Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «visual» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

visual [ˈvɪʒʋɘl] а
1. зоровий; що стосується зору;
  the ~ nerve зоровий нерв;
  ~ acuity гострота зору;
  ~ field поле зору;
  a ~ organ орган зору;
2. візуальний; що сприймається зором;
  ~ communication, contact військ. візуальний зв’язок;
  ~ observation візуальне спостереження;
  ~ impressions зорові враження;
  ~ memory зорова пам’ять;
3. наочний;
  ~ aids наочні посібники;
  ~ instruction наочне навчання;
  to employ, to use ~ aids використовувати наочні посібники;
4. оптичний;
  a ~ angle кут зору;
  a ~ signal оптичний сигнал;
5. побіжний, зовнішній (огляд);
6. безпосередній;
  ~ show телеб., рад. пряма передача зі станції.
acuity [ɘˈkju:ɪtɪ] n

  visual ~ гострота зору;
aid [eɪd] n

  ~s and appliances пристосування, пристрої; матеріальні засоби; (audio-)visual ~s (аудіо) візуальні наочні засоби;
distance [ˈdɪst(ɘ)ns] n

  at a visual ~ наскільки бачить око;
impairment [ɪmˈpeɘmɘnt] n

  visual ~ порушення зору.
memory [ˈmem(ɘ)rɪ] n (pl memories)

  sight, visual ~ зорова пам’ять;
range [reɪndʒ] n

  visual ~ межа видимості;

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

аудіовізуальн||ий прикм. audiovisual

~і засоби навчання audio-visual aids, audiovisuals.
візуальн||ий прикм. visual
~і посібники visual aids.
вплив ім. ч. influence (on), impact (on); (авторитет, влада) authority (with); ascendancy (over); (ефект) effect; (реакція) reaction

~ на ландшафт екол. visual impact
галюцинаці||я ім. ж. мед. hallucination; hallucinations (pl.)

буквені ~ї visual hallucinations with letters
вербальні (зорові, музичні, рухові, смакові) ~ї verbal (visual/optical, musical, motoric/muscular/kinesthetic, gustatory/taste) hallucinations.
зоров||ий прикм. visual, optic(al), of sight

~а пам’ять visual memory
~а уява visual conception
ілюзі||я ім. ж. illusion
візуальна (оптична) ~я optical (visual) illusion
інформаці||я ім. ж. information; (повідомлення) report; (цифрова) (мн.) data; (новини) news

наочна ~я (засіб) visual media
контрол||ь ім. ч. (періодичний) check(ing), control, (інспектування) inspection; (звичайно безперервний, спостереження, особл. тех.) monitoring; (випробовування) check(ing), check-out, testing; (спостереження, особл., на місцевості) survey; (нагляд, керівництво, керування, напрямок) supervision, superintendence; збірн. (особи, група, що здійснюють контроль) inspectors; (вивірка, перевірка, звірення, уточнення) verification

візуальний ~ь (якості) visual inspection
наочн||ий прикм. visible; (про метод) demonstrative, descriptive, graphic, visual; (переконливий) clear, obvious

~і приладдя visual aids.
пор||іг ім. ч. threshold; doorstep

світловий ~іг фізіол. visual threshold
реклам||а ім. ж. (рекламна справа) advertising (business), publicity; (захід) publicity; (рекламне оголошення) advertisement, розм. скор. ad
аудіовізуальна ~а audio-visual advertisement
симптом ім. ч. symptom, sign
візуальні (попереджувальні, типові, характерні) ~и visual (premonitory, typical, characteristic) symptoms

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

visual = ['vɪʒuəl] 1. зорови́й, ви́міряний о́ком; візуа́льний 2. нао́чний
aid = [eɪd] 1. допомо́га || допомага́ти/допомогти́; сприя́ти/посприя́ти 2. мн. (допомі́жні́) за́соби

• visual ~s
= нао́чні за́соби, нао́чне прила́ддя
cue = [kju:] 1. кома́нда ви́клику підпрогра́ми 2. ре́пліка (команда, що ініціює входження до замкненої підпрограми)

• visual ~
= візуа́льна пі́дказка; озна́ка, що поле́гшує візуа́льне сприйма́ння
design = [dɪ'zaɪn] 1. рису́нок, ескі́з; схе́ма, на́черк 2. план; проє́кт; констру́кція, розро́бка || проєктува́ти/спроєктува́ти, конструюва́ти/сконструюва́ти; розрахо́вувати/розрахува́ти; склада́ти/скла́сти план

• visual ~
= візуа́льне конструюва́ння
image = ['ɪmɪdʒ] 1. о́браз, зобра́ження 2. відобра́ження; відби́ток

• visual ~
= візуа́льне (нао́чне) зобра́ження
information = [ˌɪnfə'meɪʃn] інформа́ція, да́ні

• visual ~
= нао́чна (візуа́льна) інформа́ція
metaphor = ['mɛtəfə] мета́фора
• visual ~
= зорови́й о́браз
output = ['aʊtpʊt] 1. ви́хід, результа́т, ви́від || виходо́вий, на ви́ході; вивідни́й // at the ~ на ви́ході 2. ви́добуток; ви́пуск проду́кції; продукти́вність 3. виходо́вий при́стрій, при́стрій виво́дження 4. результа́т обчи́слень; виходо́ві да́ні // to produce ~ in columns розмі́щувати підсумко́ву інформа́цію сто́впчиками; to redirect ~ переадресо́вувати/переадресува́ти результа́т 5. виходо́ва поту́жність 6. виходо́вий сигна́л 7. стат. ві́дгук

• visual ~
= візуа́льне виво́дження (даних); візуа́льний ви́хід
page = [peɪdʒ] сторі́нка || нумерува́ти/понумерува́ти сторінки́; діли́ти/поділи́ти (пам’ять) на сторінки́; горта́ти сторінки́ // moving ~s around горта́ння сторіно́к; to ~ through a file горта́ти (перегляда́ти) файл посторінко́во

• visual ~
= візуалізо́вана сторі́нка
prompt = [prɒmpt] 1. пі́дказка; запро́шення (користувача до дії) || підка́зувати/підказа́ти 2. швидки́й, нега́йний, миттє́вий

• visual ~
= візуа́льна пі́дказка
recognition = [ˌrɛkəg'nɪʃn] 1. впізнава́ння/впізна́ння́, розпізнава́ння/розпізна́ння́ 2. схва́лення; визна́ння́ // in ~ на знак визна́ння́

• visual ~
= впізнава́ння зорови́х о́бразів; візуа́льне розпізнава́ння
representation = [ˌrɛprɪzɛn'teɪʃn] представля́ння/предста́влення; подава́ння/подання́ (у формі); спо́сіб задава́ння (функцій)

• visual ~
= нао́чне предста́влення; графі́чне зобра́ження
scanning = ['skænɪŋ] 1. сканува́ння 2. перегляда́ння, пере́гляд 3. по́шук 4. обсте́ження 5. розгорта́ння
• visual ~
= пи́льне розгляда́ння
table = [teɪbl] 1. табли́ця 2. зве́дення 3. ро́зклад 4. стіл 5. планше́тний стіл

• visual ~ of contents
= нао́чний зміст (в технології документування)
unit = ['ju:nɪt] 1. одини́ця 2. одини́ця (фізи́чної) величини́ 3. при́стрій; ву́зол; блок; при́лад 4. ла́нка; елеме́нт 5. підро́зділ 6. компоне́нт програ́ми 7. мо́дуль

• visual display ~
= при́стрій візуа́льного відобра́жування; диспле́й
verification = [ˌvɛrɪfɪ'keɪʃn] верифіка́ція; контро́ль; пере́ві́рка // ~ and validation прийма́льні випробо́вування

• visual ~
= візуа́льний контро́ль

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

visual 1. нао́чний, візуа́льний 2. зорови́й 3. опти́чний
['vɪʒuəl]
achromatism 1. ахромати́зм; ахромати́чність 2. безба́рвність, безко́лірність

visual ~ = візуа́льний ахромати́зм
acuity го́стрість [гострота́] (органів чуття)

visual ~ = го́стрість зо́ру
aid 1. допомо́га; пі́дтри́мка || допомо́говий || допомага́ти//‌допомогти́, сприя́ти//‌посприя́ти, підтри́мувати//‌підтри́мати □ by [with] the ~ of (smth) використо́вуючи (щось), із використа́нням (чогось), за допомо́гою (чогось) 2. (мн.) допомі́жні́ за́соби

visual ~s = нао́чні за́соби, нао́чне прила́ддя
angle кут (of α degrees – α ґрадусів) || кутови́й || ста́вити//‌поста́вити під куто́м □ at an ~ to one another під куто́м одне́ до о́дного; at the ~ of α degrees під куто́м α ґра́дусів; to include an ~ α утво́рювати кут α (with – з); to turn by an ~ поверта́ти//‌поверну́ти на (певний) кут; to mark off ~s відклада́ти кути́

visual ~ = кут ви́дности; кут (по́ля) ба́чення
binary 1. (астр.) подві́йна зоря́ 2. біна́рний; подві́йний 3. двійко́вий 4. двокомпоне́нтний; двоскладнико́вий 5. двочле́нний

visual ~ = візуа́льна подві́йна (зоря́)
colorimeter колори́мет(е)р, кольоромі́р

visual ~ = візуа́льний колори́мет(е)р
colorimetry колориме́трія, колориметри́чний ана́ліз

visual ~ = візуа́льна колориме́трія
communication 1. зв’язо́к; сполу́чення; комуніка́ція || комунікаці́йний □ to establish a ~ встанови́ти зв’язо́к; to break off the ~ перерва́ти зв’язо́к; to maintain ~(s) підтри́мувати зв’язо́к 2. (тж мн.) за́соби зв’язку́ [сполу́чення, комуніка́ції] 3. (комп.) пересила́ння да́них; о́бмін інформа́цією 4. зві́стка, повідо́млення, інформа́ція 5. до́повідь (на конференції)

visual ~ = зорови́й зв’язо́к
comparator 1. компара́тор, порі́внювач, порі́внювальний при́стрій 2. порі́внювальний мікроско́п

visual ~ = візуа́льний компара́тор
contrast 1. контра́ст || контрастува́ти (with, to – із) 2. контра́стовість 3. відмі́нність; супроти́вність □ in ~ to, by ~ with на відмі́ну від 4. протиставля́ти//‌протиста́вити (with – чомусь); зіставля́ти//‌зіста́вити (with – із чимось)

visual ~ = зорови́й [візуа́льний] контра́ст
control 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́вірка; контро́ль; на́гляд || переві́рчий; контро́льний; наглядо́вий || перевіря́ти//‌переві́рити; контролюва́ти//‌проконтролюва́ти; нагляда́ти □ out of ~ неконтрольо́ваний; under ~ контрольо́ваний, під контро́лем 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́ч, керува́льний при́стрій; блок керува́ння

visual ~ = візуа́льний контро́ль
diameter дія́мет(е)р, попере́чник || діяметро́вий □ 1 cm in ~ дія́метром 1 см

visual ~ = візуа́льний дія́мет(е)р
effect 1. ефе́кт; я́вище 2. вплив, ді́я (on – на) || вплива́ти//‌впли́нути, ді́яти//‌поді́яти (on, upon – на) □ to have an ~ вплива́ти, ма́ти вплив, ді́яти (on, upon – на) 3. на́слідок (of – чогось) □ in ~ 1. чи́нний 2. наспра́вді, факти́чно; cause and ~ причи́на та на́слідок; to bring into ~ вве́сти в ді́ю; to come into ~ набра́ти чи́нности; of no ~ нечи́нний; безрезульта́тний; to no ~ ма́рно, даре́мно, безрезульта́тно

visual ~ = зорови́й ефе́кт
visual Herschel ~ = візуа́льний Ге́ршелів ефе́кт
examination 1. вивча́ння//‌ви́вчення, дослі́джування//‌дослі́дження, розгляда́ння//‌ро́згляд; обсте́жування//‌обсте́ження || дослі́дницький; обсте́жувальний □ under ~ розгля́дуваний, дослі́джуваний, обсте́жуваний 2. експерти́за; перевіря́ння, пере́вірка; ро́згляд; о́гляд || експерти́зний; переві́рчий 3. і́спит || іспито́вий □ to take an ~ склада́ти і́спит; to pass an ~ ви́тримати [скла́сти] і́спит; to fail an ~ не ви́тримати [не скла́сти, провали́ти] і́спит

visual ~ = візуа́льне обсте́жування, о́гляд
field 1. по́ле || польови́й 2. (опт.) по́ле ба́чення 3. (матем.) (комутати́вне) ті́ло 4. цари́на; га́лузь (досліджень) 5. сфе́ра (діяльности) 6. діля́нка, о́бласть 7. (геол.) родо́вище

visual ~ = по́ле ба́чення [ви́дности]
image 1. (опт.) о́браз, зобра́ження || отри́мувати//‌отри́мати о́браз/зобра́ження □ to form an ~ (с)формува́ти о́браз/зобра́ження 2. ві́дби́ток || відби́тий, віддзерка́лений 3. (фото)зні́мок, (фото)ві́дби́ток 4. (ел.) дзерка́льний заря́д 5. (ел.) дзерка́льна бічна́ сму́га часто́т 6. (матем.) о́браз, пере́твір, результа́т перетво́рення || відобража́ти//‌відобра́зити (into – у, в)

visual ~ = зорови́й [візуа́льний] о́браз; візуа́льне зобра́ження (на відміну від надрукованого тощо)
indicator 1. індика́тор, пока́зувач || індика́торний 2. пока́зник; вказівни́к, стрі́лка

visual ~ = візуа́льний індика́тор
instrument 1. вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́лад 2. (про елемент пристрою) мі́рчий, вимі́рювальний 3. апара́т; (мн.) апарату́ра 4. інструме́нт, за́сіб 5. (мн.) справи́лля, знаря́ддя 6. обла́днувати//‌обладна́ти (приладами, апаратурою) 7. вті́лювати//‌вті́лити; реалізо́вувати//‌реалізува́ти/‌зреалізува́ти, спра́вджувати//‌спра́вдити; (практи́чно) зді́йснювати//‌здійсни́ти

visual ~ = візуа́льний при́лад
luminosity 1. (опт.) спектра́льна світлова́ ефекти́вність 2. (яф) сві́тність 3. (астр.) сві́тність 4. (заст.) яскра́вість (див. brightness)

visual ~ = візуа́льна сві́тність
magnitude 1. зна́чення, величина́ 2. абсолю́тне зна́чення, мо́дуль 3. ампліту́да; ро́змір □ of equal ~ рівновели́кий, рівноро́змірний 4. (астр.) зоре́ва величина́ 5. (гф) магніту́да || магніту́дний

visual ~ = візуа́льна зоре́ва величина́
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб □ to develop a ~ розробля́ти//‌розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//‌застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія

visual ~ = візуа́льний ме́тод [спо́сіб]
microscopy мікроскопі́я || мікроскопі́йний

visual ~ = візуа́льна мікроскопі́я
observation 1. спостеріга́ння//‌спостере́ження || спостеріга́льний; спостереженнє́вий □ under ~ спостере́жуваний 2. ви́слід [результа́т, да́ні] спостере́ження 3. заува́га, заува́ження; помі́чений [зазна́чений] факт

visual ~ = візуа́льне спостеріга́ння
perception сприйма́ння//‌сприйняття́; відчува́ння//‌відчуття́, впізнава́ння//‌впізнання́, розпізнава́ння//‌розпізнання́; перце́пція || перцепці́йний, сприйняттє́вий

visual ~ = зорове́ сприйма́ння, сприйма́ння [впізнава́ння] кольорі́в
photometer фото́мет(е)р

visual ~ = візуа́льний [суб’єкти́вний] фото́мет(е)р
photometry 1. (галузь) фотоме́трія 2. (дія) фотометрува́ння

visual ~ = візуа́льна [суб’єкти́вна] фотоме́трія
purple 1. пу́рпур || пурпуро́вий; червонофіоле́товий, червонофія́лковий; синявочерво́ний □ reddish ~ червонавофіоле́товий, червонавофія́лковий 2. (у назві довгохвильової межі спектру) черво́ний

visual ~ = зорови́й пу́рпур (ока)
range 1. діяпазо́н || діяпазо́нний □ over the ~ у діяпазо́ні 2. інтерва́л || інтерва́льний 3. ни́зка, ряд 4. діля́нка, о́бласть || діля́нковий 5. ампліту́да; о́бсяг; ме́жі □ in [within] the ~ у ме́жах; a wide ~ of вели́ке розмаї́ття; over [in] a wide ~ у широ́ких ме́жах (of values – значень) 6. ра́діус (взаємо)ді́ї; дале́кість [да́льність] ді́ї; ві́дстань, ві́ддаль 7. довжина́ ле́ту, про́бі́г (частинки в середовищі) 8. сфе́ра, ко́ло, га́лузь (діяльности) 9. радіомая́к 10. поліго́н 11. змі́нюватися, колива́тися, ма́ти зна́чення (from a to b – (в межах) від a до b) 12. класифікува́ти//‌покласифікува́ти, ста́вити//‌поста́вити в пе́вному поря́дку 13. тягти́ся, простяга́тися (вздовж – along, with)

daytime visual ~ = діяпазо́н де́нного ба́чення [де́нної ви́дности]

night(time) visual ~ = діяпазо́н нічно́го ба́чення [нічно́ї ви́дности]

standard visual ~ = станда́ртний діяпазо́н метеорологі́чної ви́дности, станда́ртний діяпазо́н ба́чення, метеорологі́чна дале́кість ба́чення

visual ~ = діяпазо́н ви́дности, дале́кість ба́чення
reading 1. чита́ння 2. по́каз (приладу) 3. зчи́тування//‌зчита́ння; зніма́ння//‌зняття́ по́казів (приладу) □ to take ~s зніма́ти//‌зня́ти по́кази; to take light ~s фотометрува́ти

visual ~ = візуа́льне зніма́ння по́казів
refractor 1. рефра́ктор || рефра́кторний 2. рефра́кторний телеско́п, лі́нзовий телеско́п 3. (гф) зало́млювальний горизо́нт

visual ~ = візуа́льний рефра́ктор
scanner ска́нер, сканува́льний при́стрій || ска́нерний

visual ~ = опти́чний ска́нер
sensation 1. відчува́ння//‌відчуття́; сприйма́ння//‌сприйняття́ || відчуттє́вий; сприйняттє́вий 2. чуттє́вий; почуттє́вий

visual ~ = зорове́ сприйма́ння
sign 1. знак; си́мвол; по́значка || значи́ти/познача́ти//‌позна́чити, ста́вити//‌поста́вити знак [по́значку]of the same ~ з одна́ко́вими зна́ками; under the (…) ~ під (певним) зна́ком; to change (the) ~ (по)міня́ти знак 2. озна́ка (of – чогось) 3. прикме́та 4. підпи́сувати//‌підписа́ти, ста́вити//‌поста́вити пі́дпис

visual call ~ = впізнава́льний знак
signal сигна́л || сигна́льний || сигна́лити//‌просигна́лити, подава́ти//‌пода́ти сигна́л(и)

visual ~ = опти́чний [ви́дний, візуа́льний] сигна́л
source 1. джерело́ || джере́льний 2. (ел.) ви́тік (польового транзистора) 3. верхі́в’я (ріки) 4. поча́ток, першопричи́на 5. першоджерело́, писе́мне джерело́, докуме́нт

visual ~ = ви́дне джерело́
star 1. (астр.) зоря́ || зоре́вий [зо́ряний] 2. зі́рка (полімерна тощо) || зіркови́й 3. (матем.) жму́то́к || жмутко́вий 4. зі́рочка (символ *)

visual binary ~ = візуа́льно подві́йна зоря́
threshold порі́г || поро́говий □ at the ~ на поро́зі, для поро́гового зна́чення; near the ~ бі́ля [поблизу́] поро́гу

visual perception ~ = порі́г зорово́го сприйма́ння
transmitter 1. пропуска́льне середо́вище 2. випромі́нювач, висила́ч, променюва́ч, передава́ч, трансмі́тер, джерело́ висила́ння

visual ~ = відеопередава́ч
tuning 1. (дія) ладува́ння/наладо́вування//‌наладува́ння, настро́ювання//‌настро́єння (to – на); реґулюва́ння//‌зреґулюва́ння || ладува́льний, настро́ювальний, реґулюва́льний 2. (результат) наладо́ваність, наладо́вання, настрі́й

visual ~ = візуа́льне ладува́ння
warning 1. попереджа́ння//‌попере́дження; застеріга́ння//‌застере́ження || попере́джувальний; застере́жний □ to give ~ попереджа́ти//‌попере́дити (of – про); to take ~ врахо́вувати//‌врахува́ти (можли́ві) неґати́вні на́слідки (from – чогось); without ~ без попере́дження, ра́птом, рапто́во, несподі́вано, знена́цька 2. засторо́га, озна́ка, прові́сник; застере́жний сигна́л 3. (рада́рне) виявля́ння//‌ви́явлення

visual ~ = візуа́льне попере́дження, візуа́льний сигна́л

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ахромати́зм (-у) achromatism

візуа́льний ~ visual achromatism
величи|на́ 1. (фізична; абстрактна) quantity 2. (значення) value див. тж значення 3. (абсолютна; результат міряння чи розрахунків) magnitude 4. (змінна) variable див. тж змінна 5. (розмір) size; (лінійний чи кутовий) dimension □ одна́ко́вої —ни́ as large (з – as), (однакового розміру) of equal size, equally large; одна́ко́вої —ни́ та рі́зного зна́ку equal in magnitude but opposite in sign; одна́ко́вого поря́дку —ни́ of the same order of magnitude; у натура́льну —ну́ full-scale, full-size(d), life-size(d); наполови́ну натура́льної —ни́ half-size 6. (ступінь, міра) extent 7. (кількість, сума) amount 8. (витрати) rate

візуа́льна ~ = (зорева) visual magnitude
ви́дн|ий 1. (що його можна побачити) visible □ (з)робити —им to visualize 2. (зоровий, наочний) visual 3. (очевидний) obvious, evident; apparent 4. (позірний) apparent 5. (помітний) noticeable 6. (визрізненний) discernible 7. (незатьмарений) unobscured
ви́д|ність 1. (можливість побачити) visibility 2. (діяпазон) visual range, range of sight □ в ме́жах —ности within sight; по́за ме́жами —ности out of sight

де́нна ~ = daytime visibility; daytime visual range

нічна́ ~ = night(time) visibility; night(time) visual range

станда́ртна (метеорологі́чна) ~ = meteorological visibility, standard visual range
відеозв’язко́вий video-communication, visual-communication
відеозв’язо́к video [visual] communication
відеопередава́ч (-а́) visual [video] transmitter
відчува́ння//‌відчуття́ 1. sensation; sensing 2. (органами чуття) perception див. тж сприймання

зорове́ ~ = visual [color] perception
~ кольорі́в = visual [color] perception; color sensation
візуалізо́ваний visual(ized)
візуа́льний visual
впізнава́ння//‌впізна́ння 1. (ідентифікація) identification; authentication 2. (виокремлювання, вирізняння) recognition; discerning 3. (сприймання) sensing 4. (органами чуття) perception

~ кольорі́в = visual [color] perception
го́стрість 1. sharpness □ наво́дити на ~ to focus 2. (нагостреність, вигостреність) pointedness 3. (кута) acuteness 4. (органів чуття) acuity 5. (інтелекту) acuteness 6. (смаку, запаху) acridity, pungency

~ зо́ру = acuity of vision, visual acuity
дале́кість 1. (радіус дії) range 2. (велика відстань) long distance 3. (віддаленість) remoteness
~ ба́чення = visibility (range), range of visibility, visual range, range of sight див. тж видність

метеорологі́чна ~ ба́чення = meteorological range; (стандартний діяпазон) standard visual range
джерел|о́ 1. source; origin 2. (випромінювач, ґенератор тощо) producer див. тж радіоджерело 3. (походження) origin, origination; parent; (початок) beginning 4. (гармата, прожектор) gun 5. (води) spring; well(head) 6. (нафти тощо) fountainhead 7. (літературне) source 8. (посилання) reference □ у то́му са́мому —і́ (у посиланнях, лат.) ibid., ibidem

ви́дне ~ = visual source
дія́мет|(е)р (-тра) 1. diameter □ —ром 1 см 1 cm in diameter 2. (лінія діяметра) diametral [diametric(al)] line

візуа́льний ~ = visual diameter
діяпазо́н (-у) 1. range □ в усьо́му —і over the whole range 2. (смуга) band 3. (проміжок) interval 4. (межі) span 5. (колірний, звуковий) gamut 6. (діяльности) scope 7. (обсяг) extent

~ ви́дности = visual range

~ де́нної ви́дности = daytime visual range

~ нічно́ї ви́дности = night(time) visual range, penetration [transmission] range

станда́ртний ~ ба́чення = meteorological range, standard visual range
ефе́кт (-у) effect див тж явище; дія; впливспричини́ти ~ to produce [lead to, result in] an effect

візуа́льний Ге́ршелів ~ = visual Herschel effect

Ге́ршелів ~ = Herschel effect; (візуальний) visual Herschel effect; (латентний) latent Herschel effect

зорови́й ~ = visual effect
за́с|іб (-собу) 1. means; medium 2. (методичний) technique, tool 3. (х.) agent 4. (виправляння; допомоги) remedy 5. (знаряддя) instrument, tool 6. (пристрій) device, appliance 7. (мн., техн.) facilities, means; (допоміжні) aids 8. (мн., комп.) environment

нао́чні —оби = visual aids
зв’яз|о́к (-зку́) 1. (польовий) coupling див. тж взаємодіяпору́шувати [розрива́ти] ~ to decouple 2. (причиновий) causality 3. (хемічний) bond, link(age) (між – between); (між частинками тощо) binding 4. (механічний, обмеження) constraint див. тж в’язь 5. (матем.) connection 6. (співвідношення) relationship, relation (між a та b – between a and b, of a to b) □ встано́влювати ~ to relate (smth to smth) 7. (кореляція) correlation 8. (пов’язаність) association 9. (узгідненість) coherence 10. (стосунок) relation (до – to) □ відсу́тність —ку́ (стосунку) irrelevance, irrelativeness (до – to) 11. (безпосередній) connection, contact(s); conjunction □ у —ку́ з in connection [conjunction] with; у —ку́ з цим in this regard; у щі́льному —ку́ closely connected (з – to) 12. (з’єднання) connection, link(age), bond(ing), joining, tie 13. (засоби сполучення) communication(s), intercommunication □ встано́ви́ти ~ to connect, to establish communication (з – with; чимось – by); перерва́ти ~ to break off communication; підтри́мувати ~ to maintain communication 14. (пересилання) transmission 15. (кур’єрський тощо) liaison 16. (контакти, спілкування) contact (з – with) □ встанови́ти ~ to get in touch, to establish contact (with); втра́тити ~ to lose contact [touch]; підтри́мувати ~ to keep [be] in touch (з – with); не підтри́мувати ~ to be out of touch

зорови́й ~ = visual communication

телевізі́йний ~ = visual [video] communication
знак (-у) 1. (математичний) sign □ без —у signless, with no sign; (про число тж) unsigned; зі —ом плюс/мі́нус with the sign plus/minus; з то́чністю до —у except for the sign; пе́ред (певним) —ом before the … sign; під (певним) —ом under the … sign; що ма́є ~ (про число) signed; що не ма́є —у (про число) unsigned; (по)міня́ти ~ to change (the) sign 2. (знакова функція) signum 3. (обходу, шляху) sense 4. (символ) symbol, character див. тж символ 5. (після крапки/коми) decimal place [digit] 6. (у двійковій системі) bit; (у трійковій системі) trit 7. (друковий) character 8. (позначка) mark, sign, token □ (по)ста́вити ~ to mark, to sign (with) 9. (вказівка, ознака) indication 10. (сигнал) signal 11. (компанії) logo, trademark

впізнава́льний ~ = 1. identification mark [sign] 2. (значок, жетон тощо) badge 3. (сигнал) visual call sign
зніма́ння//‌зняття́ II 1. (фото- чи кінокамерою) camerawork 2. (фотографування тощо) shooting 3. (на плівку) filming 4. (обстежувальне, розвідувальне) survey 5. (показів приладу) read(ing); readout

візуа́льне ~ по́казів = visual reading
зобра́ження 1. (опт.) image; (мн., зб.) imagery див. тж образ 2. (фот., тб) picture 3. (рт) pattern 4. (на екрані) display, picture □ формува́ти ~ to form [generate] an image, to pattern; збі́льшувати ~ to magnify [enlarge] an image; зме́ншувати ~ to demagnify an image 5. (представлення в іншій формі) representation 6. (результат перетворення, матем.) transform, image див. тж перетвір, карта, образ 7. (графічне) graph 8. (кривої, функції) plot див. тж графік 9. (схематичне) chart, diagram 10. (начерк) sketch 11. (ілюстрація до тексту) figure

візуа́льне ~ = visual image
зорови́й 1. (візуальний) visual 2. (оптичний) optic(al) 3. (відео-) video 4. (пов’язаний із зором) vision, visional; (eye)sight
зоря́ star

візуа́льна подві́йна ~ = visual binary (star)
індика́тор (-а) 1. indicator 2. (детектор) detector 3. (показувальний пристрій) indicating gage; display 4. (сигнальний) annunciator 5. (ізотопний, хемічний) tracer, (isotopic) label, tag

візуа́льний ~ = visual indicator
інерці́йність 1. inertia 2. (інертність) inertness 3. (утримування ефекту) persistence, persistency 4. (затримка реакції на збудження) (response) lag 5. (затримка спрацьовування) (time) lag 6. (приладу, повільне реагувння) sluggishness

~ зо́ру = visual persistence, persistence of vision
колори́мет(е)р (-тра) colorimeter, chromoscope, chromometer, tintometer
візуа́льний ~ = visual colorimeter
колориме́трі́я colorimetry

візуа́льна ~ = visual colorimetry
компара́тор (-а) 1. comparator; comparing unit; comparison instrument 2. (ел.) comparator [comparison] circuit

візуа́льний ~ = visual comparator
контра́ст (-у) 1. contrast (із – with, to) 2. (суперечність, невідповідність) contradiction

візуа́льний ~ = visual contrast

зорови́й ~ = visual contrast
контро́|ль (-лю) 1. (реґулювання) control, regulation див. тж керуванняпід —лем under control; поза —лем out of control; ви́йти з-під —лю to become uncontrolled, to go out of control; (про реактор тощо) to run away; скасо́вувати ~ to decontrol 2. (постійний періодичний нагляд у фіксованих точках) monitoring див. тж нагляд; моніторення 3. (обстежування) surveillance, survey(ing) 4. (перевірка) check(ing); test(ing)

візуа́льний ~ = visual control
кут (-а́) 1. angle (α ґрадусів – of α degrees) □ під —о́м anglewise, at an angle; (скісно) obliquely; під —о́м α ґра́дусів at the angle of α degrees (до – to); під —о́м одне́ до о́дного at an angle (to one another); поверну́ти на (певний) ~ to turn by an angle; відклада́ти —и́ to mark off angles; утво́рювати ~ α to include an angle α (з, щодо – with) 2. (ріг) corner

~ ви́дности = visual angle

~ по́ля ба́чення = field-of-vision angle, visual angle, angle of vision, angle of view; (об’єктива) camera angle
ладува́ння II//наладува́ння 1. (налагоджування) setting (на – to) 2. (допасовування, частоти тощо) tuning (на – to); trim(ming)

візуа́льне ~ = visual tuning
ме́тод (-у) 1. method; (підхід) approach див. тж підхід 2. (спосіб) way, manner, mode 3. (методика) procedure, technique □ застосо́вувати ~ to employ [use, apply] a method/approach/procedure/technique; розробля́ти ~ to develop a method/approach/procedure/technique 4. (засіб) tool, mean(s) 5. (виконання) technology

візуа́льний ~ = visual method
мікроскопі́я (досліди з використанням мікроскопів) microscopy

візуа́льна ~ = visual microscopy
нао́чний 1. (показовий) demonstrative 2. (графічний) graphical 3. (ілюстративний) pictorial 4. (очевидний) obvious, clear 5. (предметний) visual, ocular
нао́чність 1. (ясність) obviousness, clearness 2. (демонстративність) visualization, demonstrativeness 3. (у навчанні) use of visual methods 4. (застосовування наочного приладдя) use of visual aids
о́браз (-у) 1. (перетвір, матем.) transform 2. (результат відображення, карта) map, mapping, image of a mapping див. тж карта, відображення 3. (опт.) image; (збірне, мн.) imagery □ (с)формува́ти ~ to image, to form [generate] an image 4. (відбиток) reflection 5. picture; pattern

візуа́льний ~ = (на відміну від надрукованого тощо) visual image

зорови́й ~ = visual image
обсте́жування//‌обсте́ження 1. examination; exploration 2. (геологічне, дозиметричне тощо) survey(ing) див. тж розвідування 3. (контроль) surveillance; inspection 4. (досліджування) investigation
візуа́льне ~ = visual examination
о́гляд (-у) 1. (оглядання) view(ing) □ із прями́м —ом direct-viewing, direct-vision; із бічни́м —ом, бічно́го —у side-looking; із колови́м —ом, колово́го —у all-round looking 2. (обстежування) survey; (visual) examination; inspection □ (з)роби́ти ~ to survey; прово́дити профілакти́чний ~ та пото́чний ремо́нт to service 3. (перевіряння) checkup 4. (доповідь, стаття) review, survey; (короткий) synopsis □ (з)роби́ти ~ to (make a) review 5. без —у на те (що) notwithstanding (that); з —у на те (що) considering (that); in view of (the fact that); as; inasmuch (as); з —у на ці да́ні in (the) light of these facts
опти́чний 1. (пов’язаний із оптичним промінням) optical 2. (пов’язаний із оком чи з оптичними приладами) optic 3. (видний) visible 4. (візуальний) visualгнучки́й ~ (про диск) floptical
по́л|е 1. field 2. (тло) background 3. (сторінки) margin див. тж берег

~ ба́чення 1. (опт.) field of view; sight □ по́за —ем ба́чення out of sight; у —і [у ме́жах —я] ба́чення = within sight 2. (видности) field of vision, visual field 3. (камери) camera coverage 4. (круговид) view
попере́дження 1. (звістка, повідомлення) warning (message); advance notice (про щось – of smth) □ без ~ without warning, without prior notice 2. (офіційне) notification 3. (пересторога) caution 4. (сигнал) alarm, alert
візуа́льне ~ = visual warning
пор|і́г (-ро́гу) 1. threshold □ на —о́зі (за порогового значення) at the threshold; бі́ля [поблизу́] —о́гу near the threshold 2. (річковий) riffle; (мн.) rapids

~ зорово́го сприйма́ння = visual perception threshold
при́лад (-у) 1. (мірчий) meter, (measuring) instrument; gage [gauge] див. тж вимірювач 2. (пристрій) device, apparatus 3. (окремий) unit, set 4. (побутовий, допоміжний) appliance

візуа́льний ~ = visual instrument
прила́ддя 1. accessories 2. (знаряддя) instruments, implements; tackle 3. (дрібне, технічно цікаве) gadgetry

нао́чне ~ = visual aids
пу́рпур (-у) purple
зорови́й ~ = (ока) visual purple, rhodopsin, retinal pigment
рефра́ктор (-а) refractor (telescope), refracting telescope
візуа́льний ~ = visual refractor
сві́тн|ість 1. (опт.) luminance 2. (енергетична) radiancy, luminous [radiant] emittance; (luminous) exitance 3. (астр., яф) luminosity 4. (яскравість) luminousness, brightness

візуа́льна ~ = visual liminosity
сигна́л (-у) 1. signal □ подава́ти ~ (ел., рт) to send [supply] a signal (на – to) 2. (імпульс) pulse 3. (виклик) call

ви́дний ~ = visual signal

візуа́льний ~ = visual signal; (знак) visual sign; (застережний) visual warning (signal)

зорови́й ~ = visual signal

опти́чний ~ = optical [visual] signal
ска́нер (-а) scanner, scanning device

опти́чний ~ = optical [visual] scanner
спо́с|іб (-собу) 1. way □ жо́дним —обом in no way; поді́бним —обом likewise, in a similar way; тим чи і́ншим —обом [у той чи і́нший ~] one way or another; у бу́дь-який ~ in any (possible) way, (із двох можливих) either way; у і́нший ~ otherwise, by (some) other means, in a different way; у звича́йний ~ in the usual way; (діяти) у таки́й ~ (in) this way, in this manner [fashion]; (щоб, аби) in such a way (that); у таки́й са́мий ~ in the same way [manner], likewise; у таки́й са́мий ~, як у статті́ [1] in a manner similar to the treatment in Ref. [1]; усіма́ можли́вими —обами in every way; усіма́ ная́вними —обами in every (possible) way 2. mode 3. (засіб) medium 4. (підхід) method, approach див. тж метод 5. (хитромудрий, спеціяльний) trick 6. (дії) manner, fashion 7. (технологічний) process, procedure; technique див. тж метод

візуа́льний ~ = visual method
спостеріга́ння//‌спостере́ження 1. observation, observing 2. (детектування, реєстрація) detection 3. (нагляд) surveillance, supervision

візуа́льне ~ = visual observation, viewing; (унаочнювання) visualization
сприйма́ння//‌сприйняття́ 1. (приладом) sensing; receiving; (сигналів) reception 2. (органами чуття) sensation, perception 3. (розуміння) comprehension □ важки́й до ~ abstruse 4. (переймання методів тощо) adoption

зорове́ ~ = visual sensation [perception]; (бачення) vision
сприйняття́ 1. (дія) див. сприйма́ння 2. (відчуття) sensation 3. (органами чуття) perception 4. (сигналів) reception
зорове́ ~ = visual [color] perception
фото́мет(е)р (-тра) photometer, photometric receiver

візуа́льний ~ = visual photometer

суб’єкти́вний ~ = visual [split-field] photometer
фотоме́трія photometry
візуа́льна ~ = visual photometry

суб’єкти́вна ~ = visual photometry

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

зорови́й (-ва́, -ве́) visual, optic, of sight.
нао́чне adv. evidently, apparently, manifestly, ocularly, face to face;
  нао́чний (-на, -не) evident, manifest, ocular, visual, clear:
  нао́чне навча́ння, visual (demonstrative) instruction;
  нао́чний до́каз, evident (manifest) proof;
  нао́чний сві́док, an eye-witness;
  нао́чник (-ка) m, нао́чники (-ків) pl blinkers, winkers, blinds (for horses);
  нао́чниця (-ці) f Anat. eye muscle;
  нао́чність (-ности [-ності]) f evidence, clearness.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

advertising 1. n рек., марк. рекламування; реклама; 2. рекламна діяльність; 3. рекламне оголошення; a рекламний
1. оплачене ідентифікованим спонсором поширення через засоби масової інформації про товари, продукцію (product), послуги (service1), ідеї, марки (brand), яка спрямована на цільову аудиторію (target audience) і покликана стимулювати попит на ці товари, послуги тощо; ◆ рекламування як один із компонентів маркетингу (marketing communication) поділяють на два основні види: рекламування для створення популярності організації (institutional advertising) і рекламування продукції (product advertising); 2. комерційна діяльність зі створення, розповсюдження та продажу реклами (advertisement); 3. рекламне оголошення (advertisement)
 • visual ~ = зорова реклама
 • display n роз., збут, марк. показ; виставка; розкладка; експозиція; a показовий; експозиційний
  розміщення товарів для привернення уваги покупців; ◆ покази розрізняються за місцем розташування, рекламною метою тощо
 • visual ~ = візуальний показ
 • media рек. засоби реклами; засоби поширення реклами
  канали зв’язку, через які поширюється інформація, реклама (advertisement); ◆ засоби реклами розподіляються на чотири основні категорії: засоби друкованої реклами (print media) – газети, журнали, бюлетені тощо; засоби мовлення/електронні засоби поширення інформації (broadcast media/electronic media) – телебачення, радіо тощо; засоби зовнішньої реклами (out-of-home media) – напр. рекламний щит, плакат; засоби прямої поштової реклами (direct-mail media) – каталоги та ін. друковані матеріали, що розсилаються поштою на підставі списків, які закуповують рекламодавці
 • visual ~ = візуальні засоби реклами
 • merchandising n марк., роз., вир. заходи, необхідні для збуту товару; стимулювання торгівлі; стимулювання збуту; товарознавство; мистецтво збуту; a торговий; торговельний; товарний
  діяльність, яка спрямована на стимулювання та планування збуту товару на рівні роздрібної торгівлі; ◆ до заходів, які використовуються для стимулювання сфери торгівлі можна включити показове рекламування на місці продажу-купівлі (point-of-purchase advertising display), розташування товарів у крамниці (store layout), стимулювання збуту, яке проводиться в крамниці (in-store promotions) тощо
 • visual ~ = оформлення торговельних площ з метою стимулювання збуту
 • pollution сер. забруднення; забруднення довкілля
  1. забруднення довкілля промисловими чи хімічними відходами, що робить його непридатним і шкідливим для життя; ◆ спостерігається посилення державного контролю за рівнем забруднення довкілля, широко застосовуються штрафні санкції аж до закриття підприємств, виробництв, арешту транспортних засобів на підставі вимог чинного удосконаленого природоохоронного законодавства; здійснюється широка урядова програма оновлення технологій, глибокого перероблення сировини, інформаційного забезпечення боротьби за охорону природи, зростає екологічна поінформованість людей і поліпшується екологічна культура промисловості, як результат – на ринку з’являються продукти, більш сприятливі для довкілля (environment-friendly product)
 • visual ~ = візуальне забруднення довкілля • плюндрування природи плакатами, написами (на скелях тощо)
 • trademark (™; T.M.; tm) марк., юр. товарний знак; торговий знак; торгова марка; фірмовий знак; фабрична марка; виробничий знак
  специфічний знак у формі символу, графічного знака фірми (logo), назви, букв, ескіза, заклику (slogan) і т. ін., що ототожнює його з певним продуктом (product), послугою (service1) або організацією і тим відокремлює від продуктів конкурентів; ◆ торговий знак забезпечений правовим захистом, що дає власникові виключне право ним користуватись, а також є видом інтелектуальної власності (intellectual property) та належить до категорії нематеріальних активів (intangible assets); серед найбільш популярних торгових знаків: графічний знак Олімпіади, букви BMW – відома марка авто; назва Microsoft – специфічні комп’ютерні програмні засоби
 • visual ~ = візуальний товарний знак
 • - Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

  візуальна кінцева точка = visual end-point
  визуальная конечная точка
  Кінцева точка в титруванні, якщо вона визначається візуальним спостереженням за зміною забарвлення (або іншої видимої властивості) напр., індикатора реакції нейтралізації, окисно­відновної, осадження, комплексоутворення. 
  індикатор (візуальний) = indicator (visual)
  индикатор (визуальный)
  1. В аналітичній хімії — речовина, яка, знаходячись у невеликих кількостях у середовищі, здатна до видимих змін у точці еквівалентності або поблизу неї, при додаванні невеликої кількості титранту.
  2. Речовина, яка зазнає різкої, чітко спостережуваної зміни, коли умови в розчині змінюються.
  3. В екологічній хімії — біохімічний елемент або процес, чий стан (певна характеристика) показує наявність певних специфічних змін у довкіллі.
  4. У хемометриці — пристрій, що дозволяє слідкувати за результатами вимірювань. 

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  астрофотометр,~а astronomical photometer || astrophotometer
  візуальний а. visual astrophotometer
  блок,~а

  б. візуального відображення visual display unit
  виведення (напр., сигналу) output(ting); (напр., даних на екран) display(ing), read(-)out; (напр., даних на друк) printing, typing; (формули) derivation мат

  візуальне в. даних visual data output
  відеозв’язок,~зку videocommunication, videoconferencing, visual communication, television communication, picture communication
  відеопередавач,~а visual transmitter
  відеосенсор,~а vision sensor, video motion detector, image position detector; image sensor, optic, visual sensor, visual transducer роб
  відеотермінал,~а video (display) terminal || videoterminal || VDT; (на ЕПТ) cathode-ray (tube) terminal || CRT terminal; display (device), video display; visual (display) terminal || VDT || VT, video data terminal, display terminal інф
  відеофільм,~у video (film), (taped) film, visual, motion picture; movie амр