Знайдено 23 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «notebook» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

transcribe [trænˈskraɪb] v (past i p. p. transcribed, pres. p. transcribing)

  to ~ Darwin’s notebook розшифровувати записник Дарвіна;

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

notebook computer = ноутбук {?}
notebook = записник, ноутбук (див. notebook computer) {?}
notebook printer = портативний принтер {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

блокнот ім. ч. notebook, notepad, writing pad.
записник ім. ч. notebook, memorandum book.
ноутбук ім. ч. (портативний комп’ютер) portable computer, notebook.
пам’ятн||ий прикм. memorable, not to be forgotten; commemorative; memorial

~а книжка notebook

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

notebook = ['nəʊtbʊk] 1. записни́к 2. ноутбу́к, ле́гкий портати́вний комп’ю́тер
computer = [kəm'pju:tə] комп’ю́тер, компу́тор; заст. електро́нна обчи́слювальна маши́на

• notebook ~
= кишенько́вий комп’ю́тер, ноутбу́к

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

notebook 1. записни́к, нота́тник; блокно́т; зо́шит 2. ноутбу́к (комп’ютер)
['nəʊtbʊk, 'noʊt-]
• tear-off ~ = відривни́й блокно́т
computer комп’ю́тер [компу́тор]; обчи́слювач; (заст.) електро́нна обчи́слювальна маши́на [ЕОМ] || комп’ю́терний [компу́торний]

notebook ~ = ноутбу́к

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

блокно́т (-а) 1. notebook 2. (без оправи) (note)pad, writing pad
відривни́й ~ = tear-off notebook
блокно́тний notebook тощо див. блокнот
записни́к (-а́) 1. notebook, memo book 2. (зшиток аркушів) notepad 3. (кишенькового формату) pocketbook
зо́шит (-а) notebook
комп’ю́тер (-а) 1. computer, (computing) machine □ ви́конаний [вико́нуваний] із використа́нням —а computer-aided, computer-assisted, computer-based; керо́ваний —ом computer-controlled, computer-managed; сприйня́тний для —а computer-readable 2. (сукупність складників) computer system

портати́вний ~ = portable computer; laptop (computer); notebook (computer)
нота́тник (-а) notebook див. тж записник
ноутбу́к (-а) (комп’ютер) notebook

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

кни́жка (-ки) f book:
  записна́ кни́жка, notebook;
  книжко́вий (-ва, -ве), кни́жний (-на, -не) of books, bookish:
  книжко́вий ри́нок, book-market;
  кни́жна торгі́вля, book trade;
  кни́жник (-ка) m bookman, bibliophile, studious (learned, bookish) person; scribe;
  кни́жницький (-ка, -ке) of a bibliophile, bookish;
  книжчи́на (-ни) f (ironically): wretched (poor) book.
па́м’ятка (-ки) f remembrance, token, keepsake; memorial:
  на па́м’ятку, in memory, in commemoration, in token (e.g. , of friendship);
  дава́ти в па́м’ятку, to give for remembrance;
  це йому́ в па́м’ятку, he remembers that very well;
  па́м’ятки́й (-ка́, -ке́) retentive, with a good memory; memorable;
  па́м’ятко́вий (-ва, -ве)* memorial, monumental, in memory:
  па́м’ятко́ва табли́ця, memorial tablet;
  пам’ятко́ве (-вого) n: да́ти пам’ятко́вого, to beat (thrash) one in order to impress on one’s memory;
  пам’ятли́вий (-ва, -ве)*having retentive memory;
  пам’ятни́й (-на́, -не́) = пам’ятли́вий, пам’ятки́й; mindful, remembering; memorable, notable:
  пам’ятни́й на обра́зу, unforgiving, rancorous;
  пам’ятна́ кни́жка, notebook, memorandum book;
  пам’ятне́ (-но́го) n = пам’ятко́ве (-вого): да́ти кому́ пам’ятне́, to cudgel a person (so that he would long remember it);
  па́м’ятник (-ка) m monument;
  пам’яту́щий (-ща, -ще)* = пам’ятли́вий.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

комп’ютер,~а computer

портативний к. portable computer, briefcase computer, handheld computer, laptop (computer), notebook
принтер,~а || пристрій друку printer

портативний п. notebook printer