Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «fit» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

fainting-fit [ˈfeɪntɪŋfɪt] n непритомність, зомління.
fit1 [fɪt] n
1. припадок, приступ, пароксизм;
  fainting ~ непритомність;
  ~ of apoplexy апоплексія, апоплексичний удар;
2. порив, поривання, настрій;
3. pl конвульсії, корчі; істерія; ◊
  by ~s and starts поривами, уривками, нерегулярно;
  when the ~ is on him коли він буває у відповідному настрої.
fit2 [fɪt] a
1. придатний, відповідний; належний; підхожий;
2. готовий, здатний (доfor);
3. здоровий, у хорошій формі (про спортсмена);
  physically ~ фізично здоровий;
  to feel ~ почувати себе добре, бадьоро;
  to see, to think ~ (to) вважати можливим, правильним; ◊
  ~ as a fiddle цілком здоровий; в чудовому настрої;
  ~ to raise the dead дуже гучний.
fit2 [fɪt] v
1. годитися, бути придатним;
  the key ~s to the lock ключ підходить до замка;
2. постачати (щось – with);
  ~ in пристосуватися; підходити (доfor);
  ~ on приміряти;
  ~ out постачати; екіпірувати;
  ~ up постачати; екіпірувати; ◊
  to ~ like a glove (to ~ like a T) бути саме в міру;
  to ~ like frost and flowers зовсім не підходити, не гармоніювати;
  to ~ like wax щільно прилягати (про одяг).
fit-out [ˈfɪtˈaʋt] n
1. розм. спорядження; обладнання; умундирування.
anger [ˈæŋgɘ] n гнів;

  a fit of ~ приступ гніву;
ax(e) [æks] n

  to fit, to put the ~ in, on the helve подолати труднощі; досягти мети; розв’язати сумніви;
candle [ˈkændl] n

  not fit to hold a ~ to не годен у слід ступити (комусь); не варт і нігтя (чийогось);
convulsion [kɘnˈvʌlʃ(ɘ)n] n

  he went into a fit of ~s його почало судомити;
depression [dɪˈpreʃ(ɘ)n] п

  a fit of ~ напад меланхолії;
doll [dɒl] v амер. розм. гарно вбиратися, наряджатися;
  ~ ed up fit to kill виряджений, як на весілля.
epileptic [ˌepɪˈleptɪk] а мед. епілептичний;
  ~ fit (attack, seisure) приступ епілепсії.
fiddle [ˈfɪdl] n розм. скрипка;

(as) fit as a ~ в доброму здоров’ї та гарному настрої;
gloom [glu:m] n

  a fit of ~ напад меланхолії;
glove [glʌv] n

  to fit like ~ абсолютно підходити;
go [gɘʋ] v (past went, p. p. gone, pres. p. going)

  to ~ into a fit знепритомніти, зомліти;
hysteria [hɪsˈtɪɘrɪɘ] n істерія;
  an attack, a fit of ~ приступ істерії;
hysterics [hɪˈsterɪks] n pl вжив. як sing істерика, приступ істерії;
  a fit of ~ приступ істерії.
jealousy [ˈdʒelɘsɪ] n (pl jealousies)

  a fit of ~ спалах ревнощів;
keep [ki:p] v (past i p. p. kept, pres. p. keeping)

  to ~ fit бути здоровим і бадьорим;
key [ki:] n (pl keys)

  to fit, to match a ~ підібрати (підігнати) ключ;

  the ~ doesn’t fit the door ключ не підходить до дверей;
kill [kɪl] v

  fit to ~ амер. не в міру (звич. з дієсловом to laugh);
laughter [ˈlɑ:ftɘ] n сміх, регіт;

  a burst, a fit, a gale, peals of ~ вибух сміху;
lock [lɒk] n

  this key doesn’t fit the ~ цей ключ не підходить до замка;
nerve [nɜ:v] n

  an attack, a fit of ~s нервовий припадок;
pique [pi:k] n

  a fit of ~ спалах образи;
  in a fit of ~ у пориві роздратування;
see [si:] v (past saw, p. p. seen, pres. p. seeing)

  to ~ fit вважати за можливе;
service [ˈsɜ:vɪs] n

  fit for ~ придатний для військової служби;
ship [ʃɪp] n

  to fit out a ~ спорядити корабель;
shoe [ʃu:] n

  ~s fit туфлі якраз підходять;
sliding [ˈslaɪdɪŋ] a

  ~ fit тех. ковзна посадка;
slot [slɒt] n

  to fit into a ~ входити у паз;
spleen [spli:n] n

  a fit of ~ приступ злоби (дразливості);
succession [sɘkˈseʃ(ɘ)n] n

  he had no fit ~ підхожого нащадка у нього не було;
sulk [sʌlk] n звич. pl поганий настрій;

  to have a fit of the ~s бути в кепському настрої; хандрити; дутися;
temper [ˈtempɘ] n

  a display, a fit of ~ прояв характеру;
tillage [ˈtɪlɪdʒ] n с. г.

  fit for ~ придатний для обробітку;
tropical [ˈtrɘʋpɪk(ɘ)l] a

  in a fit of ~ rage у припадку страшного гніву;
vapour [ˈveɪpɘ] n

  a fit of the ~s приступ меланхолії; приступ меланхолії; ◊
willies [ˈwɪlɪz] n (звич. pl the ~ies) нервове збудження, нервова дрож;
  a fit of the ~ нервовий стан;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

афект fit of passion; aberration; affection, passion, fondness; мед. temporary insanity; псих. affect.
блювота a fit of vomiting; emesis.
боєздатн||ий battle-worthy; fit for war/combat;
~і війська efficient troops.
військов||ий1 прикм. army (attr.); military; martial; war (attr.);
~ий керівник military instructor;
~ий обов’язок military duty;
~ий підрозділ unit, element;
~ий потяг troop train;
~ий суд court martial;
~ий табір military camp;
~а справа warfare;
~а форма service uniform;
~а частина army unit;
~е звання grade, rank;
~е навчання military training;
поступити на ~у службу to join the army, to join the colours;
придатний до ~ої служби able-bodied, fit.
вміщатися, вміститися to fit in, to go in; тж перекладається зворотом there is room for;
книги вміщаються в портфель there is room for the books in the bag.
вписуватися 1. to be registered;
2. перен. (не порушувати гармонії) to fit in (with), to go (with), to harmonise (with).
вправляти1, вправити 1. to fit in, to set in, to inlay (with);
2. xip. to set;
~ вивих to set a bone/joint, to reduce dislocation.
вробляти, вробити to fit in/into, to fix in/into, to build in/into, to set in/into.
вставляти, вставити to set in, to put in; to fit, to fix in; to embed; (в текст) to insert/to introduce in/into, to insert/to introduce between, to interpolate;
~ камінці (алмази) (в механізм годинника) to mount a gem (to jewel);
~ картину в раму to frame/to enframe a picture;
~ дорогоцінний камінь в оправу to mount/to set a gem;
~ слівце в чужу розмову to put in a word, to interpose; (гостре) to get a word in edge-way;
~ собі зуби to have a set of teeth made;
~ шпони друк. to interline, to lead;
~ в гніздо тех. to mortise.
входи||ти, ввійти 1. to enter (in, into); to go, to come, to walk (in, into);
~ти в зал to enter the hall, to go/to come into the hall;
~ти в моду (у вжиток) to come into fashion (use);
~ти в порт мор. to sail/to steam into port, to enter the harbour, to put in;
~ти в силу to come into force/effect;
~ти в чиєсь становище to put oneself in smb.’s place;
це не ~ть у мої розрахунки it doesn’t enter into my reckonings;
це ніяк не ~ть (в) it is a tight fit, it does not work;
2. (до організації та ін.) to be a member (of);
3. (бути складовою частиною) to form, to be a part (of);
4. (вдаватися в щось) to get into; to penetrate into.
гарячк||а 1. (хвороба) (burning) fever;
біла ~а мед. delirium tremens; розм. the horrors; sl. jumps;
виснажлива ~а hectic fever;
пологова ~а puerperal fever;
приступ ~и argue-fit;
2. перен. (стан збудження) feverish activity, feverish haste; feverishness; (азарт) rush;
біржова ~а rush on the stock-market;
пороти ~у перен. to be in a great hurry, to do things in a rush, to act impetuously.
гнів anger, rage, resentment, indignation, fury; heat; danger (розм., особл. амер.); поет. ire, choler, wrath;
вибух ~ у gust, passion, fit of anger;
в приступі ~у in a fume, in a fit of anger;
вибухнути ~ом to flush with anger;
все, що починається ~ом, закінчується соромом whatever is begun in anger ends in shame;
~ братів ‒ це ~ чортів the wrath of brothers is the wrath of devils;
~ ‒ короткочасне безумство anger is a short madness;
нехай не зайде сонце у ~і вашому never let the sun go down on your anger.

ПРИМІТКА: Синоніми розрізняються за інтенсивністю поняття, яке вони передають. Anger є раптовим і гострим почуттям незадоволення тим, що здається образою або несправедливістю. Воно викликає бажання покарати того, хто призвів до цього почуття. Anger може бути надмірним або спрямованим не на того, на кого слід, але майже ніколи не буває безпідставним почуттям. Resentment є тривалим почуттям такого ж характеру, а indignation і wrath передають це почуття найінтенсивніше. Anger може виникати внаслідок якихось дій по відношенню безпосередньо до того, хто відчуває це почуття, або до когось іншого; resentment викликається лише несхвальною дією стосовно того, хто має це почуття. Indignation викликається тим, що є підлим, низьким, жорстоким або недостойним, wrath ‒ провокацією. Воно часто пов’язується з бажанням помститися. Rage ‒ це несамовитий вибух, припадок гніву, а fury ‒ лютість, шаленість, сказ.

годи||тися to suit, to fit, to be fit (for); to do (for); (про людину тж) to be fitted/suited (for);
цей папір ~ться this paper will serve/do;
він не ~ться в лікарі he is not fit to be a doctor;
так робити не ~ться one shouldn’t do that; it isn’t done.
готов||ий 1. (на щось) ready (for); (зробити щось) apt (to), disposed (to), willing (to); (підготовлений) prepared (for);
~ий до послуг (в листах) yours obediently/ faithfully;
~ий на ризик ready to take any risk;
бути ~им на все to be ready/to be game for anything;
він ~ий на все he is willing/ready to do anything;
завжди ~ий ever ready; always ready;
він ~ий був вмерти від сорому he was fit to die of shame;
я ~ий був дати йому грошей і раптом... І was going to give/I was on the point of giving him some money, when suddenly...;
2. (зроблений, закінчений) ready-made, finished;
~ий одяг ready-made clothes (pl.); (жіночий) confection; розм. reach-me-down;
магазин ~ого одягу ready-made shop; slop-shop;
~і вироби finished articles (pl.); (жити) на всьому ~ому (to be provided) with board and lodging, board and lodging found, all found.
екіпірувати to equip, to fit out (up), to furnish.
епілептичний epileptic;
~ припадок epileptic fit.
жил||ий dwelling (attr.); (придатний для життя) habitable;
~ будинок dwelling house;
~а кімната (в якій живуть) inhabited room; (в якій можна жити) habitable room;
~а площа floor space;
~е приміщення place fit to live in, (in)habitable premises.
закашлятися to have a fit of coughing.
запивати, запити 1. (пити після чогось) to take (with, after), to wash down (with);
~ ліки водою to take some water after one’s medicine;
2. перен. док. (запиячити) to take to drinking; to have a fit of hard drinking.
збирати, зібрати 1. (у різн. знач.) to gather, to collect; (врожай) to gather in, to crop, to harvest; (квіти, ягоди) to pick, to pluck; (вершки) to skim; (податки) to levy, to raise;
~ останні сили to make a last effort;
2. (скликати) to convoke;
~ раду to convoke a council;
3. (машину, прилад та ін.) to assemble;
4. (готувати, споряджати) to prepare, to equip, to fit up, to make ready;
~ когось у дорогу to get/to equip smb. ready for a journey.

ПРИМІТКА: 1. Українському дієслову збирати в англійській мові відповідають дієслова to gather, to collect, to pick, to raise, to save, to assemble, to convene, to accumulate. Ці синоніми розрізняються характером дії й ситуаціями вживання. Дієслово to gather передбачає зведення предметів чи людей з різних місць в одне. Як правило, це тривалий процес: to gather fruit (harvest, a crowd) збирати фрукти (урожай, натовп). To collect передбачає збір чогось за певним планом, у певному порядку, з певною метою: to collect stamps (coins, examples, money for the victims of the earthquake) збирати марки (монети, приклади, гроші для жертв землетрусу). To pick передбачає збір одиничних предметів один за одним. У цьому значенні його сполучуваність обмежена декількома іменниками: to pick berries (flowers, mushrooms, fruit) збирати ягоди (квіти, гриби, фрукти). Дієслова to raise, to save сполучаються з іменником money: to raise money for smb to do smth збирати гроші для когось на щось; to save money to buy a car збирати, відкладати гроші на машину. To assemble має значення збирати людей або речі, щоб утворити єдине ціле: to assemble a session скликати сесію. To convene вживається лише стосовно людей і має відтінок значення скликати людей, що живуть на певній відстані один від одного. To accumulate означає поступово нагромаджувати, збирати.

згарячу rashly; in anger, in the heat of passion, in a fit of temper.
здатний 1. (спроможний) capable (of), able;
він ~ на все he is capable of anything;
2. (придатний) fit (for, to), suitable, good (for);
3. (обдарований) able, gifted;
ні до чого не ~ good-for-nothing, worthless.
здоров’я health;
п’ю за ваше ~ I drink to you; here’s to you!, (I drink) your health;
на ~ as you please, to your heart’s content;
як ваше ~? how are you?;
у доброму здоров’ї as fit as a fiddle, safe and sound;
органи охорони ~ public health services;
бережи одяг, доки новий, а ~ ‒ доки молодий folks spend their health to acquire wealth and later spend their wealth in an effort to regain their health;
буде ~ ‒ будуть і гроші good health is above wealth;
весела думка ‒ половина ~ cheerfulness is the principal ingredient in health;
~ цінують тоді, коли його втрачають health is not valued till sickness comes;
зміна декорацій сприяє здоров’ю change of scenery makes for health;
той, хто не має ~ ‒ нічого не має if you lack health you lack everything.
істерика hysterics, fit of hysteria.
ладнати 1. (споряджати) to equip, to fit out (up); (готувати) to prepare, to get ready;
2. див. лагодити.
монтерувати 1. тех. to assemble, to mount, to fit;
2. кін. to edit.
налаз||ити, налізати, налізти (про взуття, одяг) to fit;
черевик не ~ить мені на ногу the boot does not fit me; I cannot put/get this boot on.
належн||ий 1. (який є власністю) belonging (to), appertaining;
віддайте ~і йому гроші pay him his due;
2. (відповідний) due, proper, necessary, fitting, appropriate, right, just, fit;
в ~ий строк/термін duly, when falling due;
~им чином properly, duly, thoroughly, seemingly, in a becoming/fit/suitable manner;
на ~ій висоті up to the mark.
настр||ій mood, temper, cue, frame of mind, vein; humour, disposition;
у доброму ~ої in (high) spirits, in a good temper, in good humour, in high feather; fit as a fiddle;
у поганому ~ої in poor/low spirits, in a bad temper, out of spirits, out of humour; розм. feeling blue; in dumps;
схильний до змін ~ою moody.
непритомність unconsciousness, faint, fainting-fit, swoon.
обгортати, обгорнути 1. (землею) to earth up;
2. to wrap up; (папером) to envelop;
3. (облягати ‒ про одяг) to fit tightly.
обладнувати, обладнати to equip, to fit out, to arrange.
облягати, облягти to encircle, to surround, encompass; (про одяг) to cling, to fit close, to outline the figure.
обмундировувати, обмундирувати [умундировувати, умундирувати] to fit out.
обмундировуватися, обмундируватися [умундировуватися, умундируватися] to fit oneself out (with uniform).
оснащувати, оснастити 1. мор. to rig;
2. (обладнувати) to fit out, to equip.
падати 1. to fall, to drop, to tumble (down);
~ навколішки to drop on one’s knees;
~ на когось (на щось) (про наголос тощо) to fall on;
~ від утоми to be ready (fit) to drop;
2. перен. (зменшуватися) to decline, to decrease, to fall, to sink, to recede; (раптом; про ціни, попит) to slump; (про температуру) to drop;
3. (про атмосферні опади) to fall;
падає сніг it is snowing;
4. перен.: ~ духом to lose courage.
палати 1. to flame, to blaze; to burn in full blaze; to be in flames (тж перен.); to be on fire;
2. перен. (про обличчя, щоки) to glow;
~ гнівом to be in a fit of anger;
~ жаром to glow;
~ коханням to burn with passion.
пароксизм paroxysm, fit.
пасувати2 (годитися, відповідати) to suit; to fit; to correspond.
перемонтовувати, перемонтувати to assemble/to mount/to fit anew.
підган||яти, підігнати 1. (квапити) to urge on, to spur on, to hurry (on), to drive on, to speed up; to hasten, to push on; to precipitate, to rush; to urge forward (тж перен.);
2. (припасовувати) to adapt, to suit, to adjust (to); to fit up, to do up;
~яти під один розмір to gauge, to bring to conformity in size, to match;
3. (приганяти) to drive.
підходити, підійти 1. (наближатися) to approach, to come up (to), to go up (to); to come near up (to); (під щось) to come under; (наставати ‒ про час та ін.) to draw near;
~ до самих дверей to go straight up to the door;
~ бочком to sidle;
баржа підходить під міст the barge is passing under the bridge;
підійдіть до мене come here;
2. (з якоїсь точки зору) to approach, to consider;
~ до питання to approach/to treat/to consider a question;
це залежить від того, з якого боку (погляду) до цієї справи підійти it depends from what point of view one treats/considers this affair;
3. (бути придатним, личити) to suit; to match; (про колір) to become; (за розміром) to fit; (личити) to befit;
ключ не підходить до замка the key doesn’t fit;
вони добре підходять один одному they suit each other perfectly;
йому не підходить це робити he ought not to do it, it does not become him to do it;
це не підійде this won’t do;
4. (про воду і т. ін.) to rise, to reach.

ПРИМІТКА: Українським дієсловам підходити, личити в англійській мові відповідають дієслова to become, to fit, to match, to suit. To become вказує на те, що річ має приємний вигляд, личить комусь або підходить до чогось, що дія є гідною когось або чогось: This style of dress ~s you very much. Такий стиль одягу дуже личить вам. To fit підкреслює, що дві речі підходять одна до одної, що щось добре підігнано до чогось: The suit fits her like a glove. Костюм щільно облягає її. To match означає бути одного або майже одного розміру, кольору, форми; підходити, пасувати: These shoes don’t match this costume. Ці туфлі не пасують до цього костюма. To suit має відтінок значення відповідати призначенню чи вимогам; бути до смаку, бути зручним для когось; підходити, личити: Blue suits her complexion. Блакитне їй личить. This hairdo doesn’t suit her. Ця зачіска їй не личить.

позіх||и, позіхання yawn(ing);
на мене ~и напали розм. I’ve got a fit of yawning.
поміряти 1. to measure;
~ комусь температуру to take smb.’s temperature;
2. (на себе ‒ сукню, взуття) to try on; (на іншого) to fit.
поміщатися, поміститися 1. to lodge; to be accommodated (located);
2. (про людей) to find room; (про речі) to go in, to fit in.
порив 1. (про дощ, вітер) gust, blast, puff, rush;
~ вітру gust/rush of wind;
2. перен. (про почуття та ін.) fit, gust; uprush, upsurge; passion, spontaneous movement, dash;
~ відчаю agony of despair;
~ гніву fit of temper/ passion, gust of passion;
у ~і in a fit, on impulse, on the spur of the moment, on a momentary impulse;
у ~і радості in a burst of joy; поет. in a transport of joy.
посадк||а 1. (на пароплав) embarkation, embarking (on ship); (на потяг) boarding; військ. entrainment; (на автомашини) embussing; (на літаки) військ. emplaning;
~а на потяг почнеться о 8 годині you can take your seat in the train from 8 o’clock on;
~и на потяг немає passengers are not taken on;
2. ав. (приземлення) landing; touch-down, grounding; (на воду) alighting;
вимушена ~а forced landing, emergency landing;
робити ~у to make a landing;
зробити вимушену ~у to be earthed; to crash-land (з аварією);
3. (вершника) seat; (на коня) mounting;
4. тех. fit;
вільна ~а loose fit;
туга ~а close fit;
глуха ~а tight fit;
5. ліс. planting; (молоде насадження) young trees planted for afforestation, young forest, young garden, young plantation;
6. мор. (глибина занурення судна) draught; амер. draft.
приганяти, пригонити, пригнати 1. (худобу та ін.) to drive in, to bring home;
2. тех. (прилагоджувати, припасовувати) to fit, to adjust, to joint, to work in.
придатний fit, suitable (to, for), good (for), useful, adaptable, applicable;
~ для вживання fit for use;
мало ~ of little use (for).
приладжувати, приладити to fit, to adapt, to adjust; друк. to make ready.
прилаштовувати, прилаштовуватися, прилаштувати, прилаштуватися to attach, to fix, to put, to fit (to).
прилягати to adjoin, to border (on, upon), to abut (on, upon, against); to skirt, to be adjacent (to); (про одяг) to fit closely; грам. to adjoin.
примірювати, приміряти, примірити (на себе) to try on; (на іншого) to fit.
припадок fit; (про хворобу тж) attack; (дуже сильний) paroxysm;
нервовий ~ nervous fit, attack of nerves;
~ безумства fit of madness;
~ люті paroxysm of rage;
~ відчаю paroxysm of despair;
серцевий ~ heart attack;
~ гніву huff.
припасовування, припасування fitting, adapting, adjusting;
~ти to fit, to adapt, to adjust.
приріз||увати, прирізати 1. to cut, to fit, to fit in;
2. (тварину і т. д.) to butcher;
3. (про землю) to measure in, to add;
~ати ділянку землі розм. to throw/to measure in a lot of land.
прироб||лювати, приробляти, приробити 1. to attach (to), to fix (to), to fit (to), to join (to);
~ити замок до дверей to fit/to put a lock in a door;
2. (заробляти додатково) to earn additionally, to earn extra.
пристосовувати, пристосувати to adapt (to), to accommodate (to), to fit (to), to adjust (to).
приступ 1. військ. assault, storm, rush;
брати ~ом to take by assault/by storm, to storm, to rush;
2. (кашлю, гніву) fit, bout, attack;
~ болю pang; twinge; paroxysm (of pain);
~ малярії touch/bout of malaria;
~ ревматизму twinge of rheumatism;
~ гніву fit/access of anger, fit of temper;
~ кашлю fit of coughing;
3. (початок) beginning, start;
4. розм. access;
до нього немає ~у he is difficult of access, he is unapproachable/inaccessible.
при||ходитися, прийтися 1. (підходити) to fit;
шапка ~йшлась до голови the hat fitted the head quite well;
2. безос.: йому ~йшлося he had to;
йому туго ~ходиться he is hard pressed; he is having a hard time.
пропасниця fever, ague;
~ на губах fever-blister, cold sore;
болотна ~ malarial fever, yellow jack;
виснажлива ~ мед. hectic fever;
жовта ~ (гарячка) yellow fever;
переміжна ~ intermittent fever/ague/malaria;
триденна ~ tertian ague;
тропічна ~ tropical/jungle fever;
чотириденна ~ quartan ague;
приступ пропасниці ague-fit.
путящ||ий good, fit, able; розм. sensible; (про людину) respectable, decent;
з нього нічого ~ого не вийде you’ll never make a man of him.
розкашлятися to break into a cough, to have a fit of coughing.
самопочуття, самопочування: мати добре ~ to feel well, to be well, to feel fit;
мати погане ~ to be poorly, to feel bad/ill.
сидіти 1. to sit, to be seated;
~ за обідом to sit at the dinner table;
~ на коні to be on horseback;
~ нерухомо to sit without moving; to sit motionless;
~ ночами to sit up;
~ прямо to sit bolt upright;
~ склавши руки перен. to idle away the time;
залишитися ~ to keep one’s seat;
сидьма ~ розм. to lead a sedentary life;
мені не сидиться І feel restless;
2. (про одяг) to fit, to sit (on);
погано ~ (бути не до лиця) to sit ill on; not to fit;
3. (перебувати) to be, to stay;
~ вдома to remain at home/indoors.
спалах 1. (вогню) flash; blaze-up;
2. перен. (епідемії) outbreak; (вияв почуттів) outburst; eruption;
~ гніву fit of anger.
спересердя in anger, in a temper, in a fit of temper.
споряджати, спорядити to equip, to fit out (with);
~ експедицію to equip an expedition.
сп’яну, сп’яна in a drunken fit, in a state of inebriation/ drunkenness.
стан1 1. condition, state, status;
воєнний ~ martial law;
моральний ~ morale;
сімейний (соціальний) ~ family (social) status;
~ здоров’я state of health;
~ облоги state of siege, curfew order;
~ погоди state of the weather, weather conditions;
~ ринку state of the market;
в поганому ~і in a bad state (way), sl. off colour;
в прекрасному ~і in excellent fettle, in the pink of condition; fit;
справи в занедбаному ~і affairs are in a neglected state (див. тж становище); 2. фіз., хім. state.
устатковувати, устаткувати to equip, to fit out.
форм||а 1. (у різн. знач.) form; shape, configuration;
~а власності form of ownership;
~а запису мат. notation;
~а і зміст form and matter (and contents);
~а оплати form of payment;
спортивна ~а physical fitness;
бути у ~і розм. to be in good form, to be fit;
за ~ою according to regulations, in due form, properly;
надавати ~у кулі to shape (to form, to fashion) into a ball;
2. тех. (для литва та ін.) mould, cast;
~а для капелюхів block;
3. (одяг) uniform, dress;
парадна ~а review order (dress);
повна ~а full dress;
4. друк. form(e).
хандрити to be melancholy; розм. to mope, to be in the blues/dumps, to have a fit of the blues.
щільно close(ly), tightly;
~ облягати (про одяг) to fit like a glove.
ядуха short breath; мед. asthma, asthmatic fit, asphyxia.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to see fit to do something
es für richtig (angebracht) halten, etwas zu tun
вважати правильним (за потрібне) зробити щось
to fit like a glove
wie angegossen passen (sitzen)
≅ сидить як влитий
to feel fit
bei Kräften sein
бути у формі, бути бадьорим і здоровим
to be feeling fit again
wieder auf dem Damm sein
знову стати на ноги (одужати)
he is not fit for the job
er ist für den Posten nicht geeignet
він не підходить для цієї роботи (посади)
as fit as a fiddle
1)
kerngesund
здоровий, при доброму здоров’ї
2)
quietschvergnügt
to keep fit
sich in Form (fit) halten
підтримувати форму, бути у формі

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

fit = [fɪt] допасо́вування/допасува́ння, добира́ння/дібра́ння || прида́тний, відпові́дний || допасо́вувати/допасува́ти, прилашто́вувати/прилаштува́ти; добира́ти/дібра́ти // ~ for бу́ти прида́тним; ~ in memory вміща́тися в па́м’яті
• best ~
= ме́тод найкра́щого (найбли́жчого) допасо́вування
closeness = ['kləʊsnəs] 1. бли́зькість 2. то́чність (оцінки) // ~ in estimation то́чність оці́нки; ~ of agreement то́чність відпові́дності; ~ of fit то́чність відпові́дності, то́чність допасува́ння (емпіричної кривої)
goodness = ['gʊdnəs] доброта́, до́брість
• ~ of fit
= оці́нка я́кості (прида́тності, узго́дженості)
lack = [læk] брак, відсу́тність; неста́ча || потребува́ти, відчува́ти/відчу́ти брак (неста́чу) // for ~ of че́рез брак (неста́чу, відсу́тність) (чогось)

• ~ of fit
= неузгі́дненість, неузго́дженість

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

fit 1. апроксима́ція || апроксимува́ти//запроксимува́ти 2. згі́дність, допасо́ваність 3. прида́тний (for – для); відпові́дний, допасо́ваний (for – до) 4. добира́ти//дібра́ти; допасо́вувати//допасува́ти; прилашто́вувати//прилаштува́ти; пристосо́вувати//пристосува́ти ■ to ~ in вбудо́вувати//вбудува́ти 5. (техн.) на́сад || насадо́вий
[fɪt]
• acceptable ~ = задові́льна [прийня́тна] згі́дність
• best ~ = найкра́ща згі́дність
• close ~ = близька́ апроксима́ція
• exact ~ = то́чна згі́дність
• exponential ~ = апроксима́ція експоне́нтою [експоне́нтами]
• loose ~ = ві́льний на́сад
• polynomial ~ = апроксима́ція многочле́нами
• poor ~ = незадові́льна згі́дність
• press ~ = пре́совий на́сад
• quadratic ~ = квадрати́чна апроксима́ція
• qualitative ~ = я́кісна згі́дність
• quantitative ~ = кі́лькісна згі́дність
• straight line ~ = апроксима́ція прямо́ю лі́нією
• tight ~ = щі́льний на́сад
closeness 1. бли́зькість 2. щі́льність 3. за́мкненість; (про криву) зі́мкненість

~ of fit = бли́зькість [то́чність] допасува́ння (даних, кривої тощо)
criteri|on (мн. criteria) 1. крите́рій; умо́ва; міри́ло || критері́йний 2. (матем.) озна́ка

goodness-of-fit ~ = крите́рій відпові́дности [узгі́днености]
goodness 1. доброя́кісність, високоя́кісність 2. прида́тність (for – для)

~ of fit = згі́дність, узгі́дненість, відпові́дність; допасо́ваність
lack неста́ча, брак; відсу́тність (of smth – чогось) || потребува́ти, відчува́ти//відчу́ти неста́чу (smth – чогось) ■ for ~ of smth за бра́ком чогось, че́рез брак [неста́чу, відсу́тність] чогось

~ of fit = неузгі́дненість, неузго́дженість, пога́на узгі́дненість [узго́дженість]
line 1. лі́нія || ліні́йний || про́водити//прове́сти лі́нію, лініюва́ти//полініюва́ти ■ along a ~ уздо́вж лі́нії; in ~ (розташований) на одні́й лі́нії; (to lie) in a ~ (лежати) на лінії; in ~ with згі́дно з; to ~ up (with) розташо́вувати(ся) в лі́нію [вздовж лі́нії]; to put a ~ through a point прове́сти лі́нію че́рез то́чку 2. (матем.) пряма́ 3. the ~ еква́тор 4. ряд; рядо́к || рядко́вий 5. ребро́ (графу) || ребро́вий 6. (вузька) стрі́чка; ни́тка; (тонка) ли́нва 7. че́рга || че́рговий 8. конве́єр || конве́єрний 9. трубопро́від 10. лі́нія (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма [2.117 мм]; 1/10 дюйма [2.54 мм]) 11. личкува́ти/‌обличко́вувати//обличкува́ти (with – чимось)

~ of best fit = лі́нія оптима́льного допасо́вування
test 1. випро́бування, ви́проба; спро́ба || випро́бувальний, випро́бний, випробо́вчий; спро́бний || випро́бувати//ви́пробувати, піддава́ти//підда́ти випро́буванню ■ under ~ випро́буваний; to subject to a ~ підда́ти випро́буванню; to stand the ~ ви́тримати випро́бування; to ~ under load випро́бувати під наванта́гою [наванта́женням] 2. перевіря́ння, пере́вірка; контро́ль; тест || переві́рчий, перевірко́вий; контро́льний; те́стовий, тестува́льний || перевіря́ти//переві́рити; контролюва́ти//проконтролюва́ти; тестува́ти//протестува́ти 3. дослі́джування//дослі́дження, до́слід; ана́ліз || до́слідний || дослі́джувати//досліди́ти; прово́дити//прове́сти ана́ліз 4. (матем.) крите́рій, озна́ка || критері́йний, озна́ковий 5. контро́льна робо́та, за́лік (in – з) || заліко́вий

~ of goodness of fit = крите́рій узгі́днености

goodness-of-fit ~ = крите́рій згі́дности [узгі́днености]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

апроксима́ція 1. approximation див. тж наближення 2. (допасованість, згідність) fit
близька́ ~ close [good] approximation [fit]

до́бра ~ close [good] approximation [fit]
~ експоне́нтами = approximatiom by exponentials, exponential fit
задові́льна ~ acceptable approximation [fit]

квадра́тна ~ quadratic [second-order] approximation, quadratic fit

~ многочле́нами = approximation by polynomials, polynomial fit
незадові́льна ~ poor approximation [fit]

пога́на ~ poor approximation [fit]

~ поліно́мами = polynomial approximation [fit], approximation by polynomials

~ прямо́ю лі́нією = approximation by a straight line, straight line fit

то́чна ~ exact approximation [fit]
апроксимува́ти//запроксимува́ти 1. approximate (by, with) 2. (допасовувати) fit
бли́зькість 1. nearness, proximity; closeness 2. (сусідство) neighborhood, vicinity 3. (спорідненість) affinity 4. (контакту) intimacy

~ допасува́ння = (даних, кривої тощо) closeness of fit
вбудо́вувати//вбудува́ти 1. build in 2. (прилаштовувати) fit in
вилаго́джувати//ви́лагодити 1. (реґулювати) adjust; (знову) readjust 2. (допасовувати) (re)fit 3. (виправляти) mend 4. (виявляти та усувати пошкоди) troubleshoot 5. (зневаджувати, зокрема програму) debug 6. (ремонтувати) repair, fix 7. (перевіряти) check
вирі́внювати//ви́рівняти див. тж рівняти 1. (робити рівним) even (out) 2. (робити гладеньким) smoothen, smooth out 3. (зводити до одного рівня) level (off) 4. (зрівноважувати) balance, equalize 5. (вишиковувати уздовж прямої) align 6. (сплощувати, виплощувати) flatten 7. (поверхню) level out, smooth out 8. (механічно випростувати) straighten 9. (розгинати) unbend 10. (ставити вертикально) (set) erect 11. (допасовувати) fit, match 12. (край тексту, комп.) justify
відпові́дний 1. corresponding, correspondent (до чогось, чомусь – to) 2. (пов’язаний) related, relative 3. (стосовний до справи) relevant, respective (to) 4. (придатний, доречний) appropriate, suitable (for) 5. (до вимог, стандарту тощо) conditioned, conforming 6. (допасований) fit (до – for) 7. (згідний) accordant; concordant 8. (несуперечний) uncontradictory 9. (достатній) adequate 10. (пропорційний) rateable 11. (гомологічний) homological, homologous 12. (порівнянний) congruent, congruous (до чогось, чомусь – with, to) 13. (належний) appropriate 14. (доцільний) expedient
відпові́д|ність (до) 1. correspondence 2. (співвідношення) relation 3. (зв’язок) relationship, association 4. (узгідненість) congruence, conformity 5. (допасованість) fitness; match, matching 6. (скоординованість) coordination, concordance (with) 7. (несуперечність) consistency, noncontradiction 8. (результатів, даних) accord(ance), agreement (з точністю до – to within) 9. (до вимог) conformance 10. (кондиційність) condition 11. (адекватність) adequacy 12. (відображення) map(ping) 13. (гомологія) homology 14. (порівнянність) congruence, congruity (with, to) 15. (подібність) similitude (відносно – with respect to) 16. (придатність) suitability 17. (допасованість) fit(ting) ▪ бу́ти у —ності to correspond (to, with), to match (to); (по)ста́вити~ (щось) у ~ (до чогось) to establish a correspondense (betweeen smth and smth); приве́сти у ~ to bring into agreement (with), to bring into correspondence (with), to harmonize (smth); (про дії, плани тощо) to coordinate (with); (пристосувати) to accommodate (to); (допасувати) to fit (to)
добира́ти//дібра́ти 1. (вибирати) select (з – from); choose (з – from); pick (out) 2. (компілювати) compile 3. (допасовувати, узгіднювати) fit, match 4. (проби, зразки) sample 5. (комп.) collate 6. (відсівати) winnow
добі́р (-бо́ру) 1. choice; selection 2. (допасованість) match, fit
догі́дний 1. (придатний, зручний) suitable, convenient 2. (допасований, дібраний) fit 3. (корисний) useful
допасо́ваний 1. adjusted; fit(ted) (до – for), fitting (smth) 2. (узгіднений) matched, matching 3. (із заданими властивостями) tailor-made 4. (притертий) ground (in) ▪ до́бре ~ well-matched, well-matching; нето́чно ~ untrue; нещі́льно ~ (про деталь, частину) loose(-fitting); пога́но ~ maladjusted; то́чно ~ true; частко́во ~ partially(-)matching
допасо́ваність 1. adjustment; fit, fitness, fitting together; goodness of fit 2. (узгідненість) matching
допасо́вувати//допасува́ти 1. adjust (до – to), fit (до – to; одне до одного – together) 2. (з’єднувати) joint 3. (узгіднювати) match; accord (щось до чогось – smth to smth) 4. (точно) true 5. (притирати) grind (in) 6. (ладувати, збалансовувати) trim 7. (надавати заданих властивостей) tailor 8. (вирівнювати, центрувати) align ▪ ~ емпіри́чно to fit empirically; ~ за двома́ пара́метрами to fit by two-parameters; ~ кольори́ to match colors; ~ криву́ to fit a curve; ~ ме́тодом найме́нших квадра́тів to fit by means of the least-square method/procedure; ~ о́бода to rim; пога́но ~ to misfit; попере́дньо ~ to preadjust; ~ тру́бку to tubulate; ~ части́ни to fit (the) members together
збіг (-у) 1. coincidence 2. (у часі) concurrence, concurrency 3. (планет, астр.) conjunction 4. (допасованість) fit, fitness 5. (одночасність конфліктних подій в різних місцях) clash
згі́дність 1. (сполучність, сумісність) compatibility (з – with) 2. (узгідненість) agreement; conformity, conformance; concordance 3. (відповідність) accord(ance) 4. (допасованість) goodness of fit 5. (порівнянність) congruence, congruity 6. (даних тощо) fit, fitness

задові́льна ~ = acceptable fit

кі́лькісна ~ = quantitative fit; quantitative agreement [accord(ance)]
найкра́ща ~ = (the) best (possible) fit
незадові́льна ~ = poor fit
пога́на ~ = poor [insufficient] agreement, poor accordance, lack of fit

прийня́тна ~ = acceptable fit

то́чна ~ = exact fit

я́кісна ~ = qualitative fit; qualitative agreement [accordance]
крите́р|ій (-ію) 1. criterion; measure 2. (умова) condition 3. (канон) canon 4. (матем., стат.) test

~ відпові́дности = goodness-of-fit criterion

~ згі́дности = goodness-of-fit test

~ узгі́днености = goodness-of-fit test/criterion, test of goodness of fit