Знайдено 28 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «readable» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

readable [ˈri:dɘb(ɘ)l] a
1. легкий для читання; чіткий;
2. добре написаний, цікавий; читабельний;
  a highly ~ book захоплива книга.
-able [-ɘbl] suf утворює прикметники із пасивним значенням можливості якоїсь дії від дієслівних основ;
  acceptable прийнятний, підхожий;
  desirable бажаний, жаданий;
  readable читабельний, легкий для читання, добре написаний.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

читабельний розм. (цікавий, той що варто читати) readable.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

machine-readable = [məˌʃi:n'ri:dəbl] машиночи́тний
character = ['kærəktə] 1. хара́ктер 2. знак (друковий), си́мвол
• accent ~
= си́мвол на́голосу
• acknowledge(ment) ~
= знак підтве́рдження прийняття́
• additive ~
= адити́вний хара́ктер
• admissible ~
= дозво́лений си́мвол
• alpha(betic) ~
= алфаві́тний знак, бу́ква (лі́тера) алфаві́ту
• alphanumeric ~
= бу́квено-цифрови́й си́мвол (знак)
• articulate ~
= стилізо́ваний си́мвол
• backspace ~
= знак пове́рнення на одну́ пози́цію; знак пове́рнення на оди́н форма́т
• blank ~
= си́мвол про́білу (про́міжку, про́пуску)
• cancel ~
= си́мвол скасо́вування
• carriage return ~
= си́мвол пове́рнення каре́тки
• central ~
= центра́льний хара́ктер
• character-deletion ~
= знак скасува́ння си́мвола
• check ~
= си́мвол контро́лю; контро́льний знак
• code ~
= ко́довий си́мвол; си́мвол ко́ду
• coded ~
= закодо́ваний си́мвол
• command ~
= керівни́й си́мвол
• continuation ~
= си́мвол продо́вження
• complemented ~
= хара́ктер з допо́внюванням
• complex ~
= ко́мплексний хара́ктер
• complex-orthogonal ~
= ко́мплексно ортогона́льний хара́ктер
• composite ~
= скла́дений хара́ктер
• conjugate ~
= спря́жений хара́ктер
• continuous unitary ~
= непере́рвний уніта́рний хара́ктер
• control ~
= керівни́й си́мвол
• delete ~
= знак ви́лучення
• digital ~
= цифрови́й знак, ци́фра
• displayable ~
= ви́дний си́мвол (на відміну від невидного)
• disturbed ~
= спотво́рений си́мвол
• don’t care ~
= байду́жий си́мвол
• double ~
= лігату́ра (знак із двох з’єднаних букв)
• double-high ~
= си́мвол подві́йної висоти́
• dual ~
= дуа́льний хара́ктер
• edge ~
= озна́ка кра́ю (кінця рядка тощо)
• editing ~
= си́мвол керува́ння форма́том
• end-of-medium ~
= озна́ка кінця́ носія́
• end-of-message ~
= озна́ка кінця́ повідо́млення
• end-of-text ~
= озна́ка кінця́ те́ксту
• end-of-transmission ~
= озна́ка кінця́ передава́ння
• end-of-word ~
= си́мвол кінця́ сло́ва
• enquiry ~
= си́мвол за́питу
• enumerative ~
= зліче́нний (перелічни́й) хара́ктер
• erase ~
= си́мвол скасо́вування
• erroneous ~
= помилко́вий си́мвол
• error ~
= си́мвол по́ми́лки
• escape ~
= си́мвол поча́тку керівно́ї послідо́вності
• even ~
= па́рний хара́ктер
• exceptional ~
= винятко́вий хара́ктер
• face-change ~
= си́мвол змі́ни ти́пу шри́фту
• faithful ~
= то́чний хара́ктер
• field ~
= хара́ктер по́ля
• field separation ~
= си́мвол відокре́млювання полі́в
• fill ~
= си́мвол-запо́внювач
• finite ~
= фіні́тний хара́ктер
• font-change ~
= си́мвол змі́нення ти́пу шри́фту
• forbidden ~
= заборо́нений си́мвол
• format(-control) ~
= си́мвол керува́ння форма́том
• form-feed ~
= знак подання́ бла́нка (сторі́нки)
• function ~
= керівни́й си́мвол (клавіатури)
• gap ~
= си́мвол про́білу (про́міжку, про́пуску)
• generalized ~
= узага́льнений хара́ктер
• graphic ~
= графі́чний си́мвол
• group ~
= групови́й хара́ктер, хара́ктер гру́пи
• hand-printed ~
= рукопи́сний си́мвол (виконаний друкарським шрифтом); машинопи́сний си́мвол
• hand-written ~
= рукопи́сний си́мвол
• hidden ~
= захо́ваний си́мвол
• identification ~
= ідентифікаці́йний си́мвол
• identity ~
= одини́чний хара́ктер
• idle ~
= поро́жній си́мвол
• ignore ~
= си́мвол ігнорува́ння; знак анулюва́ння
• illegal ~
= заборо́нений си́мвол
• immersion ~
= хара́ктер зану́рювання (зану́рення)
• imprimitive ~
= імприміти́вний хара́ктер
• improper ~
= 1. невласти́вий хара́ктер 2. заборо́нений си́мвол
• inadmissible ~
= неприйня́тний (заборо́нений) си́мвол
• induced ~
= (з)індуко́ваний хара́ктер
• inessential ~
= неісто́тний хара́ктер
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний хара́ктер
• information ~
= інформаці́йний си́мвол
• inquiry ~
= си́мвол за́питу
• instruction ~
= си́мвол кома́нди
• irreducible ~
= незвідни́й хара́ктер
• latency ~
= си́мвол керува́ння форма́том
• layout ~
= 1. си́мвол керува́ння форма́том 2. си́мвол керува́ння поло́женням каре́тки і папе́ру 3. знак специфіка́ції форма́ту
• leader ~
= си́мвол-запо́внювач
• least significant ~
= знак наймоло́дшого розря́ду
• leftmost ~
= лі́вий кра́йній знак
• linear ~
= ліні́йний хара́ктер
• line delete ~
= знак ви́лучення рядка́
• line end ~
= си́мвол кінця́ рядка́
• line feed ~
= знак змі́щення на оди́н рядо́к; си́мвол переве́дення рядка́
• local ~
= лока́льний хара́ктер
• locally matrix ~
= лока́льно ма́тричний хара́ктер
• lower ~
= ни́жній хара́ктер
• lower case ~
= си́мвол ни́жнього регі́стру
• machine-readable ~
= машиночи́тний си́мвол (си́мвол, що його́ зда́тна прочита́ти маши́на)
• magnetic(-ink) ~
= магне́тний знак (нанесений магнетним чорнилом)
• master ~
= основни́й кегль (шрифту)
• modular ~
= модуля́рний хара́ктер
• most significant ~
= знак найста́ршого розря́ду
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний хара́ктер
• new-line ~
= си́мвол ново́го рядка́
• nonblank ~
= непро́більний (непро́міжковий) си́мвол
• nonnumeric ~
= нецифрови́й знак
• nonprintable ~
= недруко́вний си́мвол
• normal ~
= норма́льний хара́ктер
• no-whitespace ~
= непро́більний (непро́міжковий) си́мвол
• null ~
= нульови́й си́мвол
• numerical ~
= числови́й си́мвол; ци́фра
• odd ~
= непа́рний хара́ктер
• pad ~
= си́мвол-запо́внювач
• paper throw ~
= знак прого́ну папе́ру (без друкування)
• polling ~
= си́мвол опи́тування
• printable ~
= друко́вний си́мвол
• print control ~
= си́мвол керува́ння дру́ком
• printed ~
= (на)друко́ваний знак
• proper ~
= власти́вий хара́ктер
• protection ~
= знак за́хисту
• punctuation ~
= розділо́вий знак
• record separator ~
= розді́лювач за́писів
• reducible ~
= звідни́й хара́ктер
• redundant ~
= надлишко́вий знак; за́йвий (запасни́й) знак; знак на́длишку
• regular ~
= реґуля́рний хара́ктер
• relation ~
= знак відно́шення (напр., знак >>)
• replacement ~
= си́мвол замі́ни; си́мвол ви́правлення; замі́нний си́мвол
• representation ~
= хара́ктер предста́влення
• rightmost ~
= кра́йній пра́вий знак
• separating ~
= відокре́млювальний знак, відокре́млювач
• set ~
= хара́ктер множини́
• single-byte ~
= одноба́йтовий си́мвол
• singular ~
= синґуля́рний хара́ктер
• space ~
= хара́ктер про́стору
• special ~
= спеціа́льний си́мвол
• topological ~
= топологі́чний хара́ктер
• underline ~
= си́мвол підкре́слювання (риска знизу)
• unit ~
= одини́чний хара́ктер
• unitary ~
= уніта́рний хара́ктер
• unprintable ~
= недруко́вний си́мвол
• unramified ~
= нерозгалу́жений хара́ктер
• upper ~
= ве́рхній хара́ктер
• valid filename ~s
= дозво́лені си́мволи в і́мені (на́зві) фа́йлу
• visible ~
= ви́дний си́мвол
code = [kəʊd] 1. код, шифр || кодува́ти/закодува́ти, шифрува́ти/зашифрува́ти; програмува́ти/запрограмува́ти (в кодах) 2. систе́ма кодува́ння
• absolute ~
= маши́нний код; програ́ма в абсолю́тних (маши́нних) кома́ндах
• access ~
= код ви́клику (пристрою); код до́ступу
• address ~
= код адре́си
• affine-invariant ~
= афі́нно інваріа́нтний код
• algebraic ~
= алґебри́чний код
• alphabetic ~
= бу́квений код
• alpha(nu)meric ~
= бу́квено-цифрови́й код
• alternant ~
= альтерна́нтний код
• anagrammatic ~
= анагра́мний код
• antipalindromic ~
= антипаліндро́мний код
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) код
• bar ~
= штрихови́й код
• binary ~
= біна́рний код
• binary-coded decimal (BCD) ~
= двійко́во-десятко́вий код
• biquinary ~
= двійко́во-п’ятірко́вий код
• block ~
= бло́ковий код
• cascade ~
= каска́дний код
• chain ~
= ланцюго́вий код
• circulant ~
= циркуля́нтний код
• command ~
= код кома́нди
• compiled ~
= 1. протрансльо́вана програ́ма 2. скомпільо́ваний код; об’є́ктний код
• completion ~
= код заве́ршення
• computer ~
= систе́ма кома́нд комп’ю́тера
• condition ~
= код заве́ршення
• control ~
= керува́льний код
• constacyclic ~
= констациклі́чний код
• convolutional ~
= згорта́льний код
• coset ~
= сумі́жно-групови́й код
• cyclic ~
= циклі́чний код
• decimal ~
= десятко́вий код
• decipherable ~
= дешифро́вний код
• destination ~
= код пу́нкту призна́чення, код адреса́та (повідомлення)
• digital ~
= цифрови́й код
• direct ~
= програ́ма з абсолю́тними (маши́нними) адре́сами
• distributive ~
= розподі́льчий (дистрибути́вний) код
• dual ~
= дуа́льний код
• equal-length ~
= рівномі́рний код
• equidistant ~
= еквідиста́нтний код
• equilibrium ~
= рівнова́жний код
• erroneous ~
= код з по́ми́лкою
• error ~
= код по́ми́лки
• error-checking ~
= код з контро́лем помило́к; код зі знахо́дженням помило́к
• error correcting ~
= помилкокоригува́льний код; помилкостійки́й код
• error-detecting ~
= код з виявля́нням помило́к
• escape ~
= керівни́й код
• excess three ~
= код з на́длишком три
• executable ~
= вико́нуваний код, вико́нувана програ́ма
• exit ~
= код заве́ршення; код ви́ходу
• expurgated ~
= зву́жений код
• extended ~
= розши́рений код
• extended error ~
= розши́рений код по́ми́лки
• extended keyboard ~s
= розши́рені ко́ди клавіату́ри
• false ~
= непра́вильний код; хи́бний код
• fragile ~
= недовгові́чна програ́ма (важка для модифікації)
• function ~
= код режи́му робо́ти
• group ~
= групови́й код
• illegal ~
= заборо́нений код; заборо́нена ко́дова комбіна́ція; нелега́льна програ́ма
• in-line ~
= маши́нні кома́нди
• instruction ~
= код кома́нди
• interrupt ~
= код перерива́ння
• irredundant ~
= ненадлишко́вий код
• irreversible ~
= необоро́тний код
• keyboard scan ~
= скан-код кла́віші
• lead-in ~
= пе́рший си́мвол кома́нди (принтера)
• letter ~
= бу́квений код
• linear ~
= ліні́йний код
• lock ~
= код за́хисту; замо́к
• machine ~
= маши́нний код
• machine-readable ~
= машиночи́тний код
• master reset ~
= код головно́го реста́рту
• mnemonic ~
= мнемоко́д, мнемоні́чний код
• modular ~
= мо́дульна програ́ма
• nested ~
= вкла́дений код
• nonexistent ~
= неная́вний код; непередба́чений код
• nonreproducing ~
= невідтво́рний код; недруко́вний код; невідтво́рна програ́ма
• number ~
= код числа́
• numerical ~
= числови́й (цифрови́й) код
• object ~
= входова́ програ́ма (програма входовою мовою транслятора); об’є́ктний код; об’є́ктна програ́ма
• operation ~
= код опера́ції
• optimized (machine) ~
= оптимізо́ваний (маши́нний) код, оптимізо́вана програ́ма
• orthogonal ~
= ортогона́льний код
• orthogonalizable ~
= ортогоналізо́вний код
• overlapping ~
= перекривни́й код
• overlay access ~
= код до́ступу до оверле́ю
• own ~
= вла́сна підпрогра́ма (частина стандартної підпрограми, що її створив користувач)
• pointer-threaded ~
= проши́тий код
• polynomial ~
= поліно́мний код
• position(al) ~
= позиці́йний код
• position-independent ~
= непозиці́йний код; програ́ма в відно́сних адре́сах
• prefix ~
= пре́фіксний код
• processor-specific ~
= процесорозорієнто́вана програ́ма (стосується конкретного процесора)
• pulse ~
= і́мпульсний код
• pure ~
= проф. чи́стий код
• randomized ~
= рандомізо́ваний код
• redundant ~
= надлишко́вий код
• reenterable (reentrant) ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• reflexive ~
= рефлекси́вний код
• relative ~
= програ́ма у відно́сних адре́сах
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• repertory ~
= систе́ма кома́нд; паке́т кома́нд
• retrieval ~
= пошуко́вий код
• return ~
= код верта́ння
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• scan ~
= скан-код; код кла́віші
• self-adjusting ~
= самозаванта́жувальний код
• self-checking ~
= код із знахо́дженням (виявля́нням) помило́к; помилковиявни́й код
• self-correcting ~
= самокоригува́льний код
• semantic ~
= семанти́чний код
• separable ~
= сепара́бельний код
• serial ~
= послідо́вний код
• serity ~
= код серйо́зності помило́к
• sign ~
= код зна́ку
• simple parity-check ~
= код із про́сто́ю пере́ві́ркою на па́рність
• simplex ~
= си́мплексний код
• skeletal ~
= скеле́т програ́ми, ескі́зна програ́ма
• skip ~
= код пропуска́ння, код ігнорува́ння
• sliding ~
= ковзни́й код
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• space ~
= код про́пуску, код інтерва́лу
• state (status) ~
= код ста́ну
• straight-line ~
= програ́ма без ци́клів; ліні́йна части́на програ́ми
• strip ~
= штрихови́й код
• symbol ~
= код си́мвола; си́мвольний код
• syllable ~
= силабі́чний (скла́довий) код
• symbolic ~
= псевдоко́д; програ́ма си́мвольною мо́вою
• task ~
= програ́ма зада́чі; код зада́чі
• telecommunication ~
= код для телезв’язку́, телекомунікаці́йний код
• termination ~
= програ́ма (код) заве́ршення
• threaded ~
= заши́тий код
• throw-away ~
= технологі́чна програ́ма (тимчасово використовувана у розробці програмового продукту)
• two-out-of-five ~
= код "два з п’яти́"
• tree ~
= деревоподі́бний код
• truncated ~
= утя́тий код
• uniform ~
= рівномі́рний код
• unused ~
= невикористо́вний код; невикористо́вна ко́дова комбіна́ція
• user identification ~
= код користувача́
• variable-length ~
= код змі́нної довжини́
• zip ~
= пошто́вий і́ндекс
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
document = ['dɒkjumənt] докуме́нт; документа́льне джерело́ інформа́ції || документува́ти/задокументува́ти
• computer-based ~
= маши́нний докуме́нт; докуме́нт, скла́дений за допомо́гою комп’ю́тера
• electronic ~
= електро́нний докуме́нт
• hypertext ~
= гіперте́кстовий докуме́нт
• interactive ~
= інтеракти́вний докуме́нт
• layered ~
= багаторі́вневий докуме́нт
• machine-readable ~
= машино(з)чи́тний докуме́нт
• magnetic ~
= докуме́нт з магне́тними зна́ками
• magnetically sensed ~
= докуме́нт з магне́тним зчи́туванням
• multimedia ~
= мультимеді́йний докуме́нт
• on-the-fly ~
= операти́вно формо́вний докуме́нт
• optically sensed ~
= докуме́нт для опти́чного чита́ння, опти́чно зчи́тний докуме́нт
• original ~
= пе́рвісний докуме́нт; спра́вжній докуме́нт; ориґіна́л
• printed ~
= друко́ваний докуме́нт; надруко́ваний докуме́нт
• turnaround ~
= ве́ртаний докуме́нт (що його вертають на підтвердження кінця роботи)
• typed ~
= машинопи́сний докуме́нт; надруко́ваний докуме́нт
language = ['læŋgwɪdʒ] мо́ва; систе́ма си́мволів
• ~ of the first order
= мо́ва пе́ршого поря́дку, елемента́рна мо́ва
• abstract ~
= абстра́ктна мо́ва
• adequate ~
= адеква́тна мо́ва
• algebraical ~
= алґебри́чна мо́ва
• algorithmical ~
= алґоритмі́чна мо́ва
• animation description ~
= за́соби о́пис мультипліка́ції
• applicative ~
= мо́ва функці́йного програмува́ння
• artificial ~
= шту́чна мо́ва
• assembler (assembly) ~
= мо́ва асе́мблера
• assignment-free ~
= мо́ва програмува́ння без признача́ння (значень змінних)
• boolean-based ~
= мо́ва Бу́лових опера́торів
• case-sensitive ~
= регістрочутли́ва мо́ва
• categorial ~
= категорі́йна мо́ва
• code ~
= ко́дова мо́ва
• combinatorial ~
= комбінато́рна мо́ва
• command ~
= мо́ва кома́нд
• communicative ~
= комунікати́вна мо́ва
• compiled ~
= (про)трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
• compiler ~
= (входо́ва) мо́ва трансля́тора
• computer ~
= мо́ва програмува́ння; комп’ю́терна (маши́нна) мо́ва
• computer-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• computer-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• computer-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• constraint ~
= мо́ва обме́жень (властивих конкретній проблемній галузі); декларати́вна мо́ва
• context-free ~
= контекстонезале́жна мо́ва; контекстові́льна мо́ва
• context-sensitive ~
= контексточутли́ва (контекстозале́жна) мо́ва
• data ~
= мо́ва керува́ння да́ними; мо́ва о́пису да́них
• database ~
= мо́ва ба́зи да́них
• data definition ~
= мо́ва озна́чень да́них
• data description ~
= мо́ва о́пису да́них
• data manipulation ~
= мо́ва маніпулюва́ння да́ними
• data-query ~
= мо́ва за́питів
• data-retrieval ~
= мо́ва по́шуку да́них
• design ~
= мо́ва проєктува́ння
• end-user ~
= мо́ва кінце́вого користувача́
• escape ~
= мо́ва, що дозволя́є зо́внішнє зверта́ння (до програм, написаних іншими мовами)
• extended ~
= розширна́ мо́ва
• extensible ~
= розши́рна мо́ва
• foreign ~
= чужа́ (інозе́мна) мо́ва
• formal ~
= форма́льна мо́ва
• formalized ~
= формалізо́вана мо́ва
• functional ~
= функці́йна мо́ва; мо́ва функці́йного програмува́ння
• generated ~
= поро́джена мо́ва
• graphics ~
= мо́ва графі́чних си́мволів; мо́ва графі́чних зада́ч
• high-level ~
= мо́ва висо́кого рі́вня, високорі́внева мо́ва
• host ~
= ба́зова мо́ва
• human-oriented ~
= людинозорієнто́вана мо́ва
• human-readable ~
= людиносприйня́тна мо́ва (програмування), мо́ва (програмування), сприйня́тна для люди́ни
• imperative ~
= імперати́вна мо́ва
• inflected ~
= флекти́вна мо́ва
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва мо́ва
• input ~
= входова́ мо́ва
• interactive ~
= мо́ва інтеракти́вної взаємоді́ї; діало́гова мо́ва
• intermediary ~
= проміжна́ мо́ва
• interpretative ~
= інтерпретаці́йна мо́ва
• interpreted ~
= (про)інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
• kernel ~
= ба́зова мо́ва, мо́ва-ядро́; мо́ва-осно́ва
• knowledge representation ~
= мо́ва предста́влення знань
• linear ~
= ліні́йна мо́ва
• list-processing ~
= мо́ва опрацьо́вування спи́сків
• low-level ~
= мо́ва низько́го рі́вня, низькорі́внева мо́ва
• machine ~
= маши́нна мо́ва
• machine-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• machine-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• machine-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• macro ~
= макромо́ва
• macroinstruction ~
= мо́ва макрокома́нд
• mathematical ~
= математи́чна мо́ва
• memory management ~
= мо́ва керува́ння па́м’яттю (в базах даних)
• mnemonic ~
= 1. си́мвольна мо́ва 2. мо́ва мнемосхе́м
• modal ~
= мода́льна мо́ва
• native ~
= вла́сна мо́ва маши́ни
• natural ~
= приро́дна мо́ва
• network-oriented ~
= мережезорієнто́вана мо́ва
• nonpositional ~
= непозиці́йна мо́ва
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна мо́ва
• number ~
= числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана мо́ва (програмування)
• page description ~
= мо́ва о́пису сторіно́к (друкування)
• parallel ~
= мо́ва парале́льного програмува́ння
• predicate ~
= мо́ва ло́гіки предика́тів
• privacy ~
= мо́ва за́хисту (що задає правила і умови використання захищених даних)
• problem-oriented ~
= проблемозорієнто́вана мо́ва
• problem statement ~
= мо́ва формулюва́ння зада́ч
• procedural ~
= процеду́рна мо́ва
• procedure-oriented ~
= процедурозорієнто́вана мо́ва
• production ~
= продукці́йна мо́ва, мо́ва проду́кцій (в експертних системах)
• program ~
= мо́ва програ́ми (мова, що нею написано програму)
• programmer ~
= мо́ва програмува́льника
• programming ~
= мо́ва програмува́ння, програмува́льна мо́ва
• query ~
= мо́ва за́питів
• relational ~
= реляці́йна мо́ва, мо́ва відно́шень
• representation ~
= мо́ва предста́влень
• restricted ~
= 1. спро́щена ве́рсія мо́ви 2. обме́жена мо́ва
• rule-based ~
= мо́ва продукці́йних пра́вил
• science-oriented ~
= мо́ва (опису) науко́вих чи техні́чних зада́ч
• script ~
= мо́ва сцена́ріїв
• self-contained ~
= самодоста́тня мо́ва; за́мкнена мо́ва
• semantic ~
= семанти́чна мо́ва
• sentential ~
= пропозиці́йна мо́ва
• serial ~
= мо́ва послідо́вного програмува́ння
• simulation ~
= мо́ва моделюва́ння
• source ~
= входова́ мо́ва
• specification ~
= мо́ва специфіка́цій
• stratified ~
= стратифіко́вана мо́ва
• structured-query ~
= мо́ва структуро́ваних за́питів (для роботи з базою даних)
• subject ~
= предме́тна мо́ва
• super (super-high-level) ~
= мо́ва надвисо́кого рі́вня
• symbolic ~
= си́мвольна мо́ва
• syntactic ~
= синтакси́чна мо́ва
• syntax ~
= мо́ва си́нтаксису
• system ~
= систе́мна мо́ва, мо́ва систе́много програмува́ння
• tabular ~
= табли́чна мо́ва
• target ~
= виходо́ва мо́ва
• terminal ~
= терміна́льна мо́ва
• typed ~
= 1. широковикористо́вувана мо́ва (ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, тощо) 2. мо́ва, що потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• typeless ~
= мо́ва, що не потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• update ~
= мо́ва коригува́льних за́питів (у розподілених базах даних)
• universal network ~
= універса́льна мере́жева (мере́жна) мо́ва
• user ~
= мо́ва користувача́
• user-oriented ~
= мо́ва, зорієнто́вана на користувача́, користувачезорієнто́вана мо́ва
• very-high-level ~
= мо́ва ду́же висо́кого (надвисо́кого) рі́вня, надвисокорі́внева мо́ва

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

computer-readable комп’ютерочи́тний, прида́тний до комп’ю́терного опрацьо́вування
[kəm'pjuːtəˌriːdəbl, -t̬ərˌ-]
machine-readable комп’ютерочи́тний, (комп’ю́терно) опрацьо́вний, прида́тний до комп’ю́терного опрацьо́вування
[məˌʃiːn'riːdəbl]
readable 1. (про шкалу) зру́чни́й до зчи́тування 2. (про текст) розбі́рливий, прочи́тний, чито́мий, чита́бельний
['riːdəbl]
data (мн. від datum) да́ні; інформа́ція; матерія́л (on – про; concerning – стосовно, щодо) ■ to collect ~ зби́рати да́ні
['deɪtə, -t̬ə]
accelerator ~ = 1. до́слідні [експеримента́льні] да́ні, отри́мані на пришви́дшувачі 2. да́ні [пара́метри] пришви́дшувача
accumulated ~ = зі́брані [накопи́чені] да́ні
actual ~ = факти́чні да́ні
adjusted ~ = скориго́вані да́ні; узгі́днені да́ні
aggregated ~ = суку́пні да́ні
analog ~ = непере́рвні [ана́логові] да́ні
astronomical ~ = астрономі́чні да́ні, да́ні астрономі́чного спостере́ження
auxiliary ~ = допомі́жні́ да́ні
available ~ = ная́вні да́ні
basic ~ = ба́зові [основні́] да́ні
biased ~ = змі́щені да́ні; да́ні із системати́чною по́хибкою
calculated ~ = розрахунко́ві да́ні, да́ні розраху́нку [обчи́слення]
calculation ~ = розрахунко́ві да́ні, да́ні розраху́нку [обчи́слення]
censored ~ = процензуро́вані да́ні
certified ~ = переві́рені да́ні; підтве́рджені да́ні
cited ~ = наве́дені [зацито́вані] да́ні
classified ~ = упорядко́вані [покласифіко́вані] да́ні
coded ~ = закодо́вані да́ні
collected ~ = суку́пні да́ні
combined ~ = суку́пні да́ні
compatible ~ = згі́дні да́ні
compiled ~ = ді́брані [віді́брані, скомпільо́вані] да́ні
comprehensive ~ = виче́рпні [всебі́чні] да́ні
confidential ~ = конфіденці́йні да́ні, конфіденці́йна інформа́ція
consistent ~ = (вну́трішньо) несупере́чливі да́ні
corrected ~ = ви́правлені [уто́чнені] дані; да́ні з урахува́нням по́правок
correction ~ = поправко́ві да́ні; табли́ця по́правок
cosmological ~ = космологі́чні да́ні
crude ~ = прибли́зні да́ні
current ~ = пото́чні да́ні
decoded ~ = розкодо́вані да́ні
derived ~ = похідні́ [втори́нні] да́ні (отримані на основі первинних)
descriptive ~ = описо́ві да́ні
design ~ = розрахунко́ві [проє́ктні] да́ні
detailed ~ = докла́дні [дета́льні] да́ні
digital ~ = 1. дискре́тні дані 2. цифрові́ [числові́] да́ні
discrepant ~ = супере́чливі [супере́чні, незгі́дні] да́ні
doubtful ~ = сумні́вні да́ні
ecological ~ = екологі́чні да́ні
empirical ~ = емпіри́чні да́ні
encoded ~ = закодо́вані да́ні
environmental ~ = екологі́чні да́ні, да́ні про (стан) довкі́лля
erroneous ~ = помилко́ві да́ні
error ~ = да́ні про помилки́
evaluated ~ = оці́нко́ві да́ні
exact ~ = то́чні да́ні
experimental ~ = до́слідні [експеримента́льні] да́ні
field ~ = да́ні польови́х до́слідів
final ~ = вислідні́ [остато́чні, підсумко́ві] да́ні
hard ~ = кі́лькісні да́ні
historical ~ = да́ні про передісто́рію (процесу)
important ~ = важли́ві да́ні
impure ~ = змі́нювані [неостато́чні] да́ні
inavailable ~ = забра́клі да́ні
incoming ~ = надхідні́ да́ні
incompatible ~ = незгі́дні да́ні
inconsistent ~ = (вну́трішньо) супере́чливі да́ні
indicative ~ = характеристи́чні [індикаці́йні] да́ні
inexact ~ = нето́чні да́ні
initial ~ = початко́ві [вихідні́] да́ні
input ~ = початко́ві [ввідні́, вве́дені, входо́ві] да́ні
in-pile ~ = (яф) внутрішньореа́кторні (експеримента́льні) да́ні; да́ні спостере́ження всере́дині (ядерного) реа́ктора
instrumental ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання], по́кази при́ладів
insufficient ~ = недоста́тні да́ні
known ~ = відо́мі да́ні
latest ~ = найнові́ші [найсвіжі́ші] да́ні
lost ~ = втра́чені да́ні
machinable ~ = обробні́ да́ні, комп’ю́терно опрацьо́вні да́ні
machine-readable ~ = машинозчи́тні да́ні
master ~ = 1. основні́ да́ні 2. етало́нні да́ні
matched ~ = узгі́днені [узго́джені] да́ні
meaningful ~ = змісто́вні да́ні
meaningless ~ = беззмісто́вні да́ні
measured ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання]
measurement ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання]
missing ~ = забра́клі да́ні
new ~ = нові́ да́ні
newer ~ = нові́ші] да́ні
newest ~ = найнові́ші да́ні
nuclear ~ = я́дерні/ядро́ві да́ні
numerical ~ = числові́ [цифрові́] да́ні
observation(al) ~ = да́ні спостере́ження
observed ~ = да́ні спостере́ження
operational ~ = 1. робо́чі да́ні 2. експлуатаці́йні да́ні
optical ~ = опти́чні да́ні
output ~ = да́ні на ви́ході, виходо́ві [вислідні́] да́ні; результа́ти
packed ~ = спако́вані да́ні
performance ~ = експлуатаці́йні да́ні
personal ~ = біографі́чні да́ні
plotted ~ = графі́чні да́ні
predicted ~ = да́ні прогно́зу
preliminary ~ = попере́дні да́ні
presented ~ = наве́дені [по́дані] да́ні
primary ~ = перви́нні да́ні (спостереження чи досліду)
problem ~ = да́ні зада́чі
processed ~ = опрацьо́вані да́ні; опрацьо́вувані да́ні
property ~ = да́ні про власти́вості (середовища)
protected ~ = захи́щені да́ні
provisional ~ = попере́дні да́ні
published ~ = 1. оприлю́днені да́ні 2. да́ні (з) літерату́ри
pure ~ = незмі́нювані [остато́чні] да́ні
qualitative ~ = я́кісні да́ні
quantitative ~ = кі́лькісні да́ні
quoted ~ = наве́дені [зацито́вані] да́ні
radar ~ = радіолокаці́йні да́ні
radio ~ (астр.) радіоастрономі́чні да́ні
radiometric ~ = радіометри́чні да́ні
radiotelemetric ~ = радіотелеметри́чні да́ні
random ~ = випадко́ві да́ні
ranked ~ = впорядко́вані да́ні
raw ~ = неопрацьо́вані да́ні
recent ~ = неда́вно отри́мані да́ні
reference ~ = довідко́ві да́ні
relevant ~ = відпові́дні [стосо́вні] да́ні (потрібні за певних обставин; що стосуються розглядуваного випадку)
reliable ~ = наді́йні да́ні
reported ~ = оприлю́днені да́ні
required ~ = потрі́бні да́ні
rough ~ = прибли́зні да́ні
sampled ~ = дискре́тні да́ні; вибірко́ві да́ні
scanty ~ = вкрай недоста́тні да́ні
semiquantitative ~ = напівкі́лькісні да́ні
service ~ = експлуатаці́йні да́ні
simulation ~ = да́ні (числово́го) моделюва́ння
solid ~ = ґрунто́вні [наді́йні] да́ні
source ~ = перви́нні да́ні (спостереження чи досліду)
space ~ = космі́чні да́ні
spectroscopic ~ = спектроскопі́чні да́ні
starting ~ = початко́ві да́ні
statistical ~ = статисти́чні да́ні
stored ~ = запи́сані да́ні (на носіях інформації)
sufficient ~ = доста́тні да́ні
summarized ~ = підсумко́ві [вислідні́] да́ні
tabular ~ = табли́чні да́ні
tabulated ~ = табли́чні да́ні
tentative ~ = попере́дні [орієнто́вні] да́ні
test ~ = 1. контро́льні да́ні 2. да́ні (про) випро́бування
theoretical ~ = теорети́чні да́ні
transmitted ~ = пере́слані дані
uncertified ~ = непереві́рені [непідтве́рджені] да́ні
unclassified ~ = невпорядко́вані [непокласифіко́вані] да́ні
unimportant ~ = неважли́ві да́ні
unknown ~ = невідо́мі да́ні
unmatched ~ = неузгі́днені [неузго́джені] да́ні
unpacked ~ = 1. неспако́вані да́ні 2. розпако́вані да́ні
unprocessed ~ = неопрацьо́вані да́ні
unprotected ~ = незахи́щені да́ні
unpublished ~ = неоприлю́днені дані
unverified ~ = непереві́рені да́ні
updatable ~ = поно́вні́ да́ні; поно́влювані да́ні
updated ~ = поно́влені да́ні
verified ~ = переві́рені да́ні
video ~ = відеода́ні
weather ~ = метеода́ні
working ~ = робо́чі да́ні
world ~ = світові́ да́ні
machine-recognizable див. machine-readable
[məˌʃiːn'rεkəgnaɪzəbl]
machine-sensible 1. (техн.) механізо́ваний 2. (комп.) див. machine-readable
[məˌʃiːn'sεnsəbl]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

да́ні 1. data (мн. від datum) ▪ збира́ти ~ to collect data; опрацьо́вувати ~ to process data 2. (інформація) information (про, щодо – on, about) 3. (матеріял) material 4. (доказ, свідчення) evidence (на підтвердження – for) 5. (знахідки; висновки) findings 6. (результати) results 7. (записи) records 8. (подробиці; біографічні) particulars
ана́логові ~ = analog data
астрономі́чні ~ = astronomical data
ба́зові ~ = basic data
беззмісто́вні ~ = meaningless data
біографі́чні ~ = personal data; (коротка біографія) curriculum vitae
важли́ві ~ = important data
вве́дені ~ = input data
ввідні́ ~ = input data
вибірко́ві ~ = sampled data
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
випадко́ві ~ = random data
ви́правлені ~ = corrected data
~ випро́бування = test data
вислідні́ ~ = final [summarized] data
вихідні́ ~ = 1. (початкові) initial [input] data 2. (на виході) див. виходові ~
виходо́ві ~ = output data; data-out
віді́брані ~ = selected data; (скомпільовані) compiled data
відо́мі ~ = known data
відпові́дні ~ = (потрібні за певних обставин) relevant data
відсу́тні ~ = inavailable [missing] data
(вну́трішньо) несупере́чливі ~ = consistent data
внутрішньореа́кторні ~ = in-pile data
всебі́чні ~ = (що забезпечують розуміння досліджуваного явища) comprehensive data
втори́нні ~ = (отримані на підставі первинних) derived data
втра́чені ~ = lost data
вхідні́ ~ = див. входові ~
входо́ві ~ = input data; data-in
графі́чні ~ = plotted data; (зб.) graphics
ґрунто́вні ~ = solid data
дета́льні ~ = detailed data
дискре́тні ~ = digital data; sampled data
ді́брані ~ = (скомпільовані) compiled data
довідко́ві ~ = reference data
додатко́ві ~ = additional data; contributory evidence; further information
докла́дні ~ = detailed data
допомі́жні́ ~ = auxiliary data
до́слідні ~ = experimental data; laboratory findings; (отримані на пришвидшувачі) accelerator data; (про процеси всередині ядерного реактора) in-pile data; (польові) field data; (на підтвердження гіпотези) experimental evidence (for)
доста́тні ~ = sufficient data
екологі́чні ~ = ecological data; (про стан дівкілля) environmental data
експеримента́льні ~ = див. дослідні ~
експлуатаці́йні ~ = operational [performance, service] data
емпіри́чні ~ = empirical data/evidence
етало́нні ~ = master data
забра́клі ~ = inavailable [missing] data
~ зада́чі = problem data
закодо́вані ~ = (en)coded data
занепокі́йливі ~ = troubling findings
запи́сані ~ = (на носіях інформації) stored data
захи́щені ~ = protected data
зацито́вані ~ = cited [quoted] data
згі́дні ~ = compatible data
зі́брані ~ = accumulated data
змі́нювані ~ = (неостаточні) impure data
змісто́вні ~ = meaningful data
змі́щені ~ = biased data
~ зондува́ння = soundings
~ (і)з системати́чною по́хибкою = biased data
~ (і)з урахува́нням по́правок = corrected data
індикаці́йні ~ = indicative data
кі́лькісні ~ = quantitative data; hard data
комп’ю́терно опрацьо́вні ~ = machinable data
контро́льні ~ = test data
конфіденці́йні ~ = confidential data
космі́чні ~ = space data
космологі́чні ~ = cosmological data
лаборато́рні ~ = laboratory findings
~ лаборато́рного дослі́джування = див. лабораторні ~
~ літерату́ри = published data
машинозчи́тні ~ = machine-readable data
метеорологі́чні ~ = weather data
~ мі́ряння = measured [measurement] data; (покази приладів) instrumental data
наве́дені ~ = (подані) presented data; (зацитовані) quoted [cited] data
~ на ви́ході = див. виходові ~
~ на вхо́ді = див. входові ~
наді́йні ~ = reliable data; (ґрунтовні) solid data
надхідні́ ~ = incoming data
найнові́ші ~ = (the) latest [newest] data
накопи́чені ~ = accumulated data
напівкі́лькісні ~ = semiquantitative data
ная́вні ~ = available data; (спостереження) available observations
неважли́ві ~ = unimportant data
невідо́мі ~ = unknown data
невпорядко́вані ~ = unclassified data
неда́вно отри́мані ~ = recent data
недоста́тні ~ = insufficient data; (дуже обмежені) scanty data
недоста́тньо то́чні ~ = crude [rough] data
незахи́щені ~ = unprotected data
незгі́дні ~ = discrepant [incompatible] data
незмі́нювані ~ = (остаточні) pure data
необро́блені ~ = див. неопрацьовані ~
неопрацьо́вані ~ = raw [unprocessed] data/information
неоприлю́днені ~ = unpublished data
неостато́чні ~ = impure data
непереві́рені ~ = unverified data; (непідтверджені) uncertified data
непере́рвні ~ = analog data
непідтве́рджені ~ = uncertified data
непокласифіко́вані ~ = unclassified data
непотрі́бні ~ = useless data; (розм., комп.) hash
неспако́вані ~ = unpacked data
несупере́чливі ~ = (згідні) compatible data; (внутрішньо) consistent data
нето́чні ~ = inexact data; (приблизні) crude [rough] data
неузгі́днені ~ = unmatched [unadjasted] data
неузго́джені ~ = див. неузгіднені ~
нові́ ~ = new data
нові́ші ~ = newer [later] data (за – than)
норма́льно розподі́лені ~ спостере́ження = normally-distributed observations
обро́блені ~ = processed data
обро́блювані ~ = processed data, data being processed
обро́бні́ ~ = (придатні до комп’ютерного опрацьовування) machinable data
~ обчи́слення = calculation [calculated] data
описо́ві ~ = descriptive data
опрацьо́вані ~ = processed data
опрацьо́вувані ~ = processed data, data being processed
оприлю́днені ~ = published [reported] data
опти́чні ~ = optical data
орієнто́вні ~ = tentative data
основні́ ~ = master data; basic data
остато́чні ~ = final [pure] data
отри́мані ~ = findings див. тж дослідні ~
оці́нко́ві ~ = evaluated data
па́спортні ~ = (приладу) specifications
перви́нні ~ = 1. (спостереження чи досліду) source [primary] data 2. (неопрацьовані) raw [unprocessed] data
переві́рені ~ = verified data; (підтверджені) certified data
пере́слані ~ = transmitted data
підсумко́ві ~ = summarized [final] data
підтве́рджені ~ = (офіційно) certified data
підтве́рджувальні ~ = corroborative evidence
підсумко́ві ~ = summarized data; (дослідні) experimental summary; (таблиця, схема тощо) sheet
по́дані ~ = presented data
покласифіко́вані ~ = classified data
~ польови́х до́слідів = field data
помилко́ві ~ = erroneous data
поно́влені ~ = updated data
поно́вні́ ~ = updatable data
попере́дні ~ = 1. (отримані) preliminary data 2. (орієнтовні) tentative data 3. (про плановані заходи) provisional data
поправко́ві ~ = correction data
пото́чні ~ = current data
потрі́бні ~ = required data
похідні́ ~ = (отримані на основі первинних) derived data
початко́ві ~ = initial [input, starting] data; preliminaries
прибли́зні ~ = crude [rough] data
~ про власти́вості = (середовища) property data
~ прогно́зу = predicted data
проє́ктні ~ = design data
~ про передісто́рію = (процесу) historical data
~ про помилки́ = (комп.) error data
~ про стан довкі́лля = environmental data
процензуро́вані ~ = censored data
радіоастрономі́чні ~ = radio data
радіолокаці́йні ~ = radar data
радіометри́чні ~ = radiometric data
радіотелеметри́чні ~ = radiotelemetric data
робо́чі ~ = working [operational] data
розкодо́вані ~ = decoded data
розпако́вані ~ = unpacked data
розрахунко́ві ~ = (теоретичні) calculation [calculated, theoretical] data; (проєктні) design data
світові́ ~ = (пов’язані з простором-часом) world data
скомпільо́вані ~ = compiled data
скориго́вані ~ = adjusted data
спако́вані ~ = packed data
~ спе́ктрального ана́лізу = spectroscopic data
спектроскопі́чні ~ = spectroscopic data
~ спостере́ження = observation(s), observed [observation] data; observational evidence; (астрономічного) astronomical data; (всередині ядерного реактора) in-pile data
статисти́чні ~ = statistical data, statistical information; statistics
стосо́вні ~ = (що стосуються розглядуваного випадку) relevant data
суку́пні ~ = collected [combined] data; aggregated data
сумні́вні ~ = doubtful data
супере́чливі ~ = (розбіжні) discrepant data; (внутрішньо) inconsistent data
табли́чні ~ = tabular [tabulated] data
теорети́чні ~ = theoretical [calculation, calculated] data
техні́чні ~ = specifications
то́чні ~ = exact data
узгі́днені ~ = adjusted [matched] data
узго́джені ~ = див. узгіднені ~
упорядко́вані ~ = classified data; ranked data
уто́чнені ~ = corrected data
факти́чні ~ = the facts; actual data
характеристи́чні ~ = indicative data
цифрові́ ~ = див. числові ~
числові́ ~ = numerical data/evidence/information, numerics; (у цифровій формі) digital data
~ числово́го моделюва́ння = simulation data
я́дерні/ядро́ві ~ = nuclear data
я́кісні ~ = qualitative data
зру́ч|ни́й 1. comfortable 2. (придатний) suitable (до – for), convenient ▪ бу́ти —ни́м to suit 3. (експлуатаційно надійний, ремонтопридатний) maintainable, serviceable 4. (про час) opportune ▪ ~ до зчи́тування (про шкалу тощо) readable; ~ у користува́нні serviceable, manageable; (про інструмент тощо) handy; (комп.) user-friendly; ~ у маніпулюва́нні easy to handle
комп’ю́тер (-а) 1. computer, (computing) machine ▪ ви́конаний [вико́нуваний] із використа́нням —а computer-aided, computer-assisted, computer-based; керо́ваний —ом computer-controlled, computer-managed; сприйня́тний для —а computer-readable 2. (сукупність складників) computer system
ана́логовий ~ = analog computer
аналогоцифрови́й ~ = analog-digital [hybrid] computer
ба́зовий ~ = mainframe (computer)
вузькоспеціялізо́ваний ~ = single-purpose computer
гібри́дний ~ = hybrid [analog-digital] computer
«го́лий» ~ = (без програм) bare machine
головни́й ~ = host (computer), master computer, host (computer) system
~ для одно́го користувача́ = single-user computer
допомі́жни́й ~ = satellite computer
ква́нтовий ~ = quantum computer
~ керува́ння технологі́чним проце́сом = process computer
кишенько́вий ~ = hand-held [ultralight] computer
насті́льний ~ = desktop computer
опти́чний ~ = optical computer
парале́льний ~ = parallel computer
персона́льний ~ = personal computer [PC]; (на одного користувача) single-user computer
підпорядко́ваний ~ = guest (computer), guest (computer) system
~ n-го поколі́ння = nth-generation computer
портати́вний ~ = portable computer; laptop (computer); notebook (computer)
послідо́вний ~ = serial digital computer
резе́рвний ~ = backup machine
спеціялізо́ваний ~ = single-purpose computer
універса́льний ~ = general-purpose computer
цифрови́й ~ = digital computer
цільови́й ~ = object computer
комп’ютерочи́тний 1. computer-readable, machine-readable, machine-recognizable 2. (придатний до комп’ютерного опрацьовування) machine-treatable
машинозчи́тний machine-readable
машиночи́тний machine-readable див. тж комп’ютерочитний
обро́бний 1. (придатний до обробляння) treatable, processable 2. (податливий) tractable 3. (про метал) malleable 4. (механічно) workable 5. (верстатом) machinable 6. (комп.) (комп’ютерочитний) machine-readable, machine-recognizable див. тж опрацьовний 7. (призначений обробляти) див. обробля́льний
опрацьо́вний 1. processable, treatable 2. (придатний до комп’ютерного опрацьовування) machinable, machine-readable, machine-recognizable, machine-sensible, machine-treatable
прочи́тний readable
розбі́рливий 1. (чіткий, виразний) distinct 2. (зрозумілий) intelligible 3. (про вимову тощо) articulate; (чутний) audible 4. (про напис, почерк, текст) legible, readable
чита́бельний (про текст) readable
чито́мий readable

- Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

readable * чітко/розбірливо (термін радіообміну)