Знайдено 49 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «routing» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

routing [ˈru:tɪŋ] n
1. траса; курс;
2. тех. схема руху; маршрутизація;
3. вирізання виробу неправильної форми; ◊
  ~ control централізація.
route [ru:t] v (past i p. p. routed, pres. p. routing)

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

траса 1. (напрямок) line, route, routing, direction;
кабельна ~ cable run;
повітряна ~ airline, airway, air route;
~ трубопроводу pipeline route;
2. (дорога) highway, road;
автомобільна ~ motor road;
гірськолижна ~ alpine skiing track;
окружна ~ circuitous road;
3. тех. draft, plan, sketch.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

Routing Information Protocol (RIP) = протокол RIP

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

routing = ['ru:tɪŋ] маршрутува́ння; трасува́ння
• adaptive ~
= адапто́вна маршрутиза́ція
• directory ~
= табли́чна маршрутиза́ція
• hot potato ~
= трасува́ння з мето́ю пересла́ти якнайшви́дше
• isolated adaptive ~
= лока́льна адапти́вна маршрутиза́ція
• message ~
= маршрутиза́ція повідо́млень
algorithm = ['ælgərɪðəm] алґори́тм // by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти (формулюва́ти) алґори́тм

• routing ~
= алґори́тм трасува́ння, алґори́тм маршрутува́ння
coding = ['kəʊdɪŋ] 1. кодува́ння 2. програмува́ння (в машинних кодах) 3. систе́ма кодува́ння

• routing ~
= код маршру́ту
directory = [daɪ'rɛktəri] 1. дові́дник 2. катало́г; директо́рія // make ~ ство́рювати/створи́ти директо́рію; to travel around the ~ structure ру́хатися багаторі́вневою структу́рою катало́гів; to travel down the ~ прогляда́ти/прогля́нути катало́г згори́ дони́зу; пробі́гти катало́гом, по катало́гу

• routing ~
= табли́ця маршрутиза́ції
table = [teɪbl] 1. табли́ця 2. зве́дення 3. ро́зклад 4. стіл 5. планше́тний стіл

• routing ~
= табли́ця маршру́тів

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

routing маршрутува́ння//змаршрутува́ння, вибира́ння//вибра́ння маршру́ту
['ruːtɪŋ, 'raʊt̬ɪŋ]
algorithm алґори́тм ■ by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти [формулюва́ти] алґори́тм

routing ~ = алґори́тм маршрутува́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

алґори́тм (-у) 1. algorithm ▪ за —ом by an algorithm; розроби́ти [сформулюва́ти] ~ to develop an algorithm 2. (схема) scheme 3. (процедура) procedure

~ маршрутува́ння = routing [best-route] algorithm
ви́б|ір (-бору) 1. choice 2. (відбір) selection 3. (добирання зразків тощо) sampling див. тж вибирання 4. (варіянт) option ▪ на ~ (який) optional, (як) optionally; ма́ти ~ (між кількома варіянтами) to have an alternative; не ма́ти —ору to have no alternative; (з)роби́ти ~ to make a choice, to choose (з-поміж – between); (з-поміж варіянтів, можливостей тощо) to decide (between alternatives) див. тж вибирати; зміни́ти [скасува́ти] ~ to deselect

~ маршру́ту = routing

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

маршрутизація ім. ж. (процесу) routing.
прав||о ім. с. right; (сукупність норм тощо, наука) law; (повноваження, влада) authority, power; (вибору політики, обміну або викупу цінних паперів) option; (що пред’являється на щось) claim; (привілей) charter

~о покупця на вибір маршруту (при придбанні продукту за ціною франко-завод) buyer’s right of routing
призначенн||я ім. с. function, purpose, aim, use; (виділення засобів) allotment, assignment, allocation, appropriation, earmarking; (дати, терміну тощо) fixing, setting; (призначення, виділеннязасобів, посібника тощо) allocation, assignment; (на посаду) appointment (as, to), nomination (as, for), designation (to/for); (функція, призначення, ціль) function, purpose, aim; (застосування) use, application; (розпорядження) prescription, order; (ціни) fixing, naming, setting, (ціноутворення) pricing; (ліків) prescription

~я маршруту (перевезень тощо) routing

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

heuristic routing економно (пі)дібраний маршрут (щоб збирати сміття по вулицях: мінімум поворотів вліво, сліпих вулиць і максимум поворотів вправо)

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

алгоритм,~у algorithm, routine; (процедура) procedure; (схема) scheme; signature звз

а. трасування routing algorithm
вибирання sampling, selecting, extracting, selection, choice; (напр., даних з пам’яті) fetching інф

в. маршруту routing
відеокомутатор,~а || комутатор відеосигналів video switch(er), videoswitch(er), (vision) switcher
матричний в. video routing switcher, audio routing switcher, video switching matrix system
ділянка section, area; part, region; field; bucket, slot ком; locus опт

д. трасування routing area
дозавантажування pumping; swapping, uploading інф; (даних) spooling інф; (напр., даних у кеш) filling ком; (напр., сторінок із зовнішньої пам’яті в оперативну) paging інф

маршрутизоване д. cache routing інф
з’єднувач,~а || з’єднувальний пристрій connector, coupler, adapter, connecting device; (штепсельний) plug; fastener, bond звз

матричний з. routing switch тлф
карта map; (схема) chart, pattern, sheet; (плата) card, board; plate ком

к. маршрутизації routing tab звз
комутатор-розподілювач,~а routing switcher, router; distribution switch звз
маршрутизатор,~а router, routing device інф, звз
маршрутизація routing
автоматична м. self-routing звз; automatic routing інф
автоматична мережна м. automatic network routing || ANR інф; (адаптивна) м. з вибором найкоротшого шляху shortest path routing звз
багатоадре́сна м. multiaddress routing, multidestination routing, multipoint routing; multiple routing звз
високопродуктивна м. high performance routing || HPR інф
віртуальна м. та переадресація virtual routing and forwarding || VRF звз
внутрішньовузлова м. intra node routing звз
гібридна м. hybrid routing інф
динамічна адаптивна м. dynamically adaptive routing звз
динамічна віртуальна м. dynamic virtual routing інф
динамічна м. dynamic routing
динамічна м. пакетів dynamic packet routing звз, інф
ієрархічна м. hierarchical routing інф
м. без затримки routing without delay
м. в комутованому середовищі switched virtual routing звз, інф
м. в мережі network routing інф
м. (виклику) магістральними напрямками (міжміськими) backbone routing
м. даних data routing інф
м. доступним каналом free routing звз
м. з централізованим доступом central access routing інф
м. за номером пункту призначення destination routing звз
м. інформаційного потоку routing of traffic звз
м. ліній circuit routing тлф
м. пакетів packets routing
м. переривань interrupt routing
м. повідомлень message routing
м. способом комутації каналів wormhole routing звз

оптимальна м. least cost routing звз
таблична м. directory routing
фіксована м. fixed routing
централізована м. centralized routing
мере́жа network; (постачання; напр., електроживлення) mains; (напр., енергетична) grid; (напр., станцій) gridiron; (напр., РЛС) chain; network || net, web інф

м. з маршрутизацією routing net(work)
метрика metrics, metric (line) мат

м. маршрутизації routing metrics інф
монтування mounting; (збирання) assembling, packaging, fitting, erection, rigging; (установлювання) installing; (відеофонограми) dubbing; (напр., фонограми) cueing, editing; (компонентів) insertion; (напр., компонентів на друкованій платі) wiring

м. проводі́в || м. дротів wire routing елт
напрям,~у || напрямок,~ку direction, orientation; (курс) vector

н. зв’язку bond direction; route, routing звз

обхідний н. зв’язку by-pass routing, circuit routing, alternative trunking sidetrack
покажчик,~а (показувач) indicator; (вказівник) pointer

п. маршруту routing indicator
п. маршруту в мережі routing indicator in network
пошук,~у search, quest; scan ком; (стеження) hunt; (виявлення) detection, find; (виймання, збір) retrieval

п. з’єднувального шляху routing search
протокол,~у

векторний п. динамічної маршрутизації routing information protocol || RIP

п. внутрішньої маршрутизації між шлюзами || п. динамічної маршрутизації (компанії Cisco System) enhanced interior gateway routing protocol || EIGRP

п. маршрутизації routing protocol
рисунок,~нка (зображення) image, picture, representation; (ілюстрація) illustration, figure; (графічний) graphic; (кресленик) drawing; (діаграма) diagram; (схема) layout; (візерунок) pattern; (напр., на екрані дисплея) paint

р. з’єднань routing pattern, wiring pattern
розведення interconnections, (interconnection) layout, wiring layout елт; route елн; (міжз’єднання) (interconnection) wiring; (сукупність міжз’єднань) net елн; (магістралей) distribution

р. живлення power wiring; power bus(sing), power routing інф
сітка mesh, toils, net заг; (напр., електрод) grid; (масштабна) graticule; (металева) gauze; (напр., тріщин) reticulation

координатна с. (coordinate) grid, reference grid; (для трасування) routing grid інф; coordinate scale, grid chart, abacus інф
співпроцесор,~а co(-)processor, attached processor, overlapping processor, processor extension, neighborhood processor

маршрутизувальний с. routing coprocessor
схема scheme, network; (електрична) circuit; (виріб) circuit, device; (кресленик) diagram, chart; (план) plan, layout; (начерк) sketch; (програми) project

друкована с. з’єднань (на платі) wire routing
таблиця table; (схема) chart, sheet, map; (список, перелік) list; (матриця, ґратка) matrix, array

т. маршрутизації routing table, routing directory, forwarding table
транзит,~у transit, through routing, through(-connection) transit, through-line operation; through traffic, trunk-to-trunk, refile звз; hop інф
траса route, line, trace; (шлях, маршрут) track; (напр., поширення радіохвиль) path; (напрям) direction, course

т. кабелю cable routing, cable run
трасування routing, laying(-out); (розмічування траси) location survey; (напр., програми) trace, tracing; (в АСП) wiring

т. друкованих провідників (wire) routing

т. методом пошуку в лабіринті maze (running) routing

т. по лініях координатної сітки ON grid routing
т. поза лініями координатної сітки OFF grid routing

т. схеми circuit routing
фотошаблон,~у (photo)mask, optical mask, photo(litho)graphic mask, exposure mask; (для виготовлення друкованих плат) artwork, master

трасувальний ф. routing mask інф
шлюз,~у (регулятор) sluice; (напр., повітряний) lock; (мережі) gateway; gate звз; filter ком

маршрутний ш. routing gateway

- Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

routing advice (naut.) * (мор.) рекомендація щодо корегування маршруту
routing * маршрутизація; прокладання маршруту; маршрутно-технологічна карта; маршрут
routing schedule * графік руху за маршрутами
traffic routing * транспортний маршрут / маршрутна схема