Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.

Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів.

К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.

Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – 174 с.

 

 

Шерік Альберт Даніель, Савічук Валентина Яківна, Старко Василь Феодосійович

 

 Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів.

 

Довідник призначений для студентів, викладачів і вчителів англійської та німецької мов, а особливо для тих, хто вивчає/викладає німецьку як другу іноземну мову. Він стане в пригоді також учням старших класів, що досягли значних успіхів у вивченні мов. У довіднику подано англійські ідіоми та сталі вирази, впорядковані за абеткою. Кожна стаття містить відповідні німецькі та українські еквіваленти.

 

This handbook is designed for university students, teachers and advanced high-school students of English and German, especially for those who have German as their second foreign language. It contains an alphabetized list of idioms and useful expressions in English, each entry being accompanied by its German and Ukrainian equivalents, respectively.

 

 

FOREWORD TO THE SECOND EDITION

 

This handbook is a compact dictionary of idioms and useful expressions in American English, German and Ukrainian. It was compiled and written to be used primarily by university students, teachers and advanced high-school students of English and German, especially by those who have German as their second foreign language.

 

The positive reaction of students and teachers to the first edition of the handbook encouraged us to prepare this second, revised and expanded, edition for publication. We have corrected the mistakes and inconsistencies that were found in the first edition, updated some of the existing entries and added over 900 new entries. In this edition the spelling of German expressions follows the new spelling rules.

 An effort was made to choose the most common English idioms and useful expressions, ones that really should find their way not only into a student’s passive vocabulary, but also into his active vocabulary. For this reason we have chosen to call this book a handbook, not a dictionary.

 The English version of each idiom or expression is given first in any entry, followed by the German version, and, finally, the Ukrainian equivalent. Alphabetization of entries is made according to the key word in the English part of each entry. In the entries a semicolon is used to separate semantically divergent equivalents in one language. It also appears after German and Ukrainian equivalents if they contain a comma, in order to avoid confusion. If a German or Ukrainian equivalent must be used with a different sentence structure than the one required in English, it is preceded with the sign . In several cases this sign is also used before approximate equivalents whose meaning does not fully match that of the English expression.

 One of the principal problems in compiling a work like this is polysemy. We have made an effort to differentiate the various meanings of polysemous English idioms and expressions. Entries are not necessarily exhaustive in that only the principal meaning(s) are presented. For people who have a fair command of English, a basic knowledge of German and who speak Ukrainian as their native tongue, little ambiguity should arise when reading any given entry.

 We feel certain that all students and teachers who use this handbook to gain a working knowledge of the idioms and expressions it contains will greatly improve their language competence.

 

 

  1. Sherick, V. Savichuk and V. Starko

 

 

ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

 

Цей довідник є стислим словником ідіом і сталих виразів американського варіанту англійської мови, німецької та української мов. Він призначений головно для студентів, викладачів і вчителів англійської та німецької мов, а особливо для тих, хто вивчає/викладає німецьку як другу іноземну мову. Довідник стане в пригоді також учням старших класів, що досягли особливих успіхів у вивченні мов.

Схвальні відгуки студентів і викладачів на перше видання довідника спонукали нас підготувати до друку друге, перероблене і доповнене, видання. Було виправлено помилки й непослідовності, знайдені в першому виданні, оновлено деякі гасла і додано понад 900 нових статей. У цьому виданні написання німецьких виразів подано за новим правописом.

 Ми намагалися вибирати найвживаніші англійські ідіоми та вирази, що повинні увійти не тільки до пасивного, а й до активного словникового запасу користувача. Тому ми воліли назвати цю роботу не словником, а довідником.

 Англійський варіант кожної ідіоми чи виразу подано першим у статті, за ним вміщено німецький варіант, а потім український еквівалент. Статті розміщено в абетковому порядку за ключовими словами в англійській частині. У статтях семантично відмінні еквіваленти в одній мові розмежовано крапкою з комою. Щоб уникнути плутанини, ми ставили її також після німецьких та українських еквівалентів, що містять кому. Якщо німецький чи український еквівалент вимагає іншої структури речення, ніж в англійській мові, перед ним стоїть знак . У кількох випадках цей знак також використано перед приблизними відповідниками, значення яких не повністю збігається зі значенням англійського виразу.

 Однією з основних проблем укладання подібного довідника є проблема багатозначності. Тому ми намагалися розмежовувати різні значення полісемічних англійських ідіом і виразів. Оскільки подано лише основні значення, то статті довідника не є вичерпними. У тих, хто достатньо добре володіє англійською мовою, має базові знання німецької і розмовляє українською як рідною мовою, читання будь-якої статті не викликатиме труднощів.

 Ми переконані, що кожен студент чи вчитель, який скористається цим довідником, щоб на практиці оволодіти вміщеними ідіомами й сталими виразами, значно вдосконалить свою мовну компетенцію.

 

А. Шерік, В. Савічук і В. Старко

 

 

 

Умовні скорочення й символи

 Abbreviations and symbols

 

acc. – accusative – знахідний відмінок

 dat. – dative – давальний відмінок

 f – feminine – жіночий рід

 fig.figuratively – у переносному значенні

 gen.genitive – родовий відмінок

 jm. – jemandem – комусь

 jn. – jemanden – когось

 js. – jemandes – чийсь

 lit.literallyу прямому значенні, буквально

m masculineчоловічий рід

 n neuterсередній рід

 approximation sign – знак приблизної рівності