Знайдено 41 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «повстання» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

rebel
  1. [reb(ə)l] n
    1) повста́нець (повста́нка), заколо́тник, бунтівни́к, бунта́р, ворохо́бник; заст. крамо́льник
    2) mod. повстанський, бунтівничий, бунтарський
  2. [rɪˈbel rə-,] v (rebels, rebelling, rebelled)
    1) зніма́ти повста́ння, зчиня́ти (зрива́ти) повста́ння (за́колот), збива́ти колотне́чу; повстава́ти, бунтува́ти, протестува́ти; чинити опір, протиді́яти Обговорення статті
riot [ˈraɪ‿ət]
  1. n
    1) за́коло́т, повста́ння, бунт, бунтува́ння
    2) ворохо́бня, колотне́ча, чва́ра (чва́ри), ро́зрухи, ро́зрух, невпо́кі́й
    3) неприбо́рканість, нестри́маність, сваві́льність
    4) пи́шність, бу́чність, бундю́чність, розкі́шність
    5) розм. винятково цікава людина; надцікава річ, подія; хіт
  2. v
    1) брати участь в за́колоті, повстанні
    2) бешкетувати, бешкети справляти, галабурдити, сваволити, скандалити
    3) гайнува́ти час; марнувати (марнотратити) життя
    • race riot — расові ро́зрухи (чва́ри) До обговорення
    • run riot —
    а) бешкетува́ти, галабурдити
    б) бушува́ти, бурха́ти, буя́ти
    в) буяти; буйно (пишно) рости
    • riot gun — поліце́йська гвинті́вка До обговорення Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

armed [ɑ:md] a озброєний; збройний; укріплений; підсилений;

  an ~ insurrection збройне повстання;
crush [krʌʃ] v

  to ~ a revolt придушити повстання;
incite [ɪnˈsaɪt] v (past i p. p. incited, pres. p. inciting)

  to ~ workers to rebellion підбурювати робітників до повстання.
insurgency [ɪnˈsɜ:dʒ(ɘ)nsɪ] n
1. повстання;
insurrection [ˌɪnsɘˈrekʃ(ɘ)n] n
1. повстання;
  armed ~ збройне повстання;
  to crush, to put down, to suppress an ~ придушувати повстання;
insurrectionist [ˌɪnsɘˈrekʃ(ɘ)nɪst] n
1. повстанець; учасник повстання;
keep [ki:p] v (past i p. p. kept, pres. p. keeping)

  to ~ down revolt придушувати повстання;
mutiny [ˈmju:t(ɘ)nɪ] n (pl mutinies) бунт, заколот; повстання.
note [nɘʋt] n

  ~ of rebellion сигнал до повстання, революційний клич;
pulverize [ˈpʌlvɘraɪz] v (past i p. p. pulverized, pres. p. pulverizing)

  to ~ rebellion придушувати повстання.
quietus [kwaɪˈi:tɘs] n

  the arrival of militia gave the riot its ~ прибуття міліції зіграло вирішальну роль у придушенні повстання.
raise [reɪz] v (past i p. p. raised, pres. p. raising)

  to ~ a revolt підняти повстання;
rebel [rɪˈbel] v (past i p. p. rebelled, pres. p. rebelling)

2. піднімати повстання (заколот, бунт); бунтувати;
rebellion [rɪˈbeljɘn] n
1. повстання; заколот, бунт;
  an armed ~ збройне повстання;
  to crush, to put down, to quash, to quell a ~ придушувати повстання;
  to foment, to stir up a ~ підбурювати, розпалювати повстання;
  to rise in ~ повстати, підняти повстання (заколот);

  a ~ breaks out повстання вибухає;
repress [rɪˈpres] v

  to ~ an uprising придушити повстання;
revolt [rɪˈvɘʋlt] n
1. повстання, заколот; бунт;
riot [ˈraɪɘt] n
1. заколот; бунт; повстання;
  to cause, to incite/ to stir up викликати, спонукати бунт (повстання);
  to crush, to put down, to quell a ~ придушити повстання;
rise [raɪz] n

12. гірн., геол. вихід на поверхню; вироблення вгору; повстання (пласта);
rising [ˈraɪzɪŋ] n

2. повстання;
scotch [skɒtʃ] v

  to ~ a mutiny придушити повстання;
sedition [sɪˈdɪʃ(ɘ)n] n

4. повстання, заколот, бунт.
sepoy [ˈsi:pɔɪ] n іст. сипай;
  S. Mutiny (Rebellion) іст. повстання сипаїв.
servile [ˈsɜ:vaɪl] a

  ~ revolt повстання рабів;
smash [smæʃ] v

  to ~ a revolt придушити повстання;
squash [skwɒʃ] v

  to ~ a rebellion придушити повстання;
stamp [stæmp] v

  to ~ out a rebellion придушити повстання.
stifle [ˈstaɪf(ɘ)l] v (past i p. p. stifled, pres. p. stifling)

  to ~ a revolt придушити повстання;
stir [stɜ:] n

5. повстання, заколот;
strike [straɪk] n

  to break (up) a ~ подавити повстання;
suppressed [sɘˈprest] a

  ~ revolt придушене повстання;
uprising [ʌpˈraɪzɪŋ] n
1. повстання;
  during the ~ під час повстання;
  the ~ of 1857 повстання 1857 р.;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

повстання rebellion, rising, revolt, insurrection; uprising;
підіймати ~ to excite/to stir up rebellion;
~ проти тиранів ‒ покірність Богу rebellion to tyrants is obedience to God.
збройн||ий armed, under arms;
~ий напад armed attack;
повстання revolt/rising in arms, armed revolt;
~е пограбування robbery under arms;
~і сили armed forces.

- Фразлекс (англо-український фразеологічний словник) 2014- (Василь Старко) Вгору

When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? прислів’я
Тлум.
На початку існування людства не було соціальної нерівності. Люди були створені рівними.
Укр.
Коли Адам орав, а пряла Єва, де родослівне було древо? Між Євою й Адамом, хто тоді був паном?
Ком.
Один з лозунгів Селянського повстання 1381p., авторство якого приписують мандрівному проповіднику Джону Боллу (John Ball).
    ‣ Eve was credited as being our first spinner by an old English mystic priest and we all know where she got us. He asked: "When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?" - a chant which was echoed again and again by rebels throughout the centuries.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

повста́нець (-нця) m insurgent, rebel;
  повста́ння n rebellion, insurrection;
  повста́нський (-ка, -ке), повста́нчий (-ча, -че) rebellious, insurgent, of an insurrection.
підбу́рити (-рю, -риш) P vt; підбу́рювати (-рюю, -рюєш) I vt to incite, set on, stir up, cause an uproar:
  підбу́рити до повста́ння, to incite to rebellion:
  підбу́рити води́ в горі́лку, to dilute brandy with water;
  підбу́ритися, підбу́рюватися vi to be incited, be roused to rebellion, be excited (stirred up).
підійма́ти (-а́ю, -а́єш) I vt = підніма́ти; підійня́ти, підіня́ти (-ійму́, -і́ймеш) P vt to raise, lift up; to take (pick) up; to increase:
  підійма́ти повста́ння, to stir up a rebellion;
  підійма́ти ду́ха, to encourage, uplift the spirit;
  підійма́ти на сміх, to deride, ridicule, mock; to make a laughing stock (of one);
  підійма́тися, підійня́тися підіня́тися vi to rise, get up:
  підійма́тися чого́, to take upon oneself.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

збройн||ий прикм. armed, under arms

повстання revolt/rising in arms, armed revolt

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

rising (і) (по)вставання; схід (сонця); повстання, заколот; (пк) зростальний; східний (про сонце); хем. бродильний