Знайдено 61 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «thumb» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

sore [sɔː, амер. sɔːr soʊr]
  1. adj
    1) (про частину тіла) хво́рий, болю́чий; запа́лений; чутли́вий
    2) (про людину) пора́нений, хво́рий, який має крепату́ру, розби́тий
    4) ту́жни́й, бо́лісний, гірки́й, жу́рни́й
    5) розм., перев. амер. серди́тий; засму́чений; обра́жений; роздрато́ваний
    6) болю́чий, тяжки́й (напр. про питання, проблему)
    7) коне́чний; терміно́вий, нега́йний
  2. n
    1) боля́чка; біль; ра́на, зокр. ви́разка (на шкірі), нари́в
    2) болю́че місце, пита́ння; пробле́ма
  3. adv
    поет. жорстоко; тяжко
    • sore point — болю́че мі́сце, живе́
    • stand (або stick) out like a sore thumb — впада́ти в о́ко (в о́чі) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

miller’s thumb [ˌmɪlɘzˈθʌm] n іхт. бичок.
rule-of-thumb [ˌru:lɘvˈθʌm] n
1. грубо емпіричний метод; практичне правило;
2. емпіричне правило для приблизних підрахунків.
suck-a-thumb [ˈsʌkɘθʌm] n дитина, яка смокче свій палець.
suck-thumb [ˈsʌkθʌm] див. suck-a-thumb.
thumb [θʌm] n
1. великий палець руки;
  with his ~ and finger великим і вказівним пальцем;
2. виступ;
3. міра довжини (= 2,54 см);
  a ~’s breadth шириною в один дюйм; ◊
  put your ~s up! не вішай носа!, не бійся!;
  ~s down несхвалення;
  ~ pin канцелярська кнопка (тж thumb-tack);
  ~s up! чудово!, прекрасно!;
  to be all ~s бути незграбним;
  to bite one’s ~s гніватися, дратуватися;
  Tom T. хлопчик-мізинчик;
  to twiddle one’ ~s байдикувати, бити байдики.
thumb-mark [ˈθʌmˌmɑ:k] n відбиток великого пальця (у дактилоскопії) (тж thumb-print).
come [kʌm] v (past came, p. p. come)

  to ~ under one’s thumb опинитися у когось під черевиком.

USAGE: Вживання дієслова to come і його пари to go залежить від положення мовця і дійової особи. Обидва дієслова, називаючи одну і ту ж дію, вказують на їх різний напрям: to come – у напрямку до мовця, to go – у напрямку від мовця, е. g.: He usually goes home about five. Він звичайно йде додому біля п’ятої. He usually comes home at five. Він звичайно приходить додому о п’ятій.

lady [ˈleɪdɪ] n (pl ladies)

  L’s slipper бот. зозулині черевички; ~ ’s smock бот. жеруха; ~ ’s thumb бот. гірчак почечуйний;
ride [raɪd] n

  to thumb a ~ амер. голосувати на дорозі; під’їхати на попутній машині.
rule [ru:l] n

  ~ of thumb 1) кустарний спосіб; 2) суто емпіричний, що спирається на досвід;
under [ˈʌndɘ] prep вказує на:

  ~ one’s foot, heel, hoof, thumb у чиїйсь владі, під каблуком;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

баранчик 1. lamb, young ram;
2. тех. thumb screw, wing nut;
3. (птах) snipe.
бичок2 (риба) goby, bullhead, miller’s thumb.
велик||ий 1. (у різн. знач.) big, large; large-scale;
~ий бізнес big business;
~ий Лондон Greater London;
~ий палець (на руці) thumb; (на нозі) big/great toe;
~ий проміжок wide interval;
~ий хлопець big boy;
~а зала large/big hall;
~а країна large country/land;
~а рогата худоба cattle;
~а спадщина a fair heritage;
~а сума a large sum;
~і ноги і руки large limbs;
~і простори vast/immense spaces;
~ою мірою highly, largely;
2. (значний, визначний) great; prominent; outstanding; (при власних іменах) the Great; (про титул князя) grand;
~ий подвиг great/heroic deed;
~ий попит great/ rush demand;
~ий успіх outstanding success;
~а кількість a great number, mickle;
~а людина (за своїм положенням) great man/person; (на зріст) tall person;
~а потужність тех. huge/great power;
~а різниця wide/ great difference;
~е горе great grief;
~і держави the Great Powers;
~ої різниці немає no great/tremendous difference;
3. (важливий) important;
надавати ~ого значення цьому to make much of it;
4. розм. (дорослий) grown-up; (про зріст) tall;
від ~ого до смішного ‒ один крок from the sublime to the ridiculous is only one step;
~ому кораблю ‒ е плавання a great ship asks deep waters;
у ~их справах не буває дрібниць there are no small steps in great affairs.

ПРИМІТКА: Український прикметник великий передається в англійській мові прикметниками big, large, huge, enormous, great, immense, tremendous, gigantic, vast. Ці синоніми розрізняються відтінками понять, які передають. Big вказує на великий розмір, обсяг, велику вагу або масу: a big man великий чоловік. Це слово має емоційне забарвлення: big business великий бізнес. Large вживається для позначення розміру предмета: a large room велика кімната, large hands великі руки. Прикметник large вживається також з іменниками на позначення кількості, такими як sum, number, weight, quantity: a large sum of money велика сума грошей, in large quantities у великій кількості. Прикметник great у значенні великий вживається для позначення не розміру, як big і large, а важливих подій, речей чи видатних людей. Big теж вживається у цьому значенні, але є менш формальним. Great і big можуть поєднуватися, щоб виразити емоції чи для особливої виразності: What a great/big fish! Яка велетенська рибина! Great може вживатися як вигук, щоб виразити задоволення, схвалення: How do you like my dress? ‒ Great! Як тобі подобається моя сукня? ‒ Чудово!/Прекрасно!/Здорово! Huge, enormous підкреслюють надмірний розмір, надзвичайно велику масу: a huge elephant великий слон, a huge appetite сильний апетит, enormous amount of money дуже велика сума грошей, an enormous house величезний будинок. Great і tremendous вказують на щось дуже велике за обсягом, кількістю або важливістю: at a tremendous speed на дуже великій швидкості. Immense підкреслює перевищення звичайних стандартів або розмірів, gigantic емфатично підкреслює надзвичайно великий розмір: immense difficulties значні труднощі, of immense importance надзвичайної важливості; a gigantic success величезний успіх. Vast вказує на значну площу, а також значну кількість і ступінь: a vast sum of money значна кількість грошей.

держа||ти to hold, to keep;
~ти голову високо to hold one’s head high;
~ти коней to keep horses;
~ти курс (на) to head (for);
~ти в покорі to keep down, to keep under;
~ти в руках когось to hold/to have smb. (well) in hand, to have under one’s thumb;
~ти язик за зубами to hold one’s tongue;
~ти! виг. hue!;
~ти злодія! stop thief!;
так ~ти! мор. right so!
каблук heel, heelpiece;
бути під ~ом у когось to be under someone’s thumb, to be tied to one’s apron strings.
карлик dwarf, pygmy; жарт. midget, elfin, manikin, hop-o’-my-thumb.
пал||ець 1. (руки, рукавички) finger; (ноги) toe; (запобіжний, гумовий тощо) finger-stall;
великий ~ець (руки) one’s thumb; (ноги) big toe;
вказівний ~ець one’s forefinger, index;
підмізинний ~ець one’s fourth finger; (на лівій руці) one’s ring-finger;
середній ~ець one’s middle finger;
відбиток ~ьців fingerprint;
показувати ~ем to point a finger at smb., smth.;
посварити ~ем to point an accusing finger at smb.;
рахувати по ~ьцях to count on the fingers of the hand;
2. тех. pin, finger, cam;
~ кривошипа тех. crankpin;
3. зоол. digit;
він це знає, як свої п’ять ~ьців he has it at his fingertips;
дивитися на щось крізь ~ьці to look through one’s fingers at smth.; to wink at smth.; to connive at;
йому ~ьця в рот не клади розм. he is not to be trusted;
~ьцем не кивнути not to stir/to raise a finger;
тримати ~ець на пульсі перен. to keep one’s finger on the pulse.

ПРИМІТКА: Частини тіла, як правило, в англійській мові вживаються з присвійним займенником : He has badly hurt his finger (his toe, his head, etc.). Він сильно вдарив палець і т. д.

повід (pl. повіддя, поводи) (у коня) (bridle-)rein; halter;
бути на поводі у когось розм., перен. to be under one’s thumb; to be tied to smb.’s apron-strings;
попустити поводи to give a horse the bridle, to slacken rein(s) (тж перен.).
послинити 1. to wet a little with saliva;
2. фам. to (be) slobber, to beslaver, to drivel, to soil; (про книжку) to thumb.
п’ят||а (мн. п’яти) heel; тех. pivot, footstep;
бути під чиєюсь ~ою to be under someone’s thumb;
його душа в ~и сховалася his heart dropped into his boots;
лизати ~и комусь to lick smb.’s shoes/boots;
по ~ах in the wake of;
ходити по ~ах за кимсь to tail (after) one; to follow (on) smb.’s heels; (з поганим наміром) to dog;
з голови до ~ from head to foot/toe;
~ами накивати розм. to show a clean pair of heels, to take to one’s heels; sl. to bung off; to do a bunk.
рук||а (мн. руки) (кисть) hand; (від кисті до ліктя) forearm; (від кисті до плеча) arm; перен. (почерк) (hand)writing;
мозолясті ~и horny hands;
з перших ~ at first hand;
з правої (лівої) ~и on the right (left) hand/side;
з пустими ~ами empty-handed;
підняти на когось ~у to lift/to raise one’s hand against;
грати в чотири ~и to play duets;
подати ~у to hold out one’s hand;
подати ~у допомоги to lend a helping hand;
просити чиєїсь ~и to ask for someone’s hand;
~и в боки arms akimbo;
~и вгору! hands up!, stand and deliver!;
накласти (на себе) to commit suicide;
скласти ~и to fold one’s hands (тж перен);
у власні ~и (напис на конверті) personal;
з рук у ~и from hand to hand;
збувати з ~ to get a thing off one’s hands; to rid oneself (of);
купувати з других ~ to buy second hand;
торкатися ~ами to finger;
хапати ~ами to paw;
він взяв мене під ~у he took my arm; he slipped his arm through mine;
у мене не підіймається ~а це зробити І have not the heart to do it;
взяти себе в ~и to pull oneself together;
він не чистий на ~у he is not honest; розм. money sticks to his fingers;
геть ~и! hands off!;
жар чужими ~ами загрібати one beats the bush and another catches the birds;
махнути ~ою перен. to give up, to lose interest in things (people);
мов ~ою зняло (про біль, турботи) vanished/disappeared as if by magic;
набити собі ~у на чомусь to acquire skill (for, in); to be well practised in;
під ~ою, під ~ами at hand, ready to hand;
~ам волі не давай! steady with your hands!;
~ руку миє one good turn deserves another;
сон в ~у the dream has come true;
тепер він у моїх ~ах now I have him;
тримати в ~ах когось to have a person under one’s thumb;
тримати себе в ~ах to have oneself in hand;
у мене ~и опустились І feel utterly discouraged;
у нього все з ~ валиться he doesn’t know how to take the matter in hand (to do it);
це мені на ~у it just suits me.

ПРИМІТКА: На відміну від українського іменника рука, який означає всю верхню кінцівку тіла, англійський іменник arm позначає лише частину верхньої кінцівки ‒ від зап’ястка до плеча. Частина верхньої кінцівки від пальців до зап’ястка передається іменником hand. Частини тіла звичайно вживаються з присвійними займенниками: to hurt one’s leg, to cover one’s face with one’s hands. Проте в словосполученнях з прийменником замість присвійного займенника вживається означений артикль: The stone hit him on the head. Камінь ударив його по голові. He caught me by the hand. Він схопив мене за руку. Означений артикль також уживається у деяких словосполученнях, коли мова йде про біль або удар: She had pain in the shoulder. У неї болить плече.

слід1 1. track; (ніг) footstep, footprint; (пальця) fingermark, fingerprint; (великого пальця) thumb-mark; (звіра) track, trail, scent, slot, foil, spoor; (судна) wake, furrow; (від удару) dint;
гарячий ~ мисл. hot/blazing/ burning scent;
старий ~ cold scent;
збити зі ~у (собак) to put off the scent, to foil;
іти по чиїхсь ~ах to tread in the footsteps of a person; to move in the wake;
натрапити на ~ to find the track;
переслідувати когось по ~ах to follow one by the tracks;
повертатися по своїх ~ах to retrace one’s steps;
2. перен. trace, mark, sign; (минулого тощо) vestige;
~и віспи pockmarks;
ні ~у no sign/trace (of);
а його і ~у немає the bird has flown away; no traces were left.

ПРИМІТКА: див. знак.

трима||ти to hold, to keep;
~ти в покорі to keep down, to keep under;
~ти в руках когось перен. to hold/to have smb. (well) in hand, to have under one’s thumb;
~ти голову високо to hold one’s head high;
~ти коней to keep horses;
~ти курс (на) мор. to head (for);
так ~ти! мор. right so!;
~й! виг. hue! ~й злодія! stop thief!;
~ти (своє) слово to keep one’s word; (ідіом.) to be as good as one’s word;
~й язик за зубами hold your tongue in all ill time.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to be under someone’s thumb
in js. Gewalt f [dat.] stehen, unter js. Fuchtel f [dat.] stehen
бути під черевиком (чоботом, каблуком, п’ятою) у когось
to have a green thumb
eine grüne Hand haben
бути вмілим (природженим) садівником, мати дар до садівництва
that sticks out like a sore thumb
1)
das sieht ja ein Blinder
це і сліпому видно
2)
das fällt entsetzlich auf
a rule of thumb
Faustregel f
приблизне (емпіричне) правило
rule of thumb
Faustregel f
практичне (приблизне, грубе) правило
to thumb a ride
per Anhalter fahren, trampen
подорожувати автостопом

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

thumb = [θʌm] вели́кий па́лець
method = ['mɛθəd] 1. ме́тод, спо́сіб 2. пра́вило 3. алґори́тм

• rule of thumb ~
= ме́тод спроб і по́ми́лок
rule = [ru:l] 1. пра́вило // as a ~ зазви́чай, як пра́вило 2. керува́ти // ~ out вилуча́ти/ви́лучити

• ~ of thumb
= емпіри́чне пра́вило

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

thumb вели́кий па́лець (руки)
[θʌm]
thumb-index лі́терний пока́зник (на обрізі словника тощо)
['θʌmˌɪndεks]
index (мн. indices) 1. і́ндекс || і́ндексний, і́ндексовий; (про множину) індексува́льний || індексува́ти//проіндексува́ти; значи́ти/‌познача́ти//позна́чи́ти і́ндексом 2. пока́зни́к, коефіціє́нт || показнико́вий, коефіціє́нтний 3. поря́док 4. стрі́лка (приладу) || стрілко́ви́й 5. вказівни́к, пока́зник (у книжці) || вно́сити//вне́сти до пока́зника

thumb ~ = витино́вий (абетко́вий) пока́зник на о́брізі кни́жки (низка витинів з літерами абетки)
rule 1. пра́вило ■ as a ~ зазвича́й, звича́йно, як пра́вило; by the ~s за пра́вилами; to obey a ~ вико́нувати пра́вило; to break a ~ пору́шувати пра́вило 2. при́нцип; но́рма; при́пис 3. керува́ти; контролюва́ти ■ to ~ out виключа́ти//ви́ключити, відкида́ти//відки́нути (можливість тощо) 4. ліні́йка || ліні́йковий || лініюва́ти//полініюва́ти, графи́ти//пографи́ти ■ to ~ off відокре́млювати//відокре́мити ри́скою

~ of thumb = 1. емпіри́чне пра́вило 2. куста́рний спо́сіб
tack 1. (мале́нький) цвях, цвя́шок, гвіздо́к || цвяхови́й, цвя́шкови́й, гвіздко́вий || прибива́ти//приби́ти цвя́шками [гвіздка́ми] 2. ли́пкість, кле́йкість; прихо́пність || прихо́плювати//прихопи́ти (щось чимось), прихо́плюватися//прихопи́тися (до чогось)

thumb ~ = при́шпилька, кресля́рська кно́пка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

кно́п|ка 1. (push) button ▪ кла́цнути —кою (мишачою, натиснути й відпустити) to click a button; нати́снути —ку to press [push] a button 2. (клавіша) key 3. (головка) knob 4. (дзвоника) bell-push 5. (канцелярська) (drawing) pin 6. (на одязі) snapper, snap-fastener

кресля́рська ~ = drawing pin, thumb tack
навмання́ 1. at random 2. (безладно) haphazardly, in a hit and miss fashion; by the rule of thumb
па́л|ець (-льця) 1. (техн.) cog; pin 2. (на руці) finger 3. (на нозі) toe

вели́кий ~ = (руки) thumb; (ноги) big toe
пока́зник (-а) 1. (у книжці) index ▪ без —а (про книжку) unindexed; вно́сити до —а (назву тощо) to index; не вне́сений до —а unindexed, nonindexed 2. (довідник) guide, reference book 3. (бібліографічний) directory 4. (список) list
абетко́вий ~ = index; (на обрізі книжки) thumb index

витино́вий ~ на о́брізі кни́жки = (низка витинів з літерами абетки) thumb index
пра́ви|ло 1. rule; principle; law 2. (приписи, мн.) regulations, rules 3. (норма) norm 4. (канон) canon 5. (звичай) practice 6. (настанови, мн.) directions, regulations; instructions ▪ за —лами by [according to] the rules; згі́дно з —лами in accordance with [according to] the rules; не за —лами (про гру) unfair; вико́нувати —а, дотри́муватися —л to obey the rules, to follow the directions [regulations]; пору́шувати —ла to break the rules; (с)формулюва́ти —ла to lay down the rules

емпіри́чне ~ = empirical rule; (приблизне) rule of thumb

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

вели́кий (-ка, -ке) great, large; important, weighty:
  Володи́мир Вели́кий, Volodimir the Great;
  вели́ка люди́на, great man (person);
  вели́ка голова́, intelligent man (person);
  Вели́ка П’я́тниця, Good Friday;
  Вели́кий Ти́ждень, Holy Week;
  вели́кий піст, Lent (before Easter);
  вели́кий па́лець, thumb, toe;
  вели́кий ві́втар [вівта́р], high altar;
  вели́кий князь, grand duke;
  Вели́ка Брита́нія, Great Britain;
  вели́кість (-кости [-кості]) f greatness, enormity, largeness, bigness.
каву́рник (-ка) m thumb, toe (in riddles).
кі́готь (-гтя) m claw, fang, clutch (of beasts), talon (of birds):
  діста́тися в чиї́ кі́гті, to fall into one’s clutches, to be under one’s thumb;
  я в ньо́го в кі́гтях, I am in his clutches;
  гостри́ти кі́гті на ко́го, to sharpen one’s claws against someone, to have an aggressive intention against one.
ніс (но́са) m nose; snout:
  ніс корабля́, bow of a ship;
  ніс череви́ка, tip (toe) of a shoe;
  о́рлій (вірля́чий, орли́ний, ри́мський) ніс, aquiline (Roman) nose;
  карлючкува́тий (закарлю́чений) ніс, curved nose;
  заде́ртий (кирпа́тий) ніс, snub nose, pug nose;
  заде́рти но́са, to be stuck-up;
  пильну́й свого́ но́са, stick to your own business;
  похню́пити но́са, to become discouraged (glum), to be glooomy (dejected);
  замкну́ти две́рі кому́ пе́ред но́сом, to shut the door in one’s face;
  крути́ти но́сом, to be discontented (disappointed);
  води́ти кого́ за ніс, to lead one bv the nose, to lead one a merry dance;
  уте́рти (притя́ти) кому́ но́са, to show one his place, to clip his wings;
  уте́рти ніс, to blow (wipe) one’s nose;
  заора́ти (запоро́ти, клю́нути, зари́ти) но́сом, to fall to the ground head first;
  чу́ти но́сом, to sense, foresee;
  спусти́ти но́са, to become dejected (disappointed, discouraged), to lose heart;
  спусти́ти ніс під се́бе, to be ashamed;
  відійти́ з но́сом, to leave discomfited;
  йому́ в но́сі закрути́ло, he was displeased;
  закарбува́ти собі́ на но́сі, to mark (observe, note) well;
  пока́зувати кому́ но́са, to thumb one’s nose at one;
  стрі́нутися ніс-у-ніс, to meet one face to face;
  поді́бне, як п’я́стук (кула́к) до но́са, there is no resemblance whatever between the two, it does not fit (suit) at all;
  трима́ти ніс по ві́тру, to bend with the wind, to act according to the circumstances;
  цей пес ма́є до́брий ніс, this dog has good scent.
па́лець (-льця) m finger (of hand, glove); digit; cog, tooth (in a wheel):
  па́лець ноги́, toe;
  вели́кий па́лець, thumb; big toe;
  вказівни́й па́лець, index (finger), forefinger;
  сере́дній па́лець, middle finger;
  мізи́нний па́лець, little finger;
  підмізи́нний (обручко́вий, перстене́вий) па́лець, ring finger;
  умі́ти що на па́льцях, to have a thing at one’s finger tips (i.e., to know thoroughly);
  ма́ти в па́льцях, to be dexterous at handiwork (handicraft);
  да́ти бі́дному хоч на па́лець, to give at least a tiny bit (pittance) to the poor;
  на па́лець, a finger’s breadth;
  диви́тися на що крізь па́льці, to wink at a thing;
  ходи́ти на па́льцях, to walk on tiptoe;
  Бо́жий па́лець, God’s sign (punishment);
  сам як па́лець, all alone;
  не клади́ йому́ па́льця в рот, be careful with him, don’t trust him;
  їх мо́жна на па́льцях перелічи́ти, they can be counted on one’s fingers (i.e., there are so few of them).
па́люх (-ха) m thumb; finger-hood.
побалазува́ти (-у́ю, -уєш) P vt to soil a finger (thumb).
рука́ (-ки́) f hand, arm:
  пра́ва (лі́ва) рука́, right (left) hand;
  верх руки́, the back of the hand;
  ма́ти до́вгі ру́ки, to be light-fingered, to be inclined to steal;
  задубі́лі ру́ки, frozen (numb) hands;
  пода́ти (дава́ти) ру́ку, to offer (one’s) hand, to lend a helping hand;
  опусти́ти ру́ки, to lose courage, to give up (in despair);
  йому́ не рука́, it does not suit him, he does not feel comfortable (in it);
  це йому́ на ру́ку кові́нька, it suits his purpose well;
  рука́ не рука́ кому́, whether it suit one or not;
  зав’яза́ти ру́ки, fig., to marry;
  зложи́ти ру́ки, fig., to die;
  йому́ все до рук ли́пне, he appropriates everything he lays his hands on;
  перебива́ти ру́ки, to be a witness to a bet (by cutting clasped hands);
  рука́ в ру́ку, hand in hand (assisting each other);
  іти́ під ру́ки, to go hand in hand;
  вла́сною руко́ю, with one’s own hand;
  ще́дрою руко́ю, giving liberally (plentifully);
  заломи́ти ру́ки, to wring one’s hands;
  жи́ти з пра́ці свої́х рук, to live by one’s own labor;
  рука́ ру́ку ми́є, you scratch my back and I’ll scratch yours;
  на ско́ру ру́ку, in haste, hastily;
  ру́ки погрі́ти чим, to take advantage of;
  погрі́ти ру́ки ко́ло чо́го, to feather one’s nest well;
  як руко́ю махну́в, in the twinkling of an eye;
  чіпа́тися рука́ми й нога́ми, to cling (to something) for dear life, to go to it tooth and nail;
  приклада́ти ру́ки, or доложи́ти рук до …, to apply oneself diligently to work;
  тягти́ ру́ку за ким, to be on one’s side, to take one’s part;
  піти́ кому́ в ру́ку, to serve (assist) one;
  піти́ руко́ю, to be lucky (fortunate);
  за ру́ки да́ти, to give money (bet) to a betting go-between (witness);
  взя́ти на ру́ки, to take in one’s arms;
  трима́ти себе́ в рука́х, to control oneself, to be master of oneself;
  махну́ти на щось руко́ю, to wave one’s hand (in a gesture of indifference);
  навину́тися під ру́ки, to come (opportunely) into one’s hands (presence);
  як він лиш попаде́ мені́ в ру́ки, if he should fall into my hands (clutches);
  трима́ти кого́ в рука́х, to have a person under one’s thumb (under strict control);
  ру́ки проч! hands off!
  я зна́ю його́ ру́ку, I know his handwriting;
  покла́сти ру́ку, to put down one’s signature;
  ні заві́що рук зачепи́ти, there is simply nothing to do.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

велик||ий прикм. (у різн. знач.) big, large; large-scale; (просторий) extensive, vast; (значний, визначний) great; prominent; outstanding; (масштабний) large-scale; (масивний) huge; (істотний) great, essential; (докладний) lengthy, long; (багатослівний) prolix, diffuse, verbose; (численний) large, strong; (при власних іменах) the Great; (про титул князя) grand; (основний, головний, важливий) major, important; розм. (дорослий) grown-up; (про зріст) tall

~ий палець (на руці) thumb; (на нозі) big/great toe
вод||а ім. ж. water

~ою не розлити to be finger and thumb
держати дієсл. to hold, to keep

~ в руках to hold smb well in hand, to have smb under one’s thumb
правил||о ім. с. rule; звич. мн. (положення, що служить керуванням) regulations, тж. code, law; (напрям думок, норма поведінки) principle, maxim; precept, canon

емпіричне ~о rule-of-thumb
рук||а ім. ж. (кисть) hand; (від кисті до плеча) arm; розм. (особа, що зробила протекцію) pusher

тримати когось у ~ах to have a person under one’s thumb.

ПРИМІТКА: На відміну від українського іменника рука, який означає всю верхню кінцівку тіла, англійський іменник arm позначає лише частину верхньої кінцівки – від зап’ястя до плеча. Частина кінцівки від пальців до зап’ястя передається іменником hand. Назви частин тіла звичайно вживаються з присвійними займенниками: to cover one’s face with one’s hands. Проте в словосполученнях з прийменниками замість присвійних займенників вживається означений артикль: He caught me by the hand.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

thumb великий палець
rule (і) правило; управа, влада; лінійка; (д) правити, керувати, володіти; лініювати
r.-making готування [встановлювання, виробляння] правил
r.-of-thumb правило (базоване) на досвіді ("правило великого пальця")

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

метод,~у method; (підхід) approach; (спосіб) way, manner, system, mode; (методика) procedure, technique; (засіб) tool, mean(s)

емпіричний м. empirical method фіз; empirical approach, empirical procedure мат; “rule-of-thumb” method, cut-and-try method прф
по́значка (reference) mark, marker, notation, designation, label, tab, token; (символ) symbol; (знак) sign; (контрольна точка) check point, control point; (шкали) cursor; (монтажна) cue; (на екрані) blip, pip; (прапорець) flag; guide mark, pulse, score, tag звз; identifier || ID, label || LBL, thumb, tip інф