Знайдено 48 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «hadron» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

hadron гадро́н || гадро́нний
['hædrɒn, -ɑːn]
hadron-hadron гадро́н-гадро́нний
[ˌhædrɒn'hædrɒn, -ɑːn'hædrɑːn]
hadron-like гадроноподі́бний
['hædrɒnlaɪk, -ɑːn-]
bag 1. то́рба; мішо́к; су́мка; паке́т; футля́р; оболо́нка 2. (тп) мішо́к || мішкови́й 3. невпорядко́вана суку́пність
[bæg]
cloudy ~ = то́рба [мішо́к] із хма́рою/оболо́нкою (мезонів)
gas ~ = 1. га́зовий бало́н 2. оболо́нка аероста́та
gluon ~ = ґлюо́нна то́рба, ґлюо́нний мішо́к
filter(ing) ~ = мішкови́й фі́льт(е)р, ціди́льний мішо́к
hadron ~ = гадро́нна то́рба, гадро́нний мішо́к
paper ~ = паперо́вий паке́т
quark ~ = ква́ркова то́рба, ква́рковий мішо́к
relativistic ~ = релятивісти́чна то́рба, релятивісти́чний мішо́к
water ~ = водяна́ то́рба, водяни́й мішо́к
barrier 1. бар’є́р || бар’є́рний 2. перепо́на; зава́да, перешко́да; екра́н
['bæriə, 'bεriər]
absorbing ~ = вбира́льний [поглина́льний] екра́н
Bardeen ~ = Ба́рдинів бар’є́р, бар’є́р Ба́рдина
centrifugal ~ = відцентро́вий бар’є́р
contact potential ~ = конта́ктовий потенція́льний бар’є́р
Coulomb ~ = Куло́нів [куло́нівський] бар’є́р
diffusion ~ = дифузі́йний бар’є́р, межа́ дифу́зії
finite ~ (потенція́льний) бар’є́р скінче́нної висоти́
fission ~ = бар’є́р по́ділу/ді́лення (ядер)
floating ~ = плавни́й бар’є́р
Gamow ~ = бар’є́р Га́мова
grain-boundary ~ = зернинномежови́й бар’є́р, бар’є́р на ме́жі зерни́ни
hadron ~ = гадро́нний бар’є́р
heat ~ = теплови́й бар’є́р
impermeable ~ = непрони́кний бар’є́р
interfacial ~ = міжфа́зовий бар’є́р (на межі поділу)
interphase ~ (ел.) міжфа́зовий бар’є́р
intrinsic ~ (х.) характеристи́чний бар’є́р
inversion ~ = інверсі́йний бар’є́р
local ~ = лока́льний бар’є́р
Lomer-Cottrell ~ = бар’є́р Ло́мер-Ко́трела
magnetic ~ = магне́тний бар’є́р
microporous ~ = мікропорува́та мембра́на
moisture ~ = вологоізоля́ція, вологонепрони́кний шар
moving ~ = рухо́мий бар’є́р
natural ~ = приро́дний бар’є́р
Peielrs ~ = Па́єрлсів бар’є́р
pinning ~ = пі́нінговий бар’є́р
potential ~ потенція́льний бар’є́р □ to pass through a potential ~ = проника́ти [прохо́дити] крізь потенція́льний бар’є́р
recombination ~ = рекомбінаці́йний бар’є́р
reflecting ~ = відбива́льний бар’є́р [екра́н]
Schottky ~ = бар’є́р Шо́ткі
sonic ~ = звукови́й бар’є́р
sound ~ = звукови́й бар’є́р
space-charge ~ = бар’є́р просторо́вого заря́ду
surface ~ = поверхне́вий бар’є́р
thermal ~ = теплови́й бар’є́р
vapor ~ = межа́ випаро́вування
beam 1. стру́мінь (частинок) || струмене́вий 2. про́мінь (світла) || промене́вий 3. в’я́зка (променів) || в’язкови́й 4. ба́лка, брус, трям || ба́лковий, брусови́й, трямови́й 5. коро́мисло (терезів) || коро́мисловий 6. (ел.) ра́діус ді́ї (мікрофона тощо)
[biːm]
~ of light = стру́мінь [про́мінь] сві́тла, світлови́й стру́мінь [про́мінь]
~ of particles = стру́мінь части́нок
alpha ~ = стру́мінь а́льфа-части́нок
atomic ~ = стру́мінь а́томів
balance ~ 1. баланси́р 2. коро́мисло (терезів)
bent particle ~ = відхи́лений стру́мінь части́нок
bombarding(‑particle) ~ = стру́мінь бомбува́льних части́нок
bunched ~ = згрупо́ваний [зіжмутко́ваний, збунчо́ваний] стру́мінь части́нок
channeled (particle) ~ = сканало́ваний стру́мінь (частинок)
chopped ~ = перери́вчастий стру́мінь (частинок); перери́вчастий про́мінь
circularly-polarized ~ = циркуля́рно поляризо́ваний про́мінь [стру́мінь]
coherent ~ = когере́нтний стру́мінь (частинок); когере́нтний про́мінь; когере́нтна в’я́зка (променів)
colliding ~s = зу́стрі́чні стру́мені (частинок)
collimated ~ = сколімо́ваний стру́мінь (частинок); сколімо́ваний про́мінь
collinear ~s = колінеа́рні стру́мені (частинок); колінеа́рні про́мені
compensated ~ = скомпенсо́ваний стру́мінь (частинок); скомпенсо́ваний про́мінь
convergent ~ = збі́жний стру́мінь (частинок); збі́жний про́мінь; збі́жна в’я́зка (променів)
deflected ~ = відхи́лений про́мінь (частинок); відхи́лений стру́мінь
deuteron ~ = стру́мінь дейтро́нів
directed ~ = спрямо́ваний про́мінь
disturbed ~ = збу́рений стру́мінь (частинок)
divergent ~ = розбі́жний стру́мінь (частинок); розбі́жний про́мінь; розбі́жна в’я́зка (променів)
double ~ = подві́йний стру́мінь (частинок)
electron ~ = стру́мінь електро́нів, електро́нний стру́мінь [про́мінь]
emergent ~ = виходо́вий стру́мінь (частинок); виходо́вий про́мінь
external ~ = вивідни́й [ви́ведений, зо́внішній] стру́мінь (частинок)
extracted ~ = ви́ведений стру́мінь (частинок)
fluctuating ~ = флюктівни́й стру́мінь (частинок)
focused ~ = сфокусо́ваний стру́мінь (частинок); сфокусо́ваний про́мінь
green ~ = зеле́ний про́мінь (лазерний)
hadron ~ = гадро́нний стру́мінь
high-current ~ = сильностру́мовий стру́мінь
high-energy ~ = високоенергети́чний стру́мінь
homocentric ~ = гомоцентри́чна в’я́зка (променів)
homogeneous ~ = однорі́дний стру́мінь (частинок)
incident light ~ = надхідни́й про́мінь [стру́мінь] сві́тла; в’я́зка надхідни́х про́менів
incident particle ~ = стру́мінь налітни́х части́нок
injected particle ~ (з)інжекто́ваний [вве́дений] стру́мінь части́нок
intense ~ = інтенси́вний стру́мінь (частинок); інтенси́вний про́мінь [стру́мінь] (світла)
interfering ~s = інтерферівні́ про́мені
internal ~ = вну́трішній стру́мінь (частинок)
internal cyclotron ~ = внутрішньоциклотро́нний стру́мінь (частинок)
intersecting ~s = 1. зу́стрі́чні стру́мені (частинок) 2. перети́нні про́мені [стру́мені] (світла)
ion ~ = стру́мінь йо́нів
laser ~ = про́мінь ла́зера, ла́зерний про́мінь
light ~ = стру́мінь [про́мінь] сві́тла, світлови́й стру́мінь [про́мінь]
linearly-polarized ~ = ліні́йно поляризо́ваний стру́мінь [про́мінь]
main ~ = головни́й пелю́сток (діяграми випромінювання радіотелескопа)
meson ~ = стру́мінь мезо́нів, мезо́нний стру́мінь
modulated ~ = змодульо́ваний стру́мінь (частинок)
molecular ~ = стру́мінь моле́кул, молекуля́рний [моле́кульний] стру́мінь
monochromatic light ~ = монохромати́чний про́мінь [стру́мінь] сві́тла
monoenergetic particle ~ = моноенергети́чний стру́мінь части́нок
narrow ~ 1. го́стрий [вузьки́й] про́мінь (світла) 2. вузьки́й стру́мінь (частинок)
neutral ~ = стру́мінь нейтра́льних [незаря́джених] части́нок
neutral atom ~ = стру́мінь нейтра́льних а́томів
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дний стру́мінь (частинок)
nonmonochromatic particle ~ = немоноенергети́чний стру́мінь части́нок
object ~ = об’є́ктний про́мінь
oblique (light) ~ = скісни́й про́мінь (світла); скісна́ в’я́зка (світлових) про́менів
off-axis ~ = позаві́сний стру́мінь (частинок); позаві́сний про́мінь
parallel ~ = парале́льний стру́мінь; парале́льна в’я́зка (променів)
partially coherent ~ = частко́во когере́нтний стру́мінь (частинок); частко́во когере́нтний про́мінь; частко́во когере́нтна в’я́зка (променів)
particle ~ = стру́мінь части́нок
pencil ~ 1. (вузьки́й/го́стрий) парале́льний поті́к про́менів 2. олівце́ва діягра́ма спрямо́ваности
plane-polarized ~ = плоскополяризо́ваний стру́мінь (частинок)
polarized ~ = поляризо́ваний стру́мінь (частинок); поляризо́ваний про́мінь (світла)
pulsed ~ = і́мпульсний стру́мінь (частинок)
radar ~ = радіолокаці́йний про́мінь
radio ~ = радіопро́мінь
reactor ~ = стру́мінь (частинок) з реа́ктора
reconstructing ~ = відно́влювальний про́мінь (в голографії)
reference ~ = опо́рний про́мінь
reflected ~ = відби́тий про́мінь (світла); стру́мінь відби́тих части́нок
refracted ~ = зало́млений про́мінь
relativistic ~ = релятивісти́чний стру́мінь (частинок)
restricted ~ = обме́жений стру́мінь (частинок)
scale ~ = коро́мисло терезі́в
scanning ~ = сканува́льний [розгортни́й] про́мінь
scattered ~ = розсі́яний про́мінь (світла); розсі́яний стру́мінь (частинок)
secondary ~ = втори́нний стру́мінь (частинок)
self-focusing ~ = самофокусува́льний [самофокусівни́й] стру́мінь (частинок)
sound ~ = звукови́й про́мінь
split ~ = розще́плений стру́мінь
steady particle ~ = непере́рвний стру́мінь части́нок
sun ~ = со́нячний про́мінь
transmitted ~ = прони́клий [пропу́щений] стру́мінь (частинок)
trapped ~ = захо́плений стру́мінь (частинок)
uncompensated ~ = нескомпенсо́ваний стру́мінь (частинок); нескомпенсо́ваний про́мінь
undeflected ~ = невідхи́лений про́мінь; невідхи́лений стру́мінь (частинок)
unfocused ~ = несфокусо́ваний [розфокусо́ваний] про́мінь; несфокусо́ваний [розфокусо́ваний] стру́мінь (частинок)
unpolarized ~ = неполяризо́ваний стру́мінь (частинок); неполяризо́ваний промінь (світла)
wide ~ = широ́кий про́мінь (світла); широ́кий стру́мінь (частинок)
writing ~ = запи́сувальний про́мінь (електроннопроменевої трубки)
cluster 1. кла́стер, ску́пчення || кла́стерний, скупченнє́вий || кластерува́тися//‌скластерува́тися, ску́пчуватися//‌ску́пчитися, формува́ти//‌сформува́ти кла́стер(и) 2. жму́то́к || жму́тко́вий 3. (астр.) ску́пчення (зір чи галактик) 4. гро́но; ке́тяг; брость 5. гру́па
['klʌstə, -ər]
~ of domains = гру́па [кла́стер] доме́нів
~ of galaxies = ску́пчення [кла́стер] гала́ктик
~ of inclusions = кла́стер [ску́пчення] вкра́плин
~ of points = ску́пчення то́чок
baryon ~ = баріо́нний кла́стер
color ~ = ко́лірний кла́стер
colorless ~ = безко́лірний кла́стер
cybotactic ~ = циботакти́чний кла́стер
defect ~ (тт) кла́стер [ску́пчення] дефе́ктів
dislocation ~ (тт) кла́стер [ску́пчення] дислока́цій
double ~ (астр.) подві́йне ску́пчення
finite ~ = скінче́нний кла́стер
fuel-element ~ = збі́рка тве́лів
galactic ~ = розсі́яне [відкри́те] ску́пчення (галактик)
galaxy ~ = гаакти́чний кла́стер, ску́пчення [кла́стер] гала́ктик
globular (star) ~ = куля́сте ску́пчення (зір)
hadron ~ = гадро́нний кла́стер
infinite ~ = нескінче́нний кла́стер
interstitial ~ = кла́стер [ску́пчення] міжву́злових [прони́клих] а́томів
ionic ~ = йо́нний кла́стер
local ~ of galaxies = лока́льний кла́стер гала́ктик
local ~ of stars = лока́льна зоре́ва систе́ма
locally regular ~ = лока́льно реґуля́рний кла́стер
metallic ~ = металі́чний кла́стер
molecular ~ = молекуля́рний кла́стер
moving ~ = рухо́ме ску́пчення (зір)
multiquark ~ (багато)ква́рковий кла́стер
neutron ~ = нейтро́нний кла́стер
noncrystalline ~ див. noncrystallizing ~
noncrystallizing ~ (тт) некристалі́чний [некристал(із)о́вний, антикристалі́чний] кла́стер
nucleon ~ = нукло́нний кла́стер
open ~ = розсі́яне [відкри́те] ску́пчення (галактик)
particle ~ = кла́стер части́нок
parton ~ = парто́нний кла́стер
percolating ~ = фільтрівни́й [перколяці́йний] кла́стер
percolation ~ = фільтрівни́й [перколяці́йний] кла́стер
point-defect ~ (тт) ску́пчення точко́вих дефе́ктів
smectic ~ = смекти́чний кла́стер
stable ~ = стійки́й кла́стер
star ~ = ску́пчення зір
tetraneutron ~ = чотиринейтро́нний кла́стер
unstable ~ = нестійки́й кла́стер
vacancy ~ = кла́стер [ску́пчення, коло́нія] вака́нсій
x-ray ~ = рентґе́нівський кла́стер
collider кола́йдер, зішто́вхувач, пришви́дшувач із зу́стрі́чними стру́менями части́нок
[kə'laɪdə, -ər]
circular ~ = кільце́вий кола́йдер
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нний кола́йдер
hadron ~ = гадро́нний кола́йдер
high-energy ~ = високоенергети́чний кола́йдер
lepton-hadron ~ = лепто́н-гадро́нний кола́йдер
linear ~ = ліні́йний кола́йдер
proton-antiproton ~ = прото́н-антипрото́нний кола́йдер
collision зі́ткнення; уда́р || зіткненнє́вий; уда́рний
[kə'lɪʒn]
~ of the first kind = зі́ткнення пе́ршого ро́ду, ендоенергети́чне зі́ткнення
~ of identical particles = зі́ткнення тото́жних части́нок
~ of the second kind = зі́ткнення дру́гого ро́ду, екзоенергети́чне зі́ткнення
atom ~ = а́томне зі́ткнення
atom-atom ~ = а́том-а́томне [міжа́томне] зі́ткнення
atom-grain ~ = а́том-зерни́нне зі́ткнення, зі́ткнення а́тома з зерни́ною [пороши́нкою]
atomic ~ = а́томне зі́ткнення
atom-molecule ~ = а́том-моле́кульне зі́ткнення, зі́ткнення а́тома з моле́кулою
beam ~ = зі́ткнення стру́менів (частинок)
binary ~ = двочастинко́ве [двійко́ве, па́рне] зі́ткнення
capture ~ = захо́пне зі́ткнення
central ~ (мех.) центра́льний [центрови́й] уда́р
completely inelastic ~ = цілко́м непружне́ зі́ткнення
contact ~ = конта́ктове зі́ткнення
Coulomb ~ = куло́нівське зі́ткнення
deep inelastic ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення
deep inelastic heavy-ion ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення [квазипо́діл] важки́х йо́нів
displacement ~ = зі́ткнення зі змі́щенням (атома з вузла кристалічної ґратки)
double ~ = подві́йне зі́ткнення
elastic ~ = пружне́ зі́ткнення; пружни́й уда́р
electron ~ = електро́нне зі́ткнення
electron-atom ~ = електро́н-а́томне зі́ткнення
electron-electron ~ = електро́н-електро́нне зі́ткнення
electron-ion ~ = електро́н-йо́нне зі́ткнення
electron-molecule ~ = електро́н-моле́кульне зі́ткнення
electron-neutral ~ = зі́ткнення електро́на з нейтра́льною части́нкою
electron-nucleus ~ = електро́н-ядро́ве зі́ткнення
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нне зі́ткнення
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нне зі́ткнення
electron-proton ~ = електро́н-прото́нне зі́ткнення
endoergic ~ = ендоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення пе́ршого ро́ду
epithermal(‑neutron) ~ = зі́ткнення надтеплови́х нейтро́нів
exciton(‑exciton) ~ (ексито́н‑)ексито́нне зі́ткнення
exoergic ~ = екзоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення дру́гого ро́ду
glancing ~ (мех.) скісне́ [ковзне́] зі́ткнення
grain-grain ~ = міжзерни́нне зі́ткнення (у плазмі), зі́ткнення зерни́н [пороши́нок]
grazing ~ = ковзне́ зі́ткнення
hadron(‑hadron) ~ (гадро́н‑)гадро́нне зі́ткнення
hadron-nucleus ~ = гадро́н-ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення гадро́на з ядро́м
hard ~ = жорстке́ зі́ткнення
head-on ~ = чолови́й уда́р, чолове́ зі́ткнення
heavy-ion ~ = зі́ткнення важки́х йо́нів
high-energy ~ = високоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок з висо́кими ене́ргіями
inelastic ~ = непружне́ зі́ткнення; непружни́й уда́р
intermediate-energy (particle) ~ = проміжноенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок із промі́жни́ми [сере́дніми] ене́ргіями
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ве зі́ткнення
ion ~ (йон‑)йо́нне зі́ткнення
ion-atom ~ = йон-а́томне зі́ткнення
ion-ion ~ (йон‑)йо́нне зі́ткнення
ionizing ~ = йонізівне́ зі́ткнення
ion-molecule ~ = йо́н-моле́кульне зі́ткнення
low-energy ~ = низькоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок з низьки́ми ене́ргіями
molecular ~ див. molecule(‑molecule) ~
molecule(‑molecule) ~ (між)моле́кульне зі́ткнення, зі́ткнення моле́кул
many-body ~ = багаточасти́нко́ве зі́ткнення
many-particle ~ = багаточасти́нко́ве зі́ткнення
multiple ~s = багаторазо́ві зі́ткнення
non-capture ~ = незахо́пне зі́ткнення
noncentral ~ (мех.) нецентра́льний [нецентро́ви́й] уда́р
nonradiative ~ = невипромі́нне [нерадіяці́йне] зі́ткнення, зі́ткнення без променюва́ння [випромі́нювання]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне зі́ткнення
normal ~ = норма́льне зі́ткнення
nuclear ~ (ядро́‑)ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення я́дер
nucleon-nucleon ~ (нукло́н‑)нукло́нне зі́ткнення
nucleon-nucleus ~ = нукло́н-ядро́ве зі́ткнення
nucleus-nucleus ~ (ядро́‑)ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення я́дер
off-center ~ 1. нецентро́ве́ [нецентра́льне] зі́ткнення 2. (мех.) нецентро́ви́й [нецентра́льний] уда́р
orbiting ~ = орбіто́ве зі́ткнення (йона з атомом)
pair ~ = двійко́ве [па́рне] зі́ткнення
particle ~ = зі́ткнення части́нок
perfectly elastic ~ = ідеа́льно пружне́ зі́ткнення
perfectly inelastic ~ = цілко́м непружне́ зі́ткнення
peripheral ~ = перифері́йне зі́ткнення
photon ~ = фото́нне зі́ткнення
photon-atom ~ = фото́н-а́томне зі́ткнення
photon-electron ~ = фото́н-електро́нне зі́ткнення
photon-ion ~ = фото́н-йо́нне зі́ткнення
photon-molecule ~ = фото́н-моле́кульне зі́ткнення
photon-positron ~ = фото́н-позитро́нне зі́ткнення
plastic ~ (мех.) пласти́чний уда́р
positron ~ = позитро́нне зі́ткнення
positron-atom ~ = позитро́н-а́томне зі́ткнення
positron-ion ~ = позитро́н-йо́нне зі́ткнення
positron-molecule ~ = позитро́н-моле́кульне зі́ткнення
positron-positron ~ (позитро́н‑)позитро́нне зі́ткнення
quasi-elastic ~ = квазипружне́ зі́ткнення
radiationless ~ = невипромі́нне зі́ткнення, зі́ткнення без променюва́ння [випромі́нювання]
radiative ~ = випромі́нне [радіяці́йне] зі́ткнення, зі́ткнення з променюва́нням [випромі́нюванням]
random ~ = випадко́ве зі́ткнення
recorded ~ = зареєстро́ване зі́ткнення
relativistic ~ = релятивісти́чне зі́ткнення
single ~ = одноразо́ве зі́ткнення
soft ~ = м’яке́ зі́ткнення
soliton-defect ~ = зі́ткнення соліто́на з дефе́ктом
soliton-soliton ~ (соліто́н‑)соліто́нне зі́ткнення
spin-flip ~ = зі́ткнення з переверта́нням спі́ну
strongly damped ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення
superelastic ~ (ат. фіз.) надпружне́ зі́ткнення
three-particle ~ = тричасти́нко́ве зі́ткнення
triple ~ = потрі́йне зі́ткнення
two-particle ~ = двочасти́нко́ве зі́ткнення
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне зі́ткнення
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок із надвисо́кими ене́ргіями
wall ~ = зі́ткнення (частинки) зі сті́нкою
current 1. (електри́чний) струм (of I amperes – (величиною) I амперів) || стру́мовий 2. поті́к, течія́; стру́мінь || пото́ковий, течі́йний, струмене́вий □ against the ~ про́ти течії́; with the ~ (уни́з) за течіє́ю 3. пото́чний; тепе́рішній, ни́нішній, сього́днішній; ная́вний
['kʌrənt, 'kɜːrrənt]
absorption ~ = струм поглина́ння (в діелектрику), абсорбці́йний струм
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний струм
acoustomagnetoelectric ~ = акустомагнетоелектри́чний струм
active ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
adjustable ~ = реґульо́вний струм
adsorption ~ = адсорбці́йний струм
advection ~ = адвекти́вна течія́
air ~ = пові́тряна течія́, пові́тряний поті́к
algebraic ~ = алґебри́чний струм
alternating ~ [ac] = змі́нний струм (змінного напряму)
amplified ~ = підси́лений струм
anode ~ = ано́дний струм
antenna ~ = анте́новий струм
ascending ~ = висхідни́й поті́к
asymptotically-conserved ~ = асимптоти́чно збережни́й струм
atmospheric ~ = атмосфе́рний поті́к
avalanche ~ = лави́но́вий струм
averaged ~ = сере́дній струм
axial-vector ~ = аксійнове́кторний струм
background ~ = фо́новий струм
baryon ~ = баріо́нний струм
beam ~ = струм стру́меня (частинок)
bias ~ = струм зсува́ння [змі́щення]
bidirectional ~ = двона́прямний струм
bioelectric ~ = біостру́м, біоелектри́чний струм
bleeder ~ = стабілізува́льний [стабілізаці́йний] струм
branch ~ = відгалу́жений струм
breakdown ~ = струм пробо́ю
breaking ~ = струм вимика́ння
bulk ~ = о́б’є́мний струм
cancellating ~ = компенсува́льний струм
cathode ~ = като́дний струм
channel ~ = кана́ловий струм
charged ~ = заря́джений струм
charging ~ = насна́жувальний [заряджа́льний] струм
chiral ~ = хіра́льний струм
circulating ~ = циркуляці́йний струм
closed ~ = за́мкнений струм
coastal ~ = прибере́жна течія́
color ~ = ко́лірний струм
conduction ~ = струм прові́дности
conserved ~ = збережни́й струм
constant ~ = ста́лий струм (сталої амплітуди)
consumption ~ = спожи́ваний струм
control ~ = струм керува́ння
convection ~ = конвекці́йний струм
convective ~ 1. (ел.) конвекці́йний поті́к 2. (гф) конвекці́йна течія́
conventional ~ = конвенці́йний струм (інтерпретований за домовленістю як переношення позитивного заряду)
corona ~ = струм коро́нного розря́ду
counter ~ = зу́стрі́чний поті́к
creeping ~ = струм витіка́ння (поверхнею)
crest ~ = пі́кове зна́чення стру́му
critical ~ = крити́чний струм (у надпровіднику)
critical grid ~ = крити́чний сітко́ви́й струм
cyclic ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
dark ~ = те́мрявний струм (електродний)
decaying (conduction) ~ = згасни́й струм (прові́дности)
deep ~ = глиби́нна течія́, глиби́нний поті́к
depolarization ~ = струм деполяриза́ції
descending ~ = низхідни́й поті́к
dielectric ~ = струм у діеле́ктрику
diffusion ~ 1. дифузі́йний поті́к, дифузі́йний струм 2. (х.) обмі́нний струм
direct ~ = пості́йний [про́стий] струм (незмінного напряму)
discharge ~ = розря́дний струм
displacement ~ = струм змі́щення
downward ~ = низхідни́й поті́к
drift ~ 1. дре́йфовий струм 2. дре́йфова течія́
earth ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю 3. (гф) земни́й [телури́чний] струм
ebb ~ = відпли́вна течія́
eddy ~ = вихоро́вий струм
effective ~ = ефекти́вний струм, ефекти́вне зна́чення стру́му
electric ~ = електри́чний струм
electrode ~ = електро́дний струм (у електровакуумних приладах)
electrode dark ~ = те́мрявний (електро́дний) струм
electrode inverse ~ = зворо́тний електро́дний струм
electron ~ = електро́нний струм
electroweak ~ = електрослабки́й струм
emission ~ = емісі́йний струм, струм емі́сії
equalizing ~ = вирі́внювальний струм
excess ~ = надлишко́вий струм, надстру́м
exchange ~ = обмі́нний струм
exciting ~ 1. збу́джувальний струм 2. магнетува́льний струм
extra ~ = екстрастру́м
extraneous ~ = сторо́нній струм
faradic ~ = фаради́чний струм
fault (electrode) ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
fault-to-earth ~ = струм замика́ння на зе́млю
fault-to-ground ~ = струм замика́ння на зе́млю
feed ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
feedback ~ = струм зворо́тного зв’язку́
fermion ~ = ферміо́нний струм
field-free emission ~ = емісі́йний струм без (електричного) по́ля
filament ~ = розжа́рювальний струм
fluctuating ~ = флюктівни́й струм
fluctuation ~ = флюктуаці́йний струм; флюктуа́ції стру́му
foreign ~ = сторо́нній струм
forward ~ = прями́й струм
galvanic ~ = ґальвані́чний струм
gas ~ (ел.) йонізаці́йний струм
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] струм
geostrophic ~ = геостро́фна течія́
grid ~ = сітко́ви́й струм
ground ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю
hadron ~ = гадро́нний струм
heat ~ = теплови́й струм
heavy ~ = си́льний струм
high ~ = си́льний струм
high-frequency ~ = високочасто́тний струм
holding ~ = підтри́мувальний струм
hole ~ = дірко́вий струм
idle ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
induced ~ = наве́дений [(з)індуко́ваний, індукці́йний] струм
inducing ~ = навідни́й [індукува́льний] струм
initial ~ = початко́вий струм
injection ~ = інжекці́йний струм
inphase ~ = синфа́зний струм
input ~ = входо́вий струм
in-rush ~ = струм вмика́ння
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення стру́му
interacting ~s = взаємоді́йні стру́ми
interbase ~ = міжба́зовий струм (у напівпровідникових тетродах)
interference ~ = зава́дний струм
intermittent ~ = перери́вчастий струм
inverse ~ = зворо́тний струм
ion ~ = йо́нний струм
ionization ~ = йонізаці́йний струм
ionospheric ~ = йоносфе́рний струм
Josephson ~ = Джо́зефсонів струм
kinetic ~ (фх) кінети́чний струм
lagging ~ = зага́яний струм (за фазою)
leading ~ = випереджа́льний струм (за фазою)
leakage ~ 1. струм стіка́ння [витіка́ння] 2. неви́прямлена [неви́простана] части́на змі́нного стру́му
Leduc ~ = Леду́ків струм
left-handed ~ = лі́вий струм
left-handed charged ~ = заря́джений лі́вий струм
lepton ~ = лепто́нний струм
leptoquark ~ = лептоква́рковий струм
limiting adsorption ~ = грани́чний адсорбці́йний струм
limiting diffusion ~ = грани́чний дифузі́йний струм
load ~ = наванта́говий струм, струм наванта́ги
loop ~ = ко́нтурний струм
loss ~ = утра́тний струм, струм утра́т
low ~ = слабки́й струм
low-frequency ~ = низькочасто́тний струм
magnetization ~ = магнетува́льний струм
magnetizing ~ = магнетува́льний струм
magnetospheric ring ~ (гф) магнетосфе́рний по́яс
majority ~ = струм основни́х носії́в
mesh ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
meson ~ = мезо́нний струм
microscopic-eddy ~ = мікровихоро́вий струм
minority ~ = струм неосновни́х носії́в
modulation ~ = модулюва́льний струм
molecular ~ = молекуля́рний струм
negative ~ = неґати́вний струм
net ~ = підсумко́вий струм
neutral ~ = нейтра́льний струм
neutrino ~ = нейтри́новий струм
nonconserved ~ = незбережни́й струм
nonstrange ~ = неди́вний струм
nontidal ~ = неприпли́вна течія́
normalized ~ = нормо́ваний струм
nucleon ~ = нукло́нний струм
null ~ = нульови́й струм
ocean ~ = морська́ течія́
operating ~ = робо́чий струм
output ~ = виходо́вий струм
parasitic ~ = парази́тний струм
partial ~ = парці́йний струм
parton ~ = парто́нний струм
peak ~ = пі́ковий струм
periodic ~ = періоди́чний струм
persistent ~ 1. стійки́й [незгасни́й] струм (у надпровіднику) 2. стійка́ течія́ (надплину)
photoconduction ~ = струм фотопрові́дности
photoelectric ~ = фотостру́м, фотоелектри́чний струм
photovoltaic ~ = фотоґальвані́чний струм
pinch ~ = пі́нчови́й струм
plasma ~ = пла́змо́вий струм
plate ~ = ано́дний струм
polarization ~ = поляризаці́йний струм
poloidal ~ = поло́їдний струм
polyphase ~ = багатофа́зовий струм
positive ~ = позити́вний струм
prebreakdown ~ = передпробі́йний струм
preconduction ~ = струм несамості́йного розря́ду (в електроннопроменевому приладі)
primary ~ = перви́нний струм
probability ~ = поті́к імові́рности
pulsating ~ = пульсівни́й струм
pulse ~ = і́мпульсний струм
pyroelectric ~ = піроелектри́чний струм, піростру́м
quadrature ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
quark ~ = ква́рковий струм
quiescent ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
radio-frequency ~ = високочасто́тний струм (понад 10 кГц)
rated ~ = номіна́льний струм
reactive ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
rectified ~ = ви́простаний [ви́прямлений] струм
relativistic ~ = релятивісти́чний струм
renormalized ~ = перенормо́ваний струм
repolarization ~ = струм переполяриза́ції
residual ~ = залишко́вий струм
resultant ~ = підсумко́вий струм
reverse ~ = зворо́тний струм
right-handed ~ = пра́вий струм
right-handed charged ~ = заря́джений пра́вий струм
ring ~ = кільце́вий струм
root-mean-square ~ = середньоквадра́тне [ефекти́вне, чи́нне] зна́чення стру́му
runaway ~ = уте́клий струм, струм уте́клих части́нок (у плазмі)
saturation ~ = насито́вий струм, струм наси́чення
screen grid ~ = струм екранува́льної сі́тки
sea ~ = морська́ течія́
secondary ~ = втори́нний струм
secondary electron ~ = втори́нний електро́нний струм
secondary ion ~ = втори́нний йо́нний струм
self-conjugate ~ = самоспря́жений струм
short-circuit ~ = струм коро́ткого за́мкнення
simple harmonic ~ = синусо́їдний струм
single-phase ~ = однофа́зовий струм
sinusoidal ~ = синусо́їдний струм
source ~ = джере́льний струм
space ~ = просторо́вий струм
space-charge ~ = струм просторо́вого заря́ду
space-charge-limited ~ = струм, обме́жений просторо́вим заря́дом
spin ~ = спі́новий струм
standing ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
starting ~ = пускови́й струм
steady-state ~ = стаціона́рний [уста́лений] струм
strange ~ = ди́вний струм
stray ~ 1. мандрівни́й струм 2. парази́тний струм
striking ~ = струм запа́лювання
superimposed ~ = накла́дений струм
supply ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
surface ~ = поверхне́вий струм
surge ~ = ви́стриб [ви́плеск, сплеск] стру́му
surge electrode ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
telluric ~ (гф) телури́чний [земни́й] струм
thermal-depolarization ~ = струм термодеполяриза́ції
thermionic ~ = термоелектро́нний струм
thermoelectric ~ = термостру́м
three-phase ~ = трифа́зовий струм
threshold ~ = поро́говий струм
tidal ~ = припли́вна течія́
topological ~ = топологі́чний струм
toroidal ~ = торо́їдний струм
total ~ = по́вний струм
transient ~ = перехі́дни́й струм
tunnel ~ = туне́льний струм
turbidity ~ (гф) скаламу́чений поті́к, суспензі́йна течія́
unidirectional ~ = однона́прямний [пості́йний, про́стий] стру́м
upward ~ = висхідни́й поті́к
vagabond ~ = мандрівни́й струм
variable ~ = змі́нюваний струм
vector ~ = ве́кторний струм
virtual ~ = віртуа́льний струм
watt ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
wattless ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
weak ~ = слабки́й струм
weak charged ~ = слабки́й заря́джений струм
weak neutral ~ = слабки́й нейтра́льний струм
wind ~ = вітрови́й поті́к
zero ~ = нульови́й струм
zero-signal ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
distribution 1. розпо́діл (over – за, по; among – між) || розпо́діловий 2. фу́нкція розпо́ділу 3. узага́льнена фу́нкція 4. поши́рювання//‌поши́рення; розповсю́джування//‌розповсю́дження □ with worldwide ~ всесві́тньо поши́рений 5. розмі́щування//‌розмі́щення; розташо́вування//‌розташува́ння 6. розки́дування//‌розки́дання (по поверхні); ро́зкид 7. класифіка́ція
[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn]
~ of matter = розпо́діл мате́рії (у всесвіті)
~ of a random variable = розпо́діл випадко́вої величини́
~ of states = розпо́діл ста́нів
~ over states = розпо́діл за ста́нами
abnormal ~ = анорма́льний розпо́діл
age ~ = вікови́й розпо́діл (нейтронів)
amplitude ~ = ампліту́дний розпо́діл
amplitude-frequency ~ = амплітудочасто́тний розпо́діл
angular ~ = кутови́й розпо́діл, розпо́діл за кута́ми
anisotropic ~ = анізотро́пний розпо́діл
a posteriori ~ = апостеріо́рний розпо́діл
a priori ~ = апріо́рний розпо́діл
arbitrary ~ = дові́льний розпо́діл
asymmetrical ~ = асиметри́чний [несиметри́чний] розпо́діл
asymptotic ~ = асимптоти́чний розпо́діл
asymptotically normal ~ = асимптоти́чно норма́льний розпо́діл
averaged ~ = усере́днений розпо́діл
axial ~ = розпо́діл уздо́вж о́сі
azimuthal ~ = а́зимутний розпо́діл
beam ~ = розпо́діл стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бний розпо́діл
beta ~ = бе́та-розпо́діл
bimodal ~ = двомо́довий розпо́діл
binomial ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate ~ = двови́мірний розпо́діл
Boltzmann ~ = Бо́льцманів розпо́діл
Bose ~ = розпо́діл Бо́уза [Бо́зе]
Bose-Einstein ~ = розпо́діл Бо́уза-Айншта́йна [Бо́зе-Ейнште́йна]
boundary ~ = межови́й розпо́діл, розпо́діл на межі́
boundary-stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень] на межі́
brightness ~ = 1. розпо́діл яскра́вости 2. (астр.) розпо́діл за яскра́вістю
calculated ~ = розрахо́ваний [теорети́чний] розпо́діл
canonical ~ = каноні́чний розпо́діл
Cauchy ~ = розпо́діл Коші́
central ~ = центра́льний розпо́діл
charge ~ = розпо́діл заря́ду
charge-density ~ = розпо́діл густини́ заря́ду
charge-image ~ = розпо́діл дзерка́льного заря́ду
chi-square ~ = χ2 розпо́діл
cms ~ = розпо́діл у систе́мі це́нтру мас
compound ~ = змі́шаний розпо́діл
concentration ~ = розпо́діл концентра́цій
conditional ~ = умо́вний розпо́діл
contageous ~ = післяді́йний розпо́діл
continuous ~ = непере́рвний розпо́діл
continuous velocity ~ = непере́рвний розпо́діл за шви́дкостями
corrected ~ = ви́правлений розпо́діл
current ~ = розпо́діл стру́му
current-density ~ = розпо́діл густини́ стру́му
degenerate ~ = ви́роджений розпо́діл
delta-shaped ~ = дельтоподі́бний [дельтува́тий] розпо́діл
density ~ = розпо́діл густини́
depth ~ = глиби́нний розпо́діл, розпо́діл за глибино́ю
depth dose ~ = глиби́нний розпо́діл доз
diffuse ~ = розми́тий розпо́діл
directional ~ = розпо́діл за на́прямами
Dirichlet ~ = розпо́діл Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вний розпо́діл
discrete ~ = дискре́тний розпо́діл
disordered ~ = безла́дний розпо́діл
dopant ~ = розпо́діл леґува́льної до́мішки
dose ~ = розпо́діл доз
double ~ = подві́йний розпо́діл
double-humped ~ = двого́рбий розпо́діл, розпо́діл з двома́ (широкими) ма́ксимумами
double-peaked ~ = двопі́ковий [двомо́довий] розпо́діл, розпо́діл з двома́ (вузькими) ма́ксимумами
electron ~ = розпо́діл електро́нів
empirical ~ = емпіри́чний розпо́діл
energy ~ = 1. розпо́діл ене́ргій, енергети́чний розпо́діл 2. розпо́діл за ене́ргіями
energy-loss ~ = розпо́діл втрат ене́ргії
equally probable ~ = рівноймові́рний розпо́діл
equilibrium ~ = рівнова́жний розпо́діл
ergodic ~ = ергоди́чний розпо́діл
error ~ = розпо́діл по́хибок [помило́к]
even ~ = рівномі́рний розпо́діл
experimental ~ = до́слідний розпо́діл
exponential ~ = експоненці́йний розпо́діл
Fermi-Dirac ~ = розпо́діл Фе́рмі-Дира́ка
fiducial ~ = дові́рчий розпо́діл
field ~ = розпо́діл по́ля
final ~ = кінце́вий розпо́діл
Fischer ~ = Фі́шерів розпо́діл
fission(‑density) ~ = розпо́діл густини́ (а́ктів) по́ділу
flat ~ = пло́ский [плосковерши́нний] розпо́діл
flow ~ = 1. розпо́діл пото́ку 2. (матем.) по́ле пото́ку
fluctuation ~ = флюктуаці́йний розпо́діл
flux ~ = розпо́діл пото́ку
forward-peaked ~ = розпо́діл із ма́ксимумом упере́д
fragment-mass ~ = (яф) розпо́діл ула́мків за ма́сами
frequency ~ = часто́тний розпо́діл, розпо́діл за часто́тами
funicular ~ = (х.) фунікуля́рний розпо́діл
gamma ~ = га́мма-розпо́діл
Gauss error ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
Gaussian ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
geographic ~ = географі́чний розпо́діл
geometric ~ = геометри́чний розпо́діл
Gibbs ~ = Ґі́бсів розпо́діл
grand canonical ~ = вели́кий каноні́чний розпо́діл
hadron ~ = розпо́діл гадро́нів
heat-flux ~ = розпо́діл теплово́го пото́ку
heat-source ~ = розпо́діл тепловиділя́ння
hollow ~ = розпо́діл із мі́німумом
Holtsmark ~ = Го́льцмарків розпо́діл
homogeneous ~ = однорі́дний розпо́діл
humped ~ = горбкува́тий розпо́діл, розпо́діл із горбо́м, розпо́діл з одни́м (широким) ма́ксимумом
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чний розпо́діл
illumination ~ = розпо́діл осві́тлености (пове́рхні)
impurity ~ = розпо́діл до́мішок
incident-particle ~ = розпо́діл налітни́х [налеті́лих] части́нок
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний розпо́діл
initial ~ = початко́вий розпо́діл
intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности
intensity-height ~ = розпо́діл інтенси́вности (космічного проміння) за висото́ю
intervalley ~ = міждоли́нний розпо́діл
ion ~ = розпо́діл йо́нів
irradiance ~ = розпо́діл енергети́чної осві́тлености (пове́рхні)
irregular ~ = невпорядко́ваний [безла́дний] розпо́діл
isotropic ~ = ізотро́пний розпо́діл
joint ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
joint probability ~ = спі́льний розпо́діл імові́рности
lateral ~ = попере́чний розпо́діл
lattice ~ = ґратча́стий розпо́діл
leptokurtic ~ = (стат.) гостроверши́нний розпо́діл
level ~ = розпо́діл рі́внів
limiting ~ = грани́чний розпо́діл
light ~ = світлорозпо́діл
load ~ = розпо́діл наванта́ги
logarithmic ~ = логаритмі́чний розпо́діл
logarithmic normal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
logistic ~ = логісти́чний розпо́діл
lognormal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
longitudinal ~ = поздо́вжній розпо́діл
macroscopic ~ = макроскопі́чний розпо́діл
magnitude ~ = розпо́діл (зоре́вих) величи́н
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий розпо́діл
marginal ~ = безумо́вний розпо́діл; окре́мий розпо́діл (компоненти багатовимірної випадкової величини); марґіна́льний [крайови́й] розпо́діл
mass ~ = розпо́діл ма́с(и); розпо́діл за ма́сами
Maxwell(ian) ~ = Ма́ксвелів розпо́діл
Maxwell-Boltzmann ~ = розпо́діл Ма́ксвела-Бо́льцмана
measured ~ = до́слідний [експеримента́льний] розпо́діл
microcanonical ~ = мікроканоні́чний розпо́діл
microscopic ~ = мікроскопі́чний розпо́діл
modified ~ = змі́нений [(з)модифіко́ваний] розпо́діл
molecular ~ = розпо́діл моле́кул
molecule-mass ~ = розпо́діл моле́кульних мас (в полімерах)
multidimensional ~ = багатови́мірний розпо́діл
multimodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
multivariate ~ = багатови́мірний розпо́діл
n-particle ~ = n-части́нко́вий розпо́діл
neutron ~ = розпо́діл нейтро́нів
neutron-flux ~ = розпо́діл (густини́) нейтро́нного пото́ку
neutron-velocity ~ = розпо́діл нейтро́нів за шви́дкостями
Neyman ~ = Не́йманів розпо́діл
noise ~ = розпо́діл шумі́в
noncentral ~ = нецентра́льний розпо́діл
nondegenerate ~ = неви́роджений розпо́діл
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний розпо́діл
nonresonance ~ = нерезона́нсний розпо́діл
nonsingular ~ = несинґуля́рний [власти́вий] розпо́діл
nonstationary ~ = нестаціона́рний розпо́діл
nonthermal ~ = нетеплови́й розпо́діл
nonuniform ~ = нерівномі́рний [неоднорі́дний] розпо́діл
normal ~ = норма́льний [Ґа́усів] розпо́діл
normalized ~ = нормо́ваний розпо́діл
nuclear ~ = розпо́діл я́дер
nucleon ~ = розпо́діл нукло́нів
one-dimensional ~ = однови́мірний розпо́діл
one-parameter ~ = однопара́метровий розпо́діл
one-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
orientation ~ = орієнтаці́йний розпо́діл, розпо́діл за орієнта́ціями
Palm ~ = Па́льмів розпо́діл
particle ~ = розпо́діл части́нок
particle-energy ~ = розпо́діл части́нок за ене́ргіями
particle-momentum ~ = розпо́діл части́нок за і́мпульсами
particle-size ~ = 1. розпо́діл части́нок за ро́змірами 2. ґранулометри́чний склад (суміші)
particle-velocity ~ = розпо́діл части́нок за шви́дкостями
peak(ed) ~ = розпо́діл з одни́м (вузьким) ма́ксимумом
Pearson ~ = Пі́рсонів розпо́діл
percentage ~ = відсо́тко́вий [проценто́вий] розпо́діл
phase ~ = фа́зовий розпо́діл, розпо́діл фаз
phenomenological ~ = феноменологі́чний розпо́діл
Planck ~ = Пла́нків розпо́діл
platykurtic ~ = плосковерши́нний розпо́діл
Poisson ~ = Пуасо́нів розпо́діл
Pólya-Eggenberger ~ = розпо́діл По́я-Е́ґенберґера
polymodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
polynomial ~ = поліно́мний розпо́діл
Porter-Thomas ~ = розпо́діл По́ртера-То́маса
potential ~ = розпо́діл потенція́лу
power ~ = 1. розпо́діл поту́жности 2. розпо́діл енерговиділя́ння (в ядерному реакторі)
predicted ~ = передба́чений [теорети́чний] розпо́діл
prelimit ~ = дограни́чний [передграни́чний] розпо́діл
pressure ~ = розпо́діл ти́ску
probability ~ = розпо́діл імові́рности
proton ~ = розпо́діл прото́нів
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний розпо́діл
radial ~ = радія́льний розпо́діл
radiation-dose ~ = розпо́діл (радіяці́йних) доз
radiation-intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности промі́ння
radionuclide ~ = розпо́діл радіонуклі́дів
random ~ = випадко́вий [безла́дний] розпо́діл
range ~ = розпо́діл про́бігів
Rayleigh ~ = розпо́діл Ре́йлі [Реле́я]
recoil ~ = розпо́діл відру́шених я́дер
recoil-particle ~ = розпо́діл відру́шених части́нок
rectangular ~ = прямоку́тний розпо́діл
regular ~ = впорядко́ваний розпо́діл
resonance ~ = резона́нсний розпо́діл
sampling ~ = вибірко́вий розпо́діл
sensitivity ~ = розпо́діл чутли́вости
simultaneous ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
single-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
singular ~ = синґуля́рний [невласти́вий] розпо́діл
sinusoidal ~ = синусо́їдний розпо́діл
size ~ = розпо́діл за ро́змірами
skew(ed) ~ = асиметри́чний розпо́діл
smooth ~ = гла́дкий розпо́діл
source ~ = (просторовий) розпо́діл джере́л
source-mass ~ = розпо́діл ма́си (радіоакти́вного) джерела́
spatial ~ = просторо́вий розпо́діл
spatial dose ~ = просторо́вий розпо́діл доз
spatial flux ~ = просторо́вий розпо́діл пото́ку
spatial particle ~ = просторо́вий розпо́діл части́нок
spectral ~ = спектра́льний розпо́діл (of fluctuations – флюктуацій)
spherically-symmetric ~ = сферосиметри́чний [сфери́чно симетри́чний] розпо́діл
spiky ~ = розпо́діл із (вузьким) ма́ксимумом [(вузькими) ма́ксимумами]
stable ~ = стійки́й розпо́діл
stationary ~ = стаціона́рний розпо́діл
statistical ~ = статисти́чний розпо́діл
steady(‑state) ~ = уста́лений розпо́діл
stochastic ~ = стохасти́чний розпо́діл
strain ~ = розпо́діл деформа́цій
stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень]
Student(’s) ~ = Ст’ю́дентів розпо́діл
surface ~ = поверхне́вий розпо́діл
symmetrical ~ = симетри́чний розпо́діл
temperature ~ = температу́рний розпо́діл, розпо́діл температу́р
tempered ~ = помірновисхідна́ узага́льнена фу́нкція
temporal ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
temporal dose ~ = часови́й розпо́діл доз (опромінення)
theoretical ~ = теорети́чний розпо́діл
thermal ~ = теплови́й розпо́діл
three-dimensional ~ = триви́мірний розпо́діл
time ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
time-of-flight ~ = розпо́діл за ча́сом проліта́ння
tolerant ~ = толера́нтний [допуско́вий] розпо́діл
topological ~ = топологі́чний розпо́діл
transient ~ = неуста́лений розпо́діл
transverse ~ = попере́чний розпо́діл
triangular ~ = трику́тний розпо́діл
trivariate normal ~ = триви́мірний норма́льний розпо́діл
truncated ~ = утя́тий [зрі́заний, стя́тий] розпо́діл
two-dimensional ~ = двови́мірний розпо́діл
uniform ~ = рівнорозпо́діл, рівномі́рний [однорі́дний] розпо́діл 2. рівнорозподі́леність
unimodal ~ = одномо́довий розпо́діл
univariate ~ = однови́мірний розпо́діл
unstable ~ = нестійки́й розпо́діл
velocity ~ = розпо́діл за шви́дкостями; розпо́діл шви́дкостей
voltage ~ = розпо́діл (електричної) напру́ги
Weibull ~ = Ва́йбулів [Ве́йбулів] розпо́діл
dynamics (мн., вжив. як одн.) дина́міка
[daɪ'næmɪks]
~ of defects = дина́міка дефе́ктів
~ of gravitating systems = дина́міка ґравітівни́х систе́м
~ of a system = дина́міка систе́ми
~ of structures = дина́міка спору́д
~ on fractals = дина́міка на фракта́лах
analytical ~ = аналіти́чна дина́міка
asymptotic ~ = асимптоти́чна дина́міка
beam ~ = дина́міка стру́меня (частинок)
Brownian ~ = Бро́унова дина́міка
charge-carrier ~ = дина́міка носії́в заря́ду
chiral ~ = хіра́льна дина́міка
classical ~ = класи́чна дина́міка
crust(al) ~ = дина́міка земно́ї кори́
crystal ~ = дина́міка кристалі́чної ґра́тки
deformable-body ~ = дина́міка деформо́вного ті́ла
dissipative ~ = дисипати́вна дина́міка
domain-wall ~ = дина́міка доме́нної сті́нки
eddy ~ = дина́міка ви́хорів
few-body ~ = малочасти́нко́ва дина́міка
flight ~ = дина́міка польо́ту
flow ~ = дина́міка пото́ку
fluid ~ = плинодина́міка, дина́міка пли́нів [гідрогазодина́міка, гідроаеродина́міка, дина́міка ріди́н і га́зів]
fracture ~ = дина́міка руйнува́ння
gas ~ = газодина́міка, дина́міка га́зів
gluon ~ = ґлюодина́міка, дина́міка ґлюо́нів
grain ~ = дина́міка пороши́нок (у плазмі)
gravitational ~ = ґравітаці́йна дина́міка
hadron ~ = гадродина́міка, дина́міка гадро́нів
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова дина́міка
ideal fluid ~ = дина́міка ідеа́льного пли́ну [пли́нного середо́вища], ідеа́льна плинодина́міка; ідеа́льна аеродина́міка
instanton ~ = інстанто́нна дина́міка
interaction ~ = дина́міка взаємоді́ї
irreversible ~ = незворо́тна дина́міка
lattice ~ = дина́міка кристалі́чної ґра́тки
magnetofluid ~ = магнетоплинодина́міка, магне́тна плинодина́міка, дина́міка магнетопли́нів, магнетогідродина́міка, магне́тна гідродина́міка
magnetogas ~ = магнетогазодина́міка, магне́тна газодина́міка
many-body ~ = багаточастинко́ва дина́міка
meson ~ = мезодина́міка, мезо́нна дина́міка
molecular ~ = молекуля́рна дина́міка
Newtonian ~ = Нью́тонова дина́міка
nondissipative ~ = недисипати́вна дина́міка
nonlinear ~ = неліні́йна дина́міка
nonperturbative ~ = непертурбати́вна дина́міка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна дина́міка
nuclear fluid ~ = я́дерна/ядро́ва плинодина́міка
particle ~ = 1. дина́міка части́нки 2. дина́міка матерія́льної то́чки
particle-production ~ = дина́міка утво́рювання [наро́джування] части́нок
perturbative ~ = пертурбати́вна дина́міка
plasma ~ = плазмодина́міка, дина́міка пла́зми
population ~ = дина́міка популя́цій, популяці́йна дина́міка
process ~ = дина́міка проце́су
quantum ~ = ква́нтова дина́міка
quantum defect ~ = ква́нтова дина́міка дефе́ктів
quantum vortex ~ = ква́нтова дина́міка ви́хорів
quark ~ = дина́міка ква́рків
reactor ~ = реа́кторна дина́міка, дина́міка (ядерного) реа́ктора
relativistic ~ = релятивісти́чна дина́міка
relaxation ~ = релаксаці́йна дина́міка, дина́міка релакса́ції
reservoir ~ = дина́міка ру́ху пли́ну в резервуа́рі
rigid-body ~ = дина́міка абсолю́тно твердо́го ті́ла
rocket ~ = ракетодина́міка, дина́міка раке́т
soliton ~ = соліто́нна дина́міка, дина́міка соліто́нів
statistical ~ = статисти́чна дина́міка
stellar ~ = зоре́ва дина́міка
stochastic ~ = стохасти́чна дина́міка
string ~ = стру́нна дина́міка
structural ~ = дина́міка спору́д
surface ~ = дина́міка пове́рхні
topological ~ = топологі́чна дина́міка
two-fluid ~ = двопли́нова (гідро)дина́міка
variable-mass ~ = дина́міка (ті́ла) змі́нної ма́си
vortex ~ = дина́міка ви́хорів
wave ~ = хвильова́ дина́міка
electrodynamics (мн., вжив. як одн.) електродина́міка
[ɪˌlεktrəʊdaɪ'næmɪks, -troʊ-]
~ of continuous media = електродина́міка суці́льних середо́вищ
~ of moving media = електродина́міка рухо́мих середо́вищ
classical ~ = класи́чна електродина́міка
cosmic ~ = космі́чна електродина́міка
hadron ~ = гадро́нна електродина́міка, електродина́міка гадро́нів
lepron ~ = лепто́нна електродина́міка, електродина́міка лепто́нів
macroscopic ~ = макроскопі́чна електродина́міка
massless ~ = безма́сова електродина́міка
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна електродина́міка
microscopic ~ = мікроскопі́чна електродина́міка
nonlinear ~ = неліні́йна електродина́міка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна електродина́міка
nuclear ~ = електродина́міка я́дер
plasma ~ = пла́змо́ва електродина́міка, електродина́міка пла́зми
quantum ~ = ква́нтова електродина́міка
random ~ = стохасти́чна електродина́міка
relativistic ~ = релятивісти́чна електродина́міка
stochastic ~ = стохасти́чна електродина́міка
supersymmetric ~ = суперсиметрі́йна електродина́міка
time-symmetric ~ = часосиметри́чна електродина́міка
epoch епо́ха; доба́ || епо́ховий
['iːpɒk, 'εpək]
~ of structure formation = епо́ха формува́ння структу́р
cosmological ~ = космологі́чна епо́ха
current standard ~ = (астр.) станда́ртна епо́ха
decoupling ~ = епо́ха відокре́млювання (речовини та проміння)
electroweak ~ = електрослабка́ епо́ха
Eocene ~ = епо́ха еоце́ну
fundamental ~ = (астр.) фундамента́льна епо́ха
geologic ~ = геологі́чна епо́ха
Glacial ~ = льодовико́ва епо́ха
Grand Unification ~ = епо́ха вели́кого об’є́днання
hadron ~ = гадро́нна епо́ха
Holocene ~ = епо́ха голоце́ну
inflationary ~ = інфляці́йна епо́ха
lepton ~ = лепто́нна епо́ха
Miocene ~ = епо́ха міоце́ну
Oligocene ~ = епо́ха олігоце́ну
Paleocene ~ = епо́ха палеоце́ну
photon ~ = фото́нна епо́ха
Planck ~ = Пла́нкова епо́ха
Pleistocene ~ = епо́ха плейстоце́ну
Pliocene ~ = пліоце́нова епо́ха
polarity ~ = (гф) епо́ха однополя́рности
quark ~ = кваркова епо́ха
Recent ~ = післяльодовико́ва [нові́тня] епо́ха; (США) епо́ха голоце́ну
recombination ~ = рекомбінаці́йна епо́ха
standard ~ = (астр.) станда́ртна епо́ха
string-theory ~ = епо́ха тео́рії струн
era е́ра; доба́; епо́ха
['ɪərə, 'ɪrə]
~s in the early universe = е́ри ра́ннього все́світу
Algonkian ~ = альґо́нк [протерозо́й]
Archean ~ = архе́й [археозо́й], архе́йська [археозо́йська] е́ра
Archeozoic ~ = див Archean ~
Cenozoic ~ = кайнозо́й, кайнозо́йська е́ра
geologic(al) ~ = геологі́чна е́ра
hadron ~ = гадро́нна е́ра
lepton ~ = лепто́нна е́ра
matter ~ = е́ра речовини́
Mesoarchean ~ = мезоархе́й, мезоархе́йська е́ра
Mesoproterozoic ~ = мезопротерозо́й, мезопротерозо́йська е́ра
Mesozoic ~ = мезозо́й, мезозо́йська е́ра
Neoarchean ~ = неоархе́й, неоархе́йська е́ра
Paleoarchean ~ = палеоархе́й, палеоархе́йська е́ра
Paleoproterozoic ~ = палеопротерозо́й, палеопротерозо́йська е́ра
Paleozoic ~ = палеозо́й; палеозо́йська е́ра
Planck ~ = Пла́нкова е́ра
Precambrian ~ = доке́мбрій, докембрі́йська е́ра
Proterozoic ~ = протерозо́й, протерозо́йська е́ра
radiation ~ = е́ра променюва́ння [випромі́нювання]
Recent ~ = на́ша е́ра
interaction 1. взаємоді́я || взаємоді́йний □ to mediate ~ передава́ти [перено́сити] взаємоді́ю 2. взаємозв’язо́к || взаємозв’язко́вий 3. о́бмін інформа́цією, діяло́г
[ˌɪntər'ækʃn, ˌɪnt̬ər'-]
acoustoelectronic ~ = акустоелектро́нна взаємоді́я
acoustooptic ~ = акустоопти́чна взаємоді́я
additive ~ = адити́вна взаємоді́я
adiabatic ~ = адіяба́тна взаємоді́я
anisotropic ~ = анізотро́пна взаємоді́я
anomalous ~ = анома́льна взаємоді́я
antisymmetric ~ = антисиметри́чна взаємоді́я
asymmetric ~ = асиметри́чна взаємоді́я
athermal ~ = атермі́чна [температуронезале́жна] взаємоді́я
atomic ~ = (між)а́томна взаємоді́я
atom-surface ~ = а́томно-поверхне́ва взаємоді́я
attractive ~ = притяга́льна взаємоді́я
axial-vector ~ = аксійнове́кторна взаємоді́я
background ~ = фо́нова взаємоді́я
baryon-baryon ~ = баріо́н-баріо́нна взаємоді́я
basic ~ = фундамента́льна взаємоді́я
beam ~ = взаємоді́я стру́менів (частинок)
beam-beam ~ = двострумене́ва взаємоді́я, взаємоді́я двох стру́менів (частинок)
beam-plasma ~ = пла́змо-струмене́ва взаємоді́я, взаємоді́я стру́меня (частинок) з пла́змою
beam-wall ~ = взаємоді́я стру́меня (частинок) зі сті́нкою
beta ~ = слабка́ взаємоді́я, бе́та-взаємоді́я
Bloch ~ = Бло́хова взаємоді́я
carrier ~ = взаємоді́я носії́в (заря́ду)
carrier-impurity ~ = носі́й-до́мішко́ва взаємоді́я
central ~ = центра́льна взаємоді́я
charge ~ = взаємоді́я заря́дів
charge-carrier ~ = взаємоді́я носії́в (заря́ду)
charge-exchange ~ = зарядообмі́нна взаємоді́я, взаємоді́я з о́бміном заря́дами
charge-independent ~ = зарядонезале́жна взаємоді́я
charge-symmetric ~ = зарядосиметри́чна взаємоді́я
charge-transfer ~ = взаємоді́я з передава́нням заря́ду
charged-current ~ = взаємоді́я заря́джених стру́мів
chemical ~ = хемі́чна взаємоді́я, хемі́чна реа́кція
chemonuclear ~ = хемоя́дерна/хемоядро́ва взаємоді́я
classical ~ = класи́чна взаємоді́я
collective ~ = колекти́вна взаємоді́я
colliding-beam ~ = взаємоді́я зу́стрі́чних стру́менів (частинок)
color ~ = ко́лірна взаємоді́я
competing ~ = конкуре́нтна взаємоді́я
competitive ~ = конкуре́нтна взаємоді́я
configuration ~ = конфігураці́йна взаємоді́я
contact ~ = конта́ктова взаємоді́я
coordination ~ = координаці́йна взаємоді́я
Coulomb ~ = Куло́нова [куло́нівська] взаємоді́я
CP-invariant ~ = CP-інварія́нтна взаємоді́я
CP-noninvariant ~ = CP-неінварія́нтна взаємоді́я
CP-violating ~ = CP-неінварія́нтна взаємоді́я
cross-deformation ~ = кросдеформаці́йна взаємоді́я
decay ~ = розпадо́ва взаємоді́я
deep inelastic ~ = гли́боко непружна́ взаємоді́я
defect(‑defect) ~ = взаємоді́я дефе́ктів
deformation ~ = деформаці́йна взаємоді́я
depletion ~ = збі́днювальна взаємоді́я
deuteron-nucleus ~ = дейтро́н-ядро́ва взаємоді́я
diffraction ~ = дифракці́йна взаємоді́я
diffusion ~ = дифузі́йна взаємоді́я
dipolar ~ = двополя́рна взаємоді́я
dipole ~ = ди́польна взаємоді́я
dipole-dipole ~ = дводи́польна [ди́поль-ди́польна, міжди́польна] взаємоді́я
dipole-neutral ~ = ди́поль-нейтра́льна взаємоді́я
dipole-neutral-molecule ~ = взаємоді́я ди́поля з нейтра́льною моле́кулою
dipole-quadrupole ~ = ди́поль-квадрупо́льна взаємоді́я
direct ~ = пряма́ взаємоді́я
dislocation ~ = взаємоді́я дислока́цій
dislocation-microcrack ~ = взаємоді́я дислока́цій з мікротрі́щинами
dislocation-vacancy ~ = взаємоді́я дислока́цій з вака́нсіями
dispersion ~ = дисперсі́йна взаємоді́я
dispersive ~ = дисперсі́йна взаємоді́я
donor-acceptor ~ = до́нор-акце́пторна взаємоді́я
dynamic ~ = динамі́чна взаємоді́я
effective ~ = ефекти́вна взаємоді́я
elastic ~ = пружна́ взаємоді́я
electromagnetic ~ = електромагне́тна взаємоді́я
electron ~ = (електро́н‑)електро́нна взаємоді́я
electron-deuteron ~ = електро́н-дейтро́нна взаємоді́я
electron-electron ~ = (електро́н‑)електро́нна взаємоді́я
electron-hole ~ = електро́н-дірко́ва взаємоді́я
electron-ion ~ = електро́н-йо́нна взаємоді́я
electron-lattice ~ = електро́н-ґратко́ва взаємоді́я
electron-magnon ~ = електро́н-магно́нна взаємоді́я
electron-meson ~ = електро́н-мезо́нна взаємоді́я
electron-muon ~ = електро́н-мюо́нна взаємоді́я
electron-neutron ~ = електро́н-нейтро́нна взаємоді́я
electron-nucleon ~ = електро́н-нукло́нна взаємоді́я
electron-nucleus ~ = електро́н-ядро́ва взаємоді́я
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нна взаємоді́я
electron-plasmon ~ = електро́н-плазмо́нна взаємоді́я
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нна взаємоді́я
electron-proton ~ = електро́н-прото́нна взаємоді́я
electron-ripplon ~ = електро́н-рипло́нна взаємоді́я
electron-spin ~ = електро́нна (спін‑)спі́нова взаємоді́я
electronuclear ~ = електроядро́ва взаємоді́я
electrostatic ~ = електростати́чна взаємоді́я
electroweak ~ = електрослабка́ взаємоді́я
exchange ~ = обмі́нна взаємоді́я
exciton-phonon ~ = ексито́н-фоно́нна взаємоді́я
exclusive ~ = ексклюзи́вна взаємоді́я
exotic ~ = екзоти́чна взаємоді́я
few-body ~ = див. few-particle ~
few-particle ~ = малочасти́нко́ва [кількачасти́нко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я кілько́х [мало́го числа́] части́нок
field ~ = польова́ взаємоді́я
final-state ~ = взаємоді́я в кінце́вому ста́ні
fine ~ = тонка́ взаємоді́я
finite-range ~ = взаємоді́я зі скінче́нним ра́діусом ді́ї
fluid-structure ~ = взаємоді́я пли́нів [пли́нних речови́н] з елеме́нтами констру́кцій
four-fermion ~ = чотириферміо́нна взаємоді́я
four-particle ~ = чотиричасти́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я чотирьо́х части́нок
four-plasmon ~ = чотириплазмо́нна взаємоді́я
four-wave ~ = чотирихвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я чотирьо́х хвиль
free dipole-free dipole ~ = взаємоді́я ві́льних ди́полів
fuel-cladding ~ = взаємоді́я па́лива з оболо́нкою (у ядерному реакторі)
fuel-coolant ~ = взаємоді́я па́лива з теплоносіє́м (у ядерному реакторі)
fundamental ~ = фундамента́льна взаємоді́я
gauge-dependent ~ = каліброзале́жна [калібронеінварія́нтна] взаємоді́я
gauge-independent ~ = калібронезале́жна взаємоді́я
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтна взаємоді́я
gauge-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням калібрува́ння
generalized ~ = узага́льнена взаємоді́я
gluon(‑gluon) ~ = (ґлюо́н‑)ґлюо́нна взаємоді́я
gravitational ~ = ґравітаці́йна взаємоді́я
hadron(‑hadron) ~ = (гадро́н‑)гадро́нна взаємоді́я, взаємоді́я між гадро́нами
hadron-nucleus ~ = гадрон-ядро́ва взаємоді́я
hard-sphere ~ = взаємоді́я тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чна взаємоді́я
harmonics ~ = взаємоді́я гармо́нік
Herzberg-Teller ~ = взаємоді́я Ге́рцберґа-Те́лера
hexadecapole nuclear ~ = гексадекапо́льна ядро́ва взаємоді́я
high-energy ~ = високоенергети́чна взаємоді́я, взаємоді́я за висо́ких ене́ргій
high-order ~ = взаємоді́я висо́кого поря́дку (теорії збурень)
hole-particle ~ = взаємоді́я части́нки з ді́ркою
host-guest ~ = взаємоді́я ма́триці з до́мішками
hydration ~ = гідратаці́йна взаємоді́я
hyperfine ~ = надтонка́ взаємоді́я
hypernuclear ~ = гіпер’ядро́ва взаємоді́я
hyperon-hyperon ~ = гіперо́н-гіперо́нна взаємоді́я, взаємоді́я між гіперо́нами
hyperweak ~ = надслабка́ взаємоді́я
hypothetical ~ = гіпотети́чна взаємоді́я
inclusive ~ = інклюзи́вна взаємоді́я
indirect ~ = непряма́ взаємоді́я
induced dipole-induced dipole ~ = взаємоді́я індуко́ваних дипо́лів
inelastic ~ = непружна́ взаємоді́я
inertial ~ = інерці́йна взаємоді́я
interatomic ~ = міжа́томна взаємоді́я, взаємоді́я між а́томами
interfacial ~ = міжфа́зова взаємоді́я, взаємоді́я на межі́ по́ділу фаз
intermediate ~ = промі́жна́ взаємоді́я
intermediate-energy ~ = проміжноенергети́чна взаємодія, взаємоді́я за промі́жни́х ене́ргій
intermolecular ~ = міжмоле́кульна взаємоді́я, взаємоді́я між моле́кулами
interparticle ~ = міжчасти́нко́ва взаємоді́я
intraatomic ~ = внутрішньоа́томна взаємоді́я
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульна взаємоді́я
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ва взаємоді́я
ion-dipole ~ = йон-ди́польна взаємоді́я
ion(‑ion) ~ = (йон‑)йо́нна взаємоді́я
ion-lattice ~ = йон-ґратко́ва взаємоді́я
ion-molecule ~ = йон-моле́кульна взаємоді́я
ion-neutral(‑molecule) ~ = йон-нейтра́льна взаємоді́я, взаємоді́я йо́на з нейтра́льною мооле́кулою
ion-phonon ~ = йон-фоно́нна взаємоді́я
isotropic ~ = ізотро́пна взаємоді́я
kaon-deuteron ~ = као́н-дейтро́нна взаємоді́я
kaon-hyperon ~ = као́н-гіперо́нна взаємоді́я
kaon-kaon ~ = као́н-као́нна взаємоді́я
kaon minus-neutron ~ = взаємоді́я ка-мі́нус-мезо́на з нейтро́ном
kaon minus-proton ~ = взаємоді́я ка-мі́нус-мезо́на з прото́ном
kaon neutral-neutron ~ = взаємоді́я ка-нуль-мезо́на з нейтро́ном
kaon neutral-proton ~ = взаємоді́я ка-нуль-мезо́на з прото́ном
kaon-neutron ~ = као́н-нейтро́нна взаємоді́я
kaon-nucleon ~ = као́н-нукло́нна взаємоді́я
kaon plus-neutron ~ = взаємоді́я ка-плюс-мезо́на з нейтро́ном
kaon plus-proton ~ = взаємоді́я ка-плюс-мезо́на з прото́ном
kaon-proton ~ = као́н-прото́нна взаємоді́я
kinetic ~ = кінети́чна взаємоді́я
laser-plasma ~ = ла́зер-пла́змо́ва взаємоді́я, взаємоді́я ла́зерного промі́ння з пла́змою
lepton-baryon ~ = лепто́н-баріо́нна взаємоді́я
lepton-deuteron ~ = лепто́н-дейтро́нна взаємоді́я
lepton-hadron ~ = лепто́н-гадро́нна взаємоді́я
lepton-hyperon ~ = лепто́н-гіперо́нна взаємоді́я
lepton(‑lepton) ~ = (лепто́н‑)лепто́нна взаємоді́я
lepton-meson ~ = лепто́н-мезо́нна взаємоді́я
lepton-neutron ~ = лепто́н-нейтро́нна взаємоді́я
lepton-nucleon ~ = лепто́н-нукло́нна взаємоді́я
lepton-proton ~ = лепто́н-прото́нна взаємоді́я
linear ~ = ліні́йна взаємоді́я
local ~ = лока́льна взаємоді́я
long-range ~ = далекося́жна взаємоді́я, далекоді́я
low-energy ~ = низькоенергети́чна взаємоді́я, взаємоді́я за низьки́х ене́ргій
magnetic ~ = магне́тна взаємоді́я
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ взаємоді́я
magnetostatic ~ = магнетостати́чна взаємоді́я
magnon-magnon ~ = магно́н-магно́нна взаємоді́я
magnon-phonon ~ = магно́н-фоно́нна взаємоді́я
many-body ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
medium-energy ~ = взаємоді́я за промі́жни́х ене́ргій
meson-baryon ~ = мезо́н-баріо́нна взаємоді́я
meson-deuteron ~ = мезо́н-дейтро́нна взаємоді́я
meson-hyperon ~ = мезо́н-гіперо́нна взаємоді́я
meson(‑meson) ~ = (мезо́н‑)мезо́нна взаємоді́я
meson-nucleon ~ = мезо́н-нукло́нна взаємоді́я
model ~ = моде́льна взаємоді́я (описувана в термінах модельного потенціялу)
molecular ~ = міжмоле́кульна [міжмолекуля́рна] взаємоді́я
multichannel ~ = багатокана́лова взаємоді́я
multiparticle ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
multiperipheral ~ = мультиперифері́йна взаємоді́я
multiple ~ = багаторазо́ва взаємоді́я
multipole ~ = мультипо́льна взаємоді́я, взаємоді́я мультипо́лів
multireggeon ~ = багатореджео́нна взаємоді́я
multiwave ~ = багатохвильова́ взаємоді́я
muon-deuteron ~ = мюо́н-дейтро́нна взаємоді́я
muon-meson ~ = мюо́н-мезо́нна взаємоді́я
muon-muon ~ = мюо́н-мюо́нна взаємоді́я
muon-neutron ~ = мюо́н-нейтро́нна взаємоді́я
muon-nucleon ~ = мюо́н-нукло́нна взаємоді́я
muon-proton ~ = мюо́н-прото́нна взаємоді́я
near-threshold ~ = біляпоро́гова взаємоді́я
neutral-current ~ = взаємоді́я нейтра́льних стру́мів
neutrino-deuteron ~ = нейтри́но-дейтро́нна взаємоді́я
neutrino-electron ~ = нейтри́но-електро́нна взаємоді́я
neutrino-meson ~ = нейтри́но-мезо́нна взаємоді́я
neutrino-muon ~ = нейтри́но-мюо́нна взаємоді́я
neutrino-neutrino ~ = нейтри́но-нейтри́нна [міжнейтри́нна] взаємоді́я
neutrino-neutron ~ = нейтри́но-нейтро́нна взаємоді́я
neutrino-nucleon ~ = нейтри́но-нукло́нна взаємоді́я
neutrino-proton ~ = нейтри́но-прото́нна взаємоді́я
neutron-antineutron ~ = нейтро́н-антинейтро́нна взаємоді́я
neutron-deuteron ~ = нейтро́н-дейтро́нна взаємоді́я
neutron-neutron ~ = нейтро́н-нейтро́нна взаємоді́я
noncentral ~ = нецентра́льна взаємоді́я
nonlinear ~ = неліні́йна взаємоді́я
nonlinear wave ~ = неліні́йна взаємоді́я хвиль, неліні́йна хвильова́ взаємоді́я
nonlinear wave-particle ~ = неліні́йна взаємоді́я части́нок з хви́лями
nonlocal ~ = нелока́льна взаємоді́я
nonperturbed ~ = незбу́рена взаємоді́я
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна взаємоді́я
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна взаємоді́я
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана взаємоді́я
nonresonance ~ = нерезона́нсна взаємоді́я
nonresonant ~ = нерезона́нсна взаємоді́я
nonsymmetric ~ = несиметри́чна взаємоді́я
n-particle ~ = n-части́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я n части́нок
nuclear ~ = (ядро́‑)ядро́ва взаємоді́я
nuclear-spin ~ = ядро́ва (спін‑)спі́нова взаємоді́я
nucleon-antinucleon ~ = нукло́н-антинукло́нна взаємоді́я
nucleon-deuteron ~ = нукло́н-дейтро́нна взаємоді́я
nucleon-hyperon ~ = нукло́н-гіперо́нна взаємоді́я
nucleon-nucleon ~ = нукло́н-нукло́нна взаємоді́я
nucleon-nucleus ~ = нукло́н-я́дро́ва взаємоді́я, взаємоді́я нукло́на з ядро́м
nucleus-nucleus ~ = ядро́-ядро́ва [між’ядро́ва] взаємоді́я
n-wave ~ = n-хвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я n хвиль
octet ~ = окте́тна взаємоді́я
off-energy(‑shell) ~ = взаємоді́я по́за енергети́чною пове́рхнею
on-energy(‑shell) ~ = взаємоді́я на енергети́чній пове́рхні
orientational ~ = орієнтаці́йна взаємоді́я
pair ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я, взаємоді́я двох части́нок
pairwise ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я (у великому ансамблі)
parametric ~ = параметри́чна взаємоді́я
parity-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням па́рности
partial-wave ~ = взаємоді́я парці́йних [парція́льних] хвиль
particle ~ = міжчасти́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я між части́нками
particle-antiparticle ~ = взаємоді́я части́нки з античасти́нкою
particle-nucleus ~ = взаємоді́я части́нки з ядро́м
peripheral ~ = перифері́йна взаємоді́я
perturbed ~ = збу́рена взаємоді́я
phonon-phonon ~ = фоно́н-фоно́нна взаємоді́я
photon-baryon ~ = фото́н-баріо́нна взаємоді́я
photon-deuteron ~ = фото́н-дейтро́нна взаємоді́я
photon-electron ~ = фото́н-електро́нна взаємоді́я
photon-hadron ~ = фото́н-гадро́нна взаємоді́я
photon-hyperon ~ = фото́н-гіперо́нна взаємоді́я
photon-lepton ~ = фото́н-лепто́нна взаємоді́я
photon-meson ~ = фото́н-мезо́нна взаємоді́я
photon-muon ~ = фото́н-мюо́нна взаємоді́я
photon-neutrino ~ = фото́н-нейтри́нна взаємоді́я, взаємоді́я фото́на з нейтри́ном
photon-neutron ~ = фото́н-нейтро́нна взаємоді́я
photon-nucleon ~ = фото́н-нукло́нна взаємоді́я
photon-phonon ~ = фото́н-фоно́нна взаємоді́я
photon(‑photon) ~ = (фото́н‑)фото́нна взаємоді́я
photon-positron ~ = фото́н-позитро́нна взаємоді́я
photon-proton ~ = фото́н-прото́нна взаємоді́я
photonuclear ~ = фотоядро́ваа взаємоді́я
physical ~ = фізи́чна взаємоді́я
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чна взаємоді́я
pion-deuteron ~ = піо́н-дейтро́нна взаємоді́я
pion-hyperon ~ = піо́н-гіперо́нна взаємоді́я
pion-kaon ~ = піо́н-као́нна взаємоді́я
pion minus-neutron ~ = взаємоді́я пі-мі́нус мезо́на з нейтро́ном
pion minus-proton ~ = взаємоді́я пі-мі́нус мезо́на з прото́ном
pion-neutron ~ = піо́н-нейтро́нна взаємоді́я
pion-nucleon ~ = піо́н-нукло́нна взаємоді́я
pion-nucleus ~ = піо́н-ядро́ва взаємоді́я
pion-pion ~ = піо́н-піо́нна взаємоді́я
pion plus-neutron ~ = взаємоді́я пі-плюс мезо́на з нейтро́ном
pion plus-proton ~ = взаємоді́я пі-плюс мезо́на з прото́ном
pion-proton ~ = піо́н-прото́нна взаємоді́я
plasma-wall ~ = взаємоді́я пла́зми зі сті́нкою
plasmon ~ = плазмо́нна взаємоді́я, взаємоді́я плазмо́нів
point ~ = точко́ва взаємоді́я
proton-antineutron ~ = прото́н-антинейтро́нна взаємоді́я
proton-antiproton ~ = прото́н-антипрото́нна взаємоді́я
proton-deuteron ~ = прото́н-дейтро́нна взаємоді́я
proton-neutron ~ = прото́н-нейтро́нна взаємоді́я
proton(‑proton) ~ = (прото́н‑)прото́нна взаємоді́я
pseudoscalar ~ = псевдоскаля́рна взаємоді́я
pseudovector ~ = псевдове́кторна взаємоді́я
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] взаємоді́я
quadrupole ~ = квадрупо́льна взаємоді́я
quadrupole-quadrupole ~ = двоквадрупо́льна [квадрупо́ль-квадрупо́льна] взаємоді́я
quantized ~ = кванто́вана взаємоді́я
quantum ~ = ква́нтова взаємоді́я
quark-antiquark ~ = кварк-антиква́ркова взаємоді́я
quark-gluon ~ = кварк-ґлюо́нна взаємоді́я
quark-hadron ~ = кварк-гадро́нна взаємоді́я
quark(‑quark) ~ = (кварк‑)ква́ркова взаємоді́я
quasi-elastic ~ = квазипружна́ взаємоді́я
random ~ = випадко́ва взаємоді́я
realistic ~ = реалісти́чна взаємоді́я (описувана в термінах реалістичного потенціялу)
relativistic ~ = релятивісти́чна взаємоді́я
renormalizable ~ = перенормо́вна взаємоді́я
renormalized ~ = перенормо́вана взаємоді́я
repulsion ~ = відшто́вхувальна взаємоді́я
repulsive ~ = відшто́вхувальна взаємоді́я
residual ~ = залишко́ва взаємоді́я
resonance ~ = резона́нсна взаємоді́я
resonant ~ = резона́нсна взаємоді́я
retarded ~ = зага́яна взаємоді́я
scalar ~ = скаля́рна взаємоді́я
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтна взаємоді́я
screened ~ = заекрано́вана взаємоді́я
self-consistent ~ = самоузго́джена взаємоді́я
semi-inclusive ~ = напівінклюзи́вна взаємоді́я
semistrong ~ = напівси́льна взаємоді́я
semiweak ~ = напівслабка́ взаємоді́я
separable ~ = сепара́бельна взаємоді́я
short-range ~ = близькося́жна [короткося́жна] взаємоді́я, близькоді́я
singular ~ = синґуля́рна взаємоді́я
soft-sphere ~ = взаємоді́я м’яки́х ку́льок
soliton ~ = взаємоді́я соліто́нів
solute-solvent ~ = взаємоді́я розчи́нника з розчи́неною речовино́ю
spin-dependent ~ = спінозале́жна взаємоді́я
spin-lattice ~ = спін-ґратко́ва взаємоді́я
spin-orbit ~ = спін-орбіто́ва взаємоді́я
spin-phonon ~ = спін-фоно́нна взаємоді́я
spin(‑spin) ~ = (спін‑)спі́нова взаємоді́я
static ~ = стати́чна взаємоді́я
steric ~ = стери́чна взаємоді́я
string ~ = взаємоді́я стру́н
strong ~ = си́льна взаємоді́я
superexchange ~ = надобмі́нна взаємоді́я
superhyperfine ~ = ультратонка́ взаємоді́я
superstring ~ = взаємоді́я суперстру́н
superstrong ~ = надси́льна взаємоді́я
supersymmetric ~ = суперсиметри́чна взаємоді́я
superweak ~ = надслабка́ взаємоді́я
surface ~ = поверхне́ва взаємоді́я
surface-wave ~ = взаємоді́я поверхне́вих хвиль
symmetric ~ = симетри́чна взаємоді́я
symmetry-breaking ~ = взаємоді́я з пору́шенням симе́трії
symmetry-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням симе́трії
technicolor ~ = техніко́лірна взаємоді́я
temperature-dependent ~ = температурозале́жна взаємоді́я
temperature-independent ~ = температуронезале́жна взаємоді́я
tensor ~ = те́нзорна взаємоді́я
three-body ~ = тричасти́нко́ва [трійко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я трьох части́нок
three-particle ~ = тричасти́нко́ва [трійко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я трьох части́нок
three-plasmon ~ = триплазмо́нна взаємоді́я
three-phonon ~ = трифоно́нна взаємоді́я
three-wave ~ = трихвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я трьох хвиль
threshold ~ = поро́гова взаємоді́я
triplet ~ = трипле́тна взаємоді́я
two-body ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я
two-nucleon ~ = двонукло́нна взаємоді́я
two-particle ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я
two-phonon ~ = двофоно́нна взаємоді́я
two-wave ~ = двохвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я двох хвиль
universal ~ = універса́льна взаємоді́я
van der Waals ~ = ван-дер-Ваа́льсова взаємоді́я
vector ~ = ве́кторна взаємоді́я
vibronic ~ = вібро́нна взаємоді́я
virtual ~ = віртуа́льна взаємоді́я
vortex(‑vortex) ~ = взаємоді́я ви́хорів
waste-rock ~ = (яф) взаємоді́я у ви́снаженій поро́ді (після збагачення)
wave ~ = хвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я хвиль
wave-particle ~ = взаємоді́я хвиль з части́нками
weak ~ = слабка́ взаємоді́я
isomer ізоме́р || ізоме́рний
['aɪsəmə, -ər]
color ~ = ко́лірний ізоме́р
cis ~ = цис-ізоме́р
cis-trans ~ = цис-транс ізоме́р
conformational ~ = конфо́рмер, конформаці́йний ізоме́р,
constitutional ~ = конституці́йний ізоме́р
fission ~ = ізоме́р(‑проду́кт) по́ділу/ді́лення
geometrical ~ = геометри́чний ізоме́р
hadron ~ = гадро́нний ізоме́р
mirror ~ = дзерка́льний ізоме́р (ядро)
nuclear ~ = ядро́вий ізоме́р
optical ~ = опти́чний [дзерка́льний] ізоме́р (молекула, кристалічна структура); опти́чний антипо́д, енантіомо́рф
positional ~ = позиці́йний ізоме́р
rotational ~ = оберто́вий ізоме́р
shape ~ = ізоме́р фо́рми
spin ~ = спі́новий ізоме́р
structural ~ = структу́рний ізоме́р
trans ~ = транс-ізоме́р
yrast ~ = іра́стовий ізоме́р, іра́ст-ізоме́р
operator 1. (матем.) опера́тор || опера́торний 2. опера́тор (працівник)
['ɒpəreɪtə, 'ɑːpəreɪt̬ər]
~ defined on a dense set = опера́тор, озна́чений на щі́льній множині́
~ of finite rank = опера́тор скінче́нного ра́нгу
~ of left translation = (of a group) опера́тор лі́вого зсу́ву
~ of right translation = (of a group) опера́тор пра́вого зсу́ву
~ with continuous spectrum = опера́тор із непере́рвним спе́ктром
~ with simple spectrum = опера́тор із про́сти́м спе́ктром
abstraction ~ = опера́тор абстра́кції
additive ~ = адити́вний опера́тор
adjoint ~ = спря́жений опера́тор
advanced ~ = випереджа́льний опера́тор
angular momentum ~ = опера́тор моме́нту кі́лькости ру́ху
annihilation ~ = опера́тор зни́щування [анігіля́ції] (частинки), анігіля́тор
anti-self-adjoint ~ = антисамоспря́жений опера́тор
anticommuting ~s = антикомуто́вні опера́тори
antisymmetric ~ = антисиметри́чний опера́тор
antiunitary ~ = антиуніта́рний опера́тор
arithmetic ~ = аритмети́чний опера́тор
assignment ~ = опера́тор призна́чення
associate ~ = ермітоспря́жений опера́тор
averaged ~ = усере́днений опера́тор
averaging ~ = усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
backward-difference ~ = опера́тор лі́вих різни́ць
backward-shift ~ = опера́тор лі́вих різни́ць
baryon(ic) ~ = баріо́нний опера́тор
biharmonic ~ = бігармоні́чний опера́тор
boson(ic) ~ = бозо́нний опера́тор
boundary ~ = межови́й [крайови́й] опера́тор
bounded ~ = обме́жений опера́тор (from above/below – згори/знизу)
canonical ~ = каноні́чний опера́тор
Casimir ~ = Казими́рів опера́тор
central ~ = центра́льний опера́тор, опера́тор центра́льної взаємоді́ї
central-difference ~ = опера́тор центра́льних різни́ць
central mean ~ = усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
channel ~ = кана́ловий опера́тор, опера́тор кана́лу
charge ~ = заря́довий опера́тор, опера́тор заря́ду
charge-conjugation ~ = опера́тор зарядоспря́ження
charge-even ~ = зарядопа́рний опера́тор
charge-odd ~ = зарядонепа́рний опера́тор
classical ~ = класи́чний опера́тор
closed ~ = за́мкнений опера́тор
closure ~ = опера́тор замика́ння
coboundary ~ = комежови́й опера́тор
collision ~ = опера́тор зі́ткнень
color ~ = опера́тор ко́льору
commutable ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
commutative ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
commuting ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
compact ~ = компа́ктний опера́тор
completely continuous ~ = цілко́м непере́рвний опера́тор
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жений опера́тор
complex conjugation ~ = опера́тор ко́мплексного спря́ження
conjugate ~ = спря́жений опера́тор
conjugation ~ = опера́тор спря́ження
conserved ~ = консервати́вний [збережни́й] опера́тор
console ~ = опера́тор пу́льту керува́ння (працівник)
continuous ~ = непере́рвний опера́тор
continuum ~ = опера́тор конти́нууму
contracting ~ = стиска́льний опера́тор
convolution ~ = опера́тор зго́ртки
coordinate ~ = опера́тор координа́ти
covariant derivative ~ = опера́тор коварія́нтної похідно́ї
creation ~ = опера́тор утво́рювання/наро́джування (частинки)
current ~ = опера́тор стру́му
definite ~ = ви́значений опера́тор
degeneracy ~ = опера́тор ви́родження
degenerate ~ = ви́роджений опера́тор
del ~ = опера́тор на́бла
density ~ = опера́тор густини́
derivative ~ = опера́тор похідно́ї
derived ~ = похідни́й опера́тор
diagonal ~ = діягона́льний опера́тор
difference ~ = різнице́вий опера́тор
differential ~ = диференці́йний опера́тор
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́вий опера́тор
differentiation ~ = опера́тор диференціюва́ння
Dirac ~ = Дира́ків опера́тор
displacement ~ = опера́тор зсу́ву [змі́щення]
distributive ~ = дистрибути́вний опера́тор
dressing ~ = опера́тор одяга́ння
dynamic-variable ~ = опера́тор динамі́чної змі́нної
Dyson ~ = Да́йсонів опера́тор
eikonal ~ = ейкона́льний опера́тор
elliptic ~ = еліпти́чний опера́тор
embedding ~ = опера́тор вклада́ння
energy ~ = опера́тор ене́ргії
energy-momentum ~ = опера́тор ене́ргії-і́мпульсу
equivalent ~ = еквівале́нтний опера́тор
evolution ~ = еволюці́йний опера́тор, опера́тор еволю́ції
exchange ~ = обмі́нний опера́тор, опера́тор обмі́нної взаємоді́ї
excited ~ = опера́тор збу́дженої систе́ми
exterior differentiation ~ = опера́тор зо́внішнього диференціюва́ння
factorized ~ = фактор(из)о́ваний опера́тор
fermion ~ = ферміо́нний опера́тор
field ~ = польови́й опера́тор, опера́тор по́ля
fluctuation ~ = флюктуаці́йний опера́тор, опера́тор флюктуаці́йної величини́
Fock ~ = Фо́ків опера́тор
forward-difference ~ = опера́тор пра́вих різни́ць
forward-shift ~ = опера́тор зсу́ву
Fredholm ~ = Фредго́льмів опера́тор
functional ~ = функціона́льний опера́тор
gauge ~ = калібрува́льний опера́тор
gauge-independent ~ = калібронезале́жний [калібрува́льно незале́жний] опера́тор
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] опера́тор
generalized ~ = узага́льнений опера́тор
generating ~ = твірни́й опера́тор
gradient ~ = опера́тор ґрадіє́нту
grid ~ = сітко́ви́й опера́тор
hadron(ic) ~ = гадро́нний опера́тор
Hamilton(ian) ~ = Га́міл(ь)тонів опера́тор, гамільтонія́н, опера́тор ене́ргії
Hermitian ~ = Ермі́тів опера́тор
Hermitian conjugate ~ = ермітоспря́жений опера́тор
identical ~ = тото́жний оператор
identity ~ = одини́чний [тото́жний] опера́тор
incommutable ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
indefinite ~ = неви́значений опера́тор
infinitesimal ~ = інфінітезима́льний опера́тор
integral ~ = інтеґра́льний опера́тор
integration ~ = опера́тор інтеґрува́ння
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йний опера́тор
interaction ~ = опера́тор взаємоді́ї
interaction-picture ~ = опера́тор у предста́вленні взаємоді́ї
interaction-representation ~ = опера́тор у предста́вленні взаємоді́ї
interchange ~ = опера́тор переставля́ння
invariant ~ = інварія́нтний опера́тор
inverse ~ = обе́рнений опера́тор
inversion ~ = опера́тор інве́рсії
invertible ~ = оборо́тний опера́тор
irreducible ~ = незвідни́й опера́тор
irrelevant ~ = нестосо́вний [несуттє́вий] опера́тор
isospin ~ = опера́тор ізоспі́ну
kinetic-energy ~ = опера́тор кінети́чної ене́ргії
ladder ~ = драби́новий [драби́нний] опера́тор
Laplace [Laplacian] ~ = лапласія́н, Лапла́сів опера́тор
lattice ~ = ґратко́вий опера́тор
linear ~ = ліні́йний опера́тор
linear-momentum ~ = опера́тор кі́лькости ру́ху [і́мпульсу]
local ~ = лока́льний опера́тор
logic(al) ~ = логі́чний опера́тор
many-body ~ = багаточасти́нко́вий опера́тор
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий опера́тор
mapping ~ = опера́тор відобра́ження
mass ~ = ма́совий опера́тор
matrix ~ = ма́тричний опера́тор
maximal ~ = максима́льний опера́тор
modified ~ = змі́нений [змодифіко́ваний, перетво́рений] опера́тор
moment ~ = опера́тор моме́нту
momentum ~ = опера́тор і́мпульсу
multiplication ~ = опера́тор мно́ження
multiplicative ~ = опера́тор мно́ження
n-dimensional ~ = n-ви́мірний опера́тор
nabla ~ = опера́тор на́бла
negative ~ = від’є́мний опера́тор
non-interchangeable ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
noncommuting ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
nonlinear ~ = неліні́йний опера́тор
nonlocal ~ = нелока́льний опера́тор
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний опера́тор
nonrenormalized ~ = неперенормо́ваний опера́тор
nonsingular ~ = неособли́вий [неви́роджений] опера́тор
nonstandard ~ = нестанда́ртний опера́тор
nonunitary ~ = неуніта́рний опера́тор
nonzero ~ = ненульови́й опера́тор
normal ~ = норма́льний опера́тор
number-density ~ = опера́тор густини́ числа́ части́нок
observable ~ = опера́тор спостере́жної величини́
one-particle ~ = одночасти́нко́вий опера́тор
orbital angular momentum ~ = опера́тор орбіто́вого моме́нту кі́лькости ру́ху
parity ~ = опера́тор па́рности
particle ~ = опера́тор части́нки
particle-creation ~ = опера́тор утво́рювання [наро́джування] части́нки
particle-production ~ = опера́тор утво́рювання [наро́джування] части́нки
particle self-energy ~ = опера́тор вла́сної ене́ргії части́нки
particle-antiparticle conjugation ~ = опера́тор заря́доспря́ження
particle-hole ~ = части́нко́во-дірко́вий опера́тор
permutable ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
perturbation ~ = збу́рювальний опера́тор, опера́тор збу́рення
phase(‑shift) ~ = фа́зовий опера́тор, опера́тор (зсу́ву) фа́зи
physical-quantity ~ = опера́тор фізи́чної величини́
polarization ~ = опера́тор поляриза́ції
position ~ = координа́тний опера́тор, опера́тор координа́т
positive ~ = дода́тний опера́тор
potential-energy ~ = опера́тор потенція́льної ене́ргії
product ~ = опера́тор до́бутку
production ~ = опера́тор наро́дження (частинки)
projection ~ = проєкці́йний опера́тор, опера́тор проєктува́ння
projective ~ = проєкти́вний опера́тор
properly supported ~ = власти́вий опера́тор
pseudodifferential ~ = псевдодиференці́йний опера́тор
quantum ~ = ква́нтовий опера́тор
quantum-mechanical ~ = квантовомехані́чний опера́тор
quark-field ~ = опера́тор ква́ркового по́ля
radio ~ = ради́ст (працівник)
rank-one ~ = опера́тор пе́ршого ра́нгу
reaction ~ = опера́тор реа́кції
reactor ~ = опера́тор (ядерного) реа́ктора (працівник)
reciprocal ~ = обе́рнений опера́тор
reduced ~ = зве́дений опера́тор
reducible ~ = звідни́й опера́тор
regular ~ = реґуля́рний опера́тор
regularized ~ = реґуляризо́ваний опера́тор
relational ~ = опера́тор відно́шення
relativistic ~ = релятивісти́чний опера́тор
relevant ~ = стосо́вний [суттє́вий] опера́тор
renormalized ~ = перенормо́ваний опера́тор
representation ~ = опера́тор предста́влення
resolvent ~ = резольве́нтний опера́тор
retarded ~ = зага́йний опера́тор
scalar ~ = скаля́рний опера́тор
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтний опера́тор
scaling-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтний опера́тор
scattering ~ = опера́тор розсі́ювання
self-adjoint ~ = самоспря́жений опера́тор
self-conjugate ~ = (комплексно) самоспря́жений опера́тор
self-energy ~ = опера́тор власти́вої [вла́сної] ене́ргії (частинки)
semi-bounded ~ = напівобме́жений опера́тор (from above/below – згори/знизу)
semiunitary ~ = напівуніта́рний опера́тор
separable ~ = сепара́бельний опера́тор
set ~ = опера́ція над множи́нами
single-particle ~ = одночасти́нко́вий опера́тор
singular ~ = синґуля́рний опера́тор
skew-Hermitian ~ = скісноермі́тів [антиермі́тів] опера́тор
smoothing ~ = згла́джувальний опера́тор
sonar ~ = гідроаку́стик
spin ~ = спі́новий опера́тор, опера́тор спі́ну
spin-density ~ = опера́тор спі́нової густини́
spin-orbit ~ = спін-орбіто́вий опера́тор
spinor ~ = спіно́рний опера́тор
standard ~ = станда́ртний опера́тор
statistical ~ = статисти́чний опера́тор
stochastic ~ = стохасти́чний опера́тор
supersymmetric ~ = суперсиметри́чний опера́тор
symmetric ~ = симетри́чний опера́тор
symmetrization ~ = опера́тор симетрува́ння [симетриза́ції]
symmetrized ~ = симетр(из)о́ваний [засиметр(из)о́ваний] опера́тор
symplectic ~ = симплекти́чний опера́тор
system ~ = опера́тор систе́ми
tensor ~ = те́нзорний опера́тор
time-dependent ~ = часозале́жний опера́тор
time-development ~ = опера́тор часово́ї еволю́ції
time-independent ~ = часонезале́жний опера́тор
time-ordered ~ = часовпорядко́ваний опера́тор
time-ordering ~ = опера́тор часово́го впорядко́вування
time-reversal ~ опера́тор обе́рнення ча́су, опера́тор часово́ї інве́рсії, = опера́тор інве́рсії ча́су
time-translation ~ = опера́тор часово́ї трансля́ції
trace ~ = опера́тор слі́ду
transformation ~ = опера́тор перетво́рювання
transition ~ = опера́тор перехо́ду
translation ~ = трансляці́йний опера́тор, опера́тор перене́сення [трансля́ції, парале́льного зсу́ву]
translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтний опера́тор
transposition ~ = опера́тор переставля́ння
unbounded ~ = необме́жений опера́тор
unit ~ = одини́чний опера́тор, опера́торна одини́ця
unitary ~ = уніта́рний опера́тор
vector ~ = ве́кторний опера́тор
wave ~ = хвильови́й опера́тор
zero ~ = нульови́й опера́тор
physics (мн., вжив. як одн.) 1. фі́зика 2. фізи́чна суть, фізи́чна карти́на (явища тощо)
['fɪzɪks]
~ of fluids = фі́зика пли́нів [пли́нних середо́вищ]; (нрк.) фі́зика ріди́н і га́зів
~ of the ionosphere = фі́зика йоносфе́ри
~ of magnetic phenomena = фі́зика магне́тних я́вищ
~ of the magnetosphere = фі́зика магнетосфе́ри
~ of metals = металофі́зика, фі́зика мета́лів
~ of nuclear reactions = фі́зика я́дерних/ядро́вих реа́кцій
~ of superfluids = фі́зика надпли́нів
accelerator ~ = фі́зика пришви́дшувачів [приско́рювачів]
applied ~ = застосо́вна [прикладна́] фі́зика
atmospheric ~ = фі́зика атмосфе́ри
atomic ~ = а́томна фі́зика
biological ~ = біофі́зика
chemical ~ = хемі́чна фі́зика
classical ~ = класи́чна фі́зика
cloud ~ = фі́зика хмар
combustion ~ = фі́зика горі́ння
comet ~ = фі́зика коме́т
condensed-matter ~ = фі́зика конденсо́ваних середо́вищ
continuum ~ = класи́чна тео́рія по́ля
cosmic-ray ~ = фі́зика космі́чного промі́ння
crystal ~ = кристалофі́зика, фі́зика криста́лів
electron ~ = 1. електро́нна фі́зика 2. фізи́чна електро́ніка
electronuclear ~ = електроя́дерна/електроядро́ва фі́зика
electroweak ~ = фі́зика електрослабки́х взаємоді́й
elementary-particle ~ = фі́зика елемента́рних части́нок
engineering ~ = техні́чна фі́зика
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] фі́зика
few-body ~ = фі́зика кількачасти́нко́вих систе́м
forensic ~ = судова́ [криміналісти́чна] фі́зика
hadron ~ = фі́зика гадро́нів
hard ~ = фі́зика висо́ких ене́ргій, жорстка́ фі́зика
health ~ = фі́зика радіяці́йного за́хисту
heavy-ion ~ = фі́зика важки́х йо́нів
high-energy ~ = фі́зика висо́ких ене́ргій
high-energy-density ~ = фі́зика висо́ких густи́н ене́ргії
high-pressure ~ = фі́зика висо́ких ти́сків
high-temperature ~ = фі́зика висо́ких терперату́р
hypernuclear ~ = фі́зика гіпер’я́дер, гіпер’я́дерна/гіпер’ядро́ва фі́зика
intermediate-energy ~ = фі́зика промі́жни́х ене́ргій
laser ~ = ла́зерна фі́зика
lepton ~ = фі́зика лепто́нів, лепто́нна фі́зика
lithosphere ~ = фі́зика літосфе́ри, фі́зика Землі́
low-energy ~ = (я́дерна/ядро́ва) фі́зика низьки́х ене́ргій
low-temperature ~ = фі́зика низьки́х температу́р
many-body ~ = фі́зика багаточасти́нко́вих систе́м
marine ~ = фі́зика мо́ря
mathematical ~ = математи́чна фі́зика
medium-energy ~ = фі́зика промі́жни́х ене́ргій
megagauss ~ = мегаґа́усова фі́зика, фі́зика мегаґа́усових полі́в
meson ~ = фі́зика мезо́нів
meteor ~ = метео́рна фі́зика
modern ~ = суча́сна фі́зика
molecular ~ = молекуля́рна фі́зика
neutrino ~ = фі́зика нейтри́на
neutron ~ = фі́зика нейтро́нів
nonlinear ~ = неліні́йна фі́зика
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна фі́зика
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва фі́зика, фі́зика ядра́
particle ~ = фі́зика елемента́рних части́нок
planetary ~ = фі́зика плане́т
plasma ~ = фі́зика пла́зми
plasma-edge ~ = фі́зика примежово́ї пла́зми, фі́зика крайови́х [присті́нко́вих] ефе́ктів у пла́змі
polymer ~ = фі́зика поліме́рів
precipitation ~ = фізика о́падів
pure ~ = чи́ста фі́зика
quantum ~ = ква́нтова фі́зика
radiation ~ = радіяці́йна фі́зика
radiological ~ = фізи́чна радіоло́гія
reactor ~ = фі́зика реа́кторів
relativistic ~ = релятивісти́чна фі́зика
semiconductor ~ = фі́зика напівпровідникі́в
soft(‑matter) ~ = м’яка́ фі́зика, фі́зика м’яки́х середо́вищ, фі́зика м’яко́ї речовини́
soil ~ = фі́зика ґрунті́в
solar ~ = фі́зика Со́нця, геліофі́зика
solid-state ~ = фі́зика твердо́го ті́ла
space ~ = космі́чна фі́зика, фі́зика ко́смосу
statistical ~ = статисти́чна фі́зика
stellar ~ = фі́зика зір
strong-interaction ~ = фі́зика си́льних взаємоді́й
surface ~ = фі́зика пове́рхонь
theoretical ~ = теорети́чна фі́зика
theoretical nuclear ~ = теорети́чна я́дерна/ядро́ва фі́зика
thermal ~ = теплофі́зика
ultrahigh-energy ~ = фі́зика надвисо́ких ене́ргій
vacuum ~ = фі́зика ва́кууму
wave ~ = хвильова́ фі́зика
weak-interaction ~ = фі́зика слабки́х взаємоді́й
production 1. утво́рювання//‌утво́рення, наро́джування//‌наро́дження (частинок) 2. виробля́ння//‌ви́роблення, виробни́цтво; продукува́ння//‌ви́продукування; ґенерува́ння//‌зґенерува́ння 3. проду́кція
[prə'dʌkʃn]
associated ~ = асоційо́ване [спі́льне] утво́рювання (частинок)
batch ~ = сері́йне виробни́цтво
beam ~ = отри́мування стру́меня (частинок)
cascade (particle) ~ = каска́дове утво́рювання (части́нок)
charge-exchange ~ = зарядообмі́нне утво́рювання (частинок)
coherent ~ = когере́нтне утво́рювання (частинок)
cosmic-ray ~ = ґенерува́ння космі́чного промі́ння
diffraction ~ = дифракці́йне утво́рювання (частинок)
direct ~ = пряме́ утво́рювання (частинок)
dust ~ = порохоутво́рювання
elastic ~ = пружне́ утво́рювання (частинок)
electron-induced (particle) ~ = електроутво́рювання (части́нок)
energy ~ = енерговиділя́ння (у фізичних процесах)
entropy ~ = виробля́ння [зроста́ння, бі́льшання] ентропі́ї
exclusive ~ = ексклюзи́вне утво́рювання (частинок)
feed materials ~ = виробля́ння сирови́нних па́ливних (ядерних) матерія́лів
ghost ~ = утво́рювання [наро́джування] ду́хів
hadron ~ = гадронаро́джування, утво́рювання гадро́нів
heat ~ = теплотво́рення; виробля́ння тепла́
inclusive ~ = інклюзи́вне утво́рювання (частинок)
incoherent ~ = некогере́нтне утво́рювання (частинок)
inelastic ~ = непружне́ утво́рювання (частинок)
internal pair ~ = утво́рювання (електрон-позитронних) дві́йок [пар] вну́трішньої конве́рсії
isotope ~ = виробля́ння ізото́пів
low-temperature ~ = отри́мування низьки́х температу́р
meson ~ = утво́рювання мезо́нів
multiple ~ = множи́нне утво́рювання (частинок)
neutrino ~ = утво́рювання нейтри́на [нейтри́н]
neutron ~ = утво́рювання нейтро́нів; ґенерува́ння нетро́нів
nonresonant ~ = нерезона́нсне утво́рювання (частинок)
pair ~ = двійкува́ння (частинок), утво́рювання дві́йок [пар] (частинок)
particle ~ = утво́рювання части́нок
plasma ~ = отри́мування пла́зми; утво́рювання пла́зми
power ~ = виробля́ння [виробни́цтво] (електро)ене́ргії (промислове)
radiative ~ = радіяці́йне утво́рювання (частинок)
resonance ~ = утво́рювання резона́нсів
resonant ~ = резона́нсне утво́рювання (частинок)
shower ~ = зливоутво́рювання
sound ~ = ґенерува́ння зву́ку
star ~ = утво́рювання (емульсійної) зі́рки
threshold ~ = поро́гове утво́рювання (частинок), поро́гова реа́кція утво́рювання (частинок)
tunnel ~ = туне́льне утво́рювання (частинок)
wave ~ = ґенерува́ння хвиль
scattering 1. розсі́ювання//‌розсі́яння (by, from – на) || розсі́ювальний, що розсі́ює 2. розки́дування//‌розки́дання 3. розпоро́шування//‌розпоро́шення
['skætərɪŋ, 'skæt̬-]
~ at the angle α = розсі́ювання під куто́м α
~ at large angles = розсі́ювання під вели́кими кута́ми
~ at small angles = розсі́ювання під мали́ми кута́ми
~ by a black hole = розсі́ювання на чо́рній дірі́
~ by a bound particle = розсі́ювання на зв’я́заній части́нці
~ by charged impurities = розсі́ювання на заря́джених до́мішках
~ by a charged particle = розсі́ювання на заря́дженій части́нці
~ by a crystal = розсі́ювання на криста́лі
~ by density fluctuations = розсі́ювання на флюктуа́ціях густини́
~ by fluctuations = розсі́ювання на флюктуа́ціях
~ by a hard sphere = розсі́ювання на тверді́й ку́льці
~ by an impenetrable sphere = розсі́ювання на непрони́кній ку́лі
~ by impurities = розсі́ювання на до́мішках
~ by ions = розсі́ювання на йо́нах
~ by irregularities = розсі́ювання на неоднорі́дностях
~ by a molecule = розсі́ювання на моле́кулі
~ by nuclear potential = розсі́ювання на ядро́вому потенція́лі
~ by a nucleus = розсі́ювання на ядрі́
~ by optical phonons = розсі́ювання на опти́чних фоно́нах
~ by phonons = розсі́ювання на фоно́нах
~ by point defects = розсі́ювання на точко́вих дефе́ктах
~ by polaritons = розсі́ювання на полярито́нах
~ by a substance = розсі́ювання у речовині́ [у середо́вищі]
~ by surface irregularities = розсі́ювання на нері́вностях пове́рхні
~ into a given direction = розсі́ювання у за́даному на́прямі
~ of light by light = розсі́ювання сві́тла на сві́тлі
~ of particle 1 by particle 2 = розсі́ювання части́нки 1 на части́нці 2
acoustic ~ = розсі́ювання звукови́х хвиль
adiabatic surface ~ = адіяба́тне поверхне́ве розсі́ювання
air ~ = розсі́ювання в пові́трі
alpha-particle ~ = розсі́ювання а́льфа-части́нок
anisotropic ~ = анізотро́пне розсі́ювання
anti-Stokes (light) ~ = антисто́ксове розсі́ювання (сві́тла)
asymmetric ~ = асиметри́чне розсі́ювання
atmospheric ~ = атмосфе́рне розсі́ювання, розсі́ювання в атмосфе́рі
atomic ~ = а́томне розсі́ювання, розсі́ювання на а́томах (Рентґенового проміння тощо)
background ~ = фо́нове розсі́ювання
backward ~ = розсі́ювання наза́д
beam-gas ~ = розсі́ювання стру́меня (частинок) на залишко́вих моле́кулах га́зу
Bhabha ~ = розсі́ювання Ба́ба
boundary ~ = розсі́ювання на межі́
Bragg ~ = Бре́ґове розсі́ювання
Brillouin ~ = Брилюе́нове розсі́ювання
bulk ~ = о́б’є́мне розсі́ювання, розсі́ювання в о́б’є́мі
carrier-carrier ~ = розсі́ювання носії́в (заряду) на носія́х
charge-exchange ~ = зарядообмі́нне розсі́ювання
classical ~ = класи́чне розсі́ювання
coherent ~ = когере́нтне розсі́ювання
combination ~ = комбінаці́йне розсі́ювання
Compton ~ = Ко́мптонове розсі́ювання
conservative ~ = консервати́вне розсі́ювання
cosmic-ray ~ = розсі́ювання космі́чних про́менів
Coulomb ~ = куло́нівське розсі́ювання, розсі́ювання в Куло́новому по́лі
critical ~ = крити́чне розсі́ювання (за температур поблизу точки фазового переходу)
Debye-Jauncey ~ = розсі́ювання Деба́я-Джо́нсі
deep inelastic ~ = гли́боко непружне́ розсі́ювання
defect ~ = розсі́ювання на дефе́ктах (кристалічної ґратки)
Delbrück ~ = Де́льбрукове розсі́ювання
deuteron ~ = розсі́ювання дейтро́нів
deuteron-nucleon ~ = дейтро́н-нукло́нне розсі́ювання, розсі́ювання дейтро́на на нукло́ні
diffraction ~ = дифракці́йне розсі́ювання (by a semitransparent nucleusна напівпрозорому ядрі)
diffuse ~ = дифу́зне розсі́ювання
dislocation ~ = розсі́ювання на дислока́ціях
domain-wall ~ = розсі́ювання на доме́нних ме́жах
double ~ = дворазо́ве [подві́йне] розсі́ювання
dynamical ~ = динамі́чне розсі́ювання
elastic ~ = пружне́ розсі́ювання
electromagnetic ~ = розсі́ювання електромагне́тних хвиль
electron ~ = розсі́ювання електро́на [електро́нів] (by defects – на дефектах; by nuclei – на ядрах)
electron-hole ~ = електро́н-дірко́ве розсі́ювання, розсі́ювання електро́на на ді́рці
electron-nucleon ~ = електро́н-нукло́нне розсі́ювання, розсі́ювання електро́на на нукло́ні
electron-nucleus ~ = електро́н-ядро́ве розсі́ювання, розсі́ювання електро́на на ядрі́
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нне розсі́ювання, розсі́ювання електро́нів на фоно́нах
exchange ~ = обмі́нне розсі́ювання
fast neutron ~ = розсі́ювання швидки́х нейтро́нів
forward ~ = розсі́ювання впере́д
four-photon light ~ = чотирифото́нне розсі́ювання сві́тла
free-particle ~ = розсі́ювання ві́льної части́нки
gamma-ray ~ = розсі́ювання га́мма-промі́ння
gas ~ = розсі́ювання на залишко́вих моле́кулах га́зу (у вакуумній системі)
gluon-gluon ~ = ґлюо́н-ґлюо́нне розсі́ювання
grain-boundary ~ = розсі́ювання на зерни́нній межі́
ground ~ = розсі́ювання (радіохвиль) земно́ю пове́рхнею
hadron ~ = розсі́ювання гадро́нів
hadron-nucleus ~ = гадро́н-ядро́ве розсі́ювання, розсі́ювання гадро́на на ядрі́
high-energy ~ = високоенергети́чне розсі́ювання, розсі́ювання за висо́ких ене́ргій
hole ~ = розсі́ювання діро́к
imperfect ~ = неконсервати́вне розсі́ювання
impurity ~ = розсі́ювання на до́мішках
incoherent ~ = некогере́нтне розсі́ювання
induced ~ = примусо́ве [(з)індуко́ване] розсі́ювання
inelastic ~ = непружне́ розсі́ювання
intervalley ~ = міждоли́нове розсі́ювання
intrabeam ~ = внутрішньострумене́ве розсі́ювання
intravalley ~ = внутрішньодоли́нове розсі́ювання
ion ~ = розсі́ювання йо́нів
ionospheric ~ = йоносфе́рне розсі́ювання, розсі́ювання у йоносфе́рі
ion-sound ~ = розсі́ювання йо́нного зву́ку
isotropic ~ = ізотро́пне розсі́ювання
kinematic ~ = кінемати́чне розсі́ювання
large-angle ~ = великокутове́ розсі́ювання, розсі́ювання на вели́кий кут
lattice ~ = розсі́ювання на ґра́тці
light ~ = розсі́ювання сві́тла; (by a dispersed/turbid medium – у дисперсному/каламутному середовищі)
low-angle ~ = малокутове́ розсі́ювання, розсі́ювання на мали́й кут
low-energy ~ = низькоенергети́чне розсі́ювання, розсі́ювання за низьки́х ене́ргій
magnetic ~ = магне́тне розсі́ювання
magnon ~ = розсі́ювання магно́нів
magnon-magnon ~ = магно́н-магно́нне розсі́ювання, розсі́ювання магно́нів на магно́нах
magnon-phonon ~ = магно́н-фоно́нне розсі́ювання, розсі́ювання магно́нів на фоно́нах
medium-energy ~ = проміжноенергети́чне розсі́ювання, розсі́ювання за промі́жни́х ене́ргій
meson ~ = розсі́ювання мезо́нів
meson-nuclear ~ = розсі́ювання мезо́нів на я́драх
meson-nucleon ~ = мезо́н-нукло́нне розсі́ювання, розсі́ювання мезо́на на нукло́ні [мезо́нів на нукло́нах]
meson-nucleus ~ = мезо́н-ядро́ве розсі́ювання, розсі́ювання мезо́на на ядрі́
microparticle ~ = розсі́ювання мікрочасти́нок
Mie ~ = розсі́ювання Мі
Möller ~ = Ме́лерове розсі́ювання
Mott ~ = Мо́тове розсі́ювання
multichannel ~ = багатокана́лове розсі́ювання
multiphoton light ~ = багатофото́нне розсі́ювання сві́тла
multiple ~ = багаторазо́ве розсі́ювання
neutral impurity ~ = розсі́ювання на нейтра́льних до́мішках
neutron ~ = розсі́ювання нейтро́на [нейтро́нів]
neutron-nuclear ~ = розсі́ювання нейтро́нів на я́драх
neutron-nucleus ~ = нейтро́н-ядро́ве розсі́ювання, розсі́ювання нейтро́на на ядрі́
neutron-proton ~ = нейтро́н-прото́нне розсі́ювання, розсі́ювання нейтро́на на прото́ні
noncoherent ~ = некогере́нтне розсі́ювання
nonconservative ~ = неконсервати́вне розсі́ювання
nonlinear light ~ = неліні́йне розсі́ювання сві́тла
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне розсі́ювання
nonresonance ~ = нерезона́нсне розсі́ювання
non-spin-flip ~ = розсі́ювання без перекида́ння спі́ну
n-particle ~ = n-части́нко́ве розсі́ювання
nuclear ~ = я́дерне/ядро́ве розсі́ювання, розсі́ювання на я́драх
nucleon ~ = розсі́ювання нукло́нів
nucleon-nucleon ~ = нукло́н-нукло́нне розсі́ювання, розсі́ювання нукло́на на нукло́ні
nucleon-nucleus ~ = нукло́н-ядро́ве розсі́ювання, розсі́ювання нукло́на на ядрі́
nucleus-nucleus ~ = ядро́-ядро́ве розсі́ювання, розсі́ювання ядра́ на ядрі́
one-channel ~ = однокана́лове розсі́ювання
parametric ~ = параметри́чне розсі́ювання
particle ~ = розсі́ювання части́нок
particle ~ by a nucleus = розсі́ювання части́нки на ядрі́
particle-exchange ~ = обмі́нне розсі́ювання, розсі́ювання з перерозпо́ділом части́нок
particle-nucleus ~ = розсі́ювання части́нки на ядрі́
particle 1 – particle 2 ~ розсі́ювання части́нки 1 = на части́нці 2
peripheral ~ = перифері́йне розсі́ювання
phonon ~ = розсі́ювання фоно́нів
phonon-phonon ~ = фоно́н-фоно́нне розсі́ювання, розсі́ювання фоно́нів на фоно́нах
photoinduced light ~ = фотозіндуко́ване розсі́ювання сві́тла
photon ~ = розсі́ювання фото́нів
photon-photon ~ = фото́н-фото́нне розсі́ювання, розсі́ювання фото́нів на фото́нах
pion ~ = розсі́ювання піо́нів
pion-nucleon ~ = піо́н-нукло́нне розсі́ювання, розсі́ювання піо́нів на нукло́нах
plasmon ~ = розсі́ювання плазмо́нів
plural ~ = багаторазо́ве розсі́ювання
point-charge ~ = розсі́ювання точко́вого заря́ду
polariton ~ = розсі́ювання на полярито́нах
polaron ~ = розсі́ювання поляро́нів
positron-electron ~ = позитро́н-електро́нне розсі́ювання, розсі́ювання позитро́нів на електро́нах
potential ~ = потенція́льне розсі́ювання
primary ~ = одноразо́ве розсі́ювання
proton ~ = прото́нне розсі́ювання, розсі́ювання прото́на [прото́нів]
proton-nucleus ~ = прото́н-ядро́ве розсі́ювання, розсі́ювання прото́на на ядрі́
proton-proton ~ = прото́н-прото́нне розсі́ювання, розсі́ювання прото́на на прото́ні
quantum ~ = ква́нтове розсі́ювання
quark ~ = розсі́ювання ква́рків
quark-antiquark ~ = ква́рк-антиква́ркове розсі́ювання, розсі́ювання ква́рків на антиква́рках
quark-gluon ~ = кварк-ґлюо́нне розсі́ювання, розсі́ювання ква́рків на ґлюо́нах
quasi-elastic ~ = квазипружне́ розсі́ювання
radiation ~ = розсі́ювання промі́ння
radiative ~ = випромі́нне розсі́ювання
radio(‑wave) ~ = розсі́ювання радіохви́ль
Raman ~ = Ра́манове [комбінаці́йне] розсі́ювання
random ~ = випадко́ве [безла́дне] розсі́ювання
Rayleigh ~ = розсі́ювання Ре́йлі [Реле́єве розсі́ювання]
relativistic ~ = релятивісти́чне розсі́ювання
resonance ~ = резона́нсне розсі́ювання
resonant ~ = резона́нсне розсі́ювання
right-angle ~ = розсі́ювання під прями́м куто́м
Rutherford ~ = Резерфо́рдове розсі́ювання
selective ~ = селекти́вне [ви́бірне] розсі́ювання
shadow ~ = дифракці́йне розсі́ювання
shape elastic ~ = чи́сто пружне́ розсі́ювання
single ~ = одноразо́ве розсі́ювання
single-particle ~ = одночасти́нко́ве розсі́ювання
small-angle ~ = малокутове́ розсі́ювання, розсі́ювання на мали́й кут
sound ~ = розсі́ювання зву́ку
specular surface ~ = дзерка́льне поверхне́ве розсі́ювання
spin-dependent ~ = спінозале́жне розсі́ювання
spin-flip ~ = розсі́ювання з перекида́нням спі́ну
spin-independent ~ = спінонезале́жне розсі́ювання
spin s – spin 0 particle scattering = розсі́ювання части́нки зі спі́ном s на безспі́новій части́нці
spin sspin s1 particle scattering = розсі́ювання части́нки зі спі́ном s на части́нці зі спі́ном s1
spontaneous ~ = самочи́нне [спонта́нне] розсі́ювання
stimulated ~ = примусо́ве [(з)індуко́ване] розсі́ювання
stimulated Brillouin ~ = примусо́ве [стимульо́ване] розсі́ювання (Мандельшта́ма‑)Брилюе́на
stimulated Raman ~ involving adiabatic passage [STIRAP] примусо́ве [стимульо́ване] комбінаці́йне розсі́ювання з адіябатним проходженням
stimulated thermal ~ = примусо́ве [стимульо́ване] теплове́ розсі́ювання
stochastic ~ = стохасти́чне розсі́ювання
Stokes (light) ~ = Сто́ксове розсі́ювання (сві́тла)
superradiant ~ = надрадіяці́йне [суперрадіяці́йне] розсі́ювання
surface ~ = поверхне́ве розсі́ювання, розсі́ювання на пове́рхні
thermal ~ = теплове́ розсі́ювання
thermal-neutron ~ = розсі́ювання теплови́х нейтро́нів
Thomson ~ = То́мсонове розсі́ювання
transient ~ = нестаціона́рне [перехі́дне́] розсі́ювання
triple ~ = триразо́ве [потрі́йне] розсі́ювання
tropospheric ~ = тропосфе́рне розсі́ювання, розсі́ювання у тропосфе́рі
two-channel ~ = двокана́лове розсі́ювання
two-magnon ~ = двомагно́нне розсі́ювання
virtual ~ = віртуа́льне розсі́ювання
wall ~ = розсі́ювання на сті́нках
wave ~ = розсі́ювання хвиль
Wigner ~ = Ві́ґнерове розсі́ювання
x-ray ~ = розсі́ювання Рентґе́нового промі́ння
zero-angle ~ = розсі́ювання на нульови́й кут
zero-energy ~ = розсі́ювання за нульово́ї ене́ргії
shower зли́ва || зли́вовий
['ʃaʊə, 'ʃaʊər]
air ~ = атмосфе́рна зли́ва (космічного проміння)
ash ~ = по́пільна зли́ва (після вибуху вулкану)
Auger ~ = оже́-зли́ва, зли́ва Оже́
cascade ~ = каска́дова зли́ва (космічного проміння)
cosmic(‑ray) ~ = космі́чна зли́ва, зли́ва космі́чного промі́ння
electron ~ = електро́нна зли́ва
electron-nuclear ~ = електро́н-ядро́ва [електро́н-я́дерна] зли́ва
electron-photon ~ = електро́н-фото́нна зли́ва
energetic (particle) ~ = зли́ва високоенергети́чних части́нок
extensive air ~ = широ́ка атмосфе́рна зли́ва (космічного проміння)
hadron ~ = гадро́нна зли́ва
hail ~ = зли́ва з гра́дом
hard ~ = жорстка́ [прони́клива] зли́ва
ionization ~ = йонізаці́йна зли́ва
meson ~ = мезо́нна зли́ва
meteor ~ = метео́рний поті́к, метео́рна зли́ва, метео́рний [зоре́вий] дощ, метео́рний рій
mixed ~ = змі́шана зли́ва
narrow ~ = вузька́ зли́ва
particle ~ = зли́ва части́нок
penetrating ~ = прони́клива зли́ва
radiation ~ = радіяці́йна зли́ва
soft ~ = м’яка́ зли́ва
structured ~ = структу́рна зли́ва

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

бар’є́р (-у) 1. barrier 2. (дефлектор) baffler, baffle-board, baffle-plate 3. (стрижень, шлагбаум тощо) bar 4. (стіна) wall 5. (екран) shield(ing)
Ба́рдинів ~ = Bardeen barrier
відбива́льний ~ = reflecting barrier
відцентро́вий ~ = centrifugal barrier
гадро́нний ~ = hadron barrier
~ Га́мова = Gamow barrier
дифузі́йний ~ = diffusion barrier
~ ді́лення = (ядер) fission barrier
електростати́чний ~ = electrostatic shielding
енергети́чний ~ = potential barrier
звукови́й ~ = sonic [sound] barrier
зернинномежови́й ~ = grain-boundary barrier
інверсі́йний ~ = inversion barrier
конта́ктовий потенція́льний ~ = contact potential barrier
Куло́нів [куло́нівський] ~ = Coulomb barrier
лока́льний ~ = local barrier
~ Ло́мер-Ко́трела = Lomer-Cottrell barrier
магне́тний ~ = magnetic barrier
магнетостати́чний ~ = magnetostatic shielding
міжфа́зовий ~ = 1. (на межі поділу) interfacial barrier 2. (ел.) interphase barrier
~ на межі́ зерни́ни = grain-boundary barrier
непрони́кний ~ = impermeable barrier
Па́єрлсів ~ = Peielrs barrier
пі́нінговий ~ = див. ~ пришпиляння
плавни́й ~ = floating barrier
поверхне́вий ~ surface barrier □ з поверхне́вим —ом = surface-barrier
~ по́ділу = (ядер) fission barrier
потенція́льний ~ potential barrier, potential hill; (скінченної висоти) finite (potential) barrier □ подола́ти потенція́льний ~ = to surmount a potential barrier; пройти́ крізь потенція́льний ~ to pass [penetrate] through a potential barrier
приро́дний ~ = natural barrier
~ пришпиля́ння = (тт) pinning barrier
~ просторо́вого заря́ду = space-charge barrier
рекомбінаці́йний ~ = recombination barrier
рухо́мий ~ = moving barrier
теплови́й ~ = thermal [heat] barrier
характеристи́чний ~ = (х.) intrinsic barrier
~ Шо́ткі = Schottky barrier
взаємоді́я 1. (фізична) interaction 2. (фізична: мод, контурів, елементів) coupling див. тж зв’язок~ між A та B A-B interaction, A-B coupling 3. (фізична: зворотна дія) reciprocal action 4. (х.) reaction 5. (ділова: співпраця) cooperation [co-operation] 6. (ділова: стосунки, контакти) liaison
адити́вна ~ = additive interaction
адіяба́тна ~ = adiabatic interaction
аксійнове́кторна ~ = axial-vector interaction
акустоелектро́нна ~ = acoustoelectronic interaction
акустоопти́чна ~ = acoustooptic interaction
анізотро́пна ~ = anisotropic interaction
анома́льна ~ = anomalous interaction
антисиметри́чна ~ = antisymmetric interaction
асиметри́чна ~ = asymmetric interaction
атермі́чна ~ = athermal interaction
а́томна ~ = atomic interaction
а́томно-поверхне́ва ~ = atom-surface interaction
багатокана́лова ~ = multichannel interaction
багатомо́дова ~ = multimode coupling
багаторазо́ва ~ = multiple interaction
багатореджео́нна ~ = multireggeon interaction
багатоті́лова ~ = many-body interaction
багатохвильова́ ~ = multiwave interaction
багаточасти́нко́ва ~ = many-particle [multiparticle] interaction
~ багатьо́х тіл = див. багатотілова ~
~ багатьо́х части́нок = див. багаточастинкова ~
баріо́н-баріо́нна ~ = baryon-baryon interaction
біляпоро́гова ~ = near-threshold interaction
близькося́жна ~ = short-range interaction
Бло́хова ~ = Bloch interaction
ван-дер-Ваа́льсова ~ = van der Waals interaction
ве́кторна ~ = vector interaction; vector coupling
випадко́ва ~ = random interaction
~ висо́кого поря́дку = (теорії збурень) high-order interaction
високоенергети́чна ~ = high-energy interaction
~ ви́хорів = vortex(-vortex) interaction
вібро́нна ~ = vibronic interaction
відшто́вхувальна ~ = repulsive [repulsion] interaction
~ ві́льних ди́полів = free dipole-free dipole interaction
віртуа́льна ~ = virtual interaction
~ в кінце́вому ста́ні = final-state interaction
внутрішньоа́томна ~ = intraatomic interaction
внутрішньомоле́кульна ~ = intramolecular interaction [coupling]
внутрішньоядро́ва ~ = intranuclear interaction
гадро́нна ~ = hadron(-hadron) interaction
гадро́н-ядро́ва ~ = hadron-nucleus interaction
~ гармо́нік = harmonics interaction [coupling]
гармоні́чна ~ = harmonic interaction
гексадекапо́льна ядро́ва ~ = hexadecapole nuclear interaction
~ Ге́рцберґа-Те́лера Herzberg-Teller interaction
гідратаці́йна ~ = hydration interaction
гіпер’ядро́ва ~ = hypernuclear interaction
гіпотети́чна ~ = hypothetical interaction
гли́боко непружна́ ~ = deep inelastic interaction
(ґлюо́н-)ґлюо́нна ~ = gluon(-gluon) interaction
ґравітаці́йна ~ = gravitational interaction
ґрадіє́нтна ~ = gradient coupling
далекося́жна ~ = long-range interaction
двійко́ва ~ = two-particle [two-body, pair] interaction; (у великому ансамблі) pairwise interaction
дводи́польна ~ = dipole-dipole interaction
двоквадрупо́льна ~ = quadrupole-quadrupole interaction
двонукло́нна ~ = two-nucleon interaction
двополя́рна ~ = dipolar interaction
двострумене́ва ~ = beam-beam interaction
двофоно́нна ~ = two-phonon interaction
двохвильова́ ~ = two-wave interaction
~ двох стру́менів = (частинок) beam-beam interaction
двочасти́нко́ва ~ = two-particle [two-body, pair] interaction
дейтро́н-ядро́ва ~ = deuteron-nucleus interaction
~ дефе́ктів = defect(-defect) interaction
деформаці́йна ~ = deformation interaction
динамі́чна ~ = dynamic interaction
ди́поль-ди́польна ~ = dipole-dipole interaction
ди́поль-квадрупо́льна ~ = dipole-quadrupole interaction
ди́польна ~ = dipole interaction
ди́поль-нейтра́льна ~ = dipole-neutral interaction; (з нейтральною молекулою) dipole-neutral-molecule interaction
~ дислока́цій = dislocation interaction; (з вакансіями) dislocation-vacancy interaction; (з мікротріщинами) dislocation-microcrack interaction
дисперсі́йна ~ = dispersive [dispersion] interaction
дифракці́йна ~ = diffraction interaction
дифузі́йна ~ = diffusion interaction
домінівна́ ~ = dominant interaction
до́нор-акце́пторна ~ = donor-acceptor interaction
екзоти́чна ~ = exotic interaction
екрано́вана ~ = screened interaction
ексито́н-фоно́нна ~ = exciton-phonon interaction
ексклюзи́вна ~ = exclusive interaction
електромагне́тна ~ = electromagnetic interaction; (зв’язок між контурами) electromagnetic coupling
електро́н-ґратко́ва ~ = electron-lattice interaction
електро́н-дейтро́нна ~ = electron-deuteron interaction
електро́н-дірко́ва ~ = electron-hole interaction
електро́н-електро́нна ~ = electron(-electron) interaction
електро́н-йо́нна ~ = electron-ion interaction
електро́н-магно́нна ~ = electron-magnon interaction
електро́н-мезо́нна ~ = electron-meson interaction
електро́н-мюо́нна ~ = electron-muon interaction
електро́нна ~ = electron(-electron) interaction
електро́нна спі́н-спі́нова ~ = electron-spin interaction
електро́н-нейтро́нна ~ = electron-neutron interaction
електро́н-нукло́нна ~ = electron-nucleon interaction
електро́н-плазмо́нна ~ = electron-plasmon interaction
електро́н-позитро́нна ~ = electron-positron interaction
електро́н-прото́нна ~ = electron-proton interaction
електро́н-рипло́нна ~ = electron-ripplon interaction
електро́н-фоно́нна ~ = electron-phonon interaction
електрон-ядро́ва ~ = electron-nucleus interaction
електрослабка́ ~ = electroweak interaction
електроспі́нова ~ = electron-spin interaction
електростати́чна ~ = electrostatic interaction
електроядро́ва ~ = electronuclear interaction
ефекти́вна ~ = effective interaction
~ за висо́ких ене́ргій = див. високоенергетична ~
зага́яна ~ = retarded interaction
заекрано́вана ~ = screened interaction
залишко́ва ~ = residual interaction
~ за низьки́х ене́ргій = див. низькоенергетична ~
~ за промі́жни́х ене́ргій = див. проміжноенергетична ~
~ заря́джених стру́мів = charged-current interaction
~ заря́дів = charge interaction
зарядонезале́жна ~ = charge-independent interaction
зарядообмі́нна ~ = charge-exchange interaction
зарядосиметри́чна ~ = charge-symmetric interaction
збі́днювальна ~ = depletion interaction
збу́рена ~ = perturbed interaction
~ з о́бміном заря́дами = charge-exchange interaction
~ з передава́нням заря́ду = charge-transfer interaction
~ з пору́шенням CP-інварія́нтности = CP-violating interaction
~ з пору́шенням калібрува́ння = gauge-violating interaction
~ з пору́шенням па́рности = parity-violating interaction
~ з пору́шенням симе́трії = symmetry-breaking [symmetry-violating] interaction
~ з(і) скінче́нним ра́діусом ді́ї = finite-range interaction
~ зу́стрі́чних стру́менів = (частинок) colliding-beam interaction
І́зинґова ~ = Ising coupling
ізове́кторна ~ = isovector interaction; isovector coupling
ізотро́пна ~ = isotropic interaction
інварія́нтна ~ = invariant interaction; invariant coupling
CP-інварія́нтна ~ = CP-invariant interaction
~ індуко́ваних дипо́лів = induced dipole-induced dipole interaction
індукці́йна ~ = inductive coupling
інерційна ~ = inertial interaction
інклюзи́вна ~ = inclusive interaction
йон-ґратко́ва ~ = ion-lattice interaction
йон-ди́польна ~ = ion-dipole interaction
(йон-)йо́нна ~ = ion(-ion) interaction
йон-моле́кульна ~ = ion-molecule interaction
йон-нейтра́льна ~ = ion-neutral interaction (з нейтральною молекулою) ion-neutral-molecule interaction
йон-фоно́нна ~ = ion-phonon interaction
каліброзале́жна ~ = gauge-dependent interaction
каліброінварія́нтна ~ = gauge-independent [gauge-invariant] interaction
калібронезале́жна ~ = gauge-independent [gauge-invariant] interaction
калібронеінварія́нтна ~ = gauge-dependent interaction
~ ка-мі́нус-мезо́на з нукло́ном = kaon minus-nucleon interaction
~ ка-нуль-мезо́на з нукло́ном = kaon neutral-nucleon interaction
као́н-гіперо́нна ~ = kaon-hyperon interaction
као́н-дейтро́нна ~ = kaon-deuteron interaction
као́н-нейтро́нна ~ = kaon-neutron interaction
као́н-нукло́нна ~ = kaon-nucleon interaction
као́н-прото́нна ~ = kaon-proton interaction
~ ка-плюс-мезо́на з нукло́ном = kaon plus-nucleon interaction
квадрати́чна ~ = див. квадратна ~
квадра́тна ~ = quadratic interaction
квадрупо́ль-квадрупо́льна ~ = quadrupole-quadrupole interaction
квадрупо́льна ~ = quadrupole interaction; (ядрова) quadrupole nuclear interaction
квазипружна́ ~ = quasi-elastic interaction
ква́нтова ~ = quantum interaction
кванто́вана ~ = quantized interaction
ква́рк-антиква́ркова ~ = quark-antiquark interaction
ква́рк-гадро́нна ~ = quark-hadron interaction
кварк-ґлюо́нна ~ = quark-gluon interaction
(кварк-)ква́ркова ~ = quark(-quark) interaction
кількачасти́нко́ва ~ = (не більше чотирьох) few-body [few-particle] interaction
кінети́чна ~ = kinetic interaction
класи́чна ~ = classical interaction
колекти́вна ~ = collective interaction
ко́лірна ~ = color interaction
конкуре́нтна ~ = (вжив. здебільшого у множині) competing [competitive] interaction
конта́ктова ~ = contact interaction
конфігураці́йна ~ = configuration interaction
координаці́йна ~ = coordination interaction
короткося́жна ~ = short-range interaction
кросдеформаці́йна ~ = cross-deformation interaction
Куло́нова [куло́нівська] ~ = Coulomb interaction
~ ла́зерного промі́ння з пла́змою = див. лазер-плазмова ~
ла́зер-пла́змо́ва ~ = laser-plasma interaction
лепто́н-баріо́нна ~ = lepton-baryon interaction
лепто́н-гадро́нна ~ = lepton-hadron interaction
лепто́н-гіперо́нна ~ = lepton-hyperon interaction
лепто́н-дейтро́нна ~ = lepton-deuteron interaction
лепто́н-мезо́нна ~ = lepton-meson interaction
лепто́нна ~ = lepton(-lepton) interaction
лепто́н-нейтро́нна ~ = lepton-neutron interaction
лепто́н-нукло́нна ~ = lepton-nucleon interaction
лепто́н-прото́нна ~ = lepton-proton interaction
ліні́йна ~ = linear interaction
лока́льна ~ = local interaction
магне́тна ~ = magnetic interaction
магнетопружна́ ~ = magnetoelastic interaction [coupling]
магнетоелектри́чна ~ = magnetoelectric coupling
магнетостати́чна ~ = magnetostatic interaction
магно́н-магно́нна ~ = magnon(-magnon) interaction
магно́н-фоно́нна ~ = magnon-phonon interaction
~ мало́го числа́ части́нок = див. малочастинкова ~
малочасти́нко́ва ~ = few-body [few-particle] interaction
масшта́бно інварія́нтна ~ = scale-invariant interaction
~ ма́триці з до́мішками = (тт) host-guest interaction
мезо́н-баріо́нна ~ = meson-baryon interaction
мезо́н-гіперо́нна ~ = meson-hyperon interaction
мезо́н-дейтро́нна ~ = meson-deuteron interaction
мезо́н-мезо́нна ~ = meson-meson interaction
мезо́н-нукло́нна ~ = meson-nucleon interaction
міжа́томна ~ = (inter)atomic interaction
міжбаріо́нна ~ = baryon-baryon interaction
міжгадро́нна ~ = hadron-hadron interaction
міжгіперо́нна ~ = hyperon-hyperon interaction
міжди́польна ~ = dipole-dipole interaction
міжелектро́нна ~ = electron-electron interaction
міжкао́нна ~ = kaon-kaon interaction
міжква́ркова ~ = quark-quark interaction
міжлепто́нна ~ = lepton-lepton interaction
міжмагно́нна ~ = magnon-magnon interaction
міжмезо́нна ~ = meson-meson interaction
міжмо́дова ~ = mode(-mode) coupling
міжмолекуля́рна ~ = див. міжмолекульна ~
міжмоле́кульна ~ = (inter)molecular interaction
міжмюо́нна ~ = muon-muon interaction
міжнейтри́нна ~ = neutrino(-neutrino) interaction
міжнейтро́нна ~ = neutron-neutron interaction
міжнукло́нна ~ = nucleon-nucleon interaction
міжпіо́нна ~ = pion-pion interaction
міжплазмо́нна ~ = plasmon interaction
міжпрото́нна ~ = proton-proton interaction
~ між проце́сами = (комп.) interprocess communication
міжфа́зова ~ = (на поверхні поділу) interfacial interaction
міжфото́нна ~ = photon-photon interaction
~ між хви́лями = wave interaction
міжчасти́нко́ва ~ = (inter)particle interaction
~ між части́нкою і ко́ром = (ядра) particle-core coupling
між’ядро́ва ~ = nucleus-nucleus [nuclear] interaction
~ мод = (коливань) mode coupling; (багатьох) multimode coupling
моде́льна ~ = model interaction
мультиперифері́йна ~ = multiperipheral interaction
мультипо́лів = multipole interaction
мультипо́льна ~ = див. ~ мультиполів
мюо́н-дейтро́нна ~ = muon-deuteron interaction
мюо́н-мезо́нна ~ = muon-meson interaction
мюо́н-нейтро́нна ~ = muon-neutron interaction
мюо́н-нукло́нна ~ = muon-nucleon interaction
мюо́н-прото́нна ~ = muon-proton interaction
~ м’яки́х ку́льок = soft-sphere interaction
надобмі́нна ~ = superexchange interaction
надси́льна ~ = superstrong interaction
надслабка́ ~ = superweak [hyperweak] interaction
надтонка́ ~ = hyperfine interaction; (анізотропна/ізотропна) anisotropic/isotropic hyperfine interaction
~ на енергети́чній пове́рхні = on-energy (shell) interaction
~ на межі́ по́ділу фаз = interfacial interaction
напівінклюзи́вна ~ = semi-inclusive interaction
напівси́льна ~ = semistrong interaction
напівслабка́ ~ = semiweak interaction
незбу́рена ~ = nonperturbed interaction
CP-неінварія́нтна ~ = CP-noninvariant [CP-violating] interaction
~ нейтра́льних стру́мів = neutral-current interaction
нейтри́но-дейтро́нна ~ = neutrino-deuteron interaction
нейтри́но-електро́нна ~ = neutrino-electron interaction
нейтри́но-мезо́нна ~ = neutrino-meson interaction
нейтри́но-мюо́нна ~ = neutrino-muon interaction
нейтри́но-нейтри́нна ~ = neutrino(-neutrino) interaction
нейтри́но-нейтро́нна ~ = neutrino-neutron interaction
нейтри́но-нукло́нна ~ = neutrino-nucleon interaction
нейтри́но-прото́нна ~ = neutrino-proton interaction
нейтро́н-антинейтро́нна ~ = neutron-antineutron interaction
нейтро́н-дейтро́нна ~ = neutron-deuteron interaction
нейтро́н-нейтро́нна ~ = neutron-neutron interaction
неліні́йна ~ = 1. nonlinear interaction 2. (хвиль) nonlinear wave interaction [coupling] 3. (частинок із хвилями) nonlinear wave-particle interaction 4. (мод) nonlinear mode coupling
нелока́льна ~ = nonlocal interaction
неперенормо́вана ~ = nonrenormalized interaction
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable interaction
непряма́ ~ = indirect interaction
непружна́ ~ = inelastic interaction
нерезона́нсна ~ = nonresonance [nonresonant] interaction
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic interaction
несиметри́чна ~ = nonsymmetric interaction
нецентра́льна ~ = noncentral interaction
низькоенергети́чна ~ = low-energy interaction
~ носії́в (заря́ду) = (charge-)carrier interaction
носі́й-до́мішко́ва ~ carrier-impurity interaction
нукло́н-антинукло́нна ~ = nucleon-antinucleon interaction
нукло́н-гіперо́нна ~ = nucleon-hyperon interaction
нукло́н-дейтро́нна ~ = nucleon-deuteron interaction
нукло́н-нукло́нна ~ = nucleon-nucleon interaction
нукло́н-ядро́ва ~ = nucleon-nucleus interaction
обмі́нна ~ = exchange interaction; (тт) exchange coupling
окте́тна ~ = octet interaction
опосередко́вана ~ = indirect interaction
орієнтаці́йна ~ = orientational interaction
~ па́лива з оболо́нкою = (у реакторі) fuel-cladding interaction
~ па́лива з теплоносіє́м = (у реакторі) fuel-coolant interaction
параметри́чна ~ = parametric interaction
па́рна ~ = two-particle [two-body, pair] interaction; (у великому ансамблі) pairwise interaction
~ парці́йних хвиль = partial-wave interaction
перенормо́вана ~ = renormalized interaction
перенормо́вна ~ = renormalizable interaction
перифері́йна ~ = peripheral interaction
п’єзоелектри́чна ~ = piezoelectric interaction
~ пі-мі́нус мезо́на з нукло́ном = pion minus-nucleon interaction
піо́н-гіперо́нна ~ = pion-hyperon interaction
піо́н-дейтро́нна ~ = pion-deuteron interaction
піо́н-као́нна ~ = pion-kaon interaction
піо́н-нейтро́нна ~ = pion-neutron interaction
піо́н-нукло́нна ~ = pion-nucleon interaction
піо́н-піо́нна ~ = pion-pion interaction
піо́н-прото́нна ~ = pion-proton interaction
піо́н-ядро́ва ~ = pion-nucleus interaction
~ пі-плюс мезо́на з нукло́ном = pion plus-nucleon interaction
~ пла́зми зі сті́нкою = plasma-wall interaction
плазмо́нна ~ = plasmon interaction
пла́змо-стру́мене́ва ~ = beam-plasma interaction
~ пли́нів [пли́нних речови́н] з елеме́нтами констру́кцій = fluid-structure interaction
поверхне́ва ~ = surface interaction
~ поверхне́вих хвиль = surface wave interaction
~ по́за енергети́чною пове́рхнею = off-energy (shell) interaction
польова́ ~ = field interaction
попа́рна ~ = pairwise interaction
поро́гова ~ = threshold interaction
притяга́льна ~ = attractive interaction
промі́жна́ ~ = intermediate interaction
проміжноенергети́чна ~ = intermediate-energy [medium-energy] interaction
прото́н-антинейтро́нна ~ = proton-antineutron interaction
прото́н-антипрото́нна ~ = proton-antiproton interaction
прото́н-дейтро́нна ~ = proton-deuteron interaction
прото́н-нейтро́нна ~ = proton-neutron interaction
прото́н-прото́нна ~ = proton-proton interaction
пру́жна́ ~ = elastic interaction; (частинок) elastic particle interaction; (дефектів) elastic defect interaction
пряма́ ~ = direct interaction
псевдове́кторна ~ = pseudovector interaction
псевдоквадрупо́льна ~ = pseudoquadrupole interaction
псевдоскаля́рна ~ = pseudoscalar interaction
реалісти́чна ~ = realistic interaction
резона́нсна ~ = resonance [resonant] interaction; (хвиль) resonance wave coupling [mixing]
релятивісти́чна ~ = relativistic interaction
розпадо́ва ~ = decay interaction
~ розчи́нника з розчи́неною речовино́ю = solute-solvent interaction
самоузго́джена ~ = self-consistent interaction
сепара́бельна ~ = separable interaction
си́льна ~ = strong interaction
симетри́чна ~ = symmetric interaction
синґуля́рна ~ = singular interaction
скаля́рна ~ = scalar interaction
слабка́ ~ = weak [beta] interaction
~ соліто́нів = soliton interaction
спін-ґратко́ва ~ = spin-lattice interaction
спі́нова ~ = spin-spin interaction, J-J coupling
спінозале́жна ~ = spin-dependent interaction
спін-орбіта́льна ~ = див. спін-орбітова ~
спін-орбіто́ва ~ = spin-orbit interaction, L-S coupling
спін-спі́нова ~ = spin-spin interaction, J-J coupling
спін-фоно́нна ~ = spin-phonon interaction
стати́чна ~ = static interaction
стери́чна ~ = steric interaction
~ стру́менів = (частинок) beam interaction
~ стру́меня (частинок) з пла́змою = beam-plasma interaction
~ стру́меня (частинок) зі сті́нкою = beam-wall interaction
~ струн = string interaction
суперсиметри́чна ~ = supersymmetric interaction
~ суперстру́н = superstring interaction
~ тверди́х ку́льок = hard-sphere interaction
температурозале́жна ~ = temperature-dependent interaction
температуронезале́жна ~ = athermal [temperature-independent] interaction
те́нзорна ~ = tensor interaction
техніко́лірна ~ = technicolor interaction
тонка́ ~ = fine interaction
точко́ва ~ = point interaction
триплазмо́нна ~ = three-plasmon interaction
трипле́тна ~ = triplet interaction
трифоно́нна ~ = three-phonon interaction
трихвильова́ ~ = three-wave interaction [coupling, mixing]
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] interaction
трійко́ва ~ = three-particle [three-body] interaction
~ у ви́снаженій поро́ді = (після збагачення, я ф) waste-rock interaction
узага́льнена ~ = generalized interaction
ультратонка́ ~ = superhyperfine interaction
універса́льна ~ = universal interaction
фізи́чна ~ = physical interaction
фо́нова ~ = background interaction
фоно́н-фоно́нна ~ = phonon-phonon interaction
фото́н-баріо́нна ~ = photon-baryon interaction
фото́н-гадро́нна ~ = photon-hadron interaction
фото́н-гіперо́нна ~ = photon-hyperon interaction
фото́н-дейтро́нна ~ = photon-deuteron interaction
фото́н-електро́нна ~ = photon-electron interaction
фото́н-лепто́нна ~ = photon-lepton interaction
фото́н-мезо́нна ~ = photon-meson interaction
фото́н-мюо́нна ~ = photon-muon interaction
фото́н-нейтри́нна ~ = photon-neutrino interaction
фото́н-нейтро́нна ~ = photon-neutron interaction
фото́н-нукло́нна ~ = photon-nucleon interaction
фото́н-позитро́нна ~ = photon-positron interaction
фото́н-прото́нна ~ = photon-proton interaction
фото́н-фоно́нна ~ = photon-phonon interaction
фото́н-фото́нна ~ = photon-photon interaction
фотоядро́ва ~ = photonuclear interaction
фундамента́льна ~ = fundamental [basic] interaction
~ хвиль = wave(-wave) interaction [coupling]; (у плазмі тж) wave mixing
~ n хвиль = n-wave interaction [coupling]
~ хвиль з части́нками = wave-particle interaction
хвильова́ ~ = wave interaction [coupling]
n-хвильова́ ~ = n-wave interaction [coupling]
хемі́чна ~ = reaction, chemical interaction
хемоя́дерна/хемоядро́ва ~ = chemonuclear interaction
центра́льна ~ = central interaction
~ части́нки з античасти́нкою = particle-antiparticle interaction
~ части́нки з ді́ркою = hole-particle interaction
~ части́нки з ядро́м = particle-nucleus interaction
n-части́нко́ва ~ = див. ~ n частинок
~ части́нок з хви́лями = wave-particle interaction
~ n части́нок = n-particle interaction
чотириплазмо́нна ~ = four-plasmon interaction
чотириферміо́нна ~ = four-fermion interaction
чотирихвильова́ ~ = four-wave interaction [coupling]
чотиричасти́нко́ва ~ = four-particle interaction
ядро́ва ~ = nuclear interaction; (квадрупольна) nuclear quadrupole interaction; (спін-спінова) nuclear spin interaction
ядро́-ядро́ва ~ = nucleus-nucleus interaction
гадродина́міка hadrodynamics, hadron dynamics
гадро́н (-а) hadron
гадронаро́джування//‌гадронаро́дження hadron production
гадро́н-гадро́нний hadron-hadron
гадро́нний hadron(ic)
гадроноподі́бний hadron-like
дина́міка dynamics
~ абсолю́тно твердо́го ті́ла = rigid-body dynamics
аналіти́чна ~ = analytical dynamics
асимптоти́чна ~ = asymptotic dynamics
багаточастинко́ва ~ = many-body [many-particle] dynamics
Бро́унова ~ = Brownian dynamics
~ взаємоді́ї = interaction dynamics
~ ви́хорів = vortex dynamics; eddy dynamics
гадро́нна ~ = hadrodynamics hadron dynamics
~ га́зів = gas dynamics
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamiltonian dynamics
~ ґлюо́нів = gluodynamics, gluon dynamics
ґравітаці́йна ~ = gravitational dynamics
~ ґравітівни́х систе́м = dynamics of gravitating systems
~ ґра́тки = (crystal) lattice dynamics
двопли́нова ~ = two-fluid dynamics
дворіди́нна ~ = див. двоплинова ~
~ дефе́ктів = dynamics of defects
~ деформо́вного ті́ла = deformable-body dynamics
дисипати́вна ~ = dissipative dynamics
~ доме́нної сті́нки = domain-wall dynamics
~ земно́ї кори́ = crust [crustal] dynamics
зоре́ва ~ = stellar dynamics
~ ідеа́льного пли́ну = ideal-fluid dynamics, ideal aerodynamics
~ ідеа́льного пли́нного середо́вища = див. ~ ідеального плину
інстанто́нна ~ = instanton dynamics
ква́нтова ~ = quantum dynamics; (вихорів) quantum vortex dynamics; (дефектів) quantum defect dynamics
~ ква́рків = quark dynamics
класи́чна ~ = classical dynamics
~ кристалі́чної ґра́тки = crystal (lattice) dynamics
~ магнетопли́нів = magnetofluid dynamics
малочасти́нко́ва ~ = few-body [few-particle] dynamics
~ матерія́льної то́чки = particle dynamics
мезо́нна ~ = meson dynamics, mesodynamics
молекуля́рна ~ = molecular dynamics
~ наро́джування части́нок = particle-production dynamics
~ на фракта́лах = dynamics on fractals
недисипати́вна ~ = nondissipative dynamics
незворо́тна ~ = irreversible dynamics
неліні́йна ~ = nonlinear dynamics
непертурбати́вна ~ = nonperturbative dynamics
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic dynamics
~ носії́в заря́ду = charge-carrier dynamics
Нью́тонова ~ = classical [Newtonian] dynamics
пертурбати́вна ~ = perturbative dynamics
~ пла́зми = plasma dynamics
~ пли́нів = fluid dynamics
~ пове́рхні = surface dynamics
~ польо́ту = flight dynamics
~ популя́цій = див. популяційна ~
популяці́йна ~ = population dynamics
~ пороши́нок = (у плазмі) grain dynamics
~ пото́ку = flow dynamics
~ проце́су = process dynamics, dynamics of a process
~ раке́т = rocket dynamics
~ реа́ктора = (ядерного) reactor dynamics
реа́кторна ~ = reactor dynamics
~ релакса́ції = relaxation dynamics
релаксаці́йна ~ = relaxation dynamics
релятивісти́чна ~ = relativistic dynamics
~ ріди́н і га́зів = див. ~ плинів
~ руйнува́ння = fracture dynamics
~ ру́ху пли́ну в резервуа́рі = reservoir dynamics
~ систе́ми = dynamics of a system
~ соліто́нів = soliton dynamics
соліто́нна ~ = soliton dynamics
~ спору́д = dynamics of structures, structural dynamics
статисти́чна ~ = statistical dynamics
стохасти́чна ~ = stochastic dynamics
~ стру́меня = (частинок) beam dynamics
стру́нна ~ = string dynamics
~ твердо́го ті́ла = rigid-body dynamics
~ ті́ла змі́нної ма́си = variable-mass dynamics
топологі́чна ~ = topological dynamics
~ утво́рювання части́нок = particle-production dynamics
хвильова́ ~ = wave dynamics
хіра́льна ~ = chiral dynamics
~ части́нки = particle dynamics
електродина́міка electrodynamics
безма́сова ~ = massless electrodynamics
гадро́нна ~ = hadron electrodynamics
ква́нтова ~ = quantum electrodynamics
класи́чна ~ = classical electrodynamics
космі́чна ~ = cosmic electrodynamics
лепто́нна ~ = lepron electrodynamics
макроскопі́чна ~ = macroscopic electrodynamics
мезоскопі́чна ~ = mesoscopic electrodynamics
мікроскопі́чна ~ = microscopic electrodynamics
неліні́йна ~ = nonlinear electrodynamics
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic electrodynamics
пла́змо́ва ~ = plasma electrodynamics
релятивісти́чна ~ = relativistic electrodynamics
~ рухо́мих середо́вищ = electrodynamics of moving media
стохасти́чна ~ = stochastic [random] electrodynamics
суперсиметрі́йна ~ = supersymmetric electrodynamics
~ суці́льних середо́вищ = electrodynamics of continuous media
часосиметри́чна ~ = time-symmetric electrodynamics
~ я́дер = nuclear electrodynamics
епо́ха 1. epoch; period 2. (вік) age 3. (ера) era
~ вели́кого об’є́днання = Grand Unification epoch
~ відокре́млювання = (речовини та проміння) (астр.) decoupling epoch
гадро́нна ~ = hadron epoch
геологі́чна ~ = geologic(al) epoch
~ голоце́ну = Holocene (epoch); (США) Recent (epoch)
електрослабка́ ~ = electroweak epoch
~ еоце́ну = Eocene (epoch)
інфляці́йна ~ = inflationary epoch
ква́ркова ~ = quark epoch
космологі́чна ~ = cosmological epoch
лепто́нна ~ = lepton epoch
льодовико́ва ~ = Glacial epoch
~ міоце́ну = Miocene (epoch)
нові́тня ~ = (геол.) Recent epoch
~ однополя́рности = (гф) polarity epoch
~ олігоце́ну = Oligocene (epoch)
~ палеоце́ну = Paleocene (epoch)
післяльодовико́ва ~ = Recent epoch
Пла́нкова ~ = Planck epoch
~ плейстоце́ну = Pleistocene (epoch)
~ пліоце́ну = Pliocene (epoch)
рекомбінаці́йна ~ = recombination epoch
станда́ртна ~ = (астр.) (current) standard epoch
тектоні́чна ~ = mountain-making episode
те́мна ~ = (косм.) dark ages
~ тео́рії струн = string-theory epoch
~ формува́ння структу́р = epoch of structure formation
фото́нна ~ = photon epoch
фундамента́льна ~ = fundamental epoch
е́р|а era
архе́йська ~ = див археозойська ~
археозо́йська ~ = Archeozoic [Archean] era
~ випромі́нювання = radiation era
гадро́нна ~ = hadron era
геологі́чна ~ = geologic(al) era
докембрі́йська ~ = Precambrian (era)
кайнозо́йська ~ = Cenozoic era
лепто́нна ~ = lepton era
мезоархе́йська ~ = Mesoarchean (era)
мезозо́йська ~ = Mesozoic era
мезопротерозо́йська ~ = Mezoproterozoic (era)
на́ша ~ = Recent era
неоархе́йська ~ = Neoarchean (era)
палеоархе́йська ~ = Paleoarchean (era)
палеозо́йська ~ = Paleozoic era
палепротерозо́йська ~ = Paleoproterozoic (era)
Пла́нкова ~ = Planck era
~ променюва́ння = radiation era
протерозо́йська ~ = Proterozoic (era)
—и ра́ннього все́світу = eras in the early universe
~ речовини́ = matter era
зі́ткне|ння 1. (частинок) collision; encounter □ без —нь collisionless, collision-free; (що відбувається) пі́сля ~ postcollision; спричи́нений —нням(и) collision-induced; що зазна́в —нь (про нейтрон) nonvirgin; що не зазна́в —нь uncollided, unencountered; (про нейтрон) virgin 2. (удар) impact, shock; impingement 3. (сильний удар) smash; (у перешкоду) crash 4. (конфлікт) clash
~ а́тома з пороши́нкою = atom-grain collision
а́том-а́томне ~ = atom(ic) collision, atom-atom collision
а́том-зерни́нне ~ = atom-grain collision
~ а́томів = див. атом-атомне ~
а́том-моле́кульне ~ = atom-molecule collision
а́томне ~ = див. атом-атомне ~
багаторазо́ві ~ = multiple collisions
багаточастинко́ве ~ = many-particle [many-body] collision
безвипромі́нне ~ = nonradiative [radiationless] collision
~ без випромі́нювання = див. безвипромінне ~
~ без променюва́ння = див. безвипромінне ~
~ важки́х йо́нів = heavy-ion collision
випадко́ве ~ = random collision
випромі́нне ~ = radiative collision
високоенергети́чне ~ = high-energy collision
~ високоене́ргети́чних части́нок = див. високоенергетичне ~
внутрішньоядро́ве ~ = intranuclear collision
гадро́н-гадро́нне ~ = hadron(-hadron) collision
гадро́н-ядро́ве ~ = hadron-nucleus collision
гли́боко непружне́ ~ = deep inelastic [strongly damped] collision, relaxed peak process; quasi-fission; (важких йонів) deep inelastic heavy-ion collision; (ядер) incomplete (nuclear) fusion
двійко́ве ~ = див. двочастинкове ~
двочасти́нко́ве ~ = two-particle [two-body, binary, pair] collision
~ дру́гого ро́ду = collision of the second kind, exoergic collision
екзоенергети́чне ~ = exoergic collision, collision of the second kind
(ексито́н-)ексито́нне ~ = exciton(-exciton) collision
~ електро́на з нейтра́льною части́нкою = electron-neutral collision
електро́н-а́томне ~ = electron-atom collision
(електро́н-)електро́нне ~ = electron(-electron) collision
електро́н-йо́нне ~ = electron-ion collision
електро́н-моле́кульне ~ = electron-molecule collision
електро́н-позитро́нне ~ = electron-positron collision
електро́н-прото́нне ~ = electron-proton collision
електро́н-фоно́нне ~ = electron-phonon collision
електро́н-ядро́ве ~ = electron-nucleus collision
ендоенергети́чне ~ = endoergic collision, collision of the first kind
жорстке́ ~ = hard collision
зареєстро́ване ~ = recorded collision
захо́пне ~ = capture collision
~ зерни́н = (у плазмі) grain-grain collision
~ з(і) змі́щенням = (атома з вузла кристалічної ґратки) displacement collision
~ з переверта́нням спі́ну = spin-flip collision
~ з променюва́нням = див. випромінне ~
ідеа́льно пружне́ ~ = perfectly elastic collision
йон-а́томне ~ = ion-atom collision
йонізівне́ ~ = ionizing collision
(йон-)йо́нне ~ = ion(-ion) collision
йо́н-моле́кульне ~ = ion-molecule collision
квазипружне́ ~ = quasi-elastic collision
ковзне́ ~ = (мех.) glancing [grazing] collision
конта́ктове ~ = contact collision
куло́нівське ~ = Coulomb collision
~ куль = collision of balls [spheres]
міжа́томне ~ = atom-atom collision
міжелектро́нне ~ = electron-electron collision
міжзерни́нне ~ = (у плазмі) grain-grain collision
міжмоле́кульне ~ = molecular [molecule(-molecule)] collision
~ моле́кул = molecule(-molecule) [molecular] collision
м’яке́ ~ = soft collision
надвисокоенергети́чне ~ = very-high-energy collision
~ надвисокоенергети́чних части́нок = very-high-energy collision
~ надтеплови́х нейтро́нів = epithermal(-neutron) collision
надпружне́ ~ = (ат. фіз.) superelastic collision
невипромі́нне ~ = nonradiative [radiationless] collision
незахо́пне ~ = non-capture collision
нейтро́н-нейтро́нне ~ = neutron-neutron collision
непружне́ ~ = inelastic collision
нерадіяці́йне ~nonradiative [radiationless] collision
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic collision
нецентра́льне ~ = див. нецентрове ~
нецентро́ве ~ = off-center collision
низькоенергети́чне ~ = low-energy collision
~ низькоенергети́чних части́нок = low-energy collision
норма́льне ~ = normal collision
~ нукло́на з ядро́м = nucleon-nucleus collision
нукло́н-нукло́нне ~ = nucleon-nucleon collision
нукло́н-ядро́ве ~ = nucleon-nucleus collision
обмі́нне ~ = exchange collision
одноразо́ве ~ = single collision
орбіто́ве ~ = (йона з атомом) orbiting collision
па́рне ~ = див. двочастинкове ~
перифері́йне ~ = peripheral collision
~ пе́ршого ро́ду = collision of the first kind, endoergic collision
подві́йне ~ = double collision
позитро́н-а́томне ~ = positron-atom collision
позитро́н-йо́нне ~ = positron-ion collision
позитро́н-моле́кульне ~ = positron-molecule collision
(позитро́н-)позитро́нне ~ = positron(-positron) collision
поодино́ке ~ = collision event
~ пороши́нок = (у плазмі) grain-grain collision
послідо́вні ~ = successive encounters
потрі́йне ~ = triple collision
пружне́ ~ = elastic collision
пряме́ ~ = (яф) knock(-)on
радіяці́йне ~ = radiative collision
релятивісти́чне ~ = relativistic collision
скісне́ ~ = (мех.) glancing collision
~ соліто́на з дефе́ктом = soliton-defect collision
(соліто́н-)соліто́нне ~ = soliton(-soliton) collision
~ стру́менів (частинок) beam collision
~ тото́жних части́нок = collision of identical particles
тричасти́нко́ве ~ = three-particle [three-body] collision
ультрарелятивісти́чне ~ = ultrarelativistic collision
фото́н-а́томне ~ = photon-atom collision
фото́н-електро́нне ~ = photon-electron collision
фото́н-йо́нне ~ = photon-ion collision
фото́н-моле́кульне ~ = photon-molecule collision
фото́нне ~ = photon collision
фото́н-позитро́нне ~ = photon-positron collision
центра́льне ~ = див. центрове ~
центро́ве ~ = central collision
цілко́м непружне́ ~ = completely inelastic [perfectly inelastic] collision
~ части́нки зі сті́нкою = wall collision
~ части́нок = particle collision [encounter]; (високих енергій) high-energy (particle) collision; (проміжних енергій) intermediate-energy (particle) collision; (низьких енергій) low-energy (particle) collision; (надвисоких енергій) very-high-energy collision
чолове́ ~ = head-on collision
ядро́-ядро́ве ~ = nucleus-nucleus [nuclear] collision
зішто́вхувач (-а) (пришвидшувач із зустрічними струменями частинок) collider
високоенергети́чний ~ = high-energy collider
гадро́нний ~ = hadron collider
електро́н-позитро́нний ~ = electron-positron collider
кільце́вий ~ = circular collider
лепто́н-гадро́нний ~ = lepton-hadron collider
ліні́йний ~ = linear collider
прото́н-антипрото́нний ~ = proton-antiproton collider
зли́ва 1. drench; torrential rain; cloudburst 2. (яф) shower
атмосфе́рна ~ = 1. (heavy) rain 2. (космічного проміння) air shower; (широка) extensive air shower
~ високоенергети́чних части́нок = energetic (particle) shower
гадро́нна ~ = hadron shower
грозова́ ~ = thunderstorm cloudburst
електро́нна ~ = electron shower
електро́н-фото́нна ~ = electron-photon shower
електро́н-я́дерна ~ = див. електрон-ядрова ~
електро́н-ядро́ва ~ = electron-nuclear shower
жорстка́ ~ = hard shower
~ з гра́дом = hail shower, hailstorm
змі́шана ~ = mixed shower
йонізаці́йна ~ = ionization shower
каска́дова ~ = cascade shower (космічного проміння – of cosmic rays)
космі́чна ~ = cosmic shower
~ космі́чного промі́ння = cosmic-ray shower
мезо́нна ~ = meson shower
метео́рна ~ = meteor shower
м’яка́ ~ = soft shower
~ Оже́ = Auger shower
по́пільна ~ = (після вибуху вулкану) ash fall, ash shower
прони́клива ~ = hard [penetrating] shower
радіяці́йна ~ = radiation shower
структу́рна ~ = structured shower
широ́ка атмосфе́рна ~ = (космічного проміння) extensive air shower
шква́льна ~ = squall of rain
~ части́нок = particle shower; (високоенергетичних) energetic (particle) shower
ізоме́р (-у) 1. isomer, isomeric nucleus, isomeride 2. (метамер) metamer
гадро́нний ~ = hadron isomer
геометри́чний ~ = geometrical isomer
дзерка́льний ~ = 1. (ядро) mirror isomer 2. (молекула, кристалічна структура) див. оптичний ~
~ ді́лення = fission isomer
іра́стовий ~ = yrast isomer
ко́лірний ~ = color isomer
конституці́йний ~ = constitutional isomer
конформаці́йний ~ = conformational isomer, conformer
оберто́вий ~ = rotational isomer, rotamer
опти́чний ~ = optical isomer, optical antipode, enantiomorph, enantiomer
~ по́ділу = fission isomer
позиці́йний ~ = positional isomer
просторо́вий ~ = stereo(iso)mer
спі́новий ~ = spin isomer
структу́рний ~ = structural isomer
~ фо́рми = shape isomer
цис-транс ~ = cis-trans isomer
ядро́вий ~ = nuclear isomer
кла́стер (-у) cluster
антикристалі́чний ~ = див. некристалічний ~
багатоква́рковий ~ = multiquark cluster
баріо́нний ~ = baryon cluster
безко́лірний ~ = colorless cluster
~ вака́нсій = vacancy cluster
~ вкра́плин = cluster of inclusions
гадро́нний ~ = hadron cluster
~ гала́ктик = galaxy cluster
галакти́чний ~ = galaxy cluster
~ дефе́ктів = (тт) defect cluster
~ дислока́цій = dislocation cluster/pileup
~ доме́нів = cluster of domains
йо́нний ~ = ionic cluster, clustered ions
ква́рковий ~ = multiquark cluster
ко́лірний ~ = color cluster
лока́льний ~ гала́ктик = local cluster of galaxies
лока́льно реґуля́рний ~ = locally regular cluster
металі́чний ~ = metallic cluster
~ міжву́злових а́томів = interstitial cluster
молекуля́рний ~ = molecular cluster
некристал(із)о́вний ~ = (тт) noncrystalline [noncrystallizing] cluster
некристалі́чний ~ = (тт) noncrystalline [noncrystallizing] cluster
нейтро́нний ~ = neutron cluster
нескінче́нний ~ = infinite cluster
нестійки́й ~ = unstable cluster
нукло́нний ~ = nucleon cluster
парто́нний ~ = parton cluster
перколяці́йний ~ = percolation [percolating] cluster
~ прони́клих а́томів = interstitial cluster
рентґе́нівський ~ = x-ray cluster
скінче́нний ~ = finite cluster
смекти́чний ~ = smectic cluster
стійки́й ~ = stable cluster
фільтрівни́й ~ = percolating [percolation] cluster
~ фракта́лів = fractal cluster
циботакти́чний ~ = cybotactic cluster
~ части́нок = particle cluster
чотиринейтро́нний ~ = tetraneutron (cluster)
кола́йдер (-а) collider
високоенергети́чний ~ = high-energy collider
гадро́нний ~ = hadron collider
електро́н-позитро́нний ~ = electron-positron collider
кільце́вий ~ = circular collider
лепто́н-гадро́нний ~ = lepton-hadron collider
ліні́йний ~ = linear collider
прото́н-антипрото́нний ~ = proton-antiproton collider
мішо́к (-шка́) bag; sack
водяни́й ~ = water bag
гадро́нний ~ = hadron bag
ґлюо́нний ~ = gluon bag
~ (і)з хма́рою = [оболо́нкою] (мезонів) cloudy bag
ква́рковий ~ = quark bag
релятивісти́чний ~ = relativistic bag
ціди́льний ~ = filter bag
опера́тор (-а) 1. (матем.) operator 2. (відображення) map(ping) 3. (комп.) statement 4. (людина) manipulator 5. (кіно тощо) cameraman
~ абстра́кції = abstraction operator
адити́вний ~ = additive operator
антиермі́тів ~ = skew-Hermitian operator
антикомуто́вні —и = anticommuting operators
антиліні́йний ~ = antilinear operator/mapping/transformation
антисамоспря́жений ~ = anti-self-adjoint operator
антисиметри́чний ~ = antisymmetric operator
антиуніта́рний ~ = antiunitary operator
аритмети́чний ~ = arithmetic operator
багаточасти́нко́вий ~ = many-particle [many-body] operator
баріо́нний ~ = baryon(ic) operator
бігармоні́чний ~ = biharmonic operator
бозо́нний ~ = boson(ic) operator
ве́кторний ~ = vector operator
~ взаємоді́ї = interaction operator
~ визнача́ння форма́ту = (комп.) editing statement
ви́значений ~ = definite operator
~ вико́нування = execution statement
n-ви́мірний ~ = n-dimensional operator
випереджа́льний ~ = advanced operator
ви́роджений ~ = degenerate operator
~ ви́родження = degeneracy operator
від’є́мний ~ = negative operator
~ відно́шення = relational operator
~ відобра́ження = map(ping operator)
~ вклада́ння = embedding operator
власти́вий ~ = properly supported operator
~ власти́вої [вла́сної] ене́ргії = (частинки) (particle) self-energy operator
гадро́нний ~ = hadron(ic) operator
Га́міл(ь)тонів ~ = Hamiltonian, Hamilton operator
~ густини́ = density operator; (числа частинок) number-density operator
~ ґрадіє́нту = gradient operator
ґратко́вий ~ = lattice operator
Да́йсонів ~ = Dyson operator
Д’Аламбе́рів ~ = D’Alembertian (operator)
~ динамі́чної змі́нної = dynamic-variable operator
дистрибути́вний ~ = distributive operator
диференці́йний ~ = differential operator
диференці́йно-різнице́вий ~ = differential-difference operator
~ диференціюва́ння = differentiation operator
Дира́ків ~ = Dirac operator
~ до́бутку = product operator
дода́тний ~ = positive operator
драби́но́вий ~ = ladder operator
дуа́льний ~ = dual transformation
~ еволю́ції = evolution operator
еволюці́йний ~ = evolution operator
ейкона́льний ~ = eikonal operator
еквівале́нтний ~ = equivalent operator
еліпти́чний ~ = elliptic operator
~ ене́ргії = energy operator
~ ене́ргії-і́мпульсу = energy-momentum operator
Ермі́тів ~ = Hermitian operator
ермітоспря́жений ~ = Hermitian conjugate (of an) operator, Hermitian associate operator
зага́йний ~ = retarded operator
~ замика́ння = closure operator
за́мкнений ~ = closed operator
~ за́пису = write statement
заря́довий ~ = charge operator
~ зарядоспря́ження = charge-conjugation operator; particle-antiparticle conjugation operator
зарядонепа́рний ~ = charge-odd operator
зарядопа́рний ~ = charge-even operator
~ заря́ду = charge operator
~ збу́дженої систе́ми = excited operator
~ збу́рення = perturbation operator
збу́рювальний ~ = perturbation operator
зве́дений ~ = reduced operator
звідни́й ~ = reducible operator
згла́джувальний ~ = smoothing operator
~ зго́ртки = convolution operator
~ зі́ткнень = collision operator
змі́нений ~ = changed operator; (змодифікований) modified operator
~ змі́щування = displacement operator
~ (і)з непере́рвним спе́ктром = operator with continuous spectrum
~ зни́щування (части́нки) = (particle) annihilation operator
~ зо́внішнього диференціюва́ння = exterior differentiation operator
~ (і)з про́стим спе́ктром = operator with simple spectrum
~ зсу́ву = displacement operator; (forward-)shift operator; (фази) phase-shift operator; (трансляційного) translation operator; (лівого/правого) operator of left/right translation (of a group)
~ ізоспі́ну = isospin operator
~ імпеда́нсу = impedance operator, operator impedance
~ і́мпульсу = (linear) momentum operator
інварія́нтний ~ = invariant operator
~ інве́рсії = inversion operator; (часу) time-reversal operator
інтеґра́льний ~ = integral operator
інтеґродиференці́йний ~ = integrodifferential operator
~ інтеґрува́ння = integration operator
інфінітезима́льний ~ = infinitesimal (transformation) operator
ітерати́вний ~ = (комп.) iterative statement
Казими́рів ~ = Casimir operator
каліброінварія́нтний ~ = gauge-invariant operator
калібронезале́жний ~ = gauge-independent operator
калібрува́льний ~ = gauge operator
калібрува́льно інварія́нтний ~ = див. каліброінваріянтний ~
калібрува́льно незале́жний ~ = див. калібронезалежний ~
кана́ловий ~ = channel operator
~ кана́лу = channel operator
каноні́чний ~ = canonical operator
ква́нтовий ~ = quantum operator
квантовомехані́чний ~ = quantum-mechanical operator
~ ква́ркового по́ля = quark-field operator
керівни́й ~ = control statement
~ кі́лькости ру́ху = linear momentum operator
~ кінети́чної ене́ргії = kinetic-energy operator
~ кінце́вого ста́ну = final-state operator; (тп) out-operator
класи́чний ~ = classical operator
~ коварія́нтної похідно́ї = covariant-derivative operator
~ ко́льору = color operator
комежови́й ~ = coboundary operator
компа́ктний ~ = compact operator
~ ко́мплексного спря́ження = complex-conjugation operator
ко́мплексно спря́жений ~ = complex-conjugate operator
комутати́вні —и = див. комутовні —и
комуто́вні —и = commuting [commutable, commutative, permutable] operators
~ конти́нууму = continuum operator
~ координа́т = coordinate [position] operator
координа́тний ~ = coordinate [position] operator
крайови́й ~ = boundary operator
Лапла́сів ~ = Laplace operator
~ лі́вих різни́ць = backward-difference [backward-shift] operator
ліні́йний ~ = linear operator/transformation
логі́чний ~ = logic(al) operator
лока́льний ~ = local operator
максима́льний ~ = maximal operator
~ ма́си = mass operator
ма́совий ~ = mass operator
масшта́бно інварія́нтний ~ = scaling-invariant [scale-invariant] operator
ма́тричний ~ = matrix operator
межови́й ~ = boundary operator
~ мно́ження = multiplication [multiplicative] operator
~ моме́нту = moment operator
~ моме́нту кі́лькости ру́ху = angular-momentum operator
~ на́бла = nabla (operator), del operator
напівобме́жений ~ = semi-bounded operator (згори/знизу – (from) above/below)
напівуніта́рний ~ = semiunitary operator
~ наро́джування = (частинки) (particle) creation [production] operator
неви́значений ~ = indefinite operator
неви́роджений ~ = nonsingular operator
незвідни́й ~ = irreducible operator
некомуто́вні —и = noncommuting [incommutable, noncommutable, noncommutative, nonpermutable, non-interchangeable] operators
неліні́йний ~ = nonlinear operator
нелока́льний ~ = nonlocal operator
ненульови́й ~ = nonzero operator
необме́жений ~ = unbounded operator
неособли́вий ~ = nonsingular operator
неперенормо́ваний ~ = nonrenormalized operator
непере́рвний ~ = continuous operator
непереставні́ —и = див. некомутовні —и
нерелятивісти́чний ~ = nonrelativistic operator
нестанда́ртний ~ = nonstandard operator
нестосо́вний ~ = irrelevant operator
несуттє́вий ~ = irrelevant operator
неуніта́рний ~ = nonunitary operator
норма́льний ~ = normal operator/mapping/transformation
нульови́й ~ = zero operator
обе́рнений ~ = inverse [reciprocal] operator
~ обе́рнення ча́су = time-reversal operator
обме́жений ~ = bounded operator; (згори/знизу) operator (semi)bounded (from) above/below
обмі́нний ~ = exchange operator
~ обмі́нної взаємоді́ї = exchange operator
оборо́тний ~ = invertible operator
одини́чний ~ = identity [unit] (operator)
одночасти́нко́вий ~ = one-particle [single-particle] operator
~ одяга́ння = dressing operator
~ озна́чений на щі́льній множині́ = operator defined on a dense set
~ о́пису = declarative statement
~ орбіто́вого моме́нту кі́лькости ру́ху = orbital angular momentum operator
~ парале́льного зсу́ву = translation operator; (лівого/правого) operator of left/right translation
~ па́рности = parity operator
~ перене́сення = translation operator
перенормо́ваний ~ = renormalized operator
~ переставля́ння = transposition [interchange] operator
переставні́ —и = commuting [commutable, commutative, permutable] operators
перетво́рений ~ = transformed operator; (змодифікований) modified operator
~ перетво́рювання = transformation (operator)
~ перехо́ду = transition operator
~ пе́ршого ра́нгу = rank one operator
~ поло́ження = position operator
~ по́ля = field operator
~ поляриза́ції = polarization operator
поляризаці́йний ~ = polarization operator
польови́й ~ = field operator
поро́жній ~ = null statement
~ потенція́льної ене́ргії = potential-energy operator
похідни́й ~ = derived operator
~ похідно́ї = derivative operator
~ початко́вого ста́ну = initial-state operator; (тп) in-operator
~ пра́вих різни́ць = forward-difference operator
~ предста́влення = representation operator
~ призна́чення = (комп.) assignment operator
~ програ́ми = program statement
проєкти́вний ~ = projective operator
~ проєктува́ння = projector, projection operator
проєкці́йний ~ = projector, projection operator
про́сти́й ~ = (комп.) simple statement
~ процеду́ри = procedure statement
псевдодиференці́йний ~ = pseudodifferential operator
~ пу́льту керува́ння = (працівник) console operator
~ реа́ктора = (працівник) reactor operator
~ реа́кції = reaction operator
реґуляризо́ваний ~ = regularized operator
реґуля́рний ~ = regular operator
~ редагува́ння = editing statement
резольве́нтний ~ = resolvent operator
релятивісти́чний ~ = relativistic operator
різнице́вий ~ = difference operator
~ розсі́ювання = scattering operator
самоспря́жений ~ = self-adjoint operator; (комплексно) self-conjugate operator
сепара́бельний ~ = separable operator
~ симетриза́ції = symmetrization operator
симетр(из)о́ваний ~ = symmetrized operator
симетри́чний ~ = symmetric operator
~ симетрува́ння = symmetrization operator
симплекти́чний ~ = symplectic operator
синґуля́рний ~ = singular operator
~ систе́ми = system operator, sysop
сітко́ви́й ~ = grid operator
скаля́рний ~ = scalar operator
~ скінче́нного ра́нгу = operator of finite rank
скісноермі́тів ~ = skew-Hermitian operator
~ слі́ду = trace operator
спі́новий ~ = spin operator
~ спі́нової густини́ = spin-density operator
спін-орбіто́вий ~ = spin-orbit operator
спіно́рний ~ = spinor operator
~ спі́ну = spin operator
~ спостере́жної величини́ = observable operator
спря́жений ~ = conjugate [adjoint] operator; (перетворювання) adjoint transformation
~ спря́ження = conjugation operator
станда́ртний ~ = standard operator
статисти́чний ~ = statistical operator
стиска́льний ~ = contracting operator
стосо́вний ~ = relevant operator
стохасти́чний ~ = stochastic operator
~ стру́му = current operator
суперсиметри́чний ~ = supersymmetric operator
суттє́вий ~ = relevant operator
твірни́й ~ = generating operator
те́нзорний ~ = tensor operator
тото́жний ~ = identical [identity] operator, identical operation
~ трансля́ції = translation operator
трансляці́йний ~ = translation operator
трансляці́йно інварія́нтний ~ = translation-invariant operator
узага́льнений ~ = generalized operator
уніта́рний ~ = unitary operator
упорядко́ваний у ча́сі ~ = time-ordered operator
~ у предста́вленні взаємоді́ї = interaction-representation [interaction-picture] operator
усере́днений ~ averaged operator
усере́днювальний ~ = averaging [central mean] operator
~ усере́днювання = averaging [central mean] operator
~ утво́рювання части́нки = particle production/creation operator
фа́зовий ~ = phase(-shift) operator
фактор(из)о́ваний ~ = factorized operator
ферміо́нний ~ = fermion operator
~ фізи́чної величини́ = operator of a physical quantity
флюктуаці́йний ~ = fluctuation operator
~ флюктуаці́йної величини́ = fluctuation operator
Фо́ків ~ = Fock operator
Фредго́льмів ~ = Fredholm operator
функціона́льний ~ = functional transformation/operator
хвильови́й ~ = wave operator
центра́льний ~ = central operator
~ центра́льних різни́ць = central difference operator
~ центра́льної взаємоді́ї = central operator
~ часово́го впорядко́вування = time-ordering operator
~ часово́ї еволю́ції = time-development operator
~ часово́ї інве́рсії = time-reversal operator
~ часово́ї трансля́ції = time-translation operator
часозале́жний ~ = time-dependent operator
часонезале́жний ~ = time-independent operator
~ части́нки = particle operator
части́нко́во-дірко́вий ~ = particle-hole operator
цілко́м непере́рвний ~ = completely continuous operator
розпо́діл (-у) 1. distribution (за, по – over; між – among), distribution function; partition(ing) □ за —ом distributional; що підляга́є —ові distributable 2. (густина розподілу, стат.) density function 3. (розташовання, надання) allocation, allotment 4. (каналів, частот) assignment, allocation 5. (реґламентація спільного користування) sharing 6. (дозовання) apportionment
а́зимутний ~ = azimuthal distribution
ампліту́дний ~ = amplitude distribution
амплітудочасто́тний ~ = amplitude-frequency distribution
анізотро́пний ~ = anisotropic distribution
анорма́льний ~ = abnormal distribution
апостеріо́рний ~ = a posteriori distribution
апріо́рний ~ = a priori distribution
асиметри́чний ~ = asymmetrical [skew(ed)] distribution
асимптоти́чний ~ = asymptotic distribution
асимптоти́чно норма́льний ~ = asymptotically normal distribution
багатови́мірний ~ = (просторовий) multidimensional distribution; (багатьох величин) multivariate distribution
багатомо́довий ~ = multimodal [polymodal] distribution
багаточасти́нко́вий ~ = many-particle distribution
безла́дний ~ = random [irregular, disordered] distribution
безумо́вний ~ = marginal distribution
біно́мний ~ = binomial distribution; (імовірности) binomial probability distribution
~ Бо́зе = див. Боузів ~
~ Бо́уза [Бо́зе]-Айншта́йна = Bose-Einstein distribution
Бо́узів ~ = Bose distribution
Бо́льцманів ~ = Boltzmann distribution
Ва́йбулів [Ве́йбулів] ~ = Weibull distribution
вели́кий каноні́чний ~ = grand canonical distribution
вибірко́вий ~ = sampling distribution
випадко́вий ~ = random distribution
~ випадко́вої величини́ = distribution of a random variable
ви́правлений ~ = corrected distribution
ви́роджений ~ = degenerate distribution
~ відру́шених части́нок = recoil-particle distribution
відсо́тко́вий ~ = percentage distribution
вікови́й ~ = (нейтронів) age distribution
власти́вий ~ = nonsingular distribution; (нормальний) nonsingular normal distribution
впорядко́ваний ~ = regular distribution
~ гадро́нів = hadron distribution
географі́чний ~ = geographic distribution
геометри́чний ~ = geometric distribution
гіпергеометри́чний ~ = hypergeometric distribution
гла́дкий ~ = smooth distribution
глиби́нний ~ = depth distribution; (доз) depth dose distribution
Го́льцмарків ~ = Holtsmark distribution
горбкува́тий ~ = humped distribution
гостроверши́нний ~ = (стат.) leptokurtic distribution
грани́чний ~ = limiting distribution
~ густини́ = density distribution; (актів поділу) fission(-density) distribution; (заряду) charge-density distribution; (нейтронного потоку) neutron-flux distribution; (струму) current-density distribution; (ядерної/ядрової матерії) nuclear-matter density distribution
Ґа́усів ~ = Gaussian, Gauss(ian) distribution, normal [Gauss error] distribution (curve)
Ґі́бсів ~ = Gibbs distribution
ґратча́стий ~ = lattice distribution
~ да́них = data sharing
двови́мірний ~ = two-dimensional [bivariate] distribution; (нормальний) bivariate normal distribution (function)
двого́рбий ~ = double-humped distribution
двомо́довий ~ = bimodal [double-peaked] distribution
двопі́ковий ~ = double-peaked distribution
дельтаподі́бний ~ = delta-shaped distribution
~ деформа́цій = strain distribution
~ джере́л = (просторовий) source distribution
дзвоноподі́бний ~ = bell-shaped distribution
~ дзерка́льних заря́дів charge image distribution
динамі́чний ~ = (пам’яті тощо) dynamic [run-time] allocation
~ Дирихле́ = Dirichlet distribution
~ ди́скового про́стору = (комп.) disk partition
дискре́тний ~ = discrete distribution
~ дислока́цій = dislocation arrangement
дові́льний ~ = arbitrary distribution
дові́рчий ~ = fiducial distribution
дограни́чний ~ = prelimit distribution
~ доз = (radiation) dose distribution; (у просторі) spatial dose distribution; (у часі) temporal dose distribution
~ до́мішок = impurity distribution; (леґувальних) dopant distribution
допуско́вий ~ = tolerant distribution
до́слідний ~ = experimental [measured] distribution
~ до́ступу до фа́йлу = file sharing
експеримента́льний ~ = experimental [measured] distribution
експоненці́йний ~ = exponential distribution
~ електро́нів = electron distribution
емпіри́чний ~ = empirical distribution
енергети́чний ~ = energy distribution
~ ене́ргій = energy distribution
~ енерговиділя́ння = (в реакторі) power distribution
ергоди́чний ~ = ergodic distribution
~ за ві́ком = (нейтронів) age distribution
~ за глибино́ю = depth distribution
~ за ене́ргіями = energy distribution
~ за і́мпульсами = momentum distribution
~ за кута́ми = angular distribution
~ за ма́сами = mass distribution
~ за на́прямами = directional distribution
~ за орієнта́ціями = orientation distribution
~ за ро́змірами = size distribution
~ заря́ду = charge distribution; (дзеркального) charge-image distribution
~ за ста́нами = distribution over states
~ за ча́сом проліта́ння = time-of-flight distribution
~ за часто́тами = frequency distribution
~ за шви́дкостями = velocity distribution
~ за яскра́вістю = (астр.) brightness distribution
~ (і)з горбо́м = humped distribution
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = (вузькими) double-peaked distribution; (широкими) double-humped distribution
~ (і)з ма́ксимумами = (одним чи кількома) spiky distribution
~ (і)з ма́ксимумом упере́д = forward-peaked distribution
змі́нений ~ = modified distribution
~ (і)з мі́німумом = hollow distribution
змі́шаний ~ = compound distribution
змодифіко́ваний ~ = modified distribution
знормо́ваний ~ = normalized distribution
~ (і)з одни́м ма́ксимумом = (вузьким) peak(ed) [spiky] distribution; (широким) humped distribution
~ зоре́вих величи́н = magnitude distribution
зрі́заний ~ = truncated distribution
ізотро́пний ~ = isotropic distribution
~ імові́рности = probability distribution
~ і́мпульсів = momentum distribution
~ інтенси́вности = intensity distribution/profile; (проміння) radiation-intensity distribution; (космічного проміння за висотою) intensity-height distribution
~ йо́нів = ion distribution
~ кана́лів = channel allocation
каноні́чний ~ = canonical distribution
квазирівнова́жний ~ = quasi-equilibrium distribution
кінце́вий ~ = final distribution
~ концентра́цій = concentration distribution
~ Коші́ = Cauchy distribution
крайови́й ~ = marginal distribution
кутови́й ~ = angular distribution
~ леґува́льних до́мішок = dopant distribution
логаритмі́чний ~ = logarithmic distribution
логаритмі́чно норма́льний ~ = lognormal [logarithmic normal] distribution
логісти́чний ~ = logistic distribution
логнорма́льний ~ = lognormal [logarithmic normal] distribution
~ Ма́ксвела-Бо́льцмана = Maxwell-Boltzmann distribution [density function]
Ма́ксвелів ~ = Maxwell(ian) distribution
марґіна́льний ~ = marginal distribution
макроскопі́чний ~ = macroscopic distribution
~ ма́си = mass distribution; (радіоактивного джерела) source-mass distribution
~ мате́рії = (у Всесвіті) distribution of matter
межови́й ~ = boundary distribution
міждоли́новий ~ = intervalley distribution
мікроканоні́чний ~ = microcanonical distribution
мікроскопі́чний ~ = microscopic distribution
~ мі́сця = (на носії інформації) space allocation
модифіко́ваний ~ = modified distribution
~ моле́кул = molecular distribution
молекуля́рно-ма́совий ~ = див. ~ молекульних мас
~ моле́кульних мас = (в полімерах) molecule-mass distribution
~ наванта́ги = load distribution; load sharing
~ налеті́лих части́нок = incident-particle distribution
~ налітни́х части́нок = incident-particle distribution
~ на межі́ = boundary distribution
~ напру́г = (механічних) stress distribution; (на межі) boundary-stress distribution
~ напру́ги = (електричної) voltage distribution
~ напру́жености по́ля = field distribution
~ напру́жень = див. ~ напруг
неви́роджений ~ = nondegenerate distribution
невласти́вий ~ = singular distribution
невпорядко́ваний ~ = irregular distribution
Не́йманів ~ = (стат.) Neyman distribution/allocation
~ нейтро́нів = neutron distribution; (віковий) age distribution; (за швидкостями) neutron-velocity distribution
~ нейтро́нного пото́ку = neutron-flux distribution
неоднорі́дний ~ = nonuniform [inhomogeneous] distribution
непере́рвний ~ = continuous distribution; (за швидкостями) continuous velocity distribution
непра́вильний ~ = (техн.) maldistribution
нерезона́нсний ~ = nonresonance distribution
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium distribution
нерівномі́рний ~ = nonuniform distribution
несинґуля́рний ~ = nonsingular distribution
несиметри́чний ~ = asymmetrical distribution
нестаціонарний ~ = nonstationary distribution
нестійки́й ~ = unstable distribution
нетеплови́й ~ = nonthermal distribution
неуста́лений ~ = transient distribution
нецентра́льний ~ = noncentral distribution
норма́льний ~ normal [Gaussian, Gauss error] distribution (curve); (імовірности) normal probability function □ із норма́льним —ом = normal, normally distributed
нормо́ваний ~ = normalized distribution
~ нукло́нів = nucleon distribution
однови́мірний ~ = one-dimensional [univariate] distribution
одномо́довий ~ = unimodal distribution
однопара́метровий ~ = one-parameter distribution
однорі́дний ~ = uniform [homogeneous] distribution
одночасти́нко́вий ~ = one-particle [single-particle] distribution
окре́мий ~ = (компоненти багатовимірної випадкової величини) marginal distribution
оптима́льний ~ = (пам’яті тощо) optimum allocation
орієнтаці́йний ~ = orientation distribution
~ осві́тлености = illumination distribution; (енергетичної) irradiance distribution; (по апертурі) aperture illuminance
Па́льмів ~ = Palm distribution
~ па́м’яті = memory allocation
передба́чений ~ = predicted distribution
передграни́чний ~ = prelimit distribution
Пі́рсонів ~ = Pearson distribution
післяді́йний ~ = contageous distribution
Пла́нків ~ = Planck distribution
пло́ский ~ = flat distribution
плосковерши́нний ~ = platykurtic [flat] distribution
поверхне́вий ~ = surface distribution; (освітлености) illumination distribution; (енергетичної освітлености) irradiance distribution
подві́йний ~ = double distribution
поздо́вжній ~ = longitudinal distribution
поліно́мний ~ = polynomial distribution
~ по́ля = field distribution
~ помило́к = error distribution
попере́чний ~ = lateral [transverse] distribution
~ По́ртера-То́маса = Porter-Thomas distribution
~ потенція́лу = potential distribution
~ пото́ку = (частинок; енергії) flux distribution; (речовини) flow distribution
~ поту́жности = power distribution
початко́вий ~ = initial distribution
~ по́хибок = error distribution
~ По́я-Е́ґенберґера = Plya-Eggenberger distribution
~ про́бігів = range distribution
просторо́вий ~ = spatial distribution; (доз) spatial dose distribution; (потоку) spatial flux distribution; (частинок) spatial particle distribution
~ прото́нів = proton distribution
проценто́вий [проце́нтний] ~ = percentage distribution
прямоку́тний ~ = rectangular distribution
Пуасо́нів ~ = Poisson distribution
~ радіонуклі́дів = radionuclide distribution
радія́льний ~ = radial distribution
резона́нсний ~ = resonance distribution
~ Ре́йлі = Rayleigh distribution
Реле́їв ~ = див. ~ Рейлі
~ ресу́рсів = resource allocation
~ рі́внів = level distribution
рі́вний ~ = equipartition
рівнова́жний ~ = equilibrium distribution
рівноймові́рний ~ = equally probable distribution
рівномі́рний ~ = uniform [even] distribution, equidistribution; equipartition
розми́тий ~ = diffuse distribution
розрахо́ваний ~ = calculated distribution
розри́вний ~ = discontinuous distribution
симетри́чний ~ = symmetrical distribution
синґуля́рний ~ = singular distribution
синусо́їдний ~ = sinusoidal distribution
скла́дений ~ = superposition of distributions
спектра́льний ~ = spectrum; spectral distribution, spectral density; (густини енергії) power(-density) spectrum; (флюктуацій) spectral distribution of fluctuations
спі́льний ~ = joint [simultaneous] distribution (n випадкових величин – of n random variables); (імовірности) joint probability distribution
~ ста́нів = distribution of states
статисти́чний ~ = statistical distribution
стаціона́рний ~ = stationary distribution
стійки́й ~ = stable distribution
стохасти́чний ~ = stochastic distribution
~ стру́меня = (частинок) beam distribution
~ стру́му = current distribution
Ст’ю́дентів ~ = Student(’s) distribution
стя́тий ~ = truncated distribution
сфери́чно симетри́чний ~ = див. сферосиметричний ~
сферосиметри́чний ~ = spherically-symmetric distribution
~ температу́р = temperature distribution
температу́рний ~ = temperature distribution
теорети́чний ~ = theoretical distribution; (розрахований) calculated distribution; (передбачений) predicted distribution
~ тепловиділя́ння = heat-source distribution
теплови́й ~ = thermal distribution
~ теплово́го пото́ку = heat-flux distribution
~ ти́ску = pressure distribution
толера́нтний ~ = tolerant distribution
топологі́чний ~ = topological distribution
триви́мірний ~ = three-dimensional distribution; (нормальний) trivariate normal distribution
трику́тний ~ = triangular distribution
~ уздо́вж о́сі = axial distribution
~ ула́мків за ма́сами = (яф) fragment-mass distribution
умо́вний ~ = conditional distribution
~ у про́сторі = spatial distribution
усере́днений ~ = averaged distribution
~ у систе́мі це́нтру мас = cms [center-of-mass system] distribution
уста́лений ~ = steady(-state) distribution
~ утрат ене́ргії = energy-loss distribution
утя́тий ~ = truncated distribution
~ у ча́сі = time [temporal] distribution
фа́зовий ~ = phase distribution
феноменологі́чний ~ = phenomenological distribution
~ Фе́рмі = Fermi distribution
~ Фе́рмі-Дира́ка = Fermi-Dirac distribution (function)
Фі́шерів ~ = Fischer distribution
флюктуаці́йний ~ = fluctuation distribution
фунікуля́рний ~ = (х.) funicular distribution
~ хі-квадра́т = chi-square distribution
центра́льний ~ = central distribution
часови́й ~ = time [temporal] distribution; (доз) temporal dose distribution
n-части́нко́вий ~ = n-particle distribution
~ части́нок = particle distribution; (налітних) incident-particle distribution; (просторовий) spatial particle distribution; (за енергіями) particle-energy distribution; (за імпульсами) particle-momentum distribution; (за розмірами) particle-size distribution; (за швидкостями) particle-velocity distribution
~ часто́т = (між каналами радіомовлення тощо) frequency allocation; frequency sharing
часто́тний ~ = (за частотами) frequency distribution
~ ча́су = time-share, time sharing; timing; time allocation
~ чутли́вости = sensitivity distribution
~ шви́дкостей = velocity distribution
~ шумі́в = noise distribution
~ я́дер = nuclear distribution; (відрушених) recoil distribution
~ яскра́вости = brightness distribution
розсі́ювання//‌розсі́яння 1. (частинок, хвиль) scattering 2. (проміння) diffusion 3. (втрати) dissipation 4. (розкид даних) dispersion, spreading 5. (зникання) evanescence
адіяба́тне поверхне́ве ~ = adiabatic surface scattering
~ акусти́чних хвиль = acoustic scattering
~ а́льфа-части́нок = alpha-particle scattering
анізотро́пне ~ = anisotropic scattering
антисто́ксове ~ сві́тла = anti-Stokes light scattering
асиметри́чне ~ = asymmetric scattering
атмосфе́рне ~ = atmospheric scattering
а́томне ~ = atomic scattering
~ Ба́ба = Bhabha scattering
багатокана́лове ~ = multichannel scattering
багаторазо́ве ~ = multiple [plural] scattering, multiscattering
багатофото́нне ~ сві́тла = multiphoton light scattering
безла́дне ~ = random scattering
~ без перекида́ння спі́ну = non-spin-flip scattering
Бре́ґове ~ = Bragg scattering
Брилюе́нове ~ = Brillouin scattering
~ в атмосфе́рі = atmospheric scattering
великокутове́ ~ = large-angle scattering
~ в за́даному на́прямі = scattering into a given direction
ви́бірне ~ = selective scattering
ви́мушене ~ = див. примусове ~
випадко́ве ~ = random scattering
випромі́нне ~ = radiative scattering
високоенергети́чне ~ = high-energy scattering
Ві́ґнерове ~ = Wigner scattering
~ ві́льної части́нки = free-particle scattering
віртуа́льне ~ = virtual scattering
~ в йоносфе́рі = ionospheric scattering
~ в Куло́новому по́лі = Coulomb scattering
внутрішньодоли́нове ~ = intravalley scattering
внутрішньострумене́ве ~ = intrabeam scattering
~ в о́б’є́мі = bulk scattering
~ впере́д = forward scattering
~ в пові́трі = air scattering
~ в речовині́ = scattering by a substance
~ в середо́вищі = scattering by a substance [medium]
~ в тропосфе́рі = tropospheric scattering, troposcatter
~ гадро́на на ядрі́ = hadron-nucleus scattering
~ гадро́нів = hadron scattering
гадро́н-ядро́ве ~ = hadron-nucleus scattering
~ га́мма-промі́ння = gamma-ray scattering
гли́боко непружне́ ~ = deep inelastic scattering
ґлюо́н-ґлюо́нне ~ = gluon-gluon scattering
двокана́лове ~ = two-channel scattering
двомагно́нне ~ = two-magnon scattering
дворазо́ве ~ = double scattering
~ Деба́я-Джо́нсі = Debye-Jauncey scattering
~ дейтро́нів = deuteron scattering
Де́льбрукове ~ = Delbrck scattering
дзерка́льне поверхне́ве ~ = specular surface scattering
динамі́чне ~ = dynamical scattering; (проміння) dynamical radiation scattering; (світла) dynamical light scattering
дифракці́йне ~ = 1. diffraction scattering; (на напівпрозорому ядрі) diffraction scattering by a semitransparent nucleus 2. (тіньове) shadow scattering
дифу́зне ~ = diffuse scattering; (Рентґенового проміння) diffuse x-ray scattering
~ діро́к = hole scattering
~ електромагне́тних хвиль = electromagnetic(-wave) scattering
~ електро́на = electron scattering
електро́н-дірко́ве ~ = electron-hole scattering
~ електро́нів = electron scattering; (із перекиданням спіну) spin-flip electron scattering; (на дефектах) electron scattering by defects; (на електронах) electron-electron scattering; (на ядрах) electron scattering by nuclei
електро́н-нукло́нне ~ = electron-nucleon scattering
електро́н-фоно́нне ~ = electron-phonon scattering
електро́н-ядро́ве ~ = electron-nucleus scattering; electron scattering by nuclei
~ ене́ргії = 1. energy dissipation 2. (на аноді) plate [anode] dissipation 3. (на електроді) electrode dissipation 4. (техн.) power dissipation
~ за висо́ких ене́ргій = high-energy scattering
~ за низьки́х ене́ргій = low-energy scattering
~ за нульово́ї ене́ргії = zero-energy scattering
~ за промі́жни́х ене́ргій = medium-energy scattering
зарядообмі́нне ~ = charge exchange scattering
~ звукови́х хвиль = acoustic scattering
~ зву́ку = sound scattering; (в кристалах) sound scattering by crystals
зіндуко́ване ~ = induced [stimulated] scattering
~ з перекида́нням спі́ну = spin-flip scattering
~ з перерозпо́ділом части́нок = particle-exchange scattering
ізотро́пне ~ = isotropic scattering
індуко́ване ~ = див. зіндуковане ~
~ йо́нів = ion scattering
~ йо́нного зву́ку = ion-sound scattering
йоносфе́рне ~ = ionospheric scattering
квазикласи́чне ~ = quasi-classical scattering
квазипружне́ ~ = quasi-elastic scattering
ква́нтове ~ = quantum scattering
кварк-антиква́ркове ~ = quark-antiquark scattering
кварк-ґлюо́нне ~ = quark-gluon scattering
~ ква́рків = quark scattering; (на антикварках) quark-antiquark scattering; (на ґлюонах) quark-gluon scattering
кінемати́чне ~ = kinematic scattering
класи́чне ~ = classical scattering
когере́нтне ~ = coherent scattering
комбінаці́йне ~ = combination scattering; (світла) Raman scattering
Ко́мптонове ~ = Compton scattering
консервати́вне ~ = conservative scattering
~ космі́чних про́менів = cosmic-ray scattering
крити́чне ~ = (за температур поблизу точки фазового переходу) critical scattering
куло́нівське ~ = Coulomb scattering
~ Ле́нґмюрових хвиль = Langmuir-wave scattering
магне́тне ~ = magnetic scattering
~ магне́тного пото́ку = (втрати) flux [magnetic] leakage
~ магно́нів = magnon scattering
магно́н-магно́нне ~ = magnon-magnon scattering
магно́н-фоно́нне ~ = magnon-phonon scattering
малокутове́ ~ = small-angle [low-angle] scattering; (хвиль/нейтронів) low-angle wave/neutron scattering
~ Мандельшта́ма-Брилюе́на = Brillouin scattering
~ мезо́нів = meson scattering; (на ядрах) meson-nuclear scattering
мезо́н-нукло́нне ~ = meson-nucleon scattering
мезо́н-ядро́ве ~ = meson-nucleus scattering
Ме́лерове ~ = Mller scattering
~ Мі = Mie scattering
міждоли́нове ~ = intervalley scattering
~ мікрочасти́нок = microparticle scattering
молекуля́рне ~ = scattering by molecules; scattering by a molecule
Мо́тове ~ = Mott scattering
~ на ано́ді = plate [anode] dissipation
~ на а́томах = (Рентґенового проміння тощо) atomic scattering
~ на вели́кий кут = large-angle scattering
~ на відшто́вхувальному осе́рді = (потенціялу) scattering by a repulsive core
~ на ґра́тці = lattice scattering
~ на дефе́ктах = (кристалічної ґратки) defect scattering, scattering by defects
~ на дислока́ціях = dislocation scattering
~ на доме́нних ме́жах = domain-wall scattering
~ на до́мішках = impurity scattering, scattering by impurities
~ на домішко́вих а́томах = scattering by impurity atoms
надрадіяці́йне ~ = superradiant scattering
~ наза́д = backscattering, backward scattering
~ на залишко́вих моле́кулах га́зу = (у вакуумній системі) gas scattering
~ на заря́джених до́мішках = scattering by charged impurities
~ на заря́дженій части́нці = scattering by a charged particle
~ на зв’я́заній части́нці = scattering by a bound particle
~ на зерни́нній межі́ = grain-boundary scattering
~ на йо́нах = scattering by ions
~ на криста́лі = scattering by a crystal
~ на нері́вностях пове́рхні = scattering by surface irregularities
~ на мали́й кут = small-angle [low-angle] scattering
~ на межі́ = boundary scattering
~ на моле́кулі = scattering by a molecule
~ на нейтра́льних до́мішках = neutral impurity scattering
~ на неоднорі́дностях = scattering by irregularities
~ на непрони́кній ку́лі = scattering by an impenetrable sphere
~ на нульови́й кут = zero-angle scattering
~ на опти́чних фоно́нах = scattering by optical phonons
~ на пове́рхні = surface scattering, scattering at a surface
~ на полярито́нах = polariton scattering, scattering by polaritons
~ на сті́нках = wall scattering
~ на тверді́й ку́лі = scattering by a hard sphere
~ на точко́вих дефе́ктах = scattering by point defects
~ на флюктуа́ціях = scattering by fluctuations; (густини) scattering by density fluctuations
~ на фоно́нах = scattering by phonons
~ на части́нці = scattering by a particle
~ на чо́рній дірі́ = scattering by a black hole
~ на я́драх = nuclear scattering
~ на ядрі́ = scattering by a nucleus
~ на ядро́вому потенція́лі = scattering by a nuclear potential
~ нейтро́на = neutron scattering
~ нейтро́нів = neutron scattering; (на ядрах) neutron-nuclear scattering
нейтро́н-прото́нне ~ = neutron-proton scattering
нейтро́н-ядро́ве ~ = neutron-nucleus scattering
некогере́нтне ~ = incoherent [noncoherent] scattering
неконсервати́вне ~ = nonconservative [imperfect] scattering
неліні́йне ~ сві́тла = nonlinear light scattering
непружне́ ~ = inelastic scattering
нерезона́нсне ~ = nonresonance scattering
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic scattering
нестаціона́рне ~ = transient scattering
низькоенергети́чне ~ = low-energy scattering
~ носії́в = carrier scattering; (заряду) charge-carrier scattering; (струму) current-carrier scattering; (на носіях) carrier-carrier scattering
~ нукло́на = nucleon scattering
нукло́н-нукло́нне ~ = nucleon-nucleon scattering
нукло́н-ядро́ве ~ = nucleon-nucleus scattering
о́б’є́мне ~ = bulk scattering
обмі́нне ~ = (particle-)exchange scattering
однокана́лове ~ = one-channel scattering
одноразо́ве ~ = single scattering; (неядрове) primary scattering
одночасти́нко́ве ~ = single-particle scattering
параметри́чне ~ = parametric scattering
перехі́дне́ ~ = transient scattering
перифері́йне ~ = peripheral scattering
~ під вели́кими кута́ми = scattering at large angles
~ під куто́м = α scattering at (the) angle α
~ під мали́ми кута́ми = scattering at small angles
~ під прями́м куто́м = right-angle scattering
~ піо́нів = pion scattering; (на нуклонах) pion-nucleon scattering
піо́н-нукло́нне ~ = pion-nucleon scattering
~ плазмо́нів = plasmon scattering
поверхне́ве ~ = surface scattering
повто́р(юва)не ~ = rescattering
подві́йне ~ = double scattering
позитро́н-електро́нне ~ = positron-electron scattering
~ позитро́нів = positron scattering; (на електронах) positron-electron scattering
~ поляро́нів = polaron scattering
потенція́льне ~ = potential scattering; (на ядрах) potential scattering by nuclei
потрі́йне ~ = triple scattering
~ поту́жности = power dissipation, dissipation of power
примусо́ве ~ = induced [stimulated] scattering; (світла) induced light scattering; (Мандельштама-Брилюена) stimulated Brillouin scattering; (теплове) stimulated thermal scattering
примусо́ве комбінаці́йне ~ з адіяба́тним прохо́дженням = stimulated Raman scattering involving adiabatic passage [STIRAP]
проміжноенергети́чне ~ = medium-energy scattering
~ промі́ння = radiation scattering, scattering of radiation
~ прото́на = proton scattering; (на протоні) proton-proton scattering; (на ядрі) proton-nucleus scattering
прото́н-прото́нне ~ = proton-proton scattering
прото́н-ядро́ве ~ = proton-nucleus scattering
пружне́ ~ = elastic scattering
~ радіохви́ль = radio(-wave) scattering; (земною поверхнею) groundscatter, ground scattering
Ра́манове ~ = Raman scattering
Ре́зерфордове ~ = Rutherford scattering
резона́нсне ~ = resonance [resonant] scattering; (гамма-квантів) resonance gamma scattering
~ Ре́йлі = Rayleigh scattering
Реле́єве ~ = див. ~ Рейлі
релятивісти́чне ~ = relativistic scattering
~ Рентґе́нового промі́ння = x-ray scattering
самочи́нне ~ = spontaneous scattering
~ сві́тла = light scattering; light diffusion; (в дисперсному/каламутному середовищі) light scattering by a dispersed/turbid medium; (на світлі) scattering of light by light
селекти́вне ~ = selective scattering
синґле́тне ~ = singlet scattering
спінозале́жне ~ = spin-dependent scattering
спінонезале́жне ~ = spin-independent scattering
спонта́нне ~ = spontaneous scattering
стимульо́ване ~ = див. примусове ~
Сто́ксове ~ = (сві́тла) Stokes (light) scattering
стохасти́чне ~ = stochastic scattering
~ стру́меня (частинок) на залишко́вих моле́кулах га́зу = beam-gas scattering
суперрадіяці́йне ~ = superradiant scattering
температу́рне ~ = див. теплове ~
~ тепла́ = heat dissipation
теплове́ ~ = thermal scattering
~ теплови́х нейтро́нів = thermal-neutron scattering
тіньове́ ~ = shadow scattering
То́мсонове ~ = Thomson scattering
~ точко́вого заря́ду = point-charge scattering
трипле́тне ~ = triplet scattering
триразо́ве ~ = triple scattering
тропосфе́рне ~ = tropospheric scattering, troposcatter
турбуле́нтне ~ = (втрати) turbulent dissipation
фо́нове ~ = background scattering
~ фоно́нів = phonon scattering; (на фононах) phonon-phonon scattering
фоно́н-фоно́нне ~ = phonon-phonon scattering
фотозіндуко́ване ~ сві́тла = photoinduced light scattering
~ фото́нів = photon scattering, scattering of photons; (на фотонах) photon-photon scattering
фото́н-фото́нне ~ = photon-photon scattering
~ хвиль = 1. wave scattering; (в безладно неоднорідному середовищі) wave scattering in a randomly inhomogeneous medium; (у плазмі) wave scattering in a plasma; (на флюктуаціях густини) wave scattering by density fluctuations; (на частинках) wave scattering by particles 2. (втрати) wave dissipation
~ хмар = cloud dispersal
~ части́нки = particle scattering
~ части́нки зі спі́ном s на безспі́новій части́нці = spin s – spin 0 particle scattering
~ части́нки зі спі́ном s на части́нці зі спі́ном s1 = spin-s – spin-s1 particle scattering
~ части́нки 1 на части́нці 2 = particle 1 – particle 2 scattering, scattering of particle 1 by particle 2
~ части́нки на ядрі́ = particle-nucleus scattering, particle scattering by a nucleus
n-части́нко́ве ~ = n-particle scattering
~ части́нок = particle scattering
чи́сто пружне́ ~ = shape elastic scattering
чотирифото́нне ~ сві́тла = four-photon light scattering
~ швидки́х нейтро́нів = fast neutron scattering
я́дерне ~ = nuclear scattering
~ ядра́ = scattering of a nucleus; (на ядрі) nucleus-nucleus scattering
ядро́ве ~ = nuclear scattering
ядро́-ядро́ве ~ = nucleus-nucleus scattering
струм (-у) 1. current (I амперів – of I amperes) □ без —у currentless; зі —ом (про провідник) live, hot, current-carrying; спричи́нений —ом current-induced; чутли́вий до —у current-responsive; (по)дава́ти ~ 10 А to deliver a current of 10 A 2. (потік) stream
абсорбці́йний ~ = absorption current
адсорбці́йний ~ = adsorption current
аксійнове́кторний ~ = axial-vector current
акти́вний ~ = (електричний) watt [active] current
акустоелектри́чний ~ = acoustoelectric current
акустомагнетоелектри́чний ~ = acoustomagnetoelectric current
алґебри́чний ~ = algebraic current
ано́дний ~ = plate [anode] current
анте́новий ~ = antenna current
асимптоти́чно збережни́й ~ = asymptotically-conserved current
багатофа́зовий ~ = polyphase current
баріо́нний ~ = baryon current
безва́товий ~ = wattless [idle, reactive, quadrature] current
біоелектри́чний ~ = bioelectric current
ва́товий ~ = wattl [active] current
ве́кторний ~ = vector current
взаємоді́йні —и = interacting currents
~ вимика́ння = breaking current
випереджа́льний ~ = (за фазою) leading current
ви́простаний ~ = rectified current
ви́прямлений ~ = див. випростаний ~
вирі́внювальний ~ = equalizing current
~ висо́кої частоти́ = див. високочастотний ~
високочасто́тний ~ = high-frequency current; (понад 10 кГц) radio-frequency [rf] current
~ витіка́ння = leakage current; (поверхнею) creeping current
виходо́вий ~ = output current
вихоро́вий ~ = 1. eddy current 2. (Фуко) Foucault current
відгалу́жений ~ = branch current
віртуа́льний ~ = virtual current
~ вмика́ння = in-rush current
втори́нний ~ = secondary current; (електронний/йонний) secondary electron/ion current
входо́вий ~ = input current
гадро́нний ~ = hadron current
грани́чний ~ = limiting current; (адсорбційний) limiting adsorption current; (дифузійний) limiting diffusion current
ґальвані́чний ~ = galvanic current
двона́прямний ~ = bidirectional current
~ деполяриза́ції = depolarization current
джере́льний ~ = source current
Джо́зефсонів ~ = Josephson current
ди́вний ~ = strange current
дифузі́йний ~ = diffusion(al) current
дірко́вий ~ = hole current
допуско́вий ~ = allowable current; current-carrying capacity
дре́йфовий ~ = drift current
~ екранува́льної сі́тки = screen-grid current
електри́чний ~ = (electric) current
~ електро́да = див. електродний ~
електро́дний ~ = electrode current
електро́нний ~ = electron current
електрослабки́й ~ = electroweak current
емісі́йний ~ = emission current; (без поля) field-free emission current
ефекти́вний ~ = effective current
живи́льний ~ = feed [supply] current
~ жи́влення = див. живильний ~
зава́дний ~ = interference current
зага́яний ~ = (за фазою) lagging current
~ зазе́млення = earth [ground] current
залишко́вий ~ = residual current, aftercurrent
~ замика́ння на зе́млю = fault-to-earth [fault-to-ground] current
за́мкнений ~ = closed current
за́мкнені —и = (в електричних мережах) mesh [cyclic] currents
~ запа́лювання = striking current
заряджа́льний ~ = charging current
заря́джений ~ = charged current; (гадронний) charged hadron current; (лептонний) charged lepton current; (кварковий) charged quark current
збережни́й ~ = conserved current
збу́джувальний ~ = exciting current
зворо́тний ~ = reverse current; inverse current; countercurrent
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback current
згасни́й ~ = (прові́дности) decaying (conduction) current
земни́й ~ = (гф) telluric [earth] current
зіндуко́ваний ~ = induced current
змі́нний ~ (змінного напряму) alternating current [ac]зі змі́нним —ом = alternating-current
змі́нюваний ~ = (зі змінними параметрами) variable current
~ змі́щення = (Максвелів) displacement current; (між електродами тощо) bias current
знормо́ваний ~ = normalized current
~ зсува́ння = bias current
зу́стрі́чний ~ = countercurrent
і́мпульсний ~ = pulse current
індукува́льний ~ = inducing current
індукці́йний ~ = induced current
інжекці́йний ~ = injection current
йонізаці́йний ~ = (ел.) ionization [gas] current
йо́нний ~ = ion current
йоносфе́рний ~ = ionospheric current
каліброінварія́нтний ~ = gauge-invariant current
калібрува́льно інварія́нтний ~ = gauge-invariant current
кана́ловий ~ = channel current
като́дний ~ = cathode current
ква́рковий ~ = quark current
~ керува́ння = control current
кільце́вий ~ = ring current
кінети́чний ~ = kinetic current
ко́лірний ~ = color current
компенсува́льний ~ = cancellating current
конвекці́йний ~ = convection current
ко́нтурний ~ = loop current; (у мережі) cyclic [mesh] current
~ коро́нного розря́ду = corona current
~ коро́ткого за́мкнення = short-circuit current
крити́чний ~ = (у надпровіднику) critical current; (сітковий) critical grid current
лави́но́вий ~ = avalanche current
Леду́ків ~ = Leduc current
лептоква́рковий ~ = leptoquark current
лепто́нний ~ = lepton current
лі́вий ~ = left-handed current; (заряджений) left-handed charged current
магне́тний ~ = див. магнетувальний ~
магнетува́льний ~ = magnetizing [magnetization] current
максима́льний ~ = peak current; (пікове значення) crest current
мандрівни́й ~ = stray [vagabond] current
мезо́нний ~ = meson current
миттє́вий ~ = instantaneous current
міжба́зовий ~ = (у напівпровідникових тетродах) interbase current
мікровихоро́вий ~ = microscopic-eddy current
модулюва́льний ~ = modulation current
молекуля́рний ~ = molecular current
наванта́говий ~ = load current
наванта́жувальний ~ = див. навантаговий ~
наве́дений ~ = induced current
навідни́й ~ = inducing current
~ надпрові́дности = supercurrent
надлишко́вий ~ = overcurrent, excess current
накла́дений ~ = superimposed current
насито́вий ~ = saturation current
~ наси́чення = saturation current
насна́жувальний ~ = charging current
неґати́вний ~ = negative current
неди́вний ~ = nonstrange current
незбережни́й ~ = nonconserved current
незгасни́й ~ = (у надпровідниках) persistent current
нейтра́льний ~ = neutral current
нейтри́новий ~ = neutrino current
~ неосновни́х носії́в = minority(-carrier) current
~ несамості́йного розря́ду = (в електроннопроменевому приладі) preconduction current
низькочасто́тний ~ = low-frequency current
номіна́льний ~ = rated current, current rating
нормо́ваний ~ = normalized current
нукло́нний ~ = nucleon current
нульови́й ~ zero [null] current □ із нульови́м —ом = null-current
о́б’є́мний ~ = bulk current
~, обме́жений просторо́вим заря́дом = space-charge-limited current
обмі́нний ~ = 1. exchange current 2. (х.) diffusion current
однона́прямний ~ = unidirectional [direct] current
однофа́зовий ~ = single-phase current
~ основни́х носії́в = majority(-carrier) current
парази́тний ~ = parasitic [spray] current
парто́нний ~ = parton current
парці́йний ~ = partial current
перви́нний ~ = primary current
передпробі́йний ~ = prebreakdown current
перенормо́ваний ~ = renormalized current
~ переполяриза́ції = repolarization current
перери́вчастий ~ = intermittent current
перехі́дни́й ~ = transient current
періоди́чний ~ = periodic current
підмагнето́вувальний ~ = див. ~ зсування
підси́лений ~ = amplified current
підсумко́вий ~ = resultant [net] current
підтри́мувальний ~ = holding current
пі́ковий ~ = peak current; (пікове значення) crest current
пінчови́й ~ = pinch current
піроелектри́чний ~ = pyroelectric current
пла́змо́вий ~ = plasma current
поверхне́вий ~ = surface current
по́вний ~ = total current
~ поглина́ння = (в діелектрику) absorption current
позити́вний ~ = positive current
поло́їдний ~ = poloidal current
поляризаці́йний ~ = polarization current
поро́говий ~ = threshold current
пості́йний ~ (незмінного напряму) direct current [dc]із пості́йним —ом = direct-current
початко́вий ~ = initial current
пра́вий ~ = right-handed current; (заряджений) right-handed charged current
прийня́тний ~ = allowable current
припі́знений ~ = див. загаяний ~
~ пробо́ю = breakdown current
~ прові́дности = conduction current
про́стий ~ = (незмінного напряму) direct current
просторо́вий ~ = space current
~ просторо́вого заря́ду = space-charge current
прями́й ~ = forward current
пульсівни́й ~ = pulsating current
пускови́й ~ = starting current
радіочасто́тний ~ = (понад 10 кГц) radio-frequency current
реакти́вний ~ = (електричний) reactive [wattless, idle, quadrature] current
реґульо́вний ~ = adjustable current
релятивісти́чний ~ = relativistic current
робо́чий ~ = operating current
розжа́рювальний ~ = filament [heating] current
розря́дний ~ = discharge current
самоспря́жений ~ = self-conjugate current
си́льний ~ = heavy [high] current
синусо́їдний ~ = sinusoidal [simple harmonic] current
синфа́зний ~ = inphase current
сітко́ви́й ~ = grid current
слабки́й ~ = weak [low] current; (заряджений) weak charged current; (нейтральний) weak neutral current
спі́новий ~ = spin current
спле́сковий ~ = surge current, current surge; (електродний) fault [surge] electrode current
спожи́ваний ~ = consumption current
стабі́льний ~ = stable current
стабілізува́льний ~ = (через резистор) bleeder current
ста́лий ~ = (сталої амплітуди) constant current
стаціона́рний ~ = steady-state current
стійки́й ~ = (у надпровіднику) persistent current
~ стіка́ння = leakage current
сторо́нній ~ = foreign [extraneous] current
~ стру́меня = (частинок) beam current
телури́чний ~ = telluric [earth] current
те́мрявний ~ = (електродний) (electrode) dark current
теплови́й ~ = heat current
~ термодеполяриза́ції = thermal-depolarization current
термоелектри́чний ~ = thermionic current
термоелектро́нний ~ = thermionic current
термостимульо́ваний ~ = thermocurrent
топологі́чний ~ = topological current
торо́їдний ~ = toroidal current
трифа́зовий ~ = three-phase current
туне́льний ~ = tunnel current
~ у діеле́ктрику = dielectric current
~ узе́млення = earth [ground] current
~ у ненаванта́женому ко́лі = quiescent [standing, zero-signal] current
уста́лений ~ = steady-state current
уте́клий ~ = (у плазмі) runaway current
~ уте́клих части́нок = (у плазмі) runaway current
~ утра́т = loss current
утра́тний ~ = loss current
фаради́чний ~ = faradic current
ферміо́нний ~ = fermion current
флюктівни́й ~ = fluctuating current
флюктуаці́йний ~ = fluctuation current
фо́новий ~ = background current
фотоґальвані́чний ~ = photovoltaic current
фотоелектри́чний ~ = photoelectric current
~ фотопрові́дности = photoconduction current
~ Фуко́ = Foucault current
хіра́льний ~ = chiral current
циклі́чні —и = (в електричних мережах) mesh [cyclic] currents
циркуляці́йний ~ = circulating current
чотириви́мірний ~ = four-current
то́рба bag
водяна́ ~ = water bag
гадро́нна ~ = hadron bag
ґлюо́нна ~ = gluon bag
~ (і)з = (мезо́нною) оболо́нкою] cloudy bag
~ (і)з хма́рою = (мезонів) cloudy bag
ква́ркова ~ = quark bag
релятивісти́чна ~ = relativistic bag
утво́рювання//‌утво́рення 1. (формування) formation; forming 2. (генеза) genesis 3. (створювання) creation 4. (ґенерування) generation, generating 5. (частинок тощо) production, creation 6. (складання) composition 7. (активних центрів) nucleation 8. (сполуки, х.) combination (з – with)
асоційо́ване ~ = (частинок) associated production
~ барб = (на металі) scoring
~ бу́льбашок = (тд) bubbling; (тп) bubble nucleation
~ ви́боїн = див. ~ виямків
~ ви́хорів = eddy formation/generation, vortex formation
~ ви́ямків = denting; cratering; pitting
~ ві́чної мерзлоти́ = pergelation
~ водне́вих зв’язкі́в = hydrogen bonding
~ волокни́н = fiber formation; (філаментація) filamentation
~ волоси́нних трі́щин = crazing
~ все́світу = formation of the Universe
~ гадро́нів = hadron production
~ га́зу = gasification; (звітрювання) volatilization
~ горлови́ни = (вузького місця) necking (down)
~ горбкі́в = (на поверхні матеріялу) pimpling
~ ґе́лю = gelation, gelatin(iz)ation, gelling; (рослинного походження) jelling, jellification
~ двійникі́в = twinning
~ дві́йок = (частинок) pairing, pair formation; (народжування) pair production/creation
~ дефе́ктів = defect generation/formation; (через пошкоду кристалічної ґратки) lattice damage; (через зміщення атомів) displacement damage; (через рух дислокацій) defect generation by moving dislocations
~ диме́рів = dimerization
~ дислока́ції = dislocation formation
дифракці́йне ~ = (частинок) diffraction production
~ ді́рки = hole creation
~ доме́нів = domain formation
~ до́мішок = impurity generation
~ драглецю́ = gelation, gelatin(iz)ation, gelling; (рослинного походження) jelling, jellification
~ дуги́ = (електричної) arcing, arc formation; (подвійної) double arcing
~ ду́хів = ghost production
ексклюзи́вне ~ = (частинок) exclusive production
~ електро́нних дві́йок/пар = electron pairing
~ електро́н-позитро́нних дві́йок/пар = electron-positron production; (внутрішньої конверсії) internal pair production
~ ему́льсії = emulsification
~ жму́ткі́в = (частинок) bunching
~ зава́д = noise generation
~ загли́бин = denting; cratering; pitting
~ за́дирок = (на металі) scoring
~ за́родків = nucleation
зарядообмі́нне ~ = (частинок) charge-exchange production
~ зв’язку́ = (х.) bonding; (мн.) cross-linking
~ зду́тлин = blistering
~ зір = star formation
~ зі́рки = (емульсійної) star production
~ змо́рщок = 1. shrinkage, shrinking 2. (на поверхні) wrinkling 3. (на емульсійних покривах) reticulation 4. (на плівці тощо) creasing
~ зсу́вів = shearing; (породи) faulting
~ і́мпульсів = pulse formation
інклюзи́вне ~ = (частинок) inclusive production
~ йо́на = ion formation, ionization
~ кана́лів = channeling; (відокремлювання) channelizing
~ карти́н = (явища, ефекту) pattern formation
каска́дове ~ = (частинок) cascade (particle) production
~ кільця́ = (х.) ring formation, ring closure
~ кільча́стої структу́ри = annulation
~ кі́нку/кі́нків = kinking, kink formation
~ кла́стеру/кла́стерів = clustering, cluster formastion
когере́нтне ~ = (частинок) coherent production
~ кольорі́в мінли́вости = blu(e)ing
~ конкре́цій = concretioning
~ контине́нту = continent formation
~ кори́ = (твердого верхнього шару) crusting
корозі́йне ~ ви́ямків = corrosion denting
~ кра́терів = 1. cratering 2. (на покриві) cissing
~ кри́ги = icing див. тж крижаніння
~ кристалі́чних гра́ней = faceting of crystals
~ Ку́перових дві́йок/пар = electron pairing
~ лави́ни = avalanching, avalanche formation
~ ланцюга́ = chaining, chain formation, concatenation, catenation
~ лупаку́ = shalification
~ льо́ду = icing див. тж крижаніння
~ ма́ксимумів = peaking
~ мезо́нів = meson production
~ межі́ по́ділу = interface formation
~ мереже́вої структу́ри = (сітчастої) reticulation
~ мере́ж(і) 1. (сф) network formation 2. (комп.) networking
~ мере́жі трі́щин = checking; (на поверхні) surface checking
~ мікротрі́щин = microcracking
~ містко́вих зв’язкі́в = (х.) bridging
множи́нне ~ = (частинок) multiple production/creation (of particles)
надлишко́ве ~ = (частинок) overproduction (of particles)
~ на́кипу = scaling, scale formation
~ на́суву = (геол.) thrusting
~ нейтри́на/нейтри́н = neutrino production
~ нейтро́на/нейтро́нів = neutron production
некогере́нтне ~ = (частинок) incoherent production
непружне́ ~ = (частинок) inelastic production
нерезона́нсне ~ = (частинок) nonresonant production
~ нито́к = (філаментація) filamentation
~ нитча́стих криста́лів = whiskerization
~ орео́лу = halation
~ о́саду = precipitation
~ пар = (частинок) див. ~ двійок
~ пальча́стих структу́р = (у плині) fingering
~ педиме́нтів = (гф) pedimentation
~ пенепле́нів = (гф) peneplanation
~ петлі́ = looping
~ пі́ни = foaming
~ пі́нчу = pinching
~ пла́зми = plasma formation; plasma production
~ пластівці́в = flocculation; flaking
~ плі́вки = film formation, filming; (на поверхні рідини) skinning
~ пля́м(и) spotting
~ попере́чних зв’язкі́в = (у полімері) cross(-)linking
~ порожни́н = void formation
~ пор = void formation
поро́гове ~ = (частинок) threshold (particle) production
~ порожни́н = void formation
~ по́роху = dust generation, dust production
~ про́зору = yawning
~ про́меня = beam forming; beaming
пружне́ ~ = (частинок) elastic production
пряме́ ~ = (частинок) direct production
~ пухирі́в = 1. (здутлин на поверхні) blistering 2. (бульбашок в об’ємі) bubbling
радіяці́йне ~ = 1. (частинок) radiative production 2. (дефектів) radiation-induced defect formation
~ резона́нсів = resonance production
резона́нсне ~ = (частинок) resonant production
~ рівни́ни = (гф) planation
~ ро́зламів = (породи) faulting
~ сітча́стої структу́ри = reticulation; (переплітання) interlacement, interlacing
~ скла = vitrification
~ скла́док = folding; (на плівці тощо) creasing; (на поверхні) wrinkling
~ ску́пчень = clustering; crowding; (зір, галактик, астр.) clustering
~ сла́нцю = shalification
~ смуга́стої структу́ри = banding
спі́льне ~ = (частинок) associated production
~ сполу́к(и) compound formation; (елементу, х.) combination (з – with); (ртуті/меркурію) amalgamation
~ ставка́ = ponding
~ страт = striation
~ структу́ри = 1. structuring, structurization 2. (х.) cross(-)linking 3. (картини явища, ефекту) pattern formation
~ стру́меня = (частинок) (particle) beaming, (particle-)beam forming/formation
~ суги́ = blooming
~ трі́щин = cracking, crack formation див. тж тріщиноутворювання
~ тума́ну = fogging
туне́льне ~ = tunnel production
~ фро́нту = frontogenesis
~ хемі́чних зв’язкі́в = bonding; cross-linking
~ це́нтрів кристалі́ння/кристаліза́ції = (crystal) nucleation
~ ци́клу = (х.) cyclization
~ циліндри́чних доме́нів = bubble creation
~ ци́ндри = scale formation, (high-temperature) scaling
~ части́нок = (particle) production, (particle) creation
~ шарува́тої структу́ри = stratification; (смугастої) banding
~ ши́йки = (вузького місця) necking
~ ядра́ = nucleus formation, formation of a nucleus
фі́зика physics
~ атмосфе́ри = atmospheric physics; meteorology; (вільної) aerology
а́томна ~ = atomic physics
~ багаточасти́нко́вих систе́м = many-body physics
біологі́чна ~ = biophysics див. тж біофізика
~ важки́х йо́нів = heavy-ion physics
~ ва́кууму = vacuum physics
~ висо́ких густи́н ене́ргії = high-energy-density physics
~ висо́ких ене́ргій = high-energy physics
~ висо́ких температу́р = high-temperature physics
~ висо́ких ти́сків = high-pressure physics
гадро́нна ~ = hadron physics
гіперя́дерна/гіперядро́ва ~ = hypernuclear physics
~ горі́ння = combustion physics
~ ґрунті́в = soil physics
до́слідна ~ = experimental physics
експеримента́льна ~ = experimental physics
~ електромагнети́зму = electromagnetics
електро́нна ~ = electron physics
~ електрослабки́х взаємоді́й = electroweak physics
електроя́дерна/електроядро́ва ~ = electronuclear physics
~ елемента́рних части́нок = (elementary-)particle physics
жорстка́ ~ = hard physics
застосо́вна ~ = applied physics
~ Землі́ = lithosphere physics
~ зір = stellar physics
~ йоносфе́ри = physics of the ionosphere
ква́нтова ~ = quantum physics
~ кількачасти́нко́вих систе́м = many-body physics
класи́чна ~ = classical physics
~ коме́т = comet physics
~ конденсо́ваних середо́вищ = condensed-matter physics
космі́чна ~ = space physics
~ космі́чного промі́ння = cosmic-ray physics
~ ко́смосу = space physics
криміналісти́чна ~ = forensic physics
~ крайови́х ефе́ктів у пла́змі = plasma-edge physics
~ криста́лів = crystal physics
~ ла́зерів = laser physics
лепто́нна ~ = lepton physics
~ літосфе́ри = lithosphere physics
~ магне́тних я́вищ = physics of magnetic phenomena
~ магнетосфе́ри = physics of the magnetosphere
~ макросві́ту = macrophysics
математи́чна ~ = mathematical physics
мезо́нна ~ = meson physics
~ мета́лів = physics of metals
метео́рна ~ = meteor physics
~ мікросві́ту = microphysics
~ мі́сяця = selenophysics, physics of the moon
~ мо́ря = marine physics
молекуля́рна ~ = molecular physics
м’яка́ ~ = soft physics
~ м’яки́х середо́вищ = soft physics
~ м’яко́ї речовини́ = soft physics
~ надвисо́ких ене́ргій = ultrahigh-energy physics
~ надпли́нів = physics of superfluids
~ напівпровідникі́в = semiconductor physics
нейтри́нна ~ = neutrino physics
нейтро́нна ~ = neutron physics, neutronics
неліні́йна ~ = nonlinear physics
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic physics
~ низьки́х ене́ргій = low-energy physics
~ низьки́х температу́р = low-temperature physics, cryophysics
~ о́падів = precipitation physics
~ пла́зми = plasma physics
~ плане́т = planetary physics
~ пли́нів = physics of fluids
~ пли́нних середо́вищ = див. ~ плинів
~ пове́рхонь = surface physics
~ поліме́рів = polymer physics
прикладна́ ~ = див. застосо́вна ~
~ примежово́ї пла́зми = plasma-edge physics
~ приско́рювачів = див. ~ пришвидшувачів
~ присті́нко́вих ефе́ктів у пла́змі = plasma-edge physics
~ пришви́дшувачів = accelerator physics
~ промі́жни́х ене́ргій = intermediate-energy [medium-energy] physics
радіяці́йна ~ = radiation physics; (металів і стопів) radiation physics of metals and alloys; (напівпровідників) radiation physics of semiconductors; (полімерів) radiation physics of polymers
~ радіяці́йного за́хисту = health physics
~ реа́кторів = reactor physics
релятивісти́чна ~ = relativistic physics
~ ріди́н і га́зів = див. ~ плинів
~ си́льних взаємоді́й = strong-interaction physics
~ слабки́х взаємоді́й = weak-interaction physics
~ смолоподі́бних середо́вищ = resinography
~ Со́нця = solar physics, heliophysics
статисти́чна ~ = statistical physics
судова́ ~ = forensic physics
суча́сна ~ = modern physics
~ твердо́го ті́ла = solid-state physics
теорети́чна ~ = theoretical physics; (ядерна/ядрова) theoretical nuclear physics
~ термоемісі́йних я́вищ = thermionics
техні́чна ~ = engineering physics
хвильова́ ~ = wave physics
хемі́чна ~ = chemical physics
~ хмар = cloud physics
чи́ста ~ = pure physics
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear physics; (разом з енергетикою) nuclear science
~ я́дерних/ядро́вих реа́кцій = physics of nuclear reactions
~ ядра́ = nuclear physics