Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «source» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

source [sɔːs, амер. sɔːrs soʊrs]
  1. n
    1) джерело́
    2) верхі́в’я (ріки)
    3) поча́ток, першопричи́на
    4) першоджерело, початковий документ
    5) повідо́мник, інформа́тор
    6) електр. витік
  2. adj
    1) початковий, оригінальний, вихідний, перви́нний, перві́сний
    2) витіковий, джерельний
  3. v
    1) отримувати з джерела
    2) знаходити джерело (чогось)
    • source code, sources — комп. джерельний (вихідний) код; джерельний (вихідний) текст програ́ми; сирце́вий код, мн. сирці́
    • source language — мова оригіналу
    • point source
    а) точкове джерело (радіації або світла)
    б) зосере́джене джерело (зокрема забрудення)
    • open source software (OSS), Free/Libre/Open-Source Software (FLOSS), Free and Open-Source Software (FOSS) — ПЗ з відкритими вихідними текстами, ПЗ з відкритими сирцями, відкриті програмні засоби Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

source [sɔ:s] n
1. верхів’я, витік;
  the ~ of the river верхів’я ріки;
2. джерело; криниця;
  a ~ of clean water джерело чистої води;
  to tap a ~ відкривати джерело;
  ~s dry up джерела пересихають;
3. основа, початок; першопричина;
  an original, a primary ~ першоджерело;
  a reliable ~ of information надійне джерело інформації;
  a reputable, a trustworthy ~ надійне джерело;
  an unimpeachable, an unreliable ~ ненадійне джерело;
  to disclose, to indicate, to reveal one’s ~ s викривати свої джерела (інформації);
4. письмове джерело; документ;
  historical ~s історичні документи (дані);
  a reliable ~ надійне джерело;
  an unnamed, an undisclosed ~ незгадане джерело;
  to cite ~ посилатися на, цитувати джерела;
  it is best to make inquiries at the original ~s краще давати довідки, користуючись першоджерелами;
5. походження; предки;
6. джерело (енергії);
  an energy ~ джерело енергії;
7. фіз. випромінювач.
source bed [ˈsɔ:sbed] n геол. материнська порода; шар утворення.
source-book [ˈsɔ:sbʋk] n
1. писемне першоджерело;
2. зібрання оригінальних писемних джерел (документів).
document [ˈdɒkjʋmɘnt] n
1. документ; свідоцтво;
  an authentic ~ автентичний, дійсний документ;
  a classified ~ засекречений документ;
  a confidential ~ конфіденційний документ;
  a secret ~ секретний документ;
  a top-secret ~ особливо секретний документ;
  a classified ~ засекречений документ;
  a confidential ~ конфіденційний документ;
  a secret ~ секретний документ;
  a top-secret ~ особливо секретний документ;
  a duplicated ~ копія документа;
  a guiding ~ директивний документ;
  a legal ~ 1) юридичний; 2) справжній/аутентичний документ;
  a sound ~ юр. законний, дійсний документ;
  commercial ~s ділові папери;
  a ~ case тека для документів;
  a ~ about/ concerning smth документ про щось;
  to classify a ~ засекречувати документ;
  declassify a ~ розсекречувати документ;
  to draw up a ~ складати документ;
  to file ~s амер. подавати документи;
  to store ~s зберігати документи;
2. доказ;
3. урок; застереження;
4. інформ., обчт. документ;
  source ~ вхідний документ;
  optically sensed документ з оптичним зчитуванням.
language [ˈlæŋgwɪdʒ] n
1. мова, мовлення;
  an agglutinative ~ аглютинативна мова;
  an ancient ~ антична, стародавня мова;
  an artificial ~ штучна мова;
  an abusive, a bad, a coarse, a crude, a dirty, a nasty, an obscene, an offensive, an unprintable, a vile, a vulgar ~ лайка; лихослів’я;
  to use bad ~ лихословити; лаятися;
  a classical ~ класична мова;
  a colloquial, an informal ~ розмовна мова;
  a dead, an extinct ~ мертва мова;
  a finger ~ мова жестів, мова глухонімих;
  a foreign ~ іноземна мова;
  a formal ~ офіційна мова;
  a foul ~ лихослів’я;
  an idiomatic ~ розмовна, багата на ідіоми мова;
  an inflective ~ мова з системою флексій;
  an isolating ~ ізолювальна мова;
  an international, a world ~ міжнародна мова;
  a literary ~ літературна мова;
  a living ~ жива мова;
  a modern ~ сучасна мова;
  a national ~ державна мова;
  one’s native ~ рідна мова;
  an object, a target ~ вихідна мова, мова перекладу (у машинному перекладі);
  an official ~ of a region державна мова певної місцевості;
  a polite ~ вишукана мова;
  a rough, a strong, a vituperative ~ грубі вислови, лайка;
  a second ~ друга мова;
  a source ~ вихідна мова;
  a standard ~ нормативна, літературна мова;
  a substandard ~ ненормативна, нелітературна мова;
  a synthetic ~ штучна мова;
  a technical ~ спеціальна мова;
  a trade ~ професійна мова;
  a universal ~ універсальна мова;
  the Chinese ~ китайська мова;
  the English ~ англійська мова;
  the French ~ французька мова;
  the German ~ німецька мова; (the) spoken ~ розмовна мова; (the) written ~ писемна мова;
  a ~ acquisition мовне надбання;
  a ~ department відділ перекладів (ООН);
  ~ shift перемикання на іншу мову (про того, хто говорить іноземною мовою);
  to standardize a ~ нормувати мову;
  to butcher, to murder a ~ спотворювати мову;
  to enrich a ~ збагачувати мову;
  to learn, to master a ~ опановувати мову;
  to purify a ~ of barbarisms очистити мову від варваризмів;
  to speak a foreign ~ говорити іноземною мовою;
  to study a foreign ~ вивчати іноземну мову;
  to understand a foreign ~ розуміти іноземну мову;
  we speak the same ~ ми знайшли спільну мову;
  he has a great command of ~ він прекрасно володіє мовою;
2. стиль;
  a computer, a machine, a programming ~ комп’ютерна мова;
  children’s ~ дитяча мова;
  the ~ of an article мова статті;
  the ~ of an author мова письменника;
  the ~ of a book мова книги;
  the ~ of law юридична мова;
  the ~ of Shakespeare мова Шекспіра;
  to be written in an a difficult ~ бути написаним важкою мовою;
  to be written in an easy ~ бути написаним легкою мовою;
3. формулювання; ◊
  a sign ~ кінетичне мовлення;
  not to speak the same ~ зовсім не розуміти один одного.

USAGE: Українському мова в англійській мові відповідають два іменники: language, tongue. Іменник tongue означає усна мова. Іменник language має значно ширшу семантику (він може означати усну і письмову мову, мову людей і мову птахів та тварин, а також мову жестів).

locate [lɘʋˈkeɪt] v (past і p. p. located, pres. p. locating)
1. визначати (виявляти, знаходити, з’ясовувати) точне місцеперебування (місце розташування);
  to ~ the enemy’s camp виявити місце розташування табору противника;
  to ~ the source of an error виявити джерело помилки;
  to ~ the source of a pain виявити джерело болю;
  I can’t ~ the village on the map я не можу визначити на карті, де це село;
2. військ. засікати;
3. розташувати; розмістити (помістити) у певному місці;
  to be ~d розташовуватися;
  to be ~d in this building бути розташованим у цьому будинку;
  to be ~d in this district бути розташованим у цьому районі;
  we ~d our firm in Florida ми розмістили нашу фірму у Флориді;
4. оселяти (десь);
5. розм. (п)оселятися;
  to ~ oneself влаштовуватися (на квартирі, на роботі); поселятися;
  I’d like to hear from you when you get ~d дайте мені знати, коли влаштуєтесь;
  they ~d themselves in a town вони оселилися у місті;
6. знайти (показати) місце (чогось);
  to ~ a city on a map показати місто на карті;
  where can I ~ him? розм. де його можна знайти?; як мені з ним зв’язатися?;
7. амер. здійснювати землемірне знімання для визначення меж;
8. юр. здавати внайми.
luminous [ˈlu:mɪnɘs] a
1. світний, світляний; світловий;
  a ~ body світне тіло;
  a ~ dial світний циферблат;
  a ~ sea світне море;
  a ~ signal світловий сигнал;
  ~ paint світна фарба;
  ~ signs світні знаки;
  ~ efficiency світлова віддача;
  ~ intensity сила світла;
  ~ source джерело світла;
2. блискучий;
  a ~ speaker блискучий оратор;
  a ~ writer блискучий письменник;
  ~ eloquence блискуче красномовство;
3. освічений;
  ~ intellect освічений розум;
4. ясний, зрозумілий;
  a ~ explanation зрозуміле пояснення;
  a ~ exposition зрозумілий виклад;
5. що проливає світло (на щось); що проясняє (щось).
reliability [rɪˌlaɪɘˈbɪlɪtɪ] n
1. надійність, певність; міцність;
2. вірогідність;
  the ~ of the source вірогідність джерела;
3. тех. безпечність роботи (дії) (машини); надійність;
  ~ trial випробування на надійність.
satisfaction [ˌsætɪsˈfækʃ(ɘ)n] n
1. задоволення, задоволеність;
  a complete, a deep, a profound ~ повне задоволення;
  a full ~ цілковите задоволення;
  a great ~ велике задоволення;
  an inner ~ внутрішнє задоволення;
  a mutual ~ взаємне задоволення;
  a poor ~ слабке задоволення;
  a quiet ~ тихе задоволення;
  a feeling of ~ почуття задоволення/насолоди;
  a matter of ~ справа задоволення/насолоди;
  a source of ~ джерело задоволення/насолоди;
  to everybody’s ~ усім на втіху;
  to afford ~ to дозволяти собі задоволення від;
  to do smth with a special ~ робити щось з особливим задоволенням;
  to find ~ in smth знаходити задоволення від чогось;
  to take ~ in smth отримувати задоволення від чогось;
  to give smb some ~ зробити комусь приємність;
  to express a peculiar ~ from smth показувати особливе задоволення від чогось;
  to feel a peculiar ~ from smth відчувати особливе задоволення від чогось;
  to find an obvious ~ from smth знаходити явне задоволення від чогось;
  to have a peculiar ~ from smth переживати особливе задоволення від чогось;
  to get a peculiar ~ from smth одержувати особливе задоволення від чогось;
  to have the ~ of seeing the results of one’s work зазнати втіхи від результатів/бачити результати своєї роботи;
  to hear smth with the extreme, the greatest ~ почути щось із превеликим задоволенням;
  to say smth with the extreme/ the greatest ~ сказати щось із превеликим задоволенням;
  it is a ~ to know that... приємно усвідомлювати, що...;
  she felt ~ at, with, about winning a prize вона була задоволена тим, що одержала приз;
  they felt ~ that a fair compromise had been reached вони відчули задоволення від того, що досягли певного компромісу;
2. виклик на дуель;
  to demand ~ зажадати (вимагати) сатисфакції; викликати на дуель;
  to have ~ битися на дуелі (forза);
  to get, to receive ~ отримати виклик на дуель;
  to seek ~ добиватися дуелі;
3. юр. виконання зобов’язання; зустрічне відшкодування;
  ~ of debt сплата боргу;
  to make ~ компенсувати збитки (шкоду);
4. рел. спокутування гріхів, розплата; єпитимія, покута;
  to make ~ for sins спокутувати гріхи.
supplementary [ˌsʌplɪˈment(ɘ)rɪ] a додатковий;
  ~ fertilizer с. г. підживлення;
  a ~ film додатковий кінофільм;
  a ~ power source додаткове джерело енергії;
  ~ ration (reserve) військ. додатковий пайок (резерв);
  ~ to smth додатковий до чогось.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

аварійн||ий (для ліквідації аварії) repair (attr.); (запасний, на випадок аварії) emergency (attr.), spare, standby; (що зазнав аварії) disabled, wrecked;
~ий запас emergency stock;
~ий кран breakdown crane;
~ий люк escape hatch;
~ий пост casualty clearing station;
~ий сигнал emergency signal, alarm-bell;
~а команда breakdown gang/crash crew;
~а посадка crash landing;
~е джерело живлення stand-by emergency power source;
~е енергопостачання uninterrupted power supply;
~е охолодження emergency cooler;
~а майстерня на автомобілі breakdown lorry.
випромінювач radiator, emitter; (radiation) source;
ультразвуковий ~ ultrasonic radiator/source/vibrator.
витікати, витекти 1. to flow out, to run out; to issue, to escape; (крапля за краплею) to drip out;
2. тк. недок. (брати початок ‒ про ріку) to rise, to have its source.
вихідн||ий2 (початковий) initial; of departure, of setting out;
~ий документ source document;
~ий капітал start-up capital;
~а позиція військ. initial position;
~а ціна starting price;
~е положення point of departure; літ. initial point;
~і дані initial/basic data.
вірн||ий 1. (відданий) faithful, true, loyal staunch, devoted, trusty;
~ий своєму слову as good as one’s word;
~ий слуга faithful servant;
~а дружина faithful wife;
бути ~им своєму слову to be true to one’s word;
2. (правильний, точний) true, correct, right, exact, precise, just;
~ий слух a good ear;
у вас ~ий годинник? is your watch right?;
~а рука steady hand;
~е співвідношення just proportion;
мати ~е уявлення про щось to have a correct notion of;
3. (надійний ‒ про засіб) sure, reliable, unfailing, real, infallible;
~а ознака sure sign;
мені відомо це з ~их джерел I know it from an authoritative source;
4. (неминучий) certain, sure;
~а смерть certain death;
~а дружба Damon and Pythias friendship;
~ий друг thick-and-thin friend;
в лиху годину узнаєш ~у людину rats desert a sinking ship; calamity is man’s true touchstone; prosperity makes friends, and adversity tries them;
у доброї жінки ~ий чоловік a kind wife makes a faithful husband.
генезис genesis, origin, source (про ідею, філософію та ін.) origination.
джерело 1. spring, fountain; wellhead; well-spring; поет. font;
2. перен. source, cradle.
запорука (гарантія) guaranty, guarantee, pledge, warrant; (джерело) source;
~ успіху pledge of success.
зло1 1. ім. evil; wrong, harm, mischief;
джерело зла the source of evil; the root of all evil;
на ~ to spite, in one’s despite;
пам’ятати ~ to bear ill-will;
я не бажаю йому зла І wish him no evil;
я не пам’ятаю зла І bear no malice;
я не вчиню йому зла І shall not hurt/harm him;
з двох зол вибирай менше of two evils choose the lesser.
криниця, криничка, криниченька spring, source; well;
не плюй в криницю, бо з неї ще будеш пить водицю присл. don’t pour out dirty water before you have clean.
невичерпн||ий inexhaustible, unfailing;
~е джерело оптимізму inexhaustible/unfailing source of optimism;
~і природні ресурси inexhaustible natural resources.
першоджерело primary source, origin, fountainhead.
постачання supply, provision, purveyance; тех. feeding;
воєнне ~ war supplies (pl.);
матеріально-технічне ~ material and technical supply;
~ м’ясом і жирами meat and fat supply;
~ харчовими продуктами supply of food stuffs;
джерело ~ source of supply;
одержувати ~ to draw supplies.
почат||ок 1. beginning; commencement; inception; (дій) start, outset, go-off, throw-off;
покласти ~ок to begin, to commence;
від (з) самого ~ку from the (very) outset, from the first;
від ~ку до кінця from beginning to end; from start to finish; from end to end, through;
на ~ку травня in the beginning of May; early in May;
на ~ку року in the beginning of the year;
на ~ку третьої (години) soon after two, a few minutes past two;
2. (джерело) origin, source;
брати ~ок to originate (in, from), to spring (from), to have origin (in), to take rise (from, in);
давати ~ок to originate;
добрий ~ок ‒ половина справи the first blow is half the battle; well begun is half done; a good beginning makes a good ending.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

source = [sɔ:s] 1. джерело́ 2. першопричи́на 3. постача́льник (обладнання тощо)
• ~ of ambiguity
= причи́на неоднозна́чності
• ~ of data
= джерело́ да́них
• ~ of an error
= джерело́ по́ми́лки
• data ~
= джерело́ да́них
• ergodic ~
= ергоди́чне джерело́
• exhausted ~
= ви́черпане (ви́снажене) джерело́
• finite ~
= скінче́нне (обме́жене, фіні́тне) джерело́
• information ~
= джерело́ інформа́ції
• message ~
= джерело́ повідо́млення
• power ~
= джерело́ жи́влення
• periodic ~
= періоди́чне джерело́
• point ~
= точко́ве джерело́
• regular ~
= реґуля́рне джерело́
• stationary ~
= стаціона́рне джерело́
• virtual ~
= віртуа́льна ко́пія (в базах даних)
automation = [ˌɔ:tə'meɪʃn] автоматиза́ція, автома́тика
• comprehensive ~
= ко́мпле́ксна автоматиза́ція
• flexible ~
= гнучка́ автоматиза́ція
• hard ~
= жорстка́ автоматиза́ція
• home ~
= побуто́ва автома́тика
• industrial ~
= промисло́ва автоматиза́ція; автоматиза́ція промисло́вого підприє́мства
• office ~
= автоматиза́ція ділово́дства; автоматиза́ція дія́льності устано́в (за́кладів); автоматиза́ція обліко́вої дія́льності
• programmable ~
= автоматиза́ція з застосува́нням програмо́вних при́строїв
• soft ~
= гнучка́ автоматиза́ція
• source data ~
= автомати́чне формува́ння перви́нних да́них
• spotty ~
= нерівномі́рна (непо́вна) автоматиза́ція; частко́ва автоматиза́ція
code = [kəʊd] 1. код, шифр || кодува́ти/закодува́ти, шифрува́ти/зашифрува́ти; програмува́ти/запрограмува́ти (в кодах) 2. систе́ма кодува́ння
• absolute ~
= маши́нний код; програ́ма в абсолю́тних (маши́нних) кома́ндах
• access ~
= код ви́клику (пристрою); код до́ступу
• address ~
= код адре́си
• affine-invariant ~
= афі́нно інваріа́нтний код
• algebraic ~
= алґебри́чний код
• alphabetic ~
= бу́квений код
• alpha(nu)meric ~
= бу́квено-цифрови́й код
• alternant ~
= альтерна́нтний код
• anagrammatic ~
= анагра́мний код
• antipalindromic ~
= антипаліндро́мний код
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) код
• bar ~
= штрихови́й код
• binary ~
= біна́рний код
• binary-coded decimal (BCD) ~
= двійко́во-десятко́вий код
• biquinary ~
= двійко́во-п’ятірко́вий код
• block ~
= бло́ковий код
• cascade ~
= каска́дний код
• chain ~
= ланцюго́вий код
• circulant ~
= циркуля́нтний код
• command ~
= код кома́нди
• compiled ~
= 1. протрансльо́вана програ́ма 2. скомпільо́ваний код; об’є́ктний код
• completion ~
= код заве́ршення
• computer ~
= систе́ма кома́нд комп’ю́тера
• condition ~
= код заве́ршення
• control ~
= керува́льний код
• constacyclic ~
= констациклі́чний код
• convolutional ~
= згорта́льний код
• coset ~
= сумі́жно-групови́й код
• cyclic ~
= циклі́чний код
• decimal ~
= десятко́вий код
• decipherable ~
= дешифро́вний код
• destination ~
= код пу́нкту призна́чення, код адреса́та (повідомлення)
• digital ~
= цифрови́й код
• direct ~
= програ́ма з абсолю́тними (маши́нними) адре́сами
• distributive ~
= розподі́льчий (дистрибути́вний) код
• dual ~
= дуа́льний код
• equal-length ~
= рівномі́рний код
• equidistant ~
= еквідиста́нтний код
• equilibrium ~
= рівнова́жний код
• erroneous ~
= код з по́ми́лкою
• error ~
= код по́ми́лки
• error-checking ~
= код з контро́лем помило́к; код зі знахо́дженням помило́к
• error correcting ~
= помилкокоригува́льний код; помилкостійки́й код
• error-detecting ~
= код з виявля́нням помило́к
• escape ~
= керівни́й код
• excess three ~
= код з на́длишком три
• executable ~
= вико́нуваний код, вико́нувана програ́ма
• exit ~
= код заве́ршення; код ви́ходу
• expurgated ~
= зву́жений код
• extended ~
= розши́рений код
• extended error ~
= розши́рений код по́ми́лки
• extended keyboard ~s
= розши́рені ко́ди клавіату́ри
• false ~
= непра́вильний код; хи́бний код
• fragile ~
= недовгові́чна програ́ма (важка для модифікації)
• function ~
= код режи́му робо́ти
• group ~
= групови́й код
• illegal ~
= заборо́нений код; заборо́нена ко́дова комбіна́ція; нелега́льна програ́ма
• in-line ~
= маши́нні кома́нди
• instruction ~
= код кома́нди
• interrupt ~
= код перерива́ння
• irredundant ~
= ненадлишко́вий код
• irreversible ~
= необоро́тний код
• keyboard scan ~
= скан-код кла́віші
• lead-in ~
= пе́рший си́мвол кома́нди (принтера)
• letter ~
= бу́квений код
• linear ~
= ліні́йний код
• lock ~
= код за́хисту; замо́к
• machine ~
= маши́нний код
• machine-readable ~
= машиночи́тний код
• master reset ~
= код головно́го реста́рту
• mnemonic ~
= мнемоко́д, мнемоні́чний код
• modular ~
= мо́дульна програ́ма
• nested ~
= вкла́дений код
• nonexistent ~
= неная́вний код; непередба́чений код
• nonreproducing ~
= невідтво́рний код; недруко́вний код; невідтво́рна програ́ма
• number ~
= код числа́
• numerical ~
= числови́й (цифрови́й) код
• object ~
= входова́ програ́ма (програма входовою мовою транслятора); об’є́ктний код; об’є́ктна програ́ма
• operation ~
= код опера́ції
• optimized (machine) ~
= оптимізо́ваний (маши́нний) код, оптимізо́вана програ́ма
• orthogonal ~
= ортогона́льний код
• orthogonalizable ~
= ортогоналізо́вний код
• overlapping ~
= перекривни́й код
• overlay access ~
= код до́ступу до оверле́ю
• own ~
= вла́сна підпрогра́ма (частина стандартної підпрограми, що її створив користувач)
• pointer-threaded ~
= проши́тий код
• polynomial ~
= поліно́мний код
• position(al) ~
= позиці́йний код
• position-independent ~
= непозиці́йний код; програ́ма в відно́сних адре́сах
• prefix ~
= пре́фіксний код
• processor-specific ~
= процесорозорієнто́вана програ́ма (стосується конкретного процесора)
• pulse ~
= і́мпульсний код
• pure ~
= проф. чи́стий код
• randomized ~
= рандомізо́ваний код
• redundant ~
= надлишко́вий код
• reenterable (reentrant) ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• reflexive ~
= рефлекси́вний код
• relative ~
= програ́ма у відно́сних адре́сах
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• repertory ~
= систе́ма кома́нд; паке́т кома́нд
• retrieval ~
= пошуко́вий код
• return ~
= код верта́ння
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• scan ~
= скан-код; код кла́віші
• self-adjusting ~
= самозаванта́жувальний код
• self-checking ~
= код із знахо́дженням (виявля́нням) помило́к; помилковиявни́й код
• self-correcting ~
= самокоригува́льний код
• semantic ~
= семанти́чний код
• separable ~
= сепара́бельний код
• serial ~
= послідо́вний код
• serity ~
= код серйо́зності помило́к
• sign ~
= код зна́ку
• simple parity-check ~
= код із про́сто́ю пере́ві́ркою на па́рність
• simplex ~
= си́мплексний код
• skeletal ~
= скеле́т програ́ми, ескі́зна програ́ма
• skip ~
= код пропуска́ння, код ігнорува́ння
• sliding ~
= ковзни́й код
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• space ~
= код про́пуску, код інтерва́лу
• state (status) ~
= код ста́ну
• straight-line ~
= програ́ма без ци́клів; ліні́йна части́на програ́ми
• strip ~
= штрихови́й код
• symbol ~
= код си́мвола; си́мвольний код
• syllable ~
= силабі́чний (скла́довий) код
• symbolic ~
= псевдоко́д; програ́ма си́мвольною мо́вою
• task ~
= програ́ма зада́чі; код зада́чі
• telecommunication ~
= код для телезв’язку́, телекомунікаці́йний код
• termination ~
= програ́ма (код) заве́ршення
• threaded ~
= заши́тий код
• throw-away ~
= технологі́чна програ́ма (тимчасово використовувана у розробці програмового продукту)
• two-out-of-five ~
= код "два з п’яти́"
• tree ~
= деревоподі́бний код
• truncated ~
= утя́тий код
• uniform ~
= рівномі́рний код
• unused ~
= невикористо́вний код; невикористо́вна ко́дова комбіна́ція
• user identification ~
= код користувача́
• variable-length ~
= код змі́нної довжини́
• zip ~
= пошто́вий і́ндекс
compatibility = [kəmˌpætə'bɪləti] згі́дність, сумі́сність
• assignment ~
= згі́дність (сумі́сність) що́до опера́ції присво́ювання
• backward ~
= згі́дність (сумі́сність) наза́д
• downward ~
= згі́дність (сумі́сність) згори́ вниз
• equipment ~
= апара́тна згі́дність (сумі́сність), згі́дність (сумі́сність) апарату́ри; згі́дність (сумі́сність) техні́чних за́собів
• firmware ~
= програмо́во-апара́тна згі́дність (сумі́сність)
• forward ~
= згі́дність (сумі́сність) упере́д
• hardware ~
= апара́тна згі́дність (сумі́сність)
• logical ~
= логі́чна згі́дність (сумі́сність)
• network-level ~
= згі́дність (сумі́сність) на рі́вні мере́жі
• pin(-for-pin) ~
= штифто́ва згі́дність (сумі́сність), згі́дність (сумі́сність) за штифта́ми
• plug-to-plug ~
= ро́знімна згі́дність (сумі́сність), згі́дність (сумі́сність) за ро́знімами
• processor-level ~
= згі́дність (сумі́сність) на рі́вні проце́сорів
• program ~
= програмо́ва згі́дність (сумі́сність); згі́дність (сумі́сність) на рі́вні програ́м
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) згі́дність (сумі́сність); згі́дність (сумі́сність) за програмо́вими за́собами (со́фтом)
• source-code ~
= згі́дність (сумі́сність) за входово́ю мо́вою
• system(s) ~
= 1. згі́дність (сумі́сність) на систе́мному рі́вні 2. систе́мна згі́дність (сумі́сність), згі́дність (сумі́сність) систе́м
• task/modality ~
= згі́дність (сумі́сність) спо́собу подання́ інформа́ції (з характером розв’язуваної задачі)
• type ~
= згі́дність (сумі́сність) ти́пів (даних)
• unit-to-unit ~
= згі́дність (сумі́сність) при́строїв (бло́ків)
• upward ~
= згі́дність (сумі́сність) зни́зу вго́ру
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
debugger = [ˌdi:'bʌgə] знева́джувач, знева́дник, деба́гер, налаго́джувач; програ́ма знева́джування (налаго́джування), знева́джувальна програ́ма
• interactive ~
= діало́говий знева́джувач (налаго́джувач) (програма)
• non-symbolic ~
= неси́мвольний знева́джувач (налаго́джувач) (що працює на рівні машинних команд)
• source ~
= джере́льний знева́джувач (налаго́джувач) (що працює мовою програмування)
• stand-alone ~
= автоно́мний знева́джувач (налаго́джувач)
• symbolic ~
= си́мвольний знева́джувач (налаго́джувач) (працює з первісними текстами програм)
directory = [daɪ'rɛktəri] 1. дові́дник 2. катало́г; директо́рія // make ~ ство́рювати/створи́ти директо́рію; to travel around the ~ structure ру́хатися багаторі́вневою структу́рою катало́гів; to travel down the ~ прогляда́ти/прогля́нути катало́г згори́ дони́зу; пробі́гти катало́гом, по катало́гу
• base ~
= ба́зова директо́рія (програма)
• boot ~
= заванта́жувальна директо́рія
• child ~
= піддиректо́рія
• contents ~
= зміст; пока́жчик вмі́сту (пам’яті тощо)
• current ~
= пото́чна директо́рія
• database ~
= дові́дник ба́зи да́них
• data ~
= директо́рія ба́зи да́них
• default ~
= уста́вна директо́рія
• home ~
= 1. пе́рший дові́дник (в ієрархічній системі довідників) 2. ба́зова директо́рія
• in ~
= входова́ директо́рія
• login ~
= реєстраці́йна директо́рія
• one-level-up ~
= на оди́н рі́вень ви́ща (ста́рша) директо́рія
• out ~
= виходо́ва директо́рія
• page ~
= директо́рія сторіно́к
• parent ~
= ба́тьківська директо́рія (стосовно розглядуваної)
• root ~
= коре́нева директо́рія; корене́вий дові́дник
• routing ~
= табли́ця маршрутиза́ції
• source ~
= початко́ва директо́рія
• source-statement ~
= директо́рія (словни́к) опера́торів входово́ї мо́ви
• target ~
= директо́рія призна́чення
• user ~
= дові́дник користувача́, вказі́вки користуваче́ві
• working ~
= пото́чний дові́дник; пото́чна директо́рія
diskette = [dɪ'skɛt] диске́та
• blank ~
= поро́жня (чи́ста) диске́та
• cleaning ~
= чисти́льна диске́та (чистити магнетні головки дисководу)
• defective ~
= дефе́ктна (пошко́джена) диске́та
• double-density ~
= диске́та подвійнощі́льного за́пису
• double-sided (dual-sided) ~
= двобі́чна диске́та
• high-density ~
= диске́та високощі́льного за́пису
• incompatible ~
= диске́та неприда́тного форма́ту
• soft-sectored ~
= диске́та з програмо́вим розбиття́м на сектори́
• source ~
= пе́рві́сна диске́та (з якої копіюють)
• target ~
= цільова́ диске́та (на яку копіюють)
editor = ['ɛdɪtə] 1. реда́ктор (люди́на) 2. (програ́ма-)реда́ктор, програ́ма редагува́ння
• context ~
= конте́кстний реда́ктор
• external ~
= зо́внішній реда́ктор
• font ~
= реда́ктор шрифті́в
• full-screen ~
= повноекра́нний реда́ктор (програма)
• graph ~
= реда́ктор гра́фових предста́влень
• graphic(s) ~
= графі́чний реда́ктор
• icon ~
= реда́ктор піктогра́м
• interactive ~
= діало́говий реда́ктор, програ́ма інтеракти́вного редагува́ння
• library file ~
= реда́ктор бібліоте́чних фа́йлів
• line(-oriented) ~
= рядко́ви́й реда́ктор
• linkage ~
= реда́ктор зв’я́зування
• link ~
= реда́ктор з’є́днань (зв’язкі́в)
• multiwindow ~
= поліекра́нний реда́ктор
• multiwindow text ~
= багатовіко́нний текстови́й реда́ктор
• program ~
= реда́ктор (те́кстів) програ́м
• resource ~
= реда́ктор ресу́рсів, ресу́рсний реда́ктор
• screen(-oriented) ~
= екра́нний реда́ктор
• source ~
= реда́ктор пе́рвісного те́ксту програ́м
• symbolic ~
= си́мвольний реда́ктор
• syntax-oriented ~
= синтаксозорієнто́ваний реда́ктор; си́нтаксний реда́ктор
• text ~
= текстови́й реда́ктор
field = [fi:ld] 1. по́ле 2. про́стір 3. о́бласть, діля́нка 4. зо́на; сфе́ра 5. гру́па розря́дів (числа)
• ~ of algebraic numbers
= по́ле алґебри́чних чи́сел
• ~ of constants
= по́ле ста́лих (конста́нт)
• ~ of definition
= по́ле озна́чення
• ~ of extremals
= по́ле екстрема́лей
• ~ of flags
= топ. по́ле прапорі́в
• ~ of forces
= силове́ по́ле
• ~ of frames
= по́ле репері́в
• ~ of functions
= по́ле фу́нкцій
• ~ of vectors
= по́ле векторі́в, ве́кторне по́ле
• address ~
= по́ле адре́си, розря́ди адре́си
• affinor ~
= афіно́рне по́ле
• algebraic ~
= алґебри́чне по́ле
• algebraic number ~
= по́ле алґебри́чних чи́сел
• alphanumeric ~
= буквоцифрове́ по́ле
• alternative ~
= альтернати́вне по́ле
• analytic ~
= аналіти́чне по́ле
• argument ~
= по́ле (адре́са) арґуме́нта, по́ле (адре́са) опера́нда
• associative ~
= асоціати́вне по́ле
• centered ~
= центро́ване по́ле
• central ~
= по́ле центра́льних сил
• character ~
= си́мвольне по́ле
• closed ~
= за́мкнене по́ле
• cluster ~
= кла́стерне по́ле
• command ~
= по́ле ко́ду опера́ції (на програмовому бланку), по́ле кома́нди
• comments ~
= по́ле коментарі́в (на програмовому бланку)
• common ~
= спі́льне по́ле (пам’яті для кількох програм тощо)
• commutative ~
= комутати́вне по́ле
• compact ~
= компа́ктне по́ле
• complex ~
= по́ле ко́мплексних чи́сел
• composite ~
= алґ. компози́т
• conformal ~
= конфо́рмне по́ле
• conjugate ~
= спря́жене по́ле
• conservative ~
= консервати́вне по́ле
• continuous ~
= непере́рвне по́ле
• countable ~
= зліче́нне по́ле
• covariant ~
= коваріа́нтне по́ле
• covector ~
= кове́кторне по́ле
• cyclic ~
= циклі́чне по́ле
• cyclotomic ~
= кругове́ по́ле, по́ле по́ділу кру́га
• cylindrical ~
= циліндрі́чне по́ле
• data ~
= по́ле да́них
• differentiable ~
= диференційо́вне по́ле
• differential ~
= по́ле диференціа́лів
• digital ~
= цифрова́ техноло́гія
• direction ~
= по́ле на́прямів
• discrete ~
= дискре́тні при́строї; цифрова́ те́хніка (галузь науки)
• display ~
= по́ле індика́ції
• dot matrix ~
= знакомі́сце
• dyadic ~
= діади́чне по́ле
• edit ~
= редагува́льне по́ле, по́ле редагува́ння
• editable ~
= редаго́вне по́ле
• fill-in-the-blank ~
= поро́жнє по́ле (для заповнення)
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) по́ле
• fixed ~
= 1. по́ле фіксо́ваних ро́змірів 2. по́ле у фіксо́ваному мі́сці па́м’яті
• flag ~
= по́ле позна́ки (по́значки)
• free ~
= по́ле дові́льних ро́змірів; по́ле в дові́льному мі́сці па́м’яті
• function ~
= по́ле фу́нкцій
• functional ~
= по́ле функціона́лів
• fundamental ~
= фундамента́льне по́ле
• ga(u)ge ~
= калібрува́льне по́ле
• generalized ~
= узага́льнене по́ле
• generated ~
= поро́джене по́ле
• genus ~
= родове́ по́ле
• holonomic ~
= голоно́мне по́ле
• homogeneous ~
= однорі́дне по́ле
• homotopic ~
= гомото́пне по́ле
• image ~
= по́ле зобра́ження
• information ~
= інформаці́йне по́ле
• inherited data ~
= успадко́ване по́ле да́них
• input ~
= по́ле вво́дження
• instruction ~
= по́ле кома́нди
• integer ~
= по́ле ці́лих чи́сел
• integrable ~
= інтеґро́вне по́ле
• involutive ~
= інволюти́вне по́ле
• isotropic ~
= ізотро́пне по́ле
• key ~
= по́ле ключа́
• label ~
= по́ле на́лички (по́значки)
• linear ~
= ліні́йне по́ле
• linearized ~
= лінеарізо́ване по́ле
• local ~
= лока́льне по́ле
• memo ~
= супрові́дна інформа́ція, мемопо́ле
• morphogenetic ~
= морфогенети́чне по́ле
• multiple-line entry ~
= багаторядко́ве по́ле вво́дження
• multivalued ~
= багатозна́чне по́ле за́писів
• normal ~
= норма́льне по́ле
• normed ~
= по́ле з но́рмою
• numeric ~
= числове́ по́ле
• object ~
= по́ле да́них об’є́кта
• operand ~
= по́ле (розря́ди) опера́нда
• operation ~
= по́ле (розря́ди) кома́нди
• orderable ~
= упорядко́вне по́ле
• ordered ~
= упорядко́ване по́ле
• overlapping ~s
= перети́нні поля́
• perfect ~
= доскона́ле по́ле
• periodic ~
= періоди́чне по́ле
• picture ~
= по́ле зобра́ження
• plane ~
= пло́ске по́ле
• point ~
= точко́ве по́ле
• pointer ~
= по́ле ти́пу пока́жчика
• poloidal ~
= поло́їдне по́ле
• potential ~
= потенці́йне по́ле
• printable ~
= (робо́че) по́ле на друк
• protected ~
= захи́щене по́ле
• quaternion ~
= по́ле кватерніо́нів
• ramified ~
= розгалу́жене по́ле
• real ~
= 1. алґ. ді́йсне по́ле 2. по́ле ді́йсних чи́сел
• record ~
= по́ле за́пису
• right ~
= по́ле прав до́ступу (до сеґмента адресного простору тощо)
• scalar ~
= скаля́рне по́ле
• separable ~
= сепара́бельне по́ле
• solenoidal vector ~
= солено́їдне ве́кторне по́ле
• source ~
= початко́ве (пе́рві́сне) по́ле
• spinor ~
= спіно́рне по́ле
• tag ~
= 1. по́ле озна́ки 2. по́ле дескри́птора
• tensor ~
= те́нзорне по́ле
• topological ~
= топологі́чне по́ле
• torsion ~
= по́ле за́крутів, торсі́йне по́ле
• transcendental ~
= трансценде́нтне по́ле
• transversal ~
= трансверса́льне по́ле
• tubular ~
= трубча́сте по́ле, по́ле трубча́стої фо́рми
• twisted ~
= закру́чене по́ле
• variable ~
= 1. по́ле змі́нної 2. змі́нне по́ле
• variable-length ~
= по́ле змі́нної довжини́
• vector ~
= ве́кторне по́ле
• wrapped ~
= кількарядко́ве по́ле на за́писи
file = [faɪl] 1. те́ка 2. файл || формува́ти/сформува́ти файл, організо́вувати/організува́ти файл; зберіга́ти у фа́йлі // to open a ~ відкри́ти файл; to reset a ~ верта́тися до поча́тку фа́йлу; to scratch a ~ зни́щити (ліквідува́ти) файл 3. ряд; ни́зка; шере́га 4. мн. архі́в; картоте́ка || здава́ти/зда́ти (вво́дити/вве́сти́) до архі́ву
• ~ under the cursor
= файл під курсо́ром
• accountable ~
= обліко́вний файл
• accounting ~
= обліко́вий файл
• active ~
= акти́вний файл
• amendment(s) ~
= файл по́правок
• archival-quality ~
= архі́вний файл
• archive ~
= архі́вний файл; файл-архі́в
• archived ~
= заархіво́ваний файл
• autoexecute ~
= автомати́чно вико́нуваний файл
• backup ~
= резе́рвний файл; резе́рвна ко́пія фа́йлу
• batch ~
= паке́тний файл; кома́ндний файл для робо́ти в паке́тному режи́мі
• catalog(u)ed ~
= (за)каталого́ваний файл
• chained ~
= ланцюго́вий (ланцюжко́вий) файл
• change ~
= файл змін
• chapter ~
= файл о́пису ро́зділу (в якому містяться посилання на потрібні тексти, ілюстрації і т.ін.)
• checkpoint ~
= файл контро́льної то́чки
• circular ~
= циркуля́рний файл (нові записи затирають найдавніші)
• closed ~
= за́мкнений (закри́тий) файл
• command ~
= кома́ндний файл
• configuration ~
= конфігураці́йний файл (з даними про конфігурацію системи)
• context ~
= файл конте́ксту мере́жі (інформація про топологію мережі)
• crunched ~
= сти́снений файл
• data ~
= файл да́них
• dead ~
= 1. невикористо́вний файл, ме́ртвий файл 2. втра́чений файл;
• design ~
= проє́ктний файл, файл проє́ктних да́них
• destination ~
= файл результа́тів
• detail ~
= файл операти́вної інформа́ції, пото́чний файл
• direct(-access) ~
= файл прямо́го до́ступу
• directory ~
= довідко́вий файл; катало́г
• disk ~
= ди́сковий файл, файл на ди́ску
• display ~
= диспле́йний файл (для зберігання екранної інформації)
• drawing ~
= файл о́пису кре́сленика
• electronic reminder ~
= електро́нна (довідко́ва) картоте́ка
• encrypted ~
= зашифро́ваний файл
• executable ~
= кома́ндний файл, вико́нуваний (виконо́вний) файл
• existing ~
= ная́вний файл
• external ~
= зо́внішній файл
• father ~
= найпе́рша (початко́ва) ве́рсія фа́йлу
• fixed-length record ~
= файл із за́писами фіксо́ваної довжини́
• flat ~
= двови́мірний файл
• font ~
= файл шрифті́в
• garbled ~
= спотво́рений (перекру́чений) файл
• hidden ~
= захо́ваний файл (що його ім’я не видно в каталозі файлів)
• hierarchical ~
= ієрархі́чний файл
• image ~
= файл зобра́ження, файл заванта́жувального мо́дуля
• immutable ~
= ста́лий файл, файл лише́ на зчи́тування
• inactive ~
= неакти́вний файл
• incomplete ~
= непо́вний (несформо́ваний) файл (через нестачу місця в пам’яті)
• index ~
= і́ндексний файл
• indexed ~
= (про)індексо́ваний файл
• indexed sequential ~
= індекснопослідо́вний файл
• indirect ~
= непрями́й файл
• input ~
= входови́й файл
• internal ~
= вну́трішній файл
• inverted ~
= 1. інверто́ваний файл 2. предме́тний пока́жчик
• job ~
= файл завда́ння
• labeled ~
= позна́чений (заналичко́ваний) файл
• link ~
= файл зв’язкі́в
• linked ~
= зв’я́заний файл
• local ~
= файл лока́льного вузла́ мере́жі
• locked ~
= заблоко́ваний файл
• log ~
= систе́мний журна́л
• map ~
= файл розпо́ділу па́м’яті (між програмовими модулями)
• many-reel ~
= багатострічко́вий файл
• master ~
= 1. головни́й файл, файл нормати́вно-довідко́вої інформа́ції 2. головна́ картоте́ка
• master-program ~
= файл з основни́ми програ́мами
• module definition ~
= файл ви́значення (озна́чення) мо́дуля
• multivolume ~
= багатото́мний файл
• named disk ~
= вка́заний файл на ди́ску
• negative ~
= неґати́вний файл (що вміщує дані, дальше опрацювання яких з тих чи інших причин не дозволено
• object ~
= вихідни́й (початко́вий) файл (транслятора), об’є́ктний файл
• open ~
= відкри́тий файл
• output ~
= виходо́вий файл
• overlay ~
= оверле́йний файл
• private ~
= особи́стий (персона́льний) файл
• privileged ~
= привілейо́ваний файл, файл з висо́ким пріорите́том
• problem ~
= файл зада́чі (завда́ння), пробле́мний файл
• profile ~
= файл пара́метрів користувача́
• program ~
= файл програ́м, програ́мовий файл
• program information ~
= файл о́пису програ́ми
• project ~
= файл проє́кту
• protected ~
= захи́щений файл
• public ~
= загальнодосту́пний файл
• read-only ~
= файл (доступний) лише́ для чита́ння
• recorder ~
= реєстраці́йний файл
• remote ~
= відда́лений файл
• resource ~
= файл ресу́рсу
• response ~
= файл ві́дповіді (з іменами файлів, що їх треба опрацювати)
• run ~
= пото́чний (опрацьо́вуваний) файл
• scratch ~
= чорнови́й файл
• script ~
= файл сцена́рію
• self-extracting ~
= саморозгортни́й (саморозпако́вний) файл
• self-protected ~
= самозахи́щений файл, файл із самоза́хистом (від вірусів)
• sequential ~
= послідо́вний файл
• shareable (shared) ~
= спі́льний файл, файл спі́льного користува́ння (спі́льного до́ступу)
• source ~
= вихідни́й (початко́вий) файл
• spill ~
= розрі́знений файл (записаний у розрізнених ділянках пам’яті)
• spool ~
= бу́ферний файл
• squeezed ~
= сти́снений (проф. спресо́ваний) файл
• stream-oriented ~
= пото́ковий файл, потокозорієнто́ваний файл
• system ~
= систе́мний файл
• tagged ~
= позна́чений (заналичко́ваний) файл
• temporary ~
= тимчасо́вий файл
• text ~
= текстови́й файл
• transaction ~
= 1. файл змін 2. файл транса́кцій
• typed ~
= типізо́ваний файл
• undamaged ~
= непошко́джений файл
• unlinked ~
= незв’я́заний файл
• unnamed ~
= нена́званий файл, файл без на́зви, безіме́нний файл
• unopened ~
= невідкри́тий файл
• unstructured ~
= неструктуро́ваний файл да́них; файл неструктуро́ваних да́них
• unstuffed ~
= розархіво́ваний файл (окремо виведений з архіву, без розкривання решти файлів)
• untyped ~
= не типізо́ваний файл
• update ~
= оно́влюваний файл
• visible ~
= 1. ви́дний файл 2. картоте́ка з ви́дними фа́йлами
• volatile ~
= мінли́вий (ча́сто змі́нюваний) файл
• wallpaper ~
= реєстраці́йний файл
• work ~
= робо́чий файл
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)
• ~ of many variables
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• ~ of a random variable
= фу́нкція випадко́вого арґуме́нта
• ~ of a single variable
= фу́нкція одно́ї змі́нної
• access ~
= фу́нкція до́ступу (до компонентних даних)
• additive ~
= адити́вна фу́нкція
• affine ~
= афі́нна фу́нкція
• algebraic ~
= алґебри́чна фу́нкція
• algebroid ~
= алґебро́їдна фу́нкція
• ambiguity ~
= фу́нкція неви́значеності
• analytic ~
= аналіти́чна фу́нкція
• angle ~
= кутова́ фу́нкція
• aperiodic ~
= аперіоди́чна фу́нкція
• approximable ~
= апроксимо́вна фу́нкція
• approximate ~
= набли́жена фу́нкція
• arc-hyperbolic ~
= обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) фу́нкція
• assumed ~
= за́дана (за припущенням) фу́нкція
• asymptotic ~
= асимптоти́чна фу́нкція
• automorphic ~
= автомо́рфна фу́нкція
• averaged ~
= усере́днена фу́нкція
• averaging ~
= усереднюва́льна фу́нкція
• balayage ~
= фу́нкція виміта́ння
• bias ~
= фу́нкція змі́щення
• bijective ~
= бієкти́вна фу́нкція
• bilinear ~
= біліні́йна фу́нкція
• blending ~
= фу́нкція змі́шування (в комп’ютерній графіці)
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) фу́нкція
• boundary ~
= межова́ фу́нкція
• bounded ~
= обме́жена фу́нкція
• built-in ~
= вмонто́вана фу́нкція; станда́ртна фу́нкція (реалізовна стандартною бібліотечною програмою)
• calculable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• callback ~
= фу́нкція зворо́тного ви́клику
• carrier ~
= фу́нкція носі́й
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) фу́нкція
• chance ~
= випадко́ва фу́нкція
• chord ~
= хо́рдова фу́нкція
• circuit ~
= 1. схе́мна фу́нкція 2. функці́йне призна́чення схе́ми
• circular ~
= колова́ (тригонометри́чна) фу́нкція
• circulatory ~
= колова́ фу́нкція
• class ~
= фу́нкція кла́су
• closed ~
= за́мкнена фу́нкція
• cluster ~
= кла́стерна фу́нкція
• combinatorial ~
= комбінато́рна фу́нкція
• combined ~
= (с)комбіно́вана фу́нкція
• composite ~
= складна́ фу́нкція
• computable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• concave ~
= вві́гнута фу́нкція
• cone ~
= фу́нкція ко́нуса
• conical ~
= коні́чна фу́нкція
• continuous ~
= непере́рвна фу́нкція
• continuum ~
= фу́нкція конти́нууму
• control ~
= кіб. фу́нкція керува́ння
• convex ~
= опу́кла фу́нкція
• convex-concave ~
= опу́кло-вві́гнута фу́нкція
• coprime ~s
= взає́мно про́сті фу́нкції
• correlation (correlative) ~
= кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція кореля́ції
• counting ~
= рахува́льна фу́нкція
• covariance ~
= фу́нкція коваріа́ції
• covariant ~
= коваріа́нтна фу́нкція
• created ~
= емпіри́чна (ді́брана) фу́нкція
• creating ~
= креати́вна (поро́джувальна) фу́нкція
• criterion ~
= фу́нкція крите́рію
• cylinder ~
= циліндри́чна фу́нкція
• cylindrical ~
= циліндри́чна фу́нкція
• decision ~
= фу́нкція прийма́ння рі́шень
• defect ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficiency ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficient ~
= дефе́ктна фу́нкція
• density ~
= фу́нкція (густини́) розпо́ділу
• depletion ~
= фу́нкція виче́рпування
• derived ~
= похідна́ (фу́нкція)
• descriptive ~
= дескрипти́вна фу́нкція
• diagonal ~
= діагона́льна фу́нкція
• diagonalization ~
= діагоналізува́льна фу́нкція
• difference ~
= різнице́ва фу́нкція
• differentiable ~
= 1. ан. диференційо́вна фу́нкція 2. топ. гладка́ фу́нкція
• differential ~
= диференці́йна фу́нкція
• dimension ~
= фу́нкція ви́мірності
• dimensional ~
= розмі́рнісна фу́нкція
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна фу́нкція
• discrete ~
= дискре́тна фу́нкція
• distance ~
= 1. фу́нкція ві́дстані 2. геом. метри́чна фу́нкція, ме́трика 3. т. ймов. ві́дстань, фу́нкція кри́терію
• disturbing ~
= збу́рювальна фу́нкція
• dual ~
= дуа́льна фу́нкція
• elementary ~
= елемента́рна фу́нкція
• ellipsoidal ~
= еліпсо́їдна фу́нкція, фу́нкція Ляме́
• elliptic ~
= еліпти́чна фу́нкція
• entire ~
= ці́ла фу́нкція
• entity-to-entity ~
= міжоб’є́ктова фу́нкція (встановлює зв’язки між об’єктами в реляційних базах даних)
• environment-handling ~
= фу́нкція керува́ння середо́вищем
• ergodic ~
= ергоди́чна фу́нкція
• essential ~s
= життє́во важли́ві фу́нкції
• estimable ~
= оціне́нна фу́нкція
• estimating ~
= оці́нювальна фу́нкція
• evalution ~
= 1. оці́нко́ва фу́нкція 2. фу́нкція оці́нки
• even ~
= па́рна фу́нкція
• excitation ~
= кіб. фу́нкція збу́дження
• expandable (expansible) ~
= розвивна́ (розкладна́) фу́нкція
• expansion ~
= фу́нкція розвива́ння (розклада́ння)
• expansive ~
= розши́рювальна фу́нкція
• expectation ~
= т. ймов. математи́чне очі́кування
• explicit ~
= я́вна фу́нкція
• exponential ~
= показнико́ва фу́нкція, експоне́нта
• extendable ~
= п(р)одовжна́ (поширна́) фу́нкція
• extended ~
= п(р)одо́вжена (поши́рена) фу́нкція
• extensional ~
= екстенсі́йна фу́нкція
• factorable ~
= фактор(из)о́вна фу́нкція
• factored ~
= (с)фактор(из)о́вана фу́нкція
• filter ~
= фі́льт(е)р-фу́нкція
• filtration ~
= фільтраці́йна фу́нкція
• finitary ~
= фініта́рна фу́нкція
• finite ~
= 1. скінче́нна фу́нкція 2. фіні́тна фу́нкція
• friend ~
= дру́жня фу́нкція (некомпонентна функція з правом доступу до прихованого компонента класу)
• fundamental ~
= вла́сна фу́нкція
• ga(u)ge ~
= калібрува́льна фу́нкція
• generalized ~
= узага́льнена фу́нкція
• generating ~
= поро́джувальна (твірна́, ґенерува́льна) фу́нкція
• generic ~
= родова́ (характеристи́чна) фу́нкція
• goal ~
= цільова́ фу́нкція
• goniometric ~
= кутомі́рна фу́нкція
• Green ~
= Ґрі́нова фу́нкція, фу́нкція Ґрі́на
• harmonic ~
= гармоні́чна фу́нкція
• harmonizable ~
= гармонізо́вна фу́нкція
• hashing ~
= 1. фу́нкція розмі́щування 2. геш-фу́нкція
• holomorphic ~
= голомо́рфна фу́нкція
• homogeneous ~
= однорі́дна фу́нкція
• homology ~
= фу́нкція гомоло́гії
• homotopic ~
= гомото́пна фу́нкція
• housekeeping ~s
= обслуго́вувальні (службо́ві) фу́нкції; се́рвісні фу́нкції
• illegal ~
= заборо́нена фу́нкція
• implicit ~
= нея́вна фу́нкція
• imported ~s
= імпорто́вані фу́нкції (доступні даному модулеві з бібліотеки динамічного компонування)
• induced ~
= (з)індуко́вана фу́нкція
• inductive ~
= індукти́вна фу́нкція
• in-line ~
= підставна́ фу́нкція (функція, що її підставляють)
• input ~
= входова́ фу́нкція
• integer ~
= ці́ла фу́нкція
• integrable ~
= інтеґро́вна фу́нкція
• integral ~
= інтеґра́льна фу́нкція
• integrating ~
= інтеґрува́льна фу́нкція
• interrupt ~
= фу́нкція перерива́ння
• interrupt type ~
= фу́нкція перерива́льного ти́пу
• interval ~
= інтерва́льна фу́нкція
• intrinsic ~
= вмонто́вана (вбудо́вана) фу́нкція
• invariant ~
= інваріа́нтна фу́нкція
• inverse ~
= обе́рнена фу́нкція
• inverse trigonometric ~s
= обе́рнені тригонометри́чні фу́нкції
• invertible ~
= оборо́тна фу́нкція
• kernel ~
= керн-фу́нкція, ядро́
• key ~
= 1. призна́чення кла́віші 2. ключова́ фу́нкція
• kinked ~
= зало́млена фу́нкція, фу́нкція з то́чками зало́му (з пере́гином, кі́нком)
• knapsack ~
= фу́нкція рюкзака́ (плечака́, заплі́чника)
• Lagrangian ~
= Лаґра́нжова фу́нкція, фу́нкція Лаґра́нжа
• lambda ~
= ля́мбда-фу́нкція
• library ~
= бібліоте́чна фу́нкція
• mapping ~
= відобра́жувальна фу́нкція
• linear ~
= ліні́йна фу́нкція
• linearized ~
= лінеаризо́вана фу́нкція
• local ~
= лока́льна фу́нкція
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) фу́нкція
• logical ~
= логі́чна фу́нкція
• loss ~
= фу́нкція втрат
• majorant ~
= мажорува́льна фу́нкція, мажора́нта
• majority ~
= мажорита́рна фу́нкція
• measurable ~
= вимірна́ фу́нкція
• member ~
= компоне́нтна фу́нкція (класу)
• merit ~
= фу́нкція оці́нювання
• meromorphic ~
= меромо́рфна фу́нкція
• message response ~
= фу́нкція-опрацьо́вувач повідо́млень
• minimal ~
= мініма́льна фу́нкція
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна фу́нкція
• minimum ~
= мініма́льна фу́нкція
• modal ~
= мода́льна фу́нкція
• modular ~
= модуля́рна фу́нкція
• moment generating ~
= утво́рювальна фу́нкція моме́нтів
• monodromic ~
= монодро́мна фу́нкція
• monogenic ~
= моноге́нна фу́нкція
• monogenic analytic ~
= по́вна аналіти́чна фу́нкція (за Ваєрштрасом)
• multiple-valued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна фу́нкція
• multivalent ~
= багатоли́ста фу́нкція
• multivalued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multivariable ~
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• nice ~
= фу́нкція Мо́рзе
• norm ~
= но́рма
• normalizable ~
= нормо́вна фу́нкція
• normalized ~
= (з)нормо́вана фу́нкція
• normed ~
= фу́нкція з но́рмою
• object ~
= цільова́ фу́нкція
• objective ~
= цільова́ фу́нкція
• odd ~
= непа́рна фу́нкція
• one-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• one-variable ~
= фу́нкція одніє́ї змі́нної
• operative ~
= операти́вна фу́нкція
• operator ~
= операто́рна фу́нкція
• optimizable ~
= (з)оптимізо́вна фу́нкція
• optimized ~
= оптимізо́вана фу́нкція
• order ~
= фу́нкція поря́дку
• orderable ~
= впорядко́вна фу́нкція
• ordered ~
= впорядко́вана фу́нкція
• ordering ~
= впорядко́вувальна фу́нкція
• ordinal ~
= поря́дкова фу́нкція
• oscillating ~
= осцилівна́ фу́нкція
• oscillatory ~
= осцилівна́ фу́нкція
• overloaded ~
= переобтя́жена фу́нкція
• overridden ~
= переви́значена фу́нкція
• parameter ~
= параметри́чна фу́нкція
• partition ~
= 1. фу́нкція розпо́ділу, мала́ статисти́чна су́ма 2. фу́нкція розбива́ння
• path ~
= фу́нкція траєкто́рії
• periodic ~
= періоди́чна фу́нкція
• permanent ~
= пермане́нтна фу́нкція
• perturbation ~
= фу́нкція збу́рень; збу́рювальна фу́нкція
• phase ~
= фа́зова фу́нкція
• plotted ~
= гра́фік фу́нкції
• polymorphic ~s
= полімо́рфні фу́нкції (що відрізняються кількістю і (чи) типом арґументів)
• positive ~
= дода́тна фу́нкція
• predeclared ~
= вбудо́вана фу́нкція (схемно)
• predefined ~
= станда́ртна фу́нкція
• primal ~
= приміти́вна фу́нкція
• primary ~
= перви́нна фу́нкція
• primitive ~
= приміти́вна (пе́рві́сна) фу́нкція, першовзі́р, ориґіна́л
• processing ~
= обчи́слювальна фу́нкція; фу́нкція опрацьо́вуання (даних)
• product ~
= фу́нкція-до́буток
• productive ~
= продукти́вна фу́нкція
• projection ~
= проєктува́льна фу́нкція
• projective ~
= проєкти́вна фу́нкція
• propositional ~
= пропозиці́йна фу́нкція
• pure virtual ~
= чи́сто віртуа́льна фу́нкція
• ramification ~
= фу́нкція галу́ження
• ramified ~
= розгалу́жена фу́нкція
• ramp ~
= ліні́йна швидкозмі́нна фу́нкція
• random ~
= випадко́ва фу́нкція
• rating ~
= фу́нкція оці́нки
• rational ~
= раціона́льна фу́нкція
• real-valued ~
= ді́йсна фу́нкція
• reckonable ~
= зобра́жувана фу́нкція
• recursive ~
= рекурси́вна фу́нкція
• reduced ~
= зве́дена фу́нкція
• reducible ~
= звідна́ фу́нкція
• related ~s
= зале́жні фу́нкції
• separable ~
= сепара́бельна фу́нкція
• separation ~
= фу́нкція відокре́млювання
• sequence ~
= фу́нкція послідо́вності
• sequential ~
= секвенці́йна фу́нкція
• service ~
= фу́нкція обслуго́вування
• saltus ~
= фу́нкція стрибкі́в
• schlicht ~
= одноли́ста фу́нкція
• self-test ~
= фу́нкція самотестува́ння
• shifted ~
= змі́щена фу́нкція
• shifting ~
= зсува́льна фу́нкція
• signal(ling) ~
= сигна́льна фу́нкція
• single-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• smooth ~
= гладка́ (гладе́нька) фу́нкція
• source ~
= фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція; фу́нкція Ґрі́на
• special ~
= спеціа́льна фу́нкція
• spectral ~
= спектра́льна фу́нкція
• spherical ~
= сфери́чна фу́нкція
• spheroidal ~
= сферо́їдна фу́нкція
• spline ~
= сплайн-фу́нкція
• stability ~
= фу́нкція сті́йкості (стабі́льності)
• stable ~
= стійка́ фу́нкція
• staircase ~
= східча́ста фу́нкція
• statistical ~
= статисти́чна фу́нкція
• step ~
= східча́ста фу́нкція
• storage ~
= фу́нкція запам’ято́вування; фу́нкція зберіга́ння
• string ~
= рядко́ва фу́нкція
• strongly decreasing ~
= швидкоспадна́ фу́нкція
• strongly increasing ~
= швидковисхідна́ фу́нкція
• sum ~
= фу́нкція-су́ма
• summable ~
= сумо́вна фу́нкція
• summatory ~
= сума́торна фу́нкція
• support ~
= опоро́ва фу́нкція, фу́нкція пі́дтримки (в базах даних)
• surjective ~
= сур’єкти́вна фу́нкція
• switching ~
= перемика́льна фу́нкція, фу́нкція-ключ
• symmetric ~
= симетри́чна фу́нкція
• symmetrizable ~
= симетр(из)о́вна фу́нкція
• symmetrized ~
= просиметр(из)о́вана фу́нкція
• table ~
= табли́чна фу́нкція
• tabulated ~
= протабульо́вана фу́нкція
• tame ~
= пра́вильна фу́нкція
• temperate ~
= повільновисхідна́ фу́нкція
• threshold ~
= поро́гова фу́нкція
• trace ~
= фу́нкція слі́ду
• transcendental ~
= трансценде́нтна фу́нкція
• transfer ~
= фу́нкція перетво́рювання ти́пу
• transformation ~
= перетво́рювальна фу́нкція, фу́нкція перетво́рювання
• transformed ~
= перетво́рена фу́нкція
• transition ~
= 1. топ. фу́нкція перехо́ду 2. т. ймов. перехідна́ фу́нкція
• trial ~
= спро́бна фу́нкція
• trigonometric ~
= тригонометри́чна фу́нкція
• true ~
= і́стинна фу́нкція
• truth ~
= фу́нкція і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена фу́нкція
• unary ~
= уна́рна фу́нкція
• unate ~
= юна́тна фу́нкція
• uneven ~
= непа́рна фу́нкція
• uniform ~
= рівномі́рна фу́нкція
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льна фу́нкція
• uniformly continuous ~
= рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
• univalent ~
= одноли́ста (аналіти́чна) фу́нкція
• user-defined ~
= користуваче́ва фу́нкція, фу́нкція користувача́ (що її визначає користувач)
• utility ~
= 1. службо́ва опера́ція 2. фу́нкція кори́сності
• vanishing ~
= знико́ма фу́нкція (що перетворюється на нуль)
• variance ~
= фу́нкція диспе́рсії
• vector ~
= ве́ктор-фу́нкція
• virtual ~
= віртуа́льна фу́нкція
• weight ~
= вагова́ фу́нкція
image = ['ɪmɪdʒ] 1. о́браз, зобра́ження 2. відобра́ження; відби́ток
• analytic ~
= аналіти́чний о́браз
• animated ~
= ожи́влене (динамі́чне) зобра́ження (в машинній графіці); мультипліка́ція; анімаці́йне зобра́ження
• background ~
= фо́нове зобра́ження
• before ~
= пе́рві́сний ви́гляд за́пису (до оновлення)
• binary ~
= двійко́ве (біна́рне) відобра́ження; дворі́вне́ве зобра́ження (без напівтонів, зокрема, чорно-біле)
• bit ~
= ра́строве зобра́ження; бі́тове зобра́ження
• blurred ~
= неясне́ (розми́те) зобра́ження
• brilliant ~
= яскра́ве (і чітке́) зобра́ження
• card ~
= о́браз (ви́гляд) перфока́рти
• closed ~
= за́мкнений о́браз
• coded ~
= закодо́ване зобра́ження, графі́чний о́браз (у пам’яті комп’ютера тощо)
• compact ~
= компа́ктний о́браз
• confluent ~
= конфлює́нтний о́браз
• conformal ~
= конфо́рмний о́браз
• counter ~
= проо́браз
• deformation ~
= деформаці́йний о́браз
• diffeomorphic ~
= дифеомо́рфний о́браз
• digitized ~
= цифрове́ зобра́ження
• display ~
= зобра́ження (о́браз) на екра́ні диспле́ю
• dithered ~
= розми́те зобра́ження
• dot-matrix ~
= точко́во-ма́тричний о́браз
• dynamic ~
= динамі́чне зобра́ження
• endomorphic ~
= ендомо́рфний о́браз
• epimorphic ~
= епімо́рфний о́браз
• feedback ~
= графі́чний зворо́тний зв’язо́к (з оператором)
• flip ~
= переки́нутий о́браз
• foreground ~
= зобра́ження пере́днього пла́ну; основне́ зобра́ження (коли є фонове)
• freeze-frame ~
= стати́чне зобра́ження
• ghost ~
= фанто́мне зобра́ження, при́вид; прима́ра
• graph ~
= о́браз (зобра́ження) гра́фу
• gray-scale ~
= півто́нове́ зобра́ження
• group ~
= групови́й о́браз
• hard ~
= контра́стне зобра́ження
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний о́браз
• homomorphic ~
= гомомо́рфний о́браз
• homothetic ~
= гомотети́чний о́браз
• inverse ~
= обе́рнене (інверто́ване) зобра́ження, неґати́в
• isomorphic ~
= ізомо́рфний о́браз
• latent ~
= лате́нтне (прихо́ване) зобра́ження
• load ~
= заванта́жувальний мо́дуль
• low-luminosity ~
= бліде́ зобра́ження
• memory ~
= 1. відобра́ження в па́м’яті 2. ко́пія вмі́сту па́м’яті
• mirror ~
= дзерка́льне зобра́ження, дзерка́льний о́браз
• monoid ~
= моно́їдний о́браз
• nondistinct ~
= нечітке́ зобра́ження
• open ~
= відкри́тий о́браз
• operational ~
= операці́йний о́браз
• out-of-focus ~
= несфокусо́ване зобра́ження
• pure ~
= і́стинний (ідеа́льний) о́браз
• relocatable memory ~
= пересувна́ ко́пія вмі́сту па́м’яті
• shaded ~
= заштрихо́ване (заті́нене) зобра́ження
• sharp ~
= чітке́ зобра́ження
• shrunk ~
= сти́снене зобра́ження
• soft ~
= неконтра́стне зобра́ження
• source ~
= пе́рві́сне зобра́ження
• static ~
= фо́нове зобра́ження; фон
• statistical ~
= статисти́чний о́браз
• task ~
= заванта́жувач; заванта́жувальний мо́дуль
• terminal ~
= віртуа́льний терміна́л
• topological ~
= топологі́чний о́браз
• two-dimensional ~
= двови́мірне зобра́ження
• unsharp ~
= нечітке́ зобра́ження
• visible ~
= ви́дне зобра́ження
• visual ~
= візуа́льне (нао́чне) зобра́ження
index = ['ɪndɛks] (мн. indices) 1. і́ндекс 2. пока́зник 3. пока́жчик 4. вказівни́к 5. коефіціє́нт 6. но́мер (елемента масиву)
• ~ of concentration
= і́ндекс розсі́ювання
• ~ of concordance
= пока́жчик узгі́дненості (узго́дженості)
• ~ of correlation
= і́ндекс кореля́ції
• ~ of dissimilarity
= пока́жчик відмі́нності
• ~ of a group
= і́ндекс гру́пи
• ~ of inconsistency
= і́ндекс несумі́сності (незгі́дності)
• ~ of morphism
= і́ндекс морфі́зму
• ~ of an operator
= і́ндекс опера́тора
• ~ of summation
= знак су́ми, си́гма
• array ~
= 1. і́ндекс маси́ву 2. но́мер елеме́нту маси́ву
• bounded ~
= обме́жений і́ндекс
• braid ~
= топ. і́ндекс коси́
• catalog ~
= і́ндекс катало́гу
• chromatic ~
= т. граф. хромати́чний і́ндекс, хромати́чне число́
• cofinality ~
= топ. і́ндекс кофіна́льності
• confidence ~
= стат. показни́к вірогі́дності
• congruence ~
= і́ндекс конґруе́нтності
• connective ~
= і́ндекс зв’я́зності
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• curvature ~
= пока́жчик кривини́
• cycle ~
= пара́мет(е)р ци́клу
• destination ~
= і́ндекс-регі́ст(е)р адреса́та
• dummy ~
= німи́й і́ндекс
• fine ~
= втори́нний (докла́дний) і́ндекс (за подвійної індексації)
• fixed ~
= фіксо́ваний і́ндекс
• fog ~
= і́ндекс незрозумі́лості (показник якості технічного опису програми чи системи)
• fractional ~
= дробо́вий пока́жчик сте́пеня
• free ~
= ві́льний і́ндекс
• gross ~
= перви́нний (головни́й) і́ндекс (за подвійної індексації)
• harmonic ~
= поря́док гармо́ніки
• help ~
= пока́жчик діало́гової довідко́вої систе́ми
• keyword-in-context ~
= пока́жчик ключови́х слів (програми)
• interior ~
= вну́трішній і́ндекс
• iteration ~
= і́ндекс ітера́ції
• lacunary ~
= лакуна́рний і́ндекс
• lower ~
= ни́жній і́ндекс
• main ~
= перви́нний (головни́й) і́ндекс (за подвійної індексації)
• overall ~
= узага́льнений пока́зник; спі́льний пока́зник
• packing ~
= коефіціє́нт у́кладу (упако́вання)
• palette ~
= і́ндекс палі́три
• parity ~
= парите́тний і́ндекс
• performance ~
= показни́к продукти́вності
• principal ~
= головни́й і́ндекс
• reliability ~
= показни́к наді́йності
• root ~
= показни́к ко́реня
• running ~
= пото́чний і́ндекс
• secondary ~
= втори́нний (докла́дний) і́ндекс (за подвійної індексації)
• source ~
= регі́ст(е)р-і́ндекс джерела́
• sparce ~
= розрі́джений і́ндекс
• string ~
= но́мер си́мвола в рядку́
• trend ~
= стат. пока́жчик тре́нду
• umbral ~
= німи́й і́ндекс
• upper ~
= ве́рхній і́ндекс
language = ['læŋgwɪdʒ] мо́ва; систе́ма си́мволів
• ~ of the first order
= мо́ва пе́ршого поря́дку, елемента́рна мо́ва
• abstract ~
= абстра́ктна мо́ва
• adequate ~
= адеква́тна мо́ва
• algebraical ~
= алґебри́чна мо́ва
• algorithmical ~
= алґоритмі́чна мо́ва
• animation description ~
= за́соби о́пис мультипліка́ції
• applicative ~
= мо́ва функці́йного програмува́ння
• artificial ~
= шту́чна мо́ва
• assembler (assembly) ~
= мо́ва асе́мблера
• assignment-free ~
= мо́ва програмува́ння без признача́ння (значень змінних)
• boolean-based ~
= мо́ва Бу́лових опера́торів
• case-sensitive ~
= регістрочутли́ва мо́ва
• categorial ~
= категорі́йна мо́ва
• code ~
= ко́дова мо́ва
• combinatorial ~
= комбінато́рна мо́ва
• command ~
= мо́ва кома́нд
• communicative ~
= комунікати́вна мо́ва
• compiled ~
= (про)трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
• compiler ~
= (входо́ва) мо́ва трансля́тора
• computer ~
= мо́ва програмува́ння; комп’ю́терна (маши́нна) мо́ва
• computer-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• computer-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• computer-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• constraint ~
= мо́ва обме́жень (властивих конкретній проблемній галузі); декларати́вна мо́ва
• context-free ~
= контекстонезале́жна мо́ва; контекстові́льна мо́ва
• context-sensitive ~
= контексточутли́ва (контекстозале́жна) мо́ва
• data ~
= мо́ва керува́ння да́ними; мо́ва о́пису да́них
• database ~
= мо́ва ба́зи да́них
• data definition ~
= мо́ва озна́чень да́них
• data description ~
= мо́ва о́пису да́них
• data manipulation ~
= мо́ва маніпулюва́ння да́ними
• data-query ~
= мо́ва за́питів
• data-retrieval ~
= мо́ва по́шуку да́них
• design ~
= мо́ва проєктува́ння
• end-user ~
= мо́ва кінце́вого користувача́
• escape ~
= мо́ва, що дозволя́є зо́внішнє зверта́ння (до програм, написаних іншими мовами)
• extended ~
= розширна́ мо́ва
• extensible ~
= розши́рна мо́ва
• foreign ~
= чужа́ (інозе́мна) мо́ва
• formal ~
= форма́льна мо́ва
• formalized ~
= формалізо́вана мо́ва
• functional ~
= функці́йна мо́ва; мо́ва функці́йного програмува́ння
• generated ~
= поро́джена мо́ва
• graphics ~
= мо́ва графі́чних си́мволів; мо́ва графі́чних зада́ч
• high-level ~
= мо́ва висо́кого рі́вня, високорі́внева мо́ва
• host ~
= ба́зова мо́ва
• human-oriented ~
= людинозорієнто́вана мо́ва
• human-readable ~
= людиносприйня́тна мо́ва (програмування), мо́ва (програмування), сприйня́тна для люди́ни
• imperative ~
= імперати́вна мо́ва
• inflected ~
= флекти́вна мо́ва
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва мо́ва
• input ~
= входова́ мо́ва
• interactive ~
= мо́ва інтеракти́вної взаємоді́ї; діало́гова мо́ва
• intermediary ~
= проміжна́ мо́ва
• interpretative ~
= інтерпретаці́йна мо́ва
• interpreted ~
= (про)інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
• kernel ~
= ба́зова мо́ва, мо́ва-ядро́; мо́ва-осно́ва
• knowledge representation ~
= мо́ва предста́влення знань
• linear ~
= ліні́йна мо́ва
• list-processing ~
= мо́ва опрацьо́вування спи́сків
• low-level ~
= мо́ва низько́го рі́вня, низькорі́внева мо́ва
• machine ~
= маши́нна мо́ва
• machine-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• machine-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• machine-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• macro ~
= макромо́ва
• macroinstruction ~
= мо́ва макрокома́нд
• mathematical ~
= математи́чна мо́ва
• memory management ~
= мо́ва керува́ння па́м’яттю (в базах даних)
• mnemonic ~
= 1. си́мвольна мо́ва 2. мо́ва мнемосхе́м
• modal ~
= мода́льна мо́ва
• native ~
= вла́сна мо́ва маши́ни
• natural ~
= приро́дна мо́ва
• network-oriented ~
= мережезорієнто́вана мо́ва
• nonpositional ~
= непозиці́йна мо́ва
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна мо́ва
• number ~
= числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана мо́ва (програмування)
• page description ~
= мо́ва о́пису сторіно́к (друкування)
• parallel ~
= мо́ва парале́льного програмува́ння
• predicate ~
= мо́ва ло́гіки предика́тів
• privacy ~
= мо́ва за́хисту (що задає правила і умови використання захищених даних)
• problem-oriented ~
= проблемозорієнто́вана мо́ва
• problem statement ~
= мо́ва формулюва́ння зада́ч
• procedural ~
= процеду́рна мо́ва
• procedure-oriented ~
= процедурозорієнто́вана мо́ва
• production ~
= продукці́йна мо́ва, мо́ва проду́кцій (в експертних системах)
• program ~
= мо́ва програ́ми (мова, що нею написано програму)
• programmer ~
= мо́ва програмува́льника
• programming ~
= мо́ва програмува́ння, програмува́льна мо́ва
• query ~
= мо́ва за́питів
• relational ~
= реляці́йна мо́ва, мо́ва відно́шень
• representation ~
= мо́ва предста́влень
• restricted ~
= 1. спро́щена ве́рсія мо́ви 2. обме́жена мо́ва
• rule-based ~
= мо́ва продукці́йних пра́вил
• science-oriented ~
= мо́ва (опису) науко́вих чи техні́чних зада́ч
• script ~
= мо́ва сцена́ріїв
• self-contained ~
= самодоста́тня мо́ва; за́мкнена мо́ва
• semantic ~
= семанти́чна мо́ва
• sentential ~
= пропозиці́йна мо́ва
• serial ~
= мо́ва послідо́вного програмува́ння
• simulation ~
= мо́ва моделюва́ння
• source ~
= входова́ мо́ва
• specification ~
= мо́ва специфіка́цій
• stratified ~
= стратифіко́вана мо́ва
• structured-query ~
= мо́ва структуро́ваних за́питів (для роботи з базою даних)
• subject ~
= предме́тна мо́ва
• super (super-high-level) ~
= мо́ва надвисо́кого рі́вня
• symbolic ~
= си́мвольна мо́ва
• syntactic ~
= синтакси́чна мо́ва
• syntax ~
= мо́ва си́нтаксису
• system ~
= систе́мна мо́ва, мо́ва систе́много програмува́ння
• tabular ~
= табли́чна мо́ва
• target ~
= виходо́ва мо́ва
• terminal ~
= терміна́льна мо́ва
• typed ~
= 1. широковикористо́вувана мо́ва (ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, тощо) 2. мо́ва, що потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• typeless ~
= мо́ва, що не потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• update ~
= мо́ва коригува́льних за́питів (у розподілених базах даних)
• universal network ~
= універса́льна мере́жева (мере́жна) мо́ва
• user ~
= мо́ва користувача́
• user-oriented ~
= мо́ва, зорієнто́вана на користувача́, користувачезорієнто́вана мо́ва
• very-high-level ~
= мо́ва ду́же висо́кого (надвисо́кого) рі́вня, надвисокорі́внева мо́ва
library = ['laɪbrəri] бібліоте́ка, бібліоте́чний компле́кт
• alternative ~
= додатко́ва (альтернати́вна) бібліоте́ка
• core ~
= корене́ва бібліоте́ка; основни́й фонд (ядро́) бібліоте́ки
• default ~
= бібліоте́ка уста́вних програ́м
• development support ~
= бібліоте́ка пі́дтри́мки розробля́ння програ́м
• dynamic link ~
= бібліоте́ка з динамі́чним зв’язко́м
• floating-point emulation ~
= бібліоте́ка фу́нкцій, що емулю́ють опера́ції з рухо́мою ко́мою (кра́пкою)
• link ~
= бібліоте́ка з’є́днань (зв’язкі́в)
• named ~
= на́звана бібліоте́ка
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана бібліоте́ка
• program ~
= бібліоте́ка програ́м
• public ~
= бібліоте́ка зага́льного користува́ння; публі́чна бібліоте́ка
• relocatable ~
= пересувна́ (в пам’яті) бібліоте́ка; бібліоте́ка пересувни́х мо́дулів
• routine ~
= бібліоте́ка станда́ртних (рути́нних) програ́м
• run-time ~
= бібліоте́ка робо́чих програ́м
• shape ~
= бібліоте́ка станда́ртних фігу́р (у машинній графіці)
• source ~
= бібліоте́ка перві́сних мо́дулів
• standard ~
= бібліоте́ка станда́ртних програ́м
• stream file ~
= бібліоте́ка опера́цій з пото́ками
• subroutine ~
= бібліоте́ка (станда́ртних) підпрогра́м
• user-defined ~
= (вла́сна) бібліоте́ка користувача́
module = ['mɒdju:l] мо́дуль || мо́дульний // ~ in a space мо́дуль в про́сторі; ~ on a space мо́дуль на про́сторі
• ~ of automorphism
= мо́дуль автоморфі́зму
• ~ of bicharacters
= мо́дуль біхара́ктерів
• ~ of characters
= мо́дуль хара́ктерів
• ~ of congruence
= мо́дуль конґруе́нтності, мо́дуль порі́внювання
• ~ of continuity
= мо́дуль непере́рвності
• ~ of convexity
= мо́дуль опу́клості
• ~ of a curve
= мо́дуль криво́ї
• ~ of a definition
= мо́дуль озна́чення
• ~ of an element
= мо́дуль елеме́нту
• ~ of ellipticity
= мо́дуль еліпти́чності
• ~ of exactness
= мо́дуль то́чності
• ~ of finite length
= мо́дуль скінче́нної довжини́
• ~ of mappings
= мо́дуль відобра́жень
• ~ of parabolicity
= мо́дуль параболі́чності
• ~ of periodicity
= мо́дуль періоди́чності
• ~ of smoothness
= мо́дуль гла́дкості
• ~ with differentiation
= диференці́йний мо́дуль, мо́дуль з диференціюва́нням
• ~ with filtration
= мо́дуль з фільтрува́нням
• ~ without torsion
= мо́дуль без за́круту, беззакруто́вий мо́дуль
• add-in (add-on) ~
= мо́дуль розширя́ння (функцій системи тощо)
• affine ~
= афі́нний мо́дуль
• algebra ~
= мо́дуль над а́лґеброю
• algebraic ~
= алґебри́чний мо́дуль
• antisingular ~
= антисинґуля́рний мо́дуль
• application ~
= застосо́вний мо́дуль
• associated ~
= асоційо́ваний мо́дуль
• attracting ~
= притя́гувальний мо́дуль
• augmentation ~
= допо́внювальний мо́дуль
• balanced ~
= збалансо́ваний мо́дуль
• bounded ~
= обме́жений мо́дуль
• character ~
= мо́дуль хара́ктеру
• complementary ~
= доповня́льний мо́дуль
• complete ~
= по́вний мо́дуль
• complex ~
= ко́мплексний мо́дуль
• conjugate ~
= спря́жений мо́дуль
• convex ~
= опу́клий мо́дуль
• cyclic ~
= циклі́чний мо́дуль
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) мо́дуль
• dummy ~
= фікти́вний мо́дуль
• exact ~
= то́чний мо́дуль
• expansion ~
= розши́рювальний мо́дуль
• explanation ~
= мо́дуль поя́снень (в експертних системах)
• factor ~
= фа́ктор-мо́дуль
• faithful ~
= то́чний мо́дуль
• faulty ~
= неспра́вний мо́дуль
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) мо́дуль
• free ~
= ві́льний мо́дуль
• full ~
= по́вний мо́дуль
• generic ~
= уніфіко́ваний мо́дуль
• geometric ~
= геометри́чний мо́дуль
• gradable ~
= ґрадуйо́вний мо́дуль
• graded ~
= (по)ґрадуйо́ваний мо́дуль
• hardware ~
= апара́тний мо́дуль
• homogeneous ~
= однорі́дний мо́дуль
• idele ~
= мо́дуль іде́лю
• implement (implementation) ~
= мо́дуль реаліза́ції
• imprimitive ~
= імприміти́вний мо́дуль
• indecomposable ~
= нерозвивни́й (нерозкладни́й) мо́дуль
• injective ~
= ін’єкти́вний мо́дуль
• integral ~
= інтеґра́льний мо́дуль
• invariant ~
= інваріа́нтний мо́дуль
• invertible ~
= оборо́тний мо́дуль
• lattice ~
= ґра́тко́вий мо́дуль
• linked ~
= зв’я́зний мо́дуль
• load ~
= мо́дуль заванта́жування, заванта́жувальний мо́дуль
• local ~
= лока́льний мо́дуль
• logical ~
= логі́чний мо́дуль
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний мо́дуль
• null ~
= нульови́й мо́дуль
• object ~
= об’є́ктний мо́дуль
• open ~
= відкри́тий мо́дуль
• ordered ~
= впорядко́ваний мо́дуль
• orientable ~
= орієнто́вний мо́дуль
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) мо́дуль
• orthogonal ~
= ортогона́льний мо́дуль
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• periodic ~
= періоди́чний мо́дуль
• power ~
= блок жи́влення
• primary ~
= пріма́рний мо́дуль
• primitive ~
= приміти́вний мо́дуль
• principal ~
= головни́й мо́дуль
• processor ~
= проце́сорний мо́дуль, проце́сор
• projective ~
= проєкти́вний мо́дуль
• proper ~
= власти́вий мо́дуль
• quadratic ~
= квадрати́чний мо́дуль
• quotient ~
= фа́ктор-мо́дуль
• rationally closed ~
= раціона́льно за́мкнений мо́дуль
• rationally equivalent ~
= раціона́льно еквівале́нтний мо́дуль
• real ~
= ді́йсний мо́дуль
• reduced ~
= зве́дений мо́дуль
• reducible ~
= звідни́й мо́дуль
• reflexive ~
= рефлекси́вний мо́дуль
• regular ~
= реґуля́рний мо́дуль
• relation ~
= мо́дуль відно́шень
• relocat(e)able ~
= пересувни́й мо́дуль
• replacement ~
= мо́дуль замі́ни, резе́рвний мо́дуль
• ring ~
= мо́дуль над кільце́м
• simple ~
= про́сти́й мо́дуль
• simplicial ~
= симпліці́йний мо́дуль
• singular ~
= ви́роджений (синґуля́рний) мо́дуль
• software ~
= програмо́вий мо́дуль, со́фтовий мо́дуль
• source ~
= входови́й (пе́рві́сний) мо́дуль
• tensor ~
= те́нзорний мо́дуль
• topological ~
= топологі́чний мо́дуль
node = [nəʊd] 1. ву́зол || вузлови́й 2. вузлова́ то́чка 3. верши́на (графу); то́чка пере́тину
• accessible ~
= дося́жний ву́зол
• ancestor ~
= ву́зол-пре́док
• base ~
= корене́вий ву́зол, ко́рінь
• bottom ~
= ни́жній ву́зол
• boundary ~
= межови́й ву́зол
• cascade ~
= каска́дний ву́зол
• child ~
= ву́зол-наща́док; підпорядко́ваний ву́зол
• collector ~
= ву́зол злива́ння (в блок-схемі структурованої програми), коле́кторний ву́зол
• computational ~
= обчи́слювальний ву́зол (мережі)
• datum ~
= відліко́вий (основни́й, ба́зовий) ву́зол
• daughter ~
= дочі́рній ву́зол, ву́зол-наща́док
• degenerate ~
= виро́джений ву́зол
• dependent ~
= зале́жний ву́зол
• descendant ~
= ву́зол-наща́док
• destination ~
= ву́зол призна́чення, ву́зол-адреса́т
• digraph ~
= ву́зол (верши́на) оргра́фу
• distributive ~
= розподі́льний ву́зол
• dominated ~
= підле́глий ву́зол
• dominating ~
= панівни́й (домінівни́й) ву́зол
• double ~
= подві́йний ву́зол
• element ~
= лока́льний ву́зол
• end ~
= кінце́вий ву́зол
• father ~
= ба́тьківський ву́зол, ву́зол-пре́док
• faulty ~
= неспра́вний ву́зол (мережі)
• final ~
= кінце́вий ву́зол
• global ~
= глоба́льний ву́зол
• grain ~
= збі́льшений ву́зол (графу)
• graph ~
= ву́зол (верши́на) гра́фу
• hub ~
= ву́зол-концентра́тор
• improper ~
= непра́вильний (невласти́вий) ву́зол
• independent ~
= незале́жний ву́зол
• initial ~
= початко́вий ву́зол
• intermediate ~
= проміжни́й ву́зол
• internal ~
= вну́трішній ву́зол
• interpolation ~
= ву́зол інтерполя́ції
• isolated ~
= ізольо́ваний ву́зол
• labeled ~
= позна́чений ву́зол
• leaf ~
= кінце́вий ву́зол, лист (дерева)
• linking ~
= зв’я́зувальний ву́зол
• master ~
= головни́й ву́зол
• multiple ~s
= кра́тні вузли́
• neighbo(u)ring ~
= сусі́дній ву́зол
• network ~
= ву́зол мере́жі; ву́зол схе́ми
• nontip ~
= некінце́вий ву́зол
• origin ~
= початко́вий (джере́льний) ву́зол
• parent ~
= ба́тьківський ву́зол, ву́зол-пре́док
• peripheral ~
= перифері́йний ву́зол
• predicate ~
= предика́тний ву́зол (у блок-схемі структурованої програми)
• process ~
= функці́йний ву́зол (у блок-схемі структурованої програми)
• processor ~
= проце́сорний ву́зол
• reference ~
= відліко́вий (основни́й, ба́зовий) ву́зол
• root ~
= корене́вий ву́зол; корене́ва верши́на; ко́рінь
• saddle ~
= сідлови́й ву́зол
• session ~
= ву́зол мере́жевого з’є́днання
• sibling ~
= ву́зол-брат (щодо вузла такого самого рівня)
• simple ~
= про́сти́й ву́зол
• singular ~
= особли́вий ву́зол
• sink ~
= сто́ковий ву́зол
• slave ~
= підпорядко́ваний ву́зол
• source ~
= ву́зол-джерело́
• start(ing) ~
= ста́ртовий (початко́вий) ву́зол
• terminal ~
= терміна́льний ву́зол, терміна́л
• tip ~
= кінце́вий ву́зол
operand = ['ɒpərænd] 1. опера́нд, об’є́кт ді́ї 2. компоне́нта опера́ції
• cancellative ~
= опера́нд зі скоро́ченням
• centered ~
= (з)центро́ваний опера́нд
• cyclic ~
= циклі́чний опера́нд
• destination ~
= опера́нд-адреса́т
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вний опера́нд
• factor ~
= фа́ктор-опера́нд
• faithful ~
= то́чний опера́нд
• immediate ~
= безпосере́дній (прями́й) опера́нд
• indecomposable ~
= нерозкладни́й опера́нд
• instruction ~
= опера́нд кома́нди
• integer ~
= цілочислови́й опера́нд
• left ~
= лі́вий опера́нд
• partial ~
= частко́вий опера́нд
• right ~
= пра́вий опера́нд
• source ~
= опера́нд-джерело́
• transitive ~
= транзити́вний опера́нд
• trivial ~
= тривіа́льний опера́нд
• unital ~
= уніта́льний опера́нд
priority = [praɪ'ɒrəti] пріорите́т; пе́ршість, перева́га, першочерго́вість
• absolute ~
= абсолю́тний пріорите́т
• boot source ~
= пріорите́ти заванта́жування
• dynamic ~
= динамі́чний пріорите́т
• endogeneous ~
= вну́трішній пріорите́т (залежний від стану системи)
• exogeneous ~
= зо́внішній пріорите́т (незалежний від стану системи)
• first ~
= першочерго́вість
• high ~
= висо́кий пріорите́т
• higher ~
= ви́щий пріорите́т
• highest ~
= найви́щий пріорите́т
• lower ~
= ни́жчий пріорите́т
• lowest ~
= найни́жчий пріорите́т
• rigid ~
= жорстки́й пріорите́т
• state ~
= пріорите́т ста́нів
• statement ~
= пріорите́т опера́тора; пріорите́т опера́торів
• static ~
= стати́чний пріорите́т
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти
• ~ of foreign origin
= програ́ма чужозе́много виробни́цтва
• absolute ~
= програ́ма з абсолю́тними адре́сами
• accessory ~
= допомі́жна́ програ́ма
• administration ~
= організо́вувальна програ́ма; програ́ма-адміністра́тор
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• assembly ~
= асе́мблер; компонува́льна програ́ма; програ́ма склада́ння
• assembly language ~
= програ́ма мо́вою асе́мблера
• authorized ~
= авторизо́вана програ́ма (захищена від несанкційованого використання)
• background ~
= фо́нова програ́ма
• bagbiting ~
= непра́вильна (дурна́) програ́ма (з ненормальною поведінкою)
• benchmark ~
= етало́нна те́стова програ́ма
• blue-ribbon ~
= безпомилко́ва програ́ма, програ́ма без помило́к (блакитна стрічка символ високої якості)
• bogotified ~
= проф. здезорганізо́вана програ́ма, безла́дна програ́ма
• bootsafe ~
= антиві́русна програ́ма за́хисту бутсе́ктору
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування
• brittle ~
= машинозале́жна (вразли́ва) програ́ма
• broken ~
= зіпсо́вана програ́ма (не здатна працювати); тупа́ програ́ма
• called ~
= ви́кликана програ́ма
• calling ~
= виклика́льна програ́ма
• checking ~
= програ́ма пере́ві́рки; тест-програ́ма
• chkdsk ~
= програ́ма пере́ві́рки ди́ску
• common ~
= загальноговжи́вана програ́ма
• compiler ~
= компілюва́льна програ́ма, компіля́тор
• complete ~
= закі́нчена програ́ма (що не потребує модифікації в умовах конкретного застосування)
• computer ~
= комп’ю́терна програ́ма
• concave ~
= вві́гнута програ́ма
• configuration ~
= програ́ма конфігурува́ння (системи)
• consistent ~
= несупере́члива програ́ма
• control ~
= керівна́ програ́ма
• convex ~
= опу́кла програ́ма
• copy-protected ~
= захи́щена від копіюва́ння програ́ма
• crash-proof ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма (захищена від руйнування)
• crufty ~
= проф. недієзда́тна програ́ма
• cuspy ~
= акура́тна програ́ма (надійно працює у кого завгодно)
• cyclic ~
= циклі́чна програ́ма
• data-driven ~
= керо́вана да́ними програ́ма
• dead ~
= ме́ртва програ́ма
• debugging ~
= знева́джувальна програ́ма
• development ~
= інструмента́льна програ́ма
• diagnostic ~
= діагности́чна програ́ма
• disk-resident ~
= диск-резиде́нтна програ́ма (що постійно міститься на твердому диску)
• editing ~
= редагува́льна програ́ма; програ́ма-реда́ктор
• editor ~
= реда́кторська програ́ма; програ́ма реда́гування
• event-driven ~
= керо́вана поді́ями програ́ма
• executable ~
= викона́нна програ́ма
• executive ~
= керівна́ програ́ма; організо́вувальна програ́ма; диспе́тчер
• feasible ~
= реалізо́вна (викона́нна) програ́ма
• fine-grained ~
= дрібномо́дульна програ́ма
• fine ~
= чи́ста програ́ма (добре працює, але не оптимальна)
• fixed ~
= жорстка́ програ́ма; зафіксо́вана програ́ма
• format ~
= форматува́льна програ́ма, програ́ма форматува́ння
• froggy ~
= проф. мудро́вана програ́ма, хитрому́дра програ́ма
• graphic ~
= графі́чна програ́ма
• high-performance ~
= високопродукти́вна програ́ма
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна програ́ма
• in-line ~
= ліні́йна програ́ма (без циклів і розгалужень)
• installation ~
= інсталяці́йна програ́ма
• integer ~
= програ́ма цілочислови́х розраху́нків
• kernel ~
= ба́зова програ́ма
• learning ~
= навча́льна програ́ма
• library ~
= бібліоте́чна програ́ма
• license ~
= ліцензі́йна програ́ма (придбана за ліцензією)
• liner ~
= ліні́йна програ́ма
• load ~
= заванта́жувальна програ́ма
• load-and-go ~
= програ́ма із за́пуском пі́сля заванта́ження
• logical ~
= логі́чна програ́ма
• main ~
= основна́ (провідна́) програ́ма
• master ~
= керівна́ програ́ма
• mathematical ~
= математи́чна програ́ма
• minimum ~
= мініма́льна програ́ма
• monitor(ing) ~
= керівна́ програ́ма; моніто́р
• mutated ~
= видозмі́нена програ́ма
• non-mouse ~
= безми́шкова програ́ма (що не використовує мишку)
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна програ́ма
• off-the-peg ~
= гото́ва програ́ма (яку можна орендувати чи купити)
• omnipresent ~
= резиде́нтна програ́ма
• open ~
= відкри́та програ́ма
• operating ~
= робо́ча програ́ма; експлуато́вана програ́ма
• optimal ~
= оптима́льна програ́ма
• optimizing ~
= програ́ма оптиміза́ції
• overlay ~
= оверле́йна програ́ма
• oversized ~
= завели́ка програ́ма (за розмірами)
• paint(brush) ~
= малюва́льна програ́ма
• parent ~
= поро́джувальна програ́ма
• patched ~
= програ́ма з латка́ми, пола́тана програ́ма
• portable ~
= мобі́льна програ́ма (що її легко перенести на комп’ютер іншого типу)
• precanned ~
= фі́рмова програ́ма (що її постачає виробник)
• primal ~
= пряма́ зада́ча програмува́ння
• printed ~
= опубліко́вана програ́ма
• print-intensive ~
= друкомі́стка програ́ма (з великим обсягом друкування)
• procedural ~
= процеду́рна програ́ма
• proper ~
= раціона́льна програ́ма
• prototype ~
= маке́тна програ́ма
• rat’s-nest ~
= безсисте́мна програ́ма, воро́няче гніздо́
• read-in ~
= програ́ма, що її́ вво́дять на вимо́гу (на відміну від резидентної)
• reentrant ~
= повторновикористо́вна (повторновхідна́) програ́ма
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• resident ~
= резиде́нтна програ́ма
• reusable ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• robust ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма, роба́стна програ́ма
• routine ~
= (станда́ртна) програ́ма
• run-time ~
= робо́ча програ́ма
• salvation ~
= рятівна́ програ́ма (що її вводять після невдалих спроб відтворити базу даних іншими засобами)
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• self-contained ~
= незале́жна (самодоста́тня) програ́ма (не має зовнішніх звертань)
• self-loading ~
= самозаванта́жна програ́ма
• self-test ~
= програ́ма із самоконтро́лем; самоконтро́лювальна програ́ма
• sequence-driven ~
= програ́ма, керо́вана заздалегі́дь встано́вленою послідо́вністю
• service ~
= обслуго́вувальна (се́рвісна) програ́ма
• shareable ~
= спільновикористо́вна програ́ма
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма
• slave ~
= підле́гла (підпорядко́вана) програ́ма
• slide show ~
= програ́ма-проє́ктор сла́йдів
• software ~
= систе́мна програ́ма (на відміну від реалізованої апаратно)
• sorting ~
= сортува́льна програ́ма, програ́ма сортува́ння
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• spaghetti ~
= проф. макаро́нна програ́ма (з великим числом нераціональних переходів керування назад і вперед)
• spreadsheet ~
= програ́ма табли́чних розраху́нків
• stand-alone ~
= автоно́мна програ́ма
• star ~
= безпомилко́ва програ́ма (що працює з першого пуску)
• stochastic ~
= стохасти́чна програ́ма
• stored ~
= збере́жувана програ́ма
• structured ~
= структуро́вана програ́ма
• support ~
= допомі́жна́ програ́ма
• suspended ~
= зави́сла програ́ма
• system ~
= систе́мна програ́ма
• target ~
= програ́ма виходо́вою мо́вою (транслятора)
• terminating ~
= нециклі́чна програ́ма
• test ~
= тест, те́стова програ́ма; програ́ма і́спитів (випро́бувань)
• throwaway ~
= програ́ма для тимчасо́вого використа́ння
• total-load ~
= автоно́мна програ́ма (не потребує завантажування додаткових програм)
• track-by-track copy ~
= програ́ма подорі́жкового копіюва́ння
• unmaintainable ~
= незру́чна програ́ма
• unreadable ~
= нечитна́ програ́ма
• unsupported ~
= непідтри́мувана програ́ма (що її не обслуговує розробник)
• updated ~
= скориго́вана програ́ма; модернізо́вана програ́ма
• user ~
= користуваче́ва програ́ма, програ́ма користувача́
• wired-in ~
= заши́та програ́ма (в постійній пам’яті)
relation = [rɪ'leɪʃn] 1. співвідно́шення; зале́жність 2. зв’язо́к; стосу́нок // in ~ to стосо́вно, що стосу́ється; to bear a ~ to стосува́тися, ма́ти стосу́нок до 3. реля́ція
• ~ of congruence
= співвідно́шення конґруе́нтності
• ~ of conjugacy
= співвідно́шення спря́женості
• ~ of implication
= співвідно́шення імпліка́ції
• ~ of inclusion
= співвідно́шення вклю́чення
• ~ of isomorphism
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• ~ of membership
= співвідно́шення нале́жності
• ~ of modularity
= співвідно́шення мо́дульності
• ~ of orthogonality
= співвідно́шення ортогона́льності
• ~ of precedence
= співвідно́шення передува́ння
• abstract ~
= абстра́ктне співвідно́шення
• additive ~
= адити́вне співвідно́шення
• adjoint ~
= спря́жене співвідно́шення
• algebraic ~
= алґебри́чне співвідно́шення
• analytical ~
= аналіти́чне співвідно́шення
• ancestral ~
= успадко́ване (спадко́ве) співвідно́шення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) співвідно́шення
• associative ~
= асоціати́вне співвідно́шення
• associativity ~
= співвідно́шення асоціати́вності
• asymptotic ~
= асимптоти́чне співвідно́шення
• binary ~
= біна́рне співвідно́шення
• causal ~
= кауза́льне (причино́во-наслідко́ве) співвідно́шення
• closed ~
= за́мкнене співвідно́шення
• closure ~
= співвідно́шення замика́ння
• commutativity ~
= співвідно́шення комутати́вності
• commutator ~
= комута́торне співвідно́шення
• congruence ~
= співвідно́шення конґруе́нтності
• connected ~
= зв’язне́ співвідно́шення
• connectedness ~
= співвідно́шення зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвне співвідно́шення
• correlation ~
= кореляці́йне співвідно́шення
• definable ~
= озна́чне співвідно́шення
• defining ~
= озна́чувальне співвідно́шення
• dichotomous ~
= дихото́мне співвідно́шення
• difference ~
= різнице́ве співвідно́шення
• differential ~
= диференці́йне співвідно́шення
• direct ~
= прями́й зв’язо́к; пряма́ зале́жність
• discrete ~
= дискре́тне співвідно́шення
• dual ~
= дуа́льне співвідно́шення
• dyadic ~
= двомі́сне (двочле́нне) співвідно́шення
• empirical ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• equality ~
= співвідно́шення рі́вності
• equilibrium ~
= співвідно́шення рівнова́ги
• equivalence ~
= співвідно́шення еквівале́нтності
• extremal ~
= екстрема́льне співвідно́шення
• formal ~
= форма́льне співвідно́шення
• functional ~
= функці́йне співвідно́шення
• generating ~
= ґенерува́льне співвідно́шення
• geometrical ~
= геометри́чне співвідно́шення
• harmonic ~
= гармоні́чне співвідно́шення
• homeomorphism ~
= співвідно́шення гомеоморфі́зму
• homogeneity ~
= співвідно́шення однорі́дності
• homogeneous ~
= однорі́дне співвідно́шення
• homotopy ~
= співвідно́шення гомото́пності
• idempotent ~
= ідемпоте́нтне співвідно́шення
• identical ~
= тото́жне співвідно́шення, тото́жність
• identity ~
= співвідно́шення тото́жності
• incidence ~
= співвідно́шення інциде́нтності
• inclusion ~
= співвідно́шення вклю́чення
• inequality ~
= співвідно́шення нері́вності
• integral ~
= інтеґра́льне співвідно́шення
• invariance ~
= співвідно́шення інваріа́нтності
• invariant ~
= інваріа́нтне співвідно́шення
• inverse ~
= обе́рнене співвідно́шення
• isomorphism ~
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• linear ~
= ліні́йне співвідно́шення
• logical ~
= логі́чне співвідно́шення
• many-to-many ~
= бага́то-багатозна́чне; взає́мно багатозна́чне співвідно́шення
• many-to-one ~
= бага́то-однозна́чне співвідно́шення
• matrix ~
= ма́тричне співвідно́шення
• monotone ~
= моното́нне співвідно́шення
• one-to-many ~
= о́дно-багатозна́чне співвідно́шення
• one-to-one ~
= о́дно-однозна́чне співвідно́шення; взає́мно однозна́чне співвідно́шення
• order(ing) ~
= співвідно́шення поря́дку
• partial(-)order ~
= співвідно́шення частко́вого поря́дку
• perfect ~
= взає́мно однозна́чна відпові́дність
• permanence ~
= співвідно́шення пості́йності
• perpendicularity ~
= співвідно́шення перпендикуля́рності
• polyadic ~
= багатомі́сне співвідно́шення
• power ~
= степене́ве співвідно́шення
• predicative ~
= предикати́вне співвідно́шення
• preorder ~
= співвідно́шення передпоря́дку
• projective ~
= проєкти́вна відпові́дність
• proportionality ~
= співвідно́шення пропорці́йності
• recurrence ~
= рекуре́нтне співвідно́шення
• recursive ~
= рекурси́вне співвідно́шення
• redundant ~
= надлишко́ве співвідно́шення
• reflexive ~
= рефлекси́вне співвідно́шення
• reversible ~
= оборо́тне співвідно́шення
• rudimentary ~
= рудимента́рне співвідно́шення
• self-dual ~
= самодуа́льне співвідно́шення
• semantic ~
= семанти́чне співвідно́шення
• smaller ~
= подрі́бнене співвідно́шення; то́нше співвідно́шення
• source ~
= пе́рві́сне співвідно́шення (в реляційних базах даних)
• spatial ~
= просторо́ве співвідно́шення
• stable ~
= тривке́ співвідно́шення
• static ~
= стати́чне співвідно́шення
• statistical ~
= статисти́чне співвідно́шення
• stochastic ~
= стохасти́чне співвідно́шення
• stress strain ~
= деформаціє-напру́гове співвідно́шення
• structural ~
= структу́рне співвідно́шення
• symmetric ~
= симетри́чне співвідно́шення
• symmetry ~
= співвідно́шення симе́трії
• temporal ~
= часове́ співвідно́шення
• transitive ~
= транзити́вне співвідно́шення
• transitivity ~
= співвідно́шення транзити́вності
• trivial ~
= тривіа́льне співвідно́шення
• void ~
= поро́жнє співвідно́шення
vertex = ['vɜ:tɛks] (мн. vertices) 1. верши́на 2. ву́зол (у графі)
• ~ of an angle
= верши́на кута́
• ~ of a cone
= верши́на ко́нуса
• ~ of a triangle
= верши́на трику́тника
• abstract ~
= абстра́ктна верши́на
• accessible ~
= дося́жна верши́на
• adjacent ~
= сусі́дня верши́на
• boundary ~
= межова́ верши́на
• chief ~
= головна́ верши́на (графу)
• contact ~
= конта́ктна верши́на (графу)
• cut ~
= розтина́льна верши́на (графу)
• dangling ~
= зави́сла верши́на
• datum ~
= опоро́ва верши́на (графу)
• daughter ~
= дочі́рня верши́на (графу)
• end ~
= кінце́ва верши́на
• entry ~
= вхід (графу)
• essential ~
= істо́тна верши́на
• even ~
= па́рна верши́на (графу)
• exit ~
= ви́хід (в графі)
• exterior ~
= зо́внішня верши́на
• extreme ~
= кра́йня верши́на
• final ~
= кінце́ва верши́на
• function ~
= функці́йна верши́на
• geometric ~
= геометри́чна верши́на
• incident ~
= інциде́нтна верши́на
• initial ~
= початко́ва верши́на
• inner ~
= вну́трішня верши́на
• intermediate ~
= проміжна́ верши́на
• internal ~
= вну́трішня верши́на
• isolated ~
= ізольо́вана верши́на
• odd ~
= непа́рна верши́на
• opposite ~
= протиле́жна верши́на
• ordinary ~
= звича́йна верши́на (симплексу)
• outer ~
= зо́внішня верши́на (графу)
• output ~
= виходо́ва верши́на, ви́хід (в графі)
• parabolic ~
= параболі́чна верши́на
• parent ~
= ба́тьківська верши́на (графу)
• pendant ~
= зави́сла верши́на (графу)
• peripheric ~
= перифері́йна верши́на (дерева)
• polar ~
= поля́рна верши́на
• predicate ~
= предика́тна верши́на
• root ~
= корене́ва верши́на
• saturated ~
= наси́чена верши́на (графу)
• separating ~
= відокре́млювальна верши́на (графу)
• source ~
= входова́ (вхідна́) верши́на, джерело́ (в мережі)
• terminal ~
= кінце́ва верши́на (графу)
• trirectangular ~
= верши́на прямо́го тригра́нного кута́
word = [wɜ:d] 1. сло́во 2. код
• abstract ~
= абстра́ктне сло́во
• address ~
= адре́сне сло́во
• alphabetic ~
= бу́квене сло́во
• associatively located ~
= асоціати́вно розмі́щене сло́во; сло́во, зна́йдене асоціати́вним по́шуком
• auxiliary ~
= допомі́жне́ сло́во
• balanced ~
= рівнова́жне (збалансо́ване) сло́во
• banner ~
= початко́ве сло́во; за́голо́вок, ша́пка; ру́брика
• binary ~
= двійко́ве (біна́рне) сло́во
• block descriptor ~
= дескри́птор бло́ку
• call ~
= виклика́льне сло́во (що містить команду виклику підпрограми)
• channel status ~
= сло́во ста́ну кана́лу
• check ~
= контро́льне сло́во
• circular ~
= циркуля́рне сло́во
• code ~
= ко́дове сло́во
• coded ~
= (за)кодо́ване сло́во
• command ~
= кома́ндне сло́во
• commutator ~
= комута́торне сло́во
• comparand ~
= озна́ка
• computer ~
= маши́нне сло́во
• constant ~
= конста́нтне сло́во, сло́во-конста́нта
• control ~
= керівне́ сло́во; кома́ндне сло́во; кома́нда
• current program status ~
= пото́чне сло́во ста́ну програ́ми
• cyclic ~
= циклі́чне сло́во
• data ~
= сло́во да́них; інформаці́йне сло́во
• descriptor ~
= дескри́пторне сло́во; дескри́птор
• device status ~
= сло́во ста́ну при́строю
• digital ~
= цифрове́ сло́во
• double(-length) ~
= сло́во подві́йної довжини́; подві́йне сло́во
• edit ~
= редагува́льне сло́во
• elementary ~
= елемента́рне сло́во
• empty ~
= порожнє́ сло́во (що не містить жодного символа)
• error status ~
= сло́во ста́ну по́ми́лки
• extended channel status ~
= розши́рене сло́во ста́ну кана́лу (щоб керувати перериванням вводження-виводження)
• extended-precision ~
= сло́во підви́щеної то́чності
• fixed-length ~
= сло́во фіксо́ваної довжини́
• format-control ~
= сло́во керува́ння форма́том
• full ~
= ці́ле (по́вне) сло́во, маши́нне сло́во
• fully qualified ~
= цілко́м кваліфіко́ване (за́дане) сло́во
• function ~
= кома́ндне сло́во; кома́нда
• half ~
= півсло́во; полови́на сло́ва
• ideal ~
= ідеа́льне сло́во
• identifier ~
= ідентифіка́тор
• index ~
= модифіка́тор
• indirect reference ~
= сло́во непрямо́го зверта́ння; непряме́ сло́во
• information ~
= інформаці́йне сло́во
• instruction ~
= кома́ндне сло́во; кома́нда
• interrupt status ~
= сло́во ста́ну перерива́ння
• irreducible ~
= незвідне́ сло́во
• isolated ~
= ви́окремлене (окре́ме) сло́во
• key ~
= ключове́ сло́во; зарезерво́ване сло́во (в мові програмування)
• linear ~
= ліні́йне сло́во, ліні́йна послідо́вність (символів)
• local ~
= лока́льне сло́во
• lock ~
= блокува́льне сло́во
• long ~
= до́вге сло́во (зокрема подвійної довжини)
• machine (-length) ~
= (по́вне) маши́нне сло́во
• marked ~
= позна́чене сло́во; сло́во з ма́ркером (по́значкою, на́личкою)
• matching ~
= згі́дне сло́во; сло́во зі згі́дною озна́кою
• meaning-bearing ~
= змістовне́ сло́во
• multifield ~
= багатопольове́ сло́во (з кількома інформаційними полями)
• multilength ~
= сло́во багаторазо́вої (багатокра́тної) довжини́
• n-bit ~
= n-розря́дне сло́во, n-бі́тове сло́во
• n-byte ~
= n-ба́йтове сло́во
• n-digit ~
= n-розря́дне сло́во; n-розря́дне число́; n-розря́дна ко́дова гру́па
• nonreserved ~
= незарезерво́ване сло́во
• number (numeral) ~
= цифрове́ сло́во; рядо́к цифр
• operational ~
= робо́че сло́во (що полегшує читання програм)
• optional ~
= необов’язко́ве (пояснювальне) сло́во, додатко́ве сло́во (що полегшує читання програм)
• packed ~
= запако́ване сло́во
• parameter ~
= пара́мет(е)р; параметро́ве сло́во
• parametric ~
= параметри́чне сло́во
• partial ~
= части́на сло́ва, непо́вне (частко́ве) сло́во
• processor status ~
= сло́во ста́ну проце́сора
• process state ~
= сло́во ста́ну проце́су
• program status ~
= сло́во ста́ну програ́ми
• proper ~
= власти́ве сло́во
• pure ~
= чи́сте сло́во
• ready status ~
= сло́во ста́ну гото́вності
• record descriptor ~
= дескри́птор за́пису
• reduced ~
= зве́дене сло́во
• regular ~
= пра́вильне сло́во
• request ~
= сло́во за́питу
• reserved ~
= зарезерво́ване сло́во
• search ~
= пошуко́ва озна́ка
• secondary ~
= втори́нне сло́во; втори́нна кома́нда
• selected ~
= ви́бране сло́во
• shortest ~
= найкоро́тше сло́во
• short ~
= коро́тке сло́во
• significant ~
= значівне́ (значу́ще) сло́во
• simple ~
= про́сте́ сло́во
• source program ~
= сло́во входово́ї програ́ми
• spoken ~
= ви́мовлене сло́во (на відміну від введеного з клавіатури)
• status ~
= сло́во ста́ну
• test ~
= те́стове сло́во; контро́льне сло́во
• trigger ~
= сло́во за́пуску (логічного аналізатора тощо)
• unifield ~
= однопольове́ сло́во, сло́во з одни́м по́лем (інформаційним)
• unmarked ~
= незамарко́ване (непозна́чене) сло́во, сло́во без ма́ркера (по́значки, на́лички)
• variable-length ~
= сло́во змі́нної довжини́
• wide ~
= широ́ке сло́во
• written-in ~
= запи́сане сло́во; впи́сане сло́во

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

common-source спільноджере́льний, зі спі́льним джерело́м [ви́током]
[ˌkɒmən'sɔːs, ˌkɑːmən'sɔːrs]
non-source неджере́льний, не пов’я́заний із джерело́м
[ˌnɒn'sɔːs, ˌnɑːn'sɔːrs]
source 1. джерело́ || джере́льний 2. (ел.) ви́тік (польового транзистора) 3. верхі́в’я (ріки) 4. поча́ток, першопричи́на 5. першоджерело́, писе́мне джерело́, докуме́нт
[sɔːs, sɔːrs]
• ~ of ambiguity = причи́на неоднозна́чности
• ~ of error(s) = джерело́ по́хибок
• ~ of gravitational waves = джерело́ ґравітаці́йних хвиль
• ~ of gravity = ґравітаці́йне джерело́
• ~ of interference = джерело́ (радіо)зава́д
• ~ of a river = верхі́в’я ріки́
• ~ of supply = джерело́ постача́ння
• ~ of uncertainty = джерело́ по́хибок
• ~ of variation = джерело́ [причи́на] варія́ції
• ac ~ = джерело́ змі́нного стру́му
• acoustic ~ = джерело́ зву́ку
• adjustable ~ = реґульо́вне джерело́
• alpha ~ = джерело́ а́льфа-части́нок, а́льфа-джерело́
• alternative power ~ = альтернати́вне джерело́ ене́ргії
• apparent ~ = позі́рне джерело́
• arc ~ = дугове́ джерело́
• authoritative ~ = авторите́тне джерело́ (of information – інформації)
• auxiliary ~ = допомі́жне́ джерело́
• avalanche ~ = лави́но́ве джерело́ (проміння)
• background ~ = фо́нове джерело́
• bare (radiation) ~ = відкри́те [незагермет(из)о́ване] джерело́ (промі́ння)
• beta ~ = джерело́ бе́та-части́нок, бе́та-джерело́
• bright ~ = яскра́ве джерело́
• broad-energy-range ~ = джерело́ з широ́ким спе́ктром ене́ргій
• built-in ~ = вмонто́ване джерело́
• bulk ~ = о́б’є́мне джерело́
• bursting ~ of gravitational waves = вибухо́ве джерело́ ґравітаці́йних хвиль
• calibrating ~ = калібрува́льне [ґрадуюва́льне] джерело́
• calibration ~ = калібрува́льне [ґрадуюва́льне] джерело́
• class-1/class-2 ~ = (астр.) (дискре́тне) джерело́ 1/2 кла́су
• close ~ = близьке́ джерело́
• cobalt ~ = ко́бальтове джерело́
• coherent ~ = когере́нтне джерело́, джерело́ когере́нтного промі́ння
• cold-cathode (particle) ~ = холоднокато́дне джерело́ (части́нок)
• compact ~ = компа́ктне джерело́
• compact radio ~ = компа́ктне радіоджерело́
• constant-intensity ~ = сталоінтенси́вне джерело́, джерело́ ста́лої інтенси́вности
• contamination ~ = джерело́ (радіоакти́вного) забру́днення
• continuous ~ = джерело́ безпере́рвної ді́ї
• continuum ~ = джерело́ з непере́рвним спе́ктром
• cooled ~ = охоло́джуване джерело́
• cosmic gamma ~ = космі́чне джерело́ га́мма-промі́ння
• cosmic radio ~ = космі́чне радіоджерело́
• cosmic-ray ~ = джерело́ космі́чного промі́ння [космі́чних про́менів]
• cosmic x-ray ~ = космі́чне рентґе́нівське джерело́
• current ~ = джерело́ стру́му
• data ~ = джерело́ да́них
• daylight ~ = джерело́ де́нного сві́тла
• dc ~ = джерело́ пості́йного [про́сто́го] стру́му
• decaying ~ = згасне́ джерело́
• deuteron ~ = джерело́ дейтро́нів
• diffuse ~ = дифу́зне джерело́
• dipole ~ = ди́польне джерело́
• directional ~ = спрямо́ване джерело́, джерело́ спрямо́ваного промі́ння
• discrete radio ~ = дискре́тне радіоджерело́; локалізо́ване радіоджерело́
• dislocation ~ = джерело́ дислока́ції
• distant ~ = відда́лене джерело́
• disturbance ~ = джерело́ збу́рення, збу́рювальне джерело́
• double ~ = подві́йне джерело́
• double radio ~ = подві́йне радіоджерело́
• dust ~ = 1. джерело́ по́роху 2. джерело́ порохоутво́рювання
• earthquake ~ = осере́док землетру́су
• eddy(‑formation) ~ = вихороджерело́, джерело́ вихороутво́рювання
• electron ~ = джерело́ електро́нів, електро́нне джерело́
• electron-beam ion ~ = електроннопромене́ве джерело́ йо́нів
• elementary ~ = елемента́рне джерело́
• emergency ~ = аварі́йне [резе́рвне] джерело́
• emission ~ = джерело́ емі́сії [висила́ння]
• emitting ~ = джерело́ емі́сії [висила́ння]
• encapsulated (radiation) ~ = закри́те [гермети́чне, загермет(из)о́ване, заоболонко́ване] джерело́ (промі́ння)
• energy ~ = джерело́ ене́ргії
• equal-energy ~ = рівноенергети́чне джерело́
• equivalent ~ = еквівале́нтне джерело́
• ergodic ~ = ергоди́чне джерело́
• excitation ~ = джерело́ збу́джування [збу́дження]
• exhausted ~ = ви́снажене [ви́черпане] джерело́
• expanding hadronic ~ = розши́р(юва)не гадро́нне джерело́
• experimental ~ = до́слідне [експеримента́льне] джерело́
• extended ~ = розподі́лене [неточко́ве, простя́гнене] джерело́
• external ~ = зо́внішнє джерело́
• extragalactic (radio) ~ = позагалакти́чне (радіо)джерело́
• extraneous ~ = сторо́ннє [зо́внішнє] джерело́
• extraterrestrial ~ = позазе́мне джерело́
• faint ~ = слабке́ джерело́
• fast-neutron ~ = джерело́ швидки́х нейтро́нів
• field ~ = джерело́ по́ля
• fixed ~ = нерухо́ме джерело́
• flash ~ = і́мпульсне [спа́лахо́ве] джерело́ (сві́тла)
• fluctuating ~ = флюктівне́ джерело́
• fluctuation ~ = флюктуаці́йне джерело́, джерело́ флюктуа́цій
• galactic ~ = галакти́чне джерело́
• gamma(‑ray) ~ = джерело́ га́мма-промі́ння, га́мма-джерело́
• gamma-ray burst ~ = ви́плескове [вибухо́ве, спле́скове] джерело́ га́мма-промі́ння
• gas-discharge ~ = газорозря́дне джерело́
• gaseous ~ = га́зове джерело́ (світла)
• gate ~ = ве́нтильне джерело́
• geothermal ~ = геотерма́льне джерело́
• hadronic ~ = гадро́нне джерело́
• hard ~ = джерело́ жорстко́го промі́ння
• harmonic ~ = гармоні́чне джерело́; ґенера́тор гармо́нік
• heat ~ = джерело́ тепла́
• heavy-ion ~ = джерело́ важки́х йо́нів
• high-activity ~ = високоакти́вне джерело́
• high-current ~ = сильностру́мове джерело́
• high-energy particle ~ = джерело́ високоенергети́чних части́нок
• high-frequency ~ = високочасто́тне джерело́
• high-intensity ~ = (високо)інтенси́вне джерело́
• high-level radiation ~ = високоінтенси́вне радіоакти́вне джерело́
• high-level radioactive ~ = високоінтенси́вне радіоакти́вне джерело́
• high-voltage ~ = високонапру́гове джерело́
• historical ~ = істори́чне джерело́, істори́чний докуме́нт
• hot-cathode (particle) ~ = гарячекато́дне джерело́ (части́нок)
• ideal ~ = ідеа́льне джерело́
• identified ~ = отото́жнене джерело́
• image ~ = 1. (дзерка́льний) о́браз [(дзерка́льне) зобра́ження] джерела́ 2. уя́вне джерело́
• incandescent light ~ = температу́рне [жарове́] джерело́ сві́тла
• impurity ~ = джерело́ до́мішок
• incoherent ~ = некогере́нтне джерело́, джерело́ некогере́нтного промі́ння
• information ~ = джерело́ інформа́ції
• infrared ~ = джерело́ інфрачерво́ного промі́ння
• intense ~ = (високо)інтенси́вне [поту́жне] джерело́
• intense pulsed neutron ~ = високоінтенси́вне і́мпульсне джерело́ нейтро́нів
• intermediate-energy particle ~ = джерело́ проміжноенергети́чних части́нок
• intermittent light ~ = миготли́ве джерело́ сві́тла, джерело́ миготли́вого сві́тла
• internal ~ = вну́трішнє джерело́
• intrinsic ~ = вну́трішнє джерело́
• ion ~ = джерело́ йо́нів, йо́нне джерело́
• ionization ~ = джерело́ йоніза́ції
• irradiation ~ = джерело́ опромі́нювання, опромі́нювач
• isotropic ~ = ізотро́пне джерело́
• jamming ~ = джерело́ зава́д
• laboratory ~ = лаборато́рне джерело́
• Langevin ~ = Ланжеве́нове джерело́
• laser-excitation ~ = джерело́ збу́джування ла́зера
• lasing ~ = джерело́ ла́зерного промі́ння
• light ~ = джерело́ сві́тла
• line ~ = ліні́йчасте джерело́
• linear ~ = ліні́йне джерело́
• liquid-crystal ion ~ = рідиннокриста́лове/плиннокриста́лове джерело́ йо́нів
• local ~ = лока́льне [місце́ве] джерело́
• localized ~ = локалізо́ване джерело́
• low-current ~ = слабкостру́мове джерело́
• low-energy particle ~ = джерело́ низькоенергети́чних части́нок
• low-intensity ~ = малоінтенси́вне джерело́
• luminescent ~ = люмінесце́нтне джерело́
• luminous ~ = світне́ джерело́
• man-made radiation ~ = шту́чне джерело́ промі́ння
• main ~ = головне́ [основне́] джерело́
• microwave ~ = мікрохвильове́ джерело́, джерело́ [ґенера́тор] мікрохви́ль
• molecular (beam) ~ = молекуля́рне джерело́, джерело́ стру́меня моле́кул
• monochromatic ~ = монохромати́чне джерело́, джерело́ монохромати́чного промі́ння
• monoenergetic ~ = моноенергети́чне джерело́, джерело́ моноенергети́чних части́нок
• moving ~ = рухо́ме джерело́
• multicharge(d) ion ~ = джерело́ багатозаря́дових йо́нів
• multislit ~ = багатощіли́нне джерело́
• narrow-energy-range ~ = джерело́ з вузьки́м спе́ктром ене́ргій
• natural radiation ~ = приро́дне джерело́ промі́ння
• near-surface ~ = біляповерхне́ве джерело́
• needle-shaped ~ = голча́сте джерело́
• neutron ~ = джерело́ нейтро́нів
• noise ~ = джерело́ [ґенера́тор] шу́му
• nonconventional power ~ = нетрадиці́йне джерело́ ене́ргії
• nonlinear ~ = неліні́йне джерело́
• nonmonochromatic ~ = немонохромати́чне джерело́, джерело́ немонохромати́чного промі́ння
• nonnuclear power ~ = нея́дерне/неядро́ве джерело́ ене́ргії
• nonthermal ~ = нетеплове́ джерело́
• nonuniform ~ = неоднорі́дне джерело́
• novalike ~ = новоподі́бне джерело́
• nuclear-energy ~ = (фіз.) джерело́ я́дерної ене́ргії
• nuclear-power ~ = (техн.) джерело́ я́дерної ене́ргії
• omnidirectional ~ = всюдиспрямо́ване [неспрямо́ваме] джерело́
• optical ~ = опти́чне джерело́
• original ~ = першоджерело́
• oscillation ~ = джерело́ колива́нь
• oscillating-electron ion ~ = джерело́ йо́нів з осцилівни́ми електро́нами
• packaged ~ = компа́ктне джерело́
• particle ~ = джерело́ части́нок
• particle beam ~ = джерело́ стру́меня части́нок
• Penning ion ~ = Пе́нінґове джерело́ йо́нів
• periodic ~ of gravitational waves = періоди́чне джерело́ ґравітаці́йних хвиль
• perturbation ~ = джерело́ збу́рення, збу́рювальне джерело́
• photon ~ = джерело́ фото́нів
• photovoltaic ~ = фотоелектри́чне джерело́
• pig ion ~ = джерело́ йо́нів з осцилівни́ми електро́нами
• pinhole light ~ = точко́ве джерело́ сві́тла
• planar ~ = пло́ске джерело́
• plane ~ = пло́ске джерело́
• plasma ~ = пла́змо́ве джерело́
• point ~ = точко́ве джерело́
• pollution ~ = джерело́ (нерадіоакти́вного) забру́днення
• portable ~ = пересувне́ [переносне́] джерело́
• power ~ = джерело́ ене́ргії
• powerful ~ = поту́жне [(високо)інтенси́вне] джерело́
• primary ~ = першоджерело́, перви́нне джерело́
• proton ~ = прото́нне джерело́, джерело́ прото́нів
• pulse ~ = і́мпульсне джерело́, джерело́ і́мпульсів
• pulsating ~ = пульсівне́ джерело́
• pump(ing) ~ = джерело́ нагніта́ння
• quasar ~ = (астр.) квазизоре́ве радіоджерело́, кваза́р
• quasi-point ~ = квазиточко́ве джерело́
• quasi-stellar radio ~ = (астр.) квазизоре́ве радіоджерело́, кваза́р
• radiant ~ = промени́сте [випромі́нне, променюва́льне] джерело́
• radiating ~ = промени́сте [випромі́нне, променюва́льне] джерело́
• radiation ~ = (яф) джерело́ промі́ння [радія́ції], радіоджерело́
• radio ~ = 1. джерело́ радіохви́ль 2. (астр.) радіоджерело́
• radioactive ~ = радіоакти́вне джерело́
• radioisotope ~ = радіоізото́пне джерело́
• reactor ~ = реа́кторне джерело́ (нейтронів)
• real ~ = реа́льне джерело́
• reference ~ = етало́нне джерело́
• reliable ~ of information = наді́йне джерело́ інформа́ції
• removable ~ = знімне́ [замі́нне] джерело́
• renewable energy ~ = відно́вне джерело́ ене́ргії
• resolvable ~ = виокре́мне [вирізне́нне] джерело́
• resolved ~ = ви́окремлене [ви́різнене] джерело́
• sandwiched ~ = багатошаро́ве (радіоакти́вне) джерело́
• sealed (radiation) ~ = гермети́чне [загермет(из)о́ване] джерело́ (промі́ння)
• secondary ~ = 1. втори́нне джерело́ 2. неголовне́ [неосновне́] джерело́
• signal ~ = джерело́ сигна́лів
• single-charge(d) ion ~ = джерело́ однозаря́дових йо́нів
• slit ~ = щіли́нне джерело́
• soft ~ = джерело́ м’яко́го промі́ння
• sound ~ = джерело́ зву́ку
• spark ~ = іскрове́ джерело́
• spontaneous ~ = спонта́нне [самочи́нне] джерело́
• spotlight ~ = джерело́ вузькоспрямо́ваного сві́тла
• stable ~ = стабі́льне джерело́
• stabilized ~ = (за)стабілізо́ване джерело́
• standard ~ = етало́нне джерело́
• standard light ~ = етало́нне джерело́ сві́тла
• static ~ = нерухо́ме джерело́
• stationary ~ = стаціона́рне джерело́
• stellar ~ = зоре́ве джерело́
• strong ~ = си́льне [поту́жне] джерело́
• superluminal radio ~ = надсвітлове́ радіоджерело́
• supply ~ = джерело́ постача́ння
• surface ~ = поверхне́ве джерело́
• terrestrial ~ = земне́ джерело́
• thermal ~ = теплове́ джерело́, джерело́ тепла́
• thermal neutron ~ = джерело́ теплови́х нейтро́нів
• thermionic electron ~ = джерело́ термоелектро́нів
• transient ~ = нестаціона́рне джерело́
• transient x-ray ~ = (астр.) короткоча́сне рентґе́нівське джерело́
• traveling ~ = рухо́ме джерело́
• ultraviolet ~ = джерело́ ультрафіоле́тового промі́ння
• unidentified ~ = неотото́жнене джерело́
• uniform ~ = однорі́дне джерело́
• unresolved ~ = неви́окремлене [неви́різнене] джерело́
• unsealed ~ = негермети́чне [незагермет(из)о́ване] джерело́
• unstable ~ = нестабі́льне джерело́
• variable ~ = змінноінтенси́вне джерело́
• vibration ~ = джерело́ (механі́чних) колива́нь, джерело́ вібра́ції
• virtual ~ = 1. (фіз.) віртуа́льне джерело́ 2. (комп.) віртуа́льна ко́пія
• visual ~ = ви́дне джерело́
• voltage ~ = джерело́ напру́ги
• weak ~ = слабке́ [малоінтенси́вне] джерело́
• x-ray ~ = рентґе́нівське джерело́, джерело́ Рентґе́нового промі́ння
source-free безджере́льний, що не має джере́л
[ˌsɔːs'friː, ˌsɔːrs'-]
two-source дводжере́льний
['tuːsɔːs, -sɔːrs]
accelerator 1. (фіз.) пришви́дшувач [приско́рювач] 2. (х.) каталіза́тор, пришви́дшувач 3. (техн.) акселера́тор 4. (ел.) пришви́дшувальний електро́д
[ək'sεləreɪtə, -t̬ər]
~ of charged particles = пришви́дшувач заря́джених части́нок
acidic(‑type) ~ = (х.) кисло́тний каталіза́тор
alternating-gradient ~ = жорсткофокусува́льний пришви́дшувач, пришви́дшувач зі знакозмі́нним ґрадіє́нтом (магнетного поля)
analog ~ = моде́ль пришви́дшувача
astron ~ = (пришви́дшувач) астро́н
auxiliary ~ = допомі́жни́й пришви́дшувач
basic(‑type) ~ = (х.) лу́жний каталіза́тор
beam-preparation ~ = струменеформува́льний пришви́дшувач
booster ~ = бу́стерний пришви́дшувач
cascade ~ = каска́довий пришви́дшувач
cavity ~ = резона́торний пришви́дшувач
charged-particle ~ = пришви́дшувач заря́джених части́нок
circular (particle) ~ = кільце́вий пришви́дшувач
coherent ~ = когере́нтний [колекти́вний] пришви́дшувач
collective ~ = колекти́вний пришви́дшувач
colliding-beam ~ = пришви́дшувач із зу́стрі́чними стру́менями
constant-gradient ~ = пришви́дшувач зі слабки́м фокусува́нням, пришви́дшувач зі ста́лим ґрадіє́нтом (магнетного поля)
constant-potential ~ = електростати́чний пришви́дшувач
crossed-field (plasma) ~ = (пла́змо́вий) пришви́дшувач із перехре́сними поля́ми
cyclic ~ = циклі́чний пришви́дшувач
deuteron ~ = дейтро́нний пришви́дшувач (джерело нейтронів)
development ~ = (фот.) пришви́дшувач виявля́ння (фотоплівки)
drift-tube ~ = пришви́дшувач із дре́йфовими [пролітни́ми] тру́бками
electron ~ = пришви́дшувач електро́нів
electron linear ~ = ліні́йний пришви́дшувач електро́нів
electron-ring ~ [ERA] = пришви́дшувач електро́нних кі́лець
electrostatic ~ = електростати́чний пришви́дшувач
fast ~ = (х.) високоакти́вний пришви́дшувач
fixed-field ~ = пришви́дшувач зі ста́лим (магнетним) по́лем
fixed-field alternating-gradient ~ = пришви́дшувач зі ста́лим (магнетним) по́лем та знакозмі́нним ґрадіє́нтом
fixed-field constant-gradient ~ = пришви́дшувач зі ста́лим (магнетним) по́лем та ста́лим ґрадіє́нтом
folded-tandem ~ = петлеви́й танде́мний пришви́дшувач
heavy-ion ~ пришви́дшувач важки́х йо́нів
heavy-ion linear ~ [HILAC] = га́йлак, ліні́йний пришви́дшувач важки́х йо́нів
high-current ~ = сильностру́мовий пришви́дшувач
high-energy ~ = пришви́дшувач до висо́ких ене́ргій
high-power ~ = поту́жний пришви́дшувач
high-voltage ~ = високонапру́говий пришви́дшувач
hybrid ~ = гібри́дний [комбіно́ваний] пришви́дшувач
induction ~ = індукці́йний пришви́дшувач
injector ~ = пришви́дшувач-інже́ктор
intermediate-energy ~ = пришви́дшувач до промі́жни́х ене́ргій
intersecting-storage-rings ~ = пришви́дшувач із перети́нними накопи́чувальними кі́льцями
ion ~ = пришви́дшувач йо́нів
ion-drag ~ = колекти́вний пришви́дшувач йо́нів
isochronous ~ = ізохро́нний пришви́дшувач
laser-driven ~ = ла́зерний пришви́дшувач
learn tandem ~ = навча́льний танде́мний пришви́дшувач
linear ~ = ліні́йний пришви́дшувач
medium ~ = (х.) середньоакти́вний пришви́дшувач
medium-energy ~ = пришви́дшувач до промі́жни́х [сере́дніх, сере́динних] ене́ргій
meson-producing ~ = мезо́нна фа́брика
multicavity ~ = багаторезона́торний пришви́дшувач
multiple-beam ~ = багатострумене́вий пришви́дшувач
multiple-gap ~ = багатопро́міжковий пришви́дшувач (із кількома пришвидшувальними проміжками)
multipurpose ~ = багатоцільови́й пришви́дшувач
multistage ~ = багатостаді́йний [багатокаска́довий] пришви́дшувач
one-beam ~ = однострумене́вий пришви́дшувач
particle ~ = пришви́дшувач части́нок
pelletron ~ = (пришви́дшувач-)пелетро́н
plasma ~ = пла́змо́вий пришви́дшувач
postdeflection ~ = післяпришви́дшувальний електро́д
preliminary ~ = передпришви́дшувач
primary ~ = (х.) основни́й каталіза́тор
proton ~ = пришви́дшувач прото́нів
prototype ~ = прототи́повий [до́слідний] пришви́дшувач
pulsed ~ = і́мпульсний пришви́дшувач
railgun ~ = рейкотро́нний (плазмовий) пришви́дшувач
reaction ~ = (х.) пришви́дшувач реа́кції, каталіза́тор
relativistic ~ = релятивісти́чний пришви́дшувач
research ~ = дослі́дницький пришви́дшувач
resonant ~ = резона́нсний пришви́дшувач
ring ~ = кільце́вий пришви́дшувач
rubber ~ = (х.) пришви́дшувач вулканіза́ції каучу́ку
secondary ~ = (х.) допомі́жни́й [додатко́вий] каталіза́тор
setting ~ = (х.) пришви́дшувач тужа́віння
single-cavity ~ = однорезона́торний пришви́дшувач
single-stage ~ = одностаді́йний пришви́дшувач
slow-action ~ = (х.) низькоакти́вний пришви́дшувач
source ~ = пришви́дшувач-джерело́, пришви́дшувач-інже́ктор
storage ~ = пришви́дшувач-накопи́чувач
strong-focusing ~ = жорсткофокусува́льний пришви́дшувач
superconducting ~ = надпрові́дний пришви́дшувач
tandem ~ = танде́мний пришви́дшувач, танде́м
traveling-wave ~ = пришви́дшувач із біжу́чою хви́лею
two-stage ~ = двостаді́йний пришви́дшувач
ultra ~ = (х.) надвисокоакти́вний пришви́дшувач, ультрапришви́дшувач
Van de Graaff ~ = пришви́дшувач Ван (де) Ґра́фа
vulcanization ~ = (х.) пришви́дшувач вулканіза́ції
activity 1. акти́вність 2. (яф) (радіо)акти́вність 3. (мн.) дія́льність
[æk'tɪvəti, -t̬i]
~ per unit mass = пито́ма ма́сова акти́вність
~ per unit surface = пито́ма поверхне́ва акти́вність
~ per unit volume = пито́ма о́б’є́мна акти́вність
adsorption ~ = адсорбці́йна акти́вність
alpha ~ = а́льфа-акти́вність
anomalous ~ = анома́льна акти́вність
antioxygenic ~ = протиоки́снювальна акти́вність
auroral ~ = авро́рна акти́вність
background ~ = фо́нова (радіо)акти́вність
beta ~ = бе́та-акти́вність
catalyst ~ = акти́вність каталіза́тора
catalytic ~ = акти́вність каталіза́тора
chemical ~ = хемі́чна акти́вність
coolant ~ = (радіо)акти́вність теплоносія́
coronal ~ = коро́нна акти́вність
environmental ~ = довкі́льна (радіо)акти́вність
epithermal ~ = (радіо)акти́вність, наве́дена надтеплови́ми нейтро́нами
equilibrium ~ = рівнова́жна акти́вність
flare ~ = спа́лахо́ва акти́вність
gamma ~ = га́мма-акти́вність
gross ~ = по́вна [сума́рна, підсумко́ва] акти́вність
high ~ = висо́ка акти́вність
high-level ~ = висо́ка (радіо)акти́вність
induced ~ = наве́дена (радіо)акти́вність
interfacial ~ = акти́вність на межі́ по́ділу
intermediate-level ~ = сере́дня (радіо)акти́вність
isomeric ~ = ізоме́рна акти́вність
isotope ~ = акти́вність ізото́пу
long-exposure ~ = (радіо)акти́вність пі́сля трива́лого опромі́нювання
long-lived ~ = довгоча́сна акти́вність
low ~ = низька́ акти́вність
low-level ~ = мала́ [низька́] (радіо)акти́вність
man-created ~ = наве́дена (радіо)акти́вність
mass ~ = 1. (фіз.) ма́сова акти́вність 2. (техн.) режи́м робо́ти (обладнання) на по́вну поту́жність
maximum permissible ~ = грани́чна допуско́ва (радіо)акти́вність
molecular ~ = молекуля́рна акти́вність
natural ~ = приро́дна (радіо)акти́вність
neutron-induced ~ = нейтро́нна (радіо)акти́вність
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна акти́вність
normal ~ = норма́льна акти́вність
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва (радіо)акти́вність
optical ~ = опти́чна акти́вність
particle ~ = акти́вність части́нок
photochemical ~ = фотохемі́чна акти́вність
positron ~ = позитро́нна акти́вність
radiomimetic ~ = радіомімети́чна акти́вність
radionuclide ~ = акти́вність радіонуклі́ду
relative ~ = відно́сна акти́вність
repetitive ~ = повто́рювана (радіо)акти́вність (на АЕС)
residual ~ = залишко́ва (радіо)акти́вність
routine ~ = звича́йна (радіо)акти́вність (на АЕС)
saturated ~ = наси́чена [максима́льна (можлива)] акти́вність (потоку в ядерному реакторі)
second-order ~ = втори́нна (радіо)акти́вність
seismic ~ = сейсмі́чна акти́вність, сейсмі́чність
short-exposure ~ = (радіо)акти́вність пі́сля короткоча́сного опромі́нення
short-lived ~ = короткоча́сна (радіо)акти́вність
solar ~ = сонце́ва акти́вність
source ~ = акти́вність джерела́ (проміння)
specific ~ = пито́ма акти́вність; пито́ма (радіо)акти́вність
stellar ~ = зоре́ва акти́вність
surface ~ = поверхне́ва акти́вність
thermal ~ = (радіо)акти́вність, наве́дена теплови́ми нейтро́нами
thermodynamic ~ = термодинамі́чна акти́вність
total ~ = по́вна [підсумко́ва, сума́рна] акти́вність
trace-level ~ = незначна́ (радіо)акти́вність
tracer ~ = акти́вність (ізото́пного) індика́тора
unit-mass ~ = пито́ма ма́сова (радіо)акти́вність
volcanic ~ = вулка́нна [вулкані́чна] акти́вність
volume ~ = (пито́ма) о́б’є́мна акти́вність
waste ~ = (радіо)акти́вність відхо́дів
zero ~ = нульова́ акти́вність
amplifier 1. (ел.) підси́лювач 2. (опт.) насадна́ лі́нза
['æmplɪfaɪə, -faɪər]
ac ~ = підси́лювач змі́нного стру́му [ПЗС]
acoustic ~ = акусти́чний [акустоелектри́чний] підси́лювач
acoustic-wave ~ = підси́лювач акусти́чних хвиль
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний підси́лювач
acoustoelectronic ~ = акустоелектро́нний підси́лювач
all-pass ~ = всечасто́тний [надширокосму́говий] підси́лювач
alternating-current ~ = див. ac ~
amplitude-limiting ~ = підси́лювач-обме́жувач
antenna ~ = анте́новий підси́лювач
anticoincidence ~ = підси́лювач (схе́ми) антизбі́гів
aperiodic ~ = аперіоди́чний підси́лювач
audio(‑frequency) ~ = авдіопідси́лювач [аудіопідси́лювач], звукови́й підси́лювач
automatic gain control ~ = підси́лювач із автомати́чним реґулюва́нням підси́лювання
backward-wave ~ = підси́лювач на ла́мпі зворо́тної хви́лі
balanced ~ = симетри́чний [бала́нсовий] підси́лювач
band-pass ~ = сму́говий підси́лювач
bridging ~ = перехі́дни́й підси́лювач
broad-band ~ = широкосму́говий підси́лювач
buffer ~ = бу́ферний підси́лювач
carrier(‑frequency) ~ = підси́лювач на (частоті́‑)носії́
cascade ~ = каска́довий підси́лювач
cathode-coupled ~ = підси́лювач із като́дним зв’язко́м
cavity ~ = резона́торний підси́лювач
choke-coupled ~ = підси́лювач із дро́сельним зв’язко́м
chopper ~ = підси́лювач-перерива́ч; підси́лювач пості́йного стру́му із модуля́цією та демодуля́цією сигна́лу
class A/B/C/D ~ = підси́лювач кла́су A/B/C/D
coincidence ~ = підси́лювач (схе́ми) збі́гів
color-burst ~ = підси́лювач сигна́лів ко́лірної синхроніза́ції
common-collector ~ = спільноколе́кторний підси́лювач
common-drain ~ = спільносто́ковий підси́лювач, сто́ковий повто́рювач
common-source ~ = спільноджере́льний підси́лювач
counter ~ = підси́лювач лічи́льника
crossed-field ~ = підси́лювач магнетро́нного ти́пу [М-ти́пу]
crystal ~ = криста́ловий підси́лювач
current ~ = підси́лювач стру́му
Darlington ~ = да́рлінґтон, Да́рлінґтонів підси́лювач
dc ~ = підси́лювач пості́йного стру́му [ППС]
dielectric ~ = діеле́ктриковий підси́лювач
difference ~ = диференці́йний підси́лювач
differential ~ = диференці́йний підси́лювач
direct-coupled ~ = підси́лювач із безпосере́днім зв’язко́м
direct-current ~ = див. dc ~
distributed ~ = підси́лювач із розподі́леним підси́люванням
distribution ~ = підси́лювач-розподі́лювач
double-tuned ~ = двоко́нтурний підси́лювач
drift-corrected ~ = підси́лювач із коре́кцією дре́йфу нуля́
drift-free ~ = підси́лювач без дре́йфу нуля́
dual-channel ~ = двокана́ловий підси́лювач
electrometer ~ = електрометри́чний підси́лювач
(electron‑)beam parametric ~ = електроннопромене́вий параметри́чний підси́лювач
electronic ~ = електро́нний підси́лювач
exponential ~ = експоненці́йний підси́лювач
feedback ~ = підси́лювач із зворо́тним зв’язко́м
fiber-optical ~ = волокнинноопти́чний підси́лювач
flip-flop ~ = двоста́новий підси́лювач
fluid ~ = струмене́вий підси́лювач
frequency-compensated ~ = частотоскориго́ваний підси́лювач, підси́лювач із часто́тною коре́кцією
frequency-selective ~ = частотоселекти́вний підси́лювач
gain-controlled ~ = підси́лювач із реґульо́вним коефіціє́нтом підси́лення
grounded-anode ~ = като́дний повто́рювач
grounded-base ~ = підси́лювач із зазе́мленою [спі́льною] ба́зою
grounded-cathode ~ = підси́лювач із зазе́мленим [спі́льним] като́дом
grounded-emitter ~ = підси́лювач із зазе́мленим [спі́льним] емі́тером
grounded-gate ~ = підси́лювач із зазе́мленим [спі́льним] ве́нтилем
grounded-grid ~ = підси́лювач із зазе́мленою [спі́льною] сі́ткою
grounded-plate ~ = като́дний повто́рювач
high-frequency ~ = підси́лювач висо́кої частоти́ [ПВЧ]
high-gain ~ = підси́лювач із вели́ким коефіціє́нтом підси́лювання
high-power ~ = поту́жний підси́лювач
holographic ~ = голографі́чний підси́лювач
hydraulic ~ = гідравлі́чний підси́лювач
impedance-coupled ~ = дро́сельний підси́лювач
input ~ = входо́вий підси́лювач
instrumentation ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] підси́лювач
integrating ~ = інтеґрува́льний підси́лювач
intermediate-frequency ~ = підси́лювач промі́жно́ї частоти́ [ППЧ]
interstage ~ = міжкаска́довий підси́лювач
inverted ~ = обе́рнений підси́лювач
inverting ~ = інвертува́льний підси́лювач, підси́лювач-інве́ртор
isolation ~ = підси́лювач-розв’я́зувач; бу́ферний підси́лювач
laser ~ = ла́зер-підси́лювач, ла́зерний підси́лювач
light ~ = 1. підси́лювач сві́тла, опти́чний підси́лювач 2. підси́лювач яскра́вости о́бразів/зобра́жень 3. ла́зер-підси́лювач, ла́зерний підси́лювач
linear ~ = ліні́йний підси́лювач, підси́лювач із ліні́йною характери́стикою
lock-in ~ = синхро́нний підси́лювач
logarithmic ~ = логаритмі́чний підси́лювач
low-frequency ~ = підси́лювач низько́ї частоти́ [ПНЧ]
low-noise ~ = малошу́мовий підси́лювач, підси́лювач із низьки́м рі́внем шу́му
low-current ~ = підси́лювач слабки́х стру́мів
magnetic ~ = магне́тний підси́лювач
maser ~ = ма́зер-підси́лювач, ма́зерний підси́лювач
microwave ~ = мікрохвильови́й підси́лювач
molecular ~ = молекуля́рний підси́лювач
mono ~ = монопідси́лювач
multichannel ~ = багатокана́ловий підси́лювач
multistage ~ = (багато)каска́довий підси́лювач
narrow-band ~ = вузькосму́говий підси́лювач
noiseless ~ = безшу́мовий підси́лювач
noisy ~ = підси́лювач із висо́ким рі́внем шу́му
noninverting ~ = неінвертува́льний підси́лювач
nonlinear ~ = неліні́йний підси́лювач, підси́лювач із неліні́йною характери́стикою
operational ~ = операці́йний підси́лювач
optical ~ = оптоелектро́нний підси́лювач
optoelectronic ~ = оптоелектро́нний підси́лювач
output ~ = виходо́вий підси́лювач
paramagnetic ~ = парамагне́тний підси́лювач, ма́зер
parametric ~ = параметри́чний підси́лювач
photocurrent ~ = підси́лювач фотостру́му
photoelectrooptic ~ = фотоелектроопти́чний підси́лювач
plug-in ~ = знімни́й підси́лювач
pneumatic ~ = пневмати́чний підси́лювач
power ~ = підси́лювач поту́жности
pulse ~ = і́мпульсний підси́лювач, підси́лювач і́мпульсів
pulsed ~ = і́мпульсний підси́лювач
push-pull ~ = двота́ктовий [пушпу́льний] підси́лювач
push-push ~ = двота́ктовий помно́жувач частоти́
quadrature ~ = квадрату́рний підси́лювач
radio-frequency ~ = радіочасто́тний підси́лювач
reactance ~ = параметри́чний підси́лювач
regenerative ~ = реґенерати́вний підси́лювач, підси́лювач із позити́вним зворо́тним зв’язко́м
resistance-coupled ~ = підси́лювач із рези́сторним зв’язко́м
resistance-capacitance coupled ~ = підси́лювач із рези́сторно-мі́сткісним [рези́сторно-є́мнісним] зв’язко́м
resonance ~ = резона́нсний підси́лювач
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий підси́лювач
servo ~ = сервопідси́лювач
shaping ~ = підси́лювач-формува́ч
single-stage ~ = однокаска́довий підси́лювач
slicer ~ = ампліту́дний селе́ктор [ве́нтиль]
source-follower ~ = спільносто́ковий підси́лювач, сто́ковий повто́рювач
squaring ~ = підси́лювач-формува́ч прямоку́тних і́мпульсів
stagger(‑tuned) ~ = підси́лювач на (взає́мно)розладо́ваних ко́нтурах
stereo ~ = стереопідси́лювач
summing ~ = сумува́льний підси́лювач
sweep ~ = підси́лювач напру́ги розго́ртки
transferred-electron ~ = підси́лювач на ефе́кті перено́шення електро́нів
transformer-coupled ~ = підси́лювач із трансформа́торним зв’язко́м
transistor ~ = транзи́сторний підси́лювач
traveling-wave ~ = підси́лювач біжу́чої хви́лі
tube ~ = ла́мповий підси́лювач
tuned ~ = резона́нсний підси́лювач
tunnel-diode ~ = підси́лювач на туне́льному діо́ді
two-stage ~ = двокаска́довий підси́лювач
unity-gain ~ = повто́рювач, підси́лювач з одини́чним коефіціє́нтом підси́лювання
untuned ~ = аперіоди́чний підси́лювач
vacuum-tube ~ = ва́куумний підси́лювач
valve ~ = ла́мповий підси́лювач
variable-gain ~ = підси́лювач із реґульо́вним коефіціє́нтом підси́лювання
video ~ = відеопідси́лювач
voltage ~ = підси́лювач напру́ги
waveguide ~ = хвилеві́дний підси́лювач
wide-band ~ = широкосму́говий підси́лювач
assessment оці́нювання//оці́нення; оці́нка (шкоди, вартости тощо)
[ə'sεsmənt]
ecological ~ = екологі́чна експерти́за
environmental impact ~ = оці́нювання впли́ву на довкі́лля
source ~ = оці́нювання (небезпеки) джере́л забру́днювання
book 1. кни́жка || книжко́вий ■ to accept a ~ for publication прийня́ти кни́жку до дру́ку 2. The Book Бі́блія 3. (велика) кни́га; том
[bʊk]
~ intended for scientists [scholars] = кни́жка, призна́чена науко́вцям [розрахо́вана на науко́вців]
~ intended for students = кни́жка, призна́чена студе́нтам [розрахо́вана на студе́нтів
~ of tables = збі́рка табли́ць
address ~ = адре́сна кни́жка (for e-mail – електронної пошти)
hardback ~ = кни́жка в цупкі́й опра́ві
hardcover ~ = кни́жка в цупкі́й опра́ві
instruction ~ = настано́ви
log ~ = журна́л реєстра́ції (дослідів тощо)
memo ~ = записни́к
paperback ~ = кни́жка у паперо́вій обкла́динці
pocket ~ = кни́жка кишенько́вого форма́ту
problem ~ = зада́чник, збі́рка зада́ч
reference ~ = дові́дни́к
sample ~ = альбо́м зразкі́в
softback ~ = кни́жка в м’які́й опра́ві
softcover ~ = кни́жка в м’які́й опра́ві
source ~ = збі́рка першоджере́л
text ~ = підру́чник
calibration 1. калібрува́ння//прокалібрува́ння (of an instrument – приладу; of a scale – шкали) || калібрува́льний 2. ґрадуюва́ння//поґрадуюва́ння || ґрадуюва́льний ■ to keep standards in ~ підтри́мувати то́чність етало́нів 3. еталонува́ння//зеталонува́ння || етало́нний, еталонува́льний 4. тарува́ння//потарува́ння || тарува́льний
[ˌkælə'breɪʃn]
absolute ~ = абсолю́тне ґрадуюва́ння
comparison ~ = порі́внювальне ґрадуюва́ння, ґрадуюва́ння ме́тодом порі́внювання
dial ~ = ґрадуюва́ння колово́ї шкали́
frequency ~ = калібрува́ння частоти́
frequency-response ~ = визнача́ння часто́тної характери́стики (приладу)
initial ~ = початко́ве ґрадуюва́ння
instrument ~ = ґрадуюва́ння при́ладу
meter ~ = ґрадуюва́ння вимі́рювача
neutron source ~ = калібрува́ння джерела́ нейтро́нів
original ~ = початко́ве ґрадуюва́ння
photometric ~ = фотометри́чне ґрадуюва́ння
power supply ~ = калібрува́ння джере́л жи́влення
radiation ~ = калібрува́ння джере́л промі́ння
radionuclide ~ = калібрува́ння радіоакти́вних джере́л
reciprocity ~ = ґрадуюва́ння ме́тодом взає́мности
scale ~ = ґрадуюва́ння шкали́
source ~ = калібрува́ння джерела́
capsule ка́псула; оболо́нка || ка́псульний, оболо́нковий
['kæpsjuːl, 'kæpsl]
aneroid ~ = анеро́їдна коро́бка
ejection ~ = викидна́ ка́псула
fuel-specimen ~ = ка́псула зі зразко́м (ядерного) па́лива
irradiation ~ = ка́псула на (потре́би) опромі́нювання
isotope ~ = ка́псула з ізото́пом
manometric ~ = мембра́нний вимі́рювач ти́ску [тискомі́р]
sealed ~ = гермети́чна [загермет(из)о́вана] ка́псула [оболо́нка]
source ~ = ка́псула (радіоакти́вного) джерела́
circuit 1. за́мкнена [зі́мкнена] лі́нія, ко́нтур, (за́мкнений) маршру́т 2. цикл 3. о́берт (уздовж орбіти тощо) 4. (ел.) (електри́чний) ко́нтур, (електри́чне) ко́ло, (електри́чна) схе́ма ■ to draw up a ~ склада́ти//скла́сти (електри́чну) схе́му 5. (матем.) ко́нтур, цикл (графу) 6. колоо́біг 7. обхо́дити, кружля́ти (на́вко́ло)
['sɜːkɪt, 'sɜːrkət]
absorption ~ = поглина́льна схе́ма, поглина́льний ко́нтур; поглина́ч
acceptor ~ = пропуска́льна схе́ма
adder ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
adding ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
aerial ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
all-diffused monolithic integrated ~ = дифузі́йний чип
alternating-current [ac] ~ = ко́нтур змі́нного стру́му
amplitude-limiting ~ = ампліту́дний обме́жувач, амплітудообме́жувальна схе́ма
analog ~ = ана́логова схе́ма
analogous ~ = моделюва́льна схе́ма
anode ~ = ано́дний ко́нтур
antenna ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
anticoincidence ~ = схе́ма антизбі́гів [не́збі́гів]
antihunt ~ = стабілізува́льна [гамува́льна] схе́ма
antilog(arithmic) ~ = потенціюва́льна [антилогаритмі́чна] схе́ма
antiresonant ~ = антирезона́нсний [парале́льний резона́нсний] ко́нтур
aperiodic ~ = аперіоди́чний ко́нтур
astable ~ = нестійки́й ко́нтур; автоколивни́й ко́нтур
automatic-frequency-control [AFC] ~ = схе́ма автомати́чного ладува́ння [автоладува́ння, самоладува́ння, автомати́чного підстро́ювання] частоти́
averaging ~ = усере́днювальна схе́ма
balanced ~ = симетри́чна схе́ма; зрівнова́жена [збалансо́вана] схе́ма
balanced wire ~ = симетри́чна схе́ма
band-elimination ~ = реже́кторна схе́ма
basis ~ = ба́зовий цикл [ко́нтур] (графу)
bias ~ = змі́щувальний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] змі́щування
bilateral ~ 1. двона́прямна схе́ма (симетрична щодо зміни полярности напруги) 2. схе́ма з окре́мим обслуго́вуванням на вхо́ді та ви́ході
bistable ~ = двоста́нова схе́ма, схе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bootstrap ~ = схе́ма компенсаці́йного зворо́тного зв’язку́
branch ~ = відгалу́жений ко́нтур; відгалу́ження ко́нтуру
branched ~ = розгалу́жений ко́нтур, розгалу́жена схе́ма
branchless ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
bridge ~ = містко́ва схе́ма
bridged ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
broken ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
buffer ~ = бу́ферний ко́нтур; гамува́льний [демпфува́льний, гаси́льний] ко́нтур
Burgers ~ (тт) Бю́рґерсів ко́нтур
butterfly ~ = мете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
cancellation ~ = схе́ма відніма́ння і́мпульсів, відніма́льна схе́ма
cathode ~ = като́дний ко́нтур
cathode-coupled ~ = катодозв’я́зана схема, схема з като́дним зв’язко́м
charger ~ = насна́жувальна [заряджа́льна] схе́ма
checking ~ = переві́рча схе́ма
chip ~ = чи́пова схе́ма, (зінтеґро́вана) схе́ма на криста́лі
clamping ~ = фіксува́льна схе́ма
clipper ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
clipping ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
close-coupled ~s = сильнозв’я́зані ко́нтури
closed ~ 1. за́мкнений ко́нтур 2. за́мкнений цикл
closed magnetic ~ = за́мкнений магне́тний ко́нтур
coincidence ~ = схе́ма збі́гів
collector ~ = коле́кторний ко́нтур
combinational ~ = комбінаці́йна схе́ма
common-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
common-cathode ~ = спільнокато́дна схе́ма, схе́ма зі спі́льним като́дом
common-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
common-drain ~ = спільносто́кова схе́ма, схе́ма зі спі́льним сто́ком
common-emitter ~ = спільное́мітерна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
common-gate ~ = спільнове́нтильна схе́ма, схе́ма зі спі́льним ве́нтилем
common-grid ~ = спільносі́ткова схема, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
common-source ~ = спільноджере́льна схе́ма, схе́ма зі спі́льним джерело́м
common-user ~ = схе́ма спі́льного користува́ння
comparator ~ = компара́тор, порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання
comparison ~ = порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання, компара́тор
compatible ~ = узгі́днена схе́ма
compensating ~ = компенсува́льна схе́ма
complementary ~ = доповня́льна схе́ма
composite ~ = складна́ схе́ма (з кількома функціями, напр. телеграфно-телефонна)
compound ~ = складна́ схе́ма (з різними типами сполучень)
conditionally stable ~ = умо́вно стійка́ схе́ма
connected ~s = сполу́чені ко́нтури
connecting ~ = сполуча́льна [з’є́днувальна] схе́ма
coolant ~ = ко́нтур теплоносія́, охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
counter ~ = лічи́льна схе́ма
counting ~ = лічи́льна схе́ма
counting-down ~ = схе́ма ді́лення частоти́
coupled ~s = зв’я́зані ко́нтури
coupling ~ = ко́нтур зв’язку́
critically damped ~ = ко́нтур із крити́чним [оптима́льним] згаса́нням/гамува́нням
cryotron ~ = кріотро́нна схе́ма
current ~ = ко́нтур стру́му
current-feedback ~ = ко́нтур стру́мового зворо́тного зв’язку́ [зворо́тного зв’язку́ за стру́мом]
cursor ~ = схе́ма керува́ння курсо́ром
dead ~ = безнапру́гова схема, схе́ма без напру́ги, ви́мкнена схема
decoder ~ = декодува́льна схе́ма
decoupling ~ = розв’я́зувальна схе́ма
de-energized ~ = безнапру́гова схе́ма, схе́ма без напру́ги; ви́мкнена схе́ма
deflection ~ = відхи́лювальний ко́нтур
degenerative ~ = схе́ма з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м
delay ~ = затри́мувальна схе́ма
design ~ = проє́ктна [розрахунко́ва] схе́ма
despiking ~ = згла́джувальна схе́ма
detuned ~ = неналадо́ваний [розладо́ваний] ко́нтур
differencial ~ = диференці́йна схе́ма
differentiating ~ = диференціюва́льна схе́ма, диференція́тор
digital ~ = цифрова́ схе́ма
direct-current [dc] ~ = ко́нтур пості́йного стру́му
discharge ~ = розря́дний ко́нтур
dividing ~ = схе́ма ді́лення
double flip-flop ~ = двоперекидна́ схе́ма
double-tuned ~ = дворезона́нсовий ко́нтур
doubling ~ = подво́ювальна схе́ма
dual ~ = еквівале́нтна схе́ма
dual-amplification ~ = рефле́ксна схе́ма
earthed ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
electric ~ = електри́чна схе́ма
electroacoustic ~ = електроакусти́чна схе́ма
electronic ~ = електро́нна схе́ма
electrooptic ~ 1. електроопти́чна схе́ма 2. оптоелектро́нна схема
emitter ~ = емі́терний ко́нтур
energized ~ = уві́мкнена [піднапру́гова] схе́ма, схе́ма під напру́гою
energizing ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
equivalent ~ = еквівале́нтна схе́ма
etched ~ = ви́щавлена [ви́травлена] схе́ма
exciting ~ = збу́джувальний ко́нтур
external ~ = зо́внішній ко́нтур, зо́внішня схе́ма
external-load ~ = ко́нтур [схе́ма] зо́внішньої наванта́ги [зо́внішнього наванта́ження]
feed ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
feedback ~ = схе́ма зворо́тного зв’язку́
film (integrated) ~ = плівко́ви́й чип
firing ~ = запуска́льний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] за́пуску
flexible printed ~ = гнучка́ [зги́нна] дру́кова схе́ма
flip-flop ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, двоста́новий мультивібра́тор
flow ~ = циркуляці́йний ко́нтур
flywheel (synchronization) ~ = схе́ма інерці́йної синхроніза́ції
four-terminal ~ = чотирипо́люсник
frame-scanning ~ = схе́ма ка́дрового розгорта́ння [ка́дрової розго́ртки]
free-running ~ = незасинхрон(із)о́вана схе́ма
frequency-selective ~ = частотоселекти́вна схе́ма
full-wave ~ = двопівпері́одна схе́ма
functional switching ~ = основни́й структу́рний блок логі́чних схем
gate ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
gating ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
grid ~ = сітко́ви́й ко́нтур
ground ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
grounded ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
grounded-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
grounded-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
grounded-emitter ~ = спільноемі́терна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
grounded-grid ~ = спільносі́ткова схе́ма, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
grounding ~ див. ground ~
half-wave ~ (одно)півпері́одна схе́ма
heater power ~ = ко́нтур розжа́рювання
high-pass selective ~ = високочасто́тна селекти́вна схе́ма
high-voltage ~ = високонапру́гова схе́ма
horizontal scan(ning) ~ = схе́ма горизонта́льного розгорта́ння [горизонта́льної розго́ртки]; схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
hybrid (integrated) ~ = гібри́дний чип
hydraulic ~ = гідравлі́чна схе́ма
idle(r) ~ 1. ненаванта́жений ко́нтур 2. бала́стовий ко́нтур (параметричного підсилювача)
image suppression ~ = ко́нтур пригні́чування дзерка́льного кана́лу
independent ~ = незале́жний цикл [ко́нтур] (графу)
inductive ~ = індукти́вний ко́нтур
input ~ = входо́вий [початко́вий] ко́нтур, ко́нтур на вхо́ді
insulated ~ = заізольо́ваний ко́нтур
integrated ~ = чип, чи́пова схе́ма
integrating ~ = інтеґрува́льна схе́ма
interlock(ing) ~ = блокува́льна схе́ма, схе́ма блокува́ння
intermediate ~ = промі́жни́й ко́нтур
inverter ~ = інве́ртор
isochronous ~s = ізохро́нні ко́нтури
keep-alive ~ = схе́ма підтри́мування га́зу в йонізо́ваному ста́ні; схе́ма допомі́жно́го розря́ду (у розряднику)
large-scale integrated [LSI] ~ = щільнозінтеґро́ваний чип
leak(age) ~ = ко́нтур стіка́ння
limiter ~ = обме́жувальна схе́ма, обме́жувач
linear ~ = ліні́йна схе́ма
line scan(ning) ~ = схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
live ~ = піднапру́гова [уві́мкнена] схе́ма, схе́ма під напру́гою
load ~ = ко́нтур наванта́ги [наванта́ження]
logic ~ (комп.) логі́чна схе́ма
low-loss ~ = низьковтра́тна схе́ма
magnetic ~ = магне́тний ко́нтур; магнетопро́від
matched ~ = узгі́днена схе́ма
matching ~ 1. узгі́днювальна схе́ма 2. узгі́днена схе́ма
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
medium-scale integrated ~ = середньощільнозінтеґро́ваний чип
memory ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
microelectronic ~ = мікросхе́ма
micromin(iature) ~ = мікросхе́ма
microprinted ~ = дру́кова мікросхе́ма
microwave ~ = мікрохвильова́ схе́ма
mixing ~ = змі́шувальна схе́ма, змі́шувач; мі́кшер
mnemonic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
modular ~ = мо́дульна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна схе́ма
monolithic (integrated) ~ = чип, зінтеґро́вана схе́ма
monostable ~ = односта́нова схе́ма, схе́ма з одни́м стійки́м ста́ном
multichip ~ = мультичи́п, багаточи́пова схе́ма, схе́ма на кілько́х криста́лах
multiple ~ = багатоко́нтурна схе́ма
multiple-function ~ = багатофункці́йна схе́ма
multiplier ~ = мно́жильна схе́ма, схе́ма мно́ження, помно́жувач
multistable ~ = багатоста́нова схе́ма, схе́ма з кількома́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатокаска́дова схе́ма
network ~ = розгалу́жена схе́ма, мере́жа
neutralizing ~ = нейтралізува́льна схе́ма
noise-balancing ~ = завадопригні́чувальна схе́ма
noninductive ~ = безіндукці́йний ко́нтур
nonlinear ~ = неліні́йна схе́ма
null-current ~ = нуль-схе́ма
open ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
optically coupled ~ = схе́ма з опти́чним зв’язко́м
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна схе́ма
oscillatory ~ = коливни́й ко́нтур
output ~ = виходо́вий [кінце́вий] ко́нтур, ко́нтур на ви́ході
overcoupled ~s = надзв’я́зані (резона́нсні) ко́нтури
overdamped ~ = надзгасни́й ко́нтур (з надкритичним згасанням)
overvoltage ~ = схе́ма за́хисту від переви́щення напру́ги
packaged ~ = схе́ма в ко́рпусі
parallel ~ = парале́льний ко́нтур; парале́льна схе́ма
parallel(‑)resonant ~ = парале́льний резона́нсний ко́нтур
parallel-tuned ~ = парале́льний коливни́й ко́нтур
peaking ~ 1. схе́ма високочасто́тної коре́кції 2. схе́ма заго́стрювання і́мпульсів
phantom ~ = фанто́мний ко́нтур
phase-inverting ~ = фазоінвертува́льна схе́ма, фазоінве́ртор, фа́зовий інве́ртор
phase-shift ~ = фазозсува́льна схе́ма, фазоінве́ртор
plate ~ = ано́дний ко́нтур
plated ~ = дру́кова схе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова схе́ма
potted ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
power ~ = силови́й ко́нтур
power-conditioning ~ = схе́ма реґулюва́ння поту́жности
power-supply ~ = живи́льна схе́ма, схе́ма жи́влення
primary ~ = перви́нний ко́нтур
primary-coolant ~ = пе́рший ко́нтур теплоносія́, пе́рший охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
printed ~ = дру́кова схе́ма
processing ~ = схе́ма опрацьо́вування інформа́ції
pulse ~ = і́мпульсна схе́ма
pulse-actuated ~ = схе́ма з і́мпульсним збу́джуванням
pulse-delay ~ = схе́ма затри́мування і́мпульсів
pulse-generating ~ = схе́ма ґенерува́ння і́мпульсів
pulse-shaping ~ = схе́ма формува́ння і́мпульсів
pump(ing) ~ = нагніта́льна [помпува́льна] схе́ма, схе́ма нагніта́ння
push-pull ~ = двота́ктова схе́ма
quadruplex ~ = квадрупле́ксна схе́ма
quench(ing) ~ = гаси́льна схе́ма
radiating ~ = променюва́льний [випромі́нний] ко́нтур
range-sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки] за дале́кістю
ranging ~ = схе́ма мі́ряння [вимі́рювання] дале́кости [ві́дстані]
reaction ~ = схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
reactive ~ = реакти́вний ко́нтур
reference ~ = етало́нна схе́ма; контро́льна схе́ма
reflex ~ = рефле́ксна схе́ма (підсилювача)
regenerative ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
rejector ~ = реже́кторна схе́ма, реже́кторний фі́льт(е)р
relaxation ~ = релаксаці́йна схе́ма
relay ~ = реле́йна схе́ма
relay contact ~ = реле́йна конта́ктова схе́ма
relay switching ~ = реле́йна перемика́льна схе́ма
resistance-capacitance [RC] ~ = рези́сторно-конденса́торний ко́нтур
resonant ~ = резона́нсний ко́нтур
retroactive ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
return ~ = верта́льний (циркуляційний) ко́нтур
ring ~ = кільце́ва схе́ма
sampling ~ = схе́ма дискретиза́ції
scale-of-ten ~ = перерахунко́ва десятко́ва схе́ма
scale-of-two ~ = перерахунко́ва двійко́ва [біна́рна] схе́ма
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма
scanning ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
schematic ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
sealed ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
secondary ~ = втори́нний ко́нтур; ко́нтур втори́нної на́витки (трансформатора)
secondary coolant ~ = дру́гий ко́нтур теплоносія́, дру́гий [втори́нний] охоло́джувальний контур (ядерного реактора)
selective ~ = селекти́вна схе́ма
self-bias ~ = схе́ма автомати́чного змі́щування
self-quenching ~ = самогаси́льна схе́ма
self-repair(ing) ~ = самовідно́вна схе́ма
self-restoring ~ = самовідно́вна схе́ма
self-saturating ~ = самонаси́чувальна схе́ма
self-test(ing) ~ = самоконтрольо́вана схе́ма, схе́ма із самоконтро́лем
semi-butterfly ~ = напівмете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва схе́ма
sequential ~ = схе́ма послідо́вности опера́цій
series ~ = послідо́вна схе́ма
series-parallel ~ = послідо́вно-парале́льна схе́ма
series-peaking ~ = послідо́вна схе́ма високочасто́тної коре́кції
series-resonant ~ = послідо́вний резона́нсний ко́нтур
series-tuned ~ = послідо́вний коливни́й ко́нтур
shading ~ = схе́ма компенсува́ння (паразитного сигналу, тб)
shaping ~ = схе́ма коре́кції, корекці́йна схе́ма
short ~ = коро́тке за́мкнення
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
shunt peaking ~ = парале́льна схе́ма високочасто́тної коре́кції
simple ~ (матем.) про́сти́й цикл
single-cycle ~ = однота́ктова схе́ма
single-phase ~ = однофа́зова схе́ма
single-shot trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-trip trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-tuned ~ = ко́нтур із одни́м ладува́льним елеме́нтом
smoothing ~ = згла́джувальний ко́нтур [фі́льт(е)р]
sneak ~ = парази́тний ко́нтур
solid integrated ~ = твердоті́лова зінтеґро́вана схе́ма
solid-state ~ = твердоті́лова [напівпровіднико́ва] схе́ма
squaring ~ = формува́ч прямоку́тних і́мпульсів
squelch ~ = шумопригні́чувальна схе́ма
stagger-tuned ~ = схе́ма із взає́мно розладо́ваними контура́ми; (мн.) взає́мно розладо́вані ко́нтури
star-connected ~ = зірча́ста схе́ма
strobe ~ = стро́б(ува́ль)на [ве́нтильна, селе́кторна] схе́ма
subtractor ~ = відніма́льна схе́ма, схе́ма відніма́ння
superconducting ~ = надпрові́дний ко́нтур
superlarge-scale integrated ~ = суперчи́п, надщільнозінтеґро́ваний чип
suppression ~ = пригні́чувальний ко́нтур
suppressor ~ = пригні́чувальний ко́нтур
sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
switching ~ = перемика́льна [комутува́льна] схе́ма
synch(ronizing) ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; схе́ма синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
tank ~ = резона́нсний ко́нтур, накопи́чувальна схе́ма
terminating ~ = кінце́вий ко́нтур
test ~ = випро́б(уваль)на схе́ма; контро́льна схе́ма; тестува́льна схе́ма
thick-film ~ = товстоплі́вкова схе́ма
thin-film ~ = тонкоплі́вкова схе́ма
three-phase ~ = трифа́зова схе́ма
threshold ~ = поро́гова схе́ма
time base ~ = схе́ма часово́го розгорта́ння [часово́ї розго́ртки]
time-delay ~ = затри́мувальна схе́ма; (розм) за́тримка
time-of-flight ~ = схе́ма мі́ряння ча́су проліта́ння
timer ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
time-sharing ~ = схе́ма відокре́млювання сигна́лів у ча́сі
timing ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
toroidal magnetic ~ = торо́їдний кото́к
transistor ~ = транзи́сторна схе́ма
trigger ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, запуска́льна схе́ма
tuned ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
tuning ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
two-port ~ = чотирипо́люсник, чотирипо́люсна схе́ма
two-terminal ~ = двопо́люсник, двопо́люсна схе́ма
unbalanced (wire) ~ = несиметри́чна схе́ма; незрівнова́жена схе́ма
unbranched ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
underdamped ~ = ко́нтур з докрити́чним згаса́нням
untuned ~ = неналадо́ваний [ненастро́єний] ко́нтур
very-high-speed integrated ~ [VHSIC] = надшвидки́й чип, надшвидка́ чи́пова схе́ма
voltage-doubling ~ = напругоподво́ювальна схе́ма, схе́ма подво́ювання напру́ги
wave-shaping ~ = схе́ма формува́ння сигна́лів
count підраху́нок, лічба́ || лічи́ти//полічи́ти, перелі́чувати//перелічи́ти; рахува́ти//порахува́ти, підрахо́вувати//підрахува́ти ■ ~ by twos рахува́ти дві́йками
[kaʊnt]
radio-source ~ (астр.) підраху́нок радіоджере́л
current 1. (електри́чний) струм (of I amperes – (величиною) I амперів) || стру́мовий 2. поті́к, течія́; стру́мінь || пото́ковий, течі́йний, струмене́вий ■ against the ~ про́ти течії́; with the ~ (уни́з) за течіє́ю 3. пото́чний; тепе́рішній, ни́нішній, сього́днішній; ная́вний
['kʌrənt, 'kɜːrrənt]
absorption ~ = струм поглина́ння (в діелектрику), абсорбці́йний струм
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний струм
acoustomagnetoelectric ~ = акустомагнетоелектри́чний струм
active ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
adjustable ~ = реґульо́вний струм
adsorption ~ = адсорбці́йний струм
advection ~ = адвекти́вна течія́
air ~ = пові́тряна течія́, пові́тряний поті́к
algebraic ~ = алґебри́чний струм
alternating ~ [ac] = змі́нний струм (змінного напряму)
amplified ~ = підси́лений струм
anode ~ = ано́дний струм
antenna ~ = анте́новий струм
ascending ~ = висхідни́й поті́к
asymptotically-conserved ~ = асимптоти́чно збережни́й струм
atmospheric ~ = атмосфе́рний поті́к
avalanche ~ = лави́но́вий струм
averaged ~ = сере́дній струм
axial-vector ~ = аксійнове́кторний струм
background ~ = фо́новий струм
baryon ~ = баріо́нний струм
beam ~ = струм стру́меня (частинок)
bias ~ = струм зсува́ння [змі́щення]
bidirectional ~ = двона́прямний струм
bioelectric ~ = біостру́м, біоелектри́чний струм
bleeder ~ = стабілізува́льний [стабілізаці́йний] струм
branch ~ = відгалу́жений струм
breakdown ~ = струм пробо́ю
breaking ~ = струм вимика́ння
bulk ~ = о́б’є́мний струм
cancellating ~ = компенсува́льний струм
cathode ~ = като́дний струм
channel ~ = кана́ловий струм
charged ~ = заря́джений струм
charging ~ = насна́жувальний [заряджа́льний] струм
chiral ~ = хіра́льний струм
circulating ~ = циркуляці́йний струм
closed ~ = за́мкнений струм
coastal ~ = прибере́жна течія́
color ~ = ко́лірний струм
conduction ~ = струм прові́дности
conserved ~ = збережни́й струм
constant ~ = ста́лий струм (сталої амплітуди)
consumption ~ = спожи́ваний струм
control ~ = струм керува́ння
convection ~ = конвекці́йний струм
convective ~ 1. (ел.) конвекці́йний поті́к 2. (гф) конвекці́йна течія́
conventional ~ = конвенці́йний струм (інтерпретований за домовленістю як переношення позитивного заряду)
corona ~ = струм коро́нного розря́ду
counter ~ = зу́стрі́чний поті́к
creeping ~ = струм витіка́ння (поверхнею)
crest ~ = пі́кове зна́чення стру́му
critical ~ = крити́чний струм (у надпровіднику)
critical grid ~ = крити́чний сітко́ви́й струм
cyclic ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
dark ~ = те́мрявний струм (електродний)
decaying (conduction) ~ = згасни́й струм (прові́дности)
deep ~ = глиби́нна течія́, глиби́нний поті́к
depolarization ~ = струм деполяриза́ції
descending ~ = низхідни́й поті́к
dielectric ~ = струм у діеле́ктрику
diffusion ~ 1. дифузі́йний поті́к, дифузі́йний струм 2. (х.) обмі́нний струм
direct ~ = пості́йний [про́стий] струм (незмінного напряму)
discharge ~ = розря́дний струм
displacement ~ = струм змі́щення
downward ~ = низхідни́й поті́к
drift ~ 1. дре́йфовий струм 2. дре́йфова течія́
earth ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю 3. (гф) земни́й [телури́чний] струм
ebb ~ = відпли́вна течія́
eddy ~ = вихоро́вий струм
effective ~ = ефекти́вний струм, ефекти́вне зна́чення стру́му
electric ~ = електри́чний струм
electrode ~ = електро́дний струм (у електровакуумних приладах)
electrode dark ~ = те́мрявний (електро́дний) струм
electrode inverse ~ = зворо́тний електро́дний струм
electron ~ = електро́нний струм
electroweak ~ = електрослабки́й струм
emission ~ = емісі́йний струм, струм емі́сії
equalizing ~ = вирі́внювальний струм
excess ~ = надлишко́вий струм, надстру́м
exchange ~ = обмі́нний струм
exciting ~ 1. збу́джувальний струм 2. магнетува́льний струм
extra ~ = екстрастру́м
extraneous ~ = сторо́нній струм
faradic ~ = фаради́чний струм
fault (electrode) ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
fault-to-earth ~ = струм замика́ння на зе́млю
fault-to-ground ~ = струм замика́ння на зе́млю
feed ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
feedback ~ = струм зворо́тного зв’язку́
fermion ~ = ферміо́нний струм
field-free emission ~ = емісі́йний струм без (електричного) по́ля
filament ~ = розжа́рювальний струм
fluctuating ~ = флюктівни́й струм
fluctuation ~ = флюктуаці́йний струм; флюктуа́ції стру́му
foreign ~ = сторо́нній струм
forward ~ = прями́й струм
galvanic ~ = ґальвані́чний струм
gas ~ (ел.) йонізаці́йний струм
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] струм
geostrophic ~ = геостро́фна течія́
grid ~ = сітко́ви́й струм
ground ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю
hadron ~ = гадро́нний струм
heat ~ = теплови́й струм
heavy ~ = си́льний струм
high ~ = си́льний струм
high-frequency ~ = високочасто́тний струм
holding ~ = підтри́мувальний струм
hole ~ = дірко́вий струм
idle ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
induced ~ = наве́дений [(з)індуко́ваний, індукці́йний] струм
inducing ~ = навідни́й [індукува́льний] струм
initial ~ = початко́вий струм
injection ~ = інжекці́йний струм
inphase ~ = синфа́зний струм
input ~ = входо́вий струм
in-rush ~ = струм вмика́ння
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення стру́му
interacting ~s = взаємоді́йні стру́ми
interbase ~ = міжба́зовий струм (у напівпровідникових тетродах)
interference ~ = зава́дний струм
intermittent ~ = перери́вчастий струм
inverse ~ = зворо́тний струм
ion ~ = йо́нний струм
ionization ~ = йонізаці́йний струм
ionospheric ~ = йоносфе́рний струм
Josephson ~ = Джо́зефсонів струм
kinetic ~ (фх) кінети́чний струм
lagging ~ = зага́яний струм (за фазою)
leading ~ = випереджа́льний струм (за фазою)
leakage ~ 1. струм стіка́ння [витіка́ння] 2. неви́прямлена [неви́простана] части́на змі́нного стру́му
Leduc ~ = Леду́ків струм
left-handed ~ = лі́вий струм
left-handed charged ~ = заря́джений лі́вий струм
lepton ~ = лепто́нний струм
leptoquark ~ = лептоква́рковий струм
limiting adsorption ~ = грани́чний адсорбці́йний струм
limiting diffusion ~ = грани́чний дифузі́йний струм
load ~ = наванта́говий струм, струм наванта́ги
loop ~ = ко́нтурний струм
loss ~ = утра́тний струм, струм утра́т
low ~ = слабки́й струм
low-frequency ~ = низькочасто́тний струм
magnetization ~ = магнетува́льний струм
magnetizing ~ = магнетува́льний струм
magnetospheric ring ~ (гф) магнетосфе́рний по́яс
majority ~ = струм основни́х носії́в
mesh ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
meson ~ = мезо́нний струм
microscopic-eddy ~ = мікровихоро́вий струм
minority ~ = струм неосновни́х носії́в
modulation ~ = модулюва́льний струм
molecular ~ = молекуля́рний струм
negative ~ = неґати́вний струм
net ~ = підсумко́вий струм
neutral ~ = нейтра́льний струм
neutrino ~ = нейтри́новий струм
nonconserved ~ = незбережни́й струм
nonstrange ~ = неди́вний струм
nontidal ~ = неприпли́вна течія́
normalized ~ = нормо́ваний струм
nucleon ~ = нукло́нний струм
null ~ = нульови́й струм
ocean ~ = морська́ течія́
operating ~ = робо́чий струм
output ~ = виходо́вий струм
parasitic ~ = парази́тний струм
partial ~ = парці́йний струм
parton ~ = парто́нний струм
peak ~ = пі́ковий струм
periodic ~ = періоди́чний струм
persistent ~ 1. стійки́й [незгасни́й] струм (у надпровіднику) 2. стійка́ течія́ (надплину)
photoconduction ~ = струм фотопрові́дности
photoelectric ~ = фотостру́м, фотоелектри́чний струм
photovoltaic ~ = фотоґальвані́чний струм
pinch ~ = пі́нчови́й струм
plasma ~ = пла́змо́вий струм
plate ~ = ано́дний струм
polarization ~ = поляризаці́йний струм
poloidal ~ = поло́їдний струм
polyphase ~ = багатофа́зовий струм
positive ~ = позити́вний струм
prebreakdown ~ = передпробі́йний струм
preconduction ~ = струм несамості́йного розря́ду (в електроннопроменевому приладі)
primary ~ = перви́нний струм
probability ~ = поті́к імові́рности
pulsating ~ = пульсівни́й струм
pulse ~ = і́мпульсний струм
pyroelectric ~ = піроелектри́чний струм, піростру́м
quadrature ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
quark ~ = ква́рковий струм
quiescent ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
radio-frequency ~ = високочасто́тний струм (понад 10 кГц)
rated ~ = номіна́льний струм
reactive ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
rectified ~ = ви́простаний [ви́прямлений] струм
relativistic ~ = релятивісти́чний струм
renormalized ~ = перенормо́ваний струм
repolarization ~ = струм переполяриза́ції
residual ~ = залишко́вий струм
resultant ~ = підсумко́вий струм
reverse ~ = зворо́тний струм
right-handed ~ = пра́вий струм
right-handed charged ~ = заря́джений пра́вий струм
ring ~ = кільце́вий струм
root-mean-square ~ = середньоквадра́тне [ефекти́вне, чи́нне] зна́чення стру́му
runaway ~ = уте́клий струм, струм уте́клих части́нок (у плазмі)
saturation ~ = насито́вий струм, струм наси́чення
screen grid ~ = струм екранува́льної сі́тки
sea ~ = морська́ течія́
secondary ~ = втори́нний струм
secondary electron ~ = втори́нний електро́нний струм
secondary ion ~ = втори́нний йо́нний струм
self-conjugate ~ = самоспря́жений струм
short-circuit ~ = струм коро́ткого за́мкнення
simple harmonic ~ = синусо́їдний струм
single-phase ~ = однофа́зовий струм
sinusoidal ~ = синусо́їдний струм
source ~ = джере́льний струм
space ~ = просторо́вий струм
space-charge ~ = струм просторо́вого заря́ду
space-charge-limited ~ = струм, обме́жений просторо́вим заря́дом
spin ~ = спі́новий струм
standing ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
starting ~ = пускови́й струм
steady-state ~ = стаціона́рний [уста́лений] струм
strange ~ = ди́вний струм
stray ~ 1. мандрівни́й струм 2. парази́тний струм
striking ~ = струм запа́лювання
superimposed ~ = накла́дений струм
supply ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
surface ~ = поверхне́вий струм
surge ~ = ви́стриб [ви́плеск, сплеск] стру́му
surge electrode ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
telluric ~ (гф) телури́чний [земни́й] струм
thermal-depolarization ~ = струм термодеполяриза́ції
thermionic ~ = термоелектро́нний струм
thermoelectric ~ = термостру́м
three-phase ~ = трифа́зовий струм
threshold ~ = поро́говий струм
tidal ~ = припли́вна течія́
topological ~ = топологі́чний струм
toroidal ~ = торо́їдний струм
total ~ = по́вний струм
transient ~ = перехі́дни́й струм
tunnel ~ = туне́льний струм
turbidity ~ (гф) скаламу́чений поті́к, суспензі́йна течія́
unidirectional ~ = однона́прямний [пості́йний, про́стий] стру́м
upward ~ = висхідни́й поті́к
vagabond ~ = мандрівни́й струм
variable ~ = змі́нюваний струм
vector ~ = ве́кторний струм
virtual ~ = віртуа́льний струм
watt ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
wattless ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
weak ~ = слабки́й струм
weak charged ~ = слабки́й заря́джений струм
weak neutral ~ = слабки́й нейтра́льний струм
wind ~ = вітрови́й поті́к
zero ~ = нульови́й струм
zero-signal ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
data (мн. від datum) да́ні; інформа́ція; матерія́л (on – про; concerning – стосовно, щодо) ■ to collect ~ зби́рати да́ні
['deɪtə, -t̬ə]
accelerator ~ = 1. до́слідні [експеримента́льні] да́ні, отри́мані на пришви́дшувачі 2. да́ні [пара́метри] пришви́дшувача
accumulated ~ = зі́брані [накопи́чені] да́ні
actual ~ = факти́чні да́ні
adjusted ~ = скориго́вані да́ні; узгі́днені да́ні
aggregated ~ = суку́пні да́ні
analog ~ = непере́рвні [ана́логові] да́ні
astronomical ~ = астрономі́чні да́ні, да́ні астрономі́чного спостере́ження
auxiliary ~ = допомі́жні́ да́ні
available ~ = ная́вні да́ні
basic ~ = ба́зові [основні́] да́ні
biased ~ = змі́щені да́ні; да́ні із системати́чною по́хибкою
calculated ~ = розрахунко́ві да́ні, да́ні розраху́нку [обчи́слення]
calculation ~ = розрахунко́ві да́ні, да́ні розраху́нку [обчи́слення]
censored ~ = процензуро́вані да́ні
certified ~ = переві́рені да́ні; підтве́рджені да́ні
cited ~ = наве́дені [зацито́вані] да́ні
classified ~ = упорядко́вані [покласифіко́вані] да́ні
coded ~ = закодо́вані да́ні
collected ~ = суку́пні да́ні
combined ~ = суку́пні да́ні
compatible ~ = згі́дні да́ні
compiled ~ = ді́брані [віді́брані, скомпільо́вані] да́ні
comprehensive ~ = виче́рпні [всебі́чні] да́ні
confidential ~ = конфіденці́йні да́ні, конфіденці́йна інформа́ція
consistent ~ = (вну́трішньо) несупере́чливі да́ні
corrected ~ = ви́правлені [уто́чнені] дані; да́ні з урахува́нням по́правок
correction ~ = поправко́ві да́ні; табли́ця по́правок
cosmological ~ = космологі́чні да́ні
crude ~ = прибли́зні да́ні
current ~ = пото́чні да́ні
decoded ~ = розкодо́вані да́ні
derived ~ = похідні́ [втори́нні] да́ні (отримані на основі первинних)
descriptive ~ = описо́ві да́ні
design ~ = розрахунко́ві [проє́ктні] да́ні
detailed ~ = докла́дні [дета́льні] да́ні
digital ~ = 1. дискре́тні дані 2. цифрові́ [числові́] да́ні
discrepant ~ = супере́чливі [супере́чні, незгі́дні] да́ні
doubtful ~ = сумні́вні да́ні
ecological ~ = екологі́чні да́ні
empirical ~ = емпіри́чні да́ні
encoded ~ = закодо́вані да́ні
environmental ~ = екологі́чні да́ні, да́ні про (стан) довкі́лля
erroneous ~ = помилко́ві да́ні
error ~ = да́ні про помилки́
evaluated ~ = оці́нко́ві да́ні
exact ~ = то́чні да́ні
experimental ~ = до́слідні [експеримента́льні] да́ні
field ~ = да́ні польови́х до́слідів
final ~ = вислідні́ [остато́чні, підсумко́ві] да́ні
hard ~ = кі́лькісні да́ні
historical ~ = да́ні про передісто́рію (процесу)
important ~ = важли́ві да́ні
impure ~ = змі́нювані [неостато́чні] да́ні
inavailable ~ = забра́клі да́ні
incoming ~ = надхідні́ да́ні
incompatible ~ = незгі́дні да́ні
inconsistent ~ = (вну́трішньо) супере́чливі да́ні
indicative ~ = характеристи́чні [індикаці́йні] да́ні
inexact ~ = нето́чні да́ні
initial ~ = початко́ві [вихідні́] да́ні
input ~ = початко́ві [ввідні́, вве́дені, входо́ві] да́ні
in-pile ~ = (яф) внутрішньореа́кторні (експеримента́льні) да́ні; да́ні спостере́ження всере́дині (ядерного) реа́ктора
instrumental ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання], по́кази при́ладів
insufficient ~ = недоста́тні да́ні
known ~ = відо́мі да́ні
latest ~ = найнові́ші [найсвіжі́ші] да́ні
lost ~ = втра́чені да́ні
machinable ~ = обробні́ да́ні, комп’ю́терно опрацьо́вні да́ні
machine-readable ~ = машинозчи́тні да́ні
master ~ = 1. основні́ да́ні 2. етало́нні да́ні
matched ~ = узгі́днені [узго́джені] да́ні
meaningful ~ = змісто́вні да́ні
meaningless ~ = беззмісто́вні да́ні
measured ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання]
measurement ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання]
missing ~ = забра́клі да́ні
new ~ = нові́ да́ні
newer ~ = нові́ші] да́ні
newest ~ = найнові́ші да́ні
nuclear ~ = я́дерні/ядро́ві да́ні
numerical ~ = числові́ [цифрові́] да́ні
observation(al) ~ = да́ні спостере́ження
observed ~ = да́ні спостере́ження
operational ~ = 1. робо́чі да́ні 2. експлуатаці́йні да́ні
optical ~ = опти́чні да́ні
output ~ = да́ні на ви́ході, виходо́ві [вислідні́] да́ні; результа́ти
packed ~ = спако́вані да́ні
performance ~ = експлуатаці́йні да́ні
personal ~ = біографі́чні да́ні
plotted ~ = графі́чні да́ні
predicted ~ = да́ні прогно́зу
preliminary ~ = попере́дні да́ні
presented ~ = наве́дені [по́дані] да́ні
primary ~ = перви́нні да́ні (спостереження чи досліду)
problem ~ = да́ні зада́чі
processed ~ = опрацьо́вані да́ні; опрацьо́вувані да́ні
property ~ = да́ні про власти́вості (середовища)
protected ~ = захи́щені да́ні
provisional ~ = попере́дні да́ні
published ~ = 1. оприлю́днені да́ні 2. да́ні (з) літерату́ри
pure ~ = незмі́нювані [остато́чні] да́ні
qualitative ~ = я́кісні да́ні
quantitative ~ = кі́лькісні да́ні
quoted ~ = наве́дені [зацито́вані] да́ні
radar ~ = радіолокаці́йні да́ні
radio ~ (астр.) радіоастрономі́чні да́ні
radiometric ~ = радіометри́чні да́ні
radiotelemetric ~ = радіотелеметри́чні да́ні
random ~ = випадко́ві да́ні
ranked ~ = впорядко́вані да́ні
raw ~ = неопрацьо́вані да́ні
recent ~ = неда́вно отри́мані да́ні
reference ~ = довідко́ві да́ні
relevant ~ = відпові́дні [стосо́вні] да́ні (потрібні за певних обставин; що стосуються розглядуваного випадку)
reliable ~ = наді́йні да́ні
reported ~ = оприлю́днені да́ні
required ~ = потрі́бні да́ні
rough ~ = прибли́зні да́ні
sampled ~ = дискре́тні да́ні; вибірко́ві да́ні
scanty ~ = вкрай недоста́тні да́ні
semiquantitative ~ = напівкі́лькісні да́ні
service ~ = експлуатаці́йні да́ні
simulation ~ = да́ні (числово́го) моделюва́ння
solid ~ = ґрунто́вні [наді́йні] да́ні
source ~ = перви́нні да́ні (спостереження чи досліду)
space ~ = космі́чні да́ні
spectroscopic ~ = спектроскопі́чні да́ні
starting ~ = початко́ві да́ні
statistical ~ = статисти́чні да́ні
stored ~ = запи́сані да́ні (на носіях інформації)
sufficient ~ = доста́тні да́ні
summarized ~ = підсумко́ві [вислідні́] да́ні
tabular ~ = табли́чні да́ні
tabulated ~ = табли́чні да́ні
tentative ~ = попере́дні [орієнто́вні] да́ні
test ~ = 1. контро́льні да́ні 2. да́ні (про) випро́бування
theoretical ~ = теорети́чні да́ні
transmitted ~ = пере́слані дані
uncertified ~ = непереві́рені [непідтве́рджені] да́ні
unclassified ~ = невпорядко́вані [непокласифіко́вані] да́ні
unimportant ~ = неважли́ві да́ні
unknown ~ = невідо́мі да́ні
unmatched ~ = неузгі́днені [неузго́джені] да́ні
unpacked ~ = 1. неспако́вані да́ні 2. розпако́вані да́ні
unprocessed ~ = неопрацьо́вані да́ні
unprotected ~ = незахи́щені да́ні
unpublished ~ = неоприлю́днені дані
unverified ~ = непереві́рені да́ні
updatable ~ = поно́вні́ да́ні; поно́влювані да́ні
updated ~ = поно́влені да́ні
verified ~ = переві́рені да́ні
video ~ = відеода́ні
weather ~ = метеода́ні
working ~ = робо́чі да́ні
world ~ = світові́ да́ні
density 1. (кількість на одиницю простору) густина́ 2. (за наявности кількох компонент тж) концентра́ція 3. (характеристика близькости розташування) щі́льність 4. (характеристика непрозорости) опти́чна густина́
['dεnsəti, -t̬i]
~ of gap states = густина́ ста́нів у заборо́неній зо́ні
~ of matter = густина́ речовини́ [мате́рії] (у всесвіті)
~ of radiation = густина́ промі́ння
~ of a substance = густина́ речовини́
~ of states = густина́ (квантових) ста́нів
~ of wood = щі́льність деревини́
absolute ~ = (х.) (абсолю́тна) густина́
acceptor ~ = густина́ [концентра́ція] акце́пторів
actual ~ = факти́чна густина́
air ~ = густина́ пові́тря
ambient ~ = густина́ довкі́лля, довкі́льна густина́
ampere ~ = густина́ (електри́чного) стру́му (в амперах)
apparent ~ = 1. о́б’є́мна густина́ (сипких чи поруватих речовин) 2. позі́рна густина́
atmospheric ~ = густина́ атмосфе́ри
atom(ic) ~ = концентра́ція а́томів
average ~ = сере́дня [усере́днена] густина́
ballistic ~ = балісти́чна густина́ (атмосфери)
base ~ = опти́чна густина́ підкла́динки
beam (current) ~ = густина́ стру́меня (частинок)
bit ~ = бі́това щі́льність, щі́льність за́пису (в бітах)
bound charge ~ = густина́ зв’я́заних заря́дів
bubble ~ = 1. густина́ магне́тних доме́нів 2. густина́ бу́льбашок
bulk ~ = о́б’ємна густина́; (у разі сипких чи поруватих речовин) о́б’ємна щі́льність
buoyant ~ = пливна́ густина́
carrier ~ = концентра́ція носії́в заря́ду
character ~ = щі́льність си́мволів
charge ~ = густина́ заря́ду
circuit ~ = щі́льність монтажу́ (електричної схеми)
collision ~ = густина́ [пито́ма частота́] зі́ткнень
component ~ = щі́льність монтажу́ (електричної схеми)
contact ~ = щі́льність до́тику [конта́кту]
contamination ~ = 1. (тт) густина́ [концентра́ція] до́мішок 2. (яф) густина́ [щі́льність] забру́днення (радіоактивного)
crack ~ = густина́ [щі́льність] трі́щин
critical ~ = крити́чна густина́
critical-point ~ = густина́ в крити́чній то́чці (фазового переходу)
crystalline ~ = густина́ криста́лу
cubic ~ = о́б’ємна [просторо́ва] густина́
current ~ = густина́ стру́му
data ~ = щі́льність (запису) да́них (на носії інформації)
defect ~ = густина́ дефе́ктів
dielectric flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
diffuse transmission ~ = дифу́зна опти́чна густина́
diffusion-current ~ = густина́ дифузі́йного пото́ку
disclination ~ = густина́ [щі́льність] дискліна́цій
dislocation ~ = густина́ [щі́льність] дислока́цій
displacement-current ~ = густина́ стру́му змі́щення
distribution ~ = густина́ [щі́льність] розпо́ділу
donor ~ = густина́ [концентра́ція] до́норів
doping ~ = густина́ [концентра́ція] (леґувальної) до́мішки
double ~ = подві́йна щі́льність (запису на магнетних носіях)
dual ~ = подві́йна щі́льність (запису на магнетних носіях)
eddy ~ = густина́ ви́хорів
effective ~ = ефекти́вна густина́
electric(al)-charge ~ = густина́ електри́чного заря́ду
electric-current ~ = густина́ електри́чного стру́му
electric-displacement ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
electric-flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
electrolyte ~ = густина́ електролі́ту
electromagnetic-energy ~ = густина́ ене́ргії електромагне́тного по́ля
electron(ic) ~ = густина́ [концентра́ція] електро́нів
electrostatic-flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
energy ~ = густина́ ене́ргії
energy-flux ~ = густина́ пото́ку ене́ргії
energy-level ~ = густина́ [щі́льність] рі́внів ене́ргії
entropy ~ = густина́ ентропі́ї
equilibrium ~ = рівнова́жна густина́ [концентра́ція]
event ~ = щі́льність (розподілу) поді́й
excess ~ = надлишко́ва густина́ [концентра́ція] (домішок тощо)
excited-atom ~ = густина́ [концентра́ція] збу́джених а́томів
fallout ~ = інтенси́вність [щі́льність] радіоакти́вних ви́падів
flow ~ = густина́ пото́ку (течії)
fluctuating ~ = флюктуаці́йна густина́
fluid ~ = (масова) густина́ пли́ну [пли́нного середо́вища]
flux ~ = 1. густина́ пото́ку 2. інду́кція (електрична, магнетна) 3. (яф) поті́к, густина́ пото́ку (частинок)
force ~ = густина́ си́ли
four-current ~ = густина́ чотириви́мірного стру́му
free-energy ~ = густина́ ві́льної ене́ргії
gamma-flux ~ = густина́ пото́ку га́мма-промі́ння
gas ~ = густина́ га́зу
grain ~ = густина́ [концентра́ція; щі́льність] зерни́н
gravitational flux ~ = ґравітаці́йне змі́щення
Hamiltonian ~ = густина́ гамільтонія́ну
heat-flux ~ = густина́ теплово́го пото́ку
high ~ = вели́ка густина́; висо́ка щі́льність (запису на магнетних носіях)
hole ~ = концентра́ція [густина́] діро́к
impurity ~ = густина́ [концентра́ція] до́мішок
integrated ~ = інтеґра́льна густина́
intrinsic flux ~ = вну́трішня [власти́ва] магне́тна інду́кція
ion(ic) ~ = густина́ [концентра́ція] йо́нів
ionization ~ = густина́ [концентра́ція] йо́нів
Lagrangian ~ = густина́ лаґранжія́ну
level ~ = густина́ [щі́льність] рі́внів (енергії)
line ~ = ліні́йна густина́
liquid ~ = густина́ рідини́
local ~ = лока́льна густина́
localized ~ = локалізо́вана густина́
low ~ = мала́ густина́
lower metric ~ = (матем.) ни́жня густина за ме́трикою
luminous ~ = густина́ світлово́ї ене́ргії (об’ємна)
luminous-flux ~ = густина́ світлово́го пото́ку (поверхнева), осві́тленість
magnetic-dipole ~ = намагнето́ваність, магне́тний моме́нт одини́ці о́б’єму
magnetic-flux ~ = магне́тна інду́кція; густина́ магне́тного пото́ку
marginal ~ = крайова́ густина́
mass ~ = 1. густина́ (маса на одиницю об’єму) 2. ма́сова густина́ (потоку тощо)
mass ~ of vacuum = ма́сова густина́ ва́кууму
mean ~ = сере́дня густина́
metric ~ = (матем.) густина́ за ме́трикою
mixture ~ = густина́ су́міші
moderator ~ = густина́ спові́льнювача
molecular ~ = густина́ моле́кул
momentum ~ = густина́ і́мпульсу [кі́лькости ру́ху]
neutron ~ = густина́ [концентра́ція] нейтро́нів
neutron-flux ~ = поті́к [густина́ пото́ку] нейтро́нів
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна густина́ [концентра́ція]
nonuniform ~ = неоднорі́дна густина́
nuclear ~ = 1. ядро́ва густина́ (всередині ядра) 2. густина́ я́дерної/ядро́вої мате́рії
nuclear-level ~ = густина́ я́дерних/ядро́вих рі́внів
number ~ = густина́ части́нок (у плині)
optical ~ = опти́чна густина́
package ~ = 1. (тт) щі́льність у́кладу [пакува́ння] 2. (ел.) щі́льність монтажу́ (схеми)
packaging ~ = див. package ~
packing ~ = 1. густина́ у́кладу 2. (комп.) щі́льність розмі́щення
partial ~ = парці́йна [парція́льна] густина́
particle ~ = густина́ [концентра́ція] части́нок
particle-beam ~ = густина́ стру́меня части́нок
particle-distribution ~ = густина́ розпо́ділу части́нок
particle-flux ~ = густина́ пото́ку части́нок
plasma ~ = пла́змо́ва густина́, густина́ пла́зми
pollution ~ = густина́ [щі́льність] забру́днення (нерадіоактивного)
population ~ = 1. густина́ [щі́льність] запо́внення (рівнів тощо) 2. густина́ засе́лености
potential ~ = потенці́йна густина́ (стисної плинної речовини)
powder ~ = о́б’ємна густина́ (сипких чи поруватих речовин)
power ~ = 1. пито́ма поту́жність 2. (яф) пито́ме енергови́ділення (активної зони реактора)
pressed ~ = густина́ [щі́льність] у спресо́ваному ста́ні
probability ~ = густина́ ймові́рности
probability-current ~ = густина́ стру́му ймові́рности
proper ~ = власти́ва густина́
proton ~ = густина́ [концентра́ція] прото́нів
radiant ~ = густина́ ене́ргії промі́ння (об’ємна)
radiant-flux ~ = густина́ пото́ку промі́ння (поверхнева), енергети́чна осві́тленість
radiation ~ = густина́ промі́ння
radio-source ~ = густина́ радіоджере́л
random packing ~ = випадко́ва щі́льність у́кладу
recording ~ = щі́льність за́пису (на носії інформації)
reference ~ = етало́нна густина́, густина́ (контрольного) зразка́
reflected-flux ~ = густина́ відби́того пото́ку
reflection ~ = опти́чна густина́ щодо відби́того сві́тла
relative ~ = відно́сна густина́
residual flux ~ = залишко́ва магне́тна інду́кція
rest ~ = густина́ (маси) спо́ко́ю
reticular ~ = ретикуля́рна густина́ [щі́льність]
sample ~ = густина́ зразка́
saturation flux ~ = (внутрішня/властива магнетна) насито́ва інду́кція, інду́кція наси́чености [наси́чення]
saturation-current ~ = густина́ насито́вого стру́му [стру́му наси́чення]
selective ~ = зо́нна (опти́чна) густина́
slowing-down ~ = густина́ спові́льнення (нейтронів)
solar ~ = густина́ сонце́вої речовини́
sound-energy ~ = густина́ звуково́ї ене́ргії (об’ємна)
source ~ = густина́ джере́л
space ~ = просторо́ва [о́б’ємна] густина́
space-charge ~ = густина́ просторо́вого [о́б’ємного] заря́ду
spatial ~ = просторо́ва [о́б’ємна] густина́
spatial-charge ~ = густина́ просторо́вого [о́б’ємного] заря́ду
spectral ~ = спектра́льна густина́, спектра́льний розпо́діл
spectral ~ of charge fluctuations = спектра́льна густина́ флюктуа́цій заря́ду
spectral ~ of field-strength fluctuations = спектра́льна густина́ флюктуа́цій напружености по́ля
spectral radiant-energy ~ = спектра́льна густина́ ви́проміненої ене́ргії
spin ~ = спі́нова густина́
standard ~ = станда́ртна [норма́льна] густина́ (повітря), густина́ (повітря) за станда́ртних [норма́льних] умо́в
star ~ = зоре́ва густина́
storage ~ = щі́льність (розташовання) інформа́ції (в пам’яті)
supercurrent ~ = густина́ стру́му надпрові́дности
surface ~ = поверхне́ва густина́ [концентра́ція]
surface-charge ~ = густина́ поверхне́вого заря́ду
surface-state ~ = густина́ поверхне́вих ста́нів
threshold-current ~ = поро́гова густина́ стру́му
track ~ = густина́ [щі́льність] тре́ків
uniform ~ = однорі́дна густина́
unit ~ = одини́чна густина́; одини́ця густини́
upper metric ~ = (матем.) ве́рхня густина́ за ме́трикою
vapor ~ = густина́ ви́пару
volume ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́
volume-charge ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́ заря́ду
volumetric ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́
vortex ~ = густина́ ви́хорів
weight ~ = пито́ма вага́
winding ~ = щі́льність на́витки
direction 1. на́прям, на́прямок (along an axis – уздовж осі; to the left – вліво; to the right – вправо) || на́прямний, напрямо́вий ■ from all ~s з усі́х бокі́в; in the ~ of у на́прямі до; in all ~s в усі́х на́прямах; in different ~s у рі́зних на́прямах; in the opposite ~ у зворо́тному [протиле́жному] на́прямі; opposite in ~ зворо́тного [протиле́жного] на́пряму; in the same ~ у то́му са́мому на́прямі; in the transverse ~ впо́перек, у попере́чному на́прямі 2. сфе́ра, га́лузь 3. (мн.) настано́ви, директи́ви ■ ~s for use пра́вила користува́ння, настано́ви користуваче́ві
[daɪ'rεkʃn, də'-]
~ of circulation about/around a contour = на́прям обхо́ду ко́нтуру
~ of a coordinate axis = на́прям о́сі координа́т
~ of easy magnetization = вісь [на́прям] найле́гшого магнетува́ння
~ of the galactic center = на́прям на це́нт(е)р гала́ктики
~ of motion = на́прям ру́ху
~ of movement = на́прям ру́ху
~ of propagation = на́прям поши́рювання
~ of twist(ing) = на́прям круті́ння [закру́чування]
anticenter ~ = на́прям на антице́нт(е)р Гала́ктики
arbitrary ~ = дові́льний на́прям
asymptotic ~ = на́прям асимпто́ти
back(ward) ~ = зворо́тний на́прям, на́прям наза́д
base ~ = (геод.) на́прям ба́зису
beam ~ = 1. на́прям про́меня 2. на́прям стру́меня (частинок)
characteristic ~ = характеристи́чний на́прям
circumferencial ~ = на́прям уздо́вж ко́ла
clockwise ~ = на́прям за годи́нниковою стрі́лкою
conducting ~ = прові́дний на́прям
conjugate ~s = спря́жені на́прями
counterclockwise ~ = на́прям про́ти годи́нникової стрі́лки
crack-growth ~ = на́прям ро́сту трі́щини
crosswise ~ = 1. попере́чний на́прям 2. на́прям, перпендикуля́рний до головно́ї о́сі
crystallographic ~ = кристалографі́чний на́прям, на́прям кристалографі́чної о́сі
determinate ~ = ви́значений на́прям
down-slope ~ = на́прям схи́лом уни́з
downward ~ = на́прям уни́з
downwind ~ = заві́тровий на́прям, на́прям за ві́тром
east-west ~ = на́прям схі́д – за́хід
easy ~ = (тт) на́прям [вісь] найле́гшого магнетува́ння
fastest-growth ~ = на́прям найшви́дшого ро́сту (кристалу)
field ~ = на́прям по́ля
force ~ = на́прям си́ли
forward ~ = 1. на́прям упере́д 2. прові́дний на́прям
growth ~ = на́прям ро́сту (кристалу)
identical ~ = спі́льний на́прям
incidence ~ = на́прям надхо́дження (хвилі); на́прям наліта́ння (частинки)
indeterminate ~ = неви́значений на́прям
initial ~ = початко́вий на́прям
inverse ~ = 1. обе́рнений на́прям 2. зворо́тний на́прям 3. (ел.) непрові́дний на́прям
inward ~ = на́прям усере́дину
lengthwise ~ = на́прям уздо́вж орієнта́ції (волокнини тощо)
lift ~ = на́прям підійма́льної си́ли
longitudinal ~ = поздо́вжній на́прям
magnetization ~ = на́прям магнетува́ння
negative ~ = від’є́мний на́прям
non-conducting ~ = непрові́дний на́прям
north-south ~ = на́прям пі́вніч – пі́вдень
opposite ~ = зворо́тний [зу́стрі́чний] на́прям
outward ~ = на́прям назо́вні
particle ~ = на́прям (ру́ху) части́нки
pointing ~ = на́прям [лі́нія] візи́рування
polarization ~ = на́прям поляриза́ції
positive ~ = дода́тний на́прям
preferred ~ = перева́жний [ви́окремлений] на́прям
principal ~ = головни́й на́прям
principal lattice ~ = головни́й на́прям (кристалі́чної) ґра́тки
privileged ~ = перева́жний на́прям
radial ~ = радія́льний на́прям
reference ~ = вихідни́й [відліко́вий] на́прям
retracting ~ = на́прям зворо́тного хо́ду
return ~ = на́прям верта́ння
reverse ~ = 1. зворо́тний на́прям 2. (ел.) непрові́дний на́прям
rotation ~ = на́прям оберта́ння
scanning ~ = на́прям сканува́ння
shear ~ = на́прям (деформа́ції) зсува́ння
shift ~ = на́прям зсу́ву
side ~ = бічни́й на́прям
slip ~ = 1. на́прям ко́взу 2. (кф) на́прям легко́го ко́взання
source ~ = на́прям на джерело́
space-like ~ = простороподі́бний на́прям
time-like ~ = часоподі́бний на́прям
transverse ~ = попере́чний на́прям
travel(ing) ~ = на́прям ру́ху; на́прям поши́рювання; на́прям перемі́щування
turn(ing) ~ = на́прям поверта́ння
twinning ~ = на́прям двійникува́ння (кристалу)
up-slope ~ = на́прям схи́лом уго́ру
upward ~ = на́прям уго́ру
upwind ~ = противі́тровий на́прям, на́прям про́ти ві́тру
wind ~ = на́прям ві́тру
wrong ~ = непра́вильний [помилко́вий, непра́вильно вка́заний] на́прям
directory 1. дові́дни́к; катало́г; (бібліографі́чний) пока́зник 2. (комп.) катало́г, директо́рія
[daɪ'rεktəri, də'-]
contents ~ = 1. зміст (книжки, журналу) 2. (комп.) пока́зник змі́сту
current ~ = пото́чний катало́г, пото́чна директо́рія
root ~ = корене́вий катало́г, корене́ва директо́рія
source ~ = початко́вий катало́г, початко́ва директо́рія
telephone ~ = телефо́нний дові́дни́к
working ~ = пото́чний катало́г, пото́чна директо́рія
distribution 1. розпо́діл (over – за, по; among – між) || розпо́діловий 2. фу́нкція розпо́ділу 3. узага́льнена фу́нкція 4. поши́рювання//поши́рення; розповсю́джування//розповсю́дження ■ with worldwide ~ всесві́тньо поши́рений 5. розмі́щування//розмі́щення; розташо́вування//розташува́ння 6. розки́дування//розки́дання (по поверхні); ро́зкид 7. класифіка́ція
[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn]
~ of matter = розпо́діл мате́рії (у всесвіті)
~ of a random variable = розпо́діл випадко́вої величини́
~ of states = розпо́діл ста́нів
~ over states = розпо́діл за ста́нами
abnormal ~ = анорма́льний розпо́діл
age ~ = вікови́й розпо́діл (нейтронів)
amplitude ~ = ампліту́дний розпо́діл
amplitude-frequency ~ = амплітудочасто́тний розпо́діл
angular ~ = кутови́й розпо́діл, розпо́діл за кута́ми
anisotropic ~ = анізотро́пний розпо́діл
a posteriori ~ = апостеріо́рний розпо́діл
a priori ~ = апріо́рний розпо́діл
arbitrary ~ = дові́льний розпо́діл
asymmetrical ~ = асиметри́чний [несиметри́чний] розпо́діл
asymptotic ~ = асимптоти́чний розпо́діл
asymptotically normal ~ = асимптоти́чно норма́льний розпо́діл
averaged ~ = усере́днений розпо́діл
axial ~ = розпо́діл уздо́вж о́сі
azimuthal ~ = а́зимутний розпо́діл
beam ~ = розпо́діл стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бний розпо́діл
beta ~ = бе́та-розпо́діл
bimodal ~ = двомо́довий розпо́діл
binomial ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate ~ = двови́мірний розпо́діл
Boltzmann ~ = Бо́льцманів розпо́діл
Bose ~ = розпо́діл Бо́уза [Бо́зе]
Bose-Einstein ~ = розпо́діл Бо́уза-Айншта́йна [Бо́зе-Ейнште́йна]
boundary ~ = межови́й розпо́діл, розпо́діл на межі́
boundary-stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень] на межі́
brightness ~ = 1. розпо́діл яскра́вости 2. (астр.) розпо́діл за яскра́вістю
calculated ~ = розрахо́ваний [теорети́чний] розпо́діл
canonical ~ = каноні́чний розпо́діл
Cauchy ~ = розпо́діл Коші́
central ~ = центра́льний розпо́діл
charge ~ = розпо́діл заря́ду
charge-density ~ = розпо́діл густини́ заря́ду
charge-image ~ = розпо́діл дзерка́льного заря́ду
chi-square ~ = χ2 розпо́діл
cms ~ = розпо́діл у систе́мі це́нтру мас
compound ~ = змі́шаний розпо́діл
concentration ~ = розпо́діл концентра́цій
conditional ~ = умо́вний розпо́діл
contageous ~ = післяді́йний розпо́діл
continuous ~ = непере́рвний розпо́діл
continuous velocity ~ = непере́рвний розпо́діл за шви́дкостями
corrected ~ = ви́правлений розпо́діл
current ~ = розпо́діл стру́му
current-density ~ = розпо́діл густини́ стру́му
degenerate ~ = ви́роджений розпо́діл
delta-shaped ~ = дельтоподі́бний [дельтува́тий] розпо́діл
density ~ = розпо́діл густини́
depth ~ = глиби́нний розпо́діл, розпо́діл за глибино́ю
depth dose ~ = глиби́нний розпо́діл доз
diffuse ~ = розми́тий розпо́діл
directional ~ = розпо́діл за на́прямами
Dirichlet ~ = розпо́діл Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вний розпо́діл
discrete ~ = дискре́тний розпо́діл
disordered ~ = безла́дний розпо́діл
dopant ~ = розпо́діл леґува́льної до́мішки
dose ~ = розпо́діл доз
double ~ = подві́йний розпо́діл
double-humped ~ = двого́рбий розпо́діл, розпо́діл з двома́ (широкими) ма́ксимумами
double-peaked ~ = двопі́ковий [двомо́довий] розпо́діл, розпо́діл з двома́ (вузькими) ма́ксимумами
electron ~ = розпо́діл електро́нів
empirical ~ = емпіри́чний розпо́діл
energy ~ = 1. розпо́діл ене́ргій, енергети́чний розпо́діл 2. розпо́діл за ене́ргіями
energy-loss ~ = розпо́діл втрат ене́ргії
equally probable ~ = рівноймові́рний розпо́діл
equilibrium ~ = рівнова́жний розпо́діл
ergodic ~ = ергоди́чний розпо́діл
error ~ = розпо́діл по́хибок [помило́к]
even ~ = рівномі́рний розпо́діл
experimental ~ = до́слідний розпо́діл
exponential ~ = експоненці́йний розпо́діл
Fermi-Dirac ~ = розпо́діл Фе́рмі-Дира́ка
fiducial ~ = дові́рчий розпо́діл
field ~ = розпо́діл по́ля
final ~ = кінце́вий розпо́діл
Fischer ~ = Фі́шерів розпо́діл
fission(‑density) ~ = розпо́діл густини́ (а́ктів) по́ділу
flat ~ = пло́ский [плосковерши́нний] розпо́діл
flow ~ = 1. розпо́діл пото́ку 2. (матем.) по́ле пото́ку
fluctuation ~ = флюктуаці́йний розпо́діл
flux ~ = розпо́діл пото́ку
forward-peaked ~ = розпо́діл із ма́ксимумом упере́д
fragment-mass ~ = (яф) розпо́діл ула́мків за ма́сами
frequency ~ = часто́тний розпо́діл, розпо́діл за часто́тами
funicular ~ = (х.) фунікуля́рний розпо́діл
gamma ~ = га́мма-розпо́діл
Gauss error ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
Gaussian ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
geographic ~ = географі́чний розпо́діл
geometric ~ = геометри́чний розпо́діл
Gibbs ~ = Ґі́бсів розпо́діл
grand canonical ~ = вели́кий каноні́чний розпо́діл
hadron ~ = розпо́діл гадро́нів
heat-flux ~ = розпо́діл теплово́го пото́ку
heat-source ~ = розпо́діл тепловиділя́ння
hollow ~ = розпо́діл із мі́німумом
Holtsmark ~ = Го́льцмарків розпо́діл
homogeneous ~ = однорі́дний розпо́діл
humped ~ = горбкува́тий розпо́діл, розпо́діл із горбо́м, розпо́діл з одни́м (широким) ма́ксимумом
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чний розпо́діл
illumination ~ = розпо́діл осві́тлености (пове́рхні)
impurity ~ = розпо́діл до́мішок
incident-particle ~ = розпо́діл налітни́х [налеті́лих] части́нок
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний розпо́діл
initial ~ = початко́вий розпо́діл
intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности
intensity-height ~ = розпо́діл інтенси́вности (космічного проміння) за висото́ю
intervalley ~ = міждоли́нний розпо́діл
ion ~ = розпо́діл йо́нів
irradiance ~ = розпо́діл енергети́чної осві́тлености (пове́рхні)
irregular ~ = невпорядко́ваний [безла́дний] розпо́діл
isotropic ~ = ізотро́пний розпо́діл
joint ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
joint probability ~ = спі́льний розпо́діл імові́рности
lateral ~ = попере́чний розпо́діл
lattice ~ = ґратча́стий розпо́діл
leptokurtic ~ = (стат.) гостроверши́нний розпо́діл
level ~ = розпо́діл рі́внів
limiting ~ = грани́чний розпо́діл
light ~ = світлорозпо́діл
load ~ = розпо́діл наванта́ги
logarithmic ~ = логаритмі́чний розпо́діл
logarithmic normal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
logistic ~ = логісти́чний розпо́діл
lognormal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
longitudinal ~ = поздо́вжній розпо́діл
macroscopic ~ = макроскопі́чний розпо́діл
magnitude ~ = розпо́діл (зоре́вих) величи́н
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий розпо́діл
marginal ~ = безумо́вний розпо́діл; окре́мий розпо́діл (компоненти багатовимірної випадкової величини); марґіна́льний [крайови́й] розпо́діл
mass ~ = розпо́діл ма́с(и); розпо́діл за ма́сами
Maxwell(ian) ~ = Ма́ксвелів розпо́діл
Maxwell-Boltzmann ~ = розпо́діл Ма́ксвела-Бо́льцмана
measured ~ = до́слідний [експеримента́льний] розпо́діл
microcanonical ~ = мікроканоні́чний розпо́діл
microscopic ~ = мікроскопі́чний розпо́діл
modified ~ = змі́нений [(з)модифіко́ваний] розпо́діл
molecular ~ = розпо́діл моле́кул
molecule-mass ~ = розпо́діл моле́кульних мас (в полімерах)
multidimensional ~ = багатови́мірний розпо́діл
multimodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
multivariate ~ = багатови́мірний розпо́діл
n-particle ~ = n-части́нко́вий розпо́діл
neutron ~ = розпо́діл нейтро́нів
neutron-flux ~ = розпо́діл (густини́) нейтро́нного пото́ку
neutron-velocity ~ = розпо́діл нейтро́нів за шви́дкостями
Neyman ~ = Не́йманів розпо́діл
noise ~ = розпо́діл шумі́в
noncentral ~ = нецентра́льний розпо́діл
nondegenerate ~ = неви́роджений розпо́діл
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний розпо́діл
nonresonance ~ = нерезона́нсний розпо́діл
nonsingular ~ = несинґуля́рний [власти́вий] розпо́діл
nonstationary ~ = нестаціона́рний розпо́діл
nonthermal ~ = нетеплови́й розпо́діл
nonuniform ~ = нерівномі́рний [неоднорі́дний] розпо́діл
normal ~ = норма́льний [Ґа́усів] розпо́діл
normalized ~ = нормо́ваний розпо́діл
nuclear ~ = розпо́діл я́дер
nucleon ~ = розпо́діл нукло́нів
one-dimensional ~ = однови́мірний розпо́діл
one-parameter ~ = однопара́метровий розпо́діл
one-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
orientation ~ = орієнтаці́йний розпо́діл, розпо́діл за орієнта́ціями
Palm ~ = Па́льмів розпо́діл
particle ~ = розпо́діл части́нок
particle-energy ~ = розпо́діл части́нок за ене́ргіями
particle-momentum ~ = розпо́діл части́нок за і́мпульсами
particle-size ~ = 1. розпо́діл части́нок за ро́змірами 2. ґранулометри́чний склад (суміші)
particle-velocity ~ = розпо́діл части́нок за шви́дкостями
peak(ed) ~ = розпо́діл з одни́м (вузьким) ма́ксимумом
Pearson ~ = Пі́рсонів розпо́діл
percentage ~ = відсо́тко́вий [проценто́вий] розпо́діл
phase ~ = фа́зовий розпо́діл, розпо́діл фаз
phenomenological ~ = феноменологі́чний розпо́діл
Planck ~ = Пла́нків розпо́діл
platykurtic ~ = плосковерши́нний розпо́діл
Poisson ~ = Пуасо́нів розпо́діл
Pólya-Eggenberger ~ = розпо́діл По́я-Е́ґенберґера
polymodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
polynomial ~ = поліно́мний розпо́діл
Porter-Thomas ~ = розпо́діл По́ртера-То́маса
potential ~ = розпо́діл потенція́лу
power ~ = 1. розпо́діл поту́жности 2. розпо́діл енерговиділя́ння (в ядерному реакторі)
predicted ~ = передба́чений [теорети́чний] розпо́діл
prelimit ~ = дограни́чний [передграни́чний] розпо́діл
pressure ~ = розпо́діл ти́ску
probability ~ = розпо́діл імові́рности
proton ~ = розпо́діл прото́нів
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний розпо́діл
radial ~ = радія́льний розпо́діл
radiation-dose ~ = розпо́діл (радіяці́йних) доз
radiation-intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности промі́ння
radionuclide ~ = розпо́діл радіонуклі́дів
random ~ = випадко́вий [безла́дний] розпо́діл
range ~ = розпо́діл про́бігів
Rayleigh ~ = розпо́діл Ре́йлі [Реле́я]
recoil ~ = розпо́діл відру́шених я́дер
recoil-particle ~ = розпо́діл відру́шених части́нок
rectangular ~ = прямоку́тний розпо́діл
regular ~ = впорядко́ваний розпо́діл
resonance ~ = резона́нсний розпо́діл
sampling ~ = вибірко́вий розпо́діл
sensitivity ~ = розпо́діл чутли́вости
simultaneous ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
single-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
singular ~ = синґуля́рний [невласти́вий] розпо́діл
sinusoidal ~ = синусо́їдний розпо́діл
size ~ = розпо́діл за ро́змірами
skew(ed) ~ = асиметри́чний розпо́діл
smooth ~ = гла́дкий розпо́діл
source ~ = (просторовий) розпо́діл джере́л
source-mass ~ = розпо́діл ма́си (радіоакти́вного) джерела́
spatial ~ = просторо́вий розпо́діл
spatial dose ~ = просторо́вий розпо́діл доз
spatial flux ~ = просторо́вий розпо́діл пото́ку
spatial particle ~ = просторо́вий розпо́діл части́нок
spectral ~ = спектра́льний розпо́діл (of fluctuations – флюктуацій)
spherically-symmetric ~ = сферосиметри́чний [сфери́чно симетри́чний] розпо́діл
spiky ~ = розпо́діл із (вузьким) ма́ксимумом [(вузькими) ма́ксимумами]
stable ~ = стійки́й розпо́діл
stationary ~ = стаціона́рний розпо́діл
statistical ~ = статисти́чний розпо́діл
steady(‑state) ~ = уста́лений розпо́діл
stochastic ~ = стохасти́чний розпо́діл
strain ~ = розпо́діл деформа́цій
stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень]
Student(’s) ~ = Ст’ю́дентів розпо́діл
surface ~ = поверхне́вий розпо́діл
symmetrical ~ = симетри́чний розпо́діл
temperature ~ = температу́рний розпо́діл, розпо́діл температу́р
tempered ~ = помірновисхідна́ узага́льнена фу́нкція
temporal ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
temporal dose ~ = часови́й розпо́діл доз (опромінення)
theoretical ~ = теорети́чний розпо́діл
thermal ~ = теплови́й розпо́діл
three-dimensional ~ = триви́мірний розпо́діл
time ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
time-of-flight ~ = розпо́діл за ча́сом проліта́ння
tolerant ~ = толера́нтний [допуско́вий] розпо́діл
topological ~ = топологі́чний розпо́діл
transient ~ = неуста́лений розпо́діл
transverse ~ = попере́чний розпо́діл
triangular ~ = трику́тний розпо́діл
trivariate normal ~ = триви́мірний норма́льний розпо́діл
truncated ~ = утя́тий [зрі́заний, стя́тий] розпо́діл
two-dimensional ~ = двови́мірний розпо́діл
uniform ~ = рівнорозпо́діл, рівномі́рний [однорі́дний] розпо́діл 2. рівнорозподі́леність
unimodal ~ = одномо́довий розпо́діл
univariate ~ = однови́мірний розпо́діл
unstable ~ = нестійки́й розпо́діл
velocity ~ = розпо́діл за шви́дкостями; розпо́діл шви́дкостей
voltage ~ = розпо́діл (електричної) напру́ги
Weibull ~ = Ва́йбулів [Ве́йбулів] розпо́діл
document 1. докуме́нт || докуме́нтний [документа́льний] 2. (ділови́й) папі́р 3. по́свідка 4. документува́ти//задокументува́ти
1-3. ['dɒkjumənt, 'dɑːkjə-] 4. ['dɒkjumεnt, 'dɑːkjə-]
source ~ = вихідни́й докуме́нт
entropy ентропі́я || ентропі́йний
['εntrəpi]
~ of activation = ентропі́я актива́ції
~ of a black hole = ентропі́я чо́рної діри́
~ of disorder = ентропі́я бе́зладу
~ of an information source = інформаці́йна ентропі́я
~ of magnetization = ентропі́я магнетува́ння
~ of melting = ентропі́я то́плення
~ of mixing = ентропі́я змі́шування
~ of a partition = (матем.) ентропі́я розбиття́
~ of photon gas = ентропі́я фото́нного га́зу
~ of solution = ентропі́я розчиня́ння
~ of a system = ентропі́я систе́ми
~ of a transformation = (матем.) ентропі́я перетво́рення
~ of a transformation given a partition = (матем.) ентропі́я перетво́рення за да́ного розбиття́
~ of transition = ентропі́я фа́зового перетво́рювання
absolute ~ = абсолю́тна ентропі́я
conditional ~ = умо́вна ентропі́я
configurational ~ = конфігураці́йна ентропі́я
conformation ~ = конформаці́йна ентропі́я
differential ~ = диференція́льна ентропі́я (вираз для ентропії у формі диференціялу)
entangling ~ = ентропі́я переплу́тування
equilibrium ~ = ентропі́я рівнова́жної систе́ми
lattice ~ = ґратко́ва ентропі́я
metric ~ = метри́чна ентропі́я
negative ~ = неґентропі́я
nonequilibrium ~ = ентропі́я нерівнова́жної систе́ми
orientational ~ = орієнтаці́йна ентропі́я
partial ~ = парці́йна [парція́льна] ентропі́я
practical ~ = віртуа́льна ентропі́я
steric ~ = стери́чна ентропі́я
topological ~ = топологі́чна ентропі́я
total ~ = сума́рна ентропі́я
translational ~ = трансляці́йна ентропі́я
virtual ~ = віртуа́льна ентропі́я
zero-point ~ = ентропі́я нульови́х колива́нь, ентропі́я за абсолю́тного нуля́ температу́ри
facilit|y 1. уста́ва [устано́вка]; при́стрій 2. (яф) реа́кторна систе́ма 3. (мн.) обла́днання, устатко́вання, апарату́ра, (апара́тні) за́соби 4. спору́да, (устатковане) примі́щення
[fə'sɪləti, -t̬i]
accelerator —ies = пришви́дшувальний ко́мплекс
advanced —ies = вдоскона́лена [високотехнологі́чна] апарату́ра, вдоскона́лене [високотехнологі́чне] устатко́вання
advanced test reactor critical ~ = вдоскона́лена випро́бувальна крити́чна реа́кторна систе́ма
communication —ies = за́соби зв’язку́
computer-aided —ies = (частко́во) комп’ю́терне [(с)комп’ютер(из)о́ване] устатко́вання
computerized —ies = комп’ю́терне [(с)комп’ютер(из)о́ване] устатко́вання
containment mockup ~ = уста́ва [устано́вка] моделюва́ти затри́мування радіоакти́вности
control —ies = за́соби керува́ння
critical ~ = крити́чна уста́ва [устано́вка], крити́чна реа́кторна систе́ма
debugging —ies = (комп.) знева́джувальні за́соби, за́соби вилаго́джування
electrical —ies = електроустатко́вання
error-detecting ~ = виявля́ч помило́к, помилкошука́ч
experimental ~ = 1. до́слідна уста́ва [устано́вка] 2. (яф) до́слідна реа́кторна систе́ма
fast burst reactor ~ [FBRF] = і́мпульсна реа́кторна систе́ма на швидки́х нейтро́нах
fast-flux test ~ = випро́бувальна реа́кторна систе́ма на швидки́х нейтро́нах
fast reactor-core test ~ [FRCTF] = (реа́кторна) систе́ма випро́бувати акти́вні зо́ни реа́кторів на швидки́х нейтро́нах
fuel fabrication ~ = уста́ва [устано́вка] виробля́ти (ядерне) па́ливо
maintenance ~ = за́соби техні́чного обслуго́вування
mirror fusion test ~ = до́слідна синтезо́ва уста́ва [уста́новка] з магне́тним дзе́ркалом
neutron multiplier ~ = мно́жильник нейтро́нів (реакторна система)
neutron source ~ = джерело́ нейтро́нів (нереакторне)
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва уста́ва [устано́вка]
peripheral —ies = перифері́йне устатко́вання
plutonium recycle critical ~ = крити́чна уста́ва [устано́вка] дослі́джувати плуто́нієвий ци́кл
post-irradiation examination ~ = післяопромі́нна дослі́дницька уста́ва [устано́вка]
radio —ies = за́соби радіозв’язку́
radioactive waste ~ = відходопереро́бна уста́ва [устано́вка]
reactor ~ = реа́кторна систе́ма
remote-control ~ = уста́ва [устано́вка] з дистанці́йним керува́нням
reactor experimental —ies = до́слідна [експеримента́льна] реа́кторна апарату́ра
standby —ies = резе́рвне устатко́вання
storage ~ = схо́вище
subcritical time-of-flight spectrum ~ [STSF] = підкрити́чна реа́кторна систе́ма мі́ряти нейтро́нні спе́ктри
test —ies = випро́бувальна апарату́ра
transport —ies = тра́нспортні за́соби
field 1. по́ле || польови́й 2. (опт.) по́ле ба́чення 3. (матем.) (комутати́вне) ті́ло 4. цари́на; га́лузь (досліджень) 5. сфе́ра (діяльности) 6. діля́нка, о́бласть 7. (геол.) родо́вище
[fiːld]
~ of algebraic functions of n independent variables over K = по́ле алґебри́чних фу́нкцій n незале́жних змі́нних над K
~ of application = о́бласть застосува́ння
~ of complex numbers = по́ле ко́мплексних чи́сел
~ of constants = по́ле ста́лих [конста́нт]
~ of events = по́ле поді́й
~ of extremals = по́ле екстрема́лей
~ of force(s) = силове́ по́ле, по́ле си́л(и)
~ of knowledge = га́лузь нау́ки
~ of moments = по́ле моме́нтів
~ of a point charge = по́ле точко́вого заря́ду
~ of rational functions in n indeterminates over K = по́ле раціона́льних фу́нкцій n незале́жних змі́нних над K
~ of rational numbers = по́ле раціона́льних чи́сел
~ of rationals = по́ле раціона́льних чи́сел
~ of real numbers = по́ле ді́йсних чи́сел
~ of research = о́бласть [діля́нка] дослі́джування
~ of science = о́бласть [га́лузь] нау́ки
~ of search = зо́на по́шуку (локатора)
~ of sets = ті́ло множи́н
~ of a source = по́ле джерела́
~ of tangents = (матем.) по́ле на́прямів
~ of vectors = по́ле ве́кторі́в
~ of view = по́ле ба́чення
~ of vision = по́ле ба́чення; зо́на ви́дности
~ with a valuation = метризо́ване по́ле
accelerating ~ = пришви́дшувальне по́ле
acceleration ~ = по́ле пришви́дшень
acoustic ~ = акусти́чне [звукове́] по́ле
algebraic number ~ = по́ле алґебри́чних чи́сел
algebraically closed ~ = алґебри́чно за́мкнене по́ле
algebraically complete ~ = алґебри́чно за́мкнене по́ле
alternative ~ = альтернати́вне ті́ло
ambient ~ = довкі́льне [навко́лишнє] по́ле
amyriotic ~ = аміріо́тне по́ле
angular ~ = кутове́ по́ле (бачення)
anisotropy ~ = по́ле анізотропі́ї (у плинному/рідинному кристалі)
anomalous ~ = анома́льне по́ле
antenna ~ = анте́нове по́ле
applied ~ = прикла́дене по́ле
archimedically ordered (number) ~ = Архіме́дове по́ле (чи́сел)
asymptotic ~ = асимптоти́чне по́ле
atmospheric electric ~ = напру́женість електри́чного по́ля атмосфе́ри
atom(ic) ~ = по́ле а́тома
attractive ~ = притя́гувальне по́ле
average ~ = сере́днє по́ле
averaged ~ = усере́днене по́ле
axial ~ = ві́сне [осьове́] по́ле
axial-vector ~ = аксійнове́кторне по́ле
axial(ly symmetric) ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] по́ле
axisymmetric ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] по́ле
azimuthal ~ = а́зимутне по́ле
background ~ = фо́нове по́ле
base [basic] ~ (матем.) ба́зисне [ба́зове] по́ле, основне́ по́ле
beam ~ = по́ле стру́меня (частинок)
boson(ic) ~ = бозо́нне по́ле
bright ~ = (опт.) сві́тле [ясне́] по́ле
bumpy magnetic ~ = горбкува́те магне́тне по́ле
canonical ~ = каноні́чне по́ле
central ~ = центра́льне по́ле
central-force ~ = по́ле центра́льних сил
charge ~ = по́ле заря́ду
charged scalar ~ = заря́джене скаля́рне по́ле
chiral ~ = хіра́льне по́ле
circuital ~ = вихоро́ве по́ле
circumferential ~ = перифері́йне по́ле
classical ~ = класи́чне по́ле
closed ~ = за́мкнене по́ле
coal ~ = ву́гільний басе́йн
coefficient ~ = по́ле коефіціє́нтів
coercive ~ = коерцити́вне по́ле
collective ~ = колекти́вне по́ле
color ~ = ко́лірне по́ле
commutative ~ = комутати́вне ті́ло
compensating ~ = компенсува́льне [компенсаці́йне] по́ле
complex ~ = 1. ко́мплексне по́ле 2. по́ле складно́ї конфігура́ції
conduction ~ = (електромагнетне) по́ле на́вко́ло провідника́ зі стру́мом
confinement ~ = утри́мувальне [трима́льне] по́ле
confining ~ = утри́мувальне [трима́льне] по́ле
conjugate ~ = спря́жене по́ле
conservative force ~ = (мех.) консервати́вне по́ле сил
constant ~ = ста́ле по́ле
convective ~ = конвекці́йне по́ле
corona ~ = коро́нне по́ле, по́ле коро́ни
Coulomb ~ = Куло́нове по́ле
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] поля́
crack-tip displacement ~ = по́ле змі́щень бі́ля верши́ни тріщини
critical ~ = 1. крити́чне по́ле 2. по́ле відтина́ння [відсіка́ння] (в електронних приладах)
critical magnetic ~ = крити́чне магне́тне по́ле
crossed ~s = перехре́сні поля́
crystal ~ = по́ле криста́лу
crystalline ~ = внутрішньокриста́лове по́ле, (вну́трішнє) кристалі́чне по́ле
curvature ~ = по́ле кривини́ [ви́кривлення] (в анізотропному середовищі)
curved magnetic ~ = див. curvilinear magnetic ~
curvilinear magnetic ~ = криволіні́йне магне́тне по́ле, (розм) криве́ по́ле
cusped magnetic ~ = гостроку́тне [ка́спове] магне́тне по́ле
cutoff ~ = ві́дтино́ве по́ле, по́ле відтина́ння, крити́чне по́ле (в електронних приладах)
cyclotomic ~ (матем.) по́ле по́ділу ко́ла, циклото́мне [циклото́мі́чне] по́ле
cylindrical ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] поле
dark ~ (опт.) те́мне по́ле
data ~ = по́ле да́них
decelerating ~ = гальмува́льне [спові́льнювальне] по́ле
deflecting ~ = відхи́лювальне по́ле
degaussing ~ = див. demagnetizing ~
demagnetizing ~ = знемагнето́вувальне [відмагнето́вувальне, демагнетува́льне, розмагнето́вувальне] по́ле
depolarizing ~ = деполяризаці́йне по́ле
dielectric ~ = вну́трішне по́ле в діеле́ктрику
dipole ~ = по́ле ди́поля
direction(al) ~ = (матем.) по́ле на́прямів
director ~ = по́ле дире́ктора (в плинному/рідинному кристалі)
disorder ~ = по́ле ро́зладу
distant ~ = відда́лене по́ле (електромагнетне поле на відстані понад п’ять довжин хвиль від передавача)
distorting ~ = викри́влювальне по́ле
distortion ~ = по́ле ви́кривлення (в анізотропному плині)
driving ~ = збу́джувальне по́ле
eddy ~ = по́ле ви́хору; вихоро́ве по́ле
edge ~ = крайове́ по́ле
effective ~ = ефекти́вне по́ле
electric ~ = електри́чне по́ле
electric multipole ~ = по́ле електри́чного мультипо́ля
electromagnetic ~ = електромагне́тне по́ле
electrostatic ~ = електростати́чне по́ле
exchange ~ = о́бмі́нне по́ле
exciting ~ = збу́джувальне по́ле
extension ~ = (матем.) по́ле розши́рення, надпо́ле
external ~ = зо́внішнє по́ле
extraneous ~ = сторо́ннє по́ле
extranuclear ~ = позаядро́ве по́ле
far ~ = 1. далекозо́нне по́ле, по́ле в дале́кій зо́ні (антени) 2. дале́ка [Фраунго́ферова] зо́на (антени)
Fermi contact ~ = конта́ктове по́ле Фе́рмі
fermion(ic) ~ = ферміо́нне по́ле
flow ~ = 1. по́ле пото́ку 2. спе́кт(е)р [по́ле] обтіка́ння
fluctuating ~ = флюктівне́ по́ле, по́ле з флюктуа́ціями
fluctuation ~ = флюктуаці́йне по́ле, флюктуа́ції по́ля
focusing ~ = фокусува́льне по́ле
force ~ = силове́ по́ле, по́ле си́л(и)
fraction ~ = по́ле ча́сток
free ~ = ві́льне по́ле
free electromagnetic ~ = електромагне́тне по́ле у ва́куумі
fringe magnetic ~ = по́ле підковоподі́бного магне́ту (поза ділянкою між його полюсами)
fringing ~ = крайове́ по́ле (в електронному мікроскопі)
frozen-in ~ = вме́рзле [вморо́жене] по́ле (у плазмі)
fundamental ~ = фундамента́льне по́ле
gas ~ = га́зове родо́вище
gauge ~ = калібрува́льне по́ле
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне по́ле
geodesic ~ = геодези́чне по́ле
geomagnetic ~ = геомагне́тне по́ле
ghost ~ = ду́хове по́ле
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунове по́ле
gravimagnetic ~ = ґравімагне́тне по́ле
gravitational ~ = ґравітаці́йне по́ле, по́ле сил тяжі́ння
ground ~ (матем.) основне́ по́ле, ба́зисне по́ле
guide ~ = на́прямне (магне́тне) по́ле
Hall ~ = Го́лове по́ле
harmonic ~ = гармоні́чне по́ле
helical ~ = спіра́льне по́ле
Higgs ~ = Гі́ґсове по́ле
hyperfine ~ = надтонке́ по́ле, по́ле надто́нкої взаємоді́ї
ice ~ = крижане́ по́ле
image ~ = по́ле о́бразу, по́ле дзерка́льного заря́ду
induced ~ = наве́дене по́ле
instruction ~ = по́ле кома́нди
interacting ~s = взаємоді́йні поля́
internal ~ = вну́трішнє по́ле
internal dielectric ~ = вну́трішнє по́ле в діеле́ктрику
interplanetary magnetic ~ = міжплане́тне магне́тне по́ле
interstellar magnetic ~ = міжзоре́ве магне́тне по́ле
intraatomic ~ = внутрішньоа́томне по́ле
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ве по́ле
intrinsic ~ = вну́трішнє по́ле
irradiating ~ = опромі́нювальне по́ле
irradiation ~ = опромі́нювальне по́ле
irrotational vector ~ = невихоро́ве [безвихоро́ве] ве́кторне по́ле
kinematically admissible ~ = кінемати́чно можли́ве по́ле
lamellar vector ~ = невихоро́ве [безвихоро́ве] ве́кторне по́ле
large-scale ~ = великомасшта́бне по́ле
laser ~ = ла́зерне по́ле
lasing ~ = лазерува́льне по́ле
ligand ~ = по́ле ліґа́ндів
light ~ = світлове́ по́ле
linear ~ = ліні́йне по́ле
linearized ~ = лінеаризо́ване по́ле
local ~ = лока́льне по́ле
localized ~ = локалізо́ване по́ле
longitudinal ~ = поздо́вжнє по́ле
long-range ~ = далекося́жне по́ле
Lorentz ~ = (тт) Ло́ренцове по́ле
Lorentz-covariant ~ = (тв) ло́ренц-коварія́нтне по́ле
lower critical magnetic ~ = ни́жнє крити́чне магне́тне по́ле (в надпровіднику)
macroscopic ~ = макроскопі́чне по́ле
magnetic ~ = магне́тне по́ле
magnetic-anisotropy ~ = по́ле магне́тної анізотропі́ї
magnetizing ~ = магнетува́льне по́ле
magnetostatic ~ = магнетостати́чне по́ле
mass ~ = ма́сове по́ле
massless ~ = безма́сове по́ле
mean ~ = сере́днє по́ле
microscopic ~ = мікроскопі́чне по́ле, мікропо́ле
molecular ~ = молекуля́рне по́ле
Mosotti ~ = по́ле Мосо́ті
multidimensional ~ = багатови́мірне по́ле
multipolar ~ = по́ле багатопо́люсної систе́ми магне́тів
multipole ~ = по́ле мультипо́ля
myriotic ~ = міріо́тне по́ле
near ~ = 1. (фіз.) близькозо́нне по́ле (антени), по́ле в близькі́й зо́ні; близька́ зо́на (антени) 2. (матем.) ма́йже-по́ле
nonlinear ~ = неліні́йне по́ле
nonlocal ~ = нелока́льне по́ле
nonperturbed ~ = незбу́рене по́ле
nonrenormalized ~ = неперенормо́ване по́ле
nonuniform ~ = неоднорі́дне по́ле
normal ~ = норма́льне по́ле
normalized ~ = нормо́ване по́ле
nuclear ~ = 1. по́ле я́дерних/ядро́вих сил 2. по́ле ядра́
number ~ = числове́ по́ле
object ~ = предме́тне по́ле (мікроскопа)
one-particle ~ = одночасти́нко́ве по́ле
ordered ~ = (матем.) впорядко́ване по́ле
ore ~ = ру́дний басе́йн
orientational ~ = орієнтаці́йне [орієнтува́льне] по́ле
oscillating ~ = осцилівне́ по́ле
oscillator ~ = по́ле осциля́тора
oscillatory ~ = осцилівне́ по́ле; осцилято́рне по́ле
particle ~ = по́ле части́нки
peripheral ~ = перифері́йне по́ле
perturbation ~ = 1. по́ле збу́рення 2. збу́рювальне по́ле
perturbed ~ = збу́рене по́ле
perturbing ~ = збу́рювальне по́ле
phenomenological ~ = феноменологі́чне по́ле
physical ~ = фізи́чне по́ле
poloidal ~ = поло́їдне по́ле
postacceleration ~ = післяпришви́дшувальне по́ле
potential ~ = потенція́льне по́ле
pressure ~ = по́ле ти́сків
primary ~ = пе́рвісне по́ле
prime ~ = про́сте́ по́ле
pseudoscalar ~ = псевдоскаля́рне по́ле
pulsed ~ = і́мпульсне по́ле
pump ~ = нагніта́льне по́ле
quadrupole ~ = квадрупо́льне по́ле
quantized ~ = кванто́ване по́ле
quantizing ~ = квантува́льне по́ле
quantum ~ = ква́нтове по́ле
quark ~ = ква́ркове по́ле
quasi-primary ~ = квазипе́рвісне по́ле
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рне по́ле
quaternion ~ = по́ле кватерніо́нів
quotient ~ = по́ле ча́сток
radial ~ = радія́льне по́ле
radiation ~ = 1. випромі́нюване [ви́промінене] по́ле 2. по́ле промі́ння
random ~ = випадко́ве по́ле
real ~ = ді́йсне по́ле
real closed ~ = ді́йсне за́мкнене по́ле
reduced ~ = зве́дене по́ле
remanent ~ = залишко́ве по́ле
renormalized ~ = перенормо́ване по́ле
repulsion ~ = відшто́вхувальне по́ле
research ~ = о́бласть дослі́джування [дослі́джень]
residual ~ = залишко́ве по́ле
residue(‑class) ~ = по́ле (кла́сів) ли́шків
resonance ~ = по́ле резона́нсу
resonant ~ = резона́нсне по́ле
retarded ~ = зага́яне [припі́знене, запі́знене] по́ле
reversed ~ = обе́рнене по́ле
rippled magnetic ~ = ґофро́ване магне́тне по́ле
rotary ~ = (техн.) оберто́ве по́ле
rotating ~ = оберто́ве по́ле
rotational ~ = вихоро́ве по́ле
salt ~ = соляне́ по́ле [родо́вище]
saturation ~ = насито́ве по́ле [по́ле наси́чення]
scalar ~ = скаля́рне по́ле
scanning ~ = сканува́льне по́ле
scatterer ~ = по́ле розсі́ювача, розсі́ювальне по́ле
scattering ~ = розсі́ювальне по́ле
screening ~ = екранува́льне по́ле
schielding ~ = захисне́ екранува́льне по́ле
Schottky ~ = по́ле Шо́ткі
self-consistent ~ = самоузго́джене по́ле
shearing ~ = ши́рове по́ле (в плазмі)
short-range ~ = близькося́жне по́ле
single-particle ~ = одночасти́нко́ве по́ле
skew ~ = некомутати́вне ті́ло
small-scale ~ = маломасшта́бне по́ле
solar magnetic ~ = сонце́ве магне́тне по́ле, магне́тне по́ле Со́нця
solenoidal ~ = солено́їдне по́ле
sound ~ = звукове́ по́ле
source ~ = по́ле джерела́
space-charge ~ = по́ле просторо́вого [о́б’є́много] заря́ду
spinor ~ = спіно́рне по́ле
stabilizing ~ = стабілізаці́йне [стабілізува́льне] по́ле
static ~ = стати́чне по́ле
stationary ~ = стаціона́рне по́ле
steady-state ~ = уста́лене по́ле
stellar magnetic ~ = зоре́ве магне́тне по́ле, магне́тне по́ле зір
staochastic ~ = стохасти́чне по́ле
strain ~ = по́ле деформа́цій
stray ~ = розсі́яне [парази́тне, зава́дне] по́ле
stress ~ = по́ле напру́г [напру́жень]
strong ~ = си́льне по́ле
supergauge ~ = суперкалібрува́льне по́ле
superposed ~ = накла́дене по́ле
superstrong ~ = надси́льне по́ле
surface ~ = по́ле пове́рхні
tangent vector ~ = доти́чне ве́кторне по́ле
temperature ~ = по́ле температу́р
tensor ~ = те́нзорне по́ле
thermal ~ = теплове́ по́ле
threshold ~ = поро́гове по́ле
tidal ~ = припли́вне по́ле
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] по́ле
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] по́ле
topological ~ = топологі́чне по́ле [ті́ло]
toroidal ~ = торо́їдне по́ле
transverse ~ = попере́чне по́ле
ultrastrong ~ = надси́льне по́ле
uniform ~ = однорі́дне по́ле
unrenormalized ~ = неперенормо́ване по́ле
unperturbed ~ = незбу́рене по́ле
upper critical magnetic ~ = ве́рхнє крити́чне магне́тне по́ле (в надпровіднику)
variable ~ = змі́нне по́ле
vector ~ = 1. ве́кторне по́ле 2. по́ле ве́кторі́в
velocity ~ = по́ле шви́дкостей
virtual ~ = віртуа́льне по́ле
visual ~ = по́ле ба́чення [ви́дности]
vortex ~ = 1. вихоро́ве по́ле 2. по́ле ви́хору
vortical ~ = вихоро́ве по́ле
vorticity ~ = вихоро́ве по́ле
wave ~ = по́ле хви́лі [хвиль], хвильове́ по́ле
weak ~ = слабке́ по́ле
Weiss (molecular) ~ = Ва́йсове (молекуля́рне) по́ле
Weyl ~ = Ве́йлеве по́ле
Yang-Mills ~ = по́ле Я́нґа-Мі́лза
zero ~ = нульове́ зна́чення по́ля
zero-divergence ~ = бездиверґе́нтне [бездиверґенці́йне] по́ле
flow течія́, поті́к, рух пли́ну || течі́йний, пото́ковий || текти́, ли́тися, пли́нути ■ to ~ in втіка́ти//втекти́; to ~ out витіка́ти//ви́текти; to ~ together злива́тися//зли́тися
[fləʊ, floʊ]
~ along a curved surface = поті́к [течія́] уздо́вж ви́кривленої пове́рхні
~ around = обтіка́ння, обтіка́льна течія́
~ of matter = поті́к речовини́
adiabatic ~ = адіяба́тна течія́, адіяба́тний поті́к
anabatic ~ = відзе́мний поті́к (від нагрітої поверхні)
annular ~ = кільце́ва течія́
antibaric ~ = антибари́чна течія́
axial ~ = аксі́йна течія́, аксі́йний поті́к
axially symmetric ~ = див. axisymmetric ~
axisymmetric ~ = осесиметри́чна течія́, осесиметри́чний поті́к
backward ~ = протипоті́к, зворо́тна течія́
boundary-layer ~ = течія́ в межово́му ша́рі
bulk ~ = 1. конвекці́йна течія́ 2. о́б’є́мна течія́
capillary ~ = капіля́рна течія́, течія́ в капіля́рі, капіля́рний рух
centrifugal ~ = відцентро́вий поті́к
choked ~ = дросельо́ваний поті́к
circulating ~ = циркуляці́йна течія́
classical ~ = класи́чна течія́
cocurrent ~ = супу́тня течія́
cold ~ = 1. холодопли́нність 2. пли́нність [по́взкість] поліме́рів
communication ~ = поті́к інформа́ції
compressible (fluid) ~ = поті́к [течія́] стисно́го пли́ну
concentration ~ = концентраці́йний поті́к
condensing ~ = скра́плюваний поті́к (пари)
cone ~ = коні́чна течія́
confined ~ = обме́жена течія́
conical ~ = коні́чна течія́
continuous ~ = непере́рвна течія́
convective ~ = конвекці́йний [конвекти́вний] поті́к
convergent ~ = збі́жний поті́к, збі́жна течія́
coolant ~ = поті́к охоло́джувача [теплоносія́]
Couette ~ = Куе́това течія́
countercurrent ~ = зу́стрі́чна течія́ двох пли́нів (у теплообміннику)
creep(ing) ~ = повзка́ деформа́ція
critical ~ = крити́чна течія́ (плину зі швидкістю звуку в цьому плині)
critical heat ~ = поті́к теплово́ї ене́ргії за кри́зи теплоо́бміну (в системах охолоджування)
cross ~ = 1. попере́чна течія́ 2. перехре́сна течія́
cyclostrophic ~ = циклострофі́чний поті́к
data ~ = поті́к да́них
detached ~ = віді́рвана течія́
deviated ~ = відхи́лена течія́
deviating ~ = відхи́лювальна течія́
diabatic ~ = діяба́тна течія́
diffusion ~ = дифузі́йний поті́к
direct ~ = прямопоті́к, прями́й поті́к
discontinuous ~ = розри́вна течія́
dislocation ~ = дислокаці́йне тертя́
discrete ~ = дискре́тний поті́к
dissipative ~ = дисипати́вний поті́к
dissipationless ~ = бездисипати́вний поті́к
disturbed ~ = збу́рена течія́, збу́рений поті́к
divergent ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
doublet ~ = течія́ поблизу́ гідродинамі́чного ди́поля
downward ~ = низхідна́ течія́, течія́ згори́ уни́з,
drift ~ = дре́йфовий поті́к
drowned ~ = глиби́нна течія́
ebb tide ~ = відпли́вна течія́
eddy-free ~ = безвихоро́вий поті́к
eddy(ing) ~ = вихоро́ва [турбуле́нтна] течія́, вихоро́вий [турбуле́нтний] поті́к
elastic ~ = відно́влювання фо́рми (ті́ла) пі́сля пружно́го деформува́ння
electron ~ = поті́к електро́нів
entropy ~ = поті́к ентропі́ї
excess ~ = надлишко́вий поті́к
expanded ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
expansive ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
Fanno ~ = течія́ Фе́но
film ~ = плівко́ва́ течія́, течія́ у (тонкій) плі́вці
fluid ~ = поті́к [течія́] пли́ну
forced ~ = примусо́ва течія́
forward ~ = прями́й поті́к
free-molecule ~ = поті́к ві́льних моле́кул (що не взаємодіють між собою)
friction ~ = в’язка́ течія́
frictional secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
frictionless ~ = нев’язка́ течія́
gas ~ = га́зовий поті́к
generating ~ = поро́джувальна течія́ (в заповнюваному каналі від його початку до місця зімкнення межових шарів)
geostrophic ~ = геостро́фний поті́к
gradient ~ = ґрадіє́нтний поті́к
gravity ~ = самопли́в, самопли́вна течія́, самопли́вний поті́к
Harris ~ = Га́рисів поті́к
Hartmann ~ = Га́ртманова течія́
heat ~ = перено́шення [передава́ння] тепла́ (теплової енергії за одиницю часу)
helical ~ = ґвинтови́й поті́к
Helmholtz ~ = Ге́льмгольців поті́к
high-pressure ~ = високоти́сковий поті́к
high-speed ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
high-velocity ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
homenergic ~ = гомоенергети́чна течія́
homentropic ~ = гомоентропі́йна течія́
homogeneous ~ = однорі́дна течія́
Hubble ~ = Га́блів поті́к
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна течія́
hypersonic ~ = гіперзвукова́ течія́, гіперзвукови́й поті́к
ice ~ = крижани́й поті́к, дифлюе́нція, скреса́ння кри́ги
ideal ~ = 1. течія́ ідеа́льного пли́ну, ідеа́льна течія́ 2. нев’язка́ течія́
incompressible ~ = поті́к [течія́] нестисно́го пли́ну
inertial ~ = інерці́йна течія́
inviscid ~ = нев’язка́ течія́, поті́к нев’язко́го пли́ну
inward ~ = досере́динний потік, досере́динна течія́, поті́к [течія́] іззо́вні всере́дину
irrotational ~ = безвихоро́ва течія́, безвихоро́вий поті́к
isenergic ~ = ізоенергети́чна течія́
isentropic ~ = ізоентропі́йна течія́
isothermal ~ = ізотермі́чна течія́
katabatic ~ = дозе́мний поті́к (пові́тря)
Knudsen ~ = Кну́дсенів поті́к
laminar ~ = ламіна́рна течія́, ламіна́рний поті́к
large-scale vortex ~ = великомасшта́бна вихоро́ва течія́
lava ~ = поті́к ла́ви
liquid ~ = течія́ [поті́к] рідини́
low-pressure fluid ~ = низькоти́скова течія́ [низькоти́сковий поті́к] пли́ну (за тиску, нижчого за атмосферний)
Lüders ~ = Лю́дерсів поті́к
main ~ = основна́ течія́, основни́й поті́к
mass ~ = поті́к ма́си (через дану поверхню за одиницю часу)
meridional ~ = меридія́нна течія́
mixed ~ = змі́шана [багатокомпоне́нтна] течія́
model ~ = моде́льна течія́
moderate ~ = помі́рна течія́
molecular ~ = поті́к моле́кул
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна течія́, багатокомпоне́нтний поті́к
multiphase ~ = багатофа́зова течія́, багатофа́зовий поті́к
net power ~ = (техн.) сума́рний поті́к ене́ргії
near-sonic ~ = білязвукови́й поті́к
Newtonian(‑fluid) ~ = Нью́тонова течія́, течія́ Нью́тонового пли́ну
noncirculating ~ = безциркуляці́йна течія́
nonisothermal ~ = неізотермі́чна течія́
non-Newtonian(‑fluid) ~ = ненью́тонова течія́, течія́ ненью́тонового пли́ну
nonstationary ~ = нестаціона́рна течія́, нестаціона́рний поті́к
nonturbulent ~ = нетурбуле́нтна течія́, нетурбуле́нтний поті́к
nonuniform ~ = неоднорі́дна течія́, неоднорі́дний поті́к
nonviscous ~ = нев’язка́ течія́
one-dimensional ~ = однови́мірна течія́
osmotic ~ = осмоти́чна течія́
outward ~ = поті́к [течія́] ізсере́дини назо́вні
particle ~ = поті́к части́нок
penetrated ~ = прони́клий поті́к
penetrating ~ = прони́кливий поті́к
plug ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
piston ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
plane ~ = пло́ска [двови́мірна] течія́
plasma ~ = пла́змо́ва течія́
plastic ~ = 1. пласти́чна течія́ 2. пласти́чна пли́нність
plug ~ = затичко́вий поті́к
Poiseuille ~ = Пуазе́йлів поті́к
potential ~ = потенція́льна течія́, потенція́льний поті́к
power ~ = 1. (фіз.) поті́к ене́ргії 2. (техн.) поті́к поту́жности
Prandtl-Meyer ~ = поті́к Пра́ндтля-Ма́єра
primary ~ = перви́нний поті́к
pseudostationary ~ = псевдостаціона́рна течі́я, псевдостаціона́рний поті́к
pulsating ~ = пульсівна́ течія́
pumped ~ = (під)ти́скова [помпо́вана] течія́, течія́ під ти́ском
quasi-viscous ~ = квазив’язка́ течія́
radial ~ = радія́льна течія́, радія́льний поті́к
radiation ~ = поті́к промі́ння
rapid ~ = надкрити́чна течія́ води́
Rayleigh ~ = течія́ Ре́йлі [Реле́я]
real-fluid ~ = реа́льна течія́, поті́к [течія́] реа́льного пли́ну
renormalization ~ = ренормалізаці́йний поті́к
restricted ~ = обме́жена течія́
return ~ = зворо́тна течія́
rotational ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
self-similar ~ = автомоде́льна течія́
sensible-heat ~ = поті́к ента́льпії
shear ~ = зсу́вова течія́
simulated ~ = моде́льна [змодельо́вана] течія́
sink ~ = течія́ до сто́ку, стічна́ течія́
slip ~ = ковзна́ течія́ (Кнудсенові числа від 0.01 до 0.1)
soil ~ = соліфлю́кція
sonic ~ = звукова́ течія́, звукови́й поті́к
source ~ = джере́льна течія́, течія́ від джерела́
stalled ~ = зі́рваний поті́к
stationary ~ = стаціона́рна течія́
steady ~ = уста́лена течія́, уста́лений поті́к
Stokes ~ = Сто́ксова течія́
stopped ~ = (фх) зупи́нений стру́мінь
stratified ~ = розшаро́вана течія́
streamline ~ = 1. обтіка́льна течія́ 2. нетурбуле́нтна течія́
streamlining ~ = обтіка́льна течія́, обтіка́льний поті́к
strongly turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна течія́, сильнотурбуле́нтний поті́к
subcritical ~ = докрити́чна [підкрити́чна] течія́, докрити́чний [підкрити́чний] поті́к
subsonic ~ = дозвукова́ течія́, дозвукови́й поті́к
subsurface ~ = підповерхне́ва течія́
supercritical ~ = надкрити́чна течія́, надкрити́чний поті́к
supersonic ~ = надзвукова́ течія́, надзвукови́й поті́к
surface ~ = поверхне́ва течія́
swirl(ing) ~ = вирова́ [закру́чена] течія́
thermally assisted flux ~ [TAFF] = термозактиво́вана течія́ магне́тного пото́ку [ТТМП]
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] течія́, триви́мірний [просторо́вий] поті́к
throat ~ = течія́ в горлови́ні (сопла)
throttled ~ = (з)дросельо́вана течія́
through ~ = крізна́ [наскрізна́] течія́
tidal ~ = припли́вна течія́
traffic ~ = поті́к тра́нспорту
transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена] течія́
transition(al) ~ = перехі́дна́ течія́ (між ламінарною та турбулентною)
transmitted ~ = прони́клий поті́к
transonic ~ = білязвукова́ [трансзвукова́] течія́
turbulent ~ = турбуле́нтна течія́, турбуле́нтний поті́к
two-dimensional ~ = двови́мірна течія́, двови́мірний поті́к
two-phase ~ = двофа́зова течія́, двофа́зовий поті́к
undisturbed ~ = незбу́рений поті́к
uniform ~ = однорі́дна течія́, однорі́дний поті́к
unstalled ~ = незі́рваний поті́к
unsteady ~ = неуста́лена течія́, неуста́лений поті́к
unsteady-state ~ = багатофа́зова течія́ з фа́зовими перехо́дами
upward ~ = 1. висхідна́ течія́, течія́ зни́зу вго́ру 2. відзе́мний поті́к
variable ~ = змі́нна течія́
viscous ~ = в’язка́ течія́, поті́к в’язко́го пли́ну
vortex ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
wake ~ = кільва́терна течія́, кільва́терний поті́к
weakly turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна течія́, слабкотурбуле́нтний поті́к
work ~ = пере́біг робо́ти
follower 1. послідо́вник; насту́пник 2. ве́дений механі́зм 3. (ел.) повто́рювач
['fɒləʊə, 'fɑːloʊər]
anode ~ = ано́дний повто́рювач
cathode ~ = като́дний повто́рювач
curve ~ = графоповто́рювач
emitter ~ = емі́терний повто́рювач
graph ~ = графоповто́рювач
source ~ = сто́ковий повто́рювач
voltage ~ = повто́рювач напру́ги
function 1. (матем.) фу́нкція || функці́йний ■ to express a ~ in terms of a new variable записа́ти [ви́разити] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 2. ді́я || ді́яти, функцію́вати [функціонува́ти] 3. призна́чення, фу́нкція
['fʌŋkʃn]
~ allowing a convolution = згортна́ фу́нкція
~ bounded in measure = фу́нкція, обме́жена за мі́рою
~ differentiable on the left/right = фу́нкція, диференційо́вна злі́ва/спра́ва
~ having continuous derivatives of all orders = фу́нкція, непере́рвно диференційо́вна нескінче́нне число́ разі́в
~s inverse to each other = взає́мно обе́рнені фу́нкції
~ of a matrix = фу́нкція ма́триці
~ of appropriate behavior = фу́нкція нале́жної [ба́жаної] поведі́нки (властивості функції задовольняють вимоги розглядуваної проблеми)
~ of bounded variation = фу́нкція з обме́женим варіюва́нням
~ of a complex variable = фу́нкція ко́мплексної змі́нної [ко́мплексного арґуме́нту]
~ of fractional order = фу́нкція дробо́вого поря́дку
~ of interest = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ of limited variation = фу́нкція зі скінче́нною варія́цією
~ of n variables = фу́нкція n змі́нних [n арґуме́нтів]
~ of one variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґуме́нту]
~ of a random variable = фу́нкція випадко́вої змі́нної [випадко́вого арґуме́нту]
~ of a real variable = фу́нкція ді́йсної змі́нної [ді́йсного арґуме́нту]
~ of several variables = фу́нкція кілько́х [багатьо́х] змі́нних
~ of a single variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґументу]
~ of the same order = (as) функція тако́го са́мого поря́дку (що й); (мн.) фу́нкції одна́ко́вого поря́дку
~ of time = фу́нкція ча́су
~ of unbounded variation = фу́нкція з необме́женим варіюва́нням
~ satisfying a condition = (that) фу́нкція, що задовольня́є умо́ву (що)
~ to be calculated = шу́кана фу́нкція
~ to be obtained = шу́кана фу́нкція
~ under consideration = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ with bounded support = фіні́тна фу́нкція
~ with integer argument = фу́нкція цілочислово́го арґуме́нту
Abelian ~ = А́белева фу́нкція
absolutely monotone ~ = див. absolutely monotonic ~
absolutely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
acidity ~ = фу́нкція кисло́тности
action ~ = фу́нкція ді́ї
additive ~ = адити́вна фу́нкція
additive set ~ = адити́вна фу́нкція множини́
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] фу́нкція
adjoint wave ~s = спря́жені (за Діраком) хвильові́ фу́нкції
advanced Green ~ = випереджа́льна Ґри́нова фу́нкція
Airy ~ = фу́нкція Е́йрі
algebraic ~ = алґебри́чна фу́нкція
almost bounded ~ = фу́нкція, обме́жена ма́йже скрізь
almost periodic ~ = ма́йже періоди́чна фу́нкція
alternating ~ = знакозмі́нна фу́нкція
amplitude ~ = ампліту́дна фу́нкція
analytic ~ = аналіти́чна фу́нкція
Anderson ~ = А́ндерсонова фу́нкція
antianalytic ~ = антианаліти́чна фу́нкція
anticausal ~ = антипричино́ва фу́нкція
antiholomorphic ~ = антиголомо́рфна фу́нкція
antihyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
antisymmetric ~ = антисиметри́чна фу́нкція
antitrigonometric ~ = аркфу́нкція, антитригонометри́чна [обе́рнена тригонометри́чна] фу́нкція
aperiodic ~ = неперіоди́чна фу́нкція
aperture ~ = (астр.) аперту́рна фу́нкція
approximate ~ = набли́жена [запроксимо́вана] фу́нкція
approximating ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
approximation ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
arbitrary ~ = дові́льна фу́нкція
arc hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
area-hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
arithmetic ~ = аритмети́чна [арифмети́чна] фу́нкція
ascending ~ = висхідна́ фу́нкція
associated Laguerre ~ = долу́чена [приє́днана] Лаґе́рова фу́нкція
associated Legendre ~ = долу́чена [приє́днана] Лежа́ндрова фу́нкція
asymptotic ~ = асимптоти́чна фу́нкція
asymptotically equivalent ~s = асимптоти́чно рі́вні [еквівале́нтні] фу́нкції
autocorrelation ~ = автокореляці́йна фу́нкція
automorphic ~ = автомо́рфна фу́нкція
auxiliary ~ = допомі́жна́ фу́нкція
averaged ~ = усере́днена фу́нкція (over – за)
Baire ~ = Бе́рова фу́нкція
basis ~ = ба́зисна [ба́зова] фу́нкція
Bateman ~ = Бе́йтменова фу́нкція
Bessel ~ = Бе́селева фу́нкція (of the first/second/third kind – першого/другого/третього роду; of integer/fractional order – цілого/дробового порядку; of half-odd order – півцілого порядку; of imaginary argument – уявного арґументу)
beta ~ = бе́та-фу́нкція
betatron ~ = бетатро́нна фу́нкція
bicontinuous ~ = гомеоморфі́зм
biharmonic ~ = бігармоні́чна фу́нкція
binary correlation ~ = біна́рна кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних кореля́цій
binomial distribution ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate normal distribution ~ = двови́мірний норма́льний розпо́діл
blending ~ = скла́дена фу́нкція (у методі скінченних елементів)
Bloch (wave) ~ = Бло́хова (хвильова́) фу́нкція
Boolean ~ = Бу́лова фу́нкція
Borel measurable ~ = Боре́лева вимірна́ фу́нкція
bounded ~ = обме́жена фу́нкція
bound-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція зв’я́заного ста́ну
boxcar ~ = коро́бчаста фу́нкція (що дорівнює нулеві для всіх значень арґументу поза обмеженим інтервалом, де значення функції є константою)
Brillouin ~ = Брилюе́нова фу́нкція
built-in ~ = (комп.) вмонто́вана [вбудо́вана] фу́нкція
calculable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
canonically conjugate ~s = каноні́чно спря́жені фу́нкції
Cantor ~ = Ка́нторова фу́нкція
causal ~ = причино́ва фу́нкція
causal one-particle Green ~ = причино́ва одночасти́нко́ва Ґри́нова фу́нкція
channel (wave) ~ = (яф) (хвильова́) фу́нкція кана́лу
characteristic ~ = характеристи́чна фу́нкція, хара́ктер-фу́нкція; вла́сна фу́нкція
choice ~ = фу́нкція ви́бору
circular ~ = тригонометри́чна фу́нкція; колова́ фу́нкція
class ~ = фу́нкція кла́сів
Clementi ~ = фу́нкція Клеме́нті
close-to-convex ~ = ма́йже опу́кла фу́нкція
cluster ~ = кла́стерна фу́нкція
commutator ~ = перестано́вна фу́нкція
complementary ~ = ро́зв’язок однорі́дного диференці́йного рівня́ння (відповідного до даного неоднорідного рівняння)
complementary trigonometric ~ = доповня́льна тригонометри́чна фу́нкція
complete (analytic) ~ = по́вна (аналіти́чна) фу́нкція
completely additive ~ = цілко́м адити́вна фу́нкція
completely continuous ~ = абсолю́тно непере́рвна фу́нкція
completely defined ~ = фу́нкція, озна́чена скрізь
completely discontinuous ~ = цілко́м розри́вна фу́нкція
completely integrable ~ = цілко́м інтеґро́вна фу́нкція
completely monotone ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
completely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
complex ~ = ко́мплексна фу́нкція
complex conjugate ~s = ко́мплексно спря́жені фу́нкції
complex-valued ~ = ко́мплексна фу́нкція
composite ~ = складна́ фу́нкція; компози́ція фу́нкцій
computable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
concave ~ = угну́та [уві́гнута] фу́нкція
conditionally periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
confluent hypergeometric ~ = ви́роджена [конфлює́нтна] гіпергеометри́чна фу́нкція
conic ~ = коні́чна фу́нкція, фу́нкція ко́нуса
conjugate ~ = спря́жена фу́нкція
conjugate convex ~s = спря́жені опу́клі фу́нкції
constant-sign ~ = знакоста́ла фу́нкція
contiguous ~s = приста́йні (гіпергеометричні) фу́нкції
continued ~ = (аналітично) продо́вжена фу́нкція
continuous ~ = непере́рвна фу́нкція
continuously differentiable ~ = непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
continuum ~ = фу́нкція конти́нууму
control ~ = фу́нкція керува́ння
convex ~ = опу́кла фу́нкція
correction ~ = поправко́ва фу́нкція
correlation ~ = кореляці́йна фу́нкція
cosine ~ = ко́синус
cost ~ = фу́нкція ва́ртости
Coulomb Green ~ = куло́нівська фу́нкція Ґри́на (з урахуванням Кулонової взаємодії)
Coulomb wave ~ = куло́нівська хвильова́ фу́нкція (з урахуванням Кулонової взаємодії)
countably additive set ~ = зліче́нно адити́вна фу́нкція множини́
countably subadditive set ~ = зліче́нно субадити́вна фу́нкція множини́
covariance ~ = коваріяці́йна фу́нкція
critical ~ = крити́чна фу́нкція (тесту)
cross covariance ~ = фу́нкція взає́мної коварія́ції
cross-correlation ~ = взає́мна кореляці́йна [кроскореляці́йна] фу́нкція, фу́нкція взає́мної кореля́ції
crystal-structure ~ = структу́рна фу́нкція криста́лу
cumulant ~ = кумуля́нтна фу́нкція
current ~ = фу́нкція пото́ку; фу́нкція течії́
cyclometric ~ = циклометри́чна фу́нкція
cylindrical ~ = циліндри́чна [цилі́ндрова] фу́нкція
damage ~ = (яф) фу́нкція шко́ди
decision ~ = (ті) фу́нкція прийма́ння рі́шень, вирі́шувальна фу́нкція
decreasing ~ = спадна́ фу́нкція
delta ~ = де́льта фу́нкція
density ~ = густина́ розпо́ділу
derivative ~ = похідна́
derived ~ = похідна́
descending ~ = спадна́ фу́нкція
describing ~ = (комп.) характеристи́чна фу́нкція
determinantal wave ~ = хвильова́ фу́нкція в детерміна́нтному предста́вленні
difference ~ = різнице́ва фу́нкція
differentiable ~ = диференційо́вна фу́нкція
differentiated ~ = 1. продиференційо́вана фу́нкція 2. диференційо́вана фу́нкція
digamma ~ = дига́мма-фу́нкція, логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
Dirac (delta) ~ = Дира́кова (де́льта‑)фу́нкція
direct correlation ~ = фу́нкція позити́вних кореля́цій
Dirichlet ~ = фу́нкція Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вна фу́нкція
discrete ~ = дискре́тна фу́нкція
discrete transfer ~ = (комп.) дискре́тна [і́мпульсна] фу́нкція перетво́рення
discriminant ~ = дискриміна́нтна фу́нкція
dissipation ~ = дисипати́вна фу́нкція
distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу
double-peaked ~ = фу́нкція з двома́ ма́ксимумами
doubly periodic ~ = двопері́одна фу́нкція
dual ~ = дуа́льна фу́нкція
dyadic ~ = дія́дна фу́нкція
dynamic correlation ~ = динамі́чна кореляці́йна фу́нкція
eikonal ~ = ейкона́льна фу́нкція
electron wave ~ = хвильова́ фу́нкція електро́на
electronic work ~ = робо́та ви́ходу електро́на
elementary ~ = елемента́рна фу́нкція
elementary symmetric ~ = основна́ симетрі́йна фу́нкція
ellipsoidal ~ = еліпсо́їдна фу́нкція
elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція
empirical ~ = емпіри́чна фу́нкція
entire ~ = ці́ла фу́нкція (of mean type – нормального типу)
envelope ~ = обвідна́ фу́нкція
equal-time correlation ~ = рівноча́сна [одноча́сна] кореляці́йна фу́нкція
equal-time Green ~ = одноча́сна Ґри́нова фу́нкція
equicontinuous ~s = односта́йно непере́рвні фу́нкції
equilibrium distribution ~ = рівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
equilibrium Green ~ = рівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
ergodic ~ = ергоди́чна фу́нкція
error ~ [erf] = фу́нкція по́хибок, інтеґра́л по́хибок
essentially bounded ~ = істо́тно обме́жена фу́нкція
essentially locally bounded ~ = істо́тно лока́льно обме́жена фу́нкція
Euler(’s) ~ = О́йлерова фу́нкція
evaluation ~ = оці́нювальна фу́нкція, фу́нкція оці́нювання
even ~ = па́рна фу́нкція
excess ~ = надлишко́ва фу́нкція, фу́нкція на́длишку
excitation ~ = (яф) фу́нкція збу́дження
expectation ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
expected value ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
explicit ~ = я́вна фу́нкція
exponential ~ = експоне́нта, показнико́ва фу́нкція
exponentially decreasing ~ = експоненці́йна спадна́ фу́нкція
exponentially increasing ~ = експоненці́йна висхідна́ фу́нкція
extremal ~ = екстрема́льна фу́нкція
factor ~ = коефіціє́нтна фу́нкція
factorable ~ = факторизо́вна фу́нкція
factor(iz)ed ~ = сфакторизо́вана фу́нкція
fast-varying ~ = швидкозмі́нна фу́нкція
feedback transfer ~ = фу́нкція перетво́рення зворо́тного зв’язку́
field correlation ~ = польова́ кореляці́йна фу́нкція
final-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція кінце́вого ста́ну
finite ~ = скінче́нна фу́нкція
finitely nonzero ~ = фіні́тна фу́нкція
Floquet ~ = фу́нкція Флоке́
force ~ = силова́ фу́нкція
four-body wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-particle wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-point ~ = чотирито́чкова фу́нкція
fractional rational ~ = дробо́во-раціона́льна фу́нкція
free-space Green ~ = Ґри́нова фу́нкція у ві́льному про́сторі
frequency ~ = часто́тна фу́нкція; густина́ (розподілу) ймові́рности
frequency-response ~ = амплітудочасто́тна характери́стика
frustrated partition ~ = фрустро́вана мала́ статисти́чна су́ма
Fuchsian ~ = Фу́ксова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
fuchsoid ~ = фуксо́їдна фу́нкція
fundamental ~ = фундамента́льна фу́нкція; вла́сна фу́нкція
gamma ~ = га́мма-фу́нкція
gauge ~ = калібрува́льна фу́нкція
Gauss(ian) ~ = Ґа́усова фу́нкція
Gegenbauer ~ = Ґе́ґенбауерова фу́нкція
general(ly) recursive ~ = загальнорекурси́вна фу́нкція
generalized ~ = узага́льнена фу́нкція
generalized analytic ~ = узага́льнена аналіти́чна [псевдоаналіти́чна] функція
generalized hypergeometric ~ = узага́льнена гіпергеометри́чна фу́нкція
generalized Laguerre ~ = узага́льнена Лаґе́рова фу́нкція
generating ~ = твірна́ фу́нкція
generator ~ = твірна́ фу́нкція
generic ~ = родова́ фу́нкція
Gibbs ~ = Ґі́бсова фу́нкція
given ~ = за́дана фу́нкція
goal ~ = цільова́ фу́нкція
grand partition ~ = вели́ка статисти́чна су́ма
Green ~ = Ґри́нова фу́нкція
grid ~ = сітко́ва́ фу́нкція
ground-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція основно́го ста́ну
Hamilton(ian) ~ = гамільтонія́н, Га́міл(ь)тонова фу́нкція
Hankel ~ = Га́нкелева фу́нкція
harmonic ~ = гармоні́чна фу́нкція
hashing ~ = геш-фу́нкція
Heaviside (unit) ~ = Ге́вісайдова (одини́чна) фу́нкція
Heine-Sommerfeld ~ = фу́нкція Га́йне-Зо́мерфельда
Heisenberg wave ~ = хвильова́ фу́нкція в Га́йзенберґовому предста́вленні
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова фу́нкція
hereditary ~ = (х.) фу́нкція па́м’яті (полімерів)
Hermitian ~ = Ермі́това фу́нкція
hexagamma ~ = гексага́мма-фу́нкція, п’я́та логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
higher-order ~ = фу́нкція ви́щого поря́дку (than – за, ніж)
higher transcendental ~ = ви́ща трансценде́нтна фу́нкція
highest-order ~ = фу́нкція найви́щого поря́дку
Hildebrand ~ = Гі́льдебрандова фу́нкція
holomorphic ~ = голомо́рфна [аналіти́чна] фу́нкція
homogeneous ~ = однорі́дна фу́нкція
homographic ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
Hugoniot ~ = фу́нкція Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hybrid wave ~ = гібри́дна хвильова́ фу́нкція (наближення розв’язку складнішої задачі лінійною комбінацією хвильових функцій простішої задачі)
hyperbolic ~ = гіперболі́чна фу́нкція
hyperelliptic ~ = гіпереліпти́чна фу́нкція
hyperfuchsian ~ = гіперфу́ксова фу́нкція
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чна фу́нкція
hyperspherical ~ = гіперсфери́чна фу́нкція
identity ~ = одини́чна фу́нкція
illegal ~ = (комп.) заборо́нена фу́нкція
implicit ~ = нея́вна фу́нкція
importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности
improper ~ = невласти́ва [невла́сна] фу́нкція
improperly integrable ~ = невласти́во інтеґро́вна фу́нкція
impulse ~ = і́мпульсна фу́нкція
inclusive ~ = інклюзи́вна фу́нкція
incomplete ~ = непо́вна фу́нкція
incomplete beta ~ = непо́вна бе́та-фу́нкція
incomplete gamma ~ = непо́вна га́мма-фу́нкція
incompletely defined ~ = недоозна́чена фу́нкція
increasing ~ = висхідна́ фу́нкція
independent ~s = незале́жні фу́нкції
indicator ~ = індикатри́са
induction ~ = фу́нкція впли́ву
infinite ~ = нескінче́нна фу́нкція
infinite-valued ~ = нескінченнозна́чна [нескінченнозначеннє́ва] фу́нкція
infinitely (continuously) differentiable ~ = нескінче́нно (непере́рвно) диференційо́вна фу́нкція
influence ~ = фу́нкція впли́ву
initial-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція початко́вого ста́ну
inner ~ = фу́нкція-арґуме́нт (складної функції)
inner work ~ = вну́трішня робо́та ви́ходу
integer-valued ~ = цілочислова́ фу́нкція
integrable ~ = інтеґро́вна фу́нкція
integral ~ = 1. ці́ла фу́нкція (of finite order – скінченного порядку) 2. цілочислова́ фу́нкція
interpolating ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interpolation ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interval ~ = фу́нкція інтерва́лу [про́мі́жку], інтерва́льна фу́нкція
invariant ~ = інварія́нтна фу́нкція
inverse ~ = обе́рнена фу́нкція
inverse circular ~ = обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
inverse hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
inverse trigonometric ~ = аркфу́нкція, обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
involutory ~s = інволюти́вні фу́нкції
irrational ~ = ірраціона́льна фу́нкція
irreducible ~ = незвідна́ фу́нкція
irregular ~ = нереґуля́рна фу́нкція
Jacobian ~ = фу́нкція Яко́бі
Jacobi elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція Яко́бі (of module k – модуля k)
Jost ~ = Йо́стова фу́нкція
jump ~ = фу́нкція стрибкі́в, стрибко́ва фу́нкція
k times differentiable ~ = k разі́в диференційо́вна фу́нкція
kernel ~ = кернфу́нкція, ядро́ (інтеґрального рівняння тощо)
key ~ = фу́нкція [призна́чення] кла́віші
Kramp ~ = Кра́мпова фу́нкція
Lagrange ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Lagrangian ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Laguerre ~ = Лаґе́рова фу́нкція
Lamé ~ = фу́нкція Ламе́
lattice Green ~ = ґратко́ва фу́нкція Ґри́на
left-analytic ~ = лівоаналіти́чна [аналіти́чна злі́ва] фу́нкція
left-continuous ~ = лівонепере́рвна [непере́рвна злі́ва] фу́нкція
Legendre ~ = Лежа́ндрова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
lemniscate ~ = лемніска́тна фу́нкція
library ~ = (комп.) бібліоте́чна фу́нкція
likelihood ~ = фу́нкція правдоподі́бности
limit ~ = грани́чна фу́нкція (of a sequence/series of ~s – послідовности/ряду функцій)
linear ~ = ліні́йна фу́нкція
linear fractional ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
linearized ~ = лінеаризо́вана фу́нкція
linearly dependent ~s = ліні́йно зале́жні фу́нкції
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні фу́нкції
Liouville ~ = Ліуві́лева фу́нкція
local ~ = лока́льна фу́нкція, фу́нкція то́чки
locally bounded ~ = лока́льно обме́жена фу́нкція
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дна фу́нкція
locally integrable ~ = лока́льно інтеґро́вна фу́нкція
logarithmic ~ = логаритмі́чна фу́нкція
logarithmic integral ~ = інтеґра́льний логари́тм
logical ~ = логі́чна фу́нкція
loss ~ = фу́нкція втрат
lower-order ~ = фу́нкція ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lower semicontinuous ~ = напівнепере́рвна зни́зу фу́нкція
lowest-order ~ = фу́нкція найни́жчого поря́дку
luminosity ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. фу́нкція сві́тности
Lyapunov ~ = фу́нкція Ляпуно́ва
MacDonald ~ = Макдо́нал(ь)дова фу́нкція
majorant ~ = мажора́нта, мажора́нтна фу́нкція; підси́лювальна фу́нкція
majority ~ = мажорита́рна фу́нкція
many-particle distribution ~ = багаточасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
many-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
mapped ~ = відобра́жувана фу́нкція
mapping ~ = відобража́льна [відобра́жувальна] фу́нкція
mass ~ = (астр.) фу́нкція мас
Massieu ~ = (тд) фу́нкція Ме́с’ю
Mathieu ~ = фу́нкція Матьє́ (of integral/fractional order – цілого/дробового порядку)
matrix(‑valued) ~ = ма́трична фу́нкція, ма́триця-фу́нкція
Maxwell(ian) distribution ~ = Ма́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
Mayer ~ = Ма́єрова фу́нкція
measurable ~ = вимірна́ фу́нкція
memory ~ = фу́нкція па́м’яті (полімерів)
meromorphic ~ = меромо́рфна фу́нкція
metaharmonic ~ = метагармоні́чна фу́нкція
metaspherical ~ = метасфери́чна фу́нкція
metric ~ = метри́чна фу́нкція
minorant ~ = мінора́нта, мінора́нтна фу́нкція
Möbius ~ = Ме́біусова фу́нкція
modified ~ = (з)модифіко́вана фу́нкція
modified Bessel ~ = модифіко́вана Бе́селева фу́нкція
modified Hankel ~ = модифіко́вана Га́нкелева фу́нкція
modular ~ = модуля́рна фу́нкція
momentum wave ~ = хвильова́ фу́нкція в і́мпульсному предста́вленні
monogenic ~ = моноге́нна фу́нкція
monogenic analytic ~ = по́вна аналіти́чна фу́нкція
monotone ~ = моното́нна фу́нкція
monotonic ~ = моното́нна фу́нкція
monotonically decreasing ~ = моното́нна спадна́ фу́нкція
monotonically increasing ~ = моното́нна висхідна́ фу́нкція
monotonically nondecreasing ~ = моното́нна неспадна́ фу́нкція
monotonically nonincreasing ~ = моното́нна невисхідна́ фу́нкція
most efficient estimating ~ = найефекти́вніша оці́нка
multilinear ~ = поліліні́йна фу́нкція
multiparticle wave ~ = багаточасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
multiperiodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multiple-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
multiplicative ~ = мультиплікати́вна фу́нкція
multiply periodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multivalent ~ = багатоли́ста фу́нкція
multivalued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
natural ~ = тригонометри́чна фу́нкція відно́сно свого́ логари́тму
negative ~ = від’є́мна фу́нкція
network ~ = фу́нкція мере́жі, мереже́ва [мере́жна] фу́нкція
Neumann ~ = Но́йманова фу́нкція (поліномна)
neutronic damage ~ = (яф) фу́нкція нейтро́нної пошко́ди
neutron-importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманова фу́нкція (статистичної вибірки)
nonanalytic ~ = неаналіти́чна фу́нкція
nonascending ~ = невисхідна́ фу́нкція
noncontinuous ~ = ненепере́рвна фу́нкція
nondecreasing ~ = неспадна́ фу́нкція
nondescending ~ = неспадна́ фу́нкція
nondifferentiable ~ = недиференційо́вна фу́нкція
nonequilibrium Green ~ = нерівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
nonequilibrium distribution ~ = нерівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дна фу́нкція
nonincreasing ~ = невисхідна́ фу́нкція
nonintegrable ~ = неінтеґро́вна фу́нкція
nonlinear ~ = неліні́йна фу́нкція
non-Maxwell(ian) distribution ~ = нема́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
nonmonotone ~ = немоното́нна фу́нкція
nonmonotonic ~ = немоното́нна фу́нкція
nonrecursive ~ = нерекурси́вна фу́нкція
nonsingular ~ = несинґуля́рна фу́нкція
normal ~ = норма́льна фу́нкція
normal probability ~ = норма́льний розпо́діл імові́рности
normalizable ~ = нормо́вна фу́нкція
normalization ~ = нормува́льна фу́нкція, фу́нкція нормува́ння
normalized ~ = (з)нормо́вана фу́нкція (in – за; to – на)
normed ~ = фу́нкція з но́рмою
nowhere differentiable ~ = ніде́ не диференційо́вна фу́нкція
n-particle wave ~ = n-части́нко́ва хвильова́ фу́нкція
n-ply periodic ~ = n-пері́одна фу́нкція
n-point ~ = n-то́чкова фу́нкція
nth-order wave ~ = хвильова́ фу́нкція n-го поря́дку (теорії збурень), хвильова́ фу́нкція в n-му набли́женні
n times continuously differentiable ~ = n разі́в непере́рвно диференці́йовна фу́нкція
nuclear wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
nucleus wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
null ~ = нуль-фу́нкція
numerical ~ = числова́ фу́нкція
object ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
objective ~ = цільова́ фу́нкція
odd ~ = непа́рна фу́нкція
one-parameter ~ = однопара́метрова фу́нкція
one-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
one-particle distribution ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
one-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
one-sheeted ~ = одноли́ста фу́нкція
one-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
operator ~ = опера́торна фу́нкція
operator-valued ~ = опера́торна [операторнозна́чна] фу́нкція
orbit ~ = орбіто́ва фу́нкція
orientation distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу за орієнта́ціями
original ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
orthogonal ~s = ортогона́льні фу́нкції
orthonormal(ized) ~s = ортонормо́вані фу́нкції
oscillating ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
outer work ~ = зо́внішня робо́та ви́ходу
overlap ~ = фу́нкція перекрива́ння
pair correlation ~ = біна́рна [двійко́ва] кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних [двійко́вих] кореля́цій
pair distribution ~ = двочастинко́ва [біна́рна, двійко́ва] фу́нкція розпо́ділу
parabolic cylinder ~ = фу́нкція параболі́чного цилі́ндра
parametrized ~ = спараметр(из)о́вана фу́нкція
partially recursive ~ = частко́во рекурси́вна фу́нкція
particle distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок
particle-velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок за шви́дкостями
particle wave ~ = хвильова́ фу́нкція части́нки
partition ~ = 1. фу́нкція розпо́ділу 2. су́ма ста́нів, мала́ статисти́чна су́ма
payoff ~ = фу́нкція ви́грашу
peaked ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
peaky ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
penalty ~ = штрафна́ фу́нкція
pentagamma ~ = пентага́мма-фу́нкція, четве́рта логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
periodic ~ = періоди́чна фу́нкція (in – за)
perturbation ~ = фу́нкція збу́рення, збу́рювальна фу́нкція
perturbed ~ = збу́рена фу́нкція
photoelectric work ~ = фотоелектри́чна робо́та ви́ходу
piecewise analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
piecewise continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
piecewise continuously differentiable ~ = відти́нко́во непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
piecewise differentiable ~ = відти́нко́во диференційо́вна фу́нкція
piecewise linear ~ = відти́нко́во ліні́йна [ла́мана] фу́нкція
piecewise monotonic ~ = відти́нко́во моното́нна фу́нкція
piecewise smooth ~ = відти́нко́во гла́дка фу́нкція
Placzec ~ = Пла́чекова фу́нкція
playback ~ = (техн.) фу́нкція відтво́рювання (запису тощо)
plotted ~ = будо́вана//побудо́вана фу́нкція
point ~ = 1. точко́ва фу́нкція 2. фу́нкція (координа́т) то́чки 3. фу́нкція, що її зна́ченнями є то́чки́
pointwise discontinuous ~ = точко́во розри́вна фу́нкція
polygamma ~s = поліга́мма фу́нкції, логаритмі́чні похідні́ га́мма-фу́нкції
polygenic ~ = поліге́нна фу́нкція
polyharmonic ~ = полігармоні́чна фу́нкція
polynomial ~ = поліно́мна фу́нкція
position ~ = фу́нкція то́чки, фу́нкція пози́ції, фу́нкція координа́т (точки)
positive real ~ = дода́тна ді́йсна фу́нкція
potential ~ = потенція́льна фу́нкція
power ~ = 1. степене́ва фу́нкція (with exponent n – з показником n) 2. фу́нкція поту́жности
precise ~ = то́чна [уто́чнена] фу́нкція
predefined ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
prescribed ~ = за́дана фу́нкція
primitive ~ = пе́рвісна [приміти́вна] фу́нкція
primitive recursive ~ = приміти́вно-рекурси́вна фу́нкція
principal ~ = (мех.) інтеґра́л від лаґранжія́ну систе́ми за ча́сом
probability ~ = імові́рнісна фу́нкція
probability density ~ = фу́нкція густини́ [щі́льности] ймові́рности, густина́ [щі́льність] (розподілу) ймові́рности
processor-defined ~ = комп’ютерозале́жна фу́нкція
product ~ = фу́нкція-до́буток
profile ~ (яф) про́фільна фу́нкція
propagation ~ = пропаґа́тор
proper ~ = власти́ва [вла́сна] фу́нкція
proper rational ~ = пра́вильна раціона́льна фу́нкція
pseudoanalytic ~ = псевдоаналі́тична [узага́льнена аналіти́чна] фу́нкція
pseudoconjugate ~ = псевдоспря́жена фу́нкція
pseudoelliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
pseudoharmonic ~ = псевдогармоні́чна фу́нкція
pseudoperiodic ~ = псевдоперіоди́чна фу́нкція
pulsed transfer ~ = (комп.) і́мпульсна [дискре́тна] фу́нкція перетво́рення
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] фу́нкція (in x – за x)
quadratic fractional ~ = дробо́во-квадра́тна [дробо́во-квадрати́чна] фу́нкція
quadruply periodic ~ = чотирипері́одна фу́нкція
quasi-Abelian ~ = квазиа́белева фу́нкція
quasi-concave ~ = квазиуві́гнута фу́нкція
quasi-continuous ~ = квазинепере́рвна фу́нкція
quasi-convex ~ = квазиопу́кла фу́нкція
quasi-elliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
quasi-periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
quaternion ~ = кватерніо́нна фу́нкція
Rademacher ~ = Ра́демахерова фу́нкція
radial ~ = радія́льна фу́нкція
radial wave ~ = радія́льна хвильова́ фу́нкція
radiance-attenuation ~ = фу́нкція сла́бшання промі́ння
radiation-damage ~ = фу́нкція радіяці́йної пошко́ди
random ~ = випадко́ва фу́нкція
rapidly ascending ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rapidly damped ~ = швидкозгасна́ фу́нкція
rapidly decreasing ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly descending ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly increasing ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rational ~ = раціона́льна фу́нкція
ravine ~ = рівчако́ва фу́нкція
real(‑valued) ~ = ді́йсна фу́нкція
reciprocal gamma ~ = обе́рнена га́мма-фу́нкція
recurrent ~ = рекуре́нтна фу́нкція
recursive ~ = рекурси́вна фу́нкція
reduced ~ = зве́дена фу́нкція
reducible ~ = звідна́ фу́нкція
regression ~ = фу́нкція реґре́сії, реґреси́вна фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
regular ~ = реґуля́рна фу́нкція
regulated ~ = ліні́йчаста фу́нкція
related ~s = зале́жні фу́нкції
relativistic ~ = релятивісти́чна фу́нкція
renormalized ~ = перенормо́вана фу́нкція
response ~ = фу́нкція ві́дгуку
restricted ~ = (комп.) обме́жена фу́нкція
retarded Green ~ = зага́яна [припі́знена, запі́знена] Ґри́нова фу́нкція
Riccati-Bessel ~ = фу́нкція Рика́ті-Бе́селя
right-analytic ~ = правоаналіти́чна [аналіти́чна спра́ва] фу́нкція
right-continuous ~ = правонепере́рвна [непере́рвна спра́ва] фу́нкція
Riemann ~ = Ри́манова фу́нкція
Riemann zeta ~ = Ри́манова дзета фу́нкція
ring ~ = кільце́ва фу́нкція
risk ~ = фу́нкція ри́зику
saltus ~ = фу́нкція стрибкі́в
sample ~ = вибірко́ва фу́нкція, фу́нкція ви́бірки
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] фу́нкція
scalar ~ = скаля́рна фу́нкція
scaling ~ = фу́нкція масшта́бу, ске́йлінґова фу́нкція
scattering ~ = фу́нкція розсі́ювання
schlicht ~ = одноли́ста фу́нкція
Schrödinger wave ~ = хвильова́ фу́нкція у Шре́динґеровому предста́вленні
sectionally analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
sectionally continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
self-energy ~ = власноенергети́чна фу́нкція
semicontinuous ~ = напівнепере́рвна фу́нкція
separable ~ = сепара́бельна [факторизо́вна] фу́нкція
separate ~ = окре́ма фу́нкція
separated ~ = ви́окремлена [відокре́млена] фу́нкція
separation ~ = фу́нкція відокре́млювання
service ~ = (комп.) се́рвісна фу́нкція
set ~ = фу́нкція множини́
sewing ~ = фу́нкція скле́ювання
sigma ~ = (тд) си́гма-фу́нкція
signum ~ = зна́кова фу́нкція, си́гнум-фу́нкція
similar ~ = поді́бна фу́нкція
simple ~ = про́ста́ фу́нкція
simply periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
sine ~ = си́нус
single-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
single-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
single-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
singly periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
singular ~ = синґуля́рна фу́нкція
singularity ~ = фу́нкція синґуля́рностей
sinusoidal ~ = синусо́їдна фу́нкція
Slater ~ = Сле́йтерова фу́нкція
slope ~ = фу́нкція на́хилу (of a field of extremals – поля екстремалей)
slowly ascending ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly decreasing ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly descending ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly increasing ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly varying ~ = повільнозмі́нна фу́нкція
smooth ~ = гладе́нька [гла́дка] фу́нкція
smoothed ~ = згла́джена фу́нкція
source ~ = фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція, Ґри́нова фу́нкція
space-time ~ = просторочасова́ фу́нкція
special ~ = спеція́льна фу́нкція
specified ~ = за́дана фу́нкція; конкре́тна фу́нкція
spectral ~ = спектра́льна фу́нкція
spherical ~ = сфери́чна [кульова́] фу́нкція
spherical harmonic ~ = сфери́чна гармоні́чна фу́нкція
spheroidal ~ = сферо́їдна фу́нкція
spin~ = спі́нова фу́нкція
spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin Green ~ = спі́нова Ґри́нова фу́нкція
spin-spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin wave ~ = спі́нова хвильова́ фу́нкція
spline ~ = сплайн-фу́нкція, відти́нко́во поліно́мна фу́нкція
spread ~ = (опт.) апара́тна фу́нкція
square-integrable ~ = фу́нкція, інтеґро́вна з квадра́том
square-summable ~ = фу́нкція, сумо́вна з квадра́том
staircase ~ = східча́ста фу́нкція
standard ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
state ~ = фу́нкція ста́ну
static correlation ~ = стати́чна кореляці́йна фу́нкція
step ~ = східча́ста фу́нкція; стрибко́ва фу́нкція; відти́нко́во ста́ла фу́нкція
stream ~ = фу́нкція пото́ку [течії́]
strength ~ = (яф) силова́ фу́нкція
stress ~ = фу́нкція напру́г [напру́жень]
strictly concave ~ = стро́го у(ві)гну́та фу́нкція
strictly convex ~ = стро́го опу́кла фу́нкція
strictly monotone ~ = див. strictly monotonic ~
strictly monotonic ~ = стро́го моното́нна фу́нкція
strictly monotonic decreasing ~ = стро́го моното́нно спадна́ фу́нкція
strictly monotonic increasing ~ = стро́го моното́нно висхідна́ фу́нкція
strictly negative ~ = стро́го [істо́тно] від’є́мна фу́нкція
strictly positive ~ = стро́го [істо́тно] дода́тна фу́нкція
strongly ascending ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
strongly decreasing ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly descending ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly increasing ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
structure ~ = структу́рна фу́нкція
Struve ~ = фу́нкція Стру́ве
subadditive ~ = субадити́вна фу́нкція
subharmonic ~ = субгармоні́чна фу́нкція
successor ~ = фу́нкція насту́пности
summable ~ = сумо́вна фу́нкція
superharmonic ~ = супергармоні́чна фу́нкція
support(ing) ~ = 1. опо́рна фу́нкція 2. (комп.) фу́нкція пі́дтри́мки
symmetric ~ = симетри́чна фу́нкція
symmetrized ~ = просиметр(из)о́вана фу́нкція
symmetry ~ = перетво́рювання [перетво́рення] симе́трії
table ~ = табли́чна фу́нкція
tabulated ~ = (про)табульо́вана фу́нкція
tangent ~ = та́нґенс
temperature-dependent Green ~ = температу́рна Ґри́нова фу́нкція
terminal-decision ~ = фу́нкція остато́чних рі́шень
test ~ = 1. про́бна [те́стова] фу́нкція 2. фу́нкція крите́рію
tetragamma ~ = тетрага́мма-фу́нкція, тре́тя логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
thermionic work ~ = робо́та ви́ходу термоемі́сії
thermodynamic ~ (of state) = термодинамі́чна фу́нкція (ста́ну)
theta ~ = те́та-фу́нкція
Thomson ~ = То́мсонова фу́нкція
three-body wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-particle wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-point ~ = трито́чкова фу́нкція
threshold ~ = поро́гова фу́нкція
time correlation ~ = часова́ кореляці́йна фу́нкція
time-dependent ~ = нестаціона́рна [часозале́жна] фу́нкція
time-independent ~ = стаціона́рна [часонезале́жна] фу́нкція
toroidal ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
torus ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
totient ~ = фу́нкція сум
transcendental ~ = трансценде́нтна фу́нкція
transfer ~ = 1. передава́льна фу́нкція 2. (яф) фу́нкція передава́ння 3. (комп.) фу́нкція перетво́рення
transformable ~ = перетво́рна [трансформо́вна] фу́нкція
transformed ~ = перетво́рена [трансформо́вана] фу́нкція
transition ~ = переходо́ва фу́нкція, фу́нкція перехо́ду
trial ~ = спро́бна фу́нкція
Tricomi ~ = фу́нкція Трико́мі
trigamma ~ = трига́мма-фу́нкція, дру́га логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
trigonometric ~ = тригонометри́чна фу́нкція
triply periodic ~ = трипері́одна фу́нкція
truncated (correlation) ~ = утя́та (кореляці́йна) фу́нкція
twice-differentiable ~ = дві́чі диференційо́вна фу́нкція
two-body wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-parameter ~ = двопара́метрова фу́нкція
two-particle ~ = двочасти́нко́ва фу́нкція
two-particle wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-point ~ = двото́чкова фу́нкція
two-time correlation ~ = двочасова́ кореляці́йна фу́нкція
ultraspherical ~ = ультрасфери́чна фу́нкція
unbounded ~ = необме́жена фу́нкція
uncorrelated ~s = нескорельо́вані фу́нкції
uniformly continuous ~ = рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
uniquely differentiable ~ = однозна́чно диференційо́вна фу́нкція
unit step ~ = одини́чна східча́ста [Гевіса́йдова] фу́нкція, фу́нкція одини́чного стрибка́
univalent ~ = одноли́ста (аналітична) фу́нкція
unsmooth ~ = негла́дка [негладе́нька] фу́нкція
upper semicontinuous ~ = напівнепере́рвна згори́ фу́нкція
utility ~ = фу́нкція ко́ри́сности
vanishing ~ = знико́ма фу́нкція; фу́нкція, що перетво́рюється на нуль
value ~ = фу́нкція ва́ртости
vector ~ = ве́кторна фу́нкція
vector point ~ = ве́кторна фу́нкція координа́т то́чки
vector-valued ~ = векторнозна́чна [векторнозначеннє́ва] фу́нкція
velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу (частинок) за шви́дкостями
vertex ~ = верши́нна фу́нкція
visibility ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. (астр.) фу́нкція ви́дности
Wannier ~ = фу́нкція Ваньє́
wave ~ = хвильова́ фу́нкція
weakly continuous ~ = сла́бко непере́рвна фу́нкція
Weber ~ = Ве́берова фу́нкція
Weierstrass ~ = Ва́єрштрасова фу́нкція
Weierstrassian elliptic ~ = Ва́єрштрасова еліпти́чна фу́нкція
weight(ing) ~ = вагова́ фу́нкція
Whittaker ~ = Ві́текерова фу́нкція
work ~ = робо́та ви́ходу
world ~ = світова́ фу́нкція
zero ~ = нуль-фу́нкція
zeta ~ = дзе́та-фу́нкція
impedance 1. імпеда́нс || імпеда́нсовий, імпеда́нсний 2. (ел.) (електри́чний) імпеда́нс, по́вний о́пір
[ɪm'piːdns]
acoustic ~ = акусти́чний імпеда́нс
anode ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] електро́нної ла́мпи
antiresonant ~ = імпеда́нс парале́льного резона́нсного ко́нтуру
apparent ~ = позі́рний імпеда́нс
avalanche ~ = по́вний о́пір (напівпровідникового приладу) в діля́нці лави́но́вого пробива́ння
back ~ = зворо́тний імпеда́нс, імпеда́нс у зворо́тному на́прямі
back(ward) transfer ~ = зворо́тний передава́льний імпеда́нс
balanced ~ = симетри́чний імпеда́нс [по́вний о́пір]
blocked ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] заблоко́ваного перетво́рювача
breakdown ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] (напівпровідникового приладу) в діля́нці пробива́ння
cathode-coating ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] като́дного по́криву
cathode-interface ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] промі́жно́го ша́ру като́да
cavity ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] о́б’є́много резона́тора
characteristic ~ = 1. характеристи́чний о́пір [імпеда́нс] 2. хвильови́й о́пір [імпеда́нс] (лінії пересилання)
characteristic acoustic ~ = характеристи́чний акусти́чний імпеда́нс
circuit ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] (електри́чного) ко́ла [ко́нтуру, схе́ми]
clamped ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] заблоко́ваної систе́ми
coil ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] котка́ індукти́вности
complex ~ = (ко́мплексний) імпеда́нс [по́вний о́пір]
conjugate ~s = спря́жені імпеда́нси
coupled ~ = 1. по́вний вносни́й о́пір 2. по́вний о́пір зв’язку́
coupling ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] зв’язку́
distributed ~ = розподі́лений імпеда́нс [по́вний о́пір]
driving-point ~ = імпеда́нс у то́чці збу́джування
dynamic ~ = 1. резона́нсний о́пір (паралельного контуру) 2. динамі́чний імпеда́нс
dynamic plate ~ = вну́трішній імпеда́нс [по́вний о́пір] електро́нної ла́мпи
electrical ~ = електри́чний імпеда́нс, по́вний електри́чний о́пір
electrode ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] електро́да
entry ~ = входо́вий імпеда́нс [по́вний о́пір]
forward ~ = прями́й імпеда́нс, імпеда́нс у прямо́му на́прямі
forward transfer ~ = прями́й передава́льний імпеда́нс
free ~ = норма́льний імпеда́нс
image ~ = 1. характеристи́чний о́пір (несиметричного чотириполюсника) 2. хвильови́й о́пір (лінії пересилання) 3. дзерка́льний імпеда́нс
input ~ = входо́вий імпеда́нс [по́вний о́пір]
iterative ~ = характеристи́чний о́пір (несиметричного чотириполюсника)
layer ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] промі́жно́го ша́ру (катода)
line ~ = ліні́йний імпеда́нс, імпеда́нс лі́нії пересила́ння
load ~ = 1. імпеда́нс [по́вний о́пір] наванта́ження [наванта́ги] 2. наванта́жувальний імпеда́нс [по́вний о́пір]
loaded ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] наванта́женого перетво́рювача
looking-back ~ = зворо́тний імпеда́нс, імпеда́нс у зворо́тному на́прямі
looking-in ~ = прями́й імпеда́нс, імпеда́нс у прямо́му на́прямі
lumped ~ = зосере́джений [ску́пчений] імпеда́нс [по́вний о́пір]
matched ~ = узгі́днений імпеда́нс [по́вний о́пір]
matching ~ = узгі́днювальний імпеда́нс [по́вний о́пір]
mechanical ~ = механі́чний імпеда́нс
mesh ~ = власти́вий [вну́трішній] імпеда́нс [по́вний о́пір]
motional ~ = ру́хови́й [кінети́чний] вносни́й імпеда́нс [по́вний о́пір]
mutual ~ = взає́мний [передава́льний] імпеда́нс [по́вний о́пір]
negative ~ = неґати́вний імпеда́нс, імпеда́нс із від’є́мною ді́йсною части́ною
network (input/output) ~ = (входо́вий/виходо́вий) імпеда́нс [по́вний о́пір] мере́жі
no-load ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] ненаванта́женого [розі́мкненого] ко́ла
normal ~ = норма́льний імпеда́нс
normalized ~ = (з)нормо́ваний імпеда́нс
open-circuit ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] розі́мкненого [ненаванта́женого] ко́ла
operator ~ = опера́торний імпеда́нс, опера́тор імпеда́нсу
output ~ = виходо́вий імпеда́нс [по́вний о́пір]
parallel ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] парале́льного ко́ла
plate(‑load) ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] електро́нної ла́мпи
radiation ~ = радіяці́йний імпеда́нс
rated ~ = номіна́льний імпеда́нс [по́вний о́пір]
reciprocal ~s = обе́рнені імпеда́нси (що їхній добуток дорівнює сталій величині)
recovery ~ = відно́вний імпеда́нс
reflected ~ = 1. вносни́й імпеда́нс [по́вний о́пір] 2. імпеда́нс [по́вний о́пір] зв’язку́
rejector ~ = резона́нсний о́пір (паралельного контуру)
rotational ~ = (механі́чний) оберто́вий імпеда́нс
scalar ~ = мо́дуль імпеда́нсу [по́вного о́пору]
sending-end ~ = входо́вий імпеда́нс [по́вний о́пір] (лінії пересилання)
series ~ = послідо́вний імпеда́нс
short-circuit ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] короткоза́мкненого ко́ла
shunt ~ = 1. парале́льний імпеда́нс [по́вний о́пір] 2. імпеда́нс [по́вний о́пір] шунта́
source ~ = імпеда́нс [по́вний о́пір] джерела́ стру́му
specific acoustical ~ = пито́мий акусти́чний імпеда́нс
surface ~ = поверхне́вий імпеда́нс
surge ~ = хвильови́й о́пір (лінії пересилання)
terminal ~ = 1. входо́вий чи виходо́вий імпеда́нс [по́вний о́пір], імпеда́нс [по́вний о́пір] на ви́ході чи вхо́ді (кола) 2. наванта́жувальний імпеда́нс [по́вний о́пір]
terminating ~ = див. terminal ~
thermal ~ = теплови́й [термі́чний] імпеда́нс [по́вний о́пір]
transfer ~ = передава́льний імпеда́нс [по́вний о́пір]
vector ~ = ко́мплексний імпеда́нс [по́вний о́пір]
wave ~ = 1. характеристи́чний о́пір (хвилі) 2. хвильови́й о́пір (лінії пересилання)
implant 1. імпланта́т || імпланта́товий 2. вво́дити//вве́сти; імплантува́ти//заімплантува́ти
1.  ['ɪmplɑːnt, 'ɪmplænt] 2.  = [ɪm'plɑːnt, ɪm'plænt]
radiation-source ~ = імпланто́ване джерело́ промі́ння
isophot ізофо́та || ізофо́тний
['aɪsəʊfɒt, 'aɪsəfɑːt]
~ of a source = ізофо́та джерела́
optical ~ = опти́чна ізофо́та
radio(‑frequency) ~ = радіоізофо́та, ізофо́та радіовипромі́нювання [радіопроменюва́ння]
language мо́ва; систе́ма си́мволів || мо́вний
['læŋgwɪdʒ]
algorithmic ~ = алґоритмі́чна мо́ва
application development ~ = мо́ва розробля́ння програ́м
applicative ~ = мо́ва функці́йного програмува́ння
artificial ~ = шту́чна мо́ва
assembler ~ = мо́ва асе́мблера
assembly ~ = мо́ва асе́мблера
broken ~ = ла́мана мо́ва
business ~ = ділова́ мо́ва
command ~ = мо́ва кома́нд
compiled ~ = трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
compiler ~ = мо́ва трансля́тора
computer ~ = маши́нна мо́ва
computer-dependent ~ = комп’ютерозале́жна мо́ва
computer-independent ~ = комп’ютеронезале́жна мо́ва
computer-oriented ~ = комп’ютерозорієнто́вана мо́ва
data ~ = мо́ва о́пису да́них; мо́ва керува́ння да́ними
dead ~ = ме́ртва мо́ва
design ~ = мо́ва проєктува́ння
extensible ~ = розши́рна мо́ва
foreign ~ чужа́ мо́ва ■ (a text) in a foreign ~ = (текст) чужо́ю мо́вою
formula ~ = фо́рмульна мо́ва, мо́ва фо́рмул
functional ~ = 1. функці́йна мо́ва 2. мо́ва функці́йного програмува́ння
general-purpose ~ = універса́льна мо́ва
high-level ~ = мо́ва висо́кого рі́вня
high-order ~ = мо́ва висо́кого рі́вня
host ~ = ба́зова мо́ва
input ~ = входо́ва мо́ва
interactive ~ = діяло́гова мо́ва
intermediary ~ = мо́ва-посере́дник
intermediate ~ = мо́ва-посере́дник
interpreted ~ = інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
interpretive ~ = інтерпретаці́йна мо́ва
literary ~ = 1. літерату́рна мо́ва 2. кни́жна мо́ва
living ~ = жива́ мо́ва
low-level ~ = мо́ва низько́го рі́вня
machine ~ = маши́нна мо́ва
machine-dependent ~ = комп’ютерозале́жна мо́ва
machine-independent ~ = комп’ютеронезале́жна мо́ва
machine-oriented ~ = комп’ютерозорієнто́вана мо́ва
macro(instruction) ~ = макромо́ва, мо́ва макрокома́нд
mnemonic ~ = си́мвольна мо́ва
mother ~ = рі́дна мо́ва
native ~ = 1. рі́дна мо́ва (людини) 2. вла́сна мо́ва (комп’ютера)
natural ~ = 1. приро́дна мо́ва 2. систе́ма си́мволів (комп’ютера)
nonprocedural ~ = непроцеду́рна мо́ва
number ~ = числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
numeral ~ = числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
object ~ = предме́тна мо́ва
object-oriented ~ = об’єкто(з)орієнто́вана мо́ва
official ~ = 1. офіці́йна терміноло́гія 2. держа́вна мо́ва
problem-defining ~ = мо́ва формулюва́ння зада́ч
problem-description ~ = мо́ва о́пису зада́ч
problem-oriented ~ = проблемозорієнто́вана мо́ва
problem-solving ~ = мо́ва розв’я́зування зада́ч
problem-specification ~ = мо́ва формулюва́ння зада́ч
procedural ~ = процеду́рна мо́ва
procedure-oriented ~ = процедурозорієнто́вана мо́ва
programmer ~ = мо́ва програмува́льника
programming ~ = мо́ва програмува́ння
query ~ = мо́ва за́питів
relational ~ = реляці́йна мо́ва
scientific ~ = науко́ва мо́ва
serial ~ = мо́ва послідо́вного програмува́ння
simulation ~ = мо́ва моделюва́ння
source ~ = вихідна́ мо́ва (у словнику)
simulation ~ = мо́ва моделюва́ння
special-purpose ~ = спеціялізо́вана мо́ва
spoken ~ = розмо́вна мо́ва
standard ~ = літерату́рна мо́ва
symbolic ~ = си́мвольна мо́ва
system ~ = систе́мна мо́ва; мо́ва систе́много програмува́ння
tabular ~ = табли́чна мо́ва
target ~ = 1. мо́ва пере́кладу (у словнику), мова-мета́ 2. (комп.) об’є́ктна [цільова́] мо́ва
Universal Color ~ [UCL] = 1. універса́льне назовни́цтво кольорі́в (США) 2. украї́нське назовни́цтво кольорі́в [УНК] (український відповідник універсального назовництва кольорів США за А. Вовком)
user ~ = мо́ва користувача́
material 1. матерія́л || матерія́льний 2. речовина́ || речови́нний 3. да́ні, фа́кти, матерія́л ■ ~ unaccounted for неврахо́ваний матерія́л (in a review – у огляді); to compile ~s збира́ти//зібра́ти матерія́ли 4. істо́тний, суттє́вий
[mə'tɪəriəl, mə'tɪr-]
ablating ~ = абляці́йний [витра́тний] матерія́л
ablating ~ = абляці́йний [витра́тний] матерія́л
abrasive ~ = абрази́в, абрази́вний матерія́л
absorbing ~ = вбира́льний матерія́л
acid-resistant ~ = кислототри́в, кислототривки́й матерія́л
activated ~ = (з)активо́ваний матерія́л
active ~ = 1. радіоакти́вна речовина́ 2. хемі́чно акти́вна речовина́ 3. акти́вний (електротехні́чний) матерія́л
acoustooptical ~ = акустоопти́чний матерія́л
adhesive ~ = адгези́в, зче́плювальний [клейки́й, адгези́вний] матерія́л
advanced ~ = нові́тній [перспекти́вний] матерія́л
anisotropic ~ = анізотро́пний матерія́л
anticorrosive ~ = антикорозі́йний [протикорозі́йний] матерія́л
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тик
antifriction ~ = протитертьови́й [антифрикці́йний] матерія́л
artificial ~ = шту́чний матерія́л
backing ~ = матерія́л підкла́динки
barrier ~ = захисни́й по́кривний матерія́л (термотривкий, водонепроникний, протикорозійний тощо)
base ~ = 1. основна́ речовина́ 2. підкла́динка, речовина́ підкла́динки
battery-filling ~ = акти́вна речовина́ (акумулятора)
binding ~ = зв’я́зувальна [зче́плювальна] речовина́
biological ~ = біологі́чний матерія́л
blanket ~ = матерія́л зо́ни відтво́рювання (у реакторі)
bred ~ = відтво́рений матерія́л, втори́нне я́дерне па́ливо
breeding ~ = відтво́рювальний матерія́л, па́ливна сировина́ (до реакторів)
brittle ~ = крихки́й матерія́л
building ~ = будіве́льний матерія́л
bulk ~ = 1. речовина́ [матерія́л] в о́б’є́мі [ма́сі] 2. сипки́й матерія́л
canning ~ = оболо́нковий матерія́л (на твели)
cellular ~ = порува́тий [ніздрюва́тий] матерія́л
ceramic ~ = керамі́чний матерія́л
charging ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
cholesteric ~ = холесте́рик, холестери́чний матерія́л
cladding ~ = оболо́нковий матерія́л (на твели)
coating ~ = 1. по́кривний матерія́л, матерія́л на по́крив(и) 2. матерія́л по́криву
cold-resistant ~ = холодотривки́й [морозотривки́й] матерія́л
combustible ~ = пальни́й [горю́чий] матерія́л
combustion ~s = проду́кти згоря́ння
composite ~ = компози́т, композиці́йний матерія́л
conducting ~ = провідни́к, прові́дний матерія́л
conductor ~ = провідни́к, прові́дний матерія́л
consolidated ~ = консолідо́ваний матерія́л
consumable ~ = витра́тний матерія́л
contact ~ = конта́ктовий матерія́л, матерія́л на конта́кти
corrodible ~ = кородо́вний матерія́л (податливий до корозії)
corrosion-resistant ~ = корозієтривки́й матерія́л
corrosive ~ = корозі́йний матерія́л (що спричиняє корозію)
crude ~ = сирови́й матерія́л
crystalline ~ = кристалі́чний матерія́л
cushioning ~ = амортизува́льний матерія́л
damping ~ = амортизува́льний матерія́л
depleted ~ = збі́днена речовина́
detecting ~ = речовина́ дете́ктора
diazo ~ = діазоматерія́л, діазоти́пний матерія́л
dielectric ~ = діеле́ктрик
disperse(d) ~ = дисперсі́йна [дисперго́вана] речовина́
dispersion-hardened ~ = диспе́рсно змі́цнений матерія́л
doped ~ = (з)леґо́вана речовина́, (з)леґо́ваний матерія́л
doping ~ = леґува́льна речовина́, леґува́льний матерія́л
ductile ~ = пласти́чний [тянучки́й] матерія́л
elastic ~ = пружни́й матерія́л
elastoplastic ~ = пружнопласти́чний матерія́л
electrode ~ = електро́дний матерія́л, матерія́л на електро́ди
electrooptic ~ = електроопти́чний матерія́л
electrostrictive ~ = електрострикці́йний матерія́л
elemental semiconductor ~ = елемента́рний напіпровіднико́вий матерія́л
emissive ~ = емітівни́й матерія́л
emitting ~ = емітівни́й матерія́л
enriched ~ = збага́чена речовина́, збага́чений матерія́л
environmental ~ = довкі́льний матерія́л
explosive ~ = вибухі́вка, вибухо́вий матерія́л
extraneous ~ = сторо́ння [неба́жана] до́мішка, чужорі́дна речовина́
fall-out ~ = матерія́л (радіоакти́вних) ви́падів
feed ~ = сирови́нний [вихідни́й] я́дерний матерія́л
ferrimagnetic ~ = феримагне́тик
ferroelectric ~ = фероеле́ктрик, сеґнетоеле́ктрик
ferromagnetic ~ = феромагне́тик
fertile ~ = відтво́рювальний матерія́л (що відтворює ядерне паливо)
fiber ~ = волокни́нний матерія́л
fiber glass ~ = скловолокни́т
fiber-reinforced ~ = волокни́стий матерія́л
fibrous ~ = волокни́нний матерія́л
filling ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
film-forming ~ = плівкоутво́рювальний матерія́л
finishing ~ = викі́нчувальний матерія́л
fireproof ~ = вогнетривки́й матерія́л
fire-resistant ~ = вогнетривки́й матерія́л
fire-retardant ~ = вогнезахисни́й матерія́л
fissile ~ = поді́льний матерія́л, поді́льна речовина́
fissionable ~ = поді́льний матерія́л, поді́льна речовина́
flammable ~ = займи́стий [пальни́й] матерія́л
flexible ~ = гнучки́й [гинки́й] матерія́л
fluorescent ~ = флюоресце́нтний матерія́л
friction ~ = фрикці́йний матерія́л
frostproof ~ = морозотривки́й матерія́л
frost-resisting ~ = морозотривки́й матерія́л
fuel ~ = па́ливо, па́ливний матерія́л
fusion-reactor ~ = матерія́л до синтезо́вих [термоя́дерних] реа́кторів
fusionable ~ = па́ливний матерія́л до ядро́вого/я́дерного си́нтезу
half-finished ~ = напівфабрика́т, напівобро́блений матерія́л
glass ~ = скло; скли́стий матерія́л
glassy ~ = скли́стий матерія́л
granular ~ = зерни́нний [(по)ґранульо́ваний] матерія́л
hard ~ = тверди́й матерія́л
hardened ~ = змі́цнений матерія́л
hardening ~ = зміцне́нний матерія́л
hard magnetic ~ = магнетотверди́й матерія́л
hazardous ~ = небезпе́чний матерія́л
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льний матерія́л
heat-conducting ~ = теплопрові́дний матерія́л
heat-insulating ~ = теплоізоля́тор, теплоізоляці́йний [теплоізолюва́льний] матерія́л
heat-resistant ~ = термотривки́й матерія́л
heat-sensitive ~ = термочутли́вий матерія́л
heat-transfer ~ = теплоносі́й, теплопередава́льне середо́вище
heat-treated ~ = термообро́блений матерія́л
heavy-fermion ~ = важкоферміо́нний матерія́л
heterogeneous ~ = неоднорі́дний матерія́л
high-coercitivity ~ = висококоерцити́вний матерія́л
high-grade ~ = високоя́кісний матерія́л
high-permittivity (magnetic) ~ = високопрони́кний (магне́тний) матерія́л
high-resistivity ~ = високоопоро́вий матерія́л, матерія́л із висо́ким пито́мим о́пором
high-strength ~ = міцни́й матерія́л
high-temperature ~ = жароміцни́й [термоміцни́й] матерія́л
hyperelastic ~ = гіперпружни́й [надпружни́й] матерія́л
hypoelastic ~ = гіпопружни́й матерія́л
impregnating ~ = просо́чувач, просо́чувальний матерія́л
improved ~ = полі́пшений [покра́щений, вдоскона́лений] матерія́л
incombustible ~ = непальни́й [негорю́чий] матерія́л
inert ~ = іне́ртний матерія́л
inflammable ~ = займи́стий [пальни́й] матерія́л
inflexible ~ = негнучки́й матерія́л
infrared optical ~ = див. infrared-transparent ~
infrared-transparent ~ = інфрачерво́ний опти́чний матерія́л (прозорий до інфрачервоного проміння)
inorganic ~ = неоргані́чний матерія́л
insulating ~ = ізоляці́йний [ізолюва́льний] матерія́л
ion-exchange ~ = йонообмі́нний матерія́л, йонообмі́нна речовина́
irradiated ~ = опромі́нена речовина́
isotope-enriched ~ = збага́чений ізото́пами матерія́л
isotropic ~ = ізотро́пний матерія́л
laminated ~ = шарува́тий [шаро́вий, ламіно́ваний] матерія́л
leak-proofing ~ = защі́льнювальний матерія́л
light-sensitive ~ = світлочутли́вий матерія́л
linear elastic ~ = ліні́йнопружни́й матерія́л
liquid ~ = ріди́нний матерія́л
liquid-crystal ~ = рідиннокристалі́чний [плиннокристалі́чний, плинокриста́ловий] матерія́л
loading ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
lossless ~ = безутра́тний матерія́л
lossy ~ = утра́тний матерія́л
low-grade ~ = низькоя́кісний матерія́л
low-loss ~ = низьковтра́тний матерія́л
low-resistivity ~ = низькоопоро́вий матерія́л, матерія́л з низьки́м пито́мим о́пором
luminescent ~ = люмінесце́нтний матерія́л
magnetic ~ = магне́тик, магне́тний матерія́л
magnetically anisotropic ~ = магнетоанізотро́пний матерія́л
magnetooptic ~ = магнетоопти́чний матерія́л
magnetostrictive ~ = магнетострикці́йний матерія́л
microcellular ~ = мікропорува́тий матерія́л
moderating ~ = (яф) спові́льнювач (нейтронів)
multidoped ~ = (з)леґо́ваний (кі́лькома до́мішками) матерія́л
multilayer ~ = багатошаро́вий матерія́л
natural ~ = приро́дний матерія́л
noncombustible ~ = непальни́й матерія́л
nonconforming ~ = некондиці́йний матерія́л (що не задовольняє технічні вимоги); низькоя́кісний матерія́л
noncrystalline ~ = некристалі́чний матерія́л
nonductile ~ = непласти́чний [нетянучки́й] матерія́л
nonferromagnetic ~ = неферомагне́тний матерія́л
nonfertile ~ = невідтво́рювальний матерія́л (що не відтворює ядерного палива)
nonflammable ~ = непальни́й [важкозайми́стий] матерія́л
nonfreezing ~ = незамерзни́й матерія́л
nonlinear ~ = матерія́л з неліні́йними власти́востями
nonmagnetic ~ = немагне́тний матерія́л
nonmetallic ~ = неметалі́чний матерія́л
nonterrestrial ~ = матерія́л неземно́го похо́дження
nuclear ~ = я́дерний матерія́л
optical ~ = опти́чний матерія́л
organic ~ = органі́чний матерія́л
orthotropic ~ = ортотро́пний матерія́л
packaging ~ = пакува́льний матерія́л
packing ~ = ущі́льнювальний матерія́л
paramagnetic ~ = парамагне́тик, парамагне́тний матерія́л
parent ~ = перви́нна речовина́
perfectly plastic-rigid ~ = ідеа́льно жо́рстко-пласти́чний матерія́л
photochromic ~ = фотохро́мний матерія́л
photoconductive ~ = фотопрові́дний матерія́л
photodichroic ~ = фотодихрої́чний матерія́л
photographic ~ = фотографі́чний матерія́л
photosensitive ~ = світлочутли́вий матерія́л
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чний матерія́л
piezoceramic ~ = п’єзокерамі́чний матерія́л
piezomagnetic ~ = п’єзомагне́тний матерія́л
pile ~ = реа́кторний матерія́л
plastic ~ = 1. пласти́чний матерія́л 2. пла́стик, пластма́са, пласти́чна ма́са
plastic(‑)rigid ~ = жо́рстко-пласти́чний матерія́л
poisonous ~ = отру́йна речовина́, отру́йний матерія́л; отру́ювач акти́вної зо́ни
polymer ~ = поліме́рний матерія́л
poromeric ~ = порува́тий поліме́рний матерія́л
porous ~ = порува́тий матерія́л
powder(ed) ~ = порошко́вий матерія́л
powdery ~ = порошко́вий матерія́л
preformed ~ = напівфабрика́т
prestrained ~ = передздеформо́ваний [попере́дньо (з)деформо́ваний] матерія́л
prestressed ~ = переднапру́жений [попере́дньо напру́жений] матерія́л
pyroclastic ~ = пірокласти́чний матерія́л
pyroelectric ~ = піроелектри́чний матерія́л
quasi-brittle ~ = квазикрихки́й матерія́л
radiation-absorbing ~ = радіовбира́льний матерія́л
radiation-resistant ~ = радіяці́йно тривки́й матерія́л
radiation-sensitive ~ = радіяці́йно чутли́вий матерія́л
radioactive ~ = радіоакти́вний матерія́л
radiolucent ~ = радіопрозо́рий матерія́л (прозорий щодо проміння)
radiopaque ~ = радіонепрозо́рий матерія́л (непрозорий щодо проміння)
raw ~ = 1. вихідна́ речовина́ 2. сирови́нний матерія́л; (мн.) сировина́
reactive ~ = реагівни́й матерія́л
reactor ~ = реа́кторний матерія́л
reactor-produced ~ = речовина́, отри́мана в реа́кторі
record-carrying ~ = носі́й за́пису
recording ~ = реєструва́льний матерія́л
recyclable ~ = повторновикористо́вний [утилізо́вний, переро́бний] матерія́л
recycled ~ = повто́рно ви́користаний [(з)утилізо́ваний, переро́блений] матерія́л
reference ~ = етало́нний [взірце́вий] матерія́л; контро́льна [порі́внювальна] речовина, речовина́ до порі́внювання
refractory ~ = 1. важкото́пний матерія́л 2. вогнетри́в, вогнетривки́й матерія́л
reinforced ~ = змі́цнений матерія́л; поармо́ваний матерія́л
reinforcing ~ = змі́цнювальний матерія́л; армува́льний матерія́л
rejected ~ = забрако́ваний матерія́л
reworked ~ = повто́рно переро́блений матерія́л
rigid ~ = жорстки́й [негнучки́й] матерія́л
rubber-like ~ = ґумоподі́бний матерія́л
rust-resistant ~ = корозієтривки́й [неіржа́вний, неіржавки́й] матерія́л, (розм) неіржа́вка
sacrificial ~ = витра́тний [абляці́йний] матерія́л
sandwich(ed) ~ = багатошаро́вий матерія́л
scintillating ~ = сцинтиля́тор, сцинтилівна́ речовина́
sealing ~ = герме́тик, защі́льнювальний [гермет(из)ува́льний] матерія́л; защі́льнювальна [гермет(из)ува́льна] ма́са (на з’єднання)
secondary ~ = втори́нний проду́кт
seeding ~ = насі́нний [затравко́вий] матерія́л
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий матерія́л
sheet ~ = листови́й [аркуше́вий] матерія́л
shielding ~ = захисни́й [екранува́льний] матерія́л
sintered ~ = спе́клий матерія́л
soft ~ = м’яки́й матерія́л
soft magnetic ~ = магнетом’яки́й матерія́л
solid-foam(ed) ~ = твердопі́новий [твердопі́нний] матерія́л
solvent-resistant ~ = матерія́л, тривки́й до дії розчи́нників
sound-absorbing ~ = звукопоглина́льний матерія́л
sound-insulating ~ = звукоізолюва́льний [звукоізоляці́йний] матерія́л
sound-recording ~ = звуконосі́й, матерія́л на звукоза́пис
source ~ = 1. вихідна́ [пе́рвісна] речовина́ 2. (яф) сирови́нний па́ливний матерія́л до я́дерних реа́кторів
special nuclear ~ = спеція́льний я́дерний матерія́л (що перебуває під контролем)
spent ~ = 1. ви́трачений матерія́л 2. зужи́тий матерія́л
spongy ~ = гу́бчастий матерія́л
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] матерія́л 2. станда́ртний матерія́л
starting ~ = вихідни́й матерія́л
stopping ~ (яф) спові́льнювач (нейтронів тощо)
stratified ~ = 1. багатошаро́вий матерія́л 2. шарува́тий матерія́л
structural ~ = конструкці́йний матерія́л
substitute ~ = матерія́л-замі́нник
substrate ~ = речовина́ підкла́динки
superconducting ~ = надпровідни́к, надпрові́дний матерія́л
superconductive ~ = надпровідни́к, надпрові́дний матерія́л
superhard ~ = надтверди́й матерія́л
synthetic ~ = синтети́чний матерія́л
tamper ~ = відбива́ч нейтро́нів
target ~ = речовина́ міше́ні
tenebrescent ~ = скотофо́р
thermoelectric ~ = термоеле́ктрик, термоелектри́чний [термоеле́ктриковий] матерія́л
thermomagnetic ~ = термомагне́тний матерія́л
thermonuclear reactor ~ = матерія́л до термоя́дерних реа́кторів
thermoplastic ~ = термопла́ст, термопласти́чний матерія́л
thermosetting ~ = реактопла́ст, термореакти́вний матерія́л
thin-film ~ = тонкоплі́вковий матерія́л
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтний матерія́л
toxic ~ = токси́чний матерія́л
tracer ~ = індика́торна речовина́
undoped ~ = не(з)леґо́ваний [бездо́мішковий] матерія́л
vacuum ~ = ва́куумнийй матерія́л
vesicular ~ = бульбашко́вий [везикуля́рний] матерія́л
vibration-absorbing ~ = вібропоглина́льний матерія́л
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й матерія́л
vitric ~ = скли́стий (пірокласти́чний) матерія́л
waterproof ~ = водонепрони́кний матерія́л
waterproofing ~ = гідроізоля́тор, гідроізоляці́йний матерія́л
medium (мн. media) 1. середо́вище || середо́вищний 2. матерія́л, речовина́ 3. за́сіб, спо́сіб; аге́нт, посере́дник ■ through the ~ of че́рез (щось), шляхо́м (чогось), із використа́нням (чогось) 4. (комп.) носі́й інформа́ції 5. (х.) розчи́нник 6. сере́дина, промі́жни́й сту́пінь || сере́динний, промі́жни́й 7. помі́рний
['miːdiəm] (мн. ['miːdiə])
~ with memory = середо́вище з па́м’яттю
absorbing ~ = див. absorptive ~
absorptive ~ = вбира́льне [поглина́льне] середо́вище; поглина́ч (хвиль); вбира́ч, усмо́ктувач (речовини)
acid(ic) ~ = кисло́тне [ки́сле] середо́вище
active ~ = акти́вне середо́вище
aggressive ~ = аґреси́вне середо́вище
alkaline ~ = лу́жне середо́вище
ambient ~ = (найближче) довкі́лля, довкі́льне середо́вище
amplifying ~ = підси́лювальне середо́вище
anisotropic ~ = анізотро́пне [неізотро́пне] середо́вище
anisotropic elastic ~ = пружноанізотро́пне середо́вище
aqueous ~ = водяне́ середо́вище
base ~ = (х.) осно́вне середо́вище
basic ~ = (х.) осно́вне середо́вище
birefringent ~ = двозало́млювальне середо́вище
blank ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
blocking ~ (яф) захисне́ середо́вище
bounded ~ = обме́жене середо́вище
carrier ~ = середо́вище [(фізи́чний) кана́л] пересила́ння інформа́ції
chiral ~ = хіра́льне середо́вище
coagulating ~ = оса́джувач, коаґуля́тор, оса́джувальне середо́вище
color ~ (опт.) кольоро́вий матерія́л, кольоро́ва речовина́ (у світлофільтрах)
communication ~ = за́сіб зв’язку́, кана́л [середо́вище] пересила́ння інформа́ції
compressible ~ = стисне́ середо́вище
condensed ~ = (с)конденсо́ване середо́вище
conducting ~ = провідни́к, прові́дне середо́вище
conservative ~ = консервати́вне середо́вище
continuous ~ = 1. суці́льне середо́вище 2. (х.) диспе́рсне середо́вище
controlled ~ = контрольо́ване середо́вище
cooled ~ = охоло́джуване середо́вище
cooling ~ = холодоаге́нт, холоди́льне [охоло́джувальне] середо́вище
corrosive ~ = корозі́йне [аґреси́вне] середо́вище
coupling ~ = (середо́вище‑)носі́й зв’язку́
crystalline ~ = кристалі́чне середо́вище
culture ~ = пожи́вне середо́вище
data ~ = носі́й да́них
dense ~ = щі́льне [великогусти́нне] середо́вище
dielectric ~ = діеле́ктрик, діелектри́чне середо́вище
diffusing ~ = 1. розсі́ювальне середо́вище 2. дифуза́нт, дифузі́йне середо́вище (де відбувається дифузія)
discrete ~ = дискре́тне середо́вище
dispersed ~ = диспе́рсія, диспе́рсне середо́вище
dispersing ~ = диспергува́льне середо́вище
dispersion ~ = дисперсі́йне середо́вище
dispersive ~ = диспергува́льне середо́вище
dissipative ~ = дисипати́вне середо́вище
ducting ~ = середо́вище хвилево́ду
dynamic ~ = динамі́чне середо́вище
elastic ~ = пружне́ середо́вище
electrooptic ~ = електроопти́чне середо́вище
emitting ~ = емісі́йне [випромі́нне] середо́вище
empty ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
equilibrium ~ = рівнова́жне середо́вище
expanding ~ = розши́рне [розши́рюване] середо́вище
fading ~ = заника́льне середо́вище, середо́вище із завмира́нням [заника́нням] (радіо)хви́ль
ferromagnetic ~ = феромагне́тне середо́вище
filter(ing) ~ = фільтрува́льне [фільтрівне́] середо́вище, фільтрува́льний [фільтрівни́й] матерія́л
finishing ~ = викі́нчувальний матерія́л (абразив тощо)
flowing ~ = рухо́ме [пли́нне] середо́вище
fluid ~ = пли́нне середо́вище, плин (рідина, газ, плазма, дисперсія, суспензія, сипкий матеріял тощо)
fluidized ~ = спли́нене [псевдоріди́нне] середо́вище
focusing ~ = фокусува́льне середо́вище
freezing ~ = морози́льне [заморо́жувальне] середо́вище, морози́льний аге́нт
gas(eous) ~ = га́зове середо́вище
guide ~ = середо́вище хвилево́ду
guiding ~ = середо́вище хвилево́ду
gravitating ~ = ґравітівне́ [ґравітаці́йне] середо́вище
grinding ~ = абрази́в, абрази́вний [шліфува́льний] матерія́л
gyroelectric ~ = гіроелектри́чне середо́вище
gyromagnetic ~ = гіромагне́тне [мегнетогіротро́пне] середо́вище
gyrotropic ~ = гіротро́пне середо́вище
hardening ~ = гартува́льне середо́вище
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льне середо́вище
heat-carrying ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heat-conducting ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heated ~ = нагрі́ване [підігрі́ване] середо́вище
heat-eliminating ~ = теплопоглина́льне середо́вище
heating ~ = нагріва́льне середо́вище
heat-transfer ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heterogeneous ~ = неоднорі́дне [гетероге́нне] середо́вище
high-density ~ = великогусти́нне [щі́льне] середо́вище
hyperelastic ~ = гіперпружне́ середо́вище
homogeneous ~ = однорі́дне [гомоге́нне] середо́вище
incompressible ~ = нестисне́ середо́вище
indicator ~ = індика́торне середо́вище
inelastic ~ = непружне́ середо́вище
infinite ~ = нескінче́нне [безме́жне] середо́вище
information ~ = носі́й інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне середо́вище
insulating ~ = ізолюва́льне [ізоляці́йне, непрові́дне] середо́вище; ізоля́тор
intercloud ~ = міжхма́рове середо́вище
intergalactic ~ = міжгалакти́чне середо́вище
intermediate heat ~ = промі́жни́й теплоносі́й
interplanetary ~ = міжплане́тне середо́вище
interstellar ~ = міжзоре́ве середо́вище
intracloud ~ = внутрішньохма́рове середо́вище
inviscid ~ = нев’язке́ середо́вище
ionized ~ = йонізо́ване середо́вище
isotropic ~ = ізотро́пне середо́вище
isotropic elastic ~ = пружноізотро́пне середо́вище
lasing ~ = лазерува́льне середо́вище (здатне ґенерувати лазерне проміння)
layered ~ = шарува́те середо́вище
light-sensitive ~ = світлочутли́ве середо́вище
light-transmitting ~ = світлопрони́кне середо́вище
linear ~ = ліні́йне середо́вище
liquid ~ = ріди́нне середо́вище
liquid-crystal ~ = рідиннокристалі́чне [плиннокристалі́чне] середо́вище
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дне середо́вище
loss-free ~ = недисипати́вне [безутра́тне] середо́вище
lossless ~ = недисипати́вне [безутра́тне] середо́вище
lossy ~ = дисипати́вне середо́вище, середо́вище з утра́тами
low-density ~ = низькогусти́нне середо́вище
magnetic ~ = 1. магне́тне середо́вище; магне́тний матерія́л 2. магне́тний носі́й інформа́ції
magnetic recording ~ = магне́тний носі́й інформа́ції [за́пису]
magnetooptic ~ = магнетоопти́чне середо́вище
mixed ~ = 1. змі́шане середо́вище 2. змі́шаний розчи́нник
moderating ~ = (яф) спові́льнювальне [гальмівне́] середо́вище, спові́льнювач
moving ~ = рухо́ме середо́вище
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтне середо́вище
multilayered ~ = багатошаро́ве середо́вище
multiphase ~ = багатофа́зове середо́вище
neutral ~ = нейтра́льне середо́вище
nonabsorbing ~ = невбира́льне [непоглина́льне] середо́вище
nonaqueous ~ = неводяне́ середо́вище
nonconducting ~ = непрові́дне середо́вище
nondispersive ~ = недисперсі́йне середо́вище, середо́вище без (просторово-часової) диспе́рсії
nondissipative ~ = недисипати́вне середо́вище
nonequilibrium ~ = нерівнова́жне середо́вище
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне середо́вище
nonstationary ~ = нестаціона́рне середо́вище
nonturbulent ~ = нетурбуле́нтне середо́вище
nonuniform ~ = неоднорі́дне середо́вище
nutrient ~ = живи́льне [пожи́вне] середо́вище
opaque ~ = непрозо́ре середо́вище
operation ~ = робо́ча речовина́
optical ~ = опти́чне середо́вище
optically active ~ = опти́чно акти́вне середо́вище
optically homogeneous ~ = опти́чно однорі́дне середо́вище
optically inhomogeneous ~ = опти́чно неоднорі́дне середо́вище
optical recording ~ = опти́чне реєструва́льне середо́вище, опти́чний носі́й інформа́ції
orderable ~ = впорядко́вне середо́вище
ordered ~ = впорядко́ване середо́вище
output ~ = за́сіб виво́дження да́них
oxidation-reduction ~ = оки́снювально-відно́влювальне середо́вище
oxidizing ~ = оки́снювальне середо́вище
permeable ~ = прони́кне середо́вище
photoconducting ~ = фотопрові́дне середо́вище
photoconductive ~ = фотопрові́дне середо́вище
physical ~ = фізи́чне середо́вище
plasma ~ = пла́змо́ве середо́вище
plasma-like ~ = плазмоподі́бне середо́вище
polarized ~ = поляризо́ване середо́вище
polyphase ~ = багатофа́зове середо́вище
ponderable ~ = ваго́ме [важке́] середо́вище
porous ~ = порува́те середо́вище
processing ~ = технологі́чний ро́зчин
quasi-linear ~ = квазиліні́йне середо́вище
quenching ~ = гартува́льне середо́вище
quiescent ~ = спокі́йне [нетурбуле́нтне] середо́вище
random(ly) inhomogeneous ~ = безла́дно [випадко́во, хаоти́чно] неоднорі́дне середо́вище, середо́вище з випадко́вими неоднорі́дностями
rarefied ~ = розрі́джене [низькогусти́нне] середо́вище
reactive ~ = реагівне́ [(хемі́чно) акти́вне] середо́вище
recording ~ = (середо́вище‑)носі́й інформа́ції [за́пису]
reducing ~ = відно́влювальне середо́вище
reflecting ~ = відбива́льне середо́вище
refracting ~ = зало́млювальне середо́вище
refractive ~ = зало́млювальне середо́вище
refrigerating ~ = холодоаге́нт, холоди́льне [охоло́джувальне] середо́вище
registering ~ = носі́й інформа́ції [за́пису]
regular(ly) inhomogeneous ~ = реґуля́рно неоднорі́дне середо́вище
resisting ~ = середо́вище з о́пором
rotatory ~ = оберта́льне середо́вище
scattering ~ = розсі́ювальне середо́вище, середо́вище-розсі́ювач
sealed ~ = загермет(из)о́ване середо́вище
semi-bounded ~ = напівобме́жене середо́вище
semi-infinite ~ = напівнескінче́нне середо́вище
sensitive ~ = чутли́ве середо́вище
single-component ~ = однокомпоне́нтне середо́вище
single-phase ~ = однокомпоне́нтне [однофа́зове] середо́вище
slowing ~ = спові́льнювальне [гальмівне́] середо́вище
solid ~ = тверде́ середо́вище
sorptive ~ = сорбе́нт, сорбці́йне середо́вище
sound recording ~ = звуконосі́й
source-free ~ = безджере́льне середо́вище
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дне середо́вище
static ~ = стати́чне середо́вище
stationary ~ = стаціона́рне середо́вище
stopping ~ = гальмівне́ середо́вище
storage ~ = середо́вище зберіга́ння
stratified ~ = шарува́те [стратифіко́ване] середо́вище
strongly-absorbing ~ = середо́вище із си́льним поглина́нням
structured ~ = структуро́ване середо́вище
superconducting ~ = надпрові́дне середо́вище
superdiamagnetic ~ = наддіямагне́тне середо́вище
supporting ~ = носі́й каталіза́тору
surrounding ~ = ото́чення, найбли́жче довкі́лля, навко́лишнє середо́вище
tape ~ = стрічко́ви́й носі́й інформа́ції
test ~ = контро́льне середо́вище
thermoplastic ~ = термопласти́чне середо́вище
time-invariant ~ = стаціона́рне середо́вище
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтне середо́вище
translucent ~ = напівпрозо́ре середо́вище
transmission ~ = 1. середо́вище [кана́л] пересила́ння (інформації) 2. прони́кне середо́вище
transmitting ~ = пропуска́льне [прони́кне] середо́вище
transparent ~ = прозо́ре середо́вище
turbid ~ = каламу́тне [скаламу́чене] середо́вище
turbulent ~ = турбуле́нтне середо́вище
turbulized ~ = турбулізо́ване середо́вище
unbounded ~ = необме́жене середо́вище
uniform ~ = однорі́дне середо́вище
unisotropic ~ = неізотро́пне середо́вище
virgin ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
viscoelastic ~ = в’язкопружне́ середо́вище
viscous ~ = в’язке́ середо́вище
working ~ = робо́ча речовина́, робо́че ті́ло
yielding ~ = 1. пода́тливе [пласти́чне] середо́вище 2. (деформаці́йно) пли́нне середо́вище
observation 1. спостеріга́ння//спостере́ження || спостеріга́льний; спостереженнє́вий ■ under ~ спостере́жуваний 2. ви́слід [результа́т, да́ні] спостере́ження 3. заува́га, заува́ження; помі́чений [зазна́чений] факт
[ˌɒbzə'veɪʃn, ˌɑːbzər'-]
astrometric ~ = астрометри́чне спостеріга́ння
astronomical ~ = астрономі́чне спостеріга́ння
available ~s = ная́вні да́ні [ви́сліди, результа́ти] спостере́ження
background ~ = фо́нове спостеріга́ння
balloon ~ = аероста́тне спостеріга́ння
celestial ~ = спостеріга́ння зоре́вого не́ба, слу́жба не́ба
cosmological ~ = космологі́чне спостеріга́ння
daily ~ = щоде́нне спостеріга́ння
direct ~ = пряме́ спостеріга́ння
exmeridian ~ = білямеридія́нне спостеріга́ння
extraterrestrial ~ = позаатмосфе́рне спостеріга́ння
gravitational ~ = ґравітаці́йне спостеріга́ння
ground ~ = назе́мне спостеріга́ння
indirect ~ = опосередко́ване спостеріга́ння
individual ~ = окре́ме спостере́ження
infrared ~ = спостеріга́ння в інфрачерво́ному промі́нні
ionosonde ~ = (радіо)зондува́ння йоносфе́ри
kite ~ = спостеріга́ння з використа́нням змі́йкових [прив’язни́х] аероста́тів
long-term ~ = довготерміно́ве [багаторі́чне] спостеріга́ння
magnetic ~ = магне́тне спостеріга́ння
meridian ~ = меридія́нне спостеріга́ння
meteorological ~ = метеоспостеріга́ння
normally-distributed ~s = норма́льно розподі́лені да́ні спостере́ження
optical ~ = опти́чне спостеріга́ння
photographic ~ = фотоспостеріга́ння, фотографі́чне спостеріга́ння
photometric ~ = фотометри́чне спостеріга́ння
planetary ~ = спостеріга́ння плане́т
radar ~ = рада́рне [радіолокаці́йне] спостеріга́ння
radiometric ~ = радіометри́чне спостеріга́ння
radiosonde ~ = радіозондува́ння
radio-source ~ = спостеріга́ння радіоджере́л
routine ~ = системати́чне спостеріга́ння
simultaneous ~ = одноча́сне спостері́гання
solar ~ = спостеріга́ння Со́нця
telescopic ~ = телеско́пне спостеріга́ння
visual ~ = візуа́льне спостеріга́ння
weather ~ = метеоспостеріга́ння
pole 1. по́люс || по́люсний 2. (особлива точка) по́люс фу́нкції (of order N – порядку N; at point a – в точці a) 3. (позасистемна одиниця) див. perch 2 4. стовп; жерди́на; кіло́к; ві́ха; ре́йка
[pəʊl, poʊl]
~ of a bipolar coordinate system = по́люс біполя́рної систе́ми координа́т
~ of a current source = по́люс джерела́ стру́му
~ of a function = по́люс фу́нкції
~ of inaccessibility = по́люс недося́жности
~ of a polar coordinate system = по́люс поля́рної систе́ми координа́т
~ of rotation = по́люс оберта́ння
auroral ~ = авро́рний по́люс
Castillejo-Dalitz-Dyson [CDD] ~ = по́люс Кастильє́хо-Да́літца-Да́йсона
celestial ~ = по́люс сві́ту
cold ~ = по́люс хо́лоду
commutating ~ = додатко́вий по́люс (електричної системи)
complex ~ = ко́мплексний по́люс
conjugate ~ = спря́жений по́люс
consequent ~ = додатко́вий [промі́жни́й] по́люс (магнетний)
dip ~ = магне́тний по́люс Землі́
ecliptic ~ = по́люс еклі́птики
elevated ~ = (астр.) підне́сений по́люс (світу)
ephemeris celestial ~ = ефемери́дний по́люс сві́ту [небе́сний по́люс]
field ~ = (ем) по́люс збу́дження
galactic ~ = галакти́чний по́люс
geodesic ~ = геодези́чний по́люс
geographic(al) ~ = географі́чний по́люс
geomagnetic ~ = геомагне́тний по́люс
harmonic ~ = гармоні́чний по́люс
ice ~ = по́люс недося́жности
isolated ~ = ізольо́ваний по́люс
leading ~ = по́люс найви́щого поря́дку
leveling ~ = нівелі́рна ре́йка
like ~s = однозна́кові [однойме́нні] полюси́
logarithmic ~ = логаритмі́чний по́люс
magnet ~ = по́люс магне́ту
magnetic ~ = магне́тний по́люс
multiple ~ = кра́тний по́люс
negative ~ = неґати́вний по́люс
north ~ = 1. півні́чний по́люс 2. позити́вний по́люс магне́ту 3. півні́чний геомагне́тний по́люс
North ~ = півні́чний географі́чний по́люс
north geographic ~ = півні́чний географі́чний по́люс
north geomagnetic ~ = півні́чний геомагне́тний по́люс
Nth-order ~ = по́люс поря́дку N
Pomeranchuk ~ = Померанчукі́в по́люс
positive ~ = позити́вний по́люс
ranging ~ = ві́ха
Regge ~ = по́люс Ре́дже
salient ~ = (техн.) ви́пнутий [я́вний] по́люс
simple ~ = про́сти́й по́люс, по́люс пе́ршого поря́дку
solar ~ = по́люс Со́нця
south ~ = 1. півде́нний по́люс 2. неґати́вний по́люс магне́ту 3. півде́нний геомагне́тний по́люс
South ~ = півде́нний географі́чний по́люс
south geographical ~ = півде́нний географі́чний по́люс
south geomagnetic ~ = півде́нний геомагне́тний по́люс
terrestrial ~ = по́люс Землі́
Toller ~ = То́лерів по́люс
unlike ~s = різнозна́кові [різнойме́нні] полюси́
wind ~ = по́люс вітрі́в
position 1. пози́ція || позиці́йний 2. мі́сце; поло́ження; місцеперебува́ння 3. пози́ція, ду́мка, підхі́д, то́чка зо́ру ■ to define one’s ~ (concerning smth) визнача́ти своє́ ста́влення (до чогось) [свою́ пози́цію (щодо чогось)] 4. поса́да ■ be in a ~ to do smth ма́ти змо́гу щось зроби́ти 5. розташо́вувати//розташува́ти, розмі́щувати//розмісти́ти 6. встано́влювати//встанови́ти в за́дане поло́ження 7. визнача́ти//ви́значити мі́сце (перебува́ння); локалізо́вувати//локалізува́ти
[pə'zɪʃn]
~ of an instrument = поло́ження при́ладу
absorbing ~ = поглина́льне поло́ження (реґулювального стрижня)
adjustable ~ = реґульо́вне поло́ження
actual ~ = факти́чне [реа́льне] поло́ження
all-in ~ = поло́ження цілкови́того вве́дення (реґулювального стрижня)
all-out ~ = поло́ження цілкови́того ви́ведення (реґулювального стрижня)
angular ~ = кутове́ поло́ження
apparent ~ = позі́рне [ви́дне] мі́сце [поло́ження] (зорі)
approximate ~ = прибли́зне поло́ження
astrographic ~ = астрометри́чне поло́ження (зорі)
astrometric ~ = астрометри́чне поло́ження (зорі)
astronomical ~ = астрономі́чна ста́нція
beam ~ = поло́ження стру́меня (частинок)
binary ~ = двійко́вий розря́д (у записі числа)
body-centered ~ = об’ємоцентри́чне поло́ження
catalog ~ = катало́гове поло́ження (зорі), поло́ження за катало́гом
computed ~ = розрахо́ване поло́ження
current ~ = пото́чне поло́ження
decimal ~ = десятко́вий розря́д; знак пі́сля кра́пки [ко́ми] (у записі числа)
digit ~ = розря́д ци́фри (у записі числа)
disturbed ~ = збу́рене поло́ження
equilibrium ~ = рівнова́жне поло́ження
exact ~ = то́чне поло́ження
extrapolated ~ = (з)екстрапольо́ване поло́ження
face-centered ~ = гранецентри́чне поло́ження
final ~ = кінце́ве поло́ження
home ~ = початко́ве [вихідне́] поло́ження
initial ~ = початко́ве [вихідне́] поло́ження
instantaneous ~ = миттє́ве поло́ження
intermediate ~ = промі́жне́ поло́ження
interstitial ~ = міжву́злове розташо́вання, розташо́вання у міжву́злі
limiting ~ = грани́чне поло́ження (of the Fermi level – рівня Фермі)
make ~ = уві́мкнене поло́ження (вимикача тощо)
mean ~ = середнє місце [поло́ження] (зорі)
midrange ~ = сере́динне поло́ження, поло́ження посере́дині шкали́
observed ~ = спостере́жуване поло́ження
occupied ~ = за́йняте мі́сце
off ~ = ви́мкнене поло́ження (вимикача), пози́ція "ви́мкнено"
off-axis ~ = позаві́сне поло́ження
off-center ~ = позаце́нтрове поло́ження
on ~ = уві́мкнене поло́ження (вимикача), пози́ція "вві́мкнено"
operating ~ = робо́че поло́ження (приладу)
orbital ~ = поло́ження на орбі́ті
original ~ = вихідне́ поло́ження
ortho ~ = ортополо́ження
para ~ = параполо́ження
photographic ~ = фотографі́чне поло́ження (зорі)
predicted ~ = розрахунко́ве мі́сце [поло́ження] (зорі)
reference ~ = відліко́ве [ре́перне] поло́ження
relative ~ = 1. відно́сне поло́ження (to – щодо) 2. взаєморозташува́ння
rest ~ = 1. поло́ження спо́ко́ю 2. поло́ження механі́чної рівнова́ги
source ~ = поло́ження джерела́
specified ~ = за́дане поло́ження
standard ~ = 1. відліко́ве [ре́перне] поло́ження 2. звича́йне поло́ження
star ~ = мі́сце [поло́ження] зорі́
start ~ = початко́ве [вихідне́] поло́ження
true ~ = спра́вжнє [правди́ве, і́стинне] мі́сце [поло́ження] (зорі)
undisturbed ~ = незбу́рене поло́ження
unoccupied ~ = неза́йняте [ві́льне] мі́сце
vacant ~ = неза́йняте [ві́льне] мі́сце
working ~ = робо́че поло́ження
zero ~ = нульове́ [вихідне́] поло́ження
pulsar (скор. pulsating source of radio emission) пульса́р, радіопульса́р || пульса́рний
['pʌlsɑː, -sɑːr]
binary ~ = подві́йний пульса́р
fast ~ = короткопері́одний пульса́р
millisecond ~ = короткопері́одний пульса́р
x-ray ~ = рентґе́нівський пульса́р
reactor 1. (яф) (я́дерний/ядро́вий) реа́ктор 2. (ел.) реа́ктор, реакти́вний кото́к [реакти́вна коту́шка], індукти́вність 3. (х.) (хемі́чний) реа́ктор, реакці́йний апара́т
[ri'æktə, -tər]
absorption-controlled ~ = (ядерний) реа́ктор із реґульо́ваним поглина́нням
actinide burner ~ = (ядерний) реа́ктор трансмута́ції актино́їдів
advanced ~ = вдоскона́лений (ядерний) реа́ктор
advanced gas-cooled graphite-moderated ~ [AGR] = вдоскона́лений графі́товий (ядерний) реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м
air-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із пові́тряним теплоносіє́м
annular-core pulse ~ [ACPR] = і́мпульсний (ядерний) реа́ктор із кільце́вою акти́вною зо́ною
aqueous homogeneous ~ = водяни́й гомоге́нний (ядерний) реа́ктор
atomic ~ = я́дерний/ядро́вий реа́ктор
bare ~ = (ядерний) реа́ктор без відбивача́
batch ~ = (хемічний) реа́ктор періоди́чної ді́ї
beryllium-moderated ~ = реа́ктор із бери́лієвим спові́льнювачем
boiling-heavy-water cooled and moderated ~ [BHWR] = кипу́чий важководяни́й (ядерний) реа́ктор, кипу́чий реа́ктор із важководяни́м теплоносіє́м і спові́льнювачем
boiling nuclear superheater [BONUS] ~ = кипу́чий я́дерний реа́ктор із перегріва́нням (води)
boiling-water (cooled and moderated) ~ [BWR] = кипу́чий (ядерний) реа́ктор
breeder ~ = бри́дер, бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач
bulk-shielding ~ [BSR] = (ядерний) реа́ктор із суці́льним за́хистом
burst ~ = вибухо́вий (ядерний) реа́ктор
bus ~ = (електричний) секці́йний реа́ктор
carbon-dioxide-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із діокси́д-вуглеце́вим теплоносіє́м
catalytic ~ = конта́ктовий апара́т, (хемічний) ката́лізний/каталіти́чний реа́ктор
catalytic-exchange ~ = обмі́нний ката́лізний/каталіти́чний реа́ктор
ceramic ~ = керамі́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із керамі́чним спові́льнювачем
charged ~ = заванта́жений реа́ктор
chemical ~ = хемі́чний реа́ктор
chemonuclear ~ = хемоя́дерний/хемоядро́вий реа́ктор
circulating(‑fuel) ~ = (ядерний) циркуляці́йний реа́ктор, реа́ктор із циркуляці́єю па́лива
clean ~ = чи́стий [неотру́єний] (ядерний) реа́ктор
closed-cycle ~ = замкненоци́кловий (ядерний) реа́ктор
coaxial-flow ~ = реа́ктор із коаксі́йним пото́ком
commercial ~ = промисло́вий (ядерний) реа́ктор
commercial demonstration fast ~ [CDFR] = промисло́вий демонстраці́йний реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
continuous(‑flow) ~ = прото́ковий (хемічний) реа́ктор, реа́ктор непере́рвної ді́ї
controlled ~ = контрольо́ваний [реґульо́ваний] реа́ктор
controlled thermonuclear ~ [CTR] = керо́ваний термоя́дерний/термоядро́вий реа́ктор
convergent ~ = (ядерний) реа́ктор у режи́мі ме́ншання поту́жности
converter ~ = (ядерний) реа́ктор-конве́ртер
critical ~ = крити́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор у крити́чному режи́мі
current-limiting ~ = (електричний) струмообме́жувальний реа́ктор
demonstration ~ = демонстраці́йний реа́ктор
demonstration fusion ~ = демонстраці́йний синтезо́вий реа́ктор
demonstration nuclear ~ = демонстраці́йний я́дерний реа́ктор
desalination ~ = реа́ктор-опрі́снювач
deuterium-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м спові́льнювачем
deuterium-tritium [D-T] ~ = дейте́рій-три́тієвий реа́ктор
developmental ~ = до́слідний реа́ктор
direct-cycle ~ = прямоци́кловий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із прями́м ци́клом
direct-flow ~ = прямопото́ковий (хемічний) реа́ктор
dispersion ~ = (хемічний) дифузі́йний реа́ктор
divergent ~ = (ядерний) реа́ктор у режи́мі бі́льшання поту́жности
dual-cycle boiling-water ~ = кипу́чий (ядерний) реа́ктор із подві́йним ци́клом
dual-purpose ~ = двоцільови́й реа́ктор, реа́ктор подві́йного призна́чення
dummy ~ = моде́ль реа́ктора, моделюва́льний реа́ктор
dust-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із порошко́вим теплоносіє́м
dust-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на порошко́вому па́ливі
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] (електричний) реа́ктор
electric ~ = електри́чний реа́ктор, реакти́вний кото́к
electrochemical ~ = електрохемі́чний реа́ктор
electronuclear ~ = електроя́дерний/електроядро́вий реа́ктор
engineering test ~ [ETR] = випро́бувальний техні́чний (ядерний) реа́ктор
enhanced ~ = підси́лений (ядерний) реа́ктор
enriched(‑fuel) ~ = (ядерний) реа́ктор на збага́ченому па́ливі
enriched-uranium ~ = (ядерний) реа́ктор на збага́ченому ура́ні
epithermal ~ = надтеплови́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на надтеплови́х нейтро́нах
exchange ~ = обмі́нний реа́ктор
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] реа́ктор
exponential ~ = експоненці́йний (ядерний) реа́ктор
fast ~ [FR] = швидки́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast breeder ~ [FBR] = бри́дер [реа́ктор-мно́жильник, бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-відтво́рювач] на швидки́х нейтро́нах
fast-neutron ~ [FR] = реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast prototype ~ = прототи́повий реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast source ~ [FSR] = реа́ктор-джерело́ швидки́х нейтро́нів
feeder ~ = (електричний) фі́дерний реа́ктор
filter ~ = (електричний) фі́льтровий реа́ктор
fission ~ = поділо́вий (ядерний) реа́ктор
flow ~ = (хемічний) реа́ктор непере́рвного проце́су
fluid-fuel(ed) ~ = (ядерний) реа́ктор на пли́новому па́ливі
fluidized(‑bed) ~ = (ядерний) реа́ктор на спли́неному па́ливі
fog-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із парово́дяним теплоносіє́м, реа́ктор із охоло́джуванням напівскра́пленою па́рою
fuel-dispersion ~ = (ядерний) реа́ктор на диспе́рсному па́ливі
fuel-element-testing ~ = твеловипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
full-scale ~ = повномасшта́бний (ядерний) реа́ктор
fused-salt ~ = (ядерний) реа́ктор на сольово́му ро́зтопі [ро́зплаві]
fusion ~ = синтезо́вий [термоя́дерний/термоядро́вий] реа́ктор
gas-cooled ~ [GR] = газоохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м
gas-cooled fast breeder ~ [GCFR] = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на швидки́х нейтро́нах із га́зовим теплоносіє́м
gas-cooled graphite-moderated ~ [GCR] = га́зо-графі́товий (ядерний) реа́ктор
gas-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на га́зовому па́ливі
graphite-moderated ~ = графі́товий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із графі́товим спові́льнювачем
graphite-uranium ~ = ура́н-графі́товий (ядерний) реа́ктор
grounding ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] (електричний) реа́ктор
health-physics research ~ [HPRR] = (ядерний) реа́ктор на меди́чні дослі́дницькі/дослі́дчі потре́би, реа́ктор дослі́джувати пробле́ми радіяці́йної безпе́ки
heat ~ = теплофікаці́йний (ядерний) реа́ктор
heavy-boiling water ~ [HBWR] = кипу́чий важководяни́й (ядерний) реа́ктор
heavy-water ~ [HWR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на важкі́й воді́
heavy-water components-testing ~ [HWCTR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор випро́бувати реа́кторні вузли́
heavy-water-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м теплоносіє́м
heavy-water-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м спові́льнювачем
heavy-water-moderated gas-cooled ~ [HWGCR] = (ядерний) реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем
heavy-water-moderated (light‑)water-cooled ~ [HWLWR] = (ядерний) реа́ктор із легководяни́м теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем
helium-cooled ~ = гелійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із ге́лієвим теплоносіє́м
heterogeneous ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
high-enrichment ~ = (ядерний) реа́ктор на високозбага́ченому па́ливі
high-flux ~ [HFR] = високопото́ковий (ядерний) реа́ктор
high-flux isotope ~ [HFIR] = високопото́ковий (ядерний) реа́ктор виробля́ти ізото́пи
high-performance ~ = високоефекти́вний реа́ктор
high-power ~ = поту́жний енергети́чний реа́ктор, реа́ктор вели́кої поту́жности
high-temperature ~ = високотемперату́рний (ядерний) реа́ктор
homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор
hybrid ~ = гібри́дний реа́ктор
hydride-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із гідри́дним спові́льнювачем
hydrogen-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із водне́вим теплоносіє́м
image ~ = віртуа́льний реа́ктор
indirect-cycle ~ = непрямоци́кловий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із непрями́м ци́клом
industrial nuclear ~ = промисло́вий я́дерний реа́ктор
intermediate(‑neutron) ~ = промі́жни́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на промі́жни́х нейтро́нах
International Thermonuclear Experimental ~ [ITER] = Міжнаро́дний до́слідний синтезо́вий реа́ктор
ion-exchange ~ = йонообмі́нник
irradiation ~ = опромі́нювальний (ядерний) реа́ктор (на медичні потреби тощо)
isotope-production ~ = (ядерний) реа́ктор виробляти ізото́пи
kinetic experiment on water-boilers [KEWB] ~ = до́слідний (ядерний) реа́ктор вивча́ти кіне́тику кипу́чих реа́кторів
kinetic intense-neutron generator [KING] ~ = (ядерний) реа́ктор-ґенера́тор нейтро́нів вели́кої інтенси́вности
laboratory ~ = лаборато́рний реа́ктор
laser-fusion ~ = ла́зерний синтезо́вий реа́ктор, реа́ктор ла́зерного си́нтезу
lattice ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
light-water ~ [LWR] = легководяни́й (ядерний) реа́ктор
light-water-moderated ~ [LWR] = (ядерний) реа́ктор із легководяни́м спові́льнювачем
linear ~ = (електричний) реа́ктор із ліні́йною характери́стикою
liquid-cooled ~ = рідиноохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із ріди́нним теплоносіє́м
liquid-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на ріди́нному па́ливі
liquid homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор на ріди́нному па́ливі
liquid-metal breeder ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на рідиннометале́вому па́ливі
liquid-metal-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із рідиннометале́вим теплоносіє́м
liquid-metal-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на рідиннометале́вому па́ливі
liquid-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із ріди́нним спові́льнювачем
lithium-cooled ~ = літійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із лі́тієвим теплоносіє́м
loaded ~ = заванта́жений реа́ктор
low-enrichment ~ = (ядерний) реа́ктор на низькозбага́ченому па́ливі
low-flux ~ [LFR] = низькопото́ковий (ядерний) реа́ктор
low-intensity test ~ [LITR] = випро́бувальний низькопото́ковий (ядерний) реа́ктор
low-power ~ = малопоту́жний [низькопоту́жний] (ядерний) реа́ктор, реа́ктор мало́ї поту́жности
low-temperature ~ = низькотемперату́рний (ядерний) реа́ктор
lumped ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
materials-processing ~ = матерія́лообробний (ядерний) реа́ктор
materials-producing ~ = матеріяловиробляльний (ядерний) реа́ктор
materials-testing ~ [MTR] = матеріялозна́вчий (ядерний) реа́ктор
medium-power ~ = середньопоту́жний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор сере́дньої [сере́динної] поту́жности
mercury-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор зі рту́тним/мерку́рієвим теплоносіє́м
metal-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із метале́вим спові́льнювачем
mixed-spectrum ~ = (ядерний) реа́ктор зі змі́шаним спе́ктром (нейтронів)
mobile ~ = пересувни́й [мобі́льний] реа́ктор
mock-up ~ = моде́л(юва́л)ьний (ядерний) реа́ктор
moderated ~ = (ядерний) реа́ктор зі спові́льнювачем
modular ~ = мо́дульний реа́ктор
molten-salt ~ [MSR] = (ядерний) реа́ктор на сольово́му ро́зтопі
molten-salt-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із теплоносіє́м із сольово́го ро́зтопу
molten-salt-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на па́ливі з сольово́го ро́зтопу
multipurpose ~ = універса́льний (ядерний) реа́ктор
natural-circulation ~ = (ядерний) реа́ктор із приро́дною циркуля́цією теплоносія́
natural-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на приро́дному па́ливі
natural nuclear ~ = приро́дний я́дерний/ядро́вий реа́ктор
natural-uranium ~ = реа́ктор на приро́дному ура́ні
neutron-producing ~ = реа́ктор-ґенера́тор нейтро́нів
neutron-source thermal ~ [NESTOR] = реа́ктор-джерело́ теплови́х нейтро́нів
noncritical ~ = некрити́чний (ядерний) реа́ктор
nonlinear ~ = (електричний) реа́ктор із неліні́йною характери́стикою
non-regenerative ~ = (паливо)невідтво́рювальний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор без відтво́рювання па́лива
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий реа́ктор
nuclear furnace ~ = я́дерний металургі́йний реа́ктор
nuclear power ~ = енергети́чний я́дерний реа́ктор
nuclear test ~ [NTR] = випро́бувальний я́дерний реа́ктор
open-cycle ~ = відкритоци́кловий (ядерний) реа́ктор
organic-cooled and moderated ~ [OMR] = органі́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор з органі́чними теплоносіє́м та спові́льнювачем
oxide-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на окси́дному па́ливі
package ~ = збірни́й (ядерний) реа́ктор
paralleling ~ = (електричний) відокре́млювальний реа́ктор
pebble-bed ~ = (ядерний) реа́ктор на ґранульо́ваному па́ливі
physical ~ = фізи́чний реа́ктор
physical-constants testing ~ [PCTR] = мі́рчий (ядерний) реа́ктор (уточнювати фізичні константи)
pilot ~ = до́слідний реа́ктор
plasma ~ = пла́змо́вий реа́ктор
plutonium ~ = плуто́нієвий реа́ктор
plutonium-production ~ = плутонійвиробляльний реа́ктор
plutonium-recycle critical facility [PRCF] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма дослі́джування повто́рного плуто́нієвого ци́клу
poisoned ~ = отру́єний [затру́єний] (ядерний) реа́ктор
polymerization ~ = полімериза́тор
pool(‑type) ~ = басе́йновий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор зану́реного ти́пу
pool critical assembly [PCA] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма зану́реного ти́пу, басе́йнова крити́чна реа́кторна систе́ма
porous ~ = (ядерний) реа́ктор із порува́тим спові́льнювачем
potassium-cooled ~ = калійохоло́джуваний реа́ктор, (ядерний) реа́ктор із ка́лієвим теплоносіє́м
power ~ = енергети́чний [силови́й] (ядерний) реа́ктор
power breeder ~ = енергети́чний бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач]
power burst facility [PBF] ~ = і́мпульсний енергети́чний (ядерний) реа́ктор
power demonstration ~ [PDR] = демонстраці́йний енергети́чний (ядерний) реа́ктор
pressure-tube ~ = кана́ловий (ядерний) реа́ктор
pressurized ~ = підти́сковий (ядерний) реа́ктор
pressurized heavy-water-cooled/moderated ~ [PHWR] = підти́сковий важководяни́й реа́ктор
pressurized subcritical experimental [PSE] ~ = до́слідний підти́сковий підкрити́чний реа́ктор
pressurized water(‑cooled/moderated) [PWR] ~ = підти́сковий во́до-водяни́й реа́ктор
process-development pile [PDP] ~ = дослі́дчий технологі́чний (ядерний) реа́ктор
process-heat ~ = (ядерний) реа́ктор виробни́цтва технологі́чного тепла́
producing ~ = див. production ~
production ~ = промисло́вий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на виробни́цтво поді́льних матерія́лів
prompt ~ = реа́ктор на миттє́вих нейтро́нах
proof test facility [PTF] ~ = випро́бувальний (ядерний) реа́ктор
propulsion ~ = реа́ктор (до) двигуна́, реа́ктор-двигу́н
protective ~ = (електричний) захисни́й реа́ктор
prototype fast ~ [PFR] = прототи́повий (ядерний) реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
prototype large breeder ~ [PLBR] = вели́кий прототи́повий бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач]
pulsed ~ = і́мпульсний (ядерний) реа́ктор
pulsed D-T ~ = і́мпульсний дейте́рій-три́тієвий реа́ктор
pulsed fast ~ = і́мпульсний реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
pulsed fusion ~ = і́мпульсний синтезо́вий реа́ктор
quasi-homogeneous ~ = квазигомоге́нний реа́ктор
recycling ~ = (ядерний) реа́ктор із повто́рюваним (паливним) ци́клом
reference theta pinch ~ = демонстраці́йний реа́ктор із те́та-пі́нчем
regenerative ~ = відтво́рювальний [реґенерати́вний] (ядерний) реа́ктор
research ~ [RR] = дослі́дчий (ядерний) реа́ктор
research and test ~ = дослі́дчий та випро́бувальний (ядерний) реа́ктор
resonance ~ = резона́нсний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на резона́нсних нейтро́нах
resonance test ~ [RTR] = дослі́дчий реа́ктор на резона́нсних нейтро́нах
safe low-power critical experimental [SLOWPOKE] ~ = безпе́чний малопоту́жний реа́ктор для крити́чних експериме́нтів
safety-research experimental facility [SAREF] ~ = безпекодослі́джувальний експеримента́льний реа́ктор, безпекодослі́джувальна до́слідна реа́кторна систе́ма
safety supercritical ~ = надкрити́чний безпекодослі́джувальний (ядерний) реа́ктор
safety-test facility [STF] ~ = безпековипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
saturable(‑core) ~ = наситни́й реа́ктор (електричний)
section ~ = (хемічний) секці́йний реа́ктор
semibatch chemical ~ = хемі́чний реа́ктор напівнепере́рвної ді́ї
series ~ = (електричний) струмообме́жувальний реа́ктор
shield-test ~ [STIR] = захистовипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
shunt(ing) ~ = шунтува́льний реа́ктор (електричний)
single-purpose ~ = (ядерний) реа́ктор спеція́льного призна́чення
slow(‑neutron) ~ = (ядерний) реа́ктор на пові́льних нейтро́нах
slurry ~ = (ядерний) реа́ктор на суспензі́йному па́ливі
sodium-cooled ~ = натрійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м
sodium-deuterium ~ = дейте́рій-на́трієвий реактор, важководяни́й реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м
sodium-graphite ~ = на́трій-графі́товий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м і графі́товим спові́льнювачем
solid-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на твердо́му па́ливі
solid homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор на твердо́му па́ливі
source ~ = реа́ктор-джерело́ (нейтронів)
space power ~ = (ядерний) енергети́чний реа́ктор (до) космі́чного апара́ту
space propulsion ~ = (ядерний) реа́ктор (до) двигуна́ космі́чного апара́ту
special-production ~ = спеціялізо́ваний матеріяловиробля́льний (ядерний) реа́ктор
spectral-shift ~ = (ядерний) реа́ктор із реґульо́ваним спе́ктром нейтро́нів
spherical ~ = сфери́чний реа́ктор
split-table ~ [STR] = (ядерний) реа́ктор із розсувно́ю акти́вною зо́ною
starting ~ = пускови́й реа́ктор (електричний)
stationary ~ = стаціона́рний реа́ктор
stationary high-power plant ~ = високопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
stationary low-power plant ~ = низькопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
stationary medium-power plant ~ = середньопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
steady-state ~ = реа́ктор із уста́леними пара́метрами
steady-state D-T ~ = дейте́рій-три́тієвий реа́ктор у стаціона́рному режи́мі
steady-state fusion ~ = синтезо́вий реа́ктор у стаціона́рному режи́мі
steam-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із парови́м теплоносіє́м
steam-generating heavy-water ~ [SGHWR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор-пароґенера́тор
switching ~ = комутува́льний реа́ктор (електричний)
subcritical ~ = підкрити́чний (ядерний) реа́ктор
superpower water-boiler [SUPO] ~ = надпоту́жний кипу́чий (ядерний) реа́ктор
supercritical ~ = надкрити́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор у надкрити́чному режи́мі
suspension ~ = (ядерний) реа́ктор на суспензі́йному па́ливі
swimming-pool ~ = (ядерний) реа́ктор зану́реного ти́пу, басе́йновий реа́ктор
tank-type ~ = ко́рпусний [ба́ковий] (ядерний) реа́ктор
tank-type critical assembly [TCA] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма ко́рпусного ти́пу
test(ing) ~ = випро́бувальний реа́ктор
thermal ~ = теплови́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на теплови́х нейтро́нах
thermal breeder ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на теплови́х нейтро́нах
thermal exchange ~ = (хемічний) теплообмі́нний реа́ктор
thermal-neutron ~ = (ядерний) реа́ктор на теплови́х нейтро́нах
thermonuclear ~ = синтезо́вий [термоя́дерний/термоядро́вий] реа́ктор
thorium(‑fueled) ~ = то́рієвий реа́ктор, (ядерний) реа́ктор на то́рієвому па́ливі
thorium high-temperature prototype ~ [THTR] = прототи́повий високотемперату́рний то́рієвий реа́ктор
tokamak ~ = (реа́ктор) токама́к
tokamak fusion test ~ [TFTR] = випро́бувальний синтезо́вий токама́к
tower shielding ~ [TSR] = вежови́й захистодослі́джувальний реа́ктор
training ~ = навча́льний (ядерний) реа́ктор
transportable ~ = транспорта́бельний [мобі́льний, пересувни́й] реа́ктор
transient reactor test facility [TREAT] ~ = реа́ктор дослі́джувати перехі́дні́ режи́ми
tritium production ~ = тритійвиробля́льний реа́ктор
tubular ~ = трубча́стий (хемічний) реа́ктор
ultrahigh-temperature reactor experiment [UHTREX] ~ = надвисокотемперату́рний до́слідний реа́ктор (ядерний)
university research ~ [URR] = університе́тський дослі́дчий (ядерний) реа́ктор
unmoderated ~ = (ядерний) реа́ктор без спові́льнювача
uranium(‑fueled) ~ = ура́новий реа́ктор, реа́ктор на ура́новому па́ливі
uranium-graphite ~ = ура́н-графі́товий (ядерний) реа́ктор
variable ~ = реґульо́ваний реа́ктор (електричний)
variable-flux ~ = змі́ннопото́ковий (ядерний) реа́ктор
versatile experimental reactor assembly [VERA] ~ = універса́льна до́слідна реа́кторна систе́ма
versatile intermediate-pulse experimental ~ [VIPER] = універса́льний і́мпульсний до́слідний реа́ктор на промі́жни́х нейтро́нах
virgin ~ = нови́й реа́ктор (що ще не працював)
voltage ~ = реа́ктор напру́ги
water-boiler ~ = кипу́чий (ядерний) реа́ктор
water-cooled ~ = водоохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із водяни́м теплоносіє́м
water-cooled/moderated ~ = во́до-водяни́й (ядерний) реа́ктор
water-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор з водяни́м спові́льнювачем
zero-energy ~ = реа́ктор нульово́ї поту́жности
zero-energy breeder reactor assembly [ZEBRA] ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] нульово́ї поту́жности
zero-energy experimental pile ~ [ZEEP] = до́слідний (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности
zero-energy fast ~ = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности на швидки́хнейтро́нах
zero-energy thermal ~ = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности на теплови́х нейтро́нах
zero-power ~ [ZPR] = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности
region 1. діля́нка; зо́на; сму́га; о́бласть; ареа́л 2. (гф) шар йоносфе́ри
['riːdʒən]
~ of analyticity = о́бласть аналіти́чности
~ of convergence = о́бласть збі́жности
~ of escape = (гф) екзосфе́ра
~ of overlap = діля́нка [зо́на, о́бласть] перекрива́ння [перекриття́]
~ of a spectrum = спектра́льна о́бласть, о́бласть [діля́нка] спе́ктру
acceleration ~ = о́бласть пришви́дшування
accessible ~ = дося́жна зо́на [діля́нка, о́бласть]
achromatic ~ = о́бласть бі́лого ко́льору (на діяграмі колірности)
active ~ = 1. акти́вна о́бласть [діля́нка] (напівпровідникового приладу) 2. чутли́ва о́бласть, о́бласть чутли́вости (детектора тощо) 3. (астр.) акти́вна зо́на сонце́вої пове́рхні
active prominence ~ = (астр.) зо́на акти́вних протубера́нців
adjacent ~s = приста́йні [приле́глі] о́бласті [діля́нки]
annular ~ = кільце́ва о́бласть [діля́нка, зо́на]
anode ~ = біляано́дна о́бласть [діля́нка]
the Antarctic ~s = Анта́рктика (континент і довколишні води)
asymptotic ~ = асимптоти́чна о́бласть
attraction ~ = о́бласть притяга́ння
axial ~ = аксі́йна [біляві́сна] діля́нка
beam-forming ~ = о́бласть [зо́на] формува́ння стру́меня (частинок)
blanket ~ = зо́на відтво́рювання па́лива (у бридері)
boundary ~ = межова́ о́бласть [діля́нка]
bounded ~ = обме́жена о́бласть [діля́нка]
branching ~ = о́бласть галу́ження
breakdown ~ = (ел.) о́бласть [зо́на] пробива́ння
cathode ~ = білякато́дна о́бласть [діля́нка]
cathode-fall ~ = о́бласть като́дного спа́ду напру́ги
central ~ = центра́льна о́бласть [діля́нка]
Chapman ~ = Че́пменова діля́нка
circumpolar ~ = біляпо́люсна [навколопо́люсна] о́бласть [діля́нка]
closed ~ = за́мкнена о́бласть
coefficient ~ = о́бласть коефіціє́нтів
confidence ~ = до́вірча о́бласть
connected ~ = зв’я́зна о́бласть
contiguous ~s = приста́йні [приле́глі] о́бласті [діля́нки]
continuum ~ = о́бласть непере́рвного спектру; о́бласть конти́нууму
convective ~ = конвекти́вна діля́нка, конвекти́вний шар (в атмосфері)
core ~ = о́кіл акти́вної зо́ни (реактора)
critical ~ = крити́чна о́бласть
critical ~ of Reynolds number = зо́на кри́зи обтіка́ння [кри́зи о́пору]
cutoff ~ = (ел.) о́бласть ві́дтину [відтина́ння]
cybotactic ~ = циботакти́чна о́бласть
deceleration ~ = о́бласть спові́льнювання
delta-shaped ~ = дельто́їд
depletion ~ = (ел.) збі́днена о́бласть
disjoint ~s = відокре́млені о́бласті [діля́нки]
disk ~ of a galaxy = ди́ск [ди́скова о́бласть] гала́ктики
disordered ~ = невпорядко́вана о́бласть
disposal ~ = зо́на хова́ння відхо́дів
disturbed ~ = збу́рена діля́нка
doubly-connected ~ = двозв’я́зна о́бласть
drift ~ = діля́нка [о́бласть] дре́йфу
eddy-formation ~ = о́бласть вихороутво́рювання
eddying ~ = о́бласть вихороутво́рювання
emitter ~ = емі́тер, емі́терна о́бласть [діля́нка]
equatorial ~ = (бі́ля)еква́торна о́бласть
excited ~ = збу́джена діля́нка
far ~ = дале́ка о́бласть [діля́нка, зо́на]; дале́ка [Фраунго́ферова] зо́на анте́ни
far infrared ~ = дале́ка інфрачерво́на о́бласть [діля́нка]
far ultraviolet ~ = о́бласть [діля́нка] дале́кого ультрафіоле́ту
field-line reconnection ~ = о́бласть переза́мкнення силови́х лі́ній
finite ~ = скінче́нна о́бласть
flow-separation ~ = о́бласть відокре́млювання пото́ку
focal ~ = фо́кусна зо́на
Fraunhofer ~ = дале́ка [Фра́унгоферова] зо́на (антени)
Fresnel ~ = Френе́лева зо́на (антени)
fundamental ~ = (матем.) фундамента́льна о́бласть
Geiger(‑Müller) ~ = плато́, Ґа́йґерова діля́нка [о́бласть] (характеристики лічильника)
high-energy ~ = високоенергети́чна о́бласть, о́бласть висо́ких ене́ргій
high-frequency ~ = високочасто́тна о́бласть, о́бласть висо́ких часто́т
high-pressure ~ = високоти́скова о́бласть, о́бласть висо́ких ти́сків
high-stress ~ = високонапру́гова о́бласть, о́бласть висо́ких напру́г (механічних)
high-temperature ~ = високотемперату́рна о́бласть, о́бласть висо́ких температу́р
Holarctic ~ = гола́рктика
inactive ~ = нечутли́ва о́бласть, о́бласть нечутли́вости (детектора тощо)
infrared ~ = інфрачерво́на о́бласть [діля́нка]
inner ~ = вну́трішня о́бласть
instability ~ = о́бласть несті́йкости
interaction ~ = о́бласть взаємоді́ї
interface ~ = о́бласть [діля́нка] (поблизу) межі́ по́ділу, о́кіл межі́ по́ділу
intermediate ~ = промі́жна́ о́бласть [діля́нка]
intermediate-energy ~ = о́бласть промі́жни́х ене́ргій
ionospheric ~ = діля́нка [о́бласть] йоносфе́ри
lasing ~ = акти́вна діля́нка (лазера)
limited ~ = обме́жена о́бласть [діля́нка]
limited-proportionality ~ = (яф) діля́нка [о́бласть] обме́женої пропорці́йности (характеристики лічильника)
low-energy ~ = о́бласть низьки́х ене́ргій, низькоенергети́чна о́бласть
low-frequency ~ = о́бласть низьки́х часто́т, низькочасто́тна о́бласть
low-ionization nuclear emision-line ~ [LINER] = ла́йнер, я́дерна/ядро́ва зо́на з емісі́йними лі́ніями низько́ї йоніза́ції
low-pressure ~ = о́бласть низько́го ти́ску, низькоти́скова о́бласть
low-stress ~ = о́бласть низьки́х напру́г (механічних), низьконапру́гова о́бласть
low-temperature ~ = о́бласть низьки́х температу́р, низькотемперату́рна о́бласть
medium-energy ~ = о́бласть промі́жни́х [сере́дніх, сере́динних] ене́ргій
metastability ~ = о́бласть метастабі́льности
moderate-energy ~ = о́бласть невисо́ких [помі́рних] ене́ргій
moderation ~ = о́бласть гальмува́ння [спові́льнювання] (частинок)
morphotropic ~ = морфотро́пна о́бласть
multiply-connected ~ = (матем.) багатозв’я́зна о́бласть
n-tuply connected ~ = (матем.) n-зв’я́зна о́бласть
near ~ = близька́ зо́на [діля́нка, о́бласть]
near infrared ~ = близька́ інфрачерво́на діля́нка [о́бласть]
near-surface ~ = приповерхне́ва діля́нка [о́бласть]
near-threshold ~ = біляпоро́гова діля́нка [о́бласть]
near-ultraviolet ~ = діля́нка [о́бласть] близько́го ультрафіоле́ту
neutral (solar) ~ = перехі́дна́ о́бласть (на Со́нці)
nonphysical ~ = нефізи́чна о́бласть
operation ~ = робо́ча о́бласть
ordered ~ = впорядко́вана о́бласть
overlapping ~ = 1. о́бласть [діля́нка, зо́на] перекрива́ння [перекриття́] 2. перекри́вні о́бласті [діля́нки, зо́ни]
outer ~ = зо́внішня о́бласть
paraxial ~ = біляві́сна [параксі́йна] о́бласть [діля́нка, зо́на]
peripheral ~ = перифері́йна о́бласть [діля́нка, зо́на]
phase ~ = фа́зова о́бласть
phase-coexistence ~ = о́бласть співіснува́ння фаз
physical ~ = фізи́чна о́бласть
plateau ~ = (область, ділянка) пла́то
polar ~ = поля́рна о́бласть
primary phase ~ = (тд) перви́нна фа́зова о́бласть
proportional ~ = (яф) діля́нка [о́бласть] пропорці́йности (характеристики лічильника)
reciprocal velocity ~ = (яф) о́бласть обе́рненої пропорці́йности (перерізів захоплення нейтронів) до шви́дкости
reconnection ~ = о́бласть переза́мкнення (силових ліній)
rejection ~ = о́бласть відкида́ння
relativistic ~ = релятивісти́чна о́бласть
repulsion ~ = о́бласть відшто́вхування
resonance ~ = резона́нсна о́бласть, о́кіл резона́нсу
Schumann ~ = (опт.) Шу́манова о́бласть
saturation ~ = насито́ва о́бласть, о́бласть наси́чености [наси́чення]
sewn ~ = скле́єна [зши́та] о́бласть
simply connected ~ = однозв’я́зна о́бласть
source ~ = о́бласть [о́кіл] джерела́
source-free ~ = о́бласть без джере́л
space ~ = о́бласть [діля́нка] про́стору
space-charge ~ = о́бласть просторо́вого заря́ду
space-like ~ = простороподі́бна о́бласть
space-time ~ = о́бласть про́стору-ча́су
spatial ~ = о́бласть [діля́нка] про́стору, просторо́ва о́бласть
spectral ~ = спектра́льна о́бласть, о́бласть [діля́нка] спе́ктру
stability ~ = о́бласть стабі́льности; о́бласть сті́йкости
statistical tolerance ~ = статисти́чна толера́нтна о́бласть
stopping ~ = о́бласть гальмува́ння (частинок)
strip ~ = смугова́ діля́нка [о́бласть]
subsurface ~ = підповерхне́ва діля́нка [о́бласть], о́кіл пове́рхні
surface ~ = о́бласть [діля́нка] пове́рхні, поверхне́ва о́бласть
thermal energy ~ = о́бласть теплови́х ене́ргій
threshold ~ = поро́гова діля́нка [о́бласть]
time-like ~ = часоподі́бна о́бласть
tolerance ~ = толера́нтна [допуско́ва] о́бласть
transition ~ = о́бласть перехо́ду
transmission ~ = о́бласть пропуска́ння [прозо́рости]
turbulent ~ = турбуле́нтна о́бласть
ultraviolet ~ = ультрафіоле́това діля́нка [о́бласть]
unbounded ~ = необме́жена о́бласть
Urbach edge ~ = Урбахова крайова область
valley ~ = о́бласть мі́німуму (на вольт-амперній характеристиці)
velocity ~ = інтерва́л шви́дкостей
Weiss ~ = Ва́йсова о́бласть
visible ~ = ви́дна діля́нка [о́бласть]
yield ~ = о́бласть (деформаці́йної) пли́нности
yrast ~ = іра́ст-о́бласть, іра́стова о́бласть
zero-free ~ = (матем.) безнульова́ о́бласть, о́бласть без нулі́в
resistance 1. о́пір; протиді́я; спро́тив || опоро́вий ■ to offer ~ чини́ти о́пір 2. (ел.) акти́вний [омі́чний] о́пір 3. три́вкість (to – до) 4. о́пірність, відпо́рність (to – чомусь)
[rɪ'zɪstəns]
~ per unit length = подовжи́нний о́пір, о́пір на оди́ницю довжини́
~ to cracks = тріщинотри́вкість
~ to erosion = ерозі́йна три́вкість, три́вкість до впли́ву еро́зії
~ to light = світлотри́вкість
~ to moisture = вологотри́вкість
~ to oxidation = три́вкість до оки́снювання
~ to salt = солетри́вкість
~ to shrinkage = незсі́дність
~ to slip(page) = о́пір ко́взанню
~ to vibration = вібротри́вкість
~ to water = водотри́вкість
abrasion ~ = абрази́вна три́вкість, зносотри́вкість
acid ~ = кислототри́вкість
acoustic ~ = акусти́чний (акти́вний) о́пір
added ~ = вносни́й (акти́вний) о́пір
adjustable ~ = реґульо́вний о́пір
adjusting ~ = реґулюва́льний о́пір
aerodynamic ~ = аеродинамі́чний о́пір
air ~ = (аеродинамі́чний) о́пір пові́тря
alkali ~ = луготри́вкість
anode ~ = вну́трішній о́пір електро́нної ла́мпи
anomalous plasma ~ = анома́льний о́пір пла́зми
antenna ~ = входо́вий о́пір анте́ни
anti-interference ~ = протизава́дний о́пір
apparent ~ = позі́рний о́пір, імпеда́нс
arc ~ = дуготри́вкість; іскротри́вкість
back ~ = зворо́тний о́пір, о́пір у зворо́тному на́прямі (у випростувачі)
balancing ~ = компенсува́льний о́пір
bleeder ~ = о́пір дільника́ напру́ги; стабілізува́льний наванта́жувальний о́пір
boundary ~ = о́пір межі́
braking ~ = гальмівни́й о́пір
branch ~ = парале́льний [шунтува́льний] о́пір
capacitor ~ = акти́вний о́пір конденса́тора
cathode ~ = като́дний о́пір, о́пір (у ко́лі) като́да
cavitation ~ = кавітаці́йна три́вкість
chemical ~ = хемі́чна три́вкість
circuit ~ = о́пір (електри́чного) ко́ла
coil ~ = акти́вний о́пір котка́ (індукти́вности)
cold ~ = холодотри́вкість
compensating ~ = компенсува́льний о́пір
contact ~ = о́пір конта́кту; о́пір перехо́ду (у напівпровідникових приладах)
corona ~ = коронотри́вкість, три́вкість до впли́ву коро́ни, о́пір впли́вові коро́ни
corrosion ~ = корозі́йна три́вкість; іржотри́вкість, неіржа́вність
crack(‑extension) ~ = тріщинотри́вкість, о́пір розтрі́скуванню
crease ~ = незми́нність
damping ~ = гамува́льний [демпфува́льний] о́пір
dark ~ = те́мрявний о́пір
dead ~ = бала́стовий о́пір
deformation ~ = о́пір деформува́нню
differential ~ = диференці́йний о́пір
dynamic ~ = динамі́чний о́пір
earth-connection ~ = див. earthing ~
earthing ~ = о́пір (ко́ла) зазе́млення [узе́млення]
earthquake ~ = сейсмотри́вкість
eddy ~ = вихоро́вий о́пір
effective ~ = ефекти́вний о́пір
electrical ~ = електри́чний о́пір, (електро)о́пір
electrode ~ = о́пір електро́да
electrolytic ~ = о́пір електролі́ту
environmental ~ = 1. о́пір впли́вові довкі́лля 2. о́пір довкі́лля зо́внішнім впли́вам
equivalent ~ = еквівале́нтний (акти́вний) о́пір
equivalent noise ~ = еквівале́нтний шумови́й о́пір
external ~ = зо́внішній о́пір
fatigue ~ = уто́мна витрива́лість
fire ~ = вогнетри́вкість
flow ~ = 1. гідравлі́чний о́пір 2. в’я́зкість
fluid ~ = о́пір пли́ну [пли́нного середо́вища]
forward ~ = прями́й о́пір, о́пір у прямо́му на́прямі (у випростувачі)
frictional ~ = тертьови́й о́пір (на поверхні)
froth ~ = пінотри́вкість
generator ~ = вну́трішній о́пір джерела́ стру́му
grease ~ = жиронепрони́кність
grounding ~ = о́пір (ко́ла) зазе́млення [узе́млення]
head ~ = чолови́й о́пір
heat ~ = 1. термотри́вкість, теплотри́вкість 2. термі́чний [теплови́й] о́пір
high ~ = вели́кий о́пір
high-frequency ~ = високочасто́тний о́пір
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чний о́пір
input ~ = входо́вий (акти́вний) о́пір
insulation ~ = о́пір ізоля́ції
interface ~ = о́пір межі́ по́ділу фаз
internal ~ = вну́трішній о́пір
junction ~ = о́пір перехо́ду (у напівпровідникових приладах)
Kapitza ~ = теплови́й межови́й о́пір (Капі́ци)
leakage ~ = о́пір стіка́ння
light ~ = 1. о́пір осві́тленого фотоелеме́нту 2. світлотри́вкість, фототри́вкість
linear ~ = ліні́йний о́пір
load ~ = о́пір наванта́ги [наванта́ження]
low ~ = мали́й о́пір
low-frequency ~ = акти́вний о́пір
matched ~ = узгі́днений о́пір
matching ~ = узгі́днювальний о́пір
mechanical ~ = механі́чний о́пір
moisture ~ = вологотри́вкість
multiplier ~ = додатко́вий о́пір (приладу)
negative ~ = неґати́вний о́пір
nonlinear ~ = неліні́йний о́пір
ohmic ~ = акти́вний [омі́чний] о́пір
output ~ = виходо́вий (акти́вний) о́пір
ozone ~ = озонотри́вкість
parallel ~ = парале́льний [шунтува́льний] о́пір
parasitic ~ = парази́тний [шкідли́вий] о́пір
plasma ~ = о́пір пла́зми
plate ~ = вну́трішній о́пір електро́нної ла́мпи
pressure ~ = тискови́й о́пір; о́пір на́тискові
preventive ~ = запобі́жний о́пір
protective ~ = захисни́й о́пір
quantized (Hall) ~ = кванто́ваний о́пір
radiation ~ = о́пір впли́вові промі́ння, радіяці́йна три́вкість [мі́цність]
radio-frequency ~ = високочасто́тний о́пір
rated ~ = номіна́льний (акти́вний) о́пір
reactive ~ = реакти́вний о́пір
real ~ = акти́вний о́пір
relative ~ = відно́сний о́пір
residual ~ = залишко́вий о́пір
resonant ~ = резона́нсний о́пір
rust ~ = іржотри́вкість, неіржа́вність
scale ~ = циндротри́вкість
seismic ~ = сейсмотри́вкість
series ~ = послідо́вний о́пір
shock ~ = ударотри́вкість; о́пір уда́рам
shrink ~ = незсі́дність, три́вкість до зсіда́ння
skin ~ = (акти́вний) о́пір скін-ша́ру
slip(page) ~ = о́пір ко́взанню
source ~ = вну́трішній о́пір джерела́ стру́му
specific ~ = пито́мий о́пір
specific acoustical ~ = пито́мий акусти́чний о́пір
stress-corrosion ~ = корозі́йно-механі́чна мі́цність
terminal ~ = входо́вий чи виходо́вий о́пір ненаванта́женого ко́ла
terminating ~ = див. terminal ~
thermal ~ = 1. термотри́вкість, теплотри́вкість 2. термі́чний [теплови́й] о́пір
thermal boundary ~ = див. thermal contact ~
thermal contact ~ = конта́ктовий теплови́й о́пір, о́пір термі́чного конта́кту
total ~ = по́вний о́пір, імпеда́нс
ultimate ~ = грани́чний [максима́льний можли́вий] о́пір
variable ~ = змі́нний о́пір
vibration ~ = вібротри́вкість
wall ~ = о́пір сті́нки
water ~ = водотри́вкість
wave(‑making) ~ = (фіз. плинів) хвильови́й о́пір
wear ~ = о́пір зно́шуванню, зносотри́вкість, три́вкість до зно́шування
weather ~ = погодотри́вкість, три́вкість до атмосфе́рних впли́вів
spectrum (мн. spectra) 1. спе́кт(е)р || спектра́льний 2. спектра́льний розпо́діл 3. спектра́льний склад
['spεktrəm] (мн. ['spεktrə])
~ of a dynamical system = спе́кт(е)р динамі́чної систе́ми
~ of eigenvalues = спе́кт(е)р вла́сних зна́чень
~ of elementary excitations = спе́кт(е)р елемента́рних збу́джень
~ of a function = спе́кт(е)р фу́нкції
~ of an operator = спе́кт(е)р опера́тора
~ of (scientific) research = діля́нка [о́бласть] (науко́вого) дослі́джування
~ of turbulence = спе́кт(е)р турбуле́нтности
absorption ~ = абсорбці́йний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р вбира́ння [поглина́ння]
acoustic ~ = акусти́чний [звукови́й, звукочасто́тний] спе́кт(е)р
alpha(‑particle) ~ = спе́кт(е)р а́льфа-части́нок, а́льфа-спе́кт(е)р
amplitude ~ = ампліту́дний спе́кт(е)р
amplitude-frequency ~ = амплітудочасто́тний спе́кт(е)р
anisotropic ~ = анізотро́пний спе́кт(е)р
arc ~ = дугови́й спе́кт(е)р, спе́кт(е)р дуги́
atomic ~ = а́томний спе́кт(е)р
audio(‑frequency) ~ = звукочасто́тний спе́кт(е)р (в межах чутности)
auroral ~ = авро́рний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р поля́рного ся́йва
background ~ = фо́новий спе́кт(е)р
band ~ = смуга́стий спе́кт(е)р
beam ~ = спе́кт(е)р стру́меня (частинок)
beta decay ~ = спе́кт(е)р бе́та-ро́зпаду
beta(‑ray) ~ = спе́кт(е)р бе́та-части́нок, бе́та-спе́кт(е)р
blackbody(‑radiation) ~ = спе́кт(е)р (променюва́ння) абсолю́тно чо́рного ті́ла
bright-line ~ = ліні́йчастий спе́кт(е)р
characteristic ~ = характеристи́чний спе́кт(е)р
combination ~ = комбінаці́йний спе́кт(е)р
comet ~ = спе́кт(е)р коме́ти
comparison ~ = порі́внювальний [етало́нний] спе́кт(е)р, спе́кт(е)р порі́внювання
complex ~ = складни́й спе́кт(е)р
continuous ~ = непере́рвний [суці́льний] спе́кт(е)р
conversion ~ = конверсі́йний спе́кт(е)р
correlation ~ = спе́кт(е)р кореля́цій
cosmic-background-radiation ~ = спе́кт(е)р релі́ктового промі́ння
cosmic-ray ~ = спе́кт(е)р космі́чного промі́ння
cross ~ = взає́мний спе́кт(е)р
crystal ~ = спе́кт(е)р криста́лу
dark-line ~ = ліні́йчастий спе́кт(е)р поглина́ння
degenerate ~ = ви́роджений спе́кт(е)р
dense ~ = щі́льний спе́кт(е)р
density ~ = спе́кт(е)р густини́
deuteron ~ = спе́кт(е)р дейтро́нів
diffraction ~ = дифракці́йний спе́кт(е)р
diffuse ~ = дифу́зний [розми́тий] спе́кт(е)р
discontinuous ~ = перери́вчастий спе́кт(е)р
distorted ~ = спотво́рений спе́кт(е)р
discrete ~ = дискре́тний спе́кт(е)р
dynamic ~ = динамі́чний спе́кт(е)р
eddy ~ = спе́кт(е)р турбуле́нтности
eigenfrequency ~ = спе́кт(е)р власти́вих часто́т
electromagnetic ~ = електромагне́тний спе́кт(е)р
electron(ic) ~ = електро́нний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р електро́нів
electron paramagnetic resonance [EPR] ~ = ЕПР-спе́кт(е)р, спе́кт(е)р електро́нного парамагне́тного резона́нсу
elementary-excitation ~ = спе́кт(е)р елемента́рних збу́джень
emission ~ = емісі́йний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р виси́лання
energy ~ = енергети́чний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р ене́ргій
energy-density ~ = спе́кт(е)р густини́ ене́ргії
equidistant ~ = еквідиста́нтний спе́кт(е)р
equilibrium ~ = рівнова́жний спе́кт(е)р
excitation ~ = спе́кт(е)р збу́джень
exciton(ic) ~ = ексито́нний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р ексито́нів
fine ~ = тонки́й спе́кт(е)р, спе́кт(е)р із тонко́ю структу́рою
finite ~ = скінче́нний спе́кт(е)р
first-order ~ = спе́кт(е)р пе́ршого поря́дку
fission ~ = спе́кт(е)р (нейтро́нів) по́ділу
fission-product ~ = спе́кт(е)р проду́ктів по́ділу
flame ~ = полумене́вий спе́кт(е)р, спе́кт(е)р по́лум’я
flash ~ = (астр.) спе́кт(е)р (сонце́вого) спа́лаху
fluctuation ~ = флюктуаці́йний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р флюктуа́цій
fluorescence ~ = спе́кт(е)р флюоресце́нції
Fourier ~ = фур’є́-спе́кт(е)р
frequency ~ = 1. часто́тний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р часто́т 2. спектра́льний розпо́діл
gamma(‑ray) ~ = га́мма-спе́кт(е)р, спе́кт(е)р га́мма-промі́ння
generation ~ = спе́кт(е)р ґенера́ції
hard ~ = жорстки́й спе́кт(е)р, спе́кт(е)р жорстко́го промі́ння
harmonic ~ = гармоні́чний спе́кт(е)р
high-energy ~ = високоенергети́чний спе́кт(е)р
hydrogen ~ = спе́кт(е)р во́дню
hyperfine ~ = надтонки́й спе́кт(е)р, спе́кт(е)р із надтонко́ю структу́рою
incident-particle ~ = спе́кт(е)р налітни́х части́нок
incident-radiation ~ = спе́кт(е)р надхідно́го промі́ння
infinite ~ = нескінче́нний спе́кт(е)р
infrared ~ = інфрачерво́ний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р інфрачерво́ного промі́ння
instantaneous ~ = миттє́вий спе́кт(е)р
interference ~ = 1. інтерференці́йний спе́кт(е)р 2. (ел.) спе́кт(е)р зава́д
inverse ~ = (матем.) обе́рнений спе́кт(е)р
inversion ~ = (фіз.) інверсі́йний спе́кт(е)р
ion ~ = йо́нний спе́кт(е)р
isotropic ~ = ізотро́пний спе́кт(е)р
joint ~ = спі́льний спе́кт(е)р
knock-on ~ = спе́кт(е)р ви́битих части́нок
Kolmogorov ~ = спе́кт(е)р Колмого́рова
laser ~ = спе́кт(е)р ла́зерного промі́ння
lightning ~ = спе́кт(е)р спа́лаху бли́скавки
limit ~ = грани́чний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р згу́щення
line ~ = ліні́йчастий спе́кт(е)р
low-energy ~ = низькоенергети́чний спе́кт(е)р
load ~ = спе́кт(е)р наванта́жування
luminescence ~ = спе́кт(е)р люмінесце́нції
magnon ~ = магно́нний спе́кт(е)р
mass ~ = спе́кт(е)р мас, мас-спе́кт(е)р
microwave ~ = мікрохвильови́й спе́кт(е)р
missing-mass ~ = спе́кт(е)р неста́ч ма́си
mixed ~ = змі́шаний спе́кт(е)р (of a linear operator – лінійного оператора)
molecular ~ = молекуля́рний спе́кт(е)р
multiplet ~ = мультипле́тний спе́кт(е)р
nebular ~ = спе́кт(е)р тума́нности
neutron ~ = спе́кт(е)р нейтро́нів, нейтро́нний спе́кт(е)р
noise ~ = спе́кт(е)р шу́му, шумови́й спе́кт(е)р
nondegenerate ~ = неви́роджений спе́кт(е)р
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний спе́кт(е)р
nonnormalized ~ = ненормо́ваний спе́кт(е)р
nonrenormalized ~ = неперенормо́ваний спе́кт(е)р
nonuniform ~ = нерівномі́рний спе́кт(е)р
normal ~ = норма́льний спе́кт(е)р
normalized ~ = нормо́ваний спе́кт(е)р
nova ~ = спе́кт(е)р ново́ї (зорі)
nuclear ~ = ядро́вий/я́дерний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р висила́ння ядра́
nuclear gamma-resonance ~ = ЯГР-спе́кт(е)р, спе́кт(е)р ядро́вого га́мма-резона́нсу
nuclear magnetic resonance [NMR] ~ = ЯМР-спе́кт(е)р, спе́кт(е)р ядро́вого магне́тного резона́нсу
nuclear quadrupole resonance [NQR] ~ = ЯКР-спе́кт(е)р, спе́кт(е)р ядро́вого квадрупо́льного резона́нсу
operator ~ = спе́кт(е)р опера́тора
optical ~ = опти́чний спе́кт(е)р
oscillation ~ = спе́кт(е)р колива́нь
oscillator ~ = спе́кт(е)р осциля́тора
paramagnetic ~ = парамагне́тний спе́кт(е)р
particle ~ = спе́кт(е)р части́нок
peculiar ~ = (астр.) пекуля́рний спе́кт(е)р
perturbed ~ = збу́рений спе́кт(е)р
phase ~ = фа́зовий спе́кт(е)р
phase-frequency ~ = фазочасто́тний спе́кт(е)р
phonon ~ = спе́кт(е)р фоно́нів
phosphorescence ~ = спе́кт(е)р фосфоренце́нції
photoacoustic ~ = фотоакусти́чний спе́кт(е)р
photoelectron ~ = спе́кт(е)р фотоелектро́нів
photoemission ~ = спе́кт(е)р фотоемі́сії
point ~ = точко́вий спе́кт(е)р
power(‑law) ~ = степене́вий спе́кт(е)р
power-density ~ = спектра́льний розпо́діл (густини́) ене́ргії
primary ~ = перви́нний спе́кт(е)р
proton ~ = спе́кт(е)р прото́нів
pulse(‑frequency) ~ = (часто́тний) спе́кт(е)р і́мпульсів
pulse-height ~ = ампліту́дний спе́кт(е)р і́мпульсів
quad(rature) ~ = квадрату́рний спе́кт(е)р
radiation ~ = спе́кт(е)р промі́ння; спе́кт(е)р променюва́ння [випромі́нювання]
radio(‑frequency) ~ = радіоспе́кт(е)р, спе́кт(е)р радіочасто́т
Raman ~ = спе́кт(е)р комбінаці́йного розсі́ювання, Ра́манів спе́кт(е)р
range ~ = спе́кт(е)р про́бігів
recoil ~ = спе́кт(е)р відру́шених я́дер
recombination ~ = рекомбінаці́йний спе́кт(е)р
reference ~ = порі́внювальний [етало́нний] спе́кт(е)р, спе́кт(е)р порі́внювання
reflection ~ = спе́кт(е)р відбива́ння
relaxation ~ = релаксаці́йний спе́кт(е)р
renormalized ~ = перенормо́ваний спе́кт(е)р
residual ~ = 1. (фіз.) залишко́вий спе́кт(е)р 2. (матем.) спе́кт(е)р ли́шків
resolved ~ = ви́різнений [розді́лений] спе́кт(е)р
resonance ~ = резона́нсний спе́кт(е)р
reversal ~ = обе́рнений спе́кт(е)р
rotational ~ = оберто́вий спе́кт(е)р (молекули)
rotation-vibration ~ = оберто́во-коливни́й спе́кт(е)р (молекули)
scattering ~ = спе́кт(е)р розсі́ювання
secondary ~ = втори́нний спе́кт(е)р
sharp ~ = різки́й спе́кт(е)р
simple ~ = про́сти́й спе́кт(е)р (of an operator – оператора)
soft ~ = спе́кт(е)р м’яко́го промі́ння
solar ~ = сонце́вий спе́кт(е)р, спе́кт(е)р со́нця
sound ~ = спе́кт(е)р [спектра́льний склад] зву́ку
source ~ = спе́кт(е)р (висила́ння) джерела́
spark ~ = іскрови́й спе́кт(е)р
star ~ = спе́кт(е)р зорі́
stellar ~ = спе́кт(е)р зорі́
superhyperfine ~ = ультратонки́й спе́кт(е)р
time-resolved ~ = часови́окре́млений [часовідокре́млений] спе́кт(е)р
transmission ~ = спе́кт(е)р пропуска́ння
tunneling ~ = туне́льний спе́кт(е)р
turbulent ~ = турбуле́нтний спе́кт(е)р
ultraviolet ~ = ультрафіоле́товий спе́кт(е)р
uniform ~ = рівномі́рний [однорі́дний] спе́кт(е)р
unperturbed ~ = незбу́рений спе́кт(е)р
velocity ~ = спе́кт(е)р шви́дкостей
vibration ~ = спе́кт(е)р (меха́нічних) колива́нь
vibrational ~ = коливни́й спе́кт(е)р (молекули)
vibronic ~ = вібро́нний спе́кт(е)р
visible ~ = ви́дна части́на спе́ктру, ви́дний спе́кт(е)р
wave ~ = спе́кт(е)р хви́ль
wavelength ~ = спе́кт(е)р довжи́н хвиль
wavelet ~ = хвилько́вий спе́кт(е)р
wavenumber ~ = спе́кт(е)р хви́льових чи́сел
x-ray ~ = рентґе́нівський спе́кт(е)р, спе́кт(е)р x-промі́ння
zonal(‑harmonic) ~ = зо́нний (гармоні́чний) спе́кт(е)р
stability 1. стабі́льність 2. уста́леність 3. сті́йкість (against – щодо; under – за) ■ to disturb ~ пору́шити сті́йкість; to impair ~ погі́ршити сті́йкість; to impart ~ нада́ти сті́йкости; to increase [enhance, improve] ~ підви́щити сті́йкість; to maintain ~ підтри́мувати [зберіга́ти] сті́йкість 4. три́вкість (against – до) 5. де́ржкість, ості́йність
[stə'bɪləti, -t̬i]
~ in the sense of Lagrange = сті́йкість за Лаґра́нжем, сті́йкість у се́нсі Лаґра́нжа
~ in the sense of Lyapounov = сті́йкість за Ляпуно́вим, сті́йкість у се́нсі Ляпуно́ва
~ in the sense of Poisson = сті́йкість за Пуасо́ном, сті́йкість у се́нсі Пуасо́на
~ of an atom = стабі́льність а́тома
~ of equilibrium = сті́йкість рівнова́ги
~ of motion = сті́йкість ру́ху
~ of a system = (матем.) сті́йкість систе́ми
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна сті́йкість
aging ~ = три́вкість до старі́ння
amplitude ~ = стабі́льність ампліту́ди
asymptotic ~ = асимптоти́чна сті́йкість
atmospheric ~ = стабі́льність атмосфе́ри [атмосфе́рних умо́в]
axial ~ = аксі́йна [осьова́] сті́йкість
azimuthal ~ = а́зимутна сті́йкість
beam ~ = стабі́льність стру́меня (частинок); сті́йкість стру́меня (частинок)
beta ~ = бе́та-стабі́льність (ядра)
betatronic ~ = сті́йкість бетатро́нних колива́нь
bilayer ~ = стабі́льність двоша́ру [двомоле́кульного ша́ру]
chemical ~ = хемі́чна три́вкість
cold-check ~ = морозотри́вкість (покриву тощо)
color ~ = кольоротри́вкість, три́вкість пофарбо́вання
conditional ~ = умо́вна сті́йкість
current ~ = стабі́льність стру́му
cycle-to-cycle ~ = міжци́клова стабі́льність, стабі́льність від ци́клу до ци́клу
day-to-day ~ = добова́ стабі́льність
dimensional ~ = стабі́льність (геометри́чних) ро́змірів
discharge ~ = стабі́льність розря́ду
dynamic ~ = динамі́чна сті́йкість; сті́йкість ру́ху
ecological ~ = екологі́чна сті́йкість
ecosystem ~ = стабі́льність екосисте́ми; сті́йкість екосисте́ми
elastic ~ = пружна́ сті́йкість
flame ~ = стабі́льність по́лум’я
flow ~ = сті́йкість пото́ку; стабі́льність течії́
frequency ~ = стабі́льність частоти́
gain ~ = стабі́льність підси́лювання
global ~ = зага́льна [глоба́льна] сті́йкість [стабі́льність]
gravitational ~ = ґравітаці́йна сті́йкість
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна сті́йкість
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна сті́йкість
hydrostatic ~ = гідростати́чна сті́йкість
inherent ~ = приро́дна [власти́ва] сті́йкість
instrument ~ = стабі́льність (роботи) при́ладу
irradiation ~ = три́вкість до опромі́нювання
laser ~ = стабі́льність (променюва́ння) ла́зера
light ~ = світлотри́вкість
light-source ~ = стабі́льність джерела́ сві́тла
load ~ = (ел.) стабі́льність наванта́ги
local ~ = лока́льна сті́йкість
longitudinal ~ = поздо́вжня сті́йкість
long-term ~ = трива́ла стабі́льність
long-time ~ = трива́ла стабі́льність
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна сті́йкість
marginal ~ = марґіна́льна сті́йкість
mechanical ~ = механі́чна сті́йкість
neutral ~ = байду́жа [нейтра́льна] рівнова́га
noise ~ = завадості́йкість
nuclear ~ = стабі́льність ядра́
oscillation ~ = сті́йкість колива́нь
orbit ~ = сті́йкість орбі́ти
pendulum ~ = сті́йкість колива́нь ма́ятника
parametric ~ = параметри́чна сті́йкість; стабі́льність пара́метрів
phase ~ = фа́зова стабі́льність
plasma ~ = сті́йкість пла́зми
phase ~ = фа́зова сті́йкість; автофазува́ння (у пришвидшувачах)
positional ~ = стабі́льність [незмі́нність] поло́ження в про́сторі
radiation ~ = три́вкість до опромі́нювання; радіяці́йна стабі́льність
reactor ~ = стабі́льність (роботи) реа́ктора
relative ~ = відно́сна стабі́льність
relaxation ~ = релаксаці́йна три́вкість
rheological ~ = реологі́чна сті́йкість
secular ~ = вікова́ сті́йкість
seismic ~ = сейсмості́йкість
short-term ~ = нетрива́ла [короткоча́сна] стабі́льність
short-time ~ = нетрива́ла [короткоча́сна] стабі́льність
solution ~ = сті́йкість ро́зв’язку
space-time ~ = просторочасова́ сті́йкість
spatial ~ = просторо́ва сті́йкість
static ~ = стати́чна сті́йкість; сті́йкість (стати́чної) рівнова́ги
structural ~ = структу́рна сті́йкість
temperature ~ = 1. стабі́льність температу́ри 2. термотри́вкість
thermal ~ = 1. термотри́вкість, теплова́ [термі́чна] три́вкість 2. термостабі́льність, термі́чна [теплова́] стабі́льність
thermodynamic ~ = термодинамі́чна сті́йкість
topological ~ = топологі́чна сті́йкість
total ~ = цілкови́та сті́йкість
transverse ~ = попере́чна сті́йкість
unconditional ~ = безумо́вна (абсолю́тна) сті́йкість
uniform ~ = рівномі́рна сті́йкість
voltage ~ = стабі́льність напру́ги
volumetric ~ = стабі́льність о́б’єму
zero ~ = стабі́льність нуля́
streamline 1. лі́нія пото́ку [течії́]; лі́нія обтіка́ння 2. надава́ти//нада́ти обтічно́ї фо́рми
['striːmlaɪn]
free ~ = лі́нія пото́ку в безвихоро́вій [потенція́льній] течії́
sink ~ = білясто́кова лі́нія пото́ку
source ~ = біляджере́льна лі́нія пото́ку
stagnation ~ = нульова́ лі́нія пото́ку
surface ~ = поверхне́ва лі́нія пото́ку
strength 1. мі́цність || мі́цнісний 2. межа́ мі́цности (against – за) 3. о́пір (впливам, механічний) || опоро́вий 4. інтенси́вність || інтенси́внісний 5. напру́женість (поля) || напру́женісний 6. си́ла || силови́й 7. (х.) концентра́ція (розчину) || концентраці́йний
[strεŋθ]
~ of a crystal = мі́цність криста́лу
~ of a disclination = си́ла дискліна́ції
~ of a dislocation = си́ла дислока́ції
~ of materials = о́пір [мі́цність] матерія́лів
~ of a vortex = ґвинтове́ число́ ви́хору
abrasion ~ = о́пір стира́нню, мі́цність за стира́ння
acid ~ = си́ла кислоти́
actual ~ = факти́чна [реа́льна] мі́цність
adhesive ~ = адгезі́йна мі́цність
base ~ = си́ла осно́ви
bearing ~ = 1. трима́льна [утри́мувальна] зда́тність, утри́мливість 2. мі́цність за змина́ння [на змин], о́пір змина́нню
bond(ing) ~ = мі́цність зв’язку́ (хемічного, зчеплення)
breakdown ~ = мі́цність за пробива́ння
breaking ~ = мі́цність за розла́мування [на ро́злам], о́пір розла́муванню
bulk ~ = пито́ма мі́цність
bursting ~ = гідростати́чна мі́цність за розрива́ння [на ро́зри́в], о́пір розрива́нню (ізсередини)
cleavage ~ = о́пір відко́люванню
cohesive ~ = когезі́йна мі́цність
cold ~ = холодотри́вкість
combined ~ = мі́цність за комбіно́ваної напру́ги
compression ~ = мі́цність за стиска́ння [на стиск], о́пір стиска́нню
compressive ~ = межа́ мі́цности за стиска́ння
creep ~ = о́пір по́взкості
creep rupture ~ = межа́ повзко́го руйнува́ння
crushing ~ = 1. мі́цність за розча́влювання, о́пір розча́влюванню 2. межа́ мі́цности за розча́влювання
current ~ = си́ла стру́му
dielectric ~ = 1. діелектри́чна мі́цність 2. межа́ мі́цности за (електри́чного) пробива́ння
dry ~ = суха́ мі́цність, мі́цність у сухо́му ста́ні
dynamic ~ = динамі́чна мі́цність
echo ~ = інтенси́вність луни́ [е́ха]
electric ~ = 1. діелектри́чна мі́цність 2. межа́ мі́цности за (електри́чного) пробива́ння
electric-field ~ = напру́женість електри́чного по́ля
electric signal ~ = рі́вень електри́чного сигна́лу
electronic coupling ~ = пара́мет(е)р електро́нного зв’язку́
endurance ~ = (уто́мна) витрива́лість; уто́мна мі́цність
fatigue ~ = (уто́мна) витрива́лість; уто́мна мі́цність
field ~ = напру́женість по́ля
film ~ = мі́цність плі́вки
flexural ~ = мі́цність за згина́ння [на згин], о́пір руйнува́нню за згина́ння
fracture ~ = межа́ мі́цности за розла́мування, о́пір розла́муванню
gel ~ = ґелеутво́рювальна зда́тність
gravitational-field ~ = напру́женість ґравітаці́йного по́ля
high ~ = висо́ка мі́цність
high-temperature ~ = тепломі́цність, термомі́цність, жаромі́цність
hot ~ = див. tensile ~
hydrostatic ~ = гідростати́чна мі́цність
impact ~ = 1. уда́рна мі́цність 2. ене́ргія уда́рного руйнува́ння
impulse ~ = межа́ (ді)електри́чної мі́цности ізоля́ції
insulating ~ = (ді)електри́чна мі́цність ізоля́ції
intrinsic electric ~ = низькотемперату́рна діелектри́чна мі́цність
ionic ~ = (фх) йо́нна си́ла
line ~ = інтенси́вність (спектра́льної) лі́нії
long-term ~ = трива́ла [довгоча́сна] мі́цність
low ~ = низька́ мі́цність
magnetic-field ~ = напру́женість магне́тного по́ля
magnetic-pole ~ = магне́тний заря́д по́люсу
mechanical ~ = механі́чна мі́цність
medium ~ = сере́дня [промі́жна́] мі́цність
notch ~ = мі́цність у надрі́заному ста́ні
notch impact ~ = уда́рна мі́цність у надрі́заному ста́ні
offset yield ~ = умо́вний порі́г (деформаці́йної) пли́нности [теку́чости]
optical ~ = опти́чна мі́цність
Orowan ~ = мі́цність за Оро́ваном
oscillator ~ = си́ла осциля́тора
pole ~ = магне́тний заря́д по́люсу
proof ~ = умо́вний порі́г (деформаці́йної) пли́нности [теку́чости]
radio-noise field ~ = напру́женість по́ля радіошумі́в
rupture ~ = 1. мі́цність що́до руйнува́ння, о́пір руйнува́нню 2. мі́цність за розрива́ння [на ро́зри́в], о́пір розрива́нню 3. межа́ мі́цности за розрива́ння 4. мі́цність за розтя́гування [на ро́зтяг], о́пір руйнува́нню за розтя́гування 5. межа́ мі́цности за розтя́гування
shear(ing) ~ = 1. мі́цність за зсува́ння [на зсув], мі́цність за зріза́ння [на зріз], о́пір руйнува́нню за зсува́ння, о́пір зріза́нню 2. межа́ мі́цности за зсува́ння [зріза́ння]
short-term ~ = короткоча́сна мі́цність
signal ~ = інтенси́вність сигна́лу
sink ~ = інтенси́вність сто́ку (of a vector field – векторного поля)
solution ~ = мі́цність ро́зчину
source ~ = поту́жність [інтенси́вність] джерела́
specific ~ = пито́ма мі́цність
static(al) ~ = стати́чна мі́цність
structural ~ = конструкти́вна [конструкці́йна] мі́цність
surface ~ = поверхне́ва мі́цність
target ~ = інтенси́вність відби́того (звуково́го) сигна́лу
tear(ing) ~ = 1. мі́цність за відрива́ння [на ві́дри́в], о́пір відрива́нню 2. межа́ мі́цности за відрива́ння
tensile ~ = 1. мі́цність за розтя́гування [на ро́зтяг], о́пір розтя́гуванню 2. межа́ мі́цности за розтя́гування
theoretical ~ = теорети́чна мі́цність
torsional ~ = 1. мі́цність за закру́чування [на скрут], о́пір руйнува́нню за закру́чування 2. о́пір скру́чуванню
ultimate ~ = 1. межа́ мі́цности 2. грани́чна напру́га [грани́чне напру́ження]
vibration ~ = вібромі́цність
vortex ~ = інтенси́вність ви́хору
wet ~ = мі́цність [три́вкість] у мо́крому ста́ні
temperature температу́ра || температу́рний ■ at a ~ of n degrees за температу́ри n ґра́дусів; to take [measure] the ~ помі́ряти температу́ру; to raise ~ підви́щити температу́ру (to – до); to maintain (a given) ~ підтри́мувати (за́дану) температу́ру
['tεmprətʃə, -ər]
above-normal ~ = температу́ра, ви́ща за норма́льну
above-zero ~ = плюсова́ температу́ра; температу́ра, вища за нуль
absolute ~ = абсолю́тна температу́ра
absolute zero ~ = абсолю́тний нуль температу́ри
actual ~ = факти́чна [правди́ва] температу́ра
adiabatic ~ = адіяба́тна температу́ра, кінце́ва температу́ра адіяба́тного проце́су
adiabatic-flame ~ = температу́ра адіяба́тного по́лум’я
adiabatic-recovery ~ = температу́ра гальмува́ння (потоку)
adiabatic-saturation ~ = температу́ра адіяба́тного на́ситу [наси́чення]
adiabatic-wall ~ = температу́ра адіяба́тної сті́нки
air ~ = температу́ра пові́тря
ambient ~ = довкі́льна температу́ра, температу́ра довкі́лля
annealing ~ = температу́ра [то́чка] ві́дпалу
antenna ~ = анте́нова температу́ра
approximate absolute ~ = шкала́ набли́жених абсолю́тних температу́р
atmospheric ~ = температу́ра атмосфе́ри
average ~ = сере́дня температу́ра
background ~ = температу́ра фо́ну
ballistic ~ = балісти́чна температу́ра
blackbody ~ = температу́ра (абсолю́тно) чо́рного ті́ла
body ~ = температу́ра ті́ла
boundary ~ = температу́ра межі́
Boyle ~ = Бо́йлова температу́ра
brightness ~ = яскра́вісна температу́ра
brittle ~ = температу́ра кри́хчення, то́чка перехо́ду до крихко́го ста́ну
bulk ~ = о́б’є́мна температу́ра, середньома́сова температу́ра
Celsius ~ = температу́ра за Це́льсієм [за Це́льсієвою шкало́ю]
central ~ = температу́ра в це́нтрі
centigrade ~ = температу́ра за Це́льсієм [за Це́льсієвою шкало́ю]
characteristic ~ = характеристи́чна температу́ра
charring ~ = температу́ра зву́глювання
chromospheric ~ = температу́ра хромосфе́ри
color ~ = ко́лірна температу́ра
combustion ~ = температу́ра горі́ння
condensation ~ = температу́ра конденса́ції [конденсува́ння]
consolute ~ = температу́ра по́вного розчи́нення, температу́ра по́вної змі́ш(ува)ности (суміші рідин)
constant ~ = ста́ла температу́ра
contact ~ = температу́ра конта́кту
conventional ~ = умо́вна температу́ра
coolant ~ = 1. температу́ра теплоносія́ 2. температу́ра холодника́
coronal ~ = температу́ра коро́ни
critical ~ = крити́чна температу́ра
critical solution ~ = крити́чна температу́ра змі́шування/розчиня́ння (незмішних рідин)
cryogenic ~ = кріотемперату́ра, кріоге́нна температу́ра
crystal ~ = температу́ра криста́лу
crystallization ~ = температу́ра кристалі́ння [кристаліза́ції]
Curie ~ = то́чка [температу́ра] Кюрі́
Curie-Weiss ~ = температу́ра Кюрі́-Ва́йса
Debye ~ = Деба́єва температу́ра
decomposition ~ = температу́ра розклада́ння
degassing ~ = температу́ра дегаза́ції
degeneracy ~ = температу́ра виро́джування
depolymerization ~ = температу́ра деполімерува́ння [деполімериза́ції]
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна температу́ра
dissociation ~ = температу́ра дисоція́ції
dry-bulb ~ = температу́ра за сухи́м термо́метром
drying ~ = температу́ра суші́ння
effective ~ = ефекти́вна температу́ра
Einstein ~ = Айншта́йнова температу́ра
electron ~ = електро́нна температу́ра, температу́ра електро́нів
elevated ~ = підви́щена температу́ра
environment ~ = температу́ра довкі́лля
equicohesive ~ = еквікогезі́йна температу́ра
equilibrium ~ = рівнова́жна температу́ра
equivalent ~ = еквівале́нтна температу́ра
eutectic ~ = евтекти́чна температу́ра
excitation ~ = температу́ра збу́джування
exterior wall ~ = температу́ра зо́внішньої сті́нки (ядерного реактора)
extrahigh ~ = надвисо́ка температу́ра
extreme ~ = екстрема́льна температу́ра
extremely low ~ = наднизька́ температу́ра
Fahrenheit ~ = температу́ра за Фа́ренгайтом [за Фа́ренгайтовою шкало́ю]
Fermi ~ = температу́ра Фе́рмі
fiducial ~ = відліко́ва температу́ра
final ~ = кінце́ва температу́ра
fixed ~ = ста́ла [зафіксо́вана] температу́ра
flame ~ = температу́ра по́лум’я
flow ~ = (х.) температу́ра пли́нности поліме́ру
freezing ~ = температу́ра заморо́жування
fuel center ~ = температу́ра в це́нтрі тве́ла
full radiator ~ = радіяційна температу́ра (абсолю́тно) чо́рного ті́ла
fusion ~ = температу́ра си́нтезу
glass transition ~ = температу́ра склі́ння [склува́ння]
hardening ~ = 1. температу́ра тве́рднення 2. температу́ра гартува́ння
high ~ 1. висо́ка температу́ра 2. (про діяпазон 400 – 1000 K) висо́кі температу́ри ■ under high ~s = за висо́ких темпера́тур
hole ~ = дірко́ва температу́ра, температу́ра діро́к
homologous recrystallization ~ = гомологі́чна рекристалізаці́йна температу́ра
hot-spot ~ = температу́ра найнагрі́тішого мі́сця
hydrogen-boiling ~ = водне́ва температу́ра
ignition ~ = то́чка [температу́ра] займа́ння
impurity ~ = домішко́ва температу́ра, температу́ра до́мішок
indicated ~ = індика́торна температу́ра
initial ~ = початко́ва температу́ра
initiation ~ = температу́ра поча́тку [ініція́ції] проце́су
inlet ~ = входо́ва температу́ра, температу́ра на вхо́ді
input ~ = входо́ва температу́ра, температу́ра на вхо́ді
in-situ ~ = температу́ра, помі́ряна на мі́сці [конта́ктовим ме́тодом]
interface ~ = температу́ра межово́ї пове́рхні
interior-wall ~ = температу́ра вну́трішньої сті́нки (ядерного реактора)
inversion ~ = температу́ра інве́рсії
ion ~ = йо́нна температу́ра, температу́ра йо́нів
ionization ~ = температу́ра йоніза́ції
ionospheric ~ = температу́ра йоносфе́ри
isokinetic ~ = ізокінети́чна температу́ра
junction ~ = температу́ра p-n перехо́ду
Kelvin ~ = температу́ра за Ке́л(ь)віном [за Ке́л(ь)віновою шкало́ю]
kinetic ~ = кінети́чна температу́ра
kinetic-theory ~ = кінети́чна температу́ра
Kondo ~ = ко́ндо-температу́ра, температу́ра Ко́ндо
lattice ~ = температу́ра ґра́тки (кристалічної)
limiting ~ = грани́чна температу́ра
liquefaction ~ = 1. температу́ра скра́плювання (газу) 2. температу́ра зрі́джування (твердої речовини)
liquid-helium ~ = ге́лієва температу́ра, температу́ра ріди́нного ге́лію
liquid-nitrogen ~ = азо́тна температу́ра
local ~ = лока́льна температу́ра
longitudinal ~ = поздо́вжня температу́ра
low ~ 1. низька́ температу́ра 2. (про діяпазон 65 – 273 K) низькі́ температу́ри ■ under low ~s = за низьки́х темпера́тур
lowered ~ = зни́жена температу́ра
lower-than-normal ~ = температу́ра, ни́жча за норма́льну
magnetic ~ = магне́тна температу́ра (за шкалою Кюрі)
magnon ~ = магно́нна температу́ра
maximum ~ = максима́льна температу́ра
mean ~ = сере́дня температу́ра
mean daily ~ = середньодобо́ва температу́ра
medium ~ = 1. помі́рна температу́ра 2. (про діяпазон 273 – 400 K) сере́дні температу́ри
medium high ~ = помі́рно висо́ка температу́ра
medium low ~ = помі́рно низька́ температу́ра
minimum ~ = мініма́льна температу́ра
mixing ~ = температу́ра змі́шування
moderate ~ = помі́рна температу́ра
moderator ~ = температу́ра спові́льнювача (нейтронів)
Néel ~ = Нее́льова температу́ра
negative ~ = від’є́мна температу́ра
neutron ~ = нейтро́нна температу́ра, температу́ра нейтро́нів
noise ~ = шумова́ температу́ра
nominal ~ = номіна́льна температу́ра
normal ~ = норма́льна температу́ра
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва температу́ра
operation(al) ~ = робо́ча температу́ра
ordering ~ = температу́ра впорядко́вування
outgassing ~ = температу́ра дегаза́ції
outlet ~ = виходо́ва температу́ра, температу́ра на ви́ході
output ~ = виходо́ва температу́ра, температу́ра на ви́ході
particle ~ = температу́ра части́нок
phase-transformation ~ = температу́ра фа́зового перетво́рювання
phase-transition ~ = температу́ра фа́зового перехо́ду
phonon ~ = фоно́нна температу́ра, температу́ра фоно́нів
photon ~ = фото́нна температу́ра, температу́ра фото́нів
photospheric ~ = температу́ра фотосфе́ри
plasma ~ = температу́ра пла́зми
polymerization ~ = температу́ра полімерува́ння [полімериза́ції]
potential ~ = потенція́льна температу́ра
positive ~ = дода́тна температу́ра
precipitation ~ = температу́ра осіда́ння
precooling ~ = температу́ра передохоло́дження
predetermined ~ = за́дана температу́ра
pressure-melting ~ = температу́ра (під)ти́скового то́плення
proton ~ = прото́нна температу́ра, температу́ра прото́нів
quenching ~ = 1. температу́ра тве́рднення 2. температу́ра гартува́ння
radiation ~ = радіяці́йна температу́ра
Rankine ~ = температу́ра за Ре́нкеном [за Ре́нкеновою шкало́ю]
rated ~ = номіна́льна температу́ра
reaction ~ = температу́ра реа́кції
Réaumur ~ = температу́ра за Реомю́ром [за Реомю́ровою шкало́ю]
reference ~ = відліко́ва [ре́перна] температу́ра, температу́рний ре́пер
recovery ~ = температу́ра відно́влювання
recrystallization ~ = температу́ра рекристалі́ння [рекристаліза́ції]
red-heat ~ = температу́ра черво́ного розжа́рення
reduced ~ = зве́дена температу́ра
relaxation ~ = температу́ра релакса́ції
representative ~ = характе́рна [типо́ва] температу́ра
room ~ = кімна́тна температу́ра
rotational ~ = оберто́ва температу́ра
roughening ~ = температу́ра шорсткі́шання
running ~ = робо́ча [експлуатаці́йна] температу́ра
saturation ~ = насито́ва температу́ра, температу́ра на́ситу [наси́чення]
separation ~ = температу́ра відокре́млювання (компонент суміші рідин)
service ~ = експлуатаці́йна температу́ра
setting ~ = температу́ра тужа́віння
shrinkage ~ = температу́ра зсіда́ння
sintering ~ = температу́ра спіка́ння
skin ~ = температу́ра поверхне́вого ша́ру
softening ~ = температу́ра м’я́кшання
solidificatiron ~ = температу́ра тве́рднення
source ~ = температу́ра джерела́
specified ~ = за́дана [(с)конкретизо́вана] температу́ра
spectrophotometric ~ = спектрофотометри́чна температу́ра
spin ~ = спі́нова температу́ра
stable ~ = стабі́льна температу́ра
stagnation ~ = температу́ра гальмува́ння (потоку)
standard ~ = станда́ртна температу́ра
statistical ~ = статисти́чна температу́ра
steady ~ = уста́лена температу́ра; температу́ра уста́леного проце́су
steady-state ~ = уста́лена температу́ра; температу́ра уста́леного проце́су
stellar ~ = зоре́ва температу́ра, температу́ра поря́дку температу́ри зір
storage ~ = температу́ра зберіга́ння
subcritical ~ = підкрити́чна [докрити́чна] температу́ра
subfreezing ~ = температу́ра, ни́жча за то́чку замерза́ння
sublimation ~ = температу́ра субліма́ції [ви́згону]
substrate ~ = температу́ра підкла́динки
subsurface ~ = підповерхне́ва температу́ра, температу́ра підповерхне́вого ша́ру
supercritical ~ = надкрити́чна температу́ра
surface ~ = температу́ра пове́рхні, поверхне́ва температу́ра
subzero ~ = мінусо́ва температу́ра; температу́ра, ни́жча від нуля́
tempering ~ = температу́ра відпуска́ння
thermodynamic ~ = термодинамі́чна температу́ра
threshold ~ = поро́гова температу́ра
transformation ~ = температу́ра (фа́зового) перетво́рювання
transient ~ = 1. неуста́лена температу́ра 2. температу́ра перехі́дно́го [неуста́леного] проце́су
transition ~ = 1. температу́ра [то́чка] (фазового) перехо́ду 2. порі́г холоднола́мкости
transverse ~ = попере́чна температу́ра
treatment ~ = температу́ра обробля́ння
ultimate ~ = грани́чна температу́ра
ultrahigh ~ = 1. ультрависо́ка температу́ра 2. (про діяпазон понад 4000 K) ультрависо́кі температу́ри
ultralow ~ = 1. ультранизька́ температу́ра 2. (про діяпазон 0 – 13 K) ультранизькі́ температу́ри
upper consolute ~ = див. upper critical solution ~
upper critical solution ~ = температу́ра по́вного розчи́нення, температу́ра по́вної змі́ш(ува)ности (суміші рідин)
vaporization ~ = температу́ра випаро́вування
variable ~ = змі́нна температу́ра
very high ~ = 1. надвисо́ка температу́ра 2. (про діяпазон 1000 – 4000 K) надвисо́кі температу́ри
very low ~ = 1. наднизька́ температу́ра 2. (про діяпазон 13 – 65 K) наднизькі́ температу́ри
vibrational ~ = коливна́ температу́ра
virtual ~ = віртуа́льна температу́ра
vitrification ~ = температу́ра склі́ння [склува́ння]
vulcanization ~ = температу́ра вулканіза́ції
wall ~ = температу́ра сті́нки
wet-bulb ~ = психрометри́чна температу́ра, температу́ра за воло́гим термо́метром
white-heat ~ = температу́ра бі́лого розжа́рення
working ~ = робо́ча температу́ра
zero ~ = нульова́ температу́ра
term 1. (сп.) терм || те́рмови́й 2. (матем.) дода́нок, член, (математи́чний) ви́раз || дода́нковий, чле́новий ■ to collect ~s збира́ти//зібра́ти [зво́дити//зве́сти] поді́бні чле́ни; to express a function in ~s of a new variable виража́ти//ви́разити [запи́сувати//записа́ти] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 3. про́мі́жок (часу); те́рмін (у часі); трива́лість; строк 4. те́рмін (слово) || те́рмі́нний ■ in general ~s у зага́льних ри́сах; (to talk about smth) in abstract ~s (говорити про щось) абстра́ктно 5. семе́стр || семе́стровий 6. (мн.) умо́ви
[tɜːm, tɜːrm]
~ associated with smth член, пов’я́заний із чимось
~ contained in A = член, що мі́ститься в A
~ containing x = член, що мі́стить x
~ given rise to by (the effect of) = член, що виника́є че́рез щось [вна́слідок чогось]
~s of an agreement = умо́ви уго́ди
~s of a contract = умо́ви контра́кту
~s of different signs = чле́ни з рі́зними зна́ками
~ of an equation = член рівня́ння
~ of interest = розгля́дуваний [дослі́джуваний] член
~ of a proportion = член пропо́рції
~s of reference = компете́нція, ко́ло повнова́жень
~ of = the same order (of magnitude) as smth член того́ са́мого [одна́ко́вого] поря́дку (величини́), що й щось
~ of a sequence = член послідо́вности
~ of a series = член ря́ду
~s of the same sign = чле́ни з одна́ко́вими зна́ками
~ of a sum = дода́нок, член су́ми
~ produced by (the effect of) = член, що постає́ че́рез щось [вна́слідок чогось]
~ responsible for = (smth) член, що відпові́дає (чомусь) [опи́сує (щось)]
~ under consideration = розгля́дуваний [дослі́джуваний] член
absolute ~ = ві́льний [ста́лий] член
absorption ~ = абсорбці́йний член
additional ~ = додатко́вий член [дода́нок]
additive ~ = дода́нок, адити́вний член
adopted ~ = запози́чений те́рмін
anomalous ~ = анома́льний терм
atomic ~ = а́томний терм
basic ~ = основни́й член
Bhatnagar-Gross-Krook collision ~ = інтеґра́л зі́ткнень Бгатнаґа́ра-Ґро́са-Кру́ка
bracketed ~ = член у дужка́х
collision ~ = інтеґра́л зі́ткнень
combination ~ = комбінаці́йний терм
complementary ~ = доповня́льний член (to – до)
competing ~ = конкуре́нтні чле́ни (in the same order of magnitude – однакового порядку величини)
compressibility ~ = член, пов’я́заний зі сти́сністю
considerable ~ = вели́кий член
constant ~ = ста́лий [ві́льний] член
cosmological ~ = космологі́чний член
Coulomb collision ~ = Куло́нів [куло́нівський] інтеґра́л зі́ткнень
cubic ~ = кубі́чний член, член тре́тього поря́дку
correction ~ = поправко́вий член
cosmological ~ = космологі́чний член (у Айнштайнових рівняннях)
counter ~ = контрчле́н
cross ~s = перехре́сні чле́ни
degenerate ~ = ви́роджений терм
derivative ~ = похідни́й те́рмін
difference ~ = різнице́вий член
displaced ~ = змі́щений терм
disregarded ~ = не́хтуваний [зне́хтуваний] член
dissimilar ~s = неподі́бні чле́ни
dissipation ~ = дисипаці́йний [дисипати́вний] член
dissipative ~ = дисипаці́йний [дисипати́вний] член
dominant ~ = домінівни́й [основни́й, головни́й] член (що дає найбільший внесок)
doublet ~ = дубле́тний терм
electronic ~ = електро́нний терм
energy ~ = енергети́чний терм
essential ~ = істо́тний член (важливий для розуміння суті)
even ~ = 1. па́рний член 2. па́рний терм
exchange ~ = обмі́нний член
expansion ~ = член розви́нення [ро́зкладу]
exponential ~ = експоненці́йний член
extra ~ = 1. за́йвий член 2. додатко́вий член
extreme ~s = кра́йні (перший і останній) чле́ни пропо́рції
fine-structure ~ = терм тонко́ї структу́ри
finite ~ = скінче́нний член
first ~ = пе́рший член
first-order ~ = член пе́ршого поря́дку
fixed ~ = ста́лий терм
fluctuation ~ = флюктуаці́йний член
fourth-order ~ = член четве́ртого поря́дку
fifth-order ~ = член п’я́того поря́дку
free ~ = ві́льний член
fundamental ~ = основни́й терм
gauge(‑fixing) ~ = калібрува́льний член
general ~ = зага́льний член (of a sequence/series – послідовности/ряду)
generic ~ = зага́льний те́рмін
ground ~ = основни́й терм
higher-order ~ = член ви́щого поря́дку (than – за, від)
highest-order ~ = член найви́щого порядку
hydrogen-like ~ = воднеподі́бний терм
hyperfine structure ~ = терм надтонко́ї структу́ри
inertial ~ = інерці́йний член
infinite ~ = нескінче́нний член
infinitesimal ~ = нескінче́нно мали́й член
insignificant ~ = неважли́вий член
integral ~ = інтеґра́льний член
intermediate ~ = промі́жни́й член
interference ~ = інтерференці́йний член
large ~ = вели́кий член
largest ~ = найбі́льший член
last ~ = оста́нній член
last-but-one ~ = передоста́нній член
leading ~ = найста́рший член (многочлена)
left-hand-part ~ = (of an equation) член у лі́вій части́ні (рівня́ння)
like ~s = поді́бні чле́ни
linear ~ = ліні́йний член
lower-order ~ = член ни́жчого поря́дку (than – за, від)
lowest-order ~ = член найни́жчого поря́дку
mass ~ = ма́совий член
mean ~ (of proportion) = сере́динний член пропо́рції
middle ~ = 1. сере́динний терм (конфігурації) 2. сере́динний член (формули)
minor ~ = нехто́вно мали́й член
missing ~ = пропу́щений член
mixed ~ = перехре́сний член (of a quadratic form – квадрат(ич)ної форми)
molecular ~ = моле́кульний [молекуля́рний] терм
multiplet ~ = мультипле́тний терм
negative ~ = від’є́мний член
neglected ~ = не́хтуваний [зне́хтуваний] член
negligible ~ = нехто́вний член
next ~ = насту́пний член
nondegenerate ~ = неви́роджений терм
nondominant ~ = недомінівни́й член
nonlinear ~ = неліні́йний член
nonvanishing ~ = 1. ненульови́й член 2. незнико́мий член; член, що не зво́диться до нуля́
nonzero ~ = ненульови́й член
normal ~ = основни́й терм
nth-order ~ = член поря́дку n
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий терм
odd ~ = 1. непа́рний член 2. непа́рний терм
omitted ~ = ви́лучений член
oscillating ~ = осцилівни́й член
perturbing ~ = збу́рювальний [пертурбаці́йний] член
perturbation ~ = збу́рювальний [пертурбаці́йний] член
positive ~ = дода́тний член
previous ~ = попере́дній член
quadratic ~ = квадра́тний член, член дру́гого поря́дку
quartic ~ = член четве́ртого поря́дку
quintic ~ = член п’я́того поря́дку
reduced ~ = зве́дений терм
relaxation ~ = релаксаці́йний член
remainder ~ = залишко́вий член (of a series – ряду; after n terms – порядку n)
resonance ~ = резона́нсний член
right-hand-part ~ = (of an equation) член у пра́вій части́ні (рівня́ння)
running ~ = 1. пото́чний член (ряду) 2. пото́чний терм (у записі електронних переходів)
rotational ~ = оберто́вий терм
scientific ~ = науко́вий те́рмін
seagull ~ = вне́сок діягра́ми-ча́йки (Фейнманової)
second-order ~ = квадра́тний член, член дру́гого поря́дку
secular ~ = вікови́й [секуля́рний] член
significant ~ = важли́вий член
similar ~s = поді́бні члени
singlet ~ = синґле́тний терм
singular ~ = синґуля́рний [розбі́жний] член
small ~ = мали́й член
smallest ~ = найме́нший член
source ~ = джере́льний член; член, пов’я́заний з джерело́м
spectral ~ = спектра́льний терм
successive ~s = послідо́вні чле́ни (of an expansion – розвинення, розкладу)
sum ~ = член, що мі́стить су́му
superhyperfine structure ~ = терм ультратонко́ї структу́ри
technical ~ = 1. техні́чний те́рмін 2. спеція́льний [фа́хови́й] те́рмін
third-order ~ = член тре́тього поря́дку, кубі́чний член
triplet ~ = трипле́тний терм
unlike ~s = неподі́бні чле́ни
vanishing ~ = 1. нульови́й член 2. знико́мий член; член, що зво́диться до нуля́
vibrational ~ = коливни́й терм
x-ray ~ = рентґе́нівський терм
zero ~ = нульови́й член
zero-order ~ = член нульово́го поря́дку
velocity шви́дкість (relative to, with respect to – щодо, відносно) || шви́дкісний
[və'lɒsəti, və'lɑːsət̬i]
~ of fall = шви́дкість па́дання
~ of light = шви́дкість сві́тла (in a medium – в середовищі)
~ of motion = шви́дкість ру́ху
~ of a signal = шви́дкість сигна́лу
above-critical ~ = надкрити́чна шви́дкість
absolute ~ = абсолю́тна шви́дкість
actual ~ = факти́чна шви́дкість
air ~ = шви́дкість пові́тряної ма́си
ambient ~ = шви́дкість обтіка́ння
angular ~ = 1. кутова́ шви́дкість 2. кутова́ частота́
apparent ~ = позі́рна шви́дкість
approach ~ = шви́дкість наближа́ння
areal ~ = се́кторна шви́дкість
average ~ = сере́дня шви́дкість
axial ~ = осьова́ [ві́сна] шви́дкість (потоку)
ballistic ~ = балісти́чна шви́дкість
barycentric ~ = барицентри́чна шви́дкість, шви́дкість у систе́мі це́нтру мас
beam ~ = шви́дкість стру́меня (частинок)
bottom ~ = (при)де́нна шви́дкість
boundary ~ = шви́дкість (ру́ху) межі
bulk ~ = шви́дкість ру́ху систе́ми в ціло́му
calculated ~ = обчи́слена [розрахо́вана] шви́дкість
carrier ~ = шви́дкість носії́в (заряду)
center-of-mass [cms] ~ = шви́дкість це́нтру мас
center-of-mass-system ~ = шви́дкість у систе́мі це́нтру мас
characteristic ~ = характеристи́чна шви́дкість
circular ~ = колова́ шви́дкість
circumferential ~ = колова́ шви́дкість
cms ~ = див. center-of-mass ~
constant ~ = ста́ла шви́дкість
critical ~ = крити́чна шви́дкість
diffusion ~ = шви́дкість дифу́зії
dislocation ~ = шви́дкість (ру́ху) дислока́цій
domain-wall ~ = шви́дкість доме́нної сті́нки
Doppler ~ = До́плерова шви́дкість
drift ~ = шви́дкість дре́йфу
dynamic ~ = динамі́чна шви́дкість
eddy ~ = 1. шви́дкість ви́хору 2. турбуле́нтна [вихоро́ва] шви́дкість
effective ~ = ефекти́вна шви́дкість
efflux ~ = шви́дкість витіка́ння
ejection ~ = 1. шви́дкість витіка́ння 2. шви́дкість викида́ння [еже́кції]
entry ~ = шви́дкість вхо́дження до атмосфе́ри
escape ~ = 1. шви́дкість виліта́ння (частинки) 2. (астр.) шви́дкість вте́чі, дру́га космі́чна шви́дкість
exit ~ = виходо́ва шви́дкість (на виході)
Fermi ~ = фе́рмі-шви́дкість, шви́дкість Фе́рмі
final ~ = кінце́ва [уста́лена] шви́дкість (руху частинки в середовищі)
flow ~ = шви́дкість пото́ку
fluid ~ = шви́дкість (ру́ху) пли́ну
four-dimensional ~ = чотиришви́дкість, чотириви́мірна шви́дкість
free-fall ~ = шви́дкість ві́льного па́дання
generalized ~ = узага́льнена шви́дкість
geocentric ~ = геоцентри́чна шви́дкість
group ~ = групова́ шви́дкість
half-depth ~ = шви́дкість (течії) на полови́ні глибини́
heliocentric ~ = геліоцентри́чна шви́дкість
higher critical ~ = ве́рхня крити́чна шви́дкість
hyperbolic ~ = гіперболі́чна шви́дкість, тре́тя космі́чна шви́дкість
hypersonic ~ = гіперзвукова́ шви́дкість
hypersound ~ = шви́дкість гіперзву́ку
impact ~ = шви́дкість ударя́ння, шви́дкість у моме́нт уда́ру
infrasound ~ = шви́дкість інфразву́ку
initial ~ = початко́ва [вихідна́] шви́дкість
inlet ~ = входо́ва́ шви́дкість, шви́дкість на вхо́ді
input ~ = входо́ва́ шви́дкість, шви́дкість на вхо́ді
instantaneous ~ = миттє́ва шви́дкість
instrumental ~ = при́ладо́ва [інструмента́льна] шви́дкість
intermediate ~ = промі́жна́ шви́дкість
inverse ~ = обе́рнена шви́дкість (зі знаком мінус)
ion acoustic ~ = шви́дкість йо́нного зву́ку
ion-sound ~ = шви́дкість йо́нного зву́ку
jet ~ = шви́дкість струми́ни
lateral ~ = попере́чна шви́дкість, попере́чна компоне́нта шви́дкости
light ~ = шви́дкість сві́тла
linear ~ = ліні́йна шви́дкість
line-of-sight ~ = (астр.) промене́ва [радія́льна] шви́дкість
local ~ = лока́льна шви́дкість
longitudinal ~ = поздо́вжня шви́дкість, поздо́вжня компоне́нта шви́дкости
lower critical ~ = ни́жня крити́чна шви́дкість
mass ~ = ма́сова шви́дкість
maximum domain-wall ~ = максима́льна шви́дкість доме́нної сті́нки
mean ~ = сере́дня шви́дкість
measured ~ = ви́міряна шви́дкість
medium ~ = 1. шви́дкість середо́вища 2. промі́жна́ шви́дкість
migration ~ = шви́дкість міґра́ції
minimum ~ = мініма́льна шви́дкість
most probable ~ = найімовірніша шви́дкість
muzzle ~ = вилітна́ шви́дкість
neutron ~ = шви́дкість нейтро́на
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна шви́дкість
normal ~ = норма́льна шви́дкість; норма́льна компоне́нта шви́дкости
observed ~ = спостере́жувана шви́дкість
orbital ~ = орбіто́ва шви́дкість, пе́рша космі́чна шви́дкість
outflow ~ = шви́дкість витіка́ння
outlet ~ = 1. виходо́ва шви́дкість, шви́дкість на ви́ході 2. шви́дкість витіка́ння
output ~ = виходо́ва шви́дкість, шви́дкість на ви́ході
parabolic ~ = параболі́чна шви́дкість
particle ~ = шви́дкість части́нки
peculiar ~ = (астр.) пекуля́рна шви́дкість
penetration ~ = шви́дкість проника́ння
periferal ~ = обвідна́ шви́дкість
perturbation ~ = шви́дкість поши́рювання збу́рення
perturbed ~ = збу́рена шви́дкість
phase ~ = фа́зова шви́дкість
probable ~ = імові́рна шви́дкість
propagation ~ = шви́дкість поши́рювання
pulse ~ = шви́дкість і́мпульсу
radial ~ = 1. радія́льна шви́дкість 2. (астр.) промене́ва шви́дкість
random ~ = випадко́ва шви́дкість; шви́дкість безла́дного [хаоти́чного] ру́ху
reciprocal ~ = обе́рнена шви́дкість (одиниця, поділена на швидкість)
recoil ~ = шви́дкість ві́друху
reduced ~ = зве́дена шви́дкість
re-entry ~ = шви́дкість верта́ння до атмосфе́ри
relative ~ = відно́сна шви́дкість
relativistic ~ = релятивісти́чна шви́дкість
resultant ~ = вислідна́ [сума́рна] шви́дкість
rolling ~ = шви́дкість коті́ння
root-mean-square ~ = середньоквадра́тна шви́дкість
sedimentation ~ = шви́дкість осіда́ння
seismic ~ = шви́дкість сейсмі́чної хви́лі
selenocentric ~ = селеноцентри́чна шви́дкість
separation ~ = шви́дкість відрива́ння (потоку)
shock(‑wave) ~ = шви́дкість (поши́рювання) уда́рної хви́лі
sliding ~ = шви́дкість ко́взання
slip ~ = шви́дкість ко́взання
solar ~ = шви́дкість Со́нця
soliton ~ = шви́дкість соліто́ну
sonic ~ = звукова́ шви́дкість
sound ~ = шви́дкість зву́ку
sound volume ~ = о́б’є́мна шви́дкість зву́ку
source ~ = шви́дкість джерела́
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] шви́дкість
spatial ~ = просторо́ва [триви́мірна] шви́дкість
spread(ing) ~ = шви́дкість поши́рювання
stream ~ = шви́дкість течії́, шви́дкість стру́меня (речовини)
streamline-flow ~ = шви́дкість обтіка́ння, шви́дкість обтіка́льного пото́ку
striking ~ = шви́дкість у моме́нт уда́ру, шви́дкість ударя́ння
subcritical ~ = докрити́чна шви́дкість
subluminal ~ = досвітлова́ шви́дкість
subsonic ~ = дозвукова́ шви́дкість
supercritical ~ = надкрити́чна шви́дкість
superluminal ~ = надсвітлова́ шви́дкість
supersonic ~ = надзвукова́ шви́дкість
surface ~ = поверхне́ва шви́дкість
systematic ~ = шви́дкість упорядко́ваного ру́ху
tangential ~ = доти́чна [танґенці́йна] шви́дкість, танґенці́йна компоне́нта шви́дкости
terminal ~ = 1. кінце́ва [уста́лена] шви́дкість (руху частинки в середовищі) 2. прикінце́ва шви́дкість (падання тощо)
thermal ~ = теплова́ шви́дкість
throat ~ = крити́чна шви́дкість (умова утворювання надзвукового потоку в даному соплі)
translation(al) ~ = трансляці́йна шви́дкість, шви́дкість по́ступно́го ру́ху
transonic ~ = білязвукова́ шви́дкість
transport ~ = шви́дкість перено́шення
transverse ~ = попере́чна шви́дкість, попере́чна компоне́нта шви́дкости
travel ~ = шви́дкість пересува́ння
true ~ = спра́вжня шви́дкість
turbulent ~ = турбуле́нтна шви́дкість, шви́дкість турбуле́нтного пото́ку
ultimate ~ = грани́чна [максима́льна] шви́дкість
ultimate domain-wall ~ = грани́чна шви́дкість доме́нної сті́нки
ultrasonic ~ = ультразвукова́ шви́дкість
ultrasound ~ = шви́дкість ультразву́ку
variable ~ = змі́нна шви́дкість
volume ~ = о́б’є́мна шви́дкість
vortex ~ = шви́дкість ви́хору
wave ~ = шви́дкість хви́лі
wave-propagation ~ = шви́дкість поши́рювання хви́лі
wavefront ~ = шви́дкість хвильово́го фро́нту
wind ~ = шви́дкість ві́тру
vert|ex (мн. vertices) 1. верши́на || верши́нний 2. (астр.) зені́т; ве́ртекс || зені́товий; ве́ртексовий
['vɜːtεks, 'vɜːrt-] (мн. ['vɜːtɪsiːz, 'vɜːrt̬-])
~ of an angle = верши́на кута́
~ of attachment = з’є́днувальна верши́на (графу)
~ of a cone = верши́на ко́нуса
~ of a pyramid = верши́на пірамі́ди
~ of a surface = верши́на пове́рхні
~ of a triangle = верши́на трику́тника
accessible ~ = дося́жна верши́на (графу)
accessibly equivalent —ices = рівнодося́жні верши́ни (графу)
adjacent ~ = сусі́дня верши́на (of a graph – графу)
articulate ~ = з’є́днувальна [сполуча́льна] верши́на (графу)
conversely deficient ~ = верши́на-джерело́ (графу)
cut ~ = розтина́льна верши́на (графу)
deficient ~ = верши́на-ги́рло, верши́на-стік (графу)
divalent ~ = двовале́нтна верши́на (графу)
exterior ~ = зо́внішня верши́на (графу)
external ~ = зо́внішня верши́на (графу)
filled ~ = наси́чена верши́на (графу)
final ~ = кінце́ва верши́на (маршруту, шляху)
four-end ~ = чотирикінце́ва верши́на
generalized ~ = узага́льнена верши́на (графу)
initial ~ = початко́ва верши́на (маршруту, шляху)
inner ~ = вну́трішня верши́на (маршруту, шляху)
input ~ = входо́ва верши́на (графу)
intermediate ~ = промі́жна́ верши́на, вну́трішня верши́на (маршруту, шляху)
internal ~ = вну́трішня верши́на (графу)
interior ~ = вну́трішня верши́на (графу)
irreducible ~ = незвідна́ верши́на (графу)
isolated ~ = ізольо́вана верши́на (графу)
monovalent ~ = одновале́нтна верши́на (графу)
mutually connected —ices = взає́мно зв’я́зані верши́ни (графу)
neighboring ~ = сусі́дня верши́на (of a polyhedron – багатогранника)
neutral ~ = нейтра́льна верши́на
nonterminal ~ = некінце́ва верши́на (маршруту, шляху)
opposite ~ = протиле́жна верши́на
pendant ~ = зави́сла верши́на (графу)
outer ~ = зо́внішня верши́на (маршруту, шляху)
output ~ = виходо́ва верши́на (графу)
reducible ~ = звідна́ верши́на (графу)
source ~ = входо́ва верши́на (мережі)
terminal ~ = кінце́ва верши́на (маршруту, шляху)
unattainable ~ = недося́жна верши́на (графу)
unfilled ~ = ненаси́чена верши́на (графу)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

акти́вність 1. activity 2. (яф) (radio)activity див. тж радіоактивність 3. (діяльність) activities
авро́рна ~ auroral activity
адсорбці́йна ~ adsorption activity
а́льфа ~ alpha activity
анома́льна ~ anomalous activity
бе́та ~ beta activity
висо́ка ~ 1. high activity 2. (про радіоактивність) high-level activity
відно́сна ~ relative activity
~ ві́дходів = waste (radio)activity
втори́нна ~ second-order activity
вулка́нна ~ volcanic activity
га́мма ~ gamma activity
геомагне́тна ~ geomagnetic activity
грани́чна допуско́ва ~ = maximum permissible activity
~ джерела́ = (проміння) source activity
довгоча́сна ~ long-lived activity
довкі́льна ~ environmental (radio)activity
залишко́ва ~ residual activity
зіндуко́вана ~ див. наведена ~
зоре́ва ~ stellar activity
ізоме́рна ~ isomeric activity
~ ізото́пного індика́тора = tracer activity
~ ізото́пу = isotope activity
~ каталіза́тору = catalytic [catalyst] activity
каталіти́чна ~ див. ~ каталізатору
корозі́йна ~ corrosiveness
коро́нна ~ (астр.) coronal activity
короткоча́сна ~ short-lived activity
максима́льна ~ maximum activity; (потоку в ядерному реакторі) saturated activity
мала́ ~ low-level activity
ма́сова ~ mass activity
молекуля́рна ~ molecular activity
наве́дена ~ 1. (оптична) induced (optical) activity 2. (радіоактивність) induced (radio)activity; (тепловими нейтронами) thermal (radio)activity; (надтепловими нейтронами) epithermal (radio)activity
~ на межі́ по́ділу = interfacial activity
наси́чена ~ (потоку в ядерному реакторі) saturated activity
недоста́тня ~ underactivity
незначна́ ~ trace-level activity
нейтро́нна ~ neutron-induced activity
~ нейтро́нного джерела́ = activity of a neutron source
нерівнова́жна ~ nonequilibrium activity
низька́ ~ 1. low activity 2. (радіоактивність) low-level activity
норма́льна ~ normal activity
~ нуклі́ду = (у радіоактивному джерелі) radionuclide activity
нульова́ ~ zero activity
о́б’є́мна ~ volume activity
опти́чна ~ optical activity, opticity
пито́ма ~ specific activity; (масова) unit-mass activity, activity per unit mass; (об’ємна) specific volume activity, activity per unit volume, (unit) volume activity; (поверхнева) activity per unit surface
підви́щена ~ overactivity
підсумко́ва ~ gross [total] activity
~ пі́сля короткоча́сного опромі́нення = short-exposure activity
~ пі́сля трива́лого опромі́нення = long-exposure activity
поверхне́ва ~ surface activity
по́вна ~ gross [total] activity
повто́рювана ~ (на АЕС) repetitive activity
позитро́нна ~ positron activity
приро́дна ~ natural (radio)activity
промі́жна́ ~ intermediate-level activity
протиоки́снювальна ~ antioxygenic activity
радіомімети́чна ~ radiomimetic activity
~ радіонуклі́ду = (у радіоактивному джерелі) radionuclide activity
рівнова́жна ~ equilibrium activity
сейсмі́чна ~ seismicity, seismic activity
сере́дня ~ див. проміжна ~
сонце́ва ~ solar activity
спалахо́ва ~ flare activity
сума́рна ~ gross [total] activity
~ теплоносія́ = coolant (radio)activity
термодинамі́чна ~ thermodynamic activity
фо́нова ~ background (radio)activity
фотохемі́чна ~ photochemical activity, actinism
хемі́чна ~ chemical activity, reactivity
шту́чна ~ 1. (оптична) induced (optical) activity 2. (наведена, про радіоактивність) induced (radio)activity
я́дерна/ядро́ва ~ nuclear activity
а́льфа-джерело́ alpha source
безджере́льний sourceless; source-free
бе́та-джерело́ beta source
бе́та-джере́льний beta-source
верхі́в’я (річки) source, upper course, head(waters)
верши́н|а 1. (верхня точка) top; summit 2. (гостра) peak, tip, point 3. (матем.) vertex 4. (геометричної фігури) vertex, apex 5. (гори) top, cap 6. (кульмінаційна точка) pinnacle
~ багатогра́нника = vertex of a polyhedron; corner (of a polyhedron)
~ багатоку́тника = vertex of a polygon; corner (of a polygron)
взає́мно зв’я́зані —и = (графу) mutually connected vertices
виходо́ва ~ = (графу) output vertex
~ відгалу́ження черво́них ве́летнів = див. ~ гілки червоних велетнів
вну́трішня ~ = (графу) interior [internal] vertex; (маршруту, шляху) inner [intermediate] vertex; (Файнменової діяграми) vertex
входо́ва ~ = (графу) input vertex; (мережі) source vertex
~ гі́лки черво́них ве́летнів = (на діяграмі Герцшпрунґа Расела) red giant tip
гірська́ ~ = (пік) mountain peak
~ гістере́з(ис)ної криво́ї = tip of a hysteresis loop
~ гори́ = top of a mountain; (гостроверха скеля) pinnacle
~ гра́фу = (graph) vertex, zero-simplex, 0-simplex, (зовнішня, Файнменових графів) (graph) point
двовале́нтна ~ = (графу) divalent vertex
~ дислока́ції = dislocation tip
~ діягра́ми = (Файнменової) (внутрішня) vertex; (зовнішня) point
~ доме́ну = domain tip
дося́жна ~ = (графу) accessible vertex
зави́сла ~ = (графу) pendant vertex
звідна́ ~ = (графу) reducible vertex
з’є́днувальна ~ = (графу) articulate vertex, vertex of attachment
зо́внішня ~ = (графу) exterior [external] vertex; (маршруту, шляху) outer vertex; (Файнменової діяграми) point
ізольо́вана ~ = (графу) isolated vertex
кінце́ва ~ = (маршруту, шляху) final [terminal] vertex; end point
~ коні́чної пове́рхні = vertex of a conical surface
~ констру́кції = (техн.) apex of a structure
~ ко́нуса = cone vertex [tip, apex], vertex [tip, apex] of a cone
~ криво́ї = peak of a curve
~ кута́ = vertex of an angle
~ мере́жі = network node [junction]
~ на́дрі́зу = notch root
наси́чена ~ = (графу) filled vertex
недося́жна ~ = (графу) unattainable vertex
незвідна́ ~ = (графу) irreducible vertex
нейтра́льна ~ = neutral vertex
некінце́ва ~ = (маршруту, шляху) nonterminal vertex
ненаси́чена ~ = (графу) unfilled vertex
~ нитча́стого криста́лу = whisker tip
одновале́нтна ~ = (графу) monovalent vertex
~ па́горба = hilltop
~ пара́боли = parabola apex
~ пірамі́ди = pyramid vertex [apex], vertex [apex] of a pyramid
~ пове́рхні = vertex of a surface
початко́ва ~ = (маршруту, шляху) initial vertex
промі́жна́ ~ = intermediate vertex
протиле́жна ~ = opposite vertex
рівнодося́жні —и = (графу) accessibly equivalent vertices
розтина́льна ~ = (графу) cut vertex
сполуча́льна ~ = (графу) articulate vertex
сусі́дня ~ = adjacent vertex (графу – of a graph); neighboring vertex (багатогранника – of a polyhedron)
~ траєкто́рії = culmination point (небесного тіла – of a celestial body)
~ трику́тника = vertex of a triangle
~ трі́щини = crack tip
узага́льнена ~ = (графу) generalized vertex
~ фігу́ри = (геометричної) vertex of a figure
~ хви́лі = wave crest
чотирикінце́ва ~ = four-end vertex
випромі́нювач (-а) 1. (пристрій) radiator див. тж висилач; антена 2. (блок, вузол) radiating element 3. (джерело проміння)(radiation) source, radiant, emitter, irradiator 4. (частинок) emitter 5. (звуку) projector 6. (передавач) transmitter 7. (симетричний вібратор) dipole
абсолю́тний ~ = ideal [perfect] radiator
акусти́чний ~ = acoustic radiator
~ а́льфа-части́нок = alpha-radiator, alpha-emitter
анізотро́пний ~ = anisotropic radiator
~ бе́та-части́нок = beta-radiator, beta-emitter
всеспрямо́ваний ~ = omnidirectional [nondirectional] radiator
Ге́рців ~ = Hertzian oscillator
ди́польний ~ = dipole
дифу́зний ~ = diffuse radiator
доскона́лий ~ = perfect emitter; ideal [perfect] radiator
доскона́лий дифу́зний ~ = perfectly diffuse radiator
~ зву́ку = acoustic radiator; (джерело) sound [acoustic] source, sound producer; (спрямований) (sound) projector
ідеа́льний ~ = perfect emitter; ideal [perfect] radiator
ізотро́пний ~ = isotropic radiator [emitter]
ізотро́пний дифу́зний ~ = perfectly diffuse radiator
інфрачерво́ний ~ = infrared source
іскрови́й ~ = spark source
квадрупо́льний ~ = (звуку) longitudinal quadrupole
когере́нтний ~ = coherent source
магнетострикці́йний ~ = magnetositrictive oscillator transducer
некогере́нтний ~ = incoherent source
неоднорі́дний ~ = nonuniform radiator
неселекти́вний ~ = nonselective [gray(body)] radiator
неспрямо́ваний ~ = omnidirectional [nondirectional] radiator
нетеплови́й ~ = nonthermal radiator
однорі́дний ~ = uniform radiator
о́б’є́мний ~ = bulk source
Пла́нків ~ = Planck oscillator
поздо́вжній квадрупо́льний ~ = (звуку) longitudinal quadrupole
попере́чний квадрупо́льний ~ = (звуку) lateral quadrupole
порожни́нний ~ = cavity radiator
приро́дний ~ = natural radiator [emitter]
~ радіохви́ль = radio source
резона́торний ~ = cavity radiator
рентґе́нівський ~ = x-ray emitter
~ сві́тла = light source
селекти́вний ~ = selective radiator
спонта́нний ~ = spontaneous emitter
спрямо́ваний ~ = directional emitter; (звуку) (sound) projector
стрижне́вий ~ = rod radiator
теплови́й ~ = thermal [heat] radiator
точко́вий ~ = point radiator
ультразвукови́й ~ = ultrasonic radiator
ультрафіоле́товий ~ = ultraviolet source
хвилеві́дний ~ = waveguide radiator
щіли́нний ~ = slot radiator
ви́т|ік (-току) (ел.) (польового транзистора) sourceзі спі́льним —оком common-source
витоко́вий source
вихороджерело́ eddy(-formation) source
га́мма-випромі́нювач (-а) gamma emitter; (джерело) gamma(-ray) source
га́мма-джерело́ gamma(-ray) source
космі́чне ~ = cosmic gamma source
гене́за genesis; origin, source
ґенера́тор (-а) 1. (матем., техн.) generator 2. (джерело коливань) oscillator ▪ збу́джувати —(а) to drive [excite] an oscillator; запуска́ти —(а) to activate [enable, turn on] an oscillator; ладува́ти —(а) to tune an oscillator (на частоту ω – to frequency ω); вимика́ти —(а) to disable [turn off] an oscillator
аварі́йний ~ = emergency generator
~ адре́с = address generator
~ аерозо́лів = aerosol generator
акусти́чний ~ = acoustic generator
~ а́лґебри = algebra generator
асинхро́нний ~ = induction generator
а́томний ~ частоти́ = atomic clock
багатокана́ловий ~ = multiple-channel [multichannel] generator
багатомо́довий ~ = multimode generator
багатофа́зовий ~ = polyphase generator
багаточасто́тний ~ = multifrequency oscillator
бала́нсний ~ = balanced oscillator
~ Ба́ркгаузена-Ку́рца = Barkhausen-Kurz oscillator
~ биття́ = beat-frequency oscillator
блокува́льний ~ = squegger, blocking [squegging] oscillator
~ Ван (де) Ґра́фа = Van de Graaff generator
взірце́вий ~ частоти́ = reference oscillator див. тж еталонний ~ частоти
вибухомагне́тний ~ = magnetic explosion generator
~ випадко́вих чи́сел = randomizer, random-number generator
випро́бувальний ~ = (коливань) test oscillator
високонапру́говий ~ = high-voltage generator
високочасто́тний ~ = high-frequency oscillator/generator
~ ві́льних колива́нь = free-running oscillator
вольтододава́льний ~ = booster
~ гармо́нік = harmonic generator, harmonic producer, sinewave oscillator
~ гармоні́чних колива́нь = див. ~ гармонік
гетероди́новий ~ = heterodyne oscillator
гідродинамі́чний ~ = (звукових коливань у плинах) hydrodynamic oscillator
головни́й та́ктовий ~ = master clock
~ гру́пи = group generator, generator of a group
Ґа́нів ~ = Gunn oscillator
~ да́них = data generator
двота́ктовий ~ = push-pull oscillator
двочасто́тний ~ = double-frequency oscillator
динатро́нний ~ = dynatron oscillator
діо́дний ~ = diode generator; (функцій) diode function generator
~ дочі́рніх ізото́пів = (cow-)milker
дугови́й ~ = arc converter
електри́чний ~ = electric generator
~ електри́чних колива́нь = electric oscillator
електрогідродинамі́чний [ЕГД] ~ = electrohydrodynamic [EHD] generator
~ електромагне́тних колива́нь = electromagnetic oscillator
електроннопромене́вий ~ = electron-beam generator
електростати́чний ~ = electrostatic generator
етало́нний ~ = standard [reference, calibration, comparison] oscillator; calibrator
етало́нний ~ частоти́ = frequency standard; (атомний) atomic(-beam) frequency standard; (рубідієвий) rubidium-vapor frequency standard; (цезієвий) cesium [cesium(-beam)] clock, cesium-beam atomic oscillator; (із газовою коміркою) gas-cell frequency standard
задава́льний ~ = driving [master (clock)] oscillator/generator
засинхрон(із)о́ваний ~ = locked [synchronized] oscillator (на частоті ω – to a frequency ω)
~ зворо́тної хви́лі = backward-wave oscillator
звукови́й ~ = sound [acoustic] generator; audio oscillator
~ звуково́ї частоти́ = audio-frequency generator
зв’я́зані —и = coupled oscillators
~ з(і) зворо́тним зв’язко́м = feedback oscillator
~ з(і) змі́шаним збу́джуванням = compound generator
~ (і)з ква́рцовою стабіліза́цією частоти́ = crystal-controlled oscillator
~ (і)змі́нного стру́му = alternator, alternating-current [ac] generator
~ змі́нної частоти́ = variable-frequency generator
змі́щувальний ~ = bias generator
~ змодульо́ваних колива́нь = modulated oscillator
~ (і)з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м = negative-feedback oscillator
~ (і)з о́б’є́мним резона́тором = cavity oscillator
~ (і)з парале́льним збу́джуванням = shunt generator
~ (і)з позити́вним зворо́тним зв’язко́м = positive-feedback oscillator
~ (і)з послідо́вним збу́джуванням = series generator
~ зсу́вів = (комп.) shift-register generator
~ і́мпульсів = pulse [impulse, surge] generator; pulser; (напруги) pulse-voltage generator; (струму) current-pulse generator
і́мпульсний ~ = pulse [impulse] oscillator, pulser; (im)pulse generator; (струменів частинок) beam pulser
індукці́йний ~ = induction generator
інтерполяці́йний ~ = interpolation oscillator
інфінітезима́льний ~ = infinitesimal generator
іскрови́й ~ = spark-gap generator
калібрува́льний ~ = calibrator, calibration oscillator
камерто́нний ~ = fork oscillator
каска́довий ~ = cascade generator
ква́нтовий ~ = quantum oscillator; (оптичний) laser див. тж лазер; (інфрачервоного діяпазону) IR [infrared] laser, iraser; (мікрохвильовий) maser див. тж мазер; (парамагнетний) phaser
ква́рцовий ~ = quartz [crystal, piezoelectric] oscillator
клістро́нний ~ = klystron oscillator; (на відбивальному клістроні) reflex oscillator, reflex klystron
когере́нтний ~ = coherent oscillator, coho
~ колива́нь = oscillator; (вільних) free-running oscillator; (гармонічних) harmonic [sinewave] oscillator; (когерентних) coherent oscillator, coho
компа́ундний ~ = compound generator
~ криви́х = curve generator
кріоге́нний ~ пості́йного стру́му = flux pump
лави́но́вий ~ = avalanche oscillator
ла́мповий ~ = electron-tube [vacuum-tube] generator
~ ліні́йно-пиля́стої напру́ги = ramp generator
магнетогідродинамі́чний [МГД] ~ = magnetohydrodynamic [MHD] generator; (із відкритим циклом) open-cycle MHD generator; (із замкненим циклом) closed-cycle MHD generator
магнетоелектри́чний ~ = magnetoelectric generator
магнетокумуляти́вний ~ = magnetic cumulation generator
магнетро́нний ~ = magnetron oscillator
магнетострикці́йний ~ = magnetostrictive oscillator
~ ма́ркерних і́мпульсів = marker(-pulse) generator
~ меа́ндру = square-wave generator
мікрохвильови́й ~ = microwave oscillator/generator; microwave source
мікрохвильови́й ква́нтовий ~ = maser
мобі́льний ~ = mobile generator
~ модулюва́льних сигна́лів = modulating oscillator
моле́кульний [молекуля́рний] ~ = molecular oscillator; molecular clock
нагніта́льний ~ = pump oscillator
надвисокочасто́тний ~ = див. мікрохвильовий ~
надпрові́дний ~ = superconducting generator
надстабі́льний ~ = ultrastable oscillator
~ нака́чки = див. нагнітальний ~
~ наносеку́ндних і́мпульсів = nanosecond pulser
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor oscillator
незв’я́зані —и = uncoupled oscillators
нейтро́нний ~ = neutron generator; (великої інтенсивности) kinetic intense neutron generator, KING reactor
непереладо́вний ~ = constant-frequency generator
незасинхрон(із)о́ваний ~ = free-running oscillator
нерезона́нсний ~ = nonresonance oscillator
низькочасто́тний ~ = low-frequency oscillator
низькошумови́й ~ = low-noise oscillator
~ напру́ги = voltage generator
обертни́й ~ = rotating generator
одномо́довий ~ = single-mode generator
однопо́люсний ~ = homopolar [acyclic] generator
однофа́зовий синхро́нний ~ = uniphaser
опо́рний ~ = comparison [reference] oscillator, reference generator
~ опо́рної частоти́ = див. опорний ~
опти́чний ква́нтовий ~ = laser див. тж лазер
парамагне́тний ква́нтовий ~ = phaser
параметри́чний ~ = parametric oscillator
переладо́вний ~ = tunable generator; (змінної частоти) variable-frequency generator
пересувни́й ~ = mobile generator
~ перетво́рення = transformation generator
п’єзоелектри́чний ~ = див. п’єзоелектриковий ~
п’єзоеле́ктриковий ~ = piezoelectric [crystal] oscillator
~ пиля́стих [пилча́стих] і́мпульсів = sawtooth generator
~ пиля́стої [пилча́стої] напру́ги = sawtooth generator
пла́змо́вий ~ = plasma generator
плиномета́ловий МГД ~ = liquid-metal MHD generator
~ подві́йних і́мпульсів = tandem-pulse generator
~ по́значок ча́су = time-mark generator
~ пості́йного і змі́нного стру́мів = double-current generator
~ пості́йного стру́му = direct-current [dc] generator
~ предста́влення = representation generator
прецизі́йний ~ і́мпульсів = precision pulser
~ програ́м = (комп.) application [program] generator
~ про́сто́го і змі́нного стру́мів = double-current generator
~ про́сто́го стру́му = direct-current [dc] generator
~ прямоку́тних і́мпульсів = square-wave generator, square wave-form oscillator
~ псевдовипадко́вих чи́сел = pseudorandom-number generator
пушпу́льний ~ = push-pull oscillator
радіоізото́пний ~ = radioisotope [radioisotopic] generator, radioisotope battery
реакти́вний ~ = reluctance generator
резе́рвний ~ = standby generator
резона́нсний ~ = resonance oscillator
релаксаці́йний ~ = relaxation oscillator
ре́перний ~ = reference [comparison] oscillator
рідиннометале́вий МГД ~ = liquid-metal MHD generator
~ розго́ртки = sweep [timing-axis] oscillator, sweep [time-base] generator
рухо́мий ~ = mobile generator
самозбу́дни́й ~ = self-oscillator
самоперерива́льний ~ = squegger, blocking [squegging] oscillator
~ селе́кторних і́мпульсів = gate generator
се́рієсний ~ = series generator
~ сигна́лів = signal generator
~ си́мволів = character generator
~ синусо́їдних колива́нь = sinewave oscillator
синхрон(із)о́ваний ~ = див. засинхрон(із)ований ~
синхрон(із)ува́льний ~ = clock, synchro(nizing) clock; clock(-pulse) [clock-signal] generator
~ синхрон(із)ува́льних сигна́лів = див. синхрон(із)увальний ~
синхро́нний ~ = synchronous generator
сонце́вий ~ = solar generator
~ ста́лої частоти́ = constant-frequency generator
~ станда́ртних програ́м = routine generator
~ станда́ртних сигна́лів = service oscillator
стаціона́рний ~ = stationary generator
~ стоя́чих хвиль = standing-wave producer
~ стробува́льних і́мпульсів = gate(-pulse) generator
~ стру́му = current generator
~ субгармо́нік = subharmonic generator
~ східча́стих і́мпульсів = step-function generator
та́ктовий ~ = clock, synchro(nizing) clock; clock oscillator; clock(-pulse) [clock-signal] generator
та́лієвий ~ частоти́ = thallium(-beam) clock
твердоті́ловий ~ = solid-state oscillator
танде́мний ~ = tandem(-pulse) generator
~ тепла́ = heat generator
термоелектри́чний ~ = thermoelectric (power) generator
термомагне́тний ~ = thermomagnetic generator
транзитро́нний ~ = transitron
трифа́зовий ~ = three-phase generator
~ трифа́зового стру́му = див. трифазовий ~
~ трику́тних і́мпульсів = triangular waveform generator
ультразвукови́й ~ = ultrasonic generator
універса́льний діо́дний ~ фу́нкцій = variable diode function generator
уніполя́рний ~ = homopolar [acyclic] generator
фазозасинхрон(із)о́ваний ~ = phase-locked oscillator
фазозастабілізо́ваний ~ = phase-stabilized oscillator
фазозсува́льний ~ = phase-shift oscillator
~ фу́нкцій = function(al) generator
~ хвиль = wave generator
хемі́чний ~ тепла́ = chemical heat generator
~ хитно́ї частоти́ = sweep generator; wobbulator
~ частоти́ = frequency generator; (взірцевий) frequency standard
~ частоти́-носія́ = carrier(-frequency) oscillator/generator
~ чи́сел = number generator
~ шри́фту = (комп.) font generator
~ шу́му = noise generator; noise source
шунтови́й ~ = shunt generator
густи|на́ 1. density ▪ одна́ко́вої —ни́ equal-density, isopycnic 2. (маса на одиницю об’єму) mass density 3. (питома вага) specific gravity 4. (консистенція) consistency, consistence
абсолю́тна ~ = absolute density
~ а́ктів по́ділу/ді́лення = (яф) fission rate
~ акце́пторів = acceptor density
~ атмосфе́ри = atmospheric density
~ а́томів = atom(ic) density
балісти́чна ~ = (атмосфери) ballistic density
~ бу́льбашок = bubble density
вели́ка ~ = high density
ве́рхня ~ за ме́трикою = upper metric density
~ ви́пару = [ви́парів] vapor density
висо́ка ~ high density ▪ висо́кої —ни́ = high-density, dense
~ ви́хорів = vortex density; eddy density
відно́сна ~ = relative density
~ відби́того пото́ку = reflected-flux density
~ ві́льної ене́ргії = free-energy density
~ в крити́чній то́чці = (фазового переходу) critical-point density
власти́ва ~ = proper density
~ га́зу = gas density
~ гамільтонія́ну = Hamiltonian density
~ дефе́ктів = defect density
~ джере́л = source density
~ дискліна́цій = disclination density
~ дислока́цій = dislocation density
дифу́зна опти́чна ~ = diffuse transmission density
~ дифузі́йного пото́ку = diffusion-current density
~ діро́к = hole density
~ довкі́лля = ambient density
довкі́льна ~ = ambient density
~ до́мішок = impurity [contamination] density; (леґувальних) doping density
~ до́норів = donor density
~ електри́чного заря́ду = electric(al)-charge density
~ електри́чного стру́му = electric-current density, (в амперах) ampere density
~ електролі́ту = electrolyte density
~ електро́нів = electron(ic) density
~ енергети́чних рі́внів = energy-level density
~ ене́ргії = energy density
~ ене́ргії електромагне́тного по́ля = electromagnetic-energy density
~ ене́ргії промі́ння = (об’ємна) radiant density
~ ентропі́ї = entropy density
етало́нна ~ = reference density
ефекти́вна ~ = effective density
~ забру́днення = (нерадіоактивного) pollution density; (радіоактивного) contamination density
~ за ме́трикою = metric density; (верхня/нижня) upper/lower metric density
~ запо́внення = (рівнів тощо) population density
~ заря́ду = charge density
~ засе́лености = population density
~ збу́джених а́томів = excited-atom density
~ звуково́ї ене́ргії = (об’ємна) sound-energy density
~ зв’я́заних заря́дів = bound-charge density
~ зерни́н = grain density
~ зі́ткнень = collision density
зо́нна (опти́чна) ~ = selective density
зоре́ва ~ = star density
~ зразка́ = sample density; (контрольного) reference density
~ і́мпульсу = momentum density
інтеґра́льна ~ = integrated density; (потоку частинок) fluence
і́стинна ~ = див. фактична ~
~ ймові́рности = probability density
~ йо́нів = ion(ic) [ionization] density
~ йоніза́ції = (total) specific ionization
~ кі́лькости ру́ху = momentum density
крайова́ ~ = marginal density
~ криста́лу = crystalline denssity
крити́чна ~ = critical density; (в критичній точці) critical-point density
~ лаґранжія́ну = Lagrangian density
~ леґува́льної до́мішки = doping density
ліні́йна ~ = line density
локалізо́вана ~ = localized density
лока́льна ~ = local density
~ магне́тних доме́нів = bubble density
~ магне́тного пото́ку = magnetic-flux density
мала́ ~ = low density див. тж низька ~
~ (ма́си) спо́кою = rest density
ма́сова ~ = mass density; (вакууму) mass density of vacuum
~ мате́рії = (у всесвіті) density of matter
~ моле́кул = molecular density
надлишко́ва ~ = (домішок тощо) excess density
~ насе́лення = population density
~ нейтро́нів = neutron density
~ нейтро́нного пото́ку neutron flux (density) ▪ з вели́кою/мало́ю —о́ю нейтро́нного пото́ку = (про реактор) high-flux/low-flux
неоднорі́дна ~ = nonuniform density
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium density
ни́жня ~ за ме́трикою = lower metric density
низька́ ~ low density; (розрідженої плазми) tenuity ▪ низько́ї —ни́ = low-density; (розріджений) rarefied, tenuous
норма́льна ~ = (повітря) standard density
~ носії́в заря́ду = carrier density
о́б’є́мна ~ = volume [volumetric, bulk, cubic, space, spatial] density; (заряду) volume charge density; (сипких чи поруватих речовин) apparent [powder] density
~ о́б’є́много заря́ду = space-charge [spatial-charge] density
одини́чна ~ = unit density
однорі́дна ~ = uniform density
опти́чна ~ = 1. optical density 2. (міра каламутности) opacity 3. (щодо відбитого світла) reflection density 4. (підкладинки) base density
~ па́ри = 1. (водяної) steam density 2. (випару) vapor density
парці́йна ~ = partial density
парція́льна ~ = див. парційна ~
~ пла́зми = plasma density
пливна́ ~ = buoyant density
~ пли́нного середо́вища = див. ~ плину
~ пли́ну = (масова) fluid density
поверхне́ва ~ = surface density
~ поверхне́вих ста́нів = surface-state density
~ поверхне́вого заря́ду = surface-charge density
~ пові́тря = air density; (за стандартних умов) standard density
позі́рна ~ = apparent density
поро́гова ~ стру́му = threshold current density
потенці́йна ~ = (стисної плинної речовини) potential density
~ пото́ку = flux density; (інтеґральна) fluence; (течії) flow density
~ пото́ку га́мма-промі́ння = gamma-flux density
~ пото́ку ене́ргії = energy-flux density
~ пото́ку нейтро́нів = див/ ~ нейтронного потоку
~ пото́ку промі́ння = radiation flux density; (енергетична освітленість) radiant-flux density
~ пото́ку части́нок = particle flux (density)
~ поту́жности = power density
~ промі́ння = radiation density, density of radiation
просторо́ва ~ = space [spatial, volume, volumetric, cubic] density
~ просторо́вого заря́ду = space-charge [spatial-charge] density
~ прото́нів = proton density
~ радіоджере́л = radio-source density
ретикуля́рна ~ = reticular density
~ речовини́ = density of a substance; (у всесвіті) density of matter
~ рі́внів = level density; (енергії) energy-level density
рівнова́жна ~ equilibrium density
~ рідини́ = liquid density; (плинного середовища) fluid density
~ розпо́ділу = distribution density, density function
~ розпо́ділу ймові́рности = frequency function, probability-density function
~ розпо́ділу части́нок = particle-distribution density
~ світлово́го пото́ку = (поверхнева) luminous-flux density; illuminance
~ світлово́ї ене́ргії = (об’ємна) luminous density
сере́дня ~ = mean density; (усереднена) average(d) density
~ си́ли = force density
~ сонце́вої речовини́ = solar density
спектра́льна ~ = spectral density; spectral concentration
спектра́льна ~ ви́проміненої ене́ргії = spectral radiant-energy density
спектра́льна ~ енергети́чної яскра́вости = spectral radiance
спектра́льна ~ ста́нів = spectral density of states
спектра́льна ~ флюктуа́цій = spectral fluctuation density; (заряду) spectral density of charge fluctuations; (напружености поля) spectral density of field-strength fluctuations
спі́нова ~ = spin density
~ спові́льнення = (нейтронів) slowing-down density
~ спові́льнювача = moderator density
станда́ртна ~ пові́тря = standard density
~ ста́нів = density of states; (у забороненій зоні) density of gap states
~ стру́меня части́нок = particle-beam density, beam(-current) density; (яф) beam flux
~ стру́му = current density; (зміщення) displacement-current density; (ймовірности) probability-current density; (надпровідности) supercurrent density; (насичености) saturation-current density
~ су́міші = mixture density
~ тепловиділя́ння = volumetric heat release rate
~ теплово́го пото́ку = heat-flux density
~ тре́ків = track density
~ трі́щин = crack density
~ у́кладу = packing density
усере́днена ~ = average(d) density
~ у спресо́ваному ста́ні = pressed density
факти́чна ~ = actual density
флюктуаці́йна ~ = fluctuating density
~ части́нок = particle density; (у плині тж) number density
~ чотириви́мірного стру́му = four-current density
~ я́дерних/ядро́вих рі́внів = nuclear-level density
~ я́дерної/ядро́вої мате́рії = nuclear density
ядро́ва ~ = (всередині ядра) nuclear density
да́ні 1. data (мн. від datum) ▪ збира́ти ~ to collect data; опрацьо́вувати ~ to process data 2. (інформація) information (про, щодо – on, about) 3. (матеріял) material 4. (доказ, свідчення) evidence (на підтвердження – for) 5. (знахідки; висновки) findings 6. (результати) results 7. (записи) records 8. (подробиці; біографічні) particulars
ана́логові ~ = analog data
астрономі́чні ~ = astronomical data
ба́зові ~ = basic data
беззмісто́вні ~ = meaningless data
біографі́чні ~ = personal data; (коротка біографія) curriculum vitae
важли́ві ~ = important data
вве́дені ~ = input data
ввідні́ ~ = input data
вибірко́ві ~ = sampled data
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
випадко́ві ~ = random data
ви́правлені ~ = corrected data
~ випро́бування = test data
вислідні́ ~ = final [summarized] data
вихідні́ ~ = 1. (початкові) initial [input] data 2. (на виході) див. виходові ~
виходо́ві ~ = output data; data-out
віді́брані ~ = selected data; (скомпільовані) compiled data
відо́мі ~ = known data
відпові́дні ~ = (потрібні за певних обставин) relevant data
відсу́тні ~ = inavailable [missing] data
(вну́трішньо) несупере́чливі ~ = consistent data
внутрішньореа́кторні ~ = in-pile data
всебі́чні ~ = (що забезпечують розуміння досліджуваного явища) comprehensive data
втори́нні ~ = (отримані на підставі первинних) derived data
втра́чені ~ = lost data
вхідні́ ~ = див. входові ~
входо́ві ~ = input data; data-in
графі́чні ~ = plotted data; (зб.) graphics
ґрунто́вні ~ = solid data
дета́льні ~ = detailed data
дискре́тні ~ = digital data; sampled data
ді́брані ~ = (скомпільовані) compiled data
довідко́ві ~ = reference data
додатко́ві ~ = additional data; contributory evidence; further information
докла́дні ~ = detailed data
допомі́жні́ ~ = auxiliary data
до́слідні ~ = experimental data; laboratory findings; (отримані на пришвидшувачі) accelerator data; (про процеси всередині ядерного реактора) in-pile data; (польові) field data; (на підтвердження гіпотези) experimental evidence (for)
доста́тні ~ = sufficient data
екологі́чні ~ = ecological data; (про стан дівкілля) environmental data
експеримента́льні ~ = див. дослідні ~
експлуатаці́йні ~ = operational [performance, service] data
емпіри́чні ~ = empirical data/evidence
етало́нні ~ = master data
забра́клі ~ = inavailable [missing] data
~ зада́чі = problem data
закодо́вані ~ = (en)coded data
занепокі́йливі ~ = troubling findings
запи́сані ~ = (на носіях інформації) stored data
захи́щені ~ = protected data
зацито́вані ~ = cited [quoted] data
згі́дні ~ = compatible data
зі́брані ~ = accumulated data
змі́нювані ~ = (неостаточні) impure data
змісто́вні ~ = meaningful data
змі́щені ~ = biased data
~ зондува́ння = soundings
~ (і)з системати́чною по́хибкою = biased data
~ (і)з урахува́нням по́правок = corrected data
індикаці́йні ~ = indicative data
кі́лькісні ~ = quantitative data; hard data
комп’ю́терно опрацьо́вні ~ = machinable data
контро́льні ~ = test data
конфіденці́йні ~ = confidential data
космі́чні ~ = space data
космологі́чні ~ = cosmological data
лаборато́рні ~ = laboratory findings
~ лаборато́рного дослі́джування = див. лабораторні ~
~ літерату́ри = published data
машинозчи́тні ~ = machine-readable data
метеорологі́чні ~ = weather data
~ мі́ряння = measured [measurement] data; (покази приладів) instrumental data
наве́дені ~ = (подані) presented data; (зацитовані) quoted [cited] data
~ на ви́ході = див. виходові ~
~ на вхо́ді = див. входові ~
наді́йні ~ = reliable data; (ґрунтовні) solid data
надхідні́ ~ = incoming data
найнові́ші ~ = (the) latest [newest] data
накопи́чені ~ = accumulated data
напівкі́лькісні ~ = semiquantitative data
ная́вні ~ = available data; (спостереження) available observations
неважли́ві ~ = unimportant data
невідо́мі ~ = unknown data
невпорядко́вані ~ = unclassified data
неда́вно отри́мані ~ = recent data
недоста́тні ~ = insufficient data; (дуже обмежені) scanty data
недоста́тньо то́чні ~ = crude [rough] data
незахи́щені ~ = unprotected data
незгі́дні ~ = discrepant [incompatible] data
незмі́нювані ~ = (остаточні) pure data
необро́блені ~ = див. неопрацьовані ~
неопрацьо́вані ~ = raw [unprocessed] data/information
неоприлю́днені ~ = unpublished data
неостато́чні ~ = impure data
непереві́рені ~ = unverified data; (непідтверджені) uncertified data
непере́рвні ~ = analog data
непідтве́рджені ~ = uncertified data
непокласифіко́вані ~ = unclassified data
непотрі́бні ~ = useless data; (розм., комп.) hash
неспако́вані ~ = unpacked data
несупере́чливі ~ = (згідні) compatible data; (внутрішньо) consistent data
нето́чні ~ = inexact data; (приблизні) crude [rough] data
неузгі́днені ~ = unmatched [unadjasted] data
неузго́джені ~ = див. неузгіднені ~
нові́ ~ = new data
нові́ші ~ = newer [later] data (за – than)
норма́льно розподі́лені ~ спостере́ження = normally-distributed observations
обро́блені ~ = processed data
обро́блювані ~ = processed data, data being processed
обро́бні́ ~ = (придатні до комп’ютерного опрацьовування) machinable data
~ обчи́слення = calculation [calculated] data
описо́ві ~ = descriptive data
опрацьо́вані ~ = processed data
опрацьо́вувані ~ = processed data, data being processed
оприлю́днені ~ = published [reported] data
опти́чні ~ = optical data
орієнто́вні ~ = tentative data
основні́ ~ = master data; basic data
остато́чні ~ = final [pure] data
отри́мані ~ = findings див. тж дослідні ~
оці́нко́ві ~ = evaluated data
па́спортні ~ = (приладу) specifications
перви́нні ~ = 1. (спостереження чи досліду) source [primary] data 2. (неопрацьовані) raw [unprocessed] data
переві́рені ~ = verified data; (підтверджені) certified data
пере́слані ~ = transmitted data
підсумко́ві ~ = summarized [final] data
підтве́рджені ~ = (офіційно) certified data
підтве́рджувальні ~ = corroborative evidence
підсумко́ві ~ = summarized data; (дослідні) experimental summary; (таблиця, схема тощо) sheet
по́дані ~ = presented data
покласифіко́вані ~ = classified data
~ польови́х до́слідів = field data
помилко́ві ~ = erroneous data
поно́влені ~ = updated data
поно́вні́ ~ = updatable data
попере́дні ~ = 1. (отримані) preliminary data 2. (орієнтовні) tentative data 3. (про плановані заходи) provisional data
поправко́ві ~ = correction data
пото́чні ~ = current data
потрі́бні ~ = required data
похідні́ ~ = (отримані на основі первинних) derived data
початко́ві ~ = initial [input, starting] data; preliminaries
прибли́зні ~ = crude [rough] data
~ про власти́вості = (середовища) property data
~ прогно́зу = predicted data
проє́ктні ~ = design data
~ про передісто́рію = (процесу) historical data
~ про помилки́ = (комп.) error data
~ про стан довкі́лля = environmental data
процензуро́вані ~ = censored data
радіоастрономі́чні ~ = radio data
радіолокаці́йні ~ = radar data
радіометри́чні ~ = radiometric data
радіотелеметри́чні ~ = radiotelemetric data
робо́чі ~ = working [operational] data
розкодо́вані ~ = decoded data
розпако́вані ~ = unpacked data
розрахунко́ві ~ = (теоретичні) calculation [calculated, theoretical] data; (проєктні) design data
світові́ ~ = (пов’язані з простором-часом) world data
скомпільо́вані ~ = compiled data
скориго́вані ~ = adjusted data
спако́вані ~ = packed data
~ спе́ктрального ана́лізу = spectroscopic data
спектроскопі́чні ~ = spectroscopic data
~ спостере́ження = observation(s), observed [observation] data; observational evidence; (астрономічного) astronomical data; (всередині ядерного реактора) in-pile data
статисти́чні ~ = statistical data, statistical information; statistics
стосо́вні ~ = (що стосуються розглядуваного випадку) relevant data
суку́пні ~ = collected [combined] data; aggregated data
сумні́вні ~ = doubtful data
супере́чливі ~ = (розбіжні) discrepant data; (внутрішньо) inconsistent data
табли́чні ~ = tabular [tabulated] data
теорети́чні ~ = theoretical [calculation, calculated] data
техні́чні ~ = specifications
то́чні ~ = exact data
узгі́днені ~ = adjusted [matched] data
узго́джені ~ = див. узгіднені ~
упорядко́вані ~ = classified data; ranked data
уто́чнені ~ = corrected data
факти́чні ~ = the facts; actual data
характеристи́чні ~ = indicative data
цифрові́ ~ = див. числові ~
числові́ ~ = numerical data/evidence/information, numerics; (у цифровій формі) digital data
~ числово́го моделюва́ння = simulation data
я́дерні/ядро́ві ~ = nuclear data
я́кісні ~ = qualitative data
дводжере́льний two-source
джерел|о́ 1. source; origin 2. (випромінювач, ґенератор тощо) producer див. тж радіоджерело 3. (походження) origin, origination; parent; (початок) beginning 4. (гармата, прожектор) gun 5. (води) spring; well(head) 6. (нафти тощо) fountainhead 7. (літературне) source 8. (посилання) reference ▪ у то́му са́мому —і́ (у посиланнях, лат.) ibid., ibidem
аварі́йне ~ = emergency source
авторите́тне ~ = authoritative source (інформації – of information)
акумуля́торне ~ жи́влення = battery; (портативне) battery pack
альтернати́вне ~ ене́ргії = alternative power source
~ а́льфа-части́нок = alpha source
~ багатозаря́дових йо́нів = multicharge(d)-ion source
багатошаро́ве (радіоакти́вне) ~ = sandwiched source
багатощіли́нне ~ = multislit source
безперервне ~ сві́тла = continuous light source
~ безпере́рвного жи́влення = uninterruptible power supply [UPS]
~ безпере́рвної ді́ї = continuous source
біляповерхне́ве ~ = near-surface source
близьке́ ~ = close source
~ бе́та-части́нок = beta source
~ важки́х йо́нів = heavy-ion source
~ варія́ції = source of variation
ве́нтильне ~ = gate source
взірце́ве ~ = standard [reference] source див. тж еталонне ~
вибухо́ве ~ = burst [bursting] source; (гамма-проміння) gamma-ray burst source; (ґравітаційних хвиль) bursting source of gravitational waves; (Рентґенового проміння) x-ray burster
ви́дне ~ = visual source
ви́окремлене ~ = resolved source
виокре́мне ~ = resolvable source
ви́плеско́ве ~ = burst source; (гамма-проміння) gamma-ray burst source; (Рентґенового проміння) x-ray burster
випромі́нне ~ = radiant [radiating] source див. тж ~ проміння
випромі́нювальне ~ = див. ~ проміння
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
ви́різнене ~ = resolved source
вирізне́нне ~ = resolvable source
~ висила́ння = 1. (емісії) emission [emitting] source, emitter 2. (пересилання) transmitter
ви́снажене ~ = exhausted source
високово́льтове ~ = див. високонапругове ~
високоакти́вне ~ = high-activity source
~ високоенергети́чних части́нок = high-energy particle source
високоінтенси́вне ~ = high-intensity [powerful] source; (радіоактивне) high-level radioactive/radiation source
високоінтенси́вне і́мпульсне ~ нейтро́нів = intense pulsed neutron source
високонапру́гове ~ = high-voltage source
високочасто́тне ~ = high-frequency source
~ вихороутво́рювання = eddy-formation souce
ви́черпане ~ = exhausted source
~ вібра́ції = vibration source
вібраці́йне сейсмі́чне ~ = seismic vibrator
відда́лене ~ = distant source
відкри́те ~ (промі́ння) = bare (radiation) source
відно́вне ~ = (енергії) renewable (energy) source
віртуа́льне ~ = virtual source
вмонто́ване ~ = built-in source
вну́трішнє ~ = internal source; (властиве) intrinsic source
~ води́ = water source; (природне) spring
всюдиспрямо́ване ~ = omnidirectional source
втори́нне ~ = secondary source
~ вузькоспрямо́ваного сві́тла = spotlight source
гадро́нне ~ = hadronic source; (розширюване) expanding hadronic source
га́зове ~ = (світла) gaseous source
газорозря́дне ~ = gas-discharge source
галакти́чне ~ = galactic source
~ га́мма-промі́ння = gamma source; (космічне) cosmic gamma source
гармоні́чне ~ = harmonic source
гаря́че ~ = (води) thermal [hot] spring; (терма, геол.) therm
гарячекато́дне ~ = (частинок) hot-cathode (particle) source
геотерма́льне ~ = geothermal source
гермети́чне ~ = (проміння) sealed [encapsulated] (radiation) source
головне́ ~ = main source
голча́сте ~ = needle-shaped source
ґравітаці́йне ~ = source of gravity
~ ґравіта́ції = source of gravity
~ ґравітаці́йних хвиль = source of gravitational waves
ґрадуюва́льне ~ = calibration [calibrating] source
~ да́них = data source
двопо́люсне ~ = dipole source
~ дейтро́нів = deuteron source
~ де́нного сві́тла = daylight source
ди́польне ~ = dipole source
дискре́тне ~ = (астр.) discrete source; (1 класу) class-1 source; (2 класу) class-2 source
~ дислока́ції = dislocation source/generator
дифу́зне ~ = diffuse source
~ до́мішок = impurity source
допомі́жне́ ~ = auxiliary source
до́слідне ~ = experimental source
дугове́ ~ = arc source
еквівале́нтне ~ = equivalent source
експеримента́льне ~ = experimental source
~ електроене́ргії = (мережа тощо) power supply
~ електро́нів = electron source; (гармата, прожектор) electron gun
електро́нне ~ = див. ~ електронів
електроннопромене́ве ~ йо́нів = electron-beam ion source
елемента́рне ~ = elementary source
~ емі́сії = emission [emitting] source
~ ене́ргії = 1. (фіз.) energy source 2. (техн.) power source 3. (мережа тощо) power supply
ергоди́чне ~ = ergodic source
етало́нне ~ = 1. standard [reference] source 2. (йонізівного проміння) radiation calibrator 3. (світла) standard light source, standard illuminant 4. (на потреби відтворювання одиниці світлового потоку) standard of luminous flux 5. (на потреби відтворювання метра в довжинах хвиль) wavelength meter standard 6. (сигналів) calibrator
жарове́ ~ = (світла) incandescent light source
~ жи́влення = power source; (мережа тощо) (power) supply; (стабілізованого) power conditioner/regulator; (ел.) feed element див. тж живильник
~ жорстко́го промі́ння = hard(-radiation) source
~ забру́днення = (нерадіоактивного) polluter, pollution source; (радіоактивного) contamination source
~ зава́д = 1. interferer, source of interference 2. jamming source
загермет(из)о́ване ~ (промі́ння) = sealed (radiation) source
закри́те ~ = sealed [encapsulated] (radiation) source
замі́нне ~ = removable source
заоболонко́ване ~ = (проміння) encapsulated (radiation) source
застабілізо́ване ~ = stabilized source
~ збу́джування [збу́дження] excitation source; (лазера) laser-excitation source
~ збу́рення = див. збурювальне ~
~ збу́рювальне ~ = perturbation source; disturbance source
~ (і)з вузьки́м спе́ктром ене́ргій = narrow-energy-range source
~ зву́ку = sound [acoustic] source, sound producer; (уявне) acoustic image
згасне́ ~ = decaying source
земне́ ~ = terrestrial source
~ змі́нного стру́му = ac [alternating-current] source
~ змі́нної інтенси́вности = variable source
~ (і)з непере́рвним спе́ктром = continuum source
знімне́ ~ = removable source
зо́внішнє ~ = external source; (стороннє) extraneous source
зоре́ве ~ = stellar source
~ (і)з широ́ким спе́ктром ене́ргій = broad-energy-range source
ідеа́льне ~ = ideal source
ізото́пне ~ = (radio)isotope source
ізотро́пне ~ = isotropic source
імпланто́ване ~ промі́ння = radiation-source implant
~ і́мпульсів = pulse source
і́мпульсне ~ = pulse source; (світла) flash (light) source
інтенси́вне ~ = high-intensity [intense] source
~ інформа́ції = information source, informant; (надійне) reliable source of information
~ інфрачерво́ного промі́ння = infrared [IR] source
іскрове́ ~ = spark source
істори́чне ~ = historical source
~ йо́нів = ion source, ion gun; (з осцилівними електронами) pig ion source, oscillating-electron ion source
~ йоніза́ції = ionization source
йо́нне ~ = див. ~ йонів
калібрува́льне ~ = calibration [calibrating] source
квазизоре́ве ~ = quasi-stellar source [QSS]
квазиточко́ве ~ = quasi-point source
ко́бальтове ~ = cobalt source
когере́нтне ~ = coherent source
~ когере́нтного промі́ння = coherent (radiation) source
~ колива́нь = oscillation source, oscillator; (механічних) vibration source, vibrator
компа́ктне ~ = compact [packaged] source
короткоча́сне рентґе́нівське ~ = (астр.) transient x-ray source
космі́чне ~ = cosmic source; (гамма-проміння) cosmic gamma source; (радіопроміння) cosmic radio source, radio star; (Рентґенового проміння) cosmic x-ray source
~ космі́чного промі́ння = cosmic-ray source
лаборато́рне ~ = laboratory source
лави́но́ве ~ = (проміння) avalanche source
ла́зерне ~ = laser
~ ла́зерного промі́ння = laser, lasing source
Ланжеве́нове ~ = Langevin source
ліні́йне ~ = linear source
ліні́йчасте ~ = line source
локалізо́ване ~ = localized source
лока́льне ~ = local source
люмінесце́нтне ~ = luminescent source
ма́зерне ~ = maser
малоінтенси́вне ~ = low-intensity [weak] source
~ механі́чних колива́нь = vibration source
миготли́ве ~ = (світла) intermittent (light) source
мікрохвильове́ ~ = microwave source
~ мінера́льної води́ = mineral spring
місце́ве ~ = local source
~ молекулярного стру́меня = molecular(-beam) source
моноенергети́чне ~ = monoenergetic source
~ моноенергети́чних части́нок = monoenergetic (particle) source
монохромати́чне ~ = monochromatic source
~ монохромати́чного промі́ння = monochromatic (radiation) source
~ м’яко́го промі́ння = soft(-radiation) source
~ нагніта́ння = pump(ing) source
наді́йне ~ інформа́ції = reliable source of information
~ напру́ги = voltage source
~ на́фти = oil spring
~ неви́дного промі́ння = black light lamp
неви́окремлене ~ = unresolved source
неви́різнене ~ = unresolved source
негермети́чне ~ = unsealed source
неголовне́ ~ = secondary source
незагермет(из)о́ване ~ (промі́ння) = unsealed [bare] (radiation) source
~ нейтро́нів = neutron source; (реактор) reactor neutron source; (нереакторне) neutron source (facility), neutron producer
некогере́нтне ~ = incoherent source
~ некогере́нтного промі́ння = incoherent (radiation) source
неліні́йне ~ = nonlinear source
немонохромати́чне ~ = nonmonochromatic source
~ немонохромати́чного промі́ння = nonmonochromatic (radiation) source
неоднорі́дне ~ = nonuniform source
неосновне́ ~ = secondary source
неотото́жнене ~ = unidentified source
непересихне́ ~ = perennial spring
~ нерадіоакти́вного забру́днення = polluter, pollution source
нерухо́ме ~ = static [fixed] source
неспрямо́ване ~ = omnidirectional source
нестабі́льне ~ = unstable source
нестаціона́рне ~ = nonstationary [transient] source
нетеплове́ ~ = nonthermal source; nonthermal emitter
неточко́ве ~ = 1. (світла) area light 2. (астр.) extended source
нетрадиці́йне ~ ене́ргії = nonconventional power source
нея́дерне/неядро́ве ~ ене́ргії = nonnuclear power source
~ низькоенергети́чних части́нок = low-energy particle source
новоподі́бне ~ = novalike source
о́б’є́мне ~ = bulk source
~ однозаря́дових йо́нів = single-charge(d)-ion source
однорі́дне ~ = uniform source
~ опромі́нювання = irradiation source
опти́чне ~ = optical source
основне́ ~ = main source
отото́жнене ~ = identified source
охоло́джуване ~ = cooled source
Пе́нінґове ~ йо́нів = Penning ion source
перви́нне ~ = primary source; (струму тж) element
переносне́ ~ = portable source
пересувне́ ~ = portable source
періоди́чне ~ ґравітаці́йних хвиль = periodic source of gravitational waves
писе́мне ~ = source (document)
пла́змо́ве ~ = plasma source
плиннокриста́лове ~ йо́нів = liquid-crystal ion source
пло́ске ~ = plane [planar] source
поверхне́ве ~ = surface source
подві́йне ~ = double source
позагалакти́чне ~ = extragalactic source
позазе́мне ~ = extraterrestrial source
позі́рне ~ = apparent source
~ по́ля = field source
~ порохоутво́рювання = dust source
~ по́роху = dust source
портати́вне ~ жи́влення = power pack; (акумуляторне) battery pack
~ постача́ння = source of supply, supply source; (води) water supply
~ пості́йного стру́му = dc [direct-current] source
поту́жне ~ = powerful [intense, strong] source
~ по́хибок = source of error(s); source of uncertainty
приро́дне ~ = natural source; (води) spring, (мінеральної) mineral spring; (проміння) natural radiation source
промени́сте ~ = radiant [radiating] source
променювальне ~ = radiant [radiating] source
~ проміжноенергети́чних части́нок = intermediate-energy particle source
~ промі́ння = radiation source, radiator, emitter
~ x-промі́ння = x-ray source/generator; (космічне) cosmic x-ray source
~ про́сто́го стру́му = dc [direct-current] source
простя́гнене ~ = (астр.) extended source
~ прото́нів = proton source
пульсівне́ ~ = pulsating source
радіоакти́вне ~ = radioactive source; (еталонне) radioactive standard
~ радіоакти́вного забру́днення = contamination source
~ радіозава́д = source of interference; (навмисних) jammer
радіоізото́пне ~ = radioisotope source
~ радіохви́ль = radio source див. тж радіоджерело
~ радія́ції = radiation source
реа́кторне ~ = (нейтронів тощо) reactor source
реа́льне ~ = real source
реґульо́вне ~ = adjustable source
резе́рвне (аварійне) ~ = emergency source
рентґе́нівське ~ = x-ray source; (космічне) cosmic x-ray source
~ Рентґе́нового промі́ння = x-ray source/generator
рівноенергети́чне ~ = equal-energy source
рідиннокриста́лове ~ йо́нів = liquid-crystal ion source
розподі́лене ~ = extended source
розши́р(юва)не гадро́нне ~ = expanding hadronic source
рухо́ме ~ = moving [traveling] source
~ руші́йної си́ли = (prime) mover див. тж рушій
самопли́вне ~ = (струмок) gravity spring
самочи́нне ~ = spontaneous source
~ сві́тла = light source, illuminant; (лампа, ліхтар, фара тощо) light; (світило) luminary
світне́ ~ = luminous source
сейсмі́чне ~ = (осередок землетрусу) earthquake source; (вібраційне) seismic vibrator
~ сигна́лів = signal source
си́льне ~ = strong source
сильностру́мове ~ = high-current source
синґуля́рне ~ чо́рної ді́ри = (астр.) big crunch
~ сітко́во́го змі́щення = grid-voltage supply
слабке́ ~ = weak [faint] source
слабкостру́мове ~ = low-current source
сонце́ве ~ (електро)жи́влення = solar power supply
спа́лахо́ве ~ = flash source
спле́скове ~ = burst source; (гамма-проміння) gamma-ray burst source; (Рентґенового проміння) x-ray burster
спонта́нне ~ = spontaneous source
спрямо́ване ~ = directional source
~ спрямо́ваного промі́ння = directional source
стабілізо́ване ~ = stabilized source
~ стабілізо́ваного жи́влення = power conditioner/regulator
стабі́льне ~ = stable source
сталоінтенси́вне ~ = constant-intensity source
станда́ртне ~ сві́тла = standard illuminant
стаціона́рне ~ = stationary source
сторо́ннє ~ = extraneous source
~ стру́меня моле́кул = molecular(-beam) source
~ стру́меня части́нок = particle-beam source
~ стру́му = current source
температу́рне ~ сві́тла = incandescent light source
теплове́ ~ = heat [thermal] source, thermal emitter
~ теплови́х нейтро́нів = thermal neutron source
терма́льне ~ = (води) thermal [hot] spring
~ термоелектро́нів = thermionic electron source
точко́ве ~ = 1. point source 2. (світла) pinhole light source, (pin)point light, illuminated pinhole 3. (радіопроміння) discrete (radio) source
~ ультрафіоле́тового промі́ння = ultraviolet [UV] (radiation) source
уя́вне ~ = image source; (звуку) acoustic image
флюктівне́ ~ = fluctuating source
~ флюктуа́цій = fluctuation source
флюктуаці́йне ~ = fluctuation source
фо́нове ~ = background source
фотоелектри́чне ~ = photovoltaic source; (елемент) photovoltaic cell
~ фото́нів = photon source
хемі́чне ~ = (струму) voltaic [(electro)chemical, electrolytic, galvanic] cell
холоднокато́дне ~ (части́нок) = cold-cathode (particle) source
~ части́нок = particle source; (із проміжними енергіями) intermediate-energy particle source
~ чо́рного сві́тла = black light lamp
~ швидки́х нейтро́нів = fast-neutron source
шту́чне ~ промі́ння = man-made radiation source
~ шу́му = noise source, noise generator
щіли́нне ~ = slit source
~ я́дерної ене́ргії = 1. (фіз.) nuclear-energy source 2. (техн.) nuclear-power source
яскра́ве ~ = bright source
джере́льний 1. (пов’язаний із джерелом) source 2. (пов’язаний із походженням) parental, origin 3. (про воду) spring
директо́рія (комп.) folder, directory
корене́ва ~ = root directory
пото́чна ~ = current [working] directory
початко́ва ~ = source directory
докуме́нт (-а) 1. document; (мн.) documentation 2. (першоджерело) source 3. (запис) record 4. (звіт, про висліди випробувань тощо) report 5. (що засвідчує щось) certificate
вихідни́й ~ = source dcument
істори́чний ~ = historical source
підсумко́вий ~ = (таблиця, схема, діяграма тощо) sheet
~ про до́звіл = permit
~ про отри́мання = receipt
~ про передання́ = transfer
ентропі́я entropy, thermal charge
абсолю́тна ~ = absolute entropy
~ актива́ції = entropy of activation
~ бе́зладу = entropy of disorder
віртуа́льна ~ = virtual [practical] entropy
ґратко́ва ~ = lattice entropy
диференція́льна ~ = (запис у формі диференціялу) differential entropy
~ змі́шування = entropy of mixing
~ змі́щення = translational entropy
інформаці́йна ~ = entropy of an information source
конфігураці́йна ~ = configurational entropy
конформаці́йна ~ = conformation entropy
~ магнетува́ння = entropy of magnetization
метри́чна ~ = metric entropy
~ нерівнова́жної систе́ми = nonequilibrium entropy
~ нульови́х колива́нь = zero-point entropy
орієнтаці́йна ~ = orientational entropy
парці́йна ~ = partial entropy
парція́льна ~ = див парційна ~
~ переплу́тування = entangling entropy
~ перетво́рення = (матем.) entropy of transformation; (за даного розбиття) entropy of transformation given a partition
~ перетво́рювання = (фазового) entropy of a transition
~ розбиття́ = (матем.) entropy of a partition
~ рівнова́жної систе́ми = equilibrium entropy
~ розчиня́ння = entropy of solution
~ систе́ми = entropy of a system
стери́чна ~ = steric entropy
сума́рна ~ = total entropy
~ то́плення = entropy of melting
топологі́чна ~ = topological entropy
трансляці́йна ~ = translational entropy
умо́вна ~ = conditional entropy
~ фа́зового перетво́рювання = entropy of transition
~ фото́нного га́зу = entropy of photon gas
~ чо́рної діри́ = entropy of a black hole
живи́льник (-а) 1. (ел.) feeder; energizer; power source; (power) supply 2. (живильний елемент) feed element/unit, (power-)supply unit 3. (подавач) feeder, supply unit
акумуля́торний ~ = battery; (портативний) battery pack
безпере́рвний ~ = uninterruptible power supply [UPS]
портати́вний ~ = power pack; (акумуляторний) battery pack
стабілізува́льний ~ = power conditioner/regulator
збі́рка 1. collection 2. (матеріялів тощо) compilation 3. (яф) assembly див. тж реакторна система
~ да́них = data collection [compendium]
~ зада́ч = collection [set] of problems; (книжка) problem book
запа́лювальна ~ = (твелів) fuel seed, fuel spike
~ за́писів = record library
~ зве́дених матерія́лів = compendium; (даних) data compendium
~ матерія́лів = proceedings (of a conference/seminar/workshop -конференції/семінару); compendium
~ першоджере́л = source book
~ праць = collected works, collection of works; (наукового товариства тощо) transactions
~ реґулюва́льних стри́жнів = control rod bank
~ розрахунко́вих табли́ць = (ready) reckoner
~ стате́й = collection of papers; (різних авторів на спільну тему) symposium
~ табли́ць = book of tables, table-book; (розрахункових) (ready) reckoner
~ тве́лів = fuel assembly, fuel element cluster, fuel (element) bundle, rod bundle
~ техні́чних настано́в = engineering manual
~ фо́рмул = (сукупність) set of formulas; (книжка, довідник) collection [handbook] of formulas, formulary
зобра́ження 1. (опт.) image; (мн., зб.) imagery див. тж образ 2. (фот., тб) picture 3. (рт) pattern 4. (на екрані) display, picture ▪ формува́ти ~ to form [generate] an image, to pattern; збі́льшувати ~ to magnify [enlarge] an image; зме́ншувати ~ to demagnify an image 5. (представлення в іншій формі) representation 6. (результат перетворення, матем.) transform, image див. тж перетвір, карта, образ 7. (графічне) graph 8. (кривої, функції) plot див. тж графік 9. (схематичне) chart, diagram 10. (начерк) sketch 11. (ілюстрація до тексту) figure
абераці́йне ~ = aberrated image
аксонометри́чне ~ = axonometric drawing
акусти́чне ~ = acoustic image
аналіти́чне ~ = analytical map(ping)
анамо́рфне ~ = anamorphosis
астигмати́чне ~ = astigmatic image
ахромати́чне ~ = achromatic image
багатоба́рвне ~ = див. багатоколірне ~
багатоко́лірне ~ = color(ed) [multicolor, chromatic] image [picture]
багатоко́нтурне ~ = multiple image
багатото́нове ~ = continuous-tone image
безабераці́йне ~ = aberration-free image
безтіньове́ ~ = shadow-free image
біляві́сне ~ = paraxial image
бі́тове ~ = bit image
ви́ґравіюване ~ = engraving
ви́дне ~ = visible image
ви́карбуване ~ = engraving
випро́бувальне ~ = (тб) test picture [image]
ви́різьблене ~ = engraving
високови́різнене ~ = high-resolution image
висококонтра́стове ~ = high-contrast [hard] image
високорозді́льне ~ = див. високовирізнене ~
вихідне́ ~ = primary image; (оригінал) original image
ви́цвіле ~ = (фотознімок тощо) degraded image
ви́явлене ~ = developed image [picture]
відби́те ~ = reflection, reflected image
відно́влене ~ = reconstructed [restored] picture
відтво́рене ~ = reproduced image
відскано́ване ~ = scanned image
~ візи́рного о́твору = pipper image
візуа́льне ~ = visual image
~ в інфрачерво́ному промі́нні = infrared [thermal] image [picture]; (мн.) thermal imagery
віртуа́льне ~ = virtual image
вну́трішнє ~ = latent image
~ в перспекти́ві = perspective (view)
~ в Рентґе́новому промі́нні = x-ray image
втори́нне ~ = secondary image
~ в ультрафіоле́товому промі́нні = ultraviolet image; (мн.) ultraviolet imagery
~ в одно́му з основни́х кольорі́в = primary image
~ в па́м’яті memory image
геометри́чне ~ = geometric representation
голографі́чне ~ = holographic image
графі́чне ~ = graph; graphic(al) representation [form] (комплексного числа – of a complex number); (функції) plot (y як функції від x, залежности y від x – of y as a function of x)
грубозерни́нне ~ = (фот.) coarse-grained image
двови́мірне ~ = 2-d [two-dimensional, plane] image
дворі́вневе ~ = binary image
~ джерела́ = image source
дзерка́льне ~ = mirror [reversed] image; (відбиток) mirror [specular] reflection; (антени) image aerial [antenna]
динамі́чне ~ = dynamic image
дискре́т(изо́ва)не ~ = sampled picture; discrete [digital, digitized] image
дифракці́йне ~ = diffraction pattern
ді́йсне ~ = (опт.) див. реальне ~
дрібнозерни́нне ~ = (фот.) fine-grained image
електро́нне ~ = electronic [electron-beam] image, electronic picture
етало́нне ~ = master image
зави́сле ~ = aerial image
закодо́ване ~ = coded [scrambled] image
залишко́ве ~ = 1. afterimage, retained [residual] image, image retention 2. (післясвітне) afterglow image 3. (тб) burned-in image
запи́сане ~ = 1. recorded image 2. (комп.) stored image
заскано́ване ~ = scanned image
збі́жні ~ = coinciding images
збі́льшене ~ = enlarged [scaled-up, magnified] image
звукове́ ~ = acoustic image
~ земно́ї пове́рхні = (мн.) earth imagery
зме́ншене ~ = reduced [scaled-down, demagnified] image
~ з нері́вними края́ми = ragged picture
~ зорі́ = star [stellar] image
інфрачерво́не ~ = infrared [thermal] image
кванто́ване ~ = (в часі) sampled picture
кольоро́ве ~ = 1. color(ed) [chromatic] image 2. (тб) color picture
кольороподі́лене ~ = separation image
конґруе́нтне ~ = true-sided image
контра́стове ~ = contrast [hard, harsh] image; hard [harsh] picture
контро́льне ~ = (у дисплеї) reference image
конфо́рмне ~ = conformal map(ping)
крапко́ве ~ = dot(-element) image; dot pattern
крапко́во-ма́тричне ~ = dot-matrix image
~ криво́ї = image curve
Лапла́сове ~ = Laplace transform
лате́нтне ~ = latent image
~ Мі́сяця = lunar image
~ міше́ні = target image
монохромати́чне ~ = monochromatic image
~ на екра́ні = screen image; (дисплея) display image; (радіолокатора) radar image
накла́дене ~ = superimposed image; bimodal display
напівтіньове́ ~ = half-tone image [picture]
напівто́нове ~ = half-tone image [picture]
~ на плі́вці = film image
~ на сіткі́вці о́ка = retinal image
неви́диме ~ = див. невидне ~
неви́дне ~ = invisible image
неґати́вне ~ = negative; negative picture; negative [reverse(d)] image
непере́рвне ~ = (матем.) continuous image
нерізке́ ~ = unsharp image
нерухо́ме ~ = 1. (астр.) still image 2. (тб) static [fixed] image 3. (рт) stationary pattern
неспотво́рене ~ = undistorted image
несфокусо́ване ~ = out-of-focus [defocused] image
нечітке́ ~ = fuzzy image; (нерізке) unsharp image; (розмите) diffuse image
низькоконтра́стове ~ = low-contrast [soft] image
обе́рнене ~ = (позитив на неґатив і навпаки) reversed image; (перевернуте) inverted image
~ об’є́кту = object image; (підсвітленого згори) top-lit image; (підсвітленого ззаду) back-lit image; (підсвітленого знизу) bottom-lit image; (підсвітленого спереду) front-lit image
о́б’є́мне ~ = stereoscopic [three-dimensional, 3D] picture [image], three-dimensional (re)presentation
одноба́рвне ~ = див. одноколірне ~
одноко́лірне ~ = monochrome; monochromatic picture [image]; monotint
~ окуля́рної шкали́ = graticule image
ома́нне ~ = ghost image
опо́рне ~ = reference image
опти́чне ~ = optical image
ортоскопі́чне ~ = orthoscopic image
парази́тне ~ false [spurious, phantom, ghost] image
параксі́йне ~ = paraxial image
пе́рвісне ~ primary image, preimage
переве́рнуте ~ = inverted image
перетво́рене ~ = converted image
переда́ване ~ = input picture
~ пере́днього пла́ну foreground image
півто́нове ~ = half-tone image [picture]
підси́лене ~ = intensified image
післяпри́змове ~ = (після заломлення променів призмою) prismatic image
післясві́тне ~ = afterglow image; burned-in image
~ плане́ти = planetary image
пло́ске ~ = plane [two-dimensional, 2D] image
побі́чне ~ = див. оманне ~
по́вне ~ = composite picture
подві́йне ~ = double image; (розщеплене) split picture
позаві́сне ~ = off-axis image
позаекра́нне ~ = (поза площиною екрану) aerial image
позаосьове́ ~ = див. позавісне ~
позафо́кусне ~ = extrafocal image
позити́вне ~ = positive (image), positive picture
позі́рне ~ = virtual image
порошко́ве ~ = powder pattern
прихо́ване ~ = latent image
проєкто́ване ~ = (що його проєктують) projected image
промі́жне́ ~ = intermediate image
просторо́ве ~ = див. об’ємне ~
проя́влене ~ = developed image [picture]
пряме́ ~ = 1. direct image 2. (опт.) erect [correct] image; (неперевернуте) upright image 3. (полігр) direct [facsimile] copy
радіографі́чне ~ = radiograph
радіолокаці́йне ~ = radar display [image]
реа́льне ~ = (опт.) real image
різке́ ~ = sharp image, crisp picture
розго́рнуте ~ = scanned image
розми́те ~ = 1. diffuse [broad, blurred] image 2. (тб) smeared [dithered] picture
розпли́вчасте ~ = blurred image
розфокусо́ване ~ = out-of-focus image
рухли́ве ~ = movable [moving] image
рухо́ме ~ = movable [moving] image
світлове́ ~ = light image
світлопі́льне ~ = bright-field image
си́мвольне ~ = symbolic representation, symbolization
си́мвольно-графі́чне ~ = iconic [pictorial] representation
синтезо́ване ~ = synthesized image; computed display
скано́ване ~ = (що його сканують) scanned image
складне́ ~ = compound image
спектроскопі́чне ~ = spectrogram
спостере́жуване ~ = observed image
спотво́рене ~ = distorted [fault] image
спро́бне ~ = test picture
спроєкто́ване ~ = projected image
спря́жене ~ = conjugate image; (голографічне) (holographic) twin image
стати́чне ~ = static [still] image
стереоскопі́чне ~ = див. об’ємне ~
стигмати́чне ~ = stigmatic image
сти́снене ~ = compressed image
стробоскопі́чне ~ = stroboscopic [frozen] image
сфери́чне ~ = spherical representation
сфокусо́ване ~ = in-focus image
схемати́чне ~ = (начерк) sketch; (діяграма) diagram; (блок-схема) skeleton form
телевізі́йне ~ = television picture
темнопі́льне ~ = dark-field image
температу́рне ~ = thermal image
тепловізі́йне ~ = thermal image
тіньове́ ~ = shadowgraph, (direct-)shadow image; shadow pattern; skiagram, skiagraph
~ то́чки = image point
точко́ве ~ = див. крапкове ~
тремтли́ве ~ = (на екрані) flutter
триви́мірне ~ див. о́б’є́мне ~
ультрафіоле́тове ~ = ultraviolet image
~ у сві́тлих поля́х = bright-field image
~ у те́мних поля́х = dark-field image
~ у фо́рмі гра́фу = graph form
уя́вне ~ = див. позірне ~
фазоконтра́стове ~ = phase-contrast image
фа́зове ~ = phase image
~ фігу́ри = image figure
фо́нове ~ = background image
фотографі́чне ~ = photographic image
Фра́унгоферове (дифракці́йне) ~ = Fraunhofer image
Френе́леве (дифракці́йне) ~ = Fresnel image
хемі́чно три́вке ~ = chemically resistant image
цифрове́ ~ = digital [digitized, discrete] image
~ ці́лі = target image
чітке́ ~ = sharp image, crisp picture
чо́рно-бі́ле ~ = black-and-white image [picture]
штрихове́ ~ = line image
~ щі́лини = (спектрографа тощо) slit image
яскра́ве ~ = див. ясне ~
ясне́ ~ = brilliant [high-light, bright] image
ізофо́та isophot
~ джерела́ = isophot of a source
опти́чна ~ = optical isophot
~ радіовипромі́нювання = radio(-frequency) isophot
імпеда́нс (-у) 1. impedance 2. apparent resistance
акусти́чний ~ = acoustic impedance; audioimpedance
безрозмі́рнісний ~ = impedance ratio
вели́кий ~ high impedance ▪ з вели́ким —ом = high-impedance
~ в діля́нці лави́но́вого пробива́ння = avalanche impedance
~ в діля́нці пробива́ння = (напівпровідникового приладу) breakdown impedance
взає́мний ~ = mutual impedance
вихідни́й ~ = див. виходовий ~
виходо́вий ~ = output impedance; (навантажувальний) terminal [terminating] impedance
відно́вний ~ = recovery impedance
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = self-impedance; mesh impedance
вносни́й ~ = 1. (зв’язку) reflected [coupled] impedance 2. (руховий) motional impedance
вну́трішній ~ = self-impedance; mesh impedance; (електронної лампи) dynamic plate impedance
~ в то́чці збу́джування = driving-point impedance
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = input [entry] impedance; (мережі) network input impedance; (лінії пересилання) sending-end impedance; (навантажувальний) terminal [terminating] impedance
~ джерела́ стру́му = source impedance
дзерка́льний ~ = image impedance
динамі́чний ~ = dynamical impedance
електри́чний ~ = (electrical) impedance
~ електри́чного ко́ла = circuit impedance
~ електро́да = electrode impedance
~ електро́нної ла́мпи = plate(-load) [anode] impedance
~ заблоко́ваної систе́ми = blocked [clamped] impedance
~ (і)з від’є́мною ді́йсною части́ною = negative impedance
зворо́тний ~ = (у зворотному напрямі) back(ward) [looking-back] impedance; (передавальний) backward transfer impedance
~ зв’язку́ = coupling [coupled] impedance; (вносний) reflected impedance
знормо́ваний ~ = normalized impedance
зосере́джений ~ = lumped impedance
~ като́дного по́криву = cathode-coating impedance
кінети́чний ~ = motional impedance
ко́мплексний ~ = complex [vector] impedance
~ ко́нтуру = circuit impedance
~ коро́ткого за́мкнення = див. ~ короткозамкненого кола
~ короткоза́мкненого ко́ла = short-circuit impedance
~ котка́ індукти́вности = coil impedance
ліні́йний ~ = line impedance
~ лі́нії пересила́ння = line impedance
мали́й ~ low impedance ▪ із мали́м —ом = low-impedance
~ мере́жі = network impedance
механі́чний ~ = mechanical impedance
~ наванта́ги = load impedance
~ наванта́женого перетво́рювача = loaded impedance
~ наванта́ження = див. ~ навантаги
наванта́жувальний ~ = load impedance; terminal [terminating] impedance
~ на ви́ході чи вхо́ді = (кола) terminal [terminating] impedance
неґати́вний ~ = negative impedance
~ ненаванта́женого ко́ла = no-load [open-circuit] impedance
номіна́льний ~ = rated impedance
норма́льний ~ = normal [free] impedance
нормо́ваний ~ = normalized impedance
обе́рнені —и = (що їхній добуток дорівнює сталій величині) reciprocal impedances
оберто́вий (механі́чний) ~ = rotational impedance
~ о́б’є́много резона́тора = cavity impedance
опера́торний ~ = operator impedance
парале́льний ~ = shunt impedance
~ парале́льного ко́ла = [ко́нтуру, схе́ми] parallel impedance
~ парале́льного резона́нсного ко́нтуру = antiresonant [rejector] impedance
передава́льний ~ = transfer impedance; (взаємний) mutual impedance; (прямий) forward transfer impedance; (зворотний) back(ward) transfer impedance
пито́мий акусти́чний ~ = specific acoustical impedance
поверхне́вий ~ = surface impedance
позі́рний ~ = apparent impedance
послідо́вний ~ = series impedance
~ промі́жно́го ша́ру като́да = cathode-interface [layer] impedance
~ промі́ння = radiation impedance
прями́й ~ = forward [looking-in] impedance; (передавальний) forward transfer impedance
радіяці́йний ~ = radiation impedance
резона́нсний ~ = (паралельного контуру) antiresonant [rejector] impedance
~ розі́мкненого ко́ла = open-circuit [no-load] impedance
розподі́лений ~ = distributed impedance
симетри́чний ~ = (у мережі) balanced impedance
ску́пчений ~ = lumped impedance
спря́жені —и = conjugate impedances
~ схе́ми = circuit impedance
теплови́й ~ = thermal impedance
термі́чний ~ = див. тепловий ~
узгі́днений ~ = matched impedance
узгі́днювальний ~ = matching impedance
узго́джений ~ = див. узгіднений ~
узго́джувальний ~ = див. узгіднювальний ~
характеристи́чний ~ = characteristic impedance; (акустичний) characteristic acoustic impedance
хвильови́й ~ = (лінії пересилання) characteristic [surge] impedance
~ шунта́ = shunt impedance
інтенси́вність 1. (загальний термін) intensity 2. (сила, потужність) strength 3. (частотна, темп) rate 4. (звуку) volume 5. (бурхливість) violence 6. (корозії, шкідливого впливу) severity, severeness
~ вбира́ння = absorption rate
~ випаро́вування = evaporation rate
~ випромі́нювання = radiation intensity
~ висила́ння = emission rate
~ ви́хору = vortex strength
~ відби́того (звуково́го) сигна́лу = target strength
~ відлу́ння = echo strength
відно́сна ~ = relative intensity; (розсіювання, опт.) relative scatter intensity
~ горі́ння = combustion rate
~ деформа́ції = strain intensity
~ джерела́ = source strength
~ ді́лення = (ядер) fission rate
~ до́зи = dose [dosage] rate
~ емі́сії = emission rate
~ е́ха = echo strength
залишко́ва ~ = residual intensity
~ звуково́ї хви́лі = sound(-wave) intensity
~ зву́ку = volume of sound; sound [acoustic] intensity
~ зі́ткнень = collision rate
інтеґра́льна ~ = integral intensity
~ йоніза́ції = ionization rate
~ ко́льору = chroma, (chromatic) purity; color intensity/saturation/purity
~ лі́нії = (спектральної) line strength, (spectral) line intensity
~ лічби́ = (яф) counting rate
~ луни́ = echo strength
~ магнетува́ння = magnetization intensity
миттє́ва ~ = instantaneous intensity
~ наванта́жування = load intensity
~ нагніта́ння = pumping intensity
~ нагріва́ння = heating rate
~ напомпо́вування = pumping intensity
~ напру́ги = (механічної) stress intensity
~ наро́джування = (частинок) production rate
~ нейтро́нного пото́ку = neutron-flux intensity
нульова́ ~ = zero intensity
~ обмі́нювання = exchange rate
~ о́падів = precipitation intensity
пі́кова ~ = peak intensity
~ поглина́ння = absorption rate
~ по́ділу = (ядер) fission rate
полови́нна ~ = half-value intensity
~ помпува́ння = pumping intensity
поро́гова ~ = threshold intensity
~ променюва́ння = radiation intensity
~ промі́ння = radiant [radiation] intensity
~ радіоакти́вних ви́падів = fallout density
~ Рентґе́нового промі́ння = х-ray intensity
~ розсі́ювання = (опт.) scatter intensity; (відносна) relative scatter intensity
~ розсі́ювання тепла́ = heat-dissipation rate
~ розчиня́ння = dissolution rate
~ сві́тла = light [luminous] intensity; (від півсферичного джерела) hemispherical candlepower
сере́дня ~ = average intensity
~ сигна́лу = signal strength
спектра́льна ~ = spectral intensity
~ спектра́льної лі́нії = (spectral) line intensity
~ сто́ку = sink strength (векторного поля – of a vector field)
~ теплоперено́шення = heat-transfer rate
~ теплопоглина́ння = heat-absorption rate
~ утво́рювання = (частинок) production rate
фо́нова ~ = (проміння) background intensity
~ хви́лі = wave intensity
калібрува́ння//скалібрува́ння/‌прокалібрува́ння 1. (операція, тп) gauge ▪ із пору́шенням ~ gauge-violating 2. (виконування операції, тп) gauging 3. (приладу, техн.) calibration; calibrating, gaging
аксі́йне ~ = axial gauge
безду́хове ~ = ghost-free gauge
безшпу́рове ~ = traceless gauge
взає́мне ~ = (техн.) intercalibration
Га́міл(ь)тонове ~ = Hamiltonian gauge
глоба́льне ~ = global gauge
~ джерела́ = (техн.) source calibration; (живлення) power-supply calibration; (проміння) radiation calibration; (радіоактивного) radionuclide calibration; (нейтронів) neutron-source calibration
змі́нне ~ = variable gauge
квазисиметри́чне ~ = quasi-symmetric gauge
куло́нівське ~ = Coulomb gauge
лока́льне ~ = local gauge
ло́ренц-інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant gauge
Ло́ренцове ~ = Lorentz gauge
ортонорма́льне ~ = orthonormal gauge
подві́йне ~ = double gauge
попере́чне ~ = transverse gauge
~ при́ладу = calibration of an instrument
радіяці́йне ~ = radiation gauge
релятивісти́чне ~ = Lorentz gauge
релятивісти́чно інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant gauge
Фа́йнманове [Фе́йнманове] ~ = Feynman gauge
феноменологі́чне ~ = phenomenological gauge
фо́нове ~ = background gauge
хіра́льне ~ = chiral gauge
часове́ ~ = temporal gauge
~ частоти́ = (техн.) frequency calibration
ка́псула capsule; cachet ▪ (закритий) у —х capsular
викидна́ ~ = ejection capsule
гермети́чна ~ = sealed capsule
~ джерела́ = (радіоактивного) source capsule
загермет(из)о́вана ~ = sealed capsule
~ (і)з ізото́пом = isotope capsule
~ зі зразко́м па́лива = (ядерного) fuel-specimen capsule
~ (і)з ра́дієм = radium cell; (голчаста) radium needle
~ на (потре́би) опромі́нювання = irradiation capsule
~ човнико́вої по́шти = (у реакторі) rabbit
катало́г (-у) 1. catalog(ue) ▪ вво́дити до —у to catalog(u)e; не вве́дений до —у uncatalog(u)ed 2. (комп.) folder, directory
астрографічний ~ = astrographic catalog(ue)
астрономі́чний ~ = astronomical catalog(ue)
~ = "Бон(н)ський огляд" Bonner Durchmusterung [BD]
ґенера́льний ~ = master catalog(ue)
Дре́йперів ~ = (зір) Draper catalog(ue)
зве́дений ~ = master [union, central] catalog(ue)
~ зір = star catalog(ue)
~ зоре́вих поло́жень = Positions and Proper Motions [PPM] Star Catalogue
~ "Ка́пський фотографі́чний о́гляд" Cape Photographic Durchmusterung [CPD]
картко́вий ~ = card catalog(ue)
~ коме́т = comet catalog(ue)
комп’ю́терний ~ = 1. (бібліотеки тощо) computer(ized) catalog(ue) 2. (комп.) directory
~ = "Кордо́бський огляд не́ба" Cordoba Durchmusterung [CoD]
корене́вий ~ = root directory
~ Мес’є́ = Messier catalog
~ поло́жень і власти́вих [вла́сних] ру́хів зір = див. ~ зоревих положень
пото́чний ~ = current [working] directory
початко́вий ~ = source directory
фотометри́чний ~ = photometry ~
фундамента́льний ~ = (зір) (астр.) fundamental catalog(ue) (of stars)
кваза́р (-у) 1. quasar, quasi-stellar object 2. (радіоджерело) quasi-stellar radio source
ко́п|ія 1. copy див. тж примірникзніма́ти —ію to (make a) copy, to duplicate 2. (відбиток, дублікат) duplicate, replica, double 3. (надрукована) reprint 4. (ксерокопія) xerox copy 5. (скалькована) tracing 6. (комп’ютера) clone 7. (імітація) imitation
атестаці́йна ~ = (еталону тощо) authorized copy
багатосторі́нкова ~ = (у правильному порядку сторінок) collated copy
ви́друкувана ~ = hard copy
віртуа́льна ~ = (комп.) virtual source
глибо́ка ~ = (з усіма об’єктами, що на них є посилання) deep copy
~ ди́ску = (комп.) disk copy
~ дифракці́йної ґратни́ці = replica grating
документа́льна ~ = hard copy
засві́дчена ~ = certified copy
заскано́вана ~ = scanned copy
збі́льшена ~ = enlarged copy
зме́ншена ~ = reduced copy
ксе́роксна ~ = xerox copy
неви́друкувана ~ = soft copy
перебивна́ ~ = carbon copy
~ переві́рена за оригіна́льним те́кстом = collated copy
резе́рвна ~ = (комп.) backup copy; (файлу) backup file
скалько́вана ~ = traced copy
тверда́ ~ = hard copy
то́чна ~ = (відбиток) replica
факсимі́льна ~ = facsimile
лі́н|ія 1. line ▪ (лежати) на (прямій) —ії (to lie) in a (straight) line; прово́дити —ію че́рез то́чку to put [draw] a line through a point; —ії уздовж —ії along a line; (по)ста́вити уздо́вж —ії to align 2. (крива) curve див. тж кривананосити —ію (на графіку) to plot a curve (за точками – point by point) 3. (скісна, похила) bevel 3. (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма чи 2.117 мм; 1/10 дюйма чи 2.54 мм) line
~ абсолю́тно чо́рного ті́ла = (на діяграмі колірности) Planckian locus
абсорбці́йна ~ = (спектральна) absorption line
авро́рна ~ = (спектральна) auroral line
автомати́чна ~ = (automatic) transfer line
агоні́чна ~ = agonic line
~ а́зимуту = azimuth line
акусти́чна ~ за́тримки = acoustic delay line
~ акусти́чного зв’язку́ = acoustic link
антисто́ксова ~ = anti-Stokes line
~ апси́д = (астр.) line of apsides
~ афі́нної кривини́ = line of affine curvature
багатодроти́нна ~ = див. багатодротова ~
багатодро́то́ва ~ пересила́ння = multiwire transmission line
ба́зисна ~ = 1. (матем.) reference line 2. (опт.) base line [BL], baseline 3. (геод.) datum line
ба́зова ~ = див. базисна ~
~ байду́жости = див. нейтральна ~
Ба́льмерова ~ = (сп.) Balmer line
~ без жи́влення = (ел.) deenergized [dead] line
безутра́тна ~ = 1. (затримки) dissipationless delay line 2. (пересилання) loss-free [lossless] transmission line
берегова́ ~ = coastline, shoreline
білясто́кова ~ пото́ку = sink streamline
біляджере́льна ~ пото́ку = source streamline
бічна́ ~ = side line
Бло́хова ~ = Bloch line
Бре́ґова ~ = Bragg (ionization) curve
Буґе́рова ~ = (астр.) Bouguer line
ве́кторна ~ = vector line, line of a vector
великовтра́тна ~ = (ел.) lossy line
~ вели́кого ко́ла = geodetic line
вертика́льна ~ = 1. vertical line; (Блохова) vertical Bloch line 2. (прямовисна) plumb line
вимі́рювальна ~ = measuring line див. тж мірча ~
~ випромі́нювання = (спектральна) emission line
ви́різнена ~ = (спектральна) resolved line
виробни́ча ~ = product(ion) line
виро́джена ~ = (спектральна) degenerate line
~ висила́ння = (спектральна) emission line
~ виска́ = plumb line, vertical
вислідна́ ~ = resultant line
висхідна́ ~ = ascending line
вихідна́ ~ = (відлікова) reference [datum] line
виходо́ва ~ = (що виходить із даної точки) outgoing line
вихоро́ва ~ = vortex line
~ ві́дліку = reference line
відокре́млювальна ~ = dividing line
~ ві́друху = recoil line
візи́рна ~ = hairline
~ візи́рування = line of sight; pointing direction; boresight
вморо́жена силова́ ~ = frozen-in field line
~ во́дню = (спектральна) hydrogen line
волоси́нна ~ = hairline
вну́трішня ~ = (Файнменової діяграми тощо) internal line
~ впли́ву = (мех.) influence line
~ вто́ми = fatigue line
~ вузлі́в = line of nodes, nodal line
вузлова́ ~ = nodal line
вхідна́ ~ = див. входова ~
входо́ва ~ = (Файнменової діяграми тощо) incoming line
~ галу́ження = branch line/curve
гаря́ча ~ = (зв’язку) hot line
геодези́чна ~ = geodesic (line); (на сфероїді) geodetic line
геодези́чно парале́льна ~ = geodesic(ally) parallel curve
гла́дка ~ = smooth line
~ гони́тви = pursuit curve, tractrix
горизонта́льна ~ = horizontal line; (Блохова) horizontal Bloch line
~ горизо́нту = horizon, skyline
горлова́ ~ = striction line
ґвинтова́ ~ = helix, helical curve/line; (конусна) conical helix; (циліндрова) cylindrical helix
ґлюо́нна ~ = gluon line
~ дале́кого зв’язку́ = див. телекомунікаційна ~
дві́чі доти́чна ~ = див. дводотична ~
дводоти́чна ~bitangent(ial) curve/line (у двох різних точках – with distinct points of contact)
дводроти́нна ~ = див. дводротова ~
дводро́това ~ = twin-wire line
демаркаці́йна ~ (добово́го) ча́су = date line; (міжнародна) International Date Line [IDL]
~ дефе́кту = defect line; (розгалужена) branching defect line
дзвоноподі́бна ~ = bell-shaped line
~ дискліна́ції = disclination line
~ дислока́ції = dislocation line; (замкнена) dislocation ring
дисперсі́йна ~ за́тримки = dispersive delay line
~ дифу́зного розсі́ювання = diffuse line
~ ді́ї (сили) line of action; (ударного імпульсу) line of percussion
діягра́мна ~ = diagram line
~ дія́метра = diametral [diametric(al)] line
до́вга ~ = long line
дозво́лена ~ = (км) allowed line
до́плер-розши́рена ~ = (спектральна) Doppler-broadened (spectral) line
~ до́тику = 1. contact line/curve, line of contact (двох поверхонь – of two surfaces) 2. (дотична) tangent
доти́чна ~ = tangent(ial) curve/line
дроти́нна ~ = див. дротова ~
дрото́ва́ ~ = wire line
дубле́тна ~ = (спектральна) doublet line
ду́хова ~ = (спектральна) spectroscopic ghost
еквідиста́нтна ~ = equidistant curve
еквіпотенція́льна ~ = (equi)potential line/contour
електри́чна ~ = power line
~ електропересила́ння = power-transmission line, main
~ електростати́чної інду́кції = line of electrostatic induction
~ емі́сії = emission line
етало́нна (спектра́льна) ~ = standard (spectral) line
живи́льна ~ = feed [supply] line; (дуантів) dee line
~ жи́влення = див. живильна ~
заборо́нена ~ = (км) forbidden line
забра́кла ~ = missing line
за́йнята ~ = (зв’язку) busy line
~ замерза́ння = (графічна залежність точки замерзання води від тиску) ice line
замика́льна ~ = (векторного багатокутника, мех.) closing line
за́мкнена ~ = 1. closed line; (вихорова) closed vortex line; (потоку) closed streamline; (дислокації) dislocation ring 2. (контур, петля) circuit 3. (світова) closed worldline; (часоподібна) closed timelike worldline
~ за́тримки = (artificial-)delay line
~ заче́плення = line of contact
зацифро́вана ~ = numbered line
~ зв’язку́ = 1. communication line 2. (ел.) transmission line 3. (канал) communication [data, information, tie] link, tie line 4. (Земля – космос) uplink; (космос – Земля) downlink
~ зги́ну = bending line
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = double-peaked line
з’є́днувальна ~ = connecting curve
~ (і)з зало́мом = jogged line
~ з(і) зги́ном = bending line
зі́мкнена ~ = closed line/curve див. тж замкнена ~
~ (і)з ма́ксимумом = peaky line
~ змі́ни дат = date line
зо́внішня ~ = (обвід, контур) outline; (Файнменової діяграми) external line
зорієнто́вана ~ = directed [oriented] line; (графу тж) arc, directed edge, dart
~ (і)з пере́гином = bending line
~ (і)з по́ділками = (на шкалі) graduated line
~ зрі́зу = shear line
~ зсу́ву = displacement line
зсу́нена ~ = displaced [shifted] line
ізоатмі́чна ~ = isoatmic line
ізогона́льна ~ = isogonic line
ізопотенція́льна ~ = isopotential line
ізотро́пна геодези́чна ~ = null geodesic
~ інже́кції = (струменя частинок) injection line
інтенси́вна ~ = (спектральна) intense line
інтеркомбінаці́йна ~ = (ат. фіз.) intercombination line
інтерференці́йна ~ = interference fringe
інфлюе́нтна ~ = influence line
іра́стова ~ = yrast line
каусти́чна ~ = caustic (line), focal curve
квазигеодези́чна ~ = quasi-geodesic (line)
ква́ркова ~ = quark line
~ Кіку́чі = (кф) Kikuchi line
коаксі́йна ~ = coaxial line
~ ко́взання = див. ~ ковзу
~ ко́взу = slip line, glide line, slipband
коливна́ ~ = (спектральна) vibrational (spectral) line
~ коліма́ції = collimation line
ко(м)плана́рна ~ = co(m)planar line
~ конта́кту = contact line/curve див. тж ~ дотику
ко́нтурна ~ = contour line
~ ко́нтуру = contour line
ко́нусна ґвинтова́ ~ = conical helix, conic spiral
конфо́рмно геодези́чна ~ = conformally geodesic line
координа́тна ~ = coordinate line
~ координа́тної сі́тки = grid line
коро́нна ~ = (сонцевого спектру) coronal line; (зелена) coronal green line
коро́тка ~ = short line
Ко́селева ~ = Kossel line
крапко́ва ~ = dot(ted) line
крапко́во-рискова́ ~ = dot-dash [dash-dot] line
крапко́во-штрихова́ ~ = див. крапково-рискова ~
крива́ ~ = curve, curved line
~ кривини́ = curvature line, line of curvature
кріорезисти́вна ~ пересила́ння = cryoresistive transmission line
Ла́йманова ~ = Lyman line; (духова) Lyman ghost
ла́мана ~ = broken [polygonal, jogged] line, open polygon
ланцюго́ва ~ = catenary (line), chainette, alysoid
Ле́херова (мі́рча) ~ = (ел.) Lecher line, Lecher wires, Lecher wire wavemeter
лівоґвинтова́ ~ = left(-handed) [sinistrorse] helix
~ лі́квідусу = liquidus (line)
Лю́дерсова ~ = Lüders (flow) line; (мн.) Lüders band
магне́тна силова́ ~ = magnetic line of force/flux
~ магне́тної інду́кції = line of magnetic induction, magnetic path
магнетострикці́йна ~ за́тримки = magnetostrictive delay line
маґістра́льна ~ = 1. trunk line 2. (електрична) main 3. (зв’язку, комп.) pipeline
маловтра́тна ~ = (ел.) low-loss line
Ма́хова ~ = (фіз. плинів) Mach line
межова́ ~ = boundary line; (на карті) limit line
мимобі́жні —ї = (матем.) skew lines
міжзоре́ва ~ = (астр.) interstellar line
міжнаро́дна демаркаці́йна ~ ча́су = International Date Line [IDL]
мі́рча ~ = measuring line; (хвилевідна) slotted line
монта́жна ~ = assembly line
мультипле́тна ~ = multiplet line
~ наванта́ги = (ел.) load line
наванта́жена ~ = (ел.) loaded line
~ наванта́ження = див. ~ навантаги
надінтенси́вна спектра́льна ~ = enhanced spectral line
надструкту́рна ~ = superstructure line
надтовста́ ~ = extraheavy line
~ надхо́дження = line of incidence
найкоро́тша ~ = 1. (the) shortest line 2. (матем.) geodesic (line)
~ найкруті́шого спу́ску = line of (the) steepest descent
~ найме́ншого о́пору [спро́тиву] line of (the) least resistance
~ найстрімкі́шого на́хилу = line of (the) steepest slope
~ найстрімкі́шого спу́ску = line of (the) steepest descent
~ на нескінче́нності = line at infinity
накла́дені —ї = (резонансні, спектральні тощо) overlapping lines
~ наліта́ння = line of incidence
напівзаборо́нена ~ = (спектральна) semiforbidden line
напівнескінче́нна (пряма́) ~ = semi-infinite line, (infinite) half-line
~ напру́г = (мех.) isostatic (curve), stress trajectory/line
напру́жена ~ = (ел.) energized line
~ напру́жености = див. силова ~
~ напру́жень = (мех.) див. ~ напруг
на́прямна ~ = 1. (матем.) directrix 2. (на кресленику) guideline
~ на́хилу = line of slope
небуля́рна ~ = (астр.) nebular line
неви́дна ~ = (на рисунку) hidden line
неви́різнена ~ = (спектральна) unresolved line
невласти́ва ~ = ideal line
недіягра́мна ~ = nondiagram line
неза́мкнена ~ = (ел.) open-circuited line
незі́мкнена ~ = open line; (ламана) open polygon
нейтра́льна ~ = 1. neutral line 2. (за пружного згину) neutral fiber
~ неодна́ко́вої за́тримки = (на різних частотах) dispersive delay line
непере́рвна ~ = continuous line
~ непра́вильної фо́рми = irregular line
нерозгалу́жена ~ = unbranched line
несиметри́чна ~ = (пересилання) unbalanced line
нескінче́нна зо́внішня ~ = (Файнменової діяграми) infinite external line
низхідна́ ~ = descending line
Но́йманова ~ = (матем.) Neumann line
нульова́ ~ = 1. zero line 2. (у мірчому приладі) fiducial line
нульова́ геодези́чна ~ = zero [null] geodesic
нульова́ ~ пото́ку = stagnation streamline
~ нульово́го нахилу = [схи́лення] (гф) agonic line
обвідна́ ~ = envelope [enveloping] line
обе́рнена ~ = (спектральна) reversed (spectral) line
оберто́ва ~ = (спектральна) rotational (spectral) line
обме́жувальна ~ = limiting line
~ о́брису = contour line
~ обтіка́ння = streamline
~ одна́ко́вих деформа́цій = isodef, line of equal deformation
~ одна́ко́вої гу́чности = equal-loudness contour
~ одна́ко́вої фа́зи = isophase
однодроти́нна ~ = див. однодротова ~
однодро́това ~ = single-wire line
одночасти́нко́ва ~ = single-particle line
ома́нна спектра́льна ~ = spectroscopic ghost
~ оптима́льного допасо́вування = line of best fit
опо́рна ~ = fiducial [reference] line
~ опти́чного зв’язку́ = (optical) communication link
опу́кла ~ = convex line
орієнто́вана ~ = directed line див. тж зорієнтована ~
осьова́ ~ = axial line, axis
~ па́дання = (мех.) line of fall
парале́льна ~ = parallel (line); (до площини проєкцій) principal line, trace parallel
Па́шенова ~ = (сп.) Paschen line
~ передава́ння = див. ~ пересилання
~ пересила́ння = (ел.) transmission line; (із експоненційним згасанням сигналу) exponential transmission line
~ переслі́дування = pursuit curve, tractrix
переплу́тані силові́ —ії = entangled flux lines
перети́нні —ї = intersecting lines; (на Файнменовій діяграмі) crossed lines
~ пере́тину = (поверхонь) intersection line, line of intersection
перпендикуля́рна ~ = perpendicular line
пиля́ста [пилча́ста] ~ = sawtooth line
півхвильова́ ~ = half-wave line
піднапру́гова ~ = (ел.) energized line
побудо́вана ~ = (за точками) plotted line
поверхне́ва ~ пото́ку = surface streamline
~ поглина́ння = (спектральна) absorption line
~ по́гляду = line of sight
подві́йна ~ = 1. (на графіку) double line 2. (спектральна) binary line
~ подві́йної кривини́ = curve of double curvature
~ по́ділу = 1. (відокремлювальна) divide, dividing line 2. (обмежувальна) boundary (line), limiting line 3. (межа поділу) interface
подо́вжена ~ = extended line
~, позна́чена хре́стиками = crossed line
полудне́ва ~ = meridian line
~ по́ля = field line
~ поля́рного ся́йва = (сп.) auroral line
~ порі́внювання = reference line
~ постача́ння = supply [feed] line
пото́кова ~ = 1. processing line 2. (виробнича) production line 3. (технологічна) in-line system
~ пото́ку = 1. (магнетного поля) line of flux, flux path 2. (плину) fluid path, streamline; (в безвихоровій течії) free streamline
похи́ла ~ = slant(ing) line; (до прямої/площини) inclined line (to a line/plane)
початко́ва ~ = reference line
~ поча́тку ві́дліку = datum line; (у мірчому приладі) fiducial line
правоґвинтова́ ~ = right(-handed) [dextrorse] helix
проєкти́вна ~ = projective line, line of projection
проєктува́льна ~ = див. проєктивна ~
прожилко́ва ~ = (у плині) streak line
~ променюва́ння = (спектральна) emission line
~ проме́рзлости = frost line
простороподі́бна ~ = spacelike path
про́фільна ~ = profile line
пружна́ ~ = (мех.) elastic curve
пряма́ ~ = (straight) line
прямови́сна ~ = plumb line, vertical
~ прямо́го ба́чення = line of sight
псевдола́мана ~ = pseudobroken [pseudopolygonal] line
пункти́рна ~ = dot(ted) line
радіоспектра́льна ~ = radio line див. тж радіолінія
~ реґре́сії = regression curve/line
резона́нсна ~ = resonance line
~ Ре́йлі = Rayleigh line
Реле́єва ~ = див. ~ Рейлі
ре́перна ~ = fiducial [reference, datum] line
ри́скова́ ~ = dash(ed) line
~ рі́вних зна́чень = isoline див. тж ізолінія
рівнобі́жна ~ = parallel (line)
~ рі́вного потенція́лу = isopotential line
рівногусти́нна ~ = equidensity, equal-density line
рівнодоти́чна ~ = equitangential line
рівноприпли́вна ~ = cotidal line
~ рі́вня = level line
розгалу́жена ~ = branched [branching] line/curve; (вихорова) branched vortex line; (дефекту) branching defect line
~ розгалу́ження = branch line/curve
~ розго́ртки = base line [BL], baseline; scan(ning) line
розі́мкнена ~ = open line
розми́та ~ = (спектральна) diffuse [unsharp] line
~ ро́змірів (на кресленику) dimension line
ро́змірна ~ = див. ~ розмірів
~ ро́зри́ву = discontinuity line, line of discontinuity
~ ро́зрізу = див. ~ розтину
~ ро́зтину = 1. cut line 2. (матем.) branch cut
~ розчи́нности = (твердофазової) solvus (line)
розши́рена ~ = (спектральна) broadened line; (із Доплеровим розширом) Doppler-broadened (spectral) line
розще́плена ~ = split line
Ро́уландова ду́хова ~ = Rowland ghost
~ ру́ху = trajectory
саґіта́льна ~ = sagittal line
самообе́рнена ~ = (спектральна) self-reversed (spectral) line
сателі́тна ~ = (спектральна) satellite line
21-сантиметро́ва (спектра́льна) ~ = (астр.) 21-centimeter line, 21-cm line
світова́ ~ = worldline
сере́динна ~ = 1. (що лежить посередині) midline, center line, meanline 2. (що з’єднує середини) median (line)
сере́дня ~ = 1. (усереднена) mean line 2. (що лежить посередині) див. серединна ~
силова́ ~ 1. (поля) field line, line of force, line of flux, flux line 2. (електричного поля) electric flux line, electric line of force 3. (магнетна) magnetic line of force/flux; (замкнена) closed line of force 4. (техн.) power line ▪ уздо́вж силови́х —ій along the field lines; упо́перек силови́х —ій = cross-field
симетри́чна ~ = (пересилання) balanced line
синґле́тна ~ = singlet line
січна́ ~ = secant (line), transversal (line), intersecting line
~ сканува́ння = scan(ning) line
скінче́нна ~ = (на Файнменовій діяграмі) finite line
скісна́ ~ = oblique [slanting] line; bevel
склада́льна ~ = assembly line
~ складно́ї фо́рми = irregular line
слабка́ ~ = faint line
слабкови́різнена ~ = faint line
~ со́лідусу = solidus curve/line
спадна́ ~ = descending line
спектра́льна ~ = spectral [spectrum] line; (дуже гарячого джерела) enhanced (spectral) line; (хемічного елементу) element (spectral) line; (із Доплеровим розширом) Doppler-broadened (spectral) line
~ спектра́льної ко́лірности = spectral [spectrum] locus
спіра́льна ~ = 1. (площинна) spiral (line) 2. (просторова) helix див. тж ґвинтова ~
сполуча́льна ~ = connecting line
спря́жена ~ = conjugate line
спрямо́вана ~ = directed [oriented] line
~ ста́лого на́хилу = line of constant slope
~ сти́ку = joint line
~ сти́ску = striction [gorge] line, line of striction
стична́ ~ = joint line
Сто́ксова ~ = Stokes line
стрикці́йна ~ = striction [gorge] line, line of striction
структу́рна ~ = structure line
~ стру́му = current [conducting] path
субгеодези́чна ~ = subgeodesic
сусі́дня ~ = adjacent line
суці́льна ~ = solid line
танґенці́йна ~ = tangential line
твірна́ ~ = generatrix, generating line
телекомунікаці́йна ~ = telecommunication line
телефо́нна ~ = telephone line
телури́чна ~ = (сп.) telluric line
~ течії́ = stream [flow] line, line of flow
товста́ ~ = (на рисунку) heavy line
тонка́ ~ = (на рисунку) fine line
трансавро́рна ~ = (спектральна) transauroral line
тридоти́чна ~ = triple tangent, triply tangent line/curve
тридроти́нна ~ = three-wire line
тридро́това ~ = див. тридротинна ~
трипле́тна ~ = triplet line
трисічна́ ~ = trisecant
три́чі доти́чна ~ = див. тридотична ~
три́чі січна́ ~ = див. трисічна ~
~ трі́щини = crack line
у(ві)гну́та ~ = concave line
~ уда́ру = (мех.) line of impact, line of percussion
~ узбере́жжя = coastline
~ уко́су = slope line
ультразвукова́ ~ за́тримки = ultrasonic delay line
~ умо́вного рі́вня = datum level
унікурса́льна ~ = unicursal curve/line
фі́дерна ~ = feed line
фока́льна ~ = див. фокусна ~
~ фо́кусів = див. фокусна ~
фо́кусна ~ = focal line
фотоелектро́нна ~ = photoelectron line
Фра́унгоферова ~ = Fraunhofer line
характеристи́чна ~ = characteristic (curve)
хвиля́ста ~ = wavy line
хромосфе́рна ~ = chromospheric line
центра́льна ~ = central line
~ це́нтрів = див. центрова ~
центрова́ ~ = center line, line of centers
цилі́ндрова ґвинтова́ ~ = helical line, (cylindrical) helix; (на круговому циліндрі) circular helix
~ ча́су = time base
часова́ ~ = timeline, time line
часоподі́бна ~ = timelike worldline [path]; (замкнена) closed timelike worldline
чвертьхвильова́ ~ = quarter-wave line
чітка́ ~ = (спектральна) sharp (spectral) line
~ чо́рного ті́ла = (на діяграмі колірности) Planckian locus
чотиридроти́нна ~ = four-wire line
чотиридро́това ~ = див. чотиридротинна ~
шаро́ва ~ = layer line
Шмі́дтова ~ = (яф) Schmidt line
штрихова́ ~ = dash(ed) line
штрих-пункти́рна ~ = dash-dot line
щіли́нна мі́рча ~ = slotted line
матерія́л (-у) 1. material 2. (речовина) substance 3. (середовище) medium 4. (маса, наповнювач тощо) stuff 5. (дані) data (on – про; concerning – стосовно, щодо) 6. (мн., праці) proceedings 7. (тканина) fabric
абляці́йний ~ = ablator, ablative agent, ablating [ablative, sacrificial] material
абрази́вний ~ = abrasive, abradant, abrasive material; grinding medium
адгези́вний ~ = adhesive material
акліматизо́ваний ~ = seasoned material
акти́вний ~ = active material
амортизува́льний ~ = damping [cushioning] material
акустоопти́чний ~ = acoustooptical material
анізотро́пний ~ = anisotropic material
антикорозі́йний ~ = anticorrosive material
антифрикці́йний ~ = antifriction material
аркуше́вий ~ = sheet material
армо́ваний ~ = див. поармований ~
армува́льний ~ = reinforcing material
багатошаро́вий ~ = multilayer [laminated, stratified] material; (із шарами різних речовин) sandwich(ed) material
бездо́мішковий ~ = pure material; (нелеґований) undoped material
безутра́тний ~ = lossless material
біологі́чний ~ = biological material
будіве́льний ~ = building material; (конструкційний) structural material
бульбашко́вий ~ = vesicular material
важкозайми́стий ~ = nonflammable material
важкото́пний ~ = refractory (material), high-melting material
важкоферміо́нний ~ = heavy-fermion material
вбира́льний ~ = absorbing material
ва́куумнийй ~ = vacuum material
вдоскона́лений ~ = improved material
везикуля́рний ~ = vesicular material
взірце́вий ~ = reference [standard] material
вибухо́вий ~ = explosive material
викі́нчувальний ~ = (завершувати обробляння) finishing medium, finishing material
~ ви́падів = (радіоактивних) fall-out material
висококоерцити́вний ~ = high-coercivity material
високоо́мний ~ = див. високоопоровий ~
високоопоро́вий ~ = high-resistivity material
високопрони́кний (магне́тний) ~ = high-permittivity (magnetic) material
витра́тний ~ = 1. consumable material; (мн.) consumables 2. (абляційний) ablating [ablative, sacrificial] material
ви́трачений ~ = spent material
ви́триманий ~ = seasoned material
вихідни́й ~ = 1. starting material 2. (ядерний/ядровий) parent [source, feed] material 3. (сировина) raw material; (сировинний продукт) (original) stock
вібропоглина́льний ~ = vibration-absorbing material
відтво́рений ~ = (яф) bred material
відтво́рювальний ~ = (яф) breeding [fertile] material
~ в о́б’є́мі = bulk material
вогнезахисни́й ~ = fire-retardant material
вогнетривки́й ~ = refractory (material), fire-resistant [fireproof] material
водонепрони́кний ~ = waterproof [watertight] material
волокни́нний ~ = fiber [fibrous] material
волокнинно змі́цнений ~ = fiber-reinforced material
втра́тний ~ = lossy material
в’язки́й ~ = (мф) tough material
в’язкопружни́й ~ = viscoelastic material
гермет(из)ува́льний ~ = sealer, sealing material; (оболонковий) encapsulant
гинки́й ~ = flexible material
гідроізоляці́йний ~ = waterproofing material
гіперпружни́й ~ = hyperelastic material
гіпопружни́й ~ = hypoelastic material
гнучки́й ~ = flexible material
горю́чий ~ = див. пальний ~
гу́бчастий ~ = sponge [spongy] material
ґранульо́ваний ~ = granular material
ґумоподі́бний ~ = rubber-like material
демпфува́льний ~ = damping [cushioning] material
диспе́рсно змі́цнений ~ = dispersion-hardened material
діазоти́пний ~ = diazo material
діелектри́чний ~ = див. діелектриковий ~
діеле́ктриковий ~ = dielectric (material)
довкі́льний ~ = environmental material
~ до реа́кторів = (ядерних) reactor [pile] material; (термоядерних) (fusion-)reactor material
доскона́лий ~ = (хороший) high-grade material; (ідеальний) perfect material
екранува́льний ~ = shielding material
електро́дний ~ = electrode material; (променистий) radiant electrode matter
електроізоляці́йний ~ = (electro)insulating material, electrical insulator
електроопти́чний ~ = electrooptic material
електропрові́дний ~ = conducting [(electro)conductive] material
електрострикці́йний ~ = electrostrictive material
елемента́рний напіпровіднико́вий ~ = elemental semiconductor material
емітівни́й ~ = emissive [emitting] material/substance
етало́нний ~ = reference [standard] material
жароміцни́й ~ = high-temperature material
жаротривки́й ~ = heat-resistant material
жорстки́й ~ = (негнучкий) rigid [inflexible] material
жо́рстко-пласти́чний ~ = plastic(-)rigid material
забрако́ваний ~ = rejected material
займи́стий ~ = (in)flammable material
закліматизо́ваний ~ = seasoned material
запо́внювальний ~ = filler
затравко́вий ~ = див. насінний ~
захисни́й ~ = protective material; (екранівний) shielding material; (покривний) barrier material
защі́льнювальний ~ = sealer, sealant, sealing [leak-proofing, caulking] material; sealing [caulking] compound
збага́чений ~ = enriched material; (ізотопами) isotope-enriched material
~ (і)з висо́ким пито́мим о́пором = див. високоопоровий ~
звукоза́писний ~ = sound-recording material
звукоізолюва́льний ~ = sound-insulating material
звукоізоляці́йний ~ = див. звукоізолювальний ~
звукопоглина́льний ~ = sound-absorbing material
зв’я́зувальний ~ = binder, binding material; adhesive (substance); agglutinative substance
зерни́нний ~ = granular material
злеґо́ваний ~ = doped material; (кількома домішками) multidoped material
змі́цнений ~ = hardened material; reinforced material
зміцне́нний ~ = hardening material
змі́цнювальний ~ = reinforcing material
~ (і)з неліні́йними власти́востями = nonlinear material
~ (і)з низьки́м пито́мим о́пором = див. низькоопоровий ~
~ зо́ни відтво́рювання = (у реакторі) blanket material
зче́плювальний ~ = adhesive (material)
зужи́тий ~ = spent material
ідеа́льно жо́рстко-пласти́чний ~ = perfectly plastic rigid material
ізолюва́льний ~ = insulating material, insulant, insulation; (герметик) sealer, sealing material
ізоляці́йний ~ = див. ізолювальний ~
ізотро́пний ~ = isotropic material
іне́ртний ~ = inert material
інфрачерво́ний опти́чний ~ = (прозорий до інфрачервоного проміння) infrared optical [infrared-transparent] material
йонообмі́нний ~ = ion-exchange material
квазикрихки́й ~ = quasi-brittle material
керамі́чний ~ = ceramic (material)
кислототривки́й ~ = acid-resistant material
клейки́й ~ = adhesive material
кольоро́вий ~ = (у світлофільтрах) color medium
компо́зитний ~ = composite (material) див. тж композит
композиці́йний ~ = composite (material) див. тж композит
компле́ктні —и = associated accessories
комплектува́льні —и = associated accessories
консолідо́ваний ~ = consolidated material
конта́ктовий ~ = contact material
конструкці́йний ~ = structural material
кородо́вний ~ = (податливий до корозії) corrodible material
корозієтривки́й ~ = corrosion-resistant [rust-resistant] material
корозі́йний ~ = (що спричиняє корозію) corrosive material
кристалі́чний ~ = crystal(line material) див. тж кристал
крихки́й ~ = brittle material
ла́зерний акти́вний ~ = laser [lasing] material
ламіно́ваний ~ = laminated material
леґо́ваний ~ = doped material; (кількома домішками) multidoped material
леґува́льний ~ = doping material
листови́й ~ = sheet material
ліні́йнопружни́й ~ = linear elastic material
люмінесце́нтний ~ = luminescent material
магне́тний ~ = magnetic material, magnetic medium
магнетоанізотро́пний ~ = magnetically anisotropic material
магнетодіелектри́чний ~ = ferroalloy-dielectric [permalloy-dielectric] mixture
магнетожорстки́й ~ = див. магнетотвердий ~
магнетом’яки́й ~ = soft magnetic material
магнетоопти́чний ~ = magnetooptic material
магнетотверди́й ~ = hard magnetic material
магнетострикці́йний ~ = magnetostrictive material
ма́зерний акти́вний ~ = maser material
масти́льний ~ = lubricant; (олива) oil
метале́вий ~ = (з металу) metal material
металі́чний ~ = (з металічними властивостями) metallic material
металокерамі́чний ~ = cermet
мікропорува́тий ~ = microcellular material
міцни́й ~ = high-strength material
морозотривки́й ~ = frostproof [frost-resisting] material; (холодотривкий) cold-resistant material
м’яки́й ~ = soft material
надвогнетривки́й ~ = superrefractory (material)
надпрові́дний ~ = superconductor, superconductive [superconducting] material
надпружни́й ~ = hyperelastic material
надруко́ваний ~ = printed matter
надси́товий ~ = shorts; siftings
надтверди́й ~ = superhard material
~ на заверша́льне обробля́ння див. викінчувальний ~
~ на звукоза́пис = sound-recording material
~ на електро́ди = electrode material
~ на конта́кти = contact material
~ на оболо́нки = (твелів) canning material
напівобро́блений ~ = half-finished material
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor [semiconducting] material
напо́внювальний ~ = filling [loading, charging] material
~ на по́крив(и) coating material
насі́нний ~ = seeding material
небезпе́чний ~ = hazardous naterial
невідтво́рювальний ~ = (яф) nonfertile material
неврахо́ваний ~ = unaccounted for material
негнучки́й ~ = rigid material
негорю́чий ~ = див. непальний ~
недоскона́лий ~ = 1. (неідеальний) imperfect material 2. (що не задовольняє технічних вимог) nonconforming material
незамерзни́й ~ = nonfreezing material
~ неземно́го похо́дження = nonterrestrial material
неіржа́вний ~ = corrosion-resistant [rust-resistant] material
некондиці́йний ~ = (що не задовольняє технічних вимог) nonconforming material
некристалі́чний ~ = noncrystalline material
нелеґо́ваний ~ = undoped material
неліні́йний ~ = nonlinear material
немагне́тний ~ = nonmagnetic material
неметалі́чний ~ = nonmetallic material, nonmetal
неоднорі́дний ~ = (із неоднорідними властивостями) inhomogeneous material; (із неоднорідним складом) heterogeneous material
неоргані́чний ~ = inorganic material
непальни́й ~ = incombustible [noncombustible] material; (важкозаймистий) nonflammable material
непласти́чний ~ = nonductile material
непрові́дний ~ = nonconductor
нетривки́й ~ = nonpersistent material
нетянучки́й ~ = nonductile material
неферомагне́тний ~ = nonferromagnetic material
низьковтра́тний ~ = low-loss material
низькоо́мний ~ = див. низькоопоровий ~
низькоопоро́вий ~ = low-resistivity material
низькоя́кісний ~ = low-grade material
ніздрюва́тий ~ = cellular material
нові́тній ~ = advanced material
обгорта́льний ~ = wrapping (material)
оболо́нковий ~ = (до твелів) cladding [canning] material
однорі́дний ~ = homogeneous material
опромі́нений ~ = irradiated material
опромі́нюваний ~ = exposed (to irradiation) material
опти́чний ~ = optical material; (інфрачервоний) infrared optical material
органі́чний ~ = organic material
ортотро́пний ~ = orthotropic material
отру́йний ~ = poisonous material
пакува́льний ~ = packaging material; (обгортальний) wrapping
па́ливний ~ = 1. fuel (material) 2. (до реакторів, сировинний) source material 3. (до ядрового/ядерного синтезу) fusionable material
пальни́й ~ = 1. combustible material 2. (займистий) (in)flammable material
парамагне́тний ~ = paramagnetic material
пе́рвісний ~ = source [parent] material; (сировина) raw material
перед(з)деформо́ваний ~ = prestrained material
переднапру́жений ~ = prestressed material
перспекти́вний ~ = advanced material
п’єзоелектри́чний ~ = piezoelectric material
п’єзокерамі́чний ~ = piezoceramic material
п’єзомагнетний ~ = piezomagnetic material
~ підкла́динки = backing [base, substrate] material
піроелектри́чний ~ = pyroelectric material
пірокласти́чний ~ = pyroclastic material; (що містить понад 75% скла) vitric material
пласти́чний ~ = ductile [plastic] material; (в’язкий) tough material
плиннокристалі́чний ~ = liquid-crystal material
плинокриста́ловий ~ = див. плиннокристалічний ~
плівкоутво́рювальний ~ = film-forming material
поармо́ваний ~ = reinforced material; (волокнинно зміцнений) fiber-reinforced material
повто́рно ви́користаний ~ = recycled material
повто́рновикористо́вний ~ = recyclable material
поґранульо́ваний ~ = granular material
поді́льний ~ = (яф) fissile [fissionable] material
по́кривний ~ = coating material; (захисний) protective [barrier] material
покра́щений ~ = improved material
поліме́рний ~ = polymer material
полі́пшений ~ = improved material
попере́дньо (з)деформо́ваний ~ = див. перед(з)деформований ~
попере́дньо напру́жений ~ = див. переднапружений ~
порошко́вий ~ = powder [powdered, powdery] material
порува́тий ~ = porous [cellular] material; (полімерний) poromeric material
приро́дний ~ = natural material
прові́дний ~ = conductor, conducting [conductor] material
промени́стий електро́дний ~ = radiant electrode matter
просі́яний ~ = siftage; (тонкий) fines
просо́чувальний ~ = impregnating material, impregnant; (що надає вологотривкости) wet-strengthening impregnant
протикорозі́йний ~ = anticorrosive material
протитертьови́й ~ = antifriction material
пружни́й ~ = elastic material
пружнопласти́чний ~ = elastoplastic material
радіоакти́вний ~ = radioactive material
радіовбира́льний ~ = (що вбирає проміння) radiation-absorbing material
радіонепрозо́рий ~ = (непрозорий щодо проміння) radiopaque material
радіопрозо́рий ~ = (прозорий щодо проміння) radiolucent material
радіяці́йно тривки́й ~ = radiation-resistant material
радіяці́йно чутли́вий ~ = radiation-sensitive material
реагівни́й ~ = reactive material
реа́кторний ~ = reactor [pile] material; (до термоядерних реакторів) fusion-reactor material
реєструва́льний ~ = recording material
ріди́нний ~ = liquid material
ріди́нний масти́льний ~ = liquid lubricantl
рідиннокристалі́чний ~ = liquid-crystal material
розщепни́й ~ = (яф) fissile [fissionable] material
світлочутли́вий ~ = photosensitive [light-sensitive] material
сеґнетоелектри́чний ~ = ferroelectric material
синтети́чний ~ = synthetic material; (мн.) synthetics
сипки́й ~ = 1. friable material 2. (в об’ємі/масі) bulk material
сирови́й ~ = crude material
сирови́нний ~ = raw material; (сировинний продукт) stock; (паливний до реакторів) source [feed] material
скальцино́ваний ~ = calcine
скле́юваний ~ = adherend
склистий ~ = glass [glassy] material
скли́стий пірокласти́чний ~ = (що містить понад 75% скла) vitric material
скловолокни́нний компози́тний ~ = glass-fiber composite (material)
склокристалі́чний ~ = glass-ceramic (material)
спе́клий ~ = sinter (cake), sintered material, agglomerated cake; clinker
спеція́льний я́дерний ~ = (що перебуває під контролем) special nuclear material
спові́льнювальний ~ = (сповільнювач нейтронів) moderating [stopping] material
спрацьо́ваний ~ = див. зужитий ~
станда́ртний ~ = standard material
статисти́чний ~ = statistical data
тверди́й ~ = hard material
твердопі́новий [твердопі́нний] ~ = solid-foam(ed) material
твердоті́ловий ~ = solid material
теплоізоляці́йний ~ = heat-insulating material, heat insulator; (з повсти тощо) bat
теплопоглина́льний ~ = heat-absorbing material
теплопрові́дний ~ = heat-conducting material
термоелектри́чний ~ = thermoelectric material
термомагне́тний ~ = thermomagnetic material
термоміцни́й ~ = high-temperature material
термообро́блений ~ = heat-treated material
термопласти́чний ~ = thermoplastic material
термореакти́вний ~ = thermosetting material
термотривки́й ~ = heat-resistant material, refractory
термочутли́вий ~ = heat-sensitive material
тканиноеквівале́нтний ~ = tissue-equivalent material
токси́чний ~ = toxic material
тонкоплі́вковий ~ = thin-film material
тривки́й ~ = persistent material; (радіяційно) radiation-resistant material; (до дії розчинників) solvent-resistant material
тянучки́й ~ = ductile material
~ у ма́сі = bulk material
утилізо́ваний ~ = recycled material
утилізо́вний ~ = recyclable material
ущі́льнювальний ~ = packing (material)
феримагне́тний ~ = ferrimagnetic material
фероелектри́чний ~ = ferroelectric material
феромагне́тний ~ = ferromagnetic material
фільтрівни́й ~ = filter(ing) medium
фільтрува́льний ~ = filter(ing) medium
флюоресце́нтний ~ = fluorescent material
фотографі́чний ~ = photographic material
фотодихрої́чний ~ = photodichroic material
фотопрові́дний ~ = photoconductive material
фототермопласти́чний ~ = photothermoplast(ic)
фототро́пний ~ = phototropic material
фотохро́мний ~ = photochromic material
фоточутли́вий ~ = photosensitive [light-sensitive] material
фрикці́йний ~ = friction material
хемі́чні —и = chemicals
холестери́чний ~ = cholesteric material
холодотривки́й ~ = cold-resistant material
чутли́вий ~ = (радіяційно) radiation-sensitive material
шарува́тий ~ = laminate, laminated [stratified] material; (із наповнювачем) sandwich laminate, sandwich(ed) material
шліфува́льний ~ = grinding medium; abrasive
шту́чний ~ = artificial material
я́дерний/ядро́вий ~ = 1. nuclear material 2. (первинний) parent [source] material 3. (вихідний) feed material 4. (відтворювальний) breeding [fertile] material 5. (відтворений) bred material 6. (подільний) fissile [fissionable] material 7. (реакторний) reactor [pile] material 8. (спеціяльний, що перебуває під контролем) special nuclear material
мо́в|а 1. language ▪ (текст) чужо́ю —ою (a text) in a foreign language; (текст) англі́йською —ою (a text) in English; (текст) украї́нською —ою (a text) in Ukrainian 2. (мовлення) speech
алґоритмі́чна ~ = algorithmic language
англі́йська ~ = English, the English language
ба́зова ~ = host language
~ асе́мблера = assembler [assembly] language
~ висо́кого рі́вня = high-level [high-order] language
вихідна́ ~ = (у словнику, перекладі, трансляторі тощо) source language
вла́сна ~ = (комп’ютера) native language
входо́ва ~ = input language
держа́вна ~ = official language
ділова́ ~ = business language
діяло́гова ~ = interactive language
жива́ ~ = living language
~ за́питів = query language
інозе́мна ~ = див. чужа ~
інтерпретаці́йна ~ = interpretive language
інтерпрето́вана ~ = (на відміну від трансльованої) interpreted language
~ керува́ння да́ними = data language
кни́жна ~ = literary language
~ кома́нд = command language
комп’ю́терна ~ = computer [machine] language
комп’ютерозале́жна ~ = computer-dependent [machine-dependent] language
комп’ютерозорієнто́вана ~ = computer-oriented [machine-oriented] language
комп’ютеронезале́жна ~ = computer-independent [machine-independent] language
~ користувача́ = user language
ла́мана ~ = broken language
лати́нська ~ = Latin, the Latin language
літерату́рна ~ = standard [literary] language
~ макрокома́нд = macroinstruction language
ме́ртва ~ = dead language
~ моделюва́ння = simulation language
науко́ва ~ = scientific language
непроцеду́рна ~ = nonprocedural language
~ низько́го рі́вня = low-level language
об’є́ктна ~ = target language
об’єкто(з)орієнто́вана ~ = object-oriented language
~ о́пису да́них = data language
~ о́пису зада́ч = problem-description language
~ пере́кладу = (у словнику, перекладі, трансляторі тощо) target language
~ послідо́вного програмува́ння = serial language
предме́тна ~ = object language
приро́дна ~ = natural language
проблемо(з)орієнто́вана ~ = problem-oriented language
~ програмува́льника = programmer language
~ програмува́ння = programming language; instruction code
~ проєктува́ння = design language
процеду́рна ~ = procedural language
процедуро(з)орієнто́вана ~ = procedure-oriented language
реляці́йна ~ = relational language
рі́дна ~ = (людини) mother [native] language
~ розв’я́зування зада́ч = problem-solving language
розмо́вна ~ = spoken language
~ розробля́ння програ́м = application development language
розши́рна ~ = extensible language
си́мвольна ~ = symbolic [mnemonic] language
систе́мна ~ = system language
~ систе́много програмува́ння = див. системна ~
спеціялізо́вана ~ = special-purpose language
табли́чна ~ = tabular language
~ трансля́тора = compiler language
трансльо́вана ~ = (на відміну від інтерпретованої) compiled language
украї́нська ~ = Ukrainian, the Ukrainian language
універса́льна ~ = general-purpose language
~ фо́рмул = formula language
~ формулюва́ння зада́ч = problem-defining [problem-specification] language
фо́рмульна ~ = formula language
функці́йна ~ = functional language
~ функці́йного програмува́ння = applicative [functional] language
цільова́ ~ = target language
~ чи́сел = number [numeral] language
числова́ ~ = number [numeral] language
чужа́ ~ = foreign language
шту́чна ~ = artificial language
на́прям (-у) 1. direction ▪ в усі́х —ах in all directions; з усі́х —ів from all directions; змі́нювати ~ to deflect; (на протилежний) to reverse, to turn back; у —і до чогось in the direction of smth, toward(s) smth; у —і до бе́рега (від моря) inshore; у —і до еква́тора toward(s) the equator; у —і до землі́ toward(s) the earth/ground; у —мі до не́ба skyward(s); у рі́зних —ах diversely, in different directions; у цьо́му —і in this direction, this way; міня́ти ~ to change the direction; (відхиляти(ся)) to divert, to deflect; (на зворотний) to reverse, to turn back; (за годинниковою стрілкою) to veer 2. (курс) course, heading 3. (повітряного чи водяного потоку) set 4. (шляху) way 5. (обходу, матем.) sense ▪ зі збере́женням —у обхо́ду sense-preserving 6. (досліджування) field of research 7. (тенденція) trend, tendency
~ асимпто́ти = asymptotic direction
~ ба́зису = (геод.) base direction
бічни́й ~ = side direction
~ вго́ру upward direction; (схилом) up-slope direction ▪(рухатися тощо) у —і вго́ру = upward(s)
~ верта́ння = return direction
ви́значений ~ = determinate direction
ви́окремлений ~ = preferred direction
вихідни́й ~ = reference direction
від’є́мний ~ = negative direction; (обходу) negative sense
відліко́вий ~ = reference direction
~ візи́рування = pointing direction
~ ві́тру = wind direction
~ влі́во direction to the left ▪ (рухатися тощо) у —і влі́во = leftward(s)
~ вни́з downward direction; (схилом) down-slope direction ▪ (рухатися тощо) у —і вниз = downward(s)
~ впере́д forward direction ▪ (рухатися тощо) у —мі впере́д = forward(s)
~ впра́во direction to the right ▪ (рухатися тощо) у —і впра́во = rightward(s)
~ все́редину = inward direction
головни́й ~ = principal direction; (кристалічної ґратки) principal lattice direction
~ двійникува́ння = (кристалів) twinning direction
дові́льний ~ = arbitrary direction
дода́тний ~ = positive direction; (обходу) positive sense
заві́тровий ~ downwind direction ▪ (спрямований, розташований) у заві́тровому —і = downwind
~ за ві́тром = див. завітровий ~
~ за годи́нниковою стрі́лкою = clockwise direction
~ закру́чування = direction of twist(ing)
за́хідний ~ west direction ▪ у за́хідному —і = (де) to the west (від – of); (куди) westward(s)
зворо́тний ~ reverse direction; (протилежний) opposite direction; (обернений) inverse direction; (назад) backward direction ▪ зворо́тного —у opposite in direction, (щодо) opposite (to), negative (with respect to); у зворо́тному —і = in the opposite direction, contrariwise; (звідки) from the opposite direction
~ зворо́тного хо́ду = retracting direction
~ зсу́ву = shift direction; (деформації) shear direction
зу́стрі́чний ~ = opposite direction
~ інтеґрува́ння = sense of integration
~ ко́взу = slip direction
колови́й ~ = circumferencial direction
кристалографі́чний ~ = crystallographic direction; (головний ~ кристалічної ґратки) principal lattice direction
~ кристалографі́чної о́сі = див. кристалографічний ~
~ круті́ння = direction of twist(ing)
~ легко́го ко́взання = (кф) slip direction
~ магнетува́ння = magnetization direction
~ на антице́нт(е)р Гала́ктики = anticenter direction
~ на джерело́ = direction towards the source
~ надхо́дження = (хвилі) incidence direction
~ наза́д backward direction ▪ (рухатися тощо) у —мі наза́д = backward(s)
~ на за́хід = див. західний ~
~ назо́вні = outward direction
~ найле́гшого магнетува́ння = (тт) easy direction, direction of easy magnetization
~ найшви́дшого ро́сту (кристалу) (the) fastest-growth direction
~ наліта́ння = (частинки) incidence direction
~ на півде́нний за́хід = див. південнозахідний ~
~ на півде́нний схід = див. південносхідний ~
~ на півде́нь = див. південний ~
~ на пі́вніч = див. північний ~
~ на північний за́хід = див. північнозахідний ~
~ на північний схід = див. північносхідний ~
~ на схід = див. східний ~
~ на це́нт(е)р гала́ктики = direction of the galactic center
неви́значений ~ = indeterminate direction
непра́вильний ~ = wrong direction
непра́вильно вка́заний ~ = wrong direction
непрові́дний ~ = non-conducting [reverse, inverse] direction
обе́рнений ~ = inverse direction; (зворотний) reverse direction; (протилежний) opposite direction
~ оберта́ння = sense of rotation [revolution]; rotation [revolution] direction
~ оберта́ння за годи́нниковою стрі́лкою = clockwise sense/direction
~ оберта́ння проти годинникової стрілки = counterclockwise [anticlockwise] sense/direction
~ оберта́ння площини́ поляриза́ції = sense of polarization
~ обхо́ду = (контуру тощо) sense (of description), direction of circulation about/around a contour; (за годинниковою стрілкою) clockwise sense/direction; (проти годинникової стрілки) counterclockwise [anticlockwise] sense/direction
опо́рний ~ = boresight
~ опу́клости = sense of convexity
~ о́сі координа́т = direction of a coordinate axis
перева́жний ~ = 1. preferred direction 2. (опт.) privileged direction
~ перемі́щування = direction of travel
перпендикуля́рний ~ = perpendicular [normal] direction; (до головної осі) crosswise direction див. тж поперечний ~
півде́нний ~ direction to the south ▪ у півде́нному —і = (де) to the south (від – of); (куди) southward(s)
південноза́хідний ~ direction to the southwest ▪ у південноза́хідному —і = (де) to the southwest (від – of); (куди) southwestward(s)
південносхідний ~ direction to the southeast ▪ у південносхі́дному —і = (де) to the southeast (від – of); (куди) southeastward(s)
півні́чний ~ direction to the north ▪ у півні́чному —і = (де) to the north (від – of); (куди) northward(s)
північноза́хідний ~ direction to the northwest ▪ у північноза́хідному —і = (де) to the northwest (від – of); (куди) northwestward(s)
північносхі́дний ~ direction to the northeast ▪ у північносхі́дному —і = (де) to the northeast (від – of); (куди) northeastward(s)
~ пі́вніч-пі́вдень = north-south direction
~ підійма́льної си́ли = lift direction
~ поверта́ння = turn(ing) direction
поздо́вжній ~ = longitudinal direction
~ по́ля = filed direction
~ поляриза́ції = polarization direction
помилко́вий ~ = misdirection, wrong direction
попере́чний ~ transverse direction; (перепендикулярний до головної осі) crosswise direction; (бічний) lateral direction ▪ у попере́чному ~і = transversely, in the transverse direction
початко́вий ~ = initial direction
~ поши́рювання = direction of propagation; direction of travel
пра́вильний ~ = correct direction
прові́дний ~ = conducting [forward] direction
~ про́меня = beam direction
простороподі́бний ~ = space-like direction
противі́тровий ~ upwind direction ▪ у противі́тровому —і = upwind
~ про́ти ві́тру = див. противітровий ~
~ про́ти годи́нникової стрі́лки = (амер.) counterclockwise direction, (брит.) anticlockwise direction
протиле́жний ~ = див. зворотний ~
радія́льний ~ = radial direction
~ ро́сту = 1. (кристалу) growth direction 2. (тріщини) crack-growth direction
~ ру́ху = direction of motion/movement; travel(ing) direction; (частинки) particle (velocity) direction
~ си́ли = force direction
~ сканува́ння = scanning direction
спі́льний ~ = same [parallel, identical] direction
спря́жені —и = conjugate directions
~ стру́меня = (частинок) beam direction
~ стру́му = sense [direction] of a current
~ схи́лом уго́ру = up-slope direction
~ схи́лом уни́з = down-slope direction
~ схі́д-за́хід = east-west direction
схі́дний ~ direction to the east ▪ у схі́дному —і = (де) to the east (від – of); (куди) eastward(s)
~ уздо́вж ко́ла = circumferencial direction
~ уздо́вж орієнта́ції = (волокнини тощо) lengthwise direction
~ уздо́вж о́сі = axial direction, direction along an axis
характеристи́чний ~ = characteristic direction
часоподі́бний ~ = time-like direction
~ ча́су = time sign
неджере́льний 1. (не пов’язаний із джерелом) non-source 2. (що не походить від першоджерела) nonparental
о́блас|ть 1. region див. тж ділянка 2. (матем.) domain 3. (просторова) space 4. (із чітко визначеними межами) zone див. тж зона 5. (площа) area 6. (проміжок) interval, segment 7. (діяпазон) range; scope 8. (царина, галузь) realm, field, sphere
адресо́вна ~ = (пам’яті) addressable area
акти́вна ~ = (приладу) active region
~ аналіти́чности = analyticity domain/region
ано́дна те́мна ~ = (ел.) anode dark space
~ арґуме́нтів = range of arguments
асимптоти́чна ~ = asymptotic domain/region
А́стонова те́мна ~ = (ел.) Aston dark space
багатозв’я́зна ~ = multiply-connected domain/region
багатоку́тна ~ = polygonal domain
~ без джере́л = див. безджерельна ~
безджере́льна ~ = source-free region
~ без нулі́в = див. безнульова ~
безнульова́ ~ = zero-free region/domain
~ без особли́востей/синґуля́рностей = domain without singularities
~ бі́лого ко́льору = (на діяграмі колірности) achromatic locus/region
біляано́дна ~ = anode region
біляві́сна ~ = paraxial region
біляеква́торна ~ = equatorial region
біляпо́люсна ~ = circumpolar region
біляпоро́гова ~ = near-threshold region
близька́ ~ = near region
близька́ інфрачерво́на ~ = near infrared region
близькові́сна ~ = (опт.) paraxial region
~ близько́го ультрафіоле́ту = near ultraviolet region
Ва́йсова ~ = Weiss region
~ ва́кууму = vacuum region; (просторова) vacuum space
~ вво́дження = (в пам’яті) input area
~ вели́ких ене́ргій = high-energy region
~ взаємоді́ї = interaction region/space/area; (зустрічних струменів частинок) collision area
~ виво́дження = (в пам’яті) output area
ви́дна ~ = visible region
n-ви́мірна ~ = n-dimensional domain
~ ви́значення = див. ~ означення
~ ви́значености = domain of determinacy
~ висо́ких ене́ргій = high-energy region
~ висо́ких напру́г = (механічних) high-stress region
~ висо́ких температу́р = high-temperature region
~ висо́ких ти́сків = high-pressure region
~ висо́ких часто́т = high-frequency region
~ вихороутво́рювання = eddying [eddy-formation] region
~ від’є́мних зна́чень = negativity domain
~ від’є́мности = negativity domain
~ відкида́ння = rejection region
відкри́та ~ = open domain
~ відобра́ження = mapping domain
відокре́млені —ті = disjoint regions
~ відокре́млювання пото́ку = flow-separation region
~ відтина́ння = (ел.) cutoff region
~ відшто́вхування = repulsion region
вну́трішня ~ = inner region; interior domain; (внутрішність) interior
впорядко́вана ~ = ordered region
~ галу́ження = branching region
~ гальмува́ння = (частинок) stopping [moderation] region
Ґа́йґерова ~ = (характеристики лічильника) Geiger(-Müller) region
дале́ка ~ = far region
дале́ка інфрачерво́на ~ = far infrared region
~ дале́кого ультрафіоле́ту = far ultraviolet region
~ да́них (у пам’яті) data area
двозв’я́зна ~ = doubly-connected region/domain
~ деформаці́йної пли́нности = yield region
~ джере́л [джерела́] source region
~ Дирихле́ = Dirichlet domain
~ дисипа́ції = dissipation range
ди́скова ~ гала́ктики = disk (region) of a galaxy
~ ді́ї = range of action
~ дірко́вої прові́дности = p-region
довільна ~ = arbitrary domain
довільно мала́ ~ = arbitrarily small domain
дові́рча ~ = confidence region
~ дода́тних зна́чень = positivity domain
~ дода́тности = positivity domain
~ дозвуково́го пото́ку = subsonic area
допуско́ва ~ = (statistical) tolerance region
~ дослі́джень = field [spectrum] of research
дося́жна ~ = accessible region
~ дре́йфу = drift region, drift space
еква́торна ~ = equatorial region
~ електро́нної прові́дности = n-region
емі́терна ~ = emitter (region)
~ емі́сії = emitting area
Жорда́нова ~ = Jordan domain
~ зале́жности = domain of dependence
за́мкнена ~ = closed region; (матем.) closed domain
~ застосо́вности = range of validity
~ застосо́вування = range [scope, field] of application; (матем.) application domain
зафіксо́вана ~ = (пам’яті) fixed area
захи́щена ~ (пам’яті) protected area
заштрихо́вана ~ = (на рисунку) shaded area
~ захо́плювання = capture area
~ зберіга́ння = (в пам’яті) save area
збі́днена ~ = (ел.) depletion region
~ збі́жности = 1. (ряду) convergence domain, domain of convergence 2. (хвилі тощо) region of convergence
збу́рена ~ = disturbed region
~ збу́рення = area of disturbance
зв’я́зна ~ = connected region
n-зв’я́зна ~ = n-tuply connected region
~ зла́му = area of fracture
~ змі́нювання = range of variation; domain of variability; (функції) range of a function
~ зна́чень = range of values, actual range; (змінної) variable range; (відображення) mapping domain
зо́внішня ~ = 1. outer region 2. (матем.) exterior (domain)
зши́та ~ = sewn region
~ ізомері́ї = island of isomerism
інерці́йна ~ = inertial range
~ інтеґрува́ння = integration range/interval/domain
інфрачерво́на ~ = infrared region
іра́стова ~ = yrast region
~ існува́ння = existence domain, domain of existence
~ йоніза́ції = ionization space
йоносфе́рна ~ = ionospheric region
като́дна те́мна ~ = cathode [Hittorf, Crookes] dark space
~ като́дного спа́ду напру́ги = cathode fall region
кільце́ва ~ = annular region/domain
~ когере́нтности = coherence area
~ коефіціє́нтів = coefficient domain/region
~ конти́нууму = continuum region
~ користувача́ = (в пам’яті) user area
~ кри́зи обтіка́ння = critical region of Reynolds number
~ кри́зи о́пору = див. ~ кризи обтікання
крити́чна ~ = critical region; (матем.) rejection zone
кругова́ ~ = circular domain
ма́йже кругова́ ~ = nearly circular domain
межова́ ~ = boundary region; border zone; (окіл межі поділу) interface region
~ метастабі́льности = metastability region
~ мі́німуму = (на вольт-амперній характеристиці) valley region
морфотро́пна ~ = morphotropic region
навколопо́люсна ~ = circumpolar region
~ надзвуково́го бар’є́ру = transonic range
~ надзвуково́го пото́ку = supersonic area
~ наді́йних вимі́рювань = effective range
~ наси́чення = saturation region
~ наси́чености = saturation region
~ нау́ки = field of science
~ науко́вих дослі́джень = research field; spectrum of (scientific) research
~ невисо́ких ене́ргій = moderate-energy region
невпорядко́вана ~ = disordered region
неза́мкнена ~ = (матем.) open domain
незаштрихо́вана ~ (на рисунку) unshaded area
незбу́рена ~ = undisturbed region
~ ненаді́йного прийма́ння сигна́лів = fringe area
необме́жена ~ = 1. (у просторі) unbounded region 2. (про розмір) unlimited region
~ непере́рвного спе́ктру = continuum region
~ непружни́х деформа́цій = inelastic range
нерезиде́нтна ~ = (пам’яті) transient area
~ нерозв’я́зности = domain of unsolvability
нескінче́нна ~ = infinite domain; infinite space
~ нескінче́нної мі́ри = domain of infinite extent
~ несті́йкости = instability domain/region
нефізи́чна ~ = nonphysical region
~ нечутли́вости = (детектора тощо) inactive region
~ низьки́х ене́ргій = low-energy region
~ низьки́х напру́г = (механічних) low-stress region
~ низьки́х температу́р = low-temperature region
~ низьки́х часто́т = low-frequency region
~ низько́го ти́ску = low-pressure region; (барична улоговина) depression
~ о́б’є́много заря́ду = space-charge region
обме́жена ~ = 1. (у просторі) bounded region 2. (умовами) limited region
~ обме́женої пропорці́йности = (характеристики лічильника) limited-proportionality region
однозв’я́зна ~ = simply connected region/domain
~ однозна́чности = domain of univalence
~ одноли́стости = domain of univalence
однорі́дна ~ = uniform domain
~ озна́чення фу́нкції = domain of definition (of a function), domain of a function; (значень арґументів) actual domain, range of arguments
~ опера́торів = operator domain
опу́кла ~ = convex domain; (циліндрична) convex tube
осві́тлена ~ = illuminated area
осві́тлювана ~ = illuminated area
~ па́м’яті = storage area; memory space
параксі́йна ~ = paraxial region
перекри́вні —ті = overlapping regions
перви́нна фа́зова ~ = primary phase region
~ переза́мкнення = (силових ліній) (field-line) reconnection region
~ перекрива́ння [перекриття́] overlap(ping) region
перепо́внена ~ = див. ~ переповнення
~ перепо́внення = (пам’яті) overflow area
~ обе́рненої пропорці́йности (перерізів захоплення нейтронів) до шви́дкости = reciprocal velocity region
перехі́дна́ ~ = 1. (із неусталеним режимом) transitional area/region 2. (на Сонці) neutral (solar) region 3. див. ~ переходу
~ перехо́ду = 1. transition region 2. junction region
перифері́йна ~ = peripheral region
підповерхне́ва ~ = subsurface region
~ підсумо́вування = range of summation
~ пласти́чних деформа́цій = plastic range
~ пли́нности = (деформаційної) yield region
~ поблизу́ межі́ по́ділу = interface region
поверхне́ва ~ = surface region
~ пове́рхні = surface region
~ по́ділу фаз = interface region
поімено́вана ~ = (у базах даних) realm
полігона́льна ~ = polygonal domain
поля́рна ~ = polar region
~ помі́рних ене́ргій = moderate energy region
поро́гова ~ = threshold region
~ пості́йного зберіга́ння = (в пам’яті) permanent-storage area
~ по́шуку (в пам’яті) search area [space]
предме́тна ~ = (матем.) application domain
~ прийма́ння = receiving area
приле́глі —ті = див. пристайні —ті
приста́йні —ті = adjacent [contiguous] regions
~ притяга́ння = attraction region
~ пришви́дшування = acceleration region
~ пробива́ння = (ел.) breakdown region
~ прозо́рости = 1. (оптичної) transparency domain 2. (пропускання) transmission region 3. (яф) transparency range
промі́жна́ ~ = intermediate region
~ промі́жни́х ене́ргій = intermediate-energy [medium-energy] region
~ проника́ння = penetration range
~ пропорці́йности = 1. (пружних деформацій) elastic range 2. (характеристики лічильника) proportional region
~ пропуска́ння = transmission range [band, region]; area of passage
пропу́щена ~ = lacunary space
просторо́ва ~ = spatial region/domain; (вільне місце) space
~ просторо́вого заря́ду = space-charge region; (навколо електрода) sheath див. тж оболонка
простороподі́бна ~ = space-like region
просторочасова́ ~ = space-time region
~ про́стору = space [spatial] region
~ про́стору-ча́су = space-time region
~ пружни́х деформа́цій = elastic range
~ радіоакти́вного забру́днення = contaminated area
~ раціона́льности = domain of rationality
~ реґуля́рности = domain of regularity
резона́нсна ~ = resonance region
релятивісти́чна ~ = relativistic region
робо́ча ~ = 1. operation region 2. (пам’яті, комп.) workspace, working space, work [scratch] area
розгортна́ ~ = developable domain
~ світі́ння = glow space
сейсмі́чна ~ = seismic area
~ сере́дніх [сере́динних] ене́ргій = medium-energy region
скінче́нна ~ = finite region/domain; finite space
скле́єна ~ = sewn region
~ слухово́го сприйма́ння = auditory (sensation) area
смугова́ ~ = strip region
~ спа́ду ти́ску = pressure-fall area
спектра́льна ~ = spectral range/region
~ спе́ктру = spectral range/region
~ співіснува́ння фаз = phase-coexistence region
~ спі́льного використа́ння = (пам’яті) shared space, sharable area
~ спові́льнювання = deceleration region; (нейтронів) moderation region
~ стабі́льности = stability region
статисти́чна толера́нтна/допуско́ва ~ = statistical tolerance region
~ сті́йкости = stability region; (фазової) bucket
~ стохасти́чности = stochasticity domain
струменеформувальна ~ = beam-forming region
сумі́жні —ті = див. пристайні —ті
~ сумува́ння = range of summation
~ теку́чости = див. ~ плинности
те́мна ~ = (ел.ектр) dark space
~ теплови́х ене́ргій = thermal energy region
~ теплоо́бміну = heat-transfer area
~ ті́ні = shadow (area)
толера́нтна ~ = tolerance region
~ транзити́вности = domain of transitivity
тру́бчаста ~ = tube (domain)
турбуле́нтна ~ = turbulent region
ультрафіоле́това ~ = ultraviolet range/region
У́рбахова крайова́ ~ = Urbach edge region
фа́зова ~ = phase region
~ фа́зової сті́йкости = bucket
фізи́чна ~ = physical region
фіксо́вана ~ = (пам’яті) fixed area
~ формува́ння стру́меня = (частинок) beam-forming region
фундамента́льна ~ = fundamental domain/region
центра́льна ~ = central region
циботакти́чна ~ = cybotactic region
циліндри́чна ~ = tube (domain)
~ ці́лости = domain of integrity, integral domain; entire ring
часоподі́бна ~ = time-like region
часто́тна ~ = frequency domain; (діяпазон) frequency range; (смуга) frequency band
~ чутли́вости = 1. (детектора) active region, detection limits 2. (лічильника) counting area
~ чу́тности = auditory (sensation) area
Шу́манова ~ = (опт.) Schumann region
як завго́дно мала́ ~ = див. довільно мала ~
о́браз (-у) 1. (перетвір, матем.) transform 2. (результат відображення, карта) map, mapping, image of a mapping див. тж карта, відображення 3. (опт.) image; (збірне, мн.) imagery ▪ (с)формува́ти ~ to image, to form [generate] an image 4. (відбиток) reflection 5. picture; pattern
абераці́йний ~ = aberrated image
акусти́чний ~ = acoustic image
анамо́рфний ~ = anamorphosis
~ анте́ни = image antenna/aerial
астигмати́чний ~ = astigmatic image
ахромати́чний ~ = achromatic image
багатоко́лірний ~ = color(ed) [multicolor, chromatic] image
багатоко́нтурний ~ = multiple image
багатото́новий ~ = continuous-tone image
безабераці́йний ~ = aberration-free image
безтіньови́й ~ = shadow-free image
бі́товий ~ = bit image
~ бу́льбашок = bubbling, bubble formation
ви́дний ~ = visible image
випро́бувальний ~ = test picture/image
високови́різнений ~ = high-resolution image
висококонтра́стовий ~ = high-contrast [hard] image
високорозді́льний ~ = high-resolution image
вихідни́й ~ = primary image; (до копіювання) original image
ви́явлений ~ = (фот.) developed image/picture
візуа́льний ~ = (на відміну від надрукованого тощо) visual image
відно́влений ~ = reconstructed [restored] picture
відтво́рений ~ = reproduced image
~ візи́рного о́твору = pipper image
~ в інфрачерво́ному промі́нні = thermal [infrared] image/picture; (мн.) thermal imagery
віртуа́льний ~ = virtual image
вну́трішній ~ = latent image
~ в одно́му з основни́х кольорі́в = primary image
втори́нний ~ = secondary image
~ в ультрафіоле́товому промі́нні = ultraviolet image; (мн.) ultraviolet imagery
голографі́чний ~ = holographic image; (спряжений) holographic twin image
графі́чний ~ = graph; graphic(al) representation/form (комплексного числа – of a complex number); plot (функції – of a function; y як функції від x, залежности y від x – of y as a function of x)
грубозерни́нний ~ = (фот.) coarse-grain(ed) image
~ гомоморфі́зму = homomorphic mapping
двійко́вий ~ = bit image
двови́мірний ~ = two-dimensional [2D, plane] image
дворі́вневий ~ = binary image
~ джерела́ = image source
дзерка́льний ~ = mirror [specular] reflection/image; perverted image; (антени) image antenna/aerial
дискретизо́ваний ~ = discrete [digital, digitized] image; sampled picture
дифракці́йний ~ = diffraction pattern; (Фраунгоферів) Fraunhofer image; (Френелів) Fresnel image
ді́йсний ~ = (опт.) див. реальний ~
дотико́вий ~ = tactile image
дрібнозерни́нний ~ = (фот.) fine-grain(ed) image
електро́нний ~ = electronic [electron-beam] image/picture
етало́нний ~ = master image
зави́слий ~ = aerial image
закодо́ваний ~ = coded [scrambled] image
залишко́вий ~ = retained [afterglow] image, afterimage, image retention; (на екрані) burned-in image
запи́саний ~ = (у пам’яті) stored image; (зареєстрований) recorded image; (на плівці) film image
заскано́ваний ~ = scanned image
збі́жні —и = coinciding images
збі́льшений ~ = enlarged [magnified, scaled-up] image
звукови́й ~ = sound image
зме́ншений ~ = reduced [demagnified, scaled-down] image
~ (і)з нері́вними края́ми = ragged picture
~ зорі́ = star [stellar] image
зорови́й ~ = visual image
кольоро́вий ~ = color(ed) [chromatic] image/picture
кольороподі́лений ~ = separation image
конґруе́нтний ~ = congruent [true-sided] image
контро́льний ~ = reference image
контра́стовий ~ = contrast [hard, harsh] image/picture
ко́нтурний ~ = outline picture
крапко́вий ~ = dot(-element) image; dot pattern
крапко́во-ма́тричний ~ = dot-matrix image
~ криво́ї = image curve
Лапла́сів ~ = Laplace transform
~ мікроско́па в те́мних поля́х = dark-field image
~ мікроско́па у сві́тлих поля́х = bright-field image
~ Мі́сяця = lunar image
~ міше́ні = target image
~ на екра́ні = screen picture/image; (дисплея) display image; (радіолокатора) radar display
накла́дений ~ = superimposed image
напівтіньови́й ~ = half-tone picture/image
напівто́новий ~ = gray(-scale) [half-tone] picture/image
~ на плі́вці = film image/picture
~ на сіткі́вці о́ка = retinal image
неви́дний ~ = invisible image
неґати́вний ~ = negative (image), reverse(d) image
непере́рвний ~ = (матем.) continuous image
нерізки́й ~ = unsharp image
нерухо́мий ~ = static [still, fixed] image
неспотво́рений ~ = undistorted image
несфокусо́ваний ~ = defocused [out-of-focus] image
нечітки́й ~ = fuzzy image; (розмитий) blurred image; (нерізкий) unsharp image
нерухо́мий ~ = 1. stationary picture 2. (астр.) still image 3. (рт) stationary pattern 4. (тб) static [fixed] image
низькоконтра́стовий ~ = low-contrast [soft] image
обе́рнений ~ = inverted image
~ об’є́кту = object image; (підсвітленого ззаду) back-lit image; (підсвітленого знизу) bottom-lit image; (підсвітленого згори) top-lit image; (освітленого спереду) front-lit image
о́б’є́мний ~ = three-dimensional [3D, stereoscopic] image
одноко́лірний ~ = monochrome, monochromatic picture; monotint
~ окуля́рної шкали́ = graticule image
ома́нний ~ = ghost image
опти́чний ~ = optical image
ортоскопі́чний ~ = orthoscopic image
парази́тний ~ = false [ghost, phantom, spurious] image
пе́рвісний ~ = primary image, preimage
переве́рнений ~ = reversed image
переда́ваний ~ = input picture
~ пере́днього пла́ну = foreground image
перетво́рений ~ = converted image
~ перфока́рти = (у пам’яті) card image
підси́лений ~ = intensified image
пі́ксельний ~ = pixel image
післяпри́змовий ~ = (після заломлення променів призмою) prismatic image
післясві́тний ~ = afterglow image; (на екрані) burned-in image
~ плане́ти = planetary image
пло́ский ~ = plane [two-dimensional, 2D] image
по́вний ~ = composite picture
позаві́сний ~ = off-axis image
позаосьови́й ~ = off-axis image
позаекра́нний ~ = (поза площиною екрану) aerial image
позафо́кусний ~ = extrafocal image
позити́вний ~ = positive (image)
позі́рний ~ = virtual image
прихо́ваний ~ = latent image
проєкто́ваний ~ = (що його проєктують) projected image
~ про́меня = (зокрема графічний) ray tracer
промі́жни́й ~ = intermediate image
просторо́вий ~ = stereoscopic [three-dimensional, 3D] image
проя́влений ~ = (фот.) developed image/picture
прями́й ~ = direct image; (неперевернений) erect [correct, upright] image
радіолокаці́йний ~ = radar image
реа́льний ~ = (опт.) real image
різки́й ~ = sharp image, crisp picture
розго́рнений ~ = scanned image
розми́тий ~ = diffuse [broad, blurred] image; smeared [dithered] picture
розпли́вчастий ~ = blurred image
розще́плений ~ = split picture
рухли́вий ~ = movable [moving] image
світлови́й ~ = light image
світлопі́льний ~ = (у мікроскопі) bright-field image
синтезо́ваний ~ = synthesized image
скано́ваний ~ = (що його сканують) scanned image
складни́й ~ = compound image
слухови́й ~ = auditory image
спостере́жуваний ~ = observed image
спотво́рений ~ = distorted [fault] image
спроєкто́ваний ~ = projected image
спря́жений ~ = conjugate image; (голографічний) (holographic) twin image
стати́чний ~ = static image
стаціона́рний ~ = stationary picture
стереоскопі́чний ~ = stereoscopic [three-dimensional, 3D] image/picture
стигмати́чний ~ = stigmatic image
сти́снений ~ = compressed image
стробоскопі́чний ~ = frozen image
сфокусо́ваний ~ = in-focus image
такти́льний ~ = tactile image
телевізі́йний ~ = television picture
темнопі́льний ~ = (у мікроскопі) dark-field image
тіньови́й ~ = (direct-)shadow image; shadowgraph; skiagram, skiagraph
~ то́чки = image point, image of a point; (відносно кола) inverse point
точко́вий ~ = див. крапковий ~
триви́мірний ~ = three-dimensional [stereoscopic, 3D] image
~ у відби́тому промі́нні = backscatter image
~ у перспекти́ві = perspective (view)
уя́вний ~ = див. позірний ~
фа́зовий ~ = phase image
~ фігу́ри = image figure
фо́новий ~ = background image
фотографі́чний ~ = photographic image
Фур’є́ ~ = Fourier transform
хемі́чно тривки́й ~ = chemically resistant image
цифрови́й ~ = digital [digitized] image
~ ці́лі = target image
чітки́й ~ = sharp image, crisp image
чо́рно-бі́лий ~ = black-and-white image/picture
штрихови́й ~ = line image
~ щі́лини = (спектрографа тощо) slit image
яскра́вий ~ = brilliant [high-light] image
ясни́й ~ = brilliant [high-light] image
о́к|іл (-колу) 1. (амер.) neighborhood, (брит.) neighbourhood (точки P – of point P); vicinity (of a point/pole – точки/полюсу) ▪ в —олі то́чки P in the vicinity [neighborhood] of point P, (поблизу, неподалік) about/around point P 2. (оточення) surrounding(s)
~ акти́вної зо́ни = (реактора) core region
~ ви́лученої то́чки = deleted [punctured] neighborhood
відкри́тий ~ = open neighborhood
відно́сний ~ = relative neighborhood
вкла́дений ~ = nested neighborhood
~ джерела́ = source region
за́мкнений ~ = closed neighborhood
зв’я́зний ~ = connected neighborhood
зірча́стий ~ = star neighborhood
зрівнова́жений ~ = balanced neighborhood
координа́тний ~ = coordinate neighborhood
кругови́й ~ = circular neighborhood
лі́вий ~ = neighborhood on the left
~ межі́ по́ділу = interface region
найбли́жчий ~ = (the) nearest neighborhood/vicinity
нескінче́нно мали́й ~ = infinitesimal neighborhood
~ нуля́ = neighborhood of zero
опу́клий ~ = convex neighborhood
паралелепі́педний ~ = parallelepipedal neighborhood
~ пове́рхні = subsurface region
позна́чений ~ = distinguished neighborhood
~ поро́гу = near-threshold region
пра́вий ~ = neighborhood on the right
проко́лений ~ = див. проштрикнутий ~
проштри́кнутий ~ = deleted [punctured] neighborhood
реґуля́рний ~ = regular neighborhood
~ резона́нсу = (near-)resonance region
симетри́чний ~ = symmetric neighborhood
слабки́й ~ = weak neighborhood
стяжни́й ~ = contractible neighborhood
сфери́чний ~ = spherical neighborhood
~ то́чки = neighborhood of a point
тру́бчастий ~ = tubular neighborhood
о́п|ір (-пору) 1. (дія; властивість) resistance 2. (ел.) (повний) impedance див. тж імпеданс 3. (ел.) (активний) resistance; (в омах) ohmage 4. (ел.) (реактивний) reactance 5. (ел.) (навантага на вході чи виході) termination 6. (елемент електричного кола) resistor (element) див. тж резистор 7. (середовища) drag 8. (міцність) strength 9. (тривкість) resistance 10. (протидія) reaction; opposition ▪ (робити щось) без —ору (to do smth) with ease/easily; чини́ти ~ to resist, to offer resistance (to), (утримувати) to bear, (протистояти) to oppose, (витримувати) to withstand; не чини́ти ~ to offer no resistance (to); що не зустрі́в —ору unopposed; що не чи́нить —ору unopposing
~ абрази́вному стира́нню = abrasion resistance
аеродинамі́чний ~ = aerodynamic drag/resistance; (атмосфери) atmospheric drag; (повітря) air resistance; (неусталеному рухові) transient drag; (поверхневий) surface drag; (усталеному рухові) steady drag; (хвильовий) (aerodynamic) wave drag
акти́вний ~ = 1. resistance, ohmic [real, low-frequency] resistance; (конденсатора) capacitor resistance; (котка індуктивности) coil resistance; (ненавантаженого кола) no-load [open-circuit] resistance 2. (елемент кола) resistor
акусти́чний ~ = (повний) acoustic impedance; (активний) acoustic resistance; (реактивний) acoustic reactance
~ ано́да (активний) direct-current plate resistance
анома́льний ~ = anomalous resistance; (плазми) anomalous plasma resistance
бала́стовий ~ = dead resistance; (резистор) ballast resistor
вели́кий ~ = див. високий ~
взірце́вий ~ = див. еталонний ~
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
висо́кий ~ high resistance ▪ із висо́ким —ором = high-resistance; (питомим) high-resistivity
високочасто́тний ~ = radio-frequency resistance
виходо́вий ~ = (повний) output impedance; (активний) output resistance; (реактивний) output reactance; (ненавантаженого кола) terminal [terminating] resistance; (навантаги) termination, terminating device
вихоро́вий ~ = eddy resistance
~ відко́люванню = cleavage strength
відно́сний ~ = relative resistance
~ відрива́нню = tear(ing) strength; rupture strength
вітрови́й ~ = wind drag
власти́вий по́вний ~ = self-impedance, mesh impedance
вносни́й ~ = (повний) reflected [coupled] impedance; (руховий) motional impedance; (активний) added resistance
вну́трішній ~ = (ел.) internal resistance; (повний) self-impedance, mesh impedance; (джерела струму в мережі) generator resistance; (електронної лампи, повний/активний) anode [plate] impedance/resistance
~ вну́трішнього тертя́ = viscous drag
~ впли́вові довкі́лля = environmental resistance
~ впли́вові коро́ни = corona resistance
~ впли́вові промі́ння = radiation resistance
~ впли́вові сві́тла = light resistance
входо́вий ~ = (повний) input impedance; (активний) input resistance; (реактивний) input reactance; (ненавантаженого кола) terminal [terminating] resistance; (антени) antenna resistance; (лінії пересилання) sending-end impedance
~ в’я́зі = tractive resistance
в’язки́й ~ = viscous drag
гальмівни́й ~ = braking resistance
гамува́льний ~ = damping resistance
гідравлі́чний ~ = 1. flow resistance 2. (техн.) drag
гідродинамі́чний ~ = hydrodynamic drag/resistance
грани́чний ~ = (максимальний можливий) ultimate resistance
демпфува́льний ~ = damping resistance
де́нний ~ = див. приденний ~
~ деформува́нню = deformation resistance, reaction
~ джерела́ = (повний) source impedance; (активний) source resistance; (реактивний) source reactance; (у мережі) generator resistance
динамі́чний ~ = dynamic resistance
диференці́йний ~ = differential resistance
~ дільника́ напру́ги = bleeder resistance
ді́ючий ~ = (нрк.) див. ефективний ~
~ довкі́лля зо́внішнім впли́вам = environmental resistance
додатко́вий ~ = (ел.) (приладу) series [multiplier] resistance; instrument multiplier, (voltage-)range multiplier; (мірчого) meter multiplier; (вольтметра) multiplier (resistor), (voltage) multiplier; (послідовний) series resistor
еквівале́нтний ~ = (активний) equivalent resistance; (реактивний) equivalent reactance; (шумовий) equivalent noise resistance
електри́чний ~ = electrical resistance; (питомий) resistivity
~ електри́чного ко́ла = circuit resistance
~ електро́да = (повний) electrode impedance; (активний) electrode resistance; (реактивний) electrode reactance
~ електролі́ту = electrolytic resistance
етало́нний ~ = calibration resistance; comparison rheostat; (елемент) standard resistor
ефекти́вний ~ = (повний) effective resistance; (реактивний) effective reactance
є́мнісний ~ = див. місткісний ~
~ заблоко́ваної систе́ми = blocked [clamped] impedance
зага́льний ~ = див. сумарний ~
зазе́млювальний ~ = earthing [grounding] resistance
~ зазе́млення = earthing [grounding] resistance
~ закру́чуванню = torsional strength
залишко́вий ~ = residual resistance; (питомий) residual resistivity
запобі́жний ~ = preventive resistance; (елемент) preventive [fusible] resistor
заспокі́йливий ~ = див. демпфувальний ~
зворо́тний ~ = (у випростувачі) back resistance
~ зв’язку́ = coupling impedance; (взаємний) mutual impedance; (вносний) reflected impedance
~ згина́нню = flexural strength
~ змина́нню = bearing strength
змі́нний ~ = variable resistance; (реґульовний) adjustable resistance
~ зно́шуванню = wear resistance, resistance to wear
зо́внішній ~ = (ел.) external resistance
зосере́джений ~ = (активний) lumped resistance; (реактивний) lumped reactance
~ зріза́нню = shear(ing) strength
~ зсува́нню = shear(ing) strength
~ ізоля́ції = insulation resistance, insulance; (питомий об’ємний) insulativity
індукти́вний ~ = 1. (ел.) inductive reactance 2. (фіз. плинів) induced drag
інерці́йний (реакти́вний) ~ = mass reactance; acoustic mass reactance
~ Капі́ци = Kapitza resistance
~ като́да = cathode resistance
кванто́ваний ~ = quantized (Hall) resistance
~ ко́взанню = slip(page) resistance, resistance to slip(page)
~ ко́ла зазе́млення/узе́млення = earthing [grounding, earth-connection] resistance
компенсува́льний ~ = compensating [balancing] resistance
ко́мплексний ~ = impedance, complex [vector] impedance; (із неґативною дійсною частиною) expedance
~ конденса́тора = (активний) capacitor resistance
конта́ктовий ~ = див. ~ контакту
~ конта́кту = contact resistance; (термічного) thermal boundary/contact resistance; (переходу) junction resistance
~ коро́зії = corrosion resistance див. тж корозійна тривкість
~ короткоза́мкненого ко́ла = (повний) short-circuit impedance; (активний) short-circuit resistance; (реактивний) short-circuit reactance
~ котка́ індукти́вности = (активний) coil resistance; (повний) coil impedance
~ коту́шки = (нрк.) див. ~ котка
ліні́йний ~ = linear resistance
лобови́й ~ = див. чоловий ~
магне́тний ~ = (magnetic) reluctance; (магнеторезистивний ефект) magnetoresistance; (питомий) reluctivity, specific reluctance; (прозору) gap reluctance
мали́й ~ = low resistance див. тж низький ~
~ матерія́лів = strength of materials
~ межі́ = boundary resistance; (поділу фаз) interface resistance
механі́чний ~ = 1. (mechanical) resistance; (реактивний) mechanical reactance; (імпеданс) mechanical impedance 2. (протидія) reaction 3. (міцність) strength
мі́сткісний ~ = capacitance, condensance, capacitive reactance
~ наванта́ги = (повний) load impedance; (активний) load resistance; (реактивний) load reactance
наванта́говий ~ = (елемент) load [terminating] resistor; (стабілізувальний) bleeder (resistor)
~ наванта́ження = див. ~ навантаги
наве́дений ~ = див. індуктивний ~
~ на́витки = (первинної/вторинної) 1. (повний) primary/secondary impedance 2. (активний) primary/secondary resistance 3. (реактивний) primary/secondary reactance
~ на одини́цю довжини́ = resistance per unit length
~ на́тискові = pressure resistance
неґати́вний ~ = negative resistance
неліні́йний ~ = nonlinear resistance
~ ненаванта́женого ко́ла = (повний) no-load impedance; (активний) no-load [open-circuit] resistance; (входовий чи виходовий) terminal [terminating] resistance
неуста́лений реакти́вний ~ = transient reactance
~ неуста́леному ру́хові = (аеродинамічний) transient [unsteady] drag
низьки́й ~ low resistance ▪ із низьки́м —ором = low-resistance; (питомим) low-resistivity
номіна́льний ~ = (повний) rated impedance; (активний) rated resistance; (реактивний) rated reactance
о́б’є́мний пито́мий ~ = volume resistivity (матеріялу – of a material); (ізоляційного матеріялу) insulativity
омі́чний ~ = (ohmic) resistance див. тж активний ~
~ опо́ри = bearing [support] reaction
~ осві́тленого фотоелеме́нту = light resistance
парази́тний ~ = parasitic resistance
парале́льний ~ = 1. (повний) shunt impedance 2. (активний) shunt [parallel, branch] resistance 3. (реактивний) shunt reactance 4. (шунт) shunt, bypass
передперехі́дни́й реакти́вний ~ = (в момент замикання чи розмикання кола) subtransient reactance
перехі́дний реакти́вний ~ = (у проміжку між увімкненням чи розімкненням кола і постанням усталеного режиму) transient reactance
~ перехо́ду = (у напівпровідниковому приладі) junction [contact] resistance
пито́мий ~ = resistivity, specific resistance; (віднесений до маси) mass resistivity; (об’ємний) volume resistivity; (об’ємний, ізоляційного матеріялу) insulativity; (поверхневий) surface resistivity; (магнетний) reluctivity, specific reluctance; (акустичний реактивний) specific acoustical reactance
~ пла́зми = plasma resistance; (аномальний) anomalous plasma resistance
~ пли́нного середо́вища = fluid resistance
~ пли́ну = fluid resistance
поверхне́вий ~ = 1. (аеродинамічний) surface drag 2. (електричний питомий) surface resistivity; (електричний скін-шару) skin resistance
~ по́взкості creep strength ▪ із висо́ким —ором по́взкости = creep-resistant
~ повзу́чості = див. ~ повзкості
~ пові́тря = air resistance; (чоловий) air drag
по́вний аеродинамі́чний ~ = total drag
по́вний акусти́чний ~ = acoustic impedance
по́вний електри́чний ~ = (electrical) impedance див. тж імпеданс та відповідні терміносполуки
по́вний механі́чний ~ = mechanical impedance
пого́нний ~ = (нрк.) див. ~ на одиницю довжини
поздо́вжній реакти́вний ~ = direct-axis reactance
позі́рний ~ = apparent resistance
попере́чний реакти́вний ~ = quadrature-axis reactance
послідо́вний ~ = series resistance; (елемент кола) series resistor
~ поши́рюванню трі́щини = crack-extension resistance
приде́нний ~ = base drag
~ промі́ння = radiation impedance
протизава́дний ~ = anti-interference resistance
про́фільний ~ = 1. (пов’язаний із формою рухомого тіла) profile drag 2. (пов’язаний із формою каналу) form drag
пружни́й реакти́вний ~ = (acoustic) stiffness reactance
прями́й ~ = (у випростувачі) forward resistance
радіяці́йний ~ = (опір проміння) radiation impedance; (опір впливові проміння) radiation resistance
реакти́вний ~ = reactance, reactive resistance; (скупчений) lumped reactance; (розподілений) distributed reactance; (електрода) electrode reactance; (первинної/вторинної навитки) primary/secondary reactance; (конденсатора) capacitor reactance; (короткого замкнення) short-circuit reactance; (ненавантаженого кола) no-load [open-circuit] reactance; (шунта) shunt reactance
реґулюва́льний ~ = 1. adjusting resistance 2. (елемент) control resistor
реґульо́вний ~ = 1. adjustable resistance 2. (елемент) variable [adjustable] resistor; rheostat
резона́нсний ~ = resonant resistance; (паралельного контуру) dynamic impedance
реоста́тний ~ = rheostat
~ розі́мкненого ко́ла = open-circuit impedance
~ розла́муванню = breaking [fracture] strength
розподі́лений ~ = (повний) distributed impedance; (активний) distributed resistance; (реактивний) distributed reactance
~ розрива́нню = tear(ing) strength, rupture strength; (ізсередини) bursting strength
~ розтрі́скуванню = crack(-extension) resistance
~ розтя́гуванню = tensile strength
~ розча́влюванню = crushing strength
~ розще́плюванню = cohesion; (когезійна здатність) cohesiveness
~ руйнува́нню = breaking [fracture, rupture] strength; (за розтягування) tensile strength; (за закручування) torsional strength; (за зсування) shear(ing) strength
~ ру́хові = (тіла в середовищі) drag
сітко́ви́й ~ = (повний) grid impedance; (активний) grid resistance; (реактивний) grid reactance; (елемент) grid resistor
~ скін-ша́ру = skin resistance
~ ско́люванню = cleavage strength
~ скру́чуванню = torsional strength
ску́пчений ~ = (повний) lumped impedance; (активний) lumped resistance; (реактивний) lumped reactance
стабілізаці́йний ~ = bleeder (resistor); (випростувача) bleeder of a rectifier
стабілізува́льний ~ = див. стабілізаційний ~
~ стира́нню = abrasion strength
~ стиска́нню = compression [compressive] strength
~ стіка́ння = (ел.) leakage resistance; (реактивний) leakage reactance
~ сті́нки = wall resistance
те́мрявний ~ = dark resistance
~ теку́чого середо́вища = (нрк.) див. ~ плину
теплови́й ~ = thermal [heat] resistance; (питомий) thermal resistivity; (повний) thermal impedance
теплови́й межови́й ~ = (Капіци) Kapitza resistance
теплозале́жний ~ = temperature-dependent resistance; (елемент кола) thermistor, thermal [thermosensitive] resistor
термі́чний ~ = див. тепловий ~
~ термі́чного конта́кту = thermal boundary/contact resistance
тертьови́й ~ = friction drag; (внутрішнього тертя) viscous drag; (на поверхні) frictional resistance
~ течії́ = flow resistance
тимчасо́вий ~ = ultimate strength див. тж межа міцности
ти́сковий ~ = pressure drag/resistance
~ трима́льної констру́кції = bearing [support] reaction
~ уда́рам = shock resistance
~ у зворо́тному на́прямі = (у випростувачі) back resistance
узгі́днений ~ = (повний) matched impedance; (активний) matched resistance
узгі́днювальний ~ = (повний) matching impedance; (активний) matching resistance; (елемент) matching resistor
узе́млювальний ~ = earthing [grounding] resistance
~ узе́млення = earthing [grounding] resistance
~ у ко́лі като́да = cathode resistance
~ уто́млюванню = [уто́мі] fatigue [endurance] strength
~ у прямо́му на́прямі = (у випростувачі) forward resistance
~ уста́леному ру́хові = (аеродинамічний) steady drag
~ у то́чці збу́джування = driving-point impedance
фрикці́йний ~ = friction drag див. тж тертьовий ~
фронта́льний ~ = drag
характеристи́чний ~ = characteristic impedance; (хвилі) wave impedance; (несиметричного чотириполюсника) iterative [image] impedance
хвильови́й ~ 1. (мех.) wave(-making) resistance 2. (лінії пересилання) characteristic [surge] impedance; (хвилеводу) wave impedance 3. (аеродинамічний) (aerodynamic) wave drag ▪ із висо́ким хвильови́м —ором = high-wave-drag
~ холосто́го хо́ду = (нрк.) див. ~ ненавантаженого кола
чи́нний ~ = effective resistance
чи́сто реакти́вний ~ = pure reactance
чолови́й ~ drag, head resistance ▪ із висо́ким чолови́м —ором high-drag; із низьки́м чолови́м —ором = low-drag
шкідли́вий ~ = parasitic resistance
~ шкідли́вим впли́вам = див. три́вкість
шумови́й ~ = noise resistance
~ шунта́ = (повний) shunt impedance; (активний) shunt resistance; (реактивний) shunt reactance