Знайдено 101 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «transaction» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

transaction [trænˈzækʃ(ɘ)n] n
1. (the ~) ведення (ділових операцій);
  business ~s ділові операції;
  the ~ of affairs ведення справ;
2. справа; угода;
  a financial ~ фінансова угода;
  a profitable ~ вигідна угода;
  ~s between угоди між;
3. юр. урегулювання суперечки шляхом компромісу (шляхом згоди сторін); мирова угода;
  an international ~ міжнародний акт;
4. pl праці, протоколи (наукового товариства);
  Transactions of the Philological Society праці Філологічного товариства.
speculative [ˈspekjʋlɘtɪv] a
1. споглядальний, умоглядний, спекулятивний;
  ~ philosophy спекулятивна філософія;
2. розумовий;
  ~ power розумова здатність;
3. теоретичний, гіпотетичний;
4. схильний до абстрактного теоретизування;
5. спекулятивний;
  ~ purchases закупки за спекулятивними цінами;
  ~ transaction спекулятивна угода;
6. ризикований.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

афера shady transaction; знев. fraud, swindle.
банківськ||ий bank (attr.); banking, banker’s (attr.);
~ий аваль enhancement line; bill guarantee;
~ий баланс returns to bank;
~ий вексель bank bill;
~ий депозит bank deposit;
~ий консорціум banking syndicate;
~ий кредит bank credit;
~ий нагляд banking supervision; banking oversight;
~ий переказ bank transfer;
~ий працівник banker; employee of a bank; bank official;
~ий рахунок bank account;
~ий службовець clerk;
~ий чек bank-cheque; амер. bank-check;
~а гарантія bank/banker’s guarantee;
~а діяльність banking; banking operations;
~а ліцензія banking licence; authorization;
~а облікова ставка bank rate;
~а операція bank/banking operation; banking transaction;
~а позика bank loan; bank credit; bank advance;
~а практика banking customs; banking practice;
~а реформа reform of the banking system;
~а розрахункова книжка bank boo;
~а система banking system; banking industry;
~а таємниця bank secrecy; secrecy in banking;
~а трата bank bill; bank/banker’s draft;
~а угода bank/banking operation;
~а установа banking institution;
~і дані banking data;
~і зловживання bank fraud;
~і інвестиції bank investments;
~і послуги banking services;
~і реквізити banking details;
~і ресурси bank resources; bank funds.
безготівков||ий cashless, noncash;
~ий платіж non-cash transaction; non-cash settlement;
~ий розрахунок noncash payment;
~е перерахування cashless transfer of funds;
~і кошти non-cash resources;
~і рахунки clearing operations.
валютн||ий currency (attr.), monetary;
~ий контроль exchange controls;
~ий коридор exchange rate band;
~ий курс rate of exchange;
~ий опціон currency option;
~ий паритет par value;
~ий рахунок foreign currency account;
~ий резерв exchange reserve;
~ий ринок currency market;
~а війна currency war;
~а інтервенція foreign exchange contrast;
~а операція currency transaction;
~а позиція bank currency position;
~а субституція conversion of a foreign money debt;
~е котирування currency quotation;
~е регулювання exchange control;
~і обмеження currency restrictions;
~і правила exchange regulations;
~і резерви first line reserves.
заперечен||ий voidable;
~ий договір voidable contract;
~а угода voidable transaction.
збалансован||ий off-balance-sheet;
~а операція off-balance-sheet transaction;
~а позиція off-balance-sheet item;
~а стаття off-balance-sheet account item.
касов||ий: ~ий апарат cash register;
~ий рахунок cash account;
~а книга cashbook;
~а операція cash transaction; treasury operation.
операці||я 1. (у різн. знач.) operation;
десантна ~я landing operation;
невідкладна ~я emergency operation;
хірургічні (військові) ~ї surgical (military) operations;
~я очей operation on the eyes, eye operation;
зробити ~ю to perform an operation; to operate;
перенести ~ю (зазнати) to undergo an operation;
2. ком., фін. transaction, operation;
валютні ~ї currency transactions.
трансакція фін. transaction;
банківська ~ bank transaction;
валютна ~ currency transaction.
угода (договір) agreement, covenant; pact; (згода) agreement, understanding; (операція) transaction, contract, deal;
джентльменська ~ gentleman’s agreement;
таємна ~ secret treaty/understanding; (змова) collusion;
~ купівлі-продажу contract of purchase/of sale, purchase/ sale contract.
форвардн||ий бірж, forward (attr.);
~а операція forward transaction.
ф’ючерз бірж. futures (transaction);
ринок ~ futures market.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

roll back (transaction) = відкотити (транзакцію) {?}
transaction key = ключ транзакції {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

transaction = [træn'zækʃn] 1. (ділова́) опера́ція; транза́кція (групова операція) 2. уго́да 3. входове́ повідо́млення (що приводить до зміни файлу) 4. мн. пра́ці (наукового товариства тощо)
center (centre) = ['sɛntə] 1. це́нт(е)р, осере́док; сере́дина || розташо́вувати/розташува́ти в це́нтрі; центрува́ти/зцентрува́ти 2. зосере́джувати(ся)/зосере́дити(ся); концентру́вати(ся)/сконцентрува́ти(ся)
• ~ of axonometry
= це́нт(е)р аксономе́трії
• ~ of a ball
= це́нт(е)р ку́лі
• ~ of a circle
= це́нт(е)р ко́ла
• ~ of collineation
= це́нт(е)р колінеа́ції
• ~ of curvature
= це́нт(е)р кривини́
• ~ of a curve
= це́нт(е)р криво́ї
• ~ of dilation
= це́нт(е)р розтя́гування
• ~ of gravity
= це́нт(е)р тяжі́ння
• ~ of homology
= це́нт(е)р гомоло́гії
• ~ of homothety
= це́нт(е)р гомоте́тії, це́нт(е)р поді́бності
• ~ of inertia
= це́нт(е)р іне́рції
• ~ of inversion
= це́нт(е)р інве́рсії
• ~ of location
= мі́сце перебува́ння
• ~ of mass
= це́нт(е)р іне́рції, це́нт(е)р мас
• ~ of perspectivity
= це́нт(е)р перспекти́ви
• ~ of projection
= це́нт(е)р проє́кції
• ~ of rotation
= це́нт(е)р оберта́ння
• ~ of similarity (similitude)
= це́нт(е)р поді́бності, це́нт(е)р гомоте́тії
• acceptor ~
= акце́пторний це́нт(е)р, акце́птор
• affine ~
= афі́нний це́нт(е)р
• analytic ~
= аналі́тичний це́нт(е)р
• campus-based ~
= університе́тський обчи́слювальний це́нт(е)р
• channel-switching ~
= ву́зол (це́нт(е)р) комута́ції кана́лів
• computing ~
= обчи́слювальний це́нт(е)р
• control ~
= це́нт(е)р керува́ння
• copy ~
= копіюва́льне бюро́
• cyclic ~
= циклі́чний це́нт(е)р
• database processing ~
= це́нт(е)р до́ступу до ба́зи да́них
• data processing ~
= це́нт(е)р опрацьо́вування да́них
• data switching ~
= це́нт(е)р комута́ції повідо́млень
• design ~
= розрахунко́ва (проє́ктна) величина́
• distribution ~
= це́нт(е)р розпо́ділу
• divergence ~
= це́нт(е)р розбі́жності
• documentation ~
= це́нт(е)р інформаці́йного обслуго́вування
• face ~
= це́нт(е)р гра́ні
• geometric ~
= геометри́чний це́нт(е)р
• homothetic ~
= гомотети́чний це́нт(е)р
• inflexional ~
= інфлекці́йний це́нт(е)р
• input/output ~
= ву́зол керува́ння вво́дженням/виво́дженням
• message switching ~
= це́нт(е)р комута́ції повідо́млень
• preparation ~
= це́нт(е)р підготовля́ння да́них; це́нт(е)р попере́днього опрацьо́вування да́них
• processing ~
= це́нт(е)р опрацьо́вування да́них
• ray ~
= це́нт(е)р гомоте́ті́ї, це́нт(е)р поді́бності
• scattering ~
= це́нт(е)р розсі́ювання, розсі́ювальний це́нт(е)р
• switching ~
= комутаці́йний це́нт(е)р; розподі́льний ву́зол
• transaction ~
= концентра́тор транса́кцій (вузол, що ініціює відповідні процеси на запити користувачів)
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
file = [faɪl] 1. те́ка 2. файл || формува́ти/сформува́ти файл, організо́вувати/організува́ти файл; зберіга́ти у фа́йлі // to open a ~ відкри́ти файл; to reset a ~ верта́тися до поча́тку фа́йлу; to scratch a ~ зни́щити (ліквідува́ти) файл 3. ряд; ни́зка; шере́га 4. мн. архі́в; картоте́ка || здава́ти/зда́ти (вво́дити/вве́сти́) до архі́ву
• ~ under the cursor
= файл під курсо́ром
• accountable ~
= обліко́вний файл
• accounting ~
= обліко́вий файл
• active ~
= акти́вний файл
• amendment(s) ~
= файл по́правок
• archival-quality ~
= архі́вний файл
• archive ~
= архі́вний файл; файл-архі́в
• archived ~
= заархіво́ваний файл
• autoexecute ~
= автомати́чно вико́нуваний файл
• backup ~
= резе́рвний файл; резе́рвна ко́пія фа́йлу
• batch ~
= паке́тний файл; кома́ндний файл для робо́ти в паке́тному режи́мі
• catalog(u)ed ~
= (за)каталого́ваний файл
• chained ~
= ланцюго́вий (ланцюжко́вий) файл
• change ~
= файл змін
• chapter ~
= файл о́пису ро́зділу (в якому містяться посилання на потрібні тексти, ілюстрації і т.ін.)
• checkpoint ~
= файл контро́льної то́чки
• circular ~
= циркуля́рний файл (нові записи затирають найдавніші)
• closed ~
= за́мкнений (закри́тий) файл
• command ~
= кома́ндний файл
• configuration ~
= конфігураці́йний файл (з даними про конфігурацію системи)
• context ~
= файл конте́ксту мере́жі (інформація про топологію мережі)
• crunched ~
= сти́снений файл
• data ~
= файл да́них
• dead ~
= 1. невикористо́вний файл, ме́ртвий файл 2. втра́чений файл;
• design ~
= проє́ктний файл, файл проє́ктних да́них
• destination ~
= файл результа́тів
• detail ~
= файл операти́вної інформа́ції, пото́чний файл
• direct(-access) ~
= файл прямо́го до́ступу
• directory ~
= довідко́вий файл; катало́г
• disk ~
= ди́сковий файл, файл на ди́ску
• display ~
= диспле́йний файл (для зберігання екранної інформації)
• drawing ~
= файл о́пису кре́сленика
• electronic reminder ~
= електро́нна (довідко́ва) картоте́ка
• encrypted ~
= зашифро́ваний файл
• executable ~
= кома́ндний файл, вико́нуваний (виконо́вний) файл
• existing ~
= ная́вний файл
• external ~
= зо́внішній файл
• father ~
= найпе́рша (початко́ва) ве́рсія фа́йлу
• fixed-length record ~
= файл із за́писами фіксо́ваної довжини́
• flat ~
= двови́мірний файл
• font ~
= файл шрифті́в
• garbled ~
= спотво́рений (перекру́чений) файл
• hidden ~
= захо́ваний файл (що його ім’я не видно в каталозі файлів)
• hierarchical ~
= ієрархі́чний файл
• image ~
= файл зобра́ження, файл заванта́жувального мо́дуля
• immutable ~
= ста́лий файл, файл лише́ на зчи́тування
• inactive ~
= неакти́вний файл
• incomplete ~
= непо́вний (несформо́ваний) файл (через нестачу місця в пам’яті)
• index ~
= і́ндексний файл
• indexed ~
= (про)індексо́ваний файл
• indexed sequential ~
= індекснопослідо́вний файл
• indirect ~
= непрями́й файл
• input ~
= входови́й файл
• internal ~
= вну́трішній файл
• inverted ~
= 1. інверто́ваний файл 2. предме́тний пока́жчик
• job ~
= файл завда́ння
• labeled ~
= позна́чений (заналичко́ваний) файл
• link ~
= файл зв’язкі́в
• linked ~
= зв’я́заний файл
• local ~
= файл лока́льного вузла́ мере́жі
• locked ~
= заблоко́ваний файл
• log ~
= систе́мний журна́л
• map ~
= файл розпо́ділу па́м’яті (між програмовими модулями)
• many-reel ~
= багатострічко́вий файл
• master ~
= 1. головни́й файл, файл нормати́вно-довідко́вої інформа́ції 2. головна́ картоте́ка
• master-program ~
= файл з основни́ми програ́мами
• module definition ~
= файл ви́значення (озна́чення) мо́дуля
• multivolume ~
= багатото́мний файл
• named disk ~
= вка́заний файл на ди́ску
• negative ~
= неґати́вний файл (що вміщує дані, дальше опрацювання яких з тих чи інших причин не дозволено
• object ~
= вихідни́й (початко́вий) файл (транслятора), об’є́ктний файл
• open ~
= відкри́тий файл
• output ~
= виходо́вий файл
• overlay ~
= оверле́йний файл
• private ~
= особи́стий (персона́льний) файл
• privileged ~
= привілейо́ваний файл, файл з висо́ким пріорите́том
• problem ~
= файл зада́чі (завда́ння), пробле́мний файл
• profile ~
= файл пара́метрів користувача́
• program ~
= файл програ́м, програ́мовий файл
• program information ~
= файл о́пису програ́ми
• project ~
= файл проє́кту
• protected ~
= захи́щений файл
• public ~
= загальнодосту́пний файл
• read-only ~
= файл (доступний) лише́ для чита́ння
• recorder ~
= реєстраці́йний файл
• remote ~
= відда́лений файл
• resource ~
= файл ресу́рсу
• response ~
= файл ві́дповіді (з іменами файлів, що їх треба опрацювати)
• run ~
= пото́чний (опрацьо́вуваний) файл
• scratch ~
= чорнови́й файл
• script ~
= файл сцена́рію
• self-extracting ~
= саморозгортни́й (саморозпако́вний) файл
• self-protected ~
= самозахи́щений файл, файл із самоза́хистом (від вірусів)
• sequential ~
= послідо́вний файл
• shareable (shared) ~
= спі́льний файл, файл спі́льного користува́ння (спі́льного до́ступу)
• source ~
= вихідни́й (початко́вий) файл
• spill ~
= розрі́знений файл (записаний у розрізнених ділянках пам’яті)
• spool ~
= бу́ферний файл
• squeezed ~
= сти́снений (проф. спресо́ваний) файл
• stream-oriented ~
= пото́ковий файл, потокозорієнто́ваний файл
• system ~
= систе́мний файл
• tagged ~
= позна́чений (заналичко́ваний) файл
• temporary ~
= тимчасо́вий файл
• text ~
= текстови́й файл
• transaction ~
= 1. файл змін 2. файл транса́кцій
• typed ~
= типізо́ваний файл
• undamaged ~
= непошко́джений файл
• unlinked ~
= незв’я́заний файл
• unnamed ~
= нена́званий файл, файл без на́зви, безіме́нний файл
• unopened ~
= невідкри́тий файл
• unstructured ~
= неструктуро́ваний файл да́них; файл неструктуро́ваних да́них
• unstuffed ~
= розархіво́ваний файл (окремо виведений з архіву, без розкривання решти файлів)
• untyped ~
= не типізо́ваний файл
• update ~
= оно́влюваний файл
• visible ~
= 1. ви́дний файл 2. картоте́ка з ви́дними фа́йлами
• volatile ~
= мінли́вий (ча́сто змі́нюваний) файл
• wallpaper ~
= реєстраці́йний файл
• work ~
= робо́чий файл
key = [ki:] 1. ключ // locks and ~s систе́ма замкі́в і ключі́в (для захисту пам’яті) 2. кла́віша; кно́пка; ґу́дзик 3. перемика́ч 4. шифр, код 5. вказі́вка до ро́зв’язку 6. основни́й, виріша́льний, ключови́й 7. набира́ти/набра́ти на клавіату́рі // ~ in вво́дити/вве́сти́ з клавіату́ри 8. перемика́ти/перемкну́ти // ~ off, ~ out вимика́ти/ви́мкнути; ~ on вмика́ти/увімкну́ти
• accelerator ~
= швидка́ (гаря́ча) кла́віша (замінює низку натисків інших клавіш)
• activate ~
= пускова́ кно́пка, кно́пка пу́ску; пускова́ кла́віша, кла́віша пу́ску
• alphanumeric ~
= буквоцифрова́ кла́віша
• arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою
• ascending ~
= висхідни́й ключ
• autorepeating ~
= кла́віша з автомати́чним повто́рюванням вве́дення
• auxiliary ~
= втори́нний ключ; допомі́жни́й ключ
• back-arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою влі́во
• backspace ~
= кла́віша (верта́ння) наза́д
• break ~
= кла́віша перерива́ння
• bucky bit ~
= ма́ркерний ключ, ма́ркерна кла́віша
• calculation ~
= ключ до рахува́ння (зокрема адреси в базах даних)
• cancel ~
= кла́віша скида́ння, кла́віша скасо́вування (касува́ння)
• candidate ~
= потенці́йний ключ (пошуку)
• carriage return ~
= кла́віша верта́ння каре́тки
• carriage space ~
= кла́віша про́пуску (про́білу, прога́лини)
• chained ~
= зче́плений ключ (у базах даних)
• change mode ~
= кла́віша змі́ни режи́му
• character ~
= кла́віша зна́ку (си́мвола)
• clear ~
= кно́пка (кла́віша) очища́ння
• clearing ~
= кно́пка (кла́віша) очища́ння
• concatenated ~
= зче́плений ключ по́шуку (у базах даних)
• confirmation ~
= кла́віша підтве́рдження
• control ~
= кно́пка (кла́віша) керува́ння
• conversion ~
= кодува́льна табли́ця
• cursor ~
= кла́віша курсо́ра
• cursor control ~
= кла́віша керува́ння курсо́ром
• data base ~
= ключ ба́зи да́них
• dead ~
= сліпа́ (безси́мвольна) кла́віша
• decimal ~
= кла́віша десятко́вих цифр; десятко́вий ключ по́шуку
• descending ~
= спадни́й ключ (у базах даних)
• editing ~
= кла́віша редагува́ння
• encryption ~
= ключ шифрува́ння
• entity ~
= об’є́ктний ключ (у реляційних базах даних)
• erase ~
= кно́пка (кла́віша) стира́ння
• erase-all ~
= кно́пка (кла́віша) зага́льного стира́ння
• escape ~
= кла́віша ви́ходу
• extra ~
= додатко́вий ключ
• foreign ~
= зо́внішній ключ
• front ~
= кла́віша фронта́льного регі́стру (щоб переходити на символи, нанесені на чоловій грані клавіші)
• function ~
= функці́йна кла́віша
• generic ~
= спі́льний ключ, спі́льна части́на ключа́
• half-space ~
= кла́віша полови́нного про́білу/про́міжку
• halt ~
= кно́пка (кла́віша) зу́пину
• home ~
= кла́віша перехо́ду до поча́тку
• hot ~
= 1. гаря́ча кла́віша (комбінація клавіш, що дає змогу викликати резидентну програму чи систему) 2. кла́віша, нати́снена оста́нньою
• initiate ~
= пускова́ кно́пка (кла́віша)
• interrupt ~
= кно́пка (кла́віша) перерива́ння
• label(l)ed ~
= позна́чена кла́віша
• lighted ~
= підсві́чена кно́пка (кла́віша)
• load ~
= кно́пка (кла́віша) заванта́жування
• major ~
= головни́й (основни́й) ключ (у запису)
• membrane ~
= мембра́нна кла́віша
• memory ~
= ключ за́хисту па́м’яті
• menu-driven ~
= меню́-призна́чувана функці́йна кла́віша
• minor ~
= моло́дший ключ (сортування)
• mode ~
= кла́віша змі́ни режи́мів
• nonpresent ~
= неная́вний ключ (пошуку)
• page-down ~
= кла́віша (посторінко́вого) пере́гляду впере́д
• page-up ~
= кла́віша (посторінко́вого) пере́гляду наза́д
• pass ~
= паро́ль
• primary ~
= перви́нний ключ (у базах даних)
• printscreen ~
= кла́віша ви́друку зобра́ження на екра́ні
• privacy ~
= ключ секре́тності; ключ шифрува́ння
• programmable function ~
= програмо́вна функці́йна кла́віша
• protection ~
= ключ за́хисту (пам’яті)
• quick ~
= швидка́ кла́віша (замінює низку натисків кількох клавіш)
• release ~
= кно́пка (кла́віша) скида́ння; кно́пка (кла́віша) зві́льнення
• request enter ~
= кно́пка (кла́віша) (вводження) за́питу
• reset ~
= кно́пка перезаванта́ження (гаря́чий реста́рт)
• respond typeout ~
= кно́пка (кла́віша) дру́ку ві́дповіді
• return ~
= кла́віша верта́ння каре́тки
• rubout ~
= кно́пка (кла́віша) стира́ння
• search ~
= пошуко́вий ключ, ключ по́шуку
• secondary ~
= втори́нний ключ
• sequencing ~
= ключ упорядко́вування
• session ~
= сеа́нсовий (криптографі́чний) ключ (на один сеанс)
• shift ~
= регі́строва кла́віша, кла́віша (перемикання або зміни) регі́стрів
• shift lock ~
= регі́строва кла́віша з фікса́цією
• shortcut ~
= гаря́ча кла́віша (еквівалент послідовного натиску кількох клавіш)
• signaling ~
= сигна́льна кно́пка; сигна́льна кла́віша
• single step ~
= кно́пка (кла́віша) та́ктового режи́му (прогону програми)
• soft ~
= 1. кла́віша зі змі́нною фу́нкцією (що її встановлює користувач), функці́йна (програмо́вна) кла́віша 2. екра́нна кла́віша (зображена на екрані дисплея) 3. се́нсорна кла́віша (зображувана на екрані сенсора)
• sort(ing) ~
= сортува́льний ключ, ключ сортува́ння
• space ~
= кла́віша про́білу (про́пуску)
• special ~
= спеціа́льна кла́віша
• start ~
= кно́пка пу́ску; кла́віша пу́ску; ста́ртова кно́пка (кла́віша)
• step ~
= кла́віша покро́кового перемі́щування курсо́ра
• stop ~
= кно́пка (кла́віша) зу́пину
• storage (protection) ~
= ключ за́хисту па́м’яті
• switch ~
= перемика́ч
• system ~
= систе́мний ключ (для захисту системних даних)
• tabulation ~
= кла́віша табуля́ції
• top ~
= кла́віша ве́рхнього регі́стру (для переходу до символів, нанесених на верхню частину клавіші)
• transaction ~
= кла́віша керува́ння комута́цією повідо́млень, кла́віша керува́ння інформаці́йним о́бміном
• unlabel(l)ed ~
= непозна́чена (сліпа́) кла́віша
• unmatched ~
= неузгі́днений ключ (пошуку)
• up arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою вго́ру
• user-definable ~
= кла́віша зі змі́нною фу́нкцією, (що її́ визначає користувач)
• white ~s
= бі́лі кла́віші (відповідають символам висвітленим на екрані)
• write ~
= ключ за́пису

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ве́дення (виконування) performance
~ ба́зи да́них = database supply
~ ділови́х опера́цій = (business) transaction
~ раху́нків = booking
~ телеско́па = telescope tracking

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

відступне́ (-но́го) n money paid for a business transaction (cession);
  відступни́й (-на́, -не́) of that which is given in payment of a cession (transaction).
перегово́ри (-рів) pl conference, transaction, deliberation, negotiation.
про́торг (-га) m = про́тір; loss in a commercial transaction.
спра́ва (-ви) f affair, business, transaction, deed; case, lawsuit, court action;
  ма́ти з ким спра́ву, to have business (an affair) with one;
  це не з дурни́м спра́ва, he has no fool to deal with;
  циві́льна (судова́ спра́ва), civil (court) action;
  ви́грати (програ́ти) спра́ву, to win (lose) a case in court;
  суди́ти спра́ву, to try a case;
  ка́рна (криміна́льна) спра́ва, penal (criminal) case;
  публі́чні (дома́шні) спра́ви, public (domestic) matters;
  ке́пська спра́ва! too bad!
  наро́дна спра́ва, national cause;
  політи́чна спра́ва, political matter (question); || account, report:
  покли́кати кого́ до спра́ви, to call one to account;
  зда́ти спра́ву, to give an account; || міні́стер [міні́стр] Закордо́нних Справ, Minister of External Affairs; || пору́шувати спра́ву, to touch on the matter (subject), to begin a case;
  це зо́всім і́нша спра́ва, that is an altogether different matter;
  спра́ва чести [честі], a point of honor;
  в чо́му спра́ва? what is the point in question? what are you discussing? спра́ва в то́му, що … the fact of the matter is …;
  пото́чні спра́ви, current matters;
  здава́ти собі́ спра́ву, to bear in mind, to understand the gist of the matter.
транса́кція (-ії) f transaction.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

акт ім. ч. (вчинок, дія) act, action; (документ – протокол) act, statement, certificate, report; юр. (про майнові права) deed; (законодавчий) act; (обвинувальний) indictment; (парламентський) act, bill; дипл. instrument; театр. act
аварійний ~ мор. survey report; страх. general average statement/act
виконавчий ~ executive act
ворожий ~ act of hostility
господарський ~ operation statement
заводський ~ manufacturer’s statement
законодавчий ~ statutory/legislative act, enactment
комерційний ~ commercial report
міжнародний ~ international instrument
міжнародно-правовий ~ international law document
недружній ~ unfriendly act
нормативний ~ normative/standard act
односторонній (двосторонній) ~ unilateral (bilateral) act
офіційний ~ official report
правомірний ~ legitimate act
приймальний ~ acceptance certificate
прилюдний ~ public act
рекламаційний ~ certificate of complaint/damage; damage statement/claim, тех. (про устаткування) unsatisfactory-equipment report
страховий ~ insurance certificate
юридичний ~ juridical document, legal act
~ атестації appraisal report
~ беззаконня act of lawlessness
~ ввічливості devoir(s) (фр.)
~ випробувань test report/certificate/test protocol, works’ test certificate
~ відчуження deed of conveyance
~ громадянського стану act of civil status
~ дефектації fault detection report
~ доброї волі goodwill gesture, act of good will
~ екологічного огляду/екологічної експертизи environmental review memorandum
~ експертизи certificate of appraisal/examination, certificate of expert’s examination
~ здачі - прийняття acceptance certificate
~ купівлі act of purchase
~ митного огляду customs surveyor report
~ міжнародного тероризму act of international terrorism; ~ огляду report of survey/inspection certificate, inspection report
~ оцінювання (основного капіталу) appraisal report
~ парламенту Act of Parliament
~ передання (купча) deed of conveyance
~ передання на збереження deed of trust
~ платежу payment transaction
~ приєднання (до договору) instrument of accession
~ прийняття acceptance certificate/report
~ продажу act of sale
~ протесту (векселя) act of protest
~ розпорядження майном settlement
~ свідчення certification
~ списання write-off certificate
~ сюрвеєра surveyor’s report
~ технічного огляду technical inspection report /certificate
~ технічного стану report on technical condition
~ технічної перевірки technical test report
~ установлення довірчої власності settlement examination, examiners’ report
комерційний ~, що засвідчує нестачу, пошкодження вантажу, виявлене в пункті призначення carrier’s statement; ~ про знос (обладнання) certificate of fair wear-and-tear
~ про капітуляцію instrument of surrender
~ про конфіскацію вантажу (митницею) seizure note
~ про непридатність до експлуатації certificate of unserviceability
~ про несправність чогось to draw up a report
~ про недостачу statement of shortage
~ про нещасний випадок statement of accident
~ про огляд (судна) inspection certificate/report
~ про огляд та експертизу (вантажу) survey report
~ про остаточні перевірки acceptance test report
~ про перевірку certificate of proof, test report
~ про передання правового титулу або власності deed of conveyance
~ про підписання (договору, угоди) signing memorandum
~ про поступку cession act
~ про прийняття технологічного процесу certification of process
~ про протест act/deed of protest
~ про списання (агрегату чи машини) (через непридатність в результаті зносу) certificate of unserviceability, (в результаті зносу) certificate of fair wear-and-tear/write-off certificate
~ про суброгацію subrogation form
підписувати (пред’являти) ~ to sign (to present) a certificate/an act
скласти ~ (про) ~ to draw up a report/statement, to draw up/to make a protocol (on).
афера ім. ж. swindle, fraud, wildcat; (угода) shady transaction; (збут фальшивих акцій, сплата чеком без покриття) bunco
міжнародна ~ international fraud.
баланс ім. ч. ек. balance; (документ) balance sheet, амер. statement of assets and liabilities, asset and liability statement, financial statement; (рівновага) equilibrium, balance
активний (платіжний) ~ favo(u)rable/active, positive balance (of payments), тж. surplus
активний торговий ~ active/favo(u)rable balance of trade, export balance of trade, export/trade surplus
банківський ~ bank return(s), (документ) bank balance sheet
брутто ~ rough balance
бюджетний ~ budgetary balance, (документ) budgetary balance sheet
вартісний ~ (витрат і випуску продукції) transaction table
виводити платіжний ~ із дефіциту to swing the balance of payments out of the deficit
виправлений пробний ~ adjusted trial balance
вільний ~ summary/consolidated, composite balance; (документ) composite/consolidated balance sheet, consolidated (financial) statement
внутрішньо продуктовий ~ interproduct balance
дебетовий ~ debit balance
експортний торговий ~ export balance of trade
енергетичний ~ power balance
підсумковий [загальний] ~ summary account
зведений ~ банків-членів розрахункової палати clearing house banks statement
звітний ~ report balance
звітний ~ народного господарства national economy report
зовнішній активний ~ external surplus
зовнішньоторговий ~ balance of foreign trade
імпортний торговий ~ import balance of trade
кредитовий ~ credit balance
матеріальний ~ material/physical balance
міжгалузевий ~ interindustry/intersectoral balance
народногосподарський ~ national economic balance, balance of the national economy
об’єднаний ~ composite/consolidated/cumulative balance, (документ) consolidated balance sheet
паливно-енергетичний ~ balance of fuels and electric power
пасивний (платіжний) ~ unfavo(u)rable/passive/negative/adverse balance of payments
пасивний торговий ~ adverse/passive/import/negative balance of trade, import surplus
підсумковий ~ overall balance
платіжний ~ balance of payments
платіжний ~ країни з країнами визначеного регіону special area balance of payments
платіжний ~ капітальних (поточних) операцій balance of payment on capital (on current) account
попередній ~ preliminary balance, articulation statement
пробний ~ trial balance
пробний ~ після внесення виправлень і закриття рахунків post closing trial balance
проміжний ~ interim balance
ревізорський бухгалтерський ~ (збанкрутілого підприємства) statement of affairs
річний ~ annual balance, (документ) annual balance sheet
розрахунковий ~ balance of payments, balance of claims and liabilities, net income and expenditure budget
розрахунковий ~ брутто gross income and expenditure balance
самостійний ~ independent balance
світовий паливний ~ world fuel budget
систематизований попередній ~ з угрупованням статей за формою фінансового звіту classified trial balance
скорочений ~ з довільно згрупованими статтями condensed statement of the condition
скорочений ~ з укрупненими статтями condensed balance sheet
соціальний ~ (рівновага між приватним і державним виробництвом товарів і послуг) social balance
стиснутий ~ (з укрупненими статтями) condensed balance, (документ) condensed balance sheet
тепловий ~ heat/thermal balance
торговельний ~ trade balance, balance of trade
фінансовий ~ financial balance
~ банку bank statement
~ вимог і зобов’язань balance of claims and liabilities
~ виробництва і розподілу продукції balance of production and distribution of (the) output
~ виробничої потужності balance of productive capacities
~ грошових доходів і витрат (населення) balance of fiscal/monetary income and expenditure (of the population)
~ доходів і витрат balance of income and expenditure
~ засобів виробництва balance of producer goods
~ міграції balance of migration
~ міжнародних платежів balance of international payments
~ народного господарства national economy balance, balance of the national economy
~ національного доходу balance of (the) national income
~ нетто net balance
~ оборотних коштів cash flow statement
~ основних фондів fixed assets balance
~ основного капіталу fixed assets balance
~ покриття короткої позиції short interest position
~ праці budget of labo(u)r
~ руху капіталів і кредитів balance of cash and credit flow
~ руху капіталу capital balance
~ сил balance of forces
~ споживчих товарів balance of consumer goods
~ суспільного продукту balance of the social product
~ товарів і послуг (стаття в платіжному дорученні) balance of goods and services
~ товарної торгівлі (без послуг) commodity balance
~ торгівлі й послуг balance of goods and services
~ трудових ресурсів balance of labo(u)r resources
~ федеральних резервних банків Federal Reserve Bank statement
~и депозитів і поточних рахунків balance of deposits and current accounts
~, приведений до рівноваги balance brought into equilibrium
~ за встановленою формою pro forma balance sheet
~ за системою подвійних рахунків (у бухг. обліку комунальних підприємств) double-account form balance (sheet)
~ на початок операцій opening balance sheet
дотримувати необхідний ~ to observe the necessary balance
підбивати ~ to strike a balance
підвести ~ to balance
продовжувати мати активний ~ to continue in the surplus
складати ~ to make up a balance
~ стає сприятливим (несприятливим) the balance runs into the black (into the red); ● див. тж. рівновага.
банківськ||ий прикм. bank (attr.); banking
~ий аваль enhancement line; bill guarantee
~ий акцепт banker’s acceptance
~ий баланс returns to bank
~ий вексель bank bill
~ий день banking day; business day
~ий консорціум banking syndicate
~ий кредит bank loan; bank credit; bank advance
~ий нагляд banking supervision; bank supervision; surveillance of banks; banking regulation; regulation of the banking system; banking oversight; oversight of banks
~ий переказ bank transfer
~ий працівник banker; employee of a bank; bank official
~ий ризик (частка кредитів на одного позичальника або на одну категорію позичальників) bank exposure
~ий сектор другого рівня second-tier banking sector
~ий синдикат banking syndicate
~ий службовець banker; employee of a bank; bank official
~ий тариф bank tariff
~ий чек banker’s cheque; bank cheque; bank draft
~а гарантія bank guarantee; banker’s guarantee; banker’s bond
~а гарантія повернення платежу bank repayment guarantee
~а діяльність banking; banking operations; bank operations
~а експертиза (проекту) bankable feasibility study; bankability study
~а комісія bank commission; bank fee; bank charge
~а ліцензія (ліцензія на ведення банківської діяльності) banking licence; authorisation
~а наглядова інстанція banking supervisor; bank supervisor; supervisory authority
~а операція bank operation; banking operation; banking transaction
~а операція, що проводиться в діалоговому режимі (телефоном або за допомогою комп’ютера) phone-based transaction; phone banking; phone-in banking; electronic banking; telebanking; telephone banking; PC banking
~а позика bank loan; bank credit; bank advance
~а практика banking customs; banking practice; bank practices
~а реформа banking reform; reform of the banking system
~а система banking system; banking industry
~а таємниця bank secrecy; secrecy in banking
~а тратта bank bill; bank draft; banker’s draft
~а угода bank operation; banking operation; banking transaction
~а установа banking institution
~е кредитування bank lending
~е об’єднання banking union
~е об’єднання євро Euro Banking Association (EBA)
~е регулювання banking regulations; banking regulation; regulation of the banking system
~і дані banking data
~і зловживання bank fraud
~і інвестиції bank investments; financial investments
~і послуги для фізичних осіб retail
~і послуги на підприємствах роздрібної торгівлі point-of-sale banking; POS banking
~і резерви bank reserves; provisions; bank provident funds; set-aside fund
~і реквізити banking details
~і ресурси bank resources; bank funds; capital of a bank.
безготівков||ий прикм. (про розрахунок) cashless, noncash; by written order, by cheque, амер. check, (між банками) clearing; (про гроші) ledger, on account
~ий збір у зв’язку з основною діяльністю non-cash operating charge
~ий платіж non-cash payment; paperless payment; non-cash transaction; non-cash settlement
~ий розрахунок non-cash payment; non-cash settlement; clearing; non-cash transaction; paperless payment
~е перерахування cashless transfer of funds
~і кошти non-cash resources; funny money
~і рахунки clearing operations.
біржов||ий прикм. stock, exchange
~ий брокер stockbroker; exchange broker; trader; stock exchange dealer
~ий бюлетень exchange list
~ий крах market crash; market collapse
~ий курс stock exchange price; quoted price; stock exchange quotation
~ий маклер trader; stock exchange dealer; stockbroker; exchange broker
~ий спекулянт/біржовик merchant on Change, stock-jobber
~ий трейдер floor trader
~а гра (stock)-jobbing
~а угода transaction on the exchange
~а ціна exchange price; quoted price
~е котирування stock exchange quotation
~і індекси stock indices
~і операції exchange business/transactions
~і операції з облігаціями bond trading.
важлив||ий прикм. important; (значний) significant; (ключовий – про галузі) key; (основний) chief, major; (насущний) vital, grave; (коштовний) valuable
~ий акціонер major shareholder; core shareholder
~ий клієнт major/important client/customer
~а позиція material item
~а справа important business
~а угода (істотна операція) large deal; major operation; major deal; material transaction; material item; revenue-intensive transaction; revenue-intensive deal; material deal
досить ~ий essential
особливо ~ий of special importance
украй ~ий imperative
бути ~им (для) to be of importance (for/to)
вважати ~им to attach importance (to), to consider important
ставати ~им to assume importance; ¨ ~им є лише перший крок the great thing is to make a start.
валют||а ім. ж. (грошова система) currency; (іноземні гроші) foreign currency
блокована (вільна) ~а blocked (free) currency
вільно конвертована ~а freely convertible currency
єдина (законна) ~а common (lawful) currency
замкнута (знецінена, інтервенційна) ~а inconvertible (depreciated/devalued, intervention) currency
вільно змінна ~а freely floating currency
еластична ~а (гроші, кількість яких швидко змінюється при зміні кон’юнктури) elastic money
іноземна ~а foreign currency/exchange
клірингова (ключова, колективна) ~а clearing (key/vehicle, collective) currency
конвертована (неконвертована/необоротна) ~а convertible/hard (inconvertible/nonconvertible/soft) currency
міжнародна (місцева, локальна, національна) ~а international (domestic, local/home, national/native) currency
нестійка (оборотна) ~а unstable (convertible) currency
~а, що падає falling currency
стійка ~а stable/sound/strong currency
паперова (підроблена) ~а paper (counterfeit) currency
резервна (розрахункова, тверда) ~а reserve (accounting, hard/sound) currency
подвійна ~а (що базується на обігу двох металів) double currency
прив’язана ~а (до валюти іншої країни) pegged currency
спільно коливна ~а (курс якої коливається разом з курсом ряду інших валют) jointly floating currency
~а балансу grand total (in a balance sheet); balance-sheet total
~а векселя currency of a bill (of exchange)
~а використання коштів currency of disbursements
~а даної країни domestic/home currency
~а договору currency of a contract
~а застереження currency of an exchange clause
~а клірингу currency of clearing
~а контракту currency of a contract
~а країн континентальної Європи (на відмінність від англійської) continental currency
~а країни-експортера (країни-імпортера) exporter’s (importer’s) currency
~а кредиту currency of credit
~а операції currency of transaction
~а переведення currency of transfer
~а платежу currency of payment
~а рахунку currency of an account
~а розрахунку (за контрактом) transactions currency
~а третіх країн third-country currency
~а угоди bargain currency, currency of a transaction
~а ціни the price currency
~и ЄС European Community currencies
~а в забезпечення value in security
~а в заставу value in pledge
~а до одержання value in collection
~а з вільним котируванням freely floating currency
~а із завищеним курсом appreciated currency
у національній (твердій) ~і in native (hard) currency
~а, здана державі surrendered currency
, курс якої прив’язаний до валюти іншої країни pegged currency
, на якій базується валютне застереження reference currency
~а, прив’язана до долара currency pegged to dollar
~а, яка використовується (шляхом офіційних угод) для підтримки курсу intervention currency
~а, яка купується або продається на термін forward/future exchange
~а, яка піддається знецінюванню currency subjected to depreciation
виражати у ~і to express in currency
девальвувати ~у to devalue/devaluate currency
забезпечувати ~у to back the currency
конвертувати у ~і to convert into currency
обмінювати ~у to exchange currency
переводити ~у to convert currency
регулювати ~у to manage currency
розподіляти ~у (між) to allocate currency (among)
~а платежу збігається із ... the currency of payment coincides with...
валютн||ий прикм. currency, monetary, money
~ий дефіцит foreign exchange deficit
~ий комісійний збір exchange fee; exchange commission
~ий контроль exchange controls
~ий коридор exchange rate band; currency band; authorised fluctuation margin; exchange rate corridor; target range; target zone; currency trading range; trading range; currency trading limits; currency collar
~ий курс rate of exchange
~ий курс на звітну дату closing rate
~ий курс при розрахунку готівкою spot exchange rate; cash exchange rate
~ий опціон currency option
~ий паритет par value; par
~ий рахунок foreign-currency-denominated account
~ий режим exchange arrangements; exchange regulations; currency management; foreign exchange restrictions; exchange controls
~ий резерв exchange reserve
~ий ризик currency risk; exchange rate risk; foreign exchange risk; rate risk; translation exposure; translation risk
~ий ринок currency market
~ий стабілізаційний фонд exchange stabilisation fund
~а війна currency war
~а інтервенція exchange market intervention currency; intervention intervention on foreign exchange markets
~а операція currency transaction
~а позиція bank currency position
~а субституція conversion of a foreign money debt
~е застереження currency clause; exchange clause; value given clause
~е котирування currency quotation
~е регулювання exchange control
~і відрахування currency deductions; currency allocation; surrendered currency
~і доходи foreign exchange earnings
~і обмеження currency restrictions
~і правила exchange regulations; exchange controls
~і резерви first line reserves
~і схвалення і дозвіл foreign exchange consents and permits
~і цінності currency valuables; foreign exchange assets
замкнуті ~і зони closed currency zones.
варт||ість ім. ж. (ціна) cost; (цінність) worth; ек. value; (грошових знаків) denomination; (позитивна якість) merit, virtue; (якість) quality; (цінність) worthiness
додана ~ість added value
ринкова ~ість market/commercial value
споживча ~ість use value, value in use
~ість активів підприємства (відчутних і непомітних) value of a business
~ість активу, придбаного в обмін на аналогічний актив cost of an asset acquired in exchange for similar asset
~ість альтернативи (найвища) opportunity cost
~ість альтернативного фінансування replacement cost of borrowing
~ість виробничих чинників input costs
~ість відсотків для пенсійного фонду на основі трудової участі (компанії) interest cost for an employee benefit plan
~ість грошей як засобу платежу purchase price of money
~ість грошей як кредитного ресурсу rental price of money
~ість емісії launching cost; offering cost
~ість енергоносіїв (енергоресурсів) cost of energy
~ість залучених коштів cost of funds (COF)
~ість запозичення (відсотки, збори і комісії з позик) borrowing costs; cost of borrowing
~ість збереження (запасів, коштів) carrying cost
~ість збереження товару протягом визначеного часу (для фізичних товарів, наприклад, зерна і металів – вартість збереження, страхування тощо) cost of carrying
~ість інвестицій у поточних ринкових цінах current market value (CMV)
~ість користування (зв’язком) usage costs
~ість кредиту (для позичальника) credit costs
~ість майна з метою забезпечення collateral value
~ість минулих послуг past service cost
~ість обладнання cost of equipment
~ість одиниці продукції unit value
~ість операції transaction costs
~ість перевезення cost of carriage/shipping/transportation
~ість підготовки проекту project development cost; project preparation cost
~ість погашення redemption value; repayment value; settlement value
~ість поточних послуг current service cost
~ість початку економічної діяльності (для підприємця) entry cost
~ість придбання historical cost; acquisition cost
~ість простою idle-time cost; outage cost; down time costs
~ість реалізації distribution cost; marketing cost; cost of disposal; realisable value
~ість споживчого кошика value of the consumer basket
~ість угоди transaction costs
~ість фірми у випадку її ліквідації firm’s liquidation value
~ість фірми у випадку продовження її діяльності firm’s confirmation value; going-concern price
~ість фондування funding costs
~ість з відрахуванням амортизації depreciated cost; written-down value (WDV); residual value; salvage value
~ість у грошовому вираженні monetary value
~ість, схильна до ризику value at risk
~істю в ... at the cost of ...
вище (нижче) ~ості above (under) value
у відповідності з ~істю ad valorem
~ість гарантована value in security
втрачати ~ість to lose in value
банкноти великої (малої) ~ості notes, амер. bills of large (small) denomination, large (small) denominations
монети дрібної ~ості coins of small denominations, small denominations
монети однакової (різної) ~ості coins of same (different) denominations
облігація ~істю 50 доларів 50-dollar bond
~ості й вади merits and demerits, virtues and shortcomings.

ПРИМІТКА: Українському іменнику вартість відповідають англійські value i worth. Value перекладається як коштовність, вартість чогось взагалі, а worth – це вартість, коштовність як внутрішні якості речі або людини.

ведення ім. с. (справ) conduct (of), management (of); transaction; performing
безкоштовне ~ рахунку (у банку) free banking for the account
примітивне ~ сільського господарства primitive agriculture
раціональне ~ господарства (економія) economizing
раціональне (традиційне) ~ сільськогосподарського виробництва rational farming (traditional agriculture)
~ банківських операцій banking
~ банківських операцій через кореспондентські банки (через систему кооперативних банків) correspondent banking (cooperative banking)
~ бухгалтерських книг bookkeeping
~ господарства (домашнього) housekeeping; (справ) management of a farm
~ грошового господарства cash keeping
~ записів record-keeping
~ засідання presiding over a meeting
~ зборів conduct(ing) of a meeting
~ кредитного рахунку keeping of a credit account
~ обліку (у банку) record-keeping
~ переговорів (на предмет угоди) bargaining, negotiation
~ протоколу keeping of the minutes
~ рахунку (у банку) keeping/banking for the account; maintenance of an account
~ сільського господарства з використанням наукових методів scientific agriculture
~ справ business management, transaction/management of affairs/business
~ справ за контрактами (за проектом) contract administration (project administration)
~ справ і здійснення діяльності conduct of business and operations
~ судової справи pleading of a cause; (позову) conduct of a suit
~ фінансових справ financial management/administration
приймати на себе ~ справ to take over a business.
викуп ім. ч. (цінних паперів redemption, repurchase, retirement, repayment, reacquisition; (плата) ransom, redemption fee
достроковий ~ (облігації) prior redemption
~ акцій redemption of shares
~ боргових зобов’язань debt redemption
~ векселів debt buy-back
~ власних акцій buy-in; redemption of shares
~ заборгованості debt buy-back; debt redemption
~ закладеної нерухомості mortgage redemption
~ іпотеки redemption of a mortgage
~ компанією своїх акцій для запобігання поглинання greenmailing
~ компанії її керівництвом management buyout
~ облігацій bond redemption
~ підприємства адміністрацією management buyout
~ своїх боргових зобов’язань debt buy-back; debt redemption
~ усіх акцій компанії одним акціонером going-private transaction
~ цінних паперів retirement of securities
~ частки партнера buying out a partner
~ через добу overnight repurchase
що підлягає ~у (про цінні папери) callable, repayable
вимагати ~у to hold to ransom.
випуск ім. ч. (грошей, акцій) issue, emission; (у продаж) release; (продукціївиробництво) production, output, (в обробних галузях) manufacture; (кількість випущеної продукції) output, turnout; (серія) series; (видання) edition, (журналу, газети) issue, number, part, instalment; (книги в світ) publication; (в навчальному закладі) graduation; graduates, graduating class; (на одягу) edging; (в архітектурі) projection
внутрішній ~ (цінних паперів) internal issue
весь ~ продукції total output
екстрений ~ (видання) special edition
інфляційний ~ паперових грошей paper money inflation
максимальний ~ (продукції) maximum output (of)
надлишковий ~ грошей в обіг excessive issue of money
перший ~ привілейованих акцій (з виплатою дивідендів у першу чергу) first preferred stock
повторний ~ (цінних паперів) reissue
~ акцій issue of shares/stock(s); equity issue
~ грошей в обіг currency issue, issue of money
~ єврооблігацій Eurobond transaction
~ зобов’язань, забезпечених майбутніми надходженнями future flow securitisation
~ конвертованих облігацій convertible capital raising
~ нових акцій issuance of new shares/stocks
~ нових акцій, пропонованих акціонерам компанії за нижчими цінами, ніж ринкові rights issue of shares/stock
~ нових боргових зобов’язань debt origination
~ нових зобов’язань liability origination
~ нового товару на ринок launching of a product; (процес) launching process
~ нової (однорідної) продукції release/output of new (homogeneous) products
~ облігацій debt issuance, bond flotation
~ першокласних цінних паперів blue-chip issue
~ позики issue of a loan
~ продукції в середньому average output (of)
~ продукції в умовах повного використання виробничих потужностей full capacity output
~ продукції з перервами intermittent production
~ продукції за зміну output (of) per shift
~ продукції за рік annual output
~ продукції на ринок commercial manufacture
~ промислової (різнорідної) продукції industrial (heterogeneous) output
~ спекулятивних (цінних) паперів high-risk issue of securities
~ устаткування production/manufacture of equipment
~ цінних паперів securities issue
~ цінних паперів під майбутні надходження future flow securitisation
~ за курсом вище (нижче) номіналу issue above (below) par, above- (below)-par emission
~ за номінальною вартістю issue lat par
~ зі знижкою (нижче платежу – про цінні папери) issue at discount
~ у продаж release for sale
допущений до ~у (про цінні папери) registered
обмежити ~ (продукції) to restrict production
прискорити/збільшити ~ (продукції) to speed up/to boost/to raise/to increase production
скоротити ~ (продукції) to cut down/to curtail production; ● див. тж. виробництво, виготовлення, вироблення, вихід, обсяг, продуктивність.
витрат||а ім. ж. expense, cost, expenditure, outlay, disbursement, outgo; (засобів) expenditure, spending; (споживання) consumption, use; (матеріалів, запасів) withdrawal; (запасів) depletion; розм. exes
велика ~а резервів raid on the reserves
даремна ~а waste, unnecessary expenditure
марнотратна ~а (засобів) wasteful expenditure
непродуктивна ~а грошей (часу) waste of money (time)
оптимальна ~а (запасів) optimal depletion
великі (додаткові, значні, накладні) ~и heavy (extra, considerable/enormous, overhead) expenses
судові ~и legal costs
~а грошей spending of money; (зайва, даремна) waste of money
~а заощаджень dissaving
~а засобів споживачами consumer spending
~а золотого запасу withdrawal of gold
~а кредитних коштів disbursement; drawdown
~а часу spending of time; (зайва, даремна) waste of time
~и домашніх господарств household expenditures
~и запозичення credit/borrowing costs
~и змінного капіталу variable capital costs
~и майбутніх періодів prepaid expenses; prepayments; expenditures of future periods
~и минулого періоду sunk costs
~и операції transaction costs
~и простою устаткування idle facility expense; downtime/outage costs
~и третейського суду costs of the tribunal
~и угоди transaction costs
~и в зв’язку зі зміною умов (фондування) unwinding costs
власні (фактичні) ~и out-of-pocket expenses
~и на виробництво working expenses
~и на відрядження travel/business trip expenses
~и на емісію цінних паперів flotation costs
~и на загальнодержавні потреби non-excludable costs
~и на заміну активу replacement cost of an asset
~и на заміщення запозичення replacement cost of borrowing
~и на заробітну плату wage/payroll bill
~и на комісію commission expenditure
~и на монтаж set-up/assembly costs; installation expense
~и на наглядову діяльність superintendence; superintendence costs
~и на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи research and development expenditure (R&D expenditure)
~и на обслуговування боргу debt (service) expense
~и на опрацювання cost of conversion
~и на перевезення costs of carriage
~и на персонал personnel costs
~и на податки tax expense
~и на позику borrowing costs; cost of borrowing
~и на приведення приміщень до початкового стану (звичайно передбачаються договором оренди) reinstatement costs
~и на облаштування, заснування establishment/start-up expenses
~и на придбання основного капіталу capital expenditure/outlay
~и на проведення торгів tendering costs
~и на реєстрацію registration charges; filing fee/dues
~и на резервування provisioning costs
~и на рекламу advertising budget
~и на робочу силу personnel costs; labour costs
~и на розроблення проекту project development cost
~и на соціальні потреби social expenditure(s); (підприємства) social overheads; social overhead costs
~и на сплату відсотків interest expenses ~и на створення нового підприємства capital outlay; establishment/set-up costs; organisation expenses
~и на технічне обслуговування і поточний ремонт maintenance cost; cost of routine repairs
~и на юридичне забезпечення legal charges/costs
~и на погашення боргів debt expense
~и у зв’язку зі зміною умов (обумовлених в угоді; звичайно про фондування) unwinding costs
~и у формі комісій commission expenditure
~и, викликані простоєм потужностей idle facility/down time expense; outage costs
~и, що відшкодовуються reimbursable expenses; reimbursable
записувати ~и to keep accounts
покривати (скорочувати, збільшувати) ~и to cover/to pay (to cut down/to reduce/to lower, to increase) expenses
призвести до ~и to put to expense; (не) ухилятися від ~ (not) to shirk expenses
за покриттям усіх ~ all charges borne/cleared
ми не повинні зважати на ~и we must not consider the expense(s).
господарськ||ий прикм. business; economic; economical
~ий відділ administrative and supply section/department
~ий метод own-account activities; own-account approach
~ий орган economic institution/organization
~ий розрахунок nonfinancing by state; cost accounting; self-support
~ий розвиток economic development
~ий рік economic year
~ий сегмент business segment
~ий суб’єкт (ділок) economic agent; market participant; transactor
~а діяльність business; business activity; trading; economic operations; economic activity
~а одиниця вітчизняної економіки (внутрішньої) resident entity
~а операція business transaction; business deal
~а практика business behaviour; business practices; economic behaviour; trading; business environment
~е ведення operating control; economic control
~е керування administration and maintenance; facilities administration; maintenance; property and facilities management; administration department
~і міри corporate actions; economic operations; business actions; trading.
депозит ім. ч. фін. deposit
банківський ~ bank deposit
гарантійний ~ guaranteed deposit
загальний ~ general deposit
застрахований ~ insured deposit
звичайний ~ general deposit
короткостроковий ~ short deposit, transaction account
невикористовуваний ~ idle deposit
первинний ~ (коштом внесення грошей у банк) primary deposit
похідний ~ (коштом кредиту) derivative deposit
поштово-ощадний ~ postal savings deposit
резервний ~ reserve deposit
строковий ~ time/fixed deposit, deposit with fixed period
умовний ~ deposit in escrow
урядовий ~ government deposit
~ клієнта customer deposit
~ неурядової установи private/individual deposit
~ для спеціальних цілей special deposit
~ до запитання call/demand/sight deposit, deposit at short notice
~ з короткочасним (тривалим) повідомленням (про вилучення) deposit at short (long) notice
~ з фіксованим терміном (повідомлення) deposit with fixed period
~ у вигляді (різних) цінностей (на відміну від грошового) special deposit
~ у доларах (у недоларовій валюті, в євровалютах) dollar denominated deposit (nondollar currency deposit, eurocurrency deposits)
~ у поштово-ощадній системі deposit at post-office
~, повернення якого гарантоване владою guaranteed bank deposit
~, утворений шляхом внесення готівки cash deposit
~, що допускає овердрафт deposit with an overdraft feature
~, що належить іноземному власникові foreigner’s/foreign-owned deposit
~, що погашається з повідомленням за 7 днів deposit repayable at seven days’ notice
~и державних установ public deposits
~и приватного сектора private sector deposits, deposits of the private sector
виплатити гроші за ~ом to pay a deposit
вносити гроші у ~ to place money on deposit
перевірити правильність підрахунку ~ів to verify deposits
у ~і on deposit; ● див. тж. внесок.
єдин||ий прикм. (один, єдиний) one, single, sole; (об’єднаний, цільний) united, unified; (унітарний) unitary; (загальний, однаковий) common, single, uniform
~ий бюджет unified budget
~ий і неподільний one and indivisible
~ий митний простір absence of customs barriers
~ий митний тариф uniform customs tariff; flat customs tariff; single customs tariff
~ий орган (обслуговування) one-stop shop
~ий ринок single market
~ий тариф blanket rate; flat rate; uniform tariff single rate; single tariff; common tariff
~ий уповноважений представник sole and exclusive agent
~ий фрахт (незалежно від виду вантажу)
~ий у своєму роді unique, the only one of its kind
~а енергетична система Росії (РАО „ЄЕС Росії”) Unified Energy System (RAO UES) [RF]
~а митна територія single customs territory
~а операція seamless operation; single operation seamless transaction; single transaction overarching transaction; single deal
~а сітка заробітної плати, ~а тарифна сітка (ЄТС) unified wage tariff system; unified tariff net; unified tariff system (wages)
~а ставка flat fee; flat rate; blanket fee single rate; uniform rate; common rate
~а ціна single price; uniform price
усі до ~ого (all) to a man
розвиватися за ~им планом to develop according to a single plan.
забалансов||ий прикм., фін. out-of-balance; ек. off-balance-sheet
~ий рахунок off-balance-sheet/memorandum account
~ий ризик off-balance-sheet risk
~а операція off-balance-sheet transaction
~а позиція off-balance-sheet/memorandum item
~е зобов’язання contingent liability.
залиш||ок ім. ч. remainder; rest, residue; remnant; бух. balance
готівковий ~ок residue in hand
завищений (занижений) інвентарний ~ок overstated (understated) book balance
касовий ~ок cash balance, balance on hand
компенсаційний ~ок (на депозитному рахунку) compensating balance
невитрачений ~ок unexpanded/unused/unutilized balance
очікуваний ~ок за замовленням balance due on an order
передбачуваний ~ок estimated surplus
перехідний ~ок carry-over
реальний ~ок (на рахунку) actual balance
середній ~ок (на рахунку) average balance
середньодобовий ~ок (на депозитному рахунку) average daily balance
чистий ~ок (на рахунку) net balance
грошові ~ки, нагромаджувані (на рахунку) з обережності precautionary balances
грошові ~ки у корпорацій business balances
завищені ~ки товарно-матеріальних цінностей overstated inventory balances
реальні грошові ~ки real money holdings
реальні касові ~ки real cash balances
трансакційні грошові ~ ки transaction balances
~ок боргу remainder of a debt
~ок відсотків balance of interest
~ок грошових коштів (на поточному рахунку) demand balance
~ок на банківському рахунку bank balance
~ок на бюджетному рахунку balance of budgetary account
~ок на кореспондентському рахунку correspondent balance
~ок на кредитному рахунку balance of a credit account
~ок на рахунку account balance, balance of account
~ок на чиюсь користь balance in one’s favo(u)r
~ок непогашеної заборгованості balance of (the) indebtedness/debt
~ок непроданих товарів stock in trade
~ок рахунку balance of (the) account
~ок суми remaining sum, remaining/residual amount, the rest of the sum, balance of (the) amount/sum
~ок товарно-матеріальних цінностей на складі in-stock balance
~ок у касі cash balance
~ки на доларових рахунках dollar balance
~ки на рахунку в закордонних банках balances with foreign banks
~ки товарів stock in/on hand, stock in trade, rummage
~ки товару на полицях (магазину) shelf stock
відновити ~ок (на рахунку) to update the balance
збільшувати ~ок на рахунку to run (up) an account
перевищувати ~ок на своєму рахунку to overdraw one’s account, to make an overdraft
повертати невитрачений ~ок to refund the unused balance
скасувати невитрачений ~ок to cancel the unused balance.
заперечн||ий прикм. voidable
~ий договір voidable contract
~а угода voidable transaction.
змінн||а ім. ж. (величина) variable
базисна ~а basic variable
безперервна ~а continuous variable
керівна ~а leading variable
виведена ~а (з рішення) outgoing variable
випадкова ~а random/chance variable
вихідна ~а output variable
вільна ~а free/slack variable
вільна від обмежень ~а unrestricted variable
внутрішньосистемна ~а endogenous variable
вхідна ~а input variable
грошова ~а monetary variable
двоїста ~а dual variable
демографічна ~а demographic variable
дискретна ~а discrete variable
дійсна ~а real variable
допоміжна ~а auxiliary variable
екзогенна (ендогенна) ~а exogenous (endogenous) variable
заздалегідь визначена ~а predetermined variable
залежна ~а dependent variable
зв’язана ~а bound variable
знакова ~а character variable
істинна ~а legitimate variable
канонічна ~а стат. canonical variate
каузальна ~а explanatory variable
керована ~а controlled variable
керівна ~а manipulated variable
комплексна ~а complex variable
логічна ~а logical variable
машинна ~а machine variable
моделювальна ~а analog, representation
надлишкова ~а surplus variable
небазисна ~а nonbasic variable
невипадкова ~а nonrandom variable
незалежна ~а independent/autonomous variable, argument
несуттєва ~а dummy variable
обмежена ~а bounded variable
поділювана ~а separable variable
позасистемна ~а exogenous variable
регульована ~а controlled/controllable variable
розривна ~а discontinuous variable
супутня ~а concomitant variable
прихована ~а latent variable
фіктивна ~а dummy variable
цілочисельна ~а integer variable
числова ~а numerical value
агреговані ~і aggregative variables
ключові ~і key variables
корельовані ~і correlated variables
спільно залежні ~і jointly dependent variables
~а прямої задачі primal variable
~а, що визначає величину витрат cost-determining variable
~а, що моделюється problem variable
необмежена ~а unrestricted variable
неспостережна ~а latent variable
пояснювальна ~а explanatory variable
~а, що характеризує величину запасу stock variable
~а, що характеризує податки tax variable
~і, що характеризують угоди transaction variables
не враховувати ~у to omit a variable.
комісі||я ім. ж. (орган) commission, committee; (збір, комісійна винагорода) commission, fee, charge
агентська ~я (адресна, акцептна) agency (address, acceptance) commission
арбітражна (атестаційна, зовнішньоторговельна арбітражна) ~я arbitration (certifying, foreign trade arbitration) commission
банківська (бюджетна/кошторисна, ліквідаційна, планово-бюджетна) ~я bank (budget, liquidation, planning and budgetary) commission
брокерська ~я (за здійснення угоди/за посередництво) broker’s fee/charges, brokerage, courtage
внутрішньофірмова (галузева, змішана/об’єднана, міжвідомча) ~я corporate (sectoral, joint, interagency) committee
державна (міжнародна, міжурядова, урядова) ~я state (international, inter-governmental, government(-appointed)) commission/committee
економічна ~я economic commission
експертна/кваліфікаційна ~я expert commission, board of experts
лікарсько-трудова експертна ~я (ЛТЕК) industrial injury assessment board
інкасова ~я commission for collection
консультативна ~я consultative commission/committee
консультативна планово-фінансова ~я (корпорації, фірми) budget committee
конфліктна ~я arbitration tribunal, mediation board, (на виробництві) grievance committee
мандатна ~я credentials committee
об’єднана міжвідомча ~я joint (inter-agency) committee
оцінна ~я evaluation commission
парламентська (позапарламентська) ~я parliamentary (extraparliamentary) committee
підготовча (постійна, ревізійна, тимчасова) ~я preparatory (standing, auditing, interim) commission/committee
редакційна ~я drafting commission
слідча ~я/~я з розслідування committee of investigation, board of inquiry
транспортно-експедиторська ~я transport commission
~я за бездефектність продукції zero defects committee
~я за ведення поточного рахунку в банку maintenance fee
~я за делькредере del credere commission
~я за здійснення банківських і чекових операцій bank transaction and checking fee
~я за зобов’язання commission for the obligation
~я за зобов’язання дати кредит commitment fee
~я за інкасо commission for cashing/collecting
~я за карбування монет зі виливків brassage
~я за консультацію і раду (трансферт) advisory (transfer) fee
~я за операції з іноземною валютою exchange brokerage
~я за покупку (продаж) бірж. buying (selling) brokerage
~я з питань зарплати trade board
~я з іноземних справ foreign affairs commission
~я з науково-технічного співробітництва committee/commission on scientific-technical cooperation
~я з охорони здоров’я і соціального забезпечення (з охорони природи) commission for public health and social maintenance (for nature conservation)
~я з перевірки технічних характеристик виробів engineering release committee
~я з приймання устаткування trial board
~я з промисловості (сільського господарства, торгівлі) commission for industry (agriculture, trade)
~я з техніки безпеки (якості продукції) safety (quality) committee
~я при авалі commission on guarantee
~я, стягнута банком banking charges
~я, що нараховується за кожну операцію на поточному рахунку per-transaction fee
на ~ї (як товар для продажу) on commission
брати на ~ю to take on commission/sale
засідати в (увійти до складу) ~ї to sit on (to be included in) a commission
знаходитися на розгляді ~ї to be in the commission/committee
призначити (складати, створити) ~ю to appoint (to strike, to appoint/to establish/to set up) a commission/committee
стягувати ~ю to charge commission; ● див. тж. винагорода, збір, комісійні
комітет.
компонент ім. ч. component, element
трансакційний ~ грошової маси transaction component of money stock
основні ~и principal components
~и національного продукту за кінцевим використанням end-use components of the national product.
матриця ім. ж. мат. matrix (мн. matrices)
визначена (напіввизначена, позитивно визначена) ~ definite (semidefinite, positive-definite) matrix
дворядна (одинична, полярна) ~ two-row (unit, polar/modal) matrix
діагональна (нульова, оборотна, зворотна) ~ null (diagonal, invertible, inverse/reciprocal) matrix
домінантна ~ dominant matrix
квадратна ((комплексно) сполучена, кососиметрична, симетрична, трикутна) ~ square (adjoint, skew symmetric, symmetric(al), triangular) matrix
комплексна (унітарна) ~ complex (unitary) matrix
модельна (структурна) ~ modal (structural) matrix
ортогональна ~ orthogonal matrix
періодична (стійка, транспонована) ~ periodic (stable, transposed) matrix
платіжна ~ pay-off/game matrix
повна (розширена) ~ entire (augmented/expanded) matrix
продуктивна ~ productive matrix
технологічна ~ technological matrix
~ втрат (доходів, затрат) loss/regret (income, input) matrix
~ ефективності (стратегій) matrix of effectiveness (strategies)
~ коефіцієнтів coefficient matrix
~ міжгалузевого потоку transaction matrix
~ обмежень constraint/ restraint matrix
~ оцінок estimator matrix
~ помилок error matrix
~ призначень (результатів, рішень) assignment (outcome, decision) matrix
~ технології виробництва і смаків споживачів technology-tastes matrix.
недійсн||ий прикм. inefficacious; (про документ, угоду) invalid, null (and void), void; (про цінні папери) non-negotiable; (про квиток) unavailable; (непридатний) inoperative, ineffective, ineffectual; (банківська помітка) no effects
~ий опціон (прострочений) lapsed option
~а заявка (на торгах) non-conforming bid; non-responsive tender
~а облігація disabled bond
~а угода invalid/voidable transaction; (незначна) void transaction
~е боргове зобов’язання disabled bond/obligation
~е право власності imperfect title; cloud on title; bad/defective/impaired title
визнати угоду ~ою to declare the agreement null and void
зробити/повідомляти ~им to invalidate, to nullify, to void, to cancel
оголошувати ~им to denounce.
незначн||ий прикм. (неважливий) insignificant, unimportant, inconsiderable, inessential; розм. two by four; (другорядний) minor, negligible; (невеликий) small, slight, marginal; (дуже маленький) infinitesimal, trifling, tiny; (маленькийпро суму) fractional; (маловажний) trivial, (неважливий) insignificant; (про людину) worthless; of no importance, of no significance
~ий попит thin/flat market; slack/sluggish/weak demand
~ий ринок thin market/trading; slack/flat/weak/small market; sluggish demand
~ий темп росту modest growth rate
~а більшість narrow majority
~а різниця the difference does not amount too much
~а угода void transaction; null and void deal; ¨ ~ий бізнес hole-and-corner business
~а кількість (in) dribs and drabs.
операці||я ім. ж. (у різн. знач.) operation; ком., фін. transaction, operation, deal, bargain
багатоцільова ~я multitask operation
біржова ~я exchange operation
біржова ~я з премією option
бухгалтерська ~я accounting transaction
військова (морська, партизанська) ~я military (navy, guerrilla) operation
грошова ~я monetary operation/transaction
десантна ~я landing operation
ділова ~я business transaction
довірча ~я trust operation
довірча ~я ощадного банку savings bank trust
допоміжна (виробнича) ~я auxiliary (industrial) operation
завершена ~я completed activity
залежна ~я dependent activity
зовнішня (ділова) ~я external transaction
інкасова ~я collection
капітальна ~я capital transaction
критична ~я critical activity
лінійна ~я linear operation
міжрайонна ~я interregional transaction
невідкладна ~я emergency operation
незавершена ~я activity in progress
незалежна ~я independent activity
некритична ~я noncritical activity
обмінна ~я з акціями stock swap
окрема (виробнича) ~я component operation/job
основна виробнича ~я productive operation
реальна ~я real activity
сумнівна ~я (з цінними паперами) jobbery
технологічна ~я production operation
товарна арбітражна ~я spread
умовна ~я conditional activity
фіктивна ~я dummy/null activity
фондова ~я stock exchange transaction
шахрайська ~я fraudulent operation
широкомасштабна ~я large-scale operation
~я визначення вартості value determination operation
~я максимізації maximization/maximum operation
~я мінімізації minimization operation
~я очей (коліна, серця) eye (knee, heart) operation
~я очікування lead-time activity
~я управління control operation
~я на чорному ринку black-market operation
під час ~ї during a/the operation
здійснювати ~ю (угоду) to strike/to do/to make a deal, to make/to strike a bargain
здійснювати інкасову ~ю to effect collection
зробити ~ю to perform an operation, to operate
зробити комусь ~ю на серці (на коліні, на оці) to operate on smb’s heart (knee, eye)
перенести ~ю (зазнати) to undergo an operation
агентські ~ї agent’s operations
арбітражні ~ї arbitrage (operations)
арбітражні ~ї з акціями (з золотом, з цінними паперами) arbitrage in stocks (in bullion, in securities)
банківські ~ї banking (operations)
банківські ~ї поштою banking (operations) by mail
банківські ~ї через систему кооперативних банків (кореспондентських банків) cooperative banking (correspondent banking) (operations)
брокерські ~ї brokerage
бухгалтерські ~ї в банку (як вид діяльності) bank bookkeeping
валютні ~ї (foreign) exchange transactions, currency transactions, transactions in foreign exchange
венчурні ~ї venture operations
військові ~ї military operations
впроваджувані ~ї commissioning operations
депозитні валютні ~ї deposit currency operations
депозитні ~ї (банків) deposit (banking) operations, (як система таких операцій) deposit banking
ділові ~ї за кордоном overseas business
довірчі ~ї (як діяльність) trust business
дрібні ~ї small-scale operations
експортно-імпортні ~ї export-import operations
емісійні ~ї issuing transactions
завантажувальні ~ї loading operations
завантажувально-розвантажувальні ~ї cargo handling operations
зовнішньоекономічні ~ї foreign economic operations
зовнішньоторговельні ~ї foreign trade operations
імпортні ~ї import transactions
касові ~ї cash payments
клірингові ~ї clearing transactions
комерційні ~ї commercial operations
комісійні ~ї commission operations
конверсійні валютні ~ї switching currency operations
кредитні ~ї credit/lending operations
кредитно-розрахункові ~ї crediting and settlement operations
лізингові ~ї leasing operations
міжурядові ~ї intergovernmental dealings
невиробничі ~ї nonproductive operations
неторговельні ~ї non-commercial operations
паралельні ~ї parallel/concurrent/duplicate activities
пасивні ~ї банків passive banking operations
підготовчі ~ї setting-up, adjustment
позичкові ~ї (банків) lending operations, (як вид діяльності) loan business, lending activities
посередницькі ~ї agency operations, (як вид діяльності) mediation of business
поточні ~ї current transactions
розвантажувальні ~ї unloading operations
розрахункові ~ї settlement operations, clearing transactions
спекулятивні ~ї speculative operations, (як діяльність) speculative trading, profiteering
стандартні ~ї routine work
товарні ~ї commodity operations, (в платіжному балансі) merchandise accounts
товарообмінні ~ї exchange of commodities
торгові ~ї trade operations
транспортні ~ї transportation/transport operations/arrangements
транспортно-експедиторські ~ї forwarding operations
трансфертні ~ї transfer operations, transfers
трастові ~ї trust operations, (як вид діяльності) trust business
фінансові ~ї financial operations, (як послуги) financial services
фондові ~ї (як вид діяльності) stock broking
форвардні ~ї forward operations
ф’ючерсні ~ї futures
хірургічні ~ї surgical operations
~ї банків з широкою клієнтурою retail banking (operations)
~ї великих банків між собою wholesale banking (operations)
~ї за поточними рахунками operations on current accounts
~ї з векселями bill business
~ї з депорту backwardation business
~ї з дисконту discounting (operations)
~ї з дисконтування discount transactions
~ї з золотом bullion operations
~ї з контролю за витратами cost control functions
~ї з кредитування (банківські) lending activities/operations
~ї з матеріально-виробничими запасами stores operations/functions
~ї з невеликими партіями цінних паперів (на біржі) odd lot trading
~ї з постачання нестандартної партії товару (на біржі) job lot trading
~ї з товарно-матеріальними запасами inventory operations
~ї з товарно-матеріальними цінностями inventory transactions/functions
~ї з фондовими цінностями stock-broking
~ї з хеджування hedging
~ї з цінними паперами (як вид діяльності) investment business
~ї із заміни одного виду активів іншим asset-switching operation
~ї між державними відомствами intergovernmental transactions
~ї у валюті exchange transactions
~ї фондової біржі stock exchange operations/dealings
~ї, що проводяться за бухгалтерськими книгами (без реальних платежів) bookkeeping transactions
підтримувати ~ї на ринку to keep market
припинити ~ї to curtail operations, (діяльність) to curtail business
припинити трансфертні ~ї бух. to close the transfer books
проводити спекулятивні ~ї на ринку to play the market.
основн||ий прикм. (основоположний, фундаментальний) basic, fundamental, underlying, core (attr.), cardinal, essential; (головний) main, chief, principal, major, key; (найважливіший – особл. про предмети торгівлі) staple; ек. (про капітал, фонди) fixed; (капітальний, найважливіший) capital; стат. basal
~ий акціонер core shareholder/owner, major shareholder
~ий борг principal amount of a debt
~ий боржник principal/primary debtor
~ий варіант baseline scenario/case, main/principal alternative
~ий виступ keynote/lead statement
~ий власник core/beneficial owner
~ий договір principal/main/underlying contract
~ий доповідач keynote/lead speaker
~ий закон fundamental/basic law
~ий інвестор core/main investor, investor of record
~ий капітал фін. basic/fixed capital, capital assets, equity
~ий кредит apex loan
~ий кредитор creditor/lender of record
~ий рахунок master account
~ий страховик leading underwriter/insurer
~а валюта anchor currency, numeraire
~а відсоткова ставка leading/central rate
~а діяльність core activities/business/operations, operating activities
~а доповідь lead/keynote address
~а думка keynote
~а інфраструктура (виробнича) basic infrastructure
~а мова (в угоді) governing language
~а причина the principal/ultimate cause
~а сума capital amount
~а сума за номіналом nominal principal amount
~а тенденція primary trend, leading tendency
~а угода (опціону) underlying transaction
~е виробництво core business
~е господарське товариство parent company
~е значення primary meaning
~е зобов’язання underlying obligation
~е правило fundamental rule
~і активи capital/fixed assets
~і галузі basic branches
~і галузі промисловості key/main branches of industry, key/main/ chief/major industries
~і документи basic documents
~і кольори cardinal/primitive/primary colours
~і кредитні кошти core lending
~і культури basic crops
~і навички key/core skills
~і напрямки розвитку галузі sectoral strategy
~і позикові кошти core lending/borrowings
~і положення і умови субкредитів principal terms and conditions of subloans
~і права людини basic human rights
~і принципи basic/fundamental/underlying principles
~і принципи бухгалтерського обліку significant accounting policies
~і професії key trades
~і ресурси capital/principal/basic resources
~і речовини the principal ingredients
~і статті експорту staple exports
~і товари core commodities
~і фонди capital/fixed assets
в ~ому on the whole, in the main.
платіжн||ий прикм. pay
активний ~ий баланс active balance of payments
~ий агент paying agent
~ий баланс balance of payments, external balance
~ий баланс за поточними операціями external current account
~ий день pay-day
~ий дефіцит payments deficit
~ий інструмент means of payment/settlement, payment instrument
~ий ліміт credit limit
~а вимога request for payment, payment request, payment demand order, claim
~а відомість pay-list, payroll, pay-sheet
~а квитанція payment slip, receipt
~а операція payment transaction
~а розписка paying/pay/paying-in slip
~а угода payments agreement
~е доручення authorisation for payment, cash/payment/transfer order, payment instructions, bank transfer, request money order
~е зобов’язання payment obligation.
позабалансов||ий прикм. off-balance-sheet
~ий рахунок below-line balance account, memorandum account
~ий ризик off-balance-sheet risk
~а операція off-balance-sheet transaction
~а стаття off-balance-sheet item
~а угода off-balance-sheet transaction
~е фінансування off-balance-sheet financing.
прибут||ок ім. ч. (дохід) profit, gain, income, return; (нерозподілений) surplus; перен. gain, benefit; (збільшення) increase, increment, rise
абсолютний ~ок absolute profit
балансовий (біржовий) ~ок balance (exchange) profit
валовий ~ок gross profit/return
валовий ~ок за винятком прямих витрат gross margins over direct costs
валовий ~ок у торгівлі gross merchandise margin
валовий ~ок як доля виторгу (після відрахування експлуатаційних витрат) carried interest
відносний ~ок relative profit
відсотковий ~ок yield
внутрішньофірмовий ~ок intracompany profit
втрачений ~ок missed profit
додатковий (загальний, залишковий) ~ок additional/extra profit (total, net) profit
засновницький ~ок promoter’s/promotional profit
індивідуальний ~ок individual profit
кошторисний ~ок estimated profit
курсовий ~ок (на біржі) turn of the market, jobber’s turn
максимальний (мінімальний) ~ок maximum (minimum) profit/surplus
мізерний ~ок bare profit
монопольний ~ок monopoly profit/earnings
нагромаджений ~ок на кінець періоду (після відрахування дивідендів та інших платежів) accumulated profit/surplus
надзвичайно високий ~ок розм. plum
надлишковий (надплановий) ~ок surplus (above-plan/extraplan) profit
найвищий ~ок top gains
незвично високий ~ок exorbitant profit
незначний ~ок close margin of profit
непередбачений ~ок incidental/windfall profit
нереалізований ~ок = потенційний ~ок
несталий ~ок erratic earnings
обчислений ~ок estimated profit
оголошений ~ок declared/reported profit
оптимальний ~ок best profit
очікуваний ~ок anticipated/expected profit/gains
питомий ~ок profit per unit (of product)
питомий валовий ~ок profit margin per unit, margin of profit
підприємницький ~ок profit of an enterprise/a trade
плановий ~ок target/planned profit
позитивний ~ок positive profit
постійний ~ок fixed return
потенційний ~ок (напр., у результаті підвищення цін або курсів акцій) paper profit
промисловий ~ок industrial profit
розподілений (нерозподілений) ~ок distributed (unappropriated/undivided/undistributed/retained profit, retained income/earnings) profit
розрахунковий ~ок estimated profit; profit of payments
середній ~ок average profit
середньорічний ~ок average annual return
складський ~ок inventory profit
спекулятивний ~ок speculative profit
справедливий ~ок fair profit
сталий ~ок sustained profit
торговий ~ок commercial/trading/merchant’s profit
торговий валовий ~ок gross profit on sales
умовно-чистий ~ок (валовий за мінусом торговельних витрат) operating profit
упущений ~ок missed profit
уявлюваний ~ок страх. (надбавка до страхової вартості вантажу для одержання власником відшкодування прибутку, очікуваного від реалізації товару) imaginary profit
фактичний ~ок profit result
фактично отриманий ~ок ex post realized profit
фіктивний ~ок fictitious profit
цеховий ~ок interdepartmental profit
цільовий ~ок target profit
чистий ~ок net/clear/pure profit, net gains/income
величезні ~ки royal profits
надзвичайні нафтові ~ки fabulous oil revenues
надмірні ~ки корпорацій inflated corporate return
очікувані ~ки expectation of profits
протизаконні ~ки illicit profits
роздуті ~ки корпорацій inflated corporate returns
сукупні ~ки (включаючи прибутки дочірніх підприємств) consolidated return
~ок господарства (ферми) farm profit
~ок звітного року profit of the current fiscal year, profit for the year
~ок корпорацій corporate profit
~ок населення increase of population
~ок населення у грошовій формі money incomes of the population
~ок нетто net profit
~ок нижче середнього конкурентного рівня subcompetitive return
~ок ферми farm profit
~ки майбутніх періодів deferred income/revenue, prepaid income/revenue
~ки монополістичного типу monopoloidal profits
~ки сегмента segment revenue
норма ~ку rate of profit
пересилання, переказ ~ків за кордон transfer/repatriation of profits abroad
~ок від акцій share income
~ок від біржових операцій exchange profit
~ок від виробничої діяльності operating profit
~ок від капіталу return on capital
~ок від коштів, розміщених у цінних паперах portfolio income
~ок від курсових різниць exchange gain
~ок від неосновної діяльності gains, non-operating income
~ок від облігації за купонною ставкою coupon rate
~ок від поглинання (при злитті фірм) surplus from consolidation
~ок від позареалізаційних операцій non-operating revenues/income
~ок від портфельних інвестицій portfolio income
~ок від продажу основного нерухомого майна capital gains
~ок від торговельної діяльності trading income
~ок від фінансової діяльності income from financial operations
~ок від цінного паперу до настання встановленого терміну погашення yield to call
~ок до відрахування податків pretax profit
~ок до пред’явлення для погашення yield to call
~ок до сплати податку before-tax profit
~ок до сплати прибуткового податку profit before tax, before-tax profit
~ок до терміну погашення yield to maturity
~ок за акціями share income
~ок за балансом carrying gain
~ок за винятком податків after-tax profit
~ок за купонною ставкою coupon income
~ок за міжцеховими розрахунками interdepartmental profit
~ок за облігацією bond income/yield
~ок за привілейованими акціями preferred dividend
~ок завдяки зниженню смертності страх. mortality profit
~ок за цінним папером при його погашенні redemption yield
~ок на акціонерний капітал equity rate of return, return on capital
~ок на акцію earnings per share
~ок на вкладений капітал return on capital employed
~ок на власний капітал return of net worth
~ок на душу населення per capita income
~ок на інвестований капітал return on (the) capital employed, return on investment
~ок на капітал profit/return(s) on/to capital, capital gains, return on net worth
~ок на одиницю продукту profit per unit (of product)
~ок на одиницю продукції unit profit
~ок на одну голову (худоби) profit per head
~ок на портфельні інвестиції portfolio return
~ок після сплати податку profit after tax
~ок у результаті низького рівня смертності (у порівнянні з тарифними ставками) стат. technical profit
~ок у розрахунку на акцію earnings per share
~ок у розрахунку на один гектар profit per hectare
~ок у формі виторгів income from sales, takings
~ок у формі відсотка interest profit
~ок у формі комісійних fee and commission income
~ки від активів пенсійного плану на основі трудової участі return on assets of an employee benefit plan
~ки від гарантій і гарантованого розміщення цінних паперів income from guarantees and underwriting
~ки від діяльності з реалізації до виділення резервів operating profit before provisions
~ки від кредитів та інвестицій в акціонерний капітал income from loans and equity investment
~ки від основної діяльності operating income/revenues
~ки від основної діяльності до відрахувань у резерви operating profit before provisions
~ки від реалізації operating income/revenues
~ки від реалізації активів gains on disposal of assets
~ки до відрахувань на амортизацію і податки earnings before depreciation, net interest and tax
~ки за комісіями commission income
~ки за рік profit for the year
~ки за статтею „основний капітал” capital gains
~ки у грошовій формі cash income
~ок і витрати debit and credit
~ки і витрати receipts and expenditures, income and expenditure, revenues and expenses
~ки і збитки в результаті володіння активами holding gains and losses
~ки і збитки від неосновної діяльності non-operating gains and losses
~ки і збитки від реалізації operating gains and losses
~ки і збитки, що не матеріалізувалися unrealised gains and losses
гонитва за максимальним ~ком drive for maximum profits
у гонитві за ~ком in the quest for/pursuit of profit
діяльність з метою одержання ~ку profit-seeking activity
давати ~ок to produce/to yield a profit; to bring (in) profit
діставати ~ок to make profit, to derive a profit (from), to gain
забезпечувати ~ок to secure/to ensure a profit
завершувати рік з ~ком to close a year in the black
інвестувати ~ок to plough, амер. to plow back profits
мати ~ок (з) to profit (by)
не дати ні ~ку, ні збитку to break even
одержати ~ок (від) to get/to draw a profit (from), to derive profits (from), to make a profit (on)
одержати ~ок від угоди to profit by/over a transaction
одержати чистий ~ок у розмірі 20 % to clear 20 %
поділити ~ок (між) to divide the profits (between, among)
починати давати ~ок to come out of the red
привласнювати ~ок to sack profits
приносити ~ок to bring/to earn profit, to produce/to yield a profit, to return
розподілити ~ок to distribute/to allot a profit, to allocate profits
продавати з ~ком to sell at a profit/premium
реалізувати з ~ком to sell at a profit
брати участь у ~ках to participate in the profits, to share in profits
вижимати максимум ~ків to extract/to squeeze out the maximum profits
~ок, встановлений контрактом negotiated profit
~ок, зв’язаний з монопольним становищем monopoly profit
~ок, зумовлений зростанням масштабів діяльності growth profit
~ок, отриманий до строку погашення облігацій yield to maturity (YTM)
~ок, передбачений у навантаженні до тарифної нетто-ставки страх. loading profit
~ок, що не матеріалізувався paper gain
~ок, що перевищує середній конкурентний рівень supercompetitive return
~ок, що підлягає обкладанню податком taxable profit
~ок, що підлягає розподілу profits available for distribution
~ок, що розміщується (після сплати податків) disposable income
~ок, що розподіляється на звичайні акції equity profit
~ок як перетворена форма додаткової вартості profit as a transformed kind of surplus value
~ки, зв’язані з реалізацією нововведення innovational profit
~ки, отримані за кордоном foreign-source income, transboundary income
фірма одержала чистий ~ 500 тис. фунтів the firm cleared ₤ 500,000.
проводк||а [проведення] ім. ж. бухг. accounting transaction, entry, item; (діяу бухг. книгу) posting; (коня) walking; ел. conducting, installation, conveying
електрична ~а wiring
дебетова ~а (запис) [дебетовий запис] debit item/entry, entry on the debit side; (дія) [дебетове записування] debit posting, posting on the debit side
кредитова ~а (запис) [кредитовий запис] credit item/entry, entry on the credit side, [кредитове записування] posting on the credit side
наступна додаткова ~а за рахунком [наступний додатковий запис за рахунком] postentry
помилкова (бухгалтерська)[помилковий запис] misentry
рівнобіжна ~а (запис за рахунком) [паралельне записування] parallel posting
складна ~а [складний запис] (за рахунком) combined/compound entry
~а витрат [проведення витрат] cost absorption
~а електрики [проведення електрики] (дія) installation of electric light, laying on
~а кораблів [проведення кораблів] pilotage
зробити кредитову або дебетову ~у за рахунком [зробити кредитовий або дебетовий запис на рахунок] to post credit or debit to the account
робити ~у за рахунком [робити запис за рахунком] to post/to pass an entry
робити помилкову (бухгалтерську)[(з)робити помилковий запис] to misenter.
проект ім. ч. (тех. документація, план спорудження) design, plan, project, plans and specifications; (попередній текст документа, план) draft; (задум) scheme, project; (планування) layout; (чорновий варіант проекту) blueprint
благодійний ~ charity project
відредагований ~ резолюції revised draft resolution
детально розроблений ~ detailed design
довгостроковий (короткостроковий) ~ long-term (short-term) project
дослідний ~ pilot project
економічно вигідний/доцільний (невигідний) ~ economically sound (unsound) project
експериментальний ~ experimental/prototype design, pilot project
енергетично економічний ~ energy-saving project
ескізний ~ conceptual/sketch/preliminary design, rough plan, predesign
затверджений/схвалений (погоджений) ~ approved (agreed-on) design
зведений ~ overall design
індивідуальний ~ custom design
капіталомісткий ~ capital-intensive design
ліцензований ~ licensed project
перероблений ~ revised design
плановий (позаплановий) ~ scheduled (nonscheduled) project
повний/усеосяжний ~ overall/umbrella project
повторний ~ redraft
показовий ~ demonstration/model project
раціональний ~ intelligent design
ризикований ~ venture
робочий ~ contractor/working design
спільний ~ joint project
телевізійний ~ TV project
технічний ~ detail design
техно-робочий ~ technical working design, single-stage design
типовий ~ standard/type design/plan
великомасштабні ~и large-scale/major projects
далекосяжні ~и far-reaching designs
податкові ~и tax proposals
~ агентської угоди draft agency agreement
~ балансового звіту trial balance
~ будівництва construction project
~ будівництва промислового об’єкта industrial project
~ бюджету draft budget, budget estimate/draft
~ видаткової частини бюджету budgetary estimates
~ виробництва паперу з соломи a scheme for manufacturing paper from straw
~ гідроелектростанції hydroelectric/hydropower project
~ гідротехнічного об’єкту/спорудження water project
~ державного бюджету draft budget, budgetary estimates (pl.)
~ договору/контракту (угоди) draft (of a(n)) contract (agreement)
~ доповіді draft report
~ електростанції (electric) power project
~ закону draft law, bill
~ композитора the composer’s design
~ нового будівництва greenfield project
~ операцій із забезпеченням Secured Transaction Project
~ програми (резолюції, рішення) program(me) (draft resolution, draft decision)
~ розширення виробничих потужностей production capacity expansion project
~ стандарту draft/presumption/temporary/tentative standard
~ технічного переозброєння і реконструкції project of retooling and modernization
~ технічного співробітництва technical cooperation project
~ без державної гарантії non-sovereign operation/project
~ для одягу design for a dress
~ із єдиною відповідальністю single responsibility project
~ на початковому етапі розробки project in the planning stage
~ „під ключ” “turn-key” project
~ у процесі реалізації running project
~, здійснюваний на основі самофінансування self-liquidation project
~, пов’язаний із створенням нових підприємств greenfield site
~, складений за допомогою комп’ютера computer-aided design
~, що може фінансуватися bankable project
~, що не тиражується occasional/non-recurrent/one-off project
~, що фінансується дзеркально (на паритетних засадах) matched project
відхиляти (затверджувати/схвалювати, розглядати, субсидіювати) ~ to reject (to approve, to consider, to back) a design
складати ~ договору to make out a draft of a contract
будувати за типовим ~ом to build from a type design.
регістр ім. ч. register, record; бухг. account (book)
бухгалтерський ~ ledger
заводський ~ бухг. factory (тощо) journal
комбінований ~ закупівель і сум, що підлягають виплаті voucher register
торговий ~ commercial register
внутрішньо фірмові ~и собівартості internal cost records
замовні ~и job cost records
~ акціонерних компаній register of companies
~ завантаження loading record
~ загальнозаводських накладних витрат all-plant (тощо) expense account
~ замовлень order book
~ нормативних витрат standard cost rate book
~ обліку запасів stock ledger
~ оборотів transaction register
~ платіжних документів check register
~ платіжних документів-ваучерів voucher register
~ собівартості cost record
~и безперервного обліку товарно-матеріальних цінностей perpetual inventory records
~и виписаних рахунків records of billings
~и рахунків, висланих замовникам records of billings
заносити в ~ to register, to record in a register, бухг. to enter into an account book.
реєстр ім. ч. list, inventory, roll, register, roster, schedule
оглядовий ~ customs examination list
судовий ~ register book
торговий ~ trade register
~ дебіторської заборгованості schedule of accounts receivable
~ заборгованості банкрута schedule of the bankrupt’s debts
~ кредиторської заборгованості schedule of accounts payable
~ операцій transaction register
~ патентів patent register
~ слів словника glossary
вносити/заносити у ~ to put on the list, to list, to put on the roll, to enter in a register, to register.
сальдо ім. с. невідм. бух. (різниця; відповідність, баланс; залишок) balance; тж. amount of balance
активне ~ платіжного балансу balance of payments surplus
активне ~ торговельного балансу export balance of trade, export surplus, exports in excess of imports
активне ~ за поточними розрахунками (у платіжному балансі) surplus on current account, current surplus
активне ~ із закордоном external surplus
активне ~ за невидимими статтями експорту й імпорту net invisible income
дебетове ~ balance due, debit balance
загальне ~ overall balance
кінцеве ~ (на рахунку) closing balance
кредитне ~ credit balance
кредитне ~ розрахунків з постачальниками trade account receivable
маргінальне ~ marginal balance
негативне ~ unfavo(u)rable/passive, negative, adverse, credit balance
пасивне ~ платіжного балансу adverse/unfavourable balance of payments
пасивне ~ торгового балансу import balance of trade, import surplus, imports in excess of exports
перенесене ~ balance brought from the last account
позитивне ~ favo(u)rable/active, positive, debit balance, surplus
початкове ~ (на рахунку) opening balance
приблизне ~ round balance
~ банківського рахунку bank balance
~ взаємних розрахунків balance of mutual settlements
~ відсотків balance of interest
~ внутрішньої міграції net in-migration
~ зовнішньої торгівлі foreign trade balance
~ клірингу clearing balance
~ міграції демогр. balance of migration
~ платіжного балансу з основних операцій basic balance of payments
~ платіжного балансу за концепцією офіційних розрахунків official settlement balance
~ процентів balance of interests
~ рахунку на чиюсь користь balance (of account) standing to one’s credit
~ резервів (положення) reserve position
~ руху капіталів net capital movement
~ за розрахунками у доларах (положення) dollar position
~ за статтями видимого експорту й імпорту visible balance
~ за статтями невидимого експорту й імпорту invisible balance
~ за статтями торгового балансу visible balance
~ на базі ліквідності balance on liquidity basis
~ на основі офіційних резервних операцій balance on official reserve transaction basis
виводити ~ to cast/to strike, to wind up the balance
мати негативне ~ (балансу) to be in the red
мати позитивне ~ (балансу) to be in the black
пасивне ~ торговельного балансу у... фунтів adverse balance of trade of... pounds, активне (пасивне) ~ торгового балансу досягло... фунтів the favourable balance of trade reached... pounds.
спекулятивн||ий прикм. speculative, wild(cat)
~ий бум speculative boom
~ий капітал venture capital
~а купівля зерна speculative purchase of grain
~а операція, справа speculative transaction, profiteering
~а скупка акцій cornering the market
~а ціна speculative price
за ~ими цінами at speculative prices.
сум||а ім. ж. sum, total; (грошей) sum, amount; (виторг) proceeds (of)
валова ~а gross amount/total, gross/total sum
валова ~а грошових надходжень gross receipts
валова ~а депозитів gross deposits
валова ~а державного боргу gross public debt
велика ~а large/big sum, lump sum
визначена ~а definite/fixed sum
виплачена ~а amount paid
відступна ~а amount of the compensation
відсутня ~а deficient amount
депонована ~а deposit sum
загальна ~а total (amount/sum), sum total, gross/full sum
загальна ~а грошових надходжень total receipts
загальна ~а збитків total loss, total amount of loss
загальна ~а прибутку aggregate/total income
загальна ~а ренти total rental
загальна ~а страхового відшкодування lump sum compensation
загальна ~а субсидій subsidy bill
інкасована ~а collected amount
кругла (некругла) ~а round (odd) amount
купівельна ~а purchase money
максимальна (мінімальна) ~а штрафу maximum (minimum) amount of penalty
мала (надмірна, незначна) ~а (грошей) a dab of money (excessive amount/sum, fractional amount)
надмірна ~а збитків excessive damages
неінкасована ~а uncollected amount
непогашена/несплачена ~а outstanding amount
номінальна ~а nominal/face amount
основна ~а capital amount
паушальна ~а lump(-)sum
підзвітна ~а imprest
повна ~а total (amount/sum), sum total, full amount/sum
подвійна ~а double (the) amount/sum
позовна ~а amount claimed, claimed amount/sum, amount/sum of the claim
початкова ~а initial amount/sum, original amount/sum
реальна ~а real amount
рівна ~а equivalent sum
річна ~а продажів yearly sale(s)
середня річна ~а ренти average rental per year
списана ~а amount written off
сплачена ~а sum paid in
страхова ~а insurance/insured sum, (amount at) risk
страхова ~а, зазначена в договорі страхування face amount
страхова ~а, яка виплачується у випадку смерті insurance sum payable at death
сукупна ~а aggregate amount
фактична ~а actual amount; (залишок на рахунку) actual balance
фіксована ~а fixed sum
чиста ~а net amount
величезні ~и грошей vast sums of money
~а авансового платежу amount of the advance payment
~а акредитива amount/sum of a letter of credit
~а балансу total assets
~а боргу (amount of) indebtedness, outstanding amount
~а векселів stock of bills of exchange
~а векселя value of a bill
~а виторгу в доларах dollar value of receipts
~а відшкодування збитків damage
~а готівкою amount in cash
~а грошей amount/sum of money
~а грошей в обігу amount of money in circulation; тж. money supply, амер. monetary/money stock
~а грошей у касі stock in the till
~а до одержання (за) amount due (for)
~а заборгованості (amount of) indebtedness, outstanding amount
~а загального прибутку total profit
~а заохочувальної винагороди incentive earnings
~а застави sum of encumbrance
~а збитків amount of damages
~а кредиту amount/sum of credit, credit amount/sum
~а обігу (капіталу) amount of turnover
~а оподатковуваного прибутку amount of taxable profit
~а орендної плати rental
~а податку ratal, tax sum/levy, rating
~а позики loan value
~а позову claim(ed) amount, amount of the claim
~а прибутку sum of profits
~а прописом sum in words
~а ретрати re-exchange
~а тратти amount of a draft
~а угоди amount of a transaction
~а штрафу (amount of) penalty
~а, на яку випущена позика volume of the loan
~а, внесена в банк deposited sum
~а, що є в наявності available amount, (для...) amount available (for...)
~а, що залишилася the remaining sum, the rest (of the amount/sum)
~а, що належить (за) amount due (for)
~а, що належить (кому-небудь) amount/money due (to) smb, sum owing (to) smb
~а, що підлягає сплаті sum payable, sum to be paid
~а, яка дорівнює... sum equal to...
~а, яка нам належить the amount due to us
~а, яка отримана готівкою sum/amount received in cash, encashment
~а, якої не вистачає uncalled sum
~и виплат outpayments
~и, що надійшли з позабюджетних джерел extra-budgetary funds
~и, що підлягають одержанню бухг. receivables
а менша, ніж... sum of less than...
~а передплати на нову позику склала понад... фунтів over... pounds was subscribed for the new loan
~а приблизно в 50 доларів a sum of the order of fifty dollars
в ~і in sum, all in all, as a whole
на ~у... to the amount/sum of..., (коли сума видається надмірною) to the tune of...
на ~у, що залишається for the rest
у межах (певної) ~и, до (певної) up to the amount of...
~ акредитив на ~у letter of credit to the amount/sum of...
тратта на ~у... draft for...
чек на ~у... cheque, амер. check for...
асигнувати ~у to assign/to allot a sum, (голосуванням) to vote a sum
брати ~у грошей (з ощадкаси тощо) to withdraw a sum of money
визначити страхову ~у to fix an insurance sum
визначити ~у to ascertain/to fix a sum
визначати ~у відшкодування збитків to assess the damage
визначити ~у в 500 фунтів to put the sum at 500 pounds
визначити чийсь прибуток у ~і 40 000 доларів у рік to put one’s income at 40,000 dollars a year
виручати ~у to realize a sum
виявлятися менше ~и to fall short of the amount
відшкодовувати переплачені ~и to refund the excess amounts paid
відшкодовувати ~у to recover/to return/to refund a sum/an amount
домовлятися про ~у збитків to agree on the amount of damages
зараховувати ~у на рахунок to enter a sum to an amount
затверджувати ~у to approve a sum, (голосуванням) to vote a sum
збільшувати ~у to increase the sum
збільшувати/накопичувати ~у штрафу to accrue penalty
зменшувати ~у фактури to reduce an invoice
перевищити ~у to oversubscribe
переводити ~у to remit/to transfer a sum
підписуватися на ~у to subscribe for the amount of...
платити ~у to pay a sum
повертати ~у to return/to refund a sum/an amount
погоджувати ~у на рахунку to settle an account
подвоювати ~у to double the amount
пропонувати ~у для відшкодування збитків to tender a sum in satisfaction of a claim
складати загальну ~у to make a total (of)
складати ~у to amount (to)
страхувати на повну ~у to insure for the full sum
стягувати ~у to recover a sum/an amount
утримувати ~у to retain a sum
загальна ~ складає... the total amounts to...
решта ~и повинна бути сплачена готівкою the rest is to be paid in cash.
трансакція ім. ж. (переклад коштів банком для якихось цілей) transaction.
трансфертн||ий ім. ч. transfer
~ий платіж transfer payment
~а угода intragroup transaction
~а ціна transfer price
~е ціноутворення transfer pricing.
угод||а ім. ж. (договір) agreement; pact; (згода) agreement, understanding; (операція) transaction, contract, deal; (змова) collusion
арбітражна ~а arbitration agreement
багатостороння (двобічна/обопільна) ~а multilateral (bilateral) agreement
банківська (бартерна, біржова) ~а banking (barter, exchange) transaction
валютна ~а foreign exchange transaction; monetary agreement
джентльменська ~а gentleman’s agreement
довгострокова ~а long-term agreement
зовнішньоторгова ~а foreign trade transaction
зустрічна ~а reciprocal trade arrangement
клірингова (колективна, комерційна) ~а clearing (collective, commercial) transaction
компенсаційна ~а compensation transaction/agreement
консигнаційна ~а consignment business
кредитна (орендна, патентна) ~а credit (leasing, patent) agreement
мирова ~а amicable settlement
платіжна ~а payment(s) agreement
посередницька (реекспортна) ~а agency (re-export) transaction
строкова ~а forward contract
таємна ~а under-the-table transaction; secret treaty
типова ~а standard agreement
торгова ~а trade agreement
фінансова ~а financial transaction
фондова ~а stock exchange transaction
фрахтова ~а tonnage booking
~а загального характеру skeleton/framework agreement
~а, засвідчена нотаріусом notarized contract
~а купівлі-продажу contract of purchase and sale
~а „офсет” offset contract
~а без обумовленого строку дії open-end contract
~а з адвокатом retainer
~а з кредиторами deed of arrangement
~а з майнових питань шлюбу marriage contract
~а з нечітко сформульованими умовами ambiguous contract
~а з процедурних питань procedural agreement
~а між кимсь agreement/covenant between smb
~а між компанією і акціонерами indenture
~а між фракціями cartel
~а на будівництво „під ключ” turnkey contract
~а на термін time bargain, contract for forward delivery
~а на технічне обслуговування maintenance contract
~а про щось agreement about/on smth
~а про будівельний підряд building contract
~а про взаємну безпеку treaty of mutual security
~а про видання злочинців extradition treaty
~а про вільну торгівлю free-trade agreement
~а про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу treaty of friendship, cooperation and mutual assistance
У. про Європейський союз European Union Treaty
У. про Європейську економічну зону 1992 р. 1992 European Economic Area Treaty (EEAT)
~а про збереження „статус-кво” standstill agreement
~а про здачу в оренду letting agreement
~а про клірингові розрахунки clearing agreement
~а про компенсацію indemnification agreement
~а про кордони boundary treaty
~а про культурний обмін cultural exchange agreement
~а про наймання bailment for hire
~а про нейтралітет neutrality treaty
~а про ненапад treaty of non-aggression
~а про обмін товарів barter
~а про оренду lease contract, contract of tenancy
~а про перевезення contract of carriage
~а про передання (влади, обов’язків) devolution agreement
~а про передання нерухомості agreement of conveyance
~а про передання „ноу-хау” know-how contract
~а про передання території treaty of cession
~а про перемир’я armistice agreement
~а про припинення воєнних дій composition
~а про розподіл прибутку profit-sharing agreement
~а про розрахунки й платежі payments agreement
~а про спосіб голосування voting agreement
~а про страхування contract of insurance
~а про тарифи agreement on tariffs
~а про товарообіг і платежі trade and payments agreement
У. про утворення Європейського Союзу Treaty of the European Union
~а про фрахтування судна charter-party, charter
~а про фрахтування судна на рейс trip/voyage charter
денонсувати ~у to denounce an agreement
дотримуватися ~и to adhere to/to keep to/to stick to an agreement
укладати ~у to conclude an agreement
підписати ~у to sign an agreement
розірвати ~у to break/to violate an agreement.
фіктивн||ий прикм. fictitious; (підроблений) forged, sham, (розм. тж., особ. амер.) phoney; (про рахунок) fancy; (про компанію, документ) bogus, тж. bad
~ий капітал fictitious capital
~ий партнер ostensible/dummy partner
~ий шлюб fictitious/sham marriage
~а адреса dummy address
~а компанія paper/non-operating/nominee/dormant company; dummy/sham corporation
~а торгівля при відмиванні грошей wash trading
~а угода sham transaction; fraudulent deal; (відмивання грошей) wash transaction
~е банкрутство fictitious/fraudulent/wilful bankruptcy
~е підприємство fake enterprise
~і активи fictitious assets.
ф’ючерс ім. ч. бірж. futures (transaction)
ринок ~ futures market.
цін||а ім. ж. price; (вартість) cost, value, worth; (плата) charge
абсолютна ~а absolute price
аукціонна ~а auction/tender/forced sale price
базисна ~а base/basis price
біржова ~а (stock) exchange price, quotation
вигідна ~а remunerative price
визначена ~а determined price
викупна ~а redemption price
викидна/утратна ~а distress/knock-down price
випускна ~а issue price, rate of issue
висока ~а high/heavy/stiff price; (що пропонується на торгах, аукціоні, при укладанні угоди щодо підряду) high bid
відправна ~а (нижче якої продавець не згодний продавати товар, або найвища, яку готовий заплатити покупець) starting/reference price
відпускна ~а release/disbursing price, (при розрахунках між підприємствами однієї фірми) transfer price
вільна ринкова ~а free-market price
встановлена ~а established price
гарантована ~а guaranteed/support price
глобальна ~а global price
гнучка ~а flexible/sensitive price
гранична ~а price limit
грошова ~а money price
групова ~а group price
демпінгова ~а dumping price
державна ~а state(-set) price
державна закупівельна ~а state purchasing/procurement price
диференційована ~а graduated price
дійсна ~а real price
договірна ~а contract(ual)/negotiated price
досить велика ~а smart price
доступна ~а moderate/reasonable/popular/obtainable price
дуже висока ~а too high a price, excessive/exorbitant/outrageous price, (на продукти найвищої якості) fancy/rock-bottom price
експортна ~а export price
еластична ~а flexible/sensitive price
єдина ~а common/flat/single price
єдина ~а для всього ринку (на певний. продукт) single price
заборонна ~а prohibitive price
завищена ~а overestimated price, overcharge, surcharge
заводська ~а factory price
загальна ~а (сумарна) total/general price, (єдина) common price, (за весь куплений товар, що складається з неоднорідної продукції) blanket price
загальна орієнтована ~а general guiding price
загальна ~а виробництва general price of production
закупівельна ~а purchasing/purchase/procurement price
занадто висока ~а too high a price, (необґрунтовано) excessive/exorbitant/unreasonable price
занижена ~а underestimated price, undercharge
запитувана ~а asked/offered/threshold price
запропонована ~а offered/suggested price, (покупцем на торгах) bid
збиткова ~а distress price
знижена ~а reduced price
зовнішньоторговельна ~а foreign trade price
зональна ~а zone price
імпортна ~а import price
наявна/поточна ~а current/present price
капіталістична ~а виробництва capitalist production cost, capitalist cost of production, capitalist cost price
картельна ~а cartel price
керована ~а administered/support price
кінцева ~а closing price
комерційна ~а free market price
конкурентна/конкурентоздатна ~а competitive price
контрактна ~а contract price
кон’юнктурна ~а market-determined price
котирувальна ~а quoted price
крайня ~а (максимальна) ceiling/outside price; (низька) bedrock/(rock-)bottom/floor price
купівельна ~а buying/purchase price
ліквідаційна ~а settling price
максимальна ~а maximum/highest/ceiling/peak price, price ceiling
мінімальна ~а minimum/lowest/bottom/floor price
місцева ~а local price
монопольна ~а monopoly price
надзвичайно висока (низька) ~а all-time high (low) price
надмірна ~а excessive/exorbitant price
найвища ~а top price; (що пропонується на торгах, аукціоні) highest bid
найнижча ~а bottom/floor price, (відправна, нижче якої продавець не згодний продавати товар) reservation/reserve/upset price
негативна ~а negative price
негнучка ~а nonflexible/rigid price
недоступна ~а unreasonable/unpopular/unobtainable/unapproachable price
нееластична ~а nonflexible/unsensitive price
неофіційна ~а sidewalk price
неявна ~а implicit/shadow price
низька ~а low/cut-rate price
номінальна ~а nominal price, par value
нормативна ~а standard price
нормована ~а normalized price
обґрунтована ~а reasonable/fair price
облікова ~а accounting price
обумовлена ~а agreed price
оголошена ~а posted/stated price, (надрукована) published price, (про мито) declared/stated value
однакова ~а (на всі предмети, сорти) flat price
окрема ~а (додаткова) special/extra price/charge
гуртова ~а wholesale price
орієнтована ~а approximate/guiding price
орієнтована ~а ринку approximately commercial value
орієнтована продажна ~а approximately commercial value
основна ~а basic/basis price
остаточна ~а final/net/last price
офіційно оголошена ~а posted price
паритетна ~а parity price
переважна ~а prevailing/ruling price
передплатна ~а price of subscription, subscription price
підвищена ~а advanced price
пільгова ~а preferential/reduced price
планова ~а target price
повна ~а (з усіма добавками до базисної) all-round/overhead price
подвійна (двоярусна) ~а золота (офіційна і ринкова) dual/double/two-tier(ed) gold price
позиційна ~а itemized price
помірна ~а moderate/fair/reasonable price
початкова ~а initial/starting/trigger price
поштучна ~а piece price, price per piece
прейскурантна ~а list price
прейскурантна ~а заводу-виробника factory list price
престижна ~а (у престижних магазинах) class price
призначена ~а quoted price
прийнятна ~а acceptable/fair price
прихована ~а implicit/shadow price
продажна ~а selling/sale price, commercial (selling)/trading value
продажна ~а згідно з накладною invoice selling/sale price, invoice sales value
реальна ~а real price
регулювальна ~а виробництва regulating price of production
резервована ~а reservation/reserve price
ринкова ~а market/ruling price
роздрібна ~а retail price
розрахункова ~а accounting/settlement/calculative price
розумна ~а reasonable price
руйнівна ~а ruinous price
сезонна ~а seasonal price
середня ~а average/mean/medium/middle price
середня ~а одиниці продукції production unit value
середня ~а товарної одиниці commodity unit value
скоректована ~а adjusted price
спекулятивна ~а speculative price
спеціальна ~а specific/special price, specific cost
споживча ~а (витрати споживача протягом нормативного періоду експлуатації товару) consumer cost
справедлива ~а just/fair/equitable price
стандартна ~а standard price
стандартна ~а за одиницю standard unit price
суспільна ~а popular price
суспільна ~а виробництва social price of production
тарифна ~а tariff price
тверда ~а firm/fixed/set/rigid price
тверда контрактна ~а firm contract price
торгова ~а trade/mercantile price
умовна ~а notional price
фабрична ~а prime cost (собівартість); trade price (гуртова)
фактична ~а actual price
фактична ~а продажу transaction price
факторна ~а factor price
фактурна ~а invoice(d) price
фермерська ~а farm price
фіксована ~а fixed price
~а біржі exchange price
~а валюти price of currency
~а верхньої межі strike of a cap, cap strike
~а випуску (цінних паперів) flotation cost(s)
~а виробника producer’s price
~а виробництва cost/price of production, production cost/price
~а виробничого фактору production factor price, factor input price
~а вільного ринку free-market price
~а внутрішнього ринку domestic/home market/internal price
~а граничного продукту marginal product price
~а емісії issue price, flotation cost(s)
~а закриття ринку closing price
~а залучення коштів price/cost of money, cost of raising funds
~а землі price of land, land price
~а золота price of gold, gold price
~а контракту contract price, price of a contract
~а короткострокової рівноваги short-run equilibrium price
~а кредиту для першокласних позичальників prime lending/base rate
~а ліцензії licence, амер. license value
~а місцевого ринку local market price
~а накопичених нематеріальних активів фірми goodwill (value)
~а нерозмитненого товару in-bond price
~а нижньої межі floor strike
~а облігації bond price/quotation
~а одиниці продукції unit price
~а позову amount of a claim
~а покупки buying/purchase/settlement/effective/actual/realisation price; ~а покупця/пропонована покупцем buyer’s bid/purchase/price
~а попиту demand price
~а постачання supply/delivery price
~а праці price of labo(u)r
~а продавця seller’s/asked/offered/threshold price
~а пропозиції інвестицій (нормальний прибуток, необхідний для інвестування в дану галузь) supply price of investments
~а реалізації опціону exercise/strike price
~а робочої сили price of labo(u)r power
~а року постачання price of the year of delivery
~а світового ринку world (market) price
~а товару з майбутнім доставленням price for forward delivery
~а фактичного продажу realization value
~а фірми-виробника producer’s price
~а, вигідна для покупця buyer’s bargain/price
~а, вигідна для продавця seller’s price
~а, встановлена або обмежена державним актом legislated price
~а, встановлена з метою витіснення конкурента (нижче рівня перемінних витрат) elimination price
~а, встановлена фірмою-лідером leader’s price
~а, гарантована фермерам урядом (на сільськогосподарські продукти) parity price
~а, єдина для всієї галузі industry-wide price
~а, зазначена в... the price stated in...
~а, передбачена чимось the price stipulated/provided for in/by smth
~а, що вільно складається на ринку free-equilibrium price
~а, що включає вартість перевезення, страхування та різні дрібні витрати gross quotation
~а, що включає витрати на доставлення delivered price
~а, що включає відсотки price plus (interest)
~а, що включає мито duty-paid price
~а, що забезпечує збут salable price
~а, що забезпечує рівновагу попиту і пропозиції market-clearing price
~а, що перешкоджає появі конкурентів entry-preventing price
~а, що штучно підтримується pegged price
~а без включення в неї... price exclusive of...
~а без включення мита inbond price
~а в момент випуску (акцій або облігацій) issue price
~а в угодах без некомерційної зацікавленості arm’s length price
~а для споживача price to the consumer
~а з доплатою cost plus price
~а з надбавкою price plus markup, premium price
~а за касовою операцією cash price, price for cash, spot price
~а за 1 кг (ваги) price per 1 kg
~а за фунт price per pound, per pound price
~а за штуку price per piece
~а зі знижкою discount(ed) price, англ. тж. (під час покупки значної кількості товару) multiunit price
~а зі складу price ex warehouse
~а на аукціоні bid
~а на окремий продукт single (product) price
~а на початку операцій (на біржі) opening price
~а на ринку великої рогатої худоби cattle market price
~а на товари price of goods
~а на чорному ринку black market price, curb price
~а нижче номіналу discount price
~а при оплаті в кредит price for the account
~а при закритті ринку closing price
~а при надходженні (на склад) receiving price
~а при оплаті готівкою cash/spot price, price for cash
~а при перепродажу resale price
~а при продажу за готівку cash price
~а при продажу за готівку з негайним доставленням spot price
~а при продажу з торгів tender/forced sale price
~а у базисному/базовому пункті basing-point price
~а вище номіналу premium price
близькі за рівнем ~и close prices
відносні ~и relative prices
відпущені ~и decontrolled prices
внутрішньофірмові ~и transfer prices
дискримінаційні ~и discriminatory prices
чинні (встановлені) ~и established/ruling prices
єдині міжнародні ~и uniform international prices
єдині ~и uniform prices
загальнодоступні ~и popular prices
змішані ~и mixed prices
контрольовані ~и controllable prices
кошторисні ~и estimate prices
міжнародні ~и international prices
недостатньо гнучкі ~и imperfectly flexible prices
незмінні ~и constant/stable/steady prices
неконтрольовані ~и uncontrollable/decontrolled prices
нестабільні ~и fluctuating/variable prices
нестійкі ~и fluctuating/variable/volatile/unsettled prices
гуртові ~и на матеріали wholesale prices for (the) materials
спадні ~и falling prices
постійні ~и constant/stable/steady prices
регулювальні ~и факторів виробництва ruling production factor prices
регульовані ~и controlled prices
роздуті ~и (на споживчу продукцію) inflated (consumer) prices
стійкі ~и stable/steady/stationary prices
стійкі високі ~и hard prices
товарні ~и commodity prices
трансферні ~и transfer prices
~и активів asset prices
~и базисного/базового року base-year price
~и неорганізованого ринку prices on the unorganized market
~и організованого ринку prices on the organized market
~и світового ринку world market prices
~и, що використовуються при розрахунку між підприємствами однієї компанії intracompany prices
~и, що зберігаються на незмінному рівні stationary/steady prices
~и, що змінюються variable/volatile prices
~и, що знижуються dropping/falling/receding prices
~и, що підвищуються strong prices
~и, що швидко зростають booming/runaway prices
в ~і in price
за високою (низькою) ~ою at a high (low) price
за всяку ~у at any price; at all costs; перен. no matter what, by hook or by crook
за зниженою ~ою (про товар) at a reduced price
за найвищою ~ою (для продавця) at the best price
за гуртовою ~ою wholesale
за помірною ~ою at a moderate price/charge
за поточними ~ами at present prices
за ~ою... at the price/cost of..., costing...
~и в магазині shop (амер. store) prices
~и в умовах паніки panic prices
~и в умовах чистої монополії pure monopoly prices
~и з урахуванням зміни якості товарів prices adjusted for quality
~и на неофіційній біржі street/kerb prices
~и на предмети першої необхідності prices of necessities, cost of living prices
~и на сільськогосподарські продукти agricultural/farm produce prices
~и на споживчі товари consumer prices
~и на уживані товари secondhand prices
~и на товари державної і кооперативної торгівлі prices of goods for state and cooperative trading
~и на товари, що розподіляються за картками ration prices
~и у фунтах стерлінгів sterling prices
без (певної) unpriced
з оголошеної ~и (про мито) лат. ad valorem
на основі обумовленої твердої ~и on a firm fixed price basis
це в ~і it is very costly
~ою чогось at the price/cost of smth
~ою великих витрат at heavy cost
~ою життя at the cost of one’s life
зниження цін price-cutting
брати ~у... to take..., to charge...
бути зв’язаним ~ою to be tied down to the price
визначити ~у to determine the price
вимагати ~у to ask/to claim/to charge the price, to charge (...);впливати на ~у (напр., про великі фірми) to affect the price(s)
виражати невдоволення з приводу високих цін gripe about prices
вказувати ~и to quote/to state/to note prices
встановлювати ~у to fix/to ascertain/to establish/to set a price, to valorize
встановлювати зональні ~и to zone prices
встановлювати нові ~и to fix/to set/to establish new prices, to reprice (smth)
додавати до ~и to add to the price
домовлятися про ~у to agree on the price, to negotiate/to settle a price
завищувати (занижувати) ~у (на... %) to overestimate (to underestimate) the price (by... %)
запропонувати хорошу ~у (на аукціоні, торгах) to bid a fair price
запропонувати ~у на щось (на торгах, аукціоні) to make a bid for smth
зберегти ~и (на певному рівні) to maintain prices
збивати ~и to force/to beat/ to send/to run/ to squeeze down prices
збивати ~и шляхом продажу акцій (при грі на зниження) to hammer the market
збільшувати ~у to raise/to add to the price
зменшувати ~у на 50 пенсів to take 50 pence off the price
змінювати ~и to alter prices
значно знизити ~и to slash (out) prices
знижувати ~и to bring/to beat/to put/to cut/to scale/to squeeze down prices, to reduce/to digress/to cut/to tumble/to lower prices, (до певного рівня) to level down prices, (регулювати в сторону зниження) to adjust the price downward
зрізати ~у to cut/to shave the price
зростати (підвищуватися, підніматися) у ~і to rise/to grow in price, to advance
йти за високою ~ою (про товар) to command a high price
коректувати ~и to adjust prices
коректувати щось відповідно до поточних цін to adjust smth to current prices
купити за високою ~ою to buy high
купити за дешевою ~ою to buy cheap
купити за найвигіднішою ~ою to buy at best
купити за низькою ~ою to buy low/cheap
купувати за ~ою... to buy at the price of...
купувати за самими високими (ринковими) ~ами to buy at the top of the market; маркувати ~и на етикетках to mark prices, to preprice (smth)
набавляти ~у (на аукціоні) to bid (up)
надмірно завищувати ~и to fix excessive/exorbitant prices, розм. to salt prices
не знижувати призначеної ~и to keep to the quoted price, to sit on price quotations
обговорювати ~у to negotiate the price
падати в ~і to fall in price, to relapse, (напр., про валюту) to depreciate, (про акції) to give way
перебивати ~у to overbid
перевищувати ~у to exceed the price
переглядати ~у to reconsider/to re-negotiate the price, to reprice
переглядати ~и і умови платежу to revise prices and terms of payment
підвищувати ~у to raise/to advance/to put up the price, (регулювати в сторону підвищення) to adjust the price upwards; (на ринку збуту) to raise the market, (до якогось рівня) to level up the price
підвищуватися в ~і to advance in price
піднімати ~и на біржі to bull the market
піднімати ~и на ринку to raise the market
підтверджувати ~у to confirm the price
підтримувати ~у, встановлену лідером to meet the leader’s price
підтримувати ~у на встановленому рівні to maintain the fixed/set price
підтримувати стабільні ~и to maintain stable prices
підтримувати ~и to maintain/to shore up prices
підтримувати ~и на ринку штучно to underpin/to peg at the market
підтягувати ~и to clinch up prices
погоджувати ~у to agree on the asked price
подвоювати (потроювати) ~у to double (to treble) the price
порівнювати ~и to compare prices
понизитися в ~і to sink in price
понизитися в ~і на... (суму) to be down... (сума)
правити ~у to ask the price, to bid a price
призначати високу ~у to charge a high price
призначати завищену ~у to surcharge, to overcharge, to overprice
призначити занадто низьку ~у to undercharge
призначати нижчі ~и (порівнянню з конкурентами) to undercharge, to underprice, to underquote
призначати ~у to fix/to charge/to quote/to set a price, to price, to charge; (на крам) to cost
призначити ~у на товар to quote a price for the goods
приймати ~у to agree to the price
пристосовувати ~и to adjust prices (to)
продавати вище номінальної ~и to sell at a discount
продавати за вищою (нижчою) ~ою to sell at a higher (lower) price
продавати за зниженою ~ою to sell at a reduced price, to undersell (smth)
продавати за найвигіднішою ~ою (на біржі) to sell at best/at the market
продавати за нижчою ~ою, ніж у конкурентів to undersell the competitors
продавати за ~ою нижче тієї, яку встановлює лідер to undercut the leader’s price
продавати товар за збитковою ~ою to sell goods at a (great) sacrifice
продавати за високою ~ою to sell at a high price
продавати за номінальною ~ою to sell at par (value)
продаватися за високою ~ою to go at/to command/to fetch a high price
продати за дешевою ~ою to sell cheap
продати за найвигіднішою ~ою to sell at best
пропонувати акції за нижчою ~ою (ніж курс останньої угоди) to offer shares/stocks down
пропонувати більш вигідну ~у (для угоди в порівнянні з кимось) to outbid (smb)
пропонувати більшу (меншу) ~у (про покупця – особливо на аукціоні, про підрядника або постачальника – на торгах) to bid more (less); пропонувати вищу ~у (для угоди в порівнянні з кимось) to overbid
пропонувати за ~ою... to offer at the price of...
пропонувати найвищу ~у (на аукціоні, торгах) to bid in
пропонувати ~у to offer a price, (на торгах) to bid
роздувати/завищувати/набивати ~и to force/to push/to send/to bid/to puff up prices, to boost to inflate prices
розраховувати ~у to calculate the price
згодитися в ~і to agree on the price, to split the difference in price
твердо триматися ~и to hold firm to the price
триматися ~и to keep to a price
упорядковувати ~и to adjust/to rationalize prices
уточнювати ~у to specify the price
утримувати з ~и to deduct from the price
утримувати ~у (на колишньому рівні) to sustain the price
штучно підвищувати або знижувати ~и бірж. to rig the market
штучно підтримувати ~у бір. to peg (the price)
яка ~? what is the price?, what is it worth?, what does it cost?
яку ~у ви візьмете (просите)? how much will you take (charge)?, what is your price (charge)?
~а була підвищена (знижена) на 5 доларів the price was raised (reduced) by five dollars
~а дійде до 250 фунтів the price will come up to 250 pounds
~а знизилася the price has gone down
~а підскочила до... the price jumped/soared to...
~а покриває... the price covers...
~а контракту (не) підлягає збільшенню the contract price is (not) subject to escalation
~а контракту (не) підлягає коректуванню the contract price is (not) subject to adjustment
~а складає... the price is/amounts to/makes up...
~а швидко зросла на 10% the price shot up by 10 per cent
~и будуть обговорюватися заново кожен місяць prices will be reviewed every month
~и залишаються без змін prices are unchanged
~и залишаються без зміни на рівні... prices remain steady at...
~и залишаються нестійкими prices remain unsettled, prices keep up
~и зберігаються на попередньому рівні prices are steady
~и знизилися prices have receded/declined/ weakened, prices ruled lower
~и зросли prices have advanced, prices went up
~и зростають prices are going up/rising
~и можуть бути змінені prices are subject to alteration
~и на ринку впали до найнижчого рівня the market has reached/touched (the) bottom
~и на ринку зміцніли the market is falling/off/easier
~и непомірно ростуть prices are soaring/skyrocketing
~и послабшали prices have weakened, prices are fiat
~и продовжують знижуватися prices are weak/continue to drop
~и продовжують зростати prices keep rising
~и продовжують стояти на високому (низькому) рівні prices continue to rule high (low)
~и ростуть prices are rising/strong/going up
~и тримаються стійко (залишаються стійкими) prices keep steady
~и трохи понизилися prices have eased
~и стали більш стійкими prices have hardened
за цей товар можна отримати високу ~у these goods command a high price
ми не можемо перевищити цю ~у кор. we cannot go beyond this price
ми не можемо продати за встановленою вами ~ою кор. we cannot sell at your price limit
просимо призначити нам вашу найнижчу ~у кор. please quote us your best price; ¨ він знає собі ~у he knows his worth, he thinks no small beer of himself; he has a high opinion of himself
знати собі ~у to be self-assured/self-possessed
знати ~у (комусь, чомусь) to know the worth (of)
~и немає (чомусь) it is invaluable/priceless, (комусь) he (she) is worth his (her) weight in gold.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

transaction 1. n ком. ведення справи; справа; операція; угода; 2. n операція; a операційний; 3. n трансакція; a трансакційний
1. ведення торговельної справи, завершення торговельної справи, ведення переговорів тощо; 2. дія або подія, яка змінює фінансове становище або свідчить про надходження (earnings1) підприємства і фіксується бухгалтерським записом; ◆ до прикладів операцій можна включити: оплату рахунків, вилучення грошей, купівлю обладнання тощо; 3. а) банківська операція переведення коштів з одного рахунка на інший; б) угода, що супроводжується взаємними поступками
 • accounting ~ = бухгалтерська операція • запис • бухгалтерський запис
 • advertising ~ = рекламна угода
 • arbitrage ~ = арбітражна операція
 • arm’s length ~ = комерційна операція між незалежними учасниками
 • banking ~ = банківська операція
 • barter ~ = бартерна операція • товарообмінна угода
 • basic ~s = основні операції
 • bear ~ = гра на зниження цін акцій на біржі
 • bilateral ~ = двостороння угода
 • black market ~ = операція на чорному ринку
 • bookkeeping ~s = операції, які проводяться в бухгалтерських книгах
 • bull ~ = гра на підвищення цін акцій на біржі
 • business ~ = ділова операція • господарська операція
 • buy-back ~ = компенсаційна угода
 • call ~ = онкольна операція
 • capital ~ = капітальна операція
 • cash ~ = угода за готівку • угода за готівковий розрахунок
 • cheque ~ = чекова операція
 • clearing ~s = клірингова операція
 • commercial ~ = комерційна операція
 • completed ~ = укладена угода
 • covering ~ = угода покриття
 • credit ~ = кредитна угода
 • criminal ~ = злочинна угода
 • currency ~ = валютна операція
 • current ~s = поточні операції • поточні розрахунки
 • discount ~s = операції з дисконтування
 • economic ~ = економічна угода
 • exchange ~ = валютна угода • операція у валюті
 • ex-pit ~ = позабіржова угода
 • export ~ = експортна операція
 • external ~ = зовнішня операція
 • extortionate ~ = грабіжницька угода
 • fictitious ~ = фіктивна операція
 • fiduciary ~ = довірча операція
 • financial ~ = фінансова операція
 • financing ~ = операція з фінансування
 • foreign currency ~ = операція в закордонній валюті
 • foreign exchange ~ = операція в закордонній валюті
 • foreign trade ~ = зовнішньоторговельна операція
 • forward ~ = угода на термін • строкова угода
 • forward exchange ~ = строкова валютна операція
 • forwarding ~ = транспортно-експедиторська угода • транспортно-експедиторська операція
 • import ~ = імпортна операція
 • instalment ~ = з виплатою частинами
 • insurance ~ = операція страхування
 • interbank federal funds ~s = міжбанківські операції з федеральними резервними фондами
 • internal ~ = внутрішня господарська операція • бухгалтерська операція • бухгалтерський запис
 • interregional ~ = міжрегіональна операція
 • inventory ~s = операції з товарно-матеріальними цінностями
 • issuing ~s = емісійні операції
 • large-scale ~ = великомасштабна операція
 • legal ~ = законна операція
 • market ~ = ринкова угода
 • marketing ~s = маркетингові угоди
 • mercantile ~ = торговельна угода
 • monetary ~ = грошова операція
 • non-cash ~ = безготівковий розрахунок
 • option ~ = опціонна угода
 • parallel ~ = паралельна угода
 • payment ~ = платіж • акт платежу
 • private ~ = приватна угода
 • profitable ~ = вигідна угода
 • reciprocal ~ = угода взаємовигідного обміну товарами
 • retail ~ = роздрібна угода
 • sales ~ = торговельна угода • акт купівлі-продажу
 • shady ~ = сумнівна угода • темна угода
 • single ~ = разова операція
 • speculative ~ = спекулятивна угода
 • spot ~ = угода на наявний товар
 • stock exchange ~ = фондова операція
 • terminal ~ = строкова операція
 • trading ~ = торговельна операція
 • unprofitable ~ = невигідна угода
 • usurious ~ = лихварська угода
 • wholesale ~ = гуртова угода
 • to cancel a ~ = анулювати/заанулювати угоду
 • to carry out a ~ = здійснювати/здійснити операцію
 • to conclude a ~ = укладати/укласти угоду
 • to handle a ~ = здійснювати/здійснити операцію
 • to initiate a ~ = пропонувати/запропонувати угоду
 • to make a ~ = укладати/укласти угоду
 • to negotiate a ~ = домовлятися/домовитися про угоду
 • to settle a ~ = розраховуватися/розрахуватися за угодою
 • to withdraw from a ~ = відмовлятися/відмовитися від угоди
 • ~ costs = операційні витрати • трансакційні витрати
 • ~ day = день виконання угоди • операційний день
 • ~ flow audit (TFA) = ревізія потоку операції
 • ~ for joint account = операція на загальний рахунок
 • ~s spanning the period end = операції, які виходять за межі періоду
 • account (A/C; acc; acct; a/c) 1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець
  1. вид документа за виконану послугу (service1), куплений товар (goods), виконану роботу і т. ін., на якому вказується сума грошей, що належить дебітору (debtor) чи кредитору (creditor), тобто фізичній чи юридичній особі; 2. систематичний запис фінансових операцій (transaction1), який у хронологічному порядку відтворює різні господарські процеси у бухгалтерському реєстрі (ledger), де в грошовому виразі протиставляються дві сторони запису – дебет (debit2) і кредит (credit2); ◆ рахунки класифікуються залежно від їх призначення, структури та ін., напр.: номінальні рахунки (nominal account), які призначені для операцій, пов’язаних з витратами (expenses1) і надходженнями (revenue2); особові рахунки (personal account), в яких фіксуються операції, пов’язані з дебіторами (debtor), кредиторами (creditor) та ін. особами; реальні рахунки (real account) для визначення операцій, пов’язані з активами (asset1); 3. окрема особа, організація або установа, що є замовником послуг рекламного (advertising1) чи ін. маркетингового агентства (agency2)
 • absorption ~ = вбиральний рахунок
 • accumulation ~ = накопичувальний рахунок
 • active ~ = активний депозитний рахунок
 • adjunct ~ = вбиральний рахунок
 • adjustment ~s = регулятивний рахунок резерву на амортизацію
 • advance ~ = рахунок позик
 • aggregate ~s = зведені рахунки
 • all-plant expense ~ = реєстр загальнофабричних накладних витрат
 • annual ~ = річний рахунок
 • appropriation ~ = асигнаційний рахунок
 • assets ~ = рахунок активів
 • automatic transfer ~ = рахунок з автоматичним переказом коштів
 • bad debt ~ = рахунок безнадійних боргів
 • balance sheet ~ = стаття бухгалтерського балансу
 • bank ~ = банківський рахунок
 • bank giro ~ = банківський рахунок в системі жирорахунків
 • bills ~ = рахунок векселів
 • blocked ~ = блокований рахунок
 • budget ~ = бюджетний рахунок • рахунок покриття витрат
 • business ~ = рахунок підприємств
 • capital ~ = рахунок капіталу • рахунок основного капіталу • рахунок руху капіталу
 • capitalization ~ = рахунок інвестованого капіталу
 • cash ~ = рахунок каси
 • charge ~ = кредит за відкритим рахунком
 • check ~ = амер. чековий рахунок
 • checking ~ = чековий рахунок • поточний рахунок
 • cheque ~ = австрал., англ., канад. чековий рахунок • поточний рахунок
 • clearing ~ = розрахунковий рахунок
 • closed ~ = закритий рахунок
 • closing ~ = зведений рахунок • остаточний рахунок • заключний рахунок
 • combined ~s = зведені рахунки
 • collection ~ = рахунок розрахунків з покупцями
 • commission ~ = рахунок комісійних виплат • ощадний внесок
 • compound interest ~ = рахунок, за яким нараховуються відсотки
 • consolidated ~s = зведені рахунки • консолідовані рахунки
 • consumers ~ = рахунок споживачів
 • contra ~ = контра-рахунок • субрахунок
 • control ~ = контрольний рахунок
 • cost ~ = рахунок витрат
 • cost control ~ = контрольний рахунок витрат
 • credit ~ = рахунок пасиву • кредитний рахунок • рахунок з кредитовим сальдо
 • creditor’s ~ = рахунок кредитора
 • current ~ = поточний рахунок • діас. біжучий рахунок
 • customer ~s = рахунки клієнтів
 • debit ~ = рахунок активу • рахунок з дебетовим сальдо
 • debtor’s ~ = рахунок дебітора
 • deposit ~ = депозитний рахунок • строковий вклад
 • depreciation ~ = рахунок відрахування на знос активу • рахунок амортизаційних фондів
 • depreciation adjustment ~ = рахунок коригування амортизації • регулятивний рахунок резерву на амортизацію • регулятивний рахунок фонду відрахування на знос основних засобів
 • depreciation reserve ~ = рахунок фонду відрахування на знос активів • рахунок амортизаційних фондів • рахунок резерву на амортизацію
 • detailed ~ = докладний звіт
 • disbursement ~ = рахунок витрат
 • dividend ~ = рахунок дивідендів
 • dormant ~ = нечинний рахунок • нечинний депозитний рахунок
 • drawing ~ = поточний рахунок • діас. біжучий рахунок
 • entertainment ~ = рахунок на представницькі витрати
 • exchange equalization ~ = фонд стабілізації валюти
 • expense account = рахунок витрат
 • external ~ = рахунок зовнішніх розрахунків • платіжний баланс
 • Federal Reserve bank ~ = амер. рахунок у Федеральному резервному банку
 • final ~ = підсумковий рахунок • кінцевий звіт
 • financial ~ = фінансовий рахунок • фінансовий звіт
 • financial ~s = фінансова звітність
 • fixed assets ~ = рахунок основних засобів • рахунок необоротних активів • рахунок основного капіталу
 • foreign currency ~ = валютний рахунок
 • foreign transactions ~ = поточний рахунок закордонних операцій
 • frozen ~ = заморожений рахунок
 • general ~ = рахунок у головній бухгалтерській книзі
 • giro ~ = жирорахунок
 • government ~s = урядові рахунки • урядові фінансові звіти
 • government receipts and expenditure ~ = рахунок державних доходів і видатків
 • gross savings and investment ~ = рахунок валових заощаджень та інвестицій
 • impersonal ~ = рахунок, що не належить конкретній особі
 • imprest ~s = авансові рахунки • підзвітні суми
 • inactive ~ = неактивний клієнтський рахунок • неактивний депозитний рахунок
 • income ~ = рахунок прибутків
 • income and expenditure ~ = рахунок доходів і видатків
 • income statement ~ = рахунок прибутків і збитків
 • individual retirement ~ = особовий рахунок пенсійних нарахувань • особовий пенсійний рахунок
 • integrated ~s = інтегровані рахунки • інтегрована система рахунків
 • intercompany ~ = рахунок розрахунків між компаніями
 • interest ~ = рахунок з виплатою відсотків • розрахунок відсотків
 • interest-bearing transaction ~ = поточний рахунок з виплатою відсотків
 • interest-free ~ = безвідсотковий рахунок
 • interim ~ = проміжний рахунок • тимчасовий рахунок
 • inventory ~ = рахунок товарно-матеріальних запасів
 • investment ~ = рахунок капіталовкладень • рахунок для інвестиційних операцій
 • itemized ~ = деталізований рахунок • рахунок з детальним переліком операцій
 • joint ~ = спільний рахунок • об’єднаний рахунок
 • ledger ~ = рахунок у гросбусі
 • liabilities ~ = рахунок зобов’язань
 • loan ~ = позиковий рахунок
 • loro ~ = рахунок лоро
 • manufacturing ~ = рахунок виробничих витрат
 • material price variance ~ = рахунок відхилень цін на матеріали
 • material variance ~ = рахунок відхилень вартості матеріалів від нормативної
 • merchandise ~s = рахунки комерційної діяльності • товарні операції (в платіжному балансі)
 • monthly ~ = місячний звіт
 • national ~s = звіт про виконання державного бюджету • національні рахунки
 • national income ~s = рахунки національного доходу
 • national income and expenditure ~ = рахунок національних доходів та витрат
 • nominal ~ = номінальний рахунок • пасивний рахунок • активно-пасивний рахунок
 • nostro ~ = рахунок ностро
 • numbered ~ = нумерований депозитний рахунок • нумерований рахунок
 • old ~ (o/a) = старий рахунок
 • open ~ (O/A) = відкритий рахунок
 • operating ~s = поточні рахунки
 • outlay ~s = рахунки видатків
 • outstanding ~ (o/a) = неоплачений рахунок
 • overdrawn ~ = рахунок з овердрафтом
 • overhead ~s = рахунки накладних витрат
 • payroll ~ = рахунок заробітної плати
 • personal ~ = особовий рахунок
 • petty cash ~ = рахунок дрібної каси
 • phoney ~ = фіктивний рахунок • недійсний рахунок
 • private ~ = рахунок приватної особи • приватний рахунок • особовий рахунок
 • production ~ = рахунок продукції
 • profit ~ = рахунок прибутків
 • profit and loss ~ = рахунок прибутків та збитків
 • profit and loss appropriation ~ = рахунок розподілу прибутків і збитків
 • property ~ = рахунок основного капіталу
 • proprietary ~ = рахунок капіталу
 • public ~ = рахунок державної установи
 • purchases ~ = рахунок закупівель
 • real ~ = реальний рахунок • активний рахунок • стаття балансу
 • realization ~ = рахунок реалізації
 • registered ~ = зареєстрований рахунок
 • reserve ~ = резервний рахунок
 • revenue ~ = рахунок надходжень
 • revenue and expense ~ = рахунок надходжень і витрат
 • running ~ = поточний рахунок • діас. біжучий рахунок
 • sales ~ = рахунок продажу
 • savings ~ = ощадний рахунок • ощадна книжка
 • securities ~ = рахунок цінних паперів
 • settlement ~ = розрахунковий рахунок
 • special ~ = особливий рахунок • окремий рахунок
 • special fund ~ = рахунок фонду спеціального призначення
 • stock ~ = рахунок капіталу • рахунок цінних паперів
 • subscriber’s ~ = рахунок передплатника • рахунок абонента
 • subsidiary ~ = допоміжний рахунок
 • summary ~ = підсумковий рахунок • кінцевий баланс
 • sundries ~s = інші статті бухгалтерського обліку
 • surplus ~ = рахунок надлишку
 • suspense ~ = проміжний рахунок • рахунок сумнівних дебіторів
 • temporary ~ = тимчасовий рахунок
 • thrift ~ = строковий рахунок • ощадний рахунок
 • transaction ~ = поточний рахунок • короткостроковий депозит
 • transfer ~ = рахунок безготівкових розрахунків
 • trust ~ = довірчий рахунок
 • vostro ~ = рахунок востро
 • wage ~ = рахунок, на який перераховується заробітна плата
 • yearly ~ = річний звіт • річні фінансові звіти • ультимо
 • ~s analysis = аналіз статей балансу
 • ~ balance = сальдо рахунку • залишок на рахунку
 • ~ book = журнал бухгалтерського обліку • бухгалтерська книга
 • ~ card = план рахунків
 • ~ category = категорія рахунка
 • ~ conflict = конфлікт між рекламодавцями
 • ~ current (A/C) = контокорент • відкритий рахунок • поточний банківський рахунок
 • ~ day = розрахунковий день
 • ~s department = відділ розрахунків • відділ фінансових звітів
 • ~ detail = докладні дані про банківський рахунок
 • ~ entry = бухгалтерський запис • запис • рядок бухгалтерської звітності
 • ~ executive = керівник, який веде рахунок клієнтів • консультант рекламного бюро • уповноважений за контрактом з рекламодавцями
 • ~ for current operations = рахунок поточних операцій
 • ~ form = документ бухгалтерського обліку
 • ~ for the accumulation of payments = рахунок для оплати нагромаджених платежів
 • ~ for various payments = рахунок для оплати різних платежів • рахунок для різних платежів
 • ~ heading = заголовок рахунка
 • ~ held as collateral = рахунок під заставу
 • ~ held in foreign currency = рахунок у іноземній валюті
 • ~ holder = власник рахунка
 • ~ in the bearer’s name = рахунок на подавця • рахунок на пред’явника
 • ~ ledger = бухгалтерський реєстр • бухгалтерська книга
 • ~ management = керівництво групами клієнтів • керівництво групами клієнтів, які працюють • проведення рахунків
 • ~ manager = керівник групи клієнтів, які працюють • завідувач відділу реклами
 • ~ of charges = рахунок витрат • рахунок накладних витрат
 • ~ of commission = рахунок комісійних платежів
 • ~ of disbursements = рахунок витрат
 • ~ of expenses = рахунок витрат• діас. рахунок розходів ~ of goods purchased рахунок на закуплені товари
 • ~ of heating expenses = рахунок витрат на опалення
 • ~ of overheads = рахунок накладних витрат
 • ~ of recourse = рахунок з правом звернення • рахунок регресу
 • ~-only cheque = чек лише для безготівкового розрахунку
 • ~s outstanding = неоплачені рахунки
 • ~ payee cheque = чек на рахунок одержувача
 • ~ representative = консультант зі зв’язків з рекламодавцями
 • ~ sales (a. s., A/S) = звіт про продаж товару • рахунок про продаж товару
 • ~ sheet = бланк рахунка
 • ~s statement = звіт про стан рахунків
 • ~ stated = сальдо рахунка • підведений рахунок
 • ~ subject to notice = рахунок з повідомленням
 • ~ supervisor = керівник групи по зв’язках з рекламодавцями
 • ~ terms = умови оплати рахунка
 • ~ title = назва рахунка
 • ~-to-account transfer = переказ грошей з одного рахунка на інший
 • ~ with overdraft facility = рахунок, на якому дозволено овердрафт • рахунок з перевищенням кредитного ліміту • рахунок, на якому дозволено позичати банківські гроші
 • ~ with the Treasury = рахунок в міністерстві фінансів, скарбниці
 • for ~ only = тільки для розрахунку
 • for ~ and risk of = за рахунок і на ризик
 • on ~ (o/a) = на рахунок належної суми
 • on а joint ~ = на спільному рахунку
 • standard manual of ~s = посібник правил і порядку ведення рахунків
 • to adjust an ~ = виправляти/виправити рахунок
 • to audit ~s = проводити/провести ревізію рахунків
 • to balance an ~ = закривати/закрити рахунок • балансувати/збалансувати статтю розрахунків • підсумовувати/підсумувати рахунок
 • to charge an ~ = дебетувати рахунок
 • to charge to an ~ = відносити/віднести на рахунок
 • to check an ~ = перевіряти/перевірити рахунок
 • to close an ~ = закривати/закрити рахунок
 • to credit an ~ = кредитувати рахунок
 • to debit an ~ = дебетувати рахунок
 • to draw money from an ~ = списувати/списати з рахунка
 • to draw on an ~ = брати/взяти гроші з рахунка
 • to enter on an ~ = зараховувати/зарахувати суму на рахунок
 • to falsify an ~ = підробляти/підробити рахунок
 • to freeze an ~ = заморожувати/заморозити рахунок
 • to have an ~ with a bank = мати рахунок в банку
 • to keep ~s = провадити рахунки • вести рахунки • вести бухгалтерські книги
 • to make up an ~ = виписувати/виписати рахунок
 • to open an ~ = відкривати/відкрити рахунок
 • to operate an ~ = проводити рахунок • вести рахунок
 • to overdraw an ~ = перевищувати/перевищити залишок на рахунку • перевищувати/перевищити кредитний ліміт на рахунку
 • to pay an ~ = платити/оплатити рахунок
 • to pay into an ~ = записувати/записати на рахунок
 • to render an ~ = представляти/представити рахунок
 • to run up an ~ = збільшувати/збільшити залишок на рахунку
 • to settle an ~ = оплачувати/оплатити рахунок • узгоджувати/узгодити суму на рахунку
 • to set up an ~ = відкривати/відкрити рахунок
 • to square ~s = розплачуватися/розплатитися • розраховуватися/розрахуватися
 • to transfer to an ~ = переписувати/переписати на рахунок
 • to verify ~s = перевіряти/перевірити рахунки • перевіряти/перевірити правильність ведення рахунків
 • to withdraw from an ~ = знімати/зняти з рахунка
 • to write off from an ~ = списувати/списати з рахунка
  ▲ account3 :: client2; account2 accounts (432); account2 – конто (зах. укр., діас., діал.)
 • arbitrage n бірж. арбітражна операція; арбітраж; a арбітражний
  купівля цінних паперів (securities), валюти (currency) або товарів (commodity) з наступною зворотною угодою для одержання прибутку (profit) внаслідок різниці відсоткових ставок (interest rate), ринкових цін або курсу (exchange rate) валюти у часі чи на різних ринках; ◆ арбітражними операціями займаються арбітражери (arbitrageur/arbitrager), які використовують різницю між продажною і купівельною цінами, одержуючи чистий прибуток після відрахування витрат за операцію
 • compound ~ = складний арбітраж
 • covered interest ~ = захищений відсотковий арбітраж
 • currency ~ = валютний арбітраж
 • geographic ~ = географічний арбітраж • просторовий арбітраж
 • interest ~ = відсотковий арбітраж
 • risk ~ = ризикований арбітраж
 • simple ~ = простий валютний арбітраж
 • ~ in bills of exchange = арбітражні операції з переказними векселями
 • ~ in bullion = арбітражні операції із золотом
 • ~ in goods = арбітражні операції з товарами • товарний арбітраж
 • ~ in securities = арбітражні операції з цінними паперами
 • ~ in stocks = арбітражні операції з акціями
 • ~ market = арбітражний ринок
 • ~ of exchange = валютний арбітраж
 • ~ pricing model = арбітражна модель ціноутворення ~ for profit – прибуток за рахунок різниці курсів на різних ринках
 • ~ transaction = арбітражна операція ~ tunnel «арбітражний тунель», різниця між цінами, що допускає арбітраж
 • direct ~ of exchange = двосторонній валютний арбітраж
 • barter n торг., міжторг. бартер; товарообмін; товаровимін; товаровиміна; a бартерний; товарообмінний; обмінний
  взаємна передача товарів (good) або послуг (service1) тотожної вартості
 • direct ~ = прямий бартер • прямий товарообмін
 • indirect ~ = опосередкований бартер • непрямий товарообмін
 • ~ agreement = бартерна угода
 • ~ deal = товарообмінна угода
 • ~ economy = бартерна економіка
 • ~ house = торговельний дім
 • ~ payment agreements = угода про розрахунки за бартером
 • ~ trade = бартерна торгівля • обмінна торгівля • прямий обмін товарами
 • ~ transaction = бартерна операція
 • ~ value = вартість бартерного обміну
 • direct ~ of products = прямий обмін товарами
  ▲ barter :: exchange1
 • consumer n ком., ек., марк. споживач; клієнт; a споживчий; споживацький
  той, хто фактично споживає або використовує товари (good) чи користується послугами (service1) для задоволення особистих потреб; ◆ споживач не обов’язково мусить бути покупцем (purchaser) продукту чи послуги: напр., мати, яка купує спортивні черевики для дітей, вважається покупцем продукту, але його споживачами фактично є діти
 • average ~ = середній споживач
 • college-educated ~ = споживач з вищою освітою
 • conventional ~ = звичайний споживач
 • direct ~ = безпосередній споживач
 • domestic ~ = внутрішній споживач
 • electricity ~ = споживач електроенергії
 • end ~ = кінцевий споживач
 • final ~ = кінцевий споживач
 • gas ~ = споживач газу
 • green ~ = споживач екологічно чистих продуктів
 • health-conscious ~ = споживач, який дбає про здоров’я
 • household ~s = домогосподарства-споживачі
 • individual ~ = окремий споживач
 • industrial ~ = промисловий споживач • споживач товарів промислового призначення
 • interested ~ = зацікавлений споживач
 • intermediate ~ = проміжний споживач
 • large-scale ~ = гуртовий споживач
 • loyal ~ = прихильний споживач • вірний споживач
 • nominal ~ = номінальний споживач
 • personal ~ = особистий споживач
 • potential ~ = потенційний споживач
 • price-conscious ~ = споживач, який вчасно реагує на ціну
 • primary ~ = первинний споживач
 • prospective ~ = потенціальний споживач
 • quality ~ = споживач високоякісних товарів
 • rational ~ = раціональний споживач
 • reasonable ~ = розсудливий споживач
 • retail ~ = роздрібний споживач
 • secondary ~ = вторинний споживач
 • semi-independent ~ = напівнезалежний споживач
 • solvent ~ = платоспроможний споживач
 • target ~ = цільовий споживач
 • ultimate ~ = кінцевий споживач
 • upper-income ~ = споживач з високим рівнем доходу
 • weight-conscious ~ = споживач, який стежить за своєю вагою
 • ~ advertising = споживча реклама
 • ~ agreement = договір зі споживачем
 • ~ awareness = обізнаність споживача
 • ~ behaviour = поведінка споживача
 • ~ behaviour research = дослідження поведінки споживачів
 • ~ buying behaviour = поведінка споживача
 • ~ choice = вибір споживача • споживчий вибір
 • ~ commodities = споживчі товари
 • ~ confidence = довіра покупця
 • ~ confidence index = індекс впевненості споживача
 • ~ convenience goods = споживчі товари повсякденного користування
 • ~ cooperative = споживчий кооператив
 • ~ credit = споживчий кредит
 • ~ credit loan = позика на споживчий кредит
 • ~ deal = споживча угода
 • ~ demand = споживчий попит
 • ~ demographic profile = профіль демографічної статистики споживача
 • ~ demographics = демографічні дані споживача • демографічна статистика споживача
 • ~ durables = споживчі товари тривалого користування
 • ~ education = навчання споживача
 • ~ equilibrium = рівновага споживача • стан рівноваги споживача
 • ~ expectation survey = обстеження очікувань споживачів
 • consumer goods = споживчі товари; товари широкого вжитку
 • ~ industry = промисловість споживчих товарів
 • ~ information = споживча інформація
 • ~ lending = кредитування споживачів
 • ~ list = споживчий список
 • ~ loan = споживча позика
 • ~ loyalty = прихильність споживача
 • ~ magazines = журнали для споживачів
 • ~ market = споживчий ринок • ринок споживчих товарів
 • ~ motivation = мотивація споживача
 • ~ needs = споживчі потреби
 • ~ non-durables = споживчі товари короткочасного користування
 • ~ ombudsman = посередник у справі скарг споживачів
 • ~ panel = група споживачів • комісія споживачів
 • ~ policy = політика у сфері захисту споживачів
 • consumer price index = індекс споживчих цін
 • ~ products = споживчі товари
 • ~ profile = профіль споживача
 • ~ promotion = стимулювання купівельного споживчого попиту
 • ~ protection = захист споживача
 • ~ protection legislation = законодавство у галузі захисту споживача
 • ~ relations = споживчі відносини • відносини зі споживачами
 • ~ research = вивчення споживача
 • ~ response = реакція споживача
 • ~ sales = продаж споживчих товарів
 • ~ service = обслуговування споживачів
 • ~ sovereignty = незалежність споживача • суверенітет споживача
 • ~ spending = споживчі витрати
 • ~ spokesman = представник споживачів
 • ~ stimulants = споживчі стимули
 • ~ surplus = надлишок споживача • споживчий надлишок
 • ~ survey = опитування споживачів
 • ~ taste = споживчий смак
 • ~ taxation = оподаткування споживача
 • ~ transaction = споживча операція
  ▲ consumer :: end-user; consumer : producer; consumer C. four principles of marketing (437)
 • cost ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив
  1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і надання послуг; ◆ витрати класифікуються: за функціями – витрати на виробництво, адміністрацію, фінансування тощо; за характером функціонального зв’язку з обсягом випуску продукції (output) чи діяльності – змінні (variable costs) і постійні витрати (fixed costs); за місцезнаходженням – витрати відділів, підвідділів, філіалів (subsidiary), підприємств та ін. структур чи підрозділів організації; 2. грошова вартість товару чи послуги
 • absorbed ~ = поглинуті витрати
 • accounting ~ = бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати
 • accrued ~s = нараховані витрати
 • acquisition ~ = первісна вартість • вартість придбання • купівельна ціна
 • actual ~ = фактичні витрати • фактична вартість • фактична собівартість
 • added ~ = додаткова вартість • додаткові витрати
 • adjusted historical ~ = уточнена вартість • перерахована вартість • вартість в поточних цінах
 • adjustment ~(s) = витрати регулювання
 • administration ~ = адміністративні витрати
 • advertising ~ = витрати на рекламу
 • aftershipment ~(s) = витрати після відправки вантажу
 • aggregate ~s = сукупні витрати
 • agreed ~ = договірна ціна
 • airfreight ~ = вартість авіафрахту
 • allocated ~s = розподільні витрати
 • allowable ~s = дозволені витрати
 • alternative ~ = альтернативні витрати
 • amortization ~s = амортизаційні витрати
 • amortized ~ = амортизована вартість
 • ancillary ~s = додаткові витрати
 • annual ~(s) = річні витрати
 • anticipated ~(s) = передбачені витрати
 • applied ~ = віднесені витрати • зараховані витрати
 • appraisal ~ = витрати на оцінку
 • arbitration ~s = арбітражні витрати
 • assembly ~s = вартість монтажу
 • assessed ~ = оцінена вартість
 • attributed ~s = витрати, перенесені на собівартість
 • average ~ (AC) = середня вартість • середня собівартість • середні витрати
 • average fixed ~ = середні постійні витрати • середні фіксовані витрати
 • average input ~ = середні витрати на ресурс
 • average resource ~ = середні витрати на ресурс
 • average total ~ = середні загальні витрати
 • average variable ~ = середні змінні витрати
 • avoidable ~s = витрати, яких можна уникнути
 • back order ~ = витрати за невиконане замовлення
 • basic ~ = первісна вартість • основні витрати
 • beforeshipment ~(s) = витрати до відправки вантажу
 • billed ~ = фактурна вартість
 • bond issue ~s = витрати на випуск облігації
 • book ~ = балансова вартість • первісна вартість
 • borrowing ~ = вартість позики • вартість кредиту
 • break-even ~s = витрати за критичним обсягом виробництва • витрати у точці беззбитковості
 • budgeted ~s = кошторисні витрати
 • burden ~s = накладні витрати
 • calculated ~s = обчислені витрати
 • capacity ~s = постійні витрати на розширення виробництва • витрати виробництва при повному використанні виробничих можливостей
 • capital ~(s) = капітальні витрати • витрати основного капіталу
 • capitalized ~ = вартість реального основного капіталу
 • carrying ~s = витрати зберігання запасів
 • changeover ~ = вартість переходу на іншу модель
 • clerical ~(s) = канцелярські витрати
 • collection ~s = витрати на інкасо
 • combined ~(s) = сукупні витрати
 • commercial ~(s) = торговельні витрати • комерційна вартість
 • committed ~ = вкладені витрати • призначені витрати • доручені витрати
 • common ~ = спільні витрати • побічні витрати • витрати спільного виробництва
 • comparative ~(s) = порівняльні витрати • відносні витрати
 • competitive ~s = конкурентні витрати
 • conditional ~ = умовна вартість
 • constant ~ = постійна вартість • постійні витрати • незмінні витрати
 • contract ~s = витрати на контракт
 • contractual ~s = витрати контракту
 • controllable ~s = регульовані витрати
 • conversion ~ = конверсійні витрати • собівартість конверсії
 • credit ~s = витрати на кредит
 • cumulative ~s = сукупні витрати
 • current ~s = поточні витрати
 • current outlay ~s = поточні витрати • витрати грошових засобів
 • current standard ~ = поточна норма витрат
 • cycle inventory ~(s) = витрати на періодичне поповнення запасів
 • decreasing ~s = витрати, що зменшуються • спадні витрати • витрати, що скорочуються
 • deductible ~(s) = витрати, які підлягають відрахуванню
 • deferred ~ = витрати майбутнього періоду • відстрочені витрати
 • delivery ~ = вартість доставки • витрати на доставку
 • departmental ~(s) = витрати відділу • цехові витрати
 • depleted ~ = залишкова вартість
 • depreciated ~ = амортизована вартість
 • depreciation ~(s) = амортизаційні витрати
 • designing ~(s) = витрати на проектування
 • development ~ = витрати на розробку
 • differential ~ = додаткові витрати
 • direct costs = прямі витрати
 • direct labour costs = ▷▷ direct labour
 • direct material cost = ▷▷ direct material
 • direct operating ~(s) = прямі операційні витрати
 • direct payroll ~(s) = виробнича заробітна плата • виробнича зарплата
 • discounted ~ = дисконтована вартість
 • discretionary ~ = довільні витрати
 • displacement ~ = витрати на зміну структури виробництва
 • distribution ~s = витрати збуту продукції • витрати на розподіл
 • economic ~s = економічні витрати • оптимальні витрати
 • employment cost = витрати на робочу силу
 • environmental ~(s) = витрати на охорону навколишнього середовища
 • equipment capital ~s = капітальні витрати на устаткування
 • estimated ~(s) = кошторисні витрати • кошторисна вартість • орієнтовна вартість • передбачені витрати
 • excess ~ = надмірна вартість • надмірні витрати
 • executory ~ = витрати на здійснення
 • exhibition ~s = виставкові витрати
 • expected ~s = передбачені витрати
 • expired ~s = витрати поточного періоду
 • explicit ~s = зовнішні витрати • явні витрати • фактичні витрати • грошові витрати
 • external ~s = зовнішні витрати
 • extra ~s = додаткові витрати
 • extraordinary ~s = надзвичайні витрати
 • fabrication ~ = вартість виготовлення
 • factor ~(s) = прямі витрати • витрати на фактори виробництва
 • factory ~s = виробничі витрати • виробнича собівартість • виробничі накладні витрати
 • final ~ = кінцева вартість
 • first ~ = фабрична ціна • собівартість
 • fixed costs = постійні витрати
 • flat ~ = собівартість
 • freight ~s = витрати на перевезення
 • full ~(s) = повні витрати
 • fuel ~s = витрати на пальне
 • function ~ = функціональна класифікація витрат
 • general ~s = загальні витрати
 • gross ~ = валова собівартість • гуртова собівартість
 • guaranteed ~(s) = гарантовані витрати • гарантована вартість
 • handling ~(s) = витрати на оброблення • вартість навантажувально-розвантажувальних робіт
 • hauling ~(s) = транспортні витрати
 • hidden ~s = приховані витрати
 • hiring ~s = витрати на наймання
 • historical cost = початкова вартість основних фондів; первісна вартість
 • hospitality ~s = представницькі витрати
 • hotel ~s = витрати на готель
 • hourly ~ = погодинні витрати
 • idle capacity ~s = непродуктивні витрати
 • idle time ~s = витрати з причин простою • витрати у зв’язку з неробочим періодом • витрати періоду бездіяльності
 • immediate ~s = безпосередні витрати
 • implicit ~s = внутрішні витрати • неявні витрати
 • imputed ~s = умовно нараховані витрати • ставлені витрати
 • incidental ~s = побічні витрати
 • increasing ~s = зростальні витрати • зростання видатків • дедалі більші витрати
 • incremental ~s = додаткові витрати • прирощені витрати
 • incremental energy ~s = додаткові витрати на енергію • прирощені витрати на енергію
 • incremental production ~s = додаткові виробничі витрати • прирощені витрати на виробництво
 • incurred ~s = зазнані витрати
 • indirect costs = непрямі витрати
 • indirect labour costs = ▷▷ indirect labour
 • indirect manufacturing costs = ▷▷ manufacturing overheads
 • indirect payroll ~s = нарахування на заробітну плату
 • indirect production ~s = накладні витрати виробництва
 • industrial ~(s) = промислові витрати
 • initial ~ = первісна вартість • початкові витрати
 • initial production ~ = первісна собівартість
 • input ~ = витрати на фактори виробництва
 • installation ~s = вартість монтажу • витрати на становлення • витрати на розташування
 • insurance ~ = витрати на страхування
 • intangible ~(s) = нематеріальні витрати
 • integrated ~ = сумарна вартість
 • inventoriable ~s = витрати виробництва • інвентаризована вартість • виробнича собівартість
 • inventory ~ = вартість товарно-матеріальних запасів
 • inventory acquisition ~s = витрати на придбання матеріалів
 • inventory holding ~ = витрати на зберігання запасів
 • investment ~s = витрати на капіталовкладення
 • invoice ~ = фактурна вартість
 • joint ~ = спільна вартість • спільні витрати
 • labour ~s = витрати на робочу силу • витрати на заробітну плату • витрати на зарплату
 • launching ~s = витрати на випуск виробу
 • layoff ~s = витрати, пов’язані зі звільненням персоналу
 • legal ~s = судові витрати
 • legitimate ~s = дозволені витрати
 • life cycle ~(s) = витрати за термін служби
 • liquidation ~ = ліквідаційна вартість
 • living ~s = прожиткові витрати • витрати на життя
 • loading ~s = вантажні витрати
 • loan ~ = вартість позики
 • long run ~ = довгострокові витрати
 • long run average ~ = довгострокові середні витрати
 • long run marginal ~ = довгострокові граничні витрати
 • long run total ~ = довгострокові загальні витрати
 • lot quantity ~(s) = витрати на виготовлення партії
 • lump sum ~(s) = одноразові витрати
 • maintenance ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати
 • managed ~ = регульовані витрати
 • managed fixed ~s = регульовані фіксовані витрати
 • management ~(s) = адміністративні витрати
 • management fixed ~s = адміністративні фіксовані витрати
 • manpower ~(s) = витрати на робочу силу
 • manufacturing ~s = виробничі витрати • виробнича собівартість
 • marginal ~s = гранична вартість • гранична собівартість • граничні витрати
 • marginal capital ~s = граничні витрати на використання капіталу
 • marginal factor ~(s) = граничні витрати, пов’язані із придбанням додаткового виробничого ресурсу
 • marginal industry ~s = галузеві граничні витрати
 • marginal input ~ = граничні витрати на ресурс
 • marginal labour ~ = граничні витрати на використання робочої сили • гранична вартість робочої сили
 • marginal private ~ = граничні приватні витрати • граничні індивідуальні витрати
 • marginal resource ~ = граничні витрати на ресурс • граничні ресурсні витрати
 • marginal social ~ = граничні суспільні витрати • граничні суспільні втрати
 • marginal unit ~s = граничні витрати на одиницю продукції
 • maritime ~s = витрати на морське транспортування
 • marketing ~(s) = витрати на збут
 • material ~s = матеріальні витрати • вартість матеріалу
 • merchandising ~s = витрати збуту • витрати на продаж і розповсюдження
 • minimum ~ = мінімальні витрати • мінімальна вартість
 • miscellaneous ~(s) = інші витрати
 • mixed ~ = змішані витрати • змішана вартість
 • negotiated ~ = договірна вартість
 • net ~ = чиста собівартість
 • nominal ~ = номінальна вартість
 • noncontrollable ~s = нерегульовані змінні витрати
 • nonmanufacturing ~(s) = невиробничі витрати
 • nonrecurring ~(s) = неперіодичні витрати
 • normal ~s = середня виробнича собівартість
 • normal pension ~ = середні витрати пенсійного плану
 • one-off ~s = одноразові витрати
 • operating ~s = операційні витрати
 • opportunity ~ = альтернативна вартість • альтернативні витрати
 • ordering ~s = витрати на виконання замовлення • вартість виконання замовлення
 • ordinary ~s = звичайні витрати
 • organizational ~s = організаційні витрати
 • original ~ = первісна вартість
 • outlay ~ = затратні кошти
 • out-of-pocket ~s = прямі витрати • дійсні витрати
 • output ~(s) = виробнича собівартість
 • overall ~ = повна вартість
 • overhead ~s = накладні витрати
 • overtime ~(s) = витрати на понаднормову роботу
 • packaging ~ = витрати на пакування • вартість пакування
 • past ~s = минулі витрати
 • past sunk ~s = безповоротні витрати
 • payroll ~(s) = вартість робочої сили • витрати на робочу силу
 • payroll fringe ~s = додаткові витрати на робочу силу
 • period ~s = витрати звітного періоду
 • planned ~(s) = плановані витрати
 • policy ~ = витрати на політику
 • pollution abatement ~(s) = витрати на охорону довкілля
 • postmanufacturing ~s = післявиробничі витрати
 • postponable ~(s) = витрати, які можуть бути відкладені
 • predetermined ~s = нормативні витрати • кошторисні витрати
 • premanufacturing ~s = довиробничі витрати
 • preparation ~(s) = витрати цехової підготовки виробництва
 • preproduction ~(s) = витрати підготовки виробництва
 • prime cost = основні витрати; собівартість
 • process ~(s) = виробничі витрати
 • processing ~s = витрати на перероблення • собівартість конверсії
 • procurement ~s = витрати на матеріально-технічне постачання
 • product cost = прямі витрати виробництва продукту; собівартість продукції
 • production cost = виробничі витрати; витрати на виробництво
 • programme ~ = вартість програми
 • progressive ~s = прогресивні витрати
 • project ~(s) = витрати проектування • витрати на розробляння нового продукту • витрати на здійснення проекту
 • projected ~s = заплановані витрати
 • publicity ~s = витрати на рекламу • представницькі витрати
 • purchase ~(s) = витрати на придбання
 • purchasing ~s = витрати на придбання
 • quality ~s = витрати на забезпечення якості
 • quality inspection ~s = витрати на перевіряння якості
 • quality related ~s = витрати, пов’язані з якістю • витрати на забезпечення рівня якості
 • real ~ = витрати виробництва в незмінних цінах • витрати виробництва в натуральному обчисленні • чиста вартість
 • realized ~(s) = фактичні витрати
 • recoverable ~ = амортизаційні витрати • залишкова вартість
 • recurring ~s = періодичні витрати
 • redistributed ~ = перерозподілені витрати
 • reduction ~s = витрати на зниження будь-чого
 • related ~s = непрямі витрати • змінні витрати • зв’язані витрати
 • relative ~ = відносна вартість
 • relevant ~s = витрати майбутнього періоду • актуальні витрати • відповідні витрати
 • removal ~s = витрати переміщення • витрати вивезення • витрати ліквідації
 • renewal ~ = витрати відновлення
 • reoperating ~(s) = витрати на перероблення
 • reorder ~ = вартість повторного замовлення
 • repair ~s = ремонтні витрати
 • replacement ~ = відновна вартість • вартість заміщення вибуття основного капіталу
 • replacement depreciation ~ = зношення, яке нараховане за відновною вартістю • амортизація в поточних цінах
 • replenishment ~ = вартість поповнення запасів
 • reproduction ~ = повна поновлена вартість
 • reservation ~s = витрати на попереднє замовлення
 • residual ~ = залишкова вартість
 • round-trip ~(s) = витрати на транспортування за круговим маршрутом
 • rising ~s = зростаючі видатки • зростання видатків • зростальні видатки • дедалі більші видатки
 • running ~s = виробничі витрати • поточні витрати • експлуатаційні витрати
 • salvage ~ = ліквідаційні витрати
 • scheduled ~s = плановані витрати
 • selling ~s = витрати реалізації • торговельні витрати
 • semi-variable ~s = частково змінні витрати • напівзмінні витрати
 • separable ~s = подільні витрати
 • service ~s = витрати на обслуговування
 • set-up ~s = витрати на налагодження
 • shadow ~s = приховані витрати
 • shelter ~s = складові витрати
 • shipping ~(s) = витрати на транспортування
 • shop ~ = цехова собівартість
 • social ~s = суспільні витрати
 • social marginal ~ = суспільні граничні витрати
 • sorting ~s = витрати на розсортування
 • specific ~ = спеціальна ціна • вартість конкретних виробів
 • spillover ~ = витрати переливу • побічні витрати
 • spiralling ~s = швидке зростання цін • різке зростання цін
 • spoilage ~s = витрати внаслідок псування продукції • витрати внаслідок браку
 • staff ~s = витрати на персонал
 • standard ~s = нормативні витрати • нормативна собівартість
 • standing ~s = постійні витрати
 • starting-and-stopping ~(s) = витрати, пов’язані із запуском виробництва і зупинкою
 • starting-load ~(s) = витрати підготовляння виробництва
 • start-up ~s = витрати підготовки виробництва • витрати, пов’язані із запуском
 • stock-holding ~ = вартість зберігання запасів
 • stocking ~ = вартість запасів
 • storage ~ = вартість зберігання запасів
 • sunk ~s = безповоротні витрати
 • supervision ~s = витрати на контроль • витрати на нагляд
 • supplementary ~s = додаткові витрати • побічні витрати • непрямі витрати
 • support ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати
 • tangible ~s = матеріальні витрати
 • target ~ = планована вартість • плановані витрати
 • tentative ~ = орієнтовна вартість • пробна вартість
 • total ~ = сукупні витрати • загальна собівартість • повна собівартість
 • total delay ~ = сукупні витрати на чекання
 • total external ~ = сукупні зовнішні витрати
 • total labour ~s = сукупні витрати на робочу силу
 • total private ~ = сукупні особисті витрати • сукупні індивідуальні витрати
 • total-revenue ~ = принцип зіставлення сукупного виторгу й сукупних витрат
 • total social ~ = сукупні суспільні витрати
 • total system ~ = сукупні витрати системи
 • total unit ~ = сукупні витрати на одиницю продукції
 • traceable ~ = витрати, які можна простежити
 • training ~ = витрати на навчання • вартість навчання
 • transaction ~s = трансакційні витрати
 • transfer ~s = витрати на транспортування
 • transhipment ~s = витрати на перевантаження
 • transport ~s = транспортні витрати
 • transportation ~s = транспортні витрати
 • travel ~s = дорожні витрати
 • treating ~s = витрати на перероблення
 • true ~ = справжня вартість
 • ultimate ~ = кінцева вартість
 • unabsorbed ~s = непоглинуті витрати • непокриті витрати
 • unamortized ~ = неамортизована частина вартості • чистий капітал
 • unavoidable ~s = необхідні витрати • постійні витрати
 • uncontrollable ~s = нерегульовані витрати
 • underwriting ~ = вартість підписки
 • unexpired ~s = витрати майбутніх періодів
 • unit ~s = витрати на одиницю продукції • питомі витрати • витрати виробництва на одиницю продукції • собівартість одиниці продукції
 • unit labour ~s = вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість
 • unit operating ~s = операційні витрати на одиницю продукції
 • unit wage ~s = вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту
 • unloading ~s = витрати на розвантаження
 • unrecovered ~ = залишкова вартість
 • unscheduled ~s = понадплановані витрати
 • upkeep ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати • витрати на утримання
 • user ~s = витрати використання
 • variable ~s = змінні витрати
 • wage ~s = витрати на заробітну плату • витрати на зарплату
 • warehousing ~s = складські витрати
 • warranty ~s = витрати на гарантійне зобов’язання
 • weighted average ~ = середньозважена вартість
 • welfare ~s = соціально-культурні витрати
 • working ~s = експлуатаційні витрати • вартість оброблення
 • above ~ = вище від собівартості • вище від вартості
 • at ~ = за собівартість • за вартість
 • at any ~ = за будь-яку ціну
 • below ~ = нижче від собівартості • нижче від вартості
 • cost accountant = бухгалтер з обліку витрат виробництва
 • ~ accounting = виробничий облік
 • ~ allocation = розподіл витрат
 • ~ allocation base = база розподілу витрат
 • ~ analysis = аналіз витрат
 • ~ and freight (C and F) (CFR) (C & F) = вартість і фрахт
 • ~ and insurance (C and I) = вартість і страхування
 • ~ and price difference = різниця між собівартістю і ціною
 • ~ apportionment = постатейний розподіл витрат
 • ~ awareness = обізнаність з витратами
 • ~-benefit analysis = аналіз витрат і вигод • аналіз затрат і результатів
 • ~ burden = тягар витрат
 • ~ calculation = калькуляція витрат
 • cost centre = центр витрат
 • ~-centre accounting = виробничий облік • виробнича бухгалтерія
 • ~-centre variance = відхилення від нормативних витрат
 • ~ charged to = витрати, віднесені на
 • ~ classification = класифікація витрат
 • ~ clerk = обліковець витрат
 • ~ containment = стримування витрат
 • ~ control = контроль за рівнем витрат
 • ~ control account = контрольний рахунок витрат
 • ~ curve = крива витрат
 • ~ depletion allowance = податкова знижка на вичерпування природних ресурсів
 • ~ development = зростання собівартості
 • ~ distribution = розподіл витрат
 • ~ effectiveness = ефективність витрат • результативність витрат
 • ~ efficiency = економічна ефективність • ефективність витрат
 • ~ escalation = зростання витрат
 • ~ estimating = оцінка витрат • оцінка вартості
 • ~ factor = фактор витрат
 • ~ formula = формула обрахування витрат
 • ~free = безплатно
 • ~ function = функція витрат
 • ~ increase = зростання вартості
 • ~s incurred to date = витрати на поточну дату
 • ~, insurance, freight (CIF) = вартість, страхування, фрахт
 • ~, insurance, freight and commission (CIFC, CIF&C) = вартість, страхування, фрахт і комісія посередника
 • ~, insurance, freight and exchange (CIF&E) = вартість, страхування, фрахт включно з курсовою різницею
 • ~ method = методика калькуляції
 • ~ minimization = мінімізація витрат • мінімізація витрат виробництва • мінімізація собівартості
 • ~ of acquisition = вартість купівлі • вартість придбання
 • ~ of administration = адміністративні витрати
 • ~ of appraisal = витрати на оцінку
 • ~ of arbitration = вартість арбітражу • витрати на арбітраж
 • ~ of borrowing = кошти, пов’язані з позикою • вартість кредиту • позичковий процент
 • cost of capital = вартість капіталу
 • ~ of carriage = витрати перевезення
 • ~ of carrying inventory = витрати зберігання товарно-матеріальних запасів
 • ~ of delivery = витрати на доставку
 • ~ of demolition = вартість розформування
 • ~ of dismantling = вартість демонтажу
 • ~ of doing business = витрати експлуатації підприємства
 • ~ of equipment = вартість устаткування
 • ~ of equity = вартість акціонерного капіталу
 • ~ of financing = вартість фінансування • витрати фінансування
 • ~ of fixed capital = вартість основного капіталу
 • ~ of goods = вартість товару
 • ~ of goods manufactured = собівартість виробленої продукції
 • ~ of goods sold = собівартість реалізованих товарів
 • ~ of haulage = вартість транспортування
 • ~ of heating = вартість опалення
 • ~ of installation = вартість монтажу
 • ~ of insurance = вартість страхування
 • ~ of inventory = витрати на проведення інвентаризації
 • ~ of legal proceedings = вартість судового розгляду
 • ~ of living = прожитковий мінімум
 • ~-of-living adjustment (COLA) ~ = надбавка на подорожчання • поправка до заробітної плати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living allowance ~ = поправка (до заробітної плати) у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living bonus = поправка (до заробітної плати) у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living clause = захист індексації заробітної плати
 • ~-of-living index = індекс прожиткового мінімуму • індекс вартості життя
 • ~ of manufacture = вартість виробництва
 • ~ of materials consumed = вартість використаних матеріалів
 • ~ of an order = вартість замовлення
 • ~ of packaging = вартість пакування
 • ~ of product sold = вартість проданого товару
 • ~ of a project = вартість проекту
 • ~ of publication = вартість публікації
 • ~ of renting = вартість оренди
 • ~ of sales = собівартість реалізованих товарів
 • ~ of service = вартість обслуговування • вартість послуг
 • ~ of servicing = вартість обслуговування
 • ~ of tare = вартість тари
 • ~ of upkeep = вартість утримання
 • ~-plus = витрати плюс • витрати плюс фіксований прибуток
 • ~ price = ціна виробництва
 • ~ price estimate = оцінка ціни виробництва
 • ~-push inflation = інфляція, викликана зростанням витрат виробництва
 • ~ recovery = відшкодовування витрат виробництва
 • ~ structure = структура собівартості • структура витрат
 • ~ to the consumer = витрати споживача
 • ~ type = вид витрат
 • ~ unit = одиниця вартості
 • ~ value = величина витрат • собівартість • вартість витрат • первісна вартість
 • ~ variance = відхилення від нормативних витрат
 • free of ~ = безплатно
 • full-~ pricing = ціноутворення на основі повних витрат
 • incremental ~s of service = додаткові витрати на обслуговування
 • less ~s = за відрахуванням витрат
 • marginal ~(s) of acquisition = граничні витрати, пов’язані з придбанням додаткового виробничого ресурсу
 • marginal ~ of capital (MCC) = гранична вартість капіталу
 • marginal ~ of pollution abatement = граничні витрати на зменшення забруднення
 • net ~ of purchases = чисті витрати на закупівлю
 • next to ~ = майже за собівартістю
 • on~s = накладні витрати • побічні видатки • непрямі витрати
 • opportunity ~ of capital = альтернативна вартість капіталу
 • research and development (R&D) ~s = витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи
 • to absorb ~s = покривати/покрити витрати
 • to assess ~s = оцінювати/оцінити витрати
 • to award ~s against somebody = присуджувати/присудити комусь судові видатки
 • to bear ~s = переносити/перенести видатки
 • to calculate ~s = підраховувати/підрахувати витрати • калькулювати видатки
 • to cover ~s = покривати/покрити видатки
 • to cover the ~ = покривати/покрити вартість
 • to curtail ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to cut down on ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to cut production ~s = знижувати/знизити собівартість продукції
 • to decrease ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to defray the ~s = оплачувати/оплатити витрати • оплачувати/оплатити видатки
 • to determine the ~ = оцінювати/оцінити вартість
 • to estimate ~s = оцінювати/оцінити видатки • оцінювати/оцінити витрати
 • to exceed the ~ = перевищувати/перевищити вартість
 • to increase ~s = підвищувати/підвищити вартість
 • to incur ~s = понести видатки
 • to itemize ~s = розподіляти/розподілити витрати
 • to keep down ~s = стримувати/стримати витрати
 • to meet ~s = покривати/покрити витрати • покривати/покрити вартість
 • to offset the ~s = відшкодовувати/відшкодувати витрати
 • to recoup ~s = відшкодовувати/відшкодувати витрати
 • to recover ~s = стягувати/стягнути витрати • покривати/покрити видатки
 • to reduce ~s = зменшувати/зменшити витрати • зменшувати/зменшити видатки
 • to refund the ~ = повертати/повернути витрати • повертати/повернути вартість
 • to revise the ~ = переглядати/переглянути вартість
 • to save ~s = занижувати/знизити витрати • економити на витратах
 • to share the ~ = розділяти/розділити витрати
 • to work out the ~ = обраховувати/обрахувати витрати
 • to write off capital ~s = списувати/списати капітальні витрати
 • under ~ = нижче від собівартості • нижче від вартості
 • credit (Cr; cr) n 1. ком. кредит; борг; кредитування; 2. бухг., рах. кредит; права сторона рахунку; a кредитовий; кредитний; v кредитувати
  1. позичка, яка надається окремій особі або підприємству у власність (це – товари, послуги або гроші); ◆ покупці (purchaser), які користуються таким кредитом, одержують його переважно на умовах повернення вартості в певний строк і з виплатою відсотка (interest); 2. сума, яка записана на правій стороні рахунка (account2) в бухгалтерському реєстрі (ledger); ◆ якщо кредит знаходиться на активному рахунку, то це свідчить про зменшення грошових коштів, а на пасивному – про збільшення заборгованості
 • acceptance ~ = акцептний кредит
 • accommodation ~ = кредит для покриття тимчасових потреб у коштах
 • agricultural ~ = сільськогосподарський кредит
 • anticipatory ~ = акредитив для оплати невідвантажених товарів
 • averaged rate ~ = кредит за усередненою ставкою
 • back-to-back ~ = компенсаційний кредит • компенсаційний акредитив
 • bank ~ = банківський кредит
 • blank ~ = бланковий кредит • кредит без забезпечення
 • blocked ~ = заморожений кредит • блокований кредит
 • book ~ = комерційний кредит у формі відкритого рахунка
 • bridging ~ = кредит на тимчасові потреби
 • buyer ~ = кредит покупця
 • capital market ~ = кредит, одержаний на ринку довгострокового капіталу
 • cash ~ = готівковий кредит • кредит готівкою • овердрафт
 • clean ~ = бланковий кредит
 • clearing ~ = технічний кредит
 • collateral ~ = кредит під забезпечення • ломбардна позика
 • commercial ~ = комерційний кредит
 • company ~ = підприємницький кредит
 • consumer ~ = споживчий кредит • підтоварний кредит • товарний акредитив
 • currency ~ = валютний кредит
 • current account ~ = кредит за контокорентним рахунком • контокорентний кредит
 • deferred ~ = відстрочений кредит • відстрочене зарахування на рахунок • доходи майбутніх періодів
 • direct ~ = прямий кредит
 • discount ~ = дисконтний кредит • кредит у формі обліку
 • dividend ~ = податкова пільга, яку отримує одержувач дивідендів
 • dollar ~ = кредит у доларах
 • draft ~ = кредит у формі тратти
 • earned income ~ = податкова пільга на зароблений дохід
 • export ~ = експортний кредит • кредит на експорт
 • extended ~ = продовжений кредит • пролонгований кредит
 • external ~ = зовнішній кредит • міжнародний кредит
 • external trade ~ = зовнішньоторговельний кредит
 • farm ~ = сільськогосподарський кредит
 • Federal Reserve ~ = кредит федеральних резервних банків
 • financial ~ = фінансовий кредит
 • fixed ~ = кредит на встановлену суму
 • foreign tax ~ = пільга на закордонний податок • знижка на закордонний податок
 • frozen ~ = заморожений кредит
 • government ~ = державний кредит
 • guaranteed ~ = кредит з гарантією • гарантований кредит
 • immediate ~ = негайне зарахування грошей на рахунок
 • import ~ = імпортний кредит • кредит на імпорт
 • income tax ~ = податкова пільга з прибуткового податку
 • industrial ~ = промисловий кредит
 • instalment ~ = кредит з погашенням окремими частинами
 • insurer’s ~ = кредит страхувача
 • intergovernmental ~ = міждержавний кредит • міжурядовий кредит
 • interim ~ = тимчасова позика • проміжна позика
 • investment ~ = кредит для фінансування довгострокових вкладень • інвестиційний кредит
 • investment tax ~ (ITC) = податкова знижка для капіталовкладень
 • limited ~ = обмежений кредит
 • lombard ~ = ломбардний кредит
 • long-term ~ = довгостроковий кредит
 • low-interest ~ = кредит з низьким відсотком • дешевий кредит
 • maximum ~ = максимальний кредит
 • medium-term ~ = середньостроковий кредит
 • mercantile ~ = торговельний кредит
 • minimum ~ = мінімальний кредит
 • monetary ~ = грошовий кредит
 • mortgage ~ = іпотечний кредит
 • noninstalment ~ = разовий кредит • кредит з разовою сплатою
 • noninterest bearing ~ = безвідсотковий кредит
 • on-call ~ = кредит на вимогу
 • open ~ = необмежений кредит • бланковий кредит
 • overdue ~ = прострочений кредит
 • packing ~ = акредитив для оплати невідвантажених товарів
 • personal ~ = індивідуальний кредит • індивідуальна позика
 • preferential ~ = пільговий кредит
 • public ~ = державний кредит
 • rediscount ~ = кредит у формі переобліку • кредит у формі обліку
 • reserve ~ = резервний кредит
 • retail ~ = кредит роздрібній торгівлі
 • revolving ~ = автоматично поновлений кредит
 • roll-over ~ = кредит з періодично переглянуваною відсотковою ставкою
 • rural ~ = сільськогосподарський кредит
 • secured ~ = забезпечений кредит
 • self-liquidating ~ = самоліквідовний кредит
 • short-term ~ = короткостроковий кредит
 • soft ~ = пільговий кредит
 • standby ~ = резервний кредит • кредит, використовуваний у разі потреби
 • starting ~ = початковий кредит
 • state ~ = державний кредит
 • state-guaranteed ~ = державний кредит з гарантією
 • store ~ = відкритий кредит • кредит, наданий крамницею
 • supplier’s ~ = кредит постачальника
 • syndicated bank ~ = кредит, наданий кількома банками
 • tax ~ = податкова знижка • податкова пільга • відстрочення оплати податку
 • temporary ~ = тимчасова позика • проміжна позика
 • term ~ = строковий кредит
 • tied ~ = зв’язаний кредит • кредит, обмежений щодо цілей його використання
 • total ~ = сума кредиту • підсумок кредиту
 • trade ~ = торговельний кредит
 • uncollectible ~ = кредит, який не може бути стягнений
 • unlimited ~ = необмежений кредит
 • unsecured ~ = незабезпечений кредит • кредит без спеціального забезпечення
 • unused ~ = невикористаний кредит
 • used ~ = використаний кредит
 • working ~ = кредит підприємства • кредит для підсилення оборотного капіталу позичальника
 • against ~ = на рахунок кредиту
 • ~ abuse = зловживання кредитом
 • ~ account = рахунок з кредитним сальдо • рахунок пасиву балансу
 • ~ activities = кредитування
 • ~ advice = кредитове авізо
 • ~ against goods = підтоварний кредит
 • ~ against securities = кредит під цінні папери
 • ~ against shipped goods = кредит під відвантажені товари
 • ~ against tax = податкова пільга • податкова знижка
 • ~ agency = бюро інформації про кредит
 • ~ agreement = угода про кредитування
 • ~ application = заява про надання кредиту
 • ~ approval = згода видати кредит
 • ~ at a reduced rate of interest = кредит за зниженою відсотковою ставкою
 • ~ at the bank = кредит у банку
 • ~ balance = кредитовий баланс • кредитний баланс • негативне сальдо • залишок кредиту • кредитове сальдо
 • ~ bank = кредитний банк
 • ~ buyer = покупець товарів у кредит
 • ~ buying = купівля в кредит
 • ~ by way of guarantee = гарантійний кредит у формі авалю
 • ~ ceiling = граничний розмір кредиту • верхня межа на банківські кредити
 • ~ conditions = умови кредитування
 • ~ constraint = обмеження кредиту
 • ~-drawing facility = можливість одержання кредиту
 • ~ entry = запис на кредитовому рахунку • кредитовий запис
 • ~ evaluation = оцінка кредиту
 • ~ extension = надання кредиту
 • ~ facilities = джерела кредитування
 • ~ fee = комісійні за кредит
 • ~ finance = фінансування кредиту
 • ~ financing = кредитне фінансування
 • ~ for a limited period = кредит на обмежений строк
 • ~ for an unlimited period = кредит на необмежений строк
 • ~ fund = кредитна каса
 • ~ granting = надання кредиту
 • ~ granting system = система кредитування
 • ~ guarantee = кредитова запорука • кредитне поручительство
 • ~ information = інформація про кредитоспроможність
 • ~ injection = надання кредиту
 • ~ institution = кредитна установа
 • ~ instruments = кредитові зобов’язання
 • ~ insurance = страхування кредитів • страхування від несплати боргу
 • ~ insurance scheme = план страхування кредитів
 • ~ insurance system = система страхування кредитів
 • ~ interest = відсоткова ставка кредиту
 • ~ investigation = дослідження кредитоспроможності
 • ~ item = кредитовий запис
 • ~ journal = журнал обліку кредитів
 • ~ length = строк кредиту
 • ~ line = гранична сума кредиту
 • ~ market = ринок кредиту
 • ~ measures = методи кредитування
 • ~ on easy terms = кредит на пільгових умовах
 • ~ on favourable terms = кредит на пільгових умовах
 • ~ on goods = кредит на товар • товарний кредит
 • ~ on mortgage = кредит на нерухомість
 • ~ period = строк кредиту
 • ~ policy = кредитна політика
 • ~ purchase = купівля в кредит
 • ~ rating = оцінка кредитоспроможності
 • ~ rating agency = кредитно-рейтингове агентство
 • ~ reference = довідка про кредитоспроможність • інформація про кредитоспроможність
 • ~ report = звіт про кредитні операції
 • ~ requirement = потреба у кредиті
 • ~ restriction = обмеження кредиту
 • ~ risk = кредитний ризик
 • ~ sale = продаж у кредит
 • ~ slip = кредитний квиток
 • ~ society = кредитне товариство
 • ~ squeeze = обмеження кредиту • кредитовий тиск • кредитна рестрикція
 • ~ standing = кредитоспроможність
 • ~ stop = припинення кредиту
 • ~ supply = постачання кредиту
 • ~ system = кредитна система
 • ~ terms = умови кредиту
 • ~ trade = торгівля в кредит
 • ~ transaction = кредитна угода • кредитна операція
 • ~ transfer = кредитовий переказ
 • ~ undertaking = кредитна угода
 • ~ with the bank = кредит у банку
 • on ~ = в кредит
 • to advance ~ = авансувати кредит
 • to allot ~ = розподіляти/розподілити кредит • давати/дати кредит
 • to apply for ~ = звертатися/звернутися по кредит
 • to arrange ~ = домовлятися/домовитися про надання кредиту
 • to block ~ = затримувати/затримати кредит • заморожувати/заморозити кредит • блокувати кредит
 • to buy on ~ = купувати/купити в кредит
 • to call in a ~ = сплачувати/сплатити кредит
 • to establish ~ = встановлювати/встановити кредит • відкривати/відкрити кредит
 • to give ~ = давати/дати кредит
 • to grant ~ = давати/дати кредит
 • to obtain ~ = отримувати/отримати кредит
 • to refuse ~ = відмовляти/відмовити в кредиті
 • to run out of ~ = втрачати/втратити кредит
 • to sell on ~ = продавати/продати в кредит
 • to suspend ~ = припиняти/припинити кредит
 • to tighten ~ = стримувати/стримати зростання кредиту
 • to use ~ = користуватися кредитом
 • to withdraw ~ = закривати/закрити кредит
 • under ~ = на основі кредиту
  ▲ credit2 : debit2
  пр. debit2
 • credit card ком., банк. кредитна картка
  пластикова магнітна картка, ваучер (voucher), купон (coupon) тощо, які агентство (agency1), банк або інша фінансова установа видає платоспроможному клієнту, що дає йому право на купівлю товарів, послуг тощо без прямого платежу до встановленої суми кредиту (credit1); ◆ користування кредитною карткою є популярним і вигідним способом купівлі будь-чого, причому власник картки отримує щомісячну виписку з особистого рахунка, що зобов’язує його сплатити визначений мінімум з рахунка за черговими платежами, включно з відсотком; до найбільш поширених видів кредитних карток належать: Віза (Visa), Мастеркард (Mastercard), Америкен Експрес (American Express), Карт Блонш (Carte Blanche)
 • ~ holder = власник кредитної картки
 • ~ floor limit = – мінімальна сума купівлі товару в кредит за допомогою кредитної картки
 • ~ number = номер кредитної картки
 • ~ transaction = операція за кредитною карткою
 • ~ user = користувач кредитної картки
 • to issue a ~ = видавати/видати кредитну картку
 • to pay by ~ = платити/заплатити кредитною карткою
 • to show a ~ = подавати/подати кредитну картку
 • to use a ~ = користуватися кредитною карткою
  пр. debit card
 • ▷▷ electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
 • currency n ком.1. валюта; гроші; 2. грошовий обіг; a валютний
  1. грошова одиниця будь-якої країни; ◆ напр.: українська гривня, американський долар, євро тощо; грошові знаки, що крім монет і банкнот включають чеки (cheque), векселі (bill of exchange), прості векселі (promissory note) тощо; 2. рух грошей у процесі виробництва, розподілу й обміну суспільного продукту і перерозподілу національного доходу; ◆ здійснюється через готівкові табезготівкові розрахунки
 • accounting ~ = валюта розрахунку
 • adjustable ~ = еластичний грошовий обіг • обіг, який автоматично пристосовується до потреб торгівлі
 • agreement ~ = клірингова валюта • міжнародний кліринг
 • appreciated ~ = переоцінена валюта • валюта із завищеним курсом • валюта, яка подорожчала
 • article 8 ~ = валюта статті 8 • валюта, яка вільно конвертується
 • automatic ~ = грошовий обіг • еластичний грошовий обіг • обіг, який автоматично пристосовується до потреб торгівлі
 • base ~ = базова валюта • валюта, відносно якої котируються інші валюти
 • blocked ~ = блокована валюта
 • cheap ~ = валюта з низькою купівельною спроможністю
 • common ~ = спільна валюта
 • continental ~ = валюта країн континентальної Європи
 • controlled ~ = регульована валюта
 • convertible ~ = конвертована валюта
 • counterfeit ~ = підроблена валюта • фальшиві гроші
 • credit ~ = кредитні гроші • валюта кредиту
 • decimal ~ = десяткова грошова система
 • deposit ~ = гроші банківського обороту • гроші на депозиті • депоновані гроші
 • depreciated ~ = знецінена валюта
 • depreciating ~ = валюта, яка знецінюється
 • devalued ~ = знецінена валюта
 • domestic ~ = місцева валюта • валюта даної країни
 • double ~ = подвійна валюта
 • elastic ~ = еластичний грошовий обіг • обіг, який автоматично пристосовується до потреб торгівлі
 • emergency ~ = платіжні кошти, які випускаються під час фінансової кризи
 • Eurocurrency = євровалюта
 • falling ~ = валюта, вартість якої знижується
 • fiat ~ies = валюти, не забезпечені золотом
 • fiduciary ~ = гроші, не забезпечені металевим резервом
 • fluctuating ~ = валюта, курс якої коливається
 • forced ~ = гроші з примусовим курсом
 • foreign ~ = іноземна валюта • девізи
 • fractional ~ = розмінна монета • дрібні гроші
 • free ~ = вільно конвертована валюта
 • freely convertible ~ = вільно конвертована валюта
 • freely floating ~ = валюта з курсом, який вільно коливається
 • fully convertible ~ = вільно конвертована валюта
 • functional ~ = функціональна валюта
 • general asset ~ = банкноти без спеціального забезпечення
 • gold ~ = золота монета
 • green ~ = «зелена валюта»
 • hand-to-hand ~ = вільна готівка
 • hard ~ = тверда валюта
 • home ~ = місцева валюта
 • inconvertible ~ = валюта, яка не конвертується • неконвертована валюта
 • international ~ = міжнародна валюта
 • irredeemable ~ = неконвертована валюта
 • jointly floating ~ = валюта, курс якої коливається спільно з іншою валютою
 • key ~ = ключова валюта
 • lawful ~ = законна валюта • законні платіжні кошти
 • leading ~ = ключова валюта
 • local ~ = місцева валюта • локальна валюта
 • major ~ies = основні валюти
 • managed ~ = регульована валюта
 • metallic ~ = металеві гроші
 • mixed ~ = змішана грошова система
 • national ~ = національна валюта
 • nonconvertible ~ = неконвертована валюта
 • overvalued ~ = валюта із завищеним курсом
 • paper ~ = паперові гроші • банкноти • обіг кредитних документів
 • pegged ~ = валюта, курс якої прив’язаний до валюти іншої країни
 • reference ~ = валюта, на якій базується валютне застереження • валюта, що служить як стандарт
 • regulated ~ = регульована валюта
 • reporting ~ = валюта звітності • валюта, в якій складається звіт
 • reserve ~ = резервна валюта
 • revalued ~ = переоцінена валюта
 • shaky ~ = нестійка валюта
 • silver ~ = срібні гроші
 • soft ~ = неконвертована валюта
 • sound ~ = тверда валюта
 • standard ~ = стандартна валюта
 • trading ~ = ключова валюта • оборотна валюта
 • transaction ~ = валюта розрахунку • валюта операцій
 • treasury ~ = гроші скарбниці
 • undervalued ~ = валюта із заниженим курсом
 • unstable ~ = нестійка валюта
 • vehicle ~ = ключова валюта
 • wildcat ~ = банкноти спекулятивних банків
 • conversion of ~ = конверсія валюти
 • ~ account = валютний рахунок
 • ~ adjustment factor (CAF) = коефіцієнт вивіреного валютного курсу
 • ~ appreciation = подорожчання валюти
 • ~ area = валютна зона
 • ~ auction = валютний аукціон
 • ~ band = межа коливання валютного курсу
 • ~ barrier = валютний бар’єр
 • ~ basket = валютний кошик
 • ~ broker = валютний брокер • валютний маклер
 • ~ circulation = грошовий обіг
 • ~ clause = валютне застереження
 • ~ clearing = валютний кліринг
 • ~ code = валютний код
 • ~ compensation = валютна компенсація
 • ~ contract = валютний контракт
 • ~ convertibility = конвертованість валюти
 • ~ council = валютна рада
 • ~ dealing = валютна операція
 • ~ depreciation = здешевлення валюти • знецінення валюти • девальвація валюти
 • ~ devaluation = девальвація валюти
 • ~ earnings = валютні надходження
 • ~ exchange receipt = квитанція обміну валюти
 • ~ exchange regulation = контроль обміну валюти
 • ~ hedging = страхування валютного курсу • хеджування валюти
 • ~ in circulation = паперові гроші й монети в обігу • грошова маса в обігу
 • ~ market = валютний ринок
 • ~ movement = коливання курсів валюти
 • ~ of an account = валюта рахунку
 • ~ of borrowing = валюта позики
 • ~ of a contract = валюта контракту
 • ~ of credit = валюта кредиту
 • ~ of payment = валюта платежу
 • ~ option = валютний опціон
 • ~ option transaction = операція валютного опціону
 • ~ parity = валютний паритет
 • ~ pegged to the dollar = валюта, курс якої прив’язаний до долара
 • ~ policy = валютна політика
 • ~ purchase = купівля валюти
 • ~ ration = квота обміну валюти
 • ~ realignment = вирівнювання валютних курсів
 • ~ reform = грошова реформа
 • ~ regime = валютна система
 • ~ reserves = запаси валюти
 • ~ restriction = валютне обмеження
 • ~ risk = валютний ризик
 • ~ shortage = брак валюти • нестача валюти
 • ~ smuggling = контрабандне перевезення валюти
 • ~ speculation = валютна спекуляція
 • ~ statistics = статистика грошового обігу
 • ~ transaction = валютна операція
 • ~ unit = валютна одиниця
 • to back the ~ = забезпечувати/забезпечити валюту • підтримувати/підтримати валюту
 • to compute in ~ = обраховувати/обрахувати у валюті
 • to conserve on foreign ~ = зберігати/зберегти іноземну валюту
 • to control ~ = регулювати валюту
 • to convert ~ = конвертувати валюту
 • to debase ~ = знецінювати/знецінити валюту
 • to depreciate ~ = знецінювати/знецінити валюту
 • to devaluate ~ = девальвувати валюту • знецінювати/знецінити валюту
 • to devalue ~ = девальвувати валюту • знецінювати/знецінити валюту
 • to dump ~ = викидати/викинути валюту на ринок
 • to exchange ~ = обмінювати/обміняти валюту
 • to pay in ~ = платити/заплатити валютою
 • to transfer ~ = переносити/перенести валюту
 • customer n ком. покупець; замовник; клієнт; споживач; a клієнтський
  окрема особа або організація, яка купує або замовляє товари, послуги у крамниці, на підприємстві тощо
 • average ~ = середній клієнт
 • bank ~ = клієнт банку
 • business ~ = діловий клієнт
 • cash ~ = покупець, який розплачується готівкою • покупець за готівку
 • charge-account ~ = покупець, який бере товари у кредит
 • commercial ~ = комерційний споживач • комерційний замовник
 • contractual ~ = покупець за контрактом
 • core ~ = основний замовник
 • credit ~ = покупець в кредит
 • current ~ = наявний покупець
 • defaulting ~ = клієнт, який не виконав зобов’язання
 • dependable ~ = надійний клієнт
 • direct ~ = прямий клієнт • покупець, який обслуговується безпосередньо підприємством
 • established ~ = старий клієнт
 • final ~ = кінцевий споживач
 • foreign ~ = закордонний замовник
 • government ~ = урядовий замовник
 • high priority ~ = клієнт з високим пріоритетом
 • industrial ~ = промисловий клієнт
 • international ~ = міжнародний замовник
 • key ~ = основний замовник
 • local ~ = місцевий споживач
 • loyal ~ = споживач-прихильник • вірний споживач • відданий споживач • лояльний споживач • лояльний клієнт
 • major ~ = важливіший замовник
 • minor ~ = дрібний замовник
 • ordinary ~ = звичайний клієнт
 • overseas ~ = закордонний замовник
 • permanent ~ = постійний покупець
 • potential ~ = потенційний клієнт • потенційний споживач
 • preferential ~ = привілейований покупець
 • preferred ~ = привілейований покупець
 • primary ~ = головний замовник
 • prospective ~ = потенційний клієнт
 • registered ~ = зареєстрований клієнт
 • regular ~ = постійний клієнт • регулярний клієнт
 • residential ~ = індивідуальний побутовий споживач • клієнт - мешканець даної місцевості
 • retail ~ = роздрібний торговець-покупець продукції підприємства-виробника
 • small-scale ~ = дрібний споживач
 • target ~ = цільовий споживач
 • wholesale ~ = гуртовий торговець-покупець продукції підприємства-виробника
 • would-be ~ = потенційний покупець
 • ~’s account = рахунок клієнта • рахунок покупця
 • ~ accounting = облік клієнтів
 • ~ account number = номер рахунка клієнта
 • ~ advice = авізо клієнта • повідомлення клієнта
 • ~ courtesy = ввічливе поводження з клієнтом
 • ~ file = картотека клієнтів
 • ~ forward transaction = операція з клієнтом на строк • строкова операція з клієнтом
 • ~ guarantee liabilities = гарантійні зобов’язання клієнта
 • ~ guidance = орієнтація покупця • орієнтація клієнта
 • ~ number = номер рахунка клієнта
 • ~ order = замовлення клієнта
 • ~ orientation = орієнтація клієнта • орієнтація покупця
 • ~-oriented = орієнтований на клієнта • орієнтований на покупця
 • ~ perception = сприймання споживача
 • ~ profile = характеристика клієнта
 • ~ profitability = прибутковість клієнта • дохідність клієнта • рентабельність клієнта • зисковність клієнта
 • ~ relations = стосунки з клієнтами • контакти з клієнтами
 • ~ relationship = стосунки з клієнтами
 • ~ service = надання послуг покупцю • обслуговування покупця
 • ~ structure = структура і склад покупців
 • ~ support = підтримка клієнта
 • ~ transaction = операція з клієнтом
 • to create ~s = створювати/створити клієнтуру • формувати ринок
 • to service ~s = обслуговувати/обслужити покупців • формувати ринок
  ▲ customer C. four principles of marketing (437)
 • ▷▷ client1
 • data n 1. ком. дані; інформація; факти; відомості; 2. комп. дані, інформація; a інформаційний
  1. інформація у формі фактів, статистики тощо; 2. інформація, яка зберігається, передається, обробляється тощо комп’ютером
 • accurate ~ = точні дані
 • actual ~ = фактичні дані
 • administrative ~ = адміністративна інформація
 • aggregate capital ~ = сукупні дані про капітал
 • ambiguous ~ = непевні дані
 • annual ~ = річні дані
 • authentic ~ = правдиві дані • вірогідні дані • достовірні дані
 • available ~ = наявні дані
 • balance sheet ~ = балансові дані • дані про баланс
 • basic ~ = основні дані • вихідні дані • базові дані
 • bibliographical ~ = бібліографічні дані
 • biographical ~ = біографічні дані
 • book-keeping ~ = бухгалтерські дані
 • budget ~ = бюджетні дані
 • business ~ = комерційна інформація
 • calculation ~ = розрахункові дані
 • census ~ = дані перепису
 • coded ~ = закодовані дані
 • collected ~ = зведені дані
 • commercial ~ = комерційна інформація • комерційні дані
 • comparative ~ = порівняльні дані
 • complete ~ = повні дані
 • comprehensive ~ = вичерпні дані
 • confidential ~ = конфіденційна інформація
 • conflicting ~ = суперечливі дані
 • control ~ = контрольні дані
 • corollary ~ = співвідносні дані
 • correct ~ = правильні дані
 • corrected ~ = виправлені дані • відкориговані дані
 • correlated ~ = співвідносні дані
 • cost ~ = дані про витрати • дані про витрати виробництва
 • crude ~ = приблизні дані • неточні дані
 • cumulative ~ = зведені дані
 • current ~ = поточна інформація
 • customer ~ = дані про клієнтів • інформація про клієнтів
 • demographic ~ = демографічні дані
 • design ~ = розрахункові дані • конструктивні дані
 • detailed ~ = деталізовані дані • докладні дані
 • digital ~ = числові дані • цифрові дані
 • discrepant ~ = розбіжні дані
 • documentary ~ = документальні дані
 • economic ~ = економічні дані • економічна інформація
 • estimated ~ = кошторисні дані
 • exact ~ = точна інформація
 • external ~ = зовнішні дані
 • factual ~ = фактичні дані
 • final ~ = остаточні дані
 • financial ~ = дані про фінансову діяльність • фінансові показники
 • gross ~ = валові дані
 • group ~ = згруповані дані
 • historical ~ = дані за минулі роки • історичні дані
 • identification ~ = розпізнавальні дані
 • immigration ~ = імміграційні дані
 • inadequate ~ = неповноцінні дані
 • incoming ~ = наступні дані • вхідні дані • дані, що надійшли
 • incomplete ~ = неповні дані
 • incorrect ~ = неправильні дані
 • industry sales ~ = торговельна статистика галузі
 • initial ~ = вхідні дані • початкові дані
 • input ~ = вхідні дані
 • long-term ~ = дані за тривалий період часу
 • main ~ = основні дані
 • management ~ = управлінська інформація
 • manufacturing ~ = дані про випуск продукції • технологічні дані
 • market ~ = ринкові дані • кон’юнктурні відомості • дані про ринок
 • marketing ~ = маркетингові дані
 • master ~ = основні дані
 • measurement ~ = результати вимірювань • нормативи
 • messy ~ = ненадійні дані • невпорядковані дані
 • missing ~ = відсутні дані
 • monthly ~ = щомісячні дані
 • necessary ~ = необхідні дані
 • numerical ~ = цифрові дані • числові дані
 • objective ~ = об’єктивні дані
 • observational ~ = дані спостережень
 • official ~ = офіційні дані
 • on-line ~ = оперативні дані
 • operating ~ = оперативні дані
 • operating life ~ = дані про термін служби
 • operational ~ = робочі дані • оперативні дані
 • original ~ = вихідні дані • початкові дані
 • output ~ = вихідні дані • дані про обсяг продукції
 • past ~ = дані за минулий період
 • performance ~ = показники продуктивності • робочі характеристики • дані про продуктивність
 • performance-test ~ = дані протоколу випробувань
 • personal ~ = анкетні дані • особисті дані • біографічні дані
 • pertinent ~ = інформація по суті справи
 • physical ~ = фізичні характеристики
 • population census ~ = дані перепису населення
 • precise ~ = точна інформація • точні дані
 • predicted ~ = прогнозовані дані
 • preliminary ~ = попередні дані
 • price-level ~ = дані про рівень цін
 • pricing ~ = дані про ціни
 • primary ~ = первинні дані • вихідні дані
 • principal ~ = основні дані
 • priority ~ = пріоритетні дані
 • private ~ = інформація приватного характеру
 • production ~ = дані про рух виробничого процесу • дані про випуск продукції
 • profit ~ = дані про прибуток
 • provisional ~ = тимчасові дані • попередні дані • умовні дані
 • public ~ = відкрита інформація
 • published ~ = опубліковані дані
 • purchase ~ = статистика покупок • відомості про покупки
 • qualitative ~ = якісні дані
 • quality ~ = показники якості
 • quantitative ~ = кількісні дані
 • ranked ~ = упорядковані дані • класифіковані дані
 • rated ~ = розрахункові дані
 • rating ~ = номінальні характеристики
 • raw ~ = невпорядковані дані • неопрацьовані дані • вихідні дані
 • readership ~ = дані про кількість читачів • дані про коло читачів
 • reduced ~ = оброблені дані • опрацьовані дані
 • reference ~ = довідкові дані
 • regular ~ = систематизовані дані
 • regional ~ = місцеві дані • регіональні дані
 • relevant ~ = інформація по суті справи
 • representative ~ = характерні дані
 • response ~ = відповідні дані • дані про відповідні реакції
 • restricted ~ = дані обмеженого користування • інформація для службового користування • закриті дані • секретні дані
 • retail sales ~ = дані про роздрібний продаж • статистика роздрібного продажу
 • sales ~ = торговельна статистика • дані реалізації товару • дані про збут
 • sample ~ = вибіркові дані
 • scarce ~ = недостатні дані • мізерні дані
 • scientific ~ = наукова інформація
 • seasonal ~ = сезонні дані • дані про сезонні зміни
 • secondary ~ = вторинні дані
 • service ~ = експлуатаційні дані
 • shipping ~ = дані про відвантаження товару
 • social ~ = дані про соціальний склад • дані про соціальний склад населення
 • source ~ = дані походження • дані про походження • вихідні дані
 • specified ~ = уточнені дані
 • starting ~ = вихідні дані
 • statistical ~ = статистичні дані
 • statistical support ~ = затверджена статистика
 • status ~ = дані про стан
 • summarized ~ = підсумкові дані • збірні дані
 • summary ~ = узагальнені дані • зведені дані • збірні дані
 • supplementary ~ = додаткові дані • додаткова інформація
 • supplied ~ = подана інформація • подані дані
 • supporting ~ = допоміжні дані
 • survey ~ = матеріали обстеження
 • systematical ~ = систематизовані дані
 • tabular ~ = табличні дані
 • tabulated ~ = табличні дані
 • technical ~ = технічні дані • технічна інформація • технологічна інформація • техніко-видавничі характеристики
 • tentative ~ = умовні дані • експериментальні дані • дослідні дані
 • test ~ = експериментальні дані • результати експериментів • дані досліджень
 • theoretical ~ = теоретичні дані
 • trade off ~ = обмінна інформація
 • transaction ~ = операційні дані
 • ungrouped ~ = незгруповані дані
 • valid ~ = дійсні дані • достовірні дані • обґрунтовані дані
 • variable ~ = змінні дані • мінливі дані
 • working ~ = показники роботи • результати роботи • робочі дані
 • ~ abuse = зловживання даними • неправильне користування даними
 • ~ access arrangement = засоби доступу до даних
 • ~ acquisition = збір даних
 • ~ administration = організація проходження даних • організація даних • адміністрація даних
 • ~ aggregate = сукупність даних
 • ~ amount = кількість інформації • обсяг даних
 • ~ bank = банк даних • інформаційний банк • архів
 • ~ bank management = управління банком даних
 • ~base = база даних
 • ~base creation = формування бази даних
 • ~base design = проектування бази даних
 • ~base management = управління базою даних
 • ~base search = пошук в базі даних
 • ~ bit = бітові дані
 • ~ capture = збір даних • нагромадження даних
 • ~ carrier = носій інформації • носій даних
 • ~ centre = центр збору даних • центр накопичення даних
 • ~ chaining = ланцюжкове зчеплення даних
 • ~ channel = канал даних
 • ~ circuit = канал передавання даних
 • ~ code = кодовий набір
 • ~ collection = упорядкування даних • нагромадження даних • збір даних
 • ~ communication = передача даних • передавання даних
 • ~ compaction = ущільнення даних
 • ~ control = керування даними
 • ~ conversion = перетворення даних
 • ~ corruption = руйнування даних
 • ~ description = опис даних
 • ~ display = інформаційна таблиця • інформаційне табло • відображення даних • викладка даних
 • ~ encoding = кодування даних
 • ~ encryption = кодування даних
 • ~ entry = інформаційний вхід • введення даних
 • ~ field = поле даних
 • ~ file = картотека даних • тека даних
 • ~ flow = потік даних
 • ~ format = формат даних
 • ~ for study = дані для дослідження
 • ~ handling = опрацьовування даних • опрацювання даних
 • ~ input = введення даних • вхідні дані • інформаційний вхід
 • ~ input station = термінал введення даних
 • ~ integrity = цілісність даних
 • ~ item = елемент даних
 • ~ link = канал передачі даних
 • ~ maintenance = введення даних
 • ~ management = керування даними
 • ~ management system = система керування даними
 • ~ manager = керівник відділу опрацювання даних • керівник відділу обробляння даних
 • ~ network = мережа передачі даних • мережа даних
 • ~ organization = організація даних
 • ~ output = вихідні дані • вихід даних • інформаційний вихід
 • ~ packet = пакет даних
 • ~ performance = ефективність даних
 • ~ processing = оброблювання/оброблення даних • опрацювання даних
 • ~ processing centre = центр обробляння даних • центр опрацювання даних
 • ~ processor = процесор обробляння даних • процесор опрацювання даних
 • ~ protection = захист даних
 • ~ rate = швидкість передачі даних
 • ~ recording = реєстрація даних • запис даних
 • ~ recovery = відновлення даних
 • ~ register = реєстр даних
 • ~ retrieval = пошук даних
 • ~ safety = захист даних • збереження даних
 • ~ security = безпечність зберігання даних • захист даних • збереження даних
 • ~ selection = вибір даних
 • ~ service bureau = центр обробляння даних
 • ~ set = комплект даних • набір даних • низка даних • файл даних
 • ~ sharing = розподіл даних
 • ~ sheet = бланк для запису даних
 • ~ source = джерело даних
 • ~ switch = перемикання даних
 • ~ transfer = передача даних
 • ~ transfer rate = швидкість передачі даних
 • ~ transformation = перетворення даних
 • ~ transmission = передача даних
 • ~ validation = підтвердження правильності даних • перевіряння правильності даних • перевірка даних
 • ~ value = величина даних
 • to access ~ = діставати/дістати доступ до даних
 • to analyze ~ = аналізувати дані
 • to check ~ = перевіряти/перевірити дані
 • to collect ~ = збирати/зібрати дані
 • to discard ~ = виключати/виключити дані • відкидати/відкинути дані • виключати/виключити інформацію • відкидати/відкинути інформацію
 • to enter ~ = вводити/ввести дані
 • to examine ~ = досліджувати/дослідити дані • оглядати/оглянути дані
 • to exchange ~ = обмінюватися/обмінятися даними
 • to feed in ~ = вводити/ввести дані
 • to furnish ~ = видавати/видати дані • постачати/постачити дані
 • to handle ~ = обробляти/обробити дані • опрацьовувати/опрацювати дані
 • to include ~ = включати/включити дані
 • to plot the ~ = наносити дані
 • to process ~ = обробляти/обробити дані • опрацьовувати/опрацювати дані
 • to provide ~ = постачати/постачити дані • давати/дати дані
 • to record ~ = записувати/записати дані
 • to retrieve ~ = знаходити/знайти дані
 • to share ~ = ділитися даними
 • to store ~ = зберігати/зберегти дані
 • to submit ~ = подавати/подати дані
 • to turn out ~ = видавати/видати дані
 • to update ~ = обновляти/обновити дані
 • to use ~ = використовувати/використати дані
 • debit card ком., банк. дебетова картка
  пластикова магнітна картка, котру банк або інша фінансова установа видає клієнту банківського рахунка з правом на купівлю товарів і послуг, плата за які автоматично вилучається з його рахунка; ◆ дебетовою карткою також можна вилучити готівку з рахунка, зокрема через автоматизований касовий апарат (automatic teller machine), вводячи особистий ідентифікаційний номер (personal identification number)
 • ~ payment = плата дебетовою карткою
 • ~ transaction = операція дебетовою карткою
 • to issue a ~ = видавати/видати дебетову картку
 • to pay by ~ = платити/заплатити дебетовою карткою
 • to use a ~ = користуватися дебетовою карткою
  пор. credit card
 • ▷▷ electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
 • exchange (ex.; 2. Ex.; exc.) 1. а) n торг., міжторг. обмін; вимін; виміна; вимінювання; заміна; a обмінний; вимінний; v обмінювати/обміняти; вимінювати/виміняти; міняти/поміняти; б) pl товарообмін; товаровимін; товаровиміна; бартер; a товарообмінний; бартерний; 2. бірж. біржа; 3. n бірж., банк. курс; курс валюти; курс іноземної валюти; a валютний; курсовий
  1. а) взаємна передача чого-небудь; б) взаємна передача товарів (goods) або послуг (services1) тотожної вартості; 2. установа, де здійснюється торгівля товарами (commodity), цінними паперами (securities) тощо; 3. ціна (price), за якою обмінюють грошову одиницю однієї країни на грошову одиницю іншої країни
 • agricultural commodity ~ = біржа сільськогосподарських товарів
 • commercial ~ = торгівля • товарообмін
 • commodity ~ = товарна біржа • товарообмін
 • corn ~ = хлібна біржа • біржа збіжжя • зернова біржа
 • cotton ~ = бавовняна біржа
 • currency ~ = обмін валюти
 • direct ~ = прямий курс
 • dollar ~ = валюта за курсом у доларах • курс долара
 • external ~ = курс валют
 • fair ~ = задовільний курс • сприятливий курс
 • favorable ~ = сприятливий курс
 • forced ~ = примусовий курс
 • foreign ~ = закордонна валюта • закордонна фондова біржа • курс закордонної валюти
 • foreign trade ~ = зовнішньоторговельний обмін
 • forward ~ = валюта, яка купується або продається на термін
 • futures ~ = ф’ючерсна біржа
 • goods ~ = обмін товарами • товарообмін • товарна біржа
 • grain ~ = біржа збіжжя
 • indirect ~ = непрямий курс
 • international ~ = міжнародна фондова біржа
 • international commodity ~ = міжнародна товарна біржа
 • London Commodity ~ = Лондонська товарна біржа
 • lumber ~ = лісова біржа
 • merchandise ~ = товарний обмін
 • monetary ~ = грошовий курс
 • mutual ~ = взаємний обмін
 • national securities ~ = фондова біржа
 • nominal ~ = номінальний курс
 • official ~ = офіційний курс
 • patent ~ = обмін патентами
 • pegged ~ = штучно підтримуваний курс • курс, прив’язаний до іншої валюти
 • produce ~ = біржа сільськогосподарських товарів
 • reciprocal ~ = взаємний обмін
 • recognized ~ = офіційна біржа
 • registered ~ = зареєстрована фондова біржа
 • securities ~ = фондова біржа
 • specialized ~ = спеціалізована біржа
 • sterling ~ = валюта за курсом у фунтах стерлінгів
 • stock exchange = фондова біржа
 • two-way ~ = двосторонній обмін
 • unregistered ~ = незареєстрована біржа
 • variable ~ = нестійкий курс • курс, який коливається
 • denominational ~ of securities = обмін цінних паперів одного номіналу на інший
 • direct ~ of commodities = безпосередній обмін товарами
 • ~ activities = валютні операції
 • ~ allotment = розподіл валюти
 • ~ arbitrage = валютний арбітраж
 • ~ as per endorsement = обмін за курсом, зазначеним на звороті векселя
 • ~ at par = обмін за паритетом
 • ~ broker = агент з обміну, продажу й купівлі закордонної валюти
 • ~ certificate = валютне свідоцтво • валютний сертифікат
 • ~ clause = валютне застереження
 • ~ control = валютний контроль
 • ~ control committee = комісія валютного контролю
 • ~ control regulations = правила валютного контролю
 • ~ cycle = валютний цикл
 • ~ deficit = валютний дефіцит
 • ~ difference = різниця у валютних курсах
 • ~ equalization fund = фонд вирівнювання валютних курсів
 • ~ fee = оплата за обмін валюти
 • ~ fluctuation = коливання курсу
 • ~ gain = курсовий прибуток
 • ~ gain and loss = курсовий прибуток і збиток
 • ~ loss = курсовий збиток • втрати валюти
 • ~ measure = валютний захід • офіційне рішення щодо валюти
 • ~ of commodities = бартер
 • ~ of currency = обмін валюти
 • ~ of day = курс дня
 • ~ of goods = обмін товарів • товарообмін
 • ~ of licenses = обмін ліцензіями
 • ~ of products = обмін продуктів
 • ~ of shares = обмін акцій
 • ~ permit = дозвіл на переказ валюти
 • ~ policy = валютна політика
 • ~ profit = курсовий прибуток
 • exchange rate = валютний курс; обмінний курс
 • ~ restrictions = валютні обмеження • обмеження на обмін валюти
 • ~ risk = валютний ризик
 • ~ risk cover = страхування від валютного ризику
 • ~ stability = стабільність валютного курсу
 • ~ transaction = валютна операція
 • ~ value = мінова вартість
  ▲ exchange1 :: barter; exchange1ім. міньба (розм.)
 • fee 1. ком. плата; платіж; винагорода; оплата; внесок; плата за послуги; комісія; гонорар; 2. фін. збір
  1. фінансова операція, що завершує виконання робіт чи послуг; 2. обов’язковий платіж юридичної або фізичної особи, сплата якого є однією з умов здійснення уповноваженими органами та посадовими особами юридично значущих дій в інтересах платника; до таких дій належать надання певних прав, видавання дозволів (ліцензій) тощо
 • administration ~ = адміністративна оплата
 • administrative ~ = адміністративна оплата
 • admission ~ = вступний внесок • вхідна плата
 • affiliation ~ = внесок при вступі до організації
 • agency ~ = агентська винагорода
 • agent’s ~ = винагорода агента
 • annual ~ = річний внесок
 • application ~ = реєстраційна оплата
 • appraisal ~ = комісія за оцінку • плата за оцінку нерухомості (при заставі)
 • arbitration ~ = арбітражна оплата • арбітражний внесок
 • arbitrator’s ~ = гонорар арбітра
 • auction ~ = аукційна оплата
 • award ~ = преміальні
 • booking ~ = реєстраційна оплата
 • brokerage ~ = брокерська комісія • куртаж • комісійна винагорода брокеру
 • broker’s ~ = брокерська комісія • куртаж • комісійна винагорода брокеру
 • cargo ~ = вантажна оплата
 • chartering ~ = фрахтова оплата
 • commitment ~ = комісія за зобов’язання надати кредит
 • consular ~ = консульський збір
 • consultant’s ~ = оплата консультанта
 • consultation ~ = оплата за консультацію
 • contractor’s ~ = винагорода підрядника
 • court ~s = судові витрати
 • current ~s = поточні відрахування
 • customs ~s = митні збори
 • director’s ~s = винагорода директорові • директорська винагорода
 • discharging ~ = плата за розвантаження
 • doctor’s ~ = гонорар лікаря • винагорода лікаря • плата за медичні послуги
 • entrance ~ = вступний внесок • реєстраційна плата
 • finder’s ~ = плата за посередницьку послугу в наданні місця роботи
 • fixed ~ = встановлена винагорода • фіксована винагорода
 • flat ~ = тверда комісійна винагорода
 • franchise ~ = комісія за передачу пільгового права
 • front end ~ = одноразова комісійна винагорода • разова комісійна винагорода
 • handling ~ = плата за транспортне обробляння вантажів
 • incentive ~ = заохочувальна винагорода
 • initial ~ = початковий внесок
 • installation ~ = плата за установку
 • insurance ~ = страхова оплата • страховий збір
 • issue ~ = збір за видачу патенту
 • landing ~ = оплата за розвантаження
 • legal ~ = судові витрати
 • license ~ = плата за ліцензію
 • listing ~ = реєстраційна оплата • вартість одержання біржового котирування • плата за лістинг
 • litigation ~ = судова оплата
 • management ~ = комісія за надані послуги
 • membership ~ = членський внесок
 • nonrefundable ~ = безповоротний платіж
 • notarial ~ = нотаріальна плата
 • packaging ~ = плата за упакування
 • parcel ~ = оплата бандеролі
 • participation ~ = комісія за участь
 • passport ~ = плата за видачу паспорта
 • patent ~ = плата за патент
 • penalty ~ = кара • штраф
 • pick-up ~ = плата за вивіз
 • pilot ~ = лоцманська оплата
 • port ~ = портовий збір
 • procuration ~ = платіж за послуги за надання позики
 • protest ~ = комісія за оформлення протесту
 • public accounting ~ = гонорар за зовнішню ревізію
 • publication ~ = оплата за публікацію
 • quarantine ~ = карантинна оплата
 • registration ~ = реєстраційний збір
 • remittance ~ = комісія за грошовий переказ
 • renewal ~ = відновлювальна оплата
 • rental ~ = орендна оплата
 • school ~s = плата за навчання
 • service ~ = плата за послуги
 • standard ~ = однакова ставка
 • storage ~ = плата за зберігання вантажу
 • subscription ~ = плата за передплату
 • transaction ~ = плата за банківські послуги
 • transfer ~ = плата за перевезення вантажу
 • tuition ~ = плата за навчання
 • underwriting ~ = гарантійна комісія • винагорода, яку гарант одержує за покриття ризику на нову позику
 • unloading ~ = плата за розвантаження
 • warehouse ~ = плата за зберігання на складі • складський збір
 • weighing ~ = оплата за зважування
 • at a nominal ~ = за номінальну оплату
 • ~s and royalties = дохід від продажу патентів • дохід від продажу ліцензій • дохід від продажу технічного досвіду
 • ~s and salaries = винагорода і платня
 • ~ change = зміна розміру плати
 • ~s for arbitration services = арбітражні витрати
 • ~s for consultation = винагорода за консультацію
 • ~ for legal opinion = гонорар за правову оцінку
 • ~ for a patent = плата за патент
 • ~ for service = плата за послуги
 • ~ for a trademark = податок за торговельний знак
 • ~ per article = ліцензійний платіж за одиницю виробу
 • ~ system = система винагород
 • for a ~ = за винагороду • за плату
 • to apportion ~s = пропорційно розподіляти/розподілити грошові оплати
 • to ask for a ~ = запитувати/запитати про винагороду • вимагати винагороду • домогтися винагороди
 • to be liable to a ~ = підлягати оподаткуванню • оподаткувати
 • to be remunerated with a ~ = одержувати/одержати винагороду
 • to charge a ~ = нараховувати/нарахувати комісію • стягати/стягнути податок • вимагати винагороду
 • to collect ~s = стягати/стягнути податок
 • to command a ~ = вимагати винагороду
 • to demand a ~ = вимагати винагороду
 • to estimate a ~ = обчислювати/обчислити винагороду
 • to pay a ~ = платити/заплатити винагороду
 • to receive a ~ = одержувати/одержати винагороду
 • hedging бірж. хеджування; страхування втрат
  укладання ф’ючерсних угод, пов’язаних з валютою, товаром (commodity), цінними паперами (securities) тощо, з метою зменшити ризик (risk) збитків або підвищити шанси прибутків (profit); ◆ страхування втрат передбачає, напр., виробник цукерок, укладаючи угоди на купівлю цукру на ф’ючерсному ринку (futures market), щоб обійти ризик підвищення цін на цукор
 • commercial ~ = комерційне хеджування
 • cross ~ = перехресне хеджування
 • selective ~ = селективне хеджування
 • ~ clause = пункт про страхування від втрат
 • ~ deal = угода хеджування
 • ~ gains = вигода від хеджування • доходи від хеджування
 • ~ instruments = засоби хеджування
 • ~ of interest rate risks = захист від ризику, який впливає на відсоткову ставку
 • ~ scheme = система хеджування
 • ~ opportunities = можливості хеджування
 • ~ transaction = операція хеджування
 • loan n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий
  операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі угоди між сторонами зобов’язується повернути власність у визначений період часу і з виплатою винагороди (fee) у формі відсотка (interest); ◆ виділяють позики забезпечені або незабезпечені, короткострокові або довгострокові, відсоткові або безвідсоткові тощо, які видаються банками, страховими організаціями, урядами, компаніями, окремими особами
 • acquisition ~ = позика на купівлю активів іншої фірми
 • adjustable rate ~ = позика зі змінним відсотком
 • agricultural ~ = позика на сільськогосподарські потреби
 • amortization ~ = довгострокова позика, яка погашається на виплат
 • automatic premium ~ = автоматична позичка під страхові внески
 • back-to-back ~ = позика в одній країні або валюті, яка гарантована в іншій країні або валюті
 • bad ~ = прострочена позика • позика, яка не сплачена в строк
 • bank ~ = банківська позика
 • bridge ~ = перехідна позика
 • bridging ~ = позика на купівлю нового дому до моменту продажу позичальником старого дому
 • broker call ~ = брокерська онкольна позика
 • broker’s ~ = брокерська позика
 • building ~ = позика на будівництво
 • business ~s = позика діловим підприємствам
 • call ~ = онкольна позика • позика на вимогу
 • callable ~ = позика на вимогу • онкольна позика
 • cash ~ = грошова позика
 • character ~ = незабезпечена позика споживачу під поручительство гарантодавців
 • clearance ~ = одноденна позика
 • collateral ~ = позика під забезпечення
 • co-maker ~ = незабезпечена позика споживачу під поручительство на споживчі потреби
 • commercial ~ = комерційна (підтоварна) позика
 • commodity ~ = позика під забезпечення товаром
 • consumer ~ = позика споживачу
 • consumption ~ = позика онкольна
 • crown ~ = безвідсоткова позика зі сплатою на вимогу
 • currency ~ = валютна позика
 • customer’s ~ = позика на споживчі потреби
 • day ~ = одноденна позика
 • day-to-day ~ = позика до запитання • онкольна позика
 • dead ~ = несплачена позика
 • demand ~ = позика на вимогу • онкольна позика
 • deposit ~ = позика, яка зараховується на депозитний рахунок позичальника
 • direct ~ = пряма позика
 • disbursed ~ = використана позика
 • discount ~ = позика, яка заздалегідь виплачена відсотками
 • dollar ~ = позика в доларах
 • domestic ~ = внутрішня позика
 • doubtful ~ = сумнівна позика
 • endorsed ~ = позика, гарантована третьою особою
 • Eurocurrency ~ = позика в євровалюті
 • Eurosyndicated ~s = євросиндикована позика
 • excess ~ = позика понад дозволену межу
 • external ~ = зовнішня позика • закордонна позика
 • farm ~ = фермерська позика • позика сільськогосподарським підприємствам
 • farming ~ = позика сільськогосподарським підприємствам • фермерська позика
 • federal ~ = федеральна позика
 • fiduciary ~ = незабезпечена позика
 • fixed ~ = довгострокова позика
 • fixed-date ~ = термінова позика
 • fixed-rate ~ = позика із встановленою ставкою • позика з фіксованою відсотковою ставкою
 • fixed-rate term ~ = позика з твердим відсотком
 • floated ~ = розміщена позика
 • forced ~ = примусова позика
 • foreign ~ = закордонна позика
 • funded ~ = облігаційна позика
 • gift ~ = безвідсоткова позика
 • gold ~ = золота позика
 • government ~ = урядова позика
 • guaranteed ~ = гарантована позика
 • hard ~ = позика з поверненням у твердій валюті
 • housing ~ = позика на купівлю житла
 • income property ~ = позика під об’єкти, які приносять дохід
 • industrial ~ = промислова позика
 • instalment ~ = позика з погашенням на виплат
 • interest bearing ~ = відсоткова позика
 • interest-free ~ = безвідсоткова позика
 • interim ~ = проміжна позика
 • intermediate ~ = середньострокова позика
 • internal ~ = внутрішня позика
 • inventory ~ = позика, забезпечена товарними запасами
 • investment ~ = інвестиційна позика
 • irredeemable ~ = несплачена позика • безнадійна позика
 • local ~ = позика, випущена місцевою владою
 • local-authority ~ = позика, випущена місцевими органами влади
 • lombard ~ = ломбардна позика • позика, забезпечена облігаціями та акціями
 • long-term ~ = довгострокова позика
 • low-interest ~ = позика під низькі відсотки
 • medium-term ~ = середньострокова позика
 • money ~ = грошова позика
 • morning ~ = одноденна позика
 • mortgage ~ = іпотечна позика • позика під нерухомість
 • national ~ = державна позика
 • no-purpose ~ = нецільова позика
 • open-end ~ = позика споживачеві з невстановленою заздалегідь сумою
 • ordinary ~s = позики за рахунок звичайних ресурсів
 • outstanding ~ = неповернена позика
 • overdue ~ = прострочена позика
 • overnight ~ = одноденна позика
 • parallel ~ = паралельна позика
 • partially amortized ~ = позика, сплачена на виплат
 • participating ~ = часткова позика • дольова позика participation ~ часткова позика • дольова позика
 • permanent ~ = безстрокова позика
 • permanent government ~ = консолідована урядова позика
 • personal ~ = позика приватній особі
 • policy ~ = позика під страховий внесок
 • primary ~ = основна позика
 • public ~ = державна позика
 • purpose ~ = цільова позика
 • real estate ~ = позика під нерухомість
 • receivable ~ = позика, видана під вексель
 • recourse ~ = позика з правом звертання по допомогу
 • redeemable ~ = позика, сплачена наступними тиражами
 • redemption ~ = позика для погашення • позика для викупу
 • repaid ~ = сплачена позика
 • seasonal ~ = сезонна позика
 • secured ~ = позика під заставу • забезпечена позика
 • securities ~ = позика цінних паперів
 • self-liquidating ~ = позика, яка самоліквідується • самоліквідовна позика
 • short-term ~ = короткострокова позика
 • sight ~ = позика на вимогу
 • simple-interest ~ = позика з виплатою відсотків, коли мине річниця
 • single ~ = разова позика
 • sinking fund ~ = позика, яка передбачає утворення фонду сплати
 • small ~ = маленька позика
 • soft ~ = пільгова позика
 • speculative ~s = спекулятивні позики
 • stabilization ~ = стабілізаційна позика
 • state ~ = державна позика
 • stock exchange ~ = позика брокеру фондової біржі
 • stock market ~ = ломбардна позика
 • stop-gap ~ = негайна позика для рятування підприємства
 • straight ~ = позика без забезпечення
 • street ~s = короткострокові позики біржовим маклерам • добові позики
 • substandard ~ = позика з підвищеним ризиком
 • swing ~ = перехідна позика
 • syndicated ~ = банківська позика консорціуму • банківська позика членам консорціуму
 • tax-exempt ~ = неоподаткована позика
 • term ~ = строкова позика
 • tied ~ = позика з умовами купівлі товарів або послуг в країні кредитора
 • time ~ = строкова позика
 • undersubscribed ~ = позика, передплата якої не розповсюджена повністю
 • undisbursed ~ = невикористана позика
 • unlawful ~ = незаконна позика
 • unsecured ~ = незабезпечена позика
 • variable rate ~ = позика зі змінним відсотком
 • warehouse ~ = позика, забезпечена складською розпискою
 • weekly ~ = тижнева позика
 • ~ account = рахунок позики
 • ~ against an instrument of debt = позика під боргове зобов’язання
 • ~ against borrower’s note = позика під зобов’язання клієнта
 • ~ against commodities and materials = позика під товарно-матеріальні цінності
 • ~ against goods = підтоварна позика
 • ~ against government guarantee = позика під урядову гарантію
 • ~ against a pledge = позика під заставу • позика під зобов’язання
 • ~ against securities = позика під цінні папери
 • ~ against services = позика під послуги
 • ~ agreement = договір про позику • угода на одержання кредиту
 • ~ and savings bank = позиково-ощадний банк
 • ~ applicant = особа, яка звертається з проханням про позику • прохач позики
 • ~ application = заява на одержання позики
 • ~ application fee = плата за заяву про одержання позики
 • ~ application procedure = процедура розгляду заяви про одержання позики
 • ~ arrangement = угода про позику
 • ~ association = кредитне товариство
 • ~ at interest = позика під відсотки
 • ~ balance = залишок несплаченої позики
 • ~ calculation = калькуляція позики
 • ~ capital = позичковий капітал
 • ~ certificate = розрахунковий сертифікат • позичкове свідоцтво
 • ~ commitment = зобов’язання за позикою
 • ~ contract = договір про позику • контракт на одержання кредиту • кредитна угода
 • ~ debtor = позичальник
 • ~ department = позичковий відділ банку
 • ~ disbursement = сплата позики
 • ~ disbursement premium = премія за сплату позики
 • ~ document = кредитна квитанція
 • ~ evidenced by a certificate = позика, підтверджена розпискою
 • ~ figures = розмір позики
 • ~ financing = позикове фінансування • кредитне фінансування
 • ~ for an extension = позика на прибудову до дому
 • ~ for a period of = позика на термін
 • ~ for a tenant’s contribution = позика для внесків орендаря
 • ~ for consumption purposes = позика на споживчі цілі
 • ~ free of interest = безвідсоткова позика
 • ~ from borrowed funds = позика коштом позичених фондів
 • ~ funds = позикові фонди
 • ~ granted = дозволена позика
 • ~ granted by a syndicate = позика, яка дана синдикатом
 • ~ granting authority = установа, яка дає кредит
 • ~ guarantee = кредитна гарантія • позикова гарантія
 • ~ holder = власник позики • утримувач позики
 • ~ instalment = позика з погашенням частинами
 • ~ interest date = строк позикового відсотка
 • ~ limit system = система граничних розмірів кредиту
 • ~ market = ринок позик
 • ~ offer = пропонування позики • пропонування кредиту
 • ~ on a policy = позика під страховий поліс
 • ~ on call = онкольна позика
 • ~ on easy terms = позика на пільгових умовах
 • ~ on favourable terms = позика на пільгових умовах
 • ~ on goods = позика під заставу товарів
 • ~ on merchandise = позика під заставу товару
 • ~ on pawn = позика під заставу
 • ~ on policy = позика під страховий поліс
 • ~ on special terms = позика на особливих умовах
 • ~ option = право одержання позики
 • ~ paid out = виплачена позика
 • ~ payout = сплата позики
 • ~ period = термін сплати позики
 • ~ policy = кредитна політика
 • ~ portfolio = портфель виданих банком позик • загальна сума дебіторської заборгованості
 • ~ rate = відсоткова ставка позики
 • ~ recommendation = рекомендація на кредитування • рекомендація на надання позик
 • ~ regulations = правила надання позик
 • ~ repayable by instalments = позика, яка погашається частинами • позика, яка погашається на виплат
 • ~ request = заява на одержання позики • заява на одержання кредиту
 • ~ scheme = програма кредитування • система кредитування
 • ~ secured on a property = позика під заставу майна • позика під заставу земельної власності
 • ~ shark = лихвар
 • ~ society = кредитне товариство
 • ~ repayable on demand = позика, яка сплачується на вимогу
 • ~ stock = запас під заставу
 • ~ stock debenture = боргове зобов’язання на цінні папери компанії
 • ~ stop = припинення виплати позики
 • ~ sum = розмір позики • сума позики
 • ~ term = строк позики
 • ~ terms = умови надання позики
 • ~ to cover arrears = позика для оплати прострочених платежів
 • ~ transaction = кредитна операція • позикова операція
 • ~ value = сума позики
 • ~ with fixed repayment date = позика з точною датою сплати
 • ~ with personal security = позика з персональним забезпеченням
 • ~ with strings attached = позика з визначеними умовами
 • to allow a ~ = дозволяти/дозволити позику
 • to apply for a ~ = звертатися/звернутися з проханням про позику
 • to back a ~ = гарантувати позику
 • to call a ~ = вимагати сплачення позики
 • to complete a ~ = оформлювати/оформити позику
 • to contract a ~ = одержувати/одержати позику
 • to cut back a ~ = зменшувати/зменшити позику
 • to disburse a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to discuss a ~ = обговорювати/обговорити умови позики
 • to extend a ~ = продовжувати/продовжити позику • продовжувати/продовжити умови позики
 • to float a ~ = випускати/випустити позику • розміщувати/розмістити позику
 • to get a ~ = одержувати/одержати позику
 • to give a ~ = дозволяти/дозволити позику
 • to grant a ~ = дозволяти/дозволити позику
 • to guarantee a ~ = гарантувати позику
 • to issue a ~ = випускати/випустити позику
 • to liquidate a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to meet a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to negotiate a ~ = укладати/укласти угоду про позику
 • to obtain a ~ = одержувати/одержати позику
 • to pay a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to pay off a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to provide a ~ = давати/дати позику
 • to raise a ~ = одержувати/одержати позику
 • to recall a ~ = вимагати сплати позики
 • to redeem a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to renew a ~ = продовжувати/продовжити позику
 • to repay a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to secure a ~ = гарантувати позику
 • to sink a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to split a ~ among borrowers = розділяти/розділити позику між позичальниками
 • to take up a ~ = укладати/укласти угоду про позику • одержувати/одержати позику
 • to write off a ~ = списувати/списати нестягнений борг позики
 • revenue (rev) 1. фін. надходження; дохід; . 2. n бухг. прихід; дохід; виторг; a дохідний
  1. гроші, які надходять до уряду від податків (tax), акцизу (excise duty), лотереї, штрафу, тарифів (tariff1) тощо; 2. гроші, які надходять до організації (entity) за реалізовану продукцію, надані послуги (service1), дохід від дивідендів (dividend), відсотків, авторського гонорару (royalty) та з інших джерел
 • accrued ~ = нарахований дохід
 • actual ~ = фактичний виторг • фактичний дохід
 • advertising ~ = надходження від реклами
 • aggregate gross ~ = сукупний валовий дохід
 • annual ~ = річні надходження • річний дохід
 • budget ~ = бюджетні доходи • бюджетні надходження
 • circulation ~ = дохід від продажу тиражу
 • computed ~ = розрахункові надходження • розрахунковий дохід
 • current ~ = поточний виторг
 • customs ~ = митні надходження
 • deferred ~ = дохід майбутнього періоду • відстрочений дохід
 • earned ~ = одержаний дохід • зароблений дохід
 • expected ~ = розрахункове надходження • сподівані надходження
 • expected sales ~ = сподівані надходження від збуту
 • freight ~ = виторг від перевезення вантажу
 • government revenue = надходження держави; дохід джержави
 • gross ~ = валовий дохід
 • inland ~s = внутрішні бюджетні надходження
 • internal ~ = бюджетні надходження від внутрішніх джерел
 • investment ~ = інвестиційний дохід
 • marginal ~ = граничний дохід
 • national ~ = державні надходження • державні доходи
 • net ~ = чистий дохід
 • nonoperating ~ = дохід від неосновної діяльності • інші доходи
 • nontax ~s = неподаткові надходження
 • operating ~ = операційний дохід • дохід з основної діяльності
 • overall operating ~ = операційний дохід
 • passenger ~ = виторг за пасажирські перевезення
 • personal ~ = особистий дохід
 • public ~s = державні надходження • державні доходи
 • sales ~ = виторг від реалізації
 • surplus ~ = надлишковий дохід
 • tax ~s = податкові надходження
 • total ~ = загальні надходження • сукупні надходження
 • unearned ~ = дохід, одержаний не від власної діяльності • дохід майбутнього періоду
 • utility ~ = виторг комунальних підприємств (включно з громадським транспортом і зв’язком) • виторг електроенергетичних компаній
 • average ~ per unit = виторг на одиницю продукту • середній виторг
 • Inland ~ = англ. Податкове управління
 • Internal ~ Code (IRC) = амер. Закон про внутрішнє оподаткування
 • Internal ~ Service (IRS) = амер. Податкове управління
 • revenue account = рахунок надходжень
 • ~ and appropriation account = рахунок доходів і асигнувань
 • ~ and expenditure account = рахунок надходжень і витрат
 • ~ charges = витрати, які пов’язані з одержанням доходу
 • ~ duty = скарбове мито • фіскальне мито
 • ~ earned = одержаний дохід
 • ~ from sales = виторг від реалізації
 • ~ from taxation = податкові надходження
 • ~ from taxes = податкові надходження • податкові доходи
 • ~ from tourism = надходження з туризму
 • ~ generating transaction = операція, яка дає надходження
 • ~ office = бюро податків і зборів
 • ~ regulations = правила, які регулюють одержання надходжень
 • to increase ~ = збільшувати/збільшити надходження
 • to provide ~ = забезпечувати/забезпечити доходом
 • to raise ~ = підвищувати/підвищити надходження
 • to reduce ~ = зменшувати/зменшити надходження
  ▲ revenue1 :: government revenue
 • risk n ком., стр. ризик; рівень ризику; a ризикований
  визначений ступінь можливості економічних або фінансових збитків, що пов’язані з непередбачуваністю, небезпекою, несподіваною подією тощо
 • abnormal ~ = надзвичайний страховий ризик
 • abnormal insurance ~ = надзвичайний страховий ризик
 • accident ~ = ризик нещасного випадку
 • actual ~ = фактичний ризик
 • admissible ~ = прийнятний ризик
 • aggregate ~ = сукупний ризик
 • allowed ~ = дозволений ризик
 • alpha ~ = альфа-ризик
 • a posteriori ~ = апостеріорний ризик • ризик з досвіду
 • assigned ~ = встановлений рівень ризику
 • audit ~ = ризик аудиторського перевіряння
 • average ~ = середній рівень ризику
 • aviation insurance ~ = страховий авіаційний ризик
 • beta ~ = бета-ризик • систематичний ризик
 • bilateral ~ = взаємний ризик
 • blind ~ = ризик, який не підлягає оцінці
 • breakage ~ = ризик поломки
 • business ~ = діловий ризик
 • buyer’s ~ = ризик покупця
 • calculated ~ = розрахований ризик
 • central beta ~ = центральний бета-ризик
 • charterer’s ~ = ризик фрахтувальника
 • collective ~ = колективний ризик
 • commercial ~ = комерційний ризик
 • company’s ~ = ризик компанії
 • conditional ~ = умовний ризик
 • constant ~ = постійний ризик
 • consumer’s ~ = ризик споживача
 • contractor’s ~ = ризик підрядника
 • controllable ~ = контрольований ризик
 • conventional ~ = звичайний ризик
 • credit ~ = кредитний ризик
 • currency ~ = валютний ризик
 • customary ~ = звичайний торговельний ризик • ринковий ризик
 • customer’s ~ = ризик споживача
 • current ~s = поточні страхові випадки
 • death ~ = ризик смерті
 • default ~ = ризик несплати боргу
 • del credere ~ = кредитний ризик
 • desired ~ = необхідний рівень ризику
 • diversifiable ~ = ризик, який можна диверсифікувати
 • economic ~ = господарський ризик • економічний ризик
 • entrepreneurial ~ = підприємницький ризик
 • estimated ~ = оцінка ризику • пробне передбачення ризику
 • exchange ~ = валютний ризик
 • excluded ~ = виключений ризик
 • extra ~ = окремий ризик • додатковий ризик
 • financial ~ = фінансовий ризик
 • fire ~ = ризик пожежі
 • foreseeable ~ = передбачуваний ризик
 • freight ~ = фрахтовий ризик
 • insurable ~ = ризик, який підлягає страхуванню
 • insurance ~ = страховий ризик
 • insured ~ = застрахований ризик
 • integrated ~ = сукупний ризик
 • interest rate ~ = відсотковий ризик
 • inventory ~ = ризик знецінення запасів
 • investment ~ = інвестиційний ризик
 • irreparable ~ = непоправний ризик
 • leakage ~ = ризик витікання
 • legal ~ = ризик, пов’язаний із порушенням закону
 • limited ~ = обмежений ризик • обмежена відповідальність акціонерів
 • liquidity ~ = ризик ліквідності
 • loading ~ = ризик при навантаженні
 • manufacturer’s ~ = ризик виробника
 • manufacturing ~ = виробничий ризик
 • marine ~ = ризик при здійсненні морських перевезень
 • maritime ~ = ризик при здійсненні морських перевезень
 • market ~ = ризик ринку • ринковий ризик
 • marketing ~ = маркетинговий ризик
 • market liquidity ~ = ризик ринкової ліквідності
 • mean ~ = середній ризик
 • minimum ~ = мінімальний ризик
 • miscellaneous insurance ~ = різноманітні страхові ризики
 • moderate ~ = помірний ризик • зменшений ризик
 • mortality ~ = ризик смертності
 • negligible ~ = незначний ризик
 • noncontrollable ~ = систематичний ризик • ризик, що не піддається контролю
 • nondiversifiable ~ = систематичний ризик
 • noninsurable ~ = ризик, який не можна застрахувати
 • noninsured ~ = незастрахований ризик
 • non-sampling ~ = ризик, не врахований методикою вибірки
 • omnibus ~ = розподілений ризик
 • operational ~ = операційний ризик
 • overall ~ = сукупний ризик
 • overall audit ~ = узагальнений ризик ревізії
 • own ~ = власний ризик
 • owner’s ~ = ризик власника
 • percentage ~ = відносний ризик у відсотках
 • perceived ~ = передбачений ризик
 • policy ~ = стратегічний ризик
 • posterior ~ = пізніший ризик
 • predetermined ~ = передбачений рівень ризику
 • price ~ = ризик ціни • курсовий ризик
 • producer’s ~ = ризик виробника
 • production ~ = виробничий ризик
 • project ~ = ризик проекту
 • property ~ = майновий ризик
 • pure ~ = чистий ризик
 • relative ~ = відносний ризик
 • residual ~ = ризик • ризик, що не піддається поясненню
 • riot ~ = ризик, пов’язаний з конфліктом і безладдям • ризик бунту
 • sampling ~ = ризик вибірки
 • security ~ = загроза безпеці • ризик, пов’язаний з порушенням техніки безпеки
 • seller’s ~ = ризик продавця
 • settlement ~ = ризик за розрахунками
 • shipper’s ~ = ризик при розвантаженні
 • social ~ = соціальний ризик
 • special ~ = спеціальний ризик • окремий ризик
 • speculative ~ = спекулятивний ризик
 • standard ~ = нормальний ризик • стандартний ризик
 • systematic ~ = систематичний ризик
 • tenant’s ~ = ризик орендаря
 • tolerated ~ = дозволений ризик
 • total ~ = сумарний ризик
 • transaction ~ = операційний валютний ризик
 • transport ~ = транспортний ризик
 • underwriting ~ = гарантійний ризик
 • undesirable ~ = небажаний ризик
 • undiversifiable ~ = систематичний ризик
 • undue ~ = невиправданий ризик
 • unilateral ~ = односторонній ризик
 • uninsurable ~ = ризик, який не можна застрахувати
 • uninsured ~ = незастрахований ризик
 • unique ~ = незвичайний ризик • унікальний ризик
 • unloading ~ = ризик при розвантаженні
 • usual ~ = звичайний ризик
 • variable ~ = змінний ризик
 • vendor’s ~ = ризик постачальника
 • against all ~s = проти всіх ризиків
 • at ~ = пов’язано з ризиком
 • at consignee’s ~ = на ризик товароодержувача
 • at owner’s ~ = на ризик власника
 • ~ amount = ризикована сума
 • ~ analysis = аналіз ризику
 • ~s and perils of the sea = ризик і небезпека морських перевезень
 • ~ and uncertainty = ризик і невизначеність
 • ~ arbitrage = арбітраж ризику
 • ~ assessment = процес оцінки ризику
 • ~-assuming capital = ризиковий капітал
 • ~ assurance = страхування від ризику
 • ~ aversion = несхильність до ризику
 • ~-bearing = пов’язаний з ризиком
 • ~-bearing capital = ризиковий капітал
 • ~-bearing deposit = ризиковий депозит
 • ~ capital = ризиковий капітал • капітал, що вкладається у ризиковане підприємство
 • ~ category = категорія ризику
 • ~ control = контроль ризику
 • ~ control system = система контролю ризику
 • ~ cover = перелік ризиків, охоплених страховим полісом
 • ~ development = зміна ризику
 • ~ diversification = диверсифікація ризиків
 • ~ element involved = врахований елемент ризику
 • ~ equalization fund = фонд зрівняння ризику
 • ~ evaluation = оцінка ризику
 • ~-free rate = безризикова відсоткова ставка
 • ~ for own account = ризик на власну відповідальність
 • ~ hedging = мінімізація ризику • хеджування ризику
 • ~ insurance = страхування ризику
 • ~ insured = застрахований ризик
 • ~ management = управління ризиком
 • ~ measurement = вимірювання ризику
 • ~ of accidental loss of goods = ризик випадкової втрати товару
 • ~ of breakage = ризик поломки
 • ~ of carriage = транспортний ризик
 • ~ of collision = ризик зіткнення
 • ~ of contamination = ризик забруднення
 • ~ of conveyance = транспортний ризик
 • ~ of currency depreciation = ризик знецінення валюти
 • ~ of damage to goods = ризик ушкодження товару
 • ~ of default = ризик невиконання зобов’язань
 • ~ of default on payment for received goods = ризик несплати за отриманий товар
 • ~ of error = ризик помилки
 • ~ of exchange losses = валютний ризик
 • ~ of fire = ризик пожежі
 • ~ of leakage = ризик витікання
 • ~ of loss = ризик втрати • ризик збуту
 • ~ of miscalculation = ризик прорахунку
 • ~ of misinterpretation = ризик неправильного тлумачення
 • ~ of moisture = ризик псування від вологи
 • ~ of nonpayment = ризик неплатежу
 • ~ of principal = ризик зниження вартості вкладеного капіталу
 • ~ of seizure = ризик захоплення вантажу
 • ~ of theft = ризик крадіжки
 • ~ point = точка ризику
 • ~ premium = премія за ризик
 • ~ profile = характеристика ризику
 • ~-prone = схильний до ризику
 • ~ quantification = кількісний вираз ризику
 • ~-taking = прийняття ризику
 • ~-weighted assets = активи, зважені щодо ризику
 • ~-weighted capital requirements = вимоги до капіталу, зваженого щодо ризику
 • ~ weighting = оцінка ризику
 • to accept a ~ = брати/взяти на себе ризик
 • to aggravate the ~ = збільшувати/збільшити ризик
 • to assess a ~ = оцінювати/оцінити ризик
 • to be a good ~ = бути надійним об’єктом страхування
 • to be a good credit ~ = бути надійним партнером • бути надійним компаньйоном • бути надійним учасником
 • to bear a ~ = нести ризик
 • to carry a ~ = нести ризик
 • to cover a ~ = покривати/покрити ризик страхуванням
 • to incur a ~ = брати/взяти на себе ризик
 • to insure a ~ = страхувати/застрахувати ризик
 • to insure against a ~ = страхувати/застрахувати від ризику
 • to lessen a ~ = зменшувати/зменшити ризик
 • to prevent a ~ = запобігати/запобігти ризик
 • to reduce a ~ = зменшувати/зменшити ризик
 • to run a ~ = підлягати ризикові • підпадати/підпасти під ризик
 • to spread a ~ = розподіляти/розподілити ризик
 • to take a ~ = брати/взяти на себе ризик
 • to undertake a ~ = переймати/перейняти ризик • брати/взяти на себе ризик
 • to underwrite a ~ = підписувати/підписати поліс морського страхування
  ▲ risk – ризико (зах. укр., діас.)
 • sale, sales 1. n ком. продаж; реалізація; збут; купівля-продаж; 2. торгівля; торгова угода; 3. розпродаж; 4. pl обсяг продажу; товарооборот; a торговельний; торговий; збутовий; продажний; 5. pl бухг. виторг
  1. перетворення якого-небудь товару чи послуги тощо на гроші; 2. господарська діяльність з обороту, купівлі і продажу товарів; 3. продаж за зниженими цінами (сезонний, у зв’язку із закриттям магазину тощо); 4. оборот товарів, сукупність актів купівлі і продажу; 5. надходження (revenue2) з продажу товарів чи від надання послуг
 • account ~ = звіт про продаж товару
 • actual ~s = фактичний продаж
 • advance ~ = попередній продаж
 • annual ~s = річний обсяг продажу • річний товарооборот
 • anticipated ~s = очікуваний продаж
 • area ~s = збут в межах території
 • average ~s = середній обсяг продажу
 • average daily ~s = середньодобовий обсяг продажу
 • bear ~ = продаж при спекуляції на зниження цін акцій на біржі
 • block ~ = продаж партії цінних паперів
 • break-even ~s = беззбитковий обсяг продажу
 • bulk ~ = масовий продаж • продаж всього товарного запасу
 • bull ~ = продаж при спекуляції на підвищення цін акцій на біржі
 • cash ~ = продаж за готівку
 • cash-and-carry ~ = продаж за готівку без доставки додому
 • cash-on-delivery ~ = продаж післяплатою • продаж з оплатою після доставки
 • cash-only ~ = продаж тільки за готівку
 • catalogue ~ = продаж за каталогом • роздрібний продаж товарів за каталогом
 • clearance ~ = розпродаж
 • commission ~ = продаж на комісійній основі
 • company ~s = обсяг продажу фірми
 • competitive ~s = конкурентоспроможний продаж
 • compulsory ~ = примусовий продаж • примусовий продаж з торгів • продаж з молотка
 • conditional ~ = умовний продаж
 • consignment ~ = продаж на консигнаційній основі
 • corporate ~s = загальнофірмовий продаж
 • credit ~ = продаж в кредит
 • current ~s = поточний збут • поточний продаж
 • daily ~s = денний товарооборот
 • deferred payment ~ = торговельна угода з відкладеним платежем • торговельна угода з відстроченим платежем
 • direct ~ = прямий продаж
 • discount ~ = продаж зі знижкою
 • exchange ~ = біржовий продаж
 • exclusive ~ = виключне право продажу
 • export ~ = продаж на експорт
 • fleet ~ = продаж великими партіями
 • floor ~ = продаж зі стенда
 • forward ~ = продаж на строк
 • franchise ~ = продаж торговельних привілеїв • франшизний продаж
 • going-out-of-business ~ = розпродаж у зв’язку із закриттям справи
 • gross ~s = валовий обсяг продажу • валовий обсяг виторгу • валова сума продажу
 • guaranteed ~ = продаж товару постачальником з гарантією повернення непроданих товарів за повну вартість
 • increased ~s = розширення збуту
 • indirect ~s = непрямий продаж
 • individual ~ = індивідуальний продаж
 • instalment ~ = продаж на виплат
 • lagging ~s = повільний збут • сповільнення збуту
 • lost ~ = втрачений збут
 • mail-order ~ = продаж поштою
 • mix-and-match ~ = продаж з вільним комплектуванням набору
 • net ~s = чистий виторг • чиста сума продажу
 • off-the-floor ~ = продаж зі стенда
 • one-day ~ = одноденний розпродаж
 • private ~ = продаж за приватною угодою
 • profitable ~ = вигідний продаж • зисковний збут
 • projected ~ = планова сума продажу • плановий обсяг збуту
 • property ~ = продаж нерухомого майна
 • public ~ = публічний торг • прилюдний торг • аукціон • продаж з аукціону
 • record ~s = значний збут • винятковий обсяг продажу • рекордний обсяг продажу
 • retail ~ = роздрібний продаж
 • rummage ~ = розпродаж старих речей
 • seasonal ~ = сезонний розпродаж • сезонний збут
 • stocktaking ~ = розпродаж товарних залишків
 • telephone ~s = продаж по телефону
 • test-market ~s = збут на пробному ринку • пробний продаж
 • tie-in ~s = продаж товарів з примусовим асортиментом
 • total ~s = загальний обсяг продажу • загальний обсяг збуту
 • unit ~s = продаж штуками • штучний продаж
 • volume ~s = продаж великої кількості
 • warehouse ~ = розпродаж зі складу
 • yearly ~ = річний збут • річний товарооборот
 • “as is” ~ = продаж на умовах «як є»
 • drop in ~s = зниження збуту
 • fall in ~s = зниження збуту
 • forecast of ~s = прогноз збуту
 • for ~ = продається
 • increase in ~s = збільшення збуту
 • not for ~ = не для продажу
 • rise in ~s = збільшення збуту
 • ~s abroad = продаж за кордоном
 • ~s account = рахунок продажу
 • ~s activities = збутова діяльність
 • ~s agency = торговельне агентство • збутова організація
 • ~s agent = агент зі збуту
 • ~s agreement = договір про продаж
 • ~s amount = обсяг збуту
 • ~s analysis = аналіз збуту
 • ~s and distribution expenses = торговельні витрати
 • ~ and leaseback = продаж зі зворотною орендою
 • ~ and repurchase arrangement = згода на продаж і зворотну купівлю
 • ~ and repurchase transaction = операція продажу і зворотної купівлі
 • ~s approach = методика стимулювання збуту
 • ~s area = торговельна площа
 • ~s assistant = консультант-продавець
 • ~s association = торговельна асоціація
 • ~ at cut prices = продаж за зниженими цінами
 • ~ at reduced prices = продаж за зниженими цінами
 • ~ at retail = продаж вроздріб
 • ~s book = журнал обліку продажу
 • ~s budget = торговельний кошторис
 • ~ by auction = продаж з аукціону
 • ~ by commission = комісійний продаж
 • ~ by court order = продаж за постановою суду
 • ~ by description = продаж за описом
 • ~ by lot = продаж партіями
 • ~ by private treaty = продаж за приватною угодою
 • ~ by retail = продаж вроздріб
 • ~ by sample = продаж за зразком
 • ~ by weight = продаж на вагу
 • ~s campaign = кампанія організації і стимулювання збуту
 • ~s catalogue = торговельний каталог
 • ~s centre = торговельний центр
 • ~s clerk = продавець
 • ~s commission = комісійна плата за продаж
 • ~s conditions = стан збуту • умови продажу • умови торгівлі
 • ~ contract = договір продажу • договір купівлі-продажу
 • ~s convention = торговельна конвенція
 • ~s coverage = покриття витрат на продаж
 • ~s department = відділ збуту
 • ~s district = торговельна дільниця
 • ~ docket = квитанція розрахункової палати брокеру-продавцю
 • ~s drive = кампанія зі збільшення збуту
 • ~s duty = збір за продаж • торговельний податок
 • ~s effectiveness test = перевіряння ефективності збуту
 • ~s exhibition = торговельна виставка
 • ~s expenses = торговельні витрати
 • ~s experience = досвід продажу товарів • досвід збуту товарів
 • ~s figures = дані про продаж товарів
 • ~s firm = збутова фірма
 • ~s-floor operation = робота торговельного залу крамниці
 • ~s force = робітники торговельних підприємств • торговельні агенти
 • ~s forecast = прогноз обсягу продажу • прогноз обсягу збуту
 • ~ for future delivery = продаж на строк
 • ~ from stock = продаж зі складу
 • ~s incentive = засіб стимулювання збуту
 • ~s increase = збільшення збуту
 • ~ item = виріб, який продається
 • ~s journal = журнал рахунку продажу • книга реєстрації продажу
 • ~s leads = орієнтація на потенційних покупців
 • ~s links = торговельні зв’язки
 • ~ lot = партія, яка продається
 • ~s manager = керівник відділу збуту • керівник служби збуту • завідувач відділу збуту
 • ~s manual = інструкція зі збуту
 • ~s meeting = нарада з організації збуту
 • ~s method = методика продажу
 • ~s monopoly = торговельна монополія
 • ~s negotiations = переговори щодо продажу товару
 • ~s objective = мета продажу
 • ~ of bonds = продаж облігацій
 • ~ of equipment = продаж обладнання
 • ~s office = відділ збуту
 • ~ of goods = продаж товарів
 • ~ of land = продаж землі
 • ~ of a patent = продаж права на патент
 • ~ of pledge = продаж застави
 • ~ of securities = продаж цінних паперів • реалізація цінних паперів
 • ~ of shares = продаж акцій • реалізація акцій
 • ~ of stock = продаж акцій • реалізація акцій
 • ~ of subsidiary = продаж дочірньої компанії
 • ~ on approval = продаж з правом покупця відмовитися від товару • продаж з правом повернути товар
 • ~ on commission = продаж на комісійній основі
 • ~ on consignment = продаж за консигнацією
 • ~ on credit = продаж у кредит
 • ~ on an open account = продаж з оплатою на відкритий рахунок
 • ~ on trial = продаж на пробу
 • ~s opportunity = можливість збуту
 • ~s outlet = торговельна точка • торговельне підприємство
 • ~s parameter = характеристика збуту
 • ~s per employee = обсяг продажу з розрахунку на одного працівника
 • ~s personnel = торговельний персонал
 • ~s pitch = постійне місце продажу
 • ~s point = торговельна точка
 • ~s potential = очікуваний обсяг збуту
 • ~s price = продажна ціна • реалізаційна ціна
 • ~s problems = проблеми збуту
 • ~s proceeds = виторг від реалізації товару • дохід від продажу продукції
 • ~s profit = прибуток від продажу
 • sales promotion = стимулювання збуту
 • ~s psychology = врахування психологічного фактора при організації збуту
 • ~s quota = торговельна квота
 • ~s rebate = торговельна знижка • повернення торговельної переплати
 • ~s records = торговельна статистика
 • ~s reductions = зниження обсягу збуту
 • ~s report = звіт про продаж
 • ~s representative = торговельний представник • торговельний агент
 • ~s return = дохід від продажу
 • ~s slip = розписка про продаж
 • ~s strategy = стратегія підтримання рівня збуту
 • ~s tax = податок з продажу • податок на доходи від продажу • податок з обороту • торговельний збір
 • ~s team = група збуту • колектив продавців
 • ~s technique = методика продажу • підхід до покупця
 • ~s terms = умови продажу
 • ~s ticket = товарна наліпка
 • ~s turnover = оборотність товарних запасів • товарооборот
 • ~ under execution = продаж за рішенням суду
 • ~s value = загальна вартість продажу • загальна вартість проданих товарів
 • ~s volume = обсяг продажу • обсяг товарообороту • обсяг збуту
 • ~s warranty = гарантія продажу
 • ~ with option of repurchase = продаж з правом зворотної купівлі
 • ~ with reservation = умовний продаж
 • ~s year = рік продажу
 • to approve for ~ = ухвалювати/ухвалити продаж
 • to be on ~ = продаватися
 • to command a ready ~ = швидко продаватися
 • to conclude a ~ = укладати/укласти договір про продаж
 • to develop ~s = збільшувати/збільшити продаж
 • to exhibit for ~ = виставляти/виставити на продаж
 • to have a ready ~ = швидко продаватися
 • to increase ~s = збільшувати/збільшити продаж
 • to maintain ~s = підтримувати/підтримати збут
 • to negotiate ~s = вести переговори про продаж
 • to offer for ~ = виставляти/виставити на продаж
 • to promote ~s = сприяти/посприяти продажу
 • to put up for ~ = виставляти/виставити на продаж
 • to release for ~ = давати/дати дозвіл на продаж
 • to rescind a ~ = скасовувати/скасувати продаж • анулювати/заанулювати продаж
 • to stimulate ~s = стимулювати продаж
 • to undertake the ~ = організовувати/організувати продаж
 • security, securities бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; pl цінні папери
  фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об’єктом купівлі-продажу та джерелом доходу; ◆ до цінних паперів можна віднести акції (share2), облігації (bond), казначейські векселі (treasury bill) тощо
 • accrued interest ~ies = цінні папери з накопичуваними відсотковими платежами (не виплачуваними до строку погашення)
 • active ~ies = цінні папери, які активно обертаються на ринку
 • agio ~ies = дисконтні цінні папери
 • asset-backed ~ies = цінні папери, які забезпечені активами
 • bearer ~ies = цінні папери на пред’явника
 • bellwether ~ies = цінні папери, які визначають рух біржової кон’юнктури • показові цінні папери
 • blue-chip ~ies = першокласні цінні папери
 • callable ~ies = цінні папери з правом дострокової оплати
 • collateral ~ies = цінні папери, які служать забезпеченням • майнове забезпечення
 • convertible ~ies = оборотні цінні папери • цінні папери, які можуть бути обміняні на акції
 • corporate debt ~ies = облігації, випущені корпораціями
 • corporation ~ies = цінні папери, випущені приватними корпораціями
 • dated ~ies = цінні папери з фіксованим терміном сплати
 • debt ~ies = боргові цінні папери
 • deposited ~ies = депоновані цінні папери
 • digested ~ies = цінні папери, придбані з метою одержання регулярного доходу
 • discount ~ies = дисконтні цінні папери
 • dividend-bearing ~ies = цінні папери, які приносять дивіденд
 • drawn ~ies = цінні папери, які вийшли в тираж
 • equity ~ies = пайові цінні папери
 • first-class ~ies = першокласні цінні папери
 • fixed-income ~ies = цінні папери з фіксованим доходом
 • fixed-interest ~ies = цінні папери з фіксованим відсотком
 • fixed redemption value ~ies = цінні папери з фіксованою викупною вартістю
 • fixed-yields ~ies = цінні папери з фіксованим доходом
 • foreign ~ies = закордонні цінні папери
 • foreign currency ~ies = цінні папери, номіновані в закордонній валюті
 • gilt-edged ~ies = першокласні цінні папери
 • government ~ies = державні цінні папери
 • high-grade ~ies = першокласні цінні папери
 • high-yielding ~ies = цінні папери з високим доходом
 • interest-bearing ~ies = відсоткові цінні папери
 • international ~ies = міжнародні цінні папери
 • investment ~ies = інвестиційні цінні папери
 • investment grade ~ies = інвестиційні цінні папери високої якості
 • investment trust ~ies = цінні папери інвестиційної компанії
 • irredeemable ~ies = цінні папери без фіксованої дати оплати
 • legal ~ies = цінні папери, які за законом можуть бути власністю довірчих установ
 • listed ~ies = цінні папери, зареєстровані на біржі • цінні папери, які котируються на фондовій біржі
 • marketable ~ies = цінні папери, які легко реалізуються
 • mortgage-backed ~ies = цінні папери, забезпечені заставною
 • negotiable ~ies = цінні папери, які передаються • цінні папери, які вільно обертаються
 • non-interest bearing ~ies = безвідсоткові цінні папери
 • nonmarketable ~ies = неринкові цінні папери
 • nonmarketable government ~ies = неринкові державні цінні папери
 • nontaxable ~ies = неоподатковувані цінні папери
 • off-board ~ies = цінні папери, не зареєстровані на біржі
 • over-the-counter ~ies = цінні папери в позабіржовому обороті • цінні папери, які обертаються поза офіційною фондовою біржею
 • pegged ~ies = цінні папери, курс яких штучно підтримується на постійному рівні
 • pledged ~ies = заставлені цінні папери
 • public ~ies = державні цінні папери
 • quoted ~ies = цінні папери, які котируються на фондовій біржі • цінні папери, які котируються
 • redeemable ~ies = цінні папери, які підлягають оплаті у визначений термін
 • registered ~ies = зареєстровані цінні папери
 • restricted ~ies = цінні папери без права перепродажу • блоковані цінні папери
 • risk-free ~ies = цінні папери, вільні від ризику
 • speculative ~ies = спекулятивні цінні папери
 • state ~ies = державні цінні папери • цінні папери, випущені штатом
 • stock exchange ~ies = ринкові цінні папери
 • tax-exempt ~ies = неоподатковувані цінні папери
 • treasury ~ies = цінні папери скарбниці (державні облігації)
 • undated ~ies = цінні папери без фіксованої дати оплати
 • underpriced ~ies = цінні папери із заниженою ціною
 • undigested ~ies = нерозпродані цінні папери нового випуску
 • unlisted ~ies = цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті
 • unquoted ~ies = цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті
 • variable dividend ~ies = акції з непостійним розміром дивіденду
 • variable price ~ies = цінні папери з мінливим курсом
 • variable yield ~ies = цінні папери з доходом, який коливається
 • wildcat ~ies = дуже ризиковані цінні папери • підроблені цінні папери • знецінені цінні папери
 • ~ies acount = рахунок цінних паперів
 • ~ies Act = закон про цінні папери
 • ~ies administration = управління операціями з цінними паперами
 • ~ies analyst = спеціаліст з цінних паперів • фахівець з аналізу ринку цінних паперів
 • ~ies and Exchange Commission (SEC) = Комісія з цінних паперів і бірж
 • ~ies and Exchange Law = закон про цінні папери і біржі
 • ~ies and Investment Board (SIB) = Управління з питань цінних паперів і інвестицій
 • ~ies arbitrage = арбітражні операції з цінними паперами
 • ~ies broker = біржовий брокер
 • ~ies brokerage = брокерські операції з цінними паперами
 • ~ies clearing = кліринг цінних паперів
 • ~ies dealer = торговець цінними паперами • посередник на ринку цінних паперів • дилер на ринку цінних паперів
 • ~ies department = відділ цінних паперів
 • ~ies Exchange Act = закон про торгівлю цінними паперами
 • ~ies fee = комісійний збір за операції з цінними паперами
 • ~ies firm = фірма, яка проводить операції з цінними паперами
 • ~ies gains = прибутки, які одержуються від цінних паперів
 • ~ies holding = портфель цінних паперів
 • ~ies industry = торгівля цінними паперами
 • ~ies Industry Association = Асоціація торгівлі цінними паперами
 • ~ies Industry Automation Corporation = Корпорація для автоматизації торгівлі цінними паперами
 • ~ies investment trust = інвестиційний фонд, який вкладає свої кошти в цінні папери
 • ~ies Investor Protection Act = закон про захист інвесторів у цінні папери
 • ~ies Investor Protection Corporation = Корпорація захисту інвесторів у цінні папери
 • ~ies issue at par = випуск цінних паперів за номіналом
 • ~ies law = законодавство, що стосується цінних паперів
 • ~ies loan = позичка цінними паперами
 • ~ies losses = збитки від цінних паперів
 • ~ies market = ринок цінних паперів
 • ~ies market line = напрям ринку цінних паперів
 • ~ies numbering system = система нумерування і реєстрації цінних паперів
 • ~ies portfolio = портфель цінних паперів
 • ~ies purchase statement = виписка про купівлю цінних паперів
 • ~ies sales statement = виписка про продаж цінних паперів
 • ~ies trading = операції з цінними паперами • торгівля цінними паперами
 • ~ies transaction = операція з цінними паперами
 • to borrow on ~ies = брати/взяти позику під заставу цінних паперів
 • to buy ~ies = купувати/купити цінні папери
 • to deal in ~ies = займатися/зайнятися цінними паперами • торгувати цінними паперами
 • to delist a ~ = припиняти/припинити котирування цінного папера
 • to issue ~ies = випускати/випустити цінні папери
 • to pledge ~ies = віддавати/віддати цінні папери в заставу • заставляти/заставити цінні папери
 • to sell ~ies = подавати/продати цінні папери
 • to suspend a ~ = припиняти/припинити котирування цінного папера тимчасово
 • to trade in ~ies = торгувати цінними паперами
  ▲ securities securities (442)
 • stock exchange (S. E.; S/E; St. Ex.; St. Exch.) n фін., бірж. фондова біржа; a біржовий; фондовий
  акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю, що функціонує як ринок для купівлі і продажу цінних паперів (securities); ◆ торгівля цінними паперами здійснюється біржовими брокерами (stockbroker) – членами фондової біржі, які виконують функцію агента (agent) або виступають у ролі брокера (broker) чи довірителя (principal2), у ролі дилера (dealer), який безпосередньо бере участь у торгівлі за свій рахунок; найбільші за оборотом акцій фондові біржі знаходяться в Нью-Йорку (New York Stock Exchange NYSE), Лондоні (London Stock Exchange LSE), Токіо (Tokyo Stock Exchange) та Гонконгу (Stock Exchange of Hong Kong Limited)
 • American ~ (AMEX) = Американська фондова біржа
 • Australian ~ (ASX) = Австралійська фондова біржа
 • Boston ~ (BSE) = Бостонська фондова біржа
 • Chicago ~ (CHX) = Чиказька фондова біржа
 • foreign ~ = ринок для закордонних цінних паперів
 • London ~ (LSE) = Лондонська фондова біржа
 • National ~ = Національна фондова біржа
 • New York ~ (NYSE) = Нью-йоркська фондова біржа
 • Philadelphia ~ (PHLX) = Філадельфійська фондова біржа
 • Tokyo ~ = Токійська фондова біржа
 • ~ activities = діяльність фондової біржі
 • ~ analyst = аналітик фондової біржі • спеціаліст з цінних паперів
 • ~ board = правління фондової біржі
 • ~ Commission = Комісія з питань біржової торгівлі
 • ~ conditions = стан фондової біржі
 • ~ dealing = укладання угоди на фондовій біржі
 • ~ gambler = біржовий спекулянт
 • ~ list = курсовий бюлетень
 • ~ listed company = компанія, внесена в курсовий бюлетень
 • ~ listing = допуск цінних паперів на фондову біржу
 • ~ list of quoted bonds = курсовий бюлетень облігацій, які котируються на фондовій біржі
 • ~ management = управління фондової біржі
 • ~ opening hours = години роботи фондової біржі
 • ~ operating hours = години роботи фондової біржі
 • ~ prices = біржові ціни • біржовий курс
 • ~ quotation = біржове котирування • біржовий курс
 • ~ reform = реформа фондових бірж
 • ~ rules of conduct = правила поведінки на фондовій біржі
 • ~ securities = цінні папери, які перебувають в обігу на біржі
 • ~ transaction = фондова операція • фондова угода
 • to be listed on the ~ = котируватися на фондовій біржі
 • to be on the ~ = бути членом фондової біржі
 • to be quoted on the ~ = котируватися на фондовій біржі
  ▲ stock exchange :: securities market
 • tax n под. податок; збір; акциз; обкладення; a податковий
  обов’язковий платіж, який уряд накладає на товари і послуги, на дохід окремих осіб і підприємств, на власність, на прибутки тощо з метою одержання надходжень (revenue1) для фінансування державних видатків на охорону здоров’я, розвиток освіти, пенсійне забезпечення та ін. програми, з метою регулювання рівня витрат в економіці (economy1) країни тощо; ◆ існують прямі (direct tax) і непрямі (indirect tax) податки; до прямих податків належать прибутковий податок (income tax), податок на реалізований дохід від приросту активів (capital gains tax), майновий податок (wealth tax), що стосується вартості чистих активів, земельний податок (land tax) тощо; до непрямих – податок з обороту (sales tax), акцизний збір (excise duty), тарифи (tariff), митний податок (customs duty) тощо
 • accrued ~ = нарахована заборгованість зі сплати податків
 • accumulated earnings ~ = податок на нерозподілений прибуток
 • ad valorem ~ = лат. податок на вартість • податок з оголошеної ціни • податок у вигляді певного відсотка
 • advance corporation ~ (ACT) = податок на корпорації, виплачений авансом
 • agricultural ~ = сільськогосподарський податок
 • alcohol ~ = податок на алкогольні напої
 • alcohol-beverage ~ = податок на алкогольні напої • податок на спиртні напої
 • alternative minimum ~ (AMT) = альтернативний мінімальний податок
 • amusement ~ = податок на розваги (вистави, прокат кінофільмів)
 • apportioned ~ = розподілений податок
 • assessed ~es = прямі податки (на майно)
 • burdensome ~es = обтяжливі податки
 • business ~ = податок на бізнес • податок на підприємця
 • capital ~ = податок на капітал
 • capital gains tax (CGT) = податок на реалізований дохід від приросту вартості активів
 • capital transfer ~ = податок на передачу капіталу
 • capitation ~ = податок, розрахований на одну особу
 • cargo ~ = податок на вантаж
 • chain-store ~ = прогресивний податок на мережу роздрібних крамниць ланцюгового підпорядкування
 • commodity ~ = (непрямий) податок на товари
 • company income ~ = податок на доходи компаній • податок на прибуток підприємств
 • consumption ~ = податок на споживання
 • corporate ~ = податок на прибуток корпорацій
 • corporation income ~ = податок на прибуток корпорацій • податок на доходи корпорацій
 • corrective ~ = коригувальний податок
 • death ~ = податок на спадщину
 • death and gift ~ = податок на спадщину і дарування
 • deferred ~ = відстрочені податки
 • deferred income ~ = відстрочений прибутковий податок
 • direct tax = прямий податок
 • dividends ~ = податок на дивіденди
 • double ~ = подвійний податок
 • earmarked ~es = податки, резервовані для спеціальних цілей
 • effluent ~ = податок на відходи, що забруднюють середовище
 • emergency ~ = надзвичайний податок • податок на непередбачений випадок
 • employer payroll ~ = податок на підприємницький фонд заробітної плати
 • employment ~ = внесок у фонд страхування від безробіття
 • equalization ~ = зрівняльний податок • мито для зрівняння
 • estate ~ = податок на спадщину • податок на нерухомість
 • estimated ~ = приблизно підрахований податок
 • excess profits ~ = податок на надприбуток
 • excise ~ = акцизний збір • акцизний податок
 • expenditure ~ = податок на видатки • непрямий податок
 • export ~ = експортне мито • податок на експорт
 • federal ~ = федеральний податок • податок, стягнений федеральним урядом
 • federal income ~es = федеральні прибуткові податки • федеральні податки на доходи
 • flat ~ = пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою
 • flat-rate ~ = пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою
 • foreign ~ = закордонний податок • податок, стягнений закордонною державою
 • franchise ~ = податок на монопольні права і привілеї • франшизний податок
 • fringe benefits ~ (FBT) = податок на додаткові пільги
 • general property ~ = податок на всі види власності
 • general sales ~ = загальний податок з обороту
 • gift ~ = податок на дарування
 • goods and services ~ = податок на товари і послуги
 • graded ~ = податок з диференційованою ставкою
 • graduated ~ = податок, стягнений за прогресивною ставкою • прогресивний податок
 • graduated income ~ = прогресивний прибутковий податок
 • hidden ~es = непрямий податок • неявний податок • прихований податок
 • highway ~ = збір на будівництво шосейних доріг
 • import ~ = імпортне мито • податок на імпорт
 • import equalization ~ = імпортний податок для зрівняння • імпортне мито для зрівняння
 • import turnover ~ = податок з обороту імпортних товарів
 • imposed ~ = запроваджений податок
 • income tax = прибутковий податок
 • increment value ~ = податок на приріст вартості
 • indirect tax = непрямий податок
 • inflation ~ = інфляційний податок
 • inheritance ~ = податок на спадщину
 • interest equalization ~ = податок, який вирівнює ставки відсотка
 • intermediate ~es = проміжні податки
 • land tax = земельний податок
 • legacy ~ = податок на спадщину
 • local ~ = місцевий податок
 • lump-sum ~ = одноразовий податок • податок на сукупну суму доходів • акордний податок
 • luxury ~ = податок на предмети розкоші
 • mainstream corporation ~ = основна сума податку на прибуток корпорацій
 • matured ~ = податок, за яким настав термін сплати
 • maximum ~ = максимальний податок
 • minimum ~ = мінімальний податок
 • motor vehicle ~ = податок на автомобілі
 • multistage sales ~ = багатоступінчастий податок на збут
 • municipal ~ = муніципальний податок
 • national ~ = загальнодержавний податок
 • net ~es = чистий податок
 • net worth ~ = податок на власність
 • nondeductible ~ = податок, який не підлягає відрахуванню
 • occupational ~ = податок на професію
 • payroll ~ = податок із заробітної плати
 • personal property ~ = податок на особисте (рухоме) майно
 • privilege ~ = податок на привілей
 • processing ~ = податок на товар, який підлягає оброблянню
 • profits ~ = податок на прибутки
 • progressive ~ = прогресивний податок
 • property ~ = майновий податок • податок на власність
 • proportional ~ = пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою
 • purchase ~ = (непрямий) податок на покупки
 • real estate ~ = податок на нерухомість
 • receipts ~ = податок з обороту
 • regressive ~ = регресивний податок
 • retail sales ~ = податок з роздрібного обороту
 • sales tax = податок з обороту
 • securities ~ = податок на цінні папери
 • security transfer ~es = податки на переказ цінних паперів
 • severance ~ = податок на видобуток корисних копалин
 • shared ~ = частковий податок
 • single ~ = єдиний податок
 • single-stage sales ~ = одноступінчастий податок на збут
 • social security ~ = податок на програму соціального страхування
 • specific ~ = специфічний податок
 • stamp ~ = гербовий збір
 • state ~ = податок, стягнений штатом • урядовий податок • податок, який регулює витрати на споживання товарів
 • stockholder’s ~ = податок на доходи з акцій
 • stock transfer ~ = податок на операції з переказу акцій
 • sumptuary ~ = податок, який регулює споживання товарів
 • supplemental ~ = додатковий податок
 • tobacco ~ = акциз на тютюнові вироби
 • tonnage ~ = корабельний збір
 • trade ~ = промисловий податок
 • transaction ~ = податок з операцій
 • transfer ~ = податок на переказ
 • turnover ~ = податок з обороту
 • undistributed profit ~ = податок на нерозподілений прибуток
 • unit ~ = податок на одиницю • акцизний податок
 • value ~ = податок з оголошеної ціни
 • value-added ~ (VAT) = податок на додану вартість
 • wage ~ = податок на заробітну плату
 • wealth tax = майновий податок
 • withholding ~ = податок, який стягується шляхом регулярних вирахувань із заробітної плати
 • after ~ = після відрахування податку
 • before ~ = до відрахування податку
 • exempt from ~ = не підлягає оподаткуванню
 • for ~ purposes = з метою оподаткування
 • incidence of ~ = розподіл податкового тягаря
 • liable to ~ = оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню
 • net marginal ~ rate = чиста гранична ставка податку
 • progressive ~ structure = прогресивна схема оподаткування
 • regressive ~ structure = регресивна схема оподаткування
 • shifting of a ~ = перекладення податкового тягаря
 • subject to ~ = оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню
 • ~ account = податковий рахунок
 • ~ accounting = податковий облік
 • ~ accounts = податкова звітність
 • ~ administration = податкове відомство • податкова адміністрація
 • ~ advantage = вигода, яка випливає із практикованої системи оподаткування
 • ~ adviser = радник з питань оподаткування • консультант у справах оподаткування
 • ~ allocation = розподіл податків
 • ~ allowance = знижка з оподатковуваної суми
 • ~ amount = розмір податків • сума податків
 • ~ and expenditure policy = бюджетно-податкова політика • фінансово-податкова політика
 • ~ arrears = заборгованість з податків
 • ~ assessment = встановлення податкових ставок • обкладання податком • оподаткування
 • ~ assessment act = закон про оподаткування
 • ~ assessment authority = податкове управління
 • ~ assessment complaint = скарга, пов’язана з неправильним оподаткуванням
 • ~ assessment method = порядок оподаткування • порядок встановлення податкових ставок
 • ~ assessor = податковий інспектор
 • ~ at source = податок, відрахований із загальної суми доходів
 • ~-at-source system = система відрахування податку із загальної суми доходів
 • ~ auditor = податковий аудитор • податковий ревізор
 • ~ authority = податкове управління
 • ~ avoidance = ухилення від сплати податків
 • ~ barrier = податкова перешкода
 • ~ base = база оподаткування
 • ~ benefit = податкова пільга
 • ~ bracket = ступінь податкової схеми
 • ~ burden = податковий тягар
 • ~ ceiling = максимальний рівень оподаткування
 • ~ charge = нарахування податку
 • ~ collection = стягнення податку
 • ~ collection rate = рівень податкових надходжень
 • ~ concession = податкова пільга
 • ~ consultant = консультант у справах оподаткування
 • ~ control = податковий контроль
 • ~ control act = закон про податковий контроль
 • ~ court = податковий суд
 • ~ credit = податкова пільга • податкова знижка • відстрочена сплата податку • податковий кредит
 • ~ debt = заборгованість з податків
 • ~ declaration = податкова декларація
 • ~-deductible = який підлягає звільненню від сплати податку
 • ~ deduction = відрахування від податку • зменшення податку
 • ~ deferral = відстрочення оподаткування
 • ~ dodging = ухилення від сплати податків
 • ~ equalization = зрівняння податку
 • ~ equalization account = рахунок зрівняння податку
 • ~ equalization fund = фонд зрівняння податку
 • ~ evasion = ухилення від сплати податків
 • ~-exempt = не підлягає оподаткуванню • звільнений від податку
 • ~ exempted (T. E.) = звільнений від податку
 • ~ exemption = звільнення від податку
 • ~ expense = витрати на сплату податків
 • ~ file number (TFN) = реєстраційний номер в податковому управлінні
 • ~ filing date = термін подання податкової декларації
 • ~ form = бланк податкової декларації
 • ~ fraud = податкове шахрайство
 • ~ free = вільний від сплати податку • безмитний • неоподаткований
 • ~ haven = податковий рай
 • ~ identification number = ідентифікаційний податковий номер
 • ~ in arrears = прострочені до сплати суми податку
 • ~ incentive = податковий стимул
 • ~ income = надходження від оподаткування
 • ~ increase = зростання податків
 • ~ in kind = натуральний податок
 • ~ law = податкове право • податкове законодавство
 • ~ leasing = податкова оренда
 • ~ legislation = податкове законодавство
 • ~ levy = податковий збір
 • ~ liability = заборгованість з податкових платежів
 • ~ loophole = лазівка в податковому законодавстві • можливість ухилитися від сплати податків
 • ~ loss = збитки від оподаткування
 • ~ loss carry-back = зарахування втрат при сплаті податку за минулий період
 • ~ loss carry-forward = зарахування втрат при сплаті податку на рахунок майбутнього прибутку
 • ~ loss setoff = компенсація втрат при сплаті податку
 • ~ management = податковий контроль
 • ~ office = податкове управління
 • ~ offset = відшкодований податок • податковий кредит
 • ~ on capital = податок на капітал
 • ~ on cargo = вантажний збір
 • ~ on importation = податок на імпорт
 • ~ on income = податок на дохід • прибутковий податок
 • ~ on industry = податок на промислове виробництво
 • ~ on investments = податок на вклади • податок на цінні папери
 • ~ on a patent = патентне мито
 • ~ on profits = податок на прибутки
 • ~ on wealth = податок на майно
 • ~ overpayment = переплата податку
 • ~ owed = належний податок
 • ~ paid = сплачений податок
 • ~ paid in kind = податок, сплачений натурою
 • ~ payable = податок, який підлягає сплаті
 • ~ payment = виплата податкових сум • сплата податків
 • ~ penalty = штраф за несплату податку
 • ~ period = період оподаткування
 • ~ planning = планування податкових надходжень
 • ~ policy = податкова політика
 • ~ principle = принцип оподаткування
 • ~ privilege = податкова пільга
 • ~ proceeds = податкові надходження
 • ~ provision = резерв на сплату податку
 • ~ rate = податкова ставка • ставка оподаткування
 • ~ rebate = податкова пільга • знижка з податку • зниження податкових ставок
 • ~ receipts = податкові надходження
 • ~ reduction = зниження податку
 • ~ reform = податкова реформа
 • ~ reform bill = законопроект про податкову реформу
 • ~ refund = повернення сплаченого податку
 • ~ reorganization = перебудова системи оподаткування
 • ~ return = податкова декларація • податковий дохід • розрахунок податку
 • ~ revenue = дохід від податків • податкові надходження
 • ~ scale = схема ставок податку
 • ~ services = консультативні послуги з оподаткування
 • ~ shelter = засіб зменшення або уникнення сплати податку
 • ~ shifting = перекладення податкового тягаря
 • ~ statement = податкова декларація
 • ~ status = податковий статус
 • ~ surcharge = додатковий податок
 • ~ threshhold = нижня межа оподатковуваних доходів • нижня межа оподаткування
 • ~ value of a deduction = розмір податкового відрахування
 • ~ verification = перевіряння правильності оплати податків
 • ~ year = обліковий рік оподаткування
 • ~ yield = податковий дохід
 • to abate a ~ = знижувати/знизити податок
 • to abolish a ~ = скасовувати/скасувати податок
 • to be exempt from ~ = бути звільненим від сплати податку
 • to charge a ~ = стягувати/стягнути податок
 • to collect ~es = стягувати/стягнути податки
 • to cut a ~ = знижувати податок
 • to deduct ~es = відраховувати/відрахувати податки
 • to dodge ~es = ухилятися/ухилитися від сплати податку
 • to evade ~es = ухилятися/ухилитися від сплати податку
 • to exempt from ~ = звільняти/звільнити від сплати податку
 • to impose a ~ = оподатковувати/оподаткувати • накладати/накласти податок • вводити/ввести податок
 • to increase ~es = підвищувати/підвищити податки
 • to lay on a ~ = оподатковувати/оподаткувати
 • to levy a ~ = оподатковувати/оподаткувати податком
 • to pay ~es = оплачувати/оплатити податки
 • to raise ~es = підвищувати/підвищити податки • збирати/зібрати податки
 • to reduce ~es = знижувати/знизити податки
 • to remove a ~ = скасовувати/скасувати податок
 • to withhold ~es = відраховувати/відрахувати податки • затримувати/затримати сплату податків
  ▲ tax tax (444)
 • ▷▷ levy
 • - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  граф,~у graph мат
  ациклічний г. acyclic graph
  базисний г. basis graph
  вироджений г. singular graph, degenerate graph
  вихровий г. vortex graph
  вузловий г. knot graph
  г. альтернативної композиції alternating composition graph
  г. без циклу circuit-free graph
  г. взаємодій interaction graph
  г. відтворення reproduction graph
  г. вузла node graph
  г. змагань competition graph
  г. операцій activity graph
  г. орієнтації orientation graph
  г. переходів transition graph
  г. потоку даних data-flow graph
  г. сигналу signal-flow graph
  г. стану state graph
  г. суміжності ребер interchange graph
  г. транзакцій transaction graph
  двовимірний г. two-dimensional graph
  кореневий г. rooted graph
  ланцюговий г. catenary graph
  локально обмежений г. locally restricted graph
  локально опуклий г. locally convex graph
  нескінче́нний г. infinite graph
  нестичний сигнальний г. jointless signal graph
  односпрямований г. one-way graph
  однорідний г. regular graph
  орієнтований г. || орграф directed graph || digraph, oriented graph
  орієнтований г. без циклів || орієнтований г. без петель oriented acyclic graph
  планарний г. || плоский г. planar graph, plane graph, flat graph
  повний г. complete graph
  сигнальний г. signal graph
  сигнальний орієнтований г. signal flow graph
  скінче́нний г. finite graph
  складений г. superposed graph
  спрямований г. directed graph
  сти́чний г. osculant graph
  стовпцевий г. column graph
  топологічний г. topological graph
  тотожний г. identity graph
  циклічний г. cyclic graph
  частотний г. frequency polygon звз
  записування recording, writing, write; (реєстрування) booking
  автоматичне з. automatic recording, self-recording
  багатодоріжкове з. (сигналу) multitrack recording
  багатоканальне з. multi-channel recording
  бістабільне з. bistable writing
  глибинне з. depth recording
  грамофонне з. gramophone recording
  дистанційне з. telerecording, telewriting звз
  електростатичне з. зображення electrostatic image recording
  з. без повернення до нуля non-return(-to-zero) recording
  з. в електронному виді electronic writing
  з. в ПЗП (програм) hardwiring
  з. в упакованому форматі packed recording, packaged recording
  з. віяловим променем recording with beam scan
  з. голограми (процес) hologram recording
  з. даних data recording
  з. доріжками track-at-once recording || TAO
  з. електронним променем electron-beam recording, electron-beam writing
  з. з антенного входу (на відеомагнетофон) line-in recording
  з. з високою щільністю high-density recording
  з. з голосовим керуванням voice-activated recording
  з. з груповим кодуванням group-coded recording
  з. з екрана приймальної телевізійної трубки kinescope recording
  з. з контролем read-while-write
  з. з нагромадженням gather write
  з. з насиченням saturation recording
  з. з перпендикулярним магнетуванням perpendicular magnetization recording
  з. з поверненням до нуля return-to-zero recording
  з. з поздовжнім магнетуванням longitudinal magnetization recording
  з. з постійною амплітудою constant-amplitude recording
  з. з постійною коливною швидкістю constant-oscillating velocity recording
  з. з прямим відтворенням instantaneous recording
  з. з ТВ-приймача на відеомагнетофон basic recording
  з. з часовою щільністю recording with time varying density
  з. за командами таймера timer recording
  з. за один хід розгортки single-scan recording, single writing scan
  з. збудженою провідністю induced-conduction writing; (в ЕПТ) induced conductivity writing
  з. звукових сигналів audio recording
  з. звуку sound recording, acoustic recording
  з. зі злиттям gather writing
  з. зі зміною фази phase-change recording
  з. змінної довжини variable length recording
  з. зображення image recording, imaging
  з. інформації information recording
  з. кадру frame recording
  з. лазерним променем laser writing
  з. міток labelling || labeling амр
  з. мовного повідомлення speech recording
  з. на барабан drum recording
  з. на вимогу (напр., процесора) demand writing
  з. на відеострічку videotaping
  з. на двох рівнях bi-level writing
  з. на стрічку tape recording
  з. необроблених сигналів direct recording
  з. одинарної щільності single-density recording
  з. одиниці інформації (у файл) posting
  з. первинних фонограм direct recording
  з. по всій ширині стрічки full track recording
  з. по металу alloy recording
  з. подвійної щільності double-density recording
  з. поточної інформації current information recording
  з. розмови conversation recording тлф
  з. рядка line recording тлб
  з. сигналів РЛС radar signals recording
  з. телевізійних зображень television image recording, telerecording
  з. телевізійних програм з екрана кінескопа kinescope recording
  з. у файл file recording
  з. фіксованої довжини fixed-length recording
  з. шумів noise writing, noise recording
  квадрофонічне з. quadrophonic recording, quadrasonic recording
  контактне з. contact recording
  контрольне з. reference recording
  керувальне з. transaction recording
  магнетне з. magnetic recording
  магнетне з. телевізійних сигналів magnetic recording of television signals
  механічне з. (звуку) mechanical recording
  монофонічне з. monophonic recording, mono recording
  нерівноважне з. nonequilibrium writing
  об’ємне з. volume recording
  однодоріжкове з. single-track recording
  оптичне з. optical recording
  перпендикулярне з. perpendicular recording
  поздовжне з. longitudinal recording
  поперечне з. lateral recording, transversal recording, transverse recording
  поперечно-рядкове з. transversal recording, transverse recording, lateral recording
  поточне з. current recording
  похило-рядкове з. slant (scan) recording
  пряме з. direct recording
  рівноважне з. equilibrium writing
  серпантинове з. serpentine recording
  синхронне з. synchronous recording
  стереофонічне з. stereo(phonic) recording
  телеметричне з. telemetry recording
  термопластичне з. thermoplastic recording
  точне з. instrumentation recording, exact recording; careful write ком
  фізичне з. physical recording
  фотографічне з. photographic recording
  цифрове з. digital recording
  цільове з. target recording, special-purpose recording
  числове з. number recording
  клавіша key; (вмикання) setter ком; (кнопка) button
  віртуальна к. virtual key; «гаряча» к. hotkey
  екранна к. || сенсорна к. soft key, soft touch button
  к. блокування exclusion key
  к. введення enter key
  к. вертання на одну позицію backspace key
  к. вертання у початковий стан home key
  к. верхнього регістра top key
  к. вибору selector key
  к. гасіння rhythm-compensation key
  к. з функціями, що визначаються користувачем user-definable key
  к. звільнення пристрою release key
  к. зміни режиму change mode key
  к. зупину halt key
  к. задання функцій через меню menu-driven key
  к. керування command key, control key
  к. керування інформаційним обміном transaction key
  к. керування курсором cursor control key
  к. коромислового типу rocker button
  к. перемикання регістра shift key
  к. переривання break key
  к. переходу (до іншого режиму) escape key
  к. гортання сторінок page-up key
  к. переривання break key
  к. «повертання каретки» return key
  к. повторного виклику (абонента) repeat key
  к. пропуску space key
  к. пуску start key
  к. редагування editing key
  к. стирання erase key
  к. табуляції tabulator key
  к., що западає sticky key
  натискна к. (мікротелефонної трубки) talk-listen button
  натиснута к. pressed key, pressed button
  ненатиснута к. unpressed key, unpressed button
  програмна к. programmed key, soft key
  функційна к. function key, function button, soft key
  швидка к. keyboard shortcut, shortcut key
  обсяг,~у (розмір) size; (місткість) capacity; (діапазон) extent; (межі) range, scope
  о. автоматизації amount of automation
  о. вибірки sample size; amount of sampling мат
  о. випробувань extent of test, scope of testing
  о. випуску (продукції) yield
  о. виробництва amount of products, volume of output, production volume
  о. візуалізації imaging volume
  о. даних body of data, data amount, data level
  о. досліджень extent of examinations
  о. задачі scope of problem
  о. інформації information content
  о. когерентності coherence volume
  о. компенсації amount of compensation
  о. контролю degree of inspection
  о. оперативної пам’яті RAM memory space
  о. операції volume of transaction
  о. пам’яті memory capacity
  о. пам’яті для програми program extent
  о. переданої інформації transinformation content
  о. потоку викликів calls flow capacity тлф
  о. потоку інформації traffic
  о. ремонту repair size
  о. робо́ти workload
  о. технічного обслуговування amount of maintenance, engineering service load
  о. формули винаходу (стосовно патентів) scope of claims
  параметр,~а parameter; (змінна характеристика) variable; argument мат
  безрозмірнісний п. dimensionless parameter, nondimensional parameter
  вхідний п. entry parameter, input parameter; in parameter інф; data in мат
  генерований п. generated parameter
  динамічний п. dynamic parameter
  діагностичний п. diagnostic variable
  дуальний п. dual parameter
  експлуатаційний п. operating parameter, operational parameter, performance parameter, working parameter
  заважальний п. nuisance parameter
  заданий п. preset parameter, constrained parameter; present parameter інф
  змінюваний п. variable parameter; port variable мех; time varying parameter роб
  зовнішній п. стану external state parameter
  зовнішній програмний п. external programming parameter, exterior programming parameter
  інваріантний п. invariant parameter
  керувальний п. control(ling) parameter
  ключовий п. keyword parameter
  конструктивний п. design value, structural parameter
  малосигнальний п. (транзистора) low-signal parameter
  налаштовуваний п. adjustable parameter; twiddle factor мат; tunable parameter інф
  неенергетичний п. nonenergetic parameter
  нелінійний п. nonlinear parameter
  необов’язковий п. optional parameter, non mandatory parameter
  нульовий п. zero parameter
  обов’язковий п. required parameter, mandatory parameter
  оптимальний п. optimal parameter
  п. вимірювального приладу instrumentation variable
  п. генерації system generation option
  п. ґратки lattice parameter, lattice constant
  п. дискретизації sampling parameter
  п. дії реле pick-up value
  п. електронної лампи valve parameter
  п. (електричного) кола circuit parameter
  п. з(а)гасання damping parameter
  п. заступної схеми equivalent-circuit parameter
  п. зв’язку coupling parameter
  п. індуктивності inductance parameter
  п. кодування coding parameter
  п. командного рядка command line parameter
  п. кристалічної ґратки crystal (lattice) parameter
  п. лінії передавання transmission-line parameter
  п. макрокоманди macro parameter
  п. матриці розсіювання scattering parameter
  п. мікросхеми IC parameter
  п. налаштування generic parameter, setting parameter
  п. оптимізації optimization criterion
  п., отриманий шляхом екстраполяції extrapolated parameter
  п. підсилення amplification parameter
  п. подібності similarity parameter
  п. порядку order parameter
  п. потоку flow parameter
  п. потоку відмов failure rate
  п. прямокутного хвилеводу rectangular waveguide parameter
  п. радіоприймача receiver parameter, radio parameter
  п. роботи working condition
  п. розгортки scanning parameter
  п. розкиду || п. статистичної флуктуації straggling parameter, dispersion index
  п. розкладу decomposition parameter, scanning parameter
  п. розкладу зображення (image) scanning parameter, (image) decomposition parameter
  п. розподілу distribution parameter
  п. розсіювання dispersion parameter; spreading parameter мат
  п. системи радіолокації radar system parameter
  п. складності complexity parameter
  п. стану state parameter
  п. Стокса Stokes parameter
  п. траєкторії trajectory parameter, trajectory element
  п. транзакції transaction parameter
  п. транзистора transistor parameter
  п. транзистора у схемі (ввімкнення) зі спільним емітером transistor common-emitter parameter
  п. у режимі великого сигналу large-signal parameter
  п. у режимі короткого замикання short-circuit parameter
  п. у режимі малого сигналу small-signal parameter, low-signal parameter
  п. форми shape parameter
  п. циклу loop variable, cycle index
  п. цілі target parameter
  п. чотириполюсника two-port parameter, four-pole parameter
  п. шкали scale parameter
  п., що передається за значенням value parameter інф
  п~ри користувача || профіль користувача (user) profile мн
  п~ри термінала || профіль термінала terminal profile мн
  п~ри трьох основних кольорів tristimulus value мн
  погонні електричні п~ри ліній передавання communication line electrical parameters per unit length мн
  порожній п. null argument
  проєктний п. design parameter; design variable інф; design objective роб
  стандартний п. default parameter
  стандартні п~ри лампи standard valve parameters мн
  статичний п. транзистора static transistor parameter
  сумірний п. comparable parameter
  термічний п. thermal property
  технологічний п. process variable, process parameter; duty parameter мат
  фактичний п. actual parameter, actual argument
  формальний п. formal argument, dummy area; dummy argument, dummy parameter, formal parameter інф
  числовий п. numeric parameter
  повідомлення message, notice; (твердження) statement; (послання, донесення) dispatch; (сповіщення) notification, announcement, information; (офіційне) notification; (настанова) advice; (засобами зв’язку) communication; (звіт) report; (про отримання) acknowledgment; (довідниковий надпис) balloon; copy звз; reference, mail інф
  блокове п. block message
  відповідне п. || п. у відповідь response message, reply
  вихідне п. outgoing message
  вхідне п. incoming message, entry
  групове п. block message
  двійкове п. binary message
  дикторське п. announcement
  екранне п. screen message
  електроне п. electronic message, e-mail message; soft copy, transient copy звз; (лист, пошта) e(-)mail інф
  зареєстроване п. log message
  зашифроване п. ciphertext
  інформаційне п. information message, data message
  кодоване п. coded message
  мережне керівне п. даних network control data message
  мовне п. broadcast message, spoken message, speech transaction
  некодоване п. зі скороченнями uncoded message with abbreviations
  офіційне п. official report, bulletin заг
  пакетне п. burst message, multiunit message
  публічне п. public announcement
  п. в черзі queued message звз
  п. для друку press release
  п. для перевірки зв’язку fox message звз
  п. з нестандартним форматом nonstandard format message
  п. з помилками erroneous message
  п. з пріоритетом priority message звз
  п. з фіксованим форматом fixed format message
  п. оператору operator message
  п. по телексу telex message
  п. про зміну change notification
  п. про квітування positive acknowledgement
  п. про помилки error message, error report
  п. системи system message
  позамережне керівне п. control message external to network
  попереджувальне п. warning message
  сеансове п. session report
  службове п. service message, signal message, signalling information
  спотворене п. distorted message, garbled message
  телеграфне п. telegraphic message, telegraphic communication
  термінове п. priority message
  тестове п. fox message звз; probe інф
  усне п. || словесне п. verbal communication
  робо́та work, action; (функціювання) working, performance, operation; (завдання) job; (діяльність) activity; (публікація) paper
  автоматична р. automatic operation
  автономна р. off-line operation, off-line work(ing), autonomous operation, batch operation
  адресна р. в режимі перегляду addressed surveillance transaction
  акордна р. piece work, task work
  асинхронна р. asynchronous working
  безаварійна р. trouble-free operation
  безвідмовна р. no-failure operation, failure-free performance
  безперебійна р. (пристрою) continuity of service
  безперервна р. (пристрою) continuous work
  безшумна р. silence in operation
  двозмінна р. two-shift operation, extended day shift, double-shift working
  двополюсна р. double-current working, polar(-current) working звз; current working амр
  дуплексна р. contaplex working, duplexing звз; duplex operation, both-way operation інф
  індикаторна р. indicator work, rated work; indicated work ав
  напівдуплексна р. half-duplex operation
  науково-дослідницька р. research (work)
  нормальна р. normal operation
  паралельна р. parallel operation
  покрокова р. one-shot operation, one-step operation, step-by-step operation
  р. без нагляду оператора unattended operation
  р. в аварійних умовах emergency operation
  р. в діалоговому режимі dialogue mode, online operation, conversational (mode) operation
  р. в ефірі on-the-air operation
  р. в імпульсному режимі operation in pulsed regime
  р. в інтерактивному режимі interactive operation
  р. в керованому режимі controlled-mode operation, guided operation, slave operation
  р. в критичному режимі critical operation
  р. в ненавантаженому режимі no-load operation
  р. в обмеженому режимі processing in restricted regime, operation in restricted regime, activity in restricted regime, work(ing) in restricted regime
  р. в пакетному режимі batch operation
  р. в покроковому режимі one-step operation, step-by-step operation
  р. в реальному масштабі часу real-time operation, online operation
  р. в режимі класу А class A operation
  р. в режимі очікування waiting operation, in-expectation regime
  р. в режимі розділеного часу timeshare operation
  р. в циклічному режимі cyclic-mode operation
  р. виходу електрона (electronic) work function
  р. диплексом diplex operation, diplex working звз
  р. з даними data handling інф
  р. з комутацією пакетів (у мережах) packet-mode operation інф
  р. за графіком scheduled work
  р. на еквівалент operation to equivalent
  р. на клавіатурі keying, keyboard-using work
  р. на комп’ютері computer work
  спільна р. || спільна праця joint work
  транзакція transaction