Національна академія наук України

Міністерство освіти і науки України

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ НАН України

Донецький національний університет ім. В. Стуса

 

 

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ З ХІМІЇ

 

 

Укладачі

Й.Опейда, О.Швайка

 

 Видання друге, електронне

 

Київ

2017

 

 

Передмова до електронного видання

Текст статей Глосарію на сайті e2u.org.ua загалом відповідає другому виданню 2017 року. Однак із технічних причин деякі символи й формули можуть містити дрібні неточності (наприклад, звичайна цифра замість нижнього індексу, або розівані формули). Тому відсилаємо зацікавлених фахових користувачів до pdf-файлу із другим виданням 2017 року, що його можна звантажити собі за цим посиланням.

Глосарій внесено до бази  й опубліковано на сайті з дозволу й за сприяння авторів.

Гурт r2u

 

Глосарій містить біля 8400 термінів з різних розділів хімії, як класичних — неорганічна, органічна, фізична, квантова, фізико-органічна, аналітична, колоїдна, хімія полімерів, біохімія, електрохімія, радіохімія, фотохімія, спектрохімія, хімічна кінетика і каталіз, так і з нових — супрамолекулярна, обчислювальна, комп’ютерна, комбінаторна, екологічна, зелена, нанохімія, фемтохімія, хімічна інформатика, хемометрика та ін. Терміни подаються українською, російською та англійською мовами, роз’яснення термінів — українською мовою. В основу тлумачення термінів покладено матеріали термінологічних комісій Міжнародної спілки чистої і прикладної хімії (ШРАС). Наведено також синоніми термінів та зауваження щодо їх використання. Глосарій має авторські індекси українською та англійською мовами, та алфавітні індекси усіх термінів російською та англійською мовами.

Перше друковане видання рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищи навчальних закладів 16.07.2008р. №14/18-Г-1868. Друге видання, електронне, включає деякі корегування статей та доповнення.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів хімічних спеціальностей.

 

 
ISBN 978-966-02-8317-6 (електронне видання)    © Й.Опейда, О.Швайка, 2017

 

 

 

С К О РО Ч Е Н Н Я

БОК       трет-бутоксикарбоніл

втор-     вторинний

в.ч          вагова частка

вд.ст.     водний стовб

див.        дивитись

ДМСО   диметилсульфоксид

ДМФ      диметилформамід

ДНК       дезоксирибонуклеїнова кислота

ЕПР       електронний парамагнітний резонанс

і-            ізо- (ізомерний)

ІЧ           інфрачероний

ІЧС        інфрачероний спектр

ККМ      критична концентрація міцелоутворення

конц.      концентрований

КПЗ       комплекс з переносом заряду

м-           мета-

мч          мольна частка

напр.      наприклад

о-           орто-

п-           пара-

ПАР       поверхнево-активна речовина

пор.       порівняти

пр.         приклад, приміром

ПФК      поліфосфорна кислота

РНК       рибонуклеїнова кислота

рт.ст.     ртутний стовб

сим-       симетричний

тб.          тобто

ТГФ       тетрагідрофуран

трет-    третинний

ТФК       трансфазний каталізатор

УФ         ультрафіолетовий

ЯМР       ядерний магнітний резонанс

 

Латинські скорочення

A            кислота

Ac          ацетил

Acyl       ацил

Alk         алкіл

Ar          арил

B            основа

BH+       спряжена з основою B кислота

Boc        трет-бутилоксикарбоніл

Bu          бутил

Bn          бензил

Bz          бензоїл

CODATA        Committee on Data for Science and Technology

DABCO 1,4-діазабіцикло[2,2,2-октан]

DMF      диметилформамід

DMSO    иметилсульфоксид

E            електрофіл

Et           етил

Hlg         галоген

HMPT    гексаметапол

Ht           гетерил

Im          імідазоліл

IUB        International Union of Biochemistry

IUBMB  International Union of Biochemistry and Molecular Biology

IUPAC   International Union of Pure and Applied Chemistry

M           метал

Me         метил

Np          нафтил

Nu          нуклеофіл

Pr           пропіл

Ph          феніл

PPA        поліфосфорна кислота

Py          піридил

R            будь-який замісник в молекулі

salen      N,N'-біс(саліціліден)етилен-діамін

Т            температура (над або під стрілкою)

THF       тетрагідрофуран

Tr           тритил

Ts           тозил

Δ            нагрівання (над або під стрілкою)

 

Електронні оболонки

[He]       1s2

[Ne]       [He]2s22p6

[Ar]        [Ne]3s23p6

[Kr]        [Ar]3d104s24p6

[Xe]       [Kr]4d105s25p6

[Rn]       [Xe]4f145d106s26p6

 

Основні одиниці системи СІ

А            ампер

К            кельвін

кг           кілограм

кд           кандела

м            метр

моль      моль

с             секунда

 

 

Інші одиниці

атм        атмосфера технічна

бар         бар

бер         біологічний еквівалент раду

Бк          беккерель

В            вольт

Вб          вебер

Вт          ват

Гн          генрі

Гр          грей

Гц          герц

Дж         джоуль

дм          дециметр

Е            ерстед

Зв           зіверт

к.с.         кінська сила

кал         калорія

кгс         кілограм сили

Кі           кюрі

Кл          кулон

л            літр

лк           люкс

лм          люмен

мл          мілілітр

Н            ньютон

Ом         ом

Па          паскаль

ра           радіан

рад         рад

См         Сіменс

ср           стерадіан

Тл          тесла

Ф           фарад

чнм        частка на мільйон

чнмр      частка на мільярд