Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «software» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

software [ˈsɒftweə ˈsɔːft-, амер. ˈsɔːftwer ˈsɑːft-, -wær] n
    1) програмні засоби, математичне забезпечення; програмний продукт; програми, розм. софт; порівн. hardware
    2) телеб. сленг. заготовлені аудіо- та відеоматеріали
    • application software — прикладні програмні засоби
    • enterprise software, enterprise application software (EAS) — корпоративні програмні засоби
    • programming software — розробницькі програмні засоби
    • system software — системні програмні засоби Обговорення статті
bespoke [biˈspəʊk bə-, амер. -ˈspoʊk]
  1. past і past participle від bespeak
  2. adj брит.
    1) (про крам, особл. одежу) зро́блений на замо́влення, замо́влений
    2) (про крамаря) що виробляє на замовлення
    3) діал. зару́чений; див. engaged
    • bespoke software — замо́влені програ́мні за́соби Обговорення статті
source [sɔːs, амер. sɔːrs soʊrs]
  1. n
    1) джерело́
    2) верхі́в’я (ріки)
    3) поча́ток, першопричи́на
    4) першоджерело, початковий документ
    5) повідо́мник, інформа́тор
    6) електр. витік
  2. adj
    1) початковий, оригінальний, вихідний, перви́нний, перві́сний
    2) витіковий, джерельний
  3. v
    1) отримувати з джерела
    2) знаходити джерело (чогось)
    • source code, sources — комп. джерельний (вихідний) код; джерельний (вихідний) текст програ́ми; сирце́вий код, мн. сирці́
    • source language — мова оригіналу
    • point source —
    а) точкове джерело (радіації або світла)
    б) зосере́джене джерело (зокрема забрудення)
    • open source software (OSS), Free/Libre/Open-Source Software (FLOSS), Free and Open-Source Software (FOSS) — ПЗ з відкритими вихідними текстами, ПЗ з відкритими сирцями, відкриті програмні засоби Обговорення статті

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

education software = навчальні програмні засоби {?}
feature oriented software development = див. feature oriented programming
Free Software Foundation (FSF) = Фундація Вільного Програмного Забезпечення
proprietary software = власницькі програмні засоби {?}, закриті програмні засоби {?}, невільні програмні засоби {?}, програмні засоби з закритими сирцями {?}
public domain software = публічні програмні засоби {?}
SDK = див. software development kit
software development kit = інструментарій розробки програмних засобів {?}
software firm (software house) = програмно-технічний центр {?}
software platform = платформа програмних засобів {?}
cloud = хмара
• cloud approach = хмаровий підхід
• cloud client = хмаровий клієнт
• cloud computing = хмарова технологія, хмарова комп’ютерна технологія, хмарова інформаційна технологія; (щодо будови мережі) хмарова архітектура (комп’ютерної мережі); (вужче, щодо обчислювальної діяльності) хмарові обчислення
• cloud computing application, cloud application = хмарова прикладна (застосовна) програма, хмарова програма
• cloud computing industry, cloud industry = хмарова індустрія, хмарова комп’ютерна індустрія
• cloud computing paradigm, cloud paradigm = хмарова парадигма
• cloud computing resources = хмарові ресурси, хмарові комп’ютерні ресурси
• cloud infrastructure = хмарова інфраструктура
• cloud model = хмарова модель
• cloud platform = хмарова платформа
• cloud service = хмарова послуга
• cloud service provider = постачальник (надавач, провайдер) хмарових послуг, хмаровий постачальник (надавач, провайдер)
• cloud software = хмарова програма або хмарові програми, хмаровий софт
• cloud storage = хмарове зберігання даних
• cloud system = хмарова система
• cloud technology = хмарова технологія
• community cloud = колективна хмара
• external cloud = зовнішня хмара, громадська хмара
• hybrid cloud = гібридна хмара
• internal cloud = внутрішня хмара, приватна хмара
• intercloud = міжхмара, інтерхмара
• private cloud = приватна хмара, внутрішня хмара
• public cloud = громадська хмара, зовнішня хмара

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

антивірусн||ий прикм. antiviral; antivirus (attr.)
~е програмне забезпечення antivirus software.
забезпечення ім. с. (дія) ensuring, securing; providing (with); (постачання) supply, provision (with); (підтримка) support; (гарантія) security, guarantee; фін. coverage; (засоби для життя) maintenance, subsistence, security; ком. (грошове покриття) cover(age); (покриття валюти, гарантія позички) backing; (гарантія поручительства у вигляді цінних паперів) security, surety, collateral; (гарантія забезпечення якості, надійності) assurance (of)
валютне ~ currency security
виробниче ~ конструкторських робіт (виробництво макетів, дослідних зразків тощо) development support
відповідне ~ ком. adequate/sufficient security, adequate cover/backing
грошове ~ cash security/cover
додаткове ~ additional security/cover, collateral security
достатнє ~ ком. ample/sufficient/adequate security, adequate/sufficient cover, adequate backing
золоте ~ gold cover/backing
золоте ~ грошей gold backing of (the) currency
інформаційне ~ information support
майнове ~ collateral security
математичне ~ software
матеріальне ~ (засобами існування) material security/maintenance, (матеріалами) supply of materials
матеріальне ~ в старості security/material maintenance in old age
матеріально-технічне ~ logistics, material support, maintenance, material and technical provision
матеріально-технічне ~ комерційної організації business logistics
матеріально-технічне ~ промисловості supply/supplying of materials and machinery to industry
патентне ~ patent cover
першокласне ~ high-grade security
подвійне ~ collateral
програмне ~ комп. software
речове ~ (боргу) property/real security
соціальне ~ social security/maintenance, амер. social welfare
страхове ~ insurance coverage
технічне ~ (засоби) hardware, (постачання) supply of hardware/equipment
транспортне ~ transport service
фінансове ~ financial security
~, засноване на речових правах proprietary security
~ банкнот backing of (bank)notes; ~ боргу security for a debt, debt security
~ валюти backing of (the) currency
~ виконання договору contract enforcement
~ відтворення guarantee of reproduction
~ експортного кредиту export credit support
~ зайнятості job security, guaranteed employment
~ заявки на торгах tender security
~ іпотеки hypothecation
~ кредиту security for credit, credit security, cover of credit
~ максимального прибутку maximisation of profits
~ платежу security for a payment
~ позички security for a loan, backing of a loan, loan security
~ позову security for a claim; ~ просування продукції на ринку promotional/selling support
~ реалізації проекту implementation support
~ ритмічної роботи work balancing
~ ритмічності виробничого процесу line balancing; ~ стабільних роздрібних цін на основні споживчі товари maintenance of stable retail prices of basic consumer goods
~ якості quality assurance, assurance of quality
~ житлом provision of housing
~ зерном supply of grain
~ золотом gold cover/guarantee/backing
~ ресурсами supply of resources
~ без першочергового права вимоги junior security
~ в грошовій формі cash collateral/security
~ за допомогою застави security by mortgage
~ у вигляді цінних паперів securities pledged as collateral
під ~ against security, on a security (of)
вимагати ~ to call for/to demand security
депонувати як ~ to deposit as security
надавати ~ to provide with cover, to cover, to give/to provide security, (у валюті) to back
надавати ~ кредитору to secure a creditor
надавати ~ під випуск облігацій to secure the issue of bonds
пропонувати ~ to offer security
слугувати ~м to serve as a security, to serve as cover
слугувати додатковим ~м to serve as collateral.
комплект ім. ч. (устаткування) outfit, (complete) set, unit, assembly; (про устаткування, що замовляється) package; (пропозицій) package; (партія) batch; (серія) series; (набір, кошик) basket
оптимальний ~ optimal kit/set
повний (стандартний) ~ complete (standard) set
повний ~ документів (запасних частин) full set of documents (spare parts)
~ документів set of documents; (для переговорів) package of documents
~ запасних частин (коносаментів) set of spare parts (bills of lading)
~ устаткування complete set of equipment
~ програмного забезпечення (ЕОМ) software package.
організаці||я ім. ж. organization; (заклад) institution; (облаштування) arrangement
агрегована ~я (що складається з декількох підрозділів) aggregate organization
базова ~я base institution
безприбуткова ~я nonprofit organization/institution
безприбуткова ~я в сфері нематеріальних послуг nonprofit software establishment
благодійна ~я charitable institution, charity organization
будівельна ~я building/construction organization
будівельно-монтажна ~я construction and mounting/erection organization
вища ~я overhead organization
відповідна ~я organization concerned, relevant organization
водогосподарча ~я water (supply) organization, water agency
водопостачальна ~я water supplier
впроваджувальна ~я commissioning organization
всесвітня ~я world organization
галузева ~я industrial body
головна ~я parent organization, directing agency
головна проектна ~я parent design organization
госпрозрахункова ~я self-sustained/self-supporting organization
державна ~я state organization
державна ~я гуртового водопостачання federal water wholesaler
закупівельна ~я procurement agency
зовнішньоекономічна ~я foreign economic organization
зовнішньоторговельна ~я foreign trade organization
комерційна ~я profit(-making) organization, for-profit organization
кооперативна ~я cooperative organization
корпоративна ~я corporate body
лінійна транспортна ~я line-haul carrier
масова ~я mass organization
міжнародна ~я international organization/body/agency
міжурядова ~я intergovernmental organization
місцева ~я магістрального водопостачання local water wholesaler
молодіжна ~я youth organization; наукова ~я праці industrial engineering, scientific organization of labo(u)r, science-based organization of work
науково-дослідна ~я research organization/establishment
національна ~я national organization
некомерційна ~я nonprofit body, nonprofit organization
некомерційна ~я, що не підлягає оподаткуванню tax-exempt nonprofit organization
неурядова ~я nongovernmental organization/agency/body
неформальна ~я informal organization
низова профспілкова ~я (на підприємстві) local union
партійна ~я party organization
підрядна ~я contracting agency, contractor
планова ~я planning organization/body/agency
постачальницька ~я procurement/supply agency
правосуб’єктна ~я corporate body
приватна ~я private organization/agency
приватна транспортна ~я private carrier проектна ~я design organization
профспілкова ~я trade union organization
раціональна ~я праці efficient organization of labo(u)r/work, (система методів) methods/time-and-motion engineering
регіональна ~я regional body
розподільна ~я distributor
спеціалізована ~я specialized organization
ступінчаста ~я step-by-step/stepwise organization
субпідрядна ~я subcontracting agency, subcontractor
торгова ~я sales organization
торгово-промислова ~я business association
транспортна ~я загального користування common/public carrier
транспортно-експедиторська ~я forwarding organization
транспортно-експедиційна ~я forwarder
урядова ~я government institution/agency
функціональна ~я маркетингу functional marketing organization
~я бізнесу business organization
~я будівництва organization of construction
~я випуску продукції product organization
~я виробництва management of production, industrial/production engineering, production organization
~я виробничого процесу (production) process organization
~я експлуатації устаткування equipment engineering
~я маркетингу marketing organization
~я маркетингу за ринковим принципом market principle of marketing
~я наукових досліджень research engineering
~я гуртової торгівлі wholesale distributor, wholesaler
~я постачання delivery engineering
~я поточного виробництва productionizing
~я праці labo(u)r organization, organization of labo(u)r, job management/engineering
~я робочого місця work place arrangement
~я серійного виробництва serialization/commercialization of production
~я системи system organization; ~я систем(и) обліку accounting system service
~я сільськогосподарського виробництва farm organization
~я технічного обслуговування service engineering
~я з ієрархічною структурою hierarchic(al) organization
~я із гнучкою структурою flexible organization
~я, що володіє декількома підприємствами multiple establishment organization, multiplant organization
~я , що подає рекламацію або претензію complainant
~я, що прогнозує ділову активність business forecasting service
~я, що субсидує grant(-giving)/granting agency
~я, що фінансує sponsor(ing) organization/agency, grant-giving/granting body, (в благодійних цілях) donor
Організація Об’єднаних Націй (ООН) United Nations Organization (UNO).
програмн||ий прикм. attr. program(me), programmatic; (як політичний курс) attr. policy; mex. programmed, automatically operated
~ий документ position paper, policy document
~а заява policy statement
~а заява уряду policy statement of the government
~а музика programme music
~е забезпечення комп. software
~і вимоги programmatic requirements.
продукт ім. м. product; звич. мн. (їстівні) provisions, food-stuffs, food products; (продукція) production; (як товар) commodity; (сільськогосподарська продукція) (одн.) produce
агрегований ~ aggregative product
валовий ~ gross product
валовий вітчизняний/національний (внутрішній/ВВП, суспільний) ~ gross national (domestic/GDP, social) product
валовий ~ країни gross national product/produce
вторинний ~ secondary product, by-product
головний ~ (країни) staple (product)
граничний ~ marginal product
граничний ~ капіталу (праці) marginal product of capital (labo(u)r)
граничний ~ у грошовій формі marginal revenue/value product
граничний ~ у фізичних одиницях marginal physical product
граничний речовинний ~ marginal physical product
додатковий ~ surplus product/produce
кінцевий ~ final/end product
кінцевий національний ~ national product by end use
кінцевий суспільний ~ final social product
конкретний (маргінальний) ~ concrete (marginal) product
надлишковий ~ excess product, surplus
національний (немаркований, особливий) ~ national (unidentified, distinctive) product
необхідний (непрофілювальний, новий) ~ necessary (secondary, new/pioneer) product
основний ~ staple (product), prime product
первинний (перероблений) ~ primary/prime (processed) product
перепродаваний ~ (без додаткового оброблення) private brand product
побічний ~ by-product, secondary product
потенційний валовий національний ~ potential gross national product
програмний ~ комп. software (program) product
проміжний ~ intermediate/noncapitalized product, semiprocessed product/unit
профілювальний ~ primary/characteristic product
профілювальний ~ галузі промисловості principal product of an industry
реальний чистий національний ~ real net national product
річний ~ annual product
сільськогосподарський ~ farm/agricultural product
споживаний ~ (у процесі виробництва) input goods
сукупний ~ aggregate product, output aggregate
сукупний суспільний ~ gross/aggregate social product
суспільний (товарний) ~ social (commodity) product
спадний граничний ~ diminishing marginal product
чистий ~ net product(ion)
чистий національний ~ net national product
чистий ~ матеріального виробництва net material product
високоякісні сільськогосподарські ~и fancy farm produce
головні ~и staple commodities
головні харчові ~и staple food-stuffs
диференційовані ~и differentiated products
заморожені ~и frozen foods
масові ~и харчування staple foods/food-stuffs
молочні ~и dairy produce
молочні ~и фабричного виробництва manufactured (dairy) products
натуральні ~и wholefoods
необроблені (оброблені, основні) харчові ~и crude (manufactured, staple) food-stuffs
спільно вироблені ~и joint products
харчові ~и food-stuffs, food, food/alimentary products, provisions, articles of food
харчові ~и вітчизняного виробництва domestic food (products)
харчові ~и, готові до вживання ready-to-eat products
харчові ~и, готові до подання на стіл ready-to-serve products
~ виробничого призначення capitalized product
~ минулої праці product of past labo(u)r/work
~ праці product of labo(u)r/work
~ тваринництва livestock/animal product
~и видобувної промисловості products of the extractive industries
~и згоряння products of combustion
~и комплексного виробництва joint-cost goods
~и комплексного процесу з нероздільними витратами виробництва joint-cost goods
~и сільського господарства farm produce
~и харчування food products, food-stuffs, provisions, articles of food
~ для суспільства product for society
~, що випускається output goods
~, що відповідає вимогам ринку salable product
~и, що стали об’єктом критики з боку споживачів embattled consumer products
розкладати суспільний ~ на прибутки to resolve social product into revenue.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

software = ['sɒftwɛə] програ́ми, софт // ~ in silicon кре́мнієві програмо́ві за́соби, кре́мнієвий софт (реалізовані апаратно в кристалі напівпровідника)
• AI ~
= програ́ми (софт) систе́м шту́чного інтеле́кту
• application ~
= застосо́вні (прикладні́) програ́ми, застосо́вний (прикладни́й) софт
• bundled ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• business ~
= комерці́йні програ́ми, комерці́йний софт
• canned (common) ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) програ́ми, згі́дний (сумі́сний) софт
• computer manufacturer’s ~
= програ́ми (софт) виробника́ комп’ю́терів
• connectivity ~
= софт для систе́м зв’язку́
• copyprotected ~
= захи́щені програ́ми, захи́щений софт (від копіювання)
• copyrighted ~
= програ́ми, захи́щені а́вторським пра́вом
• crufty ~
= надрозу́мні програ́ми (софт) (надмірно складні); непрацезда́тні програ́ми
• custom-made ~
= програ́ми (софт) на замо́влення
• database ~
= програ́ми (софт) ба́зи да́них
• diagnostic ~
= діагности́чні програ́ми, діагности́чний софт
• disk accelerator ~
= програмо́вий пришви́дшувач ди́скових опера́цій
• education ~
= навча́льні програ́ми, навча́льний софт
• embedded ~
= вбудо́вані (вкла́дені) програ́ми, вбудо́ваний (вкла́дений) софт
• engineering ~
= програ́ми (софт) для (розв’язування) техні́чних зада́ч
• floppy-disk ~
= програ́ми (софт) на гнучки́х ди́сках
• graphics ~
= графі́чний софт, програ́ми комп’ю́терної гра́фіки
• heavy-duty ~
= універса́льні програ́ми, універса́льний софт
• industry-standard ~
= програ́ми, що задовольня́ють промисло́ві станда́рти (операційні системи OS, DOS, CP/M тощо)
• in-house ~
= програ́ми (софт) для вну́трішнього користува́ння
• integrated ~
= (з)інтеґро́ваний софт, (з)інтеґро́вані програ́ми
• interrupt ~
= програмо́ве опрацьо́вування перерива́нь
• machine-specific ~
= машинозале́жні програ́ми, машинозале́жний софт
• maintenance ~
= програ́ми (софт) техні́чного обслуго́вування
• media-resident ~
= програ́ми (софт) на носії́ (інформа́ції)
• multitasking ~
= програ́ми (софт) (для) мультизада́чного режи́му
• open-ware ~
= відкри́ті програ́ми (з повною документацією, без обмежень щодо використання і відтворювання)
• OS level ~
= програ́ми (софт) кла́су операці́йних систе́м
• portable ~
= мобі́льні програ́ми, мобі́льний софт
• problem-oriented ~
= проблемозорієнто́вані програ́ми, проблемозорієнто́ваний софт
• project ~
= програ́ми (софт) (для виконання) проє́кту
• proprietary ~
= запатенто́ваний софт
• prototype ~
= експеримента́льні (до́слідні) програ́ми, експеримента́льний (до́слідний) софт
• public domain ~
= програ́ми (софт) зага́льного користува́ння (безплатні)
• reliable ~
= наді́йні програ́ми, наді́йний софт
• resident ~
= резиде́нтні програ́ми
• reusable ~
= програ́ми (софт) багаторазо́вого використа́ння
• setup ~
= устано́вчі (налаго́джувальні) програ́ми, устано́вчий (налаго́джувальний) софт
• simulation ~
= програ́ми (софт) для моделюва́ння
• standard ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• support ~
= підтри́мувальні програ́ми, підтри́мувальний софт
• system ~
= систе́мні програ́ми, систе́мний софт
• transportable ~
= (фізи́чно) пересувні́ програ́ми (з одного комп’ютера на інший)
• user ~
= програ́ми (софт) користувача́
• user-supported ~
= програ́ми, що їх підтри́мує (сам) користува́ч
• vendor-manufactured ~
= програ́ми (софт) постача́льника комп’ю́терів
• word-processing ~
= програ́ми (софт) опрацьо́вування те́кстів
software-compatible = ['sɒftwɛəkəmˌpætəbl] програмо́во згі́дний (сумі́сний)
software-intensive = ['sɒftwɛərɪnˌtɛnsɪv] програмо́во наси́чений (про спосіб реалізації проєкту)
software-programmable = [ˌsɒftwɛəprəʊ'græməbl] програмо́во реалізо́вний
algorithm = ['ælgərɪðəm] алґори́тм // by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти (формулюва́ти) алґори́тм
• accuracy ~
= мето́дика (алґори́тм) визнача́ння по́хибки
• adaptive ~
= адапти́вний алґори́тм
• addition ~
= алґори́тм додава́ння
• backtrack(ing) ~
= алґори́тм по́шуку з верта́нням
• best-route ~
= алґори́тм оптима́льного маршрутува́ння
• bisection ~
= алґори́тм по́ділу на́впіл, алґори́тм бісе́кції
• branch-and-bound ~
= ме́тод (алґори́тм) гіло́к і меж
• computational ~
= обчи́слювальний алґори́тм
• control ~
= алґори́тм керува́ння
• copy-back ~
= алґори́тм зворо́тного копіюва́ння
• decision ~
= алґори́тм прийма́ння рі́шень, алґори́тм ви́бору
• division ~
= алґори́тм ді́лення
• dribble-back ~
= алґори́тм непере́рвного зворо́тного копіюва́ння
• execution ~
= алґори́тм вико́нування
• fast ~
= швидки́й алґори́тм
• generalized ~
= узага́льнений алґори́тм
• hardware ~
= апара́тно зреалізо́ваний алґори́тм
• iteration ~
= ітераці́йний алґори́тм
• logical ~
= логі́чний алґори́тм
• model(l)ing ~
= моделюва́льний алґори́тм, алґори́тм моделюва́ння
• multikey ~
= алґори́тм по́шуку за рі́зними ключа́ми
• nested ~
= вкла́дений алґори́тм, гніздови́й алґори́тм
• numerical ~
= числови́й алґори́тм
• operative ~
= операти́вний алґори́тм, робо́чий алґори́тм
• ordering ~
= алґори́тм упорядко́вування
• paging ~
= алґори́тм змі́ни сторіно́к; алґори́тм горта́ння
• parallel ~
= парале́льний алґори́тм
• partitioning ~
= алґори́тм ді́лення; алґори́тм розбиття́
• placement ~
= алґори́тм компонува́ння; алґори́тм розташо́вування
• programming ~
= алґори́тм програмува́ння
• random-search ~
= алґори́тм випадко́вого по́шуку
• recursive ~
= рекурси́вний алґори́тм
• routing ~
= алґори́тм трасува́ння, алґори́тм маршрутува́ння
• search ~
= алґори́тм по́шуку
• sequential ~
= послідо́вний алґори́тм
• scheduling ~
= алґори́тм планува́ння; алґори́тм склада́ння ро́зкладу
• simulation ~
= алґори́тм (числово́го) моделюва́ння
• software ~
= програмо́во реалізо́ваний алґори́тм; со́фтовий алґори́тм
• sort(ing) ~
= алґори́тм сортува́ння
• testing ~
= алґори́тм тестува́ння
• text-to-speech ~
= алґори́тм озву́чування те́ксту
• transportation ~
= алґори́тм розв’я́зування тра́нспортної зада́чі
• tree-search ~
= алґори́тм по́шуку по де́реву
architect = ['ɑ:kɪtɛkt] архіте́ктор
• computer ~
= розро́бник архітекту́ри обчи́слювальної маши́ни (комп’ю́тера); архіте́ктор структу́ри комп’ю́тера
• software ~
= розро́бник структу́ри програ́м; архіте́ктор со́фту
architecture = ['ɑ:kɪtɛktʃə] архітекту́ра; структу́ра (конфігурація); будо́ва
• bus ~
= архітекту́ра кана́лів зв’язку́ (всередині комп’ютера); ши́нна архітекту́ра
• computer ~
= архітекту́ра комп’ю́тера
• data flow ~
= пото́кова архітекту́ра
• distributed ~
= розподі́лена архітекту́ра (структу́ра)
• easy-to-test ~
= архітекту́ра, зручна́ для тестува́ння; легкотесто́вна архітекту́ра
• evolutionary ~
= еволюці́йна архітекту́ра, розви́вана архітекту́ра; архітекту́ра з еволюці́йним ро́звитком (реалізованим у процесі експлуатації); архітекту́ра, зда́тна до еволю́ції; архітекту́ра
• expandable ~
= розширна́ архітекту́ра
• extensible ~
= наро́щувальна архітекту́ра (комп’ютерної системи чи мережі)
• hardware ~
= архітекту́ра комп’ю́тера
• instruction set ~
= структу́ра систе́ми кома́нд
• layered ~
= багаторі́внева архітекту́ра (структу́ра)
• microprogrammable ~
= мікропрограмо́вна архітекту́ра
• modular ~
= мо́дульна архітекту́ра; мо́дульна структу́ра
• multiuser ~
= багатоабоне́нтна архітекту́ра; архітекту́ра, зорієнто́вана на багатьо́х користувачі́в; архітекту́ра колекти́вного користува́ння
• network ~
= 1. мере́жева архітекту́ра, архітекту́ра мере́жі 2. мере́жева структу́ра, структу́ра мере́жі
• office-document ~
= зорієнто́вана на ділово́дство архітекту́ра
• open ~
= відкри́та архітекту́ра
• peer-to-peer ~
= архітекту́ра рівнопра́вної мере́жі (абонентів з рівними правами)
• pipelined ~
= конве́єрна архітекту́ра
• software ~
= архітекту́ра систе́ми програмо́вих за́собів; архітекту́ра со́фту
• tailored ~
= спеціалізо́вана архітекту́ра; специфіко́вана архітекту́ра; замо́вна архітекту́ра
• token-ring ~
= кільце́ва естафе́тна архітекту́ра
• tree-structured ~
= деревна́ (деревоподі́бна) архітекту́ра
• unified ~
= архітекту́ра на осно́ві уніфіко́ваних мо́дулів; уніфіко́вна архітекту́ра
• unified-bus ~
= архітекту́ра з зага́льною ши́ною
assurance = [ə'ʃʊərəns] 1. забезпе́чування/забезпе́чення; ґарантува́ння 2. ґара́нтія; запе́внення 3. пе́вність; впе́вненість
• software quality ~
= забезпе́чення я́кості програ́м (со́фту); ґара́нтії я́кості програ́м (со́фту)
augmentability = [ɔ:gˌmɛntə'bɪləti] збі́льшуваність, збільше́нність; допо́внюваність, доповне́нність; розши́рність
• software ~
= розши́рність програ́м (со́фту)
catalog(ue) = ['kætəlɒg] катало́г || каталог(із)ува́ти/покаталог(із)ува́ти; вно́сити/вне́сти́ до катало́гу
• cached ~
= бу́ферний катало́г (розміщений у кеші)
• data-set ~
= катало́г компле́кту да́них
• software ~
= катало́г програмо́вого ресу́рсу; катало́г со́фту
• split ~
= поді́лений катало́г (з кількома різнорідними покажчиками)
• system ~
= систе́мний катало́г
• union ~
= об’є́днаний (зли́тий) катало́г
command = [kə'mɑ:nd] 1. кома́нда; директи́ва; нака́з // to issuing a ~ подава́ти/пода́ти кома́нду; to run a ~ вико́нувати/ви́конати кома́нду; to try a ~ again намага́тися повто́рно ви́конати кома́нду 2. керува́ти 3. кома́ндувати
• absolute ~
= абсолю́тна (маши́нна) кома́нда
• append ~
= кома́нда "маршру́т по́шуку"
• attention ~
= кома́нда "ува́га"
• attrib(ute) ~
= кома́нда "атрибу́ти"
• backup ~
= кома́нда "продублюва́ти"
• bad ~
= непра́вильна кома́нда
• break ~
= кома́нда "зупини́тися"
• brief ~
= скоро́чена кома́нда
• built-in ~
= вбудо́вана кома́нда; вну́трішня кома́нда
• bus ~
= кома́нда керува́ння ши́ною
• cancel ~
= кома́нда "скасува́ти"
• chdir ~
= (скор. change directory) кома́нда "зміни́ти катало́г"
• cls ~
= (скор. clear screen) кома́нда "очи́стити екра́н"
• control ~
= керівна́ кома́нда
• copy ~
= кома́нда "копіюва́ти"
• cut ~
= кома́нда "ви́різати"
• date ~
= кома́нда "да́та" (встановлення дати, датування)
• debug ~
= кома́нда "знева́дити"
• del ~
= кома́нда "сте́рти"
• dir ~
= кома́нда "катало́г"
• diskcomp ~
= (скор. disk compare) кома́нда "порівня́ти ди́ски"
• displayed ~
= висві́чувана кома́нда
• dot ~
= кома́нда з кра́пкою (в текстових редакторах)
• edit(ing) ~
= кома́нда "редагува́ти"
• exit ~
= кома́нда "ви́хід"
• expansion ~
= кома́нда збі́льшення ро́зміру зобра́ження
• export ~
= кома́нда "е́кспорт", кома́нда е́кспорту
• external ~
= зо́внішня кома́нда
• find ~
= кома́нда "шука́ти", кома́нда по́шуку
• font ~
= кома́нда "шрифт", кома́нда змі́ни шри́фту
• format ~
= кома́нда "форматува́ти", кома́нда форматува́ння
• fragile ~
= вра́зли́ва кома́нда (чутлива до помилок під час набирання її та вводження)
• generic ~
= групова́ кома́нда
• graphics ~s
= графі́чні кома́нди
• guarded ~
= захи́щена кома́нда
• hard-to-type ~
= кома́нда, важка́ для набо́ру на клавіату́рі (закодована так, щоб запобігти випадковому введенню її)
• help ~
= кома́нда "допомо́га", кома́нда (за́питу) допомо́ги
• high-level ~
= високорі́внева кома́нда, кома́нда висо́кого рі́вня
• illegal ~
= заборо́нена кома́нда
• improper ~
= непра́вильна кома́нда; непра́вильно ви́брана кома́нда
• internal ~
= вну́трішня кома́нда
• intristic ~
= резиде́нтна кома́нда
• label ~
= кома́нда "позна́чити", кома́нда запи́сування по́значки (на́лички)
• log ~
= кома́нда "зареєструва́тися", кома́нда реєстра́ції
• merge ~
= кома́нда "об’єдна́ти", кома́нда об’є́днування
• mkdir ~
= (скор. make directory) кома́нда створи́ти катало́г
• mode ~
= кома́нда "режи́м", кома́нда змі́ни пара́метрів
• modeless ~
= режимонезале́жна кома́нда
• more ~
= кома́нда "бі́льше" ("да́лі") (команда гортання файлів)
• multiple keystroke ~
= багатокла́вішна кома́нда (що її вводять натисненням кількох клавіш одночасно)
• named ~
= (по)імено́вана кома́нда (на відміну від односимвольної)
• one-byte ~
= одноба́йтова кома́нда (процесора)
• operator ~
= опера́торова директи́ва (кома́нда)
• paste ~
= кома́нда "вста́вити", кома́нда вкле́ювання (вста́влення) (фраґменту тексту під час редагування)
• path ~
= кома́нда "шлях"
• print ~
= кома́нда "друкува́ти", кома́нда висві́тлювання на екра́н
• program-load ~
= кома́нда "заванта́жити програ́му"
• prompted ~
= кома́нда-"пі́дказка" (під час діалогу системи з користувачем)
• quit ~
= кома́нда "кіне́ць" ("ви́хід")
• rd ~
= (скор. remove directory) кома́нда "зни́щити катало́г"
• recover ~
= кома́нда "віднови́ти"
• relative ~
= відно́сна кома́нда
• rem ~
= (скор. remark ~) кома́нда "ви́мкнути" (наступну команду чи коментар)
• ren ~
= (скор. rename) кома́нда "перейменува́ти"
• sentence-like ~
= кома́нда-ре́чення (в природномовному інтерфейсі)
• set ~
= кома́нда "встанови́ти" (параметри)
• share ~
= кома́нда спі́льного до́ступу до фа́йлу
• single-character ~
= односи́мвольна кома́нда
• single-keystroke ~
= однокла́вішна кома́нда (що її вводять натиском одної клавіші)
• software ~
= програмо́вна кома́нда (що її реалізують за допомогою програмових засобів)
• sort ~
= кома́нда "сортува́ти"
• spoken ~
= мо́вна (голосова́) кома́нда
• stacked ~s
= спакето́вані кома́нди; кома́ндний стек
• stereotyped ~
= станда́ртна кома́нда
• subst ~
= (скор. substitute) кома́нда "заміни́ти", кома́нда замі́нювання, кома́нда замі́щення
• sys ~
= (скор. system) кома́нда "зроби́ти систе́мним", кома́нда пересила́ння систе́мних кома́нд ДОС на за́даний диск
• system ~
= систе́мна кома́нда
• time ~
= кома́нда "час", кома́нда встано́влювання і відтво́рювання пото́чного ча́су
• transient ~
= нерезиде́нтна кома́нда
• tree ~
= кома́нда "де́рево", кома́нда ви́ведення де́рева (блок-схеми) катало́гу і найменува́нь його́ фа́йлів
• type ~
= кома́нда "на екра́н", кома́нда ви́ведення на екра́н
• unused ~
= невикористо́вувана (неви́користана) кома́нда
• user ~
= директи́ва користуваче́ві
• ver ~
= (скор. version) кома́нда "ве́рсія", кома́нда відтво́рювання но́мера ве́рсії (операційної системи)
• verbal ~
= голосова́ кома́нда; верба́льна кома́нда
• verify ~
= кома́нда "переві́рити", кома́нда пере́вірки (всіх операцій запису на диск); кома́нда верифіка́ції
• vol ~
= (скор. volume) кома́нда "том", кома́нда відтво́рювання ідентифіка́тора то́му
• why ~
= кома́нда "чому́", кома́нда за́питу поя́снень (дій системи)
• zoom ~
= кома́нда "масшта́б", кома́нда масштабува́ння о́бразу (зобра́ження)
community = [kə'mju:nəti] (спів)товари́ство, спільно́та, грома́да; об’є́днання
• human factors ~
= спільно́та фахівців з інжене́рної психоло́гії
• information science ~
= спільно́та фахівців в га́лузі інформа́тики
• software design ~
= спільно́та фахівців з розробля́ння програмо́вих за́собів
• programmer ~
= спільно́та програмува́льників
• user ~
= ко́дло (спільно́та) користувачі́в
compatibility = [kəmˌpætə'bɪləti] згі́дність, сумі́сність
• assignment ~
= згі́дність (сумі́сність) що́до опера́ції присво́ювання
• backward ~
= згі́дність (сумі́сність) наза́д
• downward ~
= згі́дність (сумі́сність) згори́ вниз
• equipment ~
= апара́тна згі́дність (сумі́сність), згі́дність (сумі́сність) апарату́ри; згі́дність (сумі́сність) техні́чних за́собів
• firmware ~
= програмо́во-апара́тна згі́дність (сумі́сність)
• forward ~
= згі́дність (сумі́сність) упере́д
• hardware ~
= апара́тна згі́дність (сумі́сність)
• logical ~
= логі́чна згі́дність (сумі́сність)
• network-level ~
= згі́дність (сумі́сність) на рі́вні мере́жі
• pin(-for-pin) ~
= штифто́ва згі́дність (сумі́сність), згі́дність (сумі́сність) за штифта́ми
• plug-to-plug ~
= ро́знімна згі́дність (сумі́сність), згі́дність (сумі́сність) за ро́знімами
• processor-level ~
= згі́дність (сумі́сність) на рі́вні проце́сорів
• program ~
= програмо́ва згі́дність (сумі́сність); згі́дність (сумі́сність) на рі́вні програ́м
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) згі́дність (сумі́сність); згі́дність (сумі́сність) за програмо́вими за́собами (со́фтом)
• source-code ~
= згі́дність (сумі́сність) за входово́ю мо́вою
• system(s) ~
= 1. згі́дність (сумі́сність) на систе́мному рі́вні 2. систе́мна згі́дність (сумі́сність), згі́дність (сумі́сність) систе́м
• task/modality ~
= згі́дність (сумі́сність) спо́собу подання́ інформа́ції (з характером розв’язуваної задачі)
• type ~
= згі́дність (сумі́сність) ти́пів (даних)
• unit-to-unit ~
= згі́дність (сумі́сність) при́строїв (бло́ків)
• upward ~
= згі́дність (сумі́сність) зни́зу вго́ру
compatible = [kəm'pætəbl] згі́дний, сумі́сний // code-for-code ~ згі́дний на рі́вні ко́дів; кодозгі́дний, кодосумі́сний; forward ~ згі́дний зни́зу; fully ~ цілко́м згі́дний; hardware ~ апаратнозгі́дний; plug ~ ро́знімно згі́дний, згі́дний за ро́знімами; software ~ програмо́во згі́дний (сумі́сний); true ~ цілко́м згі́дний
component = [kəm'pəʊnənt] 1. складни́к, компоне́нт 2. компоне́нта 3. ла́нка 4. елеме́нт, дета́ль 5. комплекто́вання 6. компле́ктний ви́ріб
• ~ of a graph
= компоне́нта гра́фу
• ~ of a tensor
= компоне́нта те́нзора
• ~ of variance
= компоне́нта диспе́рсії
• ~ of variation
= компоне́нта змі́нності
• ~ of a vector
= компоне́нта ве́ктора
• array ~
= елеме́нт маси́ву
• atomic ~
= елеме́нтарний складни́к
• censored ~
= (про)цензуро́вана компоне́нта
• data ~
= складни́к да́них; інформаці́йний складни́к
• deficient ~
= дефіци́тна компоне́нта (графу)
• discrete ~
= дискре́тний складни́к; дискре́тний елеме́нт
• hardware ~
= апара́тний складни́к, апара́тна ла́нка (системи); компоне́нт комп’ю́тера
• harmonic ~
= гармоні́чна компоне́нта
• horizontal ~
= горизонта́льна компоне́нта
• imaginary ~
= уя́вна части́на (комплексного числа)
• logical ~
= логі́чний елеме́нт (шля́ху)
• matching ~s
= узгі́днені (допасо́вані) компоне́нти
• path ~
= елеме́нт траєкто́рії
• primary ~
= основна́ компоне́нта
• primitive ~
= приміти́в, ба́зисний елеме́нт
• sample ~
= елеме́нт вибира́ння
• scalar ~
= скаля́рна компоне́нта (вектора)
• simple ~
= про́ста́ компоне́нта (многовиду)
• sinusoidal ~
= синусо́їдна компоне́нта
• software ~
= програмо́вий складни́к, програмо́ва ла́нка (системи); елеме́нт со́фту
• tensor ~
= компоне́нта те́нзора
• topological ~
= топологі́чна компоне́нта
• transition ~
= переходо́ва компоне́нта (в рівнянні процесу)
• transitive ~
= транзити́вна компоне́нта
• tree ~
= елеме́нт де́рева
• trend ~
= компоне́нта тре́нду
• variance ~
= компоне́нта диспе́рсії
• vertical ~
= вертика́льна компоне́нта
computer = [kəm'pju:tə] комп’ю́тер, компу́тор; заст. електро́нна обчи́слювальна маши́на
• analog ~
= ана́логова маши́на (моделювальний пристрій)
• analog-digital ~
= ана́лого-цифрова́ маши́на
• backend ~
= маши́на ба́зи да́них
• battery-operated ~
= комп’ю́тер з батаре́йним жи́вленням
• breadboard ~
= маке́тний комп’ю́тер
• briefcase ~
= портати́вний комп’ю́тер
• business ~
= бізнесо́вий комп’ю́тер
• cassette-based ~
= комп’ю́тер з касе́тною па́м’яттю
• central ~
= центра́льний комп’ю́тер (обчислювальної мережі)
• commercial ~
= комерці́йний комп’ю́тер (призначений для продажу)
• common ~
= загальновжи́ваний (універса́льний) комп’ю́тер
• communication ~
= комунікаці́йний комп’ю́тер
• compatible ~
= згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• consecutive ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• control ~
= керівни́й комп’ю́тер
• dataflow ~
= комп’ю́тер, керо́ваний пото́ком да́них
• dedicated ~
= спеціалізо́ваний комп’ю́тер
• desk-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• desktop ~
= насті́льний комп’ю́тер
• digital ~
= цифрови́й комп’ю́тер
• dual-processor ~
= двопроце́сорний комп’ю́тер
• entry-level ~
= комп’ю́тер мініма́льної конфігура́ції
• front-end ~
= фронта́льна маши́на; зв’язна́ маши́на
• gateway ~
= шлю́зовий комп’ю́тер (у мережі)
• handheld ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• high-end ~
= маши́на оста́нньої моде́лі (найпотужніша в сім’ї комп’ютерів)
• high-performance ~
= високопродукти́вний комп’ю́тер
• high-speed ~
= швидки́й (високошви́дкісний) комп’ю́тер
• hobby ~
= комп’ю́тер для ама́тора (для аматорського користування)
• home ~
= дома́шній комп’ю́тер
• host ~
= головни́й комп’ю́тер
• IBM-compatible ~
= Ай-Бі-Ем-згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• incompatible ~
= незгі́дний (несумі́сний) комп’ю́тер
• integrated-circuit ~
= комп’ю́тер на зінтеґро́ваних схе́мах
• interface ~
= інтерфе́йсний комп’ю́тер
• interim ~
= промі́жна́ маши́на (серії)
• intermediate ~
= промі́жна́ маши́на (за продуктивністю)
• laptop ~
= портати́вний комп’ю́тер
• large(-scale) ~
= поту́жний комп’ю́тер
• local ~
= лока́льний комп’ю́тер (мережі)
• logic ~
= логі́чна маши́на (для розв’язування логічних задач)
• low-end ~
= маши́на найпе́ршої моде́лі (найменш потужна в сім’ї комп’ютерів)
• low-speed ~
= пові́льний (низькошви́дкісний) комп’ю́тер
• master ~
= головни́й комп’ю́тер (у багатомашинному комплексі чи мережі)
• medium-scale ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• medium-size ~
= середньогабари́тний комп’ю́тер
• medium-speed ~
= середньошви́дкісний комп’ю́тер
• medium-to-large-scale ~
= комп’ю́тер ви́ще сере́днього
• megacycle ~
= комп’ю́тер мегагерцо́вого діапазо́ну
• midrange ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• monoprocessor ~
= однопроце́сорний комп’ю́тер
• multiaccess (multiple-access) ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння (з паралельним доступом кількох користувачів)
• multiprocessor ~
= багатопроце́сорний комп’ю́тер
• multiprogrammed ~
= комп’ю́тер з багатопрограмо́вим режи́мом
• multipurpose ~
= багатоцільови́й (універса́льний) комп’ю́тер
• multiuser ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння
• net node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• networked ~
= мере́жевий комп’ю́тер
• node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• nonstop ~
= комп’ю́тер, що його́ не вимика́ють (працює неперервно), беззупи́нний комп’ю́тер
• non-von Neumann ~
= не-фон-Но́йма(н)нова (не-фон-Не́йма(н)нова) маши́на
• notebook ~
= кишенько́вий комп’ю́тер, ноутбу́к
• object ~
= цільови́й комп’ю́тер
• office ~
= о́фісний комп’ю́тер
• off-the-shelf ~
= сері́йний комп’ю́тер
• palmtop ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• parallel ~
= парале́льний комп’ю́тер
• pen ~
= комп’ю́тер з рукопи́сним вво́дженням да́них
• peripheral ~
= перифері́йний комп’ю́тер; комп’ю́тер для керува́ння перифері́йним обла́днанням
• peripheral support ~
= комп’ю́тер для обслуго́вування перифері́йного обла́днання
• personal ~
= персона́льний комп’ю́тер
• plug-compatible ~
= ро́знімно згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• pocket ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• portable ~
= портати́вний комп’ю́тер
• portfolio ~
= те́ковий комп’ю́тер
• probability ~
= ймові́рнісний комп’ю́тер
• professional ~
= професі́йний комп’ю́тер
• program-compatible ~
= програмо́во згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• reduced-instruction-set ~
= комп’ю́тер зі скоро́ченим набо́ром кома́нд
• remote ~
= відда́лений комп’ю́тер
• satellite ~
= допомі́жни́й комп’ю́тер, комп’ю́тер-сателі́т
• scientific ~
= комп’ю́тер для науко́вих розраху́нків
• secondhand ~
= вжи́ваний комп’ю́тер
• serial ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• server ~
= се́рвер
• service ~
= обслуго́вувальний комп’ю́тер
• single-board ~
= однопла́това маши́на
• single-purpose ~
= вузькоспеціалізо́ваний комп’ю́тер
• single-user ~
= комп’ю́тер для одно́го користувача́
• slave ~
= підпорядко́ваний (підле́глий) комп’ю́тер
• small-scale ~
= малопоту́жний комп’ю́тер
• small-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• software-compatible ~
= програмо́во згі́дний комп’ю́тер
• standby ~
= резе́рвний комп’ю́тер
• subscriber ~
= абоне́нтський комп’ю́тер
• superpersonal ~
= надпоту́жний персона́льний комп’ю́тер
• superspeed ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• supervisory ~
= комп’ю́тер-диспе́тчер, координаці́йний комп’ю́тер (здійснює зв’язок периферійних комп’ютерів з центральним)
• talking ~
= комп’ю́тер з мо́вним виво́дженням
• target ~
= цільови́й комп’ю́тер (що для нього відтрансльовано програму)
• technical ~
= комп’ю́тер техні́чного призна́чення
• terminal ~
= терміна́льний комп’ю́тер
• training ~
= навча́льний комп’ю́тер
• ultrafast ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• underlying ~
= ба́зовий комп’ю́тер (мережі)
• user ~
= користувачі́в комп’ю́тер
• virtual ~
= віртуа́льний комп’ю́тер
• von Neumann ~
= фон-Но́йман(н)ова (фон-Не́йман(н)ова) маши́на
• wired-program ~
= маши́на з жо́рстко вмонто́ваною програ́мою
configuration = [kənˌfɪgə'reɪʃn] фо́рма; конфігура́ція
• admissible ~
= прийня́тна конфігура́ція
• allowable ~
= дозволе́нна конфігура́ція
• analytic ~
= аналіти́чна конфігура́ція
• balanced ~
= збалансо́вана (зрівнова́жена) конфігура́ція
• basic ~
= ба́зова конфігура́ція
• biorthogonal ~
= біортогона́льна конфігура́ція
• Cartesian ~
= Дека́ртова конфігура́ція
• coiled ~
= спіра́льна конфігура́ція
• combinatorial ~
= комбінато́рна конфігура́ція
• complicated ~
= складна́ конфігура́ція
• computer ~
= конфігура́ція комп’ю́тера
• confined ~
= обме́жена конфігура́ція
• degenerate ~
= ви́роджена конфігура́ція
• desktop ~
= насті́льна конфігура́ція
• dual ~
= здво́єна конфігура́ція; конфігура́ція з двох складникі́в
• dual-processor ~
= двопроце́сорна конфігура́ція
• eccentric ~
= ексцентри́чна конфігура́ція
• embedded ~
= вкла́дена конфігура́ція
• geometric ~
= геометри́чна конфігура́ція
• hardware ~
= склад обла́днання, конфігура́ція техні́чних за́собів
• internal ~
= вну́трішня конфігура́ція
• invariant ~
= інваріа́нтна конфігура́ція
• logic ~
= логі́чна конфігура́ція
• minimum ~
= мініма́льна конфігура́ція
• network ~
= конфігура́ція мере́жі
• pear-shaped ~
= грушоподі́бна конфігура́ція
• pin(out) ~
= розмі́щення (конфігура́ція) ви́водів (виходо́вих штирі́в)
• planar ~
= плана́рна (площи́нна) конфігура́ція
• plane ~
= пло́ска (площи́нна) конфігура́ція
• polygonal ~
= багатоку́тна конфігура́ція
• polyhedral ~
= поліедра́льна (багатогра́нна) конфігура́ція
• projective ~
= проєкти́вна конфігура́ція
• random ~
= випадко́ва конфігура́ція
• ring ~
= кільце́ва конфігура́ція (мережі)
• self-dual ~
= самодуа́льна конфігура́ція
• self-reproducing ~
= самовідтво́рна (самовідтво́рювана) конфігура́ція
• shifted ~
= зсу́нена конфігура́ція
• software ~
= склад програмо́вих за́собів, конфігура́ція со́фту
• star ~
= зірча́ста конфігура́ція (мережі)
• symmetric ~
= симетри́чна конфігура́ція
• system-in-a-room ~
= кімна́тна конфігура́ція розподі́леної систе́ми (встановленої в одному приміщенні)
• target ~
= цілеспрямо́вана (спеціа́льна) конфігура́ція (для розв’язування конкретної задачі)
• terminal ~
= конфігура́ція терміна́льної мере́жі, схе́ма розмі́щення терміна́лів
• topological ~
= топологі́чна конфігура́ція
• uniprocessor ~
= однопроце́сорна конфігура́ція
constraint = [kən'streɪnt] 1. обме́жувальна умо́ва, обме́ження (умова) 2. в’язь 3. стри́мувальний чи́нник
• active ~
= акти́вна в’язь
• additional ~
= додатко́ва в’язь
• alternative ~s
= альтернати́вні обме́ження
• asymptotically best ~
= асимптоти́чно найкра́ще обме́ження
• conservative ~
= консервати́вна в’язь
• context-sensitive ~
= конте́кстне обме́ження
• convexity ~
= обме́ження що́до опу́клості
• dual ~
= дуа́льне обме́ження, дуа́льна в’язь
• external ~
= зо́внішня в’язь
• feasible ~
= реалізо́вне (прийня́тне) обме́ження
• forced ~
= примусо́ве обме́ження
• hard ~
= жорстке́ обме́ження
• hardware ~
= апара́тне обме́ження
• holonomic ~
= голоно́мна в’язь
• inactive ~
= неакти́вна в’язь
• inequality ~
= обме́ження у фо́рмі нері́вності
• integral ~
= інтеґра́льне обме́ження
• loose ~
= нежорстке́ обме́ження
• marginal ~
= марґіна́льне обме́ження
• natural ~
= приро́дне обме́ження; приро́дна в’язь
• normed ~
= (з)нормо́ване обме́ження
• opposed ~s
= супере́чливі обме́ження
• primal ~
= обме́ження для прямо́ї зада́чі
• redundant ~
= за́йве (надлишко́ве) обме́ження; за́йва (надлишко́ва) в’язь
• separable ~
= сепара́бельне обме́ження
• software ~
= програмо́ве обме́ження
• tight ~
= жорстке́ обме́ження
cycle = ['saɪkl] 1. цикл; пері́од; о́берт; такт || циклови́й, циклі́чний || повто́рювати(ся) циклі́чно; прохо́дити/пройти́ цикл; циркулюва́ти; працюва́ти ци́клами; заци́клюватися // ~ back циклі́чно верта́ти 2. ко́ло; колови́й проце́с; періоди́чний проце́с 3. квант обчи́слень
• absorbing ~
= поглина́льний цикл
• access ~
= цикл зве́рнення (до пам’яті пристрою)
• accumulation ~
= цикл накопи́чування
• action ~
= цикл опера́цій
• boundary ~
= межови́й цикл
• bounding ~
= обме́жувальний цикл
• bus ~
= цикл ши́нного о́бміну
• complete ~
= по́вний цикл
• convergent ~
= збі́жний цикл
• display ~
= цикл формува́ння зобра́ження (на екрані); диспле́йний цикл
• duty ~
= робо́чий цикл; цикл за́йнятості
• elementary ~
= елемента́рний цикл
• essential ~
= істо́тний цикл
• fetch ~
= цикл виклика́ння (команди із пам’яті)
• generalized ~
= узага́льнений цикл
• generating ~
= ґенерува́льний (поро́джувальний) цикл
• generic ~
= спі́льний цикл
• iteration ~
= цикл ітера́ції, ітераці́йний цикл
• life ~
= життє́вий цикл
• limit ~
= грани́чний цикл
• memory ~
= цикл зверта́ння до па́м’яті
• odd ~
= непа́рний цикл
• open ~
= неза́мкнений цикл
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) цикл
• orienting ~
= орієнтува́льний цикл
• prime ~
= про́сти́й цикл
• primitive ~
= приміти́вний цикл
• program ~
= цикл програ́ми
• programming ~
= цикл склада́ння програ́ми
• read ~
= цикл зчи́тування, цикл чита́ння
• renewal ~
= цикл оно́влювання
• repetitive ~
= повто́рний цикл
• retention ~
= те́рмін зберіга́ння
• singular ~
= синґуля́рний цикл
• software life ~
= життє́вий цикл програ́ми
• virtual ~
= віртуа́льний цикл
• write ~
= цикл запи́сування
definition = [ˌdɛfə'nɪʃn] 1. озна́чення // by ~ за озна́ченням 2. вира́зність; чі́ткість
• abstract ~
= абстра́ктне озна́чення
• accepted ~
= при́йняте озна́чення
• ambiguous ~
= неоднозна́чне озна́чення
• axiomatic ~
= аксіо́мне озна́чення
• classical ~
= класи́чне озна́чення
• clear ~
= чітке́ озна́чення
• concept ~
= озна́чення поня́ття, дефіні́ція
• conceptual ~
= концептуа́льне озна́чення
• contextual ~
= контекстуа́льне озна́чення
• data ~
= озна́чення да́них
• descriptive ~
= описо́ве (дескрипти́вне) озна́чення
• dual ~
= дуа́льне озна́чення
• explicative ~
= поя́снювальне (експлікати́вне) озна́чення
• explicit ~
= я́вне озна́чення, озна́чення в я́вному ви́гляді
• formal ~
= форма́льне озна́чення
• function-key ~
= озна́чення функці́йної кла́віші
• fundamental ~
= фундамента́льне (основне́) озна́чення
• general ~
= зага́льне озна́чення
• generic ~
= видове́ озна́чення (даних)
• genetic ~
= генети́чне озна́чення
• heuristic ~
= евристи́чне озна́чення
• implicit ~
= нея́вне озна́чення, озна́чення у нея́вному ви́гляді
• inductive ~
= індукти́вне озна́чення
• input/output ~
= ви́значення вхо́дів і ви́ходів
• invariant ~
= інваріа́нтне озна́чення
• job ~
= формулюва́ння завда́ння; о́пис завда́ння; па́спортні да́ні завда́ння
• local ~
= лока́льне озна́чення
• logical ~
= логі́чне озна́чення
• loose ~
= нестро́ге озна́чення
• macro ~
= макроозна́чення
• multiple ~
= повто́рне озна́чення; кра́тне озна́чення
• operational ~
= операці́йне озна́чення
• policy ~
= розробля́ння (формулюва́ння) страте́гії
• predicative ~
= предика́тне озна́чення
• problem ~
= формулюва́ння зада́чі
• provisional ~
= попере́днє озна́чення
• recursive ~
= рекурси́вне озна́чення; озна́чення за реку́рсією
• resource ~
= озна́чення ресу́рсу
• restart ~
= озна́чення умо́в (автомати́чного) реста́рту
• software design ~
= ескі́зний проє́кт програмо́вих за́собів
• semantic ~
= семанти́чне озна́чення
• sequential ~
= секвенці́йне озна́чення
• set-theoretical ~
= теоретикомножи́нне озна́чення
• standard key ~
= станда́ртне зна́чення кла́віш
• syntactic ~
= синтакси́чне озна́чення
• synthetic ~
= синтети́чне озна́чення
• system ~
= о́пис (обчи́слювальної) систе́ми; систе́мний о́пис
• true ~
= і́стинне озна́чення
• working ~
= робо́че озна́чення
designer = [dɪ'zaɪnə] проєктува́льник; констру́ктор; розро́бник; диза́йнер
• expert ~
= висококваліфіко́ваний (досві́дчений) розро́бник
• font ~
= розро́бник шрифті́в (програма)
• hardware ~
= розро́бник апарату́ри
• human factor ~
= фахіве́ць з інжене́рної психоло́гії
• software ~
= розро́бник програ́м (со́фту)
• system ~
= фахіве́ць із розробля́ння систе́м, системоте́хнік; систе́мник
development = [dɪ'vɛləpmənt] 1. ро́звиток; ро́звій 2. розробля́ння/розро́блення // research and ~ проє́ктно-констру́кторські робо́ти 3. розгорта́ння/розго́рнення 5. виво́дження/ви́ведення (формули) 5. виявля́ння/вия́влення (плівки)
• ~ of a failure
= ро́звиток пошко́дження (пошко́ди)
• ~ of a formula
= ви́ведення фо́рмули
• algorithm ~
= побудо́ва алґори́тму
• axiomatic ~
= аксіомати́чне ви́ведення
• bottom-up ~
= висхідне́ розробля́ння, розробля́ння зни́зу вго́ру
• data ~
= розробля́ння структу́р да́них; розробля́ння інформаці́йної структу́ри (системи)
• do-it-yourself ~
= самості́йне розробля́ння
• engineering ~
= технологі́чне (техні́чне, констру́кторське) розробля́ння
• mathematical ~
= математи́чне ви́ведення
• model ~
= побудо́ва моде́лі
• program ~
= розробля́ння програ́м
• series ~
= розви́нення в ряд
• software engineering ~
= розробля́ння ме́тодами програмоте́хніки, програмотехні́чне розробля́ння
• top-down ~
= спадне́ розробля́ння, розробля́ння згори́ вниз
driver = ['draɪvə] 1. руші́й 2. дра́йвер; керівна́ програ́ма 3. збу́джувач, збу́дник 4. задава́льний при́стрій 5. формува́льник, формівни́к 6. двигу́н; руші́йний механі́зм
• bus ~
= дра́йвер ши́ни
• debug ~
= знева́джувальний (налаго́джувальний) дра́йвер; знева́джувальна (налаго́джувальна) програ́ма
• device ~
= дра́йвер при́строю
• disk ~
= дра́йвер ди́ску
• display ~
= дра́йвер диспле́ю, диспле́йний дра́йвер
• expanded memory ~
= дра́йвер розши́реної па́м’яті
• mouse ~
= дра́йвер ми́шки
• printer ~
= дра́йвер при́нтера
• software ~
= програмо́вий дра́йвер (для форматування даних під час обміну з зовнішніми пристроями)
• test ~
= те́стовий дра́йвер (для ґенерування тестів)
• text device (text file device) ~
= дра́йвер при́строїв, що працю́ють з текстови́ми фа́йлами
• time sharing ~
= дра́йвер розпо́ділу ча́су
• user-written ~
= дра́йвер користувача́
engineer = [ˌɛndʒɪ'nɪə] 1. інжене́р 2. (у сполу́ках) фахіве́ць 3. меха́нік; те́хнік 4. розробля́ти/розроби́ти, проєктува́ти/спроєктува́ти, конструюва́ти/сконструюва́ти
• customer ~
= систе́мний програмува́льник
• data processing ~
= фахіве́ць у га́лузі опрацюва́ння да́них
• design ~
= інжене́р-розро́бник; констру́ктор, проєктува́льник
• field ~
= фахіве́ць з експлуата́ції, експлуатаці́йник
• hardware design ~
= фахіве́ць з розробля́ння апарату́ри, констру́ктор апарату́ри; проєктува́льник апарату́ри
• human-factors ~
= фахіве́ць з інжене́рної психоло́гії
• knowledge ~
= фахіве́ць в га́лузі інженері́ї знань
• software ~
= фахіве́ць з програмо́вих за́собів, розро́бник програмо́вих за́собів; програмува́льник
• system ~
= фахіве́ць із тео́рії систе́м; систе́мник
• test ~
= фахіве́ць із тестува́ння, тестува́льник; випро́бувач
engineering = [ˌɛndʒɪ'nɪərɪŋ] 1. те́хніка 2. розробля́ння; проєктува́ння, конструюва́ння
• computer ~
= 1. конструюва́ння комп’ю́терів 2. обчи́слювальна те́хніка (галузь знань)
• computer-aided ~
= автоматизо́ване розробля́ння (проєктува́ння)
• computer-assisted software ~
= автоматизо́ване проєктува́ння систе́м програмо́вих за́собів (со́фту)
• electronic ~
= електро́нна те́хніка
• human ~
= інжене́рна психоло́гія, ергоно́міка
• knowledge ~
= інжене́рія знань (методи і засоби представляння, зберігання та опрацьовування знань)
• reliability ~
= те́хніка забезпе́чування наді́йності
• requirements ~
= розробля́ння вимо́г (до проєктованої системи), розробля́ння техні́чних умо́в
• software ~
= програмоте́хніка; техноло́гія програмува́ння, те́хніка розробля́ння програмо́вих за́собів (со́фту)
• systems ~
= 1. проєктува́ння (вели́ких) систе́м, системоте́хніка, систе́мне проєктува́ння 2. те́хніка систе́много ана́лізу
environment = [ɪn'vaɪrənmənt] 1. довкі́лля 2. зо́внішні умо́ви 3. обла́днання, середо́вище, 4. конфігура́ція (мережі, системи)
• application ~
= середо́вище застосо́вної систе́ми, застосо́вне середо́вище; предме́тна о́бласть (у системі з базою знань)
• baseline test ~
= ба́зові за́соби тестува́ння
• command ~
= 1. систе́ма кома́нд 2. кома́ндне середо́вище 3. кома́ндні за́соби
• communication ~
= (фізи́чне) середо́вище пересила́ння да́них
• computing ~
= обчи́слювальне довкі́лля
• computing communication ~
= комунікаці́йно-обчи́слювальне обла́днання; комунікаці́йно-обчи́слювальні за́соби
• current ~
= пото́чні операці́йні обста́вини; пото́чна ситуа́ція
• design ~
= проєктува́льне середо́вище, за́соби проєктува́ння
• development ~
= проєктува́льне середо́вище
• distributed ~
= 1. довкі́лля (середо́вище) розподі́леної систе́ми 2. розподі́лена конфігура́ція
• DOS ~
= операці́йне середо́вище ДОС
• event-driven ~
= подієзале́жне (зале́жне від поді́й) середо́вище
• execution ~
= середо́вище (умо́ви) вико́нування програ́ми
• exotic ~
= незви́чні умо́ви експлуата́ції
• external ~
= умо́ви експлуата́ції; зо́внішні умо́ви
• hardware ~
= апара́тне довкі́лля (середо́вище)
• harsh ~
= жорсткі́ зо́внішні умо́ви
• hypertext ~
= гіпертекстове́ середо́вище
• IBM ~
= довкі́лля (середо́вище) (апаратних і програмових) за́собів фі́рми IBM
• integrated development ~
= інтеґро́ване проєктува́льне середо́вище
• interactive ~
= діало́говий режи́м
• interface ~
= інтерфе́йсне ото́чення
• list-making ~
= спискоформува́льні за́соби, за́соби формува́ння спи́сків; за́соби робо́ти зі спи́сками
• multiple-net ~
= багатомере́жева конфігура́ція
• network ~
= мере́жеве довкі́лля (середо́вище)
• on-line ~
= реальночасове́ середо́вище; режи́м реа́льного ча́су, реальночасови́й режи́м
• operational ~
= операці́йне середо́вище (побудоване засобами операційної системи)
• problem-solving ~
= середо́вище розв’я́зування пробле́м
• programming ~
= середо́вище програмува́ння
• real-life ~
= реа́льні умо́ви (на відміну від змодельованих)
• runtime ~
= операти́вне довкі́лля (середо́вище), операти́вні за́соби (керування програмою)
• service ~
= умо́ви експлуата́ції
• single-task ~
= однозада́чний режи́м
• single-user ~
= однокористуваче́ве довкі́лля (середо́вище)
• single-vendor ~
= однорі́дна конфігура́ція (складена з обладнання від однієї фірми)
• software ~
= програмо́ве середо́вище, програмо́ві за́соби, софт
• software development ~
= за́соби і ме́тоди опрацьо́вування програ́м (со́фту)
• software engineering ~
= за́соби підтри́мування програ́м (со́фту)
• tabbing ~
= за́соби табуля́ції
• tabular ~
= за́соби форматува́ння табли́ць
• tailored ~
= пристосо́ване (до конкретних потреб) довкі́лля (середо́вища)
• time-sharing ~
= конфігура́ція з розпо́ділом ча́су; середо́вище з розподі́леним ча́сом
• use ~
= умо́ви використа́ння; режи́м експлуата́ції
• user ~
= умо́ви робо́ти користувача́; робо́че ото́чення, робо́че довкі́лля користувача́
error = ['ɛrə] 1. по́хибка 2. по́ми́лка 3. хи́ба, ва́да // by trial and ~ ме́тодом спроб і по́ми́лок; ~ due to по́ми́лка, зумо́влена (чимось); ~ in an equation по́ми́лка в рівня́нні, по́ми́лка у фо́рмулі; ~ in an estimate по́хибка оці́нки; ~ per digit по́хибка на ци́фру; within the experimental ~ в ме́жах експеримента́льної по́хибки
• ~ of measurement
= по́хибка вимі́рювання
• ~ of the method
= по́хибка ме́тоду
• ~ of observation
= по́хибка спостере́ження
• ~ of the solution
= по́хибка ро́зв’язку
• absolute ~
= абсолю́тна по́хибка
• accidental ~
= випадко́ва по́ми́лка
• accumulated ~
= накопи́чена (сума́рна) по́хибка
• accumulating ~
= накопи́чувальна по́хибка
• additive ~
= адити́вна по́хибка
• admissible ~
= прийня́тна по́хибка
• addressing ~
= по́ми́лка адреса́ції
• aggregate ~
= сума́рна по́хибка
• alignment ~
= 1. по́хибка центрува́ння 2. по́хибка юстува́ння
• altering ~
= нереґуля́рна по́хибка; нереґуля́рна (неповто́рювана) по́ми́лка
• analytical ~
= аналіти́чна по́ми́лка
• angle ~
= кутова́ по́хибка
• apparent ~
= очеви́дна по́ми́лка
• appreciable ~
= помі́тна (значна́) по́хибка
• approximation ~
= по́хибка апроксима́ції (набли́ження)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) по́ми́лка
• asymptotic ~
= асимптоти́чна по́хибка
• average ~
= сере́дня по́хибка
• bad-call format ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильний ви́клик
• bad-command ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильну кома́нду
• bad-unit ~
= по́ми́лка че́рез невідпові́дний при́стрій
• balanced ~
= симетри́чна (зрівнова́жена, скомпенсо́вана) по́хибка
• bias ~
= по́ми́лка змі́щення
• bias(ed) ~
= системати́чна по́хибка
• burst ~
= паке́т по́ми́лок
• calculation ~
= по́ми́лка обчи́слювання
• call ~
= по́ми́лка ви́клику
• checksum ~
= по́ми́лка в контро́льній су́мі
• common ~
= звича́йна (зви́чна, поши́рена, тривіа́льна) по́ми́лка
• compare ~
= по́ми́лка, ви́явлена під час порі́внювання
• compiler ~
= по́ми́лка компілюва́ння (транслюва́ння)
• computational ~
= по́ми́лка в розраху́нках
• computed ~
= обчи́слена по́хибка
• configuration ~
= по́ми́лка компонува́ння, по́ми́лка конфігурува́ння
• consistency ~
= по́ми́лка че́рез несумі́сність (форматів тощо)
• constructional ~
= 1. конструкці́йна ва́да 2. по́ми́лка монтажу́
• contributory ~
= вне́сена (зане́сена) по́ми́лка
• counting ~
= по́ми́лка в підраху́нку
• critical ~
= крити́чна по́ми́лка
• data ~
= по́ми́лка в да́них
• deletion ~
= по́ми́лка че́рез хи́бне ви́лучення (потрібного елемента)
• design ~
= по́ми́лка проєктува́ння, конструкти́вна ва́да
• detectable ~
= виявна́ по́ми́лка
• discretization ~
= по́хибка дискретиза́ції
• documentation ~
= по́ми́лка в документа́ції
• downward ~
= по́хибка в ме́нший бік
• estimated ~
= оці́нена (оці́нко́ва) по́хибка
• estimation ~
= по́ми́лка оці́нювання
• experimental ~
= 1. по́ми́лка експериме́нту 2. експеримента́льна по́хибка
• fatal ~
= неви́правна (фата́льна) по́ми́лка
• fatal hard ~
= неви́правна апара́тна по́ми́лка
• file ~
= по́ми́лка робо́ти з фа́йлами
• fixed ~
= систе́мна по́ми́лка
• framing ~
= по́ми́лка ка́дрової синхроніза́ції
• general ~
= по́ми́лка зага́льного хара́ктеру (що не залежить від мови програмування)
• graphics ~
= по́ми́лка графі́чної опера́ції
• gross ~
= гру́ба по́ми́лка
• handling ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильні ді́ї
• hard ~
= пості́йна по́ми́лка (через несправність чи несумісність апаратних засобів)
• hardware ~
= апара́тна по́ми́лка
• heap ~
= по́ми́лка сто́су; по́ми́лка до́ступу до сто́су
• human ~
= суб’єкти́вна по́ми́лка, по́ми́лка опера́тора
• human-factor ~
= по́ми́лка че́рез людськи́й фа́ктор
• identification ~
= по́ми́лка розпізнава́ння (впізнава́ння)
• inherited ~
= успадко́вана по́ми́лка
• input ~
= по́ми́лка вво́дження
• insertion ~
= хи́бна (помилко́ва) вста́вка
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення по́хибки
• intentional ~
= навми́сна по́ми́лка
• intermittent ~
= нереґуля́рна по́ми́лка
• interpolation ~
= по́хибка інтерполя́ції
• introduced ~
= вне́сена по́ми́лка
• irrecoverable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• isolated ~
= локалізо́вана по́ми́лка
• linearization ~
= по́хибка лінеаріза́ції
• logical ~
= логі́чна по́ми́лка
• machine ~
= маши́нна по́ми́лка; апара́тна по́ми́лка
• marginal ~
= марґіна́льна по́ми́лка; по́ми́лка че́рез ви́хід за ме́жі робо́чого режи́му
• mean ~
= сере́дня по́хибка
• mean-root-square ~
= середньоквадра́тний ві́дхил, середньоквадра́тна по́хибка
• measurement ~
= по́хибка вимі́рювання
• memory ~
= по́ми́лка па́м’яті
• meter ~
= по́хибка при́ладу
• metering ~
= по́хибка вимі́рювання
• minute ~
= невели́ка (незначна́) по́ми́лка (по́хибка)
• mismatch ~
= кіб. по́хибка незгі́дності
• missing-data ~
= по́ми́лка за бра́ком да́них
• misuse ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне пово́дження
• non-DOS disk ~
= по́ми́лка че́рез брак систе́много ди́ску
• no-paper ~
= по́ми́лка че́рез брак папе́ру
• not-ready ~
= по́ми́лка че́рез негото́вність до робо́ти
• overrun ~
= по́ми́лка че́рез переви́щення те́мпу (пересилання чи обчислювання)
• out-of-memory ~
= по́ми́лка че́рез неста́чу па́м’яті
• observational ~
= по́хибка спостере́ження
• permissible ~
= прийня́тна (допускна́) по́хибка
• pooled ~
= стат. сума́рна по́хибка
• program ~
= по́ми́лка в програ́мі
• propagated ~
= поши́рена (повто́рювана) по́ми́лка
• quiet ~
= випра́вна (незначна́) по́ми́лка
• random ~
= випадко́ва по́ми́лка
• read-fault ~
= по́ми́лка чита́ння
• reasonable ~
= прийня́тна по́хибка, по́хибка в розу́мних ме́жах
• recoverable ~
= випра́вна по́ми́лка
• recurrent ~
= системати́чна по́ми́лка
• regression ~
= по́хибка реґре́сії
• rejection ~
= по́ми́лка че́рез відкида́ння, ігнорува́ння, невизна́ння́ (правильного елемента)
• relative ~
= відно́сна по́хибка
• requirement ~
= по́ми́лка у ви́значенні техні́чних вимо́г
• resolution ~
= по́хибка вирізня́льної (розді́льної, розділо́вої) зда́тності
• response ~
= 1. стат. по́хибка спостере́ження 2. по́ми́лка ві́дгуку 3. по́ми́лка у ві́дповіді (під час обстежування)
• resultant ~
= вислідна́ (підсумко́ва) по́хибка
• round-off ~
= по́хибка заокру́глювання
• rounding ~
= по́хибка заокру́глювання
• runtime ~
= по́хибка пері́оду викона́ння
• sector-not-found ~
= по́ми́лка че́рез брак потрі́бного се́ктору
• seek ~
= по́ми́лка по́шуку
• severe ~
= серйо́зна по́ми́лка; вели́ка по́ми́лка
• simulation ~
= по́хибка моделюва́ння
• single ~
= поодино́ка по́хибка
• soft ~
= 1. випадко́вий збій 2. нешкідли́ва по́ми́лка
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) по́ми́лка
• solid ~
= системати́чна (стійка́) по́ми́лка
• specification ~
= по́ми́лка в техні́чних умо́вах
• spelling ~
= ортографі́чна по́ми́лка
• squared ~
= квадра́т по́хибки
• standard ~
= середньоквадра́тна по́хибка
• substitution ~
= по́ми́лка замі́ни
• syntactic ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• syntax ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• system ~
= систе́мна по́ми́лка
• systematic ~
= системати́чна по́хибка
• technical ~
= техні́чна по́ми́лка (у розрахунку)
• timing ~
= по́ми́лка синхроніза́ції
• tolerated ~
= прийня́тна по́хибка
• typing ~
= друкува́льна по́ми́лка, по́ми́лка вво́дження клавіату́рою; по́ми́лка в ви́значенні ти́пу (даних)
• uncorrectable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• undetectable ~
= невия́вна по́ми́лка
• unrecoverable ~
= невипра́вна (неусувна́) по́ми́лка
• usage ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне чи невмі́ле (зле) користува́ння
• write ~
= збій за́пису
• write-protect ~
= по́ми́лка че́рез за́хист від запи́сування
failure = ['feɪljə] 1. пошко́да, пошко́дження 2. відмо́ва (механізму чи системи) 3. ви́хід з ла́ду
• checksum ~
= не́збіг контро́льної су́ми
• common-mode ~
= типо́ва відмо́ва
• complete ~
= по́вна відмо́ва
• degradation ~
= поступо́ве гі́ршання (внаслідок виходу характеристик за прийнятні межі)
• design-error ~
= відмо́ва че́рез по́ми́лки в проєктува́нні
• early ~
= ра́ння відмо́ва
• equipment manufacturing ~
= відмо́ва че́рез пога́не ви́готовлення
• fatal ~
= фата́льна відмо́ва (не нейтралізовна засобами реконфігурації)
• format ~
= відмо́ва від форматува́ння; по́ми́лка форматува́ння
• general ~
= зага́льна відмо́ва
• gradual ~
= поступо́ва відмо́ва (внаслідок виходу характеристик за допускні межі)
• hard ~
= стійка́ відмо́ва
• hardware ~
= апара́тна відмо́ва
• human ~
= відмо́ва че́рез по́ми́лку люди́ни (обслуговувального персоналу)
• infancy ~
= ра́ння відмо́ва
• intentional ~
= навми́сне пошко́дження (пошко́да)
• in-warranty ~
= неспра́вність про́тягом ґаранті́йного те́рміну
• major ~
= вели́ка (суттє́ва) неспра́вність
• man-made ~
= вне́сена відмо́ва (через помилку людини)
• mechanical ~
= механі́чна пошко́да (неспра́вність)
• minor ~
= незначна́ (несуттє́ва) неспра́вність
• misuse ~
= відмо́ва з причи́ни непра́вильного пово́дження
• multiple ~
= багаторазо́ва відмо́ва, неодноразо́ва відмо́ва
• operational ~
= експлуатаці́йна відмо́ва; відмо́ва че́рез непра́вильну експлуата́цію
• partial ~
= частко́ва відмо́ва
• permanent ~
= стійка́ відмо́ва
• random ~
= випадко́ва відмо́ва
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) по́ми́лка
• undetectable ~
= невия́вна відмо́ва
• wear(-)out ~
= відмо́ва вна́слідок зужи́тку
fallback = [ˌfɔ:l'bæk] верта́ння/пове́рнення до попере́днього ста́ну
• software ~
= нейтраліза́ція програмо́вих (со́фтових) по́ми́лок
firm = [fɜ:m] 1. фі́рма 2. цупки́й, тверди́й; міцни́й
• software ~
= со́фтова фі́рма (що розробляє і продає програмові засоби)
generation = [ˌdʒɛnə'reɪʃn] 1. ґенера́ція; поколі́ння; ве́рсія 2. ґенерува́ння/зґенерува́ння; тво́рення/ство́рення, утво́рювання/утво́рення; поро́джування/поро́дження, формува́ння/сформува́ння
• address ~
= формува́ння адре́си
• automatic character ~
= автомати́чне ґенерува́ння зна́ків (си́мволів)
• cluster ~
= формува́ння кла́стерів
• code ~
= ґенерува́ння кома́нд; ґенерува́ння ко́ду
• computer ~
= поколі́ння комп’ю́терів
• data ~
= (процес) формува́ння да́них; ґенерува́ння да́них; (результат) ґенера́ція (поколі́ння) да́них
• entity ~
= формува́ння елеме́нту чи об’є́кту
• image ~
= формува́ння зобра́жень (о́бразів)
• inductive ~
= індукти́вна побудо́ва
• next ~
= насту́пне поколі́ння
• picture ~
= формува́ння зобра́ження
• projective ~
= проєкти́вна побудо́ва
• random variate ~
= ґенерува́ння випадко́вих змі́нних (у моделюванні)
• report ~
= ґенерува́ння зві́тів чи докуме́нтів
• specification-driven software ~
= ґенерува́ння програмо́вих за́собів на осно́ві специфіка́цій
• square-root ~
= 1. добува́ння квадра́тного ко́реня, коренюва́ння 2. перетво́рення ти́пу квадра́тного ко́реня
• system ~
= ґенерува́ння операці́йної систе́ми
graph = [grɑ:f] 1. граф 2. гра́фік; крива́ 3. діагра́ма; номогра́ма
• ~ of distribution
= гра́фік розпо́ділу
• ~ of a function
= гра́фік фу́нкції
• abstract ~
= абстра́ктний граф
• acyclic ~
= ациклі́чний граф
• area ~
= зо́нний гра́фік, картодіагра́ма (величини параметрів, представлені відповідними площами ділянок на карті)
• bar ~
= гістогра́ма, сто́впчикова діагра́ма
• bichromatic ~
= біхромати́чний граф
• bicolo(u)rable ~
= заба́рвний в два кольори́ граф
• bicolo(u)red ~
= заба́рвлений в два кольори́ граф
• biconnected ~
= двозв’я́зний граф
• bipartite ~
= двочасти́нний граф
• bond ~
= граф зв’язкі́в
• bunch ~
= сітча́ста номогра́ма
• circular ~
= кругова́ діагра́ма
• column ~
= сто́впчикова діагра́ма
• communication ~
= граф зв’язкі́в
• connected ~
= зв’я́зний граф
• connectivity ~
= граф зв’я́зності
• covering ~
= накрива́льний граф
• dataflow ~
= гра́фік пото́ку да́них; граф пото́ку да́них
• dense ~
= наси́чений граф
• directed ~
= спрямо́ваний ((з)орієнто́ваний) граф, (з)оргра́ф
• dotted ~
= крапко́ва (пункти́рна) лі́нія (на графіку)
• edge ~
= ребе́рний граф
• empty ~
= поро́жній граф
• entire ~
= по́вний граф
• extremal ~
= екстрема́льний граф
• flat ~
= плана́рний граф; площи́нний граф
• functional ~
= функці́йний граф
• geometrical ~
= геометри́чний граф
• high-low ~
= біржови́й гра́фік
• incidence ~
= граф інциде́нтності
• incomplete ~
= непо́вний граф
• infinite ~
= нескінче́нний граф
• information ~
= інформаці́йний граф
• interval ~
= інтерва́льний граф, граф інтерва́лів
• invariant ~
= інваріа́нтний граф
• loop-free ~
= безпе́тлевий граф
• net(work) ~
= мере́жевий граф
• ordinary ~
= звича́йний граф
• path ~
= 1. гра́фік траєкто́рії 2. граф шляхі́в
• pie ~
= кругова́ (се́кторна) діагра́ма
• planar ~
= плана́рний (пло́ский) граф
• probability ~
= ймові́рнісний гра́фік
• quotient ~
= фа́ктор-граф
• random ~
= випадко́вий граф
• reduced ~
= (з)редуко́ваний (зве́дений) граф
• reducible ~
= звідни́й граф
• rooted ~
= корене́вий граф, граф із ко́ренем
• rotated bar ~
= горизонта́льна сто́впчикова діагра́ма
• section ~
= пі́дграф
• signal ~
= сигна́льний граф
• single ~
= одини́чний граф
• skeleton ~
= скеле́тна схе́ма
• software ~
= граф програ́ми, граф структу́ри со́фту
• stacked bar ~
= сто́впчикова (сто́сова) діагра́ма
• standard bar ~
= сто́впчикова (вертика́льна) діагра́ма
• state ~
= граф ста́нів
• system ~
= граф систе́ми
• terminal ~
= по́люсний граф
• text ~
= текстови́й гра́фік
• threshold ~
= поро́говий граф
• transition ~
= граф перехо́дів (з одних станів в інші)
• transitive ~
= транзити́вний граф
• tree ~
= деревоподі́бний граф, граф-де́рево
• two-partite ~
= двочасти́нний граф
• two-terminal ~
= двопо́люсний граф
• undirected ~
= неспрямо́ваний (не(з)орієнто́ваний) граф
• void ~
= поро́жній граф
• word ~
= гра́фік з текстово́ю інформа́цією
house = [haʊs] 1. дім, буді́вля 2. т. ігор казино́, гра́льний дім; множина́ гравці́в 3. розмі́щувати/розмісти́ти, розташо́вувати/розташува́ти
• publishing ~
= видавни́цтво, видавни́ча фі́рма
• software ~
= програмо́во-техні́чна фі́рма (що розробляє чи постачає програмові засоби)
• system ~
= систе́мотехні́чна фі́рма (що проєктує системи)
independence = [ˌɪndɪ'pɛndəns] незале́жність
• ~ of events
= незале́жність поді́й
• ~ of experiments
= незале́жність експериме́нтів
• affine ~
= афі́нна незале́жність
• algebraic ~
= алґебри́чна незале́жність
• analytic ~
= аналіти́чна незале́жність
• approximate ~
= набли́жена незале́жність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна незале́жність
• complete ~
= цілкови́та незале́жність
• conditional ~
= умо́вна незале́жність
• data ~
= незале́жність да́них
• functional ~
= функці́йна незале́жність
• hardware ~
= апара́тна незале́жність, незале́жність від апарату́ри; незале́жність від (конкре́тних) техні́чних за́собів
• inductive ~
= індукти́вна незале́жність
• linear ~
= ліні́йна незале́жність
• logical ~
= логі́чна незале́жність
• mutual ~
= взає́мна незале́жність
• pairwise ~
= попа́рна незале́жність
• parametric ~
= параметри́чна незале́жність
• prior ~
= апріо́рна незале́жність
• probabilistic ~
= імові́рнісна незале́жність
• residence ~
= незале́жність від розмі́щення
• software system ~
= незале́жність програ́м (со́фту) від систе́ми (критерій оцінки якості програм)
• statistical ~
= статисти́чна незале́жність
• stochastic ~
= стохасти́чна незале́жність, незале́жність в імовірні́сному се́нсі
• time (temporal) ~
= часонезале́жність, незале́жність від ча́су
industry = ['ɪndəstri] промисло́вість; виробни́цтво; інду́стрія
• computer ~
= комп’ю́терна промисло́вість
• information ~
= інформа́ційна інду́стрія
• information processing ~
= 1. га́лузь опрацьо́вування да́них 2. інду́стрія (виробни́цтво) опрацьо́вувачів (за́собів опрацьо́вування) да́них
• software ~
= виробни́цтво програмо́вих за́собів (со́фту)
installation = [ˌɪnstə'leɪʃn] 1. інсталя́ція 2. монта́ж; встано́влювання/встано́влення
• computer ~
= інсталя́ція комп’ю́тера
• cooperative ~
= систе́ма колекти́вного користува́ння
• software ~
= інсталя́ція (інсталюва́ння) програ́м (со́фту)
• terminal ~s
= терміна́льне обла́днання
integration = [ˌɪntɪ'greɪʃn] 1. інтеґрува́ння // ~ by parts інтеґрува́ння части́нами 2. режи́м інтеґрува́ння 3. об’є́днування/об’єдна́ння в одне́ ці́ле (воєди́но) 4. компонува́ння; комплекта́ція
• abstract ~
= абстра́ктне інтеґрува́ння
• analytical ~
= аналіти́чне інтеґрува́ння
• approximate ~
= набли́жене інтеґрува́ння
• asymptotic ~
= асимптоти́чне інтеґрува́ння
• automatic ~
= автомати́чне інтеґрува́ння
• bivariate ~
= знахо́дження подві́йного інтеґра́лу
• complex ~
= 1. інтеґрува́ння в ко́мплексній о́бласті 2. інтеґрува́ння ко́мплексної фу́нкції
• computer ~
= комп’ю́терне інтеґрува́ння
• contour ~
= ко́нтурне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за ко́нтуром
• definite ~
= знахо́дження ви́значеного інтеґра́лу
• digital ~
= дискре́тне інтеґрува́ння
• document ~
= комплектува́ння документа́ції
• formal ~
= форма́льне інтеґрува́ння
• forth ~
= пряме́ інтеґрува́ння
• forward ~
= інтеґрува́ння впере́д
• functional ~
= функціона́льне інтеґрува́ння
• generalized ~
= узага́льнене інтеґрува́ння
• graphical ~
= графі́чне інтеґрува́ння
• group ~
= інтеґрува́ння за гру́пою
• high-density ~
= високощі́льне компонува́ння
• indefinite ~
= знахо́дження неви́значеного інтеґра́лу
• iterated ~
= повто́рне інтеґрува́ння
• iterative ~
= багаторазо́ве інтеґрува́ння
• loop ~
= ко́нтурне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за ко́нтуром
• numerical ~
= числове́ інтеґрува́ння
• partial ~
= інтеґрува́ння части́нами
• point-by-point ~
= інтеґрува́ння за то́чками
• rectangular ~
= обчи́слювання (озна́ченого) інтеґра́лу за фо́рмулою прямоку́тників
• saddle-point ~
= інтеґрува́ння ме́тодом перева́лу
• software ~
= компонува́ння систе́ми програмо́вих за́собів
• space ~
= просторо́ве інтеґрува́ння
• spline ~
= спла́йнове інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за допомо́гою сплайн-фу́нкцій
• term-by-term (termwise) ~
= почле́нне інтеґрува́ння
• trapezoidal ~
= обчи́слювання (озна́ченого) інтеґра́лу за фо́рмулою трапе́цій
• vector ~
= ве́кторне інтеґрува́ння
interface = ['ɪntəfeɪs] 1. інтерфе́йс, при́стрій зв’язку́ 2. межа́ по́ділу середо́вищ
• adaptive ~
= адапти́вний інтерфе́йс
• back-end ~
= вну́трішній інтерфе́йс
• basic-rate ~
= інтерфе́йс ба́зової лі́нії (мережі)
• bus ~
= ши́нний інтерфе́йс
• cable ~
= ка́бельний зв’язо́к
• command-driven ~
= інтерфе́йс кома́ндного ти́пу
• communications ~
= зв’язкови́й інтерфе́йс; інтерфе́йс лі́нії зв’язку́, інтерфе́йс комуніка́цій
• current loop ~
= регі́ст(е)р ти́пу "поті́к по ко́лу"
• data ~
= інтерфе́йс за да́ними; інформаці́йне зв’я́зування
• flexible ~
= гнучки́й інтерфе́йс, інтерфе́йс із гнучки́ми можли́востями
• front-end ~
= зо́внішній інтерфе́йс
• general-purpose ~
= станда́ртний інтерфе́йс
• graphic ~
= графі́чний інтерфе́йс
• graphics-device ~
= інтерфе́йс графі́чних при́строїв
• graphic user ~
= графі́чний інтерфе́йс користувача́
• hardware ~
= апара́тний інтерфе́йс
• human ~
= інтерфе́йс комп’ю́тера з люди́ною (користувачем)
• human-computer ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і комп’ю́тером
• human-engineered ~
= зру́чний (для людини) інтерфе́йс
• human-machine ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і маши́ною
• input/output ~
= інтерфе́йс вхо́ду/ви́ходу
• intelligent ~
= розу́мний (інтелектуа́льний) інтерфе́йс, розу́мні (інтелектуа́льні) за́соби зв’язку́
• intergateway ~
= міжшлюзови́й інтерфе́йс
• knowledge-base ~
= інтерфе́йс ба́зи знань
• man-machine ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і маши́ною
• multimedia ~
= 1. універса́льний інтерфе́йс (передбачає різноманітні засоби взаємодії із системою) 2. мультимеді́йний інтерфе́йс
• multiple-document ~
= багатодокуме́нтний інтерфе́йс
• natural ~
= реа́льний інтерфе́йс (на відміну від віртуального); приро́дний (для користувача) інтерфе́йс
• natural language (NL) ~
= природномо́вний інтерфе́йс
• open prepress ~
= (програмо́вий) інтерфе́йс готува́ння публіка́цій
• organization ~
= організаці́йна межа́ (між двома групами проєктувальників)
• parallel ~
= парале́льний інтерфе́йс
• peripheral ~
= перифері́йний інтерфе́йс, інтерфе́йс перифері́йних при́строїв
• programmer ~
= інтерфе́йс програмува́льника
• seamless ~
= цілови́кроєний інтерфе́йс (де не передбачено надлишкових операцій)
• serial ~
= послідо́вний інтерфе́йс
• software-to-software ~
= міжпрограмо́ві за́соби зв’язку́ (двох різних систем програмових засобів); міжсо́фтовий інтерфе́йс
• sw/hw (software/hardware) ~
= програмо́-апара́тний інтерфе́йс
• task-constrained ~
= спеціа́льний інтерфе́йс, інтерфе́йс спеціа́льного призна́чення
• transparent ~
= прозо́рий інтерфе́йс
• unit ~
= інтерфе́йсовий ро́зділ мо́дуля
• user-friendly ~
= зручни́й для користува́ча інтерфе́йс, проф. "дру́жній" інтерфе́йс
• user ~
= інтерфе́йс користувача́
• virtual ~
= віртуа́льний інтерфе́йс (зв’язку з віртуальним пристроєм)
interrupt = ['ɪntərʌpt] 1. пере́рва, перерива́ння 2. втруча́ння 3. сигна́л пере́рви (перерива́ння, втруча́ння) || [ˌɪntə'rʌpt] 4. перерива́ти/перерва́ти // ~ a series обірва́ти ряд 5. втруча́тися/втру́титися
• armed ~
= дозво́лене (незамаско́ване) перерива́ння
• attention ~
= пере́рва з мето́ю приверну́ти ува́гу опера́тора
• channel ~
= перерива́ння в кана́лі (пересилання даних)
• clock ~
= перерива́ння за та́ймером
• disabled ~
= заблоко́ване перерива́ння
• disarmed ~
= недозво́лене (замаско́ване) перерива́ння
• enabled ~
= дозво́лене (незамаско́ване) перерива́ння
• error ~
= перерива́ння че́рез по́ми́лку
• external ~
= зо́внішнє перерива́ння
• hardware ~
= апара́тне перерива́ння
• hono(u)red ~
= пріорите́тне перерива́ння
• input/output ~
= перерива́ння за входови́ми чи виходо́вими да́ними
• internal ~
= вну́трішнє перерива́ння
• lock ~
= перерива́ння за сигна́лом та́ймера
• maskable ~
= маско́вне перерива́ння
• masked ~
= замаско́ване перерива́ння
• multiplex ~
= мультипле́ксне перерива́ння
• nonmaskable ~
= немаско́вне перерива́ння; незаборо́нене перерива́ння
• optional ~
= необов’язко́ве перерива́ння
• overlay ~
= пере́рва вна́слідок переванта́ження
• pending ~
= відкла́дене перерива́ння
• power-fail ~
= перерива́ння ви́мкненням жи́влення
• query ~
= перерива́ння за за́питом, запито́ве перерива́ння
• saved ~
= збере́жене (в пам’яті) перерива́ння
• software ~
= програмо́ве перерива́ння
• system ~
= систе́мне перерива́ння
• timer ~
= перерива́ння за та́ймером
• unmasked ~
= незамаско́ване (дозво́лене) перерива́ння
• vector ~
= ве́кторне перерива́ння (вказує адресу першої команди опрацьовувача переривання)
license = ['laɪsns] ліце́нзія; домо́вленість
• commercial distribution ~
= ліце́нзія на комерці́йне поши́рення (програми тощо)
• development ~
= ліце́нзія на розробля́ння
• limited ~
= обме́жені права́ (на користування)
• runtime ~
= ліце́нзія на користува́ння (програмою)
• site ~
= ліце́нзія на використа́ння систе́ми
• software ~
= ліце́нзія на використа́ння програ́м (со́фту)
line = [laɪn] 1. лі́нія; крива́ (на графіку) || прово́дити/прове́сти́ лі́нію // along the ~, in the ~ of у на́прямі, за на́прямом, уздо́вж (лінії); in ~ with 1. по́ряд з 2. згі́дно з; to draw a ~ прове́сти́ лі́нію; to ~ up розташо́вувати/розташува́ти уздо́вж лі́нії, вишико́вувати/ви́шикувати (в лі́нію) 2. пряма́ (лі́нія) // ~ at infinity нескінче́нно відда́лена пряма́; in straight ~s прямоліні́йно 3. ребро́ (графу) 3. рядо́к 4. че́рга // to ~ up утво́рювати/утвори́ти че́ргу 5. ши́на; дріт 6. лі́нія зв’язку́
• ~ of command
= черго́вість вико́нування кома́нд
• ~ of contact
= лі́нія до́тику
• ~ of curvature
= лі́нія кривини́
• ~ of discontinuity
= лі́нія розри́ву
• ~ of equidistribution
= лі́нія одна́ко́вого розпо́ділу
• ~ of flight
= траєкто́рія, тра́са
• ~ of intersection
= лі́нія пере́тину
• ~ of reasoning
= ланцюжо́к міркува́нь
• ~ of regression
= лі́нія реґре́сії
• approximating ~
= апроксимува́льна лі́нія
• ascending ~
= висхідна́ лі́нія
• asymptotic ~
= асимптоти́чна лі́нія
• auxiliary ~
= допомі́жна́ лі́нія
• backbone ~
= магістра́льна лі́нія (в мережі)
• bidirectional ~
= двонапрямна́ лі́нія
• belief ~
= дові́рчий рі́вень
• bisecting ~
= бісектри́са
• bitangent ~
= бідоти́чна (дводоти́чна) пряма́
• blank ~
= чи́стий рядо́к
• blurred ~
= розпли́вчаста (розми́та) лі́нія (на рисунку)
• broken ~
= ла́мана лі́нія
• cache ~
= рядо́к кеш-па́м’яті
• catenary ~
= ланцюго́ва лі́нія
• caustic ~
= кау́стика, каусти́чна лі́нія; пору́бана (роз’їдена, посі́чена, поіржа́віла) лі́нія
• centroid ~
= центро́їда
• characteristic ~
= характеристи́чна лі́нія
• closed ~
= за́мкнена (зі́мкнена) лі́нія
• command ~
= кома́ндний рядо́к
• comment ~
= рядо́к коментарі́в (у тексті програми)
• communication ~
= лі́нія зв’язку́
• complex ~
= ко́мплексна пряма́
• computer ~
= се́рія (обчи́слювальних) маши́н; ряд комп’ю́терів
• concurrent ~s
= перети́нні лі́нії
• connecting ~
= з’є́днувальна лі́нія
• construction ~
= допомі́жна́ лі́нія
• continuation ~
= рядо́к продо́вження
• continuous ~
= непере́рвна лі́нія
• contour ~
= 1. ко́нтурна лі́нія, лі́нія о́брису 2. ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
• convex ~
= опу́кла лі́нія
• coordinate ~
= координа́тна лі́нія (вісь)
• coplanar ~s
= коплана́рні прямі́
• copunctual ~
= прямі́ зі спі́льною то́чкою
• curvature ~
= лі́нія кривини́
• curved ~
= крива́ лі́нія
• cut ~
= лі́нія ро́зрізу (ро́зтину)
• dash-and-dot ~
= крапко́во-риско́ва (крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна) лі́нія
• dashed ~
= риско́ва (штрихова́) лі́нія
• dash-dot(ted) ~
= крапко́во-риско́ва (крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна) лі́нія
• data ~
= 1. лі́нія (пересила́ння) да́них; інформаці́йна лі́нія 2. рядо́к да́них
• datum ~
= ба́зис; лі́нія поча́тку ві́дліку; ба́зова (вихідна́, ре́перна) лі́нія
• diagonal ~
= діагона́ль, діагона́льна лі́нія
• diametral (diametric) ~
= діа́мет(е)р, лі́нія діа́метра
• directed ~
= (з)орієнто́вана (спрямо́вана) лі́нія
• directrix ~
= директри́са
• display ~
= рядо́к на екра́ні
• dot ~
= пункти́рна (крапко́ва) лі́нія, пункти́р
• dot-and-dash ~
= крапко́во-риско́ва (крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна) лі́нія
• dotted ~
= крапко́ва (пункти́рна) лі́нія, пункти́р
• double ~
= подві́йна лі́нія
• envelope ~
= обгортна́ (обвідна́) лі́нія
• equipotential ~
= еквіпотенціа́льна лі́нія, лі́нія рі́вних потенціа́лів
• extra(-)heavy ~
= товста́ лі́нія (на кресленику)
• fat ~
= товста́ лі́нія
• fiducial ~
= лі́нія поча́тку ві́дліку, ре́перна лі́нія
• field ~
= силова́ лі́нія (векторного поля)
• fine ~
= тонка́ лі́нія (на кресленику)
• firm ~
= суці́льна (непере́рвна) лі́нія (на графіку)
• flush right ~
= рядо́к, змі́щений упра́во
• fraction ~
= ри́ска дро́бу
• freehand ~
= рукопи́сна лі́нія
• generating ~
= твірни́ця, твірна́ лі́нія
• geodesic ~
= геодези́чна лі́нія
• gluing ~
= лі́нія скле́ювання пове́рхонь
• gorge ~
= стрикці́йна лі́нія
• grid ~
= лі́нія координа́тної сі́тки
• heading ~
= заголо́вний рядо́к; рядо́к за́голо́вка
• heavy ~
= товста́ лі́нія (на кресленику)
• helical ~
= ґвинтова́ (циліндри́чна) лі́нія
• hidden ~
= неви́дна (захо́вана) лі́нія (об’ємного предмета на рисунку)
• horizontal ~
= горизонта́льна лі́нія
• hot ~
= гаря́ча лі́нія, лі́нія в ста́ні гото́вності
• hyperparallel ~s
= розбі́жні (гіперпарале́льні) прямі́
• imaginary ~
= уя́вна лі́нія
• inclined ~
= похи́ла пряма́
• in-house ~
= вну́трішня лі́нія
• input ~
= входови́й рядо́к; входова́ лі́нія
• intersecting ~
= січна́ пряма́
• intersection ~
= перети́нні лі́нії
• isochrone ~
= ізохро́на
• isogonal ~
= ізого́на
• isothermal ~
= ізоте́рма
• isotropic ~
= ізотро́па
• jogged ~
= ла́мана лі́нія
• leased ~
= орендо́ваний кана́л
• least-squares ~
= лі́нія найме́нших квадра́тів
• level ~
= лі́нія рі́вня
• local ~
= місце́ва лі́нія (зв’язку)
• logical ~
= логі́чний рядо́к (що складається з кількох фізичних)
• loose ~s
= рідкі́ рядки́
• loxodromic ~
= локсодро́ма
• margin ~
= марґіна́льна (межова́) лі́нія
• mean ~
= бісектри́са, середи́нна лі́нія
• medial ~
= сере́динна лі́нія
• median ~
= медіа́на; сере́динна лі́нія
• multidrop (multipoint) ~
= багатоточко́ва лі́нія (зв’язку́)
• new ~
= нови́й рядо́к
• nodal ~
= лі́нія вузлі́в
• normal ~
= норма́ль
• number ~
= числова́ вісь
• numbered ~
= зацифро́вана лі́нія (на графіку)
• oblique ~
= скісна́ лі́нія
• oriented ~
= зорієнто́вана пряма́
• orphan ~
= зави́слий рядо́к (перший рядок наступного абзацу розташований в кінці сторінки)
• outgoing ~
= виходо́ва лі́нія
• parallel ~
= парале́льна лі́нія
• pedal ~
= поде́ра
• perpendicular ~
= перпендикуля́р, перпендикуля́рна пряма́
• perspective ~
= лі́нія перспекти́ви
• plotted ~
= побудо́вана (за точками) лі́нія (крива́)
• plumb ~
= вертика́льна (прямови́сна) лі́нія
• polar ~
= поля́ра
• polygonal ~
= ла́мана лі́нія
• program ~
= рядо́к програ́ми, програмо́вий рядо́к
• public ~
= загальнодосту́пна лі́нія (зв’язку), лі́нія зага́льного користува́ння
• public telephone ~
= телефо́нна лі́нія зага́льного користува́ння
• raster ~
= рядо́к пі́кселів ра́стра
• real number ~
= вісь ді́йсних чи́сел, ді́йсна числова́ вісь
• rectifying ~
= спря́млювальна лі́нія
• reference ~
= лі́нія ві́дліку, ба́зисна лі́нія
• regression ~
= лі́нія реґре́сії
• rhumb ~
= локсодро́ма
• scan ~
= рядо́к сканува́ння, рядо́к розго́ртки (на екрані)
• screen ~
= екра́нний рядо́к; рядо́к на екра́ні
• screw ~
= ґвинтова́ лі́нія
• secant ~
= січни́ця, січна́ лі́нія
• serial communication ~
= лі́нія зв’язку́ з послідо́вним інтерфе́йсом
• side ~
= бічна́ лі́нія
• sine ~
= синусо́їда
• slant(ing) ~
= скісна́ ри́ска (лі́нія)
• software product ~
= се́рія програмо́вих ви́робів
• solid ~
= суці́льна лі́нія
• spectral (spectrum) ~
= лі́нія спе́ктру; спектра́льна лі́нія
• spiral ~
= спіра́ль, спіра́ля
• status ~
= рядо́к ста́ну
• straight ~
= пряма́ лі́нія
• styled ~
= стилізо́вана лі́нія
• subscriber ~
= абоне́нтська лі́нія
• table ~
= рядо́к табли́ці
• telecommunication ~
= лі́нія дале́кого зв’язку́; лі́нія телезв’язку́
• tangent ~
= доти́чна (лі́нія)
• tape ~
= вимі́рювальна (мі́рча) стрі́чка; руле́тка
• tight ~s
= густі́ рядки́
• transversal ~
= січна́ (лі́нія)
• trunk ~
= магістра́льна лі́нія
• unconditioned ~
= непристосо́вана лі́нія (з неефективним використанням ресурсів)
• unicursal ~
= унікурса́льна лі́нія
• vertical ~
= вертика́льна лі́нія
• waiting ~
= че́рга
• widow ~
= зави́слий рядо́к (останній рядок попереднього абзацу розташований на початку сторінки)
• witness ~
= (допомі́жна́) лі́нія побудо́ви (кресленика на екрані дисплея)
lock-in = ['lɒkɪn] за́мкненість, відокре́мленість
• software ~
= програмо́ва за́мкненість; програмо́ва відокре́мленість (на відміну від програмової згідності)
maintainability = [meɪnˌteɪnə'bɪləti] 1. зру́чність експлуата́ції 2. ремонтоприда́тність 3. зру́чність су́проводу
• software ~
= мі́ра зру́чності (програмо́вого, со́фтового) су́проводу
maintenance = ['meɪntənəns] 1. (технічне) обслуго́вування; (реґулярний поточний) ремо́нт; підтри́мування (у робочому стані), до́гляд 2. су́провід (софту тощо); ве́дення (файлу тощо)
• ~ of user enthusiasm
= підтри́мування заціка́вленості користувача́
• ~ of windows
= організа́ція ві́кон
• corrective ~
= коригува́льний су́провід (пов’язаний із пошуком та вилучанням помилок)
• database ~
= су́провід (підтри́мування) баз(и) да́них
• emergency ~
= аварі́йне обслуго́вування
• file ~
= ве́дення фа́йлу
• on-call ~
= обслуго́вування на ви́клик
• on-line ~
= операти́вне техні́чне обслуго́вування
• operating ~
= пото́чне обслуго́вування і ремо́нт
• preventive ~
= профіла́ктика, профілакти́чне обслуго́вування
• program ~
= су́провід програ́м
• remedial ~
= ремо́нтне обслуго́вування, ремо́нтні робо́ти
• routine ~
= профілакти́чні робо́ти; профіла́ктика
• scheduled ~
= пла́нове обслуго́вування
• software ~
= су́провід (підтри́мування) програ́м (со́фту)
• software product ~
= су́провід (підтри́мування) програмо́вого проду́кту
• truth ~
= підтри́мка вірогі́дності (даних в базі знань)
• unscheduled ~
= позапла́нове обслуго́вування
• window ~
= підтри́мування ві́кон
management = ['mænɪdʒmənt] керува́ння; організа́ція; ме́неджмент
• calendar ~
= календа́рне керува́ння
• computer-assisted ~
= керува́ння з використа́нням комп’ю́тера, автоматизо́ване керува́ння
• configuration ~
= конфігураці́йне керува́ння, керува́ння конфігура́цією
• data ~
= керува́ння да́ними
• database ~
= керува́ння ба́зою да́них
• dynamic(al) memory ~
= динамі́чне керува́ння па́м’яттю
• file ~
= керува́ння фа́йлами
• heap memory ~
= керува́ння динамі́чною па́м’яттю
• memory ~
= керува́ння па́м’яттю; організа́ція па́м’яті
• operating system ~
= керува́ння розробля́нням і су́проводом операці́йної систе́ми
• overlay ~
= керува́ння оверле́ями
• program ~
= керува́ння розробля́нням і су́проводом програ́м (со́фту)
• screen ~
= керува́ння екра́ном
• software ~
= керува́ння розробля́нням і су́проводом програмо́вих за́собів (со́фту)
manager = ['mænɪdʒə] 1. адміністра́тор, керівна́ програ́ма 2. керівни́й при́стрій, при́стрій керува́ння 3. ме́неджер, керівни́к
• configurator ~
= (програ́ма-)конфігура́тор; блок реконфігура́ції (в операційній системі)
• database ~
= адміністра́тор ба́зи да́них
• file ~
= фа́йловий ме́неджер, ме́неджер, програ́ма керува́ння фа́йлами
• heap ~
= програ́ма динамі́чного розпо́ділу па́м’яті
• lock ~
= ме́неджер блокува́нь (у мережі)
• operations ~
= нача́льник маши́ни; керівни́к маши́нної обслу́ги
• overlay ~
= адміністра́тор оверле́йного заванта́жування
• presentation ~
= адміністра́тор предста́влень (програмовий засіб операційної системи)
• program ~
= ме́неджер програ́ми
• resource ~
= адміністра́тор (ме́неджер) ресу́рсів
• software product ~
= адміністра́тор програмо́вого ви́робу
• system ~
= 1. систе́мний програмува́льник 2. адміністра́тор систе́ми (програма)
• window ~
= диспе́тчер (ме́неджер) ві́кон
manufacturer = [ˌmænju'fæktʃərə] виробни́к; фі́рма-виробни́к
• computer ~
= (фі́рма-)виробни́к комп’ю́терів
• original equipment ~
= (фірма-)виробни́к компле́ктного обла́днання (на відміну від виробників комплектувальних виробів)
• software ~
= (фі́рма-)виробни́к програ́м (со́фту)
matrix = ['meɪtrɪks] (мн matrices ['meɪtrɪsi:z]) 1. ма́триця || ма́тричний 2. табли́ця
• ~ of coefficients
= ма́триця коефіціє́нтів (системи лінійних рівнянь)
• ~ of observations
= ма́триця (результа́тів) спостере́жень
• ~ of sockets
= ште́керна пане́ль
• absorption ~
= ма́триця поглина́ння
• access ~
= ма́триця до́ступу
• adjacency ~
= ма́триця сумі́жності
• adjoint ~
= 1. спря́жена ма́триця; ад’ю́нкт ма́триці 2. приє́днана ма́триця
• admissible ~
= прийня́тна ма́триця
• alias ~
= стат. ма́триця змі́шування
• allocation ~
= транспоно́вана ма́триця коефіціє́нтів (в лінійних моделях дисперсійного аналізу)
• alternating ~
= скісносиметри́чна (антисиметри́чна) ма́триця
• analytical ~
= аналіти́чна ма́триця
• antisymmetrical ~
= антисиметри́чна ма́триця
• aperiodic ~
= аперіоди́чна ма́триця
• associated ~
= асоційо́вана ма́триця
• association (associative) ~
= асоціати́вна ма́триця
• asymptotic ~
= асимптоти́чна ма́триця
• augmented ~
= допо́внена (розши́рена) ма́триця (коефіцієнтів системи лінійних рівнянь)
• authorization ~
= ма́триця прав до́ступу
• automaton ~
= автома́тна ма́триця
• band ~
= стрічкова́ ма́триця
• bistochastic ~
= дві́чі стохасти́чна (бістохасти́чна) ма́триця
• bit ~
= бі́това ма́триця
• block ~
= бло́кова ма́триця
• block-diagonal ~
= блоко́ва діагона́льна ма́триця
• block-triangular ~
= блоко́ва трику́тна ма́триця
• block-tridiagonal ~
= блоко́ва тридіагона́льна ма́триця
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) ма́триця
• bordered ~
= облямо́вана ма́триця
• canonical ~
= каноні́чна ма́триця
• cascade ~
= каска́дна ма́триця
• cellular ~
= комірко́ва (клітинко́ва) ма́триця
• character set ~
= табли́ця (зобра́жень) си́мволів
• characteristic ~
= характеристи́чна ма́триця
• circuit ~
= 1. циркуля́рна (циклі́чна) ма́триця 2. т. граф. ко́нтурна ма́триця
• circulant ~
= циркуля́нтна (циклі́чна) ма́триця
• coding ~
= кодува́льна ма́триця
• column ~
= ма́триця-сто́впчик
• combinatorial ~
= комбінато́рна ма́триця
• commutative (commuting) ~s
= комуто́вні ма́триці
• complex ~
= ко́мплексна ма́триця
• composite ~
= скла́дена ма́триця
• conjugate ~
= спря́жена ма́триця
• connection ~
= ма́триця з’є́днань
• connectedness (connectivity) ~
= ма́триця зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвна ма́триця
• correlation ~
= кореляці́йна ма́триця, ма́триця (коефіціє́нтів) кореля́ції
• cycle ~
= т. граф. 1. ко́нтурна ма́триця 2. циркуля́нтна (циклі́чна) ма́триця
• cyclic ~
= циклі́чна ма́триця
• cyclomatic ~
= цикломати́чна ма́триця
• data ~
= 1. табли́ця да́них 2. стат. ма́триця да́них
• decision ~
= ма́триця рі́шень
• decoding ~
= декодува́льна ма́триця
• decomposable ~
= розкладна́ ма́триця
• decomposition ~
= ма́триця ро́зкладу (розви́нення)
• degenerate ~
= ви́роджена ма́триця
• dense ~
= щі́льна ма́триця
• density ~
= ма́триця густини́
• diagonal ~
= діагона́льна ма́триця
• differential ~
= диференці́йна ма́триця
• dilated ~
= розши́рена ма́триця
• disperse ~
= розрі́джена ма́триця
• distribution ~
= ма́триця розпо́ділу
• dot ~
= точко́ва ма́триця, растр
• echelon ~
= східча́ста ма́триця
• encoder (encoding) ~
= кодівна́ ма́триця
• ergodic ~
= ергоди́чна ма́триця
• error ~
= ма́триця по́мило́к
• exponent ~
= ма́триця експоне́нт
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) ма́триця
• full ~
= по́вна ма́триця
• game ~
= ма́триця гри
• general ~
= ма́триця зага́льного ви́гляду
• generalized ~
= узага́льнена ма́триця
• group ~
= групова́ ма́триця
• grouping ~
= ма́триця групува́ння
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна ма́триця
• identity ~
= одини́чна ма́триця
• imaginary ~
= уя́вна ма́триця
• imprimitive ~
= імприміти́вна ма́триця
• improper ~
= невласти́ва ма́триця
• incidence ~
= ма́триця інциде́нтності
• indecomposable ~
= нерозкладна́ (нерозвивна́) ма́триця
• infinite ~
= нескінче́нна ма́триця
• information ~
= інформаці́йна ма́триця
• integer ~
= цілочислова́ ма́триця
• invariant ~
= інваріа́нтна ма́триця
• inverse(d) ~
= обе́рнена ма́триця
• invertible ~
= оборо́тна ма́триця
• irreducible ~
= незвідна́ ма́триця
• mapping ~
= ма́триця відобра́ження
• meromorphic ~
= меромо́рфна ма́триця
• narrative ~
= табли́ця о́писів (розділ конфігуратора)
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна ма́триця
• nondegenerate ~
= неви́роджена ма́триця
• noninvertible ~
= необоро́тна ма́триця
• nonsingular ~
= неособли́ва (неви́роджена, несинґуля́рна) ма́триця
• normal ~
= норма́льна ма́триця
• normalized ~
= (з)нормо́вана ма́триця
• normed ~
= ма́триця з но́рмою
• null ~
= нульова́ ма́триця
• operator ~
= опера́торна ма́триця
• orthogonal ~
= ортогона́льна ма́триця
• oscillating ~
= осцилівна́ ма́триця
• prastrophic ~
= структу́рна ма́триця
• payoff ~
= ма́триця ви́грашів, ма́триця платежі́в
• period ~
= ма́триця пері́одів
• periodic ~
= періоди́чна ма́триця
• permutation ~
= переставко́ва (пермутаці́йна) ма́триця
• plain ~
= про́ста́ ма́триця
• primitive ~
= пе́рві́сна ма́триця
• printing ~
= ма́триця друкува́льного при́строю
• probability ~
= ма́триця ймові́рностей
• quadratic ~
= квадра́тна (квадрато́ва) ма́триця
• random ~
= 1. випадко́ва ма́триця 2. ма́триця випадко́вих величи́н
• reciprocal ~
= обе́рнена ма́триця
• rectangular ~
= прямоку́тна ма́триця
• reduced ~
= зве́дена ма́триця
• reducible ~
= звідна́ ма́триця
• residue ~
= ма́триця ли́шків
• row ~
= однорядко́ва ма́триця, ма́триця-рядо́к
• scattering ~
= ма́триця розсі́ювання
• scrambling ~
= ма́триця кодува́ння
• self-adjoint ~
= самоспря́жена ма́триця
• similar ~
= поді́бна ма́триця
• simple classic(al) ~
= Жорда́нова ма́триця
• singular ~
= особли́ва (ви́роджена, синґуля́рна) ма́триця
• skew ~
= скісна́ (скісносиметри́чна) ма́триця
• software ~
= табли́ця програ́м (розділ конфігуратора)
• sparse ~
= розрі́джена ма́триця
• square ~
= квадра́тна (квадрато́ва) ма́триця
• stochastic ~
= стохасти́чна ма́триця
• subdiagonal ~
= ни́жня трику́тна ма́триця, піддіагона́льна ма́триця
• substitution ~
= підста́влювана (підста́влена) ма́триця
• superdiagonal ~
= ве́рхня трику́тна ма́триця, наддіагона́льна ма́триця
• symmetric(al) ~
= симетри́чна ма́триця
• symmetrized ~
= симетризо́вана ма́триця
• thinned ~
= розрі́джена ма́триця
• thinning ~
= розрі́джувальна ма́триця
• tournament ~
= т. ігор турні́рна ма́триця
• transfer ~
= ма́триця перене́сення
• transformation ~
= ма́триця перетво́рень
• transformed ~
= перетво́рена ма́триця
• transforming ~
= перетво́рювальна ма́триця
• transition ~
= 1. ма́триця перехо́дів 2. т. ймов. ма́триця ймові́рностей перехо́ду
• transposed ~
= транспоно́вана ма́триця
• trapezoidal ~
= трапецієподі́бна ма́триця
• triangulable ~
= триангульо́вна ма́триця
• triangular ~
= трику́тна ма́триця
• unimodular ~
= унімодуля́рна ма́триця
• unipotent ~
= уніпоте́нтна ма́триця
• unit ~
= одини́чна ма́триця
• unitary ~
= уніта́рна ма́триця
• unity ~
= одини́чна ма́триця
• vertex ~
= т. граф. ма́триця сумі́жності верши́н
• zero ~
= нуль-ма́триця, нульова́ ма́триця
methodology = [ˌmɛθə'dɒlədʒi] методоло́гія, мето́дика; при́нцип
• database design ~
= методоло́гія проєктува́ння ба́зи да́них
• excursion tour ~
= методоло́гія екскурсово́да (в побудові адаптивних інтерфейсів)
• fill-in-blanks ~
= ме́тод запо́внювання бла́нків (поро́жніх коміро́к) (спосіб взаємодії з базою даних)
• rapid prototyping ~
= методоло́гія швидко́го макетува́ння
• software ~
= методоло́гія (при́нципи організа́ції) проєктува́ння со́фту
• software development ~
= методоло́гія розробля́ння со́фту
metric = ['mɛtrɪk] 1. ме́трика || метри́чний 2. мі́ра
• admissible ~
= прийня́тна ме́трика
• almost ~
= псевдоме́трика, ма́йже ме́трика || псевдометри́чний, ма́йже метри́чний, квазиметри́чний
• analytical ~
= аналіти́чна ме́трика
• areal ~
= ареа́льна ме́трика, ме́трика площ
• associated ~
= асоційо́вана ме́трика
• bilinear ~
= біліні́йна ме́трика
• compact ~
= компа́ктна ме́трика
• conformal ~
= конфо́рмна ме́трика
• continuous ~
= непере́рвна ме́трика
• convex ~
= опу́кла ме́трика
• discrete ~
= дискре́тна ме́трика
• equiareal ~
= еквіареа́льна ме́трика
• Euclidean ~
= Евклі́дова ме́трика
• fiber ~
= ме́трика розшаро́вання (в’я́зки)
• font ~
= ме́трика шри́фту (розміри елементів шрифту)
• general ~
= спі́льна ме́трика
• generalized ~
= узага́льнена ме́трика
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна ме́трика
• induced ~
= (з)індуко́вана ме́трика
• integral ~
= інтеґра́льна ме́трика
• intrinsic ~
= вну́трішня ме́трика
• invariant ~
= інваріа́нтна ме́трика
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) ме́трика
• nonsingular ~
= неви́роджена (неособли́ва, несинґуля́рна) ме́трика
• normed ~
= (з)нормо́вана ме́трика
• projective ~
= проєкти́вна ме́трика
• proper ~
= власти́ва ме́трика
• regular ~
= реґуля́рна ме́трика
• singular ~
= ви́роджена (особли́ва, синґуля́рна) ме́трика
• software ~
= ме́трика програмо́вих за́собів (со́фту)
• spherical ~
= сфери́чна ме́трика
• standard ~
= станда́ртна ме́трика
• symmetrical ~
= симетри́чна ме́трика
• text ~
= ме́трика те́ксту
• trivial ~
= тривіа́льна ме́трика
• uniform ~
= рівномі́рна ме́трика
• weak ~
= слабка́ ме́трика
model = ['mɒdl] 1. моде́ль; маке́т; схе́ма || моделюва́ти/змоделюва́ти || моде́льний 2. взіре́ць; шабло́н; тип 3. моделюва́льний при́стрій
• ~ with constant factors
= моде́ль зі ста́лими фа́кторами (в дисперсійному аналізі)
• ~ with random factors
= моде́ль з випадко́вими фа́кторами
• ~ of arithmetic
= моде́ль аритме́тики (арифме́тики)
• ~ of calculation
= схе́ма обчи́слювання
• ~ of choice
= моде́ль ви́бору
• abbreviated ~
= скоро́чена моде́ль
• absolute ~
= абсолю́тна моде́ль
• abstract ~
= абстра́ктна моде́ль
• adaptive ~
= адапти́вна моде́ль
• additive ~
= адити́вна моде́ль
• adequate ~
= адеква́тна моде́ль
• ad hoc ~
= спеціа́льна (спеціа́льно розро́блена) моде́ль (для даного конкретного випадку)
• affine ~
= афі́нна моде́ль
• aggregate (aggregative) ~
= суку́пна моде́ль
• algebraic ~
= алґебри́чна моде́ль
• algorithm ~
= моде́ль алґори́тму
• algorithmic(-type) ~
= алґоритмі́чна моде́ль
• analysis-of-variance ~
= моде́ль дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чна моде́ль
• a posteriori ~
= апостеріо́рна моде́ль
• approximate ~
= набли́жена моде́ль
• a priori ~
= апріо́рна моде́ль
• asymptotic ~
= асимптоти́чна моде́ль
• autoregressive ~
= автореґреси́вна моде́ль
• Bayesian ~
= Ба́єсова моде́ль
• behavio(u)ristic ~
= бігевіористи́чна (поведі́нкова) моде́ль; моде́ль поведі́нки
• bifactor ~
= двофа́кторна моде́ль
• binomial ~
= біно́мна моде́ль
• bionic ~
= біоні́чна моде́ль
• birational ~
= біраціона́льна моде́ль
• canonical ~
= каноні́чна моде́ль
• cascade ~
= каска́дна моде́ль
• cellular ~
= комірко́ва моде́ль, кліти́нна (клітинко́ва) моде́ль (в теорії автоматів)
• chance ~
= імові́рнісна моде́ль
• choice ~
= моде́ль ви́бору
• classic(al) ~
= класи́чна моде́ль
• closed ~
= за́мкнена моде́ль
• cobweb ~
= павутиноподі́бна моде́ль
• combinatorial ~
= комбінато́рна моде́ль
• compact memory ~
= компа́ктна моде́ль па́м’яті
• composite ~
= скла́дена моде́ль
• computer ~
= комп’ю́терна моде́ль
• conformal ~
= конфо́рмна моде́ль
• continuous ~
= непере́рвна моде́ль
• countable ~
= зліче́нна моде́ль
• crude ~
= гру́ба моде́ль
• cybernetic ~
= кібернети́чна моде́ль
• data ~
= моде́ль да́них
• decision ~
= моде́ль прийма́ння рі́шень
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) моде́ль
• deductive ~
= дедукти́вна моде́ль
• denumerable ~
= зліче́нна моде́ль, моде́ль зі зліче́нною о́бластю
• descriptive ~
= 1. описо́ва (дескрипти́вна) моде́ль 2. форма́льна моде́ль
• deterministic ~
= детерміністи́чна моде́ль
• differential ~
= диференці́йна моде́ль
• discrete ~
= дискре́тна моде́ль
• distribution ~
= моде́ль розпо́ділу
• dominating ~
= домінівна́ моде́ль
• dynamic(al) ~
= динамі́чна моде́ль
• dynamic programming ~
= моде́ль динамі́чного програмува́ння
• econometric ~
= економетри́чна моде́ль
• empirical ~
= емпіри́чна моде́ль
• entity-relationship (ER) ~
= моде́ль ти́пу "об’є́кт - відно́шення", моде́ль ти́пу "суть - зв’язо́к" (у реляційних базах даних)
• estimation ~
= моде́ль оці́нювання
• evolutionary ~
= еволюці́йна моде́ль
• expanded ~
= розши́рена моде́ль
• experimental ~
= експеримента́льна моде́ль
• exponential ~
= експоненці́йна моде́ль
• extensional ~
= екстенсі́йна моде́ль
• external ~
= зо́внішня моде́ль
• extrinsic ~
= зо́внішня моде́ль
• far call ~
= моде́ль дале́кого ви́клику
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) моде́ль
• formal ~
= форма́льна моде́ль
• formalized ~
= формалізо́вана моде́ль
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) моде́ль
• game ~
= ігрова́ моде́ль; моде́ль гри
• game-theoretic [game-theory] ~
= теоре́тико-ігрова́ моде́ль
• general ~
= зага́льна моде́ль
• generalized ~
= узага́льнена моде́ль
• geometrical ~
= геометри́чна моде́ль
• graph-theoretical ~
= теоре́тико-гра́фова моде́ль
• heuristic ~
= евристи́чна моде́ль
• hierarchical ~
= 1. ієрархі́чна моде́ль 2. стат. моде́ль експериме́нту з групува́нням
• homogeneous ~
= однорі́дна моде́ль
• homomorphic ~
= гомомо́рфна моде́ль
• hybrid ~
= гібри́дна моде́ль
• ideal ~
= ідеа́льна моде́ль
• idealized ~
= ідеалізо́вана моде́ль
• induction ~
= індукці́йна моде́ль
• infinite ~
= нескінче́нна моде́ль
• inner (internal) ~
= вну́трішня моде́ль (теорії)
• kinematic ~
= кінемати́чна моде́ль
• kinetic ~
= кінети́чна моде́ль
• linear ~
= ліні́йна моде́ль
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) моде́ль
• logical ~
= логі́чна моде́ль
• logistic ~
= логісти́чна моде́ль
• mathematical ~
= 1. математи́чна моде́ль 2. математи́чна тео́рія (явища)
• matrix ~
= ма́трична моде́ль
• mechanical ~
= механі́чна моде́ль
• medium memory ~
= сере́дня (за вмістом) моде́ль па́м’яті
• memory ~
= моде́ль па́м’яті
• minimal ~
= мініма́льна моде́ль
• multiple ~
= багаторівне́ва моде́ль; багатоаспе́ктна моде́ль
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна моде́ль
• multitemporal ~
= багаточасова́ моде́ль
• network ~
= мере́жева моде́ль; моде́ль мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна моде́ль
• nonstandard ~
= нестанда́ртна моде́ль
• nonstationary ~
= нестаціона́рна моде́ль
• normal ~
= норма́льна моде́ль
• numerical ~
= числова́ моде́ль
• open ~
= відкри́та (неза́мкнена) моде́ль
• optimal ~
= оптима́льна моде́ль
• optimization ~
= моде́ль оптиміза́ції
• optimizing ~
= оптим(із)ува́льна моде́ль
• physical ~
= фізи́чна моде́ль
• pictorial ~
= графі́чна моде́ль
• policy ~
= моде́ль страте́гії
• predator-prey ~
= моде́ль хижа́к-же́ртва
• predictive ~
= прогнозува́льна моде́ль
• preproduction ~
= до́слідна моде́ль; експеримента́льний зразо́к
• probabilistic ~
= ймові́рнісна моде́ль
• probability-theory ~
= теоре́тикоймові́рнісна моде́ль
• procedure call ~
= моде́ль виклика́ння процеду́р
• projective ~
= проєкти́вна моде́ль
• qualitative ~
= я́кісна моде́ль
• quantitative ~
= кі́лькісна моде́ль
• quotient ~
= фа́ктор-моде́ль
• randomization ~
= моде́ль рандоміза́ції
• randomized ~
= рандомізо́вана моде́ль
• recursive ~
= лог. рекурси́вна моде́ль
• regression ~
= реґреси́вна моде́ль
• relational ~
= реляці́йна моде́ль
• renewal ~
= моде́ль відно́влення
• response ~
= моде́ль ві́дгуків
• rigid ~
= жорстка́ моде́ль
• risk ~
= моде́ль ри́зику
• saturated ~
= наси́чена моде́ль
• scaling ~
= шка́льна моде́ль, моде́ль шкалюва́ння
• security ~
= моде́ль механі́зму за́хисту (системи від несанкційованого доступу)
• segmented-memory ~
= моде́ль посеґменто́ваної па́м’яті
• selection ~
= моде́ль відбо́ру
• separable ~
= сепара́бельна моде́ль
• seven-layer ~
= семирівне́ва моде́ль (мережі)
• simple ~
= про́ста́ моде́ль
• simplified ~
= спро́щена моде́ль
• simulation ~
= імітаці́йна моде́ль
• singular ~
= однорівне́ва моде́ль; одноаспе́ктна моде́ль
• small memory ~
= мала́ моде́ль па́м’яті
• software ~
= програмо́ва моде́ль
• solid ~
= о́б’є́мна (монолі́тна) моде́ль (тривимірного об’єкта у машинній графіці)
• sophisticated ~
= ускла́днена моде́ль, моде́ль висо́кої скла́дності
• spatial ~
= просторо́ва моде́ль
• static ~
= стати́чна моде́ль
• statistical ~
= статисти́чна моде́ль
• stochastic ~
= стохасти́чна моде́ль
• stream-of-characters ~
= си́мвольноланцюго́ва (пото́кова) моде́ль (подавання тексту в текстовому редакторі)
• structural ~
= структу́рна моде́ль
• teaching ~
= навча́льна моде́ль
• tiny memory ~
= мініма́льна моде́ль па́м’яті; мініатю́рна моде́ль па́м’яті
• topological ~
= топологі́чна моде́ль
• transitive ~
= транзити́вна моде́ль
• typewriter ~
= машинопи́сна моде́ль (подавання тексту на екрані)
• universal ~
= універса́льна моде́ль
• urn ~
= у́рнова (смітнико́ва) схе́ма, у́рнова (смітнико́ва) моде́ль
• variance ~
= моде́ль диспе́рсії
• vector ~
= ве́кторна моде́ль
• wire-frame ~
= карка́сна моде́ль (тривимірного обєкта машинною графікою)
model(l)ing = ['mɒdlɪŋ] моделюва́ння/змоделюва́ння; будува́ння/побудува́ння (побудо́ва) моде́лі || моделюва́льний
• accountability ~
= моделюва́ння зві́тності
• adaptive ~
= адапти́вне моделюва́ння
• computer ~
= комп’ю́терне моделюва́ння
• conceptual ~
= концептуа́льне моделюва́ння
• cybernetic(al) ~
= кібернети́чне моделюва́ння
• empirical ~
= емпіри́чне моделюва́ння, будува́ння емпіри́чної моде́лі
• mathematical ~
= математи́чне моделюва́ння
• Monte-Carlo ~
= моделюва́ння ме́тодом Мо́нте-Ка́рло
• probabilistic ~
= ймові́рнісне моделюва́ння
• software ~
= програмо́ве моделюва́ння
• statistical ~
= статисти́чне моделюва́ння
• stochastic ~
= стохасти́чне моделюва́ння
• system ~
= систе́мне моделюва́ння
module = ['mɒdju:l] мо́дуль || мо́дульний // ~ in a space мо́дуль в про́сторі; ~ on a space мо́дуль на про́сторі
• ~ of automorphism
= мо́дуль автоморфі́зму
• ~ of bicharacters
= мо́дуль біхара́ктерів
• ~ of characters
= мо́дуль хара́ктерів
• ~ of congruence
= мо́дуль конґруе́нтності, мо́дуль порі́внювання
• ~ of continuity
= мо́дуль непере́рвності
• ~ of convexity
= мо́дуль опу́клості
• ~ of a curve
= мо́дуль криво́ї
• ~ of a definition
= мо́дуль озна́чення
• ~ of an element
= мо́дуль елеме́нту
• ~ of ellipticity
= мо́дуль еліпти́чності
• ~ of exactness
= мо́дуль то́чності
• ~ of finite length
= мо́дуль скінче́нної довжини́
• ~ of mappings
= мо́дуль відобра́жень
• ~ of parabolicity
= мо́дуль параболі́чності
• ~ of periodicity
= мо́дуль періоди́чності
• ~ of smoothness
= мо́дуль гла́дкості
• ~ with differentiation
= диференці́йний мо́дуль, мо́дуль з диференціюва́нням
• ~ with filtration
= мо́дуль з фільтрува́нням
• ~ without torsion
= мо́дуль без за́круту, беззакруто́вий мо́дуль
• add-in (add-on) ~
= мо́дуль розширя́ння (функцій системи тощо)
• affine ~
= афі́нний мо́дуль
• algebra ~
= мо́дуль над а́лґеброю
• algebraic ~
= алґебри́чний мо́дуль
• antisingular ~
= антисинґуля́рний мо́дуль
• application ~
= застосо́вний мо́дуль
• associated ~
= асоційо́ваний мо́дуль
• attracting ~
= притя́гувальний мо́дуль
• augmentation ~
= допо́внювальний мо́дуль
• balanced ~
= збалансо́ваний мо́дуль
• bounded ~
= обме́жений мо́дуль
• character ~
= мо́дуль хара́ктеру
• complementary ~
= доповня́льний мо́дуль
• complete ~
= по́вний мо́дуль
• complex ~
= ко́мплексний мо́дуль
• conjugate ~
= спря́жений мо́дуль
• convex ~
= опу́клий мо́дуль
• cyclic ~
= циклі́чний мо́дуль
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) мо́дуль
• dummy ~
= фікти́вний мо́дуль
• exact ~
= то́чний мо́дуль
• expansion ~
= розши́рювальний мо́дуль
• explanation ~
= мо́дуль поя́снень (в експертних системах)
• factor ~
= фа́ктор-мо́дуль
• faithful ~
= то́чний мо́дуль
• faulty ~
= неспра́вний мо́дуль
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) мо́дуль
• free ~
= ві́льний мо́дуль
• full ~
= по́вний мо́дуль
• generic ~
= уніфіко́ваний мо́дуль
• geometric ~
= геометри́чний мо́дуль
• gradable ~
= ґрадуйо́вний мо́дуль
• graded ~
= (по)ґрадуйо́ваний мо́дуль
• hardware ~
= апара́тний мо́дуль
• homogeneous ~
= однорі́дний мо́дуль
• idele ~
= мо́дуль іде́лю
• implement (implementation) ~
= мо́дуль реаліза́ції
• imprimitive ~
= імприміти́вний мо́дуль
• indecomposable ~
= нерозвивни́й (нерозкладни́й) мо́дуль
• injective ~
= ін’єкти́вний мо́дуль
• integral ~
= інтеґра́льний мо́дуль
• invariant ~
= інваріа́нтний мо́дуль
• invertible ~
= оборо́тний мо́дуль
• lattice ~
= ґра́тко́вий мо́дуль
• linked ~
= зв’я́зний мо́дуль
• load ~
= мо́дуль заванта́жування, заванта́жувальний мо́дуль
• local ~
= лока́льний мо́дуль
• logical ~
= логі́чний мо́дуль
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний мо́дуль
• null ~
= нульови́й мо́дуль
• object ~
= об’є́ктний мо́дуль
• open ~
= відкри́тий мо́дуль
• ordered ~
= впорядко́ваний мо́дуль
• orientable ~
= орієнто́вний мо́дуль
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) мо́дуль
• orthogonal ~
= ортогона́льний мо́дуль
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• periodic ~
= періоди́чний мо́дуль
• power ~
= блок жи́влення
• primary ~
= пріма́рний мо́дуль
• primitive ~
= приміти́вний мо́дуль
• principal ~
= головни́й мо́дуль
• processor ~
= проце́сорний мо́дуль, проце́сор
• projective ~
= проєкти́вний мо́дуль
• proper ~
= власти́вий мо́дуль
• quadratic ~
= квадрати́чний мо́дуль
• quotient ~
= фа́ктор-мо́дуль
• rationally closed ~
= раціона́льно за́мкнений мо́дуль
• rationally equivalent ~
= раціона́льно еквівале́нтний мо́дуль
• real ~
= ді́йсний мо́дуль
• reduced ~
= зве́дений мо́дуль
• reducible ~
= звідни́й мо́дуль
• reflexive ~
= рефлекси́вний мо́дуль
• regular ~
= реґуля́рний мо́дуль
• relation ~
= мо́дуль відно́шень
• relocat(e)able ~
= пересувни́й мо́дуль
• replacement ~
= мо́дуль замі́ни, резе́рвний мо́дуль
• ring ~
= мо́дуль над кільце́м
• simple ~
= про́сти́й мо́дуль
• simplicial ~
= симпліці́йний мо́дуль
• singular ~
= ви́роджений (синґуля́рний) мо́дуль
• software ~
= програмо́вий мо́дуль, со́фтовий мо́дуль
• source ~
= входови́й (пе́рві́сний) мо́дуль
• tensor ~
= те́нзорний мо́дуль
• topological ~
= топологі́чний мо́дуль
package = ['pækɪdʒ] 1. блок; мо́дуль; ко́рпус 2. паке́т (програм) 3. компле́кт; суку́пність (обмежень тощо) 4. маси́в (інформації тощо)
• application ~
= паке́т застосо́вних (прикладни́х) програ́м
• benchmark ~
= те́стовий паке́т; паке́т те́стів
• candidate ~
= паке́т програ́м (дібраних) до застосува́ння
• debug ~
= знева́джувальний паке́т програ́м
• development ~
= інструмента́льний паке́т програ́м
• disk ~
= паке́т програ́м на диске́ті (диске́тах)
• flat ~
= пласки́й (плеска́тий) ко́рпус
• graphics ~
= графі́чний паке́т програ́м, паке́т програ́м маши́нної гра́фіки
• hardware and software ~
= апара́тно-програмо́вий компле́кт
• integral (integrated) ~
= зінтеґро́ваний (ці́лісний) паке́т застосо́вних (прикладни́х) програ́м
• program ~
= паке́т програ́м
• protocol ~
= паке́т протоко́льних програ́м
• routine ~
= паке́т станда́ртних програ́м
• software ~
= паке́т програ́м, со́фтовий паке́т
• standard software ~
= паке́т станда́ртних програ́м
• subroutine ~
= паке́т підпрогра́м
• system ~
= паке́т систе́мних програ́м
• test ~
= блок те́стових програ́м
• turnkey ~
= гото́вий до застосува́ння паке́т програ́м
piracy = ['paɪrəsi] піра́тство; незако́нне (нелега́льне, самопра́вне) використа́ння (програм)
• program ~
= незако́нне копіюва́ння програ́м, програмо́ве піра́тство
• software ~
= пору́шення а́вторських прав на програ́ми (софт); комп’ю́терне піра́тство
platform = ['plætfɔ:m] платфо́рма; помі́ст
• hardware ~
= ба́зова апарату́ра
• software ~
= ба́зові програмо́ві за́соби; основни́й софт
portability = [ˌpɔ:tə'bɪləti] перено́сність; мобі́льність, транспорта́бельність, транспорто́вність
• programmer ~
= мобі́льність програма́тора (пристосовність до змін)
• software ~
= перено́сність (мобі́льність) програмо́вих за́собів (со́фту)
probe = [prəʊb] 1. зонд; щуп || зондува́ти/прозондува́ти 2. дослі́джувати/досліди́ти; вивча́ти/ви́вчити
• software ~
= програмо́вий зонд (засіб визначати частоту виконання програмових операторів)
• stack ~
= сте́ковий зонд (засіб перевірки вільного місця в стеку)
problem = ['prɒbləm] 1. пробле́ма; зада́ча // ~ that defies solution нерозв’язна́ зада́ча; to attack a ~ бра́тися/взя́тися розв’я́зувати зада́чу (пробле́му); to face a ~ стика́тися/зіткну́тися з пробле́мою; to solve a ~ розв’я́зувати/розв’яза́ти зада́чу (пробле́му) 2. пита́ння, завда́ння 3. мн. тру́днощі, ускла́днення
• ~ of elimination
= пробле́ма еліміна́ції
• ~ of interpolating
= зада́ча інтерполя́ції
• ~ of interpretation
= зада́ча інтерпрета́ції
• ~ of localization
= пробле́ма локаліза́ції
• ~ of projectivity
= пробле́ма проєкти́вності
• ~ of reduction
= пробле́ма зве́дення
• ~ of separability
= пробле́ма сепара́бельності
• ~ of solvability
= пробле́ма розв’я́зності
• absorption ~
= зада́ча про поглина́ння
• abstract ~
= абстра́ктна пробле́ма
• accounting ~
= бухга́лтерська зада́ча, зада́ча о́бліку і звітува́ння
• adjoint ~
= спря́жена зада́ча
• algebraic ~
= алґебри́чна зада́ча
• algorithmic ~
= алґори́тмова (алґори́фмова), алґоритмі́чна (алґорифмі́чна) пробле́ма
• applied ~
= застосо́вна (прикладна́) зада́ча
• approximating ~
= набли́жена зада́ча
• approximation ~
= пробле́ма апроксима́ції
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) зада́ча
• assessment ~
= зада́ча оці́нювання
• asymptotic ~
= асимптоти́чна зада́ча
• authentication ~
= пробле́ма встано́влення автенти́чності
• ballistic ~
= балісти́чна зада́ча
• benchmark ~
= етало́нна те́стова зада́ча
• bottleneck ~
= пробле́ма вузьки́х місць
• boundary value ~
= межова́ (крайова́) зада́ча
• brachistochrone ~
= зада́ча про брахістохро́ну
• business ~
= комерці́йна зада́ча; економі́чна зада́ча
• calculability ~
= пробле́ма обчисле́нності
• canonical ~
= каноні́чна зада́ча
• characteristic ~
= характеристи́чна зада́ча
• characterization ~
= пробле́ма характериза́ції
• classic(al) ~
= класи́чна зада́ча
• classification ~
= зада́ча класифіка́ції
• combinatorial ~
= комбінато́рна зада́ча
• compactness ~
= пробле́ма компа́ктності
• computational ~
= обчи́слювальна зада́ча
• conjugate ~
= спря́жена зада́ча
• construction ~
= зада́ча на побудо́ву
• continuum ~
= пробле́ма конти́нууму
• control ~
= зада́ча керува́ння
• convergence ~
= пробле́ма збі́жності
• covering ~
= зада́ча про покрива́ння
• data-set ~
= зада́ча опрацьо́вування суку́пності да́них
• decision ~
= зада́ча про прийма́ння рі́шень; пробле́ма ви́бору
• decoding ~
= пробле́ма декодува́ння
• deducibility ~
= пробле́ма ви́відності
• differentiation ~
= зада́ча диференціюва́ння
• diffusion ~
= пробле́ма дифу́зії
• direct ~
= пряма́ зада́ча
• direction-finding ~
= пробле́ма ви́бору на́пряму
• distribution ~
= зада́ча про розпо́діл
• dual ~
= дуа́льна зада́ча
• dusty-deck ~
= пробле́ма перене́сення ная́вних програ́м на нові́ моде́лі комп’ю́терів
• eigenvalue ~
= зада́ча на вла́сні зна́чення
• embedding ~
= зада́ча про вкла́дення
• enumerability ~
= пробле́ма перерахо́вності
• enumeration ~
= пробле́ма перерахо́вування
• equivalence ~
= пробле́ма еквівале́нтності
• equivalent ~
= еквівале́нтна зада́ча
• estimation ~
= зада́ча про оці́нювання
• extended ~
= розши́рена зада́ча
• extension ~
= зада́ча про продо́вження
• finitary ~
= фіні́тна пробле́ма
• flow ~
= зада́ча про поті́к
• forecasting ~
= зада́ча прогнозува́ння
• general ~
= зага́льна (спі́льна) зада́ча
• generalized ~
= узага́льнена зада́ча
• graphic ~
= графі́чна зада́ча
• graph-theoretic ~
= зада́ча тео́рії гра́фів
• halting ~
= пробле́ма зу́пину; пробле́ма зупи́нки
• hill-climbing ~
= зада́ча по́шуку екстре́муму
• homogeneity ~
= пробле́ма однорі́дності
• homogeneous ~
= однорі́дна зада́ча
• homotopy ~
= зада́ча гомото́пії
• ill-conditioned ~
= некоре́ктна зада́ча; непра́вильно сформульо́вана (поста́влена) зада́ча
• ill-defined ~
= пога́но структуро́вана зада́ча
• ill-posed (improperly posed) ~
= некоре́ктно поста́влена (некоре́ктна) зада́ча
• infeasible ~
= зада́ча, що не ма́є ро́зв’язку
• inference ~
= пробле́ма (логі́чного) виво́дження/ви́ведення
• infinitesimal ~
= зада́ча чи́слення нескінче́нно (знико́мо) мали́х
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва зада́ча
• initial ~
= початко́ва зада́ча
• initial-value ~
= зада́ча Коші́
• insoluble ~
= нерозв’язна́ зада́ча
• integration ~
= зада́ча інтеґрува́ння
• interpolation ~
= зада́ча інтерполя́ції
• intractable ~
= важкорозв’язна́ зада́ча
• intricate ~
= складна́ (важка́, заплу́тана) зада́ча
• invariant ~
= інваріа́нтна зада́ча
• inverse ~
= обе́рнена зада́ча
• inversion ~
= пробле́ма обе́рнення (інве́рсії)
• isometric ~
= ізометри́чна пробле́ма
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чна зада́ча
• linear ~
= ліні́йна зада́ча
• logical ~
= логі́чна зада́ча
• management ~
= зада́ча (на, про) керува́ння
• market analysis ~
= зада́ча ана́лізу ри́нкової кон’юнкту́ри
• marriage ~
= зада́ча про ви́бір; зада́ча на двосполу́ку; зада́ча (пробле́ма) двосполуча́ння
• matching ~
= зада́ча про парносполу́ки (двосполу́ки)
• minimax ~
= мініма́ксова зада́ча
• mix ~
= зада́ча про перемі́шування
• mixed ~
= змі́шана зада́ча
• moment ~
= зада́ча моме́нтів
• moving boundary ~
= зада́ча з рухо́мою меже́ю
• multicriterion ~
= багатокритері́йна зада́ча
• multidecision ~
= багатогіпо́тезна статисти́чна зада́ча (приймання рішень)
• multi-objective ~
= багатоцільова́ зада́ча
• multivariate ~
= зада́ча з багатьма́ змі́нними; багатови́мірна зада́ча
• network ~
= мере́жева зада́ча
• network flow ~
= зада́ча про пото́ки в мере́жах
• nonlinear ~
= неліні́йна зада́ча
• nonuniform ~
= неоднорі́дна зада́ча
• normal ~
= норма́льна зада́ча
• normative ~
= нормати́вна зада́ча
• number ~
= зада́ча з числови́ми пара́метрами
• numerical ~
= числова́ зада́ча
• occupancy ~s
= зада́чі про розмі́щування
• open ~
= нерозв’я́зана зада́ча, відкри́та пробле́ма
• optimization ~
= зада́ча оптиміза́ції
• optimum ~
= зада́ча на о́птимум
• plane ~
= пло́ска (площи́нна) зада́ча
• polar ~
= поля́рна зада́ча
• prediction ~
= пробле́ма прогнозува́ння
• privacy ~
= пробле́ма збере́ження таємни́ці
• probabilistic ~
= ймові́рнісна зада́ча
• programming ~
= пробле́ма програмува́ння; тру́днощі в проце́сі програмува́ння
• puzzle ~
= ламиголо́вка, за́гадка
• quadrature ~
= зада́ча про квадрату́ру
• queuing ~
= зада́ча ма́сового обслуго́вування
• real-time ~
= реальночасова́ зада́ча (що її розв’язують у реальному часі)
• real-world ~
= реа́льна зада́ча; практи́чна зада́ча
• recursively solvable ~
= рекурси́вно розв’язна́ пробле́ма
• reducibility ~
= пробле́ма зві́дності
• reducible ~
= звідна́ пробле́ма
• representation ~
= пробле́ма предста́влення
• search ~
= зада́ча по́шуку
• separable ~
= сепара́бельна зада́ча
• separation ~
= пробле́ма відокре́млювання
• sequencing ~
= зада́ча про впорядко́вування
• software ~
= пробле́ма програ́м (со́фту) (під час розробляння чи експлуатації)
• solvable ~
= розв’язна́ пробле́ма
• spectral ~
= спектра́льна зада́ча
• stale data ~
= пробле́ма вилуча́ння застарі́лих да́них
• test ~
= те́стова зада́ча; контро́льна зада́ча
• statistical ~
= статисти́чна зада́ча
• stereometric ~
= стереометри́чна зада́ча
• stochastic ~
= стохасти́чна зада́ча
• time-table ~
= зада́ча про ро́зклад
• toy ~
= моде́льна зада́ча
• tractable ~
= легкорозв’язна́ зада́ча
• trade-off ~
= пробле́ма компромі́сних рі́шень
• traffic ~
= зада́ча про транспо́ртний поті́к
• transport ~
= зада́ча переносі́ння
• transportation ~
= тра́нспортна зада́ча, зада́ча про перевозі́ння
• trigonometric ~
= тригонометри́чна зада́ча
• undecidable ~
= нерозв’язна́ пробле́ма
• unsolvable ~
= нерозв’язна́ зада́ча
• variational ~
= варіаці́йна зада́ча
• well-behaved ~
= коре́ктна зада́ча
• well-posed ~
= коре́ктно поста́влена зада́ча
• well-set ~
= коре́ктна зада́ча
process = ['prəʊsɛs] 1. проце́с // ~ with aftereffect проце́с із післяді́єю 2. спо́сіб (опрацьо́вування тощо) 3. опрацьо́вувати/опрацюва́ти 4. перетво́рювати/перетвори́ти
• ~ of iteration
= ітера́ція; ме́тод ітера́ції
• ~ of randomization
= проце́с рандоміза́ції
• adaptive ~
= адапти́вний проце́с
• additive ~
= адити́вний проце́с
• adjoint ~
= спря́жений проце́с
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний проце́с
• approximate ~
= набли́жений проце́с
• approximation ~
= проце́с апроксимува́ння
• background ~
= фо́новий проце́с
• batch ~
= паке́тний проце́с; проце́с паке́тного опрацьо́вування
• binary ~
= біна́рний проце́с
• branching ~
= розгалу́жений проце́с
• canonical ~
= каноні́чний проце́с
• cascade ~
= каска́дний проце́с
• child ~
= поро́джений проце́с, дочі́рній проце́с
• circular ~
= циклі́чний проце́с
• concurrent ~s
= парале́льні (одноча́сні) проце́си
• conservative ~
= консервати́вний проце́с
• constructive ~
= конструкти́вний проце́с
• continuation ~
= проце́с продо́вжування
• continuous ~
= непере́рвний проце́с
• convergent ~
= збі́жний проце́с
• convex ~
= опу́клий проце́с
• cumulative ~
= кумуляти́вний проце́с
• cyclic ~
= циклі́чний проце́с
• death ~
= проце́с вмира́ння
• degenerate ~
= ви́роджений проце́с
• detached ~
= фо́новий проце́с
• deterministic ~
= детерміністи́чний проце́с
• diagonal ~
= діагона́льний проце́с (Ка́нтора)
• difference ~
= різнице́вий проце́с
• differential ~
= диференці́йний проце́с
• differentiation ~
= проце́с диференціюва́ння
• digital ~
= дискре́тний проце́с
• discontinuous ~
= дискре́тний проце́с
• dissipative ~
= дисипати́вний проце́с
• divergent ~
= розбі́жний проце́с
• dual ~
= дуа́льний проце́с
• dynamic ~
= динамі́чний проце́с
• effective ~
= ефекти́вний проце́с
• empirical ~
= емпіри́чний проце́с
• equilibrium ~
= рівнова́жний проце́с
• ergodic ~
= ергоди́чний проце́с
• evolutionary ~
= еволюці́йний проце́с
• exhaustion ~
= проце́с виче́рпування
• expectation ~
= проце́с очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний проце́с
• extended ~
= узага́льнений проце́с
• fictitious ~
= фікти́вний проце́с
• finite ~
= фіні́тний (скінче́нний) проце́с
• forward ~
= прями́й проце́с
• general ~
= зага́льний проце́с
• generating ~
= поро́джувальний проце́с
• genetic ~
= ґенети́чний проце́с
• gradient ~
= ґрадіє́нтний проце́с
• harmonic ~
= гармоні́чний проце́с
• harmonizable ~
= гармонізо́вний проце́с
• hereditary ~
= проце́с із післяді́єю
• heterogeneous ~
= неоднорі́дний проце́с
• heuristic ~
= евристи́чний проце́с
• hibernating ~
= заморо́жений проце́с
• holomorphic ~
= голомо́рфний проце́с
• homogeneous ~
= однорі́дний проце́с
• indirect ~
= непрями́й (побі́жний) проце́с
• induced ~
= (з)індуко́ваний проце́с
• informational ~
= інформаці́йний проце́с
• integrable ~
= інтеґро́вний проце́с
• interpolatory ~
= інтерполяці́йний проце́с
• inverse ~
= обе́рнений проце́с
• isotropic ~
= ізотро́пний проце́с
• iterative ~
= ітерати́вний проце́с; ітераці́йний проце́с
• jump ~
= стрибко́вий проце́с
• limiting ~
= перехі́д до грани́ці
• linear ~
= ліні́йний проце́с
• Markov(ian) ~
= ма́рковський проце́с
• shell ~
= зо́внішній проце́с
• measurable ~
= вимірни́й проце́с
• memoryless ~
= безпам’яттє́вий проце́с
• monotonous ~
= моното́нний проце́с
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний проце́с
• normal ~
= норма́льний проце́с
• normalized ~
= (з)нормо́ваний проце́с
• numerical ~
= числови́й проце́с
• observation ~
= проце́с спостеріга́ння
• observed ~
= спостере́ж(ува)ний проце́с
• optimum ~
= оптима́льний проце́с
• orthogonal ~
= ортогона́льний проце́с
• predictable ~
= прогнозо́вний проце́с
• probabilistic ~
= імові́рнісний проце́с
• pursuit ~
= проце́с переслі́дування
• random ~
= випадко́вий проце́с
• recurrent ~
= верта́льний проце́с; рекуре́нтний проце́с
• recursive ~
= рекурси́вний проце́с
• reduced ~
= зве́дений проце́с
• reducible ~
= звідни́й проце́с
• regular ~
= реґуля́рний проце́с
• renewal ~
= проце́с відно́влювання
• restorative ~
= проце́с відно́влювання
• return ~
= проце́с пове́рнення (верта́ння)
• reverse ~
= зворо́тний проце́с
• reversible ~
= оборо́тний проце́с
• search ~
= проце́с по́шуку
• selection ~
= проце́с добира́ння (відбо́ру)
• sieving ~
= проце́с просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод
• singular ~
= синґуля́рний (ви́роджений) проце́с
• sister ~
= проце́с-партне́р
• slave ~
= підпорядко́ваний проце́с
• sleeping ~
= засну́лий проце́с
• smoothed ~
= згла́джений проце́с
• smoothing ~
= проце́с згла́джування
• software ~
= 1. програмо́вий (програмо́во реалізо́вний) проце́с 2. проце́с ство́рювання та експлуата́ції програ́м (со́фту)
• spectral ~
= спектра́льний проце́с
• stable ~
= стабі́льний проце́с
• stationary ~
= стаціона́рний проце́с
• stochastic ~
= стохасти́чний проце́с
• stopped ~
= зупи́нений проце́с
• summation ~
= проце́с сумува́ння (підсумо́вування)
• synergistic ~
= синергі́йний проце́с
• transient ~
= перехідни́й (переходо́вий) проце́с
• user ~
= користувачі́в проце́с
• vector ~
= ве́кторний проце́с
processor = ['prəʊsɛsə] проце́сор
• array ~
= ма́тричний проце́сор
• attached ~
= копроце́сор, спря́жений проце́сор
• auxiliary ~
= допомі́жни́й проце́сор; зо́внішній проце́сор
• back-end ~
= післяпроце́сор, додатко́вий проце́сор
• background job ~
= проце́сор фо́нових завда́нь
• basic ~
= основни́й проце́сор; ба́зовий проце́сор
• command ~
= кома́ндний проце́сор
• console command ~
= діало́говий моніто́р
• control ~
= керівни́й проце́сор
• dual (dyadic) ~
= двопроце́сорний ко́мплекс
• front-end ~
= проце́сор вво́дження - виво́дження
• host ~
= головни́й проце́сор
• interface ~
= проце́сор спря́ження; інтерфе́йсний проце́сор
• language ~
= мо́вний проце́сор; трансля́тор; інтерпрета́тор
• math (numeric) ~
= математи́чний (спец)проце́сор
• message ~
= проце́сор повідо́млень
• numerical data ~
= математи́чний проце́сор
• outline ~
= систе́ма опрацьо́вування структуро́ваних те́кстів
• raster ~
= ра́стровий проце́сор
• service ~
= се́рвіс-проце́сор; обслуго́вувальний проце́сор
• software ~
= програмо́вий проце́сор (логічна абстракція фізичного процесора), софт-проце́сор
• specially designed ~
= спецпроце́сор
• terminal ~
= терміна́льний проце́сор
• text ~
= текстови́й проце́сор
• video ~
= відеопроце́сор
• virtual ~
= віртуа́льний проце́сор
• word ~
= систе́ма готува́ння (опрацьо́вування) те́ксту
product = ['prɒdʌkt] 1. до́буток 2. проду́кт 3. результа́т 4. ви́ріб; ви́твір
• ~ of algebras
= до́буток а́лґебр
• ~ of cardinals
= до́буток кардина́льних чи́сел
• ~ of complex numbers
= до́буток ко́мплексних чи́сел
• ~ of determinants
= до́буток визначникі́в (детерміна́нтів)
• ~ of events
= до́буток поді́й
• ~ of functions
= до́буток фу́нкцій
• ~ of groups
= до́буток груп
• ~ of mappings
= до́буток відобра́жень
• ~ of matrices
= до́буток ма́триць
• ~ of measures
= до́буток мір
• ~ of numbers
= до́буток чи́сел
• ~ of operators
= до́буток опера́торів
• ~ of ordinals
= до́буток поря́дкових чи́сел
• ~ of polynomials
= до́буток многочле́нів (поліно́мів)
• ~ of rational numbers
= до́буток раціона́льних чи́сел
• ~ of relations
= до́буток відно́шень
• ~ of series
= до́буток ряді́в
• ~ of sums
= 1. до́буток сум 2. кон’ю́нкція диз’ю́нкцій
• ~ of types
= до́буток ти́пів
• ~ of a vector by a number
= до́буток ве́ктора на число́
• ~ of vectors
= до́буток векторі́в
• affine ~
= афі́нний до́буток
• algebraic ~
= алґебри́чний до́буток
• alternating ~
= знакозмі́нний до́буток
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) до́буток
• associative ~
= асоціати́вний до́буток
• binary ~
= біна́рний до́буток
• binomial ~
= біно́мний до́буток
• bracket ~
= дужко́ви́й до́буток
• canonical ~
= каноні́чний до́буток
• cap ~
= до́буток Ві́тні
• cartesian ~
= Дека́ртів до́буток
• characteristic ~
= характеристи́чний до́буток
• closed ~
= за́мкнений до́буток
• competitive software ~
= конкурентноспромо́жний програмо́вий проду́кт
• complex ~
= ко́мплексний до́буток
• convolution ~
= зго́ртка
• countable ~
= зліче́нний до́буток
• cross ~
= 1. алґ. ве́кторний до́буток 2. топ. прями́й до́буток
• cup ~
= до́буток Колмого́рова - Алекса́ндера
• direct ~
= прями́й до́буток
• dot ~
= 1. скаля́рний (вну́трішній) до́буток 2. топ. мно́ження кра́пкою
• exterior ~
= зо́внішній до́буток
• fibered ~
= розшаро́ваний до́буток
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний до́буток
• formal ~
= форма́льний до́буток
• infinite ~
= нескінче́нний до́буток
• inner ~
= скаля́рний до́буток
• logical ~
= логі́чний до́буток
• matrix ~
= ма́тричний до́буток
• meromorphic ~
= меромо́рфний до́буток
• metabelian ~
= мета́белів до́буток
• metric ~
= метри́чний до́буток
• modulo ~
= до́буток за мо́дулем
• normal ~
= норма́льний до́буток
• nuclear ~
= ядро́вий до́буток
• ordinal ~
= ордина́льний до́буток
• outer ~
= зо́внішній (ве́кторний) до́буток
• permutation ~
= до́буток пере́ставок
• predecessor software ~
= попере́дній (застарі́лий) програмо́вий проду́кт (належить замінити на новий)
• program ~
= програмо́вий проду́кт; мн. програмо́ва проду́кція, програ́ми, (софт)
• replacement software ~
= програмо́вий проду́кт-замі́нник
• scalar ~
= скаля́рний до́буток
• similar ~
= поді́бний (аналогічний) проду́кт
• skew ~
= скісни́й до́буток
• smash ~
= стя́гнений до́буток
• software ~
= програмо́вий проду́кт, софт
• split ~
= розще́плений до́буток
• standard ~ of sums
= кон’юнкти́вна норма́льна фо́рма
• symmetric ~
= симетри́чний до́буток
• tensor ~
= те́нзорний до́буток
• topological ~
= топологі́чний до́буток
• torsion ~
= періоди́чний до́буток
• transfinite ~
= трансфіні́тний до́буток
• trigonometric ~
= до́буток (комплексних чисел) в тригонометри́чні фо́рмі
• unbundled ~
= нескомплекто́ваний проду́кт
• vector ~
= ве́кторний до́буток
• verbal ~
= верба́льний до́буток
• weak ~
= слабки́й до́буток
• wreath ~
= вінко́вий до́буток, спле́тення
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти
• ~ of foreign origin
= програ́ма чужозе́много виробни́цтва
• absolute ~
= програ́ма з абсолю́тними адре́сами
• accessory ~
= допомі́жна́ програ́ма
• administration ~
= організо́вувальна програ́ма; програ́ма-адміністра́тор
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• assembly ~
= асе́мблер; компонува́льна програ́ма; програ́ма склада́ння
• assembly language ~
= програ́ма мо́вою асе́мблера
• authorized ~
= авторизо́вана програ́ма (захищена від несанкційованого використання)
• background ~
= фо́нова програ́ма
• bagbiting ~
= непра́вильна (дурна́) програ́ма (з ненормальною поведінкою)
• benchmark ~
= етало́нна те́стова програ́ма
• blue-ribbon ~
= безпомилко́ва програ́ма, програ́ма без помило́к (блакитна стрічка символ високої якості)
• bogotified ~
= проф. здезорганізо́вана програ́ма, безла́дна програ́ма
• bootsafe ~
= антиві́русна програ́ма за́хисту бутсе́ктору
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування
• brittle ~
= машинозале́жна (вразли́ва) програ́ма
• broken ~
= зіпсо́вана програ́ма (не здатна працювати); тупа́ програ́ма
• called ~
= ви́кликана програ́ма
• calling ~
= виклика́льна програ́ма
• checking ~
= програ́ма пере́ві́рки; тест-програ́ма
• chkdsk ~
= програ́ма пере́ві́рки ди́ску
• common ~
= загальноговжи́вана програ́ма
• compiler ~
= компілюва́льна програ́ма, компіля́тор
• complete ~
= закі́нчена програ́ма (що не потребує модифікації в умовах конкретного застосування)
• computer ~
= комп’ю́терна програ́ма
• concave ~
= вві́гнута програ́ма
• configuration ~
= програ́ма конфігурува́ння (системи)
• consistent ~
= несупере́члива програ́ма
• control ~
= керівна́ програ́ма
• convex ~
= опу́кла програ́ма
• copy-protected ~
= захи́щена від копіюва́ння програ́ма
• crash-proof ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма (захищена від руйнування)
• crufty ~
= проф. недієзда́тна програ́ма
• cuspy ~
= акура́тна програ́ма (надійно працює у кого завгодно)
• cyclic ~
= циклі́чна програ́ма
• data-driven ~
= керо́вана да́ними програ́ма
• dead ~
= ме́ртва програ́ма
• debugging ~
= знева́джувальна програ́ма
• development ~
= інструмента́льна програ́ма
• diagnostic ~
= діагности́чна програ́ма
• disk-resident ~
= диск-резиде́нтна програ́ма (що постійно міститься на твердому диску)
• editing ~
= редагува́льна програ́ма; програ́ма-реда́ктор
• editor ~
= реда́кторська програ́ма; програ́ма реда́гування
• event-driven ~
= керо́вана поді́ями програ́ма
• executable ~
= викона́нна програ́ма
• executive ~
= керівна́ програ́ма; організо́вувальна програ́ма; диспе́тчер
• feasible ~
= реалізо́вна (викона́нна) програ́ма
• fine-grained ~
= дрібномо́дульна програ́ма
• fine ~
= чи́ста програ́ма (добре працює, але не оптимальна)
• fixed ~
= жорстка́ програ́ма; зафіксо́вана програ́ма
• format ~
= форматува́льна програ́ма, програ́ма форматува́ння
• froggy ~
= проф. мудро́вана програ́ма, хитрому́дра програ́ма
• graphic ~
= графі́чна програ́ма
• high-performance ~
= високопродукти́вна програ́ма
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна програ́ма
• in-line ~
= ліні́йна програ́ма (без циклів і розгалужень)
• installation ~
= інсталяці́йна програ́ма
• integer ~
= програ́ма цілочислови́х розраху́нків
• kernel ~
= ба́зова програ́ма
• learning ~
= навча́льна програ́ма
• library ~
= бібліоте́чна програ́ма
• license ~
= ліцензі́йна програ́ма (придбана за ліцензією)
• liner ~
= ліні́йна програ́ма
• load ~
= заванта́жувальна програ́ма
• load-and-go ~
= програ́ма із за́пуском пі́сля заванта́ження
• logical ~
= логі́чна програ́ма
• main ~
= основна́ (провідна́) програ́ма
• master ~
= керівна́ програ́ма
• mathematical ~
= математи́чна програ́ма
• minimum ~
= мініма́льна програ́ма
• monitor(ing) ~
= керівна́ програ́ма; моніто́р
• mutated ~
= видозмі́нена програ́ма
• non-mouse ~
= безми́шкова програ́ма (що не використовує мишку)
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна програ́ма
• off-the-peg ~
= гото́ва програ́ма (яку можна орендувати чи купити)
• omnipresent ~
= резиде́нтна програ́ма
• open ~
= відкри́та програ́ма
• operating ~
= робо́ча програ́ма; експлуато́вана програ́ма
• optimal ~
= оптима́льна програ́ма
• optimizing ~
= програ́ма оптиміза́ції
• overlay ~
= оверле́йна програ́ма
• oversized ~
= завели́ка програ́ма (за розмірами)
• paint(brush) ~
= малюва́льна програ́ма
• parent ~
= поро́джувальна програ́ма
• patched ~
= програ́ма з латка́ми, пола́тана програ́ма
• portable ~
= мобі́льна програ́ма (що її легко перенести на комп’ютер іншого типу)
• precanned ~
= фі́рмова програ́ма (що її постачає виробник)
• primal ~
= пряма́ зада́ча програмува́ння
• printed ~
= опубліко́вана програ́ма
• print-intensive ~
= друкомі́стка програ́ма (з великим обсягом друкування)
• procedural ~
= процеду́рна програ́ма
• proper ~
= раціона́льна програ́ма
• prototype ~
= маке́тна програ́ма
• rat’s-nest ~
= безсисте́мна програ́ма, воро́няче гніздо́
• read-in ~
= програ́ма, що її́ вво́дять на вимо́гу (на відміну від резидентної)
• reentrant ~
= повторновикористо́вна (повторновхідна́) програ́ма
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• resident ~
= резиде́нтна програ́ма
• reusable ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• robust ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма, роба́стна програ́ма
• routine ~
= (станда́ртна) програ́ма
• run-time ~
= робо́ча програ́ма
• salvation ~
= рятівна́ програ́ма (що її вводять після невдалих спроб відтворити базу даних іншими засобами)
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• self-contained ~
= незале́жна (самодоста́тня) програ́ма (не має зовнішніх звертань)
• self-loading ~
= самозаванта́жна програ́ма
• self-test ~
= програ́ма із самоконтро́лем; самоконтро́лювальна програ́ма
• sequence-driven ~
= програ́ма, керо́вана заздалегі́дь встано́вленою послідо́вністю
• service ~
= обслуго́вувальна (се́рвісна) програ́ма
• shareable ~
= спільновикористо́вна програ́ма
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма
• slave ~
= підле́гла (підпорядко́вана) програ́ма
• slide show ~
= програ́ма-проє́ктор сла́йдів
• software ~
= систе́мна програ́ма (на відміну від реалізованої апаратно)
• sorting ~
= сортува́льна програ́ма, програ́ма сортува́ння
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• spaghetti ~
= проф. макаро́нна програ́ма (з великим числом нераціональних переходів керування назад і вперед)
• spreadsheet ~
= програ́ма табли́чних розраху́нків
• stand-alone ~
= автоно́мна програ́ма
• star ~
= безпомилко́ва програ́ма (що працює з першого пуску)
• stochastic ~
= стохасти́чна програ́ма
• stored ~
= збере́жувана програ́ма
• structured ~
= структуро́вана програ́ма
• support ~
= допомі́жна́ програ́ма
• suspended ~
= зави́сла програ́ма
• system ~
= систе́мна програ́ма
• target ~
= програ́ма виходо́вою мо́вою (транслятора)
• terminating ~
= нециклі́чна програ́ма
• test ~
= тест, те́стова програ́ма; програ́ма і́спитів (випро́бувань)
• throwaway ~
= програ́ма для тимчасо́вого використа́ння
• total-load ~
= автоно́мна програ́ма (не потребує завантажування додаткових програм)
• track-by-track copy ~
= програ́ма подорі́жкового копіюва́ння
• unmaintainable ~
= незру́чна програ́ма
• unreadable ~
= нечитна́ програ́ма
• unsupported ~
= непідтри́мувана програ́ма (що її не обслуговує розробник)
• updated ~
= скориго́вана програ́ма; модернізо́вана програ́ма
• user ~
= користуваче́ва програ́ма, програ́ма користувача́
• wired-in ~
= заши́та програ́ма (в постійній пам’яті)
programmer = ['prəʊgræmə] 1. програмува́льник, програмі́ст (людина) 2. програма́тор пості́йної па́м’яті (пристрій)
• ~ of ability
= таланови́тий програмува́льник
• advanced ~
= досві́дчений програмува́льник
• application ~
= розро́бник застосо́вних (прикладни́х) програ́м
• assistant chief ~
= помічни́к головно́го програмува́льника (в технології структурного програмування)
• average ~
= посере́дній програмува́льник, програмува́льник сере́дньої кваліфіка́ції
• backup ~
= програмува́льник-дубле́р
• chief ~
= головни́й програмува́льник (в технології структурного програмування)
• human ~
= програмува́льник (людина)
• junior ~
= моло́дший програмува́льник (посада)
• on-site ~
= місце́вий (вла́сний) програмува́льник
• original ~
= а́втор програ́ми
• problem ~
= розро́бник застосо́вних (прикладни́х) програ́м
• senior ~
= ста́рший програмува́льник (посада)
• software ~
= розро́бник систе́мних програ́м (со́фту)
• system ~
= систе́мний програмува́льник
• tradition-bound ~
= консервати́вний програмува́льник
prototyping = ['prəʊtəʊtaɪpɪŋ] 1. ство́рювання прототи́пу 2. макетува́ння
• function ~
= встано́влення прототи́пу фу́нкції
• interactive ~
= інтеракти́вне макетува́ння (проєктованої системи)
• rapid ~
= швидке́ макетува́ння
• software ~
= програмо́ве (со́фтове) макетува́ння
record = ['rɛkɔ:d] 1. за́пис; реєстра́ція // as a matter of ~ на підста́ві за́пису; on ~ зареєстро́ваний 2. за́пис (структурна одиниця інформації) 3. мн. фактографі́чні да́ні 4. діагра́ма (самописця) 5. зо́на (на магнетній стрічці) 6. характери́стика || [rɪ'kɔ:d] 7. запи́сувати/записа́ти 8. реєструва́ти/зареєструва́ти
• activation ~
= за́пис актива́ції
• addition ~
= додатко́вий за́пис; долу́чений за́пис
• amendment ~
= за́пис (у файлі) змін
• anchor ~
= опо́рний за́пис
• blank ~
= поро́жній за́пис
• boot ~
= за́пис заванта́жування (на системному диску)
• change(s) ~
= за́пис змін
• current ~
= пото́чний за́пис
• data ~
= за́пис да́них
• dead ~
= неви́користаний за́пис; ме́ртвий за́пис
• dummy ~
= фікти́вний за́пис
• fixed length ~
= за́пис фіксо́ваної довжини́
• formatted ~
= сформато́ваний за́пис
• head ~
= за́голо́вок-за́пис, за́пис за́голо́вка
• historical ~
= хронологі́чний за́пис
• history ~
= ретроспекти́вний за́пис (про передісторію процесу)
• home ~
= перви́нний (початко́вий, вихідни́й) за́пис
• input ~
= входови́й за́пис (що його вводять у машину)
• keep ~
= ве́сти́ за́пис, запи́сувати
• logical ~
= логі́чний за́пис
• master ~
= основни́й (голо́вний) за́пис
• master boot ~
= головни́й за́пис заванта́ження
• overflow ~
= перепо́внювальний (надмі́рний) за́пис; за́пис, що не вміща́ється на відве́деній діля́нці
• owner ~
= за́пис-вла́сник, за́пис ста́ршого рі́вня
• primary ~
= перви́нний за́пис
• software modification ~
= за́пис про модифіка́цію програмо́вих за́собів (со́фту)
• target ~
= цільови́й за́пис
• track ~
= да́ні про просува́ння по слу́жбі
• trailer ~
= заверша́льний (оста́нній) за́пис (у групі записів)
• undefined-length ~
= за́пис неви́значеної довжини́
• unformatted ~
= не(с)формато́ваний за́пис
• unit ~
= поодино́кий за́пис; елемента́рний за́пис; одини́чний за́пис
• variable-length ~
= за́пис змі́нної довжини́
• variant ~
= варіа́нт за́пису
recycling = [ˌri:'saɪklɪŋ] 1. повто́рення ци́клу 2. реци́кл; повто́рний цикл
• software ~
= реци́кл програ́м (со́фту)
redundancy = [rɪ'dʌndənsi] 1. надмі́рність 2. надмі́рне обла́днання 3. резервува́ння/зарезервува́ння 4. резе́рв, запа́с
• hardware ~
= апара́тна надмі́рність; апара́тне резервува́ння
• information ~
= інформаці́йна надмі́рність
• relative ~
= відно́сна надмі́рність
• software ~
= програмо́ва надмі́рність
• standby ~
= дублюва́льний резе́рв, резервува́ння замі́щенням
• time ~
= часова́ надмі́рність
• voted ~
= резервува́ння з голосува́нням, резервува́ння за схе́мою голосува́ння
rejuvenation = [rɪˌdʒu:və'neɪʃn] оно́влення; пере́гляд
• software ~
= модерніза́ція програ́м (со́фту)
renovation = [ˌrɛnəʊ'veɪʃn] оно́влювання/оно́влення; відно́влювання/відно́влення, реконстру́кція, реґенера́ція
• software ~
= оно́влювання/оно́влення програ́м (со́фту)
restriction = [rɪ'strɪkʃn] обме́ження; зава́да; перешко́да // to place ~s обме́жувати/обме́жити; наклада́ти/накла́сти обме́ження
• access ~
= обме́ження до́ступу
• affine ~
= афі́нне обме́ження
• a priori ~
= апріо́рне обме́ження
• asymptotic ~
= асимптоти́чне обме́ження
• hardware ~
= апара́тне обме́ження; техні́чне обме́ження
• linear ~
= ліні́йне обме́ження
• local ~
= лока́льне обме́ження
• posterior ~
= апостеріо́рне обме́ження
• prior ~
= апріо́рне обме́ження
• redundant ~
= надлишко́ве обме́ження
• software ~
= програмо́ве обме́ження
• topological ~
= топологі́чне обме́ження
• unitary ~
= уніта́рне обме́ження
routine = [ˌru:'ti:n] 1. заве́дений (встано́влений) поря́док 2. (станда́ртна) програ́ма чи підпрогра́ма; алґори́тм 3. (рути́нна) опера́ція; шабло́н; мето́дика 4. звича́йний, рути́нний; уста́лений, узвича́єний, пості́йний
• benchmark ~
= програ́ма для оці́нювання пара́метрів (процесу або обладнання)
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування, самозаванта́жувальна програ́ма, програ́ма розкру́чування, розкру́чувальна програ́ма
• checkout ~
= відлаго́джувальна програ́ма (як правило, видає звіт)
• closed ~
= за́мкнена (закри́та) програ́ма
• dump ~
= (станда́ртна) розванта́жувальна програ́ма
• error ~
= помилкоопрацьо́вувальна програ́ма, програ́ма опрацьо́вування помило́к
• far ~
= дале́ка підпрогра́ма
• housekeeping ~
= обслуго́вувальна програ́ма
• interrupt ~
= підпрогра́ма обслуго́вування перерива́нь
• low-level ~
= програ́ма низько́го рі́вня, низькорі́внева програ́ма
• near ~
= близька́ підпрогра́ма
• postmortem ~
= програ́ма опрацьо́вування аварі́йного зупи́ну
• service ~
= службо́ва (під)програ́ма; утилі́та
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма, імітува́льна програ́ма
• software ~
= систе́мна (під)програ́ма
• standard ~
= станда́ртна програ́ма; утилі́та
• steering ~
= керівна́ програ́ма
• suspect ~
= підозрі́ла програ́ма (щодо функціювання)
• termination ~
= підпрогра́ма заве́ршення
• test ~
= тестува́льна програ́ма
• text ~
= те́кстова програ́ма
• text drawing ~
= підпрогра́ма виво́дження те́ксту (у графічному режимі)
• trace ~
= трасува́льна програ́ма
• troubleshooting ~
= програ́ма виявля́ння і вилуча́ння негара́здів
• untrustworthy ~
= ненаді́йна програ́ма
• user-supplied ~
= користуваче́ва програ́ма (що її ввів до системи користувач)
• watchdog ~
= сторожова́ програ́ма
science = ['saɪəns] нау́ка
• computer ~
= компуто́рика (комп’юто́рика)
• information ~
= інформа́тика
• software ~
= тео́рія програмо́вих за́собів; програмоло́гія
• theoretical computer ~
= теорети́чні заса́ди обчи́слювальної те́хніки, тео́рія обчи́слювальних систе́м; теорети́чна компуто́рика (комп’юто́рика)
simulator = ['sɪmjuleɪtə] 1. моде́ль 2. іміта́тор, моделюва́льний (імітува́льний) при́стрій; тренаже́р 3. моделюва́льна програ́ма, програ́ма моделюва́ння
• analog ~
= ана́логовий моделюва́льний при́стрій
• computer ~
= 1. моде́ль комп’ю́тера 2. комп’ю́терний тренаже́р
• digital ~
= цифрови́й моделюва́льний при́стрій
• environment ~
= іміта́тор зо́внішніх умо́в
• fault ~
= іміта́тор неспра́вностей
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• noise ~
= іміта́тор зава́д; іміта́тор збу́рень
• software ~
= програмо́ва моде́ль; моде́ль програмо́вих за́собів; програмо́вий іміта́тор; іміта́тор програмо́вих за́собів
• training ~
= тренаже́р
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)
• ~ between columns
= про́мі́жок між коло́нками (сто́впчиками)
• ~ of cosets
= про́стір сумі́жних кла́сів
• ~ of curves
= про́стір криви́х
• ~ of differentials
= про́стір диференціа́лів
• ~ of functions
= про́стір фу́нкцій
• ~ of germs
= про́стір па́гонів
• ~ of homeomorphisms
= про́стір гомеоморфі́змів
• ~ of integers
= про́стір ці́лих чи́сел
• ~ of linear forms
= про́стір ліні́йних форм
• ~ of measures
= про́стір мір
• ~ of operators
= про́стір опера́торів
• ~ of sets
= про́стір множи́н
• ~ of solutions
= про́стір ро́зв’язків
• ~ of spinors
= про́стір спіно́рів
• ~ of splines
= про́стір спла́йнів
• ~ of symmetry
= про́стір симе́трії
• ~ of vectors
= про́стір векторі́в, ве́кторний про́стір
• abstract ~
= абстра́ктний про́стір
• adele ~
= про́стір аде́лей
• address ~
= адре́сний про́стір
• adjoint ~
= приє́днаний про́стір; спря́жений про́стір
• adjunct ~
= приє́днаний про́стір
• affine ~
= афі́нний про́стір
• affinely connected ~
= про́стір афі́нної зв’я́зності
• algebraic ~
= алґебри́чний про́стір
• allocation ~
= розподі́льний про́стір (пам’яті)
• analytic ~
= аналіти́чний про́стір
• approximation ~
= про́стір апроксима́цій
• areal ~
= ареа́льний про́стір
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) про́стір
• Banach ~
= Ба́нахів про́стір, про́стір Ба́наха
• bundle ~
= про́стір (розшаро́вань)
• causal ~
= причино́вий (кауза́льний) про́стір
• cellular ~
= кліти́нний про́стір
• character ~
= про́стір хара́ктерів
• closed ~
= за́мкнений про́стір
• cohomology ~
= про́стір когомоло́гій
• coladder ~
= кодрабино́вий про́стір
• collapsible ~
= стяжни́й (колапсо́вний) про́стір
• comb ~
= топ. гребі́нка
• compact ~
= компа́ктний про́стір
• completable ~
= доповне́нний про́стір
• complete ~
= по́вний про́стір
• complex ~
= ко́мплексний про́стір
• compologic ~
= по́вний топологі́чний ве́кторний про́стір
• concentrated ~
= зосере́джений про́стір
• configuration ~
= конфігураці́йний про́стір
• conjugate ~
= спря́жений про́стір
• connected ~
= зв’я́зний про́стір
• contractible ~
= стяжни́й про́стір
• convex ~
= опу́клий про́стір
• coordinate ~
= координа́тний про́стір
• coset ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• countable ~
= зліче́нний про́стір
• coupled ~
= здво́єний про́стір
• covered ~
= накри́тий про́стір
• covering ~
= покрива́льний (накрива́льний) про́стір
• criteria ~
= про́стір крите́ріїв
• critical ~
= крити́чний про́стір
• curve ~
= про́стір криви́х
• curved ~
= ви́кривлений про́стір
• cut ~
= про́стір ро́зтинів (ро́зрізів) (графу)
• dead ~
= ме́ртва зо́на
• decision ~
= про́стір ро́зв’язків
• dense ~
= щі́льний про́стір
• developable ~
= розгортни́й про́стір
• differential ~
= диференці́йний про́стір
• discrete ~
= дискре́тний про́стір
• disk ~
= ди́сковий про́стір
• display ~
= про́стір візуаліза́ції
• distal ~
= диста́льний про́стір
• door ~
= дверни́й про́стір
• dual ~
= дуа́льний про́стір
• dyadic ~
= диади́чний про́стір
• elliptic ~
= еліпти́чний про́стір
• embeddable ~
= вкла́дний про́стір
• embedded ~
= вкла́дений про́стір
• enveloping ~
= обгорта́льний про́стір
• equipped ~
= обла́днаний про́стір
• error ~
= про́стір помило́к
• estimation ~
= про́стір оці́нок
• evaluable ~
= оціне́нний про́стір
• expandable ~
= розширни́й про́стір
• expanding ~
= розши́рюваний про́стір
• factor ~
= фа́ктор-про́стір
• fiber ~
= розшаро́ваний (волокни́нний) про́стір
• filled ~
= запо́внений про́стір
• filter ~
= про́стір з фі́льтром
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний про́стір
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) про́стір
• finite-dimensional ~
= скінченнови́мірний про́стір
• flag ~
= про́стір прапорі́в (позна́чників)
• flat ~
= пло́ский про́стір
• foamy ~
= спі́нений про́стір
• foliated ~
= розшаро́ваний (шари́стий) про́стір
• formal ~
= форма́льний про́стір
• framed ~
= устатко́ваний про́стір
• free ~
= ві́льний про́стір
• free-storage ~
= о́бласть (діля́нка) ві́льної па́м’яті
• function ~
= функці́йний про́стір
• fundamental ~
= фундамента́льний про́стір
• generalized ~
= узага́льнений про́стір
• geodesic ~
= геодези́чний про́стір
• good ~
= топ. хоро́ший про́стір
• group ~
= групови́й про́стір, про́стір груп
• half ~
= пі́впро́стір
• hard ~
= жорстки́й про́біл (про́мі́жок) (що залишається після форматування тексту)
• harmonic ~
= гармоні́чний про́стір
• heap ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті у сто́сі
• hedgehog ~
= їжакува́тий про́стір
• hereditary ~
= успадко́ваний про́стір
• Hilbert ~
= Гі́льбертів про́стір, про́стір Гі́льберта
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний про́стір
• homology ~
= про́стір гомоло́гій
• horizontal ~
= горизонта́льний про́стір
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний про́стір
• hypercomplete ~
= гіперпо́вний про́стір
• hypocompact ~
= гіпокомпа́ктний про́стір
• imaginary ~
= уя́вний про́стір
• induced ~
= (з)індуко́ваний про́стір
• injective ~
= ін’єкти́вний про́стір
• interaction ~
= о́бласть взаємоді́ї
• interblock ~
= міжбло́ковий інтерва́л
• intercharacter ~
= міжси́мвольний про́мі́жок (інтерва́л)
• internal ~
= вну́трішній про́стір
• intervening ~
= відокре́млювальний про́мі́жок
• interword ~
= міжслі́вний про́біл
• invariant ~
= інваріа́нтний про́стір
• isotropic ~
= ізотро́пний про́стір
• jet ~
= про́стір стру́менів
• kegly ~
= діжко́вий про́стір
• lacunary ~
= лаку́на, пропу́щена діля́нка
• leaf ~
= листови́й про́стір
• lean ~
= збі́днений про́стір
• lens ~
= лі́нзовий про́стір
• limit ~
= грани́чний про́стір; про́стір грани́ць
• linear ~
= ліні́йний про́стір
• linearity ~
= про́стір ліні́йності
• localizable ~
= локалізо́вний про́стір
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктний про́стір
• locally linear ~
= лока́льно ліні́йний про́стір
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) про́стір
• logical ~
= логі́чний про́стір
• mapping ~
= про́стір відобра́жень
• measurable ~
= вимірни́й про́стір
• measure ~
= про́стір з мі́рою
• memory ~
= діля́нка (о́бласть) па́м’яті
• metric ~
= метри́чний про́стір
• model ~
= про́стір моде́лей
• modular ~
= модуля́рний про́стір
• name ~
= про́стір іме́н (назв)
• neighbo(u)rhood ~
= про́стір з о́колами
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний про́стір
• nonmetric ~
= неметри́чний про́стір
• nonmetrizable ~
= неметризо́вний про́стір
• nonvacuous ~
= непоро́жній про́стір
• normable ~
= нормо́вний про́стір
• normal ~
= норма́льний про́стір
• normalized ~
= (з)нормо́ваний про́стір
• number ~
= про́стір чи́сел, числови́й про́стір
• numerable ~
= нумеро́вний про́стір
• open ~
= відкри́тий про́стір
• orbit ~
= орбіто́вий (орбі́тний) про́стір, про́стір траєкто́рій
• orderable ~
= впорядко́вний про́стір
• ordered ~
= впорядко́ваний про́стір
• orientable ~
= орієнто́вний про́стір
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) про́стір
• parallel ~
= парале́льний про́стір
• parameter ~
= про́стір пара́метрів
• parametric ~
= параметри́чний про́стір
• path ~
= про́стір шляхі́в
• phase ~
= фа́зовий про́стір
• pivot ~
= основни́й про́стір
• plane ~
= пло́ский (площи́нний) про́стір
• polar ~
= поля́рний про́стір
• policy ~
= про́стір страте́гій
• pretopological ~
= передтопологі́чний про́стір
• primitive ~
= приміти́вний про́стір
• principal ~
= головни́й про́стір
• private address ~
= вла́сний адре́сний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• probabilistic ~
= імові́рнісний про́стір
• probability ~
= про́стір імові́рностей
• product ~
= до́буток про́сторів
• productive ~
= продукти́вний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• proximity ~
= про́стір бли́зькості
• pseudometric ~
= псевдометри́чний про́стір
• pseudonormal ~
= псевдонорма́льний про́стір
• pseudonormed ~
= псевдонормо́ваний про́стір
• quasinormable ~
= квазинормо́вний про́стір
• quasinormal ~
= квазинорма́льний про́стір
• quasinormed ~
= квазинормо́ваний про́стір
• quotient ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• rarefied ~
= розрі́джений про́стір
• rational ~
= раціона́льний про́стір
• ray ~
= промене́вий про́стір
• real ~
= ді́йсний про́стір
• reducible ~
= звідни́й про́стір
• reductive ~
= редукти́вний про́стір
• reference ~
= ба́зовий про́стір
• reflexive ~
= рефлекси́вний про́стір
• regular ~
= реґуля́рний про́стір
• relative ~
= відно́сний про́стір
• resolvable ~
= розв’язни́й про́стір
• reticulated ~
= мозаї́чний (моза́їковий) про́стір
• rule ~
= про́стір пра́вил (в експертних системах)
• ruled ~
= ліні́йчастий про́стір
• sample ~
= вибірко́вий про́стір
• search ~
= о́бласть (діля́нка) по́шуку
• semilinear ~
= напівліні́йний про́стір
• semimetric ~
= напівметри́чний про́стір
• separable ~
= сепара́бельний про́стір
• sequence ~
= про́стір послідо́вностей
• sequential ~
= секвенці́йний про́стір
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) о́бласть (діля́нка) (пам’яті)
• simply ordered ~
= про́сто впорядко́ваний про́стір
• single ~
= поодино́кий інтерва́л
• singular ~
= синґуля́рний про́стір
• smooth ~
= гладки́й про́стір
• software design ~
= про́стір проє́ктних пара́метрів програмо́вого за́собу
• solenoidal ~
= солено́їдний про́стір
• solid ~
= суці́льний про́стір
• solution ~
= про́стір ро́зв’язків
• spherical ~
= сфери́чний про́стір
• spheroidal ~
= сферо́їдний про́стір
• spinor ~
= спіно́рний про́стір
• spline ~
= спла́йновий про́стір, про́стір спла́йнів, сплайн-про́стір
• state ~
= множина́ ста́нів; про́стір ста́нів
• stochastic ~
= стохасти́чний про́стір
• storage ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті; мі́сце для зберіга́ння
• stratifiable ~
= стратифіко́вний (розшаро́вний) про́стір
• stratified ~
= стратифіко́ваний (розшаро́ваний) про́стір
• strongly compact ~
= си́льно компа́ктний про́стір
• strongly normal ~
= си́льно норма́льний про́стір
• strongly normed ~
= си́льно (з)нормо́ваний про́стір
• strongly screenable ~
= си́льно просівни́й про́стір
• structural (structure) ~
= структу́рний про́стір
• subcompact ~
= субкомпа́ктний про́стір
• subprojective ~
= субпроєкти́вний про́стір
• supercompact ~
= суперкомпа́ктний про́стір
• supercomplete ~
= суперпо́вний про́стір
• symmetric ~
= симетри́чний про́стір
• symmetrizable ~
= симетризо́вний про́стір
• symplectic ~
= симплекти́чний про́стір
• syntopogeneous ~
= синтопоге́нний про́стір
• syntopological ~
= синтопологі́чний про́стір
• tangent ~
= доти́чний про́стір
• taut ~
= пружни́й про́стір
• tessellated ~
= моза́їковий (мозаї́чний, клітинча́стий, стільнико́вий) про́стір
• thick ~
= товсти́й про́стір
• thin ~
= тонки́й про́стір
• tight ~
= туги́й про́стір
• topological ~
= топологі́чний про́стір
• toroidal ~
= торо́їдний про́стір
• total ~
= тота́льний про́стір
• total disk ~
= по́вна мі́сткість ди́ску
• trace ~
= про́стір сліді́в
• trailing ~
= кінце́вий про́біл
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• triangulable ~
= триангульо́вний про́стір
• triangulated ~
= (з)триангульо́ваний про́стір
• tunneled ~
= діжко́вий про́стір
• twistor ~
= про́стір тві́сторів
• underlying ~
= про́стір-носі́й
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• uniformizable ~
= уніформ(із)о́вний про́стір
• union ~
= об’є́днання про́сторів
• unitary ~
= уніта́рний про́стір
• universal ~
= універса́льний про́стір
• used ~
= (факти́чно) за́йняте мі́сце
• vector ~
= ве́кторний про́стір
• virtual ~
= віртуа́льний про́стір; віртуа́льна прису́тність (у багатосторонніх відеоконференціях)
• weakly compact ~
= сла́бко компа́ктний про́стір
• word ~
= міжслі́вний про́мі́жок
• working ~
= робо́ча о́бласть (діля́нка)
• zero-magic ~
= нуль-магі́чний про́стір
specification = [ˌspɛsəfɪ'keɪʃn] 1. специфіка́ція; о́пис, конкретиза́ція 2. мн. техні́чні умо́ви; техні́чні вимо́ги 3. пере́лік дета́лей
• algebraic ~s
= алґебри́чні специфіка́ції
• application ~s
= техні́чні вимо́ги до застосо́вної (прикладно́ї) систе́ми (програ́ми)
• closure ~
= пра́вило замика́ння
• data ~
= конкретиза́ція да́них
• executable ~
= вико́нувана специфіка́ція (складена за типом програм з використанням мови специфікацій)
• existential ~
= екзистенці́йна конкретиза́ція
• external ~
= зо́внішня специфіка́ція (опис призначення програмового виробу)
• file ~
= призна́чення (специфіка́ція) фа́йлу
• formal ~
= форма́льний о́пис
• format ~
= специфіка́ція форма́ту
• functional ~
= специфіка́ція фу́нкцій; функці́йні вимо́ги
• generating ~
= пра́вило поро́джування
• implement ~
= о́пис реаліза́ції
• implementation ~
= о́пис реаліза́ції
• input-output ~
= о́пис входови́х та виходо́вих пара́метрів
• interface ~
= о́пис інтерфе́йсу
• internal ~
= вну́трішня специфіка́ція (опис структури програмового виробу)
• performance ~
= специфіка́ція (вимо́ги до) (робо́чих) характери́стик (проєктованої системи)
• primary ~
= перви́нна специфіка́ція
• problem ~
= умо́ви зада́чі
• program ~
= програмо́ва специфіка́ція (технічний опис програми)
• requirement ~s
= специфіка́ція вимо́г; техні́чне завда́ння; техні́чні умо́ви
• software ~s
= техні́чні вимо́ги до програмо́вих за́собів (со́фту)
• system ~
= систе́мна специфіка́ція (технічний опис системи), специфіка́ція систе́ми
• task ~
= о́пис завда́ння; о́пис зада́чі
• tentative ~s
= тимчасо́ві техні́чні умо́ви
• type ~
= специфіка́ція ти́пу (даних)
station = ['steɪʃn] 1. мі́сце, розташува́ння, пози́ція 2. ста́нція, (абоне́нтський) пункт 3. терміна́л; при́стрій; блок
• called ~
= викли́кувана ста́нція (що її викликають)
• calling ~
= виклика́льна ста́нція (що викликає)
• control ~
= керівна́ ста́нція
• data ~
= ста́нція пересила́ння да́них
• destination ~
= ста́нція призна́чення; адре́сат
• development ~
= 1. проєктува́льна ста́нція 2. інструмента́льна ста́нція
• dock(ing) ~
= до́кова (стика́льна) ста́нція, до́к-ста́нція
• inactive ~
= неакти́вна ста́нція
• local ~
= місце́вий (лока́льний) абоне́нтський пункт
• master ~
= головна́ (провідна́) ста́нція
• operator ~
= ста́нція опера́тора, опера́торська ста́нція
• personal supercomputer ~
= персона́льна ста́нція на осно́ві суперкомп’ю́тера
• primary ~
= перви́нна ста́нція
• remote ~
= дистанці́йний терміна́л
• secondary ~
= підле́гла (ве́дена) ста́нція
• slave ~
= підпорядко́вана ста́нція
• software ~
= ста́нція розробля́ння програмо́вих за́собів (у системах автоматизованого проєктування), АРМ (автоматизоване робоче місце) програмува́льника
• subscriber ~
= абоне́нтський пункт; терміна́л абоне́нта
• terminal ~
= терміна́льна ста́нція; кінце́вий (терміна́льний) при́стрій; абоне́нтський пункт
• tributary ~
= підле́гла ста́нція
• work ~
= робо́ча ста́нція; автоматизо́ване робо́че мі́сце, АРМ
support = [sə'pɔ:t] 1. опо́ра, осно́ва || трима́ти, підпира́ти/підпе́рти 2. носі́й 3. множина́-носі́й 4. пі́дтримка || підтри́мувати/підтри́мати, допомага́ти/допомогти́ 5. забезпе́чувати/забезпе́чити // ~ peak load situations забезпе́чувати робо́ту за пі́кових наванта́жень (системи)
• acyclic ~
= ациклі́чний носі́й
• closed ~
= за́мкнений носі́й
• compact ~
= компа́ктний носі́й
• database ~
= ве́дення ба́зи да́них
• decision ~
= підтри́мування ви́бору (прийма́ння) рі́шень
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) носі́й
• first-line ~
= операти́вна пі́дтримка (користувача програмових засобів)
• hardware ~
= апара́тна пі́дтримка
• mouse ~
= програмо́ва підтри́мка ми́шки
• multitasking ~
= забезпе́чення багатозада́чного режи́му робо́ти
• navigation ~
= навігаці́йна підтри́мка (взаємодії з базою даних)
• network ~
= за́соби підтри́мування режи́му мере́жі
• programming ~
= за́соби пі́дтримки програмува́ння
• run-time ~
= за́соби динамі́чного підтри́мування (мов високого рівня тощо)
• session ~
= сеа́нсова пі́дтримка (взаємодії з базою даних)
• singular ~
= синґуля́рний носі́й
• software ~
= програмо́ва пі́дтримка; пі́дтримка програ́м (со́фту)
• technical ~
= техні́чна пі́дтримка
system = ['sɪstəm] 1. систе́ма 2. суку́пність; роди́на 3. при́стрій; аґреґа́т; ко́мплекс
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of coefficients
= систе́ма коефіціє́нтів
• ~ of conditions
= набі́р умо́в
• ~ of coordinates
= систе́ма координа́т
• ~ of eigenvalues
= систе́ма вла́сних зна́чень
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= систе́ма твірни́х елеме́нтів
• ~ of imprimitivity
= о́бласть імприміти́вності
• ~ of inequalities
= систе́ма нері́вностей
• ~ of integers
= систе́ма ці́лих чи́сел
• ~ of integrity
= систе́ма ці́лісності
• ~ of measures
= систе́ма мір
• ~ of neighbo(u)rhoods
= систе́ма о́колів
• ~ of notation
= 1. систе́ма по́значок 2. числова́ систе́ма
• ~ of numbers
= числова́ систе́ма
• ~ of reference
= систе́ма ві́дліку
• ~ of sets
= систе́ма множи́н
• ~ of subgroups
= спе́кт(е)р підгру́п
• ~ of transitivity
= о́бласть (систе́ма) транзити́вності (перехі́дності)
• ~ of units
= систе́ма одини́ць
• abstract ~
= абстра́ктна систе́ма
• accounting ~
= систе́ма о́бліку
• adaptive ~
= адапти́вна систе́ма
• additive ~
= адити́вна систе́ма
• adjoint ~
= спря́жена систе́ма
• advice-giving ~
= систе́ма-пора́дник
• affixative ~
= афіксати́вна систе́ма
• algebraic ~
= алґебри́чна систе́ма
• analytic ~
= аналіти́чна систе́ма
• anholonomic ~
= неголоно́мна систе́ма
• anticanonical ~
= антиканоні́чна систе́ма
• anti-invariant ~
= антиінваріа́нтна систе́ма
• aperiodic ~
= аперіоди́чна систе́ма
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) систе́ма
• artificial ~
= шту́чна систе́ма
• associated ~
= асоційо́вана систе́ма
• associative ~
= асоціати́вна систе́ма
• asynchronous ~
= асинхро́нна систе́ма
• autonomous ~
= автоно́мна систе́ма
• axiomatic ~
= аксіомати́чна систе́ма
• axiomatizable ~
= аксіоматизо́вна систе́ма
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) систе́ма
• balanced ~
= (з)балансо́вана систе́ма
• basic ~
= лог. ба́зисна систе́ма
• bilinear ~
= біліні́йна систе́ма
• binary ~
= двійко́ва систе́ма
• binomial ~
= біно́мна систе́ма
• blackboard-based expert ~
= експе́ртна систе́ма з до́шкою оголо́шень
• buddy ~
= ме́тод близнюкі́в
• bussed ~
= систе́ма зі спі́льною ши́ною
• call-reply ~
= систе́ма за́пит-ві́дповідь
• canonical ~
= каноні́чна систе́ма
• case-based ~
= (експе́ртна) систе́ма на осно́ві прецеде́нтів
• categorical ~
= категорі́йна систе́ма
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) систе́ма
• characteristic ~
= характеристи́чна систе́ма
• chargeback ~
= збитко́ва систе́ма
• classic(al) ~
= класи́чна систе́ма
• classification ~
= систе́ма класифіка́ції
• closed ~
= за́мкнена систе́ма
• closure ~
= систе́ма замика́ння
• code ~
= ко́дова систе́ма
• coding ~
= систе́ма кодува́ння (програмува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна систе́ма
• collection ~
= систе́ма збира́ння да́них
• colo(u)r display ~
= кольоро́ва диспле́йна систе́ма, систе́ма кольоро́вого відобража́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рна систе́ма
• command ~
= систе́ма кома́нд
• complete ~
= по́вна систе́ма (of axioms etc. аксіо́м тощо)
• complex ~
= складна́ систе́ма
• complex number ~
= систе́ма ко́мплексних чи́сел
• compound ~
= скла́дена систе́ма
• computer ~
= комп’ю́терна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• computer-aided design ~
= систе́ма автоматизо́ваного проєктува́ння, САПР
• computing ~
= обчи́слювальна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• conceptual ~
= концептуа́льна систе́ма
• connecting ~
= систе́ма зв’язку́, з’є́днувальна систе́ма
• conservative ~
= консервати́вна (збере́жна) систе́ма
• consistent ~
= несупере́члива систе́ма
• continuous ~
= непере́рвна систе́ма
• control ~
= систе́ма керува́ння, систе́ма реґулюва́ння
• controllable ~
= реґульо́вна систе́ма, керо́вна систе́ма
• converse ~
= конве́рсна систе́ма
• convex ~
= опу́кла систе́ма
• coordinate ~
= координа́тна систе́ма, систе́ма координа́т
• countable ~
= зліче́нна систе́ма
• creative ~
= креати́вна систе́ма
• critical ~
= крити́чна систе́ма
• cybernetic ~
= кібернети́чна систе́ма
• cyclic ~
= циклі́чна систе́ма
• data ~
= інформаці́йна систе́ма
• data acquisition ~
= систе́ма збира́ння да́них
• database management ~
= систе́ма керува́ння ба́зами да́них, СКБД
• database support ~
= систе́ма ве́дення баз да́них
• data collection (data gathering) ~
= систе́ма збира́ння да́них
• data handling ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data-managed ~
= систе́ма, керо́вана да́ними
• data preparation ~
= систе́ма підготовля́ння да́них
• data processing ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• decimal ~
= десятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• decision-making ~
= систе́ма виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decision-support ~
= систе́ма пі́дтримки виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decoding ~
= систе́ма декодува́ння
• deductive ~
= дедукти́вна систе́ма
• definable ~
= озна́чна систе́ма
• defined ~
= озна́чена систе́ма
• defining ~
= озна́чувальна систе́ма
• degenerate ~
= ви́роджена систе́ма
• delivery ~
= систе́ма доправля́ння (доста́вки)
• denary ~
= десятко́ва систе́ма (числення)
• dependable computer ~
= ґарантозда́тна обчи́слювальна систе́ма (що ґарантує одержання розв’язку задачі, навіть якщо машина має дефект)
• desktop ~
= насті́льна систе́ма
• desktop publishing ~
= насті́льна видавни́ча систе́ма
• development support ~
= систе́ма підтри́мування (забезпе́чення) розро́бок
• determinate ~
= детерміно́вана систе́ма
• determined ~
= ви́значена систе́ма
• determining ~
= визнача́льна систе́ма
• deterministic ~
= детерміно́вана систе́ма
• diagonal ~
= діагона́льна систе́ма (рівнянь)
• dichotomous ~
= дихото́мна систе́ма
• differential ~
= 1. диференці́йна систе́ма 2. систе́ма диференці́йних рівня́нь
• direct ~
= пряма́ систе́ма
• directed ~
= спрямо́вана систе́ма
• discrete ~
= дискре́тна систе́ма
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вна систе́ма
• disk operating ~
= ди́скова операці́йна систе́ма, ДОС
• dissipative ~
= дисипати́вна систе́ма
• distributed ~
= розподі́лена систе́ма
• document preparation ~
= систе́ма готува́ння документа́ції
• down ~
= 1. неспра́вна систе́ма 2. неакти́вна систе́ма
• dual-computer ~
= двомаши́нний (обчи́слювальний) ко́мплекс
• dual-processor ~
= двопроце́сорна систе́ма, двопроце́сорний ко́мплекс
• duodecimal ~
= дванадцятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• dynamical ~
= динамі́чна систе́ма
• entry-level ~
= систе́мний мо́дуль; компоне́нт систе́ми
• elementary ~
= елемента́рна систе́ма
• elliptic ~
= еліпти́чна систе́ма
• equational ~
= екваці́йна систе́ма
• equidistant ~
= еквідиста́нтна систе́ма
• equivalence ~
= систе́ма еквівале́нтності
• equivalent ~
= еквівале́нтна систе́ма
• ergodic ~
= ергоди́чна систе́ма
• eutactic ~
= евтакти́чна систе́ма
• evolutionary ~
= еволюці́йна систе́ма
• executive ~
= викона́вча систе́ма
• expert ~
= експе́ртна систе́ма
• extend ~
= систе́ма розши́рювання
• extremal ~
= екстрема́льна систе́ма
• factor ~
= 1. фа́ктор-систе́ма 2. систе́ма фа́кторів
• fail-safe ~
= відмовостійка́ систе́ма
• fault-intolerant ~
= відмовонестійка́ систе́ма
• fault-tolerant ~
= відмовостійка́ систе́ма
• feedback ~
= систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м; систе́ма зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йлова систе́ма
• filling ~
= систе́ма зберіга́ння докуме́нтів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) систе́ма
• floppy disk ~
= систе́ма з гнучки́ми ди́сками (без жорсткого диска)
• formal ~
= форма́льна систе́ма
• formalized ~
= (с)формалізо́вана систе́ма
• function ~
= систе́ма фу́нкцій
• generalized ~
= узага́льнена систе́ма
• generic expert ~
= типо́ва експе́ртна систе́ма
• geographically distributed ~
= територіа́льно розподі́лена систе́ма
• gradient ~
= ґрадіє́нтна систе́ма
• grand ~
= вели́ка систе́ма
• guidance ~
= систе́ма-гід; систе́ма-путівни́к
• help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• hierarchy ~
= ієрархі́чна систе́ма
• holonomic ~
= голоно́мна систе́ма
• homogeneous ~
= однорі́дна систе́ма
• homoloidal ~
= гомоло́їдна систе́ма
• homomorphic ~
= гомомо́рфна систе́ма
• host ~
= головна́ комп’ю́терна систе́ма
• hostless ~
= децентралізо́вана систе́ма; систе́ма без провідно́го вузла́
• host-satellite ~
= систе́ма з головни́м і підле́глими елеме́нтами
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна систе́ма
• ideal ~
= систе́ма ідеа́лів
• idealized ~
= ідеалізо́вана систе́ма
• imprimitive ~
= імприміти́вна систе́ма
• incidence ~
= систе́ма інциде́нтності
• inductive ~
= індукти́вна систе́ма
• information ~
= інформаці́йна систе́ма
• information management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою да́них
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• input/output control ~
= систе́ма керува́ння вво́дженням/виво́дженням
• inquiry ~
= інформаці́йно-довідко́ва систе́ма
• instruction ~
= навча́льна систе́ма
• integral ~
= інтеґра́льна систе́ма
• integrated ~
= (з)інтеґро́вана систе́ма
• intelligence ~
= систе́ма шту́чного інтеле́кту; інтелектуа́льна систе́ма
• interactive ~
= інтеракти́вна (діало́гова) систе́ма
• interpolation ~
= інтерполяці́йна систе́ма
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна систе́ма
• invariant ~
= інваріа́нтна систе́ма
• involutory ~
= інволюці́йна систе́ма
• isometric ~
= ізометри́чна систе́ма
• iterative ~
= ітерати́вна систе́ма
• knowledge ~
= систе́ма знань
• knowledge-based ~
= систе́ма з ба́зою знань
• knowledge base management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою знань
• lacunary ~
= лакуна́рна систе́ма
• lamellar ~
= ламеля́рна систе́ма
• learning ~
= навча́льна систе́ма
• left-handed coordinate ~
= лі́ва (лівобі́чна) систе́ма координа́т
• linear ~
= ліні́йна систе́ма
• local ~
= лока́льна систе́ма
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) систе́ма
• logical ~
= логі́чна систе́ма
• logistic ~
= логісти́чна систе́ма
• loss ~
= систе́ма з утра́тами
• lossless ~
= систе́ма без утра́т
• lumped-(parameter) ~
= систе́ма із зосере́дженими пара́метрами
• machine-limited ~
= систе́ма, обме́жена можли́востями маши́ни
• mail ~
= систе́ма електро́нної по́шти, електро́нна по́шта
• mailbox ~
= систе́ма пошто́вих скри́ньок (в електронній пошті)
• management information ~
= інформаці́йна систе́ма керува́ння, адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
• man-machine ~
= систе́ма ти́пу люди́на-маши́на
• mapped ~
= систе́ма з відобра́женням розши́реної па́м’яті
• master ~
= головна́ систе́ма; центра́льна систе́ма
• master-slave ~
= систе́ма конфігура́ції "керівни́й-керо́ваний́"
• message delivery ~
= систе́ма доправля́ння повідо́млень
• modal ~
= мода́льна систе́ма
• monochrome graphics ~
= монохро́мна графі́чна систе́ма
• monogenic ~
= моноге́нна систе́ма
• monomorphic ~
= мономо́рфна систе́ма
• monotonic ~
= моното́нна систе́ма
• multiaccess ~
= систе́ма колекти́вного до́ступу
• multilayer ~
= багатошаро́ва систе́ма
• multimaster communication ~
= систе́ма зв’язку́ з кількома́ провідни́ми (головни́ми) вузла́ми
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна систе́ма
• multiplier ~
= систе́ма мно́жникі́в
• multiprocessing ~
= багатопроце́сорна систе́ма
• multistable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• multitask ~
= багатозада́чна систе́ма
• multiuser operating ~
= багатокористуваче́ва операці́йна систе́ма
• native operating ~
= вла́сна операці́йна систе́ма (комп’ютера, що працює в мережі тощо)
• network ~
= мере́жева систе́ма
• network operating ~
= мере́жева операці́йна систе́ма, операці́йна систе́ма мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна систе́ма
• non-preemptive ~
= систе́ма без вишто́вхування
• normal ~
= норма́льна систе́ма
• notation ~
= систе́ма по́значок
• number (numerical) ~
= числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
• octal ~
= вісімко́ва систе́ма
• office automation ~
= о́фісна автоматизо́вана систе́ма
• off-line ~
= автоно́мна систе́ма
• on-line assistance ~
= операти́вно досту́пна консультаці́йна систе́ма
• on-line help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• open ~
= відкри́та систе́ма
• operating ~
= 1. операці́йна систе́ма 2. акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• operational ~
= акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• paged ~
= сторінко́ва систе́ма (структури пам’яті)
• pantactic ~
= пантакти́чна систе́ма
• parabolic ~
= параболі́чна систе́ма
• parametric ~
= параметри́чна (пара́метрова) систе́ма
• pen operating ~
= операці́йна систе́ма для вво́дження рукопи́сного те́ксту
• periodic ~
= періоди́чна систе́ма
• perturbed ~
= збу́рена систе́ма
• pilot ~
= експеримента́льна ве́рсія систе́ми
• pipeline ~
= конве́єрна систе́ма
• pluriparabolic ~
= плюрипараболі́чна систе́ма
• polyhierarchial ~
= поліієрархі́чна систе́ма
• polystable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• portable ~
= мобі́льна систе́ма
• positional ~
= позиці́йна систе́ма (числення)
• primitive ~
= приміти́вна систе́ма
• priority ~
= систе́ма пріорите́тів
• probabilistic ~
= імові́рнісна систе́ма
• production ~
= виробни́ча систе́ма
• program buddy ~
= систе́ма спі́льного програмува́ння
• programming ~
= систе́ма програмува́ння
• program ~
= ко́мплекс програ́м
• projective ~
= проєкти́вна систе́ма
• protection ~
= систе́ма за́хисту
• prototyping ~
= прототи́п (маке́т) систе́ми
• public key ~
= систе́ма колекти́вного користува́ння з ши́фром (ключе́м)
• quasiergodic ~
= квазиергоди́чна систе́ма
• quasiharmonic ~
= квазигармоні́чна систе́ма
• quasilinear ~
= квазиліні́йна систе́ма
• quasistable ~
= квазистійка́ систе́ма
• question-answering ~
= довідко́ва систе́ма
• queu(e)ing ~
= систе́ма ма́сового обслуго́вування
• quotient ~
= фа́ктор-систе́ма
• random ~
= випадко́ва систе́ма
• real-time ~
= систе́ма реа́льного ча́су
• reasoning ~
= 1. розу́мна систе́ма, систе́ма, зда́тна до міркува́нь 2. систе́ма, що реалізу́є механі́зм міркува́нь
• rectangular coordinate ~
= прямоку́тна систе́ма координа́т
• recurrent ~
= рекуре́нтна систе́ма
• recursive ~
= рекурси́вна систе́ма
• reduced ~
= зве́дена систе́ма
• reducible ~
= звідна́ систе́ма
• redundant ~
= 1. надли́шкова систе́ма, систе́ма з надли́шком 2. систе́ма з резервува́нням
• regular ~
= реґуля́рна систе́ма
• regularized ~
= (з)реґуляризо́вана систе́ма
• relational ~
= реляці́йна систе́ма
• relative ~
= відно́сна систе́ма
• representation ~
= систе́ма представля́ння
• retrieval ~
= систе́ма по́шуку (інформації); пошуко́ва систе́ма
• rheonomic ~
= реоно́мна систе́ма
• RS-232 based ~
= систе́ма пересила́ння да́них за станда́ртом RS-232
• scalable ~
= розши́рна систе́ма
• scheduling ~
= систе́ма склада́ння ро́зкладу
• scleronomic ~
= склероно́мна систе́ма
• scoring ~
= систе́ма кі́лькісних показникі́в; систе́ма очо́к; систе́ма ба́лів
• self-adaptive ~
= самопристосо́вна систе́ма
• self-adjoint ~
= самоспря́жена систе́ма
• self-adjusting ~
= самоналаго́джувальна систе́ма
• self-contained ~
= самодоста́тня систе́ма
• self-learning ~
= самонавча́льна систе́ма
• self-organizing ~
= самоорганізо́вна систе́ма
• self-test ~
= самотестува́льна систе́ма
• semantic ~
= семанти́чна систе́ма
• semiotic ~
= зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
• separable ~
= сепара́бельна систе́ма
• sequential ~
= 1. секвенці́йна систе́ма 2. послідо́вна систе́ма
• single-drive ~
= одноди́скова систе́ма
• single-task ~
= однозада́чна систе́ма
• singular ~
= синґуля́рна систе́ма
• slave ~
= підле́гла систе́ма
• software ~
= систе́ма програмо́вих за́собів
• solvable ~
= розв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• stabilizable ~
= стабілізо́вна систе́ма
• stable ~
= стійка́ систе́ма
• stand-alone ~
= автоно́мна систе́ма; ізольо́вана систе́ма
• static ~
= стати́чна систе́ма
• stationary ~
= стаціона́рна систе́ма
• statistical ~
= статисти́чна систе́ма
• stochastic ~
= стохасти́чна систе́ма
• stratified ~
= стратифіко́вана (розшаро́вана) систе́ма
• support ~
= систе́ма підтри́мування
• surjective ~
= сур’єкти́вна систе́ма
• switching ~
= перемика́льна систе́ма
• symmetric ~
= симетри́чна систе́ма
• syntactical ~
= синтакси́чна систе́ма
• tag ~
= систе́ма на́личок (по́значок)
• target ~
= цільова́ систе́ма
• terminal ~
= терміна́льна систе́ма; систе́ма терміна́лів
• test ~
= іспито́ва систе́ма; іспито́вий ко́мплекс, те́стова систе́ма
• testbed ~
= маке́тна систе́ма; експеримента́льна систе́ма
• text-retrieval ~
= документа́льно-інформаці́йна систе́ма
• time-invariant ~
= часоінваріа́нтна систе́ма
• time-sharing ~
= систе́ма розпо́ділу ча́су; систе́ма з розпо́ділом ча́су
• transposed ~
= транспоно́вана систе́ма
• triangular ~
= трику́тна систе́ма (рівнянь)
• trigonal ~
= тригона́льна систе́ма
• trigonometric ~
= тригонометри́чна систе́ма
• triple ~
= систе́ма трі́йок (Кіркмана-Штайнера)
• turnkey ~
= високонаді́йна систе́ма (що працює одразу після ввімкнення), систе́ма під ключ
• typing ~
= систе́ма ти́пів
• uniprocessor ~
= однопроце́сорна систе́ма
• unperturbed ~
= незбу́рена систе́ма
• unsolvable ~
= нерозв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• unstable ~
= нестійка́ систе́ма
• up ~
= 1. працезда́тна систе́ма 2. акти́вна систе́ма, систе́ма в робо́чому ста́ні
• vector ~
= систе́ма векторі́в
• virgin ~
= нова́ (неза́ймана, недото́ркана, ще не використо́вувана) систе́ма
• virtual ~
= віртуа́льна систе́ма
• windowing ~
= систе́ма керува́ння ві́кнами
technology = [tɛk'nɒlədʒi] 1. те́хніка 2. техноло́гія
• computer-aided ~
= комп’ютеризо́вана техноло́гія
• computer ~
= комп’ю́терна техноло́гія
• event-driven ~
= мето́дика склада́ння програ́м, керо́ваних поді́ями
• high ~
= висо́ка (високото́чна, тонка́) техноло́гія
• information (information-processing) ~
= інформаці́йна техноло́гія
• management ~
= техноло́гія розв’я́зування зада́ч керува́ння
• software ~
= мето́дика програмува́ння; мето́дика розробля́ння со́фту
• statistical ~
= статисти́чні ме́тоди
• winchester ~
= вінче́стерна (ди́скова) техноло́гія (зберігання інформації)
• workbench ~
= автоматизо́вана техноло́гія робо́чого мі́сця (на основі використання АРМ)
tool = [tu:l] 1. інструме́нт 2. за́сіб 3. мн. інструмента́льні за́соби, інструмента́рій, знаря́ддя
• computerized ~s
= маши́нні (комп’ю́терні) інструмента́льні за́соби
• cross development ~s
= за́соби перехре́сного розробля́ння (прикладної системи на інструментальній)
• design ~s
= за́соби проєктува́ння
• graphical ~s
= графі́чні за́соби
• in-house ~s
= вла́сні інструмента́льні за́соби
• mathematical ~s
= математи́чний за́сіб; мн. математи́чний апара́т
• programming ~s
= інструмента́льні програмо́ві за́соби, інструмента́льний софт
• software ~s
= програмо́ві за́соби; софт
• software developing ~s
= за́соби розробля́ння програ́м (со́фту)
• statistical ~s
= статисти́чний апара́т
• support ~s
= інструмента́льні за́соби підтри́мування
transition = [træn'zɪʃn] перехі́д
• allowed ~
= дозво́лений перехі́д
• forbidden ~
= заборо́нений перехі́д
• logic ~
= логі́чний перехі́д
• phase ~
= фа́зовий перехі́д
• software product ~
= передава́ння програ́м(и) (со́фту) (користувачеві)
transparency = [træns'pærənsi] 1. прозо́рість (інваріантність щодо різних схем кодування; невидність, зокрема, внутрішньої структури модуля для користувача) 2. транспара́нт, про́зірка
• data ~
= прозо́рість да́них
• device ~
= апара́тна незале́жність (програми)
• software ~
= прозо́рість програ́м(и) (со́фту)
wizardry = ['wɪzədri] ча́ри, ма́гія
• software ~
= ча́ри (ма́гія) програмо́вих за́собів
writer = ['raɪtə] 1. запи́сувач 2. реда́ктор (у групі документування розробок) 3. а́втор, письме́нник
• function ~
= розро́бник програмо́вої реаліза́ції фу́нкції
• magnetic page ~
= магне́тний посторінко́вий запи́сувальний при́стрій
• output ~
= запи́сувач виходо́вих да́них (програма чи пристрій)
• program ~
= склада́ч програ́м; реда́ктор програ́м; програмува́льник, програмі́вник (функційний вузол експертної системи)
• report ~
= ґенера́тор зві́тів (програма)
• software ~
= реда́ктор документа́ції до програмо́вих за́собів (со́фту); а́втор чи реда́ктор со́фтової документа́ції
• spin ~
= оберто́вий писа́льний ву́зол (запи́сувач); оберто́вий друкува́льний механі́зм; оберто́ва друкува́льна голо́вка
• technical ~
= реда́ктор техні́чної документа́ції
writing = ['raɪtɪŋ] за́пис; запи́сування/записа́ння; докуме́нт; документа́ція
• automatic letter ~
= автомати́чне склада́ння (стандартних ділових) листі́в
• consecutive ~
= послідо́вне запи́сування
• demand ~
= запи́сування на ви́могу
• electron-beam ~
= запи́сування електро́нним про́менем
• gather ~
= збира́льне запи́сування
• hardware ~
= документа́ція до техні́чних за́собів, документа́ція техні́чних за́собів, апарату́рна документа́ція
• physical ~
= фізи́чне запи́сування
• selective ~
= вибірко́ве запи́сування; селекти́вне запи́сування
• software ~
= документа́ція до програмо́вих за́собів, документа́ція со́фту, со́фтова документа́ція
• stroke ~
= штрихови́й за́пис (на відміну від растрового)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

software со́фт, програ́ми, програмо́ві за́соби, програмо́вий проду́кт || со́фтови́й, програмо́вий
['sɒftwεə, 'sɒːftwεr]
• application ~ = застосу́нки, застосу́нковий софт, застосо́вні програ́ми
• bundled ~ = станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• canned ~ = станда́ртні [законсерво́вані] програ́ми, станда́ртний [законсерво́ваний] софт
• compatible ~ = згі́дні [сумі́сні] програ́ми, згі́дний [сумі́сний] софт
• custom ~ = програ́ми [софт] "до замо́вника"
• embedded ~ = проши́ті програ́ми, проши́тий софт
• free ~ = вільнодосту́пні програ́ми, вільнодосту́пний софт
• machine-specific ~ = комп’ютерозале́жні програ́ми, комп’ютерозале́жний софт
• packaged ~ = паке́т програ́м, со́фтовий паке́т
• setup ~ = програ́ми налашто́вування [ладува́ння] (комп’ютера), лаштува́льний [ладува́льний] софт
• simulation ~ = моделюва́льні програ́ми, моделюва́льний софт
• standard ~ = станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• system ~ = систе́мні програ́ми, систе́мний софт
• word-processing ~ = програ́ми опрацьо́вування те́кстів, текстоопрацьо́вувальний софт
software-dependent програмозале́жний, софтозале́жний
['sɒftwεədɪˌpεndənt, 'sɒːftwεr-]
algorithm алґори́тм □ by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти [формулюва́ти] алґори́тм
['ælgərɪðəm]
accuracy ~ = мето́дика [алґори́тм] визнача́ння по́хибки
addition ~ = алґори́тм додава́ння
averaging ~ = алґори́тм усере́днювання
backtrack(ing) ~ = алґори́тм по́шуку з верта́нням
best-route ~ = алґори́тм маршрутува́ння
bisection ~ = алґори́тм по́ділу на́впіл
cluster ~ = кла́стерний алґори́тм
computational ~ = обчи́слювальний алґори́тм, алґори́тм обчи́слювання
control ~ = алґори́тм керува́ння
deterministic ~ = детерміністи́чний алґори́тм
division ~ = алґори́тм ді́лення
dynamic ~ = динамі́чний алґори́тм
elimination ~ = алґори́тм вилуча́ння
estimation ~ = алґори́тм оці́нювання
execution ~ = алґори́тм вико́нування
fast ~ = швидки́й алґори́тм
Gaussian ~ = Ґаусів алґори́тм (вилучання змінних)
generalized ~ = узага́льнений алґори́тм
hardware ~ = апара́тно зреалізо́ваний алґори́тм
interpolation ~ = алґори́тм інтерполюва́ння, інтерполяці́йний алґори́тм
logical ~ = логі́чний алґори́тм
minimizing ~ = алґори́тм мініміза́ції
modeling ~ = моделюва́льний алґори́тм, алґори́тм моделюва́ння
normal ~ = норма́льний алґори́тм
normalizable ~ = нормалізо́вний алґори́тм
normalized ~ = (з)нормалізо́ваний алґори́тм
numerical ~ = числови́й алґори́тм
operative ~ = робо́чий алґори́тм
optimal ~ = оптима́льний алґори́тм
optimization ~ = алґори́тм оптиміза́ції
parallel ~ = парале́льний алґори́тм
programming ~ = алґори́тм програмува́ння
random-iteration ~ = алґори́тм випадко́вого ітерува́ння
random-search ~ = алґори́тм випадко́вого по́шуку
recursive ~ = рекурси́вний алґори́тм
routing ~ = алґори́тм маршрутува́ння
search ~ = алґори́тм по́шуку
sequential ~ = послідо́вний алґори́тм
simulation ~ = алґори́тм (числово́го) моделюва́ння
software ~ = програмо́во (з)реалізо́ваний алґори́тм
sort(ing) ~ = алґори́тм сортува́ння
specific ~ = спеція́льний алґори́тм
subtraction ~ = алґори́тм відніма́ння
testing ~ = алґори́тм тестува́ння
working ~ = робо́чий алґори́тм
compatibility 1. згі́дність, сумі́сність; сполу́чність (with – з) 2. узгі́дненість, узго́дженість
[kəmˌpætə'bɪləti, -t̬ə'bɪlət̬i]
~ of equations = згі́дність рівня́нь
~ of solutions = згі́дність ро́зв’язків
beams ~ = згі́дність [узгі́дненість] стру́менів (частинок)
electromagnetic ~ = електромагне́тна згі́дність [сумі́сність]
equipment ~ = згі́дність [узгі́дненість, сумі́сність] апарату́ри
functional ~ = функці́йна згі́дність [сумі́сність]
hardware ~ = апара́тна згі́дність [сумі́сність]
physical ~ = фізи́чна згі́дність [сумі́сність]
plug(‑to-plug) ~ = ро́знімна згі́дність [сумі́сність]
processing ~ = технологі́чна згі́дність [сумі́сність]
software ~ = програмо́ва згі́дність [сумі́сність]
strain ~ = згі́дність деформа́цій
constraint 1. обме́ження (вільности, руху тощо), обме́жувальна умо́ва; обме́жувальний чи́нник 2. (мех.) в’язь || в’язе́вий □ to impose a ~ наклада́ти//‌накла́сти в’язь [обме́ження, умо́ву] (on, upon – на); to remove [lift] a ~ усува́ти//‌усу́нути в’язь [обме́ження, умо́ву]
[kən'streɪnt]
additional ~ = додатко́ва в’язь
auxiliary ~ = додатко́ва в’язь
axiomatic ~ = аксіо́мне обме́ження
behavioral ~ = обме́ження поведі́нки (систе́ми) (за динамічними характеристиками)
bilateral ~ = двобі́чна в’язь
boundary ~ = обме́жувальний вплив межі́
cosmological ~ = космологі́чне обме́ження
design ~ = конструкці́йне [проє́ктне] обме́ження
differential ~ = диференці́йна в’язь
elastic ~ = пружна́ в’язь
engineering ~ = техні́чне обме́ження
environmental ~ = довкі́льне обме́ження
equality ~ = умо́ва [обме́ження] у фо́рмі рівня́ння
external ~ = зо́внішня в’язь
feasible ~ = прийня́тне обме́ження
flexible ~ = гнучка́ в’язь
functional ~ = функці́йне обме́ження
geometric ~ = геометри́чна в’язь
hard ~ = жорстке́ обме́ження
hardware ~ = апара́тне обме́ження
holonomic ~ = голоно́мна в’язь
ideal ~ = ідеа́льна в’язь
imposed ~ = накла́дена в’язь
inequality ~ = умо́ва [обме́ження] у фо́рмі нері́вности
instantaneous ~ = миттє́ва в’язь
integrable ~ = інтеґро́вна в’язь
internal ~ = вну́трішня в’язь
isospin ~ = ізоспі́нове обме́ження
isotopic ~ = ізото́пне обме́ження
kinematic ~ = кінемати́чна в’язь; кінемати́чне обме́ження
mathematical ~ = математи́чна в’язь; математи́чне обме́ження
mechanical ~ = механі́чна в’язь
moving ~ = рухо́ма в’язь
necessary ~ = істо́тне обме́ження
nonholonomic ~ = неголоно́мна в’язь
nonideal ~ = неідеа́льна в’язь
nonintegrable ~ = неінтеґро́вна в’язь
packing ~ = обме́ження на у́клад [упако́вання]
parity ~ = обме́ження за па́рністю
physical ~ = фізи́чна в’язь; фізи́чне обме́ження
plastic strain ~ = обме́ження [утру́днення] пласти́чної деформа́ції
quantum ~ = ква́нтове обме́ження
redundant ~ = за́йва [надлишко́ва] в’язь; за́йве [надлишко́ве] обме́ження
rheonomic ~ = реоно́мна [нестаціона́рна] в’язь
rigid ~ = жорстка́ в’язь
scleronomic ~ = склероно́мна [стаціона́рна] в’язь
severe ~ = жорстке́ обме́ження
soft ~ = м’яке́ обме́ження
software ~ = програмо́ве обме́ження
specified ~ = за́дане [конкре́тне] обме́ження
topological ~ = топологі́чна в’язь; топологі́чне обме́ження
unilateral ~ = однобі́чна в’язь
engineer 1. інжене́р; (у сполуках) фахіве́ць 2. меха́нік 3. проєктува́ти//‌спроєктува́ти, конструюва́ти//‌сконструюва́ти; спору́джувати//‌споруди́ти
[ˌεndʒɪ'nɪə, -'nɪr]
automotive ~ = інжене́р-автобудівни́к
aviation ~ = авіяінжене́р [авіаінжене́р]
chemical(‑process) ~ = хе́мік-техно́лог
civil ~ = інжене́р-будіве́льник
construction ~ = інжене́р-будіве́льник
consulting ~ = інжене́р-консульта́нт
design (and planning) ~ = інжене́р-констру́ктор, інжене́р-проєктува́льник
electrical ~ = інжене́р-еле́ктрик
electronics ~ = інжене́р-електро́нік
environmental ~ = інжене́р-еко́лог
geodetic ~ = інжене́р-геодези́ст
heat ~ = теплоте́хнік
industrial ~ = інжене́р-виробни́чник
installation ~ = інжене́р-монта́жник
maintenance ~ = інжене́р-експлуатаці́йник
mechanical ~ = інжене́р-меха́нік; інжене́р-машинобудівни́к
metallurgical ~ = інжене́р-металу́рг
mining ~ = гірни́чий інжене́р
nuclear ~ = інжене́р-а́томник
patent ~ = патентозна́вець
plant ~ = заводськи́й інжене́р
power ~ = інжене́р-енерге́тик
practiced ~ = досві́дчений інжене́р
process ~ = інжене́р-техно́лог
production ~ = інжене́р-техно́лог, інжене́р-виробни́чник
project ~ = керівни́к проє́кту
radio ~ = радіоінжене́р
research ~ = інжене́р-дослі́дник
safety ~ = інжене́р із те́хніки безпе́ки
software ~ = (інжене́р‑)програмува́льник
sound ~ = звукоопера́тор
system(s) ~ = систе́мник, фахіве́ць із тео́рії систе́м
termal-power ~ = (інжене́р‑)теплоенерге́тик
vacuum ~ = техно́лог-ва́куумник
engineering 1. те́хніка; інжене́рія; конструюва́ння; проєктува́ння; техні́чні нау́ки || техні́чний, інжене́рний □ science and ~ нау́ка і те́хніка 2. (технічне знання) техноло́гія 3. машинобудува́ння
[ˌεndʒɪ'nɪərɪŋ, -'nɪrɪŋ]
acoustic ~ = техні́чна [інжене́рна, застосо́вна] аку́стика
aeronautical ~ = аерона́втика
aerospace ~ = аерокосмі́чна те́хніка
agricultural ~ = агроте́хніка, агроно́мія
architectural ~ = будіве́льна те́хніка
astronautical ~ = космі́чні техноло́гії
automotive ~ = автомобі́льна промисло́вість
chemical ~ = хемі́чна те́хнологія
civil ~ = циві́льне будівни́цтво
combustion ~ = теплоте́хніка
communication ~ = те́хніка зв’язку́
computer ~ = компуто́рика [комп’юто́рика], обчи́слювальна те́хніка (конструювання комп’ютерів)
computer-aided ~ = систе́ма автоматиза́ції інжене́рної пра́ці
construction ~ = будівни́цтво
control ~ = те́хніка (автомати́чного) керува́ння
cryogenic ~ = кріоте́хніка
design ~ = конструюва́ння
electrical ~ = електроте́хніка
electric power ~ = електроенерге́тика
electronic ~ = техні́чна електро́ніка; електро́нна те́хніка
environmental ~ = техні́чна еколо́гія, інжене́рія довкі́лля, техноло́гія за́хисту довкі́лля
fuel ~ = па́ливна техноло́гія
geothermal power ~ = геоенерге́тика, геотерма́льна енерге́тика
geophysical ~ = техні́чна геофі́зика
heat ~ = теплоте́хніка
highway ~ = шляхобудува́ння
human ~ = інжене́рна психоло́гія
human factors ~ = ергоно́міка
hydraulic ~ = гідроте́хніка
hydropower ~ = гідроенерге́тика
illumination ~ = світлоте́хніка
industrial ~ = організа́ція виробни́цтва
laser ~ = ла́зерна те́хніка
lighting ~ = світлоте́хніка
management ~ = те́хніка керува́ння
mechanical ~ = машинобудува́ння
metallurgical ~ = металу́ргія
methods ~ = організа́ція виробни́цтва
microwave ~ = мікрохвильова́ те́хніка
mining ~ = гірни́ча те́хніка
motion-picture ~ = кіноте́хніка
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва те́хніка
nuclear power ~ = я́дерна/ядро́ва енерге́тика
optical ~ = техні́чна о́птика
pollution-free power ~ = екологі́чно чи́ста енерге́тика
power ~ = енерге́тика
precision ~ = то́чна меха́ніка
process ~ = техноло́гія виробни́чих проце́сів
production ~ = техноло́гія виробни́цтва
radio ~ = радіоте́хніка; радіоелектро́ніка
railway ~ = залізни́чне будівни́цтво
reactor ~ = реа́кторна те́хніка
rocket ~ = раке́тна те́хніка
safety ~ = те́хніка безпе́ки
software ~ = програмо́ва інжене́рія
solar-power ~ = геліоенерге́тика, сонце́ва енерге́тика
structural ~ = будіве́льна те́хніка
systems ~ = системоте́хніка, систе́мне проєктува́ння
thermal-power ~ = теплоенерге́тика
vacuum ~ = ва́куумна техноло́гія
water-power ~ = гідроенерге́тика
wind-power ~ = вітроенерге́тика
environment 1. довкі́лля [навко́лишнє середо́вище] 2. зо́внішні умо́ви 3. обла́днання 4. (комп.) середо́вище, довкі́лля, конфігура́ція (мережі, системи)
[ɪn'vaɪrənmənt]
abiotic ~ = абіоти́чне [неживе́] довкі́лля [середо́вище] (де перебувають живі істоти)
acid ~ = кисло́тне середо́вище
active ~ = акти́вне середо́вище
adverse ~ = несприя́тливе довкі́лля [середо́вище]
air ~ = пові́тряне середо́вище
anthropogenic ~ = антропоге́нне [шту́чне] довкі́лля
application ~ = 1. умо́ви експлуата́ції 2. (комп.) середо́вище застосо́вної [прикладно́ї] систе́ми, застосо́вне [прикладне́] довкі́лля 3. (комп.) середо́вище застосу́нків [застосо́вних/прикладни́х програ́м]
aquatic ~ = водяне́ середо́вище
artificial ~ = шту́чне середо́вище
biotic ~ = біоти́чне [живе́] середо́вище [довкі́лля]
closed ecological ~ = за́мкнене екологі́чне середо́вище
command ~ = систе́ма кома́нд; кома́ндне середо́вище
computing ~ = обчи́слювальне довкі́лля [середо́вище]
computing communication ~ = комунікаці́йно-обчи́слювальне обла́днання
contaminated ~ = (радіяційно) забру́днене середо́вище [довкі́лля]
controlled ~ = контрольо́ване довкі́лля [середо́вище]
corrosive ~ = корозі́йне середо́вище
crack-promoting ~ = середо́вище, що сприя́є утво́рюванню трі́щин
cryogenic ~ = кріоге́нне середо́вище, умо́ви глибо́кого хо́лоду
current ~ = пото́чні операці́йні обста́вини
degraded ~ = здеґрадо́ване довкі́лля [середо́вище]
design ~ = середо́вище проєктува́ння
earthly ~ = земне́ довкі́лля
electromagnetic ~ = електромагне́тні обста́вини
engineering ~ = за́соби конструюва́ння
erosive ~ = ерозі́йне середо́вище
execution ~ = умо́ви [середо́вище] викона́ння програ́ми
exotic ~ = незви́чні умо́ви (експлуатації)
external ~ = зо́внішні умо́ви
extreme ~ = екстрема́льні умо́ви (експлуатації)
fading ~ = середо́вище, що сприя́є завмира́нню (радіохвиль)
field ~ = польові́ [експлуатаці́йні] умо́ви
gas-laden ~ = газонаси́чене середо́вище
hardware ~ = апара́тне середо́вище, апара́тні за́соби
harsh ~ = жорсткі́ зо́внішні умо́ви, несприя́тливе довкі́лля [середо́вище]
high-production ~ = високопродукти́вне обла́днання
hostile ~ = несприя́тливе довкі́лля, аґреси́вне середо́вище
human ~ = довкі́лля люди́ни
humid ~ = воло́ге середо́вище
indoor ~ = середо́вище [довкі́лля] у примі́щенні
induced ~ = шту́чне середо́вище [довкі́лля]
industrial ~ = довкі́лля промисло́вих райо́нів; промисло́ве обла́днання
industrial control ~ = за́соби керува́ння виробни́цтвом
interactive ~ = (комп.) середо́вище робо́ти в діяло́говому режи́мі
internal ~ = вну́трішнє середо́вище (організму)
laboratory ~ = лаборато́рні умо́ви
luminous ~ = світлові́ умо́ви, режи́м осві́тлювання
man-made ~ = антропоге́нне [шту́чне] середо́вище [довкі́лля]
marine ~ = морське́ середо́вище
mechanical-vibration ~ = вібраці́йні умо́ви, рі́вень вібра́ції (у довкіллі)
mild ~ = 1. помі́рне середо́вище [довкі́лля] 2. умо́ви м’яко́го клі́мату
moist ~ = воло́ге середо́вище
multiple net ~ = багатомереже́ва конфігура́ція
multiuser ~ = (комп.) середо́вище робо́ти кілько́х користувачі́в
natural ~ = приро́дне довкі́лля [середо́вище]
near-Earth space ~ = навколозе́мний космі́чний про́стір
noisy ~ = довкі́лля [середо́вище] з висо́ким рі́внем шу́му
nuclear ~ = радіяці́йні обста́вини
online ~ = середо́вище робо́ти в реа́льному ча́сі
operation(al) ~ = 1. робо́чі умо́ви; експлуатаці́йні умо́ви 2. (комп.) операці́йне довкі́лля [середо́вище]
outdoor ~ = середо́вище [довкі́лля] по́за примі́щенням
oxidizing ~ = оки́снювальне середо́вище
polluted ~ = забру́днене середо́вище
process ~ = 1. умо́ви пере́бігу проце́су 2. технологі́чне обла́днання
program(ming) ~ = довкі́лля [середо́вище] програмува́ння
radiation ~ = 1. опромі́нюване середо́вище 2. випромі́нне середо́вище 3. радіяці́йні умо́ви, радіяці́йні обста́вини
reducing ~ = відно́влювальне середо́вище
rural ~ = довкі́лля сільськи́х райо́нів
service ~ = умо́ви експлуата́ції
severe ~ = несприя́тливе довкі́лля [середо́вище]
shielded ~ = заекрано́ваний про́стір
simulated ~ = шту́чне [змодельо́ване] середо́вище
software ~ = програмо́ве середо́вище, програмо́ві за́соби
space ~ = космі́чне середо́вище, космі́чні умо́ви
standard ~ = норма́льні [станда́ртні] умо́ви
terrestrial ~ = земне́ довкі́лля
test ~ = умо́ви [режи́м] випро́бування
thermal ~ = теплові́ умо́ви
thermally stable ~ = термі́чно стабі́льне середо́вище
thermally unstable ~ = термі́чно нестабі́льне середо́вище
thermostatically controlled ~ = середо́вище в термоста́ті
tropical ~ = тропі́чне довкі́лля, умо́ви тропі́чного клі́мату
use ~ = умо́ви використа́ння
user ~ = (комп.) умо́ви робо́ти [робо́че довкі́лля] користувача́
vacuum ~ = ва́куум; умо́ви ва́кууму
varied ~ = середо́вище [довкі́лля] з мінли́вими умо́вами
windowing ~ = (комп.) віко́нне середо́вище
work ~ = робо́че середо́вище
error 1. по́ми́лка; по́хибка □ by trial and ~ ме́тодом спроб та помило́к, емпіри́чно, емпіри́чним шляхо́м; to commit an ~ припусти́тися по́милки 2. хи́ба 3. (стат. тж) ві́дхил
['εrə, 'εrər]
~ in calculation = по́ми́лка обчи́слювання
~ of the first kind = (стат.) по́хибка пе́ршого ро́ду
~ of a method = по́хибка ме́тоду
~ of the second kind = (стат.) по́хибка дру́гого ро́ду
~ of timing = по́хибка визнача́ння моме́нтів ча́су
absolute ~ = абсолю́тна по́хибка
acceptable ~ = прийня́тна по́хибка
accidental ~ = випадко́ва по́милка
accumulated ~ = накопи́чена по́хибка
accumulative ~ = накопи́чувана по́хибка
actual ~ = факти́чна по́хибка
additive ~ = адити́вна по́хибка
adjustment ~ = по́хибка юстува́ння
admissible ~ = прийня́тна по́хибка
aggregate ~ = сума́рна (нагрома́джена) по́хибка
altering ~ = нереґуля́рна по́хибка
amplitude ~ = ампліту́дна по́хибка
angular ~ = кутова́ по́хибка
apparent ~ = позі́рна по́хибка
approximate ~ = прибли́зна по́хибка
approximation ~ = по́хибка набли́ження
arithmetic ~ = аритмети́чна по́ми́лка
associated ~ = супу́тня по́милка
azimuthal ~ = а́зимутна по́хибка
barometric ~ = барометри́чна по́правка
bias ~ = системати́чна по́хибка
burst ~ = паке́т помило́к
calculated ~ = обчи́слена по́хибка
calculation ~ = по́ми́лка обчи́слювання; по́хибка обчи́слювання
calibration ~ = по́хибка ґрадуюва́ння [калібрува́ння]
capital ~ = основна́ по́милка
centering ~ = по́хибка центрува́ння
collimation ~ = колімаці́йна по́хибка
combined ~ = сума́рна [вислідна́] по́хибка
common ~ = звича́йна [поши́рена] по́ми́лка
comparable ~s = порівня́нні по́хибки
comparison ~ = по́хибка порі́внювання
compensating ~s = 1. взаємокомпенсо́вні по́хибки 2. взаємоскомпенсо́вані по́хибки
compensated ~ = скомпенсо́вана по́хибка
component ~ = компоне́нта по́хибки, складова́ по́хибка
computation(al) ~ = 1. по́ми́лка обчи́слювання 2. по́хибка обчи́слювання
computed ~ = обчи́слена по́хибка
considerable ~ = значна́ [вели́ка] по́хибка
constructional ~ = конструкці́йна ва́да, по́ми́лка монтажу́
critical ~ = (комп.) крити́чна по́ми́лка
cumulative ~ = накопи́чувана по́хибка
data ~ = по́ми́лка да́них
design ~ = конструкти́вна ва́да, по́ми́лка проєктува́ння
detectable ~ = вия́вна по́ми́лка
detected ~ = ви́явлена по́ми́лка
dynamic ~ = динамі́чна по́хибка
elementary ~ = елемента́рна по́ми́лка
elevation(‑angle) ~ = по́хибка (визнача́ння) кута́ підне́сення
equipment-misuse ~ = по́ми́лка че́рез непра́вильне використа́ння апарату́ри
estimated ~ = оці́нена [оці́нко́ва] по́хибка
estimation ~ = 1. по́хибка оці́нювання [оці́нки] 2. по́ми́лка оці́нювання
excessive ~ = неприйня́тна [понаддопуско́ва] по́хибка
experiment(al) ~ = по́хибка до́сліду [експериме́нту], до́слідна [експеримента́льна] по́хибка
exposure ~ = експозиці́йна по́хи́бка
fatal ~ = невипра́вна по́ми́лка
fixed ~ = (комп.) систе́мна по́ми́лка
flagrant ~ = кричу́ща по́ми́лка
forecast ~ = по́ми́лка прогно́зу
gross ~ = 1. гру́ба по́ми́лка 2. вели́ка по́хибка
hard ~ = (комп.) пості́йна по́ми́лка
hardware ~ = (комп.) апара́тна по́ми́лка
hysteresis ~ = гістере́зна по́хибка
indication ~ = по́хибка по́казів (приладу)
individual ~ = окре́ма по́хибка
inherent ~ = притама́нна [неусувна́] по́хибка (даного приладу)
inherited ~ = (комп.) успадко́вана по́ми́лка (наслідок помилки у початкових даних)
initial ~ = вихідна́ по́хибка
insignificant ~ = незначна́ по́ми́лка [по́хибка]
instrument ~ = апара́тна [інструмента́льна] по́хибка, по́хибка (мі́рчого) при́ладу
intermittent ~ = нереґуля́рна по́хибка
interpolation ~ = інтерполяці́йна по́хибка
intolerable ~ = неприйня́тна по́хибка
introduced ~ = вне́сена по́хибка
ionospheric ~ = йоносфе́рна по́хибка
irrecoverable ~ = невипра́вна [фата́льна] по́ми́лка
limiting ~ = грани́чна по́хибка
literal ~ = друка́рська по́милка
logic ~ = логі́чна по́милка
long-term ~ = накопи́чена по́хибка
machine ~ = (комп.) комп’ю́терна [апара́тна] по́ми́лка
maximum ~ = максима́льна по́хибка
mean ~ = сере́дня по́хибка
mean-square ~ = середньоквадра́тна по́хибка
measurement ~ = по́хибка мі́ряння
meter ~ = по́хибка при́ладу
metering ~ = по́хибка мі́ряння
minimum ~ = мініма́льна по́хибка
minor ~ = 1. нехто́вна по́хибка 2. дрібна́ по́ми́лка
mismatch ~ = по́хибка (вна́слідок) неузгі́днености
multiple ~ = багаторазо́ва [повто́рювана] по́ми́лка [по́хибка]
negligible ~ = нехто́вна по́хибка
nonfatal ~ = випра́вна по́ми́лка
nonlinear(ity) ~ = по́хибка (вна́слідок) неліні́йности
nonrecoverable ~ = (комп.) невипра́вна по́ми́лка
numerical ~ = числова́ по́ми́лка [по́хибка]
numerical-integration ~ = по́хибка числово́го ме́тоду
observation ~ = по́хибка спостеріга́ння
obvious ~ = очеви́дна по́ми́лка
operational ~ = експлуатаці́йна по́ми́лка
optimistic ~ = занизька́ [зани́жена] по́хибка
overall ~ = сума́рна [вислідна́] по́хибка
overestimated ~ = зависо́ка [зави́щена] по́хибка
parallax ~ = (опт.) парала́ксна по́хибка
parity ~ = (комп.) по́милка па́рности
percentage ~ = відсо́тко́ва по́хибка
permissible ~ = прийня́тна по́хибка
pessimistic ~ = зависо́ка [зави́щена] по́хибка
polarization ~ = поляризаці́йна по́хибка
popular ~ = поши́рена по́ми́лка
predictable ~ = передба́ч(ува)на по́хибка
predicted ~ = передба́чена по́хибка
prediction ~ = по́ми́лка прогно́зу
prismatic ~ = (опт.) по́хибка (вна́слідок) непарале́льности гра́ней (дзеркала тощо)
probable ~ = ймові́рна по́хибка
procedural ~ = по́хибка ме́тоду
propagated ~ = наве́дена по́милка (що породжує іншу)
random ~ = статисти́чна [випадко́ва] по́хибка
rated ~ = номіна́льна по́хибка
reading ~ = по́хибка [по́ми́лка] зчи́тування
reasonable ~ = невели́ка [прийня́тна] по́хибка
recoverable ~ = (комп.) випра́вна [нефата́льна] по́ми́лка
reduced ~ = 1. зме́ншена по́хибка 2. зве́дена по́хибка
regular ~ = системати́чна [реґуля́рна] по́хибка
relative ~ = відно́сна по́хибка
repetitive ~ = повто́рювана по́хибка [по́милка]
resultant ~ = сума́рна [вислідна́] по́хибка
root-mean square ~ = середньоквадра́тна по́хибка
rounding ~ = по́хибка заокру́глювання
round-off ~ = по́хибка заокру́глювання
semantic ~ = (комп.) семанти́чна по́ми́лка
significant ~ = значна́ по́ми́лка [по́хибка]
single ~ = поодино́ка по́хибка [по́ми́лка]
soft ~ = (комп.) виправна́ (апара́тна) по́ми́лка
software ~ = програмо́ва по́ми́лка
solid ~ = системати́чна по́хибка [по́милка]
squared ~ = квадра́тна [квадрати́чна] по́хибка
standard ~ = станда́ртна по́хибка
static ~ = стати́чна по́хибка
statistical ~ = статисти́чна по́хибка
steady-state ~ = (комп.) уста́лена по́ми́лка
syntax ~ = синтакси́чна по́ми́лка
system ~(комп.) систе́мна по́ми́лка
systematic ~ = 1. системати́чна [реґуля́рна] по́хибка 2. методи́чна по́хибка
technical ~ = техні́чна по́ми́лка (у розрахунку)
temperature ~ = температу́рна по́хибка (приладу)
tolerable ~ = допуско́ва по́хибка
total ~ = сума́рна [по́вна] по́хибка
trifling ~ = дрібна́ [незначна́] по́ми́лка
true ~ = і́стинна [правди́ва] похи́бка
truncation ~ = 1. (матем.) по́хибка відкида́ння (членів ряду), по́хибка відтина́ння (ряду) 2. (техн.) по́хибка (вна́слідок) використа́ння непо́вних да́них
type I/II ~ = (стат.) по́хибка пе́ршого/дру́гого ро́ду
typing ~ = друка́рська по́ми́лка (у машинописі, вводженні з клавіятури)
typographical ~ = друка́рська по́ми́лка (типографська)
underestimated ~ = занизька́ [зани́жена] по́хибка
undetectable ~ = невия́вна по́ми́лка
undetected ~ = неви́явлена по́ми́лка
zero ~ = 1. нульова́ по́хибка 2. по́хибка нуля́ (приладу)
flexibility 1. гну́чкість, ги́нкість, зги́нність 2. еласти́чність
[ˌflεksə'bɪləti, -t̬i]
~ of macromolecules = гну́чкість макромоле́кул
~ of a polymer chain = гну́чкість поліме́рного ланцюга́
equilibrium ~ = рівнова́жна [термодинамі́чна] гну́чкість
kinetic ~ = кінети́чна гну́чкість
low-temperature ~ = низькотемперату́рна гну́чкість
software ~ = гну́чкість програ́м
thermodynamic ~ = рівнова́жна [термодинамі́чна] гну́чкість
model 1. моде́ль || моде́льний || моделюва́ти//‌змоделюва́ти (за взірцем – after) 2. маке́т; схе́ма || маке́тний; схе́мний 3. зразо́к; взіре́ць; шабло́н; тип || зразко́вий, взірце́вий □ after/on a ~ на взіре́ць, за взірце́м 4. моделюва́льний при́стрій 5. ліпи́ти/‌вилі́плювати//‌ви́ліпити
['mɒdl, 'mɑːdl]
~ for a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of calculation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (теоретична)
~ of closed universe = моде́ль за́мкненого все́світу
~ of computation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (комп’ютерна)
~ of a disordered system = моде́ль невпорядко́ваної систе́ми
~ of a galaxy = моде́ль гала́ктики
~ of interacting particles = моде́ль взаємоді́йних части́нок
~ of interaction = моде́ль взаємоді́ї
~ of а nucleus = моде́ль ядра́
~ of a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of a potential = моде́ль потенція́лу
~ of a semiconductor surface = моде́ль пове́рхні напівпровідника́
~ of a surface = моде́ль пове́рхні
~ of the universe = моде́ль все́світу
abstract ~ = теорети́чна моде́ль; абстра́ктна моде́ль
adequate ~ = адеква́тна моде́ль
alpha-particle ~ = а́льфа-части́нко́ва [кла́стерна] моде́ль (ядра)
anisotropic ~ = анізотро́пна моде́ль; (of the universe – всесвіту)
anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] ~ = анізотро́пна І́зинґова моде́ль із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів
approximate ~ = набли́жена моде́ль
archetypal ~ = моде́ль ра́ннього [початко́вого] все́світу
atomic ~ = 1. моде́ль а́тома 2. а́томна моде́ль (будови речовини)
bag ~ = (тп) моде́ль мішкі́в
band ~ = (тт) зо́нна моде́ль
Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] ~ = моде́ль Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ]
baryon composite ~ = скла́дена моде́ль баріо́на
baryon-exchange ~ = моде́ль із баріо́нним о́бміном
bench ~ = сте́ндова моде́ль
big-bang ~ = моде́ль вели́кого ви́буху
blackbody ~ = моде́ль чо́рного ті́ла
black nucleus ~ = моде́ль чо́рного ядра́
Bohr ~ = Бо́рова моде́ль а́тома
Bohr-Mottelson ~ = моде́ль Бо́ра-Мо́тельсона
bootstrap ~ = (тп) моде́ль бутстра́пу [зашнуро́вування]
Born ~ = Бо́рнова моде́ль
Born-Madelung ~ = моде́ль Бо́рна-Маделу́нґа
Bose-gas ~ = моде́ль бо́зе-га́зу
boson-exchange ~ = моде́ль із бозо́нним о́бміном
brane ~ = бра́нова моде́ль, моде́ль бран
braneworld (cosmological) ~ = (космологі́чна) моде́ль бра́нового сві́ту
breadboard ~ = (ел.) маке́тна схе́ма
cascade ~ = каска́дова моде́ль
cell ~ = комі́ркова моде́ль
chiral ~ = хіра́льна моде́ль
classical ~ = класи́чна моде́ль
clock ~ = годи́нникова моде́ль (спінів на ґратці)
closed ~ = за́мкнена моде́ль
cloudy-bag ~ = моде́ль мішкі́в із хма́рою [оболо́нкою] (мезонів)
cloudy-crystal-ball ~ = (яф) опти́чна моде́ль
cluster ~ = 1. кла́стерна моде́ль 2. а́льфа-частинко́ва [кла́стерна] моде́ль ядра́
coherent-tube ~ = (яф) моде́ль когере́нтної труби́
collective ~ = колекти́вна моде́ль
collective electron ~ = моде́ль спі́льних [сколективізо́ваних] електро́нів
color ~ = (тп) ко́лірна моде́ль
composite ~ = складна́ [скла́дена] моде́ль
composite-nucleus ~ = моде́ль скла́деного ядра́
compound-nucleus ~ = моде́ль компа́унд-ядра́ [скла́деного ядра́]
computation(al) ~ = комп’ю́терна [обчи́слювальна] моде́ль
computer ~ = комп’ю́терна моде́ль
conceptual ~ = концептуа́льна моде́ль
confinement ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
confining ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
constituent-interchange ~ = [CIM] складна́ моде́ль (ядра) із вну́трішнім о́бміном
continuum-shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра) з урахува́нням непере́рвного спе́ктру
corona ~ = моде́ль коро́ни
correlated-particle ~ = моде́ль скорельо́ваних части́нок
cosmological ~ = космологі́чна моде́ль
coupled-channel ~ = моде́ль зв’я́заних кана́лів
cranking ~ = (яф) моде́ль примусо́вого оберта́ння
crude ~ = гру́ба моде́ль
crystal ~ = моде́ль криста́лу (теоретична)
descriptive ~ = описо́ва моде́ль
de Sitter ~ of universe = де-Си́терова моде́ль все́світу
deterministic ~ = детерміністи́чна моде́ль
diffraction ~ = дифракці́йна моде́ль (of a nuclear reactionядрової реакції)
diffuse-reflection ~ = моде́ль дифу́зного відбива́ння
diffusion ~ = дифузі́йна моде́ль
discrete ~ = дискре́тна моде́ль
dissipationless ~ = бездисипаці́йна моде́ль
dissipative ~ = дисипати́вна моде́ль
downgraded ~ = спро́щена моде́ль
draft ~ = ескі́зна [черне́ткова, прибли́зна] моде́ль
Drell ~ = Дре́лова моде́ль
drop(let) ~ = крапли́нна моде́ль (of the nucleus – ядра)
dual ~ = дуа́льна моде́ль
dual-absorption ~ = дуа́льна моде́ль поглина́ння
dual-resonance ~ = дуа́льно-резона́нсна моде́ль
dynamic(al) ~ = динамі́чна моде́ль
eight-vertex (lattice) ~ = восьмиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
eikonal ~ = ейкона́льна моде́ль
electroweak ~ = моде́ль електрослабко́ї взаємоді́ї
Elliot ~ = Е́ліотова моде́ль
empirical ~ = емпіри́чна моде́ль
energy-transfer ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення] ене́ргії
equilibrium ~ = 1. рівнова́жна моде́ль 2. моде́ль рівнова́ги
evaporation ~ = моде́ль випаро́вування (ядра)
evolutionary ~ = еволюці́йна моде́ль
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зна моде́ль
exchange ~ = обмі́нна [перифері́йна] моде́ль
experimental ~ = експеримента́льна [до́слідна] моде́ль
extended-particle ~ = моде́ль части́нки скінче́нних (ненульових) ро́змірів
Fano-Lichten ~ = моде́ль Фа́но-Лі́хтена
Fermi-gas ~ = моде́ль фе́рмі-га́зу
Fermi-liquid ~ = моде́ль фе́рмі-рідини́
field-theoretic ~ = моде́ль в те́рмінах тео́рії по́ля
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна моде́ль
finite-range ~ = моде́ль скінче́нного ра́діуса (взаємо)ді́ї
fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу [вогняно́ї ку́лі]
flavor ~ = (тп) моде́ль з арома́том
flow ~ = моде́ль пото́ку
formal ~ = форма́льна моде́ль
full-scale ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
full-size ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
functional ~ = функці́йна моде́ль
gauge ~ = калібрува́льна моде́ль
gauge-field ~ = калібрува́льна польова́ моде́ль
generalized ~ = узага́льнена моде́ль
geometric ~ = геометри́чна моде́ль
giant-resonance ~ = (яф) моде́ль велете́нського резона́нсу
gluon ~ = ґлюо́нна моде́ль
Goldberger ~ = Ґо́лдберґерова моде́ль
Goldhaber-Teller ~ = моде́ль Ґо́лдгабера-Те́лера
governor ~ = моде́ль реґуля́тора
Granato-Lücke ~ = моде́ль Ґрана́то-Лю́ке
grand unified ~ = моде́ль вели́кого об’є́днання
graphic ~ = графі́чна моде́ль
grid ~ = (комп.) сітко́ва́ моде́ль
half-scale ~ = моде́ль у полови́ну натура́льної величини́
hard-collision ~ = моде́ль жорстки́х зі́ткнень
hard-core ~ = моде́ль твердо́го осе́рдя [ко́ру]
hard-hexagon ~ = моде́ль тверди́х [жорстки́х] шестику́тників
hard-sphere ~ = моде́ль тверди́х ку́льок
hard-sphere gas ~ = моде́ль твердоку́лькового га́зу
hard-sphere fluid ~ = моде́ль твердоку́лькового пли́ну
harmonic-oscillator ~ = моде́ль гармоні́чного осциля́тора
Haywood ~ = Ге́йвудова моде́ль
heuristic ~ = евристи́чна моде́ль
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна моде́ль
Higgs ~ = Гі́ґсова моде́ль
Hubbard ~ = Га́бардова моде́ль
hybrid ~ = гібри́дна моде́ль
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна моде́ль
hypothetical ~ = гіпо́тезна [гіпотети́чна] моде́ль
ideal-gas ~ = моде́ль ідеа́льного га́зу
idealistic ~ = ідеа́льна [ідеалісти́чна] моде́ль
impenetrable-nucleus ~ = моде́ль непрони́кного ядра́
independent-particle ~ = моде́ль незале́жних части́нок; одночасти́нко́ва моде́ль
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна моде́ль
inflation ~ = інфляці́йна моде́ль
interacting-boson ~ = моде́ль (з урахуванням) бозо́нної взаємоді́ї
interpolation ~ = інтерполяці́йна моде́ль
isobar ~ = ізоба́рна моде́ль
Ising ~ = І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль
isotropic Ising ~ = ізотро́пна І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль (of the universe – всесвіту)
Jackson ~ = Дже́ксонова моде́ль
jet ~ = (яф) струми́нна моде́ль
Kane ~ = Ке́йнова моде́ль
Kellerman ~ = Ке́лерманова
Kelvin-Voigt-Meyer ~ = моде́ль Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра
kinematic ~ = кінемати́чна моде́ль
kinetic ~ = кінети́чна моде́ль
Kronig-Penney ~ = моде́ль Кро́ніґа-Пе́ні
Kubeika-Munk ~ = моде́ль Кубе́йки-Му́нка
Lane-Thomas-Wigner ~ = моде́ль Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера
Lee ~ = моде́ль Лі́
large-scale ~ = великомасшта́бна моде́ль, моде́ль у вели́кому масшта́бі
lattice ~ = ґратко́ва моде́ль
lattice-gas ~ = моде́ль ґратко́вого га́зу
lattice gauge ~ = калібрува́льна ґратко́ва моде́ль
linear ~ = ліні́йна моде́ль
linear-absorption ~ = (яф) моде́ль ліні́йного поглина́ння
linearized ~ = лінеаризо́вана моде́ль
liquid-drop ~ = крапли́нна моде́ль (ядра)
massive ~ = маси́вна моде́ль
massive-vector-meson ~ = моде́ль маси́вних ве́кторних мезо́нів
massless ~ = безма́сова моде́ль
master ~ = етало́нна моде́ль
mathematical ~ = математи́чна моде́ль
mean-field ~ = моде́ль сере́днього по́ля
mechanical ~ = механі́чна моде́ль
melting ~ = моде́ль то́плення
membrane ~ = мембра́нова моде́ль
Mendelssohn ~ = Ме́ндельсонова моде́ль
Migdal-Watson ~ = моде́ль Міґда́ла-Ва́тсона
modified ~ = (з)модифіко́вана моде́ль
molecular ~ = 1. моде́ль моле́кули 2. молекуля́рна моде́ль
multicenter-shell ~ = багатоце́нтрова оболо́нкова моде́ль (ядра)
multifireball ~ = багатофаєрбо́льна моде́ль, моде́ль багатьо́х вогняни́х куль
multifluid ~ = багатопли́нова моде́ль (плазми)
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ моде́ль
multiperipheral ~ = (яф) мультиперифері́йна моде́ль
multiple-parton ~ = багатопарто́нна моде́ль
multiresonance ~ = багаторезона́нсова моде́ль
Nilsson-Mottelson ~ = моде́ль Ні́льсона-Мо́тельсона
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна моде́ль
nonideal gas ~ = моде́ль реа́льного га́зу
noninteracting-particle ~ = моде́ль невзаємоді́йних части́нок
nonlinear ~ = неліні́йна моде́ль
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна моде́ль
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна моде́ль
nuclear ~ = моде́ль ядра́
nuclear-fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу, моде́ль вогняно́ї ку́лі
nuclear-fluid-dynamic ~ = моде́ль я́дерної/ядро́вої плинодина́міки
nuclear-hydrodynamic ~ = ядро́ва гідродинамі́чна моде́ль
numerical ~ = числова́ моде́ль
octet ~ = (тп) окте́тна моде́ль
one-boson-exchange [OBE] ~ = моде́ль із однобозо́нним о́бміном
one-dimensional ~ = однови́мірна моде́ль
one-group ~ (яф) одногрупова́ моде́ль
one-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
one-pion-exchange [OPE] ~ = моде́ль із однопіо́нним о́бміном
one-pole ~ = однопо́люсна моде́ль
optical ~ = опти́чна моде́ль (ядра)
order-disorder ~ = (тт) моде́ль поря́док-бе́злад
oscillator ~ = 1. осциля́торна моде́ль 2. моде́ль осциля́тора
paracrystal ~ = паракристалі́чна моде́ль
paracrystallite ~ = паракристалі́тна моде́ль
particle ~ = моде́ль (елементарної) части́нки
particle-core coupling ~ = моде́ль зв’язку́ части́нка-осе́рдя (ядра)
parton ~ = парто́нна моде́ль
Peierls-Nabarro ~ = моде́ль Па́єрлса-Наба́ро
Perey-Buck ~ = моде́ль Пер’є́-Ба́ка
perfectly-rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
peripheral ~ = (яф) перифері́йна [обмі́нна] моде́ль
phase-transition ~ = моде́ль фа́зового перехо́ду
phenomenological ~ = феноменологі́чна моде́ль
physical ~ = фізи́чна моде́ль
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна, піло́тна] моде́ль
pion-exchange ~ = (яф) моде́ль із піо́нним о́бміном
planetary ~ = планета́рна [Бо́рова] моде́ль (атома)
plasma ~ = моде́ль пла́зми
Poincaré ~ = моде́ль Пуанкаре́
point-sink ~ = моде́ль точко́вого сто́ку
pole ~ = по́люсна моде́ль
potential ~ = потенція́льна моде́ль
potential-well ~ = моде́ль потенція́льної я́ми
Potts ~ = По́тсова моде́ль
predictive ~ = прогно́зна моде́ль
preequilibrium ~ = передрівнова́жна моде́ль
prime ~ = про́ста́ моде́ль
probabilistic ~ = імовірні́сна моде́ль
pseudopotential ~ = моде́ль псевдопотенція́лу
qualitative ~ = я́кісна моде́ль
quantitative ~ = кі́лькісна моде́ль
quantum ~ = ква́нтова моде́ль
quark ~ = ква́ркова моде́ль
quark fragmentation ~ = моде́ль фраґмента́ції ква́рків
quark-gluon plasma ~ = моде́ль кварк-ґлюо́нної пла́зми
quark-parton ~ = кварк-парто́нна моде́ль
quark-soup ~ = моде́ль гаря́чої ква́ркової пла́зми
quarkonium ~ = моде́ль кварко́нію
quartet ~ = (тп) кварте́тна моде́ль
quasi-linear ~ = квазиліні́йна моде́ль
radiator ~ = моде́ль випромі́нювача [променювача́]
random-site Ising ~ = І́зинґова моде́ль з випадко́вими вузла́ми
random-walk ~ = моде́ль випадко́вого блука́ння [випадко́вих ма́ндрів]
realistic ~ = реа́льна [реалісти́чна] моде́ль
reference ~ = етало́нна моде́ль
Regge ~ = моде́ль Ре́дже
reggeized ~ = (тп) зреджизо́вана моде́ль
relativistic ~ = релятивісти́чна моде́ль
renormalizable ~ = перенормо́вна моде́ль
renormalized ~ = перенормо́вана моде́ль
research ~ = дослі́дницька [експеримента́льна] моде́ль
resonance ~ = резона́нсна моде́ль
rheological ~ = реологі́чна моде́ль
rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
rigid-rotor ~ = моде́ль жорстки́х ро́торів
Rosenbluth-Nelkin ~ = моде́ль Ро́зенблюта-Не́лкіна
Rutherford (nuclear) ~ = Ре́зерфордова моде́ль (атома)
Salam-Weinberg (gauge~ = (калібрува́льна) моде́ль Сала́ма-Ва́йнберґа
sandbag ~ = (тп) статисти́чна моде́ль
scale ~ = масшта́бна моде́ль
schematic ~ = схе́ма
schizon ~ = шизо́нна моде́ль
self-dual ~ = самодуа́льна моде́ль
semiclassical ~ = напівкласи́чна моде́ль
semiempirical ~ = напівемпіри́чна моде́ль
semiscale ~ = моде́ль у полови́нному масшта́бі
Serber ~ = Се́рберова моде́ль
shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра)
simple ~ = про́ста́ моде́ль
simplified ~ = спро́щена моде́ль
simulation ~ = імітаці́йна моде́ль
simulation plasma ~ = комп’ю́терна моде́ль пла́зми
single-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
Sitenko-Glauber ~ = моде́ль Сите́нка-Ґла́убера
six-vertex (lattice) ~ = шестиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
skeleton ~ = карка́сна моде́ль
Slaggie ~ = моде́ль Сле́ґі
small-scale ~ = маломасшта́бна моде́ль, моде́ль у мало́му масшта́бі
snowplow ~ = (астр.) моде́ль снігоочи́щувача
software ~ = програмо́ва моде́ль
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова моде́ль
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] моде́ль
spaghetti ~ = (астр.) моде́ль спаґе́ті, волокни́ста моде́ль
spectator ~ = моде́ль спекта́тора
specular-reflection ~ = моде́ль дзерка́льного відби́вання
spherical ~ = сфери́чна моде́ль (ядра)
spurion ~ = шпуріонна моде́ль
star ~ = моде́ль зорі́ (математична)
static ~ = стати́чна моде́ль
statistical ~ = статисти́чна моде́ль
stellar ~ = моде́ль зорі́ (математична)
stochastic ~ = стохасти́чна моде́ль
stretch ~ = моде́ль розтя́гування, моде́ль спрямо́ваного зв’язку́
string ~ = (тп) моде́ль струни́
strong-absorption ~ = (яф) моде́ль із сильним поглина́нням
strong-coupling ~ = моде́ль си́льного зв’язку́
structural ~ = структу́рна моде́ль
superfluid-nucleus ~ = моде́ль надпли́нного ядра́
tensor-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння те́нзорних мезо́нів
test ~ = випро́бувальна [до́слідна, експеримента́льна, те́стова] моде́ль
theoretical ~ = теорети́чна моде́ль
thermodynamic ~ = термодинамі́чна моде́ль
thermodynamic molecular ~ = термодинамі́чна моде́ль моле́кули
Thirring ~ = Ти́ринґова моде́ль
Thomas-Fermi ~ = моде́ль То́маса-Фе́рмі
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] моде́ль
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] моде́ль
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] моде́ль
topless ~ = (тп) моде́ль без ве́рхнього ква́рка
topological ~ = топологі́чна моде́ль
transition ~ = моде́ль перехо́ду
transport ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення]
two-band ~ = (тт) двозо́нна моде́ль
two-dimensional ~ = двови́мірна [пло́ска] моде́ль
two-fluid ~ = двопли́нова моде́ль
uncorrelated-jet ~ = (тп) моде́ль нескорельо́ваних струми́н
uncorrelated-particle ~ = моде́ль нескорельо́ваних части́нок
unified ~ = об’є́днана моде́ль; узага́льнена моде́ль
unified gauge ~ = об’є́днана калібрува́льна моде́ль
unitary ~ = уніта́рна моде́ль
universal ~ = універса́льна моде́ль
unrenormalized ~ = неперенормо́вана моде́ль
upgraded ~ = вдоскона́лена моде́ль
urn ~ = (матем.) у́рнова моде́ль
Van der Waals ~ = моде́ль реа́льного га́зу
Van Hove ~ = моде́ль Ван Го́ве
variable-moment-of-inertia [VMI] ~ = моде́ль зі змі́нним моме́нтом іне́рції
vector-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння ве́кторних части́нок
Veneziano ~ = моде́ль Венеція́но
Voigt ~ = Фо́йґтова моде́ль
vortex ~ = вихоро́ва моде́ль
weak-coupling ~ = моде́ль слабко́го зв’язку́
Weinberg (lepton) ~ = Ва́йнберґова (лепто́нна) моде́ль
Weisskopf ~ = Ва́йскопфова моде́ль
wind-tunnel ~ = аеродинамі́чна моде́ль
Yoshimori-Kitano ~ = моде́ль Йошимо́рі-Кіта́но
Young ~ = Ю́нґова моде́ль
Zener ~ = Зе́нерова моде́ль
zero-range ~ = моде́ль нульово́го ра́діусу (взаємо)ді́ї
package 1. паке́т; паку́нок; па́чка; па́ка; спако́ваний компле́кт [набі́р] || пакува́ти//‌спакува́ти/‌упакува́ти 2. ко́рпус, конте́йнер (з апаратурою); касе́та 3. ву́зол, блок (змонтований у корпусі) || монтува́ти//‌змонтува́ти в ко́рпусі [конте́йнері] 4. (комп.) паке́т, мо́дуль 5. ущі́льнювати//‌ущі́льни́ти, запо́внювати//‌запо́внити
['pækɪdʒ]
application ~ = паке́т застосу́нків [застосо́вних програ́м]
graphics ~ = паке́т графі́чних програ́м
software ~ = паке́т програ́м
portability 1. портати́вність 2. (комп.) мобі́льність
[ˌpɔːtə'bɪləti, ˌpɔːrt̬ə'bɪlət̬i]
software ~ = програмо́ва мобі́льність
product (матем.) до́буток (of a and b – a на b) || до́бутко́вий 2. проду́кт || проду́кто́вий 3. (техн.) ви́ріб, ви́твір, проду́кт 4. (мн.) проду́кція 5. кінце́вий
['prɒdʌkt, 'prɑːd-]
~ of differences = до́буток різни́ць
~ of functions = до́буток фу́нкцій
~ of groups = до́буток груп
~ of inertia = відцентро́вий моме́нт іне́рції, до́буток іне́рції
~ of matrices = до́буток ма́триць
~ of numbers = до́буток чи́сел
~ of polynomials = до́буток многочле́нів [полі́номів]
~ of rings = до́буток кі́лець
~ of a scalar and a matrix = до́буток ма́триці на скаля́р
~ of a scalar and a vector = до́буток ве́ктора на скаля́р
~ of spaces = до́буток про́сторів
~ of vectors = до́буток векторі́в
addition ~ = (х.) аду́кт
block ~ = бло́ковий до́буток (матриць)
cap ~ = до́буток Ві́тні
cardinal ~ = кардина́льний до́буток, до́буток кардина́льних чи́сел
cartesian ~ = Дека́ртів до́буток
chronological ~ = хронологі́чний до́буток (операторів)
combustion ~ = проду́кт згоря́ння
complete ~ = по́вний до́буток
complete wreath ~ = по́вний вінко́вий до́буток
concentrated ~ = концентра́т
continued ~ = нескінче́нний до́буток
contracted ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
convolution ~ = зго́ртка, зго́рнений до́буток
corrosion ~ = проду́кт [на́слідок] коро́зії
cross ~ = ве́кторний [навхре́сний] до́буток
cup ~ = до́буток кла́сів когомоло́гій
daughter ~ = проду́кт (радіоактивного) ро́зпаду, дочі́рній проду́кт
decay ~ = 1. (яф) проду́кт (радіоактивного) ро́зпаду 2. (х.) проду́кт ро́зкладу
decomposition ~ = (х.) проду́кт ро́зкладу [ро́зпаду]
degradation ~ = (х.) проду́кт ро́зкладу [ро́зпаду]
depolimerization ~ = деполіме́р
direct ~ = прями́й до́буток
dissociation ~ = проду́кт дисоція́ції
distilled ~ = дистиля́т
dot ~ = скаля́рний до́буток (of vectors – векторів)
dyadic ~ = дія́дний до́буток
elementwise ~ = поелеме́нтний до́буток
end ~ = кінце́вий проду́кт
enriched ~ = збага́чений проду́кт
exterior ~ = зо́внішній до́буток
fibered ~ = 1. розшаро́ваний до́буток 2. ві́яловий до́буток
final ~ = 1. (матем.) по́вний до́буток 2. (техн.) кінце́вий проду́кт
finished ~ = кінце́вий [гото́вий] проду́кт; ви́кінчений проду́кт
fission ~ = проду́кт по́ділу (ядра)
free ~ = ві́льний до́буток
hydrogenation ~ = гідрогена́т, проду́кт гідроген(із)ува́ння [гідрува́ння]
immediate (decay) ~ = безпосере́дній проду́кт (ро́зпаду)
infinite ~ = нескінче́нний до́буток
inner ~ = вну́трішній до́буток; скаля́рний до́буток
intermediate ~ = 1. (матем.) промі́жни́й до́буток 2. (техн.) промі́жни́й проду́кт, напівпроду́кт, напівфабрика́т
invariant ~ = інварія́нтний до́буток
Kronecker ~ = Кро́некерів до́буток
linked ~ = ланцюго́вий до́буток (of groups – груп)
local direct ~ = лока́льний прями́й до́буток
logical ~ = логі́чний до́буток
long-lived fission ~ = довгові́чний проду́кт по́ділу
matrix ~ = до́буток ма́триць
mixed ~ = (матем.) змі́шаний до́буток (of three-vectors – трьох векторів)
mixed fission ~s = (яф) су́міш проду́ктів по́ділу
natural ~ = натура́льний до́буток
nilpotent ~ = нільпоте́нтний до́буток (of groups – груп)
nonvolatile fission ~ = нелетки́й проду́кт по́ділу
normal ~ = норма́льний до́буток
operator ~ = до́буток опера́торів, опера́тор-до́буток
outer ~ = зо́внішній до́буток
partial ~ = частко́вий до́буток
partially finished ~ = напівгото́вий проду́кт, напівфабрика́т
petroleum ~ = нафтопроду́кт
polarized ~ = поляризо́ваний проду́кт (of a nuclear reaction – ядрової реакції)
polymerization ~ = полімериза́т
prefabricated ~ = попере́дній [попере́дньо підгото́ваний] проду́кт, напівфабрика́т
preliminary ~ = попере́дній проду́кт
primary ~ = перви́нний проду́кт
primary fission ~ = перви́нний проду́кт по́ділу
program ~ = програмо́вий проду́кт [ви́ріб]
quadruple vector ~ = 1. (ве́кторний) до́буток чотирьо́х векторі́в 2. змі́шаний до́буток чотирьо́х векторі́в, скаля́рний до́буток двох ве́кторних до́бу́тків
radioactive-decay ~ = проду́кт радіоакти́вного ро́зпаду
radioactive fission ~ = радіоакти́вний проду́кт по́ділу
radioactive (reaction) ~ = радіоакти́вний проду́кт (реа́кції)
reaction ~ = проду́кт реа́кції
reactor ~ = реа́кторний проду́кт
reduced ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
regular ~ = реґуля́рний до́буток
regular wreath ~ = станда́ртний вінко́вий до́буток
renormalized ~ = перенормо́ваний до́буток
rolled ~s = вальці́вка [прока́т]
scalar ~ = скаля́рний до́буток; вну́трішній до́буток
secondary ~ = втори́нний продукт
semicolloidal ~ = (х.) напівколо́їдна речовина́
semidirect ~ = (матем.) напівпрями́й до́буток
semifinished ~ = (техн.) недове́ршений проду́кт, напівфабрика́т
set ~ = до́буток множи́н
short-lived fission ~ = короткові́чний проду́кт по́ділу
skew ~ = скісни́й до́буток
smash ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
software ~ = програмо́вий проду́кт [ви́ріб]
solubility ~ = до́буток [конста́нта, ста́ла] розчи́нности
spallation ~ = проду́кт розко́лювання (ядра)
stable fission ~ = стабі́льний проду́кт по́ділу
stable intermediate ~ = стабі́льний промі́жни́й проду́кт
stable reaction ~ = стабі́льний проду́кт реа́кції
standard wreath ~ = станда́ртний вінко́вий до́буток
star ~ = (км) зірча́стий до́буток
subdirect ~ = підпрями́й до́буток
subset ~ = до́буток підмножи́н
tensor ~ = те́нзорний до́буток
time-ordered ~ = хронологі́чний до́буток (операторів)
topological ~ = топологі́чний до́буток
topological tensor ~ = топологі́чний те́нзорний до́буток (of Hilbert spaces – Гільбертових просторів)
torsion ~ = періоди́чний до́буток
transient fission ~ = промі́жни́й проду́кт по́ділу
transmutation ~ = проду́кт (ядрового) перетво́рення
triple scalar ~ = змі́шаний до́буток трьох векторі́в
triple vector ~ = подві́йний ве́кторний до́буток
trisubstitution ~ = (х.) тризамі́щений похідни́к
twice distilled ~ = бідистиля́т
unstable fission ~ = нестабі́льний проду́кт по́ділу
unstable reaction ~ = нестабі́льний проду́кт реа́кції
vector ~ = ве́кторний до́буток
verbal ~ = верба́льний до́буток (of groups – груп)
volatile ~ = летки́й проду́кт
volatile fission ~ = летки́й проду́кт по́ділу
waste ~s = відхо́ди
weak ~ = слабки́й до́буток
wedge ~ = (матем.) буке́т (of spheres – сфер)
wreath ~ = вінко́вий до́буток
program програ́ма || програмо́вий || програмува́ти//‌запрограмува́ти; склада́ти//‌скла́сти [писа́ти//‌написа́ти] програ́му
['prəʊgræm, 'proʊ-]
~ of observations = програ́ма спостеріга́ння
accessory ~ = допомі́жна́ програ́ма
active ~ = акти́вна програ́ма
application ~ = застосу́нок [застосо́вна програ́ма]
assembly ~ = асе́мблер
background ~ = фо́нова програ́ма
batch ~ = паке́т програ́м
benchmark ~ = етало́нна те́стова програ́ма
computer ~ = комп’ю́терна програ́ма
conference ~ = програ́ма конфере́нції
configuration ~ = програ́ма конфігурува́ння (системи)
control ~ = керівна́ програ́ма
coordinated research ~ = скоордино́вана дослі́дницька програ́ма
core ~ = резиде́нтна програ́ма
defragmentation ~ = дефраґментаці́йна програ́ма
demonstration ~ = демонстраці́йна програ́ма
diagnostic ~ = діягности́чна програ́ма
doctoral ~ = докторанту́ра
editing ~ = редагува́льна програ́ма, реда́ктор
editor ~ = редагува́льна програ́ма, реда́ктор
executable ~ = викона́вча програ́ма
executive ~ = керівна́ програ́ма, програ́ма-диспе́тчер
hyphenation ~ = програ́ма розбива́ння (слів) на склади́
installation ~ = інсталяці́йна програ́ма
learning ~ = навча́льна програ́ма
macro ~ = макропрогра́ма
nonswappable ~ = невиванта́жна (із пам’яті) програ́ма
operating ~ = робо́ча програ́ма
plasma-simulation ~ = програ́ма моделюва́ння пла́зми
prototype ~ = маке́тна програ́ма
research ~ = дослі́дницька програ́ма
resident ~ = резиде́нтна програ́ма
routine ~ = станда́ртна програ́ма
self-contained ~ = самодоста́тня програ́ма
service ~ = се́рвісна програ́ма
shareware ~ = програ́ма спі́льного користува́ння
simulation ~ = моделюва́льна програ́ма
software ~ = систе́мна програ́ма
stand-alone ~ = автоно́мна програ́ма
stored ~ = програ́ма в па́м’яті
support ~ = допомі́жна́ програ́ма
system ~ = систе́мна програ́ма
transient ~ = нерезиде́нтна програ́ма
transport-simulation ~ = програ́ма моделюва́ння проце́сів перено́шення
protection 1. за́хист (against – від) || захисни́й, захисто́вий 2. захисна́ ді́я
[prə'tεkʃn]
~ against lightning = за́хист від бли́скавок, блискавкоза́хист
~ against ionizing radiation = за́хист від йонізівно́го промі́ння
~ from damage = за́хист від пошко́д
~ from the weather = за́хист від него́ди
computer ~ = комп’ю́терний за́хист
contact ~ = 1. за́хист (електри́чних) конта́ктів 2. за́хист від до́тику, дотикоза́хист
copy ~ = за́хист програ́м (від копіювання)
copyright ~ = захист а́вторського пра́ва
corrosion ~ = протикорозі́йний за́хист
data ~ = за́хист да́них
environmental ~ = за́хист від довкі́льних впли́вів
error ~ = за́хист від помило́к
eye ~ = за́хист оче́й
file ~ = за́хист фа́йлів
interference ~ = протизава́дний за́хист, за́хист від зава́д
lightning ~ = 1. блискавкоза́хист, грозоза́хист, за́хист від бли́скавок 2. блискавкозахисни́й при́стрій
memory ~ = за́хист па́м’яті
password ~ = (комп.) за́хист паро́лів
personnel ~ = за́хист персона́лу
physical ~ = фізи́чний за́хист
plant ~ = за́хист росли́н
radiation ~ = протирадіяці́йний за́хист, за́хист від промі́ння
radiological ~ = радіологі́чний [протирадіяці́йний] за́хист
reactor ~ = за́хист [систе́ма за́хисту] реа́ктора
scram ~ = аварі́йний за́хист
short-circuit ~ = за́хист від коро́ткого замика́ння
software ~ = за́хист програ́м (від копіювання)
storage ~ = (комп.) за́хист па́м’яті
thermal ~ = теплови́й за́хист
set I ім. 1. суку́пність 2. (матем.) множина́; клас; систе́ма (рівнянь) □ over a ~ над множино́ю; to partition a ~ into n subsets розби́ти множину́ на n підмножи́н 3. апара́т, при́лад, аґреґа́т, при́стрій 4. компле́кт, набі́р □ to make up into ~s комплектува́ти 5. ряд, се́рія, ни́зка (вимірів тощо) 6. залишко́ва деформа́ція 7. на́прям (потоку повітря чи води)
[sεt]
~ of all integers = множина́ ці́лих чи́сел і нуля́
~ of all sets = множина́ всіх множи́н
~ of bands = (сп.) се́рія смуг
~ of characteristics = сім’я́ характери́стик
~ of complex numbers = множина́ ко́мплексних чи́сел
~ of constraints = систе́ма в’я́зей [обме́жень]
~ of continuum power = континуа́льна множина́, множина́ поту́жности конти́нуум
~ of convergence = множина́ збі́жности
~ of curves = сім’я́ криви́х
~ of drafting instruments = готува́льня, компле́кт кресля́рського прила́ддя
~ of elements = множина́ елеме́нтів
~ of ellipses = сім’я́ е́ліпсів
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of the first category = множина́ пе́ршої катего́рії
~ of formulas = суку́пність [збі́рка] фо́рмул
~ of full measure = множина́ по́вної мі́ри
~ of functions = 1. множина́ фу́нкцій 2. набі́р фу́нкцій
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of hyperbolas = сім’я́ гіпе́рбол
~ of greater power = множина́ бі́льшої поту́жности, поту́жніша множина́ (than – за)
~ of less power = множина́ ме́ншої поту́жности, менш поту́жна множина́ (than – за)
~ of m equations in n unknowns = систе́ма m рівня́нь із n невідо́мими
~ of master curves = (геол.) пале́тка
~ of measure zero = множина́ мі́ри нуль [мі́сткістю нуль]
~ of numbers = числова́ множина́
~ of observations = се́рія спостере́жень
~ of patterns = се́рія о́бразів/зобра́жень
~ of physical quantities = набі́р фізи́чних величи́н
~ of points = множина́ то́чок
~ of polynomials = множина́ поліно́мів
~ of positive integers and zero = множина́ дода́тних ці́лих [натура́льних] чи́сел і нуля́
~ of problems = збі́рка зада́ч
~ of rational numbers = множина́ раціона́льних чи́сел
~ of real numbers = множина́ ді́йсних чи́сел
~ of the second category = множина́ дру́гої катего́рії
~ of sets = множина́ множи́н
~ of solutions = множина́ ро́зв’язків
~ of states = множина́ ста́нів
~ of subsets = множина́ підмножи́н
~ of variables = набі́р змі́нних
~ of weights = компле́кт [набі́р] гир та важкі́в
~ with a base point = множина́ з позна́ченою то́чкою
~ with inner points = множина́ з вну́трішніми то́чками
absolutely additive ~ of functions = абсолю́тно адити́вна множина́ фу́нкцій
absorbent ~ = поглина́льна множина́
absorbing ~ = поглина́льна множина́
achronal ~ = (тв) ахрона́льна множина́
actually infinite ~ = актуа́льно нескінче́нна множина́
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
almost-closed ~ = ма́йже за́мкнена множина́
almost-invariant ~ = ма́йже інварія́нтна множина́
analytic ~ = аналіти́чна множина́
anti-ordered ~ = антивпорядко́вана множина́
antipodal ~ = антипо́дна множина́
arc ~ = цілко́м дугоподі́бно зв’я́зна множина́
assembly ~ = склада́льний компле́кт (деталей та вузлів)
at most countable ~ = не бі́льше ніж зліче́нна множина́
attracting ~ = притяга́льна множина́
balanced ~ = зрівнова́жена множина́
base ~ = ба́зисна [основна́] множина́, (множина́‑)носі́й
basic ~ = 1. ба́зова множина́ 2. ба́зисний набі́р
bicompact ~ = бікомпа́ктна множина́
board ~ = (комп.) компле́кт плат
border ~ = межова́ множина́, множина́ (елеме́нтів) межі́
both open and closed ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
bounded ~ = обме́жена множина́ (from above/below – згори/знизу; on/to the left – зліва; on/to the right – справа)
Cantor ~ = Ка́нторова множина́
card ~ = компле́кт перфока́рт
carrier ~ = множина́-носі́й
character ~ = набі́р си́мволів
characteristic ~ of equations = характеристи́чна систе́ма рівня́нь
circled ~ = заокру́глена множина́
clopen ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
closed ~ = за́мкнена множина́
closed and open ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
closed orthonormal ~ = за́мкнена ортонормо́вана множина́
cluster ~ = множина́ то́чок ску́пчення
compact ~ = компа́ктна множина́
compact-in-itself ~ = множина́, компа́ктна в собі́
complementary ~ = доповня́льна множина́
complete ~ = 1. по́вна множина́ 2. по́вний компле́кт [набі́р]
completely convex ~ = цілко́м опу́кла множина́
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
complete orthonormal ~ = за́мкнена ортонормо́вана множина́
complete orthonormal ~ of functions = по́вний набі́р ортонормо́ваних функцій
compression ~ = залишко́ва сти́скова деформа́ція
conditionally compact ~ = умо́вно компа́ктна множина́
conditionally complete ~ = умо́вно по́вна множина́
connected ~ = зв’я́зна множина́
continuous ~ = непере́рвна множина́
continuum infinite ~ = континуа́льна множина́, множина́ поту́жности конти́нуум
conventional ~ = типо́вий компле́кт [набі́р]
co-null ~ = допо́внення до множини́ мі́ри нуль
convex ~ = опу́кла множина́
countable ~ = зліче́нна множина́
countably compact ~ = зліче́нна компа́ктна множина́
countably infinite ~ = зліче́нна нескінче́нна множина́
counting ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
covariant ~ of (variables) = коварія́нтна систе́ма (змі́нних)
cut ~ = множина́ ро́зтинів [ро́зрізів], розтина́льна множина́ (графу)
data ~ = суку́пність [набі́р] да́них
decidable ~ = розв’я́зна множина́
dense ~ = (скрізь) щі́льна множина́
dense-in-itself ~ = множина́, щі́льна в собі́
densely ordered ~ = щі́льно впорядко́вана множина́
denumerable ~ = зліче́нна множина́
derivative ~ = похідна́ множина́
derived ~ = похідна́ множина́
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
difference ~ = різнице́ва множина́
directed ~ = спрямо́вана множина́
discrete ~ = 1. дискре́тна множина́ 2. дискре́тний набі́р
disjoint ~s = неперети́нні множи́ни
dominating ~ = домінівна́ множина́
drafting ~ = готува́льня, кресля́рське справи́лля
elementwise fixed ~ = точко́во-інварія́нтна множина́
emergency ~ = резе́рвний аґреґа́т
empty ~ = поро́жня множина́, нуль-множина́
enchained ~s = зче́плені множи́ни
enumerable ~ = зліче́нна множина́
equal ~s = одна́ко́ві множи́ни
equicontinuous ~ = односта́йно непере́рвна множина́
equipotent ~s = рівнопоту́жні множи́ни
equivalent ~ = еквівале́нтна множина́
everywhere dense ~ = скрізь щі́льна множина́
facsimile ~ = факсимі́льний апара́т
factor ~ = фа́ктор-множина́
fake ~ = ома́нливе тужа́віння
false ~ = ома́нливе тужа́віння
file ~ = компле́кт фа́йлів
finite ~ = 1. скінче́нна множина́ 2. скінче́нний набі́р, скінче́нна суку́пність
flash ~ = миттє́ве тужа́віння
focusing ~ = фокусува́льний при́стрій
fractal ~ = фракта́льна множина́
free ~ = ві́льна множина́
fundamental ~ = фундамента́льна множина́
fuzzy ~ = нечітка́ [розми́та] множина́
head ~ = наву́шний компле́кт (навушник і слухавка)
hypersimple ~ = гіперпро́ста́ множина́
image ~ = множина́ о́бразів
imperfect ~ = недоскона́ла множина́
inaccessible ~ = недося́жна множина́
including ~ = надмножина́
independent ~ = незале́жна множина́
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
index ~ = множина́ і́ндексів
indexing ~ = індексува́льна множина́
inductive ~ = індукти́вна множина́
infinite ~ = 1. нескінче́нна множина́ 2. нескінче́нний набі́р, нескінче́нна суку́пність
instruction ~ = (комп.) набі́р [компле́кт] кома́нд
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
interconnected ~ of equations = систе́ма [ланцюжо́к] заче́плених рівня́нь
invariant ~ = інварія́нтна множина́
inversely ordered ~ = антивпорядко́вана множина́
irreducible ~ = незвідна́ множина́
isolated ~ = 1. ізольо́вана множина́ 2. множина́ ізольо́ваних то́чок
key ~ = ряд кла́віш
isomorphic ~ = ізомо́рфна множина́
limit ~ = множина́ грани́ць (векторного диференційого рівняння)
limiting ~ = грани́чна множина́
linearly ordered ~ = ліні́йно впорядко́вана множина́
majorizable ~ = мажоро́вна множина́
majorized ~ = змажоро́вана множина́
majorizing ~ = мажорува́льна множина́
meager ~ = збі́днена множина́
measurable ~ = вимірна́ множина́
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] уста́ва [устано́вка]
minimal dependent ~ = мініма́льна зале́жна множина́ (of a matroid – матроїда)
minorized ~ = зміноро́вана множина́
minorizing ~ = мінорува́льна множина́
module ~ = (техн.) набі́р мо́дулів
nested ~s = вкла́дені множи́ни
nondense ~ = нещі́льна множина́
nondenumerable ~ = незліче́нна множина́
non-disjoint ~s = перети́нні множи́ни
nonempty ~ = непоро́жня множина́
non-enumerable ~ = незліче́нна множина́
non-equivalent ~ = нееквівале́нтна множина́
non-meager ~ = незбі́днена множина́
nonmeasurable ~ = неви́мірна́ множина́
non-overlapping ~s = неперети́нні множи́ни
nonperfect ~ = недоскона́ла множина́
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
nonvacuous ~ = непоро́жня множина́
nonvoid ~ = непоро́жня множина́
nowhere dense ~ = ніде́ не щі́льна множина́
n-tuply well-ordered ~ = n-разо́во цілко́м упорядко́вана множина́
null ~ = поро́жня множина́, множина́ мі́ри нуль [мі́сткістю нуль]
numbered ~ = (про)нумеро́вана множина́
one-element ~ = одноелеме́нтна множина́
one-parameter ~ = однопара́метрова множина́
one-point ~ = одното́чкова множина́
open ~ = відкри́та множина́
open and closed ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
order ~ = систе́ма кома́нд
ordered ~ = впорядко́вана множина́
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма
orthonormal ~ = ортонормо́вана множина́
orthonormal ~ of functions = набі́р ортонормо́ваних фу́нкцій
outer angular cluster ~ = об’є́днана кутова́ множина́ то́чок ску́пчення
overlapping ~s = перети́нні множи́ни
paraconvex ~ = параопу́кла множина́
partially ordered ~ = частко́во впорядко́вана [напівупорядко́вана] множина́
partially well ordered ~ = частко́во цілком упорядко́вана множина́
perfect ~ = доскона́ла множина́
permanent ~ = залишко́ва деформа́ція
point ~ = точко́ва множина́; множина́ то́чок
polyadic ~ = поліа́дна множина́
power ~ = 1. (матем.) множина́ всі́х підмножи́н множини́ 2. (техн.) силови́й аґреґа́т
precompact ~ = передкомпа́ктна множина́; цілко́м обме́жена множина́
preordered ~ = передупорядко́вана множина́
product ~ = множина́-до́буток, до́буток множи́н
productive ~ = продукти́вна множина́
projective ~ = проєкти́вна множина́
punctiform ~ = точко́ва множина́
quasi-ordered ~ = квазивпорядко́вана множина́
quotient ~ = фа́ктор-множина́
radar ~ (техн.) рада́р, радіолока́тор, радіолокаці́йний при́стрій
radiac ~ = (яф) радіяці́йний дози́мет(е)р
radio ~ = радіоприйма́ч
receiving ~ = (радіо)прийма́ч
recursive ~ = рекурси́вна множина́
reduced instruction ~ = скоро́чений набі́р команд
reducible ~ = звідна́ множина́
reference ~ = компле́кт [набі́р] етало́нів
regressive ~ = реґреси́вна множина́
relatively closed ~ = відно́сно за́мкнена множина́
relatively compact ~ = умо́вно компа́ктна множина́
relatively dense ~ = відно́сно щі́льна множина́
relatively open ~ = відно́сно відкри́та множина́
relay ~ = компле́кт реле́
residual ~ = залишко́ва множина́; маси́вна множина́
resistance ~ = набі́р [компле́кт] о́порів
resolvent ~ = резольве́нтна множина́
scattered ~ = ні́де не щі́льна в собі́ множина́, розрі́джена множина́
separable ~s = відокре́мні множи́ни
separated ~s = відокре́млені множи́ни
separating ~ = відокре́млювальна множина́
sifted ~ = просі́яна множина́
similar ~ = поді́бна множина́
similarly ordered ~ = поді́бна впорядко́вана множина́
simple ~ = про́ста́ множина
simplicial ~ = симпліці́йна множина́
simply ordered ~ = впорядко́вана множина́
small ~ = мала́ множина́
socket-powered ~ = мере́жний (радіо)прийма́ч
software product ~ = компле́кт програ́м
sonar ~ = (акусти́чна) гідролокаці́йна ста́нція
sonar-listening ~ = гідроакусти́чний прийма́ч
standby ~ = резе́рвний аґреґа́т
strongly invariant ~ = стро́го інварія́нтна множина́ (relative to a measurable transformation – щодо вимірного перетворення)
subscriber ~ = 1. (матем.) підмножина́ 2. (техн.) абоне́нтний телефо́нний апарат
superficial cluster ~ = зо́внішня грани́чна множина́
supporting ~ = опо́рна множина́
sum ~ = су́ма [об’єдна́ння] множи́н
symbol ~ = набі́р си́мволів
tame ~ = пра́вильна множина́
telephone ~ = телефо́н(ний апара́т)
television ~ = телевізі́йний прийма́ч, телеві́зор
tensorial ~ = суку́пність компоне́нт те́нзора
thin ~ = розрі́джена [ні́де не щі́льна в собі́] множина́
tool ~ = компле́кт [набі́р] інструме́нтів
topologically closed ~ = топологі́чно за́мкнена множина́
topologically complete ~ = топологі́чно по́вна множина́
total ~ = по́вна множина́; тота́льна множина́
totally bounded ~ = цілко́м обме́жена множина́
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зна [ніде́ не зв’я́зна] множина́
totally imperfect ~ = цілко́м недоскона́ла множина́
totally ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
transitivity ~ = клас транзити́вности, орбі́та
transversal ~ = трансверса́льна множина́
turbo-driven ~ = турбоаґреґа́т
turbogenerator ~ = турбоаґреґа́т
TV ~ = телеві́зор
unbounded ~ = необме́жена множина́
uncountable ~ = незліче́нна множина́
underlying ~ = множина́-носі́й
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
uniformly bounded ~ = рівномі́рно обме́жена множина́
universal ~ = універса́льна множина́
unordered ~ = невпорядко́вана множина́
vacuous ~ = поро́жня множина́
valve ~ = ла́мповий прийма́ч
vertex ~ = множина́ верши́н
void ~ = поро́жня множина́
wandering ~ = мандрівна́ множина́
welding ~ = зва́рювальний апара́т
well-ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
wildly embedded ~ = дико вкла́дена множина́
working ~ = робо́чий компле́кт [набі́р]
x-ray ~ = рентґе́нівська уста́ва [устано́вка]; рентґе́нівський апара́т
tool 1. інструме́нт; знаря́ддя 2. зна́діб; за́сіб 3. (мн.) інструме́нт (збірне), інструмента́рій, справи́лля 4. ме́тод, спо́сіб
[tuːl]
abrasive ~ = абрази́вний інструме́нт
analytical ~ = за́сіб ана́лізу
astronomical ~ = астрономі́чний інструме́нт
cutting ~ = різе́ць, рі́зальний інструме́нт
diamond ~ = алма́зний інструме́нт
edged ~ = рі́зальний інструме́нт
electric ~ = електри́чний інструме́нт, електроінструме́нт
hand ~ = ручни́й інструме́нт, ручне́ знаря́ддя
machine ~ = металорі́зальний [інструмента́льний] верста́т
marking ~ = ре́йсмус
master ~ = етало́нний інструме́нт
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] інструме́нт
power ~ = електри́чне знаря́ддя, електри́чний зна́діб
research ~ = за́сіб [ме́тод] дослі́джування
software ~s = програмо́вий інструмента́рій
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

алґори́тм (-у) 1. algorithm □ за —ом by an algorithm; розроби́ти [сформулюва́ти] ~ to develop an algorithm 2. (схема) scheme 3. (процедура) procedure
апара́тно зреалізо́ваний ~ = hardware algorithm
~ визнача́ння по́хибки = accuracy algorithm
~ вико́нування = execution algorithm
~ вилуча́ння = 1. (змінних, матем.) elimination algorithm, Gaussian algorithm, Gaussian elimination 2. (механізмів реакцій, х.) discrimination method
~ випадко́вого ітерува́ння = random-iteration algorithm
~ випадко́вого по́шуку = random-search algorithm
~ відніма́ння = subtraction algorithm
Ґаусів ~ (вилучання змінних) Gaussian algorithm, Gauss (elimination) method
детерміністи́чний ~ deterministic algorithm
динамі́чний ~ dynamic algorithm
~ ді́лення = division algorithm
~ додава́ння = addition algorithm
знормалізо́ваний ~ normalized algorithm
~ інтерполюва́ння = interpolation algorithm
інтерполяці́йний ~ interpolation algorithm
ітераці́йний ~ iteration scheme
~ керува́ння = control algorithm
кла́стерний ~ = cluster algorithm
логі́чний ~ logical algorithm
~ Ма́ркова = Markov process
~ маршрутува́ння = routing [best-route] algorithm
~ мініміза́ції = minimizing algorithm
моделюва́льний ~ model(l)ing algorithm
~ моделюва́ння = див. моделювальний ~
нормалізо́ваний ~ normalized algorithm
нормалізо́вний ~ normalizable algorithm
норма́льний ~ normal algorithm
обчи́слювальний ~ computational algorithm, computation(al) [calculation] procedure
~ обчи́слювання = див. обчислювальний ~
оптима́льний ~ optimal algorithm
~ оптиміза́ції = optimization algorithm
~ оці́нювання = estimation procedure
парале́льний ~ parallel algorithm
~ по́ділу на́впіл = bisection algorithm
послідо́вний ~ sequential algorithm
~ по́шуку = search algorithm; (з вертанням) backtracking algorithm
програмо́во зреалізо́ваний ~ = software algorithm
~ програмува́ння = programming algorithm
рекурси́вний ~ recursive algorithm
робо́чий ~ operative [working] algorithm
~ сортува́ння = sort(ing) algorithm
спеція́льний ~ specific algorithm
~ тестува́ння = testing algorithm
узага́льнений ~ generalized algorithm
~ усере́днювання = averaging algorithm
числови́й ~ numerical algorithm
~ числово́го моделюва́ння = simulation algorithm
швидки́й ~ fast algorithm
ви́р|іб (-робу) 1. product див. тж продукт 2. (окремий) article, piece of work 3. (у переліку) item 4. (мн.) ware, products
гонча́рні —оби = pottery; earthenware
гото́вий ~ = finished product
грубокерамі́чні —оби = heavy clayware
дерев’я́ні —оби = woodwork
~ (і)з ґальвані́чним по́кривом = electroplate
керамі́чні —оби = ceramics; (з глини) clayware; (з кам’яної кераміки) stoneware
лату́нні —оби = brassware
метале́ві —оби = metalwork, hardware
програмо́вий ~ = software (product), program product
~ ручно́ї робо́ти = hand(i)work
скляні́ —оби = glassware, vitrics
стале́ві —оби = steelwork
гну́чкість 1. flexibility □ втрача́ти ~ to stiffen 2. (перегинність) foldability 3. (податливість) pliability, suppleness 4. (у вжитку) versatility
~ діяфра́гми = diaphragm compliance
кінети́чна ~ = kinetic flexibility
~ макромоле́кул = flexibility of macromolecules
низькотемперату́рна ~ = low-temperature flexibility
~ поліме́рного ланцюга́ = flexibility of a polymer chain
~ програ́м = software flexibility
рівнова́жна ~ = equilibrium [thermodynamic] flexibility
~ стри́жня = slenderness ratio of a column; (критична) critical slenderness ratio (of a column)
термодинамі́чна ~ = equilibrium [thermodynamic] flexibility
забезпе́чення 1. (ґарантованість) security; guarantee 2. (запобіжні заходи) provision 3. (постачання) supply 4. (підтримка) support 4. (дія) див. забезпе́чування
апара́тне ~ = (комп.) hardware
метрологі́чне ~ = metrological provision
програмо́ве ~ = (комп.) software див. тж софт
за́с|іб (-собу) 1. means; medium 2. (методичний) technique, tool 3. (х.) agent 4. (виправляння; допомоги) remedy 5. (знаряддя) instrument, tool 6. (пристрій) device, appliance 7. (мн., техн.) facilities, means; (допоміжні) aids 8. (мн., комп.) environment
абсорбува́льний ~ = absorbent
аґломерува́льний ~ = agglomerant
активува́льний ~ = activating agent, activator див. тж активатор
~ ана́лізу = analytical tool
антикорозі́йний ~ = див. протикорозійний ~
анти(електро)стати́чний ~ = antistatic agent
апара́тні —оби = (комп.) hardware (environment)
атесто́ваний взірце́вий мі́рчий ~ = certified standard
вбира́льний ~ = absorbent
взірце́вий ~ мі́ряння [вимі́рювання] див. взірцевий мірчий ~
взірце́вий мі́рчий ~ = standard; (найвищого розряду) reference standard
виба́влювальний ~ = remover; (на іржу) rust remover
вибі́лювальний ~ = bleaching agent; decolorant
~ виво́дження да́них = output medium
~ видаля́ння = див. вибавлювальний ~
викі́нчувальний ~ = finishing compound
—оби вилаго́джування = (зневаджування, усування дрібних помилок, комп.) debug(ging) aids [facilities]
вилуго́вувальний ~ = leaching agent
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
~ вимі́рювання = див. мірчий ~
високото́чний взірце́вий мі́рчий ~ = precision standard
висо́лювальний ~ = salting-out agent
вису́шувальний ~ = desiccant, siccative
відбі́лювальний ~ = див. вибілювальний ~
відно́влювальний ~ = 1. (х.) deoxidant, deoxidizer, reducing agent, reducer 2. (мф) reductant
відсо́лювальний ~ = див. висолювальний ~
відшто́вхувальний ~ = repellent
водовідшто́вхувальний ~ = water repellent
графі́чні —оби = graphics
ґелеутво́рювальний ~ = gelatinizing [gelling] agent
дезактивува́льний ~ = decontaminant, decontaminating agent
дезінфікува́льний ~ = disinfectant
денатурува́льний ~ = (х., я ф) denaturant
диспергува́льний ~ = disperser, dispersing agent
діягности́чні —оби = diagnostics, diagnostic aids
допомі́жні́ —оби = aids; auxiliaries; backup
~ дослі́джування = research tool
етало́нний ~ мі́ряння [вимі́рювання] standard див. тж взірцевий мірчий ~
желеутво́рювальний ~ = gelatinizing [gelling] agent
залізни́чний тра́нспортний ~ = railway vehicle
запобі́жний ~ = preventive, preventative
захисни́й ~ = 1. (речовина) protector; (радіяційного захисту) radioprotector, radioprotective substance; (від радіонуклідів) nuclide protector 2. (пристрій) protection device
~ за́хисту = див. захисний ~
защі́льнювальний ~ = caulk(ing)
~ зв’я́зку = communication medium; (мн.) communication facilities, communication(s), means of communication
змива́льний ~ = (до фарб) paint remover
зми́лювальний ~ = saponifying agent, saponifier
змі́цнювальний ~ = reinforcement
знеба́рвлювальний ~ = decolorant
знева́джувальні —оби = (засоби усування дрібних вад, комп.) debug(ging) aids [facilities]
знево́джувальний ~ = dehydrating agent, dehydrant
знезара́жувальний ~ = decontaminant; disinfectant
інформаці́йні —оби = dataware; media
—оби керува́ння = control environment, control facilities
кома́ндні —оби = (комп.) command environment
—оби комуніка́ції = communication(s)
комп’ю́терні [компу́торні] —оби = computer aids
консервува́льний ~ = preservative, preserver
—оби конструюва́ння = engineering environment
~ контро́лю = control device; checker
кріпи́льний ~ = fastener
лікува́льний ~ = medicinal; (ліки) medicine
—оби ма́сової інформа́ції = (mass) media
мастильний ~ = lubricant
ми́йний ~ = detergent
мі́рчий ~ = piece of measuring equipment; (мн.) measuring means, means of/for measuring, instrumentation
—оби мі́ряння = measuring means, means of/for measuring
—оби налаго́джування = (усування дрібних помилок чи несправностей, комп.) debug(ging) aids [facilities]
нао́чні —оби = visual aids
ная́вні —оби available means □ усіма́ ная́вними —обами = by all available means
обчи́слювальні —оби = computer aids
оса́джувальний ~ = precipitant, precipitating agent
очища́льний ~ = (хемічний) purifier, purifying agent
~ пересува́ння = vehicle; (мн.) transport facilities, means of conveyance [transportation]
підки́слювальний ~ = acidulant
піноутво́рювальний ~ = foaming [blowing] agent
пли́нові —оби = (гідравлічні та пневматичні) fluid-pressure means
пом’я́кшувальний ~ = softener, softening agent
програмо́ві —оби = software (environment)
противуа́льний ~ = (фот.) restrainer
протигрибко́вий ~ = antifungal agent; (фунґіцид) fungicide; (фунґістат) fungistat
протикорозі́йний ~ = corrosion inhibitor, corrosion protector, rust preventer [preventive], antirust agent
протикри́говий ~ = deicer
протиобмерза́льний ~ = deicer
протиоса́джувальний ~ = anti-settling agent
~ про́ти старі́ння = (матеріялу) antiager, age resistor, antideteriorant, antidegradant
протипі́нний ~ = defoamer, antifoam(ing) agent
протиферментаці́йний ~ = antiferment
протишумови́нний ~ = antiferment
профілакти́чний ~ = preventive, preventative, prophylactic
—оби радіозв’язку́ = radio facilities
радіяційнозахисни́й ~ = radioprotector, radioprotective substance; (від радіонуклідів) nuclide protector
редукці́йний ~ = 1. (х.) reducing agent, reducer 2. (мф) reductant
—оби резервува́ння = backup
розм’я́кшувальний ~ = emollient
розчиня́льний ~ = solvent, dissolver
рятува́льний тра́нспортний ~ = rescue vehicle
самору́шний безре́йковий тра́нспортний ~ = motor vehicle
спі́нювальний ~ = foaming agent
—оби сполу́чення = communication(s)
суши́льний ~ = drying agent; desiccant
тестува́льні —оби = testing aids
техні́чні —оби = technical facilities
—оби техні́чного обслуго́вування = maintenance facilities
трави́льний ~ = див. щавильний ~
тра́нспортний ~ = vehicle, carrier; (із ракетним двигуном) rocket-propelled vehicle; (на повітряній подушці) hovercraft, air-cushion vehicle
тужави́льний ~ = curing agent; hardener
фарбозмива́льний ~ = paint remover
фіксува́льний ~ = (фот.) fixative, fixing agent
чисти́льний ~ = 1. (знімати бруд) cleaner 2. (прибирач, х.) scavenger 3. (порошок, паста) cleanser 4. (мийний) detergent
щави́льний ~ = etchant
застосу́нок (-нку) 1. application; use, usage 2. (програма, комп.) application (program); (мн.) application software
за́хист (-у) 1. (загальний термін) protection (від – against, from), guard (від – against) □ зніма́ти ~ to remove protection; зі зня́тим —ом unprotected 2. (оборона) defense 3. (від проміння) screening, shielding (від – against) 4. (екран, щит тощо) screen, shield 5. (від проникання вологи тощо) proofing (against) 6. (защільнювання) tightening 7. (пристрій) (physical) protection device 8. (захисна споруда) shelter □ дава́ти ~ (прикривати) to shelter (від – from) 9. (обстоювання) vindication
аварі́йний ~ = (реактора) (система) safety control; (запобіжні пристрої) scram protection
~ а́вторського пра́ва = copyright (protection)
антикорозі́йний ~ = corrosion protection
біологі́чний ~ = (яф) biological shielding; (екран) biological shield
~ від атмосфе́рних впли́вів = weather-proofing
~ від бли́скавок = protection against lightning; (пристрій) lightning protection (device)
~ від випромі́нювання = див. ~ від проміння
~ від ві́тру = wind-shielding; (щиток тощо) wind shield
~ від воло́ги = moisture-proofing
~ від га́мма-промі́ння = gamma-shielding
~ від довкі́льних впли́вів = environmental protection; (атмосферних) weather-proofing
~ від до́тику = contact protection
~ від зава́д = interference protection
~ від йонізівно́го промі́ння = protection against ionizing radiation
~ від коро́зії = corrosion protection; rustproofing
~ від коро́нного розря́ду = corona shield; (запобігання) corona prevention
~ від коро́ткого замика́ння = short-circuit protection
~ від наднапру́г = (схема) overvoltage circuit; (шунтувальна) overvoltage crowbar
~ від него́ди = protection from the weather; weather-proofing
~ від нейтро́нів = neutron shield
~ від оки́снювання = antioxygenation
~ від опромі́нювання = див. ~ від проміння
~ від помило́к = error protection
~ від пошко́д = protection from damage
~ від промі́ння = radiation protection; radiation shielding; (йонізівного) protection against ionizing radiation
водяни́й ~ = water shield
~ да́них = data protection; (від несанкційованого доступу) data security
~ довкі́лля = (технологія) environmental engineering
екра́нний ~ = shield
електростати́чний ~ = electrostatic shielding
комп’ю́терний ~ = computer protection; (від несанкційованого доступу) computer security
~ конта́ктів = (електричних) contact protection
магне́тний ~ = magnetic shielding
~ нако́лишнього середо́вища = див. ~ довкілля
надлишко́вий ~ = overprotection
недоста́тній ~ = underprotection
нейтро́нний ~ = neutron shield(ing)
~ оче́й = eye protection
~ па́м’яті = storage [memory] protection
~ паро́лів = (комп.) password protection
~ персона́лу = personnel protection
приро́дний ~ = natural shield
~ програ́м = (від копіювання) software [copy] protection
протига́зовий ~ = (anti)gas defense
протизава́дний ~ = interference protection
протиіскрови́й ~ = spark shield(ing)
протикорозі́йний ~ = corrosion [rust] protection
протикоро́нний ~ = corona shield
протирадіяці́йний ~ = 1. (загальний термін) radioprotection, radiation protection 2. (радіологічний) radiological protection 3. (щит, стіна тощо) radiation shield(ing) 4. (сховок) (fallout) shelter
протихемі́чний ~ = (anti)gas defense
протишумови́й ~ = noise shield(ing)
радіологі́чний ~ = radiological protection
радіяці́йний ~ = див. протирадіяційний ~
~ реа́ктора = 1. (система) reactor protection, safety control 2. (щит, стіна тощо) reactor shield 3. (аварійний) scram protection
реле́йний ~ = relaying
~ росли́н = plant protection
теплови́й ~ = thermal protection; thermal [heat] shield(ing)
~ фа́йлів = 1. (від випадкового пошкодження) file protection 2. (від несанкційованого доступу) file security
фізи́чний ~ = physical protection; (пристрій) (physical) protection device
згі́дність 1. (сполучність, сумісність) compatibility (з – with) 2. (узгідненість) agreement; conformity, conformance; concordance 3. (відповідність) accord(ance) 4. (допасованість) goodness of fit 5. (порівнянність) congruence, congruity 6. (даних тощо) fit, fitness
апара́тна ~ = (комп.) hardware compatibility
~ апарату́ри = equipment compatibility
вну́трішня ~ = 1. internal consistency 2. (теорії; системи рівнянь, постулатів тощо) self-consistency
~ деформа́цій = strain compatibility
електромагне́тна ~ = electromagnetic compatibility
задові́льна ~ = acceptable fit
~ за поря́дком величини́ = order-of-magnitude agreement [accord(ance)]
зо́внішня ~ = external consistency
кі́лькісна ~ = quantitative fit; quantitative agreement [accord(ance)]
найкра́ща ~ = (the) best (possible) fit
незадові́льна ~ = poor fit
пога́на ~ = poor [insufficient] agreement, poor accordance, lack of fit
прибли́зна ~ = rough agreement [accordance]
програмо́ва ~ = software compatibility, compatibility of programs
прийня́тна ~ = acceptable fit
~ рівня́нь = compatibility [consistency] of equations
~ ро́зв’язків = compatibility of solutions
ро́знімна ~ = plug(-to-plug) compatibility
~ стру́менів = (частинок) beams compatibility
~ теорети́чних та експеримента́льних результа́тів = agreement [accord(ance)] of theoretical and experimental results
технологі́чна ~ = processing compatibility
то́чна ~ = exact fit
фізи́чна ~ = physical compatibility
функці́йна ~ = functional compatibility
цілкови́та ~ = complete agreement
я́кісна ~ = qualitative fit; qualitative agreement [accordance]
інжене́рія engineering див. тж техніка
~ довкі́лля = environmental engineering
програмо́ва ~ = software engineering
інжене́р-програмува́льник (-а, -а) software engineer
інструмента́рій (-ію) 1. tools, tooling 2. (комплект) tool kit 3. (апаратура) instrumentation
програмо́вий ~ = software tools
компле́кт (-у) 1. (complete) set; pack; complex □ вхо́дити до —у to accompany (із чимось – smth) 2. (група пристроїв) bank, gang 3. (інструментів тощо) kit 4. (стіс) stack
~ гир та важкі́в = set of weights
~ диске́т = disk pack
~ дозиметри́чних при́ладів = dosimeter kit
~ електри́чних схе́м = circuitry
~ етало́нів = reference set
~ запасни́х части́н = kit of spares
~ інструме́нтів = tool set, tool kit, outfit
~ карт = (плат) board set
~ кома́нд = instruction set
~ мікрокома́нд = microcode
наву́шний ~ = (навушник і слухавка) headset
~ о́порів = resistance set
~ перфока́рт = card set
~ плат = board set
по́вний ~ = complete set
~ при́ладів техні́чного до́гляду = maintenance kit
~ програ́м = software product set, suite
~ реле́ = relay set
робо́чий ~ = working set
склада́льний ~ = (деталей та вузлів) assembly set
спако́ваний ~ = package
типо́вий ~ = conventional set
~ фа́йлів = file set
комп’юто́рика 1. (кібернетика, інформатика, обчислювальна техніка) computer science 2. (конструювання комп’ютерів) computer engineering 3. (програмова інженерія) software engineering
мобі́льність 1. mobility 2. (комп.) portability 3. (транспортовність) transportability 4. (саморушність) locomotivity
програмо́ва ~ = software portability
моде́ль (-лі) 1. model; simulator 2. (картина явища) pattern 3. (форма) form 4. (макет) dummy; (у натуральну величину) mockup 5. (взірець; шаблон) sample
~ абсолю́тно твердо́го ті́ла = (perfectly-)rigid-body model
адеква́тна ~ = adequate model
аеродинамі́чна ~ = wind-tunnel model
А́йткенова ~ = Aitken model
а́льфа-части́нко́ва ~ = (ядра) alpha-particle [cluster] model
А́ндерсонова ~ = Anderson model
анізотро́пна ~ = anisotropic model; (всесвіту) anisotropic universe, anisotropic model of the universe
анізотро́пна І́зинґова ~ із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів = anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] model
~ а́тома = atomic model; (Борова) Bohr model; (Резефордова) Rutherford model
а́томна ~ = (будови речовини) atomic model
~ А́шкіна-Телера = Ashkin-Teller model
багатогрупова́ ~ = (яф) multigroup model
багатопарто́нна ~ = multiple-parton model
багатопли́нова ~ = (плазми) multifluid model
багаторезона́нсова ~ = multiresonance model
багаторіди́нна ~ = (плазми) див. багатоплинова ~
багатофаєрбо́льна ~ = multifireball model
багатоце́нтрова оболо́нкова ~ = (ядра) multicenter-shell model
~ багатьо́х вогняни́х куль = multifireball model
Ба́кстерова [Бе́кстерова] ~ = Baxter model
~ Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ] Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] model
~ без ве́рхнього ква́рка = (тп) topless model
бездисипаці́йна ~ = dissipationless model
безма́сова ~ = (тп) massless model
~ Бе́ртона-Кабре́ри-Фра́нка = Burton-Cabrera-Frank model
~ Бе́те-Пла́чека = Bethe-Placzek model
~ Бйо́рклунда-Фе́рнбаха = Bjorklund-Fernbach model
Бле́рова ~ = (яф) Blair model
~ бо́зе-га́зу = Bose-gas model
~ бозо́нної взаємоді́ї = interacting-boson model
~ Бо́ра-Мо́тельсона = (яф) Bohr-Mottelson model
~ Бо́рна-Маделу́нґа = (тт) Born-Madelung model
Бо́рнова ~ = (яф) Born model
Бо́рова ~ а́тома = Bohr atom, planetary [Bohr] model
~ бран = brane model
~ бра́нового сві́ту = braneworld model
~ бутстра́пу = bootstrap model
Ва́йнберґова (лепто́нна) ~ = Weinberg (lepton) model
Ва́йскопфова ~ = Weisskopf model
Ван-дер-Ваа́льсова ~ = Van der Waals model
~ Ван Го́ве = Van Hove model
вдоскона́лена ~ = upgraded model
~ велете́нського резона́нсу = (яф) giant-resonance model
~ вели́кого ви́буху = (астр.) big-bang model
~ вели́кого об’є́днання = grand unified model
великомасшта́бна ~ = large-scale model
~ Венеція́но = Veneziano model
~ взаємоді́ї = model interaction, model of interaction
~ взаємоді́йних части́нок = model of interacting particles
~ вимі́рювального при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ випадко́вих ма́ндрів = random-walk model
~ випадко́вого блука́ння = random-walk model
~ випаро́вування = (ядра) evaporation model
випро́бувальна ~ = test model
~ випромі́нювача = radiator model
вихоро́ва ~ = vortex model
~ Ві́ґнера-Ві́лкінса = Wigner-Wilkins model
~ вогняно́ї ку́лі = (nuclear) fireball model
волокни́ста ~ = (астр.) spaghetti model
восьмиверши́нна (ґратко́ва) ~ = eight-vertex (lattice) model
~ все́світу = model universe, model of the universe
~ в те́рмінах тео́рії по́ля = field-theoretic model
Га́бардова ~ = Hubbard model
~ га́зу тверди́х ку́льок = hard-sphere gas model
~ гала́ктики = model of a galaxy
~ гармоні́чного осциля́тора = harmonic-oscillator model
~ гаря́чої ква́ркової пла́зми = quark-soup model
Ге́йвудова ~ = (яф) Haywood model
Гі́ґсова ~ = (тп) Higgs model
геометри́чна ~ = geometric model
гібри́дна ~ = hybrid model
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic model
гіпо́тезна ~ = hypothetical model
гіпотети́чна ~ = див. гіпотезна ~
годи́нникова ~ = (спінів на ґратці) clock model
графі́чна ~ = graphic model
гру́ба ~ = crude model
ґлюо́нна ~ = (тп) gluon model
Ґо́лдберґерова ~ = Goldberger model
~ Ґо́лдгабера-Те́лера = (яф) Goldhaber-Teller model
~ Ґрана́то-Лю́ке = Granato-Lcke model
ґратко́ва ~ = lattice model; (калібрувальна) lattice gauge model
~ ґратко́вого га́зу = lattice-gas model
двови́мірна ~ = two-dimensional model; (ґраткова) two-dimensional lattice model
двозо́нна ~ = (тт) two-band model
двопли́нова ~ = two-fluid model
дворіди́нна ~ = див. двоплинова ~
де-Си́терова ~ все́світу = de Sitter model of universe
детерміністи́чна ~ = deterministic model
Дже́ксонова ~ = (яф) Jackson model
~ дзерка́льного відби́вання = specular-reflection model
динамі́чна ~ = dynamic(al) model
дисипати́вна ~ = dissipative model
дискре́тна ~ = discrete model
дифракці́йна ~ = (ядрової реакції) diffraction model (of a nuclear reaction)
дифузі́йна ~ = diffusion model
~ дифу́зного відбива́ння = diffuse-reflection model
~ домінува́ння ве́кторних части́нок = (тп) vector-dominance model
~ домінува́ння те́нзорних мезо́нів = (тп) tensor-dominance model
до́слідна ~ = pilot [experimental] model; prototype
дослі́дницька ~ = research [experimental] model; (випробувальна) test model
Дре́лова ~ = Drell model
дуа́льна ~ = dual model; (поглинання, я ф)dual-absorption model
дуа́льно-резона́нсна ~ = dual-resonance model
еволюці́йна ~ = evolutionary model
евристи́чна ~ = heuristic model
ейкона́льна ~ = eikonal model
експеримента́льна ~ = experimental model див. тж дослідна ~, дослідницька ~
електри́чна ана́логова ~ = electrical analog
електромехані́чна ~ Все́світу = planetarium
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak model
Е́ліотова ~ = Elliot model
емпіри́чна ~ = empirical model
~ енергоустано́вки = simulated power plant
ескі́зна ~ = draft model
етало́нна ~ = master [reference] model
єрархі́чна ~ = hierarchical model
~ жорстки́х зі́ткнень = hard-collision model
~ жорстки́х ро́торів = rigid-rotor model
~ жорстки́х шестику́тників = hard-hexagon model
за́мкнена ~ = closed model
~ за́мкненого все́світу = closed universe, model of closed universe
~ (і)з арома́том = (тп) flavor model
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap model
~ (і)з баріо́нним о́бміном = baryon-exchange model
~ (і)з бозо́нним о́бміном = boson-exchange model
~ зв’язку́ части́нка-осе́рдя = (ядра) particle-core coupling model
~ з(і) змі́нним моме́нтом іне́рції = variable-moment-of-inertia [VMI] model
Зенерова ~ = Zener model
змодифіко́вана ~ = modified model
~ (і)з о́бміном пі-мезо́ном = pion-exchange model
~ з однобозо́нним о́бміном = one-boson-exchange [OBE] model
~ з однопіо́нним о́бміном = one-pion-exchange [OPE] model
Зо́мерфельдова ~ = (тт) Sommerfeld model
зо́нна ~ = (тт) band model
~ зорі́ = (математична) stellar [star] model
~ (і)з піо́нним о́бміном = pion-exchange model
зреджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
~ (і)з си́льним поглина́нням = (яф) strong-absorption model
ідеалісти́чна ~ = idealistic model
ідеа́льна ~ = idealistic model
~ ідеа́льного га́зу = ideal-gas model
ієрархі́чна ~ = див. єрархічна ~
І́зинґова ~ = Ising model
І́зинґова ~ з випадко́вими вузла́ми = random-site Ising model
ізоба́рна ~ = (яф) isobar model
ізотро́пна ~ = isotropic model; (всесвіту) isotropic universe, isotropic model of the universe; (Ізинґова) isotropic Ising model
імітаці́йна ~ = simulation model
імовірні́сна ~ = probabilistic model
інтерполяці́йна ~ = interpolation model
інфляці́йна ~ = (космологічна) inflation model
~ Йошимо́рі-Кіта́но = Yoshimori-Kitano model
калібрува́льна ~ = (тп) gauge model; (ґраткова) lattice gauge model; (Салама-Вайнберґа) Salam-Weinberg gauge model; (польова) gauge-field model
карка́сна ~ = skeleton model
каска́дова ~ = cascade model
квазиліні́йна ~ = quasi-linear model
ква́нтова ~ = quantum model
~ кварк-ґлюо́нної пла́зми = quark-gluon-plasma model
ква́ркова ~ = quark model
~ кварко́нію = quarkonium model
кварк-парто́нна ~ = quark-parton model
кварте́тна ~ = (тп) quartet model
Ке́йнова ~ = Kane model
Ке́лерманова ~ = Kellerman model
~ Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра = (тт) Kelvin-Voigt-Meyer model
кі́лькісна ~ = quantitative model
кінемати́чна ~ = kinematic model
кінети́чна ~ = kinetic model
класи́чна ~ = classical model
кла́стерна ~ = cluster model; (ядра) cluster [alpha-particle] model
~ когере́нтної труби́ = (яф) coherent tube model
~ колективізо́ваних електро́нів = collective electron model
колекти́вна ~ = collective model
ко́лірна ~ = (тп) color model
комі́ркова ~ = cell model
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus model
комп’ю́терна ~ = computer model; (обчислювальна) computation(al) model; (імітаційна) simulation model; (плазми) simulation plasma model
~ конфа́йнменту = confinement [confining] model
концептуа́льна ~ = conceptual model
~ коро́ни = corona model
космологі́чна ~ = cosmological model; (бранового світу) braneworld cosmological model
крапли́нна ~ = (ядра) (liquid-)drop [droplet] model (of the nucleus)
~ криста́лу = (теоретична) crystal model
~ Кро́ніґа-Пе́ні = (тт) Kronig-Penney model
~ Кубе́йки-Му́нка = Kubeika-Munk model
~ Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера = (яф) Lane-Thomas-Wigner model
~ Лі́ = (яф) Lee model
лінеаризо́вана ~ = linearized model
ліні́йна ~ = linear model
~ ліні́йного поглина́ння = (яф) linear absorption model
маломасшта́бна ~ = small-scale model
маси́вна ~ = (тп) massive model
~ маси́вних ве́кторних мезо́нів = massive-vector-meson model
масшта́бна ~ = scale model
математи́чна ~ = mathematical model
мембра́нова ~ = membrane model
Ме́ндельсонова ~ = Mendelssohn model
механі́чна ~ = mechanical model; (аналогова) mechanical analog
~ механі́зму = (процесу) model mechanism
~ Міґда́ла-Ва́тсона = Migdal-Watson model
~ мі́рчого при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ мішкі́в = (тп) bag model; (із хмарою/оболонкою мезонів) cloudy-bag model
модифіко́вана ~ = modified model
~ моле́кули = molecular model
мультиперифері́йна ~ = (яф) multiperipheral model; (кластерна) multiperipheral cluster model
набли́жена ~ = approximate model
~ надпли́нного ядра́ = superfluid-nucleus model
напівемпіри́чна ~ = semiempirical model
напівкласи́чна ~ = semiclassical model
нату́рна ~ = full-scale model
~ невзаємоді́йних части́нок = noninteracting-particle model
~ невпорядко́ваної систе́ми = model of a disordered system
~ незале́жних части́нок = independent-particle model
неліні́йна ~ = nonlinear model
неперенормо́вана ~ = unrenormalized model
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable model
~ нескорельо́ваних струми́н = (тп) uncorrelated-jet model
~ нескорельо́ваних части́нок = uncorrelated-particle model
~ непрони́кного ядра́ = impenetrable-nucleus model
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic model
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium model
нескінченнови́мірна ~ = infinite-dimensional model
нестаціона́рна ~ = time-dependent model
~ Ні́льсона-Мо́тельсона = Nilsson-Mottelson model
~ нульового ра́діуса (взаємо)ді́ї = zero-range model
об’є́днана ~ = unified model; (калібрувальна) unified gauge model
обмі́нна ~ = (яф) exchange [peripheral] model
оболо́нкова ~ = (ядра) shell model; (з урахуванням неперервного спектру) continuum shell model
обчи́слювальна ~ = computation(al) model
однови́мірна ~ = one-dimensional model
одногрупова́ ~ = (яф) one-group model
однопо́люсна ~ = one-pole model
одночасти́нко́ва ~ = one-particle [single-particle] model; independent-particle model
окте́тна ~ = (тп) octet model
описо́ва ~ = descriptive model
опти́чна ~ = (ядра) optical [cloudy-crystal-ball] model (of the nucleus)
~ осциля́тора = oscillator model
осциля́торна ~ = oscillator(y) model
~ Па́єрлса-Наба́ро = Peierls-Nabarro model
паракристалі́тна ~ = paracrystallite model
паракристалі́чна ~ = paracrystal model
парто́нна ~ = (тп) parton model
перифері́йна ~ = (яф) peripheral [exchange] model
передрівнова́жна ~ = preequilibrium model
~ перене́сення = див. ~ переношення
перенормо́вана ~ = renormalized model
перенормо́вна ~ = renormalizable model
~ перено́шення = transport model; (енергії) energy-transfer model
~ перехо́ду = transition model
~ Пер’є́-Ба́ка = Perey-Buck model
піло́тна ~ = pilot model
~ пла́зми = plasma model
планета́рна ~ = (атома) planetary model
~ пли́ну тверди́х ку́льок = hard-sphere fluid model
пло́ска ~ = two-dimensional model
~ пове́рхні = model of a surface; (напівпровідника) model of a semiconductor surface
по́люсна ~ = pole model
~ поря́док-бе́злад = (тт) order-disorder model
~ потенція́лу = model of a potential
потенція́льна ~ = potential model
~ потенція́льної я́ми = potential-well model
~ пото́ку = flow model
По́тсова ~ = Potts model
~ початко́вого все́світу = archetypal model
~ примусо́вого оберта́ння = (яф) cranking model
~ пришви́дшувача = analog accelerator
прогно́зна ~ = predictive model
програмо́ва ~ = software model
~ променювача́ = radiator model
про́ста́ ~ = 1. simple model 2. (матем.) prime model
просторо́ва ~ = space [three-dimensional] model
~ псевдопотенція́лу = pseudopotential model
~ Пуанкаре́ = Poincaré model
~ ра́ннього все́світу = archetypal model
~ реа́ктора = (ядерного) dummy [mock-up] reactor, reactor simulator
реалісти́чна ~ = realistic model
реа́льна ~ = realistic model
~ реа́льного га́зу = nonideal gas model, Wan der Waals model
~ реґуля́тора = governor model
~ Ре́дже = (тп) Regge model
реджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
Ре́зерфордова ~ = (атома) Rutherford (nuclear) model
резона́нсна ~ = resonance model
релятивісти́чна ~ = relativistic model
реологі́чна ~ = rheological model
~ рівнова́ги = model of equilibrium, modeled [simulated] equilibrium
рівнова́жна ~ = equilibrium model
~ Ро́зенблюта-Не́лкіна = Rosenbluth-Nelkin model
~ розтя́гування = (тп) stretch model
самодуа́льна ~ = self-dual model
Се́рберова ~ = Serber model
~ сере́днього по́ля = mean-field model
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling model
~ систе́ми = prototype system
~ Сите́нка-Ґла́убера = (яф) Sitenko-Glauber model
сітко́ва́ ~ = (комп.) grid model
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional model
~ скінче́нного ра́діусу (взаємо)ді́ї = finite-range model
~ скорельо́ваних части́нок = correlated-particle model
скла́дена ~ = composite model
~ скла́деного ядра́ = composite-nucleus model; (компаундного) compound-nucleus model
складна́ ~ = composite model
складна́ ~ ядра́ із вну́трішнім о́бміном = constituent-interchange model [CIM]
~ сколективізо́ваних електро́нів = collective electron model
~ слабко́го зв’язку́ = weak-coupling model
~ Сле́ґі = Slaggie model
~ снігоочи́щувача = (астр.) snowplow model
~ спаґе́ті = (астр.) spaghetti model
~ спекта́тора = spectator model
~ спі́льних електро́нів = collective electron model
спро́щена ~ = simplified model; downgraded model
~ спрямо́ваного зв’язку́ = 1. (яф) aligned-coupling scheme 2. (тп) stretch model
стати́чна ~ = static model
статисти́чна ~ = statistical model; (мішків, тп) sandbag model
стаціона́рна ~ = time-independent model
сте́ндова ~ = bench model
стохасти́чна ~ = stochastic model
структу́рна ~ = structural model
струми́нна ~ = (тп) jet model
~ струми́н = (тп) jet model
~ струни́ = (тп) string model
стру́нна ~ = (тп) string model
сфери́чна ~ = spherical model
~ тверди́х ку́льок/сфер = hard-sphere model
~ тверди́х шестику́тників = hard-hexagon model
~ твердо́го осе́рдя/ко́ру = hard-core model
~ твердоку́лькового га́зу = hard-sphere gas model
~ твердоку́лькового пли́ну = hard-sphere fluid model
теоретикопольова́ ~ = field-theoretic model
теорети́чна ~ = theoretical [abstract] model
термодинамі́чна ~ = thermodynamic model; (молекули) thermodynamic molecular model
те́стова ~ = test model [object]; (тіла людини в радіологічних, ультразвукових тощо дослідах) phantom
типо́ва ~ = (техн.) representative type
Ти́ринґова ~ = Thirring model
~ То́маса-Фе́рмі = (ат. фіз.) Thomas-Fermi model
~ то́плення = melting model
топологі́чна ~ = topological model
~ точко́вого сто́ку = point-sink model
то́чно розв’я́зна ~ = exactly-solvable model
триви́мірна ~ = three-dimensional [space] model
узага́льнена ~ = generalized model; (об’єднана) unified model
~ у вели́кому масшта́бі = large-scale model
~ у мало́му масшта́бі = small-scale model
~ у натура́льну величину́ = full-size [full-scale] model, mockup
універса́льна ~ = universal model
уніта́рна ~ = unitary model
~ у полови́нному масшта́бі = semiscale model
~ у полови́ну натура́льної величини́ = half-scale model
~ утри́мання (кварків) confinement [confining] model
у́рнова ~ = (матем.) urn model
~ фаєрбо́лу = (nuclear) fireball model
~ фа́зового перехо́ду = phase-transition model, model for a phase transition
~ Фа́но-Лі́хтена = Fano-Lichten model
феноменологі́чна ~ = phenomenological model
~ фе́рмі-га́зу = Fermi-gas model
~ фе́рмі-рідини́ = Fermi-liquid model
фізи́чна ~ = physical model
фізи́чна ана́логова ~ = physical analog
Фо́йґтова ~ = Voigt model
форма́льна ~ = formal model
~ фраґмента́ції ква́рків = quark fragmentation model
функці́йна ~ = functional model; functional simulator
функціона́льна ~ = див. функційна ~
хіра́льна ~ = chiral model
~ части́нки = particle model; (точкової) point-particle model; (неточкової) extended-particle model
часозале́жна ~ = time-dependent model
часонезале́жна ~ = time-independent model
черне́ткова ~ = draft model
числова́ ~ = numerical model
~ чо́рного ті́ла = blackbody model
~ чо́рного ядра́ = black-nucleus model
шестиверши́нна (ґратко́ва) ~ = six-vertex (lattice) model
шизо́нна ~ = schizon model
шпуріо́нна ~ = (тп) spurion model
Ю́нґова ~ = Young model
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear model; (атома) Rutherford (nuclear) model
~ я́дерної/ядро́вої плинодина́міки = nuclear fluid-dynamic model
~ ядра́ = model of a nucleus, nuclear model; (гідродинамічна) nuclear hydrodynamic model
я́кісна ~ = qualitative model
обме́ження 1. (дія) див. обме́жування 2. (якісна умова) restriction (на – to); constraint (на – of); restraint (на – on) 3. (кількісна умова) limitation 4. (грань) bound (на – on) 5. (руху певними межами) restraint 6. (в’язь) constraint (на – of) □ без ~ (який) unrestricted; (як) unrestrictedly, without restriction(s), without restraint; вво́дити [наклада́ти] ~ to impose [place] a restriction (на – on), to put a restraint (на – on); (в’язь) to impose a constraint (on); зніма́ти ~ to lift a restriction, to remove a constraint, to derestrict 7. (руху, зокрема елементу пристрою) arrestment 8. (утримування, зокрема силове) confinement 9. (межа) boundary 10. (застереження) qualification 11. (адміністративне) regulation, restriction, institutional constraint
аксіомати́чне ~ = див. аксіомне ~
аксіо́мне ~ = axiomatic constraint
апара́тне ~ = instrumental constraint; (комп.) hardware constraint
асимптоти́чне ~ = asymptotic restriction
~ в ча́сі = time limitation
довкі́льне ~ = (пов’язане із конкретними умовами) environmental constraint
екологі́чне ~ = (пов’язане із охороною довкілля) environmental restriction
епістемологі́йні ~ космого́нії = epistemological limitations of cosmogony
жорстке́ ~ = hard [severe] constraint
за́дане ~ = specified constraint
за́йве ~ = redundant constraint
~ за па́рністю = parity constraint
ізоспі́нове ~ = isospin constraint
ізото́пне ~ = isotopic constraint
істо́тне ~ = necessary constraint
ква́нтове ~ = quantum constraint
кінемати́чне ~ = kinematic constraint
конкре́тне ~ = specified constraint
конструкці́йне ~ = design constraint
конфігураці́йне ~ = configurational restriction
космологі́чне ~ = cosmological constraint
математи́чне ~ = (в’язь) mathematical constraint
м’яке́ ~ = soft constraint
надлишко́ве ~ = redundant constraint
~ на у́клад = packing constraint
~ на упако́вання = див. ~ на уклад
~ поведі́нки (систе́ми) = (за динамічними характеристиками) behavioral constraint
прийня́тне ~ = feasible restriction/constraint
програмо́ве ~ = software constraint
проє́ктне ~ = design constraint
~ просторо́вим заря́дом = space-charge limitation
~ сму́ги часто́т = (frequency-)band limitation
стери́чне ~ = steric restriction
температу́рне ~ = temperature limitation
техні́чне ~ = engineering constraint; (конструційне) design constraint
топологі́чне ~ = topological constraint
~ то́чности = accuracy limitation
~ у фо́рмі нері́вности = inequality constraint
~ у фо́рмі рівня́ння = equality constraint
фізи́чне ~ = (в’язь) physical constraint
функці́йне ~ = functional constraint
функціона́льне ~ = див. функційне ~
часто́тне ~ = frequency limitation
~ шви́дкости = speed restriction
паке́т (-у) 1. (сукупність, набір) packet 2. (пакунок) (small) parcel 3. (пачка) pack; package 4. (торба) bag 5. (стіс) stack 6. (комп.) batch, burst, packet
~ графі́чних програ́м = graphics package
~ да́них = data packet
~ ди́сків = disk pack
~ завда́нь = job batch, job deck
~ застосу́нків = application package
~ і́мпульсів = pulse packet
і́мпульсний ~ = pulse packet
інсталяці́йний ~ = installation kit
інструмента́льний ~ програ́м = toolkit
локалізо́ваний (хвильови́й) ~ = localized (wave) packet
паперо́вий ~ = paper bag
пли́новий ~ (в атмосфері) fluid parcel
пові́тряний ~ = air parcel
~ помило́к = error burst, burst error
~ прикладни́х програ́м = див. ~ застосунків
~ програ́м = software package, packaged software; (software) suite
ріди́нний ~ = (в атмосфері) fluid parcel
со́фтовий ~ = packaged software
спі́новий ~ = spin packet
фа́зовий ~ = phase packet
хвильови́й ~ = wave packet
піра́тство (комп.) piracy
програмо́ве ~ = software piracy
по́мил|ка 1. error, mistake див. тж похибкавиявля́ти —ки́ to detect errors, to diagnose; вказа́ти на —ку to point out a mistake; зроби́ти —ку to make a mistake; припусти́тися —ки to commit an error 2. (недогляд) failure, lapse 3. (хибний висновок) fallacy 5. (дрібний дефект, зокрема в програмі) bug □ виправля́ти —ки́ (дрібні технічні, зневаджувати) to debug
апара́тна ~ = (комп.) hardware [machine] error
аритмети́чна ~ = arithmetic error
багаторазо́ва ~ = multiple error
випадко́ва ~ = accidental error
випра́вна ~ = (комп.) recoverable [soft, nonfatal] error
ви́явлена ~ = detected error
вия́вна ~ = detectable error
гру́ба ~ = gross error; bad mistake
~ да́них = data error
дрібна́ ~ = minor error; (у програмі) bug (in the program)
друка́рська ~ 1. misprint □ (з)роби́ти (друка́рську) —у = to (make a) misprint 2. (що її треба виправити) corrigendum; (сукупність поправок, що їх треба внести, мн.) corrigenda 3. (у книжці) erratum 4. (у наборі, машинописі) typing error 5. (типографська) typo(graphical error)
експлуатаці́йна ~ = operational error
елемента́рна ~ = elementary error
звича́йна ~ = common error
значна́ ~ = significant error
~ зчи́тування = reading error
комп’ю́терна ~ = (комп.) machine error
крити́чна ~ = (комп.) critical error
кричу́ща ~ = flagrant error
логі́чна ~ = logic error
~ ме́тоду = 1. (систематична похибка) systematic error, error of the method 2. (у методі) error in the method
~ монтажу́ = constructional error
наве́дена ~ = (що породжує іншу) propagated error
невипра́вна ~ = (комп.) nonrecoverable [irrecoverable, fatal] error
неви́явлена ~ = undetected error
невия́вна ~ = undetectable error
незначна́ ~ = insignificant [minor] error
нефата́льна ~ = (комп.) recoverable error
~ обчи́слювання = miscalculation, calculation [computation(al)] error, error in calculation
ортографі́чна ~ = misspelling
орфографі́чна ~ = див. ортографі́чна ~
основна́ ~ = capital error
~ оці́нювання = estimation error
очеви́дна ~ = obvious error
~ па́рности = (комп.) parity error
~ підраху́нку = miscount
повто́рювана ~ = multiple [repetitive] error
поодино́ка ~ = single error
попра́вна ~ = див. виправна ~
пості́йна ~ = (комп.) hard error
поши́рена ~ = common [popular] error
~ прогно́зу = forecast [prediction] error
програмо́ва ~ = software error
~ проєктува́ння = design error
семанти́чна ~ = (комп.) semantic error
синтакси́чна ~ = (комп.) syntax error
систе́мна ~ = (комп.) system [fixed] error
супу́тня ~ = associated error
техні́чна ~ = (у розрахунку) technical error
типогра́фська ~ = typo(graphical error)
успадко́вана ~ = (наслідок помилки у початкових даних) inherited error
фата́льна ~ = (комп.) див. невиправна ~
~ через непра́вильне використа́ння апарату́ри = equipment-misuse error
~ че́рез неува́жність = careless mistake
числова́ ~ = numerical error
~у пере́кладі = (усному) misinterpretation; (письмовому) mistranslation
фата́льна ~ = (комп.) fatal [irrecoverable] error
програ́м|а 1. (амер.) program; (брит.) programme 2. (комп.) program; (стандартна) routine □ запусти́ти [зактивува́ти] —у to start a program; скла́сти [написа́ти] —у to program, to compile a routine 3. (програмові засоби, мн.) software 4. (із розкладом) schedule
автоно́мна ~ = stand-alone program
акти́вна ~ = active program
~ верифіка́ції = assertion checker
~ взаємоді́ї з зо́внішнім при́строєм = (device) handler
викона́вча ~ = executable program
—и ві́льного користува́ння = freeware
~ в па́м’яті = stored program
демонстраці́йна ~ = demonstration program
дефраґментаці́йна ~ = defragmentation program
діягности́чна ~ = diagnostic program [(sub)routine], error-detection routine
—и "до замо́вника" див. індивідуальні —и
допомі́жна́ ~ = accessory [support] program
~ дослі́джень = див. дослідницька ~
дослі́дницька ~ = research program; (скоординована) coordinated research program
етало́нна те́стова ~ = benchmark program
~ зага́льного користува́ння = shareware program
законсерво́вані —и = canned software
застосо́вна ~ = application (program) див. тж застосунок; (мн.) application software
згі́дні —и = compatible software
знева́джувальна ~ = (усувати вади) debugging routine, debugger
індивідуа́льні —и = custom software
інсталяці́йна ~ = installation program
інтерпретува́льна ~ = interpreter
керівна́ ~ = control program; executive (program); monitor; handler; driver
~ керува́ння = див. керівна ~
комп’ю́терна ~ = computer program
комп’ютерозале́жні —и = machine-specific software
~ конфере́нції = conference program
~ конфігурува́ння = (системи) configuration program
маке́тна ~ = prototype program
моделюва́льна ~ = simulator, simulation program; (мн.) simulation software
~ моделюва́ння пла́зми = plasma-simulation program
навча́льна ~ = 1. learning program; (план, у вищому навчальному закладі) curriculum 2. (комп’ютерні, мн.) courseware
—и налашто́вування = (комп’ютера) setup software
невиванта́жна ~ = (із пам’яті) nonswappable program
нерезиде́нтна ~ = transient program, nonresident routine
неструктуро́вана ~ = spaghetti code
—и опрацьо́вування те́кстів = word-processing software
~ перевіря́ння на несупере́чність = consistency checker
~ перевіря́ння право́пису = spell-check(er), spelling checker
~ пере́гляду = 1. viewer 2. browser
прикладна́ ~ = див. застосу́нок
проши́ті —и = embedded software, firmware
резиде́нтна ~ = resident program, core program
редагува́льна ~ = editor, editing [editor] program
реєструва́льна ~ = logger
робо́ча ~ = operating program
~ розбива́ння (слів) на склади́ = hyphenation program
~ розпо́ділу = (пам’яті тощо) allocator
самодіягности́чна ~ = self-diagnostic routine
самодоста́тня ~ = self-contained program
~ самоза́пуску = autostart routine
се́рвісна ~ = service program, utility
систе́мна ~ = system [software] program; (мн.) system software
службо́ва ~ = (computer) utility
сортува́льна ~ = sorter
—и спі́льного користува́ння = shareware
~ спостеріга́ння = program of observations
станда́ртна ~ = routine (program); (мн.) standard [canned] software; (прошиті) bundled software
сумі́сні —и = див. згідні —и
тестува́льна ~ = 1. test program 2. (навчальна) exerciser
трансля́торна ~ = translator
фо́нова ~ = background program
програмо́вий 1. (пов’язаний з програмою) program 2. (пов’язаний з програмуванням) programmed, programming 3. (пов’язаний з програмовим продуктом) software
програмозале́жний software-dependent
програмува́льник (-а) programmer; software engineer
систе́мний ~ = system manager
проду́кт (-у) 1. product 2. (реакції) product, resultant 3. (результат) result 4. (вихід) output, yield 5. (вироби, у складних словах, мн.) -ware
безпосере́дній ~ = (ро́зпаду) immediate (decay) product
—и важко́го органі́чного си́нтезу = heavy chemicals
~ ви́вергнення = (вивергнена порода) ejecta
ви́кінчений ~ = finished product
вихідни́й ~ = (сировина) (original) stock
~ ві́дгону = distillate
~ відко́лювання = (ядерної/ядрової реакції) spallation fragment
втори́нний ~ = 1. secondary product; afterproduct 2. secondary [recycled, reworked, reprocessed] material
га́зовий ~ згоря́ння = combustion gas
~ гідро́лізу = hydrolysate
гото́вий ~ = finished product
~ дисоція́ції = dissociation product
~ дистиля́ції [дестиля́ції] distillate
~ ді́лення = (ядра) див. ~ поділу
~ дія́лізу = dialyzate
довгові́чний ~ по́ділу ядра́ = long-lived fission product
дочі́рній ~ = daughter product
забру́днювальний ~ коро́зії = corrosion contaminant
залишко́вий ~ згоря́ння = combustion residue
збага́чений ~ = enriched product
~ зва́рення = weldment
~ згоря́ння = combustion product; (мн.) combustion materials
~ ізомерува́ння = isomerizate
~ ката́лізу = catalyzate
кінце́вий ~ = end [final, finished] product
~ конденса́ції = (х.) condensation compound
~ коро́зії = corrosion product
короткові́чний ~ по́ділу ядра́ = short-lived fission product
летки́й ~ = volatile product; (поділу ядра) volatile fission product
навча́льний програмо́вий ~ = courseware
надси́товий ~ = siftings, shorts
напівгото́вий ~ = partially finished product
нелетки́й ~ = nonvolatile product; (поділу ядра) nonvolatile fission product
~ непо́вного згоря́ння = unburnt combustible
нестабі́льний ~ = unstable product; (поділу/реакції) unstable fission/reaction product
~ о́бміну речови́н = metabolite
~ оки́снення = oxidate
отру́йний ~ по́ділу = fission poison
перви́нний ~ = primary product; (поділу ядра) primary fission product
~ передкоаґуля́ції = precoagulum
~ перетво́рення = (ядерного/ядрового) transmutation product
~ піро́лізу = pyrolyzate
побі́чний ~ = див. супутній ~
~ по́ділу = (ядра) fission product, fission fragment; (уламки ядер, мн.) nuclear debris; (реакторного походження, мн.) reactor [pile] debris
~ поліконденса́ції = polycondensate
~ полімериза́ції = polymerizate
поляризо́ваний ~ = (ядерної/ядрової реакції) polarized product (of a nuclear reaction)
~ приє́днання = (х.) addition compound
програмо́вий ~ = software, software [program] product; (спільного користування) shareware; (навчальний) courseware
промі́жни́й ~ = 1. (поділу ядра) transient fission product 2. (хемічної реакції) intermediate 3. (техн.) intermediate product
просі́яний ~ = fines
радіоакти́вний ~ = radioactive product; (супутній) radioactive by-product; (реакції) radioactive reaction product; (поділу ядра) radioactive fission product
~ радіоакти́вного ро́зпаду = daughter (nucleus), decay product; descendant
реа́кторний ~ = reactor product
~ реа́кції = reaction product
~ ро́зкладу = (х.) decomposition [degradation, decay] product
~ розко́лювання = (ядра) spallation product, spallation fragment
~ ро́зпаду = 1. (радіоактивного) (radioactive-)decay product, daughter (nucleus), descendant 2. (хемічного) decomposition [decay, degradation] product
синтети́чний ~ = synthesized [synthetic] product; (мн.) synthetics
сирови́нний ~ = stock
стабі́льний ~ = stable product; (поділу/реакції) stable fission/reaction product; (проміжний) stable intermediate product
~ субліма́ції = sublimate
сума́рний ~ = gross [total] yield
супу́тній ~ = by-product; coproduct; (реакторний) reactor by-product
—и тонко́го органі́чного си́нтезу = fine chemicals
хемі́чні —и = chemicals
~ фото́лізу = photolyte
середо́вище 1. medium 2. (довкілля) environment 3. (газове) atmosphere див. тж атмосфера 4. (оточення) surroundings; (найближче) neighborhood
абіоти́чне ~ = (неживе довкілля, де перебувають живі істоти) abiotic environment
аґреси́вне ~ = 1. (довкілля) hostile environment, aggressive [severe] atmosphere 2. (речовина) aggressive medium 3. (корозійне) corrosive medium
акти́вне ~ = 1. active environment [medium] 2. (хемічно) reactive medium
амо́рфне ~ = amorphous medium
анізотро́пне ~ = anisotropic medium
антропоге́нне ~ = man-made environment
апара́тне ~ = hardware environment
багатокомпоне́нтне ~ = multicomponent medium
багатофа́зове ~ = polyphase [multiphase] medium
багатошаро́ве ~ = multilayered medium
~ без джере́л = source-free medium
безджере́льне ~ = source-free medium
бездисипаці́йне ~ = nondissipative [loss-free, lossless] medium
безла́дно неоднорі́дне ~ = random(ly) inhomogeneous medium
безме́жне ~ = infinite medium
безутра́тне ~ = див. недисипативне ~
біоти́чне ~ = biotic environment
ваго́ме ~ = див. важке ~
важке́ ~ = ponderable medium
вбира́льне ~ = absorbing [absorptive] medium
великогусти́нне ~ = dense [high-density] medium
~ викона́ння програ́ми = execution environment
випадко́во неоднорі́дне ~ = random(ly) inhomogeneous medium
випромі́нне ~ = emitting medium
відбива́льне ~ = reflecting medium
віко́нне ~ = (комп.) windowing environment
відно́влювальне ~ = reducing environment [medium]
вну́трішнє ~ = (організму) internal environment
внутрішньохма́рове ~ = intracloud medium
во́дне ~ = (довкілля) aquatic environment
водяне́ ~ = (речовина) aqueous medium
воло́ге ~ = humid [moist] environment
впорядко́ване ~ = ordered medium
впорядко́вне ~ = orderable medium
~ в примі́щенні = indoor environment
~ в термоста́ті = thermostatically-controlled environment [medium]
в’язке́ ~ = viscous medium [fluid]
в’язкопружне́ ~ = viscoelastic medium [fluid]
га́зове ~ = 1. gas(eous) medium, gaseous fluid 2. (атмосфера) atmosphere 3. (захисне) shielding gas atmosphere
газонаси́чене ~ = gas-laden environment
гальмівне́ ~ = 1. slowing [stopping] medium 2. (яф) moderating medium
гартува́льне ~ = 1. hardening medium 2. (охолоджувач) quenching medium
гетероге́нне ~ = heterogeneous medium
гіперпружне́ ~ = hyperelastic medium
гіроелектри́чне ~ = gyroelectric medium
гіромагне́тне ~ = gyromagnetic medium
гіротро́пне ~ = gyrotropic medium
гомоге́нне ~ = homogeneous medium
густе́ ~ = dense [high-density] medium
ґенерівне ~ = generating medium; (що ґенерує в оптичному діяпазоні) lasing medium
ґравітаці́йне ~ = gravitating medium
ґравітівне́ ~ = gravitating medium
двозало́млювальне ~ = birefringent medium
деґрадо́ване ~ = див. здеґрадоване ~
деформаці́йно пли́нне ~ = yielding medium
динамі́чне ~ = dynamic medium
дисипати́вне ~ = dissipative [lossy] medium
дискре́тне ~ = discrete medium
диспергува́льне ~ = dispersing [dispersive] medium
дисперсі́йне ~ = dispersion medium, continuous phase
диспе́рсне ~ = dispersed medium
дифузі́йне ~ = diffusion medium
діелектри́чне ~ = dielectric medium
діямагне́тне ~ = diamagnetic medium
довкі́льне ~ = environment; (найближче довкілля) (circum)ambience, ambient medium [atmosphere] див. тж довкілля
доскона́ле пли́нне ~ = ideal [perfect] fluid
електроопти́чне ~ = electrooptic medium
емісі́йне ~ = emitting medium
ерозі́йне ~ = erosive environment
живе́ ~ = biotic environment
живи́льне ~ = nutrient medium; (плин) nutrient fluid
забру́днене ~ = polluted environment; (радіяційно) contaminated environment
загермет(из)о́ване ~ = sealed medium
зало́млювальне ~ = refractive [refracting] medium
за́мкнене екологі́чне ~ = closed ecological environment
заморо́жувальне ~ = freezing medium, freezant
~ застосу́нків = (комп.) application environment
захисне́ ~ = 1. protective atmosphere 2. (газове) shielding gas atmosphere 3. (яф) blocking medium
~ зберіга́ння = storage medium
~ (і)з випадко́вими неоднорі́дностями = див. випадково неоднорідне ~
~ (і)з висо́ким рі́внем шу́му = noisy environment
здеґрадо́ване ~ = (довкілля) degraded environment
~ (і)з диспе́рсією = (просторочасовою) dispersive [dispersing] medium
~ (і)з завмира́нням [заника́нням] (радіо)хви́ль = fading environment [medium]
~ (і)з мінли́вими умо́вами = varied environment
змодельо́ване ~ = simulated environment
~ (і)з нестабі́льними теплови́ми умо́вами = thermally unstable environment
зо́внішнє ~ = ambient medium; (довкілля) environment
~ (і)з о́пором = resisting medium
~ (і)з па́м’яттю = medium with memory
~ (і)з просторо́вими неоднорі́дностями = див. просторово неоднорідне ~
~ (і)з си́льним поглина́нням = strongly-absorbing medium
~ з(і) стабі́льними теплови́ми умо́вами = thermally stable environment
~ (і)з утрата́ми = lossy [dissipative] medium
ідеа́льне пли́нне ~ = ideal [perfect] fluid
ізолюва́льне ~ = insulating medium
ізоляці́йне ~ = insulating medium
ізотро́пне ~ = isotropic medium
індика́торне ~ = indicator medium
іне́ртне ~ = inert atmosphere
йонізо́ване ~ = ionized medium
каламу́тне ~ = turbid medium
квазилінійне ~ = quasi-linear medium
ки́сле ~ = acid(ic) medium [environment]
кисло́тне ~ = acid(ic) medium [environment]
кома́ндне ~ = command environment
конденсо́ване ~ = condensed medium; condensed matter
консервати́вне ~ = conservative medium
контро́льне ~ = test medium
контрольо́ване ~ = controlled medium [environment]
корозі́йне ~ = 1. (речовина) corrosive medium 2. (довкілля) corrosive environment [atmosphere]
космі́чне ~ = space environment
кристалі́чне ~ = crystalline medium
кріоге́нне ~ = cryogenic environment
лазерува́льне ~ = (здатне ґенерувати лазерне проміння) lasing medium
ліні́йне ~ = linear medium
лока́льно однорі́дне ~ = locally homogeneous medium
лу́жне ~ = alkaline medium
магне́тне ~ = magnetic medium
магнетогіротро́пне ~ = gyromagnetic medium
магнетоопти́чне ~ = magnetooptic medium
міжгалакти́чне ~ = intergalactic medium
міжзоре́ве ~ = interstellar medium
міжплане́тне ~ = interplanetary medium
міжхма́рове ~ = intercloud medium
морози́льне ~ = freezing medium
морське́ ~ = marine environment
навко́лишнє ~ = environment; (найближче) ambience, circumambience, surrounding medium див. тж довкілля
нагріва́льне ~ = heating medium
нагрі́ване ~ = heated medium
наддіямагне́тне ~ = superdiamagnetic medium
надпли́нне ~ = superfluid
надпрові́дне ~ = superconducting medium
напівнескінче́нне ~ = semi-infinite medium
напівобме́жене ~ = semi-bounded medium
напівпли́нне ~ = semifluid
напівпрозо́ре ~ = translucent medium
невбира́льне ~ = nonabsorbing medium
нега́зове ~ = nongas, nongaseous medium
неводяне́ ~ = nonaqueous medium
нев’язке́ ~ = inviscid medium [fluid]
недисипати́вне ~ = nondissipative [loss-free, lossless] medium
неідеа́льне пли́нне ~ = real fluid
неізотро́пне ~ = unisotropic medium
нейтра́льне ~ = neutral medium
неліні́йне ~ = nonlinear medium
необме́жене ~ = unbounded medium; (нескінченне) infinite medium
неоднорі́дне ~ = inhomogeneous [nonhomogeneous, heterogeneous] medium
непли́нне ~ = nonfluid
непоглина́льне ~ = nonabsorbing medium
непрові́дне ~ = nonconducting medium
непрозо́ре ~ = opaque medium
непружне́ ~ = inelastic medium
нерівнова́жне ~ = nonequilibrium medium
неріди́нне ~ = nonliquid
нескінче́нне ~ = infinite medium
несприя́тливе ~ = adverse [harsh, severe] environment; (аґресивне) hostile environment
нестаціона́рне ~ = nonstationary medium
нестисне́ ~ = incompressible medium; (плинне) incompresible fluid
нетверде́ ~ = nonsolid (medium); (м’яка матерія) soft matter
нетвердоті́лове ~ = nonsolid (medium)
нетурбуле́нтне ~ = quiescent [nonturbulent] medium
низькогусти́нне ~ = low-density medium; (розріджене) rarefied medium
оберта́льне ~ = rotatory medium
обме́жене ~ = bounded medium
обчи́слювальне ~ = computing environment
однокомпоне́нтне ~ = single-phase [single-component] medium
однорі́дне ~ = homogeneous [uniform] medium
однофа́зове ~ = single-phase medium
оки́снювальне ~ = oxidizing medium [environment]
оки́снювально-відно́влювальне ~ = oxidation-reduction medium
операці́йне ~ = (комп.) operation(al) environment
опти́чне ~ = optical medium; (реєструвальне) optical recording medium
опти́чно акти́вне ~ = optically active medium
опти́чно неоднорі́дне ~ = optically inhomogeneous medium
опти́чно однорі́дне ~ = optically homogeneous medium
оса́джувальне ~ = coagulating medium
осно́вне ~ = (х.) base [basic] medium
охоло́джувальне ~ = coolant див. тж холодильне ~
охоло́джуване ~ = cooled medium
~ пересила́ння інформа́ції = communication [carrier, transmission] medium
парамагне́тне ~ = paramagnetic medium
підігрі́ване ~ = heated medium
підси́лювальне ~ = amplifying medium
пла́змо́ве ~ = plasma medium
плазмоподі́бне ~ = plasma-like medium
пласти́чне ~ = yielding medium
пли́нне ~ = 1. (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, колоїдів, дисперсій, суспензій, сипких речовин тощо) fluid (medium); (досконале) ideal fluid див. тж плин 2. (деформаційно) yielding medium 3. (рухоме, течія) flowing medium
плиннокристалі́чне ~ = liquid crystal, liquid-crystal medium
пові́тряне ~ = air atmosphere [environment]
поглина́льне ~ = absorbing [absorptive] medium
пода́тливе ~ = yielding medium
пожи́вне ~ = nutrient [culture] medium
~ по́за примі́щенням = outdoor environment
поляризо́ване ~ = polarized medium
помі́рне ~ = mild environment
порува́те ~ = porous medium
~ прикладно́ї систе́ми = (комп.) див. ~ застосунків
приро́дне ~ = natural environment
прові́дне ~ = 1. conducting medium 2. (що проводить/передає коливання) couplant
програмо́ве ~ = software environment
~ програмува́ння = programming environment
~ проєктува́ння = design environment
прозо́ре ~ = transparent medium
прони́кне ~ = permeable [transmission] medium
пропуска́льне ~ = transmitter, transmitting [transmission] medium
просторо́во неоднорі́дне ~ = spatially inhomogeneous medium
пружне́ ~ = elastic medium
пружноанізотро́пне ~ = anisotropic elastic medium
пружнов’язке́ ~ = див. в’язкопружне ~
пружноізотро́пне ~ = isotropic elastic medium
псевдоріди́нне ~ = див. сплинене ~
реагівне́ ~ = (хемічно) reactive medium
реа́льне пли́нне ~ = real fluid
реґуля́рно неоднорі́дне ~ = regular(ly) inhomogeneous medium
реєструва́льне ~ = (носій інформації тощо) recording medium
рівнова́жне ~ = equilibrium medium
ріди́нне ~ = liquid (medium)
рідиннокристалі́чне ~ = liquid-crystal medium
рідке́ ~ = (малої густини) low-density medium; (розріджене) rarefied medium
~ робо́ти в діяло́говому режи́мі = (комп.) interactive environment
~ робо́ти кілько́х користувачі́в = (комп.) multiuser environment
робо́че ~ = work environment
розрі́джене ~ = rarefied medium
розсі́ювальне ~ = scattering [diffusing] medium
розши́рне ~ = expanding medium
розши́рюване ~ = expanding medium
рухо́ме ~ = moving medium
світлопрони́кне ~ = light-transmitting medium
світлочутли́ве ~ = light-sensitive medium
сипке́ ~ = fluid (medium)
скаламу́чене ~ = turbid medium
сконденсо́ване ~ = condensed medium; condensed matter
сорбці́йне ~ = sorptive medium
спли́нене ~ = fluidized medium
спові́льнювальне ~ = slowing medium; (яф) moderating medium
спокі́йне ~ = (нетурбулентне) quiescent medium
~, сприя́тливе утво́рюванню трі́щин = crack-promoting environment
стати́чне ~ = static medium
стаціона́рне ~ = stationary [time-invariant] medium
стисне́ ~ = compressible medium; (плинне) compressible fluid
стратифіко́ване ~ = stratified medium
структуро́ване ~ = structured medium
суці́льне ~ = continuous medium, continuum
тверде́ ~ = solid (medium)
твердоті́лове ~ = solid (medium)
теку́че ~ = див. плинне ~
теплопередава́льне ~ = heat-transfer medium
теплопоглина́льне ~ = heat-absorbing [heat-eliminating] medium
теплопрові́дне ~ = heat-conducting [heat-transfer, heat-carrying] medium
термі́чно стабі́льне ~ = thermally stable environment
термі́чно нестабі́льне ~ = thermally unstable environment
термопласти́чне ~ = thermoplast(ic medium) див. тж термопласт
тканиноеквівале́нтне ~ = tissue-equivalent medium
турбуле́нтне ~ = turbulent medium
турбулізо́ване ~ = turbulized medium
феромагне́тне ~ = ferromagnetic medium
фізи́чне ~ = 1. physical medium 2. (неживе довкілля, де перебувають живі істоти) abiotic environment
фільтрівне́ ~ = filtering medium
фільтрува́льне ~ = filtering medium
фокусува́льне ~ = focusing medium
фотопрові́дне ~photoconductive [photoconducting] medium
хаоти́чно неоднорі́дне ~ = randomly inhomogeneous medium
хемі́чно акти́вне ~ = reactive medium
~ хвилево́ду = guide [guiding, ducting] medium
хіра́льне ~ = chiral medium
холоди́льне ~ = coolant, cooling [heat-eliminating, refrigerating] medium
чутли́ве ~ = sensitive medium
шарува́те ~ = layered [stratified] medium
шту́чне ~ 1. (довкілля) man-made [induced, artificial] environment; (змодельоване) simulated environment 2. (речовина) synthesized [artificial] medium
щі́льне ~ = dense [high-density] medium
со́фт (-у) (комп.) software див. тж програми
вбудо́ваний ~ = embedded software
вільнодосту́пний ~ = free software, freeware
~ = "до замо́вника" custom software
законсерво́ваний ~ = canned software
застосу́нковий ~ = application software
згі́дний ~ = compatible software
індивідуальний ~ = custom software
комп’ютерозале́жний ~ = machine-specific software
ладува́льний ~ = setup software
лаштува́льний ~ = setup software
моделюва́льний ~ = simulation software
систе́мний ~ = system software
станда́ртний ~ = standard [bundled, canned] software
сумі́сний ~ = compatible software
текстоопрацьо́вувальний ~ = word-processing software
со́фтови́й software
софтозале́жний software-dependent