Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

deep-underwater глибоково́дний
[ˌdiːpˌʌndə'wɔːtə, -dər'wɒːt̬ər]
self-understood зрозумі́лий без поя́снень, самоочеви́дний
[ˌsεlfˌʌndə'stʊd, -dər'-]
underactive недоста́тньо акти́вний
[ˌʌndər'æktɪv]
underactivity недоста́тня акти́вність
[ˌʌndəræk'tɪvəti, -t̬i]
underadjust недореґульо́вувати//недореґулюва́ти, недоюсто́вувати//недоюстува́ти; недопристосо́вувати//недопристосува́ти
[ˌʌndərə'dʒʌst]
underadjustment 1. недореґульо́ваність, недоюсто́ваність, недоста́тня зреґульо́ваність [з’юсто́ваність] 2. недопристосо́ваність, недоста́тня пристосо́ваність
[ˌʌndərə'dʒʌstmənt]
underage брак, неста́ча, дефіци́т
['ʌndərɪdʒ]
underaging недоста́рення, недоста́тнє зіста́рення (металу)
[ˌʌndər'eɪdʒɪŋ]
underannealed недовідпа́лений, недоста́тньо відпа́лений
[ˌʌndərə'niːld]
underannealing недові́дпал, недоста́тній ві́дпал
[ˌʌndərə'niːlɪŋ]
underaverage ме́нший від сере́днього
[ˌʌndər'ævərɪdʒ]
underbaked 1. недопа́лений 2. недожа́рений, недоста́тньо прожа́рений
[ˌʌndə'beɪkt, -dər'-]
underbaking 1. недопа́лювання//недопа́лення, недоста́тнє випа́лювання//ви́палення, недоста́тнє обпа́лювання//обпа́лення 2. недожа́рювання//недожа́рення, недоста́тнє прожа́рювання//прожа́рення
[ˌʌndə'beɪkɪŋ, -dər'-]
underbalance 1. недозбалансо́ваність, недоста́тня збалансо́ваність 2. недокомпенсо́ваність, недоста́тня скомпенсо́ваність
[ˌʌndə'bæləns, -dər'-]
underbalanced 1. недозбалансо́ваний, недоста́тньо збалансо́ваний 2. недокомпенсо́ваний, недоста́тньо скомпенсо́ваний
[ˌʌndə'bælənst, -dər'-]
underbar ри́ска під си́мволом
['ʌndəbɑː, -dərbɑːr]
underbead (про тріщину) вну́трішній
['ʌndəbiːd, -dər-]
underbody 1. ни́жня части́на (механізму тощо) 2. зану́рена [підво́дна] части́на (конструкції)
['ʌndəˌbɒdi, -dərˌbɑːdi]
underbunched недожмутко́ваний, недобанчо́ваний, недоста́тньо зіжмутко́ваний [збанчо́ваний]
[ˌʌndə'bʌntʃt, -dər'-]
underbunching недожмутко́ваність, недобанчо́ваність, недоста́тня зіжмутко́ваність [збанчо́ваність] (частинок)
[ˌʌndə'bʌntʃɪŋ, -dər'-]
underburned недопа́лений
[ˌʌndə'bɜːnd, -dər'bɜːrnd]
underburning 1. непо́вне згоря́ння 2. (техн.) недо́пал
[ˌʌndə'bɜːnɪŋ, -dər'bɜːrnɪŋ]
underburnt недопа́лений
[ˌʌndə'bɜːnt, -dər'bɜːrnt]
undercarriage шасі́
['ʌndəˌkærɪdʒ, -dərˌkεr-]
undercharge 1. недонасна́женість, недозаря́дженість (акумулятора) || недонасна́жувати//недонасна́жити, недозаряджа́ти//недозаряди́ти 2. недо(за)ванта́жувати//недо(за)ванта́жити
['ʌndətʃɑːdʒ, -dərtʃɑːrdʒ]
undercharged 1. недонасна́жений, недозаря́джений 2. недованта́жений, недозаванта́жений
[ˌʌndə'tʃɑːdʒd, -dər'tʃɑːrdʒd]
underclay (геол.) підсти́льна гли́на
['ʌndəkleɪ, -dər-]
undercoat 1. ґрунт, ґрунтува́льний шар || ґрунтови́й 2. підша́р || підшаро́вий 3. захисни́й шар (у покриві металевого виробу) 4. ґрунті́вка, ґрунтува́льна су́міш 5. ґрунтува́ти//поґрунтува́ти
• 1-4.  ['ʌndəkəʊt, -dərkoʊt] 5.  = [ˌʌndə'kəʊt, -dər'koʊt]
undercoater ґрунті́вка, ґрунтува́льна су́міш
['ʌndəˌkəʊtə, -dərˌkoʊt̬ər]
undercoating 1. див. undercoat 2. ґрунтува́ння//поґрунтува́ння || ґрунтува́льний
['ʌndəˌkəʊtɪŋ, -dərˌkoʊt̬ɪŋ]
undercompensate недокомпенсо́вувати//недокомпенсува́ти
[ˌʌndə'kɒmpənseɪt, -dər'kɑːmp-]
undercompensation 1. недокомпенсо́ваність, недоста́тня скомпенсо́ваність 2. недокомпенса́ція, недоста́тня компенса́ція 3. недобалансо́ваність, недоста́тня збалансо́ваність
[ˌʌndəˌkɒmpən'seɪʃn, -dərˌkɑːmpən'-]
underconcentration недоконцентро́ваність, недоста́тня концентра́ція
[ˌʌndəˌkɒnsn'treɪʃn, -dərˌkɑːn-]
underconsolidation 1. недоущі́льнювання//недоущі́льнення 2. недоущі́льненість, недоста́тня ущі́льненість
[ˌʌndəkənˌsɒlɪ'deɪʃn, -dərkənˌsɑːl-
undercool 1. недоохоло́джувати//недоохолоди́ти 2. надохоло́джувати//надохолоди́ти, переохоло́джувати//переохолоди́ти
[ˌʌndə'kuːl, -dər'-]
undercooled 1. недоохоло́джений, недоста́тньо охоло́джений 2. надохоло́джений, переохоло́джений
[ˌʌndə'kuːld, -dər'-]
undercooling 1. недоохоло́джування//недоохоло́дження 2. надохоло́джування//надохоло́дження, переохоло́джування//переохоло́дження
[ˌʌndə'kuːlɪŋ, -dər'-]
undercorrected недокориго́ваний, недоста́тньо [частко́во] скориго́ваний
[ˌʌndəkə'rεktɪd, -dər-]
undercount недорахо́вувати//недорахува́ти, недолі́чувати//недолічи́ти
[ˌʌndə'kaʊnt, -dər'-]
undercoupling 1. недоста́тній зв’язо́к 2. (ел.) докрити́чний зв’язо́к (між контурами)
[ˌʌndə'kʌplɪŋ, -dər'-]
undercritical докрити́чний, підкрити́чний
[ˌʌndə'krɪtɪkl, -dər'krɪt̬ɪkl]
undercure 1. недотужа́віння, недоста́тнє затужа́віння || недотужа́віти 2. недовулканіза́ція, недоста́тня вулканіза́ція; недовулканізо́ваність || недовулканізо́вувати//недовулканізува́ти
['ʌndəkjʊə, -dərkjʊr]
undercurrent 1. глиби́нна течія́ 2. підповерхне́ва течія́
['ʌndəˌkʌrənt, -dərˌkɜːrrənt]
undercut підріза́ти//підрі́зати (ізсередини, ізнизу)
[ˌʌndə'kʌt, -dər'-]
underdamped 1. недовгамо́ваний; недоста́тньо заамортизо́ваний 2. (про контур) із докрити́чним згаса́нням
[ˌʌndə'dæmpt, -dər'-]
underdamping 1. недоста́тня заамортизо́ваність; недоста́тнє гамува́ння; недовгамо́ваність 2. слабке́ згаса́ння 3. (ел.) докрити́чне згаса́ння [гамува́ння]
[ˌʌndə'dæmpɪŋ, -dər'-]
underdesigned запроєкто́ваний [розрахо́ваний] із недоста́тнім запа́сом мі́цности
[ˌʌndədɪ'zaɪnd, ˌʌndər-]
underdeterminate недови́значений
[ˌʌndədɪ'tɜːmɪnət, -dərdɪ'tɜːrm-]
underdetermined недови́значений
[ˌʌndədɪ'tɜːmɪnd, -dərdɪ'tɜːrm-]
underdevelop недовиявля́ти//недови́явити [недопроявля́ти//недопрояви́ти] (фотоматеріял)
[ˌʌndədɪ'vεləp, ˌʌndər-]
underdeveloped 1. недорозви́нений; слабкорозви́нений 2. (про фотоматеріял) недови́явлений [недопроя́влений]
[ˌʌndədɪ'vεləpt, ˌʌndər-]
underdevelopment 1. недорозви́неність; слабкорозви́неність 2. недови́явленість [недопроя́вленість] (фотоматеріялу)
[ˌʌndədɪ'vεləpmənt, ˌʌndər-]
underdose 1. недоста́тня до́за 2. зме́ншена до́за (порівняно зі стандартною)
['ʌndədəʊs, -dərdoʊs]
underdried недосу́шений
[ˌʌndə'draɪd, -dər'-]
underdry недосу́шений, недосо́хлий || недосу́шувати//недосуши́ти
[ˌʌndə'draɪ, -dər'-]
undereducated недоосві́чений
[ˌʌndər'εdjukeɪtɪd, -'εdʒəkeɪt̬ɪd]
undereducation недоосві́та, недоосві́ченість
[ˌʌndərˌεdju'keɪʃn, -ˌεdʒə'-]
underestimate 1. занизька́ [зани́жена] оці́нка; недооці́нка 2. зани́жувати//зани́зити оці́нку; недооці́нювати//недооціни́ти, зани́зько оці́нювати//оціни́ти
• 1. [ˌʌndər'εstɪmət, -dər'-] 2. [ˌʌndər'εstɪmeɪt, -dər'-]
underestimation занизька́ [зани́жена] оці́нка; недооці́нка
[ˌʌndərˌεstɪ'meɪʃn, -dərˌ-]
underexcitation недозбу́джування//недозбу́дження; недозбу́дженість
[ˌʌndərˌεksɪ'teɪʃn, -dərˌ-]
underexcited недозбу́джений
[ˌʌndərɪk'saɪtɪd]
underexpansion 1. недорозши́рювання//недорозши́рення; недоста́тній ро́зшир 2. недорозтя́гування//недорозтя́гнення; недоста́тній ро́зтяг
[ˌʌndərɪk'spænʃn]
underexpose 1. (опт.) недоекспоно́вувати//недоекспонува́ти, недотри́мувати//недотри́мати, недонасві́тлювати//недонасвітли́ти 2. (яф) недоопромі́нювати//недоопромі́нити
[ˌʌndərɪk'spəʊz, -'spoʊz]
underexposed 1. (опт.) недотри́маний, недоекспоно́ваний, недонасві́тлений 2. (яф) недоопромі́нений
[ˌʌndərɪk'spəʊzd, -'spoʊzd]
underexposure 1. (опт.) недоекспоно́вування//недоекспонува́ння 2. недо́тримка, недоста́тня експози́ція 3. (яф) недоопромі́нювання//недоопромі́нення 4. недоста́тнє опромі́нення, недоста́тня до́за опромі́нення
[ˌʌndərɪk'spəʊʒə, -'spoʊʒər]
underfeed подава́ння зіспо́ду [зни́зу]
['ʌndəfiːd, -dər-]
underfill 1. недонапо́вненість, недоста́тня напо́вненість, непо́вність, неповнота́ 2. недонапо́внювати//недонапо́внити, недолива́ти//недоли́ти
• 1.  ['ʌndəfɪl, -dər-] 2.  = [ˌʌndə'fɪl, -dər'-]
underfilling недонапо́внювання//недонапо́внення
[ˌʌndə'fɪlɪŋ, -dər'-]
underfilm підплі́вковий
['ʌndəfɪlm, -dər-]
underfiring недо́пал
[ˌʌndə'faɪərɪŋ, -dər'-]
underflood 1. підто́плювати//підтопи́ти 2. (про рівень підземної води) ви́щати//пови́щати
[ˌʌndə'flʌd, -dər'-]
underfocusing недо(с)фокусо́ваність, недоста́тня сфокусо́ваність
[ˌʌndə'fəʊkəsɪŋ, -dər'foʊkəsɪŋ]
underfrequency зни́жена частота́ (порівняно з потрібною)
[ˌʌndə'friːkwənsi, -dər'-]
underfulfill недовико́нувати//недови́конати
[ˌʌndəfʊl'fɪl, -dər-]
underfulfillment недовико́нування//недовикона́ння
[ˌʌndəfʊl'fɪlmənt, -dər-]
underglaze підполи́вовий, підгля́нсовий
['ʌndəgleɪz, -dər-]
undergo зазнава́ти//зазна́ти; бу́ти пі́дданим (дії чогось) ■ to ~ a change зазна́ти змі́ни, зміни́тися; to ~ deformation зазна́ти [бу́ти пі́дданим] деформа́ції
[ˌʌndə'gəʊ, -dər'goʊ]
undergrade низькоя́кісний; низькосо́ртовий
[ˌʌndə'greɪd, -dər'-]
undergraduate (студе́нт‑)дипло́мник
[ˌʌndə'grædʒuət, -dər'-]
undergrinding недоста́тнє подрі́бнення
[ˌʌndə'graɪndɪŋ, -dər'-]
underground 1. підґру́нтя || підґру́нтовий 2. підзе́мний 3. недоме́лений, недоста́тньо подрі́бнений
• 1. ['ʌndəgraund, -dər-] 2. [ˌʌndə'graund, -dər'-]
underhardened недогарто́ваний
[ˌʌndə'hɑːdnd, -dər'hɑːrdnd]
underhardening недогарто́ваність, недо́га́рт, недоста́тній гарт, недоста́тня загарто́ваність
[ˌʌndə'hɑːdnɪŋ, -dər'hɑːrdnɪŋ]
underheat недогріва́ти//недогрі́ти
[ˌʌndə'hiːt, -dər'-]
underheating недогріва́ння//недогріття́, недо́грі́в
[ˌʌndə'hiːtɪŋ, -dər'hiːt̬ɪŋ]
underhung підві́шений
[ˌʌndə'hʌŋ, -dər'-]
underinflated недопомпо́ваний, недонапо́внений (газом, повітрям)
[ˌʌndərɪn'fleɪtɪd, -t̬ɪd]
underinflation недопомпо́ваність, недонапо́вненість (газом, повітрям)
[ˌʌndərɪn'fleɪʃn]
underivative непохідни́й, невивідни́й
[ˌʌndɪ'rɪvətɪv, -t̬ɪv]
underived неви́ведений
[ˌʌndɪ'raɪvd]
underlay 1. підкла́динка || підкла́динковий 2. підклада́ти//підкла́сти
• 1. ['ʌndəleɪ, -dər-] 2. [ˌʌndə'leɪ, -dər'-]
underlayer 1. підша́р || підшаро́вий 2. підкла́динка || підкла́динковий 3. ни́жній [спі́дній] шар
['ʌndəˌleɪə, -dərˌleɪər]
underlevel підрі́вневий
[ˌʌndə'lεvl, -dər-]
underlie 1. лежа́ти під 2. лежа́ти в осно́ві 3. підстеля́ти//підстели́ти, підклада́ти//підкла́сти
[ˌʌndə'laɪ, -dər'-]
underline підкре́слювати//підкре́слити
[ˌʌndə'laɪn, -dər'-]
underlining підкре́слювання//підкре́слення
[ˌʌndə'laɪnɪŋ, -dər'-]
underload недованта́га, недоста́тня [непо́вна] наванта́га; недованта́женість || недованта́жувати//недованта́жити
['ʌndələʊd, -dərloʊd]||[ˌʌndə'ləʊd, -dər'loʊd]
underloaded недованта́жений
[ˌʌndə'ləʊdɪd, -dər'loʊdɪd]
underloading недованта́жування//недованта́ження
[ˌʌndə'ləʊdɪŋ, -dər'loʊdɪŋ]
underlubrication недозма́щеність, недоста́тня зма́щеність
[ˌʌndəˌluːbrɪ'keɪʃn, -dərˌ-]
underlying 1. (про множину тощо) носі́й 2. ни́жчий, спі́дній, розташо́ваний ни́жче/під, що лежи́ть ни́жче/під 3. (про поверхню тощо) підсти́льний
[ˌʌndə'laɪɪŋ, -dər'-]
undermelting підтава́ння зіспо́ду/зни́зу
[ˌʌndə'mεltɪŋ, -dər'-]
undermoderated (про нейтрон) недоспові́льнений, недоста́тньо спові́льнений
[ˌʌndə'mɒdəreɪtɪd, -dər'mɑːdəreɪt̬ɪd]
undermodulated недомодульо́ваний, недоста́тньо змодульо́ваний
[ˌʌndə'mɒdjuleɪtɪd, -dər'mɑːdʒəleɪt̬ɪd]
undermodulation недоста́тня модуля́ція
[ˌʌndəˌmɒdju'leɪʃn, -dərˌmɑːdʒə'-]
underneath ни́жній, ни́жчий, спі́дній || під, ни́жче; внизу́; зни́зу, зіспо́ду
[ˌʌndə'niːθ, -dər'-]
underoccupied недонасе́лений, недозапо́внений
[ˌʌndər'ɒkjupaɪd, -'ɑːkjəpaɪd]
underoxidize недооки́снювати(ся)//недооки́снити(ся)
[ˌʌndər'ɒksɪdaɪz, -'ɑːksə-]
underpart ни́жня части́на, низ, спід
['ʌndəpɑːt, -dərpɑːrt]
underpass обхі́д зни́зу, туне́ль
['ʌndəpɑːs, -dərpæs]
underpin 1. підтри́мувати//підтри́мати, підпира́ти//підпе́рти 2. підво́дити//підве́сти фунда́мент(а) (smthпід щось)
[ˌʌndə'pɪn, -dər'-]
underpinnings підва́лини (теорії тощо)
[ˌʌndə'pɪnɪŋz, -dər'-]
underpopulated недонасе́лений, недозапо́внений
[ˌʌndə'pɒpjuleɪtɪd, -dər'pɑːpjəleɪt̬ɪd]
underpower 1. недоста́тня поту́жність 2. неспромо́жність, недоста́тня спромо́жність
['ʌndəˌpaʊə, -dərˌpaʊər]
underpressure 1. недоста́тній [низьки́й] тиск 2. доатмосфе́рний тиск (нижчий за атмосферний)
['ʌndəˌprεʃə, -dərˌprεʃər]
underproduce недовиробля́ти//недови́робити
[ˌʌndəprə'djuːs, -dərprə'duːs]
underproduction недовиробля́ння//недови́роблення; недови́робіток
[ˌʌndəprə'dʌkʃn, -dər-]
underproductive малопродукти́вний, недоста́тньо продукти́вний
[ˌʌndəprə'dʌktɪv, -dər-]
underproductivity недоста́тня продукти́вність
[ˌʌndəˌprɒdʌk'tɪvəti, -dərˌproʊdʌkt'tɪvət̬i]
underproof (про спирт) розве́дений, низькоґра́дусний
[ˌʌndə'pruːf, -dər'-]
underproportioned 1. дозо́ваний зі зме́ншенням [зани́женням] 2. (про дозу) зани́жений, зме́ншений; недоста́тній
[ˌʌndəprə'pɔːʃənd, -dərprə'pɔːrʃ-]
underprotection недоста́тній за́хист
[ˌʌndəprə'tεkʃn, -dər-]
underrate недооці́нювати//недооціни́ти, зани́жувати//зани́зити оці́нку, зани́зько оці́нювати//оціни́ти
[ˌʌndə'reɪt, -dər'-]
undersaturated недонаси́чений
[ˌʌndə'sætʃəreɪtɪd, -dər'sætʃəreɪt̬ɪd]
undersaturation недонаси́ченість
[ˌʌndəˌsætʃə'reɪʃn, -dərˌ-]
underscore підкре́слювати//підкре́слити
['ʌndəˌskɔː, -ˌskɔːr]
undersea підво́дний || під водо́ю
[ˌʌndə'siː, -dər'siː(z)]
underseas під водо́ю
[ˌʌndə'siːz, -dər'siː(z)]
undershoot 1. ві́дхил уни́з (від потрібного значення) 2. неґати́вний ви́стриб || вистри́бувати//ви́стрибнути (до менших значень) 3. недо́стриб
['ʌndəʃuːt, -dər-]
underside 1. низ, спід; ни́жній бік; ни́жня пове́рхня 2. ви́верт, зворо́тний бік
['ʌndəsaɪd, -dər-]
undersintering 1. недоспіка́ння//недоспе́чення 2. недоспе́ченість
[ˌʌndə'sɪntərɪŋ, -dər'sɪnt̬-]
undersize 1. замали́й ро́змір 2. див. undersized
['ʌndəsaɪz, -dər-]
undersized 1. замали́й, на́дто мали́й; ме́нший, ніж тре́ба 2. замало́го ро́зміру 3. неповноро́змірний
[ˌʌndə'saɪzd, -dər'-]
underslung підвісни́й; підві́шений ни́жче о́сі
[ˌʌndə'slʌŋ, -dər'-]
undersoil підґру́нтя, матери́к || підґру́нтовий, материко́вий
['ʌndəsɔɪl, -dər-]
underspeed замала́ [занизька́] шви́дкість
['ʌndəspiːd, -dər-]
understable недоста́тньо стійки́й
[ˌʌndə'steɪbl, -dər'-]
understand розумі́ти//зрозумі́ти
[ˌʌndə'stænd, -dər'-]
understandability зрозумі́лість
[ˌʌndəˌstændə'bɪləti, -dərˌstændə'bɪlət̬i]
understandable зрозумі́лий
[ˌʌndə'stændəbl, -dər'-]
understanding розумі́ння
[ˌʌndə'stændɪŋ, -dər'-]
• theoretical ~ = теорети́чна інтерпрета́ція
understate приме́ншувати//приме́ншити
[ˌʌndə'steɪt, -dər'-]
understatement приме́ншування//приме́ншення
[ˌʌndə'steɪtmənt, -dər'-]
understoichiometric достехіометри́чний, підстехіометри́чний
[ˌʌndəˌstɔɪkiə'mεtrɪk, -dərˌ-]
understratum (мн. understrata) 1. субстра́т || субстра́тний 2. ни́жній шар || нижньошаро́вий 3. (геол.) ни́жній пласт || нижньопла́стовий
['ʌndəˌstrɑːtəm, -dərˌstreɪt̬əm] (мн. ['ʌndəˌstrɑːtə, -dərˌstreɪt̬ə])
understrength недоста́тня мі́цність
[ˌʌndə'strεŋθ, -dər'-]
understress недонапру́женість, недонапру́га, недоста́тня напру́га [недоста́тнє напру́ження] || недонапру́жувати//недонапру́жити
['ʌndəstrεs, -dər-]
understressed недонапру́жений, недоста́тньо напру́жений
[ˌʌndə'strεst, -dər'-]
understressing недонапру́жування//недонапру́ження
[ˌʌndə'strεsɪŋ, -dər'-]
understructure фунда́мент; осно́ва || фунда́ментовий; осно́вний
['ʌndəˌstrʌktʃə, -dərˌstrʌktʃər]
undersupply недопостача́ння//недопоста́чення, недоста́тнє постача́ння//поста́чення
['ʌndəsəˌplaɪ, -dər-]