Знайдено 14 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «heap» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

heap = [hi:p] 1. бе́зліч 2. невпорядко́ваний маси́в (даних) 3. стіс 4. динамі́чно розподі́лювана па́м’ять 5. ку́па
antinomy = [æn'tɪnəmi] антино́мія; супере́чність || антиномі́йний

• heap ~
= парадо́кс сто́су
bottom = ['bɒtəm] 1. дно, 2. низ; осно́ва, 3. підкла́дка

• ~ of heap
= дно (осно́ва) сто́су
end = [ɛnd] 1. кіне́ць || кінце́вий // at the ~ у кінці́; наприкінці́; dead ~ глухи́й кут; зу́пин без можли́вості повто́рного за́пуску 2. закі́нчення, заве́ршення || закі́нчувати/закінчи́ти, заве́ршувати/заверши́ти 3. мета́, фі́ніш // to this ~, with this ~ in view з ціє́ю мето́ю

• ~ of heap
= кіне́ць сто́су
error = ['ɛrə] 1. по́хибка 2. по́ми́лка 3. хи́ба, ва́да // by trial and ~ ме́тодом спроб і по́ми́лок; ~ due to по́ми́лка, зумо́влена (чимось); ~ in an equation по́ми́лка в рівня́нні, по́ми́лка у фо́рмулі; ~ in an estimate по́хибка оці́нки; ~ per digit по́хибка на ци́фру; within the experimental ~ в ме́жах експеримента́льної по́хибки

• heap ~
= по́ми́лка сто́су; по́ми́лка до́ступу до сто́су
handler = ['hændlə] 1. маніпуля́тор; при́стрій керува́ння, керува́ч 2. опрацьо́вувач, програ́ма опрацьо́вування

• heap error ~
= опрацьо́вувач по́ми́лки сто́су
limit = ['lɪmɪt] 1. грани́ця // to pass to the ~ перехо́дити/перейти́ до грани́ці 2. межа́ || обме́жувати/обме́жити // to place a ~ обме́жувати/обме́жити; встано́влювати/встанови́ти межу́; within the ~s у ме́жах 3. лімі́т || лімітува́ти

• high heap ~
= найста́рша адре́са сто́су

• low heap ~
= найме́нша (наймоло́дша) адре́са сто́су
management = ['mænɪdʒmənt] керува́ння; організа́ція; ме́неджмент

• heap memory ~
= керува́ння динамі́чною па́м’яттю
manager = ['mænɪdʒə] 1. адміністра́тор, керівна́ програ́ма 2. керівни́й при́стрій, при́стрій керува́ння 3. ме́неджер, керівни́к

• heap ~
= програ́ма динамі́чного розпо́ділу па́м’яті
overflow = ['əʊvəfləʊ] 1. перепо́внення 2. озна́ка перепо́внення 3. на́длишок

• heap ~
= перепо́внення сто́су
pointer = ['pɔɪntə] 1. вказівни́к, стрі́лка (приладу) 2. посила́ння

• heap ~
= пока́жчик адре́си сто́су

• internal heap ~
= вну́трішній пока́жчик сто́су
releasing = [rɪ'li:sɪŋ] зві́льнення/звільня́ння; ви́вільнення/вивільня́ння; відпуска́ння/відпу́щення // ~ a heap зві́льнення па́м’яті (ку́пи, сто́су)
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)

• heap ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті у сто́сі
top = [tɒp] 1. верх, верхі́вка || ве́рхній, горі́шній 2. на́кривка // on ~ зве́рху, згори́ 3. максима́льний

• ~ of a heap
= поча́ток сто́су