Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «pattern matching» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

matching = ['mætʃɪŋ] 1. (дія) узгі́днювання/узгі́днення; узго́джування/узго́дження; допасо́вування/допасува́ння; добира́ння/дібра́ння; зіставля́ння/зіста́влення; порі́внювання/порівня́ння; (наслідок) узгі́дненість, узго́дженість, відпові́дність, допасо́ваність 2. узгі́днювальний, узго́джувальний, допасо́вувальний; порі́внювальний, зіставля́льний 3. згі́дний, допасо́ваний; прида́тний 4. зшива́ння/зшиття́ (розв’язків тощо) 5. зіставля́ння з етало́ном (метод інформаційного пошуку) 6. т. граф. двосполу́ка, паросполу́ка
• bilateral ~
= двосторо́ннє узго́дження
• complete ~
= по́вна двосполу́ка
• exact ~
= то́чна (стро́га) відпові́дність
• full ~
= доскона́ла двосполу́ка
• incidence ~
= інциде́нтна двосполу́ка
• iterative ~
= ітераці́йне узго́дження, узго́дження ме́тодом послідо́вних набли́жень
• lexicographic(al) ~
= лексикографі́чна двосполу́ка
• mask ~
= зіставля́ння з ма́скою (шабло́ном)
• pair ~
= па́рна згі́дність
• partial ~
= частко́ва згі́дність; непо́вна двосполу́ка
• pattern ~
= зіставля́ння із взірце́м
• perfect ~
= доскона́ла двосполу́ка
• time ~
= узго́джування в ча́сі
• type ~
= зіставля́ння да́них за ти́пами
• wildcard ~
= зіставля́ння з байду́жим си́мволом

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

matching 1. (процес) узгі́днювання//‌узгі́днення, узго́джування//‌узго́дження; допасо́вування//‌допасува́ння; добира́ння//‌дібрання́; зіставля́ння//‌зіста́влення; порі́внювання//‌порівня́ння; (наслідок) узгі́дненість, узго́дженість, відпові́дність, допасо́ваність || узгі́днювальний, узго́джувальний, допасо́вувальний; порі́внювальний, зіставля́льний 2. згі́дний, допасо́ваний; прида́тний 3. (матем.) зшива́ння//‌зшиття́ (розв’язків тощо) 4. (матем.) двосполу́ка || двосполу́ковий 5. (матем.) добира́ння//‌дібрання́ дві́йок [пар]
['mætʃɪŋ]
~ of resistors = узгі́днювання о́порів
antenna ~ = узгі́днювання анте́н
color ~ = 1. допасо́вування [добира́ння] кольорі́в 2. прирі́внювання [зрі́внювання] кольорі́в (аби відтворити потрібний колір сумішшю інших); відтво́рювання ко́льору (сумішшю інших)
exact ~ = 1. то́чне [стро́ге] узгі́днювання 2. то́чна [стро́га] відпові́дність
exponents ~ = вирі́внювання поря́дків
frequency ~ = узгі́днювання часто́т
impedance ~ = узгі́днювання імпеда́нсів
index ~ = узгі́днювання показникі́в зало́млення
interface ~ = узгі́днювання (пара́метрів) на межі́ по́ділу
load ~ = узгі́днювання наванта́ги [наванта́ження]
mode ~ = узгі́днювання мод
partial ~ = частко́ве узгі́днення; частко́ва відпові́дність
pattern ~ = порі́внювання із взірце́м [зразко́м]
phase ~ = 1. узгі́днювання фаз 2. узгі́дненість фаз 3. фа́зовий синхроні́зм
photometric ~ = фотометри́чне зрі́внювання (яскравости тощо)
radiance ~ = прирі́внювання енергети́чних яскра́востей
scale ~ = узгі́днювання масшта́бів
sound ~ = акусти́чне узгі́днювання
stub ~ = шле́йфове узгі́днювання
time ~ = часове́ узгі́днювання

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

зіставлювання || порівнювання matching
з. аргументів argument matching інф
з. з еталоном (у розпізнаванні образів) template matching; (напр., у відеосистемі) pattern matching
з. з маскою mask matching інф
з. образів pattern matching
з. подій event matching