Знайдено 41 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «adherent» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

adherent [ɘdˈhɪ(ɘ)rɘnt] a
1. прихильний;
2. в’язкий, клейкий;
3. щільно прилеглий.
adherent [ɘdˈhɪ(ɘ)rɘnt] n прихильник; послідовник.
adherer [ɘdˈhɪɘrɘ] = adherent п.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

адепт adherent, disciple, follower.
механіст філос. mechanist, adherent of the mechanist theory.
однодумець adherent, upholder, partisan.
послідовни||к, ~ця follower, partisan, disciple, adherent.
прибічни||к, прибічниця supporter, adherent, henchman, stickler.
прихильник, прихильниця adherent; well-wisher.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

point = [pɔɪnt] 1. то́чка 2. кра́пка 3. мі́сце, пози́ція; пункт 4. моме́нт 5. ета́п 6. пита́ння (порядку денного) 7. очко́ 8. пункт (1/72 дю́йма) // at a ~ в то́чці, в о́колі то́чки; at this ~ у цій то́чці; тут, у цьо́му мі́сці; в цей моме́нт; in ~ розгля́дуваний; the ~ is річ у тім, що; to the ~ по су́ті; the ~ at issue предме́т обгово́рення
• ~ of analyticity
= то́чка аналіти́чності
• ~ of attraction
= то́чка притя́гування
• ~ of branching
= то́чка галу́ження (розгалу́жування)
• ~ of closure
= то́чка до́тику (множини)
• ~ of condensation
= то́чка конденса́ції, то́чка згу́щення
• ~ of contact
= то́чка до́тику; то́чка конта́кту
• ~ of continuity
= то́чка непере́рвності
• ~ of contrary flexure
= то́чка пере́гину
• ~ of convergence
= то́чка збі́жності (ряду)
• ~ of density
= то́чка щі́льності
• ~ of differentiability
= то́чка диференційо́вності
• ~ of discontinuity
= то́чка розри́ву
• ~ of divergency
= то́чка розбі́жності (ряду)
• ~ of division
= то́чка по́ділу
• ~ of equilibrium
= то́чка рівнова́ги
• ~ of a graph
= верши́на гра́фу
• ~ of inflexion
= то́чка пере́гину
• ~ of interpolation
= то́чка інтерполя́ції
• ~ of intersection
= то́чка пере́тину
• ~ of no return
= то́чка незворо́тності (похідних дій)
• ~ of osculation
= то́чка самодо́тику (кривої)
• ~ of sale
= ка́совий терміна́л
• ~ of tangency
= то́чка до́тику
• ~ of a tree
= верши́на де́рева
• ~ of truncation
= то́чка стина́ння (зріза́ння)
• ~ of view
= по́гляд, кут зо́ру, то́чка зо́ру
• absolute ~
= абсолю́тна то́чка
• absorbing ~
= поглина́льна то́чка
• absorption ~
= то́чка поглина́ння
• access ~
= то́чка вхо́дження
• accumulation ~
= то́чка накопи́чування; то́чка ску́пчування, то́чка згу́щення
• actual decimal ~
= факти́чна десятко́ва кра́пка (ко́ма)
• addressable ~
= адресо́вна то́чка
• adherent ~
= то́чка до́тику
• angular ~
= кутова́ то́чка (кривої)
• assumed decimal ~
= десятко́ва кра́пка (ко́ма) за припу́щенням
• asymptotic ~
= асимптоти́чна то́чка
• attraction ~
= то́чка притяга́ння
• axial ~
= аксі́йна (аксіа́льна) то́чка, то́чка на осі́
• bending ~
= то́чка зги́ну
• bifurcation ~
= то́чка біфурка́ції
• binary ~
= ко́ма (кра́пка) в двійко́вому числі́
• boundary ~
= межова́ то́чка
• branch ~
= то́чка (роз)галу́ження
• break ~
= то́чка перерива́ння (процесу); мі́сце зу́пину
• characteristic ~
= характеристи́чна то́чка
• check ~
= контро́льна то́чка
• choice ~
= то́чка ви́бору
• circular ~
= кульова́ (омбілі́чна) то́чка, то́чка закру́глення
• closed ~
= за́мкнена то́чка
• closure ~
= то́чка за́мкнення
• cluster ~
= грани́чна то́чка, то́чка накопи́чування
• condensation ~
= то́чка конденса́ції (згу́щення)
• congruent ~
= конґруе́нтна то́чка
• conical ~
= коні́чна то́чка
• contact ~
= то́чка до́тику (конта́кту)
• control ~
= контро́льна (опо́рна) то́чка
• convergence ~
= то́чка збі́жності
• critical ~
= крити́чна то́чка
• cross ~
= то́чка пере́тину
• current ~
= пото́чна то́чка (графічного вікна)
• cuspidal ~
= то́чка зворо́ту
• cyclic ~
= циклі́чна то́чка
• dead ~
= ме́ртва то́чка
• decimal ~
= десятко́ва кра́пка (ко́ма)
• degeneracy ~
= то́чка ви́родження
• density ~
= то́чка густини́
• differential ~
= диференці́йний пара́мет(е)р
• discontinuity ~
= то́чка розри́ву
• dispersion ~
= то́чка диспе́рсії
• dividing ~
= відокре́млювальна то́чка
• elliptic ~
= еліпти́чна то́чка
• embedded ~
= вкла́дена то́чка
• end ~
= кіне́ць інтерва́лу; кінце́ва то́чка
• entrance (entry) ~
= то́чка вхо́ду, входова́ то́чка
• equilibrium ~
= 1. то́чка рівнова́ги 2. т. ігор ситуа́ція рівнова́ги
• exclamation ~
= окли́чний знак, знак о́клику, си́мвол "!"
• exit ~
= то́чка ви́ходу, ви́хід
• exterior ~
= топ., т. мн. зо́внішня то́чка
• external ~
= зо́внішня то́чка (поза чимось)
• extreme ~
= то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка, екстре́мум
• fiducial ~
= ре́перна (ба́зова) то́чка
• fine ~
= деліка́тне мі́сце (в дискусії)
• fixed ~
= 1. нерухо́ма то́чка 2. фіксо́вана ко́ма (кра́пка) (у записі числа)
• fixed end ~
= нерухо́ма кінце́ва то́чка
• flex ~
= то́чка пере́гину
• floating ~
= рухо́ма кра́пка (ко́ма) (у записі числа)
• focal ~
= фо́кусна то́чка, фо́кус
• freeze ~ in specification
= моме́нт заморо́жування специфіка́цій (під час розробляння системи)
• frontier ~
= межова́ то́чка
• fundamental ~
= фундамента́льна то́чка
• generic ~
= спі́льна то́чка
• geometric ~
= геометри́чна то́чка
• given ~
= за́дана то́чка
• grid ~
= то́чка (обчислювальної) сі́тки
• harmonic ~
= гармоні́чна то́чка
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна то́чка
• ideal ~
= ідеа́льна (невласти́ва, нескінче́нно відда́лена) то́чка
• imaginary ~
= уя́вна (невласти́ва) то́чка
• infinite ~
= нескінче́нно відда́лена то́чка, то́чка на нескінче́нності
• inflection ~
= то́чка пере́гину
• ingress ~
= то́чка вхо́дження
• initial ~
= 1. початко́ва то́чка 2. початко́ва верши́на (графу)
• inner ~
= вну́трішня то́чка (всередині чогось тощо)
• insertion ~
= то́чка вставля́ння; мі́сце вставля́ння
• integral ~
= цілочислова́ то́чка
• interior ~
= вну́трішня то́чка (множини тощо)
• intersection ~
= то́чка пере́тину
• invariant ~
= інваріа́нтна то́чка
• inversion ~
= то́чка інве́рсії
• irrational ~
= ірраціона́льна то́чка
• irregular ~
= ірреґуля́рна то́чка
• irregularity ~
= то́чка нереґуля́рності
• isolated ~
= ізольо́вана то́чка
• jump ~
= то́чка стрибка́
• labile ~
= нестійка́ то́чка
• lateral ~
= бічна́ то́чка
• lattice ~
= ву́зол ґра́тки (ла́тиці)
• limit(ing) ~
= грани́чна то́чка
• mass (material) ~
= матеріа́льна то́чка
• mathematical ~
= математи́чна то́чка
• maximum ~
= то́чка ма́ксимуму
• melting ~
= то́чка то́плення (пла́влення)
• mesh ~
= то́чка (ву́зол) сі́тки
• minimax ~
= мініма́ксна то́чка
• minimum ~
= то́чка мі́німуму
• moot ~
= спі́рне пита́ння
• moving ~
= рухо́ма то́чка
• multiple ~
= кра́тна то́чка (кривої)
• navel ~
= сфери́чна то́чка, то́чка закру́глення
• nodal ~
= вузлова́ то́чка
• object ~
= алґ. геом. проо́браз то́чки
• osculation ~
= то́чка самодо́тику; то́чка до́тику (порядку понад 2)
• parabolic ~
= параболі́чна то́чка
• peak ~
= пі́кова то́чка
• piercing ~ of a line
= то́чка пере́тину прямо́ї (з площиною)
• pivotal ~
= це́нт(е)р оберта́ння
• projective ~
= проєкти́вна то́чка
• radix ~
= місцеперебува́ння кра́пки (ко́ми) (у десятковому числі)
• ramification ~
= то́чка галу́ження
• random ~
= випадко́ва то́чка
• rational ~
= раціона́льна то́чка
• recurrent ~
= рекуре́нтна то́чка
• reentry ~
= то́чка повто́рного вхо́ду
• reference ~
= відліко́ва (опо́рна, ба́зова) то́чка; контро́льна то́чка
• regular ~
= реґуля́рна то́чка
• removed ~
= ви́лучена то́чка
• rerun ~
= моме́нт перезапуска́ння (реста́рту)
• rescue ~
= то́чка оно́влювання
• restart ~
= моме́нт перезапуска́ння (реста́рту)
• return ~
= то́чка зворо́ту
• saddle ~
= сідлова́ то́чка
• salient ~
= то́чка зало́му (кривої)
• separable ~
= відокре́мна то́чка
• separating ~
= відокре́млювальна то́чка
• singular ~
= особли́ва (синґуля́рна) то́чка
• spiral ~
= ан. фо́кус
• starting ~
= початко́ва то́чка
• stationary ~
= стаціона́рна то́чка
• tangency ~
= то́чка до́тику
• terminal ~
= 1. кра́йня то́чка (кінцева) 2. заверша́льна верши́на (дерева)
• top ~
= верши́на (дерева); ве́рхня (найви́ща) то́чка
• trace ~
= 1. то́чка пере́тину (прямої з площиною), точко́вий слід 2. то́чка трасува́ння (змінна чи вираз, що їх виводять у вікні для спостерігання)
• transcendent ~
= трансценде́нтна то́чка
• transient ~
= неверта́льна то́чка
• transition ~
= то́чка перехо́ду
• type-setting ~
= (типогра́фський) пункт (1/72 дюйма)
• umbilical ~
= омбілі́чна то́чка, то́чка закру́глення
• unit ~
= одини́чна то́чка
• vanishing ~
= то́чка пере́тину парале́льних лі́ній
• view ~
= 1. то́чка спостеріга́ння 2. кут (то́чка) зо́ру

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

adherent 1. липки́й, клейки́й, берки́й 2. прили́плий (до); зли́плий (з)
[əd'hɪərənt, -'hɪr-]
point 1. то́чка || точко́вий ■ about [around] a ~ на́вко́ло [в о́колі] то́чки; відно́сно то́чки; at (a/the) ~ у то́чці; at ~ a в то́чці a; to go [pass] through a ~ прохо́дити че́рез то́чку; to go [pass] through the same ~ прохо́дити че́рез ту са́му то́чку 2. мі́сце 3. пункт 4. ві́стря; (го́стрий) кі́нчик 5. верши́на 6. ву́зол 7. кра́пка [ко́ма] (у записі числа) 8. по́значка 9. по́ділка (шкали) 10. моме́нт (часу) 11. то́чка (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) 12. пункт (типографська одиниця довжини, 1/72 дюйма) 13. суть (проблеми тощо) ■ beside the ~, off the ~ не по су́ті, не до ді́ла; in ~ of fact наспра́вді, факти́чно; the ~ at issue предме́т обгово́рення; the main ~ of the matter суть спра́ви; to the ~ до ді́ла, доре́чно 14. аспе́кт ■ ~ under consideration дослі́джувана пробле́ма, дослі́джуваний аспе́кт 15. особли́вість 16. вка́зувати//вказа́ти (at – на; to – у напрямі до) ■ to ~ out зазнача́ти//зазна́чити; to ~ out a mistake вказа́ти на по́милку 17. наво́дити//наве́сти (прилад) 18. гостри́ти//ви́гострити/‌нагостри́ти
[pɔɪnt]
~ at a finite distance = власти́ва то́чка
~ at infinity невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] то́чка, то́чка на нескінче́нності ■ including the ~ at infinity = вклю́чно з нескінче́нно відда́леною то́чкою
~ of accumulation = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
~ of application = 1. то́чка прикла́дення (сили) 2. поча́ток (вектора)
~ of arrival = пункт прибуття́
~ of attraction = атра́ктор, то́чка притяга́ння
~ of closure = то́чка до́тику (множини)
~ of concentration = то́чка концентрува́ння
~ of condensation = 1. (фіз.) то́чка/температу́ра конденса́ції, то́чка роси́ 2. (матем.) то́чка згу́щення [конденса́ції]
~ of contact = 1. то́чка до́тику 2. (техн.) то́чка конта́кту
~ of continuity = то́чка непере́рвности
~ of contraflexure = то́чка пере́гину
~ of control = контро́льна то́чка
~ of convergence = 1. то́чка схо́дження (струменя) 2. (матем.) то́чка збі́жности (of a sequence/series – послідовности/ряду)
~ of departure = вихідна́ то́чка; пункт відпра́влення
~ of determinacy = то́чка ви́значености
~ of determination = неісто́тна [реґуля́рна] особли́ва то́чка
~ of discontinuity = то́чка ро́зри́ву (of the first/second kind – першого/другого роду)
~ of divergence = 1. то́чка розхо́дження (струменя) 2. (матем.) то́чка розбі́жности (ряду)
~ of division = то́чка по́ділу
~ of double inflection = то́чка подві́йного пере́ги́ну (кривої)
~ of emergence = то́чка ви́ходу, виходо́ва то́чка (струменя частинок)
~ of entry = то́чка вхо́ду, входо́ва то́чка
~ of extremum = то́чка ектре́муму, екстрема́льна то́чка
~ of fall = (мех.) рі́внева то́чка
~ of fault = мі́сце пошко́ди
~ of impact = то́чка уда́ру
~ of indeterminacy = то́чка неви́значености
~ of indetermination = істо́тна [нереґуля́рна] особли́ва то́чка
~ of infinity = то́чка перетво́рення на нескінче́нність
~ of inflection = то́чка пере́ги́ну (of order p – порядку p)
~ of intercept = то́чка пере́тину (кривої з віссю координат)
~ of interest = 1. дослі́джувана [розгля́дувана] то́чка 2. обгово́рювана пробле́ма
~ of intersection = то́чка пере́тину
~ of irreducibility = то́чка незві́дности
~ of jump discontinuity = то́чка (скінче́нного) стрибка́, то́чка (скінче́нного) стрибко́вого ро́зри́ву
~ of local connectivity = то́чка лока́льної зв’я́зности
~ of maximum = то́чка ма́ксимуму
~ of minimum = то́чка мі́німуму
~ of a needle = 1. кіне́ць стрі́лки 2. ві́стря го́лки
~ of a net = ву́зол сі́тки
~ of nonremovable discontinuity = то́чка неусувно́го ро́зри́ву
~ of origin = поча́ток координа́т
~ of osculation = то́чка самодо́тику
~ of a phase diagram = то́чка фа́зової діягра́ми
~ of ramification = то́чка галу́ження
~ of removable discontinuity = то́чка усувно́го ро́зри́ву
~ of rest = то́чка спо́кою
~ of rupture = мі́сце руйнува́ння
~ of self-intersection = то́чка самопере́тину
~ of semicontinuity = то́чка напівнепере́рвности
~ of sight = це́нт(е)р проєктува́ння, головна́ то́чка [це́нт(е)р] перспекти́ви
~ of spectrum = то́чка спе́ктру, спектра́льна то́чка
~ of strong convexity = то́чка стро́гої опу́клости
~ of support = 1. то́чка опертя́ [опо́ри] 2. то́чка підві́су
~ of tangency = то́чка до́тику
~ of uniform convergence = то́чка рівномі́рної збі́жности
~ of view = по́гляд, кут зо́ру, інтерпрета́ція
accessible ~ = дося́жна то́чка
accumulation ~ = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
adherent ~ = (of a set) то́чка до́тику (множини)
addressable ~ = адресо́вна то́чка
ambiguous ~ = то́чка неви́значености
anchored branch ~ = (тт) заче́плена то́чка розгалу́ження
affinely dependent ~s = афі́нно зале́жні то́чки
affinely independent ~s = афі́нно незале́жні то́чки
angular ~ = кутова́ то́чка (of a curve – кривої)
aniline ~ = анілі́нова то́чка
antipodal ~s = антипо́ди, то́чки́ (що лежать) на протиле́жних кінця́х дія́метру
antiprincipal ~ = за́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
antisolar ~ = протисо́нце́ва то́чка
aplanatic ~s = апланати́чні то́чки
arbitrary ~ = дові́льна то́чка
asymptotic ~ = асимптоти́чна то́чка
attachment ~ = то́чка приє́днання
attainable ~ = дося́жна то́чка
attraction ~ = атра́ктор, то́чка притяга́ння
attractive ~ = атра́ктор, то́чка притяга́ння
autoignition ~ = то́чка/температу́ра самозайма́ння
axial ~ = аксі́йна то́чка
azeotropic ~ = азеотро́пна то́чка
Babinet ~ = то́чка Бабіне́
balance ~ = то́чка рівнова́ги
base ~ = 1. ба́зисна [ба́зова] то́чка 2. позна́чена то́чка (множини, групи)
basic ~ = 1. основна́ то́чка 2. позна́чена то́чка (множини, групи)
basis ~ = ба́зисна то́чка
beam collision ~ = то́чка пере́тину стру́менів (частинок)
bend(ing) ~ = 1. то́чка зги́ну (кривої) 2. то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка
bicritical ~ = двокрити́чна [бікрити́чна] то́чка
bifurcation ~ = то́чка біфурка́ції [галу́ження]
binary ~ = двійко́ва кра́пка/ко́ма, кра́пка/ко́ма у за́писі двійко́вого числа́
biplanar double ~ = біплана́рна подві́йна то́чка, подві́йний ву́зол (поверхні)
Bloch ~ = Бло́хова то́чка
boiling ~ = то́чка/температу́ра кипі́ння
border ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що належить до цієї множини)
boundary ~ = межова́ то́чка, то́чка на межі́; кра́йня то́чка
boundary ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що не належить до цієї множини)
boundary grid ~ = межови́й ву́зол
Boyle ~ = Бо́йлова то́чка/температу́ра
branch(ing) ~ = 1. (матем.) то́чка галу́ження [розгалу́ження] 2. (ел.) то́чка з’єдна́ння [сполу́чення, злу́ки], вузлова́ то́чка, ву́зол
break ~ = 1. то́чка зало́му (кривої) 2. то́чка зу́пи́ну (програми)
breakaway ~ = то́чка відокре́млення
breaking ~ = то́чка [межа́] руйнува́ння
bright ~ = яскра́ва ця́тка
bright coronal ~ = яскра́ва коро́нна ця́тка
brilliant ~ = (матем.) дзерка́льна то́чка
brittle ~ = температу́ра кри́хчення, то́чка перехо́ду до крихко́го ста́ну
bubble ~ = то́чка/температу́ра поча́тку кипі́ння (появи бульбашок)
burble ~ = то́чка зри́ву пото́ку
burning ~ = то́чка/температу́ра займа́ння
calibration ~ = то́чка ґрадуюва́льної криво́ї; ґрадуюва́льна то́чка
cardinal ~ = 1. (опт.) кардина́льна то́чка 2. (гф) сторона́ сві́ту
center ~ = центра́льна то́чка
central ~ = центра́льна то́чка
central ~ of a ruled surface = горлова́ то́чка ліні́йчастої пове́рхні
characteristic ~ = характеристи́чна то́чка
check ~ = 1. контро́льна [ре́перна] то́чка 2. контро́льна по́значка див. тж checkpoint
circular ~ = кульова́ [омбілі́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
closed ~ = за́мкнена то́чка
cloud ~ = температу́ра (поча́тку) каламу́тнення
cluster ~ = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
coincidence ~ = то́чка збі́гу
collocation ~ = то́чка колока́ції
common ~ = спі́льна то́чка
compass ~ = ко́мпасний румб
compensation ~ = (тт) то́чка компенса́ції
concyclic ~s = точки́ (що лежать) на одно́му ко́лі
condensation ~ = 1. (фіз.) то́чка/температу́ра конденса́ції, то́чка роси́ 2. (матем.) то́чка згу́щення [конденса́ції] (from the left/right – зліва/справа)
congruent ~ = конґруе́нтна то́чка
conical ~ = коні́чна то́чка
conjugate ~s = 1. (матем.) спря́жені то́чки́ 2. (опт.) спря́жені фо́куси
contact ~ = 1. (матем.) то́чка до́тику 2. (техн.) то́чка [мі́сце] конта́кту
control ~ = 1. контро́льна [ре́перна] то́чка 2. контро́льна по́значка
convergence ~ = то́чка схо́дження (струменя)
corner ~ = кутова́ то́чка (of a curve – кривої)
coronal ~ = коро́нна ця́тка
corrected melting ~ = скориго́вана то́чка/температу́ра то́плення
critical ~ = 1. крити́чна то́чка 2. (матем.) особли́ва то́чка (системи диференційних рівнянь)
cross ~ = то́чка пере́тину, ву́зол
crucial ~ = 1. визнача́льна то́чка 2. крити́чний [визнача́льний] моме́нт
cryohydric ~ = кріогідра́тна то́чка
cubic fixed ~ = кубі́чна стаціона́рна [нерухо́ма] то́чка
culmination ~ = то́чка кульміна́ції (небесного тіла)
Curie ~ = то́чка/температу́ра Кюрі́
current ~ = пото́чна то́чка
cuspidal ~ = то́чка зворо́ту [заго́стрення], касп, ві́стря
cut ~ = 1. межа́ кипі́ння фра́кцій 2. розтина́льна то́чка
cutoff ~ = то́чка відтина́ння
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] то́чка
datum ~ = 1. поча́ток координа́т 2. вихідна́ [ре́перна] то́чка
dead ~ = ме́ртва то́чка
decimal ~ = десятко́ва [відокре́млювальна] кра́пка/ко́ма, кра́пка/ко́ма у за́писі десятко́вого числа́
demixing ~ = точка шарува́ння [розшаро́вування] (на фазовій діяграмі)
depressed boiling ~ = зни́жена то́чка/температу́ра кипі́ння
destination ~ = пункт [мі́сце] призна́чення
dew ~ = то́чка роси́, то́чка/температу́ра конденса́ції
diamond ~ = алма́зний наконе́чник (індентора тощо)
distal ~ = диста́льна [найвідда́леніша (від центру)] то́чка
distant ~ = відда́лена то́чка
distectic ~ = дистекти́чна то́чка
distinguished ~ = ви́різнена то́чка
dividing ~ = відокре́млювальна то́чка
double ~ = подві́йна то́чка
driving ~ = то́чка збу́джування [збу́дження]
drop ~ = то́чка [мі́сце] кра́пання
dropping ~ = то́чка/температу́ра скра́плювання
dry ~ = то́чка/температу́ра по́вного ви́парування (рідини)
east ~ = то́чка схо́ду
elevated boiling ~ = підви́щена то́чка/температу́ра кипі́ння
elliptic ~ = еліпти́чна то́чка (поверхні)
end ~ = кінце́ва то́чка, кіне́ць див. тж endpoint
entrance ~ = входо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] вхо́ду
entry ~ = входо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] вхо́ду
equilibrium ~ = то́чка рівнова́ги
equinoctial ~ = рівноде́ння
equivalence ~ (of titration) = то́чка еквівале́нтности
essential singular ~ = істо́тна особли́ва [істо́тна синґуля́рна] то́чка
eutectic ~ = евтекти́чна то́чка
eutectoid ~ = евтекто́їдна то́чка
exceptional ~ = винятко́ва то́чка
exclamation ~ = окли́чний знак, знак о́клику
exit ~ = виходо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] ви́ходу
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] то́чка
exterior ~ = зо́внішня то́чка
external ~ = зо́внішня то́чка
extreme ~ = 1. кра́йня [найвідда́леніша] то́чка 2. (матем.) екстре́мум, то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка
far ~ = 1. відда́лена [дале́ка] то́чка 2. (опт.) найвідда́леніша то́чка (в зоні бачення)
fiducial ~ = ре́перна то́чка
fiduciary ~ = ре́перна то́чка
firing ~ = запа́лювальна напру́га, то́чка запа́лювання (газонаповненої лампи)
fixed ~ = 1. нерухо́ма то́чка 2. стаціона́рна то́чка 3. зафіксо́вана то́чка 4. ре́перна то́чка (температурної шкали) 5. фіксо́вана [нерухо́ма] кра́пка/ко́ма (у записі числа)
flash ~ = температу́ра/то́чка спа́лаху; то́чка займа́ння
flex ~ = то́чка пере́гину (кривої)
floating ~ = незафіксо́вана [рухо́ма, плавна́] кра́пка/ко́ма (у записі числа)
focal ~ = фо́кус, фо́кусна то́чка
freezing ~ = то́чка/температу́ра замерза́ння
frontier ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що не належить до цієї множини)
frost ~ = то́чка/температу́ра і́нею
fundamental ~ = 1. основна́ то́чка 2. фундамента́льна то́чка
fusion ~ = 1. то́чка/температу́ра (самопідтримного) ядро́вого си́нтезу 2. то́чка/температу́ра то́плення
gel(ation) ~ = то́чка/температу́ра ґелеутво́рювання
generic ~ = спі́льна то́чка
geometric ~ = геометри́чна то́чка
geometrical focal ~ = головни́й геометри́чний фо́кус
given ~ = за́дана то́чка
glass-transition ~ = то́чка склі́ння, то́чка/температу́ра перехо́ду у скли́сту фо́рму
gold ~ = золота́ то́чка, то́чка/температу́ра тве́рднення зо́лота (1064.43°C)
graph ~ = верши́на гра́фу
grid ~ = ву́зол (обчислювальної) сі́тки
half-power ~ = (ел.) то́чка на рі́вні полови́ни поту́жности
higher cuspidal ~ = ви́ща то́чка зворо́ту
homologous ~s = гомологі́чні точки́ (with respect to an algebraic correspondenceщодо алґебричної відповідности)
hyperbolic ~ = 1. (фіз. плинів) нейтра́льна то́чка 2. (матем.) гіперболі́чна то́чка (on a surface – поверхні)
ice ~ = то́чка/температу́ра замерза́ння води́
ideal ~ = нескінче́нно відда́лена [невласти́ва] то́чка
ignition ~ = 1. то́чка/температу́ра займа́ння 2. то́чка/температу́ра (початку) ядро́вого си́нтезу
image ~ = 1. (матем.) о́браз то́чки 2. (опт.) о́браз/зобра́ження то́чки
imaginary ~ = уя́вна [невласти́ва] то́чка
impact ~ = то́чка уда́ру
improper ~ = невласти́ва то́чка
inaccessible ~ = недося́жна то́чка
inaccessible boundary ~ = недося́жна межова́ то́чка (of the first/second kind – першого/другого роду)
incidence ~ = то́чка надхо́дження [наді́йдення]
incongruent melting ~ = інконґруе́нтна [перитекти́чна] то́чка
inessential singular ~ = неісто́тна [реґуля́рна] особли́ва то́чка
infinite ~ = то́чка на нескінче́нності, нескінче́нно відда́лена то́чка
infinitely distant ~ = то́чка на нескінче́нності, нескінче́нно відда́лена то́чка
infinitely near ~ = нескінче́нно близька́ то́чка
inflection ~ = то́чка пере́ги́ну (кривої) (of order p – порядку p)
initial ~ = початко́ва [вихідна́] то́чка
injection ~ = то́чка інже́кції
inner ~ = вну́трішня то́чка
inner Lagrangian ~ = вну́трішня Лаґра́нжова то́чка
integral ~ = цілочислова́ то́чка
intercardinal ~ = четверти́нний румб
interior ~ = вну́трішня то́чка
internal grid ~ = вну́трішній ву́зол
interpolation ~ = інтерполяці́йна то́чка
intersection ~ = то́чка пере́тину (кривих)
invariant ~ = інварія́нтна [нерухо́ма] то́чка
inverse ~ = (матем.) інве́рсна то́чка; о́браз то́чки (відносно кола)
inversion ~ = то́чка інве́рсії
involution ~ = інволюці́йна то́чка
irregular ~ = нереґуля́рна то́чка
irregular singular ~ = нереґуля́рна [істо́тна] особли́ва то́чка
isobestic ~ = ізобести́чна то́чка
isocyclic ~ = ізоциклі́чна то́чка
isodynamic ~s = ізодинамічні то́чки
isoelectric ~ = ізоелектри́чна то́чка
isogonal conjugate ~s = спря́жені ізогона́льні то́чки
isogonic ~s = ізогона́льні то́чки
isolated ~ = ізольо́вана то́чка
junction ~ = то́чка сполу́чення [з’єдна́ння, злу́ки], вузлова́ то́чка, ву́зол
knee ~ = то́чка зало́му (кривої)
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана] то́чка
labile ~ = нестійка́ то́чка
Lagrangian ~ = Лаґра́нжова то́чка
lambda ~ = ля́мбда-то́чка, λ-то́чка
Landau ~ = (крити́чна) то́чка Ланда́у
lattice ~ = ву́зол ґра́тки
level ~ = (мех.) рі́внева то́чка
limit(ing) ~ = грани́чна то́чка
liquefaction ~ = то́чка/температу́ра скра́плювання, то́чка/температу́ра перехо́ду до ріди́нної фа́зи
loading ~ = наванта́гова то́чка, то́чка наванта́жування, то́чка прикла́дення наванта́ги
logarithmic branch ~ = логаритмі́чна то́чка галу́ження [розгалу́ження]
lowest ~ = найни́жча то́чка
luminous ~ = світна́ ця́тка
marked ~ = позна́чена то́чка
martensitic ~ = мартенси́тна то́чка
mass ~ = точко́ва ма́са, матерія́льна то́чка
material ~ = матерія́льна [фізи́чна] то́чка
mathematical ~ = математи́чна то́чка
maximum ~ = то́чка ма́ксимуму
measuring ~ = то́чка мі́ряння [вимі́рювання]
median ~ = то́чка пере́тину медія́н; сере́динна то́чка
melting ~ = то́чка/температу́ра то́плення; то́чка/температу́ра та́нення
mesh ~ = ву́зол сі́тки
middle ~ = сере́динна то́чка
minimum ~ = то́чка мі́німуму
mirror ~ = дзерка́льна то́чка
Morin ~ = Мо́ринова то́чка
moot ~ = дискусі́йне пита́ння
moving ~ = рухо́ма то́чка
multicritical ~ = полікрити́чна [мультикрити́чна] то́чка
multiple ~ = кра́тна то́чка (кривої)
navel ~ = кульова́ [сфери́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
near ~ = 1. близька́ то́чка 2. (опт.) найбли́жча то́чка (в зоні бачення)
nearest ~ = найбли́жча то́чка
needle ~ = ві́стря, кі́нчик (голки, стрілки тощо)
Néel ~ = Нее́льова то́чка/температу́ра
negative principal ~ = за́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
net ~ = ву́зол сі́тки
neutral ~ = 1. (мех.) нейтра́льна то́чка 2. (опт.) нульова́ то́чка
neutron drip ~ = то́чка нейтро́нного скра́плювання
nodal ~ = вузлова́ то́чка, ву́зол
nonsingular ~ = неособли́ва [несинґуля́рна] то́чка
north ~ = то́чка пі́вночі
nth focal ~ = фокус n-го поря́дку
null ~ = нульова́ то́чка
observation ~ = то́чка спостеріга́ння
off-axis ~ = позаві́сна то́чка
off-boundary grid ~ = позако́нтурний ву́зол
operating ~ = робо́ча то́чка
ordinary ~ = звича́йна [неособли́ва, несинґуля́рна] то́чка
ordinary cuspidal ~ = про́ста́ то́чка зворо́ту
ordinary inflection ~ = звича́йна то́чка пере́гину
ordinary multiple ~ = звича́йна кра́тна то́чка
ordinary singular ~ = звича́йна особли́ва [звича́йна синґуля́рна] то́чка
osculation ~ = то́чка самодо́тику
outer ~ = зо́внішня то́чка
oxygen ~ = кисне́ва то́чка, то́чка/температу́ра кипі́ння ки́сню (‑182.962°C)
parabolic ~ = параболі́чна то́чка (поверхні)
paramagnetic ~ = парамагне́тна то́чка
periodic ~ = періоди́чна то́чка
peritectic ~ = перитекти́чна то́чка
phase ~ = фа́зова то́чка
piercing ~ = то́чка пере́тину (of a line – прямої з площиною), точко́вий слід
pivot ~ = це́нт(е)р оберта́ння
plait ~ = то́чка по́вного змі́шування (трифазової системи частково розчинних компонент), то́чка скла́дки (на кривій розчинности)
planar ~ = то́чка спло́щення
pour ~ (фіз. плинів) то́чка/температу́ра пли́нности [теку́чости]
principal ~ = 1. головна́ то́чка 2. пере́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
proper ~ = власти́ва то́чка
quadrantal ~ = четверти́нний румб
quadruple ~ = четвірко́ва то́чка; то́чка рівнова́ги чотирьо́х фаз (на діяграмі стану)
quiescent (operating) ~ = (ел.) стати́чна робо́ча то́чка
quintuple ~ = п’ятірко́ва то́чка
radix ~ = кра́пка [ко́ма] у позиці́йному за́писі числа́
ramification ~ = то́чка галу́ження [розгалу́ження]
random ~ = випадко́ва то́чка
real ~ = ді́йсна то́чка
recurrence ~ = то́чка зворо́ту [верта́ння]
reference ~ = поча́ток ві́дліку; ре́перна [вихідна́, відліко́ва] то́чка
reflection ~ = 1. то́чка відби́вання 2. дзерка́льна то́чка
regular ~ = звича́йна [реґуля́рна, неособли́ва] то́чка (кривої, поверхні)
regular singular ~ = реґуля́рна [неісто́тна] особли́ва то́чка
remarkable ~ = визначна́ то́чка
removable singular ~ = усувна́ особли́вість [особли́ва то́чка]
removed ~ = ви́лучена то́чка
resolved ~ = (опт.) вирі́знювана [ви́різнена] то́чка
return ~ = то́чка зворо́ту [верта́ння]
ridge ~ = рубча́ста то́чка
running ~ = пото́чна то́чка
saddle ~ = сідлова́ то́чка, то́чка перева́лу
salient ~ = кутова́ то́чка, то́чка зало́му (of a curve – кривої)
saturation ~ = то́чка на́ситу [наси́чености, наси́чення]
scission ~ = то́чка відокре́млення (продуктів поділу ядра)
self-intersection ~ = то́чка самопере́тину (кривої)
separating ~ = відокре́млювальна то́чка
separation ~ = 1. то́чка відокре́млення 2. то́чка зри́ву пото́ку, то́чка відрива́ння
set ~ = за́дана (наперед) то́чка
sharp yield ~ = зуб (деформаційної) пли́нности [теку́чости]
silent ~ = німа́ то́чка
singing ~ = порі́г (паразитного) самозбу́джування
singular ~ = особли́ва [синґуля́рна] то́чка, особли́вість, синґуля́рність
slinging ~ = то́чка підві́су
snow ~ = снігова́ то́чка/температу́ра
softening ~ = то́чка/температу́ра (поча́тку) м’я́кшання
solidification ~ = то́чка/температу́ра (поча́тку) тве́рднення
solstitial ~ = сонцезворо́тна то́чка, то́чка сонцезворо́ту [сонцестоя́ння]
south ~ = то́чка пі́вдня
space ~ = просторо́ва то́чка, то́чка про́стору, то́чка в про́сторі
space-time ~ = то́чка про́стору-ча́су
spectral ~ = то́чка спе́ктру, спектра́льна то́чка
spherical ~ = кульова́ то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
spiral ~ = (матем.) фо́кус
stable ~ = стійка́ то́чка
stable fixed ~ = стійка́ стаціона́рна [нерухо́ма] то́чка
stagnation ~ = (фіз. плинів) то́чка засто́ю; то́чка гальмува́ння пото́ку
starting ~ = поча́ток; початко́ве поло́ження; вихідна́ [початко́ва] то́чка
stationary ~ = 1. стаціона́рна то́чка 2. нерухо́ма то́чка 3. то́чка спо́кою
stationary ~ of a planet = то́чка стоя́ння плане́ти
steam ~ = то́чка/температу́ра кипі́ння води́ (100°C), то́чка па́ри
strategic ~ = (яф) ключови́й моме́нт (паливного циклу)
subastral ~ = підзоре́ва то́чка
subboundary grid ~ = передко́нтурний ву́зол
sublimation ~ = то́чка/температу́ра субліма́ції [ви́згону]
sublunar ~ = підмісяце́ва то́чка
subsolar ~ = підсонце́ва то́чка
substellar ~ = підзоре́ва то́чка
supporting ~ = 1. опо́рна то́чка (поверхні) 2. то́чка опертя́ [опо́ри]
tangency ~ = то́чка до́тику
tangential ~ = танґенці́йна то́чка (of a cubic – кубіки; of the second kind – другого роду)
temperature-scale fixed ~ = ре́перна то́чка температу́рної шкали́
terminal ~ = кінце́ва [прикінце́ва] то́чка
test ~ = контро́льна то́чка
tetracritical ~ = тетракрити́чна [чотирикрити́чна] то́чка
threshold ~ = поро́гова то́чка
transformation ~ = то́чка/температу́ра (фазового) перетво́рювання [перехо́ду]
transition ~ = то́чка/температу́ра (фазового) перехо́ду [перетво́рювання]
trace ~ = (of a line) то́чка пере́тину (прямої з площиною), точко́вий слід
triplanar ~ = триплана́рна то́чка
tricritical ~ = трикрити́чна то́чка
triple ~ = потрі́йна то́чка, то́чка рівнова́ги трьох фаз (на діяграмі стану)
true boiling ~ = спра́вжня то́чка/температу́ра кипі́ння
truncation ~ = то́чка відтина́ння [стина́ння, обріза́ння]
turning ~ = 1. то́чка поворо́ту 2. то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка (кривої в Декартовій системі координат) див. тж turning-point
turnoff ~ = (астр.) то́чка поворо́ту
umbilical ~ = кульова́ [омбілі́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
unattainable ~ = недося́жна то́чка
uncorrected melting ~ = нескориго́вана то́чка/температу́ра то́плення
uniplanar ~ = уніплана́рна подві́йна то́чка
unit ~ = одини́чна то́чка
unstable ~ = нестійка́ то́чка
unstable fixed ~ = нестійка́ стаціона́рна [нерухо́ма] то́чка
uppermost ~ = найви́ща то́чка
vacuum condensing ~ [vcp] = то́чка/температу́ра конденса́ції в ва́куумі
vanishing ~ = то́чка схо́дження парале́льних лі́ній
vaporization ~ = температу́ра/то́чка випаро́вування
variable multiple ~ = рухо́ма кра́тна то́чка (кривої)
Villari reversal ~ = то́чка Ві́ларі
virtual ~ = віртуа́льна то́чка
visible ~ = ви́дна то́чка
vitrification ~ = то́чка склі́ння, то́чка/температу́ра перехо́ду у скли́сту фо́рму
weak ~ = вузьке́ [слабке́] мі́сце
west ~ = то́чка за́ходу
working ~ = робо́ча то́чка
world ~ = світова́ то́чка
yield ~ = то́чка пли́нности, порі́г (деформаці́йної) пли́нности
zero ~ = нульова́ то́чка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

берки́й 1. (про поверхню) wettable (щодо – with) див. тж змочуваний 2. (про речовину) wetting (до – smth) див. тж змочувальний 3. (липкий, клейкий) adherent, adhering, adhesive
~ щодо води́ = water-wettable, wettable with water
доти́чний 1. (про дотик прямої до геометричної фігури чи поверхні) tangent (до – to) ▪ дві́чі ~ bitangent (у різних точках – with distinct points of contact); ~ іззо́вні externally tangent; ~ ізсере́дини internally tangent; три́чі ~ tritangent, triply tangent 2. (спрямований уздовж дотичної) tangential 3. (стичний, про дотик геометричних фігур чи поверхонь) osculant, osculating, osculatory 4. (прилеглий, пристайний) contiguous (до – to), adjoining 5. (ковзний) grazing 6. (стосовний) concerning 7. (прилиплий) adherent 8. (пов’язаний, споріднений) relative, related (до – to) 9. (стосовний до справи) relevant (to) 10. (причетний) concerned (in), concerning (to); involved (in) 11. (відповідний) corresponding, respective (to)
зли́плий 1. adherent; glued 2. (про кілька предметів) blocked; sticking together 3. (прихоплений) tacked 4. (сконґломерований) conglomerated, conglomeratic
клейки́й 1. sticky; sizing; gummy; glutinous, gluey; tacky 2. (беркий) adhesive, adherent, adhering 3. (що злипається) agglutinant, agglutinative
липки́й 1. sticky; tacky 2. (беркий) adhesive, adherent, adhering 3. (здатний злипатися) conglutinative, glutinous, gluey; gummy 4. (проклеювальний) sizing
нали́плий adherent, stuck
прили́пни́й 1. adhesive, adherent, adhering; sticking, sticky 2. (про рівень) attachment
прилі́плений adherent, stuck; pasted; plastered
то́ч|ка 1. (матем.) point ▪ в —ці a at point a; в ко́жній —ці, за —ками (точково) pointwise; на́вко́ло [в о́колі] —ки about/around a point; прохо́дити че́рез —ку to pass [go] through a point; що не ма́ють спі́льної —ки (про прямі) nonconcurrent; нане́сти —ку (на графіку) to plot a point; наносити —ки́ (одну за одною) to plot (a curve) point by point 2. (місце) place 3. (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) point 4. (крапка) dot 5. (цятка) spot, speck
адресо́вна ~ = addressable point
азеотро́пна ~ = azeotropic point
аксі́йна ~ = axial point
анілі́нова ~ = aniline point
альтернати́вна ~ вхо́ду = (до підпрограми) alias
апланати́чні —ки = aplanatic points
асимптоти́чна ~ = asymptotic point
афі́нно зале́жні —ки = affinely dependent points
афі́нно незале́жні —ки = affinely independent points
~ Бабіне́ = Babinet point
ба́зисна ~ = basis [base] point
ба́зова ~ = basis [base] point
~ байду́жости = neutral point
бікрити́чна ~ = bicritical point
біплана́рна подві́йна ~ = (поверхні) biplanar double point
~ біфурка́ції = bifurcation point
близька́ ~ = (опт.) near point
Бло́хова ~ = Bloch point
Бо́йлова ~ = Boyle temperature/point
~ верта́ння = return point, cusp(idal point) див. тж ~ звороту
ве́рхня ме́ртва ~ = (мех.) upper dead center
~ весня́ного рівноде́ння = vernal [spring] equinox
~ ви́гину = (кривої) bend(ing) point
ви́дна [ви́дима] ~ = visible point
визнача́льна ~ = crucial [key] point
~ ви́значености = point of determinacy
визначна́ ~ = remarkable point
ви́лучена ~ removed point ▪ із ви́лученою —кою = except for a point, with the exception of a point
~ вимі́рювання = measuring point
винятко́ва ~ = exceptional point
випадко́ва ~ = random point
~ випаро́вування = vaporization point
ви́різнена ~ = distinguished point; (опт.) resolved point
вирі́знювана ~ = (опт.) resolved point
вихідна́ ~ = 1. (початкова) initial [starting] point 2. (початок) beginning 3. (місце початку руху) point of departure 4. (відлікова) reference point 5. (реперна) datum point 6. (засновок) terminus a quo 7. (місце виходу) див. виходова ~
виходо́ва ~ = 1. exit point 2. (струменя частинок) point of emergence
~ ви́ходу = див. виходова ~
вихоро́ва ~ = point vortex
ви́ща ~ зворо́ту = higher cusp, higher cuspidal point
~ відбива́ння = reflection point
відда́лена ~ = distant point
відліко́ва ~ = reference point
~ відокре́млення = 1. separation point 2. (потоку) separation [breakaway] point 3. (продуктів поділу ядра) scission point
~ відрива́ння = separation point, point of separation
відокре́млювальна ~ = dividing [separating] point
відсонце́ва ~ = (афелій) aphelion
~ відтина́ння = див. ~ відтину
~ ві́дтину = 1. (ряду тощо) truncation point 2. (ел.) cutoff point
~ Ві́ларі = Villari reversal point
віртуа́льна ~ = virtual point
вла́сна ~ = див. властива ~
власти́ва ~ = proper point, point at a finite distance
вну́трішня ~ = (що належить до множини) interior point; (що міститься всередині розглядуваного об’єму) inner point
вузлова́ ~ = 1. node, nodal point; knot 2. (місце з’єднання) junction (point) 3. (ел.) branch(ing) point
входо́ва ~ = (point of) entry, entrance [entry] point
~ вхо́ду = див. входова ~
~ галу́ження = branch(ing) [ramification] point, point of ramification; (біфуркації) bifurcation point
~ гальмува́ння пото́ку = stagnation point
гаря́ча ~ = (з підвищеною радіоактивністю) hot spot
геометри́чна ~ = geometric point
гіперболі́чна ~ = hyperbolic point (поверхні – on a surface)
головна́ ~ = 1. principal point 2. (перспективи) point of sight, center of vision 3. (оптичної системи) (передня) principal point; (задня) antiprincipal [negative principal] point
гомологі́чні —ки = homologous points (щодо алґебричної відповідности – with respect to an algebraic correspondence)
горлова́ ~ = throat, central point (of a ruled surface)
грани́чна ~ = 1. limit(ing) point 2. (точка накопичування) accumulation [cluster] point, point of accumulation
~ ґелеутво́рювання = gel(ation) point
ґрадуюва́льна ~ = calibration point
~ ґрадуюва́льної криво́ї = calibration point
дале́ка ~ = (опт) far point
двокрити́чна ~ = bicritical point
дзерка́льна ~ = 1. mirror [reflection] point 2. (матем.) brilliant point
диста́льна ~ = distal point
дистекти́чна ~ = distectic point
ді́йсна ~ = real point
діяметра́льно протиле́жна ~ = antipode
дові́льна ~ = arbitrary point
дослі́джувана ~ = point of interest
до́слідна ~ = experimental point
дося́жна ~ = attainable [accessible] point
~ до́тику = 1. (прямої до кривої) point of tangency, tangency point 2. (множини) adherent point (of a set), point of closure 3. (контакту) contact point, point of contact
евтекти́чна ~ = eutectic point
евтекто́їдна ~ = eutectoid (point)
~ еквівале́нтности = equivalence point (of titration)
експеримента́льна ~ = experimental point
екстрема́льна ~ = див. ~ екстремуму
~ екстре́муму = extreme point, point of extremum; (кривої в Декартових координатах) turning [bend(ing)] point; (у полярних координатах) apse
еліпти́чна ~ = (поверхні) elliptic point
~ зависа́ння = center of suspension
~ заго́стрення cusp(idal point); spinode ▪ пов’я́заний із —кою заго́стрення = cuspidal, spinodal
за́дана ~ = given point; (наперед) (pre)set point
за́дня головна́ ~ = (оптичної системи) antiprincipal [negative principal] point
~ займа́ння = ignition point/temperature, burning point
закрі́плена ~ = fixed point
~ закру́глення = umbilical [circular, spherical] point, umbilic; navel point
~ зало́му = kink; (кривої) break (point), knee point; (кутова) angular [salient] point
~ замерза́ння = freezing point; (води) ice point
за́мкнена ~ = closed point
заналичко́вана ~ = labeled point
~ запа́лювання = 1. ignition [burning] point 2. (газонаповненої лампи) firing point, critical grid voltage
~ засто́ю = (фіз. плинів) stagnation point
зафіксо́вана ~ = fixed point
~ за́ходу = west point
заче́плена ~ розгалу́ження = (тт) anchored branch point
~ збі́гу = coincidence point
~ збі́жности = (матем.) point of convergence (послідовности/ряду – of a sequence/series)
~ збу́джування [збу́дження] driving point
звича́йна ~ = (кривої/поверхні) ordinary [regular] point (of a line/surface); (кратна) ordinary multiple point; (особлива/синґулярна) ordinary singular point; (перегину) ordinary inflection point
~ зворо́ту cusp, cuspidal [return, recurrence] point; spinode; (першого/другого роду) keratoid/ramphoid cusp, single cusp of the first/second kind ▪ з багатьма́ —ками зворо́ту multicusp; із трьома́ —ками зворо́ту tricuspid; із чотирма́ —ками зворо́ту four-cusped; пов’я́заний із —кою зворо́ту cuspidal, spinodal; (розташований) між —ками зворо́ту = intercuspidal
~ зги́ну = (кривої) bend(ing) point
~ згу́щення = (матем.) condensation point, point of condensation
зені́тна ~ = zenith
~ з’єдна́ння = junction point, point of junction
~ зимо́вого сонцезворо́ту = winter solstice
~ злу́ки = junction point, point of junction
зни́жена ~ кипі́ння = depressed boiling point
~ зобра́ження = див. ~ образу
зобра́жувальна ~ = affix (комплексного числа – of a complex number)
зо́внішня ~ = 1. (що не належить до множини тощо) exterior point 2. (що лежить поза розглядуваним об’ємом тощо) external [outer] point
золота́ ~ = gold point (1064.43°C)
~ зо́ру (позиція) point of view, viewpoint, standpoint, position; (супротивна) counterview; (думка) reason ▪ ви́значити свою́ —ку зо́ру = to define one’s position (щодо чогось – concerning smth)
~ зри́ву = 1. (коливань, розряду) breakdown point 2. (потоку) burble [separation] point
~ зу́пи́ну = stop(ping) point; (програми) break point
ідеа́льна ~ = ideal point
ізобести́чна ~ = isobestic point
ізогона́льні —ки = isogonic points; (спряжені) isogonal conjugate points
ізодинамі́чні —ки = isodynamic points
ізоелектри́чна ~ = isoelectric point
ізольо́вана ~ = isolated point, acnode; (особлива) isolated singular point
ізоциклі́чна ~ = isocyclic point
інварія́нтна ~ = invariant [fixed] point
~ інве́рсії = inversion point
інве́рсна ~ = (матем.) inverse point
інволюці́йна ~ = involution point
~ і́нею = frost point
~ інже́кції = injection point
інконґруе́нтна ~ = incongruent melting point
інтерполяці́йна ~ = interpolation point
істо́тна особли́ва ~ = essential [irregular] singular point, essential singularity, point of indetermination
кардина́льна ~ = (опт.) cardinal point
ква́нтова ~ = див. ква́нтова ця́тка
~ кипі́ння = boiling point; (початку) bubble point; (води, 100°C) steam point; (кисню, -182.962°C) oxygen point
кисне́ва ~ = (-182.962°C) oxygen point
кінце́ва ~ = 1. (кінець) endpoint 2. (в часі; прикінцева) terminal point 3. (вектора) tip [end point] of a vector 4. (крайня) extremity 5. (вістря, кінчик) tip; (стрілки) tip of an arrow 6. (кінцевий пункт) terminus, destination 7. (висновок) terminus ad quem
колова́ ~ = circular [umbilical] point, umbilic
~ колока́ції = collocation point
~ компенса́ції = (тт) (magnetic-)compensation point
конґруе́нтна ~ = congruent point
~ конденса́ції = 1. (фіз.) condensation point 2. (у вакуумі) vacuum condensing point [vcp] 3. (роси) dew point 4. (матем.) condensation point, point of condensation (зліва/справа – from the left/right)
коні́чна ~ = (астр.) conical point
~ конта́кту = contact [tangency] point, point of contact; (дотику) tangency point
контро́льна ~ = control [check, test] point, point of control; (репер) reference point
~ контро́льного зу́пи́ну = (програми) breakpoint
кра́йня ~ = 1. (кінець) endpoint; extremity 2. (межова) boundary point 3. (найвіддаленіша) extreme point
~ кра́пання = drop point
кра́тна ~ = (кривої) multiple point
~ кристаліза́ції = cryslallization temperature
крити́чна ~ = 1. (тд) critical point 2. (визначальний момент) crucial [key] point 3. (фазової діяграми) critical point of a phase/state diagram; (кінцева) critical endpoint; (Ландау) Landau point
~ кри́хчення = brittle temperature
кріогідра́тна ~ = cryohydric point
кубі́чна стаціона́рна/нерухо́ма ~ = cubic fixed point
~ кульміна́ції = (світила) culmination point
кульова́ ~ = spherical [umbilical] point, umbilic; navel point
кутова́ ~ = corner (point), salient [angular] point (of a curve – кривої)
~ Кюрі́ = Curie point [temperature]
Лаґра́нжова ~ = Lagrangian point; (внутрішня) inner Lagrangian point
~ Ланда́у = (на фазовій діяграмі) Landau point
~ лі́тнього сонцезворо́ту = summer solstice
логаритмі́чна ~ галу́ження [розгалу́ження] logarithmic branch point
~ лока́льної зв’я́зности = point of local connectivity
~ магне́тної компенса́ції = (тт) (magnetic-)compensation point
~ ма́ксимуму = maximum (point), point of maximum
мартенси́тна ~ = martensitic point
математи́чна ~ = (mathematical) point
матерія́льна ~ = material [mass] point; (частинка) point particle
межова́ ~ = boundary point
межова́ ~ множини́ = (що належить до цієї множини) border point (of a set); (що не належить до цієї множини) boundary [frontier] point (of a set)
ме́ртва ~ = 1. dead point 2. (мех.) dead center; (верхня/нижня) upper/lower dead center
~ мі́німуму = minimum (point), point of minimum; (густини розподілу) antimode
~ мі́ряння = measuring point
Мо́ринова ~ = Morin point
мультикрити́чна ~ = multicritical point
наванта́гова ~ = loading point
~ наванта́жування = див. навантагова ~
~ нади́ру = nadir
~ наді́йдення = (променя тощо) incidence point
~ надхо́дження = (багаторазового) incidence point
найбли́жча ~ = (the) nearest point; (в зоні бачення, опт.) near point
найви́ща ~ (the) uppermost [top] point; peak; apex; (розвитку) acme ▪ прохо́дити (через) найви́щу —ку = to culminate
найвідда́леніша ~ = extreme point; (від центру) distal point; (в зоні бачення, опт.) far point
найни́жча ~ = (the) lowest point
~ накопи́чування = (матем.) accumulation [cluster] point, point of accumulation
~ на межі́ = boundary point
~ на нескінче́нності = point at infinity, infinite(ly distant) point
~ напівнепере́рвности = point of semicontinuity
~ на рі́вні полови́ни поту́жности = (ел.) half-power point
~ на́ситу = saturation point
~ наси́чення = saturation point
~ наси́чености = saturation point
~ неви́значености = point of indeterminacy; ambiguous point
невласти́ва ~ = improper [ideal, imaginary] point; point at infinity
Нее́льова ~ = Néel point [temperature]
недося́жна ~ = inaccessible [unattainable] point; (межова) inaccessible boundary point (першого/другого роду – of the first/second kind)
~ незві́дности = point of irreducibility
неісто́тна особли́ва ~ = inessential [regular] singular point, point of determination
нейтра́льна ~ = 1. (мех.) neutral point 2. (ел.) neutral (point) 3. (фіз. плинів) hyperbolic point
~ нейтро́нного скра́плювання = (астр.) neutron drip point
неособли́ва ~ = nonsingular point; (кривої, поверхні) ordinary [regular] point
~ непере́рвности = point of continuity
нереґуля́рна ~ = irregular point; (особлива) irregular singular point, point of indetermination
нерухо́ма ~ = fixed [stationary] point; (інваріянтна) invariant point; (кінцева) fixed endpoint; (синґулярна) fixed singular point
несинґуля́рна ~ = nonsingular point; (кривої) ordinary point (of a curve)
нескінче́нно близька́ ~ = infinitely near point
нескінче́нно відда́лена ~ point at infinity, infinite [ideal, infinitely distant] point ▪ вклю́чно з нескінче́нно відда́леною —кою = including the point at infinity
нескориго́вана ~ то́плення = uncorrected melting point
нестійка́ ~ = unstable [labile] point; (стаціонарна/нерухома) unstable fixed point
~ неусувно́го ро́зри́ву = point of nonremovable discontinuity
ни́жня ме́ртва ~ = (мех.) lower dead center
німа́ ~ = silent point
нульова́ ~ = 1. zero [null] point 2. (опт.) neutral point 3. (мех.) dead center
~ оберта́ння = pivot; fulcrum
~ о́бразу = image point
~ обріза́ння = truncation point
одини́чна ~ = unit point
омбілі́чна ~ = umbilical point, umbilic
~ опертя́ = supporting point, point of support; foothold; (важеля тощо) fulcrum, pivot
~ опо́ри = див. ~ опертя
опо́рна ~ = 1. див. ~ опертя 2. (відлікова) reference point; control point; benchmark
~ осіда́ння = precipitation temperature
~ осі́ннього рівноде́ння = autumnal equinox
основна́ ~ = basic [fundamental] point
особли́ва ~ = (матем.) singular point, singularity див. тж особливість; (системи диференційних рівнянь) critical point; (функції) singularity [singular point] of a function
параболі́чна ~ = (поверхні) parabolic point
парамагне́тна ~ = paramagnetic point
~ па́ри = steam point
~ перева́лу = saddle point
~ пере́гину = 1. (кривої) inflection point, (point of) inflection (порядку p – of order p) 2. (мех.) point of contraflexure, flex point
~ пере́гріву = (на поверхні твела, я ф) hot spot
~ перетво́рення на нескінче́нність = point of infinity
~ перетво́рювання = transformation point/temperature
~ пере́тину = cross point, junction, node; (кривих) intersection point, (point of) intersection; (кривої з віссю координат) point of intercept; (прямої з площиною) pierce [piercing, trace] point (of a line); (медіян) median point; (струменів частинок) beam-collision point
~ перехо́ду = (фазового) transition point; (до крихкого стану) brittle point/temperature; (до рідинної фази) liquefaction point/temperature
перитекти́чна ~ = peritectic point, incongruent melting point
періоди́чна ~ = periodic point
~ пі́вдня = south point
~ пі́вночі = (астр.) north point
підви́щена ~ кипі́ння = elevated boiling point
~ підві́су = point of support; (дроту тощо) slinging point
підзоре́ва ~ = substellar [subastral] point
підмісяце́ва ~ = sublunar point
підсонце́ва ~ = subsolar point
~ пла́влення = див. ~ топлення
~ пли́нности = 1. (фіз. плинів) pour point 2. (деформаційної, мех.) yield point
~ по́вного ви́парування = (рідини) dry point
~ по́вного змі́шування = (трифазової системи частково розчинних компонент) plait point
~ поворо́ту = 1. (кривої) turning point 2. (астр.) turnoff point
подві́йна ~ = (кривої) double point, crunode; (що є точкою перегину однієї гілки) flecnode
подві́йна ~ пере́гину = (обох гілок кривої) flecflecnode
~ подві́йного пере́гину = point of double inflection (кривої – of a curve)
~ по́ділу = point of division
позаві́сна ~ = off-axis point
позна́чена ~ = marked point; (заналичкована) labeled point; (множини, групи) base [basic] point
полікрити́чна ~ = multicritical point
поро́гова ~ = threshold point
пото́чна ~ = current [running] point
потрі́йна ~ = triple point
початко́ва ~ = 1. initial [starting] point 2. (початок) beginning 3. (початок процесу) point of initiation 4. (координат тощо) origin 5. (вектора тж) point of application
~ поча́тку кипі́ння = 1. (появи бульбашок) bubble point 2. (у перебігу дистилювання) overpoint
~ поча́тку м’я́кшання = softening point
~ поча́тку тве́рднення = solidification point
~ поча́тку ядро́вого/я́дерного си́нтезу = ignition point
~ приє́днання = attachment point
прикінце́ва ~ = terminal point
~ прикла́дення наванта́ги = loading point
~ прикла́дення си́ли = point of application, center [origin] of force, fulcrum
притяга́льна ~ = attraction [attractive] point, point of attraction; attractor
~ притяга́ння = див. притягальна ~
про́ста́ ~ зворо́ту = ordinary cusp, ordinary cuspidal point
просторо́ва ~ = space point
~ про́стору = space point
~ про́стору-ча́су = space-time point
протисонце́ва ~ = antisolar point
п’ятірко́ва ~ = quintuple point
реґуля́рна ~ = (кривої, поверхні) regular point
реґуля́рна особли́ва ~ = regular [inessential] singular point, point of determination
ре́перна ~ = 1. datum (point) 2. (відлікова) reference point 3. (контрольна) control [check] point 4. (температурної шкали) (temperature-scale) fixed point 5. (опт.) fiducial [fiduciary] point
рі́внева ~ = (мех.) point of fall, level point
~ рівнова́ги = equilibrium point, point of equilibrium; (зрівноваження) balance point; (трьох фаз на діяграмі стану) triple point; (чотирьох фаз на діяграмі стану) quadruple point
~ рівноде́ння = equinoctial point, equinox; (осіннього) autumnal equinox; (весняного) vernal [spring] equinox
~ рівномі́рної збі́жности = point of uniform convergence
робо́ча ~ = operating [working] point
~ розбі́жности = (матем.) point of divergence (ряду – of a series)
~ розгалу́ження = branch(ing) [ramification] point див. тж ~ галуження
розгля́дувана ~ = point under consideration, point of interest
~ ро́зри́ву = (функції, кривої) point of discontinuity (першого/другого роду – of the first/second kind); (усувного/неусувного) point of removable/nonremovable discontinuity; (зі скінченним стрибком) (point of) jump discontinuity
розтина́льна ~ = cut point
~ розхо́дження = (струменя) point of divergence
~ розшаро́вування = (на фазовій діяграмі) demixing point
~ роси́ = dew [condensation] point
рубча́ста ~ = ridge point
~ руйнува́ння = breaking point
рухо́ма ~ = moving point; (кратна, кривої) variable multiple point; (особлива) moving singularity, moving singular point
~ самодо́тику = tacnode, double cusp, osculation point, point of osculation
~ самозайма́ння = autoignition point
~ самопере́тину = (кривої) crunode, self-intersection point, point of self-intersection
світова́ ~ = world point
сере́динна ~ = (що лежить посередині) midpoint, middle point; (хорди) midchord; (точка перетину медіян) median point; (центроїд) centroid
синґуля́рна ~ = singular point, singularity див. тж особлива ~, особливість
сідлова́ ~ = saddle point
~ скла́дки = (на кривій розчинности) plait point
~ склі́ння = glass-transition [vitrification] point
~ склува́ння = див. ~ скління
скориго́вана ~ то́плення = corrected melting point
~ скра́плювання = liquefaction [dropping] point
~ скру́глення = umbilical [circular, spherical] point, umbilic; navel point
~ ску́пчування = (матем.) accumulation [cluster] point, point of accumulation
снігова́ ~ = snow point
сонцезворо́тна ~ = solstitial point
~ сонцезворо́ту = див. сонцезворотна ~
~ сонцестоя́ння = див. сонцезворотна ~
~ спа́лаху = flash point
спектра́льна ~ = spectral point, point of spectrum
~ спе́ктру = point of spectrum; spectral point
спі́льна ~ 1. common point 2. (матем.) generic point ▪ ма́ти спі́льну —ку (про лінії тощо) to concur; що ма́є спі́льну —ку = copunctal (з – with); (про лінії тощо) concurrent, concurring
~ спло́щення = planar point
~ спо́кою = point of rest; stationary point
~ сполу́чення = (ел.) junction point, point of junction
~ спостеріга́ння = observation point, viewpoint
спра́вжня ~ кипі́ння = true boiling point
спря́жені —ки = conjugate points; (ізогональні) isogonal conjugate points
стати́чна робо́ча ~ = (ел.) quiescent (operating) point
стаціона́рна ~ = fixed [stationary] point
~ стина́ння = truncation point
стійка́ ~ = stable point; (стаціонарна/нерухома) stable fixed point
~ стоя́ння плане́ти = stationary point (of a planet)
~ стрибка́ = див. ~ стрибкового розриву
~ стрибко́вого ро́зри́ву = (скінченного) point of jump discontinuity
~ стро́гої опу́клости = point of strong convexity
~ схо́дження = (струменя) convergence point, point of convergence; (паралельних ліній) vanishing point
~ схо́ду = (астр.) east point
~ схре́щення = (point of) intersection
~ субліма́ції = sublimation point
сфери́чна ~ = spherical [umbilical] point, umbilic; navel point
танґенці́йна ~ = tangential point (кубіки – of a cubic; другого роду – of the second kind)
~ та́нення = melting point
~ тве́рднення = solidification point
~ тве́рднення зо́лота = gold point (1064.43°C)
~ теку́чости = див. ~ плинности
тетракрити́чна ~ = tetracritical point
~ то́плення = melting [fusion] point; (скоригована) corrected melting point; (нескоригована) uncorrected melting point
~ трансформа́ції = див. ~ перетворювання
трансценде́нтна особли́ва ~ = transcendental singularity [singular point]
трикрити́чна ~ = tricritical point
триплана́рна ~ = triplanar point
~ уда́ру = impact point, point of impact
уніплана́рна подві́йна ~ = unode, uniplanar point
~ у про́сторі = space point
усувна́ особли́ва ~ = removable singularity, removable singular point
~ усувно́го ро́зри́ву = point of removable discontinuity
уя́вна ~ = (невластива) imaginary point
фа́зова ~ = phase point
~ фа́зового перехо́ду = (phase-)transition point
~ фа́зового перетво́рювання = transformation point/temperature
~ фазової діягра́ми = point of a phase diagram
~ фа́зової рівнова́ги = (на діяграмі стану трьох фаз) triple point; (на діяграмі стану чотирьох фаз) quadruple point
фізи́чна ~ = material point
фіксо́вана ~ = fixed point
фока́льна ~ = див. фокусна ~
фо́кусна ~ = 1. (опт.) focal point 2. (матем.) spiral [focal] point, focus
~ фотографува́ння = (що в ній розташовано фотоапарат) viewpoint
фундамента́льна ~ = fundamental point
характеристи́чна ~ = characteristic point
центра́льна ~ = center [central] point
циклі́чна ~ = cyclic point
циклова́ ~ = cyclic point
цілочислова́ ~ = integral point
четвірко́ва ~ = (на діяграмі стану) quadruple point
чотирикрити́чна ~ = tetracritical point
~ шарува́ння = (на фазовій діяграмі) demixing point
—ки, що лежа́ть на одно́му ко́лі = concyclic points
—ки, що лежа́ть на протиле́жних кінця́х дія́метру = antipodal points
~ ядро́вого/я́дерного си́нтезу = (початку) ignition point; (самопідтримного) fusion point
яскра́ва ~ = див. bright point

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

геґелья́нець [гегелья́нець] (-нця) m follower (adherent) of Hegel:
  ге́ґельство [ге́гельство] (-ва) n Hegelianism;
  ге́ґельський [ге́гельський] (-ка, -ке) Hegelian.
доту́льний (-на, -не)* adherent; which touches upon.
кантія́нець [кантіа́нець] (-нця) m follower (adherent) of Kant;
  кантія́нство [кантіа́нство] (-ва) n Kantianism;
  кантія́нський [кантіа́нський] (-ка, -ке) of Kant, Kantian.
маркси́зм (-му) m Marxism;
  маркси́ст (-та) m, маркси́стка (-ки) f Marxist (adherent);
  маркси́стський, ма́рксівський (-ка, -ке) Marxist.
махні́вщина (-ни) f the Makhno movement;
  махно́вець (-вця) m follower (adherent) of Makhno (Ukrainian anarchist insurgent leader).
меноні́т (-та) m, меноні́тка (-ки) f Mennonite (adherent);
  меноні́тський (-ка, -ке) Mennonite.
мохаммеда́нин (-ина) m, мохаммеда́нка (-ки) f Mohammedan (adherent);
  мохаммеда́нський (-ка, -ке) Mohammedan;
  мохаммеда́нство (-ва) n Mohammedanism, Islam.
одноакті́вка (-ки) f one-act play;
  одноа́ктовий (-ва, -ве) of one-act;
  одноба́нний (-нна, -нне) with one dome;
  одноба́рвний (-на, -не)* unicolorous, monochromatic;
  одноба́рвність (-ности [-ності]) f being of one color;
  однобі́чний (-на, -не)* one-sided, partial, unilateral;
  однобі́чність (-ности [-ності]) f one-sidedness, partiality;
  однобо́жник (-ка) m monotheist;
  однобо́кий (-ка, -ке) unilateral, one-sided;
  однобо́рство (-ва) n duel, struggle;
  однове́слий (-ла, -ле) one-oared, with a single oar;
  однові́рець (-рця) m, однові́рник (-ка) m person of the same faith;
  однові́рний (-на, -не) of like religion;
  однові́рство (-ва) n same religion (faith);
  однові́рш (-ша) m a single verse;
  одновла́дець (-дця) m monarch, absolute ruler;
  одновла́дний (-на, -не) monarchical, of absolute rule;
  одновла́дство (-ва) n monarchy, absolute rule;
  одного́дки (-ків) pl persons of the same age; одноголо́вий (-ва, -ве) oneheaded;
  одноголосо́вий (-ва, -ве)*, одноголо́сний (-на, -не)* unanimous; harmonious, of one voice;
  одноголо́сність (-ности [-ності]) f unanimity; unison, concord;
  одного́рбий (-ба, -бе) with one hump:
  одного́рбий верблю́д, Zool. dromedary;
  одноде́нний (-нна, -нне)* of a single day, ephemeral;
  одноде́нка (-ки), одноде́нниця (-ці) f Ent. midge, one-day fly; May fly;
  однодержа́вець (-вця) m = одновла́дець; однодержа́вний (-на, -не) = одновла́дний; одноду́мець (-мця) m adherent, partisan, political follower;
  одноду́мний (-на, -не) of the same mind, like-minded;
  одноду́мність (-ности [-ності]) f agreement of opinion, concord;
  одноду́шний (-на, -не)* unanimous;
  одноду́шність (-ности [-ності]) f unanimity, harmony, concord;
  одноже́нний (-нна, -нне)* monogamous;
  одноже́нність (-нности [-нності]) f, одноже́нство (-ва) n monogamy;
  одноза́кис (-су) m Chem. carbonic oxide.
одностате́вий (-ва, -ве) Bot. unisexual;
  одностебе́льний, односте́бний (-на, -не), односте́блий (-ла, -ле) Bot. having one stem;
  односте́блиця (-ці) f plant with one stem (stalk);
  односторо́нній (-ння, -ннє)* one sided, partial, unilateral;
  односторо́нність (-нности [-нності]) f partiality, biassed judgment;
  однострі́й (-ро́ю) m uniform, livery;
  одностру́нний (-нна, -нне)* monochord, with one string (of an instrument);
  односу́м (-ма) m comrade, political friend (adherent); fellow-inmate; accomplice;
  односхи́льний (-на, -не)* with one slope;
  одногі́нний (-нна, -нне)* with one shadow.
петлю́рівець (-вця) m adherent of the Petlura Government in Ukraine;
  петлю́рівстьо (-ва) n the Petlura movement;
  петлю́рівський (-ка, -ке) Petlurist.
правосла́вий (-на, -не)* orthodox, Greek Orthodox (of an adherent);
  правосла́вність (-ности [-ності]) f = правосла́віє; правосла́вник (-ка) m Greek Orthodox (adherent);
  правосла́в’я = правосла́віє.
приверже́нець (-нця) [прихи́льник] m, приверже́ниця (-ці) [прихи́льниця] f Archaic adherent, follower.
прикло́нний (-нна, -нне)* inclined, prone, disposed to;
  прикло́нник (-ка) m, прикло́нниця (-ці) f adherent, follower;
  прикло́нність (-нности [-нності]) f inclination, disposition towards.
прихи́льний (-на, -не)* favorable, kind, friendly, well-disposed;
  прихи́льник (-ка) m, прихи́льниця (-ці) ƒ adherent, follower, supporter, friend, admirer;
  прихи́льність (-ности [-ності]) ƒ favor, kindness, affection, sympathy, good will, inclination;
  прихи́льно adv. favorably, kindly, benevolently.
сторо́нник (-ка) m partisan, adherent, partyman, supporter сторо́нній (-ння, -ннє) foreign, strange:
  сторо́нні лю́ди, strangers, outsiders;
  сторо́нність (-нности [-нності]) f partiality.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

однодумець ім. ч. adherent, upholder, partisan.
перестрахувальник ім. ч. reinsurer; перен. adherent of the policy of playing safe.
прибічник ім. ч. supporter, adherent, henchman, stickler
гарячий ~ an ardent/an enthusiastic/a fervent/a loyal/a stalwart/a steady/ a strong supporter.
прихильник ім. ч. adherent, supporter, follower; well-wisher.

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

українофі́л, -ла = adherent of the Ukrainian culture (Ukrainophile)