Знайдено 18 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «areal» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

areal [ˈe(ɘ)rɪɘl] n біол. ареал, зона проживання, область розповсюдження.
areal [ˈe(ɘ)rɪɘl] а регіональний;
  ~ linguistics лінгвістична географія.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

areal = ['ɛəriəl] ареа́льний; пов’я́заний з пло́щею
derivative = [dɪ'rɪvətɪv] 1. похідна́ (фу́нкція) 2. похідни́й
• ~ of a function
= похідна́ (від) фу́нкції
• ~ of a functional
= похідна́ (від) функціона́лу
• ~ of an integral
= похідна́ (від) інтеґра́лу
• ~ of a mapping
= похідна́ відобра́ження
• ~ of a vector
= похідна́ (від) ве́ктора
• absolute ~
= абсолю́тна похідна́
• algebraic ~
= алґебри́чна похідна́
• alternative ~
= знакозмі́нна похідна́
• angular ~
= кутова́ похідна́
• areal ~
= поверхне́ва похідна́
• areolar ~
= ареоля́рна (поверхне́ва) похідна́
• asymptotic ~
= асимптоти́чна похідна́
• backward ~
= лі́ва похідна́
• complex ~
= ко́мплексна похідна́
• continuous ~
= непере́рвна похідна́
• directional ~
= похідна́ за на́прямом
• exterior ~
= зо́внішня похідна́
• fiber ~
= шарова́ (волокни́нна) похідна́
• first(-order) ~
= пе́рша похідна́, похідна́ пе́ршого поря́дку
• formal ~
= форма́льна похідна́
• forward ~
= пра́ва похідна́
• functional ~
= функціона́льна (варіаці́йна) похідна́
• higher-order ~
= похідна́ ви́щого поря́дку, ста́рша похідна́
• integrable ~
= інтеґро́вна похідна́
• left(-hand) ~
= лі́ва похідна́
• local ~
= лока́льна похідна́
• mixed ~
= змі́шана похідна́
• mixed partial ~
= змі́шана части́нна похідна́
• monodromic ~
= монодро́мна похідна́
• monotone ~
= моното́нна похідна́
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна похідна́
• normal ~
= норма́льна похідна́
• 
n-th order ~ = похідна́ n-го поря́дку
• outer ~
= зо́внішня похідна́
• partial ~
= части́нна похідна́
• right(-hand) ~
= пра́ва похідна́
• scalar ~
= скаля́рна похідна́
• second ~
= дру́га похідна́, похідна́ дру́гого поря́дку
• strong ~
= си́льна похідна́
• tensor ~
= те́нзорна похідна́
• time ~
= похідна́ за ча́сом
• total ~
= по́вна похідна́
• trajectory ~
= похідна́ вздовж траєкто́рії
• two-sided ~
= двобі́чна похідна́
• variational ~
= варіаці́йна (функціона́льна) похідна́
• vector ~
= ве́кторна похідна́
• weak ~
= слабка́ похідна́
metric = ['mɛtrɪk] 1. ме́трика || метри́чний 2. мі́ра
• admissible ~
= прийня́тна ме́трика
• almost ~
= псевдоме́трика, ма́йже ме́трика || псевдометри́чний, ма́йже метри́чний, квазиметри́чний
• analytical ~
= аналіти́чна ме́трика
• areal ~
= ареа́льна ме́трика, ме́трика площ
• associated ~
= асоційо́вана ме́трика
• bilinear ~
= біліні́йна ме́трика
• compact ~
= компа́ктна ме́трика
• conformal ~
= конфо́рмна ме́трика
• continuous ~
= непере́рвна ме́трика
• convex ~
= опу́кла ме́трика
• discrete ~
= дискре́тна ме́трика
• equiareal ~
= еквіареа́льна ме́трика
• Euclidean ~
= Евклі́дова ме́трика
• fiber ~
= ме́трика розшаро́вання (в’я́зки)
• font ~
= ме́трика шри́фту (розміри елементів шрифту)
• general ~
= спі́льна ме́трика
• generalized ~
= узага́льнена ме́трика
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна ме́трика
• induced ~
= (з)індуко́вана ме́трика
• integral ~
= інтеґра́льна ме́трика
• intrinsic ~
= вну́трішня ме́трика
• invariant ~
= інваріа́нтна ме́трика
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) ме́трика
• nonsingular ~
= неви́роджена (неособли́ва, несинґуля́рна) ме́трика
• normed ~
= (з)нормо́вана ме́трика
• projective ~
= проєкти́вна ме́трика
• proper ~
= власти́ва ме́трика
• regular ~
= реґуля́рна ме́трика
• singular ~
= ви́роджена (особли́ва, синґуля́рна) ме́трика
• software ~
= ме́трика програмо́вих за́собів (со́фту)
• spherical ~
= сфери́чна ме́трика
• standard ~
= станда́ртна ме́трика
• symmetrical ~
= симетри́чна ме́трика
• text ~
= ме́трика те́ксту
• trivial ~
= тривіа́льна ме́трика
• uniform ~
= рівномі́рна ме́трика
• weak ~
= слабка́ ме́трика
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)
• ~ between columns
= про́мі́жок між коло́нками (сто́впчиками)
• ~ of cosets
= про́стір сумі́жних кла́сів
• ~ of curves
= про́стір криви́х
• ~ of differentials
= про́стір диференціа́лів
• ~ of functions
= про́стір фу́нкцій
• ~ of germs
= про́стір па́гонів
• ~ of homeomorphisms
= про́стір гомеоморфі́змів
• ~ of integers
= про́стір ці́лих чи́сел
• ~ of linear forms
= про́стір ліні́йних форм
• ~ of measures
= про́стір мір
• ~ of operators
= про́стір опера́торів
• ~ of sets
= про́стір множи́н
• ~ of solutions
= про́стір ро́зв’язків
• ~ of spinors
= про́стір спіно́рів
• ~ of splines
= про́стір спла́йнів
• ~ of symmetry
= про́стір симе́трії
• ~ of vectors
= про́стір векторі́в, ве́кторний про́стір
• abstract ~
= абстра́ктний про́стір
• adele ~
= про́стір аде́лей
• address ~
= адре́сний про́стір
• adjoint ~
= приє́днаний про́стір; спря́жений про́стір
• adjunct ~
= приє́днаний про́стір
• affine ~
= афі́нний про́стір
• affinely connected ~
= про́стір афі́нної зв’я́зності
• algebraic ~
= алґебри́чний про́стір
• allocation ~
= розподі́льний про́стір (пам’яті)
• analytic ~
= аналіти́чний про́стір
• approximation ~
= про́стір апроксима́цій
• areal ~
= ареа́льний про́стір
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) про́стір
• Banach ~
= Ба́нахів про́стір, про́стір Ба́наха
• bundle ~
= про́стір (розшаро́вань)
• causal ~
= причино́вий (кауза́льний) про́стір
• cellular ~
= кліти́нний про́стір
• character ~
= про́стір хара́ктерів
• closed ~
= за́мкнений про́стір
• cohomology ~
= про́стір когомоло́гій
• coladder ~
= кодрабино́вий про́стір
• collapsible ~
= стяжни́й (колапсо́вний) про́стір
• comb ~
= топ. гребі́нка
• compact ~
= компа́ктний про́стір
• completable ~
= доповне́нний про́стір
• complete ~
= по́вний про́стір
• complex ~
= ко́мплексний про́стір
• compologic ~
= по́вний топологі́чний ве́кторний про́стір
• concentrated ~
= зосере́джений про́стір
• configuration ~
= конфігураці́йний про́стір
• conjugate ~
= спря́жений про́стір
• connected ~
= зв’я́зний про́стір
• contractible ~
= стяжни́й про́стір
• convex ~
= опу́клий про́стір
• coordinate ~
= координа́тний про́стір
• coset ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• countable ~
= зліче́нний про́стір
• coupled ~
= здво́єний про́стір
• covered ~
= накри́тий про́стір
• covering ~
= покрива́льний (накрива́льний) про́стір
• criteria ~
= про́стір крите́ріїв
• critical ~
= крити́чний про́стір
• curve ~
= про́стір криви́х
• curved ~
= ви́кривлений про́стір
• cut ~
= про́стір ро́зтинів (ро́зрізів) (графу)
• dead ~
= ме́ртва зо́на
• decision ~
= про́стір ро́зв’язків
• dense ~
= щі́льний про́стір
• developable ~
= розгортни́й про́стір
• differential ~
= диференці́йний про́стір
• discrete ~
= дискре́тний про́стір
• disk ~
= ди́сковий про́стір
• display ~
= про́стір візуаліза́ції
• distal ~
= диста́льний про́стір
• door ~
= дверни́й про́стір
• dual ~
= дуа́льний про́стір
• dyadic ~
= диади́чний про́стір
• elliptic ~
= еліпти́чний про́стір
• embeddable ~
= вкла́дний про́стір
• embedded ~
= вкла́дений про́стір
• enveloping ~
= обгорта́льний про́стір
• equipped ~
= обла́днаний про́стір
• error ~
= про́стір помило́к
• estimation ~
= про́стір оці́нок
• evaluable ~
= оціне́нний про́стір
• expandable ~
= розширни́й про́стір
• expanding ~
= розши́рюваний про́стір
• factor ~
= фа́ктор-про́стір
• fiber ~
= розшаро́ваний (волокни́нний) про́стір
• filled ~
= запо́внений про́стір
• filter ~
= про́стір з фі́льтром
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний про́стір
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) про́стір
• finite-dimensional ~
= скінченнови́мірний про́стір
• flag ~
= про́стір прапорі́в (позна́чників)
• flat ~
= пло́ский про́стір
• foamy ~
= спі́нений про́стір
• foliated ~
= розшаро́ваний (шари́стий) про́стір
• formal ~
= форма́льний про́стір
• framed ~
= устатко́ваний про́стір
• free ~
= ві́льний про́стір
• free-storage ~
= о́бласть (діля́нка) ві́льної па́м’яті
• function ~
= функці́йний про́стір
• fundamental ~
= фундамента́льний про́стір
• generalized ~
= узага́льнений про́стір
• geodesic ~
= геодези́чний про́стір
• good ~
= топ. хоро́ший про́стір
• group ~
= групови́й про́стір, про́стір груп
• half ~
= пі́впро́стір
• hard ~
= жорстки́й про́біл (про́мі́жок) (що залишається після форматування тексту)
• harmonic ~
= гармоні́чний про́стір
• heap ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті у сто́сі
• hedgehog ~
= їжакува́тий про́стір
• hereditary ~
= успадко́ваний про́стір
• Hilbert ~
= Гі́льбертів про́стір, про́стір Гі́льберта
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний про́стір
• homology ~
= про́стір гомоло́гій
• horizontal ~
= горизонта́льний про́стір
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний про́стір
• hypercomplete ~
= гіперпо́вний про́стір
• hypocompact ~
= гіпокомпа́ктний про́стір
• imaginary ~
= уя́вний про́стір
• induced ~
= (з)індуко́ваний про́стір
• injective ~
= ін’єкти́вний про́стір
• interaction ~
= о́бласть взаємоді́ї
• interblock ~
= міжбло́ковий інтерва́л
• intercharacter ~
= міжси́мвольний про́мі́жок (інтерва́л)
• internal ~
= вну́трішній про́стір
• intervening ~
= відокре́млювальний про́мі́жок
• interword ~
= міжслі́вний про́біл
• invariant ~
= інваріа́нтний про́стір
• isotropic ~
= ізотро́пний про́стір
• jet ~
= про́стір стру́менів
• kegly ~
= діжко́вий про́стір
• lacunary ~
= лаку́на, пропу́щена діля́нка
• leaf ~
= листови́й про́стір
• lean ~
= збі́днений про́стір
• lens ~
= лі́нзовий про́стір
• limit ~
= грани́чний про́стір; про́стір грани́ць
• linear ~
= ліні́йний про́стір
• linearity ~
= про́стір ліні́йності
• localizable ~
= локалізо́вний про́стір
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктний про́стір
• locally linear ~
= лока́льно ліні́йний про́стір
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) про́стір
• logical ~
= логі́чний про́стір
• mapping ~
= про́стір відобра́жень
• measurable ~
= вимірни́й про́стір
• measure ~
= про́стір з мі́рою
• memory ~
= діля́нка (о́бласть) па́м’яті
• metric ~
= метри́чний про́стір
• model ~
= про́стір моде́лей
• modular ~
= модуля́рний про́стір
• name ~
= про́стір іме́н (назв)
• neighbo(u)rhood ~
= про́стір з о́колами
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний про́стір
• nonmetric ~
= неметри́чний про́стір
• nonmetrizable ~
= неметризо́вний про́стір
• nonvacuous ~
= непоро́жній про́стір
• normable ~
= нормо́вний про́стір
• normal ~
= норма́льний про́стір
• normalized ~
= (з)нормо́ваний про́стір
• number ~
= про́стір чи́сел, числови́й про́стір
• numerable ~
= нумеро́вний про́стір
• open ~
= відкри́тий про́стір
• orbit ~
= орбіто́вий (орбі́тний) про́стір, про́стір траєкто́рій
• orderable ~
= впорядко́вний про́стір
• ordered ~
= впорядко́ваний про́стір
• orientable ~
= орієнто́вний про́стір
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) про́стір
• parallel ~
= парале́льний про́стір
• parameter ~
= про́стір пара́метрів
• parametric ~
= параметри́чний про́стір
• path ~
= про́стір шляхі́в
• phase ~
= фа́зовий про́стір
• pivot ~
= основни́й про́стір
• plane ~
= пло́ский (площи́нний) про́стір
• polar ~
= поля́рний про́стір
• policy ~
= про́стір страте́гій
• pretopological ~
= передтопологі́чний про́стір
• primitive ~
= приміти́вний про́стір
• principal ~
= головни́й про́стір
• private address ~
= вла́сний адре́сний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• probabilistic ~
= імові́рнісний про́стір
• probability ~
= про́стір імові́рностей
• product ~
= до́буток про́сторів
• productive ~
= продукти́вний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• proximity ~
= про́стір бли́зькості
• pseudometric ~
= псевдометри́чний про́стір
• pseudonormal ~
= псевдонорма́льний про́стір
• pseudonormed ~
= псевдонормо́ваний про́стір
• quasinormable ~
= квазинормо́вний про́стір
• quasinormal ~
= квазинорма́льний про́стір
• quasinormed ~
= квазинормо́ваний про́стір
• quotient ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• rarefied ~
= розрі́джений про́стір
• rational ~
= раціона́льний про́стір
• ray ~
= промене́вий про́стір
• real ~
= ді́йсний про́стір
• reducible ~
= звідни́й про́стір
• reductive ~
= редукти́вний про́стір
• reference ~
= ба́зовий про́стір
• reflexive ~
= рефлекси́вний про́стір
• regular ~
= реґуля́рний про́стір
• relative ~
= відно́сний про́стір
• resolvable ~
= розв’язни́й про́стір
• reticulated ~
= мозаї́чний (моза́їковий) про́стір
• rule ~
= про́стір пра́вил (в експертних системах)
• ruled ~
= ліні́йчастий про́стір
• sample ~
= вибірко́вий про́стір
• search ~
= о́бласть (діля́нка) по́шуку
• semilinear ~
= напівліні́йний про́стір
• semimetric ~
= напівметри́чний про́стір
• separable ~
= сепара́бельний про́стір
• sequence ~
= про́стір послідо́вностей
• sequential ~
= секвенці́йний про́стір
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) о́бласть (діля́нка) (пам’яті)
• simply ordered ~
= про́сто впорядко́ваний про́стір
• single ~
= поодино́кий інтерва́л
• singular ~
= синґуля́рний про́стір
• smooth ~
= гладки́й про́стір
• software design ~
= про́стір проє́ктних пара́метрів програмо́вого за́собу
• solenoidal ~
= солено́їдний про́стір
• solid ~
= суці́льний про́стір
• solution ~
= про́стір ро́зв’язків
• spherical ~
= сфери́чний про́стір
• spheroidal ~
= сферо́їдний про́стір
• spinor ~
= спіно́рний про́стір
• spline ~
= спла́йновий про́стір, про́стір спла́йнів, сплайн-про́стір
• state ~
= множина́ ста́нів; про́стір ста́нів
• stochastic ~
= стохасти́чний про́стір
• storage ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті; мі́сце для зберіга́ння
• stratifiable ~
= стратифіко́вний (розшаро́вний) про́стір
• stratified ~
= стратифіко́ваний (розшаро́ваний) про́стір
• strongly compact ~
= си́льно компа́ктний про́стір
• strongly normal ~
= си́льно норма́льний про́стір
• strongly normed ~
= си́льно (з)нормо́ваний про́стір
• strongly screenable ~
= си́льно просівни́й про́стір
• structural (structure) ~
= структу́рний про́стір
• subcompact ~
= субкомпа́ктний про́стір
• subprojective ~
= субпроєкти́вний про́стір
• supercompact ~
= суперкомпа́ктний про́стір
• supercomplete ~
= суперпо́вний про́стір
• symmetric ~
= симетри́чний про́стір
• symmetrizable ~
= симетризо́вний про́стір
• symplectic ~
= симплекти́чний про́стір
• syntopogeneous ~
= синтопоге́нний про́стір
• syntopological ~
= синтопологі́чний про́стір
• tangent ~
= доти́чний про́стір
• taut ~
= пружни́й про́стір
• tessellated ~
= моза́їковий (мозаї́чний, клітинча́стий, стільнико́вий) про́стір
• thick ~
= товсти́й про́стір
• thin ~
= тонки́й про́стір
• tight ~
= туги́й про́стір
• topological ~
= топологі́чний про́стір
• toroidal ~
= торо́їдний про́стір
• total ~
= тота́льний про́стір
• total disk ~
= по́вна мі́сткість ди́ску
• trace ~
= про́стір сліді́в
• trailing ~
= кінце́вий про́біл
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• triangulable ~
= триангульо́вний про́стір
• triangulated ~
= (з)триангульо́ваний про́стір
• tunneled ~
= діжко́вий про́стір
• twistor ~
= про́стір тві́сторів
• underlying ~
= про́стір-носі́й
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• uniformizable ~
= уніформ(із)о́вний про́стір
• union ~
= об’є́днання про́сторів
• unitary ~
= уніта́рний про́стір
• universal ~
= універса́льний про́стір
• used ~
= (факти́чно) за́йняте мі́сце
• vector ~
= ве́кторний про́стір
• virtual ~
= віртуа́льний про́стір; віртуа́льна прису́тність (у багатосторонніх відеоконференціях)
• weakly compact ~
= сла́бко компа́ктний про́стір
• word ~
= міжслі́вний про́мі́жок
• working ~
= робо́ча о́бласть (діля́нка)
• zero-magic ~
= нуль-магі́чний про́стір

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

areal 1. ареа́льний 2. пло́щевий, пов’я́заний з пло́щею 3. (про похідну) поверхневий
['εəriəl, 'εr-]
chart схе́ма; діягра́ма; гра́фік; табли́ця; кре́сленик; ка́рта (метеорологічна тощо) || кре́слити//накре́слити [склада́ти//скла́сти] схе́му [ка́рту, діягра́му, гра́фік, табли́цю тощо]
[tʃɑːt, tʃɑːrt]
adiabatic ~ = адіяба́тна діягра́ма
aeronautical ~ = аерока́рта, авія[а]ці́йна ка́рта
alignment ~ = номогра́ма
areal ~ = ареа́льна діягра́ма
bar ~ = сто́впчикова діягра́ма, гістогра́ма
barograph ~ = барогра́ма
binomial ~ = біно́мна сі́тка, імові́рнісний папі́р
bubble ~ = кружко́во-стрілко́ва́ схе́ма
calibration ~ = ґрадуюва́льна табли́ця
circular ~ = кругова́ діягра́ма
color ~ = а́тлас кольорі́в
column ~ = сто́впчикова діягра́ма, гістогра́ма
communication ~ = схе́ма сполу́чень, схе́ма з’є́днань
component bar ~ = гістогра́ма [сто́впчикова діягра́ма] кілько́х компоне́нт
constant-height ~ = рівновисо́тна ка́рта
constant-level ~ = рівновисо́тна ка́рта
constant-pressure ~ = ка́рта ізоба́р
control ~ = контро́льна ка́рта, контро́льний [ре́перний] гра́фік
conversion ~ = табли́ця коефіціє́нтів перераху́нку; перерахунко́вий гра́фік
correction ~ = коригува́льна табли́ця, табли́ця по́правок
enthalpy-entropy ~ = гра́фік зале́жности ентальпі́ї від ентропі́ї
enthalpy-pressure ~ = гра́фік зале́жности ти́ску від ентальпі́ї
exposure ~ = табли́ця експози́цій
fallout ~ = ка́рта (радіоактивних) ви́падів
flow ~ = технологі́чна ка́рта, (принципо́ва) технологі́чна схе́ма, схе́ма послідо́вности опе́рацій
frequency ~ = часто́тна сі́тка
grid ~ = сітча́ста ка́рта (з координатною сіткою)
isobaric ~ = ка́рта ізоба́р
isoclinal ~ = ка́рта ізоклі́н
isoclinic ~ = ка́рта ізоклі́н
isodose ~ = діягра́ма ізодо́з
isohypsic ~ = рівновисо́тна ка́рта
isothermal ~ = ка́рта ізоте́рм
isotope ~ = табли́ця ізото́пів
lattice ~ = сітча́ста ка́рта (з координатною сіткою)
line ~ = ліні́йна діягра́ма
magnetic ~ = ка́рта магне́тних на́хилів [схи́лень]
meteorological ~ = метеорологі́чна схе́ма; ка́рта пого́ди
nautical ~ = морська́ ка́рта
pie ~ = кругова́ [се́кторна] діягра́ма
polar ~ = поля́рна діягра́ма, діягра́ма в поля́рних координа́тах
pressure-change ~ = ка́рта (змі́нювання) ти́сків (метеорологічна)
pressure-enthalpy ~ = гра́фік зале́жности ти́ску від ентальпі́ї
pressure-tendency ~ = ка́рта (змі́нювання) ти́сків (метеорологічна)
process control ~ = контро́льна технологі́чна схе́ма
prognostic ~ = прогно́зна [прогности́чна] ка́рта
psychrometric ~ = психрометри́чна номогра́ма
radiation ~ = радіяці́йна ка́рта
rain ~ = ка́рта розпо́ділу дощі́в
resolution ~ 1. (опт.) мі́ра 2. (тб) ладува́льна [налаго́джувальна, настро́ювальна] (телевізійна) карти́на [табли́ця]; те́стовий шабло́н
route ~ = маршру́тна схе́ма
Segrè ~ = (яф) діягра́ма Сеґре́
star ~ = ка́рта зоре́вого не́ба
strip ~ = стрічко́ва́ діягра́ма
synoptic ~ = синопти́чна ка́рта
temperature ~ = температу́рний гра́фік
test ~ = табли́ця ви́проб [випро́бувань]
tropopause ~ = ка́рта тропопа́узи
viscosity blending ~ = номогра́ма в’я́зкости су́мішей
viscosity-temperature ~ = в’я́зкісно-температу́рна номогра́ма
wavefront ~ = промене́ва діягра́ма
weather ~ = синопти́чна ка́рта
derivative 1. (матем.) похідна́ 2. (х.) похідни́к, дерива́т, похідна́ речовина́ (of – чогось) || дерива́тний ■ a substance and its ~s речовина́ та її похідники́ 4. похідни́й, втори́нний; вивідни́й
[dɪ'rɪvətɪv, -t̬ɪv]
~ along a curve = похідна́ вздовж криво́ї
~ of a function = похідна́ від фу́нкції (with respect to x – за x; of the nth order – порядку n; at a point – в точці; at point A – в точці A; in a direction – за напрямом)
~ of a functional = похідна́ від функціона́лу
~ of a higher order = похідна́ ви́щого поря́дку (than – за)
~ of the highest order = похідна́ найви́щого поря́дку
~ of a matrix = похідна́ ма́триці
~ of a quotient = похідна́ дро́бу
~ of a vector = похідна́ ве́ктора
~ on one side = однобі́чна похідна́
~ on the left = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
~ on the right = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
approximate lower/upper left-hand/right-hand ~ = апроксимати́вна [асимптоти́чна] ни́жня/ве́рхня лі́ва/пра́ва похідна́
areal ~ = поверхне́ва похідна́
areolar ~ = ареоля́рна [поверхне́ва] похідна́
back(ward) ~ = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
bilateral ~ = двобі́чна похідна́
central ~ = центра́льна похідна́
contravariant ~ = контраварія́нтна похідна́
covariant ~ = коварія́нтна похідна́
difference ~ = різнице́ва похідна́
directional ~ = похідна́ за на́прямом; скісна́ похідна́
exterior ~ = зо́внішня похідна́
first ~ = пе́рша похідна́
forward ~ = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
fractional ~ = похідна́ дробо́вого поря́дку
functional ~ = функціона́льна [варіяці́йна] похідна́
halogen ~s = галогенопохідники́, галогенопохідні́ речови́ни
higher(‑order) ~ = похідна́ ви́щого поря́дку
highest(‑order) ~ = похідна́ найви́щого поря́дку
interior ~ = вну́трішня похідна́
invariant ~ = інварія́нтна похідна́
left(‑hand) ~ = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
local ~ = лока́льна похідна́
logarithmic ~ = логаритмі́чна похідна́
lower ~ = ни́жня похідна́
lower-order ~ = похідна́ ни́жчого поря́дку
lowest-order ~ = похідна́ найни́жчого поря́дку
material ~ = матерія́льна похідна́
mean ~ = сере́дня похідна́
mixed ~ = змі́шана похідна́
nth-order ~ = похідна́ поря́дку n
normal ~ = норма́льна похідна́, похідна́ за норма́ллю
one-sided ~ = однобі́чна похідна́
partial ~ = части́нна похідна́
radial ~ = радія́льна похідна́
right(‑hand) ~ = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
second ~ = дру́га похідна́
skew ~ = скісна́ похідна́
strong ~ = си́льна похідна́
surface ~ = поверхне́ва похідна́
tensorial ~ = те́нзорна похідна́
time ~ = часова́ похідна́, похідна́ за ча́сом
total ~ = по́вна похідна́ (від функції багатьох змінних)
unilateral ~ = однобі́чна похідна́
upper ~ = ве́рхня похідна́
variational ~ = варіяці́йна [функціона́льна] похідна́
vector ~ = ве́кторна похідна́
weak ~ = слабка́ похідна́
metric 1. ме́трика || метри́чний ■ with ~ (з)метризо́ваний 2. метро́вий
['mεtrɪk]
almost ~ = псевдоме́трика
almost Hermitian ~ = ма́йже Ермі́това ме́трика
analytic ~ = аналіти́чна ме́трика
areal ~ = ареа́льна ме́трика, ме́трика площ
background ~ = фо́нова ме́трика
Carathéodory ~ = ме́трика Каратеодо́рі
chordal ~ = хо́рдова ме́трика
compact ~ = компа́ктна ме́трика
definite ~ = дефіні́тна ме́трика
degenerate ~ = ви́роджена ме́трика
equivalent ~ = еквівале́нтна ме́трика
Euclidean ~ = Евклі́дова ме́трика
four-dimensional ~ = чотириви́мірна ме́трика
general ~ = спі́льна ме́трика
Gödel ~ = Ґе́делева ме́трика
Hermitian ~ = Ермі́това ме́трика
hyperbolic ~ = гіперболі́чна ме́трика
indefinite ~ = індефіні́тна ме́трика
intrinsic ~ = вну́трішня ме́трика
invariant ~ = інварія́нтна ме́трика
Kerr ~ = Ке́рова ме́трика
Lorentz ~ = Ло́ренцова ме́трика
Minkowski [Minkowsky] ~ = ме́трика Мінко́вського
product ~ = ме́трика до́бутку
projective ~ = проєкти́вна ме́трика
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дова ме́трика
Pythagorean ~ = Пітаго́рова [Піфаго́рова] ме́трика
Riemann ~ = Ри́манова ме́трика
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдова ме́трика
singular ~ = особли́ва [синґуля́рна] ме́трика
space-time ~ = ме́трика про́стору-ча́су
spherical ~ = сфери́чна ме́трика
supremum ~ = рівномі́рна ме́трика
Taub-Newman-Tamburino ~ = ме́трика Та́уба-Нью́мена-Тамбури́но
trivial ~ = тривія́льна ме́трика
uniform ~ = рівномі́рна ме́трика
velocity шви́дкість (relative to, with respect to – щодо, відносно) || шви́дкісний
[və'lɒsəti, və'lɑːsət̬i]
~ of fall = шви́дкість па́дання
~ of light = шви́дкість сві́тла (in a medium – в середовищі)
~ of motion = шви́дкість ру́ху
~ of a signal = шви́дкість сигна́лу
above-critical ~ = надкрити́чна шви́дкість
absolute ~ = абсолю́тна шви́дкість
actual ~ = факти́чна шви́дкість
air ~ = шви́дкість пові́тряної ма́си
ambient ~ = шви́дкість обтіка́ння
angular ~ = 1. кутова́ шви́дкість 2. кутова́ частота́
apparent ~ = позі́рна шви́дкість
approach ~ = шви́дкість наближа́ння
areal ~ = се́кторна шви́дкість
average ~ = сере́дня шви́дкість
axial ~ = осьова́ [ві́сна] шви́дкість (потоку)
ballistic ~ = балісти́чна шви́дкість
barycentric ~ = барицентри́чна шви́дкість, шви́дкість у систе́мі це́нтру мас
beam ~ = шви́дкість стру́меня (частинок)
bottom ~ = (при)де́нна шви́дкість
boundary ~ = шви́дкість (ру́ху) межі
bulk ~ = шви́дкість ру́ху систе́ми в ціло́му
calculated ~ = обчи́слена [розрахо́вана] шви́дкість
carrier ~ = шви́дкість носії́в (заряду)
center-of-mass [cms] ~ = шви́дкість це́нтру мас
center-of-mass-system ~ = шви́дкість у систе́мі це́нтру мас
characteristic ~ = характеристи́чна шви́дкість
circular ~ = колова́ шви́дкість
circumferential ~ = колова́ шви́дкість
cms ~ = див. center-of-mass ~
constant ~ = ста́ла шви́дкість
critical ~ = крити́чна шви́дкість
diffusion ~ = шви́дкість дифу́зії
dislocation ~ = шви́дкість (ру́ху) дислока́цій
domain-wall ~ = шви́дкість доме́нної сті́нки
Doppler ~ = До́плерова шви́дкість
drift ~ = шви́дкість дре́йфу
dynamic ~ = динамі́чна шви́дкість
eddy ~ = 1. шви́дкість ви́хору 2. турбуле́нтна [вихоро́ва] шви́дкість
effective ~ = ефекти́вна шви́дкість
efflux ~ = шви́дкість витіка́ння
ejection ~ = 1. шви́дкість витіка́ння 2. шви́дкість викида́ння [еже́кції]
entry ~ = шви́дкість вхо́дження до атмосфе́ри
escape ~ = 1. шви́дкість виліта́ння (частинки) 2. (астр.) шви́дкість вте́чі, дру́га космі́чна шви́дкість
exit ~ = виходо́ва шви́дкість (на виході)
Fermi ~ = фе́рмі-шви́дкість, шви́дкість Фе́рмі
final ~ = кінце́ва [уста́лена] шви́дкість (руху частинки в середовищі)
flow ~ = шви́дкість пото́ку
fluid ~ = шви́дкість (ру́ху) пли́ну
four-dimensional ~ = чотиришви́дкість, чотириви́мірна шви́дкість
free-fall ~ = шви́дкість ві́льного па́дання
generalized ~ = узага́льнена шви́дкість
geocentric ~ = геоцентри́чна шви́дкість
group ~ = групова́ шви́дкість
half-depth ~ = шви́дкість (течії) на полови́ні глибини́
heliocentric ~ = геліоцентри́чна шви́дкість
higher critical ~ = ве́рхня крити́чна шви́дкість
hyperbolic ~ = гіперболі́чна шви́дкість, тре́тя космі́чна шви́дкість
hypersonic ~ = гіперзвукова́ шви́дкість
hypersound ~ = шви́дкість гіперзву́ку
impact ~ = шви́дкість ударя́ння, шви́дкість у моме́нт уда́ру
infrasound ~ = шви́дкість інфразву́ку
initial ~ = початко́ва [вихідна́] шви́дкість
inlet ~ = входо́ва́ шви́дкість, шви́дкість на вхо́ді
input ~ = входо́ва́ шви́дкість, шви́дкість на вхо́ді
instantaneous ~ = миттє́ва шви́дкість
instrumental ~ = при́ладо́ва [інструмента́льна] шви́дкість
intermediate ~ = промі́жна́ шви́дкість
inverse ~ = обе́рнена шви́дкість (зі знаком мінус)
ion acoustic ~ = шви́дкість йо́нного зву́ку
ion-sound ~ = шви́дкість йо́нного зву́ку
jet ~ = шви́дкість струми́ни
lateral ~ = попере́чна шви́дкість, попере́чна компоне́нта шви́дкости
light ~ = шви́дкість сві́тла
linear ~ = ліні́йна шви́дкість
line-of-sight ~ = (астр.) промене́ва [радія́льна] шви́дкість
local ~ = лока́льна шви́дкість
longitudinal ~ = поздо́вжня шви́дкість, поздо́вжня компоне́нта шви́дкости
lower critical ~ = ни́жня крити́чна шви́дкість
mass ~ = ма́сова шви́дкість
maximum domain-wall ~ = максима́льна шви́дкість доме́нної сті́нки
mean ~ = сере́дня шви́дкість
measured ~ = ви́міряна шви́дкість
medium ~ = 1. шви́дкість середо́вища 2. промі́жна́ шви́дкість
migration ~ = шви́дкість міґра́ції
minimum ~ = мініма́льна шви́дкість
most probable ~ = найімовірніша шви́дкість
muzzle ~ = вилітна́ шви́дкість
neutron ~ = шви́дкість нейтро́на
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна шви́дкість
normal ~ = норма́льна шви́дкість; норма́льна компоне́нта шви́дкости
observed ~ = спостере́жувана шви́дкість
orbital ~ = орбіто́ва шви́дкість, пе́рша космі́чна шви́дкість
outflow ~ = шви́дкість витіка́ння
outlet ~ = 1. виходо́ва шви́дкість, шви́дкість на ви́ході 2. шви́дкість витіка́ння
output ~ = виходо́ва шви́дкість, шви́дкість на ви́ході
parabolic ~ = параболі́чна шви́дкість
particle ~ = шви́дкість части́нки
peculiar ~ = (астр.) пекуля́рна шви́дкість
penetration ~ = шви́дкість проника́ння
periferal ~ = обвідна́ шви́дкість
perturbation ~ = шви́дкість поши́рювання збу́рення
perturbed ~ = збу́рена шви́дкість
phase ~ = фа́зова шви́дкість
probable ~ = імові́рна шви́дкість
propagation ~ = шви́дкість поши́рювання
pulse ~ = шви́дкість і́мпульсу
radial ~ = 1. радія́льна шви́дкість 2. (астр.) промене́ва шви́дкість
random ~ = випадко́ва шви́дкість; шви́дкість безла́дного [хаоти́чного] ру́ху
reciprocal ~ = обе́рнена шви́дкість (одиниця, поділена на швидкість)
recoil ~ = шви́дкість ві́друху
reduced ~ = зве́дена шви́дкість
re-entry ~ = шви́дкість верта́ння до атмосфе́ри
relative ~ = відно́сна шви́дкість
relativistic ~ = релятивісти́чна шви́дкість
resultant ~ = вислідна́ [сума́рна] шви́дкість
rolling ~ = шви́дкість коті́ння
root-mean-square ~ = середньоквадра́тна шви́дкість
sedimentation ~ = шви́дкість осіда́ння
seismic ~ = шви́дкість сейсмі́чної хви́лі
selenocentric ~ = селеноцентри́чна шви́дкість
separation ~ = шви́дкість відрива́ння (потоку)
shock(‑wave) ~ = шви́дкість (поши́рювання) уда́рної хви́лі
sliding ~ = шви́дкість ко́взання
slip ~ = шви́дкість ко́взання
solar ~ = шви́дкість Со́нця
soliton ~ = шви́дкість соліто́ну
sonic ~ = звукова́ шви́дкість
sound ~ = шви́дкість зву́ку
sound volume ~ = о́б’є́мна шви́дкість зву́ку
source ~ = шви́дкість джерела́
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] шви́дкість
spatial ~ = просторо́ва [триви́мірна] шви́дкість
spread(ing) ~ = шви́дкість поши́рювання
stream ~ = шви́дкість течії́, шви́дкість стру́меня (речовини)
streamline-flow ~ = шви́дкість обтіка́ння, шви́дкість обтіка́льного пото́ку
striking ~ = шви́дкість у моме́нт уда́ру, шви́дкість ударя́ння
subcritical ~ = докрити́чна шви́дкість
subluminal ~ = досвітлова́ шви́дкість
subsonic ~ = дозвукова́ шви́дкість
supercritical ~ = надкрити́чна шви́дкість
superluminal ~ = надсвітлова́ шви́дкість
supersonic ~ = надзвукова́ шви́дкість
surface ~ = поверхне́ва шви́дкість
systematic ~ = шви́дкість упорядко́ваного ру́ху
tangential ~ = доти́чна [танґенці́йна] шви́дкість, танґенці́йна компоне́нта шви́дкости
terminal ~ = 1. кінце́ва [уста́лена] шви́дкість (руху частинки в середовищі) 2. прикінце́ва шви́дкість (падання тощо)
thermal ~ = теплова́ шви́дкість
throat ~ = крити́чна шви́дкість (умова утворювання надзвукового потоку в даному соплі)
translation(al) ~ = трансляці́йна шви́дкість, шви́дкість по́ступно́го ру́ху
transonic ~ = білязвукова́ шви́дкість
transport ~ = шви́дкість перено́шення
transverse ~ = попере́чна шви́дкість, попере́чна компоне́нта шви́дкости
travel ~ = шви́дкість пересува́ння
true ~ = спра́вжня шви́дкість
turbulent ~ = турбуле́нтна шви́дкість, шви́дкість турбуле́нтного пото́ку
ultimate ~ = грани́чна [максима́льна] шви́дкість
ultimate domain-wall ~ = грани́чна шви́дкість доме́нної сті́нки
ultrasonic ~ = ультразвукова́ шви́дкість
ultrasound ~ = шви́дкість ультразву́ку
variable ~ = змі́нна шви́дкість
volume ~ = о́б’є́мна шви́дкість
vortex ~ = шви́дкість ви́хору
wave ~ = шви́дкість хви́лі
wave-propagation ~ = шви́дкість поши́рювання хви́лі
wavefront ~ = шви́дкість хвильово́го фро́нту
wind ~ = шви́дкість ві́тру

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

діягра́м|а 1. diagram, graph див. тж граф 2. (схема) chart 3. (ілюстрація) figure 4. (залежність) plot див. тж графік 5. (картина) pattern
адіябати́чна ~ = див. адіябатна ~
адіяба́тна ~ = adiabatic chart
акустикоемісі́йна ~ = acoustic-emission diagram
анігіляці́йна ~ = (Файнменова) annihilation diagram
ареа́льна ~ = areal chart
багатодраби́но́ва ~ = (Файнменова) multiladder diagram
багатопе́тлева ~ = (Файнменова) multiloop diagram
багатореджео́нна ~ = (Файнменова) multi-Regge diagram
бло́кова ~ = block diagram
бульбашко́ва ~ = (Файнменова) bubble diagram
вагова́ ~ = weight diagram
ва́куумна ~ = (Файнменова) vacuum diagram
ве́кторна ~ = vector diagram; geometric(al) diagram
ве́кторна ~ спрямо́ваности = directivity [directional response, beam] pattern
Ве́нова ~ = Venn diagram
верши́нна ~ = (Файнменова) vertex diagram
n-верши́нна ~ = (Файнменова) n-vertex diagram
ви́значена ~ = (Файнменова) dominant diagram
~ випромі́нювання = див. ~ спрямованости
~ висо́кого поря́дку = (Файнменова) high-order diagram
~ взаємоді́ї = (Файнменова) interaction diagram
~ віртуа́льного проце́су = (Файнменова) virtual diagram
вкла́дена ~ = (Файнменова) nested diagram
вкоро́чена ~ = (Файнменова) truncated diagram
вла́сна ~ = див. властива ~
власноенергети́чна ~ = (Файнменова) self-energy diagram
власнома́сова ~ = (Файнменова) self-mass diagram/graph
власти́ва ~ = (Файнменова) proper diagram
~ в поля́рних координа́тах = polar diagram/chart
впорядко́вана в ча́сі ~ = див. часовпорядкована ~
~ втиска́ння інде́нтора = indentation curve/diagram
Га́блова ~ = Hubble diagram
~ Ге́рцшпрунґа-Ра́села = Hertzsprung-Russell diagram
Да́ліцова ~ = Dalitz plot
двопе́тлева ~ = two-loop diagram
двочасти́нко́ва ~ = (Файнменова) two-particle diagram
двочасти́нна ~ = (Файнменова) bipartite diagram
деревна́ ~ = (Файнменова) tree diagram
деформацієнапру́гова ~ = stress-strain curve
~ деформува́ння = strain pattern, diagram of strains
доміна́нтна ~ = (Файнменова) dominant diagram
драби́но́ва ~ = (Файнменова) ladder(-type) diagram, ladder
драби́нчаста ~ = див. драбинова ~
дуа́льна ~ = (Файнменова) dual diagram
екліпти́чна ~ = (астр.) ecliptic diagram
заборо́нена ~ = (Файнменова) forbidden diagram
збі́жна ~ = (Файнменова) convergent diagram
звідна́ ~ = (Файнменова) reducible diagram
зв’я́зана ~ = (Файнменова) connected diagram
~ збі́гів = coincidence pattern
~ згина́льних моме́нтів = bending moment diagram
~ (і)з двома́ пере́тинами = (Файнменова) double-cross diagram
Зи́мова ~ = Zimm plot
~ (і)з n ко́нтурами = (Файнменова) n-loop diagram
~ (і)з n лі́ніями = (Файнменова) n-line diagram
~ (і)з нульови́м вне́ском = (Файнменова) vanishing diagram
зо́нна ~ = (energy-)band diagram
~ (і)з пере́тинами = (Файнменова) cross diagram
~ (і)з n пе́тлями = (Файнменова) n-loop diagram
~ (і)з ро́зтинами/ро́зрізами = (Файнменова) diagram with cuts
~ зсу́вів = shear diagram
~ ізоба́р = isobaric [constant-pressure] chart
~ ізодо́з = isodose chart
~ індентува́ння = indentation curve/diagram
індика́торна ~ = indicator diagram
інклюзи́вна ~ = (Файнменова) inclusive diagram
ка́бельна ~ = cabling [cable] diagram
квазифа́зова ~ = quasi-phase diagram
~ карота́жу = log; (опору) resistivity log
ква́ркова ~ = (Файнменова) quark diagram
~ кипі́ння = boiling characteristic
~ ко́лір-зоре́ва величина́ = (астр.) color-magnitude diagram
~ ко́лір-ко́лір = (астр.) color-color diagram
~ ко́лірна ~ = chromatic(ity) diagram
~ ко́лірности = chromatic(ity) diagram
~ ко́лір-сві́тність = (астр.) color-luminosity diagram
комутати́вна ~ = commutative diagram
ко́нтурна ~ = contour(ed) map; (Файнменова) circuit diagram; one-loop diagram
конфо́рмна ~ = (тв) conformal diagram
~ кореля́ції ста́нів = state-correlation diagram
Кра́скалова ~ = Kruskal diagram
кругова́ ~ = circular [clock] diagram/chart, circular graph; (секторна) pie graph
Кру́скалова ~ = див. Краскалова ~
~ лі́ній ста́лої концентра́ції = isoconcentration map
ліні́йна ~ = line chart
~ Лу́міса-Ву́да = Loomis-Wood diagram
~ максима́льних та мініма́льних зна́чень = high-low graph
~ ма́са-сві́тність = (астр.) mass-luminosity curve/diagram
мезо́нна ~ = (Файнменова) meson diagram
~ метаце́нтрів = metacentric diagram
молекуля́рна ~ = (х.) molecular diagram
Мо́льєрова ~ = Mollier diagram
~ моме́нтів = moment diagram
Мо́рова ~ = Mohr’s circle
мультиреджео́нна ~ = (Файнменова) multi-Regge diagram
~ наванта́ги = load profile
~ наванта́жування = load curve
~ напру́г = (мех.) stress-strain diagram, diagram of stresses
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ напря́млености = див. ~ спрямованости
невкоро́чена ~ = (Файнменова) nontruncated diagram
незвідна́ ~ = (Файнменова) irreducible diagram
незв’я́зана ~ = (Файнменова) disconnected diagram
неперенормо́вана ~ = (Файнменова) nonrenormalized diagram
неперенормо́вна ~ = (Файнменова) nonrenormalizable diagram
неплана́рна ~ = (Файнменова) nonplanar diagram
неплощи́нна ~ = (Файнменова) nonplanar diagram
непо́люсна ~ = (Файнменова) nonpole diagram
нерівнова́жна ~ ста́ну = nonequilibrium phase diagram
нескінче́нна ~ = (Файнменова) infinite diagram
~ низько́го поря́дку = (Файнменова) low-order diagram
нукло́нна ~ = (Файнменова) nucleon diagram
обі́рвана ~ = (Файнменова) truncated diagram
обмі́нна ~ = (Файнменова) exchange diagram
одноверши́нна ~ = (Файнменова) one-vertex diagram; (звідна) articulate(d) diagram
одноко́нтурна ~ = (Файнменова) (one-)loop [single-loop] diagram
однопе́тлева ~ = (Файнменова) (one-)loop [single-loop] diagram
одночасти́нко́ва ~ = (Файнменова) one-particle diagram; (звідна/незвідна) one-particle reducible/irreducible diagram
олівце́ва ~ спрямо́ваности = pencil beam, pencil-beam pattern
павути́нна ~ = web diagram
панівна́ ~ = (Файнменова) dominant diagram
Пе́нроузова ~ = Penrose diagram
перенормо́вана ~ = (Файнменова) renormalized diagram
перенормо́вна ~ = (Файнменова) renormalizable diagram
~ перетво́рювання = (фазового) transformation diagram
перехре́сна ~ = (Файнменова) cross diagram; (драбинова) crossed ladder diagram
петлева́ ~ = (Файнменова) loop diagram
n-пе́тлева ~ = (Файнменова) n-loop diagram
~ пла́влення = див. ~ топлення
плана́рна ~ = (Файнменова) planar diagram
площи́нна ~ = (Файнменова) planar diagram
по́люсна ~ = pole diagram
поляризаці́йна ~ = polarization diagram
поля́рна ~ = polar chart; (спрямованости) polar radiation pattern
померо́нна ~ = (Файнменова) pomeron diagram
~ n-го поря́дку = (Файнменова) nth-order diagram
~ пото́ку = flow diagram; (нейтронів) flux map
промене́ва ~ = wavefront chart
пряма́ ~ = (Файнменова) direct diagram
~ прямо́ї реа́кції = (Файнменова) direct diagram
прямоку́тна ~ = (Файнменова) box diagram
психрометри́чна ~ = psychrometric chart
реджео́нна ~ = (Файнменова) reggeon diagram
n-реджео́нна ~ = (Файнменова) n-reggeon diagram
релятивісти́чна ~ = (Файнменова) relativistic diagram
~ рівнова́ги = equilibrium diagram; (рівноважного стану) constitutuin(al) diagram; (рівноважного розподілу) equilibrium distribution curve
розбі́жна ~ = (Файнменова) divergent diagram
~ ро́зкиду = (даних) scatter diagram
~ розпо́ділу = distribution curve; (за швидкостями) velocity-distribution curve
~ розсі́ювання = 1. (Файнменова) scattering diagram 2. (графік) scatterplot
~ ро́зтягу = stress-strain diagram
~ розчи́нности = solubility diagram
~ руйнува́ння = fracture curve/diagram
~ Русо́ = (опт.) Rousseau diagram
~ Сеґре́ = (яф) Segré chart
се́кторна ~ = pie chart/diagram/graph
синґуля́рна ~ = (Файнменова) singular diagram
скеле́тна ~ = skeleton diagram
скінче́нна ~ = (Файнменова) finite diagram
~ спе́кт(е)р-сві́тність = (астр.) spectrum-luminosity diagram
~ спрямо́ваности = beam pattern, directional [radiation] pattern; (у вільному просторі) free-space radiation pattern; (антени) antenna pattern, directional [directivity] diagram; (приймача) directivity [beam, directional response] pattern
~ ста́ну = 1. state diagram 2. (фх) constitution(al) [phase] diagram; (дво-/трикомпонентної системи) binary/triple constitutional diagram
сто́впчикова ~ = bar [column] diagram/graph/chart; (кількох компонент) component bar chart
сто́сова ~ = stacked bar graph
стрічко́ва́ ~ = strip chart
~ структу́рних ста́нів = constitutional diagram
стя́гнута ~ = (Файнменова) contracted diagram
східча́ста ~ = див. стовпчикова ~
~ тве́рднення = solidification characteristic
~ тео́рії збу́рень = (Файнменова) perturbative [perturbation] diagram
термодинамі́чна ~ = thermodynamic diagram; (адіябатного процесу) adiabatic chart
~ то́плення = melting characteristic
топологі́чно еквівале́нтні —и = (Файнменова) topologically equivalent diagram
тото́жні —и = (Файнменова) identical diagram
триверши́нна ~ = (Файнменова) triangle diagram
трито́чкова ~ = (Файнменова) triangle diagram
уніта́рна ~ = (Файнменова) unitary diagram
утя́та ~ = (Файнменова) truncated diagram
фа́зова ~ = phase [state, constitution] diagram
~ фа́зової рівнова́ги = phase [equilibrium] diagram; (двокомпонентної системи) binary equilibrium diagram
Фа́йнменова ~ = Feynman diagram/graph див. тж граф
Фе́йнманова ~ = див. Файнменова ~
фотометри́чна ~ = isocandle diagram
фото́нна ~ = (Файнменова) photon diagram
характеристи́чна ~ = (приладу) performance diagram
n-хво́ста ~ = (Файнменова) n-particle [n-point] diagram
хемі́чна ~ = chemical diagram
~ хромати́чности = chromaticity diagram
n-частинко́ва ~ = (Файнменова) n-particle [n-point] diagram
n-части́нна ~ = (Файнменова) n-partite diagram
Ци́мова ~ = див. Зимова ~
часова́ ~ = time diagram
часовпорядко́вана ~ = (Файнменова) time-ordered diagram
чотириверши́нна ~ = (Файнменова) quadrangular diagram
чотирику́тна ~ = (Файнменова) box diagram
чотирипе́тлева ~ = (Файнменова) four-loop diagram
чотирито́чкова ~ = (Файнменова) quadrangular diagram
~ чутли́вости = sensitivity diagram
ме́три|ка 1. metric, metrics □ вво́дити —ку to introduce a metric, to metrize 2. (оцінка) valuation
аналіти́чна ~ = analytic metric
ареа́льна ~ = areal metric
ви́роджена ~ = degenerate metric
вну́трішня ~ = intrinsic metric
гіперболі́чна ~ = hyperbolic metric
Ґе́делева ~ = Gödel metric
дефіні́тна ~ = definite metric
~ до́бутку = product metric
Евклі́дова ~ = Euclidean metric
еквівале́нтна ~ = equivalent metric
Ермі́това ~ = Hermitian metric
інварія́нтна ~ = invariant metric
індефіні́тна ~ = indefinite metric
~ Каратеодо́рі = Carathéodory metric
Ке́рова ~ = Kerr metric
компа́ктна ~ = compact metric
Ло́ренцова ~ = Lorentz metric
ма́йже Ермі́това ~ = almost-Hermitian metric
~ Мінко́вського = Minkowski [Minkowsky] metric
особли́ва ~ = singular metric
~ площ = areal metric
~ про́стору-ча́су = space-time metric
Пітаго́рова [Піфаго́рова] ~ = Pythagorean metric
проєкти́вна ~ = projective metric
~ про́стору-ча́су = space-time metric
псевдоевклі́дова ~ = pseudo-Euclidean metric
Ри́манова ~ = Riemann metric
синґуля́рна ~ = singular metric
спі́льна ~ = general metric
сфери́чна ~ = spherical metric
~ Та́уба-Нью́мена-Тамбури́но = Taub-Newman-Tamburino metric
тривія́льна ~ = trivial metric
фо́нова ~ = background metric
хо́рдова ~ = chordal metric
чотириви́мірна ~ = four-dimensional metric
Шва́рцшильдова ~ = Schwarzschild metric
пло́щевий areal
похід|на́ derivative (від функції за x – of a function with respect to x; в точці A – at point A); derivative [derived] function; rate of change; differential coefficient; (Ньютонів термін) fluxion □ брати —ну́ to derive, to calculate [find] a derivative
апроксимати́вна ни́жня/ве́рхня лі́ва/пра́ва ~ = approximate lower/upper left-hand/right-hand derivative
асимптоти́чна ~ = див. апроксимативна ~
ареолярна ~ = areolar derivative
варіяці́йна ~ = variational [functional] derivative
~ ве́ктора = derivative of a vector
ве́кторна ~ = vector derivative
ве́рхня ~ = upper derivative
~ вздовж криво́ї = derivative along a curve
~ ви́щого поря́дку = higher(-order) derivative, derivative of a higher order (за – than)
~ від фу́нкції = derivative of a function, function derivative
~ від функціона́лу = derivative of a functional
вну́трішня ~ = interior derivative
~ в то́чці A = derivative at (the) point A
двобі́чна ~ = bilateral derivative
~ дробо́вого поря́дку = fractional derivative
~ дро́бу = derivative of a quotient
дру́га ~ = second derivative, flexion
дру́га логаритмі́чна ~ га́мма-фу́нкції = trigamma function
~ за x = derivative over [with respect to] x
~ за на́прямом = directional derivative, derivative in a direction
~ за норма́ллю = normal derivative
~ за ча́сом = time derivative
~ злі́ва = див. лі́ва ~
змі́шана ~ = mixed derivative
зо́внішня ~ = exterior derivative
інварія́нтна ~ = invariant derivative
коварія́нтна ~ = covariant derivative
контраварія́нтна ~ = contravariant derivative
лі́ва ~ = left(-hand) [back(ward)] derivative, derivative on the left
логаритмі́чна ~ = logarithmic derivative; (гамма-функції) polygamma function; (перша) digamma function
лока́льна ~ = local derivative
матерія́льна ~ = material derivative
~ ма́триці = derivative of a matrix
мі́шана ~ = див. змі́шана ~
~ найви́щого поря́дку = (the) highest(-order) derivative
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest(-order) derivative
~ нея́вної фу́нкції = derivative of an implicit function
ни́жня ~ = lower derivative
~ ни́жчого поря́дку = lower(-order) derivative, derivative of lower order (ніж – than)
норма́льна ~ = normal derivative
однобі́чна ~ = one-sided [unilateral] derivative, derivative on one side
пе́рша ~ = first derivative
пе́рша логаритмі́чна ~ га́мма-фу́нкції = digamma function
поверхне́ва ~ = surface [areal, areolar] derivative
по́вна ~ = (від функції багатьох змінних) total derivative
~ поря́дку n = nth-order derivative, derivative of the nth order
пра́ва ~ = right(-hand) [forward] derivative, derivative on the right
п’я́та логаритмі́чна ~ га́мма-фу́нкції = hexagamma function
радія́льна ~ = radial derivative
різнице́ва ~ = difference derivative
сере́дня ~ = mean derivative
си́льна ~ = strong derivative
скісна́ ~ = skew derivative; directional derivative
слабка́ ~ = weak derivative
~ спра́ва = див. права ~
те́нзорна ~ = tensorial derivative
спрямо́вана ~ = directional derivative, derivative in a direction
тре́тя логаритмі́чна ~ га́мма-фу́нкції = tetragamma function
функціона́льна ~ = functional [variational] derivative
центра́льна ~ = central derivative
часова́ ~ = time derivative; time rate of change
части́нна ~ = partial derivative
четве́рта логаритмі́чна ~ га́мма-фу́нкції = pentagamma function
шви́дк|ість 1. (руху, вектор) velocity (щодо, відносно – relative to, with respect to) □ зі —істю v at/with velocity v, at/with a velocity of v 2. (руху, абсолютна величина) speed □ зі —істю 5 км/год. at/with a speed of 5 km/h; набира́ти ~ to gain [gather] speed, to accelerate; втрача́ти ~ to lose speed, to decelerate, to slow down; зме́ншувати ~ to reduce the velocity/speed 3. (процесу) rate □ збі́льшувати ~ (процесу) to increase the rate; зме́ншувати ~ (процесу) to reduce the rate 4. (хуткість) rapidity, quickness 5. (малоінерційність) fastness 6. (темп) rate, pace 7. (терміновість виконання) expedition, expeditiousness
абсолю́тна ~ = absolute velocity
~ адіяба́тного змі́нювання = adiabatic rate
~ адсо́рбції = rate of adsorption
~ аґреґа́ції = rate of aggregation
~ акре́ції = accretion rate
~ актива́ції = activation rate
А́ль(ф)венова ~ = Alfvén speed
ба́зова ~ ро́сту/зроста́ння трі́щини = reference crack-growth rate
балісти́чна ~ = ballistic velocity
барицентри́чна ~ = barycentric velocity
~ безла́дного ру́ху = random velocity
білязвукова́ ~ = transonic [near-sonic] velocity/speed
~ бі́льшання = growth [increase] rate, rate of rise
~ вбира́ння = absorption rate
вели́ка ~ high velocity/speed; (процесу) high rate □ (щось) із вели́кою —істю high-velocity smth; high-speed smth; high-rate smth; (рухатися) з вели́кою —істю = (to move) at high velocity/speed
~ верта́ння до атмосфе́ри = re-entry velocity
ве́рхня крити́чна ~ = higher critical velocity
~ ви́буху = (реакції) explosion rate; (ударної хвилі) shock velocity
~ виві́льнювання ене́ргії = energy-release rate
~ виво́дження стри́жня = (з активної зони) rod-withdrawal rate
~ вигоря́ння па́лива = fuel-burnup rate
~ викида́ння = ejection velocity
вилітна́ ~ = (частинки) escape velocity; (кулі тощо) muzzle velocity
~ вимика́ння = (реактора, комп’ютера тощо) shutdown rate
~ вимира́ння = death rate
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
ви́міряна ~ = measured velocity
~ випада́ння сні́гу = (кількість випалого снігу за одиницю часу) snowfall
випадко́ва ~ = random velocity
~ випаро́вування = evaporation rate
~ випомпо́вування = pumping rate/speed; evacuation rate
~ випромі́нювання = emission rate
~ виробля́ння ентропі́ї = entropy-production rate
~ висила́ння = emission rate
вислідна́ ~ = resultant velocity
~ висна́жування = discharging rate
висо́ка ~ = (руху) high velocity/speed; (процесу) high rate див. тж велика ~
~ витіка́ння = 1. (струмини, потоку) efflux [ejection] velocity; (виходова) outflow [outlet] velocity 2. (виснажування) discharging rate; (небажаного) leakage rate
~ витрача́ння = (реактанту в хемічній реакції) consumption rate
~ витя́гування = (кристалу) pulling speed
вихідна́ ~ = 1. (початкова) initial velocity 2. (на вході) див. входова ~
виходо́ва ~ = (на виході) output [outlet, exit] velocity
вихоро́ва ~ = (турбулентна) eddy velocity
~ ви́хору = vortex velocity; eddy velocity
~ виявля́ння = 1. (частинок тощо) detection rate 2. (фот.) development rate
~ ві́дгуку = rate [speed] of response
~ відклада́ння = (речовини на поверхні) deposition rate
~ відно́влювання = 1. recovery rate 2. (х.) reduction rate 3. (після помилки, комп.) reset rate
відно́сна ~ = relative velocity
~ відрива́ння = (потоку) separation velocity
~ ві́друху = recoil velocity
~ відсмо́ктування = pumping speed; evacuation rate
~ відтво́рювання = (ядерного палива) breeding rate
~ ві́льного па́дання = free-fall velocity
ві́сна ~ = (потоку) axial velocity
~ ві́тру = wind velocity/speed
~ впорядко́ваного ру́ху = systematic velocity
~ в систе́мі це́нтру мас = center-of-mass [cms] velocity
~ вте́чі = escape velocity
~ втрача́ння = loss rate
~ вхо́дження до атмосфе́ри = entry velocity
входо́ва ~ = (на вході) input [inlet] velocity
~ газовиділя́ння = outgassing rate
геліоцентри́чна ~ = heliocentric velocity
геоцентри́чна ~ = geocentric velocity
гіперболі́чна ~ = hyperbolic velocity
гіперзвукова́ ~ = hypersonic velocity/speed, hypervelocity
~ гіперзву́ку = hypersound velocity
головна́ ~ сві́тла = (в кристалі) base speed of light (in a crystal)
~ горі́ння = combustion rate
грани́чна ~ = 1. ultimate speed; top speed; ultimate velocity 2. (доменної стінки) ultimate domain-wall velocity
групова́ ~ = group velocity
~ ґенерува́ння = generation rate
~ дегаза́ції = outgassing rate
~ дезінтеґра́ції = disintegration rate
~ детона́ції = detonation rate
~ детонува́ння = detonation rate
~ деформаці́йного змі́цнювання = strain-hardening rate
~ деформува́ння = strain rate, rate of deformation
~ джерела́ = source velocity
~ диверґе́нції = (ад) divergence speed
динамі́чна ~ = dynamic velocity
~ дискретиза́ції = sampling rate
~ дислока́ції = dislocation velocity
~ дисоція́ції = dissociation rate
~ дифу́зії = 1. (швидкість змінювання концентрації у зафіксованій точці) diffusion rate 2. (середня швидкість компонентів) diffusion velocity
~ ді́лення = fission rate
дозвукова́ ~ = subsonic velocity/speed
докрити́чна ~ = subcritical velocity/speed
~ доме́нної сті́нки = domain-wall velocity
денна ~ = bottom velocity
До́плерова ~ = Doppler velocity
допуско́ва ~ = allowable speed
досвітлова́ ~ = subluminal velocity/speed
доти́чна ~ = tangential velocity
~ дре́йфу = drift velocity/speed
дру́га космі́чна ~ = escape velocity, second cosmic velocity
еквівале́нтна ~ = (ад) equivalent airspeed
~ емі́сії = emission rate
~ еро́зії = erosion rate
ефекти́вна ~ = effective velocity/speed
~ ефу́зії = effusion rate
завели́ка ~ = excessive speed, overspeed
за́дана ~ = preset speed
замала́ ~ = underspeed
~ замерза́ння = freezing rate
~ заморо́жування = freezing rate
занизька́ ~ = underspeed
~ зану́рювання стри́жня = (в активній зоні) rod-insertion rate
~ запи́сування = recording speed
~ зародкува́ння = nucleation rate
~ заряджа́ння = charging rate
~ захо́плювання = trapping rate; capture rate
~ збі́жности = rate [speed, rapidity] of convergence
~ збу́джування = excitation rate
збу́рена ~ = perturbed velocity
~ збу́рення = perturbation velocity
~ зва́жування = weighing speed
зве́дена ~ = reduced velocity
звукова́ ~ = (об’єкту) sonic velocity/speed
~ зву́ку = (вектор) sound velocity; (скаляр) speed of sound; (об’ємна) sound volume velocity/speed
~ згаса́ння = damping rate
~ згоря́ння = burning rate
~ зме́ншування = див. ~ меншання
змі́нна ~ variable velocity; (за модулем) variable [varying, nonuniform] speed □ зі змі́нною —істю = variable-velocity, variable-speed
~ змі́нювання = rate of change; (із часом) time rate of change; (адіябатного) adiabatic rate; (рівномірного) uniform rate
~ змі́нювання пришви́дшення = (третя часова похідна координати) jerk
~ змі́цнювання = hardening rate
~ зно́шування = wear(ing) rate
~ зореутво́рювання = star-formation rate
~ зроста́ння = 1. rate of rise див. тж ~ більшання 2. growth rate див. тж ~ росту
~ зни́жування ти́ску = decompression rate
~ зсува́ння = shear(ing) rate
~ зчи́тування = reading speed/rate
імові́рна ~ = probable velocity
~ і́мпульсу = pulse velocity
індика́торна пові́тряна ~ = indicated airspeed
інструмента́льна ~ = instrumental velocity
інфразвукова́ ~ = (об’єкту) infrasonic velocity/speed
~ інфразву́ку = infrasound velocity/speed
~ йоніза́ції = ionization rate
~ йо́нного зву́ку = ion sound [ion acoustic] velocity
~ кінозніма́ння = filming speed
кінце́ва ~ = (руху частинки в середовищі) terminal [final] velocity/speed
~ ко́взання = slip [sliding] velocity
колова́ ~ = circular [circumferential] velocity; peripheral speed
~ колоо́бігу = (фх) turnover rate
~ конденса́ції = див. ~ конденсування
~ конденсува́ння = condensation rate
~ коро́зії = corrosion rate
космі́чна ~ = (first/second/third) cosmic velocity; (перша) orbital velocity; (друга) escape [parabolic] velocity; (третя) hyperbolic velocity
~ коті́ння = rolling speed/velocity
кре́йсерська ~ = cruising speed
~ кристаліза́ції = crystallization rate
~ кристалі́ння = crystallization rate
крити́чна ~ = critical velocity/speed; (верхня/нижня) higher/lower critical velocity; (умова утворювання надзвукового потоку в даному соплі) throat velocity
крити́чна ~ виві́льнювання ене́ргії = critical energy-release rate
кутова́ ~ = 1. angular velocity [speed, rate] 2. (обертання Землі) Earth rate
Лапла́сова ~ зву́ку = Laplacian speed of sound
ліні́йна ~ = linear velocity
лока́льна ~ = local velocity
максима́льна ~ = 1. maximum velocity 2. (гранична) ultimate velocity 3. (повна) full speed 4. (доменної стінки) maximum domain-wall velocity
мала́ ~ low velocity/speed; (процесу) low rate □ (щось) із мало́ю —істю = low-velocity smth; low-speed smth; low-rate smth
ма́сова ~ = mass velocity; (потоку) mass-flow rate
~ межі́ = boundary velocity
~ ме́ншання = decrease [decay, reduction] rate, decrease rapidity
миттє́ва ~ = instantaneous velocity/speed
~ міґра́ції = 1. (швидкість змінювання концентрації у зафіксованій точці) migration rate 2. (середня швидкість компонентів) migration velocity
мініма́льна ~ = minimum velocity
~ мі́ряння = measurement [gaging] speed; measuring rate
місце́ва ~ = local velocity
монопо́льна ~ = (комп.) burst speed/rate
~ набира́ння висоти́ = climbing rate
~ наближа́ння = approach velocity
~ наванта́жування = loading rate
~ на ви́ході = output [outlet] velocity
~ на вхо́ді = input [inlet] velocity
~ нагніта́ння = pumping rate/speed
~ нагріва́ння = heating rate
надвисо́ка ~ = (техн.) ultrahigh speed, ultraspeed
надзвукова́ ~ = supersonic velocity/speed
надкрити́чна ~ = above-critical [supercritical] velocity; supercritical speed
надмі́рна ~ = excessive speed, overspeed
надсвітлова́ ~ = superluminal velocity/speed
~ надхо́дження = arrival rate
назе́мна ~ = (літального апарата) ground speed
найімові́рніша ~ = (the) most probable velocity
~ напомпо́вування = pumping rate
~ напоро́шування = deposition rate
~ наро́джування = (частинок) production rate
~ насна́жування = charging rate
~ нейтро́на = neutron velocity
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic velocity
ни́жня крити́чна ~ = lower critical velocity
~ ни́жчання ти́ску = decompression rate
номіна́льна ~ = rated [nominal] speed
норма́льна ~ = normal velocity
~ носії́в = (заряду) carrier velocity
Нью́тонова ~ зву́ку = Newtonian speed of sound
обвідна́ ~ = peripheral velocity
обе́рнена ~ = 1. (зі знаком мінус) inverse velocity 2. (одиниця, поділена на швидкість) reciprocal velocity
~ оберта́ння = 1. rotation rate 2. (кутова) angular velocity
~ оберта́ння двигуна́ (engine) speed; (електродвигуна тж) motor speed; (ротора) rotor speed; (номінальна) nominal speed; (критична) critical speed □ збі́льшувати ~ оберта́ння двигуна́ = to speed up an engine
о́б’є́мна ~ = volume velocity; (руху системи в цілому) bulk velocity; (потоку) volume rate of flow
~ обмі́нювання = exchange rate
~ обробля́ння = (матеріялу) processing speed; (верстатом) machining speed
~ обтіка́ння = 1. ambient velocity 2. streamline-flow velocity
обчи́слена ~ = calculated velocity
~ обчи́слювання computation speed □ із обме́женою —стю обчи́слювання = computation-bound, computer-limited
~ оки́снювання = oxidation rate
~ опрацьо́вування = (даних) (data) processing speed
орбіто́ва ~ = orbital velocity
~ оса́джування = 1. precipitation rate 2. (покриву) deposition rate
~ осіда́ння = deposition rate; sedimentation rate; (руху межі осад-рідина) sedimentation velocity
осьова́ ~ = (потоку) axial velocity
~ охоло́джування = cooling rate
~ па́дання = 1. fall velocity, velocity of fall; (вільного) free-fall velocity; (прикінцева) terminal velocity 2. (спадання) decrease rate
параболі́чна ~ = parabolic velocity
~ пароутво́рювання = vaporization rate
пекуля́рна ~ = (астр.) peculiar velocity
~ перевива́ння плі́вки = winding speed
~ перемика́ння = switching rate
~ перемі́щування = див. ~ пересування
~ перено́шення = (вектор) transport velocity; (передавання) transfer rate; (енергії) energy-transfer rate; (заряду) charge-transfer rate; (маси) mass-transfer rate; (тепла) heat-transfer rate
~ пересила́ння = transmission rate; (даних/інформації) transmission [communication] speed, data (transmission) rate, transfer rate; (у біт/сек) bit (transfer) rate; (у бодах) baud rate; (сигналу) signal-transmission rate
~ пересува́ння = travel velocity; speed of travel див. тж ~ руху
~ перетво́рювання = conversion rate
~ перехо́ду = transition rate
пе́рша космі́чна ~ = orbital velocity, first cosmic velocity
пито́ма ~ реа́кції = (хемічної) reaction rate див. тж константа швидкости реакції
~ підійма́ння = 1. elevation speed 2. rate of climb
~ підрахо́вування = counting rate; (фонова) background counting rate
~ пла́влення = melting rate
~ пласти́чного деформува́ння = plastic-deformation rate
~ пли́ну = (рідини, газу, сипкої речовини) fluid velocity
поверхне́ва ~ = surface velocity
~ поверхне́вої рекомбіна́ції = surface-recombination rate
~ по́взкости = creep rate
~ повільні́шання розбіга́ння все́світу = rate of deceleration of the universe’s expansion
пові́тряна ~ = (літального апарата) airspeed
~ пові́тряної ма́си = air velocity
~ пові́тряного пото́ку = air-flow rate
~ поглина́ння = absorption rate
~ подава́ння = feed(ing) rate/speed
~ по́ділу = (яф) fission rate
поздо́вжня ~ = longitudinal velocity
позі́рна ~ = apparent velocity/speed
~ полімериза́ції = polymerization rate
~ полімер(из)ува́ння = див. ~ полімеризації
~ помпува́ння = pumping speed/rate
~ поно́влювання = (екрану, комп.) refresh rate
попере́чна ~ = transverse [lateral] velocity
порого́ва ~ = threshold speed/rate
~ по́ступно́го ру́ху = translation(al) velocity; forward speed
~ пото́ку = flux velocity; (маси) mass-flow rate; (повітря) air-flow rate; (течії) flow velocity/rate; (струменя) stream speed; (обтікального) ambient [streamline-flow] velocity
початко́ва ~ = initial velocity/speed; initial rate
~ поши́рювання = (вектор) propagation [spread(ing)] velocity; (скаляр) spread(ing) rate
~ поши́рювання дуги́ = arc speed
~ поши́рювання збу́рення = perturbation velocity
~ поши́рювання зву́ку = sound velocity; (в середовищі) sound velocity in a medium
~ поши́рювання по́лум’я = flame propagation rate/speed
~ поши́рювання розря́ду = speed of discharge
~ поши́рювання трі́щини = crack propagation rate
~ поши́рювання уда́рної хви́лі = shock(-wave) velocity
~ поши́рювання хви́лі = wave(-propagation) velocity
приденна ~ = bottom velocity
прийня́тна ~ = allowable speed
прикінце́ва ~ = terminal velocity
приладо́ва ~ = instrumental velocity
промене́ва ~ = radial [line-of-sight] velocity
~ променюва́ння = emission rate
промі́жна́ ~ = medium [intermediate] velocity
~ проника́ння = penetration velocity
просторо́ва ~ = space (spatial) velocity
~ просува́ння = advance speed
~ протя́гування = (плівки) film speed
~ проце́су = process rate
~ проявля́ння = (фот.) development rate
радія́льна ~ = radial [line-of-sight] velocity
~ реагува́ння = (чутливість) responsiveness
~ реа́кції = 1. (хемічної) reaction rate 2. (відгуку) response speed/rate, speed/rate of response
~ реагува́ння = (приладу) responsiveness (of an instrument)
реґульо́вна ~ = adjustable speed
результівна́ ~ = resultant velocity
~ рекомбіна́ції = recombination rate
~ релакса́ції = relaxation rate
релятивісти́чна ~ = relativistic velocity
релятиві́стська ~ = див. релятивістична ~
~ рівнова́жного проце́су = equilibrium rate
~ рівномі́рного змі́нювання = uniform rate
~ рі́зання = cutting speed
робо́ча ~ = operating [running, working] speed
~ розбігання все́світу = expansion rate of the universe
~ розбіга́ння гала́ктик = recession speed
~ роз’їда́ння = (корозії) corrosion rate; (х.) rate of attack
~ розклада́ння = (х.) decomposition rate
~ розпада́ння = disintegration [decay] rate; (х.) decomposition rate
розрахо́вана ~ = calculated velocity
~ розряджа́ння = discharging rate
~ розсі́ювання тепла́ = heat-dissipation rate
~ розтя́гування = extension rate
~ розчиня́ння = dissolution rate
~ розши́рювання = expansion rate
~ ро́сту = growth rate; (тріщини) crack-growth rate; (кристалу) crystal-growth rate
~ руйнува́ння = destruction rate
~ ру́ху = velocity [speed] of motion; (хаотичного) random velocity; (впорядкованого) systematic velocity; (теплового) thermal velocity; (цілої системи) bulk velocity
~ ру́ху в пові́трі = (ад) airspeed
~ ру́ху дислока́цій = dislocation velocity
~ ру́ху межі́ = boundary velocity
~ ру́ху пли́ну = fluid velocity
~ ру́ху пові́тря = (повітряної маси) air velocity; (повітряного потоку) air-flow rate
~ сві́тла = light speed, speed of light; velocity of light (в ґравітаційному полі – in a gravitational field); (в середовищі) velocity of light in a medium; (у вакуумі) speed of light (in a vacuum), electromagnetic constant
~ седимента́ції = rate of sedimentation
~ сейсмі́чної хви́лі = seismic velocity
се́кторна ~ = areal velocity
селеноцентри́чна ~ = selenocentric velocity
сере́дня ~ = average [mean] velocity/speed
середньоквадра́тна ~ = root-mean-square velocity
~ середо́вища = medium velocity/speed
~ сигна́лу = velocity of a signal
~ си́нтезу = synthesis rate; (ядрового) fusion rate
синхро́нна ~ = synchronous speed
~ сканува́ння = scanning [spot] speed, scan(ning) rate
складова́ ~ = velocity component див. тж компонента
~ сла́бшання = attenuation rate
~ соліто́ну = soliton velocity
~ Со́нця = solar velocity
~ спада́ння = (меншання) decrease rate; (слабшання) decay rate
спостере́жувана ~ = observed velocity
спра́вжня ~ = true velocity/speed
~ спрацьо́вування = (приладу) speed [rate] of response, response speed/rate
ста́ла ~ = (руху) constant velocity/speed; (за модулем) uniform speed; (дії) uniform speed; (процесу) uniform rate
~ старі́ння = aging rate
~ стиска́ння = compression rate
~ стру́меня = (частинок) beam velocity
~ струми́ни = (речовини) jet velocity; stream velocity
~ субліма́ції = sublimation rate
сума́рна ~ = resultant velocity
танґенці́йна ~ = tangential velocity
~ тверді́ння = solidification [hardening] rate
теплова́ ~ = thermal velocity
~ теплово́го ру́ху = thermal velocity
~ теплопоглина́ння = heat-absorption rate
~ течії́ = stream velocity; flow rate
~ течії́ на полови́ні глибини́ = half-depth velocity
~ то́плення = melting rate
~ тра́влення = див. ~ щавлення
трансляці́йна ~ = translation(al) velocity
тре́тя космі́чна ~ = hyperbolic velocity, third cosmic velocity
триви́мірна ~ = space (spatial) velocity
~ трі́скання = cracking rate
~ тужа́віння = solidification [hardening] rate
турбуле́нтна ~ = turbulent velocity; eddy velocity
~ турбуле́нтного пото́ку = turbulent(-flow) velocity
~ уда́рної хви́лі = shock(-wave) velocity
~ ударя́ння = impact [striking] velocity
узага́льнена ~ = generalized velocity
ультразвукова́ ~ = ultrasonic velocity/speed
~ ультразву́ку = ultrasound velocity/speed
~ у моме́нт уда́ру = impact velocity; striking velocity
усере́днена ~ = (процесу) averaged rate
~ у систе́мі це́нтру мас = center-of-mass-system [cms] velocity, barycentric velocity
уста́лена ~ = (процесу) steady rate; (руху частинки у в’язкому середовищі) terminal [final] velocity
~ утво́рювання = formation rate; generation rate; (частинок) production rate
~ уто́млювання = fatigue rate
фа́зова ~ = phase velocity, wave [phase] speed, (wave) celerity
факти́чна ~ = actual velocity
факти́чна пові́тряна ~ = true airspeed
~ Фе́рмі = Fermi velocity
~ фільтрува́ння = filtration rate
~ флокуля́ції = flocculation rate
фо́нова ~ підрахо́вування = background counting rate
~ формува́ння = formation rate
~ хаоти́чного ру́ху = random velocity
характеристи́чна ~ = characteristic velocity
~ хви́лі = wave velocity/speed
~ хвильово́го фро́нту = wavefront velocity
~ холо́нення = cooling rate
~ це́нтру мас = center-of-mass [cms] velocity
~ части́нки = particle velocity
чотириви́мірна ~ = four-velocity, four-dimensional velocity, velocity four-vector
~ ши́ршання все́світу = expansion rate of the universe
~ ща́влення = etching rate

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

щільність density, concentration, thickness; (монтажу) compactness; (герметичність) tightness; solidity фіз
лінійна щ. linear density
лінійна щ. енерговиділення linear power density
лінійна щ. заряду linear charge density
однорідна щ. uniform density
поверхнева щ. (напр., магнетного запису) surface density
поверхнева щ. записування (area) recording density
поверхнева щ. компонування (елементів) areal-packing density
щ. ґратки lattice tightness; lattice density мат
щ. дефектів || концентрація дефектів defect concentration, defect density
щ. електронів density of electrons
щ. електронів у пучку density of electron-beam
щ. енергії energy density
щ. енерговиділення power density
щ. ентропії entropy density
щ. записування recording density; bit density ком
щ. зарядів на мішені target charge density
щ. зарядів уздовж рядка charge density in-line
щ. зіткнення closeness of contact
щ. контакту contact tightness
щ. монтажу wiring density, packaging density, component density
щ. навантаження load density
щ. намотування winding density
щ. нульових значень density of zeros
щ. об’ємних зарядів volume-charge density
щ. плазми plasma density
щ. поля field density
щ. потоку в осерді core density
щ. потоку енергії energy-flux density
щ. просторового заряду space-charge density
щ. прямого струму forward-current density
щ. розміщення компонентів parts density
щ. розподілу density of distribution
щ. розподілу ймовірностей density of probability distribution
щ. розподілу рівних похибок equal-errors cut point
щ. розташування доріжок track(s) density
щ. станів density of states
щ. струму current density
щ. струму електронного променя electron-beam density
щ. упакування component density, density of packaging, packing density
щ. упакування елементів component density, packaging density
щ. шумів noise density

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

ареа́льний = pertaining to the area, areal
• а-на ка́рта = areal map
• а-на лінгві́стика = areal linguistics