Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «self-extracting» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

file = [faɪl] 1. те́ка 2. файл || формува́ти/сформува́ти файл, організо́вувати/організува́ти файл; зберіга́ти у фа́йлі // to open a ~ відкри́ти файл; to reset a ~ верта́тися до поча́тку фа́йлу; to scratch a ~ зни́щити (ліквідува́ти) файл 3. ряд; ни́зка; шере́га 4. мн. архі́в; картоте́ка || здава́ти/зда́ти (вво́дити/вве́сти́) до архі́ву
• ~ under the cursor
= файл під курсо́ром
• accountable ~
= обліко́вний файл
• accounting ~
= обліко́вий файл
• active ~
= акти́вний файл
• amendment(s) ~
= файл по́правок
• archival-quality ~
= архі́вний файл
• archive ~
= архі́вний файл; файл-архі́в
• archived ~
= заархіво́ваний файл
• autoexecute ~
= автомати́чно вико́нуваний файл
• backup ~
= резе́рвний файл; резе́рвна ко́пія фа́йлу
• batch ~
= паке́тний файл; кома́ндний файл для робо́ти в паке́тному режи́мі
• catalog(u)ed ~
= (за)каталого́ваний файл
• chained ~
= ланцюго́вий (ланцюжко́вий) файл
• change ~
= файл змін
• chapter ~
= файл о́пису ро́зділу (в якому містяться посилання на потрібні тексти, ілюстрації і т.ін.)
• checkpoint ~
= файл контро́льної то́чки
• circular ~
= циркуля́рний файл (нові записи затирають найдавніші)
• closed ~
= за́мкнений (закри́тий) файл
• command ~
= кома́ндний файл
• configuration ~
= конфігураці́йний файл (з даними про конфігурацію системи)
• context ~
= файл конте́ксту мере́жі (інформація про топологію мережі)
• crunched ~
= сти́снений файл
• data ~
= файл да́них
• dead ~
= 1. невикористо́вний файл, ме́ртвий файл 2. втра́чений файл;
• design ~
= проє́ктний файл, файл проє́ктних да́них
• destination ~
= файл результа́тів
• detail ~
= файл операти́вної інформа́ції, пото́чний файл
• direct(-access) ~
= файл прямо́го до́ступу
• directory ~
= довідко́вий файл; катало́г
• disk ~
= ди́сковий файл, файл на ди́ску
• display ~
= диспле́йний файл (для зберігання екранної інформації)
• drawing ~
= файл о́пису кре́сленика
• electronic reminder ~
= електро́нна (довідко́ва) картоте́ка
• encrypted ~
= зашифро́ваний файл
• executable ~
= кома́ндний файл, вико́нуваний (виконо́вний) файл
• existing ~
= ная́вний файл
• external ~
= зо́внішній файл
• father ~
= найпе́рша (початко́ва) ве́рсія фа́йлу
• fixed-length record ~
= файл із за́писами фіксо́ваної довжини́
• flat ~
= двови́мірний файл
• font ~
= файл шрифті́в
• garbled ~
= спотво́рений (перекру́чений) файл
• hidden ~
= захо́ваний файл (що його ім’я не видно в каталозі файлів)
• hierarchical ~
= ієрархі́чний файл
• image ~
= файл зобра́ження, файл заванта́жувального мо́дуля
• immutable ~
= ста́лий файл, файл лише́ на зчи́тування
• inactive ~
= неакти́вний файл
• incomplete ~
= непо́вний (несформо́ваний) файл (через нестачу місця в пам’яті)
• index ~
= і́ндексний файл
• indexed ~
= (про)індексо́ваний файл
• indexed sequential ~
= індекснопослідо́вний файл
• indirect ~
= непрями́й файл
• input ~
= входови́й файл
• internal ~
= вну́трішній файл
• inverted ~
= 1. інверто́ваний файл 2. предме́тний пока́жчик
• job ~
= файл завда́ння
• labeled ~
= позна́чений (заналичко́ваний) файл
• link ~
= файл зв’язкі́в
• linked ~
= зв’я́заний файл
• local ~
= файл лока́льного вузла́ мере́жі
• locked ~
= заблоко́ваний файл
• log ~
= систе́мний журна́л
• map ~
= файл розпо́ділу па́м’яті (між програмовими модулями)
• many-reel ~
= багатострічко́вий файл
• master ~
= 1. головни́й файл, файл нормати́вно-довідко́вої інформа́ції 2. головна́ картоте́ка
• master-program ~
= файл з основни́ми програ́мами
• module definition ~
= файл ви́значення (озна́чення) мо́дуля
• multivolume ~
= багатото́мний файл
• named disk ~
= вка́заний файл на ди́ску
• negative ~
= неґати́вний файл (що вміщує дані, дальше опрацювання яких з тих чи інших причин не дозволено
• object ~
= вихідни́й (початко́вий) файл (транслятора), об’є́ктний файл
• open ~
= відкри́тий файл
• output ~
= виходо́вий файл
• overlay ~
= оверле́йний файл
• private ~
= особи́стий (персона́льний) файл
• privileged ~
= привілейо́ваний файл, файл з висо́ким пріорите́том
• problem ~
= файл зада́чі (завда́ння), пробле́мний файл
• profile ~
= файл пара́метрів користувача́
• program ~
= файл програ́м, програ́мовий файл
• program information ~
= файл о́пису програ́ми
• project ~
= файл проє́кту
• protected ~
= захи́щений файл
• public ~
= загальнодосту́пний файл
• read-only ~
= файл (доступний) лише́ для чита́ння
• recorder ~
= реєстраці́йний файл
• remote ~
= відда́лений файл
• resource ~
= файл ресу́рсу
• response ~
= файл ві́дповіді (з іменами файлів, що їх треба опрацювати)
• run ~
= пото́чний (опрацьо́вуваний) файл
• scratch ~
= чорнови́й файл
• script ~
= файл сцена́рію
• self-extracting ~
= саморозгортни́й (саморозпако́вний) файл
• self-protected ~
= самозахи́щений файл, файл із самоза́хистом (від вірусів)
• sequential ~
= послідо́вний файл
• shareable (shared) ~
= спі́льний файл, файл спі́льного користува́ння (спі́льного до́ступу)
• source ~
= вихідни́й (початко́вий) файл
• spill ~
= розрі́знений файл (записаний у розрізнених ділянках пам’яті)
• spool ~
= бу́ферний файл
• squeezed ~
= сти́снений (проф. спресо́ваний) файл
• stream-oriented ~
= пото́ковий файл, потокозорієнто́ваний файл
• system ~
= систе́мний файл
• tagged ~
= позна́чений (заналичко́ваний) файл
• temporary ~
= тимчасо́вий файл
• text ~
= текстови́й файл
• transaction ~
= 1. файл змін 2. файл транса́кцій
• typed ~
= типізо́ваний файл
• undamaged ~
= непошко́джений файл
• unlinked ~
= незв’я́заний файл
• unnamed ~
= нена́званий файл, файл без на́зви, безіме́нний файл
• unopened ~
= невідкри́тий файл
• unstructured ~
= неструктуро́ваний файл да́них; файл неструктуро́ваних да́них
• unstuffed ~
= розархіво́ваний файл (окремо виведений з архіву, без розкривання решти файлів)
• untyped ~
= не типізо́ваний файл
• update ~
= оно́влюваний файл
• visible ~
= 1. ви́дний файл 2. картоте́ка з ви́дними фа́йлами
• volatile ~
= мінли́вий (ча́сто змі́нюваний) файл
• wallpaper ~
= реєстраці́йний файл
• work ~
= робо́чий файл

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

self-extracting (про файл) саморозгортни́й
[ˌsεlfɪk'stræktɪŋ]
file I 1. файл || фа́йловий □ to open/close a ~ відкри́ти/закри́ти файл(а) 2. те́(ч)ка; швидкозшива́ч || те́(ч)ковий 3. (мн.) картоте́ка || картоте́ковий || склада́ти//‌скла́сти картоте́ку; зано́сити//‌зане́сти [вво́дити//‌вве́сти] до картоте́ки 4. ни́зка; шере́га || низко́вий; шере́говий
[faɪl]
active ~ = акти́вний файл
amendment ~ = файл змін
archived ~ = заархіво́ваний файл
backup ~ = резе́рвний [дублюва́льний] файл, резе́рвна ко́пія фа́йлу
batch ~ = паке́тний файл; кома́ндний файл
change ~ = файл змін
closed ~ = закри́тий файл
data ~ = файл да́них
detail ~ = файл специфіка́цій
document ~ = файл да́них
external ~ = зо́внішній файл
father ~ = вихідни́й файл, вихідна́ ве́рсія фа́йлу
flat ~ = про́сто організо́ваний файл
hidden ~ = схо́ваний файл
inerasable ~ = нести́рний файл
input ~ = файл початко́вих да́них
internal ~ = вну́трішній файл
master ~ = основни́й [головни́й] файл
multivolume ~ = багатотомо́вий файл
non-erasable ~ = нести́рний файл
open ~ = відкри́тий файл
output ~ = файл кінце́вих да́них [результа́тів]
problem ~ = файл зада́чі
program ~ = програмо́вий файл
protected ~ = захи́щений файл
scratch ~ = робо́чий [чернетко́вий] файл
self-extracting ~ = саморозгортни́й файл
spool ~ = бу́ферний файл
stream(‑oriented) ~ = пото́ковий файл
system ~ = систе́мний файл
temporary ~ = тимчасо́вий файл
text ~ = те́кстовий файл
update ~ = файл змін
work ~ = робо́чий файл

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

саморозгортни́й (про файл) self-extracting
файл (-у) file □ відкри́ти/‌закри́ти —(а) to open/close a file; створи́ти —(а) to create a file; зни́щити —(а) to delete a file; об’єднувати —и to merge files
акти́вний ~ = active file
багатотомо́вий ~ = multivolume file
бу́ферний ~ = spool file
вихідни́й ~ = father file
відкри́тий ~ = open file
вну́трішній ~ = internal file
головни́й ~ = (бази даних) master file
~ да́них = data [document] file; (початкових) input file; (кінцевих) output file
долу́чений ~ = attached file; (в е-пошті) attachment
дублюва́льний ~ = backup file
заархіво́ваний ~ = archived file
~ зада́чі = problem file
закри́тий ~ = closed file
захи́щений ~ = protected file
~ змін = amendment [change, update] file
зо́внішній ~ = external file
про́сто організо́ваний ~ = flat file
~ кінце́вих да́них = output file
кома́ндний ~ = batch file
нести́рний ~ = inerasable [non(-)erasable] file
основни́й ~ = master file
паке́тний ~ = batch file
пото́ковий ~ = stream(-oriented) file
~ початко́вих да́них = input file
програмо́вий ~ = program file
резе́рвний ~ = backup file
~ результа́тів = output file
робо́чий ~ = 1. work file 2. (чернетковий) scratch file
саморозгортни́й ~ = self-extracting file
систе́мний ~ = system file
~ специфіка́цій = detail file
схо́ваний ~ = hidden file
те́кстовий ~ = text file
тимчасо́вий ~ = temporary file

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

саморозпакувальний || самодобувний (напр., архів) self-extracting інф