Знайдено 20 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «freak» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

freak [fri:k] n
1. примха; химера; каприз; чудацтво, дивацтво;
  ~ of fortune каприз, примха долі;
  ~ of imagination гра, витівка фантазії; примха;
2. потвора (тж of nature);
3. ненормальний хід чи перебіг (якогось природного процесу);
4. рад. раптове припинення або відновлення радіоприйняття;
5. кін. частота.
freak [fri:k] v
1. вкривати плямами або смугами; поцяткувати;
2. різноманітити.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

вихватк||а 1. (жарт) trick; freak, escapade;
я не чекав від нього такої ~и I never expected such a trick from him;
2. (ворожа) attack (on, upon).
гр||а 1. (дія) play;
~а природи freak of nature;
~а світла the play of light;
~а слів pun, joke, word-play; play on words;
нечесна ~а foul play (тж перен.);
чесна ~а fair play;
вести велику ~у to play for high stakes;
2. (рід гри) game;
азартна ~а game of chance/of hazard, gambling game;
біржова ~а stock exchange speculation, stock jobbing;
випадкова ~а game of (pure) chance;
ділова ~а business game;
комп’ютерна ~а computer game;
настільна ~а a board game;
чесна ~а fair game;
~а в м’яч a ball game;
навмисне програти ~у to throw a game;
3. (на сцені) performance, acting; (на музичному інструменті) playing;
~а актора actor’s performance/ acting;
~а піаніста pianist’s performance.

ПРИМІТКА: Українському іменнику гра в англійській мові відповідають game і play. Game означає гру за певними правилами й передбачає певні знання й уміння: a game of tennis (of chess) партія (гри) в теніс (у шахи). Play означає будь-яку розвагу: children’s plays дитячі забави. Крім того, слово play може вживатися стосовно однієї людини, а game передбачає не менше двох осіб. Отже, будь-яка гра є play, але не всяка гра є game.

каприз (тж примха) caprice, whim, freak, vagary, fancy.
кіноман film fan, film freak.
природ||а 1. nature;
явища ~и (natural) phenomena;
закон ~и law of nature;
на лоні ~и in the open air;
гра ~и freak of nature;
це в ~і речей it is quite in the nature of things;
2. (вдача, характер) nature, character;
з ~и by nature, naturally;
веселий від ~и naturally cheerful; gay by nature;
виховання сильніше за ~у nurture is stronger than nature ~а не виносить пустоти nature abhors a vacuum;
~у тяжко одмінити nature will have its course; the leopard cannot change his spots.
фан, фанат розм. (пристрасний уболівальник) fan, head, freak.
фокус1 1. (трюк) (juggling) trick, stunt, jugglery, legerdemain, sleight of hand, hocus-pocus;
картярський ~ card trick;
2. перен. (примха) freak, caprice, whim.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

value 1. зна́чення || значеннє́вий ■ of equal ~ (про одну величину) рі́вний за зна́ченням, (про кілька величин) з одна́ко́вими [рі́вними] зна́ченнями; to take the ~(s) набира́ти зна́чення (зна́чень); to pass through a ~ прохо́дити че́рез зна́чення; 2. ва́ртість, ціна́; ці́нність || оці́нювати//оціни́ти ■ of ~ (високо)ва́ртісний, ці́нний; of equal ~ рівнова́ртісний; of full ~ повнова́ртісний, повноці́нний
['væljuː]
~ of an error = величина́ [зна́чення] по́хибки
~ of a function = зна́чення фу́нкції (at a point – у точці)
~ of a limit = зна́чення грани́ці
~ of a parameter = зна́чення пара́метра
~ of a scale division = ціна́ по́ділки (шкали)
~ of a variable = зна́чення змі́нної
~ with sense = зна́чення зі зна́ком
absolute ~ = абсолю́тна величина́, абсолю́тне зна́чення, мо́дуль
absolute ~ of a complex number = абсолю́тна величина́ [абсолю́тне зна́чення, мо́дуль] ко́мплексного числа́
absolute ~ of a real number = абсолю́тне [числове́] зна́чення ді́йсного числа́, мо́дуль ді́йсного числа́
absolute ~ of a vector = мо́дуль [величина́, довжина́] ве́ктора
accepted ~ = при́йняте зна́чення
acid ~ = кисло́тне число́
active ~ = акти́вна змі́нна
actual ~ = факти́чне [чи́нне] зна́чення
adjusted ~ = узгі́днене [узго́джене] зна́чення; скориго́ване зна́чення
admissible ~ = прийня́тне зна́чення
adopted ~ = при́йняте зна́чення
allowed ~ = 1. прийня́тне зна́чення 2. (км) дозво́лене зна́чення
apparent ~ = позі́рне зна́чення
approved ~ = при́йняте зна́чення
approximate ~ = набли́жене зна́чення
arbitrary ~ = дові́льне зна́чення
arithmetic mean ~ = сере́днє аритмети́чне (зна́чення)
assumed ~ = очі́куване зна́чення; зна́чення за припу́щенням
asymptotic ~ = асимптоти́чне зна́чення
attributed ~ = припи́сане зна́чення
average ~ = сере́днє зна́чення
averaged ~ = усере́днене зна́чення (over x, with respect to x – за x)
average-weighted ~ = середньозва́жене зна́чення
bare ~ = зна́чення для го́лої части́нки (без взаємодії)
benchmark ~ = ре́перне зна́чення
best ~ = оптима́льне зна́чення
boundary ~ = крайове́ [межове́] зна́чення, зна́чення на межі́
calculated ~ = обчи́слене [розрахо́ване, розрахунко́ве] зна́чення
calorific ~ = тепло́творність, калорі́йність, теплоутво́рювальна [теплотворна, теплови́дільна] зда́тність
carbonyl ~ = карбоні́льне число́
Cauchy principal ~ of an integral = інтеґра́л Коші́ в се́нсі головно́го зна́чення
chance ~ = (стат) випадко́ва величина́
characteristic ~ = характеристи́чне [власти́ве, вла́сне] зна́чення
comparable ~s = порівня́нні зна́чення
complex ~ = ко́мплексне зна́чення
computed ~ = обчи́слене [розрахо́ване, розрахунко́ве] зна́чення
conditional mean ~ = умо́вне сере́днє зна́чення
constant ~ = ста́ле зна́чення
correct ~ = пра́вильне зна́чення
corrected ~ = ви́правлене [уто́чнене] зна́чення
correction ~ = зна́чення [величина́] по́правки
crest ~ = ампліту́дне [пі́кове, максима́льне] зна́чення
critical ~ = 1. крити́чне зна́чення 2. зна́чення в крити́чній то́чці
current ~ = 1. пото́чне зна́чення 2. зна́чення стру́му
datum ~ = вихідне́ [відліко́ве] зна́чення
deficient ~ = дефе́ктне зна́чення
design ~ = розрахунко́ве [проє́ктне] зна́чення
desired ~ = потрі́бне зна́чення
discrete ~ = дискре́тне зна́чення
double ~ = подво́єне зна́чення
effective ~ = ефекти́вне зна́чення
empirical ~ = до́слідне [емпіри́чне] зна́чення
equilibrium ~ = рівнова́жне зна́чення
erratic ~ = непра́вильне [помилко́ве] зна́чення
erroneous ~ = помилко́ве зна́чення
ester ~ = есте́рове число́
estimated ~ = оці́нко́ве [розрахунко́ве] зна́чення, зна́чення за оці́нкою
even ~ = па́рне зна́чення
exact ~ = то́чне зна́чення
exceptional ~ = винятко́ве зна́чення
expectation ~ = математи́чне сподіва́ння
expected ~ = 1. очі́куване [споді́ване] зна́чення 2. математи́чне сподіва́ння
experimental ~ = до́слідне [експеримента́льне, помі́ряне, ви́міряне, спостере́жене] зна́чення
extrapolated ~ = екстраполяці́йне зна́чення
extreme ~ = екстрема́льне зна́чення
extremum ~ = екстре́мум; зна́чення в екстре́мумі
face ~ = 1. номіна́льне зна́чення 2. номіна́льна ва́ртість
fatigue ~ = межа́ вто́ми
fiducial ~ = ре́перне зна́чення
final ~ = кінце́ве зна́чення
finite ~ = скінче́нне зна́чення
fitted ~ = допасо́ване зна́чення
fixed ~ = фіксо́ване зна́чення
forbidden ~ = заборо́нене зна́чення
freak ~ = відки́нене зна́чення (що сильно відрізняється від загальної тенденції)
fringe ~ = ціна́ інтерференці́йної сму́ги, опти́чна конста́нта матерія́лу
fuel ~ = (of food) калорі́йність (їжі)
given ~ = за́дане зна́чення
greatest ~ = найбі́льше [найви́ще] зна́чення
guess ~ = здо́га́дне [га́дане] зна́чення
half-integer ~ = півці́ле зна́чення
handbook ~ = довіднико́ве зна́чення
heat(ing) ~ = теплота́ згоря́ння
high ~ = вели́ке [висо́ке] зна́чення
highest ~ = найбі́льше [найви́ще] зна́чення
hydroxyl ~ = гідрокси́льне число́
imaginary ~ = уя́вне зна́чення
improper ~ = невласти́ве [невла́сне] зна́чення
improved ~ = полі́пшене [уто́чнене] зна́чення
incorrect ~ = непра́вильне зна́чення
indicated ~ = індика́торне зна́чення
inestimable ~ = безці́нність, неоці́нність
infinite ~ = нескінче́нне зна́чення
initial ~ = початко́ве [вихідне́] зна́чення
input ~ = входо́ве зна́чення, зна́чення на вхо́ді
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення
integer ~ = ці́ле [цілочислове́] зна́чення
integral ~ = 1. цілочислове́ зна́чення 2. суку́пне [інтеґра́льне] зна́чення 3. зна́чення інтеґра́лу
integrated ~ = інтеґро́ване [сума́рне] зна́чення
intermediate ~ = промі́жне́ зна́чення
interpolated ~ = інтерполяці́йне зна́чення
inverse ~ = обе́рнене зна́чення
iodine ~ = йо́дне число́
irrational ~ = ірраціона́льне зна́чення
item ~ = зна́чення елеме́нту да́них
known ~ = відо́ме зна́чення
lacunary ~ = винятко́ве зна́чення
large ~ = вели́ке зна́чення
larger ~ = бі́льше зна́чення (than – за)
largest ~ = найбі́льше зна́чення
least ~ = найме́нше зна́чення
least probable ~ = найме́нш імові́рне зна́чення
least-squares (adjusted) ~ = зна́чення, отри́мане за ме́тодом найме́нших квадра́тів
legitimate ~ = (техн.) прийня́тне [допуско́ве] зна́чення
limit ~ = зна́чення грани́ці
limiting ~ = грани́чне зна́чення
local ~ = лока́льне зна́чення
look-up ~ = довіднико́ве зна́чення
low ~ = мале́ [низьке́] зна́чення
lower ~ = 1. ни́жнє зна́чення 2. ме́нше зна́чення
low(er) heat(ing) ~ = найни́жча [найме́нша] теплота́ згоря́ння
lowest ~ = найме́нше [найни́жче] зна́чення
lubricating ~ = масти́льна зда́тність
lump ~ = суку́пне [підсумко́ве] зна́чення
maximal ~ = максима́льне зна́чення
maximum ~ = максима́льне зна́чення
mean ~ = сере́днє зна́чення
measured ~ = помі́ряне [ви́міряне, до́слідне, експеримента́льне] зна́чення
medium ~ = сере́динне [промі́жне́] зна́чення
minimal ~ = мініма́льне зна́чення
minimum ~ = мініма́льне зна́чення
missing ~ = забра́кле зна́чення
most probable ~ = найімові́рніше зна́чення
negative ~ = від’є́мне зна́чення
net heating ~ = найни́жча [найме́нша] теплота́ згоря́ння
nominal ~ = номіна́льне зна́чення
nonnegative ~ = невід’є́мне зна́чення
nonnormalized ~ = не(з)нормо́ване зна́чення
nonpositive ~ = недода́тне зна́чення
nonvanishing ~ = ненульове́ [незнико́ме] зна́чення
normalized ~ = (з)нормо́ване зна́чення
numerical ~ = числове́ зна́чення
observed ~ = спостере́жуване//спостере́жене (експеримента́льне) зна́чення
odd(‑numbered) ~ = непа́рне зна́чення
optimum ~ = оптима́льне зна́чення
outlying ~ = ви́біг, ві́дбіг, відбі́жне зна́чення
output ~ = виходо́ве зна́чення, зна́чення на ви́ході
oxidation ~ = пока́зник оки́снюваности
oxygen ~ = кисне́ве число́
peak ~ = ампліту́дне [пі́кове, максима́льне] зна́чення
peak-to-peak ~ = ро́змах [подво́єне зна́чення] ампліту́ди
particular ~ = 1. окре́ме зна́чення 2. конкре́тне зна́чення
performance ~ = робо́че зна́чення
permissible ~ = 1. прийня́тне зна́чення (змінної тощо) 2. допуско́ве зна́чення (дози опромінення тощо)
permitted ~ = 1. прийня́тне зна́чення 2. (км) дозво́лене зна́чення
pH ~ = водне́вий пока́зник
plausible ~ = правдоподі́бне (вірогі́дне) зна́чення
positive ~ = дода́тне зна́чення
post-irradiation ~ = післяопромі́нне зна́чення, зна́чення (спостережене) пі́сля опромі́нення
practical ~ = практи́чна ці́нність
preassigned ~ = за́дане зна́чення
predetermined ~ = напередви́значене [детерміно́ване] зна́чення
predicted ~ = передба́чене [прогнозо́ване, теорети́чне, розрахо́ване, обчи́слене, очі́куване] зна́чення
preferred ~ = рекомендо́ване зна́чення
preirradiation ~ = доопромі́нне зна́чення, зна́чення (спостережене) до опромі́нення
preliminary ~ = попере́днє зна́чення
prescribed ~ = за́дане зна́чення
principal ~ = головне́ зна́чення
principal ~ of an integral = головне́ зна́чення інтеґра́лу, інте́ґрал у се́нсі головно́го зна́чення
prohibited ~ = заборо́нене зна́чення
probable ~ = імові́рне зна́чення
proper ~ = 1. власти́ве зна́чення 2. вла́сне зна́чення
quiescent ~ = зна́чення пара́метра в стати́чному режи́мі
random ~ = випадко́ве зна́чення
rated ~ = номіна́льне зна́чення, номіна́л
rating ~ = номіна́льне зна́чення, номіна́л
rational ~ = раціона́льне зна́чення
real ~ = ді́йсне зна́чення
reasonable ~ = прийня́тне [вірогі́дне, правдоподі́бне] зна́чення
reciprocal ~ = обе́рнене зна́чення
rectified ~ = (ел.) сере́днє за мо́дулем зна́чення (of an alternating quantity – змінної величини)
reduced ~ = зве́дене зна́чення
reference ~ = 1. відліко́ве зна́чення, зна́чення у поча́тку ві́дліку 2. етало́нне зна́чення 3. довіднико́ве зна́чення
refined ~ = уто́чнене зна́чення
regular ~ = реґуля́рне зна́чення
relative ~ = відно́сне зна́чення
reliable ~ = наді́йне зна́чення
renormalized ~ = перенормо́ване зна́чення
required ~ = потрі́бне зна́чення
resonance ~ = резона́нсне зна́чення
resultant ~ = підсумко́ве [вислідне́, кінце́ве] зна́чення
revised ~ = уто́чнене зна́чення
right ~ = (комп.) зна́чення змі́нної
rms ~ = див. root-mean-square ~
root-mean-square [rms] ~ = 1. середньоквадра́тне зна́чення 2. ефекти́вне зна́чення
root-sum-square ~ = зна́чення квадра́тного ко́реня від су́ми квадра́тів
rough ~ = гру́бе [прибли́зне, нето́чне] зна́чення
round(ed)-off ~ = заокру́глене зна́чення
running ~ = пото́чне зна́чення
scale (division) ~ = ціна́ по́ділки (шкали)
semi-integer ~ = (на)півці́ле зна́чення
semi-integral ~ = (на)півці́ле зна́чення
signed ~ = зна́чення зі зна́ком
small ~ = мале́ зна́чення
smaller ~ = ме́нше зна́чення (than – за)
smallest ~ = найме́нше зна́чення
special ~ = окре́ме зна́чення
specific ~ = пито́ме зна́чення
specified ~ = вка́зане [конкре́тне, то́чно ви́значене, за́дане] зна́чення
stable ~ = стабі́льне [стійке́] зна́чення
standard ~ = станда́ртне [етало́нне] зна́чення
starting ~ = початко́ве зна́чення
stationary ~ = стаціона́рне зна́чення
steady(‑state) ~ = уста́лене зна́чення
tabular ~ = табли́чне зна́чення
tabulated ~ = табли́чне зна́чення
tar ~ = смоляне́ число́
tentative ~ = очі́куване [попере́днє] зна́чення
theoretical ~ = теорети́чне [обрахо́ване, розрахо́ване, розрахунко́ве] зна́чення
thermal ~ = (тд) пито́ма теплота́ згоря́ння
threshold ~ = поро́гове зна́чення
total ~ = сума́рне зна́чення
trial ~ = спро́бне зна́чення
tristimulus ~ = (опт.) трико́лірний коефіціє́нт, ко́лірна координа́та (основна)
true ~ = спра́вжнє [правди́ве, і́стинне] зна́чення
truth ~ = 1. і́стинне [правди́ве] зна́чення (логічне) 2. зна́чення і́стинности
turning ~ = відно́сний екстре́мум (функції)
typical ~ = типо́ве [характе́рне] зна́чення
uncorrected ~ = неви́правлене [неуто́чнене] зна́чення
unique ~ = єди́не зна́чення
unknown ~ = невідо́ме зна́чення
unnormalized ~ = ненормо́ване зна́чення
unphysical ~ = нефізи́чне зна́чення (що не задовольняє фізичні співвідношення)
unrenormalized ~ = неперенормо́ване зна́чення
unrounded ~ = не(за)окру́глене зна́чення
unweighted ~ = незва́жене зна́чення
upper ~ = ве́рхнє зна́чення
vanishing ~ = нульове́ [знико́ме] зна́чення
variable ~ = змі́нне зна́чення
virtual ~ = віртуа́льне зна́чення
weighted ~ = зва́жене зна́чення
yield ~ = 1. межа́ пли́нности 2. (техн.) ко́ри́сний ви́хід
zero ~ = нульове́ зна́чення
wave 1. хви́ля || хвильови́й || колиха́тися, хвилюва́тися 2. ти́льда, ву́жик, си́мвол ~
[weɪv]
~ of crystallization = хви́ля кристалі́ння [кристаліза́ції], кристалізаці́йна хви́ля
~ of magnetization = хви́ля магнетува́ння
absorbed ~ = погли́нена хви́ля
accelerated ~ = пришви́дшена хви́ля
accelerating ~ = пришви́дшувальна хви́ля
acceleration ~ = пришви́дшувальна хви́ля
accompanying ~ = супрові́дна хви́ля
acoustic ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля, звук
acoustic spin ~ = акусти́чна спі́нова хви́ля
additional light ~ = (тт) додатко́ва світлова́ хви́ля, Пе́карова хви́ля
air ~ = пові́тряна хви́ля
Alfvén ~ = А́ль(ф)венова хви́ля
amplified ~ = підси́лена хви́ля
amplitude-modulated ~ = амплітудозмодульо́вана хви́ля
angle-shock ~ = скісна́ уда́рна хви́ля
anharmonic ~ = ангармоні́чна хви́ля
aperiodic ~ = аперіоди́чна хви́ля
atmospheric ~ = атмосфе́рна хви́ля
atmospheric radio ~ = атмосфе́рна радіохви́ля
attached shock ~ = невідокре́млена [приє́днана] уда́рна хви́ля
attenuated ~ = посла́блена хви́ля
augmented plane ~ = приє́днана пло́ска хви́ля
axial ~ = ві́сна [осьова́] хви́ля
back ~ = зворо́тна хви́ля
backscattered ~ = хви́ля, розсі́яна наза́д
backward ~ = зворо́тна хви́ля
ballistic ~ = балісти́чна хви́ля
barotropic ~ = баротро́пна хви́ля
blast ~ = вибухо́ва хви́ля
Bloch ~ = Бло́хова хви́ля
body ~ = о́б’є́мна хви́ля
boundary ~ = межова́ хви́ля (сейсмічна)
bow ~ = чі́льна (уда́рна) хви́ля
breakdown ~ = хви́ля пробо́ю
bulk ~ = о́б’є́мна хви́ля
burst ~ = вибухо́ва хви́ля (спричинена вибухом ракети чи бомби)
capillary ~ = капіля́рна хви́ля
carrier ~ = хви́ля-носі́й, змодульо́вана хви́ля
centimetric ~s = сантиметро́ві хви́лі (довжини хвиль 1 – 10 см, частоти 3 – 30 ГГц)
charge-density ~ = хви́ля заря́дової густини́
circular electric ~ = колова́ електри́чна хви́ля, TE-хви́ля з осьово́ю симе́трією
circular magnetic ~ = колова́ магне́тна хви́ля, TM-хви́ля з осьово́ю симе́трією
circularly polarized ~ = циркуля́рно поляризо́вана хви́ля, хви́ля з колово́ю поляриза́цією
classical ~ = класи́чна хви́ля
clockwise-polarized ~ = правополяризо́вана хви́ля, хви́ля з пра́вою колово́ю поляриза́цією
coherent ~s = когере́нтні хви́лі
cold ~ = хви́ля хо́лоду, холо́дна хви́ля
combustion ~ = хви́ля горі́ння
composite ~ = складна́ хви́ля
compound ~ = (фіз. плинів) компа́ундна хви́ля
compression(al) ~ = 1. сти́скова [пружна́, ро́зтяго-сти́скова] хви́ля; хви́ля ро́зтягу-сти́ску, хви́ля стиска́ння [сти́ску, ущі́льнювання] 2. (гф) норма́льна хви́ля
compressional-dilatational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
concentration ~ = хви́ля концентра́ції
concentric ~ = концентри́чна хви́ля
condensation shock ~ = конденсаці́йна уда́рна хви́ля, хви́ля стрибка́ конденса́ції
conical ~ = коні́чна хви́ля
constant-amplitude ~ = сталоампліту́дна хви́ля
continuous ~ = незгасна́ хви́ля
converging (spherical) ~ = збі́жна [східна́] (сфери́чна) хви́ля
converted ~ = трансформо́вана [(с)конверсо́вана] хви́ля
cosmic radio ~s = космі́чні радіохви́лі
counterclockwise-polarized ~ = лівополяризо́вана хви́ля, хви́ля з лі́вою колово́ю поляриза́цією
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] хви́лі
creeping ~ = ковзна́ (поверхнева) хви́ля; повзка́ хви́ля
critical ~ = крити́чна хви́ля (у хвилеводі), хви́ля з крити́чною частото́ю
crowdion ~ = краудіо́нна хви́ля
cutoff ~ = хви́ля відтина́ння (у хвилеводі)
cyclotron ~ = циклотро́нна хви́ля
cylindrical ~ = циліндри́чна хви́ля
damped ~ = 1. згасна́ хви́ля 2. посла́блена хви́ля
de Broglie ~ = де-Бро́йлева хви́ля; фа́зова хви́ля
decametric ~s = декаметро́ві хви́лі, коро́ткі радіохви́лі (довжини хвиль 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц)
decaying ~ = 1. згасна́ хви́ля 2. розпадна́ хви́ля
decimetric ~s = дециметро́ві хви́лі (довжини хвиль 0.1 – 1 м, частоти 300 МГц – ГГц)
deflagration ~ = дефлаграці́йна хви́ля, хви́ля дефлагра́ції
deflected ~ = відхи́лена хви́ля
density ~ = хви́ля густини́
depolarized ~ = деполяризо́вана хви́ля
detached shock ~ = відокре́млена уда́рна хви́ля
detonation ~ = детонаці́йна хви́ля, хви́ля детона́ції
diffracted ~ = (з)дифраго́вана хви́ля
dilatational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
direct ~ = пряма́ хви́ля (що не зазнала відбиття чи заломлення)
dispersed ~ = (з)дисперго́вана хви́ля
dispersive ~ = диспе́рсна хви́ля
dissipationless ~ = бездисипати́вна хви́ля
distorted ~ = (з)деформо́вана хви́ля
distortional ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
disturbance ~ = хви́ля збу́рювання
disturbed ~ = збу́рена хви́ля
disturbing ~ = збу́рювальна хви́ля
diverging (spherical) ~ = розбі́жна [розхідна́] (сфери́чна) хви́ля
dominant ~ = доміна́нтна хви́ля (у хвилеводі)
downward ~ = дозе́мна хви́ля
drift ~ = дре́йфова хви́ля
dynamic ~ = динамі́чна хви́ля
echo ~ = відлу́нна [е́хова] хви́ля
edge ~ = крайова́ хви́ля
Einstein-Rosen ~ = хви́ля Айншта́йна-Ро́зена
elastic ~ = 1. пружна́ хви́ля 2. акусти́чна хви́ля
elastoplastic ~ = пружнопласти́чна хви́ля
electric ~ = електри́чна [Ге́рцова] хви́ля
electroacoustic ~ = електроакусти́чна хви́ля
electromagnetic ~ = електромагне́тна хви́ля
electromagnetic shock ~ = електромагне́тна уда́рна хви́ля
electron(ic) ~ = електро́нна хви́ля
electron-cyclotron ~ = електро́нна циклотро́нна хви́ля
electron plasma ~ = електро́нна пла́змо́ва хви́ля
electron-sound ~ = електроннозвукова́ хви́ля
electrostatic ~ = електростати́чна хви́ля
elliptically polarized ~ = хви́ля з еліпти́чною поляриза́цією
emitted ~ = ви́промінена хви́ля
enhanced ~ = підси́лена хви́ля
entropy ~ = хви́ля ентропі́ї
equivalent sine ~ = еквівале́нтна синусо́їдна хви́ля
equivoluminal ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
exchange ~ = обмі́нна хви́ля
exchange spin ~ = обмі́нна спі́нова хви́ля
excitation ~ = хви́ля збу́дження
excited ~ = збу́джена хви́ля
exciting ~ = збу́джувальна хви́ля
exciton ~ = ексито́нна хви́ля
expansion ~ = (гф) хви́ля розрі́джування
external ~ = поверхне́ва хви́ля (у плині)
extraneous ~ = 1. парази́тна хви́ля 2. сторо́ння хви́ля
extraordinary ~ = незвича́йна хви́ля
extraterrestrial ~ = позазе́мна хви́ля
fast ~ = швидка́ хви́ля
fast magnetosonic ~ = швидка́ магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
finite-amplitude ~ = хви́ля зі скінче́нною ампліту́дою
flexural ~ = зги́нова хви́ля
fluctuation ~ = флюктуаці́йна хви́ля
foamy ~ = пі́нява хви́ля, баране́ць
forced ~ = (фіз. плинів) примусо́ва хви́ля
forward-scattered ~ = хви́ля, розсі́яна впере́д
fractional sine ~ = утя́та синусо́їдна хви́ля
freak ~ = хви́ля-ґева́л (поодинока велетенська океанічна хвиля)
free (progressive) ~ = ві́льна хви́ля (що не зазнає впливу межових ефектів)
free space ~ = електромагне́тна хви́ля у ва́куумі (що не зазнає впливу межових ефектів)
free-traveling ~ = біжу́ча хви́ля
frequency-modulated ~ = частотозмодульо́вана хви́ля
fundamental ~ = основна́ хви́ля, основна́ гармо́ніка
galactic radio ~ = галакти́чна радіохви́ля
Gerstner ~ = Ґе́рстнерова хви́ля
giant ~ = велете́нська хви́ля (океанічна)
gravitational ~ = ґравітаці́йна хви́ля
gravity ~ = ґравітаці́йна хви́ля (у плині)
ground ~ = (гф) позе́мна хви́ля, поверхне́ва хви́ля (на поверхні землі)
ground-reflected ~ = відби́та від землі́ хви́ля
guided ~ = спрямо́вувана [ве́дена] хви́ля
half ~ = полови́нна хви́ля, півхви́ля; хви́ля полови́нної довжини́
harmonic ~ = гармоні́чна хви́ля
heat ~ = теплова́ хви́ля
hectometric ~s = гектометро́ві хви́лі, сере́дні радіохви́лі (довжини хвиль 100 м – 1 км, частоти 300 кГц – МГц)
Heitler-London ~ = хви́ля Га́йтлера-Ло́ндона
helical ~ = спіра́льна хви́ля
helicoidal ~ = геліко́їдна хви́ля
helicon ~ = геліко́н, геліко́нна хви́ля
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова хви́ля
Hertzian ~ = Ге́рцова [електри́чна] хви́ля
high-intensity ~ = інтенси́вна хви́ля
hot ~ = (гф) теплова́ хви́ля
hybrid (electromagnetic) ~ = гібри́дна (електромагне́тна) хви́ля
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна хви́ля, уда́рна хви́ля в пли́ні
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна [гідромагне́тна] хви́ля
hyperfrequency ~ = гіперчасто́тна (мікро)хви́ля (довжини см – м)
hypersonic ~ = гіперзвукова́ хви́ля (частота понад 500 МГц)
impinging ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
incident ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
incoherent ~s = некогере́нтні хви́лі
incoming ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
indirect ~ = непряма́ хви́ля (радіохвиля, що надходить непрямим шляхом унаслідок відбиття чи заломлення)
induced ~ = (з)індуко́вана хви́ля
inertia ~ = інерці́йна хви́ля
infragravity ~ = інфраґравітаці́йна хви́ля (у плині)
infralow-frequency ~ = наднизькочасто́тна хви́ля
infrared ~ = інфрачерво́на хви́ля
infrasonic ~ = інфразвукова́ хви́ля (частоти, менші за 15 Гц)
interacting ~s = взаємоді́йні хви́лі
interfacial ~ = межова́ хви́ля, хви́ля на межі́ по́ділу фаз
interference ~ = зава́дна [інтерференці́йна] хви́ля
interfering ~s = інтерферівні́ хви́лі
intermediate-frequency ~ = промі́жна́ хви́ля
internal ~ = вну́трішня хви́ля (у плині)
ion ~ = йо́нна хви́ля
ion-acoustic ~ = йо́нна звукова́ [йо́нна акусти́чна] хви́ля
ion-cyclotron ~ = йо́нна циклотро́нна хви́ля
ion plasma ~ = йо́нна пла́змо́ва хви́ля
ion-sound ~ = йо́нна звукова́ [йо́нна акусти́чна] хви́ля
ionization ~ = хви́ля йоніза́ції
ionospheric ~ = 1. йоносфе́рна хви́ля 2. (рф) просторо́ва хви́ля
irrotational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінова хви́ля
kilometric ~s = кілометро́ві хви́лі, до́вгі радіохви́лі (довжини хвиль 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц)
kinematic ~ = кінемати́чна хви́ля
kink ~ = кінк, зги́нова [кі́нкова] хви́ля
Lamb ~ = Ле́мбова хви́ля
Langmuir ~ = Ле́нґмюрова хви́ля
large-amplitude ~ = великоампліту́дна хви́ля
lateral ~ = бічна́ хви́ля
lattice ~ = (тт) ґратко́ва хви́ля, хви́ля колива́нь (кристалі́чної) ґра́тки
lee ~ = (фіз. плинів) бар’є́рна хви́ля
light ~ = світлова́ хви́ля
linear ~ = ліні́йна хви́ля
linearly polarized ~ = пло́скополяризо́вана [ліні́йно поляризо́вана] хви́ля
long ~s = 1. до́вгі хви́лі 2. сере́дні [гектометро́ві], до́вгі [кілометро́ві] і наддо́вгі [міріяметро́ві] радіохви́лі (хвилі з довжинами, що перевищують найбільшу довжину хвилі діяпазону радіомовлення 545 м; частоти, нижчі за 550 кГц)
longer-wavelength ~ = до́вша хви́ля
longest-wavelength ~ = найдо́вша хви́ля
longitudinal ~ = поздо́вжня хви́ля
Love ~ = Ла́вова хви́ля
lower-hybrid ~ = нижньогібри́дна хви́ля
Mach ~ = Ма́хова хви́ля
magnetic ~ = (тт) хви́ля магнетува́ння
magnetoacoustic ~ = магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ хви́ля
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна [гидромагне́тна] хви́ля
magnetoionic ~ = (гф) магнетойо́нна хви́ля
magnetosonic ~ = магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
magnetostatic ~ = магнетостати́чна хви́ля
magnetostatic spin ~ = магнетостати́чна спі́нова хви́ля
magnon ~ = магно́н, магно́нна хви́ля, кванто́вана спі́нова хви́ля
maintained ~ = незгасна́ (підсилювана) хви́ля
mass-density ~ = хви́ля ма́сової густини́
matter ~ = де-Бро́йлева хви́ля; хви́ля мате́рії
medium-frequency ~ = сере́дня хви́ля
metric ~s = метро́ві хви́лі (довжини хвиль 1 – 10 м, частоти 300 – 30 МГц)
millimeter ~s = див. millimetric ~s
millimetric ~s = міліметро́ві хви́лі (довжини хвиль мм – 1 см, частоти 30 – 300 ГГц)
modulated ~ = (з)модульо́вана хви́ля
modulating ~ = модуляці́йна хви́ля
monochromatic ~ = монохромати́чна хви́ля
myriametric ~s = міріяметро́ві хви́лі, наддо́вгі радіохви́лі (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц)
negative-energy ~ = хви́ля з від’є́мною ене́ргією
neutral ~ = стабі́льна хви́ля (що не зазнає згасання чи підсилювання), хви́ля зі ста́лою ампліту́дою
nondispersive ~ = недисперго́вна хви́ля
nonlinear ~ = неліні́йна хви́ля
nonmonochromatic ~ = немонохромати́чна хви́ля
nonperturbed ~ = незбу́рена хви́ля
nonplane ~ = непло́ска хви́ля
nonpotential ~ = непотенція́льна хви́ля
nonresonant ~ = нерезона́нсна хви́ля
nonstationary ~ = нестаціона́рна хви́ля
nonsymmetrical ~ = несиметри́чна хви́ля
normally-dispersive ~ = норма́льно дисперго́вна хви́ля
nuclear spin ~ = я́дерна/ядро́ва спі́нова хви́ля
oblique ~ = скісна́ хви́ля
oblique shock ~ = скісна́ уда́рна хви́ля
oceanic ~ = океані́чна хви́ля
ocean surface ~ = поверхне́ва океані́чна хви́ля
opposite-phase ~ = протифа́зова хви́ля
optical spin ~ = опти́чна спі́нова хви́ля
ordinary ~ = звича́йна хви́ля
orthogonal ~s = ортогона́льні хви́лі
orthogonalized plane ~s = ортогоналізо́вані пло́скі хви́лі
orthonormalized ~s = ортонормо́вані хви́лі
outgoing ~ = виходо́ва хви́ля
parametric ~ = параметри́чна хви́ля
parametrically coupled ~s = параметри́чно зв’я́зані хви́лі
parametrizable ~ = параметризо́вна хви́ля
parametrized ~ = параметризо́вана хви́ля
partial ~ = парці́йна [парція́льна] хви́ля
partially-polarized ~ = частко́во поляризо́вана хви́ля
Pekar ~ = Пе́карова хви́ля
penumbral ~ = (астр.) напівтіньова́ хви́ля
periodic ~ = періоди́чна хви́ля
permanent ~ = уста́лена [стаціона́рна] хви́ля (у плині)
perturbation ~ = хви́ля збу́рювання, збу́рювальна хви́ля
perturbed ~ = збу́рена хви́ля
perturbing ~ = збу́рювальна хви́ля
phase-modulated ~ = фазозмодульо́вана хви́ля
phonon ~ = фоно́нна хви́ля
pilot ~ = хви́ля-піло́т
plane ~ = пло́ска хви́ля
plane-polarized ~ = пло́скополяризо́вана [ліні́йно поляризо́вана] хви́ля
planetary ~ = плане́тна хви́ля
plasma ~ = пла́змо́ва хви́ля
polariton ~ = полярито́нна хви́ля
polarization ~ = поляризаці́йна хви́ля, хви́ля поляриза́ції
polarized ~ = поляризо́вана хви́ля
potential ~ = потенція́льна хви́ля
pressure ~ = 1. ти́скова хви́ля 2. ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
primary ~ = перви́нна хви́ля
probability ~ = хви́ля ймові́рности
progressive ~ = біжу́ча [по́ступна́] хви́ля
propagating ~ = поши́рювана [поширна́] хви́ля; хви́ля, що поши́рюється
proper ~ = власти́ва хви́ля
pseudospin ~ = псевдоспі́нова хви́ля
pulse-modulated ~ = і́мпульсно (з)модульо́вана хви́ля
pulsed ~ = і́мпульсна хви́ля
pump(ing) ~ = нагніта́льна хви́ля
quantized ~ = кванто́вана хви́ля
quantized spin ~ = магно́н, кванто́вана спі́нова хви́ля
quantum ~ = ква́нтова хви́ля
quasi-acoustic spin ~ = квазиакусти́чна спі́нова хви́ля
quasi-monochromatic ~ = квазимонохромати́чна хви́ля
radial ~ = радія́льна хви́ля
radiated ~ = ви́промінена хви́ля
radio ~ = радіохви́ля (частоти 10 кГц – 300 ГГц)
random ~ = випадко́ва хви́ля
rarefaction ~ = хви́ля розрі́джування
Rayleigh ~ = хви́ля Ре́йлі [Реле́я]
recombination ~ = рекомбінаці́йна хви́ля
rectangular ~ = прямоку́тна [меа́ндрова] хви́ля
reflected ~ = відби́та хви́ля
refracted ~ = зало́млена хви́ля
relaxation ~ = релаксаці́йна хви́ля
resonant ~ = резона́нсна хви́ля
resonating ~ = резона́нсна хви́ля
resultant ~ = вислідна́ хви́ля
retarded ~ = зага́яна хви́ля
retrograde ~ = ретроґра́дна хви́ля (в атмосфері)
return ~ = зворо́тна хви́ля
rogue ~ = (ОГ) хви́ля-ґева́л (поодинока велетенська океанічна хвиля)
Rossby ~ = хви́ля Ро́сбі
rotational ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
sawtooth(ed) ~ = пиля́ста [пилча́ста] хви́ля
scattered ~ = розсі́яна хви́ля
sea ~ = морська́ хви́ля
secondary ~ = 1. втори́нна хви́ля 2. (гф) зсу́вова хви́ля
sectoral ~ = се́кторна хви́ля
seismic ~ = сейсмі́чна хви́ля
seismic s(hear) ~ = зсу́вова сейсмі́чна хви́ля
shake ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
sharp-crested ~ = хви́ля з го́стрим гре́бенем
shear ~ = (мех., гф) зсу́вова хви́ля
shear-gravity ~ = (гф) зсу́вова ґравітаці́йна хви́ля (у плині)
shock ~ = уда́рна хви́ля
short ~s = коро́ткі хви́лі (проміння в межах і поблизу видної частини електромагнетного спектру, довжини хвиль 0.4 – 1 мкм)
short-crested ~ = хви́ля зі скінче́нним гре́бенем
shorter-wavelength ~ = коро́тша хви́ля
shortest-wavelength ~ = найкоро́тша хви́ля
side ~ = бічна́ хви́ля
signal ~ = сигна́льна хви́ля
signifcant ~ = вели́ка хви́ля (в океані)
simple ~ = про́ста́ хви́ля
simple harmonic ~ = монохромати́чна хви́ля
sine ~ = синусо́їдна хви́ля
sinusoidal ~ = синусо́їдна хви́ля
sky ~ = йоносфе́рна хви́ля
slow ~ = пові́льна хви́ля (що має фазову швидкість у середовищі, меншу за швидкість світла)
small-amplitude ~ = малоампліту́дна хви́ля
solitary ~ = соліто́н, поодино́ка хви́ля
sonic ~ = звукова́ хви́ля (що поширюється зі швидкістю звуку)
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля
space ~ = просторо́ва хви́ля
space-charge ~ = хви́ля просторо́вого заря́ду
spatial ~ = просторо́ва хви́ля
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дна хви́ля
specularly reflected ~ = дзерка́льно відби́та хви́ля
spherical ~ = сфери́чна хви́ля
spin ~ = спі́нова хви́ля
spin-density ~ = хви́ля спі́нової густини́
square ~ = меа́нд(е)р, прямоку́тна [меа́ндрова] хви́ля, меа́ндрові колива́ння
stable ~ = стійка́ хви́ля
standing ~ = стоя́ча хви́ля
stationary ~ = 1. стаціона́рна хви́ля 2. (ідеальна) стоя́ча хви́ля
steady-state ~ = уста́лена хви́ля
stimulated ~ = (з)індуко́вана хви́ля
storm ~ = штормова́ хви́ля
strain ~ = деформаці́йна хви́ля, хви́ля деформа́ції
stray ~ = 1. мандрівна́ хви́ля 2. парази́тна хви́ля
stress ~ = напру́гова хви́ля, хви́ля (механічної) напру́ги [напру́ження]
stress ~ = пружна́ хви́ля
subcarrier ~ = хви́ля-підносі́й
submillimeter ~s = субміліметро́ві хви́лі (довжини, менші за мм, частоти понад 300 ГГц)
subsonic ~ = дозвукова́ хви́ля (що має швидкість, меншу за швидкість звуку)
subsurface ~ = підповерхне́ва [підзе́мна, підво́дна] хви́ля
suction ~ = хви́ля розрі́джування
superhigh-frequency ~ = надвисокочасто́тна хви́ля
superimposed ~s = накла́дені хви́лі
supersonic ~ = надзвукова́ хви́ля (що має швидкість, більшу за швидкість звуку)
supraluminal ~ = надсвітлова́ хви́ля
surface ~ = поверхне́ва хви́ля
surface acoustic ~ [SAW] = поверхне́ва акусти́чна хви́ля
surface magnetic ~ = поверхне́ва магнетостати́чна хви́ля
surface spin ~ = поверхне́ва спі́нова хви́ля
symmetrical ~ = симетри́чна хви́ля
synchronous ~ = синхро́нна хви́ля
tangential ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
temperature ~ = температу́рна [теплова́] хви́ля
thermal ~ = теплова́ [температу́рна] хви́ля
tidal ~ = припли́вна хви́ля
tone-modulated ~ = тона́льно (з)модульо́вана хви́ля
toroidal ~ = торо́їдна хви́ля
torsional ~ = торсі́йна хви́ля, хви́ля закру́чування
traffic ~ = тра́нспортна хви́ля
transformed ~ = трансформо́вана хви́ля
transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена, нестаціона́рна] хви́ля
transmitted ~ = прохідна́ хви́ля
transverse ~ = 1. попере́чна хви́ля 2. (гф) зсу́вова хви́ля
transverse electric [TE] ~ = попере́чна електри́чна хви́ля
transverse electromagnetic [TEM] ~ = попере́чна електромагне́тна хви́ля
transverse magnetic [TM] ~ = попере́чна магне́тна хви́ля
trapezoidal ~ = трапецо́їдна хви́ля
traveling ~ = біжу́ча хви́ля
triangular ~ = трику́тна хви́ля
trochoidal ~ = трохо́їдна хви́ля
tropospheric ~ = тропосфе́рна хви́ля
twist ~ = закруто́ва [тві́стова] хви́ля, хви́ля за́круту
two-dimensional ~ = двови́мірна хви́ля
ultragravity ~ = ультраґравітаці́йна хви́ля
ultrashort ~s = ультракоро́ткі радіохви́лі (довжини хвиль менші за 10 м, частоти понад 30 МГц)
ultrasonic ~ = ультразвукова́ хви́ля (частоти понад 20 кГц)
unattenuated ~ = непосла́блена хви́ля
unbounded ~ = необме́жена хви́ля (що поширюється в недисипативному однорідному середовищі, що не має меж)
uncoupled ~ = незв’я́зана хви́ля
undamped ~ = 1. незгасна́ хви́ля 2. непосла́блена хви́ля
undeflected ~ = невідхи́лена хви́ля
undistorted ~ = не(з)деформо́вана хви́ля
undisturbed ~ = незбу́рена хви́ля
uniform plane ~ = однорі́дна пло́ска хви́ля
unmodulated ~ = не(з)модульо́вана хви́ля
unpolarized ~ = неполяризо́вана хви́ля
unscattered ~ = нерозсі́яна хви́ля
unstable ~ = нестійка́ хви́ля
unzipping ~ = (тт) хви́ля розстіба́ння [анзи́пінгу]
upward ~ = відзе́мна хви́ля
variable-amplitude ~ = змінноампліту́дна хви́ля
volume acoustic ~ = о́б’є́мна акусти́чна [звукова́] хви́ля
wake ~ = кільва́терна хви́ля
water ~ = хви́ля на воді́
weak ~ = слабка́ хви́ля
weakly damped ~ = слабкозгасна́ хви́ля
weakly nonlinear ~ = слабконеліні́йна хви́ля
whistler ~ = свист, ві́стлер, електро́нна циклотро́нна [свистова́] хви́ля
wind ~ = вітрова́ хви́ля
zero-energy ~ = хви́ля з нульово́ю ене́ргією

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

зна́чення 1. (фізичної величини) value 2. (амплітуда, модуль тощо) magnitude ▪ з одна́ко́вими [рі́вними] —ми of equal value/magnitude; обчи́слювати ~ to calculate [compute] a value; мати ~ (числове тощо) to have the value (of); набира́ти ~ to take (the) value(s), (послідовно значення всіх індексів) to run through all the indices; пробіга́ти ~ (ряд значень) to run through/over the values, (змінюватися) to vary (в межах – in the range); прохо́дити че́рез ~ to pass through a value; припи́сувати ~ (фізичної величини) to attribute [assign] a value 3. (сенс) meaning, sense; signification 4. (неявний сенс; наслідки, висліди) implication 5. (важливість) importance, significance; (у дальшому) consequence ▪ ма́ти ~ (сенс) to mean, to have the meaning; (бути важливим) to matter, to be important, to be of importance/significance (для – to); не ма́ти ~ to be of no importance/significance (для – to); надава́ти ~ (вважати важливим) to attach importance (to); (сенсу) to give meaning (to); чи ма́є це ~? does it matter?; це не ма́є ~ it does not matter; що ма́є (вели́ке) ~ (важливий) of (great) importance, of consequence (для – for); що не ма́є ~ (неважливий) of no importance; (у дальшому) of no consequence (для – for); (безсенсовний) meaningless
абсолю́тне ~ absolute value, modulus, magnitude ▪ за абсолю́тним —м = in modulus
ампліту́дне ~ = peak [crest] value
асимптоти́чне ~ = asymptotic value
бі́льше ~ = larger value (за – than)
~ в екстре́мумі = extremum value
вели́ке ~ = large [high] value
ве́рхнє ~ = upper value
ви́міряне ~ = measured value
винятко́ве ~ = exceptional [lacunary] value (аналітичної функції – of an analytic function)
випадко́ве ~ = random value
ви́правлене ~ = corrected [revised] value
ви́роджене вла́сне ~ = degenerate eigenvalue
вислідне́ ~ = resultant value
висо́ке ~ = high [large] value
вихідне́ ~ = (початкове) initial value; (відлікове) reference [datum] value
виходо́ве ~ = output value
відбі́жне ~ = outlier, outlying value
від’є́мне ~ = negative value
відки́нене ~ = (що сильно відрізняється від загальної тенденції) freak value
відліко́ве ~ = reference [datum] value див. тж реперне ~
відмі́нне ~ = 1. different value 2. different meaning
відно́сне ~ = relative value
відо́ме ~ = known value
вірогі́дне ~ = plausible [reasonable] value
віртуа́льне ~ = virtual value
~ в крити́чній то́чці = critical value
власти́ве ~ = proper value; characteristic value
вла́сне ~ = eigenvalue, proper value; characteristic number; latent root
входо́ве ~ = input value
га́дане ~ = guess value
головне́ ~ = 1. (інтеґралу) principal value (of an integral) 2. (кореня) principal root
~ грани́ці = limit value, value of a limit
грани́чне ~ = limiting value
грани́чне сере́днє ~ = limiting mean (value)
гру́бе ~ = rough value
групове́ сере́днє ~ = group mean value
детерміно́ване ~ = predetermined value
дефе́ктне ~ = deficient value
дискре́тне ~ = discrete value
ді́йсне ~ real value; (власне) real eigenvalue ▪ із ді́йсним —м = real-valued
ді́юче ~ = (нрк.) див. ефективне ~
довіднико́ве ~ = handbook [reference] value; look-up value
дові́льне ~ = arbitrary value
дові́льно взя́те сере́днє ~ = (за припущенням, стат.) assumed [provisional] mean (value)
дода́тне ~ = positive value
дозво́лене ~ = (км) allowed [permitted] value
~ до опромі́нення = див. доопромінне ~
доопромі́нне ~ = (спостережене, я ф) preirradiation value
допасо́ване ~ = fitted value
допуско́ве ~ = 1. (дози опромінення тощо) permissible value 2. (техн.) legitimate [permissible] value
до́слідне ~ = 1. experimental [observed, measured] value 2. (емпіричне) empirical value
експеримента́льне ~ = див. до́слідне ~
екстраполяці́йне ~ = extrapolated value
екстрема́льне ~ = extreme value; extremum
~ елеме́нту да́них = item value
емпіри́чне ~ = empirical value
етало́нне ~ = standard [reference] value
ефекти́вне ~ = effective value [root-mean-square, rms] value; (струму) effective current; (сили) effective force; (періодичної, мех.) mechanomotive force
єди́не ~ = unique value; (додатне) unique positive value
заборо́нене ~ = 1. (км) forbidden value 2. (техн.) prohibited value
забра́кле ~ = missing value
зага́льне сере́днє ~ = overall mean (value)
за́дане ~ = given value; (наперед) prescribed [preassigned] value; (конкретне) specified value; (детерміноване) predetermined value
заокру́глене ~ = round(ed)-off value
~ за оці́нкою = estimated value
~ за припу́щенням = assumed value
зва́жене ~ = weighted value
зве́дене ~ = (фізичної величини) reduced value, reduced property
здо́га́дне ~ = guess value
~ зі зна́ком = signed value; (напряму) value with sense, directed value
змі́нне ~ = variable value
~ змі́нної = 1. value of a variable 2. (комп.) right value, rvalue
знормо́ване ~ = normalized value
~ (і)з по́правкою = corrected value
ізотро́пне сере́днє ~ = isotropic mean (value)
індика́торне ~ = indicated value
інтеґро́ване ~ = integrated value
інтерполяці́йне ~ = interpolated value
ірраціона́льне ~ = irrational value
~ і́стинности = truth value
і́стинне ~ = 1. true value 2. (логічне) truth value
ймові́рне ~ = 1. (фізичної величини) probable value 2. (змістове) probable meaning
кінце́ве ~ = final value; (вислідне) resultant value
ковзне́ сере́днє ~ = running mean (value)
ко́мплексне ~ complex value; (власне) complex eigenvalue ▪ із ко́мплексним —м = complex-valued
конкре́тне ~ = particular [special] value; (конкретизоване, задане) specified value
крайове́ ~ = boundary value
крити́чне ~ = critical value
лока́льне ~ = local value
~ магне́тної інду́кції в ґа́усах = gaussage
максима́льне ~ = maximum (value); (на кривій) spike content; (амплітуди) peak value, crest (value)
мале́ ~ = small [low] value
межове́ ~ = boundary value
ме́нше ~ = smaller [lower] value (за – than)
миттє́ве ~ = instantaneous value
мініма́льне ~ = minimum (value), minimal value
набли́жене ~ = approximate value
~ на ви́ході = див. виходове ~
~ на вхо́ді = див. входове ~
наді́йне ~ = reliable value
найбі́льше ~ = maximum (value), (the) greatest [maximal, highest, largest] value
найви́ще ~ = див. найбільше ~
найімові́рніше ~ = (the) most probable value
найме́нше ~ = minimum (value), (the) least [minimal, lowest, smallest] value
найме́нш імові́рне ~ = (the) least probable value
найни́жче ~ = див. найменше ~
~ на межі́ = boundary value
напередви́значене ~ = predetermined value
напередза́дане ~ = prescribed [preassigned] value
напівці́ле ~ = semi-integer [semi-integral] value
неви́правлене ~ = uncorrected value; (індикаторне) indicated value
невід’є́мне ~ = nonnegative value
невідо́ме ~ = unknown value
невласти́ве ~ = improper value
недода́тне ~ = nonpositive value
незаокру́глене ~ = unrounded value
незва́жене ~ = unweighted value; (середнє) unweighted mean (value)
незнико́ме ~ = nonvanishing value
не(з)нормо́ване ~ = unnormalized [nonnormalized] value
ненульове́ ~ = nonzero value; (незникоме) nonvanishing value
необме́жено поді́льне ~ = infinitely divisible value
неокру́глене ~ = unrounded value
непа́рне ~ = odd(-numbered) value
неперенормо́ване ~ = unrenormalized value
неподі́льне ~ = indivisible value
непра́вильне ~ = incorrect [erratic] value
нескінче́нне ~ = infinite value
нескориго́ване ~ = uncorrected value; (середнє) uncorrected mean (value)
нето́чне ~ = rough value
неуто́чнене ~ = див. невиправлене ~
ни́жнє ~ = lower value
низьке́ ~ = low [small] value
номіна́льне ~ = rated [face, nominal, rating] value; rating
нормо́ване ~ = normalized value
нульове́ ~ = zero [vanishing] value
обе́рнене ~ = reciprocal [inverse] value
обчи́слене ~ = calculated [computed] value
окре́ме ~ = particular [special] value
окре́ме сере́днє ~ = individual mean (value)
окру́глене ~ = round(ed)-off value
опо́рне ~ = reference value
оптима́льне ~ = optimum [best] value
основне ~ = (сенс) basic meaning
остато́чне ~ = final value; (вислідне) resultant value
~, отри́мане ме́тодом найме́нших квадра́тів = (the) least-squares (adjusted) value
оці́нко́ве ~ = estimated value
очі́куване ~ = (за припущенням) assumed value; (попереднє) tentative value; (сподіване) expected value; (розраховане) predicted [calculated] value
~ пара́метра = value of a parameter
~ пара́метра в стати́чному режи́мі = (ел.) quiescent value (of a parameter)
па́рне ~ = even value
па́спортне ~ = (параметра) rating
передба́чене ~ = predicted value
перенормо́ване ~ = renormalized value
перено́сне ~ = figurative meaning [sense]
пито́ме ~ = specific value
півці́ле ~ = semi-integer [half-integer, semi-integral] value
підсумко́ве ~ = resultant [final] value
пі́кове ~ = peak [crest] value
пі́сляопромі́нне ~ = (спостережене, я ф) post-irradiation value
подво́єне ~ = double value; (амплітуди) peak-to-peak value
поді́льне ~ = divisible value
позі́рне ~ = apparent value
полі́пшене ~ = (уточнене) improved value
полови́нне ~ = half-value
помилко́ве ~ = erroneous [erratic] value
попере́днє ~ = preliminary value; (заплановане, очікуване) tentative value
~ по́правки = correction value
порівня́нні ~ = comparable values
поро́гове ~ = threshold value
пото́чне ~ = running value
потрі́бне ~ = desired [required] value
~ по́хибки = value of error
початко́ве ~ = initial [starting] value
правди́ве ~ = true value; (логічне) truth value
правдоподі́бне ~ = plausible [reasonable] value
пра́вильне ~ = correct value
прибли́зне ~ = approximate value, approximation; (грубе) rough value
при́йняте ~ = accepted [adopted, approved] value
прийня́тне ~ = 1. (змінної) admissible [permissible] value (of a variable) 2. (км) allowed [permitted] value 3. (дози, опромінення тощо) permissible value 4. (техн.) permissible [legitimate] value 5. (правдоподібне, в межах розумного) reasonable value
припи́сане ~ = attributed value
~ пришви́дшення ві́льного па́дання = (стандартне, 9.80665 м/с2) standard gravity
промі́жне́ ~ = intermediate value
про́сте́ вла́сне ~ = simple eigenvalue, simple proper value
раціона́льне ~ = rational value
реґуля́рне ~ = regular value
резона́нсне ~ = resonance value
рекомендо́ване ~ = (техн.) preferred value
ре́перне ~ = fiducial [benchmark] value
рівнова́жне ~ = equilibrium value
робо́че ~ = performance value
розрахо́ване ~ = calculated [computed] value
розрахунко́ве ~ = 1. calculated [computed] value 2. (згідно з теорією) theoretical [predicted] value 3. (за оцінкою) estimated value 4. (проєктне) design value 5. (ел.) rating
сере́динне ~ = medium value
сере́днє ~ = average (value), mean (value) (виміряних величинof measured values; за х – over х, with respect to х; за ансамблем – over an ensemble); (із урахуванням поправки) corrected mean/average; (без урахування поправки) uncorrected mean/average див. тж середнє
сере́днє аритмети́чне ~ = arithmetic mean (value)
сере́днє гармоні́чне ~ = harmonic mean (value)
сере́днє геометри́чне ~ = geometric mean (value)
сере́днє за мо́дулем ~ = (ел.) rectified value (змінної величини – of an alternating quantity)
сере́днє ~ за суку́пністю = population mean (value)
сере́днє логаритмі́чне ~ = logarithmic mean (value)
сере́днє степене́ве ~ = power mean (value)
середньозва́жене ~ = average-weighted value, weighted average, weighted mean
середньоквадрати́чне ~ = див. середньоквадратне ~
середньоквадра́тне ~ = 1. (середній квадрат) mean-square value 2. (квадратний корінь із середнього квадрата) root-mean-square [rms] value
скінче́нне ~ = finite value
скориго́ване ~ = adjusted [modified, corrected] value
скориго́ване сере́днє ~ = modified [corrected] mean (value)
спостере́жене ~ = observed [experimental, measured] value
спостере́жуване ~ = observed [experimental, measured] value
спра́вжнє ~ = true value
спро́бне ~ = trial value
стабі́льне ~ = stable value
ста́ле ~ = constant value
станда́ртне ~ = standard value
стаціона́рне ~ = stationary value
стійке́ ~ = stable value
суку́пне ~ = integral [lump] value
сума́рне ~ = total [integrated] value; resultant
супроти́вне ~ = (вислову тощо) opposite meaning
табли́чне ~ = tabular [tabulated] value
~ температу́ри = temperature value; (за стоґрадусною шкалою) centigrade value
теорети́чне ~ = theoretical [calculated] value див. тж розрахункове ~
теорети́чне ~ ма́си = (тп) predicted mass
типо́ве ~ = typical value
то́чне ~ = 1. (величини) exact value 2. (вислову тощо) strict sense, exact meaning
узгі́днене ~ = adjusted value
узго́джене = ~ див. узгіднене ~
умо́вне сере́днє ~ = conditional mean (value)
~ у поча́тку ві́дліку = reference value
усере́днене ~ = average (value), averaged value (за x – over x, with respect to x)
уста́лене ~ = steady(-state) value
уто́чнене ~ = corrected [refined, revised, improved] value
уя́вне ~ = imaginary value; (власне) imaginary eigenvalue
факти́чне ~ = actual value
~ фізи́чної величини́ = value of a physical quantity
фіксо́ване ~ = fixed value
~ фу́нкції = value of а function (у точці – at a point)
характе́рне ~ = typical value
характеристи́чне ~ = characteristic value; (власне) eigenvalue
цілочислове́ ~ = integer [integral] value
чи́нне ~ = actual value
числове́ ~ = numerical value; (цифра) figure
шу́кане ~ = the value to be found
хви́ля-ґева́л (-і, -а) (поодинока велетенська поверхнева океанічна хвиля) rogue wave, freak wave

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ви́гад (-ду) m invention, inventiveness, skill, contrivance, fiction; false rumor; whim, caprice, freak;
  ви́гаданий (-на, -не) invented, contrived.
коми́з (-зу) m caprice, whim, freak;
  комиза́ (-зи́) f caprice, capricious person;
  комизи́стий (-та, -те)* whimsical, capricious;
  комизи́тися (-ижу́ся, -изи́шся) I vi to be whimsical (capricious), to be cross and peevish; to become furious.
при́мха (-хи) f, при́мхи (примх) pl caprice(s), whim(s), fancy, freak(s), maggot; capricious women.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

вихватк||а ім. ж. (жарт) trick; freak, escapade; (ворожа) attack (on, upon)
я не чекав від нього такої ~и I never expected such a trick from him.
гр||а ім. ж. (дія) play; (рід гри) game; (на сцені) performance, acting; (на музичному інструменті) playing
азартна ~а game of chance/of hazard, gambling game
біржова ~а stock exchange speculation, stock jobbing
комп’ютерна ~а computer game
нечесна ~а foul play
чесна ~а fair play
~а актора actor’s performance/acting
~а піаніста pianist’s performance
~а природи freak of nature
~а світла the play of light
~а слів pun, joke, word-play; play on words
вести велику ~у to play for high stakes
вести безнадійну ~у to play a losing game
грати подвійну ~у to play a double game; ♦ не варта ~ свічок (шкурка вичинки не стоїть) the game is not worth the candle.

ПРИМІТКА: 1. Українському іменнику гра в англійській мові відповідають game і play. Game означає гру за певними правилами й передбачає певні знання й уміння: a game of tennis (of chess) партія (гри) в теніс (у шахи). Play означає будь-яку розвагу: children’s plays дитячі забави. Крім того, слово play може вживатися стосовно однієї людини, а game передбачає не менше двох осіб. Отже, будь-яка гра є play, але не всяка гра є game.

природ||а ім. ж. nature; (вдача, характер) nature, character
веселий від ~и naturally cheerful; gay by nature
~а застави nature of a charge, nature of security
гра ~и freak of nature
закон ~и law of nature
явища ~и (natural) phenomena
з ~и by nature, naturally
на лоні ~и in the open air
це в ~і речей it is quite in the nature of things; ♦ виховання сильніше за ~у nurture is stronger than nature ~а не виносить пустоти nature abhors a vacuum
~у тяжко відмінити nature will have its course; the leopard cannot change his spots.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

зона zone; (ділянка) region, section; (простір, місце) space; (площа) area; (смуга) band; (кільцева) belt; (напр., мовчання) range; (активна) core; domain, field ком
активна з. дії active zone of action
ближня з. дифракції near field diffraction zone
ближня з. радіозв’язку near-field radio-communication
ближня хвильова з. near wave zone
валентна з. valent band
далекосяжна з. дифракції distant diffraction field
дифузійна з. diffusion zone, diffused zone
домішкова з. impurity band
еквіфазна з. equiphase zone
енергетична з. energy band
заборонена енергетична з. forbidden energy zone, forbidden energy gap
заборонена з. forbidden zone, forbidden band, forbidden gap
заповнена з. filled band, filled region
затінена з. shadow zone
з. абонентського доступу subscriber-access area тлф
з. безпечної роботи safety working area звз
з. ввідної доріжки (компакт-диска) lead-in (area)
з. взаємного зв’язку mutual-coverage zone звз
з. вивідної доріжки (компакт-диска) lead-out (area)
з. виклику calling area тлф
з. випробувань testing area
з. відсутності приймання primary-skip zone, protection zone, silent zone, skip zone, skip area звз; (радіосигналів) blind area
з. впливу incidence
з. дальнього виявлення early-warning coverage
з. даних (recorded) data area, program area
з. заголовка (повідомлення) header space
з. запису record
з. захоплення capture zone
з. збуджених рівнів band of excitation levels
з. збудження excitation band
з. інтенсивних радіоперешкод radio frequency interference area || high RFI area
з. інтерференції interference area, interference zone
з. комутації switching zone звз
з. контакту contact zone
з. контролю за входом burglary zone звз
з. мовчання blind area звз
з. найкращого сприйняття sweet spot інф
з. невпевненого приймання intermittent service area, mush area, freak range; (радіо) fringe area, poor reception area
з. нульового сигналу zero-signal zone звз
з. обміну інформацією traffic area звз
з. обслуговування service area, servicing zone, coverage (area), coverage pattern, coverage region; (у супутниковому зв’язку) coverage path, footprint, field of view
з. обслуговування супутника (штучного) satellite-serviced area, satellite’s field of view
з. огляду keepout; (антени) scanned area; (радіотелескопа) coverage (area), coverage of radio telescope
з. озвучування insonation area
з. оперативної пам’яті main storage region ком
з. оптимального стереоефекту seat
з. пошуку search coverage, search zone звз; (напр., РЛС) field of search
з. приймання reception area звз
з. радіолінії radio line area звз
з. радіомовчання shadow, blind spot, dead spot, primary-skip zone, protection zone, silent zone, skip zone, radio-quiet zone
з. спостереження coverage звз
з. фокусування (відеосистеми) focusing area
мертва з. РЛС high radar shadow
нейтральна з. neutral zone
неробоча з. радіопеленгатора skip zone, zone of silence
номінальна з. дії rated coverage рлк
суміжні зони пам’яті contiguous storage regions мн
формантна з. звуку formant audio region
частково заповнена з. partially occupied band
якісна з. спостереження qualitative observation area