Знайдено 101 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «simulation» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

simulation [ˌsɪmjʋˈleɪʃ(ɘ)n] n
1. удавання, прикидання, симуляція;
  ~ of sympathy удаване співчуття;
2. моделювання; імітація; відтворення;
  ~ of fire військ. імітація вогню.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

імітація 1. mimicking;
2. (підробка) imitation; simulation.
комп’ютерн||ий computer (attr.);
~ вірус computer virus;
~ зв’язок computer communication;
~ злочин computer crime;
~а гра computer game;
~а грамотність computer competence; ~а графіка computer graphics;
~а мова computer language;
~а революція computer revolution;
~а телефонія computer-integrated telephony;
глобальна ~а мережа Internet;
~е модулювання computer simulation.
моделювання 1. (виготовлення моделей) model(l)ing;
математичне ~ mathematical model(l)ing;
2. (звич. за допомогою комп’ютера) simulation;
~ умов космічного польоту space (flight) simulation.
симуляція simulation; malingering.
удавання simulation, hypocrisy, affectation, pretence, sham, make-believe.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

simulation = [ˌsɪmju'leɪʃn] 1. іміта́ція 2. (імітаці́йне) моделюва́ння
• analog ~
= ана́логове моделюва́ння
• computer ~
= комп’ю́терне моделюва́ння
• conditional ~
= умо́вне моделюва́ння
• continious ~
= непере́рвне (ана́логове) моделюва́ння
• deterministic ~
= детерміністи́чне моделюва́ння
• digital ~
= цифрове́ моделюва́ння
• discrete ~
= дискре́тне моделюва́ння
• dynamic ~
= динамі́чне моделюва́ння
• environment ~
= моделюва́ння довкі́лля; моделюва́ння умо́в пра́ці
• experimental ~
= експеримента́льне моделюва́ння
• functional ~
= функці́йне моделюва́ння
• geometric ~
= геометри́чне моделюва́ння
• heuristic ~
= евристи́чне моделюва́ння
• logical ~
= логі́чне моделюва́ння
• mathematical ~
= математи́чне моделюва́ння
• naive ~
= моделюва́ння за про́сти́м ме́тодом, моделюва́ння без ускла́днень
• numerical ~
= числове́ моделюва́ння
• softtware ~
= програмо́ве моделюва́ння; моделюва́ння програмо́вих за́собів
• stepwise ~
= покро́кове моделюва́ння
• stochastic ~
= стохасти́чне моделюва́ння
aid = [eɪd] 1. допомо́га || допомага́ти/допомогти́; сприя́ти/посприя́ти 2. мн. (допомі́жні́) за́соби
• computer ~s
= за́соби обчи́слювальної те́хніки, комп’ю́терні за́соби
• computer design ~s
= за́соби автоматизо́ваного (комп’ю́терного) проєктува́ння
• conversion ~s
= за́соби забезпе́чення навча́ння
• debug(ging) ~s
= за́соби налаго́джування/налаго́дження, за́соби знева́джування/знева́дження, знева́джувальні за́соби, за́соби по́шуку вад
• installation ~s
= інсталяці́йні за́соби
• programming ~s
= за́соби програмува́ння; програмува́льний софт
• simulation ~s
= за́соби моделюва́ння; моделюва́льні за́соби
• testing ~s
= за́соби тестува́ння, випро́бувальні (тестува́льні) за́соби
• training ~s
= за́соби навча́ння; навча́льні за́соби
• visual ~s
= нао́чні за́соби, нао́чне прила́ддя
algorithm = ['ælgərɪðəm] алґори́тм // by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти (формулюва́ти) алґори́тм
• accuracy ~
= мето́дика (алґори́тм) визнача́ння по́хибки
• adaptive ~
= адапти́вний алґори́тм
• addition ~
= алґори́тм додава́ння
• backtrack(ing) ~
= алґори́тм по́шуку з верта́нням
• best-route ~
= алґори́тм оптима́льного маршрутува́ння
• bisection ~
= алґори́тм по́ділу на́впіл, алґори́тм бісе́кції
• branch-and-bound ~
= ме́тод (алґори́тм) гіло́к і меж
• computational ~
= обчи́слювальний алґори́тм
• control ~
= алґори́тм керува́ння
• copy-back ~
= алґори́тм зворо́тного копіюва́ння
• decision ~
= алґори́тм прийма́ння рі́шень, алґори́тм ви́бору
• division ~
= алґори́тм ді́лення
• dribble-back ~
= алґори́тм непере́рвного зворо́тного копіюва́ння
• execution ~
= алґори́тм вико́нування
• fast ~
= швидки́й алґори́тм
• generalized ~
= узага́льнений алґори́тм
• hardware ~
= апара́тно зреалізо́ваний алґори́тм
• iteration ~
= ітераці́йний алґори́тм
• logical ~
= логі́чний алґори́тм
• model(l)ing ~
= моделюва́льний алґори́тм, алґори́тм моделюва́ння
• multikey ~
= алґори́тм по́шуку за рі́зними ключа́ми
• nested ~
= вкла́дений алґори́тм, гніздови́й алґори́тм
• numerical ~
= числови́й алґори́тм
• operative ~
= операти́вний алґори́тм, робо́чий алґори́тм
• ordering ~
= алґори́тм упорядко́вування
• paging ~
= алґори́тм змі́ни сторіно́к; алґори́тм горта́ння
• parallel ~
= парале́льний алґори́тм
• partitioning ~
= алґори́тм ді́лення; алґори́тм розбиття́
• placement ~
= алґори́тм компонува́ння; алґори́тм розташо́вування
• programming ~
= алґори́тм програмува́ння
• random-search ~
= алґори́тм випадко́вого по́шуку
• recursive ~
= рекурси́вний алґори́тм
• routing ~
= алґори́тм трасува́ння, алґори́тм маршрутува́ння
• search ~
= алґори́тм по́шуку
• sequential ~
= послідо́вний алґори́тм
• scheduling ~
= алґори́тм планува́ння; алґори́тм склада́ння ро́зкладу
• simulation ~
= алґори́тм (числово́го) моделюва́ння
• software ~
= програмо́во реалізо́ваний алґори́тм; со́фтовий алґори́тм
• sort(ing) ~
= алґори́тм сортува́ння
• testing ~
= алґори́тм тестува́ння
• text-to-speech ~
= алґори́тм озву́чування те́ксту
• transportation ~
= алґори́тм розв’я́зування тра́нспортної зада́чі
• tree-search ~
= алґори́тм по́шуку по де́реву
amount = [ə'maʊnt] 1. кі́лькість 2. (зага́льна) су́ма, пі́дсумок || склада́ти/скла́сти (у сумі); досяга́ти/досягти́ (певної кількості) 3. стат. о́бсяг
• ~ of change
= величина́ змі́нювання
• ~ of information
= кі́лькість (о́бсяг) інформа́ції
• ~ of sampling
= о́бсяг ви́бірки
• ~ of simulation
= о́бсяг моделюва́ння
• ~ of variation
= величина́ змі́нювання
• compound ~
= пі́дсумок за фо́рмулою складни́х відсо́тків
• error ~
= величина́ по́ми́лки (по́хибки)
• prohibitive ~
= неприйня́тна величина́
• total ~
= зага́льна кі́лькість
approach = [ə'prəʊtʃ] 1. підхі́д, ме́тод; спо́сіб; при́нцип 2. наближа́ння/набли́ження || наближа́тися/набли́зитися до, підхо́дити/підійти́
• ad hoc ~
= спеціа́льний ме́тод
• advanced ~
= нові́тній підхі́д; удоскона́лений підхі́д
• algebraic ~
= алґебри́чний підхі́д
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analytical ~
= аналіти́чний підхі́д
• applied ~
= застосо́вний (прикладни́й) ме́тод
• approximate ~
= набли́жений підхі́д; ме́тод набли́жень; апроксимаці́йний ме́тод
• approximation ~
= набли́жений підхі́д; ме́тод набли́жень; ме́тод апроксима́ції
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) підхі́д (ме́тод) (до розв’язування задачі)
• asymptotic ~
= асимптоти́чний підхі́д (ме́тод)
• axiomatic ~
= аксіо́мний підхі́д (ме́тод)
• bilingual ~
= двомо́вний при́нцип (побудови системи машинного перекладу)
• bottom-up ~
= висхідни́й при́нцип (зни́зу вго́ру)
• brute-force ~
= ме́тод гру́бої си́ли
• building-block ~
= бло́ковий ме́тод, при́нцип компонува́ння зі станда́ртних бло́ків
• classical ~
= класи́чний ме́тод; класи́чний підхі́д
• close ~
= до́бре набли́ження
• closest ~
= максима́льне набли́ження (найменша можлива відстань)
• computer ~
= маши́нний спо́сіб (розв’язування математичних задач)
• constructive ~
= конструкти́вний підхі́д
• conventional ~
= станда́ртний (звича́йний, загальнопри́йнятий) підхі́д
• coupled-channel ~
= ме́тод зв’я́заних кана́лів
• coupled-mode ~
= ме́тод зв’я́заних мод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• database ~
= підхі́д з використа́нням ба́зи да́них
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• different ~
= відмі́нний (іна́кший) підхі́д
• direct ~
= безпосере́дній підхі́д, прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний підхі́д
• ecological ~
= екологі́чний підхі́д
• efficient ~
= ефекти́вний підхі́д (ме́тод)
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння, ме́тод ви́лучення
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод (підхі́д)
• engineering ~
= інжене́рний (техні́чний) підхі́д (ме́тод)
• environmental ~
= екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
• experimental ~
= експеримента́льний ме́тод
• field-theoretic ~
= теоре́тикопольови́й підхі́д
• formal ~
= форма́льний підхі́д
• functional ~
= функціона́льний ме́тод (підхі́д)
• game-model ~
= моде́льний ігрови́й підхі́д
• game theory ~
= теоре́тикоігрови́й підхі́д (ме́тод)
• generalized ~
= узага́льнений підхі́д
• geometrical ~
= геометри́чний підхі́д
• graphic ~
= графі́чний ме́тод
• Green function ~
= ме́тод фу́нкцій Ґрі́на (Ґрі́нових фу́нкцій)
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод (підхі́д)
• improved ~
= удоскона́лений підхі́д
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• invariant ~
= інваріа́нтний підхі́д
• iterative ~
= ітерати́вний ме́тод
• macroscopic ~
= макроскопі́чний підхі́д
• mathematical ~
= математи́чний підхі́д
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• model ~
= моде́льний підхі́д
• modified ~
= змі́нений підхі́д, змодифіко́ваний (ме́тод)
• modular ~
= мо́дульний при́нцип
• multilingual ~
= при́нцип багатомо́вності (у побудові систем машинного перекладу)
• multiple time scale approximation ~
= ме́тод багаточасови́х послідо́вних набли́жень
• neoclassical ~
= неокласи́чний підхі́д
• nonperturbation ~
, nonperturbative ~ = непертурбати́вний ме́тод
• nonrelativistic ~
= нерелятивісти́чний підхі́д
• novel ~
= нова́торський підхі́д
• numerical (simulation) ~
= ме́тод числово́го моделюва́ння, числови́й ме́тод
• omnibus ~
= о́мнібус-підхі́д
• performance sampling ~
= ме́тод вибірко́вого обсте́жування в робо́чих умо́вах
• perturbation ~
= ме́тод тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ме́тод
• potential ~
= потенціа́льний підхі́д
• phenomenological ~
= феноменологі́чний підхі́д
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод (підхі́д)
• qualitative ~
= я́кісний підхі́д
• quantitative ~
= кі́лькісний підхі́д
• quantum ~
= ква́нтовий підхі́д
• quasianalytic ~
= квазианаліти́чний підхі́д
• quasi-potential ~
= квазипотенціа́льний підхі́д
• relativistic ~
= релятивісти́чний підхі́д
• restricted ~
= вузьки́й (обме́жений) підхі́д
• revised ~
= перегля́нутий підхі́д
• rigorous ~
= стро́гий підхі́д
• self-consistent ~
= самоузго́джений підхі́д
• semirelativistic ~
= напіврелятивісти́чний підхі́д
• set-theoretical ~
= теоре́тикомножи́нний підхі́д
• shortest route ~
= ме́тод найкоро́тшого шля́ху
• simplified ~
= спро́щений підхі́д
• simulation ~
= моде́льний підхі́д; імітаці́йний підхі́д
• standard ~
= станда́ртний (традиці́йний, звича́йний, рути́нний) підхі́д
• statistical ~
= статисти́чний підхі́д (ме́тод)
• step-by-step ~
= поета́пний (кро́ковий) ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний підхі́д
• successive approximation ~
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• successive discrimination ~
= ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
• symmetry ~
= симетрі́йний підхі́д
• systematic ~
= системати́чний підхі́д
• systems ~
= систе́мний підхі́д
• theoretical ~
= теорети́чний ме́тод (підхі́д)
• top-down ~
= спадни́й (низхідни́й) при́нцип (згори́ вниз)
• traditional ~
= загальнопри́йнятий (звича́йний, станда́ртний, рути́нний, найпоши́реніший, традиці́йний) підхі́д
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб і помило́к
• turnkey ~
= при́нцип здава́ння під ключ
• variational ~
= варіаці́йний підхі́д
• worst-case ~
= ме́тод найгі́ршого ви́падку
clock = [klɒk] годи́нник, годиннико́вий механі́зм; схе́ма синхроніза́ції; та́ймер || синхронізува́ти/посинхронізува́ти та́ктові і́мпульси; вмика́ти/ввімкну́ти в робо́ту (в заданий момент часу)
• day ~
= годи́нник і́стинного ча́су
• elapsed time ~
= годи́нник ви́користаного ча́су
• idle ~
= синхросигна́л режи́му чека́ння
• master ~
= визнача́льний (та́ктовий) ґенера́тор; головни́й годи́нник
• operating time ~
= годи́нник усьо́го ча́су робо́ти (комп’ютера)
• program-addressable ~
= програмо́во адресо́вний годи́нник
• real-time ~
= годи́нник реа́льного ча́су
• simulation ~
= годи́нник моде́льного ча́су (в систе́мі моделюва́ння)
• time-of-day ~
= годи́нник і́стинного ча́су
• timer ~
= та́ймер; да́тчик (дава́ч) ча́су
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
error = ['ɛrə] 1. по́хибка 2. по́ми́лка 3. хи́ба, ва́да // by trial and ~ ме́тодом спроб і по́ми́лок; ~ due to по́ми́лка, зумо́влена (чимось); ~ in an equation по́ми́лка в рівня́нні, по́ми́лка у фо́рмулі; ~ in an estimate по́хибка оці́нки; ~ per digit по́хибка на ци́фру; within the experimental ~ в ме́жах експеримента́льної по́хибки
• ~ of measurement
= по́хибка вимі́рювання
• ~ of the method
= по́хибка ме́тоду
• ~ of observation
= по́хибка спостере́ження
• ~ of the solution
= по́хибка ро́зв’язку
• absolute ~
= абсолю́тна по́хибка
• accidental ~
= випадко́ва по́ми́лка
• accumulated ~
= накопи́чена (сума́рна) по́хибка
• accumulating ~
= накопи́чувальна по́хибка
• additive ~
= адити́вна по́хибка
• admissible ~
= прийня́тна по́хибка
• addressing ~
= по́ми́лка адреса́ції
• aggregate ~
= сума́рна по́хибка
• alignment ~
= 1. по́хибка центрува́ння 2. по́хибка юстува́ння
• altering ~
= нереґуля́рна по́хибка; нереґуля́рна (неповто́рювана) по́ми́лка
• analytical ~
= аналіти́чна по́ми́лка
• angle ~
= кутова́ по́хибка
• apparent ~
= очеви́дна по́ми́лка
• appreciable ~
= помі́тна (значна́) по́хибка
• approximation ~
= по́хибка апроксима́ції (набли́ження)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) по́ми́лка
• asymptotic ~
= асимптоти́чна по́хибка
• average ~
= сере́дня по́хибка
• bad-call format ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильний ви́клик
• bad-command ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильну кома́нду
• bad-unit ~
= по́ми́лка че́рез невідпові́дний при́стрій
• balanced ~
= симетри́чна (зрівнова́жена, скомпенсо́вана) по́хибка
• bias ~
= по́ми́лка змі́щення
• bias(ed) ~
= системати́чна по́хибка
• burst ~
= паке́т по́ми́лок
• calculation ~
= по́ми́лка обчи́слювання
• call ~
= по́ми́лка ви́клику
• checksum ~
= по́ми́лка в контро́льній су́мі
• common ~
= звича́йна (зви́чна, поши́рена, тривіа́льна) по́ми́лка
• compare ~
= по́ми́лка, ви́явлена під час порі́внювання
• compiler ~
= по́ми́лка компілюва́ння (транслюва́ння)
• computational ~
= по́ми́лка в розраху́нках
• computed ~
= обчи́слена по́хибка
• configuration ~
= по́ми́лка компонува́ння, по́ми́лка конфігурува́ння
• consistency ~
= по́ми́лка че́рез несумі́сність (форматів тощо)
• constructional ~
= 1. конструкці́йна ва́да 2. по́ми́лка монтажу́
• contributory ~
= вне́сена (зане́сена) по́ми́лка
• counting ~
= по́ми́лка в підраху́нку
• critical ~
= крити́чна по́ми́лка
• data ~
= по́ми́лка в да́них
• deletion ~
= по́ми́лка че́рез хи́бне ви́лучення (потрібного елемента)
• design ~
= по́ми́лка проєктува́ння, конструкти́вна ва́да
• detectable ~
= виявна́ по́ми́лка
• discretization ~
= по́хибка дискретиза́ції
• documentation ~
= по́ми́лка в документа́ції
• downward ~
= по́хибка в ме́нший бік
• estimated ~
= оці́нена (оці́нко́ва) по́хибка
• estimation ~
= по́ми́лка оці́нювання
• experimental ~
= 1. по́ми́лка експериме́нту 2. експеримента́льна по́хибка
• fatal ~
= неви́правна (фата́льна) по́ми́лка
• fatal hard ~
= неви́правна апара́тна по́ми́лка
• file ~
= по́ми́лка робо́ти з фа́йлами
• fixed ~
= систе́мна по́ми́лка
• framing ~
= по́ми́лка ка́дрової синхроніза́ції
• general ~
= по́ми́лка зага́льного хара́ктеру (що не залежить від мови програмування)
• graphics ~
= по́ми́лка графі́чної опера́ції
• gross ~
= гру́ба по́ми́лка
• handling ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильні ді́ї
• hard ~
= пості́йна по́ми́лка (через несправність чи несумісність апаратних засобів)
• hardware ~
= апара́тна по́ми́лка
• heap ~
= по́ми́лка сто́су; по́ми́лка до́ступу до сто́су
• human ~
= суб’єкти́вна по́ми́лка, по́ми́лка опера́тора
• human-factor ~
= по́ми́лка че́рез людськи́й фа́ктор
• identification ~
= по́ми́лка розпізнава́ння (впізнава́ння)
• inherited ~
= успадко́вана по́ми́лка
• input ~
= по́ми́лка вво́дження
• insertion ~
= хи́бна (помилко́ва) вста́вка
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення по́хибки
• intentional ~
= навми́сна по́ми́лка
• intermittent ~
= нереґуля́рна по́ми́лка
• interpolation ~
= по́хибка інтерполя́ції
• introduced ~
= вне́сена по́ми́лка
• irrecoverable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• isolated ~
= локалізо́вана по́ми́лка
• linearization ~
= по́хибка лінеаріза́ції
• logical ~
= логі́чна по́ми́лка
• machine ~
= маши́нна по́ми́лка; апара́тна по́ми́лка
• marginal ~
= марґіна́льна по́ми́лка; по́ми́лка че́рез ви́хід за ме́жі робо́чого режи́му
• mean ~
= сере́дня по́хибка
• mean-root-square ~
= середньоквадра́тний ві́дхил, середньоквадра́тна по́хибка
• measurement ~
= по́хибка вимі́рювання
• memory ~
= по́ми́лка па́м’яті
• meter ~
= по́хибка при́ладу
• metering ~
= по́хибка вимі́рювання
• minute ~
= невели́ка (незначна́) по́ми́лка (по́хибка)
• mismatch ~
= кіб. по́хибка незгі́дності
• missing-data ~
= по́ми́лка за бра́ком да́них
• misuse ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне пово́дження
• non-DOS disk ~
= по́ми́лка че́рез брак систе́много ди́ску
• no-paper ~
= по́ми́лка че́рез брак папе́ру
• not-ready ~
= по́ми́лка че́рез негото́вність до робо́ти
• overrun ~
= по́ми́лка че́рез переви́щення те́мпу (пересилання чи обчислювання)
• out-of-memory ~
= по́ми́лка че́рез неста́чу па́м’яті
• observational ~
= по́хибка спостере́ження
• permissible ~
= прийня́тна (допускна́) по́хибка
• pooled ~
= стат. сума́рна по́хибка
• program ~
= по́ми́лка в програ́мі
• propagated ~
= поши́рена (повто́рювана) по́ми́лка
• quiet ~
= випра́вна (незначна́) по́ми́лка
• random ~
= випадко́ва по́ми́лка
• read-fault ~
= по́ми́лка чита́ння
• reasonable ~
= прийня́тна по́хибка, по́хибка в розу́мних ме́жах
• recoverable ~
= випра́вна по́ми́лка
• recurrent ~
= системати́чна по́ми́лка
• regression ~
= по́хибка реґре́сії
• rejection ~
= по́ми́лка че́рез відкида́ння, ігнорува́ння, невизна́ння́ (правильного елемента)
• relative ~
= відно́сна по́хибка
• requirement ~
= по́ми́лка у ви́значенні техні́чних вимо́г
• resolution ~
= по́хибка вирізня́льної (розді́льної, розділо́вої) зда́тності
• response ~
= 1. стат. по́хибка спостере́ження 2. по́ми́лка ві́дгуку 3. по́ми́лка у ві́дповіді (під час обстежування)
• resultant ~
= вислідна́ (підсумко́ва) по́хибка
• round-off ~
= по́хибка заокру́глювання
• rounding ~
= по́хибка заокру́глювання
• runtime ~
= по́хибка пері́оду викона́ння
• sector-not-found ~
= по́ми́лка че́рез брак потрі́бного се́ктору
• seek ~
= по́ми́лка по́шуку
• severe ~
= серйо́зна по́ми́лка; вели́ка по́ми́лка
• simulation ~
= по́хибка моделюва́ння
• single ~
= поодино́ка по́хибка
• soft ~
= 1. випадко́вий збій 2. нешкідли́ва по́ми́лка
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) по́ми́лка
• solid ~
= системати́чна (стійка́) по́ми́лка
• specification ~
= по́ми́лка в техні́чних умо́вах
• spelling ~
= ортографі́чна по́ми́лка
• squared ~
= квадра́т по́хибки
• standard ~
= середньоквадра́тна по́хибка
• substitution ~
= по́ми́лка замі́ни
• syntactic ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• syntax ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• system ~
= систе́мна по́ми́лка
• systematic ~
= системати́чна по́хибка
• technical ~
= техні́чна по́ми́лка (у розрахунку)
• timing ~
= по́ми́лка синхроніза́ції
• tolerated ~
= прийня́тна по́хибка
• typing ~
= друкува́льна по́ми́лка, по́ми́лка вво́дження клавіату́рою; по́ми́лка в ви́значенні ти́пу (даних)
• uncorrectable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• undetectable ~
= невия́вна по́ми́лка
• unrecoverable ~
= невипра́вна (неусувна́) по́ми́лка
• usage ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне чи невмі́ле (зле) користува́ння
• write ~
= збій за́пису
• write-protect ~
= по́ми́лка че́рез за́хист від запи́сування
language = ['læŋgwɪdʒ] мо́ва; систе́ма си́мволів
• ~ of the first order
= мо́ва пе́ршого поря́дку, елемента́рна мо́ва
• abstract ~
= абстра́ктна мо́ва
• adequate ~
= адеква́тна мо́ва
• algebraical ~
= алґебри́чна мо́ва
• algorithmical ~
= алґоритмі́чна мо́ва
• animation description ~
= за́соби о́пис мультипліка́ції
• applicative ~
= мо́ва функці́йного програмува́ння
• artificial ~
= шту́чна мо́ва
• assembler (assembly) ~
= мо́ва асе́мблера
• assignment-free ~
= мо́ва програмува́ння без признача́ння (значень змінних)
• boolean-based ~
= мо́ва Бу́лових опера́торів
• case-sensitive ~
= регістрочутли́ва мо́ва
• categorial ~
= категорі́йна мо́ва
• code ~
= ко́дова мо́ва
• combinatorial ~
= комбінато́рна мо́ва
• command ~
= мо́ва кома́нд
• communicative ~
= комунікати́вна мо́ва
• compiled ~
= (про)трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
• compiler ~
= (входо́ва) мо́ва трансля́тора
• computer ~
= мо́ва програмува́ння; комп’ю́терна (маши́нна) мо́ва
• computer-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• computer-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• computer-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• constraint ~
= мо́ва обме́жень (властивих конкретній проблемній галузі); декларати́вна мо́ва
• context-free ~
= контекстонезале́жна мо́ва; контекстові́льна мо́ва
• context-sensitive ~
= контексточутли́ва (контекстозале́жна) мо́ва
• data ~
= мо́ва керува́ння да́ними; мо́ва о́пису да́них
• database ~
= мо́ва ба́зи да́них
• data definition ~
= мо́ва озна́чень да́них
• data description ~
= мо́ва о́пису да́них
• data manipulation ~
= мо́ва маніпулюва́ння да́ними
• data-query ~
= мо́ва за́питів
• data-retrieval ~
= мо́ва по́шуку да́них
• design ~
= мо́ва проєктува́ння
• end-user ~
= мо́ва кінце́вого користувача́
• escape ~
= мо́ва, що дозволя́є зо́внішнє зверта́ння (до програм, написаних іншими мовами)
• extended ~
= розширна́ мо́ва
• extensible ~
= розши́рна мо́ва
• foreign ~
= чужа́ (інозе́мна) мо́ва
• formal ~
= форма́льна мо́ва
• formalized ~
= формалізо́вана мо́ва
• functional ~
= функці́йна мо́ва; мо́ва функці́йного програмува́ння
• generated ~
= поро́джена мо́ва
• graphics ~
= мо́ва графі́чних си́мволів; мо́ва графі́чних зада́ч
• high-level ~
= мо́ва висо́кого рі́вня, високорі́внева мо́ва
• host ~
= ба́зова мо́ва
• human-oriented ~
= людинозорієнто́вана мо́ва
• human-readable ~
= людиносприйня́тна мо́ва (програмування), мо́ва (програмування), сприйня́тна для люди́ни
• imperative ~
= імперати́вна мо́ва
• inflected ~
= флекти́вна мо́ва
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва мо́ва
• input ~
= входова́ мо́ва
• interactive ~
= мо́ва інтеракти́вної взаємоді́ї; діало́гова мо́ва
• intermediary ~
= проміжна́ мо́ва
• interpretative ~
= інтерпретаці́йна мо́ва
• interpreted ~
= (про)інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
• kernel ~
= ба́зова мо́ва, мо́ва-ядро́; мо́ва-осно́ва
• knowledge representation ~
= мо́ва предста́влення знань
• linear ~
= ліні́йна мо́ва
• list-processing ~
= мо́ва опрацьо́вування спи́сків
• low-level ~
= мо́ва низько́го рі́вня, низькорі́внева мо́ва
• machine ~
= маши́нна мо́ва
• machine-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• machine-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• machine-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• macro ~
= макромо́ва
• macroinstruction ~
= мо́ва макрокома́нд
• mathematical ~
= математи́чна мо́ва
• memory management ~
= мо́ва керува́ння па́м’яттю (в базах даних)
• mnemonic ~
= 1. си́мвольна мо́ва 2. мо́ва мнемосхе́м
• modal ~
= мода́льна мо́ва
• native ~
= вла́сна мо́ва маши́ни
• natural ~
= приро́дна мо́ва
• network-oriented ~
= мережезорієнто́вана мо́ва
• nonpositional ~
= непозиці́йна мо́ва
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна мо́ва
• number ~
= числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана мо́ва (програмування)
• page description ~
= мо́ва о́пису сторіно́к (друкування)
• parallel ~
= мо́ва парале́льного програмува́ння
• predicate ~
= мо́ва ло́гіки предика́тів
• privacy ~
= мо́ва за́хисту (що задає правила і умови використання захищених даних)
• problem-oriented ~
= проблемозорієнто́вана мо́ва
• problem statement ~
= мо́ва формулюва́ння зада́ч
• procedural ~
= процеду́рна мо́ва
• procedure-oriented ~
= процедурозорієнто́вана мо́ва
• production ~
= продукці́йна мо́ва, мо́ва проду́кцій (в експертних системах)
• program ~
= мо́ва програ́ми (мова, що нею написано програму)
• programmer ~
= мо́ва програмува́льника
• programming ~
= мо́ва програмува́ння, програмува́льна мо́ва
• query ~
= мо́ва за́питів
• relational ~
= реляці́йна мо́ва, мо́ва відно́шень
• representation ~
= мо́ва предста́влень
• restricted ~
= 1. спро́щена ве́рсія мо́ви 2. обме́жена мо́ва
• rule-based ~
= мо́ва продукці́йних пра́вил
• science-oriented ~
= мо́ва (опису) науко́вих чи техні́чних зада́ч
• script ~
= мо́ва сцена́ріїв
• self-contained ~
= самодоста́тня мо́ва; за́мкнена мо́ва
• semantic ~
= семанти́чна мо́ва
• sentential ~
= пропозиці́йна мо́ва
• serial ~
= мо́ва послідо́вного програмува́ння
• simulation ~
= мо́ва моделюва́ння
• source ~
= входова́ мо́ва
• specification ~
= мо́ва специфіка́цій
• stratified ~
= стратифіко́вана мо́ва
• structured-query ~
= мо́ва структуро́ваних за́питів (для роботи з базою даних)
• subject ~
= предме́тна мо́ва
• super (super-high-level) ~
= мо́ва надвисо́кого рі́вня
• symbolic ~
= си́мвольна мо́ва
• syntactic ~
= синтакси́чна мо́ва
• syntax ~
= мо́ва си́нтаксису
• system ~
= систе́мна мо́ва, мо́ва систе́много програмува́ння
• tabular ~
= табли́чна мо́ва
• target ~
= виходо́ва мо́ва
• terminal ~
= терміна́льна мо́ва
• typed ~
= 1. широковикористо́вувана мо́ва (ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, тощо) 2. мо́ва, що потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• typeless ~
= мо́ва, що не потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• update ~
= мо́ва коригува́льних за́питів (у розподілених базах даних)
• universal network ~
= універса́льна мере́жева (мере́жна) мо́ва
• user ~
= мо́ва користувача́
• user-oriented ~
= мо́ва, зорієнто́вана на користувача́, користувачезорієнто́вана мо́ва
• very-high-level ~
= мо́ва ду́же висо́кого (надвисо́кого) рі́вня, надвисокорі́внева мо́ва
model = ['mɒdl] 1. моде́ль; маке́т; схе́ма || моделюва́ти/змоделюва́ти || моде́льний 2. взіре́ць; шабло́н; тип 3. моделюва́льний при́стрій
• ~ with constant factors
= моде́ль зі ста́лими фа́кторами (в дисперсійному аналізі)
• ~ with random factors
= моде́ль з випадко́вими фа́кторами
• ~ of arithmetic
= моде́ль аритме́тики (арифме́тики)
• ~ of calculation
= схе́ма обчи́слювання
• ~ of choice
= моде́ль ви́бору
• abbreviated ~
= скоро́чена моде́ль
• absolute ~
= абсолю́тна моде́ль
• abstract ~
= абстра́ктна моде́ль
• adaptive ~
= адапти́вна моде́ль
• additive ~
= адити́вна моде́ль
• adequate ~
= адеква́тна моде́ль
• ad hoc ~
= спеціа́льна (спеціа́льно розро́блена) моде́ль (для даного конкретного випадку)
• affine ~
= афі́нна моде́ль
• aggregate (aggregative) ~
= суку́пна моде́ль
• algebraic ~
= алґебри́чна моде́ль
• algorithm ~
= моде́ль алґори́тму
• algorithmic(-type) ~
= алґоритмі́чна моде́ль
• analysis-of-variance ~
= моде́ль дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чна моде́ль
• a posteriori ~
= апостеріо́рна моде́ль
• approximate ~
= набли́жена моде́ль
• a priori ~
= апріо́рна моде́ль
• asymptotic ~
= асимптоти́чна моде́ль
• autoregressive ~
= автореґреси́вна моде́ль
• Bayesian ~
= Ба́єсова моде́ль
• behavio(u)ristic ~
= бігевіористи́чна (поведі́нкова) моде́ль; моде́ль поведі́нки
• bifactor ~
= двофа́кторна моде́ль
• binomial ~
= біно́мна моде́ль
• bionic ~
= біоні́чна моде́ль
• birational ~
= біраціона́льна моде́ль
• canonical ~
= каноні́чна моде́ль
• cascade ~
= каска́дна моде́ль
• cellular ~
= комірко́ва моде́ль, кліти́нна (клітинко́ва) моде́ль (в теорії автоматів)
• chance ~
= імові́рнісна моде́ль
• choice ~
= моде́ль ви́бору
• classic(al) ~
= класи́чна моде́ль
• closed ~
= за́мкнена моде́ль
• cobweb ~
= павутиноподі́бна моде́ль
• combinatorial ~
= комбінато́рна моде́ль
• compact memory ~
= компа́ктна моде́ль па́м’яті
• composite ~
= скла́дена моде́ль
• computer ~
= комп’ю́терна моде́ль
• conformal ~
= конфо́рмна моде́ль
• continuous ~
= непере́рвна моде́ль
• countable ~
= зліче́нна моде́ль
• crude ~
= гру́ба моде́ль
• cybernetic ~
= кібернети́чна моде́ль
• data ~
= моде́ль да́них
• decision ~
= моде́ль прийма́ння рі́шень
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) моде́ль
• deductive ~
= дедукти́вна моде́ль
• denumerable ~
= зліче́нна моде́ль, моде́ль зі зліче́нною о́бластю
• descriptive ~
= 1. описо́ва (дескрипти́вна) моде́ль 2. форма́льна моде́ль
• deterministic ~
= детерміністи́чна моде́ль
• differential ~
= диференці́йна моде́ль
• discrete ~
= дискре́тна моде́ль
• distribution ~
= моде́ль розпо́ділу
• dominating ~
= домінівна́ моде́ль
• dynamic(al) ~
= динамі́чна моде́ль
• dynamic programming ~
= моде́ль динамі́чного програмува́ння
• econometric ~
= економетри́чна моде́ль
• empirical ~
= емпіри́чна моде́ль
• entity-relationship (ER) ~
= моде́ль ти́пу "об’є́кт - відно́шення", моде́ль ти́пу "суть - зв’язо́к" (у реляційних базах даних)
• estimation ~
= моде́ль оці́нювання
• evolutionary ~
= еволюці́йна моде́ль
• expanded ~
= розши́рена моде́ль
• experimental ~
= експеримента́льна моде́ль
• exponential ~
= експоненці́йна моде́ль
• extensional ~
= екстенсі́йна моде́ль
• external ~
= зо́внішня моде́ль
• extrinsic ~
= зо́внішня моде́ль
• far call ~
= моде́ль дале́кого ви́клику
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) моде́ль
• formal ~
= форма́льна моде́ль
• formalized ~
= формалізо́вана моде́ль
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) моде́ль
• game ~
= ігрова́ моде́ль; моде́ль гри
• game-theoretic [game-theory] ~
= теоре́тико-ігрова́ моде́ль
• general ~
= зага́льна моде́ль
• generalized ~
= узага́льнена моде́ль
• geometrical ~
= геометри́чна моде́ль
• graph-theoretical ~
= теоре́тико-гра́фова моде́ль
• heuristic ~
= евристи́чна моде́ль
• hierarchical ~
= 1. ієрархі́чна моде́ль 2. стат. моде́ль експериме́нту з групува́нням
• homogeneous ~
= однорі́дна моде́ль
• homomorphic ~
= гомомо́рфна моде́ль
• hybrid ~
= гібри́дна моде́ль
• ideal ~
= ідеа́льна моде́ль
• idealized ~
= ідеалізо́вана моде́ль
• induction ~
= індукці́йна моде́ль
• infinite ~
= нескінче́нна моде́ль
• inner (internal) ~
= вну́трішня моде́ль (теорії)
• kinematic ~
= кінемати́чна моде́ль
• kinetic ~
= кінети́чна моде́ль
• linear ~
= ліні́йна моде́ль
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) моде́ль
• logical ~
= логі́чна моде́ль
• logistic ~
= логісти́чна моде́ль
• mathematical ~
= 1. математи́чна моде́ль 2. математи́чна тео́рія (явища)
• matrix ~
= ма́трична моде́ль
• mechanical ~
= механі́чна моде́ль
• medium memory ~
= сере́дня (за вмістом) моде́ль па́м’яті
• memory ~
= моде́ль па́м’яті
• minimal ~
= мініма́льна моде́ль
• multiple ~
= багаторівне́ва моде́ль; багатоаспе́ктна моде́ль
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна моде́ль
• multitemporal ~
= багаточасова́ моде́ль
• network ~
= мере́жева моде́ль; моде́ль мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна моде́ль
• nonstandard ~
= нестанда́ртна моде́ль
• nonstationary ~
= нестаціона́рна моде́ль
• normal ~
= норма́льна моде́ль
• numerical ~
= числова́ моде́ль
• open ~
= відкри́та (неза́мкнена) моде́ль
• optimal ~
= оптима́льна моде́ль
• optimization ~
= моде́ль оптиміза́ції
• optimizing ~
= оптим(із)ува́льна моде́ль
• physical ~
= фізи́чна моде́ль
• pictorial ~
= графі́чна моде́ль
• policy ~
= моде́ль страте́гії
• predator-prey ~
= моде́ль хижа́к-же́ртва
• predictive ~
= прогнозува́льна моде́ль
• preproduction ~
= до́слідна моде́ль; експеримента́льний зразо́к
• probabilistic ~
= ймові́рнісна моде́ль
• probability-theory ~
= теоре́тикоймові́рнісна моде́ль
• procedure call ~
= моде́ль виклика́ння процеду́р
• projective ~
= проєкти́вна моде́ль
• qualitative ~
= я́кісна моде́ль
• quantitative ~
= кі́лькісна моде́ль
• quotient ~
= фа́ктор-моде́ль
• randomization ~
= моде́ль рандоміза́ції
• randomized ~
= рандомізо́вана моде́ль
• recursive ~
= лог. рекурси́вна моде́ль
• regression ~
= реґреси́вна моде́ль
• relational ~
= реляці́йна моде́ль
• renewal ~
= моде́ль відно́влення
• response ~
= моде́ль ві́дгуків
• rigid ~
= жорстка́ моде́ль
• risk ~
= моде́ль ри́зику
• saturated ~
= наси́чена моде́ль
• scaling ~
= шка́льна моде́ль, моде́ль шкалюва́ння
• security ~
= моде́ль механі́зму за́хисту (системи від несанкційованого доступу)
• segmented-memory ~
= моде́ль посеґменто́ваної па́м’яті
• selection ~
= моде́ль відбо́ру
• separable ~
= сепара́бельна моде́ль
• seven-layer ~
= семирівне́ва моде́ль (мережі)
• simple ~
= про́ста́ моде́ль
• simplified ~
= спро́щена моде́ль
• simulation ~
= імітаці́йна моде́ль
• singular ~
= однорівне́ва моде́ль; одноаспе́ктна моде́ль
• small memory ~
= мала́ моде́ль па́м’яті
• software ~
= програмо́ва моде́ль
• solid ~
= о́б’є́мна (монолі́тна) моде́ль (тривимірного об’єкта у машинній графіці)
• sophisticated ~
= ускла́днена моде́ль, моде́ль висо́кої скла́дності
• spatial ~
= просторо́ва моде́ль
• static ~
= стати́чна моде́ль
• statistical ~
= статисти́чна моде́ль
• stochastic ~
= стохасти́чна моде́ль
• stream-of-characters ~
= си́мвольноланцюго́ва (пото́кова) моде́ль (подавання тексту в текстовому редакторі)
• structural ~
= структу́рна моде́ль
• teaching ~
= навча́льна моде́ль
• tiny memory ~
= мініма́льна моде́ль па́м’яті; мініатю́рна моде́ль па́м’яті
• topological ~
= топологі́чна моде́ль
• transitive ~
= транзити́вна моде́ль
• typewriter ~
= машинопи́сна моде́ль (подавання тексту на екрані)
• universal ~
= універса́льна моде́ль
• urn ~
= у́рнова (смітнико́ва) схе́ма, у́рнова (смітнико́ва) моде́ль
• variance ~
= моде́ль диспе́рсії
• vector ~
= ве́кторна моде́ль
• wire-frame ~
= карка́сна моде́ль (тривимірного обєкта машинною графікою)
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти
• ~ of foreign origin
= програ́ма чужозе́много виробни́цтва
• absolute ~
= програ́ма з абсолю́тними адре́сами
• accessory ~
= допомі́жна́ програ́ма
• administration ~
= організо́вувальна програ́ма; програ́ма-адміністра́тор
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• assembly ~
= асе́мблер; компонува́льна програ́ма; програ́ма склада́ння
• assembly language ~
= програ́ма мо́вою асе́мблера
• authorized ~
= авторизо́вана програ́ма (захищена від несанкційованого використання)
• background ~
= фо́нова програ́ма
• bagbiting ~
= непра́вильна (дурна́) програ́ма (з ненормальною поведінкою)
• benchmark ~
= етало́нна те́стова програ́ма
• blue-ribbon ~
= безпомилко́ва програ́ма, програ́ма без помило́к (блакитна стрічка символ високої якості)
• bogotified ~
= проф. здезорганізо́вана програ́ма, безла́дна програ́ма
• bootsafe ~
= антиві́русна програ́ма за́хисту бутсе́ктору
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування
• brittle ~
= машинозале́жна (вразли́ва) програ́ма
• broken ~
= зіпсо́вана програ́ма (не здатна працювати); тупа́ програ́ма
• called ~
= ви́кликана програ́ма
• calling ~
= виклика́льна програ́ма
• checking ~
= програ́ма пере́ві́рки; тест-програ́ма
• chkdsk ~
= програ́ма пере́ві́рки ди́ску
• common ~
= загальноговжи́вана програ́ма
• compiler ~
= компілюва́льна програ́ма, компіля́тор
• complete ~
= закі́нчена програ́ма (що не потребує модифікації в умовах конкретного застосування)
• computer ~
= комп’ю́терна програ́ма
• concave ~
= вві́гнута програ́ма
• configuration ~
= програ́ма конфігурува́ння (системи)
• consistent ~
= несупере́члива програ́ма
• control ~
= керівна́ програ́ма
• convex ~
= опу́кла програ́ма
• copy-protected ~
= захи́щена від копіюва́ння програ́ма
• crash-proof ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма (захищена від руйнування)
• crufty ~
= проф. недієзда́тна програ́ма
• cuspy ~
= акура́тна програ́ма (надійно працює у кого завгодно)
• cyclic ~
= циклі́чна програ́ма
• data-driven ~
= керо́вана да́ними програ́ма
• dead ~
= ме́ртва програ́ма
• debugging ~
= знева́джувальна програ́ма
• development ~
= інструмента́льна програ́ма
• diagnostic ~
= діагности́чна програ́ма
• disk-resident ~
= диск-резиде́нтна програ́ма (що постійно міститься на твердому диску)
• editing ~
= редагува́льна програ́ма; програ́ма-реда́ктор
• editor ~
= реда́кторська програ́ма; програ́ма реда́гування
• event-driven ~
= керо́вана поді́ями програ́ма
• executable ~
= викона́нна програ́ма
• executive ~
= керівна́ програ́ма; організо́вувальна програ́ма; диспе́тчер
• feasible ~
= реалізо́вна (викона́нна) програ́ма
• fine-grained ~
= дрібномо́дульна програ́ма
• fine ~
= чи́ста програ́ма (добре працює, але не оптимальна)
• fixed ~
= жорстка́ програ́ма; зафіксо́вана програ́ма
• format ~
= форматува́льна програ́ма, програ́ма форматува́ння
• froggy ~
= проф. мудро́вана програ́ма, хитрому́дра програ́ма
• graphic ~
= графі́чна програ́ма
• high-performance ~
= високопродукти́вна програ́ма
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна програ́ма
• in-line ~
= ліні́йна програ́ма (без циклів і розгалужень)
• installation ~
= інсталяці́йна програ́ма
• integer ~
= програ́ма цілочислови́х розраху́нків
• kernel ~
= ба́зова програ́ма
• learning ~
= навча́льна програ́ма
• library ~
= бібліоте́чна програ́ма
• license ~
= ліцензі́йна програ́ма (придбана за ліцензією)
• liner ~
= ліні́йна програ́ма
• load ~
= заванта́жувальна програ́ма
• load-and-go ~
= програ́ма із за́пуском пі́сля заванта́ження
• logical ~
= логі́чна програ́ма
• main ~
= основна́ (провідна́) програ́ма
• master ~
= керівна́ програ́ма
• mathematical ~
= математи́чна програ́ма
• minimum ~
= мініма́льна програ́ма
• monitor(ing) ~
= керівна́ програ́ма; моніто́р
• mutated ~
= видозмі́нена програ́ма
• non-mouse ~
= безми́шкова програ́ма (що не використовує мишку)
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна програ́ма
• off-the-peg ~
= гото́ва програ́ма (яку можна орендувати чи купити)
• omnipresent ~
= резиде́нтна програ́ма
• open ~
= відкри́та програ́ма
• operating ~
= робо́ча програ́ма; експлуато́вана програ́ма
• optimal ~
= оптима́льна програ́ма
• optimizing ~
= програ́ма оптиміза́ції
• overlay ~
= оверле́йна програ́ма
• oversized ~
= завели́ка програ́ма (за розмірами)
• paint(brush) ~
= малюва́льна програ́ма
• parent ~
= поро́джувальна програ́ма
• patched ~
= програ́ма з латка́ми, пола́тана програ́ма
• portable ~
= мобі́льна програ́ма (що її легко перенести на комп’ютер іншого типу)
• precanned ~
= фі́рмова програ́ма (що її постачає виробник)
• primal ~
= пряма́ зада́ча програмува́ння
• printed ~
= опубліко́вана програ́ма
• print-intensive ~
= друкомі́стка програ́ма (з великим обсягом друкування)
• procedural ~
= процеду́рна програ́ма
• proper ~
= раціона́льна програ́ма
• prototype ~
= маке́тна програ́ма
• rat’s-nest ~
= безсисте́мна програ́ма, воро́няче гніздо́
• read-in ~
= програ́ма, що її́ вво́дять на вимо́гу (на відміну від резидентної)
• reentrant ~
= повторновикористо́вна (повторновхідна́) програ́ма
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• resident ~
= резиде́нтна програ́ма
• reusable ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• robust ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма, роба́стна програ́ма
• routine ~
= (станда́ртна) програ́ма
• run-time ~
= робо́ча програ́ма
• salvation ~
= рятівна́ програ́ма (що її вводять після невдалих спроб відтворити базу даних іншими засобами)
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• self-contained ~
= незале́жна (самодоста́тня) програ́ма (не має зовнішніх звертань)
• self-loading ~
= самозаванта́жна програ́ма
• self-test ~
= програ́ма із самоконтро́лем; самоконтро́лювальна програ́ма
• sequence-driven ~
= програ́ма, керо́вана заздалегі́дь встано́вленою послідо́вністю
• service ~
= обслуго́вувальна (се́рвісна) програ́ма
• shareable ~
= спільновикористо́вна програ́ма
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма
• slave ~
= підле́гла (підпорядко́вана) програ́ма
• slide show ~
= програ́ма-проє́ктор сла́йдів
• software ~
= систе́мна програ́ма (на відміну від реалізованої апаратно)
• sorting ~
= сортува́льна програ́ма, програ́ма сортува́ння
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• spaghetti ~
= проф. макаро́нна програ́ма (з великим числом нераціональних переходів керування назад і вперед)
• spreadsheet ~
= програ́ма табли́чних розраху́нків
• stand-alone ~
= автоно́мна програ́ма
• star ~
= безпомилко́ва програ́ма (що працює з першого пуску)
• stochastic ~
= стохасти́чна програ́ма
• stored ~
= збере́жувана програ́ма
• structured ~
= структуро́вана програ́ма
• support ~
= допомі́жна́ програ́ма
• suspended ~
= зави́сла програ́ма
• system ~
= систе́мна програ́ма
• target ~
= програ́ма виходо́вою мо́вою (транслятора)
• terminating ~
= нециклі́чна програ́ма
• test ~
= тест, те́стова програ́ма; програ́ма і́спитів (випро́бувань)
• throwaway ~
= програ́ма для тимчасо́вого використа́ння
• total-load ~
= автоно́мна програ́ма (не потребує завантажування додаткових програм)
• track-by-track copy ~
= програ́ма подорі́жкового копіюва́ння
• unmaintainable ~
= незру́чна програ́ма
• unreadable ~
= нечитна́ програ́ма
• unsupported ~
= непідтри́мувана програ́ма (що її не обслуговує розробник)
• updated ~
= скориго́вана програ́ма; модернізо́вана програ́ма
• user ~
= користуваче́ва програ́ма, програ́ма користувача́
• wired-in ~
= заши́та програ́ма (в постійній пам’яті)
routine = [ˌru:'ti:n] 1. заве́дений (встано́влений) поря́док 2. (станда́ртна) програ́ма чи підпрогра́ма; алґори́тм 3. (рути́нна) опера́ція; шабло́н; мето́дика 4. звича́йний, рути́нний; уста́лений, узвича́єний, пості́йний
• benchmark ~
= програ́ма для оці́нювання пара́метрів (процесу або обладнання)
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування, самозаванта́жувальна програ́ма, програ́ма розкру́чування, розкру́чувальна програ́ма
• checkout ~
= відлаго́джувальна програ́ма (як правило, видає звіт)
• closed ~
= за́мкнена (закри́та) програ́ма
• dump ~
= (станда́ртна) розванта́жувальна програ́ма
• error ~
= помилкоопрацьо́вувальна програ́ма, програ́ма опрацьо́вування помило́к
• far ~
= дале́ка підпрогра́ма
• housekeeping ~
= обслуго́вувальна програ́ма
• interrupt ~
= підпрогра́ма обслуго́вування перерива́нь
• low-level ~
= програ́ма низько́го рі́вня, низькорі́внева програ́ма
• near ~
= близька́ підпрогра́ма
• postmortem ~
= програ́ма опрацьо́вування аварі́йного зупи́ну
• service ~
= службо́ва (під)програ́ма; утилі́та
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма, імітува́льна програ́ма
• software ~
= систе́мна (під)програ́ма
• standard ~
= станда́ртна програ́ма; утилі́та
• steering ~
= керівна́ програ́ма
• suspect ~
= підозрі́ла програ́ма (щодо функціювання)
• termination ~
= підпрогра́ма заве́ршення
• test ~
= тестува́льна програ́ма
• text ~
= те́кстова програ́ма
• text drawing ~
= підпрогра́ма виво́дження те́ксту (у графічному режимі)
• trace ~
= трасува́льна програ́ма
• troubleshooting ~
= програ́ма виявля́ння і вилуча́ння негара́здів
• untrustworthy ~
= ненаді́йна програ́ма
• user-supplied ~
= користуваче́ва програ́ма (що її ввів до системи користувач)
• watchdog ~
= сторожова́ програ́ма
sheet = [ʃi:t] 1. лист; а́ркуш 2. підсумко́ві да́ні (схема, діаграма, таблиця тощо)
• broad ~
= широ́кий форма́т
• cascading style ~
= табли́ця каска́дних сти́лів
• coding ~
= бланк на програ́ми; програмо́вий бланк
• computer simulation data ~
= табли́ця результа́тів маши́нного моделюва́ння
• inventory ~
= інвента́рний о́пис
• option ~
= пере́лік варіа́нтів (екранний аркуш з переліком опцій)
• property ~
= пере́лік власти́востей (тексту, що його має сформатувати текстовий редактор тощо)
• specification ~
= лист специфіка́цій
• technical data ~
= листо́к техні́чних да́них; листо́к техні́чної інформа́ції
software = ['sɒftwɛə] програ́ми, софт // ~ in silicon кре́мнієві програмо́ві за́соби, кре́мнієвий софт (реалізовані апаратно в кристалі напівпровідника)
• AI ~
= програ́ми (софт) систе́м шту́чного інтеле́кту
• application ~
= застосо́вні (прикладні́) програ́ми, застосо́вний (прикладни́й) софт
• bundled ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• business ~
= комерці́йні програ́ми, комерці́йний софт
• canned (common) ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) програ́ми, згі́дний (сумі́сний) софт
• computer manufacturer’s ~
= програ́ми (софт) виробника́ комп’ю́терів
• connectivity ~
= софт для систе́м зв’язку́
• copyprotected ~
= захи́щені програ́ми, захи́щений софт (від копіювання)
• copyrighted ~
= програ́ми, захи́щені а́вторським пра́вом
• crufty ~
= надрозу́мні програ́ми (софт) (надмірно складні); непрацезда́тні програ́ми
• custom-made ~
= програ́ми (софт) на замо́влення
• database ~
= програ́ми (софт) ба́зи да́них
• diagnostic ~
= діагности́чні програ́ми, діагности́чний софт
• disk accelerator ~
= програмо́вий пришви́дшувач ди́скових опера́цій
• education ~
= навча́льні програ́ми, навча́льний софт
• embedded ~
= вбудо́вані (вкла́дені) програ́ми, вбудо́ваний (вкла́дений) софт
• engineering ~
= програ́ми (софт) для (розв’язування) техні́чних зада́ч
• floppy-disk ~
= програ́ми (софт) на гнучки́х ди́сках
• graphics ~
= графі́чний софт, програ́ми комп’ю́терної гра́фіки
• heavy-duty ~
= універса́льні програ́ми, універса́льний софт
• industry-standard ~
= програ́ми, що задовольня́ють промисло́ві станда́рти (операційні системи OS, DOS, CP/M тощо)
• in-house ~
= програ́ми (софт) для вну́трішнього користува́ння
• integrated ~
= (з)інтеґро́ваний софт, (з)інтеґро́вані програ́ми
• interrupt ~
= програмо́ве опрацьо́вування перерива́нь
• machine-specific ~
= машинозале́жні програ́ми, машинозале́жний софт
• maintenance ~
= програ́ми (софт) техні́чного обслуго́вування
• media-resident ~
= програ́ми (софт) на носії́ (інформа́ції)
• multitasking ~
= програ́ми (софт) (для) мультизада́чного режи́му
• open-ware ~
= відкри́ті програ́ми (з повною документацією, без обмежень щодо використання і відтворювання)
• OS level ~
= програ́ми (софт) кла́су операці́йних систе́м
• portable ~
= мобі́льні програ́ми, мобі́льний софт
• problem-oriented ~
= проблемозорієнто́вані програ́ми, проблемозорієнто́ваний софт
• project ~
= програ́ми (софт) (для виконання) проє́кту
• proprietary ~
= запатенто́ваний софт
• prototype ~
= експеримента́льні (до́слідні) програ́ми, експеримента́льний (до́слідний) софт
• public domain ~
= програ́ми (софт) зага́льного користува́ння (безплатні)
• reliable ~
= наді́йні програ́ми, наді́йний софт
• resident ~
= резиде́нтні програ́ми
• reusable ~
= програ́ми (софт) багаторазо́вого використа́ння
• setup ~
= устано́вчі (налаго́джувальні) програ́ми, устано́вчий (налаго́джувальний) софт
• simulation ~
= програ́ми (софт) для моделюва́ння
• standard ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• support ~
= підтри́мувальні програ́ми, підтри́мувальний софт
• system ~
= систе́мні програ́ми, систе́мний софт
• transportable ~
= (фізи́чно) пересувні́ програ́ми (з одного комп’ютера на інший)
• user ~
= програ́ми (софт) користувача́
• user-supported ~
= програ́ми, що їх підтри́мує (сам) користува́ч
• vendor-manufactured ~
= програ́ми (софт) постача́льника комп’ю́терів
• word-processing ~
= програ́ми (софт) опрацьо́вування те́кстів
technique = [tɛk'ni:k] 1. мето́дика; те́хніка 2. спо́сіб; ме́тод; техноло́гія 3. техні́чні за́соби; апарату́ра; обла́днання
• ~ of estimation
= мето́дика оці́нювання
• ~ of random sampling
= мето́дика випадко́вого вибира́ння
• ~ of substitution
= мето́дика підставля́ння
• adaptive search ~
= мето́дика адапти́вного по́шуку
• analysis ~
= мето́дика ана́лізу
• approximation ~
= мето́дика набли́жених розраху́нків (обчи́слень)
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ме́тод
• calculation ~
= мето́дика обчи́слювання
• combinatorial ~
= комбінато́рний ме́тод
• computer ~
= те́хніка (ме́тоди) обчи́слювання
• decomposition ~
= мето́дика розклада́ння (розвива́ння)
• design ~
= мето́дика проєктува́ння
• discretization ~
= мето́дика дискретиза́ції
• disposal ~s
= ме́тоди звільня́ння (пам’яті)
• dualization ~
= ме́тод дуаліза́ції
• enumerative ~
= ме́тод перебо́ру
• evaluation ~
= мето́дика оці́нювання
• extrapolation ~
= мето́дика екстраполя́ції
• folding ~
= ме́тод зго́ртки
• gradient ~
= ґрадіє́нтний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чна мето́дика
• hill-climbing ~
= мето́дика по́шуку екстре́муму
• interpolation ~
= інтерполяці́йна мето́дика
• iterative ~
= ітераці́йна мето́дика
• linearization ~
= мето́дика лінеариза́ції
• linear-programming ~
= ме́тод ліні́йного програмува́ння
• mathematical ~
= математи́чна мето́дика
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод; ме́тод ма́тричного чи́слення
• measuring ~
= мето́дика (те́хніка) вимі́рювання (мі́ряння), мі́рча мето́дика
• modelling ~
= те́хніка моделюва́ння
• moving-observer ~
= ме́тод рухо́мого спостерігача́
• network ~
= те́хніка тво́рення (будува́ння) мере́ж
• numerical ~
= числови́й ме́тод (розв’язування)
• operator ~
= ме́тод опера́торів
• optimization ~
= мето́дика оптиміза́ції
• orthogonalization ~
= ме́тод ортогоналіза́ції
• parametric ~
= параметри́чний ме́тод
• prediction ~
= мето́дика прогнозува́ння
• programming ~
= те́хніка (мето́дика) програмува́ння
• proof ~
= ме́тод дове́дення
• queuing ~
= те́хніка організо́вування черг; ме́тоди тео́рії ма́сового обслуго́вування
• randomization ~
= мето́дика рандоміза́ції
• raster-scan ~
= ме́тод ра́стрового сканува́ння
• recursive ~
= рекурси́вна мето́дика
• regression ~
= ме́тод реґре́сії
• round-robin ~
= колови́й (циклі́чний, карусе́льний) ме́тод (обслуговування)
• saddle-point ~
= ме́тод перева́лу
• search ~
= мето́дика по́шуку
• simulation ~
= ме́тод моделюва́ння; те́хніка моделюва́ння
• statistical ~
= статисти́чний ме́тод
• transformation ~
= трансформаці́йний ме́тод (обчислювань)
test = [tɛst] 1. крите́рій, озна́ка 2. (іспито́ва) пере́ві́рка, перевіря́ння/переві́рення; випро́бування/ви́пробування; контро́ль || випро́бувати/ви́пробувати, перевіря́ти/переві́рити, контролюва́ти/проконтролюва́ти // under ~ випро́буваний 3. спро́ба 4. тест; і́спит || тестува́ти/протестува́ти
• ~ of convergence
= озна́ка (крите́рій) збі́жності
• ~ of homogeneity
= крите́рій однорі́дності
• ~ of independence
= крите́рій незале́жності
• ~ of linearity
= крите́рій ліні́йності
• ~ of ranking
= крите́рій ранжува́ння
• adaptive ~
= адапти́вний крите́рій
• additivity ~
= крите́рій адити́вності
• alpha ~
= лаборато́рні випро́бування
• approximate ~
= набли́жений крите́рій
• a priori ~
= апріо́рний крите́рій
• asymptotic ~
= асимптоти́чний крите́рій
• basic ~
= ба́зовий тест
• bench ~
= лаборато́рне випро́бування
• benchmark ~
= етало́нний тест
• beta ~
= експлуатаці́йні випро́бування, бе́та-тестува́ння
• biased ~
= змі́щений крите́рій
• binomial ~
= біно́мний крите́рій
• checkerboard ~
= ша́ховий тест, тест "ша́ховий код" (перевіряти пам’яті)
• chi-square ~
= крите́рій хі-квадра́т
• coincidence ~
= крите́рій збі́гу
• combinatorial ~
= комбінато́рний крите́рій
• comparative ~
= порівня́льна озна́ка
• comparison ~
= крите́рій порі́внювання
• compatibility ~
= тест на згі́дність (сумі́сність)
• condensation ~
= озна́ка згу́щення
• conditional ~
= умо́вний крите́рій
• consistent ~
= несупере́чливий крите́рій
• content ~
= змістови́й тест
• count ~
= тест підраху́нком (числа пересланих повідомлень порівняно зі вказаним)
• distribution-free ~
= непараметри́чний крите́рій
• divisibility ~
= крите́рій поді́льності
• dynamic ~
= динамі́чний тест
• empirical ~
= емпіри́чний крите́рій
• engineering ~
= техні́чні випро́бування
• environmental ~
= клімати́чні випро́бування
• evaluation ~
= оці́нкові випро́бування
• exact ~
= то́чний крите́рій
• exhaustive ~
= виче́рпний тест, тест з усіма́ можли́вими входови́ми вектора́ми
• factorial ~
= фа́кторний крите́рій
• format ~
= контро́ль форма́ту, форма́тний контро́ль
• functional ~
= функці́йний тест
• gallop ~
= тест "гало́п" (перевіряти пам’ять)
• galloping 1s and 0s ~
= тест пробіга́ння одини́ць і нулі́в (перевіряти пам’ять)
• galloping column ~
= тест "пробіга́ння сто́впчиків" (перевіряти пам’ять)
• graphical ~
= графі́чний тест
• inspection ~
= входови́й тест
• integral ~
(for series convergence) = інтеґра́льна озна́ка (збіжності ряду)
• integration ~
= ко́мплексні випро́бування
• invariant ~
= інваріа́нтний крите́рій
• jerry-rigged ~
= пога́но проду́маний тест
• leapfrog ~
= стрибко́вий тест (із початкової позиції в кінцеву, проминаючи проміжні)
• leg ~
= тестува́ння відгалу́жень
• limit ~
= контро́ль за діапазо́ном зна́чень
• link ~
= випро́бування зв’язкі́в (перевіряння роботи інтерфейсів)
• logical ~
= логі́чний тест
• longevity ~
= випро́бування на довготрива́лість, ресу́рсне випро́бування
• loop ~
= перевіря́ння кінця́ ци́клу
• marching ones and zeros ~
= тест "рухли́ві нулі́ та одини́ці" (перевіряти пам’ять)
• marginal ~
= випро́бування зі зсува́нням пара́метрів (від номінальних значень)
• medial ~
= сере́динний крите́рій
• median ~
= медіа́нний крите́рій
• model ~
= випро́бування моде́лі
• off-nominal ~
= випро́бування в неноміна́льному (позаноміна́льному) режи́мі
• monotone ~
= моното́нний крите́рій
• multinomial ~
= поліно́мний крите́рій
• nonparametric ~
= непараметри́чний крите́рій
• one-sided ~
= однобі́чний крите́рій
• on-line ~
= ко́мплексне випро́бування; пряме́ (безпосере́днє) випро́бування
• optimal ~
= оптима́льний крите́рій
• optimality ~
= крите́рій оптима́льності
• optimum ~
= крите́рій о́птимуму
• parametric ~
= параметри́чний крите́рій
• parametrized ~
= параметризо́ваний тест
• path ~
= тестува́ння гіло́к (відгалу́жень)
• penetration ~
= випро́бування на прони́кнення (з метою перевірити систему захисту)
• ping-pong ~
= тест "попа́рне чи́тання" (перевіряти пам’ять)
• preliminary ~
= попере́дній тест
• program ~
= випро́бування програ́ми
• quadrant ~
= квадра́нтний крите́рій
• quartile ~
= кварти́льний крите́рій
• randomization ~
= крите́рій рандоміза́ції
• randomized ~
= рандомізо́ваний крите́рій
• randomness ~
= крите́рій випадко́вості
• range ~
= крите́рій ро́змаху ви́бірки
• rank ~
= ра́нговий крите́рій
• ratio ~
= озна́ка д’Аламбе́ра (for a series - для ряду)
• reasonableness ~
= тест на розу́мність (результатів обчислювань)
• regression ~
= реґреси́вний крите́рій
• reliability ~
= випро́бування на наді́йність
• restricted ~
= обме́жений крите́рій
• root ~
= озна́ка збі́жності Коші́
• sampling ~
= вибірко́вий контро́ль; періоди́чні випро́бування
• screening ~
= вибрако́вувальні випро́бування
• sign ~
= пере́ві́рка зна́ку
• significance ~
= крите́рій ваго́мості
• simulation ~
= імітаці́йний тест; пере́ві́рка ме́тодом моделюва́ння
• sliding-ONE ~
= тест "ковзна́ одини́ця"
• slippage ~
= крите́рій зсу́ву
• smoke ~
= димови́й тест, тест на дим (груба перевірка працездатності простим вмиканням)
• stability ~
= крите́рій сті́йкості
• static ~
= стати́чний контро́ль; стати́чний тест; стати́чні випро́бування, випро́бування в стати́чному режи́мі
• statistical ~
= статисти́чні випро́бування; статисти́чний крите́рій
• status ~
= пере́ві́рка ста́ну
• stress ~
= наванта́жувальні випро́бування, випро́бування за важки́х умо́в (за підвищеної температури тощо)
• stringent ~
= стро́гий крите́рій
• studentized ~
= стюдентизо́ваний крите́рій
• suppression ~
= тест блокува́ння
• symmetric ~
= симетри́чний крите́рій
• symmetry ~
= тест на симе́трію
• system ~
= тест систе́ми, систе́мний тест; і́спити систе́ми; систе́мні випро́бування
• troubleshooting ~
= діагности́чний тест
• unconditional ~
= безумо́вний крите́рій
• univariate ~
= однови́мірний крите́рій
• validity ~
= пере́ві́рка достові́рності
• variance ~
= дисперсі́йний крите́рій
• volume ~
= наванта́жувальне випро́бування
• walking 1 ~
= тест "рухо́ма одини́ця"
• walking column ~
= тест "рухо́мий сто́впчик" (перевірити пам’ять)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

simulation 1. моделюва́ння//змоделюва́ння || моделюва́льний 2. іміта́ція, імітува́ння//зімітува́ння || імітаці́йний 3. уподі́бнювання//уподі́бнення
[ˌsɪmju'leɪʃn, -jə'-]
• analog ~ = ана́логове моделюва́ння
• analog-digital ~ = аналогоцифрове́ моделюва́ння
• computer ~ = комп’ю́терне моделюва́ння
• digital ~ = цифрове́ моделюва́ння
• environment ~ = моделюва́ння довкі́лля
• molecular-dynamics ~ = моделюва́ння ме́тодом молекуля́рної дина́міки
• Monte Carlo ~ = моделюва́ння ме́тодом Мо́нте-Ка́рло
• numerical ~ = числове́ моделюва́ння
• plasma ~ = моделюва́ння пла́зми
• process ~ = моделюва́ння проце́су
• quantum-chemistry ~ = квантовохемі́чне моделюва́ння
• system ~ = моделюва́ння систе́ми
algorithm алґори́тм ■ by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти [формулюва́ти] алґори́тм
['ælgərɪðəm]
accuracy ~ = мето́дика [алґори́тм] визнача́ння по́хибки
addition ~ = алґори́тм додава́ння
averaging ~ = алґори́тм усере́днювання
backtrack(ing) ~ = алґори́тм по́шуку з верта́нням
best-route ~ = алґори́тм маршрутува́ння
bisection ~ = алґори́тм по́ділу на́впіл
cluster ~ = кла́стерний алґори́тм
computational ~ = обчи́слювальний алґори́тм, алґори́тм обчи́слювання
control ~ = алґори́тм керува́ння
deterministic ~ = детерміністи́чний алґори́тм
division ~ = алґори́тм ді́лення
dynamic ~ = динамі́чний алґори́тм
elimination ~ = алґори́тм вилуча́ння
estimation ~ = алґори́тм оці́нювання
execution ~ = алґори́тм вико́нування
fast ~ = швидки́й алґори́тм
Gaussian ~ = Ґаусів алґори́тм (вилучання змінних)
generalized ~ = узага́льнений алґори́тм
hardware ~ = апара́тно зреалізо́ваний алґори́тм
interpolation ~ = алґори́тм інтерполюва́ння, інтерполяці́йний алґори́тм
logical ~ = логі́чний алґори́тм
minimizing ~ = алґори́тм мініміза́ції
modeling ~ = моделюва́льний алґори́тм, алґори́тм моделюва́ння
normal ~ = норма́льний алґори́тм
normalizable ~ = нормалізо́вний алґори́тм
normalized ~ = (з)нормалізо́ваний алґори́тм
numerical ~ = числови́й алґори́тм
operative ~ = робо́чий алґори́тм
optimal ~ = оптима́льний алґори́тм
optimization ~ = алґори́тм оптиміза́ції
parallel ~ = парале́льний алґори́тм
programming ~ = алґори́тм програмува́ння
random-iteration ~ = алґори́тм випадко́вого ітерува́ння
random-search ~ = алґори́тм випадко́вого по́шуку
recursive ~ = рекурси́вний алґори́тм
routing ~ = алґори́тм маршрутува́ння
search ~ = алґори́тм по́шуку
sequential ~ = послідо́вний алґори́тм
simulation ~ = алґори́тм (числово́го) моделюва́ння
software ~ = програмо́во (з)реалізо́ваний алґори́тм
sort(ing) ~ = алґори́тм сортува́ння
specific ~ = спеція́льний алґори́тм
subtraction ~ = алґори́тм відніма́ння
testing ~ = алґори́тм тестува́ння
working ~ = робо́чий алґори́тм
analysis (мн. analyses) 1. ана́ліз; аналіти́чний ро́згляд ■ subject to ~ що підляга́є ана́лізові; subjected to ~ (про)аналізо́ваний, пі́дданий ана́лізові 2. дослі́джування//дослі́дження, ви́вчання//ви́вчення
[ə'næləsɪs] (мн. [ə'næləsiːz])
~ by titration = титриметри́чний ана́ліз
~ by weight = вагови́й ана́ліз
~ of covariance = коваріяці́йний ана́ліз
~ of dispersion = дисперсі́йний ана́ліз
~ of images = ана́ліз о́бразів/зобра́жень
~ of variance = стати́стика; ана́ліз варія́нтів, дисперсі́йний ана́ліз
~ situs = тополо́гія
absorptiometric ~ = абсорбці́йний ана́ліз; дисперсі́йний ана́ліз
activation ~ = (яф) (радіо)активаці́йний ана́ліз
applied ~ = застосо́вний аналіз
approximate ~ = набли́жений ана́ліз
approximation ~ = апроксимаці́йний ана́ліз
blowpipe (reaction) ~ = спектрополумене́вий ана́ліз
bulk ~ = (х.) зага́льний [валови́й] ана́ліз
careful ~ = рете́льний ана́ліз
cepstrum ~ = кепстра́льний ана́ліз
charged-particle activation ~ = активаці́йний ана́ліз заря́дженими части́нками
check ~ = контро́льний ана́ліз
chemical ~ = хемі́чний ана́ліз
chemical ~ of crystals = кристалохемі́чний ана́ліз
chemiluminescence ~ = хемілюмінесце́нтний ана́ліз
chromatographic ~ = хроматографі́чний ана́ліз
close ~ = ґрунто́вний [докла́дний, дета́льний] ана́ліз
colorimetric ~ = колориметри́чний ана́ліз
combinatorial ~ = комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
combustion ~ = ана́ліз спа́люванням
commercial ~ = техні́чний [промисло́вий] ана́ліз (хемічний)
comparative ~ = порівня́льний ана́ліз
complex ~ = ко́мплексний ана́ліз, тео́рія фу́нкцій ко́мплексної змі́нної
component ~ = 1. (х.) компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду 2. (матем.) фа́кторний ана́ліз
composition ~ = компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду
comprehensive ~ = всебі́чний ана́ліз
computer-aided ~ = комп’ю́терний ана́ліз
computerized ~ = комп’ю́терний ана́ліз
conductometric ~ = (х.) кондуктометри́чний ана́ліз
confirmatory data ~ = підтве́рджувальний ана́ліз да́них
confluence ~ = конфлюе́нтний ана́ліз
conformational ~ = конформаці́йний ана́ліз
constructive ~ = конструкти́вний ана́ліз
content ~ = 1. (х.) (хемі́чний) ана́ліз вмі́сту 2. (комп.) змістови́й ана́ліз
continuous ~ = непере́рвний ана́ліз
correlation ~ = кореляці́йний ана́ліз
coulometric ~ = кулонометри́чний ана́ліз
covariance ~ = коваріяці́йний ана́ліз
crystal (structure) ~ = кристалографі́чний ана́ліз
data ~ = ана́ліз да́них
delayed-neutron ~ = ана́ліз ме́тодом затри́маних нейтро́нів
destructive (chemical) ~ = деструкти́вний (хемі́чний) ана́ліз, (хемі́чний) ана́ліз із руйнува́нням зразка́
detailed ~ = докла́дний [дета́льний] ана́ліз
deuteron microprobe ~ = дейтро́нне мікрозондува́ння
differential thermal ~ [DTA] = (х.) диференці́йний термі́чний ана́ліз [ДТА]
diffraction ~ = структу́рний ана́ліз; дифракці́йний ана́ліз
dimensional ~ = 1. ана́ліз [контро́ль] ро́змірности 2. розмі́рнісний ме́тод [ана́ліз]
diophantine ~ = Діофа́нтів ана́ліз
dispersion ~ = (х.) дисперсі́йний ана́ліз
dry ~ = ана́ліз сухи́м спо́собом
electrogravimetric ~ = електровагови́й ана́ліз
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ана́ліз, електроногра́фія
electron microprobe ~ = електро́нне мікрозондува́ння
electron-spectroscopy chemical ~ [ESCA] = електронноспектроскопі́чний хемі́чний ана́ліз
elemental ~ = елеме́нтний ана́ліз
elementary ~ = елемента́рний ана́ліз
emanation thermal ~ = (яф) еманаці́йний термі́чний ана́ліз
emission spectrum ~ = емісі́йний спектра́льний ана́ліз
energy ~ = (техн.) ана́ліз витрача́ння ене́ргії
enthalpimetric ~ = ентальпіме́трія
enzymatic ~ = ферме́нтовий [ферме́нтний] ана́ліз
error ~ = ана́ліз по́хибок
extraction ~ = екстракці́йний ана́ліз
factor ~ = фа́кторний ана́ліз
failure-mode ~ = (комп.) ана́ліз ти́пів відмо́в
flotation ~ = флотаці́йний ана́ліз
fluorescence ~ = флюоресце́нтний ана́ліз, флюороме́трія
fluorometric ~ = флюоресце́нтний ана́ліз, флюороме́трія
formal ~ = форма́льний ана́ліз
Fourier ~ = фур’є́-ана́ліз, ана́ліз Фур’є́, гармоні́чний ана́ліз
fractional ~ = (х.) фракці́йний ана́ліз
fractionating screen ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
frontal ~ = (х.) фронта́льний (хроматографічний) ана́ліз
functional ~ = функціона́льний ана́ліз
gamma ~ = га́мма-ана́ліз
gas ~ = га́зовий ана́ліз
gasometric ~ = газометри́чний ана́ліз
global ~ = глоба́льний ана́ліз
grade ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
grain-size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
graphical ~ = графі́чний ана́ліз
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ана́ліз
harmonic ~ = гармоні́чний ана́ліз
harmonic distortion ~ = ана́ліз неліні́йних спотво́рень
immersion ~ = імерсі́йний ана́ліз
in-depth ~ = глибо́кий [ґрунто́вний] ана́ліз (of a problem – проблеми)
infinitesimal ~ = ана́ліз нескінче́нно мали́х, інфінітезима́льний ана́ліз
infrared spectroscopy ~ = ана́ліз ме́тодом інфрачерво́ної спектроскопі́ї
instrumental ~ = інструмента́льний ана́ліз
interferometric ~ = інтерферометри́чний ана́ліз
iodometric ~ = йодометри́чний ана́ліз
ion microprobe ~ = (яф) йо́нне мікрозондува́ння
ion-selective electrode ~ = (яф) ана́ліз йоноселекти́вним електро́дом
isotope ~ = ізото́пний ана́ліз (кількісний)
isotope-dilution ~ = ана́ліз ме́тодом ізото́пного розво́дження
layer-to-layer ~ = пошаро́вий ана́ліз
local ~ = лока́льний ана́ліз
logic ~ = логі́чний ана́ліз
magnetic ~ = магне́тний ана́ліз
magnetic-structure ~ = магнетострукту́рний ана́ліз
mass ~ = ма́совий ана́ліз
mass-spectrographic ~ = мас-спектрографі́чний ана́ліз
mass-spectrometric ~ = мас-спектрометри́чний ана́ліз
mathematical ~ = математи́чний ана́ліз
matrix ~ = ма́тричний ана́ліз
mechanical ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
microprobe ~ = мікрозондува́ння, мікрозо́ндовий ана́ліз
microvolumetric ~ = о́б’є́мний мікроана́ліз, мікроо́б’є́мний [мікроволюметри́чний] ана́ліз
mesh ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
molecular spectrum ~ = молекуля́рний спектра́льний ана́ліз
multi-element ~ = багатоелеме́нтний ана́ліз
multiparameter ~ = багатопара́метровий ана́ліз, ана́ліз за багатьма́ пара́метрами
multilevel ~ = (яф) багаторі́вневий ана́ліз
multivariate ~ = багатови́мірний ана́ліз
nephelometric ~ = нефелометри́чний ана́ліз
network ~ = тео́рія мере́ж
neutron-activation ~ = (яф) нейтро́ний активаці́йний ана́ліз
neutron-diffraction ~ = нейтроногра́фія
noise ~ = ана́ліз шу́му
nondestructive (chemical) ~ = неруйнівни́й [недеструкти́вний] (хемі́чний) ана́ліз
nonlinear ~ = неліні́йний ана́ліз
normal-mode ~ = ана́ліз норма́льних колива́нь
nuclear-reaction ~ = (яф) (хемі́чний) ана́ліз проду́ктів я́дерних/ядро́вих реа́кцій
numerical ~ = числови́й ана́ліз
online ~ = операти́вний [онла́йновий] ана́ліз
operation ~ = операці́йний ана́ліз
optical ~ = опти́чний ана́ліз, ана́ліз опти́чними ме́тодами
particle size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
pattern ~ = ана́ліз о́бразів
perturbation ~ = ана́ліз ме́тодом тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ана́ліз
petrographic ~ = петрографі́чний ана́ліз
phase ~ = фа́зовий ана́ліз
phase-plane ~ = ана́ліз ме́тодом фа́зової площини́
phase-shift ~ = фа́зовий ана́ліз
phenomenological ~ = феноменологі́чний ана́ліз
photoactivation ~ = фотоактиваці́йний ана́ліз
photochemical ~ = фотохемі́чний ана́ліз
photometric ~ = фотометри́чний ана́ліз
photon-activation ~ = фотоактиваці́йний [фото́нний активаці́йний] ана́ліз
physical ~ = фізи́чний ана́ліз
physical-chemical ~ = фізи́ко-хемі́чний ана́ліз
polarimetric ~ = поляриметри́чний ана́ліз
polarization ~ = поляризаці́йний ана́ліз
polarographic ~ = полярографі́чний ана́ліз
potentiometric ~ = потенціометри́чний ана́ліз
preliminary ~ = попере́дній ана́ліз
probabilistic ~ = імові́рнісний ана́ліз
proton-activation ~ = прото́нний активаці́йний ана́ліз
Proton-Induced X-ray Emission [PIXE~ = рентґеноскопі́чний ана́ліз речови́н, опромі́нених прото́нами
proton microprobe ~ = (яф) прото́нне мікрозондува́ння
proximate ~ = (х.) експре́с-ана́ліз, прибли́зний ана́ліз
pulse-amplitude ~ = ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
pulse-height ~ = ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
qualitative ~ = я́кісний ана́ліз
qualitative chemical ~ = я́кісний хемі́чний ана́ліз
quality ~ = ана́ліз я́кости
quantitative ~ = кі́лькісний ана́ліз
quantitative ~ of water = акваме́трія
quantitative chemical ~ = кі́лькісний хемі́чний ана́ліз
radiation absorption ~ = радіяці́йно-абсорбці́йний ана́ліз
radiation scattering ~ = (яф) ана́ліз ме́тодом розсі́ювання промі́ння
radioactivity ~ (яф) (радіо)активаці́йний ана́ліз
radiochemical ~ = радіохемі́чний ана́ліз
radiometric ~ = радіометри́чний ана́ліз
radio-release ~ = (яф) ана́ліз ме́тодом зві́льнювання радіоакти́вної речовини́
rapid ~ = (х.) експре́с-ана́ліз
refractometric ~ = рефрактометри́чний ана́ліз
regression ~ = реґресі́йний ана́ліз
response ~ = часто́тний ана́ліз
risk ~ = (яф) ана́ліз ри́зику
routine ~ = сері́йний ана́ліз; рути́нний ана́ліз
safety ~ = (яф) ана́ліз безпе́ки
sample ~ = ана́ліз проб
sampling ~ = дискре́тний ана́ліз
screen ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
sedimentometric ~ = седиментометри́чний ана́ліз
sedimentation ~ = седиментаці́йний ана́ліз
selective ~ = ви́бірний ана́ліз
self-consistent ~ = самоузго́джений ана́ліз
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ана́ліз
sensitivity ~ = 1. (техн.) ана́ліз чутли́вости 2. ана́ліз сті́йкости (математичної) моде́лі (щодо змін входових параметрів)
sequential ~ = послідо́вний ана́ліз
sieve ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
simulation ~ = ана́ліз ме́тодом (комп’ю́терного) моделюва́ння
size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
sound ~ = ана́ліз зву́ку
spectral ~ = спектра́льний ана́ліз
spectrochemical ~ = спектрохемі́чний ана́ліз
spectrographic ~ = спектрографі́чний ана́ліз
spectrometric ~ = спектрометри́чний ана́ліз
spectrophotometric ~ = спектрофотометри́чний ана́ліз
spectroscopic ~ = спектра́льний ана́ліз
spectrum ~ = спектра́льний ана́ліз
statistical ~ = статисти́чний ана́ліз
stress ~ = (мех.) ана́ліз напру́г [напру́жень]
stress-optical ~ = (х.) ана́ліз ме́тодом фотопру́жности
structural chemical ~ = структу́рний хемі́чний ана́ліз
successive ~ = послідо́вний ана́ліз
symmetry ~ = симетрі́йний ана́ліз
system ~ = ана́ліз систе́ми
systems ~ = систе́мний ана́ліз; системоте́хніка
system-failure ~ = (яф) ана́ліз відмо́в систе́ми
temporal ~ = часови́й ана́ліз
tensor ~ = те́нзорний ана́ліз
thermal ~ = теплови́й [термі́чний] ана́ліз
thermal gravimetric ~ = термоґравіме́трія, термоґравіметри́чний ана́ліз
thermographic ~ = термографі́чний ана́ліз
thermogravimetric ~ = термоґравіме́трія, термоґравіметри́чний ана́ліз
time-of-flight ~ = ана́ліз ме́тодом ча́су проліта́ння
time-series ~ = ана́ліз часови́х [хронологі́чних] ряді́в
titrimetric ~ = титриметри́чний ана́ліз
trace ~ = слідови́й аналі́з, ана́ліз слідови́х кі́лькостей, ана́ліз на вміст мікроелеме́нтів
tracer ~ = ана́ліз ме́тодом ізото́пних індика́торів
transient ~ = ана́ліз перехі́дни́х проце́сів
turbidimetric ~ = нефелометри́чний ана́ліз, нефеломе́трія, турбідиме́трія
ultimate ~ = (по́вний) елемента́рний ана́ліз
vector ~ = ве́кторний ана́ліз
volumetric ~ = о́б’є́мний [волюметри́чний] ана́ліз
waveform ~ = 1. (матем.) гармоні́чний ана́ліз, фур’є́-ана́ліз 2. (ел.) дослі́джування пара́метрів хви́лі
wavelet ~ = хвилько́ви́й ана́ліз
weight ~ = вагови́й ана́ліз
wet ~ = ана́ліз мо́крим спо́собом
x-ray ~ = ана́ліз Рентґе́новим промі́нням, рентґе́нівський [х-промене́вий] ана́ліз
x-ray diffraction ~ = рентґеногра́фія, рентґенострукту́рний ана́ліз, рентґенодифрактоме́трія, дифракці́йна рентґе́нівська мікроскопі́я
x-ray emission ~ = емісі́йний рентґеноспектра́льний ана́ліз
x-ray fluorescence ~ = рентґенофлюоресце́нтний ана́ліз
x-ray spectrum ~ = рентґеноспектра́льний ана́ліз
x-ray structure ~ = рентґенострукту́рний ана́ліз
approach 1. підхі́д, ме́тод 2. наближа́ння//набли́ження || наближа́тися(ся)//набли́зити(ся) (to – до) 3. підхі́д, до́ступ (to – до) || доступа́тися//доступи́тися
[ə'prəʊtʃ, ə'proʊtʃ]
advanced ~ = нові́тній підхі́д; вдоскона́лений підхі́д
algebraic ~ = алґебри́чний підхі́д
analytic(al) ~ = аналіти́чний підхі́д [ме́тод]
approximate ~ = див. approximation ~
approximation ~ = набли́жений [апроксимаці́йний] підхі́д; ме́тод набли́жень
axiomatic ~ = аксіомати́чний підхі́д
canonical-transformation ~ = ме́тод каноні́чного перетво́рювання
classical ~ = класи́чний підхі́д
close ~ = близьке́ набли́ження
closest ~ = максима́льне набли́ження (найменша можлива відстань)
conventional ~ = станда́ртний [звича́йний, загальнопри́йнятий] підхі́д
coupled-channel ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
coupled-mode ~ = ме́тод зв’я́заних мод
cut-and-try ~ = ме́тод спроб і помило́к
different ~ = відмі́нний [іна́кший] підхі́д
diffraction ~ = (яф) дифракці́йний підхі́д
dispersion ~ = дисперсі́йний підхі́д
distorted-wave ~ = (яф) ме́тод здеформо́ваних хвиль
dual ~ = дуа́льний підхі́д
ecological ~ = екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
efficient ~ = ефекти́вний підхі́д [ме́тод]
empirical ~ = емпіри́чний підхі́д [ме́тод]
engineering ~ = інжене́рний [техні́чний] підхі́д [ме́тод]
environmental ~ = екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
Feynman diagram ~ = Фа́йнменова [Фе́йнманова] діягра́мна те́хніка, Фа́йнменів [Фе́йнманів] підхі́д
field-theory ~ = теоретикопольови́й підхі́д
fluid ~ = (фіз. плазми) гідродинамі́чний підхі́д
formal ~ = форма́льний підхі́д
functional ~ = 1. функціона́льний ме́тод [підхі́д] 2. функці́йний підхі́д
graphic ~ = графі́чний ме́тод
Green function ~ = ме́тод Ґри́нових фу́нкцій
group-theory ~ = теоретикогрупови́й підхі́д
Hartree ~ = ме́тод Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = ме́тод Га́ртрі-Фо́ка
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
improved ~ = вдоскона́лений підхі́д
macroscopic ~ = макроскопі́чний підхі́д
mathematical ~ = математи́чний підхі́д
mesoscopic ~ = мезоскопі́чний підхі́д
microscopic ~ = мікроскопі́чний підхі́д
model ~ = моде́льний підхі́д
model-independent ~ = безмоде́льний [моделенезале́жний] підхі́д
modified ~ = змі́нений підхі́д, (з)модифіко́ваний ме́тод
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х послідо́вних набли́жень
neoclassical ~ = неокласи́чний підхі́д
nonperturbation ~ = непертурбати́вний ме́тод
nonperturbative ~ = непертурбати́вний ме́тод
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний підхі́д
novel ~ = нова́торський підхі́д
numerical (simulation) ~ = ме́тод числово́го моделюва́ння, числови́й ме́тод
Onsager ~ = О́нзаґерів ме́тод
perturbation ~ = ме́тод тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ме́тод
physical ~ = фізи́чний підхі́д
potential ~ = потенція́льний підхі́д
phenomenological ~ = феноменологі́чний підхі́д
probabilistic ~ = імові́рнісний підхі́д
qualitative ~ = я́кісний підхі́д
quantitative ~ = кі́лькісний підхі́д
quantum ~ = ква́нтовий підхі́д
quantum-mechanics ~ = квантовомехані́чний підхі́д
quantum-statistics ~ = квантовостатисти́чний підхі́д
quasi-potential ~ = квазипотенція́льний підхі́д
relativistic ~ = релятивісти́чний підхі́д
restricted ~ = вузьки́й [обме́жений] підхі́д
revised ~ = перегля́нутий підхі́д
rigorous ~ = стро́гий підхі́д
self-consistent ~ = самоузго́джений підхі́д
semirelativistic ~ = напіврелятивісти́чний підхі́д
simplified ~ = спро́щений підхі́д
simulation ~ = моде́льний [імітаці́йний] підхі́д
standard ~ = станда́ртний [традиці́йний, звича́йний, рути́нний] підхі́д
statistical ~ = статисти́чний підхі́д
step-by-step ~ = поета́пний підхі́д
successive-approximation ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
symmetry ~ = симетрі́йний підхі́д
synergetic ~ = синергети́чний підхі́д
systematic ~ = системати́чний підхі́д
systems ~ = систе́мний підхі́д
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод [підхі́д]
thermodynamic ~ = термодинамі́чний підхі́д
topological ~ = топологі́чний підхі́д
traditional ~ = загальнопри́йнятий [звича́йний, станда́ртний, рути́нний, традиці́йний] підхі́д
trial-and-error ~ = ме́тод спроб і помило́к
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
wrong ~ = непра́вильний підхі́д
data (мн. від datum) да́ні; інформа́ція; матерія́л (on – про; concerning – стосовно, щодо) ■ to collect ~ зби́рати да́ні
['deɪtə, -t̬ə]
accelerator ~ = 1. до́слідні [експеримента́льні] да́ні, отри́мані на пришви́дшувачі 2. да́ні [пара́метри] пришви́дшувача
accumulated ~ = зі́брані [накопи́чені] да́ні
actual ~ = факти́чні да́ні
adjusted ~ = скориго́вані да́ні; узгі́днені да́ні
aggregated ~ = суку́пні да́ні
analog ~ = непере́рвні [ана́логові] да́ні
astronomical ~ = астрономі́чні да́ні, да́ні астрономі́чного спостере́ження
auxiliary ~ = допомі́жні́ да́ні
available ~ = ная́вні да́ні
basic ~ = ба́зові [основні́] да́ні
biased ~ = змі́щені да́ні; да́ні із системати́чною по́хибкою
calculated ~ = розрахунко́ві да́ні, да́ні розраху́нку [обчи́слення]
calculation ~ = розрахунко́ві да́ні, да́ні розраху́нку [обчи́слення]
censored ~ = процензуро́вані да́ні
certified ~ = переві́рені да́ні; підтве́рджені да́ні
cited ~ = наве́дені [зацито́вані] да́ні
classified ~ = упорядко́вані [покласифіко́вані] да́ні
coded ~ = закодо́вані да́ні
collected ~ = суку́пні да́ні
combined ~ = суку́пні да́ні
compatible ~ = згі́дні да́ні
compiled ~ = ді́брані [віді́брані, скомпільо́вані] да́ні
comprehensive ~ = виче́рпні [всебі́чні] да́ні
confidential ~ = конфіденці́йні да́ні, конфіденці́йна інформа́ція
consistent ~ = (вну́трішньо) несупере́чливі да́ні
corrected ~ = ви́правлені [уто́чнені] дані; да́ні з урахува́нням по́правок
correction ~ = поправко́ві да́ні; табли́ця по́правок
cosmological ~ = космологі́чні да́ні
crude ~ = прибли́зні да́ні
current ~ = пото́чні да́ні
decoded ~ = розкодо́вані да́ні
derived ~ = похідні́ [втори́нні] да́ні (отримані на основі первинних)
descriptive ~ = описо́ві да́ні
design ~ = розрахунко́ві [проє́ктні] да́ні
detailed ~ = докла́дні [дета́льні] да́ні
digital ~ = 1. дискре́тні дані 2. цифрові́ [числові́] да́ні
discrepant ~ = супере́чливі [супере́чні, незгі́дні] да́ні
doubtful ~ = сумні́вні да́ні
ecological ~ = екологі́чні да́ні
empirical ~ = емпіри́чні да́ні
encoded ~ = закодо́вані да́ні
environmental ~ = екологі́чні да́ні, да́ні про (стан) довкі́лля
erroneous ~ = помилко́ві да́ні
error ~ = да́ні про помилки́
evaluated ~ = оці́нко́ві да́ні
exact ~ = то́чні да́ні
experimental ~ = до́слідні [експеримента́льні] да́ні
field ~ = да́ні польови́х до́слідів
final ~ = вислідні́ [остато́чні, підсумко́ві] да́ні
hard ~ = кі́лькісні да́ні
historical ~ = да́ні про передісто́рію (процесу)
important ~ = важли́ві да́ні
impure ~ = змі́нювані [неостато́чні] да́ні
inavailable ~ = забра́клі да́ні
incoming ~ = надхідні́ да́ні
incompatible ~ = незгі́дні да́ні
inconsistent ~ = (вну́трішньо) супере́чливі да́ні
indicative ~ = характеристи́чні [індикаці́йні] да́ні
inexact ~ = нето́чні да́ні
initial ~ = початко́ві [вихідні́] да́ні
input ~ = початко́ві [ввідні́, вве́дені, входо́ві] да́ні
in-pile ~ = (яф) внутрішньореа́кторні (експеримента́льні) да́ні; да́ні спостере́ження всере́дині (ядерного) реа́ктора
instrumental ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання], по́кази при́ладів
insufficient ~ = недоста́тні да́ні
known ~ = відо́мі да́ні
latest ~ = найнові́ші [найсвіжі́ші] да́ні
lost ~ = втра́чені да́ні
machinable ~ = обробні́ да́ні, комп’ю́терно опрацьо́вні да́ні
machine-readable ~ = машинозчи́тні да́ні
master ~ = 1. основні́ да́ні 2. етало́нні да́ні
matched ~ = узгі́днені [узго́джені] да́ні
meaningful ~ = змісто́вні да́ні
meaningless ~ = беззмісто́вні да́ні
measured ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання]
measurement ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання]
missing ~ = забра́клі да́ні
new ~ = нові́ да́ні
newer ~ = нові́ші] да́ні
newest ~ = найнові́ші да́ні
nuclear ~ = я́дерні/ядро́ві да́ні
numerical ~ = числові́ [цифрові́] да́ні
observation(al) ~ = да́ні спостере́ження
observed ~ = да́ні спостере́ження
operational ~ = 1. робо́чі да́ні 2. експлуатаці́йні да́ні
optical ~ = опти́чні да́ні
output ~ = да́ні на ви́ході, виходо́ві [вислідні́] да́ні; результа́ти
packed ~ = спако́вані да́ні
performance ~ = експлуатаці́йні да́ні
personal ~ = біографі́чні да́ні
plotted ~ = графі́чні да́ні
predicted ~ = да́ні прогно́зу
preliminary ~ = попере́дні да́ні
presented ~ = наве́дені [по́дані] да́ні
primary ~ = перви́нні да́ні (спостереження чи досліду)
problem ~ = да́ні зада́чі
processed ~ = опрацьо́вані да́ні; опрацьо́вувані да́ні
property ~ = да́ні про власти́вості (середовища)
protected ~ = захи́щені да́ні
provisional ~ = попере́дні да́ні
published ~ = 1. оприлю́днені да́ні 2. да́ні (з) літерату́ри
pure ~ = незмі́нювані [остато́чні] да́ні
qualitative ~ = я́кісні да́ні
quantitative ~ = кі́лькісні да́ні
quoted ~ = наве́дені [зацито́вані] да́ні
radar ~ = радіолокаці́йні да́ні
radio ~ (астр.) радіоастрономі́чні да́ні
radiometric ~ = радіометри́чні да́ні
radiotelemetric ~ = радіотелеметри́чні да́ні
random ~ = випадко́ві да́ні
ranked ~ = впорядко́вані да́ні
raw ~ = неопрацьо́вані да́ні
recent ~ = неда́вно отри́мані да́ні
reference ~ = довідко́ві да́ні
relevant ~ = відпові́дні [стосо́вні] да́ні (потрібні за певних обставин; що стосуються розглядуваного випадку)
reliable ~ = наді́йні да́ні
reported ~ = оприлю́днені да́ні
required ~ = потрі́бні да́ні
rough ~ = прибли́зні да́ні
sampled ~ = дискре́тні да́ні; вибірко́ві да́ні
scanty ~ = вкрай недоста́тні да́ні
semiquantitative ~ = напівкі́лькісні да́ні
service ~ = експлуатаці́йні да́ні
simulation ~ = да́ні (числово́го) моделюва́ння
solid ~ = ґрунто́вні [наді́йні] да́ні
source ~ = перви́нні да́ні (спостереження чи досліду)
space ~ = космі́чні да́ні
spectroscopic ~ = спектроскопі́чні да́ні
starting ~ = початко́ві да́ні
statistical ~ = статисти́чні да́ні
stored ~ = запи́сані да́ні (на носіях інформації)
sufficient ~ = доста́тні да́ні
summarized ~ = підсумко́ві [вислідні́] да́ні
tabular ~ = табли́чні да́ні
tabulated ~ = табли́чні да́ні
tentative ~ = попере́дні [орієнто́вні] да́ні
test ~ = 1. контро́льні да́ні 2. да́ні (про) випро́бування
theoretical ~ = теорети́чні да́ні
transmitted ~ = пере́слані дані
uncertified ~ = непереві́рені [непідтве́рджені] да́ні
unclassified ~ = невпорядко́вані [непокласифіко́вані] да́ні
unimportant ~ = неважли́ві да́ні
unknown ~ = невідо́мі да́ні
unmatched ~ = неузгі́днені [неузго́джені] да́ні
unpacked ~ = 1. неспако́вані да́ні 2. розпако́вані да́ні
unprocessed ~ = неопрацьо́вані да́ні
unprotected ~ = незахи́щені да́ні
unpublished ~ = неоприлю́днені дані
unverified ~ = непереві́рені да́ні
updatable ~ = поно́вні́ да́ні; поно́влювані да́ні
updated ~ = поно́влені да́ні
verified ~ = переві́рені да́ні
video ~ = відеода́ні
weather ~ = метеода́ні
working ~ = робо́чі да́ні
world ~ = світові́ да́ні
experiment 1. до́слід, експериме́нт || до́слідний, експеримента́льний 2. випро́бування 3. експериментува́ти//проекспериментува́ти, дослі́джувати//досліди́ти експеримента́льно, прова́дити//прове́сти [ста́вити//поста́вити] до́слід(и)
1,2.  = [ɪk'spεrɪmənt], 3.  [ɪk'spεrɪmεnt]
Arago ~ = до́слід А́раґо
ballistic ~ = балісти́чний до́слід
bench-scale ~ = до́слід лаборато́рного масшта́бу
Cavendish ~ = Ке́вендишів до́слід
check ~ = контро́льний до́слід
colliding-beam ~ = до́слід на зу́стрі́чних стру́менях (частинок)
comparative ~ = порі́внювальний до́слід
complex ~ = складни́й до́слід
computer ~ = комп’ю́терний до́слід
constructed ~ = моде́льний до́слід
cosmology ~ = космологі́чний до́слід
critical ~ = (яф) крити́чний до́слід, до́слід у крити́чному режи́мі
crucial ~ = виріша́льний до́слід
Davisson-Germer ~ = до́слід Де́вісона та Дже́рмера
destructive ~ = руйнівни́й до́слід, до́слід із руйнува́нням (зразка)
diagnostic ~ = діягности́чний до́слід
Eichenwald ~ = А́йхенвальдів до́слід
enriched exponential ~ = (яф) експоненці́йний до́слід зі збага́ченим па́ливом
Eötvös ~ = Е́твешів до́слід
exponential ~ = (яф) експоненці́йний до́слід
Fizeau ~ = до́слід Фізо́
Franck-Hertz ~ = до́слід Фра́нка-Ге́рца
full-scale ~ = повномасшта́бний [нату́рний] до́слід
gedanken ~ = уя́вний [подумко́вий] до́слід
Hertz ~ = Ге́рців до́слід
imaginary ~ = уя́вний [подумко́вий] до́слід
imitated ~ = моде́льний до́слід
in-pile ~ = внутрішньореа́кторний до́слід
irreproducible ~ = невідтво́рний до́слід
laboratory-scale ~ = лаборато́рний до́слід, до́слід лаборато́рного масшта́бу
Lamb-Retherford ~ = до́слід Ле́мба-Ри́зерфорда
Melde ~ = до́слід Ме́льде
mental ~ = уя́вний [подумко́вий] до́слід
Michelson ~ = Ма́йкел(ь)сонів до́слід
Michelson-Morley ~ = до́слід Ма́йкел(ь)сона-Мо́рлі
Millikan (oil-drop) ~ = Мі́лікенів до́слід
mockup ~ = моде́льний до́слід
model ~ = моде́льний до́слід
Mössbauer ~ = Ме́сбауерів до́слід
near-threshold ~ = біляпоро́говий до́слід
nondestructive ~ = неруйнівни́й до́слід, до́слід без руйнува́ння (зразка)
nonrepeatable ~ = невідтво́рний до́слід
numerical ~ = числови́й до́слід
Oersted ~ = Е́рстедів до́слід
out-of-pile ~ = позареа́кторний до́слід
pilot ~ = спро́бний [попере́дній] до́слід
Puluj ~ = Пулюї́в до́слід
random ~ = до́слід із невідтво́рним результа́том
reactor ~ = 1. реа́кторний до́слід 2. до́слідний [експеримента́льний] реа́ктор
repeatable ~ = відтво́рний до́слід
reproducible ~ = відтво́рний до́слід
Righi ~ = до́слід Ри́ґі
Ritchie ~ = до́слід Ри́чі
Roentgen ~ = Рентґе́нів до́слід
Rowland ~ = Ро́уландів до́слід
Sagnac ~ = Санья́ків до́слід
simple ~ = про́сти́й до́слід
simulation ~ = моде́льний до́слід
small-scale ~ = до́слід на зме́ншеній моде́лі
Stern-Gerlach ~ = до́слід Ште́рна-Ґе́рлаха
subcritical ~ = (яф) підкрити́чний до́слід, до́слід у підкрити́чному режи́мі
thought ~ = уя́вний [подумко́вий] до́слід
Trouton-Noble ~ = до́слід Тра́утона-Но́убла [Тро́утона-Но́бля]
Wiener ~ = Ві́нерів до́слід
Wilson ~ = Ві́л(ь)сонів до́слід
worthwhile ~ = ко́ри́сний [ціка́вий, ва́ртий ува́ги] до́слід
language мо́ва; систе́ма си́мволів || мо́вний
['læŋgwɪdʒ]
algorithmic ~ = алґоритмі́чна мо́ва
application development ~ = мо́ва розробля́ння програ́м
applicative ~ = мо́ва функці́йного програмува́ння
artificial ~ = шту́чна мо́ва
assembler ~ = мо́ва асе́мблера
assembly ~ = мо́ва асе́мблера
broken ~ = ла́мана мо́ва
business ~ = ділова́ мо́ва
command ~ = мо́ва кома́нд
compiled ~ = трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
compiler ~ = мо́ва трансля́тора
computer ~ = маши́нна мо́ва
computer-dependent ~ = комп’ютерозале́жна мо́ва
computer-independent ~ = комп’ютеронезале́жна мо́ва
computer-oriented ~ = комп’ютерозорієнто́вана мо́ва
data ~ = мо́ва о́пису да́них; мо́ва керува́ння да́ними
dead ~ = ме́ртва мо́ва
design ~ = мо́ва проєктува́ння
extensible ~ = розши́рна мо́ва
foreign ~ чужа́ мо́ва ■ (a text) in a foreign ~ = (текст) чужо́ю мо́вою
formula ~ = фо́рмульна мо́ва, мо́ва фо́рмул
functional ~ = 1. функці́йна мо́ва 2. мо́ва функці́йного програмува́ння
general-purpose ~ = універса́льна мо́ва
high-level ~ = мо́ва висо́кого рі́вня
high-order ~ = мо́ва висо́кого рі́вня
host ~ = ба́зова мо́ва
input ~ = входо́ва мо́ва
interactive ~ = діяло́гова мо́ва
intermediary ~ = мо́ва-посере́дник
intermediate ~ = мо́ва-посере́дник
interpreted ~ = інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
interpretive ~ = інтерпретаці́йна мо́ва
literary ~ = 1. літерату́рна мо́ва 2. кни́жна мо́ва
living ~ = жива́ мо́ва
low-level ~ = мо́ва низько́го рі́вня
machine ~ = маши́нна мо́ва
machine-dependent ~ = комп’ютерозале́жна мо́ва
machine-independent ~ = комп’ютеронезале́жна мо́ва
machine-oriented ~ = комп’ютерозорієнто́вана мо́ва
macro(instruction) ~ = макромо́ва, мо́ва макрокома́нд
mnemonic ~ = си́мвольна мо́ва
mother ~ = рі́дна мо́ва
native ~ = 1. рі́дна мо́ва (людини) 2. вла́сна мо́ва (комп’ютера)
natural ~ = 1. приро́дна мо́ва 2. систе́ма си́мволів (комп’ютера)
nonprocedural ~ = непроцеду́рна мо́ва
number ~ = числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
numeral ~ = числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
object ~ = предме́тна мо́ва
object-oriented ~ = об’єкто(з)орієнто́вана мо́ва
official ~ = 1. офіці́йна терміноло́гія 2. держа́вна мо́ва
problem-defining ~ = мо́ва формулюва́ння зада́ч
problem-description ~ = мо́ва о́пису зада́ч
problem-oriented ~ = проблемозорієнто́вана мо́ва
problem-solving ~ = мо́ва розв’я́зування зада́ч
problem-specification ~ = мо́ва формулюва́ння зада́ч
procedural ~ = процеду́рна мо́ва
procedure-oriented ~ = процедурозорієнто́вана мо́ва
programmer ~ = мо́ва програмува́льника
programming ~ = мо́ва програмува́ння
query ~ = мо́ва за́питів
relational ~ = реляці́йна мо́ва
scientific ~ = науко́ва мо́ва
serial ~ = мо́ва послідо́вного програмува́ння
simulation ~ = мо́ва моделюва́ння
source ~ = вихідна́ мо́ва (у словнику)
simulation ~ = мо́ва моделюва́ння
special-purpose ~ = спеціялізо́вана мо́ва
spoken ~ = розмо́вна мо́ва
standard ~ = літерату́рна мо́ва
symbolic ~ = си́мвольна мо́ва
system ~ = систе́мна мо́ва; мо́ва систе́много програмува́ння
tabular ~ = табли́чна мо́ва
target ~ = 1. мо́ва пере́кладу (у словнику), мова-мета́ 2. (комп.) об’є́ктна [цільова́] мо́ва
Universal Color ~ [UCL] = 1. універса́льне назовни́цтво кольорі́в (США) 2. украї́нське назовни́цтво кольорі́в [УНК] (український відповідник універсального назовництва кольорів США за А. Вовком)
user ~ = мо́ва користувача́
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб ■ to develop a ~ розробля́ти//розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія
['mεθəd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of balayage = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
~ of caustics = ме́тод кау́стик
~ of characteristic curves = ме́тод характери́стик
~ of collective variables = ме́тод колекти́вних змі́нних
~ of complete induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of conjugate gradients = ме́тод спря́жених ґрадіє́нтів
~ of crystal growth = ме́тод виро́щування криста́лів
~ of diagonals = ме́тод діягона́лей
~ of distorted waves = ме́тод (з)деформо́ваних хвиль
~ of elimination = ме́тод вилуча́ння (невідомих)
~ of equating coefficients = ме́тод прирі́внювання коефіціє́нтів
~ of estimation = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
~ of finite differences = ме́тод скінче́нних різни́ць
~ of false position = ме́тод хи́бної пози́ції
~ of frustrated total reflection = ме́тод пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння
~ of image charges = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of images = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of incremental rates = (ел.) ме́тод відно́сних при́ростів
~ of induction = ме́тод інду́кції
~ of infinite descent = ме́тод нескінче́нного спу́ску
~ of joining = (solutions) ме́тод [спо́сіб] зшива́ння (розв’язків)
~ of joints = ме́тод виріза́ння вузлі́в
~ of (the) least squares = ме́тод найме́нших квадра́тів
~ of linear muffin-tin [MT] orbitals = ме́тод ліні́йних MT-орбіта́лей
~ of mathematical induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of moments = ме́тод моме́нтів
~ of nuclear recoil = ме́тод відру́шених я́дер
~ of partial fractions = ме́тод елемента́рних дро́бів
~ of partial waves = ме́тод парці́йних [парція́льних] хвиль
~ of partitioning the variables = ме́тод відокре́млювання змі́нних
~ of potentials = ме́тод потенція́лів
~ of principal axes = ме́тод головни́х осе́й
~ of proportional parts = ме́тод ліні́йної інтерполя́ції
~ of reduction to absurdity = ме́тод зве́дення до абсу́рду
~ of reiteration = ме́тод повто́рювання
~ of resolution = ме́тод розклада́ння сил
~ of small perturbations = ме́тод мали́х збу́рень
~ of splitting = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
~ of statistical testing = ме́тод статисти́чних спроб, ме́тод Мо́нте-Ка́рло
~ of steepest descent = ме́тод перева́лу
~ of straight lines = ме́тод прями́х
~ of successive approximations = ме́тод послідо́вних набли́жень
~ of thirds = ме́тод трети́н
~ of totally orthogonal plane waves = ме́тод цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
~ of undetermined coefficients = ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
~ of variation of parameters [constants] = ме́тод варія́ції дові́льної ста́лої
absolute ~ = абсолю́тний ме́тод (міряння)
absorption ~ = абсорбці́йний ме́тод
acceleration ~ = ме́тод пришви́дшування
access ~ = ме́тод [спо́сіб] до́ступу
access-oriented ~ = ме́тод обчи́слювання, зале́жний від до́ступу до да́них
activation ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] активува́ння 2. активаці́йний ме́тод
addition ~ = ме́тод [спо́сіб] додава́ння
adjoint-difference ~ = ме́тод спря́жених різни́ць
adjustment ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] реґулюва́ння [юстува́ння] 2. ме́тод вилуча́ння (відбігів від загальної тенденції)
advanced ~ = нові́тній ме́тод
alternating-direction ~ = ме́тод змі́нних на́прямів
alternative ~ = альтернати́вний ме́тод
Amouyal-Benoist-Horowitz ~ = ме́тод Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца
analog ~ = ме́тод анало́гій
analytic ~ = аналіти́чний ме́тод
application ~ = ме́тод [спо́сіб] наклада́ння (покриву тощо)
approximate ~ = набли́жений ме́тод
approximate calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximate computation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximation ~ = ме́тод набли́жень
Argelander ~ = А́рґелендерів ме́тод
argon ~ = арґоно́вий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
asymptotic ~ = асимптоти́чний ме́тод
augmented-plane-wave [APW] ~ = ме́тод приє́днаних пло́ских хвиль
augmented-spherical-wave ~ = ме́тод приє́днаних сфери́чних хвиль
averaging ~ = ме́тод [спо́сіб] усере́днювання
axiomatic ~ = аксіомати́чний [аксіо́мний] ме́тод, ме́тод постула́тів
back-reflection ~ = ме́тод зворо́тного відбива́ння
balance(d) ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
balancing ~ = ме́тод [спо́сіб] зрівнова́жування
ball-and-ring ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряти температуру топлення смол)
ballistic ~ = балісти́чний ме́тод
basic ~ = основни́й ме́тод [спо́сіб]
batch ~ = паке́тний ме́тод [спо́сіб]; періоди́чний ме́тод [спо́сіб]
batching ~ = ме́тод [спо́сіб] дозува́ння
Bethe-Peierls ~ = ме́тод Бе́те-Па́єрлса
Bethe-Tait ~ = ме́тод Бе́те-Те́йта
binary-encounter ~ = ме́тод подві́йних зі́ткнень
Bogolyubov ~ = ме́тод Боголю́бова
Bohm-Gross ~ = ме́тод Бо́ма-Ґро́са
boiling-point ~ = ебуліоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
bolometric ~ = болометри́чний ме́тод [спо́сіб]
Born-Oppenheimer ~ = ме́тод Бо́рна-О́пенгаймера
Bragg-Gray ~ = ме́тод Бре́ґа-Ґре́я
bridge ~ = містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bridge null ~ = нульови́й містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bromate ~ = (of analysis) броматоме́трія
Brückner ~ = Брю́кнерів ме́тод
bright-field ~ = ме́тод сві́тлих полі́в
brittle-varnish ~ = ме́тод ла́кових по́кривів
bubble ~ = бульбашко́вий ме́тод (визначання в’язкости)
Bürger ~ = Бю́рґерів ме́тод
calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
calibration ~ = ме́тод [спо́сіб] калібрува́ння [ґрадуюва́ння]
calorimetric ~ = калориметри́чний ме́тод [спо́сіб]
capillary ~ = капіля́рний ме́тод (of surface-tension measurement – міряння поверхневого натягу; of viscosity measurement – міряння в’язкости)
cascade ~ = каска́довий ме́тод [спо́сіб]
Case ~ = Ке́йсів ме́тод
cavity ~ = резона́торний ме́тод [спо́сіб]
centrifuge ~ = ме́тод [спо́сіб] центрифугува́ння
charged-plunger ~ = ме́тод заря́дженого плу́нжера
chemical ~ = хемі́чний ме́тод
Chew-Low ~ = ме́тод Чу-Ло́у
chopped-beam ~ = ме́тод перери́вчастого стру́меня, ме́тод перерива́ння стру́меня
classification ~ = ме́тод [спо́сіб] класифіка́ції [систематиза́ції, впорядко́вування]
coating ~ = ме́тод [спо́сіб] нано́шення по́криву (на поверхню)
coherent-state ~ = ме́тод когере́нтних ста́нів
coincidence ~ = ме́тод збі́гів
collective ~ = колекти́вний ме́тод (пришвидшування)
collective-coordinate ~ = ме́тод колекти́вних координа́т
collocation ~ = ме́тод колока́цій
colorimetric ~ = колориметри́чний ме́тод
combination ~ = ме́тод комбіна́цій (of solving systems of linear equations – для розв’язування систем лінійних рівнянь)
combined ~ = комбіно́ваний ме́тод
comparative ~ = порівня́льний ме́тод
comparison ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] порі́внювання 2. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 3. ме́тод мажора́нт (for ordinary differential equations – для звичайних диференційних рівнянь)
compensation ~ = 1. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 2. ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння
complicated ~ = складни́й (щодо виконання) ме́тод [спо́сіб]
computation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
computer ~ = комп’ю́терний [компу́торний] ме́тод
conductance-measuring ~ = кондуктометри́чний ме́тод [спо́сіб]
conformal-mapping ~ = ме́тод конфо́рмних перетво́рень
contact ~ = конта́ктовий ме́тод [спо́сіб]
continuous ~ = непере́рвний ме́тод [спо́сіб]
conventional ~ = станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
convergence-preserving ~ of summation = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування] зі збере́женням збі́жности
cooling ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
coordinate ~ = ме́тод координа́т
coprecipitation ~ = ме́тод спі́льного оса́джування
correlation ~ = кореляці́йний ме́тод
count(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] підрахо́вування
counterpoise ~ = ме́тод замі́щування (у зважуванні)
coupled-channels ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
critical-path ~ = ме́тод крити́чного шля́ху
crude ~ = гру́бий [нето́чний] ме́тод [спо́сіб]
cryoscopic ~ = кріоскопі́чний ме́тод
cut-and-try ~ = 1. ме́тод спроб 2. ме́тод добира́ння
cyclic-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
dark-field ~ = ме́тод те́мних полі́в
Debye-Scherrer ~ = ме́тод Деба́я-Ше́рера
decontamination ~ = ме́тод [спо́сіб] дезактива́ції
decremental-neighborhood ~ = ме́тод зву́жуваних о́колів
deductive ~ = дедукти́вний ме́тод
deflection ~ = ме́тод ві́дхилів
delayed-coincidence ~ = ме́тод запі́знілих [затри́маних] збі́гів
deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (речовини на поверхню)
derivation ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
deriving ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
describing function ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
detection ~ = ме́тод [спо́сіб] реєструва́ння [виявля́ння]
difference ~ = різнице́вий ме́тод
differential ~ = різнице́вий ме́тод
diffraction ~ = дифракці́йний ме́тод
diffusion ~ = дифузі́йний ме́тод
digital ~ = цифрови́й ме́тод
dilatometric ~ = дилатометри́чний ме́тод
dilution ~ = ме́тод [спо́сіб] розво́дження [розве́дення]
dip-angle ~ = ме́тод кута́ на́хилу
dipping ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
direct ~ = прями́й ме́тод [спо́сіб]
direct-vision ~ = прями́й візуа́льний ме́тод, ме́тод прямо́го спостеріга́ння
discrete-ordinate ~ = ме́тод дискре́тних ордина́т
dispersion ~ = дисперсі́йний ме́тод [спо́сіб]
Doppler-shift-attenuation [DSA] ~ = ме́тод ме́ншання До́плерового зсу́ву
double-resonance ~ = ме́тод подві́йного резона́нсу
double-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
drop-weight ~ = ме́тод крапли́нної ма́си (міряти поверхневий натяг)
dye-penetrant ~ = ме́тод барвникі́в (виявляти дефекти)
dynamic ~ = динамі́чний ме́тод (міряння)
echo ~ = е́хо-ме́тод, ме́тод відлу́ння
eddy-current ~ = ме́тод вихоро́вих стру́мів
effective-mass ~ = ме́тод ефекти́вної ма́си
effective-potential ~ = ме́тод ефекти́вного потенція́лу
efficient ~ = ефекти́вний ме́тод
Egerton ~ = Е́ґертонів ме́тод
eikonal ~ = ейкона́льний ме́тод
elaborate ~ = 1. докла́дний ме́тод 2. складни́й ме́тод [спо́сіб]
elastic-compliance ~ = ме́тод пружно́ї пода́тливости
electrical ~ = електри́чний ме́тод [спо́сіб]
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ме́тод, ме́тод дифра́кції електро́нів
electron-orbit ~ = ме́тод електро́нних орбі́т
electron-paramagnetic-resonance [EPR] ~ = ме́тод електро́нного парамагне́тного резона́нсу [ЕПР]
electrophoretic ~ = ме́тод електрофоре́зу
electrostatic ~ = електростати́чний ме́тод
emanation ~ = еманаці́йний ме́тод
equal-altitude ~ = ме́тод одна́ко́вих висо́т
equal-deflection ~ = ме́тод одна́ко́вих ві́дхилів
error-compensation ~ = ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння по́хибок
escalator ~ = (матем.) ескала́торний ме́тод
estimation ~ = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
Euler ~ = О́йлерів ме́тод
Ewald-Kornfeld ~ = ме́тод Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да
exact ~ = то́чний ме́тод
excitation ~ = ме́тод збу́джування
exhaustion ~ = ме́тод виче́рпування
expansion ~ = ме́тод розвива́ння [розви́нення] в ряд
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] ме́тод
extended ~ = узага́льнений [поши́рений] ме́тод (to – на)
extrapolation ~ = 1. екстраполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] екстраполюва́ння [екстраполя́ції]
fabrication ~s = техноло́гія виготовля́ння
factorization ~ = ме́тод [спо́сіб] факториза́ції
falling-ball ~ = ме́тод па́дання ку́льки (визначати в’язкість)
falling-drop ~ = крапли́нний ме́тод, ме́тод падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряти густини рідин)
falling-sphere ~ = ме́тод падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначати в’язкість)
Feulgen ~ = Фо́йльґенів ме́тод
Feynman graph ~ = ме́тод Фа́йнменових діягра́м, Фа́йнменів діягра́мний ме́тод
fine ~ = тонки́й [то́чний] ме́тод [спо́сіб]
finitary ~ = фіні́тний ме́тод
finite-difference ~ = ме́тод скінче́нних різни́ць
finite-element ~ = ме́тод скінче́нних елеме́нтів
Fischer-Hinnen ~ = ме́тод Фі́шера-Гі́нена
fitting ~ = ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
flotation ~ = флотаці́йний ме́тод
focusing ~ = ме́тод фокусува́ння
formal ~ = форма́льний ме́тод
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
freezing-point ~ = кріоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
frequency-response ~ = ме́тод часто́тних характери́стик
Frobenius ~ = Фробе́ніусів ме́тод
functional ~ = функціона́льний ме́тод [підхі́д]
Galerkin ~ = ме́тод Гале́ркина [Ґальо́ркіна]
Galerkin-Petrov ~ = ме́тод Гале́ркина-Петро́ва [Ґальо́ркіна-Петро́ва]
galvanometric ~ = ґальванометри́чний ме́тод
generalized ~ = узага́льнений ме́тод (for – на)
generator-coordinate ~ = ме́тод твірни́х [ґенера́торних] координа́т
Gorter-Rose ~ = ме́тод Ґо́ртера-Ро́уза
gradient ~ = ґрадіє́нтний ме́тод
Gräffe ~ = ме́тод Ґре́фе
graph ~ = ме́тод (тео́рії) гра́фів
graphic(al) ~ = графі́чний ме́тод
graphic-analytical ~ = графоаналіти́чний ме́тод
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ме́тод
Green-function ~ = ме́тод фу́нкцій Ґри́на
grid ~ = сітко́ви́й ме́тод
Griebe-Schiebe ~ = ме́тод Ґри́бе-Ши́бе
Griffiths ~ = Ґри́фітсів ме́тод
group ~ = групови́й ме́тод
group-diffusion ~ = ме́тод групово́ї дифу́зії
group-theory ~ = теоретикогрупови́й ме́тод
gyroscopic ~ = гіроско́пний ме́тод
half-deflection ~ = ме́тод полови́нного ві́дхилу
harmonic-balance ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
heating ~ = ме́тод [спо́сіб] нагріва́ння
helium ~ = ге́лієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
high-accuracy ~ = високото́чний ме́тод (обчислювання)
high-energy electron diffraction [HEED] ~ = ме́тод дифра́кції швидки́х [високоенергети́чних] електро́нів
Hittorf ~ = Гі́торфів ме́тод
hodograph ~ = ме́тод годо́графа
Hoffmann ~ = Го́фманів ме́тод
holographic ~ = голографі́чний ме́тод
Holzer ~ = Го́льцерів ме́тод
homogenization ~ = гомогенізаці́йний ме́тод
hook ~ = ме́тод га́ків
Horner ~ = Го́рнерів ме́тод
Householder ~ = Га́усго́лдерів ме́тод
hybrid ~ = гібри́дний ме́тод
hydraulic analogy ~ = ме́тод гідравлі́чної анало́гії
hydrostatic weighing ~ = ме́тод гідростати́чного зва́жування
immersion ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
improved ~ = полі́пшений [удоскона́лений] ме́тод
indentation ~ = інде́нторний ме́тод (визначання твердости)
indirect ~ = непрями́й ме́тод [спо́сіб]
induction ~ = індукці́йний ме́тод [спо́сіб]
inefficient ~ = неефекти́вний ме́тод
inexact ~ = нето́чний ме́тод
infinity ~ = (опт.) ме́тод нескінче́нно відда́леної то́чки
in-situ ~ = ме́тод [спо́сіб] (міряння) на мі́сці, позалаборато́рний ме́тод [спо́сіб] (міряння)
integration ~ = ме́тод [спо́сіб] інтеґрува́ння
intercept ~ = ме́тод січни́х (визначання розмірів зернин у мікроструктурі)
interchange-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
interferometric ~ = інтерференці́йний ме́тод
interpolation ~ = 1. інтерполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] інтерполюва́ння [інтерполя́ції]
inverse-scattering-transform ~ = ме́тод обе́рненої зада́чі розсі́ювання
inverse iteration ~ = ме́тод обе́рненого ітерува́ння
inversion ~ = інверсі́йний ме́тод
involved ~ = складни́й ме́тод
ionization ~ = йонізаці́йний ме́тод
isotope-dilution ~ = ме́тод ізото́пного розве́дення
isotope-separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання ізото́пів
iteration ~ = 1. ме́тод ітера́цій 2. ме́тод [спо́сіб] ітерува́ння
iterative ~ = ітераці́йний ме́тод
Jaeger ~ = Дже́ґерів ме́тод
Jaeger-Steinwehr ~ = ме́тод Дже́ґера-Шта́йнвера
Kármán-Tsien ~ = ме́тод Ка́рмана-Ци́на
K-harmonics ~ = ме́тод K-гармо́нік
kinematic ~ = кінемати́чний ме́тод
Kjeldahl ~ = К’є́льдалів ме́тод
Klein-Rydberg ~ = ме́тод Кля́йна-Ри́дберґа
Kyropoulos ~ = (of crystal growth) Кіро́пулосів ме́тод (вирощування кристалів)
laboratory ~ = лаборато́рний ме́тод [спо́сіб]
Lagrange ~ = Лаґра́нжів ме́тод
Langmuir-Blodgett ~ = ме́тод Ле́нґмю́ра-Блоджет
lattice ~ = ґратко́вий ме́тод, ме́тод ґра́тки
Laue ~ = ме́тод Ля́уе
LCAO ~ = метод ЛКАО [лі́нійної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
lead ~ = плю́мбумовий [плю́мбієвий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
least-square(s) ~ = ме́тод найме́нших квадра́тів
limitation ~ = ме́тод перехо́ду до узага́льненої грани́ці (of a divergent sequence – розбіжної послідовности)
linear ~ = ліні́йний ме́тод
linear-combination-of-atomic-orbitals ~ = див. LCAO ~
linearization ~ = ме́тод [спо́сіб] лінеариза́ції
linearized-augmented(‑plane)-wave ~ = ме́тод лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль
lobing ~ = ме́тод рівносигна́льної зо́ни
low-energy electron diffraction [LEED] ~ = ме́тод дифра́кції пові́льних [низькоенергети́чних] електро́нів
magnetohydrodynamic analog ~ = магнетогідродинамі́чна анало́гія
matching ~ = ме́тод [спо́сіб] узгі́днювання [узго́джування]; ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
matrix ~ = ма́тричний ме́тод
maximum-likelihood ~ = ме́тод максима́льної правдоподі́бности
mean-field ~ = ме́тод сере́днього по́ля
mean-value ~ = ме́тод сере́дніх (зна́чень)
measuring ~ = ме́тод [спо́сіб] мі́ряння [вимі́рювання]
mechanical-quadrature ~ = ме́тод механі́чної квадрату́ри
mesh-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
midsquare ~ = ме́тод сере́дніх квадра́тів
Milne ~ = Мі́лнів ме́тод
minimizing ~ = ме́тод мініміза́ції
minimum-distance ~ = ме́тод мініма́льної ві́дстані
modelng ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
molecular-dynamics ~ = ме́тод молекуля́рної дина́міки
molecular-orbital ~ = ме́тод моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей
moments ~ = ме́тод моме́нтів
Monte-Carlo ~ = ме́тод Мо́нте-Ка́рло, ме́тод статисти́чних спроб
moving-averages ~ = ме́тод ковзни́х сере́дніх
moving-boundary ~ = ме́тод рухо́мої межі́
muffin-tin [MT] orbital ~ = ме́тод MT-орбіта́лей
Müller ~ = Мю́лерів ме́тод
multigroup ~ = багатогрупови́й ме́тод
multiple-collision ~ = ме́тод багаторазо́вих зі́ткнень
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х набли́жень
multiplication ~ = ме́тод [спо́сіб] мно́ження
multistage ~ = багатоета́пний [багатостаді́йний] ме́тод
multistep ~ = багатокро́ковий ме́тод
Muskhelishvili ~ = ме́тод Мусхелішві́лі
nearly-free-electron [NFE] ~ = ме́тод ма́йже ві́льних електро́нів
nephelometric ~ = нефелометри́чний ме́тод
net(‑point) ~ = ме́тод мере́ж
noncontact ~ = неконта́ктовий [безконта́ктовий] ме́тод [спо́сіб]
nonlinear ~ = неліні́йний ме́тод
Nordheim-Scalettar ~ = ме́тод Но́рдгайма-Скейле́тера
normalization ~ = ме́тод [спо́сіб] нормува́ння
nuclear-magnetic-resonance [NMR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного магне́тного резона́нсу [ЯМР]
nuclear-quadrupole-resonance [NQR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного квадрупо́льного резона́нсу [ЯКР]
null ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
null-balance ~ = ме́тод нульово́го бала́нсу
numerical ~ = числови́й ме́тод
numerical-simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] числово́го моделюва́ння
objective ~ = об’єкти́вний ме́тод
observation ~ = ме́тод [спо́сіб] спостеріга́ння
one-group ~ = одногрупови́й ме́тод
one-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
one-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
operator ~ = опера́торний ме́тод
optical ~ = опти́чний ме́тод
optical polarization ~ = опти́чний поляризаці́йний ме́тод
optical recording ~ = опти́чний ме́тод за́пису інформа́ції
optimization ~ = ме́тод [спо́сіб] оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння]
ordered-elimination ~ = ме́тод упорядко́ваного вилуча́ння
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthogonalized-plane-wave ~ = ме́тод ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating-crystal ~ = ме́тод коливно́го криста́лу, ме́тод колива́ння криста́лу
Otto-Lardillon ~ = ме́тод О́то-Лардильйо́на
parabolic ~ = ме́тод пара́бол
particle-in-cell ~ = ме́тод части́нки в комі́рці
partition ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
partitioning-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
path-integration ~ = ме́тод інтеґрува́ння за траєкто́ріями
Patterson-Harker ~ = ме́тод Па́терсона-Га́ркера
Peierls ~ = Па́єрлсів ме́тод
pendant-drop ~ = ме́тод зави́слої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
Penfold-Leiss ~ = ме́тод Пе́нфолда-Ля́йса
peratization ~ = ме́тод ператиза́ції
perturbation ~ = ме́тод збу́рень
perturbed-stationary-states [PSS] ~ = ме́тод збу́рених стаціона́рних ста́нів
phase-contrast ~ = ме́тод фа́зового контра́сту
phase-diagram ~ = ме́тод фа́зової діягра́ми
phase-integral ~ = ме́тод фа́зових інтеґра́лів
phase-modulation ~ = ме́тод фа́зової модуля́ції
phase-plane ~ = ме́тод фа́зової площини́
phase-shift ~ = ме́тод фа́зового зсу́ву, ме́тод зсу́ву фа́зи
phenomenological ~ = феноменологі́чний метод
photoelectric ~ = фотоелектри́чний ме́тод
photographic ~ = фотографі́чний ме́тод
photoluminescence ~ = фотолюмінесценці́йний [фотолюмінесце́нтний] ме́тод
photometric ~ = фотометри́чний ме́тод
plane-wave ~ = ме́тод пло́ских хвиль
Poggendorff ~ = По́ґендорфів ме́тод (first/secondперший/другий)
Poincaré ~ = ме́тод Пуанкаре́
polarographic ~ = полярографі́чний ме́тод
polygonal ~ = ме́тод ла́маних
postulational ~ = аксіо́мний ме́тод, ме́тод постула́тів
potential-drop ~ = ме́тод різни́ці (електри́чних) потенція́лів
potentiometric ~ = потенціометри́чний ме́тод
powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
powder-diffraction ~ = ме́тод дифра́кції на порошку́
power-series ~ = ме́тод степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в]
precision ~ = високото́чний [прецизі́йний] ме́тод (міряння)
predictor-corrector ~ = ме́тод прогнозува́ння та коре́кції
processing ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння; (мн.) техноло́гія обробля́ння
product-solution ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
program-evaluation-and-review-technique [PERT] ~ = ме́тод мереже́вого планува́ння
proton-recoil ~ = ме́тод відру́шених прото́нів
proving ~ = ме́тод [спо́сіб] дово́дження
pseudopotential ~ = ме́тод псевдопотенція́лу
pulse ~ = і́мпульсний ме́тод
pulse-echo ~ = ме́тод відби́тих і́мпульсів
pycnometric ~ = пікнометри́чний ме́тод
quadrature ~ = ме́тод квадрату́р
qualitative ~ = я́кісний ме́тод
quantitative ~ = кі́лькісний ме́тод
radiation ~ = радіяці́йний ме́тод [спо́сіб]
radio-astronomy ~ = радіоастрономі́чний ме́тод
radiocarbon ~ = радіометри́чний [вуглеце́вий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
radiographic ~ = радіографі́чний ме́тод
radiometric ~ = радіометри́чний ме́тод [спо́сіб]
radium ~ = ра́дієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
Ramsay-Young ~ = ме́тод Ре́мзі-Я́нґа [Рамза́я-Ю́нґа]
range ~ = ме́тод про́бі́гів
rapid ~ = експре́с-ме́тод
Rayleigh-Jansen ~ = ме́тод Ре́йлі-Я́нсена [Реле́я-Я́нсена]
Rayleigh-Ritz ~ = ме́тод Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца]
recognized ~ = (загально)ви́знаний ме́тод [спо́сіб]
rectangular ~ = ме́тод прямоку́тників
recurrence(‑formula) ~ = рекуре́нтний ме́тод
reduction ~ = ме́тод [спо́сіб] зве́дення
reference ~ = етало́нний ме́тод [спо́сіб]
reflected-wave ~ = ме́тод відби́тих хвиль
reflection ~ = ме́тод відбива́ння
reflection high-energy electron diffraction [RHEED] ~ = ме́тод дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів
refraction ~ = ме́тод зало́млених хвиль
refrigeration ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
refringent-wave ~ = ме́тод зало́млених хвиль
relative ~ = відно́сний ме́тод (міряння)
relaxation ~ = (матем.) релаксаці́йний ме́тод
renormalization-group ~ = ме́тод ренормгру́пи [ренормалізаці́йної гру́пи]
research ~ = ме́тод дослі́джування; (мн.) мето́дика дослі́джування
resonance ~ = резона́нсний ме́тод
resonance-fluorescence ~ = ме́тод резона́нсної флюоресце́нції
resonating-group ~ = ме́тод резонівни́х груп
response-matrix ~ = ме́тод характеристи́чних ма́триць
revolving-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rigorous ~ = стро́гий ме́тод
riometric ~ = ріометричний ме́тод
Ritz ~ = Ри́тців ме́тод
rod-drop ~ = ме́тод [спо́сіб] скида́ння стри́жня
rolling-crystal ~ = ме́тод хита́ння криста́лу
Römer ~ = Ре́мерів ме́тод [до́слід]
root-squaring ~ = ме́тод підне́сення до квадра́ту
rotating-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rotating-cylinder ~ = ме́тод оберта́ння цилі́ндра
rotating-oscillating-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та колива́ння (кристалу)
rotating-rolling-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та хита́ння (кристалу)
routine ~ = уста́лений [станда́ртний, загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
Runge-Kutta ~ = ме́тод Ру́нґе-Ку́та
Rydberg-Klein-Rees [RKR] ~ = ме́тод Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
saddle-point ~ = ме́тод перева́лу
sandwich ~ = ме́тод са́ндвіча, ме́тод перемежо́ваних шарі́в
Sawada ~ = ме́тод Сава́ди
scales ~ = ме́тод терезі́в (for algebraic equations – до алґебричних рівнянь)
scattering-matrix ~ = ме́тод ма́триці розсі́ювання
scenario ~ = ме́тод сцена́ріїв
Schleiermacher ~ = Шля́єрмахерів ме́тод
schlieren ~ = (опт.) тіньови́й ме́тод, ме́тод смуг
Schulz ~ = Шу́льців ме́тод
Schuster ~ = Шу́стерів ме́тод
scientific ~ = науко́вий підхі́д
scintillation ~ = сцинтиляці́йний ме́тод
scratch ~ = ме́тод дря́пання (визначати твердість)
search ~ = ме́тод по́шуку
secant ~ = ме́тод січни́х
sedimentation ~ = ме́тод оса́джування
Seidel ~ = За́йделів ме́тод
self-consistent-field ~ = ме́тод самоузго́дженого по́ля
semi-inverse ~ = напівобе́рнений ме́тод
semiaverages ~ = ме́тод напівусере́днювання
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ме́тод
separable-potential ~ = ме́тод сепара́бельного потенція́лу
separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
separation-nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
separation-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
sequential ~ = послідо́вний ме́тод, ме́тод послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння]
sequential ~ of testing = ме́тод послідо́вних спроб
sequential estimation ~ = ме́тод послідо́вного оці́нювання
sequential-search ~ = ме́тод ітераці́йного по́шуку
sessile-bubble ~ = ме́тод засі́лої бу́льбашки (у мірянні поверхневого натягу)
sessile-drop ~ = ме́тод засі́лої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
shadow ~ = тіньови́й ме́тод
shooting ~ = ме́тод пристрі́лювання
simple ~ = про́сти́й ме́тод [спо́сіб]
simplex ~ = си́мплексний ме́тод
simplified ~ = спро́щений ме́тод [спо́сіб]
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння; імітаці́йний ме́тод
single-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
single-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
small-parameter ~ = ме́тод малого параметра
smoothing ~ = ме́тод згла́джування
sounding ~ = ме́тод [спо́сіб] зондува́ння
spectral ~ = спектра́льний ме́тод
spectrometer ~ = спектрометри́чний ме́тод
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний ме́тод
spherical-harmonics ~ = ме́тод сфери́чних гармо́нік
spray(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] напоро́шування (покриву)
staircase(‑estimation) ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] ме́тод [спо́сіб] 2. станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
standing-wave ~ = ме́тод стоя́чої хви́лі
state-space ~ = ме́тод про́стору ста́нів
static ~ = ме́тод стати́чного мі́ряння [вимі́рювання]
statistical ~ = статисти́чний ме́тод
steepest-descent ~ = ме́тод найстримкі́шого спу́ску, ме́тод перева́лу
step-by-step ~ = 1. поета́пний ме́тод [спо́сіб] 2. ме́тод окре́мих кро́ків
Stöber ~ = (of crystal growth) Ште́берів ме́тод (вирощування кристалів)
stochastic ~ = стохасти́чний ме́тод
Stockbarger ~ = (of crystal growth) Сто́кбарґерів ме́тод (вирощування кристалів)
stopped-flow ~ = (фх) ме́тод зупи́неного стру́меня
strength-testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування мі́цности [на мі́цність]
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний ме́тод
strong-coupling ~ = ме́тод си́льного зв’язку́
subjective ~ = суб’єкти́вний ме́тод
substitution ~ = 1. (матем.) ме́тод замі́ни змі́нних; ме́тод [спо́сіб] підставля́ння 2. (фіз.) ме́тод замі́щування (у зважуванні)
successive-approximations ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
summation ~ = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування]
superposition ~ = ме́тод суперпози́ції
sweep(ing)-out ~ = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
symbolical ~ = 1. опера́торний ме́тод 2. ме́тод ко́мплексних ампліту́д
tagged-photon ~ = ме́тод позна́чених [заналичко́ваних, мі́чених] фото́нів
Tamm-Dancoff ~ = ме́тод Та́ма-Да́нкова
tachometrical ~ = тахометри́чний ме́тод
tangent ~ = ме́тод доти́чних
tangent-plane ~ = ме́тод доти́чних площи́н
telluric-current ~ = ме́тод телури́чних стру́мів
tensiometer ~ = ме́тод (відрива́ння) кільця́ (у мірянні поверхневого натягу)
testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод
thermodynamic ~ = термодинамі́чний ме́тод
thermometric ~ = термометри́чний ме́тод
time-of-flight ~ = ме́тод ча́су проліта́ння
topological ~ = топологі́чний ме́тод
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
traditional ~ = традиці́йний [загальнопри́йнятий, відо́мий, звича́йний, найпоши́реніший] ме́тод
transfer-matrix ~ = ме́тод матриці перено́шення
transformation ~ = ме́тод [спо́сіб] перетво́рювання
transposition ~ = ме́тод переставля́ння
trapezoid(al) ~ = ме́тод трапе́цій
trial-and-error ~ = 1. ме́тод спроб та помило́к 2. ме́тод добира́ння
triangulation ~ = триангуляці́йний ме́тод
up-and-down ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
usual ~ = загальнопри́йнятий ме́тод
valence-bond(‑resonance) ~ = ме́тод вале́нтних зв’язкі́в
Van der Pauw ~ = ме́тод Ван дер Па́у
vapor-deposition ~ = ме́тод оса́джування з парово́ї фа́зи
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
variate-difference ~ = різнице́во-дисперсі́йний ме́тод
variation ~ = ме́тод [спо́сіб] варіюва́ння
variational ~ = варіяці́йний ме́тод
Verneuil ~ = (of crystal growth) Верне́йлів ме́тод (вирощування кристалів)
visual ~ = візуа́льний ме́тод [спо́сіб]
volumetric ~ = о́б’є́мний ме́тод
vortex-distribution ~ = ме́тод розподі́лених ви́хорів
Watson ~ = Ва́тсонів ме́тод
Weissenberg ~ = Ва́йсенберґів ме́тод
Weizsäcker-Williams ~ = ме́тод Ва́йцзекера-Ві́ліямса
Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] ~ = ме́тод Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на, ме́тод ВКБ
Wick ~ = Ві́ків ме́тод
Wick-Chandrasekhar ~ = ме́тод Ві́ка-Чандрасека́ра
Wigner-Seitz ~ = ме́тод Ві́ґнера-За́йтца
Wilzbach ~ = Ві́льцбахів ме́тод
x-ray diffraction ~ = рентґенодифрактометри́чний [рентґенодифракці́йний, рентґенострукту́рний] метод
x-ray goniometry ~ = рентґеногоніометри́чний ме́тод
x-ray powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
Yvon ~ = Іво́нів ме́тод
zero ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
zero-beat ~ = ме́тод нульово́го биття́
zero-deflection ~ = ме́тод нульово́го ві́дхилу
mode 1. мо́да || мо́довий 2. режи́м || режи́мний ■ to place [put] smth into a ~ вво́дити//вве́сти щось в режи́м 3. ме́тод, спо́сіб 4. фо́рма, тип
[məʊd, moʊd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of decay = фо́рма ро́зпаду
~ of motion = фо́рма ру́ху
~ of operation = режи́м робо́ти
~ of oscillation = мо́да [тип, фо́рма] колива́нь
~ of vibration = мо́да [тип, фо́рма] колива́нь
abnormal ~ = ненорма́льний [незаплано́ваний, непередба́чений] режи́м
acceleration ~ = режи́м пришви́дшування
acoustic ~ = акусти́чна мо́да
access ~ = (комп.) режи́м до́ступу
address ~ = (комп.) адре́сний режи́м
addressing ~ = (комп.) спо́сіб адресува́ння [зверта́ння]
allowed (decay) ~ = дозво́лений тип ро́зпаду
alternate ~ = (комп.) режи́м навперемі́нного до́ступу
amplification ~ = режи́м підси́лювання
anomalous ~ = анома́льна мо́да
anticipation ~ = (комп.) випереджа́льний режи́м, режи́м із випереджа́нням
aperiodic ~ = аперіоди́чна мо́да
automatic ~ = автомати́чний режи́м
avalanche ~ = лави́но́вий режи́м
axial ~ = осьова́ [аксі́йна] мо́да
azimuthal ~ = а́зимутна мо́да
ballooning ~ = бало́нна мо́да
background ~ = (комп.) фо́новий режи́м
backward propagating ~ = мо́да, поши́р(юва)на в зворо́тному на́прямі
backward-traveling-wave ~ = режи́м зворо́тної біжу́чої хви́лі
ballistic ~ = балісти́чний режи́м
basic ~ = основни́й режи́м
batch ~ = (комп.) паке́тний режи́м
Bernstein ~ = Бе́рнштайнова [Бернште́йнова] мо́да
bistable ~ = двоста́новий режи́м
bulk ~ = о́б’є́мна мо́да; (мн.) о́б’є́мні колива́ння
burst ~ = (комп.) монопо́льний режи́м
cavity ~ = мо́да резона́тора
collective ~ = колекти́вна мо́да, колекти́вні колива́ння
command ~ = (комп.) кома́ндний режи́м
common ~ = (ел.) синфа́зний сигна́л
compatibility ~ = (комп.) режи́м сумі́сности
competitive (decay) ~s = конкуре́нтні ти́пи ро́зпаду
confined ~ = утри́мувана мо́да
continuous ~ = безпере́рвний режи́м, режи́м непере́рвної робо́ти
cooling ~ = режи́м [спо́сіб] охоло́джування
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
crack ~ = тип трі́щини
damped ~ = згасна́ мо́да
data-processing ~ = режи́м опрацьо́вування да́них
decay ~ = тип ро́зпаду
deceleration ~ = режи́м спові́льнювання
deformation ~ = тип деформа́ції
degenerate ~ = ви́роджена мо́да
design ~ = норма́льний [заплано́ваний] режи́м
dissipative ~ = 1. дисипати́вна мо́да 2. дисипати́вний режи́м
dominant ~ = основна́ мо́да
drift ~ = 1. дре́йфова мо́да 2. дре́йфовий режи́м
dynamic ~ = динамі́чний режи́м
edge ~ = крайова́ мо́да
edit ~ = режи́м редагува́ння
electron ~ = електро́нна мо́да
electron-acceleration ~ = режи́м пришви́дшування електро́нів
evanescent ~ = знико́ма мо́да
excitation ~ = 1. тип збу́дження 2. спо́сіб [режи́м] збу́джування
excited ~ = збу́джена мо́да
exciting ~ = збу́джувальна мо́да
exclusive usage ~ = (комп.) монопо́льний режи́м
executive ~ = (комп.) привілейо́ваний режи́м
failure ~ = 1. (мех.) тип руйнува́ння 2. (техн.) тип відмо́ви
fast ~ = швидка́ мо́да
fastest-growing ~ = мо́да, що зроста́є найшви́дше
fast-growing ~ = швидковисхідна́ мо́да
first(‑order) ~ = мо́да пе́ршого поря́дку
fission ~ = тип по́ділу/ді́лення
flute ~ = жолобко́ва мо́да
forbidden (decay) ~ = заборо́нений тип ро́зпаду
foreground ~ = (комп.) пріорите́тний режи́м
fracture ~ = тип [хара́ктер] руйнува́ння
free-running ~ = 1. режи́м ві́льного до́ступу 2. автоно́мний режи́м
fundamental ~ = основна́ мо́да
gate(d) ~ = очі́кувальний режи́м
ghost ~ = мо́да-при́вид (у хвилеводі)
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунова мо́да
graphics ~ = (комп.) графі́чний режи́м
growing ~ = мо́да, що зроста́є
hard ~ = 1. жорстка́ мо́да 2. жорстки́й режи́м
heating ~ = режи́м [спо́сіб] нагріва́ння
higher-frequency ~ = високочасто́тніша мо́да
higher-order ~ = вищепоря́дкова мо́да, мо́да ви́щого поря́дку
highest-frequency ~ = найвисокочасто́тніша мо́да
highest-order ~ = найвищепоря́дкова мо́да, мо́да найви́щого поря́дку
high-frequency ~ = високочасто́тна мо́да
high-order ~ = високопоря́дкова мо́да, мо́да висо́кого поря́дку
high-pass ~ = режи́м пропуска́ння висо́ких часто́т
hybrid ~ = гібри́дна мо́да; гібри́дний режи́м
impurity ~ = домішко́ва мо́да
individual ~ = окре́ма мо́да
in-phase ~s = синфа́зні мо́ди
interacting ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
interaction ~ = тип взаємоді́ї
interactive ~ = (комп.) діяло́говий [інтеракти́вний] режи́м
interchange ~ = обмі́нна мо́да (у плазмі)
interfering ~ = зава́дна мо́да
ion ~ = йо́нна мо́да
ion-acceleration ~ = режи́м пришви́дшування йо́нів
isolated ~ = окре́ма [поодино́ка] мо́да
kinetic ~ = кінети́чний режи́м
kink ~ = кі́нкова [зги́нова] мо́да
landscape ~ = (комп.) ландша́фтний режи́м
large-scale ~ = великомасшта́бна мо́да
lattice ~ = ґратко́ва мо́да, мо́да колива́нь кристалі́чної ґра́тки
linear ~ = ліні́йна мо́да
local ~ = 1. лока́льна мо́да 2. автоно́мний режи́м
long-wavelength ~ = довгохвильова́ мо́да
longitudinal ~ = поздо́вжня мо́да
lower-frequency ~ = нижчечасто́тна мо́да
lower-order ~ = нижчепоря́дкова мо́да, мо́да ни́жчого поря́дку
lowest-frequency ~ = найнижчечасто́тна мо́да
lowest-order ~ = найнижчепоря́дкова мо́да, мо́да найни́жчого поря́дку
low-frequency ~ = низькочасто́тна мо́да
low-order ~ = низькопоря́дкова мо́да, мо́да низько́го поря́дку
low-pass ~ = режи́м пропуска́ння низьки́х часто́т
magnetostatic ~ = магнетостати́чна мо́да
master ~ = привілейо́ваний режи́м
measurement ~ = режи́м мі́ряння [вимі́рювання]
medium-frequency ~ = проміжночасто́тна мо́да, мо́да промі́жно́ї частоти́
mixed ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
natural ~ = власти́ва мо́да
nondegenerate ~ = неви́роджена мо́да
nonlinear ~ = неліні́йна мо́да
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна мо́да
nonresonant ~ = нерезона́нсна мо́да
nonstationary ~ = нестаціона́рний режи́м
normal ~ = норма́льна мо́да; ві́льні [власти́ві, норма́льні] колива́ння
nuclear-decay ~ = тип ро́зпаду ядра́
off-line ~ = автоно́мний режи́м
online ~ = операти́вний режи́м; неавтономний режим
operation ~ = режи́м робо́ти
optical ~ = опти́чна мо́да
oscillating ~ = 1. коливна́ мо́да (на відміну від згасної чи аперіодичної) 2. осцилівна́ мо́да
oscillation ~ = мо́да [тип] колива́нь
oscillatory ~ = див. oscillating ~
page ~ = (комп.) сторінко́вий режи́м
parasitic ~ = неба́жана [парази́тна] мо́да
penetrating ~ = прони́клива мо́да
perturbed ~ = збу́рена мо́да
perturbing ~ = збу́рювальна мо́да
plasma ~ = пла́змо́ва мо́да, мо́да пла́змо́вих колива́нь
polarized ~ = поляризо́вана мо́да
portrait ~ = (комп.) вертика́льний [портре́тний] режи́м
preset ~ = напере́дза́даний режи́м
principal ~ = основна́ [головна́] мо́да
privileged ~ = привілейо́ваний [пріорите́тний] режи́м
propagating ~ = поши́рна [поши́рювана] мо́да
propagation ~ = режи́м [спо́сіб] поши́рювання (коливань)
protected ~ = захи́щений режи́м
pulse ~ = і́мпульсний режи́м
pump(ing) ~ = режи́м нагніта́ння [помпува́ння]
quasi-degenerate ~ = квазиви́роджена мо́да
radial ~ = радія́льна мо́да
radiation ~ = радіяці́йна мо́да
reactive ~ = реакти́вна мо́да
real-time ~ = реальночасови́й режи́м, режи́м реа́льного ча́су
reflected ~ = відби́та мо́да
refracted ~ = зало́млена мо́да
relativistic ~ = релятивісти́чна мо́да
resonance ~ = резона́нсний режи́м
resonant ~ = резона́нсна мо́да
resonator ~ = мо́да резона́тора
rotation ~ = оберто́ва [ротаці́йна] мо́да
saturated ~ = насито́вий режи́м, режи́м наси́чености [наси́чення]
saturation ~ = насито́вий режи́м, режи́м наси́чености [наси́чення]
scanning ~ = 1. режи́м сканува́ння 2. тип розго́ртки
screw tearing ~ = ґвинтова́ ти́ринг-мо́да
search ~ (комп.) режи́м по́шуку
short-wavelength ~ = короткохвильова́ мо́да
side ~ = бічна́ [сателі́тна] мо́да
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
single ~ = окре́ма [поодино́ка] мо́да
sliding ~ = ковзни́й режи́м
slow ~ = пові́льна мо́да
small-scale ~ = маломасшта́бна мо́да
soft ~ = 1. м’яки́й режи́м 2. м’яка́ мо́да
sound ~ = звукова́ мо́да
space-charge ~ = режи́м просторо́вого заря́ду
spatial ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] мо́да
spurious ~ = парази́тна мо́да
stable ~ = стійка́ мо́да
standby ~ = очі́кувальний режи́м
standing wave ~ = режи́м стоя́чої хви́лі
stationary ~ = стаціона́рний режи́м
static ~ = стати́чний режи́м
steady-state ~ = уста́лений режи́м
storage ~ = (комп.) режи́м запи́сування [запам’ято́вування]
surface ~ = поверхне́ва мо́да
tearing ~ = ти́ринг-мо́да
test ~ = режи́м [спо́сіб] перевіря́ння
text ~ = (комп.) те́кстовий [си́мвольний] режи́м
time ~ = часови́й режи́м
time-shared ~ = режи́м розподі́леного ча́су
transient ~ = перехі́дний [неуста́лений, нестаціона́рний] режи́м
transit-time ~ = режи́м проліта́ння
transmission ~ = режи́м пропуска́ння
transverse ~ = попере́чна мо́да
transverse electric [TE] ~ = попере́чна електри́чна мо́да
transverse electromagnetic [TEM] ~ = попере́чна електромагне́тна мода
transverse magnetic [TM] ~ = попере́чна магне́тна мода
trapped ~ = захо́плена мо́да
traveling-wave ~ = режи́м біжу́чої хви́лі
uncoupled ~s = незв’я́зані [невзаємоді́йні] мо́ди
undamped ~ = незгасна́ мо́да
undulation ~ of deformation = хвиля́ста модуля́ція (в рідинних кристалах)
unperturbed ~ = незбу́рена мо́да
unpolarized ~ = неполяризо́вана мо́да
unstable ~ = нестійка́ мо́да
unwanted ~ = неба́жана мо́да
vibration ~ = мо́да колива́нь
video ~ = відеорежи́м
waveguide ~ = хвилеві́дна мо́да, мо́да колива́нь у хвилево́ді
whistler ~ = свистова́ мо́да
zero ~ = нульова́ мо́да
zero-order ~ = мо́да нульово́го поря́дку
model 1. моде́ль || моде́льний || моделюва́ти//змоделюва́ти (за взірцем – after) 2. маке́т; схе́ма || маке́тний; схе́мний 3. зразо́к; взіре́ць; шабло́н; тип || зразко́вий, взірце́вий ■ after/on a ~ на взіре́ць, за взірце́м 4. моделюва́льний при́стрій 5. ліпи́ти/‌вилі́плювати//ви́ліпити
['mɒdl, 'mɑːdl]
~ for a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of calculation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (теоретична)
~ of closed universe = моде́ль за́мкненого все́світу
~ of computation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (комп’ютерна)
~ of a disordered system = моде́ль невпорядко́ваної систе́ми
~ of a galaxy = моде́ль гала́ктики
~ of interacting particles = моде́ль взаємоді́йних части́нок
~ of interaction = моде́ль взаємоді́ї
~ of а nucleus = моде́ль ядра́
~ of a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of a potential = моде́ль потенція́лу
~ of a semiconductor surface = моде́ль пове́рхні напівпровідника́
~ of a surface = моде́ль пове́рхні
~ of the universe = моде́ль все́світу
abstract ~ = теорети́чна моде́ль; абстра́ктна моде́ль
adequate ~ = адеква́тна моде́ль
alpha-particle ~ = а́льфа-части́нко́ва [кла́стерна] моде́ль (ядра)
anisotropic ~ = анізотро́пна моде́ль; (of the universe – всесвіту)
anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] ~ = анізотро́пна І́зинґова моде́ль із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів
approximate ~ = набли́жена моде́ль
archetypal ~ = моде́ль ра́ннього [початко́вого] все́світу
atomic ~ = 1. моде́ль а́тома 2. а́томна моде́ль (будови речовини)
bag ~ = (тп) моде́ль мішкі́в
band ~ = (тт) зо́нна моде́ль
Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] ~ = моде́ль Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ]
baryon composite ~ = скла́дена моде́ль баріо́на
baryon-exchange ~ = моде́ль із баріо́нним о́бміном
bench ~ = сте́ндова моде́ль
big-bang ~ = моде́ль вели́кого ви́буху
blackbody ~ = моде́ль чо́рного ті́ла
black nucleus ~ = моде́ль чо́рного ядра́
Bohr ~ = Бо́рова моде́ль а́тома
Bohr-Mottelson ~ = моде́ль Бо́ра-Мо́тельсона
bootstrap ~ = (тп) моде́ль бутстра́пу [зашнуро́вування]
Born ~ = Бо́рнова моде́ль
Born-Madelung ~ = моде́ль Бо́рна-Маделу́нґа
Bose-gas ~ = моде́ль бо́зе-га́зу
boson-exchange ~ = моде́ль із бозо́нним о́бміном
brane ~ = бра́нова моде́ль, моде́ль бран
braneworld (cosmological) ~ = (космологі́чна) моде́ль бра́нового сві́ту
breadboard ~ = (ел.) маке́тна схе́ма
cascade ~ = каска́дова моде́ль
cell ~ = комі́ркова моде́ль
chiral ~ = хіра́льна моде́ль
classical ~ = класи́чна моде́ль
clock ~ = годи́нникова моде́ль (спінів на ґратці)
closed ~ = за́мкнена моде́ль
cloudy-bag ~ = моде́ль мішкі́в із хма́рою [оболо́нкою] (мезонів)
cloudy-crystal-ball ~ = (яф) опти́чна моде́ль
cluster ~ = 1. кла́стерна моде́ль 2. а́льфа-частинко́ва [кла́стерна] моде́ль ядра́
coherent-tube ~ = (яф) моде́ль когере́нтної труби́
collective ~ = колекти́вна моде́ль
collective electron ~ = моде́ль спі́льних [сколективізо́ваних] електро́нів
color ~ = (тп) ко́лірна моде́ль
composite ~ = складна́ [скла́дена] моде́ль
composite-nucleus ~ = моде́ль скла́деного ядра́
compound-nucleus ~ = моде́ль компа́унд-ядра́ [скла́деного ядра́]
computation(al) ~ = комп’ю́терна [обчи́слювальна] моде́ль
computer ~ = комп’ю́терна моде́ль
conceptual ~ = концептуа́льна моде́ль
confinement ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
confining ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
constituent-interchange ~ [CIM] = складна́ моде́ль (ядра) із вну́трішнім о́бміном
continuum-shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра) з урахува́нням непере́рвного спе́ктру
corona ~ = моде́ль коро́ни
correlated-particle ~ = моде́ль скорельо́ваних части́нок
cosmological ~ = космологі́чна моде́ль
coupled-channel ~ = моде́ль зв’я́заних кана́лів
cranking ~ = (яф) моде́ль примусо́вого оберта́ння
crude ~ = гру́ба моде́ль
crystal ~ = моде́ль криста́лу (теоретична)
descriptive ~ = описо́ва моде́ль
de Sitter ~ of universe = де-Си́терова моде́ль все́світу
deterministic ~ = детерміністи́чна моде́ль
diffraction ~ = дифракці́йна моде́ль (of a nuclear reactionядрової реакції)
diffuse-reflection ~ = моде́ль дифу́зного відбива́ння
diffusion ~ = дифузі́йна моде́ль
discrete ~ = дискре́тна моде́ль
dissipationless ~ = бездисипаці́йна моде́ль
dissipative ~ = дисипати́вна моде́ль
downgraded ~ = спро́щена моде́ль
draft ~ = ескі́зна [черне́ткова, прибли́зна] моде́ль
Drell ~ = Дре́лова моде́ль
drop(let) ~ = крапли́нна моде́ль (of the nucleus – ядра)
dual ~ = дуа́льна моде́ль
dual-absorption ~ = дуа́льна моде́ль поглина́ння
dual-resonance ~ = дуа́льно-резона́нсна моде́ль
dynamic(al) ~ = динамі́чна моде́ль
eight-vertex (lattice) ~ = восьмиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
eikonal ~ = ейкона́льна моде́ль
electroweak ~ = моде́ль електрослабко́ї взаємоді́ї
Elliot ~ = Е́ліотова моде́ль
empirical ~ = емпіри́чна моде́ль
energy-transfer ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення] ене́ргії
equilibrium ~ = 1. рівнова́жна моде́ль 2. моде́ль рівнова́ги
evaporation ~ = моде́ль випаро́вування (ядра)
evolutionary ~ = еволюці́йна моде́ль
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зна моде́ль
exchange ~ = обмі́нна [перифері́йна] моде́ль
experimental ~ = експеримента́льна [до́слідна] моде́ль
extended-particle ~ = моде́ль части́нки скінче́нних (ненульових) ро́змірів
Fano-Lichten ~ = моде́ль Фа́но-Лі́хтена
Fermi-gas ~ = моде́ль фе́рмі-га́зу
Fermi-liquid ~ = моде́ль фе́рмі-рідини́
field-theoretic ~ = моде́ль в те́рмінах тео́рії по́ля
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна моде́ль
finite-range ~ = моде́ль скінче́нного ра́діуса (взаємо)ді́ї
fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу [вогняно́ї ку́лі]
flavor ~ = (тп) моде́ль з арома́том
flow ~ = моде́ль пото́ку
formal ~ = форма́льна моде́ль
full-scale ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
full-size ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
functional ~ = функці́йна моде́ль
gauge ~ = калібрува́льна моде́ль
gauge-field ~ = калібрува́льна польова́ моде́ль
generalized ~ = узага́льнена моде́ль
geometric ~ = геометри́чна моде́ль
giant-resonance ~ = (яф) моде́ль велете́нського резона́нсу
gluon ~ = ґлюо́нна моде́ль
Goldberger ~ = Ґо́лдберґерова моде́ль
Goldhaber-Teller ~ = моде́ль Ґо́лдгабера-Те́лера
governor ~ = моде́ль реґуля́тора
Granato-Lücke ~ = моде́ль Ґрана́то-Лю́ке
grand unified ~ = моде́ль вели́кого об’є́днання
graphic ~ = графі́чна моде́ль
grid ~ = (комп.) сітко́ва́ моде́ль
half-scale ~ = моде́ль у полови́ну натура́льної величини́
hard-collision ~ = моде́ль жорстки́х зі́ткнень
hard-core ~ = моде́ль твердо́го осе́рдя [ко́ру]
hard-hexagon ~ = моде́ль тверди́х [жорстки́х] шестику́тників
hard-sphere ~ = моде́ль тверди́х ку́льок
hard-sphere gas ~ = моде́ль твердоку́лькового га́зу
hard-sphere fluid ~ = моде́ль твердоку́лькового пли́ну
harmonic-oscillator ~ = моде́ль гармоні́чного осциля́тора
Haywood ~ = Ге́йвудова моде́ль
heuristic ~ = евристи́чна моде́ль
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна моде́ль
Higgs ~ = Гі́ґсова моде́ль
Hubbard ~ = Га́бардова моде́ль
hybrid ~ = гібри́дна моде́ль
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна моде́ль
hypothetical ~ = гіпо́тезна [гіпотети́чна] моде́ль
ideal-gas ~ = моде́ль ідеа́льного га́зу
idealistic ~ = ідеа́льна [ідеалісти́чна] моде́ль
impenetrable-nucleus ~ = моде́ль непрони́кного ядра́
independent-particle ~ = моде́ль незале́жних части́нок; одночасти́нко́ва моде́ль
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна моде́ль
inflation ~ = інфляці́йна моде́ль
interacting-boson ~ = моде́ль (з урахуванням) бозо́нної взаємоді́ї
interpolation ~ = інтерполяці́йна моде́ль
isobar ~ = ізоба́рна моде́ль
Ising ~ = І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль
isotropic Ising ~ = ізотро́пна І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль (of the universe – всесвіту)
Jackson ~ = Дже́ксонова моде́ль
jet ~ = (яф) струми́нна моде́ль
Kane ~ = Ке́йнова моде́ль
Kellerman ~ = Ке́лерманова
Kelvin-Voigt-Meyer ~ = моде́ль Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра
kinematic ~ = кінемати́чна моде́ль
kinetic ~ = кінети́чна моде́ль
Kronig-Penney ~ = моде́ль Кро́ніґа-Пе́ні
Kubeika-Munk ~ = моде́ль Кубе́йки-Му́нка
Lane-Thomas-Wigner ~ = моде́ль Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера
Lee ~ = моде́ль Лі́
large-scale ~ = великомасшта́бна моде́ль, моде́ль у вели́кому масшта́бі
lattice ~ = ґратко́ва моде́ль
lattice-gas ~ = моде́ль ґратко́вого га́зу
lattice gauge ~ = калібрува́льна ґратко́ва моде́ль
linear ~ = ліні́йна моде́ль
linear-absorption ~ = (яф) моде́ль ліні́йного поглина́ння
linearized ~ = лінеаризо́вана моде́ль
liquid-drop ~ = крапли́нна моде́ль (ядра)
massive ~ = маси́вна моде́ль
massive-vector-meson ~ = моде́ль маси́вних ве́кторних мезо́нів
massless ~ = безма́сова моде́ль
master ~ = етало́нна моде́ль
mathematical ~ = математи́чна моде́ль
mean-field ~ = моде́ль сере́днього по́ля
mechanical ~ = механі́чна моде́ль
melting ~ = моде́ль то́плення
membrane ~ = мембра́нова моде́ль
Mendelssohn ~ = Ме́ндельсонова моде́ль
Migdal-Watson ~ = моде́ль Міґда́ла-Ва́тсона
modified ~ = (з)модифіко́вана моде́ль
molecular ~ = 1. моде́ль моле́кули 2. молекуля́рна моде́ль
multicenter-shell ~ = багатоце́нтрова оболо́нкова моде́ль (ядра)
multifireball ~ = багатофаєрбо́льна моде́ль, моде́ль багатьо́х вогняни́х куль
multifluid ~ = багатопли́нова моде́ль (плазми)
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ моде́ль
multiperipheral ~ = (яф) мультиперифері́йна моде́ль
multiple-parton ~ = багатопарто́нна моде́ль
multiresonance ~ = багаторезона́нсова моде́ль
Nilsson-Mottelson ~ = моде́ль Ні́льсона-Мо́тельсона
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна моде́ль
nonideal gas ~ = моде́ль реа́льного га́зу
noninteracting-particle ~ = моде́ль невзаємоді́йних части́нок
nonlinear ~ = неліні́йна моде́ль
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна моде́ль
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна моде́ль
nuclear ~ = моде́ль ядра́
nuclear-fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу, моде́ль вогняно́ї ку́лі
nuclear-fluid-dynamic ~ = моде́ль я́дерної/ядро́вої плинодина́міки
nuclear-hydrodynamic ~ = ядро́ва гідродинамі́чна моде́ль
numerical ~ = числова́ моде́ль
octet ~ = (тп) окте́тна моде́ль
one-boson-exchange [OBE] ~ = моде́ль із однобозо́нним о́бміном
one-dimensional ~ = однови́мірна моде́ль
one-group ~ (яф) одногрупова́ моде́ль
one-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
one-pion-exchange [OPE] ~ = моде́ль із однопіо́нним о́бміном
one-pole ~ = однопо́люсна моде́ль
optical ~ = опти́чна моде́ль (ядра)
order-disorder ~ = (тт) моде́ль поря́док-бе́злад
oscillator ~ = 1. осциля́торна моде́ль 2. моде́ль осциля́тора
paracrystal ~ = паракристалі́чна моде́ль
paracrystallite ~ = паракристалі́тна моде́ль
particle ~ = моде́ль (елементарної) части́нки
particle-core coupling ~ = моде́ль зв’язку́ части́нка-осе́рдя (ядра)
parton ~ = парто́нна моде́ль
Peierls-Nabarro ~ = моде́ль Па́єрлса-Наба́ро
Perey-Buck ~ = моде́ль Пер’є́-Ба́ка
perfectly-rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
peripheral ~ = (яф) перифері́йна [обмі́нна] моде́ль
phase-transition ~ = моде́ль фа́зового перехо́ду
phenomenological ~ = феноменологі́чна моде́ль
physical ~ = фізи́чна моде́ль
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна, піло́тна] моде́ль
pion-exchange ~ = (яф) моде́ль із піо́нним о́бміном
planetary ~ = планета́рна [Бо́рова] моде́ль (атома)
plasma ~ = моде́ль пла́зми
Poincaré ~ = моде́ль Пуанкаре́
point-sink ~ = моде́ль точко́вого сто́ку
pole ~ = по́люсна моде́ль
potential ~ = потенція́льна моде́ль
potential-well ~ = моде́ль потенція́льної я́ми
Potts ~ = По́тсова моде́ль
predictive ~ = прогно́зна моде́ль
preequilibrium ~ = передрівнова́жна моде́ль
prime ~ = про́ста́ моде́ль
probabilistic ~ = імовірні́сна моде́ль
pseudopotential ~ = моде́ль псевдопотенція́лу
qualitative ~ = я́кісна моде́ль
quantitative ~ = кі́лькісна моде́ль
quantum ~ = ква́нтова моде́ль
quark ~ = ква́ркова моде́ль
quark fragmentation ~ = моде́ль фраґмента́ції ква́рків
quark-gluon plasma ~ = моде́ль кварк-ґлюо́нної пла́зми
quark-parton ~ = кварк-парто́нна моде́ль
quark-soup ~ = моде́ль гаря́чої ква́ркової пла́зми
quarkonium ~ = моде́ль кварко́нію
quartet ~ = (тп) кварте́тна моде́ль
quasi-linear ~ = квазиліні́йна моде́ль
radiator ~ = моде́ль випромі́нювача [променювача́]
random-site Ising ~ = І́зинґова моде́ль з випадко́вими вузла́ми
random-walk ~ = моде́ль випадко́вого блука́ння [випадко́вих ма́ндрів]
realistic ~ = реа́льна [реалісти́чна] моде́ль
reference ~ = етало́нна моде́ль
Regge ~ = моде́ль Ре́дже
reggeized ~ = (тп) зреджизо́вана моде́ль
relativistic ~ = релятивісти́чна моде́ль
renormalizable ~ = перенормо́вна моде́ль
renormalized ~ = перенормо́вана моде́ль
research ~ = дослі́дницька [експеримента́льна] моде́ль
resonance ~ = резона́нсна моде́ль
rheological ~ = реологі́чна моде́ль
rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
rigid-rotor ~ = моде́ль жорстки́х ро́торів
Rosenbluth-Nelkin ~ = моде́ль Ро́зенблюта-Не́лкіна
Rutherford (nuclear) ~ = Ре́зерфордова моде́ль (атома)
Salam-Weinberg (gauge~ = (калібрува́льна) моде́ль Сала́ма-Ва́йнберґа
sandbag ~ = (тп) статисти́чна моде́ль
scale ~ = масшта́бна моде́ль
schematic ~ = схе́ма
schizon ~ = шизо́нна моде́ль
self-dual ~ = самодуа́льна моде́ль
semiclassical ~ = напівкласи́чна моде́ль
semiempirical ~ = напівемпіри́чна моде́ль
semiscale ~ = моде́ль у полови́нному масшта́бі
Serber ~ = Се́рберова моде́ль
shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра)
simple ~ = про́ста́ моде́ль
simplified ~ = спро́щена моде́ль
simulation ~ = імітаці́йна моде́ль
simulation plasma ~ = комп’ю́терна моде́ль пла́зми
single-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
Sitenko-Glauber ~ = моде́ль Сите́нка-Ґла́убера
six-vertex (lattice) ~ = шестиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
skeleton ~ = карка́сна моде́ль
Slaggie ~ = моде́ль Сле́ґі
small-scale ~ = маломасшта́бна моде́ль, моде́ль у мало́му масшта́бі
snowplow ~ = (астр.) моде́ль снігоочи́щувача
software ~ = програмо́ва моде́ль
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова моде́ль
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] моде́ль
spaghetti ~ = (астр.) моде́ль спаґе́ті, волокни́ста моде́ль
spectator ~ = моде́ль спекта́тора
specular-reflection ~ = моде́ль дзерка́льного відби́вання
spherical ~ = сфери́чна моде́ль (ядра)
spurion ~ = шпуріонна моде́ль
star ~ = моде́ль зорі́ (математична)
static ~ = стати́чна моде́ль
statistical ~ = статисти́чна моде́ль
stellar ~ = моде́ль зорі́ (математична)
stochastic ~ = стохасти́чна моде́ль
stretch ~ = моде́ль розтя́гування, моде́ль спрямо́ваного зв’язку́
string ~ = (тп) моде́ль струни́
strong-absorption ~ = (яф) моде́ль із сильним поглина́нням
strong-coupling ~ = моде́ль си́льного зв’язку́
structural ~ = структу́рна моде́ль
superfluid-nucleus ~ = моде́ль надпли́нного ядра́
tensor-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння те́нзорних мезо́нів
test ~ = випро́бувальна [до́слідна, експеримента́льна, те́стова] моде́ль
theoretical ~ = теорети́чна моде́ль
thermodynamic ~ = термодинамі́чна моде́ль
thermodynamic molecular ~ = термодинамі́чна моде́ль моле́кули
Thirring ~ = Ти́ринґова моде́ль
Thomas-Fermi ~ = моде́ль То́маса-Фе́рмі
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] моде́ль
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] моде́ль
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] моде́ль
topless ~ = (тп) моде́ль без ве́рхнього ква́рка
topological ~ = топологі́чна моде́ль
transition ~ = моде́ль перехо́ду
transport ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення]
two-band ~ = (тт) двозо́нна моде́ль
two-dimensional ~ = двови́мірна [пло́ска] моде́ль
two-fluid ~ = двопли́нова моде́ль
uncorrelated-jet ~ = (тп) моде́ль нескорельо́ваних струми́н
uncorrelated-particle ~ = моде́ль нескорельо́ваних части́нок
unified ~ = об’є́днана моде́ль; узага́льнена моде́ль
unified gauge ~ = об’є́днана калібрува́льна моде́ль
unitary ~ = уніта́рна моде́ль
universal ~ = універса́льна моде́ль
unrenormalized ~ = неперенормо́вана моде́ль
upgraded ~ = вдоскона́лена моде́ль
urn ~ = (матем.) у́рнова моде́ль
Van der Waals ~ = моде́ль реа́льного га́зу
Van Hove ~ = моде́ль Ван Го́ве
variable-moment-of-inertia [VMI] ~ = моде́ль зі змі́нним моме́нтом іне́рції
vector-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння ве́кторних части́нок
Veneziano ~ = моде́ль Венеція́но
Voigt ~ = Фо́йґтова моде́ль
vortex ~ = вихоро́ва моде́ль
weak-coupling ~ = моде́ль слабко́го зв’язку́
Weinberg (lepton) ~ = Ва́йнберґова (лепто́нна) моде́ль
Weisskopf ~ = Ва́йскопфова моде́ль
wind-tunnel ~ = аеродинамі́чна моде́ль
Yoshimori-Kitano ~ = моде́ль Йошимо́рі-Кіта́но
Young ~ = Ю́нґова моде́ль
Zener ~ = Зе́нерова моде́ль
zero-range ~ = моде́ль нульово́го ра́діусу (взаємо)ді́ї
program програ́ма || програмо́вий || програмува́ти//запрограмува́ти; склада́ти//скла́сти [писа́ти//написа́ти] програ́му
['prəʊgræm, 'proʊ-]
~ of observations = програ́ма спостеріга́ння
accessory ~ = допомі́жна́ програ́ма
active ~ = акти́вна програ́ма
application ~ = застосу́нок [застосо́вна програ́ма]
assembly ~ = асе́мблер
background ~ = фо́нова програ́ма
batch ~ = паке́т програ́м
benchmark ~ = етало́нна те́стова програ́ма
computer ~ = комп’ю́терна програ́ма
conference ~ = програ́ма конфере́нції
configuration ~ = програ́ма конфігурува́ння (системи)
control ~ = керівна́ програ́ма
coordinated research ~ = скоордино́вана дослі́дницька програ́ма
core ~ = резиде́нтна програ́ма
defragmentation ~ = дефраґментаці́йна програ́ма
demonstration ~ = демонстраці́йна програ́ма
diagnostic ~ = діягности́чна програ́ма
doctoral ~ = докторанту́ра
editing ~ = редагува́льна програ́ма, реда́ктор
editor ~ = редагува́льна програ́ма, реда́ктор
executable ~ = викона́вча програ́ма
executive ~ = керівна́ програ́ма, програ́ма-диспе́тчер
hyphenation ~ = програ́ма розбива́ння (слів) на склади́
installation ~ = інсталяці́йна програ́ма
learning ~ = навча́льна програ́ма
macro ~ = макропрогра́ма
nonswappable ~ = невиванта́жна (із пам’яті) програ́ма
operating ~ = робо́ча програ́ма
plasma-simulation ~ = програ́ма моделюва́ння пла́зми
prototype ~ = маке́тна програ́ма
research ~ = дослі́дницька програ́ма
resident ~ = резиде́нтна програ́ма
routine ~ = станда́ртна програ́ма
self-contained ~ = самодоста́тня програ́ма
service ~ = се́рвісна програ́ма
shareware ~ = програ́ма спі́льного користува́ння
simulation ~ = моделюва́льна програ́ма
software ~ = систе́мна програ́ма
stand-alone ~ = автоно́мна програ́ма
stored ~ = програ́ма в па́м’яті
support ~ = допомі́жна́ програ́ма
system ~ = систе́мна програ́ма
transient ~ = нерезиде́нтна програ́ма
transport-simulation ~ = програ́ма моделюва́ння проце́сів перено́шення
sheet 1. лист (of a surface – поверхні); а́ркуш || листови́й, а́ркуше́вий ■ of infinitely many ~s нескінченноли́стий 2. (нетонка́) плі́вка (завтовшки понад 0.25 мм) 3. пласти́на, пласти́нка || пласти́нчастий; (про слюду тощо) пластівча́стий 4. підсумко́вий докуме́нт, підсумко́ві да́ні (таблиця, схема тощо) 5. табли́ця
[ʃiːt]
blank ~ = чи́стий а́ркуш [лист] (of paper – паперу)
cold-rolled ~ = холодновальцьо́ваний лист
computer-simulation data ~ = табли́ця результа́тів числово́го моделюва́ння
current ~ = стру́мовий лист [шар]
diffuse ~ = лист дифу́зного розсі́ювання
flow ~ = принципо́ва технологі́чна схе́ма, технологі́чна ка́рта; схе́ма послідо́вности опе́рацій
ice ~ = льодовико́вий щит; крижана́ плита́
magnet ~ = магне́тний листо́к
metal ~ = лист мета́лу
neutral ~ = нейтра́льний шар
overthrust ~ = тектоні́чний по́крив
paper ~ = а́ркуш папе́ру
physical ~ = фізи́чний лист
plasma ~ = пла́змо́вий шар
printer’s ~ = друко́ваний а́ркуш
proof ~ = коректу́рний ві́дби́ток
publisher’s ~ = обліко́во-видавни́чий а́ркуш
retardation ~ = (опт.) спові́льнювальна (фа́зова) пласти́нка
Riemann ~ = лист Ри́манової пове́рхні
slip ~ = (геол.) шар ко́взання
specifications ~ = специфіка́ція
spread ~ = табли́ця числови́х да́них
style ~ = 1. видавни́ча інстру́кція 2. (комп.) табли́ця сти́лів
thermoplastic ~ = термопласти́чна плі́вка; лист термопла́сту
unphysical ~ = нефізи́чний лист
vortex ~ = вихоро́вий шар; вихоро́ва запо́на; вихоро́ва плі́вка
world ~ = світови́й шар [лист]
software со́фт, програ́ми, програмо́ві за́соби, програмо́вий проду́кт || со́фтови́й, програмо́вий
['sɒftwεə, 'sɒːftwεr]
application ~ = застосу́нки, застосу́нковий софт, застосо́вні програ́ми
bundled ~ = станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
canned ~ = станда́ртні [законсерво́вані] програ́ми, станда́ртний [законсерво́ваний] софт
compatible ~ = згі́дні [сумі́сні] програ́ми, згі́дний [сумі́сний] софт
custom ~ = програ́ми [софт] "до замо́вника"
embedded ~ = проши́ті програ́ми, проши́тий софт
free ~ = вільнодосту́пні програ́ми, вільнодосту́пний софт
machine-specific ~ = комп’ютерозале́жні програ́ми, комп’ютерозале́жний софт
packaged ~ = паке́т програ́м, со́фтовий паке́т
setup ~ = програ́ми налашто́вування [ладува́ння] (комп’ютера), лаштува́льний [ладува́льний] софт
simulation ~ = моделюва́льні програ́ми, моделюва́льний софт
standard ~ = станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
system ~ = систе́мні програ́ми, систе́мний софт
word-processing ~ = програ́ми опрацьо́вування те́кстів, текстоопрацьо́вувальний софт
stud|y 1. вивча́ння//ви́вчення, дослі́джування//дослі́дження; (мн.) до́сліди || вивча́ти//ви́вчити, дослі́джувати//досліди́ти ■ under ~ дослі́джуваний, розгля́дуваний; to ~ in depth ви́вчити [досліди́ти] гли́бше 2. (мн.) навча́ння, сту́дії 3. вчи́тися (smth – чомусь), навча́тися (smth – чогось) (at school – у школі;at university – в університеті; in/at college – у коледжі) 4. кабіне́т
['stʌdi]
analytical ~ = аналіти́чне дослі́джування
applied —ies = застосо́вні до́сліди [дослі́джування]
balloon —ies = зо́ндові до́сліди [дослі́джування] (атмосфери)
comparative ~ = порівня́льний ана́ліз
comprehensive ~ = всебі́чне вивча́ння [дослі́джування]
computer-aided —ies = до́сліди [дослі́джування] з використа́нням комп’ю́тера
correspondence —ies = зао́чне навча́ння
elaborate ~ = рете́льне дослі́джування
experimental —ies = до́сліди, експериме́нти, експеримента́льні дослі́джування
feasibility —ies = вивча́ння можли́востей, ана́ліз здійсне́нности, те́хніко-економі́чне обґрунто́вування (проєкту)
field —ies = польові́ [експедиці́йні] до́сліди [дослі́джування]
fundamental —ies = фундамента́льні до́сліди, фундамента́льне дослі́джування
graduate —ies = аспіранту́ра
humane —ies = гуманіта́рні нау́ки
intense —ies = напру́жене [інтенси́вне] дослі́джування
intensive —ies = напру́жене [інтенси́вне] дослі́джування
laboratory —ies = лаборато́рні до́сліди [дослі́джування]
long-term —ies = трива́лі до́сліди, трива́ле дослі́джування
model —ies = моде́льні до́сліди, моде́льне дослі́джування
nature —ies = природни́чі нау́ки
neutron-diffraction ~ = нейтроногра́фія
nuclear —ies = я́дерні/ядро́ві до́сліди [дослі́джування]
numerical ~ = числове́ дослі́джування
physical —ies = фізи́чні до́сліди [дослі́джування]
physical ~ of materials = фізи́чне матеріялозна́вство
postgraduate —ies = аспіранту́ра
qualitative —ies = я́кісні до́сліди [дослі́джування]
quantitative —ies = кі́лькісні до́сліди [дослі́джування]
radiation ~ of materials = радіяці́йне матеріялозна́вство
simulation —ies = дослі́джування ме́тодами комп’ю́терного моделюва́ння
structure —ies = структурне дослі́джування
statistical —ies = дослі́джування статисти́чними ме́тодами
system ~ = систе́мне дослі́джування
theoretical —ies = теорети́чне дослі́джування
time ~ = хронометрува́ння
tracer —ies = дослі́джування ме́тодом ізото́пних індика́торів
technique 1. мето́дика, те́хніка (сукупність навичок, володіння методами) 2. за́сіб, спо́сіб, техноло́гія ■ to employ a ~ скориста́тися мето́дикою 3. техні́чні за́соби
[tεk'niːk]
acoustical ~ = акусти́чний ме́тод
acceleration ~ = ме́тод пришви́дшування
advanced ~ = нові́тня мето́дика
angular-correlations ~ = ме́тод кутови́х кореля́цій
approximation ~ = мето́дика [техноло́гія] набли́женого обчи́слювання
bolometric ~ = болометри́чний ме́тод
branch-and-bound ~ = ме́тод гіло́к та меж
Bridgman ~ = Бри́джменів ме́тод
calculation ~ = мето́дика [техноло́гія] обчи́слювання
calutron ~ of isotope separation = калютро́нний ме́тод відокре́млювання ізото́пів
carrier-injection ~ = мето́дика [те́хніка] вво́дження носії́в
coincidence-counting ~ = те́хніка [мето́дика] підрахо́вування збі́гів
collective (acceleration) ~ = колекти́вний ме́тод (пришви́дшування)
comparison ~ = мето́дика [техноло́гія] порі́внювання
computer-simulation ~ = мето́дика [техноло́гія] комп’ю́терного моделюва́ння
computation ~ = мето́дика [техноло́гія] обчи́слювання
computing ~ = мето́дика [техноло́гія] обчи́слювання
continuous-comparison ~ = ме́тод безпере́рвного порі́внювання
conventional ~ = загальнопри́йнята мето́дика
conversion ~ = мето́дика перетво́рювання
counting ~ = те́хніка [мето́дика] підрахо́вування
cross-correlation ~ = ме́тод крос-кореля́ції
crystal-growth ~ = мето́дика [техноло́гія] виро́щування криста́лів
crystal-rotation ~ = ме́тод поверта́ння зразка́ [криста́лу]
data-processing ~ = мето́дика [техноло́гія] опрацьо́вування да́них
detection ~ = мето́дика [спо́сіб, ме́тод] реєструва́ння (частинок)
diagnostic ~ = діягности́чна мето́дика, ме́тоди діягно́стики
diagram ~ = діягра́мна те́хніка, ме́тод діягра́м
divergent-beam ~ = ме́тод розбі́жного про́меня
doping ~ = мето́дика [те́хніка] леґува́ння
electron-diffraction ~ = електроногра́фія
equidensity ~ = еквіденситоме́трія
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] мето́дика
forecasting ~ = мето́дика прогнозува́ння
free-oscillation ~ = ме́тод ві́льних колива́нь
heating ~ = мето́дика [техноло́гія] нагріва́ння
high-vacuum ~ = те́хніка висо́кого ва́кууму
holographic ~ = голографі́чний ме́тод
improved ~ = полі́пшена [вдоскона́лена] мето́дика
interference ~ = інтерференці́йна мето́дика
interferometric ~ = інтерференці́йна мето́дика
ion-implantation ~ = мето́дика [техноло́гія] імплантува́ння йо́нів
kicksorting ~ = ме́тод [спо́сіб] ампліту́дного ана́лізу
labeled-pool ~ = ме́тод позна́ченого пу́ла
manometric ~ = манометри́чний ме́тод
mathematical ~ = математи́чний апара́т
Mayer diagram ~ = Ма́єрова діягра́мна те́хніка
measurement ~ = мето́дика мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = мето́дика мі́ряння [вимі́рювання]
minimax ~ = ме́тод мініма́ксу
min-max ~ = ме́тод мініма́ксу
modulation ~ = те́хніка [мето́дика] модулюва́ння
Monte-Carlo ~s = ме́тод Мо́нте Ка́рло
moving observer ~ = ме́тод рухо́мого спостерігача́
neutron-diffraction ~ = нейтроногра́фія
non-invasive ~ = неруйнівни́й ме́тод (досліджування)
nuclear-emulsion ~ = ме́тод я́дерних/ядро́вих ему́льсій
observation ~ = мето́дика спостеріга́ння
optical ~ = опти́чні ме́тоди (досліджування неоптичних явищ)
photographic ~ = фотографі́чні мето́ди
pile-replacement ~ = спо́сіб замі́ни зразкі́в (у реакторі)
pointing ~ = те́хніка [мето́дика] наці́лювання (лазерного променя)
probing ~ = те́хніка [мето́дика] зондува́ння
processing ~ = мето́дика [техноло́гія] обробля́ння
pulsed-neutron ~s = ме́тоди пульсівно́го стру́меня нейтро́нів
pulse ~s = і́мпульсна те́хніка
recording ~ = ме́тод запи́сування (інформа́ції)
reference ~ = етало́нна [станда́ртна] мето́дика
renormalization ~ = мето́дика [те́хнологія] перенормо́вування
replica ~ = ме́тод ре́плік
research ~ = мето́дика [техноло́гія] дослі́джування
root-locus ~ = ме́тод корене́вого годо́графа
simple ~ = про́ста́ мето́дика
simplified ~ = спро́щена мето́дика
single-crystal-growth ~ = мето́дика [техноло́гія] виро́щування монокриста́лів
smoke ~ = димови́й ме́тод (візуалізації потоку)
sounding ~ = мето́дика зондува́ння
spectroscopic ~ = ме́тоди спектроскопі́ї
spin-echo ~ = ме́тод спі́нового відлу́ння
sputtering ~ = мето́дика [техноло́гія] напоро́шування (покривів)
standard ~ = етало́нна [станда́ртна] мето́дика
striation ~ = (акуст.) метод страт, метод розшаро́вування
substitution ~ = ме́тод замі́щування; (яф) спо́сіб замі́ни зразкі́в (у реакторі)
test(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування
tracer ~ = те́хніка познача́ння (ізотопними індикаторами), ме́тод ізото́пних індика́торів, індика́торний ме́тод
vortex visualization ~ = ме́тод візуаліза́ції ви́хорів
test 1. випро́бування, ви́проба; спро́ба || випро́бувальний, випро́бний, випробо́вчий; спро́бний || випро́бувати//ви́пробувати, піддава́ти//підда́ти випро́буванню ■ under ~ випро́буваний; to subject to a ~ підда́ти випро́буванню; to stand the ~ ви́тримати випро́бування; to ~ under load випро́бувати під наванта́гою [наванта́женням] 2. перевіря́ння, пере́вірка; контро́ль; тест || переві́рчий, перевірко́вий; контро́льний; те́стовий, тестува́льний || перевіря́ти//переві́рити; контролюва́ти//проконтролюва́ти; тестува́ти//протестува́ти 3. дослі́джування//дослі́дження, до́слід; ана́ліз || до́слідний || дослі́джувати//досліди́ти; прово́дити//прове́сти ана́ліз 4. (матем.) крите́рій, озна́ка || критері́йний, озна́ковий 5. контро́льна робо́та, за́лік (in – з) || заліко́вий
[tεst]
~ for alkalinity = ана́ліз на лу́жність
~ for convergence = озна́ка [крите́рій] збі́жности
~ for divergence = озна́ка [крите́рій] розбі́жности
~ for divisibility = озна́ка поді́льности
~ for an element = ана́ліз на вміст елеме́нту
~ for sugar = ана́ліз на вміст цу́кру
~ of acceptance = крите́рій прийня́тности
~ of an assumption = пере́вірка припу́щення
~ of continuity = (of an electric circuit) пере́вірка ці́лости (електричного кола)
~ of convergence = озна́ка [крите́рій] збі́жности
~ of dispersion = крите́рій розсі́ювання (даних)
~ of divisibility = озна́ка поді́льности
~ of goodness of fit = крите́рій узгі́днености
~ of homogeneity = крите́рій однорі́дности
~ of a hypothesis = пере́вірка гіпо́тези
~ of independence = крите́рій незале́жности
~ of invariance = пере́вірка інварія́нтности
~ of a meter = пере́вірка вимі́рювача
~ of new designs = випро́бування нови́х констру́кцій
~ of normality = крите́рій норма́льности
~ of parallelism = крите́рій [пере́вірка] парале́льности
~ of randomness = крите́рій випадко́вости
~ of a sample = випро́бування (до́слідного) зразка́
~ of significance = крите́рій важли́вости
~ of symmetry = 1. (матем.) крите́рій симе́трії 2. (техн.) пере́вірка симетри́чности
~ of validity = перевіря́ння чи́нности [обґрунто́ваности] (припущення тощо)
Abel(’s) ~ for (series) convergence = А́белева озна́ка [А́белів крите́рій] збі́жности (ря́ду)
abrasion ~ = випро́бування на абрази́вну три́вкість
accelerated ~ = експре́с-випро́бування, швидке́ випро́бування, випро́бування за скоро́ченою програ́мою
accelerated-aging ~ = випро́бування на старі́ння
accelerated-life ~ = пришви́дшене випро́бування на трива́лість використа́ння
acceptance ~ = прийма́льне випро́бування, випро́бування на відпові́дність техні́чним вимо́гам
actual ~ = нату́рне випро́бування
alpha ~ = (комп.) лаборато́рний тест
approval ~ = прийма́льне випро́бування
ball indentation ~ = інде́нторне випро́бування на тве́рдість
ballistic ~ = балісти́чне випро́бування
basic ~ = основне́ випро́бування
bearing ~ = 1. випро́бування на мі́цність за змина́ння, випро́бування на змин 2. випро́бування трима́льної зда́тности [три́мкости]
bench ~ = 1. сте́ндове випро́бування 2. лаборато́рне випро́бування
benchmark ~ = (комп.) етало́нний тест
bend ~ = випро́бування згина́нням, випро́бування на згин [на мі́цність за згина́ння]
best unbiased ~ = найкра́щий незмі́щений крите́рій
beta ~ = (комп.) експлуатаці́йний тест
biased ~ = змі́щений крите́рій
blood ~ = ана́ліз кро́ви
breakdown ~ = випро́бування на пробі́й
Brinell hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Брине́лем
buckling ~ = випро́бування на поздо́вжній згин
bulk ~ = (яф) випро́бування на о́б’є́м
calorimetric ~ = калориметри́чний ана́ліз; калориметри́чне випро́бування
carbon ~ = ана́ліз на вміст вуглецю́
Cauchy(’s) ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) (за) Коші́
chamber ~ = випро́бування в ка́мері
Charpy ~ = (уда́рне) випро́бування за Ша́рпі
check ~ = переві́рчий тест, контро́льне випро́бування
chi-square ~ = крите́рій хі-квадра́т
cold ~ = низькотемперату́рне випро́бування, випро́бування на хо́лоді
color ~ = колориметри́чний ана́ліз
comparison ~ = 1. порівня́льна озна́ка, порівня́льний крите́рій (збіжности) 2. порі́внювальне випро́бування
comprehensive ~ = всебі́чне випро́бування
compression ~ = випро́бування стиска́нням, випро́бування на мі́цність за стиска́ння
continuity ~ = (ел.) випро́бування на ная́вність пошко́джених конта́ктів
conventional ~ = станда́ртне випро́бування
corrosion ~ = випро́бування на корозі́йну три́вкість
creep ~ = випро́бування на по́взкість; мі́ряння [вимі́рювання] пара́метрів по́взкости
crushing ~ = випро́бування на мі́цність за розча́влювання
cyclic ~ = циклі́чне випро́бування
decisive ~ = виріша́льне випро́бування
destructive ~ = руйнівне́ випро́бування, випро́бування з руйнува́нням зразка́
diagnostic ~ = 1. діягности́чний тест 2. (комп.) діягности́чна підпрогра́ма
diamond-pyramid hardness ~ = випро́бування на тве́рдість ме́тодом алма́зної пірамі́ди
Dirichlet(’s) ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) (за) Дирихле́
Dirichlet-Jordan ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) Дирихле́-Жорда́на [за Дирихле́-Жорда́ном]
dropping ~ = крапли́нний ме́тод (міряння товщини покриву)
duty ~ = робо́че випро́бування
dynamic ~ = динамі́чне випро́бування
endurance ~ = випро́бування на довгові́чність
environmental ~ = клімати́чне випро́бування; випро́бування на вплив довкі́лля
equal tails ~ = симетри́чно обме́жений крите́рій
exaggerated ~ = випро́бування за особли́во несприя́тливих умо́в
experimental ~ = до́слідне випро́бування
factory ~ = заводське́ випро́бування
fatigue ~ = уто́мне випро́бування, випро́бування на вто́му
field ~ = польове́ [експлуатаці́йне] випро́бування
fine leak ~ = тонке́ випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
flame ~ = вогнева́ про́ба, випро́бування на вогнетри́вкість
flammability ~ = випро́бування на займи́стість
flash ~ = проба на займа́ння
flattening ~ = випро́бування на сплю́щування
floc ~ = випро́бування на випада́ння о́саду
fracture ~ = випро́бування на ро́злам, випро́бування на мі́цність за розла́мування
freezing ~ = випро́бування на замерза́ння
friction ~ = трибовипро́бування, тертьове́ випро́бування, випро́бування тертя́м
frost ~ = випро́бування на морозотри́вкість [холодотри́вкість]
full scale ~ = нату́рне [повномасшта́бне] випро́бування
fundamental ~ = основни́й крите́рій (for convergence – збіжности)
Gauss(’s) ~ for (series) convergence = Ґа́усова озна́ка [Ґа́усів крите́рій] збі́жности (ря́ду)
goodness-of-fit ~ = крите́рій згі́дности [узгі́днености]
gross leak ~ = гру́бе випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
hardness ~ = 1. (мех.) випро́бування на тве́рдість 2. (х.) ана́ліз на тве́рдість [жо́рсткість] (води)
Hardy-Littlewood ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) Га́рді-Лі́тлвуда [за Га́рді-Лі́тлвудом]
heat ~ = теплове́ [термі́чне] випро́бування, випро́бування нагріва́нням
Herbert cloudburst ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ге́рбертом
high-pressure ~ = високоти́скове випро́бування
high-temperature ~ = високотемперату́рне випро́бування
high-voltage ~ = високонапру́гове випро́бування
humidity ~ = випро́бування на корозі́йну три́вкість за умо́в підви́щеної воло́гости
impact ~ = уда́рне випро́бування, випро́бування уда́ром
indentation hardness ~ = інде́нторне випро́бування на тве́рдість
independent ~s = незале́жні [ортогона́льні] крите́рії
inflammability ~ = випро́бування на займи́стість
in-pile ~ = внутрішньореа́кторний експериме́нт
in-service ~ = випро́бування за робо́чих умо́в
integral ~ = інтеґра́льна озна́ка, інтеґра́льний крите́рій (for series convergence – збіжности ряду)
integration ~ = (комп.) тестува́ння систе́ми в ціло́му
invariant ~ = інварія́нтний крите́рій
isothermal ~ = ізотермі́чне випро́бування
justification ~ = перевіря́ння обґрунто́ваности
knife-edge ~ = (опт.) перевіря́ння ме́тодом ножа́
Knoop indentation ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Кну́пом
laboratory ~ = лаборато́рне випро́бування
leak(age) ~ = випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
life ~ = випро́бування на трива́лість використа́ння
likelihood ratio ~ = крите́рій (відно́шення) правдоподі́бности
liquid penetrant ~ = капіля́рна дефектоскопі́я
load(ing) ~ = наванта́гове випро́бування
location ~ = крите́рій змі́щення
logarithmic ~ = логаритмі́чна озна́ка, логаритмі́чний крите́рій (збіжности)
longevity ~ = випро́бування на трива́лість використа́ння
long-run ~ = трива́ле випро́бування
low-temperature ~ = низькотемперату́рне випро́бування
long-term ~ = трива́ле випро́бування
main ~ = основни́й крите́рій (for convergence – збіжности)
maintenance ~ = експлуатаці́йне випро́бування
marginal ~ = 1. випро́бування за умо́в, близьки́х до межі́ руйнува́ння 2. визнача́ння меж завадості́йкости
materials ~ = випро́бування матерія́лів
mechanical ~ = механі́чне випро́бування
metallographic ~ = металографі́чний ана́ліз
mock-up ~ = моде́льне випро́бування
model ~ = моде́льне випро́бування
moisture-resistance ~ = випро́бування на вологотри́вкість
moisture-tightness ~ = випро́бування на вологонепрони́кність
most powerful ~ = найпоту́жніший крите́рій
most stringent ~ = найстрогі́ший крите́рій
nondestructive ~ = неруйнівне́ випро́бування, випро́бування без руйнува́ння зразка́
nonrandomized ~ = нерандомізо́ваний крите́рій
nuclear ~ = випро́бування я́дерної збро́ї
one-sided ~ = однобі́чний крите́рій
operational ~ = експлуатаці́йне випро́бування, випро́бування за реа́льних [робо́чих] умо́в
orthogonal ~s = ортогона́льні [незале́жні] крите́рії
outlier ~ = крите́рій відкида́ння [вибрако́вування] (відбігових показів, помітно відмінних від загальної тенденції)
peel ~ = випро́бування на відшаро́вування
performance ~ = 1. експлуатаці́йне випро́бування, випро́бування за реа́льних [робо́чих] умо́в 2. випро́бування на потре́би ви́значення робо́чих характери́стик
pour ~ = визнача́ння то́чки [температу́ри] пли́нности
powerful ~ = поту́жний крите́рій
preliminary ~ = попере́днє випро́бування
pressure ~ = ти́скове випро́бування, випро́бування (під) ти́ском
program ~ = програмо́вий тест
pulse-echo ~ = ме́тод відбитих і́мпульсів
qualitative ~ = я́кісне випро́бування
quantitative ~ = кі́лькісне випро́бування
quick ~ = експре́с-випро́бування, швидке́ випро́бування
Raabe convergence ~ = озна́ка/крите́рій збі́жности (за) Ра́бе
radiation ~ = 1. радіяці́йне випро́бування 2. випро́бування за підви́щеної радія́ції
randomized ~ = рандомізо́ваний крите́рій
rank ~ = ра́нговий крите́рій
ratio ~ = озна́ка [крите́рій] збі́жности (for a series – ряду)
reliability ~ = випро́бування наді́йности
repeatability ~ = випро́бування на відтво́рність (результату)
repeated ~ = 1. повто́рне випро́бування 2. багаторазо́ве випро́бування
repeated-impact ~ = багаторазо́ве уда́рне випро́бування
repeated-stress ~ = випро́бування на багаторазо́ве напру́жування
representative ~ = типо́ве випро́бування
reproducubility ~ = випро́бування на відтво́рність (результату)
ring-and-ball ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряння температури топлення смол)
robust ~ = стійки́й крите́рій
Rockwell hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ро́квелом
root ~ = озна́ка [крите́рій] збі́жности (ряду) Коші́
routine ~ = пото́чне випро́бування
running ~ = робо́че випро́бування, випро́бування за робо́чих умо́в
rupture ~ = випро́бування на мі́цність за розрива́ння, випро́бування на ро́зри́в
scleroscope hardness ~ = склероско́пне випро́бування на тве́рдість; склероско́пне визнача́ння тве́рдости
scratch hardness ~ = випро́бування на тве́рдість до дря́пання, визнача́ння тве́рдости за Мо́сом
selective ~ = ви́бірне випро́бування
sequential ~ = послідо́вний крите́рій
sequential probability ratio ~ = послідо́вний крите́рій відно́шень імові́рности
service ~ = експлуатаці́йне випро́бування
shear ~ = випро́бування на мі́цність за зсува́ння [зріза́ння], випро́бування на зсув [зріз]
shock ~ = випро́бування уда́ром, уда́рне випро́бування
Shore hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Шо́ром
short-circuit ~ = випро́бування на мі́цність за умо́в коро́ткого за́мкнення
short-run ~ = нетрива́ле [короткоча́сне] випро́бування
short-term ~ = нетрива́ле [короткоча́сне] випро́бування
sign ~ = зна́ковий крите́рій
significance ~ = крите́рій важли́вости
simulation ~ = 1. моде́льне випро́бування 2. числови́й експериме́нт
soap-bubble ~ = випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість] ме́тодом ми́льних бу́льбашок
solubility ~ = тест на розчи́нність
spot ~ (х.) крапли́нний ана́ліз
static ~ = стати́чне випро́бування
statistical ~ = статисти́чний крите́рій
strain aging ~ = випро́бування на деформаці́йне старі́ння
strength ~ = випро́бування на мі́цність
stress ~ = випро́бування напру́жуванням
symmetric ~ = симетри́чний крите́рій
systems ~ = систе́мне випро́бування
tear ~ = випро́бування на мі́цність за відрива́ння, випро́бування на ві́дри́в
tensile ~ = випро́бування на мі́цність за розтя́гування, випро́бування на ро́зри́в
thermal ~ = термі́чне [теплове́] випро́бування
thermal-resistance ~ = випро́бування на термотри́вкість
tightness ~ = випро́бування на гермети́чність [защі́льненість]
torsional ~ = випро́бування круті́нням, випро́бування на мі́цність за круті́ння
two-sided ~ = двобі́чний крите́рій
unbiased ~ = незмі́щений крите́рій
uniformly most powerful ~ = рівномі́рно найпоту́жніший крите́рій
unit ~ = (техн.) випро́бування окре́мих компоне́нт систе́ми
verification ~ = контро́льне випро́бування
vibration ~ = випро́бування на вібротри́вкість
Vickers hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ві́керсом
wind-tunnel ~ = випро́бування в аеродинамі́чній трубі́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

алґори́тм (-у) 1. algorithm ▪ за —ом by an algorithm; розроби́ти [сформулюва́ти] ~ to develop an algorithm 2. (схема) scheme 3. (процедура) procedure
апара́тно зреалізо́ваний ~ = hardware algorithm
~ визнача́ння по́хибки = accuracy algorithm
~ вико́нування = execution algorithm
~ вилуча́ння = 1. (змінних, матем.) elimination algorithm, Gaussian algorithm, Gaussian elimination 2. (механізмів реакцій, х.) discrimination method
~ випадко́вого ітерува́ння = random-iteration algorithm
~ випадко́вого по́шуку = random-search algorithm
~ відніма́ння = subtraction algorithm
Ґаусів ~ (вилучання змінних) Gaussian algorithm, Gauss (elimination) method
детерміністи́чний ~ deterministic algorithm
динамі́чний ~ dynamic algorithm
~ ді́лення = division algorithm
~ додава́ння = addition algorithm
знормалізо́ваний ~ normalized algorithm
~ інтерполюва́ння = interpolation algorithm
інтерполяці́йний ~ interpolation algorithm
ітераці́йний ~ iteration scheme
~ керува́ння = control algorithm
кла́стерний ~ = cluster algorithm
логі́чний ~ logical algorithm
~ Ма́ркова = Markov process
~ маршрутува́ння = routing [best-route] algorithm
~ мініміза́ції = minimizing algorithm
моделюва́льний ~ model(l)ing algorithm
~ моделюва́ння = див. моделювальний ~
нормалізо́ваний ~ normalized algorithm
нормалізо́вний ~ normalizable algorithm
норма́льний ~ normal algorithm
обчи́слювальний ~ computational algorithm, computation(al) [calculation] procedure
~ обчи́слювання = див. обчислювальний ~
оптима́льний ~ optimal algorithm
~ оптиміза́ції = optimization algorithm
~ оці́нювання = estimation procedure
парале́льний ~ parallel algorithm
~ по́ділу на́впіл = bisection algorithm
послідо́вний ~ sequential algorithm
~ по́шуку = search algorithm; (з вертанням) backtracking algorithm
програмо́во зреалізо́ваний ~ = software algorithm
~ програмува́ння = programming algorithm
рекурси́вний ~ recursive algorithm
робо́чий ~ operative [working] algorithm
~ сортува́ння = sort(ing) algorithm
спеція́льний ~ specific algorithm
~ тестува́ння = testing algorithm
узага́льнений ~ generalized algorithm
~ усере́днювання = averaging algorithm
числови́й ~ numerical algorithm
~ числово́го моделюва́ння = simulation algorithm
швидки́й ~ fast algorithm
ана́ліз (-у) 1. analysis 2. (на вміст) assay; (х.) test 3. (числовий, матем.) calculus 4. (теоретичний, розгляд) consideration; (вивчання) study, examination 5. (перевірка) test ▪ роби́ти [прова́дити] ~ to analyze, to carry out [perform] an analysis, to test (на – for); (на вміст) to assay; піддава́ти —ові (проблему, результати тощо) to analyze, (матеріял тощо) to subject to analysis; (хемічному) to assay; (критичному) to criticize; пі́дданий —ові subjected to analysis; прида́тний до —у analyzable; що підляга́є —ові subject to analysis
абсорбці́йний ~ absorptiometric analysis; (спектральний) absorptiometric spectral analysis
активаці́йний ~ activation [radioactivity] analysis, radioassay; (зарядженими частинками) charged-particle activation analysis
ампліту́дний ~ і́мпульсів = pulse-amplitude [pulse-height] analysis; kicksorting
апроксимаці́йний = ~ approximation analysis
багатови́мірний ~ multidimensional analysis; (матем.) multivariate analysis
багатоелеме́нтний ~ (два та більше елементів) (яф) multi-element analysis
багатопара́метровий ~ multiparameter analysis
багаторі́вневий ~ (яф) multilevel analysis
~ безпе́ки = (яф) safety analysis
~ без руйнува́ння зразка́ = див. неруйнівний ~
вагови́й ~ gravimetric [weight] analysis, analysis by weight, gravimetric determination
валови́й ~ (х.) bulk analysis
~ варія́нтів = (стат.) analysis of variance
варіяці́йний ~ variational calculus, calculus of variations
ве́кторний ~ vector analysis [calculus]
~ ви́бірки = sample analysis
ви́бірний ~ selective analysis
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
~ витрача́ння ене́ргії = (техн.) energy analysis
~ відмо́в систе́ми = system-failure analysis, failure-mode analysis
~ вмі́сту = (хемічний) content analysis
волюметри́чний ~ volumetric analysis
всебі́чний ~ comprehensive analysis
га́зовий ~ gas analysis
газометри́чний ~ gasometric analysis, gasometry
гармоні́чний ~ harmonic [Fourier] analysis; waveform analysis
гідродинамі́чний ~ hydrodynamic consideration
глибо́кий ~ (пробле́ми) = in-depth analysis (of a problem)
глоба́льний ~ global analysis
~ грани́чних ви́падків = consideration of limiting cases
графі́чний ~ graphical analysis
ґравіметри́чний ~ gravimetric [weight] analysis, analysis by weight, gravimetric determination
ґранулометри́чний ~ grade [(particle-)size, grain-size] analysis, (fractionating) screen [sieve, mesh] analysis; (техн.) mechanical analysis
ґрунто́вний ~ close [in-depth] analysis
~ да́них = data analysis
деструкти́вний (хемі́чний) ~ = destructive (chemical) analysis
дета́льний ~ detailed analysis
~ дина́міки (систе́ми) = analysis of (system) dynamics
динамі́чний ~ dynamic analysis
~ динамі́чних систе́м = analysis of dynamical systems
дискре́тний ~ sampling analysis
дисперсі́йний ~ 1. (х.) dispersion analysis 2. (багатовимірний, матем., стат.) analysis of dispersion, dispersion analysis, (multivariate) analysis of variance
диференці́йний термі́чний ~ = [ДТА] (х.) differential thermal analysis [DTA]
дифракці́йний ~ diffraction analysis
Діофа́нтів ~ Diophantine analysis
докла́дний ~ detailed analysis
екстракці́йний ~ extraction analysis
~ (електри́чних) схем = circuit analysis
електровагови́й ~ electrogravimetric analysis
електроннозо́ндовий ~ electron-probe microanalysis
електронноспектроскопі́чний хемі́чний ~ = electron-spectroscopy chemical analysis [ESCA]
електронографі́чний ~ electron-diffraction analysis
електрохемі́чний ~ electrochemical analysis, electroanalysis
елемента́рний ~ elementary analysis; (повний, фх) ultimate analysis
елеме́нтний ~ elemental analysis
еманаці́йний термі́чний ~ = (яф) emanation thermal analysis
емісі́йний рентґеноспектра́льний ~ = x-ray emission analysis
емісі́йний спектра́льний ~ = emission spectrum analysis
емпіри́чний ~ empirical consideration
~ за анало́гією = consideration by analogy
~ за багатьма́ пара́метрами = multiparameter analysis
зага́льний ~ 1. global analysis 2. (х.) bulk analysis
застосо́вний ~ applied analysis
~ зву́ку = sound analysis
~ здійсне́нности = (проєкту) feasibility studies
змістови́й ~ (комп.) content analysis
~ зобра́жень = див. ~ образів
ізото́пний ~ 1. (ізотопного складу) isotope assay 2. (на вміст радіоізотопів) radioisotope assay 3. (із використанням радіоізотопів) isotope(-dilution) analysis 4. (методом ізотопних індикаторів) tracer analysis
~ (і)з руйнува́нням зразка́ = див. руйнівний ~
імерсі́йний ~ immersion analysis
імові́рнісний ~ probabilistic analysis
інструмента́льний ~ instrumental analysis
інтерферометри́чний ~ interferometric analysis
інфінітезима́льний ~ infinitesimal analysis
інфрачерво́ний спектра́льний ~ = infrared spectroscopy analysis
йодометри́чний ~ (х.) iodometric analysis
йо́нний мікрозо́ндовий ~ = ion microprobe analysis
~ йоноселекти́вним електро́дом = (яф) ion-selective electrode analysis
калориметри́чний ~ calorimetric test
квантовомехані́чний ~ quantum-mechanics consideration
кепстра́льний ~ cepstrum analysis
кі́лькісний ~ quantitative analysis; (хемічний) quantitative chemical analysis
кінемати́чний ~ kinematic consideration
кінети́чний ~ kinetic consideration
коваріяці́йний ~ covariance analysis, analysis of covariance
ко́лірний ~ color test
колориметри́чний ~ (опт.) colorimetry, colorimetric analysis; (х.) color test
комбінато́рний ~ combinatorial analysis
ко́мплексний ~ 1. (теорія функцій комплексної змінної) complex analysis 2. (усебічний) comprehensive analysis
компоне́нтний ~ component [composition] analysis
комп’ю́терний ~ computerized [computer-aided] analysis
кондуктометри́чний ~ conductometric analysis
конструкти́вний ~ (матем.) constructive analysis
контро́льний ~ check analysis
конфлюе́нтний ~ confluence analysis
конформаці́йний ~ (фх) conformational analysis
кореляці́йний ~ correlation analysis
крапли́нний ~ (х.) spot test
кристалографі́чний ~ crystal (structure) analysis
кристалохемі́чний ~ chemical analysis of crystals
крити́чний ~ criticism ▪ піддава́ти крити́чному —ові = to criticize
~ кро́ви = blood test
кулонометри́чний ~ coulometric analysis
логі́чний ~ logic analysis
лока́льний ~ local analysis
люмінесце́нтний ~ fluorescence [fluorometric] analysis, fluorometry
магне́тний ~ magnetic analysis
магнетострукту́рний ~ magnetic-structure analysis
макроскопі́чний ~ macroanalysis, macroscopic analysis
ма́совий ~ mass analysis
мас-спектрографі́чний ~ mass-spectrographic analysis
мас-спектрометри́чний ~ mass-spectrometric analysis
математи́чний ~ calculus, mathematical analysis
ма́тричний ~ matrix analysis
~ мере́ж = network analysis
металографі́чний ~ metallographic test
~ ме́тодом затри́маних нейтро́нів = delayed-neutron analysis
~ ме́тодом зві́льнювання радіоакти́вної речовини́ = radio-release analysis
~ ме́тодом ізото́пних індика́торів = tracer analyasis
~ ме́тодом ізото́пного розво́дження = isotope-dilution analysis
~ ме́тодом інфрачерво́ної спектроскопі́ї = infrared spectroscopy analysis
~ ме́тодом (комп’ю́терного) моделюва́ння = simulation analysis
~ ме́тодом розсі́ювання промі́ння = (яф) radiation scattering analysis
~ ме́тодом тео́рії збу́рень = perturbation analysis
~ ме́тодом фа́зової площини́ = phase-plane analysis
~ ме́тодом фотопру́жности = (х.) stress-optical analysis
~ ме́тодом ча́су проліта́ння = time-of-flight analysis
мікроволюметри́чний ~ microvolumetric analysis
мікрозо́ндовий ~ microprobe analysis див. тж мікрозондування
мікроо́б’є́мний ~ microvolumetric analysis
мікрорентґеноспектра́льний ~ див. рентґеноспектральний ~
мікрорентґенострукту́рний ~ див. рентґеноструктурний ~
мікроскопі́чний ~ microanalysis, microscopic analysis
мікрохемі́чний ~ microanalysis, microscopic analysis
~ мо́крим ме́тодом = [спо́собом] wet analysis, wet assay, examination in wet state
молекуля́рний спектра́льний ~ = molecular spectrum analysis
набли́жений ~ approximate analysis
~ на вміст вуглецю́ = carbon test
~ на вміст елеме́нту = test for an element
~ на вміст мікроелеме́нтів = trace analysis
~ на вміст радіоізото́пів = (хемічний) radioisotope assay
~ на вміст цу́кру = test for sugar
~ на жо́рсткість = (води) hardness test
~ на лу́жність = test for alkalinity
напівкі́лькісний ~ semiquantitative analysis
напівмікроскопі́чний ~ semimicroanalysis
~ напру́г = (мех.) stress analysis
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ на тве́рдість = (води) hardness test
недеструкти́вний ~ (хемічний) nondestructive (chemical) analysis
незале́жний ~ (що його робить безсторонній експерт) umpire assay
нейтро́нний активаці́йний ~ = neutron-activation analysis
нейтронографі́чний ~ neutron-diffraction analysis
неліні́йний ~ nonlinear analysis
~ неліні́йних спотво́рень = (в електричних схемах) harmonic distortion analysis
непере́рвний ~ continuous analysis
неруйнівни́й (хемі́чний) ~ = nondestructive (chemical) analysis
~ нескінче́нно мали́х = infinitesimal analysis [calculus]
нефелометри́чний ~ (х.) turbidimetric [nephelometric] analysis
~ норма́льних колива́нь = normal-mode analysis
о́б’є́мний ~ volumetric analysis
~ о́бразів = analysis of images; pattern analysis
операти́вний ~ online analysis
~ опера́цій = operations research
операці́йний ~ operation analysis
опти́чний ~ optical analysis
~ опти́чними ме́тодами = див. оптичний ~
оптоакусти́чний ~ photoacoustic [optoacoustic] analysis
о́птико-акусти́чний ~ див. оптоакусти́чний ~
оці́нко́вий ~ estimate consideration
~ перехі́дни́х проце́сів = transient analysis
пертурбати́вний ~ perturbation analysis
петрографі́чний ~ petrographic analysis
підтве́рджувальний ~ да́них = confirmatory data analysis
по́вний елемента́рний ~ = (фх) ultimate analysis
~ поді́бности = similarity consideration
~ поло́ження = див. топологія
поляризаці́йний ~ polarization analysis
поляриметри́чний ~ polarimetric analysis
полярографі́чний ~ polarography, polarographic analysis
попере́дній ~ preliminary analysis
порівня́льний ~ comparative study; comparative analysis
послідо́вний ~ 1. sequential [successive] analysis 2. (несуперечливий) consistent analysis
потенціометри́чний ~ potentiometric analysis
~ по́хибок = error analysis
пошаро́вий ~ layer-to-layer analysis; sectioning; (хемічний) chemical sectioning
прибли́зний ~ approximate analysis; (х.) proximate analysis
прикладни́й ~ див. застосовний ~
~ проб = sample analysis
пробі́рний ~ assay(ing), test(ing)
~ проду́ктів я́дерних/ядро́вих реа́кцій = (хемічний) nuclear-reaction analysis
х-промене́вий ~ див. рентґенівський ~
промисло́вий ~ (хемічний) commercial analysis
~ промі́ння = analysis of radiation
прото́нний активаці́йний ~ = proton-activation analysis
радіоактиваці́йний ~ radioactivity [activation] analysis, radioassay
~ радіоакти́вности = radioactivity [activation] analysis, radioassay
радіовуглеце́вий ~ (метод визначання віку) carbon(-14) dating
радіоізото́пний ~ 1. (на вміст радіоізотопів) radioisotope assay 2. (із використанням радіоізотопів) isotope-dilution analysis
радіоімунологі́чний ~ radioimmunoassay
радіологі́чний ~ radioassay
радіометри́чний ~ radiometric analysis
радіохемі́чний ~ radiochemical [radiometric] analysis
радіяці́йно-абсорбці́йний ~ radiation-absorption analysis
реґресі́йний ~ regression analysis
рентґе́нівський ~ x-ray analysis
~ Рентґе́новим промі́нням = див. рентґенівський ~
рентґенодифракці́йний ~ x-ray diffraction analysis
рентґеноскопі́чний ~ x-ray analysis; (речовин, опромінених протонами) proton-induced x-ray emission [PIXE] analysis
рентґеноспектра́льний ~ x-ray spectrum analysis; (емісійний) x-ray emission analysis
рентґенострукту́рний ~ x-ray structure analysis; (кф) x-ray diffraction analysis
рентґенофлюоресце́нтний ~ x-ray fluorescence analysis
рете́льний ~ careful analysis
рефрактометри́чний ~ refractometric analysis
~ ри́зику = (яф) risk analysis
розмі́рнісний ~ dimensional analysis
руйнівни́й (хемі́чний) ~ = (х.) destructive (chemical) analysis
самоузго́джений ~ self-consistent analysis
седиментаці́йний ~ sedimentation analysis
седиментометри́чний ~ sedimentometric analysis
сері́йний ~ routine analysis
симетрі́йний ~ symmetry analysis
~ симе́трії = symmetry consideration
синтакси́чний ~ (комп.) parsing
~ систе́ми = system analysis, analysis of a system
систе́мний ~ systems analysis
ситови́й ~ див. ґранулометричний ~
~ скла́ду composition [component] analysis
слідови́й ~ trace analysis
~ слідови́х кі́лькостей = див. слідовий ~
~ спа́люванням = combustion analysis
спектра́льний ~ spectrum [spectral, spectroscopic] analysis
спектрографі́чний ~ spectrographic analysis
спектрометри́чний ~ spectrometric analysis
спектрополумене́вий ~ blowpipe (reaction) analysis
спектроскопі́чний ~ spectroscopic analysis
спектрофотометри́чний ~ spectrophotometric analysis
спектрохемі́чний ~ spectrochemical analysis
~ спожива́ння ене́ргії = (техн.) energy analysis
статисти́чний ~ statistical analysis; statistical consideration
~ сті́йкости = stability consideration; (математичної моделі щодо змін входових параметрів, я ф) sensitivity analysis
стро́гий ~ rigorous consideration
~ структу́ри = structure analysis [determination]; (кристалів) crystal analysis
структу́рний ~ (тт) diffraction analysis; (х.) structural (chemical) analysis
~ сухи́м ме́тодом = [спо́собом] examination in dry state, dry analysis
~ схем = (електричних) circuit analysis
те́нзорний ~ tensor analysis [calculus]
теплови́й ~ thermal analysis
теорети́чний ~ theoretical consideration
термі́чний ~ thermal analysis
термографі́чний ~ thermographic analysis
термоґравіметри́чний ~ thermal gravimetric [thermogravimetric] analysis
техні́чний ~ (хемічний) commercial analysis
~ ти́пів відмо́в = failure-mode analysis
титриметри́чний ~ titrimetric analysis, analysis by titration
фа́зовий ~ phase(-shift) analysis
фа́кторний ~ factor analysis; component analysis
феноменологі́чний ~ phenomenological analysis
ферме́нтовий [ферме́нтний] ~ = enzymatic analysis
фізи́чний ~ physical analysis
фі́зико-хемі́чний ~ physical-chemical analysis
флотаці́йний ~ flotation analysis
флюоресце́нтний ~ fluorometric [fluorescence] analysis
форма́льний ~ formal analysis; consideration
фотоактиваці́йний ~ photoactivation analysis
фотометри́чний ~ photometric analysis
фото́нний активаці́йний ~ = photon-activation analysis
фотохемі́чний ~ photochemical analysis
фракці́йний ~ (х.) fractional analysis
фронта́льний (хроматографі́чний) ~ = (х.) frontal analysis
функціона́льний ~ functional analysis [calculus]
~ Фур’є́ = Fourier analysis
хвилько́ви́й ~ wavelet analysis
хемілюмінесце́нтний ~ chemiluminescence analysis
хемі́чний ~ chemical analysis
хроматографі́чний ~ chromatographic analysis
~ хронологі́чних ряді́в = time-series analysis
часови́й ~ temporal analysis
~ часови́х ряді́в = time-series analysis
часто́тний ~ frequency analysis; response analysis
числови́й ~ numerical analysis
~ чутли́вости = sensitivity analysis
~ шу́му = noise analysis
я́кісний ~ qualitative analysis; (хемічний) qualitative chemical analysis
~ я́кости = quality analysis
випро́буван|ня//ви́пробування 1. (одноразове) test; (сукупність операцій) testing ▪ піддава́ти —ню to test, to subject to a test; ви́тримати ~ to stand the test 2. (перевіряння) checking, examination 3. (спроба) try; trial 4. (дослід) experiment 5. (випробувальний термін) probation
багаторазо́ве ~ = repeated test(ing)
балісти́чне ~ = ballistic test
~ без руйнува́ння зразка́ = nondestructive test(ing)
~ в аеродинамі́чній трубі́ = wind-tunnel test(ing)
ви́бірне ~ = selective test(ing)
виріша́льне ~ = decisive test
високонапру́гове ~ = high-voltage test(ing)
високотемперату́рне ~ = high-temperature [thermal] test(ing)
високоти́скове ~ = (high-)pressure test(ing)
~ в ка́мері = chamber test(ing)
внутрішньореа́кторне ~ = in-pile experiment
всебі́чне ~ = comprehensive test(ing)
~ втиска́нням = див. інденторне ~
гру́бе ~ на гермети́чність = gross leak test(ing)
динамі́чне ~ = dynamic test(ing)
до́слідне ~ = experimental test(ing)
~ до́слідного зразка́ = test of a sample
експлуатаці́йне ~ = service [performance, maintenance, operational] test(ing); (польове) field test(ing)
~ за експлуатаці́йних умо́в = in-service [running, performance, operational] test(ing)
~ за висо́ких температу́р = high-temperature test(ing)
заводське́ ~ = factory test(ing)
~ за особли́во несприя́тливих умо́в = exaggerated test(ing)
~ за низьки́х температу́р = cold test(ing)
~ за підви́щеної радія́ції = radiation test(ing)
~ за реа́льних умо́в = performance [operational] test(ing)
~ за робо́чих умо́в = in-service [running, performance, operational] test(ing)
~ за скоро́ченою програ́мою = accelerated test
~ за умо́в, близьки́х до межі́ руйнува́ння = marginal test(ing)
~ згина́нням = bend test(ing)
~ з руйнува́нням зразка́ = destructive test(ing)
ізотермі́чне ~ = isothermal test(ing)
інде́нторне ~ (на тве́рдість) = indentation hardness test
калориметри́чне ~ = calorimetric test(ing)
кі́лькісне ~ = quantitative test(ing)
клімати́чне ~ = environmental test(ing)
контро́льне ~ = check [verification] test(ing)
короткоча́сне ~ = short-run [short-term] test
крапли́нне ~ = drop test(ing)
~ круті́нням = torsional test(ing)
~ кру́ченням = див. ~ крутінням
лаборато́рне ~ = laboratory [bench] test(ing)
~ матерія́лів = materials test(ing)
механі́чне ~ = mechanical test(ing)
моде́льне ~ = simulation [model] test(ing); mock-up test(ing)
~ на абрази́вну три́вкість = abrasion test(ing)
~ на багаторазо́ве напру́жування = repeated-stress test(ing)
наванта́гове ~ = load(ing) test(ing)
~ на ви́значення робо́чих характери́стик = performance test(ing)
~ на випада́ння о́саду = floc test(ing)
~ на вібротри́вкість = vibration test(ing)
~ на відпові́дність техні́чним вимо́гам = acceptance test(ing)
~ на ві́дрив = tear test(ing)
~ на відтво́рність = (результату) reproducibility [repeatability] test(ing)
~ на відшаро́вування = peel test(ing)
~ на вогнетри́вкість = flame test(ing)
~ на вологонепрони́кність = moisture-tightness test(ing)
~ на вологотри́вкість = moisture-resistance test(ing)
~ на вплив довкі́лля = environmental test(ing)
~ на вто́му = fatigue test(ing)
~ на гермети́чність = tightness [leak(age)] test(ing); (грубе/тонке) gross/fine leak test(ing); (методом мильних бульбашок) soap-bubble test
~ на деформаці́йне старі́ння = strain-aging test(ing)
~ наді́йности = reliability test(ing)
~ на довгові́чність = endurance test(ing)
~ на займи́стість = (in)flammability test(ing)
~ на замерза́ння = freezing test
~ на защі́льненість = tightness test(ing) див. тж ~ на течощільність
~ на згин = bend test(ing); (поздовжній) buckling test(ing)
~ на змин = bearing test(ing)
~ на зріз = shear test(ing)
~ на зсув = shear test(ing)
~ на клімати́чну три́вкість = environmental test(ing)
~ на корозі́йну три́вкість = corrosion test(ing); (за умов підвищеної вологости) humidity test(ing)
~ на круті́ння = torsional test(ing)
~ на мі́цність = strength test(ing); (за відривання) tear test; (за згинання) bend test; (за зминання) bearing test; (за зсування/зрізання) shear test; (за крутіння) torsional test; (за розламування) fracture test; (за розривання) rupture test; (за розтягування) tensile test; (за розчавлювання) crushing test; (за стискання) compression test; (за умов короткого замкнення) short-circuit test
~ на морозотри́вкість = frost test(ing)
~ на нагріва́ння = heat test(ing), heat run
~ на ная́вність пошко́джених конта́ктів = (ел.) continuity test
~ на нешкідли́вість = (хемічне) chemiclearance
~ на о́б’є́м = (яф) bulk test
~ на по́взкість = creep test(ing)
~ на поздо́вжній згин = buckling test(ing)
~ на пробі́й = breakdown test(ing)
~ напру́жуванням = stress test(ing)
~ на ро́злам = fracture test(ing)
~ на ро́зри́в = rupture test(ing); tensile test(ing)
~ на ро́зтяг = tensile test(ing)
~ на розча́влювання = crushing test(ing)
~ на розчи́нність = solubility test(ing)
~ на сплю́щування = flattening test(ing)
~ на старі́ння = accelerated-aging test(ing)
~ на стира́ння = abrasion test(ing)
~ на стиск = compression test(ing)
~ на тве́рдість = hardness test(ing); (алмазною пірамідою) diamond-pyramid hardness test(ing); (склероскопне) scleroscope hardness test(ing); (до дряпання, за Мосом) scratch hardness test(ing); (інденторне) (ball-)indentation test(ing), indentation hardness test(ing); (за Бринелем) Brinell hardness test; (за Вікерсом) Vickers hardness test; (за Гербертом) Herbert cloudburst test, Herbert pendulum method; (за Кнупом) Knoop indentation test; (за Роквелом) Rockwell hardness test; (за Шором) Shore hardness test
~ на термотри́вкість = thermal-resistance test(ing)
~ на течощі́льність = leak(age) test(ing); (грубе/тонке) gross/fine leak test(ing); (методом мильних бульбашок) soap-bubble test
~ на трива́лість використа́ння = life [longevity] test(ing)
нату́рне ~ = full-scale [actual] test(ing)
~ на уда́р = див. ударне ~
~ на хо́лоді = cold test(ing)
~ на холодотри́вкість = frost test(ing)
неруйнівне́ ~ = nondestructive test(ing)
нетрива́ле ~ = short-run [short-term] test(ing)
низькотемперату́рне ~ = (на вплив низьких температур) low-temperature test(ing); (інших характеристик за низьких температур) cold test(ing); (на морозотривкість) frost test(ing)
~ нови́х констру́кцій = test(ing) of new designs
~ окре́мих компоне́нт систе́ми = unit test(ing)
основне́ ~ = basic test(ing)
періоди́чне ~ = cyclic testing
~ під ти́ском = див. тискове ~
повномасшта́бне ~ = full-scale test(ing)
повто́рне ~ = repeated test
повто́рюване ~ = repeated testing
позареа́кторне ~ = out-of-pile experiment
польове́ ~ = field test(ing)
попере́днє ~ = preliminary test(ing)
порі́внювальне ~ = comparison test(ing)
пото́чне ~ = routine test(ing)
прийма́льне ~ = acceptance [approval] test
пришви́дшене ~ на трива́лість використа́ння = accelerated-life test(ing)
радіяці́йне ~ = radiation test(ing)
робо́че ~ = running [duty] test(ing)
руйнівне́ ~ = destructive test(ing)
систе́мне ~ = systems test(ing)
склероско́пне ~ на тве́рдість = scleroscope hardness test(ing)
спро́бне ~ = trial(ing)
станда́ртне ~ = conventional test(ing)
стати́чне ~ = static test(ing)
сте́ндове ~ = bench test(ing)
теплове́ ~ = thermal [heat] test(ing)
термі́чне ~ = thermal [heat] test(ing)
~ тертя́м = див. тертьове ~
тертьове́ ~ = friction test(ing)
типо́ве ~ = representative test(ing)
ти́скове ~ = pressure test(ing)
тонке́ ~ на гермети́чність = fine leak test(ing)
трива́ле ~ = long-run [long-term] test(ing)
~ трима́льної зда́тности = див. ~ тримкости
~ три́мкости = bearing test(ing)
уда́рне ~ = shock [impact] test(ing); (багаторазове) repeated-impact test(ing); (за Шарпі) Charpy test
~ уда́ром = див. ударне ~
уто́мне ~ = fatigue test(ing)
хемі́чне ~ = (на нешкідливість) chemiclearance
циклі́чне ~ = cyclic test(ing)
швидке́ ~ = quick [accelerated] test(ing)
~ я́дерної збро́ї = nuclear test(ing)
я́кісне ~ = qualitative test(ing)
да́ні 1. data (мн. від datum) ▪ збира́ти ~ to collect data; опрацьо́вувати ~ to process data 2. (інформація) information (про, щодо – on, about) 3. (матеріял) material 4. (доказ, свідчення) evidence (на підтвердження – for) 5. (знахідки; висновки) findings 6. (результати) results 7. (записи) records 8. (подробиці; біографічні) particulars
ана́логові ~ = analog data
астрономі́чні ~ = astronomical data
ба́зові ~ = basic data
беззмісто́вні ~ = meaningless data
біографі́чні ~ = personal data; (коротка біографія) curriculum vitae
важли́ві ~ = important data
вве́дені ~ = input data
ввідні́ ~ = input data
вибірко́ві ~ = sampled data
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
випадко́ві ~ = random data
ви́правлені ~ = corrected data
~ випро́бування = test data
вислідні́ ~ = final [summarized] data
вихідні́ ~ = 1. (початкові) initial [input] data 2. (на виході) див. виходові ~
виходо́ві ~ = output data; data-out
віді́брані ~ = selected data; (скомпільовані) compiled data
відо́мі ~ = known data
відпові́дні ~ = (потрібні за певних обставин) relevant data
відсу́тні ~ = inavailable [missing] data
(вну́трішньо) несупере́чливі ~ = consistent data
внутрішньореа́кторні ~ = in-pile data
всебі́чні ~ = (що забезпечують розуміння досліджуваного явища) comprehensive data
втори́нні ~ = (отримані на підставі первинних) derived data
втра́чені ~ = lost data
вхідні́ ~ = див. входові ~
входо́ві ~ = input data; data-in
графі́чні ~ = plotted data; (зб.) graphics
ґрунто́вні ~ = solid data
дета́льні ~ = detailed data
дискре́тні ~ = digital data; sampled data
ді́брані ~ = (скомпільовані) compiled data
довідко́ві ~ = reference data
додатко́ві ~ = additional data; contributory evidence; further information
докла́дні ~ = detailed data
допомі́жні́ ~ = auxiliary data
до́слідні ~ = experimental data; laboratory findings; (отримані на пришвидшувачі) accelerator data; (про процеси всередині ядерного реактора) in-pile data; (польові) field data; (на підтвердження гіпотези) experimental evidence (for)
доста́тні ~ = sufficient data
екологі́чні ~ = ecological data; (про стан дівкілля) environmental data
експеримента́льні ~ = див. дослідні ~
експлуатаці́йні ~ = operational [performance, service] data
емпіри́чні ~ = empirical data/evidence
етало́нні ~ = master data
забра́клі ~ = inavailable [missing] data
~ зада́чі = problem data
закодо́вані ~ = (en)coded data
занепокі́йливі ~ = troubling findings
запи́сані ~ = (на носіях інформації) stored data
захи́щені ~ = protected data
зацито́вані ~ = cited [quoted] data
згі́дні ~ = compatible data
зі́брані ~ = accumulated data
змі́нювані ~ = (неостаточні) impure data
змісто́вні ~ = meaningful data
змі́щені ~ = biased data
~ зондува́ння = soundings
~ (і)з системати́чною по́хибкою = biased data
~ (і)з урахува́нням по́правок = corrected data
індикаці́йні ~ = indicative data
кі́лькісні ~ = quantitative data; hard data
комп’ю́терно опрацьо́вні ~ = machinable data
контро́льні ~ = test data
конфіденці́йні ~ = confidential data
космі́чні ~ = space data
космологі́чні ~ = cosmological data
лаборато́рні ~ = laboratory findings
~ лаборато́рного дослі́джування = див. лабораторні ~
~ літерату́ри = published data
машинозчи́тні ~ = machine-readable data
метеорологі́чні ~ = weather data
~ мі́ряння = measured [measurement] data; (покази приладів) instrumental data
наве́дені ~ = (подані) presented data; (зацитовані) quoted [cited] data
~ на ви́ході = див. виходові ~
~ на вхо́ді = див. входові ~
наді́йні ~ = reliable data; (ґрунтовні) solid data
надхідні́ ~ = incoming data
найнові́ші ~ = (the) latest [newest] data
накопи́чені ~ = accumulated data
напівкі́лькісні ~ = semiquantitative data
ная́вні ~ = available data; (спостереження) available observations
неважли́ві ~ = unimportant data
невідо́мі ~ = unknown data
невпорядко́вані ~ = unclassified data
неда́вно отри́мані ~ = recent data
недоста́тні ~ = insufficient data; (дуже обмежені) scanty data
недоста́тньо то́чні ~ = crude [rough] data
незахи́щені ~ = unprotected data
незгі́дні ~ = discrepant [incompatible] data
незмі́нювані ~ = (остаточні) pure data
необро́блені ~ = див. неопрацьовані ~
неопрацьо́вані ~ = raw [unprocessed] data/information
неоприлю́днені ~ = unpublished data
неостато́чні ~ = impure data
непереві́рені ~ = unverified data; (непідтверджені) uncertified data
непере́рвні ~ = analog data
непідтве́рджені ~ = uncertified data
непокласифіко́вані ~ = unclassified data
непотрі́бні ~ = useless data; (розм., комп.) hash
неспако́вані ~ = unpacked data
несупере́чливі ~ = (згідні) compatible data; (внутрішньо) consistent data
нето́чні ~ = inexact data; (приблизні) crude [rough] data
неузгі́днені ~ = unmatched [unadjasted] data
неузго́джені ~ = див. неузгіднені ~
нові́ ~ = new data
нові́ші ~ = newer [later] data (за – than)
норма́льно розподі́лені ~ спостере́ження = normally-distributed observations
обро́блені ~ = processed data
обро́блювані ~ = processed data, data being processed
обро́бні́ ~ = (придатні до комп’ютерного опрацьовування) machinable data
~ обчи́слення = calculation [calculated] data
описо́ві ~ = descriptive data
опрацьо́вані ~ = processed data
опрацьо́вувані ~ = processed data, data being processed
оприлю́днені ~ = published [reported] data
опти́чні ~ = optical data
орієнто́вні ~ = tentative data
основні́ ~ = master data; basic data
остато́чні ~ = final [pure] data
отри́мані ~ = findings див. тж дослідні ~
оці́нко́ві ~ = evaluated data
па́спортні ~ = (приладу) specifications
перви́нні ~ = 1. (спостереження чи досліду) source [primary] data 2. (неопрацьовані) raw [unprocessed] data
переві́рені ~ = verified data; (підтверджені) certified data
пере́слані ~ = transmitted data
підсумко́ві ~ = summarized [final] data
підтве́рджені ~ = (офіційно) certified data
підтве́рджувальні ~ = corroborative evidence
підсумко́ві ~ = summarized data; (дослідні) experimental summary; (таблиця, схема тощо) sheet
по́дані ~ = presented data
покласифіко́вані ~ = classified data
~ польови́х до́слідів = field data
помилко́ві ~ = erroneous data
поно́влені ~ = updated data
поно́вні́ ~ = updatable data
попере́дні ~ = 1. (отримані) preliminary data 2. (орієнтовні) tentative data 3. (про плановані заходи) provisional data
поправко́ві ~ = correction data
пото́чні ~ = current data
потрі́бні ~ = required data
похідні́ ~ = (отримані на основі первинних) derived data
початко́ві ~ = initial [input, starting] data; preliminaries
прибли́зні ~ = crude [rough] data
~ про власти́вості = (середовища) property data
~ прогно́зу = predicted data
проє́ктні ~ = design data
~ про передісто́рію = (процесу) historical data
~ про помилки́ = (комп.) error data
~ про стан довкі́лля = environmental data
процензуро́вані ~ = censored data
радіоастрономі́чні ~ = radio data
радіолокаці́йні ~ = radar data
радіометри́чні ~ = radiometric data
радіотелеметри́чні ~ = radiotelemetric data
робо́чі ~ = working [operational] data
розкодо́вані ~ = decoded data
розпако́вані ~ = unpacked data
розрахунко́ві ~ = (теоретичні) calculation [calculated, theoretical] data; (проєктні) design data
світові́ ~ = (пов’язані з простором-часом) world data
скомпільо́вані ~ = compiled data
скориго́вані ~ = adjusted data
спако́вані ~ = packed data
~ спе́ктрального ана́лізу = spectroscopic data
спектроскопі́чні ~ = spectroscopic data
~ спостере́ження = observation(s), observed [observation] data; observational evidence; (астрономічного) astronomical data; (всередині ядерного реактора) in-pile data
статисти́чні ~ = statistical data, statistical information; statistics
стосо́вні ~ = (що стосуються розглядуваного випадку) relevant data
суку́пні ~ = collected [combined] data; aggregated data
сумні́вні ~ = doubtful data
супере́чливі ~ = (розбіжні) discrepant data; (внутрішньо) inconsistent data
табли́чні ~ = tabular [tabulated] data
теорети́чні ~ = theoretical [calculation, calculated] data
техні́чні ~ = specifications
то́чні ~ = exact data
узгі́днені ~ = adjusted [matched] data
узго́джені ~ = див. узгіднені ~
упорядко́вані ~ = classified data; ranked data
уто́чнені ~ = corrected data
факти́чні ~ = the facts; actual data
характеристи́чні ~ = indicative data
цифрові́ ~ = див. числові ~
числові́ ~ = numerical data/evidence/information, numerics; (у цифровій формі) digital data
~ числово́го моделюва́ння = simulation data
я́дерні/ядро́ві ~ = nuclear data
я́кісні ~ = qualitative data
до́слід (-у) 1. experiment див. тж експериментпрова́дити ~ to perform [conduct] an experiment, to experimentalize 2. (досліджування) research 3. (випробування) test, trial 4. (спроба) probe, trial
автоматизо́ваний ~ = (комп’ютерний) computer [computer-aided] experiment; (із автоматичним зчитуванням) automatic-read(ing) experiment
А́йхенвальдів ~ = Eichenwald experiment
~ А́раґо = Arago experiment
балісти́чний ~ = ballistic experiment
біляпоро́говий ~ = near-threshold experiment
виріша́льний ~ = crucial experiment
відтво́рний ~ = reproducible [repeatable] experiment
Ві́нерів ~ = Wiener experiment
Ві́л(ь)сонів ~ = Wilson experiment
внутрішньореа́кторний ~ = in-pile experiment
Ге́рців ~ = Hertz experiment
~ Де́вісона та Дже́рмера = Davisson-Germer experiment
діягности́чний ~ = diagnostic experiment
Е́йхенва́льдів ~ = див. Айхенвальдів ~
Е́твешів ~ = Eötvös experiment
експоненці́йний ~ = (яф) exponential experiment; (зі збагаченим паливом) enriched exponential experiment
Е́рстедів ~ = Oersted experiment
~ (і)з невідтво́рним результа́том = (за однакових умов) random experiment
Ке́вендишів ~ = Cavendish experiment
комп’ю́терний ~ = computer experiment
контро́льний ~ = check experiment
ко́ри́сний ~ = (цікавий, вартий уваги) worthwhile experiment
космологі́чний ~ = cosmology experiment
крити́чний ~ = critical experiment
лаборато́рний ~ = laboratory experiment
~ лаборато́рного масшта́бу = bench-scale [laboratory-scale] experiment
~ Ле́мба-Ри́зерфорда = Lamb-Retherford experiment
~ Ма́йкел(ь)сона-Мо́рлі = Michelson-Morley experiment
Ма́йкел(ь)сонів ~ = Michelson experiment
маломасшта́бний ~ = small-scale experiment
~ Ме́льде = Melde experiment
Ме́сбауерів ~ = Mössbauer experiment
Мі́лікенів ~ = Millikan (oil-drop) experiment
моде́льний ~ = model [mockup, simulation, imitated, constructed] experiment; (на зменшеній моделі) small-scale experiment
~ на зу́стрі́чних стру́менях = (частинок) colliding-beam experiment
нату́рний ~ = full-scale experiment
невідтво́рний ~ = irreproducible [nonrepeatable] experiment
неруйні́вний ~ = nondestructive experiment
підкрити́чний ~ = subcritical experiment
повномасшта́бний ~ = full-scale experiment
подумко́вий ~ = mental [gedanken, imaginary, thought] experiment
позареа́кторний ~ = out-of-pile experiment
попере́дній ~ = (спробний) pilot experiment
порі́внювальний ~ = comparative experiment
промі́жни́й ~ = subexperiment
про́сти́й ~ = simple experiment
Пулюї́в ~ = Puluj experiment
Ре́мерів ~ = Römer method
Рентґе́нів ~ = Roentgen experiment
реа́кторний ~ = reactor experiment
реологі́чні —и = rheogoniometry
~ Ри́ґі = Righi experiment
~ Ри́чі = Ritchie experiment
Ро́уландів ~ = Rowland experiment
руйнівни́й ~ = destructive experiment
Санья́ків ~ = Sagnac experiment
складни́й ~ = complex experiment
спро́бний ~ = pilot experiment
~ Тра́утона-Но́убла = [Тро́утона-Но́бля] Trouton-Noble experiment
~ у крити́чному режи́мі = див. критичний ~
~ у підкрити́чному режи́мі = див. підкритичний ~
уя́вний ~ = mental [gedanken, imaginary, thought] experiment
~ Фізо́ = Fizeau experiment
~ Фра́нка-Ге́рца = Franck-Hertz experiment
числови́й ~ = numerical experiment; simulation (test)
~ Ште́рна-Ґе́рлаха = Stern-Gerlach experiment
дослі́джування//дослі́дження 1. study [studies], research 2. (теоретичне) analysis, consideration, theoretical work 3. (експериментальне) experimentation, experimental work 4. (випробування) test(ing) 5. (обстежування) exploration, investigation, examination 6. (опрацьовування, підхід) treatment
аналіти́чне ~ = analysis, analytical study
всебі́чне ~ = comprehensive study
геофізи́чне ~ = geophysical exploration
геофізи́чне ~ свердлови́н = (каротаж) (well) logging
~ гіромагне́тних я́вищ = gyromagnetics
докла́дне ~ = scrutiny
екологі́чне ~ = ecological research
експедиці́йні ~ = field studies, field work
експеримента́льне ~ = experimental research/studies
електронографі́чне ~ = electron-diffracton study
зага́льне ~ = (не пов’язане безпосередньо із застосуванням) general reserach
застосо́вні ~ = applied research/studies; (із конкретним застосуванням на меті) process research
~ (і)з важли́вими на́слідками = far-reaching research
~ (і)з використа́нням комп’ю́тера = computer-aided studies
~ (і)з використа́нням комп’ю́терного моделюва́ння = simulation studies
зо́ндове ~ = (атмосфери) balloon studies
інтенси́вні ~ = intensive [intense] studies/research
кі́лькісне ~ = quantitative investigation/studies
космі́чні ~ = space research
лаборато́рне ~ = laboratory research/studies/investigation
макроскопі́чне ~ = macroscopic study; macroexamination
металографі́чне ~ = metallographic examination
~ ме́тодом ізото́пних індика́торів = tracer studies
мікроскопі́чне ~ = microscopic study; microexamination
моде́льне ~ = model studies
напру́жені ~ = intensive [intense] studies/research
науко́ве ~ = (загальне) scientific research; (вивчення явища) study, studies
нові́тні ~ = advanced research
~ опера́цій = operations analysis/research
~ опромі́неного об’є́кту = post-irradiation examination
палеомагне́тні ~ = paleomagnetics
~ пара́метрів хви́лі = waveform analysis
~ під мікроско́пом = microscopic examination
піоне́рське ~ = (що поклало початок нової галузі науки) pioneer research
післяопромі́нне ~ = post-irradiation examination
польові́ ~ = field studies, field investigation
попере́дні ~ = primary research
порівня́льне ~ = comparative study
постопромі́нне ~ = post-irradiation examination
прикладні́ ~ = див. застосовні ~
пробле́мні ~ = basic [pure] research; (цільові) objective basic research
x-промене́ве ~ = x-ray investigation
рентґе́нівське ~ = x-ray investigation
рентґеноспектра́льні ~ = x-ray spectrum analysis; (емісійні) x-ray emission analysis
рентґенострукту́рні ~ = x-ray diffraction [x-ray structure] analysis
рентґенофлюоресце́нтні ~ = x-ray fluorescence analysis
реологі́чні ~ = rheogoniometry
рете́льне ~ = elaborate study, scrutiny
систе́мні ~ = system study
спектрографі́чні ~ = spectrographic analysis
спектрометри́чні ~ = spectrometric analysis
спектроскопі́чні ~ = spectroscopic [spectrum, spectral] analysis
спектрохемі́чні ~ = spectrochemical analysis
спектрофотометри́чні ~ = spectrophotometric analysis
~ статисти́чними ме́тодами = statistical studies
стратегі́чні ~ = strategic research
структу́рні ~ = structure studies
теорети́чні ~ = theoretical research/studies
техні́чні ~ = engineering research
трива́лі ~ = long-term studies
феноменологі́чне ~ = phenomenological study
~ феромагне́тних я́вищ = ferromagnetics
фізи́чні ~ = physical research/studies
фотометри́чне ~ = photometric study
фундамента́льні ~ = fundamental research/studies, basic [pure] research
цільові́ пробле́мні ~ = objective basic research
числове́ ~ = numerical study
я́дерні/ядро́ві ~ = nuclear research/studies
я́кісне ~ = qualitative investigation/study
іміта́ція 1. (моделювання) simulation 2. (наслідування) imitation 3. (макет) mockup 4. (клон) clone 5. (замінник) substitute
імітува́льний 1. (моделювальний) simulation, simulative 2. (наслідувальний) imitation, imitative
імітува́ння//зімітува́ння 1. (моделювання) simulation 2. (наслідування) imitation
ме́тод (-у) 1. method; (підхід) approach див. тж підхід 2. (спосіб) way, manner, mode 3. (методика) procedure, technique ▪ застосо́вувати ~ to employ [use, apply] a method/approach/procedure/technique; розробля́ти ~ to develop a method/approach/procedure/technique 4. (засіб) tool, mean(s) 5. (виконання) technology
абсолю́тний ~ = (міряння) absolute method
абсорбці́йний ~ = absorption method
аксіомати́чний ~ = axiomatic method
аксіо́мний ~ = axiomatic [postulational] method
активаці́йний ~ = activation method
акусти́чний ~ = (досліджування неакустичних явищ) acoustical method; (мн.) acoustical technique
~ активува́ння = activation method
альтернати́вний ~ = alternative method
~ ампліту́дного ана́лізу = kicksorting technique
~ Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца = Amouyal-Benoist-Horowitz method
ана́лізу ~ = analytic(al) method/approach
аналіти́чний ~ = analytic(al) method/approach
~ анало́гій = analog method
~ ана́лізу = method [procedure] of analysis; mode of analysis
~ ана́лізу ро́змірностей = dimensional method
апроксимаці́йний ~ = spproximation method/approach
А́рґелендерів ~ = Argelander method
асимптоти́чний ~ = asymptotic method
багатогрупови́й ~ = (яф) multigroup method
багатоета́пний ~ = multistage method/procedure
багатокро́ковий ~ = multistep method
~ багаторазо́вих зі́ткнень = multiple-collision method
багатостаді́йний ~ = multistage method/procedure
~ багаточасови́х набли́жень = multiple-time-scale approximation method/approach
балісти́чний ~ = ballistic method
~ барвникі́в = (виявляти дефекти) dye-penetrant method
~ без використа́ння тео́рії збу́рень = nonperturbation [nonperturbative] approach
безконта́ктовий ~ = noncontact method
~ безпере́рвного порі́внювання = continuous-comparison technique
~ Бе́те-Па́єрлса = Bethe-Peierls method
~ Бе́те-Те́йта = Bethe-Tait method
~ Боголю́бова = Bogolyubov method
болометри́чний ~ = bolometric method
~ Бо́ма-Ґро́са = Bohm-Gross method
~ Бо́рна-О́пенгаймера = Born-Oppenheimer method
~ Бреґа-Ґре́я = Bragg-Gray method
Бри́джменів ~ = Bridgman technique
Брю́кнерів ~ = Brückner method
бульбашко́вий ~ = (визначання в’язкости) bubble method
Бю́рґерів ~ = Bürger method
вагови́й ~ = gravimetric method
Ва́йсенберґів ~ = Weissenberg method
~ Ва́йцзе́кера-Ві́ліямса = Weizsäcker-Williams method
~ вале́нтних зв’язкі́в = valence-bond (resonance) method
~ Ван дер Па́у = Van der Pauw method
~ варіюва́ння = variation method [procedure]
~ варія́ції дові́льної ста́лої = method of variation of parameters [constants]
варіяці́йний ~ = variational method
Ва́тсонів ~ = Watson method
вдоскона́лений ~ = improved method
~ Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на = [ВКБ] Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] method
Верне́йлів ~ = (вирощування кристалів) Verneuil method (of crystal growth)
взірце́вий ~ = reference [standard] method/procedure
~ ви́ведення = (матем.) derivation [deriving] method/procedure
ви́знаний ~ = recognized method
~ визнача́ння ві́ку = (isotope) dating, dating process/method див. тж ~ радіодатування
~ вилуча́ння = 1. (невідомих) method of elimination, elimination procedure 2. (відбігів від загальної тенденції) adjustment method
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ виміта́ння = (Пуанкаре) method of balayage, sweep(ing)-out method
~ випадко́вого по́шуку = random-search method
~ випро́бування = test(ing) method/procedure/technique
~ випро́бування мі́цности = [на мі́цність] strength-testing method
~ виріза́ння вузлі́в = method of joints
~ виро́щування криста́лів = method of crystal growth
високото́чний ~ = (міряння) precision method; (обчислювання) high-accuracy method
~ вихоро́вих стру́мів = eddy-current method
~ виче́рпування = exhaustion method
~ виявля́ння = 1. (реєстрування) detection method 2. (фот.) developing process
~ Ві́ґнера-За́йтца = Wigner-Seitz method
~ відбива́ння = reflection method
~ відби́тих і́мпульсів = pulse-echo method [test]
~ відби́тих хвиль = reflected-wave method
~ відлу́ння = echo method
відно́сний ~ = (міряння) relative method
~ відно́сних при́ростів = (ел.) method of incremental rates
~ відокре́млювання = separation method [procedure]; partition(ing) method/procedure
~ відокре́млювання змі́нних = separation-of-variables [partitioning-of-variables] method/procedure, method for partitioning (the) variables, product-solution method
~ відокре́млювання ізото́пів = isotope-separation method
відо́мий ~ = (загальноприйнятий) traditional method див. тж звичайний ~
~ (відрива́ння) кільця́ = (міряння поверхневого натягу) tensiometer method
~ відру́шених прото́нів = proton recoil method
~ відру́шених я́дер = method of nuclear recoil
~ ві́дхилів = deflection method
~ візуаліза́ції ви́хорів = vortex visualization technique
візуа́льний ~ = visual method
~ Ві́ка-Чандрасека́ра = Wick-Chandrasekhar method
Ві́ків ~ = Wick method
~ ві́льних колива́нь = free-oscilltion technique
Ві́льцбахів ~ = Wilzbach method
Ві́нерів ~ = Wiener process
~ впорядко́ваного вилуча́ння = ordered-elimination method
~ впорядко́вування = classification method/procedure
~ га́зової центрифу́ги = (відокремлювання ізотопів) gas-centrifuge process
газодифузі́йний ~ = (відокремлювання ізотопів) gaseous-diffusion process
~ га́ків = hook method
~ K-гармо́нік = K-harmonics method
~ Гале́ркина [Ґальо́ркіна] Galerkin method
~ Гале́ркина-Петро́ва = Galerkin-Petrov method
~ гармоні́чного бала́нсу = 1. (матем.) harmonic-balance method 2. (комп.) describing-function method
~ Га́ртрі = Hartree approach
~ Га́ртрі-Фо́ка = Hartree-Fock approach
Га́усголдерів ~ = Householder method
гібри́дний ~ = hybrid method
~ гідравлі́чної анало́гії = hydraulic-analogy method
~ гідростати́чного зва́жування = hydrostatic weighing method
~ гіло́к та меж = branch-and-bound technique
гіроско́пний ~ = gyroscopic method
Гі́торфів ~ = Hittorf method
~ годо́графа = hodograph method
~ головни́х осе́й = method of principal axes
голографі́чний ~ = holographic method/technique
Го́льцерів ~ = Holzer method
гомогенізаці́йний ~ = homogenization method
Го́рнерів ~ = Horner method
~ готува́ння = (персоналу) training procedure
Го́фманів ~ = Hoffmann method
~ гра́фів = graph method
графі́чний ~ = graphic(al) method/approach
графоаналіти́чний ~ = graphic-analytical method
гру́бий ~ = crude method/procedure
групови́й ~ = 1. (яф) group method 2. (теоретикогруповий, матем.) group-theory method
~ групово́ї дифу́зії = group-diffusion method
ґальванометри́чний ~ = galvanometric method
~ Ґальо́ркіна = див. ~ Галеркина
~ ґенера́торних координа́т = generator-coordinate method
~ Ґо́ртера-Ро́уза = Gorter-Rose method
ґравіметри́чний ~ = gravimetric method
ґрадіє́нтний ~ = gradient method
~ ґрадуюва́ння = calibration method
ґратко́вий ~ = lattice method
~ Ґре́фе = Gräffe method
~ Ґри́бе-Ши́бе = Griebe-Schiebe method
~ Ґри́нових фу́нкцій = Green-function method/approach
Ґри́фітсів ~ = Griffiths method
~ дворазо́вого зва́жування = double-weighing [interchange-weighing] method
~ Деба́я-Ше́рера = Debye-Scherrer method
дедукти́вний ~ = deductive method
~ дезактива́ції = decontamination method
~ Дже́ґера-Шта́йнвера = Jaeger-Steinwehr method
Дже́ґерів ~ = Jaeger method
~ деформо́ваних хвиль = method of distorted waves, distorted-wave approach
~ дзерка́льних о́бразів/зобра́жень = method of images; method of image charges
дилатометри́чний ~ = dilatometric method
димови́й ~ = (візуалізації потоку) smoke technique
динамі́чний ~ = dynamic method
~ дискре́тних ордина́т = discrete-ordinate method
дисперсі́йний ~ = dispersion method
~ дифра́кції = diffraction method
~ дифра́кції високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів = high-energy electron diffraction [HEED] method
~ дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів = reflection high-energy electron diffraction [RHEED] method
~ дифра́кції електро́нів = electron diffraction method
~ дифра́кції на порошку́ = powder-diffraction method
~ дифра́кції низькоенергети́чних [пові́льних] електро́нів = low-energy electron diffraction [LEED] method
дифракці́йний ~ = diffraction method
дифузі́йний ~ = diffusion method
~ діягно́стики = diagnostic method/technique
діягности́чний ~ diagnostic method/technique ▪ діягности́чними —ами = diagnostically
~ діягона́лей = method of diagonals
~ діягра́м = diagram technique
~ добира́ння = trial-and-error method; cut-and-try method
~ добира́ння проб = sampling system
~ дово́дження = proving method/procedure
~ додава́ння = addition method/procedure
~ дозува́ння = batching method
докла́дний ~ = elaborate method/procedure
~ допасо́вування = fitting method/procedure; matching method/procedure; (кривої) curve-fitting method
~ дослі́джування = research method; (конкретний) research tool
до́слідний ~ = experimental method
~ до́ступу = access method
~ доти́чних = tangent method
~ доти́чних площи́н = tangent-plane method
~ дробо́вих кро́ків = fractional-step method/process, method of splitting
~ дря́пання = (визначати твердість) scratch method
ебуліоскопі́чний ~ = (визначання молекульної ваги) boiling-point method
~ Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да = Ewald-Kornfeld method
евристи́чний ~ = heuristic approach/method
Е́ґертонів ~ = Egerton method
ейкона́льний ~ = eikonal method
~ ейкона́лу = eikonal method
експеримента́льний ~ = experimental method
~ екстраполюва́ння = див. ~ екстраполяції
~ екстраполя́ції = extrapolation method/procedure
екстраполяці́йний ~ = extrapolation method
електри́чний ~ = electrical method
~ електро́нних орбі́т = electron-orbit method
~ електро́нного парамагне́тного резона́нсу = [ЕПР] electron-paramagnetic-resonance [EPR] method
електронографі́чний ~ = electron-diffraction method
електростати́чний ~ = electrostatic method
~ електрофоре́зу = electrophoretic method
~ елемента́рних дро́бів = method of partial fractions
еманаці́йний ~ = emanation method
емпіри́чний ~ = empirical approach/method
~ ему́льсій = (яф) (nuclear-)emulsion technique
ескала́торний ~ = (матем.) escalator method
етало́нний ~ = reference [standard] method/procedure
ефекти́вний ~ = efficient method/approach
~ ефекти́вного потенція́лу = effective-potential method
~ ефекти́вної ма́си = effective-mass method
~ зави́слої крапли́ни = (міряння поверхневого натягу) pendant-drop method
загальнови́знаний ~ = recognized method/approach/procedure
загальнопри́йнятий ~ = conventional [usual] method, traditional approach, routine [standard] procedure
За́йделів ~ = Seidel method
~ зало́млених хвиль = 1. refraction method 2. refringent-wave method
~ замі́ни змі́нних = substitution method
~ замі́щування = 1. substitution method 2. (у зважуванні) substitution weighing, counterpoise [substitution] method
~ заналичко́ваних а́томів = див. ~ ізотопних індикаторів
~ заналичко́ваних фото́нів = див. ~ позначених фотонів
~ зану́рювання = immersion method; (наношення покривів) dipping method
~ запи́сування (інформа́ції) = (data) recording technique
~ запізні́лих збі́гів = delayed-coincidence method
~ заря́дженого плу́нжера = charged-plunger method
~ засі́лої бу́льбашки = (міряння поверхневого натягу) sessile-bubble method
~ засі́лої крапли́ни = (міряння поверхневого натягу) sessile-drop method
~ затри́маних збі́гів = delayed-coincidence method
~ збі́гів = coincidence method; (концепція) principle of coincidence
~ збу́джування = excitation method
~ збу́рених стаціона́рних ста́нів = perturbed-stationary-states [PSS] method
~ збу́рень = perturbation method/technique
~ зве́дення = reduction method/procedure
~ зве́дення до абсу́рду = method of reduction to absurdity
звича́йний ~ = routine [standard, traditional, conventional] method/approach/procedure
~ зворо́тного відбива́ння = back-reflection method
~ зву́жуваних о́колів = decremental-neighborhood method
~ зв’я́заних кана́лів = coupled-channels method/approach
~ зв’я́заних мод = coupled-mode method/approach
~ згла́джування = smoothing method/procedure
~ здеформо́ваних хвиль = method of distorted waves
~ змі́нних на́прямів = alternating-direction method
змодифіко́ваний ~ = modified approach/method
~ зобра́жень = див. ~ образів
~ зондува́ння = sounding method
~ зрівнова́жування = balancing method/process
~ зсу́ву фа́зи = phase-shift method
~ зупи́неного стру́меня = (фх) stopped-flow method
~ зшива́ння = (розв’язків) method of joining (solutions)
Іво́нів ~ = Yvon method
ізото́пний ~ визнача́ння віку = isotope dating
~ ізото́пних індика́торів = tracer technique
~ ізото́пного розве́дення = isotope-dilution method
імерсі́йний ~ = immersion method; (наносити покриви) dipping method
імітаці́йний ~ = simulation approach [method, procedure]
і́мпульсний ~ = pulse method
інверсі́йний ~ = inversion method
інде́нторний ~ = (визначання твердости) indentation method
індика́торний ~ = (яф) tracer technique
індукці́йний ~ = induction method
інжене́рний ~ = engineering approach
~ інтеґрува́ння = integration method/procedure
~ інтеґрува́ння за траєкто́ріями = path-integration method
~ інтерполя́ції = interpolation method/procedure
~ інтерполюва́ння = див. ~ інтерполяції
інтерполяці́йний ~ = interpolation method
інтерференці́йний ~ = interferometric method
~ ітера́цій = див. ітераційний ~
ітераці́йний ~ = iteration [iterative] method/technique
~ ітераці́йного по́шуку = sequential-search method
~ ітерува́ння = iteration method/procedure
йонізаці́йний ~ = ionization method
~ калібрува́ння = calibration method/procedure/process
калориметри́чний ~ = calorimetric method
калютро́нний ~ відокре́млювання ізото́пів = calutron separation of isotopes, calutron technique of isotope separation
ка́мерний ~ = chamber process
~ каноні́чного перетво́рювання = canonical-transformation approach
капіля́рний ~ = capillary method (міряння поверхневого натягу – of surface tension measurement; міряння в’язкости – of viscosity measurement)
~ Ка́рмана-Ци́на = Kármán-Tsien method
карусе́льний ~ = round robin
каска́довий ~ = cascade method
~ кау́стик = method of caustics
квадрату́рний ~ = quadrature method; (механічної квадратури) mechanical quadrature method
ква́нтовий ~ = quantum method, quantum-mechanics approach
квантовомехані́чний ~ = див. квантовий ~
Ке́йсів ~ = Case method
К’є́льдалів ~ = Kjeldahl method
кі́лькісний ~ = quantitative method
~ кільця́ та ку́лі = (міряння температури топлення смол) ring-and-ball test, ball-and-ring method
кінемати́чний ~ = kinematic method
Кіро́пулосів ~ = (вирощування кристалів) Kyropoulos method (of crystal growth)
~ класифіка́ції = classification method/procedure
~ Кля́йна-Ри́дберґа = Klein-Rydberg method
~ ковзни́х сере́дніх = moving-averages method
~ когере́нтних ста́нів = coherent-state method
колекти́вний ~ (пришви́дшування) = collective (acceleration) method/technique
~ колекти́вних змі́нних = method of collective variables
~ колекти́вних координа́т = collective-coordinate method
~ колива́ння криста́лу, ~ коливно́го криста́лу = oscillating-crystal method
~ колока́цій = collocation method
колориметри́чний ~ = colorimetric method
~ комбіна́цій = combination method (розв’язування систем лінійних рівнянь – of solving systems of linear equations)
комбіно́ваний ~ = combined method
компенсаці́йний ~ = (міряння) balance(d) [compensation] method; (порівняльний) comparison method; (віднульовий) null [zero] method
~ компенсува́ння = compensation method/procedure
~ компенсува́ння по́хибок = error-compensation method/procedure
~ ко́мплексних ампліту́д = symbolical method
комп’ю́терний ~ = computer method
кондуктометри́чний ~ = conductance-measuring method
конта́ктовий ~ = contact method
~ ко́нтурних стру́мів = mesh-currents [cyclic-currents] method
~ конфо́рмних перетво́рень = conformal-mapping method
~ координа́т = coordinate method
кореляці́йний ~ = correlation method
кореляці́йний ~ дослі́джування землетру́сів = correlational method of earthquake studies; (заломлених хвиль) seismic refraction method
~ корене́вого годо́графа = root-locus technique
~ Коші́ = Cauchy method
крапли́нний ~ = 1. (міряння товщини покриву) dropping test 2. (міряння густини рідини) falling-drop method
~ крапли́нної ма́си = (міряння поверхневого натягу) drop-weight method
~ крити́чного шля́ху = critical-path method
кріоскопі́чний ~ = cryoscopic method; (визначання молекульної ваги) freezing-point method
~ кроскореля́ції = cross-correlation technique
~ кута́ на́хилу = dip-angle method
~ кутови́х кореля́цій = angular-correlations technique
лаборато́рний ~ = lab(oratory) method [procedure]
Лаґра́нжів ~ = Lagrange method
~ ла́кових по́кривів = brittle-varnish method
~ ла́маних = polygonal method
~ леґува́ння = doping technique
~ Ле́нґмюра-Блоджет = Langmuir-Blodgett method
~ лінеариза́ції = linearization method [procedure]
~ лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль = linearized-augmented(-plane)-wave method
ліні́йний ~ = linear method
~ ліні́йних комбіна́цій а́томних орбіта́лей [ЛКАО] linear-combination-of-atomic-orbitals [LCAO] method
~ ліні́йних MT-орбіта́лей = method of linear muffin-tin orbitals
~ ліні́йної інтерполя́ції = method of proportional parts
~ Ля́уе = Laue method
магне́тний ~ = magnetic method
~ мажора́нт = comparison method (до звичайних диференційних рівнянь – for ordinary differential equations)
~ ма́йже ві́льних електро́нів = nearly-free-electron [NFE] method
~ максима́льної правдоподі́бности = maximum-likelihood method
~ мали́х збу́рень = method of small perturbations
~ мало́го пара́метра = small-parameter method
манометри́чний ~ = manometric technique
математи́чний ~ = mathematical approach [procedure]
~ математи́чної інду́кції = method of (complete) induction, method of mathematical induction
~ ма́триці перено́шення = transfer-matrix method
~ ма́триці розсі́ювання = scattering-matrix method
ма́тричний ~ = matrix method
~ ме́ншання До́плерового зсу́ву = Doppler-shift-attenuation [DSA] method
~ мере́ж = net(-point) method
~ мере́жевого планува́ння = program-evaluation-and-review-technique [PERT] method
~ механі́чної квадрату́ри = mechanical-quadrature method
Мі́лнів ~ = Milne method
~ мініма́ксу = minimax [min-max] technique
~ мініма́льної ві́дстані = minimum-distance method
~ мініміза́ції = minimizing method
~ мі́ряння = measuring [measurement] method/procedure/technique; (на місці) in-situ method
містко́вий ~ = bridge method; (нульовий) bridge null method
~ мі́чених а́томів = див. ~ ізотопних індикаторів
~ мі́чених фото́нів = tagged-photon method
~ мно́ження = multiplication method/procedure
моделенезале́жний ~ = model-independent approach
~ моделюва́ння = modeling method/procedure; (числового) simulation procedure
моде́льний ~ = model approach; (моделювання) simulation method
модифіко́ваний ~ = див. змодифікований ~
~ молекуля́рної дина́міки = molecular-dynamics method
~ моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей = molecular-orbital method
~ моме́нтів = method of moments
~ Мо́нте-Ка́рло = Monte-Carlo method [technique], method of statistical testing
~ Мусхелішві́лі = Muskhelishvili method
Мю́лерів ~ = Müller method
набли́жений ~ = approximate [approximation] method/approach
~ набли́женого обчи́слювання = approximate calculation [computation] method; (мн.) approximation calculus
~ нагріва́ння = heating method
~ найме́нших квадра́тів = least-square(s) method, method of least squares
~ найстримкі́шого спу́ску = steepest-descent method, method of (the) steepest descent
найпоши́реніший ~ = traditional method [approach]
~ наклада́ння = 1. (суперпозиції) superposition method 2. (перекривання) overlapping method 3. (покриву тощо) application method
~ наклада́ння колива́нь = method of mode superposition
напівкі́лькісний ~ = semiquantitative method
напівобе́рнений ~ = semi-inverse method
~ напівусере́днювання = semiaverages method
~ напоро́шування = (покриву) spray(ing) method
~ неви́значених коефіціє́нтів = method of undetermined coefficients
неефекти́вний ~ = inefficient method
неконта́ктовий ~ = noncontact method
неліні́йний ~ = nonlinear method
непере́рвний ~ = continuous method/procedure
непертурбати́вний ~ = nonperturbation [nonperturbative] approach
непрями́й ~ = indirect method/procedure
неруйнівни́й ~ = (контролю) nondestructive testing; (досліджування) non-invasive technique
~ нескінче́нно відда́леної то́чки = (опт.) infinity method
~ нескінче́нного спу́ску = method of infinite descent
нето́чний ~ = inexact method; (грубий) crude method/procedure
нефелометри́чний ~ = nephelometric method
нові́тній ~ = advanced method
~ Но́рдгайма-Скейле́тера = Nordheim-Scalettar method
~ нормува́ння = normalization method [procedure]
нульови́й ~ = (міряння) balance(d) [comparison, compensation] method; zero [null] method
нульови́й містко́вий ~ = bridge null method
~ нульово́го бала́нсу = null-balance method
~ нульово́го биття́ = zero-beat method
~ нульово́го ві́дхилу = zero-deflection method
~ обе́рненого ітерува́ння = inverse iteration method
~ обе́рненої зада́чі розсі́ювання = inverse-scattering-transform method
~ оберта́ння криста́лу = див. ~ обертного кристалу
~ обертно́го криста́лу = rotating-crystal [revolving-crystal] method
~ оберта́ння та колива́ння = (кристалу) rotating-oscillating-crystal method
~ оберта́ння та хита́ння = (кристалу) rotating-rolling-crystal method
~ оберта́ння цилі́ндра = rotating-cylinder method
об’єкти́вний ~ = objective method
о́б’є́мний ~ = volumetric method
~ о́бразів = method of images
~ обробля́ння = processing method; (механічного) machining process
~ обчи́слювання = calculation method [procedure]; (залежний від доступу до даних, комп.) access-oriented method
~ одна́ко́вих висо́т = equal-altitude method
~ одна́ко́вих ві́дхилів = equal-deflection method
одногрупови́й ~ = (яф) one-group method
одноета́пний ~ = one-stage [single-stage] method
однокро́ковий ~ = one-step [single-step] method
одностаді́йний ~ = one-stage [single-stage] method
О́йлерів ~ = Euler method
~ окре́мих кро́ків = step-by-step [single-step, one-step] method/process
О́нзаґерів ~ = Onsager approach
опера́торний ~ = operator [symbolical] method
~ оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння] optimization method
опти́чний ~ = optical method; (мн., зокрема досліджування неоптичних явищ) optical technique; (запису інформації) optical recording method; (поляризаційний) optical polarization method
~ MT-орбіта́лей = muffin-tin orbital method
~ ортогоналіза́ції = orthogonalization method/procedure/process
~ ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль = orthogonalized-plane-wave method
~ ортонормува́ння = orthonormalization method/procedure/process
~ оса́джування = sedimentation method/process; (речовини на поверхню) deposition method/process; (з парової фази) vapor-deposition method/process
основни́й ~ = basic method/process/procedure
~ О́то-Лардильйо́на = Otto-Lardillon method
~ охоло́джування = cooling [refrigeration] method
~ оці́нювання = estimation method/procedure, method/procedure of estimation
~ падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряння густини рідин) falling-drop method
~ падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначання в’язкости) falling-ball [falling-sphere] method
Па́єрлсів ~ = Peierls method
паке́тний ~ = batch method
~ пара́бол = parabolic method
~ парці́йних хвиль = method of partial waves
~ парція́льних хвиль = див. ~ парційних хвиль
~ Па́терсона-Га́ркера = Patterson-Harker method
~ Пе́нфолда-Ляйса = Penfold-Leiss method
~ ператиза́ції = peratization method [procedure]
~ перева́лу = saddle-point [steepest-descent] method, method of steepest descent
~ перемежо́ваних шарі́в = sandwich method
~ перерива́ння стру́меня = chopped-beam method
~ перери́вчастого стру́меня = chopped-beam method
~ переставля́ння = transposition method
~ перетво́рення Фур’є́ = Fourier-transformation method
~ перетво́рювання = transformation method/procedure
~ перехо́ду до узага́льненої грани́ці = limitation method (розбіжної послідовности – of a divergent sequence)
періоди́чний ~ = batch method
пертурбати́вний ~ = perturbation approach
~ підне́сення до квадра́ту = root-squaring method
~ підрахо́вування = count(ing) method/procedure
~ підставля́ння = substitution method/procedure
~ підсумо́вування = summation method/procedure; (зі збереженням збіжности) convergence-preserving method of summation
пікнометри́чний ~ = pycnometric method
~ пло́ских хвиль = plane-wave method
~ поверта́ння зразка́ = [криста́лу] crystal-rotation technique
~ по́вних кро́ків = total-step method/process
~ повто́рювання = method of reiteration
По́ґендорфів (пе́рший/дру́гий) ~ = (first/second) Poggendorff method
~ подві́йних зі́ткнень = binary-encounter method
~ подві́йного зва́жування = double-weighing [interchange-weighing] method
~ подві́йного резона́нсу = double-resonance method
поета́пний ~ = step-by-step method/procedure
позалаборато́рний ~ = (міряння) in-situ method
~ позна́чених а́томів = tracer technique
~ позна́чених фото́нів = tagged-photon method
~ позна́ченого пу́ла = labeled-pool technique
полі́пшений ~ = improved method
~ полови́нного ві́дхилу = half-deflection method
полярографі́чний ~ = polarographic method
порівня́льний ~ = comparative method
~ порі́внювання = comparison method/procedure
порошко́вий ~ = (рентґеноструктурного аналізу) (x-ray) powder method
~ пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння = method of frustrated total reflection
послідо́вний ~ = sequential method; (несуперечливий) consistent method
~ послідо́вних набли́жень = method of successive approximations, successive-approximations method/approach
~ послідо́вних спроб = sequential method of testing
~ послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння] sequential method (of analysis)
~ послідо́вного оці́нювання = sequential-estimation method
~ послідо́вної дискриміна́ції = successive-discrimination method/approach
~ постула́тів = axiomatic [postulational] method
потенціометри́чний ~ = (у магнетометрії) potentiometric method
~ потенція́лів = method of potentials
~ по́шуку = search method
прецизі́йний ~ = precision method
~ приє́днаних пло́ских хвиль = augmented-plane-wave [APW] method
~ приє́днаних сфери́чних хвиль = augmented-spherical-wave method
~ прирі́внювання = (коефіцієнтів) method of equating (coefficients)
~ пристрі́лювання = shooting method
~ пришви́дшування = acceleration method/technique
~ про́бігів = range method
~ прогнозува́ння та коре́кції = predictor-corrector method
про́сти́й ~ = simple method/procedure
~ про́стору ста́нів = state-space method
~ пружно́ї пода́тливости = elastic-compliance method
прями́й ~ = direct method/procedure, straightforward procedure; (візуальний) direct-vision method
~ прями́х = method of straight lines
~ прямо́го спостеріга́ння direct-vision method
~ прямоку́тників = rectangular method
~ псевдопотенція́лу = pseudopotential method
~ Пуанкаре́ = Poincaré method; (вимітання) method of balayage, sweep(ing)-out method
~ пульсівно́го стру́меня нейтро́нів = pulsed-neutron technique
~ радіоакти́вних індика́торів = tracer technique
радіоастрономі́чний ~ = radio-astronomy method
радіовуглеце́вий ~ визнача́ння ві́ку = (radio)carbon [radioactive carbon, carbon-14] dating
радіографі́чний ~ = radiographic method
~ радіодатува́ння = (isotope) dating, dating process/method; (арґоновий) argon method; (вуглецевий) radiocarbon [carbon-14] dating, radiocarbon method; (гелієвий) helium method; (плюмбумовий [плюмбієвий]) lead method; (радієвий) radium dating, radium method; (рубідій-стронцієвий) rubidium-strontium dating
радіометри́чний ~ = radiometric method; (визначання віку) radiometric [radiogenic, radioactive] dating, isotopic [nuclear, radioactive, radiogenic] age determination
радіяці́йний ~ = radiation method
~ радіяці́йної післяді́ї = (яф) afterloading
~ реґулюва́ння = adjustment method; control method
~ реґуляриза́ції = regulatization procedure
~ реєструва́ння = detection method
резона́нсний ~ = resonance method
~ резона́нсної флюоресце́нції = resonance-fluorescence method
резона́торний ~ = cavity method
~ резонівни́х груп = resonating-group method
~ реєструва́ння = (частинок) detection technique
рекуре́нтний ~ = recurrence (formula) method
~ Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца] Rayleigh-Ritz method
~ Ре́йлі-я́нсена [Реле́я-я́нсена] Rayleigh-Jansen method
релаксаці́йний ~ = relaxation method
релаксаці́йний кінети́чний ~ = kinetic-relaxation method
Ре́мерів ~ = Römer method
~ Ре́мзі-я́нґа = Ramsay-Young method
~ ренормалізаці́йної гру́пи = див. ~ ренормгрупи
~ ренормгру́пи = renormalization-group method
рентґе́нівський ~ = x-ray technique
рентґеногоніометри́чний ~ = x-ray goniometry method
рентґенодифрактометри́чний ~ = x-ray diffraction method
рентґенодифракці́йний ~ = x-ray diffraction method
рентґенострукту́рний ~ = x-ray diffraction method
~ ре́плік = replica technique
~ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса = Rydberg-Klein-Rees [RKR] method
Ри́тців ~ = Ritz method
~ рі́вних висо́т = equal-altitude method
~ рі́вних ві́дхилів = equal-deflection method
~ рівносигна́льної зо́ни = lobing method
різнице́вий ~ = 1. (обчислювання) difference method 2. (міряння) differential method
різнице́во-дисперсі́йний ~ = variate-difference method
~ різни́ці (електри́чних) потенція́лів = potential-drop method
ріометри́чний ~ = riometric method
~ розбі́жного про́меня = divergent-beam technique
~ розвива́ння [розви́нення] в ряд expansion method
~ розво́дження [розве́дення] dilution method/process
~ розклада́ння в ряд expansion method
~ розклада́ння сил = method of resolution
розмі́рнісний ~ = dimensional method; (мн.) dimensional analysis
~ розподі́лених ви́хорів = vortex-distribution method
~ розче́плювання = fractional-step method/process, method of splitting
~ розшаро́вування = (акуст.) striation technique
руйнівни́й ~ = (контролю) destructive testing
~ Ру́нґе-Ку́та = Runge-Kutta method
~ рухо́мого спостерігача́ = moving-observer technique
~ рухо́мої межі́ = moving-boundary method
~ Сава́ди = Sawada method
~ самоузго́дженого по́ля = self-consistent field method
~ сві́тлих полі́в = (опт.) bright-field method
~ са́ндвіча = sandwich method
~ сепара́бельного потенція́лу = separable-potential method
~ сере́дніх (зна́чень) = mean-value method
~ сере́дніх квадра́тів = midsquare method
~ сере́днього по́ля = mean-field method
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling method
си́мплексний ~ = simplex method
~ систематиза́ції = classification method/procedure
~ сідлово́ї то́чки = saddle-point [steepest-descent] method
сітко́ви́й ~ = grid method
~ січни́х = 1. (фіз.) (визначання розмірів зернин у мікроструктурі) intercept method 2. (матем.) secant method
~ скида́ння стри́жня = rod-drop method
~ скінче́нних елеме́нтів = finite-element method
~ скінче́нних різни́ць = finite-difference method, method of finite differences
складни́й ~ = (докладний) elaborate method/procedure; (важковиконуваний) complicated [involved] method/procedure
~ смуг = (опт.) schlieren method
~ сопла́ = (відокремлювання ізотопів) separation-nozzle method, nozzle process
спектра́льний ~ = spectral method
спектрометри́чний ~ = spectrometer method
спектроскопі́чний ~ = spectroscopic method; (мн.) spectroscopic technique
~ спі́льного оса́джування = coprecipitation method
~ спі́нового відлу́ння = spin-echo technique
~ спостеріга́ння = observation method
~ спотво́рених хвиль = method of distorted waves
~ спроб (та помило́к) trial-and-error [cut-and-try] method ▪ —ом спроб та помило́к = by trial and error
спро́щений ~ = simplified method/approach/procedure
~ спря́жених ґрадіє́нтів = method of conjugate gradients
~ спря́жених різни́ць = adjoint-difference method
станда́ртний ~ = standard [routine, conventional] method/procedure
статисти́чний ~ = statistical method/approach
~ статисти́чних спроб = statistical testing method, Monte-Carlo method
~ стати́чного мі́ряння/вимі́рювання = static method
~ степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в] power-series method
Сто́кбарґерів ~ = (вирощування кристалів) Stockbarger method (of crystal growth)
стохасти́чний ~ = stochastic method
~ стоя́чої хви́лі = standing-wave method
~ страт = (акуст.) striation technique
стробоскопі́чний ~ = stroboscopic method
стро́гий ~ = rigorous method/approach
суб’єкти́вний ~ = subjective method
~ сумува́ння = summation method/procedure; (зі збереженням збіжности) convergence-preserving method of summation
~ суперпози́ції = superposition method
~ сфери́чних гармо́нік = spherical-harmonics method
східча́стий ~ = (оцінювання) staircase (estimation) method, up-and-down method
~ сцена́ріїв = scenario method
сцинтиляці́йний ~ = scintillation method
~ Та́ма-Да́нкова = Tamm-Dancoff method
тахометри́чний ~ = tachometrical method
~ твірни́х координа́т = generator-coordinate method
~ телури́чних стру́мів = telluric current method
~ те́мних полі́в = (опт.) dark-field method
теорети́чний ~ = theoretical method [approach]; (конкретний) theoretical tool
теоретикогрупови́й ~ = group-theory method
~ (тео́рії) гра́фів = graph(-theory) method
~ тео́рії збу́рень = perturbation method/approach
Те́плерів ~ = schlieren method
~ терезі́в = scales method (розв’язування алґебричних рівнянь – for algebraic equations)
термодинамі́чний ~ = thermodynamic method/approach
термодифузі́йний ~ = (відокремлювання ізотопів) thermal diffusion process
термолюмінесце́нтний ~ датува́ння [визнача́ння ві́ку] thermoluminescent dating
термометри́чний ~ = thermometric method
техні́чний ~ = engineering approach
тіньови́й ~ = 1. (опт.) schlieren method 2. (астр.) shadow method
~ То́маса-Фе́рмі = (ат. фіз.) Thomas-Fermi model
тонки́й ~ = fine method/procedure
топологі́чний ~ = topological method
то́чний ~ = (загальний термін) exact method; (обчислювання) high-accuracy method; (міряння) precision method; (тонкий) fine method/procedure
традиці́йний ~ = traditional method
~ трапе́цій = trapezoid(al) method
~ трети́н = method of thirds
триангуляці́йний ~ = triangulation method
узага́льнений ~ = generalized method (на – for); (поширений) extended method (на – to)
~ узгі́днювання = matching method/procedure; (допасовування) fitting method/procedure
~ узго́джування = див. ~ узгіднювання
~ ультразвуково́ї дефектоскопі́ї = through-transmission method
~ усере́днювання = averaging method/procedure/technique
уста́лений ~ = standard [routine] procedure, conventional method
~ фа́зових інтеґра́лів = phase-integral method
~ фа́зових фу́нкцій = (яф) variable-phase approach/method
~ фа́зового зсу́ву = phase-shift method
~ фа́зового контра́сту = phase-contrast method
~ фа́зової діягра́ми = phase-diagram method
~ фа́зової модуля́ції = phase-modulation method
~ фа́зової площини́ = phase-plane method
Фа́йнменів діягра́мний ~ = Feynman graph method
~ Фа́йнменових діягра́м = Feynman graph method
~ факториза́ції = factorization method/procedure
феноменологі́чний ~ = phenomenological approach/method
фізи́чний ~ = physical approach
фіні́тний ~ = finitary method
~ Фі́шера-Гі́нена = Fischer-Hinnen method
флотаці́йний ~ = flotation method
Фо́йльґенів ~ = Feulgen method
форма́льний ~ = formal method
~ фокусува́ння = focusing method
фотографі́чний ~ = photographic method; (мн.) photographic technique
фотоелектри́чний ~ = photoelectric method
фотолюмінесце́нтний ~ = див. фотолюмінесценційний ~
фотолюмінесценці́йний ~ = photoluminescence method
фотометри́чний ~ = photometric method
Фробе́ніусів ~ = Frobenius method
~ фу́нкції Ґри́на = Green-function method/approach
функціона́льний ~ = functional method/approach
~ характери́стик = method of characteristic curves
~ характеристи́чних ма́триць = response-matrix method
хемі́чний ~ = chemical method
~ хи́бної пози́ції = merhod od false position; (лат.) regula falsi
~ хита́ння криста́лу = rolling-crystal method
цифрови́й ~ = digital method
~ центрифугува́ння = centrifuge method
~ цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль = method of totally orthogonal plane waves
~ части́нки = (метеор.) parcel method
~ части́нки в комі́рці = particle-in-cell method
~ часто́тних характери́стик = frequency-response method
~ ча́су проліта́ння = time-of-flight method
числови́й ~ = numerical method
~ числово́го моделюва́ння = (numerical) simulation method; numerical approach
~ Чохра́льського = (вирощування кристалів) Czochralski method/process (of crystal growth)
~ Чу-Ло́у = Chew-Low method
Шля́єрмахерів ~ = Schleiermacher method
Ште́берів ~ = (вирощування кристалів) Stöber method (of crystal growth)
Шу́льців ~ = Schulz method
Шу́стерів ~ = Schuster method
~ юстува́ння = adjustment method
~ я́дерних/ядро́вих ему́льсій = nuclear-emulsion technique
~ я́дерного/ядро́вого квадрупо́льного резона́нсу = [ЯКР] nuclear-quadrupole-resonance [NQR] method
~ я́дерного/ядро́вого магне́тного резона́нсу [ЯМР] nuclear-magnetic-resonance [NMR] method
я́кісний ~ = qualitative method
~ яскра́вих полі́в = bright-field method
мето́ди|ка 1. (алґоритм, процедура) procedure 2. (усталена процедура, послідовність операцій) routine 3. (сукупність операцій, порядок виконування) technique ▪ дотри́муватися —ки, що її запропонува́в NN to follow the procedure proposed by NN; скориста́тися —кою робо́ти [1] to employ a technique of Ref. [1] 4. (технологія) technology 5. (узвичаєний спосіб дії) practice 6. (сукупність методів) methods
~ ана́лізу = analytic methods
~ вво́дження носії́в = carrier injection technique
вдоскона́лена ~ = improved technique
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ випро́б(о́в)ування = test procedure/routine
~ виро́щування криста́лів = crystal growth technique
~ виро́щування монокриста́лів = single-crystal growth technique
діягности́чна ~ = diagnostic technique
до́слідна ~ = experimental procedure/technique
~ дослі́джування = research technique/methods
експеримента́льна ~ = experimental procedure/technique
емпіри́чна ~ = empirical procedure
етало́нна ~ = reference [standard] technique
загальнопри́йнята ~ = established [standard] procedure; conventional technique; conventional [standard] practice
звича́йна ~ = routine procedure
~ зва́жування = weighing procedure
~ зондува́ння = sounding [probing] technique
~ імплантува́ння йо́нів = ion implantation technique
інтерференці́йна ~ = interferometric [interference] technique
ітераці́йна ~ = iteration procedure
~ комп’ю́терного моделюва́ння = computer simulation technique
~ леґува́ння = doping technique
~ мі́ряння = measurement [measuring] procedure/technique/routine
~ модулюва́ння = modulation technique
~ набли́женого обчи́слювання = approximation technique
~ нагріва́ння = heating technique
~ напоро́шування = (покривів) sputtering technique
~ наці́лювання = (лазерного променя) pointing technique
незмі́нна ~ = invariable practice
нові́тня ~ = advanced technique
~ обробля́ння = processing methods/technique
~ обчи́слювання = calculation technique/procedure/methods; computation [computing] technique; (наближеного) approximation technique; (числового) numerical methods
~ опрацьо́вування = (даних) data-processing technique, data-handling [data-processing] procedure
~ опромі́нювання = irradiation procedure
~ оці́нювання = estimation procedure
~ перенормо́вування = renormalization technique
~ перетво́рювання = conversion technique
~ підрахо́вування = counting technique; (збігів) coincidence counting technique
повсякде́нна ~ = routine practice
полі́пшена ~ = improved technique
~ порі́внювання = comparison technique/procedure
~ прогнозува́ння = forecasting technique
про́ста́ ~ = simple technique
~ реєструва́ння = (частинок) detection technique
~ робо́ти = working [operation] procedure
робо́ча ~ = working [operation] procedure; (звичайна) routine procedure
~ спостеріга́ння = observational procedure; observation technique
спро́щена ~ = simplified technique
станда́ртна ~ = standard [routine, traditional] technique; standard procedure/practice
традиці́йна ~ = standard [accepted] practice
~ усере́днювання = averaging procedure
уста́лена ~ = routine [established, standard] procedure; established [routine] practice
мо́в|а 1. language ▪ (текст) чужо́ю —ою (a text) in a foreign language; (текст) англі́йською —ою (a text) in English; (текст) украї́нською —ою (a text) in Ukrainian 2. (мовлення) speech
алґоритмі́чна ~ = algorithmic language
англі́йська ~ = English, the English language
ба́зова ~ = host language
~ асе́мблера = assembler [assembly] language
~ висо́кого рі́вня = high-level [high-order] language
вихідна́ ~ = (у словнику, перекладі, трансляторі тощо) source language
вла́сна ~ = (комп’ютера) native language
входо́ва ~ = input language
держа́вна ~ = official language
ділова́ ~ = business language
діяло́гова ~ = interactive language
жива́ ~ = living language
~ за́питів = query language
інозе́мна ~ = див. чужа ~
інтерпретаці́йна ~ = interpretive language
інтерпрето́вана ~ = (на відміну від трансльованої) interpreted language
~ керува́ння да́ними = data language
кни́жна ~ = literary language
~ кома́нд = command language
комп’ю́терна ~ = computer [machine] language
комп’ютерозале́жна ~ = computer-dependent [machine-dependent] language
комп’ютерозорієнто́вана ~ = computer-oriented [machine-oriented] language
комп’ютеронезале́жна ~ = computer-independent [machine-independent] language
~ користувача́ = user language
ла́мана ~ = broken language
лати́нська ~ = Latin, the Latin language
літерату́рна ~ = standard [literary] language
~ макрокома́нд = macroinstruction language
ме́ртва ~ = dead language
~ моделюва́ння = simulation language
науко́ва ~ = scientific language
непроцеду́рна ~ = nonprocedural language
~ низько́го рі́вня = low-level language
об’є́ктна ~ = target language
об’єкто(з)орієнто́вана ~ = object-oriented language
~ о́пису да́них = data language
~ о́пису зада́ч = problem-description language
~ пере́кладу = (у словнику, перекладі, трансляторі тощо) target language
~ послідо́вного програмува́ння = serial language
предме́тна ~ = object language
приро́дна ~ = natural language
проблемо(з)орієнто́вана ~ = problem-oriented language
~ програмува́льника = programmer language
~ програмува́ння = programming language; instruction code
~ проєктува́ння = design language
процеду́рна ~ = procedural language
процедуро(з)орієнто́вана ~ = procedure-oriented language
реляці́йна ~ = relational language
рі́дна ~ = (людини) mother [native] language
~ розв’я́зування зада́ч = problem-solving language
розмо́вна ~ = spoken language
~ розробля́ння програ́м = application development language
розши́рна ~ = extensible language
си́мвольна ~ = symbolic [mnemonic] language
систе́мна ~ = system language
~ систе́много програмува́ння = див. системна ~
спеціялізо́вана ~ = special-purpose language
табли́чна ~ = tabular language
~ трансля́тора = compiler language
трансльо́вана ~ = (на відміну від інтерпретованої) compiled language
украї́нська ~ = Ukrainian, the Ukrainian language
універса́льна ~ = general-purpose language
~ фо́рмул = formula language
~ формулюва́ння зада́ч = problem-defining [problem-specification] language
фо́рмульна ~ = formula language
функці́йна ~ = functional language
~ функці́йного програмува́ння = applicative [functional] language
цільова́ ~ = target language
~ чи́сел = number [numeral] language
числова́ ~ = number [numeral] language
чужа́ ~ = foreign language
шту́чна ~ = artificial language
моде́ль (-лі) 1. model; simulator 2. (картина явища) pattern 3. (форма) form 4. (макет) dummy; (у натуральну величину) mockup 5. (взірець; шаблон) sample
~ абсолю́тно твердо́го ті́ла = (perfectly-)rigid-body model
адеква́тна ~ = adequate model
аеродинамі́чна ~ = wind-tunnel model
А́йткенова ~ = Aitken model
а́льфа-части́нко́ва ~ = (ядра) alpha-particle [cluster] model
А́ндерсонова ~ = Anderson model
анізотро́пна ~ = anisotropic model; (всесвіту) anisotropic universe, anisotropic model of the universe
анізотро́пна І́зинґова ~ із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів = anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] model
~ а́тома = atomic model; (Борова) Bohr model; (Резефордова) Rutherford model
а́томна ~ = (будови речовини) atomic model
~ А́шкіна-Телера = Ashkin-Teller model
багатогрупова́ ~ = (яф) multigroup model
багатопарто́нна ~ = multiple-parton model
багатопли́нова ~ = (плазми) multifluid model
багаторезона́нсова ~ = multiresonance model
багаторіди́нна ~ = (плазми) див. багатоплинова ~
багатофаєрбо́льна ~ = multifireball model
багатоце́нтрова оболо́нкова ~ = (ядра) multicenter-shell model
~ багатьо́х вогняни́х куль = multifireball model
Ба́кстерова [Бе́кстерова] ~ = Baxter model
~ Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ] Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] model
~ без ве́рхнього ква́рка = (тп) topless model
бездисипаці́йна ~ = dissipationless model
безма́сова ~ = (тп) massless model
~ Бе́ртона-Кабре́ри-Фра́нка = Burton-Cabrera-Frank model
~ Бе́те-Пла́чека = Bethe-Placzek model
~ Бйо́рклунда-Фе́рнбаха = Bjorklund-Fernbach model
Бле́рова ~ = (яф) Blair model
~ бо́зе-га́зу = Bose-gas model
~ бозо́нної взаємоді́ї = interacting-boson model
~ Бо́ра-Мо́тельсона = (яф) Bohr-Mottelson model
~ Бо́рна-Маделу́нґа = (тт) Born-Madelung model
Бо́рнова ~ = (яф) Born model
Бо́рова ~ а́тома = Bohr atom, planetary [Bohr] model
~ бран = brane model
~ бра́нового сві́ту = braneworld model
~ бутстра́пу = bootstrap model
Ва́йнберґова (лепто́нна) ~ = Weinberg (lepton) model
Ва́йскопфова ~ = Weisskopf model
Ван-дер-Ваа́льсова ~ = Van der Waals model
~ Ван Го́ве = Van Hove model
вдоскона́лена ~ = upgraded model
~ велете́нського резона́нсу = (яф) giant-resonance model
~ вели́кого ви́буху = (астр.) big-bang model
~ вели́кого об’є́днання = grand unified model
великомасшта́бна ~ = large-scale model
~ Венеція́но = Veneziano model
~ взаємоді́ї = model interaction, model of interaction
~ взаємоді́йних части́нок = model of interacting particles
~ вимі́рювального при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ випадко́вих ма́ндрів = random-walk model
~ випадко́вого блука́ння = random-walk model
~ випаро́вування = (ядра) evaporation model
випро́бувальна ~ = test model
~ випромі́нювача = radiator model
вихоро́ва ~ = vortex model
~ Ві́ґнера-Ві́лкінса = Wigner-Wilkins model
~ вогняно́ї ку́лі = (nuclear) fireball model
волокни́ста ~ = (астр.) spaghetti model
восьмиверши́нна (ґратко́ва) ~ = eight-vertex (lattice) model
~ все́світу = model universe, model of the universe
~ в те́рмінах тео́рії по́ля = field-theoretic model
Га́бардова ~ = Hubbard model
~ га́зу тверди́х ку́льок = hard-sphere gas model
~ гала́ктики = model of a galaxy
~ гармоні́чного осциля́тора = harmonic-oscillator model
~ гаря́чої ква́ркової пла́зми = quark-soup model
Ге́йвудова ~ = (яф) Haywood model
Гі́ґсова ~ = (тп) Higgs model
геометри́чна ~ = geometric model
гібри́дна ~ = hybrid model
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic model
гіпо́тезна ~ = hypothetical model
гіпотети́чна ~ = див. гіпотезна ~
годи́нникова ~ = (спінів на ґратці) clock model
графі́чна ~ = graphic model
гру́ба ~ = crude model
ґлюо́нна ~ = (тп) gluon model
Ґо́лдберґерова ~ = Goldberger model
~ Ґо́лдгабера-Те́лера = (яф) Goldhaber-Teller model
~ Ґрана́то-Лю́ке = Granato-Lücke model
ґратко́ва ~ = lattice model; (калібрувальна) lattice gauge model
~ ґратко́вого га́зу = lattice-gas model
двови́мірна ~ = two-dimensional model; (ґраткова) two-dimensional lattice model
двозо́нна ~ = (тт) two-band model
двопли́нова ~ = two-fluid model
дворіди́нна ~ = див. двоплинова ~
де-Си́терова ~ все́світу = de Sitter model of universe
детерміністи́чна ~ = deterministic model
Дже́ксонова ~ = (яф) Jackson model
~ дзерка́льного відби́вання = specular-reflection model
динамі́чна ~ = dynamic(al) model
дисипати́вна ~ = dissipative model
дискре́тна ~ = discrete model
дифракці́йна ~ = (ядрової реакції) diffraction model (of a nuclear reaction)
дифузі́йна ~ = diffusion model
~ дифу́зного відбива́ння = diffuse-reflection model
~ домінува́ння ве́кторних части́нок = (тп) vector-dominance model
~ домінува́ння те́нзорних мезо́нів = (тп) tensor-dominance model
до́слідна ~ = pilot [experimental] model; prototype
дослі́дницька ~ = research [experimental] model; (випробувальна) test model
Дре́лова ~ = Drell model
дуа́льна ~ = dual model; (поглинання, я ф)dual-absorption model
дуа́льно-резона́нсна ~ = dual-resonance model
еволюці́йна ~ = evolutionary model
евристи́чна ~ = heuristic model
ейкона́льна ~ = eikonal model
експеримента́льна ~ = experimental model див. тж дослідна ~, дослідницька ~
електри́чна ана́логова ~ = electrical analog
електромехані́чна ~ Все́світу = planetarium
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak model
Е́ліотова ~ = Elliot model
емпіри́чна ~ = empirical model
~ енергоустано́вки = simulated power plant
ескі́зна ~ = draft model
етало́нна ~ = master [reference] model
єрархі́чна ~ = hierarchical model
~ жорстки́х зі́ткнень = hard-collision model
~ жорстки́х ро́торів = rigid-rotor model
~ жорстки́х шестику́тників = hard-hexagon model
за́мкнена ~ = closed model
~ за́мкненого все́світу = closed universe, model of closed universe
~ (і)з арома́том = (тп) flavor model
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap model
~ (і)з баріо́нним о́бміном = baryon-exchange model
~ (і)з бозо́нним о́бміном = boson-exchange model
~ зв’язку́ части́нка-осе́рдя = (ядра) particle-core coupling model
~ з(і) змі́нним моме́нтом іне́рції = variable-moment-of-inertia [VMI] model
Зенерова ~ = Zener model
змодифіко́вана ~ = modified model
~ (і)з о́бміном пі-мезо́ном = pion-exchange model
~ з однобозо́нним о́бміном = one-boson-exchange [OBE] model
~ з однопіо́нним о́бміном = one-pion-exchange [OPE] model
Зо́мерфельдова ~ = (тт) Sommerfeld model
зо́нна ~ = (тт) band model
~ зорі́ = (математична) stellar [star] model
~ (і)з піо́нним о́бміном = pion-exchange model
зреджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
~ (і)з си́льним поглина́нням = (яф) strong-absorption model
ідеалісти́чна ~ = idealistic model
ідеа́льна ~ = idealistic model
~ ідеа́льного га́зу = ideal-gas model
ієрархі́чна ~ = див. єрархічна ~
І́зинґова ~ = Ising model
І́зинґова ~ з випадко́вими вузла́ми = random-site Ising model
ізоба́рна ~ = (яф) isobar model
ізотро́пна ~ = isotropic model; (всесвіту) isotropic universe, isotropic model of the universe; (Ізинґова) isotropic Ising model
імітаці́йна ~ = simulation model
імовірні́сна ~ = probabilistic model
інтерполяці́йна ~ = interpolation model
інфляці́йна ~ = (космологічна) inflation model
~ Йошимо́рі-Кіта́но = Yoshimori-Kitano model
калібрува́льна ~ = (тп) gauge model; (ґраткова) lattice gauge model; (Салама-Вайнберґа) Salam-Weinberg gauge model; (польова) gauge-field model
карка́сна ~ = skeleton model
каска́дова ~ = cascade model
квазиліні́йна ~ = quasi-linear model
ква́нтова ~ = quantum model
~ кварк-ґлюо́нної пла́зми = quark-gluon-plasma model
ква́ркова ~ = quark model
~ кварко́нію = quarkonium model
кварк-парто́нна ~ = quark-parton model
кварте́тна ~ = (тп) quartet model
Ке́йнова ~ = Kane model
Ке́лерманова ~ = Kellerman model
~ Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра = (тт) Kelvin-Voigt-Meyer model
кі́лькісна ~ = quantitative model
кінемати́чна ~ = kinematic model
кінети́чна ~ = kinetic model
класи́чна ~ = classical model
кла́стерна ~ = cluster model; (ядра) cluster [alpha-particle] model
~ когере́нтної труби́ = (яф) coherent tube model
~ колективізо́ваних електро́нів = collective electron model
колекти́вна ~ = collective model
ко́лірна ~ = (тп) color model
комі́ркова ~ = cell model
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus model
комп’ю́терна ~ = computer model; (обчислювальна) computation(al) model; (імітаційна) simulation model; (плазми) simulation plasma model
~ конфа́йнменту = confinement [confining] model
концептуа́льна ~ = conceptual model
~ коро́ни = corona model
космологі́чна ~ = cosmological model; (бранового світу) braneworld cosmological model
крапли́нна ~ = (ядра) (liquid-)drop [droplet] model (of the nucleus)
~ криста́лу = (теоретична) crystal model
~ Кро́ніґа-Пе́ні = (тт) Kronig-Penney model
~ Кубе́йки-Му́нка = Kubeika-Munk model
~ Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера = (яф) Lane-Thomas-Wigner model
~ Лі́ = (яф) Lee model
лінеаризо́вана ~ = linearized model
ліні́йна ~ = linear model
~ ліні́йного поглина́ння = (яф) linear absorption model
маломасшта́бна ~ = small-scale model
маси́вна ~ = (тп) massive model
~ маси́вних ве́кторних мезо́нів = massive-vector-meson model
масшта́бна ~ = scale model
математи́чна ~ = mathematical model
мембра́нова ~ = membrane model
Ме́ндельсонова ~ = Mendelssohn model
механі́чна ~ = mechanical model; (аналогова) mechanical analog
~ механі́зму = (процесу) model mechanism
~ Міґда́ла-Ва́тсона = Migdal-Watson model
~ мі́рчого при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ мішкі́в = (тп) bag model; (із хмарою/оболонкою мезонів) cloudy-bag model
модифіко́вана ~ = modified model
~ моле́кули = molecular model
мультиперифері́йна ~ = (яф) multiperipheral model; (кластерна) multiperipheral cluster model
набли́жена ~ = approximate model
~ надпли́нного ядра́ = superfluid-nucleus model
напівемпіри́чна ~ = semiempirical model
напівкласи́чна ~ = semiclassical model
нату́рна ~ = full-scale model
~ невзаємоді́йних части́нок = noninteracting-particle model
~ невпорядко́ваної систе́ми = model of a disordered system
~ незале́жних части́нок = independent-particle model
неліні́йна ~ = nonlinear model
неперенормо́вана ~ = unrenormalized model
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable model
~ нескорельо́ваних струми́н = (тп) uncorrelated-jet model
~ нескорельо́ваних части́нок = uncorrelated-particle model
~ непрони́кного ядра́ = impenetrable-nucleus model
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic model
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium model
нескінченнови́мірна ~ = infinite-dimensional model
нестаціона́рна ~ = time-dependent model
~ Ні́льсона-Мо́тельсона = Nilsson-Mottelson model
~ нульового ра́діуса (взаємо)ді́ї = zero-range model
об’є́днана ~ = unified model; (калібрувальна) unified gauge model
обмі́нна ~ = (яф) exchange [peripheral] model
оболо́нкова ~ = (ядра) shell model; (з урахуванням неперервного спектру) continuum shell model
обчи́слювальна ~ = computation(al) model
однови́мірна ~ = one-dimensional model
одногрупова́ ~ = (яф) one-group model
однопо́люсна ~ = one-pole model
одночасти́нко́ва ~ = one-particle [single-particle] model; independent-particle model
окте́тна ~ = (тп) octet model
описо́ва ~ = descriptive model
опти́чна ~ = (ядра) optical [cloudy-crystal-ball] model (of the nucleus)
~ осциля́тора = oscillator model
осциля́торна ~ = oscillator(y) model
~ Па́єрлса-Наба́ро = Peierls-Nabarro model
паракристалі́тна ~ = paracrystallite model
паракристалі́чна ~ = paracrystal model
парто́нна ~ = (тп) parton model
перифері́йна ~ = (яф) peripheral [exchange] model
передрівнова́жна ~ = preequilibrium model
~ перене́сення = див. ~ переношення
перенормо́вана ~ = renormalized model
перенормо́вна ~ = renormalizable model
~ перено́шення = transport model; (енергії) energy-transfer model
~ перехо́ду = transition model
~ Пер’є́-Ба́ка = Perey-Buck model
піло́тна ~ = pilot model
~ пла́зми = plasma model
планета́рна ~ = (атома) planetary model
~ пли́ну тверди́х ку́льок = hard-sphere fluid model
пло́ска ~ = two-dimensional model
~ пове́рхні = model of a surface; (напівпровідника) model of a semiconductor surface
по́люсна ~ = pole model
~ поря́док-бе́злад = (тт) order-disorder model
~ потенція́лу = model of a potential
потенція́льна ~ = potential model
~ потенція́льної я́ми = potential-well model
~ пото́ку = flow model
По́тсова ~ = Potts model
~ початко́вого все́світу = archetypal model
~ примусо́вого оберта́ння = (яф) cranking model
~ пришви́дшувача = analog accelerator
прогно́зна ~ = predictive model
програмо́ва ~ = software model
~ променювача́ = radiator model
про́ста́ ~ = 1. simple model 2. (матем.) prime model
просторо́ва ~ = space [three-dimensional] model
~ псевдопотенція́лу = pseudopotential model
~ Пуанкаре́ = Poincaré model
~ ра́ннього все́світу = archetypal model
~ реа́ктора = (ядерного) dummy [mock-up] reactor, reactor simulator
реалісти́чна ~ = realistic model
реа́льна ~ = realistic model
~ реа́льного га́зу = nonideal gas model, Wan der Waals model
~ реґуля́тора = governor model
~ Ре́дже = (тп) Regge model
реджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
Ре́зерфордова ~ = (атома) Rutherford (nuclear) model
резона́нсна ~ = resonance model
релятивісти́чна ~ = relativistic model
реологі́чна ~ = rheological model
~ рівнова́ги = model of equilibrium, modeled [simulated] equilibrium
рівнова́жна ~ = equilibrium model
~ Ро́зенблюта-Не́лкіна = Rosenbluth-Nelkin model
~ розтя́гування = (тп) stretch model
самодуа́льна ~ = self-dual model
Се́рберова ~ = Serber model
~ сере́днього по́ля = mean-field model
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling model
~ систе́ми = prototype system
~ Сите́нка-Ґла́убера = (яф) Sitenko-Glauber model
сітко́ва́ ~ = (комп.) grid model
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional model
~ скінче́нного ра́діусу (взаємо)ді́ї = finite-range model
~ скорельо́ваних части́нок = correlated-particle model
скла́дена ~ = composite model
~ скла́деного ядра́ = composite-nucleus model; (компаундного) compound-nucleus model
складна́ ~ = composite model
складна́ ~ ядра́ із вну́трішнім о́бміном = constituent-interchange model [CIM]
~ сколективізо́ваних електро́нів = collective electron model
~ слабко́го зв’язку́ = weak-coupling model
~ Сле́ґі = Slaggie model
~ снігоочи́щувача = (астр.) snowplow model
~ спаґе́ті = (астр.) spaghetti model
~ спекта́тора = spectator model
~ спі́льних електро́нів = collective electron model
спро́щена ~ = simplified model; downgraded model
~ спрямо́ваного зв’язку́ = 1. (яф) aligned-coupling scheme 2. (тп) stretch model
стати́чна ~ = static model
статисти́чна ~ = statistical model; (мішків, тп) sandbag model
стаціона́рна ~ = time-independent model
сте́ндова ~ = bench model
стохасти́чна ~ = stochastic model
структу́рна ~ = structural model
струми́нна ~ = (тп) jet model
~ струми́н = (тп) jet model
~ струни́ = (тп) string model
стру́нна ~ = (тп) string model
сфери́чна ~ = spherical model
~ тверди́х ку́льок/сфер = hard-sphere model
~ тверди́х шестику́тників = hard-hexagon model
~ твердо́го осе́рдя/ко́ру = hard-core model
~ твердоку́лькового га́зу = hard-sphere gas model
~ твердоку́лькового пли́ну = hard-sphere fluid model
теоретикопольова́ ~ = field-theoretic model
теорети́чна ~ = theoretical [abstract] model
термодинамі́чна ~ = thermodynamic model; (молекули) thermodynamic molecular model
те́стова ~ = test model [object]; (тіла людини в радіологічних, ультразвукових тощо дослідах) phantom
типо́ва ~ = (техн.) representative type
Ти́ринґова ~ = Thirring model
~ То́маса-Фе́рмі = (ат. фіз.) Thomas-Fermi model
~ то́плення = melting model
топологі́чна ~ = topological model
~ точко́вого сто́ку = point-sink model
то́чно розв’я́зна ~ = exactly-solvable model
триви́мірна ~ = three-dimensional [space] model
узага́льнена ~ = generalized model; (об’єднана) unified model
~ у вели́кому масшта́бі = large-scale model
~ у мало́му масшта́бі = small-scale model
~ у натура́льну величину́ = full-size [full-scale] model, mockup
універса́льна ~ = universal model
уніта́рна ~ = unitary model
~ у полови́нному масшта́бі = semiscale model
~ у полови́ну натура́льної величини́ = half-scale model
~ утри́мання (кварків) confinement [confining] model
у́рнова ~ = (матем.) urn model
~ фаєрбо́лу = (nuclear) fireball model
~ фа́зового перехо́ду = phase-transition model, model for a phase transition
~ Фа́но-Лі́хтена = Fano-Lichten model
феноменологі́чна ~ = phenomenological model
~ фе́рмі-га́зу = Fermi-gas model
~ фе́рмі-рідини́ = Fermi-liquid model
фізи́чна ~ = physical model
фізи́чна ана́логова ~ = physical analog
Фо́йґтова ~ = Voigt model
форма́льна ~ = formal model
~ фраґмента́ції ква́рків = quark fragmentation model
функці́йна ~ = functional model; functional simulator
функціона́льна ~ = див. функційна ~
хіра́льна ~ = chiral model
~ части́нки = particle model; (точкової) point-particle model; (неточкової) extended-particle model
часозале́жна ~ = time-dependent model
часонезале́жна ~ = time-independent model
черне́ткова ~ = draft model
числова́ ~ = numerical model
~ чо́рного ті́ла = blackbody model
~ чо́рного ядра́ = black-nucleus model
шестиверши́нна (ґратко́ва) ~ = six-vertex (lattice) model
шизо́нна ~ = schizon model
шпуріо́нна ~ = (тп) spurion model
Ю́нґова ~ = Young model
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear model; (атома) Rutherford (nuclear) model
~ я́дерної/ядро́вої плинодина́міки = nuclear fluid-dynamic model
~ ядра́ = model of a nucleus, nuclear model; (гідродинамічна) nuclear hydrodynamic model
я́кісна ~ = qualitative model
моделюва́льний 1. modeling 2. simulation, simulating, simulative 3. analog 4. imitation, imitative
моделюва́ння//змоделюва́ння 1. modeling 2. (комп’ютерне, числове) simulation 3. (імітування) imitation
аеродинамі́чне ~ = aerodynamic simulation
ана́логове ~ = analog simulation
аналогоцифрове́ ~ = analog-digital simulation
гідродинамі́чне ~ = hydrodynamic simulation
~ довкі́лля = environment simulation
~ до́сліду = experiment construction
~ експериме́нту = experiment construction
імітаці́йне ~ = simulation modeling
квантовохемі́чне ~ = quantum-chemistry simulation
комп’ю́терне ~ = computer simulation
математи́чне ~ = (mathematical) modeling
~ ме́тодом Мо́нте-Ка́рло = Monte Carlo simulation
~ ме́тодом молекуля́рної дина́міки = molecular-dynamics simulation
~ пла́зми = plasma simulation
~ проце́су = process modeling; process simulation
~ систе́ми = system simulation
цифрове́ ~ = digital simulation
числове́ ~ = numerical simulation
підхі́д (-хо́ду) 1. (метод) method, approach 2. (формалізм) formalism 3. (концепція, ідеологія) ideology, conception 4. (виконання, конкретний спосіб) treatment, manner, procedure див. тж метод 5. (наближання в просторі) approach 6. (доступ) access; approach 7. (шлях доступу) accessway 8. (до тунелю тощо) adit
академі́чний ~ = scholarship
аксіомати́чний ~ = axiomatic approach
алґебри́чний ~ = algebraic approach
аналіти́чний ~ = analytic(al) approach
апроксимаці́йний ~ = approximation [approximate] approach
безмоде́льний ~ = model-independent approach
вдоскона́лений ~ = improved [advanced] approach; (новітній) advanced approach
відмі́нний ~ = different approach
восьмискла́дковий ~ = (кхд) eightfold way
вузьки́й ~ = restricted approach
гідродинамі́чний ~ = 1. hydrodynamic approach 2. (фіз. плазми) fluid approach
дисперсі́йний ~ = dispersion approach
диференційо́ваний ~ = discrimination (approach)
дифракці́йний ~ = (яф) diffraction approach
дуа́льний ~ = dual approach
екологі́чний ~ = (з урахуваням впливу на довкілля) ecological [environmental] approach
евристи́чний ~ = heuristic approach
емпіри́чний ~ = empirical treatment [approach]
ефекти́вний ~ = efficient approach
загальнопри́йнятий ~ conventional [traditional, standard] approach
звича́йний ~ usual [traditional, conventional, standard] approach
змі́нений ~ = modified approach
імітаці́йний ~ = simulation approach
імові́рнісний ~ = probabilistic approach
іна́кший ~ = different approach
інжене́рний ~ = engineering approach
квазипотенція́льний ~ = quasi-potential approach
ква́нтовий ~ = quantum approach
квантовомехані́чний ~ = quantum-mechanics approach, approach in terms of quantum statistics
квантовостатисти́чний ~ = quantum-statistics approach, approach in terms of quantum statistics
кі́лькісний ~ = quantitative approach
класи́чний ~ = classical approach
макроскопі́чний ~ = macroscopic approach, macroscopics
математи́чний ~ = mathematical approach
мезоскопі́чний ~ = mesoscopic approach, mesoscopics
мікроскопі́чний ~ = microscopic approach, microscopics
моде́льний ~ = model [simulation] approach
моде́льно-незале́жний ~ = model-independent approach
набли́жений ~ = approximate [approximation] aproach
напіврелятивісти́чний ~ = semirelativistic approach
науко́вий ~ = scientific method
неокласи́чний ~ = neoclassical approach
непра́вильний ~ = wrong approach
нерелятивісти́чний ~ = nonrelativistic approach
неформа́льний ~ = (до справи) nonformalism
нова́торський ~ = novel approach
нові́тній ~ = advanced approach
обме́жений ~ restricted approach
перегля́нутий ~ = revised approach
поета́пний ~ = step-by-step approach
потенція́льний ~ = potential approach
релятивісти́чний ~ = relativistic approach
рути́нний ~ = standard [traditional] approach
самоузго́джений ~ = self-consistent approach
симетрі́йний ~ = symmetry approach
синергети́чний ~ = synergetic approach
системати́чний ~ = systematic approach
систе́мний ~ = systems approach
спро́щений ~ simplified approach
станда́ртний ~ = conventional [usual, traditional, standard] approach, standard procedure
статисти́чний ~ = statistical approach
стро́гий ~ = rigorous approach
теоретикогрупови́й ~ = group-theory approach
теоретикопольови́й ~ = field-theory approach
термодинамі́чний ~ = thermodynamic approach
техні́чний ~ = engineering approach
топологі́чний ~ = topological approach
традиці́йний ~ = conventional [standard, traditional] approach
феноменологі́чний ~ = phenomenological approach
форма́льний ~ = formalism, formal approach
функці́йний ~ = functional approach
функціона́льний ~ = functional approach
я́кісний ~ = qualitative approach
програ́м|а 1. (амер.) program; (брит.) programme 2. (комп.) program; (стандартна) routine ▪ запусти́ти [зактивува́ти] —у to start a program; скла́сти [написа́ти] —у to program, to compile a routine 3. (програмові засоби, мн.) software 4. (із розкладом) schedule
автоно́мна ~ = stand-alone program
акти́вна ~ = active program
~ верифіка́ції = assertion checker
~ взаємоді́ї з зо́внішнім при́строєм = (device) handler
викона́вча ~ = executable program
—и ві́льного користува́ння = freeware
~ в па́м’яті = stored program
демонстраці́йна ~ = demonstration program
дефраґментаці́йна ~ = defragmentation program
діягности́чна ~ = diagnostic program [(sub)routine], error-detection routine
—и "до замо́вника" див. індивідуальні —и
допомі́жна́ ~ = accessory [support] program
~ дослі́джень = див. дослідницька ~
дослі́дницька ~ = research program; (скоординована) coordinated research program
етало́нна те́стова ~ = benchmark program
~ зага́льного користува́ння = shareware program
законсерво́вані —и = canned software
застосо́вна ~ = application (program) див. тж застосунок; (мн.) application software
згі́дні —и = compatible software
знева́джувальна ~ = (усувати вади) debugging routine, debugger
індивідуа́льні —и = custom software
інсталяці́йна ~ = installation program
інтерпретува́льна ~ = interpreter
керівна́ ~ = control program; executive (program); monitor; handler; driver
~ керува́ння = див. керівна ~
комп’ю́терна ~ = computer program
комп’ютерозале́жні —и = machine-specific software
~ конфере́нції = conference program
~ конфігурува́ння = (системи) configuration program
маке́тна ~ = prototype program
моделюва́льна ~ = simulator, simulation program; (мн.) simulation software
~ моделюва́ння пла́зми = plasma-simulation program
навча́льна ~ = 1. learning program; (план, у вищому навчальному закладі) curriculum 2. (комп’ютерні, мн.) courseware
—и налашто́вування = (комп’ютера) setup software
невиванта́жна ~ = (із пам’яті) nonswappable program
нерезиде́нтна ~ = transient program, nonresident routine
неструктуро́вана ~ = spaghetti code
—и опрацьо́вування те́кстів = word-processing software
~ перевіря́ння на несупере́чність = consistency checker
~ перевіря́ння право́пису = spell-check(er), spelling checker
~ пере́гляду = 1. viewer 2. browser
прикладна́ ~ = див. застосу́нок
проши́ті —и = embedded software, firmware
резиде́нтна ~ = resident program, core program
редагува́льна ~ = editor, editing [editor] program
реєструва́льна ~ = logger
робо́ча ~ = operating program
~ розбива́ння (слів) на склади́ = hyphenation program
~ розпо́ділу = (пам’яті тощо) allocator
самодіягности́чна ~ = self-diagnostic routine
самодоста́тня ~ = self-contained program
~ самоза́пуску = autostart routine
се́рвісна ~ = service program, utility
систе́мна ~ = system [software] program; (мн.) system software
службо́ва ~ = (computer) utility
сортува́льна ~ = sorter
—и спі́льного користува́ння = shareware
~ спостеріга́ння = program of observations
станда́ртна ~ = routine (program); (мн.) standard [canned] software; (прошиті) bundled software
сумі́сні —и = див. згідні —и
тестува́льна ~ = 1. test program 2. (навчальна) exerciser
трансля́торна ~ = translator
фо́нова ~ = background program
симуляці́йний (моделювальний) simulation
симуля́ція (моделювання) simulation
со́фт (-у) (комп.) software див. тж програми
вбудо́ваний ~ = embedded software
вільнодосту́пний ~ = free software, freeware
~ = "до замо́вника" custom software
законсерво́ваний ~ = canned software
застосу́нковий ~ = application software
згі́дний ~ = compatible software
індивідуальний ~ = custom software
комп’ютерозале́жний ~ = machine-specific software
ладува́льний ~ = setup software
лаштува́льний ~ = setup software
моделюва́льний ~ = simulation software
систе́мний ~ = system software
станда́ртний ~ = standard [bundled, canned] software
сумі́сний ~ = compatible software
текстоопрацьо́вувальний ~ = word-processing software
спо́с|іб (-собу) 1. way ▪ жо́дним —обом in no way; поді́бним —обом likewise, in a similar way; тим чи і́ншим —обом [у той чи і́нший ~] one way or another; у бу́дь-який ~ in any (possible) way, (із двох можливих) either way; у і́нший ~ otherwise, by (some) other means, in a different way; у звича́йний ~ in the usual way; (діяти) у таки́й ~ (in) this way, in this manner [fashion]; (щоб, аби) in such a way (that); у таки́й са́мий ~ in the same way [manner], likewise; у таки́й са́мий ~, як у статті́ [1] in a manner similar to the treatment in Ref. [1]; усіма́ можли́вими —обами in every way; усіма́ ная́вними —обами in every (possible) way 2. mode 3. (засіб) medium 4. (підхід) method, approach див. тж метод 5. (хитромудрий, спеціяльний) trick 6. (дії) manner, fashion 7. (технологічний) process, procedure; technique див. тж метод
~ адресува́ння = addressing mode
~ активува́ння = activation method
~ ампліту́дного ана́лізу = kick-sorting technique
~ ана́лізу = method [procedure, mode] of analysis
безконта́ктовий ~ = noncontact method
~ варіюва́ння = variation method/procedure]
взірце́вий ~ = reference [standard] method/procedure]
~ ви́ведення = (матем.) derivation [deriving] method/procedure]
ви́знаний ~ = recognized method
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ випро́бування = test(ing) method/technique
~ випро́бування мі́цности = strength-testing method
~ виробля́ння = production process, technology
~ виявля́ння = 1. (детектування) detection method 2. (фот.) developing process
~ відокре́млювання = separation [partition] method/procedure/process; (змінних) separation [partition] of variables procedure; (ізотопів) isotope separation process
візуа́льний ~ = visual method
воло́гий ~ = (реакція у вологому стані, х.) wet process
~ впорядко́вування = classification method/procedure
гру́бий ~ = crude method/procedure
~ ґрадуюва́ння = calibration method
~ дезактива́ції = decontamination method/process
дисперсі́йний ~ = dispersion method
~ ді́ї = type of action, procedure; (режим роботи) mode of operation; (узвичаєний) practice див. тж практика, методика
~ добира́ння проб = sampling system
~ дово́дження = proving method/procedure
~ додава́ння = addition method/procedure
~ дозува́ння = batching method
~ допасо́вування = fitting [matching] method/procedure
~ до́ступу = access method
доте́пний ~ розв’я́зування = ingenious solution
~ екстраполюва́ння = extrapolation method/procedure
електри́чний ~ = electrical method
етало́нний ~ = reference [standard] method/procedure
загальнови́знаний ~ = recognized method
загальнопри́йнятий ~ = standard [routine, conventional] method/procedure
~ замі́ни зразкі́в = (у реакторі) substitution [pile-replacement] technique
~ збу́джування = excitation mode
~ зве́дення = reduction method/procedure
~ зверта́ння = addressing mode
звича́йний ~ = routine [standard] method/procedure
~ змі́шування = mixing process/procedure
~ зондува́ння = sounding method
~ зрівнова́жування = balancing method/process
~ зшива́ння = (розв’язків) method/procedure of joining (solutions)
індукці́йний ~ = induction method
~ інтеґрува́ння = integration method/procedure
~ інтерполюва́ння = interpolation method/procedure
~ ітерува́ння = iteration method/procedure
~ калібрува́ння = calibration method/process
калориметри́чний ~ = calorimetric method
~ класифіка́ції = classification method/procedure
каска́довий ~ = cascade method/procedure/process
колориметри́чний ~ = colorimetric method
~ компенсува́ння = compensation method/procedure; (похибок) error compensation method/procedure
кондуктометри́чний ~ = conductance-measuring method
конта́ктовий ~ = contact method
~ користува́ння = (the way of) handling
лаборато́рний ~ = laboratory method/process/procedure
~ лінеариза́ції = linearization method/procedure
~ мі́ряння = measuring method/procedure/mode; (на місці) in situ method
містко́вий ~ = bridge method; (нульовий) bridge null method
~ мно́ження = multiplication method/procedure
~ моделюва́ння = modeling method/procedure; (числового) simulation method/procedure/mode
~ набли́женого обчи́слювання = approximate calculation/computation method
~ нагріва́ння = heating method; (режим) heating mode
~ наклада́ння = (покриву тощо) application process/method
~ нано́шення по́криву = (на поверхню) coating process/method
~ напоро́шування = (покриву) spray(ing) process/method
неконта́ктовий ~ = noncontact method
непере́рвний ~ = continuous method/procedure
непрями́й ~ = indirect method/procedure
нето́чний ~ = crude method/procedure
~ нормува́ння = normalization method/procedure
нульови́й ~ = zero [null] method; (містковий) bridge null method
~ обробля́ння = processing method
~ обчи́слювання = calculation method/procedure
~ опрацьо́вування = processing method
~ оптиміза́ції = optimization method
оригіна́льний ~ розв’я́зування = ingenious solution
~ ортогоналіза́ції = orthogonalization method/procedure/process
~ ортонормува́ння = orthonormalization method/procedure/process
~ оса́джування = (речовини на поверхню) deposition method/process
основни́й ~ = basic method/process/procedure
~ охоло́джування = cooling [refrigeration] method/mode
~ оці́нювання = estimation method/procedure, method/procedure of estimation
паке́тний ~ = batch method/procedure
~ перевіря́ння = check(ing) procedure; test mode
~ перетво́рювання = transformation method/procedure
періоди́чний ~ = batch method
~ підрахо́вування = count(ing) method/procedure
~ підставля́ння = substitution method/procedure
~ підсумо́вування = summation method/procedure; (зі збереженням збіжности) convergence-preserving method of summation
поета́пний ~ = step-by-step method/procedure
позалаборато́рний ~ = (міряння) in situ method
~ порі́внювання = comparison method/procedure
~ поши́рювання = (коливань) propagation mode
про́сти́й ~ = simple method/procedure
прями́й ~ = direct method/procedure
радіометри́чний ~ = radiometric method
радіяці́йний ~ = radiation method
~ реґулюва́ння = adjustment method
~ реєструва́ння = detection method
резона́торний ~ = cavity method
~ розве́дення = dilution method/process
~ систематиза́ції = classification method/procedure
~ скида́ння стри́жня = rod drop method/mode
складни́й ~ = (детальний) elaborate [involved] method/procedure; (щодо виконування) complicated method/procedure
спеція́льний ~ = (розм.) trick
~ спостеріга́ння = observation method
спро́щений ~ = simplified method/procedure
станда́ртний ~ = routine [standard] method/procedure
~ сумува́ння = summation method/procedure; (зі збереженням збіжности) convergence preserving method of summation
тонки́й ~ = fine method/procedure
то́чний ~ = (тонкий) fine method/procedure
традиці́йний ~ див. узвичаєний ~
узвича́єний ~ дії = convention; conventional procedure; practice
~ узгі́днювання = matching method/procedure
~ факториза́ції = factorization method/procedure
хитрому́дрий ~ = (розм.) trick
~ юстува́ння = adjustment method/procedure/process
табли́ц|я 1. table ▪ (поданий) у фо́рмі —і tabular, tabulated; склада́ти —ю to compile [create] a table; зво́дити в —ю, подава́ти у фо́рмі —і to tabulate 2. chart; array; matrix 3. (писати крейдою тощо) board, blackboard, chalkboard
~ а́зимутів = azimuth table
астрономі́чна ~ = astronomical table
балісти́чна ~ = ballistic table
~ вели́кого форма́ту = spreadsheet
~ випадко́вих чи́сел = table of random (sampling) numbers
випро́бувальна ~ = test chart
~ ви́проб [випро́бувань] див. випробувальна ~
~ ви́тримок = exposure chart
~ ві́дхилів = deviation [magnetic-compass] table
геодези́чна ~ = geodetic table
гідрографі́чна ~ = hydrographical table
~ густи́н = density table
ґрадуюва́льна ~ = calibration chart
~ да́них = data table
динамі́чна електро́нна ~ = [ДЕТ] electronic spreadsheet
довідко́ва ~ = reference [look-up] table
~ експози́цій = exposure chart
зве́дена ~ = summary table
~ з’є́днань = (схеми) netlist
~ зна́чень фу́нкції = table (of values) of a function
~ ізото́пів = isotope chart
~ інтеґра́лів = table of integrals
~ і́стинности = truth table
~ квадра́тів = (чисел) table of squares
~ квадра́тних ко́ренів = table of square roots
Кну́дсенова ~ = Knudsen’s table
~ коефіціє́нтів перераху́нку = conversion table/chart
~ ко́дів = див. кодова ~
ко́дова ~ = code table/page
~ кольорі́в = (комп.) color (look-up) table, color map
контро́льна ~ = check(ing) table
кореляці́йна ~ = correlation table
коригува́льна ~ = correction chart
~ ко́синусів = table of cosines
~ кубі́в = (чисел) cubic table
ладува́льна ~ = (телевізійна) test pattern, resolution chart
~ логари́тмів = logarithm(ic) table, table of logarithms
~ максима́льних допуско́вих доз = (офіційна, США) radiation protection guide
~ максима́льних допуско́вих концентра́цій радіоакти́вних речови́н у довкі́ллі = (офіційна, США) radioactivity concentration guide
математи́чна ~ = mathematical table
~ мір і ваг = table of weights and measures
~ мно́ження = multiplication table
~ напру́г = voltage table
настро́ювальна ~ = див. ладувальна ~
~ обе́рнених величи́н = table of reciprocals
основна́ ~ = basic table
перерахунко́ва ~ = 1. (до іншої системи одиниць тощо) conversion table 2. (шкал твердости) hardness conversion table
~ перераху́нку = див. перерахункова ~
періоди́чна ~ хемі́чних елеме́нтів = periodic table (of elements)
підсумко́ва ~ = summary table
~ по́правок = correction chart
похідна́ ~ = derived table
~ по́шуку кольорі́в = (комп.) color (look-up) table, color map
~ припли́вів = tide table
~ про́сти́х чи́сел = table of primes
прямоку́тна ~ = rectangular array
психрометри́чна ~ = psychrometric table
~ рефра́кції = refraction table
~ різни́ць = difference table
робо́ча ~ = (електронна) worksheet
~ результа́тів числово́го моделюва́ння = computer simulation data sheet
~ розді́льної зда́тности = (опт.) resolution chart
~ си́мволів = symbol table, table of symbols
~ си́нусів = table of sines
~ спря́жености озна́к = contingency table
станда́ртна ~ усере́днених зна́чень = average standard table
~ станда́ртних зна́чень = standard reference table
~ сти́лів = (комп.) style sheet
~ ти́сків = pressure table
тригонометри́чна ~ = trigonometric table
хронологі́чна ~ = chronology table
~ часто́т = frequency table
~ числови́х да́них = spread sheet
те́хніка 1. (технічне знання) engineering ▪ нау́ка й ~ science and engineering 2. (технологія) technology 3. (технічні дисципліни) technics 4. (набір способів) technique див. тж методика 5. (устатковання, обладнання) equipment, machinery
~ (автомати́чного) керува́ння = control engineering
аерокосмі́чна ~ = aerospace engineering
а́томна ~ = див. ядерна ~
~ безпе́ки = 1. (галузь) safety engineering 2. (система практичних заходів) accident prevention
будіве́льна ~ = structural engineering; architectural [civil] engineering
ва́куумна ~ = vacuum technology
~ вво́дження носії́в = carrier injection technique
~ вимі́рювання = measurement [measuring] technique
~ виро́щування криста́лів = crystal growth technique; (монокристалів) single crystal growth technique
~ висо́кого ва́кууму = high-vacuum technique
гірни́ча ~ = mining engineering
діягра́мна ~ = diagram technique; diagrammatics
~ дослі́джування = research technique
електро́нна ~ = electronic engineering
~ зв’язку́ = communication engineering
~ зондува́ння = sounding [probing] technique
~ імплантува́ння йо́нів = ion implantation technique
і́мпульсна ~ = pulse techniques
інфрачерво́на ~ = infrared technology
~ керува́ння = management engineering
~ комп’ю́терного моделюва́ння = computer simulation technique
космі́чна ~ = space technology
кріоге́нна ~ = cryogenic engineering, cryogenics
ла́зерна ~ = laser engineering
~ леґува́ння = doping technique
Ма́єрова діягра́мна ~ = Mayer diagram technique
мікрохвильова́ ~ = microwave engineering
~ мі́ряння = measurement [measuring] technique
~ модулюва́ння = modulation technique
~ набли́жених розраху́нків = approximation technique
~ нагріва́ння = heating technique
~ напоро́шування = (покривів) sputtering technique
~ наці́лювання = (лазерного променя) pointing technique
~ обробля́ння = processing methods/technique
обчи́слювальна ~ = 1. (галузь науки) computer science 2. (конструювання комп’ютерів) computer engineering 3. (апаратура) hardware
~ обчи́слювання = calculation technique/procedure/methods; computation [computing] technique; (числового) numerical methods; (наближеного) approximation technique
~ опрацьо́вування да́них = data-processing technique
~ перенормо́вування = renormalization technique
~ підрахо́вування = counting technique; (збігів) coincidence counting technique
пли́нова ~ = fluidics
~ познача́ння = (ізотопними індикаторами) tracer technique
~ порі́внювання = comparison technique
раке́тна ~ = (галузь досліджень) rocketry, rocket engineering
реа́кторна ~ = reactor engineering
~ реєструва́ння = (частинок) detection technique
світлова́ ~ = див. світлоте́хніка
струмене́ва ~ = fluidics
ультразвукова́ ~ = ultrasonics
Фа́йнменова [Фе́йнманова] діягра́мна ~ = Feynman diagram approach
~ числови́х розраху́нків = numerical methods
я́дерна ~ = nuclear engineering; nucleonics

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

наподо́блювання n simulation, pretense;
  наподо́блюватися (-лююся, -люєшся) P vi to simulate, pretend.
при́кид (-ду) m feint, deceit, fiction, pretending, simulation.
симуля́нт (-та) m, симуля́нтка (-ки) f dissembler, hypocrite;
  симуля́нтський (-ка, -ке) of a dissembler, dissembling, hypocritical;
  симуля́ція (-ії) f simulation, dissembling, hypocrisy;
  симульо́ваний (-на, -не) simulated.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

аналіз ім. ч. analysis (мн. analyses); (огляд) review; грам. parsing
абстрактно-економічний ~ (розділ) pure economics; (безпосередньо процес) pure economic analysis
багатогалузевий ~ multisectoral analysis
багатомірний статистичний ~ multivariate statistical analysis
багатоступеневий ~ multistage analysis
багатофакторний ~ multiple/multiway classification
Баєсів ~ мат. Bayesian analysis
безперервний ~ continuous analysis
вартісно-функціональний ~ value analysis
вибірковий ~ sampling analysis
генетичний ~ genetic analysis
глибокий ~ profound analysis
граничний ~ = маргінальний ~
графічний ~ graphical analysis
демографічний ~ demographic analysis
детальний ~ detailed analysis
динамічний ~ dynamic analysis
дискримінантний ~ стат. discriminant/discriminatory analysis
дисперсійний ~ стат. dispersion/variance analysis
діагностичний ~ diagnostic analysis
довгостроковий ~ long-run analysis
економічний ~ economic analysts
економічно-статистичний ~ statistical and economic analysis
екстраполятивний ~ (при прогнозуванні) extrapolative analysis
емпіричний ~ empirical analysis
ергономічний ~ ergonomic analysis
загальний ~ general/global analysis
зведений ~ прибутковості (підприємства) financial statement
інваріантний ~ (при прогнозуванні) invariant analysis
квадратичний ~ мат. quadratic analysis
кількісний ~ quantitative analysis
кількісний демографічний ~ (розділ) quantitative demography; (процес) quantitative demographic analysis
класифікаційний ~ ranging analysis
коваріаційний ~ стат.комбінаторний ~ combinatorial/combinatory analysis
контрольний ~ check analysis
кореляційний ~ correlation analysis
короткостроковий ~ short-run analysis
крос-факторний ~ (при прогнозуванні) cross-impact analysis
латентний ~ (при прогнозуванні) latent analysis
лінійний ~ мат. linear analysis
логістичний ~ мат. logistic analysis
логічний ~ logical analysis
макроекономічний ~ macroeconomic analysis
маргінальний ~ marginal analysis
матричний ~ мат. matrix analysis
мережевий ~ network analysis
міжгалузевий ~ interindustry analysis
мікроекономічний ~ microeconomic analysis
морфологічний ~ (при прогнозуванні) morphological analysis
мотиваційний ~ motivation analysis/research
мультиплікаторний ~ (ек. циклу) multiplier analysis
наближений ~ (ар)proximate analysis
нормативний ~ normative analysis
об’ємний ~ volumetric analysis
оглядовий ~ прибутковості (підприємства) financial statement
передпрогнозовий ~ preprognostic analysis
періодичний ~ periodic analysis
перспективний ~ (розвитку) prospective analysis
повний ~ complete analysis
поздовжній ~ демогр. cohort/longitudinal analysis/assessment
поздовжній ~ довговічності демогр. cohort survival analysis
поздовжній ~ з поділом когорт на більш дрібні групи демогр. cohort disaggregation analysis
попередній ~ preliminary analysis
поперечний ~ демогр. transverse analysis
порівняльний ~ comparative/contrastive analysis
порівняльний ~ витрат і технічних характеристик (виробу) cost-performance analysis
послідовний ~ стат. successive analysis
поточний демографічний ~ current population analysis
прискорений ~ express analysis
причинний ~ analysis of causes
прогнозовий ~ prediction/predictive analysis
проміжний ~ господарської діяльності (перевірка, ревізія) interim audit
регіональний ~ (у моделі економіки) regional analysis
регресивний ~ стат. regression analysis
ретельний ~ careful analysis
ретроспективний ~ retrospective analysis
річний ~ господарської діяльності annual audit
секторний ~ швидкості обігу (грошей) sectoral analysis of velocity
синтаксичний ~ sentence analysis; parsing
системний ~ system(s) analysis
складений ~ component analysis
соціологічний ~ sociological analysis
статистичний ~ statistical analysis
статичний ~ (на даних, що відносяться до одного періоду) cross-sectional analysis
стратегічний ~ strategic analysis
структурний ~ structural analysis
суб’єктивний ~ subjective analysis
теоретично-ігровий ~ мат. game-theoretic analysis
технічно-економічний ~ engineering-economic analysis/study
узагальнений ~ generalized analysis
факторний ~ factorial analysis
формальний ~ formal analysis
функціонально-вартісний ~ functional and cost analysis
хімічний ~ chemical analysis
часовий ~ time analysis
частковий ~ partial analysis
чисельний ~ numerical analysis
якісний ~ хім. qualitative analysis
~, що виконується групою фахівців team analysis
~, що ґрунтується на використанні очікуваних/передбачуваних (фактичних) величин ex ante (past) analysis
~, що ґрунтується на кривій байдужості (споживчого попиту) indifference curve analysis
~, що ґрунтується на порівнянні заощаджень та інвестицій savings-investment analysis
що піддається ~ові analyzable
~ балансу statement analysis
~ балансу міжгалузевих зв’язків input-output study
~ беззбитковості break-even/cost-volume-profit analysis
~ важливості факторів (при прогнозуванні) relevance analysis
~ вірогідності probabilistic analysis
~ взаємного впливу факторів (при прогнозуванні) cross-impact analysis
~ взаємодії interaction analysis
~ виконання (...) feasibility analysis, analysis of feasibility (...)
~ виконання фінансового плану або кошторису budget analysis
~ випадків повернення виробів field return analysis
~ витрат cost analysis/expenses analysis
~ витрат і результатів cost-benefit analysis
~ витрат на забезпечення (необхідної) якості quality cost analysis
~ витрат робочого часу ratio delay study
~ витрат унаслідок браку scrap-cost analysis
~ відносних показників ratio analysis
~ впливу факторів (при прогнозуванні) (factor) impact analysis
~ вхідних і вихідних даних стат. input-ouput analysis
~ галузевої структури industrial (sector) analysis
~ господарської діяльності analysis of (the) economic activity, business/operating analysis; (поточний) management accountancy; (внутрішня перевірка стану, ревізія) audit
~ господарської діяльності підприємства (ферми) analysis of the economic performance of an enterprise (of the farm budget)
~ грошових потоків = ~ обігу грошей
~ грошового обігу (компанії) analysis of (company/corporate) cash flows
~ даних data analysis
~ демографічних показників demographic analysis
~ діяльності (підприємства) activity analysis, analysis of activity
~ діяльності (підприємства) при виготовленні і розподілі продукції activity analysis of production and allocation
~ довгострокових процесів (напр., ек. росту) long-run analysis
~ (економічної динаміки) на основі виділення послідовних періодів sequence/period analysis
~ економічної доцільності (проекту) feasibility study/analysis
~ економічної ефективності cost-effectiveness analysis, economic value analysis
~ економічного циклу business cycle analysis
~ економічного циклу за допомогою монетарної теорії (теореми „павутини”) monetary analysis of business cycle (cobweb analysis)
~ експлуатаційних показників performance analysis
~ експлуатаційних рекламацій complaint/field return analysis
~ експлуатаційної безпеки safety analysis
~ ефективності витрат cost-effectiveness analysis
~ ефективності реклами (до або після поширення) copy testing
~ залежності dependence analysis, analysis of dependence
~ замовлень (у системі керування запасами) order analysis
~ запасів inventory/stock analysis
~ заявки на кредит (передбачає дослідження стану справ позичальника) loan review
~ збитків loss analysis
~ збитків, зумовлених старінням (виробів) obsolescence audit
~ збуту sales/market analysis
~ зміни витрат cost-sensitivity analysis
~ зміни надійності reliability variation analysis
~ зміни параметрів (при прогнозуванні) parameter (variation) analysis
~ капіталовкладень (з точки зору ек. ефективності) investment analysis
~ кінцевих результатів end-point analysis
~ корисності utility analysis
~ корисності витрат cost-utility analysis
~ короткотермінових процесів (ек. росту) short-run analysis
~ крові blood test
~ майбутнього розвитку futures analysis, analysis of the future development
~ мінливості variability analysis
~ можливостей виробництва та збуту production and sales analysis
~ надійності reliability analysis
~ найнесприятливішого варіанту worst-case analysis
~ накладних витрат overhead analysis
~ нерівноваги disequilibrium analysis
~ неупередженості (вибірки) validation study
~ обігу грошей money-flow analysis, analysis of money flow, analysis of flows of money
~ окремої проблеми case study
~ операції (методом оцінювання й перегляду планів) activity analysis
~ операційної діяльності банку bank cost accounting
~ оптимального маршруту (у задачі про комівояжера) best-route analysis
~ організаційної структури organizational structure analysis
~ переваги ліквідності liquidity preference analysis
~ планування підприємства plant layout study
~ плідності демогр. fertility analysis
~ погрішностей error analysis
~ показників виробничо-збутової діяльності production and sales indicator analysis
~ політичних чинників political factors analysis
~ помилок = ~ погрішностей
~ попиту demand analysis
~ попиту і споживання demand and consumption analysis
~ портфеля (замовлень) portfolio analysis
~ порушення рівноваги equilibrium analysis
~ послідовностей (операцій) sequence analysis
~ постачальників analysis of suppliers
~ потоків коштів = ~ обігу грошей
~ потоку рішень decision-flow analysis
~ поточних витрат operating cost analysis
~ потреб needs analysis
~ прибутків income analysis
~ прибутків і витрат income-expenditure analysis
~ прибутковості analysis of profitability
~ причин = причинний ~
~ пріоритетів priority analysis
~ прогнозу analysis of prediction
~ рахунків analysis of accounts
~ результатів analysis of results
~ рентабельності cost-benefit analysis
~ рішень decision analysis
~ робочого простору, часу, енергії та матеріалів орг. вир. space, lime, energy and materials analysis, STEM analysis
~ робочого завдання task analysis
~ робочого часу work study
~ розмірів попиту demand analysis
~ розриву (при прогнозуванні) gap analysis
~ сезонних змін seasonal analysis
~ системи масового обслуговування queueing/congestion analysis
~ ситуацій скупченості congestion analysis
~ складу родин family/household analysis
~ специфіки роботи (специфіки професій та вимог, які ставляться до робочого місця і до виконавця) job analysis
~ співвідношення між вигодою та ризиком benefit-risk analysis
~ споживача consumer analysis
~ споживчих витрат consumer disbursement analysis
~ стану запасів stock/inventory analysis
~ стану ринку market situation analysis
~ ступеня ризику risk analysis
~ сценаріїв scenario analysis
~ табличних даних tabular analysis
~ тенденції зміни (попиту) trend analysis
~ тенденції зниження (зростання) (попиту) downward (upward) trend analysis
~ тенденції ринку market trend analysis
~ техніко-економічного обґрунтування feasibility study/analysis
~ технічних характеристик performance analysis
~ технічного обслуговування maintenance analysis; ~ (технічного) здійснення feasibility analysis/study
~ технологічного процесу technological process analysis
~ тимчасових рядів time-series analysis
~ товарних запасів шляхом розподілу їх на три категорії (А – найбільш коштовні, В – проміжні, С – найменш коштовні) ABC analysis
~ товарно-матеріальних запасів inventory analysis
~ товару commodity analysis
~ тренду стат. trend analysis
~ трудових операцій (розбивкою на елементи) job analysis
~ фінансових аспектів financial (aspect) analysis
~ фінансового стану financial analysis
~ циклу cyclical analysis
~ чутливості стат. sensitivity analysis
~ явища в різні моменти часу (напр., поводження груп споживачів) longitudinal analysis
~ якості продукції product quality analysis
~ з метою вибору економічної політики (на базі ек. моделей) policy analysis
~ з метою вибору компромісного рішення trade-off analysis
~ на основі виділення послідовних періодів (економічної динаміки) sequence/period analysis
~ після визначення оптимального рішення postoplimality analysis
~ за моделлю model analysis
піддавати ~у to analyse (by)
~ методом критичного шляху critical path analysis
~ методом лінійного програмування linear programming analysis
~ методом моделювання simulation analysis
~ методом найменших квадратів least-squares analysis
~ шляхом розподілу на групи стат. cluster analysis
піддавати глибокому (ретельному) ~у to analyse profoundly (carefully)
піддаватися ~у to be analysable
проводити ~ to carry out ananalysis (for), to analyse (for).
відтворення ім. с. reproduction, recreation; (умов тощо при іспитах) simulation; (чогось на чомусь тощо) representation; (відновлення колишньої форми, залежностей тощо) regeneration
просте ~ simple reproduction, reproduction on a simple scale
річне ~ annual reproduction
розширене ~ extended/enlarged reproduction, reproduction on an extended/enlarged scale, reproduction on a progressively increasing scale
суспільне ~ social reproduction
~ вартості reproduction of value
~ картини злочину reconstruction of a crime ~ капіталу reproduction of capital
~ населення population reproductivity
~ проектів replication of projects; project duplication
~ продукту product reproduction
~ робочої сили reproduction of labo(u)r power.
імітація ім. ж. (наслідування) imitation; (моделювання, відтворення певними засобами) simulation.
імітування ім. с. (відтворення певними засобами) simulation; (наслідування) imitation.
комп’ютерн||ий прикм. computer (attr.)
~ий вірус (зв’язок) computer virus (communication)
~а гра computer game
~а грамотність (графіка) computer competence (graphics)
глобальна ~а мережа Internet
~а система, яка стежить за виконанням робіт computer tracking system
~е моделювання computer simulation.
метод ім. ч. method; (спосіб, манера, шлях) manner, way, mode; (практика) practice; (процедура, порядок) procedure; (система, спосіб, про навчання, виконання чогось) system; (теорія) theory; (підхід) approach (to); (технічний засіб, спосіб) technique, (мн.) technics; (засіб, спосіб) device
аксіоматичний (аналітичний, дедуктивний, діалектичний, індуктивний) ~ axiomatic(al) (analytical, deductive, dialectical, inductive) method
амортизаційний ~ бухгалтерського обліку depreciation accounting
анкетний ~ обстеження questionnaire survey method/technique
балансовий ~ (планування) balance method (of planning)
бригадний ~ team method
вибірковий ~ sample method, method of sampling, sampling procedure/technique
вірний (ефективний/раціональний, надійний, науковий) ~ infallible/sure (effective, reliable/sure/infallible, scientific) method
гібридний ~ (бухгалтерського обліку) hybrid method (of accounting)
графічний ~ graphical method/procedure
графічний ~ вирівнювання graphic(al) graduation (method)
емпіричний (інтуїтивний) ~ empirical/trial-and-error/try-and-error (intuitive) method
застарілий (недосконалий, непослідовний) ~ antiquated/obsolete (unsound, nonsequential) method
застосовуваний ~ (у виробництві) technique in operation
індексний (матричний, параметричний, сітковий) ~ index (matrix, parametric, network) method
календарний ~ calendar method
касовий ~ бухгалтерського обліку cash basis method of accounting
кількісний ~ quantitative method
кореспондентський ~ опитування mail questionnaire method
кумулятивний ~ accrual method
новий (сучасний, оптимальний) ~ new (modern/up-to-date, optimum) method/procedure/technique
номографічний ~ (обчислень) nomographic method
попредметний ~ обліку (реального) основного капіталу item property accounting
послідовний ~ стат. sequential method/procedure
прямий ~ direct method
регресивний ~ regression method
симплексний ~ simplex method/procedure/technique
спеціальний ~ ad hoc method/technique/procedure/approach
статистичний ~ statistical method/technique
технічно обґрунтований ~ standard method
технологічний ~ processing method
технологічний ~ виробництва manufacturing method/technique
~ автоматичного оброблення automatic manufacturing technique
~ адаптивного прогнозування (наближених обчислень, обчислень) adaptive prediction (approximation, computation) technique
~ аналізу method of analysis; analysis technique
~ аналогії analog(ue) approach
~ апроксимації approximation method
~ асигнування appropriation method
~ балансового планування balance-chart method
~ виключення змінних мат. elimination approach
~ випадкового вибору стат. technique of random sampling
~ графів мат. graph method
~ дискримінації (моделей) discriminating method, method for discriminating
~ екстраполяції (інтерполяції) extrapolation (interpolation) technique
~ індексів (калькуляції, моделювання, ротації) index (costing/cost accounting, simulation, rotation) method
~ мінімізації minimization technique
~ порівняння comparison method, method of comparison
~ пробних вибірок model sampling
~ керівних змінних (середніх) method of leading variables (averages)
~ проектування method of design
~ середніх значень method of averages
~ упорядкування стат. ranking method
~ усереднення averaging/smoothing method
використовувати/застосовувати ~ to apply/to employ/to use a method
запроваджувати новий ~ to adopt a new method
відмовитися від ~у to give up a method; · див. тж. спосіб, практика, підхід, система.
методик||а ім. ж. (порядок, процедура, методи, техніка здійснення чогось) technique, procedure; (технологія) technology; (метод(и), система) method(s), system; (принципи) principles; (лінія, набір засобівбукв, політика) policy; (наукиметоди, методологія) methods, methodology
недосконала ~а poor technique/procedure
нестандартна ~а (стандартна) unstandardized (standard(ized)) technique/procedure, nonstandard (standard) method(s)
нормативна ~а normative technique/procedure
пошукова ~а (прогнозування) exploratory technique
~а вибіркового обстеження (опитування, перевірки) sampling (questioning, test) procedure
~а інтерполяції interpolation technique/procedure
~а досліджень research method/technique/procedure
~а моделювання (обстеження, проектування) simulation (survey, design) procedure
~а оцінювання technique of estimation, evaluation technique
~а планування planning method/procedure
~а роботи working procedure, methods of work
~а розрахунку calculation method(s); (проекту) design procedure; (аналізу) analysis
~а керування management procedure/methods
застосовувати (розробляти) ~у to adopt/to employ/to use (to devise/to work out) a method; · див. тж. метод, система.
модель ім. ж. (у різних знач. – економіки, системи, автомобіля) model; (марка, тип, конструкція) make; (конструкція, конструктивне рішення) design; (тип, схематичне зображення, структура) pattern; (фасон, тип, стиль) design, type, style; (моделювальний пристрій) simulator
автономна (динамічна) ~ autonomous (dynamic) model
авто (лінійна) регресивна ~ auto (linear) regressive model
агрегатна ~ aggregate model
адекватна (інформаційна, неадекватна, організаційна) ~ adequate (informatic, inadequate, organizational) model
аналітична (дескриптивна, узагальнена) ~ analytical (descriptive, generalized) model
багатосекторна (багатофазова/багатоступенева, багатоступінчаста, багатофакторна, однофакторна) ~ multisector (multistage/station-to-station, multi-echelon model, multifactor, one-factor) model
випадкова ~ chance pattern
відкрита (закрита) ~ open (closed) model
гіпотетична (емпірична, експериментальна, прогнозувальна) ~ hypothetical (empirical, experimental/test, predictive) model
глобальна ~ global model
графічна (знакова) ~ diagrammatic(al) (sign) model
дворівнева ~ (керування запасами) two-bin model
робоча (нормативна) ~ working (normative) model
економетрична ~ econometric model
ендогенна ~ endogenous model
ідеалізована (наближена) ~ idealized (approximate) model
імітаційна ~ simulation model
конструктивна (концептуальна, матрична, структурна, функціональна) ~ constructive (conceptual, matrix, structural, functional) model
макроекономічна (мікроекономічна) ~ macroeconomic (microeconomic) model
морфологічна ~ (прогнозування) morphologic(al) model
народногосподарська ~ national economic model
однофазова ~ single phase model
павутиноподібна ~ (циклу) cobweb model
причинна ~ causal model
розімкнута ~ open model
симплексна ~ simplex model
спрощена ~ reduced/simplified model
статична ~ static model
статична ~ керування запасами static inventory model
тривимірна ~ three-dimensional model
фінансова ~/~ фінансового сектора financial model
~ біржової гри (коливання цін, рівноваги цін, ціноутворення) price speculation (price break, price adjustment, pricing) model
~ взаємного впливу (коаліції, колективного ризику) cross-impact (coalition, collective risk) model
~ вибору model of choice
~ вибору найкоротшого шляху shortest route model
~ вибору/прийняття рішень decision(-theory) model
~ виробництва (збуту/ринку, промислової динаміки) production (marketing/sales, industrial dynamics) model
~ виробництва без споживання nonconsumption model of production
~ грошових доходів населення population income model
~ заміни (устаткування) replacement model
~ збалансованого росту model of balanced growth
~ „витрати – випуск” input-output model
~ відрядної праці piece-work model
~ економіки model of an economy; (теорії) model of economics
~ економічної динаміки (рівноваги, росту, системи, циклу) model of economic dynamics (equilibrium, growth, system, cycle) model
~ ефективності (прибутковості, розвитку) effectiveness (profitability, development) model
~ календарного планування виробництва production scheduling model
~ керування запасами (основним капіталом, ресурсами) inventory/storage (stock adjustment, resource management) model
~ конкурентної рівноваги (конкуренції) competitive equilibrium (competition) model
~ лінійного програмування linear programming model
~ максимізації прибутку profit maximization model
~ міграції (народжуваності) migration (natality) model
~ мобільності (перевезень) mobility (transportation) model
~ навчання learning doing model
~ обміну model of exchange, exchange model
~ одноразової закупівлі single purchase model
~ очікуваних затрат expected cost model
~ оцінювання estimation model
~ переваг preference model
~ передання технології model of technology transfer
~ поведінки behavioral model, model of behavio(u)r
~ постачання model of supply
~ прогнозування forecasting model
~ програмування programming model
~ рівноваги запасів inventory balance pattern
~ розвитку техніки model of technological change
~ розподілу (ресурсів, засобів) allocation model, (доходу, прибутку) distribution model
~ розподілу ресурсів (ринку, зусиль) resource allocation (market split, distribution-of-effort) model
~ росту (економіки) model/pattern of growth
~ створення запасів stockage model
~ сфери споживання consumption model
~ технічного прогресу model of technological change/progress/advance
~ фірми company model
~ для безперервного (дискретного) часу continuous-time (discrete-time) model
~ з вигнутою функцією витрат concave cost model
~ з подвійним ризиком double-risk model
демонструвати ~ to show a model.
моделювання ім. c. (виготовлення моделей) model(l)ing; (головним чином за допомогою комп’ютера) simulation
абстрактне ~ abstract model building
аналогове ~ analog simulation
глобальне (системне) ~ global (system) model(l)ing
економічне (макроекономічне, соціальне) ~ economic (macroeconomic, social) model(l)ing
математичне (статистичне) ~ mathematical (statistical) model(l)ing
соціальне ~ social model(1)ing
~ руху готівки cash flow simulation
~ господарської діяльності business simulation.
підхід ім. ч. approach, bearing; (точка зору) point of view
Баєсів ~ стат. Bayesian approach
відомчий ~ department approach
вузький ~ restricted approach
дескриптивний ~ descriptive approach
динамічний ~ dynamic approach
евристичний ~ heuristic approach
експериментальний ~ experimental approach
збалансований ~ до рішення чогось balanced approach to the decision of smth
імовірнісний ~ probabilistic approach
інституціональний ~ institutional approach
каузальний ~ causal approach
комерційний ~ commercialism
комплексний ~ integrated/package approach
конструктивний ~ positive approach
міждисциплінарний ~ interdisciplinary approach
нормативний ~ normative approach
обережний ~ до угод screening of transactions
однобічний ~ one-sided approach
поетапний ~ phased approach
правильний ~ the right method of approach
розумний ~ reasonable approach
системний ~ system(s) approach/concept
спрощений ~ simplified approach
творчий ~ creative approach
теоретичний ~ theoretical approach
усебічний ~ comprehensive approach
функціональний ~ functional approach
~ до проблеми approach to a problem
~ з погляду структури портфеля активів (до грошової теорії) portfolio approach
~ з позицій кількісної теорії грошей quantity theory approach
~ з точки зору методу прогнозування forecasting approach
~ з точки зору угод transactions approach
~ на основі графічного методу graphic(al) approach
~ на основі методу імітаційного моделювання simulation approach
~ на основі методу норми окупності (при аналізі рентабельності інвестицій) rate-of-return approach
~ на основі методу оптимізації optimization approach
~ на основі статистичного методу statistical approach
~, заснований на обліку пріоритетів priority approach
~, заснований на першочерговості priority approach; · див. тж. метод.
схем||а ім. ж. diagram, chart, (креслення) schedule; (план, проект) plan, outline, scheme, layout; (опис, характеристика чогось загалом) outline, sketch; (трафаретна формула) (stereotyped) pattern, set of symbols; (сукупність елементів і ланцюгів зв’язку) тех., ел., рад. circuit
деревоподібна ~а tree (diagram)
затверджена ~а flat schedule
інформаційна ~а теор. ігор pattern information
маршрутна ~а виробничого процесу (plant) flow process diagram
організаційна ~а organization chart
післяопераційна ~а розміщення устаткування process layout of machines/equipment
принципова ~а (зображення) block/schematic diagram
структурна ~а block diagram/scheme
технологічна ~а процесу (діаграма) flow chart/sheet/diagram; (розміщення устаткування) plant layout
функціональна ~а functional layout, block scheme
функціональна ~а розміщення устаткування process layout of machines/equipment
~а взаємодії факторів (напр., що впливають на прибуток підприємства) factor interaction chart
~а вибору теор. ігор pattern of choice
~а виробничого процесу duction process layout, manufacturing stage chart
~а групування і кодування рахунків chart of accounts
~а заміни устаткування equipment replacement scheme/network
~а календарного планування scheduling network
~а мінливості variability chart
~а моделювання simulation scheme
~а народжуваності reproductive pattern
~а обчислення pattern of calculation
~а оптимізації optimization scheme
~а організації опитування questionnaire design
~а організації робіт layout/plan of work (to be done)
~а організаційної структури organization design/chart/plan
~а періодичної мінливості (циклічності) cyclical pattern
~а послідовності (чогось) sequential chart
~а послідовності операцій operation flow chart, flow (process) chart
~а радіоприймача receiver circuit
~а репродукції reproduction scheme
~а робочого місця workplace chart
~а розміщення устаткування equipment layout chart
~а розподілу (в задачах лінійного програмування) pattern of the assignment
~а розташування layout
~а руху замовлень ordering chart
~а роману plan of a novel
~а руху населення population movement schedule; population movement pattern, population mobility pattern
~а смертності mortality schedule
на ~і показано a/the diagram/chart shows smth; smth is shown on a/the diagram/chart; ● див. тж. діаграма, графік, карта, план.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

budget (bdgt) n фін., бухг. бюджет; кошторис; план координації ресурсів; a бюджетний; кошторисний
план майбутнього фінансування діяльності підприємства, організації, установи і т. ін., в якому передбачаються їхні доходи (income1) і видатки (expenditure2) на певний період часу; ◆ бувають різні види бюджетів: касовий (cash budget :: cash-flow budget :: cash-flow forecast), в якому відтворюються надходження та витрати готівкою; фінансовий (financial budget), в якому відтворюються капітальні витрати (capital expenditure) та готівкові надходження і витрати, що спільно з бюджетом поточних витрат (operational budget) становлять загальний фінансовий бюджет (master budget :: comprehensive budget), і т. ін.
 • ad ~ = бюджет реклами • кошторис витрат на рекламу
 • administrative ~ = адміністративний фінансовий кошторис
 • advertising ~ = рекламний бюджет • кошторис асигнування на рекламу • кошторис витрат на рекламу
 • advertising and promotion ~ = кошторис витрат на рекламу і просування
 • annual ~ = річний бюджет
 • approved ~ = схвалений бюджет
 • average ~ = середній бюджет
 • balanced ~ = збалансований бюджет
 • capital budget = бюджет капіталовкладень
 • capital assets ~ = бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів
 • capital expenditure budget = бюджет капітальних витрат; бюджет капіталовкладень
 • cash budget = касовий бюджет
 • cash flow budget = бюджет грошового потоку
 • complete ~ = загальний фінансовий кошторис • загальний сукупний фінансовий бюджет
 • comprehensive budget = загальний фінансовий бюджет
 • consolidated ~ = консолідований бюджет • зведений бюджет
 • consumer ~ = споживацький бюджет
 • continuous budget = безперервний бюджет
 • current ~ = поточні статті доходів і видатків бюджету
 • defense ~ = асигнування на оборону • державні витрати на військові потреби
 • deficit-free ~ = бездефіцитний бюджет
 • department ~ = бюджет департаменту • бюджет відділу • фінансовий кошторис міністерства • фінансовий кошторис установи • цеховий кошторис • цеховий фінансовий план
 • direct labour ~ = кошторис прямих витрат на оплату робочої сили • кошторис прямих витрат на оплату праці
 • direct materials ~ = кошторис прямих витрат на основні матеріали
 • double ~ = подвійний бюджет
 • draft ~ = проект бюджету
 • expense ~ = кошторис витрат
 • extraordinary ~ = незвичайний бюджет
 • factory overhead ~ = кошторис загальнофабричних накладних витрат
 • family ~ = родинний бюджет • сімейний бюджет
 • federal ~ = федеральний бюджет
 • financial budget = фінансовий бюджет
 • fixed ~ = твердий кошторис
 • fixed assets ~ = бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів
 • flexible ~ = гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план
 • forecast ~ = кошторисні пропозиції • перспективний кошторис
 • government ~ = державний бюджет
 • household ~ = бюджет домогосподарства
 • labour ~ = кошторис по праці
 • local ~ = місцевий бюджет
 • long-range ~ = довгостроковий план
 • manpower ~ = перспективний план підготовки і використання робочої сили
 • manufacturing overhead ~ = кошторис фабрично-заводських накладних витрат • кошторис цехових накладних витрат
 • marketing ~ = бюджет маркетингу • кошторис витрат на маркетинг
 • master budget = загальний фінансовий бюджет
 • materials ~ = кошторис витрат на придбання матеріалів
 • mini ~ = міні-бюджет
 • multiple ~ = багатоступеневий план • перспективний ковзний бюджет
 • municipal ~ = муніципальний бюджет
 • national ~ = державний бюджет
 • national advertising ~ = кошторис на загальнонаціональну рекламу • загальнонаціональні витрати на рекламу
 • national income accounts ~ = бюджет, обрахований за статистикою національного доходу
 • nation’s economic ~ = економічний бюджет країни
 • operating budget = бюджет поточних витрат
 • ordinary ~ = звичайний бюджет
 • overhead ~ = кошторис накладних витрат • кошторис накладних видатків • фінансовий план накладних витрат
 • partial ~ = частковий фінансовий кошторис
 • performance ~ = функціональний кошторис • функціональний фінансовий кошторис
 • perpetual budget = безперервний бюджет
 • physical ~ = кошторис, упорядкований за стандартом • кошторис в натуральних одиницях • кошторис в натуральному обрахуванні
 • production ~ = виробничий план
 • program ~ = кошторис витрат цільового призначення • кошторис фінансування програми • кошторис цільової програми
 • project ~ = кошторис витрат на проект
 • promotion ~ = кошторис витрат на стимулювання попиту • сума асигнувань на стимулювання попиту
 • proposed ~ = пропонований бюджет
 • publicity ~ = кошторис представницьких витрат • кошторис витрат на популяризацію
 • purchase ~ = кошторис витрат на закупівлю • кошторис витрат на придбання
 • regulatory ~ = бюджет діяльності федерального уряду на регулювання економіки
 • research ~ = кошторис асигнувань на дослідження
 • rolling forward budget = безперервний бюджет
 • sales ~ = програма збуту • план збуту • бюджет на збут
 • sales promotion ~ = кошторис витрат на стимулювання збуту
 • single-service ~ = бюджет, який передбачає один вид асигнувань
 • sliding-scale ~ = гнучка програма-кошторис • гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план
 • state ~ = державний бюджет • бюджет штату • бюджет регіону
 • static ~ = твердий план • фіксований кошторис
 • step ~ = багатоступеневий державний бюджет
 • supplementary ~ = додатковий бюджет
 • supporting ~ = допоміжний кошторис
 • surplus ~ = бюджет, в якому доходи перевищують видатки
 • tight ~ = напружений бюджет
 • total ~ = загальний бюджет • генеральний бюджет
 • training ~ = кошторис на навчання
 • transitional ~ = перехідний бюджет
 • travel ~ = кошторис на відрядження
 • unbalanced ~ = незбалансований бюджет
 • unified ~ = уніфікований бюджет
 • variable ~ = гнучкий кошторис • гнучкий план
 • voted ~ = затверджений бюджет
 • zero base ~ = бюджет на нульовій основі
 • ~ account = бюджетний рахунок • рахунок споживацького кредиту • родинний рахунок
 • ~ assumption = бюджетна передумова
 • ~ ceiling = максимальний розмір бюджету
 • ~ constraint = бюджетне обмеження • обмеження на величину капіталовкладень
 • ~ contribution = відрахування в бюджет
 • ~ control = кошторисна методика контролю
 • ~ controller = бюджетний контролер
 • ~ costs = бюджетні витрати
 • ~ cutback = зменшення бюджету
 • ~ deficit = дефіцит бюджету • перевищення урядових видатків над доходами • бюджетний дефіцит
 • ~ department = бюджетний відділ
 • ~ division = бюджетний відділ
 • ~ estimate = оцінка бюджету • підрахунок бюджету
 • ~ estimates = бюджетні припущення
 • ~ evaluation = обрахування бюджету
 • ~ line = рядок бюджету • курс бюджету
 • ~ management = контроль і регулювання бюджету
 • ~ manager = керівник бюджетного відділу
 • ~ of expenditure = кошторис витрат
 • ~ of profit and loss = кошторис прибутків і збитків
 • ~ of volume and expenditure = виробнича програма і кошторис витрат • план виробництва і витрат
 • ~ on accruals basis = бюджет на основі нагромаджень
 • ~ proposal = бюджетна пропозиція
 • ~ restraint = межа споживчого бюджету
 • ~ set = множина можливостей споживача
 • ~ simulation = моделювання бюджету
 • ~ statement = проект бюджету
 • ~ surplus = бюджетний надлишок • перевищення доходів над витратами • актив бюджету
 • to approve the ~ = затверджувати/затвердити бюджет • ухвалювати/ухвалити бюджет
 • to balance the ~ = збалансувати бюджет • ліквідувати дефіцит бюджету
 • to bring in the ~ = подавати/подати бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету
 • to cut the ~ = зменшувати/зменшити бюджет
 • to decrease the ~ = зменшувати/зменшити бюджет
 • to do a ~ = готувати/підготувати бюджет
 • to draw up the ~ = укладати/укласти бюджет • готувати/підготувати бюджет
 • to increase the ~ = збільшувати/збільшити бюджет
 • to pass the ~ = затверджувати/затвердити бюджет
 • to plan a ~ = укладати/укласти план бюджету
 • to prepare the ~ = готувати/підготувати бюджет
 • to present the ~ = подавати/подати проект бюджету на розгляд
 • to reduce a ~ = зменшувати/зменшити бюджет
 • to set a ~ = визначати/визначити розмір бюджету
 • to submit the ~ = представляти/представити бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  simulation удавання; симуляція
  air (і) повітря, атмосфера; подув, вітерець; (д) провітрювати; оголошувати, сповіщати, поширювати; (пк) повітряний, авіяційний
  a. basin повітряний басейн [котловина]
  a. bleed-in впуск [впускання] повітря
  a. blowing видування повітря
  a. borne літальний у повітрі
  a. change зміна [обмін] повітря
  a. changes per hour [ACH] кратність, кількаразовість [кількість] обмінів повітря за годину (повітрообмін)
  a. classifier повітряний сортувач
  a. cleaner очисник повітря, фільтр для очищення повітря, повітряний сепаратор
  a. cleaning очищення повітря
  a. conditioner відсвіжувач [охолоджувач, кондиціонер] повітря
  a. conditioning відсвіження [охолодження, кондиціювання] повітря
  a. contaminant забруднювач повітря
  a. deposition відкладання [покривання, осадження] повітрям [з повітря]
  a. deposition of pesticides відкладення [покривання] пестицидів повітрям [з повітря]
  a. dispersion model модель розсіювання [дисперсії] повітря [повітрям]
  a. distribution розподіл повітря
  a. drier [air dryer] повітряна сушарка [сушарня]
  a. dryer див. air drier
  a. ejector повітряний виштовхувач [ежектор]
  a. ejector pneumatic conveying повітряний виштовхувач [ежектор] для пневматичного транспортування [переміщення]
  a. ejector straight pipe прямотрубний повітряний виштовхувач [ежектор]
  a. ejector venturi повітряний виштовхувач [ежектор]
  a. exchange обмін [заміна] повітря
  a. exhaust повітровивідна труба
  a. filter повітряний фільтр
  a. filter characteristics параметри [характеристики] повітряного фільтра
  a. flow повітряна течія
  a.-heated drier сушарка з підігрітим [підігріваним] повітрям
  a. horsepower повітряна [вихідна, корисна] потужність (вентилятора) в кінських силах (добуток об’єму повітря на підвищення тиску)
  a. injection впорскування повітря(м)
  a. intake впуск повітря
  a. make-up склад [сполука, суміш] повітря; доповнення, заміщення (страченого) повітря
  a. mass маса повітря
  a. monitoring контролювання, обстеження повітря
  a. pollutant забруднювач повітря
  a. pollution забруднення повітря
  A. Pollution control system система контролю забруднення атмосферного повітря (мережа організацій і закладів‚ що контролюють забруднення атмосферного повітря)
  a. pollution emission повітрозабруднювальний викид
  a. pollution episode епізод забруднення повітря
  a. preheater підігрівач повітря
  a. pressure повітряний тиск, атмосферний тиск
  a. properties властивості повітря
  a.-purifying respirator [APR] протигаз [респіратор] для очищення повітря
  a. quality якість повітря
  A. Quality Control Region [AQCR] регіон нагляду [контролю] за забрудненням повітря
  A. Quality Criteria US EPA Мірила [критерії] якості повітря (США)
  a. quality criteria параметри [критерії] якості повітря
  a. quality index показник [параметр, коефіцієнт] якості повітря
  a. quality index [AQI] Can. показник [коефіцієнт] якості повітря
  A. Quality Maintenance Area [AQMA] дільниця підтримування якості повітря
  a. quality model зразок [модель] якості повітря
  a. quality modeling моделювання якості повітря
  a. quality related value [AQRV] відносна якість повітря
  a. quality simulation model симуляційна модель якості повітря
  a. quality standard норма [зразок, мірило, рівень, стандарт] якості повітря
  A. Quality Standard [AQS] US норма [стандарт] якості повітря
  a. shed повітряний простір [ділянка, навіс]
  a.-starved з недостачею повітря
  a.-starved environment довкілля з недостачею повітря
  a. stripper повітряний відбирач [вилучник] (напр., розчинених речовин з води), випарювач
  a. stripping відганяння повітрям (видалення з води легких брудних речовин пухирцями повітря)
  a.-to-cloth ratio [A/C] відношення (об’єму) повітря до (поверхні) тканини фільтра
  a.-to-fuel ratio [AFR] співвідношення (маси, складників суміші) повітря до (маси) палива [пального]
  a. toxics повітряні отруйні [токсичні] речовини

  - Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

  метод імітування = simulation technique
  метод имитирующих растворов
  В аналізі — метод, що використовується для уникнення або зменшення аналітичних похибок, які пов’язані з інтерференцією. Ґрунтується на використанні контрольного розчину, досить подібного до досліджуваного зразка у кількісному складі з тим, щоб інтерференції були еквівалентними. 

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  відтворення (повторення) reproduction; (подання) representation, presentation; (показ) display; (звуку, зображення) playback; (відновлення) regeneration
  аналогове в. даних analogue data presentation
  багатоканальне в. multi-channel reproduction
  в. в реальному часі real-time playback
  в. відеоефектів (video)effects replay звз
  в. відеофонограми instant replay, video replay звз
  в. відмов failure duplication
  в. голограми hologram playback
  в. даних data reproduction, data presentation
  в. даних на екрані data display
  в. даних на електронно-променевій трубці CRT display
  в. запису record playback
  в. запізнення delay simulation
  в. звукозапису playback
  в. звуку audio reproduction, acoustic reproduction, sound reproduction
  в. звуку високої точності high-fidelity reproduction || Hi-Fi reproduction
  в. знака reproduction of mark
  в. зображення reproduction of image, reconstruction of image
  в. кольору colour rendition
  в. масштабу scale representation, representation to scale
  в. низьких частот (звуку) bass response
  в. образів pattern reproduction, imaging
  в. сейсмограми seismogram representation
  в. сигналу signal presentation, signal reproduction
  в. у зворотному напрямі backward read ком
  візуальне в. даних data display
  дискретне в. даних digital data presentation
  крокове в. step motion
  неспотворене в. nondistorted reproduction
  пришвидшене в. fast motion тлб
  просте в. simple reproduction
  пряме в. (звукозапису) instantaneous playback
  псевдостереофонічне в. (звуку) pseudostereophony
  розширене в. extended reproduction
  сповільнене в. (відеозапису) slow motion; (подання) decelerated representation
  стереофонічне в. stereophonic reproduction
  стереофонічне в. звуку stereophonic (sound) reproduction
  годинник,~а clock; (прилад) time-piece, time-keeper; (кишеньковий, наручний) watch; (реле часу) timer
  автоматичний контактний г. autotimer
  автономний г. independent clock звз
  г. дійсного часу time-of-day clock; real-time clock ком
  г. з кварцовим генератором quartz clock, crystal(-controlled) clock
  г. зіркового часу sidereal clock
  г. модельованого часу simulation clock ком
  г. реального часу real-time clock
  електронний г. electronic watch
  квантовий г. quantum clock
  кварцовий г. quartz clock, crystal clock
  експеримент,~у experiment
  багатофакторний е. multifactorial experiment мат; complex experiment інф
  вибірковий е. sampling experiment
  дифракційний е. diffraction experiment фіз
  додатковий е. replicate experiment
  е. з вимірювання магнетного насичення saturation magnetization experiment
  е. на моделі model experiment
  екстремальний е. extremal experiment
  ігровий е. game experiment, experimental game
  комп’ютерний е. computer experiment
  контрольний е. check experiment, control experiment, test experiment
  модельний е. model experiment, simulation experiment фіз
  натурний е. natural experiment фіз
  одиничний е. || окремий е. single experiment
  оптимальний е. optimal experiment
  повторний е. repetitive experiment
  попередній е. pilot experiment
  промисловий е. full-scale experiment
  уявний е. mental experiment інф; gedanken experiment, thought experiment фіз
  факторний е. factorial experiment мат
  числовий е. numerical experiment
  імітація imitation; (відтворення) simulation; (модель) model, mock-up; (до дрібних деталей) emulation; (близька до оригіналу копія) look-alike інф; (клон, копія, аналог) clone; (напр, з’єднання; радіозавад) spoof інф, рлк; masquerade інф
  звукова і. sound simulation
  і. відбитих радіолокаційних сигналів radar echo simulation
  і. відмов failure simulation
  і. впливу зовнішніх факторів || і. впливу довкілля environment simulation, environmental simulation
  і. мережі network simulation
  і. зворотного зв’язку pseudo feedback
  і. навантаження dummy load
  і. несправностей fault simulation
  і. руху motion simulation
  імітування imitation; (відтворювання) simulation; (до дрібних деталей) emulation; (моделювання) modelling; (клонування) cloning; (напр, з’єднання; радіозавад) spoof інф, рлк
  і. з’єднання spoofing ком
  і. адреси address spoofing інф
  і. градацій сірого кольору dithering інф
  макетування breadboarding, breadboard construction, prototyping, piloting; modelling, make(-)up інф; (physical) simulation роб; (поліграфія) making-up, imposition planning, page planning
  інтерактивне м. (проєктованої системи) interactive prototyping
  м. ІС integrated-circuit breadboarding || IC breadboarding
  м. оригіналу premastering інф
  м. робота robot simulation роб
  м. сторінки page makeup
  швидке м. rapid prototyping
  мова language; (мовлення) speech
  алгоритмічна м. (програмування) algorithmic language
  базова м. core language, host language
  високорівнева м. high(er)-level language інф
  вихідна м. object language, target language інф
  вмикальна м. host language
  вхідна м. input language
  глобальна м. програмування global programming language
  діалогова м. conversational language, interactive language
  зашифрована м. scrambled speech
  інтерпретована м. interpreted language
  командна м. command language
  компільована м. compiled language
  комп’ютерна м. computer language
  машинно-незалежна м. || комп’ютерно-незалежна м. computer-independent language інф
  машинно-орієнтована м. || комп’ютерно-орієнтована м. computer-oriented language інф
  м. бази даних data-base language
  м. без присвоювання assignment-free language
  м. визначення даних data definition language
  м. високого рівня high-level language
  м. діалогу conversational language, interactive language
  м. з блоковою структурою block-structured language
  м. з одноразовим присвоюванням single-assignment language; (імені) definitional language
  м. запитів (data) query language
  м. індексування indexing language
  м. керування control language
  м. керування завданнями command language, job control language
  м. кодів code language
  м. комп’ютера computer language
  м. логікового програмування rule-oriented language
  м. маніпулювання даними data manipulation language
  м. математики mathematical language
  м. моделювання simulation language
  м. надлишковості redundancy language
  м. низького рівня low-level language
  м. опису даних data definition language
  м. опису пристроїв ПК computer definition language
  м. оригіналу source language
  м. перекладу target language
  м. програмування program language, programming language
  м. середнього рівня mid-level language
  м. специфікацій specification language
  м. таблиць розв’язків decision table language
  м. функційного програмування || функційна м. applicative language, functional language
  нестратифікована м. unstratified language
  об’єктна м. object language, target language
  об’єктно-орієнтована м. object-oriented language
  природна м. natural language
  проблемно-орієнтована м. problem-oriented language
  стратифікаційна м. stratification language
  універсальна м. моделювання unified modelling language
  функційна м. functional language
  модель model, simulator; (аналог) analogue || analog амр; (взірець) sample; (макет) dummy
  аналогова м. analogue model
  базова м. basic model
  варіаційна м. variational model
  гіперзвукова м. hypersonic model
  детермінована м. deterministic model
  динамічна м. dynamic model
  експериментальна м. experimental model, pilot model, test model; (виробнича) preproduction model, prototype model; (наукова) research model
  електрична м. electric model, electric analogue
  електролітична м. electrolytic analogue
  електронна м. (напр., процесу) electronic analogue
  еталонна м. reference model
  еталонна м. взаємозв’язку relation reference model, interrelation reference model, interrelationship reference model
  ігрова м. gaming model
  ієрархічна м. даних hierarchical data model
  інформаційна м. information model
  класична м. classical model
  концептуальна м. conceptual model
  макрорівнева м. gross-level model
  масштабна м. scale model
  математична м. mathematical model
  мережна м. network model
  мікрорівнева м. microlevel model
  м. атмосфери model atmosphere
  м. атома atomic model
  м. вимірювального приладу pattern of measuring instrument
  м. даних data model
  м. автоматизованого проєктування CAD model
  м. з керуванням зарядом model with charge control
  м. зі скінченною заселеністю model with finite occupation
  м. йоносфери ionospheric model
  м. керування control model; case frame ком
  м. масового обслуговування queuing model
  м. математичного забезпечення software simulation
  м. мережі network model
  м. непрямої аналогії indirect-analogy model
  м. об’єкта регулювання model of regulated object
  м. обчислювача calculator simulator
  м. плазми plasma model
  м. програмування хвильового процесора model of wavefront processor programming
  м. прямої аналогії direct-analogy model
  м. сил зображення image-forces model
  м. типу «об’єкт-відношення» model of “object-relationship” type
  м. у просторі станів state space model
  м. усесвіту model universe, world model
  м. флуктівно́ї цілі model of fluctuating target
  молекулярна м. molecular model
  оборотна розрядно-аналогова м. reversible digit-analogue model
  оптимізаційна м. optimization model
  підсвідома м. sub-conscious model
  поляризована світлова м. polarized light model
  просторова м. three-dimensional model
  стереоскопічна м. spatial model
  стохастична м. stochastic model; (ймовірнісна) probabilistic model
  теплова м. heat model, thermal model
  термопружна м. thermoelastic model
  фізична м. physical model
  функційна м. functional simulator, functional model
  цифрова м. мережі network digital model
  ядерна м. атома nuclear model of atom
  моделювання modelling || modeling амр; (імітаційне) simulation; (імітування) imitation
  аналогово-цифрове комп’ютерне м. analogue-numerical computer simulation; (гібридне) hybrid computer simulation
  аналогове м. в реальному масштабі часу real-time analogue simulation, real-time continuous simulation
  динамічне м. dynamic simulation, dynamic modelling
  дискретне м. discrete simulation
  електричне аналогове м. (на основі електричних аналогів) electric analogue simulation
  електронне аналогове м. electronic analogue simulation
  квазіаналогове м. quasi-analogue modelling
  комп’ютерне м. computer simulation, machine simulation, computer modelling, machine modelling, computer-aided engineering
  м. антенної решітки simulation of array antenna
  м. за рівняннями indirect (analogy) simulation, modelling by equation solving
  м. методом Монте-Карло Monte Carlo simulation
  м. на комп’ютері || комп’ютерне м. computer-aided engineering, computer simulation
  м. поширення електромагнетної хвилі electromagnetic wave propagation modelling
  м. систем з реальною апаратурою realistic system simulation
  м. у реальному масштабі часу real-time modelling
  неперервне м. continuous modelling
  обсяг м. amount of simulation інф
  оптичне м. optical modelling
  програмне м. software prototyping інф
  пряме м. direct modelling
  синергетичне м. процесів synergetic process modelling
  теплове м. thermal modelling
  цифрове м. digital simulation
  пристрій,~рою device; (апарат) apparatus, arrangement; (обладнання) facility, equipment, installation; (механізм) mechanism, machine, gear; (засіб) means; (блок) unit; (вимірювальний) instrument; (електричний) appliance
  абонентський розподілювальний п. subscriber distribution device тлф
  автономний п. self-contained unit
  авторульовий п. automatic steering device, automatic helmsman, automatic pilot || autopilot
  акустоелектронний п. acousto-electronic device
  акустооптичний п. acousto-optical device
  аналоговий обчислювальний п. analogue computing device
  аналоговий п. analogue device
  аналоговий п. захисту сигналу від помилок signal errors-protecting analogue device
  аналоговий п. пам’яті analogue storage, analogue memory device
  антенний п. (радіо) scanner assembly
  антенно-фідерний п. || АФП antenna-feeder device
  арифметичний логіковий п. || АЛП arithmetic(al) and logic unit || ALU, number-theoretic and logic unit
  арифметичний перемикальний п. arithmetic(al) switching device, number-theoretic switching device
  арифметичний п. arithmetic(al) unit, number-theoretic unit
  багатодоріжковий п. multitrack system
  багатоканальний п. multichannel device
  базовий п. main-frame
  балансний п. balance device
  блоково-орієнтований п. block-oriented device
  буферний п. buffer unit, buffer device
  ввідний п. input device
  вивідний п. output device
  викличний п. calling device, calling equipment, caller звз; (агрегат, генератор) ringing set тлф
  вимірювальний п. || вимірювач measuring instrument, measuring device
  виносний п. приймача lowering unit of receiver
  випростувальний п. || випростувач rectifier, rectifying element
  високовольтний п. керування high-voltage control device
  високоякісний п. друку || високоякісний принтер high quality printer
  вихідний п. output device, output block, output unit
  відеоконтрольний п. (video) monitor, television monitor, viewing monitor, picture monitor
  відеонавчальний п. video teaching device, videotutor
  відкритий розподільний п. outdoor switch-gear
  відліковий п. reading device
  відтворювальний п. || відтворювач visual reproducing device, visual reproducing unit, (visual reproducing) display
  віртуальний п. virtual device
  внутрішній п. пам’яті internal storage, internal memory
  вхідний п. input device, input equipment, input block, input unit
  вхідний п. запису input recorder
  вхідний п. зв’язку input coupler, first coupler
  герметизований п. sealed device
  градуювальний п. calibration instrument
  двостабільний п. bistable device
  декодувальний п. || декодер decoder
  дискретний п. || п. дискретного типу discrete device
  дистанційний п. (пульт) remote device
  диференціювальний п. || диференціатор differential analyser, differentiator
  діелектричний електротермічний п. dielectric heating oven
  друкарський п. printing device
  друкувальний самозаписувальний п. || друкувальний самописець printing recorder
  дугогасний п. arc-control device
  екранний п. відображення || екранний дисплей (cathode-ray) tube display
  екранувальний п. screening device, flap mechanism
  електрично незалежний уземлювальний п. electrically independent earth(ing) device, electrically independent grounding device
  електромеханічний п. electromechanical device
  електронний перемикальний п. || електронний перемикач electron switching device
  електронний п. electronic device
  електронно-оптичний п. відображення electrooptic display
  електронно-променевий п. пам’яті cathode-ray tube memory
  електротехнічний п. electric(al) device
  задавальний п. || задавач driver, set-point device, reference-input element, reference-input unit; master ком
  залежний від п~рою device-dependent
  запалювальний п. ignition device, starting device
  запам’ятовувальний індикаторний п. з одним електронним прожектором single-beam storage display unit
  запам’ятовувальний п. див. запам’ятовувач
  записувальний п. || записувач recording device, recorder, recording system, writer
  зарядний п. || заряджувач charging unit, (battery) charger
  зарядно-підзарядний п. (батареї) battery charger
  затискний п. || затискач clamping device, holding device, clamp, post, terminal
  з’єднувальний п. || з’єднувач connecting device, connector, coupler, adapter
  зневаджувальний п. || зневаджувач debugger, adjuster, debug tool
  зовнішній п. || ЗП peripheral equipment, external equipment, external device
  зустрічно-штировий п. зв’язку interdigitated coupler
  імпульсний п. pulsed device
  індикаторний п. display unit, indicator (unit); (radar) scope рлк
  індикаторний п. з плоским екраном flat-screen indicator (instrument)
  інтегрувальний п. || інтегратор integrator (device), integrating apparatus; integral filter мат
  інтерактивний п. interactive facility
  інтерактивні графічні п~рої interactive graphics ком мн
  кабельний п. cable (hauling) gear
  каліграфічний п. відображення calligraphic display
  керувальний п. || керувач control(ling) device, control(ler), regulator
  кінцевий кабельний п. cable termination
  кінцевий п. terminal
  клітинковий матрицевий п. перемноження array-multiplier unit
  кодувальний п. || кодувач coder (device), (en)coding device
  кодувально-декодувальний п. coder-decoder
  кольоровирівнювальний п. || кольоровирівнювач colour equalizer
  компенсувальний п. || компенсувач compensator
  комутаційний п. switching device
  конвеєрний п. pipelined device, conveying unit
  контрольний п. monitoring assembly, monitoring device, certifier monitor
  контрольно-керований п. check-and-control device
  координатний п. coordinate equipment
  координатно-вимірювальний п. coordinate measuring gauge
  коректувальний п. correcting device, corrector
  кроковий п. || крокувач step-by-step apparatus, step mechanism
  лінійний п. перетворення сигналу даних linear data signal converting device
  літеродрукувальний п. letter-printing apparatus
  логіковий п. logical device, logic unit || LU
  логіковий п. вводу logic input device
  матричний п. множення з фіксованою комою matrix multiplication device with fixed decimal point, matrix multiplication devices with non-floating decimal points
  мікропрограмний п. керування microprogram control unit
  мікропроцесорний програмний п. керування microprocessor program control device
  мікрофонно-телефонний п. microphone-earphone device
  місцевий п. керування local control device
  моделювальний п. || моделювач simulator
  набірний п. || набирач typesetter, textsetter; (телефонний номеронабирач) dialler || dialer амр
  навчальний п. educating device, educational device
  надверний переговорний п. door speak device
  надійний п. failsafe device, reliable device
  наземний електротехнічний п. terrestrial electrical device
  наземний п. супутникового зв’язку ground-based device for satellite communication
  накопичувальний п. || накопичувач accumulator, storage (device), storage unit; pool ком
  налаштувальний п. || налаштувач || тюнер adjuster, tuner
  намотувальний п. || намотувач winder assembly, spooler
  натискний п. || натискач screw-down mechanism, pressing device
  обчислювальний п. || обчислювач || комп’ютер computing device, computer
  однокристаловий п. на ЦМД single-chip bubble
  однофазний п. single-phase device
  оперативний запам’ятовувальний п. || ОЗП || оперативний запам’ятовувач random-access memory || RAM
  оперативний п. пам’яті || системний запам’ятовувальний п. || системний з. online storage
  опорний поворотний п. rotating bearing device
  оптимальний приймальний п. || оптимальний приймач optimal receiving device
  оптоелектронний п. optoelectronic device
  оптоелектронний п. пам’яті optoelectronic storage, optoelectronic memory
  освітлювальний п. || освітлювач floodlight, illuminant, illuminator
  основний п. primary device, main device
  охолоджувальний п. || охолоджувач cooler
  пелюстковий п. друку daisy-wheel printer
  переговорний п. intercom (device), talk-back equipment
  переговорно-викличний п. monophone
  передавальний п. || передавач transmitting terminal, transmitter
  перелічний п. counter, scaling unit
  перелічувальний п. counter, scaling unit, scaler
  перемикальний п. || перемикач switch(ing) device
  перемикальний п. регулювання напруги під навантаженням on-load tap-changer
  перемножувальний п. || перемножувач multiplier (unit), multiplier section
  перемножувально-подільний п. multiplication-division unit
  переносний вимірювальний п. portable gauging equipment
  перехідний п. || перехідник || адаптер bullet transformer, terminating equipment, terminating set, adapter; (phonograph) pick-up звт
  периферійний п. peripheral (device)
  підзаряджувальний п. (re)charging device
  повертальний п. || повертач rotating device
  пороговий п. threshold device
  порогознижувальний п. || порогознижувач threshold-extension device
  посимвольний п. друку character output printer
  послідовнісний п. sequential equipment
  постійний запам’ятовувальний п. || ПЗП || постійний запам’ятовувач permanent storage, read-only storage, read-only memory || ROM
  постійний п. пам’яті permanent storage, fixed storage, permanent memory, fixed memory
  потоковий п. streaming device
  похило-поворотний п. (ТВ-камери) pan/tilt unit
  приймальний п. || приймач receiving terminal, (radio) receiver, receptor, set
  прикінцевий кабельний п. cable terminating set, cable termination
  п. аварійної сигналізації alarm (device)
  п. автоматичного введення резерву automatic device switch
  п. автоматичного фокусування automatic focusing system
  п. безконтактного друку non-impact printer
  п. бокового зміщення синього пучка blue lateral unit
  п. великого обсягу large volume device
  п. вертання каретки carriage return device
  п. вибірки-зберігання selection-storage device
  п. вибірки і запам’ятовування selection-and-memory device, selection-and-storage block
  п. вибору альтернативи choice device
  п. виведення даних data output mechanism, data output block, data output device, data output unit
  п. виводу output mechanism, output block, output device, output unit
  п. виводу АСП CAD output
  п. виявлення detector, locator
  п. виявлення несправностей fault detector
  п. виявлення присутності presence sensing device
  п. відеоконтролю visual inspection unit
  п. віднімання subtracter
  п. відображення, базований на ефекті Покелса Pockels effect display
  п. відтворення reproducing device, transcriber
  п. візуалізації visualizer
  п. візуалізації зображення visual display unit
  п. візуального відображення visual display unit
  п. візуального розпізнавання (оброблюваних деталей) image-sensing arrangement
  п. встановлення нуля origin-shift device
  п. горизонтального зведення lateral-converging device, horizontal convergence unit
  п. графічного введення graphical input
  п. графічного виводу graphical output, plotted output
  п. графічного друку printer-plotter device
  п. групового програмування gang programmer
  п. гучномовного зв’язку speakerphone, speakerset
  п. далекого зв’язку long-haul device
  п. декодування decoder
  п. дискретного керування discrete control device
  п. дистанційного вимірювання telemeter
  п. дистанційного керування remote control device, telecontrol device
  п. для випробування test rig
  п. для виявлення пошкоджень fault detector
  п. для візуалізації imager
  п. для встановлення на нуль zero adjuster
  п. для зрощування (кабелів) splicer
  п. для локалізації несправностей fault locator
  п. для монтажу (компонентів на плати) insertion station
  п. для напилення sputterer
  п. для оброблення відеосигналу video processor
  п. для підзаряджання booster
  п. для попереднього налаштування presetter
  п. для регулювання сили світла dimmer arrangement
  п. для розмагнетування demagnetizer
  п. для розпізнавання identifier
  п. для самонавчання machine for self-teaching, machine for self-learning
  п. друку || друкувальний п. || принтер printing device, printing apparatus, print box, printing mechanism, printing unit, typer, typewriter, printer
  п. друку барабанного типу drum-type printer
  п. друку колесного типу wheel printer
  п. живлення feeding device, feeder
  п. з N входами N-input gate
  п. з довільною вибіркою random access unit
  п. з номеронабирачем unit with dial(er)
  п. з прямим доступом direct access unit
  п. з трьома станами three-state device
  п. завдання послідовності device for sequence assignment
  п. записування аналогової інформації analogue information recording device
  п. записування даних data-recording device
  п. засекречування encryption device, scrambler
  п. затримки delay device, delay unit
  п. захисного відімкнення protective cutout device
  п. захисту від помилок error protector, error-protecting device
  п. захисту устатко́вання equipment protection device
  п. захоплення цілі lock(ing)-in device, lock-on device
  п. збудження котушки coil excitation device
  п. збудження рядків line driver, x-driver
  п. звукового виводу sound output (device)
  п. звукової сигналізації beeper, buzzer
  п. звукозапису audio recorder, sound recorder
  п. згортки convolver
  п. зовнішньої пам’яті || ПЗП external memory, external storage
  п. зсуву shifting device
  п. зчитування reader, reading machine
  п. зчитування зі стрічки tape readout device
  п. зчитування магнетних знаків magnetic character reading system
  п. ідентифікації identification device
  п. імітування imitation device, simulation device
  п. індикації display (device), indicator
  п. канального типу strip-current-type device
  п. керування control unit
  п. керування пам’яттю memory control device
  п. керування периферією peripheral control device
  п. кодування ко́лірності chrominance encoder
  п. комутування даних data switch
  п. комутування мікрофонів microphone switching device
  п. комутування повідомлень message(-switching) centre; relay centre
  п. контролю monitoring device
  п. контролю ізоляції insulation monitoring device
  п. контролю перевантаження overload detecting device
  п. контролю потужності power monitor
  п. контролю спектру spectrum monitor
  п. копіювання з дисплея display copier
  п. лазерного мікрофільмування microfilm laser plotter
  п. мовного введення speech input device
  п. модульного типу modular unit
  п. на дисках disc unit
  п. на ефекті просочування reach-through device
  п. на основі обертання площини поляризації Faraday isolator
  п. на циліндричних магнетних доменах (magnetic) bubble device
  п. налаштування tuner
  п. обміну (даними) exchange device
  п. оброблення відеосигналів keyer тлб
  п. оброблення зображень pixel-cruncher
  п. оброблення сигналів у реальному масштабі часу real-time signal processor
  п. одноразової дії one-shot device
  п. оперативного керування dispatcher
  п. опитування scanner ком
  п. опрацювання даних data processor
  п. опрацювання запитів handler
  п. опрацювання інформації data-processing unit, information-processing device
  п. опрацювання команд instruction unit
  п. оптичного вводу optical reader
  п. організації циклів cycler
  п. орієнтації orienter, positioner
  п. охоронної сигналізації burglar-alarm device, safety-alarm device, burglar-alarm unit
  п. оцифрування відеозображень video digitizer
  п. оцінки estimator
  п. оцінки несправностей fault evaluator
  п. пам’яті storage, memory; store
  п. пам’яті без руйнування інформації (під час зчитування) nondestructive (read-out) storage || NDRO storage, nondestructive memory
  п. пам’яті з довільною вибіркою random access storage, random access memory || RAM
  п. пам’яті з позиційною вибіркою bit-organized memory
  п. пам’яті з прямою вибіркою (слів або чисел) word-organized storage, word-selection storage, word-organized memory, word-selection memory
  п. пам’яті з руйнуванням інформації volatile storage, volatile memory
  п. пам’яті з центральним процесором online storage, online memory
  п. пам’яті зі збігом струмів coincident-current storage, coincident-current memory
  п. пам’яті зі швидкою вибіркою quick-access memory, rapid-access memory
  п. пам’яті із записом, що не стирається non-erasable storage, non-erasable memory
  п. пам’яті із записом, що стирається erasable storage, erasable memory
  п. пам’яті на дисках disc storage, disc memory
  п. пам’яті на електроннопроменевих трубках cathode-ray valve memory, cathode-ray valve storage
  п. пам’яті на тригерах flip-flop storage, flip-flop memory
  п. пам’яті статичного типу static storage
  п. первинного оброблення preprocessing device
  п. перезаписування transcriber, rewriting device, rerecording system
  п. перезаписування компакт-дисків CD-rewriter
  п. перемикання променя beam hopper
  п. перенесення спектру spectrum transfer device
  п. перетворення сигналів signal-conversion equipment, signal transducing device
  п. підготовлення вхідних даних input preparation equipment
  п. підготовлення даних data preparation device
  п. підслуховування listening station, eavesdropper звз
  п. повороту антени antenna positioner
  п. повторного ввімкнення device circuit-recloser
  п. покрокового керування step-by-step control device
  п. поперечного фокусування transverse focusing device
  п. порівняння comparator
  п. придушення імпульсів pulse swallower
  п. регулювання regulator device, governor device
  п. реєстрації інформації logger machine
  п. розгортки scanner, scanning system
  п. розгортки площинного типу flat-bed scanner
  п. розгортки типу «рухомий промінь» flying-spot scanner
  п. розмагнетування demagnetization device
  п. розпізнавання recognizer
  п. розпізнавання знаків character recognition machine
  п. розпізнавання імпульсів pulse identifier
  п. розпізнавання кольору colour recognition device
  п. розпізнавання образів pattern recognition machine
  п. сканування || сканер scanner
  п. спряження interface
  п. стеження-запам’ятовування tracing-string device, tracing-storage device
  п. стиснення sharpener звз
  п. телекерування telecontrol unit
  п. телеконтролю remote monitor
  п. телемеханіки telemechanics device
  п. телесигналізації remote indication unit, remote signalling unit
  п. термодруку thermal printer, electrothermal printer
  п. уведення зі стрічки tape reader (device)
  п. увімкнення резерву reserve connecting device
  п. уводу input block, input device, input unit, input reader, input mechanism
  п. уводу-виводу input-output device || I/O device
  п. фазування phasing unit
  п. формування однополярного сигналу unipolar signal shaper
  п. чергового приймання duty-reception device
  п., що реалізує операцію інтегрування integrator
  програмно-аналізувальний п. program analyzing device
  програмовний постійний запам’ятовувальний п. || програмовний ПЗП || програмовний постійний запам’ятовувач programmable read-only memory || programmable ROM || PROM
  програмовний логіковий п. || ПЛП programmable logic device || PLD
  програмувальний п. з великою й малою швидкодією programmer with low and high speed
  проєкційний п. відображення projection display
  проміжний п. intermediary device; intermediate device звз
  пропускний п. gate mechanism
  протискочувальний п. (напр., програвача) anti-skate
  пусковий п. starting device
  розв’язувальний п. decoupler
  розподільний закритий п. indoor switch-gear
  самозаписувальний п. див. самописець
  саморобний п. self-made device, custom-made arrangement
  світломодулювальний п. || світломодулювач light modulator
  сигнальний п. warning device
  симетрувальний п. balancer; (трансформатор з узгодженням імпедансу) Balun звз,ком
  системний запам’ятовувальний п. || системна пам’ять online storage, system memory
  сканувальний електронний п. scanning electronics
  спеціальний обчислювальний п. special computing unit
  сповільнювальний п. || сповільнювач delay mechanism, retarder
  сторожовий п. сигналізації watch signalling device
  стрічкопротяжний п. (tape) deck, (magnetic-)tape transport, tape handler, tape feed
  струмовимірювальний п. || струмовимірювач current measuring device
  телефонний комутаційний п. telephone switching device, telephone switchboard
  телефонний п. telephone device
  тригерний п. пам’яті flip-flop storage, flip-flop memory
  ударний п. hammering device
  узгоджувальний п. || узгоджувач matching device, matching unit
  уземлений п. earthed system, earthed device
  установлювальний п. || установлювач adjusting device
  фазозсувний п. || фазозсувач phase-shifting device, phase-shifter
  фазувальний пристрій || фазувач phaser
  фідерний п. feeder device
  фізичний п. physical unit, physical device
  фільтрокомпенсувальний п. || фільтрокомпенсатор filter-compensating device
  фотозчитувальний п. || фотозчитувач photoreader
  фотоприймальний п. || ФПП || фотоприймач photodetector, photosensor; picture receiver
  фотореєструвальний п. || фотореєструвач photorecorder
  функційний п. functional unit
  хронувальний п. timer
  хронувальний п. з повторенням (заданої програми) repeating timer, repeat-cycle timer
  хронувальний п. зі скиданням reset timer
  центральний п. керування central controller, master controller
  цифровий вимірювальний п. digital (measuring) instrument
  цифровий п. друку || ЦПД digital printer, numeric printer
  цифровий п. керування digital controller, digital control unit
  часо-імпульсний п. множення-ділення time-pulse multiplying-dividing unit
  частотороздільний п. multiplexer
  читальний п. reader, reading machine
  швидкодіючий п. пам’яті quick-access storage, rapid-access storage, quick-access memory, rapid-access memory
  широкосмуговий п. (напр., узгоджувач) wideband device
  юстувальний п. || юстувач adjuster, positioner
  сеанс,~у session; (показ) show; (перегляд) view
  адаптивний авдіовізуальний с. adaptive audio visual session
  вимірювальний с. snapshot звз
  інтерактивний с. online session
  короткочасний с. зв’язку burst transmission звз
  незавершений с. outstanding session інф
  неперервний с. зв’язку continuous contact звз
  с. взаємодії interaction session
  с. відеозв’язку video conversation
  с. відеоконференцзв’язку video conferencing connection
  с. входу в систему logon session, sign-on session
  с. дальнього зв’язку teleconnection
  с. (звуко)записування recording session
  с. зв’язку (communication) session, control session, telecommunication session, contact; shot звз
  с. зв’язку з головним комп’ютером host session інф
  с. зневадження debug session
  с. користувача user session інф
  с. моделювання modeling session; (на комп’ютері) simulation run
  с. навчання training session інф
  с. обміну даними data exchange session інф
  с. пересилання даних data call
  с. радіозв’язку radio(-communication) contact, (radio) communication session
  с. радіопередачі у відкритому ефірі radio transmission session on air
  с. редагування edit(ing) session
  с. роботи абонента subscriber operation session, user operation session
  с. роботи на терміналі terminal session
  с. спільного доступу sharing session інф
  с. телепередачі TV programme session
  с. тестування test session
  скінче́нний с. зв’язку completed communication session
  симуляція (моделювання) simulation, modelling
  с. роботи simulation operation
  спецпроцесор,~а back-end processor, special-purpose processor, second processor; specially designed processor ком
  математичний с. mathematical processor
  с. баз даних database machine інф
  с. моделювання simulation engine
  с. перетворювань transform engine роб
  таблиця table; (схема) chart, sheet, map; (список, перелік) list; (матриця, ґратка) matrix, array
  градуювальна т. calibration chart
  групова т. bundle table
  довідкова т. reference table
  електронна т. spreadsheet
  кольорова випробувальна т. colour pattern тлб
  навігаційна т. navigation table
  стандартна випробувальна т. standard (test) pattern
  статистична т. statistical table
  т. адрес translation table
  т. вектора зв’язків communication vector table
  т. векторів переривань interrupt vector table || IVT, dispatch table ком
  т. викликів call(-sign) table
  т. випробувань test chart, test card, test pattern
  т. віднімань subtraction table
  т. відповідності correspondence table, rendition table; look-up table ком
  т. вмикань switching table
  т. гарнітур шрифту kern table
  т. даних data table, data chart, data list
  т. декодування decoding table
  т. доступних пристроїв (в операційній системі) available device table ком
  т. дефектів defect matrix
  т. довжин хвиль wavelength table
  т. додавання addition table
  т. допусків і насадів table of fits and tolerances
  т. доступу accession list
  т. зв’язків (базових модулів) net list
  т. з’єднань (щодо схем) netlist; communication chart ком
  т. інтегралів integral table, integration table
  т. істинності truth table
  т. кадрів score
  т. кодів code table
  т. кодів символів character map
  т. кодування кольорів colour look-up table тлб
  т. колірності colour table, colour map
  т. кольорів colour (look-up) table, colour map
  т. логарифмів table of logarithms, logarithmic table
  т. локальних адрес local address table || LAT інф
  т. маршрутизації routing table, routing directory, forwarding table
  т. множення mutiplication table
  т. налаштування set-up sheet; relocation table прф
  т. напруг voltage table
  т. оригіналів і зображень за Лапласом Laplace transformation pairs table
  т. перекодування look-up table
  т. перерахунку (напр., мір) conversion table; equivalent table інф
  т. перетворювання conversion table, look-up table, rendition table
  т. перетворювання кольорів (дисплея) colour-translation table ком
  т. переривань interrupt directory ком
  т. переходів jump table, transfer table
  т. поправок correction table
  т. похибок discrete error map
  т. пошуку й усунення пошкоджень troubleshooting chart
  т. пристроїв hardware matrix ком
  т. результатів output table
  т. результатів числового моделювання computer simulation data sheet
  т. розв’язків decision table
  т. розрізнювальної здатності resolution chart
  т. розподілу частот frequency allocation table
  т. символів symbol table
  т. службових скорочень (radio) brevity code звз
  т. спряженості ознак contingency table
  т. станів state table
  т. стандартних частот standard frequency table
  т. схемних з’єднань circuit netlist
  т. умовних знаків list of symbols
  т. умовних каналів virtual channel table звз
  т. функцій function table
  т. частот (подій) frequency array інф
  телевізійна випробувальна т. television test chart, television test pattern
  техніка (устаткування) equipment, machinery, facilities; hardware ком; (галузь) engineering; (технологія) technology; (метод) technique, method, procedure
  вакуумна т. vacuum engineering, vacuum technology
  вимі́рювальна т. measuring means
  електронна т. electronic engineering, electronics
  електрична т. || електротехніка electrical engineering, electrical technology
  імпульсна т. pulse engineering
  інформаційна т. information technology
  кібернетична т. cybernetic technique
  надвисокочастотна т. || НВЧ-т. microwave engineering
  обчислювальна т. (галузь знань) computer engineering, computer technique; (апаратура) computer technology, hardware
  організаційна т. || оргтехніка clerical aids, managerial aids, office mechanization facilities
  пікосекундна т. picosecond technique
  т. автоматичного регулювання automatic control engineering
  т. безпеки safety engineering, accident prevention
  т. введення носіїв carrier injection technique
  т. використання приладів instrumentation
  т. вимірювань measuring technique
  т. випробувань test procedure
  т. вирощування кристалів crystal growth technique
  т. високого вакууму high-vacuum technique
  т. високих напруг high-voltage engineering, high-voltage technique
  т. відеозапису video recording technology
  т. дослідження research technique
  т. друкованих схем printed-circuit technique
  т. експерименту experimental technique
  т. експлуатації operating procedure
  т. забезпечення надійності reliability engineering
  т. записування recording technology
  т. збільшення зображень image expansion technology
  т. звукозаписування sound recording engineering
  т. зв’язку communication engineering
  т. керування management engineering
  т. комп’ютерного моделювання computer simulation technique
  т. механічного звукозаписування audio record cutting technique
  т. моделювання modelling technique, simulation technique
  т. надвисоких частот microwave engineering, microwave technology
  т. оброблення processing technique, processing method
  т. обчислень computer technology, computer engineering; (устатковання) computer facilities ком
  т. освітлення illuminating engineering, lighting engineering
  т. програмного забезпечення software engineering
  т. програмування programming technique
  т. рознесеного радіоприймання diversity technique
  т. сервоприводів servo technology
  т. системного аналізу systems engineering
  т. смужкових схем microstrip technique
  т. створення мереж network technique
  т. телероботів telerobotics
  т. термопластичного запису (для виводу даних) thermoplastic technique
  т. цифрової індикації digital-display technology
  ультразвукова т. ultrasonics, ultrasonic technology
  ядерна т. nuclear plant; (технологія) nuclear engineering, nuclear technology

  - Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

  campaign simulation * моделювання бойових дій
  computer simulation * комп’ютерне моделювання; моделювання за допомогою ЕОМ
  Media Simulation Cell (MSC) * група моделювання роботи ЗМІ
  multiple unified simulation environment (MUSE) * середовище моделювання, розраховане на багатьох користувачів
  simulation * моделювання
  simulation device * імітаційний засіб
  simulation network * мережа комп’ютерного моделювання