Знайдено 10 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «давач» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

detector 1. дете́ктор; індика́тор; чутли́вий елеме́нт; сигналіза́тор; виявля́ч || дете́кторний 2. (яф) лічи́льник 3. (ел.) демодуля́тор || демодуля́торний

acoustic ~ = акусти́чний дете́ктор; акусти́чний дава́ч
gage 1. вимі́рювач, мі́рчий [(контро́льно‑)вимі́рювальний] при́лад 2. мі́рчий [вимі́рювальний] інструме́нт, міри́ло || мі́ряти//помі́ряти, вимі́рювати//ви́міряти 3. перви́нний мі́рчий [вимі́рювальний] перетво́рювач, дава́ч 4. мано́мет(е)р; вакуумме́т(е)р 5. калі́бр, ро́змір; мі́ра || ґрадуюва́ти//поґрадуюва́ти; калібрува́ти//скалібрува́ти/‌прокалібрува́ти 6. шабло́н; лека́ло; етало́н; масшта́б; мі́рча [міри́льна] ліні́йка

temperature ~ = температу́рний дава́ч

vacuum ~ = вакуумме́т(е)р, ва́куумний мано́мет(е)р; дава́ч ти́ску
pickoff 1. чутли́вий елеме́нт 2. перви́нний мі́рчий перетво́рювач 3. дава́ч
pickup 1. захо́плювання//захо́плення; підхо́плювання//підхо́плення || захо́плювальний; підхо́плювальний 2. (яф) (реа́кція) підхо́плювання 3. (техн.) захо́плювальний при́стрій 4. чутли́вий елеме́нт; перви́нний мі́рчий перетво́рювач; дава́ч 5. звукозніма́ч, ада́птер 6. зава́ди (в електричних колах)

noncontacting ~ = безконта́ктовий чутли́вий елеме́нт [дава́ч]

pressure ~ = дава́ч ти́ску, пневмодава́ч

vibration ~ = вібродава́ч, дава́ч вібра́цій
probe 1. зонд || зо́ндовий || зондува́ти//прозондува́ти 2. про́ба, зразо́к || про́бний 3. про́бна части́нка 4. спро́ба, до́слід || спро́бний, до́слідний || випро́бувати/‌випробо́вувати//ви́пробувати, дослі́джувати//досліди́ти 5. дава́ч; щуп

fiber ~ = волокнинноопти́чний дава́ч
sensor се́нсор; сприйма́ч; дава́ч; се́нсорний при́стрій; дете́ктор; чутли́вий [сприйма́льний] елеме́нт; перви́нний мі́рчий [вимі́рювальний] перетво́рювач || се́нсорний

current ~ = дава́ч стру́му
synchro 1. сельси́н; автоси́н || сельси́новий 2. синхро́нний || синхро́нно

transmitter ~ = сельси́н-дава́ч
transducer 1. перетво́рювач 2. перви́нний вимі́рювальний перетво́рювач, прийма́ч (сигналів) 3. дава́ч

pressure ~ = перви́нний вимі́рювач [дава́ч] ти́ску
transmitter 1. пропуска́льне середо́вище 2. випромі́нювач, висила́ч, променюва́ч, передава́ч, трансмі́тер, джерело́ висила́ння

synchro ~ = сельси́н-дава́ч
unit 1. одини́ця (число, цифра) || одини́чний; що дорі́внює одини́ці 2. одини́ця фізи́чної величини́ 3. апара́т, при́стрій, при́лад (окремий) 4. ву́зол, блок; елеме́нт (пристрою) 5. (х.) ла́нка

pickup ~ = дава́ч

remote pickup ~ = теледава́ч, дистанці́йний дава́ч