Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «rule of thumb» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005р. (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

rule of thumb
Faustregel f
практичне (приблизне, грубе) правило
a rule of thumb
Faustregel f
приблизне (емпіричне) правило

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

method = ['mɛθəd] 1. ме́тод, спо́сіб 2. пра́вило 3. алґори́тм
• ~ of abstraction
= ме́тод абстра́кції
• ~ of approximation
= ме́тод апроксима́ції
• ~ of averages
= ме́тод сере́дніх зна́чень
• ~ of backward induction
= ме́тод зворо́тної інду́кції
• ~ of balayage
= ме́тод виміта́ння
• ~ of catastrophes
= ме́тод катастро́ф
• ~ of choice
= стат. ме́тод вибира́ння
• ~ of comparison
= ме́тод порі́внювання
• ~ of confidence intervals
= ме́тод дові́рчих інтерва́лів
• ~ of conformal mappings
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• ~ of correction
= ме́тод коре́кції
• ~ of cyclic descent
= ме́тод циклі́чного спу́ску
• ~ of descent
= ме́тод спу́ску
• ~ of determinants
= ме́тод детерміна́нтів
• ~ of diagrams
= ме́тод діагра́м
• ~ of elimination
= ме́тод вилуча́ння
• ~ of exhaustion
= ме́тод виче́рпування; ме́тод висна́жування
• ~ of extrapolation
= ме́тод екстраполя́ції
• ~ of forcing
= ме́тод фо́рсингу, ме́тод зму́шування
• ~ of forecasting
= ме́тод прогнозува́ння
• ~ of generating functions
= ме́тод твірни́х фу́нкцій
• ~ of homology
= ме́тод гомоло́гії
• ~ of induction
= ме́тод інду́кції
• ~ of interval bisection
= ме́тод дихотомі́ї, ме́тод по́ділу навпі́л (під час адаптивного пошуку)
• ~ of inversion
= ме́тод інве́рсії, ме́тод перетво́рювання зворотни́ми ра́діусами
• ~ of isoclines
= ме́тод ізоклі́н
• ~ of iterations
= ме́тод ітера́цій
• ~ of least squares
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• ~ of mathematical induction
= ме́тод математи́чної інду́кції
• ~ of maximum likelihood
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• ~ of moments
= ме́тод моме́нтів
• ~ of normals
= ме́тод норма́лей
• ~ of numbering
= ме́тод нумерува́ння
• ~ of ordering
= ме́тод впорядко́вування
• ~ of parabolas
= ме́тод пара́бол
• ~ of potentials
= ме́тод потенціа́лів
• ~ of proof
= ме́тод дове́дення
• ~ of quickest descent
= ме́тод найшви́дшого спу́ску
• ~ of ravines
= ме́тод ярі́в
• ~ of reduction to the absurd
= ме́тод зве́дення до абсу́рду
• ~ of residues
= ме́тод ли́шків
• ~ of rotating coordinates
= ме́тод поверта́ння координа́т
• ~ of search
= ме́тод по́шуку
• ~ of smoothing
= спо́сіб згла́джування
• ~ of steepest ascent
= ме́тод найстрімкі́шого підійма́ння
• ~ of steepest descent
= ме́тод перева́лу, ме́тод найстрімкі́шого спу́ску
• ~ of substitution
= ме́тод підставля́ння (під час розв’язування алґебричних рівнянь)
• ~ of successive approximations
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• ~ of summability
= ме́тод згорта́ння (сумува́ння) (ряду)
• ~ of transfinite induction
= ме́тод трансфіні́тної інду́кції
• ~ of trapezoids
= ме́тод трапе́цій (метод графічного інтеґрування)
• ~ of undetermined coefficients
= ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
• ~ of variation of parameters
= ме́тод варіа́ції пара́метрів; ме́тод варіа́ції дові́льної ста́лої
• ~ of verification
= ме́тод перевіря́ння (верифіка́ції)
• abstract ~
= абстра́ктне пра́вило
• access ~
= ме́тод (пра́вило) до́ступу
• access-oriented ~
= доступозале́жний (доступозорієнто́ваний) ме́тод (обчислювання)
• adaptive ~
= адапти́вний ме́тод
• ad hoc ~
= спеціа́льний (спеціа́льно ство́рений) ме́тод (для даного конкретного випадку)
• algebraic ~
= алґебри́чний ме́тод
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний ме́тод
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analysis-of-variance ~
= ме́тод дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чний ме́тод
• ancestor ~s
= ме́тод з успадко́ваними пра́вилами
• approximate ~
= набли́жений ме́тод
• approximation ~
= 1. ме́тод апроксима́ції 2. набли́жений ме́тод
• a priori ~
= апріо́рний ме́тод
• assembly ~
= ме́тод компонува́ння
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ме́тод
• averaging ~
= ме́тод усере́днювання
• axiomatic ~
= аксіо́мний (аксіомати́чний) ме́тод, ме́тод постула́тів
• axonometric ~
= аксонометри́чний ме́тод
• binary search ~
= ме́тод двійко́вого по́шуку
• branch-and-bound ~
= ме́тод гіло́к і меж
• building ~
= ме́тод станда́ртних бло́ків; ме́тод уніфіко́ваних мо́дулів
• Cartesian ~
= Дека́ртів ме́тод
• cascade ~
= каска́дний ме́тод
• case ~
= ме́тод логі́чного дове́дення
• category ~
= категорі́йний ме́тод
• checking ~
= ме́тод пере́ві́рки
• checksum ~
= ме́тод контро́льних сум
• chord ~
= ме́тод хорд
• clustering ~
= ме́тод групува́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рний ме́тод
• comparison ~
= ме́тод порі́внювання
• compression ~
= ме́тод ущі́льнювання
• computing ~
= ме́тод обчи́слювань
• conformal mapping ~
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• convergent ~
= збі́жний ме́тод
• convex simplex ~
= ме́тод опу́клого си́мплексу
• correlation ~
= кореляці́йний ме́тод
• covariant ~
= коваріаці́йний ме́тод
• crude ~
= нето́чний (гру́бий, прибли́зний) ме́тод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• decomposition ~
= ме́тод декомпози́ції (розклада́ння)
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• delta ~
= безпосере́дній (прями́й) ме́тод знахо́дження похідно́ї
• descent ~
= ме́тод спу́ску (спуска́ння)
• design ~
= 1. ме́тод розраху́нку 2. ме́тод планува́ння (експерименту)
• diagonal ~
= діагона́льний ме́тод; ме́тод Ка́нтора, Ка́нторів ме́тод
• dichotomy ~
= ме́тод дихотомі́ї
• digital ~
= цифрови́й ме́тод
• direct ~
= прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний ме́тод
• duality ~
= ме́тод дуа́льності
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод
• ergodic ~
= ергоди́чний ме́тод
• Euler ~
= О́йлерів (Е́йлерів) ме́тод, ме́тод О́йлера (Е́йлера)
• exclusion ~
= ме́тод відкида́ння
• exhaustion ~
= ме́тод виче́рпування
• expansion ~
= ме́тод розвива́ння (розклада́ння) в ряд
• extrapolation ~
= екстраполяці́йний ме́тод
• factorial ~
= фа́кторний ме́тод
• factorization ~
= ме́тод відокре́млювання мно́жникі́в (факториза́ції)
• finished ~
= цілкови́то ви́значене пра́вило
• finite-difference ~
= ме́тод скінче́нних різни́ць
• finite-element ~
= ме́тод скінче́нних елеме́нтів
• fixed-point ~
= ме́тод нерухо́мої то́чки
• forecasting ~
= ме́тод прогнозува́ння
• formal ~
= форма́льний ме́тод
• functional ~
= функціона́льний ме́тод
• game-theoretic ~
= теоре́тико-ігрови́й ме́тод
• geometrical ~
= геометри́чний ме́тод
• gradient ~
= ґрадіє́нтний ме́тод
• graphical ~
= графі́чний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод
• hierarchical access ~
= ієрархі́чний ме́тод до́ступу
• hill-climbing ~
= ме́тод по́шуку екстре́муму
• identification ~
= ме́тод ідентифіка́ції
• implicit ~
= нея́вний ме́тод
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• infallible ~
= непоми́льний (наді́йний) ме́тод
• inference ~
= ме́тод ви́сновку
• inherited ~
= успадко́ваний ме́тод
• integral ~
= інтеґра́льний ме́тод
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ме́тод
• isocline ~
= ме́тод ізоклі́н
• iteration ~
= ітераці́йний ме́тод
• least-squares ~
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• level(l)ing ~
= ме́тод згла́джування
• linearization ~
= ме́тод лінеариза́ції
• local ~
= лока́льний ме́тод
• logical ~
= логі́чний ме́тод
• marginal ~
= марґіна́льний ме́тод
• matching ~
= ме́тод узго́джування
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• maximum-likelihood ~
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• mean-value ~
= ме́тод сере́дніх
• measurement ~
= ме́тод вимі́рювання (мі́ряння)
• minimax ~
= ме́тод мініма́ксу
• Monte-Carlo ~
= ме́тод Мо́нте-Ка́рло
• multiplex ~
= мультипле́ксний ме́тод
• net ~
= ме́тод сі́ток
• numerical ~
= числови́й ме́тод
• object-space ~
= ме́тод усува́ння неви́дних пове́рхонь
• operator ~
= опера́торний ме́тод
• optimization ~
= ме́тод оптиміза́ції
• optimal (optimum) ~
= оптима́льний ме́тод
• orthogonalization ~
= ме́тод ортогоналіза́ції
• overlay ~
= ме́тод наклада́ння
• overloaded ~
= переобтя́жене пра́вило
• parametric ~
= параметри́чний ме́тод
• penalty-function ~
= ме́тод штрафни́х фу́нкцій
• perturbation ~
= ме́тод збу́рень
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод
• probit ~
= про́біт-ана́ліз
• qualitative ~
= я́кісний ме́тод
• quantitative ~
= кі́лькісний ме́тод
• queued access ~
= ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued indexed sequential access ~ (QISAM)
= і́ндексопослідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued sequential access ~ (QSAM)
= послідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued telecommunication access ~ (QTAM)
= телекомунікаці́йний ме́тод до́ступу за че́ргою
• random search ~
= ме́тод випадко́вого по́шуку
• random walk ~
= ме́тод випадко́вого блука́ння
• recursion (recursive) ~
= рекуре́нтний (рекурси́вний) ме́тод
• regression ~
= реґреси́вний ме́тод
• resident access ~
= резиде́нтний ме́тод до́ступу
• residue ~
= ме́тод ли́шків
• retract ~
= ме́тод ретра́кту
• rigorous ~
= стро́гий ме́тод
• robust ~
= стійки́й (роба́стний) ме́тод
• routine ~
= станда́ртний (найчасті́ше вжи́ваніший, рути́нний) ме́тод
• rule of thumb ~
= ме́тод спроб і по́ми́лок
• Runge-Kutta ~
= ме́тод Ру́нґе-Ку́та
• saddle-point ~
= ме́тод перева́лу, ме́тод сідлово́ї то́чки
• sampling ~
= вибірко́вий ме́тод
• search ~
= ме́тод по́шуку
• separation-of-variables ~
= ме́тод відокре́млювання змі́нних
• sequential ~
= послідо́вний ме́тод
• sequential-access ~
= ме́тод послідо́вного до́ступу
• set-theoretical ~
= теоретикомножи́нний ме́тод
• shooting ~
= ме́тод пристрі́лювання
• shortcut ~
= приско́рений ме́тод
• sieve ~
= ме́тод си́та
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод, си́мплекс-ме́тод
• static ~s
= стати́чні пра́вила (ме́тоди)
• statistical ~
= статисти́чний ме́тод
• step-by-step (stepwise) ~
= ме́тод послідо́вних опера́цій; (по)кро́ковий ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний ме́тод
• stream ~s
= пра́вила оперува́ння пото́ками
• Sturm ~
= ме́тод Шту́рма
• substitution ~
= ме́тод підставля́ння
• summability ~
= ме́тод сумува́ння
• symbolical ~
= 1. си́мвольний ме́тод 2. ан. опера́торний ме́тод
• target ~
= ме́тод спроб, ме́тод пристрі́лювання
• topological ~
= топологі́чний ме́тод
• trace ~
= ме́тод сліді́в
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб та помило́к
• universal ~
= універса́льний ме́тод
• variational ~
= варіаці́йний ме́тод
• virtual ~s
= віртуа́льні пра́вила
rule = [ru:l] 1. пра́вило // as a ~ зазви́чай, як пра́вило 2. керува́ти // ~ out вилуча́ти/ви́лучити
• ~s of arithmetic
= пра́вила аритмети́чних (арифмети́чних) дій; аритмети́чні (арифмети́чні) пра́вила
• ~ of contraction
= пра́вило скоро́чування
• ~ of deduction
= пра́вило деду́кції
• ~ of derivation
= пра́вило виво́дження
• ~ of detachment
= пра́вило відокре́млювання
• ~ of estimation
= пра́вило оці́нювання
• ~ of a game
= пра́вило гри
• ~ of induction
= пра́вило інду́кції
• ~ of inference
= пра́вило виво́дження
• ~ of integration
= пра́вило інтеґрува́ння
• ~ of interpretation
= пра́вило інтерпрета́ції
• ~ of replacement
= пра́вило замі́ни
• ~ of signs
= пра́вило зна́ків
• ~ of three
= потрі́йне пра́вило, пра́вило трьох
• ~ of thumb
= емпіри́чне пра́вило
• absorption ~
= зако́н поглина́ння
• algebraic ~
= алґебри́чне пра́вило
• associative ~
= пра́вило асоціати́вності
• calculation ~
= пра́вило обчи́слювання, пра́вило підраху́нку
• complement ~
= пра́вило допо́внювання
• composition ~
= пра́вило компози́ції
• computation ~
= пра́вило обчи́слювання
• cosine ~
= теоре́ма ко́синусів
• counting ~
= пра́вило рахува́ння
• deducible ~
= вивідне́ пра́вило
• deduction ~
= пра́вило виво́дження
• deductive ~
= дедукти́вне пра́вило
• detachment ~
= пра́вило відокре́млювання
• doubling ~
= пра́вило подво́ювання
• duality ~
= пра́вило дуа́льності
• elimination ~
= пра́вило вилуча́ння
• empirical ~
= емпіри́чне пра́вило
• enumeration ~
= пра́вило перенумеро́вування
• estimation ~
= пра́вило оці́нювання
• factoring ~
= пра́вило факториза́ції
• fixed ~
= тверде́ пра́вило
• formal ~
= форма́льне пра́вило
• game ~
= пра́вило гри
• hard-and-fast ~
= жорстке́ пра́вило
• heuristic ~
= евристи́чне пра́вило
• inference ~
= пра́вило виво́дження
• integration ~
= пра́вило інтеґрува́ння
• introduction ~
= пра́вило вво́дження
• left-hand ~
= пра́вило лі́вої руки́
• local ~
= лока́льне пра́вило
• logical ~
= логі́чне пра́вило
• normalization ~
= пра́вило нормува́ння
• operational ~
= операці́йне пра́вило
• permanence ~
= пра́вило зберіга́ння
• probabilistic ~
= ймові́рнісне пра́вило
• quantifier ~
= пра́вило квантифіка́ції
• rectangle ~
= фо́рмула прямоку́тників
• recursive ~
= рекурси́вне пра́вило
• right-hand ~
= пра́вило пра́вої руки́
• sharing ~s
= пра́вила спі́льного користува́ння
• slide ~
= обчи́слювальна (логаритмі́чна, логарифмі́чна) ліні́йка
• strict ~
= стро́ге (то́чне) пра́вило
• structural ~
= структу́рне пра́вило
• syntax ~
= си́нтаксне пра́вило; пра́вило си́нтакси(су)
• trapezoid ~
= фо́рмула трапе́цій
• visibility ~s
= пра́вила візуаліза́ції
• valuation ~
= 1. пра́вило оці́нювання 2. пра́вило нормува́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

rule 1. пра́вило □ as a ~ зазвича́й, звича́йно, як пра́вило; by the ~s за пра́вилами; to obey a ~ вико́нувати пра́вило; to break a ~ пору́шувати пра́вило 2. при́нцип; но́рма; при́пис 3. керува́ти; контролюва́ти □ to ~ out виключа́ти//‌ви́ключити, відкида́ти//‌відки́нути (можливість тощо) 4. ліні́йка || ліні́йковий || лініюва́ти//‌полініюва́ти, графи́ти//‌пографи́ти □ to ~ off відокре́млювати//‌відокре́мити ри́скою
[ruːl]
~s of arithmetic = аритмети́чні пра́вила, пра́вила аритмети́чних дій
~ of assignment = пра́вило зіставля́ння
~ of averaging = пра́вило усере́днювання
~s of calculation = пра́вила обчи́слювання [розраху́нку]
~ of inference = пра́вило виво́дження, пра́вило отри́мування (логі́чного) ви́сновку
~s of operation = пра́вила (аритмети́чних) опера́цій
~ of permutation = пра́вила переставля́ння
~s of procedure = реґла́мент
~ of proportion = пра́вило трьох
~s of punctuation = (матем.) пра́вила дужо́к, пра́вила опера́цій з дужка́ми
~s of rounding = пра́вила заокру́глювання
~ of signs = пра́вило зна́ків
~ of three = (for a proportion) пра́вило трьох, основна́ власти́вість пропо́рцій
~ of thumb = 1. емпіри́чне пра́вило 2. куста́рний спо́сіб
additivity ~ = пра́вило адити́вности
Amagat-Leduc ~ = пра́вило Амаґа́-Леду́ка
Ampère ~ = Ампе́рове пра́вило, пра́вило ґвинта́
anticommutation ~ = антикомутаці́йне співвідно́шення
approximate ~ = набли́жене пра́вило
Aston (whole-number) ~ = А́стонів зако́н (ці́лих чи́сел)
asymptotic selection ~ = асимптоти́чне пра́вило добира́ння [добо́ру]
Badger ~ = Бе́джерове пра́вило
Barlow ~ = пра́вило Ба́рлоу
calculation ~s = пра́вила обчи́слювання [розраху́нку]
chain ~ = ланцюго́ве пра́вило, пра́вило диференціюва́ння складно́ї фу́нкції
choice ~ = пра́вило ви́бору
circular slide ~ = кругова́ логаритмі́чна ліні́йка
combination ~ = зако́н компози́ції [мно́ження]
commutation ~ = комутаці́йне співвідно́шення
comparing ~ = масшта́бна ліні́йка; масшта́б, міри́ло
composition ~ = зако́н компози́ції [мно́ження]
corkscrew ~ = пра́вило (пра́вого) ґвинта́, пра́вило бура́вчика
Cramer ~ = Кра́мерове пра́вило
Curie-Wulf ~ = пра́вило Кюрі́-Ву́льфа
decision ~ = пра́вило прийма́ння рі́шень
de Gua ~ = пра́вило де Ґуа́
diffraction phase ~ = (яф) дифракці́йне пра́вило фаз
Dühring ~ = Дю́ринґове пра́вило
electrostatic valence ~ = (фх) електростати́чне пра́вило вале́нтностей
empirical ~ = емпіри́чне пра́вило; емпіри́чний зако́н
Eötvös ~ = Е́твешеве пра́вило
Fermi golden ~s = золоті́ пра́вила Фе́рмі
fixed ~ = тверде́ пра́вило
Fleming ~ = Фле́мінґове пра́вило
frequency ~ = пра́вило часто́т (Борове)
Friedel sum ~ = Фриде́леве пра́вило сум
game ~ = пра́вило гри
Gauss-Legendre ~ = пра́вило Ґа́уса-Лежа́ндра
Geiger-Briggs ~ = пра́вило Ґа́йґера-Бри́ґса
Geiger-Nutall ~ = пра́вило [зако́н] Ґа́йґера-На́тола
generalized sum ~ = узага́льнене пра́вило сум
Gibbs (phase) ~ = Ґі́бсове пра́вило (фаз)
golden ~ = (матем.) пра́вило трьох
Goodenough-Kanamori-Anderson ~s = пра́вила Ґу́денафа-Канамо́рі-А́ндерсона
Göthert b2 ~ = Ґе́тертове пра́вило
hard-and-fast ~ = жорстке́ [стро́ге, непору́шне] пра́вило
Harkin ~ = пра́вило Га́ркіна
Hume-Rothery ~s = пра́вила Юм-Ро́зері
Hund ~s = Га́ндові [Гу́ндові] пра́вила
interpolation ~ = пра́вило інтерполя́ції
interval ~ = пра́вило інтерва́лів
Jurin ~ = Джу́ренове пра́вило
Itô ~ = пра́вило І́то
Kohler ~ = Ко́лерове пра́вило
Kundt ~ = Ку́ндтове пра́вило
Lanchester ~ = Ле́нчестерове [Ланче́стерове] пра́вило
Landé ~ = пра́вило Ланде́
Laporte selection ~ = Лапо́ртове пра́вило добира́ння
Leibnitz ~ = Ля́йбніцове [Ле́йбніцове] пра́вило
left-hand ~ = пра́вило лі́вої руки́
lever ~ = пра́вило ва́желя
l’Ho(s)pital ~ = пра́вило Лопіта́ля
Linde ~ = пра́вило Лі́нде
Mattauch ~ = Ма́таухове пра́вило
Matthias ~ = Ме́таєсове пра́вило
Matthiessen ~ = Ме́тисенове пра́вило
measuring ~ = масшта́бна ліні́йка; масшта́б, міри́ло
mixture-cross ~ = (фх) пра́вило хреста́ (змі́шування)
mnemonic ~ = мнемоні́чне пра́вило
Morrison ~ = Мо́рисонове пра́вило
multiplet intensity ~ = пра́вило інтенси́вностей мультипле́ту
multiplication ~ for determinants = пра́вило мно́ження визначникі́в, теоре́ма про мно́ження визначникі́в
Nap(i)er ~ = Не́(й)перове пра́вило
Nernst-Thomson ~ = пра́вило Не́рнста-То́мсона
Neumann-Kopp ~ = пра́вило Но́ймана-Ко́па
node ~ = пра́вило вузлі́в
noncrossing ~ = пра́вило неперети́нности (кривих потенціяльної енергії електронних станів двоатомної молекули)
Nordheim ~ = Но́рдгаймове пра́вило
octet ~ = окте́тне пра́вило
operating ~s = пра́вила експлуата́ції
operation ~s = пра́вила експлуата́ції
parabolic ~ = пра́вило пара́бол, фо́рмула пара́бол (Симпсонова)
parity selection ~s = пра́вила добира́ння [добо́ру] для па́рности
Pauling ~ = По́лінґове пра́вило
permutation ~s = пра́вила переставля́ння
phase ~ = пра́вило фаз
pole bypass ~ = пра́вило обхо́ду полюсі́в
Prandtl-Glauert ~ = пра́вило Пра́ндтля-Ґла́уерта
priority ~ = (фх) пра́вило пріорите́тности
quantization ~ = пра́вило квантува́ння
Ramsay-Young ~ = пра́вило Ре́мзі-Я́нґа [Рамза́я-Ю́нґа]
reacting bonds ~s = пра́вила реагівни́х зв’язкі́в
retractable ~ = руле́тка
right-hand ~ = пра́вило пра́вої руки́
rotational sum ~ = пра́вило сум для оберто́вих спе́ктрів
rounding ~ = пра́вило заокру́глювання
Routh ~ = Ра́утове [Ру́тове] пра́вило
scale ~ = масшта́бна ліні́йка
selection ~ = пра́вило добира́ння [добо́ру]
Simpson ~ = Си́мпсонове пра́вило
Slater ~ = Сле́йтерове пра́вило
slide ~ = логаритмі́чна ліні́йка
standing ~ = встано́влене [уста́лене, чи́нне] пра́вило
stochastic chain ~ = ланцюго́ве пра́вило для стохасти́чних проце́сів (Іто)
Stokes ~ = Сто́уксове [Сто́ксове] пра́вило
straight slide ~ = пряма́ логаритмі́чна ліні́йка
stringent ~ = стро́ге [обов’язко́ве] пра́вило
substitution ~ = пра́вило [фо́рмула] замі́ни змі́нних, пра́вило [фо́рмула] підставля́ння
sum ~ = пра́вило сум
summation ~ = пра́вило підсумо́вування, пра́вило обчи́слювання сум
superselection ~ = пра́вило супердобира́ння [супердобо́ру]
Teller-Redlich ~ = пра́вило Те́лера-Ре́дліха
Thomas-Reiche-Kuhn (sum) ~ = пра́вило (сум) То́маса-Ра́йхе-Ку́на
three-eighths ~ = пра́вило [фо́рмула] трьох во́сьмих
transformation ~ = пра́вило перетво́рювання
trapezoidal ~ = пра́вило [фо́рмула] трапе́цій
Trouton ~ = Тра́утонове [Труто́нове] пра́вило
valence ~ = пра́вило вале́нтностей
vibrational sum ~ = пра́вило сум для коливни́х спе́ктрів
Walden ~ = Во́лденове [Вальде́нове] пра́вило
weighing ~s = пра́вила врахо́вування ваги́ (результатів міряння)
whole-number ~ = пра́вило ці́лих чи́сел (для атомної ваги)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

навмання́ 1. at random 2. (безладно) haphazardly, in a hit and miss fashion; by the rule of thumb
пра́ви|ло 1. rule; principle; law 2. (приписи, мн.) regulations, rules 3. (норма) norm 4. (канон) canon 5. (звичай) practice 6. (настанови, мн.) directions, regulations; instructions □ за —лами by [according to] the rules; згі́дно з —лами in accordance with [according to] the rules; не за —лами (про гру) unfair; вико́нувати —а, дотри́муватися —л to obey the rules, to follow the directions [regulations]; пору́шувати —ла to break the rules; (с)формулюва́ти —ла to lay down the rules
~ адити́вности = additivity rule
~ Амаґа́-Леду́ка = Amagat-Leduc rule
Ампе́рове ~ = Ampére rule
—ла аритме́тики = rules of arithmetic, law [rules] of operation
—ла аритмети́чних опера́цій = див. —ла аритметики
асимптоти́чне ~ добира́ння = asymptotic selection rule
А́стонове ~ = Aston rule
~ Ба́рлоу = Barlow rule
Бе́джерове ~ = Badger rule
—ла безпе́ки = safety regulations [standards]
Бре́ґа(-Кле́ймана) ~ = Bragg(-Kleeman) rule
~ бура́вчика = corkscrew rule
~ ва́желя = lever rule
~ вале́нтностей = valence rule
Ва́льденове ~ = див. Волденове ~
~ Ван’т Го́фа = van’t Hoff law
Ве́ґардове ~ = Vegard law
~ вибира́ння = choice rule
~ ви́бору = див. ~ вибирання
~ виво́дження = rule of inference
~ відбо́ру = див. ~ добирання
Во́лденове ~ = Walden rule
—ла врахо́вування ваги́ = (результатів міряння) weighing rules
встано́влені —ла = (приписи) standing rule(s)
—ла встано́влювання електрообла́днання = specifications for setting up electric installations
~ вузлі́в = node rule
Га́ндові —ла = Hund rules
~ Га́ркіна = Harkin rule
~ гри = game rule
Гу́ндові —ла = див. Гандовіла
~ ґвинта́ = Ampére rule
~ Ґа́йґера-Бриґса = Geiger-Briggs rule
~ Ґа́йґера-На́тола = Geiger-Nutall rule
~ Ґа́уса-Лежа́ндра = Gauss-Legendre rule
Ґе́тертове ~ = Gthert 2 rule
Ґі́бсове ~ (фаз) = Gibbs (phase) rule
—ла Ґу́денафа-Канамо́рі-А́ндерсона = Goodenough-Kanamori-Anderson rules
~ де Ґуа́ = de Gua rule
Джу́ренове ~ = Jurin rule
~ диференціюва́ння складно́ї фу́нкції = chain rule
дифракці́йне ~ фаз (яф) diffraction phase rule
~ добира́ння = selection rule; (для парности) parity selection rule
~ добо́ру = див. ~ добирання
~ додава́ння = addition law
~ додава́ння шви́дкостей = (для рухомих систем відліку) composition of velocities law
—ла дужо́к = див. —ла дужкування
—ла дужкува́ння = (матем.) rules [system] of punctuation
Дю́ринґове ~ = Dhring rule
—ла експлуата́ції = operating [operation] rules, (інструкція) operating [service] instructions
—ла експлуата́ції та до́гляду = operating and maintenance instructions
електростати́чне ~ вале́нтностей = electrostatic valence rule
емпіри́чне ~ = empirical rule; (приблизне) rule of thumb
Е́твешеве ~ = Eötvös rule
жорстке́ ~ = hard-and-fast rule
~ замі́ни змі́нних = substitution rule
~ заокру́глювання = rule of rounding, rounding rule
~ за́пису сумува́ння = (Айнштайнове) summation convention
~ зіставля́ння = (матем.) rule of assignment
~ зна́ків = (загальне) law [rule] of signs; (у даній роботі) sign convention
золоті́ —ла Фе́рмі = Fermi golden rules
~ ідемпоте́нтного мно́ження = idempotent composition law
~ інтенси́вностей мультипле́ту = multiplet intensity rules
~ інтерва́лів = interval rule
~ інтерполя́ції = interpolation rule
~ І́то = Itô’s rule
~ квантува́ння = quantization rule; (Бора-Зомерфельда) Bohr-Sommerfeld quantization rule
Ко́лерове ~ = Kohler rule
—ла користува́ння = directions for use
~ ко́синусів = law of cosines
Кра́мерове ~ = Cramer rule
Ку́ндтове ~ = Kundt rule
~ Кюрі́-Ву́льфа = Curie-Wulf rule
~ Ланде́ = Landé rule
ланцюго́ве ~ = 1. (диференціювання складної функції) chain rule 2. (для стохастичних процесів, Іто) stochastic chain rule 3. (лог.) chain inference
Ланче́стерове ~ = див. Ленчестерове ~
Лапо́ртове ~ добира́ння = Laporte selection rule
Ле́йбніцове ~ = див. Ля́йбніцове ~
Ле́нчестерове ~ = Lanchester rule
Ле́нцове ~ = Lenz law
~ лі́вої руки́ = left-hand rule
~ Лі́нде = Linde rule
Лопіта́леве ~ = l’Hospital rule
Ля́йбніцове ~ = Leibnitz rule
Ма́таухове ~ = Mattauch rule
Ме́таєсове ~ = Matthias rule
Ме́тисенове ~ = Matthiessen rule
мнемоні́чне ~ = mnemonic rule
~ мно́ження = multiplication law; (визначників) multiplication rule for determinants
Мо́рисонове ~ = Morrison rule
набли́жене ~ = approximate rule
Не́(й)перове ~ = Nap(i)er rule
~ неперети́нности = (кривих потенціяльної енергії електронних станів двоатомної молекули) noncrossing rule
непору́шне ~ = hard-and-fast rule
~ Не́рнста-То́мсона = Nernst-Thomson rule
~ Но́ймана-Копа = Neumann-Kopp rule
Но́рдгаймове ~ = Nordheim rule
обов’язко́ве ~ = stringent rule
~ обхо́ду полюсі́в = pole bypass rule
—ла обчи́слювання = calculation rules
~ обчи́слювання сум = summation rule
~ окте́тів = див. октетне ~
окте́тне ~ = octet rule
—ла опера́цій (i)з дужка́ми = rules [system] of punctuation
—ла опера́цій (i)з показника́ми = (степеня, експоненти) law of exponents, index [exponential] law
—ла опера́цій (i)з ці́лими показника́ми = law of integral exponents
~ отри́мування (логі́чного) ви́сновку = rule of inference
~ пара́бол = (Симпсонове) parabolic rule
~ паралелогра́ма = parallelogram law
~ перенормо́вування = renormalization convention
—ла переставля́ння = permutation rules, rules of permutation
~ перетво́рювання = transformation rule
~ підставля́ння = substitution rule
~ підсумо́вування = summation rule
По́лінґове ~ = Pauling rule
~ пра́вого ґвинта́ = corkscrew rule
~ пра́вої руки́ = right-hand rule
~ Пра́ндтля-Ґла́уерта = Prandtl-Glauert rule
~ прийма́ння рі́шень = decision-making rule
~ пріорите́тности = (фх) priority rule
~ Рамза́я-Ю́нґа = див. ~ Ремзі-Янґа
Ра́утове ~ = Routh rule
—ла реагівни́х зв’язкі́в = reacting-bonds rules
~ Ре́мзі-я́нґа = Ramsay-Young rule
—ла робо́ти з (нерадіоакти́вним) забру́дненням = pollution regulations
—ла робо́ти з радіоакти́вним забру́дненням = contamination regulations
—ла розраху́нку = calculation rules
Ру́тове ~ = див. Раутове ~
~ све́рдлика = corkscrew rule
Си́мпсонове ~ = Simpson rule
~ си́нусів = law of sines
Сле́йтерове ~ = Slater rule
~ ста́лости кра́тностей = law of definite/constant proportions див. тж закон сталих (вагових) відношень
Сто́(у)ксове ~ = Stokes rule
стро́ге ~ = stringent rule; (припис, норматив) hard-and-fast rule
~ сум = sum rule; (для коливних спектрів) vibrational sum rule; (для обертових спектрів) rotational sum rule; (узагальнене) generalized sum rule
~ супердобира́ння = superselection rule
~ супердобо́ру = див. ~ супердобира́ння
тверде́ ~ = fixed rule
~ Те́лера-Ре́дліха = Teller-Redlich rule
—ла те́хніки безпе́ки = safety standards
~ Ти́ціуса-Бо́уда = [Ти́ціуса-Бо́де] (Titius-)Bode law
~ То́маса-Ра́йхе-Ку́на = Thomas-Reiche-Kuhn (sum) rule
~ трапе́цій = trapezoidal rule
Тра́утонове [Труто́нове] ~ = Trouton rule
~ трьох = rule of three, rule of proportion, golden rule
~ трьох во́сьмих = three-eighths rule
узага́льнене ~ сум = generalized sum rule
~ усере́днювання = rule of averaging
~ фаз = phase rule
Фле́мінґове ~ = Fleming rule
Фриде́леве ~ сум = Friedel sum rule
~ хреста́ (змі́шування) = (фх) mixture-cross rule
Ху́ндові ~ = див. Гандові ~
~ ці́лих чи́сел = (для атомної ваги) whole-number rule
~ часто́т = (Борове) (Bohr) frequency rule [condition]
чи́нне ~ = (припис) standing rule, active principle
—ла Юм-Ро́зері = Hume-Rothery rules