Знайдено 48 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «socket» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

гвинтов||ий прикм. spiral; тех. screw
~ий домкрат screw-jack
~ий пароплав іст. screw steamer
~а лінія helical line/curve, spiral helix
~а муфта screw socket
~а нарізка (screw) thread
~а передача helical gearing
~а пружина spiral spring
~і сходи spiral staircase
робити ~у нарізку to thread; (в дулі гвинтівки) to rifle.
гніздо ім. с. nest; (хижих птахів) aerie; (комах, вогнище інфекції) nidus; тех. socket, seat, recess; mortise; (щогли) step; лінгв. (у словнику) (word) family, dictionary paragraph; стат. (вибірки) cluster
кінцеве ~ (вибірки) ultimate cluster
клапанне ~ valve seat
кулеметне ~ machine-gun post, gun pit
вити ~ to nest, to nidify, to build a nest.
западина ім. ж. hollow, cavity; геол. cavity, depression; очна ~ анат. eye-socket, eyehole.
орбіт||а ім. ж. orbit; анат. eye-socket
геостаціонарна ~а geostationary orbit
земна ~а earth orbit
навколоземна ~а near-earth/circumterrestrial orbit
навколомісячна ~а lunar orbit
~а (сфера) впливу перен. sphere of influence
~а супутника satellite orbit
вивести на ~у to put in(to) orbit
у нього очі вийшли із ~ перен. his eyes leaped from their sockets.
штепсель ім. ч. ел. plug, socket.
штепсельн||ий прикм. plug, socket
~а вилка plug
~а розетка socket.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

plug-and-socket = [ˌplʌgən'sɒkɪt] ро́знім; ро́знімний з’є́днувач
socket = ['sɒkɪt] гніздо́; розе́тка; пане́ль; пане́лька
• chip ~
= гніздо́ на чип
• coprocessor ~
= гніздо́ копроце́сора
connector = [kə'nɛktə] 1. з’є́днувач; сполучни́к, злучни́к; ро́знім 2. з’є́днувальна ла́нка; з’є́днувальний елеме́нт; з’є́днувальний ка́бель 3. сполуча́льний блок (на блок-схемі) 4. сполуча́льний си́мвол
• barrel ~
= циліндри́чний з’є́днувач
• cable ~
= ка́бельний з’є́днувач; ка́бельний ро́знім
• card ~
= ро́знім пла́ти
• edge ~
= торце́вий з’є́днувач
• female ~
= розе́тка (гніздо́) ро́зніму
• hinged ~
= шарні́рний з’є́днувач
• male ~
= ви́лка ро́зніму; ште́псель
• multipin ~
= багатоконта́ктний ро́знім
• pin ~
= го́лчастий ро́знім; штирови́й ро́знім
• power ~
= силови́й ро́знім, ро́знім жи́влення; ка́бель жи́влення
• pulled-back ~
= обе́рнений о́браз опера́тора зв’я́зності
• socket ~
= розе́тка (гніздо́) ро́зніму; ште́псельний ро́знім
• symmetric ~
= симетри́чний опера́тор зв’я́зності
• ZIF ~
= самофіксува́льний ро́знім, ро́знім з нульови́м зуси́ллям зче́плення

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ball-and-socket (про з’єднання тощо) куля́сто-шарні́рний
[ˌbɔːlən'sɒkɪt, ˌbɒːlən'sɑːkət]
plug-and-socket (ште́псельний) ро́знім, (ште́псельний) ро́знімний з’є́днувач || ро́знімний
[ˌplʌgn'sɒkɪt, -'sɑːkət]
socket 1. гніздо́, розе́тка || гніздови́й, розе́тковий 2. пане́ль [пане́ля] || пане́льний 3. (ла́мповий) патро́н
['sɒkɪt, 'sɑːkət]
• eye ~ = о́чна запа́дина
• rod ~ = гніздо́ під (па́ливний) стри́жень
• tube ~ = ла́мпова пане́ль
connector 1. сполу́чник, злучни́к, єдна́ч, з’є́днувач, коне́ктор 2. ро́знім 3. з’є́днувальна ла́нка; з’є́днувальний елеме́нт; з’є́днувальний ка́бель [жи́льник, дріт тощо]
[kə'nεktə, -ər]
adapter ~ = перехідни́к
cable ~ = ка́бельний з’є́днувач
demountable ~ = ро́знім, ро́знімний з’є́днувач
earthing ~ = узе́млювальний [зазе́млювальний] з’є́днувач
edge ~ = ребро́ зв’язку́
female ~ = гніздо́, розе́тка; гніздови́й ро́знім; обхо́плювальний з’є́днувач (із внутрішньою наріззю)
grounding ~ = узе́млювальний [зазе́млювальний] з’є́днувач
hermaphroditic ~ = гібри́дний з’є́днувач
male ~ = штир; ште́псель, при́тичка; штирови́й [ште́керний] з’є́днувач; штирови́й ро́знім; обхопни́й з’є́днувач (із зовнішньою наріззю)
n-contact ~ n-конта́ктовий ро́знім
plug(‑in) ~ = штир; ште́псель, при́тичка; штирови́й з’є́днувач; обхопни́й з’є́днувач
power ~ = живи́льний ка́бель [шнур, жи́льник]
pressure ~ = притиско́вий з’є́днувач
push-pull ~ = защіпни́й з’є́днувач
right-angle ~ = кутни́к, кутнико́вий з’є́днувач
sealed ~ = герморо́знім; гермети́чний з’є́днувач
sealed adapter ~ = гермоперехідни́к, гермети́чний перехідни́к
sexless ~ = гібри́дний з’є́днувач
shielded ~ = заекрано́ваний з’є́днувач
single-fiber ~ = одноволокни́нний з’є́днувач
socket ~ = гніздо́; розе́тка; обхо́плювальний з’є́днувач
waveguide ~ = хвилеві́дний з’є́днувач
contact 1. конта́кт; до́тик (of order m – порядку m) || конта́ктовий || контактува́ти//‌сконтактува́ти 2. торка́ння//‌дото́ркнення || торка́тися/‌доторка́тися//‌доторкну́тися 3. мі́сце конта́кту [сполу́чення, з’єдна́ння] 4. (електри́чний) конта́кт || (електро)конта́ктовий; (про відстань) міжконта́ктовий □ to break ~ розімкну́ти конта́кт(а); to make ~ замкну́ти конта́кт(а) 5. (фіз. плинів) пове́рхня по́ділу незмі́шни́х пли́нів 6. зв’язо́к □ to establish ~, to come into ~ встанови́ти конта́кт [зв’язо́к]
['kɒntækt, 'kɑːn-]
adjustable ~ = реґульо́вний конта́кт
all-round ~ = до́тик [конта́кт] в усі́х то́чках
approach ~ = до́тик [конта́кт] під час наближа́ння
arcing ~ = дугогаси́льний конта́кт
area ~ = пло́ский конта́кт
back ~ = за́дній конта́кт
ball ~ = ку́льковий конта́кт
bayonet ~ = багне́тний конта́кт
bifurcated ~ = роздво́єний конта́кт
bimetallic ~ = двомета́ловий [бімета́ловий] конта́кт
blade ~ = ножови́й конта́кт
blocking ~ = блокува́льний конта́кт
body ~ (механі́чний) конта́кт пове́рхонь тіл
bouncing ~ = деренчли́вий конта́кт
break ~ = розмика́льний [роз’є́днувальний] конта́кт
break-before-make ~ = неперекрива́льний [перекидни́й] конта́кт
bridge ~ = містко́вий конта́кт
brush ~ = щітко́ви́й конта́кт
buried ~ = прихо́ваний конта́кт
burnt ~ = підгорі́лий конта́кт
butt ~ = торце́вий [стикови́й] конта́кт
button ~ = кнопко́вий [ґу́дзиковий] конта́кт
buttonhook ~ = гачко́вий конта́кт
change-over ~ = перемика́льний конта́кт
close ~ = щі́льний конта́кт
closed ~ = за́мкнений конта́кт
conducting ~ = прові́дний конта́кт
dead ~ = розі́мкнений конта́кт
elastic ~ = пружни́й конта́кт
elastic-plastic ~ = пружнопласти́чний конта́кт
electric ~ = електри́чний конта́кт
external ~ = зо́внішній конта́кт
face ~ = торце́вий [стикови́й] конта́кт
female ~ = прийма́льний [гніздови́й, обхо́плювальний] конта́кт
ferreed ~ = язичко́вий [магнетокеро́ваний] конта́кт
fixed ~ = нерухо́мий конта́кт
floating ~ = плавни́й конта́кт
frictional ~ = фрикці́йний конта́кт
front ~ = пере́дній конта́кт
ground ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] конта́кт
hard ~ = жорстки́й до́тик
hermaphroditic ~ = гібри́дний конта́кт
high-resistance ~ = високоопоро́вий конта́кт
injecting ~ = інжекці́йний конта́кт
interlock ~ = блок-конта́кт
internal ~ = вну́трішній конта́кт
intermittent ~ = нещі́льний [деренчли́вий] конта́кт
interrupting ~ = розрива́льний конта́кт
knife(‑type) ~ = ножови́й конта́кт
live ~ = за́мкнений [піднапру́говий] конта́кт
loose ~ = нещі́льний конта́кт
low-resistance ~ = низькоопоро́вий конта́кт
lubricated ~ = зма́щений конта́кт
make ~ = замика́льний [з’є́днувальний] конта́кт
make-before-break ~ = перекрива́льний конта́кт
male ~ = всувни́й [штирови́й, обхопни́й] конта́кт
mechanical ~ = механі́чний конта́кт
movable ~ = рухо́мий конта́кт
moving ~ = рухо́мий конта́кт
multiple ~ = множи́нний [багатото́чковий] конта́кт; до́тик [конта́кт] у багатьо́х то́чках
nonbridging ~ = перекидни́й конта́кт
non-ohmic ~ = неомі́чний конта́кт
ohmic ~ = омі́чний конта́кт
open ~ = розі́мкнений конта́кт
optical ~ = опти́чний конта́кт
physical ~ = фізи́чний конта́кт
pin ~ = штирови́й [голко́вий] конта́кт
plastic ~ = пласти́чний конта́кт
point ~ = точко́вий конта́кт; мікроконта́кт
poor ~ = пога́ний конта́кт
pull ~ = витяжни́й конта́кт
push ~ = натиско́вий конта́кт
radio ~ = сеа́нс радіозв’язку́
rectifying ~ = випро́стувальний конта́кт
retaining ~ = утри́мувальний конта́кт
roller ~ = коти́льний конта́кт
rolling ~ = коти́льний конта́кт
rubbing ~ = тертьови́й [фрикці́йний] конта́кт
sealed ~ = загерметизо́ваний контакт
sexless ~ = гібри́дний конта́кт
sliding ~ 1. ковзни́й конта́кт 2. струмозніма́льний конта́кт
socket ~ = гніздови́й конта́кт
soft ~ = м’яки́й до́тик
soldered ~ = злюто́ваний [спа́яний] конта́кт
spring ~ = пружи́но́вий конта́кт
static ~ = нерухо́мий конта́кт
strip ~ = стрічко́ви́й конта́кт
superconducting ~ = надпрові́дний конта́кт
surface ~ = поверхне́вий конта́кт
thermal ~ = теплови́й конта́кт
thermoelastic ~ = термопружни́й конта́кт
tuning-fork ~ = камерто́нний конта́кт
tunneling ~ = туне́льний конта́кт
unlubricated ~ = незма́щений конта́кт
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й конта́кт
joint 1. (місце) з’єдна́ння, сполу́чення, злу́чення, зро́щення || з’є́днаний, сполу́чений, злу́чений; зро́щений; допасо́ваний || з’є́днувати//‌з’єдна́ти, приє́днувати//‌приєдна́ти, сполуча́ти//‌сполучи́ти, злуча́ти//‌злучи́ти; зро́щувати//‌зрости́ти; допасо́вувати//‌допасува́ти 2. ро́знім, злучни́к, з’є́днувач 3. спі́льний, об’є́днаний
[dʒɪnt]
airtight ~ = гермети́чне [повітрощі́льне, повітронепрони́кне] з’єдна́ння
angle ~ = з’єдна́ння під куто́м
articulated ~ = шарні́рне [сугло́бне] з’єдна́ння
ball ~ = 1. кульове́ з’єдна́ння 2. кульови́й шарні́р/сугло́б
ball-and-socket ~ = куля́сто-шарні́рне з’єдна́ння
bayonet ~ = багне́т, багне́тове з’єдна́ння
bolted ~ = болтове́ з’єдна́ння
bridge ~ = містко́ве з’єдна́ння
butt ~ = торце́ве з’єдна́ння, з’єдна́ння торця́ми
Cardan ~ = карда́н, карда́новий шарні́р/сугло́б
cemented ~ = клейове́ з’єдна́ння
choke ~ = дро́сельне з’єдна́ння
corner ~ = кутове́ з’єдна́ння
cross ~ = хрестове́ з’єдна́ння
dead ~ = глухе́ [невідокре́мне] з’єдна́ння
detachable ~ = відокре́мне з’єдна́ння
dovetail ~ = з’єдна́ння "ла́стівчин хвіст"
edge ~ = торце́ве з’єдна́ння, з’єдна́ння торця́ми
elastic ~ = пружне́ з’єдна́ння
expansion ~ = температу́рний шов, компенса́тор теплово́го розши́рювання
fixed ~ = нерухо́ме з’єдна́ння
flexible ~ = гнучке́ [гинке́] з’єдна́ння
fork(ed) ~ = розвилко́ве [розгалу́жене] з’єдна́ння
gastight ~ = газощі́льне [газонепрони́кне] з’єдна́ння
glue ~ = клейове́ з’єдна́ння
high-resistance ~ = високоопоро́ве з’єдна́ння
hinge(d) ~ = шарні́рне [сугло́бне] з’єдна́ння
Hooke’s ~ = Гу́ків шарні́р/сугло́б, карда́н
hungry ~ = незма́щений злучни́к
insulating ~ = (електро)ізолюва́льне з’єдна́ння
knee ~ = колі́нчасте з’єдна́ння
lock ~ = замко́ве з’єдна́ння
movable ~ = рухо́ме з’єдна́ння
multiple(‑bar) ~ = ву́зловий шарні́р/сугло́б
optical ~ = опти́чне з’єдна́ння
packed ~ = ущі́льнене з’єдна́ння
packless ~ = неущі́льнене з’єдна́ння
plug(‑type) ~ = ро́знімне з’єдна́ння
rigid ~ = тверде́ [жорстке́] з’єдна́ння
rotary ~ = обертне́ [шти́вне] з’єдна́ння
rotating ~ = обертне́ [шти́вне] з’єдна́ння
screw ~ = ґвинтове́ [нарізе́ве] з’єдна́ння
sleeve ~ = му́фтове з’єдна́ння
slip ~ = ковзне́ з’єдна́ння
socket ~ = шарні́рне [сугло́бне] з’єдна́ння
soldered ~ = лю́тове [па́яне] з’єдна́ння
solderless ~ = нелю́тове [непа́яне] з’єдна́ння
spline ~ = шліцове́ з’єдна́ння
starved ~ = незма́щений злучни́к
tight ~ = гермети́чне з’єдна́ння
toggle ~ = колі́нчасто-ва́жільне з’єдна́ння
universal ~ = універса́льний шарні́р/сугло́б
welded ~ = зва́рене [спогрі́те] з’єдна́ння
receiver 1. прийма́ч, реце́птор 2. радіоприйма́ч □ to tune in a ~ наладо́вувати [настро́ювати] приймача́ (to – на); 3. телефо́н; телефо́нна тру́бка, слу́хавка 4. резервуа́р, накопи́чувач 5. (техн.) реси́вер || реси́верний
[rɪ'siːvə, -ər]
ac/dc ~ = прийма́ч з універса́льним жи́вленням
all-mains ~ = прийма́ч з універса́льним жи́вленням
all-wave ~ = всехвильови́й прийма́ч
autodyne ~ = автоди́новий прийма́ч
battery(‑operated) ~ = батаре́йний прийма́ч
beam ~ = прийма́ч стру́меня (частинок)
broadcast ~ = прийма́ч радіомо́влення
channelized ~ = багатокана́ловий прийма́ч
color television ~ = прийма́ч кольоро́вого телеба́чення
communication ~ = прийма́ч зв’язку́
console ~ = консо́льний прийма́ч
correlation-type ~ = кореляці́йний прийма́ч
crystal ~ = дете́кторний прийма́ч
data-conversion ~ = прийма́ч із перетво́рюванням да́них
direction-finding ~ = пеленга́торний прийма́ч
domestic ~ = прийма́ч радіомо́влення, побуто́вий (радіо)прийма́ч
facsimile ~ = факсимі́льний прийма́ч
fax ~ = факсимі́льний прийма́ч
heterodyne ~ = гетероди́новий прийма́ч
homodyne ~ = гомоди́новий прийма́ч
image-forming ~ = прийма́ч прямо́го ба́чення
infradyne ~ = інфради́новий прийма́ч
infrared [IR] ~ = прийма́ч інфрачерво́ного промі́ння
mains(‑operated) ~ = мере́жний прийма́ч
monaural ~ = монофоні́чний прийма́ч
monitor(ing) ~ = контро́льний прийма́ч
monochrome ~ = прийма́ч чо́рно-бі́лого телеба́чення
monophonic ~ = монофоні́чний прийма́ч
multichannel ~ = багатокана́ловий прийма́ч
multirange ~ = багатодіяпазо́нний [всехвильови́й] прийма́ч
nancy ~ = прийма́ч інфрачерво́ного промі́ння
nonselective ~ = неселекти́вний прийма́ч
optical ~ = фотоприйма́ч, прийма́ч опти́чного промі́ння, опти́чний прийма́ч
panoramic ~ = панора́мний прийма́ч
photometric ~ = фото́мет(е)р
radar ~ = радіолокаці́йний прийма́ч
radio ~ = радіоприйма́ч
radiometer(‑type) ~ = радіометри́чний прийма́ч, радіо́мет(е)р
regenerative ~ = реґенерати́вний прийма́ч
satellite ~ = прийма́ч сигна́лів супу́тника
scanning ~ = сканува́льний прийма́ч
selective ~ = селекти́вний прийма́ч
self-heterodyne ~ = автоди́новий прийма́ч
self-tuning ~ = самоналадо́вний [самонастро́ювальний] прийма́ч
selsyn ~ = сельси́новий прийма́ч
sferics ~ = дете́ктор атмосфе́рних збу́рень
single-channel ~ = однокана́ловий прийма́ч
socket-powered ~ = мере́жний прийма́ч
solar ~ = прийма́ч сонце́вого промі́ння
sonar-listening ~ = гідроакусти́чний прийма́ч
sound ~ = звукоприйма́ч, акусти́чний прийма́ч, прийма́ч зву́ку
spaced antenna ~ = прийма́ч із відокре́мленими [розне́сеними] анте́нами
split sound ~ = прийма́ч із відокре́мленими підси́лювальними кана́лами
stereo ~ = сте́рео(фоні́чний) прийма́ч
stereophonic ~ = сте́рео(фоні́чний) прийма́ч
stereosound ~ = сте́рео(фоні́чний) прийма́ч
superheterodyne ~ = супергетероди́н, супергетероди́новий прийма́ч
superregenerative ~ = суперреґенера́тор, суперреґенерати́вний прийма́ч
surveillance ~ = панора́мний прийма́ч
sweeping ~ = панора́мний прийма́ч
synchro ~ = сельси́новий прийма́ч, сельси́н-прийма́ч
synchro differential ~ = диференці́йний сельси́новий прийма́ч
telephone ~ = 1. телефо́нний прийма́ч, телефо́н 2. слу́хавка, телефо́нна тру́бка
television ~ = телеорийма́ч, телевізі́йний прийма́ч
tuned-radio-frequency ~ = прийма́ч із прями́м підси́люванням
ultrasonic ~ = ультразвукови́й прийма́ч
valve ~ = ла́мповий прийма́ч
world ~ = всевхвильови́й радіоприйма́ч
set I ім. 1. суку́пність 2. (матем.) множина́; клас; систе́ма (рівнянь) □ over a ~ над множино́ю; to partition a ~ into n subsets розби́ти множину́ на n підмножи́н 3. апара́т, при́лад, аґреґа́т, при́стрій 4. компле́кт, набі́р □ to make up into ~s комплектува́ти 5. ряд, се́рія, ни́зка (вимірів тощо) 6. залишко́ва деформа́ція 7. на́прям (потоку повітря чи води)
[sεt]
~ of all integers = множина́ ці́лих чи́сел і нуля́
~ of all sets = множина́ всіх множи́н
~ of bands = (сп.) се́рія смуг
~ of characteristics = сім’я́ характери́стик
~ of complex numbers = множина́ ко́мплексних чи́сел
~ of constraints = систе́ма в’я́зей [обме́жень]
~ of continuum power = континуа́льна множина́, множина́ поту́жности конти́нуум
~ of convergence = множина́ збі́жности
~ of curves = сім’я́ криви́х
~ of drafting instruments = готува́льня, компле́кт кресля́рського прила́ддя
~ of elements = множина́ елеме́нтів
~ of ellipses = сім’я́ е́ліпсів
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of the first category = множина́ пе́ршої катего́рії
~ of formulas = суку́пність [збі́рка] фо́рмул
~ of full measure = множина́ по́вної мі́ри
~ of functions = 1. множина́ фу́нкцій 2. набі́р фу́нкцій
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of hyperbolas = сім’я́ гіпе́рбол
~ of greater power = множина́ бі́льшої поту́жности, поту́жніша множина́ (than – за)
~ of less power = множина́ ме́ншої поту́жности, менш поту́жна множина́ (than – за)
~ of m equations in n unknowns = систе́ма m рівня́нь із n невідо́мими
~ of master curves = (геол.) пале́тка
~ of measure zero = множина́ мі́ри нуль [мі́сткістю нуль]
~ of numbers = числова́ множина́
~ of observations = се́рія спостере́жень
~ of patterns = се́рія о́бразів/зобра́жень
~ of physical quantities = набі́р фізи́чних величи́н
~ of points = множина́ то́чок
~ of polynomials = множина́ поліно́мів
~ of positive integers and zero = множина́ дода́тних ці́лих [натура́льних] чи́сел і нуля́
~ of problems = збі́рка зада́ч
~ of rational numbers = множина́ раціона́льних чи́сел
~ of real numbers = множина́ ді́йсних чи́сел
~ of the second category = множина́ дру́гої катего́рії
~ of sets = множина́ множи́н
~ of solutions = множина́ ро́зв’язків
~ of states = множина́ ста́нів
~ of subsets = множина́ підмножи́н
~ of variables = набі́р змі́нних
~ of weights = компле́кт [набі́р] гир та важкі́в
~ with a base point = множина́ з позна́ченою то́чкою
~ with inner points = множина́ з вну́трішніми то́чками
absolutely additive ~ of functions = абсолю́тно адити́вна множина́ фу́нкцій
absorbent ~ = поглина́льна множина́
absorbing ~ = поглина́льна множина́
achronal ~ = (тв) ахрона́льна множина́
actually infinite ~ = актуа́льно нескінче́нна множина́
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
almost-closed ~ = ма́йже за́мкнена множина́
almost-invariant ~ = ма́йже інварія́нтна множина́
analytic ~ = аналіти́чна множина́
anti-ordered ~ = антивпорядко́вана множина́
antipodal ~ = антипо́дна множина́
arc ~ = цілко́м дугоподі́бно зв’я́зна множина́
assembly ~ = склада́льний компле́кт (деталей та вузлів)
at most countable ~ = не бі́льше ніж зліче́нна множина́
attracting ~ = притяга́льна множина́
balanced ~ = зрівнова́жена множина́
base ~ = ба́зисна [основна́] множина́, (множина́‑)носі́й
basic ~ = 1. ба́зова множина́ 2. ба́зисний набі́р
bicompact ~ = бікомпа́ктна множина́
board ~ = (комп.) компле́кт плат
border ~ = межова́ множина́, множина́ (елеме́нтів) межі́
both open and closed ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
bounded ~ = обме́жена множина́ (from above/below – згори/знизу; on/to the left – зліва; on/to the right – справа)
Cantor ~ = Ка́нторова множина́
card ~ = компле́кт перфока́рт
carrier ~ = множина́-носі́й
character ~ = набі́р си́мволів
characteristic ~ of equations = характеристи́чна систе́ма рівня́нь
circled ~ = заокру́глена множина́
clopen ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
closed ~ = за́мкнена множина́
closed and open ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
closed orthonormal ~ = за́мкнена ортонормо́вана множина́
cluster ~ = множина́ то́чок ску́пчення
compact ~ = компа́ктна множина́
compact-in-itself ~ = множина́, компа́ктна в собі́
complementary ~ = доповня́льна множина́
complete ~ = 1. по́вна множина́ 2. по́вний компле́кт [набі́р]
completely convex ~ = цілко́м опу́кла множина́
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
complete orthonormal ~ = за́мкнена ортонормо́вана множина́
complete orthonormal ~ of functions = по́вний набі́р ортонормо́ваних функцій
compression ~ = залишко́ва сти́скова деформа́ція
conditionally compact ~ = умо́вно компа́ктна множина́
conditionally complete ~ = умо́вно по́вна множина́
connected ~ = зв’я́зна множина́
continuous ~ = непере́рвна множина́
continuum infinite ~ = континуа́льна множина́, множина́ поту́жности конти́нуум
conventional ~ = типо́вий компле́кт [набі́р]
co-null ~ = допо́внення до множини́ мі́ри нуль
convex ~ = опу́кла множина́
countable ~ = зліче́нна множина́
countably compact ~ = зліче́нна компа́ктна множина́
countably infinite ~ = зліче́нна нескінче́нна множина́
counting ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
covariant ~ of (variables) = коварія́нтна систе́ма (змі́нних)
cut ~ = множина́ ро́зтинів [ро́зрізів], розтина́льна множина́ (графу)
data ~ = суку́пність [набі́р] да́них
decidable ~ = розв’я́зна множина́
dense ~ = (скрізь) щі́льна множина́
dense-in-itself ~ = множина́, щі́льна в собі́
densely ordered ~ = щі́льно впорядко́вана множина́
denumerable ~ = зліче́нна множина́
derivative ~ = похідна́ множина́
derived ~ = похідна́ множина́
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
difference ~ = різнице́ва множина́
directed ~ = спрямо́вана множина́
discrete ~ = 1. дискре́тна множина́ 2. дискре́тний набі́р
disjoint ~s = неперети́нні множи́ни
dominating ~ = домінівна́ множина́
drafting ~ = готува́льня, кресля́рське справи́лля
elementwise fixed ~ = точко́во-інварія́нтна множина́
emergency ~ = резе́рвний аґреґа́т
empty ~ = поро́жня множина́, нуль-множина́
enchained ~s = зче́плені множи́ни
enumerable ~ = зліче́нна множина́
equal ~s = одна́ко́ві множи́ни
equicontinuous ~ = односта́йно непере́рвна множина́
equipotent ~s = рівнопоту́жні множи́ни
equivalent ~ = еквівале́нтна множина́
everywhere dense ~ = скрізь щі́льна множина́
facsimile ~ = факсимі́льний апара́т
factor ~ = фа́ктор-множина́
fake ~ = ома́нливе тужа́віння
false ~ = ома́нливе тужа́віння
file ~ = компле́кт фа́йлів
finite ~ = 1. скінче́нна множина́ 2. скінче́нний набі́р, скінче́нна суку́пність
flash ~ = миттє́ве тужа́віння
focusing ~ = фокусува́льний при́стрій
fractal ~ = фракта́льна множина́
free ~ = ві́льна множина́
fundamental ~ = фундамента́льна множина́
fuzzy ~ = нечітка́ [розми́та] множина́
head ~ = наву́шний компле́кт (навушник і слухавка)
hypersimple ~ = гіперпро́ста́ множина́
image ~ = множина́ о́бразів
imperfect ~ = недоскона́ла множина́
inaccessible ~ = недося́жна множина́
including ~ = надмножина́
independent ~ = незале́жна множина́
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
index ~ = множина́ і́ндексів
indexing ~ = індексува́льна множина́
inductive ~ = індукти́вна множина́
infinite ~ = 1. нескінче́нна множина́ 2. нескінче́нний набі́р, нескінче́нна суку́пність
instruction ~ = (комп.) набі́р [компле́кт] кома́нд
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
interconnected ~ of equations = систе́ма [ланцюжо́к] заче́плених рівня́нь
invariant ~ = інварія́нтна множина́
inversely ordered ~ = антивпорядко́вана множина́
irreducible ~ = незвідна́ множина́
isolated ~ = 1. ізольо́вана множина́ 2. множина́ ізольо́ваних то́чок
key ~ = ряд кла́віш
isomorphic ~ = ізомо́рфна множина́
limit ~ = множина́ грани́ць (векторного диференційого рівняння)
limiting ~ = грани́чна множина́
linearly ordered ~ = ліні́йно впорядко́вана множина́
majorizable ~ = мажоро́вна множина́
majorized ~ = змажоро́вана множина́
majorizing ~ = мажорува́льна множина́
meager ~ = збі́днена множина́
measurable ~ = вимірна́ множина́
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] уста́ва [устано́вка]
minimal dependent ~ = мініма́льна зале́жна множина́ (of a matroid – матроїда)
minorized ~ = зміноро́вана множина́
minorizing ~ = мінорува́льна множина́
module ~ = (техн.) набі́р мо́дулів
nested ~s = вкла́дені множи́ни
nondense ~ = нещі́льна множина́
nondenumerable ~ = незліче́нна множина́
non-disjoint ~s = перети́нні множи́ни
nonempty ~ = непоро́жня множина́
non-enumerable ~ = незліче́нна множина́
non-equivalent ~ = нееквівале́нтна множина́
non-meager ~ = незбі́днена множина́
nonmeasurable ~ = неви́мірна́ множина́
non-overlapping ~s = неперети́нні множи́ни
nonperfect ~ = недоскона́ла множина́
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
nonvacuous ~ = непоро́жня множина́
nonvoid ~ = непоро́жня множина́
nowhere dense ~ = ніде́ не щі́льна множина́
n-tuply well-ordered ~ = n-разо́во цілко́м упорядко́вана множина́
null ~ = поро́жня множина́, множина́ мі́ри нуль [мі́сткістю нуль]
numbered ~ = (про)нумеро́вана множина́
one-element ~ = одноелеме́нтна множина́
one-parameter ~ = однопара́метрова множина́
one-point ~ = одното́чкова множина́
open ~ = відкри́та множина́
open and closed ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
order ~ = систе́ма кома́нд
ordered ~ = впорядко́вана множина́
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма
orthonormal ~ = ортонормо́вана множина́
orthonormal ~ of functions = набі́р ортонормо́ваних фу́нкцій
outer angular cluster ~ = об’є́днана кутова́ множина́ то́чок ску́пчення
overlapping ~s = перети́нні множи́ни
paraconvex ~ = параопу́кла множина́
partially ordered ~ = частко́во впорядко́вана [напівупорядко́вана] множина́
partially well ordered ~ = частко́во цілком упорядко́вана множина́
perfect ~ = доскона́ла множина́
permanent ~ = залишко́ва деформа́ція
point ~ = точко́ва множина́; множина́ то́чок
polyadic ~ = поліа́дна множина́
power ~ = 1. (матем.) множина́ всі́х підмножи́н множини́ 2. (техн.) силови́й аґреґа́т
precompact ~ = передкомпа́ктна множина́; цілко́м обме́жена множина́
preordered ~ = передупорядко́вана множина́
product ~ = множина́-до́буток, до́буток множи́н
productive ~ = продукти́вна множина́
projective ~ = проєкти́вна множина́
punctiform ~ = точко́ва множина́
quasi-ordered ~ = квазивпорядко́вана множина́
quotient ~ = фа́ктор-множина́
radar ~ (техн.) рада́р, радіолока́тор, радіолокаці́йний при́стрій
radiac ~ = (яф) радіяці́йний дози́мет(е)р
radio ~ = радіоприйма́ч
receiving ~ = (радіо)прийма́ч
recursive ~ = рекурси́вна множина́
reduced instruction ~ = скоро́чений набі́р команд
reducible ~ = звідна́ множина́
reference ~ = компле́кт [набі́р] етало́нів
regressive ~ = реґреси́вна множина́
relatively closed ~ = відно́сно за́мкнена множина́
relatively compact ~ = умо́вно компа́ктна множина́
relatively dense ~ = відно́сно щі́льна множина́
relatively open ~ = відно́сно відкри́та множина́
relay ~ = компле́кт реле́
residual ~ = залишко́ва множина́; маси́вна множина́
resistance ~ = набі́р [компле́кт] о́порів
resolvent ~ = резольве́нтна множина́
scattered ~ = ні́де не щі́льна в собі́ множина́, розрі́джена множина́
separable ~s = відокре́мні множи́ни
separated ~s = відокре́млені множи́ни
separating ~ = відокре́млювальна множина́
sifted ~ = просі́яна множина́
similar ~ = поді́бна множина́
similarly ordered ~ = поді́бна впорядко́вана множина́
simple ~ = про́ста́ множина
simplicial ~ = симпліці́йна множина́
simply ordered ~ = впорядко́вана множина́
small ~ = мала́ множина́
socket-powered ~ = мере́жний (радіо)прийма́ч
software product ~ = компле́кт програ́м
sonar ~ = (акусти́чна) гідролокаці́йна ста́нція
sonar-listening ~ = гідроакусти́чний прийма́ч
standby ~ = резе́рвний аґреґа́т
strongly invariant ~ = стро́го інварія́нтна множина́ (relative to a measurable transformation – щодо вимірного перетворення)
subscriber ~ = 1. (матем.) підмножина́ 2. (техн.) абоне́нтний телефо́нний апарат
superficial cluster ~ = зо́внішня грани́чна множина́
supporting ~ = опо́рна множина́
sum ~ = су́ма [об’єдна́ння] множи́н
symbol ~ = набі́р си́мволів
tame ~ = пра́вильна множина́
telephone ~ = телефо́н(ний апара́т)
television ~ = телевізі́йний прийма́ч, телеві́зор
tensorial ~ = суку́пність компоне́нт те́нзора
thin ~ = розрі́джена [ні́де не щі́льна в собі́] множина́
tool ~ = компле́кт [набі́р] інструме́нтів
topologically closed ~ = топологі́чно за́мкнена множина́
topologically complete ~ = топологі́чно по́вна множина́
total ~ = по́вна множина́; тота́льна множина́
totally bounded ~ = цілко́м обме́жена множина́
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зна [ніде́ не зв’я́зна] множина́
totally imperfect ~ = цілко́м недоскона́ла множина́
totally ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
transitivity ~ = клас транзити́вности, орбі́та
transversal ~ = трансверса́льна множина́
turbo-driven ~ = турбоаґреґа́т
turbogenerator ~ = турбоаґреґа́т
TV ~ = телеві́зор
unbounded ~ = необме́жена множина́
uncountable ~ = незліче́нна множина́
underlying ~ = множина́-носі́й
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
uniformly bounded ~ = рівномі́рно обме́жена множина́
universal ~ = універса́льна множина́
unordered ~ = невпорядко́вана множина́
vacuous ~ = поро́жня множина́
valve ~ = ла́мповий прийма́ч
vertex ~ = множина́ верши́н
void ~ = поро́жня множина́
wandering ~ = мандрівна́ множина́
welding ~ = зва́рювальний апара́т
well-ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
wildly embedded ~ = дико вкла́дена множина́
working ~ = робо́чий компле́кт [набі́р]
x-ray ~ = рентґе́нівська уста́ва [устано́вка]; рентґе́нівський апара́т

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

гніздо́ 1. nest 2. (електричного з’єднувача) jack 3. (розетка, патрон) socket (connector), female connector 4. (штепсельна розетка) receptacle, outlet 5. (щілина) slot 6. (геол.) pocket 7. (оправа) bezel 8. (заглибина тощо) seat; depression 9. (словникове) family
анте́нове ~ = antenna jack
~ вальни́ці = bearing seat
~ вкла́дених інтерва́лів = nest of intervals
~ в пане́лі = board slot
~ гучномо́вця = loudspeaker jack
~ гра́фів = (graph) nest
жи́льнико́ве ~ = cord jack
ка́бельне ~ = cord jack
~ кла́пана = valve seat
конта́ктове ~ = pin jack; plughole
однопо́люсне ~ = tip jack
~ під годи́нник = watch-pocket
~ під (па́ливний) стри́жень = rod socket
~ під при́зму = (терезів) knife seat
~ під розши́рювальні мо́дулі = (комп.) expansion slot
ро́знімне ~ = plughole
телефо́нне ~ = (tele)phone jack
ште́керне ~ = pin jack
запа́дина 1. (порожнина) hollow, cavity 2. (заглибина) depression, recess 3. (зі стоком) sink 4. (пласка широка) trough 5. (вузька) valley 6. (в породі) vug 7. (печера) cave, cavern 8. (виямок) dent, dimple; pit 9. (слід від удару) dint 10. (провал) crevasse (на кривій – in a curve) 11. (барична, гф) trough; 12. (депресія, гф) depression
бари́чна ~ = trough
висо́тна бари́чна ~ = upper(-level) trough
вихоро́ва ~ = vortex sink [depression]
еква́торна бари́чна ~ = equatorial trough
~ на криві́й = valley (of a curve); (провал) crevasse (in a curve)
о́чна ~ = orbit, eye socket
~ про́філю = profile valley
~ хви́лі = wave trough
з’єдна́ння (наслідок дії; місце тощо) 1. connection (з – with) 2. (сполучення) conjunction 3. (місце) joint, junction, juncture 4. (ланка) link, linkage 5. (перемичка) bridge 6. (контакт) contact 7. (у ланцюг, каскад тощо) concatenation
багне́тове ~ = bayonet joint
байоне́тове ~ = див. багнетове ~
болтове́ ~ = bolted joint [connection]
ви́лко́ве ~ = fork(ed) joint
високоопоро́ве ~ = high-resistance joint
відокре́мне ~ = detachable joint
вузлове́ ~ = node
газонепрони́кне ~ = див. газощільне ~
газощі́льне ~ = gastight joint
гермети́чне ~ = tight [airtight, gastight] joint
гинке́ ~ = див. гнучке ~
гібри́дне ~ = hybrid junction; (місткове) bridge hybrid
глухе́ ~ = dead joint
гнучке́ ~ = flexible joint
ґвинтове́ ~ = screw joint, screw(ed) connection
дро́сельне ~ = choke joint
дроти́нне ~ = (ел.) wire connection
дрото́ве́ ~ = (ел.) wire connection
електри́чне ~ = electric connection
електроізолюва́льне ~ = (механічне) insulating joint
жорстке́ ~ = rigid joint [connection]; (ел. тж) hardwire connection
замко́ве ~ = lock joint
запа́яне ~ = solder(ed) connection
затиско́ве ~ = clip(ping) connection
зафіксо́ване ~ = rigid connection; (ел. тж) hardwire connection
защі́льнене ~ = tight joint
зва́рене ~ = weld, welded joint [connection]
~ зі́рка-трику́тник = wye-delta connection
~ зі́ркою = wye (connection), Y-connection, star connection
ка́бельне ~ = cable junction
каска́дове ~ = concatenation
клейове́ ~ = glue(d) [cemented] joint
ковзне́ ~ = slip joint
колі́нчасте ~ = knee joint
колі́нчасто-ва́жільне ~ = toggle joint
куля́сто-шарні́рне ~ = ball-and-socket joint
кульове́ ~ = ball joint
кутове́ ~ = corner joint; gusset
~ = "ла́стівчин хвіст" dovetail (joint)
лю́тове ~ = solder(ed) connection; solder(ed) joint
містко́ве ~ = bridge joint; (гібридне) bridge hybrid
му́фтове ~ = sleeve joint
напівжорстке́ ~ = semirigid connection
нарізе́ве ~ = screw [threaded] joint, thread(ed) connection
невідокре́мне ~ = dead joint, permanent connection
нежорстке́ ~ = loose connection
нелю́тове ~ = solderless connection; solderless joint
непа́яне ~ = див. нелютове ~
непра́вильне ~ = (помилкове) misconnection
нерозні́мне́ ~ = (нероз’єднанне) див. невідокремне ~
неро́знімне ~ = (не на рознімі) non-plug connection
нерухо́ме ~ = fixed joint
неущі́льнене ~ = packless joint
нещі́льне ~ = loose joint [connection]
обертне́ ~ = rotary [rotating] joint
опти́чне ~ = optical joint
парале́льне ~ = parallel [shunt] connection
парале́льно-послідо́вне ~ = series-multiple [series-parallel] connection, parallel [multiple] series; (чотирьох транзисторів) quad
~ пере́мичкою = bridged
~ під куто́м = angle joint
~ під куто́м 45° = miter
~ під прями́м куто́м = right-angled junction
повітронепрони́кне ~ = див. повітрощільне ~
повітрощі́льне ~ = airtight joint
помилко́ве ~ = misconnection
послідо́вне ~ = series connection
послідо́вно-парале́льне ~ = див. паралельно-послідовне ~
пружне́ ~ = elastic joint
різьбове́ ~ = див. нарізеве ~
розвилко́ве ~ = fork(ed) joint
розгалу́жене ~ = branched joint
розні́мне́ ~ = (що його можна роз’єднати) див. відокремне ~
ро́знімне ~ = (на рознімі) plug(-type) connection [joint]
рухо́ме ~ = movable joint
слабке́ ~ = loose connection
спогрі́те ~ = welded connection [joint]
стикове́ ~ = див. торцеве ~
сугло́бне ~ = див. шарнірне ~
тверде́ ~ = rigid joint
торце́ве ~ = butt [edge] joint
T-поді́бне ~ = right-angled junction
~ трику́тником = (ел.) delta-connection
~ труб = pipe junction
ущі́льнене ~ = packed joint
хрестове́ ~ = cross joint
цо́кольне ~ = base [basing] connection
шарні́рне ~ = articulated [hinge(d), socket] joint, pivot [hinge(d)] connection
швидкорозні́мне́ ~ = quick-break connection
шліцове́ ~ = spline joint
ште́псельне ~ = plug connection
шти́вне ~ = rotary [rotating] joint
штикове́ ~ = див. багнетове ~
штифтове́ ~ = pin connection
щі́льне ~ = tight joint [connection]
з’є́днувач (-а) 1. connector; coupler; union 2. (рознім; шарнір) joint 3. (затискач) fastener 4. (перехідник) fitting
гермети́чний ~ = sealed connector
гібри́дний ~ = hermaphroditic [sexless] connector
жи́льнико́вий ~ = cable connector [coupler]
заекрано́ваний ~ = shielded connector
зазе́млювальний ~ = grounding [earthing] connector
защіпни́й ~ = push-pull connector
~ (і)з вну́трішньою на́різзю = female connector
~ (і)з зо́внішньою на́різзю = male connector
ка́бельний ~ = cable connector [coupler]
ку́тнико́вий ~ = right-angle connector
незма́щений ~ = hungry [starved] joint
обхо́плювальний ~ = female [socket] connector
обхопни́й ~ = male [plug(-in)] connector
одноволокни́нний ~ = single-fiber connector
перехіднико́вий ~ = fitting
притиско́вий ~ = pressure connector
розні́мни́й ~ = (що його можна роз’єднати) demountable connector
ро́знімний ~ = (штепсельний) plug-and-jack, plug-and-socket
узе́млювальний ~ = grounding [earthing] connector
хвилеві́дний ~ = waveguide connector [coupler]
ши́нний ~ = bus coupler
ште́керний ~ = male [plug(-in)] connector
конта́кт (-у) 1. (загальний термін) contact □ встанови́ти ~ to get in touch, to come into contact (із – with); входити в ~ to contact smth, to make contact (with), to touch (smth) 2. (з’єднання) connection 3. (місце з’єднання) junction 4. (твердий каталізатор, х.) solid catalyst 5. (дотик, матем.) tangency 6. (електричний) contact □ замкну́ти —(а) to make a contact; розімкну́ти —(а) to break a contact
багатото́чковий ~ = multiple contact
багне́тний ~ = bayonet contact
бімета́ловий ~ = bimetallic contact
блокува́льний ~ = blocking contact
випро́стувальний ~ = rectifying contact
високоо́мний ~ = high-resistance contact
високоопоро́вий ~ = high-resistance contact
витяжни́й ~ = pull contact
вну́трішній ~ = internal contact
всувни́й ~ = male contact
~ в усі́х то́чках = all-round contact
в’язкопружни́й ~ = viscoelastic contact
гачко́вий ~ = buttonhook contact
гібри́дний ~ = hermaphroditic [sexless] contact
гніздови́й ~ = socket [female] contact
голко́вий ~ = pin contact
ґу́дзиковий ~ = button contact
двомета́ловий ~ = bimetallic contact
деренчли́вий ~ = bouncing [intermittent] contact
Джо́зефсонів ~ = Josephson junction
дифу́зний ~ = diffused junction
дугогаси́льний ~ = arcing contact
електри́чний ~ = (electric) contact
загерметизо́ваний ~ = sealed contact
за́дній ~ = back contact
зазе́млювальний ~ = ground contact
замика́льний ~ = make contact
за́мкнений ~ = closed contact; (піднапруговий) live contact
затиска́льний ~ = contact jaw
~ зерни́н = grain-boundary junction
з’є́днувальний ~ = make contact
злюто́ваний ~ = soldered contact
зма́щений ~ = lubricated contact
зо́внішній ~ = external contact
інжекці́йний ~ = injecting contact
камерто́нний ~ = tuning-fork contact
кнопко́ви́й ~ = button contact
ковзни́й ~ = sliding contact, contact slider
коти́льний ~ = roller [rolling] contact
ку́льковий ~ = ball contact
кульови́й ~ = ball contact
магнетокеро́ваний ~ = ferreed contact
механі́чний ~ = mechanical contact
містко́вий ~ = bridge contact
множи́нний ~ = multiple contact
надпрові́дний ~ = superconducting contact
натиско́вий ~ = push contact
незма́щений ~ = unlubricated contact
неомі́чний ~ = non-ohmic contact
неперекрива́льний ~ = break-before-make contact
нерухо́мий ~ = fixed [static] contact
нещі́льний ~ = loose [intermittent] contact
низькоо́мний ~ = low-resistance contact
низькоопоро́вий ~ = low-resistance contact
ножови́й ~ = knife(-type) [blade] contact
обхо́плювальний ~ = female contact
обхопни́й ~ = male contact
омі́чний ~ = ohmic contact
опти́чний ~ = optical contact
пере́дній ~ = front contact
перекидни́й ~ = nonbridging [break-before-make] contact
перекрива́льний ~ = make-before-break contact
перемика́льний ~ = change-over contact
підгорі́лий ~ = burnt contact
піднапру́говий ~ = live contact
~ під час наближа́ння = approach contact
плавни́й ~ = floating contact
пласти́чний ~ = plastic contact
пло́ский ~ = area contact
поверхне́вий ~ = surface contact
~ пове́рхонь тіл = (механічний) body contact
пога́ний ~ = poor contact
прийма́льний ~ = female contact
прихо́ваний ~ = buried contact
прові́дний ~ = conducting contact
пружи́но́вий ~ = spring contact
пружни́й ~ = elastic contact
пружнопласти́чний ~ = elastic-plastic contact
реґульо́вний ~ = adjustable contact
роздво́єний ~ = bifurcated contact
роз’є́днувальний ~ = break contact
розі́мкнений ~ = open [dead] contact
розмика́льний ~ = break contact
розрива́льний ~ = interrupting contact
рухо́мий ~ = movable [moving] contact; (ковзний) sliding contact
спа́яний ~ = soldered contact
стикови́й ~ = див. торцевий ~
стрічко́ви́й ~ = strip contact
струмозніма́льний ~ = sliding contact
теплови́й ~ = thermal contact
термопружни́й ~ = thermoelastic contact
тертьови́й ~ = rubbing contact
торце́вий ~ = butt [face] contact
точко́вий ~ = point contact
туне́льний ~ = tunneling contact
~ у багатьо́х то́чках = multiple contact
узе́млювальний ~ = ground contact
утри́мувальний ~ = retaining contact
фізи́чний ~ = physical contact
фрикці́йний ~ = rubbing [frictional] contact
штирови́й ~ = pin [male] contact
щі́льний ~ = close contact
щітко́ви́й ~ = brush contact
язичко́вий ~ = ferreed contact
куля́сто-шарні́рний (про з’єднання тощо) ball-and-socket
пане́ль (-лі) 1. panel 2. (ел.) board 3. (покрив стін) panel(ling) 4. (скляна) (glass) pane
багатошаро́ва ~ = sandwich panel
випро́бувальна ~ = testboard
гніздова́ ~ = jack panel
дотико́ва ~ = touch screen
за́дня ~ = backboard; backplane; back [rear] panel
захисна́ ~ = protective shield
ізоляці́йна ~ = insulating panel
індикаці́йна ~ = indicator panel
~ керува́ння = control panel
кла́вішна ~ = keyboard
комунікаці́йна ~ = patch board; plugboard
комута́торна ~ = switchboard
комутаці́йна ~ = switchboard
кріоге́нна ~ = cryotron
ла́мпова ~ = tube socket, tube holder
опа́лювальна ~ = wall radiator
пере́дня ~ = (електронного приладу) faceplate, face
при́ладо́ва ~ = (instrument) panel; (в автах) dashboard
розподі́льча ~ = switchboard
се́ндвічна ~ = sandwich panel
се́нсорна ~ = touchpad, touch panel, touch-sensitive tablet
скляна́ ~ = glass pane [panel]
~ со́нце́вих батаре́й = solar-cell array
ште́керна ~ = pinboard
патро́н (-а) 1. cartridge; holder 2. (тримач, оправа) mount(ing)
затиска́льний ~ = chuck; grip
ла́мповий ~ = (lamp-)socket, receptacle
ца́нґовий ~ = collet (chuck)
розе́тка 1. (ел.) socket (connector); female connector 2. (гніздо) jack, receptacle; outlet 3. rosette
~ вітрі́в = wind rose
~ деформа́цій = strain rosette
дислокаці́йна ~ = dislocation rosette
ште́псельна ~ = outlet, receptacle; (брит.) power point
розе́тковий socket тощо див. розетка
ро́знім (-у) 1. (demountable) connector, connector pair; joint див. тж з’єднувач 2. (штепсельний) plug, plug-and-jack, plug-and-socketзгі́дний [сумі́сний] за —ами plug-compatible; незгі́дний [несумі́сний] за —ами plug-incompatible
гніздови́й ~ = socket [female] connector
n-конта́ктовий ~ = n-contact connector
штирови́й ~ = plug-in [male] connector
ро́знімний 1. (з’єднуваний рознімами) plug(gable) 2. (про сумісність пристроїв) plug-to-plug 3. (про тип з’єднання) plug-and-socket

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

бурт (-ту) m groove, enchasing, joint, socket.
ґа́ра [га́ра] (-ри) ƒ groove, step board; joint, socket, enchasing; cart for transporting sand.
орбі́та (-ти) f Astr. orbit; Anat. eye-socket.
о́чний (-на, -не) of an eye, ocular:
  о́чна я́ма (загли́бина), eye socket, orbit.
пі́дв’язь (-зі) f joint, socket (in a beam which goes into the pillar that supports it).
я́ма (я́ми) f hole, pit:
  кріля́ча я́ма, rabbit burrow;
  ли́сяча я́ма, fox hole; || hollow, cavity, cave; kennel, warren; den:
  я́ма зло́діїв, den of thieves; || grave, tomb; || очна́ я́ма, eye-socket, orbit (of an eye); Prov., хто під ким я́му копа́є, сам в не́ї впада́є, the biter is frequently bit himself.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

вилка
1. (штепсельна) (pin) plug
багатополюсна в. multiple plug
в. приладу electric plug, device plug
відгалужувальна в. socket-outlet adaptor
двоконтактна в. two-pin plug
двоконтактна штепсельна в. double pin plug, two pin plug
кабельна в. cable plug
мікротелефонна в. cradle switch, receiver rest
навантажувальна в. (для перевірки акумуляторних батарей) hight-rate discharge tester
однополюсна в. one-pole plug
перехідна в. plug adaptor
триконтактна в. three-pin plug
штепсельна в. (two pin) plug;
2. (розгалуження) fork, bifurcation
гніздо (pin) jack, socket, pocket; (напр., електричного з’єднувача) pinhole; slot ком
антенне г. antenna socket
г. багатократного поля multiple jack тлф
г. блокування out-of-service jack; make-busy jack тлф
г. виклику calling jack тлф
г. входу лінії line-in connector ком
г. для зовнішніх з’єднань external jack
г. для зінтегрованої схеми IC socket
г. для навушників audio jack, phone jack звз
г. для під’єднання до лінії line jack звз
г. для плати card slot ком
г. живлення power socket
г. з контактною пружиною spring jack
г. «земля» || г. уземлення ground jack, earth jack
г. комутатора switchboard jack
г. комутаційної дошки patchhole, plugboard hub
г. контакту female contact, socket contact
г. лампової панелі valve-pin jack
г. місцевого поля answering jack, listening jack, local jack, line jack тлф
г. панелі board slot ком
г. перемикача switch jack
г. прослуховування monitoring jack
г. транзитного зв’язку through jack тлф
г. штепсельного з’єднувача female contact, female connector, socket connector
здвоєне г. twin jack
контактне г. (pin) jack, socket, female contact
контрольне г. measuring jack
паралельне г. bridging jack, branch jack, branching jack
передавальне г. transfer jack
роз’єднувальне г. cut-off jack
штекерне г. pin jack
з’єднання connection; (елемент) coupling; (об’єднання) conjunction звз; (проводів) bond, splice; (місце стиковання) junction, joint; (монтаж) assembly, assemblage; combination мат
гібридне з. у вигляді згорнутого подвійного хвилевідного трійника || мостове з. у вигляді згорнутого подвійного хвилевідного трійника folded-tee hybrid
гнучке з. flexible joint
двоточкове з. point-to-point connection
додаткове з. bypass connection, shortcut
дросельне з. choke joint
дротове з. wire connection
жорстке з. || зафіксоване з. rigid joint, rigid connection, hardwire connection
запаяне з. || залютоване з. solder(ed) connection
затискне з. clip(ping) connection
з. в багатокутник polygon connection
з. в лінії НВЧ connection in microwave line
з. в подвійне накладання double-lapped joint
з. вна́пуск splice
з. волокон fibre joint
з. для встановлення циркулярного зв’язку connection for conferencing
з. дротяних виводів wire lead joint
з. з низькими втратами low-loss connection
з. з подальшою ізоляцією post-insulated connection
з. зі затримкою delayed connection
з. зв’язками bond link, bond connection
з. зигзагом zigzag connection
з. зіркою star connection, Y-connection, wye-connection
з. каналів channel connection
з. мостовою схемою bridge connection
з. на корпус frame connection
з. наборів даних data set concatenation
з. пункт-пункт point-to-point configuration
з. трикутником delta connection, mesh connection
змішане з. series-parallel connection, mixed connection, multiple-series connection
зрівняльне з. balance equalizer
кабельне з. cable joint
каскадне з. cascade connection, catenation
коаксіальне з. coaxial junction
комутаційне з. індуктора coil switching link
комутоване віртуальне з. switched virtual call
логікове з. logic connection
логічне з. logic connection
мостове з. лінії передавання bridge connection of transmission line
напівпровідникове з. semiconducting connection
незавершене з. || незакінчене з. incomplete connection, mutilated selection, ineffective call звз
неправильне з. mutilated call, mutilated connection, wrong connection звз
непряме з. indirect connection
нерознімне́ з. permanent joint, permanent connection, dead joint
обхідне з. bypass connection елн; local bypass, bypass call звз; (під час трасування) end-around connection інф
паралельне з. parallel connection
паяне з. || лютоване з. solder(ed) joint, brazed joint
перерване з. cut-off call, interrupted call звз
послідовне з. series connection
пріоритетне з. priority connection
пробне з. test call, tentative call звз
пряме з. direct connection, point-to-point connection, forward seizure звз; (об’єднання) direct jog мат
телескопічне з. telescope joint
телефонне з. call, telephone connection
тонкоплівкове з. thin-film interconnection
узгоджене з. matched junction
шинне з. bussed link
штепсельне з. plug-and-jack, plug-and-socket
з’єднувач,~а || з’єднувальний пристрій connector, coupler, adapter, connecting device; (штепсельний) plug; fastener, bond звз
автоматичний з. automatic connector
акустичний з. acoustic couple
багатоконтактний з. multiple connector, multipoint connector, multipin connector
багатоштировий з. multipin connector
волоконно-оптичний з. fiber-optic connector, optical-fiber connector, fiber-optic coupler, optical-waveguide coupler
гібридний з. (антенний) hybrid coupler звз
гніздовий з. || розеткова частина з~а || розетковий з. socket connector
дворядний з. double-row connector, double-sided connector ком
діодний з. diode coupler
дротовий стиковий з. || провідниковий стиковий з. wire-rail bond
екранований з. shielded connector
електричний з. (electric) connector, electric coupler
електричний з. без ключа unpolarized connector звз
затискний з. clamp-on connector
защіпний з. latch connector
з. без галуження fixed connector
з. відеопристрою video coupler
з. декодера decoder connector
з. для друкованих плат printed board connector
з. для клавіатури keyboard connection
з. з подовжувачем connector with an extension flex
з. з розташуванням контактів у шаховому порядку staggered-contact connector
з. «кабель-кабель» cable-to-cable connector
з. на блок-схемі block diagram connector, flowchart connector
з. «плата-плата» mother-daughter board connector
з. сліпого з’єднання scoop-proof connector
з., стійкий до впливу довкілля environment-resistant connector
з. уземлювального проводу grounding wire connector
з. хвилеводів waveguide connector
з. шини даних data bus coupler || DB coupler
ножовий з. knife plug
інтерфейсний з. interfacing connector
кабельний з. cable connector, cable coupler; cable bond звз
кнопковий з. button(-line) connector; key прф
коаксіальний з. coaxial(-line) connector
координаторний з. crossbar connector
крайовий з. (друкованої плати) (card-)edge connector, edge(-board) connector, edge terminal
лінійний з. final connector тлф; link coupler ком
матричний з. routing switch тлф
механічний з. mechanical connector; (з обтисненими контактами) solderless connector
міжелементний з. cell connector
міжплатовий з. board-to-board connector
набірний з. stackable connector
непаяний з. || нелютований з. solderless connector
обтискний з. ferrule connector
прямокутний багатополюсний з. rectangular multipole connector
рухомий з. free connector
світловідний з. fibre connector
стиковий з. butting connector; conductor bond звз
стиковий штепсельний з. punch-driven bond
торцевий з. edge connector
розетковий з. див. гніздовий з.
шинний з. bus(bar) coupler
штировий з. pin connector
штекерний з. plug connector
штекерний з. оптичних кабелів detachable connector for optical cables
штекерний з. світловодів detachable connector for lightguides
штепсельний з. socket connector, plug (coupler), plug-and-socket, plug-and-jack
штепсельний з. із запобіжником fused plug cutout
колодка block, plug
гніздова к. штепсельного з’єднувача female receptacle
кабельна к. (елемент з’єднувача, закріплений на кабелі) cable connector
к. з гніздами jack strip, jack block, female receptacle, receptacle block
к. запобіжників fuse block, fuse holder kit
к. із затискачами terminal strip, terminal block, connecting strip, connection strip
к. під’єднання leading-in socket елт
к. штепсельного розніму (нерухома частина розніму) receptacle
комутаційна к. commutator bar
контактна к. (terminal) block звз
лампова перехідна к. valve adapter
мікрофонна к. microphone button
монтажна к. terminal block
патронна перехідна к. plug adapter
перехідна к. adaptor
штепсельна к. multiple socket
контакт,~у contact; (електричний) connection; (контактний штирок, вивід) pin, lead; (дотик) touch; junction, joint, (connection) terminal, tab terminal елн; point, tab, tip звз
базовий к. base contact
безпосередній к. металів metal-to-metal contact
блокувальний к. (у реле, автоматі-вимикачі) auxiliary contact, retaining contact
випростувальний к. rectifying contact, rectifying junction
відтиснений к. released contact
відчутний к. perceptible contact, tangible contact
герметичний (магнетокерований) к. || язичковий магнетокерований к. || геркон (hermetically) contact sealed reed relay, (sealed) reed relay, magnetically operated sealed switch
герметичний ртутний магнетокерований к. || ртутний геркон wet-reed relay
гібридний к. hermaphroditic contact
гніздовий к. socket contact, female contact, pinhole
голкоподібний к. pin
головний к. main contact
гребінчастий к. interdigitated contact
груповий к. cluster contact
двометалевий к. || біметалевий к. bimetallic contact
двоточковий к. two-point contact
деренчливий к. bouncing contact, chattering contact
джозефсонівський тунельний к. Josephson tunnel contact
дифузний к. diffused contact
друкований к. printed contact
дугогасний к. arcing contact
електричний к. electrical(al) contact
емітерний к. emitter contact
забруднений к. dirty contact
з(а)леденілий к. frozen contact
затискний к. screw terminal
знеструмлений к. dead contact
зовнішній к. external contact
імпульсний к. impulse contact, passing contact; (номеронабирача) impulse spring
інжекційний к. injecting contact
ковзний к. self-cleaning contact, slider contact, wiping contact; sliding contact, slider, wiper звз
к. двосторонньої дії change-over contact with neutral position
к. Джозефсона Josephson contact
к. для паяння методом занурення dip-solder contact
к. з блокувальною пружиною (що не пропускає струм) dressed contact
к. з нейтральним положенням mid-position contact
к. з подвійним замиканням make-make contact
к. з фіксацією locking contact, snap-on contact
к. з фільтром filter contact
к. залежної дії slow-action contact
к. керування control contact
к. ковзного типу slider contact, sliding contact
к. кочення rolling contact
к. метал-напівпровідник metal-semiconductor contact
к. на масу frame connection, ground connection
к. напівпровідник-напівпровідник semiconductor-semiconductor contact
к. незалежної дії quick-action contact
к. «стрічка-головка» surface contact
релейний к. relay contact
лінійний к. line contact, orthogonal engagement; linear contact фіз
магнетокерувальний к. ferreed contact, ferreed switch
міжелементний омічний к. intercell ohmic contact
містковий к. bridge contact
натискний к. push(-on) contact
невипростувальний к. (напівпровідника з металом) barrier-free contact, ohmic contact; nonrectifying contact ком
неперекривальний к. break-(before-)make contact, transfer contact; nonshorted contact звз
неперервний к. continuous contact
нерухомий к. contact conductor, bounceless contact, stationary contact, fixed contact; nonsliding contact звз
нестійкий термопружний к. transient thermoelastic contact
нормально-замкнений к. normally closed contact || NC contact, break contact
нормально-розімкнений к. normally open contact || NO contact, make contact
однорідний к. uniform contact
омічний к. ohmic contact, linear contact
оптичний к. optical contact
отоплений к. || оплавлений к. flowed contact
пелюстковий к. strip contact, tulip contact мех
перекидний к. throwable contact, nonbridging contact, break-make contact
перемикальний к. transfer contact, two-way contact; switch contact
переривчастий к. intermittent contact, patch contact
перехідний к. transient contact, two-way make-before-break contact
платиновий к. platinum contact
поверхневий к. surface contact
поганий к. bad contact, poor contact; (пошкоджений) faulty contact
поляризований к. polarized contact
послідовно ввімкнені к~ти sequence contacts мн
постійний к. fixed contact
притискний к. pressure contact
прихований к. buried contact
пружний к. elastic contact, resilient contact
прямий к. || безпосередній дотик direct contact
прямолінійний к. orthogonal engagement, orthogonal relationship
робочий к. load-carrying contact; (телеграфного реле) marking contact; (поверхонь) bearing contact, operating contact, working contact
роздвоєний к. split contact
розетковий к. cluster contact
розмикальний к. break contact, normally closed contact || N.C. contact
рухо́мий к. movable contact, moving contact
самопритискний к. self(-clamping) contact
стиковий к. butt contact, face contact
стрічковий к. strip contact
струмовий к. current terminal
термічний к. thermal contact
торцевий к. butt contact
точковий к. point contact; whisker ком
уземлений к. earthed terminal, grounded contact, grounded terminal
утримувальний к. keep-alive contact, retaining contact
циліндричний к. sleeve
черговий к. keep-alive contact
штировий к. pin
шунтувальний к. shunt contact, bridging contact
язичковий герметизований к. reed contact, reed relay; reed make contact unit, sealed reed contact unit
язичковий (магнетокерований) к. || геркон reed contact
язичковий сухий магнетокерований к. dry-reed contact
патрон,~а (лампи) holder || socket амр; (цанговий) collet; chuck, jig мех
п. для центрування centring chuck
п. Едісона Edison screw (lamp) holder, Edison screw (lamp) cap
п. з миттєвим затиском quick-acting chuck
п. лампи (lamp) holder, socket
пелю́стка || пелюсто́к,~тка́ (напр., діафрагми) blade; (ДНА) (antenna) lobe, directional lobe, radiation lobe; petal заг
бокова п. (напр., діаграми спрямованості антени) side lobe, minor lobe; coma lobe звз
бокова п. ДНА dipped beam, lower beam звз
воронкоподібна п. ДНА conical-shell beam
голкоподібна головна п. (антени) pencil beam, sharp beam, spot beam
головна п. major lobe, principal lobe, main lobe, main beam
головна п. ДНА cosecant squared beam, main beam, upper beam
дифракційні п~ки diffraction lobes мн
другорядна п. minor lobe
задня п. back lobe
основна п. main lobe, major lobe, principal lobe
п. діаграми спрямованості pattern lobe, radiation lobe; (антени) (directional) lobe
п. діафрагми blade (of diaphragm), diaphragm leaf
п. для прямого з’єднання soldering tab, soldering lug
п. для уземлення grounding tab
п. інтерференції interference lobe
п. лампової панельки valve socket lug
передня п. (ДНА) forelobe
розетка socket (connector), receptacle connector, female socket, female connector, convenience receptacle; convenience амр; (гніздо) jack, receptacle, outlet; (електрична) (appliance) receptacle, convenience receptacle; (штепсельна) socket, female; (мережі електроживлення) utility outlet connector; receptable інф
багатомісна р. multiple socket-outlet
вихідна р. output receptacle
ємнісна р. capacitive socket
кабельна р. cable receptacle
коаксіальна р. coaxial socket ав
мережна р. mains socket, power outlet, socket outlet, convenience outlet
модульна р. modular jack
настінна р. (електрична) wall (mount) receptacle, wall outlet; wall socket звз
одинична р. individual power
побутова р. domestic socket, convenience outlet
полярна р. polarized receptacle
постійна р. permanent receptacle
приладова р. set socket
приладова штепсельна р. apparatus plug socket; стандартна телекомунікаційна р. standard telecommunication outlet || STO
уземлена р. grounding-type plug елт; (комп’ютера) ground outlet, grounded outlet; (настінна) grounding-type wall receptacle
штепсельна р. outlet, power point, (convenience) receptacle, socket
цанга (затискний пристрій) collet, grip; (нарізна муфта) split socket
цоколь,~лю header; (напр., радіолампи) cap; (tube) base, valve base амр; (основа) socle, pedestal
восьмиштировий ц. octal base
двоштировий ц. bipin base
керамічний ц. ceramic header
ламповий ц. lamp cap, lamp base
локтальний ц. loctal base
металевий ц. metallic header
метало-скляний ц. glass-metal header, glass-to-metal header
різьбовий ц. screw base
семиштировий ц. seven-pin base
ц. антени antenna mount(ing)
ц. електронної лампи (valve) base
ц. топко́го запобіжника fuse base
штировий ц. pin cap(-type) socket
частина part, proportion, share; (частка) fraction, portion; (набору) piece; (рівняння) member; (секція, модуль) section, element, unit
адресна ч. address part
адресна ч. команди address part of command, address part of instruction
активна ч. відеосигналу active video
активна ч. зображення active picture тлб
активна ч. рядка active line
вилкова ч. електричного з’єднувача plug connector
відповідна ч. з’єднувача mating (part of) connector
відтворювальна ч. viewing section
дійсна ч. (комплексного числа) real part (of complex number) мат
дробова ч. (числа) fractional part (of number) мат
задня ч. || задня площина (імпульсу гасіння) back porch
запасна ч. spare part, replacement part, spare
ліва ч. рівняння left(-hand) side of an equation, left(-hand) member of an equation, first member of an equation
лобова ч. котушки end winding; winding overhang елт
лобова ч. обмотки coil end елт
механічна ч. mechanical part
механічна ч. програвача mechanical part of turntable
модифікована ч. команди indexing part of instruction
невзаємозамінна допоміжна ч. non-interchangeable accessory
незахищена струмопровідна ч. exposed conductive part
операційна ч. operational part
основна ч. програми program core, principal part of program
па́зова ч. котушки embedded coil side
плоска ч. імпульсу horizontal part of pulse, pulse flat-top
права ч. рівняння right(-hand) side of an equation, right(-hand) member of an equation, second member of an equation
робоча ч. калібру gauging member of gauge
робоча ч. шкали effective range of scale
розеткова ч. з’єднувача || розетковий з’єднувач || гніздовий з’єднувач socket connector
рухо́ма ч. (напр., вимірювального приладу) moving element, moving part; movement
складова ч. || складова || складник component (part), constituent (part)
струмопереносна ч. live part, conductive part
струмопровідна ч. conductive part
увідна ч. (програми) prologue інф
уявна ч. комплексного числа imaginary part of complex number
функційна ч. functional part
цифрова ч. числа || мантиса mantissa
ціла ч. числа integral part of number
ч. даних chunk
ч. зображення subimage
ч. конструкції construction part
ч. кристала subchip
ч. масиву subarray
ч. програми program section, program segment
ч. рівняння side of equation, member of equation
ч. системи subsystem
ч. схеми subcircuit
ч. формули винаходу clause, part of claim
ч. числа syllable
штепсель,~ля plug (connector), male connector, socket
багатополюсний ш. multiple(-contact) plug, multiple-pin plug
багатопровідний ш. multicircuit plug
виклични́й ш. calling plug, ringing plug, signalling plug тлф
двополюсний ш. double-contact plug, two-pin plug
зарядний ш. (акумуляторної батареї) charging plug
однополюсний ш. one-pole plug, single-pin plug
опитувальний ш. answering plug, inquiry plug тлф
перемикний ш. change-over plug
циліндричний ш. cannon plug