Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «question-answering system» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

system = ['sɪstəm] 1. систе́ма 2. суку́пність; роди́на 3. при́стрій; аґреґа́т; ко́мплекс
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of coefficients
= систе́ма коефіціє́нтів
• ~ of conditions
= набі́р умо́в
• ~ of coordinates
= систе́ма координа́т
• ~ of eigenvalues
= систе́ма вла́сних зна́чень
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= систе́ма твірни́х елеме́нтів
• ~ of imprimitivity
= о́бласть імприміти́вності
• ~ of inequalities
= систе́ма нері́вностей
• ~ of integers
= систе́ма ці́лих чи́сел
• ~ of integrity
= систе́ма ці́лісності
• ~ of measures
= систе́ма мір
• ~ of neighbo(u)rhoods
= систе́ма о́колів
• ~ of notation
= 1. систе́ма по́значок 2. числова́ систе́ма
• ~ of numbers
= числова́ систе́ма
• ~ of reference
= систе́ма ві́дліку
• ~ of sets
= систе́ма множи́н
• ~ of subgroups
= спе́кт(е)р підгру́п
• ~ of transitivity
= о́бласть (систе́ма) транзити́вності (перехі́дності)
• ~ of units
= систе́ма одини́ць
• abstract ~
= абстра́ктна систе́ма
• accounting ~
= систе́ма о́бліку
• adaptive ~
= адапти́вна систе́ма
• additive ~
= адити́вна систе́ма
• adjoint ~
= спря́жена систе́ма
• advice-giving ~
= систе́ма-пора́дник
• affixative ~
= афіксати́вна систе́ма
• algebraic ~
= алґебри́чна систе́ма
• analytic ~
= аналіти́чна систе́ма
• anholonomic ~
= неголоно́мна систе́ма
• anticanonical ~
= антиканоні́чна систе́ма
• anti-invariant ~
= антиінваріа́нтна систе́ма
• aperiodic ~
= аперіоди́чна систе́ма
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) систе́ма
• artificial ~
= шту́чна систе́ма
• associated ~
= асоційо́вана систе́ма
• associative ~
= асоціати́вна систе́ма
• asynchronous ~
= асинхро́нна систе́ма
• autonomous ~
= автоно́мна систе́ма
• axiomatic ~
= аксіомати́чна систе́ма
• axiomatizable ~
= аксіоматизо́вна систе́ма
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) систе́ма
• balanced ~
= (з)балансо́вана систе́ма
• basic ~
= лог. ба́зисна систе́ма
• bilinear ~
= біліні́йна систе́ма
• binary ~
= двійко́ва систе́ма
• binomial ~
= біно́мна систе́ма
• blackboard-based expert ~
= експе́ртна систе́ма з до́шкою оголо́шень
• buddy ~
= ме́тод близнюкі́в
• bussed ~
= систе́ма зі спі́льною ши́ною
• call-reply ~
= систе́ма за́пит-ві́дповідь
• canonical ~
= каноні́чна систе́ма
• case-based ~
= (експе́ртна) систе́ма на осно́ві прецеде́нтів
• categorical ~
= категорі́йна систе́ма
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) систе́ма
• characteristic ~
= характеристи́чна систе́ма
• chargeback ~
= збитко́ва систе́ма
• classic(al) ~
= класи́чна систе́ма
• classification ~
= систе́ма класифіка́ції
• closed ~
= за́мкнена систе́ма
• closure ~
= систе́ма замика́ння
• code ~
= ко́дова систе́ма
• coding ~
= систе́ма кодува́ння (програмува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна систе́ма
• collection ~
= систе́ма збира́ння да́них
• colo(u)r display ~
= кольоро́ва диспле́йна систе́ма, систе́ма кольоро́вого відобража́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рна систе́ма
• command ~
= систе́ма кома́нд
• complete ~
= по́вна систе́ма (of axioms etc. аксіо́м тощо)
• complex ~
= складна́ систе́ма
• complex number ~
= систе́ма ко́мплексних чи́сел
• compound ~
= скла́дена систе́ма
• computer ~
= комп’ю́терна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• computer-aided design ~
= систе́ма автоматизо́ваного проєктува́ння, САПР
• computing ~
= обчи́слювальна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• conceptual ~
= концептуа́льна систе́ма
• connecting ~
= систе́ма зв’язку́, з’є́днувальна систе́ма
• conservative ~
= консервати́вна (збере́жна) систе́ма
• consistent ~
= несупере́члива систе́ма
• continuous ~
= непере́рвна систе́ма
• control ~
= систе́ма керува́ння, систе́ма реґулюва́ння
• controllable ~
= реґульо́вна систе́ма, керо́вна систе́ма
• converse ~
= конве́рсна систе́ма
• convex ~
= опу́кла систе́ма
• coordinate ~
= координа́тна систе́ма, систе́ма координа́т
• countable ~
= зліче́нна систе́ма
• creative ~
= креати́вна систе́ма
• critical ~
= крити́чна систе́ма
• cybernetic ~
= кібернети́чна систе́ма
• cyclic ~
= циклі́чна систе́ма
• data ~
= інформаці́йна систе́ма
• data acquisition ~
= систе́ма збира́ння да́них
• database management ~
= систе́ма керува́ння ба́зами да́них, СКБД
• database support ~
= систе́ма ве́дення баз да́них
• data collection (data gathering) ~
= систе́ма збира́ння да́них
• data handling ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data-managed ~
= систе́ма, керо́вана да́ними
• data preparation ~
= систе́ма підготовля́ння да́них
• data processing ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• decimal ~
= десятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• decision-making ~
= систе́ма виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decision-support ~
= систе́ма пі́дтримки виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decoding ~
= систе́ма декодува́ння
• deductive ~
= дедукти́вна систе́ма
• definable ~
= озна́чна систе́ма
• defined ~
= озна́чена систе́ма
• defining ~
= озна́чувальна систе́ма
• degenerate ~
= ви́роджена систе́ма
• delivery ~
= систе́ма доправля́ння (доста́вки)
• denary ~
= десятко́ва систе́ма (числення)
• dependable computer ~
= ґарантозда́тна обчи́слювальна систе́ма (що ґарантує одержання розв’язку задачі, навіть якщо машина має дефект)
• desktop ~
= насті́льна систе́ма
• desktop publishing ~
= насті́льна видавни́ча систе́ма
• development support ~
= систе́ма підтри́мування (забезпе́чення) розро́бок
• determinate ~
= детерміно́вана систе́ма
• determined ~
= ви́значена систе́ма
• determining ~
= визнача́льна систе́ма
• deterministic ~
= детерміно́вана систе́ма
• diagonal ~
= діагона́льна систе́ма (рівнянь)
• dichotomous ~
= дихото́мна систе́ма
• differential ~
= 1. диференці́йна систе́ма 2. систе́ма диференці́йних рівня́нь
• direct ~
= пряма́ систе́ма
• directed ~
= спрямо́вана систе́ма
• discrete ~
= дискре́тна систе́ма
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вна систе́ма
• disk operating ~
= ди́скова операці́йна систе́ма, ДОС
• dissipative ~
= дисипати́вна систе́ма
• distributed ~
= розподі́лена систе́ма
• document preparation ~
= систе́ма готува́ння документа́ції
• down ~
= 1. неспра́вна систе́ма 2. неакти́вна систе́ма
• dual-computer ~
= двомаши́нний (обчи́слювальний) ко́мплекс
• dual-processor ~
= двопроце́сорна систе́ма, двопроце́сорний ко́мплекс
• duodecimal ~
= дванадцятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• dynamical ~
= динамі́чна систе́ма
• entry-level ~
= систе́мний мо́дуль; компоне́нт систе́ми
• elementary ~
= елемента́рна систе́ма
• elliptic ~
= еліпти́чна систе́ма
• equational ~
= екваці́йна систе́ма
• equidistant ~
= еквідиста́нтна систе́ма
• equivalence ~
= систе́ма еквівале́нтності
• equivalent ~
= еквівале́нтна систе́ма
• ergodic ~
= ергоди́чна систе́ма
• eutactic ~
= евтакти́чна систе́ма
• evolutionary ~
= еволюці́йна систе́ма
• executive ~
= викона́вча систе́ма
• expert ~
= експе́ртна систе́ма
• extend ~
= систе́ма розши́рювання
• extremal ~
= екстрема́льна систе́ма
• factor ~
= 1. фа́ктор-систе́ма 2. систе́ма фа́кторів
• fail-safe ~
= відмовостійка́ систе́ма
• fault-intolerant ~
= відмовонестійка́ систе́ма
• fault-tolerant ~
= відмовостійка́ систе́ма
• feedback ~
= систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м; систе́ма зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йлова систе́ма
• filling ~
= систе́ма зберіга́ння докуме́нтів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) систе́ма
• floppy disk ~
= систе́ма з гнучки́ми ди́сками (без жорсткого диска)
• formal ~
= форма́льна систе́ма
• formalized ~
= (с)формалізо́вана систе́ма
• function ~
= систе́ма фу́нкцій
• generalized ~
= узага́льнена систе́ма
• generic expert ~
= типо́ва експе́ртна систе́ма
• geographically distributed ~
= територіа́льно розподі́лена систе́ма
• gradient ~
= ґрадіє́нтна систе́ма
• grand ~
= вели́ка систе́ма
• guidance ~
= систе́ма-гід; систе́ма-путівни́к
• help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• hierarchy ~
= ієрархі́чна систе́ма
• holonomic ~
= голоно́мна систе́ма
• homogeneous ~
= однорі́дна систе́ма
• homoloidal ~
= гомоло́їдна систе́ма
• homomorphic ~
= гомомо́рфна систе́ма
• host ~
= головна́ комп’ю́терна систе́ма
• hostless ~
= децентралізо́вана систе́ма; систе́ма без провідно́го вузла́
• host-satellite ~
= систе́ма з головни́м і підле́глими елеме́нтами
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна систе́ма
• ideal ~
= систе́ма ідеа́лів
• idealized ~
= ідеалізо́вана систе́ма
• imprimitive ~
= імприміти́вна систе́ма
• incidence ~
= систе́ма інциде́нтності
• inductive ~
= індукти́вна систе́ма
• information ~
= інформаці́йна систе́ма
• information management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою да́них
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• input/output control ~
= систе́ма керува́ння вво́дженням/виво́дженням
• inquiry ~
= інформаці́йно-довідко́ва систе́ма
• instruction ~
= навча́льна систе́ма
• integral ~
= інтеґра́льна систе́ма
• integrated ~
= (з)інтеґро́вана систе́ма
• intelligence ~
= систе́ма шту́чного інтеле́кту; інтелектуа́льна систе́ма
• interactive ~
= інтеракти́вна (діало́гова) систе́ма
• interpolation ~
= інтерполяці́йна систе́ма
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна систе́ма
• invariant ~
= інваріа́нтна систе́ма
• involutory ~
= інволюці́йна систе́ма
• isometric ~
= ізометри́чна систе́ма
• iterative ~
= ітерати́вна систе́ма
• knowledge ~
= систе́ма знань
• knowledge-based ~
= систе́ма з ба́зою знань
• knowledge base management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою знань
• lacunary ~
= лакуна́рна систе́ма
• lamellar ~
= ламеля́рна систе́ма
• learning ~
= навча́льна систе́ма
• left-handed coordinate ~
= лі́ва (лівобі́чна) систе́ма координа́т
• linear ~
= ліні́йна систе́ма
• local ~
= лока́льна систе́ма
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) систе́ма
• logical ~
= логі́чна систе́ма
• logistic ~
= логісти́чна систе́ма
• loss ~
= систе́ма з утра́тами
• lossless ~
= систе́ма без утра́т
• lumped-(parameter) ~
= систе́ма із зосере́дженими пара́метрами
• machine-limited ~
= систе́ма, обме́жена можли́востями маши́ни
• mail ~
= систе́ма електро́нної по́шти, електро́нна по́шта
• mailbox ~
= систе́ма пошто́вих скри́ньок (в електронній пошті)
• management information ~
= інформаці́йна систе́ма керува́ння, адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
• man-machine ~
= систе́ма ти́пу люди́на-маши́на
• mapped ~
= систе́ма з відобра́женням розши́реної па́м’яті
• master ~
= головна́ систе́ма; центра́льна систе́ма
• master-slave ~
= систе́ма конфігура́ції "керівни́й-керо́ваний́"
• message delivery ~
= систе́ма доправля́ння повідо́млень
• modal ~
= мода́льна систе́ма
• monochrome graphics ~
= монохро́мна графі́чна систе́ма
• monogenic ~
= моноге́нна систе́ма
• monomorphic ~
= мономо́рфна систе́ма
• monotonic ~
= моното́нна систе́ма
• multiaccess ~
= систе́ма колекти́вного до́ступу
• multilayer ~
= багатошаро́ва систе́ма
• multimaster communication ~
= систе́ма зв’язку́ з кількома́ провідни́ми (головни́ми) вузла́ми
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна систе́ма
• multiplier ~
= систе́ма мно́жникі́в
• multiprocessing ~
= багатопроце́сорна систе́ма
• multistable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• multitask ~
= багатозада́чна систе́ма
• multiuser operating ~
= багатокористуваче́ва операці́йна систе́ма
• native operating ~
= вла́сна операці́йна систе́ма (комп’ютера, що працює в мережі тощо)
• network ~
= мере́жева систе́ма
• network operating ~
= мере́жева операці́йна систе́ма, операці́йна систе́ма мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна систе́ма
• non-preemptive ~
= систе́ма без вишто́вхування
• normal ~
= норма́льна систе́ма
• notation ~
= систе́ма по́значок
• number (numerical) ~
= числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
• octal ~
= вісімко́ва систе́ма
• office automation ~
= о́фісна автоматизо́вана систе́ма
• off-line ~
= автоно́мна систе́ма
• on-line assistance ~
= операти́вно досту́пна консультаці́йна систе́ма
• on-line help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• open ~
= відкри́та систе́ма
• operating ~
= 1. операці́йна систе́ма 2. акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• operational ~
= акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• paged ~
= сторінко́ва систе́ма (структури пам’яті)
• pantactic ~
= пантакти́чна систе́ма
• parabolic ~
= параболі́чна систе́ма
• parametric ~
= параметри́чна (пара́метрова) систе́ма
• pen operating ~
= операці́йна систе́ма для вво́дження рукопи́сного те́ксту
• periodic ~
= періоди́чна систе́ма
• perturbed ~
= збу́рена систе́ма
• pilot ~
= експеримента́льна ве́рсія систе́ми
• pipeline ~
= конве́єрна систе́ма
• pluriparabolic ~
= плюрипараболі́чна систе́ма
• polyhierarchial ~
= поліієрархі́чна систе́ма
• polystable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• portable ~
= мобі́льна систе́ма
• positional ~
= позиці́йна систе́ма (числення)
• primitive ~
= приміти́вна систе́ма
• priority ~
= систе́ма пріорите́тів
• probabilistic ~
= імові́рнісна систе́ма
• production ~
= виробни́ча систе́ма
• program buddy ~
= систе́ма спі́льного програмува́ння
• programming ~
= систе́ма програмува́ння
• program ~
= ко́мплекс програ́м
• projective ~
= проєкти́вна систе́ма
• protection ~
= систе́ма за́хисту
• prototyping ~
= прототи́п (маке́т) систе́ми
• public key ~
= систе́ма колекти́вного користува́ння з ши́фром (ключе́м)
• quasiergodic ~
= квазиергоди́чна систе́ма
• quasiharmonic ~
= квазигармоні́чна систе́ма
• quasilinear ~
= квазиліні́йна систе́ма
• quasistable ~
= квазистійка́ систе́ма
• question-answering ~
= довідко́ва систе́ма
• queu(e)ing ~
= систе́ма ма́сового обслуго́вування
• quotient ~
= фа́ктор-систе́ма
• random ~
= випадко́ва систе́ма
• real-time ~
= систе́ма реа́льного ча́су
• reasoning ~
= 1. розу́мна систе́ма, систе́ма, зда́тна до міркува́нь 2. систе́ма, що реалізу́є механі́зм міркува́нь
• rectangular coordinate ~
= прямоку́тна систе́ма координа́т
• recurrent ~
= рекуре́нтна систе́ма
• recursive ~
= рекурси́вна систе́ма
• reduced ~
= зве́дена систе́ма
• reducible ~
= звідна́ систе́ма
• redundant ~
= 1. надли́шкова систе́ма, систе́ма з надли́шком 2. систе́ма з резервува́нням
• regular ~
= реґуля́рна систе́ма
• regularized ~
= (з)реґуляризо́вана систе́ма
• relational ~
= реляці́йна систе́ма
• relative ~
= відно́сна систе́ма
• representation ~
= систе́ма представля́ння
• retrieval ~
= систе́ма по́шуку (інформації); пошуко́ва систе́ма
• rheonomic ~
= реоно́мна систе́ма
• RS-232 based ~
= систе́ма пересила́ння да́них за станда́ртом RS-232
• scalable ~
= розши́рна систе́ма
• scheduling ~
= систе́ма склада́ння ро́зкладу
• scleronomic ~
= склероно́мна систе́ма
• scoring ~
= систе́ма кі́лькісних показникі́в; систе́ма очо́к; систе́ма ба́лів
• self-adaptive ~
= самопристосо́вна систе́ма
• self-adjoint ~
= самоспря́жена систе́ма
• self-adjusting ~
= самоналаго́джувальна систе́ма
• self-contained ~
= самодоста́тня систе́ма
• self-learning ~
= самонавча́льна систе́ма
• self-organizing ~
= самоорганізо́вна систе́ма
• self-test ~
= самотестува́льна систе́ма
• semantic ~
= семанти́чна систе́ма
• semiotic ~
= зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
• separable ~
= сепара́бельна систе́ма
• sequential ~
= 1. секвенці́йна систе́ма 2. послідо́вна систе́ма
• single-drive ~
= одноди́скова систе́ма
• single-task ~
= однозада́чна систе́ма
• singular ~
= синґуля́рна систе́ма
• slave ~
= підле́гла систе́ма
• software ~
= систе́ма програмо́вих за́собів
• solvable ~
= розв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• stabilizable ~
= стабілізо́вна систе́ма
• stable ~
= стійка́ систе́ма
• stand-alone ~
= автоно́мна систе́ма; ізольо́вана систе́ма
• static ~
= стати́чна систе́ма
• stationary ~
= стаціона́рна систе́ма
• statistical ~
= статисти́чна систе́ма
• stochastic ~
= стохасти́чна систе́ма
• stratified ~
= стратифіко́вана (розшаро́вана) систе́ма
• support ~
= систе́ма підтри́мування
• surjective ~
= сур’єкти́вна систе́ма
• switching ~
= перемика́льна систе́ма
• symmetric ~
= симетри́чна систе́ма
• syntactical ~
= синтакси́чна систе́ма
• tag ~
= систе́ма на́личок (по́значок)
• target ~
= цільова́ систе́ма
• terminal ~
= терміна́льна систе́ма; систе́ма терміна́лів
• test ~
= іспито́ва систе́ма; іспито́вий ко́мплекс, те́стова систе́ма
• testbed ~
= маке́тна систе́ма; експеримента́льна систе́ма
• text-retrieval ~
= документа́льно-інформаці́йна систе́ма
• time-invariant ~
= часоінваріа́нтна систе́ма
• time-sharing ~
= систе́ма розпо́ділу ча́су; систе́ма з розпо́ділом ча́су
• transposed ~
= транспоно́вана систе́ма
• triangular ~
= трику́тна систе́ма (рівнянь)
• trigonal ~
= тригона́льна систе́ма
• trigonometric ~
= тригонометри́чна систе́ма
• triple ~
= систе́ма трі́йок (Кіркмана-Штайнера)
• turnkey ~
= високонаді́йна систе́ма (що працює одразу після ввімкнення), систе́ма під ключ
• typing ~
= систе́ма ти́пів
• uniprocessor ~
= однопроце́сорна систе́ма
• unperturbed ~
= незбу́рена систе́ма
• unsolvable ~
= нерозв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• unstable ~
= нестійка́ систе́ма
• up ~
= 1. працезда́тна систе́ма 2. акти́вна систе́ма, систе́ма в робо́чому ста́ні
• vector ~
= систе́ма векторі́в
• virgin ~
= нова́ (неза́ймана, недото́ркана, ще не використо́вувана) систе́ма
• virtual ~
= віртуа́льна систе́ма
• windowing ~
= систе́ма керува́ння ві́кнами

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

система system; (рівнянь) set; (підхід) method; (схема) scheme; (упорядкування) arrangement; (класифікація) classification; (напр., смуг) pattern
абонентська с. subscriber system
абсолютна с. одиниць absolute system of units
автоколивна с. self-sustained oscillation system
автоматизована с. automatic system
автоматизована с. керування || АСК automatic control system
автоматизована с. керування технологічними процесами || АСК ТП automated system of technological processes control
автоматизована с. навчання || АСН automated learning system
автоматизована с. науково-технічної інформації || АСНТІ automated system of scientific and technical documentation
автоматизована с. проєктування || АСП computer-aided design || CAD
автоматизована с. проєктування великих (з)інтегрованих схем || АСП ВІС large-scale integration circuit CAD || LSI CAD
автоматизована с. проєктування мікропроцесорів || АСП мікропроцесорів microprocessor automated design engineering system || MP ADE
автоматизована с. розробки computer-aided engineering || CAE system
автоматична с. регулювання automatic control system
автоматична с. стеження automatic track(ing) system
автономна мережна с. network standalone system звз
автономна навігаційна с. autonavigator, autonomous navigation system, self-contained navigation system
автономна с. autonomic system, stand-alone system, independent system, self-contained system; (зв’язку) off-line system звз, інф
адаптивна с. радіокерування adaptive radiocontrol system
адитивна комп’ютерна с. additive computer system
адміністративна с. administrative system
активна акустична с. amplified speaker system
активна с. запобігання зіткненням повітряних об’єктів active collision avoidance system for airborne platforms
акустична с. acoustic system
алгебрична с. algebraic system
амбіофонічна с. звукопідсилення ambiophonic sound amplification
астатична с. astatic system
астатична с. автоматичного керування || астатична САК astatic control system || ACS
багатокомпонентна с. multicomponent system
багатоконтурна с. multiloop system
багатокористувацька с. multi(-)user system; multiple user system інф; (застосункова) multiuser application інф
багатокористувацька комп’ютерна с. generalized system звз
багатокористувацька операційна с. multiuser operating system
багатокристалова мікропроцесорна с. multicircuit microprocessor system
багатопро́відна с. multiwire system, multiple-wire system
багатопроцесорна с. multiprocessing system, multiprocessor (system) || MP system || MPS, polyprocessor system, multiunit processor, multi PU
багатотермінальна с. multiterminal system ком
біфазна с. biphase system
біфазна с. з використанням біфазного сигналу biphase system utilizing biphase signal, biphase-signal biphase system
бінарна с. числення binary (counting) system
бортова навігаційна с. (автомобіля) traffic guidance system
бортова с. on(-)board system; air(-)borne system, airplane system ав; space-borne system, vehicle-mounted system кос
бортова с. діагностики on-board diagnostic (system)
бортова телевізійна с. airborne television system
бюджетна с. budget system; accounting system інф
вимірювальна с. measuring system
вібраційна с. завантаження vibratory feed system
відеоімпульсна радіолокаційна с. baseband radar system || BAR system
відкрита с. open system
відмовостійка с. fault-tolerant system
відновлювальна с. restorable system
відхилювальна с. deflecting system, deflection system, (deflection) yoke, scan(ning) yoke
відхилювальна с. пластин deflection electrodes, deflecting electrodes
вісімкова с. (числення) octal system
вісімнадцяткова с. (числення) octodenary number system, octodenary numeration system
власна с. відліку || власна с. відчиту proper frame, proper reference system
волоконно-оптична с. відображення інформації fibre optics display system
вторинна с. пересилання secondary transmission system, secondary communication system
гібридна обчислювальна с. hybrid computer system, hybrid computing system
гнучка виробнича с. flexible manufacturing system || FMS line, analysed flexible system, cell-type system
дванадцятиканальна с. twelve-channel system
двійкова с. (числення) binary (number) system
двійково-кодована десяткова с. позначень binary coded decimal notation system || BCD notation system
двокоординатна відхилювальна с. two-dimensional deflection system
двопівперіодна с. two-position system
декартова с. координат Cartesian coordinates, orthogonal coordinates, rectangular coordinates
демпфувальна с. damping system
десяткова с. (числення) decimal (number) system, decimal notation
детермінована с. determined system
децентралізована с. decentralized system
динамічна с. dynamic(al) system
динодна с. dynode system
дискова операційна с. || ДОС disc operating system || DOS інф
дискретна с. discrete system, sampled data system
дискретна с. керування discrete control system
дискретно-неперервна с. керування discretely-continuous control system
дисперсійна с. dispersion system
диспетчерська с. dispatch(er) system, dispatching system; (керування) monitoring system
диспетчерська телефонна с. dispatch telephone system
діалогова с. dialogue system || dialog system амр, conversational system, question-and-answer system, question-answering system; (інтерактивна) interactive system, interactive environment; voice dialog system звз; call-reply system інф
діалогова с. діагностики online diagnostics
діалогова с. опрацювання запитів dialogue inquiry processing system
документальна інформаційна с. text-retrieval system
допоміжна с. опрацювання радіолокаційної інформації back-up radar data processing system
експериментальна с. testbed system
експертна діагностична с. expert diagnostic system
експертна с. expert system; consulting model, consulting program інф
екстремальна регульована с. extremal controlled system
електрична відхилювальна с. electric deflection system
електрична с. electric system, electrical (power) system
електромагнетна вимірювальна с. electromagnetic measuring system
електромагнетна с. electromagnetic system, moving iron
електромагнетна с. одиниць electromagnetic system of units
електромеханічна с. electromechanical system
електромеханоакустична с. electromechanical acoustic system
електронна банківська с. electronic banking system || EBS
електронна інформаційна с. electronic information system || EIS, electronic data system || EDS
електронна комутаційна с. electronic keyboard system, electronic switching system
електронна с. electronic system, switching system
електростатична с. electrostatic system
енергетична с. energy system, power system
єдина електроенергетична с. || ЄЕЕС single electro-energy system, power grid
єдина комп’ютерна с. single computer system
єдина с. конструкторської документації || ЄСКД single design documentation system
єдина с. технологічної документації || ЄСТД single technologic documentation system
ємнісна вимірювальна с. capacitance-based measuring system
жорстка с. rigid system
завтоматизована оптимальна с. automated optimal system
залежна с. dependent system
замкнена с. closed-loop system, closed(-circuit) system, feedback system, looped system; (ізольована) isolated system; (рівнянь) determined system мат; loop елт; self-contained system інф
замкнена с. керування feedback-control system, closed-loop control (system), closed-loop servo system
замкнена с. наведення closed guidance system кос
замкнена телевізійна с. closed-circuit television (system) || CCTV
зв’язана с. coupled system
зв’язані коливні с~ми oscillatory coupled systems, resonant coupled systems мн
зв’язана циклічна с. ring assembly
зінтегрована антенна с. integrated-antenna system
зінтегрована інформаційно-керівна с. integrated control and information management system
зінтегрована комутаційна с. integrated switching system, integrated commutation system
зінтегрована с. federated system, integrated system, total system; integrated software інф
зінтегрована с. керування підприємством integrated system for enterprise managing
зінтегрована с. опрацювання даних integrated system for data handling
зінтегрована цифрова с. зв’язку integrated digital communication system, integrated digital communication network
змішана позиційна с. позначень mixed positional notation
змішана позиційна с. числення mixed positional system
змішана с. одиниць mixed system of units
зображений у с~мі числення depicted in counting system
зрівноважена багатофазна с. balanced multiphase system, balanced polyphase system
зрівноважена с. balanced system
зустрічно-штирова сповільнювальна с. interdigital structure
ігрова с. game system
ігрова с. адаптивного керування game system of adaptive control
ієрархічна с. hierarchical system, multilayering facility; (виробнича) multistage system; hierarchy system мат
ієрархічна с. керування hierarchical control system
імпульсна с. керування pulse control system
інваріантна с. invariant system
індикаторна с. радіолокаційного маяка radar beacon indicator system
інструментальна експертна с. instrumental expert system, workbench subjective test
інструментальна с. мультимедіа multimedia development kit, MDI window інф
інструментальна с. програмування instrument programming system
інтерактивна с. interactive system
інтерпретувальна с. interpreting system
інформаційна с. information (management) system
інформаційно-логікова с. information-logic system
інформаційно-пошукова с. information retrieval system, data retrieval system, information select(ion) system
інформаційно-телеметрична с. information-telemetering system
інфрачервона с. infrared system
йонна с. збудження (генератора) ionic excitation system
кабельна с. cable system
каузальна с. causal system
квадрофонічна с. quadrophonic system, quadrasonic system
квазіелектронна с. комутації quasi-electronic switching system
квантована с. quantized system
керована с. controllable system, controlled system, driven system, guided system
кібернетична с. cybernetic system
кодозалежна с. code-dependent system
кодонезалежна с. code-independent system, code-insensitive system
кодувальна с. encoder system
коливна с. oscillating system; vibratory system, vibrating system
комбінована с. combined system
компандерна с. шумопридушення compandor noise reduction system
комплексна радіотехнічна с. integrated radio system
комутаційна с. commutation system
консервативна с. conservative system; (контрольно-)вимірювальна с. instrumentation system
кореляційна екстремальна с. correlation extremal system
кутова с. стеження angular tracking loop
лазерна с. пересилання інформації laser information transmission system
лінійна коливальна с. linear oscillatory system
лінійна розподілена с. linear distributed system
лінійна с. linear system
літакова с. раннього попередження airborne early warning system || AEW system
лічильна с. countable system
логікова с. logic(al) system
локальна с. телеопрацювання даних local system of data teleprocessing
магістральна с. highway system; bus system інф
магнетна відхилювальна с. magnetic deflection system
магнетна фокусувальна с. magnetic focusing system
малокадрова телевізійна с. low-frame-rate television system, slow scan(ning) television system
матрична процесорна с. matrix processor system
метрична с. одиниць metric system of units
міжнародна с. одиниць || с. СІ International System of Units, SI system
мікроелектромеханічна с. || МЕМС microelectromechanical system || MEMS
мікроелектрооптикомеханічна с. || МЕОМС microelectroopticmechanical system || MEOMS
мікропроцесорна с. microprocessor (based) system, microsystem
мікропроцесорна с. керування control microsystem
мінікомп’ютерна с. minicomputer system
мінімально-фазова с. minimum-phase system
мультипроцесорна с. multiprocessor system, multiprocessing system
мультистійка с. multiply stable system || multistable system
навчальна с. educating system, educational system, teaching system
наземна радіорелейна с. terrestrial radio-relay system
напівкерована с. partially controlled system
невідновлювана с. unrestorable system, nonrenewable system
некванто́вана с. (частинок) non-quantized system
нелінійна с. регулювання nonlinear control system
немінімально-фазова с. nonminimum-phase system
неперервно-дискретна керована с. discrete-continuous controlled system
несиметрична с. asymmetric system мат; master-slave system ком
нестійка с. регулювання unstable control system
обчислювальна с. computation system мат; computer system, computing system ком
однокоординатна с. відхилення (променя) single-coordinate deflection yoke
однопрохідна с. single-pass system
однопроцесорна с. uniprocessor system
одночасна с. кольорового телебачення simultaneous colour (television) system
операційна с. || ОС operating system, operational system, operative system || OS, executive system інф.
оптимальна с. optimum system мат, фіз
оптимізувальна с. керування optimizing control system
оптична с. optic block, optical system, optics, optical train; (напр., фотокамери) camera optics
оптична локаційна с. optical-radar system, optical radar system
ортогональна с. orthogonal system
основна с. main system, master system
основна с. стеження main tracking system
пасивна двопозиційна с. passive two-position system
первинна с. передавання primary transmission system
питально-відповідальна с. question-answering system
планувальна експертна с. expert planning system
повна двоканальна диференційна с. full two-channel differentiating system
позиційна с. point-to-point system; (числення) positional system мат; (числення) number system, weighted (number) system інф
позиційна с. позначень positional marking system
позиційна с. позначень зі сталою основою positional marking system with constant base
позиційна с. числення base notation, positional (number) notation, radix notation, radix number(ing) system, weighted number(ing) system; positional numerals заг; positional representation, radix numeration system, radix scale інф
полярна с. координат polar coordinate system
полярно-циліндрична с. polar-cylindrical system
послідовна с. кольорового телебачення sequential colour television
пошукова с. search system
прові́дна с. передавання line transmission system
програмно-керована с. software-controlled system
продукційна с. production system
просвітно-відбивальна с. індикації transparent-reflecting display system, transparent-reflecting indicating system
просторова с. живлення ФАР PA spatial feed system
п’ятіркова с. передавання quinary transmission system
радіоелектронна с. radioelectronic system; avionic system ав
радіоелектронна телеграфна с. electronic telegraph system
радіолокаційна с. radar system, radar plan
радіолокаційна с. наведення radar guidance system, radar guidance
радіолокаційна с. розпізнавання radar identification system
радіолокаційна с. розпізнавання «свій-чужий» (напр., літаків) identification friend-or-foe || IFF
радіотехнічна с. radio system
радіотехнічна с. високого рівня інтеграції large(-scale) radio system
рухо́ма с. звукознімача moving armature
самозвідна (відхилювальна) с. self-convergent yoke, self-convergent system тлб
самонавчальна с. self-learning system
самоналаштовувальна с. self-adjusting system
самопристосовна с. (self-)adaptive system
світловідна с. light-guiding system, light guiding structure, optical waveguide structure
світлоклапанна с. (light) valve тлб
світлоклапанна с. телеприймання light-shutter TV receiver
сельсинна с. керування synchro control system
симетрична багатофазна с. balanced multi-phase system, balanced polyphase system, symmetrical polyphase system
синтезована індикаторна с. synthesized indicating system
с. аварійного захисту safety system
с. аварійної сигналізації alarm system
с. автоблокування safety interlock system
с. автоматизації наукових досліджень automation system for scientific researches
с. автоматизованого проєктування || САПР computer-aided design system || CAD system
с. автоматичного керування || САК automatic control system
с. автоматичного контролю паралельної дії system for automatic control of parallel action
с. автоматичного регулювання || САР automatic regulating system, automatic control system
с. автоматичного регулювання натягу стрічки (магнетофона) tension servo
с. автоматичного регулювання частоти automatic-frequency control system || AFC (system)
с. автоматичного регулювання швидкості диска відеоголовок head (wheel) servo
с. автоматичного регулювання швидкості стрічки capstan servo
с. аксіом system of axioms
с. аналізу зображень image analysis system
с. баз даних data base system
с. без втрат lossless system
с. без зворотного зв’язку open system
с. без нагромадження non-buffered system
с. без резервування nonredundant system
с. безпосереднього опрацювання та передавання даних direct data processing and transmission system
с. ближньої радіонавігації short-range navigation system
с. введення-вивеведення I/O control system
с. вибирання каналу channel selecting system
с. вимірювання measurement system
с. вимушеної синхронізування forced timing system, forced synchronization system
с. випробувань test(ing) system
с. виявлення ракет і штучних супутників missile and satellite detection system
с. відліку || с. відчиту reference system, frame of reference
с. відображення інформації information display system
с. відображення інформації з електронно-променевими індикаторами electron-beam indicator display system, electron-beam information display system
с. відображення інформації зі семисегментною поліграмою seven-segment polygram information display system
с. відображення інформації поліграмно-растрового типу polygram-raster information display system
с. відображення інформації поліграфічного типу polygraph type information display system
с. відображення інформації телевізійного типу TV-type (format) information display system
с. відтворювання звуку sound-reproducing system
с. відхилення електронного пучка electron-beam deflection system
с. внутрішнього зв’язку intercommunication system || intercom, system of internal communication
с. вторинного електроживлення secondary power supply system
с. глобального позиціювання global positioning system || GPS
с. далекого сповіщення distant announcement system
с. далекої радіонавігації long-range navigation system
с. декартових координат Cartesian coordinate system
с. дислокацій dislocation pattern
с. дистанційного керування remote control system
с. еквівалентності equivalence system
с. експертної оцінки expert evaluation system
с. екстремального керування extremal control system
с. електропро́відні || с. електророзведення wiring system, electric conductor system
с. елементів element system
с. енергопостачання || с. електроживлення power supply system
с. еталонних частот standard frequency system
с. єдиного часу || с. світового часу common-timing system, universal time system
с. живлення power system, feed system; (електро) (electric) power supply system, (electrical) power system; (станка) service system
с. з автозапитом ARQ system
с. з безпосереднім зворотним зв’язком direct-feedback system
с. з високою розрізнювальною здатністю high-resolution system, high-definition system || HD system
с. з дельта-модуляцією delta-modulation system
с. з жорстким збуджуванням hard excitation system
с. з очікуванням waiting system
с. з позитивним зворотним зв’язком regenerative system, positive-feedback system
с. з розподіленими параметрами distributed parameter system
с. з часовим ущільненням (каналів) time multiplex system, time-division (multiplex) system
с. замкненого керування closed control system
с. записування recording system, writing system
с. засекречування cryptographic system
с. захисту protection system
с. зберігання та пошуку storetrieval system
с. збору даних data acquisition system, data capture system
с. збудження field system, feed system
с. звукової сигналізації audible-warning system
с. звукозаписування sound-recording system
с. звукопідсилення sound amplification system
с. зв’язаних осциляторів system of coupled oscillators
с. зв’язку communication system
с. зв’язку з багатостанційним доступом multiple-station access communication system
с. зв’язку з великою перепускною здатністю high-capacity communication system
с. зв’язку з ретрансляторами relay communication system
с. зі змінними параметрами time-varying system, time-dependent system
с. зі зміщеним ко́лірним сигналом-підносієм offset-subcarrier system
с. зі зосередженими параметрами lumped-parameter system, lumped-constant system
с. зі складанням кольорів additive colour system
с. зображення з фіксованою комою fixed comma display system
с. зображення зі змінною позицією коми floating comma display system
с. зображення чисел digit display system
с. індикації indicating system
с. кабельного телебачення cable TV system
с. каскадного керування cascade control system
с. керівної інформації control information system, guidance information system
с. керування control system, executive system
с. керування базами даних || СКБД data-base management system || DBMS; data base control system, dBASE
с. керування базою знань || СКБЗ knowledge base management system
с. керування високого рівня інтеграції large(-scale) integration control system
с. керування зі зворотним зв’язком feedback control system
с. керування каналами зв’язку communications I/O control system || CIOCS
с. керування якістю quality control system
с. кодування coding system
с. колективного доступу multiaccess system
с. кольорового телебачення colour TV system
с. кольорового телебачення з послідовним передаванням кольорів sequential colour TV system
с. кольорового телебачення ПАЛ PAL(-colour) system
с. кольорового телебачення СЕКАМ SECAM system
с. команд instruction code, instruction set
с. комплексного планування complex planning system
с. комплексного централізованого обслуговування засобів обчислювальної техніки system of complex centralized service of computational technique
с. комп’ютерного навчання computer teaching system
с. кондиціювання повітря air-conditioning system
с. контролю inspection system, monitoring system; (загальне обстеження) surveillance system
с. контролю довкілля environmental monitoring system
с. координат coordinate system, coordinate frame, reference system, frame of reference
с. кривих system of curves, family of curves
с. критеріїв надійності reliability index system
с. КТБ зі складанням кольорів additive colour TV system
с. ладування || с. налаштування tuning system
с. «людина-машина» man-machine system
с. макетування prototyping system
с. малих ПК small PC system
с. масового обслуговування queuing system, waiting system
с. миттєвої дії instantaneous action system
с. міні-ПК mini-PC system
с. муарових смуг moire pattern
с. мультимедіа || мультимедіа-с. multimedia system інф
с. наведення guidance system
с. нагляду surveillance system
с. нагнітання pumping system
с. нагнітання лазера laser pumping system
с. накопичування енергії energy-storage system
с. обмежень set of constraints
с. обміну повідомленнями message exchange system
с. обслуговування з очікуванням (delay) waiting system, delay queuing system
с. огляду із вторинними РЛС secondary surveillance radar system || SSR system
с. одиниць unit system, system of units
с. одиниць фізичних величин system of physical quantities
с. операцій operation system роб
с. опрацювання даних data processing system
с. освітлення lighting system
с. охолодження cooling system
с. ПАЛ-СЕКАМ PAL-SECAM system
с. перегляду зображень image browser
с. пересилання даних data transmission system, data communication system
с. пересилання даних з використанням сигналу-носія carrier data transmission system
с. пересилання з комутацією пакетів повідомлень packet-switched data transmission system
с. передавання з одною боковою смугою та придушенням сигналу-носія single-sideband transmission system || SSB transmission system
с. пересилання з часовим розділенням каналів time sharing system
с. пересилання з частотним розділенням каналів carrier frequency system
с. пересилання інформації information transfer system, information communication system
с. пересилання повідомлень message transmission system
с. перероблення тексту text reprocessing system
с. перетворення енергії energy converter
с. перетворення розгорток scan conversion system
с. підставлень substitution system
с. побудови трансляторів translator writing system ком
с. позначень notation system, system of notation
с. позначень зі змішаною основою mixed notation system мат
с. полярних координат polar coordinate system
с. запобігання зіткненням із місцевістю ground collision warning system ав
с. порівняння часових інтервалів time interval comparison system
с. поточного контролю monitoring system
с. пошуку search system
с. приземлення за приладами instrument landing system
с. приладів instrument system
с. примусової циркуляції атмосфери forced air circulation system
с. програмного керування program control system
с. програмування programming system
с. радіального стеження відеопрогравача radial tracking control
с. радіаційного контролю radioactivity monitoring system
с. радіозв’язку з комутуванням антен switching antenna radio communication system
с. радіотехнічної розвідки radio reconnaissance system
с. реального часу real-time system
с. рівнянь system of equations, set of equations
с. розділення часу time-sharing system
с. роздільного опрацювання та пересилання даних separate data processing and transmitting system
с. розпізнавання identification (system), recognition system, identificator
с. розпізнавання мови speech recognition system
с. самонаведення homing system
с. селективного розпізнавання select recognition system
с. сертифікації certification system
с. сигналізації signalling system
с. сил assemblage of forces
с. синхронізації sync(hronization) system
с. синхронізації з кодовими словами code word timing system
с. СІ SI system
с. сканування scan(ning) system
с. сканування електронним пучком electron-beam scanning system
с. сліпого приземлення blind landing system
с. словника-довідника даних data dictionary/reference system
с. стабілізації поля field stabilizing system
с. стандартів system of stadards
с. статичного регулювання static adjustment assembly
с. стеження tracking loop; (за польотом) tracking system
с. стереотелебачення stereoscopic television system
с. стискання імпульсів pulse compressing system
с. стільникового транкінгового зв’язку terrestrial trunked radio || TETRA
с. супроводу tracking system
с. схемних позначок schematic designator
с. тангенційного стеження відеопрогравача tangential tracking control
с. телевимірювань telemetering system
с. телевізійного зв’язку television communication system
с. телеопрацювання даних у реальному часі real-time data teleprocessing system
с. термів term system
с. тестування testing system, exerciser system
с. технічного зору (напр., на матриці ПЗЗ) artificial vision system
с. тональних сигналів voice-frequency system
с. тривожної сигналізації alarm system
с. уземлювання earthing system, ground(ing) system
с. ущільнення абонентських ліній loop carrier system
с. фазового автоналаштування частоти || с. ФАНЧ phase-lock loop || PLL
с. функцій function system, system of functions
с. числення numeration system, system of numeration, number system, numerical system
с. шифрування encryption system, (en)coding system
с. шумозниження noise reduction system
сканувальна с. scanning system
складна с. керування complex control system
сповільнювальна с. slowing system, slow-wave (propagation) system елн; (структура) slowing structure, slow-wave (propagation) structure елн
стандартна с. standard system
стандартна колометрична с. standard colourimetric system
стежна с. follow-up system, following system, servosystem
стереофонічна акустична с. stereo speaker system, stereo sound system
стереофонічна с. відтворення звуку stereophonic sound system, stereophonic reproduction system
стійка с. stable system
сумісна с. кольорового телебачення compatible TV system
суміщена система живлення ФАР overlapping power supply system for phased array
суміщена с. з активною відповіддю overlapping system with active response
супутникова с. бізнес-зв’язку || комерційна ССЗ satellite business system || SBS
супутникова с. зв’язку || ССЗ satellite system
супутникова с. зв’язку з ЧРК satellite frequency division multiplex communication system || satellite FDM communication system
супутникова с. пересилання інформації data transmission satellite system
телевізійна радіорелейна с. television relay system
телевізійна с. television (system)
телевізійна с. з повільною розгорткою slow-scan television || SSTV
телевізійна с. з точковим скануванням point-by-point scanning TV
телеметрична с. telemonitoring equipment
телеметрична с. з фазовою модуляцією частото-модульованими сигналами-субносіями FM/PM telemetering
телеметрична с. з частотною модуляцією частото-модульованими сигналами-субносіями FM/FM telemetering
телефонна с. telephone system
тестувальна с. test system
ультранизькошумова мікрохвильова кріоелектронна с. ultralow-noise microwave cryoelectronic system
універсальна с. universal system, general-purpose system
файлова с. file system, file store
фокусувальна с. focusing system
фокусувально-відхилювальна с. focus-deflection assembly, focus-and-scanning system
фототелевізійна с. phototelevision system
цифрова індикаторна с. digital indication system, digital display system
цифрова с. керування в реальному масштабі часу real-time digital control system
цифрова с. стеження digital servosystem
цифрова телевізійна с. digital television || digital TV, digital video system
цільова с. target system
часо-імпульсна с. time-pulse system
четвіркова с. quaternary notation, quadded system
чотириполюсна с. four-pole system
швидкодіюча с. збудження high-speed excitation system
шістдесяткова с. (числення) sexagesimal system
шістнадцяткова с. (числення) hexadecimal system, hexadecimal notation
юстувальна с. adjusting system, positioning system