Знайдено 8 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «scrolling» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

scrolling = ['skrəʊlɪŋ] прокру́чування (інформації на екрані дисплея, зокрема під час записування нового рядка); прокру́тка; скро́лінг // ~ through пере́гляд шля́хом прокру́чування, пере́гляд прокру́чуванням; ~ to a necessary place прокру́чування до потрі́бного мі́сця
• continuous ~
= непере́рвне прокру́чування
• flicker-free ~
= спові́льнене прокру́чування без бли́мання
• full-window ~
= повновіко́нне прокру́чування, прокру́чування зі зсу́вом на по́вне вікно́
• line ~
= прокру́чування рядка́
• pan ~
= пла́вне прокру́чування
• single-line ~
= порядко́ве прокру́чування (рядок за рядком)
• smooth ~
= пла́вне прокру́чування (пікселями, а не рядками)
• text ~
= прокру́чування те́ксту; скро́лінг те́ксту
bar = [bɑ:] 1. стри́жень 2. ба́лка 3. сму́га 4. ши́на 5. ламе́ль 6. прямоку́тник (на блок-схемі) 7. ри́ска над бу́квою
• cross ~
= попере́чна ри́ска
• cursor ~
= за́йчик курсо́ра
• diagonal ~
= подві́йна скісна́ ри́ска, подві́йний слеш, си́мвол "//"
• error ~
= вус (що вказує значення похибки експерименту на графіку)
• execution ~
= пока́жчик вико́нуваної кома́нди
• fraction ~
= дробова́ ри́ска
• graduated ~
= (про)ґрадуйо́вана ліні́йка
• highlight ~
= сму́жка підсві́чування
• histogram ~
= сто́впчик гістогра́ми
• horizontal scroll ~
= сму́жка горизонта́льного прокру́чування
• interchangeable ~
= змі́нна друкува́льна шта́нга
• measuring ~
= мі́рча (вимі́рювальна) ліні́йка
• menu ~
= сму́га (рядо́к) меню́, горизонта́льне меню́
• negation ~
= знак запере́чення
• print ~
= друкува́льна шта́нга
• scanning ~
= вибира́льний прямоку́тник; (прямоку́тний) за́йчик
• scroll(ing) ~
= сму́жка прокру́чування (на екрані дисплея)
• slider ~
= ліні́йка з бігунко́м
• space ~
= кла́віш(а) інтерва́лів (про́білів)
• title ~
= рядо́к (ліні́йка) за́голо́вка
• type ~
= друкува́льна шта́нга
• vertical ~
= вертика́льна ри́ска
• vertical scroll ~
= сму́жка вертика́льного прокру́чування
region = ['ri:dʒən] 1. матем. о́бласть 2. діля́нка; регіо́н 3. сфе́ра (діяльності тощо)
• ~ of acceptability
= діапазо́н прийня́тності; о́бласть прийня́тних зна́чень
• ~ of convergence
= о́бласть збі́жності
• ~ of a search
= о́бласть (діапазо́н) по́шуку
• ~ of variation
= о́бласть змі́нювання
• background ~
= фо́нова о́бласть
• boundary ~
= межова́ о́бласть
• bounded ~
= обме́жена о́бласть
• clipping ~
= зо́на зрі́зу (зріза́ння)
• critical ~
= крити́чна о́бласть
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) о́бласть
• forbidden ~
= заборо́нена о́бласть
• foreground ~
= пріорите́тна о́бласть
• fundamental ~
= фундамента́льна о́бласть
• handle ~
= топ. о́бласть ру́чки
• measurable ~
= вимірна́ о́бласть
• object ~
= предме́тна о́бласть
• scrolling ~
= о́бласть прокру́чування
• spherical ~
= сфери́чна о́бласть
• stable ~
= стабі́льна о́бласть
• symmetric ~
= симетри́чна о́бласть
• synclastic ~
= синкласти́чна о́бласть
• transition ~
= о́бласть перехо́ду
• transitional ~
= промі́жна о́бласть
• unstable ~
= нестабі́льна о́бласть
• zero-free ~
= безнульова́ о́бласть, о́бласть без нулі́в

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

scrolling пересува́ння//‌пересу́нення [прокру́чування//‌прокру́чення] о́бразу/зобра́ження (на екрані)
['skrəʊlɪŋ, 'skroʊlɪŋ]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

пересува́ння//‌пересу́нення 1. movement, motion; travel 2. (саморух) locomotion 3. (зміщення) displacement 4. (зсув) shift(ing) 5. (на інше місце) relocation 6. (міґрація) migration
~ вбік = lateral displacement/‌movement
~ впере́д = progression
~ наза́д = retraction
~ о́бразу = (на екрані) scrolling
~ па́лива = (в активній зоні реактора) fuel motion
прокру́чування//‌прокру́чення 1. (повертання, обертання) turn(ing), rotating див. тж крутіння 2. (пересування образу/зображення на екрані) scrolling

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

перегортання turning over, leafing; scrolling інф
п. сторінки дисплея display page scrolling
прокручування (напр., на екрані) scrolling, rolling, thumbing; (паперу в принтері) slewing, skipping; (обертання) turning, rotating
вертикальне п. vertical scrolling
п. зображення image scrolling інф
п. інформації на екрані rolling
п. сторінок (у текстовому редакторі) page turning
п. тексту (на екрані) scrolling
п. паперу paper scrolling
п. пунктів меню (на екрані) menu scrolling інф
п. рядків line scrolling