Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «binary» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

application binary interface (ABI) = двійковий інтерфейс програм {?}
binary = двійковий
bin = див. binary

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

бінарн||ий прикм. binary
~а зброя військ. binary weapon
~а опозиція лінгв. binary opposition
~а суміш хім. binary mixture.
збро||я ім. ж. weapon, arm; збірн. arms (pl.), weapons (pl.)
атомна (високоточна, нейтронна, ракетна) ~я atomic/nuclear (high-accuracy, neutron, rocket) weapons
бінарна ~я binary weapon
вогнепальна ~я firearm(s)
звичайна/неядерна ~я conventional arms/weapons
холодна ~я silent weapons, “cold steel”
братися за ~ю to take up arms
носити (скласти) ~ю to bear (to ground) arms
брат по ~ї companion in arms
до ~ї! to arms! ПРИМІТКА: Arms вживається виключно з відтінком значення знаряддя нападу і лише в поезії може набувати значення панцир, броня. Weapons має ширше значення – знаряддя нападу або захисту. Вживається воно і стосовно випадкових речей, які можуть бути використані для нападу чи захисту (цеглина, камінь, слово тощо).
прогноз ім. ч. forecast, prediction, prognosis, anticipation, prognostication
адаптивний ~ adaptive forecast/prediction
активний (аналітичний, бінарний, варіантний) ~ active (analytical, binary, variant) forecast
апріорний ~ apriori prediction
арифметично зважений ~ arithmetically weighted forecast
безумовний (умовний) ~ unconditional (conditional) forecast/prediction
демографічний ~ demographic/population prediction/projection
детальний (правильний) ~ detailed (correct) forecast
детермінований ~ nonprobabilistic forecast
добовий (річний) ~ daily (annual) forecast
довгостроковий ~ long-range/long-term/extended forecast, long-run prediction
дуплексний (евристичний) ~ duplex (heuristic) prediction
економічний ~ economic forecast/prediction
експоненційно зважений (згладжений) ~ exponentially weighted (smoothed) forecast
зважений ~ weighted forecast
зміщений (незміщений) ~ biased (bias-free/unbiased) prediction
імовірний ~ probabilistic prediction
інтервальний ~ interval prediction
кількісний ~ quantitative forecast/projection
короткостроковий ~ short-range/short-term forecast, short-run prediction
крапковий ~ point/single-value(d) prediction
лінійний незміщений ~ з мінімальною дисперсією minimum-variance linear unbiased prediction
лінійний (нелінійний) ~ linear (nonlinear) prediction
лінійний ~ з мінімальною середньою квадратичною помилкою minimum mean-square error linear prediction
макроекономічний (мікроекономічний) ~ macroeconomic (microeconomic) forecast
множинний ~ multiple prediction
мультиплетний ~ (що охоплює кілька однотипних об’єктів) multiplet forecast
наближений ~ approximate prediction
наддовготривалий ~ very-long-range forecast, very-long-run prediction
недосконалий ~ imperfect prediction; (не)сприятливий ~ (un)favourable prognosis
нормативний ~ normative forecast/prediction
обережний ~ conservative prediction
одиничний ~ single prediction
оптимістичний (песимістичний) ~ optimistic(al) (pessimistic) forecast
пасивний ~ passive forecast
попередній ~ tentative forecast
пошуковий ~ exploratory forecast
проміжний ~ interim prediction
реалістичний ~ realistic forecast
ринковий (фінансовий) ~ market (financial) forecast
середньостроковий ~ medium-range/medium-term/intermediate-term forecast
симплексний (сингулярний) ~ simplex (singular) forecast
соціально-економічний ~ social and economic forecast
статистичний ~ statistical prediction
технологічний ~ technological forecast
точний ~ perfect forecast/prediction
узагальнювальний ~ ділової активності business roundup forecast
усереднений ~ average forecast
формалізований ~ formal forecast
швидкий наближений ~ quick-and-dirty prediction
якісний ~ qualitative forecast
~ врожаю crop forecasting
~ грошових надходжень projected cash flow/generation, sales projections
~ діяльності фірми company forecast
~ експлуатаційних характеристик performance prediction
~ збуту sales forecast
~ капіталовкладень investment forecast
~ квартальних показників quarterly forecast
~ кон’юнктури business forecasting
~ методом Дельфи Delphi forecast
~ мінливості variability prediction
~ обсягу виробництва production forecast
~ погоди weather forecast
~ попиту demand forecast
~ ринкової кон’юнктури marketing forecast
~ рівня розвитку forecast of development
~ річних показників yearly forecast
~ розвитку техніки technological forecast
~ скерування касової готівки cash flow forecast, projected cash flow
~ тренду trend projection
~ фінансового становища (фірми) financial forecast
~ за допомогою зважених ковзних середніх weighted-moving-average forecast
~ за допомогою ковзних середніх moving-average forecast
~ за допомогою середніх average forecast
~ за допомогою середніх арифметичних simple-average forecast
~ з мінімальною середньою квадратичною помилкою minimum-mean-square-error forecast
~ на етапі ескізного проектування predesign prediction
~ на найближчий період часу, оснований на попередніх оцінках (даються фірмами і споживачами) anticipation survey
~ на основі вихідних даних benchmark forecast
~ на основі даних за останній період last-period forecast
~ на основі економетричної моделі econometric model forecast
~, оснований на експертних оцінках judg(e)mental forecast
~, отриманий методом найменших квадратів least-squares prediction
~, що містить систематичну помилку biased forecast
~, що підтвердився approved forecast
робити, ставити ~ to prognosticate.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

binary = ['baɪnəri] 1. біна́рний 2. двійко́вий, предста́влений у двійко́вій систе́мі 3. подві́йний 4. двочле́нний, з двома́ змі́нними
• executable ~
= викона́нний двійко́вий код
binary-compatible = [ˌbaɪnərikəm'pætəbl] сумі́сний на рі́вні маши́нних ко́дів, кодосумі́сний
binary-decimal = [ˌbaɪnəri'dɛsəml] двійко́во-десятко́вий
decimal-binary = [ˌdɛsəml'baɪnəri] десятко́во-двійко́вий
adder = ['ædə] 1. ел. додава́льна (сумува́льна) схе́ма 2. матем. сума́тор; аритмо́мет(е)р (арифмо́мет(е)р)
• binary ~
= двійко́вий сума́тор
• decimal ~
= десятко́вий сума́тор
• full ~
= по́вний сума́тор
• half ~
= напівсума́тор
• left-hand ~
= сума́тор найви́щого (лівого) розря́ду
• parallel ~
= парале́льний сума́тор
• serial ~
= послідо́вний сума́тор
addition = [ə'dɪʃn] 1. додава́ння/додання́; сумува́ння(підсумо́вування)/підсумува́ння, рахува́ння(підрахо́вування)/підрахува́ння су́ми || додава́льний, сумува́льний 2. допо́внювання/допо́внення; долуча́ння/долу́чення; приє́днування/приєдна́ння 3. при́ріст (значення), дода́ток // ~ by subtraction додава́ння відніма́нням; in ~ to на дода́ток до, крім то́го, до то́го ж
• ~ of a series
= суму́вання (рахува́ння, обчи́слювання су́ми, підсумо́вування) ря́ду
• ~ of sets
= об’є́днування множи́н
• ~ of vectors
= додава́ння векторі́в
• ~ term by term
= почле́нне додава́ння
• algebraic ~
= алґебри́чне додава́ння
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) додава́ння
• binary ~
= біна́рне додава́ння (у двійковій системі числення)
• bitwise ~
= порозря́дне додава́ння
• Boolean ~
= Бу́лове додава́ння
• complementary ~
= додава́ння в допо́внювальному ко́ді
• compound ~
= додава́ння (по)імено́ваних чи́сел
• cyclic ~
= циклі́чне додава́ння
• fixed-point ~
= додава́ння чи́сел з нерухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• floating-point ~
= додава́ння чи́сел з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• geometric ~
= геометри́чне додава́ння
• logical ~
= логі́чне додава́ння, диз’ю́нкція
• modulo
N ~ = додава́ння за мо́дулем N
• termwise ~
= почле́нне додава́ння
• vector ~
= ве́кторне додава́ння; додава́ння ве́кторів
• zero access ~
= додава́ння без ви́клику (з пам’яті)
alphabet = ['ælfəbɛt] абе́тка, алфа́віт, а́збука
• binary ~
= двійко́ва (двоси́мвольна) абе́тка
• biorthogonal ~
= біортогона́льна абе́тка
• computer ~
= маши́нна абе́тка, абе́тка комп’ю́тера
• Cyrillic ~
= кири́лиця, кирилі́чна абе́тка
• empty ~
= поро́жня абе́тка
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) абе́тка
• Greek ~
= гре́цька абе́тка
• input ~
= входова́ абе́тка
• machine ~
= маши́нна абе́тка, абе́тка комп’ю́тера
• nonempty ~
= непоро́жня абе́тка
• nonterminal ~
= нетерміна́льна абе́тка
• output ~
= виходо́ва абе́тка
• Roman ~
= лати́ниця, лати́нка, лати́нська абе́тка
• terminal ~
= терміна́льна абе́тка
approximation = [əˌprɒksɪ'meɪʃn] 1. набли́ження, апроксима́ція // at (for, in, to) a first ~ в пе́ршому набли́женні; ~ by a differential предста́влення (приросту функції) диференціа́лом; ~ by interpolation інтерполяці́йне набли́ження; ~ by linearization ліні́йна апроксима́ція; ~ by operators апроксима́ція опера́торами; ~ by periodic transformations апроксима́ція періоди́чними перетво́рюваннями; ~ by rational fractions апроксима́ція раціона́льними дро́бами; ~ by rational numbers апроксима́ція раціона́льними чи́слами; ~ in the mean набли́ження в сере́дньому; to a closer ~ з набли́женням ви́щого поря́дку, з кра́щим набли́женням, з бі́льшою то́чністю; to a high degree ~ з висо́ким сту́пенем набли́ження; ~ to a function набли́жене предста́влення фу́нкції; to the same ~ в тако́му само́му набли́женні; ~ with nodes апроксима́ція з вузлови́ми то́чками; ~ without nodes апроксима́ція без вузлови́х то́чок 2. набли́жений ви́раз; набли́жена фо́рмула; набли́жене предста́влення
• ~ of roots
= набли́жене обчи́слювання ко́ренів
• accelerated ~
= пришви́дшена апроксима́ція
• accurate ~
= то́чна апроксима́ція
• adequate ~
= доста́тня апроксима́ція
• algebraically best ~
= алґебри́чно найкра́ща апроксима́ція
• asymmetric ~
= несиметри́чна апроксима́ція
• asymptotic ~
= асимптоти́чна апроксима́ція
• best ~
= найкра́ща апроксима́ція
• best
~ in the mean = найкра́ща апроксима́ція в сере́дньому
• better ~
= кра́ща (полі́пшена, покра́щена) апроксима́ція
• bilinear ~
= біліні́йна апроксима́ція
• binary ~
= біна́рна апроксима́ція
• binomial ~
= біно́мна апроксима́ція, апроксима́ція біно́мним розпо́ділом
• causal ~
= причино́ва апроксима́ція
• cellular ~
= топ. кліти́нна апроксима́ція
• classical ~
= класи́чна апроксима́ція
• close ~
= (доста́тньо) близька́ апроксима́ція
• complex ~
= ко́мплексна апроксима́ція
• consistent ~
= несупере́члива апроксима́ція
• continuous ~
= непере́рвна апроксима́ція
• convergent ~
= збі́жна апроксима́ція
• convex ~
= опу́кла апроксима́ція
• cosine ~
= апроксима́ція ко́синусами
• crude ~
= гру́ба апроксима́ція
• cubic ~
= кубі́чна апроксима́ція
• diagonal ~
= топ. діагона́льна апроксима́ція
• difference ~
= апроксима́ція різнице́вою схе́мою
• differentiable ~
= диференційо́вна апроксима́ція
• digitalized ~
= дискре́тна апроксима́ція
• Diophantine ~
= Діофа́нтова апроксима́ція
• discrete ~
= дискре́тна апроксима́ція
• distribution-free ~
= стат. непараметри́чна апроксима́ція
• double ~
= подві́йна апроксима́ція
• doubly logarithmic ~
= дві́чі логаритмі́чна (логарифмі́чна) апроксима́ція
• drift ~
= дре́йфова апроксима́ція
• effective-range ~
= набли́ження ефекти́вного ра́діуса
• eikonal ~
= ейкона́льна апроксима́ція
• empirical ~
= емпіри́чна апроксима́ція
• end point ~
= апроксима́ція в кінце́вій то́чці
• exponential ~
= експоненці́йна апроксима́ція; апроксима́ція експоненці́йним розпо́ділом
• final ~
= кінце́ва апроксима́ція
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) апроксима́ція
• finite-difference ~
= апроксима́ція скінче́нними різни́цями
• finite element ~
= апроксима́ція ме́тодом скінче́нних елеме́нтів
• first ~
= пе́рша апроксима́ція
• Fourier ~
= Фур’є́-апроксима́ція, апроксима́ція Фур’є́
• fractionally rational ~
= апроксима́ція раціона́льними дро́бами
• Gaussian ~
= Ґа́усова апроксима́ція, апрокси́мація Ґа́усовим розпо́ділом
• good ~
= доста́тня (задові́льна, до́бра, близька́) апроксима́ція
• graphic ~
= графі́чна апроксима́ція
• harmonic ~
= гармоні́чна апроксима́ція
• heuristic ~
= евристи́чна апроксима́ція
• high-accuracy ~
= високото́чна (ду́же близька́) апроксима́ція, апроксима́ція з висо́кою то́чністю
• high-degree ~
= висо́кий сту́пінь набли́ження
• higher(-order) ~
= апроксима́ція ви́щого поря́дку
• highest(-order) ~
= апроксима́ція найви́щого поря́дку
• histogrammic ~
= гістогра́мна апроксима́ція
• homogeneous ~
= однорі́дна апроксима́ція
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна апроксима́ція
• hypernetted chain ~
= гіперланцюжко́ва апроксима́ція
• inhomogeneous ~
= неоднорі́дна апроксима́ція
• initial ~
= початко́ва апроксима́ція
• internal ~
= вну́трішня апроксима́ція
• interpolation ~
= інтерполяці́йна апроксима́ція
• ladder ~
= драби́нова апроксима́ція
• least-squares ~
= апроксима́ція за ме́тодом найме́нших квадра́тів
• linear ~
= ліні́йна апроксима́ція
• linearized ~
= лінеаризо́вана апроксима́ція
• local ~
= лока́льна апроксима́ція
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) апроксима́ція
• matrix ~
= ма́трична апроксима́ція
• mean-square ~
= середньоквадра́тна апроксима́ція
• monotone ~
= моното́нна апроксима́ція
• multilinear ~
= поліліні́йна апроксима́ція
• multiple time scale ~s
= багаточасові́ набли́ження
• multipole ~
= мультипо́льна апроксима́ція
• 
n-decimal ~ = n-зна́кова апроксима́ція, апроксима́ція з то́чністю до n (десятко́вих) зна́ків
• nonlinear ~
= неліні́йна апроксима́ція
• non-polynomial ~
= неполіно́мна апроксима́ція
• nonrelativistic ~
= нерелятивісти́чна апроксима́ція
• nonuniform ~
= нерівномі́рна апроксима́ція
• normal ~
= норма́льна апроксима́ція, апроксима́ція норма́льним розпо́ділом
• null ~
= нульова́ апроксима́ція, апроксима́ція нульово́го поря́дку
• number ~
= набли́жене предста́влення числа́
• numerical ~
= числова́ апроксима́ція
• 
n-th order ~ = набли́ження (апроксима́ція) n-го поря́дку
• one-dimensional ~
= однови́мірна апроксима́ція
• orthogonal ~
= ортогона́льна апроксима́ція
• outer ~
= зо́внішня апроксима́ція
• Pade ~
= апроксима́ція Паде́, паде́-апроксима́ція
• parabolic ~
= параболі́чна апроксима́ція
• partial ~
= частко́ва (части́нна) апроксима́ція
• perturbation ~
= набли́ження тео́рії збу́рень
• piecewise-linear ~
= куско́во ліні́йна апроксима́ція
• piecewise-polynomial ~
= куско́во поліно́мна апроксима́ція
• plane ~
= пло́ска апроксима́ція
• plane wave ~
= набли́ження пло́ских хвиль
• point ~
= точко́ва апроксима́ція
• pole ~
= по́люсна апроксима́ція
• poor ~
= недоста́тня (пога́на) апроксима́ція
• polygonal ~
= куско́во-ліні́йна апроксима́ція
• polyhedral ~
= топ. поліедра́льна апроксима́ція
• polynomial ~
= поліно́мна апроксима́ція
• quadratic ~
= квадра́тна (квадрати́чна) апроксима́ція
• quadrature ~
= квадрату́рне набли́ження, апроксима́ція квадрату́рами
• quadrupole ~
= квадрупо́льна апроксима́ція
• quasi-classical ~
= квазикласи́чна апроксима́ція
• quasi-elastic ~
= квазипружна́ апроксима́ція
• rational ~
= раціона́льна апроксима́ція, апроксима́ція раціона́льними чи́слами чи фу́нкціями
• regular ~
= реґуля́рна апроксима́ція
• relativistic ~
= релятивісти́чна апроксима́ція
• rough ~
= гру́ба апроксима́ція
• satisfactory ~
= задові́льна апроксима́ція, набли́ження з доста́тньою то́чністю
• segment ~
= куско́во-ліні́йна апроксима́ція
• separable ~
= сепара́бельна апроксима́ція
• sequential ~
= секвенці́йна апроксима́ція, послідо́внісна апроксима́ція
• semiclassical ~
= напівкласи́чна апроксима́ція
• simplicial ~
= симпліці́йна апроксима́ція
• simultaneous ~
= одноча́сна апроксима́ція
• smooth ~
= гладка́ апроксима́ція, набли́ження гладки́ми фу́нкціями
• smoothed ~
= згла́джена апроксима́ція
• smoothing ~
= згла́джувальна апроксима́ція
• spline ~
= сплайн-апроксима́ція, апроксима́ція спла́йнами
• stable ~
= стійка́ апроксима́ція
• staircase ~
= набли́ження (апроксима́ція) схо́динками
• staircase function ~
= набли́ження (апроксима́ція) східча́стою фу́нкцією
• stepwise ~
= послідо́вне наближа́ння, ітерува́ння
• stochastic ~
= стохасти́чна апроксима́ція
• straight-line path ~
= апроксима́ція прямоліні́йними траєкто́ріями
• strong ~
= си́льна апроксима́ція
• strong turbulence ~
= набли́ження си́льної турбуле́нтності
• successive ~s
= послідо́вні набли́ження
• sufficient ~
= доста́тньо то́чна апроксима́ція
• symmetric ~
= симетри́чна апроксима́ція
• trigonometric ~
= тригонометри́чна апроксима́ція, апроксима́ція тригонометри́чними фу́нкціями
• two-sided (two-tailed) ~
= двобі́чна апроксима́ція
• ultrarelativistic ~
= ультрарелятивісти́чна апроксима́ція
• uniform ~
= рівномі́рна апроксима́ція
• unitary ~
= уніта́рна апроксима́ція
• universal ~
= універса́льна апроксима́ція
• unsmoothed ~
= незгла́джена апроксима́ція
• variational ~
= варіаці́йна апроксима́ція
• very close ~
= ду́же близька́ (високото́чна) апроксима́ція
• weak ~
= слабка́ апроксима́ція
• weak nonlinearity ~
= набли́ження слабко́ї неліні́йності
• weak turbulence ~
= набли́ження слабко́ї турбуле́нтності
• weighted ~
= зва́жена апроксима́ція
• zero(th-order) ~
= нульова́ апроксима́ція, апроксима́ція нульово́го поря́дку
• zero-range ~
= набли́ження нульово́го ра́діуса (взаємодії)
arithmetic = [ə'rɪθmətɪk] 1. аритме́тика (арифме́тика) // ~ in the wide sense аритме́тика (арифме́тика) в широ́кому розумі́нні 2. аритмети́чні ді́ї; аритмети́чні опера́ції 3. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій || [ˌærɪθ'mɛtɪk] 4. аритмети́чний (арифмети́чний)
• additive ~
= адити́вна аритме́тика (арифме́тика)
• address ~
= адре́сна аритме́тика (арифме́тика)
• augmented ~
= допо́внена аритме́тика (арифме́тика)
• binary ~
= двійко́ва аритме́тика (арифме́тика), аритме́тика (арифме́тика) у двійко́вій числові́й систе́мі
• binary-coded decimal ~
= двійко́во-десятко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• cardinal ~
= аритме́тика (арифме́тика) кардина́льних чи́сел
• complex ~
= 1. аритме́тика (арифме́тика) ко́мплексних чи́сел; аритмети́чні (арифмети́чні) опера́ції з ко́мплексними чи́слами 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій для робо́ти з ко́мплексними чи́слами
• constructive ~
= конструкти́вна аритме́тика (арифме́тика)
• decimal ~
= десятко́ва аритме́тика (арифме́тика), аритме́тика (арифме́тика) в десятко́вій числові́й систе́мі
• discrete ~
= дискре́тна аритме́тика (арифме́тика)
• double precision ~
= аритме́тика (арифме́тика) з подво́єною то́чністю
• dyadic ~
= двійко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• elementary ~
= елемента́рна аритме́тика (арифме́тика)
• exponent ~
= 1. аритме́тика (арифме́тика) поря́дків (чисел); аритмети́чні (арифмети́чні) опера́ції над поря́дками (чисел) 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій поря́дків (чисел)
• fixed-point ~
= аритме́тика (арифме́тика) чи́сел з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою (кра́пкою)
• floating-point ~
= аритме́тика (арифме́тика) чи́сел з рухо́мою ко́мою (кра́пкою)
• formal ~
= форма́льна аритме́тика (арифме́тика), аритмети́чне (арифмети́чне) чи́слення
• generalized ~
= узага́льнена аритме́тика (арифме́тика)
• higher ~
= ви́ща аритме́тика (арифме́тика)
• integer ~
= цілочислова́ аритме́тика
• interval ~
= інтерва́льна аритме́тика (арифме́тика)
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна аритме́тика (арифме́тика)
• isolic ~
= аритме́тика (арифме́тика) ізо́лей
• machine ~
= маши́нна аритме́тика (арифме́тика)
• matrix ~
= ма́трична аритме́тика (арифме́тика); опера́ції над ма́трицями
• mental ~
= обчи́слювання в ду́мці (по́думки); у́сний раху́нок
• modulo N ~
= аритме́тика (арифме́тика) за мо́дулем N
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна аритме́тика (арифме́тика)
• nonstandard ~
= нестанда́ртна аритме́тика (арифме́тика)
• normalized ~
= (з)нормо́вана аритме́тика (арифме́тика)
• octal ~
= вісімко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• ordinal ~
= аритме́тика (арифме́тика) ордина́рних чи́сел, аритме́тика (арифме́тика) ордина́лів
• pointer ~
= опера́ції над пока́жчиками
• polynomial ~
= поліно́мна аритме́тика (арифме́тика)
• primitive recursive ~
= лог. приміти́вно рекурси́вна аритме́тика (арифме́тика)
• recursive ~
= рекурси́вна аритме́тика (арифме́тика)
• residue ~
= аритме́тика (арифме́тика) ли́шків
• residue class ~
= аритме́тика (арифме́тика) кла́сів ли́шків
• second-order ~
= аритме́тика (арифме́тика) дру́гого поря́дку
• serial ~
= послідо́вна аритме́тика (арифме́тика)
• set-theory ~
= теоре́тикомножи́нна аритме́тика (арифме́тика)
• ternary ~
= трійко́ва аритме́тика (арифме́тика)
axis = ['æksɪs] (мн. axes) вісь (род. о́сі)
• ~ of abscissas (abscissae)
= вісь абсци́с
• ~ of affinity
= вісь афі́нності
• ~
of applicates = вісь апліка́т
• ~ of convergence
= вісь збі́жності
• ~ of coordinates
= координа́тна вісь, вісь координа́т
• ~ of a curve
= вісь (симетрії) криво́ї
• ~ of elongation
= вісь розтя́гування
• ~ of homology
= вісь гомоло́гії (перспекти́ви)
• ~ of holomorphy
= пряма́ (вісь) голомо́рфності (ряду)
• ~ of imaginaries
= уя́вна вісь, вісь уя́вних чи́сел
• ~ of inertia
= вісь іне́рції
• ~ of ordinates
= вісь ордина́т
• ~ of oscillation
= вісь хита́ння, вісь колива́ння (осциля́ції)
• ~ of perspective
= вісь перспекти́ви (гомоло́гії)
• ~ of precession
= вісь преце́сії
• ~ of projectivity
= вісь проєкти́вного зобра́ження
• ~ of revolution
= вісь оберта́ння (колового)
• ~ of rotation
= вісь оберта́ння (навколо осі)
• ~ of suspension
= вісь го́йдання
• ~ of symmetry
= вісь симетрі́ї
• ~ of torsion
= вісь круті́ння (закру́чування, скру́чування)
• ~ of twist
= вісь круті́ння (закру́чування)
• abscissa ~
= вісь абсци́с
• applicate ~
= вісь апліка́т
• binary ~
= вісь симе́трії дру́гого поря́дку
• body ~
= вісь пов’я́заної з тіло́м систе́ми координа́т
• cartesian ~
= Дека́ртова вісь
• central ~
= центра́льна вісь
• circular ~
= осьове́ ко́ло (тора)
• conjugate ~
= уя́вна вісь (гіперболи)
• coordinate ~
= координа́тна вісь
• crystal ~
= вісь криста́лу
• crystallographic ~
= кристалографі́чна вісь
• dislocation ~
= вісь дислока́ції
• eddy ~
= вісь ви́хору
• elastic ~
= вісь пру́жної симе́трії
• figure ~
= вісь симе́трії, вла́сна вісь (симетричного тіла)
• fixed ~
= нерухо́ма вісь, вісь зв’я́заної систе́ми координа́т
• fourfold ~ of symmetry
= вісь симе́трії четве́ртого поря́дку
• geometric ~
= геометри́чна вісь
• grid ~
= вісь координа́тної сі́тки
• helicity ~
= вісь спіра́льності
• hexad ~
= вісь (симетрії) шо́стого поря́дку
• horizontal ~
= горизонта́льна вісь
• imaginary ~
= уя́вна вісь
• instantaneous ~
= миттє́ва вісь
• inversion ~
= вісь інве́рсії; вісь дзерка́льної симе́трії (кристалу)
• isometric ~
= ізометри́чна вісь, вісь ізометри́чної проє́кції
• lateral ~
= попере́чна вісь
• lattice ~
= вісь ґра́тки (ла́тиці)
• left-handed screw ~
= лі́ва ґвинтова́ вісь
• longitudinal ~
= поздо́вжня вісь
• main ~
= головна́ вісь
• major ~
= вели́ка вісь (геометричної фігури)
• minor ~
= мала́ вісь (геометричної фігури)
• moving ~
= рухо́ма вісь
• 
n-fold ~ = вісь n-го поря́дку
• normal ~
= норма́льна вісь
• number ~
= числова́ вісь
• optic(al) ~
= опти́чна вісь
• ordinate ~
= вісь ордина́т
• pendulum ~
= вісь ма́ятника
• polar ~
= поля́рна вісь
• positive ~
= дода́тна (Декартова) вісь
• preferred ~
= ви́різнена вісь
• primary optic ~
= головна́ опти́чна вісь
• principal ~
= головна́ вісь; опт. опти́чна вісь
• principal ~ of inertia
= головна́ вісь (те́нзора) іне́рції
• principal ~ of strain
= головна́ вісь (те́нзора) деформа́цій
• principal ~ of stress
= головна́ вісь (те́нзора) напру́жень (напру́г)
• radical ~
= радика́льна вісь
• real ~
= ді́йсна вісь (комплексної площини)
• real-number ~
= вісь ді́йсних чи́сел
• reference ~
= відліко́ва (початко́ва, вихідна́) вісь
• revolution ~
= вісь оберта́ння
• right-handed screw ~
= пра́ва ґвинтова́ вісь
• rotation ~
= вісь оберта́ння
• rotation-inversion ~
= гіро́їда
• rotation-reflection ~
= дзерка́льно-поворо́тна вісь (симе́трії)
• rotoinversion ~
= гіро́їда
• rotoreflection ~
= дзерка́льно-поворо́тна вісь (симе́трії)
• screw ~
= ґвинтова́ вісь
• secondary ~
= бічна́ вісь
• semiconjugate ~
= уя́вна півві́сь (гіперболи)
• semimajor ~
= вели́ка півві́сь
• semimean ~
= сере́дня півві́сь (еліпсоїда)
• semiminor ~
= мала́ півві́сь
• semitransverse ~
= ді́йсна півві́сь (гіперболи)
• similarity ~
= вісь поді́бності
• space ~
= просторо́ва вісь
• spherical coordinate ~
= вісь сфери́чної систе́ми координа́т
• spin ~
= вісь оберта́ння (гіроскопа)
• strain ~
= головна́ вісь (те́нзора) деформа́цій
• stress ~
= головна́ вісь (те́нзора) напру́жень
• symmetry ~
= вісь симе́трії
• symmetry ~ of rotary inversion (rotoinversion)
= гіро́їда
• tetrad ~
= вісь симе́трії четве́ртого поря́дку
• threefold ~ of symmetry
= вісь симе́трії тре́тього поря́дку, тригі́ра
• thrust ~
= вісь тя́ги
• time ~
= вісь ча́су, часова́ вісь
• transverse ~
= попере́чна вісь
• transverse ~ of a hyperbola
= ді́йсна (головна́) вісь гіпе́рболи
• triad ~
= вісь симе́трії тре́тього поря́дку
• twin(ning) ~
= двійнико́ва вісь, вісь двійникува́ння
• vertical ~
= вертика́льна вісь
• yaw(ing) ~
= вісь ни́кання
• zero ~
= нульова́ вісь
base = [beɪs] 1. ба́за, ба́зис || ба́зовий, ба́зисний 2. ба́зовий про́стір 3. осно́ва (числової системи) 4. осно́ва || основни́й || базува́тися, ґрунтува́тися 5. вно́сити/вне́сти́ інформа́цію до ба́зи (в ба́зу)
• ~ of closed sets
= ба́за за́мкнених множи́н
• ~ of a cone
= осно́ва ко́нуса
• ~ of a cycloid
= ба́за цикло́їди
• ~ of a cylinder
= осно́ва цилі́ндра
• ~ of deformation
= ба́за деформа́ції
• ~ of a fiber bundle
= ба́за розшаро́вання (волокни́нної в’я́зки)
• ~ of homology
= ба́за гомоло́гії
• ~ of a logarithm
= осно́ва логари́тма
• ~ of the natural system of logarithms
= осно́ва натура́льних логари́тмів
• ~ of a number system
= осно́ва числово́ї систе́ми; осно́ва систе́ми чи́слення
• ~ of power
= осно́ва сте́пеня
• ~ of a prism
= осно́ва при́зми/пірамі́ди
• ~ of a pyramid
= осно́ва при́зми/пірамі́ди
• ~ of a numeration system
= осно́ва числово́ї систе́ми
• ~ of a topological space
= ба́за (ба́зис) топологі́чного про́стору
• ~ of topology
= ба́за тополо́гії
• ~ of a trapezium
= осно́ва трапе́ції
• ~ of a trapezoid
= осно́ва трапецо́їда
• ~ of triangulation
= ба́за триангуля́ції
• analytic ~
= аналіти́чна ба́за
• artificial ~
= шту́чна ба́за
• binary ~
= двійко́ва осно́ва, осно́ва двійко́вої числово́ї систе́ми
• canonical ~
= каноні́чна ба́за
• common ~
= спі́льна ба́за
• compact ~
= компа́ктна ба́за
• complement ~
= осно́ва допо́внення
• countable ~
= зліче́нна ба́за
• covering ~
= ба́за накриття́
• cycloid ~
= ба́за цикло́їди
• data ~
= ба́за да́них
• decimal ~
= десятко́ва осно́ва
• difference ~
= різнице́ва ба́за
• ideal ~
= ба́зис ідеа́лу
• installed ~
= парк устано́вленого устаткува́ння
• insulating ~
= ізолюва́льна підкла́динка
• integral ~
= цілочислови́й ба́зис
• intermediate ~
= проміжни́й ба́зис
• knowledge ~
= ба́за знань
• local ~
= лока́льний ба́зис; лока́льна ба́за (at a point - у точці)
• metric ~
= метри́чний ба́зис
• mixed ~
= осно́ва змі́шаної числово́ї систе́ми
• mounting ~
= монтува́льна ка́рта
• ordered ~
= впорядко́вана ба́за
• orthogonal ~
= ортогона́льний ба́зис
• point ~
= точко́ва ба́за
• proper ~
= про́сти́й ба́зис
• proximity ~
= ба́за бли́зькості
• regular ~
= реґуля́рна ба́за
• rule ~
= ба́за пра́вил (в експертних системах)
• segment ~
= поча́ток сеґме́нта
• separating ~
= відокре́млювальний (сепарува́льний) ба́зис (трансцендентності)
• spin ~
= спі́нова ба́за
• standard ~
= станда́ртна ба́за
• tape ~
= осно́ва стрі́чки
• time ~
= 1. часова́ розго́ртка 2. ґенера́тор часово́ї розго́ртки
• transcendence ~
= ба́зис трансценде́нтності
bigit = ['baɪdʒɪt] (скор. binary digit) двійко́ва ци́фра, двійко́вий знак; двійко́вий розря́д
bin = [bɪn] 1. прийма́льна кише́ня; нагрома́джувач 2. скор. binary
• storage ~
= запам’ято́вувальний бу́фер
bit = [bɪt] 1. біт, розря́д (знак) у двійко́вій систе́мі // ~s per second бі́тів за секу́нду; by ~s біт за бі́том, розря́д за розря́дом, побі́тово, порозря́дно 2. кусо́чок, невели́(ч)ка кі́лькість // a little ~ небага́то, тро́хи; quite a ~ до́сить бага́то
• binary digit ~
= двійко́вий розря́д
• carry ~
= розря́д перене́сення
• change ~
= розря́д змін
• check ~
= контро́льний розря́д
• colo(u)r ~
= біт ко́лірності
• control ~
= керівни́й розря́д
• data ~
= інформаці́йний розря́д, біт да́них
• done ~
= по́значка "опера́цію ви́конано"
• error ~
= біт по́ми́лки; сигна́л "по́ми́лка"
• flag ~
= розря́д по́значки
• guard ~
= розря́д за́хисту
• hidden ~
= прихо́ваний розря́д озна́ки
• high ~
= ста́рший біт
• high-intensity ~
= розря́д (озна́ка) підви́щеної яскра́вості
• high-order ~
= ста́рший розря́д
• least-significant ~
= наймоло́дший (знаковий) розря́д, наймоло́дший біт; найме́нший значі́вний розря́д
• low-order ~
= моло́дший розря́д; оди́н з моло́дших бі́тів
• mask ~
= біт ма́ски
• most-significant ~
= найста́рший зна́ковий розря́д, найста́рший біт; найста́рший значі́вний розря́д
• off ~
= нульови́й розря́д
• on ~
= одини́чний розря́д
• parity ~
= розря́д (біт) па́рності
• presence ~
= біт ная́вності; озна́ка ная́вності
• qualifying ~
= вка́зувальний біт
• read-only ~
= озна́ка "ті́льки чита́ння"
• ready ~
= біт гото́вності
• round ~
= розря́д заокру́глення
• service ~
= службо́вий розря́д
• sign ~
= зна́ковий біт
• start ~
= ста́ртовий біт
• stop ~
= біт зупи́нки; сто́повий біт
• style ~s
= бі́ти сти́лю
• tag ~
= біт озна́ки; тег-біт
• upper-case ~
= найста́рший (найви́щий) біт
• user/supervisor ~
= біт (по́значка) режи́му користува́ч/нагля́да́ч
• window-style ~s
= бі́ти сти́лю вікна́
• zero ~
= нульови́й розря́д, зе́ровий розря́д, нульови́й біт
carry = ['kæri] 1. переносі́ння/перене́сення; кома́нда переносі́ння || не́сти́ // ~ over перено́сити/перене́сти́ 2. ци́фра перене́сення в насту́пний розря́д 3. підтри́мувати // ~ on роби́ти да́лі; ~ out вико́нувати/ви́конати; ~ through дово́дити/дове́сти́ до кінця́
• binary ~
= біна́рне (двійко́ве) перене́сення
• cascaded ~
= каска́дне перене́сення
• complete ~
= по́вне (заве́ршене) перене́сення
• end-around ~
= циклі́чне перене́сення
• high-speed ~
= швидке́ (пришви́дшене) перене́сення
• look-ahead ~
= перене́сення з передба́ченням
• sequential ~
= послідо́вне перене́сення
• step-by-step ~
= покро́кове (порозря́дне) перене́сення
category = ['kætəgəri] катего́рія; клас || категорі́йний
• ~ of binary relations
= катего́рія біна́рних відно́шень
• ~ of bundles
= катего́рія розшаро́вань (в’я́зок)
• ~ of categories
= катего́рія катего́рій
• ~ of complexes
= катего́рія ко́мплексів
• ~ of diagrams
= катего́рія діагра́м
• ~ of functors
= катего́рія фу́нкторів
• ~ of groupoids
= катего́рія групо́їдів
• ~ of groups
= катего́рія груп
• ~ of modules
= катего́рія мо́дулів
• ~ of morphisms
= катего́рія морфі́змів
• ~ of sets
= катего́рія множи́н
• ~ of spaces
= катего́рія про́сторів
• ~ of topological spaces
= катего́рія топологі́чних про́сторів
• ~ of vector bundles
= катего́рія ве́кторних розшаро́вань (в’я́зок)
• additive ~
= адити́вна катего́рія
• attributive ~
= атрибути́вна катего́рія
• Baire ~
= Бе́рова катего́рія, катего́рія за Бе́ром
• balanced ~
= зрівнова́жена (збалансо́вана) катего́рія
• closed ~
= за́мкнена катего́рія
• cobordism ~
= катего́рія коборди́змів
• cocomplete ~
= копо́вна катего́рія
• cofibred ~
= корозшаро́вана катего́рія
• cofiltered ~
= кофільтро́вана катего́рія
• combinatorial ~
= комбінато́рна катего́рія
• connected ~
= зв’язна́ катего́рія
• derived ~
= похідна́ катего́рія
• discrete ~
= дискре́тна катего́рія
• epireflective ~
= епірефлекти́вна катего́рія
• equational ~
= екваці́йна катего́рія
• fibred ~
= розшаро́вана катего́рія
• filtered ~
= фільтро́вана катего́рія
• filtering ~
= фільтрівна́ (фільтрува́льна) катего́рія
• functor ~
= фу́нкторна катего́рія, катего́рія фу́нкторів
• fundamental ~
= фундамента́льна катего́рія
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) катего́рія
• graded ~
= (по)ґрадуйо́вана катего́рія
• grammatical ~
= грамати́чна катего́рія
• homology ~
= гомологі́чна катего́рія
• homotopic (homotopy) ~
= гомото́пна катего́рія
• large ~
= вели́ка катего́рія
• local ~
= лока́льна катего́рія
• logical ~
= логі́чна катего́рія
• monoidal ~
= моно́їдна катего́рія
• multilinear ~
= поліліні́йна катего́рія
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна катего́рія
• neat ~
= чи́ста катего́рія
• net ~
= сітча́ста катего́рія
• normal ~
= норма́льна катего́рія
• operator ~
= опера́торна катего́рія
• order ~
= катего́рія поря́дку
• perfect ~
= доскона́ла катего́рія
• permutative ~
= пермутати́вна катего́рія
• preadditive ~
= передадити́вна катего́рія
• precofibered ~
= передкорозшаро́вана катего́рія
• precomplete ~
= передпо́вна катего́рія
• prefibred ~
= передрозшаро́вана катего́рія
• premonoidal ~
= передмоно́їдна катего́рія
• pseudofiltered ~
= псевдофільтро́вана катего́рія
• reduced ~
= (з)редуко́вана катего́рія
• reflective ~
= рефлекти́вна катего́рія
• regular ~
= реґуля́рна катего́рія
• relative ~
= відно́сна катего́рія
• semantic ~
= семанти́чна катего́рія
• semiadditive ~
= напівадити́вна катего́рія
• semiexact ~
= напівто́чна катего́рія
• semisimple ~
= напівпро́ста́ катего́рія
• shape ~
= ше́йпова катего́рія
• simplicial ~
= симпліці́йна катего́рія
• small ~
= мала́ катего́рія
• strong ~
= си́льна катего́рія
• syntagmatic ~
= синтагмати́чна катего́рія
• topological ~
= топологі́чна катего́рія
• topologized ~
= топологізо́вана катего́рія
• translation ~
= катего́рія трансля́цій
• triangulated ~
= триангульо́вана катего́рія
• universal ~
= універса́льна катего́рія
• wedge ~
= топ. катего́рія кли́на
chain = [tʃeɪn] 1. ланцю́г, ланцюжо́к || зв’я́зувати/зв’яза́ти (сполуча́ти/сполучи́ти) в ланцю́г (ланцюжо́к) 2. ланцюго́вий при́стрій 3. послідо́вність
• ~ of arcs
= т. граф. ланцюжо́к (послідо́вність) ре́бер
• ~ of complexes
= ланцю́г ко́мплексів
• ~ of ideals
= ланцю́г ідеа́лів
• ~ of sets
= ланцю́г множи́н
• ~ of simplexes
= ланцю́г си́мплексів
• ~ of syzygies
= ланцю́г сизи́гій
• allocation ~
= спи́сок кла́стерів, за́йнятих фа́йлом
• alternating ~
= т. граф. перемежо́ваний ланцю́г
• ascending ~
= висхідни́й ланцю́г (множин тощо)
• binary (bit) ~
= послідо́вність (ланцюжо́к) двійко́вих зна́ків, двійко́вий ланцю́г
• branched ~
= розгалу́жений ланцю́г
• call ~
= ланцю́г (послідо́вність) ви́кликів
• causal ~
= причино́вий ланцю́г
• cellular ~
= кліти́нний ланцю́г
• code ~
= ко́дова послідо́вність
• composition ~
= компози́тний ряд
• connected ~
= зв’язни́й ланцю́г
• continuous ~
= непере́рвний ланцю́г
• daisy ~
= під’є́днання гірля́ндою, гірля́ндовий ланцю́г
• decomposable ~
= розкладни́й (розвивни́й, звідни́й) ланцю́г
• decomposed ~
= розкла́дений (розви́нений) ланцю́г
• deductive ~
= дедукти́вний ланцюжо́к
• degenerate ~
= ви́роджений ланцю́г
• dense ~
= щі́льний ланцю́г
• dependency ~
= ланцюжо́к зале́жних з’є́днань, ланцю́г зале́жностей
• descending ~
= спадни́й ланцю́г (множин тощо)
• descriptor ~
= дескри́пторна послідо́вність
• directed ~
= спрямо́ваний ((з)орієнто́ваний) ланцю́г
• dissipative ~
= дисипати́вний ланцю́г
• double ~
= подві́йний ланцю́г
• dual ~
= дуа́льний ланцю́г
• embedded ~
= вкла́дений ланцю́г
• epsilon ~
= топ. е́псилон-ланцю́г
• ergodic ~
= ергоди́чний ланцю́г
• exit ~
= ланцюжо́к (послідо́вність) ви́ходу; виходо́вий ланцюжо́к
• focus ~
= фо́кусний ланцюжо́к (ланцюг вікон з фокусом вводження в останньому вікні)
• flat ~
= бемо́льний ланцю́г
• holomorphic ~
= голомо́рфний ланцю́г
• homogeneous ~
= однорі́дний ланцю́г
• homologous ~
= гомологі́чний ланцю́г
• indecomposable ~
= нерозкладни́й (нерозвивни́й) ланцю́г
• inessential ~
= неісто́тний ланцю́г
• inference ~
= ланцю́г (послідо́вність) ви́сновків
• infinite ~
= нескінче́нний ланцю́г
• inheritance ~
= ланцю́г (послідо́вність) спадко́вості
• letter ~
= послідо́вність букв (лі́тер)
• irreducible ~
= незвідни́й ланцю́г
• isomorphic ~s
= ізомо́рфні ланцюги́
• iterative ~
= ітерати́вний (повто́рюваний) ланцю́г
• jump ~
= ланцю́г стрибкі́в
• letter ~
= послідо́вність букв (лі́тер), ланцюжо́к букв
• logic ~
= логі́чна послідо́вність; ланцю́г логі́чних схем
• lost ~
= загу́блений ланцюжо́к (кластерів тощо)
• lumpable Markovian ~
= збі́льшуваний (збільше́нний) Ма́рковський ланцю́г
• lumped Markovian ~
= збі́льшений Ма́рковський ланцю́г
• Markov (Markovian) ~
= Ма́рковський ланцю́г, ланцю́г Ма́ркова
• owner-member ~
= ланцюжо́к підпорядкува́ння
• maximal ~
= максима́льний ланцю́г
• minimal ~
= мініма́льний ланцю́г
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний ланцю́г
• noncompact ~
= некомпа́ктний ланцю́г
• noncyclic ~
= нециклі́чний ланцю́г
• nondenumerable ~
= незліче́нний ланцю́г
• nondissipative ~
= недисипати́вний ланцю́г
• normal ~
= норма́льний ланцю́г
• number ~
= числови́й ланцю́г, ланцюжо́к чи́сел
• polyhedral ~
= поліедра́льний ланцю́г
• preference ~
= ланцю́г перева́г (пріорите́тів)
• print ~
= друкува́льний ланцюжо́к; друко́ваний рядо́к; бу́квена (лі́терна) послідо́вність
• probability ~
= імові́рнісний ланцю́г
• projective ~
= проєкти́вний ланцю́г
• reasoning ~
= ланцюжо́к міркува́нь
• reversal ~
= обе́рнений ланцю́г
• saturated ~
= наси́чений ланцю́г
• sharp ~
= діє́зний ланцю́г
• simple ~
= про́сти́й ланцю́г
• simplicial ~
= симпліці́йний ланцю́г
• singular ~
= синґуля́рний ланцю́г
• strongly ergodic ~
= стро́го ергоди́чний ланцю́г
• subnormal ~
= субнорма́льний ланцю́г
• topological ~
= топологі́чний ланцю́г
• topologically compact ~
= топологі́чно компа́ктний ланцю́г
• view ~
= ланцюжо́к (рядо́к) ви́дних елеме́нтів
channel = ['tʃænl] 1. кана́л 2. дорі́жка
• analog-data ~
= ана́логовий кана́л; кана́л для пересила́ння ана́логових да́них
• back(ward) ~
= зворо́тний кана́л
• balanced ~
= зрівнова́жений кана́л
• band-limited ~
= кана́л з обме́женою сму́гою (пропускання)
• binary ~
= біна́рний кана́л
• block-multiplex(or) ~
= блок-мультипле́ксний кана́л
• buffered ~
= кана́л з бу́ферною па́м’яттю; буферизо́ваний кана́л
• bypass ~
= парале́льний кана́л; обвідни́й кана́л
• byte-at-a-time ~
= кана́л з (по)ба́йтовим о́бміном
• clock ~
= кана́л синхроніза́ції
• coherent ~
= когере́нтний кана́л
• communication ~
= кана́л зв’язку́; кана́л спілкува́ння
• covert ~
= прихо́ваний (захи́щений) кана́л (пересилання даних)
• data ~
= кана́л да́них; інформаці́йний кана́л
• data communication ~
= кана́л пересила́ння да́них; комунікаці́йний кана́л
• data transfer ~
= кана́л пересила́ння да́них
• dedicated ~
= ви́ділений кана́л; спеціа́льний кана́л
• digital ~
= цифрови́й кана́л
• discrete ~
= дискре́тний кана́л
• duplex ~
= ду́плексний кана́л
• erasure ~
= кана́л зі стира́нням
• ergodic ~
= ергоди́чний кана́л
• fast ~
= швидкоді́йний кана́л; шви́дкісний (швидки́й) кана́л
• forward ~
= прями́й кана́л
• idle ~
= незаванта́жений кана́л
• incoherent ~
= некогере́нтний кана́л
• information ~
= кана́л зв’язку́, інформаці́йний кана́л, кана́л (пересилання) інформа́ції
• input/output ~
= кана́л вво́дження/виво́дження
• interconnection ~
= з’є́днувальний (сполуча́льний) кана́л
• interface ~
= сполучни́й кана́л; інтерфе́йсний кана́л
• interrupt ~
= кана́л перерива́нь
• leased ~
= орендо́ваний кана́л
• lossless ~
= безутра́тний кана́л, кана́л без утра́т
• memoryless ~
= безпам’яттє́вий кана́л, кана́л без па́м’яті
• multiaccess broadcast ~
= широкомо́вний кана́л; кана́л з колекти́вним до́ступом; кана́л ма́сового передава́ння
• multiplex ~
= мультипле́ксний кана́л
• noiseless ~
= кана́л без зава́д, беззава́дний (безшу́мовий) кана́л
• noisy ~
= кана́л з зава́дами (перешко́дами), кана́л із шу́мом, зашу́млений кана́л
• one-way only ~
= однона́прямний кана́л
• optical communication ~
= опти́чний кана́л зв’язку́
• output ~
= виводо́вий (вихідни́й) кана́л; кана́л виво́дження
• reverse ~
= зворо́тний кана́л
• secondary ~
= додатко́вий кана́л
• selector ~
= селе́кторний кана́л
• simplex ~
= односторо́нній кана́л; си́мплексний кана́л
• stationary ~
= стаціона́рний кана́л
• stochastic ~
= стохасти́чний кана́л
• storage ~
= кана́л з па́м’яттю, кана́л з запам’ято́вуванням (даних)
• threshold ~
= поро́говий кана́л
• time-derived ~
= часорозподі́лений кана́л, кана́л з розпо́ділом у ча́сі
• timing ~
= кана́л синхроніза́ції
• transmission ~
= кана́л пересила́ння
• unidirectional ~
= однона́прямний кана́л
• voice ~
= мо́вний кана́л; телефо́нний кана́л
code = [kəʊd] 1. код, шифр || кодува́ти/закодува́ти, шифрува́ти/зашифрува́ти; програмува́ти/запрограмува́ти (в кодах) 2. систе́ма кодува́ння
• absolute ~
= маши́нний код; програ́ма в абсолю́тних (маши́нних) кома́ндах
• access ~
= код ви́клику (пристрою); код до́ступу
• address ~
= код адре́си
• affine-invariant ~
= афі́нно інваріа́нтний код
• algebraic ~
= алґебри́чний код
• alphabetic ~
= бу́квений код
• alpha(nu)meric ~
= бу́квено-цифрови́й код
• alternant ~
= альтерна́нтний код
• anagrammatic ~
= анагра́мний код
• antipalindromic ~
= антипаліндро́мний код
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) код
• bar ~
= штрихови́й код
• binary ~
= біна́рний код
• binary-coded decimal (BCD) ~
= двійко́во-десятко́вий код
• biquinary ~
= двійко́во-п’ятірко́вий код
• block ~
= бло́ковий код
• cascade ~
= каска́дний код
• chain ~
= ланцюго́вий код
• circulant ~
= циркуля́нтний код
• command ~
= код кома́нди
• compiled ~
= 1. протрансльо́вана програ́ма 2. скомпільо́ваний код; об’є́ктний код
• completion ~
= код заве́ршення
• computer ~
= систе́ма кома́нд комп’ю́тера
• condition ~
= код заве́ршення
• control ~
= керува́льний код
• constacyclic ~
= констациклі́чний код
• convolutional ~
= згорта́льний код
• coset ~
= сумі́жно-групови́й код
• cyclic ~
= циклі́чний код
• decimal ~
= десятко́вий код
• decipherable ~
= дешифро́вний код
• destination ~
= код пу́нкту призна́чення, код адреса́та (повідомлення)
• digital ~
= цифрови́й код
• direct ~
= програ́ма з абсолю́тними (маши́нними) адре́сами
• distributive ~
= розподі́льчий (дистрибути́вний) код
• dual ~
= дуа́льний код
• equal-length ~
= рівномі́рний код
• equidistant ~
= еквідиста́нтний код
• equilibrium ~
= рівнова́жний код
• erroneous ~
= код з по́ми́лкою
• error ~
= код по́ми́лки
• error-checking ~
= код з контро́лем помило́к; код зі знахо́дженням помило́к
• error correcting ~
= помилкокоригува́льний код; помилкостійки́й код
• error-detecting ~
= код з виявля́нням помило́к
• escape ~
= керівни́й код
• excess three ~
= код з на́длишком три
• executable ~
= вико́нуваний код, вико́нувана програ́ма
• exit ~
= код заве́ршення; код ви́ходу
• expurgated ~
= зву́жений код
• extended ~
= розши́рений код
• extended error ~
= розши́рений код по́ми́лки
• extended keyboard ~s
= розши́рені ко́ди клавіату́ри
• false ~
= непра́вильний код; хи́бний код
• fragile ~
= недовгові́чна програ́ма (важка для модифікації)
• function ~
= код режи́му робо́ти
• group ~
= групови́й код
• illegal ~
= заборо́нений код; заборо́нена ко́дова комбіна́ція; нелега́льна програ́ма
• in-line ~
= маши́нні кома́нди
• instruction ~
= код кома́нди
• interrupt ~
= код перерива́ння
• irredundant ~
= ненадлишко́вий код
• irreversible ~
= необоро́тний код
• keyboard scan ~
= скан-код кла́віші
• lead-in ~
= пе́рший си́мвол кома́нди (принтера)
• letter ~
= бу́квений код
• linear ~
= ліні́йний код
• lock ~
= код за́хисту; замо́к
• machine ~
= маши́нний код
• machine-readable ~
= машиночи́тний код
• master reset ~
= код головно́го реста́рту
• mnemonic ~
= мнемоко́д, мнемоні́чний код
• modular ~
= мо́дульна програ́ма
• nested ~
= вкла́дений код
• nonexistent ~
= неная́вний код; непередба́чений код
• nonreproducing ~
= невідтво́рний код; недруко́вний код; невідтво́рна програ́ма
• number ~
= код числа́
• numerical ~
= числови́й (цифрови́й) код
• object ~
= входова́ програ́ма (програма входовою мовою транслятора); об’є́ктний код; об’є́ктна програ́ма
• operation ~
= код опера́ції
• optimized (machine) ~
= оптимізо́ваний (маши́нний) код, оптимізо́вана програ́ма
• orthogonal ~
= ортогона́льний код
• orthogonalizable ~
= ортогоналізо́вний код
• overlapping ~
= перекривни́й код
• overlay access ~
= код до́ступу до оверле́ю
• own ~
= вла́сна підпрогра́ма (частина стандартної підпрограми, що її створив користувач)
• pointer-threaded ~
= проши́тий код
• polynomial ~
= поліно́мний код
• position(al) ~
= позиці́йний код
• position-independent ~
= непозиці́йний код; програ́ма в відно́сних адре́сах
• prefix ~
= пре́фіксний код
• processor-specific ~
= процесорозорієнто́вана програ́ма (стосується конкретного процесора)
• pulse ~
= і́мпульсний код
• pure ~
= проф. чи́стий код
• randomized ~
= рандомізо́ваний код
• redundant ~
= надлишко́вий код
• reenterable (reentrant) ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• reflexive ~
= рефлекси́вний код
• relative ~
= програ́ма у відно́сних адре́сах
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• repertory ~
= систе́ма кома́нд; паке́т кома́нд
• retrieval ~
= пошуко́вий код
• return ~
= код верта́ння
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• scan ~
= скан-код; код кла́віші
• self-adjusting ~
= самозаванта́жувальний код
• self-checking ~
= код із знахо́дженням (виявля́нням) помило́к; помилковиявни́й код
• self-correcting ~
= самокоригува́льний код
• semantic ~
= семанти́чний код
• separable ~
= сепара́бельний код
• serial ~
= послідо́вний код
• serity ~
= код серйо́зності помило́к
• sign ~
= код зна́ку
• simple parity-check ~
= код із про́сто́ю пере́ві́ркою на па́рність
• simplex ~
= си́мплексний код
• skeletal ~
= скеле́т програ́ми, ескі́зна програ́ма
• skip ~
= код пропуска́ння, код ігнорува́ння
• sliding ~
= ковзни́й код
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• space ~
= код про́пуску, код інтерва́лу
• state (status) ~
= код ста́ну
• straight-line ~
= програ́ма без ци́клів; ліні́йна части́на програ́ми
• strip ~
= штрихови́й код
• symbol ~
= код си́мвола; си́мвольний код
• syllable ~
= силабі́чний (скла́довий) код
• symbolic ~
= псевдоко́д; програ́ма си́мвольною мо́вою
• task ~
= програ́ма зада́чі; код зада́чі
• telecommunication ~
= код для телезв’язку́, телекомунікаці́йний код
• termination ~
= програ́ма (код) заве́ршення
• threaded ~
= заши́тий код
• throw-away ~
= технологі́чна програ́ма (тимчасово використовувана у розробці програмового продукту)
• two-out-of-five ~
= код "два з п’яти́"
• tree ~
= деревоподі́бний код
• truncated ~
= утя́тий код
• uniform ~
= рівномі́рний код
• unused ~
= невикористо́вний код; невикористо́вна ко́дова комбіна́ція
• user identification ~
= код користувача́
• variable-length ~
= код змі́нної довжини́
• zip ~
= пошто́вий і́ндекс
coding = ['kəʊdɪŋ] 1. кодува́ння 2. програмува́ння (в машинних кодах) 3. систе́ма кодува́ння
• absolute ~
= програмува́ння маши́нними ко́дами
• actual ~
= програмува́ння в абсолю́тних адре́сах
• alphabetic ~
= бу́квене кодува́ння
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрове́ кодува́ння
• basic ~
= маши́нне програмува́ння, програмува́ння в абсолю́тних адре́сах
• binary ~
= двійко́ве кодува́ння
• bottom-up ~
= висхідне́ програмува́ння, програмува́ння зни́зу вго́ру
• code ~
= програмува́ння з використа́нням макроко́дів
• convolutional ~
= згорта́льне кодува́ння
• cyclic ~
= циклі́чне кодува́ння
• digital ~
= цифрове́ кодува́ння
• direct ~
= пряме́ програмува́ння (машинними кодами)
• discrete ~
= дискре́тне кодува́ння
• dual ~
= програмува́ння з дублюва́нням
• forced ~
= програмува́ння з дотри́манням устано́влених станда́ртів
• functional ~
= функці́йне кодува́ння
• in-line ~
= послідо́вне кодува́ння чи внутрішньотекстове́ кодува́ння (даних про формат тексту тощо)
• mnemonic ~
= мнемоні́чне кодува́ння
• nonbinary ~
= недвійко́ве кодува́ння
• nonnumeric ~
= нечислове́ кодува́ння
• numeric(al) ~
= числове́ кодува́ння
• object ~
= програмува́ння маши́нними ко́дами
• out-of-line ~
= підпрограмо́ва части́на програ́ми
• own ~
= прикладна́ части́на станда́ртної програ́ми (що її створює користувач)
• questionable ~
= непереві́рений ме́тод програмува́ння
• recurrent (recursive) ~
= рекуре́нтне кодува́ння
• relative ~
= програмува́ння у відно́сних адре́сах
• return ~
= код верта́ння
• routing ~
= код маршру́ту
• self-checking ~
= самоперевіря́льний код, код із самоперевіря́нням
• severity ~
= код серйо́зності помило́к
• simplex ~
= си́мплексне кодува́ння
• skeletal ~
= код скеле́та програ́ми, скеле́т програ́ми
• statistical ~
= статисти́чне кодува́ння
• structured ~
= структу́рне програмува́ння
• symbolic ~
= си́мвольне кодува́ння, си́мвольне програмува́ння, програмува́ння си́мвольними адре́сами
• top-down ~
= спадне́ програмува́ння, програмува́ння згори́ вниз
• tricky ~
= хитрому́дре кодува́ння
connective = [kə'nɛktɪv] сполу́чне сло́во; з’є́днувальний елеме́нт; сполучни́к; зв’я́зка || сполуча́льний, з’є́днувальний
• binary ~
= біна́рна зв’я́зка, біна́рний сполучни́к
• extensional ~
= екзистенці́йна зв’я́зка, екзистенці́йний сполучни́к
• formal ~
= форма́льна зв’я́зка, форма́льний сполучни́к
• logical ~
= логі́чна зв’я́зка, логі́чний сполучни́к
• metalinguistic ~
= металінгвісти́чна зв’я́зка, металінгвісти́чний сполучни́к
• propositional ~
= пропозиці́йна зв’я́зка, пропозиці́йний сполучни́к
• self-dual ~
= самодуа́льна зв’я́зка, самодуа́льний сполучни́к
• sentence (sentential) ~
= пропозиці́йна зв’я́зка, пропозиці́йний сполучни́к
conversion = [kən'vɜ:ʃn] 1. перетво́рювання/перетво́рення; трансформува́ння/странсформува́ння, трансформа́ція; оберта́ння/обе́рнення (на); конве́рсія 2. перехі́д, перерахо́вування/перерахува́ння, перераху́нок (до іншої системи одиниць чи числення) || перехі́дний, перерахунко́вий (про множник тощо) 3. конверта́ція, конвертува́ння/сконвертува́ння 4. переносі́ння/перене́сення (інформації з одного носія на інший) 5. перекодо́вування/перекодува́ння
• analog-to-digital data signal ~
= ана́лого-цифрове́ перетво́рювання
• binary-to decimal ~
= перетво́рювання від двійко́вої систе́ми до десятко́вої, двійко́во-десятко́ве перетво́рювання
• computer system ~
= перехі́д на комп’ютеризо́вану систе́му, комп’ютериза́ція
• data ~
= перетво́рювання да́них
• digital-to-analog data signal ~
= ци́фро-ана́логове перетво́рювання
• lambda ~
= лог. ля́мбда-перетво́рення
• media ~
= перене́сення да́них з одного́ носія́ на і́нший
• radix ~
= перехі́д до і́ншої систе́ми чи́слення
• scale ~
= змі́на масшта́бу, масштабува́ння
• target ~
= цільове́ перетво́рювання
correlation = [ˌkɒrə'leɪʃn] 1. кореля́ція || кореляці́йний 2. кореляці́йний зв’язо́к 3. співвідно́сність, співвідно́шення; узгі́дненість, узго́дженість; скорельо́ваність; взаємозв’язо́к
• angular ~
= кутова́ кореля́ція
• antithetical ~
= від’є́мна кореля́ція
• apolar ~
= аполя́рна кореля́ція
• averaging ~
= усере́днена кореля́ція
• binary ~
= подві́йна (біна́рна) кореля́ція
• biserial ~
= бісері́йна кореля́ція
• bivariate ~
= двови́мірна кореля́ція
• circular ~
= колова́ кореля́ція
• cross ~
= взає́мна кореля́ція, крос-кореля́ція
• data ~
= кореля́ція да́них
• excess ~
= надлишко́ва (надмі́рна) кореля́ція
• good ~
= топ. пра́вильна кореля́ція
• grade ~
= ра́нгова кореля́ція
• interblock ~
= міжбло́кова кореля́ція
• intersample ~
= міжвибірко́ва кореля́ція
• intrablock ~
= внутрішньобло́кова кореля́ція
• intracluster ~
= внутрішньокла́стерна кореля́ція
• intrinsic ~
= вну́трішня (власти́ва) кореля́ція
• inverse ~
= зворо́тна кореля́ція
• involutory ~
= інволюти́вна кореля́ція
• irreducible ~
= незвідна́ кореля́ція
• isogenic ~
= ізоге́нна кореля́ція
• joint ~
= спі́льна (взає́мна) кореля́ція
• lag ~
= зага́йна кореля́ція (часозалежних рядів)
• limiting ~
= обме́жувальна кореля́ція
• linear ~
= ліні́йна кореля́ція
• monotone ~
= моното́нна кореля́ція
• multivariate ~
= багатови́мірна кореля́ція
• null-polar ~
= нуль-поля́рна кореля́ція
• pair ~
= па́рна (двійко́ва) кореля́ція
• parental ~
= кореля́ція у вихідні́й (початко́вій) суку́пності
• polar ~
= поля́рна кореля́ція
• polychoric ~
= поліхо́рна кореля́ція
• population ~
= кореля́ція популя́ції
• rank ~
= ра́нгова кореля́ція
• sample ~
= вибірко́ва кореля́ція
• serial ~
= внутрішньоря́дова кореля́ція
• symplectic ~
= симплекти́чна кореля́ція
• tetrachoric ~
= тетрахори́чна кореля́ція
• time ~
= часова́ кореля́ція
• total ~
= по́вна (цілкови́та) кореля́ція
• trend ~
= кореля́ція тре́нду
• twofold ~
= подві́йна кореля́ція
correspondence = [ˌkɒrə'spɒndəns] відпові́дність // to bring (in)to ~ приво́дити/приве́сти́ у відпові́дність; to establish a ~ встано́влювати/встанови́ти відпові́дність
• affine ~
= афі́нна відпові́дність
• analytic ~
= аналіти́чна відпові́дність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна відпові́дність
• backward ~
= зворо́тна відпові́дність
• bijective ~
= бієкти́вна відпові́дність
• bilinear ~
= біліні́йна відпові́дність
• binary ~
= біна́рна відпові́дність
• birational ~
= біраціона́льна відпові́дність
• biunique ~
= взає́мно однозна́чна відпові́дність
• conformal ~
= конфо́рмна відпові́дність
• convex ~
= опу́кла відпові́дність
• correlative ~
= кореляти́вна відпові́дність, кореля́ція
• functional ~
= функці́йна відпові́дність
• fundamental ~
= фундамента́льна відпові́дність
• heuristic ~
= евристи́чна відпові́дність
• homographic ~
= дробо́во-ліні́йна (гомогра́фна) відпові́дність
• identity ~
= тото́жня відпові́дність
• integrable ~
= інтеґро́вна відпові́дність
• interlanguage ~
= міжмо́вна відпові́дність
• inverse ~
= зворо́тна відпові́дність
• isogonal ~
= ізогона́льна відпові́дність
• isomorphic ~
= ізомо́рфна відпові́дність, ізоморфі́зм
• linearizing ~
= лінеаризува́льна відпові́дність
• logical ~
= логі́чна відпові́дність
• one-to-one ~
= взає́мно однозна́чна (о́дно-однозна́чна) відпові́дність
• ordered ~
= впорядко́вана відпові́дність
• perfect ~
= взає́мно однозна́чна (доскона́ла) відпові́дність
• perspective ~
= перспекти́вна відпові́дність
• projective ~
= проєкти́вна відпові́дність
• reciprocal ~
= зворо́тна відпові́дність
• strict ~
= стро́га відпові́дність
• strong ~
= си́льна відпові́дність
• topological ~
= топологі́чна відпові́дність
• unirational ~
= уніраціона́льна відпові́дність
• univocal ~
= однозна́чна відпові́дність
counter = ['kaʊntə] 1. лічи́льник 2. регі́ст(е)р
• address ~
= регі́ст(е)р адре́си
• binary ~
= двійко́вий лічи́льник
• control ~
= лічи́льник кома́нд (у машині)
• decade (decimal) ~
= десятко́вий лічи́льник
• decrement ~
= відніма́льний лічи́льник; лічи́льник, що працю́є у зворо́тному на́прямі (у режимі віднімання одиниць)
• digital ~
= цифрови́й лічи́льник
• exponent ~
= лічи́льник (регі́ст(е)р) поря́дків
• instruction ~
= лічи́льник (регі́ст(е)р) кома́нд
• keystroke ~
= лічи́льник на́тисків кла́віш
• loop ~
= лічи́льник ци́клів
• modulo
N ~ = лічи́льник за мо́дулем N
• pass ~
= лічи́льник (кі́лькості) прого́нів
• preset ~
= напередви́ставлений лічи́льник
• program ~
= лічи́льник (регі́ст(е)р) кома́нд
• repeat ~
= лічи́льник повто́рювань
• proportional ~
= пропорці́йний лічи́льник
• scale-of-ten ~
= десятко́вий лічи́льник
• scale-of-two ~
= двійко́вий лічи́льник
• state ~
= регі́ст(е)р ста́ну
• subsequence ~
= лічи́льник мікрокома́нд
• subtract ~
= відніма́льний лічи́льник; лічи́льник, що працю́є у зворо́тному на́прямі (у режимі віднімання одиниць)
• timeout ~
= лічи́льник лімі́ту ча́су
• timer tick ~
= лічи́льник та́ктів
• up ~
= склада́льний (сумува́льний) лічи́льник, підсумо́вувач
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
decimal = ['dɛsəml] 1. десятко́вий дріб, десятко́ве число́ 2. десятко́вий
• binary coded ~
= число́ у двійко́во-десятко́вому ко́ді
• external ~
= незапако́ване десятко́ве число́
• infinite repeating ~
= нескінче́нний періоди́чний десятко́вий дріб
• mixed ~
= змі́шаний десятко́вий дріб
• never-ending ~
= нескінче́нний десятко́вий дріб
• nonrepeating ~
= неперіоди́чний десятко́вий дріб
• one-place ~
= однозна́кове (однорозря́дне) десятко́ве число́
• packed ~
= ущі́льнене (запако́ване) десятко́ве число́ (дві цифри в одному байті)
• repeating ~
= періоди́чний десятко́вий дріб
• signed ~
= десятко́ве число́ зі зна́ком
• significant ~
= значівни́й десятко́вий розря́д
• unpacked ~
= незапако́ване десятко́ве число́
decision = [dɪ'sɪʒn] 1. рі́шення 2. ви́бір
• admissible (allowable) ~
= прийня́тне рі́шення
• a priori ~
= апріо́рне рі́шення
• binary ~
= ви́бір із двох альтернати́в; двійко́вий ви́бір
• branching ~
= ви́бір гі́лки (в програмі)
• competitive ~
= конкуре́нтне рі́шення
• complementary ~
= доповня́льне (додатко́ве) рі́шення
• erroneous ~
= помилко́ве (хи́бне) рі́шення
• go-no-go ~
= ви́бір із двох альтернати́в
• key ~
= визнача́льне рі́шення
• leading ~
= випереджа́льне рі́шення (перевірка умови виходу із циклу до початку виконання його тощо)
• logical ~
= логі́чне рі́шення
• long-run ~
= довготерміно́ве рі́шення
• make-versus-buy ~
= ви́бір між придба́нням обла́днання і ви́готовленням вла́сними си́лами, ви́бір "купи́ти чи зроби́ти"
• multivalued ~
= багатозна́чне рі́шення
• nonprogrammable ~
= непрограмо́вне рі́шення
• operational ~
= операти́вне рі́шення
• optimal (optimum) ~
= оптима́льне рі́шення
• predictable ~
= прогнозо́вне рі́шення
• probabilistic ~
= ймові́рнісне рі́шення
• programmable ~
= програмо́вне рі́шення
• standard ~
= станда́ртне рі́шення
• statistical ~
= статисти́чне рі́шення
• subjective ~
= суб’єкти́вне рі́шення
• team ~
= групове́ (спі́льне) рі́шення
• tentative ~
= попере́днє (орієнто́вне) рі́шення
• trade-off ~
= компромі́сне рі́шення
• yes-no ~
= ви́бір між "так чи ні"
digit = ['dɪdʒɪt] ци́фра; однорозря́дне число́; розря́д; си́мвол; знак
• binary ~
= біт, двійко́вий (біна́рний) розря́д; двійко́ва ци́фра
• borrow ~
= розря́д по́зики
• carry ~
= розря́д перене́сення, ци́фра перене́сення
• check ~
= контро́льний розря́д
• decimal ~
= десятко́вий розря́д; десятко́ва ци́фра
• dot-matrix ~
= точко́ва ци́фра (зображувана за допомогою точкової матриці тощо
• forbidden ~
= заборо́нений знак
• gap ~s
= поро́жні розря́ди (машинного слова, не використовувані для представлення інформації)
• guard ~
= розря́д за́хисту
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ва ци́фра
• high(er)-order ~
= ви́щий (ста́рший) розря́д
• highest-order ~
= найви́щий (найста́рший) розря́д
• illegal ~
= недозво́лена ци́фра; недозво́лений знак
• insignificant ~
= незначівни́й розря́д, незначівна́ ци́фра
• leading ~
= найви́щий (найста́рший) розря́д
• least significant ~
= найни́жчий (наймоло́дший) розря́д
• leftmost ~
= кра́йня лі́ва ци́фра, найліві́ша ци́фра, найліві́ший розря́д
• low(er)-order ~
= ни́жчий розря́д
• lowest-order ~
= найни́жчий розря́д
• message ~
= си́мвол повідо́млення
• most significant ~
= найста́рший розря́д; найбі́льша значівна́ (значу́ща) ци́фра
• non-zero ~
= ненульови́й розря́д
• overflow ~
= озна́ка перепо́внення
• parity ~
= розря́д па́рності
• quinary ~
= п’ятірко́ва ци́фра
• service ~
= службо́вий си́мвол
• sign ~
= зна́ковий розря́д
• significant ~
= значівни́й (значу́щий) розря́д, значівна́ (значу́ща) ци́фра
• tens ~
= розря́д деся́тків
• top ~
= 1. кіб. найста́рший розря́д 2. матем. найви́щий розря́д
• unit(s) ~
= розря́д оди́ниць
display = [dɪ'spleɪ] 1. диспле́й; екра́н 2. зобра́ження 3. відобра́ження (да́них); відобра́жені да́ні 4. демонстраці́йний при́стрій; при́стрій відобра́ження; при́стрій індика́ції; електро́нне табло́ 5. індика́ція; індика́тор 6. по́каз, ви́ставка 7. відобра́жувати/відобрази́ти 8. виво́дити/ви́вести на екра́н // to ~ on the screen виво́дити на екра́н; to ~ text one screenful at a time виво́дити текст поекра́нно (порціями по одному повноекранному кадру)
• all-digital ~
= цифрови́й індика́тор
• all-points-addressable ~
= повноадресо́вний диспле́й
• alphanumeric ~
= буквоцифрови́й диспле́й; буквоцифрове́ табло́
• binary ~
= двійко́ве відобра́ження
• bit-map(ped) ~
= диспле́й з поелеме́нтним відобра́женням (екранного зображення в пам’яті)
• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий диспле́й
• calligraphic ~
= 1. ве́кторний диспле́й (з програмовим керуванням променем) 2. ве́кторне (каліграфі́чне) зобра́ження (на відміну від растрового)
• Cartesian ~
= Дека́ртова координа́тна сі́тка (на екрані)
• character ~
= буквоцифрови́й індика́тор; (табло́) зобра́ження си́мвола
• colo(u)r ~
= кольоро́вий диспле́й; кольоро́ве зобра́ження
• CRT (cathode-ray tube) ~
= екра́нний диспле́й (на електроннопромене́вій тру́бці)
• data ~
= 1. виво́дження/ви́ведення да́них на диспле́й 2. інформаці́йне табло́ 3. да́ні на екра́ні
• direct(ed)-beam ~
= диспле́й з програмо́во керова́ним про́менем; ве́кторний диспле́й
• dot-matrix ~
= ра́стровий диспле́й
• enhanced colo(u)r ~
= диспле́й з широ́кими ко́лірними можли́востями
• fill-in-the-blanks ~
= документа́льний диспле́й (висвічує бланки документів під заповнення)
• flat(-panel) ~
= пло́ский диспле́й; пло́ска індика́торна пане́ль
• flicker-free ~
= немерехтли́вий (немиготли́вий) диспле́й, диспле́й без мерехті́ння (миготі́ння)
• formatted ~
= формато́ване відобра́ження
• forms ~
= 1. документа́льний диспле́й (висвічує бланки документів під заповнення) 2. висві́чування (на екрані) формато́ваних бла́нків
• full-page ~
= повносторінко́вий диспле́й
• graphic ~
= графі́чний диспле́й
• green-phosphor ~
= диспле́й зеле́ного світі́ння
• image ~
= графі́чний диспле́й; відтво́рювання зобра́жень на екра́ні
• incremental ~
= інкреме́нтовий диспле́й
• inquiry and subscriber ~
= довідко́вий абоне́нтський диспле́й
• intelligent ~
= інтелектуа́льний (розу́мний) диспле́й
• intensified ~
= диспле́й з підсві́чуванням части́н зобра́ження
• interactive ~
= діало́говий диспле́й
• isometric ~
= ізометри́чне зобра́ження (тривимірного об’єкта)
• keyboard ~
= диспле́й з клавіату́рою; зобра́ження клавіату́ри (на екрані)
• knowledge-of-results ~
= відобра́ження да́них про результа́ти (виконаних дій)
• landscape ~
= ландша́фтний диспле́й, диспле́й із горизонта́льно ви́довженим зобра́женням
• LED (light-emitting diode) ~
= світлодіо́дний індика́тор
• liquid-crystal ~ (LCD)
= плинокриста́ловий (плинокристалі́чний) диспле́й, диспле́й на плинокриста́лах (пли́нних криста́лах)
• matrix(-addressed) ~
= диспле́й з ма́тричним адресува́нням, ма́тричний диспле́й
• monitor ~
= контро́льний диспле́й, моніто́р
• monochrome ~
= монохро́мний диспле́й
• multiple-window ~
= поліекра́нний диспле́й
• multiuser ~
= диспле́й колекти́вного до́ступу; гуртови́й диспле́й
• nonstorage ~
= 1. диспле́й без бло́ку па́м’яті 2. екра́н без післясвіті́ння 3. зобра́ження без післясвіті́ння
• n-segment ~
= n-сеґме́нтний індика́тор
• numeric ~
= цифрови́й диспле́й; цифрове́ табло́
• operator’s ~
= диспле́й опера́тора; табло́ опера́тора
• portrait ~
= портре́тний диспле́й, диспле́й із вертика́льно ви́довженим зобра́женням
• primary ~
= режи́м диспле́ю пі́сля вві́мкнення комп’ю́тера (до встановлення робочого стану)
• raster ~
= ра́стровий диспле́й
• remote ~
= дистанці́йний диспле́й
• reverse-video ~
= диспле́й з неґати́вним зобра́женням (темні знаки на світлому тлі)
• screen ~
= екра́нний при́стрій відобра́ження; екра́нний індика́тор
• symbol ~
= 1. си́мвольний диспле́й, буквоцифрови́й індика́тор; 2. відобра́ження буквоцифрово́ї інформа́ції, буквоцифрова́ індика́ція
• television ~
= теледиспле́й, телевізі́йний диспле́й, диспле́й з ра́стром телевізі́йного ти́пу
• tilt/swivel ~
= на́хило-поворо́тний диспле́й (з шарнірним механізмом нахиляння і повертання екрану)
• unformatted ~
= несформато́ване відобра́ження
• vector ~
= ве́кторний диспле́й
• wide ~
= повноекра́нне відобра́ження
division = [dɪ'vɪʒn] 1. ді́лення 2. по́діл 3. ві́дділ
• abridged ~
= скоро́чене ді́лення
• binary ~
= двійко́ве (біна́рне) ді́лення, ді́лення в двійко́вій систе́мі чи́слення
• decimal ~
= десятко́ве ді́лення, ді́лення в десятко́вій систе́мі чи́слення
• exact ~
= 1. то́чне ді́лення 2. ді́лення без оста́чі
• fair ~
= справедли́вий по́діл
• integer ~
= цілочислове́ ді́лення
• long ~
= ді́лення з випи́суванням усі́х промі́жних кро́ків
• short ~
= 1. скоро́чене ді́лення (без запису проміжних дій) 2. ді́лення по́думки
element = ['ɛlɪmənt] 1. елеме́нт // ~ of (smth) є елеме́нтом (чогось), нале́жить (до чогось) 2. складни́к; компоне́нта 3. дета́ль, ла́нка 4. мн. заса́ди, осно́ви
• ~ of an arc
= елеме́нт дуги́
• ~ of area
= елеме́нт пло́щі (поверхні)
• ~ of a cone
= твірна́ ко́нуса
• ~ of integration
= інтеґро́ваний (підінтеґра́льний) ви́раз, ви́раз під зна́ком інтеґра́лу
• ~ of length
= елеме́нт довжини́
• ~ of a matrix
= елеме́нт ма́триці
• ~ of a set
= елеме́нт множини́
• arbitrary ~
= дові́льний елеме́нт
• array ~
= елеме́нт маси́ву
• associative ~
= асоціати́вний елеме́нт
• attainable ~
= дося́жний елеме́нт
• binary ~
= двійко́вий (біна́рний) елеме́нт
• bound ~
= обме́жений елеме́нт
• boundary ~
= межови́й елеме́нт, елеме́нт межі́
• cancellable ~
= скоротни́й елеме́нт
• character ~
= си́мвольний елеме́нт; си́мвол
• comparison ~
= порі́внювальний елеме́нт (при́стрій), елеме́нт порі́внювання
• computer ~
= ву́зол комп’ю́тера
• constituent ~
= складни́к
• contravariant ~
= контраваріа́нтний елеме́нт
• covariant ~
= коваріа́нтний елеме́нт
• data ~
= елеме́нт да́них
• diagonal ~
= діагона́льний елеме́нт
• differential ~
= диференціа́льний елеме́нт
• disjoint ~s
= незв’я́зані (несполу́чені, нез’є́днані, роз’є́днані) елеме́нти
• display ~
= елеме́нт зобра́ження
• distributed ~
= розподі́лений елеме́нт
• distributive ~
= дистрибути́вний елеме́нт
• divisible ~
= поді́льний елеме́нт
• effaceable ~
= знище́нний елеме́нт
• final ~
= оста́нній елеме́нт
• first ~
= пе́рший елеме́нт
• fixed ~
= 1. алґ. (за)фіксо́ваний елеме́нт (матриці) 2. топ. нерухо́мий елеме́нт
• generalized ~
= узага́льнений елеме́нт
• generating ~
= породжува́льний елеме́нт
• generic ~
= спі́льний (зага́льний) елеме́нт
• human ~
= людськи́й фа́ктор, люди́на як елеме́нт систе́ми
• ideal ~
= ідеа́льний елеме́нт, іде́ль (ідеа́л)
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний елеме́нт, ідемпоте́нт
• identity ~
= одини́чний елеме́нт (групи), одини́ця
• image ~
= елеме́нт зобра́ження
• imprimitive ~
= імприміти́вний елеме́нт
• improper ~
= невласти́вий елеме́нт
• inaccessible ~
= недося́жний елеме́нт
• incident ~
= геом. інциде́нтний елеме́нт
• indecomposable ~
= нерозкладни́й елеме́нт
• integer ~
= ці́лий елеме́нт
• integral ~
= інтеґра́льний елеме́нт
• internal ~
= вну́трішній елеме́нт
• interpolation ~
= інтерполяці́йний елеме́нт
• invariant ~
= інваріа́нтний елеме́нт
• inverse ~
= обе́рнений елеме́нт
• invertible ~
= оборо́тний елеме́нт
• involutive ~
= інволюти́вний елеме́нт
• last ~
= оста́нній елеме́нт
• leading ~ in a determinant
= елеме́нт головно́ї діагона́лі визначника́
• least ~
= найме́нший елеме́нт
• lexical ~
= лексе́ма
• line ~
= 1. ан. ліні́йний елеме́нт, диференціа́л довжи́ни дуги́ 2. геом. елеме́нт лі́нії, ліні́йний елеме́нт, елемента́рний ві́дтинок, елеме́нт ко́нтура
• lineal ~
= ліні́йний елеме́нт
• lumped ~
= зосере́дженй елеме́нт
• matrix ~
= ма́тричний елеме́нт, елеме́нт ма́триці
• meromorphic ~
= меромо́рфний елеме́нт
• monogamous ~
= монога́мний елеме́нт
• neighbo(u)ring ~
= сусі́дній елеме́нт
• neutral ~
= нейтра́льний елеме́нт, одини́ця
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний елеме́нт
• null ~
= нульови́й елеме́нт
• off-diagonal ~
= позадіагона́льний елеме́нт
• perfect ~
= ідеа́льний елеме́нт
• permutable ~
= перестано́вний елеме́нт
• picture ~
= (скор. pixel) елеме́нт зобра́ження, пі́ксель, кра́пка ра́стру
• pivotal ~
= провідни́й елеме́нт (матриці)
• primal ~
= приміти́вний елеме́нт
• primary ~
= перви́нний елеме́нт
• prime ~
= про́сти́й елеме́нт
• primitive ~
= приміти́вний елеме́нт
• probabilistic ~
= ймові́рнісний елеме́нт
• probability ~
= елеме́нт ймові́рності
• processor ~
= елемента́рний проце́сор, проце́сорний елеме́нт (мо́дуль)
• program ~
= елеме́нт програ́ми
• quantile ~
= кванти́льний елеме́нт
• queue ~
= елеме́нт че́рги
• ramified ~
= розгалу́жений елеме́нт
• random ~
= випадко́вий елеме́нт
• real ~
= 1. ді́йсний елеме́нт 2. кіб. реа́льний елеме́нт
• reciprocal ~
= обе́рнений елеме́нт
• separable ~
= сепара́бельний елеме́нт
• sifted ~
= т. чис. просі́яний елеме́нт
• simplex ~
= си́мплекс-елеме́нт
• simplicial ~
= симпліці́йний елеме́нт
• storage ~
= елеме́нт па́м’яті
• threshold ~
= поро́говий елеме́нт
• top ~
= верши́на, поча́ток (стека, стосу)
• torsion ~
= періоди́чний елеме́нт, елеме́нт скінче́нного поря́дку
• type ~
= друкува́льний елеме́нт (ву́зол)
• unipotent ~
= уніпоте́нтний елеме́нт
• unit ~
= одини́чний елеме́нт
• universal ~
= універса́льний (максима́льний) елеме́нт
• zero ~
= нульови́й елеме́нт, нуль
• zeroid ~
= алґ. зеро́їд
experiment = [ɪk'spɛrɪmənt] до́слід, експериме́нт; експеримента́льне дослі́дження || [ɪk'spɛrɪmɛnt] експериментува́ти // ~ of two factors двофа́кторний експериме́нт; ~ with automata експериме́нт з автома́тами; ~ with confounding експериме́нт зі змі́шуванням ефе́ктів; ~ with partial confounding експериме́нт з частко́вим змі́шуванням ефе́ктів; to carry out (to make, to run) ~ прово́дити/прове́сти́ експериме́нт; to prove by ~ дово́дити/дове́сти́ експеримента́льно
• arbitrary ~
= довільний експериме́нт
• binary ~
= біна́рний експериме́нт
• blank (blind) ~
= фікти́вний (умо́вний, слі́пий) експериме́нт
• branching ~
= розгалу́жений експериме́нт
• complete ~
= по́вний експериме́нт
• complete factorial ~
= по́вний фа́кторний експериме́нт
• conditional ~
= умо́вний експериме́нт
• control ~
= контро́льний експериме́нт
• controllable (controlled) ~
= контрольо́вний експериме́нт
• crucial ~
= виріша́льний експериме́нт
• designed ~
= плано́ваний експериме́нт
• diagnostic ~
= діагности́чний експериме́нт
• factorial ~
= фа́кторний експериме́нт
• gedanken (mental) ~
= уя́вний експериме́нт, експериме́нт по́думки
• mixed factorial ~
= змі́шаний фа́кторний експериме́нт (в якому не для всіх факторів беруть однакову кількість рівнів)
• multifactorial ~
= багатофа́кторний експериме́нт
• multivariate ~
= багатови́мірний експериме́нт
• numerical ~
= числови́й експериме́нт
• replica-free ~
= експериме́нт без ре́плік
• replicated ~
= 1. експериме́нт з ре́пліками 2. повто́рний експериме́нт
• replicated factorial ~
= фа́кторний експериме́нт з ре́пліками
• sequential ~
= послідо́вний експериме́нт
• simple ~
= про́сти́й експериме́нт
• statistical ~
= статисти́чний експериме́нт
• symmetrical factorial ~
= симетри́чний фа́кторний експериме́нт
• whole factorial ~
= по́вний фа́кторний експериме́нт
form = [fɔ:m] 1. фо́рма || формува́ти/сформува́ти; утво́рювати/утвори́ти; ство́рювати/створи́ти 2. ви́гляд 3. предста́влення (інформації в пам’яті машини) 4. бланк; формуля́р
• absolute ~
= абсолю́тна фо́рма
• abstract ~
= абстра́ктна фо́рма
• additive ~
= адити́вна фо́рма
• adjoint ~
= приє́днана фо́рма
• algebraic ~
= алґебри́чна фо́рма
• alternating ~
= знакозмі́нна фо́рма
• analytical ~
= 1. аналіти́чна фо́рма 2. аналіти́чний ви́раз
• assertional ~
= лог. асертори́чна фо́рма
• associated ~
= 1. алґ., геом. асоційо́вана фо́рма 2. лог. приє́днана фо́рма
• asymptotic ~
= асимптоти́чна фо́рма, асимптоти́чний ви́гляд
• automorphic ~
= автомо́рфна фо́рма
• bilinear ~
= біліні́йна фо́рма
• binary ~
= біна́рна фо́рма
• binary quadratic ~
= біна́рна квадра́тна (квадрати́чна) фо́рма
• boundary ~
= межова́ фо́рма
• bounded ~
= обме́жена фо́рма
• canonical ~
= каноні́чна фо́рма
• categorical ~
= категорі́йна фо́рма
• characteristic ~
= характеристи́чна фо́рма
• closable ~
= замкне́нна фо́рма (форма, що дозволяє замикання)
• closed ~
= 1. ан. за́мкнена фо́рма 2. закі́нчений ви́гляд
• coding ~
= бланк (на) програмува́ння
• conjunctive ~
= конюнкти́вна фо́рма
• combinatory ~
= комбінато́рна фо́рма
• complex ~
= ко́мплексна фо́рма
• convex ~
= опу́кла фо́рма
• cut ~
= а́ркушевий папі́р, покартко́ваний папі́р (порізаний на картки)
• data collection ~
= фо́рма на збира́ння да́них, фо́рма збира́ти да́ні
• diagonal ~
= діагона́льна фо́рма (матриці)
• diagonalized ~
= діагоналізо́вана фо́рма
• difference ~
= різнице́ва фо́рма
• differential ~
= диференці́йна (диференціа́льна) фо́рма
• discontinuous ~
= розри́вна (ненепере́рвна) фо́рма
• divergence ~
= диверґе́нтна фо́рма (рівняння)
• dual ~
= дуа́льна фо́рма
• echelon ~
= східча́ста фо́рма (матриці)
• entry ~
= бланк входово́ї інформа́ції
• explicit ~
= я́вна фо́рма
• exponent ~
= фо́рма предста́влення числа́ з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• exponential ~
= експоненці́йна фо́рма
• exterior ~
= зо́внішня фо́рма
• goniometric ~
= тригонометри́чна фо́рма (комплексного числа)
• homogeneous ~
= однорі́дна фо́рма
• imprimitive ~
= імприміти́вна фо́рма
• integer ~
= цілочислова́ фо́рма
• integrable ~
= інтеґро́вна фо́рма
• integral ~
= інтеґра́льна фо́рма
• Jordan canonical ~
= жорда́нова кано́нна (каноні́чна) (норма́льна) фо́рма
• linear ~
= ліні́йна фо́рма
• normal ~
= норма́льна фо́рма (рівняння прямої)
• normalized ~
= (з)нормо́вана фо́рма
• operator ~
= опера́торна фо́рма
• parametric ~
= параметри́чний (параметро́вий) ви́гляд, параметри́чна (параметро́ва) фо́рма
• quadratic ~
= квадра́тна (квадрати́чна) фо́рма, фо́рма дру́гого сте́пеня
• quaternary ~
= кватерна́рна фо́рма
• quaternion ~
= кватерніо́нна фо́рма
• query ~
= фо́рма за́питу
• reciprocal ~
= обе́рнена фо́рма
• reduced ~
= зве́дена фо́рма, зве́дений ви́гляд
• reducible ~
= звідна́ фо́рма
• reflexive ~
= рефлекси́вна фо́рма
• scalar ~
= скаля́рна фо́рма
• second normal ~
= дру́га норма́льна фо́рма
• sesquilinear ~
= напівбіліні́йна фо́рма
• shape ~
= коефіціє́нт фо́рми (кривої), форм-фа́ктор
• sharp ~
= діє́зна фо́рма
• singular ~
= синґуля́рна фо́рма
• spectral ~
= спектра́льна фо́рма
• spinor ~
= спіно́рна фо́рма
• standard ~
= 1. станда́ртна фо́рма (подання даних) 2. станда́ртний бланк (документа) 3. норма́льна фо́рма
• statement ~
= пропозиці́йна фо́рма, висло́влювальна фо́рма
• symmetric ~
= симетри́чна фо́рма
• symmetrized ~
= симетризо́вана фо́рма
• tabular ~
= табли́чна фо́рма
• tensor(ial) ~
= те́нзорна фо́рма
• transposed ~
= транспоно́вана фо́рма
• type ~
= рису́нок шри́фту; написа́ння букв
functor = ['fʌŋktə] фу́нктор
• additive ~
= адити́вний фу́нктор
• adjoint ~
= спря́жений фу́нктор
• algebraic ~
= алґебри́чний фу́нктор
• amnestic ~
= забу́дькуватий (стира́льний, амнести́чний) фу́нктор
• binary ~
= біна́рний фу́нктор
• canonic ~
= каноні́чний фу́нктор
• closed ~
= за́мкнений фу́нктор
• cobordism ~
= фу́нктор коборди́зму
• cohomological ~
= когомологі́чний фу́нктор
• cohomology ~
= фу́нктор когомоло́гій
• continuous ~
= непере́рвний фу́нктор
• convergent ~
= збі́жний фу́нктор
• dense ~
= щі́льний фу́нктор
• derived ~
= похідни́й фу́нктор
• diagonal ~
= діагона́льний фу́нктор
• dual ~
= дуа́льний фу́нктор
• duality ~
= фу́нктор дуа́льності
• generalized ~
= узага́льнений фу́нктор
• hereditary ~
= спадко́вий фу́нктор
• homological ~
= гомологі́чний фу́нктор
• homotopy ~
= гомото́пний фу́нктор
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний фу́нктор
• identity ~
= тото́жний фу́нктор
• inductive ~
= індукти́вний фу́нктор
• injective ~
= ін’єкти́вний фу́нктор
• local ~
= лока́льний фу́нктор
• logical ~
= логі́чний фу́нктор
• modal ~
= мода́льний фу́нктор
• numerical ~
= числови́й фу́нктор
• open ~
= відкри́тий фу́нктор
• power ~
= степене́вий фу́нктор
• prolonged ~
= продо́вжений фу́нктор
• proper ~
= вла́сний фу́нктор
• propositional ~
= пропозиці́йний фу́нктор
• representable ~
= предста́вний фу́нктор
• representation ~
= фу́нктор предста́влення
• representing ~
= представля́льний фу́нктор
• sentential ~
= пропозиці́йний фу́нктор
• set-valued ~
= теоре́тикомножи́нний фу́нктор
• shape ~
= ше́йповий фу́нктор, фу́нктор фо́рми
• surjective ~
= сур’єкти́вний фу́нктор
• unary ~
= уна́рний фу́нктор
• univalent ~
= унівале́нтний (одновале́нтний) фу́нктор
image = ['ɪmɪdʒ] 1. о́браз, зобра́ження 2. відобра́ження; відби́ток
• analytic ~
= аналіти́чний о́браз
• animated ~
= ожи́влене (динамі́чне) зобра́ження (в машинній графіці); мультипліка́ція; анімаці́йне зобра́ження
• background ~
= фо́нове зобра́ження
• before ~
= пе́рві́сний ви́гляд за́пису (до оновлення)
• binary ~
= двійко́ве (біна́рне) відобра́ження; дворі́вне́ве зобра́ження (без напівтонів, зокрема, чорно-біле)
• bit ~
= ра́строве зобра́ження; бі́тове зобра́ження
• blurred ~
= неясне́ (розми́те) зобра́ження
• brilliant ~
= яскра́ве (і чітке́) зобра́ження
• card ~
= о́браз (ви́гляд) перфока́рти
• closed ~
= за́мкнений о́браз
• coded ~
= закодо́ване зобра́ження, графі́чний о́браз (у пам’яті комп’ютера тощо)
• compact ~
= компа́ктний о́браз
• confluent ~
= конфлює́нтний о́браз
• conformal ~
= конфо́рмний о́браз
• counter ~
= проо́браз
• deformation ~
= деформаці́йний о́браз
• diffeomorphic ~
= дифеомо́рфний о́браз
• digitized ~
= цифрове́ зобра́ження
• display ~
= зобра́ження (о́браз) на екра́ні диспле́ю
• dithered ~
= розми́те зобра́ження
• dot-matrix ~
= точко́во-ма́тричний о́браз
• dynamic ~
= динамі́чне зобра́ження
• endomorphic ~
= ендомо́рфний о́браз
• epimorphic ~
= епімо́рфний о́браз
• feedback ~
= графі́чний зворо́тний зв’язо́к (з оператором)
• flip ~
= переки́нутий о́браз
• foreground ~
= зобра́ження пере́днього пла́ну; основне́ зобра́ження (коли є фонове)
• freeze-frame ~
= стати́чне зобра́ження
• ghost ~
= фанто́мне зобра́ження, при́вид; прима́ра
• graph ~
= о́браз (зобра́ження) гра́фу
• gray-scale ~
= півто́нове́ зобра́ження
• group ~
= групови́й о́браз
• hard ~
= контра́стне зобра́ження
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний о́браз
• homomorphic ~
= гомомо́рфний о́браз
• homothetic ~
= гомотети́чний о́браз
• inverse ~
= обе́рнене (інверто́ване) зобра́ження, неґати́в
• isomorphic ~
= ізомо́рфний о́браз
• latent ~
= лате́нтне (прихо́ване) зобра́ження
• load ~
= заванта́жувальний мо́дуль
• low-luminosity ~
= бліде́ зобра́ження
• memory ~
= 1. відобра́ження в па́м’яті 2. ко́пія вмі́сту па́м’яті
• mirror ~
= дзерка́льне зобра́ження, дзерка́льний о́браз
• monoid ~
= моно́їдний о́браз
• nondistinct ~
= нечітке́ зобра́ження
• open ~
= відкри́тий о́браз
• operational ~
= операці́йний о́браз
• out-of-focus ~
= несфокусо́ване зобра́ження
• pure ~
= і́стинний (ідеа́льний) о́браз
• relocatable memory ~
= пересувна́ ко́пія вмі́сту па́м’яті
• shaded ~
= заштрихо́ване (заті́нене) зобра́ження
• sharp ~
= чітке́ зобра́ження
• shrunk ~
= сти́снене зобра́ження
• soft ~
= неконтра́стне зобра́ження
• source ~
= пе́рві́сне зобра́ження
• static ~
= фо́нове зобра́ження; фон
• statistical ~
= статисти́чний о́браз
• task ~
= заванта́жувач; заванта́жувальний мо́дуль
• terminal ~
= віртуа́льний терміна́л
• topological ~
= топологі́чний о́браз
• two-dimensional ~
= двови́мірне зобра́ження
• unsharp ~
= нечітке́ зобра́ження
• visible ~
= ви́дне зобра́ження
• visual ~
= візуа́льне (нао́чне) зобра́ження
imaging = ['ɪmɪdʒɪŋ] 1. формува́ння/сформува́ння зобра́ження 2. відтво́рювання/відтво́рення о́бразів (зобра́жень) 3. відобража́ння/відобра́ження
• binary ~
= дворі́вневе представля́ння (подава́ння) зобра́жень (без напівтонів); біна́рне відобра́ження
• computer ~
= формува́ння зобра́ження за допомо́гою комп’ю́тера
• gray-level ~
= формува́ння напівто́нови́х предста́влень
logarithm = ['lɒgərɪðəm] логари́тм, логари́фм // to take a ~ бра́ти логари́тм; логаритмува́ти/прологаритмува́ти (логарифмува́ти/прологарифмува́ти)
• binary ~
= логари́тм (логари́фм) за осно́ви 2, біна́рний (двійко́вий) логари́тм (логари́фм)
• common (Briggs) ~
= десятко́вий (звича́йний) логари́тм (логари́фм)
• decimal ~
= десятко́вий логари́тм (логари́фм)
• hyperbolic ~
= натура́льний логари́тм (логари́фм)
• inverse ~
= антилогари́тм (антилогари́фм)
• iterated ~
= повто́рний логари́тм (логари́фм)
• natural (Napierian) ~
= натура́льний (Не́йпієрів, Не́перів) логари́тм (логари́фм), логари́тм (логари́фм) при осно́ві e
• seven-place ~
= семизна́ковий логари́тм (логари́фм)
logic = ['lɒdʒɪk] 1. ло́гіка || логі́чний 2. логі́чна части́на комп’ю́тера 3. логі́чні схе́ми
• ~ of action
= ло́гіка ді́ї
• ~ of certainty
= ло́гіка достові́рності
• ~ of commands
= імперати́вна ло́гіка
• ~ of evidence
= ло́гіка дове́дення
• ~ of existence
= екзистенці́йна ло́гіка
• ~ of explanation
= ло́гіка поя́снення
• ~ of a higher order
= ло́гіка висо́кого (ви́щого) поря́дку
• ~ of information
= ло́гіка інформа́ції
• ~ of justification
= ло́гіка обґрунтова́ння
• ~ of modalities
= ло́гіка мода́льностей, мода́льна ло́гіка
• ~ of norms
= ло́гіка норм
• ~ of a process
= часова́ ло́гіка, процесо́ва ло́гіка
• ~ of the quantum theory
= ло́гіка ква́нтової тео́рії
• ~ of questions
= ло́гіка пита́нь, еротети́чна ло́гіка
• ~ of reasoning
= ло́гіка арґумента́цій
• ~ of relations
= ло́гіка відно́шень
• ~ of strict implications
= ло́гіка стро́гої імпліка́ції
• adaptive ~
= адапти́вна ло́гіка
• additive ~
= адити́вна ло́гіка
• algebraic ~
= алґебри́чна ло́гіка
• algorithmic ~
= алґоритмі́чна ло́гіка
• applied ~
= застосо́вна (прикладна́) ло́гіка
• Aristotelian ~
= Аристо́телева ло́гіка, силогі́стика
• binary ~
= двозна́чна ло́гіка
• bivalent ~
= двозначеннє́ва (бівале́нтна) ло́гіка
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) ло́гіка
• Browerian ~
= Бра́верова (інтуіціоністи́чна)ло́гіка
• cellular ~
= кліти́нна ло́гіка, кліти́нна логі́чна схе́ма
• circuit ~
= логі́чна схе́ма, схе́мна ло́гіка
• class ~
= ло́гіка кла́сів
• classic(al) ~
= класи́чна ло́гіка
• combinatorial ~
= комбінато́рна ло́гіка
• commodity ~
= станда́ртні логі́чні інтеґра́льні схе́ми
• constructive ~
= конструкти́вна ло́гіка
• continuous ~
= непере́рвна ло́гіка
• control ~
= керівна́ ло́гіка; логі́чні схе́ми (пристроїв) керува́ння
• core ~
= основні́ логі́чні схе́ми; логі́чне ядро́ комп’ю́тера
• crisp ~
= чітка́ ло́гіка
• cybernetic ~
= кібернети́чна ло́гіка
• decision ~
= ло́гіка рі́шень
• deductive ~
= дедукти́вна ло́гіка
• deterministic ~
= детерміні́стська ло́гіка
• dialectical ~
= діалекти́чна ло́гіка
• differential ~
= диференці́йна ло́гіка
• digitizing ~
= цифрова́ ло́гіка
• distributed ~
= розподі́лені логі́чні схе́ми
• dyadic ~
= двійко́ва (біна́рна) ло́гіка
• dynamic(al) ~
= динамі́чна ло́гіка
• elementary ~
= елемента́рна ло́гіка
• empirical ~
= емпіри́чна ло́гіка
• equational ~
= екваці́йна ло́гіка
• extended ~
= розши́рена ло́гіка
• extensional ~
= екстенсіона́льна ло́гіка
• finite-valued ~
= скінченнозна́чна ло́гіка
• first-order ~
= ло́гіка (предикатів) пе́ршого поря́дку
• formal ~
= форма́льна ло́гіка
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) ло́гіка
• heuristic ~
= евристи́чна ло́гіка
• imperative ~
= імперати́вна ло́гіка
• implicational ~
= імплікаці́йна ло́гіка
• inductive ~
= індукти́вна ло́гіка
• infinitary ~
= інфініта́рна ло́гіка
• infinite-valued ~
= нескінченнозна́чна ло́гіка
• intensional ~
= інтенсіона́льна ло́гіка
• intrinsic ~
= вну́трішня ло́гіка
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна ло́гіка
• iterative ~
= ітерати́вна ло́гіка
• machine ~
= маши́нна ло́гіка, логі́чні схе́ми (обчи́слювальної) маши́ни, комп’ю́тера
• majority ~
= мажорита́рна ло́гіка
• many-valued ~
= багатозначеннє́ва ло́гіка
• mathematical ~
= математи́чна ло́гіка
• minimal ~
= мініма́льна ло́гіка
• modal ~
= мода́льна ло́гіка
• multivalued ~
= багатозна́чна ло́гіка
• nonclassic(al) ~
= некласи́чна ло́гіка
• orthodox ~
= ортодокса́льна ло́гіка
• polyvalent ~
= багатозна́чна ло́гіка
• predicate ~
= ло́гіка предика́тів
• probabilistic ~
= ймові́рнісна ло́гіка
• propositional ~
= пропозиці́йна ло́гіка; ло́гіка ви́словів (тве́рджень)
• quantificational ~
= ло́гіка предика́тів
• redundant ~
= надлишко́ва ло́гіка
• relevance ~
= механі́зм (ло́гіка) визнача́ння релева́нтності (інформації в базі знань)
• saturated ~
= наси́чена ло́гіка
• search ~
= ло́гіка по́шуку
• sentential ~
= пропозиці́йна ло́гіка, ло́гіка ви́словів
• situational ~
= ситуаці́йна ло́гіка
• stochastic ~
= стохасти́чна ло́гіка
• switching ~
= ло́гіка перемика́льних (реле́йних) схем
• syllogistic ~
= силогісти́чна ло́гіка, силогі́стика
• symbolic ~
= си́мвольна ло́гіка
• temporal (tense) ~
= часова́ ло́гіка
• ternary (three-valued) ~
= терна́рна (тризначеннє́ва) ло́гіка
• threshold ~
= поро́гова ло́гіка
• topological ~
= топологі́чна ло́гіка
• traditional ~
= традиці́йна ло́гіка
• trivalent ~
= тризначеннє́ва ло́гіка
• two-valued ~
= двозначеннє́ва ло́гіка
machine = [mə'ʃi:n] 1. маши́на; комп’ю́тер || маши́нний; комп’ю́терний 2. верста́т; апара́т
• abstract ~
= абстра́ктна маши́на
• accounting ~
= бухга́лтерська маши́на
• analogy ~
= ана́логова (моделюва́льна) маши́на
• autonomous sequential ~
= автоно́мна маши́на послідо́вної ді́ї
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) маши́на
• bare ~
= го́ла маши́на (без програм)
• binary ~
= біна́рна маши́на
• bridge ~
= маши́на промі́жної ла́нки (в мережі), узгі́днювальна (мостова́) маши́на
• capability ~
= маши́на з манда́тною адреса́цією
• chance ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• chess-playing ~
= маши́на для гри в ша́хи
• committee ~
= асоціати́вна маши́на
• computing ~
= обчи́слювальна маши́на
• conditional probability ~
= маши́на умо́вної ймові́рності
• database ~
= спецпроце́сор (маши́на) баз да́них, маши́на для робо́ти з ба́зами да́них
• determinate ~
= детерміно́вана маши́на
• digital ~
= цифрови́й при́стрій, маши́на дискре́тної ді́ї
• discrete ~
= дискре́тна маши́на
• finite-state ~
= скінче́нний (фіні́тний) автома́т, маши́на зі скінче́нним число́м ста́нів
• friendly ~
= зручна́ (в користуванні) маши́на, дру́жня (до користувача) маши́на
• gambling ~
= ігрови́й автома́т
• generalized ~
= узага́льнена маши́на
• group ~
= групови́й автома́т
• hardcopy ~
= друкува́льна апарату́ра
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження (механізм експертної системи)
• heuristic ~
= евристи́чна маши́на
• ideal ~
= ідеа́льна маши́на
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження
• intelligent ~
= інтелектуа́льна (розу́мна) маши́на
• knowledge ~
= маши́на (опрацьо́вування) знань
• knowledge-base ~
= маши́на ба́зи знань, маши́на для робо́ти з ба́зою знань
• language-specific ~
= мовозорієнто́вана (мово-специфі́чна) маши́на
• layered ~
= багаторівне́ва (багатошаро́ва) маши́на
• learning ~
= самонавча́льна маши́на
• linear ~
= ліні́йна маши́на
• local ~
= лока́льна маши́на
• logical ~
= логі́чна маши́на
• lossless ~
= безутра́тна маши́на
• maze-solving ~
= лабіри́нтова маши́на
• memory ~
= запам’ято́вувальна маши́на
• milking ~
= проф. механі́зм пересила́ння (інформації з периферійних компп’ютерів до центральної обчислювальної системи)
• minimal ~
= мініма́льна маши́на
• MS-DOS ~
= маши́на з операці́йною систе́мою ДОС
• multidimensional ~
= багатови́мірна маши́на
• multihead ~
= багатоголо́вкова маши́на
• multiple-tape ~
= багатострічкова́ маши́на
• naked ~
= проф. го́ла маши́на (без програм)
• network access ~
= механі́зм до́ступу до мере́жі
• niche ~
= спеціалізо́вана маши́на
• nonerasing ~
= нестира́льна маши́на
• object ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено відтрансльовану програму)
• oracle ~
= маши́на з ора́кулом
• plotting ~
= графобудува́ч
• Post ~
= По́стова маши́на, маши́на По́ста
• probabilistic ~
= ймові́рнісна маши́на
• program ~
= програмо́ва маши́на
• quotient ~
= фа́ктор-маши́на
• raw ~
= сира́ маши́на (без потрібних програм)
• reduced ~
= зве́дена маши́на
• sampling ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• self-describing ~
= самоопи́сувальна маши́на
• self-improving ~
= самовдоскона́лювальна маши́на
• semigroup ~
= напівгрупова́ маши́на
• sequential ~
= маши́на послідо́вної ді́ї
• single-user ~
= маши́на одно́го користувача́, однокористуваче́ва маши́на
• stochastic ~
= стохасти́чна маши́на
• tabulating ~
= табуля́тор
• target ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено розроблювану програму)
• teaching ~
= навча́льна маши́на
• tick-tack-toe ~
= маши́на для гри в хре́стики-ну́лики
• Turing ~
= маши́на Ту́ринґа (Т’ю́ринґа), Ту́ринґова (Т’ю́ринґова) маши́на
• unconditional probability ~
= маши́на безумо́вної ймові́рності
• universal ~
= універса́льна маши́на
• user ~
= абоне́нтська маши́на (мережі)
• virtual ~
= віртуа́льна маши́на
mapping = ['mæpɪŋ] 1. відобража́ння/відобра́ження (into - в; onto - на); перетво́рювання/перетво́рення 2. склада́ння/скла́дення ка́рти чи схе́ми
• absolutely summable ~
= абсолю́тно сумо́вне відобра́ження
• address ~
= відобража́ння адре́с (логічних у фізичні)
• adequate ~
= адеква́тне відобра́ження
• adjoint ~
= спря́жене відобра́ження
• admissible ~
= прийня́тне відобра́ження
• affine ~
= афі́нне відобра́ження
• affinely radial ~
= афі́нно радіа́льне відобра́ження
• afocal ~
= афока́льне відобра́ження
• algebraic ~
= алґебри́чне відобра́ження
• algorithmic ~
= алґоритмі́чне відобра́ження
• allowable ~
= дозво́лене відобра́ження
• almost-open ~
= ма́йже відкри́те відобра́ження
• alternating ~
= знакозмі́нне відобра́ження
• analytical ~
= аналіти́чне відобра́ження
• angle-preserving ~
= конфо́рмне відобра́ження
• anticausal ~
= антикауза́льне (антипричино́ве) відобра́ження
• anticonformal ~
= антиконфо́рмне відобра́ження
• antisymmetric ~
= антисиметри́чне відобра́ження
• area-preserving ~
= площезберіга́льне відобра́ження
• associated ~
= асоційо́ване відобра́ження
• associative ~
= асоціати́вне відобра́ження
• augmentable ~
= доповне́нне відобра́ження
• augmentation ~
= допо́внювальне відобра́ження
• autonomous ~
= автоно́мне відобра́ження
• axial ~
= аксі́йне (осьове́) відобра́ження
• azimuthal ~
= азимута́льне (а́зимутне) відобра́ження
• balanced ~
= збалансо́ване (зрівнова́жене) відобра́ження
• barycentric ~
= барицентри́чне відобра́ження
• basic ~
= ба́зисне відобра́ження
• biadditive ~
= біадити́вне відобра́ження
• biajoint ~
= біспря́жене відобра́ження
• bianalytical ~
= біаналіти́чне відобра́ження
• bicompact ~
= бікомпа́ктне відобра́ження
• bifactorial ~
= біфа́кторне відобра́ження
• bijective ~
= бієкти́вне відобра́ження; біє́кція
• bilinear ~
= біліні́йне відобра́ження
• binary ~
= біна́рне відобра́ження
• birational ~
= біраціона́льне відобра́ження
• bit ~
= поелеме́нтне відобража́ння (зображення в пам’яті тощо)
• bitopological ~
= бітопологі́чне відобра́ження
• biuniform ~
= біуніфо́рмне відобра́ження
• bonding ~
= зв’я́зувальне відобра́ження
• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) відобра́ження
• bounded ~
= обме́жене відобра́ження
• bridge ~
= брукі́вкове відобра́ження
• bundle ~
= відобра́ження розшаро́вань (в’я́зок)
• calculable ~
= обчисле́нне відобра́ження
• calculating ~
= обчи́слювальне відобра́ження
• canonical ~
= каноні́чне відобра́ження
• causal ~
= кауза́льне (причино́ве) відобра́ження
• cellular ~
= кліти́нне (клітинко́ве) відобра́ження
• characteristic ~
= характеристи́чне відобра́ження
• closable ~
= замкне́нне відобра́ження
• closed ~
= за́мкнене відобража́ння
• coercive ~
= коерцети́вне відобра́ження
• cofinal ~
= кофіна́льне відобра́ження
• coherent ~
= когере́нтне відобра́ження
• collapsing ~
= стяжне́ відобра́ження
• combinatorial ~
= комбінато́рне відобра́ження
• combined ~
= комбіно́ване відобра́ження
• compact ~
= компа́ктне відобра́ження
• complete ~
= по́вне відобра́ження
• complex ~
= ко́мплексне відобра́ження
• composite ~
= скла́дене відобра́ження; компози́ція відобра́жень
• composition ~
= відобра́ження компози́ції
• concave ~
= уві́гнуте відобра́ження
• conformal ~
= конфо́рмне відобра́ження
• congruent ~
= конґруе́нтне відобра́ження
• conical ~
= коні́чне відобра́ження
• conjugate ~
= спря́жене відобра́ження
• constant ~
= конста́нтне відобра́ження
• continuous ~
= непере́рвне відобра́ження
• continuously differentiable ~
= непере́рвно диференційо́вне відобра́ження
• contracted ~
= сти́снене відобра́ження
• convergent ~
= збі́жне відобра́ження
• coordinate ~
= координа́тне відобра́ження
• covariant ~
= коваріа́нтне відобра́ження
• covering ~
= накрива́льне відобра́ження
• curve ~
= відобра́ження криво́ї́
• cyclic ~
= циклі́чне відобра́ження
• cylindrical ~
= циліндри́чне відобра́ження
• data ~
= відобража́ння да́них
• decomposing ~
= розкладне́ відобра́ження
• deformable ~
= деформо́вне відобра́ження
• deformation ~
= деформаці́йне відобра́ження
• dense ~
= щі́льне відобра́ження
• difference ~
= різнице́ве відобра́ження
• differentiable ~
= диференційо́вне відобра́ження
• dimetric ~
= диметри́чне відобра́ження
• diminishing ~
= зме́ншувальне відобра́ження
• direct ~
= пряме́ відобра́ження
• discontinuous ~
= розри́вне відобра́ження
• discrete ~
= дискре́тне відобра́ження
• distributive ~
= дистрибути́вне відобра́ження
• divergent ~
= розбі́жне (диверґе́нтне) відобра́ження
• dominant ~
= доміна́нтне відобра́ження
• dominating ~
= домінівне́ відобра́ження
• domination ~
= відобра́ження домінува́ння
• dual ~
= дуа́льне відобра́ження
• dynamic ~
= динамі́чний розпо́діл
• elastic ~
= еласти́чне відобра́ження
• epimorphic ~
= епімо́рфне відобра́ження; епіморфі́зм
• equal-area (equiareal) ~
= площезберіга́льне відобра́ження
• equilong ~
= еквілонга́льне відобра́ження
• equivalent ~
= еквівале́нтне відобра́ження
• equivariant ~
= еквіваріа́нтне відобра́ження
• ergodic ~
= ергоди́чне відобра́ження
• étale ~
= ета́льне відобра́ження
• excision ~
= відобра́ження вирі́зування
• expanding ~
= розтяго́ве відобра́ження
• explicit ~
= я́вне відобра́ження
• exponential ~
= експоненці́йне відобра́ження
• extendable ~
= продо́вжне (подо́вжне) відобра́ження
• extended ~
= продо́вжене (подо́вжене) відобра́ження
• extremal ~
= екстрема́льне відобра́ження
• factorial ~
= фа́кторне відобра́ження
• fiber ~
= шарове́ (волокни́нне) відобра́ження
• fiber-compact ~
= шаро́во (волокни́нно) компа́ктне відобра́ження
• fiber-preserving ~
= відобра́ження зі збере́женням розшаро́вання, волокни́нозберіга́льне відобра́ження
• finitary ~
= фініта́рне відобра́ження
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) відобра́ження
• functorial ~
= фу́нкторне відобра́ження
• geodesic ~
= геодези́чне відобра́ження
• geometric ~
= геометри́чне відобра́ження
• gradient ~
= ґрадіє́нтне відобра́ження
• harmonic ~
= гармоні́чне відобра́ження
• hereditary ~
= спадко́ве відобра́ження
• holomorphic ~
= голомо́рфне відобра́ження
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфне відобра́ження; гомеоморфі́зм
• homogeneous ~
= однорі́дне (гомоге́нне) відобра́ження
• homomorphous ~
= гомомо́рфне відобра́ження; гомоморфі́зм
• homothetic ~
= гомоте́тне відобра́ження
• homotopic ~
= гомото́пне відобра́ження
• hyperbolic ~
= гіперболі́чне відобра́ження
• idempotent ~
= ідемпоте́нтне відобра́ження
• identification ~
= ідентифікува́льне відобра́ження
• identity ~
= тото́жне відобра́ження
• immersive ~
= імерси́вне відобра́ження
• inclusion ~
= відобра́ження вкла́дення (інклю́зії)
• induced ~
= (з)індуко́ване відобра́ження
• inducing ~
= індукува́льне відобра́ження
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льне відобра́ження
• inflation ~
= відобра́ження інфля́ції, інфляці́йне відобра́ження
• inner ~
= вну́трішнє відобра́ження
• integrable ~
= інтеґро́вне відобра́ження
• integral ~
= інтеґра́льне відобра́ження
• inverse ~
= обе́рнене (інве́рсне) відобра́ження
• invertible ~
= обертне́ відобра́ження
• involutory ~
= інволю́тне відобра́ження, інволю́ція
• isogonal ~
= ізогона́льне відобра́ження
• isometric ~
= ізометри́чне відобра́ження
• isomorphic ~
= ізомо́рфне відобра́ження; ізоморфі́зм
• isothermic ~
= конфо́рмне відобра́ження
• isotonic ~
= ізото́нне відобра́ження
• isotropic ~
= ізотро́пне відобра́ження
• key ~
= схе́ма (ма́па) розмі́щення кла́віш
• linear ~
= ліні́йне відобра́ження
• linear-fractional ~
= дробо́во-ліні́йне відобра́ження
• linearizing ~
= лінеаризува́льне відобра́ження
• local ~
= лока́льне відобра́ження
• memory ~
= відобра́ження в па́м’яті
• open ~
= відкри́те відобра́ження
• univalent ~
= взає́мно однозна́чне відобра́ження
matroid = ['meɪtrɔɪd] матро́їд || матро́їдний
• affine ~
= афі́нний матро́їд
• binary ~
= біна́рний матро́їд
• bipartile ~
= двочасти́нний матро́їд
• connected ~
= зв’я́зний матро́їд
• covering ~
= накрива́льний матро́їд
• cyclic ~
= циклі́чний матро́їд
• discrete ~
= дискре́тний матро́їд
• dual ~
= дуа́льний матро́їд
• finitary ~
= фініта́рний матро́їд
• free ~
= ві́льний матро́їд
• planar ~
= пло́ский (площи́нний, плана́рний) матро́їд
• simple ~
= про́сти́й матро́їд
• trivial ~
= тривіа́льний матро́їд
• vector ~
= ве́кторний матро́їд
message = ['mɛsɪdʒ] 1. зві́стка; повідо́млення; лист 2. паке́т інформа́ції (група чисел чи слів, що їх пересилають як одне ціле)
• action ~
= ініціюва́льне (спонука́льне) повідо́млення (розраховане на реакцію адресата)
• binary ~
= двійко́ве повідо́млення
• coded ~
= закодо́ване повідо́млення
• common ~
= повідо́млення зага́льного хара́ктеру
• compressed ~
= сти́снене повідо́млення
• control ~
= керівне́ повідо́млення
• data ~
= інформаці́йне повідо́млення
• decoded ~
= розкодо́ване (декодо́ване) повідо́млення
• device error ~
= повідо́млення про збій при́строю
• distorted ~
= спотво́рене повідо́млення
• dynamic(al) ~
= динамі́чне повідо́млення
• enquiry ~
= запита́льне повідо́млення
• error ~
= повідо́млення про по́ми́лку
• failure ~
= повідо́млення про ва́ди (пошко́ди)
• folded ~
= зго́рнуте повідо́млення
• fox ~
= те́стове повідо́млення
• garbled ~
= спотво́рене (нісені́тне, безглу́зде,беззмісто́ве) повідо́млення
• guide ~
= навідне́ повідо́млення (системи операторові)
• hardware ~
= апара́тне повідо́млення
• incoming ~
= входове́ повідо́млення
• information(al) ~
= інформаці́йне повідо́млення
• input ~
= входове́ повідо́млення
• interuser ~s
= міжкористуваче́ві повідо́млення
• keyboard ~
= повідо́млення з клавіату́ри
• log ~
= зареєстро́ване повідо́млення
• mouse ~
= повідо́млення від ми́шки
• multiple-address ~
= багатоадре́сне повідо́млення
• noisy ~
= повідо́млення з шума́ми, повідо́млення з зава́дами
• notification ~
= лист із повідо́мленням
• OK ~
= підтве́рджувальне повідо́млення
• original ~
= пе́рві́сне повідо́млення
• outgoing (output) ~
= виходо́ве повідо́млення
• perturbed ~
= спотво́рене повідо́млення
• prompting ~
= пі́дказка
• recipient ~
= при́ймане повідо́млення
• request ~
= лист із за́питом
• response ~
= повідо́млення-ві́дповідь
• return ~
= пове́рнене повідо́млення
• screen ~
= екра́нне повідо́млення
• service ~
= службо́ве повідо́млення
• single ~
= одноразо́ве повідо́млення
• uncoded ~
= незакодо́ване повідо́млення
• warning ~
= попере́дження, попере́джувальне повідо́млення
• window ~
= повідо́млення у вікні́
method = ['mɛθəd] 1. ме́тод, спо́сіб 2. пра́вило 3. алґори́тм
• ~ of abstraction
= ме́тод абстра́кції
• ~ of approximation
= ме́тод апроксима́ції
• ~ of averages
= ме́тод сере́дніх зна́чень
• ~ of backward induction
= ме́тод зворо́тної інду́кції
• ~ of balayage
= ме́тод виміта́ння
• ~ of catastrophes
= ме́тод катастро́ф
• ~ of choice
= стат. ме́тод вибира́ння
• ~ of comparison
= ме́тод порі́внювання
• ~ of confidence intervals
= ме́тод дові́рчих інтерва́лів
• ~ of conformal mappings
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• ~ of correction
= ме́тод коре́кції
• ~ of cyclic descent
= ме́тод циклі́чного спу́ску
• ~ of descent
= ме́тод спу́ску
• ~ of determinants
= ме́тод детерміна́нтів
• ~ of diagrams
= ме́тод діагра́м
• ~ of elimination
= ме́тод вилуча́ння
• ~ of exhaustion
= ме́тод виче́рпування; ме́тод висна́жування
• ~ of extrapolation
= ме́тод екстраполя́ції
• ~ of forcing
= ме́тод фо́рсингу, ме́тод зму́шування
• ~ of forecasting
= ме́тод прогнозува́ння
• ~ of generating functions
= ме́тод твірни́х фу́нкцій
• ~ of homology
= ме́тод гомоло́гії
• ~ of induction
= ме́тод інду́кції
• ~ of interval bisection
= ме́тод дихотомі́ї, ме́тод по́ділу навпі́л (під час адаптивного пошуку)
• ~ of inversion
= ме́тод інве́рсії, ме́тод перетво́рювання зворотни́ми ра́діусами
• ~ of isoclines
= ме́тод ізоклі́н
• ~ of iterations
= ме́тод ітера́цій
• ~ of least squares
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• ~ of mathematical induction
= ме́тод математи́чної інду́кції
• ~ of maximum likelihood
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• ~ of moments
= ме́тод моме́нтів
• ~ of normals
= ме́тод норма́лей
• ~ of numbering
= ме́тод нумерува́ння
• ~ of ordering
= ме́тод впорядко́вування
• ~ of parabolas
= ме́тод пара́бол
• ~ of potentials
= ме́тод потенціа́лів
• ~ of proof
= ме́тод дове́дення
• ~ of quickest descent
= ме́тод найшви́дшого спу́ску
• ~ of ravines
= ме́тод ярі́в
• ~ of reduction to the absurd
= ме́тод зве́дення до абсу́рду
• ~ of residues
= ме́тод ли́шків
• ~ of rotating coordinates
= ме́тод поверта́ння координа́т
• ~ of search
= ме́тод по́шуку
• ~ of smoothing
= спо́сіб згла́джування
• ~ of steepest ascent
= ме́тод найстрімкі́шого підійма́ння
• ~ of steepest descent
= ме́тод перева́лу, ме́тод найстрімкі́шого спу́ску
• ~ of substitution
= ме́тод підставля́ння (під час розв’язування алґебричних рівнянь)
• ~ of successive approximations
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• ~ of summability
= ме́тод згорта́ння (сумува́ння) (ряду)
• ~ of transfinite induction
= ме́тод трансфіні́тної інду́кції
• ~ of trapezoids
= ме́тод трапе́цій (метод графічного інтеґрування)
• ~ of undetermined coefficients
= ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
• ~ of variation of parameters
= ме́тод варіа́ції пара́метрів; ме́тод варіа́ції дові́льної ста́лої
• ~ of verification
= ме́тод перевіря́ння (верифіка́ції)
• abstract ~
= абстра́ктне пра́вило
• access ~
= ме́тод (пра́вило) до́ступу
• access-oriented ~
= доступозале́жний (доступозорієнто́ваний) ме́тод (обчислювання)
• adaptive ~
= адапти́вний ме́тод
• ad hoc ~
= спеціа́льний (спеціа́льно ство́рений) ме́тод (для даного конкретного випадку)
• algebraic ~
= алґебри́чний ме́тод
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний ме́тод
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analysis-of-variance ~
= ме́тод дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чний ме́тод
• ancestor ~s
= ме́тод з успадко́ваними пра́вилами
• approximate ~
= набли́жений ме́тод
• approximation ~
= 1. ме́тод апроксима́ції 2. набли́жений ме́тод
• a priori ~
= апріо́рний ме́тод
• assembly ~
= ме́тод компонува́ння
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ме́тод
• averaging ~
= ме́тод усере́днювання
• axiomatic ~
= аксіо́мний (аксіомати́чний) ме́тод, ме́тод постула́тів
• axonometric ~
= аксонометри́чний ме́тод
• binary search ~
= ме́тод двійко́вого по́шуку
• branch-and-bound ~
= ме́тод гіло́к і меж
• building ~
= ме́тод станда́ртних бло́ків; ме́тод уніфіко́ваних мо́дулів
• Cartesian ~
= Дека́ртів ме́тод
• cascade ~
= каска́дний ме́тод
• case ~
= ме́тод логі́чного дове́дення
• category ~
= категорі́йний ме́тод
• checking ~
= ме́тод пере́ві́рки
• checksum ~
= ме́тод контро́льних сум
• chord ~
= ме́тод хорд
• clustering ~
= ме́тод групува́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рний ме́тод
• comparison ~
= ме́тод порі́внювання
• compression ~
= ме́тод ущі́льнювання
• computing ~
= ме́тод обчи́слювань
• conformal mapping ~
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• convergent ~
= збі́жний ме́тод
• convex simplex ~
= ме́тод опу́клого си́мплексу
• correlation ~
= кореляці́йний ме́тод
• covariant ~
= коваріаці́йний ме́тод
• crude ~
= нето́чний (гру́бий, прибли́зний) ме́тод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• decomposition ~
= ме́тод декомпози́ції (розклада́ння)
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• delta ~
= безпосере́дній (прями́й) ме́тод знахо́дження похідно́ї
• descent ~
= ме́тод спу́ску (спуска́ння)
• design ~
= 1. ме́тод розраху́нку 2. ме́тод планува́ння (експерименту)
• diagonal ~
= діагона́льний ме́тод; ме́тод Ка́нтора, Ка́нторів ме́тод
• dichotomy ~
= ме́тод дихотомі́ї
• digital ~
= цифрови́й ме́тод
• direct ~
= прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний ме́тод
• duality ~
= ме́тод дуа́льності
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод
• ergodic ~
= ергоди́чний ме́тод
• Euler ~
= О́йлерів (Е́йлерів) ме́тод, ме́тод О́йлера (Е́йлера)
• exclusion ~
= ме́тод відкида́ння
• exhaustion ~
= ме́тод виче́рпування
• expansion ~
= ме́тод розвива́ння (розклада́ння) в ряд
• extrapolation ~
= екстраполяці́йний ме́тод
• factorial ~
= фа́кторний ме́тод
• factorization ~
= ме́тод відокре́млювання мно́жникі́в (факториза́ції)
• finished ~
= цілкови́то ви́значене пра́вило
• finite-difference ~
= ме́тод скінче́нних різни́ць
• finite-element ~
= ме́тод скінче́нних елеме́нтів
• fixed-point ~
= ме́тод нерухо́мої то́чки
• forecasting ~
= ме́тод прогнозува́ння
• formal ~
= форма́льний ме́тод
• functional ~
= функціона́льний ме́тод
• game-theoretic ~
= теоре́тико-ігрови́й ме́тод
• geometrical ~
= геометри́чний ме́тод
• gradient ~
= ґрадіє́нтний ме́тод
• graphical ~
= графі́чний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод
• hierarchical access ~
= ієрархі́чний ме́тод до́ступу
• hill-climbing ~
= ме́тод по́шуку екстре́муму
• identification ~
= ме́тод ідентифіка́ції
• implicit ~
= нея́вний ме́тод
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• infallible ~
= непоми́льний (наді́йний) ме́тод
• inference ~
= ме́тод ви́сновку
• inherited ~
= успадко́ваний ме́тод
• integral ~
= інтеґра́льний ме́тод
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ме́тод
• isocline ~
= ме́тод ізоклі́н
• iteration ~
= ітераці́йний ме́тод
• least-squares ~
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• level(l)ing ~
= ме́тод згла́джування
• linearization ~
= ме́тод лінеариза́ції
• local ~
= лока́льний ме́тод
• logical ~
= логі́чний ме́тод
• marginal ~
= марґіна́льний ме́тод
• matching ~
= ме́тод узго́джування
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• maximum-likelihood ~
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• mean-value ~
= ме́тод сере́дніх
• measurement ~
= ме́тод вимі́рювання (мі́ряння)
• minimax ~
= ме́тод мініма́ксу
• Monte-Carlo ~
= ме́тод Мо́нте-Ка́рло
• multiplex ~
= мультипле́ксний ме́тод
• net ~
= ме́тод сі́ток
• numerical ~
= числови́й ме́тод
• object-space ~
= ме́тод усува́ння неви́дних пове́рхонь
• operator ~
= опера́торний ме́тод
• optimization ~
= ме́тод оптиміза́ції
• optimal (optimum) ~
= оптима́льний ме́тод
• orthogonalization ~
= ме́тод ортогоналіза́ції
• overlay ~
= ме́тод наклада́ння
• overloaded ~
= переобтя́жене пра́вило
• parametric ~
= параметри́чний ме́тод
• penalty-function ~
= ме́тод штрафни́х фу́нкцій
• perturbation ~
= ме́тод збу́рень
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод
• probit ~
= про́біт-ана́ліз
• qualitative ~
= я́кісний ме́тод
• quantitative ~
= кі́лькісний ме́тод
• queued access ~
= ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued indexed sequential access ~ (QISAM)
= і́ндексопослідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued sequential access ~ (QSAM)
= послідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued telecommunication access ~ (QTAM)
= телекомунікаці́йний ме́тод до́ступу за че́ргою
• random search ~
= ме́тод випадко́вого по́шуку
• random walk ~
= ме́тод випадко́вого блука́ння
• recursion (recursive) ~
= рекуре́нтний (рекурси́вний) ме́тод
• regression ~
= реґреси́вний ме́тод
• resident access ~
= резиде́нтний ме́тод до́ступу
• residue ~
= ме́тод ли́шків
• retract ~
= ме́тод ретра́кту
• rigorous ~
= стро́гий ме́тод
• robust ~
= стійки́й (роба́стний) ме́тод
• routine ~
= станда́ртний (найчасті́ше вжи́ваніший, рути́нний) ме́тод
• rule of thumb ~
= ме́тод спроб і по́ми́лок
• Runge-Kutta ~
= ме́тод Ру́нґе-Ку́та
• saddle-point ~
= ме́тод перева́лу, ме́тод сідлово́ї то́чки
• sampling ~
= вибірко́вий ме́тод
• search ~
= ме́тод по́шуку
• separation-of-variables ~
= ме́тод відокре́млювання змі́нних
• sequential ~
= послідо́вний ме́тод
• sequential-access ~
= ме́тод послідо́вного до́ступу
• set-theoretical ~
= теоретикомножи́нний ме́тод
• shooting ~
= ме́тод пристрі́лювання
• shortcut ~
= приско́рений ме́тод
• sieve ~
= ме́тод си́та
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод, си́мплекс-ме́тод
• static ~s
= стати́чні пра́вила (ме́тоди)
• statistical ~
= статисти́чний ме́тод
• step-by-step (stepwise) ~
= ме́тод послідо́вних опера́цій; (по)кро́ковий ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний ме́тод
• stream ~s
= пра́вила оперува́ння пото́ками
• Sturm ~
= ме́тод Шту́рма
• substitution ~
= ме́тод підставля́ння
• summability ~
= ме́тод сумува́ння
• symbolical ~
= 1. си́мвольний ме́тод 2. ан. опера́торний ме́тод
• target ~
= ме́тод спроб, ме́тод пристрі́лювання
• topological ~
= топологі́чний ме́тод
• trace ~
= ме́тод сліді́в
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб та помило́к
• universal ~
= універса́льний ме́тод
• variational ~
= варіаці́йний ме́тод
• virtual ~s
= віртуа́льні пра́вила
mixing = ['mɪksɪŋ] 1. змі́шування/зміша́ння, перемі́шування/переміша́ння 2. одноча́сне ви́користання/використа́ння
• binary ~
= подві́йне перемі́шування
• strong ~
= т. ймов. си́льне перемі́шування
• weak ~
= т. ймов. слабке́ перемі́шування
multiplication = [ˌmʌltɪplɪ'keɪʃn] мно́ження
• abridged ~
= 1. скоро́чене мно́ження (многочленів) 2. мно́ження (чисел) з відкида́нням за́йвих десятко́вих зна́ків
• algebraic ~
= алґебри́чне мно́ження
• associative ~
= асоціати́вне мно́ження
• binary ~
= двійко́ве (біна́рне) мно́ження, мно́ження в двійко́вій систе́мі чи́слення
• block ~
= бло́кове мно́ження (матриць)
• commutative ~
= комутати́вне мно́ження
• complex ~
= ко́мплексне мно́ження, мно́ження ко́мплексних чи́сел
• conformal ~
= конфо́рмне мно́ження
• coordinatewise ~
= покоордина́тне мно́ження
• decimal ~
= десятко́ве мно́ження, мно́ження в десятко́вій систе́мі чи́слення
• exterior ~
= зо́внішнє мно́ження
• formal ~
= форма́льне мно́ження
• graphical ~
= графі́чне мно́ження
• group ~
= групове́ мно́ження, мно́ження в гру́пі
• hardware ~
= апара́тне мно́ження
• logical ~
= логі́чне мно́ження; кон’ю́нкція
• local ~
= лока́льне мно́ження
• long ~
= мно́ження в сто́впчик
• matrix ~
= ма́тричне мно́ження, мно́ження ма́триць
• mixed ~
= змі́шане мно́ження
• rapid ~
= швидке́ мно́ження
• relation ~
= мно́ження відно́шень
• scalar ~
= скаля́рне мно́ження, мно́ження на скаля́р
• symbolic ~
= символі́чне мно́ження, компози́ція
• tensor ~
= те́нзорне мно́ження
• termwise ~
= почле́нне мно́ження
• transformation ~
= мно́ження пере́творів
• vector ~
= ве́кторне мно́ження
• vector-number ~
= мно́ження ве́ктора на число́
noise = [nɔɪz] шум; зава́ди
• additive ~
= адити́вний шум
• artificial ~
= шту́чний шум
• binary ~
= двійко́вий шум
• classical thermal ~
= класи́чний теплови́й шум
• coherent ~
= когере́нтний шум
• framing ~
= шум ка́дрової дискретиза́ції
• Gaussian ~
= Ґа́усів шум
• man-made ~
= шту́чні шуми́
• narrowband ~
= вузькосму́говий шум
• normal ~
= норма́льний шум
• random ~
= випадко́ві зава́ди; випадко́вий шум
• simulated ~
= іміто́вана зава́да
• white ~
= бі́лий шум
notation = [nəʊ'teɪʃn] 1. позна́чення; систе́ма позна́чень; за́пис 2. числова́ систе́ма
• abridged ~
= скоро́чене позна́чення
• algebraic ~
= алґебри́чне позна́чення
• alphabetical ~
= бу́квені (лі́терні) позна́чення
• base ~
= позиці́йна числова́ систе́ма
• binary ~
= двійко́ва числова́ систе́ма; предста́влення (чисел) у двійко́вій систе́мі; двійко́вий за́пис
• binary-coded decimal ~
= двійко́во-десятко́ва числова́ систе́ма; предста́влення десятко́вих чи́сел двійко́вим ко́дом; двійко́во-десятко́вий за́пис
• bracket-free ~
= бездужко́вий за́пис
• common ~
= звича́йне (уста́лене) позна́чення
• continuation ~
= си́мвол продо́вження, три кра́пки "ѕ"
• contracted ~
= скоро́чене позна́чення
• decimal ~
= десятко́ва числова́ систе́ма; предста́влення (чисел) у десятко́вій систе́мі; десятко́вий за́пис
• dot ~
= уто́чнювальне запи́сування (після крапки)
• engineering ~
= техні́чне познача́ння; систе́ма техні́чних по́значок
• exponential ~
= експоненці́йна фо́рма за́пису
• factorial ~
= позна́чення зі зна́ком факторіа́ла; си́мвол факторіа́ла "!"
• fixed-point ~
= предста́влення (чисел) з нерухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• fixed radix ~
= (позиці́йна) числова́ систе́ма з пості́йною осно́вою
• floating-point ~
= предста́влення чи́сел з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• hexadecimal ~
= шістнадцятко́ва числова́ систе́ма; предста́влення (чисел) у шістнадцятко́вій систе́мі, шістнадцятко́вий за́пис
• infix ~
= і́нфіксний (звича́йний) за́пис (аритметичних (арифметичних) виразів)
• literal ~
= бу́квені (лі́терні) позна́чення
• logical ~
= логі́чне позна́чення
• mathematical ~
= математи́чне позна́чення; систе́ма математи́чних позна́чень
• mixed base [mixed radix] ~
= (позиці́йний) за́пис чи́сел зі змі́шаною осно́вою (з різною основою в різних розрядах чисел)
• numerical ~
= цифрове́ позна́чення; цифрови́й за́пис
• octal ~
= вісімко́ва числова́ систе́ма; вісімко́ве предста́влення, предста́влення (чисел) у вісімко́вій числові́й систе́мі
• operator ~
= опера́торний за́пис, за́пис в опера́торній фо́рмі
• parentheses ~
= дужко́вий за́пис
• parentheses-free ~
= бездужко́вий за́пис
• Polish ~
= пре́фіксний (по́льський інве́рсний) за́пис (аритметичних (арифметичних) виразів)
• positional ~
= позиці́йна числова́ систе́ма; позиці́йне предста́влення чи́сел
• postfix ~, prefix ~
= пре́фіксний (по́льський інве́рсний) за́пис (аритметичних (арифметичних) виразів)
• radix ~
= позиці́йна числова́ систе́ма
• scientific ~
= експоненці́йне предста́влення чи́сел (у вигляді мантиси і характеристики)
• sexadecimal ~
= шістнадцятко́ва числова́ систе́ма
• shortened ~
= скоро́чене позна́чення
• subscript ~
= за́пис з ни́жнім і́ндексом
• suffix ~
= су́фіксний за́пис
• symbolic ~
= си́мвольне (умо́вне) позна́чення; си́мвольний (умо́вний) за́пис
• tensor ~
= те́нзорний за́пис
• tetrade ~
= тетра́дне предста́влення (чи́сел) (четвірками цифр або символів)
• vector ~
= ве́кторний за́пис
number = ['nʌmbə] 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти/пронумерува́ти, познача́ти/позна́чити но́мером; лічи́ти/полічи́ти, перелі́чувати/перелічи́ти; перерахо́вувати/перерахува́ти (за порядком номерів) 3. (числовий) коефіціє́нт 4. кі́лькість // a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/мала́ кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 5. число́, ви́пуск (журналу)
• ~ of connectivity
= число́ зв’я́зності
• ~ of dimensions
= ви́мірність, кі́лькість ви́мірів (простору тощо)
• ~ of iterations
= число́ ітера́цій
• ~ of solutions of an equation
= число́ ро́зв’язків рівня́ння
• ~ of zeros
= число́ нулі́в
• acceptance ~
= прийня́тне число́
• account ~
= обліко́вий но́мер
• algebraic ~
= алґебри́чне число́
• amicable ~s
= дру́жні чи́сла
• approximate ~
= набли́жене (прибли́зне) число́
• approximation ~
= апроксимаці́йне число́
• arbitrary ~
= дові́льне число́
• assembly ~
= шифр компле́кту
• average ~
= сере́днє число́
• base ~
= осно́ва числово́ї систе́ми
• beginning ~
= початко́ве (пе́рвісне) число́
• bicomplex ~
= біко́мплексне число́
• binary ~
= двійко́ве число́
• binary-coded ~
= двійко́во кодо́ване число́
• binary-coded decimal ~
= двійко́во кодо́ване десятко́ве число́
• binary-decimal ~
= двійко́во-десятко́ве число́
• call ~
= виклика́льний (виклико́вий) пара́мет(е)р (що містить інформацію для звернення до підпрограми)
• cardinal ~
= 1. кі́лькісний числі́вник 2. кардина́льне число́
• characteristic ~
= характеристи́чне число́
• check ~
= контро́льне число́; число́ в контро́льних розря́дах (слова)
• chromatic ~
= хромати́чне число́
• code ~
= ко́довий но́мер
• coded ~
= (за)кодо́ване число́
• colo(u)r ~
= но́мер (код) ко́льору
• combinatorial ~
= комбінато́рне число́
• complex ~
= ко́мплексне число́
• complex conjugate ~
= спря́жене ко́мплексне число́
• composite ~
= скла́дене число́
• compound ~
= скла́дене (по)імено́ване число́ (напр., 1 кг 200 г)
• computable ~
= підрахо́вне число́
• concrete ~
= (по)імено́ване число́
• connection ~
= но́мер з’є́днання
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• decimal ~
= десятко́ве число́
• denominate ~
= (по)імено́ване число́
• device ~
= но́мер при́строю
• directed ~
= відно́сне число́
• distribution ~
= коефіціє́нт розпо́ділу
• double-length ~
= число́ подві́йної довжини́
• double-precision ~
= число́ з подві́йною то́чністю
• dual ~
= дуа́льне число́
• entropy ~
= ентропі́йне число́
• even ~
= па́рне число́
• expression ~
= но́мер ви́разу
• figurate ~
= фігу́рне число́
• fixed-point ~
= число́ з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою
• floating-point ~
= число́ з рухо́мою ко́мою
• font ~
= но́мер шри́фту
• fractional ~
= дробо́ве число́
• generation ~
= но́мер ве́рсії
• gnomonic ~
= гномо́нне число́
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ве число́
• hypercomplex ~
= гіперко́мплексне число́
• hyperinteger ~
= гіперці́ле число́
• hyperperfect ~
= гіпердоскона́ле число́
• hyperreal ~
= гіперді́йсне число́
• ideal ~
= ідеа́льне число́
• identification ~
= ідентифікаці́йний но́мер
• imaginary ~
= уя́вне число́
• imperfect ~
= недоскона́ле число́
• improper ~
= невласти́ве число́; невла́сне число́
• inaccessible ~
= недося́жне число́
• incidence ~
= коефіціє́нт інциде́нтності
• incorrect ~ of parameters
= непра́вильне число́ пара́метрів
• index ~
= (числови́й) і́ндекс
• indexed ~
= проіндексо́ване число́
• inductive ~
= індукти́вне число́
• interrupt ~
= но́мер перерива́ння
• intertwining ~
= алґ. число́ заче́плень
• interval ~
= інтерва́льне число́
• inverse ~
= обе́рнене число́
• irrational ~
= ірраціона́льне число́
• item ~
= но́мер пози́ції; но́мер елеме́нту
• line ~
= но́мер рядка́
• linking ~
= коефіціє́нт зче́плення
• magic ~
= магі́чне число́; систе́мний код (перше слово файлу, що визначає його призначення); логі́чний но́мер
• mixed ~
= змі́шане число́ (з цілою і дробовою частинами)
• multidigited ~
= багаторозря́дне число́
• multiplace ~
= багаторозря́дне число́
• multiple ~
= кра́тне число́
• mutually prime ~s
= взає́мно про́сті́ чи́сла
• natural ~
= натура́льне число́
• negative ~
= від’є́мне число́
• neighbo(u)r ~
= сусі́днє число́
• nonnegative ~
= невід’є́мне число́
• odd ~
= непа́рне число́
• order ~
= поря́дковий но́мер
• ordinal ~
= поря́дкове (трансфіні́тне) число́; ордина́л
• packed decimal ~
= запако́ване десятко́ве число́
• 
p-adic ~ = p-ади́чне число́
• page ~
= но́мер сторі́нки
• palindromic ~
= паліндро́мне число́, паліндро́м
• perfect ~
= доскона́ле число́
• positional ~
= число́ в позиці́йній числові́й систе́мі
• positive ~
= дода́тне число́
• primary ~
= прима́рне число́
• prime ~
= про́сте́ число́
• primitive ~
= приміти́вне число́
• priority ~
= показни́к пріорите́ту, но́мер пріорите́ту
• pseudorandom ~
= псевдовипадко́ве число́
• pure imaginary ~
= чи́сто уя́вне число́
• quantum ~
= ква́нтове число́
• radix ~
= осно́ва числово́ї систе́ми (систе́ми чи́слення)
• random ~
= випадко́ве число́
• rational ~
= раціона́льне число́
• real ~
= ді́йсне число́
• reciprocal ~
= обе́рнене (щодо даного) число́
• record ~
= но́мер за́пису
• reduced ~
= зве́дене число́
• reducible ~
= звідне́ число́
• rejection ~
= крити́чне число́
• relative ~
= відно́сне число́
• round ~
= кру́гле число́
• round-off ~
= заокру́глене число́
• sample ~
= о́бсяг ви́бірки
• scale ~
= масшта́бний мно́жник
• sequence ~
= поря́дковий но́мер
• serial ~
= 1. поря́дковий но́мер 2. реєстраці́йний но́мер 3. заводськи́й (сері́йний) но́мер
• signed ~
= відно́сне (алґебри́чне) число́, число́ зі зна́ком
• spectral ~
= спектра́льне число́
• square ~
= квадра́т ці́лого числа́
• structural ~
= структу́рне число́
• tag ~
= позна́чник (програмового модуля тощо)
• tetrahedral ~
= тетра́едрове (тетраедра́льне) число́
• torsion ~
= коефіціє́нт за́круту
• total ~
= зага́льна кі́лькість
• track ~
= но́мер дорі́жки
• transcendental ~
= трансценде́нтне число́
• transfinite ~
= трансфіні́тне число́
• translation ~
= періо́д (функції)
• transmission ~
= передава́льне число́
• transversal ~
= трансверса́льне число́
• trapezoidal ~
= трапеці́йне число́
• triangular ~
= трику́тне число́
• truncated ~
= утя́те число́ (з відкинутими розрядами)
• unattainable ~
= недося́жне число́
• unit imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• unsigned ~
= число́ без зна́ку
• user ~
= шифр користувача́; ідентифіка́тор користувача́
• version ~
= но́мер ве́рсії
• whole ~
= ці́ле число́
• winding ~
= поря́док криво́ї відно́сно то́чки
• window ~
= но́мер вікна́
• wrapped ~
= псевдонормалізо́ване число́
numeral = ['nju:mrəl] 1. ци́фра, си́мвол || цифрови́й; числови́й 2. нумера́л 3. числі́вник
• Arabic ~
= ара́бська ци́фра
• binary ~
= двійко́ва ци́фра
• decimal ~
= десятко́ва ци́фра
• dyadic ~
= двійко́ва ци́фра
• octal ~
= вісімко́ва ци́фра
• Roman ~
= ри́мська ци́фра
numeration = [ˌnju:mə'reɪʃn] 1. перерахо́вування/перерахува́ння, перелі́чування/перелі́чення; нумерува́ння/пронумерува́ння 2. (позиці́йна) числова́ систе́ма; предста́влення чи́сел 3. нумера́ція
• binary ~
= двійко́ва числова́ систе́ма
• decimal ~
= десятко́ва числова́ систе́ма
operation = [ˌɒpə'reɪʃn] 1. ді́я, опера́ція 2. проце́с; робо́та; функціюва́ння, функціонува́ння 3. режи́м (експлуатаційний)
• abstract ~
= абстра́ктна опера́ція
• additive ~
= адити́вна опера́ція
• algebraic ~
= алґебри́чна опера́ція
• analytic ~
= аналіти́чна опера́ція
• approximate ~
= набли́жена опера́ція
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• array ~
= ма́трична опера́ція; опера́ція над маси́вом
• associative ~
= асоціати́вна (сполу́чна́) опера́ція
• atomic ~
= атома́рна опера́ція (не подільна на дрібніші)
• attended ~
= робо́та під на́глядом (оператора)
• authorized ~
= санкційо́вана опера́ція; санкційо́вана ді́я
• auxiliary ~
= допомі́жна́ опера́ція
• averaging ~
= опера́ція усере́днювання
• basic ~
= основна́ (головна́) опера́ція
• battery ~
= робо́та з батаре́йним жи́вленням
• biconditional ~
= опера́ція еквівале́нтності
• biharmonic ~
= бігармоні́чна опера́ція
• bilinear ~
= біліні́йна опера́ція
• binary ~
= біна́рна (двомі́сна) опера́ція
• bit ~
= порозря́дна опера́ція
• bitwise ~
= порозря́дна (побі́това) опера́ція
• bookkeeping ~
= 1. (обліко́во-) бухга́лтерська опера́ція 2. службо́ва опера́ція 3. керівна́ опера́ція 4. допомі́жна́ опера́ція
• Boolean ~
= Бу́лова опера́ція
• bracket ~
= опера́ція дужкува́ння
• branch ~
= опера́ція галу́ження (розгалу́жування)
• clear-line ~
= опера́ція стира́ння рядка́
• closure ~
= опера́ція замика́ння
• collation ~
= опера́ція злива́ння; об’є́днувальна опера́ція
• commutative ~
= комутати́вна опера́ція
• comparison ~
= опера́ція порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льна опера́ція
• complex ~
= 1. складна́ опера́ція 2. ді́я над ко́мплексними чи́слами
• composite ~
= компози́тна опера́ція
• compound ~
= скла́дена опера́ція
• computing ~
= обчи́слювальна опера́ція
• conditional ~
= умо́вна опера́ція
• conjunction ~
= опера́ція кон’ю́нкції
• continuous ~
= непере́рвна опера́ція
• contraction ~
= опера́ція стиска́ння
• control ~
= опера́ція керува́ння
• convolution ~
= опера́ція згорта́ння
• counting ~
= опера́ція рахува́ння
• dagger ~
= опера́ція відкида́ння кон’ю́нкції
• data-processing ~
= опрацьо́вування да́них
• decomposable ~
= розкла́дна опера́ція
• decrement ~
= опера́ція декреме́нту (зме́ншування)
• derived ~
= похідна́ опера́ція
• deterministic ~
= детерміністи́чна опера́ція
• differential ~
= диференці́йна опера́ція
• digital ~
= цифрова́ опера́ція
• digit-to-digit ~
= порозря́дна (поцифрова́) опера́ція
• disjunction ~
= опера́ція диз’ю́нкції
• distributive ~
= дистрибути́вна опера́ція
• dual ~
= обе́рнена опера́ція; дуа́льна опера́ція
• dyadic ~
= двомі́сна опера́ція; біна́рна опера́ція
• effective ~
= ефекти́вна опера́ція
• embedding ~
= опера́ція вклада́ння
• equivalence ~
= опера́ція еквівале́нтності
• exchange ~
= опера́ція о́бміну
• exclusive ~
= опера́ція ви́ключного АБО́; опера́ція АБО́-АБО́ (заперечення еквівалентності)
• exponential ~
= опера́ція підне́сення до степе́ня
• fade ~
= опера́ція поступо́вого стира́ння (інформації про об’єкт бази даних)
• fail-safe ~
= 1. відмовостійка́ робо́та 2. безпе́чний режи́м
• finitary ~
= фініта́рна опера́ція
• finite ~
= фіні́тна опера́ція
• fixed-point ~
= опера́ція з фіксо́ваною ко́мою
• floating-point ~
= опера́ція з рухо́мою ко́мою
• formal ~
= форма́льна опера́ція
• functional ~
= функці́йна опера́ція
• generalized ~
= узага́льнена опера́ція
• generating ~
= поро́джувальна опера́ція
• generic ~
= родова́ опера́ція
• gluing ~
= опера́ція скле́ювання
• go-to ~
= опера́ція (безумовного) перехо́ду
• graft ~
= опера́ція під’є́днування гі́лки (що ґарантує розширення дерева); опера́ція зро́щування
• group ~
= групова́ опера́ція
• housekeeping ~
= службо́ва опера́ція; керува́льна (керівна́) опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна опера́ція
• identity ~
= тото́жна опера́ція
• illegal ~
= заборо́нена опера́ція
• immediate ~
= 1. опера́ція з нега́йною ві́дповіддю 2. опера́ція з безпосере́дньою адреса́цією
• implication ~
= опера́ція імпліка́ції
• increment ~
= опера́ція інкреме́нту (наро́щування)
• inference ~
= опера́ція логі́чного ви́ведення
• infinite ~
= нескінче́нна опера́ція
• input ~
= опера́ція вво́дження
• input/output ~
= опера́ція вво́дження/виво́дження
• insertion ~
= опера́ція вставля́ння
• integer ~
= цілочислова́ опера́ція
• interior ~
= вну́трішня опера́ція
• invariance ~
= інваріа́нтна опера́ція
• inverse ~
= обе́рнена опера́ція
• inversion ~
= опера́ція інве́рсії
• iterative ~
= ітерати́вна опера́ція
• jump ~
= опера́ція перехо́ду
• kernel ~
= опера́ція ядра́
• keystroke ~
= опера́ція за на́тиском кла́віші
• linear ~
= ліні́йна опера́ція
• logic(al) ~
= логі́чна опера́ція
• loop ~
= опера́ція організа́ції ци́клу
• main ~
= основна́ опера́ція
• mathematical ~
= математи́чна опера́ція
• matrix ~
= ма́трична опера́ція, опера́ція з ма́трицями
• mismatch ~
= опера́ція знахо́дження невідпові́дності (ознак)
• modular ~
= модуля́рна опера́ція
• monadic ~
= уна́рна (одномі́сна) опера́ція
• monotone ~
= моното́нна опера́ція
• move ~
= опера́ція пересила́ння
• multilinear ~
= поліліні́йна опера́ція
• multiple ~s
= з’є́днані (в часі) опера́ції
• multitask ~
= мультизада́чний режи́м, парале́льне вико́нування зада́ч, (одноча́сна) робо́та з кількома́ зада́чами
• nand
(скор. not-and) ~ = опера́ція НІ-І
• negation ~
= опера́ція відкида́ння
• neither-nor ~
= опера́ція НІ-НІ
• nonarithmetical ~
= неаритмети́чна (неарифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• nondata ~
= опера́ція, не пов’я́зана з опрацьо́вуванням да́них; опера́ція не з да́ними
• no ~
= неробо́ча опера́ція
• nor
(скор. not-or) ~ = опера́ція НІ-АБО́
• nullary ~
= нуль-а́рна опера́ція
• off-line ~
= автоно́мна робо́та; автоно́мний (незале́жний) режи́м
• one-shot ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• one-step ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• on-line ~
= робо́та в реа́льному ча́сі; робо́та з пото́чною (оно́влюваною) інформа́цією
• optimum ~
= оптима́льна опера́ція
• OR ~
= опера́ція АБО́ (логічного додавання); диз’ю́нкція
• output ~
= опера́ція виво́дження
• overhead ~
= наглядо́ва (службо́ва, організаці́йна) опера́ція
• partial ~
= частко́ва опера́ція
• partition ~
= опера́ція розбива́ння (по́ділу на части́ни)
• paste ~
= (логічна) опера́ція вкле́ювання
• permitted ~
= дозво́лена опера́ція
• permutation ~
= опера́ція переставля́ння
• Pierce ~
= опера́ція "Пі́рсова стрі́лка"
• pipeline ~
= робо́та в конве́єрному режи́мі
• pixel-level ~
= опера́ція на рі́вні то́чок ра́стру
• ply ~
= лог. пліка́ція
• polymorphic ~
= полімо́рфна опера́ція (залежна від типів арґументів)
• prenex ~
= прене́ксна опера́ція
• primary ~
= перви́нна опера́ція
• primitive ~
= найпрості́ша опера́ція; ба́зова опера́ція, приміти́в
• principal ~
= головна́ опера́ція
• projective ~
= проєкти́вна опера́ція
• prune ~
= опера́ція відтина́ння (під час розподіленого опрацьовування запитів)
• queue ~
= робо́та з че́ргами; опера́ція ста́влення на че́ргу
• raster ~
= опера́ція знахо́дження пере́тину рису́нків
• rational ~
= раціона́льна опера́ція
• real-time ~
= робо́та в реа́льному ча́сі
• red-tape ~
= службо́ва опера́ція; керівни́ча опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• refinement ~
= опера́ція уто́чнювання да́них
• regular ~
= реґуля́рна опера́ція
• restriction ~
= опера́ція обме́жування
• restrictive ~
= обме́жувальна опера́ція
• retrieval ~
= інформацієпошуко́ва опера́ція
• reversible ~
= оборо́тна опера́ція
• sampling ~
= опера́ція вибира́ння
• scheduled ~
= 1. опера́ція за ро́зкладом; (за)плано́вана опера́ція 2. робо́та за ро́зкладом, регла́ментна робо́та
• search ~
= опера́ція по́шуку
• set-theoretic ~
= теоре́тико-множи́нна опера́ція
• shift ~
= опера́ція зсува́ння
• sieve ~
= опера́ція просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексна опера́ція
• single-program ~
= однопрограмо́ва робо́та
• single-step ~
= однокро́ковий режи́м робо́ти
• single-task ~
= однозада́чний режи́м, робо́та з одно́ю зада́чею
• smoothing ~
= опера́ція згла́джування
• squaring ~
= опера́ція підне́сення до квадра́та
• step-by-step ~
= поета́пна опера́ція
• stochastic ~
= стохасти́чна опера́ція
• stroke ~
= штрих Ше́фера
• substitution ~
= опера́ція підставля́ння
• symbolic ~
= си́мвольна опера́ція
• syntactical ~
= синтакси́чна опера́ція
• takedown ~
= опера́ція підготовля́ння (при́строю) до насту́пної робо́ти
• team ~
= групове́ розробля́ння (програмових засобів тощо)
• tensor ~
= те́нзорна опера́ція
• threshold ~
= поро́гова опера́ція
• time-consuming ~
= часовитра́тна (трива́ла, довгоча́сна) опера́ція
• time-sharing ~
= режи́м розпо́ділу ча́су
• total ~
= по́вна (скрізь озна́чена) опера́ція
• transcendental ~
= трансценде́нтна опера́ція
• transfer ~
= опера́ція передава́ння управлі́ння
• unary ~
= одномі́сна (уна́рна) опера́ція
• unattended ~
= робо́та без на́гляду (оператора), цілко́м автоматизо́вана робо́та
• unauthorized ~
= несанкційо́вана опера́ція; несанкційо́вана ді́я
• union ~
= опера́ція об’є́днування; опера́ція логі́чного додава́ння (диз’ю́нкції)
• unloading ~
= опера́ція розванта́жування; опера́ція виво́дження (інформації)
• vector ~
= ве́кторна опера́ція, опера́ція з вектора́ми
• write ~
= опера́ція запи́сування
operator = ['ɒpəreɪtə] 1. опера́тор (математичний) 2. знак опера́ції 3. опера́тор (людина)
• ~ of differentiation
= опера́тор дифереціюва́ння
• ~ of extension
= опера́тор продо́вжування
• ~ of integration
= опера́тор інтеґрува́ння
• ~ of summation
= опера́тор сумува́ння
• accretive ~
= акрети́вний опера́тор
• adaptive ~
= адапти́вний опера́тор
• additive ~
= адити́вний опера́тор
• address ~
= опера́тор адре́си
• adjoint ~
= спря́жений опера́тор
• affine ~
= афі́нний опера́тор
• algebraic ~
= алґебри́чний опера́тор
• analytic ~
= аналіти́чний опера́тор
• annihilation ~
= опера́тор зни́щування
• approximable ~
= апроксимо́вний опера́тор
• approximation ~
= опера́тор апроксима́ції
• A-proper ~
= А-власти́вий опера́тор
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) опера́тор
• assertion ~
= опера́тор контро́лю
• assignment ~
= опера́ція присво́ювання
• associate ~
= ермі́тово спря́жений опера́тор
• asymptotic ~
= асимптоти́чний опера́тор
• autoregressive ~
= опера́тор автореґре́сії
• averaging ~
= усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
• backward ~
= обе́рнений опера́тор
• balayage ~
= опера́тор виміта́ння
• barycentric ~
= барицентро́вий опера́тор
• base ~
= ба́зовий опера́тор
• biharmonic ~
= бігармоні́чний опера́тор
• bijective ~
= бієкти́вний опера́тор
• bilinear ~
= біліні́йний опера́тор
• bilocal ~
= білока́льний опера́тор
• binary ~
= біна́рна опера́ція; біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• bisingular ~
= бісинґуля́рний опера́тор
• bisymmetric ~
= бісиметри́чний опера́тор
• bit string ~
= опера́ція над рядко́м бі́тів
• bitwise ~
= знак порозря́дної (побі́тової) опера́ції
• boundary ~
= межови́й опера́тор
• bounded ~
= обме́жений опера́тор
• canonical ~
= каноні́чний опера́тор
• causal ~
= причино́вий опера́тор
• central ~
= центра́льний опера́тор
• classic(al) ~
= класи́чний опера́тор
• closable ~
= замкне́нний опера́тор
• closed ~
= за́мкнений опера́тор
• closure ~
= замика́льний опера́тор, опера́тор замика́ння
• coboundary ~
= комежови́й опера́тор
• coercive ~
= коерцети́вний опера́тор
• cohomology ~
= когомологі́йний опера́тор
• compact ~
= компа́ктний опера́тор
• comparison ~
= порі́внювальний опера́тор, опера́тор порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льний опера́тор
• complete ~
= по́вний опера́тор
• completely continuous ~
= цілко́м непере́рвний опера́тор
• complex ~
= ко́мплексний опера́тор
• concave ~
= уві́гнутий опера́тор
• conditional ~
= умо́вна опера́ція; умо́вний опера́тор
• conjugate ~
= спря́жений опера́тор
• conjugation ~
= опера́тор спря́ження
• constant ~
= конста́нтний опера́тор
• continuous ~
= непере́рвний опера́тор
• continuously differentiable ~
= непере́рвно диференційо́вний опера́тор
• contraction ~
= опера́тор стиска́ння
• converging ~
= збі́жний опера́тор
• convex ~
= опу́клий опера́тор
• convolution ~
= опера́тор згорта́ння
• correlation ~
= кореляці́йний опера́тор
• covariant ~
= коваріа́нтний опера́тор
• covariation ~
= коваріаці́йний опера́тор
• cumulant ~
= кумуля́нтний опера́тор
• curl ~
= опера́тор ро́тора
• curvature ~
= опера́тор кривини́
• dagger ~
= Ше́ферів штрих, штрих Ше́фера
• D’Alembertian ~
= д’Аламбе́рів опера́тор, опера́тор д’Аламбе́ра
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) опера́тор
• defined ~
= озна́чений опера́тор
• defining ~
= озна́чувальний опера́тор
• deformation ~
= деформаці́йний опера́тор
• degeneracy ~
= опера́тор ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджений опера́тор
• del ~
= на́бла-опера́тор, опера́тор Га́міл(ь)тона
• delta ~
= де́льта-опера́тор
• demiclosed ~
= напівза́мкнений опера́тор
• density ~
= опера́тор щі́льності
• derived ~
= похідни́й опера́тор
• descriptive ~
= дескрипти́вний опера́тор
• deterministic ~
= детерміно́ваний опера́тор
• diagonal ~
= діагона́льний опера́тор
• difference ~
= різнице́вий опера́тор
• differentiable ~
= диференційо́вний опера́тор
• differential ~
= диференці́йний опера́тор
• differential-difference ~
= диференці́йно-різнице́вий опера́тор
• differentiation ~
= диференці́йний опера́тор, диференціа́л
• dilatation ~
= опера́тор розтя́гування, опера́тор масшта́бних перетво́рювань
• discrete ~
= дискре́тний опера́тор
• dissipative ~
= дисипати́вний опера́тор
• distributive ~
= дистрибути́вний опера́тор
• divergent ~
= розбі́жний опера́тор
• dominated ~
= доміно́ваний опера́тор
• dominating ~
= домінівни́й опера́тор
• dot ~
= опера́тор-кра́пка
• dual ~
= дуа́льний опера́тор
• dualizable ~
= дуалізо́вний опера́тор
• dyadic ~
= біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• dynamical ~
= динамі́чний опера́тор
• elliptic ~
= еліпти́чний опера́тор
• ergodic ~
= ергоди́чний опера́тор
• estimation ~
= опера́тор оці́нювання
• evolution ~
= еволюці́йний опера́тор
• existence ~
= опера́тор існува́ння
• expansion ~
= опера́тор розтя́гування
• expectation ~
= опера́тор математи́чного очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний опера́тор
• exponentiation ~
= опера́тор потенціюва́ння
• extended ~
= продо́вжений опера́тор
• extension ~
= опера́тор розши́рювання
• face ~
= опера́тор гра́ней
• factorized ~
= факторизо́ваний опера́тор
• field ~
= опера́тор по́ля
• finite ~
= фіні́тний опера́тор
• formal ~
= форма́льний опера́тор
• formally adjoint ~
= форма́льно спря́жений опера́тор
• formally hypoelliptic ~
= форма́льно гіпоеліпти́чний опера́тор
• formally self-adjoint ~
= форма́льно самоспря́жений опера́тор
• formally symmetric ~
= форма́льно симетри́чний опера́тор
• forward-difference ~
= опера́тор пра́вих різни́ць
• functional ~
= функці́йний опера́тор
• functionality ~
= опера́тор функці́йності
• ga(u)ge ~
= калібрува́льний опера́тор, опера́тор калібрува́ння
• general ~
= зага́льний опера́тор
• generalized ~
= узага́льнений опера́тор
• generating ~
= ґенерува́льний опера́тор
• gradient ~
= опера́тор ґрадіє́нту
• harmonic ~
= гармоні́чний опера́тор
• heuristic ~
= евристи́чний опера́тор
• homogeneous ~
= однорі́дний опера́тор
• homotopy ~
= гомото́пний опера́тор
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний опера́тор
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний опера́тор
• identity ~
= тото́жний опера́тор
• indefinite ~
= неозна́чений опера́тор
• indirection ~
= опера́ція розімено́вування
• induced ~
= (з)індуко́ваний опера́тор
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний опера́тор
• infix ~
= і́нфіксна опера́ція
• information ~
= інформаці́йний опера́тор
• integrable ~
= інтеґро́вний опера́тор
• integral ~
= інтеґра́льний опера́тор
• integration ~
= опера́тор інтеґрува́ння
• interchange ~
= опера́тор переставля́ння
• interior ~
= вну́трішній опера́тор
• internal ~
= вну́трішній опера́тор
• intrinsic ~
= вну́трішня (вмонто́вана) опера́ція
• inverse ~
= обе́рнений опера́тор
• invertible ~
= оборо́тний опера́тор
• irreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• isometric ~
= ізометри́чний опера́тор
• isotone (isotonic) ~
= ізото́нний опера́тор
• iterated ~
= ітеро́ваний опера́тор
• kernel ~
= ядро́вий опера́тор
• lambda ~
= ля́мбда-опера́тор
• left-associative ~
= лі́воасоціати́вна опера́ція
• linear ~
= ліні́йний опера́тор
• local ~
= лока́льний опера́тор
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) опера́тор
• logical ~
= знак логі́чної опера́ції; логі́чний опера́тор
• mathematical ~
= математи́чний опера́тор
• matrix ~
= ма́тричний опера́тор
• maximal ~
= максима́льний опера́тор
• mean ~
= опера́тор усере́днювання
• member ~
= компоне́нтна опера́ція
• member-by-member ~
= почле́нна опера́ція
• membership ~
= опера́ція нале́жності
• minimal ~
= мініма́льний опера́тор
• modal ~
= мода́льний опера́тор
• monotone ~
= моното́нний опера́тор
• multilinear ~
= поліліні́йний опера́тор
• multiplication ~
= опера́тор мно́ження
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний опера́тор
• nabla ~
= опера́тор на́бла
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний опера́тор
• noninvertible ~
= необоро́тний опера́тор
• nonlinear ~
= неліні́йний опера́тор
• non-overloadable ~
= неперезаванта́жна опера́ція
• nonreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• nonsingular ~
= неособли́вий (неви́роджений) опера́тор
• normable ~
= нормо́вний опера́тор
• normal ~
= норма́льний опера́тор
• normalizable ~
= нормо́вний опера́тор
• normaloid ~
= нормало́їдний опера́тор
• nuclear ~
= ядро́вий опера́тор
• orbital ~
= орбіто́вий (орбі́тний) опера́тор
• ordered ~
= впорядко́ваний опера́тор
• orthogonal ~
= ортогона́льний опера́тор
• oscillation ~
= осциляці́йний опера́тор
• overloaded ~
= переобтя́жена опера́ція
• parabolic ~
= параболі́чний опера́тор
• partition ~
= опера́тор розбива́ння (подрі́бнювання)
• permutable ~
= переста́вковий (пермутаці́йний) опера́тор, опера́тор переставля́ння
• perturbed ~
= збу́рений опера́тор
• perturbing ~
= збу́рювальний опера́тор
• polynomial ~
= поліно́мний опера́тор
• positive ~
= дода́тний опера́тор
• prefix ~
= пре́фіксна опера́ція; пре́фіксний опера́тор
• probabilistic ~
= ймові́рнісний опера́тор
• procedure ~
= опера́тор процеду́ри
• reference ~
= опера́ція посила́ння
• projection ~
= опера́тор проєктува́ння
• projective ~
= проєкти́вний опера́тор
• prolongation ~
= опера́тор продо́вжування
• proper ~
= власти́вий опера́тор
• properly elliptic ~
= власти́во еліпти́чний опера́тор
• properly orthogonal ~
= власти́во ортогона́льний опера́тор
• propositional ~
= пропозиці́йний опера́тор
• pseudodifferential ~
= псевдодиференці́йний опера́тор
• pseudoinverse ~
= псевдообе́рнений (псевдоінве́рсний) опера́тор
• pseudoproper ~
= псевдовласти́вий опера́тор
• pseudovector ~
= псевдове́кторний опера́тор
• quasilinear ~
= квазиліні́йний опера́тор
• quasirecursive ~
= квазирекурси́вний опера́тор
• radical ~
= радика́льний опера́тор
• random ~
= випадко́вий опера́тор
• rational ~
= раціона́льний опера́тор
• recursive ~
= рекурси́вний опера́тор
• reduced ~
= зве́дений опера́тор
• reducible ~
= звідни́й опера́тор
• regular ~
= реґуля́рний опера́тор
• regularizable ~
= реґуляризо́вний опера́тор
• regularized ~
= реґуляризо́ваний опера́тор
• regularizing ~
= реґуляризува́льний опера́тор
• relational ~
= опера́ція відно́шення; опера́ція порі́внювання
• relaxation ~
= релаксаці́йний опера́тор
• residual ~
= залишко́вий опера́тор
• residue ~
= опера́тор ли́шків
• resolvent ~
= резольве́нтний опера́тор
• resolving ~
= розв’я́зувальний опера́тор
• retarded ~
= зага́йний опера́тор
• right-associative ~
= правоасоціати́вна опера́ція
• scalar ~
= скаля́рний опера́тор
• scope (resolution) ~
= опера́ція виявля́ння із конте́ксту (явного заданого об’єкта)
• select ~
= опера́тор ви́ділення (ви́бору)
• self-adjoint ~
= самоспря́жений опера́тор
• semicompact ~
= напівкомпа́ктний опера́тор
• semigroup ~
= опера́тор напівгру́пи
• separable ~
= сепара́бельний опера́тор
• sequential ~
= секвенці́йний опера́тор
• set ~
= опера́ція з множи́нами
• shape ~
= опера́тор фо́рми
• sigma ~
= опера́тор сумува́ння
• simplicial ~
= симпліці́йний опера́тор
• singular ~
= синґуля́рний опера́тор
• skew-symmetric ~
= скісносиметри́чний опера́тор
• smoothed ~
= згла́джений опера́тор
• smoothing ~
= опера́тор згла́джування, згла́джувальний опера́тор
• spectral ~
= спектра́льний опера́тор
• spin ~
= спі́новий опера́тор
• splitting ~
= розще́плювальний опера́тор
• star ~
= зірча́стий опера́тор
• statistical ~
= статисти́чний опера́тор
• stochastic ~
= стохасти́чний опера́тор
• stream ~s
= опера́ції над пото́ками
• sublinear ~
= субліні́йний опера́тор
• subnormal ~
= субнорма́льний опера́тор
• subscalar ~
= субскаля́рний опера́тор
• superposition ~
= опера́тор суперпози́ції
• surjective ~
= сур’єкти́вний опера́тор
• sweeping ~
= опера́тор виміта́ння
• switchboard ~
= перемика́льна опера́ція
• symbolic ~
= си́мвольний опера́тор
• symmetric ~
= симетри́чний опера́тор
• symmetrizable ~
= симетризо́вний опера́тор
• symmetrization ~
= опера́тор симетриза́ції (симетр(из)ува́ння), симетр(из)ува́льний опера́тор
• symmetrized ~
= симетр(из)о́ваний опера́тор
• symmetry ~
= опера́тор симе́трії
• tensor ~
= те́нзорний опера́тор
• test ~
= те́стовий опера́тор
• thinning ~
= опера́тор прорі́джування
• trace ~
= опера́тор сліді́в
• transgressive ~
= трансгреси́вний опера́тор
• transition ~
= опера́тор перехо́ду
• translation ~
= опера́тор переносі́ння
• transposition ~
= опера́тор переставля́ння
• transversal ~
= трансверса́льний опера́тор
• trinary ~
= тримі́сна (триарґуме́нтна) опера́ція
• twisting ~
= опера́тор круті́ння
• unary ~
= уна́рний (одномі́сний) опера́тор
• unbounded ~
= необме́жений опера́тор
• unit ~
= одини́чний опера́тор
• unitary ~
= уніта́рний опера́тор
• universal ~
= універса́льний опера́тор
• unperturbed ~
= незбу́рений опера́тор
• variational ~
= варіаці́йний опера́тор
• vector ~
= ве́кторний опера́тор
• wave ~
= хвильови́й опера́тор
• well-bounded ~
= цілко́м обме́жений опера́тор
partition = [pɑ:'tɪʃn] 1. (дія) розбива́ння/розбиття́, ді́лення; (наслідок) розбиття́, по́діл, розпо́діл (на частини) 2. пере́тинка, пере́ділка 3. ві́дділ, се́кція, части́на 4. діли́ти/поділи́ти на части́ни (се́кції, діля́нки, зо́ни) (зокрема перетинками); секціюва́ти/посекціюва́ти; розбива́ти/розби́ти // ~ into classes розбива́ти на кла́си; ~ into blocks розбива́ти (матрицю) на кліти́ни; ~ into squares розбива́ти на квадра́ти; ~ off відгоро́джувати/відгороди́ти; ~ (a set) into (n) subsets розбива́ти (множину́) на підмножи́ни (n підмножи́н)
• ~ of a fixed disk
= по́діл жорстко́го ди́ску
• ~ of an integer
= розбиття́ ці́лого числа́
• ~ of an interval
= по́діл інтерва́лу
• admissible ~
= прийня́тне розбиття́
• binary ~
= двійко́ве розбиття́
• bipartite ~
= двокомпоне́нтне розбиття́
• cellular ~
= кліти́нне розбиття́
• conjugate ~
= спря́жене розбиття́
• countable ~
= зліче́нне розбиття́
• distributional ~
= дистрибути́вне розбиття́
• dual ~
= дуа́льне розбиття́
• exhaustive ~
= виче́рпне розбиття́
• functional ~
= функці́йне розбиття́
• harmonic ~
= гармоні́чне розбиття́
• invariant ~
= інваріа́нтне розбиття́
• linear ~
= ліні́йне розбиття́
• matrix ~
= розбиття́ ма́триці
• maximal ~
= максима́льне розбиття́
• measurable ~
= вимірне́ розбиття́
• modular ~
= мо́дульне розбиття́
• multipartite ~
= багатокомпоне́нтне розбиття́
• nested ~
= вкла́дене розбиття́
• open ~
= відкри́те розбиття́
• ordered ~
= впорядко́ване розбиття́
• perfect ~
= доскона́ле розбиття́
• plane ~
= розбиття́ площини́
• principal ~
= головне́ розбиття́
• quotient ~
= фа́ктор-розбиття́
• random ~
= випадко́ве розбиття́
• randomized ~
= рандомізо́ване розбиття́
• regular ~
= реґуля́рне розбиття́
• set ~
= розбиття́ множини́
• simplicial ~
= симпліці́йне розбиття́
• topological ~
= топологі́чне розбиття́
• trivial ~
= тривіа́льне розбиття́
• unity ~
= розбиття́ одини́ці
place = [pleɪs] мі́сце; поло́ження; пози́ція || розташо́вувати/розташува́ти; поміща́ти/помісти́ти // to give ~ to поступа́тися/поступи́тися; in ~ of за́мість; in the first ~ по-пе́рше; in the next ~ по́тім; out of ~ недоре́чний; неприда́тний; to take ~ ма́ти мі́сце, відбува́тися/відбу́тися
• algebraic ~
= алґебри́чна то́чка по́ля
• binary ~
= двійко́вий розря́д
• decimal ~
= десятко́вий розря́д (пози́ція)
• splitting ~
= розще́пна то́чка
• variable ~
= змі́нна то́чка
point = [pɔɪnt] 1. то́чка 2. кра́пка 3. мі́сце, пози́ція; пункт 4. моме́нт 5. ета́п 6. пита́ння (порядку денного) 7. очко́ 8. пункт (1/72 дю́йма) // at a ~ в то́чці, в о́колі то́чки; at this ~ у цій то́чці; тут, у цьо́му мі́сці; в цей моме́нт; in ~ розгля́дуваний; the ~ is річ у тім, що; to the ~ по су́ті; the ~ at issue предме́т обгово́рення
• ~ of analyticity
= то́чка аналіти́чності
• ~ of attraction
= то́чка притя́гування
• ~ of branching
= то́чка галу́ження (розгалу́жування)
• ~ of closure
= то́чка до́тику (множини)
• ~ of condensation
= то́чка конденса́ції, то́чка згу́щення
• ~ of contact
= то́чка до́тику; то́чка конта́кту
• ~ of continuity
= то́чка непере́рвності
• ~ of contrary flexure
= то́чка пере́гину
• ~ of convergence
= то́чка збі́жності (ряду)
• ~ of density
= то́чка щі́льності
• ~ of differentiability
= то́чка диференційо́вності
• ~ of discontinuity
= то́чка розри́ву
• ~ of divergency
= то́чка розбі́жності (ряду)
• ~ of division
= то́чка по́ділу
• ~ of equilibrium
= то́чка рівнова́ги
• ~ of a graph
= верши́на гра́фу
• ~ of inflexion
= то́чка пере́гину
• ~ of interpolation
= то́чка інтерполя́ції
• ~ of intersection
= то́чка пере́тину
• ~ of no return
= то́чка незворо́тності (похідних дій)
• ~ of osculation
= то́чка самодо́тику (кривої)
• ~ of sale
= ка́совий терміна́л
• ~ of tangency
= то́чка до́тику
• ~ of a tree
= верши́на де́рева
• ~ of truncation
= то́чка стина́ння (зріза́ння)
• ~ of view
= по́гляд, кут зо́ру, то́чка зо́ру
• absolute ~
= абсолю́тна то́чка
• absorbing ~
= поглина́льна то́чка
• absorption ~
= то́чка поглина́ння
• access ~
= то́чка вхо́дження
• accumulation ~
= то́чка накопи́чування; то́чка ску́пчування, то́чка згу́щення
• actual decimal ~
= факти́чна десятко́ва кра́пка (ко́ма)
• addressable ~
= адресо́вна то́чка
• adherent ~
= то́чка до́тику
• angular ~
= кутова́ то́чка (кривої)
• assumed decimal ~
= десятко́ва кра́пка (ко́ма) за припу́щенням
• asymptotic ~
= асимптоти́чна то́чка
• attraction ~
= то́чка притяга́ння
• axial ~
= аксі́йна (аксіа́льна) то́чка, то́чка на осі́
• bending ~
= то́чка зги́ну
• bifurcation ~
= то́чка біфурка́ції
• binary ~
= ко́ма (кра́пка) в двійко́вому числі́
• boundary ~
= межова́ то́чка
• branch ~
= то́чка (роз)галу́ження
• break ~
= то́чка перерива́ння (процесу); мі́сце зу́пину
• characteristic ~
= характеристи́чна то́чка
• check ~
= контро́льна то́чка
• choice ~
= то́чка ви́бору
• circular ~
= кульова́ (омбілі́чна) то́чка, то́чка закру́глення
• closed ~
= за́мкнена то́чка
• closure ~
= то́чка за́мкнення
• cluster ~
= грани́чна то́чка, то́чка накопи́чування
• condensation ~
= то́чка конденса́ції (згу́щення)
• congruent ~
= конґруе́нтна то́чка
• conical ~
= коні́чна то́чка
• contact ~
= то́чка до́тику (конта́кту)
• control ~
= контро́льна (опо́рна) то́чка
• convergence ~
= то́чка збі́жності
• critical ~
= крити́чна то́чка
• cross ~
= то́чка пере́тину
• current ~
= пото́чна то́чка (графічного вікна)
• cuspidal ~
= то́чка зворо́ту
• cyclic ~
= циклі́чна то́чка
• dead ~
= ме́ртва то́чка
• decimal ~
= десятко́ва кра́пка (ко́ма)
• degeneracy ~
= то́чка ви́родження
• density ~
= то́чка густини́
• differential ~
= диференці́йний пара́мет(е)р
• discontinuity ~
= то́чка розри́ву
• dispersion ~
= то́чка диспе́рсії
• dividing ~
= відокре́млювальна то́чка
• elliptic ~
= еліпти́чна то́чка
• embedded ~
= вкла́дена то́чка
• end ~
= кіне́ць інтерва́лу; кінце́ва то́чка
• entrance (entry) ~
= то́чка вхо́ду, входова́ то́чка
• equilibrium ~
= 1. то́чка рівнова́ги 2. т. ігор ситуа́ція рівнова́ги
• exclamation ~
= окли́чний знак, знак о́клику, си́мвол "!"
• exit ~
= то́чка ви́ходу, ви́хід
• exterior ~
= топ., т. мн. зо́внішня то́чка
• external ~
= зо́внішня то́чка (поза чимось)
• extreme ~
= то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка, екстре́мум
• fiducial ~
= ре́перна (ба́зова) то́чка
• fine ~
= деліка́тне мі́сце (в дискусії)
• fixed ~
= 1. нерухо́ма то́чка 2. фіксо́вана ко́ма (кра́пка) (у записі числа)
• fixed end ~
= нерухо́ма кінце́ва то́чка
• flex ~
= то́чка пере́гину
• floating ~
= рухо́ма кра́пка (ко́ма) (у записі числа)
• focal ~
= фо́кусна то́чка, фо́кус
• freeze ~ in specification
= моме́нт заморо́жування специфіка́цій (під час розробляння системи)
• frontier ~
= межова́ то́чка
• fundamental ~
= фундамента́льна то́чка
• generic ~
= спі́льна то́чка
• geometric ~
= геометри́чна то́чка
• given ~
= за́дана то́чка
• grid ~
= то́чка (обчислювальної) сі́тки
• harmonic ~
= гармоні́чна то́чка
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна то́чка
• ideal ~
= ідеа́льна (невласти́ва, нескінче́нно відда́лена) то́чка
• imaginary ~
= уя́вна (невласти́ва) то́чка
• infinite ~
= нескінче́нно відда́лена то́чка, то́чка на нескінче́нності
• inflection ~
= то́чка пере́гину
• ingress ~
= то́чка вхо́дження
• initial ~
= 1. початко́ва то́чка 2. початко́ва верши́на (графу)
• inner ~
= вну́трішня то́чка (всередині чогось тощо)
• insertion ~
= то́чка вставля́ння; мі́сце вставля́ння
• integral ~
= цілочислова́ то́чка
• interior ~
= вну́трішня то́чка (множини тощо)
• intersection ~
= то́чка пере́тину
• invariant ~
= інваріа́нтна то́чка
• inversion ~
= то́чка інве́рсії
• irrational ~
= ірраціона́льна то́чка
• irregular ~
= ірреґуля́рна то́чка
• irregularity ~
= то́чка нереґуля́рності
• isolated ~
= ізольо́вана то́чка
• jump ~
= то́чка стрибка́
• labile ~
= нестійка́ то́чка
• lateral ~
= бічна́ то́чка
• lattice ~
= ву́зол ґра́тки (ла́тиці)
• limit(ing) ~
= грани́чна то́чка
• mass (material) ~
= матеріа́льна то́чка
• mathematical ~
= математи́чна то́чка
• maximum ~
= то́чка ма́ксимуму
• melting ~
= то́чка то́плення (пла́влення)
• mesh ~
= то́чка (ву́зол) сі́тки
• minimax ~
= мініма́ксна то́чка
• minimum ~
= то́чка мі́німуму
• moot ~
= спі́рне пита́ння
• moving ~
= рухо́ма то́чка
• multiple ~
= кра́тна то́чка (кривої)
• navel ~
= сфери́чна то́чка, то́чка закру́глення
• nodal ~
= вузлова́ то́чка
• object ~
= алґ. геом. проо́браз то́чки
• osculation ~
= то́чка самодо́тику; то́чка до́тику (порядку понад 2)
• parabolic ~
= параболі́чна то́чка
• peak ~
= пі́кова то́чка
• piercing ~ of a line
= то́чка пере́тину прямо́ї (з площиною)
• pivotal ~
= це́нт(е)р оберта́ння
• projective ~
= проєкти́вна то́чка
• radix ~
= місцеперебува́ння кра́пки (ко́ми) (у десятковому числі)
• ramification ~
= то́чка галу́ження
• random ~
= випадко́ва то́чка
• rational ~
= раціона́льна то́чка
• recurrent ~
= рекуре́нтна то́чка
• reentry ~
= то́чка повто́рного вхо́ду
• reference ~
= відліко́ва (опо́рна, ба́зова) то́чка; контро́льна то́чка
• regular ~
= реґуля́рна то́чка
• removed ~
= ви́лучена то́чка
• rerun ~
= моме́нт перезапуска́ння (реста́рту)
• rescue ~
= то́чка оно́влювання
• restart ~
= моме́нт перезапуска́ння (реста́рту)
• return ~
= то́чка зворо́ту
• saddle ~
= сідлова́ то́чка
• salient ~
= то́чка зало́му (кривої)
• separable ~
= відокре́мна то́чка
• separating ~
= відокре́млювальна то́чка
• singular ~
= особли́ва (синґуля́рна) то́чка
• spiral ~
= ан. фо́кус
• starting ~
= початко́ва то́чка
• stationary ~
= стаціона́рна то́чка
• tangency ~
= то́чка до́тику
• terminal ~
= 1. кра́йня то́чка (кінцева) 2. заверша́льна верши́на (дерева)
• top ~
= верши́на (дерева); ве́рхня (найви́ща) то́чка
• trace ~
= 1. то́чка пере́тину (прямої з площиною), точко́вий слід 2. то́чка трасува́ння (змінна чи вираз, що їх виводять у вікні для спостерігання)
• transcendent ~
= трансценде́нтна то́чка
• transient ~
= неверта́льна то́чка
• transition ~
= то́чка перехо́ду
• type-setting ~
= (типогра́фський) пункт (1/72 дюйма)
• umbilical ~
= омбілі́чна то́чка, то́чка закру́глення
• unit ~
= одини́чна то́чка
• vanishing ~
= то́чка пере́тину парале́льних лі́ній
• view ~
= 1. то́чка спостеріга́ння 2. кут (то́чка) зо́ру
population = [ˌpɒpju'leɪʃn] 1. насе́лення; популя́ція 2. (генера́льна) суку́пність; 3. запо́внення
• actual ~
= факти́чна суку́пність
• artificial ~
= шту́чна суку́пність
• binary ~
= біна́рна суку́пність
• closed ~
= за́мкнена суку́пність
• continuous ~
= непере́рвна суку́пність
• discrete ~
= дискре́тна суку́пність
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) суку́пність
• general (grand) ~
= генера́льна суку́пність
• hierarchial ~
= ієрархі́чна суку́пність
• hybrid ~
= гібри́дна суку́пність
• hypothetical ~
= гіпотети́чна суку́пність
• imaginary ~
= уя́вна суку́пність
• infinite ~
= нескінче́нна суку́пність
• limited ~
= обме́жена суку́пність
• mixed ~
= змі́шана суку́пність
• original ~
= вихідна́ суку́пність
• parent ~
= генера́льна суку́пність
• sampled ~
= 1. вибірко́ва суку́пність; ви́бірка 2. обсте́жувана суку́пність
• standard ~
= станда́ртна суку́пність
• stationary ~
= стаціона́рна суку́пність
• statistical ~
= статисти́чна суку́пність
• stratified ~
= розшаро́вана суку́пність
• subdivided ~
= поді́лена суку́пність
• total ~
= генера́льна суку́пність
predicate = ['prɛdɪkət] 1. предика́т || ['prɛdɪkeɪt] 2. стве́рджувати(тве́рдити)/стве́рдити
• algebraic ~
= алґебри́чний предика́т
• analytic ~
= аналіти́чний предика́т
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) предика́т
• atomic ~
= атомо́вий предика́т
• binary ~
= двомі́сний (біна́рний) предика́т
• bounded ~
= обме́жений предика́т
• complete ~
= по́вний предика́т
• computability ~
= предика́т обчисле́нності, рекурси́вний предика́т
• decidable ~
= розв’язни́й предика́т
• definable ~
= озна́чний предика́т
• derived ~
= похідни́й предика́т
• dyadic ~
= двомі́сний предика́т
• elementary ~
= елемента́рний предика́т
• enumerable ~
= перерахо́вний предика́т
• equality ~
= предика́т рі́вності
• expressible ~
= вира́зний предика́т
• formula ~
= фо́рмульний предика́т
• individual ~
= індиві́дний предика́т
• induction ~
= індукти́вний предика́т
• invariant ~
= інваріа́нтний предика́т
• irreducible ~
= незвідни́й предика́т
• monadic ~
= одномі́сний предика́т
• multiplace ~
= багатомі́сний предика́т
• numerical ~
= числови́й предика́т
• partial ~
= частко́вий предика́т
• polynomial ~
= поліно́мний предика́т
• prime ~
= про́сти́й предика́т
• primitive ~
= приміти́вний предика́т
• recursive ~
= рекурси́вний предика́т
• recursively enumerable ~
= рекурси́вно перерахо́вний предика́т
• representable ~
= представни́й предика́т
• representing ~
= представля́льний предика́т
• resolvable ~
= розв’язни́й предика́т
• satisfying ~
= задові́льний предика́т
• saturable ~
= наси́тний предика́т
• singular ~
= ви́роджений предика́т
• stable ~
= стійки́й предика́т
• symmetric ~
= симетри́чний предика́т
• theoretic(al) ~
= теорети́чний предика́т
• total ~
= скрізь озна́чений предика́т
• truth ~
= правди́вий (і́стинний) предика́т
• undecidable ~
= нерозв’язни́й предика́т
• universal ~
= універса́льний предика́т
process = ['prəʊsɛs] 1. проце́с // ~ with aftereffect проце́с із післяді́єю 2. спо́сіб (опрацьо́вування тощо) 3. опрацьо́вувати/опрацюва́ти 4. перетво́рювати/перетвори́ти
• ~ of iteration
= ітера́ція; ме́тод ітера́ції
• ~ of randomization
= проце́с рандоміза́ції
• adaptive ~
= адапти́вний проце́с
• additive ~
= адити́вний проце́с
• adjoint ~
= спря́жений проце́с
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний проце́с
• approximate ~
= набли́жений проце́с
• approximation ~
= проце́с апроксимува́ння
• background ~
= фо́новий проце́с
• batch ~
= паке́тний проце́с; проце́с паке́тного опрацьо́вування
• binary ~
= біна́рний проце́с
• branching ~
= розгалу́жений проце́с
• canonical ~
= каноні́чний проце́с
• cascade ~
= каска́дний проце́с
• child ~
= поро́джений проце́с, дочі́рній проце́с
• circular ~
= циклі́чний проце́с
• concurrent ~s
= парале́льні (одноча́сні) проце́си
• conservative ~
= консервати́вний проце́с
• constructive ~
= конструкти́вний проце́с
• continuation ~
= проце́с продо́вжування
• continuous ~
= непере́рвний проце́с
• convergent ~
= збі́жний проце́с
• convex ~
= опу́клий проце́с
• cumulative ~
= кумуляти́вний проце́с
• cyclic ~
= циклі́чний проце́с
• death ~
= проце́с вмира́ння
• degenerate ~
= ви́роджений проце́с
• detached ~
= фо́новий проце́с
• deterministic ~
= детерміністи́чний проце́с
• diagonal ~
= діагона́льний проце́с (Ка́нтора)
• difference ~
= різнице́вий проце́с
• differential ~
= диференці́йний проце́с
• differentiation ~
= проце́с диференціюва́ння
• digital ~
= дискре́тний проце́с
• discontinuous ~
= дискре́тний проце́с
• dissipative ~
= дисипати́вний проце́с
• divergent ~
= розбі́жний проце́с
• dual ~
= дуа́льний проце́с
• dynamic ~
= динамі́чний проце́с
• effective ~
= ефекти́вний проце́с
• empirical ~
= емпіри́чний проце́с
• equilibrium ~
= рівнова́жний проце́с
• ergodic ~
= ергоди́чний проце́с
• evolutionary ~
= еволюці́йний проце́с
• exhaustion ~
= проце́с виче́рпування
• expectation ~
= проце́с очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний проце́с
• extended ~
= узага́льнений проце́с
• fictitious ~
= фікти́вний проце́с
• finite ~
= фіні́тний (скінче́нний) проце́с
• forward ~
= прями́й проце́с
• general ~
= зага́льний проце́с
• generating ~
= поро́джувальний проце́с
• genetic ~
= ґенети́чний проце́с
• gradient ~
= ґрадіє́нтний проце́с
• harmonic ~
= гармоні́чний проце́с
• harmonizable ~
= гармонізо́вний проце́с
• hereditary ~
= проце́с із післяді́єю
• heterogeneous ~
= неоднорі́дний проце́с
• heuristic ~
= евристи́чний проце́с
• hibernating ~
= заморо́жений проце́с
• holomorphic ~
= голомо́рфний проце́с
• homogeneous ~
= однорі́дний проце́с
• indirect ~
= непрями́й (побі́жний) проце́с
• induced ~
= (з)індуко́ваний проце́с
• informational ~
= інформаці́йний проце́с
• integrable ~
= інтеґро́вний проце́с
• interpolatory ~
= інтерполяці́йний проце́с
• inverse ~
= обе́рнений проце́с
• isotropic ~
= ізотро́пний проце́с
• iterative ~
= ітерати́вний проце́с; ітераці́йний проце́с
• jump ~
= стрибко́вий проце́с
• limiting ~
= перехі́д до грани́ці
• linear ~
= ліні́йний проце́с
• Markov(ian) ~
= ма́рковський проце́с
• shell ~
= зо́внішній проце́с
• measurable ~
= вимірни́й проце́с
• memoryless ~
= безпам’яттє́вий проце́с
• monotonous ~
= моното́нний проце́с
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний проце́с
• normal ~
= норма́льний проце́с
• normalized ~
= (з)нормо́ваний проце́с
• numerical ~
= числови́й проце́с
• observation ~
= проце́с спостеріга́ння
• observed ~
= спостере́ж(ува)ний проце́с
• optimum ~
= оптима́льний проце́с
• orthogonal ~
= ортогона́льний проце́с
• predictable ~
= прогнозо́вний проце́с
• probabilistic ~
= імові́рнісний проце́с
• pursuit ~
= проце́с переслі́дування
• random ~
= випадко́вий проце́с
• recurrent ~
= верта́льний проце́с; рекуре́нтний проце́с
• recursive ~
= рекурси́вний проце́с
• reduced ~
= зве́дений проце́с
• reducible ~
= звідни́й проце́с
• regular ~
= реґуля́рний проце́с
• renewal ~
= проце́с відно́влювання
• restorative ~
= проце́с відно́влювання
• return ~
= проце́с пове́рнення (верта́ння)
• reverse ~
= зворо́тний проце́с
• reversible ~
= оборо́тний проце́с
• search ~
= проце́с по́шуку
• selection ~
= проце́с добира́ння (відбо́ру)
• sieving ~
= проце́с просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод
• singular ~
= синґуля́рний (ви́роджений) проце́с
• sister ~
= проце́с-партне́р
• slave ~
= підпорядко́ваний проце́с
• sleeping ~
= засну́лий проце́с
• smoothed ~
= згла́джений проце́с
• smoothing ~
= проце́с згла́джування
• software ~
= 1. програмо́вий (програмо́во реалізо́вний) проце́с 2. проце́с ство́рювання та експлуата́ції програ́м (со́фту)
• spectral ~
= спектра́льний проце́с
• stable ~
= стабі́льний проце́с
• stationary ~
= стаціона́рний проце́с
• stochastic ~
= стохасти́чний проце́с
• stopped ~
= зупи́нений проце́с
• summation ~
= проце́с сумува́ння (підсумо́вування)
• synergistic ~
= синергі́йний проце́с
• transient ~
= перехідни́й (переходо́вий) проце́с
• user ~
= користувачі́в проце́с
• vector ~
= ве́кторний проце́с
product = ['prɒdʌkt] 1. до́буток 2. проду́кт 3. результа́т 4. ви́ріб; ви́твір
• ~ of algebras
= до́буток а́лґебр
• ~ of cardinals
= до́буток кардина́льних чи́сел
• ~ of complex numbers
= до́буток ко́мплексних чи́сел
• ~ of determinants
= до́буток визначникі́в (детерміна́нтів)
• ~ of events
= до́буток поді́й
• ~ of functions
= до́буток фу́нкцій
• ~ of groups
= до́буток груп
• ~ of mappings
= до́буток відобра́жень
• ~ of matrices
= до́буток ма́триць
• ~ of measures
= до́буток мір
• ~ of numbers
= до́буток чи́сел
• ~ of operators
= до́буток опера́торів
• ~ of ordinals
= до́буток поря́дкових чи́сел
• ~ of polynomials
= до́буток многочле́нів (поліно́мів)
• ~ of rational numbers
= до́буток раціона́льних чи́сел
• ~ of relations
= до́буток відно́шень
• ~ of series
= до́буток ряді́в
• ~ of sums
= 1. до́буток сум 2. кон’ю́нкція диз’ю́нкцій
• ~ of types
= до́буток ти́пів
• ~ of a vector by a number
= до́буток ве́ктора на число́
• ~ of vectors
= до́буток векторі́в
• affine ~
= афі́нний до́буток
• algebraic ~
= алґебри́чний до́буток
• alternating ~
= знакозмі́нний до́буток
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) до́буток
• associative ~
= асоціати́вний до́буток
• binary ~
= біна́рний до́буток
• binomial ~
= біно́мний до́буток
• bracket ~
= дужко́ви́й до́буток
• canonical ~
= каноні́чний до́буток
• cap ~
= до́буток Ві́тні
• cartesian ~
= Дека́ртів до́буток
• characteristic ~
= характеристи́чний до́буток
• closed ~
= за́мкнений до́буток
• competitive software ~
= конкурентноспромо́жний програмо́вий проду́кт
• complex ~
= ко́мплексний до́буток
• convolution ~
= зго́ртка
• countable ~
= зліче́нний до́буток
• cross ~
= 1. алґ. ве́кторний до́буток 2. топ. прями́й до́буток
• cup ~
= до́буток Колмого́рова - Алекса́ндера
• direct ~
= прями́й до́буток
• dot ~
= 1. скаля́рний (вну́трішній) до́буток 2. топ. мно́ження кра́пкою
• exterior ~
= зо́внішній до́буток
• fibered ~
= розшаро́ваний до́буток
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний до́буток
• formal ~
= форма́льний до́буток
• infinite ~
= нескінче́нний до́буток
• inner ~
= скаля́рний до́буток
• logical ~
= логі́чний до́буток
• matrix ~
= ма́тричний до́буток
• meromorphic ~
= меромо́рфний до́буток
• metabelian ~
= мета́белів до́буток
• metric ~
= метри́чний до́буток
• modulo ~
= до́буток за мо́дулем
• normal ~
= норма́льний до́буток
• nuclear ~
= ядро́вий до́буток
• ordinal ~
= ордина́льний до́буток
• outer ~
= зо́внішній (ве́кторний) до́буток
• permutation ~
= до́буток пере́ставок
• predecessor software ~
= попере́дній (застарі́лий) програмо́вий проду́кт (належить замінити на новий)
• program ~
= програмо́вий проду́кт; мн. програмо́ва проду́кція, програ́ми, (софт)
• replacement software ~
= програмо́вий проду́кт-замі́нник
• scalar ~
= скаля́рний до́буток
• similar ~
= поді́бний (аналогічний) проду́кт
• skew ~
= скісни́й до́буток
• smash ~
= стя́гнений до́буток
• software ~
= програмо́вий проду́кт, софт
• split ~
= розще́плений до́буток
• standard ~ of sums
= кон’юнкти́вна норма́льна фо́рма
• symmetric ~
= симетри́чний до́буток
• tensor ~
= те́нзорний до́буток
• topological ~
= топологі́чний до́буток
• torsion ~
= періоди́чний до́буток
• transfinite ~
= трансфіні́тний до́буток
• trigonometric ~
= до́буток (комплексних чисел) в тригонометри́чні фо́рмі
• unbundled ~
= нескомплекто́ваний проду́кт
• vector ~
= ве́кторний до́буток
• verbal ~
= верба́льний до́буток
• weak ~
= слабки́й до́буток
• wreath ~
= вінко́вий до́буток, спле́тення
quadratic = [kwɒ'drætɪk] 1. квадра́тне рівня́ння 2. квадра́тний (квадрати́чний), дру́гого сте́пеня // piecewise ~ куско́во (відтинко́во) квадра́тний
• affected ~
= по́вне квадра́тне рівня́ння
• binary ~
= квадра́тне рівня́ння з двома́ невідо́мими
• incomplete ~
= непо́вне квадра́тне рівня́ння
• reduced ~
= зве́дене квадра́тне рівня́ння
quantic = ['kwɒntɪk] фо́рма
• binary ~
= фо́рма (однорі́дний поліно́м) двох змі́нних, біна́рна фо́рма
• cubic binary ~
= біна́рна кубі́чна фо́рма, кубі́чна фо́рма двох змі́нних
• quadric ~
= квадра́тна фо́рма
• quartic ~
= фо́рма четве́ртого сте́пеня
recognition = [ˌrɛkəg'nɪʃn] 1. впізнава́ння/впізна́ння́, розпізнава́ння/розпізна́ння́ 2. схва́лення; визна́ння́ // in ~ на знак визна́ння́
• accurate ~
= то́чне впізнава́ння
• binary ~
= біна́рне впізнава́ння
• character ~
= впізнава́ння зна́ків (си́мволів)
• computer ~
= маши́нне впізнава́ння (символів чи образів)
• entry ~
= впізнава́ння вво́ду (ідентифікація призначення і структури входового повідомлення, щоб вибрати засоби розпакувати його)
• feature ~
= впізнава́ння за характе́рними озна́ками; впізнава́ння характе́рних озна́к
• handwriting ~
= впізнава́ння рукопи́сного те́ксту чи рукопи́сних зна́ків
• image ~
= впізнава́ння (вирізня́ння) о́бразів (зобра́жень)
• magnetic-ink character ~
= впізнава́ння зна́ків, напи́саних магне́тним чорни́лом
• optical character ~ (OCR)
= опти́чне впізнава́ння зна́ків
• pattern ~
= впізнава́ння о́бразів
• speaker ~
= впізнава́ння (суб’єкта) за мо́вою, впізнава́ння мо́вця
• speech ~
= впізнава́ння мо́ви; впізнава́ння звукови́х повідо́млень
• visual ~
= впізнава́ння зорови́х о́бразів; візуа́льне розпізнава́ння
• voice ~
= впізнава́ння го́лосу чи мо́влення
regression = [rɪ'grɛʃn] 1. реґре́сія; пове́рнення 2. зворо́тний рух; реґре́с
• analytic ~
= аналіти́чна реґре́сія
• binary ~
= біна́рна реґре́сія
• conditional ~
= умо́вна реґре́сія
• curvilinear ~
= криволіні́йна реґре́сія
• diagonal ~
= діагона́льна реґре́сія
• dynamic ~
= динамі́чна реґре́сія
• estimated ~
= оцінко́ва реґре́сія
• functional ~
= функці́йна реґре́сія
• harmonic ~
= гармоні́чна реґре́сія
• imaginary ~
= уя́вна реґре́сія
• isotonic ~
= ізото́нна реґре́сія
• lag ~
= реґре́сія з зага́йним арґуме́нтом
• linear ~
= ліні́йна реґре́сія
• linearized ~
= лінеаризо́вана реґре́сія
• log-linear ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) реґре́сія
• modal ~
= мода́льна реґре́сія
• monotonic ~
= моното́нна реґре́сія
• normal ~
= норма́льна реґре́сія
• orthogonal ~
= ортогона́льна реґре́сія
• parabolic ~
= параболі́чна реґре́сія
• polynomial ~
= поліно́мна реґре́сія
• ridge ~
= хребто́ва реґре́сія
• robust ~
= тривка́ (роба́стна) реґре́сія
• sequential ~
= послідо́вна реґре́сія
• simple ~
= ліні́йна (про́ста́) реґре́сія
• spline ~
= спла́йнова реґре́сія
• stochastic ~
= стохасти́чна реґре́сія
• trigonometric ~
= тригонометри́чна реґре́сія
relation = [rɪ'leɪʃn] 1. співвідно́шення; зале́жність 2. зв’язо́к; стосу́нок // in ~ to стосо́вно, що стосу́ється; to bear a ~ to стосува́тися, ма́ти стосу́нок до 3. реля́ція
• ~ of congruence
= співвідно́шення конґруе́нтності
• ~ of conjugacy
= співвідно́шення спря́женості
• ~ of implication
= співвідно́шення імпліка́ції
• ~ of inclusion
= співвідно́шення вклю́чення
• ~ of isomorphism
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• ~ of membership
= співвідно́шення нале́жності
• ~ of modularity
= співвідно́шення мо́дульності
• ~ of orthogonality
= співвідно́шення ортогона́льності
• ~ of precedence
= співвідно́шення передува́ння
• abstract ~
= абстра́ктне співвідно́шення
• additive ~
= адити́вне співвідно́шення
• adjoint ~
= спря́жене співвідно́шення
• algebraic ~
= алґебри́чне співвідно́шення
• analytical ~
= аналіти́чне співвідно́шення
• ancestral ~
= успадко́ване (спадко́ве) співвідно́шення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) співвідно́шення
• associative ~
= асоціати́вне співвідно́шення
• associativity ~
= співвідно́шення асоціати́вності
• asymptotic ~
= асимптоти́чне співвідно́шення
• binary ~
= біна́рне співвідно́шення
• causal ~
= кауза́льне (причино́во-наслідко́ве) співвідно́шення
• closed ~
= за́мкнене співвідно́шення
• closure ~
= співвідно́шення замика́ння
• commutativity ~
= співвідно́шення комутати́вності
• commutator ~
= комута́торне співвідно́шення
• congruence ~
= співвідно́шення конґруе́нтності
• connected ~
= зв’язне́ співвідно́шення
• connectedness ~
= співвідно́шення зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвне співвідно́шення
• correlation ~
= кореляці́йне співвідно́шення
• definable ~
= озна́чне співвідно́шення
• defining ~
= озна́чувальне співвідно́шення
• dichotomous ~
= дихото́мне співвідно́шення
• difference ~
= різнице́ве співвідно́шення
• differential ~
= диференці́йне співвідно́шення
• direct ~
= прями́й зв’язо́к; пряма́ зале́жність
• discrete ~
= дискре́тне співвідно́шення
• dual ~
= дуа́льне співвідно́шення
• dyadic ~
= двомі́сне (двочле́нне) співвідно́шення
• empirical ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• equality ~
= співвідно́шення рі́вності
• equilibrium ~
= співвідно́шення рівнова́ги
• equivalence ~
= співвідно́шення еквівале́нтності
• extremal ~
= екстрема́льне співвідно́шення
• formal ~
= форма́льне співвідно́шення
• functional ~
= функці́йне співвідно́шення
• generating ~
= ґенерува́льне співвідно́шення
• geometrical ~
= геометри́чне співвідно́шення
• harmonic ~
= гармоні́чне співвідно́шення
• homeomorphism ~
= співвідно́шення гомеоморфі́зму
• homogeneity ~
= співвідно́шення однорі́дності
• homogeneous ~
= однорі́дне співвідно́шення
• homotopy ~
= співвідно́шення гомото́пності
• idempotent ~
= ідемпоте́нтне співвідно́шення
• identical ~
= тото́жне співвідно́шення, тото́жність
• identity ~
= співвідно́шення тото́жності
• incidence ~
= співвідно́шення інциде́нтності
• inclusion ~
= співвідно́шення вклю́чення
• inequality ~
= співвідно́шення нері́вності
• integral ~
= інтеґра́льне співвідно́шення
• invariance ~
= співвідно́шення інваріа́нтності
• invariant ~
= інваріа́нтне співвідно́шення
• inverse ~
= обе́рнене співвідно́шення
• isomorphism ~
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• linear ~
= ліні́йне співвідно́шення
• logical ~
= логі́чне співвідно́шення
• many-to-many ~
= бага́то-багатозна́чне; взає́мно багатозна́чне співвідно́шення
• many-to-one ~
= бага́то-однозна́чне співвідно́шення
• matrix ~
= ма́тричне співвідно́шення
• monotone ~
= моното́нне співвідно́шення
• one-to-many ~
= о́дно-багатозна́чне співвідно́шення
• one-to-one ~
= о́дно-однозна́чне співвідно́шення; взає́мно однозна́чне співвідно́шення
• order(ing) ~
= співвідно́шення поря́дку
• partial(-)order ~
= співвідно́шення частко́вого поря́дку
• perfect ~
= взає́мно однозна́чна відпові́дність
• permanence ~
= співвідно́шення пості́йності
• perpendicularity ~
= співвідно́шення перпендикуля́рності
• polyadic ~
= багатомі́сне співвідно́шення
• power ~
= степене́ве співвідно́шення
• predicative ~
= предикати́вне співвідно́шення
• preorder ~
= співвідно́шення передпоря́дку
• projective ~
= проєкти́вна відпові́дність
• proportionality ~
= співвідно́шення пропорці́йності
• recurrence ~
= рекуре́нтне співвідно́шення
• recursive ~
= рекурси́вне співвідно́шення
• redundant ~
= надлишко́ве співвідно́шення
• reflexive ~
= рефлекси́вне співвідно́шення
• reversible ~
= оборо́тне співвідно́шення
• rudimentary ~
= рудимента́рне співвідно́шення
• self-dual ~
= самодуа́льне співвідно́шення
• semantic ~
= семанти́чне співвідно́шення
• smaller ~
= подрі́бнене співвідно́шення; то́нше співвідно́шення
• source ~
= пе́рві́сне співвідно́шення (в реляційних базах даних)
• spatial ~
= просторо́ве співвідно́шення
• stable ~
= тривке́ співвідно́шення
• static ~
= стати́чне співвідно́шення
• statistical ~
= статисти́чне співвідно́шення
• stochastic ~
= стохасти́чне співвідно́шення
• stress strain ~
= деформаціє-напру́гове співвідно́шення
• structural ~
= структу́рне співвідно́шення
• symmetric ~
= симетри́чне співвідно́шення
• symmetry ~
= співвідно́шення симе́трії
• temporal ~
= часове́ співвідно́шення
• transitive ~
= транзити́вне співвідно́шення
• transitivity ~
= співвідно́шення транзити́вності
• trivial ~
= тривіа́льне співвідно́шення
• void ~
= поро́жнє співвідно́шення
representation = [ˌrɛprɪzɛn'teɪʃn] представля́ння/предста́влення; подава́ння/подання́ (у формі); спо́сіб задава́ння (функцій)
• ~ of a group
= предста́влення гру́пи
• ~ of a number
= предста́влення числа́
• ~ of a ring
= алґ. предста́влення кільця́
• abstract ~
= абстра́ктне предста́влення
• additive ~
= адити́вне предста́влення
• adjoint ~
= спря́жене предста́влення
• affine ~
= афі́нне предста́влення
• algebra ~
= предста́влення а́лґебри
• algebraic ~
= алґебри́чне предста́влення
• algorithmic ~
= алґоритмі́чне предста́влення
• alternating ~
= знакозмі́нне предста́влення
• analog ~
= ана́логове предста́влення
• analytic ~
= аналіти́чне предста́влення
• approximate ~
= набли́жене предста́влення
• approximative ~
= апроксимати́вне предста́влення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) предста́влення
• array ~
= предста́влення у фо́рмі (двови́мірного) маси́ву; табли́чне (ма́тричне) предста́влення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне предста́влення
• binary(-coded) ~
= двійко́ве (біна́рне) предста́влення
• block ~
= бло́кове предста́влення
• branched ~
= розгалу́жене предста́влення
• canonical ~
= каноні́чне предста́влення
• clustering ~
= кла́стерне предста́влення
• combinatorial ~
= комбінато́рне предста́влення
• complex ~
= ко́мплексне предста́влення
• computable ~
= обчисле́нне предста́влення
• configurational ~
= конфігураці́йне предста́влення
• conformal ~
= конфо́рмне предста́влення
• conjugate ~
= спря́жене предста́влення
• continuous ~
= непере́рвне предста́влення
• contracted ~
= сти́снене предста́влення
• contracting ~
= стиска́льне предста́влення
• convergent ~
= збі́жне предста́влення
• convex ~
= опу́кле предста́влення
• coordinate ~
= координа́тне предста́влення
• cyclic ~
= циклі́чне предста́влення
• data ~
= предста́влення да́них
• decimal ~
= десятко́ве предста́влення
• decomposable ~
= розвивне́ (розкладне́) предста́влення
• deduced ~
= ви́ведене предста́влення
• derived ~
= похідне́ предста́влення
• diagonal ~
= діагона́льне предста́влення
• differentiable ~
= диференційо́вне предста́влення
• digital ~
= цифрове́ предста́влення
• dimetric ~
= диметри́чне предста́влення
• dual ~
= дуа́льне предста́влення
• explicit ~
= я́вне предста́влення
• factor ~
= фа́ктор-предста́влення
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) предста́влення
• formal ~
= форма́льне предста́влення
• functional ~
= функці́йне предста́влення; функціона́льне предста́влення
• general ~
= зага́льне предста́влення
• generalized ~
= узага́льнене предста́влення
• geometric ~
= геометри́чне предста́влення; геометри́чне зобра́ження
• graphical ~
= графі́чне зобра́ження, графі́чне предста́влення
• group ~
= предста́влення гру́пи
• harmonic ~
= гармоні́чне предста́влення
• helicity ~
= спіра́льне предста́влення
• heuristic ~
= евристи́чне предста́влення
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ве предста́влення
• holomorphic ~
= голомо́рфне предста́влення
• implicit ~
= нея́вне предста́влення
• incremental ~
= предста́влення в при́ростах
• infinite ~
= нескінче́нне предста́влення
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льне предста́влення
• injective ~
= ін’єкти́вне предста́влення
• in-memory ~
= предста́влення (даних) в операти́вній па́м’яті
• integer ~
= цілочислове́ предста́влення
• integrable ~
= інтеґро́вне предста́влення
• integral ~
= інтеґра́льне предста́влення
• interpolatory ~
= інтерполяці́йне предста́влення
• interval ~
= інтерва́льне предста́влення
• isometric ~
= ізометри́чне предста́влення
• isomorphic ~
= ізомо́рфне предста́влення
• knowledge ~
= предста́влення знань
• linear ~
= ліні́йне предста́влення
• list ~
= предста́влення у фо́рмі спи́ску, спи́скове предста́влення; спи́скове задава́ння
• local ~
= лока́льне предста́влення
• logarithmic ~
= логаритмі́чне (логарифмі́чне) предста́влення
• matrix ~
= ма́тричне предста́влення
• metacyclic ~
= метациклі́чне предста́влення
• minimal ~
= мініма́льне предста́влення
• numeric ~
= числове́ предста́влення
• pictorial ~
= нао́чне предста́влення
• positional ~
= позиці́йне предста́влення (чисел)
• spectral ~
= спектра́льне предста́влення
• standard ~
= станда́ртне предста́влення
• string ~
= рядко́ве предста́влення
• unital ~
= уніта́льне предста́влення
• unitary ~
= уніта́рне предста́влення
• vector ~
= ве́кторне предста́влення
• virtual ~
= віртуа́льне предста́влення
• visual ~
= нао́чне предста́влення; графі́чне зобра́ження
• wire-frame ~
= карка́сне предста́влення; ко́нтурне задава́ння
resolvent = [rɪ'zɒlvənt] резольве́нта, розв’я́зувальне ядро́ || резольве́нтний
• acyclic ~
= ациклі́чна резольве́нта
• asymptotic ~
= асимптоти́чна резольве́нта
• binary ~
= біна́рна резольве́нта
• compact ~
= компа́ктна резольве́нта
• cubic ~
= кубі́чна резольве́нта
• homotopic ~
= гомото́пна резольве́нта
• injective ~
= ін’єкти́вна резольве́нта
• integrable ~
= інтеґро́вна резольве́нта
• kernel ~
= резольве́нта ядра́
• lock ~
= лок-резольве́нта
• operator ~
= резольве́нта опера́тора
• ordered ~
= впорядко́вана резольве́нта
• primitive ~
= приміти́вна резольве́нта
• projective ~
= проєкти́вна резольве́нта
• reduced ~
= зве́дена резольве́нта
• standard ~
= станда́ртна резольве́нта
response = [rɪ'spɒns] 1. реа́кція; ві́дгук || реагува́ти/зреагува́ти (відреагува́ти) // ~ to a device error реа́кція на відмо́ву при́строю 2. ві́дповідь || відповіда́ти/відпові́сти́ // in ~ to у ві́дповідь на, відповіда́ючи на
• adjusted ~
= уто́чнена ві́дповідь
• all-or-none ~
= дихото́мний ві́дгук
• approximate ~
= набли́жена характери́стика
• asymmetric ~
= асиметри́чна характери́стика
• binary ~
= біна́рний ві́дгук
• dichotomous ~
= дихото́мний ві́дгук
• differential ~
= диференці́йний ві́дгук
• hidden ~
= прихо́вана реа́кція
• linear ~
= ліні́йна характери́стика; ліні́йний ві́дгук
• net ~
= сума́рний ві́дгук
• observable ~
= спостере́жна реа́кція
• quantitative ~
= кі́лькісний результа́т, кі́лькісний ви́хід
• real-time ~
= реальночасова́ реа́кція, реа́кція в реа́льному ча́сі
• sinusoidal ~
= синусо́їдний ві́дгук
• step ~
= реа́кція на стрибо́к
• time ~
= часова́ характери́стика
• transient ~
= перехідна́ характери́стика
ring = [rɪŋ] 1. кільце́ 2. кільце́ва о́бласть 3. кільце́ва схе́ма 4. кільце́вий регі́стер 4. лічи́льне кільце́; кільце́вий лічи́льник 5. кільце́ва мере́жа
• ~ of coefficients
= кільце́ коефіціє́нтів
• ~ of endomorphisms
= кільце́ ендоморфі́змів
• ~ of germs
= кільце́ па́гонів
• ~ of integers
= кільце́ ці́лих чи́сел
• ~ of multiplications
= кільце́ мно́жень
• ~ of multipliers
= кільце́ мно́жникі́в
• ~ of polynomials
= кільце́ многочле́нів (поліно́мів)
• ~ of quotients
= фа́ктор-кільце́
• ~ of sets
= кільце́ множи́н
• abstract ~
= абстра́ктне кільце́
• adele ~
= кільце́ аде́лей
• affine ~
= афі́нне кільце́
• algebraic ~
= алґебри́чне кільце́
• analytic ~
= аналіти́чне кільце́
• anchor ~
= тор
• arithmetic ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) кільце́
• associative ~
= асоціати́вне кільце́
• atomic ~
= а́томне (атома́рне) кільце́
• binary ~
= двійко́ве (біна́рне) лічи́льне кільце́
• bordism ~
= кільце́ внут́рішніх гомоло́гій (борди́змів)
• circular ~
= колове́ кільце́
• cobordism ~
= кільце́ коборди́змів
• coefficient ~
= кільце́ коефіціє́нтів
• cohomology ~
= когомологі́чне кільце́
• cohomotopic ~
= когомото́пне кільце́
• commutative ~
= комутати́вне кільце́
• compact ~
= компа́ктне кільце́
• complex ~
= кільце́ ко́мплексних чи́сел
• conservative ~
= консервати́вне кільце́
• contrahomology ~
= кільце́ когомоло́гій
• cyclic ~
= циклі́чне кільце́
• dense ~
= щі́льне кільце́
• derived ~
= похідне́ кільце́
• diagonal ~
= діагона́льне кільце́
• differential ~
= диференці́йне кільце́
• division ~
= кільце́ з ді́ленням, ті́ло
• embeddable ~
= вкла́дне́ кільце́
• endomorphism ~
= кільце́ ендоморфі́змів
• factor ~
= фа́ктор-кільце́
• factorial ~
= факторіа́льне кільце́
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) кільце́
• function ~
= функці́йне кільце́; функціона́льне кільце́
• group ~
= групове́ кільце́
• homogeneous ~
= однорі́дне кільце́
• homology ~
= кільце́ гомоло́гій
• hyperbolic ~
= гіперболі́чне кільце́
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льне кільце́
• integer ~
= цілочислове́ кільце́
• integral ~
= ці́лісне кільце́
• involutive ~
= інволюти́вне кільце́
• lattice-ordered ~
= ґра́тко́во впорядко́ване кільце́, l-кільце́
• linear ~
= ліні́йне кільце́
• local ~
= лока́льне кільце́
• matrix ~
= кільце́ ма́триць
• measure ~
= кільце́ з мі́рою
• near ~
= ма́йже кільце́
• operator ~
= опера́торне кільце́
• ordered ~
= впорядко́ване кільце́
• oriented ~
= (з)орієнто́ване (спрямо́ване) кільце́
• parabolic ~
= параболі́чне кільце́
• polynomial ~
= поліно́мне кільце́, кільце́ многочле́нів
• primary ~
= перви́нне кільце́
• prime ~
= про́сте́ кільце́
• primitive ~
= приміти́вне кільце́
• product ~
= до́буток кі́лець
• protection ~
= кільце́ за́хисту (в базах даних)
• quaternion ~
= кільце́ кватерніо́нів
• quotient ~
= фа́ктор-кільце́
• rational ~
= раціона́льне кільце́
• reduced ~
= зве́дене кільце́
• reducible ~
= звідн́е кільце́
• scalar ~
= скаля́рне кільце́
• semigroup ~
= напівгрупове́ кільце́
• simplicial ~
= симпліці́йне кільце́
• socle ~
= цо́кольне кільце́
• splitting ~
= розще́пне кільце́
• tensor ~
= те́нзорне кільце́
• token ~
= кільце́ва естафе́тна мере́жа (кільцева мережа з естафетним доступом)
• topological ~
= топологі́чне кільце́
• topologized ~
= топологізо́ване кільце́
• torsion ~
= кільце́ з за́крутом
• torus ~
= то́рове кільце́
• total matrix ~
= по́вне кільце́ ма́триць
• unitary ~
= уніта́рне кільце́
• valuation ~
= кільце́ нормува́ння
• vector ~
= ве́кторне кільце́
scale = [skeɪl] 1. ва́ги; терези́ 2. масшта́б, міри́ло || масштабува́ти/змасштабува́ти // on (in) the large ~ у вели́кому масшта́бі; to ~ down/up перетвори́ти до ме́ншого/бі́льшого масшта́бу 3. шкала́ || шкалува́ти/пошкалува́ти 4. масшта́бна ліні́йка 5. числова́ систе́ма
• ~ of alephs
= шкала́ а́лефів
• ~ of comparison
= шкала́ порі́внювань
• ~ of imaginaries
= шкала́ уя́вних чи́сел
• ~ of notation
= 1. систе́ма позна́чень (по́значок) 2. числова́ систе́ма
• absolute ~
= абсолю́тна шкала́
• analytic ~
= аналіти́чна шкала́
• angular ~
= кутова́ шкала́
• binary ~
= 1. двійко́ва шкала́ 2. двійко́ва числова́ систе́ма
• circular ~
= колова́ шкала́
• complete number ~
= по́вна числова́ вісь
• coordinate ~
= систе́ма координа́т; координа́тна сі́тка
• derived ~
= похідна́ шкала́
• diagonal ~
= попере́чний масшта́б; масшта́бна ліні́йка (шкала́)
• distance ~
= ліні́йний масшта́б
• equidistant ~
= рівномі́рна шкала́
• expanded ~
= 1. розтя́гнена шкала́ 2. збі́льшений масшта́б
• fast time ~
= швидки́й масшта́б ча́су
• graphical ~
= графі́чний масшта́б
• gray ~
= сі́ра шкала́, напівто́нова шкала́ (яскравості зображення)
• image ~
= масшта́б зобра́ження
• interval ~
= інтерва́льна шкала́
• linear ~
= 1. ліні́йна шкала́ 2. ліні́йний масшта́б, міри́ло
• local ~
= лока́льна шкала́
• logarithmic ~
= 1. логаритмі́чна (логарифмі́чна) шкала́ 2. логаритмі́чний (логарифмі́чний) масшта́б
• metric ~
= 1. метри́чна шкала́ 2. масшта́б
• natural ~
= натура́льний ряд
• number ~
= числова́ вісь
• numerical ~
= числова́ шкала́
• ordinal ~
= поря́дкова шкала́
• percentile ~
= проценти́льна шкала́
• perspective ~
= перспекти́вна шкала́
• plotting ~
= масшта́б гра́фіка
• power ~
= шкала́ поту́жностей
• probability ~
= шкала́ ймові́рностей, ймові́рнісна шкала́
• projective ~
= проєкти́вна шкала́
• proportional ~
= пропорці́йна шкала́
• radix ~
= позиці́йна числова́ систе́ма
• reciprocal ~
= шкала́ обе́рнених величи́н
• rectilinear ~
= прямоліні́йна шкала́
• reference ~
= відліко́ва шкала́
• reduced ~
= зме́ншений масшта́б
• slow time ~
= пові́льний масшта́б ча́су
• time ~
= часова́ шкала́; масшта́б ча́су
• uniform ~
= рівномі́рна шкала́
• value ~
= шкала́ ці́нностей
search = [sɜ:tʃ] 1. по́шук, шука́ння || шука́ти // ~ out знайти́ 2. перебира́ння/перебра́ння (варіантів) || перебира́ти/перебра́ти (варіанти)
• adaptive ~
= адапти́вний по́шук
• area ~
= по́шук у (пе́вній) о́бласті
• associative ~
= асоціати́вний по́шук
• best-first ~
= по́шук за пе́ршою найкра́щою збі́жністю
• best-match ~
= по́шук за найкра́щою збі́жністю
• bidirectional ~
= двонапрямни́й по́шук
• binary (bisectional) ~
= біна́рний по́шук
• breadth-first ~
= по́шук уши́р
• chaining ~
= ланцюго́вий по́шук
• circular ~
= колови́й по́шук
• combinatorial ~
= комбінато́рний по́шук
• coordinate ~
= координа́тний по́шук
• database ~
= по́шук у ба́зі да́них
• dendroidal ~
= по́шук за де́ревом
• depth-first ~
= по́шук угли́б
• dichotomizing (dichotomous) ~
= дихото́мний по́шук, по́шук ді́ленням на́впіл
• direct ~
= прями́й по́шук
• directed ~
= спрямо́ваний по́шук
• exhaustive ~
= по́шук ме́тодом по́вного перебо́ру
• factorial ~
= факторіа́льний по́шук
• full-text ~
= по́шук за по́вним те́кстом
• gradient ~
= ґрадіє́нтний по́шук
• graph ~
= по́шук за гра́фом
• graphical ~
= по́шук графі́чним ме́тодом
• greater than ~
= по́шук за співвідно́шенням бі́льше
• heuristic ~
= евристи́чний по́шук
• high-low-equal ~
= по́шук у за́даному інтерва́лі, по́шук в інтерва́лі зна́чень
• inverted ~
= зворо́тний по́шук
• iterative ~
= ітерати́вний по́шук
• key ~
= по́шук за ключе́м
• lattice ~
= ґра́тко́вий по́шук
• limit-type ~
= грани́чний по́шук
• linear ~
= ліні́йний по́шук; послідо́вний пере́гляд
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) по́шук; по́шук ді́ленням на́впіл
• logical ~
= логі́чний по́шук
• maximum ~
= по́шук ма́ксимуму
• minimum ~
= по́шук мі́німуму
• multiway ~
= багатоваріа́нтний по́шук, по́шук багатьма́ шляха́ми
• numerical ~
= числови́й по́шук
• one-at-a-time ~
= послідо́вний по́шук
• ordered ~
= впорядко́ваний по́шук
• parallel ~
= парале́льний по́шук
• pattern-matching ~
= по́шук за шабло́ном
• postorder tree ~
= по́шук вглиб, перебира́ння вглиб
• preplanned ~
= по́шук за напередскла́деним пла́ном
• probabilistic ~
= ймові́рнісний по́шук
• programmed ~
= по́шук за програ́мою
• ramified ~
= розгалу́жений по́шук
• random ~
= випадко́вий по́шук
• randomized ~
= рандомізо́ваний по́шук
• reduced ~
= скоро́чений по́шук
• sequential ~
= послідо́вний по́шук
• simultaneous ~
= одноча́сний по́шук
• skip ~
= по́шук з про́пусками
• statistical ~
= статисти́чний по́шук
• table ~
= табли́чний по́шук
• tree ~
= по́шук уздо́вж де́рева
• uniform ~
= рівномі́рний по́шук
• wandering ~
= мандрівни́й по́шук
sequence = ['si:kwəns] 1. послідо́вність || будува́ти/побудува́ти (встано́влювати/встанови́ти, упорядко́вувати/впорядкува́ти) послідо́вність // in ~ оди́н за о́дним, послідо́вно 2. ряд 3. ви́слід, слі́дування; поря́док слі́дування || впорядко́вувати/впорядкува́ти 4. т. граф. маршру́т 5. (натура́льний) ряд чи́сел 6. лог. корте́ж
• ~ of best approximations
= послідо́вність найкра́щих набли́жень
• ~ of coefficients
= послідо́вність коефіціє́нтів, корте́ж коефіціє́нтів
• ~ of events
= послідо́вність поді́й
• ~ of experiments
= послідо́вність експериме́нтів
• ~ of exponents
= послідо́вність показникі́в
• ~ of functions
= послідо́вність фу́нкцій
• ~ of germs
= послідо́вність па́гонів
• ~ of indices
= послідо́вність і́ндексів
• ~ of integers
= послідо́вність ці́лих чи́сел
• ~ of meshes
= послідо́вність мере́ж
• ~ of points
= послідо́вність то́чок
• ~ of quantifiers
= корте́ж ква́нторів
• ~ of states
= послідо́вність ста́нів
• absolutely convergent ~
= цілко́м збі́жна послідо́вність
• absolutely summable ~
= цілко́м сумо́вна послідо́вність
• alternating ~
= знакозмі́нна послідо́вність
• approximation ~
= апроксимува́льна (апроксимаці́йна) послідо́вність
• arbitrary ~
= дові́льна послідо́вність
• arc ~
= послідо́вність ребе́р (графу)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) послідо́вність
• ascending ~
= висхідна́ послідо́вність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна послідо́вність
• augmentation ~
= послідо́вність допо́внення
• autocorrelation ~
= автокореляці́йна послідо́вність
• autoregressive ~
= автореґреси́вна послідо́вність
• barred ~
= за́мкнена послідо́вність
• basis ~
= послідо́вність ба́зисів
• binary ~
= двійко́ва послідо́вність
• black ~
= топ. чо́рна послідо́вність
• bounded ~
= обме́жена послідо́вність
• branching ~
= розгалу́жена послідо́вність
• calculable ~
= зліче́нна послідо́вність
• calling ~
= виклико́ва послідо́вність (що реалізує звертання до програми)
• chance ~
= випадко́ва послідо́вність
• characteristic ~
= характеристи́чна послідо́вність
• circular ~
= циклі́чна послідо́вність
• closed ~
= за́мкнена послідо́вність
• cofibration ~
= послідо́вність корозшарува́ння (коволокнува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна послідо́вність
• collating ~
= послідо́вність (схе́ма) впорядко́вування; сортува́льна послідо́вність
• composable ~
= компоно́вна послідо́вність
• composition ~
= композиці́йний ряд
• computable ~
= зліче́нна послідо́вність
• confident ~
= дові́рча послідо́вність
• connected ~
= зв’я́зна послідо́вність
• construction ~
= конструкти́вна послідо́вність
• continuous ~
= непере́рвна послідо́вність
• control ~
= керівна́ послідо́вність
• convergent ~
= збі́жна послідо́вність
• convex ~
= опу́кла послідо́вність
• correlation ~
= кореляці́йна послідо́вність
• countable ~
= зліче́нна послідо́вність
• covariance ~
= коваріаці́йна послідо́вність
• covariant ~
= коваріа́нтна послідо́вність
• critical ~
= крити́чна послідо́вність
• crumbling ~
= подрі́бнювана послідо́вність
• cyclic ~
= 1. циклі́чна послідо́вність 2. циклі́чний маршру́т
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) послідо́вність
• decreasing (descending) ~
= спадна́ (низхідна́) послідо́вність
• delta ~
= де́льта-послідо́вність
• dense ~
= щі́льна послідо́вність
• denumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• difference ~
= послідо́вність різни́ць
• directed ~
= 1. (з)орієнто́вана (спрямо́вана) послідо́вність 2. (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) маршру́т
• divergent ~
= розбі́жна послідо́вність
• dominated ~
= (з)мажоро́вана послідо́вність
• dominating ~
= мажорува́льна послідо́вність
• edge ~
= послідо́вність ре́бер, маршру́т
• embeddable ~
= вкладна́ послідо́вність
• enumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• ergodic ~
= ергоди́чна послідо́вність
• escape ~
= керівна́ послідо́вність
• exit ~
= послідо́вність опера́цій ви́ходу (з програми)
• exponential ~
= експоненці́йна послідо́вність
• factor ~
= послідо́вність мно́жникі́в
• fiber ~
= волокни́нна послідо́вність
• fiber mapping ~
= топ. резольве́нта
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) послідо́вність
• flag ~
= відокре́млювач ка́дрів
• fundamental ~
= фундамента́льна послідо́вність
• generalized ~
= узага́льнена послідо́вність
• generated ~
= поро́джена (зґенеро́вана) послідо́вність
• generating ~
= поро́джувальна послідо́вність
• geometric ~
= геометри́чна прогре́сія
• handshake ~
= послідо́вність квитува́льних сигна́лів
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• hardwired ~
= жорстка́ послідо́вність
• hex(adecimal) escape ~
= шістнадцятко́ва керівна́ послідо́вність
• hierarchic ~
= ієрархі́чна послідо́вність
• homology ~
= гомологі́чна послідо́вність
• homotopic ~
= гомото́пна послідо́вність
• illegal ~
= заборо́нена послідо́вність
• implicit ~
= нея́вна послідо́вність
• inclusion mapping ~
= топ. корезольве́нта
• increasing ~
= висхідна́ послідо́вність
• index ~
= послідо́вність і́ндексів
• induced ~
= (з)індуко́вана послідо́вність
• infinite ~
= нескінче́нна послідо́вність
• infinitesimal ~
= послідо́вність знико́мо мали́х (інфінітезима́льних) величи́н
• initialization ~
= послідо́вність ініціалізува́ння
• inner ~
= вну́трішній маршру́т
• instruction ~
= послідо́вність кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ послідо́вність
• intermittent ~
= перемежо́вана послідо́вність
• interpolating ~
= інтерполяці́йна послідо́вність
• inverse (inverted) ~
= обе́рнена (інве́рсна) послідо́вність
• inverting ~
= оборо́тна (інверто́вна) послідо́вність
• isotonic ~
= ізото́нна послідо́вність
• iterative ~
= ітерати́вна послідо́вність
• learnable (learning) ~
= самонавча́льна послідо́вність
• limitable ~
= обме́жна послідо́вність
• limiting ~
= обме́жувальна послідо́вність
• linear ~
= ліні́йна послідо́вність
• martingale ~
= мартинґа́л-послідо́вність
• maximal ~
= максима́льна послідо́вність
• maximizing ~
= максим(із)ува́льна послідо́вність
• measure ~
= послідо́вність мір
• minimal ~
= мініма́льна послідо́вність
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна послідо́вність
• monotonic ~
= моното́нна послідо́вність
• monotonically increasing ~
= моното́нно висхідна́ послідо́вність
• multiple ~
= кра́тна послідо́вність
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна послідо́вність
• natural ~
= натура́льний ряд (чисел)
• nested ~
= вкла́дена послідо́вність
• nonascending ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nondecreasing ~
= неспадна́ послідо́вність
• nonincreasing ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nonrepetitive ~
= неперіоди́чна послідо́вність
• normal ~
= норма́льна послідо́вність
• norming ~
= нормува́льна послідо́вність
• number (numerical) ~
= числова́ послідо́вність
• ordered ~
= впорядко́вана послідо́вність
• ordinal ~
= послідо́вність поря́дкових чи́сел (ордина́лів)
• ordinary ~
= звича́йна послідо́вність
• original ~
= входова́ послідо́вність
• orthogonal ~
= ортогона́льна послідо́вність
• orthonormal ~
= ортонормо́вана (ортонорма́льна) послідо́вність
• periodic ~
= періоди́чна послідо́вність
• point ~
= точко́ва послідо́вність
• positive ~
= дода́тна послідо́вність
• power on/off ~
= послідо́вність дій під час вмика́ння/вимика́ння жи́влення
• predictable ~
= прогнозо́вна послідо́вність
• predicting ~
= прогнозува́льна послідо́вність
• preset ~
= за́дана послідо́вність
• prime ~
= про́ста́ послідо́вність
• primitive ~
= приміти́вна послідо́вність
• random ~
= випадко́ва послідо́вність
• random-number ~
= послідо́вність випадко́вих чи́сел
• real ~
= ді́йсна послідо́вність
• realizable ~
= реалізо́вна послідо́вність
• reciprocal ~
= обе́рнена послідо́вність
• recurrent ~
= повто́рювана (рекуре́нтна) послідо́вність
• recursive ~
= рекурси́вна послідо́вність
• recursively enumerable ~
= рекурси́вно зліче́нна послідо́вність
• reduced ~
= 1. зве́дена послідо́вність 2. редуко́вана (зредуко́вана) секве́нція
• reducible ~
= 1. звідна́ послідо́вність 2. редуко́вна секве́нція
• regular ~
= реґуля́рна послідо́вність
• remainder ~
= послідо́вність за́лишків
• representative ~
= репрезентати́вна послідо́вність
• reversed ~
= обе́рнена послідо́вність
• reversible ~
= оборо́тна послідо́вність
• sample ~
= вибірко́ва послідо́вність
• saturated ~
= наси́чена послідо́вність
• shutdown ~
= послідо́вність дій під час заве́ршення робо́ти
• simplicial ~
= симпліці́йна послідо́вність
• smooth ~
= гладка́ послідо́вність
• smoothed ~
= згла́джена послідо́вність
• solution ~
= послідо́вність ро́зв’язків
• sparse ~
= розрі́джена послідо́вність
• spectral ~
= спектра́льна послідо́вність
• splittable ~
= розще́пна послідо́вність
• splitting ~
= розще́плювальна послідо́вність
• stable ~
= стійка́ послідо́вність
• stably convergent ~
= стабі́льно збі́жна послідо́вність
• standard ~
= станда́ртна послідо́вність
• stationary ~
= стаціона́рна послідо́вність
• step ~
= східча́ста послідо́вність
• stochastic ~
= стохасти́чна послідо́вність
• summable ~
= сумо́вна послідо́вність
• symmetric ~
= симетри́чна послідо́вність
• test ~
= те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна послідо́вність
• time ~
= часова́ послідо́вність
• topological ~
= топологі́чна послідо́вність
• transfinite ~
= трансфіні́тна послідо́вність
• transitive ~
= транзити́вна послідо́вність
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд, тригонометри́чна послідо́вність
• uniform ~
= рівномі́рна послідо́вність
• unilateral ~
= однобі́чна послідо́вність
• unimodal ~
= унімода́льна послідо́вність
• unit ~
= одини́чна послідо́вність
• void ~
= поро́жня послідо́вність
• word ~
= послідо́вність слів
signal = ['sɪgnl] сигна́л || сигна́ловий, сигна́льний || сигна́лити/просигна́лити, подава́ти/пода́ти сигна́л(и)
• acknowledgement ~
= сигна́л підтве́рдження
• analog ~
= ана́логовий сигна́л
• analytical ~
= аналіти́чний сигна́л
• aperiodic ~
= аперіоди́чний (неперіоди́чний) сигна́л
• audio ~
= звукови́й сигна́л, авдіосигна́л, аудіосигна́л
• bandpass ~
= смугови́й сигна́л
• binary ~
= двійко́вий сигна́л
• call-accepted ~
= сигна́л підтве́рдження (прийняття́) ви́клику
• call-not-accepted ~
= сигна́л про неприйняття́ ви́клику; сигна́л відмо́ви від ви́клику
• clock ~
= синхронізува́льний сигна́л; та́ктовий сигна́л
• coded ~
= закодо́ваний сигна́л
• constant ~
= ста́лий сигна́л
• continuous ~
= непере́рвний сигна́л
• correcting ~
= коригува́льний сигна́л
• cut-off ~
= сигна́л вимика́ння
• data ~
= сигна́л да́них
• delayed ~
= затри́маний сигна́л
• deterministic ~
= детерміно́ваний сигна́л
• digital ~
= цифрови́й сигна́л
• discrete ~
= дискре́тний сигна́л
• distinguishable ~
= вирізне́нний сигна́л
• emergency ~
= аварі́йний сигна́л
• enabling ~
= до́звільний сигна́л; сигна́л до́зволу
• error ~
= сигна́л по́ми́лки
• external ~
= зо́внішній сигна́л
• fault ~
= сигна́л неспра́вності; сигна́л збо́ю
• feedback ~
= сигна́л зворо́тного зв’язку́
• fluctuating ~
= флюктуаці́йний сигна́л
• hang-up ~
= сигна́л відбо́ю (у телефонії)
• ideal ~
= ідеа́льний сигна́л
• incoming ~
= надхідни́й (входови́й) сигна́л
• inhibiting ~
= заборо́нний сигна́л
• initial ~
= початко́вий (перви́нний) сигна́л
• input ~
= входови́й сигна́л
• interface data ~
= сигна́л керува́ння інтерфе́йсом
• interleaved ~
= перемежо́ваний сигна́л
• jump ~
= стрибко́вий сигна́л
• modulating ~
= модулюва́льний сигна́л
• monitor ~
= контро́льний сигна́л
• noise ~
= шумови́й сигна́л
• noisy ~
= шумни́й сигна́л
• nonperiodic ~
= неперіоди́чний сигна́л
• nonstationary ~
= нестаціона́рний сигна́л
• off-hook ~
= сигна́л ві́дповіді абоне́нта (у телефонії)
• on-hook ~
= сигна́л відбо́ю (у телефонії)
• optimum ~
= оптима́льний сигна́л
• output ~
= виходо́вий сигна́л
• parabolic ~
= параболі́чний сигна́л
• periodic ~
= періоди́чний сигна́л
• pilot ~
= контро́льний сигна́л; керівни́й сигна́л
• ring ~
= сигна́л ви́клику абоне́нта; дзвіно́к
• shutdown ~
= сигна́л зу́пину; сигна́л ви́мкнення
• simplex ~
= си́мплексний сигна́л
• sinusoidal ~
= синусо́їдний сигна́л
• speech ~
= мо́вний сигна́л
• spurious ~
= хи́бний (парази́тний) сигна́л
• start ~
= ста́ртовий сигна́л; старт-сигна́л
• start-stop ~
= стартсто́пний сигна́л
• stationary ~
= стаціона́рний сигна́л
• step ~
= східча́стий сигна́л
• stochastic ~
= стохасти́чний сигна́л
• stop ~
= сигна́л зупи́нки; стоп-сигна́л
• threshold ~
= поро́говий сигна́л
• trouble ~
= сигна́л неспра́вності; сигна́л про ви́никлі тру́днощі
• useful ~
= ко́рисний сигна́л
• variable ~
= змі́нний сигна́л
• video ~
= відеосигна́л
• voice ~
= сигна́л го́лосом; голосови́й сигна́л
• warning ~
= попере́джувальний сигна́л
statistic = [stə'tɪstɪk] 1. стати́стика (функція результатів спостережень) || статисти́чний 2. статисти́чна величина́; статисти́чне зна́чення; статисти́чний результа́т
• adaptive ~
= адапти́вна стати́стика
• almost invariant ~
= ма́йже інваріа́нтна стати́стика
• analytical ~
= аналіти́чна стати́стика
• ancillary ~
= допомі́жна́ стати́стика
• a priori ~
= апріо́рна стати́стика
• binary ~
= біна́рна стати́стика
• chi ~
= хі-стати́стика
• conditional ~
= умо́вна стати́стика
• consistent ~
= несупере́члива (послідо́вна) стати́стика
• derived ~
= похідна́ стати́стика
• homogeneous ~
= однорі́дна стати́стика
• invariant ~
= інваріа́нтна стати́стика
• kappa ~
= ка́па-стати́стика
• linear ~
= ліні́йна стати́стика
• local ~
= лока́льна стати́стика
• normalized ~
= (з)нормо́вана стати́стика
• order ~
= поря́дкова стати́стика
• polynomial ~
= поліно́мна стати́стика
• poor ~
= недоста́тня стати́стика
• prior ~
= апріо́рна стати́стика
• rank ~
= ра́нгова стати́стика
• sample ~
= вибірко́ва стати́стика
• standardized ~
= (з)нормо́вана стати́стика
• trimmed ~
= утя́та стати́стика
subtraction = [səb'trækʃn] відніма́ння
• algebraic ~
= алґебри́чне відніма́ння
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) відніма́ння
• binary ~
= двійко́ве відніма́ння, відніма́ння в двійко́вій систе́мі чи́слення
• direct ~
= пряме́ відніма́ння
• logical ~
= логі́чне відніма́ння
• vector ~
= ве́кторне відніма́ння
symmetry = ['sɪmətri] симе́трія || симетрі́йний
• ~ of rotation
= симе́трія оберта́ння
• algebraic ~
= алґебри́чна симе́трія
• approximate ~
= набли́жена симе́трія
• asymptotic ~
= асимптоти́чна симе́трія
• axial ~
= осьова́ (аксі́йна, аксіа́льна) симе́трія, симе́трія відно́сно о́сі
• azimuthal ~
= а́зимутна (азимута́льна) симе́трія
• basic ~
= фундамента́льна симе́трія
• bilateral ~
= двобі́чна симе́трія
• binary ~
= подві́йна симе́трія
• bivariate ~
= двови́мірна симе́трія
• broken ~
= пору́шена (зла́мана) симе́трія
• central ~
= центра́льна симе́трія
• chiral ~
= хіра́льна симе́трія
• circular ~
= колова́ симе́трія
• combinatorial ~
= комбінато́рна симе́трія
• complete ~
= цілкови́та симе́трія
• conformal ~
= конфо́рмна симе́трія
• continuous ~
= непере́рвна симе́трія
• crossing ~
= перехре́сна симе́трія
• cubic ~
= кубі́чна симе́трія
• cyclic ~
= циклі́чна (ци́клова) симе́трія
• cylindrical ~
= цилі́ндрова (циліндри́чна) симе́трія
• dynamic ~
= динамі́чна симе́трія
• entire ~
= по́вна симе́трія
• exact ~
= то́чна симе́трія
• full ~
= по́вна симе́трія
• fundamental ~
= фундамента́льна симе́трія
• harmonic ~
= гармоні́чна симе́трія
• hidden ~
= прихо́вана (нея́вна) симе́трія
• holohedral ~
= голоедра́льна симе́трія
• horizontal ~
= горизонта́льна симе́трія
• geometric ~
= геометри́чна симе́трія
• global ~
= глоба́льна симе́трія
• internal ~
= вну́трішня симе́трія
• inversion ~
= симе́трія відно́сно обе́рнення просторо́вих координа́т
• local ~
= лока́льна симе́трія
• mirror ~
= дзерка́льна симе́трія
• ornamental ~
= орнаменто́ва симе́трія
• orthogonal ~
= ортогона́льна симе́трія
• pentagonal ~
= пентагона́льна симе́трія
• perfect ~
= абсолю́тна (доскона́ла) симе́трія
• permutation ~
= переставна́ симе́трія
• plane ~
= пло́ска симе́трія
• point ~
= точко́ва симе́трія
• projective ~
= проєкти́вна симе́трія
• radial ~
= радіа́льна симе́трія
• rhombic ~
= ромбі́чна симе́трія
• rotational ~
= оберто́ва симе́трія, симе́трія відно́сно оберта́ння
• sagittal ~
= саґіта́льна симе́трія
• scaling ~
= масшта́бна симе́трія
• skew ~
= антисиметри́чність
• slab ~
= симе́трія ша́ру
• space ~
= просторо́ва симе́трія
• spherical ~
= сфери́чна симе́трія
• translation ~
= трансляці́йна симе́трія
• trigonal ~
= тригона́льна симе́трія
• weak ~
= слабка́ симе́трія
system = ['sɪstəm] 1. систе́ма 2. суку́пність; роди́на 3. при́стрій; аґреґа́т; ко́мплекс
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of coefficients
= систе́ма коефіціє́нтів
• ~ of conditions
= набі́р умо́в
• ~ of coordinates
= систе́ма координа́т
• ~ of eigenvalues
= систе́ма вла́сних зна́чень
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= систе́ма твірни́х елеме́нтів
• ~ of imprimitivity
= о́бласть імприміти́вності
• ~ of inequalities
= систе́ма нері́вностей
• ~ of integers
= систе́ма ці́лих чи́сел
• ~ of integrity
= систе́ма ці́лісності
• ~ of measures
= систе́ма мір
• ~ of neighbo(u)rhoods
= систе́ма о́колів
• ~ of notation
= 1. систе́ма по́значок 2. числова́ систе́ма
• ~ of numbers
= числова́ систе́ма
• ~ of reference
= систе́ма ві́дліку
• ~ of sets
= систе́ма множи́н
• ~ of subgroups
= спе́кт(е)р підгру́п
• ~ of transitivity
= о́бласть (систе́ма) транзити́вності (перехі́дності)
• ~ of units
= систе́ма одини́ць
• abstract ~
= абстра́ктна систе́ма
• accounting ~
= систе́ма о́бліку
• adaptive ~
= адапти́вна систе́ма
• additive ~
= адити́вна систе́ма
• adjoint ~
= спря́жена систе́ма
• advice-giving ~
= систе́ма-пора́дник
• affixative ~
= афіксати́вна систе́ма
• algebraic ~
= алґебри́чна систе́ма
• analytic ~
= аналіти́чна систе́ма
• anholonomic ~
= неголоно́мна систе́ма
• anticanonical ~
= антиканоні́чна систе́ма
• anti-invariant ~
= антиінваріа́нтна систе́ма
• aperiodic ~
= аперіоди́чна систе́ма
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) систе́ма
• artificial ~
= шту́чна систе́ма
• associated ~
= асоційо́вана систе́ма
• associative ~
= асоціати́вна систе́ма
• asynchronous ~
= асинхро́нна систе́ма
• autonomous ~
= автоно́мна систе́ма
• axiomatic ~
= аксіомати́чна систе́ма
• axiomatizable ~
= аксіоматизо́вна систе́ма
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) систе́ма
• balanced ~
= (з)балансо́вана систе́ма
• basic ~
= лог. ба́зисна систе́ма
• bilinear ~
= біліні́йна систе́ма
• binary ~
= двійко́ва систе́ма
• binomial ~
= біно́мна систе́ма
• blackboard-based expert ~
= експе́ртна систе́ма з до́шкою оголо́шень
• buddy ~
= ме́тод близнюкі́в
• bussed ~
= систе́ма зі спі́льною ши́ною
• call-reply ~
= систе́ма за́пит-ві́дповідь
• canonical ~
= каноні́чна систе́ма
• case-based ~
= (експе́ртна) систе́ма на осно́ві прецеде́нтів
• categorical ~
= категорі́йна систе́ма
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) систе́ма
• characteristic ~
= характеристи́чна систе́ма
• chargeback ~
= збитко́ва систе́ма
• classic(al) ~
= класи́чна систе́ма
• classification ~
= систе́ма класифіка́ції
• closed ~
= за́мкнена систе́ма
• closure ~
= систе́ма замика́ння
• code ~
= ко́дова систе́ма
• coding ~
= систе́ма кодува́ння (програмува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна систе́ма
• collection ~
= систе́ма збира́ння да́них
• colo(u)r display ~
= кольоро́ва диспле́йна систе́ма, систе́ма кольоро́вого відобража́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рна систе́ма
• command ~
= систе́ма кома́нд
• complete ~
= по́вна систе́ма (of axioms etc. аксіо́м тощо)
• complex ~
= складна́ систе́ма
• complex number ~
= систе́ма ко́мплексних чи́сел
• compound ~
= скла́дена систе́ма
• computer ~
= комп’ю́терна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• computer-aided design ~
= систе́ма автоматизо́ваного проєктува́ння, САПР
• computing ~
= обчи́слювальна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• conceptual ~
= концептуа́льна систе́ма
• connecting ~
= систе́ма зв’язку́, з’є́днувальна систе́ма
• conservative ~
= консервати́вна (збере́жна) систе́ма
• consistent ~
= несупере́члива систе́ма
• continuous ~
= непере́рвна систе́ма
• control ~
= систе́ма керува́ння, систе́ма реґулюва́ння
• controllable ~
= реґульо́вна систе́ма, керо́вна систе́ма
• converse ~
= конве́рсна систе́ма
• convex ~
= опу́кла систе́ма
• coordinate ~
= координа́тна систе́ма, систе́ма координа́т
• countable ~
= зліче́нна систе́ма
• creative ~
= креати́вна систе́ма
• critical ~
= крити́чна систе́ма
• cybernetic ~
= кібернети́чна систе́ма
• cyclic ~
= циклі́чна систе́ма
• data ~
= інформаці́йна систе́ма
• data acquisition ~
= систе́ма збира́ння да́них
• database management ~
= систе́ма керува́ння ба́зами да́них, СКБД
• database support ~
= систе́ма ве́дення баз да́них
• data collection (data gathering) ~
= систе́ма збира́ння да́них
• data handling ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data-managed ~
= систе́ма, керо́вана да́ними
• data preparation ~
= систе́ма підготовля́ння да́них
• data processing ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• decimal ~
= десятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• decision-making ~
= систе́ма виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decision-support ~
= систе́ма пі́дтримки виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decoding ~
= систе́ма декодува́ння
• deductive ~
= дедукти́вна систе́ма
• definable ~
= озна́чна систе́ма
• defined ~
= озна́чена систе́ма
• defining ~
= озна́чувальна систе́ма
• degenerate ~
= ви́роджена систе́ма
• delivery ~
= систе́ма доправля́ння (доста́вки)
• denary ~
= десятко́ва систе́ма (числення)
• dependable computer ~
= ґарантозда́тна обчи́слювальна систе́ма (що ґарантує одержання розв’язку задачі, навіть якщо машина має дефект)
• desktop ~
= насті́льна систе́ма
• desktop publishing ~
= насті́льна видавни́ча систе́ма
• development support ~
= систе́ма підтри́мування (забезпе́чення) розро́бок
• determinate ~
= детерміно́вана систе́ма
• determined ~
= ви́значена систе́ма
• determining ~
= визнача́льна систе́ма
• deterministic ~
= детерміно́вана систе́ма
• diagonal ~
= діагона́льна систе́ма (рівнянь)
• dichotomous ~
= дихото́мна систе́ма
• differential ~
= 1. диференці́йна систе́ма 2. систе́ма диференці́йних рівня́нь
• direct ~
= пряма́ систе́ма
• directed ~
= спрямо́вана систе́ма
• discrete ~
= дискре́тна систе́ма
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вна систе́ма
• disk operating ~
= ди́скова операці́йна систе́ма, ДОС
• dissipative ~
= дисипати́вна систе́ма
• distributed ~
= розподі́лена систе́ма
• document preparation ~
= систе́ма готува́ння документа́ції
• down ~
= 1. неспра́вна систе́ма 2. неакти́вна систе́ма
• dual-computer ~
= двомаши́нний (обчи́слювальний) ко́мплекс
• dual-processor ~
= двопроце́сорна систе́ма, двопроце́сорний ко́мплекс
• duodecimal ~
= дванадцятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• dynamical ~
= динамі́чна систе́ма
• entry-level ~
= систе́мний мо́дуль; компоне́нт систе́ми
• elementary ~
= елемента́рна систе́ма
• elliptic ~
= еліпти́чна систе́ма
• equational ~
= екваці́йна систе́ма
• equidistant ~
= еквідиста́нтна систе́ма
• equivalence ~
= систе́ма еквівале́нтності
• equivalent ~
= еквівале́нтна систе́ма
• ergodic ~
= ергоди́чна систе́ма
• eutactic ~
= евтакти́чна систе́ма
• evolutionary ~
= еволюці́йна систе́ма
• executive ~
= викона́вча систе́ма
• expert ~
= експе́ртна систе́ма
• extend ~
= систе́ма розши́рювання
• extremal ~
= екстрема́льна систе́ма
• factor ~
= 1. фа́ктор-систе́ма 2. систе́ма фа́кторів
• fail-safe ~
= відмовостійка́ систе́ма
• fault-intolerant ~
= відмовонестійка́ систе́ма
• fault-tolerant ~
= відмовостійка́ систе́ма
• feedback ~
= систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м; систе́ма зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йлова систе́ма
• filling ~
= систе́ма зберіга́ння докуме́нтів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) систе́ма
• floppy disk ~
= систе́ма з гнучки́ми ди́сками (без жорсткого диска)
• formal ~
= форма́льна систе́ма
• formalized ~
= (с)формалізо́вана систе́ма
• function ~
= систе́ма фу́нкцій
• generalized ~
= узага́льнена систе́ма
• generic expert ~
= типо́ва експе́ртна систе́ма
• geographically distributed ~
= територіа́льно розподі́лена систе́ма
• gradient ~
= ґрадіє́нтна систе́ма
• grand ~
= вели́ка систе́ма
• guidance ~
= систе́ма-гід; систе́ма-путівни́к
• help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• hierarchy ~
= ієрархі́чна систе́ма
• holonomic ~
= голоно́мна систе́ма
• homogeneous ~
= однорі́дна систе́ма
• homoloidal ~
= гомоло́їдна систе́ма
• homomorphic ~
= гомомо́рфна систе́ма
• host ~
= головна́ комп’ю́терна систе́ма
• hostless ~
= децентралізо́вана систе́ма; систе́ма без провідно́го вузла́
• host-satellite ~
= систе́ма з головни́м і підле́глими елеме́нтами
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна систе́ма
• ideal ~
= систе́ма ідеа́лів
• idealized ~
= ідеалізо́вана систе́ма
• imprimitive ~
= імприміти́вна систе́ма
• incidence ~
= систе́ма інциде́нтності
• inductive ~
= індукти́вна систе́ма
• information ~
= інформаці́йна систе́ма
• information management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою да́них
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• input/output control ~
= систе́ма керува́ння вво́дженням/виво́дженням
• inquiry ~
= інформаці́йно-довідко́ва систе́ма
• instruction ~
= навча́льна систе́ма
• integral ~
= інтеґра́льна систе́ма
• integrated ~
= (з)інтеґро́вана систе́ма
• intelligence ~
= систе́ма шту́чного інтеле́кту; інтелектуа́льна систе́ма
• interactive ~
= інтеракти́вна (діало́гова) систе́ма
• interpolation ~
= інтерполяці́йна систе́ма
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна систе́ма
• invariant ~
= інваріа́нтна систе́ма
• involutory ~
= інволюці́йна систе́ма
• isometric ~
= ізометри́чна систе́ма
• iterative ~
= ітерати́вна систе́ма
• knowledge ~
= систе́ма знань
• knowledge-based ~
= систе́ма з ба́зою знань
• knowledge base management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою знань
• lacunary ~
= лакуна́рна систе́ма
• lamellar ~
= ламеля́рна систе́ма
• learning ~
= навча́льна систе́ма
• left-handed coordinate ~
= лі́ва (лівобі́чна) систе́ма координа́т
• linear ~
= ліні́йна систе́ма
• local ~
= лока́льна систе́ма
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) систе́ма
• logical ~
= логі́чна систе́ма
• logistic ~
= логісти́чна систе́ма
• loss ~
= систе́ма з утра́тами
• lossless ~
= систе́ма без утра́т
• lumped-(parameter) ~
= систе́ма із зосере́дженими пара́метрами
• machine-limited ~
= систе́ма, обме́жена можли́востями маши́ни
• mail ~
= систе́ма електро́нної по́шти, електро́нна по́шта
• mailbox ~
= систе́ма пошто́вих скри́ньок (в електронній пошті)
• management information ~
= інформаці́йна систе́ма керува́ння, адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
• man-machine ~
= систе́ма ти́пу люди́на-маши́на
• mapped ~
= систе́ма з відобра́женням розши́реної па́м’яті
• master ~
= головна́ систе́ма; центра́льна систе́ма
• master-slave ~
= систе́ма конфігура́ції "керівни́й-керо́ваний́"
• message delivery ~
= систе́ма доправля́ння повідо́млень
• modal ~
= мода́льна систе́ма
• monochrome graphics ~
= монохро́мна графі́чна систе́ма
• monogenic ~
= моноге́нна систе́ма
• monomorphic ~
= мономо́рфна систе́ма
• monotonic ~
= моното́нна систе́ма
• multiaccess ~
= систе́ма колекти́вного до́ступу
• multilayer ~
= багатошаро́ва систе́ма
• multimaster communication ~
= систе́ма зв’язку́ з кількома́ провідни́ми (головни́ми) вузла́ми
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна систе́ма
• multiplier ~
= систе́ма мно́жникі́в
• multiprocessing ~
= багатопроце́сорна систе́ма
• multistable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• multitask ~
= багатозада́чна систе́ма
• multiuser operating ~
= багатокористуваче́ва операці́йна систе́ма
• native operating ~
= вла́сна операці́йна систе́ма (комп’ютера, що працює в мережі тощо)
• network ~
= мере́жева систе́ма
• network operating ~
= мере́жева операці́йна систе́ма, операці́йна систе́ма мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна систе́ма
• non-preemptive ~
= систе́ма без вишто́вхування
• normal ~
= норма́льна систе́ма
• notation ~
= систе́ма по́значок
• number (numerical) ~
= числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
• octal ~
= вісімко́ва систе́ма
• office automation ~
= о́фісна автоматизо́вана систе́ма
• off-line ~
= автоно́мна систе́ма
• on-line assistance ~
= операти́вно досту́пна консультаці́йна систе́ма
• on-line help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• open ~
= відкри́та систе́ма
• operating ~
= 1. операці́йна систе́ма 2. акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• operational ~
= акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• paged ~
= сторінко́ва систе́ма (структури пам’яті)
• pantactic ~
= пантакти́чна систе́ма
• parabolic ~
= параболі́чна систе́ма
• parametric ~
= параметри́чна (пара́метрова) систе́ма
• pen operating ~
= операці́йна систе́ма для вво́дження рукопи́сного те́ксту
• periodic ~
= періоди́чна систе́ма
• perturbed ~
= збу́рена систе́ма
• pilot ~
= експеримента́льна ве́рсія систе́ми
• pipeline ~
= конве́єрна систе́ма
• pluriparabolic ~
= плюрипараболі́чна систе́ма
• polyhierarchial ~
= поліієрархі́чна систе́ма
• polystable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• portable ~
= мобі́льна систе́ма
• positional ~
= позиці́йна систе́ма (числення)
• primitive ~
= приміти́вна систе́ма
• priority ~
= систе́ма пріорите́тів
• probabilistic ~
= імові́рнісна систе́ма
• production ~
= виробни́ча систе́ма
• program buddy ~
= систе́ма спі́льного програмува́ння
• programming ~
= систе́ма програмува́ння
• program ~
= ко́мплекс програ́м
• projective ~
= проєкти́вна систе́ма
• protection ~
= систе́ма за́хисту
• prototyping ~
= прототи́п (маке́т) систе́ми
• public key ~
= систе́ма колекти́вного користува́ння з ши́фром (ключе́м)
• quasiergodic ~
= квазиергоди́чна систе́ма
• quasiharmonic ~
= квазигармоні́чна систе́ма
• quasilinear ~
= квазиліні́йна систе́ма
• quasistable ~
= квазистійка́ систе́ма
• question-answering ~
= довідко́ва систе́ма
• queu(e)ing ~
= систе́ма ма́сового обслуго́вування
• quotient ~
= фа́ктор-систе́ма
• random ~
= випадко́ва систе́ма
• real-time ~
= систе́ма реа́льного ча́су
• reasoning ~
= 1. розу́мна систе́ма, систе́ма, зда́тна до міркува́нь 2. систе́ма, що реалізу́є механі́зм міркува́нь
• rectangular coordinate ~
= прямоку́тна систе́ма координа́т
• recurrent ~
= рекуре́нтна систе́ма
• recursive ~
= рекурси́вна систе́ма
• reduced ~
= зве́дена систе́ма
• reducible ~
= звідна́ систе́ма
• redundant ~
= 1. надли́шкова систе́ма, систе́ма з надли́шком 2. систе́ма з резервува́нням
• regular ~
= реґуля́рна систе́ма
• regularized ~
= (з)реґуляризо́вана систе́ма
• relational ~
= реляці́йна систе́ма
• relative ~
= відно́сна систе́ма
• representation ~
= систе́ма представля́ння
• retrieval ~
= систе́ма по́шуку (інформації); пошуко́ва систе́ма
• rheonomic ~
= реоно́мна систе́ма
• RS-232 based ~
= систе́ма пересила́ння да́них за станда́ртом RS-232
• scalable ~
= розши́рна систе́ма
• scheduling ~
= систе́ма склада́ння ро́зкладу
• scleronomic ~
= склероно́мна систе́ма
• scoring ~
= систе́ма кі́лькісних показникі́в; систе́ма очо́к; систе́ма ба́лів
• self-adaptive ~
= самопристосо́вна систе́ма
• self-adjoint ~
= самоспря́жена систе́ма
• self-adjusting ~
= самоналаго́джувальна систе́ма
• self-contained ~
= самодоста́тня систе́ма
• self-learning ~
= самонавча́льна систе́ма
• self-organizing ~
= самоорганізо́вна систе́ма
• self-test ~
= самотестува́льна систе́ма
• semantic ~
= семанти́чна систе́ма
• semiotic ~
= зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
• separable ~
= сепара́бельна систе́ма
• sequential ~
= 1. секвенці́йна систе́ма 2. послідо́вна систе́ма
• single-drive ~
= одноди́скова систе́ма
• single-task ~
= однозада́чна систе́ма
• singular ~
= синґуля́рна систе́ма
• slave ~
= підле́гла систе́ма
• software ~
= систе́ма програмо́вих за́собів
• solvable ~
= розв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• stabilizable ~
= стабілізо́вна систе́ма
• stable ~
= стійка́ систе́ма
• stand-alone ~
= автоно́мна систе́ма; ізольо́вана систе́ма
• static ~
= стати́чна систе́ма
• stationary ~
= стаціона́рна систе́ма
• statistical ~
= статисти́чна систе́ма
• stochastic ~
= стохасти́чна систе́ма
• stratified ~
= стратифіко́вана (розшаро́вана) систе́ма
• support ~
= систе́ма підтри́мування
• surjective ~
= сур’єкти́вна систе́ма
• switching ~
= перемика́льна систе́ма
• symmetric ~
= симетри́чна систе́ма
• syntactical ~
= синтакси́чна систе́ма
• tag ~
= систе́ма на́личок (по́значок)
• target ~
= цільова́ систе́ма
• terminal ~
= терміна́льна систе́ма; систе́ма терміна́лів
• test ~
= іспито́ва систе́ма; іспито́вий ко́мплекс, те́стова систе́ма
• testbed ~
= маке́тна систе́ма; експеримента́льна систе́ма
• text-retrieval ~
= документа́льно-інформаці́йна систе́ма
• time-invariant ~
= часоінваріа́нтна систе́ма
• time-sharing ~
= систе́ма розпо́ділу ча́су; систе́ма з розпо́ділом ча́су
• transposed ~
= транспоно́вана систе́ма
• triangular ~
= трику́тна систе́ма (рівнянь)
• trigonal ~
= тригона́льна систе́ма
• trigonometric ~
= тригонометри́чна систе́ма
• triple ~
= систе́ма трі́йок (Кіркмана-Штайнера)
• turnkey ~
= високонаді́йна систе́ма (що працює одразу після ввімкнення), систе́ма під ключ
• typing ~
= систе́ма ти́пів
• uniprocessor ~
= однопроце́сорна систе́ма
• unperturbed ~
= незбу́рена систе́ма
• unsolvable ~
= нерозв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• unstable ~
= нестійка́ систе́ма
• up ~
= 1. працезда́тна систе́ма 2. акти́вна систе́ма, систе́ма в робо́чому ста́ні
• vector ~
= систе́ма векторі́в
• virgin ~
= нова́ (неза́ймана, недото́ркана, ще не використо́вувана) систе́ма
• virtual ~
= віртуа́льна систе́ма
• windowing ~
= систе́ма керува́ння ві́кнами
tree = [tri:] 1. де́рево 2. деревоподі́бна схе́ма 3. деревоподі́бний дешифра́тор
• ~ of menus
= де́рево меню́
• acyclic ~
= ациклі́чне де́рево
• adaptive ~
= адапти́вне де́рево
• alternating ~
= перемі́жне де́рево
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) де́рево
• auxiliary ~
= допомі́жне́ де́рево
• balanced ~
= симетри́чне (зрівнова́жене, збалансо́ване) де́рево
• bifurcating ~
= біфуркаці́йне де́рево
• binary ~
= біна́рне (двійко́ве) де́рево
• branched ~
= гілля́сте (розгалу́жене) де́рево
• central ~
= центра́льне де́рево
• centroidal ~
= центро́їдне де́рево
• choice ~
= де́рево ви́бору
• clipped ~
= зрі́зане (обрі́зане) де́рево
• cluster ~
= кла́стерне де́рево
• code ~
= ко́дове де́рево
• colo(u)red ~
= (по)фарбо́ване де́рево
• compact ~
= ущі́льнене де́рево
• complete ~
= по́вне де́рево
• computable ~
= обчисле́нне де́рево
• computation ~
= де́рево обчи́слень
• continuous ~
= непере́рвне де́рево
• countable ~
= зліче́нне де́рево
• cyclic ~
= циклі́чне де́рево
• decision ~
= де́рево рі́шень
• deduction ~
= де́рево виво́дження, де́рево деду́кції
• derivation ~
= де́рево виво́дження
• directed ~
= зорієнто́ване де́рево
• dominator ~
= доміна́торне де́рево
• dual ~
= дуа́льне де́рево
• expanded ~
= розро́сле (розши́рене) де́рево
• explicit ~
= експліци́тне де́рево
• extended ~
= розши́рене де́рево
• family ~
= родове́ (генеалогі́чне) де́рево
• fault ~
= де́рево дефе́ктів
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) де́рево
• folded ~
= зго́рнене де́рево
• function ~
= функці́йне де́рево
• game ~
= де́рево гри
• generalized ~
= узага́льнене де́рево
• hierarchical ~
= ієрархі́чне де́рево
• inference ~
= де́рево виво́дження (логічного)
• infinite ~
= нескінче́нне де́рево
• inverted ~
= переве́рнуте де́рево; обе́рнене де́рево
• isometric ~
= ізометри́чне де́рево
• labeled (labelled) ~
= позна́чене де́рево
• logical ~
= логі́чне де́рево
• menu ~
= де́рево меню́
• monotonic ~
= моното́нне де́рево
• number ~
= числове́ де́рево
• ordered ~
= впорядко́ване де́рево
• oriented ~
= (з)орієнто́ване (спрямо́ване) де́рево
• parametric ~
= параметри́чне де́рево
• parsing ~
= де́рево грамати́чного розбо́ру
• periodic ~
= періоди́чне де́рево
• prefix ~
= пре́фіксне де́рево
• probability ~
= імові́рнісне де́рево
• production ~
= поро́джувальне де́рево
• prognostic ~
= прогнозува́льне де́рево
• projective ~
= проєкти́вне де́рево
• proof ~
= де́рево дове́дення
• quotient ~
= фа́ктор-де́рево
• random ~
= випадко́ве де́рево
• recursive ~
= рекурси́вне де́рево
• reduced ~
= зве́дене де́рево
• rooted ~
= корене́ве (вкорі́нене) де́рево, де́рево з ко́ренем
• search(ing) ~
= де́рево по́шуку; пошуко́ве де́рево
• selection ~
= де́рево ви́бору; ви́бір за деревоподі́бною схе́мою
• semantic ~
= семанти́чне де́рево
• spectrum ~
= спектра́льне де́рево
• split ~
= розще́плене де́рево
• star ~
= зірча́сте де́рево, граф-зі́рка
• symmetric ~
= симетри́чне де́рево
• syntax ~
= синтакси́чне де́рево
• topological ~
= топологі́чне де́рево
• transition ~
= де́рево перехо́дів
• two-level ~
= дворі́вневе де́рево
• unbalanced ~
= незбалансо́ване де́рево
• view ~
= де́рево ви́дних елеме́нтів
• where-used ~
= де́рево застосо́вності (компонентів програмових засобів)
unit = ['ju:nɪt] 1. одини́ця 2. одини́ця (фізи́чної) величини́ 3. при́стрій; ву́зол; блок; при́лад 4. ла́нка; елеме́нт 5. підро́зділ 6. компоне́нт програ́ми 7. мо́дуль
• ~ of allocation
= елеме́нт розмі́щування; розмі́щуваний блок; розмі́щувана одини́ця (в розподілених системах)
• ~ of information
= одини́ця інформа́ції
• ~ of language
= мо́вна одини́ця
• ~ of length
= одини́ця довжини́
• ~ of operation
= одини́ця ді́ї (в машинній мові)
• ~ of volume
= одини́ця о́б’є́му
• absolute ~
= абсолю́тна одини́ця
• address ~
= мініма́льна адре́сна одини́ця; блок вибира́ння адре́си
• addressing ~
= найме́нший елеме́нт адресува́ння (у пам’яті)
• algebraic ~
= алґебри́чна одини́ця
• allocation ~
= одини́ця розпо́ділу па́м’яті
• angular ~
= кутова́ одини́ця
• arithmetic ~
= 1. аритмети́чна (арифмети́чна) одини́ця 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій 3. аритмети́чний (арифмети́чний) блок
• assembly ~
= компонува́льний блок
• assigned ~
= призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• associated ~
= допомі́жни́й (додатко́вий) при́стрій
• astronomical ~
= астрономі́чна одини́ця (міра довжини)
• attached ~
= під’є́днаний блок; призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• automatic calling ~
= автомати́чний виклични́й при́стрій
• available ~
= досту́пний при́стрій
• cache ~
= блок кеш-па́м’яті
• cache-memory-management ~
= при́стрій керува́ння кеш-па́м’яттю
• categorical ~
= категорі́йна одини́ця
• central processing ~
= центра́льний проце́сор
• charging ~
= заряджа́льний блок (при́стрій)
• coefficient ~
= потенціо́мет(е)р
• coherent ~
= когере́нтна одини́ця
• cointegral ~
= коінтеґра́льна одини́ця, коінтеґра́льний об’є́кт
• compilation ~
= одини́ця трансля́ції
• complex ~
= ко́мплексна одини́ця
• computing ~
= обчи́слювальний блок
• configuration control ~
= блок керува́ння конфігура́цією, блок реконфігура́ції
• control ~
= контро́лер, при́стрій (блок) керува́ння
• data ~
= одини́ця (елеме́нт) да́них
• data acquisition ~
= при́стрій збира́ння да́них
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них; індика́тор да́них
• data handling ~
= при́стрій опрацьо́вування да́них
• dead-zone ~
= елеме́нт ти́пу "ме́ртва зо́на"
• detached ~
= від’є́днаний блок; відкрі́плений при́стрій
• digital time ~
= цифрови́й дава́ч (да́тчик) ча́су, цифрови́й годи́нник
• direct-access ~
= при́стрій прямо́го до́ступу
• disk ~
= ди́сковий нагрома́джувач, нагрома́джувач на ди́сках
• display ~
= при́стрій відобража́ння; диспле́й
• executive ~
= викона́вчий блок
• fast ~
= швидкоді́йний при́стрій
• feedback ~
= елеме́нт зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йловий нагрома́джувач
• final ~
= фіна́льна одини́ця, фіна́льний об’є́кт (категорії)
• functional ~
= функці́йний при́стрій (блок, елеме́нт)
• fundamental ~
= основна́ одини́ця
• graphic display ~
= графі́чний диспле́й
• hard-disk ~
= нагрома́джувач на жорстки́х ди́сках
• homotopy ~
= гомото́пна одини́ця
• imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• impossible ~
= неможли́вий (неприйня́тний) при́стрій
• information ~
= елеме́нт інформа́ції; одини́ця інформа́ції
• information content binary ~
= двійко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information content decimal ~
= десятко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information ~
= одини́ця (елеме́нт) інформа́ції
• initial ~
= ініціати́вна одини́ця, ініціати́вний об’є́кт (категорії)
• input/output ~
= при́стрій вво́дження/виво́дження; блок вво́дження/виво́дження
• input ~
= вхідни́й при́стрій; при́стрій вво́дження; вхідни́й блок; блок вво́дження; сприйма́льний блок, сприйма́ч
• inquiry ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• insertion ~
= вставни́й блок
• instruction control ~
= при́стрій (блок) формува́ння кома́нд
• instruction ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування кома́нд
• integral ~
= інтеґра́льна одини́ця, інтеґра́льний об’є́кт (категорії)
• interface ~
= інтерфе́йс; інтерфе́йсний блок; при́стрій узго́джування
• interrogation ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• isomorphic ~
= ізомо́рфна одини́ця, ізомо́рфний об’є́кт (категорії)
• lexical ~
= лекси́чна одини́ця, лексе́ма
• library ~
= бібліоте́чний мо́дуль
• linguistic ~
= лінгвісти́чна одини́ця
• locking ~
= діля́нка (о́бласть) блокува́ння (зблоковувана в базах даних як єдине ціле)
• logic ~
= 1. логі́чний при́стрій (блок, елеме́нт) 2. логі́чна ла́нка
• manageable ~
= керо́вний (керо́ваний) елеме́нт
• matrix ~
= ма́трична одини́ця
• meaningful ~ of text
= змісто́вна одини́ця те́ксту
• memory ~
= пам’яттє́вий при́стрій; блок па́м’яті
• memory control ~
= блок керува́ння па́м’яттю
• memory management ~
= диспе́тчер па́м’яті; блок керува́ння па́м’яттю
• microprocessor-based ~
= при́стрій з мікропроце́сором; при́стрій на мікропроце́сорній осно́ві
• microprocessor-controlled ~
= при́стрій з мікропроце́сорним керува́нням
• microprocessor ~
= 1. блок мікропроце́сора 2. мікросхе́ма мікропроце́сора 3. мікропроце́сорний блок 4. мікропроце́сор
• microprogram ~
= мікропрограмо́вий блок, блок мікропрограмо́вого керува́ння
• microprogrammed ~
= при́стрій з мікропрограмови́м керува́нням
• middle ~
= сере́динна одини́ця
• modular ~
= мо́дульний при́стрій, при́стрій у мо́дульному викона́нні; мо́дуль
• monitor ~
= блок диспе́тчерського керува́ння; блок пото́чного контро́лю; моніто́р
• off ~
= ви́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "ви́мкнено"
• off-line ~
= автоно́мний при́стрій; автоно́мний блок
• on ~
= уві́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "вві́мкнено"
• on(-)line ~
= оперативнодосту́пний при́стрій, під’є́днаний при́стрій; при́стрій, яки́й працю́є в реа́льному ча́сі
• operational ~
= операці́йний блок; функці́йний блок; працезда́тний при́стрій
• operator interface ~
= мо́дуль опера́торського інтерфе́йсу
• order ~
= поря́дкова одини́ця
• output ~
= виходо́вий при́стрій (блок); при́стрій (блок) виво́дження
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• paging ~
= блок керува́ння сторінка́ми
• peripheral control ~
= блок керува́ння перифері́йними при́строями; контро́лер зо́внішніх при́строїв
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pluggable (plug-in) ~
= знімни́й блок, змі́нний блок
• plug-to-plug compatible ~
= 1. цілко́м згі́дний (сумі́сний) при́стрій 2. ро́знімно згі́дний (сумі́сний)при́стрій; при́стрій, згі́дний (сумі́сний) за ро́знімами
• polygon-filling ~
= блок (суці́льного) заба́рвлення багатоку́тників (на екрані дисплея)
• power (supply) ~
= блок жи́влення
• printing ~
= друкува́льний мо́дуль (при́стрій); при́нтер
• probability ~
= про́біт
• processing ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування (даних); проце́сор
• program ~
= програмо́ва одини́ця; блок програ́ми
• program control ~
= блок програмо́вого керува́ння
• programmer logical ~
= логі́чний при́стрій програмува́льника (віртуальний пристрій, що його ввів програмувальник)
• programming ~
= програмува́льний при́стрій
• protocol ~
= протоко́льний блок, блок реаліза́ції протоко́лу
• protocol data ~
= протоко́льна одини́ця да́них
• quaternion ~
= кватерніо́нна одини́ця
• query ~
= 1. елеме́нт за́питу 2. елемента́рний за́пит (у розподіленій системі)
• raster ~
= ра́строва одини́ця, ві́дстань між пі́кселями
• real ~
= ді́йсна одини́ця
• recovery ~
= 1. елемента́рний оно́в(люва)ний об’є́кт 2. елеме́нт (одини́ця) відтво́рювання
• referable ~
= дозво́лений при́стрій (до якого дозволено звертатися)
• remote display ~
= дистанці́йний диспле́й
• remote entry ~
= дистанці́йний при́стрій вво́дження
• sample ~
= елеме́нт ви́бірки
• sampling ~
= елеме́нт вибира́ння
• scaling ~
= 1. перерахо́вувальний при́стрій 2. лічи́льник 3. блок масштабува́ння
• self-contained ~
= автоно́мний при́стрій
• sensing ~
= 1. зчи́тувальний елеме́нт (при́стрій), зчи́тувач 2. дава́ч (да́тчик)
• sensory ~
= сенсо́рний при́стрій
• shaping ~
= формува́льний блок, формува́ч
• shared ~
= спі́льний при́стрій
• stand-alone ~
= 1. автоно́мний при́стрій 2. автоно́мний блок
• storage ~
= блок па́м’яті
• storage control ~
= блок керува́ння (керува́ч) па́м’яттю
• stream ~
= при́стрій керува́ння пото́ком (даних); блок керува́ння пото́ком (даних)
• structural ~
= структу́рна одини́ця
• supply ~
= блок жи́влення
• surveyor’s ~s
= геодези́чні одини́ці
• switching ~
= 1. перемика́ч; перемика́льний при́стрій 2. реле́ 3. комута́тор
• switchover ~
= комутаці́йний мо́дуль
• symbolic ~
= си́мвольний елеме́нт, си́мвол (блок-схеми)
• syntactic ~
= синтакси́чна одини́ця
• system control ~
= блок систе́много керува́ння, систе́мний керува́ч
• system input ~
= систе́мний входови́й при́стрій; систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний виходови́й при́стрій; систе́мний при́стрій виво́дження
• telecommunications control ~
= 1. при́стрій керува́ння (керува́ч) телезв’язко́м 2. мультипле́ксор передава́ння да́них
• telephone communications ~
= блок зв’язку́ телефо́нними кана́лами
• terminal ~
= 1. кінце́вий (терміна́льний) при́стрій, терміна́л 2. абоне́нтський пункт
• time ~
= 1. такт 2. одини́чний інтерва́л (квант) ча́су
• transfer ~
= одини́ця (по́рція, квант) о́бміну
• transmission control ~
= при́стрій керува́ння (керува́ч) передава́нням да́них
• video display ~
= диспле́й; відеомоніто́р
• visual display ~
= при́стрій візуа́льного відобра́жування; диспле́й
value = ['vælju:] 1. зна́чення; величина́ // by ~ за зна́ченням; to force a ~ примусо́во задава́ти/зада́ти зна́чення; to possess the of ~ ма́ти зна́чення (яке) 2. ва́ртість; ці́нність // of ~ ці́нний, (високо)ва́ртісний 3. значу́щість
• ~ of a determinant
= зна́чення визначника́
• ~ of a function
= зна́чення фу́нкції
• ~ of a polynomial
= зна́чення многочле́на
• ~ of a variable
= зна́чення змі́нної
• absolute ~
= абсолю́тне зна́чення
• absolute ~ of a number
= абсолю́тне зна́чення (мо́дуль) числа́
• absolute ~ of a vector
= мо́дуль ве́ктора
• access ~
= зна́чення, на яке́ посила́ються
• active ~
= зна́чення акти́вної змі́нної
• actual ~
= факти́чне зна́чення
• adjusted ~
= допасо́ване (узгі́днене) зна́чення
• adopted ~
= при́йняте зна́чення
• algebraic ~
= алґебри́чне зна́чення
• allowed ~
= прийня́тне зна́чення
• anticipated ~
= очі́куване зна́чення
• approximate ~
= набли́жене зна́чення
• arbitrary ~
= дові́льне зна́чення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) зна́чення (кореня)
• assessed ~
= оці́нко́ве зна́чення
• assumed ~
= очі́куване (взя́те за припу́щенням) зна́чення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне зна́чення
• atomic ~
= елемента́рне (атома́рне) зна́чення
• attribute ~
= зна́чення атрибу́та
• average ~
= сере́днє зна́чення
• bad ~
= анома́льне зна́чення
• basic ~
= ба́зове зна́чення; номіна́льне зна́чення
• best ~
= оптима́льне зна́чення; найкра́ще зна́чення
• bifurcation ~
= біфуркаці́йне зна́чення (параметра)
• binary ~
= двійко́ве число́; двійко́ве зна́чення
• Boolean ~
= Бу́лове зна́чення
• boundary ~
= межове́ (крайове́) зна́чення, зна́чення на межі́
• calculated ~
= обчи́слене (розрахо́ване) зна́чення
• central ~
= центра́льне зна́чення
• certain ~
= безсумні́вне (наді́йне) зна́чення
• characteristic ~
= характеристи́чне (власти́ве) зна́чення
• check ~
= контро́льне зна́чення; контро́льна озна́ка
• code ~
= ко́дове (закодо́ване) зна́чення
• colo(u)r ~
= код (но́мер) ко́льору (в кольоровій машинній графіці)
• complement ~
= доповня́льне зна́чення
• computed ~
= обчи́слене зна́чення
• conditional ~
= умо́вне зна́чення
• constant ~
= ста́ле зна́чення
• control ~
= контро́льне зна́чення; керівне́ зна́чення
• corrected ~
= ви́правлене зна́чення
• correlated ~
= скорельо́ване (узгі́днене) зна́чення
• credibility ~
= сту́пінь дові́ри, дові́рче зна́чення
• critical ~
= крити́чне зна́чення
• current ~
= пото́чне зна́чення
• decoded ~
= декодо́ване зна́чення
• default ~
= уста́вне зна́чення (надаване без (втручання) користувача)
• defective (deficient) ~
= дефе́ктне зна́чення
• definite ~
= пе́вне зна́чення
• denotant ~
= денота́нтне зна́чення
• design ~
= проє́ктне (розрахунко́ве) зна́чення
• designated ~
= замарко́ване зна́чення; призна́чене зна́чення
• desired ~
= споді́ване (очі́куване, потрі́бне) зна́чення
• deviation ~
= зна́чення ві́дхилу
• domain ~
= зна́чення доме́ну (в реляційних базах даних)
• effective ~
= ефекти́вне зна́чення
• empty ~
= фікти́вне зна́чення; поро́жнє зна́чення
• end ~
= кінце́ве зна́чення
• equilibrium ~
= рівнова́жне зна́чення
• error ~
= зна́чення по́хибки
• estimated ~
= оці́нко́ве (розрахо́ване, обчи́слене) зна́чення; оці́нка
• exact ~
= то́чне зна́чення
• excluded ~
= ви́лучене зна́чення
• exclusive ~
= ви́ключне зна́чення
• expectation ~
= 1. математи́чне сподіва́ння 2. очі́куване зна́чення
• expected ~
= очі́куване зна́чення
• experimental ~
= експеримента́льне зна́чення
• extrapolated ~
= (про)екстрапольо́ване зна́чення
• extreme ~
= екстрема́льне зна́чення
• face ~
= номіна́льне зна́чення; номіна́льна ва́ртість
• false ~
= хи́бне зна́чення
• final ~
= вислідне́ (кінце́ве, остато́чне) зна́чення
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) зна́чення
• fitted ~
= допасо́ване зна́чення
• fixup ~
= координа́ти місцеперебува́ння (поло́ження)
• fractional ~
= дробо́ве зна́чення
• given ~
= за́дане зна́чення
• global ~
= глоба́льне зна́чення
• guess ~
= га́дане (здо́гадне) зна́чення
• heuristic ~
= евристи́чне зна́чення
• high ~
= 1. вели́ке (висо́ке) зна́чення 2. ве́рхнє зна́чення; зна́чення на ве́рхній межі́
• imaginary ~
= уя́вне зна́чення
• improper ~
= невласти́ве зна́чення
• improved ~
= полі́пшене (уто́чнене) зна́чення
• independent ~
= незале́жне зна́чення
• infinite ~
= нескінче́нне зна́чення
• information ~
= ці́нність (важли́вість, ва́ртісність) інформа́ції
• initial ~
= початко́ве зна́чення
• input ~
= вхідне́ зна́чення
• inside ~
= вну́трішнє зна́чення
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення
• integral ~
= цілочислове́ зна́чення
• interpolated ~
= інтерполяці́йне зна́чення
• inverse ~
= обе́рнене зна́чення
• irrational ~
= ірраціона́льне зна́чення
• item ~
= зна́чення елеме́нту (даних)
• largest ~
= найбі́льше зна́чення
• least ~
= найме́нше зна́чення
• legitimate ~
= дозво́лене (прийня́тне, допуско́ве) зна́чення
• lexicographic ~
= лексикографі́чне зна́чення
• limiting ~
= грани́чне зна́чення
• linguistic ~
= лінгвісти́чне зна́чення
• local ~
= лока́льне зна́чення
• logical ~
= логі́чне зна́чення
• look-up ~
= довідко́ве зна́чення
• low ~
= 1. мале́ (низьке́) зна́чення 2. ни́жнє зна́чення; зна́чення на ни́жній межі́
• marginal ~
= марґіна́льне зна́чення
• mean ~
= сере́днє зна́чення
• measured ~
= ви́міряне зна́чення
• missing ~
= забра́кле зна́чення
• most probable ~
= найімові́рніше зна́чення
• natural ~
= приро́дне зна́чення
• negative ~
= від’є́мне зна́чення
• nilpotent ~
= нільпоте́нтне зна́чення
• nonvanishing ~
= незнико́ме (ненульове́) зна́чення
• normalized ~
= (з)нормо́ване зна́чення
• numerical ~
= числове́ зна́чення
• offset ~
= зна́чення змі́щення (зсу́ву)
• optimal (optimum) ~
= оптима́льне зна́чення
• ordinal ~
= поря́дкове зна́чення
• output ~
= виходо́ве зна́чення
• outside ~
= зо́внішнє зна́чення
• palette-relative ~
= но́мер що́до (відно́сно) палі́три
• parameter ~
= зна́чення пара́метра
• particular ~
= окре́ме (конкре́тне) зна́чення
• peak ~
= максима́льне (пі́кове, ампліту́дне) зна́чення
• permissible ~ (of a variable
etc.) = прийня́тне (допуско́ве) зна́чення (змі́нної тощо)
• permitted ~
= дозво́лене зна́чення
• place ~
= вага́ розря́ду (в позиційній системі числення)
• plausible ~
= вірогі́дне зна́чення
• pointer-addressable ~
= покажчикоадресо́вне зна́чення
• positive ~
= дода́тне зна́чення
• possible ~
= можли́ве зна́чення
• preassigned ~
= (напере́д) за́дане зна́чення
• predicted ~
= передба́чене зна́чення
• prescribed (preset) ~
= за́дане (встано́влене) зна́чення
• prevailing ~
= перева́жне зна́чення
• principal ~
= головне́ зна́чення
• probability ~
= зна́чення ймові́рності; ймові́рнісне зна́чення
• proper ~
= власти́ве зна́чення
• rating ~
= номіна́льне зна́чення, номіна́л
• real ~
= 1. ді́йсне зна́чення 2. факти́чне зна́чення
• reciprocal ~
= обе́рнене зна́чення
• reference ~
= 1. етало́нне зна́чення 2. контро́льне (відліко́ве) зна́чення
• regular ~
= реґуля́рне зна́чення
• relative ~
= відно́сне зна́чення
• resultant ~
= вислідне́ (підсумко́ве) зна́чення
• rounded ~
= заокру́глене зна́чення
• running ~
= пото́чне зна́чення
• sample ~
= вибірко́ве зна́чення
• scalar ~
= скаля́рне зна́чення
• segment ~
= адре́са сеґме́нта
• selling ~
= відпускна́ ціна́
• set ~
= за́дане зна́чення
• special ~
= конкре́тне зна́чення
• specified ~
= за́дане (конкре́тне) зна́чення
• stable ~
= стійке́ зна́чення (відображення)
• standard ~
= станда́ртне зна́чення
• starting ~
= початко́ве зна́чення
• state ~
= зна́чення змі́нної ста́ну; оці́нка ста́ну
• stationary ~
= стаціона́рне зна́чення
• statistical ~
= статисти́чне зна́чення
• table (tabular, tabulated) ~
= табли́чне зна́чення
• target ~
= шу́кане зна́чення
• tentative ~
= попере́днє зна́чення
• terminal ~
= кінце́ве зна́чення
• test ~
= те́стове зна́чення
• theoretical ~
= теорети́чне зна́чення
• threshold ~
= поро́гове зна́чення
• total ~
= сума́рне зна́чення
• transcendental ~
= трансценде́нтне зна́чення
• transition ~
= перехо́дове (перехідне́) зна́чення
• trial ~
= спро́бне зна́чення
• true ~
= пра́вильне (правди́ве, і́стинне) зна́чення
• typical ~
= типо́ве зна́чення
• unique ~
= єди́не зна́чення
• update ~
= оно́влене зна́чення
• variable ~
= змі́нне зна́чення; зна́чення змі́нної (величини)
• virtual ~
= віртуа́льне зна́чення
• zero-extended ~
= зна́чення, допо́внене нуля́ми
variable = ['vɛəriəbl]1. змі́нна (величина́) || змі́нний, неста́лий 2. кі́лькісна озна́ка
• ~ of integration
= змі́нна інтеґрува́ння
• absolute ~
= абсолю́тна змі́нна (адресу якої задано явно або посиланням на іншу змінну)
• additional ~
= допомі́жна́ (додатко́ва) змі́нна
• adjacent ~
= сумі́жна змі́нна
• aleatory ~
= випадко́ва змі́нна
• allocated ~
= з призна́ченим (зарезерво́ваним) мі́сцем в па́м’яті
• alphanumeric string ~
= змі́нна ти́пу буквоцифрово́го рядка́
• analog ~
= ана́логова змі́нна
• angle ~
= кутова́ змі́нна
• anonymous ~
= безіме́нна (аноні́мна) змі́нна
• apparent ~
= позі́рна (зв’язана) змі́нна
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) змі́нна
• array ~
= маси́вова змі́нна (значенням якої є масив)
• artificial ~
= шту́чна змі́нна
• asymptotic ~
= асимптоти́чна змі́нна
• attached ~
= долу́чена змі́нна
• automatic ~
= змі́нна з автомати́чно надава́ною па́м’яттю, динамі́чна лока́льна (автомати́чна) змі́нна
• auxiliary ~
= допомі́жна́ змі́нна
• based ~
= базо́вана змі́нна
• basic ~
= 1. ба́зисна змі́нна 2. основна́ змі́нна
• binary ~
= двійко́ва змі́нна
• bound ~
= зв’я́зана змі́нна
• canonical ~
= каноні́чна змі́нна
• cause ~
= кауза́льна змі́нна
• chance ~
= випадко́ва змі́нна
• character ~
= зна́кова (си́мвольна) змі́нна
• coded ~
= (за)кодо́вана змі́нна
• compile time ~
= змі́нна пері́оду компіля́ції
• complex ~
= ко́мплексна змі́нна
• concomitant ~
= супу́тня змі́нна
• condition(al) ~
= змі́нна ти́пу умо́ви
• conjugate ~
= спря́жена змі́нна
• continuous ~
= непере́рвна змі́нна
• control ~
= керівна́ змі́нна
• controlled ~
= керо́вана змі́нна; реґульо́вана змі́нна
• decision ~
= шу́кана змі́нна; змі́нна, що вхо́дить до ро́зв’язку; змі́нна ро́зв’язку
• dependent ~
= зале́жна змі́нна
• determining ~
= визнача́льна змі́нна
• dichotomized ~
= дихотомізо́вана змі́нна
• dichotomous ~
= дихото́мна змі́нна
• digital ~
= змі́нна в цифрові́й фо́рмі; дискре́тна змі́нна
• dimensional ~
= розмі́рнісна змі́нна
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна змі́нна
• discrete ~
= дискре́тна змі́нна
• dual ~s
= взаємозале́жні змі́нні
• dummy ~
= німа́ змі́нна
• dyadic ~
= діади́чна змі́нна
• dynamical ~
= динамі́чна змі́нна
• dynamical string ~
= динамі́чна стрічко́ва змі́нна
• eliminated ~
= ви́лучена змі́нна
• empirical ~
= емпіри́чна змі́нна
• endogenous ~
= ендоге́нна (вну́трішня) змі́нна
• environment ~
= змі́нна середо́вища (довкі́лля)
• event ~
= змі́нна ти́пу поді́я, поді́йна змі́нна
• exogenous ~
= екзоге́нна (зо́внішня) змі́нна
• file ~
= фа́йлова змі́нна
• file-name ~
= на́зва (ім’я́) фа́йлу
• fixed ~
= за́дана (фіксо́вана) змі́нна
• formal ~
= форма́льна змі́нна
• fractional ~
= дробо́ва змі́нна
• free ~
= ві́льна змі́нна
• function ~
= функці́йна змі́нна
• functor ~
= функто́рна змі́нна
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) змі́нна
• geometric ~
= геометри́чна змі́нна
• global ~
= глоба́льна змі́нна
• hidden ~
= прихо́вана змі́нна
• hypothetic(al) ~
= гіпотети́чна змі́нна
• imaginary ~
= уя́вна змі́нна
• independent ~
= незале́жна змі́нна
• individual ~
= індивідуа́льна змі́нна
• induction ~
= індукці́йна змі́нна
• initialized ~
= (з)ініціалізо́вана змі́нна
• input ~
= входова́ змі́нна
• instance ~
= змі́нна екземпля́ра (об’єкта)
• integer (integral) ~
= цілочислова́ змі́нна
• internal ~
= вну́трішня змі́нна
• interpolational ~
= інтерполяці́йна змі́нна
• interval ~
= інтерва́льна змі́нна
• intuitive ~
= лог. інтуїти́вна змі́нна
• isol ~
= лог. ізо́льна змі́нна
• key ~
= ключова́ змі́нна
• label ~
= на́личкова змі́нна
• label(l)ed ~
= позна́чена змі́нна
• lag ~
= ла́гова змі́нна
• lagged ~
= зага́яна змі́нна
• latent ~
= прихо́вана (неспостере́жна, лате́нтна) змі́нна
• lattice ~
= ґра́тко́ва (латице́ва) змі́нна
• leading ~
= керівна́ змі́нна
• linguistic ~
= лінгвісти́чна змі́нна
• local ~
= лока́льна змі́нна
• logic(al) ~
= логі́чна змі́нна
• loop(-control) ~
= змі́нна (пара́мет(е)р) керува́ння ци́клом; змі́нна (пара́мет(е)р) ци́клу
• main ~
= головна́ (основна́) змі́нна
• majorant ~
= мажора́нтна змі́нна
• manipulated ~
= реґульо́вна змі́нна
• marker ~
= ма́ркерна змі́нна
• master ~
= головна́ змі́нна
• mathematical ~
= математи́чна змі́нна
• metalinguistic ~
= металінгвісти́чна змі́нна
• missing ~
= забра́кла змі́нна
• morphic ~
= мо́рфна (Бу́лова) змі́нна
• multicharacter ~
= багатозна́кова (багатоси́мвольна) змі́нна
• mutually independent ~s
= взає́мно незале́жні змі́нні
• natural ~
= приро́дна (натура́льна) змі́нна
• noncontrollable ~
= некеро́вна змі́нна; нереґульо́вна змі́нна
• normalized ~
= нормо́вана змі́нна
• notation ~
= нотаці́йна змі́нна
• number (numerical) ~
= числова́ змі́нна
• object ~
= предме́тна змі́нна
• observable ~
= спостере́жна змі́нна
• operator ~
= опера́торна змі́нна
• original ~
= вихідна́ (початко́ва) змі́нна
• output ~
= виходо́ва змі́нна
• parametric ~
= параметри́чна змі́нна
• periodic ~
= періоди́чна змі́нна
• phase ~
= фа́зова змі́нна
• pointer ~
= змі́нна-пока́жчик
• predicate ~
= предика́тна змі́нна
• predictable ~
= передба́ч(ува)на змі́нна
• primed ~
= змі́нна зі штрихо́м, штрихо́вана змі́нна
• private ~
= індивідуа́льна змі́нна (яка належить тільки одній програмі)
• procedural ~
= процеду́рна змі́нна
• procedure ~
= змі́нна процеду́ри
• process ~
= (реґульо́вний) пара́мет(е)р проце́су
• propositional ~
= пропозиці́йна (висло́влювальна) змі́нна
• quantified ~
= змі́нна під зна́ком ква́нтора; (про)кванто́вана змі́нна
• random ~
= випадко́ва змі́нна
• ranked ~
= ранжо́вана змі́нна
• real ~
= ді́йсна змі́нна
• reduced ~
= зве́дена змі́нна
• redundant ~
= на́длишкова змі́нна
• reference ~
= поклико́ва змі́нна, змі́нна ти́пу посила́ння (по́клику)
• register ~
= регі́строва змі́нна
• regulated ~
= реґульо́в(а)на змі́нна
• rim ~
= приє́днана змі́нна
• scalar ~
= скаля́рна змі́нна
• scaling ~
= масшта́бна змі́нна
• selected ~
= ви́брана змі́нна
• sentential ~
= пропозиці́йна змі́нна
• separating ~
= відокре́мна змі́нна
• set ~
= множина́-арґуме́нт, арґуме́нт-множина́, множи́нна змі́нна (що її значеннями є множини)
• shape ~
= пара́мет(е)р фо́рми
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) змі́нна
• similarity ~
= змі́нна поді́бності
• simple ~
= про́ста́ змі́нна
• sinusoidal ~
= синусо́їдна змі́нна
• slack ~
= слабка́ (нежорстка́) змі́нна
• slave ~
= зале́жна змі́нна
• spatial ~
= просторо́ва змі́нна
• standardized ~
= станда́ртна (застандарто́вана) змі́нна
• state ~
= пара́мет(е)р (змі́нна) ста́ну; фа́зова змі́нна
• statement label ~
= змі́нна ти́пу "опера́торна на́личка"
• static ~
= стати́чна змі́нна
• status ~
= пара́мет(е)р (змі́нна) ста́ну
• stochastic ~
= випадко́ва (стохасти́чна) змі́нна
• string ~
= стрічкова́ змі́нна
• structure ~
= структу́рна змі́нна
• subscripted ~
= змі́нна з ни́жнім і́ндексом (і́ндексами)
• summation ~
= змі́нна сумува́ння
• superscripted ~
= змі́нна з ве́рхнім і́ндексом (і́ндексами)
• supplementary ~
= додатко́ва змі́нна
• surplus ~
= 1. надлишко́ва змі́нна 2. змі́нна на́длишку (що показує перевагу однієї частини нерівності над другою)
• switch(ing) ~
= перемика́льна змі́нна, змі́нна ти́пу перемика́ч (що набуває скінченного числа значень)
• syntactic ~
= синтакси́чна змі́нна
• system ~
= систе́мна змі́нна
• task ~
= змі́нна зада́чі
• temporary ~
= тимчасо́ва змі́нна
• term ~
= те́рмова змі́нна
• text-file ~
= змі́нна те́кстового фа́йлу
• theoretical ~
= теорети́чна змі́нна
• time ~
= часова́ змі́нна
• time-dependent ~
= часозале́жна змі́нна
• time-independent ~
= часонезале́жна змі́нна
• transformed ~
= перетво́рена змі́нна
• two-state (two-valued) ~
= біна́рна змі́нна
• unassigned ~
= неініціалізо́вана змі́нна
• unbound ~
= ві́льна (незв’я́зана) змі́нна
• unbounded ~
= необме́жена змі́нна
• uncertain ~
= неви́значена змі́нна
• undeclared ~
= неоголо́шена (незадекларо́вана) змі́нна
• undefined ~
= неозна́чена змі́нна; неви́значена змі́нна
• uninitialized ~
= неініціалізо́вана змі́нна
• universal ~
= універса́льна змі́нна
• unknown ~
= невідо́ма змі́нна
• unrestricted ~
= необме́жена змі́нна
• vector ~
= ве́кторна змі́нна
vector = ['vɛktə] 1. ве́ктор || ве́кторний 2. однови́мірний маси́в, рядо́к
• absolute ~
= абсолю́тний ве́ктор (що задає абсолютне розташування точки на екрані дисплея)
• access ~
= ве́ктор до́ступу
• adjoined ~
= приє́днаний ве́ктор
• adjoint ~
= спря́жений ве́ктор
• analytic ~
= аналіти́чний ве́ктор
• arbitrary ~
= дові́льний ве́ктор
• associated ~
= асоційо́ваний ве́ктор
• attached ~
= приє́днаний ве́ктор
• attribute ~
= ве́ктор атрибу́тів
• augmented ~
= розши́рений ве́ктор
• axial ~
= осьови́й ве́ктор
• base (basis) ~
= ба́зисний ве́ктор
• binary ~
= біна́рний ве́ктор
• bound ~
= зв’я́заний ве́ктор
• bra ~
= бра-ве́ктор
• characteristic ~
= характеристи́чний (власти́вий) ве́ктор
• character up ~
= ве́ктор орієнта́ції зна́ку (на екрані дисплея)
• check ~
= перевіря́льний ве́ктор (що породжує матриці коду)
• code ~
= ко́довий ве́ктор
• coefficient ~
= ве́ктор коефіціє́нтів
• column ~
= ве́ктор-сто́впчик
• column bit ~
= ве́ктор (розря́дів) сто́впчиків
• complex ~
= ко́мплексний ве́ктор
• component ~
= компоне́нта (складова́) ве́ктора
• contravariant ~
= контраваріа́нтний ве́ктор
• coordinate ~
= координа́тний ве́ктор
• correction ~
= ве́ктор ви́правлення, виправля́льний (коригува́льний) ве́ктор
• covariant ~
= коваріа́нтний ве́ктор
• curvature ~
= ве́ктор кривини́
• cyclic ~
= циклі́чний ве́ктор
• data ~
= ве́ктор да́них; ве́кторні да́ні
• delay ~
= ве́ктор затри́мування (у пересиланні пакетів даних)
• decision ~
= ве́ктор рі́шень
• degenerate ~
= ви́роджений ве́ктор
• derived ~
= похідни́й ве́ктор
• differentiable ~
= диференційо́вний ве́ктор
• differential ~
= диференці́йний ве́ктор
• direction ~
= ве́ктор на́пряму, напрямни́й ве́ктор
• displacement ~
= ве́ктор змі́щення (зсу́ву)
• disturbance ~
= ве́ктор збу́рень
• dominant ~
= домінівни́й ве́ктор
• dope ~
= ве́ктор попере́дньої інформа́ції (що організовує доступ до елементів багатовимірного масиву)
• drift ~
= ве́ктор дре́йфу
• elementary ~
= елемента́рний ве́ктор
• embedded ~
= вкла́дений ве́ктор
• entering ~
= входови́й ве́ктор
• error ~
= ве́ктор по́ми́лки
• evaluation ~
= ве́ктор оці́нок
• feature ~
= ве́ктор озна́к, характеристи́чний ве́ктор (сигналу голосом тощо)
• fixed ~
= фіксо́ваний ве́ктор
• flux ~
= ве́ктор пото́ку
• focal ~
= фо́кусний ве́ктор
• force ~
= ве́ктор си́ли
• free ~
= ві́льний ве́ктор
• functional test ~
= те́стовий ве́ктор (функційного контролю)
• generating ~
= поро́джувальний ве́ктор
• gliding ~
= ковзни́й ве́ктор
• hooked ~
= адре́са експорто́ваної програ́ми
• identifying ~
= ве́ктор ідентифіка́ції, ідентифікува́льний ве́ктор
• incremental ~
= ве́ктор при́ростів, інкреме́нтний ве́ктор, ве́ктор (за́даний) у при́ростах (у машинній графіці)
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний ве́ктор
• initial ~
= початко́вий ве́ктор
• input-test ~
= входови́й те́стовий ве́ктор
• integral ~
= цілочислови́й ве́ктор
• interaction ~
= ве́ктор взаємоді́ї
• interrupt ~
= ве́ктор перерива́нь
• ket ~
= кет-ве́ктор
• latent ~
= вла́сний ве́ктор
• limit ~
= грани́чний ве́ктор
• link ~
= ве́ктор пара́метрів тестува́ння
• load ~
= ве́ктор наванта́ги
• localized ~
= зв’я́заний ве́ктор
• loss ~
= стат. ве́ктор втрат
• master ~
= основни́й ве́ктор
• matrix ~
= ма́триця-ве́ктор
• momentum ~
= ве́ктор кі́лькості ру́ху
• nodal ~
= вузлови́й ве́ктор
• noise ~
= ве́ктор зава́д
• normal curvature ~
= ве́ктор норма́льної кривини́
• normalized ~
= (з)нормо́ваний ве́ктор
• normal unit ~
= одини́чний ве́ктор норма́лі
• null ~
= нульови́й ве́ктор, нуль-ве́ктор
• operand ~
= ве́ктор-опера́нд
• opposite ~
= протиле́жно спрямо́ваний ве́ктор
• output-test ~
= виходо́вий те́стовий ве́ктор
• phase ~
= фа́зовий ве́ктор
• polar ~
= поля́рний ве́ктор
• position ~
= ра́діус-ве́ктор
• proper ~
= власти́вий ве́ктор
• radial ~
= радіа́льний ве́ктор
• radius ~
= ра́діус-ве́ктор
• relative ~
= відно́сний ве́ктор, ве́ктор відно́сного поло́ження
• random ~
= випадко́вий ве́ктор
• rational ~
= раціона́льний ве́ктор
• real ~
= ді́йсний ве́ктор
• reduced ~
= зве́дений ве́ктор
• reference ~
= ба́зисний (відліко́вий) ве́ктор
• regression ~
= ве́ктор реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний ве́ктор
• residual ~
= ве́ктор незгі́дності (недопасо́ваності) (у задачах оптимізації)
• resolvent ~
= резольве́нтний ве́ктор
• resultant ~
= вислідни́й ве́ктор
• reversed ~
= обе́рнений (протиле́жно спрямо́ваний) ве́ктор
• reversible ~
= оборо́тний ве́ктор
• root ~
= корене́вий ве́ктор
• rotation ~
= ве́ктор оберта́ння
• row ~
= ве́ктор-рядо́к
• row bit ~
= ве́ктор (розря́дів) рядка́
• separating ~
= відокре́млювальний ве́ктор
• shift ~
= ве́ктор зсу́ву
• singular ~
= синґуля́рний ве́ктор
• sliding ~
= ковзни́й ве́ктор
• slip ~
= ве́ктор ко́взання, ве́ктор зсу́ву
• smooth ~
= гладки́й (диференційо́вний) ве́ктор
• solenoidal ~
= солено́їдний ве́ктор
• spin ~
= ве́ктор спі́ну
• state ~
= ве́ктор ста́ну
• stationary ~
= стаціона́рний ве́ктор
• stochastic ~
= стохасти́чний ве́ктор
• stress ~
= ве́ктор напру́ги (механічної)
• sum ~
= сума́рний ве́ктор
• surface ~
= поверхн́евий ве́ктор
• symbolic ~
= символі́чний ве́ктор
• tangent(ial) ~
= доти́чний ве́ктор
• test ~
= те́стовий ве́ктор, те́стовий набі́р
• translation ~
= ве́ктор трансля́ції (парале́льного змі́щення)
• transversal ~
= трансверса́льний ве́ктор
• twist ~
= ве́ктор круті́ння
• unit ~
= одини́чний ве́ктор
• vorticity ~
= ве́ктор ви́хору
• wave ~
= хвильови́й ве́ктор
waveform = ['weɪvfɔ:m] 1. фо́рма хви́лі; фо́рма сигна́лу; фо́рма колива́ння 2. часова́ діагра́ма (проходження сигналу)
• binary ~
= сигна́л у двійко́вій фо́рмі
• speech ~
= фо́рма голосово́го сигна́лу
• timing ~
= часова́ діагра́ма
word = [wɜ:d] 1. сло́во 2. код
• abstract ~
= абстра́ктне сло́во
• address ~
= адре́сне сло́во
• alphabetic ~
= бу́квене сло́во
• associatively located ~
= асоціати́вно розмі́щене сло́во; сло́во, зна́йдене асоціати́вним по́шуком
• auxiliary ~
= допомі́жне́ сло́во
• balanced ~
= рівнова́жне (збалансо́ване) сло́во
• banner ~
= початко́ве сло́во; за́голо́вок, ша́пка; ру́брика
• binary ~
= двійко́ве (біна́рне) сло́во
• block descriptor ~
= дескри́птор бло́ку
• call ~
= виклика́льне сло́во (що містить команду виклику підпрограми)
• channel status ~
= сло́во ста́ну кана́лу
• check ~
= контро́льне сло́во
• circular ~
= циркуля́рне сло́во
• code ~
= ко́дове сло́во
• coded ~
= (за)кодо́ване сло́во
• command ~
= кома́ндне сло́во
• commutator ~
= комута́торне сло́во
• comparand ~
= озна́ка
• computer ~
= маши́нне сло́во
• constant ~
= конста́нтне сло́во, сло́во-конста́нта
• control ~
= керівне́ сло́во; кома́ндне сло́во; кома́нда
• current program status ~
= пото́чне сло́во ста́ну програ́ми
• cyclic ~
= циклі́чне сло́во
• data ~
= сло́во да́них; інформаці́йне сло́во
• descriptor ~
= дескри́пторне сло́во; дескри́птор
• device status ~
= сло́во ста́ну при́строю
• digital ~
= цифрове́ сло́во
• double(-length) ~
= сло́во подві́йної довжини́; подві́йне сло́во
• edit ~
= редагува́льне сло́во
• elementary ~
= елемента́рне сло́во
• empty ~
= порожнє́ сло́во (що не містить жодного символа)
• error status ~
= сло́во ста́ну по́ми́лки
• extended channel status ~
= розши́рене сло́во ста́ну кана́лу (щоб керувати перериванням вводження-виводження)
• extended-precision ~
= сло́во підви́щеної то́чності
• fixed-length ~
= сло́во фіксо́ваної довжини́
• format-control ~
= сло́во керува́ння форма́том
• full ~
= ці́ле (по́вне) сло́во, маши́нне сло́во
• fully qualified ~
= цілко́м кваліфіко́ване (за́дане) сло́во
• function ~
= кома́ндне сло́во; кома́нда
• half ~
= півсло́во; полови́на сло́ва
• ideal ~
= ідеа́льне сло́во
• identifier ~
= ідентифіка́тор
• index ~
= модифіка́тор
• indirect reference ~
= сло́во непрямо́го зверта́ння; непряме́ сло́во
• information ~
= інформаці́йне сло́во
• instruction ~
= кома́ндне сло́во; кома́нда
• interrupt status ~
= сло́во ста́ну перерива́ння
• irreducible ~
= незвідне́ сло́во
• isolated ~
= ви́окремлене (окре́ме) сло́во
• key ~
= ключове́ сло́во; зарезерво́ване сло́во (в мові програмування)
• linear ~
= ліні́йне сло́во, ліні́йна послідо́вність (символів)
• local ~
= лока́льне сло́во
• lock ~
= блокува́льне сло́во
• long ~
= до́вге сло́во (зокрема подвійної довжини)
• machine (-length) ~
= (по́вне) маши́нне сло́во
• marked ~
= позна́чене сло́во; сло́во з ма́ркером (по́значкою, на́личкою)
• matching ~
= згі́дне сло́во; сло́во зі згі́дною озна́кою
• meaning-bearing ~
= змістовне́ сло́во
• multifield ~
= багатопольове́ сло́во (з кількома інформаційними полями)
• multilength ~
= сло́во багаторазо́вої (багатокра́тної) довжини́
• n-bit ~
= n-розря́дне сло́во, n-бі́тове сло́во
• n-byte ~
= n-ба́йтове сло́во
• n-digit ~
= n-розря́дне сло́во; n-розря́дне число́; n-розря́дна ко́дова гру́па
• nonreserved ~
= незарезерво́ване сло́во
• number (numeral) ~
= цифрове́ сло́во; рядо́к цифр
• operational ~
= робо́че сло́во (що полегшує читання програм)
• optional ~
= необов’язко́ве (пояснювальне) сло́во, додатко́ве сло́во (що полегшує читання програм)
• packed ~
= запако́ване сло́во
• parameter ~
= пара́мет(е)р; параметро́ве сло́во
• parametric ~
= параметри́чне сло́во
• partial ~
= части́на сло́ва, непо́вне (частко́ве) сло́во
• processor status ~
= сло́во ста́ну проце́сора
• process state ~
= сло́во ста́ну проце́су
• program status ~
= сло́во ста́ну програ́ми
• proper ~
= власти́ве сло́во
• pure ~
= чи́сте сло́во
• ready status ~
= сло́во ста́ну гото́вності
• record descriptor ~
= дескри́птор за́пису
• reduced ~
= зве́дене сло́во
• regular ~
= пра́вильне сло́во
• request ~
= сло́во за́питу
• reserved ~
= зарезерво́ване сло́во
• search ~
= пошуко́ва озна́ка
• secondary ~
= втори́нне сло́во; втори́нна кома́нда
• selected ~
= ви́бране сло́во
• shortest ~
= найкоро́тше сло́во
• short ~
= коро́тке сло́во
• significant ~
= значівне́ (значу́ще) сло́во
• simple ~
= про́сте́ сло́во
• source program ~
= сло́во входово́ї програ́ми
• spoken ~
= ви́мовлене сло́во (на відміну від введеного з клавіатури)
• status ~
= сло́во ста́ну
• test ~
= те́стове сло́во; контро́льне сло́во
• trigger ~
= сло́во за́пуску (логічного аналізатора тощо)
• unifield ~
= однопольове́ сло́во, сло́во з одни́м по́лем (інформаційним)
• unmarked ~
= незамарко́ване (непозна́чене) сло́во, сло́во без ма́ркера (по́значки, на́лички)
• variable-length ~
= сло́во змі́нної довжини́
• wide ~
= широ́ке сло́во
• written-in ~
= запи́сане сло́во; впи́сане сло́во
zero = ['zɪərəʊ] (мн. zeroes, zeros) 1. нуль, зе́ро || нульови́й // to put equal to ~ поклада́ти/покла́сти рі́вним нуле́ві, зануля́ти/занули́ти; to set to ~ встано́влювати/встанови́ти на нуль 2. поча́ток ві́дліку; поча́ток координа́т 3. нульова́ то́чка
• ~ of a coordinate system
= поча́ток координа́т
• ~ of a function
= нуль фу́нкції, ко́рінь фу́нкції
• ~ of a spline
= нуль спла́йну
• aleph ~
= а́леф-нуль
• binary ~
= двійко́вий нуль
• characteristic ~
= характеристи́чний нуль
• complex ~
= ко́мплексний нуль
• computer ~
= маши́нний нуль
• decomposable ~
= розкладни́й (розвивни́й) нуль (напівгрупи)
• essential ~
= істо́тний нуль
• exceptional ~
= винятко́вий нуль
• exponent ~
= нульова́ експоне́нта
• factorial ~
= нуль факторіа́л
• first ~
= пе́рший нуль (функції)
• infinite ~
= нуль на нескінче́нності
• integral ~
= цілочислови́й нуль
• internal ~
= вну́трішній нуль
• leading ~s
= нульові́ головні́ ци́фри, нульові́ ста́рші розря́ди (числа)
• multiple ~
= кра́тний нуль
• negative computer ~
= неґати́вний (мінусо́вий, від’є́мний) маши́нний нуль
• nodal ~
= вузлови́й нуль
• nonnodal ~
= невузлови́й нуль
• nonsignificant ~
= незначі́вний (незначу́щий) нуль
• positive computer ~
= дода́тний (плюсови́й, позити́вний) маши́нний нуль
• projective ~
= проєкти́вний нуль
• purely imaginary ~
= чи́сто уя́вний нуль
• quadratic ~
= квадра́тний нуль
• rational ~
= раціона́льний нуль
• real ~
= ді́йсний нуль
• record ~
= нульови́й за́пис
• representative ~
= репрезентати́вний нуль
• simple ~
= про́сти́й нуль
• significant ~
= про́сти́й нуль
• single ~
= значівни́й (значу́щий) нуль
• time ~
= поча́ток ві́дліку ча́су, нуль о́сі ча́су
• trailing ~s
= нульові́ моло́дші ци́фри, нульові́ моло́дші розря́ди (числа); хвостові́ (кінце́ві) нулі́
• trivial ~
= тривіа́льний нуль

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

binary 1. (астр.) подві́йна зоря́ 2. біна́рний; подві́йний 3. двійко́вий 4. двокомпоне́нтний; двоскладнико́вий 5. двочле́нний
['baɪnəri]
• astrometric ~ = астрометри́чна подві́йна (зоря́)
• close ~ = близька́ [щі́льна, тісна́] подві́йна (зоря́)
• contact ~ = конта́ктова подві́йна (зоря́)
• detached ~ = розді́лена подві́йна (зоря́)
• eclipsing ~ = зате́мнювана [зату́лювана] подві́йна (зоря́)
• photometric ~ = фотометри́чна подві́йна (зоря́)
• semidetached ~ = напіврозді́лена подві́йна (зоря́)
• spectroscopic ~ = спектра́льна подві́йна (зоря́), спектроподві́йна (зоря́)
• visual ~ = візуа́льна подві́йна (зоря́)
• x-ray ~ = рентґе́нівська подві́йна (зоря́)
binary-coded двійко́во закодо́ваний, у двійко́вих ко́дах
['baɪnəriˌkəʊdɪd, -ˌkoʊdɪd]
binary-decimal двійко́во-десятко́вий
[ˌbaɪnəri'dεsəml]
decimal-binary десятко́во-двійко́вий
[ˌdεsəml'baɪnəri]
adder 1. (ел.) додава́льна [сумува́льна] схе́ма 2. (матем.) сума́тор; аритмо́мет(е)р
['ædə, -ər]
binary ~ = двійко́вий сума́тор
decimal ~ = десятко́вий сума́тор
full ~ = по́вний сума́тор
half ~ = напівсума́тор
parallel ~ = парале́льний сума́тор
serial ~ = послідо́вний сума́тор
alloy 1. стоп [сплав] 2. леґува́льний елеме́нт, леґува́льна до́мішка 3. сто́плювати//‌стопи́ти [сплавля́ти//‌спла́вити] 4. леґува́ти//‌злеґува́ти
1,2. ['ælɔɪ] 3,4. [ə'lɔɪ]
abrasion-resistant ~ = зносотривки́й стоп
acidproof ~ = кислототривки́й стоп
acid-resistant ~ = кислототривки́й стоп
aged ~ = зіста́рений [ви́триманий] стоп
aging ~ = зіста́рюваний [витри́муваний] стоп
air-hardened ~ = повітрозагарто́ваний стоп
air-hardening ~ = повітрогарто́вний стоп
alkali-resistant ~ = луготривки́й стоп
aluminum-nickel-cobalt [Al-Ni-Co] ~ = алні́ко
aluminum-silicium-ferrum [Al-Si-Fe] ~ = алсифе́р
amorphous ~ = амо́рфний стоп
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тний стоп
antifriction ~ = антифрикці́йний стоп
binary ~ = біна́рний [двокомпоне́нтний] стоп
brazing ~ = 1. тверда́ лю́та, тверди́й припі́й 2. важкото́пна лю́та, важкото́пний припі́й
casting ~ = виливни́й стоп
commercial ~ = промисло́вий стоп
corrosion-resistant ~ = корозієтривки́й стоп
crystalline ~ = кристалі́чний стоп
dilute ~ = низькопроце́нтний стоп
disordered (crystalline) ~ = невпорядко́ваний (кристалі́чний) стоп
element-X-base ~ = стоп на осно́ві елеме́нту X
Elinvar ~ = елінва́р
eutectic ~ = евтекти́чний стоп
eutectoid ~ = евтекто́їдний стоп
ferromagnetic ~ = феромагне́тний стоп
ferrous ~ = стоп залі́за
fusible ~ = легкото́пний стоп
gold ~ = стоп зо́лота
hard ~ = тверди́й стоп, твердосто́п
hard magnetic ~ = магнетотверди́й стоп
Haynes ~ = Ге́йнзів стоп
heat resisting ~ термотривки́й стоп
heterogeneous ~ = гетероге́нний стоп
Heusler ~ = Го́йслерів стоп
high ~ = сильнолеґо́ваний [високолеґо́ваний] стоп
high-melting ~ = важкото́пний стоп
high-strength ~ = високоміцни́й стоп
high-temperature ~ = високотемперату́рний стоп
hypereutectic ~ = заевтекти́чний стоп
hypereutectoid ~ = заевтекто́їдний стоп
hypoeutectic ~ = доевтекти́чний стоп
hypoeutectoid ~ = доевтекто́їдний стоп
interstitial ~ = стоп прони́кнення [впрова́дження]
Kondo ~ = стоп Ко́ндо
lead ~ = стоп плю́мбуму [плю́мбію]
light ~ = легки́й стоп
liquid ~ = ріди́нний стоп
low ~ = малолеґо́ваний стоп
magnet ~ = магне́тний стоп
magnico ~ = магні́ко
manganin ~ = манґані́н
metal ~ = стоп мета́лів
monotectic ~ = монотекти́чний стоп
monotectoid ~ = монотекто́їдний стоп
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтний стоп
multiphase ~ = багатофа́зовий стоп
natural ~ = приро́дний стоп
nickel-chromium [Ni-Cr] ~ = ніхро́м, хромоні́кельовий стоп
nonferrous ~ = кольоро́вий стоп, стоп кольоро́вих мета́лів
ordered ~ = впорядко́ваний стоп
peritectic ~ = перитекти́чний стоп
peritectoid ~ = перитекто́їдний стоп
quaternary ~ = чотирикомпоне́нтний стоп
quinary ~ = п’ятикомпоне́нтний стоп
rare-earth ~ = стоп рідкісноземе́льного елеме́нту
refractory ~ = важкото́пний стоп
rustprooof ~ = неіржа́вний стоп
scale-resistant ~ = циндротривки́й стоп
self-fluxing ~ = самото́пний стоп
single-phase ~ = однофа́зовий стоп
soft magnetic ~ = магнетом’яки́й стоп
solder ~ = лю́та, припі́й
special-property ~ = спеція́льний стоп
speculum ~ = дзерка́льний стоп
substitution ~ = стоп замі́щення
superconducting ~ = надпрові́дний стоп
superlight ~ = надлегки́й стоп
superhard ~ = надтверди́й стоп
superstrength ~ = надміцни́й стоп
ternary ~ = трикомпоне́нтний стоп
thermomagnetic ~ = термомагне́тний стоп
tinning ~ = лу́да
transition-element ~ = стоп перехі́дно́го елеме́нту
two-phase ~ = двофа́зовий стоп
ultralight ~ = надлегки́й стоп
wear-resistant ~ = зносотривки́й стоп
approximation 1. наближа́ння//‌набли́ження, апроксимува́ння//‌запроксимува́ння, апроксима́ція || апроксимаці́йний; апроксимува́льний 2. набли́жений ви́раз 3. прибли́зне зна́чення
[əˌprɒksɪ'meɪʃn, əˌprɑː-]
~ by polynomials = апроксима́ція многочле́нами
~ by least squares = апроксима́ція ме́тодом найме́нших квадра́тів
~ by a series = апроксима́ція ря́дом
~ in the mean = набли́ження в сере́дньому
~ in the quadratic mean = середньоквадра́тне набли́ження
adiabatic ~ = адіяба́тне набли́ження
acoustic ~ = (фіз. плинів) акусти́чне набли́ження
applicable ~ = застосо́вне [чи́нне] набли́ження
asymptotic ~ = асимптоти́чне набли́ження
best ~ = найкра́ще набли́ження (to f – до f)
best ~ in the mean = найкра́ще набли́ження в сере́дньому
Bethe-Peierls ~ = набли́ження Бе́те-Па́єрлса
better ~ = кра́ще [полі́пшене, покра́щене] набли́ження
binary encounter ~ = набли́ження подві́йних зі́ткнень
Born ~ = Бо́рнове набли́ження
Born-Mayer ~ = набли́ження Бо́рна-Ма́єра
Born-Oppenheimer ~ = набли́ження Бо́рна-О́пенгаймера
Brillouin ~ = Брилюе́нове набли́ження
Brinkman-Kramers ~ = набли́ження Бри́нкмана-Кра́мерса
broken-pair ~ = (яф) набли́ження розі́рваних дві́йок [пар]
central-field ~ = набли́ження центра́льного по́ля
classical ~ = класи́чне набли́ження
close ~ = близька́ апроксима́ція, до́бре набли́ження
cluster ~ = кла́стерне набли́ження
cold collisionless plasma ~ = набли́ження беззіткненнє́вої холо́дної пла́зми
cold-plasma ~ = набли́ження холо́дної пла́зми
collisionless ~ = беззіткненнє́ве набли́ження
Condon ~ = Ко́ндонове набли́ження
Coulomb ~ = куло́нівське набли́ження
coupled-channel Born ~ [CCBA] Бо́рнове набли́ження зв’я́заних кана́лів
crude ~ = гру́бе набли́ження
cubic ~ = кубі́чне набли́ження
difference ~ = різнице́ва апроксима́ція
difference-differential ~ = диференція́льно-різнице́ва апроксима́ція
diffraction ~ (яф) дифракці́йне набли́ження
Diophantine ~ = Діофа́нтове набли́ження
dipole ~ = ди́польне набли́ження
distorted-wave ~ = набли́ження (з)деформо́ваних хвиль
distorted-wave Born ~ [DWBA] Бо́рнове набли́ження (з)деформо́ваних хвиль
double ~ = подві́йна апроксима́ція
double-scattering ~ = набли́ження дворазо́вого розсі́ювання
drift ~ = дре́йфове набли́ження
effective-range ~ = набли́ження ефекти́вного ра́діуса
eikonal ~ = ейкона́льне набли́ження
equivalent-photon ~ = набли́ження еквівале́нтних фото́нів
exponential ~ = експоненці́йне набли́ження
finite-difference ~ = набли́ження скінче́нних різни́ць, скінченнорізнице́ва апроксима́ція, апроксима́ція скінче́нними різни́цями
first ~ = пе́рше набли́ження
fixed-nucleus ~ = набли́ження нерухо́мих я́дер
fixed-scattering-centers [FSC] ~ = набли́ження фіксо́ваних розсі́ювачів
free electron ~ = набли́ження ві́льних електро́нів
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне [калібрува́льно-інварія́нтне] набли́ження
Gaussian ~ = Ґа́усове набли́ження, апрокси́мація Ґа́усовим розпо́ділом
geostrophic ~ = (гф) геостро́фне набли́ження
good ~ = доста́тнє [задові́льне] набли́ження, близька́ апроксима́ція
graphic ~ = графі́чна апроксима́ція
guiding-center ~ = набли́ження провідно́го це́нтру
Hagen-Rubens ~ = набли́ження Га́ґена-Ру́бенса
harmonic ~ = гармоні́чне набли́ження
Hartree ~ = набли́ження Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = набли́ження Га́ртрі-Фо́ка
Heitler-London ~ = набли́ження Га́йтлера-Ла́ндона
high-accuracy ~ = високото́чне [ду́же близьке́] набли́ження, набли́ження з висо́кою то́чністю
high-degree ~ = висо́кий сту́пінь набли́ження
high-energy ~ = високоенергети́чне набли́ження
high-temperature ~ = високотемперату́рне набли́ження
higher(‑order) ~ = набли́ження ви́щого поря́дку
highest(‑order) ~ = набли́ження найви́щого поря́дку
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чне набли́ження
hypernetted-chain ~ = гіперланцюжко́ве набли́ження
ideal-gas ~ = набли́ження ідеа́льного га́зу
impulse ~ = (яф) і́мпульсне набли́ження
inapplicable ~ = незастосо́вне [нечи́нне] набли́ження
independent-particle ~ = набли́ження незале́жних части́нок
initial ~ = початко́ве [вихідне́] набли́ження
intermediate-coupling ~ = набли́ження промі́жно́го зв’язку́, набли́ження Томона́ґи
invalid ~ = нечи́нне [незастосо́вне] набли́ження
Kirkwood ~ = Кі́рквудове набли́ження
ladder ~ = драби́нове набли́ження
least-squares ~ = набли́ження за ме́тодом найме́нших квадра́тів
linear ~ = ліні́йне набли́ження, ліні́йна апроксима́ція
linearized ~ = лінеаризо́ване набли́ження
longwave ~ = довгохвильове́ набли́ження
low-energy ~ = низькоенергети́чне набли́ження
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чне набли́ження
magnetostatic ~ = магнетостати́чне набли́ження
many-wave ~ = багатохвильове́ набли́ження
mean-field ~ = набли́ження сере́днього по́ля
mean-square ~ = середньоквадра́тне набли́ження
MHD ~ = магнетогідродинамі́чне набли́ження
MO LCAO ~ = набли́ження МО ЛКАО [моле́кульних орбіта́лей у фо́рмі ліні́йної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
modified ~ = (з)модифіко́ване набли́ження
molecular-field ~ = набли́ження молекуля́рного по́ля
molecular-orbital ~ = набли́ження моле́кульних орбіта́лей
multiconfigurational ~ = багатоконфігураці́йне набли́ження
multiple-scattering ~ = набли́ження багаторазо́вого розсі́ювання
multiple-time-scale ~s = багаточасові́ набли́ження
multipole ~ = мультипо́льне набли́ження
n-decimal ~ = n-зна́кове набли́ження, набли́ження з то́чністю до n (десятко́вих) зна́ків
noninteracting-particles ~ = набли́ження невзаємоді́йних части́нок, набли́ження без міжчасти́нко́вої взаємоді́ї
nonlinear ~ = неліні́йне набли́ження
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне набли́ження
nonuniform ~ = неоднорі́дне набли́ження, нерівномі́рна апроксима́ція
nth-order ~ = набли́ження n-го поря́дку
one-constant ~ = одноконста́нтне набли́ження
one-electron ~ = одноелектро́нне набли́ження
one-particle ~ одночасти́нко́ве набли́ження
Padé ~ = апроксима́ція Паде́, паде́-апроксима́ція
Percus-Yevick ~ = набли́ження Пе́ркуса-Є́віка
perturbation ~ = набли́ження тео́рії збу́рень
piecewise ~ = відти́нко́ва апроксима́ція
piecewise-linear ~ = відти́нко́во ліні́йна апроксима́ція
plane-wave ~ = набли́ження пло́ских хвиль
point ~ = точко́ве набли́ження
pole ~ = по́люсне набли́ження
polygonal ~ = полігона́льне набли́ження
poor ~ = недоста́тнє [пога́не] набли́ження
quadratic ~ = квадра́тне набли́ження
quadrupole ~ = квадрупо́льне набли́ження
quasi-classical ~ = квазикласи́чне набли́ження
quasi-elastic ~ = квазипружне́ набли́ження
quasi-geostrophic ~ = квазигеостро́фне набли́ження
quasi-harmonic ~ = квазигармоні́чне набли́ження
quasi-hydrodynamic ~ = квазигідродинамі́чне набли́ження
quasi-linear ~ = квазиліні́йне набли́ження
random-phase ~ = набли́ження хаоти́чних [випадко́вих] фаз
random-walk ~ = набли́ження випадко́вого блука́ння
ray ~ = набли́ження геометри́чної [промене́вої] о́птики
relativistic ~ = релятивісти́чне набли́ження
rough ~ = гру́бе набли́ження
second ~ = дру́ге набли́ження
Selengut ~ = Се́ленґутове набли́ження
self-consistent-field ~ = набли́ження самоузго́дженого по́ля
semiclassical ~ = напівкласи́чне набли́ження
separable ~ = сепара́бельне набли́ження
shortwave ~ = короткохвильове́ набли́ження
single-configuration ~ = одноконфігураці́йне набли́ження
single-scattering ~ = набли́ження одноразо́вого розсі́ювання
smooth ~ = гладе́ньке набли́ження, набли́ження гладе́нькими фу́нкціями
smoothed ~ = згла́джене набли́ження
smoothing ~ = згла́джувальне набли́ження
spline ~ = сплайн-апроксима́ція, спла́йнова апроксима́ція
staircase(‑function) ~ = східча́ста апроксима́ція, апроксима́ція схо́динками [східча́стою фу́нкцією]
static ~ = стати́чне набли́ження
static-field ~ = набли́ження стати́чного по́ля
stepwise ~ = послідо́вне наближа́ння, ітерува́ння
stochastic ~ = стохасти́чна апроксима́ція
straight-line-path ~ = набли́ження прямоліні́йними траєкто́ріями
strong ~ = си́льна апроксима́ція
strong-coupling ~ = набли́ження си́льного зв’язку́
strong-field ~ = набли́ження си́льного по́ля
strong-turbulence ~ = набли́ження си́льної турбуле́нтности
successive ~s = послідо́вні набли́ження
sudden ~ = рапто́ве набли́ження
superposition ~ = суперпозиці́йне набли́ження
tight-binding ~ = (тт) набли́ження си́льного зв’язку́
Tomonaga ~ = набли́ження Томона́ґи
two-constant ~ = двоконста́нтне набли́ження
two-wave ~ = двохвильове́ набли́ження
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне набли́ження
uniform ~ = однорі́дне набли́ження, рівномі́рна апроксима́ція
unitary ~ = уніта́рне набли́ження
unitary pole ~ = уніта́рне по́люсне набли́ження
unsmoothed ~ = незгла́джене набли́ження, незгла́джена апроксима́ція
valid ~ = чи́нне [застосо́вне] набли́ження
very close ~ = ду́же близьке́ [високото́чне] набли́ження, набли́ження з висо́кою то́чністю
weak ~ = слабка́ апроксима́ція
weak-binding ~ = (тт) набли́ження слабко́го зв’язку́
weak-coupling ~ = набли́ження слабко́го зв’язку́
weak-field ~ = набли́ження слабко́го по́ля
weak-nonlinearity ~ = набли́ження слабко́ї неліні́йности
weak-turbulence ~ = набли́ження слабко́ї турбуле́нтности
weighted ~ = зва́жене набли́ження
WKB [Wentzel-Kramers-Brillouin] ~ = ВКБ-набли́ження, набли́ження Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на
zero(th-order) ~ = нульове́ набли́ження, набли́ження нульово́го поря́дку
zero-range ~ = набли́ження нульово́го ра́діуса (взаємодії)
arithmetic аритме́тика [арифме́тика] || аритмети́чний [арифмети́чний]
[ə'rɪθmətɪk]||[ˌærɪθ'mεtɪk, ˌεrɪθ'mεt̬ɪk]
address ~ = адре́сна аритме́тика
binary ~ = двійко́ва аритме́тика, аритме́тика у двійко́вій числові́й систе́мі
binary-coded decimal [BCD] ~ = двійко́во-десятко́ва аритме́тика, аритме́тика у двійко́во-десятко́вому ко́ді
decimal ~ = десятко́ва аритме́тика, аритме́тика у десятко́вій числові́й систе́мі
double-precision ~ = аритме́тика з подво́єною [подві́йною] то́чністю
fixed-point ~ = аритме́тика чи́сел з нерухо́мою [фіксо́ваною] кра́пкою/ко́мою
floating-decimal ~ = аритме́тика чи́сел з рухо́мою кра́пкою/ко́мою
floating-point ~ = аритме́тика чи́сел з рухо́мою кра́пкою/ко́мою
integer ~ = цілочислова́ аритме́тика
mental ~ = обчи́слювання [рахува́ння] по́думки
modulo N ~ = аритме́тика за мо́дулем N
ternary ~ = трійко́ва аритме́тика
ax|is (мн. axes) вісь □ x-/y-/z-axis вісь x/y/z; along the ~ уздо́вж о́сі; on the ~ на о́сі; off the ~ по́за ві́ссю; to rotate about/around an ~ оберта́ти(ся) на́вко́ло о́сі
['æksɪs] (мн. ['æksiːz])
~ of abscissas = [abscissae] вісь абсци́с
~ of applicates = вісь апліка́т
~ of a curve = вісь (симетрії) криво́ї
~ of the Earth = земна́ вісь
~ of homology = вісь гомоло́гії [перспекти́ви]
~ of inertia = вісь іне́рції
~ of a lens = опти́чна [головна́] вісь лі́нзи
~ of n-fold symmetry = вісь симе́трії n-го поря́дку
~ of ordinates = вісь ордина́т
~ of oscillation = вісь хита́ння [колива́ння, гойда́ння]
~ of perspective = вісь перспекти́ви [гомоло́гії]
~ of precession = вісь преце́сії
~ of reference = вісь ві́дліку; (мн.) координа́тні о́сі
~ of revolution = вісь оберта́ння
~ of rotation = вісь оберта́ння
~ of suspension = вісь гойда́ння; вісь підві́су
~ of symmetry = вісь симе́трії
~ of torsion = вісь круті́ння [закру́чування, скру́чування]
~ of twist = вісь круті́ння [закру́чування]
abscissa ~ = вісь абсци́с
antiferromagnetic ~ = вісь антиферомагнети́зму
applicate ~ = вісь апліка́т
beam ~ = 1. вісь про́меня 2. вісь стру́меня (частинок)
binary ~ = вісь симе́трії дру́гого поря́дку
body ~ = тілова́ вісь, вісь систе́ми координа́т, пов’я́заної з ті́лом
Cartesian ~ = Дека́ртова вісь
central ~ = центра́льна вісь
collimation ~ = колімаці́йна вісь
common ~ = (of two figures) спі́льна вісь (двох фігур)
concurrent —ies = перети́нні о́сі
conjugate ~ of a hyperbola = уя́вна вісь гіпе́рболи
coordinate ~ = координа́тна вісь, вісь координа́т
crystal ~ = вісь криста́лу
crystallographic ~ = кристалографі́чна вісь
curvature ~ = вісь кривини́
declination ~ = вісь на́хилу [схи́лення]
diad ~ = (кф) дія́дна вісь
dipole ~ = вісь ди́поля
dislocation ~ = вісь дислока́ції
earth’s ~ = земна́ вісь
easy ~ = легка́ вісь, вісь легко́го ко́взу
eddy ~ = вісь ви́хору
elastic ~ = вісь пружно́ї симе́трії
electrical ~ = електри́чна вісь (кристалу)
fast ~ = швидка́ вісь, вісь найбі́льшої шви́дкости поши́рювання сві́тла
fixed ~ = нерухо́ма [зафіксо́вана] вісь
fourfold ~ of symmetry = тетрагі́ра, вісь симе́трії четве́ртого поря́дку
free ~ = ві́льна вісь
geometric ~ = геометри́чна вісь
glide ~ = вісь ко́взання
helicity ~ = вісь спіра́льности
hexad ~ = (кф) гексагі́ра, вісь симе́трії шо́стого поря́дку
horizontal ~ = горизонта́льна вісь
imaginary ~ = уя́вна вісь
imaginary-number ~ = вісь уя́вних чи́сел
instantaneous ~ = миттє́ва вісь
inversion ~ = 1. вісь інве́рсії 2. вісь дзерка́льної симе́трії (кристалу)
jet ~ = вісь струми́ни
lateral ~ = попере́чна вісь
left-handed screw ~ = лівоґвинтова́ вісь
longitudinal ~ = поздо́вжня вісь
magnetic ~ = магне́тна вісь
main ~ = головна́ вісь
major ~ = вели́ка вісь (геометричної фігури)
minor ~ = мала́ вісь (геометричної фігури)
moving ~ = рухо́ма вісь
n-fold ~ = вісь n-го поря́дку
neutral ~ = (мех.) нейтра́льна вісь
neutral screw ~ = (кф) нейтра́льна ґвинтова́ вісь
normal ~ = норма́льна вісь
number ~ = числова́ вісь
numerical ~ = числова́ вісь
oblique ~ = скісна́ вісь; (мн.) о́сі косоку́тної систе́ми координа́т
one-fold ~ of symmetry = моногі́ра, вісь симе́трії пе́ршого поря́дку
optic(al) ~ = опти́чна вісь
ordinate ~ = вісь ордина́т
orthogonal es = ортогона́льні о́сі
orthohexagonal —es = ортогексагона́льні о́сі
pendulum ~ = вісь ма́ятника
pivot ~ = вісь оберта́ння (з закріпленим кінцем)
polar ~ = поля́рна вісь
polarization ~ = вісь поляриза́ції
positive ~ = дода́тна (Декартова) вісь
positive real ~ = дода́тний про́мінь (числової осі)
preferred ~ = ви́окремлена [ви́різнена] вісь
primary optic ~ = головна́ опти́чна вісь
principal ~ = 1. головна́ вісь 2. (опт.) опти́чна вісь
principal ~ of inertia = головна́ вісь (те́нзора) іне́рції
principal ~ of strain = головна́ вісь (те́нзора) деформа́цій
principal ~ of stress = головна́ вісь (те́нзора) напру́г [напру́жень]
radical ~ = радика́льна вісь
real ~ = ді́йсна вісь
real-number ~ = вісь ді́йсних чи́сел
rectangular —es = о́сі прямоку́тної систе́ми координа́т
reference ~ = 1. початко́ва [вихідна́] вісь 2. відліко́ва вісь, вісь ві́дліку
revolution ~ = вісь оберта́ння
right-handed screw ~ = пра́воґвинтова́ вісь
rotary-inversion ~ = (кф) інверсі́йно-поверто́ва вісь (симе́трії)
rotation ~ = 1. вісь оберта́ння 2. (кф) вісь симе́трії
rotation-inversion ~ = 1. вісь інве́рсії 2. вісь дзерка́льної симе́трії (кристалу)
rotation-reflection ~ = (кф) дзерка́льно-оберто́ва вісь (симе́трії)
rotatory-reflection ~ = (кф) дзерка́льно-поверто́ва вісь (симе́трії)
rotoinversion ~ = (кф) інверсі́йно-поверто́ва вісь (симе́трії)
rotoreflection ~ = (кф) дзерка́льно-поверто́ва вісь (симе́трії)
screw ~ = (кф) ґвинтова́ вісь (симе́трії)
secondary ~ = бічна́ вісь; втори́нна вісь
semiconjugate ~ = уя́вна півві́сь (гіперболи)
semimajor ~ = вели́ка півві́сь
semimean ~ = сере́дня півві́сь (еліпсоїда)
semiminor ~ = мала́ півві́сь
semitransverse ~ = ді́йсна півві́сь (гіперболи)
similarity ~ = вісь поді́бности
sixfold ~ of symmetry = (кф) гексагі́ра, вісь симе́трії шо́стого поря́дку
slip ~ = вісь ко́взання
solid —es = просторо́ві о́сі (координат)
spherical coordinate ~ = вісь сфери́чної систе́ми координа́т
spin ~ = вісь оберта́ння (гіроскопа)
strain ~ = головна́ вісь (те́нзора) деформа́цій
stress ~ = головна́ вісь (те́нзора) напру́г [напру́жень]
symmetry ~ = вісь симе́трії
symmetry ~ of rotary inversion = гіро́їда
symmetry ~ of rotoinversion = гіро́їда
terrestrial ~ = земна́ вісь
tetrad ~ = (кф) тетрагі́ра, вісь симе́трії четве́ртого поря́дку
threefold ~ of symmetry = (кф) тригі́ра, вісь симе́трії тре́тього поря́дку
thrust ~ = вісь тя́ги
time ~ = часова́ вісь, вісь ча́су
timing ~ = вісь розго́ртки
topple ~ = вісь перекида́ння (гіроскопа)
transverse ~ = попере́чна вісь
transverse ~ of a hyperbola = ді́йсна [головна́] вісь гіпе́рболи
triad ~ = (кф) тригі́ра, вісь симе́трії тре́тього поря́дку
tumble ~ = вісь перекида́ння (гіроскопа)
twin(ning) ~ = (кф) вісь двійникува́ння, двійнико́ва вісь
twofold ~ of symmetry = (кф) дигі́ра, вісь симе́трії дру́гого поря́дку
vertical ~ = вертика́льна вісь
vortex ~ = вісь ви́хору
yaw(ing) ~ = вісь ни́кання
zero ~ = нульова́ вісь
zone ~ = (кф) зо́нна вісь
base 1. осно́ва; підста́ва; підва́лина || бра́ти//‌взя́ти за осно́ву (upon – щось) □ to be ~d (on, upon) базува́тися, ґрунтува́тися (на чомусь), ма́ти в осно́ві (щось) 2. (матем.) ба́за; ба́зис (of order h – порядку h); ба́зовий про́стір; ба́зисна крива́ || ба́зовий, ба́зисний 3. (матем.) осно́ва (геометричної фігури) 4. (ел.) ба́за (напівпровідникового пристрою) 5. (ел.) цо́коль (лампи тощо) 6. (х.) осно́ва || осно́вний 7. (техн.) осно́ва; фунда́мент; постаме́нт; підні́жок; підкла́динка 8. (про метал) нешляхе́тний [неблагоро́дний] 9. підні́жжя, підло́жжя (гори)
[beɪs]
~ for the neighborhood system = ба́зис систе́ми о́колів (of a point – точки)
~ of an algebra = ба́зис а́лґебри
~ of a conchoid = ба́зисна крива́ конхо́їди
~ of a cone = осно́ва ко́нуса
~ of an infinite-dimensional space = ба́зис нескінченнови́мірного про́стору
~ of an isosceles triangle = осно́ва рівнопле́чого трику́тника
~ of a logarithm = осно́ва логари́тму
~ of a luminescent material = осно́ва люмінесце́нтної речовини́
~ of the natural system of logarithms = осно́ва натура́льних логари́тмів
~ of a number system = осно́ва числово́ї систе́ми [систе́ми чи́слення]
~ of a plane figure = осно́ва площи́нної [пло́скої] фігу́ри
~ of a prism = осно́ва при́зми
~ of a pyramid = осно́ва пірамі́ди
~ of a ring = ба́зис кільця́
~ of a set = ба́зис множини́
~ of a space = ба́за [ба́зис] про́стору
~ of a system of logarithms = осно́ва систе́ми логари́тмів
~ of a topological space = ба́за [ба́зис] топологі́чного про́стору
binary ~ = двійко́ва осно́ва
bulk ~ = монолі́тна підкла́динка
ceramic ~ = керамі́чна підкла́динка
closed ~ = за́мкнена ба́за, ба́за за́мкнених множи́н
common ~ = спі́льна ба́за
complement ~ = осно́ва допо́внення
countable ~ = зліче́нна ба́за
covering ~ = ба́за накриття́
crystal ~ = ба́зис кристалі́чної ґра́тки
cycloid ~ = ба́за цикло́їди
data ~ = ба́за да́них
decimal ~ = десятко́ва осно́ва
diacid ~ = двоа́томна осно́ва
difference ~ = різнице́ва ба́за
diheptal ~ = дигепта́льний цо́коль
flat ~ = пло́ска осно́ва
frame time ~ = схе́ма ка́дрового розгорта́ння [ка́дрової розго́ртки]
ideal ~ = ба́зис ідеа́лу
inorganic ~ = неоргані́чна осно́ва
insulating ~ = ізолюва́льна підкла́динка
integral ~ = цілочислови́й ба́зис
intermediate ~ = промі́жни́й ба́зис
knowledge ~ (комп.) ба́за знань
lamp ~ = цо́коль ла́мпи
lattice ~ = ба́зис (кристалі́чної) ґра́тки
linear time ~ = схе́ма ліні́йного часово́го розгорта́ння [часово́ї розго́ртки]
local ~ = лока́льний ба́зис; лока́льна ба́за (at a point – у точці)
mounting ~ = монтува́льна пла́та
neighborhood ~ = ба́зис о́колів
open ~ = відкри́та ба́за, ба́за відкри́тих множи́н
organic ~ = органі́чна осно́ва
proper ~ = про́сти́й ба́зис
screw ~ = нарізе́вий цо́коль, цо́коль з на́різзю
strong ~ (х.) си́льна осно́ва
time ~ 1. лі́нія ча́су 2. схе́ма часово́го розгорта́ння [часово́ї розго́ртки]
transistor ~ = ба́за транзи́стора
triggered time ~ = схе́ма очі́кувального розгорта́ння [очі́кувальної розго́ртки]
tube ~ = цо́коль (електронної) ла́мпи
valve ~ = цо́коль (електронної) ла́мпи
weak ~ (х.) слабка́ осно́ва
bigit (скор. binary digit) двійко́ва ци́фра, двійко́вий знак; двійко́вий розря́д
['baɪdʒɪt]
bit I біт, двійко́вий розря́д
[bɪt]
binary digit ~ = двійко́вий розря́д
check ~ = контро́льний розря́д
color ~ = біт ко́лірности
least significant ~ [LSB] = найме́нш ваго́мий біт [НВБ], наймоло́дший зна́ковий розря́д
most significant ~ [MSB] = найголовні́ший біт, найста́рший зна́ковий розря́д
parity ~ = контро́льний біт
redundancy ~ = розря́д перепо́внення
cell 1. комі́рка || комі́рковий 2. ві́дділок || відділко́вий 3. се́кція || секці́йний 4. ка́мера || ка́мерний 5. елеме́нт || елеме́нтний 6. ґальвані́чний елеме́нт 7. фотоелеме́нт || фотоелеме́нтний 6. кліти́на, кліти́нка || кліти́нний, клітинко́вий
[sεl]
absorption ~ = поглина́льна комі́рка
acid ~ = кисло́тний елеме́нт, елеме́нт із кисло́тним електролі́том
acoustooptical ~ = акустоопти́чний елеме́нт
aeration ~ = кисне́ва комі́рка
alkaline ~ = лу́жний елеме́нт, елеме́нт із лу́жним електролі́том
array ~ (комп.) елеме́нт маси́ву
barrier-layer ~ = ве́нтильний фотоелеме́нт, фотове́нтиль, фотоелеме́нт із бар’є́рним ша́ром
battery ~ = акумуля́торний елеме́нт
Bénard (convection) ~ = Бена́рова комі́рка
betavoltaic ~ = бетаґальвані́чний елеме́нт
bias ~ = змі́щувальний елеме́нт
bimorph ~ = п’єзоелектри́чний перетво́рювач
binary ~ = двійко́вий [біна́рний] елеме́нт
bistate memory ~ = двоста́нова [біна́рна] комі́рка па́м’яті
body-centered ~ = об’ємоцентри́чна комі́рка
body-centered cubic ~ = кубі́чна об’ємоцентри́чна комі́рка
cadmium ~ = ка́дмієвий (норма́льний) елеме́нт
chemical ~ = ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му
composite ~ = комбіно́ваний елеме́нт
conductivity ~ = кондуктометри́чна ва́нна, кондуктометри́чний купі́льник
convection ~ = конвекти́вна комі́рка
convective ~ = конвекти́вна комі́рка
corrosion ~ = корозі́йний елеме́нт
counterelectromotive ~ = протиді́йний елеме́нт
crown ~ = лу́жний сухи́й (ґальвані́чний) елеме́нт
cubic ~ = кубі́чна комі́рка
drift ~ = дре́йфова комі́рка
dry ~ = сухи́й (ґальвані́чний) елеме́нт
dummy ~ = бала́стова комі́рка
durable ~ = великомі́сткісний елеме́нт
electrochemical ~ = ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му
electroluminescent ~ = електролюмінесце́нтна комі́рка
electrolytic ~ 1. ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му 2. електро́лізна ва́нна, електро́лізний купі́льник
elementary ~ = елемента́рна комі́рка
face-centered ~ = гранецентри́чна комі́рка
face-centered cubic ~ = кубі́чна гранецентри́чна комі́рка
flip-flop ~ = перекидна́ комі́рка
flotation ~ = флотаці́йна ка́мера
fuel ~ = па́ливний елеме́нт (хемічний)
galvanic ~ = ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му
gas ~ = га́зова комі́рка
grid-bias ~ = змі́щувальний елеме́нт
hexagonal ~ = гексагона́льна комі́рка
homology ~ = гомологі́чна кліти́нка
honeycomb ~ = чару́нка
hot ~ (яф) гаря́ча ка́мера див. тж cave
hybrid ~ = гібри́дна комі́рка
Kerr ~ = Ке́рова комі́рка
Lalande ~ = Лала́ндів елеме́нт
lattice ~ 1. комі́рка (кристалі́чної) ґра́тки 2. комі́рка ґратни́ці (ядерного реактора)
Leclanché ~ = елеме́нт Лекланше́
light-sensitive ~ = фотодете́ктор, фотоелеме́нт, фотосе́нсор, фотоприйма́ч; світлочутли́вий елеме́нт
load ~ = динамометри́чний елеме́нт, мі́рчий елеме́нт динамо́метра
luminescent ~ (електро)люмінесце́нтна комі́рка
memory ~ = комі́рка па́м’яті
mercury ~ = мерку́рієвий/рту́тний (норма́льний) елеме́нт
nerve ~ = нерво́ва кліти́на
oxygen ~ = кисне́ва комі́рка
phase ~ = комі́рка фа́зового про́стору
photoconductive ~ = фоторези́стор
photoelectric ~ 1. фотоелеме́нт 2. фотоґальвані́чний елеме́нт
photoemissive ~ = фотоелеме́нт із зо́внішнім фотоефе́ктом
photomultiplier ~ = елеме́нт фотопомно́жувача, фотомно́жильний елеме́нт
photoresistive ~ = фоторези́стор
photosensitive ~ = фотодете́ктор; фотоелеме́нт; фотосе́нсор; фотоприйма́ч
photovoltaic ~ = ґальвані́чний фотоелеме́нт
plant ~ = росли́нна кліти́на
Plante ~ = Пла́нтів елеме́нт
Pockels ~ = По́кел(ь)сова комі́рка
pressure ~ = динамометри́чний елеме́нт, мі́рчий елеме́нт динамо́метра
primary ~ 1. перви́нний елеме́нт 2. (ел.) ґальвані́чний елеме́нт
primitive ~ = приміти́вна комі́рка; елемента́рна комі́рка
radium ~ (яф) ка́псула з ра́дієм
reactor ~ = реа́кторна комі́рка
rechargeable ~ = перезаря́дний елеме́нт
reciprocal-lattice ~ = комі́рка обе́рненої ґра́тки
reduced ~ = зве́дена комі́рка
rhombic ~ = ромбі́чна комі́рка
rhombohedral ~ = ромбоедри́чна комі́рка
sandwich ~ = багатошаро́ва комі́рка; багатошаро́вий елеме́нт
saturated standard ~ = наси́чений норма́льний елеме́нт
secondary ~ 1. втори́нний елеме́нт 2. (ел.) акумуля́торний елеме́нт
solar ~ = сонце́вий елеме́нт
standard ~ = норма́льний [станда́ртний, етало́нний] елеме́нт
storage ~ 1. схо́вище 2. (ел.) акумуля́торний елеме́нт; накопи́чувальна комі́рка 3. (комп.) комі́рка па́м’яті
structure ~ 1. структу́рний елеме́нт 2. (кф) елемента́рна комі́рка
supergranulation ~ = суперґрануляці́йна комі́рка
table ~ = кліти́нка табли́ці
tetragonal ~ = тетрагона́льна комі́рка
thermal-conductivity ~ = катаро́мет(е)р, термокондуктометри́чна комі́рка
thermionic ~ = термоемісі́йний елеме́нт
thermoelectric ~ = термоелектри́чний елеме́нт
thin-film solar ~ = тонкоплі́вковий сонце́вий елеме́нт
topological ~ = топологі́чна кліти́на
unit ~ 1. (кф) елемента́рна комі́рка 2. окре́мий елеме́нт
unsaturated standard ~ = ненаси́чений норма́льний елеме́нт
voltaic ~ = ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му
waveguide ~ = хвилеві́дна комі́рка
Weston standard ~ = Ве́стонів елеме́нт
wet ~ = ріди́нний [наливни́й] елеме́нт, елеме́нт із ріди́нним електролі́том
Wigner-Seitz ~ = комі́рка Ві́ґнера-За́йтца
wood ~ = кліти́на деревини́
code код; систе́ма кодува́ння || ко́довий || кодува́ти//‌закодува́ти
[kəʊd, koʊd]
absolute ~ = абсолю́тний код
access ~ = код до́ступу
address ~ = код адре́си
algebraic ~ = алґебри́чний код
alphanumeric ~ = буквоцифрови́й [лі́терно-цифрови́й] код
arithmetic ~ = аритмети́чний код
authorization ~ = код до́зволу
bar ~ = штрихови́й код
binary ~ = двійко́вий код
binary-decimal ~ = двійко́во-десятко́вий код
capacitor color ~ = ко́лірне наличкува́ння конденса́торів
color ~ = ко́лірний [ба́рвний] код; ко́лірне наличкува́ння; ко́лірне маркува́ння; ко́лірна на́личка
color-bar ~ = ко́лірний штрихови́й код
computer ~ = комп’ю́терний код
concatenated ~ = каска́довий код
control ~ = керівни́й код
cyclic binary ~ = циклі́чний біна́рний код
decimal ~ = десятко́вий код
destination ~ = адре́са
exit ~ = код заве́ршення
letter ~ = лі́терний [бу́квений] код
linear ~ = ліні́йний код
literal ~ = лі́терний [бу́квений] код
numerical ~ = цифрови́й код
operation ~ = код опера́ції
postal ~ = пошто́вий і́ндекс
resistor color ~ = ко́лірне наличкува́ння рези́сторів
symbolic ~ = си́мвольний код
coexistence 1. співіснува́ння 2. (одноча́сна) рівнова́га (рі́зних термодинамі́чних) фаз
[ˌkəʊɪg'zɪstəns, ˌkoʊ-]
~ of binary fluids = рівнова́га [співіснува́ння] біна́рних пли́нів
lamellar-cubic ~ = рівнова́га [співіснува́ння] ламеля́рної та кубі́чної фаз
liquid-gas ~ = рідинога́зова рівнова́га, співіснува́ння ріди́нної та га́зової фаз
liquid-liquid ~ = ріди́но-ріди́нна рівнова́га, співіснува́ння ріди́нних фаз
liquid-vapor ~ = рідиновипаро́ва рівнова́га, співіснува́ння ріди́нної та випаро́вої фаз
nematic-isotropic ~ = рівнова́га [співіснува́ння] немати́чної та ізотро́пної фаз
phase ~ = рівнова́га [співіснува́ння] фаз
three-phase ~ = трифа́зова рівнова́га, співіснува́ння трьох фаз
collision зі́ткнення; уда́р || зіткненнє́вий; уда́рний
[kə'lɪʒn]
~ of the first kind = зі́ткнення пе́ршого ро́ду, ендоенергети́чне зі́ткнення
~ of identical particles = зі́ткнення тото́жних части́нок
~ of the second kind = зі́ткнення дру́гого ро́ду, екзоенергети́чне зі́ткнення
atom ~ = а́томне зі́ткнення
atom-atom ~ = а́том-а́томне [міжа́томне] зі́ткнення
atom-grain ~ = а́том-зерни́нне зі́ткнення, зі́ткнення а́тома з зерни́ною [пороши́нкою]
atomic ~ = а́томне зі́ткнення
atom-molecule ~ = а́том-моле́кульне зі́ткнення, зі́ткнення а́тома з моле́кулою
beam ~ = зі́ткнення стру́менів (частинок)
binary ~ = двочастинко́ве [двійко́ве, па́рне] зі́ткнення
capture ~ = захо́пне зі́ткнення
central ~ (мех.) центра́льний [центрови́й] уда́р
completely inelastic ~ = цілко́м непружне́ зі́ткнення
contact ~ = конта́ктове зі́ткнення
Coulomb ~ = куло́нівське зі́ткнення
deep inelastic ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення
deep inelastic heavy-ion ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення [квазипо́діл] важки́х йо́нів
displacement ~ = зі́ткнення зі змі́щенням (атома з вузла кристалічної ґратки)
double ~ = подві́йне зі́ткнення
elastic ~ = пружне́ зі́ткнення; пружни́й уда́р
electron ~ = електро́нне зі́ткнення
electron-atom ~ = електро́н-а́томне зі́ткнення
electron-electron ~ = електро́н-електро́нне зі́ткнення
electron-ion ~ = електро́н-йо́нне зі́ткнення
electron-molecule ~ = електро́н-моле́кульне зі́ткнення
electron-neutral ~ = зі́ткнення електро́на з нейтра́льною части́нкою
electron-nucleus ~ = електро́н-ядро́ве зі́ткнення
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нне зі́ткнення
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нне зі́ткнення
electron-proton ~ = електро́н-прото́нне зі́ткнення
endoergic ~ = ендоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення пе́ршого ро́ду
epithermal(‑neutron) ~ = зі́ткнення надтеплови́х нейтро́нів
exciton(‑exciton) ~ (ексито́н‑)ексито́нне зі́ткнення
exoergic ~ = екзоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення дру́гого ро́ду
glancing ~ (мех.) скісне́ [ковзне́] зі́ткнення
grain-grain ~ = міжзерни́нне зі́ткнення (у плазмі), зі́ткнення зерни́н [пороши́нок]
grazing ~ = ковзне́ зі́ткнення
hadron(‑hadron) ~ (гадро́н‑)гадро́нне зі́ткнення
hadron-nucleus ~ = гадро́н-ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення гадро́на з ядро́м
hard ~ = жорстке́ зі́ткнення
head-on ~ = чолови́й уда́р, чолове́ зі́ткнення
heavy-ion ~ = зі́ткнення важки́х йо́нів
high-energy ~ = високоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок з висо́кими ене́ргіями
inelastic ~ = непружне́ зі́ткнення; непружни́й уда́р
intermediate-energy (particle) ~ = проміжноенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок із промі́жни́ми [сере́дніми] ене́ргіями
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ве зі́ткнення
ion ~ (йон‑)йо́нне зі́ткнення
ion-atom ~ = йон-а́томне зі́ткнення
ion-ion ~ (йон‑)йо́нне зі́ткнення
ionizing ~ = йонізівне́ зі́ткнення
ion-molecule ~ = йо́н-моле́кульне зі́ткнення
low-energy ~ = низькоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок з низьки́ми ене́ргіями
molecular ~ див. molecule(‑molecule) ~
molecule(‑molecule) ~ (між)моле́кульне зі́ткнення, зі́ткнення моле́кул
many-body ~ = багаточасти́нко́ве зі́ткнення
many-particle ~ = багаточасти́нко́ве зі́ткнення
multiple ~s = багаторазо́ві зі́ткнення
non-capture ~ = незахо́пне зі́ткнення
noncentral ~ (мех.) нецентра́льний [нецентро́ви́й] уда́р
nonradiative ~ = невипромі́нне [нерадіяці́йне] зі́ткнення, зі́ткнення без променюва́ння [випромі́нювання]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне зі́ткнення
normal ~ = норма́льне зі́ткнення
nuclear ~ (ядро́‑)ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення я́дер
nucleon-nucleon ~ (нукло́н‑)нукло́нне зі́ткнення
nucleon-nucleus ~ = нукло́н-ядро́ве зі́ткнення
nucleus-nucleus ~ (ядро́‑)ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення я́дер
off-center ~ 1. нецентро́ве́ [нецентра́льне] зі́ткнення 2. (мех.) нецентро́ви́й [нецентра́льний] уда́р
orbiting ~ = орбіто́ве зі́ткнення (йона з атомом)
pair ~ = двійко́ве [па́рне] зі́ткнення
particle ~ = зі́ткнення части́нок
perfectly elastic ~ = ідеа́льно пружне́ зі́ткнення
perfectly inelastic ~ = цілко́м непружне́ зі́ткнення
peripheral ~ = перифері́йне зі́ткнення
photon ~ = фото́нне зі́ткнення
photon-atom ~ = фото́н-а́томне зі́ткнення
photon-electron ~ = фото́н-електро́нне зі́ткнення
photon-ion ~ = фото́н-йо́нне зі́ткнення
photon-molecule ~ = фото́н-моле́кульне зі́ткнення
photon-positron ~ = фото́н-позитро́нне зі́ткнення
plastic ~ (мех.) пласти́чний уда́р
positron ~ = позитро́нне зі́ткнення
positron-atom ~ = позитро́н-а́томне зі́ткнення
positron-ion ~ = позитро́н-йо́нне зі́ткнення
positron-molecule ~ = позитро́н-моле́кульне зі́ткнення
positron-positron ~ (позитро́н‑)позитро́нне зі́ткнення
quasi-elastic ~ = квазипружне́ зі́ткнення
radiationless ~ = невипромі́нне зі́ткнення, зі́ткнення без променюва́ння [випромі́нювання]
radiative ~ = випромі́нне [радіяці́йне] зі́ткнення, зі́ткнення з променюва́нням [випромі́нюванням]
random ~ = випадко́ве зі́ткнення
recorded ~ = зареєстро́ване зі́ткнення
relativistic ~ = релятивісти́чне зі́ткнення
single ~ = одноразо́ве зі́ткнення
soft ~ = м’яке́ зі́ткнення
soliton-defect ~ = зі́ткнення соліто́на з дефе́ктом
soliton-soliton ~ (соліто́н‑)соліто́нне зі́ткнення
spin-flip ~ = зі́ткнення з переверта́нням спі́ну
strongly damped ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення
superelastic ~ (ат. фіз.) надпружне́ зі́ткнення
three-particle ~ = тричасти́нко́ве зі́ткнення
triple ~ = потрі́йне зі́ткнення
two-particle ~ = двочасти́нко́ве зі́ткнення
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне зі́ткнення
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок із надвисо́кими ене́ргіями
wall ~ = зі́ткнення (частинки) зі сті́нкою
combination 1. (дія) комбінува́ння//‌скомбінува́ння; сполуча́ння//‌сполу́чення; поє́днування//‌поєдна́ння; (наслідок) комбіна́ція; сполу́ка, сполу́чення; поє́днання || комбінаці́йний □ in ~ with у поє́днанні [сполу́ченні] з 2. (матем.) сполу́ка [сполу́чення] 3. (х.) сполуча́ння//‌сполу́чення; утво́рювання//‌утво́рення сполу́ки (with – з)
[ˌkɒmbɪ'neɪʃn, ˌkɑːm-]
~ of events = збіг обста́вин
~ of k out of n objects = сполу́ка [сполу́чення] із n (елеме́нтів) по k (елеме́нтів)
~ of n elements (taken) at a time = сполу́ка [сполу́чення] із n (елеме́нтів) по k (елеме́нтів)
~ of signs = комбіна́ція зна́ків
~ without repetition(s) = сполу́ка [сполу́чення] без повто́рів
~ with repetitions (allowed) = сполу́ка [сполу́чення] з повто́рами
~ with repetitions not allowed = сполу́ка [сполу́чення] без повто́рів
binary ~ 1. двосполу́ка 2. біна́рна комбіна́ція
code ~ = ко́дова комбіна́ція
complete ~ = сполу́ка [сполу́чення] з повто́рами
convex (linear) ~ = опу́кла (ліні́йна) комбіна́ція
digit ~ = комбіна́ція цифр
dimensionless ~ of physical quantities = безрозмі́рнісна комбіна́ція фізи́чних величи́н
lens ~ = комбіна́ція лінз
linear ~ = ліні́йна комбіна́ція
linear ~ of atomic orbitals [LCAO] = ліні́йна комбіна́ція а́томних орбіта́лей [ЛКАО]
simple ~ = сполу́ка [сполу́чення] без повто́рів
sound ~ = сполу́ка зву́ків, звукосполу́ка
compound 1. сполу́ка [сполу́чення] || сполу́ковий 2. (яф) компа́унд (ядро) || компа́ундний 3. (х.) сполу́ка; речовина́ 4. (х.) су́міш; компа́унд || змі́шаний; компа́ундний 5. склад, компози́ція (суміші) || скла́дений; складни́й; складови́й 6. сполуча́ти//‌сполучи́ти; склада́ти//‌скла́сти 7. змі́шувати//‌зміша́ти, готува́ти//‌приготува́ти [виготовля́ти//‌ви́готовити] су́міш; компаундува́ти//‌скомпаундува́ти
1-5 ['kɒmpaʊnd, 'kɑːm-] 6,7 [kəm'paʊnd]
active ~ (радіо)акти́вна сполу́ка
acyclic ~ = ациклі́чна сполу́ка
addition ~ = прилу́ка, проду́кт приє́днання; сполу́ка приє́днання
alicyclic ~ = аліциклі́чна сполу́ка
aliphatic ~ = аліфати́чна [жи́рна] сполу́ка
alkali-metal ~ = сполу́ка лу́жних мета́лів
alkaline-earth metal ~ = сполу́ка лужноземе́льних мета́лів
alternant ~ = альтерна́нтна сполу́ка
amino ~ = аміносполу́ка
amphiphilic ~ = амфіфі́льна сполу́ка
amphoteric ~ = амфоте́рна сполу́ка
antiaromatic ~ = антиаромати́чна спо́лука
antifogging ~ = протизапі́тнювальна су́міш
antiknock ~ = антидетона́тор
antirust ~ = антикорозі́йна [протикорозі́йна] сполу́ка [суміш]
antiscaling ~ = антина́кип, антинакипі́н
aquo ~ = аквосполу́ка
aromatic ~ = аромати́чна сполу́ка
arseno ~ = арсеносполу́ка
azo ~ = азосполу́ка
azoxy ~ = азоксисполу́ка
base ~ = основна́ [контро́льна] су́міш
bicyclic ~ = біциклі́чна сполу́ка
bimetallic ~ = двомета́лова [бімета́лова] сполу́ка
binary ~ = двосполу́ка, біна́рна сполу́ка
blend ~ = су́міш
boiler ~ = антина́кип, антинакипі́н
buffing ~ = полірува́льна су́міш
cage ~ = карка́сна сполу́ка
carbocyclic ~ = карбоциклі́чна сполу́ка
carbon ~ = вуглеце́ва [карбо́нова] сполу́ка
caulking ~ = защі́льнювальна су́міш
chain ~ = ланцюго́ва сполу́ка, сполу́ка ланцюго́вої будо́ви
chemical ~ = хемі́чна сполу́ка
clathrate ~ = клатра́тна сполу́ка
cluster ~ = кла́стерна сполу́ка
complex ~ = ко́мплексна сполу́ка, ко́мплекс
condensation ~ = проду́кт конденса́ції
coordination ~ = координаці́йна сполу́ка
covalent ~ = ковале́нтна сполу́ка
cyclic ~ = циклі́чна сполу́ка
desoxy ~ = дезоксисполу́ка
detrimental ~ = шкідли́ва сполу́ка
dextro(rotary) ~ = декстросполу́ка
diatropic ~ = діятро́пна сполу́ка
diazo ~ = діазосполу́ка
dihydro ~ = дигідросполу́ка
dinitro ~ = динітросполу́ка
disazo ~ = дисазосполу́ка
electron ~ = електро́нна сполу́ка
electrovalent ~ = електровале́нтна сполу́ка
elementorganic ~ = елементоргані́чна сполу́ка
epoxy ~ = епоксисполу́ка, епокси́д
fatty ~ = жи́рна [аліфати́чна] сполу́ка
ferroelectric ~ = фероелектри́чна [сеґнетоелектри́чна] сполу́ка
filling ~ = напо́внювач
finishing ~ = викі́нчувальний за́сіб, викі́нчувальна су́міш
fireproofing ~ = вогнетри́в, антипіре́н
fluxional ~ = структуропли́нна сполу́ка
fuel ~ = па́ливна су́міш
gaseous ~ = га́зова сполу́ка
hardening ~ = гартува́льна су́міш
hemileptic ~ = гемілепти́чна сполу́ка
heterocyclic ~ = гетероциклі́чна сполу́ка
heteroleptic ~ = гетеролепти́чна сполу́ка
heteropolar ~ = гетерополя́рна сполу́ка
heteropoly ~ = гетерополісполу́ка
high-melting ~ = важкото́пна сполу́ка
high-polymeric ~ = високополіме́рна сполу́ка
high-sulfur ~ = високосі́ркова сполу́ка
homocyclic ~ = гомоциклі́чна сполу́ка
homoleptic ~ = гомолепти́чна сполу́ка
homopolar ~ = гомополя́рна сполу́ка
hydrophilic ~ = гідрофі́льна сполу́ка
hydrophobic ~ = гідрофо́бна сполу́ка
hydroxy ~ = гідроксисполу́ка
hydroxyl ~ = гідрокси́льна сполу́ка
impregnating ~ = просо́чувальна су́міш
impregnation ~ = просо́чувальна су́міш
inclusion ~ = сполу́ка вти́снення
inorganic ~ = неоргані́чна сполу́ка
insulating ~ = ізолюва́льна [ізоляці́йна] су́міш
intercalated ~ = інтеркаля́т
intermediate ~ = промі́жна́ сполу́ка
intermetallic ~ (інтер)металі́д, міжмета́лова [інтерметалі́чна] сполу́ка, мета́л-мета́лова сполу́ка
interstitial ~ = тверди́й ро́зчин [сполу́ка] прони́кнення
ionic ~ = йо́нна сполу́ка
isocyclic ~ = ізоциклі́чна сполу́ка
isopoly ~ = ізополісполу́ка
isostructural ~ = ізострукту́рна сполу́ка
keto(nic) ~ = кетонсполу́ка
labeled ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чена [заналичко́вана] сполу́ка
laminar ~ = шарува́та сполу́ка, інтеркаля́т
layer ~ = шарува́та су́міш
low-melting ~ = легкото́пна сполу́ка
low-sulfur ~ = низькосі́ркова сполу́ка
luminous ~ = світна́ су́міш
macromolecular ~ = макромолекуля́рна [високомолекуля́рна] сполу́ка
mesoionic ~ = мезойо́нна сполу́ка
metallic ~ = мета́лова [металі́чна] сполу́ка
metal-like ~ = металоподі́бна сполу́ка
metallorganic ~ = металоргані́чна сполу́ка
molecular ~ = молекуля́рна сполу́ка
monomeric ~ = мономе́рна сполу́ка
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна сполу́ка
nascent ~ = утво́рювана сполу́ка (в перебігу процесу)
nitro ~ = нітросполу́ка
nonpolar ~ = неполя́рна сполу́ка
nontoxic ~ = нетокси́чна сполу́ка
organantimony ~ = стибійоргані́чна сполука
organic ~ = органі́чна сполу́ка
organic silicon ~ = кремнійоргані́чна сполу́ка, силіко́н
organomercury ~ = ртутьоргані́чна сполу́ка
organometallic ~ = металоргані́чна сполу́ка
organophosphorus ~ = фосфороргані́чна сполу́ка
organoselenium ~ = селеноргані́чна сполу́ка
organosilicon ~ = кремнійоргані́чна сполу́ка, силіко́н
organosulfur ~ = сіркооргані́чна сполу́ка
organothallium ~ = талійоргані́чна сполу́ка
ortho ~ = ортосполу́ка
oxidizing ~ = оки́снювач, оки́сник, оксида́тор
paratropic ~ = паратро́пна сполу́ка
parent ~ = вихідна́ [перви́нна] сполу́ка
pickling ~ = щави́льна [трави́льна] су́міш
polar ~ = поля́рна сполу́ка
polyblend ~ = багатокомпоне́нтна сполу́ка [су́міш]
polyhedral ~ = поліедри́чна сполу́ка
polymeric ~ = поліме́рна сполу́ка, поліме́р
quaternary ~ = чотирикомпоне́нтна сполу́ка
quenching ~ = гартува́льна су́міш
racemic ~ = рацемі́чна сполу́ка, рацема́т
radioactive ~ = радіоакти́вна сполу́ка
rare-earth ~ = сполу́ка рідкісноземе́льних мета́лів
reducible ~ = відно́вна сполу́ка
sandwich ~ = се́ндвічна сполу́ка
saturated ~ = наси́чена сполу́ка
sealing ~ = герме́тик, защі́льник, защі́льнювач
semiconducting ~ = напівпрові́дна сполу́ка
sheathing ~ = електроізоляці́йна су́міш (на покриви)
slushing ~ = консерваці́йна су́міш [оли́ва]
smectogenic ~ = смектоге́нна сполу́ка
spiro ~ = спіросполу́ка, спіра́н
stable ~ = стабі́льна сполу́ка
straight-chain ~ = прямоланцюго́ва сполу́ка
superconducting intermetallic ~ = надпрові́дна міжмета́лова сполу́ка
surface-active ~ = поверхне́во акти́вна речовина́
tagged ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чена [заналичко́вана] сполу́ка
temperature-indicating ~ = термометри́чна сполу́ка [речовина́], термометри́чне ті́ло
ternary ~ = трискладнико́ва [трикомпоне́нтна] сполу́ка
toxic ~ = токси́чна сполу́ка, токси́н
trans-104 element ~ = сполу́ка елеме́нтів з а́томними номера́ми, ви́щими за 104
transition-element ~ = сполу́ка перехі́дни́х елеме́нтів
transplutonium ~ = сполу́ка трансплуто́нієвих елеме́нтів
transuranium ~ = сполу́ка трансура́нових елеме́нтів
tritiated ~ = натритійована [тритійована] сполу́ка
tritium ~ = сполу́ка три́тію
unsaturated ~ = ненаси́чена сполу́ка
unstable ~ = нестабі́льна сполу́ка
volatile ~ = летка́ сполу́ка
zwitterionic ~ = цвітерйо́нна сполу́ка
conversion 1. перетво́рювання//‌перетво́рення; трансформува́ння//‌странсформува́ння, трансформа́ція; оберта́ння//‌обе́рнення (into – на); конвертува́ння//‌сконвертува́ння, конве́рсія || перетво́рювальний, трансформаці́йний, конверсі́йний 2. перехі́д, перерахо́вування//‌перерахува́ння, перераху́нок (до іншої системи одиниць чи іншої числової системи) 3. (про множник тощо) перехі́дни́й, перерахунко́вий 4. (яф) конве́рсія || конверсі́йний 5. (х.) конве́рсія; переробля́ння//‌переро́блення 6. (комп.) конверта́ція || конвертаці́йний
[kən'vɜːʃn, -'vɜːrʒn]
~ of alternating current to unidirectional current = випро́стування змі́нного стру́му
~ of CGS to SI units = перехі́д [перераху́нок] від (систе́ми) одини́ць СГС до (систе́ми) одини́ць СІ
~ of chair forms (х.) ви́вернення [конве́рсія] ци́клу
~ of a number = перераху́нок числа́ (до іншої числової системи)
~ (of a physical quantity) to another system of units = перераху́нок (фізи́чної величини́) до і́ншої систе́ми одини́ць
~ of a relation = оберта́ння відно́шення
ac-to-ac [AC-AC] ~ = трансформува́ння [трансформа́ція] змі́нного стру́му
ac-to-dc [AC-DC] ~ = перетво́рювання змі́нного стру́му на пості́йний [про́стий], випросто́вування змі́нного стру́му
analog-to-digital ~ = ана́лого-цифрове́ перетво́рювання
catalytic ~ = ката́лізна конве́рсія
chemical ~ = хемі́чна конве́рсія
dc-to-ac [DC-AC] ~ = перетво́рювання пості́йного [про́стого] стру́му на змі́нний
dc-to-dc [DC-DC] ~ = трансформува́ння [трансформа́ція] пості́йного стру́му
binary ~ = перехі́д від двійко́вої до і́ншої числово́ї систе́ми
binary-to-decimal ~ = двійко́во-десятко́ве перетво́рювання, перехі́д від двійко́вої числово́ї систе́ми до десятко́вої
code ~ = перекодо́вування; конвертува́ння ко́ду
data ~ = перетво́рювання да́них
decimal-to-binary ~ = десятко́во-двійко́ве перетво́рювання, перехі́д від десятко́вої числово́ї систе́ми до двійко́вої
direct energy ~ = пряме́ перетво́рювання ене́ргії
down ~ = частотозме́ншувальне перетво́рювання
electron ~ = електро́нна конве́рсія
electron-hole ~ = електро́н-дірко́ва конве́рсія
electrothermal energy ~ = пряме́ перетво́рювання електри́чної ене́ргії на теплову́
energy ~ = перетво́рювання ене́ргії
external ~ (яф) зо́внішня конве́рсія
file ~ = перекодо́вування фа́йлу
frequency ~ = перетво́рювання частоти́
inch-centimeter ~ = перераху́нок дю́ймів у сантиме́три
internal ~ = вну́трішня конве́рсія
mode ~ = перетво́рювання [конве́рсія] мо́ди [мод] (коливань)
nuclear fuel ~ = конве́рсія я́дерного па́лива
ortho-para ~ = о́рто-па́ра перетво́рювання (водню)
pair ~ = двійко́ва [па́рна] конве́рсія (частинок)
percentage ~ (х.) сту́пінь перетво́рення у відсо́тках
photon ~ = конве́рсія [перетво́рювання] фото́на (на двійку електрон-позитрон)
power ~ = перетво́рювання ене́ргії
radiationless ~ = безвипромі́нна конве́рсія
signal ~ = перетво́рювання сигна́лу
thermionic ~ = термоемісі́йне перетво́рювання
thermoelectric ~ = термоелектри́чне перетво́рювання
thermomagnetic ~ = термомагне́тне перетво́рювання
up ~ = частотозбі́льшувальне перетво́рювання
wave ~ = конве́рсія хвиль (on plasma fluctuations – на флюктуаціях у плазмі)
core 1. осе́рдя; ядро́ || осе́рдний, ядро́вий 2. кістя́к; карка́с || кістяко́вий, карка́сний 3. (яф) осе́рдя, кор (потенціялу, ядра) 4. акти́вна зо́на (of a nuclear reactorядерного реактора) 5. жи́ла (кабеля, жильника) 6. суть 7. (заст.) фери́това па́м’ять
[kɔː, kɔːr]
~ of the Earth = ядро́ Землі́
~ of a flow = центра́льна части́на пото́ку
~ of a potential = осе́рдя [кор] потенція́лу
~ of a problem = суть пробле́ми
~ of a sequence = ядро́ послідо́вности
~ of a subgroup = ядро́ підгру́пи
~ of a topological defect = ядро́ топологі́чного дефе́кту
air ~ = пові́тряне осе́рдя
atomic ~ (ат. фіз.) обде́ртий а́том, а́томний кістя́к [за́лишок], кістя́к а́тома
bare ~ = акти́вна зо́на (ядерного реактора) без відбивача́
binary magnetic ~ (тт) двоста́нове (феромагнетне) осе́рдя
bobbin ~ = стрічко́ве́ осе́рдя
bright ~ (астр.) яскра́ве ядро́ (радіоджерела)
cable ~ = жи́ла (кабеля, жильника)
clean ~ = неотру́єна акти́вна зо́на (ядерного реактора)
coil ~ = осе́рдя котка́
coupled reactor ~s = зв’я́зані [сполу́чені] акти́вні зо́ни
cup ~ = па́нцерне осе́рдя
defect ~ = ядро́ дефе́кту
disclination ~ = ядро́ дискліна́ції
dislocation ~ = ядро́ дислока́ції
dust ~ = порошко́ве [фери́тове] осе́рдя
Earth ~ = земне́ ядро́
elastic ~ = пружне́ осе́рдя
electromagnet ~ = осе́рдя електромагне́ту
ferrite ~ = фери́тове [порошко́ве] осе́рдя
ferromagnetic ~ = феромагне́тне осе́рдя
flare ~ = осере́док спа́лаху
galaxy ~ = ядро́ гала́ктики
hard ~ = жорстке́ [тверде́] осе́рдя, жорстки́й [тверди́й] кор
head ~ = осе́рдя (магне́тної) голо́вки
heterogeneous reactor ~ = гетероге́нна [багатокомпоне́нтна] акти́вна зо́на (ядерного реактора)
inner ~ of the Earth = вну́трішнє ядро́ Землі́
ion ~ = йо́нний кістя́к [за́лишок]
iron ~ = магне́тне осе́рдя; стале́ве осе́рдя
laminated ~ = пласти́нчасте осе́рдя
magnetic ~ = магне́тне осе́рдя
nuclear ~ = осе́рдя [кор] ядра́
optical-fiber ~ = осе́рдя опти́чної волокни́ни
outer ~ of the Earth = зо́внішнє ядро́ Землі́
poisoned ~ = отру́єна акти́вна зо́на (ядерного реактора)
pot ~ = па́нцерне осе́рдя
potential ~ = осе́рдя [кор] потенція́лу
powdered-iron ~ = порошко́ве [фери́тове] осе́рдя
reactor ~ = акти́вна зо́на (ядерного) реа́ктора
reflected ~ = акти́вна зо́на (ядерного реактора) з відбиваче́м
repulsive ~ = відшто́вхувальне осе́рдя, відшто́вхувальний кор
resistor ~ = осно́ва [кістя́к] рези́стора
saturable ~ = наситне́ осе́рдя
seed ~ = запа́лювальна зо́на (ядерного реактора)
shower ~ = сто́вбур (космічної) зли́ви
soft ~ (яф) м’яке́ осе́рдя, м’яки́й кор
soft-iron ~ (ел.) осе́рдя з м’яко́ї ста́лі
spiked ~ = запа́лювальна зо́на (ядерного реактора)
superconducting ~ = надпрові́дне осе́рдя
tape-wound ~ = стрічко́ве́ осе́рдя
terrestrial ~ = земне́ ядро́
toroidal ~ = торо́їдне осе́рдя
transformer ~ = осе́рдя трансформа́тора
correlation 1. кореля́ція || кореляці́йний 2. скорельо́ваність; взаємозв’язо́к 3. кореляці́йний зв’язо́к; співвідно́шення 4. співвідно́сність 5. узгі́дненість, узго́дженість
[ˌkɒrə'leɪʃn, ˌkɔːrə'-]
~ in time = часова́ кореля́ція, кореля́ція в ча́сі
~ of fluctuations = кореля́ція флюктуа́цій
angular ~ = кутова́ кореля́ція
binary ~ = біна́рна [двійко́ва, па́рна] кореля́ція
canonical ~ = каноні́чна кореля́ція
charge ~ = заря́дова кореля́ція
cross ~ = кроскореля́ція, взає́мна кореля́ція
data ~ = кореля́ція да́них
direct ~ = позити́вна кореля́ція
dynamic ~ = динамі́чна кореля́ція
electron ~ = електро́нна кореля́ція
illusory ~ = позі́рна кореля́ція
internal ~ = вну́трішня кореля́ція
inverse ~ = неґати́вна кореля́ція
lag ~ = зага́яна кореля́ція, кореля́ція з зага́яним арґуме́нтом
large-scale ~ = великомасшта́бна кореля́ція
linear ~ = ліні́йна кореля́ція
long-range ~ = далекося́жна кореля́ція
multiple ~ = множи́нна кореля́ція
negative ~ = неґати́вна кореля́ція
nonlinear ~ = неліні́йна кореля́ція
normal ~ = норма́льна кореля́ція
one-particle ~ = одночасти́нко́ва кореля́ція
pair ~ = двійко́ва [па́рна] кореля́ція
partial ~ = окре́ма кореля́ція; частко́ва кореля́ція
particle ~ = кореля́ція части́нок
perturbed angular ~ [PAC] = збу́рена кутова́ кореля́ція
phase ~ = фа́зова кореля́ція
positive ~ = позити́вна кореля́ція
rank ~ = ра́нгова [поря́дкова] кореля́ція
residual ~ = залишко́ва кореля́ція (of order k – порядку k)
sample ~ = кореля́ція ви́бірки
short-range ~ = близькося́жна [короткося́жна] кореля́ція
small-scale ~ = дрібномасшта́бна кореля́ція
space ~ = просторо́ва кореля́ція
space-time ~ = просторочасова́ кореля́ція
spatial ~ = просторо́ва кореля́ція
spin(‑spin) ~ = спі́нова кореля́ція
static ~ = стати́чна кореля́ція
statistical ~ = статисти́чна кореля́ція
strong ~ = си́льна кореля́ція
time ~ = часова́ кореля́ція, кореля́ція в ча́сі
total ~ = цілкови́та кореля́ція
weak ~ = слабка́ кореля́ція
counter I 1. лічи́льник, лічи́льний при́лад 2. (ел.) перерахунко́ва [лічи́льна] схе́ма 3. (яф) радіяці́йний лічи́льник
['kaʊntə, -t̬ər]
alpha ~ = а́льфа-лічи́льник, лічи́льник а́льфа-части́нок
anticoincidence ~ = лічи́льник антизбі́гів [не́збі́гів]
batch ~ = лічи́льник паке́тів (даних)
beta ~ = бе́та-лічи́льник
binary ~ = перерахунко́ва двійко́ва [біна́рна] схе́ма
black-carbon ~ = са́жовий лічи́льник
boron ~ = бо́ровий лічи́льник
boron-lined ~ = лічи́льник з бо́ровим по́кривом
charged-particle ~ = лічи́льник заря́джених части́нок
Cherenkov ~ = черенко́вський лічи́льник
coincidence ~ = лічи́льник збі́гів
corona ~ = коро́нний лічи́льник
cosmic-ray ~ = лічи́льник части́нок космі́чного промі́ння
crystal ~ = криста́ловий лічи́льник
decade ~ = перерахунко́ва десятко́ва схе́ма
diamond ~ = алма́зний лічи́льник
digital ~ = цифрови́й лічи́льник
directional ~ = спрямо́ваний лічи́льник
electromechanical ~ = електромехані́чний лічи́льник
electronic ~ = електро́нний лічи́льник
end-window ~ = торце́вий лічи́льник
filament-crystal ~ = лічи́льник із нитча́стим криста́лом
fission ~ = лічи́льник а́ктів по́ділу, дете́ктор пові́льних нейтро́нів
flow ~ = прото́ковий (радіяційний) лічи́льник
four-pi ~ = лічи́льник із геоме́трією 4p
frequency ~ = частотомі́р
gamma ~ = га́мма-лічи́льник
gas ~ (радіяційний) лічи́льник для газів
gas-discharge ~ = газорозря́дний лічи́льник
gas-filled (radiation) ~ = га́зовий [газонапо́внений] (радіяці́йний) лічи́льник
gas-flow (radiation) ~ = прото́ковий (радіяці́йний) лічи́льник
Geiger-Müller ~ = лічи́льник Ґа́йґера-Мю́ллера
glass ~ = скляни́й лічи́льник
halogen ~ = галоге́новий лічи́льник
hand-and-foot (activity) ~ = вимі́рювач [лічи́льник] радіоакти́вности рук та ніг
high-resistance ~ = високоопоро́вий лічи́льник
immersion ~ = занурни́й лічи́льник
inner ~ = вну́трішній лічи́льник
instruction ~ = лічи́льник кома́нд
integrating ~ = інтеґрува́льний лічи́льник
ion ~ = лічи́льник йо́нів
ionization ~ = йонізаці́йний лічи́льник
liquid proportional ~ = ріди́нний пропорці́йний (радіяційний) лічи́льник
liquid-sample ~ (радіяційний) лічи́льник для ріди́н
long ~ = до́вгий лічи́льник (радіяційний)
loop ~ = лічи́льник ци́клів
low-level ~ = лічи́льник малоінтенси́вного промі́ння
luminescent ~ = люмінесце́нтний лічи́льник
mechanical ~ = механі́чний лічи́льник
multipurpose ~ = універса́льний лічи́льник
multiwire proportional ~ = багатодро́товий [багатодроти́нний] пропорці́йний лічи́льник
neutron ~ = лічи́льник нейтро́нів
nondirectional ~ = неспрямо́ваний лічи́льник
non-self-quenched ~ = несамога́сний лічи́льник
nuclear emulsion ~ = емульсі́йний (радіяційний) лічи́льник
nucleus ~ = лічи́льник я́дер конденса́ції (у повітрі)
outer ~ = зо́внішній лічи́льник
parallel-plate ~ = паралельнопласти́новий лічи́льник
particle ~ = лічи́льник части́нок
photoelectric ~ = фотолічи́льник
photomultiplier ~ (сцинтиляці́йний) лічи́льник із фотопомно́жувачем
photon ~ = лічи́льник фото́нів
pillbox ~ = коро́бчастий лічи́льник
plastic scintillation ~ = пла́стиковий сцинтиляці́йний лічи́льник
portable ~ = портати́вний лічи́льник
program ~ = лічи́льник кома́нд
proportional ~ = пропорці́йний лічи́льник
proportional wire ~ = дрото́вий [дроти́нний] пропорці́йний лічи́льник
proton-recoil ~ = лічи́льник відру́шених прото́нів
pulse ~ = лічи́льник і́мпульсів
quantum ~ = лічи́льник ква́нтів
radiation ~ = радіяці́йний лічи́льник
reversible ~ = реверси́вний лічи́льник
revolution ~ = лічи́льник о́бертів
ring ~ 1. (ел.) кільце́ва перерахунко́ва схе́ма 2. (яф) кільце́вий лічи́льник
sandwich ~ = шаро́вий лічи́льник
scintillation ~ = сцинтиляці́йний лічи́льник
self-quenched ~ = самога́сний лічи́льник
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий лічи́льник
shower ~ = зли́вовий лічи́льник
side-window ~ = лічи́льник із бічни́м віко́нцем
single-wire ~ = однодрото́вий [однодроти́нний] лічи́льник
solid-state ~ = твердоті́ловий лічи́льник
spark ~ = іскрови́й лічи́льник
streamer ~ = стри́мерний лічи́льник
summing ~ = сумува́льний [підсумо́вувальний] лічи́льник
telescope ~ = телескопі́чний лічи́льник
wall-less ~ = безсті́нковий лічи́льник
well ~ = крини́чний лічи́льник, лічи́льник із загли́биною під зразки́
whole-body ~ = вимі́рювач [лічи́льник] радіоакти́вности всьо́го ті́ла
window ~ = лічи́льник з віко́нцем
windowless ~ = лічи́льник без віко́нця
wire ~ = дрото́вий [дроти́нний] лічи́льник
cycle 1. цикл || циклови́й, циклі́чний || повто́рюватися циклі́чно; прохо́дити//‌пройти́ цикл; циркулюва́ти 2. пері́од; о́берт; такт 3. ко́ло, колови́й [періоди́чний] проце́с
['saɪkl]
~ of motion = пері́од ру́ху
~ of operations = циклі́чність
~ of the seasons = річни́й цикл, по́ри ро́ку
~ of vibration = пері́од (механі́чних) колива́нь
~ per second = герц
acceleration ~ = цикл пришви́дшування
annual ~ = річни́й цикл
attractive ~ = цикл притяга́ння
binary ~ = біна́рний цикл
biochemical ~ = біохемі́чний цикл
biogeochemical ~ = біогеохемі́чний цикл
biological ~ = біологі́чний цикл
Born-Haber ~ = цикл Бо́рна-Га́бера
Brayton ~ = Бре́йтонів [Бра́йтонів] цикл
breeding ~ = цикл відтво́рювання (ядерного палива)
burning ~ = цикл ви́палу
burn-out ~ = цикл вигоря́ння (ядерного палива)
carbon ~ = вуглеце́вий цикл
carbon-nitrogen ~ = вуглеце́во-азо́тний цикл
Carnot ~ = цикл Карно́
catalyst ~ = каталіза́торний цикл
charging ~ = цикл заряджа́ння [насна́жування]
clock ~ = пері́од та́ктових [синхрон(із)ува́льних] і́мпульсів
closed ~ = за́мкнений цикл
complete ~ = по́вний цикл
complete breeding ~ = по́вний цикл відтво́рювання (ядерного) па́лива
compound ~ = складни́й цикл
compression ~ = цикл стиска́ння
computer ~ = комп’ю́терний цикл
conversion ~ (яф) цикл конве́рсії
cooling ~ = цикл охоло́джування
design ~ = цикл розробля́ння
deuterium ~ = дейте́рієвий цикл
developmental ~ = цикл ро́звитку
diesel ~ = ди́зельний цикл
direct ~ = прями́й цикл; прямопото́ковий цикл (відводження тепла з ядерного реактора)
diurnal ~ = добови́й цикл
double ~ = подві́йний цикл
dual ~ = подві́йний цикл
duty ~ 1. робо́чий цикл 2. коефіціє́нт запо́внення (послідовности імпульсів)
elementary ~ = елемента́рний цикл
engine ~ = цикл робо́ти двигуна́
equilibrium ~ = рівнова́жний цикл
expansion ~ = цикл розши́рювання
Ericsson ~ = Е́риксонів цикл
fast-neutron breeding ~ = цикл відтво́рювання (ядерного палива) на швидки́х нейтро́нах
fluid ~ = пли́новий цикл
four-stroke ~ = чотирита́ктовий цикл (двигуна внутрішнього згоряння)
fuel ~ (яф) па́ливний цикл
gas ~ = га́зовий цикл
geomorphic ~ = геоци́кл, геомо́рфний цикл
glacial ~ = льодовико́вий цикл
global biological ~ = плане́тний біологі́чний цикл
half ~ = полови́на пері́оду, півпері́од; полови́на ци́клу, півци́кл
heat ~ = теплови́й [термодинамі́чний] цикл
helium ~ = ге́лієвий цикл
hydrogen ~ = водне́вий цикл
hydrologic ~ = гідрологі́чний цикл, (коло)о́біг води́ (в природі)
indirect ~ = багатоко́нтурний цикл (відводження тепла з ядерного реактора)
interlaced ~ = заче́плений цикл
intertwined ~ = заче́плений цикл
irreversible ~ = необоро́тний цикл
kinematic ~ = кінемати́чний цикл
Krebs ~ = Кре́бзів цикл
limit ~ = грани́чний цикл (of a differential equation – диференційного рівняння)
load ~ = цикл наванта́жування
lunar ~ = місяце́вий цикл
machine ~ 1. (мех.) маши́нний такт 2. (комп.) комп’ю́терний цикл
machining ~ = цикл (механічного) обробля́ння
magnetization ~ = цикл магнетува́ння [перемагнето́вування]
metonic ~ (астр.) Мето́нів цикл
morphological ~ (геол) морфологі́чний цикл, морфоци́кл
neutron ~ = нейтро́нний цикл
nitrogen ~ = вуглеце́во-азо́тний цикл
nuclear fuel ~ (яф) па́ливний цикл
open ~ = відкри́тий [неза́мкнений] цикл
operation ~ = робо́чий цикл
Otto ~ = цикл О́то
plutonium-breeding ~ = цикл відтво́рювання плуто́нію
Poincaré ~ = цикл Пуанкаре́
power ~ = силови́й [енергети́чний] цикл
processing ~ = цикл обробля́ння
program ~ = цикл програ́ми
proton-proton ~ = прото́н-прото́нний цикл
pulsating ~ = віднульови́й цикл
pulse repetition ~ = пері́од повто́рювання і́мпульсів
pumping ~ = цикл нагніта́ння
Rankine ~ = Ре́нкенів цикл
Rayleigh ~ = цикл Ре́йлі [Реле́я]
reactor fuel ~ (яф) па́ливний цикл
redox ~ = оки́снювально-відно́влювальний цикл
refrigeration ~ = холоди́льний цикл
repulsive ~ = цикл відшто́вхування
reverse ~ = зворо́тний цикл
reverse Brayton ~ = зворо́тний Бре́йтонів [Бра́йтонів] цикл
reverse Carnot ~ = зворо́тний цикл Карно́
reversed ~ = знакозмі́нний цикл
reversible ~ = оборо́тний цикл
Sargent ~ = Са́рджентів цикл
secular solar ~ = вікови́й цикл сонце́вої акти́вности
semiclosed ~ = напівза́мкнений цикл
solar ~ = сонце́вий цикл, цикл сонце́вої акти́вности
stable ~ = стійки́й цикл
steady-state ~ = стаціона́рний цикл
steam ~ = пароводяни́й цикл
steam-turbine ~ = паротурбі́нний цикл
Stirling ~ = Сти́рлінгів цикл
strain ~ = цикл деформува́ння
stress ~ = напру́говий цикл, цикл напру́г [напру́жень]
sum ~ = сума́рний цикл, цикл-су́ма
sunspot ~ = цикл сонце́вих плям
ternary ~ = потрі́йний цикл
test ~ = цикл випро́бування
thermodynamic ~ = термодинамі́чний [теплови́й] цикл
thorium ~ = то́рієвий (паливний) цикл
tidal ~ = цикл припли́вів
tide ~ = цикл припли́вів
timing ~ = пері́од синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
total ~ = по́вний цикл
two-stroke ~ = двота́ктовий цикл
unstable ~ = нестійки́й цикл
vapor ~ = парови́й цикл
variable ~ = змі́нний цикл
water ~ = гідрологі́чний цикл, колоо́біг води́ в приро́ді
decimal 1. десятко́ве число́ || десятко́вий 2. десятко́вий дріб 3. десятко́вий розря́д
['dεsəml]
~ of many places = багаторозря́дне десятко́ве число́
binary-coded ~ = [BCD] двійко́во-десятко́ве число́; двійко́вий код для десятко́вих чи́сел
circulating ~ = періоди́чний (десятко́вий) дріб
infinite ~ = нескінче́нний десятко́вий дріб
mixed ~ = змі́шаний десятко́вий дріб
nonrepeating ~ = неперіоди́чний десятко́вий дріб
nonterminating ~ = нескінче́нний десятко́вий дріб
packed ~ = ущі́льнене [упако́ване] десятко́ве число́
periodical ~ = періоди́чний десятко́вий дріб
recurring ~ = періоди́чний десятко́вий дріб
repeating ~ = періоди́чний десятко́вий дріб
signed ~ = десятко́ве число́ зі зна́ком
significant ~ = значу́щий десятко́вий розря́д
device 1. при́стрій; апара́т; при́лад; механі́зм 2. уста́ва, устано́вка 3. проє́кт; схе́ма; план 4. ембле́ма
[dɪ'vaɪs]
acoustoelectric ~ = акустоелектро́нний при́стрій
acoustooptical ~ = акустоопти́чний при́стрій
active ~ = акти́вний при́стрій
adjusting ~ = реґуля́тор, юстува́льний [реґулюва́льний] при́стрій
alarm ~ = сигна́льний при́стрій
alphanumeric display ~ = буквоцифрови́й індика́тор
amplifying ~ = підси́лювач, підси́лювальний при́стрій
analog ~ = ана́логовий при́стрій
antipollution ~ = очисни́й при́стрій (очищати повітря, що йде у довкілля)
antistatic ~ = антистати́чний при́стрій
antivibration ~ = амортиза́тор (колива́нь)
arresting ~ = обме́жувач, утри́мувач, сто́пор, сто́порний механі́зм
arrestment ~ = обме́жувач, утри́мувач, сто́пор, сто́порний механі́зм
attached ~ = прилашто́ваний при́стрій, (невбудований) додатко́вий при́стрій
adiabatic toroidal compressor [ATC] ~ = адіяба́тний торо́їдний компре́сор
automatic ~ = автома́т, автомати́чний при́стрій
avalanche ~ = лави́но́вий при́стрій [при́лад]
backup ~ = резе́рвний [дублюва́льний] при́стрій
backwind ~ = перевива́ч, перевива́льний [перемо́тувальний] при́стрій
binary ~ = біна́рний при́стрій
block ~ = бло́ковий при́стрій
blocking ~ = блокува́льний при́стрій
bucket brigade ~ = [BBD] ланцюжко́вий при́лад із заря́довим зв’язко́м
built-in ~ = вбудо́ваний [вмонто́ваний] при́стрій
candidate ~ = випро́бний [випро́буваний] при́стрій
charge-coupled ~ = при́лад із заря́довим зв’язко́м [ПЗЗ]
charging ~ = заряджа́льний [насна́жувальний] при́стрій
clamping ~ = 1. затиска́ч, затиска́льний при́стрій 2. обме́жувач, обме́жувальний при́стрій
closed plasma ~ = за́мкнена пла́змо́ва уста́ва [устано́вка]
commercial ~ = сері́йний при́стрій
commercially produced ~ = див. commercial ~
coding ~ = кодува́ч, кодува́льний при́стрій
continuous-operation ~ = при́стрій непере́рвної ді́ї
control ~ = 1. реґуля́тор, реґулюва́льний при́стрій 2. за́сіб контро́лю
copying ~ = копіюва́льний при́стрій
counter ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
counting ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
crossed-field ~ = при́лад [уста́ва, устано́вка] з перехре́сними поля́ми
cryogenic ~ = кріоге́нний при́лад [при́стрій], кріоге́нна уста́ва [устано́вка]
damping ~ = амортиза́тор, де́мпфер, амортизаці́йний при́стрій
decoding ~ = декодува́ч, декодува́льний при́стрій
deflecting ~ = відхи́лювальний при́стрій
demagnetization ~ = демагнетува́льний [знемагнето́вувальний, демагнето́вувальний, розмагнето́вувальний] при́стрій
differential pressure ~ = диференці́йний мано́мет(е)р, вимі́рювач різни́ці ти́сків
discharging ~ = розванта́жувальний при́стрій
display ~ = диспле́й
dosing ~ = доза́тор, дозува́льний при́стрій
earthing ~ = зазе́млювач, узе́млювач, зазе́млювальний [узе́млювальний] при́стрій
electric protective ~ = запобі́жник
electronic ~ = електро́нний при́лад
electrostatic ~ = електростати́чний при́стрій
emergency control ~ = при́стрій аварі́йного керува́ння
equipment protection ~ = при́стрій (для) за́хисту апарату́ри
executive ~ = викона́вчий при́стрій
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] при́стрій
explosive-activated ~ = вибухозапуско́вий при́стрій
exposure ~ = експонува́льний при́стрій
external ~ = зо́внішній при́стрій
fastening ~ = кріпи́льний [закрі́плювальний, фіксува́льний] при́стрій
feed(ing) ~ = 1. живи́льний при́стрій 2. подава́льний [заванта́жувальний] при́стрій
field-effect ~ = при́лад на електропольово́му ефе́кті
fluidic ~ = пли́новий [струмене́вий] при́стрій
focusing ~ = фокусува́льний при́стрій
frequency-selective ~ = часто́тний фі́льт(е)р
functional ~ = функці́йний при́стрій
fusion ~ = синтезо́ва [термоя́дерна] уста́ва [устано́вка]
gas-discharge ~ = газорозря́дний при́лад
gripping ~ = затиска́ч, затиска́льний при́стрій
grounding ~ = зазе́млювач, узе́млювач, зазе́млювальний [узе́млювальний] при́стрій
half-shade ~ = напівтіньови́й при́стрій
handling ~ = маніпуля́тор
heating ~ = нагріва́ч, нагріва́льний при́стрій
heat-sensing ~ = термосе́нсор
heat-transfer ~ = теплообмі́нник
humidity-detecting ~ = індика́тор во́гкости [воло́гости]
humidity-sensing ~ = індика́тор во́гкости [воло́гости]
identification ~ = ідентифіка́тор, впізнава́льний при́стрій
igniting ~ = запа́лювальний при́стрій
inductive ~ = індукці́йний при́стрій
input ~ = 1. входо́вий при́стрій 2. при́стрій вво́дження (даних)
input-output ~ = при́стрій вво́дження-виво́дження (даних)
integrating ~ = інтеґрува́льний при́стрій
interactive display ~ = діяло́говий [інтеракти́вний] диспле́й
internal-ring ~ = (реакторна) уста́ва [устано́вка] з вну́трішнім кільце́м
irradiation ~ = опромі́нювач, опромі́нювальний при́стрій
lifting ~ = ліфт, підійма́ч, підійма́льний при́стрій
lighting ~ = осві́тлювач, світи́льник
loading ~ = заванта́жувач, заванта́жник, заванта́жувальний при́стрій
locking ~ = блокува́льний при́стрій
magnetic storage ~ = магне́тна па́м’ять, магне́тний пам’яттє́вий при́стрій
magnetizing ~ = магнетува́льний при́стрій
master ~ = головни́й [керівни́й] при́стрій
matching ~ = узгі́днювальний при́стрій
measuring ~ = вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
memory ~ = па́м’ять
mesa ~ = мезапри́стрій, мезаструкту́рний при́стрій
metering ~ = 1. вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій 2. доза́тор, дозува́льний при́стрій
microwave ~ = мікрохвильови́й при́стрій
mobile ~ = пересувни́й [переносни́й, мобі́льний] при́стрій
multifunction ~ = багатофункці́йний [універса́льний] при́стрій
multiport ~ = багатопо́люсник
multipurpose ~ = універса́льний при́стрій
negative-resistance ~ = при́стрій з неґати́вним о́пором
one-shot ~ = при́стрій одноразо́вої ді́ї
open plasma ~ = відкри́та пла́змо́ва уста́ва [устано́вка]
output ~ = 1. виходо́вий при́стрій, при́стрій на ви́ході 2. при́стрій виво́дження (даних)
ovonic ~ = ово́нік, перемика́льний елеме́нт
passive ~ = паси́вний при́стрій
peripheral ~ = перифері́йний при́стрій
photoelectric ~ = фотоелектри́чний при́стрій
physical-protection ~ = при́стрій фізи́чного за́хисту
pinch ~ = уста́ва [устано́вка] з пінч-ефе́ктом
planar ~ = плана́рний при́стрій
plasma-focus ~ = плазмофо́кусна уста́ва [устано́вка]
plotting ~ = пло́тер, графобудува́ч
polarization ~ = поляризаці́йний при́стрій [при́лад]
projection ~ = проє́ктор, проєкці́йний апара́т
protected ~ = захи́щений при́стрій, при́стрій із за́хистом
protective ~ = 1. захисни́й при́стрій 2. (ел.) запобі́жник
pulsed ~ = і́мпульсний при́стрій
recording ~ = запи́сувач, реєструва́льний [запи́сувальний] при́стрій
remote control ~ = дистанці́йний реґуля́тор
rewind(ing) ~ = перемо́тувач, перемо́тувальний при́стрій
safety ~ = 1. захисни́й [захисто́вий] при́стрій 2. запобі́жник, запобі́жний при́стрій
scanning ~ = ска́нер, сканува́льний при́стрій
self-synchronous ~ = самосинхрон(із)о́ваний [автосинхрон(із)о́ваний] при́стрій
semiautomatic ~ = напівавтома́т, напівавтомати́чний при́стрій
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий [твердоті́ловий] при́лад
sensing ~ = се́нсор, чутли́вий елеме́нт
serial ~ = при́стрій послідо́вної ді́ї
short-circuiting ~ = короткозамика́ч
silicon-on-sapphire [SOS] ~ = силі́цієвий [кре́мнієвий] при́стрій на сапфі́ровій осно́ві
slave ~ = підпорядко́ваний [керо́ваний] при́стрій
solid-state ~ = твердоті́ловий при́стрій
sound-producing ~ = звукоутво́рювальний при́стрій
spheromak ~ = сферома́к
stop(ping) ~ = сто́порний механі́зм, обме́жувач
storage ~ = (комп.) па́м’ять, пам’яттє́вий при́стрій
strain-measuring ~ = тензо́мет(е)р
stream-oriented ~ = (комп.) пото́ковий при́стрій
superconducting ~ = надпровіднико́вий [надпрові́дний] при́лад; надпрові́дний при́стрій; надпрові́дна уста́ва [устано́вка]
superconducting quantum interference ~ = [SQUID] надпрові́дний ква́нтовий інтерферо́мет(е)р
surface-acoustic-wave ~ = при́стрій на поверхне́вих акусти́чних хви́лях
switching ~ = перемика́ч, комутаці́йний апара́т
temperature-control ~ = термореґуля́тор
terminating ~ = (ел.) наванта́га [наванта́ження] на ви́ході, виходо́вий о́пір
testing ~ = випро́бувач, випро́бувальний при́лад
thermal ~ = термопри́стрій, термопри́лад
thermonuclear ~ = синтезо́ва [термоя́дерна] уста́ва [устано́вка]
thin-film ~ = тонкоплі́вковий при́стрій [при́лад]
timing ~ = та́ймер
tracking ~ = відсте́жувальний при́стрій
toroidal ~ = торо́їдна уста́ва [устано́вка]
turn-over ~ = кантува́ч, нахи́лювальний [перекида́льний] при́стрій
virtual ~ = віртуа́льний при́стрій
warning ~ = попереджа́льний сигна́льний при́стрій, попере́джувач
diagram 1. діягра́ма || діягра́мний || склада́ти//‌скла́сти діягра́му 2. схе́ма, схе́мне [схемати́чне] зобра́ження || схе́мний || зобра́жувати//‌зобрази́ти схемати́чно 3. гра́фік; рису́нок; кре́сленик
['daɪəgræm]
~ of strains = діягра́ма деформа́цій
~ of stresses = діягра́ма напру́г [напру́жень]
acoustic-emission ~ = акустикоемісі́йна діягра́ма
algorithmic ~ = алґоритмі́чна схе́ма
annihilation ~ = анігіляці́йна (Файнменова) діягра́ма
arithlog ~ = гра́фік у напівлогаритмі́чному масшта́бі
articulate(d) ~ = одноверши́нна звідна́ (Файнменова) діягра́ма
assembly ~ = склада́льна схе́ма, схе́ма склада́ння
band ~ = зо́нна діягра́ма, схе́ма енергети́чних зон
bar ~ = гістогра́ма, сто́впчикова діягра́ма
basic ~ = принципо́ва схе́ма
bending-moment ~ = діягра́ма згина́льних моме́нтів
binary constitutional ~ = діягра́ма ста́ну двокомпоне́нтної систе́ми
binary equilibrium ~ = діягра́ма фа́зової рівнова́ги двокомпоне́нтної систе́ми
bipartite ~ = двочасти́нна (Файнменова) діягра́ма
block ~ = 1. бло́кова діягра́ма 2. (техн.) блок-схе́ма, структу́рна [скеле́тна] схе́ма
box ~ = чотирику́тна [прямоку́тна] (Файнменова) діягра́ма
bubble ~ = бульбашко́ва (Файнменова) діягра́ма
butterfly ~ = (астр.) Ма́ундерів мете́лик
cable ~ = ка́бельна діягра́ма, схе́ма ка́бельних сполу́чень [з’є́днань]
cabling ~ = див. cable ~
chemical ~ = хемі́чна діягра́ма
chromatic(ity) ~ = діягра́ма ко́лірности [хромати́чности]; ко́лірна діягра́ма
circuit ~ = 1. ко́нтурна (Файнменова) діягра́ма 2. (ел.) принципо́ва (електри́чна) схе́ма; комутаці́йна схе́ма, схе́ма сполу́чень, схе́ма комута́ції
circular ~ = кругова́ діягра́ма
climatic ~ = кліматогра́ма
clock ~ = кругова́ діягра́ма
color-color ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-ко́лір
color-luminosity ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-сві́тність
color-magnitude ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-зоре́ва величина́
column ~ = гістогра́ма, сто́впчикова діягра́ма
communication ~ = схе́ма зв’язку́
commutative ~ = комутати́вна діягра́ма
conformal ~ = конфо́рмна діягра́ма
connected ~ = зв’я́зана (Файнменова) діягра́ма
connection ~ = схе́ма (електричних) сполу́чень [з’є́днань]
constitution(al) ~ = діягра́ма ста́ну (рівноважного)
contracted ~ = стя́гнута (Файнменова) діягра́ма
control ~ = (принципо́ва) технологі́чна схе́ма, технологі́чна ка́рта; схе́ма послідо́вности опе́рацій
convergent ~ = збі́жна (Файнменова) діягра́ма
cooling ~ = температу́рний гра́фік охоло́джування [холо́нення]
cross ~ = крос-діягра́ма, перехре́сна діягра́ма, діягра́ма з пере́тинами (Файнменова)
crossed ladder ~ = перехре́сна драбино́ва (Файнменова) діягра́ма
current ~ = електри́чна схе́ма
current-voltage ~ = вольтампе́рна характери́стика
data flow ~ = схе́ма систе́много опрацьо́вування інформа́ції
design ~ = проє́ктна схе́ма
device ~ = схе́ма при́строю [при́ладу]
direct ~ = пряма́ (Файнменова) діягра́ма; діягра́ма прямо́ї (ядерної/ядрової) реа́кції
directional ~ = діягра́ма спрямова́ности анте́ни
directivity ~ = діягра́ма спрямова́ности анте́ни
disconnected ~ = незв’я́зана (Файнменова) діягра́ма
divergent ~ = розбі́жна (Файнменова) діягра́ма
dominant ~ = панівна́ [доміна́нтна, ви́значена] (Файнменова) діягра́ма
double-cross ~ = діягра́ма з двома́ пере́тинами (Файнменова)
dual ~ = дуа́льна (Файнменова) діягра́ма
ecliptic ~ = (астр.) екліпти́чна діягра́ма
electrical ~ = електри́чна схе́ма
elementary ~ = принципо́ва схе́ма
energy (level) ~ = схе́ма енергети́чних рі́внів
energy-band ~ = зо́нна діягра́ма, схе́ма енергети́чних зон
envelope ~ = діягра́ма-конве́рт (Файнменова)
equilibrium ~ = діягра́ма фа́зової рівнова́ги
exchange ~ = обмі́нна (Файнменова) діягра́ма
Feynman ~ = Фа́йнменова діягра́ма (with cutsз розтинами/розрізами), Фа́йнменів граф, діягра́ма [граф] Фа́йнмена
fiber ~ (тт) текстурогра́ма
finite ~ = скінче́нна (Файнменова) діягра́ма
fish ~ = діягра́ма-ри́ба (Файнменова)
flow ~ = 1. діягра́ма пото́ку 2. (техн.) (принципо́ва) технологі́чна схе́ма, технологі́чна ка́рта; схе́ма послідо́вности опе́рацій
forbidden ~ = заборо́нена (Файнменова) діягра́ма
fracture ~ = діягра́ма руйнува́ння
freezing ~ = температу́рний гра́фік заморо́жування [замерза́ння]
functional ~ = функці́йна схема
geometric(al) ~ = ве́кторна діягра́ма
Hubble ~ = Га́блова діягра́ма
Hertzsprung-Russell ~ = діягра́ма Ге́рцшпрунґа-Ра́села
high-order ~ = (Файнменова) діягра́ма висо́кого поря́дку
identical ~ = тото́жна (Файнменова) діягра́ма
inclusive ~ = інклюзи́вна (Файнменова) діягра́ма
indentation ~ = діягра́ма індентува́ння [втиска́ння інде́нтора]
indicator ~ = індика́торна діягра́ма
infinite ~ = нескінче́нна (Файнменова) діягра́ма
installation ~ = схе́ма (послідо́вности) монтува́ння обла́днання
interaction ~ = діягра́ма взаємоді́ї (Файнменова)
interconnecting wiring ~ = монта́жна (електрична) схе́ма
irreducible ~ = незвідна́ (Файнменова) діягра́ма
isocandle ~ = фотометри́чна діягра́ма
key ~ = принципо́ва [функці́йна, функціона́льна] схе́ма
Kruskal ~ = Кра́скалова діягра́ма
ladder(‑type) ~ = драбино́ва [драби́нчаста] (Файнменова) діягра́ма
layout ~ = компонува́льна схе́ма
light-ray ~ = схе́ма хо́ду світлово́го про́меня
logarithmic ~ = гра́фік у логаритмі́чному масшта́бі
logic ~ = логі́чна схе́ма
Loomis-Wood ~ = діягра́ма Лу́міса-Ву́да
loop ~ = діягра́ма-пелю́стка, однопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
low-order ~ = (Файнменова) діягра́ма низько́го поря́дку
mass-luminosity ~ = діягра́ма ма́са-сві́тність
meson ~ = мезо́нна (Файнменова) діягра́ма
metacentric ~ = діягра́ма [крива́] метаце́нтрів
mimic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна діягра́ма
Mollier ~ = Мо́льєрова діягра́ма
moment ~ = діягра́ма моме́нтів
multi-Regge ~ = багатореджео́нна [мультиреджео́нна] (Файнменова) діягра́ма
multiladder ~ = багатодраби́но́ва (Файнменова) діягра́ма
multiloop ~ = багатопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
n-line ~ = (Файнменова) діягра́ма з n лі́ніями
n-loop ~ = n-пе́тлева (Файнменова) діягра́ма
n-particle ~ = n-части́нко́ва [n-хво́ста] (Файнменова) діягра́ма
n-partite ~ = n-части́нна (Файнменова) діягра́ма
n-point ~ = n-частинко́ва [n-хво́ста] (Файнменова) діягра́ма
n-reggeon ~ = n-реджео́нна (Файнменова) діягра́ма
n-vertex ~ = n-верши́нна (Файнменова) діягра́ма
nested ~ = вкла́дена (Файнменова) діягра́ма
net ~ = сітча́ста діягра́ма (Файнменова)
nonequilibrium phase ~ = нерівнова́жна діягра́ма ста́ну
nonplanar ~ = неплощи́нна (Файнменова) діягра́ма
nonpole ~ = непо́люсна (Файнменова) діягра́ма
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна (Файнменова) діягра́ма
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана (Файнменова) діягра́ма
nontruncated ~ = невкоро́чена (Файнменова) діягра́ма
nth-order ~ = (Файнменова) діягра́ма n-го поря́дку
nucleon ~ = нукло́нна (Файнменова) діягра́ма
one-loop ~ = петлева́ [однопе́тлева, одноко́нтурна] (Файнменова) діягра́ма
one-particle irreducible ~ = одночастинко́ва незвідна́ (Файнменова) діягра́ма
one-particle reducible ~ = одночастинко́ва звідна́ (Файнменова) діягра́ма
one-vertex ~ = одноверши́нна (Файнменова) діягра́ма
outline ~ = спро́щена схе́ма, на́черк
penguin ~ = (Файнменова) діягра́ма-пінгві́н
Penrose ~ = Пе́нроузова діягра́ма
performance ~ = характеристи́чна діягра́ма (приладу)
perturbation ~ = (Файнменова) діягра́ма тео́рії збу́рень
perturbative ~ = (Файнменова) діягра́ма тео́рії збу́рень
phase ~ = фа́зова діягра́ма, діягра́ма ста́ну, діягра́ма фа́зової рівнова́ги
photon ~ = фото́нна (Файнменова) діягра́ма
pictorial ~ = нао́чна схе́ма
pie ~ = кругова́ [се́кторна] діягра́ма
planar ~ = площи́нна (Файнменова) діягра́ма
polar ~ = гра́фік [діягра́ма] в поля́рних координа́тах
polarization ~ = поляризаці́йна (Файнменова) діягра́ма
pole ~ = по́люсна (Файнменова) діягра́ма
pomeron ~ = померо́нна (Файнменова) діягра́ма
pressure-volume ~ = гра́фік зале́жности ти́ску від о́б’єму
proper ~ = власти́ва [вла́сна] (Файнменова) діягра́ма
pullback ~ = коуніверса́льний (Дека́ртів) квадра́т
pushout ~ = універса́льний (кодека́ртів) квадра́т
quadrangular ~ = чотириверши́нна [чотирито́чкова] (Файнменова) діягра́ма
quark ~ = ква́ркова (Файнменова) діягра́ма
quasi-phase ~ = квазифа́зова діягра́ма
ray ~ = схе́ма хо́ду про́меня
receiver ~ = схе́ма приймача́
reducible ~ = звідна́ (Файнменова) діягра́ма
reggeon ~ = реджео́нна (Файнменова) діягра́ма
relativistic ~ = релятивісти́чна (Файнменова) діягра́ма
renormalizable ~ = перенормо́вна (Файнменова) діягра́ма
renormalized ~ = перенормо́вана (Файнменова) діягра́ма
Rousseau ~ = (опт.) діягра́ма Русо́
scatter ~ = діягра́ма ро́зкиду (даних)
scattering ~ = (Файнменова) діягра́ма розсі́ювання
schematic ~ = (принципо́ва) схе́ма
schematic circuit ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
seagull ~ = діягра́ма-ча́йка (Файнменова)
self-energy ~ = власноенергети́чна (Файнменова) діягра́ма
self-mass ~ = власнома́сова (Файнменова) діягра́ма
semilogarithmic ~ = гра́фік у напівлогаритмі́чному масшта́бі
sensitivity ~ = діягра́ма чутли́вости
shear ~ = діягра́ма зсу́вів
single ~ = поодино́кий граф
single-loop ~ = однопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
singular ~ = синґуля́рна (Файнменова) діягра́ма
skeleton ~ = 1. скеле́тна діягра́ма 2. блок-схе́ма, скеле́тна схе́ма
solubility ~ = діягра́ма розчи́нности
sound-ray ~ = схе́ма хо́ду звуково́го про́меня
spectrum-luminosity ~ = (астр.) діягра́ма спе́кт(е)р-сві́тність
star ~ = діягра́ма-зі́рка (Файнменова)
state ~ = фа́зова діягра́ма, діягра́ма ста́ну
state-correlation ~ = діягра́ма кореля́ції ста́нів
stress-strain ~ = деформацієнапру́говий гра́фік, гра́фік зале́жности деформа́ції від напру́ги [напру́ження]; діягра́ма напру́г [напру́жень]
tadpole ~ = діягра́ма-пу́головок (Файнменова)
temperature ~ = температу́рний гра́фік
thermodynamic ~ = термодинамі́чна діягра́ма
time ~ = часова́ діягра́ма
time-ordered ~ = часовпорядко́вана (Файнменова) діягра́ма
topologically equivalent ~s = топологі́чно еквівале́нтні (Файнменові) діягра́ми
transformation ~ = діягра́ма перетво́рювання (фазового)
tree ~ = (Файнменова) діягра́ма-де́рево, деревна́ діягра́ма
triangle ~ = триверши́нна [трито́чкова] (Файнменова) діягра́ма
triple constitutional ~ = діягра́ма ста́ну трикомпоне́нтної систе́ми
truncated ~ = утя́та [вкоро́чена] (Файнменова) діягра́ма
two-loop ~ = двопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
two-particle ~ = двочасти́нко́ва (Файнменова) діягра́ма
unitary ~ = уніта́рна (Файнменова) діягра́ма
vacuum ~ = ва́куумна (Файнменова) діягра́ма
vanishing ~ = (Файнменова) діягра́ма з нульови́м вне́ском
Venn ~ = Ве́нова діягра́ма
vector ~ = ве́кторна діягра́ма
vertex ~ = верши́нна (Файнменова) діягра́ма
virtual ~ = (Файнменова) діягра́ма віртуа́льного проце́су; (розм) віртуа́льна діягра́ма
web ~ = павути́нна діягра́ма
weight ~ = вагова́ діягра́ма
winding ~ = схе́ма на́витки
wiring ~ = монта́жна схе́ма
x-ray ~ = рентґеногра́ма
Young ~ = Ю́нґова схе́ма, схе́ма Ю́нґа
digit 1. ци́фра; однозна́кове число́ || цифрови́й 2. розря́д || розря́довий
['dɪdʒɪt]
binary ~ = двійко́ва цифра; двійко́вий розря́д
carry ~ = розря́д [ци́фра] перене́сення
check ~ = контро́льна ци́фра
decimal ~ = десятко́ва ци́фра; десятко́вий розря́д
gap ~ = поро́жній розря́д
higher-order ~ = ста́рший/ви́щий розря́д (than – за)
highest-order ~ = найста́рший/найви́щий розря́д
insignificant ~ = незначу́ща ци́фра, незначу́щий розря́д
least significant ~ = наймоло́дший/найни́жчий розря́д
less significant ~ = моло́дший/ни́жчий розря́д (than – за)
lower-order ~ = моло́дший/ни́жчий/ розря́д (than – за)
lowest-order ~ = наймоло́дший/найни́жчий/ розря́д
more significant ~ = ста́рший/ви́щий розря́д (than – за)
most significant ~ = найста́рший/найви́щий розря́д
next-higher-order ~ = насту́пний за ста́ршістю розря́д
next more significant ~ = насту́пний за ста́ршістю розря́д
nonzero ~ = ненульови́й розря́д
octal ~ = вісімко́ва ци́фра; вісімко́вий розря́д
ones ~ = розря́д одини́ць
quinary ~ = п’ятірко́ва ци́фра; п’ятірко́вий розря́д
random ~ = випадко́ва ци́фра
service ~ = службо́вий си́мвол
sign ~ = зна́ковий розря́д
significant ~ = значу́ща ци́фра, значу́щий розря́д
tens ~ = розря́д деся́тків
top ~ = найста́рший розря́д
eutectic евте́ктика || евтекти́чний
[ju'tεktɪk]
binary ~ = подві́йна евте́ктика
liquid ~ = ріди́нна евте́ктика
solid ~ = тверда́ евте́ктика
ternary ~ = потрі́йна евте́ктика
filter 1. фі́льт(е)р || фільтрови́й || фільтрува́ти//‌профільтрува́ти/‌відфільтрува́ти □ to ~ off, to ~ out профільтрува́ти, відфільтрува́ти 2. світлофі́льт(е)р, опти́чний фі́льт(е)р 3. ціди́ло || ціди́ти//‌проціди́ти/‌відціди́ти
['fɪltə, -ər]
~ of sets = фі́льт(е)р множи́н
absorbent ~ = (х.) абсорбці́йний фі́льт(е)р
absorbing ~ = (опт.) абсорбці́йний світлофі́льт(е)р
absorption ~ = (опт.) абсорбці́йний світлофі́льт(е)р
absorption light ~ = абсорбці́йний світлофі́льт(е)р
acoustic ~ = акусти́чний фі́льт(е)р
acoustooptical ~ = акустоопти́чний фі́льт(е)р
active ~ = акти́вний фі́льт(е)р
adaptive ~ = адапто́вний фі́льт(е)р
aerosol ~ = аерозо́льний фі́льт(е)р
air ~ = пові́тряний фі́льт(е)р
all-pass ~ = фа́зовий фі́льт(е)р
anion-exchange ~ = аніонообмі́нний [аніоні́тний] фі́льт(е)р
aperture ~ = щіли́нний фі́льт(е)р
bacteriological ~ = бактері́йний фі́льт(е)р
bag ~ = рука́вний фі́льт(е)р, рука́вне ціди́ло
balanced ~ = симетри́чний [компенсаці́йний] фі́льт(е)р
band-elimination ~ = смугореже́кторний [смугови́й реже́кторний] фі́льт(е)р
band-pass ~ = смугови́й фі́льт(е)р
band-rejection ~ = смугоселе́кторний [смугови́й селе́кторний] фі́льт(е)р
band-selective ~ = смугоселе́кторний [смугови́й селе́кторний] фі́льт(е)р
band-stop ~ = смугореже́кторний [смугови́й реже́кторний] фі́льт(е)р
bath ~ = фільтрува́льний купі́льник, фільтрува́льна ва́нна
beat-interference ~ = антиінтерференці́йний фі́льт(е)р
belt ~ = стрічко́ви́й фі́льт(е)р
binary ~ = біна́рний фі́льт(е)р
biological ~ = біологі́чний фі́льт(е)р, біофі́льт(е)р
biquartic ~ = переладо́вний акти́вний фі́льт(е)р на операці́йному підси́лювачі
birefringent ~ = поляризаці́йно-інтерференці́йний світлофі́льт(е)р
blanket ~ = фільтрува́льний [фільтрівни́й] шар
branching ~ = розгалу́жувальний фі́льт(е)р
bridge ~ = містко́вий фі́льт(е)р
broadband ~ = широкосму́говий фі́льт(е)р
brute-force ~ = згла́джувальний фі́льт(е)р (нерезонансного типу)
camera ~ = фотофі́льт(е)р
cartridge ~ = патро́нний фі́льт(е)р
cation-exchange ~ = катіонообмі́нний [катіоні́тний] фі́льт(е)р
cavity ~ = резона́торний фі́льт(е)р
cellular ~ = комі́рчастий фі́льт(е)р, комі́рчасте ціди́ло
centrifugal ~ = центрифу́говий фі́льт(е)р, фільтрува́льна центрифу́га
channel ~ = кана́ловий фі́льт(е)р
choke (input) ~ = дро́сельний фі́льт(е)р
clarifying ~ = вия́снювальний [проя́снювальний] фі́льт(е)р
clogged ~ = заби́тий [засмі́чений] фі́льт(е)р, заби́те [засмі́чене] ціди́ло
cloth ~ = ткани́нний фі́льт(е)р, ткани́нне ціди́ло
coarse ~ = гру́бий фі́льт(е)р, гру́бе ціди́ло
coaxial ~ = коаксі́йний фі́льт(е)р
color ~ = ко́лірний світлофі́льт(е)р
color-compensation ~ = компенсаці́йний світлофі́льт(е)р
color-correction ~ = кольорокоригува́льний світлофі́льт(е)р
color-separation ~ = кольоропо́дільний світлофі́льт(е)р
comb ~ = гребі́нчастий фі́льт(е)р
compensation ~ = компенсува́льний фі́льт(е)р
composite (wave) ~ = складни́й [комбіно́ваний] фі́льт(е)р
contact ~ = конта́ктовий фі́льт(е)р
contrast light ~ = контра́стовий світлофі́льт(е)р
correction ~ = коригува́льний фі́льт(е)р
crystal ~ = ква́рцовий фі́льт(е)р
decoupling ~ = розче́плювальний фі́льт(е)р
deemphasis ~ = фі́льт(е)р (для) коре́кції передспотво́рень
delay ~ = затри́мувальний фі́льт(е)р (що створює затримку в часі)
digital ~ = цифрови́й [дискре́тний] фі́льт(е)р
discrete ~ = дискре́тний фі́льт(е)р
discrimination ~ = виокре́млювальний фі́льт(е)р
disk ~ = ди́сковий фі́льт(е)р, ди́скове ціди́ло
dispersion ~ = дисперсі́йний фі́льт(е)р
dispersion light ~ = дисперсі́йний світлофі́льт(е)р
disposable ~ = знімни́й фі́льт(е)р
drainage ~ = дрена́жний фі́льт(е)р, дрена́жне ціди́ло
drum ~ = бараба́нний [ротаці́йний] фі́льт(е)р
dust ~ = пороховло́влювальний фі́льт(е)р
electric(‑wave) ~ = електри́чний фі́льт(е)р
electromagnetic(‑wave) ~ = електромагне́тний фі́льт(е)р
electromechanical ~ = електромехані́чний фі́льт(е)р, електромехані́чне ціди́ло
elimination ~ = реже́кторний [загоро́джувальний] фі́льт(е)р
fabric ~ = ткани́нний фі́льт(е)р, ткани́нне ціди́ло
film ~ = плівко́ви́й світлофі́льт(е)р
fine ~ = тонки́й фі́льт(е)р, тонке́ ціди́ло
fixed(‑frequency) ~ = непереладо́вний фі́льт(е)р
frequency ~ = часто́тний фі́льт(е)р
gas ~ = га́зовий фі́льт(е)р
gauze ~ = сітча́стий фі́льт(е)р, сітча́сте ціди́ло
generating ~ = формува́льний фі́льт(е)р
glare ~ = протибли́сковий фі́льт(е)р
glass ~ = скляни́й світлофі́льт(е)р
gravitation ~ = відсто́ювальний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р-відсті́йник
gray ~ = нейтра́льний [сі́рий] світлофі́льт(е)р
gyrator ~ = гіра́торний фі́льт(е)р
harmonic ~ = фі́льт(е)р гармо́нік
heat ~ = (опт.) теплофі́льт(е)р, теплозахисни́й [теплови́й] фі́льт(е)р
high-frequency ~ = високочасто́тний фі́льт(е)р
high-pass ~ = високочасто́тний фі́льт(е)р
high-pressure ~ = високоти́сковий фі́льт(е)р, високоти́скове ціди́ло
high-rate ~ = швидки́й фі́льт(е)р; швидке́ ціди́ло
high-temperature ~ = високотемперату́рний фі́льт(е)р
holographic ~ = голографі́чний фі́льт(е)р
image-reflection ~ = пригні́чувальний фі́льт(е)р (дзеркального каналу)
infrared ~ = інфрачерво́ний світлофі́льт(е)р
input ~ = передфі́льт(е)р, входо́вий фі́льт(е)р
insert ~ = устромни́й [знімни́й] фі́льт(е)р
integrating ~ = інтеґрува́льний фі́льт(е)р
interference ~ = протизава́дний [завадопригні́чувальний] фі́льт(е)р
interference (light) ~ = інтерференці́йний (світло)фі́льт(е)р
intermediate-frequency ~ = фі́льт(е)р промі́жно́ї частоти́
interpolation ~ = інтерполяці́йний [інтерполюва́льний] фі́льт(е)р
ion-exchange ~ = йонообмі́нний фі́льт(е)р
ladder-type ~ = східча́стий [ланцюго́вий, багатола́нковий] фі́льт(е)р
lattice ~ = ґратча́стий фі́льт(е)р
leaf ~ = пласти́нчастий фі́льт(е)р, пласти́нчасте ціди́ло
light ~ = світлофі́льт(е)р
line ~ = ліні́йний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р лі́нії пересила́ння
linear ~ = ліні́йний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р із ліні́йною характери́стикою
lossless ~ = безутра́тний фі́льт(е)р
low-frequency ~ = низькочасто́тний фі́льт(е)р
low-pass ~ = низькочасто́тний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р низьки́х часто́т
low-rate ~ = пові́льний фі́льт(е)р, пові́льне ціди́ло
Lyot ~ = (світло)фі́льт(е)р Ліо́
magnetic ~ = магне́тний фі́льт(е)р
magnetostrictive ~ = магнетострикці́йний фі́льт(е)р
matched ~ = узгі́днений [узго́джений] фі́льт(е)р
matching ~ = узгі́днювальний [узго́джувальний] фі́льт(е)р
mechanical ~ = механі́чний фі́льт(е)р, механі́чне ціди́ло
membrane ~ = мембра́новий [мембра́нний] фі́льт(е)р, мембра́нове [мембра́нне] ціди́ло
mesh ~ = сітча́стий фі́льт(е)р, сітча́сте ціди́ло
mismatched ~ = неузгі́днений [неузго́джений] фі́льт(е)р
microwave ~ = мікрохвильови́й фі́льт(е)р
mode ~ = мо́довий фі́льт(е)р
modulation ~ = модуляці́йний фі́льт(е)р
monochromatic ~ = поляризаці́йно-інтерференці́йний світлофі́льт(е)р
multibag ~ = багаторука́вний фі́льт(е)р, багаторука́вне ціди́ло
multiband ~ = гребі́нчастий [багатосму́говий] фі́льт(е)р
multicavity ~ = багаторезона́торний фі́льт(е)р
narrowband ~ = вузькосму́говий фі́льт(е)р
neighborhood ~ = (матем.) фі́льт(е)р о́колів
neutral(‑density) ~ = нейтра́льний світлофі́льт(е)р
neutralizing ~ = нейтралізува́льний фі́льт(е)р
neutron ~ = нейтро́нний фі́льт(е)р
noise ~ = шумопригні́чувальний фі́льт(е)р
nonlinear ~ = неліні́йний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р із неліні́йною характери́стикою
notch ~ = вузькосму́говий реже́кторний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р-за́тичка, фі́льт(е)р-за́ту́лка
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий фі́льт(е)р
oil ~ = оли́вовий фі́льт(е)р, оли́вове ціди́ло
optical ~ = опти́чний фі́льт(е)р, світлофі́льт(е)р
optimum ~ = оптима́льний фі́льт(е)р
output ~ = післяфі́льт(е)р, постфі́льт(е)р, виходо́вий фі́льт(е)р
paper ~ = паперо́вий фі́льт(е)р, паперо́ве ціди́ло
passive ~ = паси́вний фі́льт(е)р
plate(‑type) ~ = пласти́нчастий фі́льт(е)р, пласти́нчасте ціди́ло
plugged ~ = заби́тий [засмі́чений] фі́льт(е)р, заби́те [засмі́чене] ціди́ло
polarizing ~ = поляризаці́йний світлофі́льт(е)р
powder ~ = порошко́вий фі́льт(е)р, порошко́ве ціди́ло
pressure ~ = фільтропре́с
protected ~ = захи́щений фі́льт(е)р
protective ~ = захисни́й фі́льт(е)р
quartz-crystal ~ = ква́рцовий фі́льт(е)р
radiation ~ = радіяці́йний фі́льт(е)р
rejection ~ = реже́кторний [загоро́джувальний] фі́льт(е)р
resonant ~ = резона́нсний фі́льт(е)р
ripple ~ = згла́джувальний фі́льт(е)р
rotary ~ = ротаці́йний [бараба́нний] фі́льт(е)р
sand ~ = піскови́й фі́льт(е)р, піскове́ ціди́ло
selective ~ = селекти́вний фі́льт(е)р; селекти́вний світлофі́льт(е)р
separation ~ = відокре́млювальний фі́льт(е)р
shaded (optical) ~ = відті́нений світлофі́льт(е)р
smoothing ~ = згла́джувальний фі́льт(е)р
spatial ~ = просторо́вий світлофі́льт(е)р
spectral ~ = спектра́льний фі́льт(е)р
sponge ~ = гу́бчастий фі́льт(е)р, гу́бчасте ціди́ло
subtractive ~ = субтракти́вний світлофі́льт(е)р
suppression ~ = фі́льт(е)р-за́тичка, фі́льт(е)р-за́ту́лка
surface acoustic wave ~ = фі́льт(е)р на поверхне́вих акусти́чних хви́лях
symmetrical band-pass ~ = симетри́чний сму́говий фі́льт(е)р
Thoraeus ~ = Торе́єсів фільт(е)р
tunable ~ = наладо́вний фі́льт(е)р
tuned ~ = наладо́ваний фі́льт(е)р
ultrafine ~ = надтонки́й фі́льт(е)р, надтонке́ ціди́ло
ultraviolet ~ = ультрафіоле́товий світлофі́льт(е)р
unmatched ~ = неузгі́днений [неузго́джений] фі́льт(е)р
vacuum ~ = ва́куум-фі́льт(е)р
variable ~ = переладо́вний фі́льт(е)р
variable band(‑pass) ~ = змі́нносму́говий фі́льт(е)р
variable-transparency ~ = зміннопрозо́рий фі́льт(е)р
velocity ~ = фі́льт(е)р шви́дкостей
water ~ = гідрофі́льт(е)р, водяни́й фі́льт(е)р, фі́льт(е)р [ціди́ло] для води́
wave ~ = хвильови́й фі́льт(е)р
waveguide ~ = хвилеві́дний фі́льт(е)р
wedge ~ = кли́новий фі́льт(е)р
x-ray ~ = рентґе́нівський фі́льт(е)р
fission 1. розще́плювання//‌розще́плення, ро́зщіп || розще́плювати(ся)//‌розщепи́ти(ся) 2. (яф) по́діл [ді́лення] (ядра) || по́діло́вий || (про ядро) діли́тися//‌поділи́тися
['fɪʃn]
asymmetric ~ = несиметри́чний по́діл
atomic ~ = (заст.) по́діл ядра́
binary ~ = по́діл ядра́ на дві части́ни
chain ~ = ланцюго́вий по́діл
delayed ~ = зага́яний по́діл
epicadmium ~ = по́діл на надка́дмієвих нейтро́нах
epithermal ~ = по́діл на надтеплови́х нейтро́нах
explosive ~ = вибухо́вий по́діл
fast ~ = по́діл на швидки́х нейтро́нах
heavy-nucleus ~ = по́діл важко́го ядра́
induced ~ = зіндуко́ваний [примусо́вий] по́діл
nuclear ~ = по́діл ядра́
neutron-induced ~ = нейтроноспричи́нений по́діл, по́діл на нейтро́нах
quaternary ~ = по́діл ядра́ на чоти́ри части́ни
spontaneous ~ = спонта́нний [самочи́нний, самоспричи́нений] по́діл
ternary ~ = по́діл ядра́ на три части́ни
thermal(‑neutron) ~ = по́діл на теплови́х нейтро́нах
uranium ~ = по́діл ура́ну
fluid 1. плин (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, сипких речовин, колоїдів, дисперсій, суспензій та інших плинних середовищ), пли́нне середо́вище 2. (що стосується плину) пли́новий 3. (що тече) пли́нний, теку́чий, течки́й
['fluːɪd]
~ at rest = плин у ста́ні спо́кою
~ in motion = рухо́мий плин
anisotropic ~ = анізотро́пний плин
barotropic ~ = баротро́пний плин
binary ~ = біна́рний плин
Bingham ~ = Бі́нґемів плин
biological ~s = пли́ни [ріди́ни] (живо́го) органі́зму
body ~s = пли́ни [ріди́ни] (живо́го) органі́зму
Bose ~ = бо́зе-плин
bounded ~ = обме́жений плин
brake ~ = гальмува́льний плин, гальмува́льна рідина́
bulb ~ = термометри́чне ті́ло
carrier ~ = плин-носі́й
classical ~ = класи́чний плин
cleaning ~ = чисти́льний плин, відпля́мник
compressible ~ = стисни́й плин
condensed ~ = конденса́т
conducting ~ = прові́дний плин
conveyance ~ = транспортува́льний плин
correcting ~ = коректу́рний плин, коректу́рна за́мазка
correction ~ = коректу́рний плин, коректу́рна за́мазка
corrosive ~ = аґреси́вний плин
cryogenic ~ = кріоге́нний плин
damping ~ = гамува́льний [амортизува́льний] плин
decontamination ~ = дезактиваці́йний плин
electrically active ~ = електроакти́вний плин
electrorheological ~ = електрореологі́чний плин (плин, найчастіше колоїдна суспензія, що його реологічні властивості змінюються в електричному полі)
entrained ~ = підхо́плений плин (потоком газу чи пари)
flowing ~ = рухо́мий плин
gaseous ~ = газ, га́зовий плин, га́зове середо́вище
hadronic ~ = гадро́нний плин
hard-sphere ~ = твердоку́льковий плин, плин тверди́х ку́льок; моде́ль пли́ну тверди́х ку́льок
heat-exchange ~ = теплообмі́нний плин, пли́новий теплоносі́й
heating ~ = нагріва́льний плин
heat-transfer ~ = теплообмі́нний плин, пли́новий теплоносі́й
heterogeneous ~ = неоднорі́дний [гетероге́нний] плин
high-density ~ = густи́й [високогусти́нний] плин
homogeneous ~ = однорі́дний [гомоге́нний] плин
hydraulic ~ = гідропли́н, робо́чий плин (у плинотехніці)
ideal ~ = 1. ідеа́льний [доскона́лий] пли́н, ідеа́льне [доскона́ле] пли́нне середо́вище 2. нев’язки́й плин
immersion ~ = імерсі́йний [зану́рювальний] плин
immiscible ~s = незмі́шні́ пли́ни
incompressible ~ = нестисни́й плин
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний [негомоге́нний] плин
insulating ~ = електроізоляці́йний плин
inviscid ~ = нев’язки́й плин
isotropic ~ = ізотро́пний плин
low-density ~ = низькогусти́нний [малогусти́нний] плин
magnetic ~ = магнетопли́н, магне́тний плин
memory ~ = плин із па́м’яттю
miscible ~s = змі́шні́ пли́ни
moving ~ = рухо́мий плин
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтний плин
multiphase ~ = багатофа́зовий плин
n-component ~ = n-компоне́нтний плин
Newtonian ~ = Нью́тонів плин
nonconducting ~ = непрові́дний плин
non-Newtonian ~ = ненью́тонів плин
nonviscous ~ = нев’язки́й плин
normal ~ = 1. норма́льний плин 2. норма́льна компоне́нта ріди́нного ге́лію
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий плин
nutrient ~ = живи́льний плин, живи́льна ю́шка
one-component ~ = однокомпоне́нтний плин
operating ~ = робо́чий плин
ordinary ~ = звича́йний плин
perfect ~ = 1. ідеа́льний [доскона́лий] пли́н, ідеа́льне [доскона́ле] пли́нне середо́вище 2. нев’язки́й плин
piezotropic ~ = п’єзотро́пний плин
power ~ = робо́чий плин
power-law ~ = степене́вий плин (що в ньому зсувова напруга пропорційна до певного степеня швидкости зсування)
pressurized ~ = підти́сковий плин, плин під ти́ском
process(ing) ~ = технологі́чний плин
pseudoplastic ~ = псевдопласти́чний плин
pump ~ = робо́чий плин по́мпи
quantum ~ = ква́нтовий плин
quiescent ~ = спокі́йний [нетурбуле́нтний] плин
rarefied ~ = розрі́джений плин
real ~ = реа́льний [неідеа́льний, недоскона́лий] плин
reservoir ~ = приро́дний плин, плин у приро́дному резервуа́рі (про воду, газ, нафту тощо)
rheopectic ~ = реопекти́чний плин
saturated ~ = наси́чений плин
simple ~ = про́сти́й [однокомпоне́нтний] плин
stratified ~ = розшаро́ваний плин
supercritical ~ = надкрити́чний плин
superheated ~ = перегрі́тий плин
thermometric ~ = термометри́чний плин
thick ~ = густи́й плин
thickened ~ = загу́слий плин
thixotropic ~ = тиксотро́пний плин
turbulent ~ = турбуле́нтний плин
two-component ~ = двокомпоне́нтний плин
two-phase ~ = двофа́зовий плин
unbounded ~ = необме́жений плин
undersaturated ~ = ненаси́чений плин
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й плин
viscous ~ = в’язки́й плин
volatile ~ = летки́й плин
vortex ~ = (тт) вихоро́вий плин
working ~ = робо́чий плин; робо́че ті́ло (у пневматичних та гідравлічних пристроях)
force 1. си́ла || силови́й □ by ~ примусо́во; to exert ~ приклада́ти си́лу; to subject to a ~ піддава́ти ді́ї си́ли 2. зму́шувати//‌зму́сити 3. примусо́во ру́хати □ to ~ into (position) зашто́вхувати//‌заштовхну́ти, вси́лювати//‌вси́лити, втиска́ти//‌вти́снути (на місце); to ~ on просува́ти//‌просу́нути (вперед); to ~ smth through smth прошто́вхувати//‌проштовхну́ти, протиска́ти//‌проти́снути (щось крізь щось); to ~ out вишто́вхувати//‌ви́штовхнути, витиска́ти//‌ви́тиснути (назовні) 4. форсува́ти
[fɔːs, fɔːrs]
~ majeure = неперебо́рна си́ла, форс-мажо́р
abrupt ~ = рапто́ва (прикладена) си́ла
accelerating ~ = пришви́дшувальна си́ла
accelerative ~ = пришви́дшувальна си́ла
actual ~ = факти́чна [чи́нна] си́ла
adhesive ~ = адгезі́йна си́ла, си́ла (поверхневого) зче́плення
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна си́ла
aggregative ~ = си́ла зче́плення
alternating ~ = (знако)змі́нна си́ла
angular ~ = оберта́льна си́ла
apparent ~ = позі́рна си́ла, си́ла іне́рції (у відносних системах координат)
applied ~ = прикла́дена си́ла
attraction ~ = си́ла притяга́ння
attractive ~ = притя́гувальна [притяга́льна] си́ла
axial ~ = осьова́ си́ла
back electromotive ~ = протиелектроруші́йна [зворо́тна електроруші́йна] си́ла
balance ~ = зрівнова́жувальна си́ла
balanced ~ = зрівнова́жена си́ла
balancing ~ = зрівнова́жувальна си́ла
barrier-layer electromotive ~ = ве́нтильна електроруші́йна си́ла [ерс]
Bartlett ~ = Ба́ртлетова си́ла
bending ~ = згина́льна си́ла
binary ~ = біна́рна си́ла
binding ~ = си́ла зв’язку́
bonding ~ = си́ла зв’язку́
body ~ = ма́сова сила, (зовнішня) о́б’є́мна си́ла
boundary ~ = (мех.) ко́нтурна си́ла
bulk ~ = о́б’є́мна си́ла
buoyant ~ = вишто́вхувальна [Архіме́дова] си́ла (що діє на тіло, занурене у плин)
capillary ~ = капіля́рна си́ла
central ~ = центра́льна си́ла
centrifugal ~ = відцентро́ва си́ла
centripetal ~ = доцентро́ва си́ла
charge-dependent ~ = зарядозале́жна си́ла
charge-independent ~ = зарядонезале́жна си́ла
coercive ~ = коерцити́вна си́ла, коерцити́вне по́ле
cohesive ~ = си́ла зче́плення, когези́вна си́ла
color ~ = ко́лірна си́ла
compressive ~ = стиска́льна си́ла
concentrated ~ = зосере́джена си́ла
confining ~ = стри́мувальна [утримува́льна] си́ла
conservative ~ = консервати́вна си́ла
constant ~ = ста́ла си́ла
constraining ~ = реа́кція в’я́зі
constraint ~ = реа́кція в’я́зі
contact ~ = конта́ктова си́ла
contact electromotive ~ = конта́ктова різни́ця потенція́лів
contractive ~ = стя́гувальна си́ла
coplanar ~s = коплана́рні си́ли
Coriolis ~ = Коріо́лісова си́ла
Coulomb ~ = Куло́нова си́ла
counteracting ~ = протиді́йна си́ла, си́ла протиді́ї
counterelectromotive ~ = протиелектроруші́йна си́ла
crack extension ~ = тріщиноруші́йна си́ла
critical ~ = крити́чна си́ла
crossfluid ~ = попере́чна си́ла (в плині, перпендикулярна до швидкості течії)
crosswind ~ = попере́чна аеродинамі́чна си́ла
damping ~ = гамува́льна [амортизува́льна, демпфува́льна] си́ла
decelerating ~ = спові́льнювальна си́ла
decelerative ~ = спові́льнювальна си́ла
deflecting ~ = відхи́лювальна си́ла
deforming ~ = деформува́льна си́ла
depletion ~ = збі́днювальна си́ла
deviating ~ = відхи́лювальна си́ла
dipole-dipole ~ = (фх) орієнтаці́йна [ди́польна] міжмоле́кульна си́ла
direct electromotive ~ = пості́йна електроруші́йна си́ла
dispersion ~ = дисперсі́йна (міжмоле́кульна) си́ла, си́ла дисперсі́йної взаємоді́ї (між молекулами)
disruptive ~ = 1. руйнівна́ си́ла 2. розрива́льна [розла́мувальна] си́ла
dissipative ~ = дисипати́вна си́ла
disturbing ~ = збу́рювальна си́ла
downward ~ = 1. дозе́мна си́ла 2. доді́льна си́ла; си́ла, спрямо́вана вни́з
drag ~ = 1. си́ла чолово́го о́пору, зу́стрі́чна аеродинамі́чна си́ла 2. гальмівна́ си́ла (у плині)
driving ~ = руші́йна [збу́джувальна] си́ла
dynamic ~ = динамі́чна си́ла
eccentric ~ = позаце́нтрова си́ла
effective ~ = 1. ефекти́вна си́ла, ефекти́вне зна́чення си́ли 2. (мех.) си́ла іне́рції (у неінерційних системах координат)
elastic ~ = пружна́ си́ла, си́ла пру́жности
electrokinetic ~ = електрокінети́чна си́ла
electromagnetic ~ = електромагне́тна си́ла
electromotive ~ = [emf] електроруші́йна си́ла [ерс]
electrostatic ~ = електростати́чна си́ла
elevating ~ = підійма́льна си́ла
entropic ~ = ентропі́йна си́ла
entropy ~ = ентропі́йна си́ла
equivalent ~ = еквівале́нтна си́ла
excessive ~ = надлишко́ва си́ла
exchange ~ = обмі́нна си́ла
exerted ~ = прикла́дена си́ла
external ~ = зо́внішня си́ла
extraneous ~ = зо́внішня [сторо́ння] си́ла
fluctuating ~ = флюктівна́ си́ла
frictional ~ = си́ла тертя́
generalized ~ = узага́льнена си́ла
given ~ = за́дана си́ла
gravitational ~ = ґравітаці́йна си́ла
gyroscopic ~ = гіроскопі́чна си́ла
harmonic ~ = гармоні́чна си́ла
Heisenberg ~ = Га́йзенберґова си́ла
horizontal-pressure ~ = (гф) горизонта́льна ти́скова си́ла, си́ла горизонта́льного ти́ску
hydration ~ = гідратаці́йна си́ла
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна си́ла
hyperweak ~ = надслабка́ си́ла
image ~ = си́ла (електростати́чного) о́бразу/зобра́ження
impulsive ~ = уда́рна си́ла, си́ла уда́ру
indenting ~ = індентува́льна [втиска́льна] си́ла
induced ~ = наве́дена [зіндуко́вана] си́ла
induced electromotive ~ = наве́дена [зіндуко́вана] електроруші́йна си́ла
inducing ~ = зму́шувальна [руші́йна] си́ла
induction ~ = індукці́йна си́ла (міжмолекульна)
inertial ~ = си́ла іне́рції
instantaneous ~ = миттє́ва си́ла
interatomic ~ = міжа́томна сила
interfacial ~ = си́ла міжфа́зового [(між)поверхне́вого] на́тягу
intermolecular ~ = міжмоле́кульна си́ла
intraatomic ~ = внутрішньоа́томна си́ла
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульна си́ла
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ва си́ла
internal ~ = вну́трішня си́ла
inward ~ = досере́динна си́ла (спрямована всередину)
Keesom ~ = Ке́сомова си́ла
lateral ~ = бічна́ си́ла
lifting ~ = 1. підійма́льна си́ла 2. підтри́мувальна си́ла (у плині)
limiting friction ~ = зру́шувальна си́ла, си́ла стати́чного тертя́
London ~ = Ло́ндонова си́ла
long-range ~ = далекося́жна си́ла
longitudinal ~ = поздо́вжня си́ла
Lorentz ~ = Ло́ренцова си́ла
magnetic ~ = напру́женість магне́тного по́ля
magnetic coercive ~ = коерцити́вна си́ла
magnetizing ~ = напру́женість магне́тного по́ля, магнетува́льна си́ла
magnetomotive ~ = магнеторуші́йна си́ла
Majorana ~ = сила Майора́ни
many-body ~ = багаточасти́нко́ва си́ла
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва си́ла
mass ~ = ма́сова си́ла
mechanical ~ = механі́чна си́ла
mechanomotive ~ = механоруші́йна си́ла (ефективне значення періодичної сили)
mirror-image ~ = дзерка́льна си́ла (електростати́чного) о́бразу/зобра́ження
molecular ~ = молекуля́рна [міжмоле́кульна] си́ла
motional electromotive ~ = електроруші́йна си́ла в рухо́мому (електри́чному) ко́лі
motive ~ = руші́йна си́ла
net ~ = вислідна́ [сума́рна, рівноді́йна, підсумко́ва] си́ла
noise electromotive ~ = шумова́ електроруші́йна си́ла
noncentral ~ = нецентра́льна си́ла
noncoplanar ~s = некоплана́рні си́ли
nondissipative ~ = недисипати́вна си́ла
nonpotential ~ = непотенція́льна си́ла
normal ~ = норма́льна си́ла
nuclear ~s = я́дерні/ядро́ві си́ли
opposing ~ = протиді́йна си́ла
orientation ~ = (фх) орієнтаці́йна [ди́польна] міжмоле́кульна си́ла
outward ~ = назо́вня си́ла; си́ла, спрямо́вана назо́вні
overturning ~ = перекида́льна си́ла
Peierls-Nabarro ~ = си́ла Па́єрлса-Наба́ро
periodic ~ = періоди́чна [періоди́чно змі́нювана] си́ла
perturbing ~ = збу́рювальна си́ла
photoelectromotive ~ = фотоелектроруші́йна си́ла, фотоерс див. тж photo-emf
pinning ~ = си́ла пришпи́лювання [пі́нінгу] (дислокацій)
ponderomotive ~ = пондеромото́рна си́ла
potential ~ = потенція́льна си́ла
pressing ~ = притиска́льна си́ла
pressure ~ = ти́скова си́ла, си́ла ти́ску
propulsive ~ = руші́йна си́ла
psophometric electromotive ~ = псофометри́чна електроруші́йна си́ла
pulsating electromotive ~ = пульсівна́ електроруші́йна си́ла (сума постійної та змінної)
quasi-elastic ~ = квазипружна́ си́ла
radial ~ = радія́льна си́ла
random ~ = випадко́ва си́ла
recoil ~ = си́ла ві́друху
repulsive ~ = відшто́вхувальна си́ла
resisting ~ = си́ла о́пору
restorable ~ = відно́вна си́ла
restoring ~ = верта́льна [відно́влювальна] си́ла
resultant ~ = вислідна́ [сума́рна, рівноді́йна] си́ла
retarding ~ = затри́мувальна [спові́льнювальна] си́ла
Rosenfeld ~ = Ро́зенфельдова си́ла
shear(ing) ~ = зсува́льна [зріза́льна] си́ла
short-range ~ = близькося́жна [короткося́жна] си́ла
side ~ = бічна́ си́ла
sideward ~ = си́ла, спрямо́вана вбік
simple harmonic ~ = синусо́їдна си́ла
skin-friction ~ = си́ла поверхне́вого тертя́
spin-dependent ~ = спінозале́жна си́ла
spin-independent ~ = спінонезале́жна си́ла
spring ~ = жо́рсткість пружи́ни
starting friction ~ = зру́шувальна си́ла, си́ла стати́чного тертя́
static ~ = стати́чна си́ла
static friction ~ = зру́шувальна си́ла, си́ла стати́чного тертя́
stopping ~ = гальмува́льна [гальмівна́] си́ла
stretching ~ = розтя́гувальна си́ла, си́ла ро́зтягу [розтяга́ння]
surface ~ = поверхне́ва си́ла
surface tension ~ = си́ла поверхне́вого на́тягу
tangential ~ = доти́чна си́ла
tensor ~ = те́нзорна си́ла
thermal electromotive ~ = термоелектроруші́йна си́ла
thermoelastic ~ = термопружна́ си́ла
thermoelectromotive ~ = термоелектроруші́йна си́ла
three-body ~ = тричасти́нко́ва си́ла
three-particle ~ = тричасти́нко́ва си́ла
tidal ~ = припли́вна си́ла
tide-producing ~ = (гф) припливоутво́рювальна си́ла
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] си́ла
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] си́ла
torsional ~ = закру́чувальна [крути́льна, торсі́йна] си́ла
total ~ = сума́рна си́ла
tractional ~ = тягова́ си́ла, си́ла тя́ги
transverse ~ = попере́чна си́ла
twisting ~ = закру́чувальна [крути́льна] си́ла
two-body ~ = двочасти́нко́ва си́ла
two-particle ~ = двочасти́нко́ва си́ла
unbalanced ~ = незрівнова́жена си́ла
upward ~ = 1. догі́рна си́ла; си́ла, спрямо́вана вго́ру 2. відзе́мна сила
van der Waals ~ = Ван-дер-Ваа́льсова си́ла
variable ~ = змі́нна си́ла
velocity-dependent ~ = швидкостезале́жна си́ла
velocity-independent ~ = швидкостенезале́жна си́ла
viscous ~ = си́ла вну́трішнього тертя́
Wigner ~ = Ві́ґнерова си́ла
Yukawa ~ = си́ла Юка́ви
form 1. фо́рма; о́бриси; ви́гляд || фо́рмовий || надава́ти//‌нада́ти фо́рми; набува́ти//‌набу́ти фо́рми 2. (матем.) фо́рма; за́пис □ (to write) in the ~ (написати) у фо́рмі [ви́гляді] (of – чогось); to take the ~ набува́ти фо́рми (of – чогось) 3. формува́ти(ся)//‌сформува́ти(ся); ство́рювати//‌створи́ти, утво́рювати(ся)//‌утвори́ти(ся) (of – з) 4. склада́ти//‌скла́сти 5. (техн.) фо́рма, моде́ль || фо́рмовий, моде́льний 6. (комп.) форма́т || форма́тний 7. бланк, анке́та, (за)пита́льник
[fɔːm, fɔːrm]
~ of a fracture = фо́рма [ви́гляд] зла́му
~ of section = фо́рма пере́різу; про́філь
abstract ~ = абстра́ктна фо́рма
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] фо́рма
allotropic ~ = алотро́пна фо́рма
alternating ~ = знакозмі́нна фо́рма
analytical ~ = аналіти́чна фо́рма, аналіти́чний за́пис (of an expression – (математичного) виразу)
bilinear ~ = біліні́йна фо́рма
binary ~ = біна́рна фо́рма, фо́рма від двох змі́нних
canonical ~ = каноні́чна фо́рма
casting ~ = виливни́ця
chair ~ = крі́слова конформа́ція (молекули)
characteristic ~ = характеристи́чна фо́рма
compact ~ = компа́ктна фо́рма
concise ~ = сти́слий за́пис
conjugate ~ = спря́жена фо́рма
conventional ~ = умо́вний за́пис
crystal ~ = фо́рма криста́лу
crystal-growth ~ = фо́рма ро́сту криста́лу
degenerate ~ = ви́роджена фо́рма
diagonal ~ = діягона́льна фо́рма
differential ~ = диференція́льна фо́рма
digital ~ = цифрова́ фо́рма
dimensional ~ = розмі́рнісний за́пис
dimensionless ~ безрозмі́рнісний [знерозмі́рнений] за́пис, безрозмі́рнісна [знерозмі́рнена] форма □ to reduce to a dimensionless ~ = знерозмі́рнювати, зво́дити до безрозмі́рнісної [знерозмі́рненої] фо́рми
Dyson line ~ = Да́йсонова фо́рма лі́нії
equilibrium ~ = рівнова́жна фо́рма
equivalent ~ = еквівале́нтна фо́рма
exact differential ~ = то́чна диференція́льна фо́рма
expanded ~ = 1. розго́рнений за́пис 2. за́пис у фо́рмі ря́ду
expansion ~ = за́пис у фо́рмі ря́ду
exterior ~ = зо́внішня фо́рма
first fundamental ~ = пе́рша основна́ фо́рма
first ground ~ = пе́рша основна́ фо́рма
fixed ~ = фіксо́ваний форма́т
free ~ = ві́льний форма́т
fundamental ~ = основна́ фо́рма
Gaussian ~ = Ґа́усова фо́рма
general ~ = зага́льна фо́рма, зага́льний ви́гляд
graph ~ = за́пис [зобра́ження] у фо́рмі гра́фу
graphical ~ = графі́чне зобра́ження
holomorphic (differential) ~ = голомо́рфна (диференція́льна) фо́рма
Holtsmark line ~ = Го́льцмаркова фо́рма лі́нії
hyperbolic ~ = гіперболі́чна фо́рма
indeterminate ~ = неви́значена фо́рма
intermediate ~ = промі́жна́ фо́рма
invariant ~ = інварія́нтна фо́рма
isometric ~ = ізометри́чна фо́рма
Killing ~ = Кі́лінґова фо́рма
linear ~ = ліні́йна фо́рма
loading ~ = зако́н [при́нцип] наванта́жування
machine-treatable ~ = опрацьо́вна фо́рма (форма запису даних тощо, придатна до комп’ютерного опрацьовування)
multilinear ~ = поліліні́йна фо́рма
negative definite ~ = від’є́мно ви́значена фо́рма
nondegenerate ~ = неви́роджена фо́рма
norm ~ = но́рмова фо́рма
normal ~ = норма́льна фо́рма
operator ~ = опера́торна фо́рма
parametric ~ = пара́метрова [параметри́чна] фо́рма
Pfaffian ~ = пфафія́н, Пфа́фова фо́рма
plot ~ = подання́ у фо́рмі гра́фіка
polar ~ = (of a complex number) за́пис (комплексного числа) у поля́рних координа́тах
polymorphic ~ = полімо́рфна фо́рма
positive definite ~ = дода́тно ви́значена фо́рма
preregistration ~ = фо́рма [ка́ртка] попере́дньої реєстра́ції (учасника конференції)
primitive ~ = приміти́вна фо́рма
pulse ~ = фо́рма і́мпульсу
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] фо́рма (другого степеня)
quadrilinear ~ = квадриліні́йна фо́рма
reduced ~ = зве́дена фо́рма
registration ~ = реєстраці́йна фо́рма [ка́ртка] (учасника конференції)
round ~ = кру́гла фо́рма
rounded ~ = заокру́глена фо́рма
scalar ~ = скаля́рна фо́рма
second fundamental [ground] ~ = дру́га основна́ фо́рма
sesquilinear ~ = напівбіліні́йна фо́рма
simple ~ = про́сти́й за́пис
simple crystal ~ = про́ста́ фо́рма криста́лу
simplified ~ = спро́щений за́пис
skeleton ~ = 1. схемати́чне зобра́ження; блок-схе́ма 2. скеле́тна фо́рма (кристалу)
standard ~ = станда́ртна фо́рма
symmetric ~ = симетри́чна фо́рма
tabular ~ = за́пис [подання́] у фо́рмі табли́ці
tensor ~ = те́нзорна фо́рма
third fundamental [ground] ~ = тре́тя основна́ фо́рма
torsion ~ = фо́рма за́круту
vector ~ = ве́кторна фо́рма
wave ~ = фо́рма хви́лі
format 1. форма́т || форма́тний || форматува́ти//‌сформатува́ти 2. офо́рмлення
['fɔːmæt, 'fɔːrmæt]
address ~ = форма́т адре́си
binary ~ = двійко́вий форма́т
code ~ = форма́т ко́ду
data ~ = форма́т да́них
data interchange ~ = форма́т о́бміну да́ними
decimal ~ = десятко́вий форма́т
file ~ = форма́т фа́йлу
fixed ~ = (за)фіксо́ваний форма́т
free ~ = дові́льний форма́т
instruction ~ = форма́т кома́нди
message ~ = форма́т зві́стки [повідо́млення]
signal ~ = форма́т сигна́лу
function 1. (матем.) фу́нкція || функці́йний □ to express a ~ in terms of a new variable записа́ти [ви́разити] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 2. ді́я || ді́яти, функцію́вати [функціонува́ти] 3. призна́чення, фу́нкція
['fʌŋkʃn]
~ allowing a convolution = згортна́ фу́нкція
~ bounded in measure = фу́нкція, обме́жена за мі́рою
~ differentiable on the left/right = фу́нкція, диференційо́вна злі́ва/спра́ва
~ having continuous derivatives of all orders = фу́нкція, непере́рвно диференційо́вна нескінче́нне число́ разі́в
~s inverse to each other = взає́мно обе́рнені фу́нкції
~ of a matrix = фу́нкція ма́триці
~ of appropriate behavior = фу́нкція нале́жної [ба́жаної] поведі́нки (властивості функції задовольняють вимоги розглядуваної проблеми)
~ of bounded variation = фу́нкція з обме́женим варіюва́нням
~ of a complex variable = фу́нкція ко́мплексної змі́нної [ко́мплексного арґуме́нту]
~ of fractional order = фу́нкція дробо́вого поря́дку
~ of interest = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ of limited variation = фу́нкція зі скінче́нною варія́цією
~ of n variables = фу́нкція n змі́нних [n арґуме́нтів]
~ of one variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґуме́нту]
~ of a random variable = фу́нкція випадко́вої змі́нної [випадко́вого арґуме́нту]
~ of a real variable = фу́нкція ді́йсної змі́нної [ді́йсного арґуме́нту]
~ of several variables = фу́нкція кілько́х [багатьо́х] змі́нних
~ of a single variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґументу]
~ of the same order = (as) функція тако́го са́мого поря́дку (що й); (мн.) фу́нкції одна́ко́вого поря́дку
~ of time = фу́нкція ча́су
~ of unbounded variation = фу́нкція з необме́женим варіюва́нням
~ satisfying a condition = (that) фу́нкція, що задовольня́є умо́ву (що)
~ to be calculated = шу́кана фу́нкція
~ to be obtained = шу́кана фу́нкція
~ under consideration = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ with bounded support = фіні́тна фу́нкція
~ with integer argument = фу́нкція цілочислово́го арґуме́нту
Abelian ~ = А́белева фу́нкція
absolutely monotone ~ = див. absolutely monotonic ~
absolutely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
acidity ~ = фу́нкція кисло́тности
action ~ = фу́нкція ді́ї
additive ~ = адити́вна фу́нкція
additive set ~ = адити́вна фу́нкція множини́
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] фу́нкція
adjoint wave ~s = спря́жені (за Діраком) хвильові́ фу́нкції
advanced Green ~ = випереджа́льна Ґри́нова фу́нкція
Airy ~ = фу́нкція Е́йрі
algebraic ~ = алґебри́чна фу́нкція
almost bounded ~ = фу́нкція, обме́жена ма́йже скрізь
almost periodic ~ = ма́йже періоди́чна фу́нкція
alternating ~ = знакозмі́нна фу́нкція
amplitude ~ = ампліту́дна фу́нкція
analytic ~ = аналіти́чна фу́нкція
Anderson ~ = А́ндерсонова фу́нкція
antianalytic ~ = антианаліти́чна фу́нкція
anticausal ~ = антипричино́ва фу́нкція
antiholomorphic ~ = антиголомо́рфна фу́нкція
antihyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
antisymmetric ~ = антисиметри́чна фу́нкція
antitrigonometric ~ = аркфу́нкція, антитригонометри́чна [обе́рнена тригонометри́чна] фу́нкція
aperiodic ~ = неперіоди́чна фу́нкція
aperture ~ = (астр.) аперту́рна фу́нкція
approximate ~ = набли́жена [запроксимо́вана] фу́нкція
approximating ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
approximation ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
arbitrary ~ = дові́льна фу́нкція
arc hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
area-hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
arithmetic ~ = аритмети́чна [арифмети́чна] фу́нкція
ascending ~ = висхідна́ фу́нкція
associated Laguerre ~ = долу́чена [приє́днана] Лаґе́рова фу́нкція
associated Legendre ~ = долу́чена [приє́днана] Лежа́ндрова фу́нкція
asymptotic ~ = асимптоти́чна фу́нкція
asymptotically equivalent ~s = асимптоти́чно рі́вні [еквівале́нтні] фу́нкції
autocorrelation ~ = автокореляці́йна фу́нкція
automorphic ~ = автомо́рфна фу́нкція
auxiliary ~ = допомі́жна́ фу́нкція
averaged ~ = усере́днена фу́нкція (over – за)
Baire ~ = Бе́рова фу́нкція
basis ~ = ба́зисна [ба́зова] фу́нкція
Bateman ~ = Бе́йтменова фу́нкція
Bessel ~ = Бе́селева фу́нкція (of the first/second/third kind – першого/другого/третього роду; of integer/fractional order – цілого/дробового порядку; of half-odd order – півцілого порядку; of imaginary argument – уявного арґументу)
beta ~ = бе́та-фу́нкція
betatron ~ = бетатро́нна фу́нкція
bicontinuous ~ = гомеоморфі́зм
biharmonic ~ = бігармоні́чна фу́нкція
binary correlation ~ = біна́рна кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних кореля́цій
binomial distribution ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate normal distribution ~ = двови́мірний норма́льний розпо́діл
blending ~ = скла́дена фу́нкція (у методі скінченних елементів)
Bloch (wave) ~ = Бло́хова (хвильова́) фу́нкція
Boolean ~ = Бу́лова фу́нкція
Borel measurable ~ = Боре́лева вимірна́ фу́нкція
bounded ~ = обме́жена фу́нкція
bound-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція зв’я́заного ста́ну
boxcar ~ = коро́бчаста фу́нкція (що дорівнює нулеві для всіх значень арґументу поза обмеженим інтервалом, де значення функції є константою)
Brillouin ~ = Брилюе́нова фу́нкція
built-in ~ = (комп.) вмонто́вана [вбудо́вана] фу́нкція
calculable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
canonically conjugate ~s = каноні́чно спря́жені фу́нкції
Cantor ~ = Ка́нторова фу́нкція
causal ~ = причино́ва фу́нкція
causal one-particle Green ~ = причино́ва одночасти́нко́ва Ґри́нова фу́нкція
channel (wave) ~ = (яф) (хвильова́) фу́нкція кана́лу
characteristic ~ = характеристи́чна фу́нкція, хара́ктер-фу́нкція; вла́сна фу́нкція
choice ~ = фу́нкція ви́бору
circular ~ = тригонометри́чна фу́нкція; колова́ фу́нкція
class ~ = фу́нкція кла́сів
Clementi ~ = фу́нкція Клеме́нті
close-to-convex ~ = ма́йже опу́кла фу́нкція
cluster ~ = кла́стерна фу́нкція
commutator ~ = перестано́вна фу́нкція
complementary ~ = ро́зв’язок однорі́дного диференці́йного рівня́ння (відповідного до даного неоднорідного рівняння)
complementary trigonometric ~ = доповня́льна тригонометри́чна фу́нкція
complete (analytic) ~ = по́вна (аналіти́чна) фу́нкція
completely additive ~ = цілко́м адити́вна фу́нкція
completely continuous ~ = абсолю́тно непере́рвна фу́нкція
completely defined ~ = фу́нкція, озна́чена скрізь
completely discontinuous ~ = цілко́м розри́вна фу́нкція
completely integrable ~ = цілко́м інтеґро́вна фу́нкція
completely monotone ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
completely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
complex ~ = ко́мплексна фу́нкція
complex conjugate ~s = ко́мплексно спря́жені фу́нкції
complex-valued ~ = ко́мплексна фу́нкція
composite ~ = складна́ фу́нкція; компози́ція фу́нкцій
computable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
concave ~ = угну́та [уві́гнута] фу́нкція
conditionally periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
confluent hypergeometric ~ = ви́роджена [конфлює́нтна] гіпергеометри́чна фу́нкція
conic ~ = коні́чна фу́нкція, фу́нкція ко́нуса
conjugate ~ = спря́жена фу́нкція
conjugate convex ~s = спря́жені опу́клі фу́нкції
constant-sign ~ = знакоста́ла фу́нкція
contiguous ~s = приста́йні (гіпергеометричні) фу́нкції
continued ~ = (аналітично) продо́вжена фу́нкція
continuous ~ = непере́рвна фу́нкція
continuously differentiable ~ = непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
continuum ~ = фу́нкція конти́нууму
control ~ = фу́нкція керува́ння
convex ~ = опу́кла фу́нкція
correction ~ = поправко́ва фу́нкція
correlation ~ = кореляці́йна фу́нкція
cosine ~ = ко́синус
cost ~ = фу́нкція ва́ртости
Coulomb Green ~ = куло́нівська фу́нкція Ґри́на (з урахуванням Кулонової взаємодії)
Coulomb wave ~ = куло́нівська хвильова́ фу́нкція (з урахуванням Кулонової взаємодії)
countably additive set ~ = зліче́нно адити́вна фу́нкція множини́
countably subadditive set ~ = зліче́нно субадити́вна фу́нкція множини́
covariance ~ = коваріяці́йна фу́нкція
critical ~ = крити́чна фу́нкція (тесту)
cross covariance ~ = фу́нкція взає́мної коварія́ції
cross-correlation ~ = взає́мна кореляці́йна [кроскореляці́йна] фу́нкція, фу́нкція взає́мної кореля́ції
crystal-structure ~ = структу́рна фу́нкція криста́лу
cumulant ~ = кумуля́нтна фу́нкція
current ~ = фу́нкція пото́ку; фу́нкція течії́
cyclometric ~ = циклометри́чна фу́нкція
cylindrical ~ = циліндри́чна [цилі́ндрова] фу́нкція
damage ~ = (яф) фу́нкція шко́ди
decision ~ = (ті) фу́нкція прийма́ння рі́шень, вирі́шувальна фу́нкція
decreasing ~ = спадна́ фу́нкція
delta ~ = де́льта фу́нкція
density ~ = густина́ розпо́ділу
derivative ~ = похідна́
derived ~ = похідна́
descending ~ = спадна́ фу́нкція
describing ~ = (комп.) характеристи́чна фу́нкція
determinantal wave ~ = хвильова́ фу́нкція в детерміна́нтному предста́вленні
difference ~ = різнице́ва фу́нкція
differentiable ~ = диференційо́вна фу́нкція
differentiated ~ = 1. продиференційо́вана фу́нкція 2. диференційо́вана фу́нкція
digamma ~ = дига́мма-фу́нкція, логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
Dirac (delta) ~ = Дира́кова (де́льта‑)фу́нкція
direct correlation ~ = фу́нкція позити́вних кореля́цій
Dirichlet ~ = фу́нкція Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вна фу́нкція
discrete ~ = дискре́тна фу́нкція
discrete transfer ~ = (комп.) дискре́тна [і́мпульсна] фу́нкція перетво́рення
discriminant ~ = дискриміна́нтна фу́нкція
dissipation ~ = дисипати́вна фу́нкція
distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу
double-peaked ~ = фу́нкція з двома́ ма́ксимумами
doubly periodic ~ = двопері́одна фу́нкція
dual ~ = дуа́льна фу́нкція
dyadic ~ = дія́дна фу́нкція
dynamic correlation ~ = динамі́чна кореляці́йна фу́нкція
eikonal ~ = ейкона́льна фу́нкція
electron wave ~ = хвильова́ фу́нкція електро́на
electronic work ~ = робо́та ви́ходу електро́на
elementary ~ = елемента́рна фу́нкція
elementary symmetric ~ = основна́ симетрі́йна фу́нкція
ellipsoidal ~ = еліпсо́їдна фу́нкція
elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція
empirical ~ = емпіри́чна фу́нкція
entire ~ = ці́ла фу́нкція (of mean type – нормального типу)
envelope ~ = обвідна́ фу́нкція
equal-time correlation ~ = рівноча́сна [одноча́сна] кореляці́йна фу́нкція
equal-time Green ~ = одноча́сна Ґри́нова фу́нкція
equicontinuous ~s = односта́йно непере́рвні фу́нкції
equilibrium distribution ~ = рівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
equilibrium Green ~ = рівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
ergodic ~ = ергоди́чна фу́нкція
error ~ = [erf] фу́нкція по́хибок, інтеґра́л по́хибок
essentially bounded ~ = істо́тно обме́жена фу́нкція
essentially locally bounded ~ = істо́тно лока́льно обме́жена фу́нкція
Euler(’s) ~ = О́йлерова фу́нкція
evaluation ~ = оці́нювальна фу́нкція, фу́нкція оці́нювання
even ~ = па́рна фу́нкція
excess ~ = надлишко́ва фу́нкція, фу́нкція на́длишку
excitation ~ = (яф) фу́нкція збу́дження
expectation ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
expected value ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
explicit ~ = я́вна фу́нкція
exponential ~ = експоне́нта, показнико́ва фу́нкція
exponentially decreasing ~ = експоненці́йна спадна́ фу́нкція
exponentially increasing ~ = експоненці́йна висхідна́ фу́нкція
extremal ~ = екстрема́льна фу́нкція
factor ~ = коефіціє́нтна фу́нкція
factorable ~ = факторизо́вна фу́нкція
factor(iz)ed ~ = сфакторизо́вана фу́нкція
fast-varying ~ = швидкозмі́нна фу́нкція
feedback transfer ~ = фу́нкція перетво́рення зворо́тного зв’язку́
field correlation ~ = польова́ кореляці́йна фу́нкція
final-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція кінце́вого ста́ну
finite ~ = скінче́нна фу́нкція
finitely nonzero ~ = фіні́тна фу́нкція
Floquet ~ = фу́нкція Флоке́
force ~ = силова́ фу́нкція
four-body wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-particle wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-point ~ = чотирито́чкова фу́нкція
fractional rational ~ = дробо́во-раціона́льна фу́нкція
free-space Green ~ = Ґри́нова фу́нкція у ві́льному про́сторі
frequency ~ = часто́тна фу́нкція; густина́ (розподілу) ймові́рности
frequency-response ~ = амплітудочасто́тна характери́стика
frustrated partition ~ = фрустро́вана мала́ статисти́чна су́ма
Fuchsian ~ = Фу́ксова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
fuchsoid ~ = фуксо́їдна фу́нкція
fundamental ~ = фундамента́льна фу́нкція; вла́сна фу́нкція
gamma ~ = га́мма-фу́нкція
gauge ~ = калібрува́льна фу́нкція
Gauss(ian) ~ = Ґа́усова фу́нкція
Gegenbauer ~ = Ґе́ґенбауерова фу́нкція
general(ly) recursive ~ = загальнорекурси́вна фу́нкція
generalized ~ = узага́льнена фу́нкція
generalized analytic ~ = узага́льнена аналіти́чна [псевдоаналіти́чна] функція
generalized hypergeometric ~ = узага́льнена гіпергеометри́чна фу́нкція
generalized Laguerre ~ = узага́льнена Лаґе́рова фу́нкція
generating ~ = твірна́ фу́нкція
generator ~ = твірна́ фу́нкція
generic ~ = родова́ фу́нкція
Gibbs ~ = Ґі́бсова фу́нкція
given ~ = за́дана фу́нкція
goal ~ = цільова́ фу́нкція
grand partition ~ = вели́ка статисти́чна су́ма
Green ~ = Ґри́нова фу́нкція
grid ~ = сітко́ва́ фу́нкція
ground-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція основно́го ста́ну
Hamilton(ian) ~ = гамільтонія́н, Га́міл(ь)тонова фу́нкція
Hankel ~ = Га́нкелева фу́нкція
harmonic ~ = гармоні́чна фу́нкція
hashing ~ = геш-фу́нкція
Heaviside (unit) ~ = Ге́вісайдова (одини́чна) фу́нкція
Heine-Sommerfeld ~ = фу́нкція Га́йне-Зо́мерфельда
Heisenberg wave ~ = хвильова́ фу́нкція в Га́йзенберґовому предста́вленні
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова фу́нкція
hereditary ~ = (х.) фу́нкція па́м’яті (полімерів)
Hermitian ~ = Ермі́това фу́нкція
hexagamma ~ = гексага́мма-фу́нкція, п’я́та логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
higher-order ~ = фу́нкція ви́щого поря́дку (than – за, ніж)
higher transcendental ~ = ви́ща трансценде́нтна фу́нкція
highest-order ~ = фу́нкція найви́щого поря́дку
Hildebrand ~ = Гі́льдебрандова фу́нкція
holomorphic ~ = голомо́рфна [аналіти́чна] фу́нкція
homogeneous ~ = однорі́дна фу́нкція
homographic ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
Hugoniot ~ = фу́нкція Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hybrid wave ~ = гібри́дна хвильова́ фу́нкція (наближення розв’язку складнішої задачі лінійною комбінацією хвильових функцій простішої задачі)
hyperbolic ~ = гіперболі́чна фу́нкція
hyperelliptic ~ = гіпереліпти́чна фу́нкція
hyperfuchsian ~ = гіперфу́ксова фу́нкція
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чна фу́нкція
hyperspherical ~ = гіперсфери́чна фу́нкція
identity ~ = одини́чна фу́нкція
illegal ~ = (комп.) заборо́нена фу́нкція
implicit ~ = нея́вна фу́нкція
importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности
improper ~ = невласти́ва [невла́сна] фу́нкція
improperly integrable ~ = невласти́во інтеґро́вна фу́нкція
impulse ~ = і́мпульсна фу́нкція
inclusive ~ = інклюзи́вна фу́нкція
incomplete ~ = непо́вна фу́нкція
incomplete beta ~ = непо́вна бе́та-фу́нкція
incomplete gamma ~ = непо́вна га́мма-фу́нкція
incompletely defined ~ = недоозна́чена фу́нкція
increasing ~ = висхідна́ фу́нкція
independent ~s = незале́жні фу́нкції
indicator ~ = індикатри́са
induction ~ = фу́нкція впли́ву
infinite ~ = нескінче́нна фу́нкція
infinite-valued ~ = нескінченнозна́чна [нескінченнозначеннє́ва] фу́нкція
infinitely (continuously) differentiable ~ = нескінче́нно (непере́рвно) диференційо́вна фу́нкція
influence ~ = фу́нкція впли́ву
initial-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція початко́вого ста́ну
inner ~ = фу́нкція-арґуме́нт (складної функції)
inner work ~ = вну́трішня робо́та ви́ходу
integer-valued ~ = цілочислова́ фу́нкція
integrable ~ = інтеґро́вна фу́нкція
integral ~ = 1. ці́ла фу́нкція (of finite order – скінченного порядку) 2. цілочислова́ фу́нкція
interpolating ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interpolation ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interval ~ = фу́нкція інтерва́лу [про́мі́жку], інтерва́льна фу́нкція
invariant ~ = інварія́нтна фу́нкція
inverse ~ = обе́рнена фу́нкція
inverse circular ~ = обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
inverse hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
inverse trigonometric ~ = аркфу́нкція, обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
involutory ~s = інволюти́вні фу́нкції
irrational ~ = ірраціона́льна фу́нкція
irreducible ~ = незвідна́ фу́нкція
irregular ~ = нереґуля́рна фу́нкція
Jacobian ~ = фу́нкція Яко́бі
Jacobi elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція Яко́бі (of module k – модуля k)
Jost ~ = Йо́стова фу́нкція
jump ~ = фу́нкція стрибкі́в, стрибко́ва фу́нкція
k times differentiable ~ = k разі́в диференційо́вна фу́нкція
kernel ~ = кернфу́нкція, ядро́ (інтеґрального рівняння тощо)
key ~ = фу́нкція [призна́чення] кла́віші
Kramp ~ = Кра́мпова фу́нкція
Lagrange ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Lagrangian ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Laguerre ~ = Лаґе́рова фу́нкція
Lamé ~ = фу́нкція Ламе́
lattice Green ~ = ґратко́ва фу́нкція Ґри́на
left-analytic ~ = лівоаналіти́чна [аналіти́чна злі́ва] фу́нкція
left-continuous ~ = лівонепере́рвна [непере́рвна злі́ва] фу́нкція
Legendre ~ = Лежа́ндрова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
lemniscate ~ = лемніска́тна фу́нкція
library ~ = (комп.) бібліоте́чна фу́нкція
likelihood ~ = фу́нкція правдоподі́бности
limit ~ = грани́чна фу́нкція (of a sequence/series of ~s – послідовности/ряду функцій)
linear ~ = ліні́йна фу́нкція
linear fractional ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
linearized ~ = лінеаризо́вана фу́нкція
linearly dependent ~s = ліні́йно зале́жні фу́нкції
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні фу́нкції
Liouville ~ = Ліуві́лева фу́нкція
local ~ = лока́льна фу́нкція, фу́нкція то́чки
locally bounded ~ = лока́льно обме́жена фу́нкція
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дна фу́нкція
locally integrable ~ = лока́льно інтеґро́вна фу́нкція
logarithmic ~ = логаритмі́чна фу́нкція
logarithmic integral ~ = інтеґра́льний логари́тм
logical ~ = логі́чна фу́нкція
loss ~ = фу́нкція втрат
lower-order ~ = фу́нкція ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lower semicontinuous ~ = напівнепере́рвна зни́зу фу́нкція
lowest-order ~ = фу́нкція найни́жчого поря́дку
luminosity ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. фу́нкція сві́тности
Lyapunov ~ = фу́нкція Ляпуно́ва
MacDonald ~ = Макдо́нал(ь)дова фу́нкція
majorant ~ = мажора́нта, мажора́нтна фу́нкція; підси́лювальна фу́нкція
majority ~ = мажорита́рна фу́нкція
many-particle distribution ~ = багаточасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
many-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
mapped ~ = відобра́жувана фу́нкція
mapping ~ = відобража́льна [відобра́жувальна] фу́нкція
mass ~ = (астр.) фу́нкція мас
Massieu ~ = (тд) фу́нкція Ме́с’ю
Mathieu ~ = фу́нкція Матьє́ (of integral/fractional order – цілого/дробового порядку)
matrix(‑valued) ~ = ма́трична фу́нкція, ма́триця-фу́нкція
Maxwell(ian) distribution ~ = Ма́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
Mayer ~ = Ма́єрова фу́нкція
measurable ~ = вимірна́ фу́нкція
memory ~ = фу́нкція па́м’яті (полімерів)
meromorphic ~ = меромо́рфна фу́нкція
metaharmonic ~ = метагармоні́чна фу́нкція
metaspherical ~ = метасфери́чна фу́нкція
metric ~ = метри́чна фу́нкція
minorant ~ = мінора́нта, мінора́нтна фу́нкція
Möbius ~ = Ме́біусова фу́нкція
modified ~ = (з)модифіко́вана фу́нкція
modified Bessel ~ = модифіко́вана Бе́селева фу́нкція
modified Hankel ~ = модифіко́вана Га́нкелева фу́нкція
modular ~ = модуля́рна фу́нкція
momentum wave ~ = хвильова́ фу́нкція в і́мпульсному предста́вленні
monogenic ~ = моноге́нна фу́нкція
monogenic analytic ~ = по́вна аналіти́чна фу́нкція
monotone ~ = моното́нна фу́нкція
monotonic ~ = моното́нна фу́нкція
monotonically decreasing ~ = моното́нна спадна́ фу́нкція
monotonically increasing ~ = моното́нна висхідна́ фу́нкція
monotonically nondecreasing ~ = моното́нна неспадна́ фу́нкція
monotonically nonincreasing ~ = моното́нна невисхідна́ фу́нкція
most efficient estimating ~ = найефекти́вніша оці́нка
multilinear ~ = поліліні́йна фу́нкція
multiparticle wave ~ = багаточасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
multiperiodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multiple-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
multiplicative ~ = мультиплікати́вна фу́нкція
multiply periodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multivalent ~ = багатоли́ста фу́нкція
multivalued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
natural ~ = тригонометри́чна фу́нкція відно́сно свого́ логари́тму
negative ~ = від’є́мна фу́нкція
network ~ = фу́нкція мере́жі, мереже́ва [мере́жна] фу́нкція
Neumann ~ = Но́йманова фу́нкція (поліномна)
neutronic damage ~ = (яф) фу́нкція нейтро́нної пошко́ди
neutron-importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманова фу́нкція (статистичної вибірки)
nonanalytic ~ = неаналіти́чна фу́нкція
nonascending ~ = невисхідна́ фу́нкція
noncontinuous ~ = ненепере́рвна фу́нкція
nondecreasing ~ = неспадна́ фу́нкція
nondescending ~ = неспадна́ фу́нкція
nondifferentiable ~ = недиференційо́вна фу́нкція
nonequilibrium Green ~ = нерівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
nonequilibrium distribution ~ = нерівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дна фу́нкція
nonincreasing ~ = невисхідна́ фу́нкція
nonintegrable ~ = неінтеґро́вна фу́нкція
nonlinear ~ = неліні́йна фу́нкція
non-Maxwell(ian) distribution ~ = нема́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
nonmonotone ~ = немоното́нна фу́нкція
nonmonotonic ~ = немоното́нна фу́нкція
nonrecursive ~ = нерекурси́вна фу́нкція
nonsingular ~ = несинґуля́рна фу́нкція
normal ~ = норма́льна фу́нкція
normal probability ~ = норма́льний розпо́діл імові́рности
normalizable ~ = нормо́вна фу́нкція
normalization ~ = нормува́льна фу́нкція, фу́нкція нормува́ння
normalized ~ = (з)нормо́вана фу́нкція (in – за; to – на)
normed ~ = фу́нкція з но́рмою
nowhere differentiable ~ = ніде́ не диференційо́вна фу́нкція
n-particle wave ~ = n-части́нко́ва хвильова́ фу́нкція
n-ply periodic ~ = n-пері́одна фу́нкція
n-point ~ = n-то́чкова фу́нкція
nth-order wave ~ = хвильова́ фу́нкція n-го поря́дку (теорії збурень), хвильова́ фу́нкція в n-му набли́женні
n times continuously differentiable ~ = n разі́в непере́рвно диференці́йовна фу́нкція
nuclear wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
nucleus wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
null ~ = нуль-фу́нкція
numerical ~ = числова́ фу́нкція
object ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
objective ~ = цільова́ фу́нкція
odd ~ = непа́рна фу́нкція
one-parameter ~ = однопара́метрова фу́нкція
one-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
one-particle distribution ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
one-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
one-sheeted ~ = одноли́ста фу́нкція
one-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
operator ~ = опера́торна фу́нкція
operator-valued ~ = опера́торна [операторнозна́чна] фу́нкція
orbit ~ = орбіто́ва фу́нкція
orientation distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу за орієнта́ціями
original ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
orthogonal ~s = ортогона́льні фу́нкції
orthonormal(ized) ~s = ортонормо́вані фу́нкції
oscillating ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
outer work ~ = зо́внішня робо́та ви́ходу
overlap ~ = фу́нкція перекрива́ння
pair correlation ~ = біна́рна [двійко́ва] кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних [двійко́вих] кореля́цій
pair distribution ~ = двочастинко́ва [біна́рна, двійко́ва] фу́нкція розпо́ділу
parabolic cylinder ~ = фу́нкція параболі́чного цилі́ндра
parametrized ~ = спараметр(из)о́вана фу́нкція
partially recursive ~ = частко́во рекурси́вна фу́нкція
particle distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок
particle-velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок за шви́дкостями
particle wave ~ = хвильова́ фу́нкція части́нки
partition ~ = 1. фу́нкція розпо́ділу 2. су́ма ста́нів, мала́ статисти́чна су́ма
payoff ~ = фу́нкція ви́грашу
peaked ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
peaky ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
penalty ~ = штрафна́ фу́нкція
pentagamma ~ = пентага́мма-фу́нкція, четве́рта логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
periodic ~ = періоди́чна фу́нкція (in – за)
perturbation ~ = фу́нкція збу́рення, збу́рювальна фу́нкція
perturbed ~ = збу́рена фу́нкція
photoelectric work ~ = фотоелектри́чна робо́та ви́ходу
piecewise analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
piecewise continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
piecewise continuously differentiable ~ = відти́нко́во непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
piecewise differentiable ~ = відти́нко́во диференційо́вна фу́нкція
piecewise linear ~ = відти́нко́во ліні́йна [ла́мана] фу́нкція
piecewise monotonic ~ = відти́нко́во моното́нна фу́нкція
piecewise smooth ~ = відти́нко́во гла́дка фу́нкція
Placzec ~ = Пла́чекова фу́нкція
playback ~ = (техн.) фу́нкція відтво́рювання (запису тощо)
plotted ~ = будо́вана//‌побудо́вана фу́нкція
point ~ = 1. точко́ва фу́нкція 2. фу́нкція (координа́т) то́чки 3. фу́нкція, що її зна́ченнями є то́чки́
pointwise discontinuous ~ = точко́во розри́вна фу́нкція
polygamma ~s = поліга́мма фу́нкції, логаритмі́чні похідні́ га́мма-фу́нкції
polygenic ~ = поліге́нна фу́нкція
polyharmonic ~ = полігармоні́чна фу́нкція
polynomial ~ = поліно́мна фу́нкція
position ~ = фу́нкція то́чки, фу́нкція пози́ції, фу́нкція координа́т (точки)
positive real ~ = дода́тна ді́йсна фу́нкція
potential ~ = потенція́льна фу́нкція
power ~ = 1. степене́ва фу́нкція (with exponent n – з показником n) 2. фу́нкція поту́жности
precise ~ = то́чна [уто́чнена] фу́нкція
predefined ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
prescribed ~ = за́дана фу́нкція
primitive ~ = пе́рвісна [приміти́вна] фу́нкція
primitive recursive ~ = приміти́вно-рекурси́вна фу́нкція
principal ~ = (мех.) інтеґра́л від лаґранжія́ну систе́ми за ча́сом
probability ~ = імові́рнісна фу́нкція
probability density ~ = фу́нкція густини́ [щі́льности] ймові́рности, густина́ [щі́льність] (розподілу) ймові́рности
processor-defined ~ = комп’ютерозале́жна фу́нкція
product ~ = фу́нкція-до́буток
profile ~ (яф) про́фільна фу́нкція
propagation ~ = пропаґа́тор
proper ~ = власти́ва [вла́сна] фу́нкція
proper rational ~ = пра́вильна раціона́льна фу́нкція
pseudoanalytic ~ = псевдоаналі́тична [узага́льнена аналіти́чна] фу́нкція
pseudoconjugate ~ = псевдоспря́жена фу́нкція
pseudoelliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
pseudoharmonic ~ = псевдогармоні́чна фу́нкція
pseudoperiodic ~ = псевдоперіоди́чна фу́нкція
pulsed transfer ~ = (комп.) і́мпульсна [дискре́тна] фу́нкція перетво́рення
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] фу́нкція (in x – за x)
quadratic fractional ~ = дробо́во-квадра́тна [дробо́во-квадрати́чна] фу́нкція
quadruply periodic ~ = чотирипері́одна фу́нкція
quasi-Abelian ~ = квазиа́белева фу́нкція
quasi-concave ~ = квазиуві́гнута фу́нкція
quasi-continuous ~ = квазинепере́рвна фу́нкція
quasi-convex ~ = квазиопу́кла фу́нкція
quasi-elliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
quasi-periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
quaternion ~ = кватерніо́нна фу́нкція
Rademacher ~ = Ра́демахерова фу́нкція
radial ~ = радія́льна фу́нкція
radial wave ~ = радія́льна хвильова́ фу́нкція
radiance-attenuation ~ = фу́нкція сла́бшання промі́ння
radiation-damage ~ = фу́нкція радіяці́йної пошко́ди
random ~ = випадко́ва фу́нкція
rapidly ascending ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rapidly damped ~ = швидкозгасна́ фу́нкція
rapidly decreasing ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly descending ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly increasing ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rational ~ = раціона́льна фу́нкція
ravine ~ = рівчако́ва фу́нкція
real(‑valued) ~ = ді́йсна фу́нкція
reciprocal gamma ~ = обе́рнена га́мма-фу́нкція
recurrent ~ = рекуре́нтна фу́нкція
recursive ~ = рекурси́вна фу́нкція
reduced ~ = зве́дена фу́нкція
reducible ~ = звідна́ фу́нкція
regression ~ = фу́нкція реґре́сії, реґреси́вна фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
regular ~ = реґуля́рна фу́нкція
regulated ~ = ліні́йчаста фу́нкція
related ~s = зале́жні фу́нкції
relativistic ~ = релятивісти́чна фу́нкція
renormalized ~ = перенормо́вана фу́нкція
response ~ = фу́нкція ві́дгуку
restricted ~ = (комп.) обме́жена фу́нкція
retarded Green ~ = зага́яна [припі́знена, запі́знена] Ґри́нова фу́нкція
Riccati-Bessel ~ = фу́нкція Рика́ті-Бе́селя
right-analytic ~ = правоаналіти́чна [аналіти́чна спра́ва] фу́нкція
right-continuous ~ = правонепере́рвна [непере́рвна спра́ва] фу́нкція
Riemann ~ = Ри́манова фу́нкція
Riemann zeta ~ = Ри́манова дзета фу́нкція
ring ~ = кільце́ва фу́нкція
risk ~ = фу́нкція ри́зику
saltus ~ = фу́нкція стрибкі́в
sample ~ = вибірко́ва фу́нкція, фу́нкція ви́бірки
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] фу́нкція
scalar ~ = скаля́рна фу́нкція
scaling ~ = фу́нкція масшта́бу, ске́йлінґова фу́нкція
scattering ~ = фу́нкція розсі́ювання
schlicht ~ = одноли́ста фу́нкція
Schrödinger wave ~ = хвильова́ фу́нкція у Шре́динґеровому предста́вленні
sectionally analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
sectionally continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
self-energy ~ = власноенергети́чна фу́нкція
semicontinuous ~ = напівнепере́рвна фу́нкція
separable ~ = сепара́бельна [факторизо́вна] фу́нкція
separate ~ = окре́ма фу́нкція
separated ~ = ви́окремлена [відокре́млена] фу́нкція
separation ~ = фу́нкція відокре́млювання
service ~ = (комп.) се́рвісна фу́нкція
set ~ = фу́нкція множини́
sewing ~ = фу́нкція скле́ювання
sigma ~ = (тд) си́гма-фу́нкція
signum ~ = зна́кова фу́нкція, си́гнум-фу́нкція
similar ~ = поді́бна фу́нкція
simple ~ = про́ста́ фу́нкція
simply periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
sine ~ = си́нус
single-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
single-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
single-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
singly periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
singular ~ = синґуля́рна фу́нкція
singularity ~ = фу́нкція синґуля́рностей
sinusoidal ~ = синусо́їдна фу́нкція
Slater ~ = Сле́йтерова фу́нкція
slope ~ = фу́нкція на́хилу (of a field of extremals – поля екстремалей)
slowly ascending ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly decreasing ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly descending ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly increasing ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly varying ~ = повільнозмі́нна фу́нкція
smooth ~ = гладе́нька [гла́дка] фу́нкція
smoothed ~ = згла́джена фу́нкція
source ~ = фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція, Ґри́нова фу́нкція
space-time ~ = просторочасова́ фу́нкція
special ~ = спеція́льна фу́нкція
specified ~ = за́дана фу́нкція; конкре́тна фу́нкція
spectral ~ = спектра́льна фу́нкція
spherical ~ = сфери́чна [кульова́] фу́нкція
spherical harmonic ~ = сфери́чна гармоні́чна фу́нкція
spheroidal ~ = сферо́їдна фу́нкція
spin~ = спі́нова фу́нкція
spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin Green ~ = спі́нова Ґри́нова фу́нкція
spin-spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin wave ~ = спі́нова хвильова́ фу́нкція
spline ~ = сплайн-фу́нкція, відти́нко́во поліно́мна фу́нкція
spread ~ = (опт.) апара́тна фу́нкція
square-integrable ~ = фу́нкція, інтеґро́вна з квадра́том
square-summable ~ = фу́нкція, сумо́вна з квадра́том
staircase ~ = східча́ста фу́нкція
standard ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
state ~ = фу́нкція ста́ну
static correlation ~ = стати́чна кореляці́йна фу́нкція
step ~ = східча́ста фу́нкція; стрибко́ва фу́нкція; відти́нко́во ста́ла фу́нкція
stream ~ = фу́нкція пото́ку [течії́]
strength ~ = (яф) силова́ фу́нкція
stress ~ = фу́нкція напру́г [напру́жень]
strictly concave ~ = стро́го у(ві)гну́та фу́нкція
strictly convex ~ = стро́го опу́кла фу́нкція
strictly monotone ~ = див. strictly monotonic ~
strictly monotonic ~ = стро́го моното́нна фу́нкція
strictly monotonic decreasing ~ = стро́го моното́нно спадна́ фу́нкція
strictly monotonic increasing ~ = стро́го моното́нно висхідна́ фу́нкція
strictly negative ~ = стро́го [істо́тно] від’є́мна фу́нкція
strictly positive ~ = стро́го [істо́тно] дода́тна фу́нкція
strongly ascending ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
strongly decreasing ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly descending ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly increasing ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
structure ~ = структу́рна фу́нкція
Struve ~ = фу́нкція Стру́ве
subadditive ~ = субадити́вна фу́нкція
subharmonic ~ = субгармоні́чна фу́нкція
successor ~ = фу́нкція насту́пности
summable ~ = сумо́вна фу́нкція
superharmonic ~ = супергармоні́чна фу́нкція
support(ing) ~ = 1. опо́рна фу́нкція 2. (комп.) фу́нкція пі́дтри́мки
symmetric ~ = симетри́чна фу́нкція
symmetrized ~ = просиметр(из)о́вана фу́нкція
symmetry ~ = перетво́рювання [перетво́рення] симе́трії
table ~ = табли́чна фу́нкція
tabulated ~ = (про)табульо́вана фу́нкція
tangent ~ = та́нґенс
temperature-dependent Green ~ = температу́рна Ґри́нова фу́нкція
terminal-decision ~ = фу́нкція остато́чних рі́шень
test ~ = 1. про́бна [те́стова] фу́нкція 2. фу́нкція крите́рію
tetragamma ~ = тетрага́мма-фу́нкція, тре́тя логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
thermionic work ~ = робо́та ви́ходу термоемі́сії
thermodynamic ~ (of state) = термодинамі́чна фу́нкція (ста́ну)
theta ~ = те́та-фу́нкція
Thomson ~ = То́мсонова фу́нкція
three-body wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-particle wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-point ~ = трито́чкова фу́нкція
threshold ~ = поро́гова фу́нкція
time correlation ~ = часова́ кореляці́йна фу́нкція
time-dependent ~ = нестаціона́рна [часозале́жна] фу́нкція
time-independent ~ = стаціона́рна [часонезале́жна] фу́нкція
toroidal ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
torus ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
totient ~ = фу́нкція сум
transcendental ~ = трансценде́нтна фу́нкція
transfer ~ = 1. передава́льна фу́нкція 2. (яф) фу́нкція передава́ння 3. (комп.) фу́нкція перетво́рення
transformable ~ = перетво́рна [трансформо́вна] фу́нкція
transformed ~ = перетво́рена [трансформо́вана] фу́нкція
transition ~ = переходо́ва фу́нкція, фу́нкція перехо́ду
trial ~ = спро́бна фу́нкція
Tricomi ~ = фу́нкція Трико́мі
trigamma ~ = трига́мма-фу́нкція, дру́га логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
trigonometric ~ = тригонометри́чна фу́нкція
triply periodic ~ = трипері́одна фу́нкція
truncated (correlation) ~ = утя́та (кореляці́йна) фу́нкція
twice-differentiable ~ = дві́чі диференційо́вна фу́нкція
two-body wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-parameter ~ = двопара́метрова фу́нкція
two-particle ~ = двочасти́нко́ва фу́нкція
two-particle wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-point ~ = двото́чкова фу́нкція
two-time correlation ~ = двочасова́ кореляці́йна фу́нкція
ultraspherical ~ = ультрасфери́чна фу́нкція
unbounded ~ = необме́жена фу́нкція
uncorrelated ~s = нескорельо́вані фу́нкції
uniformly continuous ~ = рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
uniquely differentiable ~ = однозна́чно диференційо́вна фу́нкція
unit step ~ = одини́чна східча́ста [Гевіса́йдова] фу́нкція, фу́нкція одини́чного стрибка́
univalent ~ = одноли́ста (аналітична) фу́нкція
unsmooth ~ = негла́дка [негладе́нька] фу́нкція
upper semicontinuous ~ = напівнепере́рвна згори́ фу́нкція
utility ~ = фу́нкція ко́ри́сности
vanishing ~ = знико́ма фу́нкція; фу́нкція, що перетво́рюється на нуль
value ~ = фу́нкція ва́ртости
vector ~ = ве́кторна фу́нкція
vector point ~ = ве́кторна фу́нкція координа́т то́чки
vector-valued ~ = векторнозна́чна [векторнозначеннє́ва] фу́нкція
velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу (частинок) за шви́дкостями
vertex ~ = верши́нна фу́нкція
visibility ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. (астр.) фу́нкція ви́дности
Wannier ~ = фу́нкція Ваньє́
wave ~ = хвильова́ фу́нкція
weakly continuous ~ = сла́бко непере́рвна фу́нкція
Weber ~ = Ве́берова фу́нкція
Weierstrass ~ = Ва́єрштрасова фу́нкція
Weierstrassian elliptic ~ = Ва́єрштрасова еліпти́чна фу́нкція
weight(ing) ~ = вагова́ фу́нкція
Whittaker ~ = Ві́текерова фу́нкція
work ~ = робо́та ви́ходу
world ~ = світова́ фу́нкція
zero ~ = нуль-фу́нкція
zeta ~ = дзе́та-фу́нкція
galax|y 1. гала́ктика || гала́ктиковий 2. (Galaxy) Чума́цький Шлях, Гала́ктика (що до неї належить Сонце)
['gæləksi]
active ~ = акти́вна гала́ктика
active-nucleus ~ = гала́ктика з акти́вним ядро́м
barred spiral ~ = спіра́льна гала́ктика з пере́мичкою
binary ~ = подві́йна гала́ктика
cluster ~ = кла́стерна гала́ктика (що належить до кластера)
compact ~ = компа́ктна гала́ктика
core-halo ~ = гала́ктика ти́пу ядро́-га́ло
distant ~ = дале́ка гала́ктика
dwarf ~ = ка́рликова гала́ктика
elliptical ~ = еліпти́чна гала́ктика
eruptive ~ = ерупти́вна гала́ктика
exploding ~ = вибухо́ва [бурхли́ва] гала́ктика
external ~ = зо́внішня гала́ктика
field ~ = позакла́стерна гала́ктика, гала́ктика по́ля
giant ~ = велете́нська гала́ктика
head-tail ~ = гала́ктика ти́пу голова́-хвіст
infant ~ = дити́нна гала́ктика
infrared ~ = інфрачерво́на гала́ктика
interacting ~ies = взаємоді́йні гала́ктики
irregular ~ = непра́вильна гала́ктика
lenticular ~ = лінзоподі́бна гала́ктика
Markarian ~ = Маркаря́нова гала́ктика
noisy ~ = шу́мна гала́ктика
normal ~ = норма́льна гала́ктика
optical ~ = опти́чна гала́ктика
peculiar ~ = пекуля́рна гала́ктика
quasi-stellar ~ = кваза́г
radio ~ = радіогала́ктика
regular ~ = пра́вильна гала́ктика
ring ~ = кільце́ва гала́ктика
Seyfert ~ = За́йфертова [Се́йфертова] гала́ктика
spheroidal ~ = сферо́їдна гала́ктика
spiral ~ = спіра́льна гала́ктика
violent ~ = бурхли́ва [вибухо́ва] гала́ктика
x-ray ~ = рентґе́нівська гала́ктика
image 1. (опт.) о́браз, зобра́ження || отри́мувати//‌отри́мати о́браз/зобра́ження □ to form an ~ (с)формува́ти о́браз/зобра́ження 2. ві́дби́ток || відби́тий, віддзерка́лений 3. (фото)зні́мок, (фото)ві́дби́ток 4. (ел.) дзерка́льний заря́д 5. (ел.) дзерка́льна бічна́ сму́га часто́т 6. (матем.) о́браз, пере́твір, результа́т перетво́рення || відобража́ти//‌відобра́зити (into – у, в)
['ɪmɪdʒ]
~ of a mapping = (матем.) о́браз, ка́рта
aberrated ~ = абераці́йний о́браз, абераці́йне зобра́ження
aberration-free ~ = безабераці́йний о́браз, безабераці́йне зобра́ження
achromatic ~ = ахромати́чний о́браз, ахромати́чне зобра́ження
acoustic ~ = уя́вне джерело́ зву́ку, акусти́чний [звукови́й] о́браз, акусти́чне [звукове́] зобра́ження
aerial ~ = зави́слий о́браз, зави́сле зобра́ження, о́браз/зобра́ження по́за площино́ю екра́ну
afterglow ~ = залишко́вий [післясві́тний] о́браз, залишко́ве [післясві́тне] зобра́ження
animated ~ = мультипліка́ція
astigmatic ~ = астигмати́чний о́браз, астигмати́чне зобра́ження
auditory ~ = слухови́й о́браз
background ~ = фо́новий о́браз, фо́нове зобра́ження
backscatter ~ = о́браз/зобра́ження у відби́тому [розсі́яному] промі́нні
back-lit ~ = о́браз/зобра́ження підсві́тленого зза́ду об’є́кту
binary ~ = дворі́вневий о́браз, дворі́вневе зобра́ження
bit ~ = двійко́вий [бі́товий] о́браз
black-and-white ~ = чо́рно-бі́лий о́браз, чо́рно-бі́ле зобра́ження
blurred ~ = розми́тий [розпли́вчастий] о́браз, розми́те [розпли́вчасте] зобра́ження
bottom-lit ~ = о́браз/зобра́ження підсві́тленого зни́зу об’є́кту
bright-field ~ = сві́тлопі́льний о́браз, сві́тлопі́льне зобра́ження (у мікроскопі)
brilliant ~ = яскра́вий [ясни́й] о́браз, яскра́ве [ясне́] зобра́ження
broad ~ = розми́тий о́браз, розми́те зобра́ження
burned-in ~ = залишко́вий [післясві́тний] о́браз, залишко́ве [післясві́тне] зобра́ження
card ~ = о́браз перфока́рти (у пам’яті)
charge ~ = дзерка́льний заря́д; дзерка́льний розпо́діл заря́дів; потенція́льний рельє́ф
chemically resistant ~ = хемі́чно тривки́й о́браз, хемі́чно тривке́ зобра́ження
chromatic ~ = багатоко́лірний [кольоро́вий] о́браз, багатоко́лірне [кольоро́ве] зобра́ження
coarse-grained ~ = (фот.) грубозерни́нний о́браз, грубозерни́нне зобра́ження
coded ~ = закодо́ваний о́браз, закодо́ване зобра́ження
coinciding ~s = збі́жні о́брази [зобра́ження]
color(ed) ~ = багатоко́лірний [кольоро́вий] о́браз, багатоко́лірне [кольоро́ве] зобра́ження
compound ~ = складни́й о́браз, складне́ зобра́ження
compressed ~ = сти́снений о́браз, сти́снене зобра́ження
conjugate ~ = спря́жений о́браз, спря́жене зобра́ження
continuous ~ = (матем.) непере́рвний о́браз, непере́рвне зобра́ження
continuous-tone ~ багатото́новий о́браз, = багатото́нове зобра́ження
contrast ~ = контра́стовий о́браз, контра́стове зобра́ження
converted ~ = перетво́рений о́браз, перетво́рене зобра́ження
core ~ = дубліка́т вмі́сту операти́вної па́м’яти
correct ~ = прями́й о́браз, пряме́ зобра́ження
crisp ~ = різки́й [чітки́й] о́браз, різке́ [чітке́] зобра́ження
2-d ~ = двови́мірний [пло́ски́й] о́браз, двови́мірне [пло́ске́] зобра́ження
3-d ~ = триви́мірний [просторо́вий, о́б’є́мний, стереоскопі́чний] о́браз, триви́мірне [просторо́ве, о́б’є́мне, стереоскопі́чне] зобра́ження
dark-field ~ = темнопі́льний о́браз, темнопі́льне зобра́ження (у мікроскопі)
defocused ~ = несфокусо́ваний о́браз, несфокусо́ване зобра́ження
degraded ~ = нея́кісний [ви́цвілий] зні́мок
demagnified ~ = зме́ншений о́браз, зме́ншене зобра́ження
developed ~ = проя́влений [ви́явлений] фотозні́мок, проя́влений [ви́явлений] о́браз, проя́влене [ви́явлене] зобра́ження
diffuse ~ = розми́тий о́браз, розми́те зобра́ження
digital ~ = дискретизо́ваний [цифрови́й] о́браз, дискретизо́ване [цифрове́] зобра́ження
digitized ~ = див. digital ~
direct ~ прями́й о́браз, = пряме́ зобра́ження
direct-shadow ~ = тіньови́й о́браз, тіньове́ зобра́ження
discrete ~ = дискретизо́ваний [цифрови́й] о́браз, дискретизо́ване [цифрове́] зобра́ження
display ~ = о́браз/зобра́ження на екра́ні диспле́я
distorted ~ = спотво́рений о́браз, спотво́рене зобра́ження
dot(‑element) ~ = крапко́вий о́браз, крапко́ве зобра́ження
dot-matrix ~ = крапко́во-ма́тричний о́браз, крапко́во-ма́тричне зобра́ження
double ~ = подві́йний о́браз, подві́йне зобра́ження
dynamic ~ = динамі́чний о́браз, динамі́чне зобра́ження
electric ~ = дзерка́льний заря́д
electrical ~ = потенція́льний рельє́ф
electron-beam ~ = електро́нний о́браз, електро́нне зобра́ження
electronic ~ = електро́нний о́браз, електро́нне зобра́ження
enlarged ~ = збі́льшений о́браз, збі́льшене зобра́ження
erect ~ = прямий о́браз, пряме́ зобра́ження
extrafocal ~ = позафо́кусний о́браз, позафо́кусне зобра́ження
false ~ = парази́тний о́браз, парази́тне зобра́ження
fault ~ = спотво́рений о́браз, спотво́рене зобра́ження
feedback ~ = графі́чний зворо́тний зв’язо́к
film ~ = о́браз/зобра́ження на плі́вці
fine-grained ~ = (фот.) дрібнозерни́нний о́браз, дрібнозерни́нне зобра́ження
fixed ~ = нерухо́мий о́браз, нерухо́ме зобра́ження
foreground ~ = о́браз [зобра́ження] пере́днього пла́ну
Fraunhofer ~ = Фра́унгоферів дифракці́йний о́браз, Фра́унгоферове дифракці́йне зобра́ження
Fresnel ~ = Френе́лів дифракці́йний о́браз, Френе́леве дифракці́йне зобра́ження
fringe ~ = інтерференці́йна карти́на
front-lit ~ = о́браз/зобра́ження підсві́тленого спе́реду об’є́кту
frozen ~ = 1. стоп-ка́др 2. стробоскопі́чний о́браз, стробоскопі́чне зобра́ження
fuzzy ~ = нечітки́й о́браз, нечітке́ зобра́ження
ghost ~ = парази́тний [ома́нний] о́браз, парази́тне [ома́нне] зобра́ження
graticule ~ = о́браз/зобра́ження окуля́рної шкали́
half-tone ~ = напівто́новий [напівтіньови́й] о́браз, напівто́нове [напівтіньове́] зобра́ження
hard ~ = контра́стовий о́браз, контра́стове зобра́ження
harsh ~ = контра́стовий о́браз, контра́стове зобра́ження
high-contrast ~ = висококонтра́стовий о́браз, висококонтра́стове зобра́ження
high-light ~ = яскра́вий о́браз, яскра́ве зобра́ження
high-resolution ~ = високови́різнений [високорозді́льний] о́браз, високови́різнене [високорозді́льне] зобра́ження
high-visibility ~ = висококонтра́стовий о́браз, висококонтра́стове зобра́ження
holographic ~ = гологра́ма, голографі́чний о́браз, голографі́чне зобра́ження
holographic twin ~ = спря́жений голографі́чний о́браз, спря́жене голографі́чне зобра́ження
in-focus ~ = сфокусо́ваний о́браз, сфокусо́ване зобра́ження
infrared ~ = о́браз/зобра́ження в інфрачерво́ному промі́нні
intensified ~ = підси́лений о́браз, підси́лене зобра́ження
intermediate ~ = промі́жни́й о́браз, промі́жне́ зобра́ження
inverse ~ = (матем.) проо́браз
inverted ~ = обе́рнений о́браз, обе́рнене зобра́ження
invisible ~ = неви́дний о́браз, неви́дне зобра́ження
latent ~ = прихо́ваний [лате́нтний] о́браз, прихо́ване [лате́нтне] зобра́ження
light ~ = світлови́й о́браз, світлове́ зобра́ження
line ~ = штрихови́й о́браз, штрихове́ зобра́ження
low-contrast ~ = низькоконтра́стовий о́браз, низькоконтра́стове зобра́ження
lunar ~ = о́браз/зобра́ження Мі́сяця
magnified ~ = збі́льшений о́браз, збі́льшене зобра́ження
master ~ = етало́нний о́браз, етало́нне зобра́ження
mirror ~ = 1. дзерка́льний о́браз, дзерка́льне зобра́ження 2. (матем.) дзерка́льне відобра́ження 3. (ел.) дзерка́льний заря́д
monochromatic ~ = одноко́лірний [одноба́рвний, монохромати́чний] о́браз, одноко́лірне [одноба́рвне, монохромати́чне] зобра́ження
movable ~ = рухли́вий о́браз, рухли́ве зобра́ження
moving ~ = рухли́вий о́браз, рухли́ве зобра́ження
multicolor ~ = багатоко́лірний о́браз, багатоко́лірне зобра́ження
multiple ~ = багатоко́нтурний о́браз, багатоко́нтурне зобра́ження
negative ~ = неґати́в, неґати́вний о́браз, неґати́вне зобра́ження
object ~ = о́браз/зобра́ження об’є́кту
observed ~ = спостере́жуваний о́браз, спостере́жуване зобра́ження
off-axis ~ = позаві́сний о́браз, позаві́сне зобра́ження
optical ~ = опти́чний о́браз, опти́чне зобра́ження
original ~ = оригіна́л, вихідни́й о́браз, вихідне́ зобра́ження (до копіювання)
orthoscopic ~ = ортоскопі́чний о́браз, ортоскопі́чне зобра́ження
out-of-focus ~ = несфокусо́ваний о́браз, несфокусо́ване зобра́ження
paraxial ~ = біляві́сний [параксі́йний] о́браз, біляві́сне [параксі́йне] зобра́ження
partial ~ = фраґме́нт о́бразу/зобра́ження
perverted ~ = дзерка́льний о́браз, дзерка́льне зобра́ження
phantom ~ = парази́тний о́браз, парази́тне зобра́ження
phase ~ = фа́зовий о́браз, фа́зове зобра́ження
phase-contrast ~ = фазоконтра́стовий о́браз, фа́зоконтра́стове зобра́ження
photographic ~ = фотозні́мок, фотографі́чний о́браз, фотографі́чне зобра́ження
pipper ~ = о́браз/зобра́ження візи́рного о́твору
pixel ~ = пі́ксельний о́браз, пі́ксельне зобра́ження
plane ~ = двови́мірний [пло́ски́й] о́браз, двови́мірне [пло́ске́] зобра́ження
planetary ~ = о́браз/зобра́ження плане́ти
positive ~ = позити́в, позити́вний о́браз, позити́вне зобра́ження
potential ~ = потенція́льний рельє́ф
primary ~ = 1. вихідни́й [пе́рвісний] о́браз, вихідне́ [пе́рвісне] зобра́ження 2. о́браз/зо́браження в одно́му з основни́х кольорі́в
prismatic ~ = о́браз/зобра́ження пі́сля зало́млення про́менів при́змою
projected ~ = (с)проєкто́ваний о́браз, (с)проєкто́ване зобра́ження
radar ~ = радіолокаці́йний о́браз, радіолокаці́йне зобра́ження
real ~ = (опт.) реа́льний [ді́йсний] о́браз, реа́льне [ді́йсне] зобра́ження
reduced ~ = зме́ншений о́браз, зме́ншене зобра́ження
reference ~ = контро́льний [опо́рний] о́браз, контро́льне [опо́рне] зобра́ження
reflected ~ = відби́тий о́браз, відби́те зобра́ження
reproduced ~ = відтво́рений о́браз, відтво́рене зобра́ження
retained ~ = залишко́вий о́браз, залишко́ве зобра́ження
retinal ~ = о́браз/зобра́ження на сіткі́вці о́ка
reverse ~ = неґати́в, неґати́вний о́браз, неґати́вне зобра́ження
reversed ~ = 1. переве́рнений о́браз, переве́рнене зобра́ження 2. неґати́в, неґати́вний о́браз, неґати́вне зобра́ження
roentgenographic ~ = рентґеногра́ма, рентґе́нівський зні́мок
scaled-down ~ = зме́ншений о́браз, зме́ншене зобра́ження
scaled-up ~ = збі́льшений о́браз, збі́льшене зобра́ження
scanned ~ = 1. розго́ртка о́бразу/зобра́ження, розго́рнений о́браз, розго́рнене зобра́ження 2. (за)скано́ваний о́браз, (за)скано́ване зобра́ження
scrambled ~ = закодо́ваний о́браз, закодо́ване зобра́ження
screen ~ = о́браз/зобра́ження на екра́ні
secondary ~ = втори́нний о́браз, втори́нне зобра́ження
separation ~ = кольороподі́лений о́браз, кольороподі́лене зобра́ження
shadow ~ = тіньови́й о́браз, тіньове́ зобра́ження
shadow-free ~ = безтіньови́й о́браз, безтіньове́ зобра́ження
sharp ~ = різки́й [чітки́й] о́браз, різке́ [чітке́] зобра́ження
slit ~ = о́браз/зобра́ження щі́лини (спектрографа тощо)
soft ~ = низькоконтра́стовий о́браз, низькоконтра́стове зобра́ження
sound ~ = 1. фоногра́ма 2. звукови́й о́браз
spurious ~ = парази́тний о́браз, парази́тне зобра́ження
star ~ = о́браз/зобра́ження зорі́
stellar ~ = о́браз/зобра́ження зорі́
static ~ = стати́чний [нерухо́мий] о́браз, стати́чне [нерухо́ме] зобра́ження
stereoscopic ~ = стереоо́браз, стереозобра́ження, просторо́вий [о́б’є́мний, триви́мірний, стереоскопі́чний] о́браз, просторо́ве [о́б’є́мне, триви́мірне, стереоскопі́чне] зобра́ження
stigmatic ~ стигмати́чний о́браз, = стигмати́чне зобра́ження
still ~ = 1. стоп-ка́др 2. фотозні́мок 3. стати́чний [нерухо́мий] о́браз, стати́чне [нерухо́ме] зобра́ження
storage ~ = дубліка́т вмі́сту па́м’яті (комп’ютера)
stored ~ = запи́саний о́браз, запи́сане зобра́ження
superimposed ~ = накла́дений о́браз, накла́дене зобра́ження
synthesized ~ = синтезо́ваний о́браз, синтезо́ване зобра́ження
tactile ~ = дотико́вий [такти́льний] обра́з
target ~ = о́браз/зобра́ження міше́ні [ці́лі]
terminal ~ = віртуа́льний терміна́л
test ~ = (тб) випро́бувальний о́браз, випро́бувальне зобра́ження
thermal ~ = о́браз/зобра́ження в інфрачерво́них про́менях
three-dimensional ~ = триви́мірний [о́б’є́мний] о́браз, триви́мірне [о́б’є́мне] зобра́ження
top-lit ~ = о́браз/зобра́ження підсві́тленого згори́ об’є́кту
true-sided ~ = конґруе́нтний о́браз, конґруе́нтне зобра́ження
two-dimensional ~ = двови́мірний [пло́ски́й] о́браз, двови́мірне [пло́ске́] зобра́ження
ultraviolet ~ = о́браз/зобра́ження в ультрафіоле́тових про́менях
undistorted ~ = неспотво́рений о́браз, неспотво́рене зобра́ження
unsharp ~ = нерізки́й [нечітки́й] о́браз, нерізке́ [нечітке́] зобра́ження
upright ~ = прями́й (неперевернений) о́браз, пряме́ зобра́ження
virtual ~ = 1. (опт.) позі́рний [уя́вний] о́браз, позі́рне [уя́вне] зобра́ження 2. (комп.) віртуа́льний] о́браз, віртуа́льне зобра́ження
visible ~ = ви́дний о́браз, ви́дне зобра́ження
visual ~ = зорови́й [візуа́льний] о́браз; візуа́льне зобра́ження (на відміну від надрукованого тощо)
wide-screen ~ = широкоформа́тний кадр
x-ray ~ = рентґеногра́ма
line 1. лі́нія || ліні́йний || про́водити//‌прове́сти лі́нію, лініюва́ти//‌полініюва́ти □ along a ~ уздо́вж лі́нії; in ~ (розташований) на одні́й лі́нії; (to lie) in a ~ (лежати) на лінії; in ~ with згі́дно з; to ~ up (with) розташо́вувати(ся) в лі́нію [вздовж лі́нії]; to put a ~ through a point прове́сти лі́нію че́рез то́чку 2. (матем.) пряма́ 3. the ~ еква́тор 4. ряд; рядо́к || рядко́вий 5. ребро́ (графу) || ребро́вий 6. (вузька) стрі́чка; ни́тка; (тонка) ли́нва 7. че́рга || че́рговий 8. конве́єр || конве́єрний 9. трубопро́від 10. лі́нія (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма [2.117 мм]; 1/10 дюйма [2.54 мм]) 11. личкува́ти/‌обличко́вувати//‌обличкува́ти (with – чимось)
[laɪn]
~ at infinity = нескінче́нно відда́лена пряма́, невласти́ва пряма́, лі́нія на нескінче́нності
~ of action = лі́нія ді́ї (сили)
~ of affine curvature = лі́нія афі́нної кривини́
~ of apsides = (астр.) лі́нія апси́д
~ of best fit = лі́нія оптима́льного допасо́вування
~ of centers = лі́нія це́нтрів
~ of collimation = (опт.) лі́нія коліма́ції; візи́рна вісь
~ of constant slope = лі́нія [крива́] ста́лого на́хилу
~ of contact = лі́нія до́тику; лі́нія заче́плення
~ of curvature = лі́нія кривини́
~ of discontinuity = лі́нія ро́зри́ву
~ of electrostatic induction = лі́нія електростати́чної інду́кції
~ of equal deformation = ізоде́фа
~ of equal refractive indices = ізорефра́кта
~ of fall (мех.) лі́нія па́дання
~ of flow = лі́нія течії́
~ of flux = силова́ лі́нія (поля); лі́нія пото́ку
~ of force = силова́ лі́нія (поля)
~ of impact (мех.) лі́нія уда́ру
~ of incidence = лі́нія надхо́дження [наліта́ння]
~ of integration = ко́нтур інтеґрува́ння
~ of intersection = лі́нія пере́тину
~ of latitude = парале́ль [парале́ля]
~ of the least resistance = лі́нія найме́ншого о́пору [спро́тиву]
~ of longitude = меридія́н
~ of magnetic induction = лі́нія магне́тної інду́кції
~ of nodes = лі́нія вузлі́в
~ of numbers = числова́ вісь
~ of percussion = лі́нія уда́ру, лі́нія ді́ї уда́рного і́мпульсу
~ of projection = проєктува́льна лі́нія
~ of sight = 1. лі́нія по́гляду, про́мінь ба́чення 2. лі́нія візи́рування, візи́рна вісь
~ of slope = лі́нія [крива́] на́хилу
~ of the steepest descent = лі́нія найкруті́шого [найстрімкі́шого] спу́ску
~ of the steepest slope = лі́нія [крива́] найстрімкі́шого на́хилу
~ of striction = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску
~ of support = опо́рна пряма́
~ of a vector = ве́кторна лі́нія
absorption ~ = абсорбці́йна лі́нія, лі́нія (спе́ктру) поглина́ння
aclinic ~ = аклі́на, магне́тний еква́тор
acoustic ~ = звукопро́від
acoustic delay ~ = акусти́чна лі́нія за́тримки
adjacent ~ = сусі́дня лі́нія
agonic ~ = (гф) аго́на, агоні́чна крива́, лі́нія нульово́го нахилу/схи́лення
allowed ~ = дозво́лена лі́нія
anti-Stokes ~ = антисто́ксова лі́нія
artificial-delay ~ = лі́нія за́тримки
assembly ~ = монта́жна [склада́льна] лі́нія
ascending ~ = висхідна́ лі́нія
auroral ~ = авро́рна лі́нія (спектральна), лі́нія поля́рного ся́йва
automatic transfer ~ = автомати́чна лі́нія
axial ~ = осьова́ лі́нія
azimuth ~ = лі́нія а́зимуту
balanced ~ = симетри́чна лі́нія (пересилання)
Balmer ~ = (сп.) Ба́льмерова лі́нія
base ~ = [BL] 1. ба́зова лі́нія, ба́за, ба́зис 2. лі́нія розго́ртки
beam ~ = 1. кана́л стру́меня (частинок) 2. вісь стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бна лі́нія
bending ~ = 1. лі́нія зі зги́ном [пере́гином] 2. (матем.) лі́нія зги́ну
binary ~ = (сп.) дубле́т, подві́йна лі́нія
binodal ~ = бінода́ль, бінода́ля, двову́злова [бінода́льна] крива́
bisecting ~ = бісектри́са
bitangent(ial) ~ = дводоти́чна [дві́чі доти́чна] лі́нія
Bloch ~ = Бло́хова лі́нія
border ~ = межа́ (области)
Bouguer ~ = (астр.) Буґе́рова лі́нія
boundary ~ = межа́, межова́ лі́нія
branch ~ = 1. лі́нія розгалу́ження; (лі́нія) відгалу́ження 2. лі́нія ро́зрізу
branched vortex ~ = розгалу́жена вихоро́ва лі́нія
branching defect ~ = розгалу́жена лі́нія дефе́кту
broadened ~ = розши́рена (спектральна) лі́нія
broken ~ = ла́мана лі́нія
busy ~ = за́йнята лі́нія (зв’язку)
catenary ~ = ланцюго́ва лі́нія
caustic ~ = кау́стика, каусти́чна лі́нія
center ~ = 1. центрова́ лі́нія; лі́нія це́нтрів; вісь 2. сере́динна лі́нія
21-centimeter ~ = див. 21 cm ~
central ~ = центра́льна лі́нія
chromospheric ~ = хромосфе́рна лі́нія
circular cylindrical coaxial ~ = коаксі́йний ка́бель [жи́льник] кру́глого пере́різу
closed ~ = 1. за́мкнений ко́нтур 2. зі́мкнена лі́нія 3. (ел.) за́мкнена лі́нія
closing ~ = (мех.) замика́льна лі́нія (векторного багатокутника)
21 cm ~ = (астр.) 21-сантиметро́ва лі́нія, (спектра́льна) лі́нія на довжині́ хви́лі 21 см
coaxial (transmission) ~ = коаксі́йний ка́бель [жи́льник]; коаксі́йна лі́нія
collimation ~ = лі́нія коліма́ції
command ~ = кома́ндний рядо́к
communication ~ = лі́нія зв’язку́
complanar ~ = ко(м)плана́рна лі́нія [пряма́]
concave ~ = у(ві)гну́та лі́нія
concentric (transmission) ~ = коаксія́льний ка́бель [жи́льник]
concurrent ~s = перети́нні прямі́
conformally geodesic ~ = конфо́рмно геодези́чна лі́нія
conjugate ~s = спря́жені лі́нії
connecting ~ = сполуча́льна лі́нія
constant-pressure ~ = ізоба́ра
contact ~ = лі́нія до́тику
continuous ~ = непере́рвна лі́нія
contour ~ = 1. ко́нтурна лі́нія, лі́нія о́брису 2. ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
convex ~ = опу́кла лі́нія
coordinate ~ = координа́тна лі́нія
coplanar ~ = ко(м)плана́рна лі́нія [пряма́]
copunctal ~s = лі́нії, що мають спі́льну то́чку
coronal green ~ = коро́нна зеле́на лі́нія
cotidal ~ = ізора́хія, рівноприпли́вна лі́нія
crack ~ = лі́нія трі́щини
crossed ~s = 1. перети́нні лі́нії (Файнменової діяграми) 2. лі́нії, позна́чені хре́стиками
cryoresistive transmission ~ = кріорезисти́вна лі́нія пересила́ння
curvature ~ = лі́нія кривини́
curved ~ = крива́ лі́нія
cut ~ = лі́нія ро́зтину [ро́зрізу]
dash ~ = ри́скова [штрихова́] лі́нія [крива́]
dash-dot ~ = крапко́во-рискова́ [крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна] лі́нія [крива́]
dashed ~ = ри́скова [штрихова́] лі́нія [крива́]
date ~ = лі́нія змі́ни дат, демаркаці́йна лі́нія (добово́го) ча́су
datum ~ = ба́зис, лі́нія поча́тку ві́дліку, ба́зова [вихідна́, ре́перна] лі́нія
dead ~ = (ел.) лі́нія без жи́влення
dee ~ = лі́нія жи́влення дуа́нтів
deenergized ~ = (ел.) лі́нія без жи́влення
defect ~ = лі́нія дефе́кту
degenerate ~ = ви́роджена лі́нія (спектральна)
delay ~ = лі́нія за́тримки
descending ~ = низхідна́ [спадна́] лі́нія
diagram ~ = діягра́мна лі́нія
diametral ~ = дія́мет(е)р, лі́нія дія́метра
diametric(al) ~ = дія́мет(е)р, лі́нія дія́метра
diffuse ~ = 1. розми́та (спектральна) лі́нія 2. лі́нія дифу́зного розсі́ювання
dimension ~ = ро́змірна лі́нія, лі́нія ро́змірів (на кресленику)
directed ~ = (матем.) (з)орієнто́вана лі́нія; спрямо́вана лі́нія; спрямо́ване ребро́ (графу)
disclination ~ = лі́нія дискліна́ції
discontinuity ~ = лі́нія ро́зри́ву
dislocation ~ = лі́нія дислока́ції
dispersive delay ~ = дисперсі́йна лі́нія за́тримки, лі́нія неодна́ко́вої за́тримки (на різних частотах)
displaced ~ = зсу́нена лі́нія
displacement ~ = лі́нія зсу́ву
dividing ~ = відокре́млювальна лі́нія
Doppler-broadened ~ = до́плер-розши́рена лі́нія, лі́нія з До́плеровим ро́зширом (спектральна)
dot ~ = крапко́ва [пункти́рна] лі́нія [крива́]
dot-dash ~ = крапко́во-рискова́ [крапко́во-штрихова́, штрих-пункти́рна] лі́нія [крива́]
dotted ~ = крапко́ва [пункти́рна] лі́нія [крива́]
double ~ = подві́йна лі́нія [крива́]
double straight ~ = подві́йна пряма́ (лі́нія)
doublet ~ = дубле́тна лі́нія (спектральна)
electric ~ of force = силова́ лі́нія електри́чного по́ля
electric flux ~ = силова́ лі́нія електри́чного по́ля
element (spectral) ~ = (спектра́льна) лі́нія (хемічного) елеме́нту
emission ~ = лі́нія (спе́ктру) променюва́ння [випромі́нювання, висила́ння]
energized ~ = (ел.) піднапру́гова [напру́жена] лінія, лі́нія під напру́гою
enhanced (spectral) ~ = 1. надінтенси́вна спектра́льна лі́нія 2. лі́нія спе́ктру ду́же гаря́чого джерела́
entangled flux ~s = переплу́тані силові́ лі́нії
envelope ~ = обвідна́ (лі́нія)
enveloping ~ = обвідна́ (лі́нія)
equal-cloudness ~ = ізоне́фа
equal-density ~ = ізоде́нса
equal-evaporation ~ = ізоти́ма
equal-salinity ~ = ізогалі́на
equal-snow ~ = ізохіо́на
equal-speed ~ = ізота́ха
equipotential ~ = еквіпотенція́льна лі́нія
equitangential ~ = рівнодоти́чна лі́нія
exponential transmission ~ = (ел.) лі́нія пересила́ння з експоненці́йним згаса́нням (сигналу)
extended ~ = подо́вжена лі́нія
external ~ = зо́внішня лі́нія (Файнменової діяграми)
extraheavy ~ = надтовста́ лі́нія
faint ~ = слабка́ [слабкови́різнена] лі́нія
fatigue ~ = лі́нія вто́ми
feed ~ = лі́нія жи́влення; лі́нія постача́ння; фі́дерна лі́нія
fiducial ~ = 1. ре́перна [опо́рна] лі́нія, лі́нія поча́тку ві́дліку 2. нульова́ лі́нія (у мірчому приладі)
field ~ = лі́нія по́ля, силова́ лі́нія
fine ~ = тонка́ лі́нія
finite ~ = скінче́нна лі́нія (Файнменової діяграми)
first principal ~ = горизонта́ль [горизонта́ля]
fishing ~ = волосі́нь
flow ~ = лі́нія течії́
flux ~ = 1. силова́ лі́нія 2. лі́нія пото́ку
focal ~ = фо́кусна лі́нія, лі́нія фо́кусів
forbidden ~ = заборо́нена лі́нія
four-wire ~ = чотиридроти́нна [чотиридро́това] лі́нія
fraction ~ = ри́ска дро́бу
Fraunhofer ~ = (сп.) Фра́унгоферова лі́нія
front ~ = фронта́ль [фронта́ля]
frost ~ = лі́нія проме́рзлости
frozen-in field ~ = вморо́жена силова́ лі́нія
gas ~ = газопро́від
generating ~ = твірни́ця, твірна́ лі́нія
geodesic ~ = геодези́чна лі́нія
geodesic base ~ = геодези́чний ба́зис
geodetic ~ = геодези́чна пряма́, лі́нія вели́кого ко́ла, геодези́чна лі́нія на сфе́рі [сферо́їді]
give-and-take ~ = (матем.) апроксимаці́йний згла́джений ко́нтур (складної криволінійної фігури)
glide ~ = лі́нія ко́взу [ко́взання]
gluon ~ = ґлюо́нна лі́нія
gorge ~ = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску
grade ~ = про́філь (потоку тощо)
graduated ~ = лі́нія (шкали) з по́ділками
graduation ~ = по́ділка (на шкалі)
graticule ~ = по́ділка (координатної сітки)
grid ~ = координа́тна лі́нія, лі́нія координа́тної сі́тки
guide ~ = візи́рна [на́прямна] лі́нія
hair ~ = 1. волоси́нна лі́нія 2. візи́рна лі́нія
half-integer ~ = (кф) півці́ла дискліна́ція
half-wave ~ = півхвильова́ лі́нія
heavy ~ = товста́ лі́нія
helical ~ = ґвинтова́ [циліндри́чна] лі́нія
hidden ~ = неви́дна лі́нія (на рисунку)
horizontal ~ = горизонта́льна лі́нія, горизонта́ль [горизонта́ля]
horizontal Bloch ~ = горизонта́льна Бло́хова лі́нія
hot ~ = гаря́ча лі́нія (зв’язку)
hydrogen ~ = лі́нія во́дню (спектральна)
hydrogen radio ~ = радіолі́нія во́дню (спектральна)
hyperparallel ~s = розбі́жні [гіперпарале́льні] прямі́
ice ~ = лі́нія замерза́ння (графічна залежність точки замерзання води від тиску)
ideal ~ = невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] пряма́
inclined ~ = похи́ла лінія (to a line/plane – до прямої/площини)
incoming ~ = входо́ва лі́нія (Файнменової діяграми)
index ~ = ізопле́та
infinite external ~ = нескінче́нна зо́внішня лі́нія (Файнменової діяграми)
influence ~ = (мех.) інфлюе́нта, інфлюе́нтна лі́нія, лі́нія впли́ву
injection ~ = лі́нія інже́кції (струменя частинок)
integer ~ = (кф) ці́ла дискліна́ція
intense ~ = інтенси́вна (спектральна) лі́нія
intercombination ~ = інтеркомбінаці́йна (спектральна) лі́нія
internal ~ = вну́трішня лі́нія (Файнменової діяграми)
International Date ~ = [IDL] міжнаро́дна демаркаці́йна лі́нія ча́су
intersecting ~ = 1. січна́ лі́нія [пряма́] 2. (мн.) перети́нні лі́нії
intersection ~ = лі́нія пере́тину (поверхонь)
interstellar ~ = (астр.) міжзоре́ва лі́нія
irregular ~ = лі́нія непра́вильної [складно́ї] фо́рми
isanomalous ~ = ізанома́ла
isabnormal ~ = ізоанома́ль
isentropic ~ = ізентро́па
isoatmic ~ = ізоа́тма, ізоатмі́чна лі́нія
isoclinic ~ = ізоклі́на; ізоклі́наль [ізокліна́ля]
isocosmic ~ = ізоко́сма
isodynamic ~ = ізодина́ма
isogonic ~ = ізого́на
isohydrometric ~ = ізогідрометри́чна лі́нія
isohypse ~ = ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
isopachous ~ = ізопахі́та
isopiestic ~ = ізоп’є́ста
isopotential ~ = ізопотенція́льна лі́нія
isopycnic ~ = ізопі́кна
isoseismal ~ = ізосе́йсма
isotimic ~ = (гф) ізохро́на
jogged ~ = ла́мана лі́нія; лі́нія із зало́мом
joint ~ = стична́ лі́нія, лі́нія сти́ку
Kikuchi ~ = (кф) лі́нія Кіку́чі
Kossel ~ = Ко́селева лі́нія
layer ~ = шаро́ва лі́нія
Lecher ~ = (ел.) Ле́херова (мі́рча) лі́нія
level ~ = лі́нія рі́вня
limit ~ = межова́ лі́нія (на карті)
limiting ~ = обме́жувальна лі́нія
liquidus ~ = (тд) лі́квідус, лі́нія лі́квідусу
load ~ = (ел.) лі́нія наванта́ги [наванта́ження]
loaded ~ = (ел.) наванта́жена лі́нія
long ~ = до́вга лі́нія
lossy ~ = (ел.) великовтра́тна лі́нія
low-loss ~ = (ел.) маловтра́тна лі́нія
loxodromic ~ = локсодро́ма
Lüders (flow) ~ = Лю́дерсова лі́нія
Lyman ~ = (сп.) Ла́йманова лі́нія
Mach ~ = Ма́хова лі́нія
magnetic ~ = (of flux/force) магне́тна силова́ лі́нія
magnetostrictive delay ~ = магнетостри́кційна лі́нія за́тримки
mean ~ = 1. бісектри́са; сере́динна лі́нія 2. сере́дня [усере́днена] лі́нія
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] лі́нія
median ~ = медія́на, сере́динна лі́нія
meridian ~ = полудне́ва лі́нія
metric ~ = міліме́т(е)р
missing ~ = забра́кла лі́нія
multiplet ~ = мультипле́тна лі́нія
multiwire transmission ~ = багатодро́това [багатодроти́нна] лі́нія пересила́ння
nebular ~ = (астр.) небуля́рна лі́нія
Neumann ~ = (матем.) Но́йманова лі́нія
neutral ~ = нейтра́льна лі́нія
nodal ~ = лі́нія вузлі́в
nonconcurrent ~s = неперети́нні прямі́
nondiagram ~ = недіягра́мна лі́нія
nonintersecting ~s = неперети́нні лі́нії
normal ~ = норма́ль [норма́ля]
number ~ = числова́ вісь
numbered ~ = зацифро́вана лі́нія
oblique ~ = скісна́ лі́нія
open ~ = розі́мкнена [незі́мкнена] лі́нія
open-circuited ~(ел.) неза́мкнена лі́нія
oriented ~ = (з)орієнто́вана [спрямо́вана] лі́нія [пряма́]
orthodromic ~ = ортодро́ма
orthogonal ~s = перпендикуля́рні прямі́
orthopolar ~ = ортополя́рна пряма́
outer normal ~ = зо́внішня норма́ль [норма́ля]
outgoing ~ = виходо́ва лі́нія
overlapping ~s = накла́дені лі́нії (резонансні, спектральні тощо)
parallel ~s = парале́льні [рівнобі́жні] лі́нії
Paschen ~ = (сп.) Па́шенова лі́нія
peaky ~ = лі́нія з ма́ксимумом
perpendicular ~ = перпендикуля́р
phase equilibrium ~ = крива́ фа́зової рівнова́ги
photoelectron ~ = фотоелектро́нна лі́нія (спектральна)
plotted ~ = побудо́вана (за точками) лі́нія [крива́]
plumb ~ = 1. вертика́льна [прямови́сна] лі́нія 2. струна́ виска́; лі́нія виска́
polar ~ = поля́ра
polygonal ~ = ла́мана лі́нія
potential ~ = еквіпотенція́льна лі́нія
power ~ = електри́чна [силова́] лі́нія
power-transmission ~ = лі́нія електропересила́ння
principal ~ = лі́нія, парале́льна до площини́ проє́кцій
processing ~ = пото́кова лі́нія
product(ion) ~ = виробни́ча лі́нія
profile ~ = про́фільна лі́нія, лі́нія про́філю
projective ~ = проєкти́вна пряма́
pseudobroken ~ = псевдола́мана лі́нія
pseudopolygonal ~ = псевдола́мана лі́нія
quarter-wave ~ = чвертьхвильова́ лі́нія
radio recombination ~ = рекомбінаці́йна радіолі́нія (спектральна)
quark ~ = ква́ркова лі́нія
Rayleigh ~ = лі́нія Ре́йлі [Реле́єва лі́нія]
reaction ~ = крива́ реа́кції
real ~ = (матем.) ді́йсна вісь
recoil ~ = лі́нія ві́друху
rectifying ~ = спря́млювальна пряма́
reference ~ = 1. лі́нія ві́дліку ба́зова [ре́перна, опо́рна] лі́нія; лі́нія порі́внювання; вихідна́ [початко́ва] лі́нія 2. (матем.) ба́зисна лі́нія 3. (геод.) рефере́нц-лі́нія
regression ~ = крива́ [лі́нія] реґре́сії
resolved ~ = ви́різнена лі́нія (спектральна)
resonance ~ = резона́нсна лі́нія, лі́нія резона́нсу
resultant ~ = вислідна́ лі́нія
reversed (spectral) ~ = обе́рнена (спектральна) лі́нія
rhumb ~ = локсодро́ма, локсодро́мна крива́
rotational (spectral) ~ = оберто́ва (спектральна) лі́нія
sagittal ~ = саґіта́льна лі́нія
satellite ~ = сателі́тна лі́нія (спектральна)
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] лі́нія
scan(ning) ~ = лі́нія сканува́ння; лі́нія розго́ртки
Schmidt ~s = (яф) Шмі́дтові лі́нії
Schottky ~ = (тт) крива́ Шо́ткі
screw ~ = ґвинтова́ лі́нія
secant ~ = січна́ (лі́нія)
second principal ~ = фронта́ль [фронта́ля]
self-reversed ~ = самообе́рнена (спектральна) лі́нія
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна (пряма́) лі́нія
semiforbidden ~ = напівзаборо́нена (спектральна) лі́нія
service ~s = комуніка́ції
sharp (spectral) ~ = чітка́ (спектра́льна) лі́нія
shear ~ = лі́нія зрі́зу
shifted ~ = зсу́нена лі́нія
short ~ = коро́тка лі́нія
shortest ~ = найкоро́тша лі́нія
side ~ = бічна́ лі́нія; відгалу́ження
single-particle ~ = одночасти́нко́ва лі́нія
single-wire ~ = однодро́това [однодроти́нна] лі́нія
singlet ~ = синґле́т, синґле́тна лі́нія
skew ~s = (матем.) (взає́мно) мимобі́жні лі́нії
slant(ing) ~ = 1. похи́ла [скісна́] лі́нія 2. скісна́ ри́ска
slip ~ = лі́нія ко́взу
slope ~ = лі́нія уко́су
slotted ~ = 1. щіли́нна мі́рча [вимі́рювальна] лі́нія 2. щіли́нний хвилеві́д
smooth ~ = гла́дка лі́нія
snow ~ = межа́ ві́чного сні́гу
solid ~ = суці́льна лі́нія [крива́]
solidus ~ = со́лідус, лі́нія [крива́] со́лідусу
sounding ~ = лот
spectral ~ = спектра́льна лі́нія
spectrum ~ = спектра́льна лі́нія
spiral ~ = спіра́ль [спіра́ля]
split ~ = розще́плена лі́нія
standard (spectral) ~ = етало́нна (спектра́льна) лі́нія
steam ~ = паропро́від
Stokes ~ = Сто́ксова лі́нія
straight ~ = пряма́ (лі́нія)
strap ~ = вузька́ сму́га, стрі́чка
streak ~ = прожилко́ва лі́нія (у плині)
stream ~ = лі́нія течії́
stress ~ = ізоста́та
striction ~ = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску; горлова́ лі́нія
structure ~ = структу́рна лі́нія
superstructure ~ = надструкту́рна лі́нія
supply ~ = лі́нія постача́ння; лінія жи́влення
supporting ~ = опо́рна пряма́
tangent ~ = доти́чна (лі́нія)
tape ~ = мірча́ [вимі́рювальна] стрі́чка
telecommunication ~ = телекомунікаці́йна лі́нія, лі́нія дале́кого зв’язку́
telephone ~ = телефо́нна лі́нія
telluric ~ = (сп.) телури́чна лі́нія
three-wire ~ = тридроти́нна [тридро́това] лі́нія
tie ~ = 1. сполуча́льна [з’є́днувальна] лі́нія, лі́нія зв’язку́ 2. (на фазовій діяграмі) коно́да
time ~ = часова́ лі́нія
transfer ~ = автомати́чна лі́нія
transauroral ~ = трансавро́рна лі́нія (спектральна)
transmission ~ = (ел.) лі́нія пересила́ння; лі́нія зв’язку́
transversal ~ = січна́ (лі́нія)
triplet ~ = трипле́т, трипле́тна лі́нія
trunk ~ = маґістра́льна лі́нія
twin-wire ~ = дводро́това [дводроти́нна] лі́нія
ultrasonic delay ~ = ультразвукова́ лі́нія за́тримки
unbalanced ~ = несиметри́чна лі́нія (пересилання)
unicursal ~ = унікурсальна лі́нія
unresolved ~ = неви́різнена лі́нія (спектральна)
unsharp (spectral) ~ = розми́та (спектральна) лі́нія
vector ~ = ве́кторна лі́нія
vertical ~ = вертика́ль [вертика́ля], вертика́льна лі́нія
vertical Bloch ~ = вертика́льна Бло́хова лі́нія
vibrational (spectral) ~ = коливна́ (спектральна) лі́нія
vortex ~ = вихоро́ва лі́нія
waiting ~ = че́рга
water ~ = див. waterline
wavy ~ = хвиля́ста лі́нія
wire ~ = дрото́ва [дроти́нна] лі́нія
world ~ = світова́ лі́нія див. тж worldline
yrast ~ = іра́стова лі́нія, іра́ст-лі́нія
zero ~ = 1. нульова́ лі́нія 2. нейтра́льна вісь
logarithm логари́тм [логари́фм] (of х to the base 10/a/e – від х за основи [при основі] 10/a/e; of a number – числа) □ ~ base e натура́льний логари́тм, логари́тм за осно́ви [при осно́ві] eto take the ~ логаритмува́ти//‌прологаритмува́ти [логарифмува́ти//‌прологарифмува́ти] (of an expression – вираз; of both sides of an equation – обидві частини рівняння)
['lɒgərɪðəm, 'lɒːg-]
binary ~ = (of x) двійко́вий логари́тм (від x), лога́ритм (від x) за осно́ви [при осно́ві] 2
Briggs(ian) ~ = десятко́вий [Бриґсів] логари́тм
common ~ = (of x) звича́йний [десятко́вий] логари́тм, логари́тм (від x) за осно́ви [при осно́ві] 10
Coulomb ~ = куло́нівський логари́тм
decimal ~ = десятко́вий логари́тм
hyperbolic ~ = гіперболі́чний [натура́льний] логари́тм
inverse ~ = антилогари́тм, обе́рнений логари́тм
iterated ~ = повто́рний логари́тм
many-place ~ = многочле́нний логари́тм
Nap(i)erian ~ = див. natural ~
natural ~ = (of x) натура́льний [Не́перів] логари́тм (від x), логари́тм (від x) за осно́ви [при осно́ві] e
subtraction ~ = логари́тм з відніма́нням
vulgar ~ = звича́йний [десятко́вий] логари́тм
logic 1. ло́гіка || логі́чний 2. (ел.) логі́чна схе́ма; логі́чний при́стрій
['lɒdʒɪk, 'lɑːdʒɪk]
~ of propositions = ло́гіка ви́словів, пропозиці́йна ло́гіка
~ of relations = ло́гіка відно́шень
Aristotelian ~ = Аристо́телева ло́гіка
binary ~ = двозна́чна [двої́ста, біна́рна] ло́гіка
core ~ = логі́чне ядро́ комп’ю́тера
dynamical ~ = динамі́чна ло́гіка
first-order ~ = ло́гіка (предика́тів) пе́ршого поря́дку
formal ~ = форма́льна ло́гіка
fuzzy ~ = нечітка́ [розпли́вчаста] ло́гіка
intensional ~ = інтенсіона́льна ло́гіка
intuitionistic ~ = інтуїціоністи́чна ло́гіка
majority ~ = мажорита́рна ло́гіка
mathematical ~ = математи́чна ло́гіка
modal ~ = мода́льна ло́гіка
multivalued ~ = багатозна́чна ло́гіка
predicate ~ = ло́гіка предика́тів
probabilistic ~ = імові́рнісна ло́гіка
propositional ~ = пропозиці́йна ло́гіка, ло́гіка ви́словів [тве́рджень]
second-order ~ = ло́гіка (предика́тів) дру́гого поря́дку
shared ~ = спі́льна ло́гіка (системи комп’ютерів)
symbolic ~ = си́мвольна ло́гіка
threshold ~ = поро́гова ло́гіка
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб □ to develop a ~ розробля́ти//‌розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//‌застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія
['mεθəd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of balayage = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
~ of caustics = ме́тод кау́стик
~ of characteristic curves = ме́тод характери́стик
~ of collective variables = ме́тод колекти́вних змі́нних
~ of complete induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of conjugate gradients = ме́тод спря́жених ґрадіє́нтів
~ of crystal growth = ме́тод виро́щування криста́лів
~ of diagonals = ме́тод діягона́лей
~ of distorted waves = ме́тод (з)деформо́ваних хвиль
~ of elimination = ме́тод вилуча́ння (невідомих)
~ of equating coefficients = ме́тод прирі́внювання коефіціє́нтів
~ of estimation = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
~ of finite differences = ме́тод скінче́нних різни́ць
~ of false position = ме́тод хи́бної пози́ції
~ of frustrated total reflection = ме́тод пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння
~ of image charges = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of images = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of incremental rates = (ел.) ме́тод відно́сних при́ростів
~ of induction = ме́тод інду́кції
~ of infinite descent = ме́тод нескінче́нного спу́ску
~ of joining = (solutions) ме́тод [спо́сіб] зшива́ння (розв’язків)
~ of joints = ме́тод виріза́ння вузлі́в
~ of (the) least squares = ме́тод найме́нших квадра́тів
~ of linear muffin-tin [MT] orbitals = ме́тод ліні́йних MT-орбіта́лей
~ of mathematical induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of moments = ме́тод моме́нтів
~ of nuclear recoil = ме́тод відру́шених я́дер
~ of partial fractions = ме́тод елемента́рних дро́бів
~ of partial waves = ме́тод парці́йних [парція́льних] хвиль
~ of partitioning the variables = ме́тод відокре́млювання змі́нних
~ of potentials = ме́тод потенція́лів
~ of principal axes = ме́тод головни́х осе́й
~ of proportional parts = ме́тод ліні́йної інтерполя́ції
~ of reduction to absurdity = ме́тод зве́дення до абсу́рду
~ of reiteration = ме́тод повто́рювання
~ of resolution = ме́тод розклада́ння сил
~ of small perturbations = ме́тод мали́х збу́рень
~ of splitting = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
~ of statistical testing = ме́тод статисти́чних спроб, ме́тод Мо́нте-Ка́рло
~ of steepest descent = ме́тод перева́лу
~ of straight lines = ме́тод прями́х
~ of successive approximations = ме́тод послідо́вних набли́жень
~ of thirds = ме́тод трети́н
~ of totally orthogonal plane waves = ме́тод цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
~ of undetermined coefficients = ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
~ of variation of parameters [constants] ме́тод варія́ції дові́льної ста́лої
absolute ~ = абсолю́тний ме́тод (міряння)
absorption ~ = абсорбці́йний ме́тод
acceleration ~ = ме́тод пришви́дшування
access ~ = ме́тод [спо́сіб] до́ступу
access-oriented ~ = ме́тод обчи́слювання, зале́жний від до́ступу до да́них
activation ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] активува́ння 2. активаці́йний ме́тод
addition ~ = ме́тод [спо́сіб] додава́ння
adjoint-difference ~ = ме́тод спря́жених різни́ць
adjustment ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] реґулюва́ння [юстува́ння] 2. ме́тод вилуча́ння (відбігів від загальної тенденції)
advanced ~ = нові́тній ме́тод
alternating-direction ~ = ме́тод змі́нних на́прямів
alternative ~ = альтернати́вний ме́тод
Amouyal-Benoist-Horowitz ~ = ме́тод Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца
analog ~ = ме́тод анало́гій
analytic ~ = аналіти́чний ме́тод
application ~ = ме́тод [спо́сіб] наклада́ння (покриву тощо)
approximate ~ = набли́жений ме́тод
approximate calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximate computation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximation ~ = ме́тод набли́жень
Argelander ~ = А́рґелендерів ме́тод
argon ~ = арґоно́вий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
asymptotic ~ = асимптоти́чний ме́тод
augmented-plane-wave [APW] ~ = ме́тод приє́днаних пло́ских хвиль
augmented-spherical-wave ~ = ме́тод приє́днаних сфери́чних хвиль
averaging ~ = ме́тод [спо́сіб] усере́днювання
axiomatic ~ = аксіомати́чний [аксіо́мний] ме́тод, ме́тод постула́тів
back-reflection ~ = ме́тод зворо́тного відбива́ння
balance(d) ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
balancing ~ = ме́тод [спо́сіб] зрівнова́жування
ball-and-ring ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряти температуру топлення смол)
ballistic ~ = балісти́чний ме́тод
basic ~ = основни́й ме́тод [спо́сіб]
batch ~ = паке́тний ме́тод [спо́сіб]; періоди́чний ме́тод [спо́сіб]
batching ~ = ме́тод [спо́сіб] дозува́ння
Bethe-Peierls ~ = ме́тод Бе́те-Па́єрлса
Bethe-Tait ~ = ме́тод Бе́те-Те́йта
binary-encounter ~ = ме́тод подві́йних зі́ткнень
Bogolyubov ~ = ме́тод Боголю́бова
Bohm-Gross ~ = ме́тод Бо́ма-Ґро́са
boiling-point ~ = ебуліоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
bolometric ~ = болометри́чний ме́тод [спо́сіб]
Born-Oppenheimer ~ = ме́тод Бо́рна-О́пенгаймера
Bragg-Gray ~ = ме́тод Бре́ґа-Ґре́я
bridge ~ = містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bridge null ~ = нульови́й містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bromate ~ = (of analysis) броматоме́трія
Brückner ~ = Брю́кнерів ме́тод
bright-field ~ = ме́тод сві́тлих полі́в
brittle-varnish ~ = ме́тод ла́кових по́кривів
bubble ~ = бульбашко́вий ме́тод (визначання в’язкости)
Bürger ~ = Бю́рґерів ме́тод
calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
calibration ~ = ме́тод [спо́сіб] калібрува́ння [ґрадуюва́ння]
calorimetric ~ = калориметри́чний ме́тод [спо́сіб]
capillary ~ = капіля́рний ме́тод (of surface-tension measurement – міряння поверхневого натягу; of viscosity measurement – міряння в’язкости)
cascade ~ = каска́довий ме́тод [спо́сіб]
Case ~ = Ке́йсів ме́тод
cavity ~ = резона́торний ме́тод [спо́сіб]
centrifuge ~ = ме́тод [спо́сіб] центрифугува́ння
charged-plunger ~ = ме́тод заря́дженого плу́нжера
chemical ~ = хемі́чний ме́тод
Chew-Low ~ = ме́тод Чу-Ло́у
chopped-beam ~ = ме́тод перери́вчастого стру́меня, ме́тод перерива́ння стру́меня
classification ~ = ме́тод [спо́сіб] класифіка́ції [систематиза́ції, впорядко́вування]
coating ~ = ме́тод [спо́сіб] нано́шення по́криву (на поверхню)
coherent-state ~ = ме́тод когере́нтних ста́нів
coincidence ~ = ме́тод збі́гів
collective ~ = колекти́вний ме́тод (пришвидшування)
collective-coordinate ~ = ме́тод колекти́вних координа́т
collocation ~ = ме́тод колока́цій
colorimetric ~ = колориметри́чний ме́тод
combination ~ = ме́тод комбіна́цій (of solving systems of linear equations – для розв’язування систем лінійних рівнянь)
combined ~ = комбіно́ваний ме́тод
comparative ~ = порівня́льний ме́тод
comparison ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] порі́внювання 2. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 3. ме́тод мажора́нт (for ordinary differential equations – для звичайних диференційних рівнянь)
compensation ~ = 1. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 2. ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння
complicated ~ = складни́й (щодо виконання) ме́тод [спо́сіб]
computation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
computer ~ = комп’ю́терний [компу́торний] ме́тод
conductance-measuring ~ = кондуктометри́чний ме́тод [спо́сіб]
conformal-mapping ~ = ме́тод конфо́рмних перетво́рень
contact ~ = конта́ктовий ме́тод [спо́сіб]
continuous ~ = непере́рвний ме́тод [спо́сіб]
conventional ~ = станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
convergence-preserving ~ of summation = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування] зі збере́женням збі́жности
cooling ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
coordinate ~ = ме́тод координа́т
coprecipitation ~ = ме́тод спі́льного оса́джування
correlation ~ = кореляці́йний ме́тод
count(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] підрахо́вування
counterpoise ~ = ме́тод замі́щування (у зважуванні)
coupled-channels ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
critical-path ~ = ме́тод крити́чного шля́ху
crude ~ = гру́бий [нето́чний] ме́тод [спо́сіб]
cryoscopic ~ = кріоскопі́чний ме́тод
cut-and-try ~ = 1. ме́тод спроб 2. ме́тод добира́ння
cyclic-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
dark-field ~ = ме́тод те́мних полі́в
Debye-Scherrer ~ = ме́тод Деба́я-Ше́рера
decontamination ~ = ме́тод [спо́сіб] дезактива́ції
decremental-neighborhood ~ = ме́тод зву́жуваних о́колів
deductive ~ = дедукти́вний ме́тод
deflection ~ = ме́тод ві́дхилів
delayed-coincidence ~ = ме́тод запі́знілих [затри́маних] збі́гів
deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (речовини на поверхню)
derivation ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
deriving ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
describing function ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
detection ~ = ме́тод [спо́сіб] реєструва́ння [виявля́ння]
difference ~ = різнице́вий ме́тод
differential ~ = різнице́вий ме́тод
diffraction ~ = дифракці́йний ме́тод
diffusion ~ = дифузі́йний ме́тод
digital ~ = цифрови́й ме́тод
dilatometric ~ = дилатометри́чний ме́тод
dilution ~ = ме́тод [спо́сіб] розво́дження [розве́дення]
dip-angle ~ = ме́тод кута́ на́хилу
dipping ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
direct ~ = прями́й ме́тод [спо́сіб]
direct-vision ~ = прями́й візуа́льний ме́тод, ме́тод прямо́го спостеріга́ння
discrete-ordinate ~ = ме́тод дискре́тних ордина́т
dispersion ~ = дисперсі́йний ме́тод [спо́сіб]
Doppler-shift-attenuation [DSA] ~ = ме́тод ме́ншання До́плерового зсу́ву
double-resonance ~ = ме́тод подві́йного резона́нсу
double-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
drop-weight ~ = ме́тод крапли́нної ма́си (міряти поверхневий натяг)
dye-penetrant ~ = ме́тод барвникі́в (виявляти дефекти)
dynamic ~ = динамі́чний ме́тод (міряння)
echo ~ = е́хо-ме́тод, ме́тод відлу́ння
eddy-current ~ = ме́тод вихоро́вих стру́мів
effective-mass ~ = ме́тод ефекти́вної ма́си
effective-potential ~ = ме́тод ефекти́вного потенція́лу
efficient ~ = ефекти́вний ме́тод
Egerton ~ = Е́ґертонів ме́тод
eikonal ~ = ейкона́льний ме́тод
elaborate ~ = 1. докла́дний ме́тод 2. складни́й ме́тод [спо́сіб]
elastic-compliance ~ = ме́тод пружно́ї пода́тливости
electrical ~ = електри́чний ме́тод [спо́сіб]
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ме́тод, ме́тод дифра́кції електро́нів
electron-orbit ~ = ме́тод електро́нних орбі́т
electron-paramagnetic-resonance [EPR] ~ = ме́тод електро́нного парамагне́тного резона́нсу [ЕПР]
electrophoretic ~ = ме́тод електрофоре́зу
electrostatic ~ = електростати́чний ме́тод
emanation ~ = еманаці́йний ме́тод
equal-altitude ~ = ме́тод одна́ко́вих висо́т
equal-deflection ~ = ме́тод одна́ко́вих ві́дхилів
error-compensation ~ = ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння по́хибок
escalator ~ = (матем.) ескала́торний ме́тод
estimation ~ = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
Euler ~ = О́йлерів ме́тод
Ewald-Kornfeld ~ = ме́тод Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да
exact ~ = то́чний ме́тод
excitation ~ = ме́тод збу́джування
exhaustion ~ = ме́тод виче́рпування
expansion ~ = ме́тод розвива́ння [розви́нення] в ряд
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] ме́тод
extended ~ = узага́льнений [поши́рений] ме́тод (to – на)
extrapolation ~ = 1. екстраполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] екстраполюва́ння [екстраполя́ції]
fabrication ~s = техноло́гія виготовля́ння
factorization ~ = ме́тод [спо́сіб] факториза́ції
falling-ball ~ = ме́тод па́дання ку́льки (визначати в’язкість)
falling-drop ~ = крапли́нний ме́тод, ме́тод падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряти густини рідин)
falling-sphere ~ = ме́тод падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначати в’язкість)
Feulgen ~ = Фо́йльґенів ме́тод
Feynman graph ~ = ме́тод Фа́йнменових діягра́м, Фа́йнменів діягра́мний ме́тод
fine ~ = тонки́й [то́чний] ме́тод [спо́сіб]
finitary ~ = фіні́тний ме́тод
finite-difference ~ = ме́тод скінче́нних різни́ць
finite-element ~ = ме́тод скінче́нних елеме́нтів
Fischer-Hinnen ~ = ме́тод Фі́шера-Гі́нена
fitting ~ = ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
flotation ~ = флотаці́йний ме́тод
focusing ~ = ме́тод фокусува́ння
formal ~ = форма́льний ме́тод
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
freezing-point ~ = кріоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
frequency-response ~ = ме́тод часто́тних характери́стик
Frobenius ~ = Фробе́ніусів ме́тод
functional ~ = функціона́льний ме́тод [підхі́д]
Galerkin ~ = ме́тод Гале́ркина [Ґальо́ркіна]
Galerkin-Petrov ~ = ме́тод Гале́ркина-Петро́ва [Ґальо́ркіна-Петро́ва]
galvanometric ~ = ґальванометри́чний ме́тод
generalized ~ = узага́льнений ме́тод (for – на)
generator-coordinate ~ = ме́тод твірни́х [ґенера́торних] координа́т
Gorter-Rose ~ = ме́тод Ґо́ртера-Ро́уза
gradient ~ = ґрадіє́нтний ме́тод
Gräffe ~ = ме́тод Ґре́фе
graph ~ = ме́тод (тео́рії) гра́фів
graphic(al) ~ = графі́чний ме́тод
graphic-analytical ~ = графоаналіти́чний ме́тод
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ме́тод
Green-function ~ = ме́тод фу́нкцій Ґри́на
grid ~ = сітко́ви́й ме́тод
Griebe-Schiebe ~ = ме́тод Ґри́бе-Ши́бе
Griffiths ~ = Ґри́фітсів ме́тод
group ~ = групови́й ме́тод
group-diffusion ~ = ме́тод групово́ї дифу́зії
group-theory ~ = теоретикогрупови́й ме́тод
gyroscopic ~ = гіроско́пний ме́тод
half-deflection ~ = ме́тод полови́нного ві́дхилу
harmonic-balance ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
heating ~ = ме́тод [спо́сіб] нагріва́ння
helium ~ = ге́лієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
high-accuracy ~ = високото́чний ме́тод (обчислювання)
high-energy electron diffraction [HEED] ~ = ме́тод дифра́кції швидки́х [високоенергети́чних] електро́нів
Hittorf ~ = Гі́торфів ме́тод
hodograph ~ = ме́тод годо́графа
Hoffmann ~ = Го́фманів ме́тод
holographic ~ = голографі́чний ме́тод
Holzer ~ = Го́льцерів ме́тод
homogenization ~ = гомогенізаці́йний ме́тод
hook ~ = ме́тод га́ків
Horner ~ = Го́рнерів ме́тод
Householder ~ = Га́усго́лдерів ме́тод
hybrid ~ = гібри́дний ме́тод
hydraulic analogy ~ = ме́тод гідравлі́чної анало́гії
hydrostatic weighing ~ = ме́тод гідростати́чного зва́жування
immersion ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
improved ~ = полі́пшений [удоскона́лений] ме́тод
indentation ~ = інде́нторний ме́тод (визначання твердости)
indirect ~ = непрями́й ме́тод [спо́сіб]
induction ~ = індукці́йний ме́тод [спо́сіб]
inefficient ~ = неефекти́вний ме́тод
inexact ~ = нето́чний ме́тод
infinity ~ = (опт.) ме́тод нескінче́нно відда́леної то́чки
in-situ ~ = ме́тод [спо́сіб] (міряння) на мі́сці, позалаборато́рний ме́тод [спо́сіб] (міряння)
integration ~ = ме́тод [спо́сіб] інтеґрува́ння
intercept ~ = ме́тод січни́х (визначання розмірів зернин у мікроструктурі)
interchange-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
interferometric ~ = інтерференці́йний ме́тод
interpolation ~ = 1. інтерполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] інтерполюва́ння [інтерполя́ції]
inverse-scattering-transform ~ = ме́тод обе́рненої зада́чі розсі́ювання
inverse iteration ~ = ме́тод обе́рненого ітерува́ння
inversion ~ = інверсі́йний ме́тод
involved ~ = складни́й ме́тод
ionization ~ = йонізаці́йний ме́тод
isotope-dilution ~ = ме́тод ізото́пного розве́дення
isotope-separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання ізото́пів
iteration ~ = 1. ме́тод ітера́цій 2. ме́тод [спо́сіб] ітерува́ння
iterative ~ = ітераці́йний ме́тод
Jaeger ~ = Дже́ґерів ме́тод
Jaeger-Steinwehr ~ = ме́тод Дже́ґера-Шта́йнвера
Kármán-Tsien ~ = ме́тод Ка́рмана-Ци́на
K-harmonics ~ = ме́тод K-гармо́нік
kinematic ~ = кінемати́чний ме́тод
Kjeldahl ~ = К’є́льдалів ме́тод
Klein-Rydberg ~ = ме́тод Кля́йна-Ри́дберґа
Kyropoulos ~ = (of crystal growth) Кіро́пулосів ме́тод (вирощування кристалів)
laboratory ~ = лаборато́рний ме́тод [спо́сіб]
Lagrange ~ = Лаґра́нжів ме́тод
Langmuir-Blodgett ~ = ме́тод Ле́нґмю́ра-Блоджет
lattice ~ = ґратко́вий ме́тод, ме́тод ґра́тки
Laue ~ = ме́тод Ля́уе
LCAO ~ = метод ЛКАО [лі́нійної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
lead ~ = плю́мбумовий [плю́мбієвий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
least-square(s) ~ = ме́тод найме́нших квадра́тів
limitation ~ = ме́тод перехо́ду до узага́льненої грани́ці (of a divergent sequence – розбіжної послідовности)
linear ~ = ліні́йний ме́тод
linear-combination-of-atomic-orbitals ~ = див. LCAO ~
linearization ~ = ме́тод [спо́сіб] лінеариза́ції
linearized-augmented(‑plane)-wave ~ = ме́тод лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль
lobing ~ = ме́тод рівносигна́льної зо́ни
low-energy electron diffraction [LEED] ~ = ме́тод дифра́кції пові́льних [низькоенергети́чних] електро́нів
magnetohydrodynamic analog ~ = магнетогідродинамі́чна анало́гія
matching ~ = ме́тод [спо́сіб] узгі́днювання [узго́джування]; ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
matrix ~ = ма́тричний ме́тод
maximum-likelihood ~ = ме́тод максима́льної правдоподі́бности
mean-field ~ = ме́тод сере́днього по́ля
mean-value ~ = ме́тод сере́дніх (зна́чень)
measuring ~ = ме́тод [спо́сіб] мі́ряння [вимі́рювання]
mechanical-quadrature ~ = ме́тод механі́чної квадрату́ри
mesh-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
midsquare ~ = ме́тод сере́дніх квадра́тів
Milne ~ = Мі́лнів ме́тод
minimizing ~ = ме́тод мініміза́ції
minimum-distance ~ = ме́тод мініма́льної ві́дстані
modelng ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
molecular-dynamics ~ = ме́тод молекуля́рної дина́міки
molecular-orbital ~ = ме́тод моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей
moments ~ = ме́тод моме́нтів
Monte-Carlo ~ = ме́тод Мо́нте-Ка́рло, ме́тод статисти́чних спроб
moving-averages ~ = ме́тод ковзни́х сере́дніх
moving-boundary ~ = ме́тод рухо́мої межі́
muffin-tin [MT] orbital ~ = ме́тод MT-орбіта́лей
Müller ~ = Мю́лерів ме́тод
multigroup ~ = багатогрупови́й ме́тод
multiple-collision ~ = ме́тод багаторазо́вих зі́ткнень
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х набли́жень
multiplication ~ = ме́тод [спо́сіб] мно́ження
multistage ~ = багатоета́пний [багатостаді́йний] ме́тод
multistep ~ = багатокро́ковий ме́тод
Muskhelishvili ~ = ме́тод Мусхелішві́лі
nearly-free-electron [NFE] ~ = ме́тод ма́йже ві́льних електро́нів
nephelometric ~ = нефелометри́чний ме́тод
net(‑point) ~ = ме́тод мере́ж
noncontact ~ = неконта́ктовий [безконта́ктовий] ме́тод [спо́сіб]
nonlinear ~ = неліні́йний ме́тод
Nordheim-Scalettar ~ = ме́тод Но́рдгайма-Скейле́тера
normalization ~ = ме́тод [спо́сіб] нормува́ння
nuclear-magnetic-resonance [NMR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного магне́тного резона́нсу [ЯМР]
nuclear-quadrupole-resonance [NQR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного квадрупо́льного резона́нсу [ЯКР]
null ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
null-balance ~ = ме́тод нульово́го бала́нсу
numerical ~ = числови́й ме́тод
numerical-simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] числово́го моделюва́ння
objective ~ = об’єкти́вний ме́тод
observation ~ = ме́тод [спо́сіб] спостеріга́ння
one-group ~ = одногрупови́й ме́тод
one-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
one-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
operator ~ = опера́торний ме́тод
optical ~ = опти́чний ме́тод
optical polarization ~ = опти́чний поляризаці́йний ме́тод
optical recording ~ = опти́чний ме́тод за́пису інформа́ції
optimization ~ = ме́тод [спо́сіб] оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння]
ordered-elimination ~ = ме́тод упорядко́ваного вилуча́ння
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthogonalized-plane-wave ~ = ме́тод ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating-crystal ~ = ме́тод коливно́го криста́лу, ме́тод колива́ння криста́лу
Otto-Lardillon ~ = ме́тод О́то-Лардильйо́на
parabolic ~ = ме́тод пара́бол
particle-in-cell ~ = ме́тод части́нки в комі́рці
partition ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
partitioning-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
path-integration ~ = ме́тод інтеґрува́ння за траєкто́ріями
Patterson-Harker ~ = ме́тод Па́терсона-Га́ркера
Peierls ~ = Па́єрлсів ме́тод
pendant-drop ~ = ме́тод зави́слої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
Penfold-Leiss ~ = ме́тод Пе́нфолда-Ля́йса
peratization ~ = ме́тод ператиза́ції
perturbation ~ = ме́тод збу́рень
perturbed-stationary-states [PSS] ~ = ме́тод збу́рених стаціона́рних ста́нів
phase-contrast ~ = ме́тод фа́зового контра́сту
phase-diagram ~ = ме́тод фа́зової діягра́ми
phase-integral ~ = ме́тод фа́зових інтеґра́лів
phase-modulation ~ = ме́тод фа́зової модуля́ції
phase-plane ~ = ме́тод фа́зової площини́
phase-shift ~ = ме́тод фа́зового зсу́ву, ме́тод зсу́ву фа́зи
phenomenological ~ = феноменологі́чний метод
photoelectric ~ = фотоелектри́чний ме́тод
photographic ~ = фотографі́чний ме́тод
photoluminescence ~ = фотолюмінесценці́йний [фотолюмінесце́нтний] ме́тод
photometric ~ = фотометри́чний ме́тод
plane-wave ~ = ме́тод пло́ских хвиль
Poggendorff ~ = По́ґендорфів ме́тод (first/secondперший/другий)
Poincaré ~ = ме́тод Пуанкаре́
polarographic ~ = полярографі́чний ме́тод
polygonal ~ = ме́тод ла́маних
postulational ~ = аксіо́мний ме́тод, ме́тод постула́тів
potential-drop ~ = ме́тод різни́ці (електри́чних) потенція́лів
potentiometric ~ = потенціометри́чний ме́тод
powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
powder-diffraction ~ = ме́тод дифра́кції на порошку́
power-series ~ = ме́тод степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в]
precision ~ = високото́чний [прецизі́йний] ме́тод (міряння)
predictor-corrector ~ = ме́тод прогнозува́ння та коре́кції
processing ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння; (мн.) техноло́гія обробля́ння
product-solution ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
program-evaluation-and-review-technique [PERT] ~ = ме́тод мереже́вого планува́ння
proton-recoil ~ = ме́тод відру́шених прото́нів
proving ~ = ме́тод [спо́сіб] дово́дження
pseudopotential ~ = ме́тод псевдопотенція́лу
pulse ~ = і́мпульсний ме́тод
pulse-echo ~ = ме́тод відби́тих і́мпульсів
pycnometric ~ = пікнометри́чний ме́тод
quadrature ~ = ме́тод квадрату́р
qualitative ~ = я́кісний ме́тод
quantitative ~ = кі́лькісний ме́тод
radiation ~ = радіяці́йний ме́тод [спо́сіб]
radio-astronomy ~ = радіоастрономі́чний ме́тод
radiocarbon ~ = радіометри́чний [вуглеце́вий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
radiographic ~ = радіографі́чний ме́тод
radiometric ~ = радіометри́чний ме́тод [спо́сіб]
radium ~ = ра́дієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
Ramsay-Young ~ = ме́тод Ре́мзі-Я́нґа [Рамза́я-Ю́нґа]
range ~ = ме́тод про́бі́гів
rapid ~ = експре́с-ме́тод
Rayleigh-Jansen ~ = ме́тод Ре́йлі-Я́нсена [Реле́я-Я́нсена]
Rayleigh-Ritz ~ = ме́тод Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца]
recognized ~ = (загально)ви́знаний ме́тод [спо́сіб]
rectangular ~ = ме́тод прямоку́тників
recurrence(‑formula) ~ = рекуре́нтний ме́тод
reduction ~ = ме́тод [спо́сіб] зве́дення
reference ~ = етало́нний ме́тод [спо́сіб]
reflected-wave ~ = ме́тод відби́тих хвиль
reflection ~ = ме́тод відбива́ння
reflection high-energy electron diffraction [RHEED] ~ = ме́тод дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів
refraction ~ = ме́тод зало́млених хвиль
refrigeration ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
refringent-wave ~ = ме́тод зало́млених хвиль
relative ~ = відно́сний ме́тод (міряння)
relaxation ~ = (матем.) релаксаці́йний ме́тод
renormalization-group ~ = ме́тод ренормгру́пи [ренормалізаці́йної гру́пи]
research ~ = ме́тод дослі́джування; (мн.) мето́дика дослі́джування
resonance ~ = резона́нсний ме́тод
resonance-fluorescence ~ = ме́тод резона́нсної флюоресце́нції
resonating-group ~ = ме́тод резонівни́х груп
response-matrix ~ = ме́тод характеристи́чних ма́триць
revolving-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rigorous ~ = стро́гий ме́тод
riometric ~ = ріометричний ме́тод
Ritz ~ = Ри́тців ме́тод
rod-drop ~ = ме́тод [спо́сіб] скида́ння стри́жня
rolling-crystal ~ = ме́тод хита́ння криста́лу
Römer ~ = Ре́мерів ме́тод [до́слід]
root-squaring ~ = ме́тод підне́сення до квадра́ту
rotating-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rotating-cylinder ~ = ме́тод оберта́ння цилі́ндра
rotating-oscillating-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та колива́ння (кристалу)
rotating-rolling-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та хита́ння (кристалу)
routine ~ = уста́лений [станда́ртний, загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
Runge-Kutta ~ = ме́тод Ру́нґе-Ку́та
Rydberg-Klein-Rees [RKR] ~ = ме́тод Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
saddle-point ~ = ме́тод перева́лу
sandwich ~ = ме́тод са́ндвіча, ме́тод перемежо́ваних шарі́в
Sawada ~ = ме́тод Сава́ди
scales ~ = ме́тод терезі́в (for algebraic equations – до алґебричних рівнянь)
scattering-matrix ~ = ме́тод ма́триці розсі́ювання
scenario ~ = ме́тод сцена́ріїв
Schleiermacher ~ = Шля́єрмахерів ме́тод
schlieren ~ = (опт.) тіньови́й ме́тод, ме́тод смуг
Schulz ~ = Шу́льців ме́тод
Schuster ~ = Шу́стерів ме́тод
scientific ~ = науко́вий підхі́д
scintillation ~ = сцинтиляці́йний ме́тод
scratch ~ = ме́тод дря́пання (визначати твердість)
search ~ = ме́тод по́шуку
secant ~ = ме́тод січни́х
sedimentation ~ = ме́тод оса́джування
Seidel ~ = За́йделів ме́тод
self-consistent-field ~ = ме́тод самоузго́дженого по́ля
semi-inverse ~ = напівобе́рнений ме́тод
semiaverages ~ = ме́тод напівусере́днювання
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ме́тод
separable-potential ~ = ме́тод сепара́бельного потенція́лу
separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
separation-nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
separation-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
sequential ~ = послідо́вний ме́тод, ме́тод послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння]
sequential ~ of testing = ме́тод послідо́вних спроб
sequential estimation ~ = ме́тод послідо́вного оці́нювання
sequential-search ~ = ме́тод ітераці́йного по́шуку
sessile-bubble ~ = ме́тод засі́лої бу́льбашки (у мірянні поверхневого натягу)
sessile-drop ~ = ме́тод засі́лої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
shadow ~ = тіньови́й ме́тод
shooting ~ = ме́тод пристрі́лювання
simple ~ = про́сти́й ме́тод [спо́сіб]
simplex ~ = си́мплексний ме́тод
simplified ~ = спро́щений ме́тод [спо́сіб]
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння; імітаці́йний ме́тод
single-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
single-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
small-parameter ~ = ме́тод малого параметра
smoothing ~ = ме́тод згла́джування
sounding ~ = ме́тод [спо́сіб] зондува́ння
spectral ~ = спектра́льний ме́тод
spectrometer ~ = спектрометри́чний ме́тод
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний ме́тод
spherical-harmonics ~ = ме́тод сфери́чних гармо́нік
spray(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] напоро́шування (покриву)
staircase(‑estimation) ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] ме́тод [спо́сіб] 2. станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
standing-wave ~ = ме́тод стоя́чої хви́лі
state-space ~ = ме́тод про́стору ста́нів
static ~ = ме́тод стати́чного мі́ряння [вимі́рювання]
statistical ~ = статисти́чний ме́тод
steepest-descent ~ = ме́тод найстримкі́шого спу́ску, ме́тод перева́лу
step-by-step ~ = 1. поета́пний ме́тод [спо́сіб] 2. ме́тод окре́мих кро́ків
Stöber ~ = (of crystal growth) Ште́берів ме́тод (вирощування кристалів)
stochastic ~ = стохасти́чний ме́тод
Stockbarger ~ = (of crystal growth) Сто́кбарґерів ме́тод (вирощування кристалів)
stopped-flow ~ = (фх) ме́тод зупи́неного стру́меня
strength-testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування мі́цности [на мі́цність]
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний ме́тод
strong-coupling ~ = ме́тод си́льного зв’язку́
subjective ~ = суб’єкти́вний ме́тод
substitution ~ = 1. (матем.) ме́тод замі́ни змі́нних; ме́тод [спо́сіб] підставля́ння 2. (фіз.) ме́тод замі́щування (у зважуванні)
successive-approximations ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
summation ~ = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування]
superposition ~ = ме́тод суперпози́ції
sweep(ing)-out ~ = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
symbolical ~ = 1. опера́торний ме́тод 2. ме́тод ко́мплексних ампліту́д
tagged-photon ~ = ме́тод позна́чених [заналичко́ваних, мі́чених] фото́нів
Tamm-Dancoff ~ = ме́тод Та́ма-Да́нкова
tachometrical ~ = тахометри́чний ме́тод
tangent ~ = ме́тод доти́чних
tangent-plane ~ = ме́тод доти́чних площи́н
telluric-current ~ = ме́тод телури́чних стру́мів
tensiometer ~ = ме́тод (відрива́ння) кільця́ (у мірянні поверхневого натягу)
testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод
thermodynamic ~ = термодинамі́чний ме́тод
thermometric ~ = термометри́чний ме́тод
time-of-flight ~ = ме́тод ча́су проліта́ння
topological ~ = топологі́чний ме́тод
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
traditional ~ = традиці́йний [загальнопри́йнятий, відо́мий, звича́йний, найпоши́реніший] ме́тод
transfer-matrix ~ = ме́тод матриці перено́шення
transformation ~ = ме́тод [спо́сіб] перетво́рювання
transposition ~ = ме́тод переставля́ння
trapezoid(al) ~ = ме́тод трапе́цій
trial-and-error ~ = 1. ме́тод спроб та помило́к 2. ме́тод добира́ння
triangulation ~ = триангуляці́йний ме́тод
up-and-down ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
usual ~ = загальнопри́йнятий ме́тод
valence-bond(‑resonance) ~ = ме́тод вале́нтних зв’язкі́в
Van der Pauw ~ = ме́тод Ван дер Па́у
vapor-deposition ~ = ме́тод оса́джування з парово́ї фа́зи
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
variate-difference ~ = різнице́во-дисперсі́йний ме́тод
variation ~ = ме́тод [спо́сіб] варіюва́ння
variational ~ = варіяці́йний ме́тод
Verneuil ~ = (of crystal growth) Верне́йлів ме́тод (вирощування кристалів)
visual ~ = візуа́льний ме́тод [спо́сіб]
volumetric ~ = о́б’є́мний ме́тод
vortex-distribution ~ = ме́тод розподі́лених ви́хорів
Watson ~ = Ва́тсонів ме́тод
Weissenberg ~ = Ва́йсенберґів ме́тод
Weizsäcker-Williams ~ = ме́тод Ва́йцзекера-Ві́ліямса
Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] ~ = ме́тод Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на, ме́тод ВКБ
Wick ~ = Ві́ків ме́тод
Wick-Chandrasekhar ~ = ме́тод Ві́ка-Чандрасека́ра
Wigner-Seitz ~ = ме́тод Ві́ґнера-За́йтца
Wilzbach ~ = Ві́льцбахів ме́тод
x-ray diffraction ~ = рентґенодифрактометри́чний [рентґенодифракці́йний, рентґенострукту́рний] метод
x-ray goniometry ~ = рентґеногоніометри́чний ме́тод
x-ray powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
Yvon ~ = Іво́нів ме́тод
zero ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
zero-beat ~ = ме́тод нульово́го биття́
zero-deflection ~ = ме́тод нульово́го ві́дхилу
mixture 1. су́міш || су́мішевий 2. змі́шування//‌зміша́ння, перемі́шування//‌переміша́ння
['mɪkstʃə, -ər]
~ of distributions = су́міш розпо́ділів
~ of liquids = ріди́нна су́міш, су́міш ріди́н
~ of populations = (матем.) су́міш суку́пностей
additive color ~ = су́міш адити́вних кольорі́в
air-water vapor ~ = водопові́тряна су́міш
alcoholic ~ = спиртова́ су́міш
azeotropic ~ = азеотро́п, азеотро́пна су́міш; азеотро́пний ро́зчин
binary ~ = біна́рна [двоскладнико́ва, двокомпоне́нтна] су́міш
buffer ~ = бу́ферна су́міш
color ~ = ко́лірна су́міш, су́міш кольорі́в [барв]
combustible ~ = пальна́ су́міш
cooling ~ = охоло́джувальна [холоди́льна] су́міш
depleted ~ = збі́днена су́міш
detonation ~ = гриму́ча [вибухо́ва] су́міш
dystetic ~ = дистекти́чна су́міш
enriched ~ = збага́чена су́міш
equimolecular ~ = еквімолекуля́рна [еквімоле́кульна] су́міш
eutectic ~ = евтекти́чна су́міш
explosive ~ = вибухо́ва су́міш
ferroalloy-dielectric ~ = магнетодіеле́ктрик
filling ~ = напо́внювальна су́міш, змі́шаний напо́внювач
fission-product ~ = су́міш проду́ктів по́ділу
flammable ~ = пальна́ [займи́ста] су́міш
fluid ~ = пли́нова су́міш, су́міш пли́нів
freezing ~ = кріоге́нна су́міш; кріоге́нний плин
gas ~ = га́зова су́міш, змі́шаний газ
half-and-half ~ = п’ятдесятивідсо́ткова (двоскладнико́ва/двокомпоне́нтна) су́міш
harmonic ~ = су́міш гармо́нік
heterogeneous ~ = неоднорі́дна [гетероге́нна] су́міш
homogeneous ~ = однорі́дна [гомоге́нна] су́міш
hydrogen-air ~ = воднепові́тряна су́міш
inflammable ~ = пальна́ [займи́ста] су́міш
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна [негомоге́нна] су́міш
isomorphic ~ = ізомо́рфна су́міш
isotope ~ = су́міш ізото́пів
lean ~ = бі́дна су́міш
liquid ~ = ріди́нна су́міш, су́міш ріди́н
mechanical ~ = механі́чна су́міш
multicomponent ~ = багатоскладнико́ва [багатокомпоне́нтна] су́міш
multiphase ~ = багатофа́зова су́міш
nonfreezing ~ = незамерзна́ су́міш
nonseparating ~ = невідокре́мна су́міш
nonstoichiometric ~ = нестехіометри́чна су́міш
permalloy-dielectric ~ = магнетодіеле́ктрик
powder(y) ~ = су́міш порошкі́в, порошко́ва су́міш
racemic ~ = рацемі́чна сполу́ка, рацема́т; рацемі́чна су́міш
reacting ~ = реагівна́ су́міш
reactive ~ = реагівна́ су́міш
statistical ~ = статисти́чна су́міш
stoichiometric ~ = стехіометри́чна су́міш
subtractive color ~ = су́міш субтракти́вних [відніма́льних] кольорі́в
ternary ~ = трискладнико́ва [трикомпоне́нтна] су́міш
three-component ~ = трискладнико́ва [трикомпоне́нтна] су́міш
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтна су́міш
two-component ~ = двоскладникова [двокомпоне́нтна] суміш
two-phase ~ = двофа́зова суміш
working ~ = робо́ча су́міш
notation 1. позна́чення (однина і множина) 2. систе́ма позна́чень 3. за́пис, фо́рма за́пису 4. симво́ліка
[nəʊ'teɪʃn, noʊ'-]
abridged ~ = скоро́чене позна́чення
additive ~ = адити́вний за́пис, адити́вна фо́рма за́пису
base ~ = позиці́йна систе́ма за́пису (числа)
binary ~ = двійко́вий за́пис (числа)
binary-coded decimal ~ = двійко́во-десятко́вий за́пис (числа)
biquinary ~ = двійко́во-п’ятірко́вий за́пис (числа)
bracket-free ~ = бездужко́вий за́пис
chemical ~ = хемі́чні позна́чення, хемі́чна симво́ліка
complex ~ = ко́мплексні позна́чення
conventional ~ = умо́вні позна́чення
crystallographic ~ = кристалографі́чні позна́чення [си́мволи]
exponential ~ = експоненці́йна фо́рма за́пису
fixed-point ~ = систе́ма за́пису (числа) з нерухо́мою кра́пкою/ко́мою
fixed radix ~ = позиці́йна систе́ма за́пису (числа)
floating-point ~ = систе́ма за́пису (числа) з рухо́мою кра́пкою/ко́мою
decimal ~ = десятко́вий за́пис (числа)
duodecimal ~ = дванадцятко́вий за́пис (числа)
engineering ~ = техні́чні позна́чення, техні́чна симво́ліка
exponential ~ = експоненці́йний за́пис
hexadecimal ~ = шістнадцятко́вий за́пис (числа)
infix ~ = і́нфіксний за́пис
literal ~ = лі́терні [бу́квені] позна́чення
mathematical ~ = математи́чні позна́чення
matrix ~ = ма́тричний за́пис
mixed-base ~ = змі́шана систе́ма за́пису (числа)
mixed-radix ~ = змі́шана систе́ма за́пису (числа)
musical ~ = но́тне письмо́
numerical ~ = цифрові́ позна́чення, цифрови́й за́пис
octal ~ = вісімко́вий за́пис (числа)
octonary ~ = див. octal ~
operational ~ = опера́торний за́пис
operator ~ = опера́торний за́пис
parentheses-free ~ = бездужко́вий за́пис (математичних виразів)
phonetic ~ = фонети́чна транскри́пція
positional ~ = позиці́йна систе́ма за́пису (числа)
postfix ~ = інве́рсний [по́льський] за́пис (математичних виразів)
prefix ~ = інве́рсний [по́льський] за́пис (математичних виразів)
quinary ~ = п’ятірко́вий за́пис (числа)
radix ~ = позиці́йна систе́ма за́пису (числа)
short(ened) ~ = скоро́чений за́пис
spectroscopic ~ = спектроскопі́чні позна́чення, спектроскопі́чна симво́ліка
spinor ~ = спіно́рний за́пис
standard ~ = станда́ртні [звича́йні, рути́нні] позна́чення
symbolic ~ = си́мвольні позна́чення, си́мвольний за́пис, симво́ліка
tensor ~ = те́нзорний за́пис
ternary ~ = трійко́вий за́пис (числа)
vector ~ = ве́кторний за́пис
Voight ~ = Фо́йґтові позна́чення
number 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти//‌занумерува́ти/‌перенумерува́ти; познача́ти//‌позна́чити но́мером 3. лічи́ти//‌полічи́ти, перелі́чувати//‌перелічи́ти; перерахо́вувати//‌перерахува́ти (за порядком номерів) 4. цифрува́ти//‌зацифрува́ти 5. (числови́й) коефіціє́нт 6. кі́лькість || станови́ти (про кількість) □ a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/невели́ка кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 7. бал || ба́ловий 8. число́, ви́пуск (журналу)
['nʌmbə, -ər]
~ of cycles to failure = циклі́чна довгові́чність [мі́цність]
~ of degrees of freedom = кі́лькість сту́пенів ві́льности
~ of dimensions = кі́лькість ви́мірів, ви́мірність (простору)
~ of iterations = число́ ітера́цій
~ of particles = число́ части́нок
~ of revolutions = число́ о́бертів
~ of states = число́ ста́нів
~ of turns (of a curve around a point) ґвинтове́ число́, число́ обхо́дів (кривої навколо точки)
Abbe ~ = число́ А́бе
absolute ~ = аритмети́чне число́
abstract ~ = абстра́ктне число́
abundant ~ = надлишко́ве число́
acid ~ = кисло́тне число́
Alfvén ~ = А́ль(ф)венове число́
algebraic ~ = алґебри́чне число́
almost prime ~ = ма́йже про́сте́ число́
amicable ~s = дру́жні чи́сла
angular quantum ~ = кутове́ ква́нтове число́
angular wave ~ = хвильове́ число́
arbitrary ~ = дові́льне число́
Archimedes ~ = Архіме́дове число́
arithmetic ~ = аритмети́чне число́
assay ~ = пока́зник про́би (металів)
associated ~ = асоційо́ване число́
atomic ~ = а́томний [заря́довий] но́мер, а́томне [прото́нне] число́
average ~ = сере́днє число́; сере́дня кі́лькість
average sample ~ = сере́дній о́бсяг ви́бірки
Avogadro ~ = число́ Авоґа́дро
azimuthal quantum ~ = а́зимутне ква́нтове число́
baryon ~ = баріо́нне число́
base ~ = ба́зисне число́
Beaufort ~ = бал за Бофо́ртовою шкало́ю (сили вітру)
Bernoulli ~ = число Берну́лі
Betti ~ = число́ Бе́ті
beyond-critical ~ = закрити́чне число́
bicomplex ~ = біко́мплексне число́
binary ~ = двійко́ве число́
binary-decimal ~ = двійко́во-десятко́ве число́
Bingham ~ = Бі́нґемове число́
Biot ~ = число́ Біо́
Blake ~ = Бле́йкове число́
Bodenstein ~ = Бо́денстайнове число́
Bond ~ = Бо́ндове число́
Boussinesq ~ = Бусине́скове число́
bridging ~ = мостове́ число́
Brinell (hardness) ~ = Брине́леве число́, число́ тве́рдости за Брине́лем
Brinkmann ~ = Бри́нкманове число́
Bulygen ~ = Ба́ліґенове число́
cardinal ~ = 1. кардина́льне число́ 2. поту́жність (множини тощо) 3. кі́лькісний числі́вник
cardinal ~ of a group = поту́жність гру́пи
Catalan ~ = Ка́таланове число́
catalog ~ = катало́говий но́мер (зорі)
cavitation ~ = кавітаці́йне число́
Cayley ~s = чи́сла Ке́йлі
cetane ~ = цета́нове число́
characteristic ~ = 1. характеристи́чне число́ 2. вла́сне зна́чення
charge ~ = заря́дове число́
chromatic ~ = хромати́чне число́
Clifford ~ = Клі́фордове число́
column ~ = 1. но́мер сто́впчика 2. колонци́фра (у видруку)
complex ~ = ко́мплексне число́
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жене чи́сло
composite ~ = скла́дене число́
compound ~ = скла́дене імено́ване число́ (із різних назв, напр. 1 м 20 см)
concrete ~ = імено́ване число́
condensation ~ = коефіціє́нт конденса́ції
condition ~ = число́ обумо́влености
congruent ~s = порівня́нні чи́сла (modulo m – за модулем m)
connectivity ~ = поря́док зв’я́зности
consecutive ~s = послідо́вні чи́сла; послідо́вні номери́
conserved quantum ~ = збережне́ ква́нтове число́
coordination ~ = координаці́йне число́
coprime ~s = взає́мно про́сті́ чи́сла
critical ~ = крити́чне число́
critical Mach ~ = крити́чне Ма́хове число́
critical Reynolds ~ = крити́чне Ре́йнол(ь)дсове число́
current ~ = пото́чне число́
Damköhler ~ = Да́мкелерове число́
Darcy ~ = число́ Да́рсі
Dean ~ = Ди́нове число́
Deborah ~ = число́ Дебо́ри
decadic ~ = десятко́ве число́
decimal ~ = десятко́ве число́
deficient ~ = 1. недоста́тнє число́ 2. дефе́ктне число́
defective ~ = дефе́ктне число́
denominate ~ = імено́ване число́
difference ~ = ізото́пне число́, на́длишок нейтро́нів (у ядрі)
diffusion ~ = дифузі́йне число́
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне число́
direction ~ = на́прямний коефіціє́нт
double-precision ~ = число́ з подві́йним число́м розря́дів
Drew ~ = число́ Дру [Дрю]
Dufour ~ = Дюфу́рове число́
Dulong ~ = Дюло́нґове число́
Eckert ~ = Е́кертове число́
effective ~ = ефекти́вне число́
effective atomic ~ = ефекти́вний а́томний но́мер
Einstein ~ = Айншта́йнів коефіціє́нт
Ericksen ~ = Е́риксенове число́
Euler ~ = О́йлерове число́ (1/2 – перше/друге)
even ~ = па́рне число́
fermion ~ = ферміо́нне число́
Fibonacci ~s = чи́сла Фібона́чі
figurate ~ = фігу́рне число́
finite ~ = скінче́нне число́
fixed-point ~ = число́ із нерухо́мою [(за)фіксо́ваною] кра́пкою/ко́мою
floating-point ~ = число́ із рухо́мою кра́пкою/ко́мою
fractional ~ = дріб, дробо́ве́ число́
free-convection ~ = Ґра́сгофове число́
Froude ~ = Фру́дове число́
Galileo ~ = Ґаліле́єве число́
general ~ = зага́льне число́
geopotential ~ = геопотенція́льне число́
Ginzburg ~ = Ги́нзбургове число́
Grätz [Graetz] ~ = Ґре́цове число́
Grashof ~ = Ґра́сгофове число́
great ~ = вели́ке число́
greater ~ = бі́льше число́
greatest ~ = найбі́льше число́
Gukhman ~ = Ґу́хманове число́
hadronic ~ = гадро́нне число́
hardness ~ = показни́к [число́] тве́рдости
harmonic ~ = но́мер гармо́ніки
Hartmann ~ = Га́ртманове число́
hexadecimal ~ = шістнадцятко́ве число́
hypercomplex ~ = кватерніо́н, гіперко́мплексне число́
hyperprimary ~ = гіперпра́ймерне [гіперприма́рне] число́
ideal ~ = ідеа́льне число́
idempotent ~ = ідемпоте́нтне число́
identification ~ = 1. і́ндекс 2. ідентифікаці́йний но́мер
imaginary ~ = уя́вне число́
imperfect ~ = недоскона́ле число́
improper ~ = невласти́ве число́; невла́сне число́
inaccessible ~ = недося́жне число́
incidence ~ = коефіціє́нт інциде́нції
infinitely great ~ = нескінче́нно вели́ке число́
infinitely large ~ = нескінче́нно вели́ке число́
inner quantum ~ = вну́трішнє ква́нтове число́
integral ~ = ці́ле число́
International Standard Serial ~ = [ISSN] міжнаро́дний (станда́ртний) і́ндекс періоди́чного видання́
inverse ~ = обе́рнене число́
iodine ~ = йо́дне число́
irrational ~ = ірраціона́льне число́
isotopic ~ = ізото́пне число́, на́длишок нейтро́нів (у ядрі)
k-abundant ~ = k-надлишко́ве число́
Kármán ~ = Ка́рманове число́
Knudsen ~ = Кну́дсенове число́
large ~ = вели́ке число́
least ~ = найме́нше число́
lepton ~ = лепто́нне число́
level occupation ~ = число́ запо́внення рі́вня
Lewis ~ = Лю́їсове число́
Lindemann ~ = Лі́ндеманове число́
line ~ = но́мер рядка́
linking ~ = коефіціє́нт зче́плення
literal ~ = алґебри́чна величина́
Lorenz ~ = Ло́ренцове число́
Loschmidt ~ = Ло́шмідтове число́, конста́нта Ло́шмідта
Love ~ = Ла́вове число́
lower critical Mach ~ = ни́жнє крити́чне Ма́хове число́
Mach ~ = мах, Ма́хове число́
magic ~ = магі́чне число́
magnetic ~ = магне́тне число́
magnetic Oseen ~ = магне́тне Усе́йнове число́
magnetic quantum ~ = магне́тне ква́нтове число́
mass ~ = ма́сове число́
mean ~ = сере́днє число́
medium ~ = промі́жне́ [сере́динне] число́ (між мінімумом і максимумом)
mixed ~ = змі́шане число́, змі́шаний дріб
Mohs ~ = Мо́сове число́
Mohs hardness ~ = число́ тве́рдости за Мо́сом
Moseley ~ = число́ Мо́злі
multidigit ~ = багатозна́кове [багаторозря́дне] число́
multipartite ~ = багаточасти́нне число́
multiperfect ~ = кра́тнодоскона́ле число́
multiplace ~ = багатозна́кове [багаторозря́дне] число́
muon ~ = мюо́нне число́
muon-lepton ~ = мюо́н-лепто́нне число́
mutually prime ~s = взає́мно про́сті́ чи́сла
Napier ~ = число́ e
natural ~ = натура́льне число́
n-digit ~ = n-зна́кове [n-розря́дове] число́
near-magic ~ = ма́йже магі́чне число́
negative ~ = від’є́мне число́
neutron ~ = нейтро́нне число́
neutron-excess ~ = ізото́пне число́, на́длишок нейтро́нів (у ядрі)
nilpotent ~ = нільпоте́нтне число́
nonary ~ = дев’ятко́ве число́
nonconserved quantum ~ = незбережне́ ква́нтове число́
nondimensional ~ = безрозмі́рнісне число́
nonnegative ~ = невід’є́мне число́
normal ~ = норма́льне число́
n-place ~ = n-зна́кове [n-розря́дове] число́
nuclear ~ = ма́сове число́
nucleon ~ = ма́сове [нукло́нне] число́
Nusselt ~ = Ну́сельтове число́
occupation ~ = число́ запо́внення
octal ~ = вісімко́ве число́
octane ~ = окта́нове число́
odd ~ = непа́рне число́
one-place ~ = однозна́кове [однорозря́дове] число́
orbital quantum ~ = орбіто́ве ква́нтове число́
order ~ = поря́дковий но́мер
ordinal ~ = 1. ордина́л, ордина́льне число́ 2. трансфіні́тне число́ 3. поря́дкове число́ 4. порядко́вий числі́вник
orientation quantum ~ = орієнтаці́йне ква́нтове число́
oscillatory quantum ~ = осциля́торне ква́нтове число́
oxidation ~ = сту́пінь [число́] оки́снення [оксида́ції]
page ~ = 1. но́мер сторі́нки 2. колонци́фра
palindromic ~ = симетри́чне [паліндро́мне] число́
particle ~ = 1. число́ части́нок 2. но́мер части́нки
Peclet ~ = число́ Пекле́
perfect ~ = доскона́ле число́
pluperfect ~ = кратнодоскона́ле число́
positive ~ = дода́тне число́
Prandtl ~ = Пра́ндтльове число́
preferred ~ = преференці́йне число́
primary ~ = пра́ймерне [прима́рне] число́
prime ~ = про́сте́ число́
primitive ~ = приміти́вне число́
principal quantum ~ = головне́ ква́нтове число́
proper ~ = власти́ве число́; вла́сне число́
proton ~ = прото́нне число́
pseudoprime ~ = псевдопро́сте́ число́
pseudorandom ~ = псевдовипадко́ве число́
pure imaginary ~ = су́то [чи́сто] уя́вне число́
quantum ~ = ква́нтове число́
quark ~ = ква́ркове число́
radial quantum ~ = радія́льне ква́нтове число́
radix ~ = осно́ва числово́ї систе́ми [систе́ми чи́слення]
random ~ = випадко́ве число́
rational ~ = раціона́льне число́
Rayleigh ~ = число́ Ре́йлі [Реле́єве число́]
real ~ = ді́йсне число́
reciprocal ~ = обе́рнене число́
redundant ~ = надлишко́ве число́
relative ~ = відно́сне число́
Reynolds ~ = Ре́йнол(ь)дсове число́
Richardson ~ = Ри́чардсонове число́
Rockwell (hardness) ~ = Ро́квелове число́, число́ тве́рдости за Ро́квелом
Rossby ~ = чи́сло Ро́сбі
rotation ~ = ротаці́йне число́
rotational quantum ~ = оберто́ве ква́нтове число́
rough ~ = 1. прибли́зне число́ 2. заокру́глене число́
round ~ = кру́гле число́
round-off ~ = заокру́глене число́
row ~ = но́мер рядка́
rubin ~ = (х.) рубі́нове число́
saponification ~ = число́ оми́лювання
scale ~ = масшта́бний мно́жник; знаме́нник масшта́бу
Schmidt ~ = (1/2/3) Шмі́дтове число́ (перше/друге/третє)
self-intersection ~ = число́ самопере́тинів
Semenov ~ = (1/2) число́ Семе́нова (перше/друге)
seniority ~ = сеньйо́рити
serial ~ = 1. поря́дковий но́мер 2. реєстраці́йний [сері́йний, заводськи́й] но́мер
shell ~ = (яф) но́мер оболо́нки
shell occupation ~ = число́ запо́внення оболо́нки
Sherwood ~ = Ше́рвудове число́
Shore (hardness) ~ = Шо́рове число́, число́ тве́рдости за Шо́ром
shuffled ~s = перемі́шані чи́сла
signed ~ = число́ зі зна́ком, алґебри́чне число́
signless ~ = число́ без зна́ку, аритмети́чне [беззна́кове] число́
six-j ~ = шість-j си́мвол
small ~ = мале́ число́
solvatation ~ = число́ сольвата́ції
spin (quantum) ~ = спі́нове (ква́нтове) число́
square ~ = квадра́тне число́, квадра́т
squarefree ~ = безквадра́тне число́
Stanton ~ = Сте́нтонове число́
Stark ~ = Шта́ркове число́
Stefan ~ = Сте́фанове число́
Stirling ~ = Сти́рлінґове число́ (of the first/second kind – першого/другого роду)
stoichiometric ~ = стехіометри́чне число́
stop ~ = (опт.) фо́кусне відно́шення (лінзи); аперту́рне число́
strangeness ~ = ди́вність
Strouhal ~ = Стру́гальове число́
subcritical ~ = докрити́чне [підкрити́чне] число́
sulfur ~ = сірко́ве число́
sunspot ~ = число́ сонце́вих плям, Во́льфове число́
supercritical ~ = надкрити́чне число́
superfluous ~ = надлишко́ве число́
symmetry ~ = (х.) число́ симе́трії
Taylor ~ = Те́йлорове число́
three-j ~ = три-j си́мвол
topological quantum ~ = топологі́чне ква́нтове число́
torsion ~ = коефіціє́нт [число́] за́круту
total ~ = 1. по́вне число́, су́ма 2. результа́т
transcendental ~ = трансценде́нтне число́
transference ~ = число́ перене́сення, тра́нспортне число́
transfinite ~ = трансфіні́тне число́
translation ~ = 1. трансляці́йне число́ 2. пері́од (функції) 3. ма́йже пері́од (of an almost periodic function – майже періодичної функції)
transport ~ = число́ перене́сення, тра́нспортне число́
triangular ~ = трику́тне число́
truncated ~ = обі́рване число́ (з відкиненими розрядами)
turbulent Lewis ~ = турбуле́нтне Лю́їсове число́
turbulent Prandtl ~ = турбуле́нтне Пра́ндтльове число́
turbulent Schmidt ~ = турбуле́нтне Шмі́дтове число́
unnamed ~ = неймено́ване [непоймено́ване] число́
unsigned ~ = число́ без зна́ку, аритмети́чне [беззна́кове] число́
upper critical Mach ~ = ве́рхнє крити́чне Ма́хове число́
valence ~ = вале́нтність
vibrational quantum ~ = коливне́ ква́нтове число́
Vickers (hardness) ~ = Ві́керсове число́, число́ тве́рдости за Ві́керсом
wave ~ = хвильове́ число́
Weber ~ = (1/2/3) Ве́берове число́ (перше/друге/третє)
whole ~ = ці́ле число́
winding ~ = поря́док криво́ї відно́сно то́чки, ґвинтове́ число́, число́ обхо́дів (кривої навколо точки)
winding ~ of a vortex = ґвинтове́ число́ ви́хору
Wolf ~ = Во́льфове число́, число́ сонце́вих плям
operation 1. (матем.) ді́я, опера́ція (on – над) || операці́йний □ to perform an ~ ви́конати опера́цію 2. (техн.) ді́я, робо́та; проце́с; функціюва́ння [функціонува́ння]; режи́м, експлуата́ція (пристрою) □ to put into ~ вве́сти в ді́ю; out of ~ бездія́льний, у неробо́чому ста́ні 3. керува́ння (пристроєм)
[ˌɒpə'reɪʃn, ˌɑːp-]
~ of a group = групова́ опера́ція
~ of n arguments = опера́ція з n арґуме́нтами
~ of several arguments = опера́ція з кількома́ арґуме́нтами
~ on a set = опера́ція на множині́
~ with fractions = опера́ція з дро́бами
~ with sets = опера́ція над множи́нами
algebraic ~ = алґебри́чна ді́я
arithmetic ~ = аритмети́чна ді́я [опера́ція]
associative ~ = асоціяти́вна опера́ція
asynchronous ~ = асинхро́нний режи́м
atomic ~ = (комп.) елемента́рна опера́ція
automatic ~ = автомати́чне керува́ння, автомати́чний режи́м
binary ~ = біна́рна (алґебрична) опера́ція
bracket ~ = дужко́ва опера́ція, мно́ження Лі
charge-conjugation ~ = опера́ція заря́доспря́ження
closure ~ = опера́ція замика́ння
column ~ = (on a matrix) опера́ція над сто́впчиками (матриці)
commutative ~ = опера́ція переставля́ння, комутати́вна опера́ція
competely defined ~ = цілко́м ви́значена опера́ція
concurrent ~ = (комп.) парале́льна опера́ція
continuous ~ = безпере́рвний режи́м
complementary ~ = доповня́льна опера́ція
CP ~ CP-опера́ція, комбіно́вана інве́рсія, комбіно́вана опера́ція заря́доспря́ження та обе́рнення просторо́вих координа́т
CPT ~ CPT-опера́ція, комбіно́вана опера́ція заря́доспря́ження, обе́рнення просторо́вих координа́т і ча́су
cup-product ~ = мно́ження в когомоло́гіях
discontinuous ~ = перери́вчастий режи́м
dual ~ = двої́ста опера́ція
elementary ~ = елемента́рна опера́ція
emergency ~ = аварі́йний режи́м
failure-free ~ = безвідмо́вне функціюва́ння
fundamental ~ = аритмети́чна ді́я [опера́ція]
global ~ = (комп.) глоба́льна опера́ція
group ~ = групова́ опера́ція
half-exact ~ = напівто́чна опера́ція
hand ~ = ручне́ керува́ння
high-gain ~ = режи́м вели́кого підси́лювання
hot ~ = робо́та з радіоакти́вними речови́нами
identical ~ = тото́жний опера́тор
idle ~ = ненаванта́жений режи́м
illegal ~ = (комп.) заборо́нена опера́ція
integer ~ = цілочислова́ опера́ція
interrupted ~ = пере́рване функціюва́ння, пере́рвана робо́та
inverse ~ = обе́рнена ді́я [опера́ція]
like ~s = одна́ко́ві [такі са́мі] опера́ції
limiting ~ = (комп.) обме́жувальна опера́ція
logic ~ = логі́чна опера́ція
low-gain ~ = режи́м мало́го підси́лювання
manual ~ = ручне́ керува́ння
many-valued ~ = багатозна́чна опера́ція
mathematical ~ = математи́чна опера́ція
measuring ~ = мі́рча опера́ція
meet ~ = опера́ція пере́тину
multijob ~ = багатозада́чний режи́м
multimode ~ = багатомо́довий режи́м
no-load ~ = робо́та в ненаванта́женому режи́мі
normal ~ = норма́льний режи́м робо́ти
nth-power ~ = підно́шення до n-ого сте́пеня
one-shot ~ = однокро́кова опера́ція
off-line ~ = автоно́мний режи́м
online ~ = операти́вний [онла́йновий] режи́м; функціюва́ння (приладів) в ко́мплексі з комп’ю́тером
partial ~ = части́нна опера́ція (over A – над A)
pipeline ~ = (комп.) робо́та в конве́єрному режи́мі
primitive ~ = найпрості́ша [елемента́рна] опера́ція
pulsed ~ = функціюва́ння [робо́та] в і́мпульсному режи́мі
quick ~ = швидкоді́йність, швидкоді́я
reactor ~ = 1. функціюва́ння реа́ктора 2. експлуата́ція реа́ктора
real-time ~ = функціюва́ння [робо́та] в реа́льному ча́сі
reflection ~ = опера́ція відбива́ння
remote ~ = дистанці́йне керува́ння
rotation ~ = опера́ція оберта́ння
row ~ = (on a matrix) опера́ція над рядка́ми (матриці)
safe ~ = безпе́чне функціюва́ння
set ~ = опера́ція над множи́нами
similar ~s = одна́ко́ві [такі́ са́мі] опера́ції
single-mode ~ = одномо́довий режи́м
single-step ~ = однокро́кова опера́ція
steady ~ = функціюва́ння [робо́та] в уста́леному режи́мі
symmetry ~ = опера́ція симе́трії
symmetry ~ of the second kind = (кф) опера́ція симе́трії дру́гого ро́ду
synchronous ~ = 1. синхро́нне функціюва́ння 2. синхро́нний режи́м
translation ~ = опера́ція перене́сення [трансля́ції]
trouble-free ~ = безаварі́йне функціюва́ння
two-mode ~ = двомо́довий режи́м
unary ~ = уна́рна (алґебрична) опера́ція
unattended ~ = автомати́чне функціюва́ння (приладів)
uninterrupted ~ = безпере́рвне функціюва́ння
union ~ = (опера́ція) об’є́днування
place 1. мі́сце □ all over the ~ скрізь; at any ~ на бу́дь-якому мі́сці, бу́дь-де; from ~ to ~ з мі́сця на мі́сце; to give ~ поступа́тися мі́сцем (to – комусь, чомусь); in ~ на мі́сці; in ~ of за́мість; in ~s місця́ми, де-не-де́; in the first ~ по-пе́рше, наса́мперед, перш за все́; in the second ~ по-дру́ге; in the third ~ по-тре́тє; near that ~ побли́зу́ то́го мі́сця; out of ~ недоре́чний; out of its ~ не на (своє́му) мі́сці; to any ~ на бу́дь-яке мі́сце, бу́дь-куди; to that ~ до́ти, до то́го мі́сця; to take ~ відбу́тися, ма́ти мі́сце; to take the ~ of smth зайня́ти мі́сце чогось, заступи́ти [заміни́ти] щось; to give ~ to smb/smth поступи́тися (мі́сцем) комусь/чомусь 2. поло́ження 3. мі́сце розташува́ння, то́чка 4. розташо́вувати//‌розташува́ти, поміща́ти//‌помісти́ти; ста́вити//‌поста́вити, кла́сти//‌покла́сти (на місце) 5. розря́д (у записі числа) || розря́довий
[pleɪs]
~ of origin = мі́сце ви́никнення
apparent ~ = позі́рне [ви́дне] мі́сце [поло́ження] (зорі)
binary ~ = двійко́вий розря́д (у записі числа)
burnt ~ = ви́палина, пропа́лина
decimal ~ = десятко́вий розря́д; знак пі́сля кра́пки [ко́ми] (у записі числа)
digit ~ = розря́д ци́фри (у записі числа)
occupied ~ = за́йняте мі́сце
predicted ~ = розрахунко́ве мі́сце [поло́ження] (зорі)
star ~ = мі́сце [поло́ження] зорі́
true ~ = спра́вжнє [правди́ве, і́стинне] мі́сце [поло́ження] (зорі)
unoccupied ~ = неза́йняте [ві́льне] мі́сце
vacant ~ = неза́йняте [ві́льне] мі́сце
working ~ = робо́че мі́сце
point 1. то́чка || точко́вий □ about [around] a ~ на́вко́ло [в о́колі] то́чки; відно́сно то́чки; at (a/the) ~ у то́чці; at ~ a в то́чці a; to go [pass] through a ~ прохо́дити че́рез то́чку; to go [pass] through the same ~ прохо́дити че́рез ту са́му то́чку 2. мі́сце 3. пункт 4. ві́стря; (го́стрий) кі́нчик 5. верши́на 6. ву́зол 7. кра́пка [ко́ма] (у записі числа) 8. по́значка 9. по́ділка (шкали) 10. моме́нт (часу) 11. то́чка (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) 12. пункт (типографська одиниця довжини, 1/72 дюйма) 13. суть (проблеми тощо) □ beside the ~, off the ~ не по су́ті, не до ді́ла; in ~ of fact наспра́вді, факти́чно; the ~ at issue предме́т обгово́рення; the main ~ of the matter суть спра́ви; to the ~ до ді́ла, доре́чно 14. аспе́кт □ ~ under consideration дослі́джувана пробле́ма, дослі́джуваний аспе́кт 15. особли́вість 16. вка́зувати//‌вказа́ти (at – на; to – у напрямі до) □ to ~ out зазнача́ти//‌зазна́чити; to ~ out a mistake вказа́ти на по́милку 17. наво́дити//‌наве́сти (прилад) 18. гостри́ти//‌ви́гострити/‌нагостри́ти
[pɔɪnt]
~ at a finite distance = власти́ва то́чка
~ at infinity невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] то́чка, то́чка на нескінче́нності □ including the ~ at infinity = вклю́чно з нескінче́нно відда́леною то́чкою
~ of accumulation = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
~ of application = 1. то́чка прикла́дення (сили) 2. поча́ток (вектора)
~ of arrival = пункт прибуття́
~ of attraction = атра́ктор, то́чка притяга́ння
~ of closure = то́чка до́тику (множини)
~ of concentration = то́чка концентрува́ння
~ of condensation = 1. (фіз.) то́чка/температу́ра конденса́ції, то́чка роси́ 2. (матем.) то́чка згу́щення [конденса́ції]
~ of contact = 1. то́чка до́тику 2. (техн.) то́чка конта́кту
~ of continuity = то́чка непере́рвности
~ of contraflexure = то́чка пере́гину
~ of control = контро́льна то́чка
~ of convergence = 1. то́чка схо́дження (струменя) 2. (матем.) то́чка збі́жности (of a sequence/series – послідовности/ряду)
~ of departure = вихідна́ то́чка; пункт відпра́влення
~ of determinacy = то́чка ви́значености
~ of determination = неісто́тна [реґуля́рна] особли́ва то́чка
~ of discontinuity = то́чка ро́зри́ву (of the first/second kind – першого/другого роду)
~ of divergence = 1. то́чка розхо́дження (струменя) 2. (матем.) то́чка розбі́жности (ряду)
~ of division = то́чка по́ділу
~ of double inflection = то́чка подві́йного пере́ги́ну (кривої)
~ of emergence = то́чка ви́ходу, виходо́ва то́чка (струменя частинок)
~ of entry = то́чка вхо́ду, входо́ва то́чка
~ of extremum = то́чка ектре́муму, екстрема́льна то́чка
~ of fall = (мех.) рі́внева то́чка
~ of fault = мі́сце пошко́ди
~ of impact = то́чка уда́ру
~ of indeterminacy = то́чка неви́значености
~ of indetermination = істо́тна [нереґуля́рна] особли́ва то́чка
~ of infinity = то́чка перетво́рення на нескінче́нність
~ of inflection = то́чка пере́ги́ну (of order p – порядку p)
~ of intercept = то́чка пере́тину (кривої з віссю координат)
~ of interest = 1. дослі́джувана [розгля́дувана] то́чка 2. обгово́рювана пробле́ма
~ of intersection = то́чка пере́тину
~ of irreducibility = то́чка незві́дности
~ of jump discontinuity = то́чка (скінче́нного) стрибка́, то́чка (скінче́нного) стрибко́вого ро́зри́ву
~ of local connectivity = то́чка лока́льної зв’я́зности
~ of maximum = то́чка ма́ксимуму
~ of minimum = то́чка мі́німуму
~ of a needle = 1. кіне́ць стрі́лки 2. ві́стря го́лки
~ of a net = ву́зол сі́тки
~ of nonremovable discontinuity = то́чка неусувно́го ро́зри́ву
~ of origin = поча́ток координа́т
~ of osculation = то́чка самодо́тику
~ of a phase diagram = то́чка фа́зової діягра́ми
~ of ramification = то́чка галу́ження
~ of removable discontinuity = то́чка усувно́го ро́зри́ву
~ of rest = то́чка спо́кою
~ of rupture = мі́сце руйнува́ння
~ of self-intersection = то́чка самопере́тину
~ of semicontinuity = то́чка напівнепере́рвности
~ of sight = це́нт(е)р проєктува́ння, головна́ то́чка [це́нт(е)р] перспекти́ви
~ of spectrum = то́чка спе́ктру, спектра́льна то́чка
~ of strong convexity = то́чка стро́гої опу́клости
~ of support = 1. то́чка опертя́ [опо́ри] 2. то́чка підві́су
~ of tangency = то́чка до́тику
~ of uniform convergence = то́чка рівномі́рної збі́жности
~ of view = по́гляд, кут зо́ру, інтерпрета́ція
accessible ~ = дося́жна то́чка
accumulation ~ = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
adherent ~ = (of a set) то́чка до́тику (множини)
addressable ~ = адресо́вна то́чка
ambiguous ~ = то́чка неви́значености
anchored branch ~ = (тт) заче́плена то́чка розгалу́ження
affinely dependent ~s = афі́нно зале́жні то́чки
affinely independent ~s = афі́нно незале́жні то́чки
angular ~ = кутова́ то́чка (of a curve – кривої)
aniline ~ = анілі́нова то́чка
antipodal ~s = антипо́ди, то́чки́ (що лежать) на протиле́жних кінця́х дія́метру
antiprincipal ~ = за́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
antisolar ~ = протисо́нце́ва то́чка
aplanatic ~s = апланати́чні то́чки
arbitrary ~ = дові́льна то́чка
asymptotic ~ = асимптоти́чна то́чка
attachment ~ = то́чка приє́днання
attainable ~ = дося́жна то́чка
attraction ~ = атра́ктор, то́чка притяга́ння
attractive ~ = атра́ктор, то́чка притяга́ння
autoignition ~ = то́чка/температу́ра самозайма́ння
axial ~ = аксі́йна то́чка
azeotropic ~ = азеотро́пна то́чка
Babinet ~ = то́чка Бабіне́
balance ~ = то́чка рівнова́ги
base ~ = 1. ба́зисна [ба́зова] то́чка 2. позна́чена то́чка (множини, групи)
basic ~ = 1. основна́ то́чка 2. позна́чена то́чка (множини, групи)
basis ~ = ба́зисна то́чка
beam collision ~ = то́чка пере́тину стру́менів (частинок)
bend(ing) ~ = 1. то́чка зги́ну (кривої) 2. то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка
bicritical ~ = двокрити́чна [бікрити́чна] то́чка
bifurcation ~ = то́чка біфурка́ції [галу́ження]
binary ~ = двійко́ва кра́пка/ко́ма, кра́пка/ко́ма у за́писі двійко́вого числа́
biplanar double ~ = біплана́рна подві́йна то́чка, подві́йний ву́зол (поверхні)
Bloch ~ = Бло́хова то́чка
boiling ~ = то́чка/температу́ра кипі́ння
border ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що належить до цієї множини)
boundary ~ = межова́ то́чка, то́чка на межі́; кра́йня то́чка
boundary ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що не належить до цієї множини)
boundary grid ~ = межови́й ву́зол
Boyle ~ = Бо́йлова то́чка/температу́ра
branch(ing) ~ = 1. (матем.) то́чка галу́ження [розгалу́ження] 2. (ел.) то́чка з’єдна́ння [сполу́чення, злу́ки], вузлова́ то́чка, ву́зол
break ~ = 1. то́чка зало́му (кривої) 2. то́чка зу́пи́ну (програми)
breakaway ~ = то́чка відокре́млення
breaking ~ = то́чка [межа́] руйнува́ння
bright ~ = яскра́ва ця́тка
bright coronal ~ = яскра́ва коро́нна ця́тка
brilliant ~ = (матем.) дзерка́льна то́чка
brittle ~ = температу́ра кри́хчення, то́чка перехо́ду до крихко́го ста́ну
bubble ~ = то́чка/температу́ра поча́тку кипі́ння (появи бульбашок)
burble ~ = то́чка зри́ву пото́ку
burning ~ = то́чка/температу́ра займа́ння
calibration ~ = то́чка ґрадуюва́льної криво́ї; ґрадуюва́льна то́чка
cardinal ~ = 1. (опт.) кардина́льна то́чка 2. (гф) сторона́ сві́ту
center ~ = центра́льна то́чка
central ~ = центра́льна то́чка
central ~ of a ruled surface = горлова́ то́чка ліні́йчастої пове́рхні
characteristic ~ = характеристи́чна то́чка
check ~ = 1. контро́льна [ре́перна] то́чка 2. контро́льна по́значка див. тж checkpoint
circular ~ = кульова́ [омбілі́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
closed ~ = за́мкнена то́чка
cloud ~ = температу́ра (поча́тку) каламу́тнення
cluster ~ = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
coincidence ~ = то́чка збі́гу
collocation ~ = то́чка колока́ції
common ~ = спі́льна то́чка
compass ~ = ко́мпасний румб
compensation ~ = (тт) то́чка компенса́ції
concyclic ~s = точки́ (що лежать) на одно́му ко́лі
condensation ~ = 1. (фіз.) то́чка/температу́ра конденса́ції, то́чка роси́ 2. (матем.) то́чка згу́щення [конденса́ції] (from the left/right – зліва/справа)
congruent ~ = конґруе́нтна то́чка
conical ~ = коні́чна то́чка
conjugate ~s = 1. (матем.) спря́жені то́чки́ 2. (опт.) спря́жені фо́куси
contact ~ = 1. (матем.) то́чка до́тику 2. (техн.) то́чка [мі́сце] конта́кту
control ~ = 1. контро́льна [ре́перна] то́чка 2. контро́льна по́значка
convergence ~ = то́чка схо́дження (струменя)
corner ~ = кутова́ то́чка (of a curve – кривої)
coronal ~ = коро́нна ця́тка
corrected melting ~ = скориго́вана то́чка/температу́ра то́плення
critical ~ = 1. крити́чна то́чка 2. (матем.) особли́ва то́чка (системи диференційних рівнянь)
cross ~ = то́чка пере́тину, ву́зол
crucial ~ = 1. визнача́льна то́чка 2. крити́чний [визнача́льний] моме́нт
cryohydric ~ = кріогідра́тна то́чка
cubic fixed ~ = кубі́чна стаціона́рна [нерухо́ма] то́чка
culmination ~ = то́чка кульміна́ції (небесного тіла)
Curie ~ = то́чка/температу́ра Кюрі́
current ~ = пото́чна то́чка
cuspidal ~ = то́чка зворо́ту [заго́стрення], касп, ві́стря
cut ~ = 1. межа́ кипі́ння фра́кцій 2. розтина́льна то́чка
cutoff ~ = то́чка відтина́ння
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] то́чка
datum ~ = 1. поча́ток координа́т 2. вихідна́ [ре́перна] то́чка
dead ~ = ме́ртва то́чка
decimal ~ = десятко́ва [відокре́млювальна] кра́пка/ко́ма, кра́пка/ко́ма у за́писі десятко́вого числа́
demixing ~ = точка шарува́ння [розшаро́вування] (на фазовій діяграмі)
depressed boiling ~ = зни́жена то́чка/температу́ра кипі́ння
destination ~ = пункт [мі́сце] призна́чення
dew ~ = то́чка роси́, то́чка/температу́ра конденса́ції
diamond ~ = алма́зний наконе́чник (індентора тощо)
distal ~ = диста́льна [найвідда́леніша (від центру)] то́чка
distant ~ = відда́лена то́чка
distectic ~ = дистекти́чна то́чка
distinguished ~ = ви́різнена то́чка
dividing ~ = відокре́млювальна то́чка
double ~ = подві́йна то́чка
driving ~ = то́чка збу́джування [збу́дження]
drop ~ = то́чка [мі́сце] кра́пання
dropping ~ = то́чка/температу́ра скра́плювання
dry ~ = то́чка/температу́ра по́вного ви́парування (рідини)
east ~ = то́чка схо́ду
elevated boiling ~ = підви́щена то́чка/температу́ра кипі́ння
elliptic ~ = еліпти́чна то́чка (поверхні)
end ~ = кінце́ва то́чка, кіне́ць див. тж endpoint
entrance ~ = входо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] вхо́ду
entry ~ = входо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] вхо́ду
equilibrium ~ = то́чка рівнова́ги
equinoctial ~ = рівноде́ння
equivalence ~ (of titration) = то́чка еквівале́нтности
essential singular ~ = істо́тна особли́ва [істо́тна синґуля́рна] то́чка
eutectic ~ = евтекти́чна то́чка
eutectoid ~ = евтекто́їдна то́чка
exceptional ~ = винятко́ва то́чка
exclamation ~ = окли́чний знак, знак о́клику
exit ~ = виходо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] ви́ходу
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] то́чка
exterior ~ = зо́внішня то́чка
external ~ = зо́внішня то́чка
extreme ~ = 1. кра́йня [найвідда́леніша] то́чка 2. (матем.) екстре́мум, то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка
far ~ = 1. відда́лена [дале́ка] то́чка 2. (опт.) найвідда́леніша то́чка (в зоні бачення)
fiducial ~ = ре́перна то́чка
fiduciary ~ = ре́перна то́чка
firing ~ = запа́лювальна напру́га, то́чка запа́лювання (газонаповненої лампи)
fixed ~ = 1. нерухо́ма то́чка 2. стаціона́рна то́чка 3. зафіксо́вана то́чка 4. ре́перна то́чка (температурної шкали) 5. фіксо́вана [нерухо́ма] кра́пка/ко́ма (у записі числа)
flash ~ = температу́ра/то́чка спа́лаху; то́чка займа́ння
flex ~ = то́чка пере́гину (кривої)
floating ~ = незафіксо́вана [рухо́ма, плавна́] кра́пка/ко́ма (у записі числа)
focal ~ = фо́кус, фо́кусна то́чка
freezing ~ = то́чка/температу́ра замерза́ння
frontier ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що не належить до цієї множини)
frost ~ = то́чка/температу́ра і́нею
fundamental ~ = 1. основна́ то́чка 2. фундамента́льна то́чка
fusion ~ = 1. то́чка/температу́ра (самопідтримного) ядро́вого си́нтезу 2. то́чка/температу́ра то́плення
gel(ation) ~ = то́чка/температу́ра ґелеутво́рювання
generic ~ = спі́льна то́чка
geometric ~ = геометри́чна то́чка
geometrical focal ~ = головни́й геометри́чний фо́кус
given ~ = за́дана то́чка
glass-transition ~ = то́чка склі́ння, то́чка/температу́ра перехо́ду у скли́сту фо́рму
gold ~ = золота́ то́чка, то́чка/температу́ра тве́рднення зо́лота (1064.43°C)
graph ~ = верши́на гра́фу
grid ~ = ву́зол (обчислювальної) сі́тки
half-power ~ = (ел.) то́чка на рі́вні полови́ни поту́жности
higher cuspidal ~ = ви́ща то́чка зворо́ту
homologous ~s = гомологі́чні точки́ (with respect to an algebraic correspondenceщодо алґебричної відповідности)
hyperbolic ~ = 1. (фіз. плинів) нейтра́льна то́чка 2. (матем.) гіперболі́чна то́чка (on a surface – поверхні)
ice ~ = то́чка/температу́ра замерза́ння води́
ideal ~ = нескінче́нно відда́лена [невласти́ва] то́чка
ignition ~ = 1. то́чка/температу́ра займа́ння 2. то́чка/температу́ра (початку) ядро́вого си́нтезу
image ~ = 1. (матем.) о́браз то́чки 2. (опт.) о́браз/зобра́ження то́чки
imaginary ~ = уя́вна [невласти́ва] то́чка
impact ~ = то́чка уда́ру
improper ~ = невласти́ва то́чка
inaccessible ~ = недося́жна то́чка
inaccessible boundary ~ = недося́жна межова́ то́чка (of the first/second kind – першого/другого роду)
incidence ~ = то́чка надхо́дження [наді́йдення]
incongruent melting ~ = інконґруе́нтна [перитекти́чна] то́чка
inessential singular ~ = неісто́тна [реґуля́рна] особли́ва то́чка
infinite ~ = то́чка на нескінче́нності, нескінче́нно відда́лена то́чка
infinitely distant ~ = то́чка на нескінче́нності, нескінче́нно відда́лена то́чка
infinitely near ~ = нескінче́нно близька́ то́чка
inflection ~ = то́чка пере́ги́ну (кривої) (of order p – порядку p)
initial ~ = початко́ва [вихідна́] то́чка
injection ~ = то́чка інже́кції
inner ~ = вну́трішня то́чка
inner Lagrangian ~ = вну́трішня Лаґра́нжова то́чка
integral ~ = цілочислова́ то́чка
intercardinal ~ = четверти́нний румб
interior ~ = вну́трішня то́чка
internal grid ~ = вну́трішній ву́зол
interpolation ~ = інтерполяці́йна то́чка
intersection ~ = то́чка пере́тину (кривих)
invariant ~ = інварія́нтна [нерухо́ма] то́чка
inverse ~ = (матем.) інве́рсна то́чка; о́браз то́чки (відносно кола)
inversion ~ = то́чка інве́рсії
involution ~ = інволюці́йна то́чка
irregular ~ = нереґуля́рна то́чка
irregular singular ~ = нереґуля́рна [істо́тна] особли́ва то́чка
isobestic ~ = ізобести́чна то́чка
isocyclic ~ = ізоциклі́чна то́чка
isodynamic ~s = ізодинамічні то́чки
isoelectric ~ = ізоелектри́чна то́чка
isogonal conjugate ~s = спря́жені ізогона́льні то́чки
isogonic ~s = ізогона́льні то́чки
isolated ~ = ізольо́вана то́чка
junction ~ = то́чка сполу́чення [з’єдна́ння, злу́ки], вузлова́ то́чка, ву́зол
knee ~ = то́чка зало́му (кривої)
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана] то́чка
labile ~ = нестійка́ то́чка
Lagrangian ~ = Лаґра́нжова то́чка
lambda ~ = ля́мбда-то́чка, λ-то́чка
Landau ~ = (крити́чна) то́чка Ланда́у
lattice ~ = ву́зол ґра́тки
level ~ = (мех.) рі́внева то́чка
limit(ing) ~ = грани́чна то́чка
liquefaction ~ = то́чка/температу́ра скра́плювання, то́чка/температу́ра перехо́ду до ріди́нної фа́зи
loading ~ = наванта́гова то́чка, то́чка наванта́жування, то́чка прикла́дення наванта́ги
logarithmic branch ~ = логаритмі́чна то́чка галу́ження [розгалу́ження]
lowest ~ = найни́жча то́чка
luminous ~ = світна́ ця́тка
marked ~ = позна́чена то́чка
martensitic ~ = мартенси́тна то́чка
mass ~ = точко́ва ма́са, матерія́льна то́чка
material ~ = матерія́льна [фізи́чна] то́чка
mathematical ~ = математи́чна то́чка
maximum ~ = то́чка ма́ксимуму
measuring ~ = то́чка мі́ряння [вимі́рювання]
median ~ = то́чка пере́тину медія́н; сере́динна то́чка
melting ~ = то́чка/температу́ра то́плення; то́чка/температу́ра та́нення
mesh ~ = ву́зол сі́тки
middle ~ = сере́динна то́чка
minimum ~ = то́чка мі́німуму
mirror ~ = дзерка́льна то́чка
Morin ~ = Мо́ринова то́чка
moot ~ = дискусі́йне пита́ння
moving ~ = рухо́ма то́чка
multicritical ~ = полікрити́чна [мультикрити́чна] то́чка
multiple ~ = кра́тна то́чка (кривої)
navel ~ = кульова́ [сфери́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
near ~ = 1. близька́ то́чка 2. (опт.) найбли́жча то́чка (в зоні бачення)
nearest ~ = найбли́жча то́чка
needle ~ = ві́стря, кі́нчик (голки, стрілки тощо)
Néel ~ = Нее́льова то́чка/температу́ра
negative principal ~ = за́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
net ~ = ву́зол сі́тки
neutral ~ = 1. (мех.) нейтра́льна то́чка 2. (опт.) нульова́ то́чка
neutron drip ~ = то́чка нейтро́нного скра́плювання
nodal ~ = вузлова́ то́чка, ву́зол
nonsingular ~ = неособли́ва [несинґуля́рна] то́чка
north ~ = то́чка пі́вночі
nth focal ~ = фокус n-го поря́дку
null ~ = нульова́ то́чка
observation ~ = то́чка спостеріга́ння
off-axis ~ = позаві́сна то́чка
off-boundary grid ~ = позако́нтурний ву́зол
operating ~ = робо́ча то́чка
ordinary ~ = звича́йна [неособли́ва, несинґуля́рна] то́чка
ordinary cuspidal ~ = про́ста́ то́чка зворо́ту
ordinary inflection ~ = звича́йна то́чка пере́гину
ordinary multiple ~ = звича́йна кра́тна то́чка
ordinary singular ~ = звича́йна особли́ва [звича́йна синґуля́рна] то́чка
osculation ~ = то́чка самодо́тику
outer ~ = зо́внішня то́чка
oxygen ~ = кисне́ва то́чка, то́чка/температу́ра кипі́ння ки́сню (‑182.962°C)
parabolic ~ = параболі́чна то́чка (поверхні)
paramagnetic ~ = парамагне́тна то́чка
periodic ~ = періоди́чна то́чка
peritectic ~ = перитекти́чна то́чка
phase ~ = фа́зова то́чка
piercing ~ = то́чка пере́тину (of a line – прямої з площиною), точко́вий слід
pivot ~ = це́нт(е)р оберта́ння
plait ~ = то́чка по́вного змі́шування (трифазової системи частково розчинних компонент), то́чка скла́дки (на кривій розчинности)
planar ~ = то́чка спло́щення
pour ~ (фіз. плинів) то́чка/температу́ра пли́нности [теку́чости]
principal ~ = 1. головна́ то́чка 2. пере́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
proper ~ = власти́ва то́чка
quadrantal ~ = четверти́нний румб
quadruple ~ = четвірко́ва то́чка; то́чка рівнова́ги чотирьо́х фаз (на діяграмі стану)
quiescent (operating) ~ = (ел.) стати́чна робо́ча то́чка
quintuple ~ = п’ятірко́ва то́чка
radix ~ = кра́пка [ко́ма] у позиці́йному за́писі числа́
ramification ~ = то́чка галу́ження [розгалу́ження]
random ~ = випадко́ва то́чка
real ~ = ді́йсна то́чка
recurrence ~ = то́чка зворо́ту [верта́ння]
reference ~ = поча́ток ві́дліку; ре́перна [вихідна́, відліко́ва] то́чка
reflection ~ = 1. то́чка відби́вання 2. дзерка́льна то́чка
regular ~ = звича́йна [реґуля́рна, неособли́ва] то́чка (кривої, поверхні)
regular singular ~ = реґуля́рна [неісто́тна] особли́ва то́чка
remarkable ~ = визначна́ то́чка
removable singular ~ = усувна́ особли́вість [особли́ва то́чка]
removed ~ = ви́лучена то́чка
resolved ~ = (опт.) вирі́знювана [ви́різнена] то́чка
return ~ = то́чка зворо́ту [верта́ння]
ridge ~ = рубча́ста то́чка
running ~ = пото́чна то́чка
saddle ~ = сідлова́ то́чка, то́чка перева́лу
salient ~ = кутова́ то́чка, то́чка зало́му (of a curve – кривої)
saturation ~ = то́чка на́ситу [наси́чености, наси́чення]
scission ~ = то́чка відокре́млення (продуктів поділу ядра)
self-intersection ~ = то́чка самопере́тину (кривої)
separating ~ = відокре́млювальна то́чка
separation ~ = 1. то́чка відокре́млення 2. то́чка зри́ву пото́ку, то́чка відрива́ння
set ~ = за́дана (наперед) то́чка
sharp yield ~ = зуб (деформаційної) пли́нности [теку́чости]
silent ~ = німа́ то́чка
singing ~ = порі́г (паразитного) самозбу́джування
singular ~ = особли́ва [синґуля́рна] то́чка, особли́вість, синґуля́рність
slinging ~ = то́чка підві́су
snow ~ = снігова́ то́чка/температу́ра
softening ~ = то́чка/температу́ра (поча́тку) м’я́кшання
solidification ~ = то́чка/температу́ра (поча́тку) тве́рднення
solstitial ~ = сонцезворо́тна то́чка, то́чка сонцезворо́ту [сонцестоя́ння]
south ~ = то́чка пі́вдня
space ~ = просторо́ва то́чка, то́чка про́стору, то́чка в про́сторі
space-time ~ = то́чка про́стору-ча́су
spectral ~ = то́чка спе́ктру, спектра́льна то́чка
spherical ~ = кульова́ то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
spiral ~ = (матем.) фо́кус
stable ~ = стійка́ то́чка
stable fixed ~ = стійка́ стаціона́рна [нерухо́ма] то́чка
stagnation ~ = (фіз. плинів) то́чка засто́ю; то́чка гальмува́ння пото́ку
starting ~ = поча́ток; початко́ве поло́ження; вихідна́ [початко́ва] то́чка
stationary ~ = 1. стаціона́рна то́чка 2. нерухо́ма то́чка 3. то́чка спо́кою
stationary ~ of a planet = то́чка стоя́ння плане́ти
steam ~ = то́чка/температу́ра кипі́ння води́ (100°C), то́чка па́ри
strategic ~ = (яф) ключови́й моме́нт (паливного циклу)
subastral ~ = підзоре́ва то́чка
subboundary grid ~ = передко́нтурний ву́зол
sublimation ~ = то́чка/температу́ра субліма́ції [ви́згону]
sublunar ~ = підмісяце́ва то́чка
subsolar ~ = підсонце́ва то́чка
substellar ~ = підзоре́ва то́чка
supporting ~ = 1. опо́рна то́чка (поверхні) 2. то́чка опертя́ [опо́ри]
tangency ~ = то́чка до́тику
tangential ~ = танґенці́йна то́чка (of a cubic – кубіки; of the second kind – другого роду)
temperature-scale fixed ~ = ре́перна то́чка температу́рної шкали́
terminal ~ = кінце́ва [прикінце́ва] то́чка
test ~ = контро́льна то́чка
tetracritical ~ = тетракрити́чна [чотирикрити́чна] то́чка
threshold ~ = поро́гова то́чка
transformation ~ = то́чка/температу́ра (фазового) перетво́рювання [перехо́ду]
transition ~ = то́чка/температу́ра (фазового) перехо́ду [перетво́рювання]
trace ~ = (of a line) то́чка пере́тину (прямої з площиною), точко́вий слід
triplanar ~ = триплана́рна то́чка
tricritical ~ = трикрити́чна то́чка
triple ~ = потрі́йна то́чка, то́чка рівнова́ги трьох фаз (на діяграмі стану)
true boiling ~ = спра́вжня то́чка/температу́ра кипі́ння
truncation ~ = то́чка відтина́ння [стина́ння, обріза́ння]
turning ~ = 1. то́чка поворо́ту 2. то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка (кривої в Декартовій системі координат) див. тж turning-point
turnoff ~ = (астр.) то́чка поворо́ту
umbilical ~ = кульова́ [омбілі́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
unattainable ~ = нед