Знайдено 87 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «charm» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

third [θɜːd, амер. θɝːd]
  1. adj
    1) третій
    2) спорт. на третьому місці
  2. n
    1) (a third/one third) третина, третя частина
    2) (third base) бейсб. третя база
    3) авт. третя передача
    4) третій клас
    5) муз. терція
    6) (thirds) товар третього сорту, низької якості
    • third time is a charm, брит. third time lucky — на третій раз має пощастити; Бог Трійцю любить
    • rule of thirds — правило третин
    • third force — політ. третя сила
    • third house — «третя палата», лобі конгресу (в США)
    • third market — позабіржевий ринок цінних паперів
    • third estate — третя верства, простий народ
    • third mortgage — третій заставний лист До обговорення
    • third party —
    1) третя сторона
    2) політ. третя партія
    • third rail —
    1) третя рейка, контактна рейка
    2) перен. політ. дражливе питання
    • third reading — політ. третє читання Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

charm [tʃɑ:m] v
1. чарувати, полонити;
  she ~ed everybody вона полонила всіх;
2. заворожувати, заклинати, замовляти (від хвороби);
  the witch ~ed the princess відьма зачарувала принцесу;
3. приручати (змію).
charm [tʃɑ:m] n
1. принадність; чарівність; привабливість;
  great ~ велика чарівність;
  natural ~ природна чарівність;
  particular ~ особлива чарівність;
  to have, to possess a ~ мати шарм;
  to lend to, to use one’s ~ вдаватися до шарму (з метою зачарувати, полонити);
2. pl принади (жіночі);
3. заклинання; замовляння; наговір;
4. pl чари;
  it works like ~s це діє, як чари;
5. талісман; амулет;
  to wear a ~ носити талісман.
barren [ˈbærɘn] a
1. безплідний, неродючий; виснажений (про – ґрунт);
  ~ land, soil неродючий ґрунт;
  ~ trees дерева, які не родять;
2. нездатна народжувати дітей, безплідна;
  a ~ fig-tree бібл. безплідна смоківниця; бездітна жінка;
  a ~ marriage бездітна сім’я;
  a ~ woman бездітна жінка;
3. яловий, непродуктивний;
  ~ rock порожня порода;
4. стерильний;
5. бідний (на щось), позбавлений (чогось);
  ~ of interest нецікавий;
  ~ of charm позбавлений шарму;
6. пустий, беззмістовний;
  ~ life беззмістовне життя;
  he is a ~ mind він людина обмежена;
7. нудний, байдужий;
  ~ spectators байдужі глядачі.
inexpressible [ˌɪnɪkˈspresɘb(ɘ)l] a невимовний, несказанний; неописанний;
  ~ anguish невимовна тривога;
  ~ charm невимовна чарівність.
lucky [ˈlʌkɪ] a (comp luckier sup luckiest)
1. удачливий, вдалий, щасливий;
  a ~ chance щасливий шанс;
  a ~ guess вдала відгадка;
  a ~ girl щаслива дівчина;
  a ~ person щаслива людина;
  a ~ player щасливий гравець;
  to be ~ enough to do smth пощастити щось зробити;
  you are a ~ dog ви щасливець (як поздоровлення нареченому);
  ~ beggar/ bargee! от щасливий!, повезло ж!;
  I was ~ enough to get this book мені пощастило дістати цю книгу;
  it is ~ for you that she didn’t see you на (ваше) щастя/вам пощастило, що вона вас не побачила;
  he is ~ in business він удачливий у справах;
2. що приносить щастя;
  a ~ charm щасливий талісман;
  a ~ penny монетка, яку носять як талісман;
  a ~ rabbit’s foot заяча лапка, яку носять як талісман;
  Thursday is my ~ day четвер – мій щасливий день;
3. випадковий;
  ~ escape випадкове врятування; ◊
  ~ at cards, unlucky in love кому щастить у картах, тому не щастить у коханні;
  ~ bag дитяча безпрограшна лотерея;
  to cut, to make one’s ~ вчасно втекти.

USAGE: 1. Українському удачливий в англійській мові відповідають lucky та fortunate. Різниця між ними полягає в тому, що lucky підкреслює везіння, успіх, що випадають на долю людини незалежно від інших людей, що опинилися в такій самій ситуації, а fortunate підкреслює порівняння з іншими людьми, e.g.: We were lucky, it didn’t rain. Нам повезло, що не було дощу. We managed to escape, but others were not so fortunate. Нам вдалося утекти, але іншим не повезло. 2. See happy.

rare [reɘ] a
1. рідкий, розріджений; негустий, нещільний;
  ~ atmosphere розріджена атмосфера;
2. рідкісний; що рідко трапляється; мало поширений;
  a ~ bird рідкісна пташка;
  a ~ book рідкісна книга;
  a ~ plant рідкісна рослина;
  a ~ postage stamp рідкісна поштова марка;
  ~ gas хім. інертний газ;
  a ~ object рідкість, раритет;
  a ~ word маловживане слово;
  it’s ~ to see snow in September рідко можна побачити сніг у вересні;
  it’s ~ that he comes home so early він рідко приходить додому так рано;
3. незрівнянний, винятковий, надзвичайний, рідкісний;
  ~ courage виняткова мужність;
  ~ quality виняткова якість;
  a ~ scholar видатний учений;
  a man of ~ abilities людина виняткових здібностей;
  a person of ~ charm на рідкість чарівна людина;
  to be a ~ beauty бути надзвичайно вродливою;
  to give smb a ~ fright перелякати когось до смерті;
  he is a ~ one to do the job таких пошукати;
4. недосмажений; недоварений; напівсирий (про м’ясо);
  a ~ egg рідко зварене яйце;
5. ранній.

USAGE: Синонімами до прикметника rare у значенні рідкісний, що рідко трапляється, є прикметники scarce, singular та unique. Ці синоніми розрізняються значеннями: rare – це мало поширений, scarce – рідкісний, зразків якого залишилося мало (хоч раніше було багато), singular – єдиний, а unique – унікальний.

subtle [ˈsʌtl] a
1. тонкий, ніжний;
  ~ perfume ніжний запах;
  of ~ texture тонкої структури;
2. гострий, проникливий;
  ~ irony тонка іронія;
  ~ mind гострий розум;
  ~ observer проникливий спостерігач;
  ~ policy розумна/ тонка політика;
  ~ remark тонке зауваження;
  ~ senses загострені чуття;
3. витончений;
4. ледь помітний;
  ~ charm ледь помітна чарівність;
  ~ distinction тонка відмінність;
5. таємничий;
  ~ magic таємниче чаклунство;
  ~ power таємнича сила;
6. вправний, умілий, спритний; хитромудрий;
  ~ device хитромудрий пристрій;
  ~ fingers спритні/умілі пальці;
  a ~ bit of work мистецький виріб;
7. вишуканий;
  ~ art вишукане мистецтво;
  ~ delight вишукана насолода;
8. хитрий, підступний; улесливий;
  ~ enemy підступний ворог;
  ~ rogue хитрий шахрай;
9. ненасичений; негустий;
10. найдрібніший (про частки);
11. важкий, заплутаний.

USAGE: See sly.

work [wɜ:k] v (у деяких значеннях past і p. p. wrought, worked, pres. p. working)
1. працювати, трудитися;
  to ~ all day працювати весь день;
  to ~ all the time працювати весь час;
  to ~ hard напружено працювати;
  to ~ like a beast, a horse, a slave працювати як віл;
  to ~ together працювати разом;
  to ~ well працювати добре;
  to ~ at a factory працювати на фабриці;
  to ~ at an office працювати в установі;
  to ~ at smth працювати над чимсь;
  to ~ for five years працювати протягом п’яти років;
  to ~ for a large firm працювати на велику фірму;
  to ~ for smb працювати на когось;
  to ~ eight hours a day працювати вісім годин на день;
  to ~ from morning till night працювати з ранку до вечора;
  he ~s in a factory він працює на заводі;
  the bell doesn’t ~ дзвінок не працює;
  the lift doesn’t ~ ліфт не працює;
  the machine doesn’t ~ машина не працює;
2. примушувати працювати;
  to ~ one’s fingers to the bone замучити себе роботою;
  to ~ one’s servants too hard примушувати прислугу тяжко працювати;
  to ~ smb to death звести когось в могилу непосильною працею;
3. діяти, бути в дії;
  the pump will not ~ насос не працює;
  the handle ~s freely ручка повертається вільно;
  his heart is ~ing badly у нього погано працює серце;
4. приводити в дію, в рух; керувати, управляти (машиною і т. і.);
  to ~ a ship керувати судном;
  to ~ a typewriter друкувати на машинці;
  the machinery is ~ed by electricity машини приводяться в рух електрикою;
5. рухатися, ворушитися;
  his mouth ~ed у нього тремтіли губи;
6. прокладати шлях;
  to ~ one’s way прокладати собі шлях;
7. (past і p. p. wrought) обробляти, розробляти (родовище);
8. (past і p. p. wrought) спричиняти, викликати, діяти;
  to ~ on smb’s sympathies намагатися викликати чиєсь співчуття;
  the medicine did not ~ ліки не подіяли;
  it ~ed like a charm розм. це справило магічне враження;
9. відробляти;
  to ~ one’s passage, one’s ticket, one’s way відробляти свій проїзд на пароплаві;
10. займатися рукоділлям; шити; вишивати; плести;
  to ~ a design on linen вишивати узор на полотні;
  she ~ing a sweater вона в’яже светр;
11. розм. домагатися обманним шляхом;
  he ~ed the management for a ticket він ухитрився отримати квиток в адміністрації;
  ~ on продовжувати працювати;
  ~ out 1) опрацьовувати, розробляти (план тощо);
  to ~ a project розробляти проєкт; 2) розв’язувати (задачу); 3) насилу домогтися;
  ~ over переробляти;
  ~ up 1) розробляти; 2) оздоблювати, надавати закінченого вигляду;
  ~ upon діяти; впливати на когось; ◊
  it won’t ~ це не вийде; номер не пройде;
  to ~ it sl досягти мети;
  to ~ one’s will домогтися свого;
  to ~ one’s will upon smb нав’язувати комусь свою волю.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

амулет amulet, talisman, charm.
брелок [дармовис] trinket; charm.
заворожувати, заворожити to cast a spell over, to charm, to bewitch, to bedevil; перен. to fascinate.
заклинати, заклясти 1. (чаклувати, заворожувати) to conjure, to exorcise, to charm, to invoke;
2. тж недок. (благати) to adjure, to conjure, to entreat;
3. (проклинати) to curse, to damn.
замовляння charm, exorcism.
захоплювати, захопити 1. (брати щось) to take (with);
2. (заволодівати) to seize, to capture;
~ владу to seize/to grasp/ power;
~ ініціативу to capture the initiative;
~ у полон to capture, to take prisoner;
3. тж. док. (застати несподівано) to catch;
захопити зненацька to take by surprise/unawares;
захопити на місці злочину to catch red-handed;
4. перен. (приваблювати, хвилювати) to thrill, to carry away, to captivate, to charm, to enchant, to enrapture, to fascinate;
дух захоплює безос. it takes one’s breath away.

ПРИМІТКА: У переносному значенні синоніми to captivate, to charm, to enchant, to enrapture, to fascinate розрізняються за додатковою характеристикою поняття, яке вони передають. To captivate ‒ це приваблювати, захоплювати завдяки майстерності або високій якості. To charm ‒ зачаровувати, чарувати своєю привабливістю, своєю зовнішністю, словами або рухами. To enchant ‒ чарувати, захоплювати своєю привабливою, принадною силою, словами або рухами. To enrapture ‒ захоплювати, приводити в стан захоплення. To fascinate ‒ зачаровувати, чарувати непереборною чарівністю (інколи проти волі того, кого зачаровують). To charm, to enchant, to enrapture, коли вони вживаються стосовно того ж самого об’єкта, розрізняються за інтенсивністю дії, яка найбільше передається дієсловом to enrapture, а найменше ‒ дієсловом to charm.

зачаровувати, зачарувати 1. (захоплювати, полонити) to captivate, to charm, to fascinate, to enthral(l);
2. (заворожувати, чаклувати) to bewitch, to cast a spell (on), to enchant.

ПРИМІТКА: Українським дієсловам приваблювати, захоплювати, зачаровувати в англійській мові відповідають to captivate, to charm, to enchant, to fascinate. To captivate означає захоплювати, приваблювати завдяки майстерності, високій якості: He was captivated by her beauty. Він був зачарований її красою. To charm і to enchant означають чарувати своєю привабливістю, зовнішністю, словами, рухами, діями: She can charm everyone. Вона може зачарувати будь-кого. I was enchanted by the singing of the children. Я був зачарований співом дітей. To fascinate означає зачаровувати (інколи проти волі того, кого зачаровують): The children were fascinated by the toys in the shop window. Діти були зачаровані іграшками у вітрині магазину.

зачарування charm, fascination.
обворожувати, обворожити to fascinate, to bewitch, to charm.
очаровувати, очарувати [чарувати, зачаровувати, зачарувати] to charm, to fascinate, to enchant, to captivate, to bewitch, to enthral(l).
полонити 1. (брати у полон) to take prisoner;
2. перен. to captivate, to fascinate, to bewitch, to charm, to enthral(l).
приворожувати, приворожити to enchant, to bewitch, to charm; to infatuate;
чим він приворожив її до себе? how did he manage to charm her?
причаровувати, причарувати to bewitch, to charm; to infatuate.
скрашувати, скрасити to embellish;
~ життя to brighten up one’s life, to add charm to life;
~ вади to smooth defects.
талісман talisman, amulet, mascot, charm.
чарувати 1. (чародіяти, чаклувати) to conjure, to practise witchcraft; to use magic;
2. (зачаровувати) to charm, to fascinate; to enchant, to captivate, to bewitch, to enthral(l), to glamour.
шарм charm, charisma.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

charm чар (квантове число) || ча́рови́й
[tʃɑːm, tʃɑːrm]
• bare ~ = го́лий чар
• hidden ~ = прихо́ваний чар
charm-one із ча́ром одини́ця, з одини́чним ча́ром
[ˌtʃɑːm'wʌn, ˌtʃɑːrm-]
charm-two із ча́ром два
[ˌtʃɑːm'tuː, ˌtʃɑːrm'tuː]
charm-zero нечарівни́й, із ча́ром нуль, з нульови́м ча́ром
[ˌtʃɑːm'zɪərəʊ, ˌtʃɑːrm'zɪroʊ]
particle 1. части́нка || частинко́вий 2. матерія́льна то́чка
['pɑːtɪkl, 'pɑːrt̬ɪkl]
~ at rest = части́нка у ста́ні спо́ко́ю, нерухо́ма части́нка
~ bound within a nucleus = части́нка, зв’я́зана в ядрі́
~ incident on the target = части́нка, налеті́ла на міше́нь
~ of dust = пороши́нка
absorbed ~ = заабсорбо́вана [увібрана, погли́нена] части́нка
absorbing ~ = поглина́льна части́нка
accelerated ~ = пришви́дшена части́нка; пришви́дшувана части́нка
accelerator ~ = части́нка, утво́рена в пришви́дшувачі
accompanying ~ = супу́тня части́нка
airborne ~ = 1. части́нка аерозо́лю 2. пороши́нка (зависла в повітрі)
aggregate ~ = складна́ части́нка
albedo ~ = альбе́до-части́нка
alpha ~ = а́льфа-части́нка
ancestor ~ = перви́нна части́нка
antilambda ~ = антиля́мбда-части́нка
antiomega ~ = антиоме́га-части́нка
antisigma ~ = антиси́гма-части́нка
antixi ~ = антиксі́-части́нка
arbitrary-spin ~ = части́нка з дові́льним спі́ном
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна части́нка
atmospheric ~ = атмосфе́рна части́нка
atomic ~ = а́томна части́нка, части́нка-складни́к а́тома
attracting ~ = притяга́льна части́нка
attracting ~s = взаємопритя́гувані части́нки
attractive ~ = притяга́льна части́нка
background ~ = фо́нова части́нка
backscattered ~ = части́нка, розсі́яна наза́д
bare ~ = го́ла части́нка
beam ~ = части́нка стру́меня
beautiful ~ = краси́ва части́нка
beta ~ = бе́та-части́нка, електро́н
beta-plus ~ = позитро́н
bleached ~ = знеба́рвлена части́нка
bombarded ~ = бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь
bombarding ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
Bose ~ = бо́зе-части́нка, бозо́н
bound ~ = зв’я́зана части́нка
bradyonic ~ = брадіо́н
Brownian ~ = Бро́унова [бро́унівська] части́нка
canal-ray ~ = кана́лова части́нка
captured ~ = захо́плена части́нка
carrier ~ = части́нка-носі́й (заряду)
cascade ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н; каска́дова части́нка
channeled ~ = (с)канало́вана части́нка
charge-conjugate ~ = зарядоспря́жена части́нка
charge-Z ~ = части́нка з заря́дом Z
charged ~ = заря́джена части́нка
chargeless ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
charm(ed) ~ = чарівна́ части́нка
chiral ~ = хіра́льна части́нка
classical ~ = класи́чна части́нка
coated fuel ~ = части́нка (ядерного) па́лива з по́кривом
cold ~ = холо́дна [пові́льна] части́нка
colliding ~s = зішто́вхувані части́нки
collimated ~s = сколімо́вані части́нки
colloid(al) ~ = коло́їдна части́нка
color(ed) ~ = кольоро́ва [ко́лірна] части́нка
colorless ~ = безко́лірна части́нка
cooled ~ = охоло́джена [охоло́ла] части́нка
complex ~ = ко́мплексна [складна́] части́нка
composite ~ = складна́ части́нка
compound ~ = скла́дена части́нка, компа́унд-части́нка
confined ~ = за́мкнена [утри́мувана] части́нка
conjugate ~s = спря́жені части́нки
constituent ~ = части́нка-складни́к (ядра); парто́н
contaminating ~ = домішко́ва части́нка
correlated ~s = скорельо́вані части́нки
cosmic(‑ray) ~ = космі́чна части́нка, части́нка космі́чного похо́дження
coupled ~ = зв’я́зана части́нка
created ~ = наро́джена части́нка
crystalline ~ = кристали́н(к)а, криста́лик
daughter ~ = дочі́рня части́нка
decaying ~ = нестабі́льна [розпадна́] части́нка
decelerated ~ = спові́льнена части́нка
dechanneled ~ = деканало́вана части́нка
degenerate ~ = ви́роджена части́нка
delayed ~ = запізні́ла [затри́мана] части́нка
delta ~ = де́льта-части́нка
demon(ic) ~ = демоні́чна части́нка, де́мон
detected ~ = зареєстро́вана части́нка
deviant ~ = відхи́лена части́нка
deviated ~ = відхи́лена части́нка
disappearing ~ = знико́ма части́нка
disintegrating ~ = розпадна́ части́нка
disperse(d) ~ = дисперго́вана части́нка
distant ~ = дале́ка [відда́лена] части́нка
doped ~ = леґува́льна части́нка
doublet ~ = дубле́тна части́нка
doubly-charged ~ = двозаря́дова [двозаря́джена] части́нка
dressed ~ = одя́гнена части́нка
dual ~ = дуа́льна части́нка
dust ~ = пороши́нка, порохова́ части́нка
ejected ~ = вилітна́ части́нка
elementary ~ = елемента́рна части́нка
embedded ~ = вкра́плена части́нка, вкра́плина
emerging ~ = вилітна́ частинка
emitted ~ = ви́емітувана [ви́слана] части́нка
energetic ~ = високоенергети́чна [швидка́] части́нка
epithermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка з надтеплово́ю шви́дкістю
equal-mass ~s = части́нки з одна́ко́вими [рі́вними] ма́сами
escaped ~ = вилітна́ части́нка
escaping ~ = вилітна́ части́нка
even ~ = па́рна части́нка
excess ~ = надлишко́ва части́нка
exchange ~ = обмі́нна части́нка
excited ~ = збу́джена части́нка
exit ~ = вилітна́ частинка
exotic ~ = екзоти́чна части́нка
extended ~ = неточко́ва части́нка, части́нка ненульови́х ро́змірів
extragalactic ~ = позагалакти́чна части́нка
extraterrestrial ~ = позазе́мна [неземна́] части́нка
fast ~ = швидка́ части́нка
Fermi ~ = фе́рмі-части́нка, ферміо́н
ferromagnetic ~ = феромагне́тна части́нка
field ~ = квант по́ля
final-state ~ = части́нка в кінце́вому ста́ні
finite-mass ~ = скінченнома́сова части́нка
finite-size ~ = скінченноро́змірна части́нка
fireball ~ = фаєрбо́л
fission ~ = части́нка-проду́кт по́ділу
fixed ~ = 1. нерухо́ма части́нка 2. зафіксо́вана части́нка
flavored ~ = арома́тна части́нка, части́нка з арома́том
fluid ~ = пли́нова части́нка
focused ~s = сфокусо́вані части́нки
foreign ~ = 1. домішко́ва части́нка 2. сторо́ння [чужорі́дна] части́нка
fractionally-charged ~ = части́нка з дробо́вим заря́дом
free ~ = ві́льна [незв’я́зана] части́нка
freely falling ~ = вільнопа́дна части́нка
fuel ~ = па́ливна части́нка
fundamental ~ = елемента́рна части́нка
galactic ~ = галакти́чна части́нка
gauge ~ = калібрува́льна части́нка
ghost ~ = ду́хова части́нка
grit ~ = пісчи́нка
ground-state ~ = части́нка в основно́му ста́ні
half-integer-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
half-integral-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
hard ~ = жорстка́ [високоенергети́чна] части́нка
hard-core ~ = жорсткоко́рова части́нка, части́нка з жорстки́м ко́ром
heavy ~ = важка́ части́нка
Higgs ~ = Гі́ґсова части́нка
high-energy ~ = високоенергети́чна части́нка, части́нка з висо́кою ене́ргією
high-spin ~ = високоспі́нова части́нка, части́нка з вели́ким спі́ном
high-velocity ~ = швидка́ части́нка
hot ~ = гаря́ча [швидка́, високоенергети́чна] части́нка
hypercolor ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hypercolored ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hyperstrange ~ = гіперди́вна части́нка
hypothetical ~ = гіпотети́чна части́нка
identical ~s = тото́жні части́нки
impenetrable ~ = непрони́кна части́нка
impinging ~ = налітна́ части́нка
implanted ~ = імпланто́вана части́нка
impurity ~ = домішко́ва части́нка
incident ~ = налітна́ части́нка
inclusive ~ = інклюзи́вна части́нка
incoming ~ = налітна́ части́нка
indistinguishible ~s = тото́жні [невідрізне́нні] части́нки
individual ~ = 1. окре́ма части́нка 2. поодино́ка части́нка
ingoing ~ = налітна́ части́нка
initial (state) ~ = части́нка w початко́вому ста́ні
integer-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
integral-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
interacting ~s = взаємоді́йні части́нки
intermediate ~ = промі́жна́ части́нка
intermediate-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
involved ~ = залу́чена (до досліджуваного процесу) части́нка
ionized ~ = йонізо́вана части́нка
ionizing ~ = йонізівна́ части́нка
isolated ~ = ізольо́вана части́нка
knock-on ~ = ви́бита (з ядра) части́нка
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
lambda ~ = ля́мбда-части́нка, ля́мбда-гіперо́н
large-charge ~ = великозаря́дова части́нка, части́нка з вели́ким заря́дом
lattice ~ = ґратко́ва части́нка
leading ~ = провідна́ части́нка
left-handed ~ = лівоґвинтова́ части́нка
light ~ = легка́ части́нка
like-charged ~s = однозна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами одна́ко́вого зна́ку
liquid-borne ~ = части́нка суспе́нзії, зави́сла (в рідині́) части́нка
localized ~ = локалізо́вана части́нка
long-lived ~ = довгові́чна части́нка
low-energy ~ = низькоенергети́чна части́нка, части́нка з мало́ю [низько́ю] ене́ргією
machine ~ = части́нка, утво́рена на пришви́дшувачі
macroscopic ~ = макроскопі́чна части́нка
magnetospheric ~ = магнетосфе́рна части́нка
massive ~ = 1. маси́вна части́нка, части́нка вели́кої ма́си 2. части́нка ненульово́ї ма́си
massless ~ = безма́сова части́нка, части́нка нульово́ї ма́си
material ~ = 1. части́нка речовини́ 2. матерія́льна то́чка
mediating ~ = промі́жна́ части́нка
medium-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
metal ~ = метале́ва части́нка
metastable ~ = метастабі́льна части́нка
meteoric ~ = метео́рна части́нка
microscopic ~ = мікроскопі́чна части́нка
mirror ~ = дзерка́льна части́нка
missing ~ = забра́кла части́нка
moderate-energy ~ = части́нка з невисо́кою [невели́кою] ене́ргією
moderated ~ = спові́льнена части́нка
molecular ~ = молекуля́рна части́нка
monoenergetic ~s = моноенергети́чні части́нки
moving ~ = рухли́ва части́нка
multicharged ~ = багатозаря́дова части́нка
nascent ~ = утво́рювана части́нка (в перебігу народжування, в момент вилітання)
negative ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
negatively charged ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
neighbor ~ = сусі́дня части́нка
neutral ~ = нейтра́льна [незаря́джена] части́нка
noncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
nonelementary ~ = неелемента́рна части́нка
nonidentical ~s = нетото́жні части́нки
noninteracting ~s = невзаємоді́йні части́нки
nonionizing ~ = нейонізівна́ части́нка
nonlocalized ~ = нелокалізо́вана [розма́зана] части́нка
nonpenetrating ~ = непрони́клива части́нка
nonphysical ~ = нефізи́чна части́нка
nonradiating ~ = невипромі́нна части́нка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна части́нка
nonresonance ~ = нерезона́нсна части́нка
nonstrange ~ = неди́вна части́нка
nonzero-mass ~ = части́нка ненульово́ї ма́си
nuclear ~ = ядро́ва части́нка
nucleus constituent ~ = части́нка-складни́к ядра́, нукло́н
observable ~ = спостере́жна [спостере́жувана] части́нка
observed ~ = 1. спостере́жена части́нка 2. зареєстро́вана части́нка
odd ~ = непа́рна части́нка
omega ~ = оме́га-части́нка; оме́га-мезо́н; оме́га-гіперо́н
orbital ~ = орбіто́ва части́нка
original ~ = вихідна́ части́нка
outgoing ~ = вилітна́ части́нка
paired ~s = здвійко́вані [спаро́вані] части́нки
paramagnetic ~ = парамагне́тна части́нка
parent ~ = перви́нна [вихідна́] части́нка
penetrable ~ = прони́кна части́нка
penetrated ~ = прони́кла части́нка
penetrating ~ = прони́клива части́нка
peripheral ~ = перифері́йна части́нка
phantom ~ = фанто́мна части́нка
phenomenological ~ = феноменологі́чна части́нка
photoproduced ~ = фотоутво́рена [фотонаро́джена] части́нка
physical ~ = фізи́чна части́нка
pi ~ = піо́н, пі-мезо́н
pile ~ = реа́кторна части́нка
plasma ~ = пла́змо́ва части́нка
point ~ = 1. точко́ва части́нка 2. матерія́льна то́чка
point ~ = точко́ва части́нка
point-like ~ = точко́ва части́нка
polarizable ~ = поляризо́вна части́нка
polarized ~ = поляризо́вана части́нка
Pomeranchuk ~ = померо́н
positive ~ = позити́вно заря́джена части́нка
positively charged ~ = позити́вно заря́джена части́нка
postulated ~ = гіпотети́чна [постульо́вана] части́нка
precipitate ~ = осадо́ва части́нка, части́нка оса́ду
precipitated ~ = 1. оса́джена части́нка 2. осі́ла части́нка
predicted ~ = передба́чена части́нка
prepolarized ~ = попере́дньо поляризо́вана части́нка
primary ~ = перви́нна части́нка
primeval ~ = пе́рвісна части́нка
primordial ~ = фундамента́льна [елемента́рна] части́нка
probe ~ = про́бна части́нка
produced ~ = наро́джена части́нка
product ~ = части́нка-проду́кт (ядерної/ядрової) реа́кції
projectile ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
prompt ~ = миттє́ва части́нка (в процесі ділення)
psi ~ = псі-части́нка, псіо́н
quantal ~ = ква́нтова части́нка, квант
quantized ~ = ква́нтована части́нка
quantum ~ = ква́нтова части́нка, квант
quarkless ~ = безква́ркова части́нка
quasi-free ~ = квазиві́льна части́нка
quasi-nuclear ~ = квазиядро́ва части́нка
quasi-stable (elementary) ~ = (заст.) квазистабі́льна [напівстабі́льна] (елемента́рна) части́нка
quixotic ~ = кві́кс, кві́ксова части́нка
radiated ~ = ви́промінена части́нка
radiating ~ = випромі́нна части́нка
random ~ = випадко́ва части́нка
rare ~ = рі́дкісна части́нка
reaction ~ = части́нка-проду́кт реа́кції
recipient ~ = части́нка-прийма́ч
recognized ~ = зідентифіко́вана части́нка
recoil ~ = відру́шена [відрухо́ва] части́нка
recorded ~ = зареєстро́вана части́нка
reference ~ = контро́льна части́нка
reflected ~ = відби́та части́нка
regenerated ~ = відтво́рена [реґенеро́вана] части́нка
Regge ~ = реджео́н
reggeized ~ = реджизо́вана части́нка
registered ~ = 1. зареєстро́вана части́нка 2. реєстро́вана части́нка
relativistic ~ = релятивісти́чна части́нка
released ~ = ви́вільнена части́нка
renormalization ~ = перенормува́льна [ренормалізаці́йна] части́нка
repelled ~ = 1. відшто́вхувана части́нка 2. відшто́вхнена части́нка
repelling ~ = відшто́вхувальна части́нка
repelling ~s = взаємновідшто́вхувані части́нки
repulsive ~ = відшто́вхувальна части́нка
resonance ~ = резона́нсна части́нка, резона́нс
resonant ~ = резонівна́ части́нка (що перебуває в резонансі)
rest ~ = нерухо́ма части́нка; части́нка у ста́ні спо́ко́ю
rho ~ = ро-мезо́н
right-handed ~ = правоґвинтова́ части́нка
runaway ~ = уте́кла части́нка, части́нка-втіка́ч
sand ~ = пісчи́нка
scalar ~ = скаля́рна части́нка
scattered ~ = 1. розсі́яна части́нка 2. розсі́ювана части́нка
scatterer ~ = части́нка-розсі́ювач
scattering ~ = части́нка-розсі́ювач
screened ~ = заекрано́вана части́нка
secondary ~ = втори́нна части́нка
self-conjugate ~ = самоспря́жена части́нка
semistable elementary ~ = (заст.) напівстійка́ [напівстабі́льна, квазистійка́] елемента́рна части́нка
short-lived ~ = короткові́чна части́нка
shower ~ = зли́вова части́нка
sigma ~ = си́гма-части́нка
single ~ = поодино́ка части́нка
single-domain ~ = однодоме́нна части́нка
singlet ~ = синґле́тна части́нка
singly-charged ~ = однозаря́дова [однозаря́джена] части́нка
slow ~ = пові́льна части́нка
small-charge ~ = части́нка з мали́м заря́дом
soft ~ = м’яка́ [низькоенергети́чна] части́нка
solar ~ = сонце́ва части́нка, части́нка сонце́вого похо́дження
solar-wind ~ = части́нка сонце́вого ві́тру
solid ~ = тверда́ части́нка, части́нка твердо́ї речовини́
spectator ~ = части́нка-спекта́тор [спостеріга́ч]
spin-down ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) дони́зу
spin-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinless ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
spinning ~ = крутна́ части́нка
spin-one ~ = части́нка зі спі́ном оди́н
spin-one-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinor ~ = спіно́рна части́нка
spin-possessing ~ = части́нка зі спі́ном
spin-up ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) догори́
spin-zero ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
sputtered ~s = розпо́рскані части́нки
stable ~ = стабі́льна части́нка
stationary ~ = нерухо́ма части́нка
stopped ~ = зупи́нена части́нка
strange ~ = ди́вна части́нка
stripped ~ = обде́рта части́нка
strongly-interacting ~s = сильновзаємоді́йні части́нки
structured ~ = структу́рна части́нка, части́нка із вну́трішньою структу́рою
structureless ~ = безструкту́рна части́нка
subatomic ~ = суба́томна [внутрішньоа́томна] части́нка
subbarrier ~ = підбар’є́рна части́нка (з енергією, нижчою за потенціяльний бар’єр)
subluminal ~ = досвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з досвітлово́ю шви́дкістю
subnuclear ~ = суб’ядро́ва [внутрішньоядро́ва] части́нка
suggested ~ = гіпотети́чна части́нка
superbound ~ = надзв’я́зана части́нка
superheavy ~ = надважка́ части́нка
superhigh-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
superluminal ~ = надсвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надсвітлово́ю шви́дкістю
supermassive ~ = надмаси́вна части́нка
superrelativistic ~ = суперрелятивісти́чна [надрелятивісти́чна] части́нка
supersymmetric ~ = суперсиметри́чна части́нка
suprathermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надтеплово́ю шви́дкістю
surface ~ = поверхне́ва части́нка
suspended ~ = зави́сла части́нка
susy ~ = суперсиметри́чна части́нка
tachyonic ~ = тахіо́н
tag(ged) ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
target ~ = 1. бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь 2. части́нка міше́ні
taste ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasty ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasteless ~ = безсма́кова части́нка
tau ~ = та́у-части́нка
technicolor ~ = техніко́лірна части́нка
tensor ~ = те́нзорна части́нка
test ~ = про́бна части́нка
thermal ~ = теплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з теплово́ю шви́дкістю
thermalized ~ = термалізо́вана части́нка
theta ~ = те́та-части́нка
through-going ~ = прони́клива части́нка
time-like ~ = часоподі́бна части́нка
totally polarized ~ = цілко́м поляризо́вана части́нка
tough ~ = жорстка́ части́нка
transmitted ~ = прони́кла [пропу́щена] части́нка
trapped ~ = захо́плена части́нка
traveling ~ = рухли́ва части́нка
triplet ~ = трипле́тна части́нка
tunneling ~ = тунельо́вана части́нка
ultimate ~ = елемента́рна части́нка
ultrafast ~ = надшвидка́ [ультрашвидка́] части́нка
ultraheavy ~ = надважка́ части́нка
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чна части́нка
unbound ~ = незв’я́зана части́нка
uncharged ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
uncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
uncolored ~ = некольоро́ва части́нка
unconfined ~ = неза́мкнена части́нка
uncorrelated ~s = нескорельо́вані части́нки
uncoupled ~ = незв’я́зана части́нка
undecayed ~ = нерозпа́ла части́нка
undetected ~ = незареєстро́вана части́нка
undiscovered ~ = неви́явлена части́нка
unequal-mass ~s = різнома́сові части́нки, части́нки з рі́зними [неодна́ко́вими, нері́вними] ма́сами
unexcited ~ = незбу́джена части́нка
unknown ~ = невідо́ма части́нка
unlike ~s = нетото́жні части́нки
unlike-charged ~s = неодна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами неодна́ко́вого зна́ку
unobserved ~ = 1. неспостере́жена части́нка 2. незареєстро́вана части́нка
unpaired ~ = нездвійко́вана [неспаро́вана] части́нка
unphysical ~ = нефізи́чна части́нка
unpolarized ~ = неполяризо́вана части́нка
unstable ~ = нестабі́льна части́нка
unstructured ~ = безструкту́рна части́нка
upsilon ~ = і́псилон-части́нка
vacuum ~ = ва́куумна части́нка
vanishing-mass ~ = безма́сова части́нка
variable-charge(ed) ~ = зміннозаря́джена [зміннозаря́дова] части́нка, части́нка зі змі́нним заря́дом
variable-mass ~ = зміннома́сова части́нка, части́нка зі змі́нною ма́сою
vector ~ = ве́кторна части́нка
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
virtual ~ = віртуа́льна части́нка
weakly-interacting ~s = слабковзаємоді́йні части́нки
xi ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н
Z-charge(d) ~ = части́нка із заря́дом Z
zero-charge ~ = части́нка з нульови́м заря́дом
zero-mass ~ = безма́сова части́нка
zero-momentum ~ = части́нка з нульови́м і́мпульсом
zero-spin ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
quark кварк || ква́рковий
[kwɑːk, kwɔːrk]
beautiful ~ = краси́вий кварк
beauty ~ = краси́вий кварк
bottom ~ = ни́жній кварк
charm(ed) ~ = чарівни́й кварк
color(ed) ~ = кольоро́вий кварк
down ~ = ни́жній кварк (з нульовими дивністю та чаром)
flavor ~ = арома́тний кварк
strange ~ = ди́вний кварк
top ~ = ве́рхній кварк
truth ~ = ве́рхній кварк
up ~ = ве́рхній кварк (з нульовими дивністю та чаром)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

кварк (-а) quark
арома́тний ~ = flavor(ed) quark
ве́рхній ~ top [truth] quark; (з нульовими дивністю та чаром) up quark ▪ без ве́рхнього —а = topless
ди́вний ~ = strange quark
ни́жній ~ = bottom quark; (з нульовими дивністю та чаром) down quark
краси́вий ~ = beauty [beautiful] quark
чарівни́й ~ = charm(ed) quark
кольоро́вий ~ = color(ed) quark
незачаро́ваний (про частинку) uncharmed, charmless, charm-zero
нечарівни́й (про частинку) uncharmed, charmless, charm-zero
чар (-у) (квантове число) charmіз —ом нуль charm-zero, charmless; із —ом одини́ця charm-one; із —ом два charm-two
го́лий ~ = bare charm
прихо́ваний ~ = hidden charm
ча́рови́й charm
части́н|ка 1. particle ▪ спричи́нений —кою particle-induced; бомбува́ти [обстрі́лювати] —ками to bombard with particles 2. (макроскопічна) particule, particulate
абсорбо́вана ~ = absorbed particle
адсорбо́вана ~ = adparticle, adsorbed particle
аерозо́льна ~ = aerosol [liquid] particulate; (зависла в повітрі) airborne particle
~ альбе́до = albedo particle
арома́тна ~ = flavored particle
асимптоти́чно ві́льна ~ = asymptotically free particle
атмосфе́рна ~ = atmospheric particle
а́томна ~ = atomic particle
багатозаря́дова ~ = multicharged particle
батькі́вська ~ = parent particle
~ без взаємоді́ї = noninteracting particle; (гола) bare particle
безква́ркова ~ = quarkless particle
безко́лірна ~ = colorless particle
безма́сова ~ = massless [zero-mass, vanishing-mass] particle
безсма́кова ~ = tasteless particle
безспі́нова ~ = spinless [spin-zero, zero-spin] particle
безструкту́рна ~ = structureless [unstructured] particle
бомбо́вана ~ = target [bombarded] particle
бомбува́льна ~ = projectile [bombarding] particle
Бро́унова [бро́унівська] ~ = Brownian particle
важка́ ~ = heavy particle
ва́куумна ~ = vacuum particle
ве́кторна ~ = vector particle
великозаря́дова ~ large-charge particle
~ вели́кої ма́си = див. масивна ~
взає́мовідшто́вхувані —ки = repelling particles
взаємоді́йні —ки = interacting particles
взає́мопритя́гувані —ки = attracting particles
ви́бита ~ = (з ядра) knock-on particle
ви́вільнена ~ = released particle
ви́емітувана ~ = emitted particle
ви́летіла ~ = escaped [exit, ejected] particle, ejectile (particle)
вилітна́ ~ = outgoing [escaping, emerging, exit] particle, ejectile (particle)
випадко́ва ~ = random particle
ви́пала ~ = (частинка осаду) precipitate particle
ви́промінена ~ = radiated particle
випромі́нна ~ = radiating particle
ви́роджена ~ = degenerate particle
ви́слана ~ = emitted particle
високоенергети́чна ~ = high-energy [energetic, hot] particle; (жорстка) hard particle
високоспі́нова ~ = high-spin particle
вихідна́ ~ = original particle; (відносно новоутвореної, я ф) parent particle, ancestor, progenitor
вищеенергети́чна ~ = higher-energy particle
відби́та ~ = reflected particle; (відрушена, мех.) recoil particle
відда́лена ~ = distant particle
~ відда́чі = див. відрушена ~
відрухо́ва ~ = див. відрушена ~
відру́шена ~ = recoil particle
відтво́рена ~ = regenerated particle
відхи́лена ~ = deviant [deviated] particle
відшто́вхнена ~ = repelled particle
відшто́вхувальна ~ = repelling [repulsive] particle
відшто́вхувана ~ = repelled particle
ві́льна ~ = free particle
вільнопадна́ ~ = freely falling particle
віртуа́льна ~ = virtual particle
~ в кінце́вому ста́ні = final-state particle
вкра́плена ~ = embedded particle
~ в моме́нт виліта́ння = nascent particle
внутрішьноа́томна ~ = subatomic particle
внутрішньоядро́ва ~ = subnuclear particle
~ в основно́му ста́ні = ground-state particle
втори́нна ~ = secondary particle; offspring; progeny
газопорохова́ ~ = gaseous-dust grain
галакти́чна ~ = galactic particle
гаря́ча ~ = hot particulate
Гі́ґсова ~ = Higgs particle
гіперди́вна ~ = hyperstrange particle
гіперкольоро́ва ~ = hypercolor(ed) particle
гіпотети́чна ~ = hypothetical [postulated, suggested] particle
го́ла ~ = bare particle
Ґо́лдстоунова ~ = Goldstone boson
ґратко́ва ~ = lattice particle
дале́ка ~ = distant particle
двозаря́джена ~ = див. двозарядова ~
двозаря́дова ~ = doubly-charged particle
деканало́вана ~ = dechanneled particle
демоні́чна ~ = demon(ic) particle
дзерка́льна ~ = mirror particle
ди́вна ~ = strange particle
дисперго́вана ~ = disperse(d) particle
довгові́чна ~ = long-lived particle
домішко́ва ~ = impurity [foreign] particle; (небажана) contaminating particle
досвітлова́ ~ = subluminal particle
дочі́рня ~ = daughter particle
дуа́льна ~ = dual particle
дубле́тна ~ = doublet particle
ду́хова ~ = ghost particle
екзоти́чна ~ = exotic particle
екрано́вана ~ = screened particle
елемента́рна ~ = elementary [fundamental, ultimate, primordial] particle
еміто́вана ~ = emitted particle
жорстка́ ~ = hard particle; (прониклива) tough particle
забра́кла ~ = missing particle
зави́сла ~ = suspended particle; (тверда) suspended solid; (в повітрі, макроскопічна) airborne particle; (в рідині) liquid-borne particle
зави́слі тверді́ —ки = (зб.) (в атмосфері) atmospheric suspensoids; (утворені внаслідок конденсації випарів) fumes
заекрано́вана ~ = screened particle
залу́чена ~ = (до досліджуваного процесу) involved particle
за́мкнена ~ = confined particle; (захоплена) trapped particle
заналичко́вана ~ = tag(ged) particle
запізні́ла ~ = delayed particle
зареєстро́вана ~ = recorded [registered] particle; (приладом) detected particle; (спостережена) observed particle
~ з арома́том = див. ароматна ~
заря́джена ~ = charged particle
заря́доспря́жена ~ = charge-conjugate particle
затри́мана ~ = delayed particle; (сповільнена) retarded particle
зафіксо́вана ~ = fixed particle
захо́плена ~ = (іншою частинкою) captured particle; (полем) trapped particle
~ з бі́льшою ене́ргією = higher-energy particle
збу́джена ~ = excited particle
~ з вели́ким заря́дом = див. великозарядова ~
~ з вели́ким спі́ном = див. високоспінова ~
~ з висо́кою ене́ргією = див. високоенергетична ~
~ (і)з вну́трішньою структу́рою = див. структурна ~
зв’я́зана ~ = 1. (у ядрі) bound particle, particle bound within a nucleus 2. (у двійці) paired particle 3. (взаємодією) coupled particle
здвійко́вана ~ = paired particle
здеканало́вана ~ = dechanneled particle
~ (і)з дові́льним спі́ном = arbitrary-spin particle
~ (і)з досвітлово́ю шви́дкістю = subluminal particle
~ (і)з дробо́вим заря́дом = fractionally-charged particle
~ (і)з жорстки́м ко́ром = hard-core particle
~ (і)з заря́дом Z charge-Z = particle, Z-charge(d) particle
~ з(і) змі́нним заря́дом = див. зміннозаряджена ~
~ з(і) змі́нною ма́сою = див. змінномасова ~
зідентифіко́вана ~ = recognized particle
зішто́вхувані —ки = colliding particles
зли́вова ~ = shower particle
~ з мали́м заря́дом = див. малозарядова ~
~ з мало́ю ене́ргією = див. низькоенергетична ~
зміннозаря́джена ~ = variable-charge(d) particle
зміннозаря́дова ~ = variable-charge(d) particle
зміннома́сова ~ = variable-mass particle
~ з надвисо́кою ене́ргією = див. надвисокоенергетична ~
~ з надсвітлово́ю шви́дкістю = див. надсвітлова ~
~ з надтеплово́ю шви́дкістю = див. надтеплова ~
знеба́рвлена ~ = bleached particle
~ з невисо́кою [невели́кою] ене́ргією = moderate-energy particle
—ки з неодна́ко́вими [нері́вними] ма́сами = див. різномасові —ки
~ з низько́ю ене́ргією = див. низькоенергетична ~
знико́ма ~ = disappearing particle
~ з нульови́м заря́дом = zero-charge particle
~ з нульови́м і́мпульсом = zero-momentum particle
—ки з одна́ко́вими ма́сами = див. рівномасові —ки
~ з півці́лим спі́ном = half-integral-spin [half-integer-spin] particle
~ з промі́жно́ю ене́ргією = intermediate-energy [medium-energy] particle
—ки з рі́вними ма́сами = див. рівномасові —ки
—ки з рі́зними ма́сами = див. різномасові —ки
~ з(і) смако́м = див. смакова ~
~ з(і) спі́ном = spin(-possessing) particle
~ з(і) спі́ном S = spin-S [S-spin] particle
~ з(і) спі́ном вго́ру [догори́] spin-up particle
~ з(і) спі́ном вниз = [дони́зу] spin-down particle
~ з(і) спі́ном нуль = spinless [spin-zero, zero-spin] particle
~ з(і) спі́ном оди́н = spin-one particle
~ з(і) спі́ном одна́ дру́га = spin-(one-)half particle
~ з(і) спі́ном полови́на = spin-(one-)half particle
зупи́нена ~ = stopped particle
~ (і)з ці́лим спі́ном = див. цілоспінова ~
ізоелектро́нна ~ = (х.) isoelectronic molecular entity
ізольо́вана ~ = isolated particle
імпланто́вана ~ = implanted particle
інклюзи́вна ~ = inclusive particle
йонізівна́ ~ = ionizing particle
йонізована ~ = ionized particle
калібрува́льна ~ = gauge particle
кана́лова ~ = canal-ray particle
канало́вана ~ = channeled particle
каска́дова ~ = cascade particle
квазиві́льна ~ = quasi-free particle
квазистабі́льна ~ = quasi-stable particle
квазиядро́ва ~ = quasi-nuclear particle
ква́нтова ~ = quantum [quantal] particle
ква́нтована ~ = quantized particle
кві́кс(ова) ~ = quix
класи́чна ~ = classical particle
ко́лірна ~ = color(ed) particle
коло́їдна ~ = colloid(al) particle
кольоро́ва ~ = color(ed) particle
ко́мплексна ~ = complex particle
компози́тна ~ = composite (particle)
контро́льна ~ = reference particle
короткові́чна ~ = short-lived particle
космі́чна ~ = cosmic(-ray) particle; (налітна) cosmic projectile
~ космі́чного похо́дження = див. космічна ~
краси́ва ~ = beautiful particle
~ криста́лу = crystalline particle
крутна́ ~ = spinning particle
легка́ ~ = light particle
лівоґвинтова́ ~ = left-handed particle
локалізо́вана ~ = localized particle
магнетосфе́рна ~ = magnetospheric particle
~ Майора́ни = Majorana neutrino
макроскопі́чна ~ = macroscopic particle, macroparticle; (речовини) particulate, particule див. тж макрочастинка
мале́нька ~ = (макроскопічна) (very) fine particle
малозаря́дова ~ = small-charge particle
маси́вна ~ = massive particle
матери́нська ~ = parent particle
метале́ва ~ = metal particle; (мн., х.) metallics
метео́рна ~ = meteoric particle
метастабі́льна ~ = metastable particle
миттє́ва ~ = (в процесі ділення) prompt particle
мікроскопі́чна ~ = microscopic particle, microparticle
мі́чена ~ = див. позначена ~
молекуля́рна ~ = molecular particle; (х.) molecular entity; (координаційна, х.) coordination entity
моноенергети́чні —ки = monoenergetic particles
м’яка́ ~ = soft particle
надважка́ ~ = superheavy [ultraheavy] particle
надвисокоенергетична ~ = superhigh-energy [very-high-energy] particle
надзв’я́зана ~ = superbound particle
надлишко́ва ~ = excess particle
надмаси́вна ~ = supermassive particle
надрелятивісти́чна ~ = superrelativistic particle
надсвітлова́ ~ = superluminal particle
надтеплова́ ~ = epithermal [suprathermal] particle
надшвидка́ ~ = ultrafast particle
налеті́ла ~ = incident particle, projectile (particle); (на мішень) particle incident on the target
налітна́ ~ = projectile (particle), incident [incoming, ingoing, bombarding, impinging] particle
наро́джена ~ = created particle; (у реакції) produced particle
невзаємоді́йні —ки = noninteracting particles
невипромі́нна ~ = nonradiating particle
неви́явлена ~ = undiscovered particle
невідо́ма ~ = unknown particle
невідрізне́нні —ки = indistinguishable particle
неґати́вно заря́джена ~ = negative(ly charged) particle
неди́вна ~ = nonstrange particle
неелемента́рна ~ = nonelementary particle
неза́мкнена ~ = unconfined particle
незареєстро́вана ~ = 1. undetected particle 2. (неспостережена) unobserved particle
незаря́джена ~ = uncharged [chargeless, zero-charge, neutral] particle
незбу́джена ~ = unexcited particle
незв’я́зана ~ = unbound particle; (вільна) free particle; (невзаємодійна) uncoupled particle
нездвійко́вана ~ = unpaired particle
неземна́ ~ = extraterrestrial particle
нейонізівна́ ~ = nonionizing particle
нейтра́льна ~ = neutral [chargeless, noncharged, uncharged] particle, neutral
некольоро́ва ~ = uncolored particle
нелокалізо́вана ~ = nonlocalized particle
~ ненульови́х ро́змірів = extended particle
~ ненульово́ї ма́си = nonzero-mass [massive] particle
непа́рна ~ = odd particle
неполяризо́вана ~ = unpolarized particle
непрони́клива ~ = nonpenetrating particle
непрони́кна ~ = impenetrable particle
нерезона́нсна ~ = nonresonance particle
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic particle
нерозпа́ла ~ = undecayed particle
нерухо́ма ~ = stationary [fixed] particle; (у стані спокою) particle at rest, rest particle
нескорельо́вані —ки = uncorrelated particles
неспаро́вана ~ = див. нездвійкована ~
неспостере́жена ~ = unobserved particle
нестабі́льна ~ = unstable particle; (що розпадається) decaying particle
нетото́жні —ки = nonidentical particles
неточко́ва ~ = extended particle
нефізи́чна ~ = unphysical [nonphysical] particle
нечарівна́ ~ = uncharmed [noncharmed] particle
низькоенергети́чна ~ = low-energy particle
нуль-ма́сова ~ = zero-mass [massless] particle
нуль-спі́нова ~ = spinless [spin-zero, zero-spin] particle
обде́рта ~ = stripped particle
обмі́нна ~ = exchange particle
однодоме́нна ~ = single-domain particle
однозаря́джена ~ = singly-charged particle
однозаря́дова ~ = singly-charged particle
однозна́ково заря́джені —ки = like-charged particles
одя́гнена ~ = dressed particle
окре́ма ~ = individual particle
орбіто́ва ~ = orbital particle
оса́джена ~ = precipitated particle
осадо́ва ~ = precipitate particle
~ о́саду = precipitate particle
осі́ла ~ = precipitated particle
охоло́джена ~ = cooled particle
охоло́ла ~ = cooled particle
падна́ ~ = див. налітна ~
~ па́лива (ядерного) fuel particle; (з покривом) coated fuel particle
па́ливна ~ = див. ~ палива
парамагне́тна ~ = paramagnetic particle
па́рна ~ = even particle
перви́нна ~ = primary (particle); ancestor [parent] particle
пе́рвісна ~ = primeval particle
передба́чена ~ = predicted particle
перелітна́ ~ = (у магнетній затичці) transmitted particle
перенормува́льна ~ = renormalization particle
перифері́йна ~ = peripheral particle
підбар’є́рна ~ (з енергією, нижчою за потенціяльний бар’єр) subbarrier particle
пла́змо́ва ~ = plasma particle
пли́нова ~ = fluid particle
поверхне́ва ~ = surface particle
пові́льна ~ = slow [cold] particle
поглина́льна ~ = absorbing particle
погли́нена ~ = absorbed particle
позагалакти́чна ~ = extragalactic particle
позазе́мна ~ = extraterrestrial particle
позити́вно заря́джена ~ = positive(ly charged) particle
позна́чена ~ = tag(ged) [labeled] particle
поляризо́вана ~ = polarized particle
поляризо́вна ~ = polarizable particle
поодино́ка ~ = individual [single] particle
попере́дньо поляризо́вана ~ = prepolarized particle
порохова́ ~ = dust particle; (у плазмі) dust grain; (міжзорева) interstellar grain
постульо́вана ~ = postulated particle
правоґвинтова́ ~ = right-handed particle
припі́знена ~ = delayed particle
приско́рена ~ = див. пришвидшена ~
приско́рювана ~ = див. пришвидшувана ~
притяга́льна ~ = attractive [attracting] particle
пришви́дшена ~ = accelerated particle
пришви́дшувана ~ = accelerated particle
про́бна ~ = test particle; probe (particle)
провідна́ ~ = leading particle
промі́жна́ ~ = mediating [intermediate] particle
проміжноенергети́чна ~ = intermediate-energy [medium-energy] particle
прони́кла ~ = transmitted [penetrated] particle
прони́клива ~ = penetrating particle
прони́кна ~ = penetrable particle
пропу́щена ~ = transmitted particle
реа́кторна ~ = pile particle
реґенеро́вана ~ = regenerated particle
реджизо́вана ~ = reggeized particle
резона́нсна ~ = (резонанс) resonance (particle)
резонівна́ ~ = (що перебуває в резонансі з чимось) resonant particle
релятивісти́чна ~ = relativistic particle
ренормалізаці́йна ~ = renormalization particle
~ речовини́ = material particle
рівнома́сові —ки = equal-mass particles
ріди́нна ~ = liquid particulate
рі́дкісна ~ = rare particle
різнозна́ково заря́джені —ки = unlike-charged particles
різнома́сові —ки = unequal-mass particles
розма́зана ~ = nonlocalized particle
розпадна́ ~ = (що розпадається спонтанно) decaying particle; (що розпадається внаслідок реакції) disintegrating particle
розпо́рскані —ки = sputtered particles
розсі́ювана ~ = scattered particle
розсі́яна ~ = scattered particle; (назад) backscattered particle
рухли́ва ~ = moving [traveling] particle; (з досвітловою швидкістю) subluminal particle; (з надсвітловою швидкістю) superluminal particle; (з тепловою швидкістю thermal particle; (з надтепловою швидкістю) suprathermal particle
самоспря́жена ~ = self-conjugate particle
сильновзаємоді́йні —ки = strongly-interacting particles
сильнозв’я́зана ~ = strongly-bound particle
синґле́тна ~ = singlet particle
скаля́рна ~ = scalar particle
сканало́вана ~ = channeled particle
скінченнома́сова ~ = finite-mass particle
скінченноро́змірна ~ = finite-size particle
скла́дена ~ = compound particle
складна́ ~ = composite (particle); aggregate particle; (кваркова) quark composite; (комплексна) complex particle
сколімо́вані —ки = collimated particles
скорельо́вані —ки = correlated particles
слабкозв’я́зана ~ = weakly-bound particle
слабковзаємоді́йні —ки = weakly-interacting particles
смакова́ ~ = taste [tasty] particle
сонце́ва ~ = solar particle
~ сонце́вого ві́тру = solar-wind particle
~ сонце́вого похо́дження = solar particle
спаро́вана ~ = див. здвійкована ~
спіно́рна ~ = spinor particle
спові́льнена ~ = decelerated particle; (у реакторі) moderated particle
спостере́жена ~ = observed particle
спостере́жна ~ = observable particle
спостере́жувана ~ = observed particle
спря́жені —ки = conjugate particles
стабі́льна ~ = stable particle
сторо́ння ~ = foreign particle
структу́рна ~ = structured particle
~ стру́меня = beam particle
суба́томна ~ = subatomic particle
суб’ядро́ва ~ = subnuclear particle
суперрелятивісти́чна ~ = superrelativistic particle
суперсиметри́чна ~ = supersymmetric [susy] particle
супу́тня ~ = accompanying particle
сусі́дня ~ = (у ґратці тощо) neighbor (particle)
~ суспе́нзії = liquid-borne particle
сфокусо́вані —ки = focused particles
тверда́ ~ = solid (particle)
~ твердо́ї речовини́ = див. тверда ~
те́нзорна ~ = tensor particle
теплова́ ~ = thermal particle
термалізо́вана ~ = thermalized particle
техніколірна ~ = technicolor particle
тото́жні —ки = identical particles
точко́ва ~ = point(-like) particle
трипле́тна ~ = triplet particle
тунельо́вана ~ = tunneling particle
уві́брана ~ = absorbed particle; (на поверхні) adsorbed particle
ультрарелятивісти́чна ~ = ultrarelativistic particle
ультрашвидка́ ~ = ultrafast particle
~ у початко́вому ста́ні = initial(-state) particle
~ у ста́ні спо́кою = rest particle, particle at rest
утво́рена ~ = created particle; (у реакції) produced particle; (у пришвидшувачі) accelerator [machine] particle
утво́рювана ~ = (у перебігу процесу) nascent particle
уте́кла ~ = runaway particle
утри́мувана ~ = confined particle
фанто́мна ~ = phantom particle
феноменологі́чна ~ = phenomenological particle
феромагне́тна ~ = ferromagnetic particle
фізи́чна ~ = physical particle
фіксо́вана ~ = fixed particle
фо́нова ~ = background particle
фотонаро́джена ~ = photoproduced particle
фотоутво́рена ~ = photoproduced particle
фундамента́льна ~ = primordial [fundamental] particle
хіра́льна ~ = chiral particle
холо́дна ~ = cold particle
цілко́м поляризо́вана ~ = totally polarized particle
цілоспі́нова ~ = integral-spin [integer-spin] particle
чарівна́ ~ = charm(ed) particle
часоподі́бна ~ = time-like particle
чужорі́дна ~ = foreign particle
швидка́ ~ = fast [high-velocity] particle
—ки що (взає́мно) відшто́вхуються = див. взаємовідштовхувані —ки
—ки що (взає́мно) притяга́ються = див. взаємпритягувані —ки
—ки, що взаємоді́ють = див. взаємодійні —ки
~, що виліта́є = див. вилітна ~
—ки, що зішто́вхуються = див. зіштовхувані —ки
—ки, що не взаємоді́ють = див. невзаємодійні —ки
~, що не променю́є = див. невипромінна ~
~, що перебува́є в резона́нсі = див. резонівна ~
~, що поглина́є = див. поглинальна ~
~, що променю́є = див. випромінна ~
~, що ру́хається = див. рухлива ~
~, що склада́ється з ква́рків = див. складна кваркова ~
ядро́ва ~ = nuclear particle; (складник ядра) constituent of a nucleus

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

брельо́к [брело́к] (-ка) m trinket, charm, any small ornament that hangs.
ва́ба (-би) f decoy, lure, bait; charm, attraction, enticement, allurement, power of attraction;
  вабе́ць (-бця́) m decoy-bird, call-bird, bird-call.
ва́бити (-блю, -биш) I vt to decoy, bait; to allure, entice, attract, delight, charm;
  вабі́ння n (the act of): decoying, baiting;
  вабли́вий (-ва, -ве)*, вабни́й (-на́, -не́)* attractive, engaging, charming, alluring.
відмо́вити (-влю, -виш) P vt; відмовля́ти (-я́ю, -я́єш) І vt to refuse, deny:
  відмо́вити кому́ від поса́ди, to discharge from service; || to pronounce, recite, repeat;
  відмо́вити моли́тву, to say a prayer; || to dissuade, persuade to the contrary; to charm, conjure; to repeat magic formulas (charms); to answer, reply, respond;
  відмо́витися, відмовля́тися vi to refuse, deny:
  відмо́витися від у́части [участі], to refuse to take part;
  відмо́витися від прав, to abdicate one’s rights;
  відмо́витися від си́на, to disown one’s son.
відмо́влення n, відмовля́ння n = відмо́ва; negative reply, refusal, denial; charm (formula), repetition of such a charm.
заворожи́ти (-рожу́, -о́жиш) P vt; заворо́жувати (-ую, -уєш) I vt to enchant, charm, bewitch.
заговори́ти (-ворю́, -о́риш) Р vi; загово́рювати (-рюю, -рюєш) I vi to begin talking; vt to talk down; to tire down; to tire by talking; to detain by talking:
  він зно́в заговори́в, he found his speech again;
  заговори́ти хворо́бу, to charm a disease (by incantations;
  заговори́тися, загово́рюватися vi to talk (speak) so long that …; to converse at length; to forget what one is talking about.
заклина́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (закля́сти́ P) to exorcise; to adjure, conjure; to charm, enchant; to curse; to plead (charge) earnestly or solemnly:
  заклина́ти кого́ на ім’я́ Бо́га, to exhort one in the name of God;
  заклина́ю тебе́, скажи́ пра́вду, for the love of God, tell the truth;
  заклина́тися I vi to swear (an oath), declare upon an oath, attest by an oath;
  заклина́ч (-ча́) m, заклина́чка (-ки) f exorcist, conjurer:
  заклина́ти га́дів, snake charmer.
закля́тий (-та, -те)* exorcised, adjured, conjured, evoked; charmed, bewitched, enchanted; obstinate, crude, staunch:
  закля́тий во́рог, sworn (implacable) enemy;
  закля́ття n exorcism, adjuration, charm, incantation.
замо́вити (-влю, -виш) P vt: (замовля́ти I) to hire, engage; to order (a dinner, suit, etc.); to reserve (a place);
  замо́вити хворо́бу, to charm (cure) a disease (by a magic formula, incantation).
заполони́ти (-оню́, -о́ниш) P vt to take prisoner, capture; to charm, captivate, enchant (e.g., with beauty).
зачаклува́ти (-у́ю, -у́єш) P vt to bewitch, enchant, charm.
зачаро́вувати (-ую, -уєш) I vt; зачарува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt to bewitch, enchant, charm, fascinate.
зачарува́ння n enchantment, charm, charming (process).
заше́птувати (-ую, -уєш) I vt to charm a disease (by whispering magic formulas).
змо́вити (-влю, -виш) P vt: (змовля́ти І) to say, recite, pronounce:
  змо́вити моли́тву, to say one’s prayer; || to charm with a magic formula; to betroth.
карува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt to enchant, charm; to paint (blacken) the brows.
любі́сінький (-на, -ке)* Dim.: лю́бий, very lovely, exceedingly charming;
  лю́бість (-бости [-бості]) f loveliness, charm, delightfulness:
  він їй до лю́бости [лю́бості], he is pleasing to her;
  ї́жте до лю́бости [лю́бості], eat to your heart’s content;
  роби́ти до лю́бости [лю́бості], to work for pleasure.
ми́лість (-лости [-лості]) f grace, loving kindness, pleasantness, charm:
  ми́лости [ми́лості] про́шу́, I beg a favor of you; welcome, be welcome.
нагові́р (-вору) m calumny, slander; incantation, charm (of sorcery).
нашепта́ти (-епчу́, -е́пчеш) P vt: (наші́птувати I) to whisper (in one’s ear); to charm or bewitch (by means of whisperings or incantations).
обворожи́ти (-ожу́, -о́жиш) P vt; обворо́жувати (-ую, -уєш) I vt to bewitch, charm, enchant, fascinate.
обчаро́вувати (-ую, -уєш) I vt; обчарува́ти (-у́ю, -у́єш) Р vt to charm, fascinate, enchant, bewitch.
осоло́да (-ди) f sweetening; solace, comfort, alleviation, consolation;
  осоло́джування n (process of): sweetening; soothing, alleviation; delight, charm: Chem. dulcification.
очаро́вувати (-ую, -уєш) I vt: (очарува́ти P) to bewitch, enchant, charm, fascinate.
пова́ба (-би) f allurement, charm, grace, attraction.
пова́бити (-блю, -биш) P vt to attract, draw, allure; to charm, captivate; to entice, tempt, seduce;
  пова́битися P vi to be tempted (seduced); to be charmed.
позаворо́жувати (-ую, -уєш) P vt t(of many): to bewitch, enchant, charm.
полони́ти (-оню́, -о́ниш) P vt to take captive (prisoner); to captivate, charm, enchant.
пообворо́жувати (-ую, -уєш) P vt see обворожи́ти, (of many): to bewitch (charm, enchant, fascinate) completely.
почарува́ти (-у́ю, -у́єш) P vt to bewitch, enchant; to charm, fascinate (many); = почаклува́ти.
пре́лесть (-ті) [краса́, прина́дність] f Russ. charm, attraction, allurement.
прива́бливий (-ва, -ве)*, прива́бний (-на, -не)* attractive, charming, alluring, engaging;
  прива́бливість (-вости [-вості]) f, прива́бність (-ности [-ності]) f attraction, charm, allurement, attractiveness.
при́ваб (-бу) m, прива́ба (-би) f attraction, attractiveness, allurement, charm;
  прива́блювання n (act of) attracting; allurement, enticement.
прина́да (-ди) f bait, lure; enticement, allurement, charm, attraction;
  прина́джений (-на, -не) enticed, allured, decoyed.
прина́дливий (-ва, -ве)*, прина́дний (-на, -не)* charming, attractive, alluring, engaging;
  прина́дник (-ка) m engaging man; cajoler;
  прина́дниця (-ці) f alluring woman; cajoler;
  прина́дність (-ности [-ності]) f attractiveness, allurement, charm, attraction;
  прина́донька, прина́дочка (-ки) f Dim.: прина́да.
спристрі́тити (-і́чу, -і́тиш) P vt to cast a spell or charm, to cast an evil eye.
уректи́ (-ечу́, -ече́ш) P vt: (уріка́ти I) to cast a spell (evil eye); to injure by witchcraft, bewitch, charm;
  уректи́ся P vi impers. to seem, appear.
уро́ки (-ків) pl spell, evil eve: damage done by an evil eve; charm, enchantment, allurement:
  вмива́ти від уро́ків, or зми́ти уро́ки, to wash away break, destroy) the spell.
усолоди́ти (-оджу́, -о́ди́ш) P vt to sweeten; to please, charm, beguile (e.g., time).
учаклува́ти (-у́ю, -у́єш) P vt to bewitch, enchant, charm.
характе́рство (-ва) n sorcery, witchcraft, charm, spell:
  характе́рствувати (-ую, -уєш) I vi to use magic, practice witchcraft.
хи́морода (-ди) f oddity, fancy; whim, caprice; witchcraft, sorcery, spell, charm:
  хи́мороди гна́ти, to practice sorcery, to be whimsical.
ча́ри (-рів) pl witchcraft, sorcery, spell, magic, charm;
  чарі́вка (-ки) f sorceress, witch;
  чарівки́й (-ка́, -ке́), чарівли́вий (-ва, -ве)* enchanting, charming, fascinating;
  чарівни́й (-на́, -не́) fascinating, alluring, charming; weird:
  чарівни́й ліхта́р, magic lantern;
  чарівни́к (-ка́) m sorcerer, enchanter, magician;
  чарівни́цтво (-ва) n sorcery, witchcraft, charm, magic power;
  чарівни́ця (-ці) f sorceress, enchantress, witch; cunning (sly) woman;
  чарівни́чка, чарівни́ченька (-ки) f Dim.: чарівни́ця, pretty little enchantress, fascinating girl;
  чарівни́цький (-ка, -ке), чарівни́чий (-ча, -че)* enchanting, fascinating, charming, bewitching; weird; magical, fairy-like;
  чарівни́чин (-на, -не) of a witch (sorceress).
чарува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt to bewitch, enchant; to fascinate, charm; to conjure; to practice sorcery; to produce by magic.
чар (-ру) m charm, spell:
  чар-зі́лля, enchanting herbs.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

амулет ім. ч. amulet, talisman, charm.
захоп||лювати, ~ити дієсл. (брати щось) to take (with); (оволодівати) to seize, to capture; тж. док. (застати несподівано) to catch; (територію, судно тощо) to seize, to capture; (напр., підприємство робітниками) to take over; (окупувати) to occupy, to invade; (анексувати) to annex; (заволодівати) to take possession (of); перен. (приваблювати, хвилювати) to thrill, to carry away, to captivate, to charm, to fascinate
~ити владу to seize/to grasp power
~ити ініціативу to capture the initiative
~ити судно to seize a ship
~ити нові ринки to seize/to take over new markets
~ити в полон to capture, to take prisoner
~ити зненацька to take by surprise/unawares
~ити на місці злочину to catch red-handed
дух ~лює безособ. it takes one’s breath away.

ПРИМІТКА: Українським дієсловам приваблювати, захоплювати, зачаровувати в англійській мові відповідають to captivate, to charm, to enchant, to fascinate. To captivate означає захоплювати, приваблювати завдяки майстерності, високій якості: Він був зачарований її красою. He was captivated by her beauty. To charm і to enchant означають чарувати своєю привабливістю, зовнішністю, словами, рухами, діями: Вона може зачарувати будь-кого. She can charm everyone. Я був зачарований співом дітей. I was enchanted by the singing of the children. To fascinate означає зачаровувати (інколи проти волі того, кого зачаровують): Діти були зачаровані іграшками у вітрині магазину. The children were fascinated by the toys in the shop window.

спокуслив||ий прикм. (привабливий) tempting; (що збуджує чуттєвість) seductive
~ий шарм seductive charm
~а пропозиція tempting offer.