Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «statistical inference» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

inference (логі́чний) ви́сновок ■ to draw (an) ~ роби́ти//зроби́ти ви́сновок (from smth – з чогось), дохо́дити//дійти́ ви́сновку (that – що), висно́вувати//ви́снувати (that – що)
['ɪnfrəns]
formal ~ = форма́льний ви́сновок
immediate ~ = безпосере́дній ви́сновок
inductive ~ = індукти́вний ви́сновок
propositional ~ = пропозиці́йний ви́сновок
statistical ~ = статисти́чний ви́сновок
structural ~ = структу́рний ви́сновок

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ви́снов|ок (-вку) 1. conclusion 2. (логічний) inference; (logical) deduction 3. (наслідок) corollary 4. (думка, погляд) opinion 5. (результат обговорення) judgment, result; (кінцевий, лат.) terminus ad quem 6. (мн.) findings ▪ дійти́ —ку, зроби́ти ~ to infer, to conclude, to deduce, to draw an inference, to draw [make, reach, come to, arrive at] a conclusion, to judge (на підставі чогось – from smth); (за аналогією) to analogize; зроби́ти зага́льні —ки (узагальнити) to generalize, (підсумувати) to summarize; поква́питися з —ками to jump to a conclusion
безпосере́дній ~ = immediate inference; immediate conclusion
дедукти́вний ~ = deductive conclusion
експе́ртний ~ = expert opinion
~ за анало́гією = analogism
індукти́вний ~ = inductive inference
кінце́вий ~ = final conclusion
консультати́вний ~ = advisory opinion, judgment
логі́чний ~ = inference
непра́вильний ~ = false conclusion; misjudgment
непроду́маний ~ = premature conclusion
однозна́чний ~ = unequivocal conclusion
передча́сний ~ = premature conclusion
~ пі́сля обгово́рення = judgment
помилко́вий ~ = див. неправильний ~
приро́дний ~ = natural conclusion
пропозиці́йний ~ = propositional inference
статисти́чний ~ = statistical inference
структу́рний ~ = structural inference
форма́льний ~ = formal inference
хи́бний ~ = fallacy, false conclusion; misjudgment
~, що не виплива́є з да́ного за́сновку = (лат.) non sequitur