Знайдено 143 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «thread» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

thread = низка {?}, потік (команд) {?}, гілка (виконання) {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

вис||іти дієсл. to hang; ♦ ~іти на волосині to hang by a thread.
волосин||ка ім. ч. single tiny hair; filament; ♦ на ~ку від by a close shave
на ~ку від смерті within a hair(’s)-breadth (an ace) of death
він був на ~ку від загибелі he had a narrow/hairbreadth escape; he had a narrow squeak of it
триматися на ~ці to hang by a thread; to hang on by the eyelids.
гвинтов||ий прикм. spiral; тех. screw
~ий домкрат screw-jack
~ий пароплав іст. screw steamer
~а лінія helical line/curve, spiral helix
~а муфта screw socket
~а нарізка (screw) thread
~а передача helical gearing
~а пружина spiral spring
~і сходи spiral staircase
робити ~у нарізку to thread; (в дулі гвинтівки) to rifle.
зроб||ити дієсл. to make, to do; (виготовити) to manufacture, to fabricate
~ити висновок to make a conclusion
~ити жест to make a gesture
~ити зачіску to do one’s hair
~ити комплімент to pay a compliment
~ити помилку to make a mistake
~ити послугу to render а service
~ити пропозицію to propose, to advance, to offer, (ділову, дружню) to suggest
~ити честь to do the honour
~ити все можливе to do one’s utmost/best
~ити більше, ніж обіцяв to do better than one’s word
~ити когось своїм спільником to make an ally of smb
~іть мені послугу will you do me a favour?
нічого не ~иш there is nothing to be done, you can’t help it
от як це треба ~ити that is the way to do it
що я можу для вас ~ити? what can I do for you? він добре ~ив, що відмовився he did well to refuse
я далекий від того, щоб це ~ити І am far from doing it
я ні в якому разі цього не ~лю far be it from me to do it
я повинен ~ити це, що б там не було І must do it at any/whatever cost; ♦ ~ити ведмежу послугу to do a bad/an evil/an ill turn
~ити щось на живу нитку to do smth with a hot needle and a burning thread
~ив наспіх, як насміх haste makes waste; more haste less speed; slow and sure.
нит||ка ім. ж. thread; (у лампі розжарювання) filament; (для зашивання рани) suture
провідна ~ка clew, clue
~ка перлів rope/string of pearls; ♦ на живу ~ку hastily, slightly
вимокнути до ~ки to have not a dry thread/stitch on smb
куди голка, туди й ~ка if two men ride on a horse, one must ride behind; (це) проходить червоною ~кою is emphasized
з миру по ~ці ‑ бідному сорочка/з хати по ~ці ‑ сиротині свитка little by little makes a mickle .
ниточ||ка ім. ж. small thread
висіти на ~ці to hang by a thread.
тонк||ий прикм. thin; (не грубий) (про фігуру, талію) (про тканину) (про зір, слух) перен. (витончений)
~ий голос thin voice
~ий натяк gentle hint
~ий папір thin paper
~ий смак refined taste
~а нитка fine thread
~а політика subtle/clever policy
~а талія slender waist
~і кишки small intestine
~і ноги skinny legs.
хід ім. ч. (перебіг, розвиток) course, going, march, current; (рух) motion, run, movement; (швидкість) speed, pace; (у грі) innings; шах. move; карт, lead, turn; (вхід) entrance; (прохід) way, passage; (прогрес виконання робіт тощо) progress; перен. (тактичних крок) move, ploy; (маневр) manoeuvre; mex. (машини) run, running; (гвинта) thread, lead; (поршня) stroke
вдалий ~ a fine stroke of policy, a master stroke, a clever move
вільний ~ free running
задній ~ backward motion, back-draught, reverse
малий (повний) ~ slow (full) speed
потайний ~ secret passage
середній ~ half-speed
тактичний ~ tactical ploy
на ходу in motion
повним ходом at full speed, at full pelt
~ виконання контракту course of the implementation/fulfilment/performance/execution of a contract
~ виконання робіт progress of work(s)
~ думок train of thought
~ економічного циклу (економічної активності) course of a business cycle (economic activity)
~ історії the course/the march of history
~ кризи course of a crisis
~ подій course/progress/trend/march of events
~ поршня вгору (вниз) upstroke (downstroke)
~ робіт progress of work(s)
~ справи (підприємства, діяльності) course/run of business; ~ циклу course of a cycle, cycle path
~ справ trend of affairs, (підприємства, діяльності) course/run of business
давати задній ~ to reverse the engine, to back
дати ~ to set in motion, to set going
дати ~ справі to set an affair going, to get things going, to set matters moving, юр. to take proceedings
повернути назад ~ історії to reverse the course of history
повідомити про ~ виконання замовлення to inform of the progress of the order
йти заднім ходом to back (up)
з ходу without a pause; straight off
виправляти помилки на ходу to correct mistakes while going on with the business (on the way)
йому не дають ходу he doesn’t get on, they won’t give him a chance
чий ~? (у шахах) whose move is it?; (у картах) whose turn (to play) is it?, who leads?, whose lead is it?
з чорного ходу розм. illegally, illicitly
знати всі ходи і виходи to know all the ins and outs, to be perfectly at home; coup;розм. бути в ходу to be in demand, to be in vogue, to be popular
цей товар/крам в ходу this article is in demand.
шерстян||ий прикм. (вовняний) woollen, wool, of wool; worsted
~а промисловість wool industry
~а пряжа woollen thread, wool yarn
~а тканина woollen cloth
~і вироби (речі) woollens; розм. woollies.
щабель ім. ч. rung, thread; (драбини) step (of a ladder); перен. (ступінь, рівень) stage, level
піднести/підняти на вищий ~ to raise smth to a higher level.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

thread = [θrɛd] 1. ни́тка 2. жи́ла ка́белю 3. програмо́вий кана́л 4. прошива́ти/проши́ти
• analytical ~
= аналіти́чна ни́тка, однови́мірний точко́вий ко́мплекс
• elastic ~
= пру́жна ни́тка
• execution ~
= ланцюжо́к (послідо́вність) вико́нування
• ideal ~
= ідеа́льна ни́тка
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна ни́тка
• local ~
= лока́льна ни́тка
• proof ~
= ни́тка (шлях) дове́дення
• unit ~
= одини́чна ни́тка
testing = ['tɛstɪŋ] випро́бування/ви́пробування; пере́ві́рка, тестува́ння; контро́ль // ~ normal cases випро́бування за норма́льних умо́в; ~ the exceptions випро́бування за винятко́вих умо́в; ~ the extremes випро́бування за екстрема́льних умо́в
• accelerated ~
= приско́рені випро́бування
• acceptance ~
= прийма́льні випро́бування
• assembly ~
= ко́мплексні випро́бування
• at-speed ~
= тестува́ння на робо́чій частоті́
• bottom-up ~
= висхідне́ тестува́ння, тестува́ння зни́зу вго́ру
• built-in ~
= вмонто́ваний контро́ль; вмонто́ване тестува́ння
• burn-in ~
= вибрако́вувальні випро́бування; випро́бування на примусо́ву відмо́ву
• complete ~
= по́вне тестува́ння
• conformance ~
= випро́бування на сумі́сність (згі́дність)
• demonstration ~
= демонстраці́йні випро́бування
• design ~
= пере́ві́рка (пра́вильності) проє́ктних рі́шень; контро́ль на ета́пі проєктува́ння
• development ~
= сте́ндові випро́бування, сте́ндове тестува́ння
• empirical ~
= емпіри́чна пере́ві́рка
• execution ~
= контро́льний пуск програ́ми
• exhaustive ~
= ви́черпне тестува́ння
• ex-situ ~
= контро́ль зо́внішніми за́собами
• factory ~
= заводські́ випро́бування; промисло́ві випро́бування
• fault isolation ~
= тестува́ння з локаліза́цією негара́зді́в
• field ~
= польові́ випро́бування; експлуатаці́йні випро́бування
• final (finished) ~
= заверша́льні (підсумко́ві) випро́бування
• go/no-go ~
= випро́бування за при́нципом "прида́тний-неприда́тний"
• in-circuit ~
= внутрішньосхе́мний контро́ль
• interface ~
= тестува́ння інтерфе́йсів
• laissez-faire ~
= інтуїти́вне тестува́ння (без певного плану)
• manufacturing ~
= промисло́ві випро́бування
• module ~
= (автоно́мне) тестува́ння мо́дулів
• mutation ~
= мутаці́йне тестува́ння (базоване на припущенні, що помилка в програмі різко змінює її поведінку)
• near-exhaustive ~
= квазипо́вне тестува́ння (з майже повним перебиранням варіантів)
• operation (operational) ~
= експлуатаці́йні випро́бування, випро́бування за реа́льних (робо́чих) умо́в (в реа́льних (робо́чих) умо́вах)
• parallel ~
= порівня́льні випро́бування (паралельні випробування з наступним порівнюванням результатів)
• presence ~
= контро́ль ная́вності (потрібних полів даних)
• product ~
= прийма́льний контро́ль ви́робів
• production ~
= пото́чне тестува́ння (під час виготовляння)
• program ~
= тестува́ння програ́ми
• real-time ~
= випро́бування в реа́льному ча́сі
• redundancy ~
= надлишко́ве тестува́ння (повторне тестування з використанням складніших тестів)
• regression ~
= реґреси́вне тестува́ння (з поверненням від складніших тестів до простіших)
• release ~
= промисло́ві випро́бування
• retrofit ~
= післямодернізаці́йне тестува́ння, тест на збере́ження працезда́тності систе́ми; тест на збере́ження зна́чень пара́метрів систе́ми (після заміни деякого обладнання або коригування програм)
• saturation ~
= тестува́ння (програми) в наси́ченому режи́мі
• signature ~
= тест контро́льних сум (сигнату́р), сигнату́рний контро́ль
• soft ~
= програмо́ве тестува́ння
• stimulus/response ~
= тестува́ння ме́тодом сти́мул-реа́кція (шляхом подавання входового сигналу і спостереження відгуку)
• stored-response ~
= тест за допомо́гою (збере́жених) ві́дгуків (на задані входові сигнали)
• stuck-fault ~
= тестува́ння (схем) на осно́ві моделюва́ння конста́нтних (неспра́вностей) негара́здів
• surface ~
= тестува́ння пове́рхні (ди́ску)
• syndrome ~
= синдро́мний контро́ль, контро́ль за допомо́гою синдро́мів (у технічній діагностиці)
• thread ~
= тестува́ння функці́йних можли́востей
• top-down ~
= спадне́ тестува́ння, тестува́ння згори́ вниз
• trial-and-error ~
= тестува́ння ме́тодом спроб і помило́к
• unit ~
= бло́кове тестува́ння (програми)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

double-thread двони́тковий
[ˌdʌbl'θrεd]
multiple-thread 1. багатони́тковий 2. (про ґвинт) багатонарізе́вий, багатовходо́вий
['mʌltɪplˌθrεd]
single-thread 1. однони́тковий 2. (про ґвинт) одновходо́вий, однонарізе́вий
[ˌsɪŋgl'θrεd]
thread 1. ни́тка || нитко́вий || вси́лювати//‌вси́лити [проси́лювати//‌проси́лити, протя́гувати//‌протягти́] ни́тку (крізь отвір тощо) 2. на́різь || нарізе́вий || наріза́ти//‌нарі́зати (нарізь) 3. (комп.) ланцюжо́к || ланцюжко́вий 4. низа́ти/‌нани́зувати//‌наниза́ти
[θrεd]
• ~ of web = павути́на, павути́нна ни́тка
• coarse ~ = гру́ба на́різь
• conducting ~ = прові́дна ни́тка
• double ~ = двовхо́дова на́різь
• female ~ = вну́трішня на́різь
• fine ~ = 1. тонка́ на́різь 2. тонка́ ни́тка
• inside ~ = га́йкова на́різь
• instrument ~ = ни́тка при́ладу
• left-handed ~ = лі́ва на́різь
• male ~ = зо́внішня на́різь
• metric ~ = метри́чна на́різь
• multiple ~ = багатовхо́дова на́різь
• pendulum ~ = ни́тка ма́ятника
• right-handed ~ = пра́ва на́різь
• screw ~ = ґвинтова́ [спіра́льна] на́різь
• silk ~ = шовкови́на, шовко́ва ни́тка
• thin ~ = тонка́ ни́тка
• triple ~ = тривхо́дова на́різь
• traveling ~ = рухо́ма ни́тка (в окулярі тощо)
thread-cutting (ґвинто)наріза́льний
['θrεdˌkʌtɪŋ, -t̬ɪŋ]
two-thread 1. двони́тковий 2. (про ґвинт) двонарізе́вий, двовходо́вий
['tuːθrεd]
ball 1. ку́ля || кульови́й 2. м’яч 3. клубо́к
[bɔːl, bɒːl]
~ of thread = клубо́к нито́к
closed ~ = за́мкнена ку́ля
open ~ = відкри́та ку́ля
break 1. ро́зла́м; розко́лина; (ви́ламаний) о́твір, ви́лом || лама́ти(ся)//‌злама́ти(ся); розла́мувати(ся)//‌розлама́ти(ся), розбива́ти(ся)//‌розби́ти(ся) (in pieces – на куски; in two – навпіл); руйнува́ти(ся)//‌зруйнува́ти(ся) □ to ~ a piece off smth відла́мувати//‌відлама́ти кусо́к від чогось; to ~ off partly, to ~ partway надла́мувати//‌надлама́ти; to ~ open вила́мувати//‌ви́ламати; to ~ up розбива́ти//‌розби́ти; лама́ти//‌злама́ти; перела́мувати//‌перелама́ти 2. ро́зри́в; обри́в || розрива́ти(ся)//‌розірва́ти(ся); обрива́ти(ся)//‌обірва́ти(ся) □ to ~ in втруча́тися//‌втру́титися; to ~ through прорива́ти(ся)//‌прорва́ти(ся), прола́мувати(ся)//‌пролама́ти(ся) 3. пере́рва, па́уза || перерива́ти(ся)//‌перерва́ти(ся) □ to ~ off перерива́ти//‌перерва́ти, припиня́ти//‌припини́ти 4. розмика́ння//‌розі́мкнення (електричного кола тощо) || розмика́ти//‌розімкну́ти (електричне коло тощо) 5. зало́м, то́чка зало́му (in a curve – кривої) 6. посла́блювати//‌посла́бити, пом’я́кшувати//‌пом’я́кшити (a blow – удар; a fall – падіння) □ to ~ foam гаси́ти//‌загаси́ти пі́ну; to ~ the (force of the) wind посла́блювати//‌посла́бити си́лу ві́тру 7. пору́шувати//‌пору́шити
[breɪk]
~ in a characteristic = зало́м характери́стики
film ~ = ро́зри́в плі́вки
line ~ = ро́зри́в [кіне́ць] рядка́
page ~ = обри́в сторі́нки
shell ~ = ро́зри́в оболо́нки
strand ~ = ро́зри́в ни́тки
thread ~ = ро́зри́в ни́тки
connection 1. (процес) сполуча́ння//‌сполу́чення; з’є́днування//‌з’є́днання; злуча́ння//‌злу́чення 2. (наслідок) сполу́чення, з’єдна́ння, злу́ка 3. (матем.) зв’я́зність 4. зв’язо́к (with – з) □ in ~ with у зв’язку́ з; in this ~ із цьо́го при́воду 5. (ел.) схе́ма (сполу́чень)
[kə'nεkʃn]
affine ~ = афі́нна зв’я́зність
base ~ = цо́кольне з’єдна́ння
basing ~ = цо́кольне з’єдна́ння
bolt(ed) ~ = болтове́ з’єдна́ння
bridging ~ = містко́ве сполу́чення, містко́ва схе́ма
cascade ~ = каска́дове сполу́чення, каска́дова схе́ма
Christoffel ~ = Кри́стофелева зв’я́зність
clip(ping) ~ = затиско́ве з’єдна́ння
common-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
common-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
common-emitter ~ = спільное́мітерна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
common-grid ~ = спільносі́ткова схема, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
cross ~ = пере́мичка
delta ~ = трику́тна [трику́тникова] схе́ма, з’єдна́ння [сполу́чення] трику́тником
earth ~ (ел.) зазе́млення, узе́млення, земля́
electric ~ = електри́чне сполу́чення [з’єдна́ння]; схе́ма електри́чних сполу́чень [з’є́днань]
grounded-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
grounded-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
grounded-emitter ~ = спільноемі́терна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
grounded-grid ~ = спільносі́ткова схема, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
hardwire ~ = жорстке́ [зафіксо́ване] з’єдна́ння
hinge(d) ~ = шарні́рне з’єдна́ння
intercircuit ~ = міжко́нтурне сполу́чення
laser cascade ~ = каска́дове уві́мкнення ла́зерів
loose ~ = нещі́льне [слабке́] з’єдна́ння
mesh ~ (ел.) багатоку́тникове [багатоку́тне] сполу́чення, багатоку́тникова [багатоку́тна] схе́ма
multiple ~ = послідо́вно-парале́льне з’єдна́ння [сполу́чення]
nonlinear ~ = неліні́йна зв’я́зність
non-plug(‑type) ~ = нерозні́мне з’єдна́ння
open-delta ~ = схе́ма у фо́рмі відкри́того [розі́мкненого] трику́тника
parallel ~ = парале́льне з’єдна́ння [сполу́чення]
permanent ~ = нерозні́мне́ з’єдна́ння
pin ~ = штифтове́ з’єдна́ння
pivot ~ = шарні́рне з’єдна́ння
plug ~ = ште́псельне [ро́знімне] з’єдна́ння
plug-type ~ = ро́знімне з’єдна́ння
projective ~ = проєкти́вна зв’я́зність
Riemannian ~ = Ри́манова зв’я́зність
rigid ~ = жорстке́ [зафіксо́ване] з’єдна́ння
screw(ed) ~ = ґвинтове́ з’єдна́ння
semirigid ~ = напівжорстке́ з’єдна́ння
semisymmetric ~ = напівсиметри́чна зв’я́зність
series ~ = послідо́вне з’єдна́ння [сполу́чення]
series-multiple ~ = послідо́вно-парале́льне з’єдна́ння [сполу́чення]
series-parallel ~ = послідо́вно-парале́льне з’єдна́ння [сполу́чення]
shunt ~ = парале́льне з’єдна́ння [сполу́чення]
solder(ed) ~ = лю́тове [запа́яне] з’єдна́ння
solderless ~ = нелю́тове [непа́яне] з’єдна́ння
spin ~ = спі́нова зв’я́зність
spinorial ~ = спіно́рна зв’я́зність
star ~ = з’єдна́ння [сполу́чення] зі́ркою; зірча́ста схе́ма
stochastic ~ = стохасти́чний зв’язо́к
tandem ~ (ел.) каска́дове сполу́чення, каска́дова схе́ма
thread(ed) ~ = нарізе́ве з’єдна́ння
tight ~ = щі́льне з’єдна́ння
torsion-free ~ = безза́крутова зв’я́зність
unitary ~ = уніта́рна зв’я́зність
welded ~ = зва́рене [спогрі́те] з’єдна́ння
wire ~ = дрото́ве [дроти́нне] з’єдна́ння [сполу́чення]
wye ~ = з’єдна́ння [сполу́чення] зі́ркою
wye-delta ~ = з’єдна́ння [сполу́чення] зі́рка-трику́тник
Y ~ = з’єдна́ння [сполу́чення] зі́ркою
depth 1. глибина́ || глиби́нний 2. товщина́ || товщи́нний 3. наси́ченість (кольору); гу́стість (забарвлення) 4. висота́ (зубця тощо)
[dεpθ]
~ of a cloud = товщина́ хма́ри
~ of corrugation = глибина́ ґо́фру
~ of definition = (опт.) глибина́ рі́зкости
~ of depression = 1. глибина́ запа́дини 2. глибина́ втиска́ння
~ of fall = висота́ па́дання
~ of field = (опт.) глибина́ рі́зкости
~ of focus = (опт.) глибина́ рі́зкости
~ of a layer = товщина́ [висота́, глибина́] ша́ру
~ of magnetic-field ripple = глибина́ ґофро́ваности магне́тного по́ля
~ of precipitation = висота́ (ша́ру) о́падів
~ of profile = глибина́ (западин) про́філю; висота́ (випинів) про́філю
~ of a tooth = висота́ зубця́
~ of thread = висота́ на́різі
apparent ~ = позі́рна глибина́; позі́рна товщина́ (шару рідини)
atmospheric ~ = товщина́ атмосфе́ри
coating ~ = товщина́ по́криву
constructional ~ = будіве́льна висота́
crack ~ = глибина́ трі́щини
depletion ~ = товщина́ збі́дненого ша́ру
deposit ~ = товщина́ по́криву [ві́дкладу] (осілого на поверхні)
diffusion ~ = глибина́ дифу́зії
escape ~ = глибина́ виліта́ння
etch ~ = глибина́ ща́влення [тра́влення]
fluid(ized)-bed ~ = висота́ [товщина́] спли́неного [кипу́чого] ша́ру
half-value ~ = товщина́ (шару) полови́нного посла́блення (проміння)
immersion ~ = глибина́ зану́рення
Josephson penetration ~ = Джо́зефсонова глибина́ прони́кнення
modulation ~ = глибина́ модуля́ції
notch ~ = глибина́ на́дрі́зу
optical ~ = опти́чна товщина́
penetration ~ = глибина́ прони́кнення
potential (well) ~ = глибина́ потенція́лу, глибина́ потенція́льної я́ми
skin ~ = товщина́ скін-ша́ру
snow ~ = висота́ [товщина́] снігово́го по́криву
tenth-value ~ = товщина́ (шару) десятиразо́вого посла́блення (проміння)
gage 1. вимі́рювач, мі́рчий [(контро́льно‑)вимі́рювальний] при́лад 2. мі́рчий [вимі́рювальний] інструме́нт, міри́ло || мі́ряти//‌помі́ряти, вимі́рювати//‌ви́міряти 3. перви́нний мі́рчий [вимі́рювальний] перетво́рювач, дава́ч 4. мано́мет(е)р; вакуумме́т(е)р 5. калі́бр, ро́змір; мі́ра || ґрадуюва́ти//‌поґрадуюва́ти; калібрува́ти//‌скалібрува́ти/‌прокалібрува́ти 6. шабло́н; лека́ло; етало́н; масшта́б; мі́рча [міри́льна] ліні́йка
[geɪdʒ]
acceleration ~ = акселеро́мет(е)р
acoustic strain ~ = акусти́чний тензо́мет(е)р
air ~ = пові́тряний мано́мет(е)р
alpha-ray vacuum ~ = альфатро́н
angle ~ = кутомі́р
backscattering thickness ~ = товщиномі́р із розсі́юванням наза́д
beta(‑absorption) ~ = бе́та-промене́вий товщиномі́р
Bayard-Alpert ~ = мано́мет(е)р Бе́єрда-Е́лперта [Ба́ярда-А́льперта]
bellows ~ = сильфо́нний мано́мет(е)р
bench ~ = насті́льний (мі́рчий) при́лад
beta(‑absorption) ~ = бе́та-вимі́рювач (товщини, густини), бе́та-товщиномі́р
Bourdon pressure ~ = бурдо́н, Бурдо́нів мано́мет(е)р
check ~ = контро́льний при́лад
clearance ~ = вимі́рювач про́зорів
cold-cathode ionization ~ = холоднокато́дний йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
compound pressure and vacuum ~ = мановакуумме́т(е)р
compression ~ = компресо́мет(е)р, компресі́йний мано́мет(е)р
contact ~ = конта́ктовий вимі́рювач
content ~ = рівнемі́р
deadweight ~ = тягарепо́ршневий [тягаретолоко́вий] мано́мет(е)р
decrement ~ = згасни́й [декреме́нтний] мано́мет(е)р
density ~ = денси́мет(е)р, густиномі́р, вимі́рювач густини́
deposit ~ = вимі́рювач забру́днености атмосфе́ри
depth ~ = глибиномі́р, вимі́рювач глибини́; лот; марео́граф
dial ~ = 1. вимі́рювач з колово́ю шкало́ю 2. цифербла́тний індика́тор
diaphragm ~ = мембра́новий мано́мет(е)р; мембра́новий вакуумме́т(е)р
differential pressure ~ = різнице́вий [диференці́йний] мано́мет(е)р
direct-reading ~ = прямопоказо́вий при́лад, при́лад з безпосере́днім ви́веденням по́казів
draft ~ = тягомі́р
electric ~ = електровимі́рювач
electric pressure ~ = електри́чний мано́мет(е)р
electron vacuum ~ = електро́нний вакуумме́т(е)р
evaporation ~ = атмо́мет(е)р
fast(‑response) ~ = швидкоді́йний при́лад
float level ~ = поплавце́вий рівнемі́р
float(‑type) ~ = поплавце́вий вимі́рювач
float-type rain ~ = поплавце́вий дощомі́р
flow ~ = витратомі́р
force ~ = динамо́мет(е)р
free-piston ~ = поршневи́й [толоко́вий] мано́мет(е)р
friction ~ = трибо́мет(е)р
fuel ~ = витратомі́р па́лива
gamma(‑absorption) ~ = га́мма-вимі́рювач (товщини, густини), га́мма-товщиномі́р, га́мма-промене́вий товщиномі́р
gap ~ = вимі́рювач про́зорів
hardness ~ = твердомі́р, твердо́мет(е)р
height ~ = висотомі́р
hot-cathode ionization ~ = гарячекато́дний йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
hot-filament ionization ~ = гарячекато́дний йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
hot-wire ~ = теплови́й мано́мет(е)р
indicating ~ = показо́мет(е)р, пока́зувальний вимі́рювач [мі́рчий при́лад]; індика́тор
inside ~ = вну́трішній ро́змір
internal ~ = калі́бр-нутромі́р
ion(ization) ~ = йонізаці́йний мано́мет(е)р; йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
ion vacuum ~ = йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
Knudsen ~ = Кну́дсенів мано́мет(е)р
Langmuir pressure ~ = Ле́нґмюрів мано́мет(е)р
level ~ = рівнемі́р
liquid-column ~ = ріди́нний мано́мет(е)р
low-pressure ~ = низькоти́сковий мано́мет(е)р
magnetron vacuum ~ = магнетро́нний вакуумме́т(е)р
male ~ = калі́бр-нутромі́р
master ~ = контро́льний [етало́нний] калі́бр
McLeod ~ = Макла́удів [Маклео́дів] мано́мет(е)р
mesh ~ = шкала́ сит
micropressure ~ = мікромано́мет(е)р
moisture ~ = гігро́мет(е)р, вологомі́р
molecular ~ = в’я́зкісний мано́мет(е)р
noncontact ~ = неконта́ктовий вимі́рювач
optical ~ = опти́чний вимі́рювач
panel-mounted pressure ~ = щитови́й мано́мет(е)р
Penning ~ = Пе́нінґів мано́мет(е)р
piezoelectric ~ = п’єзоелектро́мет(е)р, п’єзоелектри́чний вимі́рювач
piezoelectric pressure ~ = п’єзомано́мет(е)р, п’єзоелектри́чний мано́мет(е)р
piezoelectric strain ~ = п’єзотензо́мет(е)р
Pirani ~ = мано́мет(е)р Піра́ні
piston ~ = поршневи́й [толоко́вий] мано́мет(е)р
Phillips (ionization) ~ = Фі́ліпсів мано́мет(е)р
plug ~ = калі́бр-нутромі́р
pointer ~ = стрілко́ви́й вимі́рювач
precipitation ~ = опадомі́р, вимі́рювач кі́лькости о́падів
pressure ~ = мано́мет(е)р, тискомі́р, вимі́рювач ти́ску
profile ~ = шабло́н; лека́ло
radiation ~ = вимі́рювач (радіо)акти́вности
radiation vacuum ~ = радіяці́йний [радіоізото́пний] вакуумме́т(е)р
radioactive ionization ~ = радіоізото́пний йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
radioactive snow ~ = радіоізото́пний снігомі́р
radioactive thickness ~ = радіяці́йний [ізото́пний] товщиномі́р
radiometric ~ = радіометри́чний вимі́рювач [при́лад]
rain ~ = дощомі́р, плювіо́мет(е)р
recording rain ~ = плювіо́граф
recording strain ~ = тензо́граф
reference ~ = контро́льний [етало́нний] калі́бр
resistance strain ~ = тензорези́стор
ring ~ = кільце́вий калі́бр
shifting ~ = ре́йсмус
slide ~ = висувни́й [розсувни́й] калі́бр
snow ~ = снігомі́р
spiral (pressure) ~ = спіра́льний мано́мет(е)р
spring-element ~ = пружи́но́вий мано́мет(е)р
standard ~ = взірце́вий [етало́нний] вимі́рювач [мі́рчий при́лад]
strain ~ = тензо́мет(е)р
strain (vacuum) ~ = деформаці́йний вакуумме́т(е)р
surface ~ = 1. вимі́рювач шо́рсткости пове́рхні 2. ре́йсмус
tank ~ = рівнемі́р резервуа́ру, вимі́рювач рі́вня в резервуа́рі
telescoping ~ = телескопі́чний [висувни́й, розсувни́й] при́лад
temperature ~ = температу́рний дава́ч
thermal-conductivity ~ = теплови́й мано́мет(е)р; термоелектри́чний вакуумме́т(е)р
thermocouple pressure ~ = термоелектри́чний мано́мет(е)р
thermocouple vacuum ~ = термоелектри́чний вакуумме́т(е)р
thickness ~ = товщиномі́р, вимі́рювач товщини́; калібромі́р
thread ~ = наріземі́р, вимі́рювач на́різей
tide ~ = марео́граф
totalizer ~ = інтеґрува́льний вимі́рювач [мі́рчий при́лад]
ultrasonic thickness ~ = ультразвукови́й товщиномі́р
vacuum ~ = вакуумме́т(е)р, ва́куумний мано́мет(е)р; дава́ч ти́ску
viscometer ~ = віско(зи)метри́чний мано́мет(е)р, в’я́зкісний вакуумме́т(е)р
viscosity ~ = в’я́зкісний мано́мет(е)р
water ~ = водомі́р, рівнемі́р води́, індика́тор рі́вня води́
wind ~ = анемо́мет(е)р, вітромі́р
x-ray thickness ~ = рентґе́нівський товщиномі́р
molecule моле́кула || моле́кульний
['mɒlɪkjuːl, 'mɑːl-]
acceptor ~ = моле́кула-акце́птор
achiral ~ = ахіра́льна моле́кула
amphiphilic ~ = амфіфі́льна моле́кула
anisotropic ~ = анізотро́пна моле́кула
associated ~ = асоція́т
asymmetric ~ = асиметри́чна моле́кула
asymmetric top ~ = [STM] асиметри́чна моле́кульна дзи́ґа
axial ~ = аксі́йна моле́кула
branched ~ = розгалу́жена моле́кула
branched-chain ~ = моле́кула з розгалу́женим ланцюго́м
calamitic ~ = каламіти́чна моле́кула
chain ~ = ланцюго́ва моле́кула
charmonium ~ = чармо́нієва моле́кула
chiral ~ = хіра́льна моле́кула
chromonic ~ = хромоні́чна моле́кула
complex ~ = складна́ моле́кула
diatomic ~ = [DM] двоа́томна моле́кула
dimer ~ = диме́рна моле́кула
dipolar ~ = біполя́рна моле́кула
dipole ~ = ди́польна моле́кула
discotic ~ = дискоти́чна моле́кула
dissociated ~ = дисоційо́вана моле́кула
donor ~ = моле́кула-до́нор
double-helix ~ = двоспіра́льна [подвійноспіра́льна] моле́кула
excimer ~ = ексиме́рна моле́кула
excited ~ = збу́джена моле́кула
excitonic ~ = ексито́нна моле́кула
flexible ~ = гнучка́ молеку́ла
free ~ = ві́льна моле́кула
helical ~ = спіра́льна моле́кула
helically shaped ~ = спіра́льна моле́кула
heteropolar ~ = гетерополя́рна моле́кула
homopolar ~ = гомеополя́рна моле́кула
hybrid ~ = гібри́дна моле́кула
interstellar ~s = міжзоре́ві моле́кули
ionic ~ = йо́нна моле́кула, моле́кульний йон
ionized ~ = йонізо́вана моле́кула, моле́кульний йон
isotopic ~ = ізото́пна моле́кула
isotropic ~ = ізотро́пна моле́кула
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана] моле́кула
linear ~ = [LM] ліні́йна моле́кула
long-chain ~ = довголанцюго́ва моле́кула
mes(on)ic ~ = мезомоле́кула
mesogenic ~ = мезоге́нна моле́кула
monoatomic ~ = одноа́томна моле́кула
muonic ~ = мюо́нна моле́кула, мю-мезомоле́кула
neutral ~ = нейтра́льна моле́кула
nonlinear ~ = неліні́йна моле́кула
nonpolar ~ = неполя́рна моле́кула
nonrigid ~ = нежорстка́ [деформо́вна] моле́кула
nuclear ~ = ядро́ва моле́кула
parent ~ = ба́тьківська моле́кула
plate-like ~ = пласти́нчаста моле́кула
polar ~ = поля́рна моле́кула
polyatomic ~ = [PM] багатоа́томна моле́кула
polymorphic ~ = полімо́рфна моле́кула
rigid ~ = жорстка́ [недеформо́вна] моле́кула
rodlike ~ = паличкува́та моле́кула
semiflexible ~ = напівгнучка́ молеку́ла
semirigid ~ = напівжорстка́ моле́кула
symmetric ~ = симетри́чна моле́кула
symmetric top ~ = [STM] симетри́чна моле́кульна дзи́ґа
thread-like ~ = нитча́ста моле́кула
top ~ = моле́кульна дзи́ґа
unbranched ~ = нерозгалу́жена моле́кула
unbranched-chain ~ = моле́кула з нерозгалу́женим ланцюго́м
undissociated ~ = недисоційо́вана моле́кула
unexcited ~ = незбу́джена моле́кула
tagged ~ = позна́чена [заналичко́вана] моле́кула
twisted ~ = закру́чена моле́кула
pendulum 1. ма́ятник, хиту́н || ма́ятниковий, хитуно́вий □ to time a ~ мі́ряти пері́од колива́нь ма́ятника 2. висо́к || виско́вий
['pεndjʊləm, 'pεndʒələm]
astatic ~ = астати́чний ма́ятник
ballistic ~ = балісти́чний ма́ятник
circular ~ = колови́й ма́ятник
compensated ~ = скомпенсо́ваний ма́ятник
compensation ~ = компенсаці́йний [зрі́внювальний] ма́ятник
composite ~ = складни́й ма́ятник
compound ~ = фізи́чний ма́ятник
conical ~ = коні́чний [ко́нусний] ма́ятник
coupled ~s = зв’я́зані ма́ятники
cycloidal ~ = цикло́їдний ма́ятник
double ~ = подві́йний ма́ятник
elastic ~ = пружни́й ма́ятник
Foucault ~ = ма́ятник Фуко́
free ~ = ві́льний ма́ятник
Froude ~ = Фру́дів [фрикці́йний] ма́ятник
Graham ~ = Ґре́мів ма́ятник
gravity ~ = фізи́чний ма́ятник
gridiron ~ = ґрильови́й ма́ятник
gyroscopic ~ = гірома́ятник
Harrison ~ = Га́рисонів ма́ятник
horizontal ~ = горизонта́льний ма́ятник
hydrometric ~ = гідрометри́чний ма́ятник
Kater (reversible) ~ = Ке́йтерів (оборо́тний) ма́ятник
magnetic ~ = магне́тний ма́ятник
Maxwell ~ = Ма́ксвелів ма́ятник
reversible ~ = оборо́тний ма́ятник
seconds ~ = секу́ндний ма́ятник
Schuler ~ = Шу́лерів ма́ятник
simple ~ = математи́чний ма́ятник
spherical ~ = сфери́чний ма́ятник
spring ~ = пружи́но́вий ма́ятник
thread ~ = нитко́вий ма́ятник
torsion(al) ~ = крутни́й [обертни́й] ма́ятник
pitch I 1. висота́ (тону) 2. крок, пері́од (структури) || кро́ковий, пері́одний 3. кут на́хилу 4. (поздо́вжній) крен, танга́ж
[pɪtʃ]
~ of a cholesteric twist = пері́од холесте́рику
~ of a propeller = крок пові́тряного ґвинта́
absolute ~ = 1. абсолю́тна висота́ то́ну 2. абсолю́тний слух
adjustable ~ = змі́нний крок
angular ~ = кутови́й крок
cholesteric ~ = пері́од холесте́рику
dot ~ = кра́пко́вий крок
effective ~ = ефекти́вний пері́од (ґвинтового руху)
high ~ = висо́кий тон
normal ~ = норма́льний крок
perfect ~ = абсолю́тний слух
reactor-lattice ~ = пері́од [крок] реа́кторної ґратни́ці
relative ~ = відно́сна висота́ то́ну
reverse ~ = крок з від’є́мною тя́гою
screw ~ = крок ґвинта́
standard ~ = етало́нна висота́ то́ну
thread ~ = крок на́різі
variable ~ = змі́нний крок
winding ~ = крок на́витки
plug 1. ште́псель, при́тичка; (ште́псельна) ви́лка; (ште́псельний) ро́знім; (контактова) го́лка; ште́кер □ ~ in устромля́ти//‌устроми́ти [вставля́ти//‌вста́вити] (штепселя) в конта́ктове гніздо́ 2. за́тичка; ко́рок, уту́лок; за́глушка, за́сліпок, чіп || застромля́ти//‌застроми́ти (чопа, корка тощо), зачопо́вувати//‌зачопува́ти, закорко́вувати//‌закоркува́ти 3. (про отвір, цідило, фільт(е)р тощо) забива́тися//‌заби́тися, засмі́чуватися//‌засміти́тися
[plʌg]
blind ~ = глухи́й ко́рок, за́глушка, за́сліпок
fire ~ = поже́жний гідра́нт
drain ~ = випуска́льна [спуска́льна] за́тичка
panel ~ = пане́льна за́глушка
phone ~ = телефо́нний ште́кер
pin ~ = ште́псельна ви́лка
pipe ~ = за́глушка труби́
repair ~ = ремо́нтна за́тичка, ремо́нтний ко́рок
seal(ing) ~ = защі́льник, защі́льнювальна за́тичка
shielding ~ = захисто́ва за́тичка
spark(ing) ~ = запа́лювальна сві́чка
split ~ = ро́знімна за́тичка
thread ~ = нарізе́вий ко́рок
screw 1. ґвинт || ґвинтови́й □ to drive a ~ заґвинти́ти ґвинта́; to tighten a ~ затягти́ [закріпи́ти] ґвинта́ 2. заґви́нчувати//‌заґвинти́ти, закру́чувати//‌закрути́ти, приґви́нчувати//‌приґвинти́ти, прикру́чувати//‌прикрути́ти (to – до) □~ in вкру́чувати//‌вкрути́ти, уґви́нчувати//‌уґвинти́ти; ~ out, ~ off виґви́нчувати//‌ви́ґвинтити, відґви́нчувати//‌відґвинти́ти, викру́чувати//‌ви́крутити, відкру́чувати//‌відкрути́ти; ~ on наґви́нчувати//‌наґвинти́ти, накру́чувати//‌накрути́ти; ~ tight, ~ up доґви́нчувати//‌доґвинти́ти, докру́чувати//‌докрути́ти
[skruː]
adjusting ~ = реґулюва́льний [юстува́льний, устано́вчий] ґвинт
air ~ = пові́тряний ґвинт
Archimedean ~ = Архіме́дів ґвинт
bottle ~ = што́пор
butterfly ~ = ґвинт-бара́нчик, ґвинт-мете́лик
clamp ~ = затиска́льний ґвинт
connecting ~ = з’є́днувальний ґвинт
countersink ~ = прихо́ваний ґвинт
dextrorse ~ = пра́вий ґвинт
endless ~ = черв’я́к, черв’яко́вий механі́зм
female ~ = 1. вну́трішня на́різь 2. га́йка
fine-adjustment ~ = мікрометри́чний ґвинт; ґвинт то́чного реґулюва́ння [юстува́ння]
focusing ~ = фокусува́льний ґвинт
lead ~ = ходови́й ґвинт; подава́льний ґвинт; на́прямний ґвинт
left(‑handed) ~ = лі́вий ґвинт; лі́ва на́різь
left-twisted ~ = лі́вий ґвинт; лі́ва на́різь
male ~ = 1. зо́внішня на́різь 2. ґвинт
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] ґвинт
micrometer ~ = мікроґви́нт, мікрометри́чний ґвинт
multiple-thread ~ = багатовходо́вий [багатонарізе́вий] ґвинт
positioning ~ = устано́вчий [устано́влювальний] ґвинт
right(‑handed) ~ = пра́вий ґвинт; пра́ва на́різь
right(‑handed) ~ = пра́вий ґвинт; пра́ва на́різь
self-tapping ~ = ґвинт-саморі́з
set ~ = устано́вчий [устано́влювальний] ґвинт
single-thread ~ = одновходо́вий [однонарізе́вий] ґвинт
sinistrorse ~ = лі́вий ґвинт
stop ~ = сто́порний ґвинт
structure 1. структу́ра, будо́ва || структу́рний || структурува́ти//‌поструктурува́ти; твори́ти/‌утво́рювати//‌утвори́ти [ство́рювати//‌створи́ти, будува́ти//‌побудува́ти] структу́ру 2. схе́ма 3. (техн.) спору́да, буді́вля, констру́кція
['strʌktʃə, -ər]
~ of the atmosphere = структу́ра атмосфе́ри
~ of the ionosphere = структу́ра йоносфе́ри
~ of the magnetopause = структу́ра магнетопа́узи
~ of the magnetosphere = структу́ра магнетосфе́ри
~ of a metal = структу́ра [будо́ва] мета́лу
~ of matter = структу́ра [будо́ва] речовини́ [мате́рії]
~ of a resonance = структу́ра резона́нсу
~ of a system = структу́ра систе́ми
~ of the Universe = світобудо́ва, структу́ра [будо́ва] Все́світу
acicular ~ = голча́ста структу́ра
agostic ~ = аґости́чна структу́ра
aggregate ~ = аґреґа́тна структу́ра
all-metal ~ = суцільнометале́ва констру́кція
alloy ~ = структу́ра сто́пу [спла́ву]
amorphous ~ = амо́рфна структу́ра
anisotropic ~ = анізотро́пна структу́ра
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тна структу́ра
arborescent ~ = дендри́тна структу́ра
atomic ~ = 1. структу́ра [будо́ва] а́тома 2. а́томна структу́ра (of a surface – поверхні)
atomically rough ~ = атомношорстка́ структу́ра (of a surface – поверхні)
atomically smooth ~ = атомногла́дка структу́ра (of a surface – поверхні)
austenitic ~ = аустені́тна структу́ра
backbone ~ = структу́ра головно́го ланцюга́ (макромолекули)
band ~ = 1. зо́нна структу́ра 2. структу́ра (спектра́льної) сму́ги
banded ~ = смуга́ста структу́ра
barrier ~ = бар’є́рна структу́ра
bearing ~ = трима́льна констру́кція
biperiodic ~ = двопері́одна структу́ра
block ~ = 1. (тт) бло́кова структу́ра 2. (техн.) бло́кова констру́кція
blastproof ~ = вибухобезпе́чна констру́кція
body-centered ~ = об’ємоцентри́чна структу́ра
book ~ = (геол.) листова́ структу́ра
boundary ~ = 1. (при)межова́ структу́ра 2. структу́ра межі́
braced ~ = жорстка́ констру́кція
branched ~ = розгалу́жена структу́ра
building ~ = констру́кція буді́влі
causal ~ = причино́ва структу́ра
cavernous ~ = каверно́зна структу́ра, каверно́зність
cell ~ = структу́ра комі́рки
cellular ~ = комі́рчаста структу́ра; стільнико́ва структу́ра
chain ~ = 1. ланцюго́ва структу́ра 2. структу́ра ланцюга́
chemical ~ = хемі́чна будо́ва [структу́ра]
chiral ~ = хіра́льна структу́ра
cholesteric ~ = холестери́чна структу́ра
close-grained ~ = дрібнозерни́нна структу́ра
close(ly)-packed ~ = щільноукла́дена [щільноупако́вана] структу́ра
cluster ~ = структу́ра кла́стера
clustered ~ = кла́стерна структу́ра
coarse ~ = гру́ба структу́ра
coarse-grained ~ = грубозерни́нна структу́ра
collinear ~ = колінеа́рна структу́ра
columnar ~ = коло́нчаста [стовпча́ста] структу́ра
comb ~ = гребі́нчаста структу́ра
commensurate ~ = співви́мірна структу́ра
compact ~ = компа́ктна структу́ра
complex ~ = складна́ структу́ра [будо́ва]
coordination ~ = координаці́йна структу́ра
coronal ~ = структу́ра коро́ни
corpuscular ~ = корпускуля́рна структу́ра
corrugated ~ = гребі́нчаста структу́ра
cracked ~ = тріщинува́та структу́ра
cross-linked ~ = сітча́ста структу́ра
cryptoctystalline ~ = криптокристалі́чна структу́ра
crystal ~ = структу́ра криста́лу
crystalline ~ = кристалі́чна структу́ра
cubic ~ = кубі́чна структу́ра
cyclic ~ = циклі́чна структу́ра
cycloidal ~ = цикло́їдна структу́ра
data ~ = структу́ра да́них
defect ~ = дефе́ктова структу́ра, структу́ра (розпо́ділу) дефе́ктів (у твердому тілі)
defect-free ~ = бездефе́ктна структу́ра
defectless ~ = бездефе́ктна структу́ра
dendritic ~ = дендри́тна [деревна́] структу́ра
detailed ~ = дета́льна структу́ра
determinate ~ = стати́чно визна́чна структу́ра
device ~ = констру́кція при́строю
diamond ~ = алма́зна [алмазоподі́бна] структу́ра
differential ~ = диференці́йна структу́ра
diffuse ~ = дифу́зна структу́ра
dislocation ~ = 1. структу́ра дислока́ції 2. структу́ра дислокаці́йної мере́жі/сі́тки
disordered ~ = безла́дна [невпорядко́вана, розупорядко́вана] структу́ра
disoriented ~ = знеорієнто́вана [розорієнто́вана] структу́ра
disperse ~ = диспе́рсна структу́ра
dissipative ~ = дисипати́вна структу́ра
distorted ~ = спотво́рена структу́ра
distributed ~ = розподі́лена структу́ра
distribution ~ = структу́ра розпо́ділу
divergent ~ = радія́льна промени́ста структу́ра
domain ~ = доме́нна структу́ра
dynamic ~ = динамі́чна структу́ра
earthquake-proof ~ = сейсмотривка́ спору́да [констру́кція]
earthquake-resistant ~ = сейсмотривка́ спору́да [констру́кція]
electronic ~ = електро́нна структу́ра
energy-band ~ = структу́ра енергети́чної зо́ни
epitaxial ~ = епітаксі́йна структу́ра
equigranular ~ = рівнозерни́нна структу́ра
equilibrium ~ = рівнова́жна структу́ра
even-grained ~ = рівнозерни́нна структу́ра
extended x-ray-absorption fine ~ = [EXAFS] простя́гнена тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння
face-centered ~ = гранецентри́чна структу́ра
face-centered cubic ~ = гранецентри́чна кубі́чна структу́ра
faulted ~ = (геол.) ски́дова структу́ра
ferroelectric domain ~ = сеґнетоелектри́чна доме́нна структу́ра
ferromagnetic ~ = феромагне́тна структу́ра
fibrille ~ = (то́нко)волокни́нна структу́ра
fibrous ~ = волокни́нна структу́ра
filamentary ~ = нитча́ста [волокни́нна] структу́ра
file ~ = структу́ра фа́йлу
fine ~ = тонка́ структу́ра
fine-grain ~ = дрібнозерни́нна структу́ра
finely dispersed ~ = дрібнодиспе́рсна структу́ра
Finsler ~ = Фі́нслерова структу́ра
fissural ~ = тріщинува́та структу́ра
flaky ~ = луска́та структу́ра
foamy ~ = піня́ста структу́ра
foliated ~ = шарува́та структу́ра
fractal ~ = фракта́льна структу́ра
fragmented ~ = (по)фраґменто́вана структу́ра
frame ~ = карка́сна структу́ра
fringe ~ = структу́ра інтерференці́йних смуг
galactic ~ = будо́ва [структу́ра] гала́ктики
gamma ~ = га́мма-структу́ра
geological ~ = геологі́чна структу́ра, геострукту́ра
geometric(al) ~ = геометри́чна структу́ра [будо́ва]
global ~ = глоба́льна структу́ра
grain ~ = 1. структу́ра зерни́ни 2. зерни́нна структу́ра
grain-oriented ~ = (тт) зорієнто́вана структу́ра
graphite ~ = структу́ра графі́ту
granular ~ = зерни́нна структу́ра
grooved ~ = жоло́бчаста [кана́вчаста] структу́ра; жоло́бчастість
helical ~ = спіра́льна структу́ра
helicoidal ~ = геліко́їдна структу́ра
helicoidal magnetic ~ = геліко́їдна магне́тна структу́ра
herringbone ~ = ялинко́ва [парке́тна] структу́ра
heterodesmic ~ = гетеродесмі́чна структу́ра
heteroepitaxial ~ = гетероепітаксі́йна структу́ра
heterogeneous ~ = гетероге́нна [неоднорі́дна] структу́ра
heterophase ~ = гетерофа́зова структу́ра
hexagonal ~ = гексагона́льна структу́ра
hexagonal close(ly)-packed [hcp] ~ = гексагона́льна щі́льноукла́дена [щі́льноупако́вана] структу́ра
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна структу́ра
hierarchy ~ = структу́ра (і)єрархі́ї
holohedral ~ = повногра́нна структу́ра, повногра́нність
homodesmic ~ = гомодесмі́чна структу́ра
homogeneous ~ = гомоге́нна [однорі́дна] структу́ра
honeycomb ~ = стільнико́ва структу́ра
hydraulic ~ = гідротехні́чна спору́да
hyperfine ~ = надтонка́ структу́ра
ideal ~ = ідеа́льна структу́ра
image ~ = структу́ра о́бразу/зобра́ження
incommensurate ~ = неспівви́мірна структу́ра
industrial ~ = промисло́ва спору́да
inequigranular ~ = нерівнозерни́нна структу́ра
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна структу́ра
instrument ~ = констру́кція при́ладу
intermediate ~ = промі́жна́ структу́ра
inverted ~ = (з)інверто́вана структу́ра (of a file – файлу)
irregular grain ~ = неправильнозерни́нна структу́ра
island ~ = острівце́ва структу́ра
isle ~ = острівце́ва структу́ра
isodesmic ~ = ізодесмі́чна структу́ра
isoelectronic ~ = ізоелектро́нність
isotactic ~ = ізотакти́чна структу́ра
isotropic ~ = ізотро́пна структу́ра
junction ~ = структу́ра (p-n) перехо́ду
ladder ~ = драби́нчаста структу́ра
lamellar ~ = 1. луска́та структу́ра 2. ламеля́рна структу́ра (рідинного/плинного кристалу) 3. пласти́нчаста структу́ра
laminary ~ = ламіна́рна структу́ра
laminated ~ = пласти́нчаста структу́ра
large-scale ~ = великомасшта́бна структу́ра (of the Universe – Всесвіту)
lattice ~ = 1. структу́ра ґра́тки 2. ґратча́ста структу́ра
layer(ed) ~ = шарува́та [розшаро́вана] структу́ра
level ~ = структу́ра рі́внів
line ~ = 1. ліні́йчаста структу́ра 2. структу́ра лі́нії (спектральної)
linear ~ = ліні́йна структу́ра
liquid ~ = ріди́нна структу́ра
liquid-crystal(line) ~ = рідиннокристалі́чна/плиннокристалі́чна структу́ра
local ~ = лока́льна структу́ра
logic ~ = логі́чна структу́ра
long-period ~ = довгопері́одна структу́ра
loop ~ = циклі́чна структу́ра
loose ~ = нещі́льна структу́ра
loosely-packed ~ = нещі́льно укла́дена [нещі́льно упако́вана] структу́ра
lyotropic ~ = ліотро́пна структу́ра
macroscopic ~ = макроскопі́чна структу́ра, макрострукту́ра, макробудо́ва
magnetic ~ = магне́тна структу́ра
magnetic domain ~ = магне́тна доме́нна структу́ра
marine ~ = морська́ спору́да
martensitic ~ = мартенси́тна структу́ра
mechanical ~ = механі́чна констру́кція
mesh ~ = чару́нко́ва [дірча́ста] структу́ра
metal ~ = структу́ра [будо́ва] мета́лу
metal-insulator semiconductor [MIS] ~ = структу́ра мета́л-діеле́ктрик-напівпровідни́к
metallic ~ = металі́чна структу́ра
metal-nitride-oxide semiconductor [MNOS] ~ = структу́ра мета́л-нітри́д-окси́д-напівпровідни́к
metal-oxide semiconductor [MOS] ~ = структу́ра мета́л-окси́д-напівпровідни́к
metastable ~ = метастабі́льна структу́ра
micellar ~ = міце́льна структу́ра
microcrystalline ~ = мікрокристалі́чна структу́ра
microlayer(ed) ~ = мікрошарува́та структу́ра; мікрошарува́тість
microscopic ~ = мікроскопі́чна структу́ра, мікрострукту́ра, мікробудо́ва
modular ~ = мо́дульна констру́кція
modulated magnetic ~ = (з)модульо́вана магне́тна структу́ра
molecular ~ = 1. моле́кульна [молекуля́рна] будо́ва [структу́ра] 2. будо́ва [структу́ра] моле́кули
molecule ~ = будо́ва [структу́ра] моле́кули
mosaic ~ = 1. моза́їкова структу́ра 2. мозаї́чність
multilayer ~ = багатошаро́ва структу́ра
multilevel ~ = багаторі́внева структу́ра
multiphase ~ = багатофа́зова структу́ра
multiplet ~ = мультипле́тна структу́ра
nanomagnetic ~ = магне́тна наностру́ктура
nematic ~ = немати́чна структу́ра
nested ~ = вкла́дена [гніздова́] структу́ра
net(‑like) ~ = сітча́ста структу́ра
network ~ = 1. структу́ра мере́жі 2. сі́тка лі́ній матерія́лу
noncollinear ~ = неколінеа́рна структу́ра
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна структу́ра
nonideal ~ = неідеа́льна структу́ра
nonlinear ~ = неліні́йна структу́ра (молекули)
nonperiodic ~ = неперіоди́чна структу́ра
nonsingular ~ = несинґуля́рна структу́ра
nuclear ~ = структу́ра [будо́ва] ядра́
one-dimensional ~ = однови́мірна структу́ра
ordered ~ = впорядко́вана структу́ра
orientation-ordered ~ = орієнтаці́йно впорядко́вана структу́ра
oriented ~ = зорієнто́вана структу́ра
orthogonal ~ = прямоку́тна [ортогона́льна] структу́ра
partially-ordered ~ = частко́во впорядко́вана структу́ра
particle ~ = структу́ра части́нки
parton ~ = парто́нна структу́ра
pearlite ~ = перлі́това структу́ра
perfect ~ = доскона́ла структу́ра (кристалу тощо)
periodic ~ = періоди́чна структу́ра
piezoelectric composite ~ = п’єзокомпози́тна структу́ра
planar ~ = площи́нна [плана́рна] структу́ра
plate ~ = пли́тчаста структу́ра
pole ~ = по́люсна структу́ра
polycrystal(line) ~ = полікристалі́чна структу́ра
polygonized ~ = (тт) моза́їкова [полігон(із)о́вана] структу́ра
polygonized block ~ = моза́їкова [полігон(із)о́вана] бло́кова структу́ра
polymer ~ = структу́ра поліме́ру
porous ~ = порува́та структу́ра
primary ~ = перви́нна структу́ра
product ~ = до́буток структу́р
quark ~ = ква́ркова структу́ра
quark-parton ~ = кварк-парто́нна структу́ра
quasi-one-dimensional ~ = квазиоднови́мірна структу́ра
quasi-periodic ~ = квазиперіоди́чна структу́ра
quasi-two-dimensional ~ = квазидвови́мірна структу́ра
radial ~ = радія́льна структу́ра, радія́льність
ramified ~ = розгалу́жена структу́ра, розгалу́женість
random ~ = випадко́ва [безла́дна, хаоти́чна] структу́ра
ray ~ = промене́ва структу́ра
record ~ = структу́ра за́пису
regular ~ = реґуля́рна [періоди́чна] структу́ра
resonance ~ = резона́нсна структу́ра
reticular ~ = сітча́ста [ретикуля́рна] структу́ра
rigid ~ = жорстка́ констру́кція
ring ~ = кільце́ва структу́ра
ring-like ~ = кільча́ста структу́ра
ring-shaped ~ = кільча́ста структу́ра
rotational ~ = оберто́ва [ротаці́йна] структу́ра
sandwich ~ = багатошаро́ва [перешаро́вана] структу́ра
scale ~ = луска́та структу́ра
secondary ~ = втори́нна структу́ра
sectorial ~ of a growth pyramid = се́кторна структу́ра пірамі́ди ро́сту
self-organizing ~ = самоорганізо́вна структу́ра
self-sustained dissipative ~ = самопідтри́мна дисипати́вна структу́ра, автострукту́ра
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва структу́ра
semirigid ~ = напівжорстка́ констру́кція
shell ~ = 1. оболо́нкова [оболо́нчаста] структу́ра 2. структу́ра [будо́ва] оболо́нки
single-crystal ~ = монокристалі́чна структу́ра
single-layer ~ = одношаро́ва структу́ра
single-level ~ = однорі́внева структу́ра
singular ~ = синґуля́рна структу́ра
skeleton ~ = карка́сна констру́кція
small-scale ~ = дрібномасшта́бна структу́ра
smectic ~ = смекти́чна структу́ра
soil ~ = структу́ра ґру́нту
space ~ = структу́ра про́стору
space-time ~ = просторочасова́ структу́ра; структу́ра про́стору-ча́су
spatial ~ = просторо́ва структу́ра
spatially homogeneous ~ = просторо́во однорі́дна структу́ра
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дна структу́ра
spatially periodic ~ = просторо́во періоди́чна структу́ра
sperimagnetic ~ = сперимагне́тна структу́ра
spinel (crystal) ~ = шпіне́льна (кристалі́чна) структу́ра
spiral ~ = спіра́льна структу́ра (галактики)
spiral magnetic ~ = спіра́льна магне́тна структу́ра
stable ~ = стійка́ структу́ра
stand-alone ~ = самості́йна структу́рна одини́ця
star(‑like) ~ = зірча́ста структу́ра
statically determinate ~ = стати́чно визна́чна констру́кція
statically indeterminate ~ = стати́чно невизна́чна констру́кція
statically redundant ~ = стати́чно невизна́чна констру́кція
stellar ~ = структу́ра [будо́ва] зорі́
stereoregular ~ = стереореґуля́рна структу́ра
stereospecific ~ = стереоспецифі́чна структу́ра
streaky ~ = жилча́ста [смуга́ста] структу́ра
streated ~ = борозни́ста структу́ра
strongest topological ~ = найсильні́ша топологі́чна структу́ра
subboundary ~ = примежова́ структу́ра
subcrystalline ~ = субкристалі́чна структу́ра
submerged ~ = підво́дна спору́да
subsurface ~ = 1. структу́ра підповерхне́вої діля́нки, підповерхне́ва структу́ра 2. підзе́мна спору́да
superhyperfine ~ = ультратонка́ [супернадтонка́] структу́ра
supermolecular ~ = надмолекуля́рна структу́ра
supporting ~ = 1. підкла́динка 2. опо́рна [трима́льна] констру́кція
surface ~ = структу́ра пове́рхні, поверхне́ва структу́ра
surface band ~ = поверхне́ва зо́нна структу́ра
surface-barrier ~ = поверхне́ва бар’є́рна структу́ра
surface-extended x-ray-absorption fine ~ = поверхне́во простя́гнена тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння
suspension ~ = підвісна́ констру́кція
suspended ~ = підві́шена констру́кція
syndiotactic ~ = синдіотакти́чна структу́ра
temporal ~ = часова́ структу́ра
temporary ~ = тимчасо́ва спору́да
term ~ = структу́ра те́рму
tessellate ~ = моза́їкова структу́ра
tetragonal ~ = тетрагона́льна структу́ра
tetrahedral ~ = тетраедри́чна структу́ра
thin-film ~ = тонкоплі́вкова структу́ра
thixotropic ~ = тиксотропна структу́ра
thread-like ~ = нитча́ста структу́ра
three-dimensional ~ = триви́мірна структу́ра
topological ~ = топологі́чна структу́ра, тополо́гія
transient ~ = перехі́дна́ структу́ра
transition ~ = переходо́ва структу́ра, структу́ра перехо́ду
tree(‑like) ~ = деревна́ [дендри́тна, деревоподі́бна] структу́ра
trigonal ~ = тригона́льна структу́ра
turbostratum ~ = турбостра́тна структу́ра
twin ~ = двійнико́ва структу́ра
twist nematic ~ = твіст-структу́ра нема́тику
two-dimensional ~ = двови́мірна структу́ра
underground ~ = підзе́мна спору́да
unresolved ~ = неви́різнена структу́ра
unstable ~ = нестійка́ структу́ра
valence-bond ~ = вале́нтна структу́ра
variband ~ = варизо́нна структу́ра
vertical (layer) ~ of the atmosphere = вертика́льна структу́ра атмосфе́ри
vesicular ~ = пухи́рча́ста структу́ра
vibration-absorbing ~ = вібропоглина́льна констру́кція
vibrational ~ = коливна́ структу́ра
vicinal ~ = (of a surface) віцина́льна структу́ра (поверхні)
void ~ = порува́та структу́ра
Widmanstätten ~ = Ві́дманштетенова карти́на [структу́ра]
wurtzite ~ = вуртци́тна структу́ра
x-ray-absorption fine ~ = тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

багатовхо́довий 1. multiple-entry 2. (про нарізь) multiple 3. (про ґвинт) multiple-thread
багатонарізе́вий multiple-thread, multithread(ed)
багатони́тковий multifilament; multiple-thread, multithread(ed)
вимі́рювач (-а) 1. (прилад) (measuring) instrument; meter див. тж мірчий прилад 2. (мн.) (measurement) instrumentation 3. (засіб) meter, (рідко) measurer 4. (пристрій) measuring [metering] device 5. (розмірів; густини; тиску; невисокої точности) gage [gauge]
~ абсолю́тних зна́чень (дослі́джуваних величи́н) absolute instrument
~ ампліту́ди та фа́зи напру́ги = vector voltmeter
аперіоди́чний ~ = deadbeat [aperiodic] instrument
астати́чний ~ = astatic instrument
багатодіяпазо́нний ~ = multirange [multiple-range] instrument
багатофункці́йний ~ = multimeter
багатошка́льний ~ = multiscale meter [instrument]
безконта́ктовий ~ = див. неконтактовий ~
взірце́вий ~ = reference [standard] instrument; standard gage
~ випаро́вування = (з поверхні) evaporimeter; (сумарного випаровування води з земної поверхні) evapotranspirometer
високовирізня́льний ~ = high-resolution instrument
високорозді́льний ~ = high-resolution instrument
високочутли́вий ~ = high-sensitivity [delicate] instrument
~ висоти́ = altimeter, height gage див. тж висотомір
~ висоти́ хмар = ceilometer
~ вібра́ції = vibrometer див. тж вібромет(е)р
~ ві́дстані = rangefinder див. тж відстанемір
вказівко́вий ~ = pointer meter
~ вмі́сту по́роху в пові́трі = konimeter
внутрішньореа́кторний ~ = in-core instrument
~ воло́гости = hygrometer
~ гармо́нік = harmonic detector
~ глибини́ = depth gage див. тж глибиномір
~ густини́ = densimeter, density gage
~ деформа́ції = strain gage
дистанці́йний ~ = telemeter, distant-action instrument
~ добро́тности = Q meter, quality-factor meter
допомі́жни́й ~ = accessory instrument
~ (експозиці́йної) до́зи = exposure meter
електри́чний ~ = electric (measuring) instrument; (тиску) electric pressure transducer
електродинамі́чний ~ = electrodynamic instrument
електромагне́тний ~ = moving-iron instrument
~ електромі́сткости = capacitometer
~ електропрові́дности = mhometer
електростати́чний ~ = electrostatic instrument
етало́нний ~ = standard gage [instrument]; (взірцевий) reference instrument
~ є́мности = див. ~ місткости
~ забру́днености атмосфе́ри = deposit gage
запи́сувальний ~ = recording instrument
~ (і)з безнульово́ю шкало́ю = suppressed-zero instrument
~ (і)з відхи́лювальним при́строєм = deflection-type meter
~ згаса́ння = decremeter
~ (і)з двома́ шка́лами = dual meter
~ (і)з колово́ю [дугово́ю] шкало́ю = dial gage, dial indicator
~ (і)з нуле́м посере́дині шкали́ = center-zero instrument
~ (і)з обме́женим діяпазо́ном = limited-range meter
~ (і)зо́внішніх ро́змірів = outside caliper
~ (і)з осві́тлюваною шкало́ю = illuminated-dial instrument
~ (і)з проєкто́вною шкало́ю = projected-scale instrument
~ (і)з прями́м за́писом = direct-writing instrument
~ (і)з прями́м зчитуванням = direct-read(ing) instrument
~ (і)з розтя́гненою шкало́ю = expanded-scale meter
~ (і)з рухо́мим котко́м = moving-coil meter
~ (і)з тру́бкою Піто́ = pitometer
~ імпеда́нсу = impedometer
~ і́мпульсів = pulse meter
індукти́вний ~ ти́ску = inductive pressure transducer
~ індукти́вности = inductometer, induction meter, gaussmeter; (на Головому ефекті) Hall-effect gaussmeter
інтеґрува́льний ~ = integrating meter [instrument]; totalizer gage
~ інтенси́вности = (йонізівного проміння) rate meter див. тж інтенсимет(е)р
інфрачерво́ний ~ = infrared instrument
~ кі́лькости о́падів = precipitation gage
~ кі́лькости роси́ = drosometer
~ коефіціє́нта відбива́ння = reflectometer
~ коефіціє́нта модуля́ції = modulation meter
~ коефіціє́нта пропуска́ння = transmissometer, transmittance meter
конта́ктовий ~ = contact instrument; contact gage
контро́льний ~ = monitoring instrument; test instrument
~ концентра́ції = concentration meter
~ крути́льного моме́нту = torquemeter
~ куті́в = angle gage див. тж кутомір
лаборато́рний ~ = laboratory instrument
магне́тний ~ ти́ску = magnetic pressure transducer
~ магне́тного пото́ку = fluxmeter
магнетоелектри́чний ~ = moving-coil instrument [meter]; (з рухомим магнетом) moving-magnet instrument
~ Ма́хового числа́ = Machmeter
мембра́нний ~ ти́ску = manometric capsule
мі́сткісний ~ ти́ску = capacitive pressure transducer
~ мі́сткости = (електричної) capacitometer
накопи́чувальний ~ = summation instrument
~ напру́ги = (електричної) voltmeter; (механічної) strain gage
~ напру́жености по́ля = field-strength meter
~ на́різей = thread gage
~ на́хилів = dipmeter
неконта́ктовий ~ = noncontact instrument; noncontact gage
~ о́пору = resistance meter; (ізоляції) insulation tester, insulation testing set
опти́чний ~ = optical gage; optical instrument
~ опти́чної густини́ = densitometer
~ осві́тлености = illuminometer
пане́льний ~ = switchboard instrument
первинний ~ ти́ску = pressure transducer
переносни́й ~ = portable instrument
п’єзоелектри́чний ~ = piezoelectric gage
~ поверхне́вого на́тягу = (у методі краплинної маси) stalagmometer, stactometer
~ показника́ зало́млювання = refractometer
пока́зувальний ~ = indicating [reading] instrument; indicating gage
поля́рний ~ = polarized meter
поплавце́вий ~ = float gage
портати́вний ~ = portable instrument
~ поту́жности = power detector
~ поту́жности до́зи = dose-rate meter, dose ratemeter
~ поту́жности опромі́нювання = exposure ratemeter
прецизі́йний ~ = (high-)precision instrument
~ пришви́дшення = accelerometer
~ про́гинів = deflectometer
~ про́зорів = clearance [gap] gage
прямопоказо́вий ~ = direct-reading meter
~ радіоакти́вности = (radio)activity meter, radiometer, radiation gage, (radiation) monitor; (води) water monitor; (повітря) air (activity) monitor; (тіла людини) whole-body counter; (рук та ніг) hand-and-foot (activity) counter [monitor]; (одягу) clothing monitor
радіометри́чний ~ = radiometric instrument; radiometric gage
радіяці́йний ~ = radiac (instrument)
~ реакти́вности = reactimeter
реєструва́льний ~ = registering instrument
~ рі́вня = level meter див. тж рівнемір
~ різни́ці ти́сків = differential pressure device
~ ро́змірів = gage; (мікромет(е)р) micrometer (caliper); (внутрішніх/зовнішніх) inside/outside micrometer
~ сприйня́тливостей = susceptometer
стрілко́ви́й ~ = pointer-type instrument, pointer meter/gage
сумува́льний ~ = summation instrument
~ тве́рдости = hardness meter
~ температу́ри = thermometer див. тж термомет(е)р
теплови́й ~ = hot-wire [thermal] instrument
~ ти́ску = manometer, pressure gage; (первинний) pressure transducer; (пари) steam gage див. тж маномет(е)р, баромет(е)р
~ товщини́ = thickness gage див. тж товщиномір
тонки́й ~ = delicate instrument
то́чний ~ = precision instrument
універса́льний ~ = multipurpose instrument, multimeter, unimeter
~ фо́кусної ві́дстані = focometer
цифрови́й ~ = digital meter
~ частоти́ = frequency meter; (вібраційний) (vibrating-)reed frequency meter див. тж частотомір
~ ча́су = timepiece див. тж годинник
чутли́вий ~ = sensitive [high-sensitivity] instrument
~ шви́дкости = velocimeter; speedometer
~ шви́дкости підрахо́вування = (яф) counting ratemeter; (лінійний) linear ratemeter; (логаритмічний) logarithmic ratemeter
~ шви́дкости течії́ = flowmeter
~ шо́рсткости пове́рхні = surface gage
~ шу́му = noise meter
щитови́й ~ = switchboard meter
~ яскра́вости = brightness meter
висот|а́ 1. (розмір; відстань уздовж вертикалі) height □ —о́ю n ме́трів n meters high; набира́ти —у́ (про літак тощо) to gain altitude; (підійматися) to ascend, to climb 2. (геометричної фігури; географічна; астрономічна) altitude 3. (відносно відлікового рівня) elevation 4. (зубця, випину тощо) depth 5. (тону) pitch 6. (стовпа плину) head 7. (підвищення, високе розташовання) eminence
абсолю́тна ~ = (над місцевістю) absolute altitude; (над рівнем моря) absolute elevation
абсолю́тна ~ то́ну = absolute pitch
~ бар’є́ру = (потенціяльного) barrier height
барометри́чна ~ = 1. (розрахована за різницею тисків у даній точці та реперній) barometric elevation 2. (станції спостерігання) barometer elevation, station elevation
білямеридія́нна ~ = (небесного тіла) exmeridian [circummeridian] altitude
бічна ~ = lateral altitude
будіве́льна ~ = constructional depth
відно́сна ~ то́ну = relative pitch
~ відсмо́ктування = suction head [lift]
габари́тна ~ = overall height
~ га́зового стовпа́ = (геол.) gas column
~ геометри́чної фігу́ри = altitude of a geometric figure
геопотенція́льна ~ = geopotential height
грани́чна ~ = ultimate height
~ гре́беня хви́лі = (в океані) wave height; (великої) significant wave height
динамі́чна ~ = (geo)dynamic height
еквівале́нтна ~ = equivalent height
етало́нна ~ то́ну = standard pitch
ефекти́вна ~ = 1. (антени) effective height 2. (відбивання радіохвиль в йоносфері) virtual [equivalent] height
~ за густино́ю = density altitude
~ за ти́ском = pressure altitude
зве́дена ~ = reduced altitude
~ зву́ку = pitch of a sound [tone]
~ зубця́ = depth of a tooth
~ кипу́чого ша́ру = див. ~ сплиненого шару
~ ко́нуса = cone altitude
кульмінаці́йна ~ = (небесного тіла) highest apparent altitude; lowest apparent altitude
кутова́ ~ = angle of elevation
меридія́нна ~ = (небесного тіла) meridian altitude
метацентри́чна ~ = metacentric height
~ метаце́нтру = metacentric height
~ нагніта́ння = lift (of a pump)
~ над рі́внем мо́ря = height [elevation] above sea level
~ напо́ру = див. ~ тиску
~ на́різі = depth of a thread
~ небе́сного ті́ла = altitude of a celestial body (в апогеї/перигеї – at apogee/perigee)
нескориго́вана ~ = (без температурної поправки) indicated altitude
~ одини́ці перене́сення = (х.) height of a transfer unit
ортометри́чна ~ = orthometric height
~ па́дання = distance [depth] of fall; (спаду) drop height
~ паралелогра́ма = altitude of a parallelogram
п’єзометри́чна ~ = piezometric head
~ підне́сення = rise; lift; (в капілярі) capillary rise
~ підняття́ = див. ~ піднесення
~ пі́ку = peak height
~ пірамі́ди = pyramid altitude
позі́рна ~ = apparent altitude
полови́нна ~ half-height □ щось полови́нної —и́ = half-height smth
при́ладо́ва ~ = (без температурної поправки) indicated altitude
~ припли́ву = rise of the tide, tide height
~ про́філю = depth of profile
ре́перна ~ = benchmark [bench-mark] elevation
~ світи́ла = див. ~ небесного тіла
скориго́вана ~ = (з температурною поправкою) corrected [true] altitude
~ снігово́го по́криву = snow depth, depth of snow
~ спа́ду = drop height
~ спли́неного ша́ру = fluid(ized) bed depth
спостере́жувана ~ = apparent altitude
спра́вжня ~ = actual altitude
~ стати́чного ти́ску = static head
~ стовпа́ = height of a column; (плину) head
~ стя́того ко́нуса = truncated-cone [frustum] altitude
~ ти́ску = pressure height
~ то́ну = pitch; (абсолютна) absolute pitch; (відносна) relative pitch; (еталонна) standard pitch
~ трапе́ції = trapezoid [trapezium] altitude
~ трику́тника = altitude of a triangle
~ усмо́ктування = suction head [lift]
факти́чна ~ = actual altitude
~ фігу́ри = (геометричної) altitude of a (geometric) figure
~ хви́лі = wave height
~ хмар = (над поверхнею землі) ceiling; (географічна) cloud height
~ цилі́ндра = cylinder altitude
~ ша́ру = depth [thickness] of a layer
~ ша́ру о́падів = depth of precipitation
шви́дкісна ~ = (стовпа плину) energy head
волокни́н|а 1. filament; (амер.) fiber, (брит.) fibre 2. (тонка) fibrille 3. (нитка) thread, string 4. (фібрила, астр.) fibrille 5. (матем.) fiber (of a bundle) (над точкою b – over b)
багатомо́дова ~ = multimode fiber
безоболо́нкова ~ = unjacketed fiber
~ без по́криву = bare fiber
вимі́рювальна ~ = див. мірча ~
~ в оболо́нці = jacketed fiber
вуглеце́ва ~ = carbon fiber
ґрадіє́нтна ~ = graded-index [gradient-index] fiber
двозало́млювальна ~ = birefringent fiber
двомо́дова ~ = bimodal [double-mode] fiber
допасо́вані —и = matched fibers
дото́чена ~ = spliced fiber
елемента́рна ~ = monofil(ament)
заоболонко́вана ~ = jacketed fiber
—и, з’є́днані торця́ми = butt-joined fibers
~ з(і) змі́нним показнико́м зало́млювання = див. ґрадієнтна ~
—и з одна́ко́вими опти́чними характери́стиками = optically identical fibers
~ з по́кривом = coated fiber
зро́щена ~ = див. доточена ~
катодолюмінесце́нтна ~ = cathodoluminescent fiber
ква́рцова ~ = quartz fiber
керамі́чна ~ = ceramic fiber
магне́тна ~ = (на поверхні Сонця) magnetic filament
метале́ва ~ = metallic fiber
мі́дна ~ = copper fiber
мі́рча ~ = sensing fiber
надтонка́ ~ = superfine fiber
недопасо́вані —и = mismatched fibers
незаоболонко́вана ~ = unjacketed fiber
нейтра́льна ~ = (мех.) neutral fiber
нерво́ва ~ = nerve fiber
неузгі́днені —и = mismatched fibers
неузго́джені —и = див. неузгіднені —и
одномо́дова ~ = monomode [one-mode] fiber
опти́чна ~ optical fiber, guiding [light-carrying, light-conducting, light-guiding, light-transmitting] fiber □ сто́чувати [зро́щувати] опти́чні —и = to splice optical fibers
опти́чно зв’я́зані —и = coupled fibers
поліме́рна ~ = polymeric fiber
пометало́вана ~ = metalized fiber
радіяці́йно тривка́ ~ = radiation-resistant fiber
самофокусува́льна ~ = self-focusing fiber
склокерамі́чна ~ = glass-ceramic fiber
скляна́ ~ = glass fiber
сонце́ва ~ = solar filament
~ сонце́вого протубера́нця = див. сонцева ~
сто́чені —и = spliced fibers
тонка́ ~ = fine fiber; fibril
узгі́днені —и = matched fibers
узго́джені —и = див. узгіднені —и
волоси́н|а 1. hair 2. (волокнина) fiber [fibre], filament див. тж нитка; волокниназі зникно́ю —ою (про прилад) disappearing-filament 3. (нитка) thread 4. (тріщина) hairline 5. (у жарівці) filament 6. (у годиннику) hairspring, balance spring
зникна́ ~ = (у приладах) disappearing filament
ква́рцова ~ = quartz fiber
конта́ктова ~ = (ел.) catwhisker
вси́лювати//‌вси́лити/‌заси́лити 1. (нитку тощо крізь отвір) thread (through, in) 2. (застромляти, заштовхувати) force into (position), thrust (in) 3. (заштрикувати) poke (in)
всува́ти//‌всу́нути 1. (кудись) insert (у – in), stick in [into] див. тж устромляти 2. (між чимось) interpose див. тж втуляти 3. (заштовхувати) push (smth) in, thrust (smth) in [into] 4. (у щілину) slot smth into smth~ одну́ части́ну в і́ншу to slot one part into another 5. (нитку тощо крізь отвір) thread див. тж всилювати
ґвинт (-а́) 1. screw □ ~ із ша́йбою sems 2. (двигуна тощо) rotor 3. (повітряний) propeller
Архіме́дів ~ = Archimedean screw
багатовхо́довий ~ = multiple-thread screw
багатонарізе́вий ~ = multiple-thread screw
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
затиска́льний ~ = clamp screw
з’є́днувальний ~ = connecting screw
зміннокро́ковий ~ = variable-pitch [controllable-pitch] propeller
лі́вий ~ = left(-handed) [left-twisted, sinistrorse] screw
мікрометри́чний ~ = micrometer [fine-adjustment] screw
мі́рчий ~ = measuring screw
нескінче́нний ~ = worm, endless screw
обме́жувальний ~ = stop screw
одновхо́довий ~ = single-thread screw
однонарізе́вий ~ = див. одновходовий ~
підійма́льний ~ (ґвинтокрила) propeller
пові́тряний ~ = airscrew, propeller
подава́льний ~ = lead screw
позиці́йний ~ = positioning screw
пра́вий ~ = right(-handed) [right-twisted, dextrorse] screw
прихо́ваний ~ = countersink screw
реґулюва́льний ~ = adjusting screw
сто́порний ~ = stop screw
~ то́чного реґулюва́ння = fine-adjustment screw
~ то́чного юстува́ння = fine-adjustment screw
тягови́й ~ = (ґвинтокрила) tractor propeller
устано́вчий ~ = set screw; (позиційний) positioning screw; (реґулювальний) adjusting screw
фокусува́льний ~ = focusing screw
ходови́й ~ = lead screw
черв’яко́вий ~ = worm (screw)
юстува́льний ~ = adjusting screw
ґвинтонаріза́льний thread-cutting
двовходо́вий 1. two-input; two-entry; two-inlet 2. (двонарізевий, про ґвинт) two-thread, double
двонарізе́вий (про ґвинт) two-thread
двони́тковий 1. double-thread, two-thread 2. (біфілярний) bifilar
з’єдна́ння (наслідок дії; місце тощо) 1. connection (з – with) 2. (сполучення) conjunction 3. (місце) joint, junction, juncture 4. (ланка) link, linkage 5. (перемичка) bridge 6. (контакт) contact 7. (у ланцюг, каскад тощо) concatenation
багне́тове ~ = bayonet joint
байоне́тове ~ = див. багнетове ~
болтове́ ~ = bolted joint [connection]
ви́лко́ве ~ = fork(ed) joint
високоопоро́ве ~ = high-resistance joint
відокре́мне ~ = detachable joint
вузлове́ ~ = node
газонепрони́кне ~ = див. газощільне ~
газощі́льне ~ = gastight joint
гермети́чне ~ = tight [airtight, gastight] joint
гинке́ ~ = див. гнучке ~
гібри́дне ~ = hybrid junction; (місткове) bridge hybrid
глухе́ ~ = dead joint
гнучке́ ~ = flexible joint
ґвинтове́ ~ = screw joint, screw(ed) connection
дро́сельне ~ = choke joint
дроти́нне ~ = (ел.) wire connection
дрото́ве́ ~ = (ел.) wire connection
електри́чне ~ = electric connection
електроізолюва́льне ~ = (механічне) insulating joint
жорстке́ ~ = rigid joint [connection]; (ел. тж) hardwire connection
замко́ве ~ = lock joint
запа́яне ~ = solder(ed) connection
затиско́ве ~ = clip(ping) connection
зафіксо́ване ~ = rigid connection; (ел. тж) hardwire connection
защі́льнене ~ = tight joint
зва́рене ~ = weld, welded joint [connection]
~ зі́рка-трику́тник = wye-delta connection
~ зі́ркою = wye (connection), Y-connection, star connection
ка́бельне ~ = cable junction
каска́дове ~ = concatenation
клейове́ ~ = glue(d) [cemented] joint
ковзне́ ~ = slip joint
колі́нчасте ~ = knee joint
колі́нчасто-ва́жільне ~ = toggle joint
куля́сто-шарні́рне ~ = ball-and-socket joint
кульове́ ~ = ball joint
кутове́ ~ = corner joint; gusset
~ = "ла́стівчин хвіст" dovetail (joint)
лю́тове ~ = solder(ed) connection; solder(ed) joint
містко́ве ~ = bridge joint; (гібридне) bridge hybrid
му́фтове ~ = sleeve joint
напівжорстке́ ~ = semirigid connection
нарізе́ве ~ = screw [threaded] joint, thread(ed) connection
невідокре́мне ~ = dead joint, permanent connection
нежорстке́ ~ = loose connection
нелю́тове ~ = solderless connection; solderless joint
непа́яне ~ = див. нелютове ~
непра́вильне ~ = (помилкове) misconnection
нерозні́мне́ ~ = (нероз’єднанне) див. невідокремне ~
неро́знімне ~ = (не на рознімі) non-plug connection
нерухо́ме ~ = fixed joint
неущі́льнене ~ = packless joint
нещі́льне ~ = loose joint [connection]
обертне́ ~ = rotary [rotating] joint
опти́чне ~ = optical joint
парале́льне ~ = parallel [shunt] connection
парале́льно-послідо́вне ~ = series-multiple [series-parallel] connection, parallel [multiple] series; (чотирьох транзисторів) quad
~ пере́мичкою = bridged
~ під куто́м = angle joint
~ під куто́м 45° = miter
~ під прями́м куто́м = right-angled junction
повітронепрони́кне ~ = див. повітрощільне ~
повітрощі́льне ~ = airtight joint
помилко́ве ~ = misconnection
послідо́вне ~ = series connection
послідо́вно-парале́льне ~ = див. паралельно-послідовне ~
пружне́ ~ = elastic joint
різьбове́ ~ = див. нарізеве ~
розвилко́ве ~ = fork(ed) joint
розгалу́жене ~ = branched joint
розні́мне́ ~ = (що його можна роз’єднати) див. відокремне ~
ро́знімне ~ = (на рознімі) plug(-type) connection [joint]
рухо́ме ~ = movable joint
слабке́ ~ = loose connection
спогрі́те ~ = welded connection [joint]
стикове́ ~ = див. торцеве ~
сугло́бне ~ = див. шарнірне ~
тверде́ ~ = rigid joint
торце́ве ~ = butt [edge] joint
T-поді́бне ~ = right-angled junction
~ трику́тником = (ел.) delta-connection
~ труб = pipe junction
ущі́льнене ~ = packed joint
хрестове́ ~ = cross joint
цо́кольне ~ = base [basing] connection
шарні́рне ~ = articulated [hinge(d), socket] joint, pivot [hinge(d)] connection
швидкорозні́мне́ ~ = quick-break connection
шліцове́ ~ = spline joint
ште́псельне ~ = plug connection
шти́вне ~ = rotary [rotating] joint
штикове́ ~ = див. багнетове ~
штифтове́ ~ = pin connection
щі́льне ~ = tight joint [connection]
клубо́к (-бка́) 1. ball 2. (моток) clew □ змо́тувати//‌змота́ти в ~ to clew up 3. (сплутаний) tangle
~ ди́му = puff of smoke
~ дислока́цій = dislocation tangle
~ нито́к = ball of thread
ко́р|ок (-рка) stopper, plug; cork див. тж затичказаткну́ти —ком to stopper (up), to plug, to cork; ви́тягти —ка to uncork, to unplug, to force a stopper/plug/cork out
глухи́й ~ = blind plug
ґу́мовий ~ rubber stopper
нарізе́вий ~ = thread plug
пові́тряний ~ = (у трубі) air block
ремо́нтний ~ = repair plug
кото́к (-тка́) 1. (ел.) coil 2. (шпуля) spool, bobbin; reel 3. (барабан) roll; barrel; swift
балансува́льний ~ = balancing coil
безосе́рдий ~ = air-core coil
~ без стале́вого осе́рдя = див. безосе́рдий ~
біфіля́рний ~ = bifilar coil
відхи́лювальний ~ = deflection coil
ґратча́стий ~ = lattice(-wound) [honeycomb, duolateral] coil
двони́тковий ~ = bifilar coil
двоспіра́льний ~ = coiled coil
дослі́джувальний ~ = exploring [magnetic test, search] coil
дро́сельний ~ = choke (coil); (зі сталевим осердям) iron-core choke
~ електромагне́та = magnet coil
етало́нний ~ = standard inductor
зазе́млювальний ~ = earthing [grounding] inductor
~ запа́лювання = ignition coil
збу́джувальний ~ = field coil [winding]
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback coil
~ зв’язку́ = coupling coil, coupler
заекрано́ваний ~ = shielded coil
~ (і)з магне́тним осе́рдям = magnetic(-core) coil
~ змі́нної індукти́вности = variable [continuously adjustable] inductor/coil/inductance
~ (і)з неліні́йною характери́стикою магнетува́ння = nonlinear coil
знімни́й ~ = plug-in coil/inductor
~ (і)з осе́рдям = core coil
~ (і)з (пові́тряним) про́зором в осе́рді = air-gap coil
~ зі стале́вим осе́рдям = iron-core coil
індукти́вний ~ = inductor, inductance coil, inductance
~ індукти́вности = див. індуктивний ~
індукці́йний ~ = induction coil; spark coil
компенсаці́йний ~ = див. компенсувальний ~
компенсува́льний ~ = compensating coil/inductor; bucking coil
кріоге́нний ~ = cryogenic coil
ладува́льний ~ = tuning [trimming] coil
надпрові́дний ~ = superconducting [cryogenic] coil
наситни́й ~ = saturable inductor
настро́ювальний ~ = див. ладувальний ~
~ нито́к = spool of thread
перекидни́й ~ = flip coil
реакти́вний ~ = (electric) reactor, reactance coil
реґульо́вний ~ = adjustable inductor
Ру́мкорфів ~ = Ruhmkorff coil
секці́йний ~ = sectional [tapped] coil
~ ста́лої індукти́вности = fixed inductor
стільнико́вий ~ = honeycomb [duolateral, lattice(-wound)] coil
~ Те́сла = Tesla coil
тестува́льний ~ = exploring [magnetic test, search] coil
торо́їдний ~ = toroidal coil, toroidal magnetic circuit
узе́млювальний ~ = earthing [grounding] inductor
фокусува́льний ~ = focusing coil
~ (фото)плі́вки = roll [reel] of film
шунтува́льний ~ = shunt [bypass] coil
крок (-у) 1. step □ ~ за —ом step by step, stepwise; (посуватися) —ами step by step, stepwise, in a step-by-step [stepwise] fashion; на ко́жному —ці at every step 2. (спіралі, ґвинтової лінії) lead 3. (ґвинта, нарізі, структури) pitch 4. (інтервал, проміжок) spacing 5. (приріст) increment 6. (величина приросту) increment size 7. (сітки) mesh width 8. (стадія, етап) stage 9. (людини) pace
~ ґвинта́ = 1. (нарізі) screw pitch 2. (повітряного) pitch of a propeller
~ ґвинтово́ї лі́нії = helix lead
~ ґра́тки = lattice [grid] spacing
~ ґратни́ці = 1. (дифракційної) (diffraction-)grating spacing 2. (реакторної) lattice pitch/spacing
дрібни́й ~ = fine step
~ (і)з від’є́мною тя́гою = (повітряного ґвинта) reverse pitch
змі́нний ~ = variable [adjustable] pitch
~ інду́кції = (математичної) inductive step, step of induction
~ інтеґрува́ння = step of integration; (величина кроку) steplength of integration
~ інтерполюва́ння = step of interpolation
~ інтерференці́йних смуг = fringe spacing
~ ітерува́ння = iteration [iterative] step
~ квантува́ння = (техн.) quantum
крапко́вий ~ = dot pitch
кутови́й ~ = angular pitch
~ ми́ші = (комп.) mickey
~ на́витки = winding pitch
~ на́різі = thread pitch
норма́льний ~ = normal pitch
~ окуля́рної сі́тки = graticule spacing
промі́жни́й ~ = intermediate step
~ реа́кторної ґратни́ці = (reactor-)lattice pitch/spacing
~ різни́ці = difference interval
~ розпо́ділу = step of a distribution
~ сі́тки = mesh width
~ спіра́лі = lead of a helix
часови́й ~ = time step
~ шкали́ = step of a scale
ланцюжо́к (-жка́) 1. (тип послідовности, сукупности, з’єднання тощо) chain; catenary, catenarian 2. (комп.) thread 3. (маленький ланцюг) chainlet, chain
~ ви́сновків = inference chain
~ до годи́нника = watch-chain
~ заче́плених рівня́нь = interconnected chain [system, set] of equations
зоре́вий ~ = (навіґаційних станцій) star chain
ідеа́льний ~ = (сф) ideal chain
кра́терний ~ = crater chain
ліні́йний ~ = linear chain
нескінче́нний ~ = (рівнянь) infinite chain
обі́рваний ~ = (рівнянь) truncated chain
обрі́заний ~ = (рівнянь) truncated chain
~ рівня́нь = chain of equations
~ ро́зпадів = (радіоактивних) decay sequence
~ си́мплексів = chain of simplexes/simplices
скінче́нний ~ = (рівнянь) finite chain
ма́ятник (-а) pendulum □ мі́ряти пері́од колива́нь —а to time a pendulum
астати́чний ~ = astatic pendulum
балісти́чний ~ = ballistic pendulum
ві́льний ~ = free pendulum
Га́рисонів (ґрильови́й) ~ = Harrison (gridiron) pendulum
гідрометри́чний ~ = hydrometric pendulum
гіроскопі́чний ~ = gyroscopic pendulum
годи́нниковий ~ = balance wheel
горизонта́льний ~ = horizontal pendulum
Ґре́мів ~ = Graham pendulum
ґрильови́й ~ = gridiron pendulum
зв’я́зані —и = coupled pendulums
зрі́внювальний ~ = compensation pendulum
Ке́йтерів ~ = Kater (reversible) pendulum
колови́й ~ = circular pendulum
компенсаці́йний ~ = compensation pendulum
коні́чний [ко́нусний] ~ = conical pendulum
крутни́й ~ = torsion(al) pendulum
магне́тний ~ = magnetic pendulum
Ма́ксвелів ~ = Maxwell pendulum
математи́чний ~ = simple pendulum
нитко́вий ~ = thread pendulum
обертни́й ~ = torsion(al) pendulum
оборо́тний ~ = reversible pendulum
подві́йний ~ = double pendulum
пружи́но́вий ~ = spring pendulum
пружни́й ~ = elastic pendulum
секу́ндний ~ = seconds pendulum
складни́й ~ = composite pendulum
скомпенсо́ваний ~ = compensated pendulum
сфери́чний ~ = spherical pendulum
цикло́їдний ~ = cycloidal pendulum
фізи́чний ~ = compound [gravity] pendulum
фрикці́йний ~ = Froude pendulum
Фру́дів ~ = Froude pendulum
~ Фуко́ = Foucault pendulum
Шу́лерів ~ = Schuler perndulum
моле́кул|а molecule
адсорбо́вана ~ = admolecule
амфіфі́льна ~ = amphiphilic molecule
ахіра́льна ~ = achiral molecule
аксі́йна ~ = axial molecule
анізотро́пна ~ = anisotropic molecule
асиметри́чна ~ = asymmetric molecule
багатоа́томна ~ = polyatomic molecule [PM]
ба́тьківська ~ = parent molecule
біполя́рна ~ = dipolar molecule
ві́льна ~ = free molecule
гетерополя́рна ~ = heteropolar molecule
гібри́дна ~ = hybrid molecule
гнучка́ ~ = flexible molecule
гомеополя́рна ~ = homopolar molecule
двоа́томна ~ = diatomic molecule [DM]
двоспіра́льна ~ = double-helix molecule
деформо́вна ~ = nonrigid molecule
диме́рна ~ = dimer molecule
ди́польна ~ = dipole molecule
дискоти́чна ~ = discotic molecule
дисоційо́вана ~ = dissociated molecule
довголанцюго́ва ~ = long-chain molecule
ексиме́рна ~ = excimer molecule
ексито́нна ~ = excitonic molecule
жорстка́ ~ = rigid molecule
заадсорбо́вана ~ = admolecule
закру́чена ~ = twisted molecule
заналичко́вана ~ = labeled [tagged] molecule
збу́джена ~ = excited molecule
~ (і)з нерозгалу́женим ланцюго́м = unbranched(-chain) molecule
~ (і)з розгалу́женим ланцюго́м = branched(-chain) molecule
ізото́пна ~ = isotopic molecule
ізотро́пна ~ = isotropic molecule
йонізо́вана ~ = ionized molecule
йо́нна ~ = ionic molecule
каламіти́чна ~ = calamitic molecule
ланцюго́ва ~ = chain molecule
ліні́йна ~ = linear molecule [LM]
мезоге́нна ~ = mesogenic molecule
мезо́нна ~ = mesomolecule, mesic [mesonic] molecule
міжзоре́ві —и = interstellar molecules
мі́чена ~ = див. заналичкована ~
мюо́нна ~ = muonic molecule
напівгнучка́ ~ = semiflexible molecule
напівжорстка́ ~ = semirigid molecule
недеформо́вна ~ = rigid molecule
недисоційо́вана ~ = undissociated molecule
нежорстка́ ~ = nonrigid molecule
незбу́джена ~ = unexcited molecule
нейтра́льна ~ = neutral molecule
неліні́йна ~ = nonliner molecule
неполя́рна ~ = nonpolar molecule
нерозгалу́жена ~ = unbranched molecule; (із нерозгалуженим ланцюгом) unbranched-chain molecule
нитча́ста ~ = thread-like molecule
одноа́томна ~ = monoatomic molecule
паличкува́та ~ = rodlike molecule
пласти́нчаста ~ = plate-like molecule
подвійноспіра́льна ~ = double-helix molecule
позна́чена ~ = labeled [tagged] molecule
полімо́рфна ~ = polymorphic molecule
поля́рна ~ = polar molecule
розгалу́жена ~ = branched molecule; (із розгалуженим ланцюгом) branched-chain molecule
симетри́чна ~ = symmetric molecule
складна́ ~ = complex molecule
спіра́льна ~ = helical [helically shaped] molecule
триа́томна ~ во́дню = hyzone (molecule)
хіра́льна ~ = chiral molecule
хромоні́чна ~ = chromonic molecule
чармо́нієва ~ = charmonium molecule
ядро́ва ~ = nuclear molecule
наріза́льний (що робить нарізь) thread-cutting
наріза́ти//‌нарі́зати 1. (нарізь) thread; (гайкорізом) tap 2. (канавки тощо) groove, rifle 3. (на частини) cut див. тж різати, розрізати 4. (шарами, скибками) slice
нарізе́вий 1. (що стосується нарізі) thread 2. (що має нарізь) threaded
наріземі́р (-а) thread gage
на́різ|ь (-зі) 1. thread 2. (крок) pitch
багатовхо́дова ~ = multiple thread
вну́трішня ~ female threadіз вну́трішньою —зю = female
двовхо́дова ~ = double thread
га́йкова ~ = inside thread
гру́ба ~ = coarse thread
ґвинтова́ ~ = screw thread
зо́внішня ~ male threadіз зо́внішньою —зю = male
лі́ва ~ = left(-handed) thread, left-twisted screw
метри́чна ~ = metric thread
пра́ва ~ = right(-handed) thread, right-twisted screw
спіра́льна ~ = screw thread
тонка́ ~ = fine thread
тривхо́дова ~ = triple thread
низа́ти//‌наниза́ти thread, string (на – on)
ни́т|ка 1. threadпротягти́ —ку (крізь отвір) to thread; ви́йняти —ку to unthread 2. (волокнина) filament; (амер.) fiber, (брит.) fibre 3. (дротина) wire 4. (у прецизійному приладі) hair 5. (струна) string 6. (волосінь) hair 7. (жила) strand 8. (прядиво) yarn
баво́вняна ~ = cotton fiber
вихоро́ва ~ = vortex filament
візи́рна ~ = hair; (візирний хрест) crosshair
вольфра́мова ~ = tungsten filament
вуглеце́ва ~ = carbon fiber
двоспіра́льна жарова́ ~ = coiled-coil filament
жарова́ ~ = filament, glower
ква́рцова ~ = quartz fiber
магне́тна ~ = magnetic filament
~ ма́ятника = pendulum thread
метале́ва ~ = metallic fiber
мі́дна ~ = copper fiber
павути́нна ~ = cobweb, thread of web
підві́шувальна ~ = suspender; (у мірчих приладах) suspension
поліме́рна ~ = polymeric fiber
пометало́вана ~ = metalized fiber
~ пото́ку = fluid filament
~ при́ладу = instrument thread
прові́дна ~ = conducting thread
прямоліні́йна жарова́ ~ = line filament
~ розжа́рювання = див. жарова ~
рухо́ма ~ = (в окулярі тощо) traveling thread
скляна́ ~ = glass fiber
спіра́льна жаро́ва ~ = spiral filament
стру́мова ~ = string
тонка́ ~ = thin [fine] thread
тексти́льна ~ = fiber, thread
центра́льна ~ = (в окулярі) central hair
шовко́ва ~ = silk thread
нитко́вий 1. thread, thready, threaded 2. (волокнинний) fiber; filament, filamentary; filar
одновхо́довий 1. single-entry 2. (про ґвинт) single-thread
однонарізе́вий (про ґвинт) single-thread
однони́тковий monofil(ament); single-thread; unifilar
одноходо́вий 1. one-pass, single-pass див. тж однотактовий 2. (про ґвинт) single-thread
павути́на (одна нитка) cobweb, thread (of a web)
проси́лювати/‌просиля́ти//‌проси́лити (нитку тощо крізь отвір) thread (through, in) див. тж всилювати
просми́кувати//‌просми́кну́ти 1. pull through 2. (просилювати, нитку тощо крізь отвір) thread 3. (крізь кільце чи отвір) reeve
проте́кторний 1. protector 2. thread
протяга́ти//‌протягти́ 1. pull (крізь, наскрізь – through); drag (through) див. тж тягти 2. (крізь кільце, отвір) reeve 3. (нитку тощо крізь отвір) thread 4. (дріт між стовпами тощо) extend 5. (лінію) protract
ро́зри́в (-у) 1. (мех.) disruption; break; rupture; tear; cleavage 2. (під дією внутрішнього тиску) blowout 3. (раптовий) abruption 4. (вузький) rip 5. (матем.) discontinuity □ зазна́ти —у to be discontinuous, to have a discontinuity 6. (стрибок) saltus 7. (гф) avulsion 8. (геол.) fault 9. (електричного кола) disconnection 10. (розімкнення) break 11. (х.) cleavage
~ бу́льбашки = bubble collapse
вели́кий ~ = (косм.) big rip
Гара́нґів ~ = Harang discontinuity
гетероліти́чний ~ = див. гетеролізний ~
гетеро́лізний ~ = (хемічного зв’язку) heterolytic cleavage
Ґу́тенберґів ~ = Gutenberg discontinuity
~ Дирихле́ = Dirichlet discontinuity
дислокаці́йний ~ = dislocation discontinuity
~ зв’язку́ = 1. (взаємодії) decoupling 2. (мод тощо) uncoupling 3. (хемічного) bond breaking/cleavage; (bond) disruption
~ зі (скінче́нним) стрибко́м = jump [ordinary] discontinuity
~ злі́ва = discontinuity on the left
~ кільця́ = (х.) ring [cycle] cleavage
~ ко́ла = (електричного) circuit break/disconnection/opening
Ко́нрадів ~ = Conrad discontinuity
~ криво́ї = curve discontinuity
~ ланцюга́ = (полімерного) chain scission; (на кінці) chain termination
~ Могоро́вічича = Mohorovii discontinuity
~ непере́рвности = discontinuity
нескінче́нний ~ = infinite discontinuity
неусувни́й ~ = nonremovable [essential] discontinuity
~ ни́тки = thread [strand] break
~ оболо́нки = shell break
~ плі́вки = film break
~ похідно́ї = derivative discontinuity
~ рядка́ = line break
си́льний ~ = strong discontinuity
скінче́нний ~ = finite discontinuity; (функції) saltus, oscillation of a function
слабки́й ~ = weak discontinuity
~ слі́ду = track gap
~ спра́ва = discontinuity on the right
~ сторі́нки = page break
стрибко́вий ~ = jump [ordinary] discontinuity
тектоні́чний ~ = tectonic fault
~ тре́ку = track gap
~ тропопа́узи = tropopause discontinuity
усувни́й ~ = removable [inessential] discontinuity
~ фу́нкції = discintinuity of a function
Хара́нґів ~ = див. Гаранґів ~
~ ци́клу = (х.) ring [cyclic] cleavage
структу́р|а 1. structure □ ство́рювати —у to structure, to structurize 2. (матем.) lattice див. тж ґратка, латиця 3. (розташовання) arrangement 4. (конструкція) construction; frame, build 5. (склад) constitution, composition 6. (устрій, впорядковання) organization 7. (конфігурація) configuration 8. (текстура) texture 9. (картина) pattern 10. (конформація) conformation 11. (кістяк, каркас) skeleton 12. (мінералу, ґрунту тощо) fabric 13. (кресленик) scheme 14. (мережа) network
аґости́чна ~ = (х.) agostic structure
аґреґа́тна ~ = aggregate structure
алма́зна ~ = diamond structure
алмазоподі́бна ~ = див. алмазна ~
амо́рфна ~ = amorphous structure
анізотро́пна ~ = anisotropic structure
антиферомагне́тна ~ = antiferromagnetic structure
~ атмосфе́ри = structure of the atmosphere
~ а́тома = atomic structure; (поверхні) atomic structure of a surface
атома́рна ~ = див. атомна ~
а́томна ~ = atomic structure
атомногла́дка ~ = (поверхні) atomically smooth structure (of a surface)
атомношорстка́ ~ = (поверхні) atomically rough structure (of a surface)
аустені́тна ~ = austenitic structure
багаторі́внева ~ = multilevel structure
багатофа́зова ~ = multiphase structure
багатошаро́ва ~ = multilayer structure; (із шарами з різного матеріялу) sandwich structure
бар’є́рна ~ = barrier structure
бездефе́ктна ~ = defect-free [defectless] structure
безла́дна ~ = random [disordered] structure
бло́кова ~ = block structure; (мозаїкова) polygonized block structure
борозни́ста ~ = striated structure
вале́нтна ~ = valence-bond structure
Ван-дер-Ваа́льсова ~ = Van der Waals structure
варизо́нна ~ = variband structure
великомасшта́бна ~ = large-scale structure; (всесвіту/космосу) large-scale structure of the universe/cosmos
вертика́льна ~ атмосфе́ри = vertical (layer) structure of the atmosphere
випадко́ва ~ = random structure
~ ви́хору = vortex pattern
ви́різнена ~ = resolved structure
Ві́дманштетенова ~ = Widmansttten structure [patterns]
віцина́льна ~ пове́рхні = vicinal structure (of a surface)
вкла́дена ~ = nested structure
волокни́нна ~ = fibrous structure; (нитчаста) filamentary structure; (з дуже тонких волокнин) fibrille structure
впорядко́вана ~ = ordered structure
~ Все́світу = structure of the Universe
втори́нна ~ = secondary structure
вуртци́тна ~ = wurtzite structure
~ гала́ктики = galactic structure
гексагона́льна = hexagonal structure; (щільноукладена) hexagonal close(ly)-packed [hcp] structure
геліко́їдна ~ = helicoidal structure; (магнетна) helicoidal magnetic structure
геологі́чна ~ = geological structure
геометри́чна ~ = geometric(al) structure
гетероге́нна ~ = heterogeneous structure
гетеродесмі́чна ~ = heterodesmic structure
гетероепітаксі́йна ~ = heteroepitaxial structure
гетерофа́зова ~ = heterophase structure
глоба́льна ~ = global structure
гніздова́ ~ = nested structure
голча́ста ~ = acicular structure; (у рідинному кристалі, їжак) hedgehog
~ головно́го ланцюга́ = (макромолекули) backbone structure
гомоге́нна ~ = homogeneous structure
гомодесмі́чна ~ = homodesmic structure
гранецентри́чна ~ = face-centered structure; (кубічна) face-centered cubic structure
~ графі́ту = graphite structure
гребі́нчаста ~ = comb [comb-like, corrugated] structure
гру́ба ~ = coarse structure
грубозерни́нна ~ = coarse-grained structure
~ ґра́тки = lattice structure
ґратко́ва ~ = lattice pattern/structure
ґратча́ста ~ = lattice pattern/structure
~ ґру́нту = soil structure
~ да́них = data structure
двійнико́ва ~ = twin structure
двови́мірна ~ = two-dimensional structure
двопері́одна ~ = biperiodic structure
дендри́тна ~ = dendritic [arborescent, tree(-like)] structure
деревна́ ~ = див. дендритна ~
деревоподі́бна ~ = див. дендритна ~
дета́льна ~ = detailed structure
дефе́ктова ~ = (тт) defect structure
динамі́чна ~ = dynamic structure; (доменна) dynamic domain structure
дисипати́вна ~ = dissipative structure
~ дислока́ції = dislocation structure
дислокаці́йна ~ = dislocation arrangement
диспе́рсна ~ = disperse structure
диференці́йна ~ = differential structure
довгопері́одна ~ = long-period structure; (магнетна) long-period magnetic structure
дифу́зна ~ = diffuse structure
дозе́мна ~ = (скелі) geopetal fabric
доме́нна ~ = domain structure; (магнетна) magnetic domain structure; (динамічна) dynamic domain structure; (фероелектрична) ferroelectric domain structure
дірча́ста ~ = mesh structure
доскона́ла ~ = perfect structure
драби́нчаста ~ = ladder structure
дрібна́ ~ див. тонка ~
дрібнодиспе́рсна ~ = finely dispersed structure
дрібнозерни́нна ~ = close-grained [fine-grain] structure
дрібномасшта́бна ~ = small-scale structure
електро́нна ~ = electronic structure
~ енергети́чної зо́ни = energy-band structure
епітаксі́йна ~ = epitaxial structure
~ єрархі́ї = hierarchy structure
єрархі́чна ~ = hierarchical structure
жилча́ста ~ = streaky structure
заві́лькувата ~ = (геол.) felted texture
~ за́пису = record structure
~ зерни́ни = grain structure
зерни́нна ~ = grain pattern, granular [grain] structure, grainedness
зірча́ста ~ = star(-like) structure
змодульо́вана ~ = modulated structure; (магнетна) modulated magnetic structure
знеорієнто́вана ~ = disoriented structure
~ зобра́ження = див. ~ образу
зо́нна ~ = (напівпровідника) band structure; (на рисунку тощо) (energy-)band picture
~ зорі́ = stellar structure
зорієнто́вана ~ oriented structure; (тт) grain-oriented structure □ із зорієнто́ваною —ою = grain-oriented
ідеа́льна ~ = ideal structure
~ ієрархі́ї = див. ~ єрархі́ї
ієрархі́чна ~ = див. єрархі́чна ~
ізодесмі́чна ~ = isodesmic structure
ізотакти́чна ~ = isotactic structure
ізотро́пна ~ = isotropic structure
інверто́вана ~ = inverted structure (файлу – of a file)
~ інтерференці́йних смуг = fringe pattern [structure]
~ йоносфе́ри = structure of the ionosphere
карка́сна ~ = frame structure
квазидвови́мірна ~ = quasi-two-dimensional structure
квазиоднови́мірна ~ = quasi-one-dimensional structure
квазиперіоди́чна ~ = quasi-periodic structure
ква́ркова ~ = quark structure
кварк-парто́нна ~ = quark-parton structure
кільце́ва ~ = ring structure
кільча́ста ~ = ring-like [ring-shaped] structure, annulation
~ кла́стера = cluster structure
кла́стерна ~ = clustered structure
коливна́ ~ = vibrational structure
колінеа́рна ~ = collinear structure
коло́нчаста ~ = columnar structure
~ комі́рки = cell structure
комі́рчаста ~ = cellular structure
компа́ктна ~ = compact structure
координаці́йна ~ = coordination structure
~ коро́ни = coronal structure
корпускуля́рна ~ = corpuscular structure
криптокристалі́чна ~ = cryptoctystalline structure
кристалі́чна ~ = crystalline structure
~ кристалі́чної ґра́тки = (crystal) lattice pattern/structure
~ криста́лу = crystal structure
кубі́чна ~ = cubic structure
ламеля́рна ~ = (плинного кристалу) lamellar structure
ламіна́рна ~ = laminary structure
~ ланцюга́ = chain structure
ланцюго́ва ~ = chain structure
листова́ ~ = (геол.) book structure
~ лі́нії = (спектральної) line structure
ліні́йна ~ = linear structure
ліні́йчаста ~ = line structure
ліотро́пна ~ = lyotropic structure
логі́чна ~ = logic structure
лока́льна ~ = local structure
луска́та ~ = flaky [lamellar, scale] structure
магне́тна ~ = magnetic structure; (доменна) magnetic domain structure; (змодульована) modulated magnetic structure
~ магнетопа́узи = structure of the magnetopause
~ магнетосфе́ри = structure of the magnetosphere
~ макромоле́кули = macromolecular configuration
макроскопі́чна ~ = macrostructure, macroscopic structure
мартенси́тна ~ = martensitic structure
~ мате́рії = structure of matter
матро́їдна ~ = matroid lattice
~ межі́ = boundary structure
межова́ ~ = boundary structure
мереже́ва ~ = (тріщин, зморщок тощо) reticulation
~ мере́жі = network structure
~ мета́л-діеле́ктрик-напівпровідни́к = metal-insulator semiconductor [MIS] structure
металі́чна ~ = metallic structure
~ мета́л-нітри́д-окси́д-напівпровідни́к = metal-nitride-oxide semiconductor [MNOS] structure
~ мета́л-окси́д-напівпровідни́к = metal-oxide semiconductor [MOS] structure
~ мета́лу = metal structure, structure of a metal
метастабі́льна ~ = metastable structure
мікрокристалі́чна ~ = microcrystalline structure
мікропорува́та ~ = microporosity
мікросітча́ста ~ = microreticular structure
мікроскопі́чна ~ = microstructure, microscopic structure
мікрошарува́та ~ = microlayer(ed) structure
міце́льна ~ = micellar structure
модульо́вана ~ = modulated structure
моза́їкова ~ = 1. mosaic [tessellate] structure 2. (тт) polygonized structure; (блокова) polygonized block structure
~ моле́кули = molecule [molecular] structure; (склад) molecule composition
молекуля́рна ~ = molecular structure
моле́кульна ~ = див. ~ молекули
монокристалі́чна ~ = single-crystal structure
мультипле́тна ~ = multiplet structure
надмолекуля́рна ~ = supermolecular structure
надтонка́ ~ = hyperfine structure
найсильні́ша топологі́чна ~ = (the) strongest topological structure
напівпровіднико́ва ~ = semiconductor structure
неви́різнена ~ = unresolved structure
невпорядко́вана ~ = disordered structure
неідеа́льна ~ = nonideal structure
неколінеа́рна ~ = noncollinear structure
неліні́йна ~ = (молекули) nonlinear structure
немати́чна ~ = nematic structure
неоднорі́дна ~ = inhomogeneous [heterogeneous] structure
неперіоди́чна ~ = nonperiodic structure
неправильнозерни́нна ~ = irregular grain structure
нереґуля́рна ~ = irregular structure; (картина) irregular pattern
нерівнозерни́нна ~ = inequigranular structure
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium structure
несинґуля́рна ~ = nonsingular structure
неспівви́мірна ~ = incommensurate structure; (магнетна) incommensurate magnetic structure
нестійка́ ~ = unstable structure
нещі́льна ~ = loose structure
нещі́льно укла́дена ~ = loosely-packed structure
нещі́льно упако́вана ~ = див. нещільно укладена ~
нитча́ста ~ = filamentary [thread-like] structure; (кристалу) whisker structure
ніздрюва́та ~ = honeycomb (structure)
ніздря́ста ~ = honeycomb (structure)
оберто́ва ~ = rotational structure
об’ємоцентри́чна ~ = body-centered structure; (кубічна) body-centered cubic structure
~ оболо́нки = shell structure; (електронної) electron configuration
оболо́нкова ~ = shell structure
оболо́нчаста ~ = shell(-like) structure
~ о́бразу = image structure
однови́мірна ~ = one-dimensional structure
однорі́внева ~ = single-level structure
однорі́дна ~ = homogeneous structure
одношаро́ва ~ = single-layer structure
орієнтаці́йно впорядко́вана ~ = orientation-ordered structure
ортогона́льна ~ = orthogonal structure
острівце́ва ~ = isle [island] structure
парке́тна ~ = herringbone structure
парто́нна ~ = parton structure
перви́нна ~ = primary structure
перехі́дна́ ~ = (неусталена) transient structure
~ перехо́ду = transition structure
перешаро́вана ~ = sandwich (structure)
~ p-n перехо́ду = (p-n) junction structure
періоди́чна ~ = periodic [regular] structure; array
перлі́това ~ = pearlite structure
п’єзокомпози́тна ~ = piezoelectric composite structure
підповерхне́ва ~ = subsurface structure
піня́ста ~ = foamy structure
плана́рна ~ = planar structure
пласти́нчаста ~ = lamellar [laminated] structure, lamination
плиннокристалі́чна ~ = liquid-crystal [liquid crystalline] structure
пли́тчаста ~ = plate structure
площи́нна ~ = planar structure
поверхне́ва ~ = surface structure, texture; (періодична) periodic surface structure
поверхне́ва бар’є́рна ~ = surface-barrier structure
поверхне́ва зо́нна ~ = surface band structure
поверхне́во-простя́гнена тонка́ ~ рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння = surface-extended x-ray-absorption fine structure
~ пове́рхні = surface structure, texture
повногра́нна ~ = holohedral structure
полігон(із)о́вана ~ = (тт) polygonized structure; (блокова) polygonized block structure
полікристалі́чна ~ = polycrystal(line) structure
~ поліме́ру = polymer structure
по́люсна ~ = pole structure
~ поро́ди = petrofabric, rock fabric
порува́та ~ = porous [void] structure
~ пото́ку = flow pattern
пофраґменто́вана ~ = fragmented structure; (ротаційна) fragmented rotational structure
початко́ва ~ = initial structure
примежова́ ~ = (sub)boundary structure
причино́ва ~ = causal structure
промене́ва ~ = ray structure
промі́жна́ ~ = intermediate structure
про́ста́ ~ = simple structure
просторо́ва ~ = spatial structure; spatial [three-dimensional] pattern
просторо́во неоднорі́дна ~ = spatially inhomogeneous structure
просторо́во однорі́дна ~ = spatially homogeneous structure
просторо́во періоди́чна ~ = spatially periodic structure
просторочасова́ ~ = space-time structure
~ про́стору = space structure
~ про́стору-ча́су = space-time structure
простя́гнена тонка́ ~ рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння = extended x-ray-absorption fine structure [EXAFS]
прямоку́тна ~ = orthogonal structure
пухи́рча́ста ~ = vesicular structure
радія́льна ~ = radial structure
радія́льна промени́ста ~ = divergent structure
реґуля́рна ~ = regular structure; (картина) regular pattern
резона́нсна ~ = resonance structure
~ резона́нсу = structure of a resonance
ретикуля́рна ~ = reticular structure
~ речовини́ = structure of matter
~ рі́внів = level structure
рівнова́жна ~ = equilibrium structure
рівнозерни́нна ~ = equigranular [even-grained] structure
ріди́нна ~ = liquid structure
рідиннокристалі́чна ~ = liquid-crystal [liquid crystalline] structure
розгалу́жена ~ = branched [ramified] structure
розорієнто́вана ~ = disoriented structure
розподі́лена ~ = distributed structure
~ розпо́ділу = distribution structure
~ розпо́ділу дефе́ктів = (у твердому тілі) defect structure
розупорядко́вана ~ = disordered structure
розшаро́вана ~ = layered structure
ротаці́йна ~ = rotational structure; (пофраґментована) fragmented rotational structure
рубча́ста ~ = (поверхні тощо) ribbing
самоорганізо́вна ~ = self-organizing structure
самопідтри́мна дисипати́вна ~ = self-sustained dissipative structure
самості́йна ~ = stand-alone structure
сеґнетоелектри́чна доме́нна ~ = ferroelectric domain structure
се́кторна ~ пірамі́ди ро́сту = sectorial structure of a growth pyramid
синґуля́рна ~ = singular structure
синдіотакти́чна ~ = syndiotactic structure
синтакси́чна ~ = syntax
~ систе́ми = structure of a system
сітча́ста ~ = 1. reticular structure, reticulation 2. (матеріялу) network, net(like) structure 3. (х.) cross-linked structure
ски́дова ~ = (геол.) faulted structure
складна́ ~ = complex structure
смекти́чна ~ = smectic structure
смуга́ста ~ = 1. band(ed) structure, banding 2. (жилчаста) streaky structure 3. (із контрастовими смугами) zebra
~ сму́ги = (спектральної) band structure
сперимагнетна ~ = sperimagnetic structure
співви́мірна ~ = commensurate structure
спіра́льна ~ = spiral [helical] structure; (магнетна) spiral magnetic structure
~ спла́ву = див. ~ стопу
сплутановолокни́ста ~ = (геол.) felted texture
спотво́рена ~ = distorted structure
стати́чно визна́чна ~ = determinate structure
стереореґуля́рна ~ = stereoregular structure
стереоспецифі́чна ~ = stereospecific structure
стійка́ ~ = stable structure
стільнико́ва ~ = honeycomb (lattice); cellular lattice
стовпча́ста ~ = columnar structure
~ сто́пу = alloy structure
субкристалі́чна ~ = subcrystalline structure
субмікроскопі́чна ~ = submicrostructure
супернадтонка́ ~ = superhyperfine structure
~ те́рму = term structure
тетрагона́льна ~ = tertragonal structure
тетраедри́чна ~ = tertrahedral structure
тиксотро́пна ~ = thixotropic structure
тонка́ ~ = fine structure; (рентґенівських спектрів поглинання) x-ray-absorption fine structure
тонковолокни́нна ~ = fibrille structure
тонкоплі́вкова ~ = thin-film structure
топологі́чна ~ = topological structure
триви́мірна ~ = three-dimensional structure; (картина) three-dimensional pattern
тригона́льна ~ = trigonal structure
~ трі́щин(и) crack pattern
тріщинува́та ~ = cracked [fissural] structure
турбостра́тна ~ = turbostratum structure
укла́дена ~ = (уклад) packing, packed structure
ультратонка́ ~ = superhyperfine structure
упако́вана ~ = див. укладена ~
~ фа́йлу = file structure
феромагне́тна ~ = ferromagnetic structure
Фі́нслерова ~ = Finsler structure
фраґменто́вана ~ = fragmented structure
фракта́льна ~ = fractal structure
хаоти́чна ~ = random structure
хемі́чна ~ = chemical structure; (будова) (chemical) constitution
хіра́льна ~ = chiral structure
холестери́чна ~ = cholesteric structure
циклі́чна ~ = cyclic structure; (комп.) loop structure
цикло́їдна ~ = cycloidal structure; (магнетна) cycloidal magnetic structure
чару́нко́ва ~ = mesh structure; (стільникова) honeycomb (structure)
часова́ ~ = temporal structure
~ части́нки = particle structure
частко́во впорядко́вана ~ = partially-ordered structure
шарува́та ~ = 1. laminated [layer(ed), foliated] structure, lamination 2. (тт) layer(ed) lattice
шевро́нна ~ = (рідинного кристалу) chevron (pattern)
шпіне́льна (кристалі́чна) ~ = spinel (crystal) structure
щільноукла́дена ~ = close(ly)-packed structure; (гексагональна) hexagonal close(ly)-packed [hcp] structure
щільноупако́вана ~ = див. щільноукладена ~
~ ядра́ = nuclear structure; (склад) nuclear [nucleus] constitution
ялинко́ва ~ = herringbone structure [pattern]
шовкови́на 1. silk thread 2. (індикатор потоку) silk streamer

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

Арія́дна [Аріа́дна] (-ни) f PN Myth. Ariadne:
  ни́тка (клубо́к) Арія́дни [Аріа́дни], Ariadne’s thread (spool).
біль (-лі) f whiteness, white color; white thread; white part of a tree under the bark.
валови́й (-ва́, -ве́) of tow;
  валови́на (-ни) f thread (from coarse part of hemp); stuff woven from combings;
  валовя́ний (-на, -не) = валови́й.
ви́сіти (ви́шу, ви́сиш) I vi to be hanging (over), be suspended; to bob, dangle:
  ви́сіти на волоску́ (ни́тці), to hang by a hair (thread); Prov., хто ма́є ви́сіти, той не уто́не, he who deserves to be hanged will not down.
ви́сукати (-аю, -аєш) P vt; вису́кувати (-кую, -уєш) I vt to twist (a thread); to spin, draw out.
виту́шка (-ки) f machine for winding thread.
всили́ти (всилю́, вси́лиш) Р vt; вси́лювати (-юю, -юєш), всиля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to suggest, hint, prompt; to thread (a needle).
га́рус (-са) m woollen [woolen] thread (for knitting).
ґвинт [гвинт] (-та) m screw, vise:
  затискни́́й ґвинт [гвинт], pressing screw, vise;
  повітря́ни́й ґвинт [гвинт], helix, propeller (in an airplane);
  безконе́чний ґвинт [гвинт], endless (perpetual) screw;
  ґвинти́ти [гвинти́ти] (-нчу́, -нти́ш) I vt to screw, apply the screws (vise), to thread a bolt;
  ґвинті́вка [гвинті́вка] (-ки) ƒ musket, gun, rifle, carabine;
  ґвинтови́й [гвинтови́й] (-ва́, -ве́) of (like) a spiral:
  ґвинтові́ [гвинтові́] схо́ди, spiral stairway;
  ґвинтува́ти [гвинтува́ти] (-у́ю, -ує́ш) I vt to screw, to thread a bolt.
го́лка (-ки) f needle:
  магне́тна [магні́тна] го́лка, magnetic needle;
  ву́шко го́лки, the eye (lit., ear) of a needle;
  насили́ти го́лку, to thread a needle; fig., сиді́ти, як на голка́х, to sit on pins and needles; || prickle; thorn (of a tree);
  голка́р (-ря́) m needle-maker;
  голкови́й (-ва́, -ве́) of a needle, needle-like; prickly;
  голкошку́рий (-ра, -ре) of prickly skin;
  голкошку́рий (-рого) m echinoderm.
грома́да (-ди) f crowd, throng; community, assembly: Prov., грома́да по ни́тці, го́лому (бі́дному) соро́чка, if each contributes a thread, the poor (naked) will be clothed;
  грома́джений (-на, -не) raked, accumulated;
  грома́дження n accumulation, raking (piling) up.
дра́тва (-ви) f shoemaker’s (waxed, pitched) thread;
  дра́твиця (-ці) f Dim.
заволіка́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (заволокти́ P) to draw through:
  заволіка́ти ни́тку, to thread a needle; || lo drag (draw) to a place; = заволо́чувати; заволіка́тися I vi to come trudging, arrive at a slow pace:
  не́бо заволіка́ється, the sky is becoming overcast; = заволо́чуватися.
заґвинти́ти [загвинти́ти] (-нчу́, -нти́ш), заґвинтува́ти [загвинтува́ти] (-у́ю, -у́єш) Р vt to screw on, thread a bolt.
задіва́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (заді́ти P) to put (thrust) in; to thread (a needle); to string; to mislay; to put away (and forget where a thing was put):
  де ж ти це заді́в? where on earth did you put it? (I cannot find it);
  задіва́тися I vi to be missing; to be lost; to be threaded.
засили́ти (-илю́, -и́лиш) P vt: (заси́лювати I) to thread;
  засили́ти ни́тку в го́лку, to thread a needle; || to strengthen, reinforce, rivet, clench; to string (e.g. , pearls); to tie, attach, fix, put on.
засука́ти (-а́ю, -а́єш) P vt; засу́кувати (-кую, -уєш) I vt to turn (tuck) up; to twist the thread; to cord;
  засука́тися, засу́куватися vi to tuck oneself up.
затяга́ти (-а́ю, -а́єш) I vt; затягну́ти, затягти́ (-ягну́, -я́гне́ш) P vt to drag (pull, draw) to a place:
  затяга́ти борги́, to contract debts, run into debs;
  затяга́ти до кни́жки, to register (enter) in a book;
  затяга́ти затя́г, to raise (levy) troops;
  затяга́ти ву́зол, to tighten a knot; || to thread (a needle), string (e.g. , beads); || to attract, allure, draw; to acquire, come into possession of; || затяга́ти пі́сню, to intone (strike up, start) a song;
  затяга́тися, затягну́тися, затягти́ся vi to drag (pull) oneself; to enrol [enroll], enlist (as a soldier); to be registered; to be tightened; to be drawn (allured).
звертлю́х (-ха́) m spool for thick thread.
звива́ти (-а́ю, -а́єш) І vt: (зви́нути, зви́ти Р) to roll (fold, wind) up, reel; to weave, intertwine;
  звива́ти нитки́ в клубо́к, to wind the thread into a ball, make into a clew;
  звива́ти гніздо́ (віно́к), to make a nest (wreath);
  звива́ти в тру́бку, to roll up (to make a scroll);
  звива́ти вітри́ла, to furl the sails;
  звива́ти мотуза́, to coil the rope;
  звива́ти хвіст, to yield, submit, give up;
  звива́ти воло́сся, to curl one’s hair;
  звива́тися I vi to wind (coil) oneself, be wound, writhe, wriggle;
  звива́ти ко́ло чо́го, to busy oneself about a thing, hustle about; to run up and down for a thing;
  звива́ти з чим, to dispatch one’s business quickly, to go and return quickly; || to sinuate (e.g. , a river, serpent); to put in the rinds; to curl; to flap in the wind (e.g. , a flag); to shoot (rise) up;
  звива́ти під хма́ри, to roll up to the clouds (sky).
змота́ти (-а́ю, -а́єш) P vt; змо́тувати (-ую, -уєш) I vt to wind up (yarn, thread); to throw (one) to the ground in a struggle (wrestling);
  змота́тися, змо́туватися vi to be wound up.
ігла́ (-ли́) f = го́лка, needle; thorn (ot a tree);
  магнети́чна ігла́, magnetic needle;
  кіне́ць (у́шко) ігли́, the point (eye) of a needle;
  насили́ти іглу́, to thread a needle;
  церува́льна ігла́, darning needle.
клубо́к (-бка́) m Dim.: клуб; clew, ball, coil:
  їжа́к звива́ється в клубо́к, the hedgehog rolls itself up;
  звива́ти нитки́ в клубо́к, to wind thread into a ball (on a bobbin);
  клубки́ вужа́, the folds of a serpent; Prov., по ни́тці до клубка́, little by little the sea is drained, to move from one thing to another until the truth is discovered;
  клубо́к поді́й, concentration (grouping) of events;
  згорну́тися клубко́м, or зви́тися в клубо́к, to roll (coil) oneself up, to shrivel up, to crouch.
крути́ти (-учу́, -у́тиш) I vt: (крутну́ти, крутону́ти Р) to turn, twist, twirl, wring, wind:
  крути́ти мо́туза́ (шну́ра), to twist ropes;
  з ньо́го мо́жна мотузи́ крути́ти, one can do anything with him;
  крути́ти нитки́, to twist thread;
  крути́ти шма́ття, to wring clothes;
  крути́ти ву́са, to twirl one’s moustache [mustache]; || to whirl, turn about, spin, eddy; to cheat, deceive, swindle:
  а ти не крути́! don’t you cheat! крути́ти сві́том, to know how to get out of difficulties;
  крути́ти но́сом, to be dissatisfied (displeased), to pout;
  крути́тися I vi to turn, revolve: to wind oneself; to busy oneself: to wriggle:
  кру́титься як в’юн, he is in great perplexity (i.e., he struggles to get out of it):
  голова́ мені́ кру́титься, my head is in a whirl;
  крути́тися за ким (чим), to beat (bustle) about for one (a thing);
  не крути́ся мені́ під рука́ми, get out of my way:
  сльо́зи крути́лися йому́ в оча́х, tears brimmed in his eyes;
  це ім’я́ кру́титься мені́ на язиці́, that name is on the tip of my tongue.
міто́к (-тка́) m measure of spun yam (40 to 50 skeins of thread).
мота́шка, мота́чка (-ки) f skein, clew (hank) of thread.
мотови́лно (-на) n reel, winder, yarn-windle, yarn-windlass;
  мотови́льник (-ка) m threads wound on a reel, clew of thread;
  мотови́льце (-ця) n Dim.: мотови́лно.
мохта́ль (-лю) m 5 or 10 skeins of thread.
набо́рсати (-аю, -аєш) P vt to string, thread; to embroil, complicate.
наволіка́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (наволокти́ P) to drag in (in quantities), to bring upon; to draw over; to cover with;
  наволіка́ти нами́сто, to string coral beads;
  наволіка́ти ни́тку, to thread a needle;
  наволіка́ти поду́шку, to cover a pillow with a case;
  наволіка́ти на се́бе пі́мсту [по́мсту], to bring on (draw) revenge upon oneself;
  наволіка́ти пеню́ на ко́го, to accuse one unjustly;
  наволіка́тися I vi to be drawn upon, be strung, be threaded.
надега́ти (-а́ю, -а́єш) I vt; надегну́ти (-ну́, -не́ш) P vt dial. to thread a needle.
насили́ти (-силю́, -и́лиш) P vt: (наси́лювати, насиля́ти I) to thread, string:
  насили́ти іглу́, to thread a needle;
  насили́ти нами́сто, to string beads (corals).
понаторо́чувати (-ую, -уєш) P vt see наторо́чити, to ravel (much thread); to talk (much nonsense).
низа́ти (нижу́, ни́жеш) I vt to string, thread;
  низа́ти очи́ма, to follow (one) closely with one’s eyes, to pierce with a look;
  низа́ти плечи́ма to shrug one’s shoulders.
ни́тка (-ки) f thread, yarn; clew, string (in a narrative):
  ни́тка життя́, thread of life;
  ви́сіти на ни́тці, to hang only by a thread;
  згуби́ти ни́тку в промо́ві, to wander (depart) from the subject, to digress;
  затяга́ти ни́тку в го́лку, to thread a needle;
  йому́ порва́лась ни́тка, he suffered a failure;
  змо́кнути до ни́тки, to be soaked (drenched) to the skin;
  по ни́тці до клубка́, to pass from one thing to another till the truth is discovered; Prov. грома́да по ни́тцібі́дному соро́чка, a thread from each of the members of the community and a poor fellow will have a shirt, if all help (do their bit) all will be well.
нитка́р (-ря́) m, нитка́рка (-ки) f spinner; thread seller.
ниткоплу́т (-та) m one who entangles threads; (contemptuous): weaver;
  ниткоподі́бний (-на, -не), ниткува́тий (-та, -те)* thread-like.
ни́тяний (-на, -ке) of thread, threaden, filamentous.
па́смо (-ма) n, па́сма (-сом or -сем) pl skein:
  па́сма нито́к, skein of thread; || tissue; series, succession:
  па́смо гір, a chain (range) of mountains;
  ці́ле па́смо його життя́, the whole course of his life;
  па́смо брехні́, tissue of lies;
  па́смо воло́сся, lock (tuft) of hair;
  па́смуга (-ги) f, па́смужка (-ки) f Dim.: па́смо, thin streak (range), narrow strip (band).
переше́вка (-ки) f cobbler’s thread.
півмі́ток (-тка) m 25-34 skeins of thread.
пі́дшивка (-ки) f lining; sheathing; shoemaker’s thread.
порт (-ту) m port, sea port, harbor; linen thread in cotton material; loop-hole, barbican; port (wine).
пройма́ти (-а́ю, -а́єш) I vt; пройми́ти, пройня́ти (-йму́, -йме́ш) P vt to pierce, bore, penetrate; to seize; to be felt; to move; touch to the quick:
  хо́лод мене́ пройма́є, I am chilled to the bone;
  моро́з пройма́є, it is piercing cold;
  пройма́ти ду́шу, to move the soul;
  його́ пройня́в страх, he was seized with fear;
  цига́нський піт мене́ пройма́є, I am shivering all over;
  пройня́ти ни́тку в го́лку, to thread a needle;
  пройма́тися/пройня́тися vi to penetrate each other; to be touched (e.g. , with sorrow, grief).
проса́джувати (-ую, -уєш) I vt; просади́ти (-аджу́, -а́диш) P vt to bore, force; to stick through or across; to perforate; to string, thread;
  проса́джуватися/просади́тися vi to be threaded (perforated).
проси́лити (-и́лю, -и́ли́ш) P vt; просиля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to thread (a needle).
просмикну́ти (-ну́, -не́ш) P vt; просми́кувати (-ую, -уєш) I vi to pull through; to thread (a needle); to slip through.
про́стень (-сня) m thread on a loom.
прошморгну́ти (-ну́, -не́ш) P vi; прошмо́ргувати (-ую, -уєш) I vi to slip (rush, flash) through; vt to thread.
пря́диво (-ва) n spun yarn, hatcheled hemp or flex;
  прядив’я́ний (-на, -не) of spun yarn, of hatcheled hemp or flax;
  пряді́льник (-ка) m, пряді́льниця (-ці) f spinner;
  пряді́льня (-ні) f spinning (cotton) mill;
  пряді́нниця (-ці) f = пряді́льниця; пряді́ння n spinning, thread-spinning;
  пря́дка (-ки) f distaff, spinning wheel;
  пря́дка-шовкови́ця (-ки -ці) f Ent. silkworm;
  пря́дло (-ла) n = пряді́ння; пря́дочка (-ки) f Dim.: пря́дка; пряду́н (-на́) m, пряду́нка (-ки) f, пряду́ха (-хи) f spinner.
пря́жа (-жі) f thread, yarn, spun goods.
силя́ти (-я́ю, -я́єш) I vt = сили́ти, to string beads (pearls, thread).
скрут (-ту) m curve, turning, winding, bend; twist, twirl;
  скру́та (-ти) f difficulty, critical situation:
  опини́тися в скру́ті, to be hard up;
  до скру́ту тре́ба, it is absolutely necessary;
  скру́тель (-ля) m = скру́тіль; скру́тень (-тня) m twisted bundle, truss, bunch; roll;
  скрути́лець (-льця) m knot in a thread;
  скрутине́ць (-нця́) m serpentine stone (tube).
усили́ти (-илю́, -и́лиш) P vt: (уси́лювати, усиля́ти I) to put into or thread (e.g. , a needle):
  усили́тися P vi to bt threaded: to insinuate oneself, intrude.
ушморгну́ти (-ну́, -не́ш) P vt to slip (a rope, thread) through, put through, thread.
філе́ n indecl. snaffle thread; filament; fillet.
чернь (-ні) f common people; mob, rabble; black color (dress, thread).
шовк (-ку) m silk:
  шту́чний шовк, artificial silk, rayon;
  шовківни́к (-ка́) m silkworm, maggot;
  шовківни́цтво (-ва) n silk industry;
  шовкі́вка (-ки) f a thread of silk;
  шовко́вий (-ва, -ве) of silk, silken;
  шовкови́к (-ка) m = шовківни́к; шовко́вина (-ни) f = шовкі́вка; шовко́виця (-ці) f mulberry tree;
  шовково́дство (-ва) n culture of silkworms;
  шовкопря́д (-да) m silkworm;
  шовку́н (-на́) m sterile mulberry tree.
шовчи́на (-ни) f silken thread.
шпага́т (-ту) m string, twine, pack thread.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

thread (і) нитка, низка; гвинтова нарізь; (д) затягати нитку (у вушко голки); нанизувати; нарізувати гвинт; загвинчувати
taper (і) конус, конусність, звуження; ухил; похилена (вниз) поверхня; (д) звужуватися в кінці; схилятися вниз; (пк) конусний, звужений; похилий (вниз); стіжковий
t. pipe thread joint з’єднання конусною трубною наріззю [різьбою]

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

крок,~у step; (спіралі) lead; (приріст) increment size; (структури) pitch; (за індексом) stride інф; (інтервал) spacing; (сітки) mesh width
дійсний крок actual pitch, effective pitch
зворотний к. обмотки back span
змінний к. квантування variable quantization increment
к. антенної решітки array pitch, antenna array spacing
к. виводів lead pitch
к. висновків derivation step інф
к. відгалужень (обмотки трансформатора) tapping step
к. відеодоріжок video track pitch
к. гофра corrugation pitch
к. графобудувача plotter step size
к. дискретизації discretization step, sampling step, sampling increment
к. дифракційної ґратки diffraction grating spacing
к. доріжок запису track pitch, pitch of grooves
к. завдання job step
к. індукції induction step
к. інтегрування integration step мат
к. ітерації step of iteration
к. кадру frame pitch
к. квантування (за амплітудою) quantization step, quantum step
к. колектора commutator pitch елт
к. комутації commutator pitch
к. контактів contact spacing
к. котушки coil pitch
к. кристалічної ґратки crystal lattice spacing
к. маски mask pitch
к. матриці array pitch
к. назад back space
к. обмотки coil span, coil pitch, winding pitch
к. перфорації perforation pitch
к. подавання feed pitch
к. полюсів pole pitch
к. програми program step інф
к. пупінізації (loading) coil spacing
к. решітки антени array pitch
к. рівчаків pitch of grooves
к. різниці difference interval
к. різьби thread pitch
к. розгортки line pitch
к. розподілу span of distribution, distribution step
к. рядків pitch of rows, feed pitch
к. рядків растра scan line(-to-line) spacing, line pitch
к. рядків запису track pitch
к. сітки grid pitch
к. сканування scanning pitch
к. скручування strand pitch, lay (of strand)
к. спіралі (напр., антени) helix pitch distance; pitch of helix фіз
к. транспозиції transposition interval
к. циклу iteration
к. частоти frequency step; frequency spacing звз
кутовий к. angular pitch, angular spacing
полюсний к. pole pitch
часовий к. time step
ланцюжок,~жка chain, string, network; (серія) train; (напр., програм) thread звз; (комірок) bead ком
диференціювальний л. differentiating chain
інтегрувальний л. integrating network
л. векторів vector train
л. викликів call chain
л. гешування hash chain
л. даних chain data інф
л. двійкових елементів binary chain, binary element string, chain of binary elements
л. друкованої плати printed circuit board coil || PCB coil
л. команд command chain звз
л. логікових елементів logic chain інф
л. мікросхем chip coil
л. міркувань reasoning chain
л. (об’ємних) резонаторів cavity chain
л. осциляторів chain of oscillators
л. перетворень transformation chain
л. підпорядкування owner-member chain
л. подій concatenation
л. радіоактивних перетворень radioactive (transformation) chain
л. радіоактивних розпадів (radioactive-)decay chain, (radioactive-)disintegration chain
л. розпадів decay chain
л. символів character string інф
л. станцій наведення home chain рлк
л. структур chain of structures
л. чотириполюсників recurrent network
лінійний л. linear chain фіз
підсилювальний л. amplification chain
послідовний л. current circuit, series circuit
нитка thread; (волокнина) filament, yarn, fibre || fiber амр; (волосінь) hair; (жила) strand
біспіральна н. розжарення double spiral filament
кварцова н. quartz thread, quartz yarn, quartz fibre
н. підвісу suspension
н. приладу instrument thread
н. розжарення (lamp) filament; heater елн
плоска н. uniplanar filament
скляна н. glass filament
ниткоподібний filamentary, filiform, filament-like, thread(-)like
одноканальний || одноканаловий single-channel, one-channel; (напр., процес) one-thread; mono прф
однопотоковий (напр., процес) one-thread, single-stream
потік, потоку (напр., проміння) flux; (струмінь, плин) current, fluxion; (інформації) traffic звз, інф; (напр., даних) stream, flow, tributary звз; (процесів, виконуваних програм) thread інф
бітовий п. || п. бітів bit stream, bitstream
вихідний п. || п. виводу output stream звз, інф
вхідний п. || п. уводу input stream звз, інф
вхідний п. завдань job input stream
двоспрямований п. (даних) bidirection flow
доцентровий п. centripetal flux
електричний п. electric flux
елементарний пакетизований п. packetized elementary stream тлб
корисний світловий п. useful luminous flux, utilized flux
магнетний п. magnetic flux
напівсферичний світловий п. upper hemispherical (luminous) flux
незліченний п. даних countless data flow
перманентний п. електронів permanent electron flow
питомий (магнетний) п. specific flux
питомий поперечний магнетний п. specific transversal magnetic flux
п. акустичного шуму acoustic-noise flux
п. без наслідку flow without consequence
п. вектора flux of vector, vector flux
п. викликів call flow
п. випромінювання radiation flux
п. відеоданих video stream
п. відмов failure flow інф
п. вільних молекул free molecular flow
п. даних data stream, data flow, data traffic звз, інф; data throughput інф
п. ASCII-даних ASCII stream інф
п. даних до абонента downstream звз
п. двійкових даних binary stream, bitstream
п. електронів electron flow
п. енергії energy flux
п. завдань job stream
п. зарядів charge flow
п. звукової енергії acoustic energy flow
п. зміщення displacement flux
п. імпульсу momentum flux фіз
п. інформації data flow, information flow
п. йонів ion flow
п. йонізованих частинок flow of ionized particles
п. нейтронів neutron flux
п. підмагнетування bias flux
п. плазми flow of plasma
п. повідомлень flow traffic; thread інф
п. (поля) якоря armature flux
п. світлової енергії flux of light energy
п. сигналів signal flow, signal flux
п. символів stream of character
п. у каналі channel flow, flow in duct фіз
п. у перехідному режимі transient flow
п. цифрових даних digital-data stream звз
п. ЦМД bubble stream
п. частинок particle flux, particle current
поточний п. сигналів running flow of signals
примітивний п. primitive stream
променистий п. radiant flux
світловий п. luminous flux, light flux
технологічний п. workflow
центрований п. centred flux
цифровий п. bit-transfer rate; digit flow, digital bitstream звз; digital stream, bit stream інф
тестування test(ing), test run
активне т. active testing
вкладене т. embedded testing
граничне т. || граничне випробування boundary test
еталонне т. benchmarking ком
т. в реальних умовах || бета-т. beta testing
т. елементів unit testing
т. компонентів системи module testing, unit testing
т. на кристалі on-chip testing
т. програми progarm testing
т. робочих характеристик performance testing
т. системи в цілому integration test ком
т. функційних можливостей functionality testing, functional capabilities testing, thread testing
т. шляхів (в алгоритмі) path testing
фізичне т. physical testing
шнур,~а flex || cord амр; (плазми) column, (plasma) pinch; (тонкий) lace
аварійний ш. emergency flex
багатожильний ш. multiple flex
гнучкий ш. flexible cord; (з металевої фольги) tinsel flex
комутаційний ш. patch(ing) flex, patchflex; plug wire звз
мережний ш. power flex, mains flex, line flex, power line; main cable звз; (побутової техніки) a.c. flex
мікротелефонний ш. receiver flex
одножильний ш. single(-wire) flex
переносний ш. jack flex
плазмовий ш. plasma column, plasma thread, plasma filament; pinch фіз
подвійний ш. twin flex
подовжувальний ш. extension flex
розетковий ш. instrument flex
телефонний ш. phone flex
трижильний ш. three-conductor flex, three-wire flex, triple flex
установлювальний ш. appliance flex
ш. апарата (абонента) instrument flex
ш. живлення power flex
ш. номеронабирача dial flex