Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

 Інститут філології

 

Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко

 

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

 ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ


 

Ukrainian-English Dictionary

of Linguistic Terminology

 

 Київ

 2013

 УДК

ББК


Рекомендовано до друку вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 7 від 26 лютого 2013 р.


 

Рецензенти:

 

А.Е. Левицький, д-р філологічних наук, професор Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

 

О.Б. Гапонів, професор Київського інституту перекладачів НАН України,

 випускник Манчестерського університету, Англія

 

Н.Г. Гнатюк, канд. філологічних наук, доцент Київського національного

 університету імені Тараса Шевченка


 

Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології / Л.В. Коломієць, О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрeльчук, М.В. Шевченко. – К.: Освіта України, 2013. – 455 с.


 

Словник вміщує понад 7000 термінів. Охоплює найбільш уживану сучасну українську й англійську термінологію в галузі фонетики, фонології, граматики, лексикології, стилістики, словотвору, історії української мови, діалектології, теорії комунікації. Для філологів – студентів, аспірантів і викладачів.

ISBN 978-617-7111-49-7

 

ПЕРЕДМОВА

 

 В “Українсько-англійському словнику лінгвістичної термінології” зафіксовано понад 7000 сучасних українських термінів (іншомовних та інтернаціональних), які представляють терміносистему лінгвістичної лексики. До реєстру Словника включено лексичні одиниці, що вживаються в різних галузях мовознавства: фонетиці, фонології, морфонології, морфології, синтаксисі, лексикології, стилістиці, словотворі, історії мови, діалектології, теорії комунікації.

 При укладанні Словника використано сучасні українсько- й англійськомовні енциклопедичні, загальномовні, перекладні словники, різноманітні наукові та інформативно-реферативні праці з мовознавства.

 

 

ПОБУДОВА СЛОВНИКА ТА СЛОВНИКОВОЇ СТАТТІ

 

Словник містить реєстр українських та іншомовних термінів, поданих за алфавітно-гніздовим принципом, їх переклад англійською мовою.

 Реєстрові терміни та англійські відповідники до них подано у вихідній формі, зокрема, іменники – в називному відмінку однини, причому в українській частині після реєстрового слова наводиться також його закінчення в родовому відмінку:

 aбе́тка, -ки alphabet

 багатозна́чність, -ності polysemy

 варіа́нт, -та variant,

 за винятком тих, які не мають такої форми (pluraliatantum), а також термінів, що використовуються у формі множини (закінчення у родовому відмінку множини теж подається), при англійському варіанті рідковживаного терміна у дужках подається вказівка на переважну сферу його застосування чи стисле пояснення:

 альвео́ли alveoli (pl) (the term is normally used in dentistry, medicine or botany)

 аналогі́сти, -тів analogists (pl) (those who look for analogies or who reason by analogy),

 або мають форму множини лише в англійському варіанті:

 антонімі́чність, -ності antonymic relations (pl),

 також наводяться й окремі неправильні форми множини англійських відповідників:

 ное́ма, -ми noema, noemata (pl);

 прикметники й дієприкметники – у називному відмінку однини чоловічого роду:

 дента́льний dental

 депалаталізо́ваний depalatalized

 просторо́вий spatial;

 дієслова – у формі інфінітива:

 палаталізува́ти topalatalize.

 Зворотні й незворотні дієслова об’єднуються в одній статті:

 аналізува́ти, -ся to analyze,to be analyzed

 відмі́нювати, -ся to decline,to be declined

 транскрибува́ти, -ся to transcribe, to be transcribed.

 Поряд із загальновживаними термінами подаються їх синоніми:

 багатомо́вність, -ності multilingualism див. полілінгвізм

 передба́чуваний predictable див. предикти́вний

 пі́дмет, -та subject див. суб’є́кт

 родо́ви́й: ~ відмі́нок genitive case див. генітив.

 

 

ТЕРМІНИ-СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

 

Коли українське слово самостійно не вживається, або набуває статусу терміна лише в певному словосполученні, то після нього ставиться двокрапка, а після двокрапки наводиться це словосполучення і зазначається його відповідник, напр.:

 карти́нний: ~словни́к picture dictionary див. малюнко́вий словни́к

 підсисте́ма, -ми: ~мо́ви subsystem of the language

 тепе́рішній: ~час present tense.

 

Найуживаніші термінологічні словосполучення, до складу яких входить реєстрове слово, наводяться після нього:

 паради́гма, -ми paradigm

 акце́нтна п. accentual paradigm

 лекси́чна п. lexical paradigm

 морфологі́чна п. morphological paradigm.

 Кожне з таких словосполучень починається заголовним словом – іменником у називному відмінку однини:

 катего́рія, -рії category

 ад’єкти́вна к. adjectival category

 грамати́чна к. grammatical category

 дистинкти́вна к. distintive category

 множина́, -ни́ plural

 а́вторська м. pluralis modestiae (lat.),

 usage of plural for attributionin academic writing

 дистрибути́вна м.distributive plural

 катего́рія м-ни category of plural

 м. вві́чливості respectful plural; extended linguistic proxemics

 м. велича́ння the majestic plural

 суплети́вна м. suppletive plural form,

 або прикметником, субстантивованим прикметником і дієприкметником чоловічого роду в називному відмінку однини, що позначається першою літерою з крапкою:

 стилісти́чний stylistic

 с. ана́ліз stylistic analysis

 с. варіа́нт stylistic variation

 с. ефе́кт stylistic effect

 с. жанр (тип) stylistic genre (type)

 с. за́сіб stylistic means

 с. ме́тод stylistic method.

 

 Слова, які йдуть після заголовного слова або перед ним, подаються в алфавітному порядку.

 Прикметники і дієприкметники жіночого та середнього роду в називному відмінку однини мають такі скорочення: після початкової літери – дефіс і закінчення з попереднім незмінним приголосним основи, напр.:

 мо́внийlinguistic

 актуаліза́ція м-них за́собів actualization of linguistic means

 ба́лто-слов’я́нська м-на Balto-Slaviclanguagecommunity

 спільно́та

 порівня́льний comparative

 п-на грама́тика comparative grammar

 п-не зна́чення comparative meaning

 п-не мовозна́вство comparative linguistics.

 

Реєстрові слова в називному відмінку множини мають скорочену форму: після початкової літери та дефіса подається закінчення, яке починається з останнього незмінного приголосного основи:

 відно́шення relation, relations (pl)

 адвербіа́льні в-ня adverbial relations

 адреса́тні в-ня recipient relations

 антонімі́чні в-ня antonymic relations.

 

У непрямих відмінках реєстрові лексеми термінологічних сполук скорочуються так само:

висло́влювання statement, statements (pl)

 сфе́ра діалогі́чних в-вань area of dialogical statements

 сфе́ра монологі́чних в-вань area of monological statements

 сфе́ра офіці́йних в-вань area of official statements

 морфе́ма, -ми morpheme

 варіа́нти м-фем morpheme variations

 стик м-фем morphemic juncture див. морфе́мна межа́

 на́голос, -су accent, emphasis

 втра́та н-су loss of accent

 но́рми н-су norms of accentuation.

 

Якщо до термінологічних сполук входять складені прикметники, то їх скорочення відбувається залежно від форми іменників, з якими вони узгоджуються. Якщо іменник ужитий у формі чоловічого роду називного відмінка однини, то обидві частини складеного прикметника скорочуються до початкових літер, після яких ставиться крапка, а між ними дефіс, напр.:

гу́бно-зубни́й labiodental

 г.-з. звук labiodental sound

 г.-з. при́голосний labiodental consonant

 

Якщо іменник ужитий у формі жіночого або середнього роду називного відмінка однини або у формі множини, то перша частина складеного прикметника скорочується до початкової літери, після якої ставиться крапка і дефіс, а друга скорочується так, як прості прикметники жіночого і середнього роду у відповідному відмінку та числі:

 емоці́йно-експреси́вний emotive-expressive

 е.-е-на класифіка́ція emotive-expressive classification

 е.-е-не заба́рвлення emotive-expressive colouring.

 

У словникових статтях термінологічні словосполучення подаються за алфавітом першого компонента, якщо їх значна кількість, то – другого, третього, четвертого і т.д., напр.:

 живи́й recent, contemporary, in current use

 ж-ва́ мета́фора recent metaphor

 ж-ва́ метоні́мія recent metonymy

 ж-ва́ розмо́вна мо́ва contemporary colloquial language

 ж-ва́ сине́кдоха recent synecdoche.

 

Навколо слова-домінанти групуються складені назви, у гнізді їх може бути від одного-двох до десяти і більше:

 

етимологі́чний etymological

 е-на фігу́ра etymological figure

 е-на фоне́ма etymological phoneme

 е-не гніздо́ etymological family of words

 е-не зна́чення etymological meaning

 е. ана́ліз etymological analysis

 е. право́пис etymological spelling/orthography

 е. при́нцип орфогра́фії etymological principle of spelling

 е. словни́к etymological dictionary

 е-ні рема́рки etymological notes

 е-но спорі́днені слова́ etymologically kindred words.

 

Із цифровими індексами в українській частині реєстру Словника подаються слова-омоніми, тобто, слова з однаковим написанням, але з різним значенням:

 

об’є́кт, -та Іobject див. дода́ток

грамати́чний о. grammatical object

 зна́чення о-та ді́ї meaning of the object of an action

 називни́й відмі́нок о-та ді́ї nominative case of the

 object of an action

 о. ді́ї object of an action; operand;

 addressee (with modal-aspectual verbs)

 родо́ви́й відмі́нок о-та ді́ї genitive case of the object of an action

 об’є́кт, -та ІІ subject

 логі́чний о. entity.

 

 

АНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД

 

В основі перекладної частини Словника лежить британський варіант англійської мови, але до найуживаніших термінів подаються й американські лексичні варіанти. Для повноти та зручності користування студентами, до тих англійських лінгвістичних термінів, яківідсутні у словнику Shorter Oxford English Dictionary (6-е вид., 2013 р.), подаються визначення.

 Кожен однозначний термін або термін-словосполучення має здебільшого однозначний англійський відповідник, напр.:

 акусти́чний acoustic

 осо́ба, -би person

 пре́фікс, -са prefix

 ритм, -му rhythm

 семіоло́гія, -гії semiology.

 

 Якщо наявні два чи більше англійських відповідників, то вони подаються за ступенем нормативності від найуживаніших у мові до менш уживаних. Такі англійські відповідники відділяються один від одного комою або подаються в дужках:

 абла́утний related to vowel alternation,ablauting

 а-на ба́за vowel alternation, ablauting base

 сере́днійcentral, neutral,medium

 с. голосни́й central vowel

 с. рід neutral gender

 с. ряд central row

 с. стан дієсло́ва medium voice of the verb

 ви́гук, -ку interjection

 емоці́йний (афекти́вний) в. emotional (affective) interjection

 

Уточнювальне слово чи пояснювальна фраза-визначення теж подається в дужках:

 а-на часто́тність absolute frequency (of occurrence)

 сло́во-парази́т, с-ва-п-та toggle word, filler (word)

 а́кутовий acute, pronunciation of a letter with an acute accent

 а́. склад acute syllable (syllable with an acute accent)

 

Якщо складений термін варіюється лише частково, то його варіативна частина подається через скісну риску:

 вид, -ду aspect

 трива́лий в. durative/continuous aspect

 ультрамиттє́вий в.punctual/momentaneous/instantaneous aspect.

 

Заголовні слова термінологічного словосполучення в англійській частині, на відміну від української, повторюються повністю:

 часови́йtemporal

 ч-ва́ атра́кція temporal attraction

 ч-ва́ паради́гма temporal paradigm

 ч-ва́ послідо́вність temporal consequence

 ч-ва́ транспозити́вність temporal transposition

 ч-ве́ відно́шення temporal relations.

 

Про електронну версію


Словник розміщено на сайті з дозволу укладачів. За незначними винятками електронна версія відповідає друкованому виданню. Додані варіанти термінів подано у квадратових дужках.