Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «application» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

application [ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n -lə-] n
    1) заява, клопотання, прохання; подання (проекту тощо)
    2) застосовування, вживання, вжиток
    3) приклада́ння, накладання; при́мочка, мазь
    4) пильність, старанність, завзяття, стара́ння, горливість до праці
    5) комп. (прикладна, застосовна) програма
    • enterprise application — корпоративна програма
    • security application — програма захисту; програма системи безпеки
    ‣ an application for leave — заява на відпустку
    ‣ massage has far-reaching medical applications — масаж має широке медичне застосування
    ‣ an oily application for dry skin — масляна мазь для сухої шкіри
    ‣ the job takes a great deal of patience and application — ця робота вимагає терпіння і старанності
    ‣ a database application — програма для роботи з базою даних; програма, що працює з базою даних Обговорення статті
app [æp] n
    комп. розм. див. application Обговорення статті
messenger [ˈmes(ə)ndʒə -ɪndʒ-, амер. -(ə)r]
  1. n
    1) зв’язко́вий; поси́льний; кур’є́р
    2) заст. ві́сник, гоне́ць
    3) заст. прові́сник, передві́сник, вісту́н, ві́сник, вістови́к, вістівни́к
    4) біол. месенджер, посере́дник (хімічний переносник генетичної інформації)
    5) мор. провідник
  2. v
    перев. амер. відсилати кур’єром (документ, пакунок тощо)
    • instant messenger (application) -- програма (служба) для обміну миттєвими повідомленнями; інтернет-пейджер
    • messenger, messaging application -- програма (служба) для обміну (текстовими) повідомленнями; інтернет-пейджер Обговорення статті
software [ˈsɒftweə ˈsɔːft-, амер. ˈsɔːftwer ˈsɑːft-, -wær] n
    1) програмні засоби, математичне забезпечення; програмний продукт; програми, розм. софт; порівн. hardware
    2) телеб. сленг. заготовлені аудіо- та відеоматеріали
    • application software — прикладні програмні засоби
    • enterprise software, enterprise application software (EAS) — корпоративні програмні засоби
    • programming software — розробницькі програмні засоби
    • system software — системні програмні засоби Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

application [ˌæplɪˈkeɪʃ(ɘ)n] n l. прикладання; накладання;
  ~ of a plaster to a wound прикладання пластиру до рани;
  an ~ of ice to the forehead прикладання льоду до лоба, на лоб;
  an ~ of a compress to the forehead прикладання компресу до лоба, на лоб;
2. застосування; вживання (ліків і т. і.);
  the ~ of a method застосування методу;
  the ~ of a principle застосування принципу;
  ~ of a theory in, to practice застосування теорії на практиці;
  to make an ~ застосовувати;
3. с. г. внесення добрив або хімікатів у ґрунт;
4. заява;
  a formal ~ офіційна заява;
  a written ~ письмова заява;
  an ~ for admission to a university заява про вступ до університету;
  ~ for the position заява про зарахування на посаду;
  ~ for the job заява про прийняття на роботу;
  by, on ~ за заявою;
  to accept an ~ приймати заяву;
  to reject, to turn down an ~ відхиляти заяву;
  to fill in an ~ form заповнити бланк заяви;
  to withdraw an ~ відкликати заяву;
  to write an ~ to smb for smth написати комусь заяву про щось;
  to file/ to hand in, to put in, to send in, to submit an ~ to smb for smth подавати комусь заяву про щось;
5. прохання; клопотання;
  ~ for help клопотання про допомогу;
  to refuse an ~ відмовити у проханні;
6. старанність (до чогось – to); ревність; запал;
  to give ~ to work старанно працювати;
  to give ~ to study старанно навчатися;
  to lack ~ не проявляти особливої старанності, особливого запалу.
application blank, application form [ˌæplɪˈkeɪʃ(ɘ)n blæŋk, fɔ:m] n анкета при вступі на роботу.
accede [ɘkˈsi:d] v (past і p. p. acceded, pres. p. acceding)

  my application for a change of department was ~d to моя заява про переведення у другий відділ була підтримана.
fair2 [feɘ] a

  it is not ~ that our application was rejected це нечесно, що наше прохання відхилили;
form [fɔ:m] n

  an application ~ анкета;
personal [ˈpɜ:s(ɘ)nɘl] а

  to make a ~ application з’явитися власною персоною;
practical [ˈpræktɪk(ɘ)l] а

  the ~ application of a theory застосування теорії на практиці;
review [rɪˈvju:] n

  your application is under ~ now ваша заява розглядається;
submit [sɘbˈmɪt] v (past i p. p. submitted, pres. p. submitting)

  to ~ an application подати заяву;
technology [tekˈnɒlɘdʒɪ] n

  the application of new technologies використання нової техніки/технічних новинок;
withdraw [wɪʧˈdrɔ:] v (past withdrew, p. p. withdrawn, pres. p. withdrawing)

  to ~ one’s application зняти свою кандидатуру;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

бланк form;
анкетний ~ questionnaire;
фірмовий ~ letterhead;
~ (для) заяви application form;
~ замовлення order form;
~ суворої звітності registered high-security form;
заповнити ~ to fill in/to complete a form.
вживання 1. (використання) use, employment, usage, praxis; (застосування) application;
неправильне ~ misuse;
неправильне ~ терміну misnomer;
~ слів не до речі malapropism;
2. (їжі, ліків та ін.) taking; ”для внутрішнього ~” (про ліки) to be taken internally.
впровадження, впроваджування introduction, application;
~ автоматики introduction of automatic machinery;
~ ноу-хау introduction of know-how.
дбайливість assiduity, application; solicitude, care, thoughtfulness.
застосування application; (використання) use, utilization;
широке ~ wide/broad/large-scale application;
~ влади exercise of power;
~ нової технології application of new technology;
знаходити ~ to find an application.
заяв||а 1. statement; declaration; (спільне повідомлення) communique;
позовна ~а юр. statement of a claim, plaint;
~а для преси press release, statement for the press;
2. (письмове прохання) application;
~а про прийняття на роботу application for a job;
подати ~у to apply (for), to submit/to put in an application.
заявк||а 1. (заява про права та ін.) claim (for), application; ~а на винахід claim for inventive rights, application for a patent;
2. (вимога, замовлення) order, request, demand (for);
зробити ~у to place an order/a request.
намагання endeavour, attempt; (зусилля) effort; diligence, pains, application.
область 1. (адміністративно-територіальна одиниця) oblast;
2. (регіон) province, region, territory, zone;
полярна ~ polar region;
3. анат. region, tract;
4. перен. sphere, field, domain;
~ застосування field of application;
~ існування мат. domain of existence.
подавати, подати 1. (у різн. знач.) to give, to present (to);
~ голос (за) to give/to cast one’s vote (for), to vote (for);
~ дичину мисл. (про собаку) to retrieve;
~ допомогу to give a helping hand, to lend a hand; to help, to assist;
~ знак to give a sign (to);
~ команду військ. to give a command;
~ милостиню to give alms;
~ надію to give hope;
~ пальто to help smb. on with his coat;
~ приклад to set an example;
~ руку to hold out one’s hand (to); (дамі в танці тощо) to offer one’s hand (to);
2. (ставити на стіл) to serve;
~ на стіл to serve the dishes; to serve the table;
3. (підводити; про автомобіль, потяг і т. д.) to drive up;
наступний потяг подадуть на першу платформу the next train will come in at platform one;
4. спорт. to serve;
~ м’яч (у тенісі і т. д.) to serve the ball;
5. (на розгляд) to submit;
~ заяву to submit/to hand in an application;
~ апеляцію to appeal;
~ скаргу на когось to lodge/to make a complaint against smb.;
~ петицію, прохання to present/to submit a petition, to petition;
~ наукову роботу to submit one’s thesis;
~ в суд (на) to bring an action (against);
6. тех. to feed, to convey;
7. (у різн. знач.) ~ телеграму to send a telegram, to wire;
~ у відставку to tender one’s resignation; to retire, to resign; військ. to send in one’s resignation/one’s papers.
поді||ти to put, to mislay; to do (with); (використовувати) to find application (for);
він не знає, куди ~ти свої гроші he doesn’t know what to do with his money;
куди він ~в мою книжку? where did he put my book?, what has he done with my book?
поширювати, поширити to spread, to widen, to extend, to expand; (ідеї, учення та ін.) to circulate, to broadcast, to disseminate; (про світло, тепло та ін.) to radiate, to diffuse, to emit;
~ дію закону (на) to spread the application of the law (to);
~ досвід to spread the know-how;
~ на всіх to extend to everybody;
~ чутку to set a rumour afloat.
прикладання, прикладення application; (печатки, підпису) affixing.
пріоритет priority;
найвищий ~ top priority;
національний ~ national priority;
~ заявки (замовлення) priority of an application, application priority;
~ суспільства над окремою особою priority of society over the individual;
~и зовнішньої політики foreign policy priorities;
визначити ~и розвитку to determine development priorities;
встановити ~и to establish priority, to lay down the order of priority.
прохання request, solicitation, prayer; (письмове) application, petition;
~ не курити no smoking please;
у мене до вас велике ~ I have a great favour to ask of you;
задовольнити ~ to comply with a request;
на чиєсь ~ at someone’s request;
подати ~ to enter an application;
звертатися з ~м to make a request, to petition (for).
резолюці||я resolution;
винести, прийняти ~ю to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution;
запропонувати, вносити ~ю to move a resolution;
накласти ~ю to write brief instructions (on an application, report, etc.);
підтримати ~ю to second a resolution;
~я відкинута the resolution has been rejected.
старанність assiduity, application, sedulity, diligency.
старання endeavour, effort, assiduity, exertion, diligence, pains, application;
з великим ~м to the best of one’s ability.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

application = (прикладна, застосовна) програма
web application (webapp) = веб-програма
application binary interface (ABI) = двійковий інтерфейс програм {?}
application programming interface (API) = сирцевий інтерфейс програм {?}
application server = сервер програм {?}
application suite = комплект програм {?}
cloud = хмара
• cloud approach = хмаровий підхід
• cloud client = хмаровий клієнт
• cloud computing = хмарова технологія, хмарова комп’ютерна технологія, хмарова інформаційна технологія; (щодо будови мережі) хмарова архітектура (комп’ютерної мережі); (вужче, щодо обчислювальної діяльності) хмарові обчислення
• cloud computing application, cloud application = хмарова прикладна (застосовна) програма, хмарова програма
• cloud computing industry, cloud industry = хмарова індустрія, хмарова комп’ютерна індустрія
• cloud computing paradigm, cloud paradigm = хмарова парадигма
• cloud computing resources = хмарові ресурси, хмарові комп’ютерні ресурси
• cloud infrastructure = хмарова інфраструктура
• cloud model = хмарова модель
• cloud platform = хмарова платформа
• cloud service = хмарова послуга
• cloud service provider = постачальник (надавач, провайдер) хмарових послуг, хмаровий постачальник (надавач, провайдер)
• cloud software = хмарова програма або хмарові програми, хмаровий софт
• cloud storage = хмарове зберігання даних
• cloud system = хмарова система
• cloud technology = хмарова технологія
• community cloud = колективна хмара
• external cloud = зовнішня хмара, громадська хмара
• hybrid cloud = гібридна хмара
• internal cloud = внутрішня хмара, приватна хмара
• intercloud = міжхмара, інтерхмара
• private cloud = приватна хмара, внутрішня хмара
• public cloud = громадська хмара, зовнішня хмара

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

application = [ˌæplɪ'keɪʃn] 1. застосо́вування/застосува́ння; ви́користання/ви́користання; вжива́ння, вжи́ток (to, in - для, у, в) || застосо́вний; прикладни́й 2. наклада́ння/накла́дення; приклада́ння/прикла́дення 3. застосо́вна (прикладна́) програ́ма 4. подава́ння/подання́ (проєкту тощо)
• batch ~
= (прикладна́) систе́ма паке́тного опрацьо́вування
• business ~
= бізнесо́ва програ́ма
• computer ~
= застосува́ння комп’ю́тера; застосо́вна (прикладна́) обчи́слювальна систе́ма
• customized ~
= спеціалізо́ване застосува́ння (заради певної мети)
• database ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма, що працю́є з ба́зою да́них
• dedicated ~
= спеціалізо́ване застосува́ння (для певної мети)
• distributed ~
= розподі́лена застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• graphics ~
= графі́чна застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• high-volume ~
= вели́ка застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• inquiry ~
= 1. діало́гове розв’я́зування застосо́вних (прикладни́х) зада́ч 2. застосо́вна (прикладна́) діало́гова систе́ма
• interactive ~
= 1. розв’я́зування застосо́вних (прикладни́х) зада́ч у діало́говому режи́мі 2. застосо́вна (прикладна́) інтеракти́вна систе́ма
• low-volume ~
= мала́ застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• managerial ~
= застосува́ння комп’ю́тера в керува́нні
• multiuser ~
= багатокористуваче́ва застосо́вна (прикладна́) систе́ма; застосо́вна (прикладна́) систе́ма колекти́вного користува́ння
• off-line ~
= автоно́мна застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• real-time ~
= реальночасова́ застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• scientific ~
= науко́во-до́слідча застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• single-tasked ~
= однозада́чна застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• time-sharing ~
= 1. застосо́вна (прикладна́) систе́ма з розпо́ділом ча́су 2. використа́ння застосо́вної систе́ми в режи́мі розпо́ділу ча́су
• windowed ~
= програ́ма з віко́нним інтерфе́йсом
application-dependent = [ˌæplɪ'keɪʃndɪˌpɛndənt] проблемозале́жний, зале́жний від (конкре́тного) застосува́ння; пов’я́заний з конкре́тним застосува́нням
application-oriented = [ˌæplɪ'keɪʃnˌɔ:riɛntɪd] проблемозорієнто́ваний; прикладни́й; зорієнто́ваний на конкре́тне застосува́ння
application-specific = [ˌæplɪ'keɪʃnspəˌsɪfɪk] своєрі́дний; спеціалізо́ваний, проблемоспецифі́чний, що врахо́вує специ́фіку конкре́тного застосува́ння;
area = ['ɛəriə] 1. пло́ща 2. про́стір 3. пове́рхня (значення) // ~ under a (the) curve пло́ща під криво́ю (ві́дтинком криво́ї) (на графіку) 4. о́бласть, діля́нка 5. га́лузь

• application ~
= застосо́вна (прикладна́) га́лузь
call = [kɔ:l] 1. ви́клик, зверта́ння/зве́рнення || кли́кати, виклика́ти/ви́кликати; вимага́ти // ~ for вимага́ти; заклика́ти/закли́кати (щось зробити); ~ in заявля́ти/заяви́ти про се́бе; зверта́тися/зверну́тися; ~ into action вво́дити/вве́сти́ (запуска́ти/запусти́ти) в ді́ю; ~ into being ство́рювати/створи́ти; ~ on заклика́ти/закли́кати 2. назива́ти/назва́ти

• application ~
= ви́клик із застосо́вної (прикладно́ї) програ́ми
disk = [dɪsk] 1. диск 2. топологі́чне зобра́ження кру́га, ко́ло 3. диск, ди́скова па́м’ять // ~ full диск перепо́внений (машинне повідомлення); ~ to be copied диск, що підляга́є копіюва́нню; ~ unusable диск неприда́тний до використа́ння (машинне повідомлення)

• application program ~
= диск із прикладно́ю програ́мою
domain = [dəʊ'meɪn] 1. о́бласть, діля́нка, сфе́ра // ~ without singularities о́бласть без особли́востей (синґуля́рностей) 2. тт. доме́н || доме́нний 3. га́лузь, сфе́ра (діяльності тощо) 4. комп. зо́на, доме́н (у реляційних базах даних тощо)

• application ~
= 1. о́бласть (сфе́ра) застосува́ння 2. предме́тна о́бласть
entity = ['ɛntəti] 1. суть 2. су́тність 3. одини́ця 4. ко́мплекс; об’є́кт; катего́рія 4. ці́ле
• application ~
= прикладни́й компоне́нт (системи програмових засобів)
environment = [ɪn'vaɪrənmənt] 1. довкі́лля 2. зо́внішні умо́ви 3. обла́днання, середо́вище, 4. конфігура́ція (мережі, системи)
• application ~
= середо́вище застосо́вної систе́ми, застосо́вне середо́вище; предме́тна о́бласть (у системі з базою знань)
generator = ['dʒɛnəreɪtə] 1. ґенера́тор 2. твірни́ця, твірна́ (лі́нія) 3. поро́джувальна фу́нкція

• application ~
= ґенера́тор застосо́вних (прикладни́х) програ́м
host = [həʊst] 1. госпо́дар 2. головна́ маши́на 3. розв’я́зувати/розв’яза́ти зада́чу на головні́й маши́ні 4. поклада́ти/покла́сти фу́нкції провідно́го вузла́ (на який-небудь елемент) 5. вико́нувати фу́нкції провідно́го вузла́ // to be ~ed бу́ти призна́ченим провідни́м вузло́м 6. надава́ти/нада́ти мі́сце, розміща́ти (в себе) // ~ a webpage - розміща́ти (в себе, на своєму комп’ютері) 7. головни́й; ба́зовий
• application ~
= головна́ маши́на застосо́вної (прикладно́ї) систе́ми
icon = ['aɪkɒn] піктогра́ма, умо́вний графі́чний си́мвол, проф. іко́нка
• application ~
= піктогра́ма (іко́нка) застосо́вної (прикладно́ї) програ́ми
layer = ['leɪə] 1. шар 2. про́шарок, верства́ 3. рі́вень (ієрархії)
• application ~
= рі́вень (конкре́тного) застосува́ння; застосо́вний (прикладни́й) рі́вень
module = ['mɒdju:l] мо́дуль || мо́дульний // ~ in a space мо́дуль в про́сторі; ~ on a space мо́дуль на про́сторі

• application ~
= застосо́вний мо́дуль
object = ['ɒbdʒɛkt] 1. об’є́кт; предме́т; річ || об’є́ктний; предме́тний; кінце́вий, виходо́вий 2. елеме́нт (множини) 3. мета́ // the ~ in view ви́значена мета́ || [əb'dʒɛkt] 4. запере́чувати/запере́чити (щось); висло́влювати/ви́словити несхва́лення

• application ~
= об’є́кт застосува́ння
package = ['pækɪdʒ] 1. блок; мо́дуль; ко́рпус 2. паке́т (програм) 3. компле́кт; суку́пність (обмежень тощо) 4. маси́в (інформації тощо)
• application ~
= паке́т застосо́вних (прикладни́х) програ́м
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти

• application ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма
programmer = ['prəʊgræmə] 1. програмува́льник, програмі́ст (людина) 2. програма́тор пості́йної па́м’яті (пристрій)

• application ~
= розро́бник застосо́вних (прикладни́х) програ́м
programming = ['prəʊgræmɪŋ] 1. програмува́ння || програмува́льний 2. планува́ння

• application ~
= прикладне́ (або застосо́вне) програмува́ння
range = [reɪndʒ] 1. діапазо́н; інтерва́л // a wide ~ of вели́ке розмаї́ття; in (within) the ~ у ме́жах; out of ~ по́за ме́жами (діапазону тощо) 2. ампліту́да 3. га́лузь, сфе́ра 4. о́бласть (значень) 5. о́бсяг 6. ширина́ розпо́ділу 7. шкала́

• ~ of application
= о́бласть (сфе́ра, діля́нка) застосува́ння
software = ['sɒftwɛə] програ́ми, софт // ~ in silicon кре́мнієві програмо́ві за́соби, кре́мнієвий софт (реалізовані апаратно в кристалі напівпровідника)

• application ~
= застосо́вні (прикладні́) програ́ми, застосо́вний (прикладни́й) софт
specification = [ˌspɛsəfɪ'keɪʃn] 1. специфіка́ція; о́пис, конкретиза́ція 2. мн. техні́чні умо́ви; техні́чні вимо́ги 3. пере́лік дета́лей

• application ~s
= техні́чні вимо́ги до застосо́вної (прикладно́ї) систе́ми (програ́ми)
system = ['sɪstəm] 1. систе́ма 2. суку́пність; роди́на 3. при́стрій; аґреґа́т; ко́мплекс

• application ~
= застосо́вна (прикладна́) систе́ма
window = ['wɪndəʊ] 1. вікно́ || організо́вувати/організува́ти вікно́, вікнува́ти/звікнува́ти // to bring up a ~ ство́рювати/створи́ти вікно́; виклика́ти/ви́кликати вікно́ (на екран); to extend beyond the edge of the ~ вихо́дити за ме́жі вікна́ 2. інтерва́л

• application ~
= вікно́ застосо́вної (прикладно́ї) програ́ми

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

application 1. застосо́вування//застосува́ння, застосу́нок; використо́вування//використа́ння; вжива́ння//вжиття́, вжи́ток (to, in – у, в, на потреби, для) 2. наклада́ння//накла́дення; приклада́ння//прикла́дення; апліка́ція || аплікаці́йний 3. подава́ння//подання́ (проєкту тощо) 4. (комп.) застосу́нок [прикладна́ програ́ма] || застосу́нковий
[ˌæplɪ'keɪʃn]
• ~ of force = приклада́ння си́ли
• ~ of a load = приклада́ння наванта́ги, наванта́жування
• ~ of phosphor = нано́шення люмінофо́ру
• ~ of results = застосува́ння результа́тів (to – у, в)
• ~ of weights = наклада́ння важкі́в (на шальку терезів)
• computer ~ = використа́ння комп’ю́терів
• dry-in-wet ~ = нано́шення сухо́ї речовини́ на мо́крий матерія́л
• grant ~ = подання́ на ґрант
• isotope ~ = застосува́ння ізото́пів
• practical ~ of a theory = практи́чне застосува́ння теорети́чних результа́тів
• spray ~ = нано́шення по́криву напоро́шуванням
• wet-in-wet ~ = нано́шення мо́крої речовини́ на мо́крий матерія́л
application-dependent пов’я́заний із (конкретним) застосува́нням, призна́чений до (конкретного) застосува́ння
[ˌæplɪ'keɪʃndɪˌpεndənt]
application-oriented проблемозорієнто́ваний
[ˌæplɪ'keɪʃnˌɔːriεntɪd, -t̬ɪd]
application-specific застосо́вний; (на потре́би) конкре́тного застосува́ння; (для) конкре́тного призна́чення
[ˌæplɪ'keɪʃnspəˌsɪfɪk]
condition 1. умо́ва; (мн.) обста́вини, умо́ви ■ under [on] the ~ за умо́ви (that – що), якщо́ ви́конано умо́ву (that – що); to impose ~s наклада́ти умо́ви (on, upon – на); to meet [satisfy] the ~s задовольня́ти умо́ви; to specify the ~s визнача́ти [встано́влювати] умо́ви; under these ~s за таки́х умо́в; under certain ~s за пе́вних [де́яких] умо́в; under no ~s за жо́дних умо́в; under otherwise identical ~s за одна́ко́вих і́нших умо́в; under similar ~s за одна́ко́вих умо́в; under such ~s за таки́х обста́вин [умо́в]; under the given ~s за ная́вних умо́в 2. стан || ста́новий 3. (мн.) режи́м 4. відпові́дність (до вимог), задові́льність, кондиці́йність; конди́ція 5. зумо́влювати//зумо́вити, спричиня́ти//спричини́ти 6. обумо́влювати//обумо́вити, ста́вити//поста́вити умо́ви, домовля́тися//домо́витися напере́д 7. пристосо́вувати//пристосува́ти (до умов чи вимог); обробля́ти//оброби́ти (згідно зі встановленими нормами); кондиціюва́ти//скондиціюва́ти

application ~s = умо́ви застосо́вування
domain I 1. о́бласть, діля́нка 2. га́лузь, сфе́ра (діяльности тощо) 3. (комп.) зо́на, доме́н

application ~ = о́бласть застосо́вування; предме́тна о́бласть
environment 1. довкі́лля [навко́лишнє середо́вище] 2. зо́внішні умо́ви 3. обла́днання 4. (комп.) середо́вище, довкі́лля, конфігура́ція (мережі, системи)

application ~ = 1. умо́ви експлуата́ції 2. (комп.) середо́вище застосо́вної [прикладно́ї] систе́ми, застосо́вне [прикладне́] довкі́лля 3. (комп.) середо́вище застосу́нків [застосо́вних/прикладни́х програ́м]
field 1. по́ле || польови́й 2. (опт.) по́ле ба́чення 3. (матем.) (комутати́вне) ті́ло 4. цари́на; га́лузь (досліджень) 5. сфе́ра (діяльности) 6. діля́нка, о́бласть 7. (геол.) родо́вище

~ of application = о́бласть застосува́ння
generator 1. ґенера́тор || ґенера́торний 2. твірна́ (фу́нкція) || твірни́й

application ~ = ґенера́тор програ́м
language мо́ва; систе́ма си́мволів || мо́вний

application development ~ = мо́ва розробля́ння програ́м
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб ■ to develop a ~ розробля́ти//розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія

application ~ = ме́тод [спо́сіб] наклада́ння (покриву тощо)
package 1. паке́т; паку́нок; па́чка; па́ка; спако́ваний компле́кт [набі́р] || пакува́ти//спакува́ти/‌упакува́ти 2. ко́рпус, конте́йнер (з апаратурою); касе́та 3. ву́зол, блок (змонтований у корпусі) || монтува́ти//змонтува́ти в ко́рпусі [конте́йнері] 4. (комп.) паке́т, мо́дуль 5. ущі́льнювати//ущі́льни́ти, запо́внювати//запо́внити

application ~ = паке́т застосу́нків [застосо́вних програ́м]
point 1. то́чка || точко́вий ■ about [around] a ~ на́вко́ло [в о́колі] то́чки; відно́сно то́чки; at (a/the) ~ у то́чці; at ~ a в то́чці a; to go [pass] through a ~ прохо́дити че́рез то́чку; to go [pass] through the same ~ прохо́дити че́рез ту са́му то́чку 2. мі́сце 3. пункт 4. ві́стря; (го́стрий) кі́нчик 5. верши́на 6. ву́зол 7. кра́пка [ко́ма] (у записі числа) 8. по́значка 9. по́ділка (шкали) 10. моме́нт (часу) 11. то́чка (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) 12. пункт (типографська одиниця довжини, 1/72 дюйма) 13. суть (проблеми тощо) ■ beside the ~, off the ~ не по су́ті, не до ді́ла; in ~ of fact наспра́вді, факти́чно; the ~ at issue предме́т обгово́рення; the main ~ of the matter суть спра́ви; to the ~ до ді́ла, доре́чно 14. аспе́кт ■ ~ under consideration дослі́джувана пробле́ма, дослі́джуваний аспе́кт 15. особли́вість 16. вка́зувати//вказа́ти (at – на; to – у напрямі до) ■ to ~ out зазнача́ти//зазна́чити; to ~ out a mistake вказа́ти на по́милку 17. наво́дити//наве́сти (прилад) 18. гостри́ти//ви́гострити/‌нагостри́ти

~ of application = 1. то́чка прикла́дення (сили) 2. поча́ток (вектора)
program програ́ма || програмо́вий || програмува́ти//запрограмува́ти; склада́ти//скла́сти [писа́ти//написа́ти] програ́му

application ~ = застосу́нок [застосо́вна програ́ма]
range 1. діяпазо́н || діяпазо́нний ■ over the ~ у діяпазо́ні 2. інтерва́л || інтерва́льний 3. ни́зка, ряд 4. діля́нка, о́бласть || діля́нковий 5. ампліту́да; о́бсяг; ме́жі ■ in [within] the ~ у ме́жах; a wide ~ of вели́ке розмаї́ття; over [in] a wide ~ у широ́ких ме́жах (of values – значень) 6. ра́діус (взаємо)ді́ї; дале́кість [да́льність] ді́ї; ві́дстань, ві́ддаль 7. довжина́ ле́ту, про́бі́г (частинки в середовищі) 8. сфе́ра, ко́ло, га́лузь (діяльности) 9. радіомая́к 10. поліго́н 11. змі́нюватися, колива́тися, ма́ти зна́чення (from a to b – (в межах) від a до b) 12. класифікува́ти//покласифікува́ти, ста́вити//поста́вити в пе́вному поря́дку 13. тягти́ся, простяга́тися (вздовж – along, with)

~ of application = о́бласть [сфе́ра] застосо́вування
scope 1. ме́жі; діяпазо́н; о́бсяг; о́бласть 2. масшта́б; сфе́ра (дії, застосування тощо)

~ of application = ме́жі застосува́ння
software со́фт, програ́ми, програмо́ві за́соби, програмо́вий проду́кт || со́фтови́й, програмо́вий

application ~ = застосу́нки, застосу́нковий софт, застосо́вні програ́ми
system 1. систе́ма || систе́мний 2. суку́пність; ко́мплекс || суку́пнісний, ко́мплексний 3. класифіка́ція || класифікаці́йний 4. (кф) синго́нія, (кристалографі́чна) систе́ма || сингоні́йний 5. (техн.) аґреґа́т, при́стрій || аґреґа́тний

application-development ~ = систе́ма розробля́ння програ́м

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

аплікаці́йний 1. application 2. appliqué
апліка́ція 1. (дія) application 2. (результат, накладка) appliqué
вжива́ння//вжиття́ 1. use, usage 2. (використання) employment 3. (застосовування) application (до, у, в – to, in) 4. (користування) utilization див. тж вжиток
використо́вування//ви́користання 1. use, usage, utilization; employment (на потреби, для – for) див. тж користування, вжиток 2. (застосування) application (на потреби, у, в – to, in) 3. (експлуатація) exploitation ▪ гото́вий до ~ available for use; неприда́тний до ~ (несправний) out of order; одноразо́вого ~ expendable, disposable; подві́йного ~ dual-use; прида́тний до ~ usable, serviceable, utilizable; (справний) in good repair

~ комп’ю́терів = computer application

~ результа́тів = application of results (у, в – to)
ґенера́тор (-а) 1. (матем., техн.) generator 2. (джерело коливань) oscillator ▪ збу́джувати —(а) to drive [excite] an oscillator; запуска́ти —(а) to activate [enable, turn on] an oscillator; ладува́ти —(а) to tune an oscillator (на частоту ω – to frequency ω); вимика́ти —(а) to disable [turn off] an oscillator

~ програ́м = (комп.) application [program] generator
довкі́лля 1. environment див. тж середовище 2. (найближче) (circum)ambience, ambient medium, surrounding medium 3. (найближчі сусіди) neighborhood 4. (простір) ambient space 5. (вільний простір навколо споруди) ambit 6. (конфігурація мережі, системи тощо, комп.) environment 7. (спеціялізоване, комп.) profile

прикладне́ ~ = application environment
застосо́вний 1. applicable 2. (конкретного призначення) application-specific 3. (придатний) usable, practicable; suitable; feasible 4. (про науку) applied ▪ ~ на пра́ктиці useful, usable, practicable
застосо́вування//застосува́ння 1. application (для, у, в – to, in) ▪ (для) конкре́тного ~ application-specific, application-dependent 2. (використовування) employment, use (чогось – of; на потреби, для – for; у, в – in)
~ ізото́пів = isotope application

практи́чне ~ теорети́чних результа́тів = practical application of a theory
~ результа́тів = application of results (у, в – to)
застосу́нковий (комп.) application
застосу́нок (-нку) 1. application; use, usage 2. (програма, комп.) application (program); (мн.) application software
зая́ва 1. (твердження) statement 2. (подання) application
зая́вка (проєкту тощо) application~ на ґрант grant application
меж|а́ 1. (у просторі) boundary ▪ на —і́ at the boundary 2. (поділу середовищ) interface 3. (лінія) boundary line 4. (области) border (line), borderline 5. (обрис) outline, contour ▪ познача́ти —у́ to outline; (кілками тощо) to stake out 6. (перимет(е)р описаної фігури) circumscription 7. (край) edge, margin, verge 8. (фронт) frontier 9. (границя, матем.) bound, limit 10. (максимальне чи мінімальне значення фізичної величини) limit ▪ ви́ще/ни́жче —і́ above/below the limit; встано́влювати —у́ to set a limit 11. (завершення, закінчення) termination 12. (поріг) threshold 13. (бар’єр) barrier 14. (припинення процесу, відтинання) cutoff 15. (діяпазон, інтервал значень, мн.) range; scope; interval; limits ▪ вихо́дити за —і to fall outside the limits; (норми) to overrange; (теорії) to go beyond the scope (of the theory); (теми) to go beyond the subject; (перевищувати) to exceed, to overshoot; (перевершувати) to transcend the limits; (переходити) to transgress; не вихо́дити за —і to be confined (in); досягти́ —і́ to attain the boundary [limit;] перехо́дити —і to transgress; по́за —ами (чогось) outside (smth); (діяпазону) outside the range; по́за —ами дося́жности beyond the reach; по́за —ами (чийогось) розумі́ння beyond (one’s) comprehension; у —ах (чогось) within the range/limits (of), in the range (від A до B – from A to B), over (smth), within; (діяпазону) within the range; у —ах двох ме́трів (від) within two meters (of); у —ах дося́жности within the reach of (smth); у —ах по́хибки експериме́нту within the (limits of) experimental error; у —ах тео́рії within the framework of the theory; у вузьки́х —ах within narrow limits; у широ́ких —ах over a wide range; у розу́мних —ах within reasonable bounds 16. (протяжність, обсяг, мн.) extent 17. (области утримування, мн.) confines

—і застосува́ння = range [scope, field] of application; (матем.) application domain
металува́ння//пометалува́ння (техн.) 1. (покривання металом, загальний термін) (application of a) metal coating див. тж покривання 2. (металу металом) surfacing 3. (плакування) cladding 4. (х.) див. металювання
ме́тод (-у) 1. method; (підхід) approach див. тж підхід 2. (спосіб) way, manner, mode 3. (методика) procedure, technique ▪ застосо́вувати ~ to employ [use, apply] a method/approach/procedure/technique; розробля́ти ~ to develop a method/approach/procedure/technique 4. (засіб) tool, mean(s) 5. (виконання) technology

~ наклада́ння = 1. (суперпозиції) superposition method 2. (перекривання) overlapping method 3. (покриву тощо) application method
мо́в|а 1. language ▪ (текст) чужо́ю —ою (a text) in a foreign language; (текст) англі́йською —ою (a text) in English; (текст) украї́нською —ою (a text) in Ukrainian 2. (мовлення) speech

~ розробля́ння програ́м = application development language
наклада́ння//накла́дення 1. (прикладання) application, applying 2. (перекривання) overlap(ping) 3. (коливань тощо) superposition 4. (частотних спектрів) aliasing 5. (кольорів тощо) superimposition 6. (комп.) overlay 7. (умов тощо) imposition 8. (покриву) covering (with)
~ важкі́в = (на шальку терезів) application of weights
нано́шення//нане́сення 1. (будування графіка) plotting, drawing 2. (на карту) mapping 3. (покриву) coating (with), covering (with); application (of smth), applying (smth); laying (with) 4. (відкладання на поверхні) deposition

~ люмінофо́ру = application of phosphor
~ мо́крої речовини́ на мо́крий матерія́л = wet-in-wet application

~ по́криву = coating, covering; application [deposition] of a coating; (методом хемічного відновлювання) electroless plating; (напорошуванням) spray application [coating]

~ сухо́ї речовини́ на мо́крий матерія́л = dry-in-wet application
о́блас|ть 1. region див. тж ділянка 2. (матем.) domain 3. (просторова) space 4. (із чітко визначеними межами) zone див. тж зона 5. (площа) area 6. (проміжок) interval, segment 7. (діяпазон) range; scope 8. (царина, галузь) realm, field, sphere

~ застосо́вування = range [scope, field] of application; (матем.) application domain

предме́тна ~ = (матем.) application domain
паке́т (-у) 1. (сукупність, набір) packet 2. (пакунок) (small) parcel 3. (пачка) pack; package 4. (торба) bag 5. (стіс) stack 6. (комп.) batch, burst, packet

~ застосу́нків = application package
подава́ння//подання́ 1. (представляння) presentation 2. (проєкту тощо) application ~ статті́ до журна́лу submission of a paper to a journal 3. (постачання) feed(ing), supply 4. (у пристроях) feed-in
поча́|ток (-тку) 1. beginning; commencement ▪ від (само́го) —тку from the (very) beginning, from the (very) outset, (лат.) ab initio; від —тку до кінця́ from beginning to end; на —тку at the beginning, at the outset; (року) early (in the year); (сторінки) at the top [head] (of the page); на само́му —тку at the very beginning 2. (руху, дії) start 3. (діяльности у певному напрямі) launching 4. (джерело) source; origin 5. (зароджування) initiation 6. (походження) origination 7. (початкова стадія) inception, incipiency 8. (настання) onset 9. (запуск тощо) outset, onset, startup 10. (місце) starting point 11. (початкова точка) origin 12. (вихідна позиція) home 13. (починання) inception 14. (конференції тощо) opening
~ ве́ктора = vector origin; point of application
призна́чення 1. purpose ▪ зага́льного ~ general-purpose; конкре́тного ~ application-specific; подві́йного ~ double-purpose, dual-purpose; спеція́льного [особливого] ~ single-purpose, special-purpose 2. (до використання) designation (for) 3. (надання) allocation 4. (дія) див. признача́ння
приклада́ння//прикла́дення application, applying
~ наванта́ги = application of a load
~ си́ли = application of force
проблемозорієнто́ваний application-oriented
програ́м|а 1. (амер.) program; (брит.) programme 2. (комп.) program; (стандартна) routine ▪ запусти́ти [зактивува́ти] —у to start a program; скла́сти [написа́ти] —у to program, to compile a routine 3. (програмові засоби, мн.) software 4. (із розкладом) schedule

застосо́вна ~ = application (program) див. тж застосунок; (мн.) application software
самоґравітівна́ ~ self-gravitation(al) system
середо́вище 1. medium 2. (довкілля) environment 3. (газове) atmosphere див. тж атмосфера 4. (оточення) surroundings; (найближче) neighborhood

~ застосу́нків = (комп.) application environment
со́фт (-у) (комп.) software див. тж програми

застосу́нковий ~ = application software
спо́с|іб (-собу) 1. way ▪ жо́дним —обом in no way; поді́бним —обом likewise, in a similar way; тим чи і́ншим —обом [у той чи і́нший ~] one way or another; у бу́дь-який ~ in any (possible) way, (із двох можливих) either way; у і́нший ~ otherwise, by (some) other means, in a different way; у звича́йний ~ in the usual way; (діяти) у таки́й ~ (in) this way, in this manner [fashion]; (щоб, аби) in such a way (that); у таки́й са́мий ~ in the same way [manner], likewise; у таки́й са́мий ~, як у статті́ [1] in a manner similar to the treatment in Ref. [1]; усіма́ можли́вими —обами in every way; усіма́ ная́вними —обами in every (possible) way 2. mode 3. (засіб) medium 4. (підхід) method, approach див. тж метод 5. (хитромудрий, спеціяльний) trick 6. (дії) manner, fashion 7. (технологічний) process, procedure; technique див. тж метод

~ наклада́ння = (покриву тощо) application process/method
сфе́р|а 1. (матем.) sphere 2. (куля) ball, orb див. тж куля 3. (царина, галузь) realm, field, scope, circle 4. (компетенція) province 5. (напрям діяльности) direction

~ застосо́вування//застосува́ння = range of application
схе́м|а 1. (загальний термін) scheme 2. (кресленик) diagram, chart ▪ склада́ти —у to chart; to design 3. (начерк) sketch, outline 4. (план) plan 5. (програма) project 6. (проєкт) design 7. (розклад) schedule 8. (розташовання) layout, arrangement 9. (структура) system, structure 10. (картина) pattern 11. (монтажна) hookup 12. (ел.) circuit див. тж контур, колозапуска́ти —у to gate on, to trigger; склада́ти —у (електричну) to draw (up) a circuit 13. (монтаж) wiring 14. (мережа) network 15. (принципова) schematic 16. (сполучення) connection 17. (замкнена) mesh, loop

застосо́вна зінтеґро́вана ~ = application-specific integrated circuit
то́ч|ка 1. (матем.) point ▪ в —ці a at point a; в ко́жній —ці, за —ками (точково) pointwise; на́вко́ло [в о́колі] —ки about/around a point; прохо́дити че́рез —ку to pass [go] through a point; що не ма́ють спі́льної —ки (про прямі) nonconcurrent; нане́сти —ку (на графіку) to plot a point; наносити —ки́ (одну за одною) to plot (a curve) point by point 2. (місце) place 3. (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) point 4. (крапка) dot 5. (цятка) spot, speck

початко́ва ~ = 1. initial [starting] point 2. (початок) beginning 3. (початок процесу) point of initiation 4. (координат тощо) origin 5. (вектора тж) point of application

~ прикла́дення си́ли = point of application, center [origin] of force, fulcrum
умо́|ва 1. condition ▪ за —в under the conditions (of); за —ви (що) on condition (that), provided (that); (в разі виконання вимоги, у тексті угоди тощо) on [subject to the] condition (that), (always) supposing (that); за жо́дних —в under no conditions, under no circumstances; за ная́вних —в (обставин) under the circumstances, under the given conditions; за норма́льних —в under standard conditions; за одна́ко́вих —в under similar conditions; за одна́ко́вих і́нших/ре́шти —в under otherwise identical conditions, (all) other conditions being equal; (лат.) ceteris paribus; за пе́вних —в under certain conditions; за таки́х —в under such conditions; за тепе́рішніх —в under the present circumstances; ви́значити —ви to specify the conditions; ви́конати —ву to satisfy [meet] a condition, to comply with a condition; якщо ви́конано —ви (що) under the conditions (of), provided (that); висува́ти (попере́дні) —ви to (pre)condition, to stipulate; задовольни́ти —ву to satisfy [meet, fulfill] a condition; накла́сти —ву to impose a condition (на – on, upon); дотри́муватися —ви to meet the condition; пору́шити —ву to violate a condition; (по)ста́вити —ву (обумовлювати) to (pre)condition; (с)формулюва́ти —ви to lay down (the) conditions 2. (обмеження, в’язь, матем.) constraint 3. (критерій) criterion 4. (застережувальна, обмежувальна) stipulation; (застереження) reservation, precaution; proviso 5. (вимога) requirement; demand 6. (обставини, мн.) circumstances 7. (пов’язані з довкіллям, мн.) environment 8. (угоди тощо, мн.) terms (of an agreement)

експлуатаці́йні —ви operating [operational, service, running] conditions; operation(al) [application, service] environment; (польові) field environment ▪ за експлуатаці́йних —в = under operating conditions

—ви застосо́вування = application conditions

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007 (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

1191 uniform application of the Community law
однакове застосування права Спільноти
[fr] application uniforme de la législation
[de] communautaire einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts
1193 uniformity of application of the Community law
однаковість застосування права Спільноти
[fr] uniformité d’application de la législation
[de] communautaire einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts
620 general application61
загальне застосування
[fr] portée générale
[de] allgemeine Geltung
61 Див. статтю 32 Договору про запровадження Конституції для Європи: “A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States”
63 application for accession
заява на вступ; заява на приєднання
[fr] demande d’adhésion
[de] Antrag auf Beitritt
64 application of Community law
застосування права Спільноти; застосування спільнотового права
[fr] application du droit communautaire
[de] Anwendung des Gemeinschaftsrechts

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

апліка́нт (-та) m applicant; candidate;
  апліка́ція (-ії) f application, assiduity, diligence, making a request.
вжива́ння n usage, custom, application; utilization.
зажи́в (-ву) m = зажи́вок; зажи́ваний (-на, -не)* used, employed;
  зажива́ння n use, usage, employment, application:
  зажива́ння таба́ки, custom of taking snuff.
застосува́ння n use, application, adaptation.
зголоси́ти (-лошу́, -о́сиш) P vt; зголо́шувати (-ую, -уєш) I vt to report, announce;
  зголоси́тися, зголо́шуватися vi to report oneself; to apply, make an application; to volunteer, answer a call; to claim (a thing):
  він зголоси́вся за грі́шми, he came to claim the money.
на́тирка (-ки) f unction, application oi ointment.
пи́льний (-на, -не)* industrious, assiduous, diligent, studious; urgent, pressing;
  пи́льність (-ности [-ності]) f assiduity, industriousness, application, diligence, urgency;
  брак зді́бностей заступа́ти пи́льністю, to make up in diligence what one lacks in ability;
  нічо́го пи́льного, there is nothing pressing, no hurry for that.
примі́нений (-на, -не)* applied, adjusted, fit, adapted, conformed to, put into practice;
  примі́нення n application, adoption; (act of): fitting (into), conforming to.
пристосо́вування, пристосува́ння n application; (act of): conforming to (with), adapting; accommodation. при́страсний (-на, -не)* passionate, ardent, vehement, eager;
  при́страсть (-ти [-ті]) ƒ passion, ardor, vehemence.
робо́чий, робу́чий (-ча, -че) = робітни́чий; of working, of work:
  робо́чий день, working day;
  робо́чий на́рід (наро́д), working people, workmen, working class;
  робо́чий кінь, pack horse, draught [draft] horse;
  робо́чий віл, ploughing ox;
  робо́чий час, working time;
  робо́ча пла́та, wages, earnings:
  робо́чий (-чого) m = робітни́к; закладни́й робо́чий [робітни́к], contracted laborer;
  заводськи́й робо́чий [робітни́к], factory (industrial) worker:
  робу́чість (-чости [-чості]) f attentive application to work, laboriousness, industry, studiousness.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

апеляці||я ім. ж. appeal (to), notice of appeal
~я про скасування рішення арбітражу application to set aside (the) award
бланк ім. ч. form, slip, амер. blank

~ заяви application form

~ підписки (на позику) application form
введення ім. с. (дія) putting in; (даних) input; introduction (into); (установлення) establishment; (напр., грошей в оборот) injection; (закону в силу) institution; (застосування, виправлення тощо) application; (обкладання) imposition; (урочисте, на посаду) inauguration
використання ім. c. use, utilization, using; (не)раціональне ~ (ir)rational use

~ атомної енергії application/use of atomic energy

~ коштів application of funds; disbursement; drawdown
вимог||а ім. ж. demand; (позов, претензія, напр., про відшкодування збитку) claim; (прохання, запит) request; звич. мн. (норма, стандарт) requirement(s), standard(s); звич. мн. (потреби, запити) requirements, demands; (документ) requisition; (у зв’язку з платежами, постачанням) call; apx. instance

висилати щось за ~ою to send smth on application
внесення ім. с. (в приміщення) bringing in, carrying in; (грошей) payment; (в банк) deposit; paying in; (у список) enlisting, entry; (у документ) introduction, insertion; (у протокол) entering in the minutes, insertion; (пропозиції) moving; (законопроекту) introduction; (застосування) application

~ добрив с.-г. fertilizer application, applying fertilizers
впровадж||ення, ~ування ім. с. introduction; (нової техніки) adaptation; (застосування) application, implementation; adoption; (системи) roll-out

~ення наукової організації праці application of the scientific organization of labo(u)r

~ення обчислювальної техніки computerization, introduction/application of computers

~ення потокового методу introduction/application of a straight-line flow method, (у виробництві малих серій) productionizing
додаток ім. ч. (до журналу, газети) supplement; (до книги, доповіді) appendix, appendices (pl.); (до документа) addendum, addenda (pl.); (до листа) enclosure; (застосування, використання) application, use
документаці||я ім. ж. documentation; збірн. documents, papers, юр. instruments; collection/file of documents; (офіц.) records

заявна ~я application forms
експертиз||а ім. ж. (оцінювання, оцінка) (expert) examination, expert opinion/appraisal, opinion/appraisal by experts; (результати, висновок) expert advice; (група осіб, комісія експертів) commission/team of experts, experts, (для обстеження, спостереження за чимось) commission/team of examiners/surveyors

~а заявки (expert) examination of an application, (на торгах) tender appraisal
запит ім. ч. (прохання дати відомості) inquiry; request (for, about); (у парламенті) interpellation; тж. мн. (потреби в чомусь) needs, requirements; demands; (письмовий) letter of inquiry; (прохання) request; політ. question; (прагнення) (мн.) aspirations; (заява) application (to – for)

~ на видання візи application for a visa
застосування ім. c. application; (використання) use, utilization
широке ~ wide/broad/large-scale application

~ нової технології application of new technology
знаходити ~ to find an application.
заяв||а ім. ж. (офіційна декларація) statement; declaration; (спільне повідомлення) communique; (письмове прохання) request, application; (про права) claim; (повідомлення, попередження, вимога) notice, notification; (бланк, форма) application form

~а на отримання візи (про дозвіл) application for a visa (a permit/a licence)

~а про зворотній виклик application for return

~а про надання відпустки application for a leave

~ про прийняття на вакантну посаду application for a vacancy/a vacant position
~а про прийняття на роботу application for a job; employment application, application for employment

подати ~у (кудись, комусь – на, про) to put in/to file/to submit an application (to – for), to apply (to – for)
заявк||а ім. ж. (заява про права та ін.) claim (for), application; (вимога, замовлення) order, request, demand (for); (прохання, заява) request (for), application (for); (особл. офіц. письмова) requisition (for); (пропозиція) offer (for), tender (for), bid(ding), амер. тж. proposal

конвенційна ~а convention application

незалежна ~а (напр., на винахід) independent application
патентна ~а application for a patent, patent application
подана ~а filed request/application, filing, order made (by…)
спільна ~а joint application/request

~а на винахід claim/application for an invention/for invention rights

~а на отримання дозволу (напр., на будівництво і експлуатацію підприємства) амер. license/application
~а на отримання кредиту application request for credit, credit request
~а на отримання позики loan application, application for loan
~а на отримання твердої валюти application for hard currency
~а на патент application for a patent, patent application

~а на перевезення вантажу application for freight transportation

~а на отримання субсидії grant application, application for a grant
~а на участь у виставці application for participation in an exhibition

~а на реєстрацію товарного знаку application for the registration of a trademark
~а про доступ акцій на біржу application for listing

подати ~у на патент to apply for a patent, to file an application for a patent

приймати ~у (на) to take an order/a requisition/an application (for)
робити ~ у (на) to make out/to send in/to submit an order/a requisition (for), to place an order (for), to file/to make/to send in/to put in/to submit an application (for)
звернення ім. с. (до когось) address; (заклик) appeal; (з промовою) allocution; (до когось за допомогою) resort (to); (кудись, за чимсь із заявою тощо) application (tofor); (у листі) form of address
клопотання ім. с. (про щось) application (for), request (of); (за когось) intercession (for smb, on smb’s behalf); (петиція) petition.
комп’ютер ім. ч. computer

застосування ~ів computer application
література ім. ж. literature

рекламна ~ про можливі галузі застосування виробу application literature
намагання ім. с. endeavour, attempt; (зусилля) effort; diligence, pains, application.
направ||ляти, ~ити дієсл. to direct (at, to), to turn (to/towards); (зброю) to aim, to level (проти когось – at); (посилати) to send (to), to forward (to); (до когось) to refer (to), to relegate (to); (вкладати) to invest (in); (організувати) to organize; (гострити) to sharpen, to set
~ити заяву to send in an application