Знайдено 82 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «temporal» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

spatio-temporal [ˌspeɪʃɪɘʋˈtemp(ɘ)rɘl] a просторово-часовий.
temporal [ˈtemp(ɘ)rɘl] а
1. цивільний; мирський, світський;
  ~ affairs мирські справи;
  ~ courts цивільні суди;
  ~ lords світські члени палати лордів;
2. тимчасовий; швидкоплинний, скороминущий; тлінний;
  the ~ and the eternal тлінне й вічне;
3. грам. часовий;
  ~ conjunctions сполучники часу.
relationship [rɪˈleɪʃ(ɘ)nʃɪp] n
1. спорідненість; родинні зв’язки; свояцтво;
  blood ~ кровна рідня;
  a ~ between/ with smb спорідненість між/з кимсь;
2. юр. кровна спорідненість;
3. зв’язок; відношення, стосунки;
  a casual ~ випадковий зв’язок;
  a close, an intimate ~ інтимний зв’язок;
  a doctor-patient ~ стосунки лікар-пацієнт;
  a direct ~ прямий зв’язок;
  an indirect ~ непрямий зв’язок;
  an inverse ~ зворотний зв’язок;
  an incestuous ~ кровозмісний зв’язок;
  an extramarital ~ позашлюбний зв’язок;
  a meaningful ~ важливий зв’язок;
  a solid ~ міцний зв’язок;
  a tenuous ~ слабкий зв’язок;
  spatial ~s просторові відношення;
  temporal ~s часові відношення;(a) ~ between smb, smth and smb, smth стосунки/ зв’язки між кимсь/чимось;
  the, a ~ between industry and trade зв’язки між промисловістю та торгівлею;
  the, a ~ to/ towards відношення до;
  ~ with smb стосунки з кимсь;
  a good ~ with one’s children добрі стосунки зі своїми дітьми;
  to bear, to have a ~ to smth мати відношення до чогось;
  to break off a ~ with smb порвати стосунки з кимсь.
spatial [ˈspeɪʃ(ɘ)l] a
1. просторовий; що займає певний простір;
  we are temporal and ~ ми існуємо в часі і просторі;
2. космічний;
  ~ flights космічні польоти;
  ~ objects космічні об’єкти;
  ~ pioneers піонери космосу.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

тимчасов||ий прикм. temporary; (про заходи) temporal, provisional; (про заступника на посаді) acting; (про комітет тощо) interim
~ий уряд provisional government
~ий успіх temporary success
~а міра захисту interim measure of protection
~а пломба мед. temporary filling/stop
~а робота temporary job
~е припинення temporary suspension
~е фінансування bridge financing.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

temporal = ['tɛmprəl] часови́й
binding = ['baɪndɪŋ] (дія) зв’я́зування/зв’яза́ння; (наслідок) зв’язо́к
• ~ of data
= зв’я́зування да́них
• ~ of modules
= компонува́ння мо́дулів
• ~ of names
= зв’я́зування іме́н
• communicational ~
= зв’язо́к че́рез спі́льні да́ні
• data ~
= зв’я́зування да́них
• deep ~
= глибо́ке зв’я́зування
• dynamical ~
= динамі́чне зв’я́зування
• early ~
= ра́ннє зв’я́зування; стати́чне зв’я́зування (під час компіляції)
• key ~
= прив’язування функці́йних кла́віш
• language ~
= прив’я́зування до мо́ви, мо́вне прив’я́зування
• logical ~
= логі́чний зв’язо́к (елементів програми)
• module ~
= зв’я́зування мо́дулів
• program ~
= зв’я́зування програ́м
• shallow ~
= поверхо́ве (неглибо́ке) зв’я́зування
• static ~
= стати́чне зв’я́зування (під час компонування)
• temporal ~
= (дія) зв’я́зування в ча́сі; зв’язо́к у ча́сі
• tight ~
= си́льний зв’язо́к
• weak ~
= слабки́й зв’язо́к
homogeneity = [ˌhəʊməʊdʒə'ni:əti] однорі́дність, гомоге́нність
• conditional ~
= умо́вна однорі́дність
• continuous ~
= непере́рвна однорі́дність
• functional ~
= функці́йна однорі́дність
• intrinsic ~
= вну́трішня однорі́дність
• local ~
= лока́льна однорі́дність
• projective ~
= проєкти́вна однорі́дність
• statistical ~
= статисти́чна однорі́дність
• temporal ~
= однорі́дність у ча́сі, часова́ однорі́дність
• topological ~
= топологі́чна однорі́дність
independence = [ˌɪndɪ'pɛndəns] незале́жність
• ~ of events
= незале́жність поді́й
• ~ of experiments
= незале́жність експериме́нтів
• affine ~
= афі́нна незале́жність
• algebraic ~
= алґебри́чна незале́жність
• analytic ~
= аналіти́чна незале́жність
• approximate ~
= набли́жена незале́жність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна незале́жність
• complete ~
= цілкови́та незале́жність
• conditional ~
= умо́вна незале́жність
• data ~
= незале́жність да́них
• functional ~
= функці́йна незале́жність
• hardware ~
= апара́тна незале́жність, незале́жність від апарату́ри; незале́жність від (конкре́тних) техні́чних за́собів
• inductive ~
= індукти́вна незале́жність
• linear ~
= ліні́йна незале́жність
• logical ~
= логі́чна незале́жність
• mutual ~
= взає́мна незале́жність
• pairwise ~
= попа́рна незале́жність
• parametric ~
= параметри́чна незале́жність
• prior ~
= апріо́рна незале́жність
• probabilistic ~
= імові́рнісна незале́жність
• residence ~
= незале́жність від розмі́щення
• software system ~
= незале́жність програ́м (со́фту) від систе́ми (критерій оцінки якості програм)
• statistical ~
= статисти́чна незале́жність
• stochastic ~
= стохасти́чна незале́жність, незале́жність в імовірні́сному се́нсі
• time (temporal) ~
= часонезале́жність, незале́жність від ча́су
knowledge = ['nɒlɪdʒ] знання́; відо́мості // it is a matter of common ~ це загальновідо́мо; to invoke ~ активізува́ти використа́ння знання́; to the best of our ~ наскі́льки нам відо́мо
• compiled ~
= скомпільо́ване (скомпільо́вані) знання́
• descriptive ~
= знання́ у фо́рмі о́писів; дескрипти́вне (дескрипти́вні) знання́
• domain ~
= предме́тне знання́ (з конкретної галузі)
• domain-dependent (domain-specific) ~
= (вузько)галузе́ве зна́ння, (конкретно)га́лузеве знання́
• expert ~
= знання́ експе́рта; експе́ртне знання́
• explicit ~
= да́ні в я́вній фо́рмі (в базах знань)
• factual ~
= фактуа́льне знання́ (в базах знань)
• hardwired ~
= жо́рстко вмонто́ване знання́ (в базах знань)
• human ~
= знання́ люди́ни (використовувані в експертній системі)
• implicit ~
= нея́вне знання́, знання́ в нея́вній фо́рмі
• preformed ~
= попере́дньо сформо́ване знання́
• prescriptive ~
= знання́ у фо́рмі поло́жень (при́писів)
• problem-solving ~
= знання́ до розв’я́зування зада́ч
• procedure ~
= процеду́рне знання́, знання́ (по́дане, предста́влене) в процеду́рній фо́рмі
• temporal ~
= часозале́жне знання́, знання́ з зале́жністю від ча́су
logic = ['lɒdʒɪk] 1. ло́гіка || логі́чний 2. логі́чна части́на комп’ю́тера 3. логі́чні схе́ми
• ~ of action
= ло́гіка ді́ї
• ~ of certainty
= ло́гіка достові́рності
• ~ of commands
= імперати́вна ло́гіка
• ~ of evidence
= ло́гіка дове́дення
• ~ of existence
= екзистенці́йна ло́гіка
• ~ of explanation
= ло́гіка поя́снення
• ~ of a higher order
= ло́гіка висо́кого (ви́щого) поря́дку
• ~ of information
= ло́гіка інформа́ції
• ~ of justification
= ло́гіка обґрунтова́ння
• ~ of modalities
= ло́гіка мода́льностей, мода́льна ло́гіка
• ~ of norms
= ло́гіка норм
• ~ of a process
= часова́ ло́гіка, процесо́ва ло́гіка
• ~ of the quantum theory
= ло́гіка ква́нтової тео́рії
• ~ of questions
= ло́гіка пита́нь, еротети́чна ло́гіка
• ~ of reasoning
= ло́гіка арґумента́цій
• ~ of relations
= ло́гіка відно́шень
• ~ of strict implications
= ло́гіка стро́гої імпліка́ції
• adaptive ~
= адапти́вна ло́гіка
• additive ~
= адити́вна ло́гіка
• algebraic ~
= алґебри́чна ло́гіка
• algorithmic ~
= алґоритмі́чна ло́гіка
• applied ~
= застосо́вна (прикладна́) ло́гіка
• Aristotelian ~
= Аристо́телева ло́гіка, силогі́стика
• binary ~
= двозна́чна ло́гіка
• bivalent ~
= двозначеннє́ва (бівале́нтна) ло́гіка
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) ло́гіка
• Browerian ~
= Бра́верова (інтуіціоністи́чна)ло́гіка
• cellular ~
= кліти́нна ло́гіка, кліти́нна логі́чна схе́ма
• circuit ~
= логі́чна схе́ма, схе́мна ло́гіка
• class ~
= ло́гіка кла́сів
• classic(al) ~
= класи́чна ло́гіка
• combinatorial ~
= комбінато́рна ло́гіка
• commodity ~
= станда́ртні логі́чні інтеґра́льні схе́ми
• constructive ~
= конструкти́вна ло́гіка
• continuous ~
= непере́рвна ло́гіка
• control ~
= керівна́ ло́гіка; логі́чні схе́ми (пристроїв) керува́ння
• core ~
= основні́ логі́чні схе́ми; логі́чне ядро́ комп’ю́тера
• crisp ~
= чітка́ ло́гіка
• cybernetic ~
= кібернети́чна ло́гіка
• decision ~
= ло́гіка рі́шень
• deductive ~
= дедукти́вна ло́гіка
• deterministic ~
= детерміні́стська ло́гіка
• dialectical ~
= діалекти́чна ло́гіка
• differential ~
= диференці́йна ло́гіка
• digitizing ~
= цифрова́ ло́гіка
• distributed ~
= розподі́лені логі́чні схе́ми
• dyadic ~
= двійко́ва (біна́рна) ло́гіка
• dynamic(al) ~
= динамі́чна ло́гіка
• elementary ~
= елемента́рна ло́гіка
• empirical ~
= емпіри́чна ло́гіка
• equational ~
= екваці́йна ло́гіка
• extended ~
= розши́рена ло́гіка
• extensional ~
= екстенсіона́льна ло́гіка
• finite-valued ~
= скінченнозна́чна ло́гіка
• first-order ~
= ло́гіка (предикатів) пе́ршого поря́дку
• formal ~
= форма́льна ло́гіка
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) ло́гіка
• heuristic ~
= евристи́чна ло́гіка
• imperative ~
= імперати́вна ло́гіка
• implicational ~
= імплікаці́йна ло́гіка
• inductive ~
= індукти́вна ло́гіка
• infinitary ~
= інфініта́рна ло́гіка
• infinite-valued ~
= нескінченнозна́чна ло́гіка
• intensional ~
= інтенсіона́льна ло́гіка
• intrinsic ~
= вну́трішня ло́гіка
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна ло́гіка
• iterative ~
= ітерати́вна ло́гіка
• machine ~
= маши́нна ло́гіка, логі́чні схе́ми (обчи́слювальної) маши́ни, комп’ю́тера
• majority ~
= мажорита́рна ло́гіка
• many-valued ~
= багатозначеннє́ва ло́гіка
• mathematical ~
= математи́чна ло́гіка
• minimal ~
= мініма́льна ло́гіка
• modal ~
= мода́льна ло́гіка
• multivalued ~
= багатозна́чна ло́гіка
• nonclassic(al) ~
= некласи́чна ло́гіка
• orthodox ~
= ортодокса́льна ло́гіка
• polyvalent ~
= багатозна́чна ло́гіка
• predicate ~
= ло́гіка предика́тів
• probabilistic ~
= ймові́рнісна ло́гіка
• propositional ~
= пропозиці́йна ло́гіка; ло́гіка ви́словів (тве́рджень)
• quantificational ~
= ло́гіка предика́тів
• redundant ~
= надлишко́ва ло́гіка
• relevance ~
= механі́зм (ло́гіка) визнача́ння релева́нтності (інформації в базі знань)
• saturated ~
= наси́чена ло́гіка
• search ~
= ло́гіка по́шуку
• sentential ~
= пропозиці́йна ло́гіка, ло́гіка ви́словів
• situational ~
= ситуаці́йна ло́гіка
• stochastic ~
= стохасти́чна ло́гіка
• switching ~
= ло́гіка перемика́льних (реле́йних) схем
• syllogistic ~
= силогісти́чна ло́гіка, силогі́стика
• symbolic ~
= си́мвольна ло́гіка
• temporal (tense) ~
= часова́ ло́гіка
• ternary (three-valued) ~
= терна́рна (тризначеннє́ва) ло́гіка
• threshold ~
= поро́гова ло́гіка
• topological ~
= топологі́чна ло́гіка
• traditional ~
= традиці́йна ло́гіка
• trivalent ~
= тризначеннє́ва ло́гіка
• two-valued ~
= двозначеннє́ва ло́гіка
relation = [rɪ'leɪʃn] 1. співвідно́шення; зале́жність 2. зв’язо́к; стосу́нок // in ~ to стосо́вно, що стосу́ється; to bear a ~ to стосува́тися, ма́ти стосу́нок до 3. реля́ція
• ~ of congruence
= співвідно́шення конґруе́нтності
• ~ of conjugacy
= співвідно́шення спря́женості
• ~ of implication
= співвідно́шення імпліка́ції
• ~ of inclusion
= співвідно́шення вклю́чення
• ~ of isomorphism
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• ~ of membership
= співвідно́шення нале́жності
• ~ of modularity
= співвідно́шення мо́дульності
• ~ of orthogonality
= співвідно́шення ортогона́льності
• ~ of precedence
= співвідно́шення передува́ння
• abstract ~
= абстра́ктне співвідно́шення
• additive ~
= адити́вне співвідно́шення
• adjoint ~
= спря́жене співвідно́шення
• algebraic ~
= алґебри́чне співвідно́шення
• analytical ~
= аналіти́чне співвідно́шення
• ancestral ~
= успадко́ване (спадко́ве) співвідно́шення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) співвідно́шення
• associative ~
= асоціати́вне співвідно́шення
• associativity ~
= співвідно́шення асоціати́вності
• asymptotic ~
= асимптоти́чне співвідно́шення
• binary ~
= біна́рне співвідно́шення
• causal ~
= кауза́льне (причино́во-наслідко́ве) співвідно́шення
• closed ~
= за́мкнене співвідно́шення
• closure ~
= співвідно́шення замика́ння
• commutativity ~
= співвідно́шення комутати́вності
• commutator ~
= комута́торне співвідно́шення
• congruence ~
= співвідно́шення конґруе́нтності
• connected ~
= зв’язне́ співвідно́шення
• connectedness ~
= співвідно́шення зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвне співвідно́шення
• correlation ~
= кореляці́йне співвідно́шення
• definable ~
= озна́чне співвідно́шення
• defining ~
= озна́чувальне співвідно́шення
• dichotomous ~
= дихото́мне співвідно́шення
• difference ~
= різнице́ве співвідно́шення
• differential ~
= диференці́йне співвідно́шення
• direct ~
= прями́й зв’язо́к; пряма́ зале́жність
• discrete ~
= дискре́тне співвідно́шення
• dual ~
= дуа́льне співвідно́шення
• dyadic ~
= двомі́сне (двочле́нне) співвідно́шення
• empirical ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• equality ~
= співвідно́шення рі́вності
• equilibrium ~
= співвідно́шення рівнова́ги
• equivalence ~
= співвідно́шення еквівале́нтності
• extremal ~
= екстрема́льне співвідно́шення
• formal ~
= форма́льне співвідно́шення
• functional ~
= функці́йне співвідно́шення
• generating ~
= ґенерува́льне співвідно́шення
• geometrical ~
= геометри́чне співвідно́шення
• harmonic ~
= гармоні́чне співвідно́шення
• homeomorphism ~
= співвідно́шення гомеоморфі́зму
• homogeneity ~
= співвідно́шення однорі́дності
• homogeneous ~
= однорі́дне співвідно́шення
• homotopy ~
= співвідно́шення гомото́пності
• idempotent ~
= ідемпоте́нтне співвідно́шення
• identical ~
= тото́жне співвідно́шення, тото́жність
• identity ~
= співвідно́шення тото́жності
• incidence ~
= співвідно́шення інциде́нтності
• inclusion ~
= співвідно́шення вклю́чення
• inequality ~
= співвідно́шення нері́вності
• integral ~
= інтеґра́льне співвідно́шення
• invariance ~
= співвідно́шення інваріа́нтності
• invariant ~
= інваріа́нтне співвідно́шення
• inverse ~
= обе́рнене співвідно́шення
• isomorphism ~
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• linear ~
= ліні́йне співвідно́шення
• logical ~
= логі́чне співвідно́шення
• many-to-many ~
= бага́то-багатозна́чне; взає́мно багатозна́чне співвідно́шення
• many-to-one ~
= бага́то-однозна́чне співвідно́шення
• matrix ~
= ма́тричне співвідно́шення
• monotone ~
= моното́нне співвідно́шення
• one-to-many ~
= о́дно-багатозна́чне співвідно́шення
• one-to-one ~
= о́дно-однозна́чне співвідно́шення; взає́мно однозна́чне співвідно́шення
• order(ing) ~
= співвідно́шення поря́дку
• partial(-)order ~
= співвідно́шення частко́вого поря́дку
• perfect ~
= взає́мно однозна́чна відпові́дність
• permanence ~
= співвідно́шення пості́йності
• perpendicularity ~
= співвідно́шення перпендикуля́рності
• polyadic ~
= багатомі́сне співвідно́шення
• power ~
= степене́ве співвідно́шення
• predicative ~
= предикати́вне співвідно́шення
• preorder ~
= співвідно́шення передпоря́дку
• projective ~
= проєкти́вна відпові́дність
• proportionality ~
= співвідно́шення пропорці́йності
• recurrence ~
= рекуре́нтне співвідно́шення
• recursive ~
= рекурси́вне співвідно́шення
• redundant ~
= надлишко́ве співвідно́шення
• reflexive ~
= рефлекси́вне співвідно́шення
• reversible ~
= оборо́тне співвідно́шення
• rudimentary ~
= рудимента́рне співвідно́шення
• self-dual ~
= самодуа́льне співвідно́шення
• semantic ~
= семанти́чне співвідно́шення
• smaller ~
= подрі́бнене співвідно́шення; то́нше співвідно́шення
• source ~
= пе́рві́сне співвідно́шення (в реляційних базах даних)
• spatial ~
= просторо́ве співвідно́шення
• stable ~
= тривке́ співвідно́шення
• static ~
= стати́чне співвідно́шення
• statistical ~
= статисти́чне співвідно́шення
• stochastic ~
= стохасти́чне співвідно́шення
• stress strain ~
= деформаціє-напру́гове співвідно́шення
• structural ~
= структу́рне співвідно́шення
• symmetric ~
= симетри́чне співвідно́шення
• symmetry ~
= співвідно́шення симе́трії
• temporal ~
= часове́ співвідно́шення
• transitive ~
= транзити́вне співвідно́шення
• transitivity ~
= співвідно́шення транзити́вності
• trivial ~
= тривіа́льне співвідно́шення
• void ~
= поро́жнє співвідно́шення
series = ['sɪəri:z] (мн. series) 1. ряд 2. се́рія; гру́па; сім’я́ 3. послідо́вність || послідо́вний 4. послідо́вне з’є́днання
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of functions
= ряд фу́нкцій
• ~ of observations
= се́рія спостере́жень
• ~ of sines
= ряд си́нусів; послідо́вність си́нусів; си́нусний ряд
• ~ of vectors
= ве́кторний (векторо́вий) ряд
• adjoint ~
= спря́жений ряд
• algebraic ~
= алґебри́чний ряд
• allied ~
= спря́жений ряд
• alternating ~
= знакозмі́нний ряд
• analytically continuable ~
= аналіти́чно продо́вжний ряд
• anharmonic ~
= ангармоні́чний ряд, Ле́йбніців (Ля́йбніців) ряд
• ascending ~
= висхідни́й ряд
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ряд
• autoregressive ~
= автореґреси́вний ряд
• binomial ~
= біно́мний ряд
• bounded ~
= обме́жений ряд
• canonical ~
= каноні́чний ряд
• cardinal ~
= кардина́льний ряд; ряд кардина́льних чи́сел (кардина́лів)
• centering ~
= центрува́льний ряд
• central ~
= центра́льний ряд
• characteristic ~
= характеристи́чний ряд
• chief ~
= головни́й ряд
• complementary ~
= допо́внювальний ряд
• complemented ~
= допо́внений ряд
• complete ~
= по́вний ряд
• complex valued ~
= комплекснозна́чний ряд
• composition ~
= композиці́йний ряд
• conjugate ~
= спря́жений ряд
• continuable ~
= продо́вжний ряд
• continuous ~
= непере́рвний ряд
• convergent ~
= збі́жний ряд
• convex ~
= опу́клий ряд
• cyclic ~
= циклі́чний (циклови́й) ряд
• cyclometric ~
= ряд циклометри́чних фу́нкцій
• decreasing ~
= спадни́й ряд
• derived ~
= 1. похідни́й ряд 2. продиференційо́ваний ряд
• descending ~
= спадни́й ряд
• difference ~
= різнице́вий ряд
• distribution ~
= ряд узага́льнених фу́нкцій
• divergent ~
= розбі́жний ряд
• dominant ~
= мажорува́льний ряд
• dominated ~
= мажоро́ваний ряд
• dominating ~
= мажорува́льний ряд
• dynamic ~
= динамі́чний ряд
• eikonal ~
= ейкона́льний ряд
• empirical ~
= емпіри́чний ряд
• enveloping ~
= обгорта́льний ряд
• equiconvergent ~
= рівномі́рно збі́жний ряд
• exponential ~
= експоненці́йний ряд
• filtered ~
= профільтро́ваний ряд
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) ряд
• formal power ~
= форма́льний степене́вий ряд
• functional ~
= функціона́льний ряд
• gap ~
= лакуна́рний ряд
• generalized ~
= узага́льнений ряд
• generating ~
= ґенерува́льний ряд
• geometric ~
= геометри́чний ряд
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• heteromorphic ~
= гетеромо́рфний ряд
• ideal ~
= ряд ідеа́лів
• infinite ~
= нескінче́нний ряд
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ряд
• inverted ~
= обе́рнений ряд
• iterated ~
= (про)ітеро́ваний ряд
• iterative ~
= ітераці́йний ряд
• lacunary ~
= лакуна́рний ряд
• linear ~
= ліні́йний ряд
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) ряд
• majorant ~
= мажора́нтний ряд
• majorizing ~
= мажорува́льний ряд, мажора́нта
• matrix ~
= ма́тричний ряд
• matrix power ~
= степене́вий ряд ма́триць
• nil ~
= ніль-ряд
• normal ~
= норма́льний ряд
• numerical ~
= числови́й ряд
• ordered ~
= впорядко́ваний ряд
• orthogonal ~
= ортогона́льний ряд
• oscillating ~
= осцилівни́й ряд
• periodical ~
= періоди́чний ряд
• polychoric ~
= поліхори́чний ряд
• polynilpotent ~
= полінільпоте́нтний ряд
• power ~
= степене́вий ряд
• principal ~
= головни́й ряд
• product ~
= до́буток ряді́в
• properly divergent ~
= власти́во (абсолю́тно) розбі́жний ряд
• quasi-eikonal ~
= квазиейкона́льний ряд
• radical ~
= радика́льний ряд
• random ~
= випадко́вий ряд; випадко́ва послідо́вність
• real ~
= ді́йсний ряд
• reciprocal ~
= ряд обе́рнених зна́чень
• recurring ~
= рекуре́нтний ряд
• sine ~
= ряд си́нусів
• singular ~
= синґуля́рний ряд
• spherical ~
= сфери́чний ряд
• stationary ~
= стаціона́рний ряд
• statistical ~
= статисти́чний ряд
• summable ~
= сумо́вний ряд
• telescopic ~
= телеско́пний ряд
• temporal ~
= часови́й ряд
• tetrachoric ~
= тетрахори́чний ряд
• time ~
= часови́й ряд
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд
• variational ~
= варіаці́йний ряд
• vector ~
= ве́кторний ряд
• virial ~
= віріа́льний ряд
stability = [stə'bɪləti] 1. сті́йкість 2. стабі́льність
• absolute ~
= абсолю́тна сті́йкість
• algebraic ~
= алґебри́чна сті́йкість
• algorithm ~
= сті́йкість алґори́тму
• asymptotic ~
= асимптоти́чна сті́йкість
• computational ~
= сті́йкість результа́тів обчи́слень
• conditional ~
= умо́вна сті́йкість
• dynamic ~
= динамі́чна сті́йкість
• entropic ~
= ентропі́йна сті́йкість
• eventual ~
= евентуа́льна сті́йкість
• external ~
= зо́внішня сті́йкість
• global ~
= сті́йкість в ці́лому, глоба́льна сті́йкість
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льна сті́йкість
• informational ~
= інформаці́йна сті́йкість
• inherent ~
= власти́ва (приро́дна) сті́йкість
• integral ~
= інтеґра́льна сті́йкість
• internal ~
= вну́трішня сті́йкість
• limit ~
= грани́чна сті́йкість
• local ~
= лока́льна сті́йкість
• longitudinal ~
= поздо́вжня сті́йкість
• mean ~
= сере́дня сті́йкість
• metric ~
= метри́чна сті́йкість
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна сті́йкість
• negative ~
= 1. сті́йкість у від’є́мному на́прямі 2. несті́йкість
• normal ~
= норма́льна сті́йкість
• numerical ~
= числова́ сті́йкість
• optimal ~
= оптима́льна сті́йкість
• partial ~
= частко́ва сті́йкість
• regional ~
= лока́льна сті́йкість
• relative ~
= відно́сна сті́йкість
• solution ~
= сті́йкість ро́зв’язку
• static ~
= стати́чна сті́йкість
• statistical ~
= статисти́чна сті́йкість
• stochastic ~
= стохасти́чна сті́йкість
• structural ~
= структу́рна сті́йкість
• structure ~
= стабі́льність структу́ри
• surjective ~
= сур’єкти́вна сті́йкість
• temporal ~
= часова́ сті́йкість
• topological ~
= топологі́чна сті́йкість
• trigonometric ~
= тригонометри́чна сті́йкість
• uniform ~
= рівномі́рна сті́йкість

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

quasi-temporal квазичасови́й
[ˌkweɪzaɪ'tεmprəl, ˌkwɑːzi'-]
temporal часови́й
['tεmprəl]
analysis (мн. analyses) 1. ана́ліз; аналіти́чний ро́згляд □ subject to ~ що підляга́є ана́лізові; subjected to ~ (про)аналізо́ваний, пі́дданий ана́лізові 2. дослі́джування//‌дослі́дження, ви́вчання//‌ви́вчення
[ə'næləsɪs] (мн. [ə'næləsiːz])
~ by titration = титриметри́чний ана́ліз
~ by weight = вагови́й ана́ліз
~ of covariance = коваріяці́йний ана́ліз
~ of dispersion = дисперсі́йний ана́ліз
~ of images = ана́ліз о́бразів/зобра́жень
~ of variance = стати́стика; ана́ліз варія́нтів, дисперсі́йний ана́ліз
~ situs = тополо́гія
absorptiometric ~ = абсорбці́йний ана́ліз; дисперсі́йний ана́ліз
activation ~ = (яф) (радіо)активаці́йний ана́ліз
applied ~ = застосо́вний аналіз
approximate ~ = набли́жений ана́ліз
approximation ~ = апроксимаці́йний ана́ліз
blowpipe (reaction) ~ = спектрополумене́вий ана́ліз
bulk ~ = (х.) зага́льний [валови́й] ана́ліз
careful ~ = рете́льний ана́ліз
cepstrum ~ = кепстра́льний ана́ліз
charged-particle activation ~ = активаці́йний ана́ліз заря́дженими части́нками
check ~ = контро́льний ана́ліз
chemical ~ = хемі́чний ана́ліз
chemical ~ of crystals = кристалохемі́чний ана́ліз
chemiluminescence ~ = хемілюмінесце́нтний ана́ліз
chromatographic ~ = хроматографі́чний ана́ліз
close ~ = ґрунто́вний [докла́дний, дета́льний] ана́ліз
colorimetric ~ = колориметри́чний ана́ліз
combinatorial ~ = комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
combustion ~ = ана́ліз спа́люванням
commercial ~ = техні́чний [промисло́вий] ана́ліз (хемічний)
comparative ~ = порівня́льний ана́ліз
complex ~ = ко́мплексний ана́ліз, тео́рія фу́нкцій ко́мплексної змі́нної
component ~ = 1. (х.) компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду 2. (матем.) фа́кторний ана́ліз
composition ~ = компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду
comprehensive ~ = всебі́чний ана́ліз
computer-aided ~ = комп’ю́терний ана́ліз
computerized ~ = комп’ю́терний ана́ліз
conductometric ~ = (х.) кондуктометри́чний ана́ліз
confirmatory data ~ = підтве́рджувальний ана́ліз да́них
confluence ~ = конфлюе́нтний ана́ліз
conformational ~ = конформаці́йний ана́ліз
constructive ~ = конструкти́вний ана́ліз
content ~ = 1. (х.) (хемі́чний) ана́ліз вмі́сту 2. (комп.) змістови́й ана́ліз
continuous ~ = непере́рвний ана́ліз
correlation ~ = кореляці́йний ана́ліз
coulometric ~ = кулонометри́чний ана́ліз
covariance ~ = коваріяці́йний ана́ліз
crystal (structure) ~ = кристалографі́чний ана́ліз
data ~ = ана́ліз да́них
delayed-neutron ~ = ана́ліз ме́тодом затри́маних нейтро́нів
destructive (chemical) ~ = деструкти́вний (хемі́чний) ана́ліз, (хемі́чний) ана́ліз із руйнува́нням зразка́
detailed ~ = докла́дний [дета́льний] ана́ліз
deuteron microprobe ~ = дейтро́нне мікрозондува́ння
differential thermal ~ [DTA] (х.) диференці́йний термі́чний ана́ліз [ДТА]
diffraction ~ = структу́рний ана́ліз; дифракці́йний ана́ліз
dimensional ~ = 1. ана́ліз [контро́ль] ро́змірности 2. розмі́рнісний ме́тод [ана́ліз]
diophantine ~ = Діофа́нтів ана́ліз
dispersion ~ = (х.) дисперсі́йний ана́ліз
dry ~ = ана́ліз сухи́м спо́собом
electrogravimetric ~ = електровагови́й ана́ліз
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ана́ліз, електроногра́фія
electron microprobe ~ = електро́нне мікрозондува́ння
electron-spectroscopy chemical ~ = [ESCA] електронноспектроскопі́чний хемі́чний ана́ліз
elemental ~ = елеме́нтний ана́ліз
elementary ~ = елемента́рний ана́ліз
emanation thermal ~ = (яф) еманаці́йний термі́чний ана́ліз
emission spectrum ~ = емісі́йний спектра́льний ана́ліз
energy ~ = (техн.) ана́ліз витрача́ння ене́ргії
enthalpimetric ~ = ентальпіме́трія
enzymatic ~ = ферме́нтовий [ферме́нтний] ана́ліз
error ~ = ана́ліз по́хибок
extraction ~ = екстракці́йний ана́ліз
factor ~ = фа́кторний ана́ліз
failure-mode ~ = (комп.) ана́ліз ти́пів відмо́в
flotation ~ = флотаці́йний ана́ліз
fluorescence ~ = флюоресце́нтний ана́ліз, флюороме́трія
fluorometric ~ = флюоресце́нтний ана́ліз, флюороме́трія
formal ~ = форма́льний ана́ліз
Fourier ~ = фур’є́-ана́ліз, ана́ліз Фур’є́, гармоні́чний ана́ліз
fractional ~ = (х.) фракці́йний ана́ліз
fractionating screen ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
frontal ~ = (х.) фронта́льний (хроматографічний) ана́ліз
functional ~ = функціона́льний ана́ліз
gamma ~ = га́мма-ана́ліз
gas ~ = га́зовий ана́ліз
gasometric ~ = газометри́чний ана́ліз
global ~ = глоба́льний ана́ліз
grade ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
grain-size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
graphical ~ = графі́чний ана́ліз
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ана́ліз
harmonic ~ = гармоні́чний ана́ліз
harmonic distortion ~ = ана́ліз неліні́йних спотво́рень
immersion ~ = імерсі́йний ана́ліз
in-depth ~ = глибо́кий [ґрунто́вний] ана́ліз (of a problem – проблеми)
infinitesimal ~ = ана́ліз нескінче́нно мали́х, інфінітезима́льний ана́ліз
infrared spectroscopy ~ = ана́ліз ме́тодом інфрачерво́ної спектроскопі́ї
instrumental ~ = інструмента́льний ана́ліз
interferometric ~ = інтерферометри́чний ана́ліз
iodometric ~ = йодометри́чний ана́ліз
ion microprobe ~ = (яф) йо́нне мікрозондува́ння
ion-selective electrode ~ = (яф) ана́ліз йоноселекти́вним електро́дом
isotope ~ = ізото́пний ана́ліз (кількісний)
isotope-dilution ~ = ана́ліз ме́тодом ізото́пного розво́дження
layer-to-layer ~ = пошаро́вий ана́ліз
local ~ = лока́льний ана́ліз
logic ~ = логі́чний ана́ліз
magnetic ~ = магне́тний ана́ліз
magnetic-structure ~ = магнетострукту́рний ана́ліз
mass ~ = ма́совий ана́ліз
mass-spectrographic ~ = мас-спектрографі́чний ана́ліз
mass-spectrometric ~ = мас-спектрометри́чний ана́ліз
mathematical ~ = математи́чний ана́ліз
matrix ~ = ма́тричний ана́ліз
mechanical ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
microprobe ~ = мікрозондува́ння, мікрозо́ндовий ана́ліз
microvolumetric ~ = о́б’є́мний мікроана́ліз, мікроо́б’є́мний [мікроволюметри́чний] ана́ліз
mesh ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
molecular spectrum ~ = молекуля́рний спектра́льний ана́ліз
multi-element ~ = багатоелеме́нтний ана́ліз
multiparameter ~ = багатопара́метровий ана́ліз, ана́ліз за багатьма́ пара́метрами
multilevel ~ = (яф) багаторі́вневий ана́ліз
multivariate ~ = багатови́мірний ана́ліз
nephelometric ~ = нефелометри́чний ана́ліз
network ~ = тео́рія мере́ж
neutron-activation ~ = (яф) нейтро́ний активаці́йний ана́ліз
neutron-diffraction ~ = нейтроногра́фія
noise ~ = ана́ліз шу́му
nondestructive (chemical) ~ = неруйнівни́й [недеструкти́вний] (хемі́чний) ана́ліз
nonlinear ~ = неліні́йний ана́ліз
normal-mode ~ = ана́ліз норма́льних колива́нь
nuclear-reaction ~ = (яф) (хемі́чний) ана́ліз проду́ктів я́дерних/ядро́вих реа́кцій
numerical ~ = числови́й ана́ліз
online ~ = операти́вний [онла́йновий] ана́ліз
operation ~ = операці́йний ана́ліз
optical ~ = опти́чний ана́ліз, ана́ліз опти́чними ме́тодами
particle size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
pattern ~ = ана́ліз о́бразів
perturbation ~ = ана́ліз ме́тодом тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ана́ліз
petrographic ~ = петрографі́чний ана́ліз
phase ~ = фа́зовий ана́ліз
phase-plane ~ = ана́ліз ме́тодом фа́зової площини́
phase-shift ~ = фа́зовий ана́ліз
phenomenological ~ = феноменологі́чний ана́ліз
photoactivation ~ = фотоактиваці́йний ана́ліз
photochemical ~ = фотохемі́чний ана́ліз
photometric ~ = фотометри́чний ана́ліз
photon-activation ~ = фотоактиваці́йний [фото́нний активаці́йний] ана́ліз
physical ~ = фізи́чний ана́ліз
physical-chemical ~ = фізи́ко-хемі́чний ана́ліз
polarimetric ~ = поляриметри́чний ана́ліз
polarization ~ = поляризаці́йний ана́ліз
polarographic ~ = полярографі́чний ана́ліз
potentiometric ~ = потенціометри́чний ана́ліз
preliminary ~ = попере́дній ана́ліз
probabilistic ~ = імові́рнісний ана́ліз
proton-activation ~ = прото́нний активаці́йний ана́ліз
Proton-Induced X-ray Emission [PIXE] ~ = рентґеноскопі́чний ана́ліз речови́н, опромі́нених прото́нами
proton microprobe ~ = (яф) прото́нне мікрозондува́ння
proximate ~ = (х.) експре́с-ана́ліз, прибли́зний ана́ліз
pulse-amplitude ~ = ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
pulse-height ~ = ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
qualitative ~ = я́кісний ана́ліз
qualitative chemical ~ = я́кісний хемі́чний ана́ліз
quality ~ = ана́ліз я́кости
quantitative ~ = кі́лькісний ана́ліз
quantitative ~ of water = акваме́трія
quantitative chemical ~ = кі́лькісний хемі́чний ана́ліз
radiation absorption ~ = радіяці́йно-абсорбці́йний ана́ліз
radiation scattering ~ = (яф) ана́ліз ме́тодом розсі́ювання промі́ння
radioactivity ~ (яф) (радіо)активаці́йний ана́ліз
radiochemical ~ = радіохемі́чний ана́ліз
radiometric ~ = радіометри́чний ана́ліз
radio-release ~ = (яф) ана́ліз ме́тодом зві́льнювання радіоакти́вної речовини́
rapid ~ = (х.) експре́с-ана́ліз
refractometric ~ = рефрактометри́чний ана́ліз
regression ~ = реґресі́йний ана́ліз
response ~ = часто́тний ана́ліз
risk ~ = (яф) ана́ліз ри́зику
routine ~ = сері́йний ана́ліз; рути́нний ана́ліз
safety ~ = (яф) ана́ліз безпе́ки
sample ~ = ана́ліз проб
sampling ~ = дискре́тний ана́ліз
screen ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
sedimentometric ~ = седиментометри́чний ана́ліз
sedimentation ~ = седиментаці́йний ана́ліз
selective ~ = ви́бірний ана́ліз
self-consistent ~ = самоузго́джений ана́ліз
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ана́ліз
sensitivity ~ = 1. (техн.) ана́ліз чутли́вости 2. ана́ліз сті́йкости (математичної) моде́лі (щодо змін входових параметрів)
sequential ~ = послідо́вний ана́ліз
sieve ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
simulation ~ = ана́ліз ме́тодом (комп’ю́терного) моделюва́ння
size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
sound ~ = ана́ліз зву́ку
spectral ~ = спектра́льний ана́ліз
spectrochemical ~ = спектрохемі́чний ана́ліз
spectrographic ~ = спектрографі́чний ана́ліз
spectrometric ~ = спектрометри́чний ана́ліз
spectrophotometric ~ = спектрофотометри́чний ана́ліз
spectroscopic ~ = спектра́льний ана́ліз
spectrum ~ = спектра́льний ана́ліз
statistical ~ = статисти́чний ана́ліз
stress ~ = (мех.) ана́ліз напру́г [напру́жень]
stress-optical ~ = (х.) ана́ліз ме́тодом фотопру́жности
structural chemical ~ = структу́рний хемі́чний ана́ліз
successive ~ = послідо́вний ана́ліз
symmetry ~ = симетрі́йний ана́ліз
system ~ = ана́ліз систе́ми
systems ~ = систе́мний ана́ліз; системоте́хніка
system-failure ~ = (яф) ана́ліз відмо́в систе́ми
temporal ~ = часови́й ана́ліз
tensor ~ = те́нзорний ана́ліз
thermal ~ = теплови́й [термі́чний] ана́ліз
thermal gravimetric ~ = термоґравіме́трія, термоґравіметри́чний ана́ліз
thermographic ~ = термографі́чний ана́ліз
thermogravimetric ~ = термоґравіме́трія, термоґравіметри́чний ана́ліз
time-of-flight ~ = ана́ліз ме́тодом ча́су проліта́ння
time-series ~ = ана́ліз часови́х [хронологі́чних] ряді́в
titrimetric ~ = титриметри́чний ана́ліз
trace ~ = слідови́й аналі́з, ана́ліз слідови́х кі́лькостей, ана́ліз на вміст мікроелеме́нтів
tracer ~ = ана́ліз ме́тодом ізото́пних індика́торів
transient ~ = ана́ліз перехі́дни́х проце́сів
turbidimetric ~ = нефелометри́чний ана́ліз, нефеломе́трія, турбідиме́трія
ultimate ~ = (по́вний) елемента́рний ана́ліз
vector ~ = ве́кторний ана́ліз
volumetric ~ = о́б’є́мний [волюметри́чний] ана́ліз
waveform ~ = 1. (матем.) гармоні́чний ана́ліз, фур’є́-ана́ліз 2. (ел.) дослі́джування пара́метрів хви́лі
wavelet ~ = хвилько́ви́й ана́ліз
weight ~ = вагови́й ана́ліз
wet ~ = ана́ліз мо́крим спо́собом
x-ray ~ = ана́ліз Рентґе́новим промі́нням, рентґе́нівський [х-промене́вий] ана́ліз
x-ray diffraction ~ = рентґеногра́фія, рентґенострукту́рний ана́ліз, рентґенодифрактоме́трія, дифракці́йна рентґе́нівська мікроскопі́я
x-ray emission ~ = емісі́йний рентґеноспектра́льний ана́ліз
x-ray fluorescence ~ = рентґенофлюоресце́нтний ана́ліз
x-ray spectrum ~ = рентґеноспектра́льний ана́ліз
x-ray structure ~ = рентґенострукту́рний ана́ліз
behavior 1. поведі́нка || поведі́нко́вий 2. хара́ктер змі́нювання, зале́жність 3. пере́біг || пере́біговий 4. власти́вості
[bɪ'heɪvjə, -jər]
~ at the boundary = поведі́нка на межі́
~ of a dynamical system = поведі́нка динамі́чної систе́ми
~ under stress = поведі́нка в напру́женому ста́ні
after-threshold ~ = запоро́гова поведі́нка
anomalous ~ = анома́льна поведі́нка
arbitrary ~ = дові́льна поведі́нка
asymptotic ~ = асимптоти́чна поведі́нка
before-threshold ~ = допоро́гова поведі́нка
boundary ~ = поведі́нка на межі́
chaotic ~ = хаоти́чна поведі́нка, хаоти́чність
collective ~ = колекти́вна поведі́нка
critical ~ = крити́чна поведі́нка
desired ~ = ба́жана поведі́нка
dynamical ~ = динамі́чна поведі́нка; динамі́чні власти́вості
expected ~ = очі́кувана поведі́нка, очі́куваний хара́ктер змі́нювання
exponential ~ = експоненці́йна поведі́нка, експоненці́йний хара́ктер змі́нювання
frictional ~ = тертьові́ [фрикці́йні] власти́вості
gas-dynamical ~ = газодинамі́чні власти́вості
intermediate-energy ~ = поведі́нка за промі́жни́х ене́ргій
high-energy ~ = високоенергети́чна поведі́нка, поведі́нка за висо́ких ене́ргій
kinetic ~ = кінети́чні власти́вості
linear ~ = ліні́йна поведі́нка, ліні́йний хара́ктер змі́нювання
logarithmic ~ = логаритмі́чна поведі́нка, логаритмі́чний хара́ктер змі́нювання
low-energy ~ = низькоенергети́чна поведі́нка, поведі́нка за низьки́х ене́ргій
Markov ~ = ма́рковість
mechanical ~ = механі́чні характери́стики
nearly periodic ~ = ма́йже періоди́чна поведі́нка
nonlinear ~ = неліні́йна поведі́нка, неліні́йний хара́ктер змі́нювання
oscillating ~ = осцилівна́ поведі́нка, осцилівни́й хара́ктер змі́нювання
periodic ~ = періоди́чна поведі́нка
predictable ~ = передба́чна [неперебдачувана] поведі́нка, передба́чний [непередбачуваний] хара́ктер змі́нювання
predicted ~ = передба́чена поведі́нка, передба́чений хара́ктер змі́нювання
processing ~ = технологі́чні власти́вості
reactor ~ = поведі́нка реа́ктора
regular ~ = реґуля́рна поведі́нка
resonant ~ = резона́нсна поведі́нка, резона́нсний хара́ктер
rheological ~ = реологі́чні [реологі́йні] власти́вості
singular ~ = синґуля́рна поведі́нка
specified ~ (напере́д)за́дана поведі́нка
spatial ~ = просторо́ва поведі́нка, хара́ктер змі́нювання в про́сторі
static ~ = стати́чна поведі́нка, стати́чні власти́вості
stochastic ~ = стохасти́чна поведі́нка, стохасти́чність
stochastically deterministic ~ = стохасти́чно детерміно́вана поведі́нка
strain ~ = деформаці́йна поведі́нка
stress-strain ~ = поведі́нка у напруженоздеформо́ваному ста́ні
subcritical ~ = підкрити́чна поведі́нка
system ~ = поведі́нка систе́ми (under given/fixed conditions – за заданих умов)
temporal ~ = часова́ поведі́нка, хара́ктер змі́нювання в ча́сі
thermal ~ = температу́рна поведі́нка; термі́чні власти́вості
threshold ~ = поро́гова поведі́нка
time ~ = часова́ поведі́нка, хара́ктер змі́нювання в ча́сі
transient ~ = перехі́дна́ поведі́нка, поведі́нка за перехі́дно́го проце́су
undesired ~ = неба́жана поведі́нка
unexpected ~ = неочі́кувана поведі́нка
unpredictable ~ = непередба́чна [непередбачувана] поведі́нка, непередба́чний [непередбачуваний] хара́ктер змі́нювання
unpredicted ~ = непередба́чена поведі́нка, непередба́чений хара́ктер змі́нювання
characteristic 1. характери́стика || характеристи́чний □ completely ~ цілко́м характеристи́чний 2. характе́рна ри́са, озна́ка 3. характеристи́чна крива́ 4. характе́рний; специфі́чний (of – для) 5. показни́й, промо́вистий
[ˌkærəktə'rɪstɪk, ˌkεr-]
~ of a logarithm = характери́стика логари́тму
aberration ~ = абераці́йна характери́стика
absorption ~ = крива́ поглина́ння
adsorption-desorption ~ = адсорбці́йно-десорбці́йна характери́стика (of a catalyst – каталізатору)
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна характери́стика
aeroelastic ~ = аеропружна́ характери́стика
aging ~ = крива́ старі́ння
amplitude ~ = ампліту́дна характери́стика
amplitude-frequency (response) ~ = амплітудочасто́тна характери́стика [АЧХ]
amplitude-phase ~ = амплітудофа́зова характери́стика [АФХ]
analytical ~ = аналіти́чна характери́стика
anode ~ 1. ано́дна характери́стика (електронної лампи) 2. вольт-ампе́рна характери́стика (тиристора)
anode-grid ~ = ано́д(н)о-сітко́ва́ характери́стика
attenuation ~ = крива́ [характери́стика] згаса́ння [сла́бшання, посла́блювання]
average(d) ~ = усере́днена характери́стика (overза)
background(‑response) ~ = фо́нова характери́стика
ballistic ~s = балісти́чні характери́стики
basic ~ = основна́ характери́стика
boiling ~ = крива́ кипі́ння
breakdown ~ = характери́стика пробива́ння
bump-on-tail ~ = крива́ з горбо́м на хвості́
calculated ~ = розрахо́вана [розрахунко́ва] характери́стика
calibration ~ = ґрадуюва́льна характери́стика
cathode ~ = като́дна характери́стика
charge ~ = заря́дова характери́стика
charging ~ = характери́стика [крива́] насна́жування [заряджа́ння]
chromatic ~ = ко́лірна характери́стика
color ~ = ко́лірна характери́стика
comparative ~ = порівня́льна характери́стика
comparison ~ = порівня́льна характери́стика
complementary ~ = додатко́ва характери́стика
contrast-response ~ = характери́стика контра́стовости
control ~ 1. пускова́ характери́стика (тиратрона) 2. модуляці́йна характери́стика (електроннопроменевої трубки) 3. стати́чна характери́стика керува́ння (магнетного підсилювача)
cooling ~ = крива́ холо́нення; крива́ охоло́джування
corrosive ~s = корозі́йні власти́вості
counting-rate–voltage ~ (яф) лічи́льна характери́стика
crack-extension resistance ~ = характери́стика тріщинотри́вкости
crack-propagation ~ = характери́стика поши́рювання трі́щини
creep ~ = характери́стика по́взкости
current illumination ~ = світлова́ характери́стика (фотоелементу)
current-voltage ~ = вольт-ампе́рна характери́стика
current-wavelength ~ = характери́стика спектра́льної чутли́вости (фотоелементу)
decay ~ 1. характери́стика післясвіті́ння 2. характери́стика ро́зпаду
design ~ = проє́ктна характери́стика
diode ~ 1. вольт-ампе́рна характери́стика (діода) 2. діо́дна характери́стика (багатоелектродного приладу)
directional ~ = характери́стика спрямо́ваности
discharge ~ 1. розря́дова характери́стика, характери́стика розря́ду 2. характери́стика [крива́] висна́жування [розряджа́ння] 3. характери́стика [крива́] витрача́ння
double-humped ~ = двого́рба характери́стика, двого́рба крива́
double-peaked ~ = двопі́кова крива́, крива́ з двома́ ма́ксимумами (вузькими)
downscale ~ = повнодіяпазо́нна крива́ по́казів (приладу, від максимуму до мінімуму)
dropping ~ = спадна́ характери́стика
dynamic ~ = динамі́чна характери́стика
elastic ~s = пружні́ власти́вості
electrode ~ = електро́дна характери́стика (електровакуумного приладу)
electron-tube (static) ~ (стати́чна) характери́стика електро́нної ла́мпи
emission ~ = емісі́йна характери́стика
energy ~s = енергети́чні характери́стики
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] характери́стика
falling ~ = спадна́ характери́стика
fatigue ~ = уто́мна характери́стика, крива́ вто́млювання
filtration ~ = фільтраці́йна характери́стика (of a catalyst – каталізатору)
firing ~ = характери́стика запа́лювання
flux-current ~ = ве́бер-ампе́рна характери́стика
frequency ~ = часто́тна характери́стика
frequency-contrast ~ = частотоконтра́стова характери́стика
full-load ~ = повнонаванта́гова характери́стика, характери́стика за по́вної наванта́ги [наванта́ження]
fusibility ~ = характери́стика то́пкости [пла́вкости]
gain ~ = ампліту́дна (переда́тна) характери́стика
gain-frequency ~ = амплітудочасто́тна характери́стика, крива́ частотозале́жности підси́лювання
gain-phase ~ = амплітудофа́зова характери́стика [АФХ]
gain-transfer ~ = ампліту́дна (переда́тна) характери́стика
grid ~ = сітко́ва́ характери́стика
grid-drive ~ 1. ано́д(н)о-сітко́ва́ характери́стика (електронної лампи) 2. модуляці́йна характери́стика (електроннопроменевої трубки)
grid-plate ~ = ано́д(н)о-сітко́ва́ характери́стика
growing ~ = висхідна́ характери́стика
handling ~ = характери́стика керо́ваности
hard ~ = жорстка́ характери́стика
hardening ~ = характери́стика гартува́ння
heating ~ = крива́ нагріва́ння
humped ~ = характери́стика [крива́] з горбо́м
hysteresis ~ = гістере́зна характери́стика, петля́ [крива́] гістере́зи
infrared transmission ~ = характери́стика пропуска́ння інфрачерво́ного промі́ння
input ~ = входо́ва характери́стика, характери́стика на вхо́ді
input-output ~ 1. ампліту́дна характери́стика 2. зале́жність виходо́вої величини́ від входо́вої
kinematic ~ = кінемати́чна характери́стика
lag ~ = характери́стика інерці́йности
linear ~ = ліні́йна характери́стика
load ~ 1. динамі́чна характери́стика 2. характери́стика наванта́жування
log(arithmic) ~ = логаритмі́чна характери́стика
luminous ~ = світлова́ характери́стика
luminous-resistance ~ = люкс-омі́чна характери́стика (фоторезистора)
magnetic ~ = магне́тна характери́стика
magnetization ~ = характери́стика [крива́] магнетува́ння
mass-luminosity ~ (астр.) діягра́ма ма́са-сві́тність
melting ~ = крива́ то́плення [пла́влення]
modulation ~ = модуляці́йна характери́стика
moisture discharge ~ = вологорозря́дна характери́стика
negative ~ = спадна́ характери́стика
noise ~ = шумова́ характери́стика
no-load ~ = безнаванта́гова характери́стика, характери́стика без наванта́ги [в ненаванта́женому ста́ні]
nonlinear ~ = неліні́йна характери́стика
numerical ~ = числова́ характери́стика
open-circuit ~ = безнаванта́гова характери́стика, характери́стика неза́мкненого ко́ла
operating ~ = робо́ча характери́стика; експлуатаці́йна характери́стика
operational ~ див. operating ~
optical ~s = опти́чні власти́вості
optimal ~ = оптима́льна характери́стика
output ~ = виходо́ва характери́стика, характери́стика на ви́ході
overload ~ = характери́стика за наднаванта́ги [наднаванта́ження]
packing ~ of a polymer = щі́льність у́кладу макромоле́кул поліме́ру
performance ~ 1. робо́ча характери́стика; експлуатаці́йна характери́стика 2. (мн.) те́хніко-економі́чні пара́метри
persistence ~ = характери́стика післясвіті́ння (люмінесцентного екрану)
phase(‑shift) ~ = фа́зова характери́стика
phase-(frequency) response ~ = фазочасто́тна характери́стика
photovoltaic ~ = фотоелектри́чна характери́стика
physical ~ = фізи́чна характери́стика, фізи́чний пара́мет(е)р
plate ~ = ано́дна характери́стика (електронної лампи)
plateau ~ 1. характери́стика з плато́ 2. (яф) лічи́льна характери́стика
playback ~ = характери́стика відтво́рювання (звуку)
pore structure ~ = порострукту́рна характери́стика (of a catalyst – каталізатору)
positive ~ = висхідна́ характери́стика
prime (number) ~ (матем.) про́ста́ характери́стика
process ~s = характери́стики [пара́метри] проце́су
processing ~s 1. технологі́чні характери́стики 2. технологі́чні власти́вості
pulse(‑response) ~ = і́мпульсна характери́стика
qualitative ~ = я́кісна характери́стика
quantitative ~ = кі́лькісна характери́стика
radiation ~s = характери́стики промі́ння
recovery ~ = характери́стика [крива́] відно́влювання
rectification ~ = крива́ випро́стування
reduced ~ = зве́дена характери́стика
reliability ~ = характери́стика наді́йности
resistance-temperature ~ = температу́рна характери́стика рези́стора, крива́ температурозале́жности о́пору
resonance ~ = резона́нсна характери́стика [крива́]
response ~ 1. часто́тна характери́стика 2. характери́стика чутли́вости
rising ~ = висхідна́ характери́стика
running ~ = робо́ча характери́стика
saturation ~ 1. характери́стика [крива́] наси́чування 2. характери́стика за на́ситу [насичености]
selectivity ~ = характери́стика ви́бірности [селекти́вности]
sensitometric ~ = сенситометри́чна характери́стика
short-circuit ~ 1. характери́стика коро́ткого замика́ння 2. характери́стика за коро́ткого за́мкнення
soft ~ = м’яка́ характери́стика
solidification ~ = крива́ тве́рднення
spatial ~ = просторо́ва характери́стика
spectral ~ = спектра́льна характери́стика
spectral reflection ~ = спектра́льна характери́стика відбива́ння
spectral-response ~ = характери́стика спектра́льної чутли́вости
spectral-sensitivity ~ = характери́стика спектра́льної чутли́вости
spectral transmission ~ = спектра́льна характери́стика пропуска́ння
speed-torque ~ = крива́ зале́жности кутово́ї шви́дкости від крути́льного моме́нту
square-law ~ = квадра́т(ич)на характери́стика
stable ~ 1. характери́стика стійко́го ста́ну 2. стійка́ характери́стика, характери́стика за стійко́го ста́ну
staircase ~ = східча́ста характери́стика
starting ~ = пускова́ характери́стика
static ~ = стати́чна характери́стика
statistical ~ = статисти́чна характери́стика
steady-state ~ 1. характери́стика уста́леного ста́ну 2. уста́лена характери́стика, характери́стика за уста́леного ста́ну
steep ~ = крута́ характери́стика
straight(‑line) ~ = прямоліні́йна характери́стика
strain-hardening ~ = характери́стика [крива́] деформаці́йного змі́цнювання
strength ~ = мі́цнісна характери́стика
stress-strain ~ = динамометри́чна характери́стика [крива́]
temperature ~ = температу́рна характери́стика [крива́]
temporal ~ = часова́ характери́стика, крива́ часозале́жности
terminal ~ = виходо́ва характери́стика, характери́стика на ви́ході
test-bench ~s = сте́ндові пара́метри
thermal ~s = теплотехні́чні характери́стики (ізоляції тощо)
threshold ~ = поро́гова характери́стика
time ~ = часова́ характери́стика, крива́ часозале́жности
total ~ = по́вна характери́стика
toughness ~ = характери́стика [крива́] в’я́зкости (металу)
transfer ~ 1. перехі́дна́ характери́стика 2. проходо́ва характери́стика (багатоелектродної лампи) 3. світлова́ характери́стика (передавальної трубки)
transient ~ 1. характери́стика неуста́леного [перехі́дно́го] ста́ну 2. перехі́дна́ характери́стика, характери́стика за неуста́леного [перехі́дно́го] ста́ну
transmission ~ = характери́стика пропуска́ння
tribological ~ = трибологі́чна характери́стика
tribometrical ~ = трибометри́чна характери́стика
tribotechnical ~ = триботехні́чна характери́стика
upscale ~ = повнодіяпазо́нна крива́ по́казів (приладу, від мінімуму до максимуму)
viscoelastic ~s = в’язкопру́жнісні власти́вості
viscosity-temperature ~ = в’я́зкісно-температу́рна характери́стика, крива́ температурозале́жности в’я́зкости
voltage-current ~ = вольт-ампе́рна характери́стика
voltage-time ~ = вольт-часова́ характери́стика, крива́ часозале́жности напру́ги
volt-ampere ~ = вольт-ампе́рна характери́стика
wavelength ~ = спектра́льна характери́стика
wear ~ = характери́стика [крива́] зужива́ння
work hardening ~ = характери́стика [крива́] деформаці́йного змі́цнювання
working ~ = робо́ча характери́стика
coherence 1. когере́нтність 2. послідо́вність, несупере́чливість (викладу тощо)
[kəʊ'hɪərəns, koʊ'hɪr-]
~ of light = когере́нтність сві́тла
~ of processes = когере́нтність проце́сів
optical ~ = опти́чна когере́нтність
partial ~ = частко́ва когере́нтність
phase ~ = фа́зова когере́нтність
quantum ~ = ква́нтова когере́нтність
space ~ = просторо́ва когере́нтність
spatial ~ = просторо́ва когере́нтність
structural ~ = структу́рна когере́нтність
structure ~ = когере́нтність структу́р
temporal ~ = часова́ когере́нтність
time ~ = часова́ когере́нтність
wave ~ = когере́нтність хвиль
distribution 1. розпо́діл (over – за, по; among – між) || розпо́діловий 2. фу́нкція розпо́ділу 3. узага́льнена фу́нкція 4. поши́рювання//‌поши́рення; розповсю́джування//‌розповсю́дження □ with worldwide ~ всесві́тньо поши́рений 5. розмі́щування//‌розмі́щення; розташо́вування//‌розташува́ння 6. розки́дування//‌розки́дання (по поверхні); ро́зкид 7. класифіка́ція
[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn]
~ of matter = розпо́діл мате́рії (у всесвіті)
~ of a random variable = розпо́діл випадко́вої величини́
~ of states = розпо́діл ста́нів
~ over states = розпо́діл за ста́нами
abnormal ~ = анорма́льний розпо́діл
age ~ = вікови́й розпо́діл (нейтронів)
amplitude ~ = ампліту́дний розпо́діл
amplitude-frequency ~ = амплітудочасто́тний розпо́діл
angular ~ = кутови́й розпо́діл, розпо́діл за кута́ми
anisotropic ~ = анізотро́пний розпо́діл
a posteriori ~ = апостеріо́рний розпо́діл
a priori ~ = апріо́рний розпо́діл
arbitrary ~ = дові́льний розпо́діл
asymmetrical ~ = асиметри́чний [несиметри́чний] розпо́діл
asymptotic ~ = асимптоти́чний розпо́діл
asymptotically normal ~ = асимптоти́чно норма́льний розпо́діл
averaged ~ = усере́днений розпо́діл
axial ~ = розпо́діл уздо́вж о́сі
azimuthal ~ = а́зимутний розпо́діл
beam ~ = розпо́діл стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бний розпо́діл
beta ~ = бе́та-розпо́діл
bimodal ~ = двомо́довий розпо́діл
binomial ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate ~ = двови́мірний розпо́діл
Boltzmann ~ = Бо́льцманів розпо́діл
Bose ~ = розпо́діл Бо́уза [Бо́зе]
Bose-Einstein ~ = розпо́діл Бо́уза-Айншта́йна [Бо́зе-Ейнште́йна]
boundary ~ = межови́й розпо́діл, розпо́діл на межі́
boundary-stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень] на межі́
brightness ~ = 1. розпо́діл яскра́вости 2. (астр.) розпо́діл за яскра́вістю
calculated ~ = розрахо́ваний [теорети́чний] розпо́діл
canonical ~ = каноні́чний розпо́діл
Cauchy ~ = розпо́діл Коші́
central ~ = центра́льний розпо́діл
charge ~ = розпо́діл заря́ду
charge-density ~ = розпо́діл густини́ заря́ду
charge-image ~ = розпо́діл дзерка́льного заря́ду
chi-square ~ = χ2 розпо́діл
cms ~ = розпо́діл у систе́мі це́нтру мас
compound ~ = змі́шаний розпо́діл
concentration ~ = розпо́діл концентра́цій
conditional ~ = умо́вний розпо́діл
contageous ~ = післяді́йний розпо́діл
continuous ~ = непере́рвний розпо́діл
continuous velocity ~ = непере́рвний розпо́діл за шви́дкостями
corrected ~ = ви́правлений розпо́діл
current ~ = розпо́діл стру́му
current-density ~ = розпо́діл густини́ стру́му
degenerate ~ = ви́роджений розпо́діл
delta-shaped ~ = дельтоподі́бний [дельтува́тий] розпо́діл
density ~ = розпо́діл густини́
depth ~ = глиби́нний розпо́діл, розпо́діл за глибино́ю
depth dose ~ = глиби́нний розпо́діл доз
diffuse ~ = розми́тий розпо́діл
directional ~ = розпо́діл за на́прямами
Dirichlet ~ = розпо́діл Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вний розпо́діл
discrete ~ = дискре́тний розпо́діл
disordered ~ = безла́дний розпо́діл
dopant ~ = розпо́діл леґува́льної до́мішки
dose ~ = розпо́діл доз
double ~ = подві́йний розпо́діл
double-humped ~ = двого́рбий розпо́діл, розпо́діл з двома́ (широкими) ма́ксимумами
double-peaked ~ = двопі́ковий [двомо́довий] розпо́діл, розпо́діл з двома́ (вузькими) ма́ксимумами
electron ~ = розпо́діл електро́нів
empirical ~ = емпіри́чний розпо́діл
energy ~ = 1. розпо́діл ене́ргій, енергети́чний розпо́діл 2. розпо́діл за ене́ргіями
energy-loss ~ = розпо́діл втрат ене́ргії
equally probable ~ = рівноймові́рний розпо́діл
equilibrium ~ = рівнова́жний розпо́діл
ergodic ~ = ергоди́чний розпо́діл
error ~ = розпо́діл по́хибок [помило́к]
even ~ = рівномі́рний розпо́діл
experimental ~ = до́слідний розпо́діл
exponential ~ = експоненці́йний розпо́діл
Fermi-Dirac ~ = розпо́діл Фе́рмі-Дира́ка
fiducial ~ = дові́рчий розпо́діл
field ~ = розпо́діл по́ля
final ~ = кінце́вий розпо́діл
Fischer ~ = Фі́шерів розпо́діл
fission(‑density) ~ = розпо́діл густини́ (а́ктів) по́ділу
flat ~ = пло́ский [плосковерши́нний] розпо́діл
flow ~ = 1. розпо́діл пото́ку 2. (матем.) по́ле пото́ку
fluctuation ~ = флюктуаці́йний розпо́діл
flux ~ = розпо́діл пото́ку
forward-peaked ~ = розпо́діл із ма́ксимумом упере́д
fragment-mass ~ = (яф) розпо́діл ула́мків за ма́сами
frequency ~ = часто́тний розпо́діл, розпо́діл за часто́тами
funicular ~ = (х.) фунікуля́рний розпо́діл
gamma ~ = га́мма-розпо́діл
Gauss error ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
Gaussian ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
geographic ~ = географі́чний розпо́діл
geometric ~ = геометри́чний розпо́діл
Gibbs ~ = Ґі́бсів розпо́діл
grand canonical ~ = вели́кий каноні́чний розпо́діл
hadron ~ = розпо́діл гадро́нів
heat-flux ~ = розпо́діл теплово́го пото́ку
heat-source ~ = розпо́діл тепловиділя́ння
hollow ~ = розпо́діл із мі́німумом
Holtsmark ~ = Го́льцмарків розпо́діл
homogeneous ~ = однорі́дний розпо́діл
humped ~ = горбкува́тий розпо́діл, розпо́діл із горбо́м, розпо́діл з одни́м (широким) ма́ксимумом
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чний розпо́діл
illumination ~ = розпо́діл осві́тлености (пове́рхні)
impurity ~ = розпо́діл до́мішок
incident-particle ~ = розпо́діл налітни́х [налеті́лих] части́нок
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний розпо́діл
initial ~ = початко́вий розпо́діл
intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности
intensity-height ~ = розпо́діл інтенси́вности (космічного проміння) за висото́ю
intervalley ~ = міждоли́нний розпо́діл
ion ~ = розпо́діл йо́нів
irradiance ~ = розпо́діл енергети́чної осві́тлености (пове́рхні)
irregular ~ = невпорядко́ваний [безла́дний] розпо́діл
isotropic ~ = ізотро́пний розпо́діл
joint ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
joint probability ~ = спі́льний розпо́діл імові́рности
lateral ~ = попере́чний розпо́діл
lattice ~ = ґратча́стий розпо́діл
leptokurtic ~ = (стат.) гостроверши́нний розпо́діл
level ~ = розпо́діл рі́внів
limiting ~ = грани́чний розпо́діл
light ~ = світлорозпо́діл
load ~ = розпо́діл наванта́ги
logarithmic ~ = логаритмі́чний розпо́діл
logarithmic normal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
logistic ~ = логісти́чний розпо́діл
lognormal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
longitudinal ~ = поздо́вжній розпо́діл
macroscopic ~ = макроскопі́чний розпо́діл
magnitude ~ = розпо́діл (зоре́вих) величи́н
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий розпо́діл
marginal ~ = безумо́вний розпо́діл; окре́мий розпо́діл (компоненти багатовимірної випадкової величини); марґіна́льний [крайови́й] розпо́діл
mass ~ = розпо́діл ма́с(и); розпо́діл за ма́сами
Maxwell(ian) ~ = Ма́ксвелів розпо́діл
Maxwell-Boltzmann ~ = розпо́діл Ма́ксвела-Бо́льцмана
measured ~ = до́слідний [експеримента́льний] розпо́діл
microcanonical ~ = мікроканоні́чний розпо́діл
microscopic ~ = мікроскопі́чний розпо́діл
modified ~ = змі́нений [(з)модифіко́ваний] розпо́діл
molecular ~ = розпо́діл моле́кул
molecule-mass ~ = розпо́діл моле́кульних мас (в полімерах)
multidimensional ~ = багатови́мірний розпо́діл
multimodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
multivariate ~ = багатови́мірний розпо́діл
n-particle ~ = n-части́нко́вий розпо́діл
neutron ~ = розпо́діл нейтро́нів
neutron-flux ~ = розпо́діл (густини́) нейтро́нного пото́ку
neutron-velocity ~ = розпо́діл нейтро́нів за шви́дкостями
Neyman ~ = Не́йманів розпо́діл
noise ~ = розпо́діл шумі́в
noncentral ~ = нецентра́льний розпо́діл
nondegenerate ~ = неви́роджений розпо́діл
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний розпо́діл
nonresonance ~ = нерезона́нсний розпо́діл
nonsingular ~ = несинґуля́рний [власти́вий] розпо́діл
nonstationary ~ = нестаціона́рний розпо́діл
nonthermal ~ = нетеплови́й розпо́діл
nonuniform ~ = нерівномі́рний [неоднорі́дний] розпо́діл
normal ~ = норма́льний [Ґа́усів] розпо́діл
normalized ~ = нормо́ваний розпо́діл
nuclear ~ = розпо́діл я́дер
nucleon ~ = розпо́діл нукло́нів
one-dimensional ~ = однови́мірний розпо́діл
one-parameter ~ = однопара́метровий розпо́діл
one-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
orientation ~ = орієнтаці́йний розпо́діл, розпо́діл за орієнта́ціями
Palm ~ = Па́льмів розпо́діл
particle ~ = розпо́діл части́нок
particle-energy ~ = розпо́діл части́нок за ене́ргіями
particle-momentum ~ = розпо́діл части́нок за і́мпульсами
particle-size ~ = 1. розпо́діл части́нок за ро́змірами 2. ґранулометри́чний склад (суміші)
particle-velocity ~ = розпо́діл части́нок за шви́дкостями
peak(ed) ~ = розпо́діл з одни́м (вузьким) ма́ксимумом
Pearson ~ = Пі́рсонів розпо́діл
percentage ~ = відсо́тко́вий [проценто́вий] розпо́діл
phase ~ = фа́зовий розпо́діл, розпо́діл фаз
phenomenological ~ = феноменологі́чний розпо́діл
Planck ~ = Пла́нків розпо́діл
platykurtic ~ = плосковерши́нний розпо́діл
Poisson ~ = Пуасо́нів розпо́діл
Pólya-Eggenberger ~ = розпо́діл По́я-Е́ґенберґера
polymodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
polynomial ~ = поліно́мний розпо́діл
Porter-Thomas ~ = розпо́діл По́ртера-То́маса
potential ~ = розпо́діл потенція́лу
power ~ = 1. розпо́діл поту́жности 2. розпо́діл енерговиділя́ння (в ядерному реакторі)
predicted ~ = передба́чений [теорети́чний] розпо́діл
prelimit ~ = дограни́чний [передграни́чний] розпо́діл
pressure ~ = розпо́діл ти́ску
probability ~ = розпо́діл імові́рности
proton ~ = розпо́діл прото́нів
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний розпо́діл
radial ~ = радія́льний розпо́діл
radiation-dose ~ = розпо́діл (радіяці́йних) доз
radiation-intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности промі́ння
radionuclide ~ = розпо́діл радіонуклі́дів
random ~ = випадко́вий [безла́дний] розпо́діл
range ~ = розпо́діл про́бігів
Rayleigh ~ = розпо́діл Ре́йлі [Реле́я]
recoil ~ = розпо́діл відру́шених я́дер
recoil-particle ~ = розпо́діл відру́шених части́нок
rectangular ~ = прямоку́тний розпо́діл
regular ~ = впорядко́ваний розпо́діл
resonance ~ = резона́нсний розпо́діл
sampling ~ = вибірко́вий розпо́діл
sensitivity ~ = розпо́діл чутли́вости
simultaneous ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
single-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
singular ~ = синґуля́рний [невласти́вий] розпо́діл
sinusoidal ~ = синусо́їдний розпо́діл
size ~ = розпо́діл за ро́змірами
skew(ed) ~ = асиметри́чний розпо́діл
smooth ~ = гла́дкий розпо́діл
source ~ = (просторовий) розпо́діл джере́л
source-mass ~ = розпо́діл ма́си (радіоакти́вного) джерела́
spatial ~ = просторо́вий розпо́діл
spatial dose ~ = просторо́вий розпо́діл доз
spatial flux ~ = просторо́вий розпо́діл пото́ку
spatial particle ~ = просторо́вий розпо́діл части́нок
spectral ~ = спектра́льний розпо́діл (of fluctuations – флюктуацій)
spherically-symmetric ~ = сферосиметри́чний [сфери́чно симетри́чний] розпо́діл
spiky ~ = розпо́діл із (вузьким) ма́ксимумом [(вузькими) ма́ксимумами]
stable ~ = стійки́й розпо́діл
stationary ~ = стаціона́рний розпо́діл
statistical ~ = статисти́чний розпо́діл
steady(‑state) ~ = уста́лений розпо́діл
stochastic ~ = стохасти́чний розпо́діл
strain ~ = розпо́діл деформа́цій
stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень]
Student(’s) ~ = Ст’ю́дентів розпо́діл
surface ~ = поверхне́вий розпо́діл
symmetrical ~ = симетри́чний розпо́діл
temperature ~ = температу́рний розпо́діл, розпо́діл температу́р
tempered ~ = помірновисхідна́ узага́льнена фу́нкція
temporal ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
temporal dose ~ = часови́й розпо́діл доз (опромінення)
theoretical ~ = теорети́чний розпо́діл
thermal ~ = теплови́й розпо́діл
three-dimensional ~ = триви́мірний розпо́діл
time ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
time-of-flight ~ = розпо́діл за ча́сом проліта́ння
tolerant ~ = толера́нтний [допуско́вий] розпо́діл
topological ~ = топологі́чний розпо́діл
transient ~ = неуста́лений розпо́діл
transverse ~ = попере́чний розпо́діл
triangular ~ = трику́тний розпо́діл
trivariate normal ~ = триви́мірний норма́льний розпо́діл
truncated ~ = утя́тий [зрі́заний, стя́тий] розпо́діл
two-dimensional ~ = двови́мірний розпо́діл
uniform ~ = рівнорозпо́діл, рівномі́рний [однорі́дний] розпо́діл 2. рівнорозподі́леність
unimodal ~ = одномо́довий розпо́діл
univariate ~ = однови́мірний розпо́діл
unstable ~ = нестійки́й розпо́діл
velocity ~ = розпо́діл за шви́дкостями; розпо́діл шви́дкостей
voltage ~ = розпо́діл (електричної) напру́ги
Weibull ~ = Ва́йбулів [Ве́йбулів] розпо́діл
echo (мн. echoes) 1. (явище) луна́, відлу́ння, е́хо || відлу́нний, е́ховий || відлу́нювати//‌відлу́нути/‌відлуни́ти 2. (сигнал) ві́длунок
['εkəʊ, 'εkoʊ], (мн. ['εkəʊz, 'εkoʊz])
acoustic spin ~ = акусти́чна спі́нова луна́, акусти́чне спі́нове відлу́ння [е́хо]
artificial ~ = шту́чна луна́, шту́чне відлу́ння [е́хо]
backward ~ = зворо́тна луна́, зворо́тне відлу́ння [е́хо]
coherent ~ = когере́нтна луна́, когере́нтне відлу́ння [е́хо]
delayed ~ = зага́яна луна́, зага́яне відлу́ння [е́хо]
direct ~ = пряма́ луна́, пряме́ відлу́ння [е́хо]
electric ~ = електри́чна луна́, електри́чне відлу́ння [е́хо]
electric dipole ~ = електри́чна ди́польна луна́, електри́чне ди́польне відлу́ння [е́хо]
electroacoustic ~ = електроакусти́чна луна́, електроакусти́чне відлу́ння [е́хо]
electromagnetic ~ = електромагне́тна луна́, електромагне́тне відлу́ння [е́хо]
false ~(es) = хи́бна луна́, хи́бне відлу́ння [е́хо]
flutter ~ = багаторазо́ва луна́, багаторазо́ве відлу́нювання [е́хо]
harmonic ~ = гармоні́чна луна́, гармоні́чне відлу́ння [е́хо]
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна луна́, гідродинамі́чне відлу́ння [е́хо]
induced ~ = зіндуко́вана [наве́дена] луна́, зіндуко́ване [наве́дене] відлу́ння [е́хо]
inverse photon ~ = обе́рнена фото́нна луна́, обе́рнене фото́нне відлу́ння [е́хо]
multiple ~ = багаторазо́ва луна́, багаторазо́ве відлу́ння [е́хо]
phonon ~ = фоно́нна луна́, фоно́нне відлу́ння [е́хо]
photo ~ = світлова́ луна́, світлове́ відлу́ння [е́хо]
photon ~ = фото́нна луна́, фото́нне відлу́ння [е́хо]
plasma ~ = пла́змо́ва луна́, пла́змо́ве відлу́ння [е́хо], луна́ [відлу́ння, е́хо] в пла́змі
precipitations ~ = луна́ [відлу́ння, е́хо] від о́падів
primary ~ = перви́нна луна́, перви́нне відлу́ння [е́хо]
radar ~ = луна́ [відлу́ння, е́хо] сигна́лу радіолока́тора
radio ~ = радіолуна́, радіовідлу́ння, радіое́хо
round-the-world ~ = навколозе́мна радіолуна́, навколозе́мне радіовідлу́ння [радіое́хо]
spatial ~ = просторо́ва луна́, просторо́ве відлу́ння [е́хо]
spin ~ = спі́нова луна́, спі́нове відлу́ння [е́хо]
stimulated ~ = стимульо́вана луна́, стимульо́ване відлу́ння [е́хо]
terrain ~ = луна́ [відлу́ння, е́хо] від місце́вости
three-pulse ~ = триі́мпульсна луна́, триі́мпульсне відлу́ння [е́хо]
two-pulse ~ = двоі́мпульсна луна́, двоі́мпульсне відлу́ння [е́хо]
ultrasonic ~ = ультразвукова́ луна́, ультразвукове́ відлу́ння [е́хо]
temporal ~ = часова́ луна́, часове́ відлу́ння [е́хо]
gauge 1. (тп) калібрува́ння || калібрува́льний || калібрува́ти//‌прокалібрува́ти 2. (техн.) мі́рчий при́лад; мі́рчий інструме́нт див. тж gage
[geɪdʒ]
axial ~ = аксі́йне калібрува́ння
background ~ = фо́нове калібрува́ння
chiral ~ = хіра́льне калібрува́ння
Coulomb ~ = куло́нівське калібрува́ння
double ~ = двокалібрува́ння, подві́йне калібрува́ння
Feynman ~ = Фа́йнменове [Фе́йнманове] калібрува́ння
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонове калібрува́ння
ghost-free ~ = безду́хове калібрува́ння
global ~ = глоба́льне калібрува́ння
local ~ = лока́льне калібрува́ння
Lorentz ~ = Ло́ренцове [релятивісти́чне] калібрува́ння
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтне [релятивісти́чно інварія́нтне] калібрува́ння
orthonormal ~ = ортонорма́льне калібрува́ння
phenomenological ~ = феноменологі́чне калібрува́ння
quasi-symmetric ~ = квазисиметри́чне калібрува́ння
radiation ~ = радіяці́йне калібрува́ння
relativistic ~ = релятивісти́чне калібрува́ння
temporal ~ = часове́ калібрува́ння
traceless ~ = безшпу́рове калібрува́ння
transverse ~ = попере́чне калібрува́ння
variable ~ = змі́нне калібрува́ння
modulation модуля́ція, модулюва́ння//‌промодулюва́ння || модуляці́йний
[ˌmɒdju'leɪʃn, ˌmɑːdʒə'-]
~ of oscillations = модуля́ція колива́нь
absorption ~ = модуля́ція поглина́нням
acoustic ~ = звукова́ модуля́ція
amplitude ~ = ампліту́дна модуля́ція
amplitude-frequency ~ = амплітудочасто́тна модуля́ція
amplitude-phase ~ = амплітудофа́зова модуля́ція
amplitude-pulse ~ = амплітудоі́мпульсна модуля́ція
angle ~ = кутова́ модуля́ція
anode ~ = ано́дна модуля́ція
balanced ~ = бала́нсова модуля́ція
beam ~ = 1. модуля́ція стру́меня (частинок) 2. модуля́ція про́меня
cathode ~ = като́дна модуля́ція
chopper ~ = перери́вчаста модуля́ція
clock ~ = та́ктова модуля́ція
combined ~ = комбіно́вана модуля́ція
commensurate ~ = співви́мірна модуля́ція
conductivity ~ = модуля́ція прові́дности
controlled-carrier ~ = керо́вана модуля́ція
delta ~ = де́льта-модуля́ція
density ~ = модуля́ція густини́ (струменя частинок)
digital ~ = дискре́тна модуля́ція
doping ~ = модуля́ція концентра́ції до́мішок, модуля́ція леґува́ння
double ~ = подві́йна модуля́ція
environmental ~ = довкі́льна модуля́ція, модуля́ція під впли́вом довкі́лля
external ~ = зо́внішня модуля́ція
extraneous ~ = парази́тна модуля́ція
floating-carrier ~ = керо́вана модуля́ція
frequency ~ = часто́тна модуля́ція
grid ~ = сітко́ва́ модуля́ція
hybrid ~ = гібри́дна модуля́ція
incommensurate ~ = неспівви́мірна модуля́ція
intensity ~ = 1. (акуст.) модуля́ція інтенси́вности 2. (тб) модуля́ція яскра́вости
internal ~ = вну́трішня модуля́ція
light ~ = модуля́ція сві́тла
linear ~ = ліні́йна модуля́ція
loss ~ = модуля́ція поглина́нням
natural ~ = приро́дна модуля́ція
nonlinear ~ = неліні́йна модуля́ція
phase ~ = фа́зова модуля́ція, фазомодуля́ція
plate ~ = ано́дна модуля́ція
polarization ~ = поляризаці́йна модуля́ція
power ~ = модуля́ція поту́жности
pulse ~ = і́мпульсна модуля́ція
pulse-amplitude ~ = амплітудоімпульсна модуля́ція
pulse-code ~ = кодоі́мпульсна модуля́ція
pulse-duration ~ = модуля́ція за трива́лістю і́мпульсів
pulse-frequency ~ = частотоі́мпульсна модуля́ція
pulse-length ~ = модуля́ція за трива́лістю і́мпульсів
pulse-phase ~ = фазоі́мпульсна модуля́ція
pulse-position ~ = позиці́йна модуля́ція і́мпульсів
pulse-spacing ~ = фазоі́мпульсна модуля́ція
pulse-time ~ = часоі́мпульсна модуля́ція
pulse-width ~ = модуля́ція за трива́лістю і́мпульсів
random ~ = випадко́ва модуля́ція
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] модуля́ція
sound ~ = модуля́ція зву́ку; звукова́ модуля́ція
spatial ~ = просторо́ва модуля́ція
spurious ~ = парази́тна модуля́ція
temporal ~ = часова́ модуля́ція
time ~ = часова́ модуля́ція
tone ~ = тона́льна модуля́ція
variable-carrier ~ = керо́вана модуля́ція
velocity ~ = модуля́ція за шви́дкостями
wave-like ~ = хвиля́ста модуля́ція
order 1. поря́док || поря́дко́вий || впорядко́вувати//‌впорядкува́ти □ in direct ~ у прямо́му поря́дку; in inverse ~, in reverse ~ у зворо́тному поря́дку 2. впорядко́ваний стан, впорядко́ваність 3. послідо́вність 4. поря́док величини́ □ of an equal ~, of the same ~ одна́ко́вого [тако́го са́мого] поря́дку (as – як); of a higher/lower ~ ви́щого/ни́жчого поря́дку (than – ніж); of the ~ of one поря́дку одини́ці 5. сте́пінь || степене́вий 6. сту́пінь || ступене́вий 7. кра́тність 8. розря́д (числа) 9. ранг || ра́нговий 10. сорт || сортови́й 11. норма́льний стан справ, поря́док □ out of ~ неспра́вний 12. замо́влення || замовля́ти//‌замо́вити □ in ~ that, in ~ to аби́, для то́го (щоб) 13. нака́з, кома́нда
['ɔːdə, 'ɔːrdər]
~ of aberration = поря́док абера́ції
~ of accuracy = поря́док то́чности
~ of approximation = поря́док набли́ження (in – відносно)
~ of an axis = поря́док о́сі
~ of connectedness = поря́док зв’я́зности
~ of connectivity = поря́док зв’я́зности
~ of a curve = поря́док криво́ї
~ of degeneracy = поря́док [сту́пінь] ви́родження
~ of a derivative = поря́док похідно́ї
~ of a determinant = поря́док визначника́
~ of a differential equation = поря́док диференці́йного рівня́ння
~ of differentiation = поря́док диференціюва́ння
~ of events = послідо́вність поді́й
~ of a Feynman diagram = поря́док Фа́йнменової діягра́ми
~ of a function = поря́док фу́нкції
~ of a group = поря́док гру́пи
~ of an infinitesimal = поря́док ма́лости
~ of integration = поря́док інтеґрува́ння
~ of interference = поря́док інтерфере́нції
~ of magnitude = поря́док величини́
~ of a matrix = ранг (квадратової) ма́триці
~ of a phase transition = рід фа́зового перехо́ду
~ of a pole = кра́тність [поря́док] по́люсу (at infinity – у нескінченно віддаленій точці; at point A – у точці A)
~ of a polynomial = сте́пінь [поря́док] поліно́ма
~ of a radical = показни́к ко́реня [радика́лу]
~ of reaction = поря́док (хемічної) реа́кції
~ of reflection = поря́док відбиття́
~ of a root = кра́тність [поря́док] ко́реня
~ of smallness = поря́док ма́лости
~ of symmetry = поря́док симе́трії
~ of a zero = кра́тність [поря́док] ко́реня [нуля́]
alphabetical ~ = абетко́вий [алфаві́тний] поря́док
alpha(nu)merical ~ = буквоцифрови́й [лі́терно-цифрови́й, алфаві́тно-цифрови́й] поря́док, висхідни́й абетко́вий [алфаві́тний] поря́док
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тний поря́док
approximation ~ = поря́док набли́ження (in – відносно)
arbitrary ~ = дові́льний поря́док
ascending ~ = висхідни́й поря́док, поря́док бі́льшання [зроста́ння] (номерів)
aromic ~ = а́томний поря́док
bond ~ = кра́тність [поря́док] (хемі́чного) зв’язку́
bond-angle ~ = див. bond orientational ~
bond orientational ~ = орієнтаці́йний поря́док хемі́чних зв’язкі́в
calling ~ = поря́док виклика́ння
canted spin ~ = поря́док скісни́х спі́нів
chronological ~ = хронологі́чний поря́док
complete ~ = ліні́йна впорядко́ваність
composition ~ = композиці́йний поря́док
consequtive ~ = послідо́вний поря́док
coordination ~ = координаці́йний поря́док
descending ~ = спадни́й поря́док, поря́док ме́ншання (номерів)
diffraction ~ = поря́док дифра́кції
fan (spin) ~ = ві́яловий поря́док спі́нів
ferromagnetic ~ = феромагне́тний поря́док
finite ~ = скінче́нний поря́док
first ~ = пе́рший поря́док
fractional ~ = дробо́вий поря́док
fringe ~ = поря́док інтерфере́нції, поря́док (інтерференційної) сму́ги
half(‑integer) ~ = півці́лий поря́док
helical spin ~ = ґвинтови́й поря́док спі́нів
high ~ = висо́кий поря́док
higher ~ = ви́щий [бі́льший] поря́док
highest ~ = найви́щий поря́док
icosahedral ~ = ікосаедри́чний поря́док
infinite ~ = нескінче́нний поря́док
integer ~ = ці́лий [цілочислови́й] поря́док
integral ~ = ці́лий [цілочислови́й] поря́док
integration ~ = поря́док інтеґрува́ння
interference ~ = поря́док інтерфере́нції
intermediate ~ = промі́жни́й поря́док
inverse ~ = обе́рнений [зворо́тний] поря́док
inverted ~ = обе́рнений [зворо́тний] поря́док
leading ~ = ста́рший [найбі́льший, найви́щий] поря́док, поря́док головно́го [ста́ршого] чле́на (послідовности тощо)
lexicographic ~ = (матем.) лексикографі́чний поря́док
linear ~ = ліні́йна впорядко́ваність
local ~ = лока́льний поря́док
long-range ~ = дале́кий поря́док
long-range orientational ~ = дале́кий орієнтаці́йний поря́док
low ~ = низьки́й поря́док
lower ~ = ни́жчий [ме́нший] поря́док
lowest ~ = найни́жчий поря́док
magnetic ~ = магне́тний поря́док
maximal ~ = максима́льний поря́док
minimal ~ = мініма́льний поря́док
multipole ~ = поря́док мультипо́льности
natural ~ = (матем.) натура́льний [приро́дний] поря́док
normal ~ = норма́льний [приро́дний] поря́док
one-dimensional ~ = однови́мірний поря́док
orientational ~ = орієнтаці́йний поря́док
partial ~ = частко́вий поря́док, частко́ва впорядко́ваність
periodic translational ~ = періоди́чний трансляці́йний поря́док
photoinduced orientational ~ = світлоспричи́нений орієнтаці́йний поря́док
positional ~ = позиці́йний поря́док
principal ~ = головни́й поря́док (of a ring – кільця)
product ~ = до́буток поря́дків
quasi-long-range ~ = квазидале́кий поря́док
random ~ = випадко́вий поря́док
reaction ~ = поря́док (хемічної) реа́кції
reverse ~ = зворо́тний поря́док
rotational ~ = ротаці́йний [оберто́вий] поря́док
second ~ = дру́гий поря́док
semicrystalline ~ = напівкристалі́чний поря́док
short-range ~ = близьки́й поря́док
short-range orientational ~ = близьки́й орієнтаці́йний поря́док
spectral ~ = поря́док спе́ктру
stacking ~ = поря́док уклада́ння
staggered ~ = ша́ховий поря́док
temporal ~ = часова́ послідо́вність, послідо́вність у ча́сі
topological ~ = топологі́чний поря́док
translational ~ = трансляці́йний поря́док
two-dimensional ~ = двови́мірний поря́док
zero(th) ~ = нульови́й поря́док
relationship 1. (взаємо)відпові́дність, (взаємо)зале́жність 2. співвідно́шення, зв’язо́к 3. спорі́дненість (з – with; між – between)
[rɪ'leɪʃnʃɪp]
~ between (physical) quantities = зв’язо́к між (фізи́чними) величи́нами
~ between (the) solutions = зв’язо́к між ро́зв’язками
dose-response ~ = (яф) зале́жність до́за-ефе́кт, співвідно́шення [зв’язо́к] між до́зою та на́слідками опромі́нення
inverse ~ = обе́рнена зале́жність
linear ~ = ліні́йний зв’язо́к
mutual ~ = взаємозв’язо́к
nonlinear ~ = неліні́йний зв’язо́к
one-to-one ~ = взає́мно однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
similarity ~ = співвідно́шення поді́бности (математичне)
similitude ~ = співвідно́шення [зако́н] відпові́дности [поді́бности] (фізичне)
single-valued ~ = взає́мно однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
stochastic ~ = стохасти́чний зв’язо́к
temporal ~ = зв’язо́к у ча́сі, часови́й зв’язо́к
resolution 1. вирізня́ння/вирі́знювання//‌ви́різнення, виокре́млювання//‌ви́окремлення 2. вирізня́льність, вирізня́льна [розді́льна] зда́тність 3. розклада́ння//‌розкла́дення, ро́зклад (вектора на компоненти тощо) 4. резольве́нта || резольве́нтний 5. (х.) повто́рне розчиня́ння//‌розчи́нення, пептиза́ція || пептизаці́йний
[ˌrεzə'luːʃn]
~ of identity = ро́зклад одини́ці
~ of a vector = ро́зклад [розви́нення] ве́ктора
angle ~ = див. angular ~
angular ~ = кутова́ вирізня́льність, кутовирізня́льна [кутова́ вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
axial ~ = аксі́йна вирізня́льність, аксі́йна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
azimuthal ~ = а́зимутна вирізня́льність, а́зимутна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
coarse ~ = низька́ вирізня́льність, низька́ вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
contrast ~ = контра́стова вирізня́льність, контра́стова вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
depth ~ = глиби́нна вирізня́льність, глиби́нна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
detail ~ = дета́льна вирізня́льність, дета́льна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
detector ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] дете́ктора
diffraction-grating ~ = див. grating ~
energy ~ = енерговирізня́льність, енергети́чна вирізня́льність, енерговирізня́льна [енергети́чна вирізня́льна/розді́льна] зда́тність; енергети́чне вирізня́ння
fine ~ = висо́ка вирізня́льність, висо́ка вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
frequency ~ = часто́тна вирізня́льність, часто́товирізня́льна [часто́тна вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
grating ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] дифракці́йної ґратни́ці
high ~ = висо́ка вирізня́льність, висо́ка вирізня́льна/розді́льна зда́тність
inherent ~ = вну́трішня [власти́ва] вирізня́льність, вну́трішня [власти́ва] вирізня́льна [розді́льна] зда́тність (приладу чи методу)
instrument ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] при́ладу
lateral ~ = попере́чна вирізня́льність, попере́чна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
limiting ~ = максима́льна [грани́чна] вирізня́льність, максима́льна [грани́чна] вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
line ~ = вирізня́льність спектра́льних лі́ній, спектра́льна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
linear-momentum ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] за і́мпульсом
longitudinal ~ = поздо́вжня вирізня́льність, поздо́вжня вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
low ~ = низька́ вирізня́льність, низька́ вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
mass ~ = ма́сова вирізня́льність, масовирізня́льна [ма́сова вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
measurement ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] мі́рчої [вимі́рювальної] систе́ми
optical ~ = опти́чна вирізня́льність, опти́чна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
phase ~ = фа́зова вирізня́льність, фазовирізня́льна [фа́зова вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
spatial ~ = просторо́ва вирізня́льність, просторо́ва вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
spectral (line) ~ = спектровирізня́льність, спектра́льна вирізня́льність, спектра́льна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
temporal ~ = див. time ~
time ~ = часова́ вирізня́льність, часовирізня́льна [часова́ вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
theoretical ~ = теорети́чна вирізня́льність, теорети́чна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
soliton соліто́н || соліто́нний
['sɒlɪtɒn, 'sɑːlɪtɑːn]
acoustic ~ = акусти́чний соліто́н
bright ~ = сві́тлий соліто́н
dark ~ = те́мний соліто́н
Davydov ~ = соліто́н Дави́дова
dissipative ~ = дисипати́вний соліто́н
domain ~ = доме́нний соліто́н
dynamic ~ = динамі́чний соліто́н
envelope ~ = соліто́н обвідно́ї
fast ~ = швидки́й соліто́н
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чний соліто́н
ion-acoustic ~ = йоннозвукови́й соліто́н
kink ~ = кі́нковий соліто́н, кінк
Langmuir ~ = Ле́нґмюрів соліто́н
linear ~ = ліні́йний соліто́н
magnetic ~ = магне́тний соліто́н
molecular ~ = молекуля́рний соліто́н
nonpropagating ~ = нерухо́мий соліто́н
nontopological ~ = нетопологі́чний соліто́н
optical ~ = опти́чний соліто́н
oscillating ~ = осцилівни́й соліто́н
particle-like ~ = частинкоподі́бний соліто́н
perturbed ~ = збу́рений соліто́н
planar ~ = плана́рний [пло́ский] соліто́н
plasma ~ = пла́змо́вий соліто́н
Rossby ~ = соліто́н Ро́сбі
slow ~ = пові́льний соліто́н
spatial ~ = просторо́вий соліто́н
temporal ~ = часови́й соліто́н
topological ~ = топологі́чний соліто́н
upside-down ~ = переки́нений соліто́н
structure 1. структу́ра, будо́ва || структу́рний || структурува́ти//‌поструктурува́ти; твори́ти/‌утво́рювати//‌утвори́ти [ство́рювати//‌створи́ти, будува́ти//‌побудува́ти] структу́ру 2. схе́ма 3. (техн.) спору́да, буді́вля, констру́кція
['strʌktʃə, -ər]
~ of the atmosphere = структу́ра атмосфе́ри
~ of the ionosphere = структу́ра йоносфе́ри
~ of the magnetopause = структу́ра магнетопа́узи
~ of the magnetosphere = структу́ра магнетосфе́ри
~ of a metal = структу́ра [будо́ва] мета́лу
~ of matter = структу́ра [будо́ва] речовини́ [мате́рії]
~ of a resonance = структу́ра резона́нсу
~ of a system = структу́ра систе́ми
~ of the Universe = світобудо́ва, структу́ра [будо́ва] Все́світу
acicular ~ = голча́ста структу́ра
agostic ~ = аґости́чна структу́ра
aggregate ~ = аґреґа́тна структу́ра
all-metal ~ = суцільнометале́ва констру́кція
alloy ~ = структу́ра сто́пу [спла́ву]
amorphous ~ = амо́рфна структу́ра
anisotropic ~ = анізотро́пна структу́ра
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тна структу́ра
arborescent ~ = дендри́тна структу́ра
atomic ~ = 1. структу́ра [будо́ва] а́тома 2. а́томна структу́ра (of a surface – поверхні)
atomically rough ~ = атомношорстка́ структу́ра (of a surface – поверхні)
atomically smooth ~ = атомногла́дка структу́ра (of a surface – поверхні)
austenitic ~ = аустені́тна структу́ра
backbone ~ = структу́ра головно́го ланцюга́ (макромолекули)
band ~ = 1. зо́нна структу́ра 2. структу́ра (спектра́льної) сму́ги
banded ~ = смуга́ста структу́ра
barrier ~ = бар’є́рна структу́ра
bearing ~ = трима́льна констру́кція
biperiodic ~ = двопері́одна структу́ра
block ~ = 1. (тт) бло́кова структу́ра 2. (техн.) бло́кова констру́кція
blastproof ~ = вибухобезпе́чна констру́кція
body-centered ~ = об’ємоцентри́чна структу́ра
book ~ = (геол.) листова́ структу́ра
boundary ~ = 1. (при)межова́ структу́ра 2. структу́ра межі́
braced ~ = жорстка́ констру́кція
branched ~ = розгалу́жена структу́ра
building ~ = констру́кція буді́влі
causal ~ = причино́ва структу́ра
cavernous ~ = каверно́зна структу́ра, каверно́зність
cell ~ = структу́ра комі́рки
cellular ~ = комі́рчаста структу́ра; стільнико́ва структу́ра
chain ~ = 1. ланцюго́ва структу́ра 2. структу́ра ланцюга́
chemical ~ = хемі́чна будо́ва [структу́ра]
chiral ~ = хіра́льна структу́ра
cholesteric ~ = холестери́чна структу́ра
close-grained ~ = дрібнозерни́нна структу́ра
close(ly)-packed ~ = щільноукла́дена [щільноупако́вана] структу́ра
cluster ~ = структу́ра кла́стера
clustered ~ = кла́стерна структу́ра
coarse ~ = гру́ба структу́ра
coarse-grained ~ = грубозерни́нна структу́ра
collinear ~ = колінеа́рна структу́ра
columnar ~ = коло́нчаста [стовпча́ста] структу́ра
comb ~ = гребі́нчаста структу́ра
commensurate ~ = співви́мірна структу́ра
compact ~ = компа́ктна структу́ра
complex ~ = складна́ структу́ра [будо́ва]
coordination ~ = координаці́йна структу́ра
coronal ~ = структу́ра коро́ни
corpuscular ~ = корпускуля́рна структу́ра
corrugated ~ = гребі́нчаста структу́ра
cracked ~ = тріщинува́та структу́ра
cross-linked ~ = сітча́ста структу́ра
cryptoctystalline ~ = криптокристалі́чна структу́ра
crystal ~ = структу́ра криста́лу
crystalline ~ = кристалі́чна структу́ра
cubic ~ = кубі́чна структу́ра
cyclic ~ = циклі́чна структу́ра
cycloidal ~ = цикло́їдна структу́ра
data ~ = структу́ра да́них
defect ~ = дефе́ктова структу́ра, структу́ра (розпо́ділу) дефе́ктів (у твердому тілі)
defect-free ~ = бездефе́ктна структу́ра
defectless ~ = бездефе́ктна структу́ра
dendritic ~ = дендри́тна [деревна́] структу́ра
detailed ~ = дета́льна структу́ра
determinate ~ = стати́чно визна́чна структу́ра
device ~ = констру́кція при́строю
diamond ~ = алма́зна [алмазоподі́бна] структу́ра
differential ~ = диференці́йна структу́ра
diffuse ~ = дифу́зна структу́ра
dislocation ~ = 1. структу́ра дислока́ції 2. структу́ра дислокаці́йної мере́жі/сі́тки
disordered ~ = безла́дна [невпорядко́вана, розупорядко́вана] структу́ра
disoriented ~ = знеорієнто́вана [розорієнто́вана] структу́ра
disperse ~ = диспе́рсна структу́ра
dissipative ~ = дисипати́вна структу́ра
distorted ~ = спотво́рена структу́ра
distributed ~ = розподі́лена структу́ра
distribution ~ = структу́ра розпо́ділу
divergent ~ = радія́льна промени́ста структу́ра
domain ~ = доме́нна структу́ра
dynamic ~ = динамі́чна структу́ра
earthquake-proof ~ = сейсмотривка́ спору́да [констру́кція]
earthquake-resistant ~ = сейсмотривка́ спору́да [констру́кція]
electronic ~ = електро́нна структу́ра
energy-band ~ = структу́ра енергети́чної зо́ни
epitaxial ~ = епітаксі́йна структу́ра
equigranular ~ = рівнозерни́нна структу́ра
equilibrium ~ = рівнова́жна структу́ра
even-grained ~ = рівнозерни́нна структу́ра
extended x-ray-absorption fine ~ = [EXAFS] простя́гнена тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння
face-centered ~ = гранецентри́чна структу́ра
face-centered cubic ~ = гранецентри́чна кубі́чна структу́ра
faulted ~ = (геол.) ски́дова структу́ра
ferroelectric domain ~ = сеґнетоелектри́чна доме́нна структу́ра
ferromagnetic ~ = феромагне́тна структу́ра
fibrille ~ = (то́нко)волокни́нна структу́ра
fibrous ~ = волокни́нна структу́ра
filamentary ~ = нитча́ста [волокни́нна] структу́ра
file ~ = структу́ра фа́йлу
fine ~ = тонка́ структу́ра
fine-grain ~ = дрібнозерни́нна структу́ра
finely dispersed ~ = дрібнодиспе́рсна структу́ра
Finsler ~ = Фі́нслерова структу́ра
fissural ~ = тріщинува́та структу́ра
flaky ~ = луска́та структу́ра
foamy ~ = піня́ста структу́ра
foliated ~ = шарува́та структу́ра
fractal ~ = фракта́льна структу́ра
fragmented ~ = (по)фраґменто́вана структу́ра
frame ~ = карка́сна структу́ра
fringe ~ = структу́ра інтерференці́йних смуг
galactic ~ = будо́ва [структу́ра] гала́ктики
gamma ~ = га́мма-структу́ра
geological ~ = геологі́чна структу́ра, геострукту́ра
geometric(al) ~ = геометри́чна структу́ра [будо́ва]
global ~ = глоба́льна структу́ра
grain ~ = 1. структу́ра зерни́ни 2. зерни́нна структу́ра
grain-oriented ~ = (тт) зорієнто́вана структу́ра
graphite ~ = структу́ра графі́ту
granular ~ = зерни́нна структу́ра
grooved ~ = жоло́бчаста [кана́вчаста] структу́ра; жоло́бчастість
helical ~ = спіра́льна структу́ра
helicoidal ~ = геліко́їдна структу́ра
helicoidal magnetic ~ = геліко́їдна магне́тна структу́ра
herringbone ~ = ялинко́ва [парке́тна] структу́ра
heterodesmic ~ = гетеродесмі́чна структу́ра
heteroepitaxial ~ = гетероепітаксі́йна структу́ра
heterogeneous ~ = гетероге́нна [неоднорі́дна] структу́ра
heterophase ~ = гетерофа́зова структу́ра
hexagonal ~ = гексагона́льна структу́ра
hexagonal close(ly)-packed [hcp] ~ = гексагона́льна щі́льноукла́дена [щі́льноупако́вана] структу́ра
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна структу́ра
hierarchy ~ = структу́ра (і)єрархі́ї
holohedral ~ = повногра́нна структу́ра, повногра́нність
homodesmic ~ = гомодесмі́чна структу́ра
homogeneous ~ = гомоге́нна [однорі́дна] структу́ра
honeycomb ~ = стільнико́ва структу́ра
hydraulic ~ = гідротехні́чна спору́да
hyperfine ~ = надтонка́ структу́ра
ideal ~ = ідеа́льна структу́ра
image ~ = структу́ра о́бразу/зобра́ження
incommensurate ~ = неспівви́мірна структу́ра
industrial ~ = промисло́ва спору́да
inequigranular ~ = нерівнозерни́нна структу́ра
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна структу́ра
instrument ~ = констру́кція при́ладу
intermediate ~ = промі́жна́ структу́ра
inverted ~ = (з)інверто́вана структу́ра (of a file – файлу)
irregular grain ~ = неправильнозерни́нна структу́ра
island ~ = острівце́ва структу́ра
isle ~ = острівце́ва структу́ра
isodesmic ~ = ізодесмі́чна структу́ра
isoelectronic ~ = ізоелектро́нність
isotactic ~ = ізотакти́чна структу́ра
isotropic ~ = ізотро́пна структу́ра
junction ~ = структу́ра (p-n) перехо́ду
ladder ~ = драби́нчаста структу́ра
lamellar ~ = 1. луска́та структу́ра 2. ламеля́рна структу́ра (рідинного/плинного кристалу) 3. пласти́нчаста структу́ра
laminary ~ = ламіна́рна структу́ра
laminated ~ = пласти́нчаста структу́ра
large-scale ~ = великомасшта́бна структу́ра (of the Universe – Всесвіту)
lattice ~ = 1. структу́ра ґра́тки 2. ґратча́ста структу́ра
layer(ed) ~ = шарува́та [розшаро́вана] структу́ра
level ~ = структу́ра рі́внів
line ~ = 1. ліні́йчаста структу́ра 2. структу́ра лі́нії (спектральної)
linear ~ = ліні́йна структу́ра
liquid ~ = ріди́нна структу́ра
liquid-crystal(line) ~ = рідиннокристалі́чна/плиннокристалі́чна структу́ра
local ~ = лока́льна структу́ра
logic ~ = логі́чна структу́ра
long-period ~ = довгопері́одна структу́ра
loop ~ = циклі́чна структу́ра
loose ~ = нещі́льна структу́ра
loosely-packed ~ = нещі́льно укла́дена [нещі́льно упако́вана] структу́ра
lyotropic ~ = ліотро́пна структу́ра
macroscopic ~ = макроскопі́чна структу́ра, макрострукту́ра, макробудо́ва
magnetic ~ = магне́тна структу́ра
magnetic domain ~ = магне́тна доме́нна структу́ра
marine ~ = морська́ спору́да
martensitic ~ = мартенси́тна структу́ра
mechanical ~ = механі́чна констру́кція
mesh ~ = чару́нко́ва [дірча́ста] структу́ра
metal ~ = структу́ра [будо́ва] мета́лу
metal-insulator semiconductor [MIS] ~ = структу́ра мета́л-діеле́ктрик-напівпровідни́к
metallic ~ = металі́чна структу́ра
metal-nitride-oxide semiconductor [MNOS] ~ = структу́ра мета́л-нітри́д-окси́д-напівпровідни́к
metal-oxide semiconductor [MOS] ~ = структу́ра мета́л-окси́д-напівпровідни́к
metastable ~ = метастабі́льна структу́ра
micellar ~ = міце́льна структу́ра
microcrystalline ~ = мікрокристалі́чна структу́ра
microlayer(ed) ~ = мікрошарува́та структу́ра; мікрошарува́тість
microscopic ~ = мікроскопі́чна структу́ра, мікрострукту́ра, мікробудо́ва
modular ~ = мо́дульна констру́кція
modulated magnetic ~ = (з)модульо́вана магне́тна структу́ра
molecular ~ = 1. моле́кульна [молекуля́рна] будо́ва [структу́ра] 2. будо́ва [структу́ра] моле́кули
molecule ~ = будо́ва [структу́ра] моле́кули
mosaic ~ = 1. моза́їкова структу́ра 2. мозаї́чність
multilayer ~ = багатошаро́ва структу́ра
multilevel ~ = багаторі́внева структу́ра
multiphase ~ = багатофа́зова структу́ра
multiplet ~ = мультипле́тна структу́ра
nanomagnetic ~ = магне́тна наностру́ктура
nematic ~ = немати́чна структу́ра
nested ~ = вкла́дена [гніздова́] структу́ра
net(‑like) ~ = сітча́ста структу́ра
network ~ = 1. структу́ра мере́жі 2. сі́тка лі́ній матерія́лу
noncollinear ~ = неколінеа́рна структу́ра
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна структу́ра
nonideal ~ = неідеа́льна структу́ра
nonlinear ~ = неліні́йна структу́ра (молекули)
nonperiodic ~ = неперіоди́чна структу́ра
nonsingular ~ = несинґуля́рна структу́ра
nuclear ~ = структу́ра [будо́ва] ядра́
one-dimensional ~ = однови́мірна структу́ра
ordered ~ = впорядко́вана структу́ра
orientation-ordered ~ = орієнтаці́йно впорядко́вана структу́ра
oriented ~ = зорієнто́вана структу́ра
orthogonal ~ = прямоку́тна [ортогона́льна] структу́ра
partially-ordered ~ = частко́во впорядко́вана структу́ра
particle ~ = структу́ра части́нки
parton ~ = парто́нна структу́ра
pearlite ~ = перлі́това структу́ра
perfect ~ = доскона́ла структу́ра (кристалу тощо)
periodic ~ = періоди́чна структу́ра
piezoelectric composite ~ = п’єзокомпози́тна структу́ра
planar ~ = площи́нна [плана́рна] структу́ра
plate ~ = пли́тчаста структу́ра
pole ~ = по́люсна структу́ра
polycrystal(line) ~ = полікристалі́чна структу́ра
polygonized ~ = (тт) моза́їкова [полігон(із)о́вана] структу́ра
polygonized block ~ = моза́їкова [полігон(із)о́вана] бло́кова структу́ра
polymer ~ = структу́ра поліме́ру
porous ~ = порува́та структу́ра
primary ~ = перви́нна структу́ра
product ~ = до́буток структу́р
quark ~ = ква́ркова структу́ра
quark-parton ~ = кварк-парто́нна структу́ра
quasi-one-dimensional ~ = квазиоднови́мірна структу́ра
quasi-periodic ~ = квазиперіоди́чна структу́ра
quasi-two-dimensional ~ = квазидвови́мірна структу́ра
radial ~ = радія́льна структу́ра, радія́льність
ramified ~ = розгалу́жена структу́ра, розгалу́женість
random ~ = випадко́ва [безла́дна, хаоти́чна] структу́ра
ray ~ = промене́ва структу́ра
record ~ = структу́ра за́пису
regular ~ = реґуля́рна [періоди́чна] структу́ра
resonance ~ = резона́нсна структу́ра
reticular ~ = сітча́ста [ретикуля́рна] структу́ра
rigid ~ = жорстка́ констру́кція
ring ~ = кільце́ва структу́ра
ring-like ~ = кільча́ста структу́ра
ring-shaped ~ = кільча́ста структу́ра
rotational ~ = оберто́ва [ротаці́йна] структу́ра
sandwich ~ = багатошаро́ва [перешаро́вана] структу́ра
scale ~ = луска́та структу́ра
secondary ~ = втори́нна структу́ра
sectorial ~ of a growth pyramid = се́кторна структу́ра пірамі́ди ро́сту
self-organizing ~ = самоорганізо́вна структу́ра
self-sustained dissipative ~ = самопідтри́мна дисипати́вна структу́ра, автострукту́ра
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва структу́ра
semirigid ~ = напівжорстка́ констру́кція
shell ~ = 1. оболо́нкова [оболо́нчаста] структу́ра 2. структу́ра [будо́ва] оболо́нки
single-crystal ~ = монокристалі́чна структу́ра
single-layer ~ = одношаро́ва структу́ра
single-level ~ = однорі́внева структу́ра
singular ~ = синґуля́рна структу́ра
skeleton ~ = карка́сна констру́кція
small-scale ~ = дрібномасшта́бна структу́ра
smectic ~ = смекти́чна структу́ра
soil ~ = структу́ра ґру́нту
space ~ = структу́ра про́стору
space-time ~ = просторочасова́ структу́ра; структу́ра про́стору-ча́су
spatial ~ = просторо́ва структу́ра
spatially homogeneous ~ = просторо́во однорі́дна структу́ра
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дна структу́ра
spatially periodic ~ = просторо́во періоди́чна структу́ра
sperimagnetic ~ = сперимагне́тна структу́ра
spinel (crystal) ~ = шпіне́льна (кристалі́чна) структу́ра
spiral ~ = спіра́льна структу́ра (галактики)
spiral magnetic ~ = спіра́льна магне́тна структу́ра
stable ~ = стійка́ структу́ра
stand-alone ~ = самості́йна структу́рна одини́ця
star(‑like) ~ = зірча́ста структу́ра
statically determinate ~ = стати́чно визна́чна констру́кція
statically indeterminate ~ = стати́чно невизна́чна констру́кція
statically redundant ~ = стати́чно невизна́чна констру́кція
stellar ~ = структу́ра [будо́ва] зорі́
stereoregular ~ = стереореґуля́рна структу́ра
stereospecific ~ = стереоспецифі́чна структу́ра
streaky ~ = жилча́ста [смуга́ста] структу́ра
streated ~ = борозни́ста структу́ра
strongest topological ~ = найсильні́ша топологі́чна структу́ра
subboundary ~ = примежова́ структу́ра
subcrystalline ~ = субкристалі́чна структу́ра
submerged ~ = підво́дна спору́да
subsurface ~ = 1. структу́ра підповерхне́вої діля́нки, підповерхне́ва структу́ра 2. підзе́мна спору́да
superhyperfine ~ = ультратонка́ [супернадтонка́] структу́ра
supermolecular ~ = надмолекуля́рна структу́ра
supporting ~ = 1. підкла́динка 2. опо́рна [трима́льна] констру́кція
surface ~ = структу́ра пове́рхні, поверхне́ва структу́ра
surface band ~ = поверхне́ва зо́нна структу́ра
surface-barrier ~ = поверхне́ва бар’є́рна структу́ра
surface-extended x-ray-absorption fine ~ = поверхне́во простя́гнена тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння
suspension ~ = підвісна́ констру́кція
suspended ~ = підві́шена констру́кція
syndiotactic ~ = синдіотакти́чна структу́ра
temporal ~ = часова́ структу́ра
temporary ~ = тимчасо́ва спору́да
term ~ = структу́ра те́рму
tessellate ~ = моза́їкова структу́ра
tetragonal ~ = тетрагона́льна структу́ра
tetrahedral ~ = тетраедри́чна структу́ра
thin-film ~ = тонкоплі́вкова структу́ра
thixotropic ~ = тиксотропна структу́ра
thread-like ~ = нитча́ста структу́ра
three-dimensional ~ = триви́мірна структу́ра
topological ~ = топологі́чна структу́ра, тополо́гія
transient ~ = перехі́дна́ структу́ра
transition ~ = переходо́ва структу́ра, структу́ра перехо́ду
tree(‑like) ~ = деревна́ [дендри́тна, деревоподі́бна] структу́ра
trigonal ~ = тригона́льна структу́ра
turbostratum ~ = турбостра́тна структу́ра
twin ~ = двійнико́ва структу́ра
twist nematic ~ = твіст-структу́ра нема́тику
two-dimensional ~ = двови́мірна структу́ра
underground ~ = підзе́мна спору́да
unresolved ~ = неви́різнена структу́ра
unstable ~ = нестійка́ структу́ра
valence-bond ~ = вале́нтна структу́ра
variband ~ = варизо́нна структу́ра
vertical (layer) ~ of the atmosphere = вертика́льна структу́ра атмосфе́ри
vesicular ~ = пухи́рча́ста структу́ра
vibration-absorbing ~ = вібропоглина́льна констру́кція
vibrational ~ = коливна́ структу́ра
vicinal ~ = (of a surface) віцина́льна структу́ра (поверхні)
void ~ = порува́та структу́ра
Widmanstätten ~ = Ві́дманштетенова карти́на [структу́ра]
wurtzite ~ = вуртци́тна структу́ра
x-ray-absorption fine ~ = тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння
variation 1. варія́ція || варіяці́йний 2. варіюва́ння//‌проваріюва́ння 3. змі́нювання, змі́на, колива́ння
[ˌvεəri'eɪʃn, ˌvεri'-]
~ about the mean (value) = колива́ння на́вко́ло сере́днього зна́чення
~(s) in grain size = різнозерни́нність
~ in sign = змі́нювання [перемежо́вування] зна́ків
~ of a function = варіюва́ння [варія́ція] функції
~ of constants = варіюва́ння [варія́ція] (дові́льних) ста́лих
~ of parameters = варіюва́ння [варія́ція] пара́метрів
~ of a physical quantity = змі́нювання фізи́чної величини́
~ of range = змі́нність о́бсягу
~ of sign = змі́нювання [перемежо́вування] зна́ків
~ of variable x варія́ція змі́нної x
~ per day = добова́ варія́ція
~ per hour = годи́нна варія́ція
~ per minute = хвили́нна варія́ція
~ with time = змі́нювання в ча́сі
absolute ~ = по́вна варія́ція
annual ~ = річна́ варія́ція
aperiodic ~ = 1. аперіоди́чне змі́нювання 2. аперіоди́чна варія́ція
batch ~ = внутрішньогрупове́ варіюва́ння
bounded ~ = обме́жена варія́ція
continuous ~ = непере́рвне змі́нювання
cyclic ~ = циклі́чне змі́нювання
daily ~ = 1. добове́ змі́нювання 2. добова́ варія́ція
depth ~ = змі́нювання з глиби́ною
diurnal ~1. добове́ змі́нювання 2. добова́ варія́ція
energy ~ = змі́нювання ене́ргії
first ~ = пе́рша варія́ція
geomagnetic ~ = геомагне́тна варія́ція, варія́ція [колива́ння] геомагне́тного по́ля
geomagnetic secular ~ = вікові́ колива́ння геомагне́тного по́ля
harmonic ~ = гармоні́чне змі́нювання
high(‑order) ~ = варія́ція висо́кого поря́дку
higher(‑order) ~ = варія́ція ви́щого поря́дку
highest(‑order) ~ = варія́ція найви́щого поря́дку
hourly ~ = годи́нна варія́ція
infinitesimal ~ = нескінче́нно мала́ варія́ція; варіюва́ння в нескінче́нно мало́му
intragroup ~ = внутрішньогрупове́ варіюва́ння
irregular ~ = нереґуля́рне [безла́дне] змі́нювання
latitude ~ = широ́тна варія́ція
limited ~ = 1. обме́жене змі́нювання 2. обме́жена варія́ція
linear ~ = ліні́йне змі́нювання
load ~ = змі́нювання [колива́ння] наванта́ги
long-period ~ = довгопері́одна варія́ція
long-term ~ = довготерміно́ве змі́нювання, трива́ла варія́ція
lower ~ = ни́жня варія́ція
lower-order ~ = варія́ція ни́жчого поря́дку
lowest-order ~ = варія́ція найни́жчого поря́дку
magnetic ~ = магнетозмі́нність, магне́тна варія́ція
mixed ~ = змі́шана варіяці́я
monthly ~ = мі́сячна варія́ція
negative ~ = від’є́мна варія́ція
nonlinear ~ = неліні́йне змі́нювання
periodic ~ = 1. періоди́чне змі́нювання 2. періоди́чна варія́ція
physical-quantity ~ = змі́нювання фізи́чної величини́
positive ~ = дода́тна варія́ція
regular ~ = реґуля́рне [закономі́рне] змі́нювання
seasonal ~ = 1. сезо́нне змі́нювання, сезо́нні колива́ння 2. сезо́нна варія́ція
second ~ = дру́га варія́ція
secular ~ = 1. вікові́ колива́ння, вікове́ змі́нювання 2. вікова́ варія́ція
semiannual ~ = піврі́чна варія́ція
semidiurnal ~ = півдобо́ва варія́ція
short-period ~ = короткопері́одна варія́ція
short-term ~ = короткочасове́ змі́нювання, короткоча́сна варія́ція
spatial ~ = 1. просторо́ве змі́нювання, змі́нювання у про́сторі 2. просторо́ва варія́ція
stochastic ~ = стохасти́чне змі́нювання
temperature ~ = змі́нювання температу́ри
temporal ~ = 1. змі́нювання в ча́сі 2. часова́ варія́ція
time ~ = змі́нювання в ча́сі
total ~ = по́вна варія́ція
transient geomagnetic ~ = короткоча́сна геомагне́тна варія́ція
tropopause ~ = змі́нювання [колива́ння] тропопа́узи
unbounded ~ = необме́жена варія́ція
upper ~ = ве́рхня варія́ція
yearly ~ = річна́ варія́ція

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ана́ліз (-у) 1. analysis 2. (на вміст) assay; (х.) test 3. (числовий, матем.) calculus 4. (теоретичний, розгляд) consideration; (вивчання) study, examination 5. (перевірка) test □ роби́ти [прова́дити] ~ to analyze, to carry out [perform] an analysis, to test (на – for); (на вміст) to assay; піддава́ти —ові (проблему, результати тощо) to analyze, (матеріял тощо) to subject to analysis; (хемічному) to assay; (критичному) to criticize; пі́дданий —ові subjected to analysis; прида́тний до —у analyzable; що підляга́є —ові subject to analysis
абсорбці́йний ~ absorptiometric analysis; (спектральний) absorptiometric spectral analysis
активаці́йний ~ activation [radioactivity] analysis, radioassay; (зарядженими частинками) charged-particle activation analysis
ампліту́дний ~ і́мпульсів = pulse-amplitude [pulse-height] analysis; kicksorting
апроксимаці́йний = ~ approximation analysis
багатови́мірний ~ multidimensional analysis; (матем.) multivariate analysis
багатоелеме́нтний ~ (два та більше елементів) (яф) multi-element analysis
багатопара́метровий ~ multiparameter analysis
багаторі́вневий ~ (яф) multilevel analysis
~ безпе́ки = (яф) safety analysis
~ без руйнува́ння зразка́ = див. неруйнівний ~
вагови́й ~ gravimetric [weight] analysis, analysis by weight, gravimetric determination
валови́й ~ (х.) bulk analysis
~ варія́нтів = (стат.) analysis of variance
варіяці́йний ~ variational calculus, calculus of variations
ве́кторний ~ vector analysis [calculus]
~ ви́бірки = sample analysis
ви́бірний ~ selective analysis
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
~ витрача́ння ене́ргії = (техн.) energy analysis
~ відмо́в систе́ми = system-failure analysis, failure-mode analysis
~ вмі́сту = (хемічний) content analysis
волюметри́чний ~ volumetric analysis
всебі́чний ~ comprehensive analysis
га́зовий ~ gas analysis
газометри́чний ~ gasometric analysis, gasometry
гармоні́чний ~ harmonic [Fourier] analysis; waveform analysis
гідродинамі́чний ~ hydrodynamic consideration
глибо́кий ~ (пробле́ми) = in-depth analysis (of a problem)
глоба́льний ~ global analysis
~ грани́чних ви́падків = consideration of limiting cases
графі́чний ~ graphical analysis
ґравіметри́чний ~ gravimetric [weight] analysis, analysis by weight, gravimetric determination
ґранулометри́чний ~ grade [(particle-)size, grain-size] analysis, (fractionating) screen [sieve, mesh] analysis; (техн.) mechanical analysis
ґрунто́вний ~ close [in-depth] analysis
~ да́них = data analysis
деструкти́вний (хемі́чний) ~ = destructive (chemical) analysis
дета́льний ~ detailed analysis
~ дина́міки (систе́ми) = analysis of (system) dynamics
динамі́чний ~ dynamic analysis
~ динамі́чних систе́м = analysis of dynamical systems
дискре́тний ~ sampling analysis
дисперсі́йний ~ 1. (х.) dispersion analysis 2. (багатовимірний, матем., стат.) analysis of dispersion, dispersion analysis, (multivariate) analysis of variance
диференці́йний термі́чний ~ = [ДТА] (х.) differential thermal analysis [DTA]
дифракці́йний ~ diffraction analysis
Діофа́нтів ~ Diophantine analysis
докла́дний ~ detailed analysis
екстракці́йний ~ extraction analysis
~ (електри́чних) схем = circuit analysis
електровагови́й ~ electrogravimetric analysis
електроннозо́ндовий ~ electron-probe microanalysis
електронноспектроскопі́чний хемі́чний ~ = electron-spectroscopy chemical analysis [ESCA]
електронографі́чний ~ electron-diffraction analysis
електрохемі́чний ~ electrochemical analysis, electroanalysis
елемента́рний ~ elementary analysis; (повний, фх) ultimate analysis
елеме́нтний ~ elemental analysis
еманаці́йний термі́чний ~ = (яф) emanation thermal analysis
емісі́йний рентґеноспектра́льний ~ = x-ray emission analysis
емісі́йний спектра́льний ~ = emission spectrum analysis
емпіри́чний ~ empirical consideration
~ за анало́гією = consideration by analogy
~ за багатьма́ пара́метрами = multiparameter analysis
зага́льний ~ 1. global analysis 2. (х.) bulk analysis
застосо́вний ~ applied analysis
~ зву́ку = sound analysis
~ здійсне́нности = (проєкту) feasibility studies
змістови́й ~ (комп.) content analysis
~ зобра́жень = див. ~ образів
ізото́пний ~ 1. (ізотопного складу) isotope assay 2. (на вміст радіоізотопів) radioisotope assay 3. (із використанням радіоізотопів) isotope(-dilution) analysis 4. (методом ізотопних індикаторів) tracer analysis
~ (і)з руйнува́нням зразка́ = див. руйнівний ~
імерсі́йний ~ immersion analysis
імові́рнісний ~ probabilistic analysis
інструмента́льний ~ instrumental analysis
інтерферометри́чний ~ interferometric analysis
інфінітезима́льний ~ infinitesimal analysis
інфрачерво́ний спектра́льний ~ = infrared spectroscopy analysis
йодометри́чний ~ (х.) iodometric analysis
йо́нний мікрозо́ндовий ~ = ion microprobe analysis
~ йоноселекти́вним електро́дом = (яф) ion-selective electrode analysis
калориметри́чний ~ calorimetric test
квантовомехані́чний ~ quantum-mechanics consideration
кепстра́льний ~ cepstrum analysis
кі́лькісний ~ quantitative analysis; (хемічний) quantitative chemical analysis
кінемати́чний ~ kinematic consideration
кінети́чний ~ kinetic consideration
коваріяці́йний ~ covariance analysis, analysis of covariance
ко́лірний ~ color test
колориметри́чний ~ (опт.) colorimetry, colorimetric analysis; (х.) color test
комбінато́рний ~ combinatorial analysis
ко́мплексний ~ 1. (теорія функцій комплексної змінної) complex analysis 2. (усебічний) comprehensive analysis
компоне́нтний ~ component [composition] analysis
комп’ю́терний ~ computerized [computer-aided] analysis
кондуктометри́чний ~ conductometric analysis
конструкти́вний ~ (матем.) constructive analysis
контро́льний ~ check analysis
конфлюе́нтний ~ confluence analysis
конформаці́йний ~ (фх) conformational analysis
кореляці́йний ~ correlation analysis
крапли́нний ~ (х.) spot test
кристалографі́чний ~ crystal (structure) analysis
кристалохемі́чний ~ chemical analysis of crystals
крити́чний ~ criticism □ піддава́ти крити́чному —ові = to criticize
~ кро́ви = blood test
кулонометри́чний ~ coulometric analysis
логі́чний ~ logic analysis
лока́льний ~ local analysis
люмінесце́нтний ~ fluorescence [fluorometric] analysis, fluorometry
магне́тний ~ magnetic analysis
магнетострукту́рний ~ magnetic-structure analysis
макроскопі́чний ~ macroanalysis, macroscopic analysis
ма́совий ~ mass analysis
мас-спектрографі́чний ~ mass-spectrographic analysis
мас-спектрометри́чний ~ mass-spectrometric analysis
математи́чний ~ calculus, mathematical analysis
ма́тричний ~ matrix analysis
~ мере́ж = network analysis
металографі́чний ~ metallographic test
~ ме́тодом затри́маних нейтро́нів = delayed-neutron analysis
~ ме́тодом зві́льнювання радіоакти́вної речовини́ = radio-release analysis
~ ме́тодом ізото́пних індика́торів = tracer analyasis
~ ме́тодом ізото́пного розво́дження = isotope-dilution analysis
~ ме́тодом інфрачерво́ної спектроскопі́ї = infrared spectroscopy analysis
~ ме́тодом (комп’ю́терного) моделюва́ння = simulation analysis
~ ме́тодом розсі́ювання промі́ння = (яф) radiation scattering analysis
~ ме́тодом тео́рії збу́рень = perturbation analysis
~ ме́тодом фа́зової площини́ = phase-plane analysis
~ ме́тодом фотопру́жности = (х.) stress-optical analysis
~ ме́тодом ча́су проліта́ння = time-of-flight analysis
мікроволюметри́чний ~ microvolumetric analysis
мікрозо́ндовий ~ microprobe analysis див. тж мікрозондування
мікроо́б’є́мний ~ microvolumetric analysis
мікрорентґеноспектра́льний ~ див. рентґеноспектральний ~
мікрорентґенострукту́рний ~ див. рентґеноструктурний ~
мікроскопі́чний ~ microanalysis, microscopic analysis
мікрохемі́чний ~ microanalysis, microscopic analysis
~ мо́крим ме́тодом = [спо́собом] wet analysis, wet assay, examination in wet state
молекуля́рний спектра́льний ~ = molecular spectrum analysis
набли́жений ~ approximate analysis
~ на вміст вуглецю́ = carbon test
~ на вміст елеме́нту = test for an element
~ на вміст мікроелеме́нтів = trace analysis
~ на вміст радіоізото́пів = (хемічний) radioisotope assay
~ на вміст цу́кру = test for sugar
~ на жо́рсткість = (води) hardness test
~ на лу́жність = test for alkalinity
напівкі́лькісний ~ semiquantitative analysis
напівмікроскопі́чний ~ semimicroanalysis
~ напру́г = (мех.) stress analysis
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ на тве́рдість = (води) hardness test
недеструкти́вний ~ (хемічний) nondestructive (chemical) analysis
незале́жний ~ (що його робить безсторонній експерт) umpire assay
нейтро́нний активаці́йний ~ = neutron-activation analysis
нейтронографі́чний ~ neutron-diffraction analysis
неліні́йний ~ nonlinear analysis
~ неліні́йних спотво́рень = (в електричних схемах) harmonic distortion analysis
непере́рвний ~ continuous analysis
неруйнівни́й (хемі́чний) ~ = nondestructive (chemical) analysis
~ нескінче́нно мали́х = infinitesimal analysis [calculus]
нефелометри́чний ~ (х.) turbidimetric [nephelometric] analysis
~ норма́льних колива́нь = normal-mode analysis
о́б’є́мний ~ volumetric analysis
~ о́бразів = analysis of images; pattern analysis
операти́вний ~ online analysis
~ опера́цій = operations research
операці́йний ~ operation analysis
опти́чний ~ optical analysis
~ опти́чними ме́тодами = див. оптичний ~
оптоакусти́чний ~ photoacoustic [optoacoustic] analysis
о́птико-акусти́чний ~ див. оптоакусти́чний ~
оці́нко́вий ~ estimate consideration
~ перехі́дни́х проце́сів = transient analysis
пертурбати́вний ~ perturbation analysis
петрографі́чний ~ petrographic analysis
підтве́рджувальний ~ да́них = confirmatory data analysis
по́вний елемента́рний ~ = (фх) ultimate analysis
~ поді́бности = similarity consideration
~ поло́ження = див. топологія
поляризаці́йний ~ polarization analysis
поляриметри́чний ~ polarimetric analysis
полярографі́чний ~ polarography, polarographic analysis
попере́дній ~ preliminary analysis
порівня́льний ~ comparative study; comparative analysis
послідо́вний ~ 1. sequential [successive] analysis 2. (несуперечливий) consistent analysis
потенціометри́чний ~ potentiometric analysis
~ по́хибок = error analysis
пошаро́вий ~ layer-to-layer analysis; sectioning; (хемічний) chemical sectioning
прибли́зний ~ approximate analysis; (х.) proximate analysis
прикладни́й ~ див. застосовний ~
~ проб = sample analysis
пробі́рний ~ assay(ing), test(ing)
~ проду́ктів я́дерних/ядро́вих реа́кцій = (хемічний) nuclear-reaction analysis
х-промене́вий ~ див. рентґенівський ~
промисло́вий ~ (хемічний) commercial analysis
~ промі́ння = analysis of radiation
прото́нний активаці́йний ~ = proton-activation analysis
радіоактиваці́йний ~ radioactivity [activation] analysis, radioassay
~ радіоакти́вности = radioactivity [activation] analysis, radioassay
радіовуглеце́вий ~ (метод визначання віку) carbon(-14) dating
радіоізото́пний ~ 1. (на вміст радіоізотопів) radioisotope assay 2. (із використанням радіоізотопів) isotope-dilution analysis
радіоімунологі́чний ~ radioimmunoassay
радіологі́чний ~ radioassay
радіометри́чний ~ radiometric analysis
радіохемі́чний ~ radiochemical [radiometric] analysis
радіяці́йно-абсорбці́йний ~ radiation-absorption analysis
реґресі́йний ~ regression analysis
рентґе́нівський ~ x-ray analysis
~ Рентґе́новим промі́нням = див. рентґенівський ~
рентґенодифракці́йний ~ x-ray diffraction analysis
рентґеноскопі́чний ~ x-ray analysis; (речовин, опромінених протонами) proton-induced x-ray emission [PIXE] analysis
рентґеноспектра́льний ~ x-ray spectrum analysis; (емісійний) x-ray emission analysis
рентґенострукту́рний ~ x-ray structure analysis; (кф) x-ray diffraction analysis
рентґенофлюоресце́нтний ~ x-ray fluorescence analysis
рете́льний ~ careful analysis
рефрактометри́чний ~ refractometric analysis
~ ри́зику = (яф) risk analysis
розмі́рнісний ~ dimensional analysis
руйнівни́й (хемі́чний) ~ = (х.) destructive (chemical) analysis
самоузго́джений ~ self-consistent analysis
седиментаці́йний ~ sedimentation analysis
седиментометри́чний ~ sedimentometric analysis
сері́йний ~ routine analysis
симетрі́йний ~ symmetry analysis
~ симе́трії = symmetry consideration
синтакси́чний ~ (комп.) parsing
~ систе́ми = system analysis, analysis of a system
систе́мний ~ systems analysis
ситови́й ~ див. ґранулометричний ~
~ скла́ду composition [component] analysis
слідови́й ~ trace analysis
~ слідови́х кі́лькостей = див. слідовий ~
~ спа́люванням = combustion analysis
спектра́льний ~ spectrum [spectral, spectroscopic] analysis
спектрографі́чний ~ spectrographic analysis
спектрометри́чний ~ spectrometric analysis
спектрополумене́вий ~ blowpipe (reaction) analysis
спектроскопі́чний ~ spectroscopic analysis
спектрофотометри́чний ~ spectrophotometric analysis
спектрохемі́чний ~ spectrochemical analysis
~ спожива́ння ене́ргії = (техн.) energy analysis
статисти́чний ~ statistical analysis; statistical consideration
~ сті́йкости = stability consideration; (математичної моделі щодо змін входових параметрів, я ф) sensitivity analysis
стро́гий ~ rigorous consideration
~ структу́ри = structure analysis [determination]; (кристалів) crystal analysis
структу́рний ~ (тт) diffraction analysis; (х.) structural (chemical) analysis
~ сухи́м ме́тодом = [спо́собом] examination in dry state, dry analysis
~ схем = (електричних) circuit analysis
те́нзорний ~ tensor analysis [calculus]
теплови́й ~ thermal analysis
теорети́чний ~ theoretical consideration
термі́чний ~ thermal analysis
термографі́чний ~ thermographic analysis
термоґравіметри́чний ~ thermal gravimetric [thermogravimetric] analysis
техні́чний ~ (хемічний) commercial analysis
~ ти́пів відмо́в = failure-mode analysis
титриметри́чний ~ titrimetric analysis, analysis by titration
фа́зовий ~ phase(-shift) analysis
фа́кторний ~ factor analysis; component analysis
феноменологі́чний ~ phenomenological analysis
ферме́нтовий [ферме́нтний] ~ = enzymatic analysis
фізи́чний ~ physical analysis
фі́зико-хемі́чний ~ physical-chemical analysis
флотаці́йний ~ flotation analysis
флюоресце́нтний ~ fluorometric [fluorescence] analysis
форма́льний ~ formal analysis; consideration
фотоактиваці́йний ~ photoactivation analysis
фотометри́чний ~ photometric analysis
фото́нний активаці́йний ~ = photon-activation analysis
фотохемі́чний ~ photochemical analysis
фракці́йний ~ (х.) fractional analysis
фронта́льний (хроматографі́чний) ~ = (х.) frontal analysis
функціона́льний ~ functional analysis [calculus]
~ Фур’є́ = Fourier analysis
хвилько́ви́й ~ wavelet analysis
хемілюмінесце́нтний ~ chemiluminescence analysis
хемі́чний ~ chemical analysis
хроматографі́чний ~ chromatographic analysis
~ хронологі́чних ряді́в = time-series analysis
часови́й ~ temporal analysis
~ часови́х ряді́в = time-series analysis
часто́тний ~ frequency analysis; response analysis
числови́й ~ numerical analysis
~ чутли́вости = sensitivity analysis
~ шу́му = noise analysis
я́кісний ~ qualitative analysis; (хемічний) qualitative chemical analysis
~ я́кости = quality analysis
варія́ція variation (змінної x – of variable x)
аперіоди́чна ~ = aperiodic variation
ве́рхня ~ = upper variation
~ висо́кого поря́дку = high(-order) variation
~ ви́щого поря́дку = higher(-order) variation
від’є́мна ~ = negative variation
вікова́ ~ = secular variation
внутрішньогрупова́ ~ = batch variation
геомагне́тна ~ = geomagnetic variation
~ геомагне́тного по́ля = див. геомагнетна ~
годи́нна ~ = hourly variation, variation per hour
добова́ ~ = daily [diurnal] variation, variation per day
довгопері́одна ~ = long-period variation
~ (дові́льних) ста́лих = variation of constants
дода́тна ~ = positive variation
дру́га ~ = second variation
~ дру́гого поря́дку = second-order variation
змі́шана ~ = mixed variation
короткопері́одна ~ = short-period variation
короткоча́сна ~ = short-term variation
короткоча́сна геомагне́тна ~ = transient geomagnetic variation
магне́тна ~ = magnetic variation
мі́сячна ~ = monthly variation
необме́жена ~ = unbounded variation
неперіоди́чна ~ = aperiodic variation
нескінче́нно мала́ ~ = infinitesimal variation
~ найви́щого поря́дку = (the) highest(-order) variation
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order variation
~ ни́жчого поря́дку = lower-order variation
ни́жня ~ = lower variation
обме́жена ~ = bounded [limited] variation
~ пара́метрів = variation of parameters
періоди́чна ~ = periodic variation
пе́рша ~ = first variation
~ пе́ршого поря́дку = first-order variation
півдобо́ва ~ = semidiurnal variation
піврі́чна ~ = semiannual variation
по́вна ~ = total [absolute] variation
просторо́ва ~ = spatial variation
річна́ ~ = annual [yearly] variation
сезо́нна ~ = seasonal variation
скінче́нна ~ = bounded variation
спі́льна ~ = (кількох змінних) covariation; (коваріяція) covariance
трива́ла ~ = long-term variation
~ фу́нкції = variation of a function
хвили́нна ~ = variation per minute
часова́ ~ = temporal variation
широ́тна ~ = latitude variation
вирізня́льність (вирізняльна/роздільна здатність) resolution, resolving capacity [power]
а́зимутна ~ = azimuthal resolution
аксі́йна ~ = axial resolution
апарату́рна ~ = instrument resolution
~ вимі́рювальної систе́ми = див. ~ мірчої системи
висо́ка ~ = high [fine] resolution
власти́ва ~ = (приладу чи методу) inherent resolution
вну́трішня ~ = див. властива ~
глиби́нна ~ = depth resolution
грани́чна ~ = limiting resolution
дета́льна ~ = detail resolution
~ дете́ктора = detector resolution
~ дифракці́йної ґратни́ці = (diffraction-)grating resolution
енергети́чна ~ = energy resolution
~ за і́мпульсом = linear-momentum resolution
контра́стова ~ = contrast resolution
кутова́ ~ = angle [angular] resolution
максима́льна ~ = limiting resolution
ма́сова ~ = mass resolution
~ ми́ші = (комп.) mickey
~ мі́рчої систе́ми = measurement resolution
надвисо́ка ~ = superresolution
низька́ ~ = low [coarse] resolution
опти́чна ~ = optical resolution
поздо́вжня ~ = longitudinal resolution
попере́чна ~ = lateral resolution
~ при́ладу = instrument resolution
просторо́ва ~ = spatial resolution
спектра́льна ~ = spectral resolution, resolution of spectral lines
~ спектральних лі́ній = див. спектральна ~
теорети́чна ~ = theoretical resolution
фа́зова ~ = phase resolution
~ фотоматерія́лу = acutance
хромати́чна ~ = chromatic resolving power
часова́ ~ = time [temporal] resolution
часто́тна ~ = frequency resolution
зв’яз|о́к (-зку́) 1. (польовий) coupling див. тж взаємодіяпору́шувати [розрива́ти] ~ to decouple 2. (причиновий) causality 3. (хемічний) bond, link(age) (між – between); (між частинками тощо) binding 4. (механічний, обмеження) constraint див. тж в’язь 5. (матем.) connection 6. (співвідношення) relationship, relation (між a та b – between a and b, of a to b) □ встано́влювати ~ to relate (smth to smth) 7. (кореляція) correlation 8. (пов’язаність) association 9. (узгідненість) coherence 10. (стосунок) relation (до – to) □ відсу́тність —ку́ (стосунку) irrelevance, irrelativeness (до – to) 11. (безпосередній) connection, contact(s); conjunction □ у —ку́ з in connection [conjunction] with; у —ку́ з цим in this regard; у щі́льному —ку́ closely connected (з – to) 12. (з’єднання) connection, link(age), bond(ing), joining, tie 13. (засоби сполучення) communication(s), intercommunication □ встано́ви́ти ~ to connect, to establish communication (з – with; чимось – by); перерва́ти ~ to break off communication; підтри́мувати ~ to maintain communication 14. (пересилання) transmission 15. (кур’єрський тощо) liaison 16. (контакти, спілкування) contact (з – with) □ встанови́ти ~ to get in touch, to establish contact (with); втра́тити ~ to lose contact [touch]; підтри́мувати ~ to keep [be] in touch (з – with); не підтри́мувати ~ to be out of touch
аварі́йний ~ = emergency communication
адгезі́йний ~ = adhesive bond
аксі́йний ~ = (хемічний) axial bond
акти́вний зворо́тний ~ = active feedback
акусти́чний ~ = (між контурами) acoustic coupling; (зворотний) acoustic feedback
акце́пторний ~ = acceptor bond
ана́логовий ~ = analog communication; (зворотний) analog feedback
аромати́чний ~ = aromatic bond
асоціяти́вний ~ = associative relation(ship)
а́томний ~ = atomic bond
ацетиле́новий ~ = acetylenic bond
багатокана́ловий ~ = multichannel communication
багатокра́тний ~ = (хемічний) multiple bond
багатоце́нтровий ~ = polycenter bond
бездро́товий ~ = wireless communication
безпосере́дній ~ direct coupling; direct linkage □ із безпосере́днім —ком = direct-coupled
безпроводо́вий ~ = див. бездротовий ~
біологі́чний зворо́тний ~ = biofeedback
вале́нтний ~ = valence bond
ве́кторний ~ = vector coupling
взає́мний ~ = (взаємодія) (inter)coupling; (взаємопов’язаність) interconnection
від’є́мний зворо́тний ~ = див. неґативний зворотний ~
ві́льний ~ = (хемічний) available bond
внутрішньокристалі́чний ~ = crystal binding
внутрішньомоле́кульний ~ = intramolecular bond
внутрішньоядро́вий ~ = nuclear binding
водне́вий ~ hydrogen bond □ із водне́вим —ко́м = hydrogen-bonded
волокни́нний ~ = (між контурами) photon [light-pipe] coupling
волокнинноопти́чний ~ = fiber-optic communication
вуглеце́вий ~ = carbon bond
вузькоспрямо́ваний ~ = beam communication
гетерополя́рний ~ = heteropolar bond
гібри́дний ~ = (хемічний) partially ionic bond
гідравлі́чний ~ = fluid [hydraulic] coupling
глоба́льний ~ = global [world-wide] communication
гомеополя́рний ~ = homopolar [covalent] bond
~ гра́фу = graph link
ґальвані́чний ~ = conductive [resistive] coupling
ґрадіє́нтний ~ = gradient coupling
дале́кий ~ = 1. (взаємодія) long-range interaction 2. (комунікаційний) telecom(munication), long-range [long-distance] communication
дати́вний ~ = dative bond
двобі́чний ~ = 1. two-way [duplex] communication 2. (з рознесеними частотами) crossband 3. (зворотний) bilateral feedback
двоце́нтровий ~ = two-center bond
делокалізо́ваний ~ = delocalized [nonlocalized] bond
диполя́рний ~ = dipolar bond
ди́польний ~ = dipole bond
дистанці́йний ~ = telecom(munication); (комп’ютерний) telecomputing
дода́тний зворо́тний ~ = див. позитивний зворотний ~
докрити́чний ~ = (між контурами) loose coupling, undercoupling
домінівни́й ~ = dominant coupling
до́норний ~ = donor bond
до́нор-акце́пторний ~ = donor-acceptor bond
дро́сельний ~ = choke coupling
дрото́вий ~ = wire communication
ду́плексний ~ = duplex [two-way] communication
евпепти́дний ~ = eupeptide bond
еква́торний ~ = equatorial bond
ексито́нний ~ = exciton bond
електровале́нтний ~ = electrovalent bond
електромагне́тний ~ = electromagnetic coupling
електро́нний ~ 1. (через електрон, фіз.) electron coupling □ із електро́нним —ко́м = electron-coupled 2. (між контурами) beam coupling 3. (засобами електроніки, техн.) electronic communication
електронодефіци́тний ~ = (хемічний) electron-deficient bond
електронозбі́днений ~ = див. електронодефіцитний ~
електростати́чний ~ = (хемічний) electrostatic bond
є́мнісний ~ = див. мі́сткісний ~
жильнико́вий ~ = cable communication
жорстки́й зворо́тний ~ = follow-up direct feedback
зага́йний зворо́тний ~ = lagging feedback
загоризо́нтовий ~ = beyond-the-horizon communication, scatter [forward-scatter, over-the-horizon] propagation
заря́довий ~ (між контурами) charge coupling □ із заря́довим —ком = (зарядозв’язком) charge-coupled
зворо́тний ~ = 1. (ел.) feedback, retroaction; back-coupling; (із запізнюванням) lagging feedback 2. (мех.) reaction 3. (відгук) response 4. (між атомами поверхневого та підповерхневого шарів) back bond 5. (біологічний) biofeedback
звукови́й ~ = 1. (техн.) audio communication 2. (фіз.) acoustic coupling
зі́гнутий ~ = bent bond
змінностру́мовий ~ = alternating-current coupling
змі́шаний ~ = (між контурами) mixed coupling
зорови́й ~ = visual communication
ідеа́льний магне́тний ~ = unity coupling
ізове́кторний ~ = isovector coupling
ізольо́ваний подві́йний ~ = isolated double bond
ізопепти́дний ~ = isopeptide bond
імпеда́нсний ~ = (між контурами) (common-)impedance coupling
і́мпульсний ~ = pulse communication
інварія́нтний ~ = invariant coupling
індукти́вний ~ inductive [transformer] coupling; (зворотний) inductive [electromagnetic] reaction, inductive feedback □ із індукти́вним —ком = inductively coupled
інерці́йний ~ = inertial coupling
інтранеля́рний ~ = intrannular bond
інформаці́йний зворо́тний ~ = information feedback
йо́нний ~ = ionic [electrovalent] bond, ionic binding
йоноковале́нтний ~ = ionocovalent bond
йоносфе́рний ~ = ionospheric [sky-wave] communication
ка́бельний ~ = cable communication
като́дний ~ = (між контурами) cathode coupling
ковале́нтний ~ = covalent [electron-pair] bond; covalent binding
когезі́йний ~ = cohesive bond
комп’ю́терний ~ = computer communication; (дистанційний) telecomputing
комунікаці́йний ~ = (між комп’ютерами) communication link
конта́ктовий ~ = contact coupling
кон’юґо́ваний подві́йний ~ = conjugate double bond
координаці́йний ~ = (хемічний) coordinate bond [link(age)], coordinate valence
кореляці́йний ~ = correlation
короткохвильови́й ~ = shortwave communication
космі́чний ~ = space communication
кра́тний ~ = (хемічний) multiple bond
кристалі́чний ~ = crystal binding
крити́чний ~ = 1. (між контурами) critical [optimum] coupling 2. (зворотний) critical reaction
кумульо́ваний подві́йний ~ = cumulated double bond
ла́зерний ~ = laser communication
ліні́йний ~ = linear relation(ship)
логі́чний ~ = logical relation
локалізо́ваний ~ = (хемічний) localized bond
лока́льний ~ = local coupling
магне́тний ~ = (між контурами) magnetic coupling
магнетопружни́й ~ = magnetoelastic coupling
металі́чний ~ = metallic bond [binding]
механі́чний ~ = (в’язь) constraint
міжа́томний ~ = interatomic bond
~ між величи́нами = (фізичними) relationship between (physical) quantities
~ між до́зою і на́слідками опромі́нення = dose-response relationship
міжкана́ловий ~ = (реакцій) channel coupling
міжкаска́довий ~ = (взаємодія) interstage coupling
міжкомп’ю́терний ~ = (inter)computer communication
міжко́нтурний ~ = (взаємодія) intercircuit coupling; (акустичний) acoustic coupling
міжмаши́нний ~ = див. міжкомп’ютерний ~
міжмо́довий ~ = mode(-mode) coupling
міжмоле́кульний ~ = molecular bond; (на поверхні) molecular binding
міжпроце́совий ~ = (комп.) interprocess communication
міжпроце́сорний ~ = interprocessor communication
~ між ро́зв’язками = relationship between (the) solutions
міжсисте́мний ~ = intersystem communication, interconnection
мікрохвильови́й ~ = microwave communication
мі́сткісний ~ 1. (між контурами) capacitive [capacitor] coupling 2. (зворотний) capacitive feedback, electrostatic reaction 3. (пристрій) coupling capacitance □ із мі́сткісним —ко́м = capacitance-coupled
мі́сткісно-резисти́вний ~ = capacitance-resistance coupling
містко́вий ~ = 1. (хемічний) bridge (bond); (у полімері) cross link 2. (зворотний) bridge(-type) feedback
~ мод = (коливань) mode coupling
молекуля́рний ~ = див. молекульний ~
моле́кульний ~ = molecular bond; (на поверхні) molecular binding
мультипле́ксний ~ = multiplex communication
надкрити́чний ~ = 1. (електрона в атомі) overcritical binding 2. (між контурами) overcoupling, close [tight] coupling
надлишко́вий зворо́тний ~ = excessive feedback
надси́льний ~ = overcoupling
напівду́плексний ~ = half-duplex communication
напівполя́рний ~ = semipolar bond
напру́говий зворо́тний ~ = voltage feedback
наси́чений ~ = (хемічний) saturated bond
неґати́вний зворо́тний ~ negative [degenerative, inverse, reverse, stabilized] feedback, degeneration □ із неґати́вним зворо́тним —ко́м = degenerative
недоста́тній ~ = undercoupling
неліні́йний ~ = nonlinear relation(ship)
неметалі́чний ~ = nonmetallic binding
ненаси́чений ~ = (хемічний) unsaturated bond
непо́вний зворо́тний ~ = incomplete feedback
неполя́рний ~ = (хемічний) nonpolar bond
непрями́й ~ = 1. indirect coupling 2. indirect communication
обви́слий ~ = (хемічний) dangling bond
обі́рваний ~ = (хемічний) dangling bond
обмі́нний ~ = (тт) exchange coupling
однобі́чний ~ = one-way [simplex] communication
одина́рний ~ = (хемічний) single bond
омі́чний ~ = conductive [ohmic] coupling
опосередко́ваний ~ = див. непрямий ~
оптима́льний ~ = (між контурами) optimum [critical] coupling
опти́чний ~ optical [light] communication; (між контурами) optical coupling; (зворотний) optical feedback □ із опти́чним —ко́м = optically coupled
оптоволокни́нний ~ = fiber-optic communication
парази́тний ~ = (між контурами) spurious coupling; (зворотний) spurious feedback
параметри́чний ~ = parametric relation
паси́вний зворо́тний ~ = passive feedback
пепти́дний ~ = peptide bond
перехре́сний ~ = cross-connection
плавни́й ~ = (хемічний) floating bond
пли́новий ~ = fluid [hydraulic] coupling
подві́йний ~ (хемічний) double bond □ із подві́йним —ко́м = double-bond
позити́вний зворо́тний ~ positive [regenerative] feedback, regeneration □ з позити́вним зворо́тним —ко́м = regenerative, retroactive
поля́рний ~ = (хемічний) polar bond
попере́чний ~ = (хемічний) cross-link
пості́йний ~ = continuous communication
постійностру́мовий ~ = direct-current coupling
потрі́йний ~ (хемічний) triple bond □ із потрі́йним —ко́м = triple-bond
причино́вий ~ = див. причиново-наслідковий ~
причино́во-наслідко́вий ~ = causality; (рівняння) causal [causality] relation
промі́жни́й ~ = (взаємодія) intermediate coupling
проводо́вий ~ = див. дротовий ~
про́сти́й ~ (хемічний) monovalent [single] bond □ із про́сти́м —ко́м = single-bond
прями́й ~ 1. direct communication; feedforward 2. (канал) direct linkage 3. (співвідношення) direct relation (з – to) 4. (між контурами) direct coupling □ із прями́м —ком = direct-coupled
псевдове́кторний ~ = pseudovector coupling
псевдоскаля́рний ~ = pseudoscalar coupling
радіореле́йний ~ = relaying
радіотелефо́нний ~ = radiotelephony, radiotelephone communication
радіяці́йний ~ = (між контурами) radiation coupling
~ Ра́села-Са́ундерса = Russell-Saunders coupling
реакти́вний ~ = reactive coupling
реґульо́вний ~ = variable coupling
резисти́вний ~ resistance [resistive] coupling □ із резисти́вним —ко́м = resistance-coupled
резисти́вно-мі́сткісний ~ = resistance-capacitance [RC] coupling
рези́сторний ~ = conductive [ohmic] coupling
резона́нсний ~ = resonant coupling
резона́торний ~ = cavity coupling
резонівни́й вале́нтний ~ = resonant valence bond
~ Ру́дермана-Кі́теля = Ruderman-Kittel coupling
світлови́й ~ = light communication
селекти́вний зворо́тний ~ = selective feedback
семіполя́рний ~ = див. напівполярний ~
силови́й зворо́тний ~ = force feedback
си́льний ~ = 1. (тип взаємодії) strong coupling 2. (хемічний) tight binding 3. (міжконтурний) close [tight] coupling
си́мплексний ~ = simplex [one-way] communication
скаля́рний ~ = scalar coupling
слабки́й ~ = 1. (тип взаємодії) weak coupling 3. (хемічний) weak binding 3. (міжконтурний) loose coupling
спін-орбіто́вий ~ = spin-orbit coupling
спін-спі́новий ~ = spin-spin coupling
спря́жений подві́йний ~ = conjugate double bond
спрямо́ваний ~ = beam communication
стохасти́чний ~ = stochastic relationship [connection]
струмене́вий (електро́нний) ~ = (між контурами) beam coupling
стру́мовий зворо́тний ~ = current feedback
супу́тниковий ~ = satellite communication
телевізі́йний ~ = visual [video] communication
телегра́фний ~ = telegraphy, telegraph(ic) communication
телеконференці́йний ~ = teleconferencing
телефо́нний ~ = telephony, telephone communication
теплопрові́дний ~ = heat-conducting bond
топологі́чний ~ = topological bond
трансформа́торний ~ (між контурами) transformer coupling □ із трансформа́торним —ко́м = transformer-coupled
трице́нтровий ~ = (хемічний) three-center bond
тропосфе́рний ~ = troposcatter [tropospheric scatter] communication
~ у ча́сі = temporal relationship
факсимі́льний ~ = telephotography, fax [facsimile] communication
фото́нний ~ = (між контурами) photon coupling
фототелегра́фний ~ = telephotography
хвилеві́дний ~ = waveguide communication
хела́тний ~ = chelate bond
хемі́чний ~ = (chemical) bond
хемосорбці́йний ~ = chemisorption bond
цифрови́й ~ = digital communication; (зворотний) digital feedback
часови́й ~ = temporal relationship
часто́тний зворо́тний ~ = frequency (modulation) feedback
чотириферміо́нний ~ = four-fermion coupling
щіли́нний ~ = (ел.) slot coupling
зда́т|ність 1. (матеріялу; приладу) power 2. (функційна, пристрою тощо) capacity; capability див. тж спроможність 3. (придатність) suitability 4. (властивість) property 5. (людини) ability; aptitude (до – for)
абрази́вна ~ = abrasiveness
абсолю́тна відбива́льна ~ = absolute reflectance
абсорбці́йна ~ = див. абсорбувальна ~
абсорбува́льна ~ = absorptivity, absorptive power
адгезі́йна ~ = adhesiveness, adhesive power
адсорбці́йна ~ = див. адсорбувальна ~
адсорбува́льна ~ = adsorptivity
а́зимутна вирізня́льна ~ = azimuthal resolution
аксі́йна вирізня́льна ~ = axial resolution
апарату́рна вирізня́льна ~ = instrument resolution
а́томна гальмува́льна [гальмівна́] ~ = (речовини) atomic stopping power
вбира́льна ~ = absorptive power; (питома) absorptivity; (ґрунту) soil intake capacity
ви́бірна ~ = selectivity див. тж селективність
випароутво́рювальна ~ = evaporativity
випромі́нна ~ = emittance, radiativity, radiating [radiative, emissive] power; (відносна) emissivity; (спроможність) radiating capacity
вирина́льна ~ = buoyancy
вирізня́льна ~ = resolution, resolving capacity [power] див. тж вирізняльність
~ висила́ти = (проміння, частинки) див. емісійна ~
висо́ка вирізня́льна ~ = high [fine] resolution
~ витри́мувати наднаванта́гу = overload capability [capacity]
~ витяга́тися ни́ткою = (в’язкої речовини) stringiness, ropiness
відбива́льна ~ reflecting power; (коефіцієнт відбивання) (radiant) reflectance, (radiant) reflectivity; (мішені) target reflectivity; (радіолокаційної цілі) radar reflectivity □ із висо́кою відбива́льною —ністю = high-reflectivity
відно́влювальна ~ = reducing power
~ відно́влювати фо́рму = elastic memory
відно́сна гальмівна́ [гальмува́льна] ~ = (речовини) relative stopping power
відно́сна емісі́йна ~ = (монохроматична) monochromatic [color] emissivity; (спектральна) spectral emissivity; (теплова) thermal emissivity
~ відокре́млюватися = (про складники незмішних сумішей) partition property
відтво́рювальна ~ = (реактора) breeding capacity; (матеріялу щодо палива) fertility
відшто́вхувальна ~ = (поверхні щодо речовини) repellency
власти́ва вирізня́льна ~ = (приладу чи методу) inherent resolution
вну́трішня вирізня́льна ~ = див. властива вирізняльна ~
вну́трішня пропуска́льна ~ = (без урахування межових ефектів) internal transmittance
водопропуска́льна ~ = (ґрунту тощо) water conductivity
в’я́жуча ~ = (нрк.) див. зв’язувальна ~
гальмівна́ ~ = (речовини) (linear) stopping power, linear energy transfer [LET]
гальмува́льна ~ = див. гальмівна ~
гамува́льна ~ = damping capacity
глиби́нна вирізня́льна ~ = depth resolution
гнильна́ ~ = putrescibility
грани́чна вирізня́льна ~ = limiting resolution
грани́чна трима́льна ~ = (мех.) ultimate bearing capacity
ґелеутво́рювальна ~ = gel strength
демпфува́льна ~ = damping capacity
дета́льна вирізня́льна ~ = detail resolution
детектува́льна ~ = detectivity
диспергува́льна ~ = dispersive power
дифузі́йна ~ = (середовища) diffusivity
~ до адапта́ції = 1. accommodation capability [capacity] 2. (гнучкість) elasticity 3. (податливість) pliability
~ до брижува́ння = foldability
~ до деформува́ння = deformability
~ до змо́чування = (поверхні) wettability
~ до зче́плювання = cohesiveness
~ до навча́ння = educability
~ до оки́снювання = oxidizability
екстрагува́льна ~ = extractive power
емісі́йна ~ = emittance, emissive [radiating, radiative] power; (відносна) emissivity
енерговирізня́льна ~ = energy resolution
зало́млювальна ~ = refractivity; (питома) specific refractivity
затри́мувальна ~ = retentivity
захисна́ ~ = protective power
збі́льшувальна ~ = magnifying capacity; (приладу) magnifying power
зв’я́зувальна ~ = (х.) binding power
~ змі́нювати конфігура́цію = configurability
~ змі́шуватися = miscibility
змо́чувальна ~ = wettability
~ зсіда́тися = shrinking property
йонізівна́ ~ = ionizing power; (якісна характеристика) ionizing property
коаґуляці́йна ~ = coagulating power [capacity]
когезі́йна ~ = cohesiveness
компенсува́льна ~ реґулюва́льних стри́жнів = (у реакторі) control-rod worth [effectiveness]
комплексоутво́рювальна ~ = (х.) complex-forming ability
контра́стова вирізня́льна ~ = contrast resolution
кристалізаці́йна ~ = crystallizability
кутова́ вирізня́льна ~ = див. кутовирізняльна ~
кутовирізня́льна ~ = angle [angular] resolution
максима́льна вирізня́льна ~ = limiting resolution
ма́сова вирізня́льна ~ = див. масовирізняльна ~
ма́сова гальмува́льна [гальмівна́] ~ = (речовини) mass stopping power
масовирізня́льна ~ = mass resolution
масти́льна ~ = lubricity, lubricating value
міґраці́йна ~ = (х.) migratory aptitude
молекуля́рна гальмува́льна [гальмівна́] ~ = (речовини) molecular stopping power
монохромати́чна емісі́йна ~ = monochromatic [color] emissivity
надвисо́ка вирізня́льна ~ = superresolution
несу́ча ~ = (нрк.) див. тримальна ~
низька́ вирізня́льна ~ = low [coarse] resolution
оберта́льна ~ = (речовини, опт.) rotatory power
о́б’є́мна випромі́нна ~ = bulk emittance
обмі́нна ~ = exchange capacity
обчи́слювальна ~ = (системи) computing power
оки́снювальна ~ = oxidizing power
опти́чна вирізня́льна ~ = optical resolution
~ осіда́ти = (утворювати осад) precipitability
охоло́джувальна ~ = cooling power
~ пересува́тися = locomotivity, locomotiveness
підійма́льна ~ = 1. lifting capacity [power] 2. load(-carrying) capacity див. тж вантажність
~ підси́лювати сигна́ли = (ел.) transistance
підтри́мувальна ~ = (load-)bearing capacity
~ пла́вати = floatability
~ пли́нути = fluidity
поверхне́ва випромі́нна ~ = surface emittance, surface emissive power
поглина́льна ~ = absorptivity, absorptive power; (щодо коливань) damping capacity
по́дільна ~ = fissility, fissionability
поздо́вжня вирізня́льна ~ = longitudinal resolution
покрива́льна ~ = 1. (ґальванічної ванни) covering power [capacity] 2. (фарби) body
полімеризува́льна ~ = polymerizing power [capacity]
попере́чна вирізня́льна ~ = lateral resolution
~ посла́блювати сигна́ли = (ел.) transistance
~ поши́рюватися = propagability див. тж поширність
проника́льна ~ = penetrating power див. тж проникливість
пропуска́льна ~ 1. (середовища) transmittivity, transmittance □ із висо́кою пропуска́льною —істю = high-transmittivity, high-transmissivity 2. (внутрішня, без урахування межових ефектів) internal transmittance 3. (фільтру) filter capacity 4. (каналу) (channel) capacity, throughput див. тж пропускальна спроможність
просторо́ва вирізня́льна ~ = spatial resolution
~ псува́тися = corruptibility
реакти́вна ~ = (яф) (reactivity) worth
реакці́йна ~ = (х.) reactivity, reaction capacity
розді́льна ~ = resolution див. тж вирізняльна ~
розсівна́ ~ = (проміння) diffusibility
розсі́ювальна ~ = (середовища) diffusing power
розчиня́льна ~ = solvency, solvent action, dissolving capacity
скле́ювальна ~ = cementing power
спектра́льна вирізня́льна ~ = див. спектровирізняльна ~
спектра́льна відбива́льна ~ = spectral reflectance
спектровирізня́льна ~ = spectral resolution
~ спіка́тися = sinterability
~ спли́нюватися = fluidizability
спові́льнювальна ~ = 1. (речовини) (linear) stopping power, linear energy transfer [LET] 2. (яф) moderating power
~ тве́рднути = hardenability
тво́рча ~ = creativity, creative power
~ текти́ = flowability; (плинність) fluidity
теорети́чна вирізня́льна ~ = theoretical resolution
теплови́дільна ~ = див. теплоутворювальна ~
тепловідбива́льна ~ = heat reflectance
теплонакопи́чувальна ~ = heat [thermal] storage capacity
теплообмі́нна ~ = heat exchange capacity
теплопоглина́льна ~ = heat absorption capacity
теплотво́рна ~ = див. теплоутворювальна ~
теплоутво́рювальна ~ = calorific value; caloricity
трима́льна ~ = (конструкції) bearing power, bearing strength, carrying [(load-)bearing] capacity; (щодо наднавантаги) overload capability
утри́мувальна ~ = 1. (затримувальна) retentivity 2. (конструкції тощо) див. тримальна ~
фа́зова вирізня́льна ~ = див. фазовирізняльна ~
фазовирізня́льна ~ = phase resolution
фокусува́льна ~ = focal [collecting] power; (лінзи) lens power, power of a lens
фотоемісі́йна ~ = photoemissivity
холоди́льна ~ = cooling power
хромати́чна вирізня́льна ~ = chromatic resolving power
часова́ вирізня́льна ~ = див. часовирізняльна ~
часовирізня́льна ~ = temporal [time] resolution
часто́тна вирізня́льна ~ = див. частотовирізняльна ~
частотовирізня́льна ~ = frequency resolution
~ шарува́тися = stratifiability
~ шви́дко псува́тися = corruptibility
змі́нювання//‌змі́нення 1. variation; changing; alteration див. тж зміна 2. (періодичне, хвилясте) undulation 3. (циклічне) cycling 4. (нереґулярне) fluctuations 5. (перетворювання) transformation, conversion
адіяба́тне ~ = adiabatic change
аперіоди́чне ~ = aperiodic variation
безла́дне ~ = irregular variation
вікове́ ~ = secular variation
випадко́ве ~ = random change
~ в ча́сі = variation [change] with time, time [temporal] variation; time change
гармоні́чне ~ = harmonic variation
добове́ ~ = diurnal variation
довготерміно́ве ~ = long-term variation
~ елеме́нтів земно́го магнети́зму = 1. (гф) magnetic change 2. (вікове) secular variation; secular change
~ ене́ргії = energy variation
закономі́рне ~ = regular variation
~ з глибино́ю = depth variation
~ зна́ків = variation in/of sign
ізотермі́чне ~ = isothermal change
короткочасове́ ~ = short-term variation
ліні́йне ~ = linear variation
~ наванта́ги = load variation
~ наванта́ження = див. ~ наванта́ги
неліні́йне ~ = nonlinear variation
непере́рвне ~ = continuous variation [change]
нереґуля́рне ~ = irregular variation
обме́жене ~ = limited variation
періоди́чне ~ = 1. periodic variation [change] 2. (елементів орбіти, астр.) canonical change
пла́вне ~ = smooth change, smooth variation
пові́льне ~ = slow variation; (параметрів) wander
поступо́ве ~ = graduation
~ приро́дних власти́востей = denaturation
просторо́ве ~ = spatial variation [change]
реґуля́рне ~ = regular variation
рівноча́сне ~ кілько́х змі́нних = див. спільне ~
річне́ ~ = annual [yearly] variation [change]
сезо́нне ~ = seasonal variation [change]
спі́льне ~ кілько́х змі́нних = covariation
~ температу́ри = temperature variation
~ тропопа́узи = tropopause variation
тя́гле ~ = continuous change
~ у про́сторі = див. просторове ~
~ фізи́чної величини́ = physical-quantity variation, variation of a physical quantity
~ фо́рми = forming, form change
циклі́чне ~ = cycling, cyclic variation [change]; (параметрів) breathing; (температури) temperature cycling
швидке́ ~ = fast variation; (лінійне) ramp
калібрува́ння//‌скалібрува́ння/‌прокалібрува́ння 1. (операція, тп) gauge □ із пору́шенням ~ gauge-violating 2. (виконування операції, тп) gauging 3. (приладу, техн.) calibration; calibrating, gaging
аксі́йне ~ = axial gauge
безду́хове ~ = ghost-free gauge
безшпу́рове ~ = traceless gauge
взає́мне ~ = (техн.) intercalibration
Га́міл(ь)тонове ~ = Hamiltonian gauge
глоба́льне ~ = global gauge
~ джерела́ = (техн.) source calibration; (живлення) power-supply calibration; (проміння) radiation calibration; (радіоактивного) radionuclide calibration; (нейтронів) neutron-source calibration
змі́нне ~ = variable gauge
квазисиметри́чне ~ = quasi-symmetric gauge
куло́нівське ~ = Coulomb gauge
лока́льне ~ = local gauge
ло́ренц-інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant gauge
Ло́ренцове ~ = Lorentz gauge
ортонорма́льне ~ = orthonormal gauge
подві́йне ~ = double gauge
попере́чне ~ = transverse gauge
~ при́ладу = calibration of an instrument
радіяці́йне ~ = radiation gauge
релятивісти́чне ~ = Lorentz gauge
релятивісти́чно інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant gauge
Фа́йнманове [Фе́йнманове] ~ = Feynman gauge
феноменологі́чне ~ = phenomenological gauge
фо́нове ~ = background gauge
хіра́льне ~ = chiral gauge
часове́ ~ = temporal gauge
~ частоти́ = (техн.) frequency calibration
квазичасови́й quasi-temporal
когере́нтність coherence
ква́нтова ~ = quantum coherence
опти́чна ~ = optical coherence
просторо́ва ~ = space [spatial] coherence
~ проце́сів = coherence of processes
~ сві́тла = coherence of light
~ структу́р = structure coherence
структу́рна ~ = structure [structural] coherence
фа́зова ~ = phase coherence
~ хвиль = wave coherence
часова́ ~ = time [temporal] coherence
частко́ва ~ = partial coherence
крива́ curve, (curved) line див. тж лінія
агоні́чна ~ = agonic line
адіяба́тна ~ = adiabatic curve
акліні́чна ~ = aclinic line
алґебри́чна ~ = algebraic curve
амплітудна ~ = amplitude curve
анакласти́чна ~ = reflecting [anaclastic] curve
аналагмати́чна ~ = anallagmatic curve
аналіти́чна ~ = analytic curve
аполя́рна ~ = apolar curve
апроксимаці́йна ~ = approximation [fitted] curve
асимптоти́чна ~ = asymptotic curve
~ а́томних о́б’є́мів = (залежности атомних об’ємів елементів від атомних номерів) atomic volume curve
ба́зисна ~ = base (конхоїдиof a conchoid)
балісти́чна ~ = ballistic curve
безгістере́з(ис)на ~ магнетува́ння = anhysteretic magnetization curve
~ Бе́те-Сле́йтера = Bethe-Slater curve
бінода́льна ~ = binodal (curve, line)
~ бли́ску = (світила, астр.) light curve
Бло́хова ~ = Bloch curve
~ блука́ння = walk curve
Бре́ґова ~ = Bragg curve
~ вбира́ння = absorption curve
взірце́ва ~ = (ґрадуювальна) master curve
~ вида́тности = efficiency curve
~ ви́дности = luminosity curve
~ вижива́ння = (яф) survival curve
~ ви́згону = sublimation curve
визначна́ ~ = remarkable curve
ви́правлена ~ = corrected curve
~ випро́стування = (ел.) rectification characteristic
~ випрямля́ння = див. ~ випростування
вислідна́ ~ = resultant curve
~ висна́жування = discharge characteristic
висо́тна ~ = altitude curve
висхідна́ ~ = ascending curve
~ витрача́ння = discharge characteristic
~ ви́щого поря́дку = higher-order curve
відбива́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
~ ві́дгуку (середовища) response curve
~ відмагнето́вування = demagnetization curve
~ відно́влювання = recovery characteristic
~ відно́сної спектра́льної чутли́вости = (ока) (опт.) luminosity curve, spectral luminous efficiency curve
відти́нко́во аналіти́чна ~ = piecewise-analytic [sectionally-analytic] curve
відти́нко́во гла́дка ~ = piecewise-smooth [sectionally-smooth] curve
вісімко́ва ~ = (у формі вісімки) (figure-of-)eight curve
~ во́сьмого поря́дку = biquartic curve
~ втиска́ння інде́нтора = indentation curve
~ в’я́зкости = 1. (фіз. плинів) viscosity curve, viscosity-temperature characteristic 2. (металу) toughness characteristic
геодези́чна ~ = geodesic line/curve
гіпергеодези́чна ~ = hypergeodesic curve
~ гістере́зи(су) див. гістерезна ~
гістере́зна ~ = hysteresis curve/characteristic
гладе́нька ~ = smooth curve
гла́дка ~ = smooth curve
глобо́їдна ~ = globoidal curve
Г-поді́бна ~ = L-shaped curve
грани́чна ~ = limit(ing) curve
~ густини́ = density curve;
~ густини́ розпо́ділу = distribution(-density) curve
Ґа́усова ~ = Gaussian curve
ґрадуюва́льна ~ = calibration curve; (взірцева) master curve
~ ґранулометри́чного скла́ду = particle-size distribution curve
Да́рвінова ~ = Darwin curve
дві́чі доти́чна ~ = див. дводотична ~
двову́злова ~ = binodal (curve)
двогі́лкова ~ = bipartite curve
двого́рба ~ = double-humped curve
дводоти́чна ~ = bitangent curve, double tangent (з різними точками дотику – with distinct points of contact)
двопі́кова ~ = double-peaked curve
дворо́га ~ = bicorn (curve), cocked hat
двочасти́нна ~ тре́тього поря́дку = bipartite cubic
дельтоподі́бна ~ = delta-shaped curve
~ демагнетува́ння = demagnetization curve
~ де́нної ви́дности = photopic luminosity curve
деформацієнапру́гова ~ = stress-strain curve
~ деформа́цій = deformation curve
~ деформаці́йного змі́цнювання = strain-hardening [work hardening] characteristic
дзвоноподі́бна ~ = bell(-shaped) curve
дзвонува́та ~ = bell(-shaped) curve
дзерка́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
динамі́чна ~ магнетува́ння = dynamic magnetization curve
динамі́чна резона́нсна ~ = dynamic resonance curve
динамометри́чна ~ = stress-strain characteristic
~ диспе́рсії = див. дисперсійна ~
дисперсійна ~ = dispersion curve
дія́метрова ~ = (матем.) diametral curve
допасо́вана ~ = fitted curve
до́слідна ~ = experimental curve
~ до́тику = contact curve/line (двох поверхонь – of two surfaces)
доти́чна ~ = tangential curve
~ дру́гого поря́дку = second-order [quadratic] curve; quadric; conic
еквідиста́нтна ~ = equidistant curve
еквіпотенція́льна ~ = equipotential curve
експеримента́льна ~ = experimental curve
експоненці́йна ~ = exponential curve
екстраполяці́йна ~ = extrapolation curve
екстрапольо́вана ~ = extrapolated curve
екстрема́льна ~ = extremal
електрокапіля́рна ~ = electrocapillary curve
емпіри́чна ~ = empirical curve
~ життя́ части́нки = worldline of a particle
закру́чена ~ = twisted curve
~ зале́жности (величини́) y від (величини́) x = y-versus-x curve
~ зале́жности від напру́ги = див. ~ напругозалежности
~ зале́жности від напру́ження = див. ~ напругозалежности
~ зале́жности від температу́ри = див. ~ температурозалежности
~ зале́жности від ти́ску = див. ~ тискозалежности
~ зале́жности від частоти́ = див. ~ частотозалежности
~ зале́жности від ча́су = див. ~ часозалежности
~ зале́жности кутово́ї шви́дкости від крути́льного моме́нту = speed-torque characteristic
~ зале́жности ро́зтягу від наванта́ження = load-stretch curve
зало́млювальна ~ = anaclastic curve
за́мкнена ~ = closed curve див. тж зімкнена ~
~ заряджа́ння = charging curve/characteristic
~ збу́джування = excitation curve
зведена ~ = reduced curve
звідна́ ~ = reducible curve
~ згаса́ння = attenuation characteristic; decay curve
згла́джена ~ = smoothed [smoothened] curve
~ (і)з горбо́м = humped curve; (на хвості) bump-on-tail curve
~ (і)з го́стрим ма́ксимумом = peaked curve
~ (і)з двома́ горба́ми = double-humped curve
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = curve with two maxima; (вузькими) double-peaked curve; (широкими) double-humped curve
~ (і)з двома́ мі́німумами = curve with two minima
~ (і)з дзьо́бом = cuspidal curve
зекстрапольо́вана ~ = extrapolated curve
з’є́днувальна ~ = connecting curve/line; (перехідна/зшивальна між лініями різної кривини) easement curve
зі́мкнена ~ = closed curve; (ламана) closed polygon
зірча́ста ~ = astroid, four-cusped hypocycloid, tetracuspid
~ (і)з ка́спом = cuspidal curve
~ (і)з лі́вим за́крутом = sinistrorse curve
~ (і)з ма́ксимумом = curve with a maximum; (із горбом) humped curve; (на хвості) bump-on-tail curve
змії́ста ~ = serpentine [snake-like] curve
~ (і)з мі́німумом = curve with a minimum
~ змі́нювання (величини́) y зале́жно від (величини́) x = y-versus-x curve див. тж ~ залежности
~ змі́цнювання = strengthening curve
~ знемагнето́вування = demagnetization curve
знормо́вана ~ = normalized curve
~ (і)з пі́ком = peaked curve
~ (і)з подві́йною то́чкою = crunodal curve, curve with a double point
~ (і)з по́правками = corrected curve
~ (і)з пра́вим за́крутом = dextrorse curve
~ зроста́ння = growth curve; (астр.) curve of growth
~ (і)з то́чкою заго́стрення = cuspidal curve
~ зужива́ння = wear characteristic
іденти́чні —і́ = identical curves
ізодо́зова ~ = (яф) isodose curve
ізоенергети́чна ~ = isoenergetic (curve)
ізопти́чна ~ = isoptic (curve)
~ інве́рсії = inversion curve
інверсі́йна ~ = inversion curve
інве́рсна ~ = inverse curve
~ індентува́ння = indentation curve
інтеґра́льна ~ = integral curve; (рівняння) solution curve
~ інтерполя́ції = див. інтерполяційна ~
інтерполяці́йна ~ = interpolation curve
~ йоніза́ції = див. йонізаційна ~
йонізаці́йна ~ = ionization curve
калібрува́льна ~ = calibration curve; (еталонна) standard curve
ка́спова ~ = cuspidal curve
~ Каси́ні = Cassini curve
каусти́чна ~ = caustic (curve)
~ кипі́ння = boling characteristic
~ ко́взання = див. ковзова ~
ко́взова ~ = slip curve; glissette
~ ко́взу = див. ковзова ~
~ Ко́лвера-Ге́монда = Collver-Hammond curve
~ ко́лір-зоре́ва величина́ = (астр.) color-magnitude diagram
~ ко́лір-ко́лір = (астр.) color-color diagram
компресі́йна ~ = compression curve
коні́чна ~ = conic
концентраці́йна ~ = concentration curve
кореляці́йна ~ = correlation curve, correlogram
конфока́льна ~ = confocal curve
крапко́ва ~ = dot(ted) curve
крапко́во-штрихова́ ~ = dot-dash [dash-dot] curve
крута́ ~ = steep curve
кубі́чна ~ = cubic curve, curve of the third order/degree
куско́во аналіти́чна ~ = див. відтинково аналітична ~
куско́во гла́дка ~ = див. відтинково гладка ~
ланцюго́ва ~ = catenary (line), chainette, alysoid
лівоза́крутова ~ = sinistrorse curve
~ лі́квідусу = liquidus (line)
логаритмі́чна ~ = log(arithmic) curve, logarithmoid
логісти́чна ~ = logistic curve
логоциклі́чна ~ = strophoid, logocyclic curve
локсодро́мна ~ = loxodromic curve, rhumb line
~ магнетува́ння = (normal) magnetization curve/characteristic, B-H curve
~ ма́са-сві́тність = (астр.) mass-luminosity curve/diagram
Ма́єрова ~ а́томних о́б’ємів = Meyer atomic volume curve
межова́ ~ = boundary curve
~ метаце́нтрів = metacentric diagram
мініма́льна ~ = minimal curve
мотузко́ва ~ = funicular curve
~ навантагозале́жности = load-dependence curve; (розтягу) load-stretch curve
~ наванта́жування = load curve
~ нагріва́ння = heating curve/characteristic
~ найви́щого поря́дку(the) highest-order curve
найкоро́тша ~ = geodesic, minimal [minimizing] curve
~ найстрімкі́шого на́хилу = line of (the) steepest slope
~ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску = curve of (the) steepest/shortest descent
~ накопи́чування = (яф) curve of growth, growth curve
~ напругозале́жности = 1. (ел.) voltage-dependence curve 2. (мех.) stress-dependence curve; (деформації) stress-strain [deformation] curve
на́прямна ~ = directrix
~ наси́чування = saturation curve/characteristic
~ насна́жування = charging curve/characteristic
насти́льна ~ = flat curve
~ на́хилу = line of slope
негістере́зна ~ магнетува́ння = anhysteretic magnetization curve
неза́мкнена ~ = nonclosed [open] curve див. тж незімкнена ~
незвідна́ ~ = irreducible curve
незі́мкнена ~ = nonclosed [open] curve; (ламана) open polygon
непере́рвна ~ = continuous curve
непло́ска ~ = 1. (закручена) twisted curve 2. (неплощинна) nonplanar curve
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium curve
несиметри́чна ~ = asymmetric curve
низхідна́ ~ = descending curve
норма́льна ~ = normal curve
~ норма́льного розпо́ділу = normal curve
нормо́вана ~ = normalized curve
нормува́льна ~ = normalization curve
~ нормува́ння = normalization curve
обвідна́ ~ = envelope (curve), enveloping curve
обе́рнена ~ = inverse curve (даної кривої – of a given curve)
~ оберта́ння гала́ктики = rotation curve of a galaxy
одна́ко́ві —і́ = similar curves
~ одна́ко́вої товщини́ = isopachyte
одного́рба ~ = humped curve
ожива́льна ~ = ogive
опо́рна ~ = support(ing) curve
опу́кла ~ = convex curve
~ орбі́ти = orbital curve
орбіто́ва ~ = orbital curve
~ охоло́джування = cooling curve/characteristic
пале́ткова ~ = (геол.) master curve
пангеодези́чна ~ = pangeodesic curve
параметр(из)о́вана ~ = parametrized curve
параметри́чна [пара́метрова] ~ = parametric curve
Па́шенова ~ = Paschen curve
~ пере́ги́нів = inflectional curve, curve of inflection points
~ переслі́дування = curve of pursuit, tractrix
перетво́рена ~ = transform of a curve
~ пере́тину = intersection curve, curve of intersection
перехі́дна́ ~ = (між лініями різної кривини) easement [transition] curve
перли́нна ~ = pearl of Sluse (порядку m – of order m)
пилча́ста ~ = saw(-)tooth curve
пиля́ста ~ = saw(-)tooth curve
~ пла́влення = див. ~ топлення
пла́вна ~ = smooth curve
плана́рна ~ = planar curve див. тж площинна ~
пло́ска ~ = 1. (настильна) flat curve 2. (що лежить у площині) див. площинна ~
площи́нна ~ = 1. planar curve 2. (вищого порядку) higher plane curve 3. (циклічна) plane cyclic curve
побудо́вана ~ = (за точками) plotted line/curve
~ по́взкости = creep curve
повнодіяпазо́нна ~ по́казів = (приладу) 1. (від максимуму до мінімуму) downscale characteristic 2. (від мінімуму до максимуму) upscale characteristic
~ поглина́ння = absorption curve/characteristic
подві́йна ~ = double curve/line
~ подві́йної кривини́ = curve of double curvature
поді́бна ~ = (така сама) similar curve; (гомотетна) homothetic curve
L-поді́бна ~ = L-shaped curve
S-поді́бна ~ = S-shaped [reverse] curve; ogee
показнико́ва ~ = exponential curve
поліно́мна ~ = polynomial curve
поправко́ва ~ = correction curve
поро́гова ~ = threshold curve
~ поря́дку n = nth-order [nth-degree] curve, curve of degree n
~ посла́блювання = attenuation characteristic
потенція́льна ~ = potential (energy) curve
потрі́йна ~ = triple curve
~ поту́жности = (стат.) power curve
~ по́хибок = error (distribution) curve
похідна́ ~ = derived [first derived] curve
правоза́крутова ~ = dextrorse curve
причино́ва ~ = causal curve
про́ста́ ~ = tame [simple] curve; (замкнена) simple closed curve
просторо́ва ~ = space [spatial] curve
~ пружно́го деформува́ння = (за згинання) elastica
~ п’я́того поря́дку = quintic [nth-order] curve
~ реа́кції = reaction curve/line/boundary
~ реґре́сії = regression curve/line
реґуля́рна ~ = regular curve
резона́нсна ~ = resonance curve
рекурси́вна ~ = fractal curve
~ релакса́ції = relaxation curve
релаксаці́йна ~ = relaxation curve; (світіння) luminescence relaxation curve
реологі́чна ~ = flow curve
~ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса = Rydberg-Klein-Rees curve
ри́скова ~ = dash(ed) line
~ рі́вних імові́рностей = equiprobability curve
рівнова́жна ~ = equilibrium curve
рівновисо́тна ~ = isoheight, isohypse (line), contour line
рівногусти́нна ~ = equidensity
рівнодоти́чна ~ = equitangential curve
рівноймові́рнісна ~ = equiprobability curve
різнице́ва ~ = difference curve
~ розмагнето́вування = demagnetization curve
розпадна́ ~ = (що розпадається на кілька частин) decomposable curve
розпадо́ва ~ = див. ~ розпаду
~ ро́зпаду = (радіоактивного) decay curve
~ розпо́ділу = distribution curve; (ймовірностей) probability-distribution curve
~ розпо́ділу части́нок (за шви́дкостями) = particle(-velocity) distribution curve
розрахунко́ва ~ = calculated [theoretical] curve
~ розряджа́ння = discharge characteristic
~ розчи́нности = solubility curve
~ розши́рювання = expansion curve
~ Ро́удса-Во́льфарта = Rhodes-Wohlfarth curve
самодоти́чна ~ = self-tangent curve
Са́рджентова ~ = Sargent curve
~ світі́ння = 1. (яф) glow curve 2. (релаксаційна) luminescence relaxation curve
~ сві́тности = (астр.) luminosity curve
~ сере́дніх зна́чень = mean curve
серпанти́нова ~ = serpentine curve
сигмо́їдна ~ = sigmoid, sigmoid-shaped curve
сигмоподі́бна ~ = sigmoid, sigmoid-shaped curve
сизиґети́чна ~ = syzygetic cubic
симетри́чна ~ = symmetric curve
синґуля́рна ~ = singular curve
синусо́їдна ~ = sinusoid, sine curve
скла́дена ~ = compound curve
скориго́вана ~ = corrected curve
~ сла́бшання = attenuation characteristic
~ со́лідусу = solidus (curve)
спадна́ ~ = descending curve
~ спе́кт(е)р-сві́тність = (астр.) spectrum-luminosity diagram
спектра́льна ~ = spectral curve
~ спектра́льного розпо́ділу = spectral-distribution curve
~ спектра́льної чутли́вости = (ока) luminosity curve, spectral luminous efficiency curve
спектроскопі́чна ~ накопи́чування = (яф) spectroscopic curve of growth
~ співіснува́ння фаз = coexistence curve
співфо́кусна ~ = confocal curve
спі́льна ~ = generic curve
спінода́льна ~ = spinodal curve
спіри́чна ~ = spiric curve
спря́жена ~ = conjugate curve
спрямна́ ~ = rectifiable curve
~ ста́лого на́хилу = curve of constant slope
~ ста́лої кривини́ = curve of constant curvature
~ ста́лої ширини́ = curve of constant breadth, orbiform curve
~ старі́ння = aging characteristic
станда́ртна ~ = standard curve
степене́ва ~ = power curve (із показником nwith exponent n)
~ стиска́ння = compression curve
стрімка́ ~ = steep curve
стрімковисхідна́ ~ = strongly ascending curve
стрімкоспадна́ ~ = strongly descending curve
~ субліма́ції = sublimation curve
сума́рна ~ = sum [resultant] curve
суці́льна ~ = solid curve
сфери́чна циклі́чна ~ = spherical cyclic curve
сфери́чна ~ четве́ртого сте́пеня = sphero-quartic
~ тве́рднення = solidification characteristic
температу́рна ~ = temperature characteristic; temperature [thermal] profile
~ температурозале́жности = (чогось) smth-versus-temperature curve, temperature-dependence curve (of smth)
~ температурозале́жности в’я́зкости = viscosity curve, viscosity-temperature characteristic
~ температорозале́жности о́пору = resistance-temperature characteristic
~ температурозале́жности ти́ску = pressure-versus-temperature curve
теорети́чна ~ = theoretical [calculated] curve
~ тискозале́жности = (чогось) smth-versus-pressure curve, pressure-dependence curve (of smth)
~ тискозале́жности температу́ри = temperature-versus-pressure curve
~ то́плення = melting characteristic
трансверса́льна ~ = transversal curve
трансценде́нтна ~ = transcendental curve
~ тре́тього поря́дку = cubic curve, curve of the third order/degree; (двочастинна) bipartite cubic; (з ізольованою точкою) acnodal cubic
тридоти́чна ~ = tritangent, triple tangent, triply tangent line/curve
трисічна́ ~ = trisecant
трициркуля́рна ~ = tricircular curve
три́чі доти́чна ~ = див. тридотична ~
три́чі січна́ ~ = див. трисічна ~
у(ві)гну́та ~ = concave (down) curve
універса́льна резона́нсна ~ (для електричного кола) universal resonance curve
усере́днена ~ = average curve; faired curve; (проведена за експериментальними точками) average curve through experimental points; (проведена за точками середніх значень) mean curve
~ уто́млювання = fatigue characteristic
уто́чнена ~ = corrected curve
утя́та ~ = truncated curve
фа́зова ~ = phase curve
~ фа́зової рівнова́ги = phase equilibrium line/curve; coexistence curve
фракта́льна ~ = fractal curve
характеристи́чна ~ = 1. characteristic (curve) 2. (лічильника) working curve of a counter
хвиля́ста ~ = wavy curve
~ холо́нення = cooling curve/characteristic
циклі́чна ~ = cyclic curve
циклова́ ~ = cyclic curve
цикло́їдна ~ = cycloidal curve
~ часово́ї зале́жности = див. ~ часозалежности
~ часозале́жности = 1. time [temporal] characteristic 2. (дослідна) time pattern 3. (чогось) time-dependence curve of smth, smth-versus-time curve 4. (ел.) smth-time characteristic
~ часозале́жности напру́ги = 1. (ел.) voltage-time characteristic 2. (мех.) stress-versus-time curve
~ часозале́жности температу́ри = temperature-versus-time curve
~ часозале́жности ти́ску = pressure-versus-time curve
~ часозале́жности шви́дкости = velocity-versus-time curve
~ частотозале́жности = frequency-dependence curve, smth-versus-frequency curve
~ частотозале́жности підси́лювання = gain-frequency characteristic
~ частотозале́жности поглина́ння = absorption-frequency curve
~ четве́ртого поря́дку = quartic curve
чо́ртова ~ = devil’s curve
~ чутли́вости = sensitivity curve; (приладу) response curve
~ шо́стого поря́дку = sextic
штрихова́ ~ = dash(ed) curve
~ щі́льности = density curve
~ щі́льности розпо́ділу = distribution(-density) curve
луна́ 1. echo 2. (сигналу тж) return 3. (складна, багаторазова) reverberation див. тж відлуння 4. (відгомін) repercussion
акусти́чна спі́нова ~ = acoustic spin echo
багаторазо́ва ~ = multiple echo; flutter echo; reverberation див. тж відлуння
випере́джувальна ~ = preecho
~ від місце́вости = terrain echo
~ від о́падів = precipitations echo
~ в пла́змі = plasma echo
~ в примі́щенні = room reverberation
втори́нна ~ = subecho
гармоні́чна ~ = harmonic echo
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic echo
двоі́мпульсна ~ = two-pulse echo
електри́чна ~ = electric echo; (дипольна) electric dipole echo
електроакусти́чна ~ = electroacoustic [phonon] echo
електромагне́тна ~ = electromagnetic echo
зага́яна ~ = delayed echo
зворо́тна ~ = backward echo
(з)індуко́вана ~ = induced echo
когере́нтна ~ = coherent echo
наве́дена ~ = induced echo
обе́рнена фото́нна ~ = inverse photon echo
перви́нна ~ = (primary) echo; (фотонна) primary photon echo
пла́змо́ва ~ = plasma echo
поверхне́ва ~ = surface reverberation
просторо́ва ~ = spatial echo
пряма́ ~ = direct echo
світлова́ ~ = photo echo
~ сигна́лу = echo(ed) signal; (радіолокатора) radar echo
спі́нова ~ = spin echo
стимульо́вана ~ = stimulated echo; (фотонна) stimulated photon echo
триі́мпульсна ~ = three-pulse echo
ультразвукова́ ~ = ultrasonic echo
фоно́нна ~ = phonon echo
фото́нна ~ = photon echo
хи́бна ~ = false echo(es); artifact
часова́ ~ = temporal echo
шту́чна ~ = artificial echo
модуля́ція 1. modulation 2. (голосу тж) intonation
ампліту́дна ~ = amplitude modulation
амплітудоі́мпульсна ~ = pulse-amplitude modulation
амплітудофа́зова ~ = amplitude-phase modulation
амплітудочасто́тна ~ = amplitude-frequency modulation
ано́дна ~ = anode [plate] modulation
бала́нсова ~ = balanced modulation
взає́мна ~ = intermodulation
випадко́ва ~ = random modulation
вну́трішня ~ = internal modulation
гібри́дна ~ = hybrid modulaiton
~ густини́ = (струменя частинок) (beam) bunching, density modulation
дискре́тна ~ = digital modulation
довкі́льна ~ = environmental modulation
~ за трива́лістю і́мпульсів = pulse-duration [pulse-length, pulse-width] modulation
~ за шви́дкостями = velocity modulation
~ звукова́ = acoustic [sound] modulation
~ зву́ку = sound modulation
зо́внішня ~ = external modulation
і́мпульсна ~ = pulse modulation; (амплітудна) pulse-amplitude modulation; (кодова) pulse-code modulation
~ інтенси́вности = intensity modulation
като́дна ~ = cathode modulation
керо́вана ~ = controlled-carrier [floating-carrier, variable-carrier] modulation
кодоі́мпульсна ~ = pulse-code modulation
~ колива́нь = modulation of oscillations
комбіно́вана ~ = combined modulation
~ концентра́ції до́мішок = doping modulation
кутова́ ~ = angle modulation
~ леґува́ння = doping modulation
ліні́йна ~ = linear modulation
недоста́тня ~ = undermodulation
неліні́йна ~ = nonlinear modulation
неспівви́мірна ~ = incommensurate modulation
~ під впли́вом довкі́лля = environmental modulation
парази́тна ~ = spurious [extraneous] modulation
перери́вчаста ~ = chopper modulation
перехре́сна ~ = cross-modulation
пиля́ста [пилча́ста] ~ = sawtooth modulation
~ поглина́нням = absorption [loss] modulation, absorption control
подві́йна ~ = double modulation
позиці́йна ~ і́мпульсів = pulse position modulation
поляризаці́йна ~ = polarization modulation
попере́дня ~ = premodulation
~ поту́жности = power modulation
приро́дна ~ = natural modulation
~ прові́дности = conductivity modulation
~ про́меня = beam modulation
просторо́ва ~ = spatial modulation
~ сві́тла = light modulation
сітко́ва́ ~ = grid modulation
співви́мірна ~ = commensurate modulation
~ стру́меня = (частинок) beam modulation; (густини) (beam) density modulation, (beam) bunching
та́ктова ~ = clock modulation
тона́льна ~ = tone modulation
фа́зова ~ = phase modulation
фазоі́мпульсна ~ = pulse-spacing [pulse-phase] modulation
хвиля́ста ~ = (в рідинних кристалах) 1. (у смектиках, колончастих дискотиках) undulation mode of deformation 2. (у нематиках) wave-like modulation
часова́ ~ = temporal [time] modulation
часоі́мпульсна ~ = pulse-time modulation
часто́тна ~ = frequency modulation
частотоі́мпульсна ~ = pulse-frequency modulation
~ яскра́вости = intensity modulation
поведі́нка 1. behavior 2. (робота пристрою, механізму) performance 3. (стратегія) policy
анома́льна ~ = anomalous behavior
асимптоти́чна ~ = asymptotic behavior
ба́жана ~ = desired behavior
високоенергети́чна ~ = high-energy behavior
~ в ча́сі = time [temporal] behavior
деформаці́йна ~ = strain behavior
динамі́чна ~ = dynamical behavior
~ динамі́чної систе́ми = behavior of a dynamical system
дові́льна ~ = arbitrary behavior
допоро́гова ~ = before-threshold behavior
експоненці́йна ~ = exponential behavior
~ за висо́ких ене́ргій = high-energy behavior
за́дана ~ = specified behavior
~ за низьки́х ене́ргій = low-energy behavior
запоро́гова ~ = after-threshold behavior
~ за промі́жни́х ене́ргій = intermediate-energy behavior
~ за перехі́дно́го проце́су = transient behavior
колекти́вна ~ = collective behavior
крити́чна ~ = critical behavior
ліні́йна ~ = linear behavior
логаритмі́чна ~ = logarithmic behavior
ма́йже періоди́чна ~ = nearly periodic behavior
~ на межі́ = boundary behavior, behavior at the boundary
неба́жана ~ = undesired behavior
неліні́йна ~ = nonlinear behavior
неочі́кувана ~ = unexpected behavior
непередба́чена ~ = unpredicted behavior
непередба́чна ~ = unpredictable behavior
непередба́чувана ~ = див. непередбачна ~
низькоенергети́чна ~ = low-energy behavior
осцилівна́ ~ = oscillating behavior
очі́кувана ~ = expected behavior
передба́чена ~ = predicted behavior
передба́чна ~ = predictable behavior
передба́чувана ~ = див. передбачна ~
перехі́дна́ ~ = transient behavior
періоди́чна ~ = periodic behavior
підкрити́чна ~ = subcritical behavior
поро́гова ~ = threshold behavior
просторо́ва ~ = spatial behavior
~ реа́ктора = reactor behavior
реґуля́рна ~ = regular behavior
резона́нсна ~ = resonant behavior
синґуля́рна ~ = singular behavior
~ систе́ми = system behavior (за заданих умовunder given/fixed conditions)
стати́чна ~ = static behavior
стохасти́чна ~ = stochastic behavior
стохасти́чно детерміно́вана ~ = stochastically deterministic behavior
температу́рна ~ = thermal behavior
~ у напру́женому ста́ні = behavior under stress
~ у напруженоздеформо́ваному ста́ні = stress-strain behavior
хаоти́чна ~ = chaotic behavior
часова́ ~ = time [temporal] behavior
послідо́вність 1. sequence, succession □ встанови́ти ~ to sequence 2. (порядок) order 3. (серія) series 4. (низка) string, train 5. (внутрішня несуперечність) consistency 6. (самоузгодженість) self-consistency 7. (логічність) logicality, logicalness 8. (викладу тощо) coherence 9. (виконування тощо) successive manner, successiveness 10. (систематичність, методичність) systematic character, systematicness, orderliness
а́бель-ліміто́вна ~ = Abel-limitable sequence
а́бель-обме́жна ~ = Abel-limitable sequence
азо́тна ~ = (спектральних класів зір) nitrogen sequence
багаторі́внева ~ = multilevel sequence
ба́зисна ~ = basic sequence
~ біфурка́цій = bifurcation sequence
~ вико́нування = 1. (операцій) procedure див. тж ~ операцій 2. (програми) execution sequence 3. (команд) line of commands [instructions]
~ ви́мірів = sequence of measurements; measurement [measuring] routine
випадко́ва ~ = random sequence
~ випадко́вих величи́н = sequence of random variables
висхідна́ ~ = increasing [ascendant, ascending] sequence
~ ви́ходу = (комп.) exit chain [sequence]
виче́рпна ~ = exhaustive sequence
~ Віє́та = Viéte [Vieta] sequence
вкоро́чена ~ = truncated sequence
впорядко́вана ~ = ordered sequence
вуглеце́ва ~ = (спектральних класів зір) carbon sequence
головна́ зоре́ва ~ = (астр.) main (stellar) sequence
гомологі́чна ~ = homology sequence
~ да́них = data sequence, sequence of data
~ заверша́льних дій = (наприкінці роботи) shutdown sequence
збі́жна ~ = convergent [regular] sequence
~ збі́жна в сере́дньому = sequence convergent in the mean
~ збі́жна за ймові́рністю = sequence convergent in probability
~ збі́жна з імові́рністю одини́ця = sequence convergent with probability one
~ збі́жна ма́йже напе́вне = (з імовірністю, близькою до одиниці) sequence convergent almost certainly
~ збі́жна ма́йже скрізь = sequence convergent almost everywhere
~ збі́жна скрізь = sequence convergent everywhere
зворо́тна ~ = backward sequence
~зір = star sequence
зліміто́вана ~ = limited sequence
зліче́нна ~ = denumerable sequence
змажоро́вана ~ = majorized sequence
~ зна́ків = sequence of signs
~зоре́ва ~ = star sequence
ізоелектро́нна ~ = isoelectronic series
~ і́мпульсів = pulse sequence; pulse [impulse] train
~ ітера́цій = iteration sequence, sequence of iterations
керівна́ ~ = (символів, комп.) escape sequence
~ ко́дів = code sequence
~ кома́нд = (комп.) instruction sequence, chain of instructions, line of commands [instructions]
конституці́йна ~ = (х.) constitutional sequence
конфігураці́йна ~ = (х.) configurational sequence
кра́тна ~ = multisequence
~ крите́ріїв = test sequence
лакуна́рна ~ = lacunary sequence
ліміто́вна ~ = limitable sequence
~ магне́тів = magnet train
мажорува́льна ~ = majorizing sequence
ма́йже збі́жна ~ = almost convergent sequence
максим(із)ува́льна ~ = maximizing sequence
мінім(із)ува́льна ~ = minimizing sequence
~ мі́рчих опера́цій = measurement [measuring] routine
~ множи́н = sequence of sets
моме́нтова ~ = moment sequence
~ монтува́ння = assembly sequence
моното́нна ~ = monotone [monotonic] sequence
моното́нна висхідна́ ~ = monotonically ascending [increasing] sequence
моното́нна спадна́ ~ = monotonically descending [decreasing] sequence
невипадко́ва ~ = nonrandom sequence
незліче́нна ~ = nondenumerable sequence
необме́жена ~ = nonbounded sequence
непере́рвана ~ = uninterrupted sequence
нескінче́нна ~ = infinite sequence
норма́льна ~ = normal sequence
обі́рвана ~ = truncated sequence
обме́жена ~ = bounded [limited] sequence (згори – from above; знизу – from below); (з обох боків) bilaterally bounded sequence
обме́жна ~ = limitable sequence; (за Абелем) Abel-limitable sequence
обрі́зана ~ = truncated sequence
~ опера́цій = 1. (operational) procedure; routine 2. (матем.) operations sequence, sequence of operations 3. (наприкінці роботи) shutdown sequence; (виходу з програми) exit sequence
~ опера́цій під час запуска́ння = (реактора, комп’ютера тощо) start-up procedure
~ опера́цій під час зупиня́ння = (реактора, комп’ютера тощо) shutdown procedure
парагенети́чна ~ = paragenetic sequence
пере́рвана ~ = interrupted sequence
~ перехо́дів = sequence of transitions
подві́йна ~ = double sequence
~ поді́й = sequence [order] of events
~ поря́дкових чи́сел = ordinal succession
початко́ва головна́ ~ = (зорева) zero-age main sequence
пошуко́ва ~ = search string
~ про́сти́х чи́сел = series of prime numbers
псевдовипадко́ва ~ = pseudorandom sequence
~ радіоакти́вних перетво́рень = radioactive chain
~ реа́кцій = reaction sequence
реґуля́рна ~ = regular sequence
рекурси́вна ~ = recurrent [recursive] sequence
розбі́жна ~ = divergent sequence
~ ро́зпадів = (ядра) disintegration chain
~ розпо́ділів = sequence of distributions
си́льно збі́жна ~ = strongly convergent sequence
си́мвольна ~ = (character) string
скінче́нна ~ = finite sequence
сла́бко збі́жна ~ = weakly convergent sequence
сортува́льна ~ = (комп.) collating sequence
спадна́ ~ = decreasing [descendant, descending] sequence
спектра́льна ~ = spectral sequence
стійка́ ~ (випадко́вих величи́н) = stable sequence (of random variables)
стохасти́чна ~ = stochastic sequence
стро́го моното́нна ~ = strictly monotone [monotonic] sequence
стро́го моното́нно висхідна́ ~ = strictly monotonically increasing sequence
стро́го моното́нно спадна́ ~ = strictly monotonically decreasing sequence
~ те́рмів = term sequence
те́стова ~ = test sequence
~ технологі́чних опера́цій = processing sequence
тота́льна ~ = total sequence
то́чна ~ = exact sequence (гомоморфізмів – of homomorphisms)
~ то́чок = point sequence, sequence of points
~ у ча́сі = time sequence, temporal order
~ фаз = phase sequence
~ Фібона́чі = Fibonacci sequence
фундамента́льна ~ = fundamental sequence
~ фу́нкцій = sequence of functions
~ хвиль = wave train
центра́льна ~ = central sequence
часова́ ~ = time sequence, temporal order
~ части́нних сум = sequence of partial sums (нескінченного ряду – of an infinite series)
числова́ ~ = number sequence, sequence of numbers
~, що пряму́є до нуля́ = sequence tending to zero; null sequence
розпо́діл (-у) 1. distribution (за, по – over; між – among), distribution function; partition(ing) □ за —ом distributional; що підляга́є —ові distributable 2. (густина розподілу, стат.) density function 3. (розташовання, надання) allocation, allotment 4. (каналів, частот) assignment, allocation 5. (реґламентація спільного користування) sharing 6. (дозовання) apportionment
а́зимутний ~ = azimuthal distribution
ампліту́дний ~ = amplitude distribution
амплітудочасто́тний ~ = amplitude-frequency distribution
анізотро́пний ~ = anisotropic distribution
анорма́льний ~ = abnormal distribution
апостеріо́рний ~ = a posteriori distribution
апріо́рний ~ = a priori distribution
асиметри́чний ~ = asymmetrical [skew(ed)] distribution
асимптоти́чний ~ = asymptotic distribution
асимптоти́чно норма́льний ~ = asymptotically normal distribution
багатови́мірний ~ = (просторовий) multidimensional distribution; (багатьох величин) multivariate distribution
багатомо́довий ~ = multimodal [polymodal] distribution
багаточасти́нко́вий ~ = many-particle distribution
безла́дний ~ = random [irregular, disordered] distribution
безумо́вний ~ = marginal distribution
біно́мний ~ = binomial distribution; (імовірности) binomial probability distribution
~ Бо́зе = див. Боузів ~
~ Бо́уза [Бо́зе]-Айншта́йна = Bose-Einstein distribution
Бо́узів ~ = Bose distribution
Бо́льцманів ~ = Boltzmann distribution
Ва́йбулів [Ве́йбулів] ~ = Weibull distribution
вели́кий каноні́чний ~ = grand canonical distribution
вибірко́вий ~ = sampling distribution
випадко́вий ~ = random distribution
~ випадко́вої величини́ = distribution of a random variable
ви́правлений ~ = corrected distribution
ви́роджений ~ = degenerate distribution
~ відру́шених части́нок = recoil-particle distribution
відсо́тко́вий ~ = percentage distribution
вікови́й ~ = (нейтронів) age distribution
власти́вий ~ = nonsingular distribution; (нормальний) nonsingular normal distribution
впорядко́ваний ~ = regular distribution
~ гадро́нів = hadron distribution
географі́чний ~ = geographic distribution
геометри́чний ~ = geometric distribution
гіпергеометри́чний ~ = hypergeometric distribution
гла́дкий ~ = smooth distribution
глиби́нний ~ = depth distribution; (доз) depth dose distribution
Го́льцмарків ~ = Holtsmark distribution
горбкува́тий ~ = humped distribution
гостроверши́нний ~ = (стат.) leptokurtic distribution
грани́чний ~ = limiting distribution
~ густини́ = density distribution; (актів поділу) fission(-density) distribution; (заряду) charge-density distribution; (нейтронного потоку) neutron-flux distribution; (струму) current-density distribution; (ядерної/ядрової матерії) nuclear-matter density distribution
Ґа́усів ~ = Gaussian, Gauss(ian) distribution, normal [Gauss error] distribution (curve)
Ґі́бсів ~ = Gibbs distribution
ґратча́стий ~ = lattice distribution
~ да́них = data sharing
двови́мірний ~ = two-dimensional [bivariate] distribution; (нормальний) bivariate normal distribution (function)
двого́рбий ~ = double-humped distribution
двомо́довий ~ = bimodal [double-peaked] distribution
двопі́ковий ~ = double-peaked distribution
дельтаподі́бний ~ = delta-shaped distribution
~ деформа́цій = strain distribution
~ джере́л = (просторовий) source distribution
дзвоноподі́бний ~ = bell-shaped distribution
~ дзерка́льних заря́дів charge image distribution
динамі́чний ~ = (пам’яті тощо) dynamic [run-time] allocation
~ Дирихле́ = Dirichlet distribution
~ ди́скового про́стору = (комп.) disk partition
дискре́тний ~ = discrete distribution
~ дислока́цій = dislocation arrangement
дові́льний ~ = arbitrary distribution
дові́рчий ~ = fiducial distribution
дограни́чний ~ = prelimit distribution
~ доз = (radiation) dose distribution; (у просторі) spatial dose distribution; (у часі) temporal dose distribution
~ до́мішок = impurity distribution; (леґувальних) dopant distribution
допуско́вий ~ = tolerant distribution
до́слідний ~ = experimental [measured] distribution
~ до́ступу до фа́йлу = file sharing
експеримента́льний ~ = experimental [measured] distribution
експоненці́йний ~ = exponential distribution
~ електро́нів = electron distribution
емпіри́чний ~ = empirical distribution
енергети́чний ~ = energy distribution
~ ене́ргій = energy distribution
~ енерговиділя́ння = (в реакторі) power distribution
ергоди́чний ~ = ergodic distribution
~ за ві́ком = (нейтронів) age distribution
~ за глибино́ю = depth distribution
~ за ене́ргіями = energy distribution
~ за і́мпульсами = momentum distribution
~ за кута́ми = angular distribution
~ за ма́сами = mass distribution
~ за на́прямами = directional distribution
~ за орієнта́ціями = orientation distribution
~ за ро́змірами = size distribution
~ заря́ду = charge distribution; (дзеркального) charge-image distribution
~ за ста́нами = distribution over states
~ за ча́сом проліта́ння = time-of-flight distribution
~ за часто́тами = frequency distribution
~ за шви́дкостями = velocity distribution
~ за яскра́вістю = (астр.) brightness distribution
~ (і)з горбо́м = humped distribution
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = (вузькими) double-peaked distribution; (широкими) double-humped distribution
~ (і)з ма́ксимумами = (одним чи кількома) spiky distribution
~ (і)з ма́ксимумом упере́д = forward-peaked distribution
змі́нений ~ = modified distribution
~ (і)з мі́німумом = hollow distribution
змі́шаний ~ = compound distribution
змодифіко́ваний ~ = modified distribution
знормо́ваний ~ = normalized distribution
~ (і)з одни́м ма́ксимумом = (вузьким) peak(ed) [spiky] distribution; (широким) humped distribution
~ зоре́вих величи́н = magnitude distribution
зрі́заний ~ = truncated distribution
ізотро́пний ~ = isotropic distribution
~ імові́рности = probability distribution
~ і́мпульсів = momentum distribution
~ інтенси́вности = intensity distribution/profile; (проміння) radiation-intensity distribution; (космічного проміння за висотою) intensity-height distribution
~ йо́нів = ion distribution
~ кана́лів = channel allocation
каноні́чний ~ = canonical distribution
квазирівнова́жний ~ = quasi-equilibrium distribution
кінце́вий ~ = final distribution
~ концентра́цій = concentration distribution
~ Коші́ = Cauchy distribution
крайови́й ~ = marginal distribution
кутови́й ~ = angular distribution
~ леґува́льних до́мішок = dopant distribution
логаритмі́чний ~ = logarithmic distribution
логаритмі́чно норма́льний ~ = lognormal [logarithmic normal] distribution
логісти́чний ~ = logistic distribution
логнорма́льний ~ = lognormal [logarithmic normal] distribution
~ Ма́ксвела-Бо́льцмана = Maxwell-Boltzmann distribution [density function]
Ма́ксвелів ~ = Maxwell(ian) distribution
марґіна́льний ~ = marginal distribution
макроскопі́чний ~ = macroscopic distribution
~ ма́си = mass distribution; (радіоактивного джерела) source-mass distribution
~ мате́рії = (у Всесвіті) distribution of matter
межови́й ~ = boundary distribution
міждоли́новий ~ = intervalley distribution
мікроканоні́чний ~ = microcanonical distribution
мікроскопі́чний ~ = microscopic distribution
~ мі́сця = (на носії інформації) space allocation
модифіко́ваний ~ = modified distribution
~ моле́кул = molecular distribution
молекуля́рно-ма́совий ~ = див. ~ молекульних мас
~ моле́кульних мас = (в полімерах) molecule-mass distribution
~ наванта́ги = load distribution; load sharing
~ налеті́лих части́нок = incident-particle distribution
~ налітни́х части́нок = incident-particle distribution
~ на межі́ = boundary distribution
~ напру́г = (механічних) stress distribution; (на межі) boundary-stress distribution
~ напру́ги = (електричної) voltage distribution
~ напру́жености по́ля = field distribution
~ напру́жень = див. ~ напруг
неви́роджений ~ = nondegenerate distribution
невласти́вий ~ = singular distribution
невпорядко́ваний ~ = irregular distribution
Не́йманів ~ = (стат.) Neyman distribution/allocation
~ нейтро́нів = neutron distribution; (віковий) age distribution; (за швидкостями) neutron-velocity distribution
~ нейтро́нного пото́ку = neutron-flux distribution
неоднорі́дний ~ = nonuniform [inhomogeneous] distribution
непере́рвний ~ = continuous distribution; (за швидкостями) continuous velocity distribution
непра́вильний ~ = (техн.) maldistribution
нерезона́нсний ~ = nonresonance distribution
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium distribution
нерівномі́рний ~ = nonuniform distribution
несинґуля́рний ~ = nonsingular distribution
несиметри́чний ~ = asymmetrical distribution
нестаціонарний ~ = nonstationary distribution
нестійки́й ~ = unstable distribution
нетеплови́й ~ = nonthermal distribution
неуста́лений ~ = transient distribution
нецентра́льний ~ = noncentral distribution
норма́льний ~ normal [Gaussian, Gauss error] distribution (curve); (імовірности) normal probability function □ із норма́льним —ом = normal, normally distributed
нормо́ваний ~ = normalized distribution
~ нукло́нів = nucleon distribution
однови́мірний ~ = one-dimensional [univariate] distribution
одномо́довий ~ = unimodal distribution
однопара́метровий ~ = one-parameter distribution
однорі́дний ~ = uniform [homogeneous] distribution
одночасти́нко́вий ~ = one-particle [single-particle] distribution
окре́мий ~ = (компоненти багатовимірної випадкової величини) marginal distribution
оптима́льний ~ = (пам’яті тощо) optimum allocation
орієнтаці́йний ~ = orientation distribution
~ осві́тлености = illumination distribution; (енергетичної) irradiance distribution; (по апертурі) aperture illuminance
Па́льмів ~ = Palm distribution
~ па́м’яті = memory allocation
передба́чений ~ = predicted distribution
передграни́чний ~ = prelimit distribution
Пі́рсонів ~ = Pearson distribution
післяді́йний ~ = contageous distribution
Пла́нків ~ = Planck distribution
пло́ский ~ = flat distribution
плосковерши́нний ~ = platykurtic [flat] distribution
поверхне́вий ~ = surface distribution; (освітлености) illumination distribution; (енергетичної освітлености) irradiance distribution
подві́йний ~ = double distribution
поздо́вжній ~ = longitudinal distribution
поліно́мний ~ = polynomial distribution
~ по́ля = field distribution
~ помило́к = error distribution
попере́чний ~ = lateral [transverse] distribution
~ По́ртера-То́маса = Porter-Thomas distribution
~ потенція́лу = potential distribution
~ пото́ку = (частинок; енергії) flux distribution; (речовини) flow distribution
~ поту́жности = power distribution
початко́вий ~ = initial distribution
~ по́хибок = error distribution
~ По́я-Е́ґенберґера = Plya-Eggenberger distribution
~ про́бігів = range distribution
просторо́вий ~ = spatial distribution; (доз) spatial dose distribution; (потоку) spatial flux distribution; (частинок) spatial particle distribution
~ прото́нів = proton distribution
проценто́вий [проце́нтний] ~ = percentage distribution
прямоку́тний ~ = rectangular distribution
Пуасо́нів ~ = Poisson distribution
~ радіонуклі́дів = radionuclide distribution
радія́льний ~ = radial distribution
резона́нсний ~ = resonance distribution
~ Ре́йлі = Rayleigh distribution
Реле́їв ~ = див. ~ Рейлі
~ ресу́рсів = resource allocation
~ рі́внів = level distribution
рі́вний ~ = equipartition
рівнова́жний ~ = equilibrium distribution
рівноймові́рний ~ = equally probable distribution
рівномі́рний ~ = uniform [even] distribution, equidistribution; equipartition
розми́тий ~ = diffuse distribution
розрахо́ваний ~ = calculated distribution
розри́вний ~ = discontinuous distribution
симетри́чний ~ = symmetrical distribution
синґуля́рний ~ = singular distribution
синусо́їдний ~ = sinusoidal distribution
скла́дений ~ = superposition of distributions
спектра́льний ~ = spectrum; spectral distribution, spectral density; (густини енергії) power(-density) spectrum; (флюктуацій) spectral distribution of fluctuations
спі́льний ~ = joint [simultaneous] distribution (n випадкових величин – of n random variables); (імовірности) joint probability distribution
~ ста́нів = distribution of states
статисти́чний ~ = statistical distribution
стаціона́рний ~ = stationary distribution
стійки́й ~ = stable distribution
стохасти́чний ~ = stochastic distribution
~ стру́меня = (частинок) beam distribution
~ стру́му = current distribution
Ст’ю́дентів ~ = Student(’s) distribution
стя́тий ~ = truncated distribution
сфери́чно симетри́чний ~ = див. сферосиметричний ~
сферосиметри́чний ~ = spherically-symmetric distribution
~ температу́р = temperature distribution
температу́рний ~ = temperature distribution
теорети́чний ~ = theoretical distribution; (розрахований) calculated distribution; (передбачений) predicted distribution
~ тепловиділя́ння = heat-source distribution
теплови́й ~ = thermal distribution
~ теплово́го пото́ку = heat-flux distribution
~ ти́ску = pressure distribution
толера́нтний ~ = tolerant distribution
топологі́чний ~ = topological distribution
триви́мірний ~ = three-dimensional distribution; (нормальний) trivariate normal distribution
трику́тний ~ = triangular distribution
~ уздо́вж о́сі = axial distribution
~ ула́мків за ма́сами = (яф) fragment-mass distribution
умо́вний ~ = conditional distribution
~ у про́сторі = spatial distribution
усере́днений ~ = averaged distribution
~ у систе́мі це́нтру мас = cms [center-of-mass system] distribution
уста́лений ~ = steady(-state) distribution
~ утрат ене́ргії = energy-loss distribution
утя́тий ~ = truncated distribution
~ у ча́сі = time [temporal] distribution
фа́зовий ~ = phase distribution
феноменологі́чний ~ = phenomenological distribution
~ Фе́рмі = Fermi distribution
~ Фе́рмі-Дира́ка = Fermi-Dirac distribution (function)
Фі́шерів ~ = Fischer distribution
флюктуаці́йний ~ = fluctuation distribution
фунікуля́рний ~ = (х.) funicular distribution
~ хі-квадра́т = chi-square distribution
центра́льний ~ = central distribution
часови́й ~ = time [temporal] distribution; (доз) temporal dose distribution
n-части́нко́вий ~ = n-particle distribution
~ части́нок = particle distribution; (налітних) incident-particle distribution; (просторовий) spatial particle distribution; (за енергіями) particle-energy distribution; (за імпульсами) particle-momentum distribution; (за розмірами) particle-size distribution; (за швидкостями) particle-velocity distribution
~ часто́т = (між каналами радіомовлення тощо) frequency allocation; frequency sharing
часто́тний ~ = (за частотами) frequency distribution
~ ча́су = time-share, time sharing; timing; time allocation
~ чутли́вости = sensitivity distribution
~ шви́дкостей = velocity distribution
~ шумі́в = noise distribution
~ я́дер = nuclear distribution; (відрушених) recoil distribution
~ яскра́вости = brightness distribution
соліто́н (-у) soliton, solitary wave
акусти́чний ~ = acoustic soliton
гідродинамі́чний ~ = hydrodynamic soliton
~ Дави́дова = Davydov soliton
динамі́чний ~ = dynamic soliton
дисипати́вний ~ = dissipative soliton
доме́нний ~ = domain soliton
збу́рений ~ = perturbed soliton
йоннозвукови́й ~ = ion-acoustic soliton
кі́нковий ~ = kink soliton
Ле́нґмюрів ~ = Langmuir soliton
ліні́йний ~ = linear soliton
магне́тний ~ = magnetic soliton
молекуля́рний ~ = molecular soliton
нерухо́мий ~ = nonpropagating soliton
нетопологі́чний ~ = nontopological soliton
~ обвідно́ї = envelope soliton
опти́чний ~ = optical soliton
осцилівни́й ~ = oscillating soliton
переки́нений ~ = upside-down soliton
пла́змо́вий ~ = plasma soliton
плана́рний ~ = planar soliton
пло́ский ~ = planar soliton
просторо́вий ~ = spatial soliton
пові́льний ~ = slow soliton
пульсівни́й ~ = breather; pulson
~ Ро́сбі = Rossby soliton
сві́тлий (опти́чний) ~ = bright soliton
те́мний (опти́чний) ~ = dark soliton
топологі́чний ~ = topological soliton
часови́й ~ = temporal soliton
частинкоподі́бний ~ = particle-like soliton
швидки́й ~ = fast soliton
структу́р|а 1. structure □ ство́рювати —у to structure, to structurize 2. (матем.) lattice див. тж ґратка, латиця 3. (розташовання) arrangement 4. (конструкція) construction; frame, build 5. (склад) constitution, composition 6. (устрій, впорядковання) organization 7. (конфігурація) configuration 8. (текстура) texture 9. (картина) pattern 10. (конформація) conformation 11. (кістяк, каркас) skeleton 12. (мінералу, ґрунту тощо) fabric 13. (кресленик) scheme 14. (мережа) network
аґости́чна ~ = (х.) agostic structure
аґреґа́тна ~ = aggregate structure
алма́зна ~ = diamond structure
алмазоподі́бна ~ = див. алмазна ~
амо́рфна ~ = amorphous structure
анізотро́пна ~ = anisotropic structure
антиферомагне́тна ~ = antiferromagnetic structure
~ атмосфе́ри = structure of the atmosphere
~ а́тома = atomic structure; (поверхні) atomic structure of a surface
атома́рна ~ = див. атомна ~
а́томна ~ = atomic structure
атомногла́дка ~ = (поверхні) atomically smooth structure (of a surface)
атомношорстка́ ~ = (поверхні) atomically rough structure (of a surface)
аустені́тна ~ = austenitic structure
багаторі́внева ~ = multilevel structure
багатофа́зова ~ = multiphase structure
багатошаро́ва ~ = multilayer structure; (із шарами з різного матеріялу) sandwich structure
бар’є́рна ~ = barrier structure
бездефе́ктна ~ = defect-free [defectless] structure
безла́дна ~ = random [disordered] structure
бло́кова ~ = block structure; (мозаїкова) polygonized block structure
борозни́ста ~ = striated structure
вале́нтна ~ = valence-bond structure
Ван-дер-Ваа́льсова ~ = Van der Waals structure
варизо́нна ~ = variband structure
великомасшта́бна ~ = large-scale structure; (всесвіту/космосу) large-scale structure of the universe/cosmos
вертика́льна ~ атмосфе́ри = vertical (layer) structure of the atmosphere
випадко́ва ~ = random structure
~ ви́хору = vortex pattern
ви́різнена ~ = resolved structure
Ві́дманштетенова ~ = Widmansttten structure [patterns]
віцина́льна ~ пове́рхні = vicinal structure (of a surface)
вкла́дена ~ = nested structure
волокни́нна ~ = fibrous structure; (нитчаста) filamentary structure; (з дуже тонких волокнин) fibrille structure
впорядко́вана ~ = ordered structure
~ Все́світу = structure of the Universe
втори́нна ~ = secondary structure
вуртци́тна ~ = wurtzite structure
~ гала́ктики = galactic structure
гексагона́льна = hexagonal structure; (щільноукладена) hexagonal close(ly)-packed [hcp] structure
геліко́їдна ~ = helicoidal structure; (магнетна) helicoidal magnetic structure
геологі́чна ~ = geological structure
геометри́чна ~ = geometric(al) structure
гетероге́нна ~ = heterogeneous structure
гетеродесмі́чна ~ = heterodesmic structure
гетероепітаксі́йна ~ = heteroepitaxial structure
гетерофа́зова ~ = heterophase structure
глоба́льна ~ = global structure
гніздова́ ~ = nested structure
голча́ста ~ = acicular structure; (у рідинному кристалі, їжак) hedgehog
~ головно́го ланцюга́ = (макромолекули) backbone structure
гомоге́нна ~ = homogeneous structure
гомодесмі́чна ~ = homodesmic structure
гранецентри́чна ~ = face-centered structure; (кубічна) face-centered cubic structure
~ графі́ту = graphite structure
гребі́нчаста ~ = comb [comb-like, corrugated] structure
гру́ба ~ = coarse structure
грубозерни́нна ~ = coarse-grained structure
~ ґра́тки = lattice structure
ґратко́ва ~ = lattice pattern/structure
ґратча́ста ~ = lattice pattern/structure
~ ґру́нту = soil structure
~ да́них = data structure
двійнико́ва ~ = twin structure
двови́мірна ~ = two-dimensional structure
двопері́одна ~ = biperiodic structure
дендри́тна ~ = dendritic [arborescent, tree(-like)] structure
деревна́ ~ = див. дендритна ~
деревоподі́бна ~ = див. дендритна ~
дета́льна ~ = detailed structure
дефе́ктова ~ = (тт) defect structure
динамі́чна ~ = dynamic structure; (доменна) dynamic domain structure
дисипати́вна ~ = dissipative structure
~ дислока́ції = dislocation structure
дислокаці́йна ~ = dislocation arrangement
диспе́рсна ~ = disperse structure
диференці́йна ~ = differential structure
довгопері́одна ~ = long-period structure; (магнетна) long-period magnetic structure
дифу́зна ~ = diffuse structure
дозе́мна ~ = (скелі) geopetal fabric
доме́нна ~ = domain structure; (магнетна) magnetic domain structure; (динамічна) dynamic domain structure; (фероелектрична) ferroelectric domain structure
дірча́ста ~ = mesh structure
доскона́ла ~ = perfect structure
драби́нчаста ~ = ladder structure
дрібна́ ~ див. тонка ~
дрібнодиспе́рсна ~ = finely dispersed structure
дрібнозерни́нна ~ = close-grained [fine-grain] structure
дрібномасшта́бна ~ = small-scale structure
електро́нна ~ = electronic structure
~ енергети́чної зо́ни = energy-band structure
епітаксі́йна ~ = epitaxial structure
~ єрархі́ї = hierarchy structure
єрархі́чна ~ = hierarchical structure
жилча́ста ~ = streaky structure
заві́лькувата ~ = (геол.) felted texture
~ за́пису = record structure
~ зерни́ни = grain structure
зерни́нна ~ = grain pattern, granular [grain] structure, grainedness
зірча́ста ~ = star(-like) structure
змодульо́вана ~ = modulated structure; (магнетна) modulated magnetic structure
знеорієнто́вана ~ = disoriented structure
~ зобра́ження = див. ~ образу
зо́нна ~ = (напівпровідника) band structure; (на рисунку тощо) (energy-)band picture
~ зорі́ = stellar structure
зорієнто́вана ~ oriented structure; (тт) grain-oriented structure □ із зорієнто́ваною —ою = grain-oriented
ідеа́льна ~ = ideal structure
~ ієрархі́ї = див. ~ єрархі́ї
ієрархі́чна ~ = див. єрархі́чна ~
ізодесмі́чна ~ = isodesmic structure
ізотакти́чна ~ = isotactic structure
ізотро́пна ~ = isotropic structure
інверто́вана ~ = inverted structure (файлу – of a file)
~ інтерференці́йних смуг = fringe pattern [structure]
~ йоносфе́ри = structure of the ionosphere
карка́сна ~ = frame structure
квазидвови́мірна ~ = quasi-two-dimensional structure
квазиоднови́мірна ~ = quasi-one-dimensional structure
квазиперіоди́чна ~ = quasi-periodic structure
ква́ркова ~ = quark structure
кварк-парто́нна ~ = quark-parton structure
кільце́ва ~ = ring structure
кільча́ста ~ = ring-like [ring-shaped] structure, annulation
~ кла́стера = cluster structure
кла́стерна ~ = clustered structure
коливна́ ~ = vibrational structure
колінеа́рна ~ = collinear structure
коло́нчаста ~ = columnar structure
~ комі́рки = cell structure
комі́рчаста ~ = cellular structure
компа́ктна ~ = compact structure
координаці́йна ~ = coordination structure
~ коро́ни = coronal structure
корпускуля́рна ~ = corpuscular structure
криптокристалі́чна ~ = cryptoctystalline structure
кристалі́чна ~ = crystalline structure
~ кристалі́чної ґра́тки = (crystal) lattice pattern/structure
~ криста́лу = crystal structure
кубі́чна ~ = cubic structure
ламеля́рна ~ = (плинного кристалу) lamellar structure
ламіна́рна ~ = laminary structure
~ ланцюга́ = chain structure
ланцюго́ва ~ = chain structure
листова́ ~ = (геол.) book structure
~ лі́нії = (спектральної) line structure
ліні́йна ~ = linear structure
ліні́йчаста ~ = line structure
ліотро́пна ~ = lyotropic structure
логі́чна ~ = logic structure
лока́льна ~ = local structure
луска́та ~ = flaky [lamellar, scale] structure
магне́тна ~ = magnetic structure; (доменна) magnetic domain structure; (змодульована) modulated magnetic structure
~ магнетопа́узи = structure of the magnetopause
~ магнетосфе́ри = structure of the magnetosphere
~ макромоле́кули = macromolecular configuration
макроскопі́чна ~ = macrostructure, macroscopic structure
мартенси́тна ~ = martensitic structure
~ мате́рії = structure of matter
матро́їдна ~ = matroid lattice
~ межі́ = boundary structure
межова́ ~ = boundary structure
мереже́ва ~ = (тріщин, зморщок тощо) reticulation
~ мере́жі = network structure
~ мета́л-діеле́ктрик-напівпровідни́к = metal-insulator semiconductor [MIS] structure
металі́чна ~ = metallic structure
~ мета́л-нітри́д-окси́д-напівпровідни́к = metal-nitride-oxide semiconductor [MNOS] structure
~ мета́л-окси́д-напівпровідни́к = metal-oxide semiconductor [MOS] structure
~ мета́лу = metal structure, structure of a metal
метастабі́льна ~ = metastable structure
мікрокристалі́чна ~ = microcrystalline structure
мікропорува́та ~ = microporosity
мікросітча́ста ~ = microreticular structure
мікроскопі́чна ~ = microstructure, microscopic structure
мікрошарува́та ~ = microlayer(ed) structure
міце́льна ~ = micellar structure
модульо́вана ~ = modulated structure
моза́їкова ~ = 1. mosaic [tessellate] structure 2. (тт) polygonized structure; (блокова) polygonized block structure
~ моле́кули = molecule [molecular] structure; (склад) molecule composition
молекуля́рна ~ = molecular structure
моле́кульна ~ = див. ~ молекули
монокристалі́чна ~ = single-crystal structure
мультипле́тна ~ = multiplet structure
надмолекуля́рна ~ = supermolecular structure
надтонка́ ~ = hyperfine structure
найсильні́ша топологі́чна ~ = (the) strongest topological structure
напівпровіднико́ва ~ = semiconductor structure
неви́різнена ~ = unresolved structure
невпорядко́вана ~ = disordered structure
неідеа́льна ~ = nonideal structure
неколінеа́рна ~ = noncollinear structure
неліні́йна ~ = (молекули) nonlinear structure
немати́чна ~ = nematic structure
неоднорі́дна ~ = inhomogeneous [heterogeneous] structure
неперіоди́чна ~ = nonperiodic structure
неправильнозерни́нна ~ = irregular grain structure
нереґуля́рна ~ = irregular structure; (картина) irregular pattern
нерівнозерни́нна ~ = inequigranular structure
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium structure
несинґуля́рна ~ = nonsingular structure
неспівви́мірна ~ = incommensurate structure; (магнетна) incommensurate magnetic structure
нестійка́ ~ = unstable structure
нещі́льна ~ = loose structure
нещі́льно укла́дена ~ = loosely-packed structure
нещі́льно упако́вана ~ = див. нещільно укладена ~
нитча́ста ~ = filamentary [thread-like] structure; (кристалу) whisker structure
ніздрюва́та ~ = honeycomb (structure)
ніздря́ста ~ = honeycomb (structure)
оберто́ва ~ = rotational structure
об’ємоцентри́чна ~ = body-centered structure; (кубічна) body-centered cubic structure
~ оболо́нки = shell structure; (електронної) electron configuration
оболо́нкова ~ = shell structure
оболо́нчаста ~ = shell(-like) structure
~ о́бразу = image structure
однови́мірна ~ = one-dimensional structure
однорі́внева ~ = single-level structure
однорі́дна ~ = homogeneous structure
одношаро́ва ~ = single-layer structure
орієнтаці́йно впорядко́вана ~ = orientation-ordered structure
ортогона́льна ~ = orthogonal structure
острівце́ва ~ = isle [island] structure
парке́тна ~ = herringbone structure
парто́нна ~ = parton structure
перви́нна ~ = primary structure
перехі́дна́ ~ = (неусталена) transient structure
~ перехо́ду = transition structure
перешаро́вана ~ = sandwich (structure)
~ p-n перехо́ду = (p-n) junction structure
періоди́чна ~ = periodic [regular] structure; array
перлі́това ~ = pearlite structure
п’єзокомпози́тна ~ = piezoelectric composite structure
підповерхне́ва ~ = subsurface structure
піня́ста ~ = foamy structure
плана́рна ~ = planar structure
пласти́нчаста ~ = lamellar [laminated] structure, lamination
плиннокристалі́чна ~ = liquid-crystal [liquid crystalline] structure
пли́тчаста ~ = plate structure
площи́нна ~ = planar structure
поверхне́ва ~ = surface structure, texture; (періодична) periodic surface structure
поверхне́ва бар’є́рна ~ = surface-barrier structure
поверхне́ва зо́нна ~ = surface band structure
поверхне́во-простя́гнена тонка́ ~ рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння = surface-extended x-ray-absorption fine structure
~ пове́рхні = surface structure, texture
повногра́нна ~ = holohedral structure
полігон(із)о́вана ~ = (тт) polygonized structure; (блокова) polygonized block structure
полікристалі́чна ~ = polycrystal(line) structure
~ поліме́ру = polymer structure
по́люсна ~ = pole structure
~ поро́ди = petrofabric, rock fabric
порува́та ~ = porous [void] structure
~ пото́ку = flow pattern
пофраґменто́вана ~ = fragmented structure; (ротаційна) fragmented rotational structure
початко́ва ~ = initial structure
примежова́ ~ = (sub)boundary structure
причино́ва ~ = causal structure
промене́ва ~ = ray structure
промі́жна́ ~ = intermediate structure
про́ста́ ~ = simple structure
просторо́ва ~ = spatial structure; spatial [three-dimensional] pattern
просторо́во неоднорі́дна ~ = spatially inhomogeneous structure
просторо́во однорі́дна ~ = spatially homogeneous structure
просторо́во періоди́чна ~ = spatially periodic structure
просторочасова́ ~ = space-time structure
~ про́стору = space structure
~ про́стору-ча́су = space-time structure
простя́гнена тонка́ ~ рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння = extended x-ray-absorption fine structure [EXAFS]
прямоку́тна ~ = orthogonal structure
пухи́рча́ста ~ = vesicular structure
радія́льна ~ = radial structure
радія́льна промени́ста ~ = divergent structure
реґуля́рна ~ = regular structure; (картина) regular pattern
резона́нсна ~ = resonance structure
~ резона́нсу = structure of a resonance
ретикуля́рна ~ = reticular structure
~ речовини́ = structure of matter
~ рі́внів = level structure
рівнова́жна ~ = equilibrium structure
рівнозерни́нна ~ = equigranular [even-grained] structure
ріди́нна ~ = liquid structure
рідиннокристалі́чна ~ = liquid-crystal [liquid crystalline] structure
розгалу́жена ~ = branched [ramified] structure
розорієнто́вана ~ = disoriented structure
розподі́лена ~ = distributed structure
~ розпо́ділу = distribution structure
~ розпо́ділу дефе́ктів = (у твердому тілі) defect structure
розупорядко́вана ~ = disordered structure
розшаро́вана ~ = layered structure
ротаці́йна ~ = rotational structure; (пофраґментована) fragmented rotational structure
рубча́ста ~ = (поверхні тощо) ribbing
самоорганізо́вна ~ = self-organizing structure
самопідтри́мна дисипати́вна ~ = self-sustained dissipative structure
самості́йна ~ = stand-alone structure
сеґнетоелектри́чна доме́нна ~ = ferroelectric domain structure
се́кторна ~ пірамі́ди ро́сту = sectorial structure of a growth pyramid
синґуля́рна ~ = singular structure
синдіотакти́чна ~ = syndiotactic structure
синтакси́чна ~ = syntax
~ систе́ми = structure of a system
сітча́ста ~ = 1. reticular structure, reticulation 2. (матеріялу) network, net(like) structure 3. (х.) cross-linked structure
ски́дова ~ = (геол.) faulted structure
складна́ ~ = complex structure
смекти́чна ~ = smectic structure
смуга́ста ~ = 1. band(ed) structure, banding 2. (жилчаста) streaky structure 3. (із контрастовими смугами) zebra
~ сму́ги = (спектральної) band structure
сперимагнетна ~ = sperimagnetic structure
співви́мірна ~ = commensurate structure
спіра́льна ~ = spiral [helical] structure; (магнетна) spiral magnetic structure
~ спла́ву = див. ~ стопу
сплутановолокни́ста ~ = (геол.) felted texture
спотво́рена ~ = distorted structure
стати́чно визна́чна ~ = determinate structure
стереореґуля́рна ~ = stereoregular structure
стереоспецифі́чна ~ = stereospecific structure
стійка́ ~ = stable structure
стільнико́ва ~ = honeycomb (lattice); cellular lattice
стовпча́ста ~ = columnar structure
~ сто́пу = alloy structure
субкристалі́чна ~ = subcrystalline structure
субмікроскопі́чна ~ = submicrostructure
супернадтонка́ ~ = superhyperfine structure
~ те́рму = term structure
тетрагона́льна ~ = tertragonal structure
тетраедри́чна ~ = tertrahedral structure
тиксотро́пна ~ = thixotropic structure
тонка́ ~ = fine structure; (рентґенівських спектрів поглинання) x-ray-absorption fine structure
тонковолокни́нна ~ = fibrille structure
тонкоплі́вкова ~ = thin-film structure
топологі́чна ~ = topological structure
триви́мірна ~ = three-dimensional structure; (картина) three-dimensional pattern
тригона́льна ~ = trigonal structure
~ трі́щин(и) crack pattern
тріщинува́та ~ = cracked [fissural] structure
турбостра́тна ~ = turbostratum structure
укла́дена ~ = (уклад) packing, packed structure
ультратонка́ ~ = superhyperfine structure
упако́вана ~ = див. укладена ~
~ фа́йлу = file structure
феромагне́тна ~ = ferromagnetic structure
Фі́нслерова ~ = Finsler structure
фраґменто́вана ~ = fragmented structure
фракта́льна ~ = fractal structure
хаоти́чна ~ = random structure
хемі́чна ~ = chemical structure; (будова) (chemical) constitution
хіра́льна ~ = chiral structure
холестери́чна ~ = cholesteric structure
циклі́чна ~ = cyclic structure; (комп.) loop structure
цикло́їдна ~ = cycloidal structure; (магнетна) cycloidal magnetic structure
чару́нко́ва ~ = mesh structure; (стільникова) honeycomb (structure)
часова́ ~ = temporal structure
~ части́нки = particle structure
частко́во впорядко́вана ~ = partially-ordered structure
шарува́та ~ = 1. laminated [layer(ed), foliated] structure, lamination 2. (тт) layer(ed) lattice
шевро́нна ~ = (рідинного кристалу) chevron (pattern)
шпіне́льна (кристалі́чна) ~ = spinel (crystal) structure
щільноукла́дена ~ = close(ly)-packed structure; (гексагональна) hexagonal close(ly)-packed [hcp] structure
щільноупако́вана ~ = див. щільноукладена ~
~ ядра́ = nuclear structure; (склад) nuclear [nucleus] constitution
ялинко́ва ~ = herringbone structure [pattern]
характери́сти|ка 1. characteristic 2. (властивість) property 3. (крива) (characteristic) curve 4. (залежність) response 5. (параметер) characteristic parameter 6. (експлуатаційна) performance 7. (кваліфікація, оцінка) qualification 8. (приладу, системи, мн.) performance, capabilities; (номінальні) ratings
абераці́йна ~ = aberration characteristic
абсорбці́йні —ки = absorptive properties
адгезі́йні —ки = adhesion properties
адсорбці́йно-десорбці́йна ~ = (каталізатору) adsorption-desorption characteristic (of a catalyst)
аеродинамі́чна ~ = aerodynamic characteristic; (мн.) aerodynamic properties
аеропружна́ ~ = aeroelastic characteristic
акусти́чна ~ = acoustic response
ампліту́дна ~ = amplitude [input-output, gain(-transfer)] characteristic, amplitude response; (крива) amplitude-response curve
амплітудофа́зова ~ = [АФХ] amplitude-phase characteristic
амплітудочасто́тна ~ = [АЧХ] (amplitude-)frequency response; sine-wave response; amplitude response function; amplitude-frequency (response) characteristic; gain-frequency characteristic
аналіти́чна ~ = analytical characteristic
ано́дна ~ = (електронної лампи) anode [plate] characteristic
ано́д(н)о-сітко́ва́ ~ = anode-grid [grid-plate] characteristic; (електронної лампи) grid-drive characteristic; (крива) grid-anode [grid-plate] curve
—ки атмосфе́ри = atmospheric properties
балісти́чні —ки = ballistic characteristics/conditions
безнаванта́гова ~ = no-load characteristic; (ел. тж) open-circuit characteristic
ве́бер-ампе́рна ~ = flux-current characteristic
~ вибірко́вости = див. ~ вибірности
~ ви́бірности = selectivity characteristic
~ висна́жування = discharge characteristic
високотемперату́рні —ки = high-temperature properties
висхідна́ ~ = growing [rising, positive] characteristic
~ витрача́ння = discharge characteristic
виходо́ва ~ = output [terminal] characteristic
~ відно́влювання = recovery characteristic
відтво́рювальні —ки = (реактора) breeding performance (of the reactor)
~ відтво́рювання = (звуку) playback characteristic
~ в ненаванта́женому ста́ні = див. безнавантагова ~
вогнетри́вкісні —ки = refractory properties
вологорозря́дна ~ = moisture discharge characteristic
вольт-ампе́рна ~ = current-voltage [volt-ampere, voltage-current] characteristic, current-voltage diagram; (діода) diode characteristic; (тиристора) anode characteristic
во́льто́ва ~ = voltage response
вольт-часова́ ~ = voltage-time characteristic
вольт-фара́дна ~ = capacity-voltage characteristic
входо́ва́ ~ = input characteristic
в’я́зкісно-температу́рна ~ = viscosity-temperature characteristic
в’язкопру́жнісні —ки = viscoelastic properties
~ в’я́зкости = (металу) toughness characteristic
~ гартува́ння = hardening characteristic
гістере́зна ~ = hysteresis characteristic
гну́чкісні —ки = flexural properties
графі́чна ~ = characteristic curve
ґелеутво́рювальні —ки = gelling property
ґрадуюва́льна ~ = calibration characteristic
двого́рба ~ = double-humped characteristic
деформаці́йні —ки = stress-strain properties
~ деформаці́йного змі́цнювання = strain-hardening [work-hardening] characteristic
динамі́чна ~ = dynamic [load] characteristic; dynamic response; (експлуатаційна) dynamic performance
динамометри́чна ~ = stress-strain characteristic
діо́дна ~ = (багатоелектродного приладу) diode characteristic
—ки довкі́лля = environmental properties
додатко́ва ~ = complementary characteristic
до́слідна ~ = experimental characteristic
екранува́льні —ки = (захисні) shielding properties
експеримента́льна ~ = experimental characteristic
експлуатаці́йна ~ = operating [operational, performance, running, working] characteristic; (service) performance; (в автоматичному режимі) automatic performance; (в усталеному режимі) steady performance; (в перехідному режимі) transient performance; (крива) performance curve
~ ексце́су = measure of excess
електри́чні —ки = (приладу) electrical ratings
електро́дна ~ = (електровакуумного приладу) electrode characteristic
електроізоляці́йні —ки = insulating properties
~ електро́нної ла́мпи = electron tube characteristic; (статична) electron tube static characteristic
емісі́йна ~ = emission characteristic
енергети́чні —ки = energy characteristics
жорстка́ ~ = hard characteristic
~ за коро́ткого за́мкнення = short-circuit characteristic
~ за наси́чености = saturation characteristic
~ за неуста́леного ста́ну = transient characteristic
~ запа́лювання = firing characteristic
~ за перенаванта́ги [перенаванта́ження] overload characteristic
~ за перехі́дно́го ста́ну = transient characteristic
~ за по́вного наванта́ження = див. повнонавантагова ~
~ за по́вної наванта́ги = full-load characteristic
заря́дова ~ = charge characteristic
~ заряджа́ння = charging characteristic
~ за стійко́го ста́ну = stable characteristic
~ за уста́леного ста́ну = steady-state characteristic
захисні́ —ки = (екранувальні) shielding properties
зве́дена ~ = reduced characteristic
звукоізоляці́йні —ки = sound-proofing properties
зв’я́зувальні —ки = (склеювальні) cementing properties
~ згаса́ння = (коливань) attenuation characteristic
~ з горбо́м = humped characteristic
зносотри́вкісні —ки = wear (resisting) properties, antiwear properties
~ зно́шування = wear characteristic
~ з плато́ = plateau characteristic
зсувомі́цнісні —ки = shear properties
і́мпульсна ~ = pulse(-response) characteristic
~ інерці́йности = (приладу) lag characteristic
като́дна ~ = cathode characteristic
квадрати́чна ~ = див. квадра́тна ~
квадра́тна ~ = square-law characteristic
~ керо́ваности = handling characteristic
~ керува́ння = control characteristic
кі́лькісна ~ = quantitative characteristic
кінемати́чна ~ = kinematic characteristic
ко́лірна ~ = chromatic [color] characteristic
~ контра́стовости = contrast-response characteristic
~ коро́ткого замика́ння = short-circuit characteristic
кріозахисні́ —ки = cryoprotective properties
кріозахисто́ві —ки = cryoprotective properties
корозієтри́вкісні —ки = corrosion-resisting properties
крута́ ~ = steep characteristic (curve)
ліні́йна ~ = linear characteristic; linear response
лічи́льна ~ = counting-rate-voltage characteristic
~ лічи́льника = counter response
~ логари́тму = characteristic [index] of a logarithm
логаритмі́чна ~ = log(arithmic) characteristic; (амплітудочастотна) [ЛАЧХ] logarithmic frequency response characteristic; (фазочастотна) [ЛФЧХ] logarithmic phase-frequency characteristic
люкс-омі́чна ~ = (фоторезистора) luminous-resistance characteristic
магне́тна ~ = magnetic characteristic
~ магнетува́ння = magnetization characteristic
механі́чні —ки = mechanical behavior; mechanical properties
мі́цнісна ~ = strength characteristic; (мн.) strength properties
модуляці́йна ~ = modulation characteristic; (електроннопроменевої трубки) grid-drive [control] characteristic
м’яка́ ~ = soft characteristic
~ наванта́жування = load characteristic
~ на ви́ході = output [terminal] characteristic
~ на вхо́ді = input characteristic
~ наді́йности = reliability characteristic
напру́гова ~ = voltage response
на́прямні —ки = directional properties
~ наси́чування = saturation characteristic
~ насна́жування = charging characteristic
насти́льна ~ = flat characteristic (curve)
~ неза́мкненого ко́ла = open-circuit characteristic
неліні́йна ~ = nonlinear characteristic
~ неуста́леного ста́ну = transient characteristic
низькотемперату́рні —ки = low-temperature properties
номіна́льна ~ = rating
номіна́льні робо́чі —ки = (приладу) performance ratings
оптима́льна ~ = optimal characteristic; (робоча) best performance curve
опти́чна ~ = optical characteristic
основні́ —ки = basic characteristics
переда́тна ~ = gain(-transfer) characteristic
перехі́дна́ ~ = 1. transfer characteristic 2. (перехідного процесу) transient characteristic, transient response
~ перехі́дно́го ста́ну = transient characteristic
~ післясвіті́ння = (light-)decay characteristic; (люмінесцентного екрану) persistence characteristic
~ пла́вкости = див. ~ топкости
пласти́чні —ки = plastic properties
пластопру́жнісні —ки = plastoelastic properties
пло́ска ~ = flat characteristic (curve)
по́взкісні —ки = (матеріялу) creep properties
~ по́взкости = (крива) creep characteristic
по́вна ~ = total characteristic
повнонаванта́гова ~ = full-load characteristic
погі́ршена ~ = (експлуатаційна) degraded performance
порівня́льна ~ = comparison [comparative] characteristic
поро́гова ~ = threshold characteristic
порострукту́рна ~ = pore structure characteristic (каталізатору – of catalyst)
~ посла́блювання = attenuation characteristic
—ки пото́ку = flow conditions
~ поши́рювання трі́щини = crack-propagation characteristic
~ при́ладу = (інерційности) instrument response
—ки при́ладу = (параметри) instrument capabilities
~ пробива́ння = breakdown characteristic
проє́ктна ~ = design characteristic
~ промене́вої тру́бки = beam-tube parameter
—ки промі́ння = radiation characteristics
~ пропуска́ння = transmission characteristic; (інфрачервоного проміння) infrared transmission characteristic
про́ста́ ~ = (матем.) prime (number) characteristic
просторо́ва ~ = spatial characteristic
проходо́ва ~ = (багатоелектродної лампи) transfer characteristic
—ки проце́су = process characteristics
пру́жнісні —ки = elastic properties
прямоліні́йна ~ = straight(-line) characteristic
пускова́ ~ = starting characteristic; (тиратрона) control characteristic
~ реа́ктора = reactor performance
резона́нсна ~ = resonance characteristic
реологі́чна ~ = flow curve
робо́ча ~ = performance curve; (мн.) operating [performance] capabilities
розламомі́цнісні —ки = fracture properties
~ ро́зпаду = decay characteristic
розрахо́вана ~ = див. розрахункова ~
розрахунко́ва ~ = calculated characteristic; (експлуатаційна) estimated performance
розривомі́цнісні —ки = collapse properties
~ розряджа́ння = discharge characteristic
~ розря́ду = discharge characteristic
розтягомі́цнісні —ки = tensile properties
світлова́ ~ = luminous characteristic; (передавальної трубки) transfer characteristic; (фотоелементу) current illumination characteristic
~ селекти́вности = selectivity characteristic
сенситометри́чна ~ = sensitometric characteristic
сітко́ва́ ~ = grid characteristic
скле́ювальні —ки = cementing properties
~ сла́бшання = attenuation characteristic
смугова́ амплітудочасто́тна ~ = band-pass response
сорбці́йні —ки = sorption properties
спадна́ ~ = falling [dropping, negative] characteristic
спектра́льна ~ = spectral [wavelength] characteristic, spectral response; (відбивання) spectral reflection characteristic; (пропускання) spectral transmission characteristic
~ спектра́льної чутли́вости = spectral response [spectral sensitivity] characteristic; (фотоелементу) current-wavelength characteristic
спові́льнювальні —ки = (яф) moderating properties
~ спрямо́ваности = directional characteristic
станда́ртні —ки = (приладу) standard ratings
статисти́чна ~ = statistical characteristic
стати́чна ~ = static characteristic; (електронної лампи) electron-tube static characteristic; (керування магнетного підсилювача) control characteristic
стійка́ ~ = stable characteristic
~ стійко́го ста́ну = stable characteristic
структу́рні —ки = structural [constitutive] properties
структурозале́жні —ки = structure-sensitive properties
структурочутли́ві —ки = structure-sensitive properties
східча́ста ~ = staircase characteristic
температу́рна ~ = temperature characteristic; (резистора) resistance-temperature characteristic
теплові́ —ки = thermal properties; (утомні) thermal fatigue properties
теплоізоляці́йні —ки = thermal insulating properties
теплотехні́чні —ки = (ізоляції тощо) thermal characteristics
теплофізи́чні —ки = heat-transfer properties
термі́чні —ки = thermal properties
термометри́чні —ки = thermometric properties
тертьові́ —ки = frictional properties
те́хніко-економі́чні —ки = performance characteristics
техні́чні —ки = (technical) specifications
технологі́чні —ки = processing properties/characteristics; (сумішей) compounding properties
токсикологі́чні —ки = toxicological properties
~ то́пкости = fusibility characteristic
трибологі́чна ~ = tribological characteristic
трибометри́чна ~ = tribometrical characteristic
триботехні́чна ~ = tribotechnical characteristic
~ тріщинотри́вкости = crack-extension resistance characteristic
усере́днена ~ = average(d) characteristic (за – over)
уста́лена ~ = steady-state characteristic
~ уста́леного ста́ну = steady-state characteristic
уто́мна ~ = fatigue characteristic; (мн.) fatigue properties; (теплові) thermal fatigue properties
фа́зова ~ = phase(-shift) characteristic
фазочасто́тна ~ = phase response, phase-(frequency) response characteristic
фізи́чні —ки = physical characteristics; (властивості) physical properties; (параметри) physical parameters
фільтраці́йна ~ = filtration characteristic (каталізатору – of a catalyst)
фо́нова ~ = background (response) characteristic
фотоелектри́чна ~ = photovoltaic characteristic; (мн.) photovoltaic properties
фотопру́жнісні —ки = photoelastic [stress-optic] properties
фрикці́йні —ки = frictional properties
холодотри́вкісні —ки = cold-resistant properties
часова́ ~ = time [temporal] characteristic
часові́ —ки = (систем міряння часу) timing properties
часто́тна ~ = frequency characteristic; frequency response; response characteristic; (крива) frequency-response curve
частотоконтра́стова ~ = frequency-contrast characteristic
числова́ ~ = numerical characteristic
~ чутли́вости = response characteristic; (крива) response curve
шумова́ ~ = noise characteristic
я́кісна ~ = qualitative characteristic
часови́й time; temporal

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

доча́сний (-на, -не)* temporal, temporary, transient, earthly;
  доча́сність (-ности [-ності]) f transiency, transitoriness; wordliness, secularity.
зе́мний (-на, -не) of earth, earthy, earthly, terrestrial; mortal, temporal;
  зе́мний поклі́н, a bow to the ground;
  зе́мна смола́, asphalt;
  зе́мна ку́ля, terrestrial globe;
  зе́мні плоди́, fruits of the earth.
світови́й (-ва́, -ве́) of early morning; matutinal;
  світова́ зоря́, morning star; || worldly; || temporal, universal, worldly-minded:
  світови́й бреху́н, well-known liar;
  світове́ господа́рство, world economy;
  світові́ розко́ші, worldly delights (pleasures);
  світове́ ді́ло, common thing (business).
сві́тський (-ка, -ке) lay, secular, worldly, temporal:
  сві́тське духове́нство, secular clergy;
  сві́тська вла́да, temporal power.
часо́ви́й (-ва́, -ве́) temporary, temporal;
  часо́к (-ска́) m Dim.: час, little while;
  ча́сом adv. accidentally, by chance, casually, eventually; at times, sometimes.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

temporal тимчасовий
t. resolution тимчасове розв’язання [вирішення] (проблеми); тимчасова резолюція

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

затримка delay; (сповільнення) retardation; (запізнення, відставання) lag; (зупинка) stoppage
базова з. сигналу base signal delay
групова з. envelope delay, group delay; group lag звз
допустима з. прийнятого сигналу delay tolerance of received signal
з. в колі пересилання transmission circuit delay
з. в контурі loop delay
з. вимикання turn-off delay
з. відображення display(ing) delay
з. вмикання turn-on lag, turn-on delay
з. звільнення лінії extended hold
з. імпульсу pulse delay
з. імпульсу в йоносфері pulse delay in ionosphere
з. між входом і виходом input-output delay
з. на кадр frame delay
з. на каскад stage delay
з. на одну позицію (one-)digit delay
з. на один такт one (clock-)pulse delay
з. на пересилання маркера label transmission delay
з. на поле field delay
з. на розповсюдження сигналів propagation delay
з. на рядок one-line delay
з. на символ symbol delay
з. наростання сигналу (signal) raise delay, (signal) raising delay
з. опрацювання переривання interrupt latency
з. пересилання сигналів transmission delay
з. перенесення carry delay
з. під час відпускання реле relay release lag
з. під час обслуговування during maintenance delay, service delay
з. під час пересилання пакета packet transmission delay
з. під час спрацювання реле relay operate lag
з. поширення сигналу signal propagation delay
з. появи помилки error indication delay
з. сигналу яскравості luminance (brightness) signal delay
з. спаду сигналу signal decrease delay
з. тракту пересилання transmission channel delay
з. у фазообертачах антенної решітки delay in array phase shifters
з. у фазообертачі delay in phase shifter
з. фази phase delay
з. часу вимикання turn-off delay
з. часу вмикання turn-on delay
з. через підтвердження приймання acknowledgement reception delay
йоносферна з. (радіохвиль) ionospheric delay
місткісна з. (конденсатора) condenser delay
обернено залежна з. часу inverse time delay, inverse time lag
постійна з. permanent delay, permanent lag, permanent retardation
ступінча(с)та з. розгортки stepped scan delay
фазова з. phase delay, phase lag
часова з. time delay, temporary delay
часова з. у фазообертачі temporal delay in phase shifter
інтерполяція interpolation; (припасування, наближення) fit
візуальна і. visual interpolation
внутрішньопольова і. interfield interpolation тлб
гармонічна і. harmonic interpolation
двовимірна і. bivariate interpolation
зворотна і. backward interpolation, inverse interpolation
імпульсна і. (за короткий проміжок часу) pulse interpolation
і. випадкових функцій interpolation of random functions
і. відрізками прямих ліній straight-line interpolation
і. вперед forward interpolation
і. експериментальних даних test data interpolation
і. з адаптацією руху movement interpolation
і. курсу цілі track reconstruction
і. мови speech interpolation
і. назад backward interpolation, regressive interpolation
і. по найближчих сусідніх елементах nearest-neighbour interpolation
і. по точках sparse interpolation
і. повідомлень message interpolation звз
і. поліномами polynomial interpolation
і. руху movement interpolation звз
і. сигналу signal interpolation
і. траєкторії path interpolation; (руху робота) path interpolation, trajectory interpolation роб
і. функцій function interpolation
і. цифрових сигналів digital signal interpolation
кратна і. oscillatory interpolation, osculatory interpolation
криволінійна і. curvilinear interpolation
лінійна і. linear interpolation
параболічна і. parabolic interpolation; square interpolation роб
поліномна і. polynomial interpolation
просторова і. spatial interpolation
пряма і. direct interpolation
тимчасова і. temporal interpolation
момент,~у moment; (часу) time, (time) instant; (фактор) point, factor; (механічний) torque
абсолютний м. absolute moment
власний м. intrinsic moment
гальмівний м. decelerating torque, brake torque, braking torque, drag torque, retarding torque
дестабілізувальний м. destabilizing moment, disturbing moment
дипольний електричний м. dipole electrical moment
дипольний м. dipole moment
доповняльний м. excess torque
електричний м. electric moment, electrical torque
електричний м. диполя electric dipole moment
електричний м. тіла electric moment of body
зворотний м. back moment
ідеальний значущий м. (напр., цифрового сигналу) ideal significant instant
індукований м. induced moment
квадрупольний м. quadrupole moment
кінетичний м. angular momentum, moment of momentum
кореляційний м. correlation moment
критичний м. critical moment
магнетний м. magnetic moment
марковський м. Markov(’s) time
м. виклику call moment
м. відпирання-запирання (у функційних перетворювачах) breakpoint moment (time)
м. загасання damping moment
м. імпульсу angular momentum
м. інерції moment of inertia
м. кількості руху moment of momentum
м. порядку order moment
м. пробою breakdown time, puncture time
м. розподілу ймовірностей moment of probability distribution, moment of frequency distribution
м. рушання kick-off torque, operating torque
м. стійкості stability moment
м. часу time, temporal value
м. ядра nuclear spin; nuclear magnetic moment
неврівноважений м. unbalanced moment, unstable moment
обертальний м. angular momentum, rotary moment, torque
обертни́й м. електродвигуна motor torque
обертни́й м. під час номінального навантаження rated load torque
орбітальний м. orbital moment
парамагнетний м. paramagnetic moment
перекидальний м. overturning moment; stalling moment фіз
переломний м. turning-point; crucial (moment); (критичний) critical moment, critical moment
перехідний м. transient torque
п’єзомагнетний м. piezomagnetic moment
поляризаційний м. polarization moment
початковий м. initial time, start time, reference time, starting moment; ordinary moment мат
початковий м. часу zero time, start time; reference time, time now інф
початковий пусковий м. (електроприводу) initial starting torque, locked-rotor torque
прискорювальний м. accelerating torque, accelerating moment
протидіючий м. restoring torque мех
пусковий м. starting moment, starting torque
реактивний м. reactive moment, reaction moment; reactive torque мех
результатний м. resulting moment; net moment фіз
розрахунковий м. design moment
синхронізувальний м. synchronizing torque
стабілізувальний м. stabilizing moment
статичний м. static moment
факторіяльний м. factorial moment
об’є́днання
1. (ціле, що склалося на основі з’єднання, поєднання чого-небудь) union, join, interconnection; association, conjunction звз; aggregation, integration, merge інф; (з’єднання, комбінація) combination; (напр., сигналів) multiplex, dataplex; (напр., елементів даних у пам’яті) pack; (скупчення) congregation
неадаптивне часове о. (цифрових сигналів) nonadaptive temporal fusion
о. алгоритмів union of algorithms
о. атрибутів merge-sort of attributes ком
о. в систему integration звз
о. каналів multiplex звз
о. класів class union
о. маршрутів connectivity joint звз
о. множин union of sets
о. підгруп combination of subgroups
о. підмереж union of subnetworks
о. потоків даних data flow conjunction звз
о. файлів coalescence інф;
2. (організація, установа) association, corporation, union, group
виробниче о. production association, industrial association
Всесвітнє поштове о. || Всесвітня поштова служба World Post Union || WPU
Міжнародне о. зі зв’язку International Communications Corporation
об’єднування || об’єдна́ння uniting, joining, combination, combining, interconnection; association, conjunction, merging, packaging, packing звз; aggregation, bundling, integration інф; (напр., сигналів) multiplexing; (напр., елементів даних у пам’яті) packing; (єднання) consolidation
неадаптивне часове о. (цифрових сигналів) nonadaptive temporal fusion joining
неоднорідне часове о. (цифрових сигналів) inhomogeneous temporal joining
о. в пари twinning, pairing
о. в мережу networking
о. в систему integration звз
о. гілок crossjumping
о. зображень image multiplexing
о. каналів multiplexing звз
о. мереж network combining; internetting, internetworking інф
о. підгруп combination of subgroups
о. потоків даних data flow conjunction звз
о. променів beam multiplexing: о. у блоки (напр., записів) blocking
о. у джгут bundling; (напр., провідників) lacing, stranding
о. циклів loop combining, loop jamming інф
просторово-часовий spatio-temporal, spatial-temporal, space-time, time-space
репер,~а reference (point), reference mark, frame; (контрольна позначка) benchmark; (початок відліку) datum (point), origin
активний р. частоти active frequency reference
криволінійний р. curvilinear frame мат
ортогональний р. orthogonal frame мат
прямий р. direct frame мат
прямокутний р. right-angular frame мат
р. решітки (кристалічної) lattice reference
р. частоти || частотний р. frequency reference фіз
супроводжувальний р. accompanying frame мат
тимчасовий р. temporal reference, temporary bench mark
часовий р. || часовий опорний сигнал temporal reference
розподіл,~у (напр., ресурсів) distribution; (розміщення, розташування) allocation, allotment; (напр., каналів) assignment; (пропорційний) apportionment; (поділ) partition; dispatch звз
автоматичний р. пам’яті automatic memory allocation
амплітудний р. amplitude distribution
амплітудо-частотний р. amplitude-frequency distribution
апертурний р. поля (у розкриві антени) aperture distribution
апостеріорний р. a posteriori distribution
апріорний р. a priori distribution
асимптотичний р. asymptotic distribution
біноміальний р. || біномний р. binomial distribution
динамічний р. пам’яті dynamic memory allocation
диференційований р. інформації differentiated information distribution
економічний р. навантаження economic loading distribution
експоненційний р. exponential distribution
енергетичний р. energy distribution
інваріантний р. invariant distribution
лоренцовий р. Lorentz distribution
несиметричний р. asymmetrical distribution
несиметричний р. сили світла asymmetrical (luminous) intensity distribution
нормальний р. випадкової величини normal distribution of random variable, normal distribution of random quantity, Gaussian distribution of random variable, Gaussian distribution of random quantity
показниковий р. exponential distribution
поліномний р. polynomial distribution
пропорційний р. apportionment, proportional allotment, pro rata allocation
пропорційний р. надійності reliability apportionment
р. випадкових величин distribution of random variables
р. даних data sharing
р. дискового простору disc partition інф
р. дислокації dislocation arrangement
р. зарядів charges distribution
р. за максимумами spiky distribution
р. інтенсивності intensity distribution, intensity profile
р. каналів channel allocation
р. навантаження load dispatch, load distribution, load partition, traffic distribution звз; traffic division тлф
р. напруг voltage distribution
р. пам’яті memory allocation
р. позиції (цифр) (digital) position distribution
р. поля за апертурою aperture field distribution
р. потенціялів potentials distribution
р. похибок error distribution
р. тепловиділення heat-source distribution
р. у часі time distribution, temporal distribution
р. часу time-share, time allocation
р. шумів noise distribution
симетричний р. сили світла symmetrical (luminous) intensity distribution
спектральний р. spectral distribution
статичний р. пам’яті static memory allocation
стійкий р. stable distribution
розрізнення (роздільна здатність) resolution, definition, discrimination; (монітора) addressability звз
високе р. high resolution
змінне р. variable resolution
кутове р. angular discrimination
лінійне р. за азимутом linear azimuth definition
максимальне р. full resolution
низьке р. low resolution
просторове р. spatial resolution, position resolution фіз
р. за амплітудою amplitude resolution
р. за фазою phase resolution
р. зображення image resolution
р. кристалу chip enable елн
р. під час сканування scanning resolution
р. по вертикалі vertical definition
структурне р. (передавальної телевізійної трубки) structural resolution
фазове р. phase resolution
часове р. time resolution; temporal resolution фіз
сигнал,~у signal; (імпульс) pulse; (виклик) call звз; (тривога) alarm
абонентський с. line-drop signal
аварійний звуковий с. alarm buzzer
аварійний с. alarm, emergency signal
аварійний тональний с. stressing tone
амплітудо-модульований с. || АМ-с. amplitude-modulated signal || AM signal; amplitude-modulated wave звз
аналоговий вихідний с. analogue output signal
аналоговий вхідний с. analogue input signal
аналоговий с. розгортки analogue sweep signal
аперіодичний с. aperiodic signal
багатоканальний с. multichannel signal; (мультиплексорний) multiplexed signal
багатопроменевий відбитий с. multipath echo
багатопроменевий с. multipath signal
багаточастотний с. multifrequency signal
бінарний с. binary signal
біоелектричний с. bioelectrical signal
біполярний с. bipolar signal, bidirectional signal
ведений с. slave signal
виклични́й с. call(ing) signal
випадковий с. random signal
високочастотний с. high-frequency signal
відбитий радіолокаційний с. || радіоехо radar return, radio echo
відбитий с. || ехо-сигнал echo (signal)
відповідний с. corresponding signal
відфільтрований с. filtered signal
візуальний с. visual signal, visible signal
вхідний кольорорізницевий с. colour difference input
вхідний максимальний с. full-scale input тлб
вхідний с. input (signal), stimulus
вхідний с. системи автосупроводу autotracking system input signal
вхідний с. стирання erase input
вчасно прийнятий с. in proper time received signal
груповий с. baseband signal; (у багатоканальному зв’язку) multimode signal; (виклику) group signal звз; (композитний) composite signal тлб; aggregate signal ком
двійковий с. binary signal
двовимірний с. two-dimensional signal
декадний с. decadic signal
демодульований с. demodulated signal
детермінований с. deterministic signal
дискретний с. discrete signal
дискретний с. керування digital control signal
диспетчерський с. individual signal
дистанційний с. distance indication
диференційований с. derivative signal
діагностичний с. (про несправність) diagnostic alert, diagnostic message, warning signal
допоміжний с. ancillary signal, auxiliary signal
дуобінарний с. duobinary signal
експоненційний с. exponential signal
екстрапольований с. extrapolated signal
залишковий с. residual signal
замаскований с. переривання masked interruption signal
запірний с. || с. блокування blocking signal
зашифрований с. black signal, enciphered signal
зашифрований телевізійний с. civision
зашифрований факсимільний с. cifax
збалансований с. balanced signal
зважений с. weighted signal
зменшуваний с. (що маліє) decreasing signal
зовнішній опорний с. injected reference
зовнішній с. external signal
ізохронний цифровий с. isochronous digital signal
імпульсний вхідний с. step input
імпульсний с. (відеомонтажу) edit pulse тлб
імпульсний синхронізувальний с. pulse clock
індукований с. induced signal
ініційований с. initiated signal
калібрувальний с. calibration signal
квадратурно модульований с. ко́лірності quadrature-modulated chrominance signal
квантований с. quantized signal
керувальний с. control(ling) signal
ключовий с. key звз
ключовий с. титрів caption key тлб
когерентний с. coherent signal, coherent waveform
кодований с. coded signal
ко́лірний випробувальний с. colour testing signal
ко́лірний опорний с. colour reference signal
ко́лірний с. (carrier) chrominance signal, (carrier) colour signal, chroma signal
кольорорізницевий с. colour-difference signal, colour-difference voltage
командний с. керування command control signal
контрольний с. monitor(ing) signal, pilot signal, supervisory signal, cue(ing)
корисний с. useful signal, desired signal, wanted signal
лінійний с. linear signal
лінійний с. синхронізації line synchronization signal
максимальний неспотворений вихідний с. (підсилювача) maximum undistorted output
медіанний с. median signal
мінімальний виявлюваний с. minimum detectable signal
мінімально-розрізнюваний с. minimally discriminating signal, minimum discernible signal
модулювальний с. modulating signal, baseband signal
модульований с. modulated signal
монохромний с. monochromatic signal
надвисокочастотний с. || НВЧ-с. microwave signal
некогерентний с. incoherent signal
немінімально-фазовий с. nonminimum phase signal
неперервний с. continuous signal
нерегулярно прийманий с. irregularly received signal
неспотворений с. undistorted signal
нічний с. night signal
оброблений с. мовлення processed broadcast signal
одиничний східчастий с. unit step signal
одновимірний с. one-dimensional signal
односмуговий с. single-sideband signal
опорний вхідний с. reference input signal
опорний с. reference (signal), reference wave; (копія очікуваного сигналу) replica
опорний фазовий с. phase reference signal
оптимальний с. optimum signal
ортогональні с~ли orthogonal signals мн
ортогональність с~лів signals orthogonality мн
пакетний с. burst звз
паразитний с. parasite, breakthrough, false signal, phantom signal, spurious signal; parasitics, sneak path, directivity signal звз
паразитний с. передавальної трубки parasitic signal of transmission valve
паразитні с~ли модуляції undesired modulation products мн
передувальний с. leading signal
перемикальний с. switch(ing) signal, keying signal
перемодульований с. overmodulated signal
перетворюваний с. converting signal
пилкоподібний с. saw-tooth(ed) signal; ramp ком
півтоновий с. halftone signal
підроблений с. forged signal
підсилений с. gain(ed) signal
побічні с~ли strays мн звз
повільний с. slowly-changing message
повний ко́лірний с. composite colour signal
повний с. зображення complete video signal, complete image signal
повний с. синхронізації composite synchro
повний телевізійний с. composite TV signal
пороговий с. threshold signal
послаблений с. attenuated signal
послідовний с. series signal
постійний с. steady signal, fixed signal; constant signal мат
потужний вихідний с. power output (signal)
потужний с. power signal
початковий с. pickup signal
прийнятий с. received signal, sensed signal
простий с. simple signal
протилежний с. opposite signal
протифазний с. counterphase signal, antipodal signal
прямокутний с. squarewave ком
псевдотелевізійний с. pseudotelevision signal
псевдошумовий с. noise-like signal, pseudonoise signal, noise-shaped signal
розпізнавальний с. recognizing signal
світловий с. light signal
селекторний с. gate signal
с. багаточастотного коду multifrequency code signal
с. без шумів noise-free signal
с. блокування blocking signal
с. в ефірі signal-in-space
с. випробувального рядка test line sign тлб
с. випробувальної таблиці test-pattern sign(al) тлб
с. (від) цілі target signal
с., відбитий від водної поверхні water surface echo signal
с., відбитий від земної поверхні earth surface echo signal
с., відбитий від цілі target (reflection) signal
с. відбою ringoff signal, clearing signal
с. відмови від виклику call rejection signal
с. відсутності набору dial absence signal
с. відтворення playback signal, read-back signal
с. вільної лінії free-line signal
с. гасіння blanked picture signal, blanking signal, black-out signal
с. готовності до приймання ready-to-receive signal
с. даних data signal
с. дискретизації sampling signal
с. дозволу перенесення carry clear signal
с. допускового контролю signal of tolerance control
с. еталонної частоти standard-frequency signal
с. з двома бічними смугами double-sideband signal
с. з Доплеревим зсувом Doppler-shifted signal
с. з кодуванням фази phase-coded signal
с. з лінійною зміною частоти linear FM signal
с. з лінійною частотною модуляцією || с. з ЛЧМ linear FM signal, chirp signal
с. з надлишковістю excess signal
с. з надлишковою інформацією signal with excess information
с. з нелінійною частотною модуляцією signal with nonlinear frequency modulation
с. з ножеподібною функцією невизначеності signal with sawtooth-like function of indeterminacy
с. з обмеженою смугою частот band-limited signal, bandpass signal
с. з передбаченням signal with predictability
с. з повністю відомими параметрами signal with fully-determined parameters
с. з розширеним спектром spread-spectrum signal
с. з хитною частотою swept signal
с. з частково придушеною бічною смугою signal with partially suppressed side-band
с. з частото-часовим кодуванням time-and-frequency coded signal
с. з перемеженням полярності імпульсів pulse polarity interleaving signal
с. заборони inhibiting signal
с. завади interfering signal, jamming signal, undesired signal
с. зайнятості лінії busy signal, engaged signal
с. закінчення перенесення carry complete signal інф
с. запиту request signal
с. запізнення || с. затримки delay signal
с., захищений від несанкційованого використання protected signal
с. зведення променів convergence signal
с. зворотного зв’язку feedback signal
с. зворотного ходу flyback signal
с. звукового супроводу accompanying-sound signal, accompanying audio signal, accompanying aural signal; sound signal тлб
с. зеленого кольору green signal || G-signal
с. зі стрибкоподібним переналаштуванням частоти frequency-hopped signal
с. зображення picture signal, vision signal
с. зчитування readout signal, read(ing) signal
с. із шумами noisy signal
с. імпульсно-кодової модуляції PCM signal
с. квантування quantizing signal
с. керування зсувом signal of shift(ing) control
с. керування системи наведення guidance signal
с. кінця повідомлення end-of-message signal
с. ко́лірної синхронізації (colour) burst signal, burst
с. колірності chrominance signal
с. кольорових смуг colour bar signal
с. кольорового зображення colour-picture signal
с. компенсації паразитного сигналу передавальної трубки shading (compensation) signal
с. контролю посилання виклику control signal for call transmission
с. кругосвітнього еха round-the-world echo signal
с. лазера laser signal
с. лиха distress signal
с. міжкадрової синхронізації interframe synchronization signal
с. набору dial(ling) signal
с. наднавантаги overload alarm
с. надходження даних data arrival signal
с. налаштування alignment signal, tuning signal
с. небезпеки danger signal
с. несправності trouble signal
с. нуля zero signal
с. обмеженої тривалості time-limited signal
с., отриманий унаслідок усунення із яскравісного «синього» сигналу blue colour-difference signal, B-Y signal
с. первинних ознак primary characteristics signal
с. перевірки часу time check signal
с. передавання мовлення voice transmission signal
с. перенесення carry (signal)
с. переповнення overflow alarm
с. переривання interrupt signal
с. підтвердження виклику call acknowledgement signal
с. підсвічування цілі target illumination indicator рлк
с. повторного виклику repeat call signal
с. позазонової індикації out-of-coverage indication signal
с. помилки систем автосупроводу tracking system error signal
с. помилки під час передачі transmission error alarm
с. попередження warning (signal), notification
с. початку перенесення carry initiating signal
с. початку повідомлення start signal
с. початку розгортки start record signal тлб
с. про несправність кола circuit alarm signal, breakdown signal, fault signal
с. проходження виклику call progress signal
с. радіомовної програми broadcasting signal
с. роз’єднання disconnect signal
с. розпізнавання identification signal, recognition signal
с. розпізнавання цілі target identification signal
с. розузгодження error signal
с. самонаведення homing signal
с. селекції selection signal
с. синхронізації sync(hronization) signal, synchronization waveform, clock signal, locking signal
с. синхронізації приймачів receivers synchronization signal
с. синхронізації телевізійного передавача TV transmitter sync signal
с. синього (основного) кольору blue (primary) signal, B-signal
с. сірої шкали grey scale signal
с. сканування scan(ing) signal
с. спалаху (ко́лірного сигналу-субносія) burst signal
с. сповіщення message(-bearing) signal
с. стандартної частоти standard frequency signal
с. стану state signal
с. стереозвукового супроводу accompanying stereo(phonic) sound signal
с. стирання erasure signal
с. «темної плями» dark spot signal
с. точного часу (по радіо) time signal
с. тривалості duration signal
с. тривоги alarm (signal), alert
с. у формі меандра meander-line signal
с. усеспрямованого радіомаяка omnidirectional beacon signal
с. фазування факсимільного апарата fax phasing signal
с. хибної тривоги false alarm signal
с. циклової синхронізації cycling synchronization signal
с. часу time signal
с. червоного (основного) кольору red (primary) signal || R-signal
с. чорного поля black signal тлг
с. широкого діапазону частот broadband signal
с. шумів noise signal
с., що передається радіопроменем beam signal
с. яскравості brightness signal, Y-signal
синфазний с. in-phase signal
синхронізувальний с. synchronizing signal, locking signal
складний с. compound signal; (композитний) composite signal
спостережуваний с. observed signal
стандартний випробувальний с. standard test signal
стандартний телевізійний с. standard television signal
стартовий с. посилання transmission starting signal
стартстопний цифровий с. digital start-stop signal
стоповий с. stop signal
сторожовий с. watch signal
східчастий с. staircase signal, (stair-)step signal
телевізійний с. || ТВ-сигнал television signal
телевізійний с. з уведеними імпульсами гасіння blanked video(signal), blanked picture sign(al)
телеграфний с. telegraph signal
телефонний с. telephone signal
тональний с. voice-frequency signal, signalling tone; order tone тлф
тональний с. зайнятості busy tone, engaged tone
тональний с. перевантаження congestion tone тлф
тональний с. телефоністки intrusion tone
тональний с. тривоги stressing tone звз
трапецієподібний імпульсний с. trapeziodal pulse
ущільнений с. multiplexed signal
фазокогерентний с. phase-coherent signal
фазокодовий с. phase-code signal
фазокомпенсований с. phase compensated signal
фазоманіпульований с. phase-shift (keyed) signal
фазомодульований с. phase-modulated signal
фінітний с. finite signal
флуктувальний с. fluctuating signal
хибний с. тривоги false alarm signal
цифровий с. digital signal
цифровий с. керування digital control signal
часовий опорний с. || часовий репер temporal reference
частотокодований с. frequency coded signal
червоний кольорорізницевий с. R-Y sign(al)
чотирирівневий с. super-sandcastle signal
швидкісний контрольний с. fast monitor signal, fast pilot signal, fast test signal
широкосмуговий с. wideband signal
яскравісний с. luminance signal || luma signal, luminance component || luma component
фільтр,~а filter, filtration unit; sifter рдт; pass звз; (режекторний) trap; (поглинальний) absorber; (очищувач) cleaner; (сито) strainer
абсорбційний ф. absorption filter
акустичний ф. acoustic filter
акустооптичний ф. acousto-optical filter
амплітудний ф. amplitude filter
аналоговий ф. continuous filter
багатоканальний ф. channel bank filter
багатоланковий ф. ladder(-type) filter, multisection filter
багаторезонаторний ф. multicavity filter
багатосмуговий ф. multiband filter
барабанний ф. drum filter, rotary filter
бар’єрний ф. polishing filter
біквадратний ф. biquadratic filter
бінарний ф. binary filter
вакуумний ф. vacuum filter
вентиляційний ф. ventilation filter
вибілювальний ф. whitening filter
вибірний ф. || селективний ф. selective filter
вирізальний ф. band-elimination filter, band-exclusion filter
високочастотний ф. (пропускає тільки високі частоти) high-pass filter; (працює у високочастотному діапазоні) high-frequency filter || HF filter
вихідний ф. postfilter, output filter
вузькосмуговий режекторний ф. notch filter, notch network
вузькосмуговий ф. narrow-band filter
вхідний ф. input filter; source filter ком
Г-подібний ф. L-section filter, L-type filter
гетеродинний ф. heterodyne filter
голкоподібний ф. needle filter
гребінчастий ф. comb filter; transversal filter мат
гребінчастий цифровий ф. multipath digital filter
груповий ф. group filter мат
двоконтурний смуговий ф. double-tuned bandpass filter, two-section band-pass filter
двосмуговий ф. dual-split filter
дисковий ф. disc filter
дискретний ф. discrete filter, digital filter; (квантований) quantized filter
дискримінаторний ф. discrimination filter
дисперсійний ф. dispersive filter, dispersion filter
диференційно-мостовий ф. differential-bridge filter
діафрагмовий ф. мод diaphragm mode filter
Доплерів ф. Doppler filter
дросельний ф. choke (output) filter
дуплексний ф. duplex filter
експоненційний узгоджений ф. exponential matched filter
електричний ф. electrical(-wave) filter
електростатичний ф. || електрофільтр electrostatic precipitator, electric(-wave) filter
ехозагороджувальний ф. echo suppression filter
ємнісно-резистивний ф. capacitance-resistance filter
загороджувальний ф. || режекторний ф. (band-)rejection filter, rejector (circuit), suppression filter
зворотний ф. reciprocal filter, inverse filter
згладжувальний ф. ripple filter, smoothing filter, smoother
згортковий ф. convolution filter
ідеальний ф. ideal filter
інтерференційний діелектричний ф. (all-)dielectric interference filter
інтерференційний ф. interference filter
інфразвуковий ф. subsonic filter
квазіоптичний ф. quasi-optical filter
кварцовий ф. quartz filter, crystal filter
керамічний ф. ceramic filter
кнопковий ф. button filter; key прф
коаксіальний ф. coaxial filter
кодувальний ф. coding filter
контурний ф. (каналу зв’язку) loop filter
координатний ф. (у тривимірній комп’ютерній графіці) XY filter
коректувальний ф. correcting filter, compensating filter
короткохвильовий ф. || КХ-ф. short-wave pass звз
лінійний ф. line(ar) filter
М-подібний ф. M-type filter
магнетний ф. magnetic filter
медіанний ф. (напр., для оброблення відеосигналів) median filter
мережний ф. (supply-)line filter, mains filter, network filter, power supply filter; surge filter ком
металокерамічний ф. metalceramic filter, sintered metal filter, cermet filter
мостовий Т-подібний ф. bridged T-filter
надвисокочастотний-ф. || НВЧ-ф. microwave filter
невідбивальний ф. (екрана) nonreflective filter
неефективний ф. inefficient filter
нейтральний ф. neutral filter
нелінійний ф. non-linear filter
непереналаштовуваний ф. fixed(-frequency) filter
неперервний ф. continuous filter
нерекурсивний ф. nonrecursive filter
низькочастотний ф. low-pass filter, low-frequency filter
одноконтурний смуговий ф. one-stage band-pass filter
однополюсний ф. one-pole filter
оптимальний ф. optimum detecting filter, optimal filter
оптичний ф. optical filter
параметричний ф. parametric filter
переналаштовний ф. tunable filter
періодичний ф. periodic filter, equal-element filter
п’єзоелектричний ф. piezoelectric filter, crystal filter
повільнодіючий ф. low-rate filter
поглинальний ф. absorbent filter
полюсний ф. all-pole filter
пропускний ф. transmission filter; (смуговий) bandpass filter
просвітлювальний ф. bleaching filter
просторовий ф. spatial filter
просторово-часовий ф. spatial-time filter, spatio-temporal filter
противідбивальний ф. antireflection filter
противідбивальний ф. з матовою поверхнею відбиття antireflection filter with mat reflection surface
противідбивальний ф. з текстурованою поверхнею відбиття antireflection filter with grain-oriented reflection surface
протизавадний ф. interference filter, noise filter
прохідний ф. feedthrough filter, in-line filter
псофометричний ф. psophometric filter, C-message filter
режекторний ф. band-elimination filter, band-rejection filter, band-stop filter, low-and-high-pass filter, rejection filter, eliminator, rejector, trap
селективний ф. selective filter
смуговий вибірний ф. band-selective filter
смуговий гребінчастий ф. pectinated band-pass filter
смуговий загороджувальний ф. band-elimination filter
смугово-пропускний ф. || смуговий ф. band(pass) filter, bypass; zonal filter, loudspeaker dividing network звз
смужковий ф. stripline filter
спрямований ф. directional filter
стежний ф. swept filter, tracking filter, frequency tracker
стрічковий ф. strip(-line) filter
сходинковий ф. ladder filter
Т-подібний ф. T-shaped filter, T-section filter
телевізійний канальний ф. television channel filter
тепловий ф. heat filter
трансверсальний ф. transversal filter
узгоджений просторово-часовий ф. matched space-time filter, matched spatial-temporal filter
узгоджений ф. matched filter
ультразвуковий ф. ultrasonic filter
фазовий ф. phase filter, all-pass filter, all-pass network, universal network
ф. акустичних хвиль acoustic filter
ф. Батерворта Butterworth filter
ф. без утрат lossless filter
ф. верхніх частот || ФВЧ high-pass filter, high-frequency filter
ф. вибіркових значень sampled-data filter
ф. випростувача (згладжувальний) rectifier filter
ф. випростувача для живлення вихідного каскаду (приймача або підсилювача) graded filter
ф. Вінера Wiener filter
ф. вторинного джерела живлення powerpack filter
ф. гармонік harmonic filter
ф. джерела струму current source filter
ф. для захисту від дихання виконавця (у мікрофоні) pop filter
ф. для зменшення зовнішнього засвічення екрана ambient-light filter
ф. для оброблення сигналів антенної решітки array-processing filter
ф. для створення спеціальних звукових ефектів sound-effect filter
ф. для стиснення сигналів з внутрішньоімпульсною лінійною частотною модуляцією dechirping filter
ф. Доплеревих частот Doppler filter, velocity filter
ф. з аналоговим моделюванням analogue-(computer-)type filter
ф. з від’ємним зворотним зв’язком inverse-feedback filter
ф. з доповнювальною характеристикою inverse(-response) filter
ф. з електронним перелаштуванням electronically tunable filter
ф. з електронним перелаштуванням ширини смуги пропускання voltage-controlled variable-bandwidth filter
ф. з крутим зрізом (характеристики загасання) sharp cutoff filter
ф. з магнетним перелаштуванням magnetically tuned filter
ф. з нескінче́нною пам’яттю infinite memory filter
ф. з резонаторним зв’язком cavity-coupled filter
ф. згладжування пульсацій smoothing filter, ripple filter, smoother
ф. зі зарядовими доменами charge-domain filter
ф. зі зважуванням weighted filter тлб
ф. зі скінче́нною імпульсною характеристикою finite(-duration) impulse-response filter
ф. зі стробуванням затримки leapfrog filter
ф. зі ступінчатим перелаштуванням digitally tuned filter
ф. зосередженої селекції concentrated selection filter, multiple-tuned transformer
ф. індустрійних завад radio-interference (suppression) filter
ф. Калмана Kalman filter
ф. каналу віддалі range filter
ф. Кауера Cauer filter
ф. корекції передспотворень postemphasis filter, postequalization filter, de-emphasis filter, preemphasis filter, preequalization filter
ф. магнетостатичних хвиль magnetostatic-wave filter
ф. мод mode filter
ф. на Г-подібних ланках L-section filter, L-type filter
ф. на гіраторах gyrator filter
ф. на елементах із зосередженими параметрами lumped-constant filter
ф. на основі перетворення Фур’є Fourier transform filter
ф. на основі подвійного хвилевідного трійника magic-T filter
ф. на П-подібних ланках pi-section filter
ф. на ПАХ surface-acoustic wave filter || SAW filter
ф. на ПЗЗ CCD filter
ф. на поверхневих хвилях surface-wave filter
ф. на Т-подібних ланках tee filter, T-section filter
ф. на хвилеводі з поздовжньою металевою вставкою fin-line filter
ф. НВЧ microwave filter
ф. невокалізованих звуків (для корекції мовних сигналів) unvoiced filter
ф. нижніх частот || ФНЧ low-frequency filter, low-pass filter, roof filter; (синхронного детектора) loop filter
ф. однієї бокової частоти single-sideband filter
ф. пересилання sending filter звз
ф. пересилання сигналу-носія carrier transfer filter
ф. періодичної дії batch-type filter
ф. поділу каналів channel-separation filter
ф. (придушення) ВЧ-завад (у радіоапаратурі) high filter
ф. придушення завад у колах живлення noise filter, (power-)line filter, interference filter
ф. придушення радіозавад radio-frequency interference filter
ф. придушення реверберації reverberation suppression filter
ф. придушення шипіння hiss filter
ф. прогнозування prediction filter
ф. проміжної частоти || ФПЧ intermediate-frequency filter
ф. просторових частот spatial (frequency) filter
ф. радіохвиль radio wave filter
ф. сигнального орграфа signal-flow-graph filter
ф. спектральних смуг spectral band filter
ф. стиснення імпульсів pulse-compression filter
ф. схеми селекції параметрів стану state-variable filter
ф. типів коливань mode (selection) filter
ф. типу k constant-K filter
ф. типу m m-derived filter
ф., узгоджений з навантаженням iterative filter
ф. часткового придушення бічної смуги vestigial-sideband filter
ф. Чебишева Chebyshev filter
ф. швидкостей velocity filter
ф. Шенона Shannon filter
хвильовий ф. wave filter
цифровий ф. digital filter
цільовий ф. effect filter інф
часовий ф. temporal filter
частотний ф. frequency filter
чебишевський ф. Chebyshev(’s) filter
часовий прк від час; (тимчасовий) temporal

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

атра́кція, -ції = attraction
• мода́льна а. = modal attraction
• паронімі́чна а. = paronymic attraction
• часова́ а. = temporal attraction
аугме́нт, -та = augment
• прикметнико́вий а. = adjectival augment
• складови́й а. = syllabic augment
• часови́й а. = temporal augment
відмі́нок, -нка = case
• аблати́вне зна́чення в-ка = ablative meaning of the case
• аблати́вний дава́льний в. = ablative dative case
• абсолю́тний в. = absolute case
• безприйменнико́вий в. = non-prepositional case
• грамати́чний в. = grammatical case
• дава́льний в. (да́тив) = dative case
• експлікати́вне (поя́снювальне) зна́чення в-нка = explicative (explanatory) meaning of the case
• зале́жний в. = dependent case
• знахі́дний в. (акузати́в) = accusative case
• іменнико́ві в-нки = noun cases
• керо́ваний в. = governed/dependent case
• кли́чний в. (вокати́в) = vocative case
• місце́вий в. (локати́в) = locative case
• називни́й в. = nominative case
• незале́жний в. = independent case
• непрями́й в. = oblique/indirect case
• означа́льна фу́нкція в-нка = attributive function of the case
• ору́дний в. (інструмента́ль) = instrumental case
• підмето́ва фу́нкція в-нка (в. суб’є́кта) = subjective function of the case (case of the subject)
• полівале́нтність в-нка = polyvalency of the case
• полісемі́я в-нка = polysemy of the case
• порівня́льна фу́нкція в-нка = comparative function of the case
• придієслі́вний (адверба́льний) в. = adverbial case
• приіме́нний (адноміна́льний) в. = adnominal case
• прийменнико́вий в. = prepositional case
• присві́йне зна́чення в-нка = possessive meaning of the case
• прями́й в. = direct case
• родо́ви́й в. (ґеніти́в) = genitive case
• семанти́чна полівале́нтність в-нка = semantic polyvalency of the case
• семанти́чна фу́нкція в-нка = semantic function of the case
• семанти́чне використа́ння в-нка = semantic usage of the case
• синонімі́я в-нків = synonymity of the cases
• синтакси́чна фу́нкція в-нка = syntactic function of the case
• систе́ма в-нків = system of cases
• соціати́вне зна́чення в-нка = sociative meaning of the case
• структу́рне використа́ння в-нка = structural usage of the case
• функціона́льна полівале́нтність в-нка = functional polyvalency of the case
• часове́ зна́чення в-нка = temporal meaning of the case
відно́шення = relation, relations (pl)
• адвербіа́льні в-ня = adverbial relations
• адреса́тні в-ня = recipient relations
• антонімі́чні в-ня = antonymic relations
• апозити́вні в-ня = appositive relations
• атрибути́вні (означа́льні) в-ня = attributive relations
• відмінко́ві в-ня = case relations
• в. додатко́вості = relations of complementarity
• в. мети́ (цільове́ в.) = relation of purpose, goal/target relation
• в. зале́жності = relations of dependency
• в. спо́собу ді́ї = modus operandi relations
• вну́трішні в-ня мо́ви = intralanguage relations
• генети́чні в-ня = genetic relations
• градаці́йні (ступене́ві) в-ня = graded/graduality relations
• грамати́чні в-ня = grammatical relations
• диференці́йні в-ня = differentiative relations
• додатко́ві в-ня = complementary relations
• допусто́ві в-ня = concession relations
• єдна́льні в-ня = copulative relations
• заклю́чні (висновко́ві) в-ня = conclusive relations
• зіставні́ в-ня = comparative relations
• змістові́ в-ня = substantial relations
• інструмента́льні в-ня = instrumental relations
• кі́лькісні в-ня = quantitative relations
• компарати́вні в-ня = comparative relations
• конверсі́йні в-ня = conversion relations
• координати́вні в-ня = coordinative relations
• лекси́чні в-ня = lexical relations
• лінеа́рні в-ня = linear relations
• лока́льні в-ня = local relations
• локати́вні в-ня = locative relations
• локати́вні субстанти́вні в-ня = locative substantive relations
• мо́вні в-ня = language relations
• мода́льні в-ня = modal relations
• наслідко́ві в-ня = consecutive relations
• незале́жні в-ня = independent relations
• об’є́ктні в-ня = object/complement relations
• означа́льні в-ня = attributive relations
• омонімі́чні в-ня = homonymic relations
• опозиці́йні в-ня = oppositional relations
• парадигмати́чні в-ня = paradigmatic relations
• перифері́йні в-ня = peripheral relations
• підря́дні в-ня = subordinate relations див. підпорядкува́ння
• позиці́йні в-ня = positional relations
• порівня́льні в-ня = comparative relations
• поя́снювальні в-ня = explicative relations
• предикати́вні в-ня = predicative relations див. предика́ція
• предика́тні в-ня = predicate relations
• предика́тні втори́нні в-ня = predicate secondary relations
• причино́ві в-ня = causal relations
• причино́во-наслідко́ві в-ня = cause-and-effect relations
• пропорці́йні в-ня = proportional relations
• просторо́ві в-ня = spatial relations
• протиста́вні в-ня = adversarial relations
• розділо́ві в-ня = disjunctive relations
• селекти́вні в-ня = selective relations
• сема́нтико-синтакси́чні в-ня = semantico-syntactic (semantic and syntactic) relations
• семанти́чні в-ня = semantic relations
• симетри́чні в-ня = symmetric relations
• синкрети́чні в-ня = syncretic relations
• синсеманти́чне в. = synsemantic relation
• синтагмати́чні в-ня = syntagmatic relations
• синтакси́чні в-ня = syntactic relations
• систе́мні в-ня = systemic relations
• сполучнико́ві в-ня = conjunctional relations
• суб’є́ктні в-ня = subjective relations
• умо́вне в. = conditional relation
• умо́вно-наслідко́ве в. = condition-effect relation
• фігурати́вні в-ня = figurative relations
• центра́льні в-ня = central relations
• часові́ в-ня = temporal relations
зна́чення = meaning, sense
• аблати́вне з. (з. відокре́млення) = ablative meaning
• абсолю́тне з. = absolute meaning
• абстра́ктне з. = abstract meaning
• агенти́вне з. = agentive meaning
• анафори́чне з. = anaphoric meaning
• атрибути́вне з. = attributive meaning
• варіа́нт з-ня = variant of the meaning
• вихідне́ з. = original meaning
• відно́сне (реляти́вне) з. = relative meaning
• відті́нок з-ня = shade of the meaning
• ві́льне з. = free/unbound meaning
• вказівне́ (дейкти́чне) з. = demonstrative (deictic) meaning
• грамати́чне з. = grammatical meaning
• грамати́чне з. сло́ва = grammatical meaning of the word
• денотати́вне з. = denotative meaning
• дистрибути́вне з. = distributive meaning
• додатко́ве з. = additional meaning
• експлікати́вне
• (поя́снювальне) з. = explicative (explanative) meaning
• експреси́вне з. = expressive meaning
• екстенціона́льне з. = extensional meaning
• етимологі́чне з. = etymological meaning
• єди́не з. = single meaning
• зага́льне з. = general meaning
• зву́ження з-ня = narrowing of the meaning
• змі́на з-ня = change of the meaning
• зміст з-ня = content of the meaning
• з. гіпотети́чності = meaning of hypotheticality
• з. знаря́ддя = meaning of instrument
• з. ірреа́льності = meaning of irreality
• з. мети́ (цільове́ з.) = meaning of purpose (target meaning)
• з. мі́сця = meaning of place
• з. набли́ження і до́тику = meaning of approaching and touch
• з. на́пряму = meaning of direction
• з. об’є́кта ді́ї = meaning of the object of action
• з. предикати́вності = meaning of predicativity
• з. пре́фікса = meaning of the prefix
• з. протиста́вності = meaning of contraposition/opposition
• з. сло́ва = meaning of the word
• з. спо́собу = meaning of the mode/mood
• з. суб’є́кта ді́ї = meaning of the subject of action
• зни́ження з-ня = acquisition of pejorative meaning
• іденти́чне з. = identical meaning
• індивідуа́льне з. = individual meaning
• інтенсіона́льне з. = intentional meaning
• ірреа́льне з. = irreal meaning
• конкре́тне з. = concrete meaning
• конотати́вне з. = connotative meaning
• контекстуа́льне з. = contextual meaning
• лекси́чне з. = lexical meaning
• логі́чне з. = logical meaning
• метафори́чне з. = metaphoric meaning
• метонімі́чне з. = metonymic meaning
• неспецифі́чне з. = non(-)specific meaning
• нефразеологі́чне з. = non-phraseological meaning
• нюа́нс з-ня = nuance/shade of meaning
• обме́жувальне з. = limitative/restrictive meaning
• о́бсяг з-ня = volume of meaning
• оказіона́льне з. = occasional meaning
• основне́ з. = main/primary meaning
• партити́вне з. = partitive meaning
• паука́льне з. = paucal meaning (refers to nouns in the paucal form of nominative case)
• перене́сення з-ня = transference of meaning
• перено́сне з. = figurative meaning
• по́вне з. = complete meaning
• по́ле з-ня = field of meaning
• полі́пшення з-ня = amelioration of meaning
• поля́рні з-ня = polar/diametrically opposed meanings
• порівня́льне з. = comparative meaning
• потенці́йне з. = potential meaning
• похідне́ з. = derivative meaning
• присві́йне з. = possessive meaning
• прислівнико́ве з. = adverbial meaning
• прихо́ване з. = hidden meaning
• причино́ве з. = causal meaning
• протиле́жне з. = contrary meaning
• пряме́ з. = direct meaning
• реа́льне з. = real meaning
• референці́йне з. = referential meaning
• розши́рення з-ня = amplification of meaning
• самості́йне з. = independent meaning
• семанти́чна диференціа́ція
• з-чень = semantic differentiation of meanings
• сигніфікати́вне з. = significative meaning
• словотві́рне з. = word-formative meaning
• соціати́вне з. = sociative meaning
• специфі́чне з. = specific meaning
• співвідно́сні з-ня = correlative meanings
• структу́рне з. = structural meaning
• супрові́дне з. = concomitant meaning
• ти́пи з-чень = types of meanings
• тлума́чення з-ня = interpretation of meaning
• умо́вне з. = conditional meaning
• фігура́льне з. = figurative meaning
• форма́льне з. = formal meaning
• фразеологі́чне з. = phraseological meaning
• фразеологі́чно зв’я́зане з. = phraseologically bound meaning
• функціона́льне з. = functional meaning
• часове́ з. = temporal meaning
ма́ркер, -ра = marker
• м. часто́тності = marker of frequency
• часови́й м. = temporal marker
• просторо́вий м. = spatial marker
паради́гма, -ми = paradigm
• акце́нтна п. = accentual paradigm
• видова́ п. = paradigm of aspects
• відмінко́ва п. = paradigm of cases
• дериваці́йна п. = paradigm of derivation
• дієслі́вна п. = paradigm of the verb
• інструмента́льна п. = instrumental paradigm
• ко́мплексна п. = complex paradigm
• комунікати́вна п. = communicative paradigm
• лекси́чна п. = lexical paradigm
• локати́вна п. = locative paradigm
• мода́льна п. = modal paradigm
• морфологі́чна п. = morphological paradigm
• морфо́лого-синтакси́чна п. = morphosyntactic paradigm
• об’є́ктна п. = paradigm of the object
• особо́ва п. = personal paradigm
• п. ре́чення = paradigm of the sentence
• предика́тна п. = paradigm of the predicate, subject-predicate paradigm
• сема́нтико-синтакси́чна п. = semantico-syntactic paradigm
• синтакси́чна п. = syntactic paradigm
• суб’є́ктна п. = paradigm of the subject
• часова́ п. = temporal paradigm
прикме́тник, -ка = adjective див. ад’єкти́в
• апозити́вний п. = appositive adjective
• атрибути́вний п. = attributive adjective
• аугментати́вний (згрубі́лий) п. = augmentative adjective
• відно́сний п. = relative adjective
• відчислівнико́вий (поря́дко́вий) п. = ordinal adjective
• демінути́вний (здрібні́лий) п. = diminutive adjective
• зна́чення п-ка = meaning of the adjective
• коро́тка фо́рма п-ка = short form of the adjective
• описо́вий п. = narrative adjective
• по́вна (нестя́гнена) фо́рма
• п-ка = complete form of the adjective
• п. за фо́рмою = adjectival form
• п. зі зна́ченням можли́вості = adjective with the meaning of possibility
• п. зі зна́ченням найви́щої я́кості = adjective with the superlative meaning
• п. зі зна́ченням призна́чення = adjective with the meaning of designation
• п. зі зна́ченням прислі́вника = adjective with the adverbial value
• п. із озна́кою ді́ї = adjective of action
• п. мі́сця = adjective of place
• п. на позна́чення націона́льності = adjective of nationality
• п. на позна́чення похо́дження = adjective of origin
• п. поді́бності = adjective of similarity
• п. надмі́рного ви́яву озна́ки = adjective of superlative manifestation of a trait
• п. недоста́тнього ви́яву озна́ки = adjective of insufficient manifestation of a trait
• присві́йний п. = possessive adjective
• присві́йно-відно́сний п. = relative possessive adjective
• просторо́вий п. = adjective of space
• речови́нний п. = relational adjective
• складни́й п. = compound adjective
• сту́пені порівня́ння п-ка = degrees of comparison of the adjective
• ступенюва́ння п-ка = degrees of comparison of the adjective
• стя́гнена фо́рма п-ка = apocopated form of the adjective
• субстанти́вна фо́рма п-ка = noun form of the adjective
• субстантиво́ваний п. = adjectival noun
• темпора́льний п. = temporal adjective
• я́кісний п. = qualifying adjective
ра́мка, -ки = framework
• р. контекстуа́льна = contextual framework
• р. часова́ = temporal framework
рефере́нція, -ції = reference
• видова́ р. = generic reference
• просторо́ва р. = spatial reference
• часова́ р. = temporal reference
ре́чення = sentence, clause
• абсолю́тно непо́вне р. = absolutely incomplete sentence
• абстра́ктне р. = abstract sentence
• агенти́вне р. = agentive sentence
• адвербіа́льне р. = adverbial sentence
• ад’єкти́вне односкла́дне р. = adjectival single-component clause
• актуаліза́ція р-ня = actualization of the sentence
• актуа́льне членува́ння р-ня = thematic progression of the sentence
• бажа́льне р. = optative sentence
• безособо́ве р. = impersonal sentence
• безпідмето́ве р. = sentence without a subject
• безсполучнико́ве р. = juxtaposed sentence with coordinate clauses
• вихідна́ фо́рма р-ня = initial form of the sentence
• вихідне́ р. = initial sentence
• ві́льне приєдна́ння р-чень = free sentence-combining
• ві́льний зв’язо́к чле́нів р-ня = free link of the sentence members
• вста́влене р. = interpolated/inserted clause
• вставне́ р. = embedded clause
• головне́ р. = main/principal clause
• головни́й член р-ня = principal part of the sentence
• грамати́чна будо́ва р-ня = grammatical construction of the sentence
• грамати́чна фо́рма р-ня = grammatical form of the sentence
• двоскла́дне р. = two-member/two-component sentence
• двоскла́дне дієслі́вне р. = two-member/two-component verbal sentence
• двоскла́дне іменне р. = two-member/two-component noun sentence
• додатко́ве р. = complement/complementary clause, object clause, wh-clause
• другоря́дне р. = subordinate clause
• другоря́дне присудко́ве р. = subordinate predicative clause
• другоря́дний член р-ня = secondary part of the sentence
• еквівале́нт р-ня = sentence equivalent
• експонібі́льне р. = exponible sentence
• загальнозапере́чне р. = general negation sentence
• зале́жне р. = dependent/subordinate clause
• запере́чення в р-ні = negation in the sentence
• запере́чне р. = negative sentence
• зміст р-ня = meaning/sense of the sentence
• інве́рсія р-ня = inversion of the sentence
• інтона́ція р-ня = intonation of the sentence
• інфініти́вне р. = infinitive sentence (a single-member verbal sentence whose verbal part is expressed by the infinitive); infinitive clause (a clause whose verb is in the infinitive form; a subordinate clause with an infinitive often acts as the subject or object of the main clause)
• ірреа́льно-умо́вне р. = unreal conditional clause
• комунікати́вна фу́нкція р-ня = communicative function of the sentence
• комунікати́вне р. = communicative sentence
• ма́тричне р. = matrix sentence
• мода́льне р. = modal sentence
• модуля́ція р-ня = modulation of the sentence
• моносуб’є́ктне р. = monosubject sentence
• на́голос р-ня = sentence accent
• наказо́ве р. = imperative sentence
• невла́сне підря́дне р. = free indirect
• неоднорі́дні чле́ни р-ня = heterogeneous members of the sentence
• неозна́чено-особо́ве р. = indefinite-personal sentence
• непо́вне суря́дне р. = incomplete coordinate clause
• непо́вне р. = incomplete sentence
• непо́вне р. із неви́раженим при́судком = incomplete sentence with implicit predicate
• непо́вне р. із неви́раженим пі́дметом = incomplete sentence with implicit subject
• непоши́рене р. = unextended sentence
• непоши́рений член р-ня = unextended member/part of the sentence
• непролепти́чне р. = non-proleptic sentence
• номінати́вне р. = nominative sentence
• однорі́дні чле́ни р-ня = homogeneous members of the sentence
• односкла́дне дієслі́вне р. = single-member verbal sentence
• односкла́дне іменне́ р. = single-member nominal sentence
• односкла́дне інфініти́вне р. = single-member sentence with an infinitive
• односкла́дне прислівнико́ве (адвербіа́льне) р. = single-member adverbial sentence
• односкла́дне р. = single-member sentence
• односкла́дне р. із допомі́жни́м дієсло́вом = single-member sentence with an auxiliary verb
• означа́льне р. = attributive/relative clause
• окли́чне р. = exclamative sentence
• оптати́вне р. = optative sentence
• парцельо́ване р. = parcelled sentence
• па́узи р-ня = pauses within the sentence
• перифері́я р-ня = periphery of the sentence
• перспекти́ва р-ня = perspective of the sentence
• пита́льне р. = interrogative sentence
• непряме́ пита́льне р-ня = indirect interrogative sentence
• підмето́ва части́на р-ня = subject group див. гру́па пі́дмета
• підмето́ве (суб’є́ктне) підря́дне р. = subject subordinate clause
• підпорядко́вувальне р. = subordinating clause
• підря́дне відно́сне р. = relative subordinate clause
• підря́дне додатко́ве р. = complement/complementary subordinate clause
• підря́дне допусто́ве р. = concessive subordinate clause
• підря́дне іменнико́ве р. = nominal subordinate clause
• підря́дне індикати́вне р. = indicative subordinate clause
• підря́дне кауза́льне р. = causal subordinate clause
• підря́дне обста́винне р. = circumstantial subordinate clause
• підря́дне означа́льне р. = relative/attributive subordinate clause
• підря́дне порівня́льне р. = comparative subordinate clause
• підря́дне приєдна́льне р. = conjunctive subordinate clause
• підря́дне присудко́ве р. = predicate/predicative subordinate clause
• підря́дне р. = subordinate clause
• підря́дне р.-при́кладка = subordinate clause in apposition/that functions as apposition
• підря́дне р.-при́судок = subordinate predicate-clause (a clause functioning as a predicate)
• підря́дне р. гіпотети́чної умо́ви = subordinate clause of hypothetical condition
• підря́дне р. ірреа́льної умо́ви = subordinate clause of unreal condition
• підря́дне р. мети́ = subordinate clause of purpose
• підря́дне р. мі́ри i сту́пеня = subordinate clause of measure and degree
• підря́дне р. мі́сця = subordinate clause of place
• підря́дне р. можли́вої умо́ви = subordinate clause of possible/hypothetical condition
• підря́дне р. на́слідку = subordinate clause of result/consequence
• підря́дне р. обме́ження = subordinate clause of limitation
• підря́дне р. потенці́йної умо́ви = subordinate clause of potential condition
• підря́дне р. причи́ни = subordinate clause of cause, = causal subordinate clause
• підря́дне р. спо́собу ді́ї = subordinate clause of manner
• підря́дне р. умо́ви = subordinate clause of condition, = conditional subordinate clause
• підря́дне р. ча́су = subordinate clause of time
• підря́дне сполучнико́ве р. = subordinate conjunctinal clause
• по́вне р. = complete sentence
• поря́док части́н складно́го р-ня = member order of the compound sentence
• поши́рене р. = extended sentence
• поши́рений член р-ня = extended member of the sentence
• предикати́вне р. = predicative sentence
• приєдна́ння чле́нів р-ня = joining/addition of the sentence members
• прикметнико́ве (ад’єкти́вне) підря́дне р. = adjectival subordinate clause
• прислівнико́ве (адвербіа́льне) підря́дне р. = adverbial subordinate clause
• присудко́ва части́на р-ня = predicative part of the sentence, predicate group of the sentence див. гру́па при́судка
• присудко́ве р. = predicative sentence, predicate clause
• пролепти́чне р. = proleptic sentence
• про́сте́ багатоскла́дне р. = simple sentence with several homogeneous predicates
• про́сте́ двоскла́дне р. = simple two-component/two-member sentence
• про́сте́ еліпти́чне р. = simple elliptic sentence
• про́сте́ неозна́чено-особо́ве р. = simple indefinite-personal sentence
• про́сте́ непо́вне р. = simple incomplete sentence
• про́сте́ непоши́рене р. = simple unextended sentence = (a sentence without complements)
• про́сте́ односкла́дне вокати́вне (окли́чне) р. = simple one-member vocative sentence
• про́сте́ односкла́дне дієслі́вне р. = simple one-member verbal sentence
• про́сте́ односкла́дне номінати́вне р. = simple one-member nominative sentence
• про́сте́ односкла́дне прислівнико́ве (адвербіа́льне) р. = simple one-member adverbial sentence
• про́сте́ односкла́дне р. = simple one-member sentence
• про́сте́ озна́чено-особо́ве р. = simple definite-personal sentence
• про́сте́ паси́вне р. = simple passive sentence
• про́сте́ по́вне р. = simple complete sentence
• про́сте́ поши́рене р. = simple extended sentence = (a sentence with complements)
• про́сте́ р. = simple sentence
• про́сте́ р. з безособо́вою констру́кцією = simple sentence with the impersonal verbal construction
• про́сте́ р. з логі́чним пі́дметом = simple sentence with the logical subject
• про́сте́ р. з паси́вною констру́кцією = simple sentence with the passive verbal construction
• про́сте́ узага́льнено-особо́ве р. = simple generalized-personal sentence
• псевдосуря́дне р. = pseudo-coordinate clause
• реа́льно-умо́вне р. = sentence of real condition
• р.-при́кладка = sentence in apposition; apposition-based sentence
• р. з допомі́жни́м дієсло́вом = sentence with an auxiliary verb
• розповідне́ бажа́льне р. = optative narrative sentence
• розповідне́ наказо́ве р. = imperative narrative sentence
• розповідне́ оптати́вне р. = optative narrative sentence
• розповідне́ р. = statement; narrative sentence
• семанти́чно непо́вне р. = semantically incomplete sentence
• синсеманти́чне р = synsemantic/syncategorematic sentence
• складне́ багаточле́нне р. = composite polynomial/multi-member sentence
• складне́ безсполучнико́ве р. = compound asyndetic sentence
• складне́ р. = composite sentence
• складне́ р. із кількома́ ти́пами синтакси́чного зв’язку́ = composite sentence with different types of syntactic relations
• складне́ р. з одни́м ти́пом синтакси́чного зв’язку́ = composite sentence with a single = type of syntactic relations
• складне́ сполучнико́ве р. = conjunctional composite sentence
• складнопідря́дне атрибути́вне р. = complex sentence with an attributive subordinate clause
• складнопідря́дне безсполучнико́ве р. = complex sentence with a juxtaposed subordinate clause
• складнопідря́дне об’є́ктне р. = complex sentence with a subordinate object clause
• складнопідря́дне поя́снювальне р. = complex sentence with a subordinate explanatory clause
• складнопідря́дне р. = complex sentence
• складнопідря́дне сполучнико́ве р. = conjunctional/syndetic complex sentence
• складнопідря́дне стве́рджувальне декларати́вне р. = complex sentence with an affirmative declarative clause
• складнопідря́дне стве́рджувальне р. = complex sentence with an affirmative clause
• складнопідря́дне суб’є́ктне р. = complex sentence with a subordinate subject clause
• складнопідря́дне уто́чнювальне р. = complex sentence with a subordinate specifying clause
• складносуря́дне безсполучнико́ве р. = asyndetic compound sentence
• складносуря́дне висновко́ве р. = compound sentence with a consequential coordinate clause
• складносуря́дне градаці́йне р. = compound sentence with gradual conjunction
• складносуря́дне єдна́льне р. = compound sentence with a coordinate copulative clause
• складносуря́дне зіставне́ р. = compound sentence with a coordinate comparative clause
• складносуря́дне поя́снювальне р. = compound sentence with a coordinate explanatory clause
• складносуря́дне причино́ве р. = compound sentence with a coordinate causal clause
• складносуря́дне протиста́вне р. = compound sentence with a coordinate adversative clause
• складносуря́дне р. = compound sentence (a sentence composed by coordination)
• складносуря́дне р. відкри́тої структу́ри = compound sentence with an open/recursive structure
• складносуря́дне р. закри́тої структу́ри = compound sentence with a closed/non-recursive structure
• складносуря́дне розділо́ве р. = compound disjunctive sentence
• складносуря́дне сполучнико́ве р. = syndetic compound sentence
• складносуря́дне темпора́льне р. = compound temporal sentence with sentence-internal temporal relations
• складнопідря́дне просторо́ве р. = complex sentence with a subordinate clause of space
• складнопідря́дне стве́рджувальне р. = complex sentence with a subordinate affirmative clause
• спонука́льне р. = compelling sentence
• структу́ра р-ня = structure of the sentence
• структу́рно непо́вне р. = structurally incomplete sentence
• суря́дне р. = coordinate clause
• схе́ма р-ня = scheme of the sentence
• тембр р-ня = timbre/tone of the sentence
• темп р-ня = tempo of the compound sentence
• тип р-ня = type of the sentence
• ускла́днене р. = extended sentence (a sentence with complements)
• уста́лене р. = fixed sentence
• фініти́вне р. = sentence with a finitive verb
• фо́кус р-ня = focus of the sentence
• фоне́тика р-ня = phonetics of the sentence
• форма́льно непо́вне р. = formally incomplete sentence
• фу́нкція р-ня = function of the sentence
• частко́ве основне́ р. (про́сте́ основне́ р. в констру́кції складно́го) = principal/main clause (simple principal sentence in the structure of a complex sentence)
• частко́ве підря́дне р. (про́сте́ підря́дне р. в констру́кції складно́го) = subordinate clause (simple dependent sentence in the structure of a complex sentence)
• частко́ве р. (про́сте́ р. в констру́кції складно́го) = clause (simple sentence in the structure of a composite sentence)
• частко́ве р. інфініти́вного ти́пу в констру́кції складно́го = infinitive clause in the structure of a composite sentence
• частко́ве р. фініти́вного ти́пу в констру́кції складно́го = finite clause in the structure of a composite sentence
• частко́во запере́чне р. = clause that implies partial negation
• член р-ня = sentence member
• я́дерне р. = kernel sentence
• ядро́ р-ня = sentence core
словосполу́чення = group of words, phrase, syntagma див. синта́гма
• адвербіа́льне с. = adverbial phrase/word combination/syntagma
• адвербіа́льне партити́вне с. = adverbial phrase with a partitive modifier
• адвербіа́льно-адвербіа́льні
• с-ня = Adv + Adv phrases (adverbial phrases with an adverb as a pre- or postmodifier)
• адвербіа́льно-ад’єкти́вні с-ня = Adv + Adj phrases (adverbial phrases with an adjective-postmodifier)
• адвербіа́льно-верба́льні с-ня = Adv + V phrases (verbal phrases with an adverb-premodifier)
• адвербіа́льно-субстанти́вні
• с-ня = Adv + N (with or without a preposition) phrases (adverbial phrases with a noun-postmodifier)
• ад’єкти́вно-адвербіа́льні с-ня = Adj + Adv phrases (adjectival phrases with an adverb-postmodifier)
• ад’єкти́вно-ад’єкти́вні с-ня = Adj + Adj phrases (adjectival phrases with an adjective-postmodifier)
• ад’єкти́вно-верба́льні с-ня = Adj + V phrases (adjectival phrases with a verb-postmodifier)
• ад’єкти́вно-субстанти́вні с-ня = Adj + N (with or without a preposition) phrases (adjectival phrases with a noun-postmodifier)
• атрибути́вне с. = attributive phrase
• багаточле́нне с. = multi-member (multi-component) phrase/word combination
• біна́рне с. = binary phrase; word combination; syntagma
• верба́льно-адвербіа́льні с-ня = V + Adv phrases (verb phrases with an adjunct adverb)
• верба́льно-ад’єкти́вні с-ня = V + Adj phrases (verb phrases with an adjective-postmodifier)
• верба́льно-верба́льні с-ня = V + V phrases (verb phrases with a verb in the complement function)
• верба́льно-субстанти́вні с-ня = V + N phrases (verb phrase with a noun in the complement function)
• ві́льне с. = free word combination
• детермінати́вне с. = determinative phrase
• дієслі́вне с. = verbal phrase
• елемента́рне с. = elementary phrase
• іменнико́ве с. = noun/nominal phrase
• іменнико́ве партити́вне с. = noun phrase with a partitive determiner
• інфініти́вне с. = infinitive phrase
• ко́мплексне с. = complex phrase
• логі́чне с. = logical phrase
• неузго́джуване с. = non-coordinate phrase
• партити́вне с. = partitive phrase
• паука́льне с. = paucal phrase
• підря́дне с. = subordinate phrase
• поши́рене іменнико́ве с. = extended nominal phrase
• предикати́вне с. = predicative phrase
• прийменнико́ве с. = prepositional phrase
• прикметнико́ве с. = adjectival phrase
• прислівнико́ве партити́вне с. = prepositional phrase with a partitive determiner
• про́сте́ с. = simple phrase
• складне́ с. = compound phrase
• с. дода́тка = complement phrase
• суб’є́ктне с. = subject phrase
• субордина́рне с. = subordinate phrase
• субстанти́вне с. = substantive, substantival phrase
• субстанти́вне неузго́джуване с. = non-coordinate substantive/substantival/noun phrase
• субстанти́вно-адвербіа́льні с-ня = N + Adv phrases (noun phrases with an adverb-modifier)
• субстанти́вно-ад’єкти́вні с-ня = N + Adj phrases (noun phrases with an adjectival postmodifier)
• субстанти́вно-верба́льні с-ня = N + V phrases (noun phrases with a verb in the function of a predicate)
• субстанти́вно-субстанти́вні с-ня = N + N (with of without a preposition) phrases (noun phrases with a noun or a prepositional phrase as a postmodifier)
• суря́дне градаці́йне с. = gradual coordinate phrase
• суря́дне єдна́льне с. = linking coordinate phrase
• суря́дне протиста́вне с. = adversative coordinate phrase
• суря́дне поя́снювальне с. = explanatory coordinate phrase
• суря́дне розділо́ве с. = disjunctive coordinate phrase
• суря́дне с. = coordinate phrase
• суря́дне с. відкри́тої структу́ри = coordinate phrase with an open structure
• суря́дне с. закри́тої структу́ри = coordinate phrase with a closed structure
• узго́джуване с. = concordant phrase
• ускла́днене с. = syntagma with adjacent extensive modifiers
• уста́лене с. = fixed expression
• часове́ с. = temporal syntagma/phrase
• числівнико́ве партити́вне с. = noun phrase consisting of a partitive numeral
• член с-ня = member/part/constituent of a word combination
сполу́чник, -ка = conjunction
• градаці́йний с. = gradual conjunction
• двочле́нний с. = two-component conjunction
• дистрибути́вні с-ки = distributive conjunctions
• допусто́ві с-ки = concessive conjunctions
• єдна́льні (копуляти́вні) с-ки = copulative conjunctions
• заклю́чні с-ки = conjunctions with a consecutive value
• кореляці́йні с-ки = correlative conjunctions
• наслідко́вий с. = consecutive conjunction
• некореляці́йні с-ки = noncorrelative conjunctions
• непохідні́ с-ки = underived conjunctions
• одночле́нний с. = single-component conjunction
• озна́чений (стве́рджувальний) с. = affirmative conjunction
• па́рний (подві́йний) с. = double conjunction
• підря́дний (гіпотакти́чний) с. = subordinating/binding (hypotactic) conjunction
• повто́рювані с-ки = repeated conjunctions
• порівня́льні с-ки = comparative conjunctions
• похідні́ с-ки = derived conjunctions
• поя́снювальні с-ки = explanatory conjunctions
• причино́ві с-ки = causal conjunctions; conjunctions of cause
• про́сті́ с-ки = simple conjunctions
• протиста́вні с-ки = adversative conjunctions
• розділо́ві с-ки = disjunctive conjunctions
• складні́ с-ки = composed conjunctions
• скла́дені с-ки = conjunctive phrases
• с-ки мети́ = conjunctions of purpose
• с-ки мі́сця = conjunctions of place
• с-ки спо́собу ді́ї = conjunctions of manner
• суря́дні (паратакти́чні) с-ки = coordinating/paratactic conjunctions
• умо́вні с-ки = conditional conjunctions
• часові́ с-ки = temporal conjunctions; conjunctions of time
темпора́льний = temporal
часови́й = temporal
• ч-ва́ атра́кція = temporal attraction
• ч-ва́ паради́гма = temporal paradigm
• ч-ва́ послідо́вність = temporal consequence
• ч-ва́ транспозити́вність = temporal transposition
• ч-ве́ відно́шення = temporal relation
• ч-ве́ заба́рвлення = temporal colouration/colouring
• ч-ве́ зна́чення = temporal meaning
• ч-ве́ підря́дне ре́чення = temporal subordinate clause, subordinate clause of time
• ч. аугментати́в = temporal augment
• ч. сполу́чник = temporal conjunction