Знайдено 39 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «follower» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

follower [ˈfɒləʊə] n
    1) послідо́вник, послі́дувач; прихи́льник, прибі́чник; покло́нник, фана́т; (в соцмережах) чита́ч, підписник, слідкувач До обговорення
    2) тех. ве́дений (тяжни́й) механізм
    3) ел. повторювач
    • camp follower — маркіта́нт
    • Followerіслам. табіи́н (покоління мусульман, народжене після смерті Мохамеда) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

follower [ˈfɒlɘʋɘ] n
1. послідовник; наступник;
  a faithful ~ вірний послідовник;
2. пол. попутник;
3. залицяльник, прихильник, поклонник;
4. тех. ведений механізм; штовхач; подавач (у зброї).
ardent [ˈɑ:d(ɘ)nt] а
1. гарячий, палкий, пристрасний; ревний;
  ~ desire, longing палке бажання;
  ~ hate люта ненависть;
  ~ love палке кохання;
  an ~ supporter палкий прихильник;
  an ~ follower ревний послідовник;
2. жаркий; що палає;
  ~ heat спека;
  ~ spirits спиртні напої.
stern [stɜ:n] a
1. суворий, строгий;
  ~ reality сувора реальність;
2. жорстокий, шалений, лютий;
3. твердий, стійкий, непохитний;
  ~ follower стійкий послідовник; ◊
  the ~er sex сильна стать (чоловіки).

USAGE: See severe.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

адепт adherent, disciple, follower.
виученик (учень) pupil; (послідовник) follower, disciple.
кришнаїт Krishna cult follower.
послідовни||к, ~ця follower, partisan, disciple, adherent.
продовжувач, продовжувачка continuator, continuer; (послідовник) follower, disciple.
учень, учениця 1. pupil; (у майстра) apprentice; learner; trainee;
2. (послідовник) disciple, follower.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

follower 1. послідо́вник; насту́пник 2. ве́дений механі́зм 3. (ел.) повто́рювач
['fɒləʊə, 'fɑːloʊər]
• anode ~ = ано́дний повто́рювач
• cathode ~ = като́дний повто́рювач
• curve ~ = графоповто́рювач
• emitter ~ = емі́терний повто́рювач
• graph ~ = графоповто́рювач
• source ~ = сто́ковий повто́рювач
• voltage ~ = повто́рювач напру́ги
amplifier 1. (ел.) підси́лювач 2. (опт.) насадна́ лі́нза
['æmplɪfaɪə, -faɪər]
ac ~ = підси́лювач змі́нного стру́му [ПЗС]
acoustic ~ = акусти́чний [акустоелектри́чний] підси́лювач
acoustic-wave ~ = підси́лювач акусти́чних хвиль
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний підси́лювач
acoustoelectronic ~ = акустоелектро́нний підси́лювач
all-pass ~ = всечасто́тний [надширокосму́говий] підси́лювач
alternating-current ~ = див. ac ~
amplitude-limiting ~ = підси́лювач-обме́жувач
antenna ~ = анте́новий підси́лювач
anticoincidence ~ = підси́лювач (схе́ми) антизбі́гів
aperiodic ~ = аперіоди́чний підси́лювач
audio(‑frequency) ~ = авдіопідси́лювач [аудіопідси́лювач], звукови́й підси́лювач
automatic gain control ~ = підси́лювач із автомати́чним реґулюва́нням підси́лювання
backward-wave ~ = підси́лювач на ла́мпі зворо́тної хви́лі
balanced ~ = симетри́чний [бала́нсовий] підси́лювач
band-pass ~ = сму́говий підси́лювач
bridging ~ = перехі́дни́й підси́лювач
broad-band ~ = широкосму́говий підси́лювач
buffer ~ = бу́ферний підси́лювач
carrier(‑frequency) ~ = підси́лювач на (частоті́‑)носії́
cascade ~ = каска́довий підси́лювач
cathode-coupled ~ = підси́лювач із като́дним зв’язко́м
cavity ~ = резона́торний підси́лювач
choke-coupled ~ = підси́лювач із дро́сельним зв’язко́м
chopper ~ = підси́лювач-перерива́ч; підси́лювач пості́йного стру́му із модуля́цією та демодуля́цією сигна́лу
class A/B/C/D ~ = підси́лювач кла́су A/B/C/D
coincidence ~ = підси́лювач (схе́ми) збі́гів
color-burst ~ = підси́лювач сигна́лів ко́лірної синхроніза́ції
common-collector ~ = спільноколе́кторний підси́лювач
common-drain ~ = спільносто́ковий підси́лювач, сто́ковий повто́рювач
common-source ~ = спільноджере́льний підси́лювач
counter ~ = підси́лювач лічи́льника
crossed-field ~ = підси́лювач магнетро́нного ти́пу [М-ти́пу]
crystal ~ = криста́ловий підси́лювач
current ~ = підси́лювач стру́му
Darlington ~ = да́рлінґтон, Да́рлінґтонів підси́лювач
dc ~ = підси́лювач пості́йного стру́му [ППС]
dielectric ~ = діеле́ктриковий підси́лювач
difference ~ = диференці́йний підси́лювач
differential ~ = диференці́йний підси́лювач
direct-coupled ~ = підси́лювач із безпосере́днім зв’язко́м
direct-current ~ = див. dc ~
distributed ~ = підси́лювач із розподі́леним підси́люванням
distribution ~ = підси́лювач-розподі́лювач
double-tuned ~ = двоко́нтурний підси́лювач
drift-corrected ~ = підси́лювач із коре́кцією дре́йфу нуля́
drift-free ~ = підси́лювач без дре́йфу нуля́
dual-channel ~ = двокана́ловий підси́лювач
electrometer ~ = електрометри́чний підси́лювач
(electron‑)beam parametric ~ = електроннопромене́вий параметри́чний підси́лювач
electronic ~ = електро́нний підси́лювач
exponential ~ = експоненці́йний підси́лювач
feedback ~ = підси́лювач із зворо́тним зв’язко́м
fiber-optical ~ = волокнинноопти́чний підси́лювач
flip-flop ~ = двоста́новий підси́лювач
fluid ~ = струмене́вий підси́лювач
frequency-compensated ~ = частотоскориго́ваний підси́лювач, підси́лювач із часто́тною коре́кцією
frequency-selective ~ = частотоселекти́вний підси́лювач
gain-controlled ~ = підси́лювач із реґульо́вним коефіціє́нтом підси́лення
grounded-anode ~ = като́дний повто́рювач
grounded-base ~ = підси́лювач із зазе́мленою [спі́льною] ба́зою
grounded-cathode ~ = підси́лювач із зазе́мленим [спі́льним] като́дом
grounded-emitter ~ = підси́лювач із зазе́мленим [спі́льним] емі́тером
grounded-gate ~ = підси́лювач із зазе́мленим [спі́льним] ве́нтилем
grounded-grid ~ = підси́лювач із зазе́мленою [спі́льною] сі́ткою
grounded-plate ~ = като́дний повто́рювач
high-frequency ~ = підси́лювач висо́кої частоти́ [ПВЧ]
high-gain ~ = підси́лювач із вели́ким коефіціє́нтом підси́лювання
high-power ~ = поту́жний підси́лювач
holographic ~ = голографі́чний підси́лювач
hydraulic ~ = гідравлі́чний підси́лювач
impedance-coupled ~ = дро́сельний підси́лювач
input ~ = входо́вий підси́лювач
instrumentation ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] підси́лювач
integrating ~ = інтеґрува́льний підси́лювач
intermediate-frequency ~ = підси́лювач промі́жно́ї частоти́ [ППЧ]
interstage ~ = міжкаска́довий підси́лювач
inverted ~ = обе́рнений підси́лювач
inverting ~ = інвертува́льний підси́лювач, підси́лювач-інве́ртор
isolation ~ = підси́лювач-розв’я́зувач; бу́ферний підси́лювач
laser ~ = ла́зер-підси́лювач, ла́зерний підси́лювач
light ~ = 1. підси́лювач сві́тла, опти́чний підси́лювач 2. підси́лювач яскра́вости о́бразів/зобра́жень 3. ла́зер-підси́лювач, ла́зерний підси́лювач
linear ~ = ліні́йний підси́лювач, підси́лювач із ліні́йною характери́стикою
lock-in ~ = синхро́нний підси́лювач
logarithmic ~ = логаритмі́чний підси́лювач
low-frequency ~ = підси́лювач низько́ї частоти́ [ПНЧ]
low-noise ~ = малошу́мовий підси́лювач, підси́лювач із низьки́м рі́внем шу́му
low-current ~ = підси́лювач слабки́х стру́мів
magnetic ~ = магне́тний підси́лювач
maser ~ = ма́зер-підси́лювач, ма́зерний підси́лювач
microwave ~ = мікрохвильови́й підси́лювач
molecular ~ = молекуля́рний підси́лювач
mono ~ = монопідси́лювач
multichannel ~ = багатокана́ловий підси́лювач
multistage ~ = (багато)каска́довий підси́лювач
narrow-band ~ = вузькосму́говий підси́лювач
noiseless ~ = безшу́мовий підси́лювач
noisy ~ = підси́лювач із висо́ким рі́внем шу́му
noninverting ~ = неінвертува́льний підси́лювач
nonlinear ~ = неліні́йний підси́лювач, підси́лювач із неліні́йною характери́стикою
operational ~ = операці́йний підси́лювач
optical ~ = оптоелектро́нний підси́лювач
optoelectronic ~ = оптоелектро́нний підси́лювач
output ~ = виходо́вий підси́лювач
paramagnetic ~ = парамагне́тний підси́лювач, ма́зер
parametric ~ = параметри́чний підси́лювач
photocurrent ~ = підси́лювач фотостру́му
photoelectrooptic ~ = фотоелектроопти́чний підси́лювач
plug-in ~ = знімни́й підси́лювач
pneumatic ~ = пневмати́чний підси́лювач
power ~ = підси́лювач поту́жности
pulse ~ = і́мпульсний підси́лювач, підси́лювач і́мпульсів
pulsed ~ = і́мпульсний підси́лювач
push-pull ~ = двота́ктовий [пушпу́льний] підси́лювач
push-push ~ = двота́ктовий помно́жувач частоти́
quadrature ~ = квадрату́рний підси́лювач
radio-frequency ~ = радіочасто́тний підси́лювач
reactance ~ = параметри́чний підси́лювач
regenerative ~ = реґенерати́вний підси́лювач, підси́лювач із позити́вним зворо́тним зв’язко́м
resistance-coupled ~ = підси́лювач із рези́сторним зв’язко́м
resistance-capacitance coupled ~ = підси́лювач із рези́сторно-мі́сткісним [рези́сторно-є́мнісним] зв’язко́м
resonance ~ = резона́нсний підси́лювач
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий підси́лювач
servo ~ = сервопідси́лювач
shaping ~ = підси́лювач-формува́ч
single-stage ~ = однокаска́довий підси́лювач
slicer ~ = ампліту́дний селе́ктор [ве́нтиль]
source-follower ~ = спільносто́ковий підси́лювач, сто́ковий повто́рювач
squaring ~ = підси́лювач-формува́ч прямоку́тних і́мпульсів
stagger(‑tuned) ~ = підси́лювач на (взає́мно)розладо́ваних ко́нтурах
stereo ~ = стереопідси́лювач
summing ~ = сумува́льний підси́лювач
sweep ~ = підси́лювач напру́ги розго́ртки
transferred-electron ~ = підси́лювач на ефе́кті перено́шення електро́нів
transformer-coupled ~ = підси́лювач із трансформа́торним зв’язко́м
transistor ~ = транзи́сторний підси́лювач
traveling-wave ~ = підси́лювач біжу́чої хви́лі
tube ~ = ла́мповий підси́лювач
tuned ~ = резона́нсний підси́лювач
tunnel-diode ~ = підси́лювач на туне́льному діо́ді
two-stage ~ = двокаска́довий підси́лювач
unity-gain ~ = повто́рювач, підси́лювач з одини́чним коефіціє́нтом підси́лювання
untuned ~ = аперіоди́чний підси́лювач
vacuum-tube ~ = ва́куумний підси́лювач
valve ~ = ла́мповий підси́лювач
variable-gain ~ = підси́лювач із реґульо́вним коефіціє́нтом підси́лювання
video ~ = відеопідси́лювач
voltage ~ = підси́лювач напру́ги
waveguide ~ = хвилеві́дний підси́лювач
wide-band ~ = широкосму́говий підси́лювач
wheel 1. ко́лесо; коліща́тко || колі́сний 2. диск || ди́сковий 3. коти́ти(ся) ■ to ~ in вко́чувати(ся)//вкоти́ти(ся); to ~ out вико́чувати(ся)//ви́котити(ся)
[wiːl, hwiːl]
abrasive ~ = абрази́вний [шліфува́льний] круг
back ~ = за́днє ко́лесо
balance ~ = годи́нниковий бала́нс
color ~ = 1. дзи́ґа кольорі́в 2. ди́сковий колори́мет(е)р
daisy ~ = рома́шкове [пелю́стко́ве] ко́лесо
driven ~ = ве́дене ко́лесо
driving ~ = тягове́ ко́лесо
emery ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий] круг
Fizeau toothed ~ = зубча́сте ко́лесо Фізо́
follower ~ = ве́дене ко́лесо
front ~ = пере́днє ко́лесо
gear ~ = зубча́сте ко́лесо
glazing ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий] круг
grinding ~ = гостри́льний круг; шліфува́льний круг
gyro ~ = дзи́ґа гіроско́па
kick ~ = педа́льне ко́лесо
mirror ~ = дзерка́льний бараба́н, дзерка́льне ко́лесо
polishing ~ = полірува́льний [лискува́льний] круг
potter’s ~ = гонча́рний круг
print ~ = друкува́льне ко́лесо
ratchet ~ = заско́чне [храпове́] ко́лесо
Segner’s ~ = Се́ґнерове ко́лесо, Се́ґнерів млино́к
spare ~ = запасне́ ко́лесо
sprocket ~ = зубча́сте ко́лесо
steering ~ = кермо́
tightener ~ = натяго́ве ко́лесо
toothed ~ = зубча́сте ко́лесо
traction ~ = тягове́ ко́лесо
vitrified ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий] круг
worm ~ = шне́кове [черв’яко́ве] ко́лесо

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

графоповто́рювач (-а) graph [curve] follower
ко́лесо wheel
бі́лчине ~ = squirrel(-)cage; (короткозамкнена навитка) squirrel-cage winding
ве́дене ~ = driven [follower] wheel; (зубчасте) driven gear
веду́че ~ = (нрк.) див. тягове ~
водяне́ ~ = waterwheel; (гідротурбіна) water motor
дзерка́льне ~ = mirror wheel
друкува́льне ~ = print wheel
за́днє ~ = back wheel
запасне́ ~ = spare wheel
заско́чне ~ = ratchet wheel
зубча́сте ~ = gear (wheel); cogwheel; sprocket [toothed] wheel; (Фізо) Fizeau toothed wheel
~ кольорі́в = color [hue] circle
ко́нусне зубча́сте ~ = bevel gear
ма́хове ~ = flywheel
мли́нове ~ = mill wheel
на́прямне ~ = (у пристрої) idler
натяго́ве ~ = tightener wheel
педа́льне ~ = kick wheel
пелюстко́ве ~ = daisy wheel
пере́днє ~ = front wheel
промі́жне́ ~ = (напрямне, у пристрої) idler
робо́че ~ = (верстату тощо) rotor, runner; (транспортного засобу) impeller
рома́шкове ~ = daisy wheel
Се́ґнерове ~ = Segner’s wheel
тягове́ ~ = driving wheel; traction wheel; (зубчасте) drive [driving] gear
храпове́ ~ = див. заскочне ~
черв’яко́ве ~ = worm gear, worm wheel
шне́кове ~ = див. черв’якове ~
механі́зм (-у) 1. (суть, структура) mechanism 2. (пристрій) device, installation, machine див. тж пристрій
~ авро́рного променюва́ння = [випромі́нювання] auroral radiation mechanism
~ адге́зії = adhesion mechanism
аретува́льний ~ = arresting mechanism; (гіроскопа) caging mechanism
беззіткненнє́вий ~ = (реакції, взаємодії) collisionless mechanism
біполяро́нний ~ = (надпровідности) bipolaron mechanism
ва́жільний ~ = leverage
Ва́лерів ~ = див. Волерів ~
Ван-Вле́ків [Ван-Фле́ків] ~ = Van Vleck mechanism
~ вбира́ння = absorption mechanism
~ вгамо́вування = damping mechanism
ве́дений ~ = follower
~ взаємоді́ї = interaction mechanism
ви́бірний ~ = selective mechanism
визнача́льний ~ = (хемічної реакції) dominant mechanism
викона́вчий ~ = (техн.) actuating device, actuator див. тж рушій
~ виника́ння несті́йкости = (у плазмі) instability initiation mechanism
~ випромі́нювання = radiation [emission] mechanism
~ висила́ння = emission mechanism
~ відно́влювання = regeneration mechanism
~ відтво́рювання = reproduction mechanism
Во́лерів ~ = Waller mechanism
~ галу́ження = branching mechanism
Гіґсів ~ = Higgs mechanism
глоба́льний ~ = global mechanism
годи́нниковий ~ = 1. clockwork 2. (приладу, пусковий) driving clock, clock(work) drive
~ групува́ння = group-formation mechanism; (струменя частинок) bunching mechanism
~ ґенера́ції = generation mechanism; (у лазері) lasing mechanism
~ ґенерува́ння = див. ~ ґенерації
~ двійникува́ння = twinning mechanism
Деба́їв ~ екранува́ння = Debye screening mechanism
~ деконфа́йнменту = deconfinement mechanism
деформаці́йний ~ = strain [deformation] mechanism
~ деформува́ння = deformation mechanism
дисипати́вний ~ = dissipative mechanism
~ дисипа́ції = dissipation mechanism
~ дифу́зії = diffusion mechanism
домінівни́й ~ = dominant mechanism (процесу – of a process)
~ до́ступу = (комп.) access mechanism
~ екранува́ння = screening mechanism; (Дебаїв) Debye screening mechanism
ексито́нний ~ = (надпровідности) exciton mechanism
електромагне́тний ~ взаємоді́ї = electromagnetic interaction mechanism
~ електропрові́дности = electric-conduction mechanism
~ емі́сії = emission mechanism
~ жмуткува́ння = (струменя частинок) bunching mechanism
заванта́жувальний ~ = charger, charging mechanism
~ замі́щування = див. ~ заступання
запропоно́ваний ~ = proposed mechanism (у цій статті – in this paper)
запуска́льний ~ = firing mechanism; trigger
~ заряджа́ння = charger, charging mechanism
заскочни́й ~ = ratchet; backstop див. тж заскочка
~ заступа́ння = (х.) substitution mechanism
~ збу́джування = excitation mechanism
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback mechanism
~ згаса́ння = damping mechanism
~ землетру́су = mechanism of an earthquake
зіткненнє́вий ~ = (реакції, взаємодії) collisional mechanism
~ змі́цнювання = strengthening mechanism
~ змі́шування фаз = phase-mixing mechanism
змодельо́ваний ~ = model mechanism; simulated mechanism
зрівнова́жувальний ~ = equilibrator
індукці́йний ~ = 1. (явища, процесу) induction mechanism/nature/character 2. (пристрій) inductive device
інерці́йний ~ = 1. (процесу) inertial mechanism 2. (пристрій) sluggish device
~ йоніза́ції = ionization mechanism
~ кавіта́ції = cavitation mechanism
каска́довий ~ = cascade mechanism
керівни́й ~ = (у системі керівний-керований) master
керо́ваний ~ = (у системі керівний-керований) slave
керува́льний ~ = control(ling) device; (пересування) steering
~ кипі́ння = boliling mechanism
кінети́чний ~ = kinetic mechanism
класи́чний ~ = classical mechanism
колективний ~ = collective mechanism
компенсува́льний ~ = compensation mechanism
~ компенсува́ння = compensation mechanism
конкуре́нтні —и = competing mechanisms
~ конфа́йнменту = confinement mechanism
копіюва́льний ~ = (маніпулятор тощо) master-slave device
~ коро́зії = corrosion mechanism
Ко́трелів ~ = Cottrell hardening
кривоши́пний ~ = crank gear
ланцюго́вий ~ = chain (mechanism)
~ логі́чного ви́сновку = (комп.) inferencing engine
лока́льний ~ = local mechanism
магно́нний ~ = (надпровідности) magnon mechanism
~ Ма́ксвела-Ва́ґнера = Maxwell-Wagner mechanism
моде́льний ~ = model mechanism
можли́вий ~ = probable mechanism
навива́льний ~ = spooler
~ нагніта́ння = pump(ing) mechanism
~ наро́джування части́нок = particle-production mechanism
~ нака́чування = див. ~ нагнітання
невизнача́льний ~ = (хемічної реакції) nondominant mechanism
недеба́їв ~ екранува́ння = non-Debye screening mechanism
недисипати́вний ~ = nondissipative mechanism
нерезона́нсний ~ = nonresonance mechanism
нетеплови́й ~ = nonthermal mechanism
обмі́нний ~ = exchange mechanism
орієнтаці́йний ~ = orientation mechanism
Оро́ванів ~ = Orowan mechanism
панівни́й ~ = dominant mechanism
передава́льний ~ = (рт) transmitter; (мех.) transmission, gear(box), (driving) gear див. тж передавач
~ передава́ння (ене́ргії) = (energy-)transfer mechanism
перемика́льний ~ = switching mechanism/device
~ перено́шення = (збудження, енергії) transfer mechanism
перифері́йний ~ = peripheral mechanism
підійма́льний ~ = lifting mechanism, lift, lifter
підпорядко́ваний ~ = slave
плазмо́нний ~ = (надпровідности) plasmon mechanism
планета́рний ~ = (мех.) planetary gear
плівкопротя́гувальний ~ = deck
~ поверхне́вого розсі́ювання = surface scattering mechanism
повідни́й ~ = див. руші́й
~ поглина́ння = absorption mechanism
подава́льний ~ = feeder
поляризаці́йний ~ = polarization mechanism
~ поши́рювання ене́ргії = energy transfer mechanism
привідни́й ~ = див. руші́й
примусо́во узгі́днений ~ = (хемічної реакції) enforced concerted mechanism
~ пришви́дшування = acceleration [accelerative] mechanism (полем, у полі – by a field)
~ пробива́ння = breakdown mechanism
~ прові́дности = conduction mechanism
~ променюва́ння = radiation [emission] mechanism
~ проце́су = process mechanism
пускови́й ~ = 1. starter 2. (приладу, годинниковий) driving clock, clock(work) drive
~ реа́кції = reaction mechanism
реверси́вний ~ = reverser; (мф) tumbler
резона́нсний ~ = resonance mechanism
~ рекомбіна́ції = recombination mechanism
~ релакса́ції = relaxation mechanism; (спінової) spin-relaxation mechanism
~ розгалу́жування = branching mechanism
розгля́дуваний ~ = mechanism under consideration
розподі́льчий ~ = distributor; (техн.) switchgear
~ розсі́ювання = scattering mechanism
~ ро́сту = (кристалу) growth mechanism
~ руйнува́ння = fracture mechanism
руші́йний ~ = (техн.) drive (mechanism); actuator; driving gear; (стрижня у реакторі) rod actuator див. тж рушій
~ самоорганізо́вування = self-organization mechanism
самоподава́льний ~ = automatic feeder
~ самореґулюва́ння = self-regulation mechanism
селекти́вний ~ = selective mechanism
синхротро́нний ~ = synchrotron mechanism
спонука́льний ~ = (процесу) driving mechanism
спускови́й ~ = trigger
~ стабіліза́ції = (процесу) stabilization mechanism
сто́порний ~ = arresting [stop(ping), arrestment] device
стрічкопротя́гувальний ~ = tape drive; (навивач) winder
~ структурува́ння = structure-formation mechanism
теплови́й ~ = thermal mechanism
~ теплопрові́дности = heat-conduction mechanism
~ турбуліза́ції = turbulence formation mechanism
уда́рний ~ = percussion mechanism; firing mechanism
узага́льнений ~ = generalized mechanism
узго́джений ~ = (хемічної реакції) concerted mechanism
~ утво́рювання = formation mechanism; (двійників) twinning mechanism; (місткових зв’язків) bridging mechanism; (хемічних зв’язків) cross-linking mechanism; (частинок) particle production mechanism
~ утра́т = loss [dissipation] mechanism
фоно́нний ~ = (надпровідности) phonon mechanism
~ формува́ння = formation mechanism
храпови́й ~ = див. заскочний ~
черв’яко́вий ~ = worm (mechanism)
~ ши́ршання = (спектральної лінії) broadening mechanism
підси́лювач (-а) 1. (пристрій) amplifier; intensifier; booster; enhancer; magnifier 2. (засіб, речовина) reinforcing agent
~ акусти́чних хвиль = acoustic-wave amplifier
акустоелектри́чний ~ = acoustoelectric amplifier
акустоелектро́нний ~ = acoustoelectronic amplifier
анте́новий ~ = antenna amplifier
~ антизбі́гів = anticoincidence amplifier
аперіоди́чний ~ = aperiodic [untuned] amplifier
багатокана́ловий ~ = multichannel amplifier
багатокаска́довий ~ = multistage amplifier
бала́нсовий ~ = balanced amplifier
~ без дре́йфу нуля́ = drift-free amplifier
~ без шумі́в = див. безшумовий ~
безшу́мовий ~ = noiseless amplifier
~ біжу́чої хви́лі = traveling-wave amplifier
бу́ферний ~ = buffer (amplifier), isolation amplifier
ва́куумний ~ = vacuum-tube amplifier
вимі́рювальний ~ = instrumentation amplifier
~ висо́кої частоти́ = [ПВЧ] high-frequency amplifier
виходо́вий ~ = output amplifier
~ відеосигна́лів = video amplifier
волокнинноопти́чний ~ = fiber-optical amplifier
всечасто́тний ~ = all-pass amplifier
вузькосму́говий ~ = narrow-band amplifier
входо́вий ~ = input amplifier
гідравлі́чний ~ = hydraulic amplifier
голографі́чний ~ = holographic amplifier
Да́рлінґтонів ~ = Darlington amplifier
двокана́ловий ~ = dual-channel amplifier
двокаска́довий ~ = two-stage amplifier
двоко́нтурний ~ = double-tuned amplifier
двоста́новий ~ = flip-flop amplifier
двота́ктовий ~ = push-pull amplifier
диференці́йний ~ = difference [differential] amplifier
діеле́ктриковий ~ = dielectric amplifier
додатко́вий ~ = booster
дро́сельний = ~ impedance-coupled amplifier
експоненці́йний ~ = exponential amplifier
електрометри́чний ~ = electrometer amplifier
електро́нний ~ = electronic amplifier
~ (і)з автомати́чним реґулюва́нням підси́лювання = automatic gain-control amplifier
~ (і)з безпосере́днім зв’язко́м = direct-coupled amplifier
~ збі́гів = coincidence amplifier
~ (і)з вели́ким коефіціє́нтом підси́лювання = high-gain amplifier
~ (і)з висо́ким рі́внем шу́му = noisy amplifier
звукови́й ~ = audio(-frequency) amplifier
~ (і)з дро́сельним зв’язко́м = choke-coupled amplifier
~ (і)з зазе́мленим ве́нтилем = grounded-gate amplifier
~ (і)з зазе́мленим емі́тером = grounded-emitter amplifier
~ (і)з зазе́мленим като́дом = grounded-cathode amplifier
~ (і)з зазе́мленою ба́зою = grounded-base amplifier
~ (і)з зазе́мленою сі́ткою = grounded-grid amplifier
~ (і)з зворо́тним зв’язко́м = feedback amplifier
~ (і)з като́дним зв’язко́м = cathode-coupled amplifier
~ (і)з коре́кцією дре́йфу нуля́ = drift-corrected amplifier
~ (і)з ліні́йною характери́стикою = linear amplifier
~ змі́нного стру́му [ПЗС] ac [alternating current] amplifier
~ (і)з модуля́цією та демодуля́цією сигна́лу = chopper amplifier
~ (і)з неліні́йною характери́стикою = nonlinear amplifier
~ (і)з низьки́м рі́внем шу́му = low-noise amplifier
знімни́й ~ = plug-in amplifier
~ (і)з одини́чним коефіціє́нтом підси́лювання = unity-gain amplifier
~ (і)з позити́вним зворо́тним зв’язко́м = regenerative amplifier
~ (і)з реґульо́вним коефіціє́нтом підси́лювання = gain-controlled [variable-gain] amplifier
~ (і)з рези́сторним зв’язко́м = resistance-coupled amplifier
~ (і)з рези́сторно-є́мнісним зв’язко́м = див. ~ із резисторно-місткісним зв’язком
~ (і)з рези́сторно-мі́сткісним зв’язко́м = resistance(-capacitance) coupled amplifier
~ (і)з розподі́леним підси́люванням = distributed amplifier
~ (і)з перехре́сними поля́ми = crossed-field amplifier
~ (і)з трансформа́торним зв’язко́м = transformer-coupled amplifier
~ (і)з часто́тною коре́кцією = див. частотоскоригований ~
~ і́мпульсів = pulse amplifier
і́мпульсний ~ = pulse(d) amplifier
інвертува́льний ~ = inverting amplifier, amplifier-inverter
інтеґрува́льний ~ = integrating amplifier
каска́довий ~ = cascade [multistage] amplifier
като́дний ~ = cathamp(lifier)
квадрату́рний ~ = quadrature amplifier
ква́нтовий ~ = quantum amplifier; (інфрачервоного діяпазону) iraser; (оптичного діяпазону) laser; (мікрохвильового діяпазону) maser
~ кла́су A/B/C/D = class A/B/C/D amplifier
криста́ловий ~ = crystal amplifier
ла́зерний ~ = laser (amplifier), light amplifier
ла́мповий ~ = tube [valve] amplifier
ліні́йний ~ = (з лінійною характеристикою) linear amplifier
~ лічи́льника = counter amplifier
логаритмі́чний ~ = logarithmic amplifier, logafier, logamp
~ магнетро́нного ти́пу = crossed-field amplifier
магне́тний ~ = magamp, magnetic amplifier; transductor
ма́зерний ~ = maser (amplifier)
малошу́мовий ~ = low-noise amplifier
міжкаска́довий ~ = interstage amplifier
мікрохвильови́й ~ = microwave amplifier
мі́рчий ~ = instrumentation amplifier
молекуля́рний ~ = molecular amplifier
~ М-ти́пу = crossed-field amplifier
~ на (взає́мно)розладо́ваних ко́нтурах = stagger(-tuned) amplifier
надвисокочасто́тний ~ = microwave amplifier
надширокосму́говий ~ = all-pass amplifier
~ на ефе́кті перено́шення електро́нів = transferred-electron amplifier
~ на ла́мпі зворо́тної хви́лі = backward-wave amplifier
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor amplifier
~ напру́ги = voltage amplifier; (розгортки) sweep amplifier
~ на туне́льному діо́ді = tunnel-diode amplifier
~ на частоті́-носії́ = carrier(-frequency) amplifier
неінвертува́льний ~ = noninverting amplifier
неліні́йний ~ = (з нелінійною характеристикою) nonlinear amplifier
~ низько́ї частоти́ [ПНЧ] low-frequency amplifier
обе́рнений ~ = inverted amplifier
однокаска́довий ~ = single-stage amplifier
одноко́нтурний ~ = single-tuned amplifier
операці́йний ~ = opamp, operational amplifier
опти́чний ~ = light amplifier
оптоелектро́нний ~ = optical [optoelectronic] amplifier
парамагне́тний ~ = paramagnetic amplifier
параметри́чний ~ = parametric amplifier, paramp, mavar; reactance amplifier; (електроннопроменевий) (electron-)beam parametric amplifier
перехі́дни́й ~ = bridging amplifier
пневмати́чний ~ = pneumatic amplifier
попере́дній ~ = preamp(lifier)
~ пості́йного стру́му [ППС] dc [direct-current] amplifier; (з модуляцією та демодуляцією сигналу) chopper amplifier
поту́жний ~ = high-power amplifier
~ поту́жности = power amplifier
~ промі́жно́ї частоти́ [ППЧ] intermediate-frequency amplifier
пушпу́льний ~ = push-pull amplifier
радіочасто́тний ~ = radio-frequency amplifier
реґенерати́вний ~ = regenerative amplifier
резона́нсний ~ = resonance [tuned] amplifier
резона́торний ~ = cavity amplifier
~ сві́тла = light amplifier
селекти́вний ~ = selective amplifier
~ сигна́лів ко́лірної синхроніза́ції = color-burst amplifier
симетри́чний ~ = balanced amplifier
синхро́нний ~ = lock-in amplifier
~ слабки́х стру́мів = low-current amplifier
сму́говий ~ = band-pass amplifier
спільноджере́льний ~ = common-source amplifier
спільноколе́кторний ~ = common-collector amplifier
спільносто́ковий ~ = source-follower [common-drain] amplifier
струмене́вий ~ = fluid amplifier
~ стру́му = current amplifier
сумува́льний ~ = summing amplifier
транзи́сторний ~ = transistor amplifier
фотоелектроопти́чний ~ = photoelectrooptic amplifier
~ фотостру́му = photocurrent amplifier
хвилеві́дний ~ = waveguide amplifier
частотоселекти́вний ~ = frequency-selective amplifier
частотоскориго́ваний ~ = frequency-compensated amplifier
широкосму́говий ~ = broad-band [wide-band] amplifier
~ яскра́вости = (образів/зображень) light amplifier; image intensifier
повто́рювач (-а) 1. repeater 2. (ел.) follower, unity-gain amplifier
ано́дний ~ = anode follower
като́дний ~ = cathode follower, grounded-plate [grounded-anode] amplifier
емі́терний ~ = emitter follower
~ напру́ги = voltage follower
сто́ковий ~ = source follower, common-drain amplifier
послідо́вник (-а) 1. follower 2. (наступник) successor 3. (учень) follower, disciple
у́чень (-у́чня) 1. (школяр) (амер.) student, (хлопець) schoolboy, (дівчина) schoolgirl; (брит.) pupil 2. (початківець у даній галузі) learner 3. (послідовник) follower, disciple

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

геґелья́нець [гегелья́нець] (-нця) m follower (adherent) of Hegel:
  ге́ґельство [ге́гельство] (-ва) n Hegelianism;
  ге́ґельський [ге́гельський] (-ка, -ке) Hegelian.
дені́кінець (-нця) m partisan of Denikin (White Russian general during the Revolution period 1917-1920);
  дені́кінський (-ка, -ке) of Denikin follower (movement).
кантія́нець [кантіа́нець] (-нця) m follower (adherent) of Kant;
  кантія́нство [кантіа́нство] (-ва) n Kantianism;
  кантія́нський [кантіа́нський] (-ка, -ке) of Kant, Kantian.
Мазе́па (-пи) m (surname of Ukrainian hetman: Ivan Mazeppa);
  мазепи́нєць (-нця) m Mazeppist, follower of Mazeppa:
  Мазе́пин (-на, -не) of Mazeppa;
  мазепи́нка (-ки) f Ukrainian cap;
  Мазепи́нщина (-ни) f time and events of the Mazeppa period.
махні́вщина (-ни) f the Makhno movement;
  махно́вець (-вця) m follower (adherent) of Makhno (Ukrainian anarchist insurgent leader).
наслі́дувач (-ча) m imitator, follower.
одноакті́вка (-ки) f one-act play;
  одноа́ктовий (-ва, -ве) of one-act;
  одноба́нний (-нна, -нне) with one dome;
  одноба́рвний (-на, -не)* unicolorous, monochromatic;
  одноба́рвність (-ности [-ності]) f being of one color;
  однобі́чний (-на, -не)* one-sided, partial, unilateral;
  однобі́чність (-ности [-ності]) f one-sidedness, partiality;
  однобо́жник (-ка) m monotheist;
  однобо́кий (-ка, -ке) unilateral, one-sided;
  однобо́рство (-ва) n duel, struggle;
  однове́слий (-ла, -ле) one-oared, with a single oar;
  однові́рець (-рця) m, однові́рник (-ка) m person of the same faith;
  однові́рний (-на, -не) of like religion;
  однові́рство (-ва) n same religion (faith);
  однові́рш (-ша) m a single verse;
  одновла́дець (-дця) m monarch, absolute ruler;
  одновла́дний (-на, -не) monarchical, of absolute rule;
  одновла́дство (-ва) n monarchy, absolute rule;
  одного́дки (-ків) pl persons of the same age; одноголо́вий (-ва, -ве) oneheaded;
  одноголосо́вий (-ва, -ве)*, одноголо́сний (-на, -не)* unanimous; harmonious, of one voice;
  одноголо́сність (-ности [-ності]) f unanimity; unison, concord;
  одного́рбий (-ба, -бе) with one hump:
  одного́рбий верблю́д, Zool. dromedary;
  одноде́нний (-нна, -нне)* of a single day, ephemeral;
  одноде́нка (-ки), одноде́нниця (-ці) f Ent. midge, one-day fly; May fly;
  однодержа́вець (-вця) m = одновла́дець; однодержа́вний (-на, -не) = одновла́дний; одноду́мець (-мця) m adherent, partisan, political follower;
  одноду́мний (-на, -не) of the same mind, like-minded;
  одноду́мність (-ности [-ності]) f agreement of opinion, concord;
  одноду́шний (-на, -не)* unanimous;
  одноду́шність (-ности [-ності]) f unanimity, harmony, concord;
  одноже́нний (-нна, -нне)* monogamous;
  одноже́нність (-нности [-нності]) f, одноже́нство (-ва) n monogamy;
  одноза́кис (-су) m Chem. carbonic oxide.
партиза́н (-на) m partisan, follower, guerilla [guerrilla] fighter;
  партиза́нка (-ки) f female partisan; guerilla [guerrilla] warfare;
  партиза́нський (-ка, -ке) of a partisan:
  партиза́нська війна́, guerilla [guerrilla] warfare;
  партиза́нщина (-ни) f partisan activity.
послідо́вний (-на, -не)* coherent, consequent, consistent:
  послідо́вник (-ка) m follower, party man, partisan;
  послідо́вність (-ности [-ності]) f consistency, coherency;
  послідо́вно adv. consistently, logically, coherently.
послі́док (-дку) m remainder, remnant, rest; consequence, result:
  послі́дком несправедли́вости [несправедли́вості], as a result of injustice;
  до послі́дку, to the last;
  послі́дуватель (-ля) m Russ. follower, partisan.
приверже́нець (-нця) [прихи́льник] m, приверже́ниця (-ці) [прихи́льниця] f Archaic adherent, follower.
прикло́нний (-нна, -нне)* inclined, prone, disposed to;
  прикло́нник (-ка) m, прикло́нниця (-ці) f adherent, follower;
  прикло́нність (-нности [-нності]) f inclination, disposition towards.
прислу́жний (-на, -не)* serviceable;
  прислу́жник (-ка) m servant, faithful follower.
прихи́льний (-на, -не)* favorable, kind, friendly, well-disposed;
  прихи́льник (-ка) m, прихи́льниця (-ці) ƒ adherent, follower, supporter, friend, admirer;
  прихи́льність (-ности [-ності]) ƒ favor, kindness, affection, sympathy, good will, inclination;
  прихи́льно adv. favorably, kindly, benevolently.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

політик||а ім. ж. (політичні дії, політичне життя) politics (pl.); (лінія поведінки, курс) policy; (стратегічна лінія) strategy; (поведінка) behavio(u)r
аграрна ~а agricultural/farm policy
антиінфляційна (грошово-кредитна) anti-inflationary (monetary) policy
антикризова ~а antirecession policy
антициклічна ~а business cycle policy, countercyclical policy
бюджетна ~а budgetary policy
валютна ~а monetary/exchange policy
валютна девізна ~а foreign currency policy
вичікувальна ~а wait-and-see/expectant policy
внутрішня ~а domestic/home policy
гнучка кредитно-грошова ~а twist policy
грошово-кредитна ~а monetary policy/management
далекосяжна ~а long-range policy
демографічна ~а population policy
державна ~а public policy
державна ~а строгої економії economic austerity
дефляційна ~а deflationary policy, disinflation
дефляційна грошово-кредитна ~а deflationary monetary policy
дивідендна ~а dividend policy
дисконтна ~а discount policy
дискреційна ~а discretionary policy
ділова ~а business policy
довгострокова ~а long-run policy
дружня ~а friendly policy
економічна ~а economic policy
економічна ~а стримування restrictive economic policy
ергодична ~а ergodic policy
житлова ~а housing policy
жорстка (валютна) stiff (monetary) policy; „здорова” грошово-кредитна ~а sound monetary policy
земельна ~а land policy
зовнішньоекономічна ~а foreign economic policy
зовнішньоторговельна ~а foreign trade policy
зовнішня ~а foreign policy
імміграційна ~а immigration policy
кадрова ~а personnel policy
компенсаційна (економічна) compensatory (economic) policy
компенсаційна фінансова ~а (проти коливань ділової активності) compensatory finance (policy)
компенсаційна фіскальна ~а compensatory fiscal policy
короткозора ~а short-sighted policy
кредитна ~а credit policy
кредитно-грошова (монетарна) ~а monetary policy
макроекономічна ~а macroeconomic policy
миролюбна ~а peaceful policy
міграційна ~а migration policy
міжнародна (валютна) international (monetary) policy
мудра ~а wise policy
недальновидна ~а myopic/short -sighted policy
недискреційна ~а nondiscretionary policy
нова економічна ~а (НЕП) the New Economic Policy
обережна ~а safe policy
облікова ~а бухг. accounting policy
оптимальна ~а optimal policy
освітянська ~а educational policy
офіційна ~а official policy
партійна ~а party politics
патентна ~а patent policy
податкова ~а tax(ation) policy
послідовна ~а consistent policy
поточна ~а current policy
поточна валютна ~а current exchange policy
приватна ~а цін private price policy
регіональна ~а regional policy
реформістська ~а policy of reforms
розсудлива (грошово-кредитна) sound (monetary) policy
розумна ~а subtle policy
світова ~а world politics
соціальна ~а social policy
стримана ~а policy of comparative restraint
структурна валютна ~а structural exchange policy
тарифна ~а tariff/rate policy
твереза ~а sound policy
технічна ~а technological policy
товарна ~а trade policy
торговельна ~а commercial/trade policy
тонка ~а subtle policy
усеосяжна ~а comprehensive policy
фарватерна ~а цін (малих фірм, що не володіють будь-якою великою часткою ринку) policy of a follower
фінансова ~а financial policy
фінансово-бюджетна ~а fiscal policy
фіскальна ~а fiscal policy
частково оптимальна ~а suboptimal policy
чітка ~а clear-cut policy
~а активного співробітництва policy of active cooperation
~а балансування на межі війни brink-of-war policy
~а батога і пряника carrot and stick policy
~а бездіяльності policy of drift
~а біржової гри speculation policy
~а “великої дубинки” big stick policy
~а взаємних поступок give-and-take policy
~а викручування рук arm twisting (policy)
~а відкритих дверей open door policy
~а вільної торгівлі free trade policy
~а двох рівнів (у системі управління запасами) two-bin policy
~а встановлення відсоткових ставок interest rate policy
~а встановлення цін pricing policy
~а гарантованого розміщення цінних паперів underwriting policy
~а державного невтручання (в економіку) laissez-faire/hands-off policy
~а державного тероризму policy of state terrorism
~а „дешевих” грошей (на розширення кредиту і зниження процентних ставок) cheap/easy money policy
~а „дорогих” грошей (на стиснення кредиту і підвищення процентних ставок) dear money policy
~а експансії і агресії policy of expansion and aggression
~а ембарго embargo policy
~а „жорсткої” економії austerity/cheeseparing policy
~а зайнятості employment policy
~а закупівель purchasing/procurement policy
~а залякування policy of intimidation
~а замін(и) substitution policy
~а заморожування заробітної плати pay-pegging/wage-freeze policy
~а „заморожування”/припинення росту прибутків incomes standstill policy
~а заохочення вітчизняного виробництва з метою заміщення імпорту import substitution policy
~а заохочення народжуваності pronatalist policy
~а запозичення borrowing policy
~а затягування dilatory policy
~а збереження постійного рівня (у системі керування запасами) replenishment policy
~а збільшення грошової маси expansionary fiscal policy
~а збільшення оподаткування expansionary fiscal policy
~а збільшення фіскальної маси expansionary fiscal policy
(здійснення) обов’язкових санкцій mandatory sanctions policy
~а капіталовкладень в устаткування equipment-investment policy
~а коректування adjustment policy
~а кредитної рестрикції restrictive credit policy
~а макростабілізації macrostabilisation policies
~а максимального прибутку maximum profit policy
~а надання пенсійного забезпечення retirement policy
~а надмірного економічного росту overexpansionary economic policy
~а невтручання policy of non-interference
~а негативного протекціонізму negative protection
~а нейтралітету policy of neutrality
~а неприєднання policy of non-alignment
~а обмеження зарплати restrictive wage policy
~а обмеження кредиту restrictive credit policy
~а обмежень restrictive policy; (займана позиція, поведінка) restrictive behavio(u)r
~а операцій на відкритому ринку open market policy
~а „парасольки” (регулювання обсягу виробництва для підтримки цін, установлених фірмою-лідером) policy of holding an umbrella
~а партії policy of a party
~а періодичного подання замовлень periodic ordering policy
~а підтримки цін (державою) price support policy
~а повної зайнятості employment policy
~а погроз intimidation policy
~а подання замовлень ordering policy
~а подання замовлень при досягненні визначеного рівня запасів stock level ordering policy
~а поновлення економічного росту re-expansionary policy
~а постачання supply policy
~а потурання policy of connivance
~а прибутків incomes policy
~а прибутків на основі податкових заохочень і штрафів tax-based income policy
~а протекціонізму policy of protectionism
~а регулювання adjustment policy
~а регулювання міжнародних валютних операцій international monetary policy
~а регулювання облікового відсотка discount policy
~а регулювання попиту expenditure adjusting policy
~а регулювання прибутків incomes policy
~а регулювання пропозиції supply-side policies
~а регулювання процентних ставок interest policy
~а реформ policy of reforms
~а розорення сусіда begger-my-neighbo(u)r policy
~а розподілу прибутків distributive policy
~а розподілу ресурсів (державна) allocation/allocative policy
~а розширення доступу enlarged access policy
~а стабілізації економічної кон’юнктури economic stabilization policy
~а створення запасів (re)stocking policy
~а стимулювання економічного росту expansionary economic policy, policy of economic expansion
~а стимулювання попиту demand-side policies
~а стриманих мір policy of comparative restraint
~а стримування policy of containment
~а стримування росту зарплати policy of wage restraint, wage-freeze policy
~а строгої економії economic austerity policy
~а умиротворення (агресора) appeasement policy
~а управління запасами inventory policy
~а управління попитом demand management policy
~а фіксованого рівня (у системі керування запасами) lot-size policy
~а фіксованого розміру замовлення fixed order policy
~а фірми company’s policy
~а центрального банку, що орієнтується на динаміку показників грошових агрегатів monetary-aggregates strategy of the central bank
~а центрального банку, що орієнтується на динаміку показників грошової маси monetary-aggregates strategy of the central bank
~а центрального банку, що орієнтується на норму відсотка interest-rate strategy of the central bank
~а цін pricing policy
~а цін і прибутків (обмеження інфляції шляхом скорочення росту усіх видів прибутків) prices and incomes policy
~а ціноутворення price-formation/pricing policy; ~а шантажу blackmail policy
~а з позиції сили position-of-strength policy
~а регулювання платіжного балансу balance-of-payments policy
~а у галузі заробітної плати wage policy
~а у галузі земельних реформ land reform policy
~а у галузі пенсійного забезпечення retirement policy
~а у галузі ринкового регулювання commercial policy
~а у галузі ціноутворення pricing policy
~а, близька до оптимальної near-optimal policy
~а, заснована на самообмані ostrich policy
~, що веде до інфляції inflationary policy
~а, що відстоює введення соціального забезпечення, безкоштовної медичної допомоги welfarism
~а щодо відсоткових ставок interest rate policy
говорити про ~у to talk politics
дотримуватися ~и to adhere/to follow/to pursue policy
займатися ~ою to be engaged in politics
зайнятися ~ою to enter/to go into politics
круто змінювати ~у to reverse policy
змінювати ~у to change policy
проводити ~у to pursue/to follow policy
проводити дефляційну ~у to pursue a deflationary policy, to deflate.

ПРИМІТКА: Іменник politics вживається, коли йдеться про теорію і практику врядування, конфлікти між правлячими колами. Policy означає політичну лінію або правило поведінки, які не обов’язково пов’язані з урядуванням чи політичною практикою: Не в моїх правилах вірити усьому, що я почув. It’s not my policy to believe everything I hear.

прихильник ім. ч. adherent, supporter, follower; well-wisher.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

атенюатор,~а attenuator, attenuation network; attenuator valve звз; resistance network ком
антенний а. antenna attenuator
асиметричний а. asymmetrical attenuator
а. з мінімальними втратами minimum loss attenuator
а. з поворотною пластиною rotary-vane attenuator
а. з поглинальною пластиною absorption-vane attenuator
а. лінійного регулювання linear attenuator
а. мостового типу bridge attenuator
а. на антиферомагнетику antiferromagnetic attenuator
а. на високий рівень потужності high-power attenuator
а. на катодному повторювачі cathode-follower attenuator
а. на критичній хвилі cut-off attenuator
а. на магнетній плівці magnetic-film attenuator
а. на пермалойовій плівці permalloy-film attenuator
а. напруги voltage attenuator
а. ножового типу || ножовий а. flap attenuator, fin attenuator
а. поршневого типу piston attenuator
вхідний а. input attenuator
газорозрядний а. attenuator valve
граничний а. cut-off attenuator, nondissipative attenuator
дисковий а. disc attenuator
дротовий а. slide-wire attenuator
дротовий регулювальний а. slidewire attenuator
еталонний а. standard attenuator
ідеальний а. ideal attenuator
індуктивний а. mutual-induction attenuator, inductance attenuator
калібрований а. calibrated attenuator
квазіоптичний а. quasi-optical attenuator
кнопковий а. key attenuator, button (-line) attenuator
коаксіальний а. coaxial(-line) attenuator
надвисокочастотний а. || НВЧ-а. microwave attenuator
невзаємний а. nonreciprocal attenuator
нерегульований а. unvariable attenuator, non-adjustable attenuator
плівковий а. film attenuator
поляризаційний а. polarization attenuator
прецизійний а. precision attenuator, fine attenuator
резистивно-ємнісний а. resistance-capacitance attenuator || RC attenuator
резонансний а. resonance attenuator, resonant attenuator
симетричний а. symmetrical attenuator
смужковий а. microstrip attenuator
сталий а. constant attenuator
сходинковий а. step attenuator
узгоджений а. matched attenuator
узгоджувальний а. matching attenuator
фарадеївський а. Faraday-rotation attenuator
феритовий а. ferrite attenuator, magnetic attenuator
хвилевідний а. waveguide attenuator
чвертьхвильовий а. quarter-wave attenuator
широкосмуговий а. broad-band attenuator
логіка logic
адаптивна л. adaptive logic
багатозначна л. || k-значна л. multivalued logic, k-valued logic
бінарна логіка binary logic
двозначна л. binary logic
діалектична л. dialectical logic
діодно-транзисторна л. || ДТЛ diode-transistor logic || DTL
емітерно-зв’язана л. || ЕЗЛ emitter-coupled logic || ECL
інжекційна інтегрована л. || ІІЛ integrated injection logic || IIL || I2L
інтенсіональна л. intensional logic
інтуїціоністська л. intuitionistic logic
ймовірнісна л. probabilistic logic
кодувальна л. coder logic
комбінаторна л. combinational logic, combinatory logic
конструктивна л. constructive logic
л. більшості majority logic
л. висловлювань propositional logic
л. високого рівня high-level logic, higher-order logic
л. з емітерними зв’язками emitter-coupled logic || ECL
л. з емітерними повторювачами emitter-follower logic || EFL
л. зі зв’язаним емітером emitter-coupled logic
л. міжрегістрових пересилань interregister transmission logic
л. мікрокерування microcontrolling logic
л. на перемикачах струму current switch logic
л. переривань interruption logic
л. предикатів predicate logic
л. предикатів вищих порядків higher-order predicate logic
л. пристрою захоплення trap-device logic
л. пристрою спряження coupling-device logic
мажоритарна л. majority logic
математична л. mathematical logic
модальна л. modal logic
негативна л. negative logic
нерегулярна л. irregular logic
нечітка л. fuzzy logic
позитивна л. positive logic
порогова л. threshold logic
програмна л. program logic
програмовна л. programmable logic
програмовна матрична л. || ПМЛ programmable array logic
символічна л. symbolic logic
символьна л. symbolic logic
статична л. static logic
транзисторно-транзисторна л. || ТТЛ transistor-transistor logic || TTL || T2L
тризначна л. ternary logic, three-digit logic
формальна л. formal logic
повторювач,~а follower; repeater звз, ком; (засіб тиражування, реплікатор) replicator; (напр., сигналів) regenerator звз, ком; repeating amplifier, stepper звз
анодний п. anode follower
емітерний п. emitter follower, common-collector amplifier
зарядний п. charge follower
катодний п. cathode follower, cathode-coupled amplifier, cathode-follower amplifier
однофазний п. single-phase follower, mono-phase follower
п. з перетворенням частоти frequency-translation repeater
п. концентратора hub repeater
п. на операційному підсилювачі operational amplifier follower || OA follower
п. напруги voltage follower, voltage repeater
п. сигналів transponder звз