Знайдено 11 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «silicone» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

silicone [ˈsɪlɪkɘʋn] n хім. кремнійорганічна сполука;
  ~ carbide карбід кремнію, карборунд;
  ~ resin силіконова смола.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

силікон хім. silicone.
силіконовий silicone (attr.).

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

silicone силіко́н, кремнійоргані́чна сполу́ка || силіко́новий
['sɪlɪkəʊn, -koʊn]
oil 1. олі́я (рослинного чи мінерального походження) || олі́йний || олі́їти/наолі́ювати//наолі́їти, проолі́ювати//проолі́їти 2. оли́ва (мінерального чи синтетичного походження) || оли́вовий, оли́вний || оли́вити/наоли́влювати//наоли́вити, прооли́влювати//прооли́вити 3. (ріди́нне) масти́ло, (ріди́нний) масти́льний матеріял || масти́ловий || масти́ти//змасти́ти/‌намасти́ти (оливою чи олією) 4. на́фта || на́фтовий
[ɔɪl]
~ of turpentine = скипида́р, шпигина́р, терпенти́на
black ~ = мазу́т
boiled ~ = олі́фа
burning ~ = гас
cedar(‑wood) ~ = ке́дрова олі́я
cotton ~ = баво́вняна олі́я
crude ~ = неочи́щена [сирова́] на́фта
cutting ~ = 1. емульсі́йна оли́ва 2. охоло́джувальна ему́льсія
diesel ~ = ди́зельне па́ливо
edible ~ = харчова́ олі́я
electrical ~ = ізоляці́йна оли́ва
essential ~ = ете́рова олі́я
ethereal ~ = ете́рова олі́я
drying ~ = 1. висихна́ олія/оли́ва 2. олі́фа
engine ~ = маши́нна оли́ва
fish ~ = ри́б’ячий жир
flotation ~ = флотаці́йна оли́ва
fuel ~ = па́ливна оли́ва; мазу́т
gas ~ = газо́йл
gear ~ = трансмісі́йна оли́ва
graphite ~ = оливографі́тове масти́ло, графі́това оли́ва
heavy (fuel) ~ = мазу́т
insulating ~ = ізоляці́йна оли́ва
light fuel ~ = легка́ па́ливна оли́ва
lube ~ = масти́льна [маши́нна] оли́ва
lubricating ~ = масти́льна [маши́нна] оли́ва
machine ~ = маши́нна оли́ва
medicinal ~ = вазелі́нова оли́ва
mineral ~ = 1. на́фта 2. (мінера́льна) оли́ва, о́лій 3. вазелі́нова оли́ва
motor ~ = маши́нна оли́ва
nondrying ~ = невисихна́ олія/оли́ва
nonvolatile ~ = нелетка́ оли́ва
penetrating ~ = прося́клива оли́ва
process ~ = технологі́чна оли́ва
quenching ~ = гартува́льна оли́ва
residual ~ = мазу́т
scrubbing ~ = промива́льна оли́ва
semidrying ~ = повільновисихна́ олія/оли́ва
shale ~ = лупако́ва [сла́нцева] оли́ва
silicone ~ = силіко́нова оли́ва
sunflower ~ = со́няшникова олі́я
synthetic ~ = синтети́чна оли́ва
thick ~ = загу́сла оли́ва
transformer ~ = трансформа́торна оли́ва
vegetable ~ = олі́я (рослинний продукт)
volatile ~ = 1. летка́ олі́я 2. летка́ оли́ва
white ~ = бі́ла [(високо)рафіно́вана, очи́щена] оли́ва

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

оли́в|а 1. (mineral) oil ▪ зану́рений в —у (про механізм чи деталь) oil-immersed; зма́щений —ою oiled 2. (плинове мастило) (fluid) lubricant
бі́ла ~ = white oil
вазелі́нова ~ = medicinal [mineral] oil
висихна́ ~ = drying oil
високорафіно́вана ~ = white oil
гартува́льна ~ = quenching oil
графі́това ~ = graphite oil
електротехні́чна ~ = electrical oil
емульсі́йна ~ = cutting oil
загу́сла ~ = thick oil
ізоляці́йна ~ = insulating [electrical] oil
консерваці́йна ~ = slushing compound
легка́ па́ливна ~ = light fuel oil
летка́ ~ = volatile oil
лупако́ва ~ = shale oil, oil shale
масти́льна ~ = lube [lubricating] oil, fluid lubricant
маши́нна ~ = machine [engine, motor] oil, lube [lubricating] oil
мінера́льна ~ = mineral oil
невисихна́ ~ = nondrying oil
нелетка́ ~ = nonvolatile oil
охоло́джувальна ~ = oil coolant
очи́щена ~ = white oil
па́ливна ~ = fuel oil
парафі́нова ~ = liquid paraffin
повільновисихна́ ~ = semidrying oil
промива́льна ~ = scrubbing oil
прося́клива ~ = penetrating oil
рафіно́вана ~ = white oil
технологі́чна ~ = process oil
трансмісі́йна ~ = gear oil
трансформа́торна ~ = transformer oil
силіко́нова ~ = silicone oil
синтети́чна ~ = synthetic oil
сла́нцева ~ = див. лупакова ~
флотаці́йна ~ = flotation oil
силіко́н (-у) silicone; organosilicon [organic silicon] compound
силіко́новий silicone
сполу́|ка 1. (загальний термін) combination 2. (набір) set 3. (матем.) (тж сполучення) combination, sample (по k (елементів) із n (елементів) – of k out of n (objects), of n elements (taken) k at a time), sample of k elements without regard to order 4. (х.) compound ▪ утвори́ти —ку to combine (з – with) 5. (суміш) composition
акти́вна ~ = 1. (радіоактивна) (radio)active compound 2. (реагівна) reactive [(chemically) active] compound
аліфати́чна ~ = aliphatic [fatty] compound
аліциклі́чна ~ = alicyclic compound
альтерна́нтна ~ = alternant compound
амфіфі́льна ~ = amphiphilic compound
амфоте́рна ~ = amphoteric compound
антиаромати́чна ~ = antiaromatic compound
антикорозі́йна ~ = antirust compound
аромати́чна ~ aromatic (compound) ▪ що не мі́стить аромати́чних — = aromatic-free
ациклі́чна ~ = acyclic compound
~ бага́та на три́тій = tritiated compound
багатокомпоне́нтна ~ = multicomponent [polyblend] compound
~ без повто́рів = (матем.) simple combination, combination without repetition(s), combination with repetitions not allowed
біметалі́чна ~ = див. двометалова ~
бімета́лова ~ = див. двометалова ~
біна́рна ~ = binary compound
біциклі́чна ~ = bicyclic compound
важкото́пна ~ = high-melting compound
високомолекуля́рна ~ = macromolecular compound
високополіме́рна ~ = high-polymeric compound
високосі́ркова ~ = high-sulfur compound
вихідна́ ~ = parent compound
відно́вна ~ = reducible compound
~ впрова́дження = interstitial compound
~ вти́снення = inclusion complex [compound]
вуглеце́ва ~ = carbon compound
га́зова ~ = gaseous compound
гемілепти́чна ~ = hemileptic compound
гетеролепти́чна ~ = heteroleptic compound
гетерополя́рна ~ = heteropolar compound
гетероциклі́чна ~ = heterocyclic compound
гідрокси́льна ~ = hydroxyl compound
гідрофі́льна ~ = hydrophilic compound
гідрофо́бна ~ = hydrophobic compound
гомолепти́чна ~ = homoleptic compound
гомополя́рна ~ = homopolar compound
гомоциклі́чна ~ = homocyclic compound
~ двовале́нтного мерку́рію = див. ~ двовалентної ртуті
~ двовале́нтної рту́ті = mercuric compound
двокомпоне́нтна ~ = binary compound
двомета́лова ~ = bimetallic compound
діятро́пна ~ = diatropic compound
електровале́нтна ~ = electrovalent compound
електро́нна ~ = electron compound
~ елеме́нтів (і)з а́томними номера́ми, ви́щими за 104 = trans-104 element compound
елементоргані́чна ~ = elementorganic compound
жи́рна ~ = fatty [aliphatic] compound
заналичко́вана ~ = labeled [tagged] compound
~ зву́ків = sound combination
~ (і)з повто́рами = (матем.) complete combination, combination with repetitions (allowed)
ізострукту́рна ~ = isostructural compound
ізоциклі́чна ~ = isocyclic compound
інтеркаля́тна ~ = intercalated compound
інтерметалі́чна ~ = intermetallic compound
йо́нна ~ = ionic compound
карбо́нова ~ = carbon compound
карбоциклі́чна ~ = carbocyclic compound
карка́сна ~ = cage compound
кла́стерна ~ = cluster compound
клатра́тна ~ = clathrate (compound)
ковале́нтна ~ = covalent compound
ко́лірна ~ = color blend
ко́мплексна ~ = complex (compound)
координаці́йна ~ = coordination compound
кремнійоргані́чна ~ = silicone, organosilicon [organic silicon] compound
ланцюго́ва ~ = chain compound
~ ланцюго́вої будо́ви = див. ланцюгова ~
легкото́пна ~ = low-melting compound
летка́ ~ = volatile compound
~ лу́жних мета́лів = alkali-metal compound
~ лужноземе́льних мета́лів = alkaline-earth metal compound
макромолекуля́рна ~ = macromolecular compound
мезойо́нна ~ = mesoionic compound
меркурійоргані́чна ~ = див. ртутьорганічна ~
металі́чна ~ = див. металова ~
мета́л-мета́лова ~ = intermetallic [metallic] compound
мета́лова ~ = metallic compound
металоподі́бна ~ = metal-like compound
металоргані́чна ~ = organometallic [metallorganic] compound
міжмета́лова ~ = intermetallic compound
містко́ва ~ = bridged-ring system
мі́чена ~ = див. позначена ~
молекуля́рна ~ = molecular compound
мономе́рна ~ = monomeric compound
надпрові́дна ~ = superconducting compound; (міжметалова) superconducting intermetallic compound
напівпрові́дна ~ = semiconducting compound
напівпровіднико́ва ~ = compound semiconductor
наси́чена ~ = saturated compound
натритійо́вана ~ = tritiated compound
ненаси́чена ~ = unsaturated compound
неоргані́чна ~ = inorganic compound
неполя́рна ~ = nonpolar compound
нестабі́льна ~ = unstable compound
нетокси́чна ~ = nontoxic compound
низькосі́ркова ~ = low-sulfur compound
~ одновале́нтного мерку́рію = див. ~ одновалентної ртуті
~ одновале́нтної рту́ті = mercurous compound
органі́чна ~ = organic compound
паратро́пна ~ = paratropic compound
перви́нна ~ = precursor; parent compound
~ перехі́дни́х елеме́нтів = transition-element compound
позна́чена ~ = labeled [tagged] compound
поліедри́чна ~ = polyhedral compound
поліме́рна ~ = polymeric compound
поля́рна ~ = polar compound
потритійо́вана ~ = tritiated compound
~ приє́днання = addition compound
промі́жна́ ~ = intermediate (compound)
~ прони́кнення = interstitial compound
протикорозі́йна ~ = antirust compound
прямоланцюго́ва ~ = straight-chain compound
радіоакти́вна ~ = (radio)active compound
рацемі́чна ~ = racemate, racemic compound [mixture]
реагівна́ ~ = reactive compound
~ рідкісноземе́льних мета́лів = rare-earth compound
ртутьоргані́чна ~ = organomercury compound
сеґнетоелектри́чна ~ = ferroelectric compound
селеноргані́чна ~ = organoselenium compound
се́ндвічна ~ = sandwich compound
сіркооргані́чна ~ = organosulfur compound
смектоге́нна ~ = smectogenic compound
стабі́льна ~ = stable compound
стехіометри́чна ~ = stoichiometric compound
стибійоргані́чна ~ = organantimony compound
структуропли́нна ~ = fluxional compound, fluxional (chemical) species
талійоргані́чна ~ = organothallium compound
токси́чна ~ = toxic compound
~ трансплуто́нієвих елеме́нтів = transplutonium compound
~ трансура́нових елеме́нтів = transuranium compound
трикомпоне́нтна ~ = ternary compound
трискладнико́ва ~ = ternary compound
тритійо́вана ~ = tritiated compound
~ три́тію = tritium compound
фероелектри́чна ~ = ferroelectric compound
флуоровмі́сна ~ = fluorochemical
фосфороргані́чна ~ = organophosphorus compound
хела́тна ~ = chelate (compound)
хемі́чна ~ = chemical compound
хемі́чно акти́вна ~ = reactive compound
цвітерйо́нна ~ = zwitterionic compound
циклі́чна ~ = cyclic compound
чотирикомпоне́нтна ~ = quaternary compound
~ чотирьо́х елеме́нтів = (матем.) four-combination
шарува́та ~ = laminar compound
утво́рювана ~ = (в перебігу процесу) nascent compound

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

silicone силікон, силіцієорганічна сполука
s. rubber силіконова [силіцієорганічна] ґума [кавчук]

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

фотодетектор,~а photoelectric detector || photodetector, photosensor; light-sensor photodevice, light sensitive cell звз
автоматичний ф. automatic photodetector звз
вбудований ф. integrated photodetector
германієвий ф. germanium photodetector
інфрачервоний ф. на квантовій ямі quantum well infrared photodetector
кремнієвий ф. silicone photodetector
надшвидкодіючий ф. ultrafast photodetector
стробувальний ф. gated optical detector
ф. АМ-сигналу amplitude-modulation photodetector || AM photodetector
ф. ЧМ-сигналу frequency-modulation photodetector || FM photodetector