Знайдено 18 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «partisan» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

non-partisan [ˌnɒnpɑ:tɪˈzæn] a
1. безпартійний;
2. неупереджений.
partisan [ˌpɑ:tɪˈzæn] n
1. прихильник, прибічник;
  a ~ of reforms прихильник реформ;
2. партизан; партизанський загін; партизанська війна;
3. фанатик;
  to act in a ~ spirit 1) бути шаленим прихильником (чогось); сліпо вірити (у щось); 2) мати упереджену думку.
spirit [ˈspɪrɪt] n

  partisan ~ упереджене, необ’єктивне ставлення; тенденційне ставлення;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

однодумець adherent, upholder, partisan.
партизан partisan, guerrilla (fighter).
партизанськ||ий partisan;
~ий загін partisan party;
~а війна partisan war, guerrilla-warfare.
послідовни||к, ~ця follower, partisan, disciple, adherent.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

дені́кінець (-нця) m partisan of Denikin (White Russian general during the Revolution period 1917-1920);
  дені́кінський (-ка, -ке) of Denikin follower (movement).
одноакті́вка (-ки) f one-act play;
  одноа́ктовий (-ва, -ве) of one-act;
  одноба́нний (-нна, -нне) with one dome;
  одноба́рвний (-на, -не)* unicolorous, monochromatic;
  одноба́рвність (-ности [-ності]) f being of one color;
  однобі́чний (-на, -не)* one-sided, partial, unilateral;
  однобі́чність (-ности [-ності]) f one-sidedness, partiality;
  однобо́жник (-ка) m monotheist;
  однобо́кий (-ка, -ке) unilateral, one-sided;
  однобо́рство (-ва) n duel, struggle;
  однове́слий (-ла, -ле) one-oared, with a single oar;
  однові́рець (-рця) m, однові́рник (-ка) m person of the same faith;
  однові́рний (-на, -не) of like religion;
  однові́рство (-ва) n same religion (faith);
  однові́рш (-ша) m a single verse;
  одновла́дець (-дця) m monarch, absolute ruler;
  одновла́дний (-на, -не) monarchical, of absolute rule;
  одновла́дство (-ва) n monarchy, absolute rule;
  одного́дки (-ків) pl persons of the same age; одноголо́вий (-ва, -ве) oneheaded;
  одноголосо́вий (-ва, -ве)*, одноголо́сний (-на, -не)* unanimous; harmonious, of one voice;
  одноголо́сність (-ности [-ності]) f unanimity; unison, concord;
  одного́рбий (-ба, -бе) with one hump:
  одного́рбий верблю́д, Zool. dromedary;
  одноде́нний (-нна, -нне)* of a single day, ephemeral;
  одноде́нка (-ки), одноде́нниця (-ці) f Ent. midge, one-day fly; May fly;
  однодержа́вець (-вця) m = одновла́дець; однодержа́вний (-на, -не) = одновла́дний; одноду́мець (-мця) m adherent, partisan, political follower;
  одноду́мний (-на, -не) of the same mind, like-minded;
  одноду́мність (-ности [-ності]) f agreement of opinion, concord;
  одноду́шний (-на, -не)* unanimous;
  одноду́шність (-ности [-ності]) f unanimity, harmony, concord;
  одноже́нний (-нна, -нне)* monogamous;
  одноже́нність (-нности [-нності]) f, одноже́нство (-ва) n monogamy;
  одноза́кис (-су) m Chem. carbonic oxide.
партиза́н (-на) m partisan, follower, guerilla [guerrilla] fighter;
  партиза́нка (-ки) f female partisan; guerilla [guerrilla] warfare;
  партиза́нський (-ка, -ке) of a partisan:
  партиза́нська війна́, guerilla [guerrilla] warfare;
  партиза́нщина (-ни) f partisan activity.
послідо́вний (-на, -не)* coherent, consequent, consistent:
  послідо́вник (-ка) m follower, party man, partisan;
  послідо́вність (-ности [-ності]) f consistency, coherency;
  послідо́вно adv. consistently, logically, coherently.
послі́док (-дку) m remainder, remnant, rest; consequence, result:
  послі́дком несправедли́вости [несправедли́вості], as a result of injustice;
  до послі́дку, to the last;
  послі́дуватель (-ля) m Russ. follower, partisan.
прибі́чний (-на, -не*) (which or who is) near one’s side, lateral:
  прибі́чна сторо́жа, lifeguard, bodyguard;
  прибі́чник (-ка) m personal agent; adjutant; hireling, creature; partisan, factionary;
  прибі́чниця (-ці) f woman that is close to one; handmaid; lady at court.
сторо́нник (-ка) m partisan, adherent, partyman, supporter сторо́нній (-ння, -ннє) foreign, strange:
  сторо́нні лю́ди, strangers, outsiders;
  сторо́нність (-нности [-нності]) f partiality.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

однодумець ім. ч. adherent, upholder, partisan.
парті||я ім. ж. (політ. організація) party; (кількість чогось) quantity; (товару, вантажів, предметів) consignment, batch, lot, instal(l)ment; (виробів) lot, series, run, set; (відправленого товару) shipment; (акцій або облігацій) block; (валюти для обміну, конвертації) tranche, lift; теор. ігор play

що не належить до якоїсь ~ї non-partisan, non-party member, uncommitted
поборник ім. ч. champion, upholder; supporter, advocate; defender
~ деспотизму partisan of despotism

- Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

partisan * прибічник, прихильник; партизанський