-українській частині). Дефіс, апостроф, лапки, дужки, цифри, а також латинські символи в українському реєстрі та грецькі символи в обох реєстрах не впливають на абетковий порядок. Так само не впливає на абеткування закінчення -s множини англійських слів.

Слова з дефісом та сполуки із символьною чи числовою першою частиною подано строго за абеткою після основних гасел. В українсько-англійській частині латинський чи грецький символ на абеткове розташування не впливає: Г-подібний, L-подібний, S-подібний тощо подано після подібний і перед подібність; i-шар подано після шар і перед шаристий тощо; цифра чи грецький символ не впливає на абетковий порядок в обох частинах: connected стоїть після connected і перед connectedly; 4-дерево, n дерево стоять після дерево і перед деревоподібний тощо.

 

2. Відмежовувальні знаки

Відповідники до заголовних слів подано за такою системою: близькі значення відокремлено комами, віддаленіші – крапкою з комою; відмінні значення відокремлено арабськими цифрами. Корисні словосполуки та усталені вислови подано після позначки □. Омоніми позначено римськими цифрами та подано окремими гніздами.

В українсько-англійській частині незмінювану частину заголовного слова відокремлено вертикальною рискою (таблиц|я); коли слово входить до сполуки не у вихідній формі, незмінювану частину замінено на довге тире, після нього йде змінене закінчення (складати —ю).

В англійсько-українській частині подвійна вертикальна риска|| ) відокремлює відповідники заголовного терміна, що належать до різних частин мови, проте зберігають основне значення, наприклад:

signal сигна́л || сигна́льний || сигна́лити//просигна́лити, подава́ти//пода́ти сигна́л(и).

Заради зменшення обсягу Словника, ми широко використовували скорочений запис через скісну риску. Таким чином подано:

1. Частини багатослівних терміносполук, решта яких має однаковий вигляд: втори́нний струм secondary current; (електронний/йонний) secondary electron/ion current; on/from one side з одного боку (на кривій – in/of a curve); запрова́дити умо́ви/пра́вила to lay down conditions/rules; апроксимати́вно однобі́чно напівнепере́рвний (зни́зу/згори́) approximately one-sided (lower/upper) semicontinuous.

2. Слова, що є практично взаємозамінними у складі усталених висловів: totake advantage of the opportunity/chance (с)користа́тися наго́дою.

Через подвійну скісну риску пишемо дієслова недоконаного//доконаного виду (вико́нувати//‌ви́конати); віддієслівні іменники, що відповідають завершеній//‌незавершеній дії (вико́нування//‌викона́ння); (діє)прикметники, пов’язані із завершеною//‌незавершеною дією (вико́нуваний//‌ви́конаний).

Комбіноване написання через скісну та подвійну скісну риску застосовуємо, коли є кілька варіянтів доконаного чи недоконаного виду дієслова: мі́ряти//ви́міряти/‌змі́ряти/‌помі́ряти (скісна риска відокремлює дієслова однакового виду, подвійна скісна риска відокремлює доконаний вид від недоконаного). Аналогічно подано й відповідні віддієслівні іменники: мі́ряння//‌ви́міряння/‌помі́ряння (скісна риска відокремлює іменники, пов’язані із незавершеною//‌завершеною дією).

 

3. Факультативні елементи та елементи-замінники

Факультативні частини українських реєстрових сполук, що могли би порушити абетковий порядок, подано у дужках стандартним шрифтом. Зокрема це літера "і", що її додають до прийменника "з" заради чергування голосних та приголосних. Приклад: гасла простір з(і) скінченно визначеною опуклістю та простір з(і) скінченною мірою стоять після гасла зранжований простір.

Факультативні частини слів (суфікси тощо), що не мають змістової навантаги, подано в круглих дужках: мінім(із)увати, симетр(из)увати.

У круглих дужках подано також факультативні частини терміносполук. Приклад: просвітлювання//просвітлення (об’єктива) (antireflection) coating. Задужковане слово можна опустити, якщо з контексту зрозуміло, в якому значенні вжито незадужковане слово.

Форму множини англійських іменників, якщо її утворено не за регулярними правилами, вказано в дужках після форми однини заголовних слів. У таких випадках до форми множини подано окрему транскрипцію.

Фраґменти словосполук (англійське smth та його українські відповідники щось, чогось, чомусь тощо), що їх набрано курсивом без дужок, відповідають замінним складникам цих висловів, що можуть стояти на їхньому місці. Приклад: to take smth into account – врахува́ти щось, взя́ти щось до ува́ги. Замість слів smth та щось можуть стояти будь-які належні слова.

Позначка NN у складі усталеного вислову означає, що на цьому місці належить дати конкретне прізвище чи посилання на конкретну працю.

Важливим складником англійських терміносполук є артикль. В терміносполуках, що входять до реєстру, артиклі набрано стандартним шрифтом; це вказує на те, що артикль не впливає на абетковий порядок розташовання термінів. Неозначений артикль а означає, що на його місці залежно від контексту можна вжити артиклі а або the чи інший модифікатор іменника (this, every, such, Ns тощо). Означений артикль the подано в тих випадках, коли він входить до сполуки як незмінний зафіксований елемент.

 

4. Подання терміносполук

Терміносполуки подано за такою системою:

1. Сполуки іменник + іменник в англійсько-українській частині подано на другий іменник (сполуку absorption curve належить шукати у гнізді curve); в українсько-англійський частині – на іменник, що стоїть у називному відмінку (сполуку енергія частинки належить шукати у гнізді енергія).

2. Сполуки дієслово + іменник подано в іменникових гніздах, крім тих ситуацій, коли відповідник до дієслова є нетривіяльним (to break foam – гасити піну; to break wind – послаблювати силу вітру).

3. Сполуки прикметник + іменник подано в іменникових гніздах (сполуку kinetic energy належить шукати у гнізді energy; сполуку кінетична енергія – у гнізді енергія).

4. Сполуки прислівник + прикметник подано у гніздах, пов’язаних із прикметниками (сполуку апроксимативно неперервний користувач знайде у гнізді неперервний; сполуку uniformly continuous – у гнізді continuous).

5. Сполуки дієслово + прийменник, прислівник + дієслово та дієслово+прислівник подано у гніздах, пов’язаних із дієсловами (сполуку to move through належить шукати у гнізді move; сполуку рухатися вперед – у гнізді рухатися).

6. Синонімічні частини терміносполук подано у квадратових дужках: особли́ва [синґуля́рна] то́чка.

Неусталеність написання сполук через дефіс чи окремо спричиняє певну невизначеність. Якщо користувач не знаходить потрібну сполуку у термінному гнізді, можна подивитися за абеткою складне слово, написане через дефіс (гамма-проміння; gauge-invariant). Зазначимо, що дефіс після префіксів у англійських словах подано не завжди послідовно. Це пов’язано з тим, що різні (однаково авторитетні) джерела подають ті самі слова то з дефісом, то без нього. Загальна тенденція – що усталеніша одиниця, то частіше її пишуть разом, особливо це стосується вживання дефіса після префікса non-.

Типові терміносполуки здебільшого подано на найзагальніші терміни, гнізда до яких містять найбільшу кількість сполук. Наприклад, термін автоколивання подано без сполук, бо типові приклади відповідних терміносполук містяться у гнізді коливання; терміносполуки, пов’язані з властивостями частинок, подано в гнізді частинка і не продубльовано у гніздах ферміон, протон, електрон тощо. Замінивши загальний термін на конкретний, користувач отримує шукану терміносполуку.

Очевидні англійські відповідники до українських сполук подано не завжди, бо тоді обсяг Словника зріс би до нескінченности. Натомість подано структурно відмінні відповідники (зокрема однослівні), хай навіть і менш вживані. Приклад: до "розташований вище" не подано очевидне "located [placed] higher", але подано "superior" та "superjacent".

Подекуди роль термінів чи складників терміносполук відіграють загальномовні слова, що їхній повний набір значень лежить далеко поза межами тематики Словника. У таких випадках подано лише відповідники, що можуть фігурувати в науковому чи технічному тексті. Наприклад, із відповідників до слова satisfaction взято лише значення, пов’язані з природничою тематикою, відкинуто емоційний (задоволення) та економічний (компенсація, відшкодовування) відповідники; до слова stage не подано значення, пов’язані зі сценою, театром тощо. Якщо гніздове слово не має значень, пов’язаних із тематикою Словника, а нас цікавить лише як елемент терміносполуки, його основний відповідник у Словнику не подано, а наведено лише переклад сполуки. Наприклад:

sniffer:
gas ~ дете
́ктор пально́го га́зу.

 

5. Пояснювальні елементи

Уточнювальні позначки, пояснення, зауваги, коментарі тощо подано українською мовою курсивом у круглих дужках.

 

6. Перехресні посилання

Аби уникнути дублювання терміносполук у кількох гніздах, у Словнику інтенсивно використано систему перехресних посилань: ми подаємо найповніший список відповідників (і терміносполук) з усіма варіянтами у гнізді найпоширенішого чи, на думку укладачів, найвдалішого терміна. До його дублетів подаємо лише найхарактерніші відповідники та перехресні посилання (через позначку див. тж). Наприклад, сполуки з термінами-дублетами особливість [синґулярність] подано на синґулярність, а на особливість подано лише основні відповідники та позначку див. тж. Так само слово експеримент подано з посиланням на дослід, де наведено всі сполуки. Позначка див. тж означає, що у гнізді вказаного еквівалентного терміна можна знайти більше докладної інформації та більше терміносполук. Приклади:

завихо́реність (-ности) 1.vorticity див. тж вихоровість 2.(вихоровий рух) eddying motion

прові́дність
електри
́чна ~ electric conduction; electric conductivity див. тж електропровідність
теплова
́ ~ thermal conduction; thermal conductivity див. тж теплопровідність

В межах одного гнізда після позначок див. (у разі цілковитих дублетів) та див. тж іде набране курсивом посилання на відповідне гасло. Наприклад, у гнізді точка маємо:

синґуля́рна ~ singular point, singularity див. тж особлива ~, особливість;

~ сонцестоя́ння див. сонцезворотна ~. Посилання на слово, подане напівгрубим шрифтом після позначки див., означає, що треба шукати окреме гніздо на відповідному місці за абеткою.

 

Всі префіксові форми дієслів подано у гнізді дієслова без префікса; окремі значення префіксових форм подано згідно з їхнім розташуванням за абеткою.

 

 

 

Коли від одного дієслова недоконаного виду чи іменника, пов’язаного з незавершеною дією, можна утворити дієслова доконаного виду та іменники з різними значеннями, ці форми подано після відповідних цифр:

чави́ти 1. //ви́чавити squeeze %% ~ гу́бку to squeeze a sponge див. тж вичавлювати 2. //розчави́ти crush; (зминати, розплющувати) squash див. тж розчавлювати

ча́влення 1. /вича́влювання//‌ви́чавлення squeezing 2. /розча́влювання//‌розча́влення crushing; (зминання, розплющування) squashing див. тж розчавлювання

Всі англійські відповідники українських дієслів подано в статтях, заголовними словами яких є форми недоконаного виду. На них також зроблено посилання від заголовних доконаних форм дієслова через позначку див. У терміносполуках дієслова подано здебільшого в недоконаній формі, крім тих випадків, коли доконаного виду дієслова потребує зміст сполуки.

Якщо із двох наявних синонімів один є застарілим чи небажаним (принаймні на думку укладачів), таке слово подано з позначкою див.; це означає, що українські відповідники подано до другого слова. Приклад: плавити(ся)/‌розплавляти(ся)//‌розплавити(ся) та похідні слова див. топити(ся)//‌розтопити(ся) та похідні слова.

Крім зазначеного дієслова, у Словнику подано також відповідники до слів топильний, топлення//розтоплення, стоплювати//стопити, стоплювання//стоплення, стоп, розтоп, стоплений, розтоплений тощо.

Нерекомендовані (на думку укладачів) терміни подано з позначкою (нрк). Приклад: ємність (нрк) див. місткість.

Якщо англійські відповідники українського іменника пасують також до утвореного від нього прикметника, то їх наведено лише в статті іменника, а в прикметниковій статті подано посилання. Приклад: серпанко́вий mist тощо див. серпанок. Якщо є відмінності між англійськими відповідниками іменника та прикметника, всі відповідники до прикметника подано в окремій прикметниковій статті. Приклад: пелюстко́вий 1. (пов’язаний з пелюсткою) lobe тощо див. пелюстка 2. (за формою) petaled, petal-shaped.

 

 

Правописні проблеми

ІНаписання англійських слів у Словнику відбиває переважно американську традицію, бо вона, безперечно, домінує в науковому обігу. До британського написання в заголовних словах дано позначку (брит.). Фонетичні транскрипції однаково повноцінно відбивають і британську, і американську вимову. Транскрипції до британської вимови подано першими, позаяк в Україні панівною моделлю у викладанні англійської мови є саме британська. Докладно про це див. окрему фонетичну передмову.

Переважна більшість слів, що в американському написанні закінчуються на -ize, -ized, -izable, -izer, -zability, -izibility, -izing та -ization, в британському варіянті англійської мови мають написання через -s-. Ці відмінності написання в Словнику не вказано, позаяк американські форми значно поширеніші в науковій літературі. До того ж, пам’ятаючи про таку британсько-американську відмінність у написанні, користувач легко знайде відповідне гасло.

ІІ. Щодо написання українських слів, ситуація дещо складніша – невнормованість українського правопису, суперечливість деяких пунктів чинної його редакції та наявність двох відмінних концепцій, що протягом майже десяти років конкурують між собою, чекаючи висновків Національної правописної комісії, змушує словникарів на свій розсуд розв’язувати численні проблеми. Нижче викладено деякі правописні принципи, що їх дотримано у Словнику. Їх випрацьовано на підставі проєкту редакції правопису 1999 року (Український правопис: проєкт найновішої редакції), Правописної термінологічної конвенції 1993 року, ухваленої на завершальному засіданні конференції "Фізика в Україні", та деяких висновків Погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів Інституту української мови НАН України. У разі, якщо Національна правописна комісія не затвердить частину цих положень, користувач легко може зорієнтуватися, як змінити написання відповідних слів та словосполук.

1. Закінчення родового відмінка однини іменників другої відміни чоловічого роду укладачі намагалися подавати згідно з чинним правописом. До слів, щодо написання закінчень яких чинний правопис не містить однозначних приписів (чи містить суперечливі приписи), подано варіянти. Варіянт, що йому укладачі надають перевагу, подано на першому місці: диск (-у, -а).

2. Закінчення родового відмінка однини іменників третьої відміни жіночого роду на –ть за другим приголосним кореня (основи) та ще кількох слів (осени, соли, крови) послідовно подано (-и): пропорційности, властивости тощо.

3. Префікс квази- скрізь пишемо однаково, подібно до анти-: квазичастинка, квазиакустичний тощо.

4. Слова грецького походження, де в оригіналі стоїть літера θ, у сполуках та примітках пишемо через т. В заголовних словах подано два варіянти: logarithm логари́тм [логари́фм].

5. Буквосполуку -ia- у запозичених словах послідовно (а не лише в кінці слова) передаємо як -ія-: матерія, матеріял, варіянт, лапласіян, радіяція тощо.

6. У словах та сполуках із складниками auto та audio послідовно пишемо авто-, авдіо-; якщо таке написання відрізняється від усталеного, подаємо два варіянти: audioamplifier авдіопідси́лювач [аудіопідси́лювач].

7. Запозичені слова на -ter, -der пишемо через -тер, -дер: майстер, газгольдер; якщо таке написання відрізняється від усталеного, пишемо факультативне -е- в круглих дужках: мет(е)р, каланд(е)р.

8. Проєкт, проєкція та похідні слова послідовно пишемо через -є-.

9. На початку слова йон та його похідників послідовно пишемо й.

10. Терміни, пов’язані із поняттям магнетизму, послідовно пишемо з коренем  магнет-: магнет, магнетний, магнетувати, намагнетованість тощо. Зазначимо, що члени Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України ухвалили зняти нормативну заборону такого написання, запроваджену адміністративно на початку тридцятих років, і вважати правильним двоможливе написання слів із коренями -магнет- і -магніт-. Слова, що містять корінь  магніт-, в реєстрі подано із посиланням на відповідні слова із коренем  магнет .

11. Терміни, що містять корінь -хем-, послідовно пишемо через -е-: хемія, хемілюмінесценція, хемічний, хемоядерний тощо. Зазначимо, що учасники термінологічної конференції СловоСвіт2008 звернулися до Бюро Відділення хімії НАН України з пропозицією зняти нормативну заборону такого написання. Очікуємо від цієї інституції, ухвали, подібної до зазначеної в пункті 10. Слова, що їх нині прийнято писати через -і-, в реєстрі подано із відповідними посиланнями.

12. Запозичені слова з літерою ґ подаємо згідно з додатком до Правописної термінологічної конвенції 1993 року. Якщо Правописна комісія ухвалить не вживати літеру ґ в запозичених загальних назвах, користувач зможе писати такі слова через г.

13. Позаяк щодо назв кольорів правопис містить кілька суперечливих приписів, позірно логічних у загальній мові, однак суперечливих з огляду на потреби спектроскопії та колориметрії, ми дотримувалися правила писати складну назву разом, якщо це один колір чи відтінок (жовтогаряча квітка, синьозелена речовина), і через дефіс, коли йдеться про комбінацію окремих кольорів (синьо-зелений прапор). Назви кольорів та їхніх відтінків, а також термінологію кольорознавства, подано за унікальним (і, на жаль, практично невідомим в Україні) словником Анатоля Вовка (див. список використаних словників).

IIIСтосовно транслітерації прізвищ науковців та правопису термінів, що від них походять, в основному тексті Словника дотримано правил, що, як припускають укладачі, зрештою увійдуть до правопису, а саме:

1. подвоєння приголосних опущено;

2. правило дев’ятки поширено на написання імен та прізвищ;

3. латинську літеру g послідовно передано українською літерою ґ згідно з вимовою в оригіналі;

4. кириличні прізвища подано без зміни написання, подібно до того, як це прийнято в усіх мовах, що послуговуються латинкою; латинські відповідники кириличних прізвищ подано згідно з авторитетними науковими джерелами;

5. присвійні прикметники пишемо з великої літери (Банахів простір, Лапласове рівняння). Прикметники на -ський, що передають опосередкований стосунок до відповідної особи, пишемо з малої літери (Рентґенове проміння, рентґенівський апарат, рентґенівська галактика).

У будь-якому разі прізвища та терміни, що від них походять, належить писати однаково.

В кінці Словника в окремому додатку подано списки прізвищ науковців, що зробили визначний внесок в розвиток світової науки, і стали термінами чи увійшли до складу терміносполук. До латинських прізвищ подано транскрипції британської та американської вимови та варіянти транслітерації згідно з правильною вимовою (тобто максимально наближеною до вихідної мови) та (у квадратових дужках) згідно з традицією, що склалася. Ця традиція, на жаль, часом подає прізвища всесвітньовідомих науковців у формі, далекій від автентичної вимови. Наша спроба усунути ці негаразди дає уважному користувачеві змогу подолати усталені стереотипи вимови загальновідомих прізвищ і не потрапляти в незручну ситуацію під час спілкування з колегами з інших країн, що не розуміють такого "вузькотрадиційного" подавання прізвищ. Тому, вміщаючи в основному тексті Словника здебільшого загальновідомі варіянти написання прізвищ (крім драстично відмінних від автентичної вимови), ми зосередили поправки в прикінцевій таблиці прізвищ.

Українські відповідники подано так: на першому місці варіянт, що (на думку укладачів та згідно з фонетичними транскрипціями) є максимально наближений до автентичної вимови; у квадратових дужках подано відомі з літератури та рекомендовані за правописом варіянти написання прізвища. Зокрема, в круглих дужках вказано, де згідно з чинною редакцією правопису належить подвоювати приголосні.

 

IV. Наголоси.

У Словнику подано наголоси всіх українських слів. Позаяк наголошування в українській мові далеке від задовільного внормування (навіть мовні редактори Словника не завжди доходили спільної думки щодо деяких наголосів), ми давали кілька варіянтів наголосів у словах, що для них різні нормативні словники дають відмінні наголоси.

 

 

PREFACE

 

THE ENGLISH-UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY OF SCIENTIFIC LANGUAGE

(PHYSICS AND RELATED SCIENCES) has been compiled with the aim of enabling Ukrainian scientists to understand English-language scientific literature and write their own works in English without having to refer to other lexicographical sources. This dictionary consists of two parts, English-Ukrainian and Ukrainian-English, each containing some 150,000 entries. It includes a comprehensive selection of terms for physics and mathematics and a more basic selection for such sciences as chemistry, astronomy, and geology. Engineering terms have been selected in view of what scientists need to describe experiments and physical processes or characteristics associates with technical concepts.

It is intended that this dictionary will help the user not only to find suitable equivalents for terms in either language, but also to use them correctly in context. To this end, attention has been devoted not only to specific terms, but also to other words that are required in scientific texts and that sometimes hinder the process of making accurate translations into the target language. This dictionary also contains a limited number of business and official-language lexical items that can help scientists with tasks such as writing business letters, preparing presentations for scientific conferences, elaborating academic exchange agreements, and writing grant proposals. All English headwords are accompanied by phonetic transcriptions that reflect both the British and the American pronunciation (see the phonetic preface to the dictionary). An additional feature is a list of the names of prominent scientists, with phonetic transcriptions and spelling variants provided.

The compilers of this dictionary have noted a tendency which still persists in works influenced by Soviet-era terminological dictionaries whose authors, lacking sufficient access to authentic English-language sources, felt obliged to invent artificial English constructions. These made-up constructions have been picked up by subsequent dictionaries (because a published dictionary automatically seems to be a source to be used) and have gained currency among their users, despite the fact that they are unknown, and sometimes incomprehensible, to English-speaking scientists. We have striven to avoid this regrettable practice. The authenticity of all terms included in this dictionary has been checked using English-language sources. If a dictionary published in the former USSR or in one of the post-Soviet countries provided an equivalent to an English term that contradicted this term’s definition in an English-language source, preference has been given to sources published in English-speaking countries or by international publishing houses. In the same vein, the compilers have tried to indicate long-standing mistakes in the pronunciation of the names of world-famous scientists, which sometimes lead to unfortunate misunderstandings when Ukrainians make presentations at international scientific conferences.

The English-Ukrainian part and the Ukrainian-English part are not mirror images of each other: rather, they complement each other. Because the choice of translation equivalents depends largely on context, users need to check both parts of the dictionary if they wish to discover the widest spectrum of meanings that a particular headword and its equivalents possess. Furthermore, transcriptions for headwords are provided only in the English-Ukrainian part, while the genitive case endings of Ukrainian singular masculine nouns belonging to the second declension are naturally found only in the Ukrainian-English part.

The compilation of the Ukrainian word list in itself presented a considerable challenge. There are very few explanatory dictionaries of Ukrainian scientific terms. The majority of bilingual dictionaries are Russian-Ukrainian, so they contain only the Ukrainian words that are direct equivalents of single-word Russian terms. The indexes of Ukrainian words in these dictionaries are secondary in nature; they subordinate the structure of Ukrainian terms to the structure of loan-words and calques from Russian. This leads to a situation where purely Ukrainian terms are not included in normative sources, including dictionaries.

The compilers have sought to close these gaps in the Ukrainian word list by including lexical items from Ukrainian-language books and journals, as well as from sources that were published before World War II. These purely Ukrainian terms were unjustifiably expunged from the Ukrainian language due to external factors from the 1930s through the 1980s. The compilers have opted for a compromise in the debate between scientists who propose to restore old terms but fail to subject them to due critical analysis, and those who reject these terms outright. In this dictionary, “old” and “new” terms are provided on an equal footing. Likewise, some synonymic terms are included that are still a subject of disagreement among representatives of different scientific schools and centers. The compilers have sought to demonstrate to the users the variety and richness of Ukrainian terminology, and to enable them to determine independently whether a particular item best fits their needs in terms of its transparency, comprehensibility, and preciseness.

Whereas there seems to be a common practice of avoiding informal words and word combinations in scientific language, the compilers believe that in certain cases (in fact, quite often) words of this kind diversify the arsenal of linguistic means available for the description of similar and yet not identical effects. Thus, they make it possible to express the essence of a phenomenon, process, and so on in the most precise and transparent way. After all, the living professional language is the most dynamic source of new terms. For this reason we have included among the headwords such informal Ukrainian lexical items as теліпатися, калатати, деренчливий контакт, and обвислий зв’язок. We have also provided and appropriately labeled certain folk designations, primarily terms in “folk” astronomy and names of certain chemical elements.

A very limited number of neologisms have been used in cases when there is a need to avoid confusion. For example, the Ukrainian adjective вихідний means ‘entrance; input; incoming,’ even though it is related to the word вихід ‘exit’ and can be used to signify ‘exit; outlet; outgoing,’ and so on. When there is both a point of entrance and a point of exit (such as in various diagrams, graphs, and so on), we have provided two adjectives rather than only one: входовий ‘entrance; input; incoming’ and виходовий ‘exit; outlet; outgoing,’ to avoid any ambiguity.

The compilers have made a conscious and consistent effort to provide Ukrainian adjectives that are derived from nouns included in the dictionary. The reason for this approach is that even though the formation of such adjectives is often not straightforward, most terminological and general-purpose dictionaries virtually ignore them. The use of various adjectival forms, strange as it may seem, is a fairly complicated problem. The existing normative general-purpose dictionaries largely omit adjectival terms or provide only one adjectival form that is not always justified or unambiguous. For example, no general-purpose dictionary contains adjectival derivatives of the noun мережа, while terminological dictionaries offer the derived adjectives мережний (primarily in electrical engineering) and мережевий (primarily in computer literature). At the same time, one and the same adjective орбітальний is provided in connection with two nouns, орбіталь and орбіта, even though it is logical to form the adjective орбітовий or орбітний on the basis of the latter.

In this dictionary we have purposely included several adjectival forms based on the same noun or verb in order to let our users choose the form they prefer. Moreover, various adjectival forms often have different meanings, as can be seen in the following Ukrainian sentence: Обертальниймоментнадаєобертовогорухуобертному валові. (Eng. The rotation moment initiates rotational motion of a rotary shaft.) In the course of future usage, it will eventually become apparent which forms gain the greatest currency and become established in the language.

In English, compounds involving a person’s surname are most often formed simply by putting this surname in the first position, followed by the necessary word(s). For this reason, in the Ukrainian-English part, adjectives derived from surnames are included as separate entries only in cases where there is an English equivalent form other than the name itself.

Acknowledgments. The process of compiling this dictionary has taken a considerable period of years and could not have been completed without the help of our colleagues and friends. Some of them, notably the scientific editor and one of the linguistic editors, have already departed this life. It is a matter of honor to mention here those who have provided us with so much support in this undertaking.

The compilers are deeply grateful to Daria and Yurij Darevych, who supported us at the initial stage, when the dictionary was just in the planning stages. Numerous useful pieces of advice and several rare dictionaries were provided by Anatole Wowk, head of the Ukrainian Terminological Center of America and Canada. From the inception of our work and until very recently we benefited from the invaluable advice, the insightful comments, the immense scientific knowledge, and the erudition of Oleksa Myron Bilaniuk, a physicist and a highly educated individual who has held a place on the board of directors of the Ukrainian Terminological Center of America, and later became president of the Ukrainian Free Academy of Arts and Sciences in the USA.

We have been greatly aided by such well-known linguists and writers as Vadym Dyvnych, Mykhailyna Kotsiubynska, Larysa Masenko, Halyna Nakonechna, Volodymyr Piletsky, and Valerii Shevchuk. The advice of Ivan Vykhovanets, Kateryna Horodenska, and Eugeniia Karpilovska has been absolutely indispensable to the compilers in solving complicated issues of Ukrainian orthography.

This dictionary would not exist had it not been for the regular discussions and the prolonged (and sometimes heated) debates with fellow physicists and terminologists, to whom we wish to express our profound gratitude: Valeria Andrievska, Oleksander Bakai, Volodymyr Baranivs’ky, Ivan Chernenko, Roman Gaida, Nina Halych, Maria Hanitkevych, Petro Holod, Yurii Holovach, Yurii Kobiv, Ihor Kozlovsky, Volodymyr Kozyrsky, Myroslav Kratko, Taras Krokhmalsky, Victor Kubaichuk, Valentyn Kucheriavy, Olena Maliarzh, Volodymyr Mishchenko, Vytal Morhuniuk, Yurii Nizelsky, Oleh Odarych, Volodymyr Odarych, Victor Pergamenshchik, Anatolii Polozov, Oleksander Pushkash, Yurii Raniuk, Roman Rozhankivsky, Bohdan Rytsar, Heorhii Sulym, Ivan Symenog, Vladyslav Kharchenko, Liudmyla Shramko, Stepan Yarema, Volodymyr Yatsun, Anatolii Zagorodny, Andrii Zelizny, Anatolii Zhokhin.

Invaluable assistance to the compilers of this dictionary and to the Ukrainian-speaking community in general was provided by Oleksander Telemko, Andrii Rysyn, and the K.I.S. (Kyiv Information Service) Publishing House headed by Yurii Marchenko. Together they published an electronic version of the Russian-Ukrainian Academic Dictionary (1924–1933, edited by Ahatanhel Krymsky and Serhii Yefremov), thereby making it available for scholarly use (www.r2u.org.ua). The compilers thank Andrii Rysyn and Oleksander Telemko for offering access to the draft version of this dictionary’s Ukrainian word list.

We also extend our thanks to the Shevchenko Scientific Society of America, International Renaissance Foundation, the American Council of Learned Societies, and the Ukrainian Free Academy of Arts and Sciences for the financial support that was made available at various stages of this dictionary’s compilation.

Remarks and comments on the dictionary can be sent to the following e-mail address: kocherga@bitp.kiev.ua.

 

 

Using the Dictionary

 

1. Arrangement of entries. Alphabetization

This dictionary is organized using a hybrid, alphabetical-niching, format—headwords are arranged alphabetically, while the compounds that include these headwords appear within the respective entries (again, in alphabetical order), rather than on the general list. The headwords, shown in boldface, are in strict alphabetical order, as are the niched compound terms within entries. In these compound terms the tilde (~) is used in place of the respective headword. The tilde does not change the alphabetical order, except when it replaces the initial element of a compound term in the English-Ukrainian part. Hyphens, apostrophes, quotation marks, parentheses, and numerals, as well as Latin characters in the Ukrainian word list and Greek letters in both word lists have no effect on the alphabetical order. Similarly, the plural ending -s in English nouns is ignored in alphabetization.

Hyphenated words and compounds beginning with a symbol or numeral are listed alphabetically after the main headword. In the Ukrainian-English part, for example, initial Latin or Greek characters do not affect the order: such forms as Г подібний, L подібний, and S подібний follow подібний and precede подібність; i шар comes after шар and before шаристий. Likewise, numerals and Greek symbols have no effect on the order of entries in either part: for example, 1 connected follows connected and precedes connectedly; 4 дерево and n дерево come after дерево and before деревоподібний.

 

2. Separators

Equivalents are listed within entries according to the following pattern: closely-related meanings are separated by commas and less similar meanings by semicolons, whereas totally different meanings are numbered using Arabic numerals. Useful word combinations and set expressions are given after the symbol □. Homonyms are numbered using Roman numerals and are placed in separate entries.

In the Ukrainian-English part of the Dictionary, the non-changing part of the headword is separated from the variable ending by a vertical stroke as in таблиц|я. When a modified form of a word is needed for a compound, the non-changing part is replaced by an m-dash followed by the modified ending (e.g. складати —ю).

In the English-Ukrainian part, double vertical strokes ( || ) are used to separate equivalents that belong to different parts of speech but retain the core meaning, such as

signal сигна́л || сигна́льний || сигна́лити//‌просигна́лити, подава́ти//‌пода́ти сигна́л(и).

In order to save space, we have widely employed a shortened notation using the slash. It appears in the following cases:

1. Between the differing elements of compound terms that have an otherwise identical structure: втори́нний струм secondary current; (електронний/йонний) secondary electron/ion current; on/from one side з одного боку (на кривій – in/of a curve); запрова́дити умо́ви/пра́вила to lay down conditions/rules; апроксимати́вно однобі́чно напівнепере́рвний (зни́зу/згори́) approximately one-sided (lower/upper) semicontinuous.

2. Between words that are virtually interchangeable within set expressions, e.g., to take advantage of the opportunity/chance (с)користа́тися наго́дою.

The double slash is used to separate imperfective and perfective verbal forms (such as вико́нувати//‌ви́конати), as well as verbal nouns, adjectives, and participles that reflect the imperfective//perfective distinction (such as вико́нування//‌викона́ння and вико́нуваний//‌ви́конаний).

A pattern consisting of a combination of slashes and double slashes is used when there are several different imperfective or perfective verbal forms, such as мі́ряти//‌ви́міряти/‌змі́ряти/‌помі́ряти. In these cases the slash stands between forms representing the same aspect, while the double slash separates the two aspects. The same approach is used with verbal nouns such as with мі́ряння//‌ви́міряння/‌помі́ряння.

 

3. Optional elements and place holders.

Optional elements in Ukrainian headwords that could violate the alphabetical order are given in parentheses in regular font. In particular, this pertains to the letter i used after the preposition з for the sake of euphonic alternation between vowels and consonants. For example, the compounds простір з(і) скінченно визначеною опуклістю and простір з(і) скінченною мірою follow the compound зранжований простір.

Optional parts of words (e.g., suffixes) that do not change the word’s meaning are given in parentheses, as in мінім(із)увати and симетр(из)увати. Parentheses are also used around optional parts of compound terms, as in просвітлювання//просвітлення (об’єктива) (antireflection) coating. The parenthesized word may be omitted if the remainder of the term is sufficient to convey the intended meaning in context.

Irregular plural forms of English nouns are provided in parentheses after the headwords. Separate phonetic transcriptions are provided for these plural forms.

Italicized and non-parenthesized elements of phrases (such as the English smth and its Ukrainian counterparts щось, чогось, чомусь, and so on) are place holders. For example, to take smth into account – врахува́ти щось, взя́ти щось до ува́ги. Any appropriate words can be used in place of smth and щось.

The letter combination “NN” in a set expression means that a specific surname or a reference to a specific work should be used in this place.

Articles are important elements of English compounds and phrases. In boldfaced compound English terms, articles are given in regular font, indicating that they do not affect the alphabetical order. Where the indefinite article a is used, it can be replaced in context by the article a or the, or by some other modifier (e.g. this, every, such, N’s, and so on.). In contrast, the definite article the signifies that it is a fixed, unchanging part of a particular compound or phrase.

 

4. Compound terms

Compound terms are arranged in the dictionary according to the following patterns:

1. Noun+noun compounds in the English-Ukrainian part are listed under the second noun (for example, absorption curve is found under curve) and in the Ukrainian-English part under the head noun, which is used in the nominative case (for example, the compound енергія частинки is found under енергія).

2. Verb+noun compounds are listed under the noun, except in cases when the choice of an equivalent for the verb is not straightforward; for example, to break foam – гасити піну and to break wind – послаблювати силу вітру.

3. Adjective+noun compounds are listed under the noun; for example, kinetic energy is entered under energy and кінетична енергія under енергія.

4. Adverb+adjective compounds are listed under the adjective; for example, апроксимативно неперервний is found under неперервний and uniformly continuous under continuous.

5. Phrases of the type verb+preposition and adverb+verb (or verb+adverb) are provided under the corresponding verbs; for example, to move through is given under move and рухатися вперед under рухатися.

6. Synonymous parts of compound terms are given in brackets, such as особлива [синґулярна] то́чка.

The inconsistency in the usage of hyphenation patterns poses challenges in both English and Ukrainian. If the compound sought by the user cannot be found as a subentry under the headword where it might be expected to appear, it will be found as a hyphenated headword in its own right; for example, гамма-проміння and gauge-invariant are hyphenated headwords, rather than sub-entries under проміння and invariant. We have found it impossible to follow any consistent pattern in using hyphens after English prefixes, because comparably authoritative English-language sources disagree on a number of these cases. The general tendency is to use unhyphenated forms as the lexical item becomes increasingly established in the language. This is especially true of the hyphen after the prefix non-.

Typical’ compound terms are normally given under the most general terms. By “typical compound terms” we mean compounds in which a word with the more general meaning, such as particle, may be replaced with words which represent specific instances of the designated object, such as fermion, proton, and electron. Using this approach throughout the dictionary, we have listed the majority of compounds under general terms such as particle. Thus compound terms that designate the various properties of particles are listed under particle and are not duplicated in the entries for the specific particles, such as fermion, proton, and electron. Another example is the entry for автоколивання— compounds are not provided here, because typical examples of such compounds are found under коливання. In all cases, by replacing the general term with a more specific one, the user will obtain the needed compound term.

The user needs to bear in mind that some obvious English equivalents to Ukrainian compound terms and phrases are not provided, because there would be no end to the number of such compounds. Instead, structurally different equivalents, including one-word equivalents, are provided, even if they are less common in the language. For example, for розташований вище, the obvious equivalent “located [placed] higher” is omitted, while the less straightforward “superior” and “superjacent” are provided.

In some cases words that belong to the general stock of the language function as terms or appear in compound terms. Because their full spectrum of senses goes far beyond the scope of this dictionary, we have provided equivalents only for the senses that are likely to occur in scientific or technical texts. For example, in the case of the word satisfaction, equivalents related to natural sciences are provided, whereas its emotional (‘contentment’) and economic senses (‘compensation,’ ‘reimbursement’) are not included. Similarly, the entry for stage does not contain equivalents related to performances, theaters, and so on. If a headword does not have any relevant independent meanings and is interesting only as an element of a compound term, equivalents are provided only for the entire compound term, such as

sniffer:
gas ~
дете
́кторпально́гога́зу.

 

5. Explanatory elements

Explanatory labels, explanations, and comments appear in Ukrainian, and are italicized and parenthesized.

6. Cross-references

In order to avoid duplicating compound terms, a system of cross-references is used in this dictionary. We have provided as complete a list of equivalents (and compound terms) as possible, with all the variants, under the most common term or under the headword that we believe is the most appropriate one. Under duplicate terms, only the most typical equivalents are given and cross-references are provided (preceded by див. тж). For example, compounds with the duplicate terms особливість [синґулярність] are listed under синґулярність, while the entry for особливість contains only the main equivalents and a cross-reference to синґулярність. Similarly, the entry for експеримент contains a cross-reference to дослід, where all the compounds are listed. The specific cross-reference indicator, див. тж, shows where the user will find more specific information and a greater number of compound terms. For example,

завихо́реність (-ности) 1.vorticity див. тж вихоровість 2.(вихоровий рух) eddying motion

прові́дність
електри
́чна ~ electric conduction; electric conductivity див. тж електропровідність
теплова́ ~ thermal conduction; thermal conductivity див. тж теплопровідність

If cross-references are made to sub-entries within the same entry, the abbreviations див. (used in the case of exact duplicates) and див. тж are followed by italicized terms, such as in the entry for точка:

синґуля́рна ~ singular point, singularity див. тжособлива ~, особливість;

~ сонцестояннядив. сонцезворотна ~.

However, if the word that follows див. is boldfaced, it refers to a different entry, which can be found elsewhere in the dictionary, rather than to a local sub-entry.

All prefixed verbal forms are listed under the corresponding unprefixed verb. However, some meanings of the prefixed forms are provided in separate, alphabetically-listed entries. When a verb in the imperfective aspect or the noun corresponding to it can serve as the basis for deriving several semantically different forms with the perfective sense, these forms are numbered; for example,

чави́ти 1. //ви́чавити squeeze %% ~ гу́бку to squeeze a sponge див. тж вичавлювати 2. //розчави́ти crush; (зминати, розплющувати) squash див. тж розчавлювати

ча́влення 1. /вича́влювання//‌ви́чавлення squeezing 2. /розча́влювання//‌розча́влення crushing; (зминання, розплющування) squashing див тж розчавлювання.

All English equivalents to Ukrainian verbs are given under the imperfective forms of these verbs. Cross-references using див. are also given from perfective-aspect verbal headwords. In compound terms, verbs are mostly given in their imperfective forms, except when the meaning of the compound requires the perfective aspect.

In cases when one in a pair of existing synonyms is obsolete or its use is undesirable (at least, in the compilers’ opinion), there is a reference (using див.) to the entry for other word, where Ukrainian equivalents are provided. For example,

плавити(ся)/‌розплавляти(ся)//‌розплавити(ся) та похідні слова див. топити(ся)//‌розтопити(ся) та похідні слова.

In the above example, in addition to the cross-referenced word, i.e., топити(ся)//‌розтопити(ся), the dictionary also includes separate entries for its derivatives, such as топильний, топлення//‌розтоплення, стоплювати//‌стопити, стоплювання//‌стоплення, стоп, розтоп, стоплений, and розтоплений.

The terms that are, in the opinion of the compilers, not recommended for use are preceded with the label (нрк), such as ємність (нрк) див. місткість.

If English equivalents for a Ukrainian noun are also appropriate for the corresponding substantival adjective, they are provided only under the noun, while the entry for the adjective contains a cross-reference, as in серпанко́вий mist тощодив. серпанок. However, if the noun and the adjective require different equivalents, all of them are listed separately; for example,

пелюстко́вий 1. (пов’язаний з пелюсткою) lobe тощо див. пелюстка 2. (за формою) petaled, petal-shaped.

 

 

Orthographic issues

 

I. The English spelling in this dictionary reflects primarily the American tradition, because it is by far the dominant one in scientific discourse. British spellings of the headwords are preceded by the label (брит.). Phonetic transcriptions show both British and American pronunciation, with the British version given first, because British English is the predominant model used in teaching English in Ukraine. For a more detailed discussion of transcriptions see the phonetic preface to the dictionary.

The majority of words ending, in American spelling, in -ize, -ized, -izable, -izer, -zability, -izibility, -izing and –ization contain an ‘s’ instead of a ‘z’ in British English. These spelling differences are not indicated throughout the dictionary, because the American spelling is far more common in scientific literature. Moreover, bearing in mind this British-American distinction, the user will easily find the needed headword.

II. Regarding Ukrainian spelling rules, the situation is somewhat more complicated—due to the lack of Ukrainian orthographic norms, the disputable nature of certain current orthographic rules, the nearly decade-long rivalry between two approaches to Ukrainian orthography, and pending decisions of the National Orthographic Commission, dictionary-makers are forced to rely on their own judgment in solving numerous problems. Below are some orthographic principles we have followed in this dictionary. These principles are based on the 1999 Newest Redaction of the Ukrainian Orthography, the Orthographic Terminological Convention that was approved by the closing session of the conference “Physics in Ukraine” in 1993, and certain conclusions of the Conciliation Commission on Problematic Issues in Ukrainian Word Usage, Formation, and Spelling (the Institute of the Ukrainian Language, Ukraine’s National Academy of Sciences). Even if the National Orthographic Commission does not approve some of these principles, the user will have no difficulty in making the necessary adjustments to spelling.

1. The compilers have followed the current orthographic rules in providing the genitive case endings to Ukrainian singular masculine nouns in the second declension. In cases where these rules are ambiguous or contradictory, variant endings have been given, with the preferred one first as in диск (-у, -а).

2. Third-declension singular feminine nouns that end in -ть in the nominative case and several other words are consistently given the ending in the genitive case as in пропорційности and властивости.

3. Similar to анти-, the prefix квази- is spelled with -и- throughout the dictionary, as in квазичастинка and квазиакустичний.

4. Corresponding to the original letter θ in words of Greek origin, the Ukrainian letter т is used. If such words appear as headwords, however, the two alternate spellings are provided, as in logarithm логари́тм [логари́фм].

5. In loan-words, the letter combination -ia- is in all cases (not only in the final position) spelled as -ія-; for example, матерія, матеріял, варіянт, лапласіян, радіяція, and so on.

6. In words with the combining forms auto and audio, these forms are consistently represented by авто- and авдіо-. In cases where this spelling is different from the form most widely used up to the present time, both spellings are provided, as in audio amplifier авдіопідси́лювач [аудіопідси́лювач].

7. Loan-words ending in -ter and -der are spelled with -тер and -дер, as in майстер and газгольдер. In cases where this spelling is different from the form most widely used up to the present time, the optional -e- is parenthesized, as in мет(е)р and каланд(е)р.

8. The words проєкт and проєкція and their derivatives are consistently spelled using -є-.

9. The initial letter in the word йон and its derivatives is й in all cases.

10. Terms related to the concept of magnetism are consistently spelled using the root form -магнет-, as in магнет, магнетний, магнетувати, and намагнетованість. It should be noted that the Bureau of the Department for Physics and Astronomy at the National Academy of Sciences of Ukraine passed a resolution lifting the ban on this spelling, which was forced on the Ukrainian-speaking community under administrative pressure in the early 1930s, and recognizing that two spellings of the root form can be used: -магнет- and -магніт-. In this dictionary, words containing the root form -магніт- are cross-referenced to the corresponding words with  магнет-.

11. Terms containing the root form -хем- are consistently spelled using -е-; for example, хемія, хемілюмінесценція, хемічний, and хемоядерний. It should be noted that the terminological conference SlovoSvit2008 appealed to the Bureau of the Department for Chemistry at the National Academy of Sciences of Ukraine with a proposal to lift the prohibition imposed on this spelling. We expect that the Bureau will issue a resolution similar to the one mentioned above in point 10. In this dictionary, words with the root form -хім- are cross-referenced to the corresponding words with -хем-.

12. In loan-words, the letter ґ is used as prescribed by the appendix to the 1993 Orthographic Terminological Convention. If the Orthographic Commission resolves not to use this letter in common nouns and their derivatives, the user will be able to use г in these words.

13. Regarding designations of colors, the current orthographic rules contain several contradictions that appear to make sense in non-technical usage but cause problems elsewhere, in particular in spectroscopy and colorimetry. We have followed the following rule: a combined word signifying color is not hyphenated if it refers to one color or one shade of color (e.g., жовтогаряча квітка or синьозелена речовина), whereas the hyphen is used when this kind of word designates a combination of distinct colors (e.g., синьо-зелений прапор). The names of colors and their shades, as well the terminology of the science of color are based on Anatole Wowk’s unique dictionary, which is, unfortunately, virtually unknown in Ukraine (see the list of dictionaries used).

III. Regarding the transliteration of the names of scientists and the spelling of terms derived from these names, surnames are spelled in the body of this dictionary according to the following principles, which the compilers assume will eventually be incorporated into the official orthographic rules:

1. Double consonants in the original name are transliterated as one consonant in Ukrainian.

2. The “rule of nine” (i.e., the use of и, rather than i, in borrowed common nouns and their derivatives when this vowel is preceded by either one of the nine consonants—д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, and р—and followed by any consonant except й) is extended to include personal names.

3. The letter g that denotes a consonant sound closely resembling the Ukrainian [ґ] is conveyed by the Ukrainian letter ґ. (It should be noted that surnames ending in -ing do not fall into this category.)

4. The spelling of personal names originally written in the Cyrillic script is preserved, in parallel with the practice adopted for the languages that use the Latin script. Cyrillic-to-Latin transliterations follow authoritative scientific sources.

5. Adjectives derived from personal names are capitalized, such as Банахів простір or Лапласове рівняння. However, adjectives ending in -ський that convey an indirect relation to the person in question are not capitalized, such as рентґенівський апарат and рентґенівськагалактика (in contrast to Рентґенове проміння).

Personal names and terms derived from them should be spelled the same in all cases.

This dictionary contains an appendix with lists of scientists who have made a significant contribution to the development of world science and whose names have become elements of compound terms or terms in their own right. On the English-to-Ukrainian list, each English name is supplied with phonetic transcriptions that reflect both British and American pronunciation, as well as with a Ukrainian transliteration that closely follows its original pronunciation. If this transliteration differs from a traditional one, the latter is provided in brackets. It is an unfortunate fact that these traditional transliterations sometimes suggest a pronunciation that is far removed from that of the original language. The efforts we have made to eliminate this confusion will enable the careful user to avoid these stereotypes regarding the pronunciation of widely-known personal names and to avert embarrassing situations when communicating with foreign colleagues. Therefore, in the body of this dictionary, we have mostly provided the generally known Ukrainian spelling of personal names (except in cases where this spelling suggests a pronunciation that is drastically at variance with the original one), while corrections have been concentrated in the appendix containing personal names.

On the English-to-Ukrainian list of personal names, the Ukrainian versions are provided in the following order: the transliteration that is closest to the authentic pronunciation, in the compilers’ opinion and based on phonetic transcriptions, comes first, followed by other transliterations (in brackets) that appear in literature and are recommended by the current orthographic rules. Parentheses show where, according to these rules, consonants should be doubled.

 

IV. Stress patterns

This dictionary indicates the stress patterns for all Ukrainian words. The stress placement rules in Ukrainian are not as standardized as could be desired, and even the linguistic editors of this dictionary have not always been able to agree on the stress pattern in certain words. For this reason, the compilers have provided several possible stress patterns in cases where various normative dictionaries contradict each other.

 

 

Транскрипційна система словника

 

Уже давно постала потреба подавати транскрипції в англійсько-українських термінологічних словниках, адже користувачам потрібно знати вимову не лише загальновживаних англійських слів, а й термінів. Більше того, зараз не можна ігнорувати існування двох панівних моделей англійської мови – британської та американської. Найбільше відмінностей між цими варіянтами саме у вимові.

Транскрипції в словнику покликані адекватно представити вимову термінів у згаданих варіянтах англійської мови. Для цього ми розробили транскрипційну систему, пристосовану до потреб українських користувачів. У своїй роботі ми спиралися на найавторитетніші словники англійської вимови Д.Джоунза [2] і Дж.Велза [4]. У цій системі виправлено деякі вади, властиві іншим системам, і по-новому розв’язано низку транскрипційних питань. Повне наукове обґрунтування застосованої транскрипційної системи зацікавлений читач зможе знайти в роботі [1], а в цій передмові ми зосередимо увагу на практичних аспектах, важливих для правильного користування транскрипціями.

Ключем до транскрипцій є таблиця фонетичних символів, наведена нижче. З огляду на інноваційний характер нашої системи є потреба навести деякі пояснення.

Варіянти вимови представлені у транскрипціях. У словнику затранскрибовано найпоширеніші варіянти вимови, рекомендовані для неносіїв англійської мови. В деяких випадках нарівні з поданою вимовою можуть існувати й інші варіянти – однаково правильні й прийнятні, хоча й менш поширені.

Першими подано транскрипції до британського варіянту. Якщо американська вимова відрізняється від британської, то транскрипцію до неї подано на другому місці, наприклад, laboratory [lə’bɒrətəri, ’læbrətɔːri]. Окрім заголовних слів, мають свої транскрипції неправильні форми множини, наприклад: synthesis [’sɪnθəsɪs], syntheses [’sɪnθəsiːz].

Приголосні. На позначення приголосних ми використали звичні фонетичні символи, крім двох винятків.

[t̬] У певних позиціях в американському варіянті приголосний [t] вимовляють як короткий [d], наприклад, shutter [’ʃʌt̬ər] – shudder [’ʃʌdər], latter [’læər] – ladder [’lædər]. Аби представити цей звук, було використано символ [].

[ər] Цей символ позначає американський складотвірний приголосний [r] як, наприклад, в кінці слів major, rather, future. Вимовляють цей звук як звичайне [r], інколи з попереднім голосним призвуком.

Голосні. У системі англійських голосних (проти системи приголосних) британсько-американських відмінностей більше, а послідовности в транскрипційному представленні значно менше.

Нижче ми розглянемо проблеми, пов’язані з осібними голосними, а також деякі принципи транскрибування, зреалізовані у цьому словнику.

[e] [ε] На превеликий жаль, в переважній більшости перекладних словників з англійської мови, поширених на теренах України, символ [e] використовують у невластивій йому функції: на позначення голосного в таких словах, як let, end, men тощо. У словниках французької та німецької мов такий голосний позначають символом [ε], а символом [e] – інший голосний (вищого піднесення), який в англійській мові чуємо лише в дифтонгу [eɪ]. Такий підхід є точнішим і послідовнішим, і ми дотримувалися його, подаючи такі транскрипції, як-от: let [lεt], pair [pεə, pεr], take [teɪk].

[ɔː] – [ɒː] – [ɑː] У принципах Міжнародної фонетичної асоціяції визнано, що ці три символи позначають відмінні голосні [3: 7, 9, 143], проте на практиці їх використовують непослідовно. Як видно з таблиці фонетичних символів, символ [ɔː] ми використовуємо цілком звично, а символом [ɒː] віддаємо американську вимову голосного в таких словах, як cause і thought. Символ [ɑː] виконує звичну функцію в британських транскриціях, а в американських позначає голосний як у словах lot і wash. Такий підхід було зреалізовано в першому виданні словника Дж.Велза.

[ɜːr] Цей символ позначає американський еквівалент британського голосного в слові turn і містить значок [r] у верхньому індексі, що позначає призвук [r]. Отже, транскрибуємо: turn [tɜːn, tɜːrn].

[ɪ] – [i] – [iː] Досить часто ці символи вживають невластиво, однак у словниках Дж.Велза та Д.Джоунза їх чітко розмежовано. Їхній підхід ми взяли до використання й у нашій системі (див. таблицю фонетичних символів). Зауважмо лише, що символ [i] позначає завжди ненаголошений звук, що за якістю збігається з [], а за довготою – з [ɪ].

[əʊ] – [oʊ] Символ [əʊ] позначає британський дифтонг, як-от у слові no, а символ [oʊ] – американський відповідник цього дифтонга. Інші символи, що їх інколи використовують на позначення цих дифтонгів, є неточними.

[ʊ][uː] Ці символи відповідають кількісно і якісно відмінним фонемам, і цю двоїсту відмінність має чітко відбивати графічна форма. Проте, на жаль, замість [ʊ] часто вживають [u], тим самим хибно припускаючи, що дві згадані фонеми є якісно однаковими.

Факультативні звуки. Щоб уникнути зайвого ускладнення транскрипцій, у переважній більшості випадків ми не подавали факультативні звуки, тобто звуки, що їх носії мови частіше опускають, ніж вимовляють. Наприклад, слово fence деякі носії мови вимовлють як [fεnts]. Проте більшість каже [fεns] – і саме так затранскрибовано це слово в словнику. Отже, подані транскрипції відбивають найчастіше вживані зразки вимови.

Складоподіл та складотвірні приголосні. Аби не обтяжувати транскрипцій, не показано поділ на склади і графічно не виокремлено складотвірних приголосних. Виняток – спеціяльний символ [ər] на позначення складотвірного [r] в американській вимові.

Наголоси. У транскрипційній системі словника визнано два рівні наголосу: головний (позначуваний символом []) та вторинний (значок [ˌ]). Третинні наголоси (слабші за вторинні) не позначено. У тих випадках, коли слово має два або більше вторинних наголосів різної сили, з практичних міркувань ми позначали їх однаково. Наприклад, у слові rhombobipyramidal [ˌrɒmbəʊˌbaɪpɪ’ræmɪdl, ˌrɑːmboʊˌ-] склад -bi- наголошено слабше, ніж rhom-.

У багатьох словах типу bilayer, bilevel, cofactor, codivisor тощо під впливом різних чинників структура наголошування може змінюватися так, що головний наголос стає вторинним, а вторинний – головним. У таких випадках ми подавали найпоширенішу модель наголошування.

Зсув наголосу та наголоси в складних словах. У складних словах часто буває важко однозначно вказати, на який склад падає головний наголос, оскільки в позиції перед іншим, сильніше наголошеним словом відбувається зсув наголосу. Наприклад, у словнику термін three-leafed має транскрипцію [ˌθriː’liːft]. Так це слово слід вимовляти осібно та в постпозиції, наприклад, у реченні This figure is three-leafed. Однак якщо figure поставити відразу після three-leafed, то наголоси будуть розставлені так: ˌthree-leafed figure. Користувачеві варто взяти до уваги це фонетичне явище й відповідно модифікувати розставлення наголосів залежно від контексту.

Щоб допомогти йому в цьому, ми свідомо відійшли від поширеного підходу до транскрибування складних слів. Суть його полягає в тому, що наголоси для словникових гасел подають щоразу так, як їх слід розставляти, вимовляючи слово осібно або в постпозиції. Так зроблено в словниках Дж.Велза та Д.Джоунза, щоправда там спеціяльною позначкою вказано на те, що в контексті слово підпадає під дію зсуву наголосу. Це теоретично прийнятний розв’язок, але на практиці він подекуди неефективний. Причина цього в тому, що далеко не всі слова можна вжити осібно чи в постпозиції. Наприклад, багато складних прикметників найчастіше стоять в препозиції (тобто перед іменником, якого вони стосуються). Наприклад, у словнику Дж.Велза гасло three-way подано з транскрипцією [ˌθriː’weɪ]. У живому мовленні це слово ніколи (або майже ніколи) так не вимовляють.

До таких слів ми намагалися подати моделі наголошування, ближчі до контекстного вживання: three-way [’θriːˌweɪ] (пор. ˌthree-way tap – триходовий кран). Такі транскрипції є інтуїтивно точнішими й враховують ту особливість, що наголошення останнього елемента сполуки послаблює наголос першого елемента. Наприклад, precious та metal разом дають ˌprecious metal.

Єдиний виняток з обраного підходу до транскрибування складних слів – слова на -free (error-free,lead-free, oxygen-free тощо). Всі ці слова подано з головним наголосом на -free, незалежно від наголосу в контексті.

Транскрипції американської вимови. У цих транскрипціях подано лише частини, відмінні від вимови того самого слова в британському варіянті: починаючи від першої відмінності і до останньої. Замість спільних частин від початку i/або з кінця використано риску [ ], що найчастіше заміняє три або більше фонетичні символи.

Щоб користувачеві було легше зорієнтуватися, яка частина є відмінною в американській вимові, часто до неї ми додавали ще ліве і/або праве оточення. Нерідко свого роду “точкою орієнтації” ми обирали значок наголосу. Відмінні наголоси представлено завжди, а однакові – лише за потреби. Наприклад, nonconflicting nɒnkənflɪktɪŋ, ˌnɑːn-] – тут відмінною частиною є голосна в non-; superconducting [ˌsuːpəkən’dʌktɪŋ, ˌsuːpər-] – різна вимова -er-; flavorless [’fleɪvələs, -vər-] – відмінність у прочитанні -or-.

Власні імена. Транскрипції до власних імен подано з дотриманням розробленої транскрипційної системи. У вимові власних імен часто можна спостерігати значні розбіжності серед носіїв англійської мови. Ми намагалися подати транскрипції, що відповідають нормам англійської вимови і водночас найменше відбігають від вимови імен в мові-джерелі.

Маємо надію, що подані в словнику транскрипції стануть у пригоді користувачам і що наша транскрипційна система знайде дальше застосування в інших словниках, де буде представлено як британський, так і американський варіянти англійської мови.

 

В. Старко, Д. Пуфалт

 

Використані джерела

  1. Старко В. Транскрипційна система для англійсько-українських словників // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 11. – Київ, 2005.– С.4-17.

  2. Jones D. English Pronouncing Dictionary. 15th ed. Ed. by Roach P., Hartman J. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 559 p.

  3. Pullum G. K., Ladusaw W. A. Phonetic Symbol Guide. – Chicago, London: The University of Chicago Press, 1996. – 320 p.

  4. Wells J.C. Longman Pronunciation Dictionary. 2nd ed. – Harlow: Pearson Education Limited, 2000. – 869 p.

 

 

The Transcription System of the Dictionary

 

For a long while there has been an evident need for transcriptions in English-Ukrainian terminological dictionaries. Users need to know how to pronounce scientific and technical terms as well as words that belong to the general word stock of English. They also must be aware that two distinct predominant models of English exist—British and American. Many distinctions can be found between these two models, but pronunciation differences outnumber all others.

Transcriptions in this dictionary have been formulated to accurately represent the pronunciation of words in these two varieties of English. For this purpose we have developed a transcription system tailored to the needs of Ukrainian users. In our work we relied on the two most authoritative dictionaries of English pronunciation – those of D. Jones [2] and J. Wells [4]. In our system we have corrected some of the deficiencies found in other systems and have offered innovative solutions to a number of transcription issues. An interested user can find a full scholarly treatment of our transcription system in [1]; we will focus our attention here on more practical aspects that are important for making good use of the transcriptions.

The table of phonetic symbols given below provides a key to the transcriptions in the dictionary. Due to the innovative nature of our system, some explanation is needed.

Variants in transcriptions. In this dictionary we have provided only the most common pronunciation variants, which are recommended for non-native speakers of English. In some cases, in addition to the given pronunciation, there may be other less common but equally correct and acceptable ways to pronounce a word.

The British pronunciation is listed first, followed by the American pronunciation where it is different, as in the word laboratory [lə’bɒrətəri, ’læbrətɔːri]. Alongside the headwords, transcriptions have also been given for irregular plural forms, such as synthesis [’sɪnθəsɪs], syntheses [’sɪnθəsiːz].

Consonants. To represent consonants we have used the customary phonetic symbols with only two exceptions.

[t̬] In AmE, the consonant [t] in certain positions is pronounced as a quick [d] sound, as in shutter [’ʃʌt̬ər]shudder [’ʃʌdər] and latter [’læt̬ər]ladder [’lædər]. To represent this consonant we have used the symbol [].

[ər] This symbol represents the AmE syllabic consonant [r] which is the final sound in such words as major, rather and future. It is pronounced as an ordinary [r] sound, sometimes with a preceding transitional vowel.

Vowels. Compared with the system of consonants, the vowel system contains more discrepancies between AmE and BrE, resulting in more inconsistencies in transcriptions.

Some specific vowels are discussed below, as well as some of the principles that have been applied in the transcriptions in this dictionary.

[e] [ε] Very regrettably, in the majority of bilingual English dictionaries available in Ukraine the symbol [e] is incorrectly used to represent the vowel in such words as let, end and men. In French and German dictionaries this vowel is represented by [ε], whereas [e] is used to designate a different vowel, of closer quality, which in English is found only in the diphthong [eɪ]. This latter approach is more accurate and consistent, and we have followed it in providing transcriptions; let [lεt], pair [pεə, pεr] and take [teɪk] are examples.

[ɔː] – [ɒː] –[ɑː] According to the principles of the International Phonetic Assosiation these three symbols are recognized as representing separate vowels [3: 7, 9, 143]. However, in practice these principles are not always adhered to. As can be seen from the table of phonetic symbols, we use the symbol [ɔː] in the usual way and the symbol [ɒː] represents the American pronunciation of the vowel in such words as cause and thought. The symbol [ɑː] performs its customary function in British transcriptions, whereas in American pronunciation it designates a vowel found in such words as lot and wash. This approach was implemented in the first edition of Wells’ dictionary.

[ɜːr] This symbol represents the American equivalent of the British vowel in turn and has the superscript [r], used to show r-coloring. Thus we transcribe turn in the following way: [tɜːn, tɜːrn].

[ɪ] – [i] – [iː] Quite often these symbols are used incorrectly. However, in dictionaries by J. Wells and D. Jones a clear distinction is made between them. We have followed their approach in our system (see the table of phonetic symbols). It is worthwhile to note here that the symbol [i] represents a vowel that is always unstressed and has a quality like that of [] but with the same length as [ɪ].

[əʊ] – [oʊ] The symbol [əʊ] represents a BrE diphthong, as in the word no, whereas [oʊ] refers to its AmE counterpart. Other symbols that are sometimes used to represent these diphthongs are inaccurate.

[ʊ][uː] These symbols correspond to quantitatively and qualitatively different phonemes. Thus these symbols need to be composed of graphical elements that clearly convey this twofold distinction. Unfortunately, [u] is often used instead of [ʊ], incorrectly implying that the quality of the two phonemes in question is the same.

Optional sounds. In order to keep the transcriptions simple, we generally have not transcribed optional sounds (sounds that are more commonly omitted than pronounced). For example, the word fence is pronounced by some speakers as [fεnts]. However, the majority say [fεns], and that is how this word is transcribed in this dictionary. Thus the transcriptions in this dictionary reflect the most common pronunciation patterns.

Syllabification and syllabic consonants. For simplicity, we have not marked syllable division in our transcriptions, nor have we used any special graphic devices for syllabic consonants, with the exception of the symbol [ər] for the AmE syllabic [r].

Stresses. The transcription system of this dictionary represents just these two stress levels––primary (marked as []) and secondary (marked as [ˌ]). Tertiary stresses (weaker than secondary ones) have not been marked. In those cases where a word has two or more secondary stresses of varying strengths, we have chosen for practical reasons not to make a distinction between them. For example, in the word rhombobipyramidal [ˌrɒmbəʊˌbaɪpɪ’ræmɪdl, ˌrɑːmboʊˌ-] the syllable -bi- has a weaker stress than rhom-.

In many words like bilayer, bilevel, cofactor, codivisor, etc., due to various factors the primary and secondary stresses are sometimes reversed. For words of this type we have given the most common stress patterns.

Stress shift and stresses in compound words. In compound words it is often hard to decide which stressed syllable should have the primary stress since stress shift occurs in contexts where the compound word is followed by another word that is even more strongly stressed. For example, in this dictionary the term three-leafed has the transcription [ˌθriː’liːft]. This is how the word is pronounced in isolation and in postposition, as in the sentence This figure is three-leafed. However, if three-leafed is immediately followed by figure the stress pattern will be ˌthree-leafedfigure. Users need to take this phonetic phenomenon into account and modify stress patterns accordingly depending on the context.

With this in mind, we have intentionally departed from the usual approach to the transcription of compound words, according to which the stress patterns for dictionary headwords are given as if the words were used only in isolation or in postposition. This approach has been adopted in Wells’ and Jones’ dictionaries, but a special mark has been used to indicate that in certain contexts a word may be subject to stress shift. On the theoretical level, this is an acceptable solution, but in practice it is sometimes of very little value. The reason for this is that not all compound words can be used in isolation or in postposition. For example, many compound adjectives most often appear in preposition (i.e. ahead of the noun they modify). In Wells’ dictionary, for instance, the headword three-way is listed with the transcription [ˌθriː’weɪ]. In actual speech this word is never (or almost never) pronounced in that way.

In transcribing words of this kind, we have sought to give stress patterns that are closer to the most frequent contextual usage, as in three-way [’θriːˌweɪ] (cf. ˌthree-way tap). These transcriptions are more precise intuitively and are better suited for use in contexts where stressing the last element of a phrase leads to a weakening of the first element. For example, precious and metal together give ˌpreciousmetal.

The only exception to this pattern is found in the transcriptions of compound words with  free (error-free, lead-free, oxygen-free etc). All these words are transcribed with the primary stress on  free, regardless of the stress in context.

Transcriptions for AmE pronunciation. In the AmE transcriptions we have included only the parts of the words which are different from BrE. In place of the parts common to BrE and AmE, a hyphen [-] has been used at the beginning and/or at the end. The hyphen most often replaces three or more phonetic symbols.

To help the users find the part of the word which is pronounced in a different way than in BrE, we have often added a few symbols before or after it. Stress marks have often been used as “reference points”. Stresses that differ between AmE and BrE have been represented in all cases, and common stresses only when they are necessary. For example, in nonconflicting [ˌnɒnkən’flɪktɪŋ, ˌnɑːn-] the vowel in non- has two different pronunciations; in superconducting [ˌsuːpəkən’dʌktɪŋ, ˌsuːpər-] the pronunciation of -er- differs; and in flavorless [’fleɪvələs, -vər-] the syllable -or- has two pronunciations.

Personal names. Our transcription system has also been used in the transcriptions of personal names. There are considerable differences in the way native speakers of English pronounce them. We have striven to give transcriptions that conform to the norms of English pronunciation and at the same time exhibit the least divergence from the pronunciation of these names in the original languages.

We hope that the transcriptions given in this dictionary will prove useful to its users and that our transcription system will be suitable for future dictionaries in the representation of both British and American English.

V. Starko, D. Puffalt

 

Bibliography

  1. Starko, Vasyl. “A Transcription System for English-Ukrainian Dictionaries” [in:] Lexicographical Herald, Issue 11, Kyiv, 2005, pp.4-17.

  2. Jones, Daniel. English Pronouncing Dictionary. 15th ed. Ed. by Roach P. and Hartman J. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 559 p.

  3. Pullum, Geoffrey K., and Ladusaw, William A. Phonetic Symbol Guide. 2nd ed. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1996, 320 p.

  4. Wells, John C. Longman Pronunciation Dictionary. 2nd ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2000, 869 p.

Ключ до фонетичних символів у транскрипціях

Key to phonetic symbols in transcriptions

 

 

Приголосні/

Consonants

Приклади/Examples

Голосні/Vowels

Приклади/Examples

 

Бр/Br

Ам/Am

 

 

Бр/Br

Ам/Am

 

p

pack, copy, help

ʌ

bug, undo, hundred

b

base, problem, hub

 

 

 

Бр/Br: hurry, current

t

time, set

ɑː

father, start, heart, calm

 

 

 

Бр/Br: splinter, matter

 

 

 

Бр/Br: fast, class, half, task

 

Ам/Am: splinter, matter

 

 

 

Ам/Am: lot, wash

d

data, code, odd

ε

ten, end, press, ready

k

keep, cache, scheme

æ

stack, map, slash

g

graph, ghost, toggle

 

 

 

Ам/Am: fast, class, half, task

branch, patch, structure

ɜː

 

Бр/Br: turn, firm, learn, journal

bridge, page, procedure

ɜːr

 

Ам/Am: turn, firm, learn, journal,

f

fax, buffer, tough, phase

ə

about, comma, common

v

value, solve, save

 

 

 

Бр/Br: collar, minor, mother

θ

theory, synthesis, truth

ɪ

bit, pitch, rhythm

ð

there, algorithm, smooth

i

safety, serial, period, copier

s

sample, cell, task

key, free, piece, routine

z

zero, zip, fuzzy, pause

ɒ

 

Бр/Br: not, object, lost, watch

ʃ

machine, assure, fraction

ɔː

more, law, default, resource

ʒ

measure, visual

 

 

 

Бр/Br: awe, cause, thought

h

hash, who, adhere

ɒː

 

Ам/Am: awe, cause, thought

m

modem, lemma, sum

ʊ

book, look, put, stimulus

n

net, knot, banner, run

u

influence, calculate, continuous

ŋ

ping, bank, wrong

do, proof, two, group, true

l

label, call, wheel

rate, mail, say, eight, break

r

range, error, narrow

prime, pile, sign, high, byte

ər

 

Ам/Am: collar, minor, future,

ɔɪ

coin, point, toy

 

 

 

liter, mother

əʊ

 

Бр/Br: go, node, know, hold, scroll

j

yes, yet, union

 

Ам/Am: go, node, know, hold, scroll

w

wave, one, while, query

power, about, now

x

loch, Bach

ɪə

 

Бр/Br: near, peer, period

 

 

 

 

ʊə

 

Бр/Br: pure, tour, sure

 

 

 

 

εə

 

Бр/Br: air, square, where, variable

 

 

Лексикографічні джерела

Lexicographical Sources

 

Александров П.Си дрАнгло-русский словарь математических терминов. Издательство иностранной литературы, Москва, 1962

Англійсько-український глосарій виробів Microsoft’а. Громадська редакція. За ред. Б. Рицара. Термінографічна серія СловоСвіт, вип. 10. ЕКОінформ, Львів, 2006

Англо-український словник. За ред.Ю.О.Жлуктенка. 4-те видання. Освіта, Київ, 1994

Апресян Ю.Д. и др. Англо-русский синонимический словарь. Русский язык, Москва, 1979

Астрономічний енциклопедичний словник. За ред. І.А. Климишина, А.О. Корсунь. Львів, 2003

Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля. Львів, Вид. ДУ "Львівська політехніка", 2000

Боровков К.А. Англо-русский, русско-английский словарь по теории вероятностей, статистике и комбинаторике. ТВП, Москва/SIAM, Philadelphia, 1994

Бугай А.С. Короткий тлумачний математичний словник. Радянська школа, Київ, 1964

Булаховський Л.А., Рильський М.Т. Російсько-український словник. За ред. М.Я.Калиновича. Вид. АН УРСР, Київ, 1956

Булда С. Словник будівельної термінології. (проєкт). Державне видавництво України, Харків-Київ, 1930. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛЯТУРИ, т.XVIII)

Василенко П., Шелудько І. Словник гірничої термінології (проєкт). Радянська школа, Харків, 1931. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛЯТУРИ, т.II)

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. За ред. В. Бусла. Перун, Київ-Ірпінь, 2003

Великий тлумачний словник сучасної української мови. За ред. В. Бусла. Перун, Київ-Ірпінь, 2001. Друге видання, з додатками і доповненнями, Перун, Київ-Ірпінь, 2005

Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і химії. Гадяч, 1918

Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. Термінологія процесових понять. Вирій, Сталкер. Київ, 1997

Воронка Р., Кратко М.І., Мейнарович Є.В., Павленко В.О. Англо-український математичний словник. НВП Дидактик, Київ, 1993

Ганіткевич М., Зелізний А. Російсько-український словник з хемії та хемічної технології. Львів, 1993

Гейченко В.В. та ін. Російсько-український фізичний словник. Основа, Харків, 1990

Гейченко В.В. та ін. Російсько-український словник наукової термінології (математика, фізика, техніка, науки про Землю та космос). Наукова думка, Київ, 1998

Геодезичний енциклопедичний словник. За ред. В. Літинського. Євросвіт, Львів, 2001

Голоскевич Г. Правописний словник. Вид.дев’яте. Книгоспілка, Нью Йорк, 1962

Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., Павлюк А.Б. Англо-український словник. Нова книга, Вінниця, 2006

Грінченко В.Д. Словарь української мови. тт.1-4. Репринтне видання. Видавництво Академії наук УРСР, Київ, 1958-1959

Гудименко Ф.С. та ін. Російсько-український математичний словник. Основа, Харків, 1990

Дармороси М. і Л. Словник техничної термінології. Горно, Київ, 1926

Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. Фенікс, Львів, 1996

Дорoшенко М., Станиславський М., Страшкевич В. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія. (проєкт). Державне видавництво України, Харків-Київ, 1930. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛЯТУРИ, т.XVI)

Дубняк К. Короткий російсько-український словничок термінів природознавства та географії. Кобеляки на Полтавщині, 1917

Дубровський В. Російсько-український техничний словник. Київ, 1926

Жигадло І.Л. Російсько-український словничок реместв, професій та підприємств. Харків, 1925

Жлуктенко Ю.О., Биховець Н.М., Шванц А.В. Українсько-англійський словник. 2-ге видання. Радянська школа, Київ, 1987

Зелізний А.М., Літковець О.А., Гуменецький В.В., Ганіткевич М.Й. Російсько-український словник термінів і зворотів з технольоґії нафти Вид. ДУ "Львівська політехніка", Львів, 1998

Зенкевич С. Словник хемічної номенклатури. Неорганічна хемія. Проєкт. З доручення Всеукраїнської Наради в справі усталення української хемічної номенклатури (8-9 жовтня 1927р.) Державне видавництво України, Харків, 1928

Інверсійний словник української мови. Наукова Думка, Київ, 1985

Калинович Ф. Словник математичної термінології (проєкт). Ч.1. Термінологія чистої математики. Державне видавництво України, Київ, 1925. Ч.2. Термінологія теоретичної механіки. Державне видавництво України, Київ, 1926. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛЯТУРИ, т.IV, ч.1,2)

Калинович Ф., Холодний Г. Словник математичної термінології (проєкт). Ч.3. Астрономічна термінологія і номенклатура. Радянська школа, Харків, 1931. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛЯТУРИ, т.ІІІ)

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. СП Кобза, Київ, 1993; друге видання Київ, 2000; третє видання БаК, Львів, 2008

Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. Вид. центр Академія, Київ, 1998; друге видання БаК, Львів, 2006

Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. Вид. "Українська енциклопеідя" ім. М.П.Бажана, Київ, 2002

Ковальський І. Англо-німецько-французько-український хемічний словник. тт.1,2. НТШ, Львів, 1999

Козирський В., Шендеровський В. Словник фізичної лексики (українсько-англійсько-німецько-російський). Рада, Київ, 1996

Козирський В., Шаховцова С., Шендеровський В. Українсько-англійсько-російський словник з радіяційної безпеки. Рада, Київ, 1998

Комп’ютерний словник. Україна, Київ, 1997 (переклад видання Computer Dictionary, Microsoft Press, 1991)

Короткий російсько-український словник силікатних термінів. За ред. Й.М. Ящишинна. Київ, ІСДО, 1993

Котов В.Н. и др. Русско-украинско-английский математический словарь словосочетаний. Ильвен, Киев, 1992

Коссак О.М., Маньковський С.Л. Англо-українсько-російський словник з інформатики та обчислювальної техніки. Світ, Львів, 1991

Кочерга О., Мейнарович Є. Українсько-англійський словник природничих термінів із префіксом не-. ІТФ ім.М.М. Боголюбова, Київ, 2000

Кратко М., Кікець М., Мейнарович Є., Павленко В., Черненко І., Шерік Д. Англійсько-український словник з програмування і математики. Надстир’я, Луцьк, 1998

Кривченко Г., Ігнатович В. Словник економічної термінології. (проєкт). Державне видавництво України, Харків-Київ, 1930. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛЯТУРИ, т.XVII)

Кукарін О.Б. та ін. Терміни з автоматизації виробничих процесів. Вища школа, Київ, 1992

Курило О. Словник української физичної терминольогії (проєкт). Терминольоґічна Комисія Природничої Секції УНТ, Київ, 1918. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ТЕРМИНОЛЬОґІЇ, т.І)

Курило О. Словник хемичної термінології (проєкт). Державне видавництво України, Київ, 1923. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ, т.ІІІ)

Лазаренко Є.К., Винар О.Е. Мінералогічний словник (Українсько-російсько-англійський). Київ, Наукова думка, 1975

Математическая Энциклопедия. Под ред. И.М. Виноградова. Изд. "Советская энциклопедия". Москва, 1977-1985

Матійко М.М. та ін. Російсько-український технічний словник. Державне видавництво технічної літератури УРСР, Київ, 1961

Некряч Є.Ф. та ін. Російсько-український хімічний словник. Основа, Харків, 1990

Непийвода Н. Практичний російсько-український словник. Основа, Київ, 2000

Непийвода Н. Сам собі редактор. Порадник з української мови. Київ, 1996; Українська книга, Київ, 1998

Нікішов В.В. Словник походження математичних термінів. Державне науково-технічне видавництво України, Харків-Київ, 1935

Ніньовський В. Українсько-англійський і англо-український словник. МП "Пам’ятки України", Київ, 1993

Опейда Й., Швайка О. Глосарій термінів з хімії. Вид. "Вебер", Донецька філія, Донецьк, 2008

Опейда Й., Швайка О. Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії (українсько-російсько-англійський). Наукова думка, Київ, 1997

Опейда Й., Швайка О., Ніколаєвський А. Тлумачний термінологічний словник з хімічної кінетики (українсько-російсько-англійський). Вид. Донецького університету, Донецьк, 1995

Перхач В., Кінаш Б. Російсько-український науково-технічний словник Льів, 1997

Пилипенко М., Корнейко І. Радіологічна термінологія. Харків, 1995

Підлипенський В.С., Петренко В.М. Російсько-український політехнічний словник. ВТФ "Перун", Київ - Ірпінь, 2000

Підмогильний В., Плужник Є. Фразеологія ділової мови. Видавниче товариство "Час", Київ, 1927

Подвезько М.Л., Балла М.І. Англо-український словник. Радянська школа, Київ, 1974

Покажчик ключових термінів до шостої редакції Міжнародної патентної класифікації. тт.1,2. Державне патентне відомство України, Київ, 1997

Полонський Х. Словник природничої термінології (проєкт). Державне видавництво України, Київ, 1928. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ, т.ХІ)

Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. Довіра, Київ, 1999; друге видання Довіра, Київ, 2004

Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. Довіра, Київ, 2004

Риндик С. Термінологічний словник "Міцности матеріялів". Без місця видання, 1924

Рицар Б., Семенистий К., Кочан І. Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки. Логос, Львів, 1995

Російсько-український словник. т.1 (А-Ж). За ред. А. Кримського. Червоний шлях, Київ, 1924.; т.2. За ред. А. Кримського. вип.1 (З-К), ДВУ, Київ, 1929; вип.2 (Л-Намыкивать), УРЕ, Київ, 1932; вип.3 (Намыл-Нять), УРЕ, Київ, 1933; т.3. За ред. С. Єфремова. вип.1 (О-Поле), ДВУ, Київ, 1927; вип.2 (Поле - Пячение), ДВУ, Київ, 1928

Російсько-український словник. За ред. В.В.Жайворонка. Абрис, Київ, 2003

Російсько-український словник фізичних термінів. За ред. О.Б.Лисковича. Вища школа, Київ, 1994

Російсько-український словничок математичної термінології та фразеології. Алгебра. Одеса, 1927

Савчук М. Німецько-український електротехнічний словник. Український технічно-господарський інститут, Мюнхен, 1981

Секунда Т. Німецько-російсько-український словник термінів з обсягу механіки. Державне видавництво України, Харків-Київ, 1925

Селецький І. Проєкт метеорологічної термінології. Російсько-український словник. 1) А-Изолиния. Укрмет, Київ, 1928

Словник іншомовних слів. За ред.О.С.Мельничука. УРЕ, Київ, 1985

Словник механічної термінології. Частина перша. Силовні (проєкт). Державне видавництво України, Київ, 1929. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛAТУРИ, т.XV)

Словник синонімів української мови. тт.1,2. Наукова думка, Київ, 1999-2000

Словник української мови. т.1-11. Наукова думка, Київ, 1970-1980

Стрижак В., Поярков В., Моргунюк В., Войналович О. Російсько-український та українсько-російський словник з ядерної фізики, радіометрії, радіаційної та ядерної безпеки. Четверта хвиля, Київ, 1996

Таланчук П.М., Ярема С.Я., Коровайченко Ю.М., Ярема С.М., Моргунюк В.С. Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи. К. – Львів: Ун-тет %%Україна%%: – 2006

Тимковський В. Словник радіо-термінології російсько-український (для технікумів, трудшкіл, ФЗУ і радіоаматорів). Секція наукових робітників, Миколаїв, 1930

Тлумачний гірничий словник. За заг. редакцією В.С.Білецького. Донецьк, 1998

Трихвилів Ю., Зубков І. Словник технічної термінології. Мірництво. (проєкт). Державне видавництво України, Харків-Київ, 1930. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛЯТУРИ, т.XIX)

Український радянський енциклопедичний словник. тт.1,2,3. УРЕ, Київ, 1986, 1987

Фаворський В.В. (редактор). Словник фізичної термінології (проєкт). Харків, УРЕ, 1932. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛЯТУРИ, т.ІХ)

Физика твердого тела. Энциклопедический словарь. Под ред. В.Г.Барьяхтара. тт.1,2. Наукова думка, Киев, 1996, 1998

Физический энциклопедический словарь. тт.1-5. Советская энциклопедия, Москва, 1962-1966

Физический энциклопедический словарь. Под ред. А.М. Прохорова. Советская энциклопедия, Москва, 1983

Хведорів М.М. Московсько-українська термінологія елементарної математики. Кам’янець-Подільський, 1919

Ципко О.К., Арсірій Ю.О., Савченко В.І. Російсько-український словник геологічних термінів. Десна, Чернігів, 1993

Чайковський М. Систематичний словник української математичної термінології. Ч.1. Елементарна математика. Видавництво української молоді, Берлін, 1924

Чернышев В.Н., Куликова С.С., Куликов И.Л. Англо-русский словарь по лазерам и инфракрасной технике. Воениздат, Москва, 1968

Шелудько І. Словник технічної термінології. Електротехніка. (проєкт). Державне видавництво України, Київ, 1928. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ, т.XІІ)

Шелудько І.М. Практичний словник виробничої термінології. Радянська школа, Харків, 1931. СЕРІЯ ПРАКТИЧНИХ СЛОВНИКІВ, вип.3.

Шелудько І.М. Радіословник (українсько-російський). ВУАН, Київ, 1932

Шелудько І.М., Гнип П.І., Мариниченко В.Г. Російсько-український словник з теплотехніки та газотехніки. Видання 2-ге, репринтне. Техніка, Київ, 1991

Шелудько І., Садовський Т. Словник технічної термінології (загальний) (проєкт). Державне видавництво України, Київ, 1928. (МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ, т.X)

Юшманов Н.В. Элементы международной терминологии. Словарь-справочник. Наука, Москва, 1968

 

A Concise Dictionary of Physics. Oxford University Press, Oxford, 1992

Akulenko V.V. et al. English-Russian and Russian-English Dictionary of Misleading Words. Soviet Encyclopaedia, Moscow, 1969

Andrusyshen C.H., Krett J.N. Ukrainian-English Dictionary. University of Toronto Press, Toronto, 1981

Ayto J. The Longman Register of New Words. Special Edition. Russky Yazyk, Moscow, 1990

Balla M.I. English-Ukrainian Dictionary. Vol.1,2. Osvita, Kiev, 1996

Benson M. et al. The BBI Combinatory Dictionary of English. John Benjamins, Amsterdam, 1986

Callaham L.I. Russian-English Chemical and Polytechnical Dictionary. Third Edition. Nauka-Wiley, Moscow, 1993

Concise Science Dictionary. Oxford University Press, Oxford, 1991

Courtney R. Longman Dictionary of Phrasal Verbs. Special Edition. Longman Group, Harlow & Russky Yazyk, Moscow, 1986

Dictionary of Computing. Ed.by V. Illingwort et al. Market House, Oxford, 1986

Eisenreich G., Sube R. Technik Wörterbuch. Mathematik. English-Deutsch-Franzosisch-Russisch. Verlag Technik, Berlin, 1982

Emin I. Russian-English Physics Dictionary. John Wiley, NY, 1963

Encyclopedia of Physics. Ed. by R.G. Lerner, G.L. Trigg. Second Edition. VGH Publishers, NY, 1991

English-Polish Dictionary of Science and Technology. Ed.by M. Skrzynska et al. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1990

English-Russian Astronomical Dictionary. Ed. by A.A. Mikhailov. Soviet Encyclopaedia, Moscow, 1971

English-Russian Dictionary of Chemistry and Technology of Polymers. Moscow, Russian Language Publishers, 1977

English-Russian Physics Dictionary. Ed. by D.M. Tolstoi. Soviet Encyclopaedia, Moscow, 1968

Hopkins J. Glossary of Astronomy and Astrophysics. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1976

Ignatiev B.I., Yudin M.F. English-Russian Dictionary on Metrology and Precise Measurement Technology. Russian Language, Moscow, 1981

INIS: Multilingual Dictionary. IAEA, Vienna, 1983

Katyshev Yu.V. et al. English-Russian High-Energy Physics Dictionary. Russky Yazyk, Moscow, 1984

Kuznetsov B.V. Russian-English Dictionary of Scientific and Technical Usage. Moscow International School of Translation and Interpreting, Moscow, 1992

Lissovsky F.V., Kalugin I.K. English-Russian Dictionary of Electronics. Russky Yazyk Publishers, Moscow, 1987

Lohwater A.J. Russian-English Dictionary of the Mathematical Sciences. American Mathematical Society, Provience, 1961

Lohwater’s Russian-English Dictionary of the Mathematical Sciences. Second edition, revised and expanded. Ed.by R.P Boas. American Mathematical Society, Providence, 1990

Longman Dictionary of Contemporary English. Special Edition. Vol.1,2. Longman, 1992

Macura P. Russian-English Dictionary of Electrotechnology and Allied Sciences. Wiley, NY, 1982

McGraw Hill Dictionary of Physics. Ed. by S.P. Parker. Mc Graw Hill, NY, 1984

McGraw-Hill Dictionary of Physics and Mathematics. Ed. by N. Lapedes. McGraw Hill, NY, 1978

McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms. Fourth Edition. Ed. by S.P. Parker. McGraw Hill, NY, 1989

Milovanov E.L., Weizman E.A. English-Russian Dictionary on the Environmental Control. Russian Language, Moscow, 1980

New English-Russian Dictionary. Ed. by I.R. Galperin. Soviet Encyclopaedia, Moscow, 1972

Podvezko M.L., Balla M.I. English-Ukrainian Dictionary. Radyanska Shkola, Kiev, 1974

Popov Ye.F., Balla M.I. Comprehensive Ukrainian-English Dictionary. Kyiv, Chumatskiy Shliakh, 2001

Polish-English Dictionary of Science and Technology. Ed.by S.Czerni and M.Skrzynska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1983

Roget’s International Thesaurus. Fourth Edition. Complete and Unabridged. Revised by R.L.Chapman. Harper & Row, New York, 1977

Roget’s Thesaurus of Synonyms and Antonyms. New edition revised and enlarged by S.R.Roget. Tophi Books, London, 1988

Russian-English Dictionary of Physics. Ed. by V.D. Novikov. Russo, Moscow, 2001

Russian-English Polytechnical Dictionary. Ed. by B.V. Kuznetsov. Russian Language Publishers, Moscow, 1980

Russian-English Technical Dictionary. Ed. by A.E. Chernoukhin. Military Publishing House, Moscow, 1971

Skibicki W. Glossary of Physics (Polish-English-French-German-Russian). Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1961

Tchaban V. English-Ukrainian Electrotechnical Dictionary. Lvivska Politechnika Publishers, Lviv, 1995

The Comprehensive English-Russian Scientific and Technical Dictionary. Vol.1,2. Russky Yazyk Publishers, Moscow, 1991

The Oxford English-Russian Dictionary. Ed.by P.S.Falla. Clarendon Press, Oxford, 1992

The Random House Dictionary of the English Usage. Second Edition, Unabridged. Random House, NY, 1987

Voskoboinik D.I., Zimmerman M.H. English-Russian Nuclear Dictionary. Fizmatgiz, Moscow, 1960

Webster’s New Collegiate Dictionary. G&C.Merriam Company, Springfield, Massachusetts, 1976

Wheeler M. The Oxford Russian-English Dictionary. Second Edition. Clarendon Press, Oxford, 1992

Wowk A. A Selective English-Ukrainian Dictionary of Science, Technology, and Modern Living. Manuscript, 1991

Wowk A. English-Ukrainian Dictionary of Selected Terms: Science and Contemporary Technologies. Український Термінологічний Центр Північної Америки при Науковому Товаристві ім.Т.Шевченка, Нью-Йорк-Львів, 1998

Wowk A. English-Ukrainian Dictionary of Color Names and Color Science. Shevchenko Scientific Society, NY, 1986

Zimmerman M., Vedeneeva C. Russian-English Translator’s Dictionary. Third Edition. John Wiley - Nauka, Moscow, 1991


Скорочення/Abbreviations

ад — аеродинаміка – aerodynamics

акуст. — акустика – acoustics

алґ. — алґебра – algebra

амер. — американський (стосовно вживання терміноваріянтів) – American (concerning usage)

астр. — астрономія – astronomy

астрофіз. — астрофізика – astrophysics

ат. фіз. — атомнафізика – atomic physics

біол. — біологія – biology

бхбіохемія – biochemistry

Брит. — Британія (назвакраїни) – Britain (country)

брит. — британський (стосовно вживання терміноваріянтів) – British (concerning usage)

гд — гідродинаміка – hydrodynamics

геод. — геодезія – geodesy

геол. — геологія – geology

геом. — геометрія – geometry

гф — геофізика – geophysics

дс — дієслово – verb

екол. — екологія – ecology

ел. — електроніка, електротехніка – electronics, electrical engineering

ем— електромагнетизм – electromagnetism

заст. — застаріле – obsolete

зб. — збірнепоняття – collective

ім. — іменник – noun

км — квантовамеханіка – quantum mechanics

комп. — комп’юторика – computer science

косм. — космологія – cosmology

кф — кристалофізика – crystal physics

кхд — квантовахромодинаміка – quantum chromodynamics

лат.латина – Latin

лог. — логіка – logic

матем. — математика – mathematics

метеор. — метеорологія – meteorology

мех. — механіка – mechanics

мін.мінералогія – mineralogy

мн.множина – plural

мфметалофізика – metal physics

нннародна назва – folk

нрк. — нерекомендований термінdeprecated usage

огокеанографія – oceanography

одн. — однина – singular

опт.оптика – optics

перен. — переносне значення – figurative

петр.петрологія – petrology

преф. — префікс/префіксоїд – prefix

пкмприкметник – adjective

пслприслівник – adverb

ртрадіотехніка – radio engineeirng

розм. — розмовний вислів – colloquial

рфрадіофізика – radiophysics

скор. — скорочення – abbreviation

сп.спектроскопія – spectroscopy

стат.статистика – statistics

сфстатистична фізика – statistical physics

тбтелебачення – TV

твтеорія відносности – relativity theory

тгтеорія графів – graph theory

тдтермодинаміка – thermodynamics

техн. — техніка – engineering, technology

тж — також – also

т. ігор — теоріяігор – game theory

т. ім. — теоріяімовірностей – probability theory

топол. — топологія – topology

тп — теоріяполя – field theory

тт — фізикатвердоготіла – solid state physics

фіз. — фізика – physics

фіз. плазми — фізикаплазми – plasma physics

фіз. плинів — фізикаплинів [фізикаплиннихсередовищ, фізикарідинігазів] – physics of fluids

фх — фізичнахемія – physical chemistry

фот. — фотографія – photography

х. — хемія – chemistry

чс — числівник – numeral

яф — ядернафізика – nuclear physics

smbsomebody

smthsomething

 

АНГЛІЙСЬКА АБЕТКА — ENGLISH ALPHABET

 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

 

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА — UKRAINIAN ALPHABET

 

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю Яя Ьь