Знайдено 1 статтю

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

host = [həʊst] 1. госпо́дар 2. головна́ маши́на 3. розв’я́зувати/розв’яза́ти зада́чу на головні́й маши́ні 4. поклада́ти/покла́сти фу́нкції провідно́го вузла́ (на який-небудь елемент) 5. вико́нувати фу́нкції провідно́го вузла́ // to be ~ed бу́ти призна́ченим провідни́м вузло́м 6. надава́ти/нада́ти мі́сце, розміща́ти (в себе) // ~ a webpage - розміща́ти (в себе, на своєму комп’ютері) 7. головни́й; ба́зовий