Знайдено 75 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «tomorrow» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

tomorrow, to-morrow [tɘˈmɒrɘʋ] n
1. завтрашній день;
  ~ morning завтра вранці;
  for ~ на завтра;
  till ~ до завтра;
  the day after ~ післязавтра;
  ~’s paper завтрашня газета;
  ~ will be Sunday завтра неділя;
2. майбутнє, майбуття;
  the citizens of the ~ громадяни майбутнього;
  ~ is with us майбутнє за нами; ◊
  never put off till ~ what you can do today присл. ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні;
  ~ come never після дощику в четвер, коли рак на горі свисне;
  ~ is a new day ранок покаже.

USAGE: 1. Якщо українські слова завтра, наступного дня стосуються майбутнього відносно моменту мовлення, то в англійській мові їм відповідає tomorrow, а не сполучення зі словом next: I am going there tomorrow morning. Я піду туди завтра вранці. Якщо ж ці словосполучення в українській мові стосуються майбутнього відносно якогось моменту в минулому, то в англійській мові їм відповідають прислівникові сполучення типу the next day, on the following day. He said that he would go there the next day. Він сказав, що піде туди завтра. 2. See afternoon.

tomorrow, to-morrow [tɘˈmɒrɘʋ] adv завтра;
  it will be warm ~ завтра буде тепло;
  see you ~ побачимося завтра.
audition [ɔ:ˈdɪʃ(ɘ)n] v амер. театр., кін. влаштовувати пробу, прослуховувати (вокалістів, акторів); проходити пробу (про акторів);
  I am ~ing for a part in the play tomorrow завтра у мене проба на роль у цій п’єсі.
available [ɘˈveɪlɘb(ɘ)l] a

  are you ~ tomorrow? ви вільні завтра?;
be [bi:; bɪ] v (1-ша особа sing pres am; 2-га особа singpres are; 3.-тя особа sing pres is; pl pres are; sing past was; pl past were; p. p. been)

  I am off tomorrow завтра я вільний; 4) бути відключеним (про воду, електрику тощо);
by [baɪ] prep

  ~ tomorrow до завтра;
could [kʋd; kɘd] past від модального дієслова can; вживається

  If you ~ help me tomorrow we should finish this work якби ти допоміг мені завтра, ми закінчили б цю роботу;
day [deɪ] n (pl days)

  the ~ after tomorrow післязавтра;

  drunken ~s have all their tomorrow присл. п’яний скаче, а проспався – плаче;
do1 [du:; dʋ, dɘ, d] v (past did, p. p. done, pres. p. doing)

  what are you doing tomorrow? чим ви займається завтра?; які у вас плани на завтра?;
drunken [ˈdrʌŋk(ɘ)n] a п’яний;

  ~ days have all their tomorrow присл. п’яний скаче, а проспиться – плаче.
egg [eg] n

  better an ~ today than a hen tomorrow краще синиця в жмені, ніж журавель у небі;
evening [ˈi:vnɪŋ] n

  tomorrow ~ завтра ввечері;
feast [fi:st] n

  ~ today and fast tomorrow присл. сьогодні – густо, завтра – пусто.
keep [ki:p] v (past i p. p. kept, pres. p. keeping)

  to ~ smth till tomorrow залишати щось до завтра, користуватися чимсь до завтра;
leave3 [li:v] v (past i p. p. left; pres. p. leaving)

  ~ it till tomorrow залиште це до завтра;

  to ~ smth until tomorrow відкласти щось на/до завтра;

  ~ it over until tomorrow відкладіть це на завтра;
lesson [ˈles(ɘ)n] n

  to set a ~ for tomorrow давати завдання на завтра;
morning [ˈmɔ:nɪŋ] n

  tomorrow ~ завтра вранці;
never [ˈnevɘ] adv

  ~ do tomorrow what you can do today присл. не відкладай на завтра те, що сьогодні можна зробити;
new [nju:] а

  tomorrow will be a ~ day ранок покаже;
price [praɪs] n

  what ~ fine weather tomorrow? які шанси на гарну погоду завтра?
programme, program [ˈprɘʋgræm] n

  what is your ~ for tomorrow? що ви робитимете завтра?
programme, program [ˈprɘʋgræm] v (past і p. p. programmed, pres. p. programming)

  the meeting is ~d for tomorrow збори заплановані на завтра;
school [sku:l] n

  there will be no ~ tomorrow завтра уроків (занять) не буде;
set [set] v (past і p. p. set, pres. p. setting)

  to ~ the lessons for tomorrow задати уроки на завтра;
shall [ʃæl; ʃɘl, ʃl, ʃɘ, ʃ] v (past should)

  ~ I come here tomorrow? мені приходити сюди завтра?;
spot [spɒt] n

  let’s meet at this same ~ tomorrow зустріньмося взавтра на тому ж місці;
stuff [stʌf] v

  ~ today and starve tomorrow присл. коли густо, а коли й пусто;
telegraph [ˈtelɪgrɑ:f] v

  he ~ed that he would arrive tomorrow він телеграфував, що він прибуває завтра;
thought [θɔːt] n

  to take ~ задуматися; замислитися, to take ~ for the tomorrow думати про завтрашній день;

  to take ~ for tomorrow думати про завтрашній день.

USAGE: See habit.

till [tɪl] prep

  ~ tomorrow до завтра;
today, to-day [tɘˈdeɪ] adv

  he is here ~ and gone tomorrow сьогодні він тут, а завтра – там;
ultimatum [ˌʌltɪˈmeɪtɘm] n (pl ultimata)

  the ~ expires at noon tomorrow строк ультиматуму закінчується завтра о півдні;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

відкладати, відкласти 1. (вбік) to lay aside, to put/to set aside, to put away;
2. (запасати) to save, to lay aside/ apart, to lay by;
~ осад to depose;
3. (відстрочувати) to delay, to put off, to postpone, to defer, to hold off, to respite; (справу в кримінальному суді) to remand the prisoner; (питання, проєкт) to shelve; (виконання вироку) to suspend judgement; (страту засудженого) to reprieve;
~ партію шах. to adjourn a game;
~ рішення to suspend one’s judgement;
не відкладай на завтра того, що можеш зробити сьогодні never put off till tomorrow what you can do today.
завтра 1. np. tomorrow;
не сьогодні, так ~ if not today, tomorrow may;
2. (як ім.) tomorrow;
на ~ on the following day;
я відклав це на ~ I have put it off till tomorrow.

ПРИМІТКА: Якщо українські слова завтра, наступного дня відносяться до майбутнього відносно моменту мовлення, то в англійській мові їм відповідає tomorrow, а не сполученням зі словом next: I am going there tomorrow morning. Я піду туди завтра вранці. Якщо ж ці словосполучення в українській мові відносяться до майбутнього відносно якогось моменту в минулому, то в англійській мові їм відповідають прислівникові сполучення типу the next day, on the following day. He said that he would go there the next day. Він сказав, що піде туди завтра.

завтрашній tomorrow (attr.), the next day’s.
зранку, зрання 1. (коли) (very) early; in the morning;
завтра ~ tomorrow morning;
2. (відколи) since morning.
коли 1. np. (у різн. знач.) when;
нема ~ there is no time;
рідко ~ from time to time;
~ починається вистава? when does the show start?;
він розповів, мені ~ і чому це сталося he told me the when and the why of it; 2.: ~ б if;
~ б не whenever;
~ б ви не прийшли whenever you come;
3.: як ~ it depends;
4. спол. (у той час як) while; as;
~ він читав, він заснув while (he was) reading he fell asleep.

ПРИМІТКА: 1. Слід вирізняти прислівник when у функції сполучного слова від сполучника when: перший є обставиною часу підрядного додаткового чи означального речення: He doesn’t know when he will come back. Він не знає, коли він повернеться. It is the day when I met him. Це день, коли я зустріла його. Сполучник when вводить підрядні речення часу й умови, в яких замість майбутнього часу вживається теперішній. У питальних реченнях зі словом when дієслово вживається у формі Indefinite або Continuous; форми Perfect не вживаються: When did you see him last? Коли ви бачили його останній раз? У цих випадках у відповіді очікується вказівка на час: When is he coming? ‒ Tomorrow. Коли він приїде? ‒ Завтра. 2. Підрядні речення часу, що вказують на дві одночасні дії чи події, можуть вводитися сполучниками as, when і while. Вибір сполучника й часової форми дієслова в цих випадках пов’язані з характером дії чи події, зокрема: 1) Якщо описуються дві дії різної тривалості, усі три сполучники можливі, більш тривала дія виражається формою Continuous, коротша дія ‒ формою Indefinite: as/when/while I was walking down the street I noticed a car at the entrance to the theatre. Коли я йшов вулицею, я помітив машину біля під’їзду театру. 2) Якщо обидві дії тривалі, підрядне часу вводиться сполучниками when/while, а дієслова головного й підрядного речень звичайно вживаються у формі Continuous: when/while she was cooking lunch I was looking through the papers. Поки вона готувала ленч, я переглядала газети. Якщо у цих випадках вживається сполучник as, то дієслова вживаються у формі Indefinite: as I grow older I get less optimistic. З віком я втрачаю оптимізм. 3) Якщо описуються дві одночасні короткі дії, то підрядне речення вводиться сполучником as. Дієслова в головному й підрядному реченнях вживаються у формі Indefinite: He greeted everybody as he came in. Він зайшов і привітався з усіма (коли він зайшов, то …); I thought so as you started talking. Я так і подумав, коли ви почали виступати. 1 remembered her name as 1 left. Уже виходячи (коли я майже вийшов), я згадав її ім’я. У цих випадках сполучник when буде означати уже завершену дію: Я згадав, коли уже вийшов. While у цьому випадку буде підкреслювати тривалість, незавершеність дії: Я згадав, коли виходив.

краще 1. better;
тим ~ all the better, so much the better;
якомога ~ to the best of one’s ability, as well as can be;
~ за все best of all;
на ~ for the better;
брати все ~ to take the best; амер. to eat the ginger;
на все ~! all the very best!, good-bye!;
~ вам? are you (any) better now?;
вам ~ піти звідси you had better go away;
все йде на ~ all is happening for the best;
2. (охочіше) would rather, rather than;
мене краще влаштувало б, якби ви прийшли завтра I’d rather you came tomorrow;
~ бути першим на селі, ніж другим в місті it is better to be the first in a village than second in a town;
~ менше, та ліпше less, but better;
~ пізно, ніж ніколи прик. better late than never.

ПРИМІТКА: 1. Модальна фраза had better з наступним інфінітивом без частки to виражає рекомендацію, пораду комусь щось робити (чи не робити): You had better not go there alone. Ти б краще не йшла туди одна. There is something wrong with his heart, he had better see a doctor. У нього щось із серцем. Йому б краще звернутися до лікаря. 2. Rather у значенні краще, швидше; охочіше; переважно утворює модальні звороти would rather, rather than, які виражають віддання переваги. Would rather + інф. без частки to вказує на перевагу: Would you rather stay or go home? – I’d rather stay. Ви волієте залишитися чи піти додому? – Я краще залишусь. Would rather з наступним підрядним додатковим реченням вказує на нереальне бажання: I’d rather you went home. Я вважав би за краще, щоб ти пішов додому. Rather than звичайно вживається, якщо є два прикметники чи прислівники, два іменники, два інфінітиви чи дві ing-форми: I’d rather call it brown than black. Я б швидше назвав це коричневим, ніж чорним. I decided to write rather than phone. Я вирішив краще написати, ніж телефонувати. I’d rather prefer going home than staying here. Я охочіше пішов би додому, а не залишався б тут.

наступн||ий (найближчий) next, following; future, coming, succeeding; forthcoming;
~им разом, ~ого разу next time;
~ого року next year.

ПРИМІТКА: Сполучення прикметника next із наступним іменником у значенні наступний (за порядком) вживається з означеним артиклем: read the next chapter прочитайте наступний розділ. Українське наступного дня (ранку, вечора) після чогось відповідає англійському the day after the fire (after the party). У значенні наступний (за часом) сполучення з next вживаються без артикля: next time, next day наступного разу, наступного дня, за винятком, коли речення стоїть у Past Indefinite Tense; у цих випадках сполучення може вживатися і без артикля і з означеним артиклем: (the) next morning he left the town наступного ранку він покинув місто. Зі словами afternoon, morning, evening на позначення періоду часу в минулому або в непрямій мові вживається словосполучення із прикметником next без артикля (next afternoon, next morning, next evening) або словосполучення the following afternoon (Friday), the next day. Для позначення періоду часу в майбутньому словосполучення з next не вживаються, вживаються словосполучення зі словом tomorrow: tomorrow afternoon (evening, morning). Слово next не вживається також для позначення дня поточного тижня. У цих випадках назва дня вживається із займенником this: this Friday (this Sunday).

післязавтра the day after tomorrow; tomorrow a day.
позавтра the day after tomorrow.
полуд||ень 1. див. полуденок; 2. noonday, noon, midday, noontide, meridian;
час до ~ня forenoon;
час близько ~ня noonday, noontide;
час після ~ня afternoon;
після ~ня in the afternoon.

ПРИМІТКА: 1. Іменнику afternoon відповідає період з 12 (полудень) до 18: early afternoon, late afternoon. З 24 (північ) починається ранок ‒ morning і триває фактично до полудня: One o’clock in the morning, 11 o’clock in the morning. Період з 24 до 3 має особливу назву ‒ the early hours. He sat up reading till an early hour. Він не лягав спати, читав далеко за північ. Період приблизно з 8 години вечора до півночі називається night: I’ll see you to-night. Побачимося сьогодні ввечері. 2. З назвами частин доби morning, afternoon, evening вживається прийменник in: in the morning уранці; at four o’clock in the afternoon о четвертій годині дня; late in the afternoon/in the late afternoon в кінці дня; early in the afternoon на початку другої половини дня. Зі словом night вживається прийменникове словосполучення без артикля ‒ at night. 3. Якщо іменнику afternoon передують слова all, any, each, every, last, next, one, this, that, tomorrow, yesterday, то прийменник не вживається: tomorrow afternoon завтра вдень. Це правило відноситься також до іменників evening, morning, night, noon, week, month, year: He was unwell all the morning. Він погано почував себе весь ранок. I’ll see him this evening. Я побачу його сьогодні ввечері. 4. Якщо слова afternoon, evening, night розуміються як дата, то вони вживаються з прийменником on: on a cold winter afternoon (night, day). Це стосується також назв днів: on Sunday afternoon (morning). 5. Зі словами afternoon, morning, evening на позначення періоду часу в минулому або в непрямій мові вживається словосполучення із прикметником next без артикля (next afternoon, next morning, next evening) або словосполучення the following afternoon (Friday), the next day. 6. Для позначення періоду часу в майбутньому словосполучення з next не вживаються, вживаються словосполучення зі словом tomorrow: tomorrow afternoon (evening, morning). Слово next не вживається також для позначення дня поточного тижня. У цих випадках назва дня вживається із займенником this: this Friday (this Sunday).

сьогодні today; this day;
~ вранці this morning;
~ ввечері this evening; (після 7-8 години вечора) tonight;
~ перше (друге) травня it is the first (the second) of May;
не ~-завтра any day now, in the near future;
на ~ досить that’ll do for today, let’s call it a day;
ось як виглядає справа на ~ that is the position up to date/at present;
не відкладай на завтра те, що можеш зробити ~ never put off till tomorrow what may be done today;
~ густо, а завтра пусто stuff today and starve tomorrow; feast today and fast tomorrow.
чи whether, if;
навряд чи він прийде I doubt whether he will come now;
спитайте, чи двері замкнені ask if the door is locked;
чи дома він? is he in?;
чи це був він? was it really he?;
чи не піти й нам теж? suppose we go too?, hadn’t we better go too?;
я не знаю, чи він тут І don’t know whether he is here.

ПРИМІТКА: 1. If і whether вводять непряму мову: I wonder if/whether he will come in time. Цікаво, чи він прийде вчасно. If не вживається: а) в альтернативних непрямих запитаннях (у цих випадках вживається лише whether): Let me know whetherне if) he will stay or leave tomorrow. Дай мені знати, він залишається, чи їде завтра. I am not sure whether he will ring you up or come himself. Я не впевнений, чи він зателефонує вам, чи прийде сам. б) після прийменників і перед інфінітивом з часткою to: She hesitated whether to go or wait on. Вона вагається: іти чи почекати. в) після дієслова to discuss: They discussed the question of whether to let the child join this club. Вони обговорюють питання, чи дозволити дітям вступити до цього клубу. 2. Альтернативні запитання вводяться сполучником whether. Лише whether вживається перед інфінітивом, після прийменників і після дієслів to discuss i to hesitate: I can’t say whether he is right or wrong. Я не можу сказати, правий він чи ні.

- Фразлекс (англо-український фразеологічний словник) 2014- (Василь Старко) Вгору

Eat, drink, and be merry прислів’я
Eat, drink, and be merry, for tomorrow we die
Пер. Їж, пий, веселися <бо завтра помирати>
Ком. Прислів’я, очевидно, постало шляхом поєднання уривків двох біблійних віршів (Еклезіаста 8:15) та (Ісаї 22:13)
    ‣ Parties are also a way of putting the future out of mind. "Eat, drink, and be merry for tomorrow we die."
    ‣ After the tragic terrorist events of recent years, plus the devastation of war, surely this is a good time to slow down and look beyond the hype of ’’eat, drink and be merry’’.
Tomorrow is another day прислів’я
Укр. Завтра буде новий день.
    ‣ Tomorrow is another day, and we must believe them and ourselves capable of improving that day if we expect to carry on. Tomorrow is another day, and we must all shoulder the burden of living in the real world without illusions.
    ‣ "I was very sensitive," says Norm Krupnick, who turns 82 Monday, reflecting on his early days as a referee. "(The verbal abuse) bothered me, and at night sometimes I couldn’t sleep. But as the years go on, you temper yourself and you say, ’Well, tomorrow’s another day.’ "

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

here today, gone tomorrow [death]
heute rot, morgen tot
сьогодні живий, завтра помер

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

tomorrow = [tə'mɒrəʊ] за́втра
after = ['ɑ:ftə] 1. пі́сля, по (події); за; пізні́ше; пі́сля то́го (як) // ~ all зре́штою, вре́шті(-решт); ~ a while че́рез де́який час; ~ that по́тім, відта́к, пото́му, пі́сля то́го; day ~ day день за днем; just ~ одра́зу пі́сля; one ~ another оди́н за о́дним, оди́н по о́дному; shortly ~, soon ~ незаба́ром (після), невдо́взі; the day ~ tomorrow післяза́втра; until ~ до́ти, до́ки 2. згі́дно (з), за // ~ the same pattern за тим са́мим взірце́м 3. да́льший, насту́пний 4. за́дній

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

tomorrow за́втра ■ the day after ~ післяза́втра; ~ week че́рез ві́сім днів
[tə'mɒrəʊ, tə'mɑːroʊ]
after 1. пі́сля, по (події); за; пізні́ше; пі́сля то́го (як) ■ ~ all зре́штою, вре́шті(‑решт); ~ a while че́рез де́який час; ~ that по́тім, відта́к, пото́му, пі́сля то́го; day ~ day день за днем; just ~ що́йно [відра́зу] пі́сля; one ~ another оди́н за о́дним, оди́н по о́дному; shortly ~, soon ~ незаба́ром (після), невдо́взі; the day ~ tomorrow післяза́втра; three days/months ~ smth че́рез три дні/мі́сяці після чогось; until ~ до́ти, до́ки 2. згі́дно (з), за ■ ~ the same pattern за тим са́мим взірце́м 3. про, з при́воду 4. да́льший, насту́пний 5. за́дній
day 1. день || де́нний ■ ~ after ~, ~ by ~, from ~ to ~ день у день; by ~ вдень; every ~ щодня́; every other ~ че́рез день; the other ~ ци́ми дня́ми, нещода́вно; per ~ на день, на добу́; some ~ коли́сь, коли́-не́будь; the ~ after tomorrow післяза́втра; (on) the ~ before напередо́дні; the ~ before yesterday позавчо́ра 2. (астр.) доба́ (день і ніч) || добови́й
week ти́ждень || тижне́вий ■ in a ~ за [че́рез] ти́ждень; a ~ from today, this day [today] ~ рі́вно за [че́рез] ти́ждень; tomorrow ~ (брит.) че́рез ві́сім днів; the ~ after next за [че́рез] два ти́жні; the ~ before last позамину́лий ти́ждень; (коли) позамину́лого ти́жня

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

день (-дня) day див. тж доба~ у ~ day after day, day by day, from day to day; (у перерахунку) на ~ per day, per diem; кі́лька днів підря́д several days running; насту́пного дня next day; ци́ми дня́ми the other day; че́рез ~, щодру́гого дня, щодва́ дні every other day, every second day; че́рез ві́сім днів a week from tomorrow, tomorrow week
за́втра tomorrow
за́втрашній tomorrow’s
післяза́втра the day after tomorrow

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

вза́втра adv. tomorrow.
доза́втра adv. = доза́втрього adv. till tomorrow.
ма́ти (ма́ю, ма́єш) I vt to have, possess; to consider, look upon, regard, hold:
  ма́ти кого́ за поря́дну люди́ну, to consider one first-rate (fine man);
  ма́ю це за вели́ку ганьбу́, I look upon it as a great disgrace: || to have to, must:
  за́втра ма́ють відбу́тись схо́дини, meeting is to take place tomorrow; I ма́ти на ува́зі, to bear in mind;
  я мав тобі́ це да́ти, I intended to give it to you;
  він мав бу́ти уби́тий, he was to have been murdered (killed); || to beget, (bear, bring forth:
  вона́ вже не мо́же ма́ти, she can no longer bear children;
  коро́ва ма́ла теля́, the cow calved; Misc.: ма́ти о́ко на, to follow closely;
  ма́ти що на о́ці, to keep an eye on;
  ма́ти промо́ву, to make a speech;
  ма́ти на ко́го храп, to bear one a grudge;
  от тобі́ й ма́єш! what a surprise! ма́ти за зле, to take (a thing) ill;
  бу́деш ти ма́ти за це, you will pay dearly for that;
  а на ма́єш! take that, that’s for you! (usually in striking);
  о́тже ма́єте, there you have it;
  ма́тися I vi to be, do, feel, find oneself (of health, condition, state):
  як ма́єтеся? how are you? коли́ річ так ма́ється, in such a case, it being so;
  він ма́ється пога́но, he feels badly, he is in miserable circumstances (condition); || to take place; to find necessary:
  ма́лося йти до шко́ли, one was to have gone to school.
навза́втра adv. for tomorrow.
не adv. not, no, none, do not:
  не так, not so;
  не сього́дні, так за́втра, if not today then tomorrow;
  не мо́же бу́ти, impossible, it is not possible;
  я не від то́го, щоб це зроби́ти, I am not against doing it;
  не до подо́би, not to the liking of;
  не абия́к, quite, not bad at all;
  вона́ не те що він, she is quite different from him;
  не тре́ба, it is not necessary,
за́втра adv. tomorrow:
  ни́ні-за́втра, or сього́дні-за́втра, sooner or later, one of these days, shortly;
  за́втраки (-ків) pl: годува́ти кого́ за́втраками, to feed one with hopes;
  за́втрашній = за́втрішній (-ня, -нє) of the following day;
  до за́втрашнього, (goodbye) till tomorrow.
ни́ні adv. = сього́дні, today, this day;
  ни́ні гу́сто, за́втра пу́сто, stuff yourself today and starve tomorrow;
  ни́нечки Dim.: ни́ні; ни́нішній (-ня, -нє) today’s, of this date;
  від (до) ни́нішнього дня, from (till) today;
  ни́нька, ни́ньки adv. dial. = ни́ні.
післявоє́нний (-нна, -нне)* post-war;
  післяза́втрашній (-ня, -нє) of the day after tomorrow;
  післямо́ва (-ви) f epilogue;
  післяобі́дній (-ня, -нє) after dinner, of the afternoon:
  післяобі́дній відпочи́нок, siesta;
  післяпла́та (-ти) f reimbursement, payment on delivery of goods, delayed payment;
  післяполого́вий (-ва, -ве), післяроди́вний (-на, -не) after birth, post-natal;
  післяреволюці́йний (-на, -не) post-revolutionary;
  післясло́во (-ва) n = післямо́ва, conclusion (in writing).
поза́втра adv. the day after tomorrow:
  поза́втрішній (-ня, -нє) of the day after tomorrow.
сього́дні adv. today, this day;
  сього́дні гу́сто, за́втра пу́сто, stuff yourself today and starve tomorrow;
  сього́дні вра́нці, this morning;
  сього́дні вве́чорі, tonight;
  сього́дні вночі́, this night;
  сього́днішній (-ня, -нє) of today:
  від (до) сього́днішнього дня, from (till) today.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

відкла||дати, ~сти дієсл. (вбік) to lay aside, to put/to set aside, to put away; (запасати) to save, to lay aside/apart, to lay by; (відстрочувати) to delay, to put off, to postpone, to defer, to hold off, to respite; (справу в кримінальному суді) to remand the prisoner; (питання, проект) to shelve; (виконання вироку) to suspend judgement; (страту засудженого) to reprieve

не ~дай на завтра того, що можеш зробити сьогодні never put off till tomorrow what you can do today.
вранці присл. in the morning
вчора (завтра) ~ yesterday (tomorrow) morning
завтра2 ім. с. tomorrow

я відклав це на ~ І have put it off till tomorrow.

ПРИМІТКА: Якщо українські слова завтра, наступного дня відносяться до майбутнього відносно моменту мовлення, то в англійській мові їм відповідає tomorrow, а не сполученням зі словом next: Я піду туди завтра вранці. I am going there tomorrow morning. Якщо ж ці словосполучення в українській мові відносяться до майбутнього відносно якогось моменту в минулому, то в англійській мові їм відповідають прислівникові сполучення типу the next day, on the following day. Він сказав, що піде туди завтра. He said that he would go there the next day.

завтра1 прислів. tomorrow
не сьогодні, так ~ if not today, tomorrow may.
завтрашній прикм. tomorrow (attr.), the next day’s.
зран||ку, ~ня присл. (коли) (very) early; in the morning; (відколи) since morning
завтра ~ку tomorrow morning.
ран||ок ім. ч. morning

~ок вечора мудріший tomorrow is a new day
сьогодні присл. today; (після настання темряви) tonight

на ~ досить that’ll do for today; let’s call it a day; ¨ не відкладай на завтра те, що можеш зробити ~ never put off till tomorrow what you can do today
~ густо, а завтра пусто stuff today and starve tomorrow, feast today and fast tomorrow.