Знайдено 92 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «silicon» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

nitride [ˈnaɪtraɪd]
  1. n
    хім.
нітрид
  2. v
    (перев. nitriding) металург. азотувати, нітрувати (метал)
    • boron nitride — нітрід бору
    • silicon nitride — нітрід кремнію Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

silicon [ˈsɪlɪkɘn] n хім. кремній, силікон.
silicium [sɪˈlɪʃɪɘm] див. silicon.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

кремнезем хім. silica, silicon dioxide.
кремній (тж силіцій) хім. silicon, silicium.
силіцій хім. silicon, silicium.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

compilation = [ˌkɒmpɪ'leɪʃn] 1. компіля́ція; компілюва́ння/скомпілюва́ння; трансля́ція 2. уклада́ння (словника, довідника тощо)
• clean ~
= безпомилко́ва компіля́ція
• conditional ~
= умо́вна трансля́ція (компіля́ція)
• consistent ~
= узго́джена трансля́ція
• inconsistent ~
= неузгі́днена (неузго́джена) трансля́ція
• separate ~
= окре́ма компіля́ція (трансля́ція)
• silicon ~
= кре́мнійова компіля́ція (технологія автоматичного проєктування)
disk = [dɪsk] 1. диск 2. топологі́чне зобра́ження кру́га, ко́ло 3. диск, ди́скова па́м’ять // ~ full диск перепо́внений (машинне повідомлення); ~ to be copied диск, що підляга́є копіюва́нню; ~ unusable диск неприда́тний до використа́ння (машинне повідомлення)
• ~s of different media
= різноти́пні ди́ски
• analytic ~
= аналіти́чний диск
• application program ~
= диск із прикладно́ю програ́мою
• blank ~
= чи́стий диск (без записів)
• bootable ~
= самозаванта́жувальний диск
• cartridge ~
= касе́тний диск
• closed ~
= за́мкнений диск
• compact ~
= компа́ктний диск, компа́кт-диск
• coordinate ~
= координа́тний диск
• copy-protected ~
= диск із за́хистом від копіюва́ння
• destination ~
= диск для розмі́щення ко́пії, цільови́й диск
• diagnostic ~
= те́стовий диск; діагности́чний диск
• digital ~
= цифрови́й диск
• distribution ~
= дистрибути́вний диск; дистрибути́в
• double-density ~
= подвійнощі́льний диск, диск подві́йної щі́льності (запису)
• double-faced (double-sided) ~
= двобі́чний диск (із записами на обох боках)
• drive A ~
= диск у дисково́ді А
• dual-ported ~
= двопортова́ ди́скова па́м’ять, двопорто́ви́й диск
• duplexed ~
= подві́йний ди́сковий накопи́чувач
• erasable ~
= 1. стирни́й диск (на відміну від нестирного) 2. па́м’ять на стирни́х ди́сках
• exchangeable ~
= знімни́й диск; змі́нний диск
• fixed ~
= незнімни́й (стаціона́рний) диск
• fixed-head ~
= диск із фіксо́ваними голо́вками
• flexible ~
= гнучки́й диск, диске́та
• flippy ~
= двобі́чна диске́та
• floppy ~
= гнучки́й диск, диске́та
• floptical ~
= гнучки́й опти́чний (флопти́чний) диск
• format ~
= форма́тний диск (визначає формат запису)
• hard ~
= жорстки́й диск, вінче́стер
• hard-sector(ed) ~
= жорсткосекторо́ваний диск
• head-per-track ~
= диск з (окре́мою) голо́вкою на (ко́жну) дорі́жку; диск з нерухо́мими голо́вками
• high-density ~
= високощі́льний диск
• initialized ~
= ініціалізо́ваний диск
• library ~
= бібліоте́чний диск
• logged-in ~
= зареєстро́ваний диск
• magnetic ~
= магне́тний диск
• magneto-optical ~
= магнетоопти́чний диск
• master ~
= етало́нний диск (для виготовлення копій)
• meridian ~
= меридіа́нний диск
• microfloppy ~
= гнучки́й мікроди́ск; 3,5-дюймо́ва диске́та
• minifloppy ~
= гнучки́й мі́ні-диск; п’ятидюймо́ва диске́та
• mirror ~
= опти́чний диск
• multihead ~
= багатоголо́вковий диск
• newly-formatted ~
= на́ново відформато́ваний диск
• N-megabyte ~
= N-мегаба́йтовий диск
• non-DOS ~
= не-ДОС диск
• non-system ~
= несисте́мний диск (без програм завантажування)
• open ~
= відкри́тий диск
• optical ~
= опти́чний диск
• original ~
= ориґіна́льний диск
• polyhedral ~
= поліе́дровий диск
• removable ~
= знімни́й (змі́нний) диск
• ribbon ~
= стрічкови́й диск
• rigid ~
= тверди́й (жорстки́й) диск
• scratch ~
= тимчасо́вий диск
• shared ~
= спі́льний диск
• silicon ~
= кре́мнієвий диск ("віртуальний" диск, використовуваний замість жорсткого диска)
• single-sided ~
= однобі́чний диск
• soft-sectored ~
= програмо́во секторо́ваний диск, диск з програмо́вим секторува́нням
• system (residence) ~
= систе́мний диск, диск із систе́мними програ́мами
• unformatted ~
= несформато́ваний диск
• video ~
= ві́деодиск
• virtual ~
= віртуа́льний диск
• Winchester ~
= вінче́стерний диск, вінче́стер
• write-protected ~
= диск, захи́щений від запи́сування
software = ['sɒftwɛə] програ́ми, софт // ~ in silicon кре́мнієві програмо́ві за́соби, кре́мнієвий софт (реалізовані апаратно в кристалі напівпровідника)
• AI ~
= програ́ми (софт) систе́м шту́чного інтеле́кту
• application ~
= застосо́вні (прикладні́) програ́ми, застосо́вний (прикладни́й) софт
• bundled ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• business ~
= комерці́йні програ́ми, комерці́йний софт
• canned (common) ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) програ́ми, згі́дний (сумі́сний) софт
• computer manufacturer’s ~
= програ́ми (софт) виробника́ комп’ю́терів
• connectivity ~
= софт для систе́м зв’язку́
• copyprotected ~
= захи́щені програ́ми, захи́щений софт (від копіювання)
• copyrighted ~
= програ́ми, захи́щені а́вторським пра́вом
• crufty ~
= надрозу́мні програ́ми (софт) (надмірно складні); непрацезда́тні програ́ми
• custom-made ~
= програ́ми (софт) на замо́влення
• database ~
= програ́ми (софт) ба́зи да́них
• diagnostic ~
= діагности́чні програ́ми, діагности́чний софт
• disk accelerator ~
= програмо́вий пришви́дшувач ди́скових опера́цій
• education ~
= навча́льні програ́ми, навча́льний софт
• embedded ~
= вбудо́вані (вкла́дені) програ́ми, вбудо́ваний (вкла́дений) софт
• engineering ~
= програ́ми (софт) для (розв’язування) техні́чних зада́ч
• floppy-disk ~
= програ́ми (софт) на гнучки́х ди́сках
• graphics ~
= графі́чний софт, програ́ми комп’ю́терної гра́фіки
• heavy-duty ~
= універса́льні програ́ми, універса́льний софт
• industry-standard ~
= програ́ми, що задовольня́ють промисло́ві станда́рти (операційні системи OS, DOS, CP/M тощо)
• in-house ~
= програ́ми (софт) для вну́трішнього користува́ння
• integrated ~
= (з)інтеґро́ваний софт, (з)інтеґро́вані програ́ми
• interrupt ~
= програмо́ве опрацьо́вування перерива́нь
• machine-specific ~
= машинозале́жні програ́ми, машинозале́жний софт
• maintenance ~
= програ́ми (софт) техні́чного обслуго́вування
• media-resident ~
= програ́ми (софт) на носії́ (інформа́ції)
• multitasking ~
= програ́ми (софт) (для) мультизада́чного режи́му
• open-ware ~
= відкри́ті програ́ми (з повною документацією, без обмежень щодо використання і відтворювання)
• OS level ~
= програ́ми (софт) кла́су операці́йних систе́м
• portable ~
= мобі́льні програ́ми, мобі́льний софт
• problem-oriented ~
= проблемозорієнто́вані програ́ми, проблемозорієнто́ваний софт
• project ~
= програ́ми (софт) (для виконання) проє́кту
• proprietary ~
= запатенто́ваний софт
• prototype ~
= експеримента́льні (до́слідні) програ́ми, експеримента́льний (до́слідний) софт
• public domain ~
= програ́ми (софт) зага́льного користува́ння (безплатні)
• reliable ~
= наді́йні програ́ми, наді́йний софт
• resident ~
= резиде́нтні програ́ми
• reusable ~
= програ́ми (софт) багаторазо́вого використа́ння
• setup ~
= устано́вчі (налаго́джувальні) програ́ми, устано́вчий (налаго́джувальний) софт
• simulation ~
= програ́ми (софт) для моделюва́ння
• standard ~
= станда́ртні програ́ми, станда́ртний софт
• support ~
= підтри́мувальні програ́ми, підтри́мувальний софт
• system ~
= систе́мні програ́ми, систе́мний софт
• transportable ~
= (фізи́чно) пересувні́ програ́ми (з одного комп’ютера на інший)
• user ~
= програ́ми (софт) користувача́
• user-supported ~
= програ́ми, що їх підтри́мує (сам) користува́ч
• vendor-manufactured ~
= програ́ми (софт) постача́льника комп’ю́терів
• word-processing ~
= програ́ми (софт) опрацьо́вування те́кстів

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

eka-silicon екасилі́цій
[ˌεkə'sɪlɪkən]
silicon (Si, 14) кре́мній, силі́цій || кре́мнієвий, силі́цієвий
['sɪlɪkən]
• organic ~ = кремнійоргані́чний, силіційоргані́чний
body 1. ті́ло || тілови́й 2. основна́ ма́са, основна́ части́на 3. маси́в 4. сто́вбур; ту́луб || сто́вбурний, ту́лубний 5. ко́рпус; ку́зов (автомобіля) || ко́рпусний; ку́зовний 6. стани́на || стани́нний 7. підкла́динка || підкла́динко́вий 8. консисте́нція || консистенці́йний 9. сухи́й за́лишок
['bɒdi, 'bɑːdi]
~ at rest = ті́ло у ста́ні спо́кою
~ of air = пові́тряна ма́са
~ of flame = ядро́ по́лум’я
~ of a plastic material = консисте́нція пласти́чного матерія́лу
~ of revolution = оберто́ве ті́ло, ті́ло оберта́ння
~ of water (природна) водо́йма
absolutely black ~ = абсолю́тно чо́рне ті́ло
aeriform ~ = га́зове ті́ло
aerodynamic ~ = обтічне́ ті́ло, ті́ло обтічно́ї фо́рми
anisotropic ~ = анізотро́пне ті́ло
artificial ~ = шту́чне ті́ло
automotive ~ = автомобі́льний ку́зов
ballistic ~ = балісти́чне ті́ло
beam ~ = ті́ло коро́мисла (вагів)
black ~ = чо́рне [абсолю́тно поглина́льне] ті́ло
bluff ~ = пога́но обтічне́ ті́ло, ті́ло необтічно́ї фо́рми
blunt ~ = пога́но обтічне́ ті́ло, ті́ло необтічно́ї фо́рми
bolt ~ = стри́жень бо́лта
bulk ~ = монолі́тна підкла́динка
camera ~ = ко́рпус кінока́мери чи фотоапа́рата
car ~ = ку́зов автомобі́ля
carrier ~ = трима́льна підкла́динка
cartridge ~ = ко́рпус касе́ти [ка́ртриджу]
celestial ~ = небе́сне ті́ло [світи́ло]
cellular ~ = комі́рча́сте ті́ло
charged ~ = заря́джене ті́ло
circular ~ = кру́гле ті́ло; колове́ ті́ло
colored ~ = кольоро́ве ті́ло
complex ~ = складне́ ті́ло
compound ~ = скла́дене ті́ло
compressible ~ = стисне́ ті́ло
conducting ~ = прові́дне ті́ло
convertible ~ = ку́зов з відкидни́м ве́рхом
convex ~ = опу́кле ті́ло
cosmic ~ = космі́чне ті́ло
counter ~ = ко́рпус лічи́льника
cracked ~ = трі́снуте ті́ло, ті́ло з трі́щиною
cylinder ~ = ті́ло цилі́ндра
cylindrical ~ = циліндри́чне ті́ло
deformable ~ = деформо́вне ті́ло
disturbing ~ = збу́рювальне ті́ло
elastic ~ = пружне́ ті́ло
elastoplastic ~ = пружнопласти́чне ті́ло
electrified ~ = наелектризо́ване ті́ло
electrode ~ = ті́ло електро́да
electronegative ~ = електронегати́вне ті́ло
electropositive ~ = електропозити́вне ті́ло
extragalactic ~ = позагалакти́чне ті́ло, позагалакти́чний об’є́кт
extraterrestrial ~ = позазе́мне ті́ло, ті́ло позазе́много похо́дження
falling ~ = падне́ ті́ло [ті́ло, що па́дає]
floating ~ = плавне́ ті́ло [ті́ло, що пла́ває]
fluid ~ = пли́нове ті́ло; пли́нне [теку́че, сипке́] ті́ло
fluidized ~ = спли́нене [псевдозрі́джене] ті́ло
foreign ~ = чужорі́дне ті́ло
free ~ = ві́льне ті́ло
free-falling ~ = вільнопа́дне ті́ло, ті́ло у ста́ні ві́льного па́дання
fuse ~ = ко́рпус топко́го запобі́жника
galactic ~ = галакти́чне ті́ло, галакти́чний об’є́кт
gaseous ~ = га́зове ті́ло
gravitating ~ = ґравітаці́йне [ґравітівне́] ті́ло
gray ~ = сі́ре ті́ло
heat-conducting ~ = теплопрові́дне ті́ло
heavenly ~ = небе́сне ті́ло
heterogeneous ~ = неоднорі́дне ті́ло
hollow ~ = порожни́сте ті́ло
homogeneous ~ = однорі́дне ті́ло
immersed ~ = зану́рене ті́ло
incompressible ~ = нестисне́ ті́ло
inelastic ~ = непружне́ ті́ло
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне ті́ло
isotropic ~ = ізотро́пне ті́ло
iteration ~ (комп.) ті́ло ци́клу
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове ті́ло
linearly elastic ~ = ліні́йно пружне́ ті́ло
loop ~ (комп.) ті́ло ци́клу
luminous ~ = світне́ ті́ло
magnetic ~ = магне́тне ті́ло
main ~ = основна́ части́на
massive ~ = маси́вне ті́ло
material ~ = матерія́льне ті́ло
Maxwell ~ = Ма́ксвелове ті́ло, Ма́ксвелова рідина́
meteoric ~ = метео́рне ті́ло
moving ~ = рухо́ме ті́ло, ті́ло у ста́ні ру́ху
natural ~ = приро́дне ті́ло
nonblack ~ = нечо́рне ті́ло
nonconducting ~ = непрові́дне ті́ло
nonrigid ~ = нежорстке́ [деформо́вне] ті́ло
nontransparent ~ = непрозо́ре ті́ло
notched ~ = надрі́зане ті́ло, ті́ло з на́дрі́зом
n-power ~ of revolution = оберто́ве ті́ло [ті́ло оберта́ння] (алґебри́чної криво́ї) поря́дку n
oil ~ 1. консисте́нція оли́ви 2. консисте́нція олі́ї
opaque ~ = непрозо́ре ті́ло
ore ~ = ру́дне ті́ло
ovoid ~ = опу́кле ті́ло, ово́їд
package ~ (комп.) ті́ло паке́ту
perfectly black ~ = абсолю́тно чо́рне ті́ло
perfectly elastic ~ = ідеа́льно пружне́ ті́ло
perfectly plastic ~ = ідеа́льно пласти́чне ті́ло
perfectly rigid ~ = ідеа́льно [абсолю́тно] жорстке́ [недеформо́вне] ті́ло
perturbing ~ = збу́рювальне ті́ло
plastic ~ = пласти́чне ті́ло
physical ~ = фізи́чне ті́ло
Poinsot ~ = ті́ло Пуансо́
polygonal ~ of revolution = багатоку́тне оберто́ве ті́ло [ті́ло оберта́ння]
porous ~ = порува́те ті́ло
program ~ (комп.) ті́ло програ́ми
quasi-liquid ~ = спли́нене [псевдозрі́джене] ті́ло
radiating ~ = випромі́нне [променівне́] ті́ло
Rankine ~ = Ре́нкенове ті́ло
refractory ~ = вогнетривке́ ті́ло; вогнетривка́ ма́са
rigid ~ (абсолю́тно) жорстке́ [тверде́, недеформо́вне] ті́ло
rising celestial ~ = східне́ небе́сне ті́ло (що сходить)
rotating ~ = обертне́ ті́ло
rough ~ = шорстке́ [шереха́те] ті́ло
self-luminous ~ = самосвітне́ ті́ло
semiconductive ~ 1. напівпровіднико́ва підкла́динка 2. напівпровіднико́ве ті́ло
semiregular ~ = Архіме́дове [напівпра́вильне] (просторо́ве) ті́ло, антипри́зма
semistreamlined ~ = напівобтічне́ ті́ло
setting celestial ~ = західне́ небе́сне ті́ло (що заходить)
silicon ~ 1. кре́мнієва підкла́динка 2. кре́мнієве ті́ло
smooth ~ = гладе́ньке [гла́дке] ті́ло
solid ~ 1. тверде́ ті́ло 2. суці́льне ті́ло
spindle-shaped ~ = веретеноподі́бне ті́ло
static ~ = нерухо́ме ті́ло
streamlined ~ = обтічне́ ті́ло
stressed ~ = напру́жене ті́ло, ті́ло у напру́женому ста́ні
soundproof ~ = звуконепрони́кний [звуко(за)ізольо́ваний] ко́рпус
submerged ~ = зану́рене ті́ло
support ~ = ко́рпус опо́ри
tangential ~ = доти́чне ті́ло
terrestrial ~ = земне́ ті́ло, ті́ло земно́го похо́дження
tower ~ = ті́ло [стоя́к] опо́ри
translucent ~ = напівпрозо́ре [просві́тне] ті́ло
transparent ~ = прозо́ре ті́ло
truncated ~ = утя́те [стя́те] ті́ло
type ~ = кегль [ро́змір] шри́фту
unelectrified ~ = ненаелектризо́ване ті́ло
unitary ~ = монолі́тна підкла́динка
vehicle ~ = ку́зов тра́нспортного за́собу
vibrating ~ = вібрівне́ ті́ло
viscoelastic ~ = в’язкопружне́ ті́ло
viscoplastic ~ = в’язкопласти́чне ті́ло
vitreous ~ = скли́сте ті́ло (ока)
Voigt ~ = Фо́йґтове ті́ло
white ~ = бі́ле [абсолю́тно непоглина́льне] ті́ло
capacitor (електри́чний) конденса́тор || конденса́торний
[kə'pæsɪtə, -t̬ər]
adjustable ~ = реґульо́вний [змінномі́сткісний, змінноє́мнісний] конденса́тор
adjustment ~ = реґулюва́льний [допасо́вувальний, ладува́льний, підстро́ювальний] конденса́тор
air ~ = пові́тряний конденса́тор, конденса́тор із пові́тряним діеле́ктриком
aligning ~ = ладува́льний [підстро́ювальний] конденса́тор
anti-interference ~ = протизава́дний [завадопригні́чувальний] конденса́тор
balancing ~ = коригува́льний [компенсува́льний] конденса́тор
blocking ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор
book ~ = книжко́вий конденса́тор, конденса́тор ти́пу кни́жки
box ~ = конденса́тор у ко́рпусі
bridging ~ = шунтува́льний конденса́тор
buffer ~ = бу́ферний конденса́тор
butterfly ~ = мете́ликовий конденса́тор, конденса́тор ти́пу мете́лик
bypass ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
calibration ~ = етало́нний [калібрува́льний] конденса́тор
charging ~ = насна́жувальний [накопи́чувальний, нагрома́джувальний] конденса́тор
coaxial ~ = коаксі́йний конденса́тор
coconut ~ = вели́кий ва́куумний конденса́тор
commutating ~ = комутува́льний конденса́тор
countercurrent ~ = загоро́джувальний конденса́тор
coupling ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор; конденса́тор зв’язку́
cylindrical ~ = циліндри́чний конденса́тор
decoupling ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
differential ~ = диференці́йний конденса́тор
disk ~ = ди́сковий конденса́тор
doorknob ~ = сфери́чний конденса́тор
dry electrolytic ~ = сухи́й електролі́товий конденса́тор
duct ~ = прохідни́й конденса́тор
electrochemical ~ = електролі́товий конденса́тор
electrolytic ~ = електролі́товий конденса́тор
feedback ~ = конденса́тор (у колі) зворо́тного зв’язку́
field-effect ~ = польови́й конденса́тор
film ~ = плівко́ви́й конденса́тор
fine-tuning ~ = конденса́тор то́чного ладува́ння [настро́ювання]
fixed ~ = сталомі́сткісний [ста́лий] конденса́тор, конденса́тор ста́лої мі́сткости
gang ~ = багатосекці́йний змінномі́сткісний конденса́тор; блок змінномі́сткісних конденса́торів
ganged ~ = багатосекці́йний конденса́тор
gang tuning ~ = багатосекці́йний ладува́льний [настро́ювальний] конденса́тор
gas ~ = га́зовий конденса́тор, конденса́тор із га́зовим діеле́ктриком
glass ~ = скляни́й конденса́тор, конденса́тор зі скляни́м діеле́ктриком
grid (blocking) ~ = сітко́ви́й конденса́тор
ground ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
guard-ring ~ = конденса́тор із захисни́м кільце́м
high-value ~ = великомі́сткісний конденса́тор
high-voltage ~ = високонапру́говий конденса́тор
incremental pitch ~ = тона́льно-калібрува́льний конденса́тор
instrument ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] конденса́тор
integrating ~ = інтеґрува́льний конденса́тор
interference-suppression ~ = протизава́дний [завадопригні́чувальний] конденса́тор
junction ~ = конденса́тор на p-n перехо́ді
lacquer-film ~ = лакоплі́вковий конденса́тор
leak ~ = конденса́тор у ко́лі стіка́ння
leaky ~ = конденса́тор із витіка́нням
liquid-dielectric ~ = ріди́нний [рідиннодіеле́ктриковий] конденса́тор
low-value ~ = маломі́сткісний конденса́тор
low-voltage ~ = низьконапру́говий конденса́тор
metal-film ~ = металоплі́вковий конденса́тор
metalized ~ = металізо́ваний конденса́тор, конденса́тор із металізо́ваними о́бкла́дками
metalized-paper ~ = металопаперо́вий конденса́тор, паперо́вий конденса́тор із металізо́ваними о́бкла́дками
mica ~ = слюдяни́й [лосняко́вий] конденса́тор
midline plane ~ = логаритмі́чний змі́нний конденса́тор
monolithic ceramic ~ = монолі́тний керамі́чний конденса́тор
multiple(‑unit) ~ = багатосекці́йний [бло́ковий] конденса́тор
neutralizing ~ = нейтралізува́льний конденса́тор
noninductive ~ = безіндукці́йний конденса́тор
padding ~ = напівзмі́нний [узгі́днювальний, вирі́внювальний] конденса́тор
paper ~ = паперо́вий конденса́тор, конденса́тор із паперо́вим діеле́ктриком
parallel-plate ~пласти́нковий конденса́тор
plane ~ = пло́ский конденса́тор
plate ~ = пласти́нковий конденса́тор
plate bypass ~ = ано́дний блокува́льний конденса́тор
plate-parallel ~ = пласти́нковий конденса́тор
plug-in ~ = знімни́й конденса́тор
porcelain ~ = порцеля́новий [керамі́чний] конденса́тор
preventive ~ = запобі́жний [захисни́й] конденса́тор
protective ~ = захисни́й [запобі́жний] конденса́тор
quadrupole ~ = квадрупо́льний конденса́тор
reaction ~ = конденса́тор (у колі) зворо́тного зв’язку́
reference ~ = етало́нний конденса́тор
reservoir ~ = накопи́чувальний [нагрома́джувальний] конденса́тор
resonant ~ = резона́нсний конденса́тор
rotary ~ = обертни́й конденса́тор
sealed ~ = гермети́чний конденса́тор
self-healing ~ = самовідно́вний конденса́тор
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] конденса́тор
shunted ~ = зашунто́ваний (резистором) конденса́тор
shunting ~ = шунтува́льний [парале́льний] конденса́тор
silicon ~ = кре́мнієвий конденса́тор
silvered mica ~ = посрі́блений слюдяни́й [лосняко́вий] конденса́тор
solid-dielectric ~ = твердодіеле́ктриковий конденса́тор
solid electrolytic ~ = електролі́то-напівпровіднико́вий конденса́тор
speed-up ~ = форсува́льний конденса́тор
spherical ~ = сфери́чний конденса́тор
standard ~ = етало́нний конденса́тор
stopping ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор
subdivided ~ = секці́йний конденса́тор
tandem ~ = двоста́торний конденса́тор
tank ~ = конденса́тор (що належить до) коливно́го ко́нтуру
temperature-compensating ~ = термокомпенсаці́йний конденса́тор
thick-film ~ = товстоплі́вковий конденса́тор
thin-film ~ = тонкоплі́вковий конденса́тор
three-gang variable ~ = потрі́йний змінномі́сткісний конденса́тор
trimmer ~ = три́мер, напівзмі́нний [допасо́вувальний, ладува́льний, підстро́ювальний] конденса́тор
trimming ~ див. trimmer ~
tubular ~ = трубча́стий конденса́тор
tubular ceramic ~ = керамі́чний трубча́стий конденса́тор
tuned ~ = реґульо́вний конденса́тор
tuning ~ = ладува́льний [настро́ювальний] конденса́тор
two-gang variable ~ = подві́йний змінномі́сткісний конденса́тор
vacuum ~ = ва́куумний конденса́тор
variable ~ = змінномі́сткісний [змі́нний] конденса́тор, конденса́тор змі́нної мі́сткости
vernier ~ = конденса́тор то́чного ладува́ння [настро́ювання]
vibrating ~ = вібраці́йний конденса́тор
voltage-variable ~ = варика́п; вара́ктор
wet electrolytic ~ = ріди́нний електролі́товий конденса́тор
zero-adjusting ~ = конденса́тор коре́кції нуля́
compound 1. сполу́ка [сполу́чення] || сполу́ковий 2. (яф) компа́унд (ядро) || компа́ундний 3. (х.) сполу́ка; речовина́ 4. (х.) су́міш; компа́унд || змі́шаний; компа́ундний 5. склад, компози́ція (суміші) || скла́дений; складни́й; складови́й 6. сполуча́ти//сполучи́ти; склада́ти//скла́сти 7. змі́шувати//зміша́ти, готува́ти//приготува́ти [виготовля́ти//ви́готовити] су́міш; компаундува́ти//скомпаундува́ти
1-5 ['kɒmpaʊnd, 'kɑːm-] 6,7 [kəm'paʊnd]
active ~ (радіо)акти́вна сполу́ка
acyclic ~ = ациклі́чна сполу́ка
addition ~ = прилу́ка, проду́кт приє́днання; сполу́ка приє́днання
alicyclic ~ = аліциклі́чна сполу́ка
aliphatic ~ = аліфати́чна [жи́рна] сполу́ка
alkali-metal ~ = сполу́ка лу́жних мета́лів
alkaline-earth metal ~ = сполу́ка лужноземе́льних мета́лів
alternant ~ = альтерна́нтна сполу́ка
amino ~ = аміносполу́ка
amphiphilic ~ = амфіфі́льна сполу́ка
amphoteric ~ = амфоте́рна сполу́ка
antiaromatic ~ = антиаромати́чна спо́лука
antifogging ~ = протизапі́тнювальна су́міш
antiknock ~ = антидетона́тор
antirust ~ = антикорозі́йна [протикорозі́йна] сполу́ка [суміш]
antiscaling ~ = антина́кип, антинакипі́н
aquo ~ = аквосполу́ка
aromatic ~ = аромати́чна сполу́ка
arseno ~ = арсеносполу́ка
azo ~ = азосполу́ка
azoxy ~ = азоксисполу́ка
base ~ = основна́ [контро́льна] су́міш
bicyclic ~ = біциклі́чна сполу́ка
bimetallic ~ = двомета́лова [бімета́лова] сполу́ка
binary ~ = двосполу́ка, біна́рна сполу́ка
blend ~ = су́міш
boiler ~ = антина́кип, антинакипі́н
buffing ~ = полірува́льна су́міш
cage ~ = карка́сна сполу́ка
carbocyclic ~ = карбоциклі́чна сполу́ка
carbon ~ = вуглеце́ва [карбо́нова] сполу́ка
caulking ~ = защі́льнювальна су́міш
chain ~ = ланцюго́ва сполу́ка, сполу́ка ланцюго́вої будо́ви
chemical ~ = хемі́чна сполу́ка
clathrate ~ = клатра́тна сполу́ка
cluster ~ = кла́стерна сполу́ка
complex ~ = ко́мплексна сполу́ка, ко́мплекс
condensation ~ = проду́кт конденса́ції
coordination ~ = координаці́йна сполу́ка
covalent ~ = ковале́нтна сполу́ка
cyclic ~ = циклі́чна сполу́ка
desoxy ~ = дезоксисполу́ка
detrimental ~ = шкідли́ва сполу́ка
dextro(rotary) ~ = декстросполу́ка
diatropic ~ = діятро́пна сполу́ка
diazo ~ = діазосполу́ка
dihydro ~ = дигідросполу́ка
dinitro ~ = динітросполу́ка
disazo ~ = дисазосполу́ка
electron ~ = електро́нна сполу́ка
electrovalent ~ = електровале́нтна сполу́ка
elementorganic ~ = елементоргані́чна сполу́ка
epoxy ~ = епоксисполу́ка, епокси́д
fatty ~ = жи́рна [аліфати́чна] сполу́ка
ferroelectric ~ = фероелектри́чна [сеґнетоелектри́чна] сполу́ка
filling ~ = напо́внювач
finishing ~ = викі́нчувальний за́сіб, викі́нчувальна су́міш
fireproofing ~ = вогнетри́в, антипіре́н
fluxional ~ = структуропли́нна сполу́ка
fuel ~ = па́ливна су́міш
gaseous ~ = га́зова сполу́ка
hardening ~ = гартува́льна су́міш
hemileptic ~ = гемілепти́чна сполу́ка
heterocyclic ~ = гетероциклі́чна сполу́ка
heteroleptic ~ = гетеролепти́чна сполу́ка
heteropolar ~ = гетерополя́рна сполу́ка
heteropoly ~ = гетерополісполу́ка
high-melting ~ = важкото́пна сполу́ка
high-polymeric ~ = високополіме́рна сполу́ка
high-sulfur ~ = високосі́ркова сполу́ка
homocyclic ~ = гомоциклі́чна сполу́ка
homoleptic ~ = гомолепти́чна сполу́ка
homopolar ~ = гомополя́рна сполу́ка
hydrophilic ~ = гідрофі́льна сполу́ка
hydrophobic ~ = гідрофо́бна сполу́ка
hydroxy ~ = гідроксисполу́ка
hydroxyl ~ = гідрокси́льна сполу́ка
impregnating ~ = просо́чувальна су́міш
impregnation ~ = просо́чувальна су́міш
inclusion ~ = сполу́ка вти́снення
inorganic ~ = неоргані́чна сполу́ка
insulating ~ = ізолюва́льна [ізоляці́йна] су́міш
intercalated ~ = інтеркаля́т
intermediate ~ = промі́жна́ сполу́ка
intermetallic ~ (інтер)металі́д, міжмета́лова [інтерметалі́чна] сполу́ка, мета́л-мета́лова сполу́ка
interstitial ~ = тверди́й ро́зчин [сполу́ка] прони́кнення
ionic ~ = йо́нна сполу́ка
isocyclic ~ = ізоциклі́чна сполу́ка
isopoly ~ = ізополісполу́ка
isostructural ~ = ізострукту́рна сполу́ка
keto(nic) ~ = кетонсполу́ка
labeled ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чена [заналичко́вана] сполу́ка
laminar ~ = шарува́та сполу́ка, інтеркаля́т
layer ~ = шарува́та су́міш
low-melting ~ = легкото́пна сполу́ка
low-sulfur ~ = низькосі́ркова сполу́ка
luminous ~ = світна́ су́міш
macromolecular ~ = макромолекуля́рна [високомолекуля́рна] сполу́ка
mesoionic ~ = мезойо́нна сполу́ка
metallic ~ = мета́лова [металі́чна] сполу́ка
metal-like ~ = металоподі́бна сполу́ка
metallorganic ~ = металоргані́чна сполу́ка
molecular ~ = молекуля́рна сполу́ка
monomeric ~ = мономе́рна сполу́ка
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна сполу́ка
nascent ~ = утво́рювана сполу́ка (в перебігу процесу)
nitro ~ = нітросполу́ка
nonpolar ~ = неполя́рна сполу́ка
nontoxic ~ = нетокси́чна сполу́ка
organantimony ~ = стибійоргані́чна сполука
organic ~ = органі́чна сполу́ка
organic silicon ~ = кремнійоргані́чна сполу́ка, силіко́н
organomercury ~ = ртутьоргані́чна сполу́ка
organometallic ~ = металоргані́чна сполу́ка
organophosphorus ~ = фосфороргані́чна сполу́ка
organoselenium ~ = селеноргані́чна сполу́ка
organosilicon ~ = кремнійоргані́чна сполу́ка, силіко́н
organosulfur ~ = сіркооргані́чна сполу́ка
organothallium ~ = талійоргані́чна сполу́ка
ortho ~ = ортосполу́ка
oxidizing ~ = оки́снювач, оки́сник, оксида́тор
paratropic ~ = паратро́пна сполу́ка
parent ~ = вихідна́ [перви́нна] сполу́ка
pickling ~ = щави́льна [трави́льна] су́міш
polar ~ = поля́рна сполу́ка
polyblend ~ = багатокомпоне́нтна сполу́ка [су́міш]
polyhedral ~ = поліедри́чна сполу́ка
polymeric ~ = поліме́рна сполу́ка, поліме́р
quaternary ~ = чотирикомпоне́нтна сполу́ка
quenching ~ = гартува́льна су́міш
racemic ~ = рацемі́чна сполу́ка, рацема́т
radioactive ~ = радіоакти́вна сполу́ка
rare-earth ~ = сполу́ка рідкісноземе́льних мета́лів
reducible ~ = відно́вна сполу́ка
sandwich ~ = се́ндвічна сполу́ка
saturated ~ = наси́чена сполу́ка
sealing ~ = герме́тик, защі́льник, защі́льнювач
semiconducting ~ = напівпрові́дна сполу́ка
sheathing ~ = електроізоляці́йна су́міш (на покриви)
slushing ~ = консерваці́йна су́міш [оли́ва]
smectogenic ~ = смектоге́нна сполу́ка
spiro ~ = спіросполу́ка, спіра́н
stable ~ = стабі́льна сполу́ка
straight-chain ~ = прямоланцюго́ва сполу́ка
superconducting intermetallic ~ = надпрові́дна міжмета́лова сполу́ка
surface-active ~ = поверхне́во акти́вна речовина́
tagged ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чена [заналичко́вана] сполу́ка
temperature-indicating ~ = термометри́чна сполу́ка [речовина́], термометри́чне ті́ло
ternary ~ = трискладнико́ва [трикомпоне́нтна] сполу́ка
toxic ~ = токси́чна сполу́ка, токси́н
trans-104 element ~ = сполу́ка елеме́нтів з а́томними номера́ми, ви́щими за 104
transition-element ~ = сполу́ка перехі́дни́х елеме́нтів
transplutonium ~ = сполу́ка трансплуто́нієвих елеме́нтів
transuranium ~ = сполу́ка трансура́нових елеме́нтів
tritiated ~ = натритійована [тритійована] сполу́ка
tritium ~ = сполу́ка три́тію
unsaturated ~ = ненаси́чена сполу́ка
unstable ~ = нестабі́льна сполу́ка
volatile ~ = летка́ сполу́ка
zwitterionic ~ = цвітерйо́нна сполу́ка
detector 1. дете́ктор; індика́тор; чутли́вий елеме́нт; сигналіза́тор; виявля́ч || дете́кторний 2. (яф) лічи́льник 3. (ел.) демодуля́тор || демодуля́торний
[dɪ'tεktə, -ər]
~ of gases = виявля́ч [дете́ктор, індика́тор] га́зів
~ of leak = виявля́ч [дете́ктор, індика́тор] те́чі
~ of radiation = виявля́ч [ дете́ктор, індика́тор] радія́ції
activation ~ = активаці́йний дете́ктор
acoustic ~ = акусти́чний дете́ктор; акусти́чний дава́ч
airborne radiation ~ = бортови́й дете́ктор, радіяці́йний дете́ктор (встано́влений) на літа́льному апара́ті
alpha(‑particle) ~ = дете́ктор а́льфа-части́нок
amplitude ~ = ампліту́дний дете́ктор
anode ~ = ано́дний дете́ктор
argon ionization ~ = арґо́новий йонізаці́йний дете́ктор
aural ~ = звукови́й дете́ктор, звуковло́влювач
balanced ~ = бала́нсовий [бала́нсний] дете́ктор
beryllium ~ = берило́мет(е)р
beta(‑particle) ~ = дете́ктор бе́та-части́нок [бе́та-промі́ння]
black ~ = чо́рний дете́ктор
Bonner-sphere ~ = дете́ктор (нейтро́нів) на Бо́нерових сфе́рах
boron ~ = бо́ровий дете́ктор
boron-lined ~ = дете́ктор із бо́ровим по́кривом
bulk semiconductor ~ = (яф) однорі́дний напівпровіднико́вий дете́ктор
burst slug ~ = дете́ктор ро́зри́вів (твела)
cable ~ = кабелешука́ч
cadmium doped germanium ~ = ка́дмій-ґерма́нієвий дете́ктор
cadmium telluride ~ = телури́д-ка́дмієвий дете́ктор
calibrated ~ = прокалібро́ваний [проґрадуйо́ваний] дете́ктор
carbon monoxide ~ = індика́тор окси́ду вуглецю́
carborne ~ = автомобі́льний дете́ктор, радіяці́йний дете́ктор (встано́влений) на автомобі́лі
chemical radiation ~ = хемі́чний радіяці́йний дете́ктор
Cherenkov ~ = черенко́вський лічи́льник
coherent ~ = когере́нтний дете́ктор
coincidence ~ = дете́ктор збі́гів
cooled infrared ~ = кріоге́нний дете́ктор інфрачерво́ного промі́ння
coulometric (titration) ~ = кулонометри́чний дете́ктор
crack ~ = дефектоско́п
crystal ~ = криста́ловий [кристалі́чний] дете́ктор
deep-underwater muon and neutrino ~ [DUMAND] = глибоково́дний дете́ктор мюо́нів та нейтри́н
dielectric track ~ = діеле́ктриковий тре́ковий дете́ктор
difference ~ = різнице́вий дете́ктор
differential (leak) ~ = диференці́йний дете́ктор (те́чі)
diode ~ = діо́дний дете́ктор
directional (radiation) ~ = спрямо́ваний дете́ктор
earth ~ = індика́тор замика́ння на зе́млю
electron-capture ~ = дете́ктор на захо́плених електро́нах
electron multiplier ~ = дете́ктор з електро́нним помно́жувачем
electron-tube ~ = ла́мповий дете́ктор
embedded ~ = вбудо́ваний дете́ктор [індика́тор]
energy-insensitive ~ = енергонечутли́вий дете́ктор
energy-sensitive ~ = енергочутли́вий дете́ктор
envelope ~ = (ел.) демодуля́тор
fast ~ = швидки́й, [швидкоді́йний, високошви́дкісний] дете́ктор
fast-neutron ~ = дете́ктор швидки́х нейтро́нів
fast-response ~ = безінерці́йний дете́ктор
fire ~ = поже́жний сигналіза́тор
first ~ = змі́шувач (у супергетеродині)
fission ~ = дете́ктор по́ділу/ді́лення, лічи́льник (а́ктів) по́ділу (ядер)
flame ~ = дете́ктор вогню́
flaw ~ = дефектоско́п
flux ~ = дете́ктор нейтро́нного пото́ку
fog ~ = дете́ктор тума́ну
foil ~ = фолі́йний [фо́льговий] дете́ктор
foil fission ~ = фо́лі́йний [фо́льговий] дете́ктор по́ділу/ді́лення
frequency-modulation ~ = дете́ктор частотозмодульо́ваних сигна́лів
gamma(‑ray) ~ = га́мма-дете́ктор, дете́ктор га́мма-промі́ння
gamma-ray flaw ~ = га́мма-дефектоско́п
gas ~ = 1. дете́ктор (ная́вности) га́зу 2. газоіндика́торний при́лад
gas-discharge ~ = газорозря́дний дете́ктор
gas-filled ~ = газонапо́внений дете́ктор
gas scintillation ~ = га́зовий сцинтиляці́йний дете́ктор
gas track ~ = га́зовий тре́ковий дете́ктор
germanium (semiconductor) ~ = ґерма́нієвий дете́ктор
glass fission ~ = скляни́й дете́ктор по́ділу/ді́лення
go/no-go ~ = світлофо́рний [двоста́новий] дете́ктор
go/no-go radiation ~ = світлофо́рний дози́мет(е)р
gravitational wave ~ = дете́ктор ґравітаці́йних хвиль
grid ~ = сітко́ви́й дете́ктор
ground ~ = індика́тор замика́ння на зе́млю
halide leak ~ = гало́їдний течошука́ч [течовиявля́ч]
harmonic ~ = вимі́рювач гармо́нік
heterodyne ~ = гетероди́новий дете́ктор
high-purity germanium ~ = дете́ктор на осно́ві високочи́стого ґерма́нію
immersion ~ = занурни́й [імерсі́йний] дете́ктор
infrared ~ = дете́ктор інфрачерво́ного промі́ння
intrusion ~ = дете́ктор інтру́зій
ion ~ = (х.) дете́ктор йо́нів
ion(ization) chamber ~ = радіяці́йний дете́ктор на осно́ві йонізаці́йної ка́мери
junction ~ = площи́нний напівпровіднико́вий дете́ктор
laser ~ = ла́зерний дете́ктор
laser-radiation ~ = дете́ктор ла́зерного промі́ння
leak ~ = течошука́ч, течовиявля́ч, дете́ктор те́чі
Li-drifted ~ = дете́ктор із дре́йфом лі́тію
light-sensitive ~ = фотодете́ктор, фотосе́нсор, фотоприйма́ч
linear ~ = (яф) пропорці́йний дете́ктор
linear-response ~ = (ел.) ліні́йний дете́ктор (з лінійною характеристикою)
liquid-penetrant flaw ~ = капіля́рний дефектоско́п
liquid scintillation ~ = ріди́нний сцинтиляці́йний дете́ктор
lithium-drifted ~ = дете́ктор із дре́йфом лі́тію
locked-oscillator ~ = синхро́нний дете́ктор
magnetic flaw ~ = магне́тний дефектоско́п
mass-spectrometer ~ = мас-спектрометри́чний дете́ктор
metal ~ = металошука́ч
microwave ~ = дете́ктор мікрохви́ль
mixer-first ~ = змі́шувач (у супергетеродині)
moderating ~ = (нейтроно)спові́льнювальний дете́ктор
multisphere neutron ~ = багатосфе́рний дете́ктор нейтро́нів, дете́ктор (нейтро́нів) на Бо́нерових сфе́рах
neutron ~ = дете́ктор нейтро́нів
nondirectional ~ = неспрямо́ваний дете́ктор, дете́ктор неспрямо́ваного промі́ння
nonlinear ~ = (яф) непропорці́йний дете́ктор
nonlinear (response) ~ = (ел.) дете́ктор із неліні́йною характери́стикою
(nuclear) emulsion ~ = емульсі́йний дете́ктор
nuclear triode ~ = тріо́дний дете́ктор йонізівно́го промі́ння
null ~ = нуль-індика́тор, нуль-дете́ктор, нульови́й при́лад
optoacoustic ~ = оптоакусти́чний дете́ктор
particle ~ = дете́ктор части́нок
peak ~ = пі́ковий дете́ктор
phase ~ = фа́зовий дете́ктор
photoconductive ~ = фотодете́ктор
photoelectric ~ = фотоелектричний дете́ктор
photographic-film ~ = фотоплі́вковий дете́ктор
photovoltaic ~ = фотоелектри́чний [фотоґальвані́чний] дете́ктор
piezoelectric ~ = п’єзодете́ктор, п’єзоелектри́чний дете́ктор
pinhole ~ = (фото)дете́ктор мікроскопі́чних о́творів
plastic scintillation ~ = пла́стиковий сцинтиляці́йний дете́ктор
plate ~ = ано́дний дете́ктор
position sensitive ~ = позиці́йний дете́ктор
power ~ = вимі́рювач поту́жности
precision ~ = високото́чний дете́ктор
primary ~ = перви́нний вимі́рювальний перетво́рювач, се́нсор
proton recoil ~ = дете́ктор відру́шених [відрухо́вих] прото́нів
proximity ~ = безконта́ктовий дете́ктор
pulse-type ~ = і́мпульсний дете́ктор
pyroelectric ~ = піроеле́ктриковий [піроелектри́чний] дете́ктор
quantum ~ = ква́нтовий прийма́ч
radiation ~ = променеприйма́ч, прийма́ч [дете́ктор] промі́ння, радіяці́йний дете́ктор
ratio ~ = дробо́ви́й дете́ктор (частотозмодульованих сигналів)
ray ~ = див. radiation ~
recoil ~ = дете́ктор відру́шених [відрухо́вих] я́дер
regenerative ~ = реґенера́торний дете́ктор
resonant ~ = резона́нсний дете́ктор
scaler(‑type) ~ = дете́ктор із перерахунко́вою схе́мою
scintillation ~ = сцинтиляці́йний дете́ктор [лічи́льник]
scintillator-photodiode ~ = сцинтиля́торно-фотодіо́дний дете́ктор
second ~ = демодуля́тор (у супергетеродині)
secondary emission ~ = дете́ктор втори́нної емі́сії
seismic ~ = сейсмоприйма́ч
self-powered ~ = саможиви́льний дете́ктор (нейтро́нів)
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий дете́ктор
silicon ~ = кре́мнієвий [силі́цієвий] дете́ктор
slow-neutron ~ = дете́ктор пові́льних нейтро́нів
slow-response ~ = інерці́йний дете́ктор
smoke ~ = дете́ктор ди́му
solid scintillation ~ = твердоті́ловий сцинтиляці́йний дете́ктор
solid-state ~ = твердоті́ловий дете́ктор
sound ~ = звукови́й дете́ктор, звуковло́влювач
spark ~ = іскрови́й лічи́льник
square-law ~ = квадра́тний [квадрати́чний] дете́ктор [демодуля́тор]
standing-wave ~ = індика́тор стоя́чих хвиль
superconducting colloid ~ = надпрові́дний коло́їдний дете́ктор
surface barrier ~ = дете́ктор на поверхне́вому бар’є́рі
synchronous ~ = синхро́нний дете́ктор
thermal ~ = боло́мет(е)р, болометри́чний прийма́ч, теплови́й дете́ктор
thermal neutron ~ = дете́ктор теплови́х нейтро́нів
thermionic ~ = дете́ктор на ла́мпі з термокато́дом
threshold ~ = поро́говий дете́ктор
time-of-flight ~ = дете́ктор (части́нок) за ча́сом проліта́ння
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтний дете́ктор
track ~ = тре́ковий дете́ктор
transition radiation ~ = дете́ктор перехі́дно́го промі́ння
ultrasonic flaw ~ = ультразвукови́й дефектоско́п
valve ~ = ла́мповий дете́ктор
vertex ~ = верши́нний дете́ктор (частинок)
wave ~ = дете́ктор хвиль
x-ray ~ = прийма́ч Рентґе́нового промі́ння [x-промі́ння]
x-ray flaw ~ = рентґенодефектоско́п
device 1. при́стрій; апара́т; при́лад; механі́зм 2. уста́ва, устано́вка 3. проє́кт; схе́ма; план 4. ембле́ма
[dɪ'vaɪs]
acoustoelectric ~ = акустоелектро́нний при́стрій
acoustooptical ~ = акустоопти́чний при́стрій
active ~ = акти́вний при́стрій
adjusting ~ = реґуля́тор, юстува́льний [реґулюва́льний] при́стрій
alarm ~ = сигна́льний при́стрій
alphanumeric display ~ = буквоцифрови́й індика́тор
amplifying ~ = підси́лювач, підси́лювальний при́стрій
analog ~ = ана́логовий при́стрій
antipollution ~ = очисни́й при́стрій (очищати повітря, що йде у довкілля)
antistatic ~ = антистати́чний при́стрій
antivibration ~ = амортиза́тор (колива́нь)
arresting ~ = обме́жувач, утри́мувач, сто́пор, сто́порний механі́зм
arrestment ~ = обме́жувач, утри́мувач, сто́пор, сто́порний механі́зм
attached ~ = прилашто́ваний при́стрій, (невбудований) додатко́вий при́стрій
adiabatic toroidal compressor [ATC] ~ = адіяба́тний торо́їдний компре́сор
automatic ~ = автома́т, автомати́чний при́стрій
avalanche ~ = лави́но́вий при́стрій [при́лад]
backup ~ = резе́рвний [дублюва́льний] при́стрій
backwind ~ = перевива́ч, перевива́льний [перемо́тувальний] при́стрій
binary ~ = біна́рний при́стрій
block ~ = бло́ковий при́стрій
blocking ~ = блокува́льний при́стрій
bucket brigade ~ [BBD] = ланцюжко́вий при́лад із заря́довим зв’язко́м
built-in ~ = вбудо́ваний [вмонто́ваний] при́стрій
candidate ~ = випро́бний [випро́буваний] при́стрій
charge-coupled ~ = при́лад із заря́довим зв’язко́м [ПЗЗ]
charging ~ = заряджа́льний [насна́жувальний] при́стрій
clamping ~ = 1. затиска́ч, затиска́льний при́стрій 2. обме́жувач, обме́жувальний при́стрій
closed plasma ~ = за́мкнена пла́змо́ва уста́ва [устано́вка]
commercial ~ = сері́йний при́стрій
commercially produced ~ = див. commercial ~
coding ~ = кодува́ч, кодува́льний при́стрій
continuous-operation ~ = при́стрій непере́рвної ді́ї
control ~ = 1. реґуля́тор, реґулюва́льний при́стрій 2. за́сіб контро́лю
copying ~ = копіюва́льний при́стрій
counter ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
counting ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
crossed-field ~ = при́лад [уста́ва, устано́вка] з перехре́сними поля́ми
cryogenic ~ = кріоге́нний при́лад [при́стрій], кріоге́нна уста́ва [устано́вка]
damping ~ = амортиза́тор, де́мпфер, амортизаці́йний при́стрій
decoding ~ = декодува́ч, декодува́льний при́стрій
deflecting ~ = відхи́лювальний при́стрій
demagnetization ~ = демагнетува́льний [знемагнето́вувальний, демагнето́вувальний, розмагнето́вувальний] при́стрій
differential pressure ~ = диференці́йний мано́мет(е)р, вимі́рювач різни́ці ти́сків
discharging ~ = розванта́жувальний при́стрій
display ~ = диспле́й
dosing ~ = доза́тор, дозува́льний при́стрій
earthing ~ = зазе́млювач, узе́млювач, зазе́млювальний [узе́млювальний] при́стрій
electric protective ~ = запобі́жник
electronic ~ = електро́нний при́лад
electrostatic ~ = електростати́чний при́стрій
emergency control ~ = при́стрій аварі́йного керува́ння
equipment protection ~ = при́стрій (для) за́хисту апарату́ри
executive ~ = викона́вчий при́стрій
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] при́стрій
explosive-activated ~ = вибухозапуско́вий при́стрій
exposure ~ = експонува́льний при́стрій
external ~ = зо́внішній при́стрій
fastening ~ = кріпи́льний [закрі́плювальний, фіксува́льний] при́стрій
feed(ing) ~ = 1. живи́льний при́стрій 2. подава́льний [заванта́жувальний] при́стрій
field-effect ~ = при́лад на електропольово́му ефе́кті
fluidic ~ = пли́новий [струмене́вий] при́стрій
focusing ~ = фокусува́льний при́стрій
frequency-selective ~ = часто́тний фі́льт(е)р
functional ~ = функці́йний при́стрій
fusion ~ = синтезо́ва [термоя́дерна] уста́ва [устано́вка]
gas-discharge ~ = газорозря́дний при́лад
gripping ~ = затиска́ч, затиска́льний при́стрій
grounding ~ = зазе́млювач, узе́млювач, зазе́млювальний [узе́млювальний] при́стрій
half-shade ~ = напівтіньови́й при́стрій
handling ~ = маніпуля́тор
heating ~ = нагріва́ч, нагріва́льний при́стрій
heat-sensing ~ = термосе́нсор
heat-transfer ~ = теплообмі́нник
humidity-detecting ~ = індика́тор во́гкости [воло́гости]
humidity-sensing ~ = індика́тор во́гкости [воло́гости]
identification ~ = ідентифіка́тор, впізнава́льний при́стрій
igniting ~ = запа́лювальний при́стрій
inductive ~ = індукці́йний при́стрій
input ~ = 1. входо́вий при́стрій 2. при́стрій вво́дження (даних)
input-output ~ = при́стрій вво́дження-виво́дження (даних)
integrating ~ = інтеґрува́льний при́стрій
interactive display ~ = діяло́говий [інтеракти́вний] диспле́й
internal-ring ~ = (реакторна) уста́ва [устано́вка] з вну́трішнім кільце́м
irradiation ~ = опромі́нювач, опромі́нювальний при́стрій
lifting ~ = ліфт, підійма́ч, підійма́льний при́стрій
lighting ~ = осві́тлювач, світи́льник
loading ~ = заванта́жувач, заванта́жник, заванта́жувальний при́стрій
locking ~ = блокува́льний при́стрій
magnetic storage ~ = магне́тна па́м’ять, магне́тний пам’яттє́вий при́стрій
magnetizing ~ = магнетува́льний при́стрій
master ~ = головни́й [керівни́й] при́стрій
matching ~ = узгі́днювальний при́стрій
measuring ~ = вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
memory ~ = па́м’ять
mesa ~ = мезапри́стрій, мезаструкту́рний при́стрій
metering ~ = 1. вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій 2. доза́тор, дозува́льний при́стрій
microwave ~ = мікрохвильови́й при́стрій
mobile ~ = пересувни́й [переносни́й, мобі́льний] при́стрій
multifunction ~ = багатофункці́йний [універса́льний] при́стрій
multiport ~ = багатопо́люсник
multipurpose ~ = універса́льний при́стрій
negative-resistance ~ = при́стрій з неґати́вним о́пором
one-shot ~ = при́стрій одноразо́вої ді́ї
open plasma ~ = відкри́та пла́змо́ва уста́ва [устано́вка]
output ~ = 1. виходо́вий при́стрій, при́стрій на ви́ході 2. при́стрій виво́дження (даних)
ovonic ~ = ово́нік, перемика́льний елеме́нт
passive ~ = паси́вний при́стрій
peripheral ~ = перифері́йний при́стрій
photoelectric ~ = фотоелектри́чний при́стрій
physical-protection ~ = при́стрій фізи́чного за́хисту
pinch ~ = уста́ва [устано́вка] з пінч-ефе́ктом
planar ~ = плана́рний при́стрій
plasma-focus ~ = плазмофо́кусна уста́ва [устано́вка]
plotting ~ = пло́тер, графобудува́ч
polarization ~ = поляризаці́йний при́стрій [при́лад]
projection ~ = проє́ктор, проєкці́йний апара́т
protected ~ = захи́щений при́стрій, при́стрій із за́хистом
protective ~ = 1. захисни́й при́стрій 2. (ел.) запобі́жник
pulsed ~ = і́мпульсний при́стрій
recording ~ = запи́сувач, реєструва́льний [запи́сувальний] при́стрій
remote control ~ = дистанці́йний реґуля́тор
rewind(ing) ~ = перемо́тувач, перемо́тувальний при́стрій
safety ~ = 1. захисни́й [захисто́вий] при́стрій 2. запобі́жник, запобі́жний при́стрій
scanning ~ = ска́нер, сканува́льний при́стрій
self-synchronous ~ = самосинхрон(із)о́ваний [автосинхрон(із)о́ваний] при́стрій
semiautomatic ~ = напівавтома́т, напівавтомати́чний при́стрій
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий [твердоті́ловий] при́лад
sensing ~ = се́нсор, чутли́вий елеме́нт
serial ~ = при́стрій послідо́вної ді́ї
short-circuiting ~ = короткозамика́ч
silicon-on-sapphire [SOS] ~ = силі́цієвий [кре́мнієвий] при́стрій на сапфі́ровій осно́ві
slave ~ = підпорядко́ваний [керо́ваний] при́стрій
solid-state ~ = твердоті́ловий при́стрій
sound-producing ~ = звукоутво́рювальний при́стрій
spheromak ~ = сферома́к
stop(ping) ~ = сто́порний механі́зм, обме́жувач
storage ~ = (комп.) па́м’ять, пам’яттє́вий при́стрій
strain-measuring ~ = тензо́мет(е)р
stream-oriented ~ = (комп.) пото́ковий при́стрій
superconducting ~ = надпровіднико́вий [надпрові́дний] при́лад; надпрові́дний при́стрій; надпрові́дна уста́ва [устано́вка]
superconducting quantum interference ~ [SQUID] = надпрові́дний ква́нтовий інтерферо́мет(е)р
surface-acoustic-wave ~ = при́стрій на поверхне́вих акусти́чних хви́лях
switching ~ = перемика́ч, комутаці́йний апара́т
temperature-control ~ = термореґуля́тор
terminating ~ = (ел.) наванта́га [наванта́ження] на ви́ході, виходо́вий о́пір
testing ~ = випро́бувач, випро́бувальний при́лад
thermal ~ = термопри́стрій, термопри́лад
thermonuclear ~ = синтезо́ва [термоя́дерна] уста́ва [устано́вка]
thin-film ~ = тонкоплі́вковий при́стрій [при́лад]
timing ~ = та́ймер
tracking ~ = відсте́жувальний при́стрій
toroidal ~ = торо́їдна уста́ва [устано́вка]
turn-over ~ = кантува́ч, нахи́лювальний [перекида́льний] при́стрій
virtual ~ = віртуа́льний при́стрій
warning ~ = попереджа́льний сигна́льний при́стрій, попере́джувач
diode діо́д || діо́дний, діо́довий
['daɪəʊd, 'daɪoʊd]
alloy-junction ~ = сто́плений [спла́влений] площи́нний діо́д
avalanche ~ = лави́но́вий діо́д
backward ~ = обе́рнений діо́д
barrier injection transit-time [BARITT] ~ = інжекці́йний пролітни́й діо́д
bootstrap ~ = обме́жувальний діо́д
bulk ~ = діо́д на о́б’є́мному ефе́кті
catching ~ = фіксува́льний діо́д
catwhisker ~ = точко́вий діо́д
clamping ~ = фіксува́льний [обме́жувальний] діо́д
clipper ~ = обме́жувальний діо́д
coaxial ~ = коаксі́йний діо́д
crystal ~ = напівпровіднико́вий діо́д
double ~ = подві́йний діо́д
double-base (junction) ~ = двоба́зовий діо́д, одноперехі́дний транзи́стор
Esaki ~ = діо́д Іса́кі [Еса́кі]
field-effect ~ = польови́й діо́д
film ~ = плівко́ви́й діо́д
four-layer ~ = діо́дний тири́стор
fused-junction ~ = сто́плений [спла́влений] площи́нний діо́д
gas-filled ~ = газотро́н
germanium ~ = ґерма́нієвий діо́д
Gunn ~ = Ґа́нів діо́д
heterojunction ~ = гетеродіо́д, діо́д на гетероперехо́дах
high-current ~ = сильностру́мовий діо́д
hot-carrier ~ = діо́д на гаря́чих носія́х
impact avalanche and transit time [IMPATT] ~ = лави́но́вий пролітни́й діо́д
injection luminescent ~ = ла́зерний діо́д
intrinsic-barrier ~ = p-i-n діо́д
isolation ~ = відокре́млювальний [ізолюва́льний] діо́д
junction ~ = площи́нний діо́д
laser ~ = ла́зерний діо́д
light-emitting ~ [LED] = світлодіо́д, світлови́й [світловипромі́нний] діо́д
mesa ~ = мезадіо́д
negative-resistance ~ = діо́д із неґати́вним о́пором
photoconductor ~ = фотодіо́д
planar ~ = пло́ский [плана́рний] діо́д
plasma ~ = пла́змо́вий діо́д
point-contact ~ = точко́во-конта́ктовий діо́д
power ~ = силови́й діо́д
pulsed ~ = і́мпульсний діо́д
saturated ~ = наси́чений діо́д
selenium ~ = селе́новий діо́д
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий діо́д
Schottky (barrier) ~ = діо́д Шо́ткі
silicon ~ = кре́мнієвий [силі́цієвий] діо́д
stabilizer ~ = стабілітро́н
surface-barrier ~ = діо́д на поверхне́вому бар’є́рі
switching ~ = перемика́льний діо́д
thermal ~ = термодіо́д
thermionic ~ = термоемісі́йний [ва́куумний] діо́д
trapped plasma avalanche transit time [TRAPATT] ~ = ключови́й лави́но́вий діо́д
tunnel ~ = туне́льний діо́д
varactor ~ = вара́ктор, варика́п, параметри́чний діо́д
variable-capacitance ~ = див. varactor ~
voltage-reference ~ = опо́рний діо́д
voltage-regulator ~ = стабілітро́н
Zener ~ = Зи́нерів діо́д
dioxide діокси́д, двоо́кис, двоокси́д
[ˌdaɪ'ɒksaɪd, -'ɑːk-]
carbon ~ = діокси́д вуглецю́
silicon ~ = діокси́д кре́мнію [силі́цію]
uranium ~ = діокси́д ура́ну
zirconium ~ = діокси́д цирко́нію
film 1. (фіз.) плі́вка (тонша від 0.25 мм) || плівко́ви́й || утво́рювати//утвори́ти плі́вку; вкрива́ти(ся)//вкри́ти(ся) плі́вкою 2. фотоплі́вка, кіноплі́вка || фотоплі́вковий, кіноплі́вковий || фільмува́ти//зафільмува́ти, зніма́ти//зня́ти на плі́вку ■ to load ~ into a camera заряджа́ти//заряди́ти фотоапара́т(а)/‌кінока́меру/‌телека́меру плі́вкою 3. плі́вка, тонки́й шар, оболо́нка, по́крив 4. фільм || фільмови́й
[fɪlm]
adsorption ~ = адсорбці́йна плі́вка
aerial ~ = аеро(фото)плі́вка
amorphous ~ = амо́рфна плі́вка
autopositive ~ = оборо́тна [прямопозити́вна] (фото)плі́вка
black-and-white ~ = чо́рно-бі́ла (фото)плі́вка
carbon ~ = вуглеце́ва плі́вка
cine ~ = 1. кіноплі́вка 2. кінострі́чка
coarse-grain ~ = грубозерни́нна плі́вка
color ~ = кольоро́ва (фото)плі́вка
conducting ~ = прові́дна плі́вка
continuous ~ = суці́льна плі́вка
cryogenic ~ = надпрові́дна плі́вка
deposited ~ = осадо́ва [відкладо́ва] плі́вка; напоро́шена плі́вка
developed ~ = ви́явлена [проя́влена] (фото)плі́вка
diamond-like ~ = алмазоподі́бна плі́вка
diazo ~ = діязоплі́вка, діязоти́пна плі́вка
dielectric ~ = діеле́ктрикова [діелектри́чна] плі́вка
discontinuous ~ = 1. несуці́льна плі́вка 2. острівце́ва плі́вка
educational ~ = навча́льний фільм
epitaxial ~ = епітаксі́йна плі́вка
exposed ~ = експоно́вана (фото)плі́вка
falling ~ = (фіз. плинів) течі́йна [падна́] плі́вка
fast ~ = високочутли́ва (фото)плі́вка
ferromagnetic ~ = магне́тна тонка́ плі́вка
falling ~ = падна́ плі́вка
fine-grain ~ = дрібнозерни́нна плі́вка
fluid ~ = пли́нова плі́вка
free-suspended ~ = вільнозави́сла плі́вка
gaseous ~ = га́зова плі́вка
germanium ~ = герма́нієва плі́вка
getter ~ = вбира́льна [гетерува́льна] плі́вка
granular ~ = зерни́нна [ґранульо́вана] плі́вка
high-speed ~ = високочутли́ва (фото)плі́вка
interfacial ~ = межова́ плі́вка (на межі поділу)
island ~ = острівце́ва плі́вка
lacquer ~ = ла́кова плі́вка
laminated ~ = шарува́та плі́вка
Langmuir-Blodgett ~ = плі́вка Ле́нґмюра-Бло́джет
light-sensitive ~ = 1. світлочутли́ва плі́вка 2. фотоплі́вка
light-struck ~ = засві́тлена (фото)плі́вка
liquid ~ = ріди́нна плі́вка
liquid-crystal ~ = рідиннокриста́лова плі́вка
low-reflection ~ = вия́снювальна [просві́тлювальна] плі́вка, вия́снювальний [просві́тлювальний] по́крив [шар]
lubricant ~ = масти́льна плі́вка, масти́льний шар
lubricating ~ = масти́льна плі́вка, масти́льний шар
magnetic (thin) ~ = магне́тна (тонка́) плі́вка
metal ~ = метале́ва плі́вка
molten ~ = розто́плена плі́вка
monomolecular ~ = одномоле́кульна [мономолекуля́рна] плі́вка; одномоле́кульний [мономолекуля́рний] шар, моноша́р
motion-picture ~ = кіноплі́вка
mounting ~ = плівко́ва́ підкла́динка
movie ~ = 1. кіноплі́вка 2. кінострі́чка, кінофі́льм
multilayer ~ = багатошаро́ва плі́вка
negative ~ = неґати́вна (фото)плі́вка
oil ~ = олі́йна плі́вка (на поверхні води)
oxide ~ = окси́дна плі́вка
panchromatic ~ = панхро́м, панхромати́чна плі́вка
photoconductive ~ = фотопрові́дна плі́вка
photographic ~ = фотоплі́вка
photoresist ~ = фоторези́стова плі́вка
polymer ~ = поліме́рна плі́вка
positive ~ = позити́вна (фото)плі́вка
precursor ~ = передплі́вка
processed ~ = обро́блена (фото)плі́вка
protective ~ = захисна́ плі́вка
radiation-monitoring ~ = дозиметри́чна плі́вка
radiographic ~ = радіографі́чна плі́вка
raw ~ = сві́жа [неекспоно́вана] (фото)плі́вка
reversal ~ = оборо́тна [прямопозити́вна] (фото)плі́вка
roll ~ = ро́ликова (фото)плі́вка
safety ~ = безпе́чна [незайми́ста] (фото)плі́вка
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва плі́вка
shrink(able) ~ = зсідна́ плі́вка
shrink (wrapping) ~ = гаря́ча обго́ртка (що зсідається після холонення)
silent ~ = німи́й фільм
silicon ~ = кре́мнієва плі́вка
single-crystal ~ = монокриста́лова плі́вка
single-layer ~ = одношаро́ва плі́вка
sound ~ = тонфі́льм
slow ~ = низькочутли́ва (фото)плі́вка
spoiled ~ = зіпсо́вана [засві́тлена] (фото)плі́вка
sputtered ~ = напоро́шена плі́вка
standard ~ = станда́ртна (кі́но)плі́вка
stretch ~ = розтя́жна плі́вка
submonolayer ~ = субмоношаро́ва плі́вка
substandard ~ = вузька́ (кі́но)плі́вка
substrate ~ = плівко́ва́ підкла́динка
superconducting (thin) ~ = надпрові́дна (тонка́) плі́вка
surface ~ = поверхне́ва плі́вка
thin ~ = тонка́ плі́вка (завтовшки у кілька молекул)
thin solid ~ = тонка́ твердоті́лова плі́вка
thick ~ = товста́ плі́вка
transparent ~ = прозо́ра плі́вка
two-layer ~ = двошаро́ва плі́вка
ultrathin ~ = надтонка́ плі́вка
unexposed ~ = неекспоно́вана (фото)плі́вка
unimolecular ~ = див. monomolecular ~
vesicular ~ = бульбашко́ва плі́вка
x-ray ~ = рентґенографі́чна плі́вка
silicium див. silicon
[sɪ'lɪsiəm, -ʃiəm]
steel 1. сталь || стале́вий 2. стале́вий інструме́нт
[stiːl]
abrasion-resistant ~ = зносотривка́ сталь
acid ~ = ки́сла сталь
acid-resistant ~ = кислототривка́ сталь
air-hardened ~ = повітрозагарто́вана сталь
air-hardening ~ = повітрогартівна́ [повітрозагарто́вна] сталь
aging ~ = старка́ сталь
alloy ~ = (з)леґо́вана сталь
angular ~ = кутнико́ва сталь, куті́вка
annealed ~ = відпа́лена сталь
austenitic ~ = аустені́тна сталь
basic ~ = основна́ сталь
Bessemer ~ = Бе́семерова сталь
boron ~ = боровмі́сна сталь
carbon ~ = вуглеце́ва сталь
carbon-free ~ = безвуглеце́ва сталь
carburizing ~ = цементівна́ сталь
case-hardened ~ = поверхне́во загарто́вана сталь
cast ~ = стале́ве литво́
chrome ~ = хро́мова сталь
chromium ~ = хро́мова сталь
clad (sheet) ~ = заплако́вана (листова́) сталь
cold-drawn ~ = холоднотя́гнена сталь
cold-rolled ~ = холодновальцьо́вана [холоднока́тана] сталь
cold-short ~ = холодноламка́ сталь
composite ~ = багатошаро́ва сталь
corrosion-resistant ~ = корозієтривка́ сталь
crucible ~ = ти́гельна сталь
damask ~ = кри́ця; була́т; дама́ська сталь
dead soft ~ = надм’яка́ сталь
deoxidized ~ = знеки́снена [розки́снена] сталь
drill ~ = інструмента́льна сталь; (заст.) ти́гельна сталь
electrical (sheet) ~ = електротехні́чна сталь
electric (furnace) ~ = електроста́ль
eutectoid ~ = евтекто́їдна сталь
extrahard ~ = надтверда́ [алма́зна] сталь
extrasoft ~ = надм’яка́ сталь
ferritic ~ = фери́това сталь
finished ~ = гото́ва сталь
free-cutting ~ = автома́тна сталь
general-purpose ~ = сталь зага́льного призна́чення
grain-oriented ~ = текстуро́вана сталь, сталь із зорієнто́ваною структу́рою
half-hard ~ = середньотверда́ сталь, сталь сере́дньої тве́рдости
hard ~ = тверда́ сталь
hardened ~ = загарто́вана сталь
heat-resistant ~ = термотривка́ сталь
high-alloy ~ = високолеґо́вана сталь
high-carbon ~ = високовуглеце́ва сталь
high-speed ~ = (заст.) швидкорі́зальна сталь
high-strength ~ = високоміцна́ сталь
high-temperature ~ = термотривка́ сталь
high-tensile ~ = високоміцна́ сталь
hot-rolled ~ = гарячевальцьо́вана [гарячека́тана] сталь
hypoeutectoid ~ = доевтекто́їдна сталь
hypereutectoid ~ = заевтекто́їдна сталь
ingot ~ = сталь у ви́ливках
intermediate-alloy ~ = середньолеґо́вана сталь
killed ~ = заспоко́єна [спокі́йна] сталь
low-alloy ~ = малолеґо́вана [низьколеґо́вана] сталь
low-carbon ~ = маловуглеце́ва сталь
low-strength ~ = низькоміцна́ сталь
magnet ~ = магне́тна сталь
magnetically hard ~ = магнетотверда́ сталь
magnetically soft ~ = магнетом’яка́ сталь
manganese ~ = манґа́нова сталь
maraging ~ = мартенси́тно-старка́ сталь
martensitic ~ = мартенси́тна сталь
medium-carbon ~ = середньовуглеце́ва сталь
medium-strength ~ = середньоміцна́ сталь
mild ~ = м’яка́ сталь
molybdenum ~ = молібде́нова сталь
natural ~ = приро́дна [натура́льна, необро́блена] сталь (отримана безпосередньо з руди чи чавуну)
nickel ~ = ні́келева сталь
nickel-clad ~ = понікельо́вана сталь
nitralloy ~ = азото́вана сталь
nitrided ~ = азото́вана сталь
nondeforming ~ = незсідна́ сталь
nonmagnetic ~ = немагне́тна сталь
nonshrinking ~ = незсідна́ сталь
open-hearth ~ = марте́нівська сталь
overannealed ~ = перепа́лена сталь
pearlitic ~ = перлі́тна сталь
plain ~ = нелеґо́вана сталь
pneumatic ~ = конве́рторна сталь
precipitation-hardened ~ = дисперсі́йно загарто́вана сталь
precipitation-hardening ~ = дисперсійногартівна́ [дисперсійнозагарто́вна] сталь
quenched ~ = загарто́вана сталь
red-hard ~ = червонотривка́ сталь
refractory ~ = термотривка́ сталь
rimmed ~ = кипу́ча сталь
rimming ~ = кипу́ча сталь
rolled ~ = стале́ва вальці́вка [стале́вий прока́т], вальцьо́вана [ка́тана] сталь
self-hardening ~ = самогартівна́ сталь
semikilled ~ = напівзаспоко́єна сталь
semirimming ~ = напівкипу́ча сталь
sheet ~ = листова́ сталь
silicon ~ = кремни́ста сталь
silver ~ = срібля́нка
sintered ~ = спе́чена сталь
soft ~ = м’яка́ сталь
special-property ~ = спеція́льна сталь
stainless ~ = неіржа́вна сталь, (розм.) нержа́вка
strip ~ = стрічко́ва́ сталь
structural ~ = конструкці́йна сталь
tempered ~ = відпу́щена сталь
tool ~ = інструмента́льна сталь
transformer ~ = трансформа́торна сталь
unalloyed ~ = не(з)леґо́вана сталь
unhardened ~ = незагарто́вана сталь
unkilled ~ = незаспоко́єна сталь
vacuum-degassed ~ = вакуумо́вана сталь
wear-resisting ~ = зносотривка́ сталь
substrate підкла́динка; підша́р; пі́дшарок; осно́ва; субстра́т || підкла́динковий; підшаро́вий; пі́дшарковий; осно́вний; субстра́тний
['sʌbstreɪt]
active ~ = акти́вна підкла́динка
amorphous ~ = амо́рфна підкла́динка
bulk ~ = монолі́тна підкла́динка
ceramic ~ = керамі́чна підкла́динка
composite ~ = багатошаро́ва підкла́динка
conducting ~ = прові́дна підкла́динка
crystalline ~ = криста́лова підкла́динка
doped ~ = (з)леґо́вана підкла́динка
epitaxial ~ = епітаксі́йна підкла́динка
glass ~ = скляна́ підкла́динка
geologic(al) ~ = підсти́льний пласт
grooved ~ = жоло́бчаста підкла́динка
heat-sensitive ~ = термочутли́ва підкла́динка
infrared-transparent ~ = підкла́динка, прозо́ра що́до інфрачерво́ного промі́ння
insulating ~ = ізолюва́льна підкла́динка
insulative ~ = ізолюва́льна підкла́динка
multilayer ~ = багатошаро́ва підкла́динка
noncrystalline ~ = некриста́лова підкла́динка
porcelaneous ~ = порцеля́нова підкла́динка
porous ~ = порува́та підкла́динка
pretinned ~ = полу́джена підкла́динка
radiation-resistant ~ = радіяці́йно тривка́ підкла́динка
quartz ~ = ква́рцова підкла́динка
silicon ~ = кре́мнієва підкла́динка
single-crystal ~ = монокриста́лова підкла́динка
transparent ~ = прозо́ра підкла́динка
technology 1. техноло́гія 2. методоло́гія, мето́дика 3. те́хніка
[tεk'nɒlədʒi, -'nɑːl-]
accelerator-driven transmutation ~ and applications [ADTTA] = електроя́д, керо́вані пришви́дшувачами техноло́гії трансмута́ції я́дер та їхні застосува́ння
advanced ~ = нові́тня техноло́гія
best available ~ = найкра́ща ная́вна техноло́гія
chemical ~ = 1. техні́чна хе́мія 2. хемі́чна техноло́гія
environmentally appropriate ~ = екологі́чно прийня́тна техноло́гія
environmentally inappropriate ~ = екологі́чно неприйня́тна техноло́гія
faulty ~ = брудна́ [екологі́чно неприйня́тна] техноло́гія
heat ~ = теплоте́хніка
high ~ = нові́тня [суча́сна, наукомістка́, висо́ка] техноло́гія
information ~ = інформаці́йна техноло́гія
infrared ~ = інфрачерво́на те́хніка
laser ~ = ла́зерна техноло́гія
materials ~ = (техні́чне) матеріялозна́вство
neuronet ~ = нейромереже́ва техноло́гія
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва техноло́гія
pile ~ = реа́кторна техноло́гія
planar ~ = плана́рна техноло́гія
plasma-chemistry ~ = плазмохемі́чна техноло́гія
reactor ~ = реа́кторна техноло́гія
silicon-on-insulator ~ = техноло́гія виро́щування кре́мнію на ізоля́торній осно́ві
solar-energy ~ = геліоте́хніка
space ~ = космі́чна техноло́гія
submicron ~ = субмікро́нна техноло́гія
surface-mount ~ [SMT] = техноло́гія поверхне́вого монтува́ння [ТПМ]
thin-film ~ = тонкоплі́вкова техноло́гія
vacuum ~ = 1. ва́куумна техноло́гія 2. ва́куумна те́хніка
wond-power ~ = вітроенерге́тика
x-ray ~ = рентґеноте́хніка
transistor (скор. transfer resistor) транзи́стор || транзи́сторний
[træn'zɪstə, -ər]
alloy-junction ~ = сто́плений [спла́влений] пло́ский транзи́стор
annular ~ = кільце́вий транзи́стор
avalanche ~ = лави́но́вий транзи́стор
bidirectional ~ = симетри́чний транзи́стор
bipolar ~ = біполя́рний [двопо́люсний] транзи́стор
charge-storage ~ = транзи́стор із накопи́чуванням заря́ду
coaxial ~ = коаксі́йний транзи́стор
complementary ~s = доповня́льні транзи́стори
conductivity modulation ~ = транзи́стор із модулюва́нням електропрові́дности
depletion-layer ~ = транзи́стор зі збі́дненим ша́ром
diffused-alloy ~ = дифузі́йно сто́плений [дифузі́йно спла́влений] транзи́стор
diffused-base ~ = транзи́стор із дифузі́йною ба́зою
diffused-collector ~ = транзи́стор із дифузі́йним коле́ктором
diffused-emitter ~ = транзи́стор із дифузі́йним емі́тером
diffused-junction ~ = транзи́стор із дифузі́йними перехо́дами
diffusion ~ = дифузі́йний [бездре́йфовий] транзи́стор
double-base ~ = двоба́зовий транзи́стор
double-diffused ~ = дводифузі́йний транзи́стор
double-doped ~ = транзи́стор із ви́рощеними перехо́дами (двічі леґований)
drift ~ = дре́йфовий транзи́стор
dual-emitter ~ = двоемі́терний транзи́стор
epitaxial ~ = епітаксі́йний транзи́стор
field-effect ~ [FET] = польови́й транзи́стор
four-layer ~ = чотиришаро́вий транзи́стор
fused-junction ~ = сто́плений [спла́влений] пло́ский транзи́стор
germanium ~ = ґерма́нієвий транзи́стор
grown-diffused ~ = дифузі́йний транзи́стор із ви́рощеними перехо́дами
grown-junction ~ = транзи́стор із ви́рощеними перехо́дами, ви́рощений [ви́тягнений] транзи́стор
heterojunction ~ = гетеротранзи́стор, транзи́стор на гетероперехо́дах
high-electron-mobility ~ [HEMT] = транзи́стор із висо́кою рухли́вістю електро́нів
hook (collector) ~ = транзи́стор із коле́кторною па́сткою
intrinsic-barrier ~ = транзи́стор із вну́трішнім бар’є́ром
junction ~ = пло́ский транзи́стор
mesa ~ = мезатранзи́стор
metal insulator silicon [MIS] ~ = транзи́стор зі структу́рою мета́л-діеле́ктрик-напівпровідни́к
metal oxide semiconductor (field-effect) ~ [MOS(FE)T] = (польови́й) транзи́стор зі структу́рою мета́л-окси́д-напівпровідни́к
metal oxide silicon [MOS] ~ = транзи́стор зі структу́рою мета́л-окси́д-кре́мній [мета́л-окси́д-силі́цій]
metal semiconductor (field-effect) ~ [MES(FE)T] = польови́й транзи́стор зі структу́рою мета́л-напівпровідни́к
microalloy ~ = мікросто́плений [мікроспла́влений] транзи́стор
multichannel field-effect ~ = багатокана́ловий польови́й транзи́стор
planar ~ = плана́рний транзи́стор
point-contact ~ = точко́вий транзи́стор
point-junction ~ = точко́вий транзи́стор
power ~ = поту́жний транзи́стор
silicon ~ = кре́мнієвий [силі́цієвий] транзи́стор
surface-barrier ~ = транзи́стор із поверхне́вим бар’є́ром
switching ~ = перемика́льний транзи́стор
tandem ~ = подві́йний транзи́стор
thin-film ~ [TFT] = тонкоплі́вковий транзи́стор
three-junction ~ = триперехо́довий транзи́стор, транзи́стор із трьома́ перехо́дами
unijunction ~ = одноперехо́довий транзи́стор
unipolar ~ = уніполя́рний [однопо́люсний] транзи́стор

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

дете́ктор (-а) 1. detector 2. (чутливий елемент) detecting element 3. (випростувач, ел.) rectifier, detector
авія[а]ці́йний (радіяці́йний) ~ = airborne (radiation) detector
автомобі́льний (радіяці́йний) ~ = carborne (radiation) detector
активаці́йний ~ = activation detector
акусти́чний ~ = acoustic detector
~ а́льфа-части́нок = alpha(-particle) detector
ампліту́дний ~ = amplitude detector
ано́дний ~ = anode [plate] detector
арґо́новий йонізаці́йний ~ = argon ionization detector
~ атмосфе́рних збу́рень = sferics receiver
багатосфе́рний ~ нейтро́нів = multisphere neutron detector
бала́нсовий [бала́нсний] ~ = balanced detector
~ без зо́внішнього джерела́ жи́влення = див. саможивильний ~
безінерці́йний ~ = fast-responce detector
безконта́ктовий ~ = proximity detector
~ бе́та-промі́ння = beta detector
~ бе́та-части́нок = beta(-particle) detector
болометри́чний ~ = bolometer, thermal detector
бо́ровий ~ = boron detector
бортови́й (радіяці́йний) ~ = (авіяційний) airborne (radiation) detector; (автомобільний) carborne (radiation) detector
вбудо́ваний ~ = embedded detector
верши́нний ~ = (частинок) vertex detector
високото́чний ~ = precision detector
високочи́стий ґерма́нієвий ~ = high-purity germanium detector
високошви́дкісний ~ = fast detector
~ відру́шених [відрухо́вих] прото́нів = proton recoil detector
~ відру́шених [відрухо́вих] я́дер = recoil detector
~ вогню́ = flame detector
~ воло́гости = hygristor
~ втори́нної емі́сії = secondary emission detector
га́зовий ~ = 1. (наявности газу) gas detector 2. (трековий) gas track detector 3. (сцинтиляційний) gas scintillation detector
газонапо́внений ~ = gas-filled detector
газорозря́дний ~ = gas-discharge detector
газохроматографі́чний ~ = gas chromatograph
~ га́мма-промі́ння = gamma(-ray) detector
гетероди́новий ~ = heterodyne detector
глибоково́дний ~ мюо́нів та нейтри́н = deep-underwater muon and neutrino detector [DUMAND]
ґерма́нієвий ~ = germanium detector; (високої чистоти) high-purity germanium detector; (леґований кадмієм) cadmium-doped germanium detector
~ ґравітаці́йних хвиль = gravitational wave detector
двоста́новий ~ = go/no-go detector
~ ди́му = smoke detector
диференці́йний ~ = differential detector
діелектри́чний ~ = див. діелектриковий ~
діеле́ктриковий ~ = dielectric detector; (трековий) dielectric track detector
~ ді́лення = fission detector див. тж ~ поділу
діо́дний ~ = diode detector
дробо́вий ~ = (частотозмодульованих сигналів) ratio detector
емульсі́йний ~ = (nuclear) emulsion detector
енергонечутли́вий ~ = energy-insensitive detector
енергочутли́вий ~ = energy-sensitive detector
занурни́й ~ = immersion detector
~ збі́гів = coincedence detector
~ (і)з бо́ровим по́кривом = boron-lined detector
звукови́й ~ = aural deteector
~ (і)з 4π-геоме́трією = 4π-detector
~ (і)з дре́йфом лі́тію = lithium-drifted [Li-drifted] detector
~ (і)з електро́нним помно́жувачем = electron multiplier detector
~ (і)з ліні́йною характери́стикою = linear-response detector
~ (і)з неліні́йною характери́стикою = nonlinear-response detector
~ (і)з перерахунко́вою схе́мою = scaler(-type) detector
імерсі́йний ~ = immersion detector
і́мпульсний ~ = pulse-type detector
інерці́йний ~ = slow-response detector
~ інтру́зій = intrusion detector
~ інфрачерво́ного промі́ння = infrared detector; (кріогенний) cooled infrared detector
~ йо́нів = ion detector
ка́дмій-ґерма́нієвий ~ = cadmium doped germanium detector
квадрати́чний ~ = див. квадра́тний ~
квадра́тний ~ = square-law detector
когере́нтний ~ = coherent detector
кре́мнієвий ~ = silicon detector
кристалі́чний ~ = див. кристаловий ~
криста́ловий ~ = crystal detector
кріоге́нний ~ інфрачерво́ного промі́ння = cooled infrared detector
кулонометри́чний ~ = coulometric (titration) detector
~ ла́зерного промі́ння = laser-radiation detector
ла́зерний ~ = laser detector
ла́мповий ~ = electron-tube [valve] detector
ліні́йний ~ = linear-response detector
мас-спектрометри́чний ~ = mass-spectrometer detector
~ мікроскопі́чних о́творів = pinhole detector
~ мікрохви́ль = microwave detector
надпрові́дний коло́їдний ~ = superconducting colloid detector
~ на захо́плених електро́нах = electron-capture detector
~ на ла́мпі з термокато́дом = thermionic detector
~ на осно́ві ґерма́нію = див. ґерманієвий ~
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor detector
~ на поверхне́вому бар’є́рі = surface-barrier detector
~ напру́г = (механічних) stress sensor
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ ная́вности га́зу = gas detector
~ нейтро́нів = neutron detector; (теплових) thermal neutron detector; (швидких) fast neutron detector; (повільних) slow neutron detector; (на Бонерових сферах) multisphere [Bonner-sphere] neutron detector
~ нейтро́нного пото́ку = flux detector
нейтроноспові́льнювальний ~ = moderating detector
непропорці́йний ~ = nonlinear detector
неспрямо́ваний ~ = nondirectional detector
~ обвідно́ї = envelope detector
однорі́дний напівпровіднико́вий ~ = bulk semiconductor detector
оптико-акусти́чний ~ = див. оптоакустичний ~
оптоакусти́чний ~ = optoacoustic detector
~ пально́го га́зу = explosimeter, gas sniffer
п’єзоелектри́чний ~ = piezoelectric detector
п’єзокристалі́чний ~ = див. п’єзокристаловий ~
п’єзокриста́ловий ~ = piezoelectric detector
пі́ковий ~ = peak detector
піроелектри́чний ~ = див. піроелектриковий ~
піроеле́ктриковий ~ = pyroelectric detector
пла́стиковий сцинтиляці́йний ~plastic scintillation detector
площи́нний напівпровіднико́вий ~ = junction detector
поверхневобар’є́рний ~ = surface-barrier detector
~ пові́льних нейтро́нів = slow-neutron detector, fission counter/chamber
~ по́ділу = fission detector; (фолійний) foil fission detector; (скляний) glass fission detector
позиці́йний ~ = position-sensitive detector
позиці́йно чутли́вий ~ = див. позиційний ~
поро́говий ~ = threshold detector
проґрадуйо́ваний ~ = calibrated detector
прокалібро́ваний ~ = calibrated detector
~ промі́ння = radiation detector; (неспрямованого) nondirectional detector; (перехідного) transition radiation detector
пропорці́йний ~ = linear detector
радіяці́йний ~ = radiation detector, radiation detection instrument; (на основі йонізаційної камери) ion(ization) chamber detector; (хемічний) chemical radiation detector; (на автомобілі) carborne detector; (на літаку) airborne radiation detector
реґенерати́вний ~ = regenerative detector
резона́нсний ~ = resonant detector
різнице́вий ~ = difference detector
ріди́нний сцинтиляці́йний ~ = liquid scintillation detector
~ ро́зри́вів = (твела) burst slug detector
саможиви́льний ~ = self-powered detector
світлофо́рний ~ = go/no-go detector
силі́цієвий ~ = silicon detector
синхро́нний ~ = synchronous [locked-oscillator] detector
сітко́ви́й ~ = grid detector
скляни́й ~ = glass detector; (поділу) glass fission detector
спові́льнювальний ~ = (нейтронів) moderating detector
спрямо́ваний ~ = directional (radiation) detector
сцинтиляці́йний ~ = scintillation detector
сцинтиля́торно-фотодіо́дний ~ = scintillator-photodiode detector
твердоті́ловий ~ = solid-state detector
телури́д-ка́дмієвий ~ = cadmium telluride detector
теплови́й ~ = thermal detector див. тж термодавач
~ теплови́х нейтро́нів = thermal neutron detector
~ те́чі = leak detector; (диференційний) differential leak detector
тканиноеквівале́нтний ~ = tissue-equivalent detector
тре́ковий ~ = track detector
тріо́дний ~ = (йонізівного проміння) nuclear triode detector
~ тума́ну = fog detector
фа́зовий ~ = phase detector [discriminator]
фо́лі́йний ~ = foil detector; (поділу) fission foil detector
фо́льговий ~ = див. фолійний ~
фотоґальвані́чний ~ = photovoltaic detector
фотоелектри́чний ~ = photovoltaic [photoelectric] detector
фотоплі́вковий ~ = photographic-film detector
~ хвиль = wave detector
хемі́чний радіяці́йний ~ = chemical radiation detector
~ части́нок = particle detector; (за часом пролітання) time-of-flight detector
часто́тний ~ = frequency discriminator
~ частотозмодульо́ваних сигна́лів = frequency-modulation detector; (дробовий) ratio detector
чо́рний ~ = black detector
~ швидки́х нейтро́нів = fast-neutron detector
швидкоді́йний ~ = fast detector
~ я́дерного/ядро́вого промі́ння = nuclear-radiation detector; (дозимет(е)р) radiac
діо́д (-а) diode
ва́куумний ~ = thermionic diode
випро́стувальний ~ = rectifier
відокре́млювальний ~ = isolation diode
газонапо́внений ~ = gas-filled diode; phanotron
Ґанів ~ = Gunn diode
ґенера́торний ~ = diode generator
ґерма́нієвий ~ = germanium diode
двоба́зовий ~ = double-base (junction) diode, unijunction transistor
дифузі́йний ~ = diffused-junction rectifier
~ Еса́кі = див. ~ Ісакі
зарядонакопи́чувальний ~ = charge-storage varactor
~ зв’язку́ = diode coupler
Зи́нерів [Зе́нерів] ~ = Zener diode
~ (і)з неґати́вним о́пором = negative-resistance diode
ізолюва́льний ~ = isolation diode
і́мпульсний ~ = pulsed diode
інжекці́йний пролітни́й ~ = barrier injection transit-time [BARITT] diode
~ Іса́кі = Esaki diode
ключови́й лави́но́вий ~ = trapped plasma avalanche transit time [TRAPATT] diode
коаксі́йний ~ = coaxial diode
кре́мнієвий ~ = silicon diode
кристалі́чний ~ = див. кристаловий ~
криста́ловий ~ = crystal [semiconductor] diode
ла́зерний ~ = laser diode, diode laser; injection luminescent diode
ла́мповий ~ = diode tube
лави́но́вий ~ = avalanche diode [rectifier]
лавино́во-ключови́й ~ = див. ключовий лавиновий ~
лавино́во-пролітни́й ~ = див. пролітний лавиновий ~
~ на гаря́чих носія́х = hot-carrier diode
~ на гетероперехо́дах = heterojunction diode
~ на о́б’є́мному ефе́кті = bulk diode
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor [crystal] diode, crystal rectifier/diode
~ на поверхне́вому бар’є́рі = surface-barrier diode
наси́чений ~ = saturated diode
обе́рнений ~ = backward diode
обме́жувальний ~ = limiter [bootstrap, clipper, clamping] diode
опо́рний ~ = voltage-reference diode
параметри́чний ~ = varactor (diode)
перемика́льний ~ = switching diode
пла́змо́вий ~ = plasma diode
плана́рний ~ = planar diode
плівко́ви́й ~ = film diode
пло́ский ~ = planar diode
площи́нний ~ = junction diode/rectifier; (стоплений) alloy junction [fused-junction] diode
подві́йний ~ = double diode, binode, duodiode
польови́й ~ = field-effect diode
пролітни́й лави́но́вий ~ = impact avalanche and transit time [IMPATT] diode
світлови́й ~ = light-emitting diode [LED]
світловипромі́нний ~ = див. світловий ~
селе́новий ~ = selenium diode
силови́й ~ = power diode
силі́цієвий ~ = див. кремнієвий ~
сильностру́мовий ~ = high-current diode
твердоті́ловий ~ = semiconductor diode, crystal diode/rectifier
термоемісі́йний ~ = thermionic diode
точко́вий ~ = catwhisker diode
точко́во-конта́ктовий ~ = point-contact diode
туне́льний ~ = tunnel diode
фіксува́льний ~ = clamping [catching] diode
~ Шо́ткі = Schottky (barrier) diode
діокси́д (-у) dioxide
~ вуглецю́ = carbon dioxide
~ кре́мнію = silicon dioxide, silica
~ ура́ну = uranium dioxide, urania
~ цирко́нію = zirconium (di)oxide, zirconia
екасилі́цій (-ію) eka-silicon
карбору́нд (-у) silicon carbide, carborundum
конденса́тор (-а) 1. (електричний) capacitor 2. (конденсувальний пристрій) condenser
багатосекці́йний ~ = gang(ed) [multiple(-unit)] capacitor; (ладувальний/настроювальний) gang tuning capacitor
безіндукці́йний ~ = noninductive capacitor
барометри́чний ~ = barometric condenser
бло́ковий ~ = multiple(-unit) capacitor
блокува́льний ~ = coupling [blocking, stopping] capacitor; (анодний) plate bypass capacitor
бу́ферний ~ = buffer capacitor
ва́куумний ~ = vacuum capacitor; (великий) coconut capacitor
великомі́сткісний ~ = high-value capacitor
взірце́вий ~ = див. еталонний ~
вимі́рювальний ~ = instrument capacitor
випаро́вувальний ~ = evaporative condenser
вирі́внювальний ~ = padding capacitor
високонапру́говий ~ = high-voltage capacitor
вібраці́йний ~ = vibrating capacitor
відокре́млювальний ~ = coupling [blocking, stopping] capacitor
вимі́рювальний ~ = instrument capacitor
впо́рскувальний ~ = jet condenser
га́зовий ~ = gas capacitor
гермети́чний ~ = sealed capacitor
двоста́торний ~ = tandem capacitor
ди́сковий ~ = disk capacitor
диференці́йний ~ = differential capacitor
додатко́вий ~ = aftercondenser
допасо́вувальний ~ = trimmer [adjustment] capacitor
електри́чний ~ = capacitor, electric(al) condenser
електроліти́чний ~ = див. електролітовий ~
електролі́товий ~ = electrolytic capacitor; (сухий/рідинний) dry/wet electrolytic capacitor
електролі́тово-напівпровіднико́вий ~ = solid electrolytic capacitor
етало́нний ~ = capacitance standard, reference [standard, calibration] capacitor
завадопригні́чувальний ~ = anti-interference [interference-suppression] capacitor
загоро́джувальний ~ = countercurrent capacitor
запобі́жний ~ = preventive [protective] capacitor
захисни́й ~ = protective [preventive] capacitor
зашунто́ваний ~ = (резистором) shunted capacitor
~ (і)з витіка́нням = leaky capacitor
~ зв’язку́ = coupling capacitor; (зворотного) feedback [reaction] capacitor
~ (і)з захисни́м кільце́м = guard-ring capacitor
~ (і)з пометал(із)о́ваними о́бкла́дками = див. пометал(із)ований ~
змійовико́вий ~ = coil condenser
змі́нний ~ = variable [adjustable] capacitor; (багатосекційний) gang(ed) [multiple(-unit)] capacitor
змі́нноє́мнісний ~ = див. змінний ~
змі́нномі́сткісний ~ = див. змінний ~
змі́шувальний ~ = (direct-)contact condenser
знімни́й ~ = plug-in capacitor
інтеґрува́льний ~ = integrating capacitor
калібрува́льний ~ = calibration capacitor
квадрупо́льний ~ = quadrupole capacitor
керамі́чний ~ = porcelain capacitor; (трубчастий) tubular ceramic capacitor
книжко́вий ~ = book capacitor
~ коливно́го ко́нтуру = tank capacitor
коаксі́йний ~ = coaxial capacitor
коаксія́льний ~ = див. коаксійний ~
компенсува́льний ~ = balancing capacitor
комутува́льний ~ = commutating capacitor
конта́ктовий ~ = (direct-)contact condenser
~ коре́кції нуля́ = zero-adjusting capacitor
коригува́льний ~ = balancing capacitor
кре́мнієвий ~ = silicon capacitor
кри́говий ~ = ice condenser
ладува́льний ~ = tuning [adjustment, aligning] capacitor; (розтягувач діяпазону частот) bandspreader
лакоплі́вковий ~ = lacquer-film capacitor
логаритмі́чний змі́нний ~ = midline plane capacitor
лосняко́вий ~ = mica capacitor; (посріблений) silvered mica capacitor
льодо́ви́й ~ = див. криговий ~
маломі́сткісний ~ = low-value capacitor
металопаперо́вий ~ = metalized-paper capacitor
металоплі́вковий ~ = metal-film capacitor
мете́ликовий ~ = butterfly capacitor
мі́рчий ~ = instrument capacitor
монолі́тний керамі́чний ~ = monolithic ceramic capacitor
нагрома́джувальний ~ = див. накопичувальний ~
накопи́чувальний ~ = charging capacitor; (магнетрона) reservoir capacitor
~ на p-n перехо́ді = junction capacitor
напівзмі́нний ~ = padding [trimming] capacitor, trimmer
насна́жувальний ~ = charging capacitor
настро́ювальний ~ = див. ладувальний ~
нейтралізува́льний ~ = neutralizing capacitor
низьконапру́говий ~ = low-voltage capacitor
обертни́й ~ = rotary capacitor
паперо́вий ~ = paper capacitor; (із пометалованими обкладками) metalized-paper capacitor
парале́льний ладува́льний/настро́ювальний ~ = trimmer (capacitor)
~ па́ри = vapor condenser; (водяної) steam condenser
підстро́ювальний ~ = див. ладувальний ~
пласти́нковий ~ = plate [parallel-plate, plate-parallel] capacitor
плівко́ви́й ~ = film capacitor
пло́ский ~ = plane capacitor; (з пластинковими обкладками) parallel-plate capacitor
пові́тряний ~ = air capacitor
подві́йний (змі́нний) ~ = two-gang variable capacitor
польови́й ~ = field-effect capacitor
пометал(із)о́ваний ~ = metal(l)ized capacitor
попере́дній ~ = precondenser
порцеля́новий ~ = porcelain capacitor
посекційо́ваний ~ = subdivided capacitor
послідо́вний ладува́льний/настро́ювальний ~ = padding capacitor, padder
потрі́йний (змі́нний) ~ = three-gang (variable) capacitor
промі́жни́й ~ = intercondenser
протизава́дний ~ = anti-interference [interference-suppression] capacitor
прохідни́й ~ = duct capacitor
реґулюва́льний ~ = adjustment capacitor
реґульо́вний ~ = adjustable capacitor
резона́нсний ~ = resonant capacitor
ріди́нний ~ = liquid-dielectric capacitor; (електролітовий) wet electrolytic capacitor
рідиннодіеле́ктриковий ~ = liquid-dielectric capacitor
розв’я́зувальний ~ = bypass [decoupling, ground] capacitor
розді́льний ~ = див. відокремлювальний ~
самовідно́вний ~ = self-healing capacitor
секці́йний ~ = subdivided capacitor
сітко́ви́й ~ = grid (blocking) capacitor, grid condenser
скляни́й ~ = glass capacitor
слюдяни́й ~ = mica capacitor; (посріблений) silvered mica capacitor
ста́лий ~ = fixed capacitor
ста́ломі́сткісний ~ = fixed capacitor
струми́нний ~ = jet condenser
сухи́й електролі́товий ~ = dry electrolytic capacitor
сфери́чний ~ = spherical [doorknob] capacitor
твердодіеле́ктрикоий ~ = solid-dielectric capacitor
термокомпенсаці́йний ~ = temperature-compensating capacitor
~ ти́пу кни́жки = book capacitor
~ ти́пу мете́лика = butterfly capacitor
товстоплі́вковий ~ = thick-film capacitor
тона́льно-калібрува́льний ~ = incremental pitch capacitor
тонкоплі́вковий ~ = thin-film capacitor
~ то́чного ладува́ння/настро́ювання = fine-tuning [vernier] capacitor; bandspreader
трубча́стий ~ = tubular capacitor
узгі́днювальний ~ = padding capacitor
~ у ко́лі стіка́ння = leak capacitor
~ у ко́рпусі = box capacitor
усмо́ктувальний ~ = (яф) aspiration condenser
форсува́льний ~ = speed-up capacitor
циліндри́чний ~ = cylindrical capacitor
шунтува́льний ~ = shunt(ing) [bridging] capacitor
кремене́вий flint, flinty; silicon, silicic, siliceous
кремнезе́м (-у) silica, silicon dioxide
кре́мнієвий 1. silicon 2. (про кислоту) silicic
кре́мн|ій (-ію) (Si, 14) siliconпокрива́ти —ієм to siliconize; видаля́ти ~ to desiliconize
кремнійоргані́чний organosilicon, organic silicon
підкла́дин|ка 1. substrate; body; supporting structure; carrier; base (material), backing ▪ на —ці backed 2. (підшар) bottom (layer); underlay(er) 3. (тонка, реґулювальна) shim 4. (килимок) pad; mat
акти́вна ~ = active substrate
амо́рфна ~ = amorphous substrate
багатошаро́ва ~ = composite [multilayer] substrate
епітаксі́йна ~ = epitaxial substrate
жоло́бча́ста ~ = grooved substrate
злеґо́вана ~ = doped substrate
ізолюва́льна ~ = insulating [insulative] substrate; insulating base [backing]; bench insulator
ква́рцова ~ = quartz substrate
керамі́чна ~ = ceramic substrate [base]
кре́мнієва ~ = silicon substrate [body]
криста́лова ~ = crystalline substrate
леґо́вана ~ = doped substrate
метале́ва ~ = metal backing
~ міше́ні = target backing
монокриста́лова ~ = single-crystal substrate
монолі́тна ~ = bulk [unitary] body, bulk base [substrate]
напівпровіднико́ва ~ = semiconductive body
некриста́лова ~ = noncrystalline substrate
паперо́ва ~ = backing paper
плівко́ва́ ~ = mounting [substrate] film
полу́джена ~ = pretinned substrate
порцеля́нова ~ = porcelaneous substrate
порува́та ~ = porous substrate
прові́дна ~ = conducting substrate
прозо́ра ~ = transparent substrate; (щодо інфрачервоного проміння) infrared-transparent substrate
радіяці́йно тривка́ ~ = radiation-resistant substrate
скляна́ ~ = glass substrate; (під покрив) base glass
термочутли́ва ~ = heat-sensitive substrate
трима́льна ~ = carrier body; supporting structure
плі́в|ка 1. (товстіша за 0.25 мм) sheet 2. (тонша від 0.25 мм) film ▪ покрива́ти —кою to film; напоро́шувати —ку to deposit a film; покри́тий —кою filmed, covered with a film; не покри́тий —кою unfilmed 3. (на поверхні рідини) slick 4. (магнетна) tape 5. (фотографічна; кіно) film див. тж фотоплівка; кіноплівка 6. (шкірка) pellicle 7. (на оригінал-макети) tracing paper
адсорбці́йна ~ = adsorption film
алмазоподі́бна ~ = diamond-like film
амо́рфна ~ = amorphous film
багатошаро́ва ~ = multilayer film
бульбашко́ва ~ = (покрив оптичних дисків) vesicular film
вбира́льна ~ = (гетерувальна) getter film
вихоро́ва ~ = vortex sheet
вия́снювальна ~ = low-reflection film
відкладо́ва ~ = deposited film
вільнозави́сла ~ = free-suspended film
вуглеце́ва ~ = carbon film
га́зова ~ = gaseous film
герма́нієва ~ = germanium film
гетерува́льна ~ = getter film
грубозерни́нна ~ = coarse-grain film
ґранульо́вана ~ = granular film
двошаро́ва ~ = two-layer film
діазоти́пна ~ = diazo film
діеле́ктрикова ~ = dielectric film
діелектри́чна ~ = див. діелектрикова ~
дозиметри́чна ~ = radiation-monitoring film
дрібнозерни́нна ~ = fine-grain film
епітаксі́йна ~ = epitaxial film
захисна́ ~ = protective film
зерни́нна ~ = granular film
знімна́ клейка́ ~ = removable (adhesive) tape
зсідна́ ~ = shrink(able) film
клейка́ ~ = adhesive tape
конденса́торна ~ = (лакова) lacquer film
кре́мнієва ~ = silicon film
лакова́ ~ = lacquer film
~ Ле́нґмюра-Бло́джет = Langmuir-Blodgett film
магне́тна ~ = 1. (носій інформації) magnetic (thin) film, ferromagnetic film 2. (магнетофонна тощо) magnetic tape
масти́льна ~ = lubricant [lubricating] film
Ме́біусова ~ = cross cap
межова́ ~ = boundary film; (на межі поділу) interfacial film
метале́ва ~ = metal film
монокриста́лова ~ = single-crystal film
мономолекуля́рна ~ = див. одномолекульна ~
надпрові́дна ~ = cryogenic film; (тонка) superconducting thin film
надтонка́ ~ = ultrathin film
напівпровіднико́ва ~ = semiconductor film
напоро́шена ~ = sputtered [deposited] film
на́фтова ~ = (на поверхні води) oil slick
несуці́льна ~ = discontinuous film
одномоле́кульна ~ = monomolecular [unimolecular] film, monolayer
одношаро́ва ~ = single-layer film
окси́дна ~ = oxide film
олі́йна ~ = (на поверхні води) oil slick [film]
осадо́ва ~ = deposited film
острівце́ва ~ = island film; discontinuous film
падна́ ~ = (плинова) falling film
панхромати́чна ~ = panchromatic film
пасиваці́йна ~ = passivation layer
пли́нова ~ = fluid film; (падна) falling film
поверхне́ва ~ = surface film; skin; (покрив) coat
поліме́рна ~ = polymer film
прові́дна ~ = conducting film
прозо́ра ~ = transparent film
просві́тлювальна ~ = див. вияснювальна ~
радіографі́чна ~ = radiographic film
рентґенографі́чна ~ = x-ray film
ріди́нна ~ = liquid film
рідиннокриста́лова ~ = liquid-crystal film
розто́плена ~ = molten film
розтя́жна ~ = stretch film
світлочутли́ва ~ = light-sensitive film
субмоношаро́ва ~ = submonolayer film
суці́льна ~ = continuous film
термопласти́чна ~ = thermoplastic sheet
течі́йна ~ = (фіз. плинів) falling film
товста́ ~ = thick film
тонка́ ~ = (завтовшки у кілька молекул) thin film; (магнетна) magnetic thin film, ferromagnetic film; (твердотілова) thin solid film
феромагне́тна ~ = ferromagnetic film
фотопрові́дна ~ = photoconductive film
фоторези́стова ~ = photoresist film
шарува́та ~ = laminated film, film laminate
при́стрій (-рою) 1. (загальний термін) device 2. (механізм) mechanism, machine 3. (апарат) apparatus 4. (аґреґат) set 5. (блок) unit 6. (обладнання) facility, equipment, installation, rig 7. (засіб) means 8. (знадіб) accessory 9. (приєднаний) attachment 10. (електричний) appliance
~ аварі́йного керува́ння = emergency control device
автомати́чний ~ = automatic device
автоно́мний ~ = self-contained unit
автосинхрон(із)о́ваний ~ = self-synchronous device
акти́вний ~ = active device
акустоелектро́нний ~ = acoustoelectric device
акустоопти́чний ~ = acoustooptical device
амортизаці́йний ~ = damping device
ана́логовий ~ = analog device
антистати́чний ~ = antistatic device
аретува́льний ~ = arresting mechanism; (гіроскопа) caging mechanism
багатокана́ловий ~ = multichannel device
багатофункці́йний ~ = multifunction device
~ ба́зи да́них = database machine
біна́рний ~ = binary device
блискавкозахисни́й ~ = lightning protection (device)
бло́ковий ~ = block device
блокува́льний ~ = blocking [locking] device
вбудо́ваний ~ = built-in device; (допоміжний) add-in (device)
ввідни́й ~ = input unit
~ вво́дження = input unit; (даних) input (device)
~ вво́дження-виво́дження = input-output unit; (даних) input-output (device)
вибухозапуско́вий ~ = explosive-activated device
~ виво́дження = output unit; (даних) output (device)
викона́вчий ~ = executive device; actuator, actuating device
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
випро́бний ~ = candidate device; (дослідний) pilot device
випро́бувальний ~ = testing device, tester; checker
випро́буваний ~ = див. випробний ~
вирі́внювальний ~ = leveler
виходо́вий ~ = output device [unit]
вича́влювальний ~ = squeezer; extruder
відбива́льний ~ = reflector, reflecting device
відмагнето́вувальний ~ = demagnetization device, degausser
~ відокре́млювання кана́лів = demultiplexer
відсте́жувальний ~ = tracker, tracking device див. тж відстежувач
відхи́лювальний ~ = deflecting device
віртуа́льний ~ = virtual device
~ вмика́ння-вимика́ння = on-off mechanism
вмонто́ваний ~ = див. вбудований ~
вну́трішній ~ = див. вбудований ~
внутрішньоко́рпусний ~ = (реактора) in-pile device; (мн.) internals
впізнава́льний ~ = identifier, identification device
впуска́льний ~ = input
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = input device [unit]
гальмови́й ~ = 1. (у приладах) arrester, damper див. тж гамівник 2. (у транспортних засобах) brake
декодува́льний ~ = decoding device
демагнетува́льний ~ = demagnetization device
ди́сковий ~ = (комп.) disk unit
диспергува́льний ~ = disperser
дистанці́йний зчи́тувальний ~ = remote readout
диференціюва́льний ~ = differentiator
діли́льний ~ = (ел.) divider див. тж подільник
дозува́льний ~ = dosing [metering] device
допомі́жни́й ~ = accessory; auxiliary device [attachment]
допомі́жни́й фільтрува́льний ~ = filter aid
до́слідний ~ = 1. (випробний) pilot device 2. (робити досліди) experimental device
дублюва́льний ~ = backup (device)
експеримента́льний ~ = див. дослідний ~
експонува́льний ~ = exposure device
електри́чний ~ = (electrical) appliance
електро́нний ~ = electronic device; (зчитувальний) electronic readout
електростати́чний ~ = electrostatic device
~ елеме́нтного ана́лізу = (х.) combustion train
живи́льний ~ = feeder, feed(ing) device [unit]
завадопригні́чувальний ~ = antijammer, antijamming device
заванта́жувальний ~ = feed(ing) [loading] device; (на ядерне паливо) fuel charger
задава́льний ~ = controller
зазе́млювальний ~ = grounding [earthing] device
закрі́плений ~ = fixture
закрі́плювальний ~ = fastening [fixture] device
~ замі́ни = changer; (зразків) sample changer; (касет) cassette changer; (плівки) film changer
запа́лювальний ~ = igniting device див. тж запальник
запам’ято́вувальний ~ = див. пам’яттєвий ~
запи́сувальний ~ = 1. recorder, recording device 2. (комп.) writer 3. (записувати з клавіятури на магнетну стрічку) keytape
запобі́жний ~ = safety device; (захисний) (safe)guard
запуска́льний ~ = starter; trigger (mechanism); (запускати ракети) rocket launcher
запуско́вий ~ = див. запускальний ~
заряджа́льний ~ = charger, charging device [unit]; (до дозиметрів) dosemeter charger
заряджа́льно-зчи́тувальний ~ = (до дозиметрів) charger-reader
затиска́льний ~ = fixture; gripper, clamping [gripping] device див. тж затискач
захисни́й ~ = protective [safety] device; guard; (фізичного захисту) physical protection device; (захисту апаратури) equipment protection device
захисто́вий ~ = див. захисний ~
захи́щений ~ = protected device
захо́плювальний ~ = pickup; (механічний) grip; grab див. тж захоплювач
зва́жувальний ~ = weighing apparatus [device] див. тж ваги, терези
~ звуково́ї сигналіза́ції = alarm; howler, siren, (audible) alarm device
звукоутво́рювальний ~ = sound-producing [sound-generating] device
~ зв’язку́ = (ел.) coupler; (з антеною) antenna coupler
з’є́днувальний ~ = connector
~ (і)з за́хистом = protected device
~ (і)з неґати́вним о́пором = negative-resistance device
знемагнето́вувальний ~ = demagnetization device, degausser
~ зніма́ти ва́куум = vacuum breaker
~ зніма́ти оболо́нки з тве́лів = fuel decanner [dejacketer]
зо́внішній ~ = external device; (допоміжний) add-on (device)
зчи́тувальний ~ = reader; (система) readout
імітува́льний ~ = simulator
індика́торний ~ = indicating [reading] gage див. тж індикатор
індукці́йний ~ = inductive device
інтеґрува́льний ~ = integrator, integrating device
карусе́льний ~ = carousel
керівни́й ~ = control (device); (у системі керівний-керований) master (device)
керо́ваний ~ = (у системі керівний-керований) slave (device)
керува́льний ~ = control (device)
кодува́льний ~ = coding device, coder
кондиціюва́льний ~ = air conditioning system
контро́льний ~ = monitor
контро́льно-вимі́рювальний ~ = див. контрольно-мірчий ~
контро́льно-випро́стувальний ~ = monitoring rectifier
контро́льно-мі́рчий ~ = monitor; (контролювати частоту) frequency monitor
копіюва́льний ~ = 1. copying device 2. (маніпулятор тощо) master-slave device
кре́мнієвий ~ на сапфі́ровій осно́ві = silicon-on-sapphire [SOS] device
кріоге́нний ~ = cryogenic device
кріпи́льний ~ = fixture (device), fastening device
ладува́льний ~ = tuner
лічи́льний ~ = counter, counting device [set]; meter, metering device [unit] див. тж лічильник
логі́чний ~ = logic (unit)
магне́тний пам’яттє́вий ~ = magnetic storage (device)
магнетнострі́чковий зчи́тувальний ~ = magnetic-tape readout
магнетува́льний ~ = magnetizer, magnetizing device
мезаструкту́рний ~ = mesa device
механі́чний ~ = mechanical unit; mechanical device
мікрохвильови́й ~ = microwave device
мі́рчий ~ = 1. measuring device [unit] див. тж вимірювач 2. (лічильний) meter, counter, metering [counting] device [unit] див. тж лічильник
мобі́льний ~ = mobile device
моделюва́льний ~ = simulator
нагріва́льний ~ = heater, heating device
надпрові́дний ~ = superconducting device
напівтіньови́й ~ = half-shade device
~ на поверхне́вих акусти́чних хви́лях = surface acoustic wave device
напівавтомати́чний ~ = semiautomatic device [machine]
напівпровіднико́вий ~ = (техн.) solid-state unit
на́прямний ~ = guide
насна́жувальний ~ = charger, charging device [unit]
насна́жувально-зчи́тувальний ~ = (до дозиметрів) charger-reader
настро́ювальний ~ = tuner
нахи́лювальний ~ = (кантувач) turn-over device
невбудо́ваний ~ = attached device
~ нічно́го ба́чення = noctovisor
обдира́льний ~ = (до струменя частинок) stripper
обме́жувальний ~ = clamping device
~ одноразо́вої ді́ї = one-shot device
опромі́нювальний ~ = irradiation device
опти́чний зчи́тувальний ~ = optical reader [readout]
опти́чний ~ наво́дження = (неоптичної системи) sight(ing) unit
очисни́й ~ = (очищати повітря, що йде в довкілля) antipollution device
основни́й пам’яттє́вий ~ = main storage (device)
охоло́джувальний ~ = cooler, refrigerator див. тж охолоджувач, холодильник
пам’яттє́вий ~ = storage (device), memory (device); (на рухомій магнетній стрічці) streamer, streaming tape backup див. тж пам’ять
паси́вний ~ = passive device
перви́нний пам’яттє́вий ~ = primary storage (device)
перевива́льний ~ = rewind(ing) [backwind] device
переві́рчий ~ = checker; (до електронних ламп) valve checker; (до конденсаторів) capacitor checker
перекида́льний ~ = (кантувач) turn-over device
~ персона́льного ви́клику = (звуковим сигналом) pager
переглядо́вий ~ = viewer див. тж переглядач
перезаряджа́льний ~ = recharger
перекида́льний ~ = tumbler
перемика́льний ~ = switching device [mechanism]
перемо́тувальний ~ = див. перевивальний ~
перенасна́жувальний ~ = recharger
переносни́й ~ = mobile device [unit]
пересувни́й ~ = mobile device [unit]
перехі́дни́й ~ = adapter
перифері́йний ~ = (комп.) peripheral (device), accessory
персона́льний виклика́льний ~ = (звуковй) pager
підійма́льний ~ = lift, lifter, lifting device; (підойма) hoist
підпорядко́ваний ~ = slave (device)
підси́лювальний ~ = amplifying device
~ підтри́мування ти́ску = див. тископідтримувальний ~
плана́рний ~ = planar device
пли́новий ~ = fluidic device; (мн.) fluid-pressure means
подава́льний ~ = feeder, feed(ing) device
поляризаці́йний ~ = polarization device
помно́жувальний ~ = multiplier див. тж помножувач
~ пом’я́кшувати во́ду = softener
попереджа́льний сигна́льний ~ = warning device
~ попере́днього пере́гляду = previewer
порі́внювальний ~ = comparator; collator, collating unit
~ послідо́вної ді́ї = serial device
пото́ковий ~ = (комп.) stream-oriented device
приє́днаний ~ = attachment
прийма́льний ~ = receiver див. тж приймач
прикрі́плений ~ = fixture
прилашто́ваний ~ = attached device
протизава́дний ~ = antijammer, antijamming appliance [unit]
протикри́говий ~ = anti-icer
пускови́й ~ = launcher
радіолокаці́йний ~ = radar set
радіопередава́льний ~ = radio transmitter див. тж передавач
радіоприйма́льний ~ = radio receiver див. тж приймач
реґулюва́льний ~ = control (device); (юстувальний) adjusting device; (дистанційний) remote control device
реєструва́льний ~ = monitor; (записувач) recorder, recording device, logger
резе́рвний ~ = backup device
розванта́жувальний ~ = discharging device
роздава́льний ~ = dispenser
розмагнето́вувальний ~ = див. знемагнетовувальний ~
розпізнава́льний ~ = див. впізнавальний ~
розподі́льчий ~ = distributor; switchgear
розріза́льний ~ = (різати кристали на пластини, основи до чипів) dicer
руші́йний ~ = drive, driver див. тж рушій
самосинхрон(із)о́ваний ~ = self-synchronous device
се́нсорний ~ = sensor
сері́йний ~ commercial [commercially produced] device
сигна́льний ~ = 1. alarm (device) 2. (пищик) buzzer 3. (індикатор) annunciator
силі́цієвий ~ див. кремнієвий ~
синхрон(із)ува́льний ~ = timer
сканува́льний ~ = scanner, scanning device; (струменя частинок) beam scanner; (у системах впізнавання, комп.) retina див. тж сканер
скрі́плювальний ~ = fixture
спа́лахо́вий ~ = (фот.) flash (lamp), flash gun
~ спові́льненої ді́ї = delayed-action device
сполуча́льний ~ = connector
стрілко́ви́й ~ = pointer-type instrument, pointer meter [gage]
струмене́вий ~ = fluidic device
твердоті́ловий ~ = solid-state device
тві́сторний ~ = twistor (device)
тископідтри́мувальний ~ = (нагнітач) pressurizer
тонкоплі́вковий ~ = thin-film device; (електролюмінесцентний) thin-film electroluminescent device
узгі́днювальний ~ = matching device; (хвилеводу) (waveguide) tuner
узе́млювальний ~ = grounding [earthing] device
універса́льний ~ = multipurpose [multifunction] device
фальцюва́льний ~ = folder
~ фізи́чного за́хисту = physical protection device
фіксува́льний ~ = fastening device
фокусува́льний ~ = focusing device [set]
фотоелектри́чний ~ = photoelectric device
фотозчи́тувальний ~ = camera readout
фотокопіюва́льний ~ = photocopier
фотоспа́лахо́вий ~ = (photo)flash unit, flash attachment
функці́йний ~ = functional device [unit]
функціона́льний = див. функційний ~
хапа́льний ~ = (механічний) grab
цифрови́й ~ = digital unit [device]
~ цифрово́го вво́дження = digitizer; (образів/зображень) graphics digitizer; (мовлення) speech [voice] digitizer
чита́льний ~ = reader; (впізнавальний) character-recognition device; (на мікрофіші, фотоплівки) film reader; (на перфокарти) card scanner
штампува́льний ~ = stamper
штрихови́й ~ = (Шеферів, опт.) Sheffer stroke
щіли́нний ~ = slot machine
юстува́льний ~ = adjusting device; positioner
силіко́н (-у) silicone; organosilicon [organic silicon] compound
силі́цієвий silicon, silicic
силі́цій (-ію) (Si, 14) silicon див. тж кремній
силіційоргані́чний organosilicon, organic silicon
сполу́|ка 1. (загальний термін) combination 2. (набір) set 3. (матем.) (тж сполучення) combination, sample (по k (елементів) із n (елементів) – of k out of n (objects), of n elements (taken) k at a time), sample of k elements without regard to order 4. (х.) compound ▪ утвори́ти —ку to combine (з – with) 5. (суміш) composition
акти́вна ~ = 1. (радіоактивна) (radio)active compound 2. (реагівна) reactive [(chemically) active] compound
аліфати́чна ~ = aliphatic [fatty] compound
аліциклі́чна ~ = alicyclic compound
альтерна́нтна ~ = alternant compound
амфіфі́льна ~ = amphiphilic compound
амфоте́рна ~ = amphoteric compound
антиаромати́чна ~ = antiaromatic compound
антикорозі́йна ~ = antirust compound
аромати́чна ~ aromatic (compound) ▪ що не мі́стить аромати́чних — = aromatic-free
ациклі́чна ~ = acyclic compound
~ бага́та на три́тій = tritiated compound
багатокомпоне́нтна ~ = multicomponent [polyblend] compound
~ без повто́рів = (матем.) simple combination, combination without repetition(s), combination with repetitions not allowed
біметалі́чна ~ = див. двометалова ~
бімета́лова ~ = див. двометалова ~
біна́рна ~ = binary compound
біциклі́чна ~ = bicyclic compound
важкото́пна ~ = high-melting compound
високомолекуля́рна ~ = macromolecular compound
високополіме́рна ~ = high-polymeric compound
високосі́ркова ~ = high-sulfur compound
вихідна́ ~ = parent compound
відно́вна ~ = reducible compound
~ впрова́дження = interstitial compound
~ вти́снення = inclusion complex [compound]
вуглеце́ва ~ = carbon compound
га́зова ~ = gaseous compound
гемілепти́чна ~ = hemileptic compound
гетеролепти́чна ~ = heteroleptic compound
гетерополя́рна ~ = heteropolar compound
гетероциклі́чна ~ = heterocyclic compound
гідрокси́льна ~ = hydroxyl compound
гідрофі́льна ~ = hydrophilic compound
гідрофо́бна ~ = hydrophobic compound
гомолепти́чна ~ = homoleptic compound
гомополя́рна ~ = homopolar compound
гомоциклі́чна ~ = homocyclic compound
~ двовале́нтного мерку́рію = див. ~ двовалентної ртуті
~ двовале́нтної рту́ті = mercuric compound
двокомпоне́нтна ~ = binary compound
двомета́лова ~ = bimetallic compound
діятро́пна ~ = diatropic compound
електровале́нтна ~ = electrovalent compound
електро́нна ~ = electron compound
~ елеме́нтів (і)з а́томними номера́ми, ви́щими за 104 = trans-104 element compound
елементоргані́чна ~ = elementorganic compound
жи́рна ~ = fatty [aliphatic] compound
заналичко́вана ~ = labeled [tagged] compound
~ зву́ків = sound combination
~ (і)з повто́рами = (матем.) complete combination, combination with repetitions (allowed)
ізострукту́рна ~ = isostructural compound
ізоциклі́чна ~ = isocyclic compound
інтеркаля́тна ~ = intercalated compound
інтерметалі́чна ~ = intermetallic compound
йо́нна ~ = ionic compound
карбо́нова ~ = carbon compound
карбоциклі́чна ~ = carbocyclic compound
карка́сна ~ = cage compound
кла́стерна ~ = cluster compound
клатра́тна ~ = clathrate (compound)
ковале́нтна ~ = covalent compound
ко́лірна ~ = color blend
ко́мплексна ~ = complex (compound)
координаці́йна ~ = coordination compound
кремнійоргані́чна ~ = silicone, organosilicon [organic silicon] compound
ланцюго́ва ~ = chain compound
~ ланцюго́вої будо́ви = див. ланцюгова ~
легкото́пна ~ = low-melting compound
летка́ ~ = volatile compound
~ лу́жних мета́лів = alkali-metal compound
~ лужноземе́льних мета́лів = alkaline-earth metal compound
макромолекуля́рна ~ = macromolecular compound
мезойо́нна ~ = mesoionic compound
меркурійоргані́чна ~ = див. ртутьорганічна ~
металі́чна ~ = див. металова ~
мета́л-мета́лова ~ = intermetallic [metallic] compound
мета́лова ~ = metallic compound
металоподі́бна ~ = metal-like compound
металоргані́чна ~ = organometallic [metallorganic] compound
міжмета́лова ~ = intermetallic compound
містко́ва ~ = bridged-ring system
мі́чена ~ = див. позначена ~
молекуля́рна ~ = molecular compound
мономе́рна ~ = monomeric compound
надпрові́дна ~ = superconducting compound; (міжметалова) superconducting intermetallic compound
напівпрові́дна ~ = semiconducting compound
напівпровіднико́ва ~ = compound semiconductor
наси́чена ~ = saturated compound
натритійо́вана ~ = tritiated compound
ненаси́чена ~ = unsaturated compound
неоргані́чна ~ = inorganic compound
неполя́рна ~ = nonpolar compound
нестабі́льна ~ = unstable compound
нетокси́чна ~ = nontoxic compound
низькосі́ркова ~ = low-sulfur compound
~ одновале́нтного мерку́рію = див. ~ одновалентної ртуті
~ одновале́нтної рту́ті = mercurous compound
органі́чна ~ = organic compound
паратро́пна ~ = paratropic compound
перви́нна ~ = precursor; parent compound
~ перехі́дни́х елеме́нтів = transition-element compound
позна́чена ~ = labeled [tagged] compound
поліедри́чна ~ = polyhedral compound
поліме́рна ~ = polymeric compound
поля́рна ~ = polar compound
потритійо́вана ~ = tritiated compound
~ приє́днання = addition compound
промі́жна́ ~ = intermediate (compound)
~ прони́кнення = interstitial compound
протикорозі́йна ~ = antirust compound
прямоланцюго́ва ~ = straight-chain compound
радіоакти́вна ~ = (radio)active compound
рацемі́чна ~ = racemate, racemic compound [mixture]
реагівна́ ~ = reactive compound
~ рідкісноземе́льних мета́лів = rare-earth compound
ртутьоргані́чна ~ = organomercury compound
сеґнетоелектри́чна ~ = ferroelectric compound
селеноргані́чна ~ = organoselenium compound
се́ндвічна ~ = sandwich compound
сіркооргані́чна ~ = organosulfur compound
смектоге́нна ~ = smectogenic compound
стабі́льна ~ = stable compound
стехіометри́чна ~ = stoichiometric compound
стибійоргані́чна ~ = organantimony compound
структуропли́нна ~ = fluxional compound, fluxional (chemical) species
талійоргані́чна ~ = organothallium compound
токси́чна ~ = toxic compound
~ трансплуто́нієвих елеме́нтів = transplutonium compound
~ трансура́нових елеме́нтів = transuranium compound
трикомпоне́нтна ~ = ternary compound
трискладнико́ва ~ = ternary compound
тритійо́вана ~ = tritiated compound
~ три́тію = tritium compound
фероелектри́чна ~ = ferroelectric compound
флуоровмі́сна ~ = fluorochemical
фосфороргані́чна ~ = organophosphorus compound
хела́тна ~ = chelate (compound)
хемі́чна ~ = chemical compound
хемі́чно акти́вна ~ = reactive compound
цвітерйо́нна ~ = zwitterionic compound
циклі́чна ~ = cyclic compound
чотирикомпоне́нтна ~ = quaternary compound
~ чотирьо́х елеме́нтів = (матем.) four-combination
шарува́та ~ = laminar compound
утво́рювана ~ = (в перебігу процесу) nascent compound
сталь (-лі) steel
автома́тна ~ = free-cutting steel
азото́вана ~ = nitrided [nitralloy] steel
алма́зна ~ = extrahard steel
аустені́тна ~ = austenitic steel
багатошаро́ва ~ = composite steel
безвуглеце́ва ~ = carbon-free steel
Бе́семерова ~ = Bessemer steel
боровмі́сна ~ = boron steel
вакуумо́вана ~ = vacuum-degassed steel
вальцьо́вана ~ = rolled steel
виливна́ ~ = cast steel
високовуглеце́ва ~ = high-carbon steel
високолеґо́вана ~ = high-alloy steel
високоміцна́ ~ = high-tensile [high-strength] steel
відпа́лена ~ = annealed steel
відпу́щена ~ = tempered steel
вуглеце́ва ~ = carbon steel
гарячевальцьо́вана ~ = hot-rolled steel
гарячека́тана ~ = див. гарячевальцьована ~
гото́ва ~ = finished steel
дама́ська ~ = damask steel
дисперсійногартівна́ ~ = precipitation-hardening steel
дисперсі́йно загарто́вана ~ = precipitation-hardened steel
дисперсійнозагарто́вна ~ = precipitation-hardening steel
доевтекто́їдна ~ = hypoeutectoid steel
евтекто́їдна ~ = eutectoid steel
електротехні́чна ~ = electrical (sheet) steel
~ зага́льного призна́чення = general-purpose steel
загарто́вана ~ = hardened [quenched] steel; (дисперсійно) precipitation-hardened steel
заевтекто́їдна ~ = hypereutectoid steel
заплако́вана (листова́) ~ = clad (sheet) steel
заспоко́єна ~ = killed steel
~ (і)з зорієнто́ваною структу́рою = grain-oriented steel
знеки́снена ~ = deoxidized steel
зносотривка́ ~ = abrasion-resistant [wear-resisting] steel
інструмента́льна ~ = tool steel; drill steel
ка́тана ~ = див. вальцьована ~
кипу́ча ~ = rimmed [rimming] steel
ки́сла ~ = acid steel
кислототривка́ ~ = acid-resistant steel
конве́рторна ~ = pneumatic steel
конструкці́йна ~ = structural steel
кремни́ста ~ = silicon steel
корозі́йно тривка́ ~ = corrosion-resistant steel
кутнико́ва ~ = angular steel
леґо́вана ~ = alloy(ed) steel
ледебури́тна ~ = ledeburite (steel)
лива́рна ~ = cast steel
листова́ ~ = sheet steel
магне́тна ~ = magnet steel
магнетом’яка́ ~ = magnetically soft steel
магнетотверда́ ~ = magnetically hard steel
маловуглеце́ва ~ = low-carbon steel
малолеґо́вана ~ = low-alloy steel
манґа́нова ~ = manganese steel
марте́нівська ~ = open-hearth steel
мартенси́тна ~ = martensitic steel
мартенси́тно старка́ ~ = maraging steel
молібде́нова ~ = molybdenum steel
м’яка́ ~ = mild [soft] steel
надм’яка́ ~ = extrasoft [dead soft] steel
надтверда́ ~ = extrahard steel
напівзаспоко́єна ~ = semikilled steel
напівспокі́йна ~ = див. напівзаспокоєна ~
напівкипу́ча ~ = semirimming steel
натура́льна ~ = (отримана безпосередньо з руди чи чавуну) natural steel
незагарто́вана ~ = unhardened steel
незаспоко́єна ~ = unkilled steel
незсідна́ ~ = nondeforming [nonshrinking] steel
неіржа́вна ~ = stainless steel
нелеґо́вана ~ = plain [unalloyed] steel
немагне́тна ~ = nonmagnetic steel
необро́блена ~ = (природна, отримана безпосередньо з руди чи чавуну) natural steel; (механічно) unworked steel
низьковуглеце́ва ~ = low-carbon steel
низьколеґо́вана ~ = low-alloy steel
низькоміцна́ ~ = low-strength steel
ні́келева ~ = nickel steel
основна́ ~ = basic steel
перепа́лена ~ = overannealed steel
перлі́тна ~ = pearlitic steel
плако́вана (листова́) ~ = clad (sheet) steel
поверхне́во загарто́вана ~ = case-hardened steel
повітрогартівна́ ~ = air-hardening [self-hardening] steel
повітрозагарто́вана ~ = air-hardened steel
повітрозагарто́вна ~ = air-hardening [self-hardening] steel
понікельо́вана ~ = nickel-clad steel
приро́дна ~ = (отримана безпосередньо з руди чи чавуну) natural steel
розки́снена ~ = deoxidized steel
самогартівна́ ~ = self-hardening steel
середньовуглеце́ва ~ = medium-carbon steel
середньолеґо́вана ~ = intermediate-alloy steel
середньоміцна́ ~ = medium-strength steel
середньотверда́ ~ = half-hard steel
спеція́льна ~ = special-property steel
спе́чена ~ = sintered steel
спокі́йна ~ = killed steel
старка́ ~ = aging steel
стрічко́ва́ ~ = strip steel
тверда́ ~ = hard steel
текстуро́вана ~ = grain-oriented steel
термотривка́ ~ = high-temperature [heat-resistant, refractory] steel
ти́гельна ~ = drill steel; (заст.) crucible steel
трансформа́торна ~ = transformer steel
~ у ви́ливках = ingot [pig] steel
фери́това ~ = ferritic steel
холодновальцьо́вана ~ = cold-rolled steel
холоднока́тана ~ = див. холодновальцьована ~
холодноламка́ ~ = cold-short steel
холоднотя́гнена ~ = cold-drawn steel
хро́мова ~ = chrome [chromium] steel
цементівна́ ~ = carburizing steel
червонотривка́ ~ = red-hard steel
швидкорі́зальна ~ = (заст.) high-speed steel
техноло́гія 1. technology 2. (технічне знання) engineering 3. (спосіб обробляння) processing 4. (методика) methods, technique; (узвичаєна) practice 5. (порядок виконування) procedure
брудна́ ~ = (екологічно) faulty technology
ва́куумна ~ = vacuum engineering; vacuum technology
~ виробля́ння = fabrication methods
~ виробни́цтва = production engineering
~ виробни́чих проце́сів = process engineering
~ виро́щування кре́мнію на ізоля́торній осно́ві = silicon-on-insulator technology
висо́ка ~ = high tech(nology)
екологі́чно неприйня́тна ~ = environmentally inappropriate technology
екологі́чно прийня́тна ~ = environmentally appropriate technology
~ за́хисту довкі́лля = environmental engineering
інформаці́йна ~ = information technology
космі́чна ~ = 1. (проєктування космічних кораблів) astronautical engineering 2. (перебіг процесів, що їх вивчають чи використовують у космосі) space technology
кріоге́нна ~ = cryogenics
ла́зерна ~ = laser technology
~ мета́лів = process metallurgy
мікроелектро́нна ~ = microelectronic processing
~ набли́женого обчи́слювання = approximation technique
найкра́ща ная́вна ~ = (the) best available technology
наукомістка́ ~ = high technology
нейромереже́ва ~ = neuronet technology
нові́тня ~ = advanced technology; high technology
~ обробля́ння = processing technology/methods
па́ливна ~ = fuel engineering
плана́рна ~ = planar technology
плазмохемі́чна ~ = plasma-chemistry technology
~ переробля́ння матерія́лів = materials processing
~ поверхне́вого монтува́ння = [ТПМ] surface-mount technology [SMT]
~ опрацьо́вування да́них = data-processing technique
реа́кторна ~ = reactor [pile] technology
субмікро́нна ~ = submicron technology
тонкоплі́вкова ~ = thin-film technology
то́чна ~ = high tech(nology)
хемі́чна ~ = chemical technology; chemical engineering
чи́ста ~ = (екологічно прийнятна) environmentally appropriate technology
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear technology; nuclear engineering
транзи́стор (-а) transistor (скор. transfer resistor)
бездре́йфовий ~ = diffusion transistor
біполя́рний ~ = bipolar transistor
ви́рощений ~ = grown-junction transistor
ви́тягнений ~ = grown-junction transistor
ґерма́нієвий ~ = germanium transistor
двоба́зовий ~ = double-base transistor
дводифузі́йний ~ = double-diffused transistor
двоемі́терний ~ = dual-emitter transistor
двопо́люсний ~ = bipolar transistor
дифузі́йний ~ = 1. (виготовлений дифузійним методом) diffused [diffused-alloy] transistor; (із вирощеними переходами) grown-diffused transistor 2. (що в ньому струм спричинений дифузією носіїв) diffusion transistor
дифузі́йно спла́влений ~ = див. дифузійно стоплений ~
дифузі́йно сто́плений ~ = diffused-alloy transistor
доповня́льні —и = complementary transistors
дре́йфовий ~ = drift transistor
епітаксі́йний ~ = epitaxial transistor
~ (і)з ви́рощеними перехо́дами = grown-junction transistor; (двічі леґований) double-doped transistor
~ (і)з висо́кою рухли́вістю електро́нів = high-electron-mobility transistor [HEMT]
~ (і)з вну́трішнім бар’є́ром = intrinsic-barrier transistor
~ (і)з дифузі́йним емі́тером = diffused-emitter transistor
~ (і)з дифузі́йними перехо́дами = diffused-junction transistor
~ (і)з дифузі́йним коле́ктором = diffused-collector transistor
~ (і)з дифузі́йною ба́зою = diffused-base transistor
~ з(і) збі́дненим ша́ром = depletion-layer transistor
~ (і)з коле́кторною па́сткою = hook (collector) transistor
~ (і)з модулюва́нням електропрові́дности = conductivity modulation transistor
~ (і)з накопи́чуванням заря́ду = charge-storage transistor
~ (і)з одни́м перехо́дом = unijunction transistor, double-base (junction) diode
~ (і)з поверхне́вим бар’є́ром = surface(-)barrier transistor
~ (і)з трьома́ перехо́дами = three-junction transistor
~ з(і) структу́рою мета́л-окси́д-кре́мній = metal-oxide-silicon [MOS] transistor
~ з(і) структу́рою мета́л-діеле́ктрик-напівпровідни́к = metal-insulator-silicon [MIS] transistor
кільце́вий ~ = annular transistor
коаксі́йний ~ = coaxial transistor
кре́мнієвий ~ = silicon transistor
лави́но́вий ~ = avalanche transistor
мікросто́плений ~ = microalloy transistor
мікроспла́влений ~ = див. мікростоплений ~
~ на гетероперехо́дах = heterojunction transistor
одноперехо́довий ~ = unijunction transistor, double-base (junction) diode
однопо́люсний ~ = unipolar transistor
перемика́льний ~ = switching transistor
плана́рний ~ = planar transistor
пло́ский ~ = junction transistor; (стоплений) alloy junction [fused-junction] transistor
подвійний ~ = tandem transistor
польови́й ~ = field-effect transistor [FET]; (зі структурою метал-оксид-напівпровідник) metal oxide semiconductor (field-effect) transistor [MOS(FE)T]; (зі структурою метал-напівпровідник) metal semiconductor (field-effect) transistor [MES(FE)T]; (багатоканаловий) multichannel field-effect transistor
поту́жний ~ = power transistor
силі́цієвий ~ = див. кремнієвий ~
симетри́чний ~ = bidirectional transistor
сто́плений площи́нний ~ = alloy junction [fused-junction] transistor
тонкоплі́вковий ~ = thin-film transistor [TFT]
точко́вий ~ = point-contact [point-junction] transistor
триперехо́довий ~ = three-junction transistor
уніполя́рний ~ = unipolar transistor
чотиришаро́вий ~ = four-layer transistor
тріо́д (-а) triode
герма́нієвий ~ = germanium transistor
~ (і)з гальмівни́м по́лем = positive-grid triode
кре́мнієвий ~ = silicon transistor
кристалічний ~ = див. кристаловий ~
криста́ловий ~ = transistor див. тж транзистор
ла́зерний ~ = triode laser
ла́мповий ~ = triode tube
напівпровіднико́вий ~ = transistor; (з просторовим зарядом) spacistor див. тж транзистор
подві́йний ~ = double triode, duotriode; (кристалічний) tandem transistor

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

креміне́ць (-нця́) m Dim.: кре́мінь, small piece of flint;
  кремі́нка (-ки) f flint-stone;
  кремі́нний (-нна, -нне) flinty, of silicon, of quartz;
  кремі́ння n Coll. quartz;
  кре́мінь (-меню) m flint, flintstone:
  ви́кресати вого́нь з кре́меню, to strike fire with a flint;
  кре́мінь (-меня) m hard (stubborn) man;
  кремі́нчик (-ка) m Dim.: кре́мінь.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

silicon Si силіцій, кремній
s. carbide SiC карбід силіцію

- Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

галогенгідриди силіцію = halohydrides of silicon
галогенгидриды кремния
Сполуки типу SiHnX4-n (X = галоген, n = 1—3). Реактивні сполуки, вступають у реакції гідросиліціювання, а також заміни атома галогену (пр., хлору) різними групами. Пр.,
    RCH=CH2 + SiНCl3 → RCH2–CH2–SiCl3
Для SiН3Cl характерними є реакції:
    SiН3Cl + Na → Si2Н6,
    SiН3Cl + SbF3 → SiН3F,
    SiН3Cl + H2O → O(SiН3)2,
    SiН3Cl + NH3 → N(SiН3)3
Силіцій = silicon
кремний
Хімічний елемент, символ Si, атомний номер 14, атомна маса 28.0855, електронна конфігурація [Ne]3s23p2; група 14, період 3, p-блок. Складається з 3 стабільних ізотопів: 28Si (основний), 29Si, 30Si. Звичайний ступінь окиснення +4, в якому він 4‑координований (відомі теж 5- і 6-координаційні комплекси). Зв’язки Si–Si слабкі (~40 ккал моль-1), кратні зв’язки, пр., С=Si, не характерні. Утворює оксиди: SiO, SiO2. Дає силіційорганічні сполуки.
Проста речовина — силіцій.
Неметалічна речовина, т. пл. 1412 ºС, т. кип. 3249 ºС, густина 2.33 г см–3. Реагує з флуором і хлором, при високих температурі окиснюється, з сіркою (при 600 ºС) утворює SiS2, що далі перетворюється в сульфід SiS.
Синонім — кремній. 
силіцій галіди = silicon halides
галогениды кремния
Сполуки силіцію з галогенами: SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4. Перший з них газ, інші — рідини. SiCl4 добувають реакцією сіліцію з хлором. Мають тетраедричну структуру. Гідролізуються.
    2SiF4 + 4H2O → SiО2 + [H3O]+ + [SіF6]2– + 2НF
    SiCl4 + 4H2O → SiО2 + 4НCl
Si(II) галіди, зокрема SiF2, SiCl2 є нестабільними речовинами, полімеризуються до циклічних продуктів. 

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

варактор,~а || параметричний діод varactor (diode), variable-capacitance diode, nonlinear capacitance diode, voltage-controlled capacitor
в. з МДН-структурою metal-insulator-semiconductor varactor
в. з нагромадженням заряду charge-storage varactor, snap-off varactor
в. з плавним переходом graded(-junction) varactor
в. з різким переходом step p-n junction varactor, abrupt-junction varactor
дифузійний в. diffused varactor
епітаксіальний в. epitaxial varactor
здвоєний в. double varactor
кремнієвий в. silicon varactor, silicon capacitor
площинний в. junction varactor
поверхневий в. surface varactor
точковий в. point-contact varactor
варистор,~а varistor, variable(-controlled) resistor, voltage-sensitive resistor, voltage-depended resistor, voltage-variable resistor; voltage-dependent resistance звз
в. з точковим контактом point-contact varistor
карбідокремнієвий в. silicon-carbide varistor
металооксидний в. metal oxide varistor || MOV
міднокупоросний в. copper-sulphate varistor
об’ємний в. bulk varistor
польовий в. field varistor
селеновий в. selenium varistor
тонкоплівковий в. thin-film varistor
вентиль,~ля gate, valve, isolator; (електричний) rectifier, rectifying cell; (кран) faucet
багатоанодний ртутний в. multi-anode mercury-arc rectifier
безфланцевий в. welding-end valve
в. на ефекті Гола Hall-effect isolator
в. синхронізувальних імпульсів clock pulse gate
високовакуумний в. thermionic rectifier
витяжний в. exhaust valve
вібраційний в. vibrating rectifier, reed-type rectifier
вхідний в. in-gate
газорозрядний в. gas-discharge rectifier, gas-discharge valve
газорозрядний в. із сіткою grid-pool valve
гіромагнетний в. gyromagnetic isolator
двоспрямований в. bidirectional valve
діодний в. diode gate
еквівалентний в. equivalent gate
електролітичний в. electrolytic rectifier фіз
електронний в. electronic rectifier, rectifier valve фіз
електрооптичний в. electrooptic isolator
йонний в. gas-filled rectifier, ionic valve
керований в. controlled rectifier, driven valve, controlled valve; (з додатковим керувальним входом) C-gate, controllable gate
керований кремнієвий в. silicon controlled rectifier || SCR
мажоритарний в. majority valve
надвисокочастотний в. || НВЧ-в. microwave isolator
оксидний в. metal-oxide rectifier
оптичний в. optical isolator
оптичний в. рухомої хвилі travelling-wave optical isolator
силовий в. керування power control rectifier
тиристорний в. thyristor valve
фарадеївський в. Faraday (rotation) isolator, Faraday-effect isolator
феритовий в. isolator ferrite, ferrite isolator; Faraday rotation isolator, Faraday ferrite isolator звз
феритовий в. НВЧ ferrite SHF isolator
фланцевий в. flanged valve
цезієвий в. caesium-vapour rectifier
випро́стувач,~а || випростувальний пристрій rectifier (unit), rectifying device, rectifying element, adapter; a.c./d.c. converter звз
анодний в. anode(-supply) rectifier, plate(-supply) rectifier
буферний в. buffer rectifier
буферний в. для заряджання trickle charger
в. анодного живлення anode-supply rectifier, plate-supply rectifier
в. анодної напруги (для приладу з батарейним живленням) B-eliminator
в. вібраційного типу vibration-type rectifier
в. для живлення кіл зміщення shift circuit rectifier
в. для заряджання (напр., акумуляторів) charging rectifier
в. для заряджання акумуляторів battery charge rectifier
в. з варистором varistor rectifier
в. з індуктивним навантаженням inductive loaded rectifier
в. з напівпровідником р-типу p-type semiconductor rectifier
в. з перемноженням напруги voltage multiplying rectifier
в. з поверхневим контактом surface contact rectifier
в. з подвоєнням напруги voltage doubling rectifier
в. з резистивним навантаженням resistor load rectifier
в. з тлійним розрядом || в. з жеврійним розрядом glow-discharge rectifier
в. з холодним катодом cold-cathode rectifier, gas-filled rectifier
в. зі зворотним зв’язком feedback(-regulated) rectifier
в. змінного струму alternate current rectifier
в. зміщення bias rectifier
в. із середньою точкою centre-tap rectifier
в. на діодному містку bridge rectifier
в. на електровакуумній лампі valve rectifier
в. на електронній лампі з термокатодом thermocathode valve rectifier
в. на ефекті змикання closing-effect rectifier
в. на ефекті лавинного пробою avalanche-effect rectifier
в. напруги voltage rectifier
в. потужності power rectifier
в. трифазного струму three-phase rectifier
вібраційний в. pendulum rectifier, vibrating(-reed) rectifier
газотронний в. gas(-filled thermionic)-diode rectifier unit
германієвий в. germanium rectifier
двопівперіодний в. biphase rectifier, full-wave rectifier, double half-period rectifier
двопівперіодний в. з нульовим виводом solidly-earthed full-wave rectifier
двопівперіодний в. за мостовою схемою Ґретца Graetz rectifier
діодний в. diode rectifier
електровакуумний в. rectifier valve
електроконтактний в. mechanical rectifier
електролітичний в. electrolytic rectifier
електронний в. electron(ic) rectifier
електрохемічний в. electrochemical rectifier
запаяний ртутний в. pumpless mercury-arc rectifier, sealed mercury-arc rectifier
зарядний в. charging rectifier, charger
зрівноважений в. balanced valve
зрівняльний в. equalizing valve
імпульсний в. pulsed rectifier
йонний в. ionic valve, gas-filled rectifier valve
каскадний в. cascade rectifier, stage rectifier
кенотронний в. thermionic rectifier, vacuum-valve rectifier
керований в. controlled rectifier
керований в. з контрольованим лавиноутворенням controlled avalanche rectifier
керований епітаксіальний кремнієвий в. epitaxial silicon controlled rectifier
керований кремнієвий в. silicon controlled rectifier || SCR
керований планарний в. planar controlled rectifier
кремнієвий в. silicon rectifier
контактний напівпровідниковий в. junction rectifier
кристалічний в. crystal rectifier
лінійний в. linear rectifier
магнетронний в. rectifying magnetron
металічний в. metal rectifier
механічний в. mechanical rectifier
міднозакисний в. cuprous rectifier, copper-oxide rectifier
мостовий в. bridge rectifier
надпровідни́й в. superconductor rectifier
напівпровідниковий в. semiconductor rectifier, p-n-junction rectifier
напівпровідниковий в. з масивною основою heavy-base semiconductor rectifier
некерований в. uncontrolled rectifier
однопівперіодний в. (single) half-wave rectifier
однофазний в. single-phase rectifier, mono-phase rectifier
оксидний в. metal-oxide rectifier
перетворювальний в. transducing rectifier
потужний в. heavy-duty rectifier, power rectifier
ртутний в. mercury-arc rectifier (unit), mercury-vapour rectifier; ignitron звз
ртутний в. зі сталевим корпусом steel-tank mercury-arc rectifier
ртутний в. із сітковим керуванням grid-controlled mercury-arc rectifier
селеновий в. selenium rectifier
силовий в. power rectifier
сильнострумовий в. high-current rectifier
скляний ртутний в. glass-bulb mercury-arc rectifier
стабілізований в. stabilized rectifier, regulated rectifier
стопний напівпровідниковий в. alloyed rectifier
танталовий електролітичний в. tantalum electrolytic rectifier
тиратронний в. thyratron rectifier, magnitude-controlled rectifier
тиристорний в. thyristor rectifier
титановий в. titanium-dioxide rectifier
тонкоплівковий в. thin-film rectifier
точковий в. || точково-контактний в. point-contact rectifier
усереднювальний в. averaging rectifier; n-фазний в. n-phase rectifier
фазочутливий в. phase-sensitive rectifier
чотиришаровий в. four-layer semiconductor rectifier
швидкодіючий в. fast rectifier
гетероперехід,~ходу heterogeneous junction || heterojunction; heterotransient звз
анізотипний г. anisotype heterojunction
бездефектний г. defectless heterojunction
г. база-колектор base-collector heterojunction
г. германій-кремній germanium-silicon heterojunction
г. емітер-база emitter-base heterojunction
г. з двостороннім збідненням double-depleted heterojunction
дірково-дірковий г. p-p heterojunction
дірково-електронний г. p-n heterojunction
електронно-електронний г. n-n heterojunction
епітаксіальний г. epitaxial heterojunction
монокристалічний г. single-crystal heterojunction
напівпровідниковий г. semiconductor heterojunction
оберненозміщений г. reverse-biased heterojunction
плавний г. graded(-gap) heterojunction
подвійний г. double heterojunction, double-heterostructure junction
прямозміщений г. forward-biased heterojunction
різкий г. abrupt heterojunction; sharp heterojunction фіз; abrupt junction ком
самовироджувальний г. self-degenerating heterojunction
ступінча(с)тий г. staggered heterojunction
детектор,~а detector, pick-up, sensor
активаційний д. activation detector
активований домішками д. impurity-activated detector
амплітудний д. amplitude detector
амплітудо-фазовий д. peak-phase detector
аналоговий д. якості сигналу analogue detector of signal quality
анодний д. anode-bend detector; plate detector, plate rectifier
багатоканальний д. multidetector
балансний д. balanced detector
балансний фазовий д. balanced phase detector
водневий д. hydrogen detector
вторинно-емісійний д. secondary-emission detector
газовий д. gas-filled detector, gaseous detector
газорозрядний д. (gas-)discharge detector
газорозрядний координатний д. gas discharge position detector
галеновий д. galena detector
галоїдний д. halogen detector
германієвий д. germanium rectifier
двокристаловий д. double-crystal detector, combination-crystal detector
двотактовий д. push-pull detector
д. альфа-частинок alpha(-radiation) detector, alpha(-particle) detector
д. амплітудо-модульованих сигналів amplitude-modulated signal detector
д. бета-випромінювання beta-detector, beta-radiation detector
д. биттів heterodyne detector
д. близькості proximity detector
д. вимірювальної лінії standing-wave detector
д. випадань сигналу signal loss detector
д. високого рівня потужності high-level detector
д. відношень ratio detector
д. вокалізованих і невокалізованих звуків (у вокодері) voiced-unvoiced detector
д. вологості humidity detector
д. гамма-випромінювання gamma-ray detector
д. групового сигналу composite signal detector
д. для статичного оброблення і детектування дискретних сигналів quadratic detector
д. електромагнетних хвиль electromagnetic wave detector
д. електромагнетного випромінювання на ефекті зміни опору контакту contact detector
д. з магнетним налаштуванням magnetic tunable detector
д. з нескінче́нним вхідним опором infinite-impedance detector
д. з поверхневою йонізацією surface ionization detector
д. з розлаштованими контурами staggered(-tuned) circuits detector, detuned circuits detector
д. з усередненням || д. середніх значень average detector
д. збігів coincidence detector
д. зі східчастою вольтамперною характеристикою staircase volt-ampere characteristic detector
д. зміни адреси address-transition detector
д. іч-випромінювання з оптичним гетеродинуванням IR heterodyne detector
д. йонізувального проміння ionizing-radiation detector
д. квадратурного складника quadrature(-phase) component detector
д. контурів з маскою mask edge detector
д. кутової помилки angle error detector
д. мови language identifier
д. на гарячих носіях hot-carrier detector
д. на ефекті Гола Hall-effect detector
д. на лампі тлійного розряду glow-discharge valve detector
д. найбільш імовірної помилки (у коді) maximum likelihood detector
д. напруг voltage detector
д. нейтронів neutron detector
д. обвідної envelope detector
д. переривань interruption detector
д. перетинів нульового рівня zero-crossing detector
д. повільних нейтронів slow neutron detector
д. полум’я flame detector
д. полярності polarity detector
д. потужності power detector
д. радіометра radiometer detector
д. радіохвиль radio-wave detector
д. рівня level detector
д. рівня сигналів signal level detector
д. руху motion detector, movement detector
д. середніх значень average detector
д. синхронізації sync detector
д. слабих сигналів weak signal detector
д. схеми АПЧ генератора ко́лірного сигналу-субносія colour subcarrier oscillator AFC detector
д. тону биттів beat-tone detector
д. фази phase discriminator
д. фотонів photon detector
д. цмд з розширювачем magnetic bubble detector with expander
д. частоти frequency discriminator
д. Черенкова Cerenkov detector
д. швидких нейтронів fast neutron detector
д. широкосмугових сигналів broadband detector
д. ядер віддачі recoil detector
д. якості сигналу даних data signal quality detector
д. ямр-сигналів NMR-signal detector
диференційний д. difference detector
диференційний напівпровідниковий д. differential dE/dx semiconductor detector
дифузійний напівпровідниковий д. diffused-junction semiconductor detector
діодний балансний д. balanced diode detector
діодний д. diode detector
дозиметричний д. dosimetric detector
дрейфовий д. drift detector
дробовий д. ratio detector
дротовий д. wire detector
електронний д. electronic detector
емісійний д. charge emission detector
імпульсний д. pulse(-type) detector
йонізаційний д. ionization detector
карборундовий д. carborundum detector
катодний д. infinite-impedance detector, cathode detector
квадрантний д. quadrant detector
квадратичний д. (для оброблення сигналів) square(-law) detector
квадратурний д. quadrature detector
квазіпіковий д. quasi-peak detector
контактний д. contact detector
координатний напівпровідниковий д. semiconductor position detector
кореляційний д. correlation detector
кремнієвий д. silicon detector
кристалічний д. crystal (conduction) detector
ламповий д. (electron-)valve detector
лінійний д. linear detector
літій-дрейфовий напівпровідниковий д. lithium-drifted semiconductor detector
логіковий д. logic detector
люмінесцентний д. luminescence detector
матричний фотодіодний д. photodiode array detector
надвисокочастотний д. || НВЧ-д. microwave detector
надрегенеративний д. з автоперериванням self-quenching superregenerative detector
напівпровідниковий д. semiconductor detector
некогерентний д. incoherent detector
нелінійний д. nonlinear detector
неспрямований д. nondirectional detector
непропорційний д. (проміння) nonlinear detector
об’ємно-фоторезисторний д. bulk photoconductive detector
однозонний д. single-area detector
однотактовий д. single-step detector
оптичний д. optical detector
піковий д. peak detector
плазмовий д. plasma detector
поверхнево-бар’єрний д. surface-barrier detector
полярний д. polar detector
пороговий д. threshold detector
пролітний напівпровідниковий д. transmission semiconductor detector
пропорційний фазовий д. proportional-phase detector
середньоквадратичний д. root-mean-square detector
сигнальний д. alarm detector
синхронний д. synchronous detector, phase-lock detector
сітковий д. grid detector
скомпенсований напівпровідниковий д. compensated semiconductor detector
статистичний д. statistical detector
сцинтиляційний д. scintillation detector
твердотілий д. solid-state detector
тепловий д. thermal detector
термоелектричний д. нейтронів thermoelectric neutron detector
термолюмінесцентний д. thermoluminescent detector
точний д. fine detector
транзисторний амплітудний д. transistor detector
трековий д. tracking detector
ультразвуковий д. ultrasonic detector
ультрафіолетовий д. || УФ д. ultraviolet detector
фазовий д. phase(-sensitive) detector
фазовий д. системи автоматичного підлаштування частоти automatic frequency control phase detector || AFC phase detector
фазочутливий д. phase-sensitive detector
фольговий д. foil detector, detecting foil
фотодіодний д. photodiode detector
фотоелектронний д. photoelectron detector
фотоемісійний д. photoemissive detector
фотоемісійний оптичний д. photoemissive optical detector
фотоемульсійний д. photographic detector, photoemulsion detector
фотопараметричний д. photoparametric detector
частотний д. frequency detector || FD
швидкодіючий д. fast detector
диск,~а disc || disk амр; dial звз ● (аналоговий) лазерний д. || відеодиск laser disc, videodisc
багатокористувацький д. multisession disc
бібліотечний д. library disc
гнучкий магнетний д. || дискета floppy disc || flexible disc || FD, diskette
д. головок head wheel
д. з гнучким підшарком flexible precoat disc
д. з магнетним покриттям magnetic coating disc
д. з механічним записом mechanical recording disc, recording disc
д. з нерухомими головками fixed head disc
д. з отворами apertured disc
д. з подвоєною щільністю запису double-density disc
д. знімного типу removable disc
д. колективного користування shared disc
д. номеронабирача finger wheel, dial
д. програвача turn-table (platen)
д. прямого відтворення instantaneous recording disc
д. Ралея Rayleigh disc
д. системи system disc
д. типу «вінчестер» Winchester disc
дистрибутивний д. distribution disc
жорсткий д. || вінчестер hard disc, Winchester (disc), rigid disc; (незнімний) fixed disc
замінний д. exchangeable disc, removable disc
інтегровний д. silicon disc ком
касетний д. cartridge disc
кодувальний д. coding disc, coding wheel, code wheel
ко́лірний д. colour disc, Newton disc, colour wheel
компактний д. || компакт-диск compact disc || CD
лаковий д. (для механічного запису) lacquer disc
лінзовий д. lens scanning disc
літерний д. (у телетайпі) printing disc, character disc
логіковий д. || псевдодиск RAM disc
локальний д. local drive ком
магнетний д. magnetic disc
магнетооптичний д. magnetooptical disc
непозначений д. unlabelled disc, unmarked disc
неформатований д. nonformatted disc
односторонній д. (із записом на одній стороні) single-sided disc
оптичний д. optical disc
оптичний д. ПЗП optical read-only memory
розгортальний д. scanning disc
стрічковий д. ribbon disc
телетайпний д. teletype disc
фіксований д. fixed disc
цифровий кодувальний д. digital code wheel
шкальний д. dial, scale plate
діелектрик,~а (діелектричний матеріял) dielectric; (ізолятор) insulator; (непровідник) non-conductor
анізотропний д. anisotropic dielectric
багатошаровий д. laminated dielectric
високочастотний д. radio-frequency dielectric
газовий д. gaseous dielectric
д. без утрат loss-free dielectric
д. з утратами lossy dielectric
д. з малими втратами low-loss dielectric
д. з твердої фази solid-phase dielectric
д. з широкою забороненою зоною wide energy gap dielectric
досконалий д. perfect dielectric
екситонний д. excitonic dielectric
ідеальний д. perfect dielectric
ізотропний д. isotropic dielectric
йонний д. ionic dielectric
кремнієвий д. silicon dielectric
листовий д. sheet dielectric
надвисокочастотний д. || НВЧ-д. microwave dielectric
неідеальний д. imperfect dielectric
нелінійний д. nonlinear dielectric
непоглинальний д. nonabsorptive dielectric
низькочастотний д. low-frequency dielectric
однорідний д. uniform dielectric
оксидний д. oxide dielectric
органічний д. organic insulator; organic dielectric фіз
повітряний д. air dielectric
полярний д. polar dielectric
рідкий д. liquid dielectric; sampling liquid dielectric звз
твердий д. solid dielectric, dielectric solid
тонкоплівковий д. thin-film dielectric
феромагнетний д. ferromagnetic dielectric
чистий д. pure dielectric
шаруватий д. layered dielectric
діод,~а diode, Fleming valve; (випростувальний) rectifier
автоелектронний д. field emission diode
балансний д. centring diode
блокувальний д. blocking diode
вакуумний д. vacuum diode, diode valve, thermionic diode, vacuum valve
випростувальний д. rectifier diode, current rectifier
високочастотний д. radio-frequency diode || RF diode || r.f. diode; pulse diode фіз
вихровий д. vortex diode
генераторний шумовий д. noise generator diode, electron noise diode
генераторний д. oscillating diode, oscillator diode
генерувальний д. diode generator, oscillating diode, oscillator diode
германієвий д. germanium diode
герметизований д. sealed diode; (корпусований) packaged diode
гнучкий д. flexode
ґанівський д. Gunn(-effect) diode
двобазовий д. double-base diode
демпферний д. damper diode, damping diode
детекторний нвч-д. microwave detector diode
дискретний д. discrete diode
дифузійний д. diffused diode
д. з бар’єром Шоткі Schottky(-barrier) diode, barrier diode
д. з від’ємним опором negative resistance diode
д. з гальмівним полем retard field diode
д. з гетеропереходом heterojunction diode
д. з динамічним від’ємним опором Read diode
д. з дифузійним переходом diffused diode
д. з довгою базою wide-base diode
д. з малим часом перемикання fast (turn-on) diode, fast (switching) diode
д. з малою міжелектродною відстанню close-spaced diode
д. з меза-структурою mesa(-structure) diode
д. з модульованою провідністю modulated-conduction diode
д. з нагромадженням заряду charge-storage diode
д. з обмеженим нагромадженням об’ємного заряду space-charge limited diode
д. з подвійною інжекцією double-injection diode
д. з різким відновленням fast-recovery diode
д. зі зворотним зміщенням reverse-biased diode
д. зінтегрованої схеми integrated (circuit) diode || IC diode
д. малої потужності low-power diode
д. маячкового типу lighthouse diode
д. Мота Mott diode
д. на гарячих носіях hot-carrier diode
д. на ефекті ґана Gunn(-effect) diode
д. на об’ємному ефекті bulk diode
д. НВЧ microwave diode, VHF valve
д. непрямого розжарювання indirectly heated diode
д. прив’язки clamping diode
д. Ріда Read diode
д., сформований випромінюванням лазера laser-formed diode
д. точкового типу point(-contact) diode
д. у керамічному корпусі ceramic package diode
д. у хвилевідному корпусі waveguide diode
д. Шоткі Schottky diode
домішковий д. mixer diode
дрейфовий д. drift diode
еквівалентний д. equivalent diode
електровакуумний д. thermionic diode, vacuum diode
електролюмінесцентний д. electroluminescent diode
епітаксійний д. epitaxial diode
зварний д. bonded diode
зворотнозміщений д. reverse-biased diode
зінтегрований д. integrated diode
змішувальний д. mixer diode
змішувальний надвисокочастотний д. || змішувальний НВЧ-д. mixer VHF diode
ідеальний д. ideal diode
ідеальний шумовий д. ideal noise diode
імпульсний д. pulse diode, fast diode, turn-on diode, switching diode
йонний д. ion diode, gas(-filled) diode
керований д. controlled diode
комплементарний двобазовий д. complementary unijunction transistor
комутаційний д. switching diode, gating diode
кремнієвий д. silicon diode, thyrector
кристалічний д. semiconductor diode, crystal (diode), crystal rectifier
лавинний д. (silicon) avalanche diode, avalanche rectifier, breakdown diode
лавинно-інжекційний д. avalanche-injection diode
лавинно-ключовий д. trapped plasma avalanche transit-time diode || TRAPATT diode, trapatt diode
лавинно-пролітний д. avalanche (transit-time) diode
лазерний д. (injection) laser diode, injection luminescent diode, lasing diode
лазерний д. з кільцевим резонатором circular laser diode
магнетронний д. axiotron, diode magnetron, rectifier magnetron
мініатюрний д. miniature diode
навантажний д. Шоткі Schottky diode load
надпровідний д. superconducting diode
напівпровідниковий випростувальний д. semiconductor rectifier diode
напівпровідниковий д. semiconductor diode, crystal diode, crystal detector, crystal rectifier
надвисокочастотний д. || НВЧ-д. microwave diode, super high frequency diode || SHF-diode, very high frequency diode
надвисокочастотний напівпровідниковий д. з динамічним від’ємним опором || д. Ріда Read diode
обернений д. back(ward) diode, inversed diode
обернено зміщений д. reverse-biased diode
обмежувальний д. bootstrap diode, catching diode, clipper diode, limiter diode, surge suppressor, voltage suppressor; clamp(ing) diode ком
опорний д. (voltage) reference diode, voltage regulator diode; Zener diode фіз
органічний світловипромінювальний д. || ОСВД organic light-emitting diode || OLED
параметричний д. || варактор varactor (diode)
параметричний надвисокочастотний д. parametric microwave diode
перемикальний д. || комутаційний д. switching diode, gating diode
перемикальний надвисокочастотний д. microwave switch(ing) diode
плазмовий д. plasma diode
планарний д. planar diode
плівковий д. film diode
площинний д. junction(-type) diode
поглинальний д. dummy diode, absorber diode, overswing diode
потужний д. high-power diode
прямозміщений д. forward-biased diode
розділювальний д. isolation diode
світловипромінювальний д. light-emitting diode || LED
силовий д. power diode
стопний д. alloy(ed) diode, alloyed-junction diode
таблетковий д. pill diode
твердотілий д. crystal diode
термоелектронний д. thermionic diode
точковий д. || точково-контактний д. point(-contact) diode, point-junction diode
тунельний д. tunnel diode
унітунельний д. unitunnel diode
циліндричний д. cylindrical diode
чотиришаровий д. four-layer diode, four-region diode
шумовий генераторний д. noise generator diode
шумовий д. noise diode
шунтувальний д. shunt diode
елемент,~а
1. element, cell; (складник) component; (вузол) device, unit; (списку) entry; member ком; gate лог
аварійний е. живлення emergency cell
автономний е. independent device
активний е. active element, active component
активний е. антени radiating element, directly excited element
активний оптичний е. active optical element
активний сонячний е. active solar cell
акумуляторний е. accumulator cell, (storage-)battery cell
аналоговий е. analogue element, analogue device
багатодірковий магнетний е. magnetic multiaperture element
базисний е. primitive element
базисний логіковий е. primitive logic element
базовий е. base element; (програми) basic block, general cell ком
базовий е. кнопкового перемикача basic cell
біморфний е. bimorph cell
біполярний логіковий е. bipolar logic element
бістабільний е. bistable element, bistable device, bistable unit
вимірювальний е. measuring element
випромінювальний е. radiating element
випростувальний е. rectifying element
вихідний е. (read-)out gate, output element, parent element
виявлювальний е. detectable element
вологочутливий е. humidity-sensitive element
волоконно-оптичний е. fibre optics element
впаяний е. soldered-in element
вугільний гальванічний е. || вугільний е. carbon cell
вхідний е. input element
газовий е. gas cell
гальванічний е. galvanic cell
гістерезисний е. hysteretic element
гнучкий е. flexor
головний е. principal item ком
горизонтальний відбивний е. (вертикальної антени) ground plane
графічний е. graphic element
двійковий е. binary cell, binary element
двійковий логіковий е. binary-logic gate, binary logical component
двокаскадний сонячний е. tandem solar cell
двопозиційний е. two-position element, two-stable state element
двостійкий е. bistable element
дискретний е. discrete element, discrete component
діодний логіковий е. diode logic element
домішковий е. impurity element, residual element
дочірній е. daughter element
друкований е. printed component
звуковипромінювальний е. acoustic radiating element
звукоприймальний е. sound pick-up element
електрогідравлічний чутливий е. electrohydraulic pick-up
електролітичний е. electrolytic cell
електронагрівальний е. electric heating element
електронний контактний чутливий е. electronic feeler
е. абетки || е. алфавіту alphabet element, letter
е. акумуляторної батареї accumulator cell
е. аналітичної функції element of an analytic function
е. антени antenna element
е. антенної решітки (antenna) array element
е. блок-схеми block-diagram component, block-diagram element
е. вибірки sample unit
е. видання суми sum(read)-out gate лог
е. ВИНЯТКОВЕ ЧИ || ВИЧИ exclusive OR gate, EXOR лог
е. ВИНЯТКОВЕ ЧИ-НЕ || ВИЧИ-НЕ exclusive NOR gate, EXNOR лог
е. витримки часу time element
е. вихору vortex element
е. головної діагоналі визначника leading element in determinant мат
е. даних data element, data item, datum; item ком
е. дійсне ЧИ real OR лог
е. додавання add gate лог
е. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ equivalency gate лог
е. електронної схеми electronic component
е. з рідки́м електролітом wet cell
е. з тепловим випроміненням radiant element
е. заборони inhibitory gate лог
е. запам’ятовувального пристрою || е. запам’ятовувача storage element, memory element
е. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ІМПЛІКАЦІЇ inhibit implication gate лог
е. засобу вимірювання measuring tool element, measuring tool component
е. затримки delay element, delay component
е. зв’язку coupling element
е. (з)інтегрованої мікросхеми integrated(-circuit) component
е. зображення image point, picture dot, display entity, pel, pixel, elemental area
е. зсуву shift gate
е. зчитування read-out gate
е. і AND gate, AND element лог
е. із зарядовим зв’язком charge-coupled cell
е. імовірності probability element
е. і-не NAND gate лог
е. кодованого сигналу coding signal element
е. кола circuit element
е. кріотрона criotrone gate, criotrone valve
е. кутового наведення angle guidance element
е. люмінесцентного екрана phosphor dot
е. мажоритарної логіки majority (logic) element
е. маси element of mass
е. масиву array cell
е. матриці matrix element, array cell
е. мікросхеми типу таблетки pellet part
е. мішені запам’ятовувальної епт memory target element
е. мішені передавальної телевізійної трубки television transmission tube target element, television pickup tube target element
е. множини set member
е. монтажне ЧИ || е. прові́дне ЧИ wired OR лог
е. на багатоемітерному транзисторі multiemitter gate
е. на пластинці wafer-type component
е. на струмових перемикачах current mode gate
е. наведення на ціль target aiming element, target ranging element
е. не NOT gate (circuit), inverter gate (circuit) лог
е. НЕ-І див. е. І-НЕ
е. обміну інформацією information exchange gate
е. комп’ютера || складова частина комп’ютера computer element
е. пам’яті memory element, memory cell
е. перенесення carry gate
е. програми program element
е. прямого коду true gate
е. растра pixel element, picture element, elemental area
е. розкладу зображення scanning point
е. розрізнення рлс radar discriminating element according
е. рядка (scan) line element; row element мат
е. системи керування control element
е. сортування sorting item
е. струму current element
е. тунельного кріотрона tunnelling cryotron gate
е. установлення на нуль zero gate
е. формату (даних) format item
е. функції ЯКЩО-ТО IF-THEN function gate лог
е. циклу cycle element
е. ЧИ OR gate, OR element лог
е. ЧИ-не NOR gate лог
е., що працює в граничному режимі marginal component
завадопридушувальний е. suppression element
зайвий е. superfluous element
запам’ятовувальний е. storage element, storage cell, memory element, memory cell
запам’ятовувальний е. storage element, memory element
запірний е. locking gate
затискний е. gripper, clamp member, lock member, (напр., інструмента) clamping unit
збірний е. конструкції prefabricated construction element
збуджений е. fed element
здвоєний сонячний е. tandem solar cell
зовнішній базовий е. (під час визначення положення ро́бота у просторі) fiduciary object роб
ідеальний е. ideal element
ідеальний е. кола ideal circuit element
ізольований стрічковий нагрівальний е. insulated tape heating element
імерсійний е. immersion element
імпульсний е. impulse element, pulse gate, sampler
інвертувальний е. inverting element
інерційний логіковий е. inertial logic element
інтегрувальний логіковий е. integrated circuit gate
інтегрований е. (кола) integrated (circuit) element
інтерфейсний е. вікна widget ком
інфрачервоний нагрівний е. infrared heating equipment
кардинальний е. (в електронній оптиці) cardinal element
каскадний сонячний е. cascade solar cell, stacked solar cell, multicolour solar cell
керувальний е. frustrating control(ling) element
керувальні е~ти рядків row drivers мн
кінцевий е. finite element фіз; final element мат
кінцевий опорний е. end abutment
ключовий е. системи hub (of system), key element of system
комбінаційний логіковий е. combinational (logic) element, decision element, memoryless element, gate
компенсувальний е. equalizer
комутаційний е. switching element
конденсаторний е. capacitor element
конструктивний е. structural component; construct ком
конструктивний е. жорсткості standoff
контактний е. contact element, contact member
контактний чутливий е. contact pick-up, contact feeler, probing hardware, touch probe, touch sensitive tool
контрольний гальванічний е. pilot cell
контурний е. зображення contour pel
концентраційний е. (напр., гальванічний) concentration cell
космічний сонячний е. space solar cell
кремнієвий сонячний е. silicon solar cell
кріогенний е. cryogenic element
лінійний е. кола linear element of circuit
логіковий е. logic(al) element, logic(al) unit, logic(al) gate, gate, logic device; gating circuit звз; logical component мат, ком; (у матриці елементів) logic cell
логіковий е. з трьома станами виходу || тристановий е. three-state driver, tristate driver; three-state gate, tristate gate лог
магнетний е. magnetic element
мажоритарний е. majority element, majority gate, linear-input gate лог
мажоритарний логіковий е. majority (logic) element
материнський е. || батьківський е. (початковий) parent element
матричний е. matrix element, array element
матричний е. дипольного моменту dipole matrix element
матричний е. дипольної взаємодії dipole interaction matrix element
матричний сонячний е. matrix solar cell
мембранний чутливий е. diaphragm pick-up
мікромініатюрний логіковий е. micrologic element
місцевий е. local (galvanic) cell
монокристаловий е. single-crystal element
монтажний е. assembly adjusting element мех
навісний е. || начіпний е. (discrete) interconnected component
нагрівальний е. || нагрівач heating element
нагромаджувальний е. || нагромаджувач storage element
надійний е. reliable part, advanced part, reliable unit
надлишковий е. redundant element
надрядковий е. літери ascender
найменший адресований е. addressing unit звз
насичений нормальний е. saturated standard cell
начіпний е. || підвісний е. add-on device, attached device
надвисокочастотний е. || НВЧ-е. microwave element
невзаємний е. nonreciprocal element, unidirectional element
незадіяний е. idle member
нейтронний чутливий е. neutron-sensitive element, neutron-sensing element
некогерентний е. noncoherent element
нелінійний е. nonlinear element
нелінійний схемний е. nonlinear circuit element
ненадійний е. unreliable part
необов’язковий е. optional member
необоротний гальванічний е. irreversible cell
неробочий е. inactive entry
нерухомий е. fixed element
несиметричний е. кола asymmetric(al) circuit element
нестійкий е. unstable element
нормальний е. standard cell
обвідний е. || обхідний е. by-pass element
об’ємний е. || воксел voxel
обов’язковий е. mandatory member
оборотний гальванічний е. reversible cell
обчислювальний е. computing element; computational element, computing unit роб
одноперехідний сонячний е. single-junction solar cell
окремо монтований е. separately mounting element
опорний е. reference element, reference cell
оптико-електронний е. optoelectronic element
основний е. major element
паливний е. fuel cell
параметричний е. parametric element
пасивний е. антени passive antenna element, parasitically excited element
первинний (гальванічний) е. primary cell
передавальний е. приладу із заря́довим зв’язком || передавальний е. ПЗЗ transfer gate, transmission gate
перехідний е. transitional element
периферійний узгоджувальний е. external terminator ком
п’єзоелектричний вимірювальний е. зусилля piezoelectric load measuring element
підсилювальний е. amplifying element
підсумовувальний е. adding element
плівковий е. (thin-)film component
площинний е. gravity cell
повітряно-цинковий гальванічний е. air-zinc cell
позначений е. схеми marked circuit element, designated circuit element
помилковий одиничний е. цифрового сигналу даних erroneous digital signal data unit
порівнювальний е. comparison element
пороговий е. threshold element
пороговий логіковий е. threshold logic element, threshold gate
потенціяльний логіковий е. potential logic element
потенційно ненадійний е. failure-prone part
похідний е. даних derived data item
примітивний е. primitive element
протидіючий е. counter cell
протишумовий е. зв’язку antinoise coupling element
процесорний е. central processing element
рідинний е. wet cell
розв’язувальний логіковий е. combinational element (gate), decision element (gate), memoryless element (gate)
розгортальний е. scanning element, picture element, elemental area
розгалужений феритовий е. multipath ferrite structure
розсіювальний е. dissipative element
самоперекидний е. self-tipping element
сегнетоелектричний е. ferroelectric element
сельсинний чутливий е. synchro pickup
сигнальний чутливий е. signalling pickup
симетричний е. symmetric element
синхронізувальний е. || часозадавальний е. timing element
смужковий е. strip element
сонячний е. solar cell
сонячний е. з розділенням спектральних діапазонів solar cell with separation of spectral bands
сонячний е., освітлюваний з торця edge-illuminated solar cell
сонячний е. решітчастого типу grating-type solar cell
стартовий е. цифрового сигналу starting element of digital signal
стоповий е. цифрового сигналу stop element of digital signal
стрижневий е. (конструкції) cane segment
стрічковий сонячний е. ribbon solar cell, sheet solar cell
струмовий е. current-operated device
струмообмежувальний е. current-limiting element
сумісний е. compatible gate ком
сусідній е. neighbouring element мат
схемний е. circuit element
тандемний сонячний е. tandem solar cell
текстовий е. відеоряду text cast інф
телеметричний чутливий е. температури telemetric temperature pick-up
температурний чутливий е. temperature-sensitive element
тензочутливий е. strain-sensing element
теплочутливий е. heat-sensitive pickup
термоелектричний е. thermocouple
термочутливий е. thermosensitive element, temperature sensor
тимчасовий е. transient member
типовий е. || стандартний е. standard element, standard component
тонкоплівковий е. thin-film component
тонкоплівковий сонячний е. thin-film solar cell
топки́й е. || плавкий е. fuse-element
топологічний е. (ІС) device feature елн
точковий е. зображення image element, pixel
тристановий е. || логіковий е. з трьома станами виходу three-state driver, three-state gate лог
трубча(с)тий електронагрівальний е. tubular electric heating element
ферит-діодний логіковий е. ferrite-diode gate
феритовий е. ferrite element
феритовий логіковий е. ferrite gate
феромагнетний е. ferromagnetic element
фільтрувальний е. filter element
фотовольтаїчний е. photovoltaic cell
фотогальванічний е. photogalvanic cell, photovoltaic cell, photronic cell, barrier-layer photocell
фотогальванічний е. тилової дії back-wall photovoltaic cell
фотогальванічний е. фронтальної дії front-wall photovoltaic cell
фотоелектричний е. photoelectric cell || photocell
фотопровідни́й е. photoconductive element
фотохемічний е. photochemical cell
фоточутливий е. solar cell
функційний е. functional element
часозадавальний е. || синхронізувальний е. timing element
чотиривходовий е. four-input element; four-way valve
чутливий е. || сенсор sensing element, detecting (sensing) element, pick-up, sensor; (контактний) feeler
чутливий е. відстані до об’єкта object distance pick-up
чутливий е. вологості humidity sensing element, moisture sensor
чутливий е. глибини depth sensor
чутливий е. ємнісного типу capacitive pick-up, variable-capacitance transducer
чутливий е. заряду charge pick-up
чутливий е. індуктивного типу variable-induction pick-up, inductive pick-up
чутливий е. лінійного переміщення і кутів повороту linear-and-angular movement pick-up
чутливий е. (наявності) газу gas transducer
чутливий е. положення || чутливий е. місцерозташування position pick-up
чутливий е. тиску pressure transducer, pressure pick-up
чутливий е. ядерного магнетного резонансу || чутливий е. ЯМР nuclear magnetic resonance pick-up
юстувальний е. поля adjusting field element
завод,~у (підприємство) plant, factory, works
дротовий з. wire plant
дослідний з. pilot plant
з. (з)інтегрованих схем silicon foundry прф
з. повного циклу integrated works
складальний з. assembly plant
зливок, зливка || злиток, злитка || стопок, стопку ingot; (напівпровідниковий) boule; (напр., золота) bullion, bar
бракований з. scrap ingot
високоякісний з. sound ingot
з. для електродів electrode ingot
з. із дефектами unsound ingot
зразковий з. test ingot
кремнієвий з. silicon ingot
монокристалічний з. monocrystalline ingot, single-crystal ingot, single-crystal rod
напівпровідниковий з. (semiconductor) billet, semiconductor rod, boule, ingot
полікристалічний з. polycrystalline ingot, polycrystalline rod
канавка moat; (напр., запису) groove; (заглибина) valley; (щілина, проріз) slot, slit, notch; (напр., для міжз’єднання) trench; (на поверхні руйнування) striation
верхня к. top groove
вивідна к. (запису) lead out groove
витравлена к. etch moat, etch trench
внутрішня к. inner groove, inside diameter groove, internal groove
вузька к. || вузький рівчик microgroove
дросельна к. (у хвилеводі) choke, choke (groove)
завершальна ексцентрична к. (запису) eccentric groove
завершальна к. (запису) finishing groove, locked groove
закрита к. closed type slot
з’єднувальна к. (запису) lead over groove, spread groove
ізолювальна к. isolation groove, isolation moat, isolation trench, isolation channel
к. в кремнієвій підкладці silicon trench
к. в кремнію silicon trough
к. в оксидному шарі oxide cut
к. диска (для зчитування) disc groove, disc stylus cavity
к. запису (record) groove
к. зі змінним кроком variable groove pitch
к. змінної глибини (у результаті записування) variable depth groove
кінцева к. (запису) finishing groove, locked groove
кінцевий ексцентричний р. (запису) eccentric groove
кінцева концентрична к. (запису) concentric groove
клиноподібна к. || V-подібна к. V-(shaped)groove, wedge-shaped groove
модульована к. (запису) modulated groove
немодульована к. (запису) blank groove, plan groove
плішкова к. pin slit; V-подібна к. заслону (польового транзистора) gate groove
трапецієподібна к. dovetail groove
увідна к. (запису) lead in groove
карбідокремнієвий silicon-carbide
компілятор,~а compiler (routine), compiling routine інф; (компілювальна програма) compiler program, compiling program інф
автоматичний к. automatic compiler
багатопрохідний к. multipass compiler
блоковий к. block compiler
зневаджувальний к. debugging compiler
двопрохідний к. two-pass compiler
діагностичний к. diagnostic compiler
діалоговий к. conversational compiler
к. байт-коду byte-code compiler
к. запитів query compiler
к. кремнієвих ІС silicon compiler
к. схем circuit compiler елн; (бази даних) schema compiler
к. топології layout compiler
кремнієвий к. (програма складання кремнієвих ІС) silicon compiler, genesil system елн прф
модульний к. cell compiler
налагоджувальний к. checkout compiler
однопрохідний к. one-pass compiler, single-pass compiler
повнофункційний к. full-range compiler
покроковий к. incremental compiler
попередній к. front-end compiler
резидентний к. in-core compiler, resident compiler
синтаксичний к. syntax oriented compiler, syntax directed compiler
компонування composing, composition, packaging, integration; (розташовування) arrangement; (групування) grouping; (монтування) assemblage, assembling; binding, layout, link(ing) ком
базове к. baseline configuration
блокове к. (електронного устатковання) box-in-box звз
високощільне к. all-space filling; (елементів ІС) high-density integration
змішане к. (підстанції) mixed phase layout
к. апаратури apparatus packaging, equipment packaging
к. блока collating
к. елементів (напр., даних) item design; componentry ком
к. задачі (програми) program linking
к. кремнієвих ІС silicon integration
к. модулів binding of modules
к. приладів instrument configuration
к. радіомовних програм programming
к. схеми circuit arrangement; circuitry елт
к. устатко́вання equipment layout
конструктивне к. design arrangement
планарне к. planar packaging
конденсатор,~а capacitor, condenser
аміаковий к. ammonia condenser
багатовходовий к. multipass condenser
багатошаровий керамічний к. layer-built ceramic capacitor
барометричний к. barometric condenser
блокувальний к. blocking capacitor, by-pass capacitor
боковий к. side-entry condenser, side-inlet condenser
буферний к. buffer capacitor
вакуумний к. vacuum capacitor
взірцевий к. (еталонний) reference capacitor, standard capacitor; (калібрувальний) calibrating capacitor
вимірювальний к. measuring capacitor, instrument capacitor
вирівнювальний к. roll-off capacitor
високочастотний керамічний к. high-frequency ceramic capacitor
вібраційний к. vibrating capacitor
вольтдодатковий к. boost capacitor
газонаповнений к. gas-filled capacitor
гребінчастий к. (зустрічно) interdigitated capacitor
двокорпусний к. twin condenser
двотрубний к. double-pipe condenser
дисковий к. disc capacitor
диференційний к. differential capacitor
дифузійний к. diffused capacitor
дифузний к. diffused capacitor
дові́дний к. (підлаштовний) trimmer capacitor
друкований к. printed capacitor
ежекторний к. ejector-jet condenser
електролітичний к. electrolytic capacitor
завадопридушувальний к. interference suppressing capacitor
зарядний к. charging capacitor
захисний к. protective capacitor, internally fused capacitor
зінтегрований к. integrated capacitor
ідеальний к. ideal capacitor
імпульсний к. pulse capacitor
інтегрований к. integrated capacitor
інтегрувальний к. integrating capacitor
йонний к. ion capacitor; (газонаповнений) gas-filled capacitor
квадрупольний к. quadrupole condenser, quadrupole capacitor
керамічний к. ceramic capacitor
к. великої ємності high-value capacitor
к. високого рівня high-level condenser
к. високої напруги (ємнісного подільника) high-voltage capacitor
к. вольтододатку boost capacitor
к. для нейтралізації зворотного зв’язку neutralizing capacitor
к. для урухомлення двигуна motor starting capacitor
к. з n-шаровим діелектриком n-layer capacitor
к. з аксіальними виводами axial-lead capacitor
к. з комбінованим діелектриком mixed dielectric capacitor
к. з металевою фольгою metal foil capacitor
к. з металізованими обкладинками metallized capacitor
к. з нелінійною ємністю nonlinear capacitor
к. зворотного зв’язку feedback capacitor
к. зв’язку coupling capacitor, coupling condenser
к. зв’язку з антеною antenna coupling capacitor
к. зв’язку на змінному струмі a.c. coupling capacitor
к. згладжувального фільтра ripple filter capacitor, smoothing filter capacitor
к. зі структурою метал-нітрид-кремній metal-nitride-silicon capacitor
к. зінтегрованої схеми integrated-circuit capacitor
к. змінної ємності variable capacitor, adjustable capacitor
к. іскрогасіння spark capacitor
к. Кера Kerr capacitor
к. кола термокомпенсації temperature compensating capacitor
к. коливного контуру tuned-circuit capacitor
к. малої потужності low-power capacitor
к. мікросхеми microcapacitor
к. на зворотнозміщеному p-n-переході junction(-type) capacitor
к. на основі полікарбонатної плівки polycarbonate capacitor
к. налаштування tuning capacitor
к. низького рівня low-level condenser
к. пам’яті memory capacitor
к. паралельного коливного контуру tank capacitor
к. повітряного охолодження air-cooled condenser
к. постійної ємності fixed capacitor
к. розтягування діапазону band-spreading capacitor
к. спряження tracking capacitor
контактний к. direct-contact condenser
косинусний к. cosine capacitor
кремнієвий к. silicon capacitor
логарифмічний к. logarithmic capacitor
метал-оксид-напівпровідниковий к. || МОН к. metal-oxide-semiconductor capacitor
металокерамічний к. metal-ceramic capacitor
металопаперовий к. metallized-paper capacitor
нагромаджувальний к. || накопичувальний к. (energy) storage capacitor
налаштувальний к. tuning capacitor, building-out capacitor; (підлаштівний) aligning capacitor, preset capacitor, trimmer capacitor, trimming capacitor
нейтралізувальний neutralizing capacitor
нелінійний к. nonlinear capacitor
нерегенеративний к. nonregenerative condenser
низькочастотний к. audio-frequency capacitor
оксидний к. oxide capacitor
оксидний напівпровідниковий к. solid-electrolyte capacitor
оксиднапівпровідниковий к. oxide-semiconductor capacitor
оливний к. oil(-filled) capacitor
пакетний к. clamped capacitor
пакетний плівковий к. stacked-film capacitor
паперовий к. paper capacitor
перехідний к. || міжкаскадний к. interstage capacitor
плівковий к. film(-type) capacitor, film-type condenser
плоский к. plane capacitor, parallel-plate capacitor, flat capacitor
повертни́й к. rotary capacitor
поверхневий к. surface condenser
повітряний к. air capacitor
поляризований електролітичний к. polarized electrolytic capacitor
пришвидшувальний к. speed-up capacitor
проміжний к. intercondenser
протифоновий к. antihum capacitor звз
прохідний к. feed-through capacitor, duct capacitor, through(-type) capacitor
регенеративний к. regenerative condenser
рідинний електролітичний к. wet electrolytic capacitor
розв’язувальний к. decoupling capacitor
розділювальний к. blocking capacitor, coupling capacitor
самовідновний к. self-healing capacitor, self-sealing capacitor
світлочутливий к. light-sensitive capacitor
сегнетоелектричний к. ferroelectric capacitor, ferroelectric condenser
секційований к. (литий) subdivided capacitor
серієсний к. series capacitor
силовий к. power capacitor
скляний к. glass-plate capacitor
скорочувальний к. (в антені) loading capacitor
слюдяний к. mica capacitor
спряжувальний к. tracking capacitor; (гетеродина) padding capacitor
стартовий к. starting capacitor
сухий електролітичний к. dry electrolytic capacitor
таблетковий к. wafer capacitor
танталовий к. tantalum capacitor
телефонний к. telephone capacitor
товстоплівковий к. thick-film capacitor
тонкоплівковий к. thin-film capacitor
трубча(с)тий к. tubular capacitor
ущільнений к. sealed capacitor
фазозсувний к. phase-shifting capacitor
фі́льтровий к. filter capacitor
фольговий електролітичний к. foil-type electrolytic capacitor
циліндричний к. cylindrical capacitor
шунтувальний к. shunt capacitor, bridging capacitor
кремній,~ія silicon
к. з власною провідністю intrinsic silicon
к. з дірковою провідністю holeconduction silicon, p-type silicon
к. з електронною провідністю electron-conduction silicon, n-type silicon
к. на сапфірі || КНС (структура) silicon-on-sapphire || SOS
кремнікон,~а multidiode vidicon, silicon-diode vidicon, silicon-intensifier-target vidicon; silicon (diode-array) camera tube тлб
матриця matrix; (трафарет) stencil мех; (форма) die, mould
активна м. ОСВД active-matrix OLED || AMOLED
булова м. Boolean matrix
випадкова м. random matrix
декодувальна м. decoder matrix, decoding matrix
дешифрувальна м. decoder matrix
дисперсна м. dispersion matrix
діаграмоутворювальна м. diagram generation matrix
діодна м. diode matrix, diode array, multiple diode
допустима м. admissible matrix мат
дротяна м. (з провідників) matrix of wires
ермітова м. Hermitian matrix
ермітово-спряжена м. Hermitian conjugate matrix
еталонна м. reference plane, master die; calibration plane ком
коваріаційна м. covariance matrix, dispersion matrix
кодувальна м. coder matrix
ко́лірна м. colour matrix тлб
комплексна м. complex matrix
комплексно-спряжена м. adjoint matrix, complex conjugate matrix
кореляційна м. correlation matrix
лінійна м. жорсткості linear stiffness matrix
лінійна фотодіодна м. linear photodiode array
логікова кремнієва м. silicon-diode logic matrix
логікова м. (logic) cell array, logic array, (logical) gate array; logical matrix мат
маскова програмовна логікова м., зроблена на замовлення || маскова плм, зроблена на замовлення custom programmable logic
м. без повторення non-recurrent matrix
м. вентилів gate array
м. вибірки на осердях (феритових) selection core matrix
м. втрат loss matrix
м. вузлових провідностей node conductance matrix
м. діодів формувача сигналів зображення matrix of image sensor diodes
м. елементів gate matrix лог
м. з m стовпцями m-column matrix
м. з n рядками n-rowed matrix
м. з регулярною структурою regular structure matrix
м. запам’ятовувача memory plane, memory matrix
м. запам’ятовувача на осердях memory core plane, core matrix
м. імітансів immittance matrix
м. канальних електронних помножувачів matrix of channel multipliers
м. кнопок клавіатури matrix of keyboard keys
м. кодування encoder matrix
м. коефіцієнтів matrix of coefficients
м. кола circuit matrix
м. контурних опорів mesh impedance matrix
м. магнетного запам’ятовувача magnetic memory matrix, magnetic memory plane
м. на феритових осердях magnetic core matrix
м. осердь core matrix
м. пам’яті memory matrix
м. пересилання transmission matrix
м. перетворення transformation matrix
м. переходу transition matrix
м. повних опорів impedance matrix
м. повної провідності admittance matrix
м. помилок error matrix
м. n-го порядку matrix of order n
м. принтера printing matrix
м. пристосування adaptation matrix
м. просторового кодування spatial coding matrix
м. радіолокаційного відбиття radar reflections matrix
м. розмірності m × n m by n matrix, m × n matrix, an array of size m × n
м. розсіювання scattering matrix
м. світлодіодів light-emitting diode matrix || LED matrix
м. суміжності adjacency matrix, connectivity matrix
м. схеми circuit matrix
м. точок points matrix
м. Фішера Fisher matrix
м. фонограми phonogram matrix
монотипова м. monotype matrix
обернена м. inverse matrix
обчислювальна м. computing matrix
одинична м. identity matrix, unit(ary) matrix
пасивна м. ОСВД passive-matrix OLED || PMOLED
передавальна м. системи system transfer matrix
перемикальна м. switch(ing) matrix
перемикальна м. керування ФАР guidance switching matrix for phased array
перепрограмовна логікова м. || ППЛМ reprogrammable logic array || RPLA, reprogrammable logic matrix
поляризаційна м. polarization matrix
поляризаційна м. розсіяння цілі polarization target scattering matrix
програмовна логікова м. || ПЛМ programmable logic array || PLA
прямокутна м. rectangular array, rectangular matrix
світлодіодна м. LED matrix
сенсорна м. (відеоперетворювача) sensing matrix
сигнальна м. signal matrix
стовпцева м. column matrix
тепліцева м. Toeplitz matrix
точкова м. dot matrix; dot pattern тлб
транспонована м. transposed matrix мат
трансформувальна м. transforming matrix
феритова м. (magnetic) core matrix, (magnetic) core plane
феритова м. з лінійною вибіркою linear selection core matrix, word selection core matrix, word-organized core matrix, word-organized core plane
феритова м. з плоскою вибіркою plane-selection core matrix, plane-selection core plane, bit-organized core matrix, bit-organized core plane
фотодіодна м. photodiode array, diode target array
функційна м. functional array; function matrix, functional matrix роб
характеристична м. characteristic matrix мат
шифраторна м. encoder matrix
мішень target, aim; (ЕПТ) target (electrode), mark; (запам’ятовувальної ЕПТ) anticathode; (передавальної ЕПТ) storage plate; electronic target тлб
двостороння мозаїчна м. double sided mosaic
діодна м. diode target array
діодна м. формувача зображень diode array imaging target
запам’ятовувальна м. storage target
люмінофорна м. phosphor target
матрична м. з кремнієвих діодів matrix silicon diodes target
м. зі зменшеним розпливанням reduced bloaming target
м. трубки tube target
нагромаджувальна м. storage target
охолоджена м. cooled target
рентґенівська м. X-ray target
структурована м. || мозаїчна м. reticulated target
фотопровідна м. photoconducting target, photoconductive target
монокристал,~а single crystal (chip), single-crystal, monocrystal
багатодоменний м. multidomain single crystal
вирощений м. grown single crystal
кремнієвий м. silicon single crystal
масивний м. bulk single crystal
м. домішкового напівпровідника extrinsic semiconductor single crystal
м. зі структурою граната single crystal garnet
напівпровідниковий м. semiconductor single-crystal
ниткоподібний м. filamentary single-crystal
об’ємний м. bulk single crystal
пластинчастий м. platelet single crystal
насиченість saturation
акустична н. acoustical saturation
ко́лірна н. colour saturation, colour depth, colour strength
магнетна н. magnetic saturation
н. відбитку print saturation
н. кольору colour saturation, chroma saturation
н. кремнієм silicon impregnation
н. лінії line saturation
н. магнетного матеріялу induction saturation, magnetic saturation
н. магнетострикції magnetostrictive saturation
н. переходу transition saturation
н. сигналу signal saturation
оболонка shell, envelope, hull, capsule; (ділянка заряду) sheath; (футляр) casing, jacket, case; (корпус) enclosure, vessel, container, housing; (покрив) coating, cover
багатошарова захисна о. multiple barrier containment
водонепроникна о. waterproof jacket
герметизована о. insulated enclosure
гнучка пластикова о. bean bag
гумова о. rubber covering
екранувальна о. кабелю cable shielding
електронна о. electron shell
захисна о. кабелю cable shielding
заповнена о. filled shell
зовнішня екранувальна о. (кабелю) outer screen
зовнішня о. outer sheath, outer shell, bandage, over sheath; superior envelope мат
йонна о. ion sheath, wall sheath, ion shell
кремнієва о. silicon dome
металева о. metal(lic) sheath
о. атома atom shell
о. дроту wire covering
о. зі заповнювачем sandwich shell
о. кабелю cable sheath
о. мішені target vessel
о. нормального елемента standard cell container
о. світловолокна fibre cladding, fibre coating
опукла о. convex hull
скляна о. glass encapsulation
плазмова о. plasma sheath
розділювальна о. separating sheath
свинцева о. lead covering, lead sheath
пасивація passivation, passivating (treatment)
вторинна п. second passivation
низькотемпературна п. low temperature passivation
нітридна п. nitride passivation
оксидна п. oxide passivation
п. діоксидом кремнію passivation by silicon dioxide
п. (з)інтегрованої схеми integrated circuit passivation
п. нітридом кремнію nitride passivation
п. оксидним покриттям oxide coating passivation
п. поверхні surface passivation
п. склом glass passivation, glassivation
повторна п. repassivation
перемикач,~а || перемикальний пристрій switch, switch(ing) device; (переривач) (circuit) breaker, changer; (комутатор) commutator, selector, key звз; (напр., регістрів) shifter; (замикач) jumper
антенний п. antenna switch, duplexer (switch), duplexing assembly, antenna relay
антенний п. візира antenna sight switch
багатоканальний п. multichannel switch, multiway switch
балансний антенний п. antenna balanced switch
барабанний п. drum switch, barrel switch; thumbwheel switch ком
вакуумний п. air-break switch, air-pressure switch звз
високочастотний п. high-frequency switch
галетний п. wafer switch елт
головний електричний п. master electric switch
грозовий п. (напр., приймача) lightning switch звз; (уземлення) earth(ing) switch, ground(ing) switch
груповий п. master switch
двоканальний п. two-channel switch
двоспрямований п. bidirectional switch, bilateral switch
дворівневий п. two-level switch
декадний п. decade switch
дисковий п. thumbwheel (switch)
дистанційний п. remote switch, remotely-controlled switch, teleswitch
діодний п. diode switch
діодний п. нвч diode microwave switch
електролітичний п. electrolytic switch
електромеханічний п. electromechanical switch
електронний п. || електронний перемикальний пристрій electron switching device
електронно-променевий п. beam-switching tube
закритий низьковольтний п. enclosed low-voltage switch
здвоєний антенний п. double antenna switch, double duplexer рлк
інтегровано-оптичний п. integral-optical switch
каскадний п. whiffletree switch ком
кнопковий п. key button; keyswitch, push-button switch ком
контрольний п. control switch; tamper switch ком
координатний п. crosspoint
коромисловий п. rocker switch
кремнієвий двоспрямований п. silicon bilateral switch || SBS
кріотронний п. cryotron switch
матричний координатний п. crosspoint array
матричний п. matrix switch; matrix commutator, switch(ing) matrix, crossbar switch, crosspoint switch ком
надійний п. reliable switch
настінний п. wall-board switch
натиснений п. pushed switch
надвисокочастотний п. || НВЧ-п. microwave switch
нічний п. day-and-night transfer key
однополюсний п. single-pole switch
оптичний п. optical switch
пакетний п. packet-type switch; ganged switch ком
перекидний п. throw-over switch
п. блокування interlock switch
п. вибору choice switch
п. границь range switch
п. границь вимірювання range-changing switch, range-control switch
п. діапазонів (wave-)band switch, (wave-)range switch, band selector, range selector
п. добротності Q-switch
п. з автоматичного режиму на ручний auto-manual switch || A/M switch
п. з протидеренчальним захистом switch with anti-chatter control
п. «зірка-трикутник» star-delta switch
п. інтервалу під час друкування space switch
п. каналів діапазону tuner switch
п. каналів зв’язку communication channel selector switch
п. на n напрямів n-way selector
п. на два напрями double-throw switch, two-way switch
п. на декілька точок multipoint switch, multiway switch
п. на три напрями three-way switch, three-point switch
п. напруги живлення supply voltage switch
п. напрямів direction switch, discriminating switch звз
п. налаштування tuning switch
п. напряму струму current reversing switch
п. НВЧ microwave switch
п. положень position switch
п. полюсів pole reversing switch
п. полярності polarity reverser, polarity switch; (живлення) polarity plug; polarity changer звз
п. «приймання-передавання» receive-transmit switch || TR switch, talk-listen switch, send-receive switch
п. режимів робо́ти mode (selector) switch
п. режиму живлення supply mode switch
п. режиму когерентності coherence duty switch
п. роду робіт mode (selector) switch
п. світла light switch
п. струму емісії emission current switch
п. телевізійних каналів || ПТК TV channel switch, TV tuner
п. типу магнетної стрічки tape(-selection) switch
п. уземлення earth(ing) switch, ground(ing) switch
п. шкал scale switch
повзунковий п. slide switch
повільнодіючий п. slow-acting switch
поворотний п. rotary switch
програмно запитний п. sense switch ком
пружний п. jack (switch)
пультовий п. || панельний п. panel switch елн
секційний п. tap(ping) switch
селекторний п. selector switch
струминний п. fluidic switch
струмообмежувальний п. current-limiting circuit switch, current-limiting circuit breaker
твердотілий антенний п. solid-state duplexer
тиристорний п. thyristor switch, p-n-p-n switch
трививідний п. three-pin switch; (триполюсний) three-pole switch, triple-pole switch
фазоімпульсний п. pulse-position switch
феритовий антенний п. ferrite antenna relay
феритовий п. НВЧ ferrite SHF switch
хвилевідний антенний п. waveguide antenna switch
хвилевідний п. НВЧ microwave waveguide switch
швидкодіючий п. high-speed switch
швидкодіючий цифровий п. high-speed digital switch
штепсельний п. plug switch
підкладка substrate, base plate; (основа) base, header, back(ing); (опора) mount; (напр., друкованої плати) support; (пластина) wafer; (ІС) bulk; (нижній шар) bottom layer
алюмінієва п. зі скляним покриттям glass coated aluminium
аморфна ізолювальна п. amorphous insulating substrate
багатошарова п. multilayer substrate, multiplanar substrate
базова п. motherboard
високоомна п. high resistivity substrate
дефектна п. defected substrate
діелектрична п. insulating base, insulated substrate, insulating substrate, insulative substrate
діелектрична п. з шаром кремнію silicon on insulated substrate || soi substrate
ізоляційна п. insulating substrate, insulative substrate, insulator substrate
керамічна п. ceramic substrate
кремнієва п. silicon substrate
кремнієва п. з покриттям capped silicon
кристалічна п. crystal(line) substrate
луджена п. pretinned substrate
монокристалічна п. single-crystal substrate, air cleaved substrate
напівпровідникова п. semiconductive body, semiconductor substrate
напрямна п. supporting substrate
необроблена п. blank (plate)
однорідна аморфна п. continuous amorphous substrate
однорідна п. bulk substrate
паперова п. backing paper
пасивна п. passive substrate
п. диска (disc) platter інф
п. друкованої схеми printed-circuit substrate
п. з епітаксіальною плівкою epitaxial wafer
п. з ізоляцією (напр., p-n-переходом) isolated substrate
п. зінтегрованої схеми integrated circuit substrate
п. процесора processor substrate
п. схеми circuit substrate
п. фотошаблону mask substrate
скляна п. glass substrate
при́від,~воду (пристрій) || урухомлювач,~а drive, actuator, gear
автоматичний п. automatic drive
автономний п. independent drive, self-propelled drive
вакуумний п. vacuum actuator, vacuum drive
високочастотний п. подавання fine displacing drive
гнучкий п. flexible drive
дистанційний п. remote drive
електричний п. electrical drive
електромеханічний п. electromechanical drive, electric-powered drive
закритий п. enclosed drive
кроковий п. step drive
обертальний п. rotary actuator
п’єзоелектричний п. piezoelectric actuator
п. великої потужності heavy-duty drive
п. на змінному струмі alternative current drive
сельсинний п. synchro power drive
синхронно-відстежувальний п. synchronous servo, synchronous follow-up drive
тиристорний п. silicon controlled rectifier drive || SCR drive, thyristor drive
стабілітрон,~а voltage-reference diode, voltage-regulator diode, Zener diode, glow-discharge voltage regulator; stabilitron звз
газорозрядний с. gas-discharge stabilitron, ballast valve, gas-filled stabilizer diode
двосторонній с. double surface stabilitron звз
електровакуумний с. voltage stabilizing valve, stabilivolt, (voltage) regulator valve, stabilitron valve, stabilizer valve, voltage reference valve
зустрічно-послідовно увімкнений с. series opposite connected stabilitron звз
йонний с. gas-filled stabilizer diode
кремнієвий с. silicon zener diode; silicon stabilitron, zener diode звз
напівпровідниковий с. breakdown diode, Zener diode
односторонній с. single-surface stabilitron
симетричний с. double saturation diode
с. великої потужності high-power stabilitron звз
с. з поглибленим переходом buried zener diode
с. середньої потужності average-power stabilitron звз
с. тлійного розряду ballast valve, glow (discharge) VR valve, glow discharge stabilitron
сталь steel
електротехнічна с. electrical-sheet steel, silicon-sheet steel
інструментальна с. tool steel
легована с. alloyed steel
магнетна с. magnet steel
схема scheme, network; (електрична) circuit; (виріб) circuit, device; (кресленик) diagram, chart; (план) plan, layout; (начерк) sketch; (програми) project
автодинна с. autodyne circuit
автоколивна с. astable circuit, free-running circuit
аналогова (з)інтегрована с. || аналогова мікросхема analogue integrated circuit
багатовходова с. multi-port network, n-port network
багатоемітерна логікова с. multiemitter logic (circuit)
балансна с. balanced network
біполярна (з)інтегрована с. вибірки та зберігання || біполярна ІС вибірки та зберігання bipolar sample/hold IC
біполярна (з)інтегрована с. фільтра || біполярна ІС фільтра bipolar filter
біполярна (з)інтегрована с. формувача || біполярна ІС формувача bipolar driver
біполярна логікова с. bipolar logic circuit
велика (з)інтегрована с. || ВІС large-scale integration circuit || LSIC || LSI
взаємна с. з двома парами затискачів reciprocal two-port network
високорівнева (з)інтегрована с. large-scale integrated circuit || LSI(-circuit) || LSIC, grand-scale integration, high-scale integration
високорівнева (з)інтегрована с. з фіксованими міжз’єднаннями large-scale integration pattern, fixed-interconnection pattern LSI
високорівнева (з)інтегрована с. модема LSI modem
високорівнева (з)інтегрована с. на КНС-структурі silicon-on-sapphire large-scale integrated circuit
високочастотна с. microwave circuit, radio-frequency circuit, high-frequency circuit
гібридна (з)інтегрована с. || ГІС hybrid integrated circuit || hybrid IC; (мікросхема) hybrid microcircuit
двійкова с. кодування binary coding scheme
двопозиційна с. two-class circuit, two-rate circuit
двопроменева с. електроживлення biradial power supply звз
динамічна (з)інтегрована с. на комплементарних МОН-транзисторах dynamic complementary MOS IC
диференційна с. differentiating circuit, differentiator, differentiating network; derivation circuit елт
діаграмоутворювальна с. diagram generation circuit
друкована с. printed circuit
друкована с. з’єднань (на платі) wire routing
друкована с. у модульному виконанні printed-circuit module, modular printed-circuit
еквівалентна електрична с. equivalent electric circuit, equivalent circuit diagram
еквівалентна с. р-і-n діода p-i-n diode equivalent circuit
еквівалентна с. системи автоматичного керування automatic control system equivalent diagram
еквівалентна с. транзистора equivalent transistor circuit
експериментальна с. benchmark circuit ком
електрична вимірювальна с. electrical measuring circuitry
електрична с. electric(al) circuit, electric(al) network; (кресленик) diagram
електронна с. electronic circuit
електронна с. керування control electronic
електронна с. формування (сигналів) drive electronic ком
еталонна с. reference circuit
замовна с. || с., зроблена на замовлення custom circuit, made-to-order circuit
збиральна с. collecting circuit
зв’язана с. connected network
згладжувальна с. smoothing circuit фіз; (з)інтегрована с. || ІС integrated circuit || IC, (integrated) chip, integration, microcircuit
зовнішня с. бази даних external data base scheme
інтегрувальна с. integrating circuit, integrating network
канонічна с. canonical scheme мат
каскадна с. cascade (connection) circuit
каскодна с. cascode circuit
керувальна с. control circuit, control scheme
кінематична с. крокового шукача stepping relay kinematics, crossbar switch kinematics
кольорозмішувальна с. colour adder тлб
комбінаційна с. combinational circuit; combinatorial circuit, combinatorial network ком
компенсувальна с. compensating circuit, compensating network, compensative circuit
комплементарна с. complementary circuit
комутаційна с. diagram of connections; switching circuit, switching network звз; cording diagram тлф; (блоків) setup sheet ком
концептуальна с. conceptual schema
концептуальна с. бази даних data base conceptual schema
лінійна зінтегрована с. linear integrated circuit || LIC
лінійна с. linear circuit, linear network
логікова с. || ЛС logic (circuit), logic chart, (binary-)logic gate, logic schema
логікова с. ввімкнення затримки на рядок line delay switching logic circuit
логікова с. з високим пороговим рівнем напруги high-voltage threshold logic circuit
логікова с. з високою щільністю упакування high-packing density logic circuit
логікова с. з інжекційним живленням injection-supply logic circuit
логікова с. з транзисторними зв’язками transistor-coupled logic circuit
логікова с. зі збереженням перенесення circuit with carry-over conservation
логікова с. зі суміщеними транзисторами merged (transistor) logic || MTL
логікова с. на біполярних транзисторах bipolar transistor logical circuit
логікова с. на межах магнетних доменів magnetic domains boundaries logic circuit
логікова с. на перемикачах switch logic circuit
логікова с. НВЧ-діапазону VHF-range logical circuit
мажоритарна с. majority scheme
макетна с. breadboard model; precircuit елн
матрична с. matrix circuit
мікроватна с. microwatt circuit
мікшерна с. mixer circuit
мнемонічна с. mnemonic diagram
моделювальна с. model, analog(ous) circuit
моделювальна с. приладу analogous circuit of device
молекулярна с. molecular circuit
монолітна (з)інтегрована с. monolithic IC
монолітна (з)інтегрована с. з ізоляцією оксидом monolithic IC with oxide insulation
монтажна с. setup sheet, layout chart; (електричних з’єднань) connection layout, (pictoral) wiring diagram, wiring layout, wiring assembly; (устаткування) installation diagram
мостова с. bridge (circuit)
надвелика (з)інтегрована с. || НВІС very large-scale integration circuit || VLSIC
надшвидкодіюча (з)інтегрована с. very-high-speed integrated circuit
наносекундна с. nanosecond circuit
напівпровідникова (з)інтегрована с. semiconductor IC, monolithic IC, semiconductor chip, semiconductor circuit
надвисокочастотна (з)інтегрована с. || НВЧ-(з)інтегрована с. || НВЧ-мікросхема microwave integrated circuit || microwave IC
надвисокочастотна с. || НВЧ-с. microwave circuit, radio-frequency circuit, high-frequency circuit
незв’язана с. unconnected network
нейтродинна с. neutrodyne circuit
некерована с. uncontrolled scheme
ненадмірна с. irredundant circuit
неоднорідна с. non-uniform connection
неповна мостова с. incomplete bridge connection
несиметрична с. asymmetrical network, unbalanced circuit, unbalanced network
одновходова с. one-port network
однокристалова (з)інтегрована с. one-chip integrated circuit || one-chip IC
однолінійна с. електричної мережі single-line electrical network diagram
однофазна мостова с. single-phase bridge circuit
операторна с. operator scheme мат
оптична (з)інтегрована с. || оптична ІС optical IC
оптоелектронна (з)інтегрована с. || оптоелектронна ІС optoelectronic integrated circuit || optoelectronic IC
оптоелектронна логікова с. optoelectronic logic
оптоелектронна с. optoelectronic circuit
оптронна (з)інтегрована с. || оптронна ІС integrated optical circuit, optical integrated circuit, opto(electronic) chip
паралельно-балансна с. модулятора parallel balancing modulator circuit
перелічна́ с. counting circuit, scaling circuit, counter, divider, scaler
перелічна́ с. на декатронах decatron scaler
пікінгова с. || с. високочастотної корекції peaking circuit
пікосекундна с. picosecond circuit
плівкова інтегрована с. || плівкова мікросхема film integrated circuit || film IC || FIC
повна мостова с. complete bridge circuit
подвійна Т-подібна с. twin-T network
поелементна еквівалентна с. elemental-equivalent model
полікристалова (з)інтегрована с. polycrystalline IC, multichip IC
порогова с. threshold circuit
послідовно-балансна с. модулятора series-balanced network of modulator
послідовно-паралельна с. serial-parallel network
примітивно-рекурсивна с. primitive recursive scheme
принципова с. basic circuit, schematic circuit, circuit diagram, elementary diagram, schematic diagram
протимісцева компенсаційна с. antisidetone compensating circuit тлф
протимісцева с. antisidetone circuit; sidetone (reduction) wiring тлф
протимісцева с. керування sidetone control
протишумова с. noise-balancing circuit
розгортальна с. scanning circuit
самокорекційна лічильна с. self-correcting linear circuit
самокорекційна тригерна с. self-correcting trigger circuits
серійна інтегрована с || стандартна інтегрована с. off-the-shelf IC
симетрична с. balanced circuit, balanced network, symmetric(al) circuit
симетрувальна с. balancing network
стабілізувальна с. stabilizing circuit
структурна с. structure chart, block diagram, skeleton diagram
структурна с. моделі structural model diagram
суміщена зінтегрована с. compatible integrated circuit || compatible IC
суміщена зінтегрована с. гібридного типу compatible hybrid IC
с. автоматичного регулювання automatic control circuit || ACC; (гучності) automatic volume control (circuit) || AVC; (підсилювання) automatic gain control || AGC; (рівня) automatic level control (circuit); (фази) automatic phase control (circuit) || APC; (частоти) automatic frequency control (circuit) || AFC; (чутливості) automatic sensitivity control (circuit)
с. без джерела живлення passive network
с. безшумного налаштування squelch
с. блокування interlock(ing) circuit
с. високочастотної корекції peaking circuit
с. відновлювання restorer
с. в корпусі packaged circuit
с. генерування імпульсів pulse-generating circuit
с. дискретизації sampling circuit, sampler
с. ділення частоти frequency divider, (frequency) scaler
с. додатного зворотного зв’язку positive feedback circuit
с. досліду || с. експерименту design of an experiment
с. електричних з’єднань circuit diagram, connection diagram
с. електропровідні || с. електророзведення wiring diagram
с. живлення feed circuit, power-supply circuit, energizing circuit
с. з від’ємним зворотним зв’язком degenerative circuit
с. з додатним зворотним зв’язком regenerative circuit, retroactive circuit
с. з зосередженими параметрами lumped-parameter network, lumped-constant network
с. з імпульсним збуджуванням pulse-actuated circuit
с. з катодним зв’язком cathode-coupled circuit
с. з оптичним зв’язком optically coupled circuit
с. запуску trigger circuit
с. затримування імпульсу pulse-delay circuit
с. захисту від наднапруг overvoltage circuit
с. збуджування feed circuit
с. зворотного зв’язку feedback circuit
с. зворотної корекції de-emphasis network
с. зв’язку (графічна) communication diagram; (контур) coupling circuit
с., зроблена на замовлення || замовна с. custom circuit, made-to-order circuit
с. міжз’єднань interconnection scheme
с. незбігу anti-coincidence circuit
с. обмежування амплітуди amplitude limiter, amplitude-limiting circuit
с. очікувального розгортання triggered time base
с. передспотворювання amphasizer, preemphasis network
с. під напругою live circuit, energizer circuit
с. підтримування синхронізму synchrolock
с. подвоювання напруги voltage-doubling circuit
с. порівнювання comparison circuit, comparator circuit
с. послідовності монтажу обладнання installation diagram
с. послідовності операцій sequential circuit; sequencer ком; flowsheet, flowchart мех
с. приймача receiver diagram
с. регулювання control circuit
с. розгортки sweep circuit, scanning circuit; (у часі) time(-base) circuit
с. розділення сигналів у часі time-sharing circuit
с. розташування layout (pattern), arrangement; (контактів) contact arrangement
с. рядкової розгортки line scan(ning) circuit, horizontal scan(ning) circuit
с. синхронізацій synch(ronizing) circuit, time circuit
с. складання assembly diagram
с. сполучень || с. з’єднань communication chart, communication diagram
с. фазової синхронізації phase-locked loop || PLL
с. формування імпульсів pulse-shaper, pulse-shaping circuit
с. формування сигналів wave-shaping circuit
с. частотної корекції (попередньої) accentuator; (наступної) deaccentuator
сходинкова с. ladder circuit
Т-(подібна )с. T-circuit, T-network
Т-с. заміщення equivalent-T
тверда с. solid(-state) circuit, solid-state network
товстоплівкова зінтегрована с. thick-film IC
товстоплівкова с. thick-film circuit
тонкоплівкова зінтегрована с. thin(-film) IC
тонкоплівкова с. thin-film circuit
топологічна с. layout chart, topology
топологічна с. маски mask-layout, mask layout
топологічна с. мережі topological diagram of network
транзисторна с. transistor circuit
тривимірна зінтегрована с. three-dimensional IC
тригерна с. flip-flop circuit, trigger circuit
тригерна с. з одним стійким станом (одновібратор) single-shot trigger, single-trip trigger
узгоджена с. (навантажена на опір, рівний вихідному) balanced circuit
фазовипереджувальна с. phase-advance circuit, phase-advance network, anticipator
фазовирівнювальна с. phase-equalizing circuit, phase-equalizing network
фіксувальна с. миттєвого значення напруги instantaneous voltage clamping circuit
функційна зінтегрована с. functional IC
функційна с. functional diagram, functional arrangement, function circuit, chain diagram
цифрова зінтегрована с. digital integrated circuit || digital IC
шумова еквівалентна с. noise equivalent (circuit)
тетристор,~а (tetrode) thyristor, four-terminal thyristor, silicon-controlled switch
технологія technology; (технічні знання) engineering; (обробляння) processing; (методика) methods, technique; (порядок виконання) procedure
біполярна т. bipolar process
дифузійна т. diffusion process, diffusion technique
нейромережна т. neuronet technology
нова т. innovative technology, fresh technology
планарна т. planar technology
стопна т. alloy technique
твердотільна т. solid-state technique, solid-state technology
т. виготовлення мікросхем integrated circuit technology || IC technology
т. виробництва production engineering, production methods, production techniques, manufacturing method
т. виробництва мікропроцесорів microprocessor technology
т. виробництва телепрограм television production technique, programme production technique
т. Джексона Jakson technology
т. експертних систем expert system technology
т. електролітичного осадження electroplating technique
т. електронагрівання electro-heat technology
т. електронних схем circuit technique
т. електророзвідки electrical exploration technology
т. зберігання даних data store technology
т. збирання assembly technique
т. зварювання weld(ing) schedule
т. локального оксидування кремнію local silicon oxidation technology || locos technology
т. на основі базового кристала master-slice technology
т. нанесення скляного покриття на поверхню напівпровідника glass-ambient technology
т. напівпровідникових приладів monolithic process, semiconductor process
т. НВІС VLSI technology
т. «перевернутих кристалів» flip-chip technology
т. поверхневого монтажу surface-mounting technology
т. покрокового мультипліціювання step-and-repeat technology елн
т. потрійної дифузії triple-diffusion technology
т. телевізійного мовлення || т. телебачення television broadcast(ing) technology, television technology
т. термовакуумного напилення evaporation technique
т. травлення etch(ing) technique, subtractive technology
т. трафаретного друку screen-printing technique, screen-stencil technique, silk-screening technique
т. ТТЛ (ІС) TTL technology
т. фотолітографії photolithographic technique, photoprocessing technique, optical lithographic technology, photolithographic technology, photoprocessing technology
т. цифрової компресії digital compression technique
трансп’ютерна т. transputer technology
тиристор,~а thyristor, p-n-p-n switch, multilayer semiconductor switch, solid-state thyratron; silicon-symmetrical switch звз
двоспрямований (тріодний) т. || симетричний тріодний т. || симістор triac || triode alternating current semiconductor switch
діодний т. diode thyristor, four-layer diode, Shockley diode, four-region switch, two-terminal thyristor; dinistor звз
запираний т. gate-controlled thyristor, (gate-)turn-off thyristor
запираний тріодний т. gate-controlled rectifier, gate-turnoff rectifier
кремнієвий т. silicon thyristor
лавинний т. avalanche thyristor
силовий т. power thyristor
симетричний діодний т. bidirectional diode thyristor
тетродний т. || тетристор,~а tetrode thyristor, four-terminal thyristor, silicon-controlled switch
т. з інжектувальним електродом керування p-типу p-gate thyristor
т. з керівним електродом n-типу n-gate thyristor
т. таблеткової конструкції flat packaged thyristor
т. штифтової конструкції stud-mounted thyristor
тріодний т. triode thyristor, three-terminal thyristor
транзистор,~а transistor
багатоемітерний т. multiple-emitter transistor, overlay transistor
багатоканальний польовий т. || гридистор gridistor
бездрейфовий т. diffusion transistor, carrier diffusion-type transistor, homogeneous-base transistor, uniform-base transistor
біполярний багатоемітерний т. overlay transistor ком
біполярний т. bipolar (transistor)
блокувальний т. (напр., у запам’ятовувальній комірці) blocking transistor
вакуумно-осаджений т. vacuum deposited transistor
вирощений т. grown(-junction) transistor
високочастотний т. high-frequency transistor, radio-frequency transistor
германієвий т. germanium transistor
гетероструктурний т. heterostructure transistor
гнучкий т. flexible transistor
двобазовий т. double-base transistor
двоемітерний т. double-emitter transistor
двоколекторний т. double-collector transistor
дискретний т. discrete transistor
дифузійний т. diffused transistor
дифузійно-стопний т. diffused-alloy transistor
дрейфовий т. drift transistor
епітаксійний т. epitaxial transistor
епітаксійно-дифузійний т. epitaxial-diffused transistor; (з)інтегрований т. integrated transistor
ізольований т. isolated transistor
ізопланарний т. isoplanar transistor
інтегрований т. (монолітний) integrated transistor, monolithic transistor
йонно-імплантований т. ion-implanted transistor
йонно-селективний т. ion-selective transistor, ion-sensitive transistor
канальний польовий т. N-типу N-channel field-effect transistor
канальний т. field(-effect) transistor, channel transistor, unipolar transistor
керувальний т. control transistor
ключовий т. switching(-type) transistor
комірчастий т. mesh transistor
комплементарні т~ри complementary transistors мн
конверсійний т. post-alloy-diffused transistor
кремнієвий т. silicon transistor
лавинний т. avalanche transistor
мікростопний т. microalloy transistor
мозаїчний т. mosaic transistor
монолітний т. monolithic transistor
навантажний т. load transistor
надвисокочастотний т. || НВЧ-т. microwave transistor
надмініатюрний т. subminiature transistor
намистковий т. bead transistor
напилений т. evaporated transistor
незамінний т. irreplaceable transistor
непозначений т. unmarked transistor, unlabelled transistor
ниткоподібний т. filamentary transistor
обернений т. inverse transistor, inversely-operated transistor, inverted transistor
оберненодифузійний т. outdiffused transistor
одноканальний польовий т. single-channel FET
одноперехідний т. unijunction transistor
одноразово дифузійний т. single-diffused transistor
опорний т. transistor clamp
оптико-електронний т. || оптоелектронний т. electrooptical transistor
оптичний т. || оптотранзистор light-activated transistor; optical transistor || optotransistor
пасивований т. passivated transistor
перемикальний т. switch(ing) transistor, switch(ing)-type transistor
планарний т. planar transistor
планарний т. НВЧ planar microwave transistor
плівковий т. film transistor
площинний канальний т. junction field-effect transistor
площинний т. junction transistor, junction triode
поверхнево-бар’єрний т. surface-barrier transistor
поверхнево-стопний т. surface-alloy transistor
польовий високочастотний т. || польовий ВЧ-т. || інвістор invister
польовий надвисокочастотний т. || польовий НВЧ-т. microwave FET
польовий низькочастотний т. low-frequency field-effect transistor
польовий т. field(-controlled) transistor || fieldistor, field-effect transistor || FET, unipolar transistor, gate-controlled diode, gate-triggered diode
польовий т. з ізольованим заслоном gate-isolated FET, insulated-gate field-effect transistor || IGFET
польовий т. з індукованим заслоном induced gate FET
польовий т. з індукованим каналом induced-channel FET
польовий т. з керувальним p-n-переходом junction(-gate) field-effect transistor
польовий т. з МОН-структурою metal-oxide-semiconductor field-effect transistor || MOSFET
польовий т. зі збагаченням носіями заряду enhancement-mode FET
польовий т. зі збідненими носіями заряду charge-depletion bucket FET
польовий т. із вбудованим заслоном internal gate FET
польовий т. із заслоном на гетеропереході heterojunction-gate FET
потужний т. power transistor
симетричний т. bidirectional transistor, symmetrical transistor
складений т. composite transistor
спалений т. burnt transistor
стопний т. (drift-)alloy transistor
таблетковий т. wafer transistor, tab transistor
тензочутливий т. || тензоелектричний т. tensoelectric transistor
товстоплівковий т. thick-film transistor
тонкоплівковий т. thin-film transistor || TFT
точковий т. point(-contact) transistor
точково-площинний т. point-junction transistor
т. великої потужності high-current transistor, power transistor
т. вертикального типу vertical transistor
т., виготовлений методом осадження у вакуумі vacuum-deposited transistor
т. для КХ-діапазону HF-range transistor
т. для схем перемикання switching(-type) transistor
т. з вузьким каналом narrow-channel transistor
т. з герметизованим переходом sealed-junction transistor
т. з гетеропереходом heterojunction transistor
т. з горизонтальним розташуванням ділянок lateral transistor
т. з гребінчастою структурою interdigital transistor
т. з довгою базою wide-base transistor
т. з експоненційним розподілом домішку exponentially-graded drift transistor
т. з емітером гребінчастого типу interdigitated transistor || IT
т. з емітером зустрічно-штирової конструкції interdigitated transistor || IT
т. з емітером комірчастого типу emitter grid transistor, mesh-emitter transistor
т. з епітаксійною базою epitaxial-base transistor
т. з інжекцією неосновних носіїв minority-carrier injection transistor
т. з інжекцією носіїв injection-type transistor
т. з колектором, шунтованим діодом Шоткі clamped transistor
т. з компланарними електродами complanar-electrode transistor
т. з короткою базою narrow-base transistor, thin-base (layer) transistor
т. з МОН-структурою MOS transistor
т. з нагромадженням заряду charge-storage transistor
т. з плавним переходом graded-junction transistor
т. з проколом бази pinched-base transistor
т. з різкими переходами abrupt-junction transistor
т. з розподіленою взаємодією distributed transistor
т. з рухомою хвилею travelling-wave transistor
т. з трьома переходами three-junction transistor
т. зі збідненим каналом depletion layer transistor
т. зі збідненим шаром depletion-layer transistor
т. зі скісним шліфом bevelled transistor
т. зі смужковою базою stripe-base transistor
т. зі структурою метал-діелектрик-напівпровідник metal-insulator-semiconductor transistor || MIS transistor
т. зі структурою метал-оксид-кремній metal-oxide-silicon transistor || MOS transistor
т. із втопленим колектором || т. із вплавленим колектором alloyed-collector transistor
т., легований золотом gold-doped transistor
т. логікової схеми logic transistor
т. мікроватної потужності micropower transistor
т. мікросхеми transistor microelement
т. на гарячих електронах hot electron transistor
т. на гетеропереходах heterojunction transistor
т. на гомоструктурних переходах homojunction transistor
т. на кристалику chip transistor
т. планарного типу planar transistor
т. площинного типу junction transistor
т. подвійного легування double-doped transistor
т. пролітного типу transit-time transistor
т. рухомої хвилі travelling-wave transistor
т. середньої потужності middle-power transistor
т. складеного типу composite transistor
т. таблеткового типу tab transistor
т. p-n-p-типу p-n-p transistor
т. p-n-p-n-типу p-n-p-n transistor
т. точкового типу point(-contact) transistor
т. точкової геометрії з виступом comma transistor
т. тунельного типу tunnel transistor
т. у діодному ввімкненні diode-connected transistor
транскодувальний т. transcoder transistor тлб
уніполярний т. unipolar transistor, field-effect transistor || FET
частково відкритий т. half-open transistor
чотириелектродний т. four-electrode transistor
чотиришаровий т. four-layer transistor
шумовий т. noise transistor
триністор,~а trinistor
двоопераційний т. gate turn-off, gate-turnoff switch thyristor, gate-turnoff silicon-controlled rectifier, silicon-gate-controlled a.c. switch; gate-controlled switch звз
запираний т. gate-controlled switch, gate-turnoff rectifier || GTR, gate-activated switch, gate-assisted turn-off thyristor, gate controlled rectifier
лавинний одноопераційний т. avalanche silicon-controlled rectifier
несиметричний т. reverse-blocking triode thyristor
одноопераційний т. gate-controlled rectifier, reverse-blocking triode thyristor, silicon-controlled rectifier, silicon-controlled switch
одноперехідний т. silicon-controlled rectifier
планарний одноопераційний т. planar silicon-controlled rectifier
пороговий т. silicon unilateral switch
тріод,~а triode, three-electrode valve; (напівпровідниковий) transistor
генераторний т. transmitting triode
йонний т. gas-filled triode
канальний т. field-effect transistor
кремнієвий т. silicon transistor
лазерний т. laser triode
напівпровідниковий т. transistor, crystal triode
обернений т. inverted triode
підсилювальний т. amplifying triode, amplifier triode
подвійний т. double triode, duo-triode, twin triode
подвійний т. зі спільним катодом pentatron
стрижневий т. || олівцевий т. pencil triode
т. з гальмівним полем positive-greed triode, positive-grid oscillator
т. з магнетним фокусуванням magnetically beamed triode
т. з малим опором low impedance triode
т. з точковим контактом point contact triode
т. з уземленою сіткою grounded grid triode
тунельний т. tunnel triode
фотодіод,~а photosensitive diode || photodiode, semiconductor photodiode, optical diode, photoelectric cell || photocell; photoconductor diode, phototube, photogenerator звз
дрейфовий ф. drift photodiode
кремнієвий ф. silicon photodiode
лавинний ф. avalanche photodiode || APD звз
напівпровідниковий ф. solid-state photodiode
обернений ф. backward photodiode інф
перемикальний ф. switch(ing) photodiode
планарний ф. planar photodiode
площинний ф. junction photodiode
поверхнево-бар’єрний ф. surface-barrier photodiode, Schottky photodiode
сформований ф. formed photodiode
тонкоплівковий ф. thin-film photodiode
точковий ф. point-contact photodiode
тунельний ф. tunnel photodiode
ф. з бар’єром Шоткі Schottky-barrier photodiode, metal-semiconductor photodiode, surface-barrier photodiode
ф. з вирощеним переходом grown(-junction) photodiode, grown(-junction) photocell
ф. з гетеропереходом heterojunction photodiode
ф. з дифузійним p-n переходом diffused photodiode, diffused-junction photocell
ф. з охоронним кільцем guard-ring photodiode
ф. з поздовжнім фотоефектом || ф. з бічним фотоефектом lateral photocell, longitudinal photocell
ф. з поперечним фотоефектом transverse photocell
ф. з розподіленою емісією distributed emission photodiode
ф. з розширеною апертурою apertured diode
ф. з торцевим входом end-on photocell, end-viewing photocell
ф. з торцевим освітленням edge-illuminated photodiode
ф. зі збідненим шаром depletion-layer photodiode
ф. із запірним шаром depletion-layer photodiode
ф., що формується випромінюванням лазера laser-formed photodiode
фототиристор,~а photothyristor, light-activated thyristor, photoswitch, light-activated silicon controlled switch || light-activated SCS, light-fired thyristor, light-triggered thyristor
чип,~а chip
безкорпусний ч. unpackaged chip
діодний ч. diode chip
кремнієвий ч. silicon chip
перевернутий ч. flip chip
ч. інтегрованої схеми integrated circuit chip