Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «style» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

life-style [ˈlaɪfstaɪl] n стиль життя;
  a sedentary ~ сидячий спосіб життя.
New Style [ˈnju:staɪl] n новий стиль (григоріанський календар).
style [staɪl] n
1. стиль; склад; спосіб вираження;
  an affected ~ манірний стиль;
  a classic(al) ~ класичний стиль;
  an elegant ~ вишуканий стиль;
  a flowery, an ornate ~ пишномовний стиль;
  a humorous ~ гумористичний стиль;
  a lofty ~ високий стиль;
  a lucid ~ ясний стиль;
  a pedestrian ~ прозаїчний/нудний стиль;
  a plain ~ ясний стиль;
  a turgid ~ пишномовний стиль;
  the ~ of court стиль судових паперів;
  a ~ of one’s own власний стиль;
  a writer without ~ письменник, який не має свого стилю;
  to develop ~ розвивати стиль;
  to polish, to refine one’s ~ удосконалювати стиль;
  to write good English ~ писати гарною англійською мовою;
  written in a delightful ~ написаний прекрасним стилем;
  written in a florid ~ написаний кучерявим стилем;
2. манера; стиль (спосіб) життя;
  different ~ s of rowing різні стилі веслування;
  free ~ вільний хід (лижний спорт);
  classic ~ класичний стиль (лижний спорт);
  free-~ swimming плавання вільним стилем;
  his ~ of living його спосіб життя;
  I don’t like his ~ of playing the piano мені не подобається його манера гри на роялі;
  I don’t like his ~ of talking мені не подобається його манера розмовляти;
3. школа, напрям (у мистецтві);
  the Byzantine ~ візантійський стиль;
  in the ~ of Rubens у стилі Рубенса;
  built in the ~ of the last century побудований у стилі минулого століття;
4. смак; елегантність; витонченість; оригінальність; розкіш, шик, блиск;
  a woman of ~ жінка зі смаком;
  to alter the ~ of one’s hair змінити зачіску;
  to dress in good ~ одягатися з великим смаком;
  to live in great, in the grand ~ жити на широку ногу;
  in (good) ~ з великим смаком;
  in the grand ~ з шиком;
  it is bad ~ to wear jewellery in daytime носити коштовності вдень – поганий смак;
  she has a ~ у неї є шик;
  there is no ~ about her вона простакувата;
5. фасон, мода; крій;
  ~ setter законодавець мод;
  to sell the latest ~ s in hats продавати капелюхи найновіших фасонів;
  in the latest ~ за останньою модою;
  all ~s and sizes усіх фасонів і розмірів;
  a tailored suit is always in ~ англійський костюм завжди в моді;
  the hat is now out of ~ цей капелюшок уже вийшов з моди;
6. рід, сорт, вид, тип;
  in the same ~ у тому ж роді;
  smth in that ~ щось у цьому роді;
  an aristocrat of the old ~ аристократ старого типу;
  what ~ of house… якого типу будинок…;
7. стиль (літочислення);
  the Gregorian ~ григоріанський календар;
  new ~ новий стиль;
  old ~ старий стиль;
8. титул, звання;
  to be entitled to the ~ of… мати право на титул/на звання…;
  give him his full ~ називайте його повним титулом;
9. поет. перо, олівець;
10. грамофонна голка;
11. мед. голка;
12. Голка для гравіювання; різець;
13. друк. малюнок (шрифту);
14. стиль (гостра паличка для писання у стародавніх греків і римлян);
15. бот. стовпчик (квітки); маточка;
16. назва фірми; ◊
  raw-head-and-bloody-bones ~ ірон. стиль, розрахований на залякування (читачів);
  to cramp smb’s ~ перешкодити комусь.
style [staɪl] v (past i p. p. styled, pres. p. styling)
1. величати, титулувати, називати;
  an imposter styling himself a baronet самозваний баронет;
  his department is officially ~d… офіційна назва його відомства…;
  so, at least, he is ~d так його, принаймні, називають;
  the book is justly ~d classic ця книга справедливо вважається класичною;
  the plant is popularly ~d... в народі цю рослину називають…;
2. гравіювати;
3. амер. уводити в моду; шити відповідно до моди;
  to ~ an evening dress створити модель вечірньої сукні;
  coat ~ d by… пальто роботи (такого-то) модельєра;
4. модернізувати.
allusive [ɘˈlu:sɪv] a

  ~ style of poetry поезія символізму.
ambiguous [æmˈbɪgjʋɘs] а

  an ~ style неясний, невизначений стиль;
ambitious [æmˈbɪʃɘs] а

  an ~ style пишномовний стиль;
bald [bɔ:ld] a

  ~ style убогий стиль;
bring [brɪŋ] v (past і р. р. brought, pres. p. bringing)

  to ~ in a new style запровадити новий фасон; 2) вносити (на розгляд);
classic [ˈklæsɪk] а

  ~ style класичний стиль;
composite [ˈkɒmpɘzɪt] a складений, складний; змішаний; комбінований;

  a ~ style мист. змішаний стиль.
cry [kraɪ] n

  this hair style is all the ~ така зачіска зараз дуже у моді; ◊
declamatory [dɪˈklæmɘt(ɘ)rɪ] a

  ~ style помпезний стиль.
delicate [ˈdelɪkɪt] а

  a ~ style вишуканий стиль;
deterioration [dɪˌtɪɘrɪɘˈreɪʃ(ɘ)n] n

  ~ of style виродження стилю (в архітектурі тощо);
distinction [dɪsˈtɪŋ(k)ʃ(ɘ)n] n

  ~ of style своєрідність стилю;
distinguished [dɪsˈtɪŋgwɪʃt] а

  a ~ style витончений стиль;
elegance [ˈelɪgɘns] n

  ~ of style витонченість стилю;
elevation [ˌelɪˈveɪʃ(ɘ)n] n

  the ~ of style піднесеність стилю;
grand [grænd] a

  in a ~ style у піднесеному стилі;
Gregorian [grɪˈgɔ:rɪɘn] a григоріанський;

  ~ style новий стиль (календаря). Gregory-powder [ˈgregɘrɪˌpaʋdɘ] n фарм. проносне.
individual [ˌɪndɪˈvɪdʒʋɘl] а

  an ~ style of speaking індивідуальна/особлива/оригінальна манера говорити/ індивідуальний стиль;
infelicity [ˌɪnfɪˈlɪsɪtɪ] n (pl infelicities)

  the ~ies of style стилістичні огріхи.
inimitable [ɪˈnɪmɪtɘb(ɘ)l] а

  ~ style неповторний стиль;
literary [ˈlɪt(ɘ)rɘrɪ] a

  a ~ style літературний стиль;
live2 [lɪv] v (past і p. p. lived, pres. p. living)

  to ~ in grand style жити на широку ногу;
lofty [ˈlɒftɪ] a

  a ~ style, language високий стиль;
lucid [ˈlu:sɪd] a

  ~ literary style ясна/легка мова/ стиль;
meagre [ˈmi:gɘ] а

  ~ style сухий стиль.
neat2 [ni:t] a

  a ~ style відточений стиль;
official [ɘˈfɪʃ(ɘ)l] а

  ~ manner, style формальний/офіційно-діловий стиль;
old-fashioned [ˌɘʋldˈfæʃ(ɘ)nd] а застарілий, старомодний;

  ~ style старомодний фасон;
peculiar [pɪˈkju:lɪɘ] а

  a ~ style своєрідний стиль;
pemmican [ˈpemɪkɘn] n стисло висловлена думка;
  the ~ style стислий стиль.
piebald [ˈpaɪbɔ:ld] a

  a ~ style розмитий стиль.
polish [ˈpɘʋlɪʃ] v

  to ~ one’s style шліфувати стиль;
revival [rɪˈvaɪv(ɘ)l] n

  R. Style архт. стиль Ренесанс.
screen [skri:n] n

  ~ style of offence напад із застосуванням заслону (баскетбол);
skating [ˈskeɪtɪŋ] n біг на ковзанах; катання на ковзанах; ковзанярський спорт;

  free (style) ~ довільне катання на ковзанах;
sonorous [ˈsɒn(ɘ)|rɘs, sɘˈnɔ:-] a

  ~ style пишномовний стиль;
strip [strɪp] v (past i p. p. stripped, pres. p. stripping)

  a prose style ~ped to the bones економний стиль літературного твору;
sublime [sɘˈblaɪm] a

  ~ style високий стиль;
suit [s(j)u:t] v

  to ~ one’s style to one’s audience пристосовуватися до аудиторії;
swimming [ˈswɪmɪŋ] n

  one-style ~ плавання одним способом;
telegraphic [ˌtelɪˈgræfɪk] а

  ~ style телеграфний стиль;
transcendental [ˌtrænsenˈdentl] а

  ~ style (of writing) туманна манера написання;
transitional [trænˈzɪʃ(ɘ)nɘl] а

  ~ style перехідний стиль;
travesty [ˈtrævɪstɪ] v (past і p. p. travestied, pres. p travestying)

  to ~ smb’s style пародіювати чийсь стиль;
trenchant [ˈtrenʃ(ɘ)nt] а

  a ~ style різка манера;
unaffected [ˌʌnɘˈfektɪd] а

  ~ style простий стиль;
unfinished [ʌnˈfɪnɪʃt] а

  ~ style невідшліфований стиль.
unpolished [ˌʌnˈpɒlɪʃt] a невідполірований, невідшліфований;
  ~ literary style невідшліфований літературний стиль;
vaporous [ˈveɪp(ɘ)rɘs] а

  ~ style туманний/невиразний стиль;
vice1 [vaɪs] n

  ~ of a style недосконалість стилю;
vicious [ˈvɪʃɘs] n

  ~ style (of writing) поганий літературний стиль;
vigorous [ˈvɪg(ɘ)rɘs] а

  ~ style живий, енергійний стиль (-а мова);
virile [ˈvɪraɪl] а

  ~ literary style живий літературний стиль.
virtue [ˈvɜ:tʃu:] n

  clarity is a ~ of style ясність – чеснота стилю (мови);
vitality [vaɪˈtælɪtɪ] n

  style devoid of ~ бліда/невиразна мова.
vitiate [ˈvɪʃɪ(e)ɪt] v (past i p. p. vitiated, pres. p. vitiating)

  to ~ the style псувати стиль;
wrestler [ˈreslɘ] n спорт. борець;
  a free-style ~ борець з вільної боротьби.
wrestling [ˈreslɪŋ] n спорт. боротьба;
  free-style, catch-as-catch-can ~ вільна боротьба;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

Адам Adam;
Адам і Єва Adam and Eve; “стиль Адама” (англійська неокласика) Adam style;
у костюмі Адама in one’s birthday suit; in buff; stark naked.
ампір мист. (стиль) Empire style.
античн||ий ancient, classical;
~ий ніс classical nose;
~ий світ the ancient world;
~ий стиль the style of ancient art;
~а література classical literature.
барвистий colourful; picturesque, vivid, pictorial; перен. figurative; flowery, florid, exuberant, flamboyant;
~ вираз/вислів florid expression;
~ стиль luxuriant style.
блід||ий 1. pale, wan, pallid;
~а неміч мед. chlorosis, greensickness;
~ий як полотно white as a sheet, pale as a ghost; deathly pale;
2. перен. (невиразний) insipid, colourless;
~ий стиль jejune style.

ПРИМІТКА: Українському прикметнику блідий в англійській мові відповідають pale, pallid, wan. Ці синоніми розрізняються відтінками значення та інтенсивністю ознаки. Pale означає тимчасово блідий (під впливом чогось), pallid та wan блідий постійно, взагалі. Від жаху, чогось несподіваного лице людини може стати pale, від хвороби, голоду, виснаження, перевтоми ‒ pallid. Останні причини разом або одна якась сильна з них роблять лице wan. Щодо інтенсивності самим слабким є pale, за яким ідуть pallid і wan.

борець 1. (за щось) fighter (for), campaigner; champion (of);
~ за мир fighter for peace, peace campaigner;
2. спорт. wrestler;
~ з вільної боротьби free-style wrestler.
викладати, викласти 1. (виймати) to lay out, to put out, to unpack;
2. (класти в певному порядку) to cover, to face (with), to lay (with), to decorate;
~ дерном to turf, to lay/to cover with turf;
~ камінням to face with masonry, to revel;
~ цеглою to brick;
3. (робити зачіску) to arrange; to style;
4. (висловлювати) to set forth, to expose, to state; to explicate; to expound; (розповідати) to say, to tell;
~ свої думки to set forth one’s ideas; 5. тк. недок. (навчати) to teach; викладати історію to teach history; to be a lecturer in history.
висок||ий 1. high, lofty, towering; (про людину) tall;
дуже ~ий mountain-high;
~ий зріст tallness;
~ий рівень high level;
~ий стиль elevated style;
~ий тиск high pressure, tension;
~а напруга high tension/voltage;
~а талія short waist;
~а температура high temperature;
~а ціна high price;
~а частота рад. radio frequency;
я ~ої думки про нього І have a high opinion of him, I think highly of him;
2. (вишуканий) exalted, elevated, lofty, sublime;
~і ідеали exalted/lofty ideals;
~і цілі high/lofty/exalted aims;
3. (про звук) high, high-pitched, acute;
~а нота high note;
~і місця мають свої безодні high places have their precipices.

ПРИМІТКА: Українському прикметнику високий в англійській мові відповідають high, tall, lofty. High є словом найширшого прямого й переносного вживання: a high mountain висока гора, a high building висока будівля, high spirits веселий (піднесений) настрій. Прикметник high не вживається як еквівалент прикметника високий у словосполученнях високий чоловік (висока жінка). Коли йдеться про зріст, вживається прикметник tall: a tall man (woman). Стосовно будівель tall вживається здебільшого з назвами будівель або предметів невеликого діаметру: a tall column, a tall tree висока колона, високе дерево. Lofty асоціюється з чимсь величним або захопливим: a lofty ideal благородний ідеал.

витриман||ий staunch, steadfast; (послідовний) consistent, sustained;
~ий стиль sustained/dignified style.
візантійський Byzantine;
~ стиль Byzantine (Byzantinesque) style.
героїка (переживання) heroic emotion; (стиль) heroic style.
готичн||ий Gothic;
~ий стиль Gothic style;
~ий шрифт Gothic, Gothic type; black letter;
~а архітектура Gothic/ perpendicular/pointed architecture.
гротескний grotesque; whimsical, antic, fantastic;
~ стиль grotesque style, grotesque.
жанр 1. genre (фр.);
2. жив. genre-painting;
3. розм. style, manner.
замашка розм. manner, way; style.
зачіска haircut; hair style, hairdo, coiffure (фр.).
зватися to be named/nicknamed; to call/to style oneself; to be called.
кантрі невідм. мист. country;
музика ~ country music;
стиль ~ country style.
копил (колодка) boot-tree; part of sledge, last;
всі на один ~ all in the same style.
крій (одягу) style, cut; (фасон) shape;
курси крою і шиття dress-making courses.
лапідарний: ~ стиль lapidary style.
легк||ий 1. (на вагу) light;
~ий, як павутиння gossamery;
~ої ваги спорт. lightweight;
2. (неважкий) easy, simple, facile;
~ий стиль easy/unlaboured style;
~а робота easy/simple task; soft job;
~а смерть easy death;
~е читво розм. light literature;
3. (у різн. знач.) light; slight;
~ий випадок (хвороби) mild case;
~ий вітерець gentle/light breeze;
~ий сон light sleep;
~а атлетика track and field athletics, light athletics;
~а дієта light diet;
~а застуда slight cold;
~а кавалерія light horse;
~а кара light penalty;
~а музика light music;
~а промисловість light industry;
~а хода light step;
з ~им серцем with a light heart;
~ий на згадку! talk of the devil!;
мати ~у руку to have a light hand, to be lucky.

ПРИМІТКА: Українському прикметнику легкий в англійській мові відповідають easy та light: easy (антонім ‒ difficult) означає легкий для виконання; такий що не становить труднощів; light (антонім ‒ heavy) має значення невеликої ваги; що небагато важить. Easy належить до тих прикметників, після яких звичайно вживається інфінітив: It is not easy to answer. На це нелегко відповісти. До таких прикметників відносяться able, afraid, anxious, ashamed, difficult, foolish, frightened, glad, pleased, happy, proud, surprised, right, wrong.

люб||ити 1. (кохати) to love;
вона ~ить його, як свою власну дитину she loves him next to her own child;
ми не ~имо один одного there is no love between us, we dislike each other;
2. (мати потяг) to be fond of; (подобатись) to like;
він не ~ить молока he doesn’t like milk;
ця рослина ~ить догляд this plant requires care;
коли ~иш тепло, то терпи й дим love me, love my dog;
краще кохати і втратити кохання, ніж взагалі ніколи не ~ити it is better to have loved and lost than never to have loved at all;
~иш їздити, люби коня годувати або ~иш кататися, ~и і саночки возити прик. he that would have eggs must endure the cracking of hens або he who wishes the end must wish the means;
ми завжди ображаємо тих, кого ~имо we always hurt the ones we love;
рідше бачиш, більше ~иш absence makes the heart grow fonder;
хто кого ~ить, той того чубить the falling out of lovers is the renewing of love; the quarrel of lovers is the renewing of love;
як чоловік жінку ~ить, то й лиха жінка доброю буде a good husband makes good wife.

ПРИМІТКА: Українському любити, подобатися в англійській мові можуть відповідати to be fond of, to like. У багатьох випадках вони можуть взаємозамінюватися: I like gardening; I am fond of gardening. Проте словосполучення to be fond of вживається переважно тоді, коли мовець довго знав чи мав справу з тим, про що йдеться, а дієслово to like не передбачає попереднього ознайомлення чи контакту. А тому в тих випадках, коли тривалість не має значення, замість словосполучення to be fond of може вживатися дієслово to like але не навпаки: I chose that hat because I liked the style (але не was fond). My brother had always been fond/had always liked animals. I am fond of/I like cooking.

манер||а manner; way, touch; (стиль) style;
manners, behaviour, deportment;
гарні ~и (good) breeding; good style; mannerliness;
у нього погані ~и he has no manners, he is mannerless;
людину створюють ~и manners make the man.
маточник 1. (у бджіл) cell of queen-bee;
2. бот. style, ovary;
3. (для молодих рослин) seminary;
4. хім. mother liquor.
модерн modern;
стиль ~ modern style.
напрям direction; (тенденція) tendency, trend, drift, bent; (течії, вітру) run, set; (подій) course; (у мистецтві) style;
~ думок the trend of thought;
події набирають нового ~ку the tide is turning;
у ~і, у ~ку (до) toward(s), in the direction (of);
у ~і (у ~ку) до моря seaward(s).
недбал||ий 1. (про людину) negligent, neglectful, heedless, careless;
2. (про роботу та ін.) careless, slipshod;
~ий стиль loose/slipshod style;
~а робота sloppy/ slipshod work, slipslop;
3. (неохайний) slovenly, untidy.
образн||ий figurative; (яскравий, живий) graphic; літ. picturesque;
~ий вираз figure of speech;
~а мова picturesque/vivid style, picturesque/vivid language.
пишн||ий (розкішний) magnificent, splendid; (про рослинність тж) luxurious; sumptuous, pompous, sumptuary, exuberant; (багатий) costly, grand, rich; (урочистий) solemn; (про вироби з тіста) light;
~ий стиль exuberant style;
~а рослинність luxurious vegetation;
~а красуня a picture of beauty.
підходити, підійти 1. (наближатися) to approach, to come up (to), to go up (to); to come near up (to); (під щось) to come under; (наставати ‒ про час та ін.) to draw near;
~ до самих дверей to go straight up to the door;
~ бочком to sidle;
баржа підходить під міст the barge is passing under the bridge;
підійдіть до мене come here;
2. (з якоїсь точки зору) to approach, to consider;
~ до питання to approach/to treat/to consider a question;
це залежить від того, з якого боку (погляду) до цієї справи підійти it depends from what point of view one treats/considers this affair;
3. (бути придатним, личити) to suit; to match; (про колір) to become; (за розміром) to fit; (личити) to befit;
ключ не підходить до замка the key doesn’t fit;
вони добре підходять один одному they suit each other perfectly;
йому не підходить це робити he ought not to do it, it does not become him to do it;
це не підійде this won’t do;
4. (про воду і т. ін.) to rise, to reach.

ПРИМІТКА: Українським дієсловам підходити, личити в англійській мові відповідають дієслова to become, to fit, to match, to suit. To become вказує на те, що річ має приємний вигляд, личить комусь або підходить до чогось, що дія є гідною когось або чогось: This style of dress ~s you very much. Такий стиль одягу дуже личить вам. To fit підкреслює, що дві речі підходять одна до одної, що щось добре підігнано до чогось: The suit fits her like a glove. Костюм щільно облягає її. To match означає бути одного або майже одного розміру, кольору, форми; підходити, пасувати: These shoes don’t match this costume. Ці туфлі не пасують до цього костюма. To suit має відтінок значення відповідати призначенню чи вимогам; бути до смаку, бути зручним для когось; підходити, личити: Blue suits her complexion. Блакитне їй личить. This hairdo doesn’t suit her. Ця зачіска їй не личить.

покрій style; (сукні) cut; (фасон) fashion, shape.
правильність 1. (вірність) rightness; (безпомилковість) correctness, justness, accuracy;
~ стилю (мови) correctness of style (language);
2. (регулярність) regularity.
претензійн||ий pretentious, affected;
~ий стиль pretentious style;
~а манера pretentious manner.
прозиватися, прозватися to be nicknamed/called; to call/to style oneself.
прост||ий 1. (нескладний) simple; (легкий) easy;
~ий стиль simple/unadorned style;
~а справа simple thing/matter;
~а речовина хім. simple/elementary substance, element;
~е число мат. prime number;
2. (звичайний) plain, ordinary, common; (безпосередній) unsophisticated; (доморощений) home-bred;
~а їжа plain cooking;
~і люди plain/homely/unpretentious people;
~ий спосіб життя plain living;
він не настільки ~ий, щоб... he knows better than to...
стилізованість typical conformance to some style.
стилізувати to stylize; to conform to some style.
стилістика the science of style; stylistics.
стил||ь (у різн. знач.) style;
блідий ~ь jejune style;
новий ~ь (про календар) new style, Gregorian calendar;
піднесений ~ь grand style, elevated style;
простий ~ь chaste style;
старий ~ь (про календар) old style, Julian calendar;
витонченість ~ю (мовного) atticism;
в ~і ампір in the Empire style.
стильність typical conformance to some style.
суконн||ий cloth (attr.);
~а мова перен. clumsy/awkward style in writing.
телеграфн||ий telegraphic(al), telegraph (attr.);
~ий апарат ticker;
~ий стиль telegraphic style; розм. telegraphese;
~а стрічка telegraph tape;
~е агентство telegraph agency.
титулувати to title, to style, to dub, to give a title, to entitle.
тон (у різн. знач.) tone; муз. key; (про картину) tint; (манера тж) style, manner;
високий ~ thin tone;
задавати ~ to set the fashion; to rule the roast;
мажорний ~ major key;
мінорний ~ minor tone/mode, minor key;
м’який (лагідний) ~ soft key;
низький ~ deep/low tone;
основний ~ муз. tonic;
хороший (поганий) ~ перен. good (bad) form;
холодний ~ перен. cold/icy tone;
~ наказу (наказовий ~) (підвищений) peremptory tone/accent, high tone;
збавити (знизити) ~ to sing small;
настроєний на високий ~ pitched too high.
фасон fashion, style; (одягу тж) cut.
фейлетонний: ~ стиль light literary style.
широк||ий broad, wide;
~ий одяг loose dress;
~а колія зал. wide (broad) gauge;
~і кола the public at large;
~і інтереси wide interests;
~і плани extensive plans;
~і плечі broad shoulders;
жити на ~у ногу to live grandly, to live in a grand style.

ПРИМІТКА: Українському прикметнику широкий в англійській мові відповідають wide і broad. Ці прикметники відрізняються сполучуваністю: wide вживається з конкретними іменниками, вказуючи на фізичну відстань від одного до іншого краю, broad частіше зустрічається у більш абстрактних виразах: broad agreement повна згода, in broad daylight серед білого дня, broad hint прозорий натяк, broad smile широка посмішка, або з назвами частин тіла: broad shoulders широкі плечі, broad chest широкі груди. Вирази a broad river (road) широка річка (дорога) характерні для формального, літературного стилю. Синонімічні прикметники broad і wide цілком збігаються у значенні що має велику протяжність між двома певними точками або краями чогось на площі чи в просторі: a broad (або wide) river (road, etc). Збігаються вони і в переносному значенні: broad (wide) masses. Фактична різниця цих слів обмежується тим, що прикметник broad не вживається у прямому значенні що охоплює або покриває всю поверхню неплощинних предметів: a broad chest широкі груди, a broad face широке обличчя, broad shoulders широкі плечі; a прикметник wide з відтінком значення тривалий, через довгі проміжки: at wide intervals на довгі проміжки.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

it cramps my style
dabei kann ich mich nicht recht entfalten
це заважає мені, це обмежує мене, це створює мені перешкоди

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

Cascading Style Sheets = таблиці каскадних стилів

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

pedestal-style = ['pɛdɪstlˌstaɪl] насті́льного ти́пу; що його́ ста́влять на підста́вку
style = [staɪl] 1. стиль; тип || стильови́й 2. стильове́ форматува́ння (тексту)
• business letter ~
= ділови́й стиль, стиль ділово́го листа́ (характеристика редагованого тексту)
• font ~
= стиль шри́фту
• line ~
= тип лі́нії; тип штриха́ (символа)
• math ~
= математи́чний стиль (те́ксту)
• page ~
= стиль форматува́ння сторі́нки
• print ~
= стиль друкува́ння
• text ~
= стиль те́ксту
• type ~
= стиль шри́фту
bit = [bɪt] 1. біт, розря́д (знак) у двійко́вій систе́мі // ~s per second бі́тів за секу́нду; by ~s біт за бі́том, розря́д за розря́дом, побі́тово, порозря́дно 2. кусо́чок, невели́(ч)ка кі́лькість // a little ~ небага́то, тро́хи; quite a ~ до́сить бага́то

• style ~s
= бі́ти сти́лю

• window-style ~s
= бі́ти сти́лю вікна́
checker = ['tʃɛkə] контро́льний при́стрій; перевіря́льний блок; контро́льна програ́ма

• style ~
= програ́ма оці́нки сти́лю (програмува́ння)
guide = [gaɪd] 1. інстру́кція; посі́бник 2. гід 3. ве́сти́, керува́ти; скеро́вувати/скерува́ти, спрямо́вувати/спрямува́ти

• style ~
= інстру́кція про стиль офо́рмлення (системної чи програмової документації)
sheet = [ʃi:t] 1. лист; а́ркуш 2. підсумко́ві да́ні (схема, діаграма, таблиця тощо)

• cascading style ~
= табли́ця каска́дних сти́лів

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

style 1. стиль || стильови́й 2. гномо́н || гномо́новий
[staɪl]
• New ~ = 1. нови́й стиль (хронологічний) 2. (дата) за нови́м сти́лем
• Old ~ = 1. стари́й стиль (хронологічний) 2. (дата) за стари́м сти́лем
• page ~ = стиль форматува́ння сторі́нки
• type ~ = (комп.) стиль шри́фту [си́мволів]
manual 1. підру́чник; довідни́к; посі́бник; інстру́кція 2. ручни́й; з ручни́м керува́нням

style ~ = видавни́ча інстру́кція, видавни́чі настано́ви
sheet 1. лист (of a surface – поверхні); а́ркуш || листови́й, а́ркуше́вий ■ of infinitely many ~s нескінченноли́стий 2. (нетонка́) плі́вка (завтовшки понад 0.25 мм) 3. пласти́на, пласти́нка || пласти́нчастий; (про слюду тощо) пластівча́стий 4. підсумко́вий докуме́нт, підсумко́ві да́ні (таблиця, схема тощо) 5. табли́ця

style ~ = 1. видавни́ча інстру́кція 2. (комп.) табли́ця сти́лів

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

гномо́н (-а) gnomon; style
гномо́новий gnomon, gnom(on)ic; style
да́т|а date ▪ без —и dateless; (незадатований) undated; по́значка із —ою datemark; ста́вити —у to date, to indicate the date; (пізнішу) to postdate; (ранішу) to predate, to antedate

~ за нови́м сти́лем = New Style date
~ за стари́м сти́лем = Old Style date
інстру́к|ція 1. guide, guidelines; instruction(s) див. тж настанова дава́ти —ції to instruct (із чогось – in smth); дотри́муватися —ції to follow the instruction 2. (посібник) manual 3. (правила) regulations
видавни́ча ~ = stylebook, style manual, style sheet
настано́в|а 1. directive; (мн.) directions 2. (інструкція) instruction(s); guideline(s) 3. (правила, мн.) regulations ▪ дава́ти —и to instruct, to direct; вико́нувати —и to follow (the) directions/instructions; згі́дно з —ами as directed 4. (книжка) guide(book), instruction book 5. (посібник, мн.) manual
видавни́чі —и = style manual
стиль 1. style 2. (спосіб дії) fashion, manner
академі́чний ~ = academic style
нови́й ~ = (хронологічний) New Style
~ си́мволів = (комп.) typeface, type style
стари́й ~ = (хронологічний) Old Style
~ форматува́ння сторі́нки = page style
~ шри́фту = (комп.) typeface, type style
стильови́й 1. (пов’язаний зі стилем) style 2. (пов’язаний зі стилістикою) stylistic
табли́ц|я 1. table ▪ (поданий) у фо́рмі —і tabular, tabulated; склада́ти —ю to compile [create] a table; зво́дити в —ю, подава́ти у фо́рмі —і to tabulate 2. chart; array; matrix 3. (писати крейдою тощо) board, blackboard, chalkboard

~ сти́лів = (комп.) style sheet
тип (-у) 1. type 2. character 3. (різновид) kind, mode 4. (рід) genus 5. (сорт) species 6. (модель) model 7. (клас) class 8. (стиль, манера) style 9. (зразок) pattern ▪ і́ншого —у of a different/another kind; по́люсного —у pole-type; рі́зного —у of different kinds

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ампі́р (-ру) m (of style): Empire; ампі́рний (-на, -не) of Empire (style).
баро́ко (-ка) n, or баро́кко п indecl. barocco, baroque;
  баро́ковий (-ва, -ве) of baroque (style).
важки́й (-ка́, -ке́) heavy, weighty, ponderous; hard, difficult, painful, laborious; serious, dangerous; bad, nasty, disagreeable:
  важки́й стиль, heavy (dull) style;
  ма́ти важку́ ру́ку, to strike hard, to have a powerful fist;
  він в ду́же важки́х обста́винах, he is in very distressing circumstances, he is very hard up;
  важке́ пові́тря, stifling (heavy) air.
виво́дити (-джу, -диш) I vt: (ви́вести P) to lead (take, bring) out (abroad, forward):
  виво́дити на світ, to bring to light; (of fowl): to procreate, generate, hatch; to complete, finish (e.g., a building); to disclose, reveal, lay open; to spin out; to trill, quaver, shake; (the voice):
  виво́дити тре́лі, to sing in coloratura style; || to deduce, prove;
  виво́дитися I vi to be led (taken) out; to be hatched; to become scarce:
  ри́ба виво́диться в о́зері, the fish are becoming scarce in the lake; || to prove, trace (e.g., one’s nobility); to cease, disappear, become extinct; to justify oneself; to go to church to be purified (of a woman six weeks after delivery).
гладки́й (-ка́, -ке́)* smooth, slick, sleek; flat, even, plain, level; slippery; fat; polite;
  гладки́й во́лос, straight (lank) hair;
  гладка́ доро́га, even (easy) road;
  гладки́й стиль, flowing style;
  гла́дкість (-кости [-кості]) f smoothness, evenness, plainness, sleekness; fluency (of style);
  гла́дко adv. smoothly, slickly; fluently.
ґроте́ск [гроте́ск] (-ку) m grotesque style (manner); grotesqueness;
  ґроте́скний [гроте́скний] (-на, -не)*, ґроте́ско́вий [гроте́ско́вий] (-ва, -ве)* grotesque, fantastic, whimsical
дорі́йський (-ка, -ке) Doric:
  дорі́йський стиль, Doric style.
евфуї́зм (-му) m euphuism, artificial (affected) style.
епі́чний (-на, -не) epic;
  епі́чність (-ности [-ності]) f epic style.
жанр (-ру) m genus, genre, kind, species; manner, style, fashion;
  жанри́ст (-та) m painter following a decided style (school);
  жанро́вий (-ва, -ве) of a style (manner):
  жанро́ве маля́рство, genre painting.
за́крій (-рою) m cut, first cut; style;
  закрі́йник (-ка) m, закрі́йниця (-ці) f cutter.
канцеляри́ст (-та) m, канцеляри́ста (-ти) m clerk, scrivener, bookkeeper;
  канцеля́рія (-ії) f bureau, office;
  канцелярі́йний (-на, -не), канцеля́рський (-ка, -ке) of an office (bureau), bureaucratic:
  канцелярі́йний (канцеля́рський) стиль, bureaucratic style (wording);
  канцеля́рська тягани́на, bureaucratic red tape;
  канцеля́рщина (-ни) f bureaucratism.
кві́тонька, кві́точка (-ки) f Dim.: кві́тка; кві́ття n Coll. flowers;
  квітува́ти (-у́ю, -уєш) І vi to blossom; to be in bloom;
  квіту́чий (-ча, -че)*, квіту́щий (-ща, -ще)* flowery, covered with flowers, florid;
  квітча́ний (-на, -не)* of flowers:
  квітча́ні за́пахи, aromatics;
  квітча́на голова́, head adorned with flowers;
  квітча́ння n (act of) ornamenting or bedecking with flowers;
  квітча́стий (-та, -те)* florid, adorned with flowers:
  квітча́стий злак, grass in bloom (flower);
  квітча́стий стиль, ornate (florid) style.
листко́вий (-ва, -ве) = листико́вий; листкува́тий (-та, -те)* leaf-shaped;
  листови́й (-ва́, -ве́) of a letter, epistolary:
  листови́й папі́р, letter paper;
  листова́ по́шта, correspondence (by means of letters);
  листови́й стиль, epistolary style;
  листова́ бля́ха, iron plate, sheet of iron;
  листо́вий (-ва, -ве) of a leaf;
  листо́вне adv. in writing, by means of a letter;
  листо́вний (-на, -не)* epistolary, of a letter;
  листогри́зка (-ки) f Zool. paper worm, bookworm;
  листо́к (-тка́) m Dim.: лист; leaf; note, billet:
  листо́к трави́, blade of grass.
наду́тий (-та, -те)* puffed up, swollen, inflated, bloated; puffed up with pride, elated, haughty; sulky:
  наду́тий сла́вою, elated with glory;
  наду́тий стиль, bombastic (inflated) style, fustian;
  наду́тість (-тости [-тості]) f inflation, bloatedness; bombast; haughtiness, pride;
  наду́то adv. bombastically, with emphasis.
напу́шистий (-та, -те): напу́шистий стиль, bombastic (high sounding) style.
натя́гнений (-на, -не) stretched, stiff, far-fetched:
  натя́гнений стиль, forced (unnatural, affected) style;
  натя́гнене порівня́ння, far-fetched comparison;
  натя́гнені відно́сини, forced relations;
  натя́гненість (-ности [-ності]) f tension; exaggeration.
но́ви́й (-ва́, -ве́) new, recent, modem:
  що ново́го? what’s new? what’s up? нічо́го ново́го, nothing new;
  цілко́м нови́й, brand new;
  Нови́й Рік, New Year;
  нови́й стиль, new style (usually: Gregorian calendar).
нові́тній (-ня, -нє) new, modern newly in vogue (fashion);
  нові́тність (-ности [-ності]) f modern usage (style, fashion), innovation.
перечі́с (-чо́су) m combing (of hair); style of wearing one’s hair.
перо́ (-ра́) n, пе́ра (пер) pl feather(s); stylus, pen, quill:
  ві́чне (автомати́чне) перо́, fountain pen;
  це не його́ перо́, that is not his style;
  хай йому́ земля́ перо́м, may he rest in peace (of deceased);
  жи́ти перо́м (з пера́), to live by one’s pen (writing);
  перогри́з (-за) m scribbler, bad writer.