Знайдено 71 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «scope» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

arugula [əˈruːɡələ -jʊl-, -jəl-] n
    ру́кола; роке́т-сала́т горо́дній; еру́ка посівна́, індау посівний, каки́шник; гірчиця дика Обговорення статті
okra [ˈəʊkrə ˈɒk-, амер. ˈoʊkrə] n
    бот. (Hibiscus esculentus) окра, ба́мія (їстівна́); гібі́ск їстівни́й; діал. баня, ґомбо, окро Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

-scope [-skɘʋp] у складних словах має значення прилад для спостереження, огляду;
  microscope мікроскоп, telescope телескоп.
scope [skɘʋp] n
1. межі, рамки;
  the ~ for investment можливості для капіталовкладень;
  the ~ of smb’s knowledge широта чиїхось знань;
  that is beyond my ~ я тут некомпетентний;
  we wonder at the ~ of the Greek intellect нас вражає широта кругозору стародавніх греків;
2. масштаб, розмах, сфера, поле (діяльності);
  the ~ of fire військ. поле обстрілу;
  the ~ of smb’s activities сфера чиєїсь діяльності;
  the ~ of a scientific work масштаб наукової роботи;
3. можливість, простір, свобода (дій);
  to seek ~ for one’s energies шукати можливість застосування своєї енергії;
  he has full, free ~ to act йому надано повну свободу дій;
4. кінцева мета; задум; основна ідея;
5. мор. довжина випущеного якірного ланцюга;
6. (скор. від microscope) мікроскоп;
7. (скор. від telescope) телескоп.
scope sight [skɘʋpˈsaɪt] n військ. оптичний приціл.
gain [geɪn] v

  to ~ in strength and scope зростати вглиб і вшир;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

вол||я2 (свобода) liberty, freedom;
відпускати на ~ю to set free, to set at liberty, to liberate; (рабів) to manumit;
давати ~ю пристрасті to let loose one’s passions;
давати ~ю уяві to give rein/the reins to one’s imagination;
дати повну ~ю перен. to give free rein/full scope;
не обмежувати ~ю to give a free hand;
він на ~і he is free, he is at large;
не дай серцю ~і, бо сам будеш у неволі master your passion, lest it masters you.
діапазон 1. муз. diapason, range;
голос великого ~у voice of great range;
2. перен. (обсяг, спектр) range, scope; spread;
~ знань intellectual scope;
~ прибутковості yield spread;
~ цін range of prices;
3. тех. range, band;
~ хвиль рад. wave band.
кол||о1 ім.
1. circle; round; мат. circle, circumference; (об’їзний шлях) detour;
~о пошани lap of honour;
полярні ~а Polar circles;
рухатися по ~у to circle, to move in a circle;
по другому ~у розм. for the second time, once more;
ходити по ~у розм. to go the rounds;
2. ел. (electric) circuit;
~о аварійного захисту safety circuit;
3. (ділянка, сфера) sphere, range; scope;
~о діяльності sphere of activity;
широке ~о питань wide range of questions/problems;
4. (у танці та ін.) ring, circle;
стати в ~о to form a ring;
5. перен. (товариство, компанія) circle; coterie; мн. (суспільні групи) circles, quarters;
вибране ~о (людей) select circle, the few;
впливові ~а influential quarters (circles);
літературні ~а literary set (circles, world).
компетен||тність, компетенція competence;
це поза моєю ~цією this is out of my sphere/line, this is beyond my scope (юр. cognizance), it is outside my competence.
круговид scope, horizon, range, reach, sweep.
обся||г volume, scope, amount; (див. тж об’єм);
~г виробництва (production) output, volume of production;
~г грошової маси money stock;
~г знань extent of knowledge;
~г капіталовкладень volume of capital investments;
~г продажу volume of sales;
збільшуватися в ~зі to expand.

ПРИМІТКА: У значенні обсяг синоніми scale і volume розрізняються за додатковою характеристикою поняття, яке вони передають. Scaleмасштаб, мірило, a volumeоб’єм, обсяг, маса. В інших значеннях ці слова не є синонімічними.

охоплення reach, scope, coverage, girth;
організаційне ~ organizational scope.
простір 1. space; (свобода, роздолля) scope; ampleness, spaciousness, extend, extension, expanse; розм. elbowroom;
безповітряний ~ vacuum;
мертвий ~ військ. dead space;
космічний ~ (outer) space;
повітряний ~ air space;
порожній ~ void;
на широкому просторі over a widespread area;
боязнь простору мед. agoraphobia;
нема простору no elbowroom;
2. перен. range, full play;
це дає широкий ~ діяльності it gives ample scope/full play to.
розмах 1. swing;
2. (крил) wingspread, wingspan;
3. перен. (діяльності, подій) range, scope, amplitude;
революційний ~ scope/range of the revolutionary movement;
титанічний ~ titanic scope;
набути широкого ~у to assume wide scope.
розум mind, wit, intellect, intelligence, reason;
гнучкий ~ mobile mind;
гострий ~ sharp intelligence, keen wit;
живий ~ plastic mind;
проникливий ~ penetrating mind;
широкий ~ а mind of wide scope;
у нього на це ~у не вистачить he has not the wit to do it;
великі вчинки є свідченням великого ~у great actions speak great minds;
взятися за ~ розм. to come to one’s senses, to become wiser;
зводити з ~у to drive mad, to madden;
кожна голова свій ~ має so many men so many minds;
не робіть з розгоном, але з ~ом cross the stream where it is the shallowest;
не сповна ~у to have rats in the attic;
хитрощі ‒ ~ дурня cunning is the fool’s substitute for wisdom;
хто людей питає, той ~ має he who questions nothing learns nothing;
якби той ~, що опісля прик. wise after event.
свобод||а freedom, liberty;
~а дій freedom of action, discretion;
повна ~а дій full/free scope;
~а друку liberty of press; a зборів freedom of meeting;
~а совісті liberty of conscience, religious liberty;
~а слова freedom of speech;
у того, хто втрачає ~у, вже більше нічого втрачати if we lose our freedom, we have nothing to lose.

ПРИМІТКА: Синонімом до слова freedom є liberty. Freedom має на увазі відсутність обмежень чи репресій, а liberty підкреслює попередню неволю або обмеженість свободи в минулому, наприклад: freedom of speech свобода слова; freedom of the press свобода преси; to get one’s liberty здобути волю; to defend one’s liberty захищати свою свободу.

сфер||а (у різн. знач.) sphere; перен. тж realm, range, scope, domain, demesne;
небесна ~а астр. celestial sphere;
~а впливу політ. sphere of influence;
~а дії field of operation/activity;
бути у своїй ~і to be on one’s own ground;
це лежить не в моїй ~і this is out of my sphere/domain/line;
вищі ~и the higher/upper spheres;
у вищих ~ах in the leading society.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

scope = контекст {?}, охоплення {?}, сфера дії {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

scope = [skəʊp] 1. о́бласть ді́ї, сфе́ра; про́стір // to be beyond (outside) the ~ of вихо́дити/ви́йти за ме́жі 2. ро́змах 3. о́кіл 4. масшта́б 5. конте́кст
• ~ of a problem
= о́бсяг зада́чі
• ~ of a procedure
= конте́кст процеду́ри
• default ~
= уста́вний конте́кст і́мені
• disjoint ~s
= неперети́нні о́бласті ді́ї
• dynamical ~
= динамі́чний конте́кст
• enclosing ~
= охо́плювальний конте́кст
• function ~
= конте́кст фу́нкції
• global ~
= глоба́льний конте́кст
• local ~
= лока́льний конте́кст
• visibility ~
= о́бласть ви́дності; сфе́ра ви́дності
beyond = [bɪ'jɒnd] за (межею), по той бік; по́за // ~ comparison не до порівня́ння; ~ (one’s) comprehension незбагне́нний, по́за ме́жами (чийогось) розумі́ння; ~ description неописо́вний; ~ doubt по́за су́мнівом; ~ dispute безпере́чно; ~ expectations по́над сподіва́ння; ~ question безсумні́вно; ~ the reach (of) недося́жний (для); to go ~ the scope (of) вихо́дити/ви́йти за ме́жі (чогось)
operator = ['ɒpəreɪtə] 1. опера́тор (математичний) 2. знак опера́ції 3. опера́тор (людина)

• scope (resolution) ~
= опера́ція виявля́ння із конте́ксту (явного заданого об’єкта)
resolution = [ˌrɛzə'lu:ʃn] 1. вирізня́льна (розді́льна, розрізня́льна) зда́тність 2. сту́пінь деталіза́ції 3. розклада́ння/розкла́дення (вектора тощо); ро́зклад 4. лог. резолю́ція 5. резольве́нта 6. ро́зв’язок (проблеми)

• scope ~
= виявля́ння за конте́кстом

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

-scope -скоп (у складних словах передає значення візуа́льний при́лад)
scope 1. ме́жі; діяпазо́н; о́бсяг; о́бласть 2. масшта́б; сфе́ра (дії, застосування тощо)
[skəʊp, skoʊp]
• ~ of application = ме́жі застосува́ння
• ~ of a theory ме́жі [ра́мки] тео́рії ■ beyond the ~ of the theory по́за ме́жами тео́рії; within the ~ of the theory = в ме́жах тео́рії
beyond 1. за; по́за ■ ~ (one’s) comprehension незбагне́нний, по́за ме́жами (чийогось) розумі́ння; ~ doubt по́за су́мнівом; ~ (the) reach недося́жний; ~ reclaim невипра́вний; ~ the scope of the theory по́за ра́мками тео́рії 2. по́над ■ ~ expectations по́над сподіва́ння; ~ measure по́над мі́ру, надмі́рно

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

діяпазо́н (-у) 1. range ▪ в усьо́му —і over the whole range 2. (смуга) band 3. (проміжок) interval 4. (межі) span 5. (колірний, звуковий) gamut 6. (діяльности) scope 7. (обсяг) extent
масшта́б (-у) 1. scale (1 до 10 – 1 to 10) ▪ збі́льшувати ~ to scale up; зме́ншувати ~ to scale down; перерахо́вувати до і́ншого [ново́го] —у to rescale, (вгору/вниз) to scale up/down 2. (множник) scale factor 3. (розмах, межі) scope 4. (інструмент) gage [gauge]; measuring [comparing] rule
меж|а́ 1. (у просторі) boundary ▪ на —і́ at the boundary 2. (поділу середовищ) interface 3. (лінія) boundary line 4. (области) border (line), borderline 5. (обрис) outline, contour ▪ познача́ти —у́ to outline; (кілками тощо) to stake out 6. (перимет(е)р описаної фігури) circumscription 7. (край) edge, margin, verge 8. (фронт) frontier 9. (границя, матем.) bound, limit 10. (максимальне чи мінімальне значення фізичної величини) limit ▪ ви́ще/ни́жче —і́ above/below the limit; встано́влювати —у́ to set a limit 11. (завершення, закінчення) termination 12. (поріг) threshold 13. (бар’єр) barrier 14. (припинення процесу, відтинання) cutoff 15. (діяпазон, інтервал значень, мн.) range; scope; interval; limits ▪ вихо́дити за —і to fall outside the limits; (норми) to overrange; (теорії) to go beyond the scope (of the theory); (теми) to go beyond the subject; (перевищувати) to exceed, to overshoot; (перевершувати) to transcend the limits; (переходити) to transgress; не вихо́дити за —і to be confined (in); досягти́ —і́ to attain the boundary [limit;] перехо́дити —і to transgress; по́за —ами (чогось) outside (smth); (діяпазону) outside the range; по́за —ами дося́жности beyond the reach; по́за —ами (чийогось) розумі́ння beyond (one’s) comprehension; у —ах (чогось) within the range/limits (of), in the range (від A до B – from A to B), over (smth), within; (діяпазону) within the range; у —ах двох ме́трів (від) within two meters (of); у —ах дося́жности within the reach of (smth); у —ах по́хибки експериме́нту within the (limits of) experimental error; у —ах тео́рії within the framework of the theory; у вузьки́х —ах within narrow limits; у широ́ких —ах over a wide range; у розу́мних —ах within reasonable bounds 16. (протяжність, обсяг, мн.) extent 17. (области утримування, мн.) confines

—і застосува́ння = range [scope, field] of application; (матем.) application domain

—і тео́ріїу —х тео́рії within the framework [scope] of the theory; по́за —ми тео́рії = beyond the scope of the theory
о́блас|ть 1. region див. тж ділянка 2. (матем.) domain 3. (просторова) space 4. (із чітко визначеними межами) zone див. тж зона 5. (площа) area 6. (проміжок) interval, segment 7. (діяпазон) range; scope 8. (царина, галузь) realm, field, sphere

~ застосо́вування = range [scope, field] of application; (матем.) application domain
о́бся|г (-у) 1. (межі) range, scope 2. (кількість) amount 3. (розмір) size ▪ у по́вному —зі full-scale, full-sized 4. (зона дії тощо) coverage 5. (обшир) extent 6. (місткість) capacity 7. (вміст) content(s)
про́стір (-тору) 1. space 2. (місце тж) room (на, для – for) 3. (ділянка) field, area 4. (обсяг) scope, range, extent 5. (відстань) distance 6. (проміжок) spacing 7. (прозір) clearance, gap
ра́м|ка 1. frame ▪ у —ці framed 2. (облямівка) border 3. (область застосування, мн.) framework, scopeу —ах тео́рії within the framework/scope of the theory; по́за —ами тео́рії beyond the scope of the theory 4. (межі, мн.) limits
ро́змах (-у) 1. (гойдання) swing 2. (подвійна амплітуда) double [peak-to-peak] amplitude 3. (кривої тощо) spread 4. (крил тощо) span 5. (мех.) range 6. (обсяг) scope; extent 7. (діяпазон) range (of variation)
сфе́р|а 1. (матем.) sphere 2. (куля) ball, orb див. тж куля 3. (царина, галузь) realm, field, scope, circle 4. (компетенція) province 5. (напрям діяльности) direction

~ дія́льности = province; scope; field (of activity), sphere of activity
тео́р|ія 1. theory ▪ в ме́жах —ії within the scope of a theory; по́за ме́жами —ії beyond the scope of a theory; розви́нути [розроби́ти, створи́ти] —ію to develop a theory 2. (на відміну від практики) theoretics

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007 (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

369 economies of scope
економія на охопленні; економія через охоплення économies de gamme
[fr] Diversifikationsvorteile; Verbundvorteile

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

безумо́вний (-на, -не)* unconditional, absolute, categorical;
  безумо́вність (-ности [-ності]) f absoluteness, certainty, unconditional scope or manner.
за́мір (-ру) m aim, intention, design, project, purpose, end, scope:
  осягну́ти за́міри, to accomplish one’s designs, obtain one’s purpose;
  без за́міру, unintentionally.
мета́ (-ти́) f goal, aim, objective, target:
  стріля́ти до мети́ (в мету́), to shoot at a target;
  моя́ одино́ка мета́, my sole object;
  його́ промо́ва ма́є на меті́ …, the scope (aim) of his speech is …;
  на бли́зьку мету́, at close range;
  досягти́ своє́ї мети́, to attain one’s goal (end, objective).
на́мір (-ру) m intention, purpose, design, project, intent, aim, scope:
  з на́міром, on purpose, by design, intentionally;
  повзя́ти на́мір, to conceive or form a design (purpose);
  зміни́ти на́мір, to change one’s mind;
  осягну́ти на́міри, to attain one’s ends.
по́ле (-ля) n field; ground; scope (of vision);
  по́ле дія́льности [дія́льності], field of activity;
  чи́сте (широ́ке) по́ле, open field (space);
  бойове́ по́ле, or по́ле би́тви, battlefield, battleground;
  вишиття́ на бі́лому по́лі, embroidery on a white background.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

вол||я2 ім. ж. (свобода) liberty, freedom

дати повну ~ю перен. to give free rein/full scope
границ||я ім. ж. border, frontier; тж. (часто природна) boundary; (межа) limit, bound, boundary; (лінія між) line (between); (поріг) threshold; (масштаб, межі розмаху) scope; мат. limit

~я маркетингу scope of the market
~я обробної промисловості scope of manufacturing
~я обстеження scope of the survey
діапазон ім. ч. range, тех. band; (обсяг, спектр) gamut, spectrum; (розмах) scope; тж. scope; (рамки) bracket

~ знань intellectual scope
ефект ім. ч. (вплив) effect, impact; (результат) result, мн. consequences; (вигода) benefit; мн. театр. effects

~ диверсифікації economies of scope
компетенці||я ім. ж. competence; (коло повноважень) jurisdiction, authority, (комісії) reference, terms of reference; (здатність у якості когось) capacity

виходити за межі ~ї to fall out of competence, to be outside (one’s) competence/beyond one’s scope
кругоз||ір ім. ч. outlook, range of interests/vision; (розмах, перспектива) horizon, scope, prospect
масштаб ім. ч. scale, scope; (рівень) standard
обсяг ім. ч. volume, scope, amount; (● див. тж. об’єм)

~ вимог scope of the claim
~ винаходу scope of the invention
~ виправлень (поправок) scope of amendment

~ зобов’язань за контрактом scope of the contract

~ ліцензії scope of the licence
~ ліцензування scope of licensing

~ патентування scope of patenting

~ послуг scope of services

~ претензій scope of the claim

~ робіт з побутового обслуговування населення scope of public services for the population
~ робіт, що підлягають виконанню amount/scope/volume of work to be done, workload
підприємств||о ім. с. enterprise, business, undertaking; (завод, фабрика) factory, plant, works, mill; (особл. в сфері послуг) establishment; (як частина фірми – виробничий підрозділ) manufacturing/operating division, production unit, shop

велике ~о large(-scale)/big/sizeable enterprise, undertaking of a wide scope, big business, major concern
предмет ім. ч. object, thing; (річ, виріб) article; (виріб, одиниця комплекту) piece, item; (договору тощо) object; (договору, позову тощо) subject; (тема) subject, topic, theme; (обговорення) matter, topic; (цикл знань) subject; (торгівлі) article; (дисципліна викладання) subject

~ і метод політичної економії scope and method of political economy
прост||ір ім. ч. expanse, spaciousness; space; (воля, роздолля) freedom, scope; (місце для чогось) room; ampleness, spaciousness, extend, extension, expanse; розм. elbow-room; (велика ділянка земної поверхні) territory, area; (проміжок між чимсь) space; перен. range, full play

це дає широкий ~ір діяльності it gives ample scope/full play to.
рамк||а ім. ж. frame; мн. (межі) limits, bounds; (організації тощо) framework (sg.)

~а огляду scope of (the) survey
розмах ім. ч. (охоплення, масштаб) scope, range, extent, spread

згортати (нарощувати, обмежувати, розширювати) ~ (чогось) to narrow (to increase, to restrict, to broaden/to expand/to extend/to widen) the scope (of smth)
набути широкого ~у to assume a wide scope.
розмір ім. ч. (величина чогось в одному або декількох вимірах) size; (габарити) dimensions, measurements; (величина грошової суми) amount; ек. rate, scale; (обсяг, маса) volume; (мірка, номер взуття, одягу) size; (ступінь, розмах, обсяг) extent, scale; (кількість) quantity; (припустимий, граничний) ceiling (on); (граничнийприбуток тощо) margin, limit

~ ринку scope of the market
склад2 ім. ч. (сукупність елементів, структура, склад) composition, makeup, structure; (побудова) constitution; (сполука, суміш) mixture, compound; mix; (сукупність людей) complement; staff; (склад організації тощо, члени, членство) membership, composition, (чисельність) strength

класифікаційний або номенклатурний ~ обробної промисловості scope of manufacturing
сфер||а ім. ж. sphere; (область тж.) field, realm, domain, line, range, scope

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

обсяг ім. = volume; amount; size; scope;

• ~ домагання = scope of a claim;
• ~ обов’язків = scope of duties;
• ~ повноважень = limits of authority; scope of powers;
• ~ поняття = scope of a concept;
• ~ права = scope of a right;
рамця [рамці] ім. = scope; frame; framework; limits;

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

scope простір; широчінь; масштаб; межі; рамки; сфера; можливість
s. of the problem широчінь [межі, масштаб] проблеми [питання]

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

довжина length; (напр., кабелю) scope; (відстань) distance; (далекість, протяжність) range
індикатор,~а indicator, display; (сигнальний) annunciator

і. колового огляду circular-scan indicator, plan-position indicator, p-indicator, PPI scope

радіолокаційний і. radar indicator, radar display, radar scope
контекст,~у context; environment, scope інф
обсяг,~у (розмір) size; (місткість) capacity; (діапазон) extent; (межі) range, scope

о. випробувань extent of test, scope of testing

о. задачі scope of problem

о. формули винаходу (стосовно патентів) scope of claims
пристрій,~рою device; (апарат) apparatus, arrangement; (обладнання) facility, equipment, installation; (механізм) mechanism, machine, gear; (засіб) means; (блок) unit; (вимірювальний) instrument; (електричний) appliance

індикаторний п. display unit, indicator (unit); (radar) scope рлк
режим,~у mode, regime; (поведінка) behaviour || behavior амр; (умови) conditions мн; (роботи) performance, operation, duty; (розклад) routine

екранний р. screen mode, scope mode

осцилографічний р. scope mode
розмах,~у (подвійна амплітуда) peak-to-peak amplitude, double amplitude, swing; (протяжність) gauge; (напр., кривої) spread; (обсяг) scope, extent; (діапазон) range; amplitude excursion, peak-to-peak (excursion), span звз
синхронізування synchronizing, synchronization, clocking, timing (clock), holding, locking, phasing, triggering; (напр., магнетофону) cueing; (кадрова) framing тлб

с. осцилографа (oscillo)scope triggering
сума sum; (загальна) total, aggregate; (кількість) amount; (сукупність) scope

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

сфе́ра, -ри = area, domain, field, scope, sector, province
• с. діалогі́чних висло́влювань = domain of dialogical utterances/expressions
• с. монологі́чних висло́влювань = domain of monologic utterances/expressions
• с. офіці́йних висло́влювань = domain of official expressions
• с. письмо́вих висло́влювань = domain of written expressions
• с. прива́тних висло́влювань = domain of personal/individual/private utterances
• с. сти́лю = stylistic scope
• с. у́сних висло́влювань = domain of utterances