Знайдено 9 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «near-critical» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

near-critical [ˌnɪɘˈkrɪtɪk(ɘ)l] a майже критичний.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

near-critical ма́йже крити́чний, білякрити́чний, близьки́й до крити́чного зна́чення
[ˌnɪə'krɪtɪkl, ˌnɪr'krɪt̬ɪkl]
pressure 1. тиск; гніт || ти́сковий; манометри́чний ■ under ~ під ти́ском 2. ти́снення//сти́снення; гні́чення/‌пригні́чування//пригні́чення 3. пру́жність (випарів; процесу)

near-critical ~ = білякрити́чний тиск
state 1. стан || ста́новий 2. режи́м || режи́мний 3. стано́вище 4. тве́рдити/стве́рджувати//стве́рдити; формулюва́ти//сформулю́вати; висло́влювати//ви́словити, виклада́ти//ви́класти (думку тощо)

near-critical ~ = білякрити́чний стан

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

білякрити́чний near-critical
близьки́й (до) 1. (розташований неподалік) near, nearby; close 2. (сусідній) neighboring, next (to) 3. (про величини тощо) close (to); (майже рівний) near- 4. (про порядок) short-range 5. (подібний) like; (такий самий) similar 6. (споріднений) affine; allied 7. (про контакт) intimate
~ до крити́чного зна́чення = near-critical
крити́чний 1. (фіз.) critical 2. (вирішальний) crucial; decisive 3. (прискіпливий) censorious ▪ ~ за раху́нок затри́маних нейтро́нів delayed critical; ма́йже ~ near-critical; миттє́во ~ prompt critical; то́чно ~ just critical
стан (-у) 1. state 2. (обставини, кондиція) condition(s) 3. (справність) repair ▪ в до́брому —і (справний) in good repair; в пога́ному —і (несправний) in bad repair; підтри́мувати щось у нале́жному —і to keep smth in order 4. (етап) stage 5. (статус) status 6. (соціяльний) status, position

білякрити́чний ~ = near-critical state
тиск (-у) 1. pressure ▪ під —ом under pressure, pressurized; під —ом 10 атмосфе́р under а pressure of 10 atmospheres; витри́мувати ~ to withstand pressure; збі́льшувати [підви́щувати] ~ to raise [build up] pressure, to boost; (понад атмосферний) to pressurize; зни́жувати [посла́блювати] ~ to reduce pressure; скида́ти ~ (у системі) to decompress (a system), to release pressure (in a system); (різко) to depressurize (a system); чини́ти ~ to exert pressure 2. (стискання) compression 3. (напруга) stress 4. (пригнічування) suppression 5. (натиск, тяга, техн.) thrust

білякрити́чний ~ = near-critical pressure