Знайдено 3 статті
Шукати «number» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

non-number нечисло́ || нечислови́й
[ˌnɒn'nʌmbə, ˌnɑːn'nʌmbər]
number 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти//занумерува́ти/‌перенумерува́ти; познача́ти//позна́чити но́мером 3. лічи́ти//полічи́ти, перелі́чувати//перелічи́ти; перерахо́вувати//перерахува́ти (за порядком номерів) 4. цифрува́ти//зацифрува́ти 5. (числови́й) коефіціє́нт 6. кі́лькість || станови́ти (про кількість) ■ a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/невели́ка кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 7. бал || ба́ловий 8. число́, ви́пуск (журналу)
['nʌmbə, -ər]
• ~ of cycles to failure = циклі́чна довгові́чність [мі́цність]
• ~ of degrees of freedom = кі́лькість сту́пенів ві́льности
• ~ of dimensions = кі́лькість ви́мірів, ви́мірність (простору)
• ~ of iterations = число́ ітера́цій
• ~ of particles = число́ части́нок
• ~ of revolutions = число́ о́бертів
• ~ of states = число́ ста́нів
• ~ of turns (of a curve around a point) ґвинтове́ число́, число́ обхо́дів (кривої навколо точки)
• Abbe ~ = число́ А́бе
• absolute ~ = аритмети́чне число́
• abstract ~ = абстра́ктне число́
• abundant ~ = надлишко́ве число́
• acid ~ = кисло́тне число́
• Alfvén ~ = А́ль(ф)венове число́
• algebraic ~ = алґебри́чне число́
• almost prime ~ = ма́йже про́сте́ число́
• amicable ~s = дру́жні чи́сла
• angular quantum ~ = кутове́ ква́нтове число́
• angular wave ~ = хвильове́ число́
• arbitrary ~ = дові́льне число́
• Archimedes ~ = Архіме́дове число́
• arithmetic ~ = аритмети́чне число́
• assay ~ = пока́зник про́би (металів)
• associated ~ = асоційо́ване число́
• atomic ~ = а́томний [заря́довий] но́мер, а́томне [прото́нне] число́
• average ~ = сере́днє число́; сере́дня кі́лькість
• average sample ~ = сере́дній о́бсяг ви́бірки
• Avogadro ~ = число́ Авоґа́дро
• azimuthal quantum ~ = а́зимутне ква́нтове число́
• baryon ~ = баріо́нне число́
• base ~ = ба́зисне число́
• Beaufort ~ = бал за Бофо́ртовою шкало́ю (сили вітру)
• Bernoulli ~ = число Берну́лі
• Betti ~ = число́ Бе́ті
• beyond-critical ~ = закрити́чне число́
• bicomplex ~ = біко́мплексне число́
• binary ~ = двійко́ве число́
• binary-decimal ~ = двійко́во-десятко́ве число́
• Bingham ~ = Бі́нґемове число́
• Biot ~ = число́ Біо́
• Blake ~ = Бле́йкове число́
• Bodenstein ~ = Бо́денстайнове число́
• Bond ~ = Бо́ндове число́
• Boussinesq ~ = Бусине́скове число́
• bridging ~ = мостове́ число́
• Brinell (hardness) ~ = Брине́леве число́, число́ тве́рдости за Брине́лем
• Brinkmann ~ = Бри́нкманове число́
• Bulygen ~ = Ба́ліґенове число́
• cardinal ~ = 1. кардина́льне число́ 2. поту́жність (множини тощо) 3. кі́лькісний числі́вник
• cardinal ~ of a group = поту́жність гру́пи
• Catalan ~ = Ка́таланове число́
• catalog ~ = катало́говий но́мер (зорі)
• cavitation ~ = кавітаці́йне число́
• Cayley ~s = чи́сла Ке́йлі
• cetane ~ = цета́нове число́
• characteristic ~ = 1. характеристи́чне число́ 2. вла́сне зна́чення
• charge ~ = заря́дове число́
• chromatic ~ = хромати́чне число́
• Clifford ~ = Клі́фордове число́
• column ~ = 1. но́мер сто́впчика 2. колонци́фра (у видруку)
• complex ~ = ко́мплексне число́
• complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жене чи́сло
• composite ~ = скла́дене число́
• compound ~ = скла́дене імено́ване число́ (із різних назв, напр. 1 м 20 см)
• concrete ~ = імено́ване число́
• condensation ~ = коефіціє́нт конденса́ції
• condition ~ = число́ обумо́влености
• congruent ~s = порівня́нні чи́сла (modulo m – за модулем m)
• connectivity ~ = поря́док зв’я́зности
• consecutive ~s = послідо́вні чи́сла; послідо́вні номери́
• conserved quantum ~ = збережне́ ква́нтове число́
• coordination ~ = координаці́йне число́
• coprime ~s = взає́мно про́сті́ чи́сла
• critical ~ = крити́чне число́
• critical Mach ~ = крити́чне Ма́хове число́
• critical Reynolds ~ = крити́чне Ре́йнол(ь)дсове число́
• current ~ = пото́чне число́
• Damköhler ~ = Да́мкелерове число́
• Darcy ~ = число́ Да́рсі
• Dean ~ = Ди́нове число́
• Deborah ~ = число́ Дебо́ри
• decadic ~ = десятко́ве число́
• decimal ~ = десятко́ве число́
• deficient ~ = 1. недоста́тнє число́ 2. дефе́ктне число́
• defective ~ = дефе́ктне число́
• denominate ~ = імено́ване число́
• difference ~ = ізото́пне число́, на́длишок нейтро́нів (у ядрі)
• diffusion ~ = дифузі́йне число́
• dimensionless ~ = безрозмі́рнісне число́
• direction ~ = на́прямний коефіціє́нт
• double-precision ~ = число́ з подві́йним число́м розря́дів
• Drew ~ = число́ Дру [Дрю]
• Dufour ~ = Дюфу́рове число́
• Dulong ~ = Дюло́нґове число́
• Eckert ~ = Е́кертове число́
• effective ~ = ефекти́вне число́
• effective atomic ~ = ефекти́вний а́томний но́мер
• Einstein ~ = Айншта́йнів коефіціє́нт
• Ericksen ~ = Е́риксенове число́
• Euler ~ = О́йлерове число́ (1/2 – перше/друге)
• even ~ = па́рне число́
• fermion ~ = ферміо́нне число́
• Fibonacci ~s = чи́сла Фібона́чі
• figurate ~ = фігу́рне число́
• finite ~ = скінче́нне число́
• fixed-point ~ = число́ із нерухо́мою [(за)фіксо́ваною] кра́пкою/ко́мою
• floating-point ~ = число́ із рухо́мою кра́пкою/ко́мою
• fractional ~ = дріб, дробо́ве́ число́
• free-convection ~ = Ґра́сгофове число́
• Froude ~ = Фру́дове число́
• Galileo ~ = Ґаліле́єве число́
• general ~ = зага́льне число́
• geopotential ~ = геопотенція́льне число́
• Ginzburg ~ = Ги́нзбургове число́
• Grätz [Graetz] ~ = Ґре́цове число́
• Grashof ~ = Ґра́сгофове число́
• great ~ = вели́ке число́
• greater ~ = бі́льше число́
• greatest ~ = найбі́льше число́
• Gukhman ~ = Ґу́хманове число́
• hadronic ~ = гадро́нне число́
• hardness ~ = показни́к [число́] тве́рдости
• harmonic ~ = но́мер гармо́ніки
• Hartmann ~ = Га́ртманове число́
• hexadecimal ~ = шістнадцятко́ве число́
• hypercomplex ~ = кватерніо́н, гіперко́мплексне число́
• hyperprimary ~ = гіперпра́ймерне [гіперприма́рне] число́
• ideal ~ = ідеа́льне число́
• idempotent ~ = ідемпоте́нтне число́
• identification ~ = 1. і́ндекс 2. ідентифікаці́йний но́мер
• imaginary ~ = уя́вне число́
• imperfect ~ = недоскона́ле число́
• improper ~ = невласти́ве число́; невла́сне число́
• inaccessible ~ = недося́жне число́
• incidence ~ = коефіціє́нт інциде́нції
• infinitely great ~ = нескінче́нно вели́ке число́
• infinitely large ~ = нескінче́нно вели́ке число́
• inner quantum ~ = вну́трішнє ква́нтове число́
• integral ~ = ці́ле число́
• International Standard Serial ~ [ISSN] = міжнаро́дний (станда́ртний) і́ндекс періоди́чного видання́
• inverse ~ = обе́рнене число́
• iodine ~ = йо́дне число́
• irrational ~ = ірраціона́льне число́
• isotopic ~ = ізото́пне число́, на́длишок нейтро́нів (у ядрі)
• k-abundant ~ = k-надлишко́ве число́
• Kármán ~ = Ка́рманове число́
• Knudsen ~ = Кну́дсенове число́
• large ~ = вели́ке число́
• least ~ = найме́нше число́
• lepton ~ = лепто́нне число́
• level occupation ~ = число́ запо́внення рі́вня
• Lewis ~ = Лю́їсове число́
• Lindemann ~ = Лі́ндеманове число́
• line ~ = но́мер рядка́
• linking ~ = коефіціє́нт зче́плення
• literal ~ = алґебри́чна величина́
• Lorenz ~ = Ло́ренцове число́
• Loschmidt ~ = Ло́шмідтове число́, конста́нта Ло́шмідта
• Love ~ = Ла́вове число́
• lower critical Mach ~ = ни́жнє крити́чне Ма́хове число́
• Mach ~ = мах, Ма́хове число́
• magic ~ = магі́чне число́
• magnetic ~ = магне́тне число́
• magnetic Oseen ~ = магне́тне Усе́йнове число́
• magnetic quantum ~ = магне́тне ква́нтове число́
• mass ~ = ма́сове число́
• mean ~ = сере́днє число́
• medium ~ = промі́жне́ [сере́динне] число́ (між мінімумом і максимумом)
• mixed ~ = змі́шане число́, змі́шаний дріб
• Mohs ~ = Мо́сове число́
• Mohs hardness ~ = число́ тве́рдости за Мо́сом
• Moseley ~ = число́ Мо́злі
• multidigit ~ = багатозна́кове [багаторозря́дне] число́
• multipartite ~ = багаточасти́нне число́
• multiperfect ~ = кра́тнодоскона́ле число́
• multiplace ~ = багатозна́кове [багаторозря́дне] число́
• muon ~ = мюо́нне число́
• muon-lepton ~ = мюо́н-лепто́нне число́
• mutually prime ~s = взає́мно про́сті́ чи́сла
• Napier ~ = число́ e
• natural ~ = натура́льне число́
• n-digit ~ = n-зна́кове [n-розря́дове] число́
• near-magic ~ = ма́йже магі́чне число́
• negative ~ = від’є́мне число́
• neutron ~ = нейтро́нне число́
• neutron-excess ~ = ізото́пне число́, на́длишок нейтро́нів (у ядрі)
• nilpotent ~ = нільпоте́нтне число́
• nonary ~ = дев’ятко́ве число́
• nonconserved quantum ~ = незбережне́ ква́нтове число́
• nondimensional ~ = безрозмі́рнісне число́
• nonnegative ~ = невід’є́мне число́
• normal ~ = норма́льне число́
• n-place ~ = n-зна́кове [n-розря́дове] число́
• nuclear ~ = ма́сове число́
• nucleon ~ = ма́сове [нукло́нне] число́
• Nusselt ~ = Ну́сельтове число́
• occupation ~ = число́ запо́внення
• octal ~ = вісімко́ве число́
• octane ~ = окта́нове число́
• odd ~ = непа́рне число́
• one-place ~ = однозна́кове [однорозря́дове] число́
• orbital quantum ~ = орбіто́ве ква́нтове число́
• order ~ = поря́дковий но́мер
• ordinal ~ = 1. ордина́л, ордина́льне число́ 2. трансфіні́тне число́ 3. поря́дкове число́ 4. порядко́вий числі́вник
• orientation quantum ~ = орієнтаці́йне ква́нтове число́
• oscillatory quantum ~ = осциля́торне ква́нтове число́
• oxidation ~ = сту́пінь [число́] оки́снення [оксида́ції]
• page ~ = 1. но́мер сторі́нки 2. колонци́фра
• palindromic ~ = симетри́чне [паліндро́мне] число́
• particle ~ = 1. число́ части́нок 2. но́мер части́нки
• Peclet ~ = число́ Пекле́
• perfect ~ = доскона́ле число́
• pluperfect ~ = кратнодоскона́ле число́
• positive ~ = дода́тне число́
• Prandtl ~ = Пра́ндтльове число́
• preferred ~ = преференці́йне число́
• primary ~ = пра́ймерне [прима́рне] число́
• prime ~ = про́сте́ число́
• primitive ~ = приміти́вне число́
• principal quantum ~ = головне́ ква́нтове число́
• proper ~ = власти́ве число́; вла́сне число́
• proton ~ = прото́нне число́
• pseudoprime ~ = псевдопро́сте́ число́
• pseudorandom ~ = псевдовипадко́ве число́
• pure imaginary ~ = су́то [чи́сто] уя́вне число́
• quantum ~ = ква́нтове число́
• quark ~ = ква́ркове число́
• radial quantum ~ = радія́льне ква́нтове число́
• radix ~ = осно́ва числово́ї систе́ми [систе́ми чи́слення]
• random ~ = випадко́ве число́
• rational ~ = раціона́льне число́
• Rayleigh ~ = число́ Ре́йлі [Реле́єве число́]
• real ~ = ді́йсне число́
• reciprocal ~ = обе́рнене число́
• redundant ~ = надлишко́ве число́
• relative ~ = відно́сне число́
• Reynolds ~ = Ре́йнол(ь)дсове число́
• Richardson ~ = Ри́чардсонове число́
• Rockwell (hardness) ~ = Ро́квелове число́, число́ тве́рдости за Ро́квелом
• Rossby ~ = чи́сло Ро́сбі
• rotation ~ = ротаці́йне число́
• rotational quantum ~ = оберто́ве ква́нтове число́
• rough ~ = 1. прибли́зне число́ 2. заокру́глене число́
• round ~ = кру́гле число́
• round-off ~ = заокру́глене число́
• row ~ = но́мер рядка́
• rubin ~ = (х.) рубі́нове число́
• saponification ~ = число́ оми́лювання
• scale ~ = масшта́бний мно́жник; знаме́нник масшта́бу
• Schmidt ~ = (1/2/3) Шмі́дтове число́ (перше/друге/третє)
• self-intersection ~ = число́ самопере́тинів
• Semenov ~ = (1/2) число́ Семе́нова (перше/друге)
• seniority ~ = сеньйо́рити
• serial ~ = 1. поря́дковий но́мер 2. реєстраці́йний [сері́йний, заводськи́й] но́мер
• shell ~ = (яф) но́мер оболо́нки
• shell occupation ~ = число́ запо́внення оболо́нки
• Sherwood ~ = Ше́рвудове число́
• Shore (hardness) ~ = Шо́рове число́, число́ тве́рдости за Шо́ром
• shuffled ~s = перемі́шані чи́сла
• signed ~ = число́ зі зна́ком, алґебри́чне число́
• signless ~ = число́ без зна́ку, аритмети́чне [беззна́кове] число́
• six-j ~ = шість-j си́мвол
• small ~ = мале́ число́
• solvatation ~ = число́ сольвата́ції
• spin (quantum) ~ = спі́нове (ква́нтове) число́
• square ~ = квадра́тне число́, квадра́т
• squarefree ~ = безквадра́тне число́
• Stanton ~ = Сте́нтонове число́
• Stark ~ = Шта́ркове число́
• Stefan ~ = Сте́фанове число́
• Stirling ~ = Сти́рлінґове число́ (of the first/second kind – першого/другого роду)
• stoichiometric ~ = стехіометри́чне число́
• stop ~ = (опт.) фо́кусне відно́шення (лінзи); аперту́рне число́
• strangeness ~ = ди́вність
• Strouhal ~ = Стру́гальове число́
• subcritical ~ = докрити́чне [підкрити́чне] число́
• sulfur ~ = сірко́ве число́
• sunspot ~ = число́ сонце́вих плям, Во́льфове число́
• supercritical ~ = надкрити́чне число́
• superfluous ~ = надлишко́ве число́
• symmetry ~ = (х.) число́ симе́трії
• Taylor ~ = Те́йлорове число́
• three-j ~ = три-j си́мвол
• topological quantum ~ = топологі́чне ква́нтове число́
• torsion ~ = коефіціє́нт [число́] за́круту
• total ~ = 1. по́вне число́, су́ма 2. результа́т
• transcendental ~ = трансценде́нтне число́
• transference ~ = число́ перене́сення, тра́нспортне число́
• transfinite ~ = трансфіні́тне число́
• translation ~ = 1. трансляці́йне число́ 2. пері́од (функції) 3. ма́йже пері́од (of an almost periodic function – майже періодичної функції)
• transport ~ = число́ перене́сення, тра́нспортне число́
• triangular ~ = трику́тне число́
• truncated ~ = обі́рване число́ (з відкиненими розрядами)
• turbulent Lewis ~ = турбуле́нтне Лю́їсове число́
• turbulent Prandtl ~ = турбуле́нтне Пра́ндтльове число́
• turbulent Schmidt ~ = турбуле́нтне Шмі́дтове число́
• unnamed ~ = неймено́ване [непоймено́ване] число́
• unsigned ~ = число́ без зна́ку, аритмети́чне [беззна́кове] число́
• upper critical Mach ~ = ве́рхнє крити́чне Ма́хове число́
• valence ~ = вале́нтність
• vibrational quantum ~ = коливне́ ква́нтове число́
• Vickers (hardness) ~ = Ві́керсове число́, число́ тве́рдости за Ві́керсом
• wave ~ = хвильове́ число́
• Weber ~ = (1/2/3) Ве́берове число́ (перше/друге/третє)
• whole ~ = ці́ле число́
• winding ~ = поря́док криво́ї відно́сно то́чки, ґвинтове́ число́, число́ обхо́дів (кривої навколо точки)
• winding ~ of a vortex = ґвинтове́ число́ ви́хору
• Wolf ~ = Во́льфове число́, число́ сонце́вих плям
number-theoretic теоретикочислови́й
[ˌnʌmbəˌθɪə'rεtɪk, -bərˌθiːə'rεt̬ɪk]