Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «source code» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

source [sɔːs, амер. sɔːrs soʊrs]
  1. n
    1) джерело́
    2) верхі́в’я (ріки)
    3) поча́ток, першопричи́на
    4) першоджерело, початковий документ
    5) повідо́мник, інформа́тор
    6) електр. витік
  2. adj
    1) початковий, оригінальний, вихідний, перви́нний, перві́сний
    2) витіковий, джерельний
  3. v
    1) отримувати з джерела
    2) знаходити джерело (чогось)
    • source code, sources — комп. джерельний (вихідний) код; джерельний (вихідний) текст програ́ми; сирце́вий код, мн. сирці́
    • source language — мова оригіналу
    • point source —
    а) точкове джерело (радіації або світла)
    б) зосере́джене джерело (зокрема забрудення)
    • open source software (OSS), Free/Libre/Open-Source Software (FLOSS), Free and Open-Source Software (FOSS) — ПЗ з відкритими вихідними текстами, ПЗ з відкритими сирцями, відкриті програмні засоби Обговорення статті

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

code = [kəʊd] 1. код, шифр || кодува́ти/закодува́ти, шифрува́ти/зашифрува́ти; програмува́ти/запрограмува́ти (в кодах) 2. систе́ма кодува́ння
• absolute ~
= маши́нний код; програ́ма в абсолю́тних (маши́нних) кома́ндах
• access ~
= код ви́клику (пристрою); код до́ступу
• address ~
= код адре́си
• affine-invariant ~
= афі́нно інваріа́нтний код
• algebraic ~
= алґебри́чний код
• alphabetic ~
= бу́квений код
• alpha(nu)meric ~
= бу́квено-цифрови́й код
• alternant ~
= альтерна́нтний код
• anagrammatic ~
= анагра́мний код
• antipalindromic ~
= антипаліндро́мний код
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) код
• bar ~
= штрихови́й код
• binary ~
= біна́рний код
• binary-coded decimal (BCD) ~
= двійко́во-десятко́вий код
• biquinary ~
= двійко́во-п’ятірко́вий код
• block ~
= бло́ковий код
• cascade ~
= каска́дний код
• chain ~
= ланцюго́вий код
• circulant ~
= циркуля́нтний код
• command ~
= код кома́нди
• compiled ~
= 1. протрансльо́вана програ́ма 2. скомпільо́ваний код; об’є́ктний код
• completion ~
= код заве́ршення
• computer ~
= систе́ма кома́нд комп’ю́тера
• condition ~
= код заве́ршення
• control ~
= керува́льний код
• constacyclic ~
= констациклі́чний код
• convolutional ~
= згорта́льний код
• coset ~
= сумі́жно-групови́й код
• cyclic ~
= циклі́чний код
• decimal ~
= десятко́вий код
• decipherable ~
= дешифро́вний код
• destination ~
= код пу́нкту призна́чення, код адреса́та (повідомлення)
• digital ~
= цифрови́й код
• direct ~
= програ́ма з абсолю́тними (маши́нними) адре́сами
• distributive ~
= розподі́льчий (дистрибути́вний) код
• dual ~
= дуа́льний код
• equal-length ~
= рівномі́рний код
• equidistant ~
= еквідиста́нтний код
• equilibrium ~
= рівнова́жний код
• erroneous ~
= код з по́ми́лкою
• error ~
= код по́ми́лки
• error-checking ~
= код з контро́лем помило́к; код зі знахо́дженням помило́к
• error correcting ~
= помилкокоригува́льний код; помилкостійки́й код
• error-detecting ~
= код з виявля́нням помило́к
• escape ~
= керівни́й код
• excess three ~
= код з на́длишком три
• executable ~
= вико́нуваний код, вико́нувана програ́ма
• exit ~
= код заве́ршення; код ви́ходу
• expurgated ~
= зву́жений код
• extended ~
= розши́рений код
• extended error ~
= розши́рений код по́ми́лки
• extended keyboard ~s
= розши́рені ко́ди клавіату́ри
• false ~
= непра́вильний код; хи́бний код
• fragile ~
= недовгові́чна програ́ма (важка для модифікації)
• function ~
= код режи́му робо́ти
• group ~
= групови́й код
• illegal ~
= заборо́нений код; заборо́нена ко́дова комбіна́ція; нелега́льна програ́ма
• in-line ~
= маши́нні кома́нди
• instruction ~
= код кома́нди
• interrupt ~
= код перерива́ння
• irredundant ~
= ненадлишко́вий код
• irreversible ~
= необоро́тний код
• keyboard scan ~
= скан-код кла́віші
• lead-in ~
= пе́рший си́мвол кома́нди (принтера)
• letter ~
= бу́квений код
• linear ~
= ліні́йний код
• lock ~
= код за́хисту; замо́к
• machine ~
= маши́нний код
• machine-readable ~
= машиночи́тний код
• master reset ~
= код головно́го реста́рту
• mnemonic ~
= мнемоко́д, мнемоні́чний код
• modular ~
= мо́дульна програ́ма
• nested ~
= вкла́дений код
• nonexistent ~
= неная́вний код; непередба́чений код
• nonreproducing ~
= невідтво́рний код; недруко́вний код; невідтво́рна програ́ма
• number ~
= код числа́
• numerical ~
= числови́й (цифрови́й) код
• object ~
= входова́ програ́ма (програма входовою мовою транслятора); об’є́ктний код; об’є́ктна програ́ма
• operation ~
= код опера́ції
• optimized (machine) ~
= оптимізо́ваний (маши́нний) код, оптимізо́вана програ́ма
• orthogonal ~
= ортогона́льний код
• orthogonalizable ~
= ортогоналізо́вний код
• overlapping ~
= перекривни́й код
• overlay access ~
= код до́ступу до оверле́ю
• own ~
= вла́сна підпрогра́ма (частина стандартної підпрограми, що її створив користувач)
• pointer-threaded ~
= проши́тий код
• polynomial ~
= поліно́мний код
• position(al) ~
= позиці́йний код
• position-independent ~
= непозиці́йний код; програ́ма в відно́сних адре́сах
• prefix ~
= пре́фіксний код
• processor-specific ~
= процесорозорієнто́вана програ́ма (стосується конкретного процесора)
• pulse ~
= і́мпульсний код
• pure ~
= проф. чи́стий код
• randomized ~
= рандомізо́ваний код
• redundant ~
= надлишко́вий код
• reenterable (reentrant) ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• reflexive ~
= рефлекси́вний код
• relative ~
= програ́ма у відно́сних адре́сах
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• repertory ~
= систе́ма кома́нд; паке́т кома́нд
• retrieval ~
= пошуко́вий код
• return ~
= код верта́ння
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• scan ~
= скан-код; код кла́віші
• self-adjusting ~
= самозаванта́жувальний код
• self-checking ~
= код із знахо́дженням (виявля́нням) помило́к; помилковиявни́й код
• self-correcting ~
= самокоригува́льний код
• semantic ~
= семанти́чний код
• separable ~
= сепара́бельний код
• serial ~
= послідо́вний код
• serity ~
= код серйо́зності помило́к
• sign ~
= код зна́ку
• simple parity-check ~
= код із про́сто́ю пере́ві́ркою на па́рність
• simplex ~
= си́мплексний код
• skeletal ~
= скеле́т програ́ми, ескі́зна програ́ма
• skip ~
= код пропуска́ння, код ігнорува́ння
• sliding ~
= ковзни́й код
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• space ~
= код про́пуску, код інтерва́лу
• state (status) ~
= код ста́ну
• straight-line ~
= програ́ма без ци́клів; ліні́йна части́на програ́ми
• strip ~
= штрихови́й код
• symbol ~
= код си́мвола; си́мвольний код
• syllable ~
= силабі́чний (скла́довий) код
• symbolic ~
= псевдоко́д; програ́ма си́мвольною мо́вою
• task ~
= програ́ма зада́чі; код зада́чі
• telecommunication ~
= код для телезв’язку́, телекомунікаці́йний код
• termination ~
= програ́ма (код) заве́ршення
• threaded ~
= заши́тий код
• throw-away ~
= технологі́чна програ́ма (тимчасово використовувана у розробці програмового продукту)
• two-out-of-five ~
= код "два з п’яти́"
• tree ~
= деревоподі́бний код
• truncated ~
= утя́тий код
• uniform ~
= рівномі́рний код
• unused ~
= невикористо́вний код; невикористо́вна ко́дова комбіна́ція
• user identification ~
= код користувача́
• variable-length ~
= код змі́нної довжини́
• zip ~
= пошто́вий і́ндекс

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

код,~у code; digit тлф; key ком
американський стандартний к. обміну інформацією || АСКОІ American standard code of information interchange || ASCII
амплітудний к. amplitude code
бінарний фазовий к. binary phase code
біполярний к. bipolar code
біфазний к. biphase code
груповий к. group code
дванадцятковий к. duodecimal code
двійковий к. обміну й опрацювання інформації exchange-and-processing binary code
двійково-десятковий к. || ДДК binary coded decimal (code) || BCD, binary-decimal (code) || BDC
двійково-п’ятірковий к. biquinary code, quibinary code
декадний к. decade code
деревоподібний к. tree code
дешифрований двійковий к. decoded binary code
дифузний к. diffuse code
доповняльний к. additional code, complement(ary) code; (числа) complement інф
дуобінарний к. || парний двійковий к. duobinary code
завадостійкий к. anti-jamming code
збалансований двійковий к. zero-disparity code
збалансований к. (у лінії передавання) balanced code
зважений к. (позиційний) weighted code
згортковий к. convolution(al) code
згортковий к. корекції (пакетів з помилками) Hagelbarger code звз
змінно-пересильний к. variable-transferring code
змінно-якісний к. variable-quality code
зміщений двійковий к. offset binary (code)
зовнішній к. outer code
ідентифікаційний к. identifying code, identification code, authorization code; (мобільного пристрою) cap code, capcode ком
імпульсний к. pulse code
імпульсно-числовий к. pulse digital code
каскадний к. concatenated code, stage code; cascade code мат
квазітрійковий цифровий к. quasi-ternary digital code, pseudoternary digital code
керувальний к. control code, escape code; address code звз
к. автентифікації authentification code
к. автовідповідача answerback code
к. адресата destination code
к. адреси address code
к. адреси числа number address (code)
к. багатоадресної команди multiple-address code
к. Баркера Barker code
к. Бодо Baudot code
к. Бофорта Beaufort notation
к. вертання return code
к. вимірювального перетворювача sensor code, transducer code
к. віддаленості секторного індикатора (sector-display) range code, (sector-display) distance code
к. Гафмена Huffman code
к. Гемінґа Hamming code
к. Голеріта Hollerith code
к. Ґрея Gray code
к. «два з п’яти» two(-out)-of-five code
к. джерела source code
к. діленого dividend code
к. дільника divisor code
к. для засекречування мови voice scrambling code
к. з виправленням одиничних помилок single-error correcting code
к. з виправленням подвійних помилок double-error correcting code
к. з виправленням помилок error-correcting code
к. з виявленням і виправленням помилок error detecting and correcting code
к. з виявленням одиничних помилок single-error-detecting code
к. з виявленням помилок error-detecting code
к. з доповненням до двох two’s complement code
к. з контролем парності parity-check code
к. з мінімальною кодовою відстанню minimum-distance code
к. з мінімальною надлишковістю minimum redundancy code
к. з надлишковістю redundance code
к. з надлишком excess code
к. з надлишком три excess-three code
к. з одиничною відстанню continuous progressive code, unit-distance code
к. з перестановкою permutation code
к. завершення completion code, condition code, return code, termination code
к. змінної довжини variable-length code
к. знака sign code
к. зони приймання reception zone code
к. зсуву фази phase shift code
к. ідентифікації виклику call-directing code тлф
к. із самоконтролем self-checking code
к. керування control code, escape code; address code звз
к. команди instruction code
к. коректування (error-)correcting code
к. мікрокоманди microcode
к. Мілера Miller code
к. множника factor code, multiplier code
к. Морзе Morse code
к. Мура Moore code
к. «один з десяти» one-out-of-ten code
к. операції opcode, operation code
к. перестановної модуляції permutation modulation code
к. пілот-сигналу pilot signal code
к. подання числа number representation code
к. помилки error code, condition code
к. порядку числа exponent code
к. розпізнавання identity code
к. семисегментного індикатора seven-segment code
к. символів character code
к. синхронізації керування control timing code
к. ситуації condition code
к. суми sum code
к. тексту text code
к. телетайпа teleprinter code
к. тривалості стробу gate code, strobe code
к. Файра Fire code
к. числа coded number, number (code)
к. Шенона Shannon code
к., що інваріантний до часового зсуву time-invariant code
ко́лірний к. проводів wire colour code
контрольний к. check code інф
коректувальний к. correcting code
ланцюговий к. chain code
лінійний блоковий к. linear blocking code
літеро-цифровий к. alpha(nu)meric code
машинний к. machine(-language) code, computer code, absolute code інф
машинно-розпізна́ваний к. machine recognizable code інф
міжнародний к. короткохвильовиків International code of shortwave operators
мнемонічний к. операції mnemonic code of operation
модифікований к. modified code
надлишковий к. redundant code
нелінійний к. nonlinear code
новонабраний двійковий к. newly typed binary code
обернений к. inverted code, inverse code; (числа) complement; (двійкового числа) one’s complement
об’єктний к. object code, compiled code
основний к. master code; major code, main code мат
парафазний к. two-rail code ком
персональний к. personal code
польовий часовий к. vertical interval time code
постійнозважуваний к. constant-weight code
пошуковий к. search key
примітивний к. primitive code
псевдовипадковий к. pseudorandom code, pseudorandom pattern
псевдотрійковий к. pseudoternary code, twinned-binary code
п’ятиелементний к. five-element code
п’ятизначний циклічний к. five-place cyclic code
п’ятипозиційний телеграфний к. five-bit telegraph code, five-bit cable code
п’ятірковий к. quinary code
самодоповняльний к. self-complementing code
самодуальний к. self-dual code
семиелементний к. телетайпа seven-element teleprinter code
семисегментний к. seven-segmented code
симплексний к. simplex code
телетайпний к. МККТТ International Telegraph Alphabet
телефонний к. (району, міста, країни) dialling code || area code амр
тестовий к. (комбінація) test pattern; test code
технологічний к. manufacturing code
укорочений к. shortened code
універсальний к. universal code
унітарний к. unitary code
циклічний к. cyclic code
цифровий к. digital code, numeric(al) code
часовий к. time code, timing code; timecode тлб
частотний к. frequency code
числовий к. numeric(al) code; «чистий» код pure code
шестидесятково-двійковий к. sexagesimal-binary code
шестидесятково-десятковий к. sexagesimal-decimal code
шитий к. (pointer-)threaded code ком
шістнадцятковий к. hexadecimal code
штриховий к. || штрих-код bar code