Знайдено 21 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «up-to-date» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

up-to-date [ˌʌptɘˈdeɪt] а сучасний; найновіший; що стоїть на рівні сучасних вимог;
  ~ equipment сучасне обладнання;
  ~ furniture (machinery) сучасні меблі (механізми);
  ~ information останні дані;
  ~ maps картини, які показують сучасні межі міста та. ін.;
  ~ methods of teaching сучасні методи викладання;
  ~ model найновіша модель;
  to keep ~ іти в ногу з часом.
machinery [mɘˈʃi:n(ɘ)rɪ] n (pl machineries)

  up-to-date ~ сучасне обладнання;
  to be equipped with up-to-date ~ бути обладнаним найновішим устаткуванням;
method [ˈmeθɘd] n

  a modern, an up-to-date ~ сучасний метод;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

дан||і мн.
1. (відомості) data, facts, information (sg.); records; (кількісні) figures;
анкетні ~і biographical/ personal) data, biographical particulars;
бухгалтерські ~і booking/book-keeping data;
вихідні ~і data-out;
вхідні ~і data-in;
довідкові ~і reference data;
новітні ~і up-to-date figures;
планові ~і planned targets;
технічні ~і technical data, technical characteristics/ specifications;
~і випробувань test data, test results; inspection findings;
~і експертизи expert evidence;
~і перевірки audit trail;
цифрові ~і numerical data/figures;
~і для службового користування information for official use only; inside information; confidential information;
~і про доходи income records;
обробляти ~і to handle data/information;
перевіряти ~і to check/to verify/to control data;
його ~і сумнівні his facts are disputable;
згідно з офіційними ~ими according to official data/figures;
у нас немає ніяких ~их we have no data to go upon;
2. (здібності) makings, qualities.
запроваджувати, запровадити 1. (встановлювати) to introduce; to set up, to establish, to start, to found, to inculpate; (здійснювати, втілювати) to realize, to carry out, to put into operation; (робити зміни, нововведення) to innovate;
~ нові ідеї to introduce new ideas;
~ сучасні технології to introduce up-to-date technologies;
~ в життя to put into practice;
2. тж док., розм. (запроторити) to send, to put away, to banish.
новітн||ій newest, modern, recent, latter-day, up-to-date;
~я історія recent history.
новомодний new-fashioned, modern, up-to-date; зневажл. new-fangled.
сучасн||ий 1. (того ж часу, тогочасний) contemporary (with), contemporaneous, of the time (of);
2. (теперішній) present, present-day, current; of today (після ім.);
~а література contemporary literature;
~е становище present-day/current situation;
~е суспільство contemporary society;
~і події current events;
за ~их умов under present-day conditions;
3. (що відповідає вимогам свого часу) modern, up-to-date;
~ завод up-to-date plant;
бути ~им to be on modern lines, to be up-to-date.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

up to date = див. up-to-date

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

up-to-date = [ˌʌptə'deɪt] суча́сний, найнові́ший, нові́тній; яки́й (що) відповіда́є суча́сним вимо́гам

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

up-to-date 1. нові́тній; найнові́ший 2. суча́сний, найсуча́сніший
[ˌʌptə'deɪt]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

найнові́ший 1. (про результат тощо) (the) latest, (the) most recent, (the) most up-to-date 2. (про інформацію) (the) latest, (the) newest 3. (про новину) (the) latest
найсуча́сніший 1. (новітній) (the) most advanced, state-of-the-art, cutting-edge 2. (найновіший) (the) most up-to-date
нові́тній 1. (найновіший, найдосконаліший) advanced 2. (новий) (the) latest, new 3. (досі невідомий) novel 4. (сучасний) recent, modern, up-to-date
суча́сний 1. (теперішній) present-day; modern 2. (новітній) advanced 3. (найновіший) up-to-date 4. (на рівні останніх досягнень) state-of-the art 5. (того ж періоду) contemporary (with) 6. (з кимось чи чимось, тогочасний) contemporaneous, coeval, coetaneous

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

дан||і ім. мн. (відомості, у т. ч. цифрові) data; (факти) facts; (інформація) information; (цифрові) figures; (з таблиці) readings; (задокументовані результати обстеження) records; (матеріал) material; (біографічні, про утворенняз відповідним прикм.) background; (свідчення, факти, ознаки) evidence; (якості) qualities; (підстави) ground(s)

нові (новітні) ~і fresh (up-to-date) information
запровад||жувати, ~ити дієсл. (встановлювати) to introduce; to set up, to establish, to start, to found, to inculpate; (здійснювати, втілювати) to realize, to carry out, to put into operation; (робити зміни, нововведення) to innovate; розм. (запроторити) to send, to put away, to banish

~ити сучасні технології to introduce up-to-date technologies
слов||о ім. с. word

той, що відповідає останньому ~у техніки up-to-date
сучасн||ий прикм. (того ж часу) (у постпозиції) contemporary (with), contemporaneous (with), of the time (of); (теперішній) modern, present-day, (у постпозиції) of today; (що відповідає вимогам часу) up-to-date, modern

~е устаткування up-to-date/modern equipment
~і заводи up-to-date plants

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

service, services (svc) марк. послуги; обслуговування; обсяг послуг; сервіс; служба
1. нематеріальний результат діяльності окремої особи, підприємства (business2) чи організації, яка задовольняє потреби іншої особи, підприємства чи організації в чому-небудь; ◆ до нематеріальних результатів діяльності належать юридичні, медичні, управлінсько-дорадчі (management consultancies), поштові, банківські та ін. послуги
  • up-to-date ~ = послуга з модернізації
  • - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

    вдосконалення || удосконалення improvement, development, enhancement, perfection; (оновлення, обновлення) update, updating; (модернізація) modernization, upgrade, upgrading, bringing up-to-date; (модифікація) modification