Знайдено 21 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «rydberg» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

atom а́том || а́томний
['ætəm, 'æt̬əm]
~ at rest = а́том у ста́ні спо́кою
acceptor ~ = а́том-акце́птор, акце́пторний а́том
adsorbed ~ = (за)адсорбо́ваний а́том
annular ~ = (х.) а́том ци́клу
antiprotonic ~ = антипрото́нний а́том
artificial ~ = шту́чний [синтезо́ваний] а́том
asymmetric ~ = (х.) асиметри́чний а́том
attached ~ = приє́днаний а́том
backbone ~ = а́том головно́го ланцюга́ (полімеру)
Bohr ~ = Бо́рів а́том, Бо́рова моде́ль а́тома
bombarded ~ = бомбо́ваний а́том
bombarding ~ = бомбува́льний а́том
bound ~ = зв’я́заний а́том
bridging ~ = містко́вий а́том
carrier ~ = а́том-носі́й, носі́йний а́том,
central ~ = (х.) центра́льний а́том
charmonium ~ = чармо́нієвий а́том
closed-shell ~ = а́том із запо́вненими (електро́нними) оболо́нками
constituent ~ = конституе́нтний а́том, а́том-складни́к (молекули)
coordinating ~ = координаці́йний а́том
core ~ = (х.) корінни́й а́том
decayed ~ = розпа́лий а́том
diastereotopic ~ = діястереото́пний а́том
diffusing ~ = дифундівни́й а́том
displaced ~ = змі́щений [дислоко́ваний] а́том
donor ~ = а́том-до́нор, до́норний а́том
dopant ~ = а́том леґува́льної до́мішки
doubly ionized ~ = дві́чі йонізо́ваний а́том
eclipsed ~ = (х.) зату́лений а́том
energetic ~ = високоенергети́чний а́том, а́том з висо́кою ене́ргією
excited ~ = збу́джений а́том
exotic ~ = екзоти́чний а́том
fast ~ = швидки́й а́том
fissile ~ = поді́льний а́том
fissionable ~ = поді́льний а́том
fissioned ~ = поді́лений а́том
fission-product ~ = а́том-проду́кт по́ділу
foreign ~ = сторо́нній [домішко́вий] а́том
free ~ = ві́льний а́том
fully ionized ~ = цілко́м йонізо́ваний а́том
ground-state ~ = а́том у основно́му ста́ні
hadronic ~ = гадро́нний а́том
heavy ~ = важки́й а́том
heterotopic ~ = гетерото́пний а́том
homotopic ~ = гомото́пний а́том
host-crystal ~ = а́том основно́го криста́лу, вла́сний а́том
hot ~ = гаря́чий а́том, високоенергети́чний а́том
hydrogen ~ = а́том во́дню
hydrogen-like ~ = воднеподі́бний а́том
hyperonic ~ = гіперо́нний а́том
hypervalent ~ = гіпервале́нтний а́том
implanted ~ = імпланто́ваний а́том
impurity ~ = домішко́вий а́том
interstitial ~ = міжву́зловий [прони́клий] а́том, атом прони́кнення
intrinsic ~ = вла́сний а́том
ionized ~ = йонізо́ваний а́том
isoelectronic ~s = ізоелектро́нні а́томи
kaonic ~ = К-мезоа́том, као́нний а́том
knock(ed‑)on ~ = ви́битий а́том
labeled ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чений а́том
lattice ~ = ґратко́вий а́том, а́том ґра́тки
leptonic ~ = лепто́нний а́том
light ~ = легки́й а́том
low-energy ~ = низькоенергети́чний а́том
mesic ~ = мезоа́том, мезо́нний а́том
mesonic ~ = мезоа́том, мезо́нний а́том
metastable ~ = метастабі́льний а́том
multiply ionized ~ = багаторазо́во йонізо́ваний а́том
muonic ~ = мюо́нний а́том
nascent ~ = утво́рюваний а́том (у перебігу процесу)
nearest neighbor ~ = найбли́жчий сусі́дній а́том
neighbor ~ = сусі́дній а́том
neutral ~ = нейтра́льний а́том
next nearest neighbor ~ = сусі́дній че́рез одно́го а́том
nonexcited ~ = незбу́джений а́том
nuclear ~ = Резерфо́рдів а́том
one-electron ~ = одноелектро́нний [воднеподі́бний] а́том
open-shell ~ = а́том з незапо́вненими (електро́нними) оболо́нками
ortho ~ = ортоа́том
parent ~ = вихідни́й [перви́нний] а́том; ба́зисний а́том
peripheral ~ = перифері́йний а́том
pionic ~ = пі-мезоа́том, піо́нний а́том
primeval ~ = (косм.) пе́рвісний а́том
product ~ = а́том-проду́кт
projectile ~ = налітни́й [бомбува́льний] а́том
pseudoasymmetric ~ = (х.) псевдоасиметри́чний а́том
radiating ~ = випромі́нний а́том
recoil ~ = відру́шений [відрухо́вий] а́том
reference ~ = (х.) рефере́нтний а́том
regular ~ = (тт) реґуля́рний а́том
Rutherford nuclear ~ = Ре́зерфордів а́том, Ре́зерфордова (ядро́ва) моде́ль а́тома
Rydberg ~ = Ри́дберґів а́том
sigma minus (hyperonic) ~ = си́гма-мі́нус гіперо́нний а́том
singly ionized ~ = одноразо́во йонізо́ваний а́том
slow ~ = пові́льний а́том
stable ~ = стабі́льний а́том
stationary ~ = нерухо́мий а́том
stranger ~ = сторо́нній [домішко́вий] а́том
stripped ~ = обде́ртий атом (що не має зовнішніх електронів)
substitutional ~ = а́том-засту́пник, а́том-замісни́к, заступа́льний [замі́щувальний] а́том
subsurface ~ = приповерхне́вий а́том
surface ~ = поверхне́вий а́том
tagged ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чений а́том
target ~ = а́том-міше́нь, бомбо́ваний а́том
Thomas-Fermi ~ = а́том То́маса-Фе́рмі
tracer ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чений а́том
two-electron ~ = двоелектро́нний а́том
unexcited ~ = незбу́джений а́том
constant 1. конста́нта, ста́ла (величина́) || конста́нтний □ to calibrate a ~ то́чно (за)фіксува́ти зна́чення конста́нти 2. (за)фіксо́ване число́ 3. ста́лий □ asymptotically ~ асимптоти́чно ста́лий; piecewise ~ відти́нко́во ста́лий 4. незмі́нний
['kɒnstənt, 'kɑːn-]
~ of aberration = конста́нта абера́ції
~ of the cone = конста́нта коні́чної проє́кції
~ of gravitation = ґравітаці́йна конста́нта
~ of a measuring instrument = конста́нта мі́рчого при́ладу
~ of motion = інтеґра́л ру́ху
~ of multiplication = структу́рна конста́нта
~ of precession = конста́нта преце́сії
~ of proportionality (сталий) коефіціє́нт пропорці́йности
~ of spin-orbit interaction = конста́нта спін-орбіто́вої взаємоді́ї
~ of transformation = конста́нта перетво́рення
absolute refractive ~ = абсолю́тний показни́к зало́млювання
absolute-stability ~ = конста́нта абсолю́тної стабі́льности
absorption ~ (стала) вби́рність; (сталий) коефіціє́нт вбира́ння [поглина́ння]
additional ~ = додатко́ва [допомі́жна́] конста́нта
additive ~ = адити́вна конста́нта
anharmonic ~ = конста́нта ангармоні́зму
anisotropy ~ = конста́нта анізотропі́ї
apparent-stability ~ (х.) конста́нта умо́вної [ефекти́вної, позі́рної] стабі́льности
arbitrary ~ = дові́льна конста́нта
astronomical ~ = астрономі́чна конста́нта
atomic ~ = а́томна [фундамента́льна] конста́нта
autoprotolysis ~ = конста́нта автопрото́лізу
auxiliary ~ = допомі́жна́ конста́нта
Avogadro ~ = конста́нта Авоґа́дро
boiling ~ = ебуліоскопі́чна конста́нта
bare coupling ~ = го́ла конста́нта зв’язку́
Boltzmann ~ = Бо́льцманова конста́нта
bond force ~ (х.) силова́ конста́нта зв’язку́
calibration ~ = калібрува́льна конста́нта
capillary ~ = капіля́рна конста́нта
character ~ = си́мвольна конста́нта
chemical ~ = хемі́чна конста́нта
chemical-equilibrium ~ = конста́нта хемі́чної рівнова́ги
compliance ~ = пружна́ конста́нта (коефіцієнт в узагальненому законі Гука)
conditional-stability ~ (х.) конста́нта умо́вної [ефекти́вної, позі́рної] стабі́льности
cosmical ~ = космі́чна конста́нта
cosmological ~ = космологі́чна конста́нта
Cotton-Mouton ~ = конста́нта Ко́тона-Му́тона
coupling ~ = конста́нта взаємоді́ї; конста́нта зв’язку́
critical ~s = крити́чні конста́нти (максимальна температура, тиск і питомий об’єм скраплювання газу)
cryoscopic ~ = кріоскопі́чна конста́нта
Curie ~ = конста́нта Кюрі́
curvature ~ = конста́нта кривини́
damping ~ = конста́нта вгамо́вування [заспоко́ювання, демпфува́ння]
decay ~ = конста́нта (радіоакти́вного) ро́зпаду
dielectric ~ = діелектри́чна конста́нта
diffusion ~ = конста́нта [(сталий) коефіціє́нт] дифу́зії
dimensional ~ = розмі́рнісна конста́нта
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна конста́нта
disintegration ~ = конста́нта (радіоакти́вного) ро́зпаду [дезінтеґра́ції]
dissociation ~ = конста́нта дисоція́ції
distributed ~ = незосере́джений пара́мет(е)р
distribution ~ = конста́нта розпо́ділу
dressed coupling ~ = одя́гнена конста́нта зв’язку́
ebullioscopic ~ = ебуліоскопі́чна конста́нта
effective anisotropy ~ = ефекти́вна конста́нта анізотропі́ї
effective-stability ~ (х.) конста́нта умо́вної [ефекти́вної, позі́рної] стабі́льности
elastic ~ = пружна́ конста́нта (коефіцієнт в узагальненому законі Гука)
electric ~ (ді)електри́чна конста́нта, діелектри́чна прони́кність ва́кууму
electrodynamic ~ = електродинамі́чна конста́нта
electrolytic dissociation ~ = конста́нта електро́лізної дисоція́ції
electromagnetic ~ = електромагне́тна конста́нта, шви́дкість сві́тла в ва́куумі
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нна конста́нта
emission ~ = емісі́йна конста́нта
empirical ~ = емпіри́чна конста́нта
Eötvös ~ = Е́твешева конста́нта
equilibrium ~ = конста́нта рівнова́ги
Euler’s ~ = О́йлерова конста́нта
fast-time ~ = мала́ конста́нта ча́су
fine-structure ~ = конста́нта тонко́ї структу́ри
first radiation ~ = пе́рша радіяці́йна конста́нта (8phc2)
fitted ~ = ді́брана конста́нта
fixed ~ (за)фіксо́вана конста́нта
force ~ 1. (мех.) коефіціє́нт верта́льної си́ли 2. (фх) силова́ конста́нта, конста́нта взаємо́дії
Frank’s ~ = Фра́нкова конста́нта
friction ~ = конста́нта тертя́
Fröhlich ~ = Фре́ліхова конста́нта
fundamental ~ = універса́льна [фундамента́льна] конста́нта (фізична)
galactic ~ = галакти́чна конста́нта
galvanometer ~ = конста́нта ґальвано́метра
gas(‑law) ~ = га́зова конста́нта
geocentric (gravitational) ~ = геоцентри́чна ґравітаці́йна конста́нта
grating ~ (опт.) конста́нта дифракці́йної ґратни́ці
gravitation(al) ~ = ґравітаці́йна конста́нта
Grüneisen ~ = Ґрю́найзенова конста́нта
Hall ~ = Го́лова конста́нта
heliocentric (gravitational) ~ = геліоцентри́чна ґравітаці́йна конста́нта
Hubble ~ = Га́блова конста́нта
hydrolysis ~ = конста́нта гідро́лізу
hyperfine(‑structure) ~ = конста́нта надтонко́ї структу́ри
imaginary ~ = уя́вна конста́нта
instrument ~ = конста́нта (мірчого) при́ладу
integer ~ = ці́ла [цілочислова́] конста́нта
integration ~ = конста́нта інтеґрува́ння
interpolation ~ = конста́нта інтерполюва́ння
intrinsic ~ = власти́ва конста́нта
ionization ~ = конста́нта йоніза́ції
Kármán ~ = Ка́рманова конста́нта
Kerr ~ = Ке́рова конста́нта
lag ~ = коефіціє́нт запі́знювання [затри́мки]
lattice ~ = ґратко́ва конста́нта, конста́нта ґра́тки, пара́мет(е)р [пері́од] ґра́тки (кристалічної)
literal ~ = лі́терна конста́нта
lumped ~ = зосере́джений пара́мет(е)р
Madelung ~ = Ма́делунґова конста́нта
magnetic ~ = магне́тна конста́нта, магне́тна прони́кність ва́кууму
magnetic-anisotropy ~ = конста́нта магне́тної анізотропі́ї
material ~ = матерія́льна конста́нта
microscopic elastic ~ = мікроскопі́чна пружна́ конста́нта
molal ~ = моля́льна конста́нта
molar ~ = моля́рна конста́нта
molar gas ~ = моля́рна га́зова конста́нта
multiplication ~ 1. коефіціє́нт мно́ження [розмно́жування] (нейтронів) 2. (матем.) структу́рна конста́нта
multiplicative ~ = ста́лий мно́жник, мультиплікати́вна конста́нта
Nernst ~ = Не́рнстова конста́нта
nondimensional ~ = безрозмі́рнісна конста́нта
normalization ~ = нормува́льна конста́нта, конста́нта нормува́ння
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва конста́нта
numerical ~ = числова́ конста́нта
nutation ~ = конста́нта нута́ції
phase ~ = фа́зова конста́нта
phenomenological ~ = феноменологі́чна конста́нта
photoelectric ~ = фотоелектри́чна конста́нта
physical ~ = фізи́чна конста́нта
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чна конста́нта
Planck(’s) ~ = Пла́нкова конста́нта
planetocentric gravitational ~ = планетоцентри́чна ґравітаці́йна конста́нта
Poisson ~ = Пуасо́нова конста́нта
process ~ = конста́нта проце́су
propagation ~ 1. конста́нта поши́рювання (коливань у середовищі) 2. (х.) конста́нта зроста́ння (молекульного ланцюжка)
proportionality ~ (сталий) коефіціє́нт пропорці́йности
quantum ~ = ква́нтова конста́нта
radiation ~ = радіяці́йна конста́нта
rate ~ (х.) конста́нта шви́дкости (хемічної реакції)
radioactive-decay ~ = конста́нта (радіоактивного) ро́зпаду
Rayleigh ~ = конста́нта Ре́йлі [Реле́єва конста́нта]
reaction rate ~ (фх) конста́нта шви́дкости реа́кції
reactor time ~ = часова́ конста́нта (ядерного) реа́ктора
real ~ = ді́йсна конста́нта
renormalization ~ = конста́нта перенормо́вування
renormalized coupling ~ = перенормо́вана конста́нта взаємоді́ї
rotational ~ = оберто́ва конста́нта
Rydberg ~ = Ри́дберґова конста́нта
screening ~ = конста́нта екранува́ння (заряду ядра)
second radiation ~ = дру́га радіяці́йна конста́нта (hc/k)
sedimentation ~ = конста́нта осіда́ння
shielding ~ = конста́нта екранува́ння
solar ~ = сонце́ва конста́нта
Sommerfeld (fine-structure) ~ = Зо́мерфельдова конста́нта
spring ~ = конста́нта пружи́ни
stability ~ = конста́нта стабі́льности
stiffness ~ = пружна́ конста́нта (коефіцієнт в узагальненому законі Гука)
structure ~ = конста́нта структу́ри
time ~ = часова́ конста́нта, конста́нта ча́су
transformation ~ (яф) конста́нта (радіоакти́вного) ро́зпаду
unified atomic mass ~ = уніфіко́вана а́томна ма́сова конста́нта (1/12 m12C)
universal ~ = універса́льна [фундамента́льна] конста́нта
vacuum dielectric ~ = діелектри́чна конста́нта ва́кууму
Verdet ~ = конста́нта Верде́
vibrational ~ = коливна́ конста́нта
vibronic ~ = вібро́нна конста́нта
wavelength ~ (ел.) фа́зова конста́нта
Weiss ~ = Ва́йсова конста́нта
Wien ~ = Ві́нова конста́нта
world ~ = світова́ конста́нта
curve 1. крива́ (лінія); гра́фік 2. ви́гин; закру́глення 3. лека́ло 4. вигина́ти(ся)//‌ви́гнути(ся); криви́ти(ся)/‌скри́влювати(ся)//‌скриви́ти(ся), перекри́влювати(ся)//‌перекриви́ти(ся) □ to ~ in [inward(s)] вгина́тися//‌у(ві)гну́тися 5. (про лінію) загина́ти(ся)//‌загну́ти(ся)
[kɜːv, kɜːrv]
~ of constant breadth = крива́ ста́лої ширини́
~ of constant curvature = крива́ ста́лої кривини́
~ of constant slope = крива́ ста́лого на́хилу
~ of degree n = крива́ поря́дку n
~ of double curvature = крива́ подві́йної кривини́
~ of growth 1. (астр.) крива́ зроста́ння 2. (яф) крива́ накопи́чування
~ of inflection points = крива́ пере́гинів
~ of intersection = крива́ пере́тину
~ of the nth order = крива́ поря́дку n
~ of pursuit = крива́ гони́тви [переслі́дування]
~ of shortest descent = крива́ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску, брахістохро́на
~ of steepest descent = крива́ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску, брахістохро́на
absorption ~ = крива́ поглина́ння [вбира́ння]
absorption-frequency ~ = крива́ частотозале́жности поглина́ння
acnodal cubic ~ = крива́ тре́тього поря́дку з ізольо́ваною то́чкою
adiabatic ~ = адіяба́та, адіяба́тна крива́
algebraic ~ = алґебри́чна крива́
altitude ~ = висо́тна крива́
amplitude ~ = ампліту́дна крива́
amplitude-response ~ = ампліту́дна характери́стика
anacamptic ~ = відбива́льна [дзерка́льна] крива́
anaclastic ~ = зало́млювальна [анакласти́чна] крива́
anallagmatic ~ = аналагмати́чна крива́
analytic ~ = аналіти́чна крива́
anhysteretic magnetization ~ = негістере́зна [безгістере́зна] крива́ магнетува́ння
antipedal ~ = антиподе́ра
apolar ~ = аполя́рна крива́
ascending ~ = висхідна́ крива́
asymptotic ~ = асимпто́та, асимптоти́чна крива́
atomic volume ~ = крива́ а́томних о́б’є́мів (залежности атомних об’ємів елементів від атомних номерів)
average ~ through experimental points = усере́днена крива́ (прове́дена) за до́слідними то́чками
ballistic ~ = балісти́чна крива́
base ~ (опт.) ба́зова лі́нія
bell(‑shaped) ~ = дзвонува́та [дзвоноподі́бна] крива́
best performance ~ = оптима́льна (робо́ча) характери́стика
Bethe-Slater ~ = крива́ Бе́те-Сле́йтера
B-H ~ = крива́ магнетува́ння
bicorn ~ = дворо́га крива́
binodal ~ = двову́злова [бінода́льна] крива́
bipartite ~ = двогі́лкова крива́
biquartic ~ = крива́ во́сьмого поря́дку
bitangent(ial) ~ = дводоти́чна [дві́чі доти́чна] крива́ (with distinct points of contact – з різними точками дотику)
Bloch ~ = Бло́хова крива́
Bragg (ionization) ~ = Бре́ґова крива́
branch ~ = лі́нія [крива́] галу́ження
branched ~ = розгалу́жена лі́нія [крива́]
calibration ~ = ґрадуюва́льна [калібрува́льна] крива́
Cassini ~ = касинія́на, крива́ Каси́ні
causal ~ = причино́ва крива́
caustic ~ = кау́стика, каусти́чна крива́
characteristic ~ = характеристи́чна крива́, (графі́чна) характери́стика
charging ~ = крива́ насна́жування/заряджа́ння
closed ~ = зі́мкнена крива́
coexistence ~ = крива́ фа́зової рівнова́ги, кри́ва співіснува́ння фаз
Collver-Hammond ~ = крива́ Ко́лвера-Ге́монда
compound ~ (матем.) скла́дена крива́
compression ~ = крива́ стиска́ння, компресі́йна крива́
concave ~ = у(ві)гну́та крива́
concentration ~ = концентраці́йна крива́
confocal ~ = співфо́кусна крива́
conjugate ~ = спря́жена крива́
contact ~ = лі́нія до́тику (of two surfaces – двох поверхонь)
continuous ~ = непере́рвна крива́
convex ~ = опу́кла крива́
cooling ~ = крива́ холо́нення; крива́ охоло́джування
corrected ~ = уто́чнена [ви́правлена, скориго́вана] крива́
correction ~ = поправко́ва крива́
correlation ~ = кореляці́йна крива́
cosine ~ = косинусо́їда
creep ~ = крива́ по́взкости
crunodal ~ = крива́ з подві́йною то́чкою
cubic ~ = кубі́чна крива́, крива́ тре́тього поря́дку
cuspidal ~ = ка́спова крива́, крива́ з то́чкою заго́стрення [ка́спом]
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] крива́
cycloidal ~ = цикло́їдна крива́
Darwin ~ = Да́рвінова крива́
dash(ed) ~ = штрихова́ крива́
decay ~ 1. крива́ (радіоакти́вного) ро́зпаду 2. крива́ згаса́ння
decomposable ~ = розпадна́ крива́ (що розпадається на кілька частин)
deformation ~ = деформацієнапру́гова крива́, крива́ деформа́цій, крива́ напругозале́жности деформа́ції
delta-shaped ~ = дельтоподі́бна крива́
demagnetization ~ = крива́ демагнетува́ння [знемагнето́вування, відмагнето́вування, розмагнето́вування]
derived ~ = похідна́ крива́
descending ~ = спадна́ [низхідна́] крива́
devil’s ~ = чо́ртова крива́
dextrorse ~ = правоза́крутова крива́, крива́ з пра́вим за́крутом
diametral ~ = дія́метрова крива́
dispersion ~ = крива́ диспе́рсії, дисперсі́йна крива́
distribution ~ = крива́ розпо́ділу
dot ~ = крапко́ва крива́
dot-dash ~ = крапко́во-штрихова́ крива́
dotted ~ = крапко́ва крива́
double ~ = подві́йна крива́
double-humped ~ = двого́рба крива́
double-peaked ~ = двопі́кова крива́, крива́ з двома́ ма́ксимумами
drawing ~ = лека́ло
dynamic magnetization ~ = динамі́чна крива́ магнетува́ння
dynamic resonance ~ = динамі́чна резона́нсна крива́
easement ~ = перехі́дна́ крива́ (між лініями різної кривини)
efficiency ~ = крива́ вида́тности
eight ~ = крива́ у фо́рмі ві́сімки
elastic ~ (мех.) пружна́ лі́нія
electrocapillary ~ = електрокапіля́рна крива́
empirical ~ = емпіри́чна крива́
envelope ~ = обвідна́ (крива́)
enveloping ~ = обвідна́ (крива́)
equal-illumination ~ = ізолю́кса
equidistant ~ = еквідиста́нта, еквідиста́нтна лі́нія
equilibrium ~ = рівннова́жна крива́
equipotential ~ = еквіпотенція́льна крива́
equiprobability ~ = рівноймові́рнісна крива́, крива́ рі́вних імові́рностей
equitangential ~ = рівнодоти́чна крива́
error(‑distribution) ~ = крива́ по́хибок
excitation ~ = крива́ [фу́нкція] збу́джування
expansion ~ = крива́ розши́рювання
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] крива́
exponential ~ = експоненці́йна [показнико́ва] крива́
extrapolated ~ (з)екстрапольо́вана крива́
extrapolation ~ = екстраполяці́йна крива́, крива́ екстраполя́ції
faired ~ = усере́днена крива́
figure-of-eight ~ = ві́сімка, крива́ у фо́рмі ві́сімки
first derived ~ = похідна́ крива́
fitted ~ = допасо́вана [апроксимаці́йна] крива́
flat ~ = пло́ска [насти́льна] крива́
flow ~ (фіз. плинів) реологі́чна крива́/характери́стика
focal ~ = кау́стика
fractal ~ = фракта́льна [рекурси́вна] крива́
fracture ~ = крива́ [діягра́ма] руйнува́ння
frequency-dependence ~ (of smth) = крива́ частотозале́жности (чогось)
frequency-response ~ = часто́тна характери́стика
funicular ~ = мотузко́ва крива́
Gaussian ~ = ґаусія́н, ґаусо́їда, Ґа́усова крива́
generic ~ = спі́льна крива́
geodesic ~ = геодези́чна лі́нія
geodesic(ally) parallel ~ = геодези́чно парале́льна лі́нія
globoidal ~ = глобо́їдна крива́
glow ~ (яф) крива́ світі́ння
growth ~ 1. крива́ зроста́ння 2. (яф) крива́ накопи́чування
helical ~ = ґвинтова́ лі́нія
higher-order ~ = крива́ ви́щого поря́дку
higher plane ~ = пло́ска крива́ ви́щого поря́дку
highest-order ~ = крива́ найви́щого поря́дку
homothetic ~s = гомоте́тні [поді́бні] криві́
humped ~ = крива́ з горбо́м [ма́ксимумом]
hypergeodesic ~ = гіпергеодези́чна крива́
hysteresis ~ = гістере́зна крива́
identical ~s = іденти́чні криві́
image ~ = о́браз криво́ї
indentation ~ = діягра́ма втиска́ння інде́нтора, крива́ індентува́ння
inflectional ~ = крива́ пере́ги́нів
integral ~ = інтеґра́льна крива́
interpolation ~ = інтерполяці́йна крива́, крива́ інтерполя́ції
intersection ~ = крива́ пере́тину
inverse ~ = обе́рнена [інве́рсна] крива́ (of a given curve – даної кривої)
inversion ~ = крива́ інве́рсії, інверсі́йна крива́
ionization ~ = крива́ йоніза́ції
irreducible ~ = незвідна́ крива́
isochromatic ~ = ізохро́ма, ізохрома́та
isodose ~ = ізодо́зова крива́, ізодо́за
isodynamic ~ = ізодина́ма
isoflux ~ = ізолі́нія пото́ку
isoptic ~ = ізопти́чна крива́
isostatic ~ = ізоста́та
light ~ (астр.) крива́ бли́ску (світила)
limit(ing) ~ = грани́чна крива́
load-stretch ~ = крива́ навантагозале́жности ро́зтягу
locus ~ = годо́граф
logarithmic ~ = логаритмі́чна крива́
logistic ~ = логісти́чна крива́
logocyclic ~ = строфо́їда, логоциклі́чна крива́
loxodromic ~ = локсодро́ма, локсодро́мна крива́
L-shaped ~ = Г-поді́бна крива́; L-поді́бна крива́
luminescence relaxation ~ = релаксаці́йна крива́ світі́ння
luminosity ~ 1. (опт.) крива́ ви́дности, крива́ (відносної) спектра́льної чутли́вости (ока) 2. (астр.) крива́ [фу́нкція] сві́тности
magnetization ~ = крива́ магнетува́ння
master ~ 1. ґрадуюва́льна [взірце́ва] крива́ 2. (геол.) пале́ткова крива́
mean ~ = крива́ (прове́дена за то́чками) сере́дніх зна́чень
Meyer atomic volume ~ = Ма́єрова крива́ а́томних о́б’ємів
minimal ~ = мініма́льна крива́
nonclosed ~ = незі́мкнена крива́
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна крива́
normal ~ = норма́льна крива́
normalization ~ = нормува́льна крива́, крива́ нормува́ння
normalized ~ (з)нормо́вана крива́
normal magnetization ~ = крива́ магнетува́ння
nth-degree ~ = крива́ n-го поря́дку
nth-order ~ = крива́ n-го поря́дку
open ~ = незі́мкнена крива́
optical depth ~ = опти́чна глибина́ поглина́ння [вбира́ння]
orbiform ~ = крива́ ста́лої ширини́
orbital ~ = орбіто́ва крива́, крива́ орбі́ти
pangeodesic ~ = пангеодези́чна крива́
parametric ~ = параметри́чна [пара́метрова] крива́
parametrized ~ = спараметр(из)о́вана крива́
particle distribution ~ = крива́ розпо́ділу части́нок
particle-size distribution ~ = крива́ ґранулометри́чного скла́ду
particle-velocity distribution ~ = крива́ розпо́ділу части́нок за шви́дкостями
Paschen ~ = Па́шенова крива́
peaked ~ = крива́ з пі́ком [го́стрим ма́ксимумом]
pedal ~ = поде́ра
performance ~ = робо́ча характери́стика
phase ~ = фа́зова крива́
photopic luminosity ~ = крива́ де́нної ви́дности
piecewise-analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна крива́
piecewise-smooth ~ = відти́нко́во гла́дка крива́
planar ~ = плана́рна [площи́нна, пло́ска] крива́
plane ~ = пло́ска крива́
plane cyclic ~ = пло́ска циклі́чна [циклова́] крива́
polar ~ = поля́ра
polynomial ~ = поліно́мна крива́
polytropic (compression) ~ = політро́па
potential(‑energy) ~ = потенція́льна крива́
power ~ 1. степене́ва крива́ (with exponent n – з показником n) 2. (стат.) крива́ поту́жности
pressure-dependence ~ (of smth) = крива́ тискозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від ти́ску
pressure-versus-smth ~ = крива́ зале́жности ти́ску від чогось
pressure-versus-temperature ~ = крива́ температурозале́жности ти́ску, крива́ зале́жности ти́ску від температу́ри
pressure-versus-time ~ = крива́ часозале́жности ти́ску, крива́ зале́жности ти́ску від ча́су
probability distribution ~ = крива́ розпо́ділу ймові́рностей
pursuit ~ = крива́ гони́тви [переслі́дування]
quartic ~ = крива́ четве́ртого поря́дку
quintic ~ = крива́ п’я́того поря́дку
reaction ~ = крива́ реа́кції
rectifiable ~ = спрямна́ крива́
reduced ~ = зве́дена крива́
reducible ~ = звідна́ крива́
reflecting ~ = відбива́льна [дзерка́льна] крива́
regression ~ = крива́ реґре́сії
regular ~ = реґуля́рна крива́
relaxation ~ = релаксаці́йна крива́, крива́ релакса́ції
remarkable ~ = визначна́ крива́
resonance ~ = резона́нсна крива́
response ~ 1. крива́ ві́дгуку (середовища) 2. крива́ [характери́стика] чутли́вости (приладу)
resultant ~ = вислідна́ крива́
reverse ~ S-поді́бна крива́
Rhodes-Wohlfarth ~ = крива́ Ро́удса-Во́льфарта
root locus ~ = корене́вий годо́граф
rotation ~ of a galaxy = крива́ оберта́ння гала́ктики
Rydberg-Klein-Rees ~ = крива́ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
Sargent ~ = Са́рджентова крива́
saturation ~ = крива́ наси́чування
sawtooth ~ = пилча́ста [пиля́ста] лі́нія/крива́
second-order ~ = крива́ дру́гого поря́дку
sectionally-analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна крива́
sectionally-smooth ~ = відти́нко́во гла́дка крива́
sensitivity ~ = крива́ чутли́вости
serpentine ~ = змії́ста [серпанти́нова] крива́, агвіне́я
sigmoid(‑shaped) ~ = сигмо́їдна [сигмоподі́бна] крива́
similar ~s = одна́ко́ві криві́
simple ~ = про́ста́ крива́
simple closed ~ = про́ста́ за́мкнена крива́
sine ~ = синусо́їда
singular ~ = синґуля́рна крива́
sinistrorse ~ = лівоза́крутова крива́, крива́ з лі́вим за́крутом
slip ~ = ко́взова крива́, крива́ ко́взу
smooth ~ = гла́дка [гладе́нька, пла́вна] крива́
smooth(en)ed ~ = згла́джена крива́
snake-like ~ = змії́ста крива́
solid ~ = суці́льна крива́
solidus ~ = со́лідус, крива́ [лі́нія] со́лідусу
solubility ~ = крива́ розчи́нности
solution ~ = інтеґра́льна крива́
space ~ = просторо́ва крива́
spatial ~ = просторо́ва крива́
spectral ~ = спектра́льна крива́
spectral-distribution ~ = крива́ спектра́льного розподілу
spectral luminous efficiency ~ (опт.) крива́ (відносної) спектра́льної чутли́вости (ока)
spectroscopic ~ of growth (яф) спектроскопі́чна крива́ накопи́чування
spherical cyclic ~ = сфери́чна циклі́чна крива́
spinodal ~ = спінода́льна крива́
spiric ~ = спіри́чна крива́
standard ~ 1. станда́ртна [етало́нна] крива́ 2. калібрува́льна крива́
steep ~ = стрімка́ [крута́] крива́
strengthening ~ = крива́ змі́цнювання
stress-strain ~ = деформацієнапру́гова крива́, крива́ деформа́цій, крива́ напругозале́жности деформа́ції
stress-versus-time ~ = крива́ часозале́жности напру́ги [напру́ження]
strongly ascending ~ = стрімковисхідна́ крива́
strongly descending ~ = стрімкоспадна́ крива́
sublimation ~ = крива́ субліма́ції [ви́згону]
sum ~ = сума́рна крива́
support(ing) ~ = опо́рна крива́
survival ~ (яф) крива́ вижива́ння
tame ~ = про́ста́ крива́
tangent ~ = танґенсо́їда; доти́чна крива́ [лі́нія]
tangential ~ = доти́чна крива́ [лі́нія]
temperature-dependence ~ (of smth) = крива́ температурозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від температу́ри
temperature-versus-pressure ~ = крива́ тискозале́жности температу́ри, крива́ зале́жности температу́ри від ти́ску
temperature-versus-smth ~ = крива́ зале́жности температу́ри від чогось
temperature-versus-time ~ = крива́ часозале́жности температу́ри, крива́ зале́жности температу́ри від ча́су
theoretical ~ = теорети́чна крива́
threshold ~ = поро́гова крива́
time-dependence ~ (of smth) = крива́ часозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від ча́су
transcendental ~ = трансценде́нтна крива́
transition ~ = перехі́дна́ крива́ (між лініями різної кривини)
transversal ~ = трансверса́льна крива́
tricircular ~ = трициркуля́рна крива́
triple ~ = потрі́йна крива́
truncated ~ = утя́та крива́
twisted ~ = закру́чена [непло́ска] крива́
unicursal ~ = унікурса́льна крива́
universal resonance ~ = універса́льна резона́нсна крива́ (для електричного кола)
velocity-versus-time ~ = крива́ часозале́жности шви́дкости, крива́ зале́жности шви́дкости від ча́су
viscosity ~ (фіз. плинів) крива́ (зале́жности) в’я́зкости (від температу́ри)
walk ~ = крива́ блука́ння
wavy ~ = хвиля́ста крива́ [лі́нія]
working ~ of a counter = характе́рна крива́ лічи́льника
y-versus-x ~ = крива́ зале́жности y від x
equation 1. рівня́ння □ the ~ yields that з рівня́ння виплива́є, що 2. рі́вність 3. фо́рмула 4. вирі́внювання//‌ви́рівняння 5. прирі́внювання//‌прирівня́ння
[ɪ'kweɪʒn]
~ capable of solution = розв’я́зне рі́вняння
~ for the energy = рі́вняння для ене́ргії
~ for the momentum = рі́вняння для кі́лькости ру́ху
~ for the quantity x = рівня́ння для величини́ x
~ in Cartesian coordinates = рівня́ння в Дека́ртових координа́тах
~ in dimensionless variables = рівня́ння з безрозмі́рнісними змі́нними
~ in polar coordinates = рівня́ння в поля́рних координа́тах
~ in several variables = рівня́ння з кількома́ змі́нними
~ of chemical equilibrium = рівня́ння хемі́чної рівнова́ги
~ of compatibility = рівня́ння згі́дности
~ of continuity = рівня́ння непере́рвности [нерозри́вности]
~ of a curve = рівня́ння криво́ї
~ of degree n = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го сте́пеня
~ of equilibrium = рівня́ння рівнова́ги
~ of fluid dynamics = рівня́ння плинодина́міки
~ of light = світлове́ рівня́ння, рівня́ння сві́тла
~ of mathematical physics = рівня́ння математи́чної фі́зики
~ of mixed type = рівня́ння змі́шаного ти́пу
~ of motion = рівня́ння ру́ху (in an external field – у зовнішньому полі)
~ of the nth degree = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го степеня
~ of order n = рівня́ння поря́дку n
~ of oscillations = рівня́ння колива́нь
~ of piezotropy = рівня́ння п’єзотропі́ї
~ of a plane = рівня́ння площини́
~ of projectivity = рівня́ння проєкти́вности
~ of a reaction = рівня́ння реа́кції
~ of state = рівня́ння ста́ну
~ of a straight line = рівня́ння прямо́ї
~ of a string = рівня́ння струни́
~ of string vibrations = рівня́ння колива́нь струни́
~ of a surface = рівня́ння пове́рхні
~ of thermodynamics = рівня́ння термодина́міки
~ of time = рівня́ння ча́су
~ solvable by radicals = рівня́ння, розв’я́зне в радика́лах
~ solvable for x = рівня́ння, розв’я́зне відно́сно x
~ with constant coefficients = рівня́ння зі ста́лими коефіціє́нтами
~ with an advanced argument = рівня́ння з випереджа́льним арґуме́нтом
~ with a delayed argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a deviating argument = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
~ with integral coefficients = цілочислове́ рівня́ння, рівня́ння з ці́лими коефіціє́нтами
~ with multiple roots = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
~ with n unknowns = [variables] рівня́ння з n невідо́мими [змі́нними]
~ with a retarded argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a small parameter = рівня́ння з мали́м пара́метром
~ with variable coefficients = рівня́ння зі змі́нними коефіціє́нтами
~ with zero right-hand part = рівня́ння без пра́вої части́ни, рівня́ння з нульо́вою пра́вою части́ною
Abel ~ = А́белеве рівня́ння (of the first/second kind – першого/другого роду)
additional ~ = додатко́ве рівня́ння
adiabatic ~ = рівня́ння адіяба́ти
adjoint ~ = спря́жене рівня́ння
affected ~ = рівня́ння з афе́ктом
affectless ~ = рівня́ння без афе́кту
age ~ = рівня́ння ві́ку (нейтрона)
algebraic ~ = алґебри́чне рівня́ння (of the nth degree – n-го степеня)
annual ~ = (астр.) річне́ рівня́ння
Appell ~ = Епе́леве [А́пелеве] рівня́ння
approximate ~ = набли́жене рівня́ння; набли́жена рі́вність
approximation ~ = апроксимаці́йне [набли́жувальне] рівня́ння
Arrhenius ~ = Аре́ніусове рівня́ння
associated ~ = приє́днане рівня́ння
asymptotic ~ = асимптоти́чне рівня́ння
auxiliary ~ = допомі́жне́ рівня́ння
balance ~ = рівня́ння рівнова́ги; рівня́ння бала́нсу
Balescu-Lenard ~ = рівня́ння Бале́ску-Ле́нарда
Barlow ~ = рівня́ння Ба́рлоу
barotropic ~ = баротро́пне рівня́ння
basic ~ = основне́ рівня́ння
BBGKY (Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon) ~s = (і)єра́рхія рівня́нь ББҐКІ (Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона)
beam ~ = рівня́ння прогина́ння ба́лки
Beattie and Bridgman ~ = рівня́ння Бі́ті-Бри́джмена
Beltrami ~ = рівня́ння Бельтра́мі
Benedict ~ (of state) = Бе́недиктове рівня́ння (ста́ну)
Bernoulli ~ = рівня́ння Берну́лі
Berthelot ~ = рівня́ння Бертло́
Bessel ~ = Бе́селеве рівня́ння
Bessel-Clifford ~ = рівня́ння Бе́селя-Клі́форда
Bethe-Goldstone ~ = рівня́ння Бе́те-Ґо́лдстоуна
Bethe-Salpeter ~ = рівня́ння Бе́те-Селпі́тера
bicubic ~ = бікубі́чне рівня́ння
bigrade ~ = двостепене́ве рівня́ння
biharmonic ~ = бігармоні́чне рівня́ння
binomial ~ = двочле́нне рівня́ння
Biot-Fourier ~ = рівня́ння Біо́-Фур’є́
biquadratic ~ = біквадра́тне рівня́ння
Blankenbecler-Sugar ~ = рівня́ння Бла́нкенбеклера-Шу́ґара
Bloch ~ = Бло́хове рівня́ння
Bloembergen ~ = Бло́мберґенове рівня́ння
Bogolyubov-de Gennes ~ = рівня́ння Боголю́бова-де Же́на
Boltzmann ~ = Бо́льцманове рівня́ння
Born-Mayer ~ = рівня́ння Бо́рна-Ма́єра
Boussinesq ~ = Бусине́скове рівня́ння
Brunauer-Emmett-Teller [BET] ~ = рівня́ння Бру́науера-Е́мета-Те́лера
Burgers ~ = Бю́рґерсове рівня́ння
Callan-Symanzik ~ = рівня́ння Ке́лена-Сима́нзика
Callendar ~ = Ке́лендерове рівня́ння
calorific ~ = калори́чне рівня́ння
canonical ~ = каноні́чне рівня́ння
Carnot-Clausius ~ = рівня́ння Карно́-Кла́узіуса
Cartwright-Littlewood ~ = рівня́ння Ка́ртрайта-Лі́тлвуда
Cauchy-Riemann ~ = рівня́ння Коші́-Ри́мана
Chaplygin ~ = рівня́ння Чапли́гіна
Chapman ~ = Че́пменове рівня́ння
Chapman-Enskog ~ = рівня́ння Че́пмена-Е́нскоґа
Chapman-Kolmogorov ~ = рівня́ння Че́пмена-Колмого́рова
characteristic ~ = 1. характеристи́чне рівня́ння 2. рівня́ння характери́стик
charge-transport ~ = рівня́ння перено́шення заря́ду
chemical ~ = 1. хемі́чне рівня́ння 2. рівня́ння хемі́чної реа́кції
chemical kinetic ~s = рівня́ння хемі́чної кіне́тики
chromatographic ~ = хроматографі́чне рівня́ння
Clairaut ~ = рівня́ння Клеро́
Clapeyron ~ = Клапейро́нове рівня́ння
classical ~ = класи́чне рівня́ння
Clausius ~ = Кла́узіусове рівня́ння
Clausius-Clapeyron ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Клапейро́на
Clausius-Mosotti ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті
Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
closing ~ = рівня́ння замика́ння (системи)
closure ~ = замика́льне рівня́ння
Colebrook ~ = Ко́улбрукове рівня́ння
collisionless ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння, рівня́ння (для системи) без зі́ткнень
collisionless kinetic ~ = беззіткненнє́ве кінети́чне рівня́ння
collisionless Vlasov ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння Вла́сова
color ~ = ко́лірне [хромати́чне] рівня́ння
combined ~s = систе́ма рівня́нь
combustion ~ = рівня́ння горі́ння
compatibility ~s = рівня́ння згі́дности
compatible ~s = згі́дні рівня́ння
complete ~ = по́вне рівня́ння
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жене рівня́ння
complicated ~ = складне́ рівня́ння (щодо розв’язування)
component ~ = 1. рівня́ння в компоне́нтах 2. рівня́ння для компоне́нти
condition(al) ~ = умо́вне рівня́ння; умо́вна рі́вність
connected ~s = сполу́чені [заче́плені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
conservation ~ = рівня́ння збере́ження
consistent ~ = розв’я́зне [несупере́чливе] рівня́ння
consistent ~s = згі́дні рівня́ння
constitution ~ = рівня́ння скла́ду (суміші)
constitutive ~ = 1. матерія́льне рівня́ння 2. (електродинамічне) рівня́ння ста́ну
constraint ~ = рівня́ння в’я́зі
continuity ~ = рівня́ння непере́рвности; рівня́ння нерозри́вности
convection ~ = рівня́ння конве́кції
convolution ~ = рівня́ння згорта́ння
Conwell-Weisskopf ~ = рівня́ння Ко́нвела-Ва́йскопфа
coupled ~s = сполу́чені [зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
coupled-channel ~ = (яф) рівня́ння (для) зв’я́заних кана́лів
coupling ~ = рівня́ння зв’язку́ [взаємоді́ї]
critical ~ = (яф) крити́чне рівня́ння, рівня́ння крити́чного ста́ну (ядерного реактора)
Crocco ~ = рі́вняння Кро́ко
cubic ~ = кубі́чне рівня́ння, рівня́ння тре́тього сте́пеня
cyclotomic ~ = рівня́ння по́ділу ко́ла
cylindric ~ = циліндри́чне рівня́ння
D’Alembert ~ = Даламбе́рове рівня́ння
Darboux ~ = рівня́ння Дарбу́
Darcy-Weisbach ~ = рівня́ння Да́рсі-Ва́йсбаха
de Broglie ~ = де-Бро́йлеве рівня́ння
Debye ~ = Деба́єве рівня́ння
decoupled ~s = несполу́чені [незче́плені] рівня́ння
defective ~ = рівня́ння з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́
deorbit ~ = відорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння схо́дження з орбі́ти
depressed ~ = рівня́ння з ме́ншим числом ко́ренів, ніж вихідне́
depressed ~ with lowered degree = рівня́ння зме́ншеного [зни́женого] сте́пеня
detailed-balance ~ = рівня́ння дета́льної рівнова́ги
determinantal ~ = 1. визначнико́ве рівня́ння (рівність визначника нулеві) 2. рівня́ння з визначника́ми
diagnostic ~ = діягности́чне рівня́ння
difference ~ = різнице́ве рівня́ння
difference-differential ~ = різнице́во-диференці́йне рівня́ння
differential ~ = диференці́йне рівня́ння (of the nth-order – порядку n, n-го порядку)
differential-delay ~ = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́ве рівня́ння
diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії
dimensional ~ = розмі́рнісне рівня́ння
dimensionality ~ = рівня́ння ро́змірности
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне рівня́ння
Diophantine ~ = Діофа́нтове рівня́ння
Dirac ~ = Дира́кове рівня́ння
Dirac-Hestenes ~ = рівня́ння Дира́ка-Ге́стенеса
disconnected ~s = несполу́чені [незче́плені, незв’я́зані] рівня́ння
dispersion ~ = дисперсі́йне рівня́ння, фо́рмула диспе́рсії
dissipation ~ = рівня́ння дисипа́ції, дисипаці́йне рівня́ння
dissipative ~ = рівня́ння з дисипа́цією, рівня́ння дисипати́вного проце́су
drift ~ = рі́вняння дре́йфу
Drude ~ = рівня́ння Дру́де
dual-substituent-parameter ~ = двопара́метрове рівня́ння впли́ву засту́пників
Duffing ~ = Да́фінґове [Ду́фінґове] рівняння
Duhem ~ = Дюге́мове рівня́ння
Duhem-Margules ~ = рівня́ння Дюге́ма-Ма́рґеліза
dynamic ~s = рівня́ння дина́міки
dynamical ~ = динамі́чне рівня́ння
Dyson ~ = Да́йсонове рівня́ння
Eddington (transfer) ~ = Е́динґтонове рівня́ння
Ehman [von Ehman] ~ = (фон‑)Е́манове рівня́ння
eigenvalue ~ = рівня́ння на вла́сні зна́чення
eikonal ~ = рівня́ння ейкона́лу
Einstein ~ = Айншта́йнове рівня́ння
electromagnetic field ~s = рівня́ння електромагне́тного по́ля
elliptic(‑type) ~ = еліпти́чне рівня́ння, рівня́ння еліпти́чного ти́пу
empirical ~ = емпіри́чне рівня́ння
energy(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження ене́ргії
energy-balance ~ = рівня́ння бала́нсу ене́ргії
entropy-production ~ = рівня́ння виробни́цтва ентропі́ї
equilibrium ~ = 1. рівня́ння рівнова́ги 2. рівнова́жне рівня́ння
equinox ~ = рівня́ння рівноде́ння
equivalent ~ = еквівале́нтне рівня́ння
error ~ = рівня́ння по́хибок
Euler ~ = О́йлерове рівня́ння
Euler-Lagrange ~ = рівня́ння О́йлера-Лаґра́нжа
evolution ~ = рівня́ння еволю́ції, еволюці́йне рівня́ння
exact differential ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зне рівня́ння
exponential ~ = показнико́ве рівня́ння
extended ~ = узага́льнене рівня́ння
exterior differential ~ = рівня́ння з зо́внішніми диференція́лами
Eyring ~ = А́йринґове [Е́йринґове] рівня́ння
Faddeev ~ = рівня́ння Фадде́ева
Fanning ~ = Фа́нінґове рівня́ння
Fick ~ = Фі́кове рівня́ння
field ~ = польове́ рівня́ння, рівня́ння для по́ля
finite-difference ~ = різнице́ве рівня́ння, рівня́ння зі скінче́нними різни́цями
first-order ~ = рівня́ння пе́ршого поря́дку
fitted ~ = емпіри́чне рівня́ння
flow ~ = рівня́ння пото́ку
fluid ~ = гідродинамі́чне рівня́ння (для плазми)
Fokker-Planck ~ = рівня́ння Фо́кера-Пла́нка
Fourier ~ = рівня́ння Фур’є́
Fowler-Nordheim ~ = рівня́ння Фа́улера-Но́рдгайма
fractional ~ = дробо́ве рівня́ння
Franklin ~ = Фра́нклінове рівня́ння
Fredholm ~ = Фредго́льмове рівня́ння
Frenkel-Halsey-Hill (isotherm) ~ = рівня́ння Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла
Fresnel ~ = Френе́леве рівня́ння
Freundlich ~ = Фро́йндліхове рівня́ння
Fröhlich ~ = Фре́ліхове рівня́ння
Fuchsian (differential) ~ = Фу́ксове рівня́ння
functional ~ = функціона́льне рівня́ння
fundamental ~ = основне́ рівня́ння
Garlick-Gibson ~s = рівня́ння Ґа́рліка-Ґі́бсона
gas ~ = рівня́ння (ідеа́льного) га́зу
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне рівня́ння
Gauss-Codazzi ~ = рівня́ння Ґа́уса-Кода́ці
Gellerstedt ~ = Ґе́лерштедтове рівня́ння
general ~ = зага́льне рівня́ння
generalized ~ = узага́льнене рівня́ння
geodesic ~ = геодези́чне рівня́ння
geostrophic ~ = геостро́фне рівня́ння
Gibbs ~ = Ґі́бсове рівня́ння
Gibbs-Duhem ~ = рівня́ння Ґі́бса-Дюге́ма
Gibbs-Helmholtz ~ = рівня́ння Ґі́бса-Ге́льмгольца
Gibbs-Poynting ~ = рівня́ння Ґі́бса-По́йнтинґа
governing ~ = визнача́льне рівня́ння
Grüneisen ~ = Ґрю́найзенове рівня́ння
Hamilton ~ = Га́міл(ь)тонове рівня́ння
Hamilton-Jacobi ~ = рівня́ння Га́міл(ь)тона-Яко́бі
Hammerstein ~ = Га́мерштайнове рівня́ння
hard-sphere ~ of state = рівня́ння ста́ну в моде́лі тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чне рівня́ння
Hartree ~ = рівня́ння Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = рівня́ння Га́ртрі-Фо́ка
heat (flow) ~ = рівня́ння поши́рювання тепла́
heat-balance ~ = рівня́ння теплово́го бала́нсу
heat-conduction ~ = рівня́ння теплопрові́дности
heat-transfer ~ = рівня́ння теплоо́бміну, рівня́ння перено́шення тепла́
Heisenberg ~ = Га́йзенберґове рівня́ння
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцове рівня́ння
Henderson ~ = (for pH) Ге́ндерсонове рівня́ння
Heulinger ~ = Го́йлінґерове рівня́ння
Heun ~ = Го́йнове рівня́ння
higher-degree ~ = рівня́ння ви́щого поря́дку (than – ніж)
higher-order ~ = рівня́ння ви́щого сте́пеня (than – ніж)
highest-degree ~ = рівня́ння найви́щого поря́дку
highest-order ~ = рівня́ння найви́щого сте́пеня
Hill ~ = Гі́лове рівня́ння
homogeneous ~ = однорі́дне рівня́ння
Huttig ~ = Га́тиґове рівня́ння
hydrodynamic ~s = рівня́ння плинодина́міки [гідродина́міки]
hydrodynamical ~ = плинодинамічне [гідродинамі́чне] рівня́ння
hydrostatic ~ = гідростати́чне рівня́ння
hyperbolic(‑type) ~ = гіперболі́чне рівня́ння, рівня́ння гіперболі́чного ти́пу
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чне рівня́ння
hypothetical ~ = гіпо́тезне рівня́ння
ideal-gas ~ = рівня́ння ідеа́льного газу
incompatible ~s = незгі́дні рівня́ння
incomplete ~ = непо́вне рівня́ння
inconsistent ~s = незгі́дні рівня́ння
incremental ~ = рівня́ння при́ростів
independent ~ = незале́жне рівня́ння
indeterminate ~ = неви́значене рівня́ння
indicial ~ = визнача́льне рівня́ння (of a homogeneous linear differential equation at a singular point – однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці)
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
inhour ~ = рівня́ння обе́рнених годи́н
input ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
insoluble ~ = нерозв’я́зне рі́вняння
integrable ~ = інтеґро́вне рівня́ння
integral ~ = інтеґра́льне рівня́ння (of the first/second kindпершого/другого роду)
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йне рівня́ння
interaction ~ = рівня́ння взаємоді́ї
intercept ~ = рівня́ння ві́дти́нків (of a straight line – прямої), рівня́ння прямо́ї у ві́дти́нках
interconnected ~s = (взаємо)заче́плені [сполу́чені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
interpolation ~ = інтерполяці́йне рівня́ння
intrinsic ~ = вну́трішнє рівня́ння (of a curve – кривої)
invariant ~ = інварія́нтне рівня́ння (under – щодо)
irrational ~ = ірраціона́льне рівня́ння
irreducible ~ = незвідне́ рівня́ння
irresoluble ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
Jacobi ~ = рівня́ння Яко́бі
Jeans ~ = Джи́нсове рівня́ння
joining ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
joint ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
Joos-Weinberg ~ = рівня́ння Йо́са-Ва́йнберґа
Josephson ~ = Джо́зефсонове рівня́ння
Kadomtsev-Petviashvili ~ = рівня́ння Ка́домцева-Петвіашві́лі
Kellogg ~ = Ке́лоґове рівня́ння
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове рівня́ння
Kepler ~ = Ке́плерове рівня́ння
Keyes ~ = Ке́йсове рівня́ння
Killing ~ = Кі́лінґове рівня́ння
kinematic ~ = кінемати́чне рівня́ння, рівня́ння кінема́тики
kinetic ~ = кінети́чне рівня́ння, рівня́ння кіне́тики
Kirchhoff ~ = Кі́рхгофове рівня́ння
Kistiakowsky-Fishtine ~ = рівня́ння Кистяко́вського-Фі́штайна
Klein-Gordon ~ = рівня́ння Кля́йна-Ґо́рдона
Klimontovich ~ = Климонто́вичеве рівня́ння
Korteweg-de-Vries [KdV] ~ = рівня́ння Ко́ртевеґа-де Ври́за
Kruskal-Kulsrud ~ = рівня́ння Кра́скала-Ка́лсруда
Lagrange ~ = Лаґра́нжове рівня́ння
Laguerre ~ = Лаґе́рове рівня́ння
Lalescu-Picard ~ = рівня́ння Лале́ску-Піка́ра
Lamé~ = рівня́ння Ламе́
Langevin ~ = Ланжеве́нове рівня́ння
Langmuir ~ = Ле́нґмюрове рівня́ння
Laplace ~ = Лапла́сове рівня́ння
latent ~ = секуля́рне рівня́ння (матриці)
Laue ~ = рівня́ння Ля́уе
Lavrent’ev ~ = рівня́ння Лавре́нтьєва
Legendre ~ = Лежа́ндрове рівня́ння
lens ~ = рівня́ння лі́нзи
l’Huilier ~ = рівня́ння Люїльє́
Lienard ~ = Лієна́рове рівня́ння
likelihood ~ = рівня́ння правдоподі́бности
linear ~ = ліні́йне рівня́ння
linearized ~ = лінеаризо́ване рівня́ння
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні рівня́ння
Liouville ~ = Ліуві́леве рівня́ння
Lippmann-Schwinger ~ = рівня́ння Лі́пмана -Шві́нґера
literal ~ = рівня́ння з лі́терними коефіціє́нтами
loaded integral ~ = наванта́жене інтеґра́льне рівня́ння
logarithmic ~ = логаритмі́чне рівня́ння
London ~ = Ла́ндонове [Ло́ндонове] рівня́ння
loop-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
Lorentz ~ = (тв) Ло́ренцове рівня́ння
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтне рівня́ння
Lorentz-Lorenz ~ = (опт.) рівня́ння Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
Low ~ = рівня́ння Ло́у
lower-degree ~ = рівня́ння ни́жчого сте́пеня (than – ніж)
lower-order ~ = рівня́ння ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lowest-degree ~ = рівня́ння найни́жчого сте́пеня
lowest-order ~ = рівня́ння найни́жчого поря́дку
Macleod ~ = Маклео́дове рівня́ння
macroscopic ~ = макроскопі́чне рівня́ння
magnetostatic ~ = рівня́ння магнетоста́тики
mass-energy ~ = рівня́ння зв’язку́ ма́си й ене́ргії (Айнштайнове)
Massey-Mohr ~ = рівня́ння Ме́сі-Мо́ра
master ~ = визнача́льне [основне́] рівня́ння (даного підходу)
Mathieu ~ = рівня́ння Матьє́
matrix ~ = ма́тричне рівня́ння
Maxwell ~s = Ма́ксвелові рівня́ння
Mayer ~ = Ма́єрове рівня́ння
Meshchersky ~ = рівня́ння Меще́рського
mesh-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
metacyclic ~ = метациклі́чне рівня́ння
microscopic ~ = мікроскопі́чне рівня́ння
Mie-Grüneisen ~ = рівня́ння Мі-Ґрю́найзена
minimal ~ = мініма́льне рівня́ння
minimal-surface ~ = рівня́ння мініма́льної пове́рхні
model ~ = моде́льне рівня́ння
modified ~ = змі́нене [перетво́рене, змодифіко́ване] рівня́ння
momental ~ = рівня́ння моме́нтів
momentum(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження і́мпульсу
Morgan ~ = Мо́рґанове рівня́ння
Morse ~ = Мо́рсове рівня́ння
multi-rooted ~ = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
multigrade ~ = багатостепене́ве рівня́ння
multigroup ~ = (яф) багатогрупове́ рівня́ння
multiplicator ~ = рівня́ння мно́жника (для еліптичних функцій)
natural ~ of a curve = приро́дне рівня́ння криво́ї
Navier ~ = рівня́ння Нав’є́
Navier-Stokes ~ = рівня́ння Нав’є́-Сто́кса
n-dimensional ~ = n-ви́мірне рівня́ння
Néel ~ = Нее́льове рівня́ння
Nernst ~ = Не́рнстове рівня́ння
Neumann ~ = Но́йманове рівня́ння (для поліномів)
neutron-age ~ = рівня́ння ві́ку нейтро́на
neutron-balance ~ = рівня́ння бала́нсу нейтро́нів
neutron-diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії нейтро́нів
neutron-transport ~ = рівня́ння перено́шення нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманове рівня́ння (для функції статистичної вибірки)
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
nonintegrable ~ = неінтеґро́вне рівня́ння
nonlinear ~ = неліні́йне рівня́ння
nonlinear string ~ = рівня́ння неліні́йної струни́
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне рівня́ння
nonsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
nonstationary ~ = часозале́жне рівня́ння
Nordheim ~ = Но́рдгаймове рівня́ння
normal ~ = норма́льне рівня́ння
n-particle ~ = n-части́нко́ве рівня́ння
nth-degree (algebraic) ~ = (алґебри́чне) рівня́ння сте́пеня n [n-го сте́пеня]
nth-order (differential) ~ = диференці́йне рівня́ння поря́дку n [n-го поря́дку]
nuclear-reaction ~ = рівня́ння я́дерної/ядро́вої реа́кції
numerical ~ = числове́ рівня́ння
octic ~ = рівня́ння во́сьмого сте́пеня
Omnes-Muskhelishvili ~ = рівня́ння О́мнеса-Мусхелішві́лі
one-dimensional ~ = однови́мірне рівня́ння
one-group ~ = (яф) одногрупове́ рівня́ння
one-particle ~ = одночасти́нко́ве рівня́ння
Onsager ~ = О́нзаґерове рівня́ння
operational ~ = опера́торна рі́вність
operator ~ = опера́торне рівня́ння
ordinary differential ~ = [ODE] звича́йне диференці́йне рівня́ння
original ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
Ornstein-Uhlenbeck ~ = рівня́ння О́рнштайна-Уленбека
overall ~ (х.) підсумко́ве рівня́ння
Painlevé ~ = рівня́ння Пенлеве́
parabolic(‑type) ~ = параболі́чне рівня́ння, рівня́ння параболі́чного ти́пу
parametric ~ = параметри́чне рівня́ння
partial-difference ~ = рівня́ння з части́нними різни́цями
partial differential ~ = рівня́ння з части́нними похідни́ми
path ~ = рівня́ння траєкто́рії
Pauli ~ = рівня́ння Па́улі
Pauli-Weisskopf ~ = рівня́ння Па́улі-Ва́йскопфа
Pell ~ = Пе́лове рівня́ння
perturbation ~ = рівня́ння збу́рень
perturbed ~ = збу́рене рівня́ння
Pfaffian ~ = Пфа́фове рівня́ння
phase ~ = фа́зове рівня́ння
phase-equilibrium ~ = рівня́ння фа́зової рівнова́ги
phenomenological ~ = феноменологі́чне рівня́ння
Pippard ~ = Пі́пардове рівня́ння
Pockels ~ = По́кел(ь)сове рівня́ння
Poincaré ~ = рівня́ння Пуанкаре́
point-direction ~ = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить через да́ну то́чку в да́ному на́прямі
Poiseuille ~ = Пуазе́йлеве рівня́ння
Poisson ~ = Пуасо́нове рівня́ння
polar ~ = рівня́ння в поля́рних координа́тах
polycalorific ~ = полікалори́чне рівня́ння
polyharmonic ~ = полігармоні́чне рівня́ння
polynomial ~ = алґебри́чне [поліно́мне] рівня́ння
Proca ~ = рівня́ння Про́ка
propagation ~ = рівня́ння поши́рювання
prospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в майбу́тньому
pure quadratic ~ = непо́вне квадра́тне рівня́ння
quadratic ~ = квадра́тне рівня́ння, рівня́ння дру́гого сте́пеня
quantum kinetic ~ = ква́нтове кінети́чне рівня́ння
quartic ~ = рівня́ння четве́ртого сте́пеня
quasi-classical ~ = квазикласи́чне рівня́ння
quasi-differential ~ = квазидиференці́йне рівня́ння
quasi-linear ~ = квазиліні́йне рівня́ння
quintic ~ = рівня́ння п’я́того сте́пеня
radar ~ = радіолокаці́йне рівня́ння
radial ~ = радія́льне рівня́ння
radiative-transfer ~ = рівня́ння перено́шення промі́ння
radical ~ = ірраціона́льне рівня́ння
Rankine-Hugoniot ~(s) = рівня́ння Ре́нкена-Юґо́ніо
Rarita-Schwinger ~ = рівня́ння Рари́ти-Шві́нґера
rate ~ = рівня́ння (для) шви́дкости реа́кції; (х.) кінети́чне рівня́ння
Rayleigh ~ = рівня́ння Ре́йлі [Реле́я]
ray-tracing ~ = рівня́ння хо́ду про́меня
reactor-kinetics ~ = рівня́ння кіне́тики (ядерного) реа́ктора
reciprocal ~ = симетри́чне [обе́рнене, зворо́тне] рівня́ння
reduced ~ = зве́дене рівня́ння (of stateстану)
reducible ~ = звідне́ рівня́ння
redundant ~ = рівня́ння з за́йвими [надлишко́вими] ко́ренями
regression ~ = рівня́ння реґре́сії
relativistic ~ = релятивісти́чне рівня́ння
relaxation ~ = рівня́ння релакса́ції
reorbit ~ = доорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння верта́ння на орбі́ту
resonance ~ = рівня́ння резона́нсу
retrospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в мину́лому
rheological ~ = реологі́чне рівня́ння
Riccati ~ = рівня́ння Рика́ті
Ricci ~ = рівня́ння Ри́чі
Richardson-Dushman ~ = рівня́ння Ри́чардсона-Ду́шмена
Routh ~ = Ра́утове [Ру́тове] рівня́ння
Rydberg ~ = Ри́дберґове рівня́ння
Saha ~ = рівня́ння Са́га
Sakata-Taketani ~ = рівня́ння Сака́ти-Такета́ні
scalar ~ = скаля́рне рівня́ння
scaled ~ = змасштабо́ване рівня́ння
Schrödinger ~ = Шре́динґерове рівня́ння
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдове рівня́ння
second-degree ~ = рі́вняння дру́гого сте́пеня
secular ~ = вікове́ [секуля́рне] рівня́ння
Selengut-Goertzel ~ = рівня́ння Се́ленґута-Ґе́рцеля
self-adjoint differential ~ = самоспря́жене диференці́йне рівня́ння
self-consistent ~ = самоузго́джене [самоузгі́днене] рівня́ння
semiempirical ~ = напівемпіри́чне рівня́ння
separable ~ = рівня́ння з відокре́мними [відокре́млюваними] змі́нними
separated(‑type) ~ = рівня́ння з відокре́мленими змі́нними
sextic ~ = рівня́ння шо́стого сте́пеня
shallow-water ~ = рівня́ння мілко́ї води́
simple ~ = про́сте́ рівня́ння; ліні́йне рівня́ння
simplified ~ = спро́щене рівня́ння
simultaneous ~s = систе́ма рівня́нь; згі́дні рівня́ння
sine-Gordon ~ = си́нус-Ґо́рдон рівня́ння
singular ~ = синґуля́рне рівня́ння
slope-intercept ~ = рівня́ння прямо́ї з кутови́ми коефіціє́нтами
solubility ~ = рівня́ння розчи́нности
solvable ~ = розв’я́зне рівня́ння
solved ~ = розв’я́зане рівня́ння
spinor ~ = спіно́рне рівня́ння
standard ~ = норма́льне рівня́ння
static-equilibrium ~ = рівня́ння стати́чної рівнова́ги
stationary ~ = часонезале́жне рівня́ння
steady-state ~ = рівня́ння уста́леного ста́ну
stiff ~s = жорстка́ систе́ма рівня́нь
stochastic differential ~ = стохасти́чне диференці́йне рівня́ння
stochastic integral ~ = стохасти́чне інтеґра́льне рівня́ння
stoichiometric ~ = стехіометри́чне рівня́ння
Stokes ~ = Сто́ксове рівня́ння
structure ~ = рівня́ння структу́ри (of a continuous group – неперервної групи)
supplementary ~ = додатко́ве рівня́ння
Svedberg ~ = Све́дберґове рівня́ння
Takagi ~ = рівня́ння Така́ґі
telegraph(y) ~ = телегра́фне рівня́ння
tensor ~ = те́нзорне рівня́ння
thermal-conductivity ~ = рівня́ння теплопрові́дности
thermal-transport ~ = рівня́ння перено́шення тепла́
thermochemical ~ = термохемі́чне рівня́ння
thermodynamic ~ of state = термодинамі́чне рівня́ння ста́ну
thermodynamic ~s = рівня́ння термодина́міки
thermoluminescence ~ = рівня́ння термолюмінесце́нції (of the first/second order – першого/другого порядку)
Thomas-Fermi ~ = рівня́ння То́маса-Фе́рмі
three-body ~ = рівня́ння трьох тіл
three-dimensional ~ = триви́мірне рівня́ння
three-moment ~ = (мех.) рівня́ння трьох моме́нтів
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння з часозале́жними коефіціє́нтами
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння із часонезале́жними коефіціє́нтами
total (differential) ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
transcendental ~ = трансценде́нтне рівня́ння
transfer ~ = рівня́ння перено́шення
transformation ~ = рівня́ння перетво́рення
transformed ~ = перетво́рене рівня́ння
transition ~ = рівня́ння перехо́ду
transport ~ = рівня́ння перено́шення, тра́нспортне рівня́ння
transposed ~ = транспоно́ване рівня́ння
trichromatic ~ = трихромати́чне рівня́ння
Tricomi ~ = рівня́ння Трико́мі
trigonometric ~ = тригонометри́чне рівня́ння
trinomial ~ = тричле́нне рівня́ння
two-body ~ = рівня́ння двох тіл
two-dimensional ~ = двови́мірне рівня́ння
two-particle ~ = двочасти́нко́ве рівня́ння
two-point ~ (of a line) = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить че́рез дві (задані) то́чки
ultrahyperbolic ~ = ультрагіперболі́чне рівня́ння
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне рівня́ння
unaffected ~ = рівня́ння без афе́кту
unsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
unsolved ~ = нерозв’я́зане рівня́ння
Van der Pol ~ = Ван-дер-По́леве рівня́ння, рівня́ння Ван-дер-По́ля
Van der Waals ~ = Ван-дер-Ваа́льсове рівня́ння
Van Vleck ~ = Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] рівня́ння
variational ~ = варіяці́йне рівня́ння
vector ~ = ве́кторне рівня́ння
virial ~ = вірія́льне рівня́ння
Vlasov ~ = рівня́ння Вла́сова
Volterra ~ = рівня́ння Вольте́ра
vorticity ~ = рівня́ння вихоро́вости
wave ~ = хвильове́ рівня́ння
wave kinetic ~ = хвильове́ кінети́чне рівня́ння, кінети́чне рівня́ння для хвиль
Weber ~ = Ве́берове рівня́ння
Weil ~ = Ве́йлеве рівня́ння
Wiener-Hopf ~(s) = рівня́ння Ві́нера-Го́пфа
working ~ = робо́ча фо́рмула
Yang-Mills ~ = рівня́ння Я́нґа-Мі́лза
Young ~ = Ю́нґове рівня́ння
formula (мн. formulae, formulas) 1. фо́рмула (for – для) || фо́рмульний □ according to the ~ згі́дно з фо́рмулою; by the ~ за фо́рмулою; starting from the ~ вихо́дячи з фо́рмули 2. (х.) фо́рмула; скла́д, компози́ція, рецепту́ра || рецепту́рний
['fɔːmjʊlə, 'fɔːrmjələr] (мн. formulae ['fɔːmjuliː, 'fɔːrmjəliː])
~ under consideration = розгля́дувана фо́рмула
addition ~ = фо́рмула додава́ння
Aitken ~ = Е́йткенова [А́йткенова] фо́рмула
ambiguous ~ = неоднозна́чна фо́рмула
Ångstrøm ~ = А́нґстре́мова формула
approximate ~ = набли́жена [(з)апроксимо́вана] фо́рмула
approximation ~ = апроксимаці́йна [апроксимува́льна, наближа́льна] фо́рмула, фо́рмула апроксимува́ння [наближа́ння]
Arrhenius ~ = Аре́ніусова фо́рмула
assumption ~ = 1. вихідне́ припу́щення 2. гіпо́тезна фо́рмула, вихідна́ фо́рмула (за припущенням)
asymptotic ~ = асимптоти́чна фо́рмула
averaged ~ = усере́днена фо́рмула
averaging ~ = фо́рмула (для) усере́днювання
backward interpolation ~ = фо́рмула інтерполюва́ння наза́д
Balmer ~ = Ба́льмерова фо́рмула
barometric height ~ = барометри́чна фо́рмула
basic ~ = основна́ [засадни́ча] фо́рмула
Bethe-Bloch ~ = фо́рмула Бе́те-Бло́ха
Bethe-Heitler-Schiff ~ = фо́рмула Бе́те-Га́йтлера-Ши́фа
Binet ~ = фо́рмула Біне́
Bowie ~ = фо́рмула Бо́уві
Breit-Rabi ~ = фо́рмула Бра́йта-Ра́бі
Breit-Wigner ~ = фо́рмула Бра́йта-Ві́ґнера
Brooks-Herring ~ = фо́рмула Бру́кса-Ге́ринґа
Campbell ~ = Ке́мблова фо́рмула
Castagnoli ~ = фо́рмула Кастаньо́лі
Cayley ~ = фо́рмула Ке́йлі
chemical ~ = хемі́чна фо́рмула
Chézy ~ = фо́рмула Шезі́
Clairaut ~ = фо́рмула Клеро́
classical ~ = класи́чна фо́рмула, фо́рмула класи́чної тео́рії
closed ~ = за́мкнена фо́рмула
complicated ~ = складна́ фо́рмула
compound interest ~ = фо́рмула скла́дених відсо́тків
Comstock refraction ~ = Ко́мстокова рефракці́йна фо́рмула
constitutional ~ = структу́рна фо́рмула, фо́рмула будо́ви
conversion ~ = фо́рмула перераху́нку (від однієї системи до іншої)
coordination ~ = фо́рмула координаці́йної сполу́ки
Cornu-Hartmann ~ = фо́рмула Корню́-Га́ртмана
correct ~ = пра́вильна фо́рмула
corrected ~ = ви́правлена фо́рмула
correction ~ = 1. фо́рмула (для) по́правки 2. поправко́ва фо́рмула
Cotes ~s = Ко́утсові фо́рмули
cubature ~ = кубату́рна фо́рмула, фо́рмула механі́чних кубату́р
cumbersome ~ = коструба́та фо́рмула
definition ~ = озна́чувальна фо́рмула
derived ~ = ви́ведена фо́рмула
Davisson-Calbick ~ = фо́рмула Де́вісона-Ке́лбіка
Debye ~ = Деба́єва фо́рмула
dimensional ~ = фо́рмула ро́змірности
Dirichlet ~ = фо́рмула Дирихле́
dispersion ~ = фо́рмула диспе́рсії, дисперсі́йне рівня́ння
double-angle ~ = фо́рмула (тригонометричної функції) подві́йного кута́
Duchemin ~ = Душме́нова фо́рмула
duplication ~ = фо́рмула подво́ювання (для гамма-функції)
empirical ~ = емпіри́чна фо́рмула
erroneous ~ = непра́вильна [помилко́ва] фо́рмула
Euler-Maclaurin ~ = фо́рмула О́йлера-Макло́рена
Everett interpolation ~ = Е́веретова інтерполяці́йна фо́рмула
exact ~ = то́чна фо́рмула
expansion ~ = 1. фо́рмула розви́нення [ро́зкладу] (в ряд) 2. фо́рмула (теплово́го) розши́рювання
extended ~ = узага́льнена фо́рмула
Eykman ~ = А́йкманова фо́рмула
Eyring ~ = А́йринґова фо́рмула
Fermi-Segrè ~ = фо́рмула Фе́рмі-Сеґре́
forward interpolation ~ = фо́рмула інтерполюва́ння впере́д
four-factor ~ = (яф) фо́рмула чотирьо́х мно́жників
Francis ~ = Фре́нсисова фо́рмула
Frenet-Serret ~s = фо́рмули Френе́-Сере́
Fresnel ~ = Френе́лева фо́рмула
fundamental ~ = основна́ [засадни́ча] фо́рмула
Gell-Mann-Okubo mass ~ = фо́рмула мас Ґел-Ма́на-Оку́бо
general ~ = зага́льна фо́рмула
generalized ~ = узага́льнена фо́рмула
Ginzburg-Landau ~ = фо́рмула Ги́нзбурга-Ланда́у
graphic ~ = (х.) графі́чна фо́рмула
Grashof ~ = Ґра́сгофова фо́рмула
Green ~ = Ґри́нова фо́рмула
Gregory ~ = фо́рмула Ґре́ґорі
half-angle ~ = фо́рмула (тригонометри́чної фу́нкції) полови́нного кута́
Hardy ~ = фо́рмула Га́рді
Hartmann dispersion ~ = Га́ртманова дисперсі́йна фо́рмула
Helmholtz-Keteller ~ = фо́рмула Ге́льмгольца-Ке́телера
improved ~ = уто́чнена [полі́пшена] фо́рмула
inambiguous ~ = однозна́чна фо́рмула
incorrect ~ = непра́вильна фо́рмула
inhour ~ = фо́рмула обе́рнених годи́н
integral ~ = інтеґра́льна фо́рмула
interdeducible ~s = дедукти́вно рі́вні фо́рмули
interest ~ = фо́рмула (про́сти́х) відсо́тків
international gravity ~ = фо́рмула пришви́дшення ві́льного па́дання на пове́рхні Землі́ (як функції широти)
interpolation ~ = інтерполяці́йна фо́рмула
inversed ~ = обе́рнена фо́рмула
inversion ~ = фо́рмула оберта́ння
iteration ~ = ітераці́йна фо́рмула
iterative ~ = ітераці́йна фо́рмула
Itô ~ = фо́рмула І́то (ланцюгове правило для стохастичних процесів)
Klein-Nishina ~ = фо́рмула Кля́йна-Ніши́ни
Kubo ~ = фо́рмула Ку́бо
Landau-Zener ~ = фо́рмула Ланда́у-Зи́нера
Langevin ~ = Ланжеве́нова фо́рмула
lens ~ = 1. фо́рмула опти́чної сили лі́нзи 2. фо́рмула фо́кусної ві́дстані лі́нзи
line ~ = (х.) ліні́йна фо́рмула
MacCullagh ~ = МакКу́лаґова фо́рмула
Machin ~ = Маше́нова фо́рмула
mass ~ = (яф) фо́рмула мас
Massey ~ = фо́рмула Ме́сі
mathematical ~ = математи́чна фо́рмула
meaningful ~ = змісто́вна фо́рмула
Millington reverberation ~ = Мі́лінґтонова ревербераці́йна фо́рмула
mixing ~ = склад [рецепту́ра] су́міші
modified ~ = (з)модифіко́вана [змі́нена] фо́рмула
molecular ~ = (х.) моле́кульна фо́рмула
multiplication ~ = фо́рмула мно́ження
Murphy ~ = фо́рмула Ме́рфі
neoclassical ~ = неокласи́чна фо́рмула
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна фо́рмула
Norris-Eyring reverberation ~ = ревербераці́йна фо́рмула Но́риса-А́йринґа
Nyquist ~ = На́йквістова фо́рмула
Okubo mass ~ = фо́рмула мас Оку́бо
plastic flow ~ = фо́рмула пласти́чної течії́
Pólya ~ = фо́рмула По́я
primary ~ = вихідна́ фо́рмула
product ~ = фо́рмула до́бутку
projection ~ = (х.) проєкці́йна фо́рмула
psychrometric ~ = психрометри́чна фо́рмула
quadratic ~ = фо́рмула ро́зв’язків квадра́тного рівня́ння
quadrature ~ = квадрату́рна фо́рмула
quantum ~ = ква́нтова фо́рмула, фо́рмула ква́нтової тео́рії
quasi-classical ~ = квазикласи́чна фо́рмула, фо́рмула квазикласи́чної тео́рії
radio-transmission ~ = фо́рмула поши́рювання радіохви́ль
Rankine ~ = Ре́нкенова фо́рмула
Rateau ~ = фо́рмула Рато́
reaction ~ = фо́рмула реа́кції
recurrence ~ = рекуре́нтна фо́рмула
recursion ~ = рекурси́вна фо́рмула
reduction ~ = фо́рмула зве́дення
refined ~ = уто́чнена [полі́пшена] фо́рмула
Rehbock ~ = Ре́бокова фо́рмула
Reich-Moore ~ = фо́рмула Ра́йха-Му́ра
relativistic ~ = релятивісти́чна фо́рмула
remainder ~ = фо́рмула залишко́вого чле́на (ряду)
revised ~ = переро́блена [змі́нена] фо́рмула
Ritz ~ = Ри́тцова фо́рмула
Rodrigues ~ = Родри́ґесова фо́рмула
Rosenbluth ~ = Ро́зенблютова фо́рмула
Rudstam ~ = Ру́дштамова фо́рмула
Rutherford ~ = Ре́зерфордова фо́рмула
Rydberg ~ = Ри́дберґова фо́рмула
Sabine ~ = Се́йбінова фо́рмула
Schläfli integral ~ = інтеґра́льна фо́рмула Шле́флі
semiempirical ~ = напівемпіри́чна фо́рмула
series ~ = спектра́льна фо́рмула, фо́рмула спектра́льної се́рії
Shannon ~ = Ше́нонова фо́рмула
simple ~ = про́ста́ фо́рмула
simplified ~ = спро́щена фо́рмула
single-level resonance ~ = фо́рмула поодино́кого резона́нсного рі́вня
Smakula ~ = фо́рмула Сма́кули
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова фо́рмула
stereochemical ~ = стереохемі́чна фо́рмула
Sternheimer ~ = Ште́рнгаймерова фо́рмула
stoichiometric ~ = стехіометри́чна фо́рмула
structural ~ = структу́рна фо́рмула, фо́рмула будо́ви
summation ~ = фо́рмула сумува́ння [підсумо́вування]
tangent ~ = фо́рмула доти́чних
variational ~ = варіяці́йна фо́рмула
Wallis ~s = Ва́лісові фо́рмули
Way-Wigner ~ = фо́рмула Ве́я-Ві́ґнера
Weingarten ~s = Ва́йнґа́ртенові фо́рмули
Weizsäcker ~ = Ва́йцзекерова фо́рмула
Westergaard ~s = Ве́стерґардові фо́рмули
Williams-Hazen ~ = фо́рмула Ві́ліямса-Ге́йзена
working ~ = робо́ча фо́рмула
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб □ to develop a ~ розробля́ти//‌розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//‌застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія
['mεθəd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of balayage = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
~ of caustics = ме́тод кау́стик
~ of characteristic curves = ме́тод характери́стик
~ of collective variables = ме́тод колекти́вних змі́нних
~ of complete induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of conjugate gradients = ме́тод спря́жених ґрадіє́нтів
~ of crystal growth = ме́тод виро́щування криста́лів
~ of diagonals = ме́тод діягона́лей
~ of distorted waves = ме́тод (з)деформо́ваних хвиль
~ of elimination = ме́тод вилуча́ння (невідомих)
~ of equating coefficients = ме́тод прирі́внювання коефіціє́нтів
~ of estimation = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
~ of finite differences = ме́тод скінче́нних різни́ць
~ of false position = ме́тод хи́бної пози́ції
~ of frustrated total reflection = ме́тод пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння
~ of image charges = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of images = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of incremental rates = (ел.) ме́тод відно́сних при́ростів
~ of induction = ме́тод інду́кції
~ of infinite descent = ме́тод нескінче́нного спу́ску
~ of joining = (solutions) ме́тод [спо́сіб] зшива́ння (розв’язків)
~ of joints = ме́тод виріза́ння вузлі́в
~ of (the) least squares = ме́тод найме́нших квадра́тів
~ of linear muffin-tin [MT] orbitals = ме́тод ліні́йних MT-орбіта́лей
~ of mathematical induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of moments = ме́тод моме́нтів
~ of nuclear recoil = ме́тод відру́шених я́дер
~ of partial fractions = ме́тод елемента́рних дро́бів
~ of partial waves = ме́тод парці́йних [парція́льних] хвиль
~ of partitioning the variables = ме́тод відокре́млювання змі́нних
~ of potentials = ме́тод потенція́лів
~ of principal axes = ме́тод головни́х осе́й
~ of proportional parts = ме́тод ліні́йної інтерполя́ції
~ of reduction to absurdity = ме́тод зве́дення до абсу́рду
~ of reiteration = ме́тод повто́рювання
~ of resolution = ме́тод розклада́ння сил
~ of small perturbations = ме́тод мали́х збу́рень
~ of splitting = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
~ of statistical testing = ме́тод статисти́чних спроб, ме́тод Мо́нте-Ка́рло
~ of steepest descent = ме́тод перева́лу
~ of straight lines = ме́тод прями́х
~ of successive approximations = ме́тод послідо́вних набли́жень
~ of thirds = ме́тод трети́н
~ of totally orthogonal plane waves = ме́тод цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
~ of undetermined coefficients = ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
~ of variation of parameters [constants] ме́тод варія́ції дові́льної ста́лої
absolute ~ = абсолю́тний ме́тод (міряння)
absorption ~ = абсорбці́йний ме́тод
acceleration ~ = ме́тод пришви́дшування
access ~ = ме́тод [спо́сіб] до́ступу
access-oriented ~ = ме́тод обчи́слювання, зале́жний від до́ступу до да́них
activation ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] активува́ння 2. активаці́йний ме́тод
addition ~ = ме́тод [спо́сіб] додава́ння
adjoint-difference ~ = ме́тод спря́жених різни́ць
adjustment ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] реґулюва́ння [юстува́ння] 2. ме́тод вилуча́ння (відбігів від загальної тенденції)
advanced ~ = нові́тній ме́тод
alternating-direction ~ = ме́тод змі́нних на́прямів
alternative ~ = альтернати́вний ме́тод
Amouyal-Benoist-Horowitz ~ = ме́тод Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца
analog ~ = ме́тод анало́гій
analytic ~ = аналіти́чний ме́тод
application ~ = ме́тод [спо́сіб] наклада́ння (покриву тощо)
approximate ~ = набли́жений ме́тод
approximate calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximate computation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximation ~ = ме́тод набли́жень
Argelander ~ = А́рґелендерів ме́тод
argon ~ = арґоно́вий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
asymptotic ~ = асимптоти́чний ме́тод
augmented-plane-wave [APW] ~ = ме́тод приє́днаних пло́ских хвиль
augmented-spherical-wave ~ = ме́тод приє́днаних сфери́чних хвиль
averaging ~ = ме́тод [спо́сіб] усере́днювання
axiomatic ~ = аксіомати́чний [аксіо́мний] ме́тод, ме́тод постула́тів
back-reflection ~ = ме́тод зворо́тного відбива́ння
balance(d) ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
balancing ~ = ме́тод [спо́сіб] зрівнова́жування
ball-and-ring ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряти температуру топлення смол)
ballistic ~ = балісти́чний ме́тод
basic ~ = основни́й ме́тод [спо́сіб]
batch ~ = паке́тний ме́тод [спо́сіб]; періоди́чний ме́тод [спо́сіб]
batching ~ = ме́тод [спо́сіб] дозува́ння
Bethe-Peierls ~ = ме́тод Бе́те-Па́єрлса
Bethe-Tait ~ = ме́тод Бе́те-Те́йта
binary-encounter ~ = ме́тод подві́йних зі́ткнень
Bogolyubov ~ = ме́тод Боголю́бова
Bohm-Gross ~ = ме́тод Бо́ма-Ґро́са
boiling-point ~ = ебуліоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
bolometric ~ = болометри́чний ме́тод [спо́сіб]
Born-Oppenheimer ~ = ме́тод Бо́рна-О́пенгаймера
Bragg-Gray ~ = ме́тод Бре́ґа-Ґре́я
bridge ~ = містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bridge null ~ = нульови́й містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bromate ~ = (of analysis) броматоме́трія
Brückner ~ = Брю́кнерів ме́тод
bright-field ~ = ме́тод сві́тлих полі́в
brittle-varnish ~ = ме́тод ла́кових по́кривів
bubble ~ = бульбашко́вий ме́тод (визначання в’язкости)
Bürger ~ = Бю́рґерів ме́тод
calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
calibration ~ = ме́тод [спо́сіб] калібрува́ння [ґрадуюва́ння]
calorimetric ~ = калориметри́чний ме́тод [спо́сіб]
capillary ~ = капіля́рний ме́тод (of surface-tension measurement – міряння поверхневого натягу; of viscosity measurement – міряння в’язкости)
cascade ~ = каска́довий ме́тод [спо́сіб]
Case ~ = Ке́йсів ме́тод
cavity ~ = резона́торний ме́тод [спо́сіб]
centrifuge ~ = ме́тод [спо́сіб] центрифугува́ння
charged-plunger ~ = ме́тод заря́дженого плу́нжера
chemical ~ = хемі́чний ме́тод
Chew-Low ~ = ме́тод Чу-Ло́у
chopped-beam ~ = ме́тод перери́вчастого стру́меня, ме́тод перерива́ння стру́меня
classification ~ = ме́тод [спо́сіб] класифіка́ції [систематиза́ції, впорядко́вування]
coating ~ = ме́тод [спо́сіб] нано́шення по́криву (на поверхню)
coherent-state ~ = ме́тод когере́нтних ста́нів
coincidence ~ = ме́тод збі́гів
collective ~ = колекти́вний ме́тод (пришвидшування)
collective-coordinate ~ = ме́тод колекти́вних координа́т
collocation ~ = ме́тод колока́цій
colorimetric ~ = колориметри́чний ме́тод
combination ~ = ме́тод комбіна́цій (of solving systems of linear equations – для розв’язування систем лінійних рівнянь)
combined ~ = комбіно́ваний ме́тод
comparative ~ = порівня́льний ме́тод
comparison ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] порі́внювання 2. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 3. ме́тод мажора́нт (for ordinary differential equations – для звичайних диференційних рівнянь)
compensation ~ = 1. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 2. ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння
complicated ~ = складни́й (щодо виконання) ме́тод [спо́сіб]
computation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
computer ~ = комп’ю́терний [компу́торний] ме́тод
conductance-measuring ~ = кондуктометри́чний ме́тод [спо́сіб]
conformal-mapping ~ = ме́тод конфо́рмних перетво́рень
contact ~ = конта́ктовий ме́тод [спо́сіб]
continuous ~ = непере́рвний ме́тод [спо́сіб]
conventional ~ = станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
convergence-preserving ~ of summation = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування] зі збере́женням збі́жности
cooling ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
coordinate ~ = ме́тод координа́т
coprecipitation ~ = ме́тод спі́льного оса́джування
correlation ~ = кореляці́йний ме́тод
count(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] підрахо́вування
counterpoise ~ = ме́тод замі́щування (у зважуванні)
coupled-channels ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
critical-path ~ = ме́тод крити́чного шля́ху
crude ~ = гру́бий [нето́чний] ме́тод [спо́сіб]
cryoscopic ~ = кріоскопі́чний ме́тод
cut-and-try ~ = 1. ме́тод спроб 2. ме́тод добира́ння
cyclic-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
dark-field ~ = ме́тод те́мних полі́в
Debye-Scherrer ~ = ме́тод Деба́я-Ше́рера
decontamination ~ = ме́тод [спо́сіб] дезактива́ції
decremental-neighborhood ~ = ме́тод зву́жуваних о́колів
deductive ~ = дедукти́вний ме́тод
deflection ~ = ме́тод ві́дхилів
delayed-coincidence ~ = ме́тод запі́знілих [затри́маних] збі́гів
deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (речовини на поверхню)
derivation ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
deriving ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
describing function ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
detection ~ = ме́тод [спо́сіб] реєструва́ння [виявля́ння]
difference ~ = різнице́вий ме́тод
differential ~ = різнице́вий ме́тод
diffraction ~ = дифракці́йний ме́тод
diffusion ~ = дифузі́йний ме́тод
digital ~ = цифрови́й ме́тод
dilatometric ~ = дилатометри́чний ме́тод
dilution ~ = ме́тод [спо́сіб] розво́дження [розве́дення]
dip-angle ~ = ме́тод кута́ на́хилу
dipping ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
direct ~ = прями́й ме́тод [спо́сіб]
direct-vision ~ = прями́й візуа́льний ме́тод, ме́тод прямо́го спостеріга́ння
discrete-ordinate ~ = ме́тод дискре́тних ордина́т
dispersion ~ = дисперсі́йний ме́тод [спо́сіб]
Doppler-shift-attenuation [DSA] ~ = ме́тод ме́ншання До́плерового зсу́ву
double-resonance ~ = ме́тод подві́йного резона́нсу
double-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
drop-weight ~ = ме́тод крапли́нної ма́си (міряти поверхневий натяг)
dye-penetrant ~ = ме́тод барвникі́в (виявляти дефекти)
dynamic ~ = динамі́чний ме́тод (міряння)
echo ~ = е́хо-ме́тод, ме́тод відлу́ння
eddy-current ~ = ме́тод вихоро́вих стру́мів
effective-mass ~ = ме́тод ефекти́вної ма́си
effective-potential ~ = ме́тод ефекти́вного потенція́лу
efficient ~ = ефекти́вний ме́тод
Egerton ~ = Е́ґертонів ме́тод
eikonal ~ = ейкона́льний ме́тод
elaborate ~ = 1. докла́дний ме́тод 2. складни́й ме́тод [спо́сіб]
elastic-compliance ~ = ме́тод пружно́ї пода́тливости
electrical ~ = електри́чний ме́тод [спо́сіб]
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ме́тод, ме́тод дифра́кції електро́нів
electron-orbit ~ = ме́тод електро́нних орбі́т
electron-paramagnetic-resonance [EPR] ~ = ме́тод електро́нного парамагне́тного резона́нсу [ЕПР]
electrophoretic ~ = ме́тод електрофоре́зу
electrostatic ~ = електростати́чний ме́тод
emanation ~ = еманаці́йний ме́тод
equal-altitude ~ = ме́тод одна́ко́вих висо́т
equal-deflection ~ = ме́тод одна́ко́вих ві́дхилів
error-compensation ~ = ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння по́хибок
escalator ~ = (матем.) ескала́торний ме́тод
estimation ~ = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
Euler ~ = О́йлерів ме́тод
Ewald-Kornfeld ~ = ме́тод Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да
exact ~ = то́чний ме́тод
excitation ~ = ме́тод збу́джування
exhaustion ~ = ме́тод виче́рпування
expansion ~ = ме́тод розвива́ння [розви́нення] в ряд
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] ме́тод
extended ~ = узага́льнений [поши́рений] ме́тод (to – на)
extrapolation ~ = 1. екстраполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] екстраполюва́ння [екстраполя́ції]
fabrication ~s = техноло́гія виготовля́ння
factorization ~ = ме́тод [спо́сіб] факториза́ції
falling-ball ~ = ме́тод па́дання ку́льки (визначати в’язкість)
falling-drop ~ = крапли́нний ме́тод, ме́тод падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряти густини рідин)
falling-sphere ~ = ме́тод падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначати в’язкість)
Feulgen ~ = Фо́йльґенів ме́тод
Feynman graph ~ = ме́тод Фа́йнменових діягра́м, Фа́йнменів діягра́мний ме́тод
fine ~ = тонки́й [то́чний] ме́тод [спо́сіб]
finitary ~ = фіні́тний ме́тод
finite-difference ~ = ме́тод скінче́нних різни́ць
finite-element ~ = ме́тод скінче́нних елеме́нтів
Fischer-Hinnen ~ = ме́тод Фі́шера-Гі́нена
fitting ~ = ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
flotation ~ = флотаці́йний ме́тод
focusing ~ = ме́тод фокусува́ння
formal ~ = форма́льний ме́тод
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
freezing-point ~ = кріоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
frequency-response ~ = ме́тод часто́тних характери́стик
Frobenius ~ = Фробе́ніусів ме́тод
functional ~ = функціона́льний ме́тод [підхі́д]
Galerkin ~ = ме́тод Гале́ркина [Ґальо́ркіна]
Galerkin-Petrov ~ = ме́тод Гале́ркина-Петро́ва [Ґальо́ркіна-Петро́ва]
galvanometric ~ = ґальванометри́чний ме́тод
generalized ~ = узага́льнений ме́тод (for – на)
generator-coordinate ~ = ме́тод твірни́х [ґенера́торних] координа́т
Gorter-Rose ~ = ме́тод Ґо́ртера-Ро́уза
gradient ~ = ґрадіє́нтний ме́тод
Gräffe ~ = ме́тод Ґре́фе
graph ~ = ме́тод (тео́рії) гра́фів
graphic(al) ~ = графі́чний ме́тод
graphic-analytical ~ = графоаналіти́чний ме́тод
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ме́тод
Green-function ~ = ме́тод фу́нкцій Ґри́на
grid ~ = сітко́ви́й ме́тод
Griebe-Schiebe ~ = ме́тод Ґри́бе-Ши́бе
Griffiths ~ = Ґри́фітсів ме́тод
group ~ = групови́й ме́тод
group-diffusion ~ = ме́тод групово́ї дифу́зії
group-theory ~ = теоретикогрупови́й ме́тод
gyroscopic ~ = гіроско́пний ме́тод
half-deflection ~ = ме́тод полови́нного ві́дхилу
harmonic-balance ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
heating ~ = ме́тод [спо́сіб] нагріва́ння
helium ~ = ге́лієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
high-accuracy ~ = високото́чний ме́тод (обчислювання)
high-energy electron diffraction [HEED] ~ = ме́тод дифра́кції швидки́х [високоенергети́чних] електро́нів
Hittorf ~ = Гі́торфів ме́тод
hodograph ~ = ме́тод годо́графа
Hoffmann ~ = Го́фманів ме́тод
holographic ~ = голографі́чний ме́тод
Holzer ~ = Го́льцерів ме́тод
homogenization ~ = гомогенізаці́йний ме́тод
hook ~ = ме́тод га́ків
Horner ~ = Го́рнерів ме́тод
Householder ~ = Га́усго́лдерів ме́тод
hybrid ~ = гібри́дний ме́тод
hydraulic analogy ~ = ме́тод гідравлі́чної анало́гії
hydrostatic weighing ~ = ме́тод гідростати́чного зва́жування
immersion ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
improved ~ = полі́пшений [удоскона́лений] ме́тод
indentation ~ = інде́нторний ме́тод (визначання твердости)
indirect ~ = непрями́й ме́тод [спо́сіб]
induction ~ = індукці́йний ме́тод [спо́сіб]
inefficient ~ = неефекти́вний ме́тод
inexact ~ = нето́чний ме́тод
infinity ~ = (опт.) ме́тод нескінче́нно відда́леної то́чки
in-situ ~ = ме́тод [спо́сіб] (міряння) на мі́сці, позалаборато́рний ме́тод [спо́сіб] (міряння)
integration ~ = ме́тод [спо́сіб] інтеґрува́ння
intercept ~ = ме́тод січни́х (визначання розмірів зернин у мікроструктурі)
interchange-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
interferometric ~ = інтерференці́йний ме́тод
interpolation ~ = 1. інтерполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] інтерполюва́ння [інтерполя́ції]
inverse-scattering-transform ~ = ме́тод обе́рненої зада́чі розсі́ювання
inverse iteration ~ = ме́тод обе́рненого ітерува́ння
inversion ~ = інверсі́йний ме́тод
involved ~ = складни́й ме́тод
ionization ~ = йонізаці́йний ме́тод
isotope-dilution ~ = ме́тод ізото́пного розве́дення
isotope-separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання ізото́пів
iteration ~ = 1. ме́тод ітера́цій 2. ме́тод [спо́сіб] ітерува́ння
iterative ~ = ітераці́йний ме́тод
Jaeger ~ = Дже́ґерів ме́тод
Jaeger-Steinwehr ~ = ме́тод Дже́ґера-Шта́йнвера
Kármán-Tsien ~ = ме́тод Ка́рмана-Ци́на
K-harmonics ~ = ме́тод K-гармо́нік
kinematic ~ = кінемати́чний ме́тод
Kjeldahl ~ = К’є́льдалів ме́тод
Klein-Rydberg ~ = ме́тод Кля́йна-Ри́дберґа
Kyropoulos ~ = (of crystal growth) Кіро́пулосів ме́тод (вирощування кристалів)
laboratory ~ = лаборато́рний ме́тод [спо́сіб]
Lagrange ~ = Лаґра́нжів ме́тод
Langmuir-Blodgett ~ = ме́тод Ле́нґмю́ра-Блоджет
lattice ~ = ґратко́вий ме́тод, ме́тод ґра́тки
Laue ~ = ме́тод Ля́уе
LCAO ~ = метод ЛКАО [лі́нійної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
lead ~ = плю́мбумовий [плю́мбієвий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
least-square(s) ~ = ме́тод найме́нших квадра́тів
limitation ~ = ме́тод перехо́ду до узага́льненої грани́ці (of a divergent sequence – розбіжної послідовности)
linear ~ = ліні́йний ме́тод
linear-combination-of-atomic-orbitals ~ = див. LCAO ~
linearization ~ = ме́тод [спо́сіб] лінеариза́ції
linearized-augmented(‑plane)-wave ~ = ме́тод лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль
lobing ~ = ме́тод рівносигна́льної зо́ни
low-energy electron diffraction [LEED] ~ = ме́тод дифра́кції пові́льних [низькоенергети́чних] електро́нів
magnetohydrodynamic analog ~ = магнетогідродинамі́чна анало́гія
matching ~ = ме́тод [спо́сіб] узгі́днювання [узго́джування]; ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
matrix ~ = ма́тричний ме́тод
maximum-likelihood ~ = ме́тод максима́льної правдоподі́бности
mean-field ~ = ме́тод сере́днього по́ля
mean-value ~ = ме́тод сере́дніх (зна́чень)
measuring ~ = ме́тод [спо́сіб] мі́ряння [вимі́рювання]
mechanical-quadrature ~ = ме́тод механі́чної квадрату́ри
mesh-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
midsquare ~ = ме́тод сере́дніх квадра́тів
Milne ~ = Мі́лнів ме́тод
minimizing ~ = ме́тод мініміза́ції
minimum-distance ~ = ме́тод мініма́льної ві́дстані
modelng ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
molecular-dynamics ~ = ме́тод молекуля́рної дина́міки
molecular-orbital ~ = ме́тод моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей
moments ~ = ме́тод моме́нтів
Monte-Carlo ~ = ме́тод Мо́нте-Ка́рло, ме́тод статисти́чних спроб
moving-averages ~ = ме́тод ковзни́х сере́дніх
moving-boundary ~ = ме́тод рухо́мої межі́
muffin-tin [MT] orbital ~ = ме́тод MT-орбіта́лей
Müller ~ = Мю́лерів ме́тод
multigroup ~ = багатогрупови́й ме́тод
multiple-collision ~ = ме́тод багаторазо́вих зі́ткнень
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х набли́жень
multiplication ~ = ме́тод [спо́сіб] мно́ження
multistage ~ = багатоета́пний [багатостаді́йний] ме́тод
multistep ~ = багатокро́ковий ме́тод
Muskhelishvili ~ = ме́тод Мусхелішві́лі
nearly-free-electron [NFE] ~ = ме́тод ма́йже ві́льних електро́нів
nephelometric ~ = нефелометри́чний ме́тод
net(‑point) ~ = ме́тод мере́ж
noncontact ~ = неконта́ктовий [безконта́ктовий] ме́тод [спо́сіб]
nonlinear ~ = неліні́йний ме́тод
Nordheim-Scalettar ~ = ме́тод Но́рдгайма-Скейле́тера
normalization ~ = ме́тод [спо́сіб] нормува́ння
nuclear-magnetic-resonance [NMR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного магне́тного резона́нсу [ЯМР]
nuclear-quadrupole-resonance [NQR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного квадрупо́льного резона́нсу [ЯКР]
null ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
null-balance ~ = ме́тод нульово́го бала́нсу
numerical ~ = числови́й ме́тод
numerical-simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] числово́го моделюва́ння
objective ~ = об’єкти́вний ме́тод
observation ~ = ме́тод [спо́сіб] спостеріга́ння
one-group ~ = одногрупови́й ме́тод
one-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
one-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
operator ~ = опера́торний ме́тод
optical ~ = опти́чний ме́тод
optical polarization ~ = опти́чний поляризаці́йний ме́тод
optical recording ~ = опти́чний ме́тод за́пису інформа́ції
optimization ~ = ме́тод [спо́сіб] оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння]
ordered-elimination ~ = ме́тод упорядко́ваного вилуча́ння
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthogonalized-plane-wave ~ = ме́тод ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating-crystal ~ = ме́тод коливно́го криста́лу, ме́тод колива́ння криста́лу
Otto-Lardillon ~ = ме́тод О́то-Лардильйо́на
parabolic ~ = ме́тод пара́бол
particle-in-cell ~ = ме́тод части́нки в комі́рці
partition ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
partitioning-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
path-integration ~ = ме́тод інтеґрува́ння за траєкто́ріями
Patterson-Harker ~ = ме́тод Па́терсона-Га́ркера
Peierls ~ = Па́єрлсів ме́тод
pendant-drop ~ = ме́тод зави́слої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
Penfold-Leiss ~ = ме́тод Пе́нфолда-Ля́йса
peratization ~ = ме́тод ператиза́ції
perturbation ~ = ме́тод збу́рень
perturbed-stationary-states [PSS] ~ = ме́тод збу́рених стаціона́рних ста́нів
phase-contrast ~ = ме́тод фа́зового контра́сту
phase-diagram ~ = ме́тод фа́зової діягра́ми
phase-integral ~ = ме́тод фа́зових інтеґра́лів
phase-modulation ~ = ме́тод фа́зової модуля́ції
phase-plane ~ = ме́тод фа́зової площини́
phase-shift ~ = ме́тод фа́зового зсу́ву, ме́тод зсу́ву фа́зи
phenomenological ~ = феноменологі́чний метод
photoelectric ~ = фотоелектри́чний ме́тод
photographic ~ = фотографі́чний ме́тод
photoluminescence ~ = фотолюмінесценці́йний [фотолюмінесце́нтний] ме́тод
photometric ~ = фотометри́чний ме́тод
plane-wave ~ = ме́тод пло́ских хвиль
Poggendorff ~ = По́ґендорфів ме́тод (first/secondперший/другий)
Poincaré ~ = ме́тод Пуанкаре́
polarographic ~ = полярографі́чний ме́тод
polygonal ~ = ме́тод ла́маних
postulational ~ = аксіо́мний ме́тод, ме́тод постула́тів
potential-drop ~ = ме́тод різни́ці (електри́чних) потенція́лів
potentiometric ~ = потенціометри́чний ме́тод
powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
powder-diffraction ~ = ме́тод дифра́кції на порошку́
power-series ~ = ме́тод степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в]
precision ~ = високото́чний [прецизі́йний] ме́тод (міряння)
predictor-corrector ~ = ме́тод прогнозува́ння та коре́кції
processing ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння; (мн.) техноло́гія обробля́ння
product-solution ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
program-evaluation-and-review-technique [PERT] ~ = ме́тод мереже́вого планува́ння
proton-recoil ~ = ме́тод відру́шених прото́нів
proving ~ = ме́тод [спо́сіб] дово́дження
pseudopotential ~ = ме́тод псевдопотенція́лу
pulse ~ = і́мпульсний ме́тод
pulse-echo ~ = ме́тод відби́тих і́мпульсів
pycnometric ~ = пікнометри́чний ме́тод
quadrature ~ = ме́тод квадрату́р
qualitative ~ = я́кісний ме́тод
quantitative ~ = кі́лькісний ме́тод
radiation ~ = радіяці́йний ме́тод [спо́сіб]
radio-astronomy ~ = радіоастрономі́чний ме́тод
radiocarbon ~ = радіометри́чний [вуглеце́вий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
radiographic ~ = радіографі́чний ме́тод
radiometric ~ = радіометри́чний ме́тод [спо́сіб]
radium ~ = ра́дієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
Ramsay-Young ~ = ме́тод Ре́мзі-Я́нґа [Рамза́я-Ю́нґа]
range ~ = ме́тод про́бі́гів
rapid ~ = експре́с-ме́тод
Rayleigh-Jansen ~ = ме́тод Ре́йлі-Я́нсена [Реле́я-Я́нсена]
Rayleigh-Ritz ~ = ме́тод Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца]
recognized ~ = (загально)ви́знаний ме́тод [спо́сіб]
rectangular ~ = ме́тод прямоку́тників
recurrence(‑formula) ~ = рекуре́нтний ме́тод
reduction ~ = ме́тод [спо́сіб] зве́дення
reference ~ = етало́нний ме́тод [спо́сіб]
reflected-wave ~ = ме́тод відби́тих хвиль
reflection ~ = ме́тод відбива́ння
reflection high-energy electron diffraction [RHEED] ~ = ме́тод дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів
refraction ~ = ме́тод зало́млених хвиль
refrigeration ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
refringent-wave ~ = ме́тод зало́млених хвиль
relative ~ = відно́сний ме́тод (міряння)
relaxation ~ = (матем.) релаксаці́йний ме́тод
renormalization-group ~ = ме́тод ренормгру́пи [ренормалізаці́йної гру́пи]
research ~ = ме́тод дослі́джування; (мн.) мето́дика дослі́джування
resonance ~ = резона́нсний ме́тод
resonance-fluorescence ~ = ме́тод резона́нсної флюоресце́нції
resonating-group ~ = ме́тод резонівни́х груп
response-matrix ~ = ме́тод характеристи́чних ма́триць
revolving-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rigorous ~ = стро́гий ме́тод
riometric ~ = ріометричний ме́тод
Ritz ~ = Ри́тців ме́тод
rod-drop ~ = ме́тод [спо́сіб] скида́ння стри́жня
rolling-crystal ~ = ме́тод хита́ння криста́лу
Römer ~ = Ре́мерів ме́тод [до́слід]
root-squaring ~ = ме́тод підне́сення до квадра́ту
rotating-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rotating-cylinder ~ = ме́тод оберта́ння цилі́ндра
rotating-oscillating-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та колива́ння (кристалу)
rotating-rolling-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та хита́ння (кристалу)
routine ~ = уста́лений [станда́ртний, загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
Runge-Kutta ~ = ме́тод Ру́нґе-Ку́та
Rydberg-Klein-Rees [RKR] ~ = ме́тод Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
saddle-point ~ = ме́тод перева́лу
sandwich ~ = ме́тод са́ндвіча, ме́тод перемежо́ваних шарі́в
Sawada ~ = ме́тод Сава́ди
scales ~ = ме́тод терезі́в (for algebraic equations – до алґебричних рівнянь)
scattering-matrix ~ = ме́тод ма́триці розсі́ювання
scenario ~ = ме́тод сцена́ріїв
Schleiermacher ~ = Шля́єрмахерів ме́тод
schlieren ~ = (опт.) тіньови́й ме́тод, ме́тод смуг
Schulz ~ = Шу́льців ме́тод
Schuster ~ = Шу́стерів ме́тод
scientific ~ = науко́вий підхі́д
scintillation ~ = сцинтиляці́йний ме́тод
scratch ~ = ме́тод дря́пання (визначати твердість)
search ~ = ме́тод по́шуку
secant ~ = ме́тод січни́х
sedimentation ~ = ме́тод оса́джування
Seidel ~ = За́йделів ме́тод
self-consistent-field ~ = ме́тод самоузго́дженого по́ля
semi-inverse ~ = напівобе́рнений ме́тод
semiaverages ~ = ме́тод напівусере́днювання
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ме́тод
separable-potential ~ = ме́тод сепара́бельного потенція́лу
separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
separation-nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
separation-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
sequential ~ = послідо́вний ме́тод, ме́тод послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння]
sequential ~ of testing = ме́тод послідо́вних спроб
sequential estimation ~ = ме́тод послідо́вного оці́нювання
sequential-search ~ = ме́тод ітераці́йного по́шуку
sessile-bubble ~ = ме́тод засі́лої бу́льбашки (у мірянні поверхневого натягу)
sessile-drop ~ = ме́тод засі́лої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
shadow ~ = тіньови́й ме́тод
shooting ~ = ме́тод пристрі́лювання
simple ~ = про́сти́й ме́тод [спо́сіб]
simplex ~ = си́мплексний ме́тод
simplified ~ = спро́щений ме́тод [спо́сіб]
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння; імітаці́йний ме́тод
single-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
single-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
small-parameter ~ = ме́тод малого параметра
smoothing ~ = ме́тод згла́джування
sounding ~ = ме́тод [спо́сіб] зондува́ння
spectral ~ = спектра́льний ме́тод
spectrometer ~ = спектрометри́чний ме́тод
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний ме́тод
spherical-harmonics ~ = ме́тод сфери́чних гармо́нік
spray(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] напоро́шування (покриву)
staircase(‑estimation) ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] ме́тод [спо́сіб] 2. станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
standing-wave ~ = ме́тод стоя́чої хви́лі
state-space ~ = ме́тод про́стору ста́нів
static ~ = ме́тод стати́чного мі́ряння [вимі́рювання]
statistical ~ = статисти́чний ме́тод
steepest-descent ~ = ме́тод найстримкі́шого спу́ску, ме́тод перева́лу
step-by-step ~ = 1. поета́пний ме́тод [спо́сіб] 2. ме́тод окре́мих кро́ків
Stöber ~ = (of crystal growth) Ште́берів ме́тод (вирощування кристалів)
stochastic ~ = стохасти́чний ме́тод
Stockbarger ~ = (of crystal growth) Сто́кбарґерів ме́тод (вирощування кристалів)
stopped-flow ~ = (фх) ме́тод зупи́неного стру́меня
strength-testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування мі́цности [на мі́цність]
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний ме́тод
strong-coupling ~ = ме́тод си́льного зв’язку́
subjective ~ = суб’єкти́вний ме́тод
substitution ~ = 1. (матем.) ме́тод замі́ни змі́нних; ме́тод [спо́сіб] підставля́ння 2. (фіз.) ме́тод замі́щування (у зважуванні)
successive-approximations ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
summation ~ = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування]
superposition ~ = ме́тод суперпози́ції
sweep(ing)-out ~ = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
symbolical ~ = 1. опера́торний ме́тод 2. ме́тод ко́мплексних ампліту́д
tagged-photon ~ = ме́тод позна́чених [заналичко́ваних, мі́чених] фото́нів
Tamm-Dancoff ~ = ме́тод Та́ма-Да́нкова
tachometrical ~ = тахометри́чний ме́тод
tangent ~ = ме́тод доти́чних
tangent-plane ~ = ме́тод доти́чних площи́н
telluric-current ~ = ме́тод телури́чних стру́мів
tensiometer ~ = ме́тод (відрива́ння) кільця́ (у мірянні поверхневого натягу)
testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод
thermodynamic ~ = термодинамі́чний ме́тод
thermometric ~ = термометри́чний ме́тод
time-of-flight ~ = ме́тод ча́су проліта́ння
topological ~ = топологі́чний ме́тод
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
traditional ~ = традиці́йний [загальнопри́йнятий, відо́мий, звича́йний, найпоши́реніший] ме́тод
transfer-matrix ~ = ме́тод матриці перено́шення
transformation ~ = ме́тод [спо́сіб] перетво́рювання
transposition ~ = ме́тод переставля́ння
trapezoid(al) ~ = ме́тод трапе́цій
trial-and-error ~ = 1. ме́тод спроб та помило́к 2. ме́тод добира́ння
triangulation ~ = триангуляці́йний ме́тод
up-and-down ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
usual ~ = загальнопри́йнятий ме́тод
valence-bond(‑resonance) ~ = ме́тод вале́нтних зв’язкі́в
Van der Pauw ~ = ме́тод Ван дер Па́у
vapor-deposition ~ = ме́тод оса́джування з парово́ї фа́зи
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
variate-difference ~ = різнице́во-дисперсі́йний ме́тод
variation ~ = ме́тод [спо́сіб] варіюва́ння
variational ~ = варіяці́йний ме́тод
Verneuil ~ = (of crystal growth) Верне́йлів ме́тод (вирощування кристалів)
visual ~ = візуа́льний ме́тод [спо́сіб]
volumetric ~ = о́б’є́мний ме́тод
vortex-distribution ~ = ме́тод розподі́лених ви́хорів
Watson ~ = Ва́тсонів ме́тод
Weissenberg ~ = Ва́йсенберґів ме́тод
Weizsäcker-Williams ~ = ме́тод Ва́йцзекера-Ві́ліямса
Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] ~ = ме́тод Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на, ме́тод ВКБ
Wick ~ = Ві́ків ме́тод
Wick-Chandrasekhar ~ = ме́тод Ві́ка-Чандрасека́ра
Wigner-Seitz ~ = ме́тод Ві́ґнера-За́йтца
Wilzbach ~ = Ві́льцбахів ме́тод
x-ray diffraction ~ = рентґенодифрактометри́чний [рентґенодифракці́йний, рентґенострукту́рний] метод
x-ray goniometry ~ = рентґеногоніометри́чний ме́тод
x-ray powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
Yvon ~ = Іво́нів ме́тод
zero ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
zero-beat ~ = ме́тод нульово́го биття́
zero-deflection ~ = ме́тод нульово́го ві́дхилу
sabin се́бін (еквівалент поглинання одним квадратним футом абсолютного поглинача)
['seɪbɪn]
state 1. стан || ста́новий 2. режи́м || режи́мний 3. стано́вище 4. тве́рдити/стве́рджувати//‌стве́рдити; формулюва́ти//‌сформулю́вати; висло́влювати//‌ви́словити, виклада́ти//‌ви́класти (думку тощо)
[steɪt]
~ of aggregation = аґреґа́тний стан
~ of chaos = хаоти́чність
~ of matter = стан речовини́; аґреґа́тний стан
~ of motion = стан ру́ху
~ of rest = стан спо́кою, бе́зрух
~ of strain = здеформо́ваний стан
~ of stress = напру́жений стан, стан напру́ги [напру́ження]
~ of supercooling = надохоло́джений [переохоло́джений] стан
~ of supersaturation = наднаси́чений [перенаси́чений] стан
~ of the art = суча́сний [тепе́рішній] стан (даної галузі); (сучасний) науко́во-техні́чний рі́вень; оста́нні дося́гнення
~ of thermal equilibrium = стан теплово́ї рівнова́ги
~ of thermal stress = термонапру́жений стан
~ of thermodynamic equilibrium = термодинамі́чно рівнова́жний стан, стан термодинамі́чної рівнова́ги
~ of uniform strain = однорі́дно [рівномі́рно] здеформо́ваний стан
~ of uniform stress = однорі́дно [рівномі́рно] напру́жений стан
above-critical ~ = надкрити́чний стан
above-threshold ~ = надпоро́говий стан
absorbing ~ = (матем.) поглина́льний стан
active ~ = акти́вний стан
activated ~ = зактиво́ваний стан
admissible ~ = прийня́тний стан
agravic ~ = стан неваго́мости
allowed ~ = дозво́лений стан
amorphous ~ = амо́рфний стан
analog ~ = (яф) ана́логовий стан
antibound ~ = антизв’я́заний стан
anticipated ~ = очі́куваний стан
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тний стан
antisymmetric ~ = антисиметри́чний стан
asperomagnetic ~ = асперомагне́тний стан
asymptotic ~ = асимптоти́чний стан
atomic ~ = стан а́тома, а́томний стан
autolocalized ~ = автолокалізо́ваний стан
available ~ = дозво́лений (до переходу) стан
background ~ = фо́новий стан
balanced ~ = зрівнова́жений стан, стан рівнова́ги
band ~ = зо́нний стан
bound ~ = зв’я́заний стан
bulk ~ = о́б’є́мний стан
charge ~ = заря́довий стан
chemical ~ = хемі́чний стан
coherent ~ = когере́нтний стан
collective ~ = колекти́вний стан
colloidal ~ = коло́їдний стан
compound-nucleus ~ = стан компа́унд-ядра́
condensed ~ = (с)конденсо́ваний стан
conducting ~ = прові́дний стан
continuum ~ = стан у непере́рвному спе́ктрі
corresponding ~s = відпові́дні ста́ни (субстанцій)
coupled ~ = зв’я́заний стан
critical ~ = крити́чний стан
crystal ~ = стан криста́лу
crystalline ~ = кристалі́чний стан, скристалі́лість, скристал(із)о́ваність
decaying ~ = розпадни́й стан
deenergized ~ = ви́мкнений стан
deformed ~ = (з)деформо́ваний стан
degenerate ~ = ви́роджений стан
delayed ~ = затри́маний стан
delocalized ~ = делокалізо́ваний стан
determinate ~ = детерміно́ваний стан
disabled ~ = (ел.) неробо́чий [заблоко́ваний] стан
discrete ~ = дискре́тний стан, стан у дискре́тному спе́ктрі
disordered ~ = невпорядко́ваний [безла́дний] стан
disturbed ~ = збу́рений стан
doorway ~ = (яф) входо́вий стан
doublet ~ = дубле́тний стан
doubly excited ~ = двозбу́джений [дві́чі збу́джений] стан
dynamical ~ = динамі́чний стан
dynamical mixed ~ = динамі́чний змі́шаний стан
dynamic equilibrium ~ = стан динамі́чної рівнова́ги
early transition ~ = (х.) ра́нній перехі́дни́й стан
electron ~ = стан електро́на
electronic ~ = електро́нний стан
emergency ~ = аварі́йний режи́м
empty ~ = неза́йнятий стан
energetically equivalent ~ = енергети́чно еквівале́нтний стан
energetically preferable ~ = енергети́чно ви́гідний [ви́гідніший] стан
energized ~ = (ел.) уві́мкнений стан
energy ~ = енергети́чний стан
entangled ~s = заплу́тані ста́ни
equilibrium ~ = рівнова́жний стан, стан рівнова́ги
eutectic ~ = евтекти́чний стан
even-moment ~ = стан з па́рним моме́нтом
even-parity ~ = па́рний стан
exchange ~ = обмі́нний стан
excited ~ = збу́джений стан
exciton ~ = ексито́нний стан
exotic ~ = екзоти́чний стан
extended ~ = (км) нелокалізо́ваний стан
extremal ~ = екстрема́льний стан
extreme ~ = екстрема́льний стан
ferrimagnetic ~ = феримагне́тний стан
ferromagnetic ~ = феромагне́тний стан
filled ~ = запо́внений стан
final ~ = кінце́вий стан
fired ~ = (ел.) уві́мкнений стан
fluid ~ = пли́нний стан
fluidized ~ = спли́нений стан
forbidden ~ = заборо́нений стан
free ~ = ві́льний [незв’я́заний] стан
frozen-in ~ = вме́рзлість, вморо́женість
gaseous ~ = га́зовий стан, га́зовість
gaseous-crystal ~ = газокристалі́чний стан
gel ~ = ґе́левий стан
glassy ~ = скли́стий стан
ground ~ = (км) основни́й стан
halted ~ = (комп.) стан припи́нення, стан очі́кування
high-elastic ~ = високоеласти́чний стан (полімеру)
higher ~ = ви́щий стан
higher(‑energy) ~ = стан з ви́щою ене́ргією (than – за)
highest(‑energy) ~ = стан з найви́щою ене́ргією
highly-excited ~ = високозбу́джений [сильнозбу́джений] стан
high-spin ~ = високоспі́новий стан
hybrid ~ = гібри́дний стан
hypothetical ~ = гіпотети́чний стан
improper ~ = невласти́вий стан
in ~ = (тп) початко́вий стан
inactive ~ = неакти́вний стан
incoherent ~ = некогере́нтний стан
indifferent-equilibrium ~ = стан байду́жої рівнова́ги
induced ~ = наве́дений [(з)індуко́ваний] стан
infinite ~ = інфіні́тний [делокалізо́ваний] стан
initial ~ = початко́вий [вихідни́й] стан
instantaneous ~ = миттє́вий стан
interface ~ = стан межі́ по́ділу
intermediate ~ = промі́жни́й стан
intrinsic ~ = вну́трішній стан
invariant ~ = інварія́нтний [незмі́нний] стан
irreversible ~ = незворо́тний [необоро́тний] стан
isobaric analog ~ = ізоба́рний ана́логовий стан
isolated ~ = ізольо́ваний стан
isomeric ~ = ізоме́рний стан
latent ~ = прихо́ваний [лате́нтний] стан
late transition ~ = (х.) пі́зній перехі́дни́й стан
liquid ~ = ріди́нний стан
liquid-crystal ~ = ріди́ннокристалі́чний/пли́нокристалі́чний стан
localized ~ = (з)локалізо́ваний стан
locally equilibrium ~ = лока́льно рівнова́жний стан
long-lived (bound) ~ = довгові́чний (зв’я́заний) стан
loose ~ = ру́хлість, нещі́льність, пу́хкість (ґрунту тощо)
low ~ = низькорозташо́ваний стан
lower ~ = ни́жчий стан
lower-energy ~ = стан з ни́жчою ене́ргією (than – ніж)
lowest ~ = найни́жчий стан
lowest-energy ~ = стан з найни́жчою ене́ргією
macroscopic ~ = макроскопі́чний стан, макроста́н
magnetic ~ = магне́тний стан
magnetically ordered ~ = магнетовпорядко́ваний стан
magnetized ~ = намагнето́ваний стан
massless ~ = безма́совий стан
mesomorphic ~ = мезомо́рфний стан
metal ~ = стан мета́лу
metallic ~ = металі́чний стан
metastable ~ = метастабі́льний стан, метаста́н
microscopic ~ = мікроскопі́чний стан, мікроста́н
minimum-energy ~ = стан з мініма́льною ене́ргією; енергети́чно ви́гідний стан
mixed ~ = змі́шаний стан, су́міш ста́нів
molten ~ = розто́плений [розпла́влений] стан
nascent ~ = стан утво́рювання (в пере́бігу процесу)
nearby ~ = близьки́й стан, стан з близько́ю ене́ргією
near-critical ~ = білякрити́чний стан
near-equilibrium ~ = білярівнова́жний стан
negative-energy ~ = стан з від’є́мною ене́ргією
neutral ~ = нейтра́льний стан
no-load ~ = ненаванта́жений стан
nonconducting ~ = непрові́дний стан
nondegenerate ~ = неви́роджений стан
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний стан
nonexcited ~ = незбу́джений стан
nonmagnetized ~ = ненамагнето́ваний стан
nonmetallic ~ = неметалі́чний стан
non-minimum-energy ~ = стан з немініма́льною ене́ргією; енергети́чно неви́гідний стан
non-resonance ~ = нерезона́нсний стан
nonstationary ~ = нестаціона́рний стан
normal ~ = норма́льний стан
nought ~ = (комп.) стан (логі́чного) нуля́
n-particle ~ = n-части́нко́вий стан
nuclear ~ = стан ядра́
occupied ~ = за́йнятий стан
octupole ~ = октупо́льний стан
odd-moment ~ = стан з непа́рним моме́нтом
odd-parity ~ = непа́рний стан
off ~ = ви́мкнений стан (перемикача)
on ~ = уві́мкнений стан (перемикача)
one-particle ~ = одночасти́нко́вий стан
orbital ~ = орбіто́вий стан
ordered ~ = впорядко́ваний стан
orientation ~ = орієнтаці́йний стан
orthogonal ~ = ортогона́льний стан
orthonormal ~ = ортонорма́льний стан
oscillating ~ = осцилівни́й стан
out ~ = (тп) кінце́вий стан
paramagnetic ~ = парамагне́тний стан
particle ~ = стан части́нки
passive ~ = паси́вний стан
perturbed ~ = збу́рений стан
phase ~ = фа́зовий стан
photostationary ~ = стан фотохемі́чної рівнова́ги
physical ~ = фізи́чний стан
plane-strain ~ = плоско(з)деформо́ваний стан
plane-stress ~ = плосконапру́жений стан
plasma ~ = стан пла́зми
plasma-crystal ~ = плазмокристалі́чний стан
plastic ~ = в’язкопли́нний [пласти́чний] стан
positronium ~ = (тт) позитро́нієвий стан
powdery ~ = порошко́вий [розпоро́шений] стан
prebreakdown ~ = передпро́бі́йний стан
precursor ~ = (тт) передста́н, передадсорбці́йний стан
preequilibrium ~ = передрівнова́жний стан
prestellar ~ = дозоре́вий стан
probable ~ = імові́рний [можли́вий] стан
product-like transition ~ = (х.) пі́зній перехі́дни́й стан
proper ~ = власти́вий стан
pure ~ = чи́стий стан
quadrupole ~ = квадрупо́льний стан
quantum ~ = ква́нтовий стан
quartet ~ = кварте́тний стан
quasi-amorphous ~ = квазиамо́рфний стан
quasi-bound ~ = квазизв’я́заний стан
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний стан
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рний стан
quasi-stable ~ = квазистабі́льний стан
quasi-steady ~ = квазиуста́лений стан
quiescent ~ = (комп.) стан спо́кою
reactant-like transition ~ = (х.) ра́нній перехі́дни́й стан
reference ~ = відліко́вий [станда́ртний] стан
relaxed ~ = зрелаксо́ваний стан
resonance ~ = резона́нсний стан
reversible ~ = оборо́тний стан
rotational ~ = оберто́вий [ротаці́йний] стан (ядра)
Rydberg ~ = Ри́дберґів стан
saturation ~ = наси́чений стан
self-consistent ~ = самоузго́джений стан
semifluid ~ = напівпли́нний стан
semiliquid ~ = напівріди́нний стан
semisolid ~ = напівтверди́й стан
short-lived (bound) ~ = короткові́чний (зв’я́заний) стан
singlet ~ = синґле́тний стан
solid ~ = тверди́й стан, тверда́ фа́за
space ~ = просторо́вий стан
space-like ~ = простороподі́бний стан
sperimagnetic ~ = сперимагне́тик; сперимагне́тний стан
speromagnetic ~ = сперомагне́тик; сперомагне́тний стан
spin ~ = спі́новий стан
spin-s ~ = стан зі спі́ном s
squeezed ~ = (of the radiation field) сти́снений стан (радіяційного поля)
stable ~ = стійки́й стан
stable equilibrium ~ = стан стійко́ї рівнова́ги
stable ~ of motion = стан стійко́го ру́ху
standard ~ = 1. норма́льний режи́м (за стандартної температури та тиску) 2. станда́ртний [відліко́вий] стан
stationary ~ = стаціона́рний стан
steady ~ = уста́лений стан
strain(ed) ~ = (з)деформо́ваний стан
stress(ed) ~ = напру́жений стан
stress-strain ~ = напру́женоздеформо́ваний стан
subcritical ~ = підкрити́чний [докрити́чний] стан
subthreshold ~ = підпоро́говий стан
superconducting ~ = надпрові́дний стан
supercritical ~ = надкрити́чний стан
superdeformed nuclear ~ = надздеформо́ваний стан ядра́
superfluid ~ = надпли́нний стан
supersaturation ~ = перенаси́чений стан
supersymmetric ~ = суперсиметри́чний стан
suppressed ~ = пригні́чений стан
surface ~ = поверхне́вий стан
surface electron ~ = поверхне́вий електро́нний стан
surface magnetic ~ = магне́тний поверхне́вий стан
suspended ~ = зави́слий стан (комп’ютера)
suspension ~ = зави́слий стан (речовини)
symmetric ~ = симетри́чний стан
thermal ~ = теплови́й стан
thermodynamic ~ = термодинамі́чний стан
three-dimensional stress(ed) ~ = триві́сний напру́жений стан
threshold ~ = поро́говий стан
time-dependent ~ = часозале́жний стан
time-independent ~ = часонезале́жний стан
time-like ~ = часоподі́бний стан
topologically distinct ~s = топологі́чно відмі́нні ста́ни
topologically equivalent ~s = топологі́чно еквівале́нтні ста́ни
transient ~ = 1. перехі́дни́й стан; перехі́дни́й режи́м 2. (комп.) промі́жни́й стан
transition ~ = (х.) перехі́дни́й стан
trial ~ = про́бний [спро́бний, насі́нний] стан
trial vacuum ~ = насі́нний [затравко́вий] ва́куумний стан
triplet ~ = трипле́тний стан
two-dimensional stress(ed) ~ = двові́сний напру́жений стан
ultimate stress(ed) ~ = грани́чний напру́жений стан
unbalanced ~ = незрівнова́жений [нерівнова́жний] стан
unbound ~ = незв’я́заний стан
undisturbed ~ = незбу́рений стан
unfilled ~ = незапо́внений стан
unfinished ~ = незаве́ршеність, незакі́нченість
unmagnetized ~ = ненамагнето́ваний стан
unoccupied ~ = неза́йнятий стан
unperturbed ~ = незбу́рений стан
unpolarized ~ = неполяризо́ваний стан
unsaturation ~ = ненаси́чений стан
unstable ~ = нестійки́й стан
unstable equilibrium ~ = стан нестійко́ї рівнова́ги
unsteady ~ = неуста́лений стан
unstressed ~ = ненапру́жений стан
vacant ~ = неза́йнятий стан
vacuum ~ = ва́куумний стан, стан ва́кууму
valence ~ = вале́нтність, вале́нтний стан
vaporous ~ = випаро́вий [га́зовий] стан
vibrational ~ = коливни́й стан (ядра)
vibronic ~ = вібро́нний стан
virtual ~ = віртуа́льний стан
vitreous ~ = скли́стий стан
wait ~ = очі́кувальний стан, стан чека́ння
wave ~ = хвильови́й стан
weakly excited ~ = слабкозбу́джений стан
yield(ing) ~ = деформаці́йно пли́нний стан, стан деформаці́йної пли́нности
yrast ~ = (яф) іра́стовий стан, іра́ст-стан
zero ~ = 1. нульови́й стан 2. (комп.) стан (логі́чного) нуля́
zero-energy ~ = стан з нульово́ю ене́ргією
zero-gravity ~ = стан неваго́мости
zero-spin ~ = стан з нульови́м спі́ном

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

а́том (-а) atom
адсорбо́ваний ~ adatom, adsorbed atom
акце́пторний ~ acceptor atom
антипрото́нний ~ antiprotonic atom
асиметри́чний ~ (х.) asymmetric atom
багаторазо́во йонізо́ваний ~ = multiply ionized atom
ба́зисний ~ parent atom
~ без вале́нтних електро́нів = див. обдертий ~
бомбо́ваний ~ target [bombarded] atom
бомбува́льний ~ projectile [bombarding] atom
Бо́рів ~ Bohr atom
важки́й ~ heavy atom
ви́битий ~ knock(ed)-on atom
випромі́нний ~ radiating atom
високоенергети́чний ~ energetic [high-energy] atom; (гарячий) hot atom
вихідни́й ~ parent atom
ві́льний ~ free atom
відрухо́вий ~ recoil atom
відру́шений ~ recoil atom
вла́сний ~ intrinsic [host(-crystal)] atom
~ во́дню = hydrogen atom
воднеподі́бний ~ hydrogen-like [one-electron] atom
~ в осно́вному ста́ні = ground-state atom
~ впрова́дження = див. прониклий ~
гадро́нний ~ hadronic atom
гаря́чий ~ hot [energetic] atom
гетерото́пний ~ heterotopic atom
гіпервале́нтний ~ hypervalent atom
гіперо́нний ~ hyperonic atom
гомото́пний ~ homotopic atom
~ ґра́тки = lattice atom
ґратко́вий ~ lattice atom
~ да́них = data element
дві́чі йонізо́ваний ~ = doubly ionized atom
двоелектро́нний ~ two-electron atom
дислоко́ваний ~ displaced atom
дифундівни́й ~ diffusing atom; (ізотопний індикатор) diffusing tracer
діястереото́пний ~ diastereotopic atom
домішко́вий ~ impurity atom; (леґувальної домішки) dopant atom; (сторонній) foreign [stranger] atom
до́норний ~ donor atom
екзоти́чний ~ exotic atom
заадсорбо́ваний ~ adatom, adsorbed atom
замі́щувальний ~ substitutional atom
заступа́льний ~ substitutional atom
зату́лений ~ (х.) eclipsed atom
збу́джений ~ excited atom
~ (і)з висо́кою ене́ргією = див. високоенергетичний ~
зв’я́заний ~ bound atom
~ (і)з запо́вненими оболо́нками = (електронними) closed-shell atom
змі́щений ~ displaced atom
~ (і)з незапо́вненими оболо́нками = (електронними) open-shell atom
~ (і)з низько́ю ене́ргією = див. низькоенергетичний ~
ізоелектро́нні —и isoelectronic atoms
імпланто́ваний ~ implanted atom
йонізо́ваний ~ 1. ionized atom 2. (максимально) nuclear atom 3. (атомарний йон) atomic ion
ка́онний ~ caonic atom
конституе́нтний ~ constituent atom
координаці́йний ~ cordinating atom
корінни́й ~ (х.) core atom
легки́й ~ light atom
~ леґува́льної до́мішки = dopant atom
лепто́нний ~ leptonic atom
максима́льно йонізо́ваний ~ = nuclear atom
мезо́нний ~ mesic [mesonic] atom
метастабі́льний ~ metastable atom
міжву́зловий ~ interstitial (atom)
містко́вий ~ bridging atom
мі́чений ~ (заст.) див. ізото́пний індика́тор
мюо́нний ~ muonic atom
найбли́жчий сусі́дній ~ = (the) nearest neighbor atom
налітни́й ~ projectile atom
незбу́джений ~ unexcited [nonexcited] atom
нейтра́льний ~ neutral atom
нерухо́мий ~ stationary atom
низькоенергети́чний ~ low-energy atom
носі́йний ~ carrier atom
обде́ртий ~ (без валентних електронів) stripped atom, atomic core, kernel
одноелектро́нний ~ one-electron atom
одноразо́во йонізо́ваний ~ = singly ionized atom
~ основно́го криста́лу = host-crystal atom
перви́нний ~ parent atom
перифері́йний ~ peripheral atom
пе́рвісний ~ (косм.) primeval atom
піо́нний ~ pionic atom
поверхне́вий ~ surface atom
пові́льний ~ slow atom
поді́лений ~ fissioned atom
поді́льний ~ fissile [fissionable] atom
позна́чений ~ (radioactive) tracer, tagged [labeled, tracer] atom див. тж ізотопний індикатор
приє́днаний ~ attached atom
приповерхне́вий ~ subsurface atom
про́бний ~ atom probe
променівни́й ~ radiating atom
прони́клий ~ intertstitial (atom)
~ прони́кнення див. прониклий ~
псевдоасиметри́чний ~ (х.) pseudoasymmetric atom
реґуля́рний ~ (тт) regular atom
Ре́зерфордів ~ Rutherford [nuclear] atom
рефере́нтний ~ (х.) reference atom
Ри́дберґів ~ Rydberg atom
розпа́лий ~ decayed [fissioned] atom
си́гма-мі́нус гіперо́нний ~ = sigma minus (hyperonic) atom
синтезо́ваний ~ artificial atom
стабі́льний ~ stable atom
сторо́нній ~ stranger [foreign] atom; (домішковий) impurity atom
сусі́дній ~ neighbor atom
сусі́дній че́рез одно́го ~ = next nearest neighbor atom
~ То́маса-Фе́рмі = Thomas-Fermi atom
~ у ста́ні спо́кою = atom at rest
утво́рюваний ~ (у перебігу процесу) nascent atom
центра́льний ~ (х.) central atom
~ ци́клу = (х.) annular atom
цілко́м йонізо́ваний ~ = fully ionized atom; (обдертий) stripped atom, atomic core, kernel
чармо́нієвий ~ charmonium atom
швидки́й ~ fast atom
шту́чний ~ artificial atom
конста́нт|а constant
~ абера́ції = constant of aberration
~ абсолю́тної стабі́льности = (х.) absolute-stability constant
~ Авоґа́дро = Avogadro number/constant
~ автопрото́лізу = autoprotolysis constant
адити́вна ~ = additive constant
~ ангармоні́зму = anharmonic constant
~ анізотропі́ї = anisotropy constant
астрономі́чна ~ = astronomical constant
а́томна ~ = atomic constant
~ взаємоді́ї = 1. coupling constant 2. (фх) force constant
безрозмі́рнісна ~ = dimensionless [nondimensional] constant
Бо́льцманова ~ = Boltzmann constant
Ва́йсова ~ = Weiss constant
~ вгамо́вування = damping constant
Ве́йсова ~ = див. Вайсова ~
~ Верде́ = Verdet constant
~ взаємоді́ї = coupling constant
~ вимі́рювального при́ладу = див. ~ приладу
вібро́нна ~ = vibronic constant
Ві́нова ~ = Wien constant
власти́ва ~ = intrinsic constant
Га́блова ~ = Hubble constant
га́зова ~ = gas(-law) constant
галакти́чна ~ = galactic constant
геліоцентри́чна ґравітаці́йна ~ = heliocentric (gravitational) constant
геоцентри́чна ґравітаці́йна ~ = geocentric (gravitational) constant
~ гідро́лізу = hydrolysis constant
го́ла ~ зв’язку́ = bare coupling constant
Го́лова ~ = Hall constant/coefficient
~ ґальвано́метра = galvanometer constant
ґравітаці́йна ~ = gravitation(al) constant, constant of gravitation; (Ґаусова) Gaussian gravitation constant; (Кевендишева) Cavendish gravitation constant
~ ґра́тки = див. ґраткова ~
ґратко́ва ~ = lattice constant, lattice [identity, crystal] parameter
Ґрю́найзенова ~ = Grüneisen constant/gamma
~ дезінтеґра́ції = disintegration constant
~ демпфува́ння = damping constant
~ дисоція́ції = dissociation constant; (електролізної) electrolytic dissociation constant
~ дифракці́йної ґратни́ці = grating constant
~ дифу́зії = diffusion constant
ді́брана ~ = fitted constant
діелектри́чна ~ = dielectric constant; (вакууму) vacuum dielectric constant
ді́йсна ~ = real constant
дові́льна ~ = arbitrary constant
додатко́ва ~ = additional constant
допомі́жна́ ~ = auxiliary [additional] constant
дру́га радіяці́йна ~ = second radiation constant (hc/k)
ебуліоскопі́чна ~ = ebullioscopic [boiling] constant, molal elevation of the boiling point
Е́йлерова ~ = див. Ойлерова ~
~ екранува́ння = 1. (заряду ядра) screening constant 2. (х.) shielding constant
електри́чна ~ = electric constant
електродинамі́чна ~ = electrodynamic constant
~ електро́лізної дисоція́ції = electrolytic dissociation constant
електромагне́тна ~ = electromagnetic constant, speed of light in vacuum
електро́н-фоно́нна ~ = electron-phonon constant
емісі́йна ~ = emission constant
емпіри́чна ~ = empirical constant
Е́твешева ~ = Eötvös constant
ефекти́вна ~ анізотропі́ї = effective anisotropy constant
~ ефекти́вної стабі́льности = (х.) apparent-stability [conditional-stability, effective-stability] constant
~ заспоко́ювання = damping constant
~ зв’язку́ = 1. coupling constant 2. (силова, х.) bond-force constant
~ земно́го тяжі́ння = gravitation(al) constant, constant of gravitation
Зо́мерфельдова ~ = Sommerfeld (fine-structure) constant
~ зроста́ння = (молекульного ланцюжка) propagation constant
інерці́йна ~ = (приладу) response [intrinsic] time
~ інтеґрува́ння = integration constant
~ інтерполюва́ння = interpolation constant
~ йоніза́ції = (фх) ionization constant
калібрува́льна ~ = calibration constant
капіля́рна ~ = capillary constant
Ка́рманова ~ = Kármán constant
ква́нтова ~ = quantum constant
Ке́рова ~ = (опт.) Kerr constant
коливна́ ~ = vibrational constant
~ коні́чної проє́кції = constant of the cone
космі́чна ~ = cosmical constant
космологі́чна ~ = cosmological constant
~ Ко́тона-Му́тона = Cotton-Mouton constant
~ кривини́ = curvature constant
~ кристалі́чної ґра́тки = lattice constant, lattice [identity, crystal] parameter
крити́чні —и = (максимальна температура, тиск і питомий об’єм скраплювання газу) critical constants
кріоскопі́чна ~ = cryoscopic constant
Ку́ндтова ~ = (опт.) Kundt constant
~ Кюрі́ = Curie constant
~ Ламе́ = Lamé constant
лі́терна ~ = literal (constant)
Ло́шмідтова ~ = Loschmidt number
магне́тна ~ = magnetic constant
~ магне́тної анізотропі́ї = magnetic-anisotropy constant
Ма́делунґова ~ = Madelung constant
матерія́льна ~ = material constant
мікроскопі́чна пружна́ ~ = microscopic elastic constant
~ мі́рчого при́ладу = див. ~ приладу
моля́льна ~ = molal constant
моля́рна ~ = molar constant; (газова) molar gas constant
мультиплікати́вна ~ = multiplicative constant
~ надтонко́ї структу́ри = hyperfine(-structure) constant
Не́рнстова ~ = Nernst constant
нормува́льна ~ = normalization constant
~ нормува́ння = normalization constant
~ нута́ції = nutation constant
оберто́ва ~ = rotational constant
одя́гнена ~ зв’язку́ = dressed coupling constant
О́йлерова ~ = Euler’s constant
опти́чна ~ матерія́лу = fringe value
~ осіда́ння = sedimentation constant
~ перенормо́вування = renormalization constant
~ перетво́рення = constant of transformation
пе́рша радіяці́йна ~ = first radiation constant (8hc2)
п’єзоелектри́чна ~ = piezoelectric constant
планетоцентри́чна ґравітаці́йна ~ = planetocentric gravitational constant
Пла́нкова ~ = Planck(’s) constant; (поділена на 2π) h-bar
~ позі́рної стабі́льности = (х.) apparent-stability [conditional-stability, effective-stability] constant
~ поши́рювання = (коливань у середовищі) propagation constant
~ преце́сії = constant of precession
~ при́ладу = (мірчого) instrument constant, constant of a (measuring) instrument
~ просторо́вого заря́ду = (в законі 3/2) perveance
~ проце́су = process constant
~ пружи́ни = spring constant
пружна́ ~ = (мех.) elastic [compliance, stiffness] constant
Пуасо́нова ~ = Poisson constant
~ радіоакти́вного ро́зпаду = radioactive decay constant
радіяці́йна ~ = radiation constant
~ Ре́йлі = Rayleigh constant
реа́льна ~ = real constant
Реле́єва ~ = див. ~ Рейлі
Ри́дберґова ~ = Rydberg constant
~ рівнова́ги = (х.) equilibrium constant
розмі́рнісна ~ = dimensional constant
~ ро́зпаду = (яф) decay [disintegration, transformation] constant
~ розпо́ділу = distribution constant
~ розчи́нности = solubility product
світова́ ~ = world constant
~ седимента́ції = sedimentation constant
силова́ ~ = (фх) force constant; (зв’язку) bond-force constant
си́мвольна ~ = character constant
сонце́ва ~ = solar constant
со́нячна ~ = див. сонцева ~
~ спін-орбіто́вої взаємоді́ї = constant of spin-orbit interaction
~ стабі́льности = (х.) stability constant
~ Сте́фана-Бо́льцмана = Stefan-Boltzmann constant
~ структу́ри = див. структурна ~
структу́рна ~ = (матем.) structure constant, multiplication constant, constant of multiplication, constant of structure
~ тертя́ = friction constant
~ тонко́ї структу́ри = fine-structure constant
~ умо́вної стабі́льности = (х.) apparent-stability [conditional-stability, effective-stability] constant
універса́льна ~ = (фізична) fundamental [universal] constant
уніфіко́вана а́томна ма́сова ~ = unified atomic mass constant (1/12 ma 12C)
уя́вна ~ = imaginary constant
фа́зова ~ = (ел.) phase [wavelength] constant
Фараде́єва ~ = Faraday constant
феноменологі́чна ~ = phenomenological constant
~ Фе́рмі = Fermi constant
фізи́чна ~ = physical constant
фіксо́вана ~ = fixed constant
фотоелектри́чна ~ = photoelectric constant
Фра́нкова ~ = Frank’s constant
Фре́ліхова ~ = Fröhlich constant
фундамента́льна ~ = (фізична) fundamental [universal, atomic] constant
хемі́чна ~ = chemical constant
~ хемі́чної рівнова́ги = chemical-equilibrium constant
Хол(л)ова ~ = див. Голова ~
ці́ла ~ = integer constant
цілочислова́ ~ = integer constant
часова́ ~ = 1. time constant 2. (приладу) intrinsic time; response time 3. (мала, ел.) fast-time constant 4. (обмежувальної схеми) clipping time 5. (ядерного реактора) reactor time constant
~ ча́су = див. часова ~
числова́ ~ = numerical constant
~ шви́дкости реа́кції = (хемічної) reaction rate, (reaction) rate constant
~ шкали́ = scale factor
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear constant
крива́ curve, (curved) line див. тж лінія
агоні́чна ~ = agonic line
адіяба́тна ~ = adiabatic curve
акліні́чна ~ = aclinic line
алґебри́чна ~ = algebraic curve
амплітудна ~ = amplitude curve
анакласти́чна ~ = reflecting [anaclastic] curve
аналагмати́чна ~ = anallagmatic curve
аналіти́чна ~ = analytic curve
аполя́рна ~ = apolar curve
апроксимаці́йна ~ = approximation [fitted] curve
асимптоти́чна ~ = asymptotic curve
~ а́томних о́б’є́мів = (залежности атомних об’ємів елементів від атомних номерів) atomic volume curve
ба́зисна ~ = base (конхоїдиof a conchoid)
балісти́чна ~ = ballistic curve
безгістере́з(ис)на ~ магнетува́ння = anhysteretic magnetization curve
~ Бе́те-Сле́йтера = Bethe-Slater curve
бінода́льна ~ = binodal (curve, line)
~ бли́ску = (світила, астр.) light curve
Бло́хова ~ = Bloch curve
~ блука́ння = walk curve
Бре́ґова ~ = Bragg curve
~ вбира́ння = absorption curve
взірце́ва ~ = (ґрадуювальна) master curve
~ вида́тности = efficiency curve
~ ви́дности = luminosity curve
~ вижива́ння = (яф) survival curve
~ ви́згону = sublimation curve
визначна́ ~ = remarkable curve
ви́правлена ~ = corrected curve
~ випро́стування = (ел.) rectification characteristic
~ випрямля́ння = див. ~ випростування
вислідна́ ~ = resultant curve
~ висна́жування = discharge characteristic
висо́тна ~ = altitude curve
висхідна́ ~ = ascending curve
~ витрача́ння = discharge characteristic
~ ви́щого поря́дку = higher-order curve
відбива́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
~ ві́дгуку (середовища) response curve
~ відмагнето́вування = demagnetization curve
~ відно́влювання = recovery characteristic
~ відно́сної спектра́льної чутли́вости = (ока) (опт.) luminosity curve, spectral luminous efficiency curve
відти́нко́во аналіти́чна ~ = piecewise-analytic [sectionally-analytic] curve
відти́нко́во гла́дка ~ = piecewise-smooth [sectionally-smooth] curve
вісімко́ва ~ = (у формі вісімки) (figure-of-)eight curve
~ во́сьмого поря́дку = biquartic curve
~ втиска́ння інде́нтора = indentation curve
~ в’я́зкости = 1. (фіз. плинів) viscosity curve, viscosity-temperature characteristic 2. (металу) toughness characteristic
геодези́чна ~ = geodesic line/curve
гіпергеодези́чна ~ = hypergeodesic curve
~ гістере́зи(су) див. гістерезна ~
гістере́зна ~ = hysteresis curve/characteristic
гладе́нька ~ = smooth curve
гла́дка ~ = smooth curve
глобо́їдна ~ = globoidal curve
Г-поді́бна ~ = L-shaped curve
грани́чна ~ = limit(ing) curve
~ густини́ = density curve;
~ густини́ розпо́ділу = distribution(-density) curve
Ґа́усова ~ = Gaussian curve
ґрадуюва́льна ~ = calibration curve; (взірцева) master curve
~ ґранулометри́чного скла́ду = particle-size distribution curve
Да́рвінова ~ = Darwin curve
дві́чі доти́чна ~ = див. дводотична ~
двову́злова ~ = binodal (curve)
двогі́лкова ~ = bipartite curve
двого́рба ~ = double-humped curve
дводоти́чна ~ = bitangent curve, double tangent (з різними точками дотику – with distinct points of contact)
двопі́кова ~ = double-peaked curve
дворо́га ~ = bicorn (curve), cocked hat
двочасти́нна ~ тре́тього поря́дку = bipartite cubic
дельтоподі́бна ~ = delta-shaped curve
~ демагнетува́ння = demagnetization curve
~ де́нної ви́дности = photopic luminosity curve
деформацієнапру́гова ~ = stress-strain curve
~ деформа́цій = deformation curve
~ деформаці́йного змі́цнювання = strain-hardening [work hardening] characteristic
дзвоноподі́бна ~ = bell(-shaped) curve
дзвонува́та ~ = bell(-shaped) curve
дзерка́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
динамі́чна ~ магнетува́ння = dynamic magnetization curve
динамі́чна резона́нсна ~ = dynamic resonance curve
динамометри́чна ~ = stress-strain characteristic
~ диспе́рсії = див. дисперсійна ~
дисперсійна ~ = dispersion curve
дія́метрова ~ = (матем.) diametral curve
допасо́вана ~ = fitted curve
до́слідна ~ = experimental curve
~ до́тику = contact curve/line (двох поверхонь – of two surfaces)
доти́чна ~ = tangential curve
~ дру́гого поря́дку = second-order [quadratic] curve; quadric; conic
еквідиста́нтна ~ = equidistant curve
еквіпотенція́льна ~ = equipotential curve
експеримента́льна ~ = experimental curve
експоненці́йна ~ = exponential curve
екстраполяці́йна ~ = extrapolation curve
екстрапольо́вана ~ = extrapolated curve
екстрема́льна ~ = extremal
електрокапіля́рна ~ = electrocapillary curve
емпіри́чна ~ = empirical curve
~ життя́ части́нки = worldline of a particle
закру́чена ~ = twisted curve
~ зале́жности (величини́) y від (величини́) x = y-versus-x curve
~ зале́жности від напру́ги = див. ~ напругозалежности
~ зале́жности від напру́ження = див. ~ напругозалежности
~ зале́жности від температу́ри = див. ~ температурозалежности
~ зале́жности від ти́ску = див. ~ тискозалежности
~ зале́жности від частоти́ = див. ~ частотозалежности
~ зале́жности від ча́су = див. ~ часозалежности
~ зале́жности кутово́ї шви́дкости від крути́льного моме́нту = speed-torque characteristic
~ зале́жности ро́зтягу від наванта́ження = load-stretch curve
зало́млювальна ~ = anaclastic curve
за́мкнена ~ = closed curve див. тж зімкнена ~
~ заряджа́ння = charging curve/characteristic
~ збу́джування = excitation curve
зведена ~ = reduced curve
звідна́ ~ = reducible curve
~ згаса́ння = attenuation characteristic; decay curve
згла́джена ~ = smoothed [smoothened] curve
~ (і)з горбо́м = humped curve; (на хвості) bump-on-tail curve
~ (і)з го́стрим ма́ксимумом = peaked curve
~ (і)з двома́ горба́ми = double-humped curve
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = curve with two maxima; (вузькими) double-peaked curve; (широкими) double-humped curve
~ (і)з двома́ мі́німумами = curve with two minima
~ (і)з дзьо́бом = cuspidal curve
зекстрапольо́вана ~ = extrapolated curve
з’є́днувальна ~ = connecting curve/line; (перехідна/зшивальна між лініями різної кривини) easement curve
зі́мкнена ~ = closed curve; (ламана) closed polygon
зірча́ста ~ = astroid, four-cusped hypocycloid, tetracuspid
~ (і)з ка́спом = cuspidal curve
~ (і)з лі́вим за́крутом = sinistrorse curve
~ (і)з ма́ксимумом = curve with a maximum; (із горбом) humped curve; (на хвості) bump-on-tail curve
змії́ста ~ = serpentine [snake-like] curve
~ (і)з мі́німумом = curve with a minimum
~ змі́нювання (величини́) y зале́жно від (величини́) x = y-versus-x curve див. тж ~ залежности
~ змі́цнювання = strengthening curve
~ знемагнето́вування = demagnetization curve
знормо́вана ~ = normalized curve
~ (і)з пі́ком = peaked curve
~ (і)з подві́йною то́чкою = crunodal curve, curve with a double point
~ (і)з по́правками = corrected curve
~ (і)з пра́вим за́крутом = dextrorse curve
~ зроста́ння = growth curve; (астр.) curve of growth
~ (і)з то́чкою заго́стрення = cuspidal curve
~ зужива́ння = wear characteristic
іденти́чні —і́ = identical curves
ізодо́зова ~ = (яф) isodose curve
ізоенергети́чна ~ = isoenergetic (curve)
ізопти́чна ~ = isoptic (curve)
~ інве́рсії = inversion curve
інверсі́йна ~ = inversion curve
інве́рсна ~ = inverse curve
~ індентува́ння = indentation curve
інтеґра́льна ~ = integral curve; (рівняння) solution curve
~ інтерполя́ції = див. інтерполяційна ~
інтерполяці́йна ~ = interpolation curve
~ йоніза́ції = див. йонізаційна ~
йонізаці́йна ~ = ionization curve
калібрува́льна ~ = calibration curve; (еталонна) standard curve
ка́спова ~ = cuspidal curve
~ Каси́ні = Cassini curve
каусти́чна ~ = caustic (curve)
~ кипі́ння = boling characteristic
~ ко́взання = див. ковзова ~
ко́взова ~ = slip curve; glissette
~ ко́взу = див. ковзова ~
~ Ко́лвера-Ге́монда = Collver-Hammond curve
~ ко́лір-зоре́ва величина́ = (астр.) color-magnitude diagram
~ ко́лір-ко́лір = (астр.) color-color diagram
компресі́йна ~ = compression curve
коні́чна ~ = conic
концентраці́йна ~ = concentration curve
кореляці́йна ~ = correlation curve, correlogram
конфока́льна ~ = confocal curve
крапко́ва ~ = dot(ted) curve
крапко́во-штрихова́ ~ = dot-dash [dash-dot] curve
крута́ ~ = steep curve
кубі́чна ~ = cubic curve, curve of the third order/degree
куско́во аналіти́чна ~ = див. відтинково аналітична ~
куско́во гла́дка ~ = див. відтинково гладка ~
ланцюго́ва ~ = catenary (line), chainette, alysoid
лівоза́крутова ~ = sinistrorse curve
~ лі́квідусу = liquidus (line)
логаритмі́чна ~ = log(arithmic) curve, logarithmoid
логісти́чна ~ = logistic curve
логоциклі́чна ~ = strophoid, logocyclic curve
локсодро́мна ~ = loxodromic curve, rhumb line
~ магнетува́ння = (normal) magnetization curve/characteristic, B-H curve
~ ма́са-сві́тність = (астр.) mass-luminosity curve/diagram
Ма́єрова ~ а́томних о́б’ємів = Meyer atomic volume curve
межова́ ~ = boundary curve
~ метаце́нтрів = metacentric diagram
мініма́льна ~ = minimal curve
мотузко́ва ~ = funicular curve
~ навантагозале́жности = load-dependence curve; (розтягу) load-stretch curve
~ наванта́жування = load curve
~ нагріва́ння = heating curve/characteristic
~ найви́щого поря́дку(the) highest-order curve
найкоро́тша ~ = geodesic, minimal [minimizing] curve
~ найстрімкі́шого на́хилу = line of (the) steepest slope
~ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску = curve of (the) steepest/shortest descent
~ накопи́чування = (яф) curve of growth, growth curve
~ напругозале́жности = 1. (ел.) voltage-dependence curve 2. (мех.) stress-dependence curve; (деформації) stress-strain [deformation] curve
на́прямна ~ = directrix
~ наси́чування = saturation curve/characteristic
~ насна́жування = charging curve/characteristic
насти́льна ~ = flat curve
~ на́хилу = line of slope
негістере́зна ~ магнетува́ння = anhysteretic magnetization curve
неза́мкнена ~ = nonclosed [open] curve див. тж незімкнена ~
незвідна́ ~ = irreducible curve
незі́мкнена ~ = nonclosed [open] curve; (ламана) open polygon
непере́рвна ~ = continuous curve
непло́ска ~ = 1. (закручена) twisted curve 2. (неплощинна) nonplanar curve
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium curve
несиметри́чна ~ = asymmetric curve
низхідна́ ~ = descending curve
норма́льна ~ = normal curve
~ норма́льного розпо́ділу = normal curve
нормо́вана ~ = normalized curve
нормува́льна ~ = normalization curve
~ нормува́ння = normalization curve
обвідна́ ~ = envelope (curve), enveloping curve
обе́рнена ~ = inverse curve (даної кривої – of a given curve)
~ оберта́ння гала́ктики = rotation curve of a galaxy
одна́ко́ві —і́ = similar curves
~ одна́ко́вої товщини́ = isopachyte
одного́рба ~ = humped curve
ожива́льна ~ = ogive
опо́рна ~ = support(ing) curve
опу́кла ~ = convex curve
~ орбі́ти = orbital curve
орбіто́ва ~ = orbital curve
~ охоло́джування = cooling curve/characteristic
пале́ткова ~ = (геол.) master curve
пангеодези́чна ~ = pangeodesic curve
параметр(из)о́вана ~ = parametrized curve
параметри́чна [пара́метрова] ~ = parametric curve
Па́шенова ~ = Paschen curve
~ пере́ги́нів = inflectional curve, curve of inflection points
~ переслі́дування = curve of pursuit, tractrix
перетво́рена ~ = transform of a curve
~ пере́тину = intersection curve, curve of intersection
перехі́дна́ ~ = (між лініями різної кривини) easement [transition] curve
перли́нна ~ = pearl of Sluse (порядку m – of order m)
пилча́ста ~ = saw(-)tooth curve
пиля́ста ~ = saw(-)tooth curve
~ пла́влення = див. ~ топлення
пла́вна ~ = smooth curve
плана́рна ~ = planar curve див. тж площинна ~
пло́ска ~ = 1. (настильна) flat curve 2. (що лежить у площині) див. площинна ~
площи́нна ~ = 1. planar curve 2. (вищого порядку) higher plane curve 3. (циклічна) plane cyclic curve
побудо́вана ~ = (за точками) plotted line/curve
~ по́взкости = creep curve
повнодіяпазо́нна ~ по́казів = (приладу) 1. (від максимуму до мінімуму) downscale characteristic 2. (від мінімуму до максимуму) upscale characteristic
~ поглина́ння = absorption curve/characteristic
подві́йна ~ = double curve/line
~ подві́йної кривини́ = curve of double curvature
поді́бна ~ = (така сама) similar curve; (гомотетна) homothetic curve
L-поді́бна ~ = L-shaped curve
S-поді́бна ~ = S-shaped [reverse] curve; ogee
показнико́ва ~ = exponential curve
поліно́мна ~ = polynomial curve
поправко́ва ~ = correction curve
поро́гова ~ = threshold curve
~ поря́дку n = nth-order [nth-degree] curve, curve of degree n
~ посла́блювання = attenuation characteristic
потенція́льна ~ = potential (energy) curve
потрі́йна ~ = triple curve
~ поту́жности = (стат.) power curve
~ по́хибок = error (distribution) curve
похідна́ ~ = derived [first derived] curve
правоза́крутова ~ = dextrorse curve
причино́ва ~ = causal curve
про́ста́ ~ = tame [simple] curve; (замкнена) simple closed curve
просторо́ва ~ = space [spatial] curve
~ пружно́го деформува́ння = (за згинання) elastica
~ п’я́того поря́дку = quintic [nth-order] curve
~ реа́кції = reaction curve/line/boundary
~ реґре́сії = regression curve/line
реґуля́рна ~ = regular curve
резона́нсна ~ = resonance curve
рекурси́вна ~ = fractal curve
~ релакса́ції = relaxation curve
релаксаці́йна ~ = relaxation curve; (світіння) luminescence relaxation curve
реологі́чна ~ = flow curve
~ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса = Rydberg-Klein-Rees curve
ри́скова ~ = dash(ed) line
~ рі́вних імові́рностей = equiprobability curve
рівнова́жна ~ = equilibrium curve
рівновисо́тна ~ = isoheight, isohypse (line), contour line
рівногусти́нна ~ = equidensity
рівнодоти́чна ~ = equitangential curve
рівноймові́рнісна ~ = equiprobability curve
різнице́ва ~ = difference curve
~ розмагнето́вування = demagnetization curve
розпадна́ ~ = (що розпадається на кілька частин) decomposable curve
розпадо́ва ~ = див. ~ розпаду
~ ро́зпаду = (радіоактивного) decay curve
~ розпо́ділу = distribution curve; (ймовірностей) probability-distribution curve
~ розпо́ділу части́нок (за шви́дкостями) = particle(-velocity) distribution curve
розрахунко́ва ~ = calculated [theoretical] curve
~ розряджа́ння = discharge characteristic
~ розчи́нности = solubility curve
~ розши́рювання = expansion curve
~ Ро́удса-Во́льфарта = Rhodes-Wohlfarth curve
самодоти́чна ~ = self-tangent curve
Са́рджентова ~ = Sargent curve
~ світі́ння = 1. (яф) glow curve 2. (релаксаційна) luminescence relaxation curve
~ сві́тности = (астр.) luminosity curve
~ сере́дніх зна́чень = mean curve
серпанти́нова ~ = serpentine curve
сигмо́їдна ~ = sigmoid, sigmoid-shaped curve
сигмоподі́бна ~ = sigmoid, sigmoid-shaped curve
сизиґети́чна ~ = syzygetic cubic
симетри́чна ~ = symmetric curve
синґуля́рна ~ = singular curve
синусо́їдна ~ = sinusoid, sine curve
скла́дена ~ = compound curve
скориго́вана ~ = corrected curve
~ сла́бшання = attenuation characteristic
~ со́лідусу = solidus (curve)
спадна́ ~ = descending curve
~ спе́кт(е)р-сві́тність = (астр.) spectrum-luminosity diagram
спектра́льна ~ = spectral curve
~ спектра́льного розпо́ділу = spectral-distribution curve
~ спектра́льної чутли́вости = (ока) luminosity curve, spectral luminous efficiency curve
спектроскопі́чна ~ накопи́чування = (яф) spectroscopic curve of growth
~ співіснува́ння фаз = coexistence curve
співфо́кусна ~ = confocal curve
спі́льна ~ = generic curve
спінода́льна ~ = spinodal curve
спіри́чна ~ = spiric curve
спря́жена ~ = conjugate curve
спрямна́ ~ = rectifiable curve
~ ста́лого на́хилу = curve of constant slope
~ ста́лої кривини́ = curve of constant curvature
~ ста́лої ширини́ = curve of constant breadth, orbiform curve
~ старі́ння = aging characteristic
станда́ртна ~ = standard curve
степене́ва ~ = power curve (із показником nwith exponent n)
~ стиска́ння = compression curve
стрімка́ ~ = steep curve
стрімковисхідна́ ~ = strongly ascending curve
стрімкоспадна́ ~ = strongly descending curve
~ субліма́ції = sublimation curve
сума́рна ~ = sum [resultant] curve
суці́льна ~ = solid curve
сфери́чна циклі́чна ~ = spherical cyclic curve
сфери́чна ~ четве́ртого сте́пеня = sphero-quartic
~ тве́рднення = solidification characteristic
температу́рна ~ = temperature characteristic; temperature [thermal] profile
~ температурозале́жности = (чогось) smth-versus-temperature curve, temperature-dependence curve (of smth)
~ температурозале́жности в’я́зкости = viscosity curve, viscosity-temperature characteristic
~ температорозале́жности о́пору = resistance-temperature characteristic
~ температурозале́жности ти́ску = pressure-versus-temperature curve
теорети́чна ~ = theoretical [calculated] curve
~ тискозале́жности = (чогось) smth-versus-pressure curve, pressure-dependence curve (of smth)
~ тискозале́жности температу́ри = temperature-versus-pressure curve
~ то́плення = melting characteristic
трансверса́льна ~ = transversal curve
трансценде́нтна ~ = transcendental curve
~ тре́тього поря́дку = cubic curve, curve of the third order/degree; (двочастинна) bipartite cubic; (з ізольованою точкою) acnodal cubic
тридоти́чна ~ = tritangent, triple tangent, triply tangent line/curve
трисічна́ ~ = trisecant
трициркуля́рна ~ = tricircular curve
три́чі доти́чна ~ = див. тридотична ~
три́чі січна́ ~ = див. трисічна ~
у(ві)гну́та ~ = concave (down) curve
універса́льна резона́нсна ~ (для електричного кола) universal resonance curve
усере́днена ~ = average curve; faired curve; (проведена за експериментальними точками) average curve through experimental points; (проведена за точками середніх значень) mean curve
~ уто́млювання = fatigue characteristic
уто́чнена ~ = corrected curve
утя́та ~ = truncated curve
фа́зова ~ = phase curve
~ фа́зової рівнова́ги = phase equilibrium line/curve; coexistence curve
фракта́льна ~ = fractal curve
характеристи́чна ~ = 1. characteristic (curve) 2. (лічильника) working curve of a counter
хвиля́ста ~ = wavy curve
~ холо́нення = cooling curve/characteristic
циклі́чна ~ = cyclic curve
циклова́ ~ = cyclic curve
цикло́їдна ~ = cycloidal curve
~ часово́ї зале́жности = див. ~ часозалежности
~ часозале́жности = 1. time [temporal] characteristic 2. (дослідна) time pattern 3. (чогось) time-dependence curve of smth, smth-versus-time curve 4. (ел.) smth-time characteristic
~ часозале́жности напру́ги = 1. (ел.) voltage-time characteristic 2. (мех.) stress-versus-time curve
~ часозале́жности температу́ри = temperature-versus-time curve
~ часозале́жности ти́ску = pressure-versus-time curve
~ часозале́жности шви́дкости = velocity-versus-time curve
~ частотозале́жности = frequency-dependence curve, smth-versus-frequency curve
~ частотозале́жности підси́лювання = gain-frequency characteristic
~ частотозале́жности поглина́ння = absorption-frequency curve
~ четве́ртого поря́дку = quartic curve
чо́ртова ~ = devil’s curve
~ чутли́вости = sensitivity curve; (приладу) response curve
~ шо́стого поря́дку = sextic
штрихова́ ~ = dash(ed) curve
~ щі́льности = density curve
~ щі́льности розпо́ділу = distribution(-density) curve
ме́тод (-у) 1. method; (підхід) approach див. тж підхід 2. (спосіб) way, manner, mode 3. (методика) procedure, technique □ застосо́вувати ~ to employ [use, apply] a method/approach/procedure/technique; розробля́ти ~ to develop a method/approach/procedure/technique 4. (засіб) tool, mean(s) 5. (виконання) technology
абсолю́тний ~ = (міряння) absolute method
абсорбці́йний ~ = absorption method
аксіомати́чний ~ = axiomatic method
аксіо́мний ~ = axiomatic [postulational] method
активаці́йний ~ = activation method
акусти́чний ~ = (досліджування неакустичних явищ) acoustical method; (мн.) acoustical technique
~ активува́ння = activation method
альтернати́вний ~ = alternative method
~ ампліту́дного ана́лізу = kicksorting technique
~ Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца = Amouyal-Benoist-Horowitz method
ана́лізу ~ = analytic(al) method/approach
аналіти́чний ~ = analytic(al) method/approach
~ анало́гій = analog method
~ ана́лізу = method [procedure] of analysis; mode of analysis
~ ана́лізу ро́змірностей = dimensional method
апроксимаці́йний ~ = spproximation method/approach
А́рґелендерів ~ = Argelander method
асимптоти́чний ~ = asymptotic method
багатогрупови́й ~ = (яф) multigroup method
багатоета́пний ~ = multistage method/procedure
багатокро́ковий ~ = multistep method
~ багаторазо́вих зі́ткнень = multiple-collision method
багатостаді́йний ~ = multistage method/procedure
~ багаточасови́х набли́жень = multiple-time-scale approximation method/approach
балісти́чний ~ = ballistic method
~ барвникі́в = (виявляти дефекти) dye-penetrant method
~ без використа́ння тео́рії збу́рень = nonperturbation [nonperturbative] approach
безконта́ктовий ~ = noncontact method
~ безпере́рвного порі́внювання = continuous-comparison technique
~ Бе́те-Па́єрлса = Bethe-Peierls method
~ Бе́те-Те́йта = Bethe-Tait method
~ Боголю́бова = Bogolyubov method
болометри́чний ~ = bolometric method
~ Бо́ма-Ґро́са = Bohm-Gross method
~ Бо́рна-О́пенгаймера = Born-Oppenheimer method
~ Бреґа-Ґре́я = Bragg-Gray method
Бри́джменів ~ = Bridgman technique
Брю́кнерів ~ = Brckner method
бульбашко́вий ~ = (визначання в’язкости) bubble method
Бю́рґерів ~ = Brger method
вагови́й ~ = gravimetric method
Ва́йсенберґів ~ = Weissenberg method
~ Ва́йцзе́кера-Ві́ліямса = Weizscker-Williams method
~ вале́нтних зв’язкі́в = valence-bond (resonance) method
~ Ван дер Па́у = Van der Pauw method
~ варіюва́ння = variation method [procedure]
~ варія́ції дові́льної ста́лої = method of variation of parameters [constants]
варіяці́йний ~ = variational method
Ва́тсонів ~ = Watson method
вдоскона́лений ~ = improved method
~ Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на = [ВКБ] Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] method
Верне́йлів ~ = (вирощування кристалів) Verneuil method (of crystal growth)
взірце́вий ~ = reference [standard] method/procedure
~ ви́ведення = (матем.) derivation [deriving] method/procedure
ви́знаний ~ = recognized method
~ визнача́ння ві́ку = (isotope) dating, dating process/method див. тж ~ радіодатування
~ вилуча́ння = 1. (невідомих) method of elimination, elimination procedure 2. (відбігів від загальної тенденції) adjustment method
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ виміта́ння = (Пуанкаре) method of balayage, sweep(ing)-out method
~ випадко́вого по́шуку = random-search method
~ випро́бування = test(ing) method/procedure/technique
~ випро́бування мі́цности = [на мі́цність] strength-testing method
~ виріза́ння вузлі́в = method of joints
~ виро́щування криста́лів = method of crystal growth
високото́чний ~ = (міряння) precision method; (обчислювання) high-accuracy method
~ вихоро́вих стру́мів = eddy-current method
~ виче́рпування = exhaustion method
~ виявля́ння = 1. (реєстрування) detection method 2. (фот.) developing process
~ Ві́ґнера-За́йтца = Wigner-Seitz method
~ відбива́ння = reflection method
~ відби́тих і́мпульсів = pulse-echo method [test]
~ відби́тих хвиль = reflected-wave method
~ відлу́ння = echo method
відно́сний ~ = (міряння) relative method
~ відно́сних при́ростів = (ел.) method of incremental rates
~ відокре́млювання = separation method [procedure]; partition(ing) method/procedure
~ відокре́млювання змі́нних = separation-of-variables [partitioning-of-variables] method/procedure, method for partitioning (the) variables, product-solution method
~ відокре́млювання ізото́пів = isotope-separation method
відо́мий ~ = (загальноприйнятий) traditional method див. тж звичайний ~
~ (відрива́ння) кільця́ = (міряння поверхневого натягу) tensiometer method
~ відру́шених прото́нів = proton recoil method
~ відру́шених я́дер = method of nuclear recoil
~ ві́дхилів = deflection method
~ візуаліза́ції ви́хорів = vortex visualization technique
візуа́льний ~ = visual method
~ Ві́ка-Чандрасека́ра = Wick-Chandrasekhar method
Ві́ків ~ = Wick method
~ ві́льних колива́нь = free-oscilltion technique
Ві́льцбахів ~ = Wilzbach method
Ві́нерів ~ = Wiener process
~ впорядко́ваного вилуча́ння = ordered-elimination method
~ впорядко́вування = classification method/procedure
~ га́зової центрифу́ги = (відокремлювання ізотопів) gas-centrifuge process
газодифузі́йний ~ = (відокремлювання ізотопів) gaseous-diffusion process
~ га́ків = hook method
~ K-гармо́нік = K-harmonics method
~ Гале́ркина [Ґальо́ркіна] Galerkin method
~ Гале́ркина-Петро́ва = Galerkin-Petrov method
~ гармоні́чного бала́нсу = 1. (матем.) harmonic-balance method 2. (комп.) describing-function method
~ Га́ртрі = Hartree approach
~ Га́ртрі-Фо́ка = Hartree-Fock approach
Га́усголдерів ~ = Householder method
гібри́дний ~ = hybrid method
~ гідравлі́чної анало́гії = hydraulic-analogy method
~ гідростати́чного зва́жування = hydrostatic weighing method
~ гіло́к та меж = branch-and-bound technique
гіроско́пний ~ = gyroscopic method
Гі́торфів ~ = Hittorf method
~ годо́графа = hodograph method
~ головни́х осе́й = method of principal axes
голографі́чний ~ = holographic method/technique
Го́льцерів ~ = Holzer method
гомогенізаці́йний ~ = homogenization method
Го́рнерів ~ = Horner method
~ готува́ння = (персоналу) training procedure
Го́фманів ~ = Hoffmann method
~ гра́фів = graph method
графі́чний ~ = graphic(al) method/approach
графоаналіти́чний ~ = graphic-analytical method
гру́бий ~ = crude method/procedure
групови́й ~ = 1. (яф) group method 2. (теоретикогруповий, матем.) group-theory method
~ групово́ї дифу́зії = group-diffusion method
ґальванометри́чний ~ = galvanometric method
~ Ґальо́ркіна = див. ~ Галеркина
~ ґенера́торних координа́т = generator-coordinate method
~ Ґо́ртера-Ро́уза = Gorter-Rose method
ґравіметри́чний ~ = gravimetric method
ґрадіє́нтний ~ = gradient method
~ ґрадуюва́ння = calibration method
ґратко́вий ~ = lattice method
~ Ґре́фе = Grffe method
~ Ґри́бе-Ши́бе = Griebe-Schiebe method
~ Ґри́нових фу́нкцій = Green-function method/approach
Ґри́фітсів ~ = Griffiths method
~ дворазо́вого зва́жування = double-weighing [interchange-weighing] method
~ Деба́я-Ше́рера = Debye-Scherrer method
дедукти́вний ~ = deductive method
~ дезактива́ції = decontamination method
~ Дже́ґера-Шта́йнвера = Jaeger-Steinwehr method
Дже́ґерів ~ = Jaeger method
~ деформо́ваних хвиль = method of distorted waves, distorted-wave approach
~ дзерка́льних о́бразів/зобра́жень = method of images; method of image charges
дилатометри́чний ~ = dilatometric method
димови́й ~ = (візуалізації потоку) smoke technique
динамі́чний ~ = dynamic method
~ дискре́тних ордина́т = discrete-ordinate method
дисперсі́йний ~ = dispersion method
~ дифра́кції = diffraction method
~ дифра́кції високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів = high-energy electron diffraction [HEED] method
~ дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів = reflection high-energy electron diffraction [RHEED] method
~ дифра́кції електро́нів = electron diffraction method
~ дифра́кції на порошку́ = powder-diffraction method
~ дифра́кції низькоенергети́чних [пові́льних] електро́нів = low-energy electron diffraction [LEED] method
дифракці́йний ~ = diffraction method
дифузі́йний ~ = diffusion method
~ діягно́стики = diagnostic method/technique
діягности́чний ~ diagnostic method/technique □ діягности́чними —ами = diagnostically
~ діягона́лей = method of diagonals
~ діягра́м = diagram technique
~ добира́ння = trial-and-error method; cut-and-try method
~ добира́ння проб = sampling system
~ дово́дження = proving method/procedure
~ додава́ння = addition method/procedure
~ дозува́ння = batching method
докла́дний ~ = elaborate method/procedure
~ допасо́вування = fitting method/procedure; matching method/procedure; (кривої) curve-fitting method
~ дослі́джування = research method; (конкретний) research tool
до́слідний ~ = experimental method
~ до́ступу = access method
~ доти́чних = tangent method
~ доти́чних площи́н = tangent-plane method
~ дробо́вих кро́ків = fractional-step method/process, method of splitting
~ дря́пання = (визначати твердість) scratch method
ебуліоскопі́чний ~ = (визначання молекульної ваги) boiling-point method
~ Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да = Ewald-Kornfeld method
евристи́чний ~ = heuristic approach/method
Е́ґертонів ~ = Egerton method
ейкона́льний ~ = eikonal method
~ ейкона́лу = eikonal method
експеримента́льний ~ = experimental method
~ екстраполюва́ння = див. ~ екстраполяції
~ екстраполя́ції = extrapolation method/procedure
екстраполяці́йний ~ = extrapolation method
електри́чний ~ = electrical method
~ електро́нних орбі́т = electron-orbit method
~ електро́нного парамагне́тного резона́нсу = [ЕПР] electron-paramagnetic-resonance [EPR] method
електронографі́чний ~ = electron-diffraction method
електростати́чний ~ = electrostatic method
~ електрофоре́зу = electrophoretic method
~ елемента́рних дро́бів = method of partial fractions
еманаці́йний ~ = emanation method
емпіри́чний ~ = empirical approach/method
~ ему́льсій = (яф) (nuclear-)emulsion technique
ескала́торний ~ = (матем.) escalator method
етало́нний ~ = reference [standard] method/procedure
ефекти́вний ~ = efficient method/approach
~ ефекти́вного потенція́лу = effective-potential method
~ ефекти́вної ма́си = effective-mass method
~ зави́слої крапли́ни = (міряння поверхневого натягу) pendant-drop method
загальнови́знаний ~ = recognized method/approach/procedure
загальнопри́йнятий ~ = conventional [usual] method, traditional approach, routine [standard] procedure
За́йделів ~ = Seidel method
~ зало́млених хвиль = 1. refraction method 2. refringent-wave method
~ замі́ни змі́нних = substitution method
~ замі́щування = 1. substitution method 2. (у зважуванні) substitution weighing, counterpoise [substitution] method
~ заналичко́ваних а́томів = див. ~ ізотопних індикаторів
~ заналичко́ваних фото́нів = див. ~ позначених фотонів
~ зану́рювання = immersion method; (наношення покривів) dipping method
~ запи́сування (інформа́ції) = (data) recording technique
~ запізні́лих збі́гів = delayed-coincidence method
~ заря́дженого плу́нжера = charged-plunger method
~ засі́лої бу́льбашки = (міряння поверхневого натягу) sessile-bubble method
~ засі́лої крапли́ни = (міряння поверхневого натягу) sessile-drop method
~ затри́маних збі́гів = delayed-coincidence method
~ збі́гів = coincidence method; (концепція) principle of coincidence
~ збу́джування = excitation method
~ збу́рених стаціона́рних ста́нів = perturbed-stationary-states [PSS] method
~ збу́рень = perturbation method/technique
~ зве́дення = reduction method/procedure
~ зве́дення до абсу́рду = method of reduction to absurdity
звича́йний ~ = routine [standard, traditional, conventional] method/approach/procedure
~ зворо́тного відбива́ння = back-reflection method
~ зву́жуваних о́колів = decremental-neighborhood method
~ зв’я́заних кана́лів = coupled-channels method/approach
~ зв’я́заних мод = coupled-mode method/approach
~ згла́джування = smoothing method/procedure
~ здеформо́ваних хвиль = method of distorted waves
~ змі́нних на́прямів = alternating-direction method
змодифіко́ваний ~ = modified approach/method
~ зобра́жень = див. ~ образів
~ зондува́ння = sounding method
~ зрівнова́жування = balancing method/process
~ зсу́ву фа́зи = phase-shift method
~ зупи́неного стру́меня = (фх) stopped-flow method
~ зшива́ння = (розв’язків) method of joining (solutions)
Іво́нів ~ = Yvon method
ізото́пний ~ визнача́ння віку = isotope dating
~ ізото́пних індика́торів = tracer technique
~ ізото́пного розве́дення = isotope-dilution method
імерсі́йний ~ = immersion method; (наносити покриви) dipping method
імітаці́йний ~ = simulation approach [method, procedure]
і́мпульсний ~ = pulse method
інверсі́йний ~ = inversion method
інде́нторний ~ = (визначання твердости) indentation method
індика́торний ~ = (яф) tracer technique
індукці́йний ~ = induction method
інжене́рний ~ = engineering approach
~ інтеґрува́ння = integration method/procedure
~ інтеґрува́ння за траєкто́ріями = path-integration method
~ інтерполя́ції = interpolation method/procedure
~ інтерполюва́ння = див. ~ інтерполяції
інтерполяці́йний ~ = interpolation method
інтерференці́йний ~ = interferometric method
~ ітера́цій = див. ітераційний ~
ітераці́йний ~ = iteration [iterative] method/technique
~ ітераці́йного по́шуку = sequential-search method
~ ітерува́ння = iteration method/procedure
йонізаці́йний ~ = ionization method
~ калібрува́ння = calibration method/procedure/process
калориметри́чний ~ = calorimetric method
калютро́нний ~ відокре́млювання ізото́пів = calutron separation of isotopes, calutron technique of isotope separation
ка́мерний ~ = chamber process
~ каноні́чного перетво́рювання = canonical-transformation approach
капіля́рний ~ = capillary method (міряння поверхневого натягу – of surface tension measurement; міряння в’язкости – of viscosity measurement)
~ Ка́рмана-Ци́на = Kármán-Tsien method
карусе́льний ~ = round robin
каска́довий ~ = cascade method
~ кау́стик = method of caustics
квадрату́рний ~ = quadrature method; (механічної квадратури) mechanical quadrature method
ква́нтовий ~ = quantum method, quantum-mechanics approach
квантовомехані́чний ~ = див. квантовий ~
Ке́йсів ~ = Case method
К’є́льдалів ~ = Kjeldahl method
кі́лькісний ~ = quantitative method
~ кільця́ та ку́лі = (міряння температури топлення смол) ring-and-ball test, ball-and-ring method
кінемати́чний ~ = kinematic method
Кіро́пулосів ~ = (вирощування кристалів) Kyropoulos method (of crystal growth)
~ класифіка́ції = classification method/procedure
~ Кля́йна-Ри́дберґа = Klein-Rydberg method
~ ковзни́х сере́дніх = moving-averages method
~ когере́нтних ста́нів = coherent-state method
колекти́вний ~ (пришви́дшування) = collective (acceleration) method/technique
~ колекти́вних змі́нних = method of collective variables
~ колекти́вних координа́т = collective-coordinate method
~ колива́ння криста́лу, ~ коливно́го криста́лу = oscillating-crystal method
~ колока́цій = collocation method
колориметри́чний ~ = colorimetric method
~ комбіна́цій = combination method (розв’язування систем лінійних рівнянь – of solving systems of linear equations)
комбіно́ваний ~ = combined method
компенсаці́йний ~ = (міряння) balance(d) [compensation] method; (порівняльний) comparison method; (віднульовий) null [zero] method
~ компенсува́ння = compensation method/procedure
~ компенсува́ння по́хибок = error-compensation method/procedure
~ ко́мплексних ампліту́д = symbolical method
комп’ю́терний ~ = computer method
кондуктометри́чний ~ = conductance-measuring method
конта́ктовий ~ = contact method
~ ко́нтурних стру́мів = mesh-currents [cyclic-currents] method
~ конфо́рмних перетво́рень = conformal-mapping method
~ координа́т = coordinate method
кореляці́йний ~ = correlation method
кореляці́йний ~ дослі́джування землетру́сів = correlational method of earthquake studies; (заломлених хвиль) seismic refraction method
~ корене́вого годо́графа = root-locus technique
~ Коші́ = Cauchy method
крапли́нний ~ = 1. (міряння товщини покриву) dropping test 2. (міряння густини рідини) falling-drop method
~ крапли́нної ма́си = (міряння поверхневого натягу) drop-weight method
~ крити́чного шля́ху = critical-path method
кріоскопі́чний ~ = cryoscopic method; (визначання молекульної ваги) freezing-point method
~ кроскореля́ції = cross-correlation technique
~ кута́ на́хилу = dip-angle method
~ кутови́х кореля́цій = angular-correlations technique
лаборато́рний ~ = lab(oratory) method [procedure]
Лаґра́нжів ~ = Lagrange method
~ ла́кових по́кривів = brittle-varnish method
~ ла́маних = polygonal method
~ леґува́ння = doping technique
~ Ле́нґмюра-Блоджет = Langmuir-Blodgett method
~ лінеариза́ції = linearization method [procedure]
~ лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль = linearized-augmented(-plane)-wave method
ліні́йний ~ = linear method
~ ліні́йних комбіна́цій а́томних орбіта́лей [ЛКАО] linear-combination-of-atomic-orbitals [LCAO] method
~ ліні́йних MT-орбіта́лей = method of linear muffin-tin orbitals
~ ліні́йної інтерполя́ції = method of proportional parts
~ Ля́уе = Laue method
магне́тний ~ = magnetic method
~ мажора́нт = comparison method (до звичайних диференційних рівнянь – for ordinary differential equations)
~ ма́йже ві́льних електро́нів = nearly-free-electron [NFE] method
~ максима́льної правдоподі́бности = maximum-likelihood method
~ мали́х збу́рень = method of small perturbations
~ мало́го пара́метра = small-parameter method
манометри́чний ~ = manometric technique
математи́чний ~ = mathematical approach [procedure]
~ математи́чної інду́кції = method of (complete) induction, method of mathematical induction
~ ма́триці перено́шення = transfer-matrix method
~ ма́триці розсі́ювання = scattering-matrix method
ма́тричний ~ = matrix method
~ ме́ншання До́плерового зсу́ву = Doppler-shift-attenuation [DSA] method
~ мере́ж = net(-point) method
~ мере́жевого планува́ння = program-evaluation-and-review-technique [PERT] method
~ механі́чної квадрату́ри = mechanical-quadrature method
Мі́лнів ~ = Milne method
~ мініма́ксу = minimax [min-max] technique
~ мініма́льної ві́дстані = minimum-distance method
~ мініміза́ції = minimizing method
~ мі́ряння = measuring [measurement] method/procedure/technique; (на місці) in-situ method
містко́вий ~ = bridge method; (нульовий) bridge null method
~ мі́чених а́томів = див. ~ ізотопних індикаторів
~ мі́чених фото́нів = tagged-photon method
~ мно́ження = multiplication method/procedure
моделенезале́жний ~ = model-independent approach
~ моделюва́ння = modeling method/procedure; (числового) simulation procedure
моде́льний ~ = model approach; (моделювання) simulation method
модифіко́ваний ~ = див. змодифікований ~
~ молекуля́рної дина́міки = molecular-dynamics method
~ моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей = molecular-orbital method
~ моме́нтів = method of moments
~ Мо́нте-Ка́рло = Monte-Carlo method [technique], method of statistical testing
~ Мусхелішві́лі = Muskhelishvili method
Мю́лерів ~ = Mller method
набли́жений ~ = approximate [approximation] method/approach
~ набли́женого обчи́слювання = approximate calculation [computation] method; (мн.) approximation calculus
~ нагріва́ння = heating method
~ найме́нших квадра́тів = least-square(s) method, method of least squares
~ найстримкі́шого спу́ску = steepest-descent method, method of (the) steepest descent
найпоши́реніший ~ = traditional method [approach]
~ наклада́ння = 1. (суперпозиції) superposition method 2. (перекривання) overlapping method 3. (покриву тощо) application method
~ наклада́ння колива́нь = method of mode superposition
напівкі́лькісний ~ = semiquantitative method
напівобе́рнений ~ = semi-inverse method
~ напівусере́днювання = semiaverages method
~ напоро́шування = (покриву) spray(ing) method
~ неви́значених коефіціє́нтів = method of undetermined coefficients
неефекти́вний ~ = inefficient method
неконта́ктовий ~ = noncontact method
неліні́йний ~ = nonlinear method
непере́рвний ~ = continuous method/procedure
непертурбати́вний ~ = nonperturbation [nonperturbative] approach
непрями́й ~ = indirect method/procedure
неруйнівни́й ~ = (контролю) nondestructive testing; (досліджування) non-invasive technique
~ нескінче́нно відда́леної то́чки = (опт.) infinity method
~ нескінче́нного спу́ску = method of infinite descent
нето́чний ~ = inexact method; (грубий) crude method/procedure
нефелометри́чний ~ = nephelometric method
нові́тній ~ = advanced method
~ Но́рдгайма-Скейле́тера = Nordheim-Scalettar method
~ нормува́ння = normalization method [procedure]
нульови́й ~ = (міряння) balance(d) [comparison, compensation] method; zero [null] method
нульови́й містко́вий ~ = bridge null method
~ нульово́го бала́нсу = null-balance method
~ нульово́го биття́ = zero-beat method
~ нульово́го ві́дхилу = zero-deflection method
~ обе́рненого ітерува́ння = inverse iteration method
~ обе́рненої зада́чі розсі́ювання = inverse-scattering-transform method
~ оберта́ння криста́лу = див. ~ обертного кристалу
~ обертно́го криста́лу = rotating-crystal [revolving-crystal] method
~ оберта́ння та колива́ння = (кристалу) rotating-oscillating-crystal method
~ оберта́ння та хита́ння = (кристалу) rotating-rolling-crystal method
~ оберта́ння цилі́ндра = rotating-cylinder method
об’єкти́вний ~ = objective method
о́б’є́мний ~ = volumetric method
~ о́бразів = method of images
~ обробля́ння = processing method; (механічного) machining process
~ обчи́слювання = calculation method [procedure]; (залежний від доступу до даних, комп.) access-oriented method
~ одна́ко́вих висо́т = equal-altitude method
~ одна́ко́вих ві́дхилів = equal-deflection method
одногрупови́й ~ = (яф) one-group method
одноета́пний ~ = one-stage [single-stage] method
однокро́ковий ~ = one-step [single-step] method
одностаді́йний ~ = one-stage [single-stage] method
О́йлерів ~ = Euler method
~ окре́мих кро́ків = step-by-step [single-step, one-step] method/process
О́нзаґерів ~ = Onsager approach
опера́торний ~ = operator [symbolical] method
~ оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння] optimization method
опти́чний ~ = optical method; (мн., зокрема досліджування неоптичних явищ) optical technique; (запису інформації) optical recording method; (поляризаційний) optical polarization method
~ MT-орбіта́лей = muffin-tin orbital method
~ ортогоналіза́ції = orthogonalization method/procedure/process
~ ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль = orthogonalized-plane-wave method
~ ортонормува́ння = orthonormalization method/procedure/process
~ оса́джування = sedimentation method/process; (речовини на поверхню) deposition method/process; (з парової фази) vapor-deposition method/process
основни́й ~ = basic method/process/procedure
~ О́то-Лардильйо́на = Otto-Lardillon method
~ охоло́джування = cooling [refrigeration] method
~ оці́нювання = estimation method/procedure, method/procedure of estimation
~ падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряння густини рідин) falling-drop method
~ падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначання в’язкости) falling-ball [falling-sphere] method
Па́єрлсів ~ = Peierls method
паке́тний ~ = batch method
~ пара́бол = parabolic method
~ парці́йних хвиль = method of partial waves
~ парція́льних хвиль = див. ~ парційних хвиль
~ Па́терсона-Га́ркера = Patterson-Harker method
~ Пе́нфолда-Ляйса = Penfold-Leiss method
~ ператиза́ції = peratization method [procedure]
~ перева́лу = saddle-point [steepest-descent] method, method of steepest descent
~ перемежо́ваних шарі́в = sandwich method
~ перерива́ння стру́меня = chopped-beam method
~ перери́вчастого стру́меня = chopped-beam method
~ переставля́ння = transposition method
~ перетво́рення Фур’є́ = Fourier-transformation method
~ перетво́рювання = transformation method/procedure
~ перехо́ду до узага́льненої грани́ці = limitation method (розбіжної послідовности – of a divergent sequence)
періоди́чний ~ = batch method
пертурбати́вний ~ = perturbation approach
~ підне́сення до квадра́ту = root-squaring method
~ підрахо́вування = count(ing) method/procedure
~ підставля́ння = substitution method/procedure
~ підсумо́вування = summation method/procedure; (зі збереженням збіжности) convergence-preserving method of summation
пікнометри́чний ~ = pycnometric method
~ пло́ских хвиль = plane-wave method
~ поверта́ння зразка́ = [криста́лу] crystal-rotation technique
~ по́вних кро́ків = total-step method/process
~ повто́рювання = method of reiteration
По́ґендорфів (пе́рший/дру́гий) ~ = (first/second) Poggendorff method
~ подві́йних зі́ткнень = binary-encounter method
~ подві́йного зва́жування = double-weighing [interchange-weighing] method
~ подві́йного резона́нсу = double-resonance method
поета́пний ~ = step-by-step method/procedure
позалаборато́рний ~ = (міряння) in-situ method
~ позна́чених а́томів = tracer technique
~ позна́чених фото́нів = tagged-photon method
~ позна́ченого пу́ла = labeled-pool technique
полі́пшений ~ = improved method
~ полови́нного ві́дхилу = half-deflection method
полярографі́чний ~ = polarographic method
порівня́льний ~ = comparative method
~ порі́внювання = comparison method/procedure
порошко́вий ~ = (рентґеноструктурного аналізу) (x-ray) powder method
~ пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння = method of frustrated total reflection
послідо́вний ~ = sequential method; (несуперечливий) consistent method
~ послідо́вних набли́жень = method of successive approximations, successive-approximations method/approach
~ послідо́вних спроб = sequential method of testing
~ послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння] sequential method (of analysis)
~ послідо́вного оці́нювання = sequential-estimation method
~ послідо́вної дискриміна́ції = successive-discrimination method/approach
~ постула́тів = axiomatic [postulational] method
потенціометри́чний ~ = (у магнетометрії) potentiometric method
~ потенція́лів = method of potentials
~ по́шуку = search method
прецизі́йний ~ = precision method
~ приє́днаних пло́ских хвиль = augmented-plane-wave [APW] method
~ приє́днаних сфери́чних хвиль = augmented-spherical-wave method
~ прирі́внювання = (коефіцієнтів) method of equating (coefficients)
~ пристрі́лювання = shooting method
~ пришви́дшування = acceleration method/technique
~ про́бігів = range method
~ прогнозува́ння та коре́кції = predictor-corrector method
про́сти́й ~ = simple method/procedure
~ про́стору ста́нів = state-space method
~ пружно́ї пода́тливости = elastic-compliance method
прями́й ~ = direct method/procedure, straightforward procedure; (візуальний) direct-vision method
~ прями́х = method of straight lines
~ прямо́го спостеріга́ння direct-vision method
~ прямоку́тників = rectangular method
~ псевдопотенція́лу = pseudopotential method
~ Пуанкаре́ = Poincaré method; (вимітання) method of balayage, sweep(ing)-out method
~ пульсівно́го стру́меня нейтро́нів = pulsed-neutron technique
~ радіоакти́вних індика́торів = tracer technique
радіоастрономі́чний ~ = radio-astronomy method
радіовуглеце́вий ~ визнача́ння ві́ку = (radio)carbon [radioactive carbon, carbon-14] dating
радіографі́чний ~ = radiographic method
~ радіодатува́ння = (isotope) dating, dating process/method; (арґоновий) argon method; (вуглецевий) radiocarbon [carbon-14] dating, radiocarbon method; (гелієвий) helium method; (плюмбумовий [плюмбієвий]) lead method; (радієвий) radium dating, radium method; (рубідій-стронцієвий) rubidium-strontium dating
радіометри́чний ~ = radiometric method; (визначання віку) radiometric [radiogenic, radioactive] dating, isotopic [nuclear, radioactive, radiogenic] age determination
радіяці́йний ~ = radiation method
~ радіяці́йної післяді́ї = (яф) afterloading
~ реґулюва́ння = adjustment method; control method
~ реґуляриза́ції = regulatization procedure
~ реєструва́ння = detection method
резона́нсний ~ = resonance method
~ резона́нсної флюоресце́нції = resonance-fluorescence method
резона́торний ~ = cavity method
~ резонівни́х груп = resonating-group method
~ реєструва́ння = (частинок) detection technique
рекуре́нтний ~ = recurrence (formula) method
~ Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца] Rayleigh-Ritz method
~ Ре́йлі-я́нсена [Реле́я-я́нсена] Rayleigh-Jansen method
релаксаці́йний ~ = relaxation method
релаксаці́йний кінети́чний ~ = kinetic-relaxation method
Ре́мерів ~ = Rmer method
~ Ре́мзі-я́нґа = Ramsay-Young method
~ ренормалізаці́йної гру́пи = див. ~ ренормгрупи
~ ренормгру́пи = renormalization-group method
рентґе́нівський ~ = x-ray technique
рентґеногоніометри́чний ~ = x-ray goniometry method
рентґенодифрактометри́чний ~ = x-ray diffraction method
рентґенодифракці́йний ~ = x-ray diffraction method
рентґенострукту́рний ~ = x-ray diffraction method
~ ре́плік = replica technique
~ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса = Rydberg-Klein-Rees [RKR] method
Ри́тців ~ = Ritz method
~ рі́вних висо́т = equal-altitude method
~ рі́вних ві́дхилів = equal-deflection method
~ рівносигна́льної зо́ни = lobing method
різнице́вий ~ = 1. (обчислювання) difference method 2. (міряння) differential method
різнице́во-дисперсі́йний ~ = variate-difference method
~ різни́ці (електри́чних) потенція́лів = potential-drop method
ріометри́чний ~ = riometric method
~ розбі́жного про́меня = divergent-beam technique
~ розвива́ння [розви́нення] в ряд expansion method
~ розво́дження [розве́дення] dilution method/process
~ розклада́ння в ряд expansion method
~ розклада́ння сил = method of resolution
розмі́рнісний ~ = dimensional method; (мн.) dimensional analysis
~ розподі́лених ви́хорів = vortex-distribution method
~ розче́плювання = fractional-step method/process, method of splitting
~ розшаро́вування = (акуст.) striation technique
руйнівни́й ~ = (контролю) destructive testing
~ Ру́нґе-Ку́та = Runge-Kutta method
~ рухо́мого спостерігача́ = moving-observer technique
~ рухо́мої межі́ = moving-boundary method
~ Сава́ди = Sawada method
~ самоузго́дженого по́ля = self-consistent field method
~ сві́тлих полі́в = (опт.) bright-field method
~ са́ндвіча = sandwich method
~ сепара́бельного потенція́лу = separable-potential method
~ сере́дніх (зна́чень) = mean-value method
~ сере́дніх квадра́тів = midsquare method
~ сере́днього по́ля = mean-field method
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling method
си́мплексний ~ = simplex method
~ систематиза́ції = classification method/procedure
~ сідлово́ї то́чки = saddle-point [steepest-descent] method
сітко́ви́й ~ = grid method
~ січни́х = 1. (фіз.) (визначання розмірів зернин у мікроструктурі) intercept method 2. (матем.) secant method
~ скида́ння стри́жня = rod-drop method
~ скінче́нних елеме́нтів = finite-element method
~ скінче́нних різни́ць = finite-difference method, method of finite differences
складни́й ~ = (докладний) elaborate method/procedure; (важковиконуваний) complicated [involved] method/procedure
~ смуг = (опт.) schlieren method
~ сопла́ = (відокремлювання ізотопів) separation-nozzle method, nozzle process
спектра́льний ~ = spectral method
спектрометри́чний ~ = spectrometer method
спектроскопі́чний ~ = spectroscopic method; (мн.) spectroscopic technique
~ спі́льного оса́джування = coprecipitation method
~ спі́нового відлу́ння = spin-echo technique
~ спостеріга́ння = observation method
~ спотво́рених хвиль = method of distorted waves
~ спроб (та помило́к) trial-and-error [cut-and-try] method □ —ом спроб та помило́к = by trial and error
спро́щений ~ = simplified method/approach/procedure
~ спря́жених ґрадіє́нтів = method of conjugate gradients
~ спря́жених різни́ць = adjoint-difference method
станда́ртний ~ = standard [routine, conventional] method/procedure
статисти́чний ~ = statistical method/approach
~ статисти́чних спроб = statistical testing method, Monte-Carlo method
~ стати́чного мі́ряння/вимі́рювання = static method
~ степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в] power-series method
Сто́кбарґерів ~ = (вирощування кристалів) Stockbarger method (of crystal growth)
стохасти́чний ~ = stochastic method
~ стоя́чої хви́лі = standing-wave method
~ страт = (акуст.) striation technique
стробоскопі́чний ~ = stroboscopic method
стро́гий ~ = rigorous method/approach
суб’єкти́вний ~ = subjective method
~ сумува́ння = summation method/procedure; (зі збереженням збіжности) convergence-preserving method of summation
~ суперпози́ції = superposition method
~ сфери́чних гармо́нік = spherical-harmonics method
східча́стий ~ = (оцінювання) staircase (estimation) method, up-and-down method
~ сцена́ріїв = scenario method
сцинтиляці́йний ~ = scintillation method
~ Та́ма-Да́нкова = Tamm-Dancoff method
тахометри́чний ~ = tachometrical method
~ твірни́х координа́т = generator-coordinate method
~ телури́чних стру́мів = telluric current method
~ те́мних полі́в = (опт.) dark-field method
теорети́чний ~ = theoretical method [approach]; (конкретний) theoretical tool
теоретикогрупови́й ~ = group-theory method
~ (тео́рії) гра́фів = graph(-theory) method
~ тео́рії збу́рень = perturbation method/approach
Те́плерів ~ = schlieren method
~ терезі́в = scales method (розв’язування алґебричних рівнянь – for algebraic equations)
термодинамі́чний ~ = thermodynamic method/approach
термодифузі́йний ~ = (відокремлювання ізотопів) thermal diffusion process
термолюмінесце́нтний ~ датува́ння [визнача́ння ві́ку] thermoluminescent dating
термометри́чний ~ = thermometric method
техні́чний ~ = engineering approach
тіньови́й ~ = 1. (опт.) schlieren method 2. (астр.) shadow method
~ То́маса-Фе́рмі = (ат. фіз.) Thomas-Fermi model
тонки́й ~ = fine method/procedure
топологі́чний ~ = topological method
то́чний ~ = (загальний термін) exact method; (обчислювання) high-accuracy method; (міряння) precision method; (тонкий) fine method/procedure
традиці́йний ~ = traditional method
~ трапе́цій = trapezoid(al) method
~ трети́н = method of thirds
триангуляці́йний ~ = triangulation method
узага́льнений ~ = generalized method (на – for); (поширений) extended method (на – to)
~ узгі́днювання = matching method/procedure; (допасовування) fitting method/procedure
~ узго́джування = див. ~ узгіднювання
~ ультразвуково́ї дефектоскопі́ї = through-transmission method
~ усере́днювання = averaging method/procedure/technique
уста́лений ~ = standard [routine] procedure, conventional method
~ фа́зових інтеґра́лів = phase-integral method
~ фа́зових фу́нкцій = (яф) variable-phase approach/method
~ фа́зового зсу́ву = phase-shift method
~ фа́зового контра́сту = phase-contrast method
~ фа́зової діягра́ми = phase-diagram method
~ фа́зової модуля́ції = phase-modulation method
~ фа́зової площини́ = phase-plane method
Фа́йнменів діягра́мний ~ = Feynman graph method
~ Фа́йнменових діягра́м = Feynman graph method
~ факториза́ції = factorization method/procedure
феноменологі́чний ~ = phenomenological approach/method
фізи́чний ~ = physical approach
фіні́тний ~ = finitary method
~ Фі́шера-Гі́нена = Fischer-Hinnen method
флотаці́йний ~ = flotation method
Фо́йльґенів ~ = Feulgen method
форма́льний ~ = formal method
~ фокусува́ння = focusing method
фотографі́чний ~ = photographic method; (мн.) photographic technique
фотоелектри́чний ~ = photoelectric method
фотолюмінесце́нтний ~ = див. фотолюмінесценційний ~
фотолюмінесценці́йний ~ = photoluminescence method
фотометри́чний ~ = photometric method
Фробе́ніусів ~ = Frobenius method
~ фу́нкції Ґри́на = Green-function method/approach
функціона́льний ~ = functional method/approach
~ характери́стик = method of characteristic curves
~ характеристи́чних ма́триць = response-matrix method
хемі́чний ~ = chemical method
~ хи́бної пози́ції = merhod od false position; (лат.) regula falsi
~ хита́ння криста́лу = rolling-crystal method
цифрови́й ~ = digital method
~ центрифугува́ння = centrifuge method
~ цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль = method of totally orthogonal plane waves
~ части́нки = (метеор.) parcel method
~ части́нки в комі́рці = particle-in-cell method
~ часто́тних характери́стик = frequency-response method
~ ча́су проліта́ння = time-of-flight method
числови́й ~ = numerical method
~ числово́го моделюва́ння = (numerical) simulation method; numerical approach
~ Чохра́льського = (вирощування кристалів) Czochralski method/process (of crystal growth)
~ Чу-Ло́у = Chew-Low method
Шля́єрмахерів ~ = Schleiermacher method
Ште́берів ~ = (вирощування кристалів) Stber method (of crystal growth)
Шу́льців ~ = Schulz method
Шу́стерів ~ = Schuster method
~ юстува́ння = adjustment method
~ я́дерних/ядро́вих ему́льсій = nuclear-emulsion technique
~ я́дерного/ядро́вого квадрупо́льного резона́нсу = [ЯКР] nuclear-quadrupole-resonance [NQR] method
~ я́дерного/ядро́вого магне́тного резона́нсу [ЯМР] nuclear-magnetic-resonance [NMR] method
я́кісний ~ = qualitative method
~ яскра́вих полі́в = bright-field method
ри́дберґ (-а) rydberg (ry, 13.60583  0.00004 еВ)
ексито́нний ~ = excitonic rydberg
ефекти́вний ~ = effective rydberg
(n-)ри́дберґовий (n-)rydberg
рівня́ння (одн. і мн.) 1. equation □ ви́вести ~, отри́мати ~ to derive an equation; розв’яза́ти ~ to solve an equation, to find the solution of an equation; задовольня́ти ~ to satisfy an equation; входити до ~ to enter [be contained in] an equation; зво́дити ~ до (каноні́чного) ви́гляду to reduce an equation to the (canonical) form; із ~ виплива́є, що … it follows from the equation that …; ~ дає́ the equation yields; ~ справедли́ве за умо́ви (що) the equation holds [is valid] under the condition (that) 2. (рівність) equality
А́белеве ~ = Abel equation (першого/другого роду – of the first-second kind)
~ адіяба́ти = adiabatic equation; adiabatic law
Айншта́йнове ~ = Einstein equation
А́йринґове ~ = Eyring equation
алґебри́чне ~ = algebraic equation
апроксимаці́йне ~ = approximation equation
А́пелеве ~ = див. Епелеве ~
Аре́ніусове ~ = Arrhenius equation
асимптоти́чне ~ = asymptotic equation
багатогрупове́ ~ = (яф) multigroup equation
багатостепене́ве ~ = multigrade equation
~ бала́нсу = balance equation; (енергії) energy-balance equation; (нейтронів) neutron-balance equation; (тепла) heat-balance equation
~ Бале́ску-Ле́нарда = Balescu-Lenard equation
~ Ба́рлоу = Barlow equation
баротро́пне ~ = barotropic equation
беззіткненнє́ве ~ = collisionless equation; (кінетичне) collisionless kinetic equation
~ без пра́вої части́ни = equation with zero right-hand part
безрозмі́рнісне ~ = dimensionless equation
~ Бельтра́мі = Beltrami equation
Бе́недиктове ~ = (фх) Benedict equation (of state)
~ Берну́лі = Bernoulli equation
~ Бертло́ = Berthelot equation
Бе́селеве ~ = Bessel equation
~ Беселя-Клі́форда = Bessel-Clifford equation
~ Бе́те-Ґо́лдстоуна = Bethe-Goldstone equation
~ Бе́те-Селпі́тера = Bethe-Salpeter equation
бігармоні́чне ~ = biharmonic equation
біквадра́тне ~ = biquadratic (equation)
бікубі́чне ~ = bicubic equation
~ Біо́-Фур’є́ = (тд) Biot-Fourier equation
~ Бі́ті-Бри́джмена = Beattie and Bridgman equation
~ Бла́нкенбеклера-Шу́ґара = Blankenbecler-Sugar equation
Бломбе́рґенове ~ = Bloembergen equation
Бло́хове ~ = Bloch equation
~ Боголю́бова-де Же́на = Bogolyubov-de Gennes equation
Бо́льцманове ~ = Boltzmann equation
~ Бо́рна-Ма́єра = Born-Mayer equation
~ Бру́науера-Е́мета-Те́лера = Brunauer-Emmett-Teller [BET] equation
Бусине́скове ~ = Boussinesq equation
Бю́рґерсове ~ = Burgers equation
Ван-дер-Ваа́льсове ~ = Van der Waals equation
Ван-дер-По́леве ~ = Van der Pol equation
Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] ~ = Van Vleck equation
варіяці́йне ~ = variational equation
~ в Дека́ртових координа́тах = equation in Cartesian coordinates
Ве́берове ~ = Weber equation
Ве́йлеве ~ = Weil equation
ве́кторне ~ = vector equation
~ верта́ння на орбі́ту = reorbit equation
~ взаємоді́ї = interaction equation
взаємозаче́плені ~ = interconnected equations
визнача́льне ~ = 1. (однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці) indicial equation (of a homogeneous linear differential equation at a singular point) 2. (засадниче в даному підході) master equation, governing equation 3. (матеріяльне) constitutive equation
визначнико́ве ~ = (рівність визначника нулеві) determinantal equation
n-ви́мірне ~ = n-dimensional equation
~ випадко́вого проце́су = equation for a random process; (в майбутньому) prospective equation; (в минулому) retrospective equation
~ виробни́цтва ентропі́ї = entropy production equation
вихідне́ ~ = original [input] equation
~ вихоро́вости = vorticity equation
~ ви́щого поря́дку = higher-degree equation (ніж – than)
~ ви́щого сте́пеня = higher-order equation (ніж – than)
відорбіто́ве ~ = deorbit equation
~ ві́дти́нків (прямої) intercept equation (of a straight line)
вікове́ ~ = secular equation
~ ві́ку = (нейтрона) (neutron-)age equation
~ Ві́нера-Го́пфа = Wiener-Hopf equation(s)
вірія́льне ~ = virial equation
~ вірія́лу = virial equation
~ в компоне́нтах component equation
~ Вла́сова = Vlasov equation; (беззіткненнєве) collisionless Vlasov equation
вну́трішнє ~ = intrinsic equation (кривої – of a curve)
~ Вольте́ра = Volterra equation
~ во́сьмого сте́пеня = octic equation
~ в по́вних диференція́лах = див. ~ з повними диференціялами
~ в поля́рних координа́тах = polar equation, equation in polar coordinates
~ в части́нних похідни́х = див. ~ з частинними похідними
~ в’я́зі = constraint equation
Га́йзенберґове ~ = Heisenberg equation
~ Га́міл(ь)тона-Яко́бі = Hamilton-Jacobi equation
Га́міл(ь)тонове ~ = Hamilton equation
Га́мерштайнове ~ = Hammerstein equation
гармоні́чне ~ = harmonic equation
~ Га́ртрі = Hartree equation
~ Га́ртрі-Фо́ка = Hartree-Fock equation
Га́тиґове ~ = Huttig equation
Ге́льмгольцове ~ = Helmholtz equation
Ге́ндерсонове ~ = Henderson equation (for pH)
геодези́чне ~ = (тв) geodesic equation
геостро́фне ~ = geostrophic equation
~ гідродина́міки = hydrodynamic equations див. тж ~ плинодинаміки
гідродинамі́чне ~ = hydrodynamical equation; (для плазми тж) fluid equation
Гі́лове ~ = Hill equation
гіперболі́чне ~ = hyperbolic equation
~ гіперболі́чного ти́пу = hyperbolic(-type) equation
гіпергеометри́чне ~ = hypergeometric equation
гіпо́тезне ~ = hypothetical equation
Го́йлінґерове ~ = Heulinger equation
Го́йнове ~ = Heun equation
~ горі́ння = combustion equation
~ Ґа́рліка-Ґі́бсона = Garlick-Gibson equations
~ Ґа́уса-Кода́ці = Gauss-Codazzi equation
Ґе́лерштедтове ~ = Gellerstedt equation
Ґі́бсове ~ = Gibbs equation
~ Ґі́бса-Ге́льмгольца = Gibbs-Helmholtz equation
~ Ґі́бса-Дюге́ма = Gibbs-Duhem equation
~ Ґі́бса-По́йнтинґа = Gibbs-Poynting equation
Ґрю́найзенове ~ = Grneisen equation
Даламбе́рове ~ = D’Alembert equation
Да́йсонове ~ = Dyson equation
~ Дарбу́ = Darboux equation
~ Да́рсі-Ва́йсбаха = Darcy-Weisbach equation
Да́фінґове ~ = Duffing equation
двови́мірне ~ = two-dimensional equation
двопара́метрове ~ впли́ву засту́пників/замісникі́в = dual-substituent-parameter equation
двостепене́ве ~ = bigrade equation
~ двох тіл = two-body equation
двочасти́нко́ве ~ = two-particle equation
двочле́нне ~ = binomial equation
Деба́єве ~ = Debye equation
де-Бро́йлеве ~ = de Broglie equation
~ дета́льної рівнова́ги = detailed-balance equation
Джи́нсове ~ = Jeans equation
Джо́зефсонове ~ = Josephson equation
~ дина́міки = dynamic equations
динамі́чне ~ = dynamical equation
~ Дира́ка-Ге́стенеса = Dirac-Hestenes equation
Дира́кове ~ = Dirac equation
~ дисипати́вного проце́су = dissipative equation
~ дисипа́ції = dissipation equation
дисипаці́йне ~ = див. ~ дисипації
дисперсі́йне ~ = dispersion equation
диференці́йне ~ = differential equation; (першого порядку) first-order differential equation; (n-го порядку, порядку n) nth-order differential equation
диференці́йно-різнице́ве ~ = differential-difference equation
~ дифу́зії = diffusion equation; (нейтронів) neutron-diffusion equation
Діофа́нтове ~ = Diophantine equation
діягности́чне ~ = diagnostic equation
~ для величини́ x = equation for the quantity x
~ для ене́ргії = equation for the energy
~ для зв’я́заних кана́лів = (яф) coupled-channel equation
~ для кі́лькости ру́ху = equation for the momentum
~ для компоне́нти = component equation
~ для по́ля = field equation
додатко́ве ~ = additional [supplementary] equation
допомі́жне́ ~ = auxiliary equation
доорбіто́ве ~ = reorbit equation
~ дре́йфу = drift equation
дробо́ве ~ = fractional equation
~ дру́гого поря́дку = second-order equation
~ дру́гого сте́пеня = quadratic [second-degree] equation
~ Дру́де = Drude equation
Ду́фінґове ~ = див. Дафінґове ~
~ Дюге́ма-Ма́рґеліза = Duhem-Margules equation
Дюге́мове ~ = Duhem equation
~ еволю́ції = див. еволюційне ~
еволюці́йне ~ = evolution equation
Е́динґтонове ~ = Eddington (transfer) equation
~ ейкона́лу = eikonal equation
Е́йлерове ~ = див. Ойлерове ~
Ейнште́йнове ~ = див. Айнштайнове ~
Е́йринґове ~ = див. Айринґове ~
еквівале́нтне ~ = equivalent equation
електродинамі́чне ~ ста́ну = constitutive equation
~ електромагне́тного по́ля = (мн.) electromagnetic field equation
еліпти́чне ~ = elliptic equation
~ еліпти́чного ти́пу = elliptic(-type) equation
Е́манове ~ = (von-)Ehman equation
емпіри́чне ~ = empirical [fitted] equation
Епе́леве ~ = Appell equation
зага́льне ~ = general equation
замика́льне ~ = closure equation
~ замика́ння = (системи) closing equation
заче́плені ~ = (inter)connected equations
~ з безрозмі́рнісними змі́нними = equation in dimensionless variables
~ збере́ження = conservation equation
~ збере́ження ене́ргії = energy (conservation) equation
~ збере́ження і́мпульсу = [кі́лькости ру́ху] momentum conservation equation
збу́рене ~ = perturbed equation
~ збу́рень = perturbation equation
зве́дене ~ = reduced equation; (стану) reduced equation of state
~ з визначника́ми = determinantal equation
~ з випереджа́льним арґуме́нтом = equation with an advanced argument
звича́йне диференці́йне ~ = ordinary differential equation
звідне́ ~ = reducible equation
~ з відокре́мленими змі́нними = separated(-type) equation
~ з відокре́мними/відокре́млюваними змі́нними = separable equation
~ з відхи́льним арґуме́нтом = differential-delay equation, equation with a deviating argument
зворо́тне ~ = reciprocal equation
~ зв’я́заних кана́лів = (яф) coupled-channel equation
зв’я́зані ~ = coupled equations; (зачеплені) (inter)connected equations
~ зв’язку́ = coupling equation
~ зв’язку́ ма́си й ене́ргії = (Айнштайнове) mass-energy equation
згі́дні ~ = compatible [simultaneous] equations
~ згі́дности = equation of compatibility
~ згорта́ння = convolution equation
~ (і)з зага́яним арґуме́нтом = equation with a delayed [retarded] argument
~ (і)з за́йвими ко́ренями = redundant equation
~ (і)з n змі́нними = equation with n variables
~ з(і) змі́нними коефіціє́нтами = (differential) equation with variable coefficients
~ (і)з зо́внішніми диференція́лами = exterior differential equation
~ з’єдна́ння = (розв’язків) joint [joining] equation
~ (і)з кра́тними ко́ренями = multi-rooted equation
~ (і)з кількома́ змі́нними = equation in several variables
~ (і)з лі́терними коефіціє́нтами = literal equation
~ (і)з мали́м пара́метром = equation with a small parameter
змасштабо́ване ~ = scaled equation
~ зме́ншеного сте́пеня = depressed equation (with lowered degree)
~ (і)з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́ = defective equation
змі́нене ~ = modified equation
~ змі́шаного ти́пу = equation of mixed type
змодифіко́ване ~ = modified equation
~ (і)з надлишко́вими ко́ренями = redundant equation
~ (і)з n невідо́мими = equation with n unknowns
~ (і)з нульово́ю пра́вою части́ною = equation with zero right-hand part
~ (і)з по́вними диференція́лами = exact [total] differential equation
~ з(і) скінче́нними різни́цями = finite-difference equation
~ з(і) ста́лими коефіціє́нтами = (differential) equation with constant coefficients
~ (і)з часозале́жними коефіціє́нтами = time-dependent equation
~ (і)з часонезале́жними коефіціє́нтами = time-independent equation
~ (і)з части́нними похідни́ми = partial differential equation
~ (і)з части́нними різни́цями = partial-difference equation
зче́плені ~ = interconnected [connected, coupled] equations
~ зшива́ння = (розв’язків тощо) joint [joining] equation
~ ідеа́льного га́зу = (ideal) gas equation
інварія́нтне ~ = invariant equation (щодо – under)
інтеґра́льне ~ = integral equation (першого/другого роду – of the first/second kind)
інтеґро́вне ~ = integrable equation
інтеґродиференці́йне ~ = integrodifferential equation
інтерполяці́йне ~ = interpolation equation
ірраціона́льне ~ = irrational [radical] equation
~ Йо́са-Ва́йнберґа = Joos-Weinberg equation
~ Ка́домцева-Петвіашві́лі = Kadomtsev-Petviashvili equation
каліброінварія́нтне ~ = gauge-invariant equation
калори́чне ~ = calorific equation
каноні́чне ~ = canonical equation
~ Карно́-Кла́узіуса = Carnot-Clausius equation
~ Ка́ртрайта-Літлвуда = Cartwright-Littlewood equation
квадра́тне ~ = quadratic equation
квазидиференці́йне ~ = quasi-differential equation
квазикласи́чне ~ = quasi-classical equation
квазиліні́йне ~ = quasi-linear equation
ква́нтове кінети́чне ~ = quantum kinetic equation
Ке́йсове ~ = Keyes equation
~ Ке́лена-Сима́нзика = Callan-Symanzik equation
Ке́лендерове ~ = Callendar equation
Ке́лоґове ~ = Kellogg equation
Ке́л(ь)вінове ~ = Kelvin equation
Ке́плерове ~ = Kepler equation
Кі́лінґове ~ = Killing equation
Кі́рхгофове ~ = Kirchhoff equation
~ Кистяко́вського-Фі́штайна = Kistiakowsky-Fishtine equation
~ кінема́тики = kinematic equation
кінемати́чне ~ = kinematic equation
~ кіне́тики = 1. kinetic equation 2. (хемічної) chemical kinetic equation 3. (ядерного реактора) reactor-kinetics equation
кінети́чне ~ = 1. kinetic equation 2. (для хвиль) wave kinetic equation 3. (для швидкости реакції, х.) (reaction-)rate equation
~ Клапейро́на-Кла́узіуса = Clausius-Clapeyron equation
Клапейро́нове ~ = Clapeyron equation
класи́чне ~ = classical equation
~ Кла́узіуса-Клапейро́на = Clausius-Clapeyron equation
~ Кла́узіуса-Мосо́ті = Clausius-Mosotti equation
~ Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца = Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz equation
Кла́узіусове ~ = Clausius equation
~ Клеро́ = Clairaut equation
Климонто́вичеве ~ = Klimontovich equation
~ Кля́йна-Ґо́рдона = Klein-Gordon equation
~ колива́нь = equation of oscillations; (струни) equation of string vibrations
ко́лірне ~ = color equation
ко́мплексно спря́жене ~ = complex conjugate equation
~ конве́кції = convection equation
~ Ко́нвела-Ва́йскопфа = Conwell-Weisskopf equation
~ ко́нтурних стру́мів = loop-current [mesh-current] equation
~ Ко́ртевеґа-де Ври́за = Korteweg-de-Vries [KdV] equation
Ко́улбрукове ~ = Colebrook equation
~ Коші́-Ри́мана = Cauchy-Riemann equation
~ Кра́скала-Ка́лсруда = Kruskal-Kulsrud equation
~ криво́ї = equation of a curve; (природне) natural equation of a curve
крити́чне ~ = (яф) critical equation
~ крити́чного ста́ну = (реактора) critical equation
~ Кро́ко = Crocco equation
кубі́чне ~ = cubic equation
~ Лавре́нтьєва = Lavrent’ev equation
Лаґе́рове ~ = Laguerre equation
Лаґра́нжове ~ = Lagrange equation
~ Лале́ску-Піка́ра = Lalescu-Picard equation
~ Ламе́ = Lamé equation
Ла́ндонове ~ = London equation
Ланжеве́нове ~ = Langevin equation
Лапла́сове ~ = Laplace equation
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
Лежа́ндрове ~ = Legendre equation
Ле́нґмюрове ~ = Langmuir equation
Лієна́рове ~ = Lienard equation
лінеаризо́ване ~ = linearized equation
~ лі́нзи = lens equation
ліні́йне ~ = linear [simple] equation
ліні́йно незале́жні ~ = linearly independent equations
~ Лі́пмана-Шві́нґера = Lippmann-Schwinger equation
Ліуві́леве ~ = Liouville equation
логаритмі́чне ~ = logarithmic equation
Ло́ндонове ~ = див. Ландонове ~
~ Ло́рен(т)ца-Ло́ренца = (опт.) Lorentz-Lorenz equation
ло́ренц-інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant equation
Ло́ренцове ~ = (тв) Lorentz equation
~ Ло́у = Low equation
~ Люїльє́ = l’Huilier equation
~ Ля́уе = Laue equation
~ магнетогідродина́міки = magnetohydrodynamic equation
~ магнетоста́тики = magnetostatic equation
Ма́єрове ~ = Mayer equation
Маклео́дове ~ = Macleod equation
макроскопі́чне ~ = macroscopic equation
Ма́ксвелові ~ = Maxwell equations
~ математи́чної фі́зики = equations of mathematical physics
матерія́льне ~ = constitutive equation
ма́тричне ~ = matrix equation
~ Матьє́ = Mathieu equation
~ межі́ = equation of a boundary
~ межі́ по́ділу фаз = equation of an interface
~ Ме́сі-Мо́ра = Massey-Mohr equation
метациклі́чне ~ = metacyclic equation
~ Меще́рського = Meshchersky equation
~ Мі-Ґрю́найзена = Mie-Grneisen equation
мікроскопі́чне ~ = microscopic equation
~ мілко́ї води́ shallow-water equation
мініма́льне ~ = minimal equation
~ мініма́льної пове́рхні = minimal-surface equation
~ мно́жника = (для еліптичних функцій) multiplicator equation
моде́льне ~ = model equation
~ моме́нтів = momental equation
Мо́рґанове ~ = Morgan equation
Мо́рсове ~ = Morse equation
набли́жене ~ = approximate equation
наванта́жене інтеґра́льне ~ = loaded integral equation
~ Нав’є́ = Navier equation
~ Нав’є́-Сто́кса = Navier-Stokes equation
~ на вла́сні зна́чення = eigenvalue equation
~ найви́щого поря́дку = (the) highest-order equation
~ найви́щого сте́пеня = (the) highest-degree equation
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order equation
~ найни́жчого сте́пеня = (the) lowest-degree equation
напівемпі́ричне ~ = semiempirical equation
натура́льне ~ (криво́ї) = natural equation (of a curve)
неви́значене ~ = indeterminate equation
Нее́льове ~ = Néel equation
незале́жні ~ = independent equations
незвідне́ ~ = irreducible equation
незгі́дні ~ = incompatible [inconsistent] equations
незче́плені ~ = disconnected, [decoupled] equations
~ неідеа́льного га́зу = nonideal gas [Van der Waals] equation
неінтеґро́вне ~ = nonintegrable equation
Не́йманове ~ = 1. (для функції статистичної вибірки) Neyman equation 2. (для поліномів) див. Нойманове ~
неліні́йне ~ = nonlinear equation
~ неліні́йної струни́ = nonlinear string equation
неоднорі́дне ~ = inhomogeneous [nonhomogeneous] equation
~ непере́рвности = continuity equation, equation of continuity
непо́вне ~ = incomplete equation; (квадратне) pure quadratic equation
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic equation
Не́рнстове ~ = Nernst equation
нерозв’я́зане ~ = unsolved equation
нерозв’я́зне ~ = unsolvable equation; equation incapable of solution
~ нерозри́вности = continuity equation, equation of continuity
несполу́чені ~ = disconnected [decoupled] equations
нестаціона́рне ~ = time-dependent equation
несумі́сне ~ = див. незгідне ~
несупере́чливе ~ = consistent equation
~ ни́жчого поря́дку = lower-order equation (ніж – than)
Но́йманове ~ = (для поліномів) Neumann equation
~ ни́жчого сте́пеня = lower-degree equation (ніж – than)
Но́рдгаймове ~ = Nordheim equation
норма́льне ~ = normal [standard] equation
обе́рнене ~ = reciprocal equation
~ обе́рнених годи́н = (яф) inhour equation
однови́мірне ~ = one-dimensional equation
одногрупове́ ~ = (яф) one-group equation
однорі́дне ~ = homogeneous equation
одночасти́нко́ве ~ = one-particle equation
~ О́йлера-Лаґра́нжа = Euler-Lagrange equation
О́йлерове ~ = Euler equation
~ О́мнеса-Мусхелішві́лі = Omnes-Muskhelishvili equation
О́нзаґерове ~ = Onsager equation
опера́торне ~ = operator equation
~ О́рнштайна-У́ленбека = Ornstein-Uhlenbeck equation
основне́ ~ = basic [fundamental] equation; (даного підходу) master equation
параболі́чне ~ = parabolic equation
~ параболі́чного ти́пу = parabolic-type equation
параметри́чне ~ = parametric equation
~ Па́улі = Pauli equation
~ Па́улі-Ва́йскопфа = Pauli-Weisskopf equation
Пе́лове ~ = Pell equation
~ Пенлеве́ = Painlevé equation
~ перено́шення = transport [transfer] equation; (заряду) charge-transport equation; (нейтронів) neutron-transport equation; (проміння) radiative-transfer equation; (тепла) heat-transfer [thermal transport] equation
~ перетво́рення = transformation equation
~ перехо́ду = 1. transition equation 2. (зшивання розв’язків) joint [joining] equation
перетво́рене ~ = transformed [modified] equation
~ пе́ршого поря́дку = first-order equation
~ пе́ршого сте́пеня = linear equation
~ п’єзотропі́ї = equation of piezotropy
підсумко́ве ~ = (х.) overall equation
Пі́пардове ~ = Pippard equation
~ плинодина́міки = equation of fluid dynamics; hydrodynamic equation
~ площини́ = equation of a plane
~ пове́рхні = equation of a surface
по́вне ~ = complete equation
~ по́ділу ко́ла = cyclotomic equation
показнико́ве ~ = exponential equation
По́кел(ь)сове ~ = Pockels equation
полігармоні́чне ~ = polyharmonic equation
полікалори́чне ~ = polycalorific equation
поліно́мне ~ = polynomial equation (степеня n, n-го степеня – of the nth degree, of degree n)
польове́ ~ = field equation
~ поря́дку = n equation of order n, nth-order equation
~ пото́ку = flow equation
~ по́хибок = error equation
початко́ве ~ = original [input] equation
~ поши́рювання = propagation equation
~ поши́рювання тепла́ = heat equation
~ правдоподі́бности = likelihood equation
приро́дне ~ криво́ї = natural equation of a curve
~ при́ростів = incremental equation
~ прогина́ння ба́лки = beam equation
~ проєкти́вности = equation of projectivity
~ Про́ка = Proca equation
про́сте́ ~ = (для розв’язування) simple equation
~ прямо́ї = equation of a straight line; (з кутовими коефіцієнтами) slope-intercept equation (of a line); (у відтинках) intercept equation (of a line); (що проходить через дві (задані) точки) two-point equation (of a line)
~ Пуанкаре́ = Poincaré equation
Пуазе́йлеве ~ = Poiseuille equation
Пуасо́нове ~ = Poisson equation
Пфа́фове ~ = Pfaffian equation
~ п’я́того сте́пеня = quintic (equation)
радіолокаці́йне ~ = radar equation
радія́льне ~ = radial equation
~ Рари́ти-Шві́нґера = Rarita-Schwinger equation
Ра́утове ~ = Routh equation
~ реа́кції = equation of a reaction
~ реґре́сії = regression equation
~ резона́нсу = resonance equation
~ Ре́йлі [Реле́я] Rayleigh equation
~ релакса́ції = relaxation equation
релятивісти́чне ~ = relativistic equation
~ Ре́нкена-Юґо́ніо = Rankine-Hugoniot equation(s)
реологі́чне ~ = rheological equation
Ри́дберґове ~ = Rydberg equation
~ рівнова́ги = equation of equilibrium, equilibrium equation; balance equation
~ рівноде́ння = equinox equation
різнице́ве ~ = (finite-)difference equation
різнице́во-диференці́йне ~ = difference-differential equation
~ Рика́ті = Riccati equation
~ Ри́чардсона-Ду́шмена = Richardson-Dushman equation
річне́ ~ = (астр.) annual equation
~ Ри́чі = Ricci equation
розв’я́зане ~ = solved equation
розв’я́зне ~ = solvable equation; (в радикалах) equation solvable by radicals; (несуперечливе) consistent equation
розмі́рнісне ~ = dimensional equation
~ ро́змірности = dimensionality equation
~ розчи́нности = solubility equation
~ ро́сту трі́щини = crack growth (rate) law
Ру́тове ~ = див. Раутове ~
~ ру́ху equation of motion (у зовнішньому полі – in an external field)
~ Са́га = Saha equation
~ Сака́ти-Такета́ні = Sakata-Taketani equation
самоспря́жене (диференці́йне) ~ = self-adjoint (differential) equation
самоузгі́днене ~ = self-consistent equation
самоузго́джене ~ = self-consistent equation
Све́дберґове ~ = Svedberg equation
~ сві́тла = equation of light
світлове́ ~ = equation of light
секуля́рне ~ = secular equation
~ Се́ленґута-Ґе́рцеля = Selengut-Goertzel equation
симетри́чне ~ = reciprocal equation
синґуля́рне ~ = singular equation
си́нус-Ґо́рдон ~ = sine-Gordon equation
скаля́рне ~ = scalar equation
складне́ ~ = (для розв’язування) complicated equation
~ скла́ду = (суміші) constitution equation
спіно́рне ~ = spinor equation
сполу́чені ~ = interconnected [connected, coupled] equations
спро́щене ~ = simplified equation
спря́жене ~ = adjoint equation; (комплексно) complex conjugate equation
~ ста́ну = equation of state; (усталеного) steady-state equation; (електродинамічне) constitutive equation; (термодинамічне) thermodynamic equation of state; (газу) gas law; (ідеального) ideal gas equation/law; (в моделі твердих кульок) hard-sphere equation of state
~ стати́чної рівнова́ги = static-equilibrium equation
стаціона́рне ~ = time-independent [stationary] equation
~ сте́пеня n = [n-го сте́пеня] equation of degree n, nth-degree equation
стехіометри́чне ~ = stoichiometric equation
Сто́ксове ~ = Stokes equation
стохасти́чне ~ = stochastic equation; (диференційне) stochastic differential equation; (інтеґральне) stochastic integral equation
~ структу́ри = 1. structure equation (неперервної групи – of a continuous group) 2. (складу суміші тощо) constitution equation
~ струни́ = equation of a string
сумі́сні ~ = compatible [consistent] equations
~ схо́дження з орбі́ти = deorbit equation
~ Така́ґі = Takagi equation
телегра́фне ~ = telegraph(y) equation
те́нзорне ~ = tensor equation
~ теплово́го бала́нсу = heat-balance equation
~ теплоо́бміну heat transfer equation
~ теплопрові́дности = heat-conduction [thermal-conductivity] equation
~ термодина́міки = equations of thermodynamics
термодинамі́чне ~ = thermodynamic(al) equation; (стану) thermodynamic equation of state
~ термолюмінесце́нції = thermoluminescence equation; (першого/другого порядку) first-order/second-order thermoluminescence equation(s)
термохемі́чне ~ = thermochemical equation
~ То́маса-Фе́рмі = Thomas-Fermi equation
тото́жне ~ = identity див. тж тотожність
то́чно розв’я́зне ~ = exactly solvable equation
~ траєкто́рії path equation
транспоно́ване ~ = transposed equation
тра́нспортне ~ = transport equation
трансценде́нтне ~ = transcendental equation
~ тре́тього сте́пеня = cubic equation
триви́мірне ~ = three-dimensional equation
тригонометри́чне ~ = trigonometric equation
~ Трико́мі = Tricomi equation
трихромати́чне ~ = trichromatic equation
тричле́нне ~ = trinomial equation
~ трьох моме́нтів = (мех.) three-moment equation
~ трьох тіл = three-body equation
узага́льнене ~ = generalized [extended] equation
ультрагіперболі́чне ~ = ultrahyperbolic equation
ультрарелятивісти́чне ~ = ultrarelativistic equation
умо́вне ~ = conditional equation
~ у скінче́нних різни́цях = finite-difference equation
~ уста́леного ста́ну = steady-state equation
~ Фадде́ева = Faddeev equation
фа́зове ~ = phase equation
~ фа́зової рівнова́ги = phase-equilibrium equation
Фа́нінґове ~ = Fanning equation
~ Фа́улера-Но́рдгайма = Fowler-Nordheim equation
феноменологі́чне ~ = phenomenological equation
Фі́кове ~ = Fick equation
~ Фо́кера-Пла́нка = Fokker-Planck equation
Фредго́льмове ~ = Fredholm equation
Фре́ліхове ~ = Frhlich equation
Фра́нклінове ~ = Franklin equation
Френе́леве ~ = Fresnel equation
~ Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла = Frenkel-Halsey-Hill isotherm equation
Фро́йндліхове ~ = Freundlich equation
Фу́ксове ~ = Fuchsian (differential) equation
фундамента́льне ~ = basic [fundamental] equation
функціона́льне ~ = functional equation
~ Фур’є́ = Fourier equation
~ характери́стик = characteristic equation
характеристи́чне ~ = characteristic [eigenvalue] equation
хвильове́ ~ = wave equation; (кінетичне) wave kinetic equation
хемі́чне ~ = chemical equation
~ хемі́чної кіне́тики = chemical kinetic equation
~ хемі́чної реа́кції = chemical equation, equation of a chemical reaction; (для швидкости реакції) (reaction-)rate equation
~ хемі́чної рівнова́ги = equation of chemical equilibrium
~ хо́ду про́меня = ray-tracing equation
хромати́чне ~ = color equation
хроматографі́чне ~ = chromatographic equation
циліндри́чне ~ = cylindric equation
~ Чапли́гіна = Chaplygin equation
n-части́нко́ве ~ = n-particle equation
часозале́жне ~ = nonstationary [time-dependent] equation
часонезале́жне ~ = stationary [time-independent] equation
~ ча́су = equation of time
~ Че́пмена-Е́нскоґа = Chapman-Enskog equation
~ Че́пмена-Колмого́рова = Chapman-Kolmogorov equation
Че́пменове ~ = Chapman equation
~ четве́ртого сте́пеня = quartic (equation); biquadratic (equation)
числове́ ~ = numerical equation
Шва́рцшильдове ~ = Schwarzschild equation
~ шви́дкости реа́кції = (х.) rate equation, rate law of reaction
~ шви́дкости ро́сту трі́щини = crack growth-rate law
~ шо́стого сте́пеня = sextic (equation)
Шре́динґерове ~ = Schrdinger equation; (нелінійне) nonlinear Schrdinger equation
Ю́нґове ~ = Young equation
~ я́дерної/ядро́вої реа́кції = nuclear-reaction equation, equation of a nuclear reaction
~ Яко́бі = Jacobi equation
~ я́нґа-Мілза = Yang-Mills equation
стан (-у) 1. state 2. (обставини, кондиція) condition(s) 3. (справність) repair □ в до́брому —і (справний) in good repair; в пога́ному —і (несправний) in bad repair; підтри́мувати щось у нале́жному —і to keep smth in order 4. (етап) stage 5. (статус) status 6. (соціяльний) status, position
аварі́йний ~ = emergency [critical] condition
автолокалізо́ваний ~ = autolocalized state
аґреґа́тний ~ = 1. (речовини) state of matter 2. (скупчення) state of aggregation
акти́вний ~ = active state
активо́ваний ~ = activated state
амо́рфний ~ = amorphous state; amorphism
ана́логовий ~ = (яф) analog state
антизв’я́заний ~ = antibound state
антисиметри́чний ~ = antisymmetric state
антиферомагне́тний ~ = antiferromagnetic state
асимптоти́чний ~ = asymptotic state
асперомагне́тний ~ = asperomagnetic state
~ атмосфе́ри = atmospheric conditions
~ а́тома = atomic state
а́томний ~ = atomic state
~ байду́жої рівнова́ги = indifferent-equilibrium state
~ бездія́льности = див. пасивний ~
безла́дний ~ = disordered state
безма́совий ~ = massless state
безспі́новий ~ = spin-0 [spinless] state
білякрити́чний ~ = near-critical state
білярівнова́жний ~ = near-equilibrium state
близьки́й ~ = nearby state
ва́куумний ~ = vacuum state; (насінний) trial vacuum state
вале́нтний ~ = valence state
вві́мкнений ~ = (схеми) energized state; (перемикача) on state, fired state
ви́мкнений ~ = (схеми) deenergized state; (перемикача) off state
випаро́вий ~ = vaporous state; (газовий) gaseous state
ви́роджений ~ = 1. degenerate state; (електронний) degenerate electron state 2. degenerate condition
високоеласти́чний ~ = (полімеру) high-elastic state
високозбу́джений ~ = highly-excited state
високоспі́новий ~ = high-spin state
вихідни́й ~ = initial state
ви́щий ~ = higher state; (з більшою енергією) higher-energy state
вібро́нний ~ = vibronic state
відліко́вий ~ = reference [standard] state
відпові́дні —и = (субстанцій, х.) corresponding states
ві́льний ~ = free state
віртуа́льний ~ = virtual state
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = proper state; (км) eigenstate; (енергетичний) energy eigenstate; (поверхневий електронний) surface electron eigenstate
вну́трішній ~ = intrinsic state
впорядко́ваний ~ = order, ordered state
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = (яф) doorway state
в’язкопли́нний ~ = plastic state
га́зовий ~ = gas, gaseous state; (випаровий) vaporous state
газокристалі́чний ~ = gaseous-crystal state
газоподі́бний ~ = див. газовий ~
гібри́дний ~ = hybrid state
гіпо́тезний ~ = hypotetical state
~ гото́вности = ready condition
грани́чний напру́жений ~ = ultimate stress(ed) state
ґе́левий ~ = gel state
дві́чі збу́джений ~ = див. двозбуджений ~
двозбу́джений ~ = doubly excited state
двові́сний напру́жений ~ = two-dimensional stress(ed) state
делокалізо́ваний ~ = delocalized state
детерміно́ваний ~ = determinate state
деформаці́йно пли́нний ~ = див. ~ деформаційної плинности
~ деформаці́йної пли́нности = yield(ing) state
деформо́ваний ~ = (state of) strain, strain(ed) [deformed] state
динамі́чний ~ = dynamical state; (змішаний) dynamical mixed state
~ динамі́чної рівнова́ги = dynamic equilibrium state
дискре́тний ~ = discrete state
диспе́рсний ~ = dispersion (state)
довгові́чний (зв’я́заний) ~ = long-lived (bound) state
~ довкі́лля = environmental conditions
дозво́лений ~ = allowed state; (до переходу) available state
дозоре́вий ~ = prestellar state
докрити́чний ~ = subcritical state
дубле́тний ~ = doublet state
ду́ховий ~ (тп) ghost (state) □ без ду́хових —ів = ghost-free
евтекти́чний ~ = eutectic state
екзоти́чний ~ = exotic state
екситонний ~ = exciton state
екстрема́льний ~ = extreme [extremal] state
~ електро́на = electron state
електро́нний ~ = electron(ic) state
енергети́чний ~ = energy state
енергети́чно ви́гідний ~ = minimum-energy state, energetically preferable state
енергети́чно ви́гідніший ~ = minimum-energy state, energetically preferable state
енергети́чно еквівале́нтний ~ = energetically equivalent state
енергети́чно неви́гідний ~ = non-minimum-energy state
заблоко́ваний ~ = (ел.) disabled state
заборо́нений ~ = forbidden state
зави́слий ~ = 1. (речовини) suspension (state) див. тж завис 2. (комп’ютера) suspended state
загарто́ваний ~ = quenched condition
за́йнятий ~ = occupied state
~ за́йнятости = busy state, busyness, busy status/condition
зактиво́ваний ~ = activated state
зану́рений ~ = submergence
заплу́тані —и = (км) entangled states
запо́внений ~ = filled state
заря́довий ~ = charge state
засну́лий ~ вулка́ну = volcano dormancy
засто́яний ~ = stagnation
затравко́вий ~ = див. насінний ~
затри́маний ~ = delayed state
~ (і)з близько́ю ене́ргією = nearby (energy) state
збу́джений ~ = excited state
збу́рений ~ = disturbed state; unrest; (км) perturbed state
~ (і)з вели́ким [висо́ким] спі́ном = див. високоспіновий ~
звича́йний ~ = normalcy
~ (і)з ви́щою ене́ргією = higher(-energy) state (за – than)
~ (і)з від’є́мною ене́ргією = negative-energy state
зв’я́заний ~ = 1. bound state; (частинки) particle bound state, bound state of a particle; (поверхневий) bound surface state 2. coupled state
здеформо́ваний ~ = (state of) strain, strain(ed) [deformed] state див. тж деформація
зіндуко́ваний ~ = induced state
~ (і)з мініма́льною ене́ргією = minimum-energy state
змі́шаний ~ = mixed state
~ (і)з найви́щою ене́ргією = (the) highest(-energy) state
~ (і)з найни́жчою ене́ргією = (the) lowest(-energy) state
~ (і)з немініма́льною ене́ргією = non-minimum-energy state
~ (і)з непа́рним моме́нтом = odd-moment state
~ (і)з ни́жчою ене́ргією = lower(-energy) state (ніж – than)
~ (і)з нульово́ю ене́ргією = zero-energy state
зо́нний ~ = band state
~ (і)з па́рним моме́нтом = even-moment state
зрелаксо́ваний ~ = relaxed state
зрівнова́жений ~ = balanced state
~ з(і) спі́ном n = spin-n state
~ з(і) спі́ном 0 = spin-0 [zero-spin, spinless] state
ізоба́рний ана́логовий ~ = isobaric analog (state)
ізольо́ваний ~ = isolated state
ізоме́рний ~ = isomeric state
імові́рний ~ = probable state
інварія́нтний ~ = invariant state
індуко́ваний ~ = induced state
інфіні́тний ~ = infinite state
іра́стовий ~ = yrast state
~ йоносфе́ри = ionospheric conditions
йонізо́ваний ~ ionized state □ підтри́мувати (газ) у йонізо́ваному —і = to keep (a gas) alive
квадрупо́льний ~ = quadrupole state
квазиамо́рфний ~ = quasi-amorphous state
квазизв’я́заний ~ = quasi-bound state
квазирівнова́жний ~ = quasi-equilibrium state
квазистабі́льний ~ = quasi-stable state
квазистаціона́рний ~ = quasi-stationary state
квазиуста́лений ~ = quasi-steady state
ква́нтовий ~ = quantum state
квантовомехані́чний ~ = quantum state
кварте́тний ~ = quartet state
кінце́вий ~ = 1. final state 2. (тп) out state
когере́нтний ~ = coherent state
колекти́вний ~ = collective state
коливни́й ~ = (ядра) vibrational state
коло́їдний ~ = colloidal state
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus state
конденсо́ваний ~ = condensed state
короткові́чний (зв’я́заний) ~ = short-lived (bound) state
кристалі́чний ~ = crystalline state, crystallinity
крити́чний ~ = critical state
лате́нтний ~ = latent state, latency
~ (логі́чного) нуля́ = (комп.) zero state, zero condition, nought state
локалізо́ваний ~ = localized state
лока́льно рівнова́жний ~ = locally equilibrium state
магне́тний ~ = magnetic state; (поверхневий) surface magnetic state
магнетовпорядко́ваний ~ = magnetically ordered state
макроскопі́чний ~ = macroscopic state, macrostate
~ межі́ по́ділу = interface state
мезомо́рфний ~ = mesomorphic state
металі́чний ~ = metallic state
~ мета́лу = metal state, state of a metal
метастабі́льний ~ = metastable state
миттє́вий ~ = instantaneous state
мікрокристалі́чний ~ = microcrystallinity
мікроскопі́чний ~ = microscopic state, microstate
можли́вий ~ = probable state
наве́дений ~ = induced state
надзвича́йний ~ = emergency
надздеформо́ваний ~ ядра́ = superdeformed nuclear state
надкрити́чний ~ = above-critical state; supercritical state
наднапру́жений ~ overstress; (наднатяг) overtension, supertension □ у наднапруженому —і = under overstress; (у стані наднатягу) under overtension/supertension
наднаси́чений ~ = (state of) supersaturation
надохоло́джений ~ = (state of) supercooling
надпли́нний ~ = superfluid state
надпоро́говий ~ = above-threshold state
надпрові́дний ~ = superconducting state
найви́щий ~ = (the) highest state
найни́жчий ~ = (the) lowest state
намагнето́ваний ~ = magnetized state
напівзруйно́ваний ~ half-destroyed state; (занепад) dilapidation □ у напівзруйнованому —і, у —і занепаду = dilapidated
напівпли́нний ~ = semifluid state, semifluidity
напівріди́нний ~ = semiliquid state, semiliquidity
напівтверди́й ~ = semisolid state
~ напру́ги = див. напружений ~
напру́жений ~ (state of) stress, stress(ed) state □ у напру́женому —і = under stress
~ напру́ження = див. напружений ~
напру́женоздеформо́ваний ~ = stress-strain state
наси́чений ~ = saturation (state)
насі́нний ~ = (яф) trial state; (вакууму) trial vacuum state
ная́вний ~ рече́й = status quo; (у даній галузі) state-of-the-art
неакти́вний ~ = inactive [passive] state див. тж пасивний ~
небезпе́чний ~ = unsafe condition
~ неваго́мости = zero-gravity [agravic] state, weightlessness (conditions)
неви́значений ~ = indetermination
неви́роджений ~ = nondegenerate state; nondegenerate condition
невласти́вий ~ = improper state
невпорядко́ваний ~ = disordered state
нега́зовий ~ = nongaseousness
неза́йнятий ~ = empty [vacant, unoccupied] state
~ неза́йнятости = nonbusyness
незапо́внений ~ = unfilled state
незбу́джений ~ = nonexcited state
незбу́рений ~ = undisturbed state; (км) unperturbed state
незв’я́заний ~ = free [unbound] state
нездеформо́ваний ~ = unstrained state
незмі́нний ~ = invariant state
незрівнова́жений ~ = unbalanced state
нейтра́льний ~ = neutral state
некогере́нтний ~ = incoherent state
нелокалізо́ваний ~ = (км) extended state
неметалі́чний ~ = nonmetallic state
ненаванта́жений ~ = no-load state
ненамагнето́ваний ~ = unmagnetized [nonmagnetized] state
ненапру́жений ~ unstressed [stress-free] state □ у ненапру́женому —і = under no stress, stressless
ненаси́чений ~ = unsaturation (state)
незворо́тний ~ = irreversible state
необоро́тний ~ = див. незворотний ~
непа́рний ~ = odd-parity state
непли́нний ~ = nonfluidity
неполяризо́ваний ~ = unpolarized state
непрові́дний ~ = nonconducting state
нерезона́нсний ~ = non-resonance state
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium state
неробо́чий ~ = 1. (приладу, механізму) disabled state [condition] 2. (перерва в роботі) outage 3. (ядерного реактора) shutdown conditions
неспокі́йний ~ = disturbed state
неспра́вний ~ = faulty condition; (приладу тощо) disrepair
нестабі́льний ~ = unstable state; (режим) unstable condition
нестаціона́рний ~ = nonstationary state
нестійки́й ~ = unstable state
~ нестійко́ї рівнова́ги = unstable equilibrium state
нетверди́й ~ = 1. (речовини, на відміну від твердого) nonsolid 2. (незатвердлий) unsolid
нетверді́ —и речовини́ = (м’яка матерія) soft matter
неуста́лений ~ = unsteady state; (перехідний) transient (state)
ни́жчий ~ = lower state
низькозбу́джений ~ = low(er) excited state
низькорозташо́ваний ~ = low(er) state
низькоспі́новий ~ = low-spin [small-spin] state
норма́льний ~ = normal state, normalcy
нульови́й ~ = zero state
оберто́вий ~ = (ядра) rotational state
о́б’є́мний ~ = bulk state
обмі́нний ~ = exchange state
оборо́тний ~ = reversible state
однорі́дно здеформо́ваний ~ = (state of) uniform strain
однорі́дно напру́жений ~ = (state of) uniform stress
одночасти́нко́вий ~ = one-particle state
октупо́льний ~ = octupole state
орбіто́вий ~ = orbital state
орієнтаці́йний ~ = orientation state
ортогона́льний ~ = orthogonal state
ортонорма́льний ~ = orthonormal state
основни́й ~ = 1. (енергетичний) ground state 2. (незбуджений) unexcited state
осцилівни́й ~ = oscillating state
очі́кувальний ~ = 1. wait condition; hibernation 2. (комп.) halted [wait] state, hibernation (mode)
очі́куваний ~ = anticipated state
парамагне́тний ~ = paramagnetic state
па́рний ~ = even-parity state
парови́й ~ = див. випаровий ~
паси́вний ~ passive [inactive] state, inaction, hibernation; dormancy □ бу́ти в паси́вному —і = to be inactive [passive]; to lie dormant
перегрі́тий ~ = superheated condition
передадсорбці́йний ~ = precursor state
передпро́бі́йний ~ = prebreakdown state
передрівнова́жний ~ = preequilibrium (state)
перенаси́чений ~ = (state of) supersaturation
переохоло́джений ~ = (state of) supercooling
перехі́дни́й ~ = 1. transient (state) 2. (х.) transition state
підві́шений ~ = pendency
підкрити́чний ~ = subcritical state
підпоро́говий ~ = subthreshold state
пі́зній перехі́дни́й ~ = (х.) late [product-like] transition state
~ пла́зми = plasma state
плазмокристалі́чний ~ = plasma-crystal state
пласти́чний ~ = plastic state
пли́нний ~ = 1. fluid state; (плинність) fluidity 2. (деформаційна плинність) yield(ing) state
плинокристалі́чний ~ = liquid-crystal state
пло́ско(з)деформо́ваний ~ = plane strain (state)
пло́сконапру́жений ~ = plane stress (state), two-dimensional stress(ed) state
поверхне́вий ~ = surface state; (електронний) surface electron state; (зонний) surface band state; (магнетний) surface magnetic state
~ пове́рхні = surface condition
поглина́льний ~ = (матем.) absorbing state
позитро́нієвий ~ = (тт) positronium state
поро́говий ~ = threshold state
порошко́вий ~ = powdery state
~ пості́йної гото́вности = constant-ready status
пото́чний ~ = current status, status quo; (галузі) state-of-the-art
початко́вий ~ 1. initial state 2. (тп) in(-)state □ встанови́ти в початко́вий ~ = (техн.) to (re)set; to initialize
пригні́чений ~ = suppressed state
прийня́тний ~ = admissible condition
прихо́ваний ~ = latent state, latency
про́бний ~ = (яф) trial state
прові́дний ~ = conducting state
прока́тний ~ = (техн.) rolling mill
промі́жни́й ~ = 1. intermediate state 2. (перехідний) transient state
просторо́вий ~ = space state
простороподі́бний ~ = space-like state
псевдозрі́джений ~ = див. сплинений ~
ра́нній перехі́дни́й ~ = (х.) early [reactant-like] transition state
~ реа́ктора = (ядерного) reactor condition
резе́рвний ~ = standby condition
резона́нсний ~ = resonance state
релаксо́ваний ~ = relaxed state
~ речовини́ = state of matter
Ри́дберґів ~ = Rydberg state
~ рівнова́ги = 1. equilibrium state 2. (мех.) balanced state
рівнова́жний ~ = equilibrium (state)
рівномі́рно здеформо́ваний ~ = (state of) uniform strain
рівномі́рно напру́жений ~ = (state of) uniform stress
ріди́нний ~ = (речовини) liquid (state), liquidity
рідиннокристалі́чний ~ = liquid-crystal state
робо́чий ~ = operating condition [status]
розжа́рений ~ = (коли тіло світиться) incandescence
розпадни́й ~ = decaying state
розпла́влений ~ = див. розтоплений ~
розпоро́шений ~ = powdery state
розто́плений ~ = molten state
розупорядко́ваний ~ = див. невпорядкований ~
ротаці́йний ~ = (ядра) rotational state
~ ру́ху = state of motion
самоузго́джений ~ = self-consistent state
саніта́рний ~ = sanitariness
сильнозбу́джений ~ = highly-excited state
симетри́чний ~ = symmetric state
синґле́тний ~ = singlet state
~ систе́ми = state of a system
~ (систе́ми) жи́влення = (увімкнено/вимкнено) power status
скли́стий ~ = (тт) glassy [vitreous] state
склоподі́бний ~ = див. склистий ~
сконденсо́ваний ~ = condensed state; (речовини) condensed matter
слабкозбу́джений ~ = weakly excited state
сперимагне́тний ~ = sperimagnetic state
сперомагне́тний ~ = speromagnetic state
спі́новий ~ = spin state
спли́нений ~ = fluidized state
спокі́йний ~ = (середовища) quiescent state
~ спо́кою (state of) rest □ (що перебуває) у —і спо́кою = at rest, resting
спро́бний ~ (яф) trial state
стабі́льний ~ = stable state; (режим) stable condition
станда́ртний ~ = standard [reference] state
стаціона́рний ~ = stationary state; (усталений) steady state
сти́снений ~ = (поля) squeezed state
стійки́й ~ stable state □ з одни́м стійки́м —ом monostable; з двома́ стійки́ми —ами = bistable
~ стійко́го ру́ху = stable (state of) motion
~ стійко́ї рівнова́ги = stable equilibrium (state)
суперсиметри́чний ~ = supersymmetric state
суча́сний ~ = (даної галузі) state-of-the-art
тверди́й ~ = (речовини) solid state
тепе́рішній ~ = (даної галузі) state-of-the-art
теплови́й ~ = thermal state
~ теплово́ї рівнова́ги = (state of) thermal equilibrium
термодинамі́чний ~ = thermodynamic state
~ термодинамі́чної рівнова́ги = (state of) thermodynamic equilibrium
термодинамі́чно рівнова́жний ~ = (state of) thermodynamic equilibrium
термонапру́жений ~ = state of thermal stress
топологі́чно відмі́нний ~ = topologically distinct state
топологі́чно еквівале́нтний ~ = topologically equivalent state
триві́сний напру́жений ~ = three-dimensional stress(ed) state
трипле́тний ~ = triplet state
уві́мкнений ~ = див. ввімкнений ~
~ у дискре́тному спе́ктрі = discrete state
~ у конти́нуумі = continuum state
~ у непере́рвному спе́ктрі = continuum state
уста́лений ~ = steady state
фа́зовий ~ = phase state
феримагне́тний ~ = ferrimagnetic state
феромагне́тний ~ = ferromagnetic state
фізи́чний ~ = physical state
фо́новий ~ = background state
~ фотохемі́чної рівнова́ги = photostationary state
хвильови́й ~ = wave state
хемі́чний ~ = chemical state
часозале́жний ~ = time-dependent state
часонезале́жний ~ = time-inindependent [stationary] state
часоподі́бний ~ = time-like state
~ части́нки = particle state
n-части́нко́вий ~ = n-particle state
~ чека́ння = див. очікувальний ~
чи́стий ~ = pure state
~ ядра́ = nuclear state
фо́рмул|а formula (для – for) див. тж виразвихо́дячи з —и starting from the formula; за —ою by the formula; згі́дно з —ою according to the formula; ви́вести —у to derive [obtain] a formula; отри́мати —у, що її ви́вів NN у робо́ті [1] to reproduce the formula derived by NN in (Ref.) [1]
А́йкманова ~ = Eykman formula
А́йринґова ~ = Eyring formula
А́йткенова ~ = див. Ейткенова ~
апроксимо́вана ~ = approximate formula
апроксимаці́йна ~ = approximation formula
апроксимува́льна ~ = approximation formula
асимптоти́чна ~ = asymptotic formula
барометри́чна ~ = barometric height formula
~ біно́ма = binomial law/theorem
А́нґстремова ~ = Ångstrm formula
Аре́ніусова ~ = Arrhenius formula
Ба́льмерова ~ = Balmer formula
~ Бе́те-Бло́ха = Bethe-Bloch formula
~ Бе́те-Га́йтлера-Шифа = Bethe-Heitler-Schiff formula
~ Біне́ = Binet formula
~ Бо́уві = Bowie formula
~ Бра́йта-Ра́бі = Breit-Rabi formula
~ Бра́йта-Ві́ґнера = Breit-Wigner formula
~ Бру́кса-Ге́ринґа = Brooks-Herring formula
~ будо́ви = structural formula; constitutional formula
Ва́йнґартенові —и = Weingarten formulas
Ва́йцзекерова ~ = Weizscker formula
Ва́лісові —и = Wallis formulas
варіяці́йна ~ = variational formula
Ве́стерґардові —и = Westergaard formulas
~ Ве́я-Ві́ґнера = Way-Wigner formula
ви́ведена ~ = derived formula
ви́правлена ~ = corrected formula
вихідна́ ~ = primary formula; (гіпотезна, за припущенням) assumption formula
~ Ві́ліямса-Ге́йзена = Williams-Hazen formula
~ відсо́тків = (простих) interest formula; (складених) compound interest formula
~ Га́рді = Hardy formula
Га́ртманова дисперсі́йна ~ = Hartmann dispersion formula
~ Ге́льмгольца-Ке́телера = Helmholtz-Keteller formula
~ Ги́нзбурга-Ланда́у = Ginzburg-Landau formula
графі́чна ~ = (х.) graphic formula
громіздка́ ~ = cumbersome formula
Ґра́сгофова ~ = Grashof formula
~ Ґре́ґорі = Gregory formula
Ґри́нова ~ = Green formula
Деба́єва ~ = Debye formula
~ Де́вісона-Ке́лбіка = Davisson-Calbick formula
дедукти́вно рі́вні —и = interdeducible formulas
~ Дирихле́ = Dirichlet formula
~ диспе́рсії = dispersion formula [equation]; (Коші) Cauchy dispersion formula
дисперсі́йна ~ = див. ~ дисперсії
~ до́бутку = product formula
~ додава́ння = addition formula
~ доти́чних = tangent formula
Душме́нова ~ = Duchemin formula
Е́веретова інтерполяці́йна ~ = Everett interpolation formula
Е́йткенова ~Aitken formula
елемента́рна ~ = prime formula
емпіри́чна ~ = empirical formula
зага́льна ~ = general expression [formula] (для – for)
за́мкнена ~ = closed formula
~ залишко́вого чле́на = (ряду) remainder formula
~ замі́ни змі́нних = substitution rule
запроксимо́вана ~ = approximate formula
засадни́ча ~ = fundamental [basic] formula
~ зве́дення = reduction formula
змі́нена ~ = modified [revised] formula
змісто́вна ~ = meaningful formula
змодифіко́вана ~ = modified [revised] formula
Зо́мерфе́льдова ~ = Sommerfeld formula
інтеґра́льна ~ = integral formula; (Шлефлі) Schlfli integral formula
~ інтерполюва́ння впере́д = forward interpolation formula
~ інтерполюва́ння наза́д = backward interpolation formula
інтерполяці́йна ~ = interpolation formula
ітераці́йна ~ = iterative [iteration] formula
~ І́то = (ланцюгове правило для стохастичних процесів) It formula
~ Ка́лена-Ве́лтона = Callen-Welton relation
~ Кастаньо́лі = Castagnoli formula
квадрату́рна ~ = quadrature formula
квазикласи́чна ~ = quasi-classical formula
ква́нтова ~ = quantum formula
~ ква́нтової тео́рії = quantum formula
~ Ке́йлі = Cayley formula
Ке́мблова [Ке́мпбелова] ~ = Campbell formula
класи́чна ~ = classical formula
~ класи́чної тео́рії = classical formula
~ Клеро́ = Clairaut formula
~ Кля́йна-Ніши́ни = Klein-Nishina formula
Ко́мстокова рефракці́йна ~ = Comstock refraction formula
~ координаці́йної сполу́ки = coordination formula
~ Корню́-Га́ртмана = Cornu-Hartmann formula
Ко́утсові —и = Cotes formulas
коструба́та ~ = cumbersome formula
~ Коші́ = Cauchy formula; (дисперсійна) Cauchy dispersion formula
кубату́рна ~ = cubature formula
~ Ку́бо = Kubo formula
~ Ланда́у-Зи́нера = Landau-Zener formula
Ланжеве́нова ~ = Langevin formula
ліні́йна ~ = linear expression; (х.) line formula
Ло́ренцова ~ = 1. (тв) Lorentz formula 2. (тт) Lorenz formula
~ Ло́ренц-Ло́ренца = (опт.) Lorentz-Lorenz equation
МакКу́лаґова ~ = MacCullagh formula
~ мас = (яф) mass formula; (Ґел-Мана-Окубо) Gell-Mann-Okubo mass formula; (Окубо) Okubo mass formula
математи́чна ~ = mathematical formula
Маше́нова ~ = Machin formula
~ Ме́сі = Massey formula
~ механі́чних кубату́р = cubature formula
модифіко́вана ~ = див. змодифікована ~
моле́кульна ~ = (х.) molecular formula
~ мно́ження = multiplication formula
~ Ме́рфі = Murphy formula
наближа́льна ~ = approximation formula
~ наближа́ння = approximation formula
набли́жена ~ = approximate formula
На́йквістова ~ = Nyquist formula
напівемпіри́чна ~ = semi-empirical formula
неоднозна́чна ~ = ambiguous formula
неокласи́чна ~ = neoclassical formula
непра́вильна ~ = incorrect formula; (помилкова) erroneous formula
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic formula
обе́рнена ~ = inversed formula
~ обе́рнених годи́н = inhour formula
~ оберта́ння = inversion formula
однозна́чна ~ = unambiguous formula
озна́чувальна ~ = definition (formula)
~ О́йлера-Макло́рена = Euler-Maclaurin formula
~ опти́чної си́ли лі́нзи = lens formula
основна́ ~ = basic [fundamental] formula
~ пара́бол = parabolic rule
переро́блена ~ = revised formula
~ перераху́нку = (від однієї системи до іншої) conversion formula
~ перетво́рення = transformation law
~ перехо́ду = (від однієї системи до іншої) conversion formula
~ підставля́ння = substitution rule
~ підсумо́вування = summation formula
Пла́нкова ~ = (км) Planck(’s) law; (променювання чорного тіла) Planck distribution law, Planck radiation formula
~ пласти́чної течії́ = plastic-flow formula
~ подво́ювання = (гамма-функції) duplication formula
полі́пшена ~ = refined [improved] formula
помилко́ва ~ = erroneous formula
~ поодино́кого резона́нсного рі́вня = single-level resonance formula
поправко́ва ~ = correction formula
поши́рювальна ~ = generalizing [generalization] formula, formula for the extention (of smth – чогось; на – to)
~ поши́рювання радіохви́ль = radio-transmission formula
~ По́я = Plya formula
пра́вильна ~ = correct formula
~ пришви́дшення ві́льного па́дання на пове́рхні Землі́ = (як функції широти) international gravity formula
проєкці́йна ~ = (х.) projection formula
про́ста́ ~ = simple formula
~ про́сти́х відсо́тків = interest formula
просторо́ва ~ = (х.) stereoformula
психрометри́чна ~ = psychrometric formula
~ Ра́йха-Му́ра = Reich-Moore formula
~ Рато́ = Rateau formula
~ реа́кції = reaction formula
Ре́бокова ~ = Rehbock formula
ревербераці́йна ~ = reverberation formula; (Мілінґтонова) Millington reverberation formula; (Нориса-Айринґа) Norris-Eyring reverberation formula
Ре́зерфордова ~ = Rutherford formula
рекуре́нтна ~ = recurrence formula
рекурси́вна ~ = recursion formula
релятивісти́чна ~ = relativistic formula
Ре́нкенова ~ = Rankine formula
Ри́дберґова ~ = Rydberg formula
Ри́тцова ~ = Ritz formula
робо́ча ~ = working formula, working equation
Родри́ґесова ~ = Rodrigues formula
~ розви́нення = (в ряд) expansion formula
~ ро́зв’язків квадра́тного рівня́ння = quadratic formula
розгля́дувана ~ = formula under consideration
Ро́зенблютова ~ = Rosenbluth formula
~ ро́зкладу = (в ряд) expansion formula
~ ро́змірности = dimensional formula
розрахунко́ва ~ = calculation formula, formula for the calculation (of)
~ розраху́нку термоелектри́чних я́вищ = (техн.) thermoelectric law
Ру́дштамова ~ = Rudstam formula
Се́йбінова ~ = Sabine formula
~ скла́дених відсо́тків = compound interest formula
складна́ ~ = complicated formula
слі́вна ~ = wording; (словосполука) phrase; (вислів) expression
~ Сма́кули = Smakula formula
спектра́льна ~ = (spectral) series formula
~ спектра́льної се́рії = (spectral) series formula
спро́щена ~ = simplified formula
стереохемі́чна ~ = stereochemical formula
стехіометри́чна ~ = stoichiometric formula
структу́рна ~ = constitutional formula; structural formula
~ сумува́ння = summation formula
~ (теплово́го) розши́рювання = expansion formula
то́чна ~ = exact formula
~ трапе́цій = trapezoidal rule
~ (тригонометри́чної фу́нкції) подві́йного кута́ = double-angle formula
~ (тригонометри́чної фу́нкції) полови́нного кута́ = half-angle formula
~ трьох во́сьмих = three-eighths rule
узага́льнена ~ = generalized [extended] formula; generalized expression (для – for)
узага́льнювальна ~ = generalizing [generalization] formula, formula for the extention (of smth – чогось; на – to)
усере́днена ~ = averaged formula
~ усере́днювання = averaging formula
уто́чнена ~ = refined [improved] formula
~ Фе́рмі-Сеґре́ = Fermi-Segré formula
~ фо́кусної ві́дстані лі́нзи = lens formula
Френе́лева ~ = Fresnel formula
—и Френе́-Сере́ = Frenet-Serret formulas
Фре́нсисова ~ = Francis formula
~ фу́нкції розпо́ділу = distribution law
хемі́чна ~ = chemical formula
~ чотирьо́х мно́жників = (яф) four-factor formula
~ Шезі́ = Chézy formula
Ше́нонова ~ = Shannon formula
~ Шле́флі = Schlfli (integral) formula
Ште́рнгаймерова ~ = Sternheimer formula

- Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

орбіталь Рідберга = Rydberg orbital
орбиталь Ридберга
1. Для атома — орбіталь з головним квантовим числом, більшим від головного квантового числа будь-якої зайнятої атомної орбіталі в основному стані.
2. Для молекули — молекулярна орбіталь, що корелює з рідбергівською атомною орбіталлю в атомному фрагменті, утвореному при дисоціації. 
перехід Рідберга = Rydberg transition
переход Ридберга
Електронний перехід, який наближено можна вважати як піднімання електрона зі зв’язуючої [зв’язувальної] орбіталі на орбіталь Рідберга. Спектральна смуга для такого переходу описується формулою Рідберга:
    σ = I – R/(n – Δ)2,
де σ — хвильове число, I — потенціал йонізації атома, R — стала Рідберга, n — головне квантове число, Δ — квантовий дефект, що є різним для орбіталей s, p, d
рідбергів стан [Ридберґів стан] = Rydberg state
ридбергово состояние
Високозбуджений електронний стан атома, йона, молекули, який виникає при переході валентного електрона на орбіталь подібну до атомної орбіталі з високим головним квантовим числом. Напр., найнижчий рідбергів стан NH3 може бути представлений як такий, що утворюється при збудженні незв’язуючої [незв’язувальної] орбіталі на 3S рідбергову орбіталь. 
стала Рідберга = Rydberg constant
константа Ридберга
Фундаментальна фізична стала
    R∞ = Eh/2hc0 = 1.0973731534×107 м–1,
де Eh — гартрівська енергія, h — стала Планка, c0 — швидкість світла.